Oogpunt CDA Breda Januari 2021

Page 1


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

In deze editie: Van de redactie 1. Van de voorzitter 2. Van de fractievoorzitter 3. Christel de Baat – Een jaar om nooit meer te vergeten 4. Marc van Oosterbosch – Breda is op stoom, maar het wachten is op betaalbare woningen 5. Caspar Rutten – Belangrijke landelijke thema’s ook in Breda op de agenda 6. Christine de Moor – 2020 7. Even voorstellen: Theo Kloet 8. Save the date: Netwerkdag 9. Verkiezingen TK2021 10. Verkiezingen GR2022

Van de redactie Voor u ligt de nieuwe editie van de nieuwsbrief van de Bredase afdeling van het CDA. In deze editie blikken we terug op het bijzondere jaar dat achter ons ligt, maar kijken we ook vooruit naar alles wat 2021 ons gaat brengen. In 2021 staan in ieder geval de Tweede Kamerverkiezingen op het programma. Met Wopke Hoekstra komt het CDA goed beslagen ten ijs. Bij deze verkiezingen staat ons gemeenteraadslid Caspar Rutten op de staartlijst. Ook informeren wij u over de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, waar we dit jaar de voorbereidende werkzaamheden voor zullen treffen. Voor beide verkiezingen zoeken we vrijwilligers. Meer informatie over beide verkiezingscampagnes vindt u in deze editie van Oogpunt. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de lokale afdeling van het CDA. Heeft u zelf ideeën, lokale initiatieven, relevante thema’s uit uw eigen stad, dorp of wijk of politieke vragen dan bieden wij daarvoor ook ruimte in dit medium. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over deze informatievoorziening, wat er goed is en wat beter moet. Geeft u het door? Dat kan via; cda@breda.nl Wij wensen u veel leesplezier, een goed 2021 en bovenal veel gezondheid toe!

2


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

1. Van de voorzitter CDA-vrienden, Het bizarre jaar 2020 loopt ten einde. Een jaar van persoonlijke en/of zakelijke tegenslagen, maar ook een jaar van saamhorigheid en creativiteit. De dit jaar overleden Britse filosoof Roger Scruton zei ooit treffend: “Tel je zegeningen en als het tegenzit, tel ze nog harder”. Waar het heengaat in 2021 is niet te voorspellen, maar 2020 heeft ons geleerd dat het bereiken van een “normaal” vooral bij ons zelf zal liggen. We zullen dan ook in actie moeten komen. Over slechts tweeënhalve maand, op 17 maart, zijn de Tweede Kamerverkiezingen er al. Hoe de campagne er uit zal zien, is nog deels ongewis. Een verandering van lijsttrekker brengt ook andere accenten in de campagnestrategie met zich mee en natuurlijk zal ook veel afhangen van wat tegen die tijd kan en mag. De aftrap vindt in ieder geval plaats tijdens het landelijk digitaal congres op 8 en 9 januari 2021. Caspar Rutten is als staartlijst kandidaat, ons lokaal gezicht in deze campagne en er liggen ook al toezeggingen dat diverse landelijke kopstukken in de weken voorafgaand aan de verkiezingen, Breda zullen bezoeken Mogen we ook op uw hulp rekenen als het gaat om het persoonlijk gesprek in deze verkiezingstijd? Gelijktijdig moeten we ook aan de slag met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. In deze editie van het Oogpunt kunt u al lezen hoe onze fractie zich sterk maakt voor een Beter Breda en vooral voor een menselijke maat in alle ambities en hoe we met elkaar omgaan. De komende weken gaan we u benaderen om mee te discussiëren over wat onze inzet gaat worden voor het Breda na 2022. Meer dan ooit zijn deze verkiezingen van groot belang, want tegen die tijd hopen we dat we echt kunnen terugkijken op wat ons is overkomen en kan het CDA het verschil maken in hoe we samen inzetten op herstel. Het jaar 2021 beginnen we helaas zonder de traditionele nieuwjaarsborrel als gelegenheid voor een persoonlijke nieuwjaarswens. Ik wens U en uw dierbaren daarom langs deze weg een gezond en gelukkig 2021! Hartelijke groet,

Thijs de Jong

Voorzitter CDA Breda

3


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

2. Van de fractievoorzitter

Voorzitter CDA Breda

Partijgenoten, Hopelijk gaat het goed met u, uw familie en vrienden. Normaliter zouden we u deze week gesproken hebben op een van de nieuwjaarsrecepties. Een week waar ik altijd naar uitkijk. Niet alleen om weer veel bekenden even te zien, maar vooral ook omdat vaak op deze recepties de ideeën en acties ontstaan om het nieuwe jaar mee aan de slag te gaan. Vaak volgen dan nog koffietjes en werkbezoeken, tussendoor in drukke agenda’s om de politieke agenda te vullen. Maar dit jaar zit dat er niet in op de gebruikelijke manier en zal anders vorm gegeven moeten worden. Zoveel moest en moet anders vorm worden gegeven, afgelopen jaar heb ik persoonlijk aan de lat gestaan in mijn werk voor de VNG om gemeenteraden en participatietrajecten digitaal te laten doorgaan, COVID mocht de lokale democratie er niet onder krijgen. Gelukkig dachten veel van de Nederlandse gemeenteraadsleden daar hetzelfde over, ondanks de beperkingen en onmogelijkheden van digitaal vergaderen gingen ze door met het taakstellen, controleren en het volk te vertegenwoordigen. Ook onze fractie deed dat, al was het soms technisch behelpen. Gelukkig vonden betrokken leden en inwoners ons als vanouds en konden wij daardoor in actie komen. Opkomen voor bewoners en verenigingsleven, kritisch op de financiële huishouding, realistisch op de “grootstedelijke” plannen vanuit het college. Maar in tijden van crisis moet je ook verbinden en samen de moeilijke beslissingen maken. Daarom ook dat we op alle mogelijke manieren hebben geprobeerd de raad in positie te houden in de COVID aanpak, maar ook door gericht op samenwerking de begrotingsbehandelingen in te gaan om samen de juiste keuzes op inhoud te maken voor onze gemeente. Het wekelijkse tempo in de Bredase gemeenteraad ligt hoog en de uitdaging is om niet geleefd te worden door de constante stroom aan stukken. Want waar leg je je focus, waar zet je die extra stap om iets op te bereiken. Gelukkig hebben we daar als christendemocraten een solide gedachtegoed voor dat ons een oogpunt geeft om naar vraagstukken te kijken. Ons wetenschappelijk instituut heeft ter ere van het 40 jarig bestaan van het CDA een prachtige uitgave gemaakt die ons, maar ook u kan helpen om de christendemocratie in de praktijk te brengen. Een boek dat u moet lezen (vol inspiratie en perspectief voor tijdens de lockdown)1. Ook komende jaar zullen we onze kiezers vertegenwoordigen at blijven doen, geïnspireerd vanuit ons gedachtegoed, gevoed door wat er speelt in onze buurten, wijken, dorpen en stad.

Jeroen Bruijns

Fractievoorzitter CDA Breda

1

Handboek christendemocratie in de praktijk gepresenteerd (cda.nl) 4


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

3. Christel de Baat – Een jaar om nooit meer te vergeten Ik herinner me ons allerlaatste ‘fractie op locatie’-avond begin maart in buurthuis De Kievietslaar in Effen. Het was al ongemakkelijk: wel/geen hand geven en afstand houden. Maar dat deed geen afbreuk aan de inhoud van de gesprekken. Eigenlijk zijn we dan allemaal op ons best: Dichtbij de mensen, geïnteresseerd in hun verhalen en hartstikke bereid om mee te denken en te helpen. We trapten toen ook nog prima af met een flinke kluif aan evenementenbeleid, waarbij we ons o.a. hard maakten voor de leefbaarheid rond evenemententerreinen, betere communicatie met en door organisatoren en we haalden (op één stem na) unaniem een motie over gehoorbescherming op evenementen met versterkte muziek. Maar toen werd het oorverdovend stil in deze branche. Werkbezoeken werden afgezegd en plannen in de ijskast gezet. Het is een zware tijd gebleken voor de vrijwilliger en de professional. Ik volg dan ook met grote interesse de plannen om te gaan experimenteren met grotere groepen mensen Ondertussen zit de minister niet stil en heeft hij aangekondigd in 2022 een nieuwe inburgeringswet in te voeren die de lacunes van het huidige beleid moet opvangen. Veel statushouders en ‘nieuwe Nederlanders’ die veilig in onze stad zijn aangekomen, krijgen namelijk nog steeds niet de kansen die ze hard nodig hebben om hier een volwaardig bestaan op te kunnen bouwen. Een bestaan dat begint bij taal. We roepen de wethouder dan ook op om voor deze nieuwe wet uit alvast veel pro-actiever te worden en het traject naar betaald werk te intensiveren. En dan de ontwikkelingen in het Havenkwartier. Het Klavers-Jansen terrein, De Strip. Net boven het station en aan de haven. Veel en grootse plannen, waar veel geld mee gemoeid is. Gelukkig ook met een fikse landelijke injectie, maar toch: hier komen veel belangen samen. Van woningnood, tot citymarketing-imago, tot het behoud van lokaal kunstenaarschap en industrieel erfgoed, tot leefbaarheid. En daar zullen we scherp bovenop blijven zitten. Een houding die wat mij betreft de leidraad blijft voor het nieuwe jaar. Een jaar waarin onze veerkracht zal blijken. Want wat heb ik zin in nieuwe tijden, waarin we elkaar weer treffen en bijpraten over hoe het nóg beter kan in onze stad!

5


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

4. Marc van Oosterbosch – Breda is op stoom, maar het wachten is op betaalbare woningen Sinds het coalitie-akkoord uit 2018 is het college druk met het ontwikkelen van grond ten behoeve van de woningbouw in Breda. De opgave - 6000 woningen in 4 jaar - is fiks, maar niet onmogelijk. Breda kent zowel binnenstedelijk of aan de randen van wijken en dorpen nog voldoende ruimte voor verdere ontwikkeling. De vraag naar betaalbare woningen neemt snel toe. Echter werkt de overspannen huizenmarkt momenteel niet in het voordeel van veel woningzoekenden in Breda. Want ook al wordt er kwantitatief steeds weer een succes geboekt, kwalitatief (lees: juiste soort woningen voor de grootste groep woningzoekenden) wordt er weinig voortgang geboekt. Er zouden 1200 sociale woningen moeten worden gebouwd (of in de harde planning worden opgenomen) in 2022. Daarvoor werden reeds eerder afspraken gemaakt met de woningbouwcoöperaties. Kijkend naar het resultaat na bijna drie jaar besturen, mogen we concluderen dat deze opgave waarschijnlijk niet of uiteindelijk met veel pijn en moeite wordt gerealiseerd. Om de vrije sector hoeven we ons overigens geen zorgen te maken. Huizen van boven de 300K worden aan de lopende band in kleinere hoeveelheden per project gebouwd. Maar wat kan het college melden over de middeldure klasse? Hoe staat het met het aanbod als we kijken naar 180K - 225K, de op papier middeldure sector? Nou daar gebeurt bar weinig. Huizen voor inkomens tussen 36K en 45K per jaar worden nauwelijks aan het woningbouwaanbod toegevoegd. Waar wonen straks onze leraren, onze agenten, onze zorgmedewerkers en andere hardwerkende Bredanaars? Of onze starters en onze alleenstaanden? Dat is ons vraagstuk waarmee we ons bezig houden binnen de fractie. Zo hebben we gepleit voor woningen voor CPO-koepels (jongeren en ouderen). Deze aangenomen motie stamt inmiddels uit 2018. We hebben ons onlangs ingezet voor 300 woningen onder 300K, ook een aangenomen motie. Dan hebben we nog een motie voorgelegd voor de tijdelijke bebouwing van braakliggende bedrijventerreinen om de druk van de ketel af te halen (en ook deze is aangenomen). Een volgende stap is om samen met de raad en het college die belangrijke stap te zetten om ook permanente woningen te realiseren voor de gewone man of vrouw en starters zodat ook zij een kans krijgen om in Breda te wonen. En natuurlijk komt daarbij ook het CSM-terrein in beeld. Eindelijk eigen grond! Kunnen we het college bewegen om af te zien van een dure yuppenwijk en hier dan wel te gaan voor een groot aandeel middelduur of beter gezegd betaalbare woningen? We zullen het zien. Maar Breda is er voor iedereen, dus maken wij ons hard om aan dit credo invulling te geven. Of we steun hebben van de andere raadsfracties en het college zullen we snel gaan ervaren. De bespreeknotitie betaalbaar wonen gaat meteen na het reces het BOB-Model in (Beeldvorming - Oordeelvorming - Besluitvorming). In februari weten we vast meer. Wordt vervolgd!

6


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

5. Caspar Rutten – Belangrijke landelijke thema’s ook in Breda op de agenda Thema’s uit de landelijke politiek, zoals Corona, rechtsbescherming en ondernemers in nood, kregen laatste maanden in de raad ook veel aandacht. Een korte terugblik. Coronamaatregelen en de betrokkenheid van de gemeenteraad De impact van de Corona-crisis op Breda en de tijdelijke COVID-19wet waren reden om twee bespreeknotities in te dienen. In de eerste bespreeknotitie werd de raad voorgesteld uitgebreid(er) stil te staan bij de gevolgen die de Corona-crisis heeft voor Breda en de gemeente. In de tweede bespreeknotitie heb ik aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van de raad bij de nieuwe bevoegdheden van de burgemeester onder de tijdelijke COVID-19-wet. De bedoeling van de wet is - als de besmettingscijfers dat mogelijk maken - ruimte te bieden voor lokale afwegingen. Daarvoor kent de wet een aantal bevoegdheden toe aan de burgemeester. Het is belangrijk dat de raad bij die invulling betrokken is. Ik heb daarover afspraken gemaakt met de burgemeester, die vervolgens door de raad bevestigd zijn. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie en de bestuurlijke boete In de begroting heeft het college aangekondigd afscheid te willen nemen van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie en deze te willen vervangen door het zogeheten “ambtelijk horen” door ambtenaren van de gemeente. Dit voornemen viel slecht bij de oppositie. Gesteund door een aantal prominente CDA-leden hebben wij ons hiertegen fel verzet. Met succes. De bezuiniging die het is plan moet opleveren is uit de begroting geschrapt en het voorstel wordt eerst in de raad behandeld. De discussie over de onafhankelijke commissie kwam terug bij de behandeling van het voorstel tot invoering van een bestuurlijke boete. Ook daar wil het college bezwaar afdoen met “ambtelijk horen”. Een motie om dat aan te houden kreeg geen meerderheid. Onze motie waarin wordt gevraagd om de bestuurlijke boete na een jaar te evalueren werd gelukkig wel (unaniem) aangenomen. De invoering van de bestuurlijke boete zal naar verwachting handhaving efficiënter en effectiever maken en de leefbaarheid verbeteren, maar het kan er ook toe leiden dat er te veel bonnen worden geschreven (alleen om het bonnen schrijven). Het is mede om die reden belangrijk dat de werking het nieuwe instrument goed wordt geëvalueerd. Hart onder de riem voor ondernemers op de Dag van de Ondernemer Veel ondernemers hebben het nu zwaar. Samen met VVD-collega Raymond Kouwenberg heb ik een filmpje opgenomen om de Bredase ondernemers op de Dag van de Ondernemer een hart onder de riem te steken: https://www.cda.nl/noordbrabant/breda/actueel/nieuws/dag-van-de-ondernemer

7


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

Het leukste voor het laatst bewaren: de aankoop van het CSM-terrein De laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar werd afgesloten met goed nieuws: de aankoop van het CSM-terrein. Dit is een unieke kans. De locatie is fantastisch. Wij hebben ervoor gepleit om daar de betaalbare woningen die Breda zo hard nodig heeft, te bouwen. We krijgen eindelijk weer eigen grond. Laten we die daarvoor benutten (zie ook de bijdrage van Marc). We moeten er ook zo snel mogelijk gebruik van gaan maken met tijdelijke huisvesting, zoals tiny houses. Omdat wij vinden dat de invulling van het gebied niet alleen in de raadszaal of op het stadskantoor bedacht moet worden maar met geheel Breda heb ik samen met veel andere partijen een motie ingediend. Deze roept op om samen met de inwoners, ondernemers en alle platforms/denktanks met de invulling aan de slag te gaan. De motie is met een zeer ruime meerderheid aangenomen.

8


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

6. Christine de Moor – 2020

Twintig twintig. Mooi getal, Mooi jaar. Januari begon met indrukwekkende beelden uit China, in een timelaps zag men hoe binnen tien dagen een volwaardig ziekenhuis uit de grond werd gestampt, iets wat voor onze participatiemaatschappij onwerkelijk overkwam. China, aan “de andere kant van de wereld”, het land waar ons college graag op visite gaat. In het najaar van 2019 heeft het college nog een heus Chinees paviljoen cadeau had gekregen, en om aan te tonen dat we een echte democratische stad zijn mocht de bevolking zelf de plaats aanwijzen waar zij het liefste dit enorme cadeau zouden willen plaatsen. Omdat kiezen altijd moeilijk is, had het college voor de Bredase burger reeds drie keuzes gemaakt. Allemaal in en rond de binnenstad. Waarom niet in een multiculturele wijk, zoals Hoge Vucht of Haagse Beemden, of in een van onze dorpen? Dit blijft een vraagteken. Net zoals de kosten voor het plaatsen van dit paviljoen en wanneer het daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Vele vraagtekens hebben ons het afgelopen jaar bereikt. Vanuit de wijken, dorpen en het stadscentrum, vraagtekens van de Bredase burger op allerlei terreinen. Waardevolle gesprekken gehad en geprobeerd om naast hen te staan en tot oplossingen te komen. Soms konden we het vraagteken snel omzetten tot een punt. Op andere momenten hebben wij ze ondersteund tot het doen van een burgersessie in de raad. Ook hebben wij vraagtekens voor de burger uitvergroot met artikel 9 -vragen. Niet dat dit altijd tot gewenste resultaten heeft geleid, soms is het hebben van een lange adem essentieel. Maar inmiddels hebben wij ook een positief resultaat kunnen boeken op sommige dossiers. We hebben weten te bereiken dat Breda leefbaarder werd voor de burger(s) die het even niet zagen zitten. Zo is de grote overlast van twee panden met 38 arbeidsmigranten aan de Delpratsingel opgelost. De arbeidsmigranten wonen nu elders, in Waalwijk, waar de wethouder van het CDA de huisvesting van arbeidsmigranten wel serieus neemt en dit grondig heeft opgepakt en aangepakt. Daar is geen inhumane huisvesting van zes arbeidsmigranten op een kamer. In de twee panden aan de Delpratsingel zijn nu twaalf studio's gerealiseerd. De omwonenden van deze twee panden hebben weer buren, die ook een positieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van dit buurtje. Dat Bredase burgers ons steeds beter te vinden is een goed teken. Ook van onze leden krijgen wij geregeld input. Bij deze de oproep aan u allen, weet ons te vinden als u iets ziet, of ergens tegen aanloopt. Want wij doen het samen, samen zijn wij sterk! Via deze weg wil ik ook een oproep doen aan de leden die actief willen meedenken, hoe meer invalshoeken, hoe sterker wij ons kunnen inzetten voor Breda. Iedereen heeft waardevolle input. Ooit in de jeugdzorg gewerkt? U ervaringen en kennis zijn nu ook zeer waardevol. Want van hoe het toen was kunnen we nu veel leren. Ik kom graag bij u langs, of we maken een telefoonafspraak.

9


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

7. Even voorstellen: Theo Kloet Even voorstellen: Theo Kloet, als ondersteuning voor de fractie! Want het is wellicht al eerder in beeld geweest: sinds begin 2020 heb ik Nancy mogen opvolgen. Als CDA’er ben ik mogelijk langer zichtbaar. Zoals nu binnen het lokaal, provinciaal en landelijk CDA Seniorennetwerk. Mijn andere, al dan niet betaalde, activiteiten variëren nogal: van brievenbussen legen in de stad tot redactiewerk voor een seniorenblad. Dit is de rode draad van mijn eigen adviesbureau voor vraagstukken op latere leeftijd (ASrD). Tot het klokluiden in de Bredase toren en andere (bestuurs-) functies zoals rond de Antonius kathedraal. Allemaal in één woord: eervol. En dit alles natuurlijk vooral met mijn partner Trudy en drie kinderen Dirk-Jan, Nathalie en Sander. Mijn grootste andere hobby’s zijn NAC, hardlopen, en ja we wonen naast een café… Lastig te vinden? Mail naar tpm.kloet@breda.nl of cda@breda.nl. Tijd zat.

8. Save the date : CDA Netwerkdag 2020 CDAS NETWERKDAG WORDT 2021 LIVE-WEBINAR THEMA: HET GOEDE LEVEN en de CAMPAGNE 12 FEBRUARI 2021 VAN 15:00 TOT 17:30 UUR Onder leiding van CDA prominenten, live meeluisteren, nadenken en chatten over hoe het leven er anno 2021 uitziet voor senioren; de zegeningen en de challenges. Met themaworkshops en uiteraard ook vanuit de campagne. En tussendoor een luchtig intermezzo met een “Bekende Nederlander”. Velen zijn erbij. U ook? Uitnodigingen en inschrijvingen verschijnen in januari 2021.

10


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

9. Verkiezingen TK2021 Zoals u weet, vinden op 17 maart 2021 de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Caspar Rutten staat als Bredase kandidaat op de staartlijst. Campagnevoeren zal door Corona waarschijnlijk anders gaan dan we gewend zijn, maar vrijwilligers zijn altijd welkom ĂŠn nodig. Als u mee wilt helpen aan de campagne of daar vragen over heeft, verzoeken wij u dat kenbaar te maken aan het bestuur via bestuurcdabreda@gmail.com. Als u vragen heeft aan Caspar Rutten of hem wilt benaderen voor een activiteit kunt u uiteraard rechtstreeks contact met hem opnemen: caij.rutten@icloud.com of op 06-26350631

10. Verkiezingen GR2022 Hoewel de Tweede Kamerverkiezingen eerst nog moeten plaatsvinden, zullen dit voorjaar de eerste voorbereidingen getroffen worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dat betekent dat er dit jaar een verkiezingsprogramma geschreven moet worden en er een kandidatenlijst zal worden opgesteld. Programmacommissie In maart 2021 wil het bestuur een programmacommissie instellen. De commissie stelt in de periode maart – juni 2021 een conceptverkiezingsprogramma op. In de zomer wordt dit programma afgestemd met de fractie en het bestuur. Na de zomervakantie wordt het conceptverkiezingsprogramma aan de leden gezonden, en eind oktober 2021 zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld door de ALV. Kandidatenlijst In april 2021 stelt het bestuur een profielschets op voor de kandidaten en de fractie. Ook wordt er in april 2021 een vertrouwensadviescommissie ingesteld. In april en mei kan men namen van kandidaten opgeven aan het bestuur. In juni 2021 start de sollicitatieprocedure. In september 2021 zal er een conceptadvieslijst worden opgesteld door de vertrouwensadvieslijst. Ook zal in september 2021 de lijsttrekker worden voorgedragen. De groslijst en advieslijst worden in oktober 2021 bekendgemaakt aan de leden. Tijdens de ALV in oktober 2021 zal de lijsttrekker worden verkozen. Het vaststellen van de kandidatenlijst zal tijdens een separate ALV in november 2021 worden gedaan. Verkiezingscampagne Gedurende de zomermaanden zal een start gemaakt worden met de verkiezingscampagne, althans de voorbereiding daarvan. In september 2021 zal een campagneleider worden gekozen en de campagneleider zal in oktober worden versterkt door het campagneteam. Uiteraard kunnen we deze voorbereidingen niet alleen doen. Wilt u een bijdrage leveren, bijvoorbeeld als lid van de programmacommissie? Mail dan naar bestuurcdabreda@gmail.com.

11


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

Volgt u ons al? Dagelijkse updates op Instagram en Facebook!

12


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

Portefeuilleverdeling CDA Fractie Breda Hieronder vindt u een overzicht bij wie u terecht kunt voor specifieke onderwerpen.

Marc van Oosterbosch Innovatief Bestuur, Burgerparticipatie, Ruimtelijke Ordening, Openbare Ruimte, Wonen

Christine de Moor Jeugdzorg, Onderwijs, Werk/Arbeidsparticipatie, Cultuur

Huib Jansen Moor FinanciĂŤn, Grondbeleid, Vastgoed, Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening, Ouderenbeleid

Gwendolyn Boom WMO/Zorg, Thematafels, Veiligheid

Caspar Rutten Economie, Regionale Samenwerking, Mobiliteit, Evenementen, Agendacommissie Gemeenteraad

Christel de Baat Sport, Cultuur, Evenementen, Ambtelijke Organisatie

Karlijn van den Berg

Colofon:

Ouderenzorg, Leefbaarheid, Verenigingsleven, Economie, Jongerenbeleid

Jeroen Bruijns Fractievoorzitter, Bestuur, Internationaal Beleid, Agrofood & Buitengebied, Sport,

Theo Kloet Fractiemedewerker 13


Oogpunt CDA Breda – Januari 2021

Oogpunt Breda Januari 2021 Interessant nieuws, activiteiten oogpunt@breda.cda.nl

of

opiniestukken

kun

u

aanleveren

aan

Stadserf 1 4811 XS Breda  076 5294050  cda@breda.nl  http://www.cda.breda.nl/

14


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.