Page 1

hni-I-e\w

Fw.-kn.F \mk¿

Pn∂°v im]-tam£w _n.-sP.]n°v tij-{Inb ""-]m-¿-´n N-c-Sp s]m-´n-b ]-´w t]mse-bm-Wnt∏m-ƒ. ]m-¿-´n-b-[y-£-≥ cmPv\m-Yv knw-Km-Is´, B-eo-kv C-≥ "ª-≠-¿ em‚n'-ep-am-Wv''˛-c-≠v temIvk-`m sX-cs™-Sp-∏p-ItfmsS _n.sP.-]n A-Is∏-´ {]-Xn-k‘n-bpsS B-g-hpw ]-c-∏pw sh-fns∏-Sp-Øp-∂-Xm-Wv A-cp-¨ jq-cn \-S-Øn-b {]Xn-I-c-Ww. _n.sP.-]n-bn-¬ \n-∂v X-g-bs∏-Sp-∂-Xns≥-d k-¶-S-hpw Cu-¿jy-bpw jq-cnsb C-ßs\sbms° ]-d-bm-≥ t{]-cn-∏n-®n-cn-°mw. F-∂m¬ Zn-i-bpw B-i-b-hpw \-jvSs∏-´ H-c-h-ÿbnte-°v tZ-io-b cm-jv{So-bØnse H-cp ap-Jy{]-Xn-]-£ ]m-¿-´n F-Øn\n-¬-°ptºm-ƒ Cu hn-e-bncp-Ø-¬ Xo-¿-Øpw i-cn-bm-Wv. ]t£, "B-¿.-F-kv.-F-kns\ hn-fn-°q, _n.sP.-]nsb c-£n-°q' F-∂v jq-cn ]-d-bptºm-ƒ ]m-¿-´nsb t]mse At±-l-hpw F-Øn-\n-¬-°p-∂ {]-Xn-k‘n \-ap-°v t_m-[ys∏-Spw. -Cu {]-Xn-k-‘n-°v cm-jv{So-b-hpw [m-¿-an-I-hp-am-b \n-c-h-[n Im-cW-ß-fp-≠v. jnw-e-bn-¬ ktΩ-fn-® "-Nn-¥-≥ ss_-T-Iv' ]t£, CsXm∂pw N-¿-®s°-Sp-Øn-√. "-P-kvh-¥v knw-Kv \n{K-lw' ]q-¿-Øn-bm-°n-bpw B-¿.-F-kv.-F-kv {]-Xn-_-≤-X B-h-¿-Øn-®p-d-∏n-®pw ]-g-b AtX iq-\yX-bnte-°v ho-≠pw C-d-ßn \-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p ]m¿´n t\-Xr-Xzw. tij{In-b Im-Øp-I-gn-bp-∂ H-cp cm-jv{So-b ]m-¿-´n-bpsS Zp-¿-hn-[n-bmWnt∏mƒ ]m-¿-´n-°p ta-¬ \n-g-en-Sp-∂-Xv. t\-Xm-°-ƒ ]t£ Ct∏m-gpw kz-]v\tem-I-Øp Xs∂-bm-Wv. Pn∂-sb-°p-dn®v Pkvh¥v knwKv Fgp-Xnb ]pkvXIw

sX-cs™-Sp-∏v ]-cm-P-b-hpw Xp-S¿ kw-`-h-ß-fpw _n.sP.-]nsb tZ-io-b cm-jv{So-bØn-¬ Iq-Sp-X-¬ X-f-¿-Øn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. sa-®w e-`n-°psa-∂p I-cp-Xn-bm-Wv Hmtcm Xo-cp-am-\-hpw ssIs°m-≈p-∂-Xv. F-∂m-¬ Iq-Sp-X-¬ B-]-XvI-c-am-b A-hÿI-fmWv C-h k-Ωm-\n-°p-∂-Xv. A-[n-Im-c \-jvSw am{X-a-√ Zn-\w{]-Xn {]-Xn-Om-b \-jvShpw ]m-¿-´nsb H-gn-bm-_m-[ t]mse ]n-¥p-S-cp--∂p. Bbn-cØn \m\q‰n ap∏Xv

daZm≥ ]Xn-\©v


-P-\-kw-Lv ap-X-¬ -_n.sP.-]n hsc -F-gp-]-Xp-I-fn-¬ `m-c-Xo-b P-\-kw-Ln-\v(-_n.sP.-F-kv) cm-jv{So-b-Øn-¬ Im-cy-am-b N-e-\sam-∂pw kr-jvSn-°m-≥ Ign-™n-cp-∂n-√. C-µn-cm-Km‘n A-Sn-b-¥-cm-hÿ {]-Jym-]n®tXmsS P-\-kw-Ln-\v tkm-jy-enÃp-I-fp-am-bn ssItIm-¿°m-≥ A-h-k-cw e-`n-®p. P-bn-en-¬ A-S-°s∏-´ P-b{]-Im-iv \m-cm-b-Ws‚ A-\p-Iq-en-I-ƒ-°v P-\-kw-Lv t\-Xm-°-fp-ambn Bfl_‘w ÿm-]n-°m-\pw A-hk - c- a- m-bn. F-∂m-¬ B¿.-F-kv.-F-kns‚ a-\-€n-¬ At∏m-gpw kz-¥w \n-e-°p-≈ cmjv{So-b ]m-¿-´n Xs∂-bm-bn-cp-∂p D-≠m-bn-cp-∂-Xv. F-¨-]Xp-I-fn-¬ _n.sP.-]n-°v cq-]w\-¬-Iptºm-ƒ B-¿.-F-kv.-Fkns‚ ]q-¿-W B-io-¿-hm-Z-ap-≠m-bn. kz-X{¥ ]m-¿-´n-bn-¬ {]-h-¿-Øn-® P-kvh-¥v knw-Kpw tkm-jy-enÃv [m-ctbm-Sv B`n-ap-Jyw ]p-e-¿-Øn-b kp-j-a kz-cm-Ppw a-‰p-am-Wv B-¿.-Fkv.-F-kv ]-›m-Ø-ew C-√m-Xn-cp-∂ B-Zy-Im-e t\-Xm-°-fn¬ Nn-e-¿. sXm-Æq-dp-ItfmsS tZ-io-b cm-jv{So-b-Øn-¬ cq-]s∏-´ {]tXy-I C-Sw _n.sP.-]n-°v Xp-W-bm-hp-∂-Xm-Wv I-≠-Xv. ln-µp-Xz ap{Zm-hm-Iy-ß-fn-eqsS ]m-¿-´n C-¥y-bnse a-[y-h-¿K thm-´-¿-am-cn-¬ kzm-[o-\w sN-ep-Øn. tIm-¨{K-€ns‚ i‡n-£-b-hpw tkm-jy-enÃp-I-fpsS ssi-Yn-ey-hpw H-cp -]-cn[n hsc ]m-¿-´n-°v Kp-W-I-c-am-bpw am-dn. c-≠w-K-ß-fn-¬ \n∂v aq-∂-° kw-Jy-bnte-°p hsc ]m-¿-esa‚n-¬ Aw-K-_ew D-b-¿-∂p. G-‰-hpw h-en-b H-‰-°-£n-bm-bn am-dnsb-¶nepw `q-cn-]-£w D-d-∏m-°m-≥ A-Xp am{Xw t]msc-∂p h-∂p. {]mtZ-in-I I-£n-I-fpsS k-l-I-c-Ww tX-Sm-\m-bn A-Sp-Ø \o-°w. aq-∂mw ap-∂-Wn-bpsS A-Sn-Ø-d in-Yn-e-am-hp-I-bpw G- I - I - £ n `- c - W sa- ∂ ssh- I m- c n- I {]- X n- ] - Ø n- b n- ¬ tIm¨{K-kv D-d-®p \n-¬-°p-I-bpw sN-bvXt∏m-ƒ _n.sP.-]n°v Im-cy-ß-ƒ F-fp-∏-am-bn. hm-Pvt]-bn-bpsS an-X-hm-Z \n-e]m-Spw hy‡n-Xz-hpw tZ-io-b cm-jv{So-b-Øn-¬ A{]-Xo-£nX cm-jv{So-b k-a-hm-b-ß-ƒ-°v th-Zn-bm-bn. N{µ-_m-_p \mbn-Up-hns‚ sX-ep-¶ptZ-i-hpw P-\-Xm-Z-fpw(-bpss\-‰-Uv) Hdo-k-bnse _n-Pp P-\-Xm-Z-fpw am{X-a-√ {Zm-hn-U cm-jv{So-b {]ÿm-\-am-b A-Æm Un.-Fw.sI-bpw k-lm-b hm-KvZm-\-hpam-bn cw-K-Øph-∂p. tZ-io-b P-\m-[n-]-Xy k-Jyw (-F-≥.-Un.F) cq-]wsIm-≠t∏m-ƒ Im-hn-cm-jv{So-b-Øns‚ {]mtbm-KnI hn-P-b-am-bn am-[y-a-ß-ƒ sIm-≠m-Sn. _n.sP.-]n-bpsS lnµp-Xz A-P-≠sb am-‰nsh-®v F-≥.-Un.-F-°v s]m-Xp-an-\n-aw ]-cn-]m-Sn h-∂p. F-∂m-¬ ssh-cp-[y-ß-ƒ-°p ta-¬ H-∏ns®-SpØ Cu Iq-´m-bva A-[n-I Im-esam-∂pw \o-≠p-\n-∂n-√. hm-Pvt]-bn-bpsS ]n-∑m-‰-hpw _n.sP.-]n-bn-¬ A-Zzm-\n D-ƒs∏sS-bp-≈-h-cpsS ]n-Sn-ap-dp-°-epw am{X-a-√ tIm-¨{K-kn\p-≠m-b A{]-Xo-£n-X D-W-¿-hpw F-≥.-Un.-F k-JysØ s]m-fn-®-Xns‚ Im-c-W-ß-fn-¬ Nn-e-Xm-Wv. kw-Lv H-fn-b-P≠-I-ƒ-°v Iosgm-Xp-ßp-∂ _n.sP.-]ns°m-∏w Iq-Sp-X-¬ apt∂m-´p t]m-bm-¬ X-ß-fpsS A-Sn-Ø-d X-I-cpsa-∂ Xn-cn®-dn-hm-Wv k-Jy-I-£n-Isf ]-Xnsb ]n-≥-h-en-bm-≥ t{]-cn∏n-®-Xv. hm-Pvt]-bn-bn-¬ \n-∂pw A-Zzm-\n-bnte-°p-≈ A-Iew A{X sN-dp-Xs√-∂ Xn-cn-®d- n-hpw k-Jy-I£ - n t\-Xm-°ƒ°p-≠m-bn. Kp-P-dm-Øv I-em-] th-f-bn-¬ \tc{µ tam-Uns°Xnsc \-S] - S- n ssIs°m-≈W - sa-∂v hm-Pvt]-bn B-hi - ys∏s´¶n-epw A-Zzm-\n h-g-ßn-bns√-∂ P-kvh-¥v knw-Kns‚ ]p-Xnb sh-fns∏-Sp-Ø-¬ {i-≤n-°p-I. k-Xy-Øn-¬ Kp-P-dm-Øv I-

em-]-am-Wv _n.sP.-]n k-Jy-I-£n-Isf am-dn Nn-¥n-°m-≥ t{]cn-∏n-®-Xn-¬ {]-[m-\ L-S-Iw. ap-kvenw-I-fpsS sh-dp-∏m-Wv \mbn-Up-hns‚ sX-ep-¶ptZ-iw t]m-ep-≈ ]m-¿-´n-I-ƒ-°v Xn-cn-®Sn-bm-bX - pw.

-iq-\y-X, iq-\y-X am{Xw -I-gn-™ c-≠v tem-Ivk-`m sX-cs™-Sp-∏p-I-fnte-‰ Xncn-®-Sn h-ensbm-cp iq-\y-X-bm-Wv _n.sP.-]n-°p ap-∂n-¬ _m°n-bn-Sp-∂-Xv. t\-Xr-Xzw i-cn-°pw ]-X-dp-I-bm-Wv. hn-a-X \o°w H-cn-°-epw C-√m-Ø hn-[w i-‡n-bm-¿-Pn-®-Xpw Cu ]-X¿-®-bpsS Xp-S-¿-® Xs∂. h-kp-‘-c-°pw Jfiq-cn-°pw jq-cn°pw ap-ºn-¬ ]-X-dp-∂ cm-Pv\m-Yv knw-Kv \-bn-°p-∂ _n.sP.]n F-∂ tI-U-¿(?) cm-jv{So-b {]ÿm-\-Øns‚ A-h-ÿ Gsd ]-cn-Xm-]-I-c-am-Wv. ]m-¿-´n A-Is∏-´ Zp-c-¥w F{X hep-XmsW-∂v Hmtcm Zn-h-k-hpw ]p-d-Øph-cp-∂ hm-¿-Ø-I-ƒ \tΩm-Sv ]-d-bp-∂p-≠v. -ln-µp-Xz hn-Im-cw ÿm-bn-bm-b H-∂s√-∂v Xn-cn-®-dn-bp∂-Xn-¬ ]m-¿-´n ]-cm-P-bs∏-´p. A-S-hp-\-b-ß-ƒ ]-e-Xpw ssIs°m-≠-Xm-Wv. ]t£, H-∂pw G-in-bn-√. cm-PysØ \yq\-]-£ hn-`m-K-ß-fn-¬ G-‰-hpw {]-[m-\s∏-´ ap-kvenw-Isf A-I-‰n \n-¿-Øn tI{µm-[n-Im-cw D-d-∏n-°p-I F-fp-∏-as√-∂v ssh-In-bm-Wv t\-Xm-°f - n-¬ ]-ec- pw Xn-cn-®d- n-bp-∂X - v. hm-Pvt]bn°v C-Xv Ip-ds®ms° t_m-[y-ap-≠m-bn-cp-∂p. F-´p h-¿jw ap-ºv Z-en-X-\m-b _-¶-cp e-£va-Wsb _n.sP.-]n {]kn-U‚ v ÿm-\tØ-°v sIm-≠p h-cm-≥ hm-Pvt]-bn D-’mln-®-Xpw Ir-Xy-am-b Nn-e cm-jv{So-b e-£y-ß-ƒ ap-∂n-¬ I≠m-bn-cp-∂p. bp.-]n-bn-epw a-‰pw i‡n-bm-¿P - n-® Z-en-Xv˛a- p-kvenw cm-jv{So-b-Øns‚ km-[y-X-I-fpw hm-Pvt]-bn Xn-cn-®-dn-™n-cn°-Ww. -]m-¿-´n-b-[y-£-\m-bn sX-cs™-Sp-Ø D-S-≥ _-¶-cp e£va-¨ \-S-Øn-b {]-kw-Kw {it≤-b-amWv: ""1967-¬ Zo-\-Z-bm¬ D-]m-[ym-b ]-d-™-Xp Xs∂-bm-Wv F-\n-°pw Hm-¿-an-∏n°m-\p-≈-Xv. ap-kvenw-I-fpsS am-wkw \-ΩpsS amw-k-am-Wv, Ah-cpsS c‡w \-ΩpsS Xs∂ c‡-am-Wv.'' -F-∂m-¬ sX-l-¬-I-bpsS H-fn-Im-a-d-°p ap-ºn-¬ _-¶cp Ip-Sp-ßp-I-bpw \m-WwsI-´ co-Xn-bn-¬ ]-Sn-bn-dtß-≠n hcn-I-bpw sN-bvXp. AtXmsS hm-Pvt]-bn a-\-€n-¬ I-≠-Xp ]e-Xpw ]m-fn. Xp-S-¿-∂v \tc{µ tam-Un bp-K-Ønte-°v _n.sP.]n ]-Xnsb h-gn-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. tam-Un B-hn-jvI-cn-® KpP-dm-Øv I-em-]w ap-kvenw-Isf _n.sP.-]ns°m-∏w \n-¿-Øm\p-≈ F-√m {i-a-ßsf-bpw Z-b-\o-b-am-bn ]-cm-Ps∏-Sp-Øn. Kp-P-dm-Øv AtXmsS ln-µp-Xz-Øns‚ ]-co-£-Wim-e-bm-bn am-dnsb-∂-Xp i-cn-bm-bn-cn-°mw. F-∂m-¬ cm-Py-Øns‚ a-‰p `m-K-ß-fn-¬ ]m-¿-´n-bpsS {]-Xo-£-I-ƒ A-Sn-°-Sn X-I-¿-∂-Snbp-∂ km-l-N-cy-am-Wv \mw I-≠-Xv. ]-Xn-‰m-≠p-I-ƒ C-¥y `cn-®-Xn-eqsS tIm-¨{K-kv kz-¥-am-°n-b A-gn-a-Xn-bpw kz-P\-]-£-]m-Xn-Xz-hpw Zp-¿-`-c-W-hpw F{Xsb-fp-∏w "th-dn-´ ]m¿-´n'-°v Nm-h-Sn-b-¥-cw \-S-Øm-≥ A-h-k-csam-cp-°n F-∂-Xpw ]-Tn-t°-≠-Xp-≠v. -hn-`-P-\m-\-¥-c C-¥y-bn-¬ ap-kvenw-I-ƒ h-√msX A-I‰s∏-´psh-∂pw A-h-cpsS I-Æp-I-fn-¬ Iq-Sp-Iq-´n-bn-cn-°p-∂ hn-jm-Zw Gsd th-Z-\m-P-\-I-amsW-∂pw P-kvh-¥v knw-Kv Ipº-k-cn-°p-∂p. i-cn Xs∂. ]t£, A-Xns‚ Im-c-W-°m-¿ Bsc-∂v Iq-Sn C-h-¿ Xs∂ \-ap-°v ]-d-™p Xtc-≠-Xt√. c≠m-bn-c-Øn-sbmºXv

sk]v‰w-_¿ A©v


"-Pk - vh¥ - v knw-Kv \n{K-lw' ]q-¿Ø - n-bm-°n-bpw B-¿.-Fk - v.F - k - v {]-Xn-_≤ - X - B-h¿ - Ø - n®p-d-∏n-®pw ]-g-b AtX iq-\y-X-bnte-°v ho-≠pw C-d-ßn \-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p _n.sP.]n t\-Xr-Xzw. ti-j{In-b Im-Øp-Ig - n-bp-∂ H-cp cm-jv{So-b ]m-¿´- n-bpsS Zp-¿h - n-[n-bmWnt∏mƒ ]m-¿-´n-°p ta-¬ \n-g-en-Sp-∂-Xv. t\-Xm-°-ƒ ]t£ Ct∏m-gpw kz-]v\tem-IØp Xs∂-bm-W.v G-Xm-bm-epw A-Xv ap-l-Ω-Z-en Pn-∂ As√-∂v P-kvh-¥v knw-Kv ]-d-™psh®n-cn-°p-∂p. Km-‘n-Pn-bpw s\-lvdp-hpw k-¿-Zm-¿ ]t´-epw am{Xw B-Im-\n-S-bn-√. ]-Xn-‰m-≠p-If - m-bn h-¿K - o-b I-em-]ß - f - neqsS-bpw \o-Xn-\ntj-[-Øn-eqsS-bpw hym-P{]-Nm-cW - ß - f - n-eqsS-bpw ]-cm-[o-\X-If - nte-°v Cu P-\k - © - b - sØ X-≈nhn-´-Xn-¬ Im-hn-kw-L-Øn-\v H-´pw A{][m-\-a-√m-Ø ]-¶m-Wp-≈sX-∂v P-kvh¥v knw-Kv Xp-d-∂p k-Ω-Xn-°-W-am-bn-cp∂p. A-Xp-≠m-bn-√.

-jnw-e-bn-¬ I-≠-Xpw tI-´-Xpw sX-cs™-Sp-∏v ]-cm-Pb - h - pw Xp-S¿ kw-`-h-ß-fpw _n.sP.-]nsb tZ-io-b cmjv{So-b-Øn-¬ Iq-Sp-X-¬ X-f-¿-Øn-bn-cn°p-I-bm-Wv. sa-®w e-`n-°psa-∂p I-cpXn- b m- W v Hmtcm Xo- c p- a m- \ - h pw ssIs°m-≈p-∂-Xv. F-∂m-¬ Iq-Sp-X-¬ B-]X - vIc- a- m-b A-hÿI-fm-Wv C-h kΩm-\n-°p-∂-Xv. A-[n-Im-c \-jvSw am{Xa-√ Zn-\w{]-Xn {]-Xn-Om-b \-jvSh - pw ]m¿-´nsb H-gn-bm-_m-[ t]mse ]n-¥p-S-cp-∂p. sXm-Æq-dp-I-fn-¬ Atim-I tdmUnse ]m-¿-´n B-ÿm-\-Øv Xn-cs°mgn-™ t\-c-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. A-[n-Im-c tam-ln-I-fpsS X-≈n-®-bm-bn-cp-∂p ChnsS. Ct∏m-gm-Is´, H-cp a-c-W-ho-Sns‚ \n-€w-K-X ]m-¿-´n B-ÿm-\sØ Nqgv∂p \n-¬-°p-∂p. B-Àm-Z-Øns‚ shSns°-´p’-hw ]-I-¿-Øn-b AtX sS-enhn-j-≥ Im-a-d-I-ƒ C-∂v ]m-¿-´n-b-Is∏´ ]-cn-lm-ky-X-bpsS {]-Xn-I-c-W-ß-ƒ tX-Sn-bm-Wv \n-c-∂p \n-¬-°p-∂-Xv. -C-e-Ivj-≥ ]-cm-P-b-Øns‚ Im-cW-ß-ƒ hn-e-bn-cp-Øm-\pw `m-hn \-S-]Sn-I-ƒ kzo-I-cn-°m-\p-am-Wv jnw-e-bn-¬ "-Nn-¥-≥ ss_-T-Iv' hn-fn-®p tN-¿-Ø-Xv. B-g-Øn-ep-≈ hn-i-I-e-\-ß-ƒ-°v jnwe-bn-¬ km-[y-X Ip-d-hmsW-∂v B-¿°pw A-dn-bm-am-bn-cp-∂p. ]m-¿´- n A-Is∏´ {]-Xn-k-‘n-°v Xm¬°m-enI ]-cn-lmcsa-¶n-epw D-cp-Øn-cn-bpsa-∂v Nn-esc-¶nepw I-cp-Xn. F-∂m-¬ Pn-∂-bm-Wv F√mw Io-gvta-¬ a-dn-®-Xv. hn-`-P-\w \-S-∂v Bbn-cØn \m\q‰n ap∏Xv

B-dp ]-Xn-‰m-≠p I-gn-™n-´pw ]m-InkvXm≥ in-¬-]n-bm-b Pn-∂ C-¥y-≥ cmjv{So-bsØ hn-SmsX ]n-¥p-S-cp-∂p F∂-Xp Xs∂ H-cp sF-d-Wn-bm-Wv. ]mIn-kvXm≥ t]m-epw cm-jv{S]n-Xm-hm-b Pn-∂sb C{X-am{Xw Hm-¿-°p-∂p-≠m-In√. C-¥y-bnse h-e-Xp-]-£ cm-jv{So-b Nn-¥b - n-¬ kzm-`m-hn-Ia- m-bpw H-cp hn-√≥ tdm-fn-\-∏p-dw e-`n-°m-≥ A-¿-l-X-bn-√mXn-cp-∂ Pn-∂ F-ßs\ A-Xns‚ ap-Jy[m-c-bn-¬ Ct∏m-gpw hm-gvØs∏-´-h-\mbn am-dp-∂p F-∂-Xv A-º-c-∏p-f-hm-°p∂ kw-KX - n-bm-Wv. -P-kvh-¥v knw-Kv F-gp-Xn-b -Pn-∂˛C-¥y, hn-`-P-\w, kzm-X{¥yw F-∂ ]pkvXI - tØm-Sp-≈ {]-Xn-Ic- W - w _n.sP.]n t\-cn-Sp-∂ Im-en-I {]-Xn-k‘n F{X Xo{h-amsW-∂v sh-fns∏-Sp-Øp-∂p. I-gn™ A-©p h-¿-j-am-bn P-kvh-¥v Pn∂-bpsS B-flI-Y-bpsS tPm-en-bn-emWv. A-Zzm-\n D-ƒs∏sS F-√m _n.sP.]n t\-Xm-°-ƒ-°pw A-dn-bp-∂ h-kvXpX-bp-am-Wn-Xv. B-KÃv 17˛-\v ]p-kvX-Iw {]-Im-i-\w sN-øp-∂ hn-h-cw £-W-°Øp cq-]-Øn-¬ F-√m t\-Xm-°-ƒ-°pw e-`n-®-Xp-am-Wv. s]m-Sp-∂s\ D-≠m-b {]tIm-]-\-a-√ P-kvh-¥v knw-Kns\ ]pd-Øm-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\sa-∂p-d-∏v. ]pkvX-I {]-Im-i-\ N-S-ßn-¬ \n-∂v Acp¨ sP-‰ven-bpw a-‰pw A-h-km-\ \n-anj-am-Wv hn-´p-\n-¬-°m-≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. -B-¿.-F-kv.-F-kp-Im-c-\-√m-Ø Pkvh-¥v knw-Kns\ Ip-d-®p Im-e-am-bn kw-L-S-\ t\m-´-an-´n-cn-°p-I-bm-Wv. Pn∂m-kvXp-Xn am{X-a-√ Kp-P-dm-Øns‚ A`n-am-\a- m-bn \tc{µ tam-Un D-b¿- Ø - n Im´p-∂ k-¿-Zm-¿ ]t´-ens\ Ip-dn-® ]-cm-a¿-i-ß-fpw D-S-≥ ]p-d-Øm-°-en-\v Im-cW-am-Wv. tam-Un C-d-ßn°-fn-®p. inhtk-\m t\-Xm-hv Xm-°sd ]n-¥p-W \¬-In. F-∂n-´pw jnw-e tbm-K-Øn-¬ ]s¶-Sp-°m-≥ ]p-ds∏-Spw hsc P-kvh¥v knw-Knt\m-Sv ]p-d-Øm-°-¬ Xo-cp-am\w t\-Xm-°-ƒ an-≠n-bn-√. s{S-bn-\n-epw Im-dn-ep-am-bn Z-¬-ln-bn-¬ \n-∂pw jnwdaZm≥ ]Xn-\©v

e-bnse-Øn-b t\-c-Øm-Wv P-kvh-¥v knw-Kns\ t^m-Wn-¬ hn-fn-®v tbm-KØn¬ ]s¶-Spt°-≠-Xns√-∂v cm-Pv\mYv knw-Kv A-dn-bn-°p-∂-Xv. A-¬-]w Ign-™t∏m-ƒ ]m-¿´- n-bn-¬ \n-∂v ]p-dØ - m°n-b hn-h-c-hpw A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp∂p. "t\-cn-´v C-°m-cyw A-dn-bn-°m-\p-≈ a-cym-Z t]m-epw ]m-¿-´n Im-Wn-®n-√'˛-Pkvh-¥v knw-Kv k-¶-SwsIm-≠p. G-Xm≠v 700 t]Pv h-cp-∂ P-kvh-¥v knwKns‚ ]p-kvX-Iw hm-bn-® ti-j-am-bncp-∂n-√ Xo-cp-am-\w. cm-PysØ hn-`-Pn®-Xn-¬ Pn-∂-°p-≈ ]-¶v kp-hn-Zn-XamsW-∂pw k-¿-Zm-¿ ]t´-ens\-Xn-cm-b ]-cm-a-¿-i-ß-ƒ ]m-¿-´n-bpsS {]-Jym-]n-X \n-e-]m-Sn-\v hn-cp-≤-amsW-∂pw ]-d-™v t\-Xr-Xzw \-S-]-Sn \ym-bo-I-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p. F-∂m-¬ _n.sP.-]n t\-XrXzsØ I-S-∂m{I-an-® A-cp-¨ jqcntbm-Sv X-¬-°m-ew hn-i-Zo-I-c-Ww tNmZn®m-¬ am{Xw a-Xnsb-∂m-bn-cp-∂p ]m-¿´n Xo-cp-am-\w! -]m-¿-´n-°p ta-¬ Iq-Sp-X-¬ ]n-Sn-apdp-°m-≥ B-¿.-F-kv.-F-kv C-Xn-\-Iw Xocp-am-\n-®n-cp-∂p. B-¿.-F-kv.-F-kv ta-[mhn tam-l-≥ dm-h-Øv H-cp Nm-\-en-\v \¬-In-b A-`n-ap-J-Øn-¬ ]tcm-£-am-bn C-Xp kq-Nn-∏n-°p-I-bpw sN-bvXp. bpht\-Xr-Xzw ]m-¿-´n-°v B-h-iy-amsW∂m-bn-cp-∂p At±-l-Øns‚ ]-£w.

ssh-cp-[y-ß-ƒ th-´-bm-Sptºm-ƒ P - k - vh¥ - v knw-Kns\-Xnsc-bp-≈ ISp-Ø \-S-]-Sn A-®-S-°-ew-L-\w B-cp \-SØ - n-bm-epw s]m-dp-∏n-°ns√-∂ ktµi-am-Wv \-¬-Ip-∂sX-∂v _n.sP.-]n t\Xm-°-ƒ hn-i-Zo-I-cn-®p. F-∂m-¬ cm-Pÿm-\n-¬ I-em-]s°m-Sn D-b-¿-Øn-b hkp‘-c cm-P kn-‘ytbm-Sv {]-Xn-]-£ t\-Xrÿm-\-Øp \n-∂v am-dn\n-¬-°m-≥ cm-Pv\m-Yv knw-Kv B-h-iys∏-´n-´pw Ah-¿ Ip-ep-ßn-bn-√. A-\p-Iq-en-I-fm-b Fw.-]n-amsc-bpw Iq-´n Z-¬-ln-bn-¬ h-∂v D-]m-[n-I-ƒ apt∂m-´p sh-°p-I-bm-bn-cp∂p h-kp‘-c. a-Z-≥ em-¬ Jp-dm-\, I-


eym-¨ knw-Kv, D-am-`m-c-Xn˛ \n-c-h-[n t\-Xm-°-ƒs°-Xnsc ap-ºpw \-S-]-Sn D-≠m-b-Xm-Wv. cm-jv{So-b-am-bn X-ct°-Sn-√mØ A-h-ÿbn-em-bn-cp-∂p As∂ms° ]m-¿-´n. A-XpsIm≠p Xs∂ {]-Xym-Lm-X-hpw Zp-¿-_-e-am-bn-cp-∂p. C-∂nt∏mƒ A-[n-Im-c \-jvSw hn-a-X-i-_vZ-Øn-\v Iq-Sp-X-¬ I-\w sh∏n-®n-cn-°p-∂p. Ip-¬-°-¿-Wn cm-Pnsh-®p. b-ivh-¥v kn-≥-l D-S-°n \n-¬-°p-∂p. _n.-kn Jfiq-cn I-em-]-Øn-\v tIm-∏p Iq-´p-∂p. cm-Pv\m-Yv knw-Kpw A-Zzm-\n-bpw A-cp-¨ sP-‰venbpw D-ƒs∏-´ _n.sP.-]n A-[n-Im-c tI{µsØ-bm-Wv hn-a-X¿ e-£y-an-Sp-∂-Xv. D-Ø-¿-Jfiv ap-Jy-a{¥n cta-iv s]m-Ivcnbm-¬, tem-Ivk-`-bnse ]m-¿-´n D-]m-[y-£ kp-j-a kz-cm-Pv, I-¿-Wm-S-I ap-Jy-a{¥n _n.-F-kv sb-Zn-bq-c-∏, ln-am-N-¬ apJy-a{¥n t{]w-Ip-am-¿ [p-a-¬, Kp-P-dm-Øv ap-Jy-a{¥n \tc{µ tam-Un, O-Øn-kvK-Vv ap-Jy-a{¥n c-a-≥ knw-Kv, a-[y{]tZ-iv ap-Jy-a{¥n in-h-cm-Pv knw-Kv Nu-lm-≥ F-∂n-h-¿ B-i-b-]-cam-bn B-¿.-Fk - v.F - €nt\m-Sv tN-¿∂ - p\n-¬° - p-∂h - c- m-Wv. lnµp-Xzw Xs∂-bm-Wv ]m-¿-´n-bn-¬ ta-¬ss° t\-Sp-∂-Xv. tem-Ivk-`m sX-cs™-Sp-∏p ]-cm-P-b Im-c-W-ß-ƒ hne-bn-cp-Øm-≥ cq-]w \-¬I - n-b _m-¬ Bw-]vsX k-an-Xn dnt∏m¿-´v t]m-epw X-≈n-∏-d-bp-I-bm-bn-cp-∂p _n.sP.-]n t\-Xr-Xzw. ]m-¿-´n t\-Xr-Xz-Øns‚ ]n-g-hp-I-fm-Wv C-e-Ivj-≥ ]-cm-P-bØn-\v h-gnsbm-cp-°n-b {]-[m-\ L-S-Isa-∂m-bn-cp-∂p k-anXn Is≠-Ø-¬.- Bw-]vsX dnt∏m-¿-´v am-[y-a-߃-°v tNm-¿∂p-In-´n-bt∏m-ƒ A-ßs\ dnt∏m-¿´- v Xs∂ Cs√-∂p ]-dtb≠nh-∂p cm-Pv\m-Yv knw-Kn-\v. h-√msØm-cp Zp-c-¥w! -]m-¿-´n-bpsS C-e-Ivj-≥ {]-Nm-c-W Im-º-bn-≥ amt\-Pdm-b A-cp-¨ sPbv-‰vensb cm-Py-k-`m {]-Xn-]-£ t\-Xmhm-°n am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p _n.sP.-]n. cm-Po-hv Km‘ntbm-Sv Iq-dp ]p-e-¿-Øn-b F-kv.-F-kv A-lvep-hm-en-b-°pw In-´n cm-Py-k-`m D-]m-[y-£ ]-Z-hn. AtX k-a-bw hntbm-Pn-∏pI-ƒ tc-Js∏-Sp-Øn-b-Xm-Wv P-kvh-¥v knw-Kv ap-X-¬ im-¥Ip-am-dn-\v hsc Xn-cn-®-Sn-bm-b-Xv. B - i - b - X - e - Ø - n-ep-≈ X-I¿- ® - b - pw Zn-imt_m-[a- n-√m-bvabpw ]m-¿-´nsb-bpw t\-Xm-°sf-bpw h-√msX ]-cn-lm-ky-am°ptºm-gpw H-∂pw kw-`-hn-®ns√-∂v h-cp-ØnXo-¿-°m-\m-Wv t\-Xm-°-fpsS {i-aw. C-¥ysb H-∂m-bn Im-Wm-\p-≈ hn-ime-X-bn-√m-bva-bpsS hn-e-bm-Wv _n.sP.-]n Ct∏m-ƒ H-Sp-°p∂-Xv. A-Xv Xn-cp-ØmsX c-£-bn-√. t\-Xr-h-Sw-h-entbm A`n{]m-b-`n-∂-Xtbm B-bn C-Xns\ e-fn-X-h-XvI-cn-®-Xp sIm≠m-bn-√.

c≠m-bn-c-Øn-sbmºXv

sk]v‰w-_¿ A©v

jinnah in present indian politics  

muhammad ali jinnah and indain politics

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you