Page 1

Introducció

Butlleta d'inscripció Nom del curs

L’ESCOLA INCLUSIVA : Eines, mètodes, estratègies i recursos pràctics. Dades personals Cognoms i nom Adreça Codi postal i població Telèfon fix/mòbil*

Correu electrònic*

Estudis realitzats Centre

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Especial

Magisteri (antic pla)

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Fisioteràpia

Treballador Social Altres, especifiqueu: En cas d’estar cursant encara els estudis, indicar curs:

*Cal emplenar 2 dels camps assenyalats, com a mínim

L’escola inclusiva és un dels grans reptes que tenim els qui treballem en l’àmbit de l’ensenyament i l’educació. Aquesta escola per a tothom pretén generar els canvis necessaris en el seu si per a poder atendre la diversitat de tots els seus alumnes. Sens dubte, el model afegeix i aporta a l’ensenyament qualitats i valors que ajuden a construir una societat millor. Una societat inclusiva on no s’entengui necessària la “integració/acceptació” de persones amb discapacitats pel fet d’haver fet propis principis com els de normalització, d’integració entesa com la convicció de que tots compartim els mateixos valors i drets bàsics, d’igualtat d’oportunitats, etc. Ara bé, tot i que aquest model d’escola per a tothom generat fa ja més de 30 anys es continua ratificant com a model ideal, el coneixement i medis dels que disposen els mestres a les escoles no és l’òptim. És fonamental el suport que realitzen els centres d’educació especial que s’han convertit en centres de referència i recursos per a la inclusió educativa d’alumnat amb greus barreres a l’aprenentatge: donen suport en l’adequació curricular individualitzada, la resolució de dubtes, la personalització de materials,etc Tanmateix però és necessari que el mestre i altres professionals de l’escola inclusiva puguin adquirir coneixements generals, habilitats i actituds que els ajudin en el dia a dia de l’educació de nens amb un ventall ampli de diferents capacitats, dificultats i necessitats. Un major coneixement facilitarà també la interrelació i feina conjunta amb els professionals que els hi donen suport.

Objectius 1. Proporcionar una base del coneixement, les habilitats i les actituds necessàries per treballar amb persones amb discapacitat, TEA o altres trastorns que dificulten l’aprenentatge. Aquest coneixement facilitarà el treball individual i interdisciplinari dels professionals d’escoles amb caràcter inclusiu envers d’infants amb diferents discapacitats.

2. Generar debat sobre com aconseguir una millor escola inclusiva en base a l’experiència adquirida durant aquests darrers 30 anys.

Contingut • Fonaments de l’Escola Inclusiva– un abordatge holístic: panorama internacional i català, actualització dels marcs teòrics entorn de les necessitats educatives especials, el paper de les famílies, escola ordinària / escola especial / centre de recursos, suports i serveis, recerca, transicions, transformacions, interacció, treball cooperatiu i canvis sistèmics (Cultures, Polítiques, escola, aules, interaccions) • El Pla Educatiu Individualitzat com a eix d’intervenció (especial incís a material i exemples pràctics aplicats a la metodologia):  Currículum (flexibilització, canvis, treball per competències, adaptacions, modificacions, estratègies metodològiques)  Accés al coneixement (matemàtiques, lectura, escriptura, etc) i necessitats educatives especials  Diversitats funcionals i de capacitats: visuals, sensorials, intel·lectuals, del desenvolupament, físiques, TEA  Abordatge dels problemes de comunicació – SAAC i salut  Abordatge dels trastorns de comportament des del Suport conductual positiu

Metodologia Curs presencial amb classes teòriques, seminaris i forus de discussió dirigits (20 hores).

Professionals a qui va dirigit Mestres d’Educació Infantil i Primària i a tots aquells professionals o estudiants en els últims cursos de formació que desenvolupen o desenvoluparan la seva activitat professional en l’àmbit de l’escola inclusiva o amb interès en conèixer’l millor.

Direcció i coordinació del curs Efren Carbonell i Paret Director ASPASIM


Dades per fer el pagament Dades generals del curs

El pagament de la matrícula el podeu fer a “La Caixa”, mitjançant transferència bancària.

Formació permanent:

Places: 25 Hores totals: 20 hores Preu del curs base: 190 EUR Dates i horari: 7, 8, 9, 10 i 11 de Juliol de 2014 de 9:00 a 13:00 h Lloc: Local d’ASPASIM ubicat al carrer Cornet i Mas nº 46, planta baixa.

Dades bancàries:

100 EUR en el període de reserva de la plaçainscripció

Certificat del curs:

La superació del curs (assistència mínima al 80% de les hores del curs i avaluació mitjançant prova d’aprofitament de coneixements) permet obtenir el certificat del curs expedit per ASPASIM.

90 EUR que cal fer efectius abans del 1 de Juliol de 2014

L’ESCOLA INCLUSIVA:

Fundació ASPASIM (http://www.aspasim.es/). A la web podeu trobar informació del curs sota “notícies”.

Eines, mètodes, estratègies

Acreditació del curs: El curs ha estat reconegut per la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya segons la resolució de data 22 de Gener de 2014.

Reserva de plaça: Per e-mail a irenemarimon@aspasim.com , adjunt al correu s’ha d’incloure la butlleta d’inscripció d’aquest tríptic (es pot sol·licitar model document Word en blanc a irenemarimon@aspasim.com ). El període de reserva de plaça és del 10 de febrer al 30 de juny de 2014. L’adjudicació de les places es farà per ordre de reserva i formalització del pagament bancari. La reserva de la plaça es mantindrà durant 72 hores, termini dins del qual s’haurà de formalitzar el pagament bancari. Per major seguretat, es prega comunicar per e-mail el dia que es realitza el pagament del curs.

Número de compte corrent: 2100 0541 85 02 00329149 (IBAN: ES98 2100 0541 8502 0032 9149) Possibilitat de fraccionar el pagament en 2 terminis:

És imprescindible que en l’imprès de la transferència bancària consti el nom de la persona admesa al curs.

Formalització de la matrícula El dia d’inici del curs cal lliurar a ASPASIM la documentació següent: • Imprès de sol·licitud que vau omplir durant la reserva de plaça •

Currículum

Fotocòpia del DNI (anvers i revers)

Secretaria del curs Irene Marimon Boesler

irenemarimon@aspasim.com

ESCOLA D’ESTIU 2014 7 – 11 de Juliol de 2014

i recursos pràctics. 3ª edició (amb reconeixement pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) Enguany aquest curs forma part del conjunt d’actes que des d’Aspasim estem organitzant amb motiu del nostre 75è aniversari, per tal d’estendre i donar a conèixer no només el nostre projecte, sinó l’univers de les persones amb unes necessitats de suport més intenses. Seguiu aquestes activitats a: http://www.aspasim.es

Formació Escola d'Estiu  

Formació permanent: ESCOLA D’ESTIU 2014 7 – 11 de Juliol de 2014 L’ESCOLA INCLUSIVA: Eines, mètodes, estratègies i recursos pràctics. 3ª ed...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you