Page 1

Jubileusz jednego z najlepszych klubów jazzowych w polsce

nowa ksiązka

n

r 20 29 18

Waldemara Kurowskiego „Po naszymu”


Aspekty Kulturalne – półrocznik Adres redakcji:

Szanowni czytelnicy

ul. Stefana Różyckiego 5 60-177 Poznań

Jubileusz to z definicji okrągła

Redaktor naczelny:

rocznica

Zbigniew Ostrowski tel. /faks: 61 868 92 06 e-mail: aspekty@poczta. onet. pl Współpracują:

jakiegoś

wydarzenia,

także uroczystość dla uczczenia ważnej rocznicy. Taka okoliczność miała miejsce w jednym z  naj-

Łukasz Zieliński Urszula Maras Andrzej Oczujda Andrzej Kuczyński

lepszych i najdłużej działających

W tym numerze publikują również:

20. lat cieszy się ogromnym po-

w Polsce klubie jazzowym „Blue Note Jazz Club” w  Poznaniu. Od

Dominik Górny Michał Szott Hieronim Dymalski Krzysztof Wodniczak Zbigniew Ostrowski Jerzy Jernas

wodzeniem

wśród

miłośników

tego gatunku muzyki, wypełniając podczas koncertów salę do ostatniego miejsca. Trudno by było wymienić największe i najciekawsze sławy światowego i  rodzimego jazzu, które gościły na scenie tego zasłużonego

Wydawca:

„Cottage” Urszula Ostrowska ul. Stefana Różyckiego 5 60-177 Poznań Druk:

Wieland Drukarnia Cyfrowa Paweł Wieland ul. Senatorska 37 60-326 Poznań

klubu. Wspomnieć jednak wypada, że ten pochód gwiazd rozpoczął 20 lat temu Jan Ptaszyn Wróblewski. Szacunek należy się twórcom tej „świątyni” jazzu w Poznaniu, Mirce i Lechowi Łuczakom, którzy ślą Państwu Pozdrowienia. Redaktor naczelny Zbigniew Ostrowski

Fotografie:

Archiwum redakcji Zdjęcie na okładce Aldona Dzielicka Redakcja nie ponosi dopowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów.

Ukłony dla czytelników składa

Spis treści: Konkurs literacki – Marzec ‘68................. 3 Klub Blue Note Nasz Jazzu Świat ma 20 Lat!.................... 4 Automobilklub Wielkopolski uroczyste podsumowanie sezonu 2017.................. 6 W Domu Tramwajarza „Po naszymu”..... 8 Poeta, dziennikarz, muzyk, kompozytor i animator kultury............10 20-lecie klubu blue note przez towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.............................................12 127 Koncert Targowy Rozmach i Wirtuozeria............................14 POSNANIA SOUND czyli Poznańskie brzmienia...................16 Na Ostrów Tumski przez Bramę Poznania....................................................18 Premierowy COCTAIL..............................20 Il Divo na wielkim jubileuszu w Poznaniu!...........................22


Konkurs literacki

– Marzec ‘68 Im dalej od ważnych historycznych wydarzeń, tym więcej ich uczestników i bohaterów. Zwłaszcza, gdy trudno o weryfikację głoszonych wspomnień.

Mamy tego świadomość, bo w tym roku mija 50 lat od tamtych zdarzeń. Mimo to ogłaszamy konkurs pod ha-

były ważne dla nas osobiście, dla kraju, czy tylko otarliśmy się o historię?

słem „Mój Marzec 1968”. Czynimy to z nadzieją, że znajda

Autor najciekawszej pracy będzie wypoczywał, wraz

się chętni by opisać, co wtedy robili, co myśleli, co rozu-

z osobą towarzyszącą, przez cztery dni w otoczeniu wielko-

mieli, lub przeciwnie, czego nie rozumieli, po której stro-

polskiej przyrody, a dokładniej w pensjonacie w Puszczyko-

nie wydarzeń byli, lub chociażby, co wtedy wiedzieli, co

wie. Przewidziane są także wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy

obserwowali. Gdy przystępowano do budowy pomnika

konkursu mogą liczyć na publikację. W ten sposób powsta-

Poznańskiego Czerwca, w 1981 roku, nie było wątpliwo-

nie „księga marcowa” naszych czytelników.

ści, że wśród ważnych dat na nim umieszczonych, będzie

Na teksty czekamy do końca marca 2018!! Prace można

także 1968. Czy dziś byłoby podobnie? Czyż nie grozi nam

przysyłać, wraz z wypełnioną karą zgłoszenia, albo na adres e-

pisanie historii od nowa? Tym bardziej dajmy świadectwo

-mail: konkurs@brawosenior.pl, albo tradycyjną pocztą na ad-

pokolenia! Napiszmy autentyczną historię każdego z nas,

res Redakcja „Brawo Senior”, ul. Młyńska 14/13, 61-730 Poznań.

opowieść o tamtych wydarzeniach i stanie świadomości,

Więcej na stronie www.brawosenior.pl

o tym, co pamiętamy i jak zapisało się w naszej świado-

Z wyrazami szacunku

mości. Co tamte tygodnie zmieniły w naszym życiu, czy

Jerzy Jernas 3


KLUB BLUE NOTE

NASZ JAZZU ŚWIAT MA 20 LAT! „Dwudziestolatki to ja i ty (…) Ja mam dwadzieścia lat, ty masz dwadzieścia lat przed nami siódme niebo. Dwudziestolatkom zawsze w pas się kłania świat, cały świat“ –w latach sześćdziesiątych śpiewała nam szafa grająca. A dziś, nie mamy już takiej szafy. Mamy za to jazz. A on ma 20 lat – tak jest zapisane w Encyklopedii Muzyki Jazzowej Poznania. Nie ma książki o tym tytule? Nie szkodzi. Jest za to poznański Blue Note, który ma i jazz i 20 lat!

M

uzyka jest świętem jeśli potrafimy się wsłuchać

Jest to pierwsze takie wyróżnienie w dwudziestolet-

w jej przeżycia. Jazz jest taką muzyką, która po-

niej działalności Klubu. Tym samym stał się on jedynym

zwala czuć się wyjątkowo – ja słyszę coś innego i ty,

w Europie i na świecie tego typu miejscem nagrodzo-

a przynajmniej to różnie interpretujemy. Jesteśmy jak

nym Statuetką Labor Omnia Vincit. Do laureatów Kapi-

dwa instrumenty podczas próby generalnej. Swoją dro-

tuły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego należą czo-

gą dobry meloman powinien być jak saksofon. Oczy

łowe kulturotwórcze instytucje oraz osobistości takie jak

jego mają się błyszczeć a usta być otwarte, gdy słucha

np.: Jan A.P. Kaczmarek, Andrzej Wajda, Krzysztof Pende-

wytrawnego jak wino jazzu. Noc koncertuje gwiazdami

recki, Zbigniew Wodecki, Zdzisława Sośnicka, Ewa Bem,

tak jak Blue Note. Swoją drogą to ciekawe czy na swojej

zespół Skaldowie, prof. Stefan Stuligrosz. Od teraz pre-

scenie ugościł już tyle gwiazd co gwiazd na niebie? W

stiżem z otrzymania Statuetki mogą się szczycić również

nastroju takiej też metaforyki spełniają się wieczory w

Mirosława i Leszek Łuczakowie jako współtwórcy Klubu

tym klubie, który jestważną nutą na partyturze zdarzeń

Blue Note. Dominik Górny

Poznania i Wielkopolski z kilku względów… turystycz-

zdjęcia archiwum Blue Note Poznań

nych, muzykoznawczych i biznesowych… „Dziękujemy bardzo Kapitule za to prestiżowe wyróżnienie. Dedykujemy je całej załodze naszego Klubu,

P.s. A skoro mowa o urodzinach – był też melodyjny

a przede wszystkim wiernej publiczności“ – powiedzia-

w smaku tort, przygotowany specjalnie przez Redak-

ła Mirosława Łuczak, która w imieniu Klubu Blue Note

cję „Aspektów Kulturalnych“ na czele z ich redaktorem

w Poznaniu, przyjęła Srebrną Statuetkę LABOR OMNIA

naczelnym Zbyszkiem Ostrowskim. Bo to w końcu uro-

VINCIT – „Praca Wszystko Zwycięża“. Wydarzenie odbyło

dziny!

się 23 lutego br., podczas jednego z pięciu najważniejszych Koncertów XX-lecia Klubu Blue Note – występu światowej gwiazdy jazzu – trębacza Terence Blancharda.

Statuetka Labor Omnia Vincit

Statuetkę z Dyplomem, w imieniu dr. Mariana Króla, Pre-

– za oryginalność twórczej klasy,

zydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wręczyli:

utrwalanie ponadczasowych wartości jazzu

Edmund Dudziński, dyrektor biura THC i Dominik Górny,

międzynarodowego i promowanie dokonań rodzimego

członek Zarządu. 4

jazzu – Klub Blue Note został nagrodzony.


BLANCHARD XXTERENCE

TIVE E-COLLEC FEAT. THE

se XXTeren

rd

Blancha

5


Automobilklub Wielkopolski

uroczyste podsumowanie sezonu 2017 W poniedziałek 5 lutego 2018 roku w poznańskiej Auli Uniwersyteckiej odbyła się uroczystość podsumowująca miniony rok działalności Automobilklubu Wielkopolski.

XXNagrodzeni sportowcy

Z

ebranych gości powitał prezes Automobilklubu Wielkopolski – Robert Werle, który po krótkim przemówie-

niu zaprosił przybyłych na projekcję filmu poświęconego wydarzeniom sportowym, turystycznym i związanym z  bezpieczeństwem ruchu drogowego, zorganizowanych przez klub w 2017 roku. Podczas uroczystości wręczono liczne nagrody i  puchary zawodnikom Automobilklubu Wielkopolski za ich osiągnięcia odniesione w  minionym sezonie w  sporcie samochodowym, motocyklowym, kartingowym, turystyce motorowej, pojazdach zabytkowych oraz bezpie-

XXxxxx

czeństwie ruchu drogowego, a także za zdobyte tytuły

6

mistrzowskie i wyróżnienia. Specjalnymi odznaczeniami

waniach dla podmiotów prywatnych, instytucji i firm,

uhonorowano również zasłużonych działaczy Automo-

które w ubiegłym roku w  szczególny sposób wspierały

bilklubu Wielkopolski. Nie zapomniano też o podzięko-

działania realizowane przez klub.


Wśród zaproszonych na spotkanie gości pojawili się m. in.: Piotr Florek - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Witkowski - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Joanna Frankiewicz - Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania, dyrektorzy z poszczególnych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, prezesi i członkowie honorowi, a także działacze Automobilklubu Wielkopolski. Gali podsumowującej towarzyszyła znakomita oprawa muzyczna. Wieczór uświetnił swoim występem duet skrzypcowy Queens of Violins, który tworzą skrzypaczki Anita Tubaja i Karolina Wróbel-Krzysztoforska. W związku ze zbliżającym się tłustym czwartkiem, po zakończeniu uroczystości na przybyłych gości czekał poczęstunek w postaci pączków. Tekst: Michał Szott Zdjęcia: Hieronim Dymalski

XXPowitanie przybyłych gości przez prezesa Roberta Werle

XXKoncert duetu skrzypcowego Queen of Violins

7


W Domu Tramwajarza „Po naszymu” 20 grudnia 2017 roku, prawdziwą ucztę mieli miłośnicy gwary poznańskiej. Wydawnictwo Miejskie Posnania oraz Estrada Poznańska zaprosiło do Sali Amarantowej w Domu Tramwajarza wszystkich, co ,,gadają po naszymu’’.

S

ala szybko wypełniła się po brzegi. Trudno się dziwić,

Imprezę prowadził znany poznański dziennikarz Andrzej

była wyjątkowa okazja. W tym dniu odbyła się promocja

Niczyperowicz, autor m.in. satyrycznego Dodatku Nadzwy-

książki pt.„Jak widze… czyli na szage bez Pyrlandie”, napisanej

czajnego, który można czytać od 36 lat w piątkowym wyda-

gwarą poznańską przez znawcę tejże pięknej mowy, Walde-

niu „Głosu Wielkopolskiego”.

mara Kurowskiego. Teksty zdobiły rysunki niezapomnianego,

Było też coś dla melomanów. Imprezę uświetnił występ

wspaniałego rysownika poznańskiego Henryka Derwicha.

Piotra Kuźniaka (z zespołu „Trubadurzy”), który zaśpiewał

Któż nie pamięta jego rysunków w „Expressie Poznańskim” piosenki skomponowane przez siebie do tekstów Waldepomieszczanych na pierwszej stronie w rubryce A propos.

mara Kurowskiego, m.in. „Blues dla moi wiary”.

XXCała sala śpiewa razem z Kapelą zza Winkla.

XXOgromna kolejka po autograf do autora felietonów gwarowych.

8

XXWaldemar Kurowski czyta fragmenty


Nie zabrakł także „Kapeli zza winkla”. Swymi przebojami, śpiewanymi „po naszymu” rozbawiła publiczność tak, że śpiewała razem z nimi. To były niezapomniane chwile. Oby tak częściej! Wszystko to mogło się odbyć dzięki wielkiemu zaangażowaniu dyrektorki Wydawnictwa Miejskiego Posnania, Katarzyny Kamińskiej i jej wspaniałych współpracowników, a zwłaszcza sekretarz redakcji, Joanny Gacy-Wyczółkowskiej. Trzeba też wspomnieć o konsultancie, wybitnym znawcy gwary poznańskiej, twórcy słownika „Gwara Miejska Poznania” prof. dr hab. Bogdanie Walczaku, który czuwał nad

XXTrubadur Piotr Kuźniak śpiewa piosenki Waldemara Kurowskiego.

poprawnością naszej gwary, zawartej w książce. Lista osób, która się przyczyniła do powstania tej super książki jest długa. Jednak jednej nie mogę pominąć, bo jest ważna w tym całym procesie przygotowawczym do napisania książki. Z zaprzyjaźnionych źródeł, dowiedziałam się, że pierwszą korektę, tego co napisze Waldemar Kurowski, zawsze robi jego żona Teresa i jej się należą duże słowa uznania. Ona jest zawsze pierwszym cenzorem! Na koniec przy kawie i ciastku, miłośnicy gwary mogli porozmawiać z autorem i otrzymać jego autograf. Kto chciałby więcej się dowiedzieć o autorze tej książki, to polecam jej nabycie i przeczytanie wprowadzenia autorstwa Grażyny Wrońskiej, znanej dziennikarki Radia Merkury, obecnie Radia Poznań, która trafnie odzwierciedla duszę samego autora i jego spojrzenia na obecną rzeczywistość. Miłej lektury! Dawno tak się nie bawiłam! tekst Henryka Gnusowska Fot. Aldona Dzielicka

XXWaldemar Kurowski za nim Andrzej Niczyperowicz

XXProwadzący red. Andrzej Niczyperowicz przedstawia swojej książki bohatera tego wieczoru Waldemara Kurowskiego

XXkapela za Winkla

9


Poeta, dziennikarz, muzyk, kompozytor i animator kultury Z wielką estymą chciałbym przedstawić naszym czytelnikom postać Dominika Górnego, a także zapoznać państwa z Jego twórczością literacką.

W

szechstronnie uzdolniony Dominik Górny urodził

twórczość został wielokrotnie nagrodzony między innymi;

się w Poznaniu, tu też ukończył studia w Wyższej

Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta

Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Mimo

R.P. Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

młodego wieku (rocznik 1984) ma spory dorobek. Jest

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od ponad

autorem siedmiu książek poetyckich. Kilkanaście Jego

10 lat współpracuje z naszą redakcją. Z próbką Jego talen-

utworów (wierszy ) przetłumaczono i opublikowano w 16

tu mogą się państwo zapoznać i podziwiać poniżej. Jak

językach. Wymieniany jest w periodykach literackich, an-

sam mówi, przesyła je nowe wyjątkowe i jeszcze rumiane

tologiach i almanachach w  kraju i  zagranicą. Jest człon-

wiersze i haiku, bo dawno ich tu nie było, a  teraz mogą

kiem poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich,

zaciekawić czytelników.

oraz kilku stowarzyszeń dziennikarskich. Poeta za swoją

10

Zbigniew Ostrowski


Dominik Górny autor wierszy:

PODGLĄDANIE ŚWITU

WIDOK Z MOJEGO OKNA

JEDNA ZIMA DO KOŃCA MAJA

***

Taki widok jak ten

Która godzina

Jak dobrze że życie

nie jest na chwilę

usprawiedliwia spóźnienie do pracy

nie jest na miarę – jutro mógłbyś z niego

wieczność teraz

albo na lunch

wyrosnąć

uczy się żyć na ziemi

na piętrze nieba?

Nie wiem ile wiosen

Za oknem

***

spóźni się o jedną miłość

życie ze szkła i cisza

Droga

ile dnia będzie mieć

Jej deszcz

kończy się tam

w sobie mój dzień

pod parasolem zmierzchu

Opieram się o parapet

Twoja puenta całkiem naga

gdzie się sam zatrzymasz raju powszedniego – ***

Księżyc po swojemu

Wiersz -

Kiedy depczesz innych

księżycuje

abonament na świętość gwiazd w taryfie nadziei

nie masz usprawiedliwienia że chodzisz boso

noc koncertuje gwiazdami smyczek wiatru igra z nagimi strunami wierzb i tylko mały świerszcz wie że w kasynie życia ważniejsza gra niż wygrana 11


20-LECIE KLUBU BLUE NOTE

NAGRODZONE PRZEZ TOWARZYSTWO IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO „Dziękujemy bardzo Kapitule za to prestiżowe wyróżnienie. Dedykujemy je całej załodze naszego Klubu, a przede wszystkim wiernej publiczności“ – powiedziała Mirosława Łuczak, która w imieniu Klubu Blue Note w Poznaniu, przyjęła Srebrną Statuetkę LABOR OMNIA VINCIT – „Praca Wszystko Zwycięża“.

W

ydarzenie odbyło się 23 lutego br., podczas jednego

Ewa Bem, zespół Skaldowie, prof. Stefan Stuligrosz. Od

z pięciu najważniejszych Koncertów XX-lecia Klubu

teraz prestiżem z otrzymania Statuetki mogą się szczy-

Blue Note – występu światowej gwiazdy jazzu – trębacza

cić również Mirosława i Leszek Łuczakowie jako współ-

Terence Blancharda. Statuetkę z Dyplomem, w imieniu dr.

twórcy Klubu Blue Note.

Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Ce-

Dominik Górny

gielskiego wręczyli: Edmund Dudziński, dyrektor biura THC

zdjęcia Mikołaj Rój

i Dominik Górny, członek Zarządu. Pierwszy z nich jako protoplasta legendarnego NURTu, odwołał się do wieloletnich tradycji kultury muzycznej Wielkopolski. Wspominał dawne koncerty. Z  kolei Dominik Górny, uzasadniając werdykt Kapituły, w  ślad za Charlim Parkerem powiedział – „Muzyka jest osobistym doświadczeniem. Jest twoją myślą i  mądrością“. Wsłuchując się w Ray’a Charlesa – „albo jesteś oryginalny, albo nie istniejesz“ – i  właśnie za tę oryginalność twórczej klasy, utrwalanie ponadczasowych wartości jazzu międzynarodowego i  promowanie dokonań rodzimego jazzu – Klub Blue Note zostaje dziś nagrodzony – podsumował. Jest to pierwsze takie wyróżnienie w dwudziestoletniej działalności Klubu. Tym samym stał się on jedynym w  Europie i  na świecie tego typu miejscem nagrodzonym Statuetką Labor Omnia Vincit. Do laureatów Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego należą czołowe kulturotwórcze instytucje oraz osobistości takie jak np.: Jan A.P. Kaczmarek, Andrzej Wajda, Krzysztof Penderecki, Zbigniew Wodecki, Zdzisława Sośnicka, 12


Uroczystość wręczenia statuetki, od lewej: Edmund Dudziński, MIrosława Łuczak, Dominik Górny i Radosław Rakowski

13


127 Koncert Targowy Rozmach i Wirtuozeria Tak zatytułowany był 127 koncert, jaki odbył się w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Międzynarodowe Targi Poznańskie znane są z licznych inicjatyw kulturalnych i sportowych, których same są organizatorem.

O

prócz tej własnej działalności MTP są także sponsorem wielu przedsięwzięć kulturalnych. Dzięki współpracy

Targów z Filharmonią Poznańską w ciągu kilkudziesięciu lat odbyło się 127 koncertów Targowych. W piątkowy wieczór 2 lutego br. poznańscy melomani mieli wyjątkową okazję wysłuchać koncertu fortepianowego, którego gwiazdą była urodzona w 1993 roku w Tbilisi (Gruzja) Mariam Batsashvili. Studiowała w Centralnej Szkole Muzycznej w Tbilisi, na-

jest Gwiazdą , dyrektorzy największych sal koncertowych

stępnie w Hochshule fur Musik w Weimarze. Już jako 18-lat-

i festiwali w Europie prześcigają się w pomysłach, by u nich

ka zdobyła pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Kon-

koncertowała. A w prasie światowej zbiera fantastyczne re-

kursie dla młodych pianistów im. Franza Liszta w Weimarze

cenzje. Pianistka swój koncertowy kalendarz ma zapełnio-

2011rok. Jako niespełna 21 letnia artystka została laureat-

ny na kilka lat, a jednak Poznańskiej Filharmonii udało się

ką 10-go konkursu pianistycznego im. Franciszka Liszta

zaprosić Mariam Batsashvili i poznańscy melomani mogli

w Utrechcie 2014 roku. Po tym sukcesie okrzyknięta została

na żywo podziwiać jej wirtuozerię. Została entuzjastycznie

jedną z najbardziej obiecujących młodych pianistek. Dziś

przyjęta przez publiczność, za co Gwiazda wieczoru od-

Mariam Batsashvili w trakcie koncertu

14

Mariam Batsashvili


wzajemniła się bisując (wykonała)kolejne utwory. Poznań-

Słowa uznania należą się Filharmonii Poznańskiej za wy-

ska publiczność tego wieczoru mogła wysłuchać : I Koncert

czucie chwili i sprowadzenie do naszego miasta artystki na

fortepianowy Es – dur S.124 F. Liszta VII symfonie E – dur

początku jej, jak się wydaje wielkiej kariery. Międzynarodo-

Anton Brucner Uwertura do opery Rienzi WWV 49 Richarda

wym Targom Poznańskim mecenasowi Koncertów Targo-

Wagnera Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej gościnnie dyry-

wych chwała za wspieranie takich wydarzeń kulturalnych

gował pochodzący z Łotwy Ainars Rubikis (39).

promujących Poznań.

Od sezonu2018/19 został Dyrektorem muzycznym Komische Oper Berlin

Zbigniew Ostrowski zdjęcia Antoni Hoffman

Mariam Batsashvili razem z orkiestrą

Mariam Batsashvili i dyrygent Ainars Rubikis

15


POSNANIA SOUND czyli Poznańskie brzmienia Najwyższa pora dać chociaż zarys tego, co było wyróżnikiem poznańskiej sceny muzycznej czyli EL muzyki el (określenie wymyślone przez poznaniaka Marka Bilińskiego i Czesława Niemena Wydrzyckiego także utożsamianym ze stolicą Wielkopolski).

W

16

1988 roku, 29 września w  Poznaniu zarejestro-

instrumentów rozbudzają muzyczną wyobraźnię dzięki

wano Stowarzyszenie Muzyki Elektronicznej. Pre-

prawdziwym brzmieniom zwiększonej kontroli oraz in-

zesem honorowym zgodził się zostać Czesław Niemen

tuicyjnemu panelowi dotykowemu. Także nowe modele

Wydrzycki. W latach dużej koniunktury ELmuzyki , Cze-

instrumentów podarowały aranżerom klawiszowym świe-

sław zaproponował zmianę nazwy na bardziej uniwer-

tlaną przyszłość. Te dźwięki i brzmienia to innowacyjna

salną czyli na Stowarzyszenie Muzyczne Brzmienia, tym

funkcjonalność. zestawienie różnorodnych tonów (Ver-

bardziej, ze już wydawaliśmy magazyn muzyczny pod

satile Tone) umożliwia grę realistycznych flażoletów gita-

tą nazwą. EL Muzyka sekwencjonalna, wariacyjna, jest

rowych, basowych glissando i innych wariacji tonalnych

szczególnie predestynowana do tego, by wyrazić elan

charakterystycznych dla instrumentów strunowych. Zaś

vital -pęd życia. Progresywny rock dal jej zamiłowanie do

funkcja edycji brzmienia umożliwia intuicyjnie tworzenie

rozbudowanych suit, technologicznego filozofowania,

dźwięku dzięki prostemu operowaniu gałką. Dostępne

podróże w wyobrażone światy, albo w  głąb własnych

funkcje generują także monofoniczny dźwięk, a także na-

fantazji. A że niekiedy z  muzyki użytecznej wzięło się

kładają różne barwy produkując brzmienie polifoniczne

ilustracyjne potraktowanie tematów i opisowe tytuły

zwiększając tym samym ekspresje muzyczną. Korzystając

kierujące myśl słuchacza w stronę określonych obrazów

z Synchro Start Stop zapewnia się perfekcyjne odegranie

i emocji.

zamysłów muzycznych kompozytorów i aranżerów. Moż-

Minęły lata, blisko trzy dekady, koniunktura na EL mu-

liwość systemu do odczytania rozbudowanych akordów

zykę nieco zmalała, ale .muzycy - Romuald Andrzejewski,

ułatwia grającym wykorzystanie technicznych aranżacji

Aleksander Maliszewski, Grzegorz Stróżniak, Ryszard Kniat,

podczas gry.

Andrzej Karpiński, Zbigniew Łowżył, Krzysztof Jarmużek

Opisana powyżej część teoretyczna lub teoretyzująca

,Piotr Wiza, Marek Manowski pozostali jej wierni. Bo EL

stanowi wstęp do modelowego wręcz określenia PO-

muzyka e DZISIAJ na nowo rezonuje, a jej koryfeusze po-

SNANIA SOUND czyli Poznańskie brzmienia. Szkoda, że

trafili stworzyć pewien bastion muzyczny wyróżniający się

latach prosperity nie znalazł się żaden poznański teore-

na tle innych środowisk i ośrodków. Skojarzyli bowiem ze

tyk, aby to określenie w należyty sposób wypromować.

sobą różnorodne „”,silniki dźwiękowe”współpracujące ze

Przecież muzyka ilustracyjna jako forma muzyki prze-

sobą oraz nowe, interakcyjne funkcje, które odzwiercie-

strzennej żyje swoim życiem nie tylko w spektaklach

dlają naturalny sposób gry konkretnego instrumentu. Co

teatralnych czy obrazach filmowych. Obecnie odbywają

najważniejsze ta tendencja stanowi niewyczerpany zbiór

się liczne koncerty muzyki filmowej cieszące się wśród

spektakularnych dźwięków. Zaawansowane możliwości

słuchaczy dużym, a nawet bardzo wielkim powodze-


Koncert Marka Bilińskiego podczas I Królewskiego Festiwalu Światła 2013 w Warszawie, fot. Robert Drózd

niem. Może po trzydziestu latach i aktywności niektórych

Można już ten termin zacząć lansować od koncertów

z wymienionych wyżej muzyków uda się wprowadzić do

z cyklu Centrum Wartego Poznania Takie cztery koncerty

leksykonu konwencji stylistycznych to brzmienie. Może

w lipcu br. (8, 15, 22, 29) z udziałem duetu muzyk - aktor

w sposób niekonwencjonalny, po trosze nawet improwi-

(np. Romuald Andrzejewski - Janusz Andrzejewski, Piotr

zacyjny, ale mające swój „ matecznik” w grodzie Przemy-

Wiza - Andrzej Lajborek, Marek Manowski - Aleksander

sła. zacznie się era EL muzyki i POSANANIA SOUND. Dzię-

Machalica, Grzegorz Stróżniak - Michał Grudziński) były

ki niej można eksploatować nowa przestrzeń muzyczną.

by dobrą uwerturą do przyczynku wspierające lokalną

Jest też miejsce na nową elektronikę, a melodie tworzą-

przedsiębiorczość oraz potencjał kulturalny poznańskich

ce przez kompozytorów snują natchnione powieści się

muzyków i aktorów. artystyczne Poznania w pełni zasłu-

na pograniczu jawy i snu, a czyste przestrzenne brzmie-

guje na określenie patriotyzm lokalny. I tego się trzymaj-

nie wydestylowane na wzór chemiczny robią niechciany

my., bo jak nie MY to kto?

skok w przyszłość IDM.

Krzysztof Wodniczak

17


Na Ostrów Tumski przez Bramę Poznania Ostrów Tumski w Poznaniu to miejsce, w którym kształtowała się polska państwowość , a także kolebka chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Tutaj Mieszko I podjął decyzję o Chrzcie Polski, tutaj poślubił księżniczkę czeską Dobrawę. Na Ostrowie Tumskim ustanowiono pierwsze na ziemiach polskich Biskupstwo, zbudowano pierwszą katedrę, w której spoczywają pierwsi władcy Polski. Na tej wyspie , która dzisiaj jest częścią Poznania zapadały decyzje, które miały wpływ na dzieje naszego państwa.

Brama Poznania, to muzeum, - symbol wybudowane

Z tej okazji można obejrzeć w śluzie katedralnej Bramy

w nowoczesnej architekturze, jednak we wnętrzach pa-

Poznania wystawę p.t.” Miasto jak się patrzy”. Ciesząca

nuje duch przeszłości, w którym zapoznać można się hi-

się nie tylko u poznaniaków wielkim zainteresowaniem

storią Ostrowa Tumskiego, Poznania, jak i z dziejami 1050

wystawa, to pierwsza z cyklu wydarzeń organizowanych

lat naszej państwowości. Wykorzystując najnowsze tech-

w Bramie Poznania związanych z upamiętnieniem tego

nologie multimedialne prezentuje w bardzo innowacyj-

jubileuszu. Potrwa do 25 marca br. Z czystym sumieniem

ny sposób ofertę edukacyjną dla każdej grupy wiekowej.

rekomendujemy tę wystawę , by uświadomić sobie jak

W Bramie Poznania obejrzeć można ekspozycje stałe, jak

przez stulecia kształtowało się miasto i przylegający do

i czasowe. W tym roku mija 10. lat od uznania Historycz-

niego Ostrów Tumski.

nego Zespołu Miejskiego Poznania za pomnik historii. 18

Zbigniew Ostrowski


19


Premierowy COCTAIL Poznaniacy dobrze pamiętają koktajle serwowane w Kociaku przy św. Marcinie. Ci którzy niedawno byli w prestiżowym klubie Blue Note na premierowym koncercie grupy COCTAIL będą mieli dobre skojarzenia muzyki ze słodko gorzkim napojem.

Bo sekstet pod tą nazwa wszedł w muzyczne oczekiwania słuchaczy w różnym wieku przybyłych do klubu. A warto było przyjść, usiąść wygodnie  i wysłuchać takich utworów jak :Amazing Grace, Chrying in the Chapel, (z rep. Elvisa Presleya), Hallelujah - Leonarda Cohena, Summertime z rep. Elli Fitzgerard, Brigde Over Troubled Water (znany z wykonania Simona and Garfunkela), Im Sorry (Brendy Lee), melodie ze ścieżki dźwiękowej z filmów Va bank, Ostatni Walc, Ojciec Chrzestny, Only You (The Platers) czy Misty z rep. Garett. Były również wykonania instrumentalne ( Come prima, In Portugal, La comparsita, Tango). Taki repertuar doczekał się niezliczonej ilości transkrypcji, przeróbek, aranżacji i interpretacji.  Wokalistka Tirsa to interpretatorka swingu, doskonale posługuje się techniką scatu. Tym razem w pocztówce dźwiękowej  wystąpiła z grupą  w składzie: Andrzej Kosowski - instrumenty klawiszowe, Roman Dziergwa - fortepian, Karol Górski - perkusja, Kazimierz Miler - kontrabas i gościnnie trębacz Dymitro Tushchenko mieszkaniec Osiedla Wichrowe Wzgórze. Również mieszkańcem tego winograckiego osiedla jest inicjator tego muzycznego przedsięwzięcia, Krzysztof Wodniczak. Zespół COCTAIL specjalizuje się w repertuarze ponadczasowym czyli dominują evergriny i standardy bluesowe, balladowe, pieśni gospel, contemporary christian music. Taki repertuar przekrojowy zawsze się podoba, a dzięki wybornemu wykonaniu zapamiętany jest na dłużej, nie tylko podczas występu. Muzycy byli odprężeni, pozbawieni nerwowości, spokojni i dyskretni. Taką muzykę najchętniej się zapamiętuje, a nawet zabiera się do domu. Takie ponadczasowe utwory to swego rodzaju wzruszenia i doznania w tej muzycznej podróży. Ta muzyka wzbogaca najczulsze struny naszych wewnętrznych emocji. Te pieśni i utwory instrumentalne zapadają głęboko w pamięć. Przypominają - przy okazji - atmosferę tamtych dla nas dobrych lat. Ten repertuar to przecież mający na celu przypomnieć dobre czasy naszej młodości, i jednocześnie doprowadzić do nieoczekiwanych spotkań po latach, posłuchać muzyki, która kształtowała naszą wrażliwość, niejednokrotnie nasze charaktery. Może znamy na pamięć te kompozycje i  dlatego spowodowały w nas ożywione  wspomnienia, które każde pokolenie potrafi szanować. Nasze, czyli roczniki powojenne na pewno… Tekst i zdjęcia Hieronim Dymalski

20


21


Il Divo na wielkim

jubileuszu w Poznaniu! 22 czerwca w Poznaniu odbędzie się niezwykły koncert. Na Ostrowie Tumskim, bezpośrednio w sąsiedztwie Warty i majestatycznej katedry, na olbrzymiej plenerowej scenie wystąpi światowej sławy kwartet Il Divo. Według wstępnych szacunków organizatorów w koncercie weźmie udział kilkanaście tysięcy widzów. Koncert uświetni jubileusz 1050–lecia Archidiecezji Poznańskiej – pierwszego biskupstwa w Polsce. Wstęp na koncert w przeważającej części będzie bezpłatny. Do sprzedaży trafią tylko bilety na miejsca numerowane pod sceną. Wydarzenie zorganizują: Archidiecezja Poznańska i agencja Prestige MJM. Biskupstwo poznańskie w  latach 968-1000 obejmowało całe państwo polskie i  było wprost zależne od Stolicy

22

żowanie wiernych w działalność ewangelizacyjną – mówi biskup Damian Bryl.

Apostolskiej. Biskup Jordan, ustanowiony przez papieża

Niezwykła rocznica wymaga pięknej oprawy. W związku

Jana XIII, zapoczątkował historię polskiej hierarchii kościel-

z powyższym jubileusz 1050-lecia Archidiecezji Poznańskiej

nej, a książę Mieszko I  zbudował

uświetni swoim występem kwartet wokalny Il Divo. Podczas

w Poznaniu pierwszą katedrę na

uroczystości

ziemiach polskich. Do 1798 roku

będzie Orkiestra Teatru Mu-

do biskupstwa poznańskiego na-

zycznego w Poznaniu. Świato-

leżała m.in. Warszawa. Wszystkie

wej sławy zespół doskonale po-

te wydarzenia są sukcesywnie

rusza się w bardzo popularnym

przypominane w trakcie rozpo-

gatunku muzycznym zwanym

czętych już obchodów roku ju-

classical crossover, znakomicie

bileuszowego, organizowanych

łącząc operę i muzykę klasycz-

przez

Poznań-

ną, i prezentując ją w  nieco lżej-

ską. Mocno akcentowany jest

szym wydaniu, dostępnym nie

zwłaszcza fakt, że to właśnie Po-

tylko dla koneserów. W ich re-

znań i okolice uznawane są za

pertuarze znajdują się także zna-

kolebkę państwowości polskiej

ne i popularne piosenki popowe,

i chrześcijaństwa na ziemiach

czy musicalowe w symfoniczno-

polskich. Szczegółowy pro-

-operowych aranżacjach. Grupę

gram obchodów 1050-lecia bi-

tworzą: hiszpański baryton Carlos

skupstwa w Poznaniu (główne uroczysto-

Marin, szwajcarski tenor Urs Toni

Archidiecezję

akompaniować

ści odbędą się w dniach 22-24 czerwca) można odnaleźć

Bühler, amerykański tenor David Miller oraz francuski tenor

na stronie www.archpoznan.pl.

Sébastien Izambard. W swoim repertuarze mają takie prze-

- Obchody jubileuszowe w 2018 roku odbywają się pod

boje, jak: Hallelujah Leonarda Cohena, I Will Always Love

hasłem „Poznań. Chrystus i my”. Ich celem jest ukazanie na-

You spopularyzowane przez Whitney Houston, czy Time To

tury i misji Kościoła, lepsze poznanie jego historii i zaanga-

Say Goodbye Sarah Brightman i Andrei Bocellego. Na sce-


nie występowali wspólnie z Celine Dion i Barbrą Streisand.

czy na stadionach. W Europie do takich koncertów możemy

Z kolei Toni Braxton zaśpiewała z Il Divo podczas otwarcia

zaliczyć między innymi niezapomniane występy artystów

i zakończenia mistrzostw świata w piłce nożnej w 2006 roku.

w rzymskim Koloseum, muzyczne show wiolonczelowego

Zespół odnosił sukcesy na najważniejszych scenach świata,

duetu 2Cellos w chorwackiej Puli, czy fantastyczne widowi-

sprzedał ponad 30 milionów płyt, które pokryły się złotem

ska z udziałem największych gwiazd rocka (m.in. U2, Rolling

i platyną w 33 krajach. Obecnie grupa powraca na trasy kon-

Stones, Boba Dylana, Davida Bowie, czy Bryana Adamsa)

certowe z zupełnie nowym materiałem. Będzie to już ósmy

w bezpośrednimi sąsiedztwie szkockiego zamku Slane.

album w dorobku kwartetu. Jego premierę zapowiedziano

Występ Il Divo poprzedzi koncert z udziałem gwiazd

na 18 kwietnia w Meksyku, zaś do sprzedaży krążek ma tra-

polskiej sceny muzycznej związanych z Poznaniem. Artyści

fić w maju. - Dwa lata po obchodach jubileuszu 1050-lecia

zaprezentują utwory przywołujące odzyskanie przez Polskę

chrztu Polski na INEA Stadionie w Poznaniu, agencja Prestige

niepodległości oraz zwycięskie powstanie wielkopolskie.

MJM zorganizuje część koncertową centralnych obchodów

Do wspólnego śpiewania polskich pieśni i piosenek patrio-

założenia biskupstwa w Poznaniu. Ich niewątpliwą ozdo-

tycznych zaproszą także publiczność. Utwory w specjalnie

bą będzie występ światowej sławy kwartetu Il Divo. Zespół

przygotowanych, nowoczesnych aranżacjach wykonają

gościł już na nasze zaproszenie w Polsce trzykrotnie, wzbu-

wraz z chórem i orkiestrą Teatru Muzycznego w Poznaniu,

dzając nieskrywany entuzjazm. Jesteśmy pewni, że powrót

który będzie współorganizatorem tej części imprezy.

kwartetu do naszego kraju po czterech latach przerwy spo-

Całe wydarzenie uświetniające obchody 1050-lecia zało-

tka się z dużym zainteresowaniem, a koncert w ich wykona-

żenia biskupstwa poznańskiego odbędzie się 22 czerwca

niu pozostawi niezatarte wspomnienia, w znaczący sposób

na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Wstęp dla szerokiej pu-

przyczyniając się do uświetnienia jubileuszu Archidiecezji

bliczności będzie bezpłatny. Do sprzedaży trafią bilety na

Poznańskiej – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

numerowane miejsca siedzące w pobliżu sceny w  cenie

Koncert Il Divo odbędzie się w niezwykłej lokalizacji Ostro-

170 zł (sektor A) i 120 zł (sektor B). Nabyć je będzie można

wa Tumskiego. Rzeka Warta zostanie wykorzystana do opra-

od piątku, 23 marca, od godziny 10:00 poprzez stronę eBi-

wy całego przedsięwzięcia. Zapowiada się zatem jedno z nie-

let.pl oraz w sieci salonów Empik na terenie całego kraju.

wielu plenerowych wydarzeń muzycznych w Polsce w pięknym i charakterystycznym miejscu, które bez wątpienia mają nieporównywalnie większą magię aniżeli koncerty w halach,

Organizatorami koncertu będą: Archidiecezja Poznańska oraz agencja Prestige MJM. Źródło – Biuro Prasowe Teatru Muzycznego 23


aquanet jazz festival 11–15 kwietnia 2018 Poznań

OMAR SOSA & PAOLO FRESU KACPER SMOLIŃSKI MICHOLAS PAYTON SARACH McKENZIE E.J. STRICKLAND TINGVALL TRIO www.jazz.pl

Aspekty Kulturalne nr 29-2018  

Aspekty Kulturalne nr 29-2018

Aspekty Kulturalne nr 29-2018  

Aspekty Kulturalne nr 29-2018

Advertisement