Page 1

Förslag till: Internationellt program Kongressen 2012 Stockholms läns SSU-distrikt Författare: Jesper Lindholm Sara Kukka Salam Anna Larsson Cesar Vargas Iglesias


Solidaritet Varför global solidaritet är en självklarhet Global solidaritet är en självklarhet för Socialdemokratin. Solidaritetsbegreppet är inte bundet vid landsgränser, utan tillhör den ideologi som tror på universella rättigheter och människovärde. Utrikespolitiken är i grunden nationell. Men tanken om socialdemokrati är internationell och tanken om internationell samverkan över landsgränser är en del av den socialdemokratin. Oavsett ideologisk förankring är det också något som behövs och är nödvändigt för att skapa en rättvisare värld. Alla länder påverkar varandra, vi i Sverige påverkar länder som ligger på andra sidan jordklotet. Våra val påverkar människor i andra delar av världen. Globalisering Man kan se globaliseringen ur olika perspektiv. Ekonomiskt sett så hör hela världsekonomin ihop. Globaliseringen går även att se ur ett kulturellt perspektiv; genom musik, tv och tidningar får se vi andra delar av världen och vi får ett bredare perspektiv och en större världsbild. Globaliseringen går att se på politiskt; Politiska beslut kan fattas tillsammans, och länder har större möjlighet till kommunikation än förr. Det finns instanser som FN, som bidrar till att länder samarbetar och för diskussioner. Allt detta är bra för att uppnå en rättvisare värld och en hållbar utveckling. En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling är det vår politik måste sträva efter ett uppnå och upprätthålla. En utveckling av världen och dess länder som är hållbar utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Klimatförändringar går exempelvis inte att ändra i efterhand. Konsekvenser att dessa är exempelvis att den långsiktiga avkastningen på jordbruk försämras, mat produktionen minska och fattigdomen öka. Något som påverkar både natur, människor och ekonomin. Det är alltså viktigt att arbeta på alla områden samtidigt, och se till att framsteg sker ur ett hållbart perspektiv ur alla aspekter. Det är i mångt och mycket vårt överutnyttjande utav resurserna som bidrar till klimatförändringar och miljöförstöring. Det är vårt levnadssätt som gör så människor i andra delar av världen får lida och även vi själva i framtiden. För att motverka denna utveckling är internationell samverkan en grundförutsättning. Vad som sker i Sverige påverkar resten och världen och vad som sker i resten av världen påverkas oss, klimatförändringarna gör inte skillnad på vilket land som fört vilken politik, utan det är ett globalt problem och globalt samarbete en nödvändighet. Vår politik måste sträva efter att säkerhetsställa länders positiva utveckling i ekonomiska termer, men samtidigt inte låta det ekonomiska intresset stå starkare än vikten av en hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv, eller ekologiskt perspektiv. Alla dessa tre är viktiga; hållbar utveckling är inte hållbar om den ena fattas, och de förutsätter således varandra. För att uppnå detta som kan tyckas vara det mest komplexa vi stått inför, då behövs politik. Det är våra politiska beslut som avgör vilken värld vi lever i. Man har genom historien haft olika sätt att tänka kring andra länder och länder utanför Europa. Man har haft olika teorier för att rättfärdiga sin utrikespolitik, sin handel och för att förklara omvärlden. Utvecklingsteorier skiljer sig politiskt. Då skiljer sig även åtgärderna politiskt. Världen ser annorlunda ut idag än vad den gjorde förut, det är inte lika lätt att dela in världen i så kallade i-länder och u-länder. De definitionerna är förlegade, då några utav våra starkast


växande ekonomier i världen på många sätt är både industrialiserade och utvecklingsländer på samma gång. Dock kvarstår det faktum att det finns en skillnad i levnadsstandard mellan olika delar utav världen, något som går att se inte minst när man mäter barnadödlighet. Man kan fortfarande se generella skillnader i välstånd och människors levnadssituation, genom detta går att dela in världen i ett Nord och Syd. Begrepp som utgår från en definition med historisk aspekt där västs utnyttjande utav resterande världsdelar definierar vilka länder som ingår i de olika kategorierna. Så även länder som idag har starka ekonomier, är en del utav Syd, och har alltså följaktligen utnyttjats av länderna i väst. De västliga ländernas förtryck är en orsak till att resterande delar av världen är inte har samma välfärd och makt. Exempel på detta förtryck går att se genom historien såsom den triangelhandeln Europa bedrivit och inte minste genom den kolonialism som präglat flera århundranden. Obalansen i fördelningen av makt i världen visar sig ibland annat i de villkor till utlåning av pengar som världsbanken och IMF beslutat om, där liberal politik och ett ovanifrånperspektiv dikterat villkor om hur länderna ska sköta sin politik, både vad gäller vilka reformer som ska göras och hur detta ska ske, samt vad som ska göras med de utlånade pengarna. Man kan argumentera för att dessa länder inte borde ha några skulder till IMF, utan att det tvärtom är de rika länderna som är skyldiga de fattiga, på grund av den historia skuld som nyss nämndes. Oavsett om man anser detta vara sant eller ej, så har alla har ett kollektivt ansvar för att hjälpa länderna ur situationen de befinner sig i eftersom det är på deras bekostnad länderna i väst blivit rika. Om länderna höll vad de lovade angående bistånd så skulle det räcka långt, men såsom det ser ut idag så lever inte länderna i FN upp till de beslut som tagits. Det finns ett skriande behov av reform inom FN och ett sätt att säkerhetsställa att de beslut som tagits, även efterföljs. Klimathot, urbanisering, hållbar utveckling är alla utmaningar som vi möter både lokalt och globalt – internationella överenskommelser är nödvändiga och för det behövs ett starkare FN, och även EU har en roll att spela! Den situation vi befinner oss i idag är en konsekvens av den politisk som förts och förs. Det behövs internationell samverkan för att ta itu med den obalans som finns i världen och de internationella utmaningar vi står inför. Inget land klarar att stå ensamt, utan vi är alla en del utav en global värld, då behövs globala lösningar och en socialdemokrati med internationellt fokus.


Krig och fred Socialdemokratin tror att världsfred är möjlig. För SSU är fred mer än bara frånvaro från krig. Likt Röda Korsets definition av fred, tror vi att fred är en dynamisk process av samarbete mellan alla stater och folk; samarbete grundat på frihet, oberoende, nationell suveränitet, jämlikhet, respekt för mänskliga rättigheter och en rättvis fördelning av resurser för att tillgodose alla folks behov. Idag pågår dock fortfarande ett 30-tal väpnade konflikter runtom i världen. Väpnade konflikter resulterar i död, förstörelse och djupa sår. Våld löser aldrig en konflikt och är inte ett medel för att nå en varaktig fred. Sanningen är att våld föder våld, och inte sällan är det just sår orsakade av våld som leder till nya konflikter. Krig ska alltid fördömas, aldrig underlättas. De hemska konsekvenser som ett krig medför för civila är för stora för att enskilda länder ska ha rätt att gå i krig med varandra. FN är en unik församling där alla länder är representerade och bör vara det organ som beslutar om militära inventioner. I dagsläget saknar FN en egen styrka och måste be medlemsländerna om hjälp. Distriktstyrelsen anser att Sverige bör ställa upp när FN kallar. Världsfred går alltid före ekonomisk vinning. Vapen underlättar krigföring och motverkar fred. Sverige måste prioritera den globala nedrustningen före egen ekonomisk vinning och avveckla sin vapenexport omedelbart. Sverige och EU ska heller inte delta i indirekt krigföring genom förmånliga avtal med en krigsförande part. Distriktstyrelsen anser att det måste vara möjligt att omedelbart frysa handelsavtal om den ena parten ingår i en väpnad konflikt. Europeisk mark och luftrum ska inte heller agera transportväg eller rastplats för länder som befinner sig i en väpnad konflikt. EU:s funktion som en fredsorganisation ska inte underlätta utomeuropeisk krigföring Ekonomiska sanktioner är ett sätt att sätta press på stater som förtrycker sin egen eller annan befolkning. Trots att det existerar fredliga medel att bekämpa förtryck så används våld ofta som den första utvägen – inte den sista. Att påstå att fredliga åtgärder inte fungerar är orättvist. Den globala militära budeten är idag X gånger större än biståndsbudgeten. Distriktsstyrelsen är övertygad om att om den militära budgeten användes för att finansiera fredliga konfliktslösningsinsatser så skulle dessa ha bättre genomslag än de militära insatserna i syfte att skapa en varaktig fred.

ATT Sverige stödjer FN:s fredsbevarande och fredsframtvingande militära insatser ATT Sverige avvecklar sin vapenexport ATT det ska vara möjligt att frysa handelsavtal om den ena parten ingår i en väpnad konflikt ATT mer resurser används till fredliga konfliktlösningsinsatser ATT EU ska inte ta ställning i en konflikt genom förmånliga avtal med en krigsförande part. ATT EU:s territorium inte ska användas som transportrutt för militär utrustning eller rastplats för länder som befinner sig i en väpnad konflikt eller planerar utomeuropeisk krigföring.


ATT militära insatser aldrig ska ingå i den Svenska biståndsbudgeten

Global Rättvisa Reform av världsinstitutioner Den socialdemokratiska visionen om jämlikhet saknar gränser och omfattar hela vår värld. För att nå detta måste världsinstitutioner reformeras. De så kallade u-ländernas röst ska väga lika tungt som länderna med mest makt för att på så sätt få en jämnare maktbalans. Röstfördelningssystemet som finns inom Internationella valutafonden (IMF) idag måste förändras. Att en röst väger mer ju mer resurser man bidragit med gör att de fattigaste länderna än en gång fråntas möjligheten att själva ha inflytande över sin egen situation. Detta för att nå en mer demokratisk ordning. Demokrati är heller inget som kan tas för givet utan något som vi ständigt måste kämpa för och hålla levande. Alternativa långivare såsom Kina gör så att IMF inte är den enda aktören på spelplanen. Något som kan ses som positivt, men även som ett orosmoln, då de i demokratiska aspekter lämnar mycket kvar att önska. Multilaterala samarbeten är att föredra, framför bilaterala. Anledningen till att länder inte lyckats med sin utveckling beror inte enbart på dåligt styre, så som diktaturer och korruption, utan även politiken som IMF står för med borttagandet av alla hinder för handel, privatisering och en fri marknad. IMF och Världsbankens sätt att tvinga länder till att öppnas för marknaden fungerar inte. När tullar och subventioner förbjuds så gör det att länderna hamnar i underläge på världsmarknaden. Det är orimligt att kräva det när den rika delen av världen som har ett övertag från början samtidigt skyddar sin egen produktion. Detta gör så att den rika delen av världens övertag kvarstår. Länder har tvingats gå med på IMF:s strukturanpassningsprogram, och minskat statens inblandning i ekonomin och inriktat sig på export. Export är bra, men inte när det endast är råvaror man exporterar. Priset för råvaror är inte så högt och de som tjänar på handeln är länderna i Europa. Eftersom det är i Europa de flesta råvarorna förädlas. Jordbrukstekniken på landsbygden är ofta primitiv vilket gör att avkastningen från odlingen inte är så stor och fabriker i städerna har ett övertag, Dit söker människor sig dit i hopp om en bättre inkomst. När allt fler söker sig till staden blir det mer och mer konkurrens om de jobb som finns, det pressar ner lönerna på en otroligt låg nivå. Det gör så att man måste skaffa flera jobb för att kunna leva på sin lön, lönerna räcker inte heller för att försörja någon annan än sig själv och ofta får man leva dag för dag. Det gör så att konsumtionen hålls på låg nivå och på så sätt även produktionen, det är en ond cirkel.

Resultatet är en olänkad ekonomi som gör så att landet inte får någon ekonomisk vinning. Den olänkade ekonomin gör så att inget utav produktionen hör ihop och landet kan inte komma upp på fötter igen. Produktionen ser inte heller till folkets behov. Landet blir beroende av hjälp utifrån pga. De handelsvillkor som finns och de krav IMF och världsbanken ställer. Alltså resulterar de lån som länder tagit för att få igång sina ekonomier ofta i ett beroendeskap där den ena parten fortsätter diktera villkoren. Man kan tro att dessa två ska hjälpa länder i svåra situationer, men tvärtom, så härskar den ekonomiska profiten även här. Lån som ofta tagits av diktatorer, måste länderna nu betala tillbaka, pengar som aldrig ens nått folket. Det är en stor orättvisa.


IMF och Världsbanken är de två organ som kan förändra och ge möjlighet till utveckling. Men då måste också världens länder kunna påverka dessa organ, och en annan politik måste föras. De grundläggande behoven i ett land måste tillgodoses först för att marknaden ska kunna ha goda effekter. Det är först när de är tillgodosedda som marknaden kan gynna den sociala utvecklingen och inte bara ge landet ekonomisk vinning. Detta eftersom det är först när människor faktiskt har råd att konsumera som den kan bidra till en positiv utveckling, annars så går landet ekonomiskt framåt medan folket fortfarande kämpar för överlevnad. Ekonomisk tillväxt gynnar inte folket om vinningen inte investeras i sociala institutioner. Marknaden är heller aldrig en utmärkt tjänare förrän folket kan påverka den, vilket de endast kan göra när det finns en viss standard av välfärd i landet. Den ekonomiska vinsten måste gå till sociala reformer. Genom att utrota den extrema fattigdomen i länderna så blir problemen för länderna mindre och man möjliggör till utveckling på egen hand, då det inte finns något akut längre som förhindrar långsiktiga reformer. En global vänster I vår globaliserade tid agerar kapital och människor oberoende av nationsgränser. Därför är det av allra största intresse för den internationella vänstern att samarbeta mer intensivt då den politiska makten utgår ifrån nationalstater. Socialistinternationalen är mer av en passiv aktör som bäst inspirerar sina medlemspartier i deras separata arbeten. Istället bör Socialistinternationalen eftersträva att bli en aktiv aktör på världsscenen och att koordinera medlemspartierna. Finanskrisen har gjort ett aktivt samarbete socialdemokratiska partier emellan mycket önskvärt. Dels för att gränslösa ekonomiska kriser kräver ett samlat politiskt gensvar från länder och dels för att den politiska vänstern behöver utmana den politiska högern i fråga om optimal krishantering. Den svenska socialdemokratin bör ta initiativ för detta. Orättvis maktfördelning I världen återstår ännu en stor ekonomisk ojämlikhet mellan länder. Denna ojämlikhet uttrycker sig via olika dimensioner: ökande klyftor inom länder och en stor ojämlikhet länder emellan i enlighet med en nord-syd dimension. Socialistinternationalen bör gå i spetsen för att utforma ett program för ekonomisk utjämning mellan länder. Ett sådant program bör inkludera: bistånd, skuldavskrivning, rättvis handel och tekniköverföring. FN bör även inrätta ett ekonomiskt råd för att övervaka den globala ojämlikheten och agera för dess bekämpande. Den svenska socialdemokratin bör ta initiativ för detta. Klimathotet Klimatfrågan är i allra högsta grad en rättvisefråga. Den mänskligt orsakade accelerationen av klimatförändringarna beror framförallt på de rika ländernas stora utsläpp av koldioxid. Dock så drabbar de ödesdigra konsekvenserna av klimatförändringarna de fattiga länderna hårdast. I takt med att den ekonomiska utvecklingen leder till större välstånd och störra miljöpåverkan i många länder så måste dock alla länder ta ett gemensamt ansvar för att bemöta klimathotet. Men huvudprinciperna måste vara att de rika länderna och de länder med störst utsläpp också tar största ansvar. Det ansvaret innebär även stöd om teknik och ekonomiskt bistånd från rika till fattiag länder. Vi vill se en global överenskommelse för priset på koldioxid och ett gemensamt mål om utsläppsminskningar motsvarande målet om max 2 graders temperaturökning.


Global Demokrati Europeiskt samarbete för framtiden Den unipolära världsbild som dagens generation växt upp i håller nu på att förändras. Nya tillväxtmarknader kräver större inflyttande samt roll i världspolitiken och den finansiella kris som uppstått efter finanskrisen 2008 tvingar rådande maktstrukturer att förändras, både nationellt och internationellt. Det som är det påtagliga största skillnaden mellan finanskrisen 2008 och den kris som världen genomgår nu är att finanskrisen 2008 handlade mest om den finansiella marknadens kollaps och brist på trovärdighet. Krisen idag handlar mer om en politisk kollaps där visioner och konkreta förslag saknas. Både medborgare och marknader på nationell och internationell nivå skriker idag efter politisk beslutsamhet. Stockholms läns SSU distrikt anser att detta är en farlig situation som riskerar att skada den demokratiska statens trovärdighet och legitimitet. Nya plattformar och samarbetsformer behövs för att klara av utmaningarna vi ställs inför Det europeiska samarbetet har betytt mycket för Europas framtid. Öppna gränser och gemensamma lösningar på framtidens utmaningar är bland fördelarna. Att områden som ekonomi, miljö, nationell säkerhet m.fl. blir allt svårare för enskilda stater att hantera kräver nya verktyg. EU är det instrument som politiken behöver för att bemöta den globala världens utmaningar. Här är det viktigt att komma ihåg att det europeiska samarbetet aldrig blir något mer än vad vi själva anser det ska vara. Därför är det viktigt för både Sverige och socialdemokratin att aktivt delta samt driva politik på denna nivå och använda detta instrument på ett adekvat sätt. Stockholms läns SSU distrikt bekymrar sig över den situation som det europeiska samarbetet befinner sig i. Att all fler ställer sig negativa till EMU är befogad. Den stabiliseringspakt som ämnade åt att undvika enorma budgetöverskott har totalt misslyckats. Pakten erhöll aldrig den respekt eller tilltro från medlemsstaternas sida för att lyckas. Dessutom kan man nu i efterhand dra slutsatsen om att utvidgningen kunde ske mer försiktigt. Vi finner att det finns ett starkt behov efter tätare samarbete, en mer koordinerad marknad samt tydliga ramar för det ekonomiska arbetet. Stockholms läns SSU distrikt beklagar sig över det Socialdemokratiska partiets hastiga beslut om att inte delta i det nya finanspolitiska samarbetet. Då vi i skrivande stund ej har kunskap om vad samarbetet kommer att omfatta är det oklokt att fatta ett förhastat beslut om att stå utanför pakten. Socialdemokratin måste se detta som ett tillfälle för att skapa en politisk plattform som lägger grunden för en hållbar framtid. Ett förhastat beslut kan vid ett senare tillfälle skada Sveriges möjligheter till att påverka den internationella politiken. Stockholms läns SSU distrikt menar att den socialdemokratiska rörelsens grundprincip måste vara att förhålla sig positiva till nya samarbetsformer som kan leda till djupare integration av det europeiska samarbetet De finansiella problemen som Europa står inför är stora och svåra. Sanering, nedskärningar och tuff åtstramningspolitik kommer att leda till enormt missnöje hos invånarna i Europa. Det står klart att fördjupat samarbete kommer att krävas för att den demokratiska statens trovärdighet ej skadas långsiktigt. Stockholms läns SSU distrikt menar att det blir allt tydligare att det europeiska projektet behöver egna resurser för krishantering. Däremot måste vi ha en försiktig hållning till att ge EU beskattningsrätt, det måste säkerställas att det


reformutrymme som genereras utav skatter på EU nivå används för investeringar som underlättar för rörlighet och fördjupad samarbete. Vi utrycker oro över att den europeiska arbetsmarknaden fortfarande är stel. EU projektet måste därför även arbeta fram en tydlig social dimension i samtliga områden. Vi anser det vara problematiskt att den gemensamma arbetsmarknaden och välfärdspolitiken ej baseras på en kunskapsorienterad ekonomi. Den europeiska unionen måste bygga på en stark välfärdsstat med utbildning som fokusområde. Det fördjupade samarbetet kan dock inte stanna av kring de ekonomiska frågorna. Stockholms läns SSU distrikt oroar sig över det demokratiska underskott som förknippas med det europeiska samarbetet. Att Europaparlamentet fortfarande inte erhåller samma demokratiska befogenheter som nationella parlament är ett problem. Att förslagsrätten enbart ligger hos kommissionen anser vi vara inadekvat. Kommissionen och Europaparlamentets bör ha samma rätt till förslag, därför bör parlamentet få förslagsrätt. Kommissionen måste mer aktiv arbeta mot att fördjupa det europeiska samarbetet och leda integrationsarbetet. Utöver detta menar vi att bristen på offentlighet skadar de europeiska invånarnas trovärdighet till institutionerna. Att flertal möten hålls utan att protokollföras är beklagligt. Stockholms läns SSU distrikt vill se att en europeisk offentlighetsprincip införs på samtliga EU institutioner för att säkerställa institutionernas legitimitet. I samband med detta är det viktigt att fördjupa det politiska samarbetet, det måste finnas en koordination mellan den politik som för på eu nivå och det finansiella ramverket som skall inrättas. . Vår analys är att EU’s och EMU's kärnproblem är att samarbetet inte är tillräcklig fördjupad eller demokratisk.

EU måste bli ett demokratiskt föredöme som representerar våra gemensamma värderingar i världspolitiken. Vi anser det vara en fara för den demokratiska statens legitimitet när demokratiska stater använder sig tvivelaktiga metoder som tortyr. EU måste vara en stark röst mot inhumana och antidemokratiska metoder i världen. Den socialdemokratiska rörelsen i Europa måste inse i större uträckning EU’s betydelse för framtiden. Ska vi säkerställa en framtid baserad på socialdemokratiska värderingar måste utforma en gemensam tanke för Europa. Verktyget finns, nu behövs politiken. Med bakgrund för detta föreslår distriktsstyrelsen distriktårskongressen att besluta följande: ATT: Socialdemokratin principiellt är positiva till fördjupande samarbetsformer i EU ATT: Socialdemokratin ställer sig i första steg positiva till finanspakten ATT: Ett beskattningssystem upprättas där EU kan erhålla egna resurser ATT: Europaparlamentet får egen förslagsrätt ATT: En europeisk offentlighetsprincip inrättas inspirerad av den svenska offentlighetsprincipen ATT: EU får en starkare kunskapsorienterad profil ATT: Socialdemokratin i Europa formulerar gemensam politik till europaparlamentsvalet

Förslag till Internationellt program  

Förslag till Internationellt program till Stockholms Läns SSU distrikts DÅK 2012

Förslag till Internationellt program  

Förslag till Internationellt program till Stockholms Läns SSU distrikts DÅK 2012

Advertisement