Page 1


AN AD OLU SPELEOLOJ GRU BU ASPEG KÜ RE D A LARI M LL PARKI MA ARA B YOÇE

TL L K

ARA TIRMA PROJES

K N C ÖN RAPOR U BAT 2 0 0 9


Çevre ve Orm an Bakanlı ı, Do a Korum a ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü•ne verilen proj e ön raporudur. Ço alt ılam az ve içindeki bilgiler ba ka bir yerde kullanılam az.

Ön Kapak: Ayıgölü Düdeni, fot o raf Ender Usulo lu Arka Kapak: Myot is m yot is, At ak Ma arası, fot o raf Ali Yam aç


G R

:

Anadolu Speleoloj i Grubu ( ASPEG) olarak 4 Tem m uz 2008 t arihinde Çevre ve Orm an Bakanlı ı, Do a Korum a ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü ile im zaladı ım ız prot okole paralel olarak, Küre Da ları Milli Parkı sınırları ve t am pon bölgesinde bulunan m a araları ve bu m a aralarda ya ayan canlıları envant erlem eye ba lam ı t ık. Mezkur prot okol uyarınca 27 ay sürm esi planlanan bu çalı m anın ilk a am asında yeni m a aralar ın t espit edilm esi, daha önce bilinen am a eksik kalanların ölçüm lerinin t am am lanm ası ve t üm m a aralardan biyoloj ik örnek t oplanm asına yönelik t oplam 7 gezi yapılm ı , bu gezilere ait det aylı bilgiler Birinci Ön Rapor•da t arafınıza sunulm u idi. Birinci Ön Rapor•un ardından, Aralık 2008•den bugüne dek geçen süre zarfında Küre Da ları Milli Parkı•na a a ıda list esi m evcut 9 gezi daha gerçekle t irilm i , böylece proj enin ba langıcından bu yana bölgeye yapılan ara t ırm a gezisi sayısı 16•ya ula m ı t ır. 06 - 13 Aralık 2008 4 - 6 Nisan 2009 23 • 26 Nisan 2009 16- 19 Mayıs 2009 18- 24 Haziran 2009 18- 21 Eylül 2009 28 Ek i - 1 Kasım 2009 26 • 30 Kasım 2009 26 • 30 Kasım 2009

Pınarba ı • At ak Ma arası ve civarı Pınarba ı - I lıca Bölgesi Da lı Kuylucu Ku kayası Bölgesi Arm ut lu ve Zoni yaylalar ı Ku kayası Bölgesi Arıt Bölgesi Pınarba ı - I lıca Bölgesi Da lı Kuylucu

YÖN TEM : ASPEG•in bu proj ede izledi i yönt em t em el olarak, Milli Park•ın bölgelere ayrılm ası, her bölgenin belirli bir zam an dilim i içinde çalı ılm ası ve sonucun nihai bir raporla birlikt e, •Küre Da ları Milli Parkı Ma aralar ı• isim li bir kit ap halinde basılm ası eklindedir. Bu kit apt a, Milli Park•ta bulunan t üm m a aralar ın det aylı anlat ım ı ve harit aları bulunacakt ır. Daha önceki yıllarda Küre Da ları Milli Park ı sınırları ve t am pon bölge içinde kalan alanlarda t oplam olarak 40 m a ara t espit edilm i ve harit alanm ı t ı. Grubum uza üye m a aracı ve biyospeleologlarla, daha önceden t espit edilm i bu m a aralar ın bazılar ında örneklem e yapılm ı , bu çalı m alar sırasında bölgeden sayısız yeni m a ara ihbarı alınm ı t ır. Milli Park sınır ları içinde yer alan bu yeni m a ara ihbarlarının büyük bir kısm ı


ara t ırılm ı ve harit alanm ı t ır. ASPEG, bu proj enin sonuna kadar Küre Da lar ı Milli Parkı•nda bulunan t üm m a araları ara t ırarak harit alam ayı kendisine hedef seçm i t ir. Bu ara t ırm alar sırasında m a aralar ın de i ik nokt alar ında rast lanan böcek ler, t espit edildikleri yerler m a ara harit asına i aret lenerek, alkol veya form aldehit li deney t üplerine ayrı ayrı t oplanm akt a, t ür ve cins t asnifi Akdeniz, Dokuz Eylül ve Burdur üniversit elerinde çalı an biyologlar t arafından m ikroskop alt ında yapıldıkt an sonra endem ik olm a olasılı ı bulunanlar, bu alt t ürde uzm an biyologlar t arafından det aylı bir incelem eye t abi t ut ulm akt adır.

ÖN SON UÇLAR: a. YEN MA ARALAR: Aralık 2008•de sunulan Birinci Ön Rapor•da, o güne dek geçen 6 ay boyunca Milli Park sınırları içinde ve t am pon bölgede t oplam 10 yeni m a ara ke fedildi i belirt ilm i t i. Bu, yeni ke fedilen ve harit alanan m a aralar unlardı: Buzluk ni Sırt Kokurdanı Buzluk Ma arası Kokurdan 1 Kokurdan 2 Mant ar Ma arası elale Ma arası Kayaarkası Düdeni Kayaarkası Ma arası Kurt yolu 2 Ma arası

Horm a Mahallesi Karafasıllı Köyü, Sarm a Mahallesi Karafasıllı Köyü, Sarm a Mahallesi Kert e Köyü, Kokurdan Yayla Kert e Köyü, Kokurdan Yayla Kazla, Süm enler Pınarba ı, I lıca Yaylaköy, Arm ut lu Yaylası Yaylaköy, Arm ut lu Yaylası Yaylaköy, Arm ut lu Yaylası

Ke fedilen ve harit alanan bu 10 m a ara dı ında be yeni m a ara daha bulunm u am a harit alanam am ı t ı. Birinci Ön Rapor•dan bu yana geçen 12 ay boyunca yukarıdaki 10 m a araya ek olarak a a ıda list esi m evcut 28 m a ara ke fedildi ve harit alandı: At ak Ma arası Ay ıgölü Düdeni Balcak Ma arası Büyük Kaya Ma arası Çat ak A zı 1 Çat ak A zı 2 Çat ak A zı 3 Çıngıraklı Düden

Çavu Zoni I lıca, Esen Mah. Alıçlı üst ü duvar, Büyükkaya Ahat köy Ahat köy Ahat köy Alıçlı


Gökdeli Ma arası Gölcük Ma arası Gürlik Ma arası nönü Ma arası nedeli i nt ürbesi Kadıharm anı Kokurdanı Kaval Cıngırı Kınakayası Ma arası Kurt yolu 1 Ma arası Kurt yolu 2 Ma arası Kurt y olu Düdeni Ku kayası 1 Ku kayası 2 Medil 1 Medil 2 Mürsili Sinek li Ma ara Sipahiler Ma arası Yum ruçal

Pınarba ı Alıçlı Pınarba ı Pınarba ı Yam anlar Veray Alıçlı Bo azkaya, I lıca I lıca, Esen Mah. Arm ut lu Arm ut lu Arm ut lu Göksu Göksu Kurt girm ez, Mus Mah Kurt girm ez, Örencik Horm a kanyonu güney sol Arm ut lu Bart ın, Kayadibi Horm a kanyonu güney sol

Di er bir deyi le; Çevre ve Orm an Bakanlı ı ile i birli i prot okolunun im zalanm asından bugüne dek geçen 17 ay içinde ASPEG t arafından, Küre Da ları Milli Parkı•nda t oplam 38 yeni m a ara bulundu, ara t ırıldı ve harit alandı. Bu sayının, bahsedilen süre için Türk m a aracılık t arihinde bir rekor oldu unu da ayrıca vurgulam ak ist eriz. Envant erlenen bu m a aralar arasında hem 1.365 m uzunlu u, hem de arkeoloj ik ve do al önem i ile At ak Ma arası dikkat çekm ekt edir. Pınarba ı, Çavu Köyü yakınlarında bulunan bu m a aranın içi sarkıt , dikit lerle bezelidir. Ma aranın en uzak kısm ında ve çok zor geçilen bir delikt en 400 m kadar sonra, dar bir galeride insan iskelet leri ve çanak çöm lek kalınt ıları m evcut t ur. Tahm inim iz, ant ik ça larda m a aranın bundan sonraki kısm ında bir ba ka giri daha bulundu u ve zam an içinde çökerek kapandı ı yönündedir. Milli Park•ın ba ka bir ilginç ve güzel m a arası ise Bart ın, Kayadibi Köyü yakınarında yer alan Sipahiler Ma arası•dır. Nisbet en ufak olan bu m a ara, bazıları 6 m çapında, inanılm az büyüklükt e dikit lerle bezelidir. Çok yakınına in a edilm i olan bir alabalık lokant asının geni lem e t ehdidi alt ında olan Sipahiler Ma arası•nın hem defineci, hem de t urist ik kullanım t ehlikesine kar ı gözlem alt ında t ut ulm ası yerinde olacakt ır. Milli park sınırları içinde yer alan m a araların büyük kısm ının yo un bir defineci faaliyet ine sahne oldu u bilinm ekt edir. Pat ikasında m a aranın yolunu göst eren t abelalar bulunan ve içinde kilise, sarnıç


kalınt ıları olan Medil 1 Ma arası•ndaki defineci t ahribat ı yet m iyorm u gibi, m a arada yakın bir zam anda pat layıcı kullanılm ı t ır. Yukarıda list elenen m evcut çalı m alar dı ında, a a ıdaki be m a ara yeni bulunm u , ön t espit leri yapılm ı t ır. Bunlar en yakın zam anda incelenerek harit alanacaklardır. List ede m evcut bu m a aralardan Çöpbey Köyü güneyindeki sırt t a yer alan •Bacaksızın Baca ının Kopt u u Ma ara•da bulunan su çıkı ının bu m a aranın 50- 60 m kadar üst ünde sifonla sonlanan Ayıgölü Düdeni•nden gelen su olm ası kuvvet le m uht em eldir. ASPEG t arafından bu iki m a ara arasında boya deneyi planlanm akt adır. Bu deney, Bacaksız Ma arası•ndan çıkan kaynak suy unun a a ıdaki köyler t arafından kullanılıyor olm ası, buna kar ılık Ay ıgölü Düdeni•nin bir m esire yeri olm ası ve dolayısıyla bu suyun ciddi bir k irlenm e t ehdidi alt ında olm ası açısından önem lidir. Benzer ekilde, Sorkun Düdeni•nde yaz- kı m evcut olan ve yüksek debi ile akan suyun Valla Kanyonu batı duvarında bulunan ve Sorkun Kay na ı olarak bilinen nokt adan çıkan su olm ası da olasıdır. Ayıgölü Düdeni boya deneyinin ba arılı olm ası durum da ikinci boya deneyinin bu m a arada yapılm ası planlanm ı t ır.

Ara t ırılacak ve harit alanacak m a aralar: Bacaksızın Baca ının Kopt u u Çöpbey, Arıt Çov urm a Tepe Ma arası 6 Uzla nönü Kovu u I lıca, Gökt epe 2 Ma ara Horm a Kanyonu kuzey sol Öt e yandan, yapılan di er çalı m alar esnasında a a ıda list esi m evcut m a aralara ait ihbar alınm ı ve önüm üzdeki gezilerde bu m a aralar ın ara t ırılm ası planlanm akt adır. hbarlar: Kuy luç Kuy luç Ma aralar Ma aralar Cıngıl Kuyusu Kırk Merdiven Kuylucu Manast ır Düdeni Kuyluç Su çıkı ı Büyük Ma ara Yat ay bir m a ara Karanlık n Sulu n

Sarm a Mah. Dört göz m evki Çat ak Köyü I lıca Afet Evleri üst ünde Çat ak Kanyonu kuzeyi Mus Mah. / Kurt girm ez Kurt girm ez zirvesi Alıçlı üst ü Zelle Köyü•nde Çakm aklı Yaylası Arm ut lu Yaylası Sıralı Mahallesi Kaval Mah / Kurt girm ez Kaval Mah / Kurt girm ez


b. MA ARA CANLI LARI : Çalı m alar sırasında Milli Park sınırları içinde, a a ıda list esi bulunan 21 m a aradan 186 canlı örne i t oplandı. Toplanan örneklerin bir kısm ı yakınında bulunan di er m a ara ile benzer özellikler t a ıyor olm alarına kar ın bazı m a ara canlıları varoldukları ort am a endem ik idiler. At ak Ma arası Buzluk Ma arası Çovurm at epe Ma arası 6 Çöpbey Bacaksız Ma arası Döngelyanı Kuylucu Ej der Ma arası E ek Çukuru Ma arası I lgarini Ma arası nt ürbesi Ma arası Kapaklı Kuylucu Kocareis Ma arası Kokurdan Kurt yolu 1 Düdeni Kurt yolu 2 Düdeni Kurukafa Ma arası Ku kayası 2 Ma arası Mant ar Ma arası Sorkun Düdeni elale Ma arası Topm eydanı Kuylucu Yukar ı Döngelyanı Kuylucu


Bu zam ana dek yapt ı ım ız çalı m alar sırasında, Mant ar, At ak, Medil 1 ve I lgarini gibi yat ay m a aralardaki birkaç m yot is m yot is dı ında hem en hiçbir m a arada belirgin bir yarasa popülasyonuna rast lanm adı. Bu durum un, bölgenin 700 • 1000 m arasında de i en yüksek irt ifasında norm al oldu u, uzm anlar t arafından belirt ildi. Öt e yandan, At ak ve nt ürbesi m a aralarında bulunan birkaç iskelet ve k ı uykusu sırasında t üket t ikleri yiyeceklerin kalınt ıları ile bölgede Felis sylvest ris, Myoxus glis ve Glis glis gibi m em elilerin varlı ı da t espit edildi.

c. TAM ENVANTER: Bu proj enin sonuç raporu, oldukça kapsam lı bir yayın olarak •Küre Da ları Milli Parkı Ma araları• ism i ile hazırlanm aya ba lanm ı t ır. Milli Park•ın t üm m a aralarının envant eri olm ası dü ünülen yayın, varolan m a aralar ı resim , harit a ve açıklam alar ile ayr ı ayrı t anıt acak, Küre Da lar ı Milli Parkı•nda yapılan t üm eski ara t ırm aları, j eoloj isini ve m a aralar ı ile birlikt e bir büt ün olarak dünya çapındaki önem ini vurgulayacakt ır. Tahm iniz, böylesi bir yayının Küre Da ları Milli Parkı•nın güzelli ine farklı bir kat kıda bulunaca ı yönündedir.

GEN EL D E ERLEN D RM E:

im diye dek yapılan biyoloj ik çalı m a sonucunda Milli Park içindeki 20 m a aradan t oplam 186 t ür örneklenm i t ir. Bu örneklerin incelenm esi sonucunda be yeni t ürle kar ıla ılm asının yanı sıra, akt if düdenlerde dahi inanılm az bir ya am çe it lili i t espit edilm i t ir. Bölgenin yüksek irt ifası göz önüne alındı ında m a aralarda bulunan bu canlı çe it lili i a ırt ıcıdır. Gelecekt e bulunm a olasılı ı yüksek olan yeni canlı t ürleri ile, bu bölgenin biyologlar için kelim enin t am anlamı ile bir cennet oldu unu söylem ek fazla iddialı olm ayacakt ır. Bilim sel bir çalı m a için gerekli olabilecek t üm krit erlerin layi iyle yerine get irebilm esi am acıyla, ASPEG bu proj enin devam ında im diye dek i birli i içinde oldu u yerli ve yabancı biyospeleologların yanısıra, TÜ Avrasya Yer Bilim leri Enst it üsü ile birlikt e çalı m akt adır ve bu i birli inin bir parçası olarak Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, ASPEG Küre Da ları Milli Parkı, Ma ara Biyoçe it lilik Ara t ırm a Proj esi•nin bilim sel danı m anlı ını yürüt m ekt edir. Bu i birli i ile, Milli Park•ın bulundu u bölgenin im diye dek yapılm am ı , kapsam lı bir j eoloj ik ve karst ik et üdü de sonuç raporuna eklenecekt ir.


37.000 hekt arlık Küre Da ları Milli Park ı•nda u ana dek 82 m a ara t espit edilm i t ir ve geni bir bölge ise hâlâ ara t ırılm ayı beklem ekt edir. Milli Park•ın plat o üst ünde kalan kısm ında, inanılm az yo unlukt aki vej et asyon dolayısıyla ara t ırm a yapm ak son derece güç olm akt adır. u ana k adar ke fedilen m a aralardan 24 t anesi yat ay ve ula ılm ası nisbet en kolay konum dadırlar. Dikey m a araların derinlikleri ise, kalker plakasının kalınlı ına ba lı olarak de i m ekle birlikt e, azam i 100- 150 m sınırındadır. Devam eden çalı m alar sonunda, Milli Park•ın içinde ve korum a zonunda en az 100 m a ara olm ası olasılı ı yüksekt ir. Dolayısıyla, Küre Da ları Milli Park ı, do al güzelli i, bit ki ört üsünün çe it lili i ve yaban hayat ının yanısıra, dünya çapında •Ma ara Milli Parkı• olabilecek bir pot ansiyele sahipt ir. Dünyada u anda, ABD•de bulunan •Carlsbad Caverns Nat ional Park• dı ında hiçbir m illi parkt a envant erlenm i 82 m a ara m evcut de ildir. Önerim iz, Küre Da ları Milli Parkı•nın dünya çapında bir •Ma ara Milli Parkı• olarak t anıt ım ının ciddi ekilde dü ünülm esi ve planlanm asıdır.

KATKI V E TE EKKÜRLER:

-

Çevre ve Orm an Bakan ı Sayın Prof. Dr. Veysel Ero lu•na

-

Çevre ve Orm an Bakanlı ı, Do a Korum a ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. M. Kem al Yalınkılıç•a,

-

Böylesine ola anüst ü bir proj ede yer alm am ızı sa layan, her konuda verdi i ola anüst ü dest ek ile ara t ırm alarım ızda bizlere sürekli yardım cı olan, Çevre ve Orm an Bakanlı ı, Do a Korum a ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü, Ma ara Ara t ırm a Birim i efi Sayın Selim Erdo an•a,

-

Kast am onu Do a Korum a ve Milli Parklar Ment e •e,

-

Bart ın Do a Korum a ve Milli Parklar Yeni•ye,

-

Pınarba ı Kaym akam ı Sayın Yunus Em re Alt ıner•e,

-

Pınarba ı Belediye Ba kanı Sayın Mehm et Yılm az•a,

-

Pınarba ı Jandarm a Garnizon Kom ut anı J. Kıd. Ba çavu Veli Kahrim an•a ve J. Ba çavu Önder Buzluk•a

-

Göst erdikleri ola anüst ü m isafirperverlik, yardım ve dest ek dolayısıyla t üm yöre halkına

ube Müdürü Sayın sm ail

ube Müdürü Sayın Ercan


t e ekkürü bir borç biliriz. Bu birlikt eli im izin gelecek yıllarda da devam ı en büyük dile im izdir.

ABSTRACT: ASPEG ( Anat olian Speleology Group) had init iat ed a research program on t he biological diversit y of t he caves of Kure Mount ains Nat ional Park, in accordance wit h t he prot ocol signed wit h t he Minist ry of Environm ent and Forest ry. I n t he first 17 m ont hs, 38 new caves have been discovered, surveyed and m apped. Biological sam ples from several caves provided init ial proof of t he huge diversit y in t he Nat ional Park. Am ong 186 species sam pled, 5 are new species. I n addit ion t o several new cave leads received, an invent ory of 82 known and m apped caves wit hin t he Nat ional Park and it s buffer zone has been prepared. This im pressive num ber m akes Kure t he second nat ional park wit h t he highest num ber of caves aft er •Carlsbad Caverns Nat ional Park•. I t is clear t hat a st rong prot ect ion and park/ cave guidance syst em m ust be prepared as soon as possible. I t can also be foreseen, wit h t his large invent ory, t o advert ise Kure Mount ains Nat ional Park as a •Nat ional Cave Park•. A general book, covering all t he caves in addit ion t o geological and biological inform at ion about t he Nat ional Park will be prepared by ASPEG as a final report .

EKLER: Ek Ek Ek Ek Ek Ek

1: 2: 3: 4: 5: 6:

Prot okol Ma ara Konum landırm a Harit alar ı ASPEG Tarafından 2009 Yılında Bulunan Ma araların Harit aları Toplanan Örneklerden Bazılar ının Resim leri 16 Çalı m aya Kat ılanlar Çalı m alarım ıza Ait Bazı Resim ler


Ek 1 : Ana dolu Spe le oloj i Gr ubu ile Çe vre ve Or m a n Ba k a nlı ı, D o a Kor u m a ve M illi Pa r k la r Ge n e l M ü dürlü ü a r a sında im zala n a n pr ot ok ol:


Ek 2 : Kür e D a la r ı M illi Pa r k ı ve civa r ında u a na de k buluna n t üm m a a r a la r ın k onum la ndır m a h a r it a sı:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

M A ARA

KE

F

Alm an Ma arası Arpat ar lası ni Arpat ar lası Kuyusu A a ıçerçi Düdeni At ak Ma arası Ayakkabı Çuk ur u Ayı Ma arası Bacaksızın Baca ının Kopt u u Ma ar a Balcak Ma arası Buz Kuyusu Buzluk ni Buzluk Ma arası Büy ük Kaya Ma arası Cıngırlıkuy u Çat ak A zı 1 Çat ak A zı 2 Çat ak A zı 3 Çengelkuyu Düdeni Çıkr ıkk apı Kuy lucu Çovur m a Tepe Kuylucu Çovur m a Tepe Ma arası 1 Çovur m a Tepe Ma arası 2 Çovur m a Tepe Ma arası 3 Çovur m a Tepe Ma arası 4 Çovur m a Tepe Ma arası 5 Çovur m a Tepe Ma arası 6 Çıngır aklı Düden Çingir Kuyusu Da lı Kuy lucu Dikilit a ( Kafat ası) Döngelyanı Kuylucu Dü enkay a Ej der Ma arası E ek Çukur u Ma arası 1 E ek Çukur u Ma arası 2 Gavurini Gökdeli Ma arası Gölcük Ma arası Gur bet t epe Kuy lucu Gür lik Ma arası I lgarini nedeligi nönü Ma ar ası nönü Kovu u nt ür besi Kadıharm anı Kokur danı Kapak lı Kuylucu Karak ı Ma arası Kaval Cıngırı Kayaar kası Düdeni

MAD BÜMAK BÜMAK MAD ASPEG BÜMAK FACC ASPEG ASPEG BÜMAK ASPEG ASPEG ASPEG BÜMAK ASPEG ASPEG ASPEG BÜMAK BÜMAK BÜMAK BÜMAK BÜMAK BÜMAK BÜMAK BÜMAK ASPEG ASPEG BÜMAK BÜMAK LUSS BÜMAK FACC BÜMAK BÜMAK BÜMAK BÜMAK ASPEG ASPEG BÜMAK ASPEG BÜMAK ASPEG ASPEG ASPEG ASPEG ASPEG BÜMAK FACC ASPEG ASPEG

YER Süm enler Dizdar lı, Zelle Dizdar lı, Zelle A a ıçer çi Çavu Süm enler Çöpbey Arıt I lıca, Esen Mah. Ker t e Çuhadar Kar afasıl, Sar m a Alıçlı üst ü, Büyükk ay a Uluyay la Ahat köy Ahat köy Ahat köy Ker t e Süm enler Uzla Uzla Uzla Uzla Uzla Uzla Uzla Alıçlı Kur t gir m ez, Ör encik Da lı Süm enler Yam anlar Uzla Uzla Çovurm a Sor kun ar ası Pınarba ı Alıçlı Dizdarlı, Zelle Pınarba ı Yam anlar Yam anlar Pınarba ı I lıca, Gök t epe Ver ay Alıçlı Süm enler Pınarba ı ? Bo azkay a, I lıca Arm ut lu


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Kayaar kası Ma arası Kay adibi Kuylucu Kılıçlı Ma ar a Kınakay ası Ma arası Kok urdan 1 Kok urdan 2 Kurt yolu 1 Ma arası Kurt yolu 2 Ma arası Kur t yolu Düdeni Ku ak lı Ma ar a Ku kay ası 1 Ku kay ası 2 Küçük Çıkr ıkk apı Kuy lucu Mant ar Ma arası Medil 1 Medil 2 Mızr ak Ma arası ( Gökdeli) Mür sili Nalçak Mo arı Sıçan Ma ar ası Sır t Kok ur danı Sinek li Ma ar a Sipahiler Ma arası Sork un Düdeni elale Ma arası Topm ey danı Kuylucu Ür külük Kuylucu Yar asa Ma arası 2 Yar asa Ma arası Yum r uçal Yuk arı Döngely anı Kuy lucu Zoni Subat anı

ASPEG MAD MTA ASPEG ASPEG ASPEG ASPEG ASPEG ASPEG MTA ASPEG ASPEG BÜMAK ASPEG ASPEG ASPEG FACC ASPEG MAD FACC ASPEG ASPEG ASPEG BÜMAK ASPEG BÜMAK BÜMAK FACC FACC ASPEG BÜMAK ASPEG

Ar m ut lu Valla Cide, Çam dibi Köy ü I lıca, Esen Mah. Ker t e Ker t e Arm ut lu Ar m ut lu Arm ut lu Alıçlı üst ü, Büyükk ay a Göksu Göksu Süm enler Süm enler Kur t gir m ez, Mus Mah Kurt girm ez, Ör encik Pınarba ı Hor m a kanyonu üst sol Yukar ıder e Bar t ın Karanfil Köy ü Ar m ut lu Bar t ın, Kay adibi Süm enler I lıca Süm enler Süm enler

Horm a kanyonu üst sol Süm enler Zoni


Ek 3 : ASPEG t a r a fın da n 2 0 0 9 yılında bulun a n m a a r a la r ın ha r it a la r ı


Ek 4 : Kür e D a la r ı M illi Pa r k ı•nda 2 0 0 9 y ılında ça lı ıla n m a a r a la r da n t opla na n ör n e k le r de n ba z ıla r ı:

Acari ( At ak )

Acar i / I xodes r icinus ( At ak Ma arası)

Gast r opoda ( Kurt yolu 2)

Endopt r ey got a / Hym enopt era ( Ku kayası 2)

Dr om opoda / Pseudoscor pionidae ( Kur t y olu 1)

Ar achnida, Or d. Ar aneae ( At ak)


Hir udinar iinae / Hirudo m edicinalis ( At ak )

Diplur a ( I nt 端r besi)

Chilopoda / Lit hobiom or pha ( At ak)

Lepidopt er a ( At ak)

Endopt ery got a / Dipt era ( Kur t yolu 2)

Chilopoda / Lit hobiom orpha, Lit hobius sp ( At ak )


Opiliones / Leiobunum sp. ( At ak)

Dipt er a / Sciar idae ( nt 端r besi)

Ort hopt era ( At ak)

Peracar ida / Am phipoda ( Kur t yolu 2)

Endopt er ygot a / Lepidopt era ( Kur t yolu 1)

Dipt era, Fam . Sciar idae ( nt 端r besi)


Ek 5 : 1 6 Ça lı m a ya Ka t ıla n ASPEG ü ye le r i : Ali Ayt an Ali Et hem Keskin Ali Usulo lu Ali Yam aç Arda Aydın Ayla Tit iz Ay e Tunalı Baha Dinçer Barbaros Acart ürk Ba ak Güleken Bilge Topaç Birim Do an Canan Usulo lu Cansu Yılm az Cem E rikavuk Cem Yürek Ceyhun Uluda Ça an Çankırılı Çi dem Midillili Derin E rikavuk Doruk Dündar Durm u Yarım pabuç Egem en Erkanlı Elif Tunalı Elif Usulo lu Em ine Azak Em rah Dim rit Em re Kuruçay ırlı Ender Usulo lu Engin Selam sız Erkin Ozan Yıldız

Ert an Köseo lu Esra Dem irkol Fat ih en Fulya Sezer Gökçen Fidan Gökhan Özyam an Göksu Gürer Güzden Varinlio lu Gül en Küçükali Hande Ceylan Hande E rikavuk lker Gürbüz Kem al At akent Ludm illa Büyüm Met in Albukrek Milena Nikolova Murat E rikavuk Murat ahin Nuray Ada Oana Chachula Ongun Tunalı Osm an Tunalı Özgür Özel Pet ar Beron Renan Koen Sam i Ayhan Sebahat Bahadır Selin Aydın Sim ge Duga Sinan Poyraz Suha Yararba


Ek 6 : Ça lı m a la r ım ıza Ait Re sim le r :

Zoni Subat anı

Medil 1 Ma arası


Gölcük Ma arası

Ku kayası 1 Ma arası


Sipahiler Ma arası

Ku kayası 2 Ma arası

Ku kayası 2 Ma arası


Ku kayası 1 Ma arası

Medil 1 Ma arası•ndaki sarnıç

Kaval Cıngırı


Topm eydanı Kuylucu

nönü Ma arası / Gökt epe

At ak Ma arası

Sipahiler Ma arası

Kurt yolu 1 Düdeni


Medil 2 Ma aras覺

At ak Ma aras覺

Kokurdan


Ku kayası 2 Ma arası

Kurt yolu 1 Düdeni

Zoni Düdeni

Sipahiler Ma arası


KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI MAĞARA BİYOÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ İKİNCİ ÖN RAPOR  
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI MAĞARA BİYOÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ İKİNCİ ÖN RAPOR  

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI MAĞARA BİYOÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ İKİNCİ ÖN RAPOR

Advertisement