Page 1

Kalendarz Zaklinacza 100 milowych dni roku


Kalendarz Zaklinacza 100 milowych dni roku


od Zaklinaczy fot. Bartosz D!browski fot. Alicja U"arowska fot. i grafika Malwina U"arowska Zaklinacz powsta# by inspirowa$ do rozwoju, sk#ania$ do refleksji, by czyni$ "ycie lepszym i szcz%&liwszym. Zaklinacze g#%boko wierzyli w m!dro&$ i dobro natury. Wierzyli r—wnie", "e przep#yw dobra przez serca i umys#y czyni nas odpowiedzialnymi za nasze szcz%&cie.


1 stycznia Dzie! R—wnowa"enia Energii Zaczynamy dzisiaj nowy rok wed#ug tutejszego kalendarza. Szamani ucz$, "e nie mo"esz oczekiwa% sukcesu bez wewn&trznej sp—jno'ci i harmonii. Jest w Tobie si#a "e!ska i m&ska. Te dwie najwa"niejsze moce s$ to"same z umiej&tno'ci$ przyjmowania i dawania, unikania i d$"enia, si#y i mi&kko'ci, ciep#a i bezpiecze!stwa, przyp#yw—w i odp#yw—w. Je'li zastanowisz si& nad tym, co jest dla Ciebie najwa"niejsze, aby zanurzy% si& w harmonii i r—wnowagi... Ka"dy cz#owiek ma wszystkie zasoby potrzebne do zmiany, wszystkie predyspozycje do kierowania swoim "yciem i swoimi emocjami. Posiadasz umiej&tno'% r—wnowa"enia energii. Masz swoj$ unikaln$ metod& na to, by by% w pe#ni harmonijn$ osob$. Jako Zaklinacz wysy#am Ci w ten Dzie! co' szczeg—lnego - tylko dla Ciebie. Ma to sw—j specyficzny kolor i kszta#t. jest tylko dla Ciebie, po to, aby w tym roku wydarzy#o si& to, co jest dla Ciebie najpi&kniejsze, najprzyjemniejsze i w pe#ni zgodne z ca#$ Twoj$ osob$ .


5 stycznia - Dzie! Okr"g#ych Przyjemno$ci Dzisiaj jest dzie! przyjemno'ci bez rog—w, kant—w, zadrapa! i bez "ale". Spraw sobie przynajmniej jedn" rado#$... w czystej formie.


11 stycznia Dzie! Tropienia

Tego dnia szamani przebierali si& w sk—ry zwierz$t, kt—re potrafi$ doskonale tropi% i odgrywali sceny poszukiwania 'cie"ek. Twierdzili, "e cz#owiek, kt—ry pragnie odnale(% swoj$ pasj& czuje si&, jakby stan$# przed pl$tanin$ trop—w. W pierwszej chwili mo"e wydawa% si& ona niezrozumia#$ siatk$ 'lad—w, jednak intuicja cz#owieka przypomina czujny psi nos. Zawsze zna najlepsze wyj'cie. Dok$d w tym roku poprowadz$ Ci& 'lady?


15 stycznia Dzie! Budzenia Mocy

Na pewno wiesz jak powstaje nawyk? Co', co powtarza si& wielokrotnie buduje intensywny obraz oraz odczucia wraz z brzmieniem tego, co zwykle robisz. Je'li jednym z tych nawyk—w jest brak energii do dzia#ania - mo"esz zbudowa% nowy. Pewnie znasz takie uczucie, kiedy motywacja trwa#a chwil& lub tylko kilka dni a potem opada#a jak balonik, z kt—rego uchodzi powietrze. Ozancza to tylko, "e tw—j m—zg zbudowa# wi&cej po#$cze! synaptycznych z obszarem opisuj$cym brak energii. )wicz$c stan motywacji mo"esz z #atwo'ci$ zmieni% te nawyki. Je'li przez dziesi&% dni b&dziesz wyobra"a% sobie jak si& czujesz, gdy ju" osi$gn$#e' lub osi$gn&#a' sw—j cel i jak wielk$ sprawia Ci to przyjemno'% oraz dlaczego to robisz... przez 10 dni 2 x dziennie zamiast znu"enia ma#a zabawa w wyobra(ni& mo"e ca#kowicie zmieni% tera(niejszo'% a w szczeg—lno'ci Twoj$ przysz#o'%.


19 stycznia - Dzie! Ochrony To taki dzie!, kiedy ka"dy szaman zaleca budowanie swojej ochronnej bariery, by nikt nie przekracza# Twoich naturalnych granic. Mo"e to by% bardzo szczeg—lny materia#, kt—ry ma niezwyk#e w#a'ciwo'ci. Przepuszcza dobre rzeczy a zatrzymuje te nieprzyjemne. W jakiej odleg#o'ci od Ciebie stanie dzisiaj Twoja ochrona?


23 stycznia - Dzie! Szukania Wej$% Mo"e nie warto trzyma% si& uparcie dawnych pomys#—w. Mo"e wystarczy wyj'% z jednej 'lepiej uliczki i poszuka% innego wej'cia. Czy lepiej?


26 stycznia - Dzie! Ciep%ego Miejsca Gdyby' pomy'la# lub pomy'la#a o takim miejscu, na kt—rym kto' k#adzie ciep#y, przyjemny ok#ad... Z tego miejsca rozp#ywa si& pewne szczeg—lne wra"enie po ca#ym Twoim ciele. Ju" by% mo"e wiesz, co w#a'nie zosta#o ukojone, w#a'nie teraz - po to aby zapomnie% o tym co by#o, pami&taj$c jednocze'nie to przyjemne uczucie, kt—re przysz#o w zamian.


31 stycznia Dzie! Kamyka Wdzi&czno'ci

Szamani 31 stycznia znajdowali kamyk, nadawali mu nazw& blisk$ sercu i odt$d u"ywali go codziennie po wielokro% wyra"a% sobie wdzi&czno'% za to, co w "yciu im sprzyja. Wieczorami za' uczyli tego innych. Ca#e wioski tego dnia znajdowa#y sw—j nowy Kamie! Wdzi&czno'ci. Ka"dy nosi# go przy sobie i ilekro' pomy'# o tym, czego pragnie natychmiast dotyka# kamyka i odczuwa# wdzi&czno'% za spe#nienie tego pragnienia. Im wi&cej wdzi&czno'ci okazywali sobie ludzie w wiosce tym wi&cej przyjemnych zdarze! zdawali si& przyci$ga%


3 lutego - Dzie! &wiata za Szyb" Czy mo"esz spojrze% na 'wiat z dystansu, jak zza szyby? Jak bardzo jest tam ciekawie? *yjemy w centrum naszych rzeczywisto'ci i trudno nam oceni% urod& i niezwyk#o'% mijaj$cych nas wydarze!. Tego dnia szamani wspinali si& na najwy"szy pag—rek i obserwowali tocz$ce si& "ycie, by po powrocie cieszy% si& 'wie"o'ci$ nowego spojrzenia.


7 lutego - Dzie! Ognisk Ducha Kt—re obszary Twojego "ycia p#on$ "ywym ogniem, a gdzie tli si& tylko ma#y p#omyczek? To pytanie o pasj&, o intensywno'% prze"y%. Tego dnia rozpalano wiele ognisk symbolizuj$cych r—"ne obszary "ycia. Podsycano ogie!, by rozpala% swoje pasje.


11 lutego Dzie! Podobnych R—&nic Ka"dy dzie! pod$"aj$cy za kolejnym dniem jest inny. Jak wszystko, co jest dzie#em natury. Co mo"esz zrobi% by ka"dy nast&pny by# coraz pi&kniejszy?


14 lutego - Dzie! Nowej Strategii Gdyby' mia# zmieni% dzisiaj w sobie struktur& dzia#ania - co pozostawi#by' a co doda# by bardziej zbli"y% si& do Twoich cel—w? Co jest w Tobie tak bardzo cennego, "e mo"esz oprze% na tym swoj$ now$ strategi& dzia#ania? Poszukaj swoich najlepszych stron. W#a'nie dzisiaj.


18 lutego Dzie! Porannego Zwrotu

Czy zauwa"y#e' lub zauwa"y#a' dzisiaj rano jak$' zmian&? Hmm, to ciekawe, prawda? Przynajmniej jedna rzecz zmieni#a sw—j bieg i zacz&#a pod$"a% we w#a'ciwym kierunku. Jak s$dzisz po czym poznasz pierwsz$ zmian&?


Kalendarz Zaklinacza www.creativenlp.pl

191  

http://ksiegarnia.publikatornia.pl/book/reader/bookId/191.pdf

Advertisement