Page 1


TAÑCE Z MYŒLAMI

Tañce z myœlami 1


2 Tañce z myœlami


Ryszard Gêbuœ

TAÑCE Z MYŒLAMI fraszki

i wiersze

Pamiêci Rodziców poœwiêcam

Tañce z myœlami 3


Na ok³adce: „Isadora Duncan” – praca Leopolda Gottlieba (W ksi¹¿ce wykorzystano malarstwo z portalu: Krystyna – malarstwo-moja pasja.) Sk³ad i ³amanie: Jadwiga Kustroñ Copyright by Ryszard Gêbuœ, 2013 Kraków ISBN 978-83-63937-13-3 Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.

Druk: Drukarnia Chemigrafia Krosno ul. Bia³obrzeska 74, tel. 13 43 254 15

4 Tañce z myœlami


„Biada temu, kto jest zadowolony z siebie: taki cz³owiek nigdy nie nabêdzie rozumu”

(Niko³aj W. Gogol)

W SFERZE ROZUMU

Tañce z myœlami 5


6 Tañce z myœlami


Licentia poetica Na œwietny wiersz nie ma recepty; Na takowy Muza daje podszepty. „Jestem za, a nawet przeciw” Jeœli chcia³byœ tu rozeznawaæ nonsensy, Nie stosuj sposobu Lecha Wa³êsy. O wyjadaniu Bywa, wyje ktoœ komuœ rozum I wtedy z cz³owieka kuriozum. Z teki „grubej ryby” W³aœciwoœæ tak¹ ma „gruba ryba”, ¯e jak nie wie, to nie „gdyba”. Inn¹ w³aœciwoœæ – czasem miewa „p³otka”: Jak nie wie, to… wierzy s³odko… jak dewotka.

Tañce z myœlami 7


Œwi¹tynie bogów Mieli w przesz³oœci piêkne sanktuaria - Przyk³adowo – Apollo i Zeus. A dziœ „bóg realny” ma swój sekretariat - Nawet jak jest nim… ateusz. Pochwa³a uczonych Aroganckiej siê strzeg¹ konfraterni, By byæ zasadom swym wierni. - I takim jak Einstein, Darwin, Kopernik; Ufaæ nie chc¹ nauk starych stró¿om, Wiedz¹cym ma³o, a mówi¹cym du¿o… Tych nauk stró¿e to ludzie bierni Oraz bezkrytyczni – nie tacy jak Kopernik.Pochwa³a rozumu Jest boom na naukê – na wiarê brak boom’u, Bowiem nie jest dzie³em prawego rozumu.

8 Tañce z myœlami


Dysonans filozoficzny Sceptycyzm i wiara Niedobrana para. Cz³owiek rozumny Jest realist¹. – I choæ umys³ ma otwarty, Nie wierzy ani w bóstwa, ani w czarty. Filozofia metafizyczna Od dawna p³odzi nowe pomys³y - Chce wci¹¿ zawróciæ wody Wis³y. Na doktrynera Pogl¹dów swych w¹tpliwych zaniechaæ nie chce; Gadulstwem, tupetem przyjemnie siê ³echce. Ze schematami doktryny toczy jeden taniec; Za du¿o o jedno ka¿de z nim spotkanie.

Tañce z myœlami 9


Filozof dzisiaj Od starych kwestii odchodzi… Ale nadal po nich (niekiedy) brodzi. Cecha filozofa Filozof rozwa¿a, pomys³y p³odzi - I wie zwykle w sprawie o co chodzi. Epitafium filozofa Przechodniu! Nie b¹dŸ mitrêg¹, Nie partacz swego czasu, Lecz wiedz na co nie szkoda Czasu i at³asu. Cecha inteligenta Inteligent To dyrygent. 10 Tañce z myœlami


Wiara poszerza Wiara poszerza kiepskoœæ rozumu, Dziœ wiêc ju¿ nie ma na ni¹ boom’ u. Po wystêpie Nergala Ludzie maj¹ godnoœæ – „nie z Biblii ona ³ajna”, Bowiem nosz¹ w sobie ludzie Alberta Einsteina. (Nergal – kontrowersyjny piosenkarz)

Towary Jest boom na badania – brak boomu na wiarê, Bo nie dla wszystkich wiara jest towarem. W polityce By partie nie pope³nia³y b³êdu, Wymyœlono (nie dla elit!) referendum.

Tañce z myœlami 11


Na myœlenie archaiczne Myœlenie takie rozum kaleczy, Skutkuje gadaniem od rzeczy. Przodkowie chwalili takie myœlenie… Szkoda – chyba za nich siê czerwieniê. Na nieistotne wiadomoœci Z braku istotnych wiadomoœci Œlepo wierz¹ ludzie proœci. Na tupeciarza Duch bezczelnoœci ma go w opiece; Skromnoœci nauczyæ siê nie chce, Bo arogancj¹ ducha swego ³echce. Na pewnego polityka Zamierzaj¹c ci¹gle postaci¹ byæ bez skazy, Przemalowa³ siê ju¿ kilka razy. 12 Tañce z myœlami


Ikona nieuka Ka¿da nauka „wykoœlawiona” To dla nieuka nauki ikona. Te rzetelne puszcza kantem – Jest i bêdzie… dyletantem. Postawa filozoficzna Filozoficzne, m¹dre, na sprawê spojrzenie Oprócz pewnoœci zawiera w¹tpienie. Zasada pedagogiczna Na lepsze zmieniaæ otoczenie Tyle¿ trwale, co uczenie.

Tañce z myœlami 13


Wszystko, co znamy Wszystko, co znamy, znamy poprzez zmys³y. Wiemy, ¿e na materiê (tylko) materia dzia³a, Wiêc duchy, czy to nie mitomañskie wymys³y, Fikcje, bajdy, chimery bez cia³a? O naturze duchów nic nam nie wiadomo; Czym siê od siebie ró¿ni¹ nie wie ¿adne grono. A ci, co ka¿d¹ plotkê powtórz¹, Plot¹ du¿o i o duchach… bajdurz¹. Gadaj¹ du¿o i czêsto o duchach plotek - Zw³aszcza wœród dzieci – bezkrytycznych, naiwnych istotek. Sztuka rozumowania A niechaj nie wbija was w dumê, ¯e pos³ugujecie siê swoim rozumem, Bo tego, kto pos³uguje siê, ale kiepsko, Rych³o zdolne wyprzedzi i dziecko.

14 Tañce z myœlami


Zdobywanie m¹droœci Gdy cz³owiek odró¿nia nieprawdy j¹dro, To jest ju¿ osob¹ m¹dr¹; G³upcem nie bywa siê na zawsze - Wieczne manowce s¹ i fa³sze. Cz³owiek z g³ow¹ Hazardu nie uprawia, nie gra – - zw³aszcza w karty. Realist¹ bêd¹c ma umys³ otwarty. I prze³amaæ potrafi dogmatów bariery, Wie, ¿e dwa, a dwa – tylko cztery. Na pewnego pos³a Kindersztuby posiada braki - Jakby go wychowa³y baraki. Jako ¿e bywaj¹ rzeczy kiepskie u kramarza, Tak¿e on tandetnie siê wyra¿a: Niedo¿ywione dzieci karmiæ chce szczawiem - I wtedy, wed³ug niego, bêdzie po sprawie. Tañce z myœlami 15


752  

http://ksiegarnia.publikatornia.pl/book/reader/bookId/752.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you