Page 26

SEMESTER - EN HISTORIK Under 1930-talet hade tanken om lagstiftad

tion beskriver hon det historiska förloppet

Innan semesterlagen antogs var rätten till

rätt till semester fått grepp om opinionen.

innan den första semesterlagen blev en rea-

semester en klassfråga, menar Högberg. I

1936 antogs en internationell överenskom-

litet. Hon skriver att under 1920-talet hade

mitten av 1930-talet kunde de arbetare som

melse som rörde rätten till betald semester.

man inriktat sig på arbetstidsregleringar

hade turen att inneha ett kollektivavtal med

Samma år fick Frankrike och Norge en

istället för längre sammanhållande perioder

tillhörande semester få ut minst sjudagars

lagstiftning som fastställde arbetstagarnas

av ledighet. När dessa hade införts i slutet

ledighet. Högberg skriver vidare att en

ledighet.

av 1920-talet växte tanken om en betald

fjärdedel av de kollektivanslutna saknade

semesterperiod.

semesterätt i sina avtal.

terlag. Sveriges riksdag beslutade 1937 att

Den då gällande arbetarskyddslagen gav

För andra samhällsgrupper såg det an-

införa semester för alla arbetare. Beslutet

som rekommendation åt arbetsgivarna att

norlunda ut. Yrken med högre status hade

innebar att man fick rätt till två veckors

ge sina arbetare fyra dagars semester. Det

vanligen två till tre veckors semester, eller

ledighet per år.

var upp till varje enskild arbetsgivare att ge

ännu längre. Innan semesterlagens genom-

sina anställda ledigt. Ledigheten placerades

förande gällde det att tillhöra rätt social-

I Emma Högbergs D-uppsats i sociologi

vid midsommar och medförde att man var

grupp för att åtnjuta ledighetens fördelar.

med titeln Semester – en social konstruk-

ledig i en hel vecka.

Under årens lopp har man utökat semes-

1938 var det Sveriges tur att få en semes-

26 ASP BLADET | NUMMER 7 2012

Profile for ASP Bladet

ASP Bladet - Augusti 2012  

En tidning från Vuxenavdelningen, Karlstads Kommun

ASP Bladet - Augusti 2012  

En tidning från Vuxenavdelningen, Karlstads Kommun

Profile for aspbladet