Page 1

GPS 48°22'16.25"N

recepcia@hotelprestige.sk www.hotelprestige.sk

Tel: +421_33_59 17 911 Fax: +421_33_59 17 922 Mobil: +421_908_990 898

Hotel Prestige**** Sladovnícka 15 917 01 Trnava

Hotel PRESTIGE****

Hotel & Restaurant & Relax

Pobytové balíčky


2

Recepcia: +421_33_59 17 911

Hotel Prestige****

Vybavenie hotela

Vybavenie a služby v CENE BALÍČKOV

Reš ta ur á ci a IN S PI RA TI O N

• par k ov anie pr i amo p r i hot eli len pr e h ot elov ý c h

• O t vor ené denn e od 6. 30 do 23. 0 0

hos t í

• po z or n os ť h ot e la na pr iv í t an ie – pr ekv ape ni e

• Bohat á pon uk a jedá l z dom áce j a j me dz in ár odn ej k uc h yn e

na izb e

• r aň a jk y f or m ou b uf et u • r aň a jk ov é balí č k y v pr í pa de s kor š ieh o odch odu • • • • • • • • • • • • • •

z hot el a v eč er a - v ý ber zo š pec iál ne z os t av ené ho me nu pr í sl uš ens t vo na pr í pr av u k áv y a č aju na i zb e wif i pr ipo je ni e n a i nt er net v o vš et k ýc h pr ies t o r oc h hot ela a n a i zbác h LC D TV , v iac ak o 4 0 p r ogr a m ov DV D pr e hr áv ač na iz b e + zap ož ič an ie 1 D V D z dar m a Pr acov ný s t ôl na v š et k ýc h hot e lov ý c h iz b ác h t elef ón s pr ia mou v oľ bou indiv idu álne ov lá dat eľ ná k l im at iz ác ia na izb ác h k ar t ový b ezp eč nos t ný s ys t é m a t r ez or na iz be hot elov á ko z met ika, s uš ič v lasov hot elov é žu pan y, pa pu čk y ( D E LU X E, SU P E RI O R) k úp eľ ň a so s pr c hov ý m k út om ( CO M FO R T, S U PE R I O R) k úp eľ ň a s r ohov ou v aň ou ( D E LUX E ) v er n os t ný p r ogr am “ Pr est i ge Loyalt y”

We l l nes s c e ntr um • Sauna s uc h á a s auna inf r a • Kne ip pov a v od ol ieč ba – š ľ apací kúpeľ • Mas áž v od ný m i t r ys k am i s t r op ic ký m “ d až ďo m“

7


6

Atrakcie regiónu

Balíčky služieb

3

Posteľ plná ruží Romantický balíček pre 2 osoby na 1 noc s pôsobivým aranžmá v izbe typu Deluxe určený pre nezabudnuteľné chvíle vo dvojici. Stravovanie: Polpenzia + sekt na izbe Cena: 82 €/ 2 osoby

Hrad Červený Kameň

Aquapark Galandia

Rozľahlý hrad na úpätí Malých Karpát poskytuje celoročne prehliadky expozícií dobového nábytku a odevov, sokoliarsky dvor a prehliadky formou dramatického stvárnenia historických udalostí – Kamenné mystérium, Ženy rodu Pálffy. Hrad ponúka animačný program – Festival šermu, Burza starožitností a pod… Vzdialenosť od hotela: 26 km.

Vodný svet Galandia poskytuje celoročný relax v 4 vnútorných bazénoch – Veľký relaxačný bazén, Hypertermálny kľudový bazén, detský bazén, dojazdový bazén, uzavretý tobogan a v letných mesiacoch je v prevádzke aj 25 m plavecký bazén vonkajší detský bazén, vonkajší výplavový relaxačný bazén,2 tobogány.

City víkend Pobytový balíček pre 2 osoby na 2 noci ideálne na spoznávanie mesta a okolia. V cene sú vstupenky do galérie súčasného umenia. Stravovanie: Polpenzia Cena: 148 €/ 2 osoby

Vzdialenosť od hotela: 26 km.

Family víkend Pobytový balíček pre 2 dospelé osoby s možnosťou až 2 prístelkov pre deti do 12 rokov zdarma v priestrannom 2-izbovom apartmáne. Stravovanie: Polpenzia Cena: 158 €/ 2 osoby

Strelnica V bývalých vínnych pivniciach pod hotelom sa nachádza novovybudovaná súkromná strelnica, prístupná svojimi službami aj pre hotelových hostí. K dispozícií je 5 streleckých dráh, bar s posedením a prezliekareň. Zariadenie môžu využívať aj osoby bez zbrojného preukazu – inštruktor strieľania je k dispozícii. Strelnica je v areáli hotela.

Lanové centrum Trnava Centrum ponúka adrenalínový zážitok z lanových atrakcií. Dospelých určite zaujme atrakcia "Powerfan" - simulácia voľného pádu z 13 metrov a komplex lanových prekážok. Mamičky a rodiny potešia detské lanové prekážky a preliezky pre všetky deti. Vzdialenosť od hotela: 2 km.

Termálny svet Wellness pobytový balíček pre 2 osoby a 2 noci s polpenziou. V cene sú aj 2 celodenné vstupenky do aquaparku Galandia. Stravovanie: Polpenzia Cena: 180 €/ 2 osoby


4

História

Hotel Prestige****

História hotela Prestige Historické korene

História Hotela Prestige****

Miesto, kde stojí Hotel Prestige má magická históriu, bohatú na výnimočné príbehy ľudí a udalostí.* Prenesme sa o niekoľko storočí späť - v druhej pol. 18. storočia nájdeme na tomto mieste záhradný areál - botanickú záhradu patriacu Trnavskej univerzite, resp. k jezuitskému kolégiu. Neskôr – v prvej pol. 19. storočia boli na tomto mieste vybudované najväčšie trnavské vínne pivnice, s impozantnou dĺžkou až 400m, slúžiace chýrnemu trnavskému veľkoobchodníkovi s vínom Antonovi Valcovi. Preslávil Trnavu aj turistickou atrakciou - obrovským sudom, ktorý bol naplneným vínom – pojal až úctyhodných 114 000 litrov! V poslednej tretine 19. storočia tu vzniká veľká sladovňa, ktorá sa stala dominantou celého okolia. Víno ustúpilo pivu.

Súčasnosť Po citlivej rekonštrukcii sladovníckej budovy vzniká v roku 2006 koncept luxusného hotela so zaujímavým geniom loci práve uprostred budov industriálneho dizajnu 19. storočia. Hotel je situovaný len 5 min. chôdze od historického centra s množstvom zachovalých pamiatok – Bazilika sv. Mikuláša, Katedrála sv. Jána Krstiteľa, mestská veža, či vynikajúco zrekonštruovaná Malá synagóga. Historické podzemie – kedysi najslávnejšie pivnice na víno našli svoje uplatnenie aj dnes – v prekrásnych kopulovitých priestoroch je vybudovaná súkromná licencovaná strelnica, ktorej služby spolu s odbornou inštruktážou ponúka hotel aj pre svojich hostí.

5

Leisure time packages of Hotel Prestige  

Packages of accommodation, leisure time activities and catering in 4* hotel Prestige in Trnava, Slovakia

Leisure time packages of Hotel Prestige  

Packages of accommodation, leisure time activities and catering in 4* hotel Prestige in Trnava, Slovakia