Page 1


VRIJ METSELARIJ

MAÇONNIEKE CHANSONS

WAAROVER ZONGEN DE VRIJ METSELAARS? David Vergauwen

€ 34,95* MET CD

258 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 678 3

Negentiende-eeuwse maçonnieke bronnen maken in overvloed melding van gezangen die vrijmetselaars tijdens hun banketten ten berde brachten. Zingen en vrijmetselaar zijn gingen kennelijk hand in hand. Maar wat zongen zij precies? En waarover? Welk was het repertoire waaruit zij konden putten? En in welke mate droeg het zingen bij tot het maçonnieke gebeuren in het algemeen? Dit boek geeft een overzicht van het maçonnieke repertoire dat in onze streken tijdens de negentiende eeuw werd gezongen. Het verzamelt een zeventigtal liedteksten, uitvoerig geannoteerd en vaak met vermelding van de oorspronkelijke melodie. Op die manier biedt deze studie een representatieve staalkaart van de diversiteit en de eigenheid van het maçonnieke chanson in de Belgische loges van de negentiende eeuw. Het boek bevat ook een cd met enkele maçonnieke chansons die speciaal voor dit boek werden gereconstrueerd en opgenomen. TOPPER

EN BEWAAR HET GEHEIM

INTIEME BLIKKEN VAN VRIJ METSELAARS Rik Pinxten, Jean Swings

€ 22,95* 200 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 499 4 Dat vrijmetselaars openlijk vertellen wat de vrijmetselarij precies inhoudt, is hoogst uitzonderlijk. Toch waren enkele Vlaamse en Nederlandse broeders en zusters bereid om in En bewaar het geheim te getuigen over wat deze traditie voor hen betekent. Het resultaat is een uniek boek dat lezers die niet tot de vrijmetselarij behoren, er open en eerlijk over inlicht. Het laat hen recht in het hart van enkele vrijmetselaars kijken. Waarom werden zij lid van een loge? Waarover praten ze zoal tijdens de bijeenkomsten? Wat betekenen bepaalde symbolen en waarom maken vrijmetselaars hier gebruik van? En wat met de vaak gehoorde negatieve uitspraken over de vrijmetselarij? In En bewaar het geheim ontdekt u wat u altijd al wilde weten over dit bijzondere fenomeen. 2


VRIJ METSELARIJ

GEHURKT IN MIJN EIGEN OASE

EEN LEVENSBESCHOUWELIJ KE ZOEKTOCHT Paul Schrevers

€ 17,95* 136 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 562 5 Na zijn succesvolle boeken Een kreet van geluk in de woestijn en De geuren van de zandkorrel zet Paul Schrevers vol goede moed zijn reis verder. In zijn nieuwste boek heeft hij een moment van rust gevonden. De oase is geen eindpunt, maar een korte verblijfplaats. Daarna gaat de reis opnieuw verder. Ook in dit boek vindt de auteur een mooi evenwicht tussen zichzelf als zoekende persoon te midden van andere mensen, maar net zozeer als zoekende vrijmetselaar in de broederketen. Hij wil dat elke lezer kan begrijpen hoe de maçonnieke symboliek hem een invulling helpt te geven aan een spiritueel atheïsme in de geest van Leo Apostel.

EERDER VERSCHENEN IN DEZE REEKS

EEN KREET VAN GELUK IN DE WOESTIJN € 24,95* 326 pagina’s | ISBN: 978 90 5487 419 5 In Een kreet van geluk in de woestijn  getuigt vrijmetselaar Paul Schrevers als atheïst over zijn religieuze gevoelens. Dit unieke, originele en eigenzinnige boek is een erudiet, eerlijk en moedig verslag van een spirituele zoektocht en zal voor iedereen die nadenkt over religie, religiositeit en religieuze gevoelens een blijvende bron van inspiratie zijn.

DE GEUREN VAN DE ZANDKORREL € 19,95* 192 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 394 2

De geuren van de zandkorrel is een bijzonder werk. Het is een persoonlijke getuigenis, maar ook een academisch betoog, een poëtische publicatie en een poging om rituele ervaringen te beschrijven. In de kenmerkende stijl van Paul Schrevers lopen al deze dimensies door elkaar heen, en dat maakt het boek zo fascinerend. Het richt zich tot iedereen die ruimte wil scheppen voor spiritualiteit in zijn of haar wereld. 3


VRIJ METSELARIJ

VRIJMETSELARIJ EN VOORUITGANG

DE GENTSE PROGRESSISTENLOGE LA LIBERTÉ (1866-1966) René Vermeir, Jeffrey Tyssens

€ 34,95* 268 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 512 0

La Liberté ontstond in 1866 na ideologische meningsverschillen in de Gentse loge Le Septentrion. Tot na WO I profileerde La Liberté zich als een vooruitstrevende, politiek sterk geëngageerde werkplaats. Haar geschiedenis was eerst nauw verweven met die van de Gentse liberale partij, maar later ontstonden ook banden met de jonge arbeidersbeweging. Dit boek belicht de interne organisatie en rekrutering van La Liberté in de eerste eeuw van haar bestaan. Lezers komen te weten welke rol de loge speelde in het politieke en sociale leven in Gent en daarbuiten. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar haar optreden in de schoolkwestie, haar inspanningen voor de laïcisering van de samenleving en haar houding inzake de positie van het Nederlands in Vlaanderen.

FRANSTALIG

SOUS LE SIGNE DU PROGRÈS

LA LOGE MAÇONNIQUE GANTOISE LA LIBERTÉ (1866-1966) René Vermeir, Jeffrey Tyssens

€ 34,95* 268 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 513 7 Fondée en 1866 suite à des divergences idéologiques au sein de la loge gantoise Le Septentrion, La Liberté se profila jusqu’après la Première Guerre mondiale comme un atelier progressiste, pleinement engagé dans la lutte politique. Dans ses débuts l’histoire de cet atelier se trouve liée de façon étroite à celle du parti libéral, plus tard toutefois certains membres se tourneront aussi vers le jeune mouvement ouvrier. Ce livre aborde l’organisation et le recrutement de cette loge francophone pendant le premier siècle de son existence, ainsi que son rôle dans la vie politique et sociale à Gand et au-delà. Il interroge l’action de l’atelier dans le contexte de la question scolaire, des efforts pour la laïcisation de la société et des revendications flamandes en matière linguistique. 4


VRIJ METSELARIJ TOPPER

KAPPEN AAN DE RUWE STEEN

MAAK KOMAF MET DE GEHEIMDOENERIJ ROND DE VRIJMETSELARIJ Rik Pinxten, Jean Swings

€ 29,95* 424 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 631 8 Wat is vrijmetselarij en wat kan zij betekenen voor de moderne mens in een globaliserende wereld? Wat is het ‘geheim van de vrijmetselarij’ waarover de media het soms hebben? Is dit een (half) religieuze traditie uit het verleden of eerder een tijdloos en universeel fenomeen? Om komaf te maken met de ‘geheimdoenerij’ rond de vrijmetselarij zijn alle bijdragen in dit boek ondertekend door de auteurs-Vrijmetselaars. Zij onderzoeken kritisch en vanuit diverse filosofische en wetenschappelijke benaderingen begrippen, symbolen, waarden en de gebruiken van de vrijmetselaarstraditie. Naar aanleiding van de driehonderdste verjaardag van de Londense Grootloge stellen de auteurs zich de vraag wat deze 300-jarige typisch westerse traditie te bieden heeft voor de mens in de sterk veranderende wereld, die niet meer Europa als centrum van alle beschaving kan zien, die diversiteit als grote uitdaging ziet en die bovendien geconfronteerd wordt met mondiale problemen.

FRANSTALIG

RUE LESSING

VERS LA RÉNOVATION DE LA FRANC-MAÇONNERIE Jean Somers

€ 19,95* 184 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 643 1 Ce livre contient un appel vibrant pour un aggiornamento de la franc-maçonnerie. Si cette institution morale, vieille de 300 ans, veut encore contribuer à la formation de ses membres et être utile à travers eux dans le monde, elle doit redessiner son image et adapter son langage au temps présent. L’époque ne se prête plus à répéter les discours du 18e siècle, les règles adoptées à Londres en 1723 sont largement périmées, et l’exclusion des femmes, tout comme celle des athées et des agnostiques, sont aujourd’hui des anachronismes répréhensibles. 5


FILOSOFIE EN LEVENSBESCHOUWING

DE SKEPP-REEKS Vrij van religieuze of politieke opvattingen onderzoekt SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale) beweringen en verschijnselen die volgens de huidige stand van de wetenschap bijzonder onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn.

SKEPP

DE SCHEPPING NA DARWIN

OVER MODERN CREATIONISME EN INTELLIGENT DESIGN Stefaan Blancke

€ 15,00* 88 pagina’s | ISBN 978 90 5718 694 3 Meer dan 150 jaar na de publicatie van On the origin of species van Charles blijft het creationisme ontzettend populair. In de Verenigde Staten gelooft bijna de helft van de bevolking dat God de aarde en het leven erop minder dan tienduizend jaar geleden heeft geschapen. Ook in sommige delen van Europa worden creationisten steeds actiever. Niet alleen het wetenschappelijk onderwijs staat daarbij op het spel. Creationisten dromen van een theocratie waarin geen plaats is voor democratische beginselen en rechten. Dit boekje schetst de evolutie van het creationisme, van de eerste religieuze reacties op Darwins evolutietheorie over het zogenaamd wetenschappelijk creationisme tot intelligent design. Vervolgens biedt het een overzicht van de meest opvallende creationistische activiteiten in Europa en verklaart het waarom creationistische overtuigingen populair blijven, ook al spreekt de wetenschap hen overtuigend tegen. 6


FILOSOFIE EN LEVENSBESCHOUWING SKEPP

DE STER VAN BETHLEHEM

WIJ ST HET LICHT NOG STEEDS DE WEG? Tim Trachet

€ 14,50* 92 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 559 5 Zowat iedereen in de westerse cultuur kent de ster van Bethlehem, maar wat kan die precies geweest zijn? Welke waarneming kan de ‘wijzen uit het Oosten’ aangespoord hebben om op reis te vertrekken en een kind te aanbidden als de koning der Joden? Verschillende elementen doen vermoeden dat de wijzen astronomen of astrologen waren. Maar welke astronomische hypothese die het fenomeen van de ster verduidelijkt, is betrouwbaarder dan de andere? En hebben bepaalde onderzoekers in de ster van Bethlehem een middel gevonden om de geboortedatum van Jezus te achterhalen? In vele publicaties over de ster van Bethlehem lijkt een kritische blik te ontbreken. Dit boekje in de SKEPP-reeks probeert die leegte op te vullen.

SKEPP

ACHTERDOCHT TUSSEN FEIT EN FICTIE

KRITISCH OMGAAN MET COMPLOTTHEORIEËN Brecht Decoene

€ 14,50* 104 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 523 6 Complottheorieën zijn alomtegenwoordig, maar de meeste mensen nemen ze niet echt ernstig. Wil dat zeggen dat wie een complottheorie aanhangt automatisch een mafketel is? Politici, wetenschappers en journalisten blijken soms onbetrouwbaar. Maar dat betekent nog niet dat de complottheorieën over pakweg de maanlanding, de moord op Kennedy, de aanslagen van 9/11 en die op Charlie Hebdo daarmee bevestigd zijn. Hoe verklaren we dat dergelijke dubieuze verhalen ontstaan als er zich een wereldschokkende gebeurtenis voordoet? Hoe gaan we er het beste mee om en hoe kunnen we feit van fictie onderscheiden? In dit boek komt u meer te weten over deze en andere intrigerende kwesties.

7


FILOSOFIE EN LEVENSBESCHOUWING

De reeks Humanismen wil het denken over de hedendaagse condition humaine op een prikkelende en eigenzinnige manier stimuleren. Het begrip humanisme krijgt hier een zeer ruime omschrijving: respect voor de mens in zijn diversiteit en pluraliteit en voor de manier waarop individuen zoeken naar identiteit en zingeving. HUMANISMEN

DE ZINNEN VAN HET LEVEN

OF DE KUNST VAN HET VERSTAAN Marc Van den Bossche

€ 18,95* 158 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 637 0 ‘De mens is een erotisch wezen’. Met die zin begint dit boek. Eros betekent verlangen en begeerte. Mensen verlangen naar een zin- en betekenisvol leven. Lange tijd werd die zoektocht ingevuld via een omweg naar hogere, vaak goddelijke sferen. Maar welke antwoorden zouden we bekomen als we het bij een louter aardse invulling daarvan houden en lichamelijkheid en emotie centraal stellen? Vanuit deze vraag begint de auteur een zoektocht naar wat er aan dat verlangen naar zin en aan de mogelijke vervulling ervan voorafgaat. Wanneer spreken we over zin? Wanneer is iets betekenisvol voor ons? De auteur neemt hier geen genoegen met ingeburgerde ideeën die het hebben over een ‘ik’ dat autonoom, soms zelfgenoegzaam in het leven zou staan, geleid door rationele vermogens. Het beeld dat de lezer hier te zien krijgt is er daarentegen een van de mens die door en door met een wereld vervlochten is.

“Zoals de auteur zelf aanstipt: hij heeft de academische valkuil van de onverstaanbaarheid proberen te vermijden maar ook de muizenval van de hapklare brok […]. Dat heeft geleid tot een persoonlijk verhaal én tot een filosofisch-reflectief verhaal, niet naast elkaar maar door elkaar heen omdat het ene niet kan zonder het andere.” – Jean Paul Van Bendegem 8


FILOSOFIE EN LEVENSBESCHOUWING HUMANISMEN

TOPPER

VRIJ(HEID) VAN RELIGIE Gily Coene, Marc Van den Bossche

€ 21,95* 264 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 455 0 Vrijheid van religie en neutraliteit van de overheid lijken een verworven recht. Onder vrijzinnig, atheïstisch of humanistisch geïnspireerde auteurs tekent zich echter een duidelijke breuklijn af in de discussie over hoe de publieke ruimte kan ingevuld worden. Aan de ene kant vinden we voorvechters van het ‘vrij zijn van religie’ (freedom from) en van neutraliteit, aan de andere kant wordt vrijheid van religie (freedom of) benadrukt en een inclusieve of pluralistische neutraliteit verdedigd. Een debat als dat over het hoofddoekenverbod heeft deze breuklijn duidelijk naar voren laten komen. Dit boek belicht deze thematiek vanuit onder meer filosofisch, ethisch, sociologisch en juridisch perspectief. HUMANISMEN

JOOD ZIJN OF NIET Oscar Mandel, Ludo Abicht

€ 15,00* 64 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 657 8 Sinds het originele essay Being and Judaism werd gepubliceerd in The Georgia Review, werd het vertaald in het Frans (Être ou ne pas être juif ) en in het Italiaans (Essere o non essere ebreo). In elk nieuw stadium van deze geschiedenis bracht de auteur kleine maar niet onbelangrijke veranderingen aan zonder zijn basisideeën te veranderen. De Nederlandse tekst bevat volgens Mandel zijn ‘uiteindelijke en definitieve uitspraken over de heikele onderwerpen waarmee hij stoutmoedig geworsteld heeft’. Oscar Mandel (°1926) werd in Antwerpen geboren en woonde tot 1940 op de Belgiëlei, op een paar stappen van wat toen de mooie cirkelvormige Boduognatplaats was. In dat jaar vluchtte het gezin voor de Duitse bezetter naar de Verenigde Staten. Vertaler Ludo Abicht liet zich inspireren tot een nawoord dat als een zelfstandig essay kan worden gelezen over identiteit en actief pluralisme. Ludo Abicht (°1936) schreef boeken over Duitse literatuur, het Jodendom, politieke filosofie en ethiek. Hij doceerde ook in New Brunswick, Canada, aan Antioch University en Berkeley University, USA en aan de universiteiten van Gent en Antwerpen. 9


FILOSOFIE EN LEVENSBESCHOUWING

VRIJZINNIG HUMANISME IN TIJDEN VAN GLOBALE OPWARMING

WAT KUNNEN WE DOEN TEGEN DE OPWARMING VAN DE AARDE? Albert Comhaire

€ 15,00* 94 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 627 1 Commissaris C. Hedegaard (EU) deelt mee en de DARA Group bevestigt: in 2016 kostte de opwarming van de aarde 400.000 doden en 1.200 miljard euro! De belangrijkste en systematisch werkende factor is CO2-uitstoot. In dit boek bestudeert ir. A. Comhaire de toenamesnelheid van de CO2-concentratie in de atmosfeer, maakt mathematische schattingen – ze zijn voor iedereen begrijpelijk – en komt onder andere tot de volgende conclusies: • per 1% toename van de wereldbevolking steeg de toenamesnelheid met 1,25%; • met de groeiende maatregelen ter reductie van de CO2-uitstoot slaagden we er slechts voor 5% in die toenamesnelheid af te remmen; • de groeisnelheden zijn ongelijk. Wie zijn verantwoordelijk voor de onveranderlijk gebleken foute koers? Wat kunnen we doen om de versnelling om te keren, de snelheid te halveren en op een verantwoorde manier de overtollige CO2 uit de atmosfeer te halen?

TEGEN VERBEELDING

HOE LEIDEN WE HET LEVEN? Pieter Meurs

€ 15,00* 80 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 627 1 Hoe leiden we het leven? In dit wijsgerig-agogisch essay gaat Pieter Meurs niet op zoek naar het juiste antwoord, maar ontdoet hij die cruciale vraag van al te rigide denkkaders. De auteur kijkt kritisch naar de dogma’s van de vrijheid en de maakbaarheid van de mens die ons individuele en maatschappelijke leven beheersen. Vrijheid is vandaag niet simpelweg een bevrijding, het is haast een verplichting. Met dit pleidooi tegen de verbeelding breekt Pieter Meurs vastgeroeste wereldbeelden open. Wat er werkelijk toe doet om het leven te leiden blijkt geen nieuw beeld te zijn, maar net de weerbarstigheid ten opzichte van zulke verbeelding. Tegen verbeelding is meer dan zomaar een kritiek, het is een bevraging en bewustmaking van hoe wij omgaan met de wereld. 10


FILOSOFIE EN LEVENSBESCHOUWING TOPPER

SAMENLEVEN MET OVERTUIGING(EN)

LEVENSBESCHOUWING, DEMOCRATIE EN WETENSCHAP Patrick Loobuyck

€ 24,95* 267 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 435 2 Levensbeschouwelijke diversiteit is brandend actueel, maar de hevigheid waarmee erover wordt gesproken is vaak niet recht evenredig met de kennis van zaken.

Samenleven met overtuiging(en) biedt een overzicht van de belangrijkste levensbeschouwingen en achtergrondinformatie bij het actuele levensbeschouwelijke landschap op wereldvlak. Ook wordt aandacht besteed aan de historische achtergrond en politiek-filosofische betekenis van godsdienstvrijheid, tolerantie en overheidsneutraliteit, en aan de plaats die levensbeschouwing in een liberale, democratische rechtsstaat kan krijgen. Tot slot is het boek ook een grondige aanzet tot reflectie over religie, levensbeschouwing en wetenschap.

FRANSTALIG

GÉRARD SIEGWALT, UN PROTESTANTISME INCLUSIF Bernard Hort

€ 15,00* 116 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 656 1 Gérard Siegwalt est né en 1932. Professeur émérite de théologie protestante à l’Université de Strasbourg, auteur d’une somme théologique originale et sans équivalent dans le monde francophone récent, il est l’un des grands penseurs protestants contemporains. Cet ouvrage évoque plusieurs de ses thèmes majeurs et en propose un axe d’interprétation. Il en montre la diversité, la pertinence actuelle et le profond intérêt humain. Au fil de l’exposé, se dessinent ainsi les contours d’un protestantisme accueillant et ouvert, ainsi que les bases d’une spiritualité plus argumentée que polémique.

11


FILOSOFIE EN LEVENSBESCHOUWING

MAARTEN LUTHER

500 JAAR REFORMATIE Johan Temmerman

€ 26,95* 224 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 556 4 In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther het wereldbeeld hervormde. Wie was deze man en wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen? Wat heeft de reformatie teweeggebracht? We wandelen langs 500 jaar cultuurgeschiedenis, vertrekkend vanuit het leven van Luther. We zien hem als jonge gedreven augustijnermonnik die verzeild raakt in een culturele omwenteling, maar ook als oudere nostalgicus die zich laat verleiden tot antisemitisme. Met deze kritische levensschets op de achtergrond kunnen we de puriteinse ethiek beschrijven waarin de geest van het westers kapitalisme ontluikt. De tekst toont de verbanden tussen de denkbeelden van Luther en die van Spinoza, Kant en Hegel. Het is dan ook duidelijk dat de reformatie mee aan de basis ligt van de hedendaagse seculiere samenleving.

GELD VOOR JE GOD?

DE FINANCIERING VAN LEVENSBESCHOUWINGEN IN BELGIË Leni Franken

€ 18,95* 168 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 625 7 De laatste decennia ligt het Belgische kerk-staatsysteem geregeld onder vuur. Toch is het systeem, dat onder meer teruggaat op de Grondwet (1831) en het Schoolpact (1958), principieel ongewijzigd gebleven. Hierdoor betaalt elke belastingbetaler – of hij nu gelovig is of niet – nog steeds voor de subsidiëring van door de overheid erkende levensbeschouwingen, levensbeschouwelijke vakken en confessionele scholen. In Geld voor je god? worden deze vormen van financiering kritisch onder de loep genomen. Hoe zou het Belgische kerk-staatmodel verbeterd kunnen worden? Waarom zou een actief ondersteuningsbeleid van levensbeschouwingen(nog) wenselijk kunnen zijn in een context van toenemende secularisering en levensbeschouwelijke diversiteit? Het zijn enkele vragen waarop de auteur ingaat. 12


FILOSOFIE EN LEVENSBESCHOUWING

WORD WIE JE BENT

BREIN, LICHAAM EN OMGEVING IN HARMONIE Luc Crevits

€ 23,95* 186 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 510 6 ‘Na een scheiding van meer dan tweeduizend jaar worden in dit boek geest, brein en lichaam terug bij elkaar gebracht in een wetenschappelijk en filosofisch gefundeerde synthese.’ - Jean Paul Van Bendegem, hoogleraar Logica en Wetenschapsfilosofie, Vrije Universiteit Brussel ‘Luc Crevits laat ons als geen ander in ons taalgebied kennismaken met de fascinerende ontwikkelingen in de hersenwetenschappen. Naast zijn heldere wetenschappelijke uiteenzettingen illustreert hij bovendien de talrijke filosofische vragen en raadsels die onze verzameling hersencellen oproept.’ - Johan Braeckman, hoogleraar Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent

ENGELSTALIG

PHILOSOPHY OF WAR & PEACE

PHILOSOPHICAL ISSUES CAUSED BY PRESENCE AND ABSENCE OF WAR Danny Praet (ed.)

€ 24,95* 220 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 585 4 The topic of war and peace is as relevant today as it was several millennia ago. Though views on and motives for warfare have changed over the centuries, Philosophy of War and Peace proves that many past ideas still merit consideration today. This exhaustive collection of essays addresses the historical, cultural and political background of various views on war and peace worldwide. Its cultural analysis spans from ancient China to the middle ages to the present day, encompassing many different religions. By demonstrating that some of our interpretations of famous texts are inherently flawed and unearthing the philosophical ideas about life, death and the structure of the world that underlie them, this work challenges the roots of some of our most fundamental ideas about conflict and justice today.

13


FILOSOFIE EN LEVENSBESCHOUWING

MENEER DE OPSTELLER

DE ANTWERPSE JOURNALISTEN IN DE 19 DE EEUW Aad van Maanen

€ 39,95* 526 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 610 3 Dit boek bevat meer dan 450 portretten van Antwerpse journalisten die tussen 1830 en 1914 in dag- en weekbladen schreven. Het bespreekt geboren en getogen Antwerpenaars, zoals K.L. Torfs van het Antwerpsch Nieuwsblad of Lodewijk Vleeschouwer van Het Handelsblad en van Reinaert de Vos. Er zijn oude bekenden bij, zoals Hendrik Conscience en Jan van Rijswijck, maar ook minder bekenden, zoals de vroege socialist Frans Magermans (‘beroemd’ door het schandaal van de Floeren Seefhoek) of de flegmatieke liberaal Gust Weiser. Ook de Fransman Jean Jouan (uitgever-drukker-redacteur van de Journal d’Anvers) en de Limburgse Brusselaar Camille Huysmans (medeoprichter van De Volksgazet) komen aan bod. Interessante lectuur voor al wie geboeid is door de journalistiek en vele anderen.

BURKE

WIE EN WAT WAS EDMUND BURKE? Maarten Colette, Paul De Hert, Andreas Kinneging

€ 29,95* 300 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 624 0 Edmund Burke bekoort al decennialang. Hij had een hekel aan bepaalde filosofen en wilde de Britten behoeden voor te veel experimenten in de politiek. Wat zit er achter het behoudsgezinde van Burke? De theorieën van Burke zijn uitstekend bruikbaar in moderne debatten over democratie, globalisering, cultuur-pessimisme, vooruitgangsfundamentalisme, de status van het mensenrechtenrecht, de achteruitgang van het fatsoen en de terugkeer van het populisme, ook in Europa. In Burke bekijken twaalf auteurs welke stempel deze achttiende-eeuwer heeft gedrukt op het denken over politiek, mens en maatschappij. Zij gaan daarbij voorbij aan alle bestaande kwalificaties. Is Burke een politiek filosoof te noemen? Zijn Burkes tegentijdse beschouwingen actueler dan ooit? Welke pennen bracht hij in beroering? Ook Burkes esthetica komt in deze uitgave aan bod. 14


FILOSOFIE EN LEVENSBESCHOUWING

HÖLDERLIN EN HEIDEGGER Eric Bolle

€ 17, 88* Circa 88 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 599 1 Heidegger stelt dat er geen toekomst is voor de filosofie dan via de poëzie van Friedrich Hölderlin. In dit boek vergelijkt Eric Bolle Heideggers filosofie met Hölderlins werk. Hij concludeert dat hoe men ook over Heidegger mag denken, wij niet om zijn verhouding tot Hölderlin heen kunnen. Heidegger ontwerpt op basis van Hölderlins werk nieuwe wegen voor de filosofie. Bolle vraagt zich af of er nog andere nieuwe wegen voor de filosofie zijn en bespreekt verschillende ‘andere aanvangen’ met Hölderlin. Daarom besteedt hij niet alleen aandacht aan Heideggers interpretaties van Hölderlin, maar ook aan die van Henrich en Birkenhauer. Ten slotte laat het boek ook een tiental filosofen aan het woord over de aanpak van het boek zelf en maakt zo de weg vrij voor een kritische zelfanalyse.

GIACOMO CASANOVA’S HISTOIRE DE MA VIE

POLYTROPIE, DEMONIE EN MELANCHOLIE Koen Verrycken

€ 32,95* 220 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 686 8 Dit boek is een filosofische lectuur van Casanova’s autobiografie waarin de auteur de problematiek van het Ik coherent structureert. Dit vanuit de drie eigenschappen van het Ik die aan de grondslag liggen van Casanova’s Histoire de ma vie, met name polytropie, demonie en melancholie. De lezer is bij Casanova getuige van de ondergang van de geestelijke ziel, van de schipbreuk van het oude filosofisch-christelijke Ik. Tegelijk onthult Casanova’s heroïsch-demonische zelfstilering elementen van een reconstructie van het Ik. De achttiende-eeuwse avonturier schetst in zijn memoires een dubbelzinnig zelfportret. Enerzijds is hij de ‘polytroop’, de erfgenaam van Odysseus, anderzijds stelt hij zich voor als de erfgenaam van Socrates, een demonisch geïnspireerd Ik. Tijdens het schrijven van zijn memoires maken polytropie en demonie plaats voor een filosofische melancholie. 15


GESCHIEDENIS

DE WIEG VAN WO II

OORLOGSKINDEREN OP DE AS BRUSSEL-BERLIJ N Gerlinda Swillen

€ 37,95* 594 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 526 7 In de loop van de Tweede Wereldoorlog werden er in bezet België en in Duitsland kinderen geboren uit Belgische vrouwen en Duitse mannen. Zij zijn oorlogskinderen in strikte zin: zonder de oorlog zouden hun ouders elkaar (hoogstwaarschijnlijk) niet ontmoet hebben. Wie waren deze ouders? Hoe ontmoetten ze elkaar? Wat voor relatie hadden ze en hoe kon die worden uitgebouwd in de bijzonder complexe sociale en ideologische context? Dit boek schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de juridische status en maatschappelijke gevolgen van deze relaties, die uiteindelijk tot oorlogskinderen leidden. Belgisch-Duitse oorlogskinderen bevonden zich vanaf hun geboorte vaak in een erg moeilijke situatie. Zij genoten noch juridische, noch maatschappelijke bescherming. Dit is voor oorlogskinderen die vandaag geboren worden niet anders. Deze problematiek is dan ook bijzonder actueel.

LIBERALEN IN HET VERZET

HERINNERINGEN Ward Adriaens

€ 22* 124 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 580 9 Over de rol van liberalen in de Tweede Wereldoorlog is weinig geweten. Toch mag hun bijdrage aan het verzet niet onderschat worden. Het dwarsliggen ten opzichte van de Duitse bezetter was in liberale kringen vooral een individuele beslissing, maar er werd niet geaarzeld. Jonge liberalen die later naam zouden maken, maar ook gevestigde waarden, gooiden zich in de strijd. Zo verleende Arthur Vanderpoorten hulp aan een ontsnappingslijn. De bijdragen in dit boek zeggen alles over hun fundamentele overtuiging van het belang van vrijheid, ongebondenheid en solidariteit. Ze komen onder meer van Ward Adriaens, Patrick Dewael, Egbert Lachaert, Claude Marinower, Peter Vanderpoorten, Marleen Vanderpoorten en Henri Wagemans. 16


GESCHIEDENIS

GETUIGEN TUSSEN GESCHIEDENIS EN HERINNERING

TIJ DSCHRIFT VAN DE BRUSSELSE STICHTING AUSCHWITZ

De Brusselse Stichting Auschwitz heeft al meer dan 25 jaar haar eigen tijdschrift. Vroeger stonden debatten over geschiedenis en herinnering centraal, vandaag is er een duidelijke link met onze huidige samenleving. De nummers kunnen afzonderlijk besteld worden, maar ook een abonnementsformule is mogelijk. Getuigen tussen geschiedenis en herinnering verschijnt in een dubbele oplage: een Nederlandstalige en een Franstalige, telkens met een reeks artikels in het Engels.

Nummer 124 € 18* | 176 pagina’s | 978 90 5718 519 9 Muziek vormde een belangrijk onderdeel van het leven in een concentratiekamp, al dan niet geleid door de nazi’s. Welk soort muziek werd daar gecomponeerd en uitgevoerd, en wat was de precieze functie ervan? Was het een overlevingsmechanisme, een vorm van verzet voor de gedetineerden, een manier om hoop en menselijkheid uit te drukken? Of was het een instrument van terreur in handen van de kampbewakers? En wat is de rol van muziek in het herinneringswerk? Deze vragen vormen de rode draad doorheen het dossier.

AUSCHWITZ BEZOEKEN

GIDS VAN HET VOORMALIGE CONCENTRATIEKAMP EN UITROEIINGSCENTRUM Carlo Saletti, Frediano Sessi

€ 24,95* 232 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 506 9 Elk jaar bezoeken meer dan een miljoen mensen de kampen van Auschwitz en Birkenau. Vaak is het moeilijk om te begrijpen wat er precies gebeurde op deze plekken, waar een conflict bestaat tussen het heden en een verleden dat moeizaam verwerkt wordt. Auschwitz bezoeken is een gids rijk aan informatie, kaarten en plannen. Er wordt ruim ingegaan op het Auschwitz als vernietigingscentrum voor de Europese Joden, Roma en Sinti. Het boek verduidelijkt ook de omstandigheden waarin de mensen die er vastzaten leefden en er vaak aan hun einde kwamen. Auschwitz bezoeken helpt de bezoeker te begrijpen wat hier gaande was in de periode 1940-1945. 17


GESCHIEDENIS

DE CONSTRUCTIE VAN HET MIGRANTENPROBLEEM

EEN GESCHIEDENIS Paul De Roo

€ 45* 576 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 555 7 Het migratie- en asielvraagstuk is een van de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen in Europa. Er lijken geen middelen te bestaan om de aanhoudende migratiestromen onder controle te krijgen. Hebben we te maken met een totaal nieuw fenomeen? Zeker niet. Westerse samenlevingen worstelen al meer dan 50 jaar met migratie. Na de Zwarte Zondag in 1991 zou werk gemaakt worden van een gastvrije en verdraagzame samenleving. 25 jaar later ervaren velen de komst van vreemdelingen nog steeds als bedreigend. Om de actuele spanningen tegenover nieuwkomers te begrijpen, moeten we de historische achtergrond van de vreemdelingenproblematiek kennen. Veel vragen die men zich vandaag stelt, bestonden immers ook in de jaren 1970. Dit boek vertelt u er alles over. TOPPER

MUITERIJ AAN BOORD!

SPRAAKMAKENDE SCHEEPSMUITERIJ EN Jos De Bremaeker

€ 29,95* 248 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 609 7 Muiterij is van alle tijden. Dit boek bundelt de meest spraakmakende scheepsmuiterijen uit onze geschiedenis. De auteur beschrijft hoe de vaak mensonwaardige levensomstandigheden aan boord, het lage loon en de wrede tuchtmaatregelen een explosieve cocktail vormden en zeelieden ertoe aanzetten om in opstand te komen tegen hun oversten, aan boord of te land. Dikwijls reflecteren de muiterijen ook tegenstellingen in de maatschappij zodat zij kunnen begrepen worden, al zijn ze daarom niet altijd goed te keuren. De zestien aangehaalde muiterijen worden uitvoerig gedocumenteerd en overspannen een periode van haast vijf eeuwen. Muiterijen uit diverse uithoeken van de zeven zeeën komen aan bod: van muiterijen betreffende lonen in Engeland over raciaal bewogen rebellies in de Verenigde Staten van Amerika tot zelfs enkele geschiedkundig verzwegen opstanden. 18


KUNST EN CULTUUR ENGELSTALIG

THE MAKING OF SAMUEL BECKETT’S MOLLOY Édouard Magessa O’Reilly, Dirk Van Hulle, Pim Verhulst

€ 35,00* 408 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 536 6 This book analyses the genesis of Beckett’s novel Molloy. It is the first novel of the so-called ‘Trilogy’, followed by Malone meurt / Malone Dies and L’Innommable / The Unnamable. Through an examination of the surviving manuscripts, typescripts, and pre-book-publication extracts, this study is an attempt to understand Beckett’s work as both a product and a process. The critical vantage point is the notion of the ‘autograph’ as coined by H. Porter Abbott, who approaches Beckett’s published work as a form of ‘continuing incompletion’. In this book, we argue that, in order to further examine Beckett’s autography in detail, it may be useful to take his autograph manuscripts into account as well, not just those pertaining to the original version, in French, but also the drafts of the English (self-)translation.

ENGELSTALIG

THE MAKING OF SAMUEL BECKETT’S MALONE MEURT/ MALONE DIES Dirk Van Hulle, Pim Verhulst

€ 35,00* 632 pagina’s I ISBN: 978 90 5718 537 3 This book analyses the genesis of Beckett’s novel Malone meurt / Malone Dies. It is the second part of the so-called ‘Trilogy’, preceded by Molloy and followed by L’Innommable / The Unnamable. Because Malone’s account approximates a diary, this book starts from H. Porter Abbott’s notion of ‘diary fiction’ to examine the surviving manuscripts, typescripts, and pre-book publication extracts. Even though the writing process of Malone meurt almost coincides with the progression of the narrative, illustrating what Louis Hay has called ‘écriture à processus’, Beckett made substantial changes to the text, which can be interpreted as a critique of Honoré de Balzac’s programmatic writing method. This analysis extends to the genesis of Malone Dies), which alludes to Balzac’s novel Louis Lambert, in order to show that self-translation is a crucial and integral part of Beckett’s bilingual autographic project.

19


KUNST EN CULTUUR

T-boeken, met de T van Theater, is de driedelige boekenreeks over de geschiedenis van het theater in Vlaanderen. In samenwerking met Theaterpublicaties vzw.

T-BOEKEN

DE WATERDRAGER EN DE DORSTIGE

TIEN TONEELTEKSTEN VAN TONE BRULIN Erwin Jans

€ 24,95* 378 pagina’s| ISBN: 978 90 5718 672 1 Tone Brulin (1926) is ongetwijfeld Vlaanderens meest markante en veelzijdige theatermaker van na de Tweede Wereldoorlog. Zijn engagement met theater strekt zich uit over zeventig jaar en vier werelddelen. Wereldtheater avant la lettre! T-boeken presenteert een bloemlezing uit het werk van Brulin. Tien toneelteksten, geschreven tussen 1953 en 2002. Van absurdistische eenakters tot magisch-realistische, politieke parabels. Verrassend actueel!

20


KUNST EN CULTUUR

T-BOEKEN

TIS OF TISNI. OVER JAN DECORTE

LEVEN EN WERK VAN EEN RADICAAL THEATERKUNSTENAAR Johan Wambacq (red.), Guy Gypens, Klaas Tindemans

€ 34,95* 296 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 673 8 Jan Decorte is nu bijna een halve eeuw actief als theaterkunstenaar. Hij is auteur, regisseur, acteur, scenograaf,… Stond aan het begin van de Vlaamse Golf. Is bejubeld én verguisd. Een ‘warholiaanse’ mediafiguur. Maar een boek over Decorte? Een analyse van de thema’s in zijn imposante oeuvre, een beschrijving van zijn turbulente leven? Dat was er nog niet. Dit boek vult die leemte. Het tekent ook een portret van Sigrid Vinks, zijn partner in leven en werk.

Tis of tisni. Over Jan Decorte is een polyfoon boek. Er hebben enkele tientallen auteurs aan meegewerkt en die meerstemmigheid zorgt voor evenveel tonen, stijlen, invalshoeken. Het boek opent met twee uitgebreide biografische interviews. Daarna worden de thema’s van Decortes werk uitgespit in dertien essays. Tot slot volgt een chronologische beschrijving van het oeuvre.

T-BOEKEN

DRAMATISCH PERIPATETIKON

HERMAN TEIRLINK

Herman Teirlinck, Toon Brouwers, Assia Bert

€ 18,95* 304 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 650 9 In zijn Dramatisch Peripatetikon (1959) neemt Herman Teirlinck de lezer mee op een wandeling. Hij vertelt over de oorsprong van het theater, als ritueel, als ontmoeting, … Hij is een genereuze gids, gul en inspirerend. ‘Het lijkt alsof Teirlinck ons vandaag toespreekt,’ schrijft Assia Bert in haar nawoord. ‘Zijn woorden blijven betekenisvol in het heden. Dat vertelt iets over onze tijd.’ Toon Brouwers schetst een portret van de veelzijdige Teirlinck.

21


KUNST EN CULTUUR

NIETS BESTAAT VÓÓR HET SPEL

HERMAN TEIRLINCK EN HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN DE STUDIO Toon Brouwers

€ 20,00* 208 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 611 0 Herman Teirlinck (1879-1967) is een van de belangrijkste Vlaamse schrijvers van de twintigste eeuw. Hij schreef avant-gardistische toneelteksten en boeiende romans, waarvan er enkele verfilmd werden. Na de Tweede Wereldoorlog was hij de gangmaker van het Nationaal Toneel van België, en in 1946 de stichter van de Studio: een theaterschool die als Studio Herman Teirlinck een nationale en internationale faam genoot, en die in 1995 gefuseerd werd met de dramaopleiding van het ‘Koninklijk Conservatorium’ in Antwerpen. Deze publicatie wil een bondig en gefundeerd overzicht geven van het Pedagogisch Project van de Studio, zoals dat aanvankelijk door Herman Teirlinck werd geformuleerd in diverse essays, gebundeld in zijn Dramatisch Peripatetikon (1959), en verder is ontwikkeld en bijgestuurd door zijn medewerkers en opvolgers. Dit pedagogisch project stond ook gedurende vele jaren in belangrijke mate model voor de andere hogere toneelopleidingen in Vlaanderen (de Koninklijke Conservatoria en het Lemmensinstituut).

TOPPER

VLUCHTIGHEID EN VERZET Stefan Wouters

€ 27* 260 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 582 3

Vluchtigheid en verzet is het eerste boek dat volledig gewijd is aan de geschiedenis van de Belgische happening. Het vroege performatieve werk uit 1965-1966 van Panamarenko, Hugo Heyrman, Wout Vercammen, Bernd Lohaus en Yoshio Nakajima staat hierbij centraal. De inhoud, vorm en ideologie van deze happenings worden belicht en vergeleken met andere lokale en internationale performances en theaterproducties. Via talrijke getuigenissen, zeldzame documenten en schaars beeldmateriaal wordt de lezer ondergedompeld in dit boeiende happeningavontuur. 22


ARCHITECTUUR EN ONTWERPWETENSCHAPPEN FRANSTALIG

LA PLANIFICATION SANS LE PLAN

RÈGLES ET RÉGULATION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE BRUXELLOIS

Sarah Levy

€ 32,50* 316 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 484 0 À partir d’une analyse des principaux documents d’urbanisme dont s’est dotée Bruxelles depuis le début des années 1960, l’auteur interroge la production des cadres de l’aménagement du territoire et évalue les conditions qui permettent aux acteurs de s’en saisir. Déplaçant l’attention de la finalité des politiques vers les procédures de leur mise en oeuvre, ce regard permet une lecture nouvelle du modèle d’aménagement mis en oeuvre dans le contexte institutionnel complexe de la capitale belge et met en lumière des dimensions encore peu explorées de l’action publique : son ouverture aux arrangements, ses zones d’incertitudes, ses espaces de négociations, …

ENGELSTALIG

THE BRUSSELS CANAL ZONE

NEGOTIATING VISIONS FOR URBAN PLANNING

Sofie Vermeulen

€ 39,95* 432 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 385 0 The Brussels Canal Zone, one of the most dynamic areas of the city, is an example of post-industrial reconversion. This study looks at visions expressed in spatial planning documents from 1988 onwards and then focuses on four urban development projects: the reconversion of the Tour & Taxis site, the renewal of the BelleVue brewery in Molenbeek, the citizens’ movement Platform Kanal and the branding project of the Canal Zone by the regional government. This work proposes a framework that is not only an analytical and comparative tool for researchers, but also an instrument of reflection for policy makers, urban professionals and social movements.

ENGELSTALIG

PNEUMATOLOGY

AN INQUIRY INTO THE REPRESENTATION OF WIND, AIR AND BREATH

Vlad Ionescu

€ 26,95* 144 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 614 1 How do wind and breath challenge the traditional conception of an image as something seen and read? The book that you hold in your hands attempts to answer this question by addressing the structural relations that have determined the representation of these motifs across different cultures. What does the pneuma – denoting both breath, wind and air – tell us about the human psyche and the structure of images?

23


ECONOMIE EN MANAGEMENT ENGELSTALIG

LEGAL ASPECTS OF DOING BUSINESS WITH CHINA Joris Roesems

€ 26,95* 142 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 564 9 China has recently become the second largest economy of the world and its impact is only increasing. Both Belgian and Chinese companies are looking for market opportunities to guarantee their growth and they increasingly find their advancement in working together. As a result, attorneys, legal practitioners, entrepreneurs and other professionals are constantly confronted with the legal issues of these cross-border developments. This book will enable you to deal with the various legal aspects of business relations with Chinese companies. It is a guide for attorneys, in-house councilors and anyone interested in doing business with China.

ENGELSTALIG

THE WALL BEHIND CHINA’S OPEN DOOR

SUSTAINABLE MANAGEMENT AND LONG TERM STRATEGIES IN CHINA Jeanne Boden

€ 27,95* 256 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 461 1 For any business or cooperation project with China, understanding the Chinese business environment is cardinal to success. Cooperation between the West and China means dealing with two different economic, legal, political, social and cultural contexts. This book has proved to be an excellent guide for anyone working with China.

HANDBOEK BESTUURSRECHT Steven Van Garsse

€ 49* 366 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 598 4 Vat krijgen op de complexe wereld van administratieve overheden, hun werkingsregels en basisprincipes is een hele uitdaging. Dit Handboek Bestuursrecht maakt de lezer vertrouwd met de hoofdlijnen van het algemeen bestuursrecht. Het vertrekt van basisbegrippen en breidt uit naar zaken zoals het bestuurlijk optreden, de werking van besturen en overheidsopdrachten. Verder komen administratieve sancties en rechtsbescherming aan bod, net zoals heel wat andere essentiële elementen van het bestuursrecht.

24


ECONOMIE EN MANAGEMENT 6DE, HERZIENE EDITIE

ELEMENTEN VAN BOEKHOUDEN EN ANALYSE VAN DE JAARREKENINGEN Marc Jegers, Hilda Theunisse

€ 22,95* 304 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 570 0 Dit is een onmisbaar boek voor iedereen die op relatief korte termijn inzicht wil krijgen in alle aspecten van de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming. De meeste aandacht gaat uit naar transacties die courant in het bedrijf voorkomen en naar de wijze waarop die in de boekhouding moeten worden geregistreerd. In het tweede deel krijgt de lezer aan de hand van een volledig uitgewerkt cijfervoorbeeld een methode uiteengezet om de jaarrekening te analyseren. Hierbij komen zowel de financiële ratio’s, de vermogensstroomanalyse als de analyse van de toegevoegde waarde aan bod.

3DE EDITIE

ECONOMISCHE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING

BEDRIJFSECONOMISCHE THEORIEËN OVER HET MANAGEMENT VAN ONDERNEMINGEN Marc Jegers

€ 21,95* 166 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 612 7 In dit werk worden de klassieke en modernere bedrijfseconomische theorieën over het management van ondernemingen voorgesteld. Onder meer productie, concurrentie, prijszetting, eigenaar-managerrelaties, corporate governance en financiering komen op een geïntegreerde wijze aan bod. In een eerste hoofdstuk wordt op basis van transactiekosten- en eigendomsrechtentheorieën een economische basis gelegd die kan doen begrijpen waarom ondernemingen in een markteconomie nodig zijn en kunnen blijven bestaan. Daarna komt de klassieke winstmaximaliserende onderneming aan bod, gevolgd door recentere inzichten die de interacties tussen eigenaars en managers centraal stellen. Het boek is gericht op wie interesse heeft voor de werking van ondernemingen, met een basiskennis op het vlak van micro-economie en eenvoudige analytische technieken. 25


POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

DE LEEGTE VAN WESTERSE WAARDEN

OVER MENSENRECHTEN EN DRONE-OORLOGVOERING Willem Schinkel

€ 12,50* 50 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 511 3 Willem Schinkel is een geëngageerd socioloog, filosoof en veelzijdig auteur over thema’s als het integratiebeleid, democratie in neoliberale tijden en de rol van de sociologie. Momenteel gaan zijn engagement en interesse uit naar de drone-oorlog, die (met name) gevoerd wordt door de VS en die het hedendaagse imperialisme kenmerkt. In deze Paul Verbraekenlezing kiest Schinkel voor een meer geopolitieke en mondiale focus op het thema en brengt hij nieuwe, interessante en uitdagende ideeën aan.

OOK VERSCHENEN IN DEZE REEKS:

MEER LEF IN HET ONDERWIJS Patrick Loonbuyck

€ 12,50* ISBN: 978 90 5718 400 0

DE NEOLIBERALE WAANZIN Paul Verhaeghe

€ 12,50* ISBN: 978 90 7028 927 0 WAALS REGIONALISME TEGENOVER VLAAMS NATIONALISME Chantal Kesteloot

€ 12,50* ISBN: 978 90 5718 262 4

26


POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

ONGEHOORD POPULISME

GESPREKKEN MET VLAAMS BELANG-KIEZERS Thierry Kochuyt, Koen Abts

€ 34,95* 262 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 629 5 In vele westerse democratieën zorgt het populisme voor heel wat beroering. Vlaams Belang was één van de eerste gangmakers van de weerstand van het misnoegde volk. Vandaag lijkt geen partij beter bestudeerd, maar toch komen haar kiezers zelden aan het woord. In dit boek luisteren we uitdrukkelijk naar de verhalen van deze ongehoorde stemmen. De gesprekken bieden een verhelderend inzicht in het huidig maatschappelijke onbehagen van de blanke burger. De Vlaams Belang-kiezers spreken openlijk hun onvrede uit over de multiculturele samenleving en de problemen die de vreemdeling met zich brengt wanneer hij toetreedt tot de buurt, de stad, de welvaartsstaat en de publieke ruimte. Het ongenoegen richt zich echter ook op de politiek die geen antwoorden biedt op hun grieven en die onverschillig lijkt toe te kijken. Proteststemmen worden als ongepast opzij gezet, wat de legitimiteit van de democratie ondermijnt. Hoe divers het electoraat van het Vlaams Belang ook is, wat hun kiezers bindt is net dit verzet tegen de schuldige vreemde en de onverantwoordelijke politiek. De weerstand mondt uit in een nieuwe, populistische coalitie. Dit boek onderzoekt hoe maatschappelijk onbehagen zich politiek vertaalt en zich ontwikkelt tot een brede populistische tegenbeweging. Het Vlaams Belang heeft nu wel aan populariteit moeten inboeten, maar dit belet niet dat de roep naar verandering blijft. In die zin biedt Ongehoord Populisme een heldere inkijk in de aantrekkingskracht van het populisme en de uitdagingen die dit stelt voor de democratie.

27


GEZONDHEID EN WELZIJ N

PRETTIG PERFECT?

OMGAAN MET PERFECTIONISME ALS STUDENT Sarah Backx, Isabelle Vloeberghs

€ 15,00* 97 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 659 2 Perfectionisme kan vervelende gevolgen hebben voor het welbevinden van een student. In Prettig perfect? geven de auteurs aan dergelijke studenten de handvatten om hun perfectionisme om te buigen naar iets positiefs. Aan de hand van concrete opdrachten kunnen studenten hun perfectionisme in kaart brengen en zoeken ze naar manieren om er prettiger mee om te gaan. Het werkboek werd geschreven door studentenbegeleiders van de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen. Het is een werkboek waarmee studenten individueel aan de slag kunnen, maar het kan ook gebruikt worden in een begeleiding of psychotherapie.

DE GODEN LOSSEN HET OP

OP WEG NAAR EEN NIEUWE GEZONDHEIDSZORG Edgard Eeckman, Marc Noppen

€ 12* 31 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 583 0 Edgard Eeckman en Marc Noppen, respectievelijk communicatiemanager en gedelegeerd bestuurder van het UZ Brussel, zijn mateloos geboeid door de gezondheidszorg in volle verandering die allesbehalve feilloos is, maar wel haar best doet om zo feilloos mogelijk te zijn. Beiden worden dagelijks geconfronteerd met de immense mogelijkheden maar ook met de pijnlijke gebreken van die vaak geroemde Belgische gezondheidszorg. In De goden lossen het op geven zij uiting aan hun bekommernis op een ludieke, eigenzinnige manier. De lezer krijgt geen saaie analyse van de zorg voorgeschoteld, maar wel een amusante, kolderieke, soms bijtende parodie in de vorm van een satirische vertelling.

28


GEZONDHEID EN WELZIJ N

HET BEROEP KINESITHERAPEUT

BEROEPSORGANISATIE, JURIDISCHE BENADERING & PLICHTENLEER Sven Gondry

€ 25* 176 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 480 2 Zonder de ziekteverzekering zou gezondheidszorg voor vele patiënten onbetaalbaar zijn. Die ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt geregeld door een hele reeks wettelijke en reglementaire bepalingen. Voor kinesitherapeuten is het dan ook cruciaal dat ze op de hoogte zijn van de geldende reglementen. Het beroep kinesitherapeut geeft hen een duidelijk overzicht. De sociale zekerheid, aansprakelijkheid en patiëntenrechten komen aan bod, maar de lezer komt ook alles te weten over ethiek en de specifieke deontologie van het beroep.

SPORT EN LICHAMELIJ KE OPVOEDING VIERDE HERZIENE EDITIE

TOPPER

DE ORGANISATIE VAN DE SPORT IN VLAANDEREN Veerle De Bosscher, Paul De Knop

€ 22,95* 220 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 577 9 Sport verandert voortdurend. Dat geldt ook voor het sportbeleid en de processen die dit mee bepalen. Dit boek geeft een heldere update  van de structuren die de sport organiseren in Vlaanderen. De auteurs bekijken welke rol de overheid en de private (georganiseerde) sportsector spelen. Ze richten hun blik ook op het nationale en internationale sportlandschap.   De organisatie van de sport  is een  must have  voor beleidsbetrokkenen, professionals en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de organisatie van het sportbeleid in Vlaanderen en daarbuiten. Studenten sportmanagement en lichamelijke opvoeding gebruiken het ook als handboek.

29


SPORT EN LICHAMELIJ KE OPVOEDING REEKS

BOOST JE PROFESSIONALITEIT Ariane Caplin, Evert Zinzen

€ 15* | circa 30 pagina’s Een coach die maximaal wil presteren, moet een aantal competenties bezitten. Toch zijn er altijd zaken die hij of zij zou kunnen verbeteren. Met de ‘Boost je professionaliteit’-reeks kunnen trainers uit negen verschillende disciplines nagaan welke kennis, vaardigheden en attitudes ze al bezitten en aan welke competenties ze extra aandacht moeten besteden. Die zelfreflectie helpt hen om een betere trainer te worden. ATLETIEK ISBN: 978 90 5718 410 9 BASKETBAL ISBN: 978 90 5718 412 3 GYMNASTIEK ISBN: 978 90 5718 417 8

JUDO ISBN: 978 90 5718 411 6 SKI ISBN: 978 90 5718 415 4 SNOWBOARD ISBN: 978 90 5718 416 1

TENNIS ISBN: 978 90 5718 414 7 VOLLEYBAL ISBN: 978 90 5718 413 0 ZWEMMEN ISBN: 978 90 5718 471 0

DE ALLES(Z)WETER

BEWEGING IN WETENSCHAP, WETENSCHAP IN BEWEGING Kristine De Martelaer, Jan De Bouw Binnenkort verkrijgbaar Het is de ambitie om zowel basiskennis voor degelijke lessen bewegingsvorming, didactische vaardigheden én een geschikte attitude van een moderne en gemotiveerde lesgever mee te geven. Samen met een referentiekader rond de interdisciplinaire samenwerking tussen vakleerkrachten in het secundair onderwijs worden volgende vragen besproken. Hoe kunnen jongeren via het schoolcurriculum zowel in de wetenschappelijke vakken als in de lessen LO/Sport op een praktisch-wetenschappelijke wijze (meer) geboeid worden voor de link tussen wetenschap en beweging? Welke rol kan een vakleerkracht hierin spelen en hoe kunnen (toekomstige) leerkrachten hier het best op voorbereid worden? De theorie wordt kracht bijgezet door de uitwerking van stimulerende werkvormen. Om aan te tonen dat deze manier van werken zijn effect kan hebben over een hele secundaire schoolcarrière, worden voorbeelden aangehaald over de verschillende graden heen. 30


TAAL- EN LETTERKUNDE BRUSSEL SCHRIJVEN / ÉCRIRE BRUXELLES

DE STAD ALS INSPIRATIEBRON SINDS DE 19DE EEUW Daniel Acke, Elisabeth Bekers

€ 29,95* 340 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 485 7 Brussel schrijven / Écrire Bruxelles beschrijft de relatie tussen de Belgische hoofdstad en de literatuur sinds 1815. Enerzijds bestaat het boek uit historische studies over Brussel als literair en politiek actieterrein, anderzijds ontdekt de lezer hoe de stad verbeeld wordt in Nederlandse, Franse, Engelse, Duitse, Italiaanse en Spaanse literatuur. De stad toont haar vele gezichten, finaliteiten en identiteiten. De auteurs van Brussel schrijven / Écrire Bruxelles willen de lezer ervan overtuigen dat de stad op literair vlak zeker geen onontgonnen gebied is. Ze tonen op welke gevarieerde en intrigerende wijze Brussel al 200 jaar lang inspireert. Het boek werd geschreven in het Nederlands en Frans.

TAALCURSUS AFRIKAANS

ACHTERGROND EN THEORIE VAN HET AFRIKAANS Jana Peeters

€ 25* 92 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 594 6 Afrikaans wordt nog steeds op vele plaatsen en door een groot publiek gesproken. Het is dan ook zeker de moeite waard om deze relatief eenvoudige taal te leren. De auteur schetst een beeld van de ontstaansgeschiedenis van het Afrikaans en de manier waarop het zich onderscheidt van het Nederlands. Dit boek geeft een overzicht van de regels die gebruikt worden voor de uitspraak en de schrijfwijze in het Afrikaans. De uitgebreide grammatica en de woordenlijst bieden handvatten om deze taal op een gerichte manier te beheersen.

FRANSTALIG

TOPPER

ÉMILE VERHAEREN INÉDIT David Gullentops

€ 25,95* 235 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 462 8 Émile Verhaeren nam deel aan de anarchistische opstand vanaf het einde van de 19de eeuw. Vastbesloten zette hij zijn heldere, systematische engagement verder tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Deze miskende dimensie van zijn werk toont ons een heel andere Verhaeren. In de artikels en verzen, die gepubliceerd werden in libertaire tijdschriften en sindsdien niet meer verschenen, komt Verhaerens sociale betrokkenheid duidelijk naar voor. Vooral in de onafgewerkte en onuitgegeven manuscripten, zoals het stuk La Grand’Route en de roman Désiré Menuiset et son cousin Oxyde Placard.

31


COMMUNICATIE EN MEDIA

REBRANDING EUROPE

FUNDAMENTALS FOR LEADERSHIP COMMUNICATION Stavros Papagianneas

€ 25,95* 176 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 620 2

Rebranding Europe explores why EU communication fails and how to make it succeed. It examines the future of communication in Europe full of complex issues such as the creation of a European public sphere, the European identity crisis, multilingualism, the lessons learned from the Brexit campaigns, challenging myths and populism, communicating Europe, grassroots communication and how to support quality journalism. This book illustrates how Europe can be rebranded by providing key recommendations on how to convey the added value of the EU in the daily lives of its citizens. It gives original and logical answers to communication questions. The author has interviewed a number of key stakeholders in European communications as well as important opinion leaders.

2020 – HET VISUELE NETWERK

VISUELE IMPULSEN VIA TECHNOLOGISCHE NETWERKEN Christoph Ruys

€ 35,00* 160 pagina’s | ISBN: 978 90 5718 602 8 Smart cities, smart homes, het ‘internet of things’… Het zijn wellicht geen nieuwe of vreemde begrippen meer. Maar wat betekent het voor ons, en meer specifiek, wat betekent het in onze technologische netwerkmaatschappij op het gebied van visualisering? Hoe zullen visuele impulsen via technologische netwerken ons leven en werk beïnvloeden? Wat als de spiegel, de ijskast of de werktafel gestuurd wordt door sensoren die niet alleen op ieder moment van de dag visuele informatie kunnen tonen, maar ook ons, als gebruiker, gaan lezen en interpreteren, zodat we zelf een onderdeel worden van de infrastructuur van ons eigen visuele netwerk? En vooral, wat betekent het voor alle organisaties en ondernemingen die hun diensten, merken en producten onder de aandacht van de burger, klant of consument willen brengen?

32


BESTELKAART Bestel via www.aspeditions.be of per e-mail: info@aspeditions.be. U kunt onderstaande bestelbon ook versturen naar ASP, Keizerslaan 34, 1000 Brussel of faxen naar 02 289 26 59. Voor vragen kunt u ook terecht op 02 289 26 56.

Ja, ik bestel aantal

titel

prijs*

............. ex. van ..........................................................................................................

€ ............

............. ex. van ..........................................................................................................

€ ............

............. ex. van ..........................................................................................................

€ ............

............. ex. van ..........................................................................................................

€ ............

............. ex. van ..........................................................................................................

€ ............

............. ex. van ..........................................................................................................

€ ............

............. ex. van ..........................................................................................................

€ ............

............. ex. van ..........................................................................................................

€ ............

............. ex. van ..........................................................................................................

€ ............

Bestuur/Organisatie: ......................................................................................................................... Naam: ................................................................................................................................................ Functie: .............................................................................................................................................. E-mail: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ Tel.: .................................................................................................................................................... Adres: ................................................................................................................................................. Btw: ................................................................................................................................................... Datum en handtekening: ................................................................................................................... * prijs inclusief btw, exclusief eventuele verzendingskosten. Raadpleeg steeds www.aspeditions.be voor actuele prijzen.


Aanbiedingsfolder 2017  
Aanbiedingsfolder 2017  

Bestel onze laatste uitgaven via www.aspeditions.be

Advertisement