Page 1

ÒħĠī¶à»ħõҵ Ě ħŎŎŀĦçĤħ¹ĪģŎÔłļ

Īīδōêħä –Ě Óņë¶ÎêłëŎÔ

ƾţŹŚƧŚŤƀǀÈ ŗ

ŠƿřŵŹÊ řŻŚŝŠƫƪÈ ǀÈ ſŚǀſŚŗ ŠƿřŶƫÈŠƏŠƫƽŹŚƿŵŹLJőŵŢƀǀŝ

ƪÈ ǀÈ ſŚǀſŚŗƼƴƿźţşŻŚţ È ǀſŚǀſŚŗƾţŹŚƧ şÊźƨŝƪÈ şźƐŝŹşƹšŠƧŠƀƳÈLJŚŝŒŝƂƿŹŚƿŵ

ӔŎ”ĤÊí”Îë”Ô˔ōìË”Ô WK<HDU1XPEHU:HG

êËĥōæ š•• ¼äëĤ—••––—›ħġĠħôêÊī¯ ›™ ĦêËĠ±ĞħÝĥŇª¼ŀËð

DVR[DQGDQFRP

ĦĪħÕŇÕðħÎĦæÊçČħÎĪğņêħĨ¼ĤËĘħõŇĘħÎħĘħĥÔĪħęęņļêħðħĜĢÊçºĤĦæ¼ĤËġōħªĪËĨ ĦĪħ””ō˔”õ””Ň””Ęê˔”Ęħ””Ĝ¼””Õ””ðĦæÓņī””Ę¼””Ôħ”””Ġī”””ę”””à ĢËĘħñĤʱËÈŃðËÈ

ľħ¹ħĜ »ĦĪħ””ĤĪī””ÎĪĪļħ””ÎĪĪļ »ŃĨħÎ ÓņīĘ ¼ÔħĠīęà ŅĥņĪæ ÊçĤËĠħĜêħª òħęõŇª»ĦĪħĤËõŇĘêËĘħĝÕðĦæ»ÊĪÊæ ÞËÎħñĜħÈ æħġàħÈ ÞËÎħð ãŇô ħÎ æëĘħĘħÔŋĪ»ëŎĠ ¼ÕņīĘ»êËÕĤËĠħĜêħªćĤËðëðËĤ ¼ĤËĠÊçĤħÈçĤËōħ¹Êļ¼ĤËðĪīĤħĠËĤ±łļħÎ ¼ŇĥņĪæ ¼ĥÕõŎĤÊæ ħ” Ĝ Òħ”Ġī””ę””à ħÎ ĪīÏÔħÏōËÔ ħĘ ĦĪħĤËõĘ ÊçĤËĠħĜêħª ÓņīĘ¼ĤÊëōìĦĪĖłêħð»ĦĪħĤÊçĠŋĦĪ ¼ĤËĘĦêËĘ»ħ ÕõäêħðħĜ »ŃĨħÎ ħĘĦĪħĤÊçĠŋĦĪ »êËĘÊĪÊæ ¼ĤÊëŇȼĉŎô¼ĥōËÈ»ĪËŎªħÎĢÊæħºņļ ÓņīĘĪËĤŃÎĪīÎĦĪħŎŎĜËĐëĔËÎæħĠħáĠ ¼ōËðËō»çĤħÎĪÒŃĘ¼ĜËĐÊçęŇÔËĘħĜ ĦĪħÕņīĘ»Ë¹æÊæĢħōĸħĜĪĦĪīÎêħðħĜ ħÎËàħðħÎĢÊæīŇĥÜħÎĪīÎÊëĘêËÏĤÊĪËÔ ÒŋĪ»ëŎĠÓņīĘ»ËðËō¼ŇªħÎ ħĘĦĪħĤËõŇĘêËĘħĝÕðĦæ ÓŇÎĦæ ĢËō ĦìËÔ¼ęŇÔħĠīęàæīäËōÒËĘħĤľīÏĔ ¼ęŇĤæêʲÏŀħĨ»ÊĪÊæĢËōÓŇĥņêìħġÎÊæ ÒËęÎÓäĦīõŇª¼ĤËĠħĜêħª

ÓŇĥņ±ħŁôĦæÓņīµ¼ĤËĠħĜêħªÒħĠī¶à»ĦĪħĤËõҵê˵ħĜÓðĦæ

¼”ĤÊê˔ϔĤÊĪ˔Ô»Êí”ð¼”Ĥæë”Ęħ”ĥ”Ň”ÜħÏ”Ň”Ü ĦĪħ”Õ”ņĪħ”ĘĦç”Ň”Ĝ¼”ĤÊêħ”º”Ŏ”ĤĚ˔đ”Ĥħ”È ĦĪħĥĥņļħ¹Ħæ¼ðËŎð»ħ õŇĘ ğņêħĨ¼ÔħĠīęàÓŇÎĦæħōÊīĤËŎõŇª ĦêËōĽÎ ĞħÈ ÒËęÎ ÊĪÊæ ÒËĘ ģōëÔĪĪì ħÎ ™ĚÓņëęÎŅÜħÏŇÜ

¼ĐËĠħĜêËęŎĘŃĘÊæ»ħ Ĥ²ŎĜĪĦĪĪæëĘħĤ ĪËäĪĪļ ¼ġņ±ļ ¼ĤËĘħĤÊĪËÔ êħðħĜ æêīĘ »êËĘє”””Ĩ Ī ħōħĜħðħĠ ĪħĜ ħĤÊêħºŎĤ єΠ¼ôħĘħ””””Ĥæ디”””ĘħĤ ŅÜħÏŇÜ

êħðħĜ¸ĤĦæĒÊëŎĈ¼ĤËĠħĜêħªłĽĠħÈĦêËōĽÎ ¼ĤËĘĦíŇĨ »ħõĘħô˪ »ħĠËĥĥÔĪħęęņļ ĖħōĦêËĠ± Ğŋħ”Î ÒÊ甔ΠĒÊëŎĈ ħĜ ËęōëĠħÈ ħĘħĤÊçºĤĦæ ¼ĥÔĪħĘÊĪæ ĢÊêËÕĤËĠħĜêħª ħĜ ÒħÏōËÔħÎ ģĤÊìËĤ êĪĪæħ” Î ė””ņ±łļ çĤħ¯ ŃÎ ¼ęŇÔħġŀħĨ ĒÊëŎĈ »ê˔”Ġє”Ę Ėłêħ””ð ħĘ ¼ĤËĥŇĩōæħÎŃÎÒËÎĦæĦīņļħθĤë¹¼ðËŎð ħÎ ÒĦêËÎħð ¼ĤËġÕõŎĤ ¼ĘħŎŎºĤĦæє”””””Ę ¼ĤæëÎĦīņļħÎ »ìÊīŇô Ī ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ ħĘħ”””ĠËĥĥÔĪħ””ę””ęņļ»ĦĪħ”””È»ÊĪæħĜĒÊëŎĈ ĦĪħĤæëęŇÜħÏŇܼČ˔””Ĥє”ĔħÕŇ¯Ħæ »êĪĪæ ħÎ ¼ĤËĠħĜêħª ¼ĘħōĦĪ˯êħð ÓņëåÎÊĪæėņ±łļçĤħ¯ŃÎħĘħĤÊçºĤĦæ¼ĤÊìħĤ ĦêËōĽÎĪħōħĨĢËōĦ²ņêæĢËĘŃ¹īÕđ¹»ĦĪħÈêħÎħĜ ħĘÓņëęÎĦæËĠËȼĤËġÕõŎĤ¼ĐĦêħô¼ęŇĤËġōħª ģÏĘŃĘ»êħðħĜĢËĘħŎŎðËŎðħĤħōĸĪīĠħĨ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĠÊçĤħÈ ģŇñà êħġðħÈ ĢËĘħĝÔīĘ »ħ ĥōêłìv ¼ÔĪ ĒÊëŎĈ ¼ĤÊêħĥņīĤ ĢËōìīĐħ”””àħÔ ĦĪħÎĦêħ””””Ĉ »ħ ĥĤīð ħÎ ħōËęōëĠħÈ »ĦĪħĤÊļħ¹ »ÊĪæ ¼ĔÊëŎĈ êħðħĜ uħĘħĥÔĪħęęņļĖħĤ ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼ÕñŎĜv ‘çĤËōħºŎôÊļ ŃÎ Ģ˔”Ŏ””ĤÊ甔º””ĤĦæ ĎĹŎÕÉŎÈ ¼ÕñŎĜ Ī »êÊçôħÎ ħÎ ĦĪħÔŃÕðħÎ ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ uĦĪħĔÊëŎĈ»ħ ĥĤīð ¼” ĠÊ甔Ĥħ” ÈĢ˔”ġ””ðī””Ĉæī””ġ””àħ””Ġæ ‘çĤËōħºōÊļ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼ÕñŎĜ êħðħĜ ĢÊ甔º””ĤĦæ ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼ÕñŎĜv ĦĪħÕŇÕðħÎĦæ ħĘħĠËĥĥ””ÔĪħꔔ””ęņļ ħ”õ””Ň””ĘĪħ””””ȼ”””Ĥæ디”Ęêħ”””ðĦê˔””¯ħ”””Î Ī ğņêħĨ ĢÊīŇĤħĜ ħ””Ę »ħ ĤÊĪÊêæëŇðħ«ŀħĨ —ĚuĦĪħÔĦĪËĠÊçĤĦĪËĤ

ĞŶōļ

ŠƿřŵŹÊ řŻŚŝŠƫƪÈ ǀÈ ſŚǀſŚŗƾţŹŚƧŚŤƀǀÈ ŗ ŠƿřŶƫÈ ŠƏŠƫƽŹŚƿŵŹLJőŵŢƀǀŝ

êħðħÎ ¸ĤËĠ ÛĥŇª Ī ėŇŀËð »ĦĪ˔”Ġ ÊçĜËđĤħȼĤÊêËÏĤÊĪËÔ¼ĤÊæĦêÊçŇðħĜ»êËōĽÎ ¼ÔŋħðĦæ ËÕñŇÈËÔ Ğŋħ” Î Ħīōļħ«ŇÔ ŅÜħÏŇÜ »ħ ” ĘĦê˔”ōĽ””Î ĢæëęŇÜħÏŇÜ

ĢħĘĦæ¼ĤËġŇĝðħĜ¼ĤÊëŇȻ˺ĤËõŇª»êÊçôħÎËŎĤË«ĠŃĘ —š•

uóŎĔÊëŎĈє”ÎĪħġŇÈє”ÎĪī”””Î »ê˔”ę””ōê˔”Ĩ¼” ð˔”ªī””ðĪÊ디”ÎĪ˔””Ĥ Ī æëĘ ¼õŎĤËġŇĝð »Ë¹íņê˪ ¼ĤËðëªêħÎ ĖħōĦīŇô®ŎĨħÎĦëŇȼĤËðëªêħÎv¼ÔĪ ÓŇÏÎÓðĪêæŃÎĢËġÕĐë¹ĦĪīÕõŇĩĤËōħĤ ľæħ””Î Ľ””ª ğ”””ĤÊìĦæ ¼ÕñōīŇª ħ” Î ħōŃÎ uĞħęÎĢËŎð˪īð

–ž–òìêĦĪ

ħĜ ëÔËōì ħĘ ĦĪħÕņëęÎ Ėħō˺ĤËõŇª ħęĤī¯ ģÎêÊçôħÎ ÊçŎŇÔ ËŎĤË«ĠŃĘ êÊìħĨ ĢËÕðæêīĘ ĦĪīÔĪħĘêĦæ ĢËĠŃÎ ¼ÕðÊļħÎ uħĥÔĪħęõŇª¼ĥņīô Īī””Ġħ” ĨĦ甔Ĥħ””¯êħ””Ĩv¼” õ””Ŏ””ÔĪ ĞŋħÎ ħōħĨ »Ńä »ħ õŇĘ Ėħō˺ĤËõŇª ò˔”””Î ¼ęҔĤĪīĠìħ”””È ħō˔ºĤËõŇª ĞħÈ

–›–˜ļÊìËλŃðËÈ

¼ĠĸħðêħĠīĈĢÊĪËĘ¼ĤËġŇĝð

ħĜ¼ĤÊëŇÈ»ËŎĤË«ĠŃĘ —š• »êÊçôħÎħÎ ģōëÔĦêĪħ¹ŅĥņĪæÊæìÊĪËŎÜ»êÊīÎĦæêÊī¯ ĢÊëŇȼĠĹñŎÈ»êËĠŃĘ¼ÔħÏōËԻ˺ĤËõŇª çŎÜħĠ æħġàħÈ ËĤÊæ ĢħōĸħĜ ¼ĤËġŇĝð ħĜ »êīĐħČ êËōìÊçĤħÈ Ī ¼ĤËġŇĝð »ê˹íņê˪ ĦĪħōÊëĘĢËôËĠëĘ»ê˹íņê˪ ģ””ō디ÔĦêĪħ” ¹ ħ” Î ħ” Ę ħĘ˺ĤËõŇª ħÔŋĪ ĪħÈ »ĦĪĦêĦæ ħĜ ĢÊëŇÈ »ËºĤËõŇª ÓŇĤħōËäĦæ±łļêÊī¯»ĦĪËĠÓņëĤĦæÊæ ¼ðëªêħμÔĦêìħàĢŃñĝŇĤêËōìÊçĤħÈ »ŃðËÈħÎÒħÏōËÔĢÊëŇÈĒÊëŎĈ»ËºĤËõŇª ĒÊëŎĈ»êĪīÎËȼ äłæĪêËλ ŃĨħÎħ ĘçĤËōħ¹Êļ ĢÊīŇĤħĜ »êĪīĥðĪËĨ ËĨĦĪêħĨ Ī ĢÊëŇÈ Ī ģĤÊīÔĦæ ÊçĔÊëŎĈ Ī ĢËôËĠëĘ »Ë¹íņê˪ ÓņëŎºÎêĦīŇĜ¼ęŀħĘĦīŇôģōëÕôËÎħÎ ĢËÕðæêīĘ¼ġņêħĨĪīÎÊīŎŇªĪÊëÎĪËĤ ¼ęŇĥÔĪħęõŇª ĦĪħŎōêĪīÎËÈ »ĪĪļħ”””Ĝ ĢËĠħĨħĜĪĦīŎĥŎÎĦĪħōŃäħλĪ˯êħÎ ËŎĤË«ĠŃĘ —š• ĖħĤvÓŇŀĦæÊçõŎÔËĘ ÓņëĤÊīÔĦæÊçĤËÕðæêīĘ¼ġņêħĨħĜīęŀħÎ

ž±ËÔêŃ«ōļ

ƪÈ ǀÈ ſŚǀſŚŗƼƴƿźţşŻŚţ È ǀſŚǀſŚŗƾţŹŚƧ şźƨŝ ƪÈ Ê şźƐŝŹşƹšŠƧŠƀƳLJÈ ŚŝŒŝƂƿŹŚƿŵ

ÎÎÎƱřƹƺŝŹřŶƃŠŝƾƿŹřŻƺƐţŠƯżų

ZZZDVLDFHOOFRP


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ±

¼ōËÕðłļËĤÊì ĖËĘ

¸ĤĦæ ĖħōħÎ ĢËĠĪīĠħĨ ¼ĤËñĘħō ŃÎ ŅŀħÎ ģŎŇŀĦæ »²ŎÔĪçĤīÔ ŃÎ ËĤ »êĦçĥŇÜ ¼ĤËĠħĜêħª ĞÊçĤħÈ íņļħÎ ¼ĥŎðĪīĤ ħĘ ėŇÔËĘ Ğ ¼ōËÕðłļ ˔”ĤÊì êĦ픔ņê˔”ª Ī ĢËÕðæêīĘ ėŇÔËĘ ËĠļīð Êæīä »êËĘ ħĜ Ğêħð ĦĪĦçĥņŃä ËĨĪËÈ Ī ÓŇÎħĨ»ħōħĝª ĪĪæĞħÈ ėŇðħĘ ħĘ »Ńä »ĪĪìĦê˔”È ħÎ ħôĪ ĢÊĪËĤĪËĤ ħÕņĪħęÎ ëŎÎ ÒËęÎ ÒħĠīęà ħĜ ÊĪÊæ Ī ĦĪħÔËęÏŎô ħęōêħä ËĨĦĪêħĨ »ħĘħġôĪêæ ħĜ ĦĪħÔËęÎ ħĘ ÒËĘĦæ êËÏĤÊĪËÔ ĦĪħÎ ĢËġôħĘħÔħĠīęà ĦĪĪæëĘ ¼ĈêħôËĤ »êËĘ ÓÎËĤħÜ »ĦĪħ””È óŇª ħÔħĠīęà ĪħÈ ÓōĪīÔĪħęŎŇÔ Ğíņê˪ËĤ ĞëņīĘ ğĜħô ËĨĪËÈ ĢŃ¯ ÒËĘĦæ ¼ĈêħôËĤ »êËĘ êħ¹ħÈ ħĘ ħĤÊíÎ ¼ĠÊçĤħÈ ĦĪĪæëĘ ¼ŀīÏĔ ÒíņļħÎ »ħĘħÎíà ÊçōħĘħĤħĠīÝĤħÈ ħĜ ÓŇÎħĨ ĞħÈ ÓÎËĤħÜ »êËŎĤÊì ŃÎ êħĨ ĞíņļħÎ īŇĤ ħÔŃÔĪħĘ ĦĪĦ–™ »Ħæħ””ð ħĜ ħōħôĪ ĞŋħÎ ĦĪħŎōíŎĝºĥŎÈ ¼ĤËĠì ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ ëÕõŇª ĪĦĪħĜ ħĘ ħŎĤ òĦĪħÈ »ËĤËĠ ħĠħÈ ĦĪī””Î ĪÊëðËĤħĤ æīäËō ĦĪīÔËĨħĤ êËĘħÎ ÊçōŃä ¼ĤËĠĦì ħĜ ò ïŎĜËÔŃÕðêħÈ īęŀħÎ êħ¹ħÈ ĦĪħÔłæëęŎô ĦĪħŎŎĤÊĪħĤËĠì»ĪĪļ ħĜ »ŃĨħÎ ħĘ ÓōħĘħĤ êËÏÔħĠŃÔ ĦĪħÎ óōĪħÈ ĸ »ħōÊļĪëŎÎ ĞħÈ ĦĪĦ ģŎÝōħÎ »ĦëºĤŃĘ

êĦçĥŇÜ ÓõōíņļħÎ »êËŎĤÊì ŃÎ ĦĪīÏÕðĪêæ Ó””ņæ ¼””Ôħ””ōŋħ””Ġє”Ę »êє””Ü »Ë””Ĥ˔”Ġħ” Î ïęŇð »ħ””ôĪ ľħ¹ħĜ ħōËŎÜ òħĠħÈ ĞħÕð ĪħÈ »ŃĨħÎ »±īĜŃōËÎ »êŃÜ æīäËō »ìÊĪËŎÜ»ŃĨħÎ ĦĪÊëĘ Ģ± ħĜ ħĘ»ĦêŃÜ Ī ¼ÕðĦæêÊæ ĦĪīÎÊëĘ ħĘ ĦĪħŎō±ŃĜħōËÎ »ĪĪļ ħĜ ¼ĤæëĘëŎ¹ËĤħª ŃÎ »êĸËðĪËŎª ¼ÔŋħÕðĦæ ¼ĤËĘĦêÊīÎ ĪīĠħĨ ħĜ ĢæëęōêÊçôħÎ ħĜ Ģ± ĦĪħŎōłëĠ ¼ĤæëĘħôħ¹ »ĪĪļ ħĜ Ī ĢæëĘêËĘ ħĜ ĦĪĪæëęÕðĪêæ »êłì ¼ĘħŎŎºĤħðĪËĨËĤ óŎÔŋħÕðĦæ Ī ĢæëĘêËĘ ¼ĤËĘ˹ìĦæīĠÊæ ŃÎ ĢæëęôħÎÊæ êĦçĥŇÜ »ħðËĥŇª ħÔÊĪħĘ Ģ± ĢÊīŇĤħĜ ħĘ »ħŎōìÊĪËŎÜ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ¼ÔħōŋħĠŃĘ »ĪĪļ ħĜ ÓņëĘĦæ ÊæĪËŎª Ī »æëęÕðĦæ ħĘ ¼ĥŎōËÈ Ī »ëŎÏĥôłļ »êËŎĠÊļ ńļ ħŎōìÊĪËŎÜĞħÎ ĦĪÊëĤÊīÔ ĪĦĪīΠ˺ŀħĠŃĘ  Êæ˺ŀħĠŃĘ ħĜ ÓņëęÎ ¼ōłëĠ ¼ĤæëĘħôħ¹ ħĜ êŃÜ ÓņëĤÊīÔËĤ ĦĪħñęŇð »ĪĪļ ħĜ ĞŋħÎ ĪĪæêħĨ»ëºŀħĨ ħ§łëĠ ĪħÈ ËÔħĨÓņêæļŃºÎ ÓŇÎĦæ ľÊì ĢËŎęŇĘħō Ī ÓŇÎħĤ ħĘĦìħ¹Ħļ Ħìħ¹Ħļ ĪħÈ ¼ĤæëęĘ˯ ŃÎ Ī ĢËōëÕōĪħÈ êħðħÎ ħÎ ÓņīĘĪ ħōæīĉð ĖĦĪ ¼ĤËÔŋĪ ħĜ ËÕñŇÈ ĞËÝĤħÈ Ë¹æÊæ¼ġĘīàò˪ Ī¼ōêħ¹êħÕôħĤ ħŎōêËŎĤÊì ĪīĠħĨ ĪħÈÓÎËĤħÜ ğĤÊìËĤ ÓņêæĦæ »ħĤÊêĦ²ņīÔ ĪħÈ ’ĦĪËĥŇĨ ĦīņīĘ ħĜ ÒħōħŀħĨ ĦīŎĤÊīÕÔħĤ ÊĪ ŃÔ ħĘ ģŇĘ ¼ÔħōŋħĠŃĘ »êÊīÎ Òħ””ĘĦê˔”ÔĪ ħ””Ĝ »ëŎºÕõª є”Î Òħ” Ĥ˔”Ĥħ” Ô ĢËŎÔŋĪËĨ ¼ĤæëĘħôÊĪħ¯ ’ÓŎĥŇĩÎ ĢËōĪËĤ ħĤËŎÕñĤÊì ËĠħĥÎ ŅÎ ĦêËÔĪ ĞħÎ êħĥņŃä Ī ĦĪħŎōëŎºĤËĩŎÜ »ŃĨħÎ łĽĠħÈ ĦĪËĠħĤ »ĪËÎ ÓŇĤÊīÔĦæ ėŇðħĘ ĪīĠħĨ ¼ĤËðËÈ ħÎ êłì Ī ĢËĘħŎōêËŎĤÊì »ĦĪ˯êħðħÎ Ò˺Π¼ÕðĦæ ħōĦĪħÈ ¸Ĥë¹ ĞŋħÎ óŎęŇĤËĠì ĪīĠħĨ ħÎ ĦĪħÕņëĥņīåÎ ĢËĘĦĪ˯êħð Īī””””””””””””ĠħĨ ĦêŃÜ ĪīĠħĨ ¼ÔħōÊ±æ »ħĤÊĪħÈ êħĨ ĖħĤ ¼ĤÊìĦæ ÓõŎÎËĤħÜ ĢħĘĦæ ė””””””””ŇĤÊļŃ¹ ħŎŎ¯ ħĜ ğÕðħÎħĠ »ĦëºĤŃĘ ģŎōÊĪæ ħĜ ÓōêËŎĤÊì ŃÎ êħĨ ¼ōĦĪħÔħĤīŇĤ »Ë¹æÊæ ¼ĤæëęÕðĪêæ ŃÎ ËĠłļ ĪīĠħĨ ĦĪīÔËĨ ĦĪÊëÕðħÎ Ê斞ž ¼ŀËð ħĜ êħð ħ””Ĝ Ėħ”Ŏ””ōê˔”ę””ĤÊĪ˔”Ô Ī ĖħŎōêËĘËŎÜ ħĜ ÓņëĤĦæÊæ ĢÊĪ˔”Ô ħÎ »êĦçĥŇÜ »ħČËĥÎ ÊæħĘħŎŎÎĦêħĈ ħĔĦæ ħĜ ħĘ ¼Ôħō˧łëĠ »±æ ¼ĤËÔŋĪïęŇð ŃÎ ĪīÎÊëĘ ħĠīÜêħÔêĦçĥŇÜ ħ””ĔĦæ ĖĦĪ ĦĪħ””Ôłæë””Ę Ģ˔”Ŏ””ÔĦļ¼””ÎĦêħ” Ĉ ĦĪħ””””ÔĦĪÊĽ””””Ł””””Ň””””Ĩħ””Ęħ””Ŏ””ō픔Ŏ””ĝ””º””ĥ””Ŏ””È ¼ĤËðħĘ ħĘ ħŎŎĤ ÊæĦĪħ””Ĝ ĢËĠī¹ ĪīĠħĨ ¼ĤæëęŎÔħōʱæ ŃÎ ÓÎËĤħÜ ĖĦĪ ħŀħĠŃĘ ħĘ ĢËÔŃä ħÎ ĢĦæĦçņļ ėŇĥÔĪħęõŇª êËĘħÎ ÓðĪêçĤħÔËĤ Ī ĪÊĪħÔËĤ ¼ĘħŎōêËŎĤÊì ŃÎ ĦĪħĥĥņļħºÎ ėŇĥÔĪħęõŇª ĪīĠħĨ Ī ģĥŇĩÎ Ī ¼ōŋĦêħÎ Ī ÒħŎàËÏŎÈ ŃÎ ĢæëĘħôħºĤËÎ ĞŋħÎ ¼ĤËĘĦìłëŎª ËĨħÎ Ī ģŎōËÈ ħĜ ĢÊæĸ ĦĪħŎŎ¥ŎÔ ¼ĤËĘħôËô ħĜ ħĘ ħōÊæĦĪħĜ ëōħð ĪīÔËä ĢËÔħĘħÎíà ¼ÔħōÊæëĘêħð ¼ĠÊçĤħÈ »ħŎŎĈêħôËĤ ħÔħġŀħĨ ĪħÈ »êÊçôħÎ æËĈīð ÊĪħĨĪĪæ Ī ħęŇĤËÎ ¼ÕðÊļħÎ ĦĪĪæëĘ ëŇĜĪħĨ ŃÎ ¼ĤËÕðëĨħô »ħĘħĤÊæêħð ĦĪīÎħĤ ĦĪħĤËĘħŎŎÔĪħĤ ħÕðħÏņë¹ ħÎ »çĤĦīōħª ģĥŇĨĦæêĦæğņêħĨ ħĜ ĪËä ¼ÔĪħĤ»ħĤ˹Īŋ˪ ĒÊëŎĈ ĢÊīŇĤ ¼ĘĦêħð »êŃÎ ħÎ ĦĪħÕņëÕðħÏÎ ĢËÕðæêīĘ ħĜ »ħÔĪħĤ ĪħÈ ËÔ ĦĪËŎĘêīÔ Ī ĢËĩŎÜ ¼ĤËĘĦļÊìËÎ »ħĤÊĪĦļ ÓņëĥŇĨĦæ ĞħĨêħÎ ħĘ ÒÊĪļħĤ ÊæħōħÕðÊļËÈ ĪħÎ »çŎ¯ Ī ÓņëęÎ ħĜ ğņêħĨ æëĘĦçðËÎ ĢËōÊĪ ĢËĘËōçŎĠ ëÕõŇª Ī ĢÊëŇÈ ħÎ ÒĪħĤ ĦĪĦêħęĤËÔ »ħ”””””””ºņļ ÓŇôłëĐĦæ ËŎĘêīÔ ¼ĤËÕðëĨħô ¼ĥÔËĨ Īī””Îħ””ĤÊĪ ¼õŇª »ĦĪħĤËôĦīŀħĨ ħÎ »çĤĦīōħª ğņêħĨ ŃÎ ħęĤī¯ ÓŇÎħĨ ĦĪħġņêħĨ ¼ĤËĘħÕðħÏņë¹ ¼ĤËÕðëĨħô ÊæħĤËÕðħÏņë¹ ĞħÈ ¼ĤĪīÎ ľħ¹ħĜ ĦĪÊçĠËÝĤħÈ ¼ęŇÕðħÏņë¹ çĤħ¯ ¼õōŃä ĦêËÕĤËĠħĜêħª ħĘ ģōËðËōËĤ óŎĤÊĪħÈ ħĘ êËÏÔħĠŃÔ ĢËŎĤËÕðëĨħô óŎĤËĘħŎŎĔÊëŎĈ ¼ÕðħÏņë¹ ėŇŀħĠŃĘ ħĘ »ĦĪħ””Î ĦĪĪæë””Ę ħÎ ¼ÕñōīŇª ħĤËõŇĘ ĞħÈ ħōŃÎ ĦĪÊçĠËÝĤħÈ ÓŇÎĦæ ħĘ ħōħĨ ¼ĔīĐÊĪħÔ ¼ĘħōĦê˯ħºņļ ĢħęÎ »êħðĦê˯

ĢħĘĦæńīÔĪĪËÔ ìËČĪ ÒĪħĤ ĦëºĤŃĘ ¼ĤËŎĠħĜ ħĘ ĦĪĦæëĘ ¼õŎĤĪĪļ ¼ÔħĠīęà ¼Ęłêħð »ħĘħŎŎðĪīĤħĠËĤ±łļ ĪīĠħĨ ĒÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ »ë””ōìĦĪ Ī ğņêħĨ ĦĪħÔħĤĪÊëęĤĪĪļ ĢËĘħĜħðħĠ »êÊī”””Î »ļє”«””ñ””ª ¼””Ĝħ” Ĉľħ” ñ””ōħ” Đ »Ħ±ËĠËÈ ŃðËÈ ŃÎ ÊçęŇĤÊĪçŇĜ ħĜ »êĪīÎËÈ ģÕôłëĐ ħĜ æêīĘ¼ÝĤÊìËĔħĘ æëĘĦĪħÈ ŃÎ ħĘ ħōĦĪħÈ ËĩĤħÔ ÊçÔĪħĤ ¼ĤËĥŇĨêĦæ Ī ÒĪħĤ »ìËðħõŎª ¼ĤËĤæËŎĥÎ ŃÎ ħęņĪ˺ĤħĨ ¼ĘħōĦêËĠ± ¼ĥÕñäļħ¹ħÎ Ī ĢËÕðæêīĘ ħĜ Ī ÊæħĤʱłĽª ĪħĜ æêīĘ »êËęņëĘ ħĜ êËōæ êËĘ ¼ĜħĨ ¼ĤĪīÎæËōì ŃÎ ħõŎôËÎ ¼ęŇÔħĐêĦæ »ħÔĪħĤ ĪħȼÔËĨÊæ ħęĤī¯ÊçĤËÕðæêīĘ ħĜ »ħĥņìħä ĦĪħÕŇ¯Ħæ ÓŇôłëđōĦæ ğņêħĨ êħĨ ĦĪħġņêħĨ »ħĥņìħä ħÔħōËĤ Ī ĒÊëŎĈ ÓŇÎĦæ ĢËÕðæêīĘ ŃÎ ħĘ Ÿ–œ ħĜ ĒÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ ëōìĦĪ ¼ĥÔËĨ ħÎ »Ħ±ËĠËÈ ĪħÈ »êŃÎ ĦĪīÎĦĪħÈ ŃÎ »ħĘħĤÊæêħð ħĘ æëĘ

ģŎºĠħČ êËŎÕðħĨ ŃðËÈ

¼ĤËÕðëĨħô ģŇñà

ĢËÕðæêīĘ¼ġņêħĨħĜ»êĪīÎËȼęņļŃ«ñª ¼ġņêħĨ ŃÎ ĒÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ »ëōìĦĪ ¼ĥÔËĨ ħ””Ĝ ò˔””Î ¼””ę””ņĪ˔”º””Ĥħ””Ĩħ””ÎĢ˔”Õ””ðæêī””Ę »ĦĪħĤæëęęō픔””””””””Ĥ ŃÎ ÒÊæĦæ ĞħŀħĔ »ħõŇĘ Ī çĤĦĪËĤ Ī ğņêħĨ ¼ĤËĘħĤĪī¯ŃÎ ¼ĤËðëªêħÎ Ģ˔”Ęħ””Ŏ””Ŏ””ÔĪħ””Ĥ ħÕðħÏņë¹ ĖħŎōêËĘĦæêĪ ®ŎĨ óŎġņêħĨ ¼ÔħĠīęà ¼ĤËĘħÝĤËĠËÈ Ī ÓðħÎħ””Ġ »Ħê˔”Îħ””Ĝ ĢħĘËĤ ÊëęôËÈ ħĘħĤÊæêħð ħĤËĠËð »ë”””ōìĦĪ ¼””ĠÊêĪħ””Ĩ ¼ÕôËÈ »êÊçōæ »ĦæËĠËÈ ħĘ ğņêħĨ ¼ĤËĘħŎŎÕôĪëð ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà¼Ęłêħð¼ĤÊìêËÎ Ģ˧ëŎ°ŇĤ »ŃðËÈ ħÎ Īī””Î ¼ĤËÕðëĨħô ģŇñà Ī çĤĦĪËĤ ħĜ ŋËÎ ¼ðËŎð ¼ĘħōħĤ²ŎĜ ħĘ çĤËōħ¹Êļ ¼ĤËĘħõŇĘ¼ĤæëĘêħðĦê˯ ŃÎĦĪīÔËĨ ėŇª ğņêħĨ»êħĥņīĤħĘ ìËČ ĪÒĪħĤ ħÎÒħÏōËÔ ħÎ ÒħÏōËÔ¼ĤËĘħĜħðħĠ Ī ħōÊçŇÔ»çĤĦĪËĤ Ī

ĦĪħÔĦĪÊëĘ ËºĤËġōħª Ī ²ŇĜŃĘ š™ ÊçŀËðĪĪæ ħĜ ÓņëĘĦæëŎºÕðĦæ ľËĠêīä ħĜ »ìæ¼ęņçĤËÎ ŃęĤÊì ħÎ ĞħÈ ħęĤī¯ ħŎŎĤ »Ħ²””ņļ ĦĪħõŎĤËĘħŎŎĝĨħÈ ĢÊê˔””Ę甔”ĥ”””ņī”””ä »Ÿš ¼õŎÔĪ uĢĪÊ디””Ŏ””””¹êĦĪ ĪīÔËĨÊæ »ħġĠħôĪĪæ »±łļv »ħĘħÕõŇĩºĤËÎ ¼ĠËÝĤħÈ ŋ˔”Î ¼””Ĥ甔ĥ””ņī””ä»ë”””””ōìĦĪ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĠħĜêħª ľħ¹ħĜ ħÎ ÒĦê˔”Îħ””ð Ӕ”Ň””¯ĦæêĦæ »Īī””Ô디º””Ĥ˔”Ġ ¼ĤËŎÎ˔ÔīĔ ħ”””””””””””””Ĝ ĢĪÊëŎ¹ħ”ĤêĦĪ uĢËĘ˺ĤËġōħª Ī ŃęĤÊì

ğņêħĨ ¼ĤËĘŃęĤÊì Īī””Ġħ”Ĩ ËŎÜËŎÜ »²””Ň””Ĝє”Ę ˜

ħÎv ¼ÔĪ ËĨĦĪêħĨ ĦĪħÔËęÎ ŅðêħĨ ħĜ òĦīŇõĤËĠħĨ –› ğ””ņêħ””Ĩ »ħ””ĘĦê˔”ô ŃÎ »êŃÜĪÊêŃÜ »ËºĤËġōħª »Īī”””¯êĦæ ¼””ĤÊê˔”Ę甔ĥ””ņī””ä uĦĪħÔłæëĘ ĢËĘħŎōĦæËĠËÈ æëĘÊëęôËÈ ¼ôĦĪħÈ òħĤʲŇĜŃĘ ĞħÈ ĦçĤħ¯êħĨv »ËĤÊīÔ ÒĦêÊìĦĪ ÓņëęÎ æËōì ¼ĤÊêËĘçĥņīäĪīĠħĨ¼ĥÔë¹êĦĪ

ğŎàĦļ ħĠħà ěŎĈËġñŎÈ ¼ĤËġŇĝð

¼””ŀ˔”ð ĪĪæ »ĦĪ˔”””Ġ ħ”””Ĝ »²ŇĜŃĘ ˜ ÊæĪĪæ디”ÎÊļ »ËºĤËġōħª –› Ī ËŎÜËŎÜ »Ë””¹í””ņê˔”ª Ņ”””ðêħ”””Ĩħ”””Ĝ ĖŃĨæ Ī ëŇĜĪħĨ Ī ¼ĤËġŇĝð ĦĪħÔħĤĪÊëĘ ħ””Ĥħ” º””ĤĦì ˔”Đħ”Õ””ñ””Ġ ¼””Ĥ甔Ĥ˔”ōħ””¹Êļ ¼””ð디ªêħ””Î »ŋËÎ ¼Ĥçĥņīä ¼””ÔĦêÊìĦĪ ħĜv ¼ÔĪ ŃðËÈ ŃÎ ğņêħĨ

œš••••• »Ľ””Î ħ””Ę ĦĪ˔””Ĥ ĢĪīÕŀËÈ ľËĕñĠ —• Ī êËĥōæ »ÊĪæ Ī Ħī””ōìæ ĢËŎęņļŃÔËĠ Ī »ħÔĪ êĦĪæÊæ ĢËĘĦĪħĥŎŀŃęŇĜ »ĦæËĠ ¼ŇªħÎ Ī ĢĪīÔë¹êĦīŇĜ ¼ĔÊëŎĈ¼ĤÊæÊíð»ËðËō »™˜˜ ¼ôĦ±ËĠËÈuĢĪÊëĘëŎºÕðĦæ »ħÕĐħĨ ħ””Ĝ ħ””Ę æ디”ĘĦĪħ”””Î ĪħÎ ħĜĸĦæ ¼đôħĘ ÊæĪīÔËĨÊæ ħŎŎÕōëÎ ħĘ ÓņëĘĦæ ħĤÊêËÏĤÊĪËÔ »ĦĪħĤæëĘĦê˔””””””ÎĪĪæ ħ””””””Ĝ ħĤæëęōìæ ĪħÈ »ĦīŇô

ĦĪħōÊëęņīĤ ĖīĘêħĘ ħ Ĝ ľËŎĤÊæ êħÏĠħčŇª »ħ¹êÊìħĠ ĢħōĸħĜ ŅĥņĪæ ĦĪħōÊëęņīĤ ĖīĘêħĘ »êÊĪħðËÈ »ħºĤËĠêħĐ ŃðËÈ ħĘħ¹êÊìħĠ ĦĪħĘīĘêħĘ »ê˹íņê˪ ËĐħÕñĠ ĢËġàĦĽĜĪçÎħĈ ¼ºĤë¹ Ėħōĸ ĪīĠħĨ ħ ÕñōīŇªĖīĘêħĘ » ê˹íņê˪ ĦĪħōÊëĘ ĖīĘêħĘ »ŋħĔ ħĜ ľËŎĤÊæêħÏĠħčŇª»ħ¹êÊìħĠ »ĦĪħÈ »ÊĪæ »ħĠËĥðËĤŃÎ ĢħºŀħÎ ħĘ ÒÊçÎ ħĤËōĪĪ²ŇĠ ħ¯ĪËĤĞħÎ ĪÊĪħÔ ĢËĘħġņêħĨ ¼ĤæëĘħôħ¹ »ħÜæīÎ êħðħĜ ĪīÎÊëä íņĪÊêħª ¼ĤËĩŎÜ ¼ōĪĪ²ŇĠ ¼ęņêËô ĖĦĪ ĖīĘêħĘ »ŃäĪħÕðÊļ¼ÕôêħªêħðħÎ ĪêËĥōæ ĢŃŎĝĠ–•• ¼Ġ±ī¹ ħÎ

ĪīÎ ĖħōĦĪËĠv ‘çĤËōħ¹Êļ »ŃðËÈ »ħę¯łêËô ħĜ »ìæ »Ħæê˔”ōæ çĤħ¯ĪīÎÊçŀħĨ »êħðľËĠêīä ħÕðħÎħĠ ĪħÈŃÎ óŎĘħŎŎÔŋĪËĨ ĪīÎæëĘ êËĠŃÔĢËŎōËðËō »ÊĪÊæ ģÔĪħĘ ïŎĜŃª ¼ĤËĘĦíŇĨ ħōŃÎ »ê˔”Ŏ””ĤÊì Ģ˔”Ŏ””ĤÊī””ÔĪĢ˔”ōє”ä ĦĪĦçĤËÎĪħÈ »ĦêËÎħĜ ÓñōīŇª ÊçĠËÝĤħÈ ħ Ĝ Ī ĢħåΠӔ”ðĦæ uĢÊëĘëŎºÕðĦæ ĢËŎðħĘ Ņð ħ””ĤÊê˔”Ï””ĤÊĪ˔”Ô Īħ””Èv ¼õŎÔĪ ÊçĤËŎĤËĘħĤæëĘ »ìæ ħÎ ĢËŎĤÊæ

ËĤÊì ğĜËð ľËĠêīä

êħð ľËĠêīä ¼ñŎĜŃª ¼ĤËĘĦíŇĨ ¼ñŎĜŃª ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ħÎ Ņð »ìæ ¼ęņçĤËÎ ħÝÎħŀħĨ »ĽÎ ħĘ ĦĪĦæëĘĪŌÎ ĢËŎðħĘ ľËĕñĠ—•Ī êËĥō朚••••• òħô ¼ŀËĠ ħ””Ĝ ĢËŎĤĪīÕŀËÈ ĦīōìæħĘħę¯łêËô¼ÔŋĪËĨ ¼ÜËà êĦīĤħÈ ĞĦæħĔīĠ ¼ñŎĜŃª »êħÎĦīņļħÎ êħĠīĈ ħÎ ĦĪħ””ōĦê˔”Î Ğħ””Ĝ ħÝÎħŀħĨ

ÓņĽęÎ Ėħ¯ ¼ÔħōŃä ¼ĐËĠ æêīĘ ĊËÎĦæ ¼ĥÕðÊê˪ ŃÎħĤËĘħ¯ĪħÈ ĪÓŇÎ »çĤĦĪËĤ ÓŇÎ ¼ġņêħĨ ĢËō ¼ĤËġÕõŎĤ ¼õōËðËÈ »ëÔ ¼ęņíŇĨ êħĨ ĖĦĪ òħ¹êħġõŇª ¼õōËðËÈ ¼ĥÕðê˪ ¼””Ęêħ””È ĒÊ디Ŏ””Ĉ ŃÎ óŎĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ Ī ħĔÊëŎĈ ¼ĥĠħÈ »ħôĦļħĨ ħĜ »Ńä ¼ĥÕðê˪ ħĠħÈÒħÏŀħĨħōħĨĖħ¯ ħμÕñōīŇª u»çĤĦĪËĤ ¼ÔħĠīęà »êÊæ˹ËÈ ħÎ ħ”””Õ”””ðÊļv ¼””õ””Ŏ””ÔĪĊ˔””””ÎĦæ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ĢÊīŇĤħĜ Ħ±ħºĤħÔ ĞŋħÎ ħōħĨ ÊçōçĤĦĪËĤ ¼ÔŋħðĦæ Ī ĞħÜêħð ¼ÔħŎĥĠħÈ ¼ĥÕðÊê˪ »ħĜħðħĠ »ç””ĤĦĪ±Ħêħ””Î ĒÊëŎĈ ¼ĤËĘħ””””””¯ĪËĤ òħ””Ĥʱħ””º””Ĥħ””Ô Īħ””È Ī ħ”””ōÊæĒÊ디Ŏ””Ĉ »ħĤ²ŎĜ Ī ģ””””””””””””””””ÎĦæ êħðĦê˯ uĦĪÊëĤÊæ ŃÎ ĢËŎõŎÔħÏōËÔ

êĦīĤħÈ ŅŀËĘ ¼ĤËġŇĝð

ĢŃÕĥŎôÊĪ »ħ””Ġ˔”Ĥ±łļ »ĦĪħ””È »ÊĪæ Êæ ¼ęŇÔêŃªÊļ ħĜ ¼ęōëĠħÈ ¼ÕðŃª ¼ġņêħĨ ¼ÔħĠīęà ħĘ ĪĪļħÕñä »ĦĪħÈ Ī ėŇĘħ¯ ħ¯ê˪ çĤħ¯ ĢËÕðæêīĘ ĦĪīōĽĘ Ëōê˺ĜīÎ ħĜ ¼ºĤħÜ »ħĘłĽĐ ħĘ ĦĪĦæëĘ ¼ÔĦļ êĦĪËō êËÎħÜ ëÔÊĪæ »²ŇÎħÔĪ ÓŇÏōĽĘ ¼ęŇĘħ¯ ®ŎĨ æêīĘ æêīĘ çĤËōħºōÊļ óŎĔÊëŎĈ ¼ÔħĠīęà ÓņëęÎ Ėħ¯ ¼ÔħōŃä ¼ĐËĠ ¼ÔħĠīęà »²ŇÎħÔĪ ĊËÎĦæ ¼ĜħĈ ħĘ ĦĪĪçĤËōħºÔļ »ìêħÕōłļ ħÎ ĒÊëŇĈ Ī ÓņëęÎ Ėħ¯ ¼ÔħōŃä ¼ĐËĠ æêīĘ ėŇÜêħĠħÎ ħŎŎĤ ëºņļ ĒÊëŎĈ ¼ÔħĠīęà ¼ÔħĠīęà »êÊæ˹ËÈħÎ Ėħ¯ ¼ĥōĽĘ

ĦĪħÕņëĘĦæ ěōçĤħĔ¼ĤËĘĦêÊĪËÈ ŃÎńīĤ ¼ĘħōħºÔĦīŇä ĪħÈ Ī ĦĪħÔħĤĪÊļħ¹ ĢËŎŀËĠ ž• ËÕñŇÈ ĪĪæ óŎĤÊĪħÈ ħõōĪËĠ ħĘ »ħŀËĠ ˜•

ĦĪħĥ¯Ħæ ĦêËÜêËÜ Ī ĢħĘĦæ ¼ĘħŀËĠ »ĦĪħĤÊļīð»ŃĨ ħÎ ĞŋħÎ ĢËŎĤËĘĦçĤī¹ ĪħÈ ¼ĤËġðËÈ êħðħÎ ËŎĘêīÔ ¼ĤËĘħĘłëĐ uĦĪħÔħĤĪÊļħ¹ħĤ ¼ÔĦĪÊĪħÔ ħÎ ÊæĦĪËĤ ŃÎ ËÕñŇÈ ħĜ ħōŃÎv ¼õŎÔĪ ĪħÈ »ìêĦĪ ¼ĤËĘħŎōêħºōêËĘ ħĜ ĢËŎĥÕðÊê˪ »ĪÊëåęņļ ĪĪæêħ”””Ĩ ħōÊĪËōĽÎ ËĠêħð ħĜ XQKFU »ĪÊë””å””ę””ņļ Ī ěōçĤħĔ ńīĤ ¼Ęħō˺ÔĦīŇä ģŇÕðħÕðħÎ »çĤī¹ ĦĪĦæëęŎõŎĤĪļ uĦĪħÕņëęÎ ŃÎ Ģ˔”ō »ĦĪħ””Ĥæë””Ę »ÊĽ””ņĪ ħĤÊĪÊëåęņļ Īħ” Èv Ī ˪Ńð ĖĦĪ ¼ĜħªīĜħĘ ħĘħºÔĦīŇä »ĪÊëåęņļĢħōĸħĜ Ī ŅĤĦæĦæ ĢËõŎĤËÔħÎ ĦĪËĤĦĪËĤ ĦĪħõŎÔħŀĪĦæīŇĤ »êĪī𠼯Ëä uÓņëĘĦæ òħÎÊæ ÊæêħðħÎ ĢËŎĘÊêŃä

çĉñĜÊ çĜËä ĦêīĤ æ ¼ĤËĘħĥŎðĪīĤ ħĤÊĪĽÎ ¼ōłëĠ ¼ĤæëĘħôħ¹ ¼ÔêŃªÊļ ¼ÎĦêħĈ ¼ĔĦæ ÚçōëÎ ¼ŀħĠŃĘ

æħġàħÈ ÒħġŀħĨ ŃðËÈ

–—• »ŃĘħĜ ÊæĪĪæëÎÊļ »±łļ çĤħ¯ħĜ ž• ěōçĤħĔ »êËĥÎ »ĦêÊĪ˔””È ħŀËĠ ħōÊīõōêËōĽÎ Ī ĦĪħÔħĤĪÊļħ¹ ĢËŎ””ŀËĠ ĦĪĦìÊīäëŇä »ĪÊëåęōļ ĪĪæ ĢħōĸħĜ »ç””Ĥī””¹ ħ””Ĝ ńī”””Ĥ ¼””Ęħ” ōħ” º””ÔĦī””Ň””ä ëÔ ¼ĤËĘĦêÊĪËÈ ħŀËĠ ŃÎ ģ”””””ŇÕðħÕðħÎ ĦĪħÕņëęÎ ĢĪËĠ ħĘ »ħŎàËĤ »êħÎĦīņļħÎ īðĪ æÊì˔”È »ŃðËÈ ħÎ ÒħÏōËÔ ¼ęŇĤÊĪçŇĜħĜ ĦĪÊêʱ ¼ĤÊêËϪŃÔ ħ””Ęħ””ōĦĪ˔”Ġv ‘çĤËōħºōÊļ ĢħōĸħĜ ěōçĤħĔ »ê˔”ĥ””Î ¼ĤËĘĦçĤī¹ ĦĪħĤÊëŇÈ ¼ĤÊêÊçð˪ »Ëªīð ¼ĤËĘĦíŇĨ »ħōĦêÊĪËÈ ħŀËĠ –—• ĪħĜ ħōŃÎ ĦĪËÕðĦĪ »æ못ħºÔĦīŇäħĜħĘ ěōçĤħĐ»êËĥÎ ĖĦĪ˔”Ô ĢĪīÏŇÜħÕõŇĤ ¼ÔħōÊļīºĤħĠ

íņļħÎ ¼ÔŋĪËĨ ĦĪĦêħåÎ êĪĪæ ÒŃäħĜ łļħô˪ ħ ōËÔħĤÊë¹ ¼ôŃäħĤ ¼µĦêħð »ê˵ŃĨ ħ¶Ĥī¯

¼ÝĤìêħÎ ħġŎÔËĐ ³īµêħµ ħĜ ĚËŎĤÊæ êħÏĠħčŇª »ħ¹êÊìħĠ


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ±

ĢËŎōçĤĦīōħª ĢËĘħÔħ¯ ħŎŎĤ ĦĪĦçŎĈËĔħÎħĠÊĪĦæêħÎ æêīĘ ¼ĤçĤÊêìħĠÊæ ¼Ôħōʱæ ĖīĘêħĘ ħĜ ¼ĔÊëŎĈ ¼ĤçĤħęŀħĨëŎÎ »ËŎĤË«ĠŃĘ ħĔÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ ¼”””ÔĦêÊìĦĪ ħ Î êħð ħĘ ˜™ ¼””Ĥ甔ĤÊêìħ””ĠÊæ є”Î »ç”””Ĥħ”””ĠÊìĦļ ìÊĪËŎÜ »ħĠËĤÊĪĽÎ ĢĦĪ˔”ä » çĤħĠêËĘ ħĘ »ħĘĦêħÎĦīņļħÎ ĞŋħÎ Óņë¹ĦæêĦĪ »ìÊĪħºĤËÎ ĖīĘêħĘ »êËô ħĜ ħÎĦêħĈ ¼ĤæëęôħęõŇª »ĪĪ²ŇĠ Ī ħĘħĤçĤÊêìħĠÊæ ¼ĥÔë¹êĦĪ ¼ōËÔŃĘ Ī ĢçĤÊêìħĠÊæ »êËĘÊĪÊæ ÊëęôËÈ ĢÊêËĘÊĪÊæ ¼ĤËĘħŎōËðËō ħĠËĤħºŀħÎ ĪħȼĤËĘĦæêīĘ ħĠËĤÊĪĽÎ ĢĦĪËä ËÔÒËĘËĤ ĢħĘħĤ òħęõŇª »êËĘÊĪÊæ ĦêËô »ĦìÊĪħºĤËÎ ĪħÈ ¼ĘħŎªŃĘ ŃðËÈ ĦĪħÔĦĪÊëĘħĤ ĪŌÎ ħĘ ĦĪīÔĪħęÕðĦæ Īī””Ġħ””Ĩ ħ””ĘĦìÊĪħ””º””Ĥ˔”μ” Ҕ”ªħ” Î »ê˔”””ĘÊĪÊæ ħ”ōħ””Ĩ ¼””Đ˔”Ġ ĖħŎŎĔÊëŎĈ ¼ĤĦĪËä ėŇÜêħĠħÎ ÒËęÎ òħęõŇª ĦĪÊëĘÊĪÊæ ħĘ »ħĤÊêÊīÎ ĪħĜ ÓŇÎ ħĠËĤÊĪĽÎ ħĘĦìÊĪħºĤËÎ êħðħĜ ėņêÊĪêħÎ ®ŎĨ ĞŋħÎ ÊëęôËÈ ¼ōËÔŃĘĪ ģÔë¹êĦĪ»±łļ ħĘ ħŎŎĤ ħĘħōĦĪħÈ »ħºŀħÎ ¼ôħĘĦêËĘŃĨÒËęÎ ¼Ôħōʱæ ĖīĘêħĘ »ê˔”ô ħĜ ËÕñŇÈËÔ ħĜ Ӕ”ņ디ĘĦæ Ģ˔”ĘĦæêī””Ę ¼”Ĥ甔ĤÊêìħ”ĠÊæ ÒĪħĤ ¼ÔĦêÊìĦĪħÎêħð ¼ĤËĘËŎĤË«ĠŃĘ

ĢËĘħñĤʱËÈ ŃðËÈ

¼ĤËĘêħÈ ¼Ęłêħð æêĪĪ ĞËŎĝōĪ ľÊêħĤħÜ ħĜ ËĕōëĐħÈ ¼ĤËĘħ¯ĪËĤħĜ ËęōëĠħÈ »Ëªīð ĢËġĘħōħºŀħÎ ®ŎĨ çĤËōħºōÊļ ¼ÎłëōËĤ ÓŇĥŇġĜħñÎ ĦĪħ””È ħŎŎĤ ÊçÕðĦæêħÎħĜ ħÎ ĢËŎōçĤĦīōħª ľËĠŃð ¼ĤËĘħÔħ¯ ħĘ »Ħ±ËĠËÈ æêĪĪ ÓŇÎĦĪĦçŎĈËĔ »ĪÊëåęņļ ĢËĘħÔħ¯ ¼ĤĪīÏÕðĪêæ ħĘ ÊçôĦĪħÎ ĪħÈ ¼ĤËĘħŎōìŃŀËÈ Ī »±ë¹ħÎ »çĤĦīōħª ¼ĤÊêħºŎĤ »ħōËĠ ħÔħĤĪīÎ ħōħĨ ĦĪħÔŋĪ ¼ŀËĔêħðËÕñŇÈ ħĘ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ»ħŀħĠŃĘ ¼ĥÕõŇĨħĤ ŃÎ ģĘħōĦê˯ ħºņļ » ĦĪħĥōìłæ ¼ÔĪ ÊæËōêĦæ ħĜ ĢËĘħÔħ¯ »ħôĦļħĨ ÊæħĘħōêËō ħĜ ħōħĨ ¼ŀłļ Ėħōĸ ĪīĠħĨv »ê˔”ĘĪ˔”Ĩ Ėħ”””ōĸ Īī””Ġħ””Ĩ ħÕñōīŇª óŎĤËĘħŎōËōêĦæ ËŎĤË«ĠŃĘ ĢħęÎ ëÕĘħō ŃÕðħÈ ħÕņĪħĘĦæ ĢËŎÕņêËŎðëªêħÎ òËęōëĠħȻ˪īð ¼ĤËĘħÝĤËĠËÈħĜ ėŇĘħō ŃÎ ħęņíŇĨ ¼ ĤæëęÕðĪêæ ËĕōëĐħÈ ħĜ ¼õŎÔĪ uĢËĘħÔħ¯»ĦĪħĤĪīÎĪĪļħÎĪĪļ ĞĦæêħÎ ħ ÔŃÕñä ĢËōĦêħ¹ħÔ ĢËĘħÔħ¯v ¼ōËōêĦæ ¼Ĥ˹êìËÎ »ħºņļ ģōëÕºĤë¹

æ디ę”Ň”ª¼”Õ”ðĦæ Ėī”ę”Ĥ˔”Î ħ”””Ĝ ĢÊæÊ甔ę”Ň”ªĪ ļħ”””ô ĢËĘħñĤʱËÈ ŃðËÈ

ŃÎ ĖħōħĤËõŎĤ ĖĦĪ ĦīŎôŃª Ģ˔”ōæêĦì ħōħĤËäħĘłĽĐ ĪħÈ »êÊçęŀīĠ

ħĘ ĢÊêĦçĤËõŎªŃä Êë””Ę ëŎ¹Êæ »ĦĪħ” È ¼ ¹êħÎÓŇÎĦæ îħĘêÊìħĨ –• ĢËōĦêËĠ±

ĦĪĦæêĦì ¼¹êħÎħÎ ĢÊêĦçĤËõŎªŃä çĤħ¯ ÒħĠīęà ħ Ę ĪīÎ ÓðĪêæ ċĤËōīġĤĪæ »ÊĪæ ĦĪħÔłæëĘ ÊçŇÔ ¼ÔËĘ ¼ĘħōħºĥŎðĪīĤ

çĤËōħºĤËōÊļ çĤħĝōËÔ ¼ñŎĜŃª ¼ĤËĘĦíŇĨ Ī ĢÊê˔”ōħ””Ĥ ĢÊī””Ň””Ĥ ¼ĤÊæÊçęŇª »Ń””Ĩħ”Î ¼ĤæëĘħĔħÔ ħĘ ĦĪħÔħĠīęà ¼ĤÊëºĤħōĸ îħ””Ę –• Ğħ”””Ę ¼”””Ĥĸ ĦĪħ””ÔĪħ” ꔔҔ”Ĝ ÊæĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈ ïŎĜŃª ĢĪīÎêÊçĥōëÎ ĢËŎęŇĘħō Ī ģðħĘ –• ĢËĘĦêÊçĥōëÎ ħĘ ¼ĤħōĸħÎêħð Ī ĦêÊçŎðëÔħĠ »ħĘħĥōëÎ Ħ±łļ ĪĪæ ÒħĠīęà ¼ĤÊêËōħĤ ħÔħĠīęà Ī ģĠÊĪĦæêħÎ ĢËŎĤËĘħŎō²ŎÔĪçĤīÔ êħðħĜ ¼ĤËĘħŎŎĘĸ˯ ¼ĥÕñåĘħª »ŃĨħÔħĤĪīÎ »ËõĠīð êħð ħ ĤħĘĦæ òëŇĨ Ī ÒħĠīęà ĢËĘħĤÊæÊçęŇªĢÊëōìĦĪĖłêħð¼ÔÊĪêËñčĤĪĪ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ » ħĤËäħĘłĽĐ » ħºņļ êħðħĜ

êĪīÕðĦæħÎ ħõĐ ħĜ æêīĘ ¼ôħÎ ¼ĤËōģōħęÎ óōæêīĘ ¼ôħÎ ¼ðËÎŅÎĦæ ÊæêĪīÕðĦæ ħĜ êĪīÕðĦæ ŃÎĢËĤÊçºĤħð Ī¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ ģÕõōħºŇÔ Ī êĪīÕðĦæ ľħ¹ħĜ óōæêīĘ ÊçŎðËŎð »ħºĠīÜ ėņçĤħĨ ħĜ uħŎŎĤ ħĤËōêËęĝŇõŇªv ĪħÈ ğÕðħÎħĠ ĦëŇĜ ĦêÊçÕĐë¹ êĪīÕðĦæ »íŇĨ ħĜ æêīĘ ħōĦĪħÈ ğÕðħÎħĠ īęŀħÎ ĢĪÊæ ¼ĠËÝĤħÈ æêīĘ ħōÊīŎŇª ¼ęŎĜËĠ ħĘ êĪīÕðĦæ »íŇĨ ¼äħōËÎ ÊçŎęŎĜËĠ ¼ĤËĘħŎōêËęĝŇõŇª ¼ōê˺ĤĦêħÎ ħĜ ħĜ ¼ęŎĜËĠ ¼ĠħäêħÕĠħĘ Ī ĢÊæĸ Ī ¼ōêËęĝŇõŇª Óņë¹ËĤêĦĪ çĤħĨħÎ ¼ōêĪīÕðĦæ ¼ĘħŎōê˺ĤĦêħÎ ŃÎ ĖħōħĤŃÎ ħÎ ÊæêĪīÕðĦæ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ Ī êĪī””Õ””ðĦæ »íŇĨ ŅÎ ŃÎ ĖħōħºŀħÎ ħÕŇÎĦçōĸ īęŀħÎ ÓŇðËĤËĤ êĪīÕðĦæ ŃÎëÔ ¼ĤÊĪħÈ ¼ĤæëęĝŇõŇª ÊçōļīĩĝĠ ĞĦæêħÎħĜ¼ĥÔë¹ħĤÊļŃä ËðËō ħōÊīŎŇª ħĘ ŅĥņæêħÎħäĦĪæêīĘ»ħõņçĤħÈ»ĦĪīÔĪħä ħĤËĠī¹ ĪħÈ Ģë¹ËĤ ĢËōŃä ÊçōêÊæêłìĪ íŇĨĞĦæêħÎħĜ êĪīÕðĦæ Ī ħęĤī¯ ħÕðÊļ ħŎōæêīĘ ħĤæëĘËĥņĪ ĞħÈ ¼ęŇôħÎ »ħĘħŎŎÕðÊļ uæêīĘ ¼ôħÎv ËÎ ¼ÎËñŎà Ī ľīðīÈ Ī ĞìħĤ Ī ĦçŎĈËĔ ËŎĤĪæ êħ¹ħÈv ħŀħĠËĠħŎōæÊçŇÎ ĞħÈ ľħ¹ħĜ ÊĪ ŅÎËĤ ĞŋħÎ ’uËÎ ¼ÎÊêħäħĤËä ĪīÎĦæ ŃÎ ¼ōêËęĝŇõŇª »êĦæħĔ ħōĦĪħÈ ŃÎ ĢËôŃęŇÔ »ĦíŇºĤħÈ ĦêĦæħĔ ħĘ ģōħęÎ ĪËĔ ħĜ ÊææêīĘ êħðħÎ ĢÊêËęĠħÕð »ļīĩĝĠ »êÊĪħðËÈ »ĦĪħĤĪīÏ«ŁĔ Ī ¼ôħÎ ¼ÔħÏōËÔħÎ ĢËġôħÎ ģŎÎħĤ »ìÊļ ĦĪħÎ ëÕŎ¯ ħōĦĪħÈ ŃÎ ÓņêçÎ ĪÊëĤËŎ«ĤÊæ ¼ĐËĠ »ĪħÈ ÓņëęÎ ħęŎÔħęŎÔ êĪīÕðĦæ ħĜ ĪÊëĤËŎ«ĤÊæ »ÊĪæħ””Î ĪÊêīåĐËĠ êħ¹ħÈ Ò˔”ĘĦæ ĦĪħ””ĤÊæê˔”Ę ¼ņļĦĪ˯ ÒÊæĦ甔ÔĪī””Ĕ óōêħ¹ħÈ Ī ÒËĘĦæ »êËęĝŇõŇª ¼ÔÊì ÊĪħÈ ÓŇ¯ħĤ ÊçōŃä ¼ŀËàĪìêħĈ »ÊæĪħð Ī ħŀħĠËĠ ¼ĤËõŎĤĪËĤ ħÕŇÎĦæ ĦĪħĤæëęŁð ĦĪħōÊêç¯êħªêħÎ êħÎħĜ æêī””Ę »ĸħ””Ĝ êĪīÕðĦæ »ĸħęÕðĦæ ¼ĥÔë¹ħĤêĦĪ çĤħĨħÎ īęŀħÎ ÓŇÎ ¼ĤËĘĦĪÊëęĝŇõŇª ħĐËĠ »êÊæêħÏÕðĦæ ÓņĪħōĦæ ħŎŎĤ ĦĪħÈ ¼ĘħŎŇÜ ħĜ ĎËĠ¼ĤÊçÔĪīĔ»ĦĪħĤĪīÎê˺ĤĦêħÎ »íŇĨħōÊīŎŇªħōĦĪħÈêħÎħĜ ¼ęŇôħÎ »ĦĪħĤæëĘëŎÎ ĦĪħäÊæ ħÎ òħĠħÈ ĦêĪīÕðĦæ »ĦĪĦêĦæ »ëÔ æëĘĦæ »ŃäħĜ ¼ĘŃĘÊæ ħōÊīÎ íŇĨ êĪīÕðĦæ êħ¹ħÈv ĦæêīĘ »ëņ²ÎħÕðĦæ ŃÎ ħōĦêĪħ¹ ¼ęņíŇĨ êĪīÕðĦæ ħęĤī¯ ĞŋħÎ uÊçŎōêËęĝŇõŇª ĞĦæêħÎħĜ ĢĦæĦæ ĦíŇĨ ĞħÈ ¼ĤçĤËęô ¼ŀĪħĨ ĢËĘĦļīĩĝĠ ħōŃÎ ĢËĘħĐËĠ ĢĦĪËä ĢËĘĦíŇĩŇÎ ¼ÕðĦæ »ĸħęðĦæ ŅŀĦæ êĪīÕðĦæ ħÎæêīĘ »ëņ²ÎħÕðĦæ ĦĪħÈ ŃÎ ÒËÎħä ħÕñōīŇª »Ńä ¼¯ħĘ ĢÊêÊæêłì ¼ÕðĦæ ¼ęŎÕðĸ Ī ¼ĘħŎōìËÏĤÊêłì êħĨ ¼ÕõªĖħōĸ ĪīĠħĨ ËÔ ÓŇÎêĦĪêħð êĪīÕðĦæ ÓŇÎ ĞħÈ ÒħÏŀħĨ ģ””Î ­ħęĝĠ ÊçōêħÏĠħĨħĜ ÓŇÎħĨ ėŇĥņīô ĢËŎĤÊīŇĤ ¼ĤËō± ĢËġôŃä ħġŇÈ ÓŇÎĦæ ĦĪħÎ êĪīÕðĦæ »íŇĨ ħĜ ħŎŎÕņêÊçĤĦĪËä ĦĪħĥōħåÎ ėōíĤ ÓðĪêçĤħÔ ¼ōêĪīÕðĦæ ¼ęŇĤËō± ħĜ ĢËġŎŎðËŎð ħŎŎĤËÕðæêīĘ ¼ĘħōĦæêËōæ ¼ĥÔëºĠħĘħÎ Ī êĪīÕðĦæħÎ ĢæëĘħõĐ ¼ÕņêÊçĤĦĪËä æêīĘ êħ¹ħÈ ħĤĦæĦæ ËŎĤĪæ ¼Üêħä æêīĘ ¼ĤËĘĦêËōħĤ ŅĜ ëŎºŇÜ ¼ęŇ«ŎñĤĦëª ħÔËęÎĦĪĦæêËōæ ħĜ ÊĪ »íŇÔħĜ »íŇĨ ¼ĤæëęÔħĠêīà ŅÎ ¼ĥņīô ħĘ Ħêłì ĢËōíŇĨ Ģ˔””ĘĦêÊæêłì ’ńļīäĦæ ĦĪħŎ¯ħÎ ħĠħĜ ŅÎ æêīĘ ĦĪħÔËęÎ Ľª ŃÎ ĢËōêĪīÕðĦæ ŌŀĪçÎħĈ ĢÊëÕð

ħ”””ō˔””ę”ōë”Ġħ”””È»ĦĪħ”””ĤÊļħ”””¹»ÊĪæ¼ĔÊëŎĈ êħ””ðħ””ĜĢ˔”ĘĦìī”Đħ””àħ”””Ô

ÓņĪħĘĦæÊĪæ òħµħĥÔĪħęęņļ êħðħĜ ĢÊçºĤĦæ ĪĢħĘĦæ ĎĦêħô ¼ĤËġōħª »ÊĪÊæ ĖħōħĝÔīĘ çĤħ¯ ĢËĠħĜêħª ĪËĤ ¼ĤËĘħĝÔīĘ ËÕñŇÈv ‘çĤËōħ¹Êļ Ī ģÔĪħęęņļ ħ””Î ģĥÕõōħ¹ ¼ŀËĔêħð »ÊĪæ ¼ ĔÊëŎĈ ŃÎĢËŎĤÊīŇĤ¼ĐĦêħô ¼ ĔËñŎĠ uËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦíŇĨ »ĦĪħĤÊļħ¹ ħÎ ĢËĘħĝÔīĘ »ħĥōêłìv ¼õŎÔĪ êħðħĜ ĢËōìīĐħàħÔ ĦĪħÎĦêħĈ »ħĥĤīð ĖħĤ ħōËęōëĠħÈ »ĦĪħĤÊļħ¹ »ÊĪæ ¼ĔÊëŎĈ »ĦêËÕĤËĠħĜêħª Īħ””È uħĘħĥÔĪħęęņļ ħĘħĥÔĪħęęņļ êħðħĜ ĢÊçºĤĦæ ħĘ ĪīÎÊīŎŇª ŃÎæīäËō Ģ±ħÜ » ÊĪæ ŃÎ ÓņĪħĘĦæÊĪæ ËÕñŇÈËÔ » ĦĪħÈêħÎħĜ ĪīÔËĨÊæ »ħÕĐħĨ ľħ¹ħĜ ĢÊçĥÔĪħęęņļ ħ””Ĝ ĢËĘħĝÔīĘ ĢËōŃä є”Î òħ””ĥ””Ĥī””ð Ī Ê甔Ôħ”Ġī””ę””à ħōħĨ ĢËŎōêËĘÊĪÊæ ėŇŀħĠŃĘ ¼ºĤĦæ ËÕñŇÈ ħ Ę ĦĪĦæëęŎõŎĤĪĪļ ¼””Ĥæ디Ę甔Ĥħ””ðħ””ª є”Î ħ ” ōħ” Ĩ ÓñōīŇª ħĘ ĦĪÊ디”ĘÊĪÊæ Ğŋħ””Î ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ òħĠħȐÓŇÎ êħðħĜ ¼ĤËġÕõŎĤ¼ºĤĦæŃĘ ÒħōËĤ ėŇª ĢËĘħĥĤīð »êÊçôħÎ ŅÎħÎ ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼ÕñŎĜv ‘çĤËōħºŎôÊļ ŃÎ Ģ˔”Ŏ””ĤÊ甔º””ĤĦæ ĎĹŎÕÉŎÈ ¼ ÕñŎĜ Ī »êÊçôħÎ ħÎ ĦĪħÔŃÕðħÎ ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ ĦĪħŎôŃä ĢħōĸħĜ uĦĪħĔÊëŎĈ »ħĥĤīð ¼ÕñŎĜ ¼ĠÊçĤħÈ ĢËġðīĈ æīġàħĠæ ‘çĤËōħ¹Êļ » ŃðËÈ ħÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ ĤËġōħªĪËĨ ħÎ ĢËĠħĜêħª ĪËĤ ¼ĤËĘħĝÔīĘ Ī Ì픔àv ĢËōÊĪÊæ ėŇŀħĠŃĘ ĦĪħõŎĤËġōħªĪËĨ ¼ÕñŎĜ »ĦĪħÈ ŃÎ ĦĪĪæë””Ę ÒħĠīęà »ħÕðÊļËÈ ĢËŎĤËĘÊĪÊæ ħĘ Ģ디º””ÎêĦĪ ĦĪħ””È ¼ÕĤë¹ ėŇĥÔĪħęęņļ ÓŇÎĦæ Ī ÓņëĘĦæ ŅÜħÏŇÜ ÓņëęÎêŃĠ ÊçĤËĘħĝÔīĘ Ī ÒħĠīęà ĢÊīŇĤħĜ ħºĤĦļ ħĘħĥÔĪħęęņļ êħðħĜ ĢÊçºĤĦæħĜêħÎ uÒËåÎÊĪæ »Ńä ¼ ÔËĘħĜ ĢÊçºĤĦæ ħĠħÈ óŎĤËġōħªĪËĨ¼ÕñŎĜ¼ĤËĘÊĪÊæ»ĦêËÎħĜ ¼ÕñŎĜv ‘çĤËōħºōÊļ ĢËġðīĈ æīġàħĠ ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļêħðħĜĢÊçºĤĦæ¼ĤËġōħªĪËĨ ħõŇĘ ĪħÈ ¼ĤæëĘêħðĦê˯ ħÎ ĦĪħÕŇÕðħÎĦæ Ī ğņêħĨ ĢÊīŇĤħĜ ħĘ »ħĤÊĪÊêæëŇðħ«ŀħĨ ėŇÔħĤËĠĦì êħ¹ ħōŃÎ ĦĪħÔĦĪËĠ ÊçĤĦĪËĤ ĪħÈ ĢËĠħĜêħª Ī ĢËĘħĝÔīĘ ŃÎ ÓŇÎħĨ óŎĤËĘħŎŎęōëĠħÈ Ī ÒËęÎÊíġŎÈ ħŎŎÕĤĦë¹ ÒËĘĪħÈ ÓŇÎħĨ »Ħī””Ň””ª ĢËŎĠÊíŎÕĝŎÈ uÓņêæĦæ êħðħĜ¼ºĤĦæħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ

ÊçŎĠĹñŎÈ ¼Îíà ¼ĘħōħĠËĥĤËōħÎ ħĜ ¼ĤËĘĦ²ņĪīÔĪ Ī ¼ĤËġŎÕõŎĤ ¼ĤĪīÏÔħĜ ĦĪīÔËĨ ¼ĤÊìËð »ĦĪħÈ ŃÎ ĢħºŀħÎ ĢËĠħĜêħª ĪËĤ êħðħĜ ħĠħÕðËÈ ¼ęņêËĘ ¼ĤËġŎÕõŎĤ »êËĘÊĪÊæ ģōêËĘÊĪÊæ ħōŃÎ ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ ÓņëęÎ ŅÜħÏŇÜ ĢËĠħĘħÎíà ¼ÕñŎĜ ÊçõŎĘħōħĠËĥĤËōħÎ ħ””Ĝ ĦĪĪæ디ĘĦĪħ””È êħðħĜ »ë¹ÊçŇª ħŎŎĔÊëŎĈ ĦĪħ””Ôłæ디ʥ””¯ ĢËŎĤËĘħŀĪħĨ ĢÊĪħ””È ħĘ ħÎ ¼ĔÊëŎĈ ¼ŀËĠīŇĤ »ĦĪħĥÕñåęņļ ŃÎ Ėłêħð ħ Ę »ħĤŋĪħĨĪħÈ ľħ¹ħĜ »êÊçôħÎ ħÕõŇĩºĤËÎ ĪĦĪħĤĪīÎŃĘ ħĜÒÊçōĦæ êËĠŃĘ ¼ĤËĥŇĩęŇª ¼ÕðħÎħĠ ÊçōŃä ¼ĤËĘĦĽªĪĽ¯ ÒËęÎêËĘ ħ ĤËŎōħõŎªħĘ ¼ĔÊëŎĈ ¼Ęħō˪īð ŅÎħÎ ĢËĘħĤæêʲÏŀħĨ ¼ĤĪī¯ĦīņļħÎ Ī ¼ĤçĤË«ðħ¯ Ī »ĪĦļĦæ˔”ōì ŃÎ ĢæëÎËĤħª ¼ōŃäħÎêħð ¼ĥÕðÊê˪ Ī ¼ðÊëĘīġōæ ¼ĠÊçĤħÈ ģŇñà êħġðħÈ Ģ˔”Ę˔”¹æÊæ »ŃðËÈ ħÎ ĒÊëŎĈ ¼ĤÊêħĥņīĤ ¼ ĤħĠīÝĤħÈ

ĒÊëŎĈ ¼ĤËĘĦĪÊêæëŇðħ«ŀħĨ ħõŇĘ ģŇñà æËÈīĐæ ĦĪħõōëÔ ¼ĘħōĸħĜ ¼ġņêħĨ ¼ÔħōËĘłêħð ¼ĤÊīōæ ¼Ęłêħð ħĘ ĦĪĦæëęÔĦļ »ħŀÊĪħĨ ĪħÈ ĢËÕðæêīĘ »êħĥņīĤ ÓŇÎæëĘ¼ęŎĜËĠħĜ »ÊĪÊæ ğņêħĨ ¼ĤæëĘêħðĦê˯ ŃÎ ğņêħĨ ħÕņëŇĥÎ »Ńä æëĘÊëęôËÈ»ŃðËÈ ŃÎ ĪĢËŎĤÊīŇĤ¼ĤËĘħõŇĘ Ģħ””ōĸħ””Ĝ Ê甔ꔔō픔Ĥ ¼ĘħōĦçĥōËÈ ħ” Ĝ ħ” Ę Ī êËŎðëª ¼ĠŋĦĪ ĦĪħġņêħĨ ¼ÔħōËĘłêħð ĦĪħÕņêæĦæ¼ęŎĜËĠ¼ĤËĘħÔħĠŃÔ ¼ĠĹñŎÈ ¼Îíà ĦĪĦë””Ô ¼ĘħōĸħĜ ¼ġôËĨ Ēê˔”Ô ¼ÔħōËĘłêħðħÎ ¼ĔÊëŎĈ ĒÊ디Ŏ””Ĉ »ê˔””Ġє””Ę Ėłêħ””””ð»ë””º””Ň””Ü »êĦĪ˔”Ġħ””Ü ¼ĘħŎŎðëªÊļ Ò˔””ĘĦæÊĪÊæ ÓņêçÏĠËÝĤħÈ ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ êħðħĜ ¼ĥĤīð ¼Îíà ĦêĪħ¹ »ħŎōêËĘÊĪÊæ ĞħÈ ħĘ ħōÊçęŇÔËĘ ħĜ ÊçĔÊëŎĈ ¼ÔħĠīęà ħĜ ŃÎ ħōĦæËĠËÈ ĒÊëŎĈ ¼ĤËĠħĜêħª łĽĠħÈ ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ êħðħĜ ĢÊçºĤĦæ

ĒÊëŎĈ ¼ĤÊëōìĦĪ Ėłêħ””ð ¼ęŎĜËĠ »êīĤ »êËĠŃĘ Ėłêħ” ð Ěĸħ””Ü ĞËĠ ¼ĤÊæêħð ¼ĤËĘħĜħðħĠ Ī ÊçČħÎ ħĜ ÒËĘĦæ æëĘ ĒÊëŎĈ »ħĠËĥĥÔĪħęęņļ ¼ÔħÏōËÔħÎ ĒÊëŎĈ »łĽĠħÈ ńīÔĪĪËÔ ĢËōËęōëĠħÈ »Ëªīð »ĦĪħĤËõĘ ĢËŎĤËĘÊļĪëŎÎ ĸĪĪæêħĨ ÊæħĥÕõŎĤÊæ ĪħĜ æëĘ ĦĪħōļŃ¹ ĒÊëŎĈ ¼Õõ¹ ¼äłæĪêËÎ » ĦêËÎêĦæ ¼ ”Ĥæ디Ęêħ””ðĦê˔”¯ êħ””ðħ””Ĝ ĢËŎÕäħÜ Ī ¼ĤæëĘÊêËĘ »ħºņļ ħĜ ĦĪĦæë””Ę ĢËĘħõŇĘ Ģ˵ħŎŎðËŎð ĦíŇĨ ħĘ »ħōħĤ²ŎĜ ÛĥŇª ĪħÈ ¼ĤæëęĤÊĪÊëĐ ËĨĦĪêħĨ ĦĪĪæëĘ ĢËŎÕðĪêæ ¼””ĠÊ甔Ĥħ””È ħ””Î ĢĪī”””Î є”Î ħĤËĤ²ŎĜ Īħ””È ĪħÈ ģŎĤĦæËĠËÈ ħĘ »ħĤËÎíà ĪħÈ »êħĥņīĤ ĢĪīÎ »ĪĪìĦê˔””È ħ Ę ¼ ôħĤÊêËÕĤËĠħĜêħª ĦĪħōŃä »ĸ ÊçōËŎÔ Ģħ””ĘĦæ ĞÊçĤħÈ ħÎ »êËĠŃĘ Ėłêħð ¼ð˪īð ¼ęŎĜËĠ »êīĤ ĪËĥŇªħĜ ħĘ » ħĤŋĪħĨ ĪħÈ ŃÎ æëĘ ¼ĔÊëŎĈ ÒÊçōĦæ ÊçŎĤËġÕõŎĤ ¼ęŇĤÊìËð ¼ĤËĥŇĩōæħÎ ĞħÜêħð Ī ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ ¼ĤæëĘÊíġŎÈ ŃÎ

¼ĐĦêħô ¼ęŇĤËġōħª Ħê˔”ōĽ””Î Ī ħōħĨ ħĤħōĸĪīĠħĨ ħĘ ÓņëęÎĦæËĠËȼĤËġÕõŎĤ ģÎ ĖŃĘ »êħðħĜ ĢËĘħŎŎðËŎð ħĜ ďōħñĤ ħŎĜËĈ ê˔”Õ””Ĥ˔”Ġħ”Ĝêħ”ª ħĘ ĪĪļħÕñä »ĦĪħ””È ħŎŎĔÊëŎĈ ¼ÕñŎĜ ĢħōĸħĜ òħōħĠËĥĤËġōħª Īħ””È ħ””º””ĤĦļ êħðħĜ ¼ºĤĦæ ĦĪħĤÊêħĥņīĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ģÎçĤħÎ˪ »ĦīŇª ĖħōĸĪīĠħĨ ËÔ ÓņêçÎ »ĦêħÎ ¼ÕñŎĜ ¼ĤËĘħŀÊĪħĨ ¼ŇªħÎ ĞŋħÎ »Ħ±łëªŃÎ ėņçĤħÎ ĦĪĪæëęōÊĪÊæĒīĐÊĪħÔ ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ ¼ĤæëĘçĤħðħª »ËðËō ħĜ ĒÊëŎĈ ¼ÔħĠīęà »ĦĪħ””Î ÓņëęÎæËōì »êĦĪ˔”Ġħ””Ü ¼””ð디ªÊļ ÊçęŇŀËð »ĦĪ˔””Ġ ÒÊçÎ ĞËÝĤħÈ ħōħĠËĥĥÔĪħęęņļ ĪħÈ êħðħĜ ¼ŀīÏĔ ĪīÎ ¼¯êħĨ ¼ôħĘħĠËÝĤĦêĦæ Ī »ħĠËĥĥÔĪħęęņļ ¼ĤæëęņīÔĪĪËÔ ŃÎ ÒËęÎ ĢæëĘ ÊêËĘ ĪËęōëĠħÈĪ ĒÊëŎĈĢÊīŇĤ ¼ĥĠħÈ ŃÎ ħĘ »ħōħĤ²ŎĜ ÛĥŇª ĪħÈ ¼ĤæëęĤÊĪÊëĐ Ī ĦĪÊëĥŇĩęŇª ĢËĘĦĪÊêæëŇðħ«ŀħĨ ħõŇĘ

æħġàħÈ ËĤÊì çŎĈħð ĚËĠħÜ ŃðËÈ ĢËäħĠħà ğĜËð

¸ĤĦæ ĒÊëŎĈ ¼ĤËĠħĜêħª łĽĠħÈ ĦêËōĽÎ »ħõĘħô˪ »ħĠËĥĥÔĪħęęņļ êħðħĜ ĞŋħÎ ÒÊçÎ ĒÊëŎĈħĜËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦíŇĨ ħōÊīĤËŎŇª ĢÊêËÕĤËĠħĜêħª ħĜ ĖħōĦêËĠ± ėņ±łļ çĤħ¯ ŃÎ ħĘħĤÊçºĤĦæ ħŎŎĤ êĪĪæ Ėłêħ””ðħ””Ę Òħ””Ï””ō˔”Ôħ””ΐӔ”ņ디唔ÎÊĪæ ¼ðËŎð ¼ęŇÔħġŀħĨ ĒÊëŎĈ »êËĠŃĘ ¼ĤËĥŇĩōæħÎ ŃÎ Ò˔”ÎĦæĦī””ņļħ””Î ¸Ĥë¹ ħÎ ÒĦêËÎħð ¼ĤËġÕõŎĤ ¼ĘħŎŎºĤĦæŃĘ ¼ĤæëÎĦīņļħÎ »ìÊīŇô Ī ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ »ĦĪħÈ »ÊĪæħĜ ĒÊëŎĈ ĦĪħĤæëęŇÜħÏŇÜ ¼ČËĤŃĔ ħÕŇ¯Ħæ ħĜ ¼””Ĥ˔”Ġħ””Ĝêħ””ª ¼””Ęħ””ōĦĪ˔”¯êħ” ð ¼ĤÊìħĤ »êĪĪæ ħÎ ŃðËÈ ŃÎ ÊçęŇĤÊĪçŇĜ ÓņëåÎÊĪæ ėņ±łļ çĤħ¯ ŃÎ ħĘħĤÊçºĤĦæ Ģ˔”ōĦ²””ņêæ ĢË¹Ń¹īÕđ¹ »ĦĪħ””Èêħ””Îħ””Ĝ

ħµħĠËĥĥÔĪħ¶¶ņļ êħðħĜ ¼ĤËġÕõŎĤ ¼ĤÊìËð ¼ĤËĥŇĩÕðĦæħÎ ŃÎ ¼Ĥ˵ħŀĪħĨ ħĜ ħĠÊĪĦæêħÎ êËĠѵ ³łêħð


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ±êĪī”””Ę˔””Î ¼”””ÔĪħ””””Ĥ »êħ””””ÎĦī””ņļħ”””Î

ħōÊçĘīĘêħĘ »êËô ħĜ ĒÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ ¼ĘĦæħō Ÿ™•

¼ĜħĈ ĸħĠ çĈħð ĖīĘêħĘ

ľËð ħōÊīŎŇª ĦìĪ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ ¼ñĤʱËÈ ħōÊæĪĦëÎ ħĜ ĪËä¼ÔĪħĤ ¼äëĤ ľËð ħÎ Ėħō ¼äëĤ ħōħĨ ĦĪħ””È »êħ”¹ħ”È Ī —•˜• ¼ŀËð ħĜ ĪËä¼ÔĪħĤ ěŎĠêħÎ ħÔËĘĪħÈv ħęĤī¯ êĸłæ —•• ħÔ˺Π¼ÕðĦæ ëņ± ħÕņĪħĘĦæ ÒĪħĤ ¼ÔŋħðĦæ ĞĦêÊī¯ ¼ĤĦĪËä ĒÊëŎĈ uĦĪĦėŇªŃÈ ¼ÔĪħĤ ħĜ ħĤËĩŎÜ ¼ÔŋĪ ģōëÔçĤħĠħŀĪĦæ »êËô ħĜ òħÔĪħĤ ĪħÈ »Ÿ™• Êç¹Ħæħō ¼ġņ±ļ ¼ĤËäĪĪļ»ÊĪæħĜħĘ ħōÊçĘīĘêħĘ ĪħÈ êħðħĜ êłì ¼ĘħŎŇĤĹġĝĠ ĦĪħñĈħÎ ħÎ ħĤÊëņæĪ˯ ĪħĜėņêłì Ī ħōħĨ ĦêËô ģĤÊìĦæ ¼ÔĪħĤ ¼ŇĤĹġĝĠ ħ””ōÊī””Ĥ˔”Ŏ””Ň””ª ė””ņ甔Ĥħ” ĨÒ˔”ĘĪ˔”Ĩ ÊĪ ÒĪħĤ ¼äëĤ ¼ĤËõĘÊæ ħĜ ¼ĠÊĪĦæêħÎ ģĤÊīÔħĤ ĢËĘĦêħĥŇĩĠħĨêħÎ ħÔŋĪ ÒËĘĦæ ħĘ ģĥŇĩÎ ÓðĦæħÎ æ˔”ōì ¼ĠħĨêħÎ ĦìĪ ¼ĤæëęĠħĘ »ŃĨħÕŇÎĦæ óōĪħÈ »ħĤÊìËŎĥõŇª ĪħÈ ľħ¹ħĜ æêĪÊêħ””Î ħÎ ĪħÎ ÓņëĘĦæ ÊçŎĤËĩŎÜ ¼ĤÊçŇªĦêħª ħĜ ĖīĘêħĘ ÓņëĘĦæ ĢÊĪļĦĪ˯ ĦĪħôħōŃĨ ÓŇĥŎÏÎ ĦĪħōŃäħÎëÔËōì ¼ðËŎð »ìŃŀËÈ »ËŎĤË«ĠŃĘ»êħÎĦīņļħÎ »ħÔĪħÎ ħęĤī¯ ¼ÔĪħĤ ¼ĘĦæħō » Ÿ™• v êĪīĘËÎ ¼ÔĪħĤ ħĜ ĦĪħÈ uħōÊçĘīĘêħĘ »êËô ħĜ ĒÊëŎĈ ħºŁŇĘ ħĜ ėņçĤħĨ ËÕõŇĨ ħĘ ħōÊçęŇÔËĘ ħÔħĤĪīÔĪħĘħĤ ĦêËô ĪħÈ ¼ĤËĘħŎŎÔĪħĤ »ħºŁŇĘ ÓņëĘĦæ óŎĤÊĪļĦĪ˯ Ī êËĘ ÓņëęÎ ÓðĪêæńīĤ ¼ÔĪħĤ Ć˔”Ĥħ””Ġ ã””Ň””ô ĦĪħ”””ōĦê˔””ÎĪħ”””Ĝ »ËŎĤË«ĠŃĘ »êħ””ÎĦī””ņļħ””Î »çōħÎīĈ īĘËÔ ĒÊëŎĈv ‘çĤËōħºōÊļ êĪīĘËÎ ¼ÔĪħĤ ÊëęôËÈ »Ńä ¼ÔĪħĤ ¼ĘĦæħō ËÕñŇÈ ėŇÕô ĪīĠħĨ ħĜ êħÎ òħġŇÈ ĦĪĪæëĘħĤ »Ħ²ņļ¼ĥÕðÊê˪ Ī ĢËĥŇĩĠħĨêħÎħĜ ëŎÎ uĦĪħĥōħĘĦæħĠħĨêħÎ ĪħÈ »ĪÊëęōêËōæħÎ ËÕñŇÈËÔ »ĦĪħÈ ľħ¹ħĜ ĦçĤħ¯ ĒÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ ¼¹Ħæħō ĦĪÊëĤÊìħĤ ÒËĘĦæĦĪħÎĦ±ËĠËÈ »çōħÎīĈĆËĤħĠ ĞŋħÎ ħĜĒÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ ¼ĘĦæħō» Ÿ™• v ħĘ ––š ħÔËĘĦæ ħĘ ħōÊæ ĖīĘêħĘ »êËô ĦĪĪæ디ꔔōÊĪ òĦĪħ”””È ěŎĠêħÎ êËŎĝĠ ģōëÔĦêĪħ¹ĞĦêÊī¯ ĢĦĪËäħÕŇÏÎ ĒÊëŎĈ

»çĤĦĪËĤ ¼ÔħĠīęà ĊËÎĦæ ¼ĜħĈ ¼ÔħĠīęà êħ¹ħÈ ħŎŎĤ »êĸ ÓņĽęÎ Ėħ¯ ÓņĪħŎÎ ğņêħĨ

ÊçōħµĦê˵ ¼ĤËĥŇĩŇÜħÎ ¼Ô˵ħĜ ÒĪħĤ »ħ¹Īŋ˪¼¶ņçĤħĠê˵

ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ êħ””¹ħ””È ¼ęŎĜËĠ ħĜ ÊĪÊæ ŃäĪħÕðÊļ ÓņëĘħĤ ÊíġŎÈ ĦĪħĥŇõęÎ ĞħĘĦæËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦíŇĨ

»êħ¹ħÈ òħōĦêËĠ±ĞħÈ ěŎĠêħÎ ĢŃŎĜëÔ ¼ĤËĥŇĨêħÎĦĪ ¼ÕðËÈ êħ¹ ÓŇÎĦæ ¼ĤĪīÎæËōì ¼ĤÊêËÜ ¼ÕðËÈ ĦĪħÕņļħºÎ ĒÊëŎĈ »ç””ōħ”ÎĪì ëÎħÜ ëĔËÎ Ò˔”ĘĪ˔”Ĩ ‘æëęōÊëęôËÈ ĒÊëŎĈ »ÊêÊæ »ë””ōìĦĪ ÒĪħĤ »Ħæê˔”Ĥħ””Ĩ ĦìËŎĤ ħÎ ĒÊëŎĈv ¼ŀËð Ħæ »ĦĪ˔”Ġ ħĜ ĦçĥŇĨ Ņð ŃÎ »ħºņļ ħĜ óōĪħÈ ÒËęÎ æËōì ÊæĪīÔËĨÊæ ¼ÔêħĘ ħĜ êĸłæ êËŎĝĠ ĪĪæ¼ĤæëęÜêħä uÊæĪīÔËĨÊæ¼ŀËðħĜ ÊçÔĪħĤ ¼ĤËĥŇĩōæħÎv ‘çĤËōħºŎôÊļ »çōħÎĪì ËŎĤË«ĠŃĘ »êËĘĪËĨ ħμÕñōīŇª ħÝĤËĠËÈ ĪħÈ ¼ÔêħĘ »ĦĪħĤæëęņīĤ ŃÎ ħĤËĘħŎŎĤËĩŎÜ ¼ĤËĘËÕĐħĨ »Ëō±ŃĜħĥĘħÔ ħÎ ħĘ ÒĪħ””Ĥ uÒËĘĦæ êËĘ ĪĪæëÎÊļ »Ħæħð

—•• ħÔ˹Ħæ —•˜• ¼ŀËð ħĜ ÒĪħ””Ĥ ¼””Ôŋħ”ðĦæ ÊçõōêħÏĠÊêħÎ ħ””Ĝ êĸłæ ĖĦĪêħĨ ÒËĘĦæ æËōì ėŇªŃÈ »ĪÊëåęņļ ÒĪħĤ ¼äëĤ êħ¹ ÒËĘĦæ òĦĪħĜ îËÎ ÒËĘĦæ ÊĪ ÓŇÎ ÊçĠÊĪĦæêħÎ ¼ĤËõĘÊæ ħĜ ģĤÊīÔħĤ Ģ˔”ĘĦêħ””ĥ””Ň””ĩ””Ġħ””Ĩêħ”Î ħ”””ÔŋĪ ħĘ ģĥŇĩΠӔ”ðĦæħ””Î æ˔”ōì ¼ĠħĨêħÎ Ī ĦìĪ ¼ĤæëęĠħĘ »ŃĨħÕŇÎĦæ óōĪħÈ æêĪÊêħΐÒËĘËĤ ĢËĩŎÜ ¼ôħÎòħĘĦ²ņļ ¼ĤÊçŇªĦêħªħĜ »ħĤÊìËŎĥõŇªĪħÈ ľħ¹ħĜ ¼ĘĦæħō ¼ÔħÏōËÔħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĤËĩŎÜ ħÎĢÊçęŇªŃÈ »ĦĪĦêĦæ ħĜ »ħĤËÔŋĪ ĪħÈ ÒËĘĦæĞħĘ Ÿ› »Ħ²ņļ Ÿœ ¼ĤĦĪËä ėŇªŃÈ ¼ĤËÔŋĪ Ėħō ħÔËĘĦæ ħĘ ģĤËĩŎÜ ¼ÔĪħĤ ¼ĘĦæħō

¼ĘħōħºŁŇĘ çĤħ¯ êħ¹ħÈ Êçęņ±łļ ħĜ ĢÊĪļĦĪ˔”””¯ Ӕ”ņ디ꔔÎӔ””ðĪêæó””ņī””Ĥ š••Ī ĢŃŎĝĠ— ħÔ˺ÎħĘĦ²ņļÓņëĘĦæ ĦĪĦĪĪļ ĪħĜ uÊçęņ±łļ ħĜěŎĠêħÎ êÊìħĨ ħÎ »êłì ¼ĘħŎŎÕñōīŇª ÊæËÕñŇÈ ħĜ ĒÊëŎĈ »ĦĪħÈ ŃÎ ÊçĤËĩŎÜ ħĜ ħÔĪħĤ ¼ĤËĘËŎĤË«ĠŃĘ ĦĪħÕŇĥÎ ÒËŎĥÎ ¼ĤËĘħŎŎÔĪħĤ ħºŁŇĘ ĞŋħÎ ÒËęΠӔ”ðĪêæ ń īĤ »ħºŁŇĘ Ī »ħĤËō²ŎÔĪçĤīÔ ĪħÈ »ŃĨħÎ òËÕñŇÈËÔ ËŎĤË«ĠŃĘ ËÕõŇĨ ĢĦæĦæĪĪļ ĒÊëŎĈ ħĜ ĒÊëŎĈ ħĥŇÎ ģŎĤĦæËĠËÈ ÒĪħĤ ¼ĤËĘĦêĪħ¹ ¼ÕðËÈ ħĜ ĢĪÊëĘ ħĘ òħĤËÕðħÏņë¹ ĪħÈ ĢÊçĘĪī°Î »ħºŁŇĘħĜ Ī ģŎĤ ÊçÕñōīŇª ¼””ñ””Ĥʱ˔”ȼ””””Ôêє”””ªÊļ¼””Ň””ªħ””Î ěŎĠêħÎ Ėħō ¼äëĤ ĦìĪ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ

uÊçĤËĩŎÜ ħĜ ÒĪħĤ ¼ĘĦæħō ¼ÕñĤÊì ¼ĘħōĦĪħĥō²ņīÔ ¼ŇªħÎ ¼ĘĦæħō ¼ĤĦĪËä ħÔŋĪ ĞĦêÊī¯ ĒÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ ¼””ÔĦêÊìĦĪ Ğŋħ””Î ÓŇÎ ÒĪħ”Ĥ ģōçĤħ¯ ¼ÕðÊļ¼ĘĦæħōħōÊīŎŇª ĒÊëŎĈ ħōħōĦ²ņļĪħÈ »ĦêËÜ Ņð »ħĤËō²ŎÔĪçĤīÔ ĪħÈ »ŃĨħÎ ĪīÎĦæļħ«ŇÔ ÊçŇª ¼ĔÊëŎĈ êħÎĪħĠħĜ ľËð Ī˯êħÎ ¼ĘħōĦīŇôħÎ ÒĪħĤ ¼ĤËĥŇĩĠħĨêħÎ »êħÎĦīņļħÎ ÒËĘĪËĨ ĪīÎÊçĥōìħÎÊæ ħĜ ĪħÈ êħ¹ħÈ ĦĪĦæëęŎĤĪĪļ êĪīĘËÎ ¼ÔĪħĤ »ŃĨħÎ ħĘ ĦĪħĥņëęÎ ĦæËĠËÈ ħĤ˺ÕñņĪ ĦĪīÕõōħºŇª ĢËŎĤËōì ĦĪħĤËĘħŎō²ŎÔĪçĤīÔ êÊìħ””Ĩš•• ħ””Ĝ Ģ˔”ĥ””Ň””Ĩêħ””ÎĦĪ»Ħ²”””ņļ ěŎĠêħÎêÊìħĨ œ•• ħÕŇÎĦæ ĦĪħĝŎĠêħÎ

Īī””Î Ģ˔””””µË””””ōç”Ŏ”Ġ »Ī˔”””¯ ħ””””Ĝ êĪĪæ

ĦĪÊëĘħĤ îËÎ ğņêħĨĪ ËŎĘêīÔ¼ĤËĘħĥÕõŎĤÊæħĜ ®ŎĨ ÓðħÏņë¹»ĦīŇôħμĤÊìêËÎĢ˧ëŎ°ŇĤ ËÕñŇÈËÔ ğņêħĨ ¼ ÔħĠīęà ÓŇÎħĤ ĦĪīÕôłëĐħĤ ¼ÔĪħĤ ëÕŎĜ Ėħō

¼ĤËĘĦíŇĨ »Ń¯īÔËĨ »æÊìËÈ ¼ĤËÝōêĸ »ħ”””””ĔĸĦæ ģ””ō디Ք”º””Ĥ디¹Ë””ę””ō디Ġħ” È ħĤŃÕĥôÊĪ Ī ÊçČħÎ »ħµħĠËĥĥÔĪħęęņļ

¸ĤËĠ òħô »ÊĪæ ĦĪħÔËęÎ ËŎĘêīÔ Ī˯ ħōĦæËĠËÈËŎĘêīÔ¼ÔħĠīęà ËÝĥŎÈ Ī ĦĪħÕŇĥŇõåÎ ÊçōŃä ¼ÔħðËŎð ħÎ ĦĪħÔËęÎ ëŇĜĪħĨ ħĜ »êħºŁñĤīĘ ÒËęÎ ğņêħĨ¼ĘłêħðħĜ »ÊìīõŇª ËĐħÕñĠ Þĸħ””Đ ĦĪħ””ōĦê˔”Ï””Ġħ”Ĝ ¼ĤËĘħŎōçĤĦīōħª »ħºĤËĠêħĐ ¼ðëªêħÎ ÊĪ ¼Õôv ¼ÔĪ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ÊæëŇĠ²ÔËĘĖħō »ĦĪËĠħĜ ħŎŎĤÊæËŎĤæ ħĜ ħĤŋÊĪħĨ ĪħÈ ÓņëęÎ ģÔĪħ””””ę”ęęņļ ¼ÔħĠīęà ĦĪħŎŎÕðÊļ ħĜ ĢêĪĪæ ŃΠӔ”Ň””Î˔”ĤÊæ ¼””””ÜêħĠ ˔”Ŏ””Ęêī””Ô ¼ÔħĠīęà ÓŇÎħÈ Ī ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà uÓŇÎçĤħÎ˪ »ĦīŇª ğņêħĨ ĖĦĪ ħ”””ġ”””ŇÈv ¼” õ””Ŏ””ÔĪ ğ””ņêħ””””””””””””””Ĩ ¼””Ôħ”””””””””””””Ġī””ę”””””””””””””””””à »Ë”””¹êĦæ ËÕñŇÈ ĦĪĪ甔Ĥ˔”ōħ” º””Ĥ˔”ĠÊļ ģŎŀËáôŃä Ī ĦĪħÔĦĪÊëĘ ĢËĘħŎōçĤĦīōħª uËŎĘêīÔ ľħ¹ħĜ »çĤĦīōħª ħÎ ħĜ ŃðËÈ »ħĤËōêËŎĤÊì ĪħÈ ¼ŇªħÎ ¼ĥŇĩĤħÎ ¼ĘêīÔ ¼ęņçĐĦĪ ÊæĪĪæ디ÎÊļ ¼ĥÕõŎĤÊæ ĢËĘËōçŎĠ »Ī˯ħĜ êĪĪæ Ī ĦĪÊçĠËÝĤħÈ ĖŃĨæ »ê˹íņê˪ ľħ¹ħĜ ĖŃĨæ »ê˹íņê˪ ħĘħĥÕõŎĤÊæ ħĜ Ī ĦĪħÔĦĪĪæëĘ Ò˪ĪĪæ ¼Õ”””””””õ«ŀ˔””ª »Ń””¹ī””Õ””đ””¹ ¼ĤÊçĠËÝĤħ”””””È є”Î ĢËÕðæêīĘ¼ġņêħĨĢÊīŇĤħĜŃäĪħÕðÊļ uËŎĘêīÔ ¼ĤËðëªêħÎ Ī »ĦçĤËĠêħĐ êĦĪ˔”ō êËÎħÜ ÊīŎĜ ŃÎ êĪī””ĥ””ð ¼””ĤÊĪħ” ð˔”ª¼”Ĥ˔”ĘĦ픔Ҕ”Ĩ ¼ęŇĥÔĪħęęņļ ®ŎĨv ¼””ÔĪ ŃðËÈ ËŎĘêīÔ ľħ”¹ħ””Ĝ ¼ðËŎð »ì˔”Îêħ” ð Ėħō »ĦĪËĠħĜ ÓņëĘËĤ ĦĪÊëĘħĤ êŃĠ Ī ħĠËĥÕôÊæËō ÊæĦĪħĤĪīÎŃĘ »ëŇĠ²ÔËĘ ®ŎĨ »êÊæ˹ËÈ ÓņëęÎ ł±ÊĪ ģÕõōħºęŇĜ ğÎ óōêÊæ˹ËÈ »ĦĪħÈ ğŎĤ ėŇĥÔĪħęęņļ ®ŎĨ ľħ¹ħĜ ¼ġðĦļ ¼ęŇĥÕõŎĤÊæ ®ŎĨ uĦĪÊëĘħĤ »ìËÎêħð ¼Ęħō˹ìĦæīĠÊæ

ħĘħĘħª ¼ĤËĘĦíŇĨ »Ń¯īÔËĨ »Ëºņļ ¼””Ęêī””Ô »łç””Ĥ˔”Ġє”Ę Ī ħ¹êħġõŇª ĦĪħĥÏÎ ħĘħĘħª »ĪĪļħÎĪĪļ ĦĪħĘħōħÎ ĦêŃÜ ĪīĠħĨ òËŎĘêīÔ ¼ÔħĠīęà Ī ģŎÎÊæ ĖħŎŎĤħĠħĔħÔ Ī ĖħŎŎÕñōĪÊçŇª ¼ŇªħÎ êħĨ ħĘħĘħª ¼ĤÊçŇĜ ŃÎ ÒËĘĦæ êħðħĜ ÊçĤËĘħĤçĤËōħ¹Êļ ħĜ »ħĤŋÊĪħĨ ĪħÈ ĦĪħĜ îËÎ ĦĪħÔĦĪīÎĪŌÎ ħĘħĥÕõŎĤÊæ ¼ĤÊêÊçĘħ¯ ħĜ ħĘ ėŇðħĘ êħĨ ĦĪÊëĘ Ī óōËðËÈ ĦĪħÕŇÎĦæËŎÜ ħĘħĘħª ŃÎ ÒËĘĦæ ĦĪħĥŎ°Ň«ŇĜ ¼ĘêīÔ ¼ÕŎĠ Ī ĢËĘħŎōêËŎĤÊì ¼ĤæëĘÊëęôËÈ ëÔËōì ¼ÔËĘħĜ ëÕõŇª ħĘ »ħĤÊĪËĤ ĪħÈ ĪīĠħĨ ËŎĘêīÔ ŃÎ ¼ġôËĨ ĒêËÔ »ħĘħĤÊæêħð ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ħĘ ĢĪīÎÊëĘÊëęôËÈ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ÓŇÎħÈ ĢĪÊæ »ĦçŀÊæ ¼””Õ””ðĦæÊļ Ģ˔””ĘĦĪÊ디”ĘÊĪÊæĞħ” Üêħ” ð

»ĦĪħ” Èє”Î Ò˔”ꔔΠŅÜħÏŇÜ ğ””ņêħ” Ĩ ľħ¹ħĜ ¼ÔħōËÕðłæ »çĤĦīōħª ËŎĘêīÔ ÒËĘĪħȐÓŇÕðħÏÎ ĢËÕðæêīĘ¼ġņêħĨ ÊçōŃä ¼ÔħðËŎð ħÎ ËŎĘêīÔ ¼ÔħŀĪĦæ »ħ””ĤŋÊĪħ””Ĩ Īħ””È ¼ŇªħÎ ĦĪħÕŇ¯Ħæ ¼ĥÕõŎĤÊæ êħðħĜ ÊçĤËĘħĤçĤËōħ¹Êļ ħĜ ÊçČħÎ ¼ĤËðëªêħÎ Ī ğņêħĨ ¼Ęłêħð ¼ÔħĠīęà ¼ĤÊçŀĪħĨ ĦĪħ””ōĪī””ÎĪŌ””Î »ĦĪĦêÊīä ħĤËĥŇĨ ŃÎ ħġņêħĨ Ī ĒÊëŎĈ ¼ĤËĘËŎ¯ ħ””Ĝ ħĘħĘħª ¼””ĤÊêÊ甔Ęħ” ¯ »Ëºņļ ¼ĥōĽÎ Ī ĢËÕðæêīĘ »êĪīĘËÎ ħĘħĘħª ¼ĤËĘĦçĤĦĪËĤ ĢÊīŇĤ »çĤĦīōħª ¼ġņêħĨ Ī ˪ĪêĪħÈ ľħ¹ħĜ âËô ħĜ ¼ĤËĘĦíŇĨ ¼ĤæëĘëŎºŇÜ Ī ĢËÕðæêīĘ ħĤËō²ŎÔÊëÕð ħ¯ĪËĤ ĪħĜ ħ¹êħġõŇª ¼ĤËĘĦíŇĨ ħĘ»ħĤ˯ĪËĤĪħÈ ÒħÏōËÔħÎ ¼ĥōĽÎ ģŇÜħÕõŎĤ ¼ŇĜ ħĘħĘħª

Ģ˹łæêËÈĪ Ěī¹

ĦĪÊêËÈ ħÔËĨ ËęōëĠħÈ ¼ĤËðëªêħÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ħõŎĠħĨ ¼”””Ĥæ디”ę”””Õ”””ðĪêæħ”””Ĝ»ìÊī”””õ”””Ň”””ª ËŎĘêīÔ ľħ¹ħĜ ĦĪĪæë””Ę »çĤĦīōħª ¼Ęłêħð ī””ĘĦĪ òħŎōçĤĦīōħª Īħ”È ŃÎ ¼ĤÊìêËÎ Ģ˧ëŎ°ŇĤ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ĪīÎæëĘ ŃÎ »Ħ±ËĠËÈ ÒħðĪħÉĜ Ēêħô ĪħÈ¼ŇªħÎ uħĤËĘËōçŎĠ »Ī˯ħĜêĪĪæv ĦĪħÔĪÊëĘĪŌÎ ħĘ ľÊĪħĨ »ħĤÊĪ˯êħð Ī ğņêħĨ ¼Ęłêħð ĢÊīŇĤ »êÊ甔ōæ ħĜ ħÔħĤĪīÕõōħ¹ ËŎĘêīÔ ¼ĤËðëªêħÎ ħĘħĘħª ¼ĤÊêÊçĘħ¯ »±æ ėŇĥÔĪħęęņļ »ê˺ĤĦêħÎ ģĤÊīÕÎ ÊĪæĪħĠħĜ »ĦĪħÈ ŃÎ Ħ±ËĠËÈ ĢËĘĦĪ˯êħð ĦĪħĥÏÎ ħĘħĘħª çĤħ¯ ËŎĘêīÔ ¼ĤËðëªêħÎ ĢħĘĦæ òĦĪħÎ »ĦĪËĠħĜ ÓŇÎĦæ ĦĪ˔”ĤÊæ ĢËŎęŇÜêħĠ ¼ÔħĠīęà ÊæĪī””Ô˔”ĨÊæ ¼ºĤËĠ òħôğōêħĘĢÊìêËĘ ğņêħĨ

¼ġņêħĨ ĢÊī””Ň””Ĥ ¼ĤËĘħŎōçĤĦīōħª »ħÕðÊļËÈħÎ ËŎĘêīÔ Ī ĢËÕðæêīĘ ¼ñĤʱËÈ Ī ÒÊĪļĦæ ĦĪħĤĪīÏęōíĥęŇĜ êħðħĜ ¼ęŇÔêŃªÊļ ËŎĘêīÔ »ëŇĥŀÊĪħĨ ħĜ Ī ĦĪĦæ디ĘĪŌ””Î ħĥÔĪħęęņļ Īħ” È »ħŎōçĤĦīōħª ĪħÈ ĦĪīÔËĨ ħĘħÔêŃªÊļ Ī ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ĢÊīŇĤħĜ ËÕñŇÈ »êÊçōæ »ÊĪæħ””Ĝ ĦĪīÏÕðĪêæ ËŎĘêīÔ ÊçČħÎ ħĜ ËŎĘêīÔ »êħĥņīĤ Ī ¼ĤÊìêËÎ ħĜ ¼ĤÊìêËÎ ĖĦĪêħ””Ĩ ĦĪÊê˔”È ħÔËĨ ¼ÔËĘħĜ ÊçŎĤÊĪħĠËĤ±łļ ¼ĘħōĦëºĤŃĘ ŃÎ »ħ””Ęħ””ĤÊæêħ””ðħ””Ĝ »ĦĪħ”””ĤÊļħ”””¹ ĦĪħÈ ŃλĦ±ËĠËÈËñĤĦêħĐĪ ËęōëĠħÈ ¼ġņêħĨ ĢÊīŇĤ »çĤĦīōħª ħĘ ĪīÎæëĘ »êËĘĪËĨħÎ ËŎĘêīÔ Ī ĢËÕðæêīĘ¼ĤËÎħŀËÔĪ ¼ĤÊìêËÎ


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ±

 ĦìÊĪêĦæ

Ī ħĘħĥÔĪħęęņļ ĢËęŇðĪÊêæ

¼ĜħĈĢÊêŃð

¼Õōë¶ÔçŎôĦļģŇñà

 »ĪËŎġŎµ¼ĜħĈ

 ğôËĨĢËÕŀīð

¸ĤËĠÛĥŇª Ī ėŇŀËð»ÊĪæ

ĦĪÊëĘħĤħÏŇÜħÏŇÜ ĚËđĤħȼĤÊêËÏĤÊĪËÔ¼ĤÊæĦêÊçŇðħĜ »êËōĽÎ ËÕõŇĨ ¼Õõ¹ »êħÎĦīņļħÎ ¼ŀŋħ¹ ÌīōħÈ ĢËĘĦĪÊëęĜËđĤħÈ ĪĢÊçŎĨħô¼ÔĦêÊìĦĪ ¼ĤÊīōæ ÒĦêÊìĦĪ īĘĦĪv ¼ÔĪ ŃðËÈ ŃÎ ¼ęŇĤÊĪçŇĜħĜ òħęõŇª ĢËġĘħōħĤËÕôÊæËō ĦĪħŀËð ê˪ħĜ ĒÊëŎĈ ħĜ ĢËĘħĤÊĪËÔ »ŋ˔”Î »Ë””¹æÊæ ħÎ ¼ĠŋĦĪ®ŎĨ ËÕñŇÈ īĘĦĪËÔ ĞŋħÎ ĦĪĪæëĘ Ī ħÔħĠīęà¼ĘêħÈħĠħÈÊçŎÕðÊļħĜ ĦĪīÎħĤ uÓņëęÎ ŅÜħÏŇÜħĜħªħÎ ÓŇÎĦæ ĦĪħÕŇĥŇġÎ ÊĪħĠħÈêħ¹ħÈv ¼õŎÔĪ Ī ˹æÊæ ÊĪħÈ ÓņëĘħĤ ŅÜħÏŇÜ ħĘĦêËōĽÎ Ī uĢĦæĦçÕðĦæħĜ ĢËōŃä »ħĤËġÕĠ ËðËō ĞĦæħ””Î ģÔËĨħĤ ĢÊĪħ””È Ğŋħ” Î ¼õŎ””ÔĪ uĦĪħ”Ĥ˔”Ġħ””ĘÊĪÊæ ĦĪÊêçŇª ĢËŎÔħŀŃĠ ±łļ –• v êħ¹ħÈ ÒħŀŃĠ ¼ĤæëĘêĦæ ŃÎ ĢËŎÔħŀŃĠ Êæħ”””ōĦĪ˔””Ġ Īħ”””Ĝ ħŎ””””ŎĤĢËōŃÎ ĦĪħÈæëĘħĤêĦæ uĦĪħĤħęÎĢËŎĤËĘħĤËĘĪæ

¼ÔĪ Ī ĦĪĦçĤÊļħ¹ ¼ðËŎð »ħõŇĘ ŃÎ ħĜ ħĠħäêħÕĠħĘ ĒÊ디Ŏ””Ĉ ¼ÔħĠīęàv ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ħÕñōīŇª ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ ĦêËōĽÎ ĞħÈ ÒËęÎ ÊĪÊæ ÒËĘ ģōëÔĪĪì ħÎ êËĘ²ņĪÊļ »êĦíņê˪ uÓņëęÎ ŅÜħÏŇÜ ħĠħÎ ÒĦêËÎħð »êÊæêħð ģŎðËō ģōæħĠËñà ĢæëęŇÜħÏŇÜ ¼ÔŋħðĦæ ËÕñŇÈv ÓŇŀĦæ ÛĥŇª Ī ėŇŀËð »ĦĪËĠ ħęĤī¯ ĦêËÏÔħĠŃÔ Ħīōļħ«ŇÔ ħĘĦêËōĽÎêħðħÎ ±łļ Ħæ Ī ¸ĤËĠ ĖĦĪħĤ ħĤÊæêËōĽÎ ËĩĤħÔ ò˔”¹æÊæ ¼ĘêħÈ uĢæëęŇÜħÏŇÜ ¼ÔŋħðĦæ

ĢÊêËÏĤÊĪËÔ ĖħōêħĨŃÎĚËđĤħÈ ħ Î ÒĦêËÎħð ĦĪī¯êĦæ ğôËĨĢËÕŀīðĪ »ĪËŎġŎĘ ¼ĜħĈ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ ¼ōËðËō »ĦæÊĪ ħęŇĠĦæ êłì ŅÜħÏŇÜ ħÕñōīŇª ħōŃÎ ĦĪī¯êħðħÎ ħĜ ħĘħĜħðħĠv ÒĪ ¼ôĦĪħÈ ÓņëęÎ »Ë¹æÊæ ĢħōĸħĜ Ī ĦĪī¯êĦæ ËðËō ÓðĦæ »ÊĪæ ħōÊīÎĦæ Ī ĦĪÊëĘçĤħðħª ĦĪĦíŎŎĠħÔ ŅÜħÏŇÜ ħĘĦêËōëÎėŇºĤËĠ ¼ĤĪī¯êħðħÎ ėŇĜËð » ĦĪËĠ ŃÎ ĦĪħÈ ÊçęŇÔËĘ ħĜ ħ ōÊëęÎ uĦĪÊëĘħĤ ŅÜħÏŇÜ ÓŇÎĦæ ëÔËōì ¼ôħĘħĤæëĘħĤ ŅÜħÏŇÜ »êËĘŃĨ

ğōêħĘ ĢÊìêËĘ ëĘħÎ êÊçņļ ŃðËÈ

êħðħÎ ¸ĤËĠ ÛĥŇª Ī ėŇĜËð » ĦĪ˔”Ġ ¼ĤÊêËÏĤÊĪËÔ ¼ĤÊæĦêÊçҔ”””ð ħĜ »êËōĽÎ ËÕñŇÈËÔ Ğŋħ”””Î Ħīōļħ«ŇÔ ÊçĜËđĤħÈ »ħĘĦêËōĽÎ ĢæëęŇÜħÏŇÜ ¼””Ôŋħ””ðĦæ ĦĪĪæëĘħĤ ŅÜħÏŇÜ ĪīõŇª ¼ĠÊçĤħÈ »æêħ¹ ĢËō± êĦíņê˪ êħðħĜ æêīĘ ¼ĐËĠ ħĜ êËęŎĘŃĘÊæ »ħĤ²ŎĜ ħĜ ÊçęŇĤÊĪçŇĜ ħ Ĝ ĪËäĪĪļ ¼ġņ±ļ ¼ ĤËĘħĤÊĪËÔ »ħġĘīà ĪħÈ ħĘ ÒĪ »ĦĪħ””È ŃðËÈ ŃÎ

ĢÊëäÊæ ľËĠħ°Ġħ¯ ħĜ ĢËĘĪæ – ÒħŀŃĠ ¼ĤĪīÎħĤ êħÎħĜ ħĘ »ħĤÊêÊçĤËĘĪæ ĪħÈv ‘çĤËōħ¹Êļ »ŃðËÈħÎ ĢËĠêÊæ˹ËÈ ėņêËÜçĤħ¯ ħŎŎĤ ĢËŎÔħŀŃĠ ĢħåÎÊæ ĢËŎĤËĘħĤËĘĪæ ĢËō ĦĪħÔħĤĪĪæëĘ Ģħ””ę””ÎêĦæ ¼””ō˔”ð˔”ō ¼””Ôħ”ŀє”Ġæī””ä˔”ō

ħŎŎĤ ĢËŎĤæëĘêËĘ »ËðËō ¼ÔħŀŃĠ ħĘ Êæ ¼ĥÕñäÊæ Ī êËĥōæ êÊìħĨ –š• »ĽÎ ħÎ ĢħĘĦæêĦæ ÒħŀŃĠ ËÔ ĢËŎĤËĘħĤËĘĪæ ľËĠħ°Ġħ¯ ¼ĠËĕġōËĔ çŎĠħà æÊìĪħĤ

ÊīŎĨ êħºĤħð ľËĠħ°Ġħ¯

ħĜ ļÊì˔””Î »ë””ņæĪ˔”¯ ¼ĤËĘħĤ²ŎĜ ĢËŎĤËĘĪæ – »Ê픔ð ľËĠħ°Ġħ¯

ĢÊīŇĤ¼ĥĠħȼĥÔĪħęęņļ ¼ĤæëĘçĤħðħª ¼ĥÔĪħĘÊĪæ ¼ĤËĘĦêËĘŃĨĪīĠħĨÓņëĘËĤ ĢËĘĦíŇĨ »ĦĪħĤËõĘ ¼ĥÔĪħęęņļ ģŇŀĦæ ¼Ňª »ĦĪħÈ æīäËō ËęōëĠħÈ Ī ĒÊëŎĈ ÊçôħĠħĜ ħęĤī¯ ĦĪħĥōĽŇºÎĒÊëŎĈ ¼ĤËĘħŎŎðËŎðħĤħōĸ ¼ĤĪīÎħĥĘŃĘŃÎ ËŎĤħÔ ¼ęŇôħΐĒÊëŎĈ »ŃäĪËĤ »êËÎĪêËĘ ħÎ ÓðĦīōħª »ħęōæ »ħĜħðħĠêłì ĖĦĪ ŅðĪÊêæ ¼ĤËÔħŀĪĦæ »ŃÕðħÈħÕņĪħĘĦæ ħĘħŀËÎŃÈ »êłì ĢËōêłì »êħºōêËĘ Ī ĢêĪīĥðĪËĨ ŃäĪħÕðÊļ ħ Ę »ħĤËŎŇðĪÊêæ ĪħĜ ÓðħÎħĠ »êĪīÎËÈ Ī ¼ĥĠħÈ Ī ¼ðËŎð »ħðłëª Ī ĢËĘĦĪÊæĪĪļ »ħÕðÊļËÈ êħðħĜ ħōħĨ ¼ġņ±ļ»ħÔĦĪħĜ ĢËŎęŇĘħōêħĨħĘ ħĤæêīÈĪ ËŎĘêīÔ Ī Ëōêīð Ī ĢÊëŇȐĒÊëŎĈ »ĦæÊļ ħÎ ĦĪħōËĘħÔŃÔËĨ ħ ĘħÔŋĪħĜ ńīĤ ¼ġÕñŎð Ī ĦĪËĠħĤ ĒÊëŎĈ»ĪīõŇª ĢÊīŇĤ ¼ÔŋĪ ħĜ ħĘ ĦĪĪçĤÊīĤ ħĤÊļŃ¹ ĪħÈ ŃÎ ĢËŎÔħōʱæ Ī ¼ĤÊīŎÕõª ìÊĪËŎÜ »ħĘĦĽĠīÕõĠ ŅÜ ħĥÔĪħęęņļ ħÎ »çĤĦīōħª »ĦĪħÈ ĦĪËĕŀīä ħĘĦêËÎĪĪļ ĪĪæ ÊæêħðħÎ »ħōħõŇĘĪËĨĪħÈ êĪīÕðĦæ ĢËĠħĨħÎ ÓŇÎħĨĦĪħõŎĤŃÕĥôÊĪ w ÊçČħÎ ¼ōħõōļ ¼ęŇĤÊļŃ¹ ħĘĢħäĦæêĦæ »ÊĪ ĢËĘĦ±ËĠËÈ ÊĪæĞŋħÎ ĦĪīÎŅÜħÏŇÜ ħęōêħä ĞËÝĤĦêħð Ī ĦĪīÔËĨ ħĘħĥÔĪħęęņļ ħĜ ĢËĘĦ±æ ħÕñņīŀħĨ êħðħÎ »ĦĪ˺ĤħĨ Ī ¼ĤæëĘÊíġŎÈ »çĤĦĪĦ±êħÎ »ħĤËä ħÕŇ¯Ħæ ĢËęŇðĪÊêæ ĪīĠħĨ »Êļ ËÔĦêħð ħĘ ĢÊëŇÈ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠŃĘ Ģħ””ĘĦæ ÊëŇä »ħĘħĤæëęŇÜħÏŇÜ ħĘ ÊæĦçĤËõŎª »Ńä ÊĪ ÒħĤËĤħÔ Ī æëĘĦæ »ħĘħĥÔĪħęęņļ ¼Ôħōʱæ ģōëÔçĤīÔ ĒÊëŎĈ ĖħĤ ĦĪħÈ »ĦĪħĤæëęÔĦļ ĢËō ĢæëĘçĤħðħª ħÎ ĞħĘħō »êÊçōçĤĦīōħª ĦĪħĤħęÎ ¼ÔĦļ ËÔĒÊëŎĈ ¼ĤÊêËÕĤËĠħĜêħª ħÔÊæĦæ ěŎÔêħÎ ħĘÊëĘêËÏÔħĠŃÔ òĦĪħÎ »êĸ ħĘ ĦĪŌÎ êłì ĦĪħÈ »ŃºĤĦæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ËÕñŇÈ ĢĦçÎ »±æ ħĜ¸ĤĦæ Ī òËŎĘêīÔ ĦĪĪæëęŀħĨ ¼ĤæëĘÊíġŎÈ ŃÎ »ìĪħð ¼ªŃŁ¹ Ī ħŎŎĤ ¼ĤæëĘçĤħðħª ħĜ ¼ĤËĘħŎōêĪīĥð ħ¯ĪËĤ ħĜ ħōħĘħĘħª ¼ĤËĘĹōêħ¹ ¼ĤĪīÎ »ĦêĪħ¹ ¼Ġħä ħĘ ĒÊëŎĈ ľħ¹ħĜ »ĦĪħĤĪīÏęōíĥęŇĜĪħÈ ò˪ĒÊëŎĈ ¼ĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ľħ¹ħĜ êĪīĥð ¼õōËðËÈ ¼ĥÕðÊê˪ ¼ºĤħĨËÈĪËĨ ŃÎ ËĥŇĨ ¼ÕðĦæħÎ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà Ī »ħĘĦĪÊêæëŇĤ ¼ņļħĜ Ī Ò˺ΠĢæëĘçĤħðħª ħÎ ħĘħĥÔĪħęęņļ ħºĤë¹ ĦĪħōĸħÎ ¼ĥÔĪħęęņļ ¼ĤÊīŎÕõª ħĘ ĦĪĪçĤËōħ¹Êļ »ħÕñņīŀħĨ ĪħÈ ÊçČħ””””””””””””Î ŃÎ ħōËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦíŇĨ »ĦĪħĤËõŇĘ ŃÎ »ĪÊĪħÔ ¼ĤÊīŎÕõª ĦĪħĠĦĪĪæ »ŌŀĪçÎħĈ Ëô »êÊìħĜ ħõŎĤæêīÈ ¼¯êħĨ ¼ĤÊêħĥņīĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼Ęłêħð ¼ĤÊæħĩôħĠ æīġàħĠ ŃÎ ¼ĔÊëŎĈ ¼ĠÊêËÈ Ī óōËðËÈ ħĘħĥÔĪħęęņļ ħĜ ħ õŎĤÊīŎÕõª ÊæëÔ ¼ęņīōæħÎ ħĘ ĦĪĦæëęÔ˪ĪĪæ ĒÊëŎĈ ¼ĥĠħÈ»ħĤ²ŎĜ »ĦĪħĤĪīÎŃĘ ħĤËŎōÊĪĪçĠħÎ ħĘ ħōËōêīð ĦĪħÕŇĥŇĠĦæ»ĦĪħÈ »êħÎħĥÔë¹ êħðħĜ »çŎęÈħÔ ÊçŎŇÔĪÒë¹ŃäħĜ ¼ĔÊëŎĈ ¼ŇðĪÊêæ ¼ĤËÔħŀĪĦæ òëŇĨ ŃÎĖħōĦĪ˯êħð ħÕŇÎħĤ ĒÊëŎĈ ¼ĘËä ËÔ ĦĪĦæëĘ ÓñōīŇª¼ĥņīôīņļ »ĦļĦĪËÎĪħÈ ħÔŃÕõōħ¹ óŎĕôħġōæ ëÔ ¼ĘħōËÔÊĪħÎ ¼ĤËęŇðĪÊêæêħðħĤæëĘ ¼ĘêĦæ ¼ôëŇĨ ħĜ ÓŇÎĦæ êĪĪæħÎ ħĘ ÒËęÎ ĦĪħÈ ¼ĥĠÊì ħĘħĥÔĪħęęņļ êħ¹ħÈ ÓŇĥņīĤËĤ »êħÏĠÊêħÎħĜ ¼ÕñŀħĨêħÎ ÊĪħÈ 6RUDQBPXK#XDKRRFRP

ĦĪĦêħÏôŃĨ »ĦæËĠ ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ »ŃĨ ħÎ »ĦĪħĤæëĘĪīÎêħĔ ¼ĤËĘĦĪīĤËä ĢĦĪËä ħōĦçĤħ¹ËªĪĽª ħĐĦêħĈ ËĤÊīÔ ĹōħĜ ĖīĘêħĘ

Êæê˪ ¼ŀËð ħĜ »ĦĪħ””È »ÊĪæ ħĜ ĦĪĦĪī””ÎĪī””Î ĪŌ””Î ĦĪħ””È»Ń””º””ĤĦæ »ħĐêħĈ ¼ĘĦļħ¹ ¼ĤËĘĦĪīĤËä ħĘ »ËŎĤË«ĠŃĘ ħ Î êħð ħĘ ³īµêħµ ĪħÈ ë””ÔÊĪæ ģņëęÏŀŃ¯ ĢêĪī””Ę˔”Î ÊëĘħĤ êħðħĜ»ħñĔĪËĠħĤ ħ ōŃºĤĦæ Ħê˔””””ÎĪĪæ Ê甔ô˔”Õ””ñ””Ň””Èħ””Ĝ ĦĪħ””Õ””ņ디ĘĦæ ĦĪħ””È êħ””ðħ”Ĝî˔”Î ħĤÊĪīĤËä Īħ””È ¼ĤÊīÕõŎĤÊæ ħĘ ĪīÎêħĔ Ģ˔”ô˔”ª Ī ģņëęÎ ľŃ””¯ êËĥōæ ĢŃŎĝĠš• »ĽÎħÎ ĦĪħĥņëęÎ »ËŎĤË«ĠŃĘ ¼ðëªêħÎ ÊæêħÏĠÊêħÎħĜ ĦĪħÔËĘĦçÔĦļ ħŀÊĪħĨ ĪħÈ êĪīĘËÎ »êħ”ÎĦī””ņļħ””Î Ć˔”Ĥħ”Ġ ãŇô ÒħÏōËÔ êĪīĘËÎ ¼ÔĪħĤ »ËŎĤË«ĠŃĘ ¼ŀËð ħĜv ‘çĤËōħºōÊļ ŃðËÈ ħÎ êħðħĜ Īī””¯êĦæ ėņêËōĽÎ Êæê˔”ª »ħĐêħĈ »ħĤÊĪīĤËä ĪħÈ ħĘ »ĦĪħÈ ĢêĪīĘËÎ ¼ÔĪħĤ »ËŎĤË«ĠŃĘħÎ êħð ŃÎ òŃªËÔ Ī ėŀīĠ ħÎ ģņëęÎ ĞŋħÎ ÓņëęÎêĦæ ĢËŎĤËĘħĤĦĪËä ÒËĨ є”Î ĢËġęņĪÊëðĪīĤ 디”ÔÊĪæ ĦĪÊë””Ę ĦĪħ””Î Ħ±Ë””Ġ˔”È ÊçŎŇÔ ħ”Ę Ħê˔”ōĽ””Î Īħ” È Ī ģōħęÎ ńļĦĪ˔””¯ ĆËĤħĠ ãŇô uģōħĘħĤ Ņ ÜħÏŇÜ ħÎ »ħðłëª ¼ĤËÕðĦĪÊļv ¼õŎÔĪ ĦĪĦĪħÈ »ŃĨħÎ òħĘħĤæëęęŀīĠ »ŃºĤĦæ Êæê˪ ¼ŀËð ħĜ ħĘ ĪīÎ ĢËĠëÔËōì »ê˔”Ŏ””ĤÊì ®ŎĨ Ī ËĠħĤ ®ŎĨħÎ ÊçôËÕñŇÈ ħĜ ÒËĨħĤ ŃÎ ĦĪÊëĥōħ¹ħĤÊļ ĢËġŇª ĖħōĦīŇô æīäËō ģņëęÏŀŃ¯ ħĤÊĪīĤ˔”””ä ĪħÈ uėŀīĠ ħÎ ÓņëęÎ »ËŎĤË«ĠŃĘ »ħĘĦêħÎĦīņļħÎ ÊçôĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈ êĪīĘËÎ ¼ÔĪħĤ »ĪīĠħĨ ħĤËĠħÈv ħōÊīŎŇª ħĘ Ī ħ””ōĦæ˔”Ü êħ” ð »Ħ甔Ĥħ”¹Ë””ªĪ디ª uĦĪħŎŎÕðÊļ ħĜ ĦêĪĪæ

ĢĪÊëĘ ëŎºÕðĦæ îħĘ –– êĦçõª Ī ģņīÕÎħĜ ÊçºĤËĠÛĥŇª » ĦĪËĠħĜ ËÕñŇÈ īĘĦĪËÔ òħĤÊĪÊëĘëŎºÕðĦæ ħðħĘ ¼ĤĪīÎĪÊĪħÔ »ÊĪæ Ī ĢÊæĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ëņ±ħĜ »ËðËō »Ħæ˔”Ġ ¼ŇªħÎ ħĘĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ĢËĘĦêħÏôŃĨ ĦæËĠ ħÎ Òħ””ÏōËÔ » –™

uĢë¹ĦæêĦĪ ĢËōŃä »Êíð

ĪĪæ Ėħō ĞħĜ êħĨv ĦĪĦæë””Ę ¼õŎĤĪĪļ »ĦæËĠ ħ Î ĢËġðħĘ ĪĪæ ÊçŎōÊĪæ » ħĤʱłļ ħĘ ħÎ ĦĪĪæë””Ę ëŎºÕðĦæ ĦĪĦêħęôŃĩŇÎ »ĽÎ īÎ ńìæŋħ””Ĕ » ê˔”ô ħĜ ĢËŎĥōëÔÊĪæ ĪħÈ ĪīĠħĨ Ī ĪīÏŇª ¼ĘËŎĝÔ ğ¹ –ž˜

¼ÕðĦæ ÊæħōĦĪËĠ ĪħĜ ħĘ ĢËĘĦêħÏôŃĨ ŃĝŎĘ Ėħō ħĜ ħŎŎÕōëÎ ĦĪÊëŎ¹ ÊæêħðħÎ » ħ¯ê˪ ģōçĤħ¯ Ī ĖËŎĝÔ ĞÊë¹ —š™ Ī çĤħ¯Ī ľŃĠÊæÊëÔ ¼ªħà Ī ģōłëŇĨ¼Ęī°Î ħĘĦĪ˯êħð uêħęôŃĩŇÎ »ëÔ ¼ĘħōĦæËĠ

––—š īĘĦĪËÔ ÊæĪĪæëÎÊļ ¼ ºĤËĠ ÛĥŇª »ĦĪËĠ »ĦêĪīĥðħĜ ģōêħªÊļ ¼õōËðËȼĤËĘĦíŇĨ ħ Ę îħĘ –– ħĤËōīŎĤÊīÔ êĦçõª Ī ģņīÕÎ uÒËęÎ ëŎºÕðĦæĦīÏŇªĢËōêħÏôŃĨ »ĦæËĠ ĦæËĠ »êŃÜĪĽÎv ¼õŎÔĪ ħ ōĦĪ˯êħð ĪħÈ

æħġàħÈ ÒħġŀħĨ ħŎĤÊļ

¼ĤçĤËōħ¹Êļ »ħÎŃĨ ħĜ Ėħ””ōĦĪ˔”¯êħ” ð ģ””ōêħ””ªÊļ ¼õōËðËÈ ¼””Ôħ” ōÊêħ””ÎĦī””ņļħ” Î ħĜv ‘çĤËōħºōÊļ ŃðËÈ ħÎ ÒħÏōËÔ ¼ęŇĤÊĪçŇĜħĜ

ĦĪħōÊëĘ ĢËŎĠêħ¹ ħ Ĝ ĢËĤ± »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ĤĪī¯ÊæÊĪæħÎ ¼ ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ

ģÕðħÎĦæĢËōŃä ¼ĠĦæ ¼ĤĦæħĠ »ħºŀħĠŃĘ ¼ĤËĘĦĪÊëåęņļ ĪĢÊëŎÏĥôłļ »êËĘŃĨ ħĘ ĢĪËÔĪīð Ģ± –› ÊçŀËñĠħÈ Ī ¼ÔħōŋħĠŃĘ ħĜ ĢìÊĪËŎÜ ĢËĘħĤËÔĪīð ¼ŇªħÎ æëęŎõōÊëęôËÈ uÊæêĦêæħ” ĔĪÊìħ” Ĕ Ņð ĞħÈ » ĦĪËĠ ħĜ»²ŎÔĪçĤīÔ ĢËĘĦêËĠËÈ ĦĪħÔĦĪīÏĠħĘ ÊæħºĤËĠ

u»²ŎÔĪçĤīÔ »ĦĪħ””Ĥæ디ꔔĠħ””Ę êħ”ðħ”Ĝ »ëºŇÜ ģŎĠħÈ æīĜĪħĠ ĦĪĦë””Ô ¼ĘħōĸħĜ ĦĪħōĦêËÎ ĪħĜ êĸħĘ ¼Õõ¹ »ħĤËåôŃäħĤ ħĜ ėņêËĠËÈ ¼ ŇªħÎv ¼””ÔĪ ŃðËÈ є”Î ¼ºĤËĠ Ņð »ĦĪËĠ ħĜ ĢËĠħĘħĤËåôŃäħĤ

¼ĤæëęªË¯ Ī ğôĪêæ ¼ĥŎðÊīŀħĨ Ī ¨Ńô »²ŎÔĪçĤīÔ ħ””Î ÒĦê˔”Îħ””ð ÍŇÕĘ Ņ”ð Ī ĢÊëŎÏĥôłļ ħĘ êËĥŎġŎð ¼ĤÊæìËð Ī ÊçŎŇÔ ¼ĤĦæħĠ »ħºŀħĠŃĘ ¼ĤËĘĦĪÊëåęņļ ğĝŎĐ ¼ĤÊçĤËõŎª ľħ¹ħĜ Ī ĢĪīÎêÊçôħÎ

»²ŎÔĪçĤīÔ »ĦĪħĤĪīÎê˺ĤĦêħÎ »±łļ ŃÎ ĢËōêËÈ æë””Ę ì˔”ð êĸħ””Ę ħ Ĝ Ģ˔”Ĥ± »±æ ¼ĐËĠ ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ »êħÎĦīņļħÎ ĎīÈĦļ çĤËōħ¹Êļ »ŃðËÈħÎĢËŎĠêħ¹ ħĜ ¬łëĠ ĖłêłĪ ¼ĤÊæìËð ħĜ ģŎÕōëÎ ĢËĘħŎŎĘĸ˯ ħĘ

ĢËĤ± »±æ»ĦĪħĤĪīÎê˺ĤĦêħÎ ŃÎ ńīĤ »ìÊīŇô¼ĤËġŇĝð

êħĠīĈ »êËÈ ĎËÜ ¼ĜħĈ ÞËÎħð ŃðËÈ

ľËð ¼ĤËĘĦ±łļ ĪīĠħĨ ¼ġôĪêæ ëņ± ħĜ ÊæêħÏĠħ§ŃĤ —š ħĜ ËĩĤħÔ ģōħĘĦæ ħñĔ »ħ°äËÎ ħĜ —••––—š ŅĥņĪæ ÓŇÎħĤ »ËºŀħĠŃĘ »ĪÊëåęņļ ŃĤ ğĜËð ¼ĠËĔħô ¼ĜËĤ ħĜ Ī˯êħÎ ¼ĘħōĦêËĠ± ľħ¹ħĜ ¼ĤĦæħĠ ¼ĤËĩŎÜ » ±łļ ħĜ ĢÊëŎÏĘËĤĪĪļ Ī ĢÊëŎÏĥôłļ ĢËĤ± »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ »ĦĪħĤĪīÎê˺ĤĦêħÎ ĢËōŃä ¼ĠĦæ ėņëŇĠ²ÔËĘ çĤħ¯ »ĦĪËĠ ŃÎ æêʲÏŀħĨĢËŎºĤĦçŇÎ ĪĦĪħÕðħÎ ħĘ çĤËōħºĤËōÊļ ÊçõŎĘħōħĠËĥĤËōħÎ ħĜ ħμĤĦæħĠ »ËºŀħĠŃĘ »ĪÊëåęņļ ŃĤĖĦĪ Ī »²ŎÔĪçĤīÔ ĪīĠħĨĪħÈ ĖħōĦīŇô ĪīĠħĨ ĦĪħĤħĘĦçÔĦļ ÓņëĘĦæ Ģ± ħÎ ¼ōħŎĐËĠ ŅÎ ®ŎĨ ľħ¹ħĜ ħĘ ĦĪĦæëĘ ĢËŎõŎÔ˪ĪĪæ ħĘ ģŎĤÊçŎŁęô ¼ĘħōĦĪÊêìħĠÊæ ĪğðĦļīņļ ¼ĥŎôŃªÊæ Ī ĢæëĘ ±ËŎęĠ ËĩĤħÔ ¼ ŇĜ ÓðħÎħĠ »êħðĦê˯ »ĦĪħĥōìłæ ĖħĤ ÓŇÎ ĢËĘħôĪħä ħĜ êħĨĢËĘħŎÔħĠËĨħĤ ĪīĠħĨŃÎ ĪËÝĤī¹ »²ŎÔĪçĤīÔ »ĦĪħĤĪīÎê˺ĤĦêħÎ »±łļ »æËō ¼ĤĪī¯ÊæÊĪæħÎ ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ĢËĤ± »±æ ħÎ êħð ĢËŎĠêħ¹ ħ Ĝ ĢËĤ± »±æ»²ŎÔĪçĤīÔ ĦĪħōÊëĘŃäĪËĤ¼ÔĦêÊìĦĪ »êħÎĦīņļħÎ ÊìëŎĠ æħĠħáĠ ĢËĤæħĈ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ĤĪī¯ÊæÊĪæħÎ ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ çĤËōħ¹Êļ »ŃðËÈ ħÎ ĢËŎĠêħ¹ ħĜ ĢËĤ± »±æ »ĦĪħĤæëęĠħĘ ŃÎ ŃäĪËĤ ¼”””ÔĦêÊìĦĪ ħĘ ĞħÈ ħ””ĘĦêĪī””ĥ””ð ħ””Ĝ Ģ˔”Ĥ± »²ŎÔĪçĤīÔ ĦĪħÔĦĪĪæëĘ »ħŎŎÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ¬łëĠ¼ĐËĠ ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎÒËĘĪËĨ ¼ĘħŎŎĘĸ˯ çĤħ¯ ––—š »±łļ ĢËŎĠêħ¹ ħĜ


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ±

¼ŀËð ÓñŎÎ ħĜ ĢËĩŎÜ ÊæĪīÔËĨÊæ ħŎōÊĪçĠħÎ ħĘ »ħ”Ôêє”ªÊļ ĪħÈ ¼ÔÊêËÏåÕñŎÈ ¼ĤħĠīÝĤħÈĢħōĸħĜ ¼ĤĪīÏôħÎÊæ Īī¯êĦæ ĦĪËęōëĠħÈ ÊæĪīÔËĨÊæ ¼ŀËð ÓñŎÎ ħĜ ĢËĩŎÜ ħĘħęŇÔêŃªÊļ ĦĪħÈ ÒËĘĦæËĥņĪ ĦĪħÕŇÎĦæĪŌÎ ėņêËÜ ľËðêÊī¯ ¼ ÔêŃªÊļ ģŎĠĦêÊī¯ òħĠħÈ Ī »Ħ디ņī””¹ħ””Î ħ”””ōĦêє””ÜĪħ”””Ĝ ħÔêŃªÊļ ĪħÈ īŇĤ ¼ ĤËĘħŎŎĥŎÏõŇª ËęōëĠħȼĤËĘĦĪīÔëºĘħō ħ ÔħōĹōĪ ¼””Ôħ””ŀĪĦæ ģōëÔíŇĨħÎ ī””ĘĦĪ Ğŋħ””Î ĦĪħÕŇĥŇĠĦæ ĢËĩŎÜ ËĨĦĪêħĨ ÓŇÎĦæ ìÊĪĸ »ìīđĤ ĪĦêħÎ Óņæ ĦĪÊĪËÈêŃä ħĜ íŇĨ ĦçŎĈËĔ ¼ōêħºōêËĘ ÒŋħĨêŃä ¼ęŇĤËĩŎÜ Ī ĦĪħÕŇÎĦæ Ğħ””Ę ÒÊæĦ甔ŀħ””Ĩêħ””ð êħñĠħÜĦëĐ ¼ ŀłļ óŎĤËÕðçĥĨ Ī ģŎ¯ Ī ħºÜ Ӕ”Ň””ÎĦæ Ģ˔”ō디ÔĦĪêħ””¹ ¼ĠÊêËÈËĤ ħĜ ĖħōħĤÊĪħĘ òħĤÊĪħĜ ĪħĜ Ӕ”ņ디¹Ħæ ĢËĩŎÜ »êĪĦæ »ħ””Îêłì ĢËÝĤħ¹ ħĘ »ħĤËÔŋĪ ¼ĤĪī¯ŃÎħÎ ģĥņçęŇª ĢÊīÕõŎĤÊæ »ëŇĥĠËōħª ìçŀŃĥōļ ľŃ””ª

î¼Î¼Î » ļŃÔ ¼ ÔħŀĪĦæīŇĤ ħĤËÔêŃªÊļ ĦêŃÝĠħÈ ħŎŎĤ ÚêħĠ –ž• ¼ŀËð ģÎ ÓðÊļ ĪÊĪħÔ ¼ōêħÎËĘļ Ģ˺ōļ çŀËĤłļ ėŇÔËĘ ŃÎ æ디”ĘĦæ »êħ””Ôê˔”Ę ¼ġŎÜ ËęōëĠħÈ ¼ÔħōËĘłêħð ¼ÕðŃª æëęōêËĘ ħōËĠħĥÎ ĪħÈ êħðħĜ Ī ÒħŎ§Ńð¼ÕŇĘħō»ìīđĤ ħ Ę ħÔħōĹōĪ »ìīđĤ ħęōêħä ĢËÎËō ĪħĜ ÓŇôŃªÊæ ĢËĘĦĪīÔëºĘħō »ËÕñŇÈ »ħºŇª ĢËÎËō ÊæħÔËĘ ĪīÏęōêħä Ī ĦĪĦĪīÏÔë¹ ¼ĥŎ¯ ¼ŀłĽÕĤŃĘ ĦĪħŎōêĪīÎËÈ »ĪĪļħĜ ÒËęÎ ĢËĩ””””ŎÜ ĢËĘĦĪīÔëºĘħō ħÔħōĹōĪ ĦĪħ””È Ӕ”Ň””ŀĦæ ì甔ŀє”ĥ””ōê ĪīÎ ĢËĘĦĪīÔëºĘħō ħÔħōĹōĪ Ī ĦĪĦæ디”Ę íŇĨħÎ »Ń””ä ħ” Ę êħðħĜ ¼ņīĤ ¼ ĘħŎōìËðħõŎª çĤÊêìħĠÊæ ĢËĘħĤŃĘ ĦĪËġô˪ ¼””ġ””Ęī””à Ӕ”Đє”ðłë””ę””ō˔”Ġ ħĘ ÊçęŇÔËĘħĜ æë””Ę ¼ ĤËĩŎÜ ¼ęŇČËĤŃĔ ĦĪī””Ï””ÔĪħ””Ę Ģ˔”Î˔”ō ĦĪħŎōĦ²ņļ ¼ĤËõĘÊæ »²ņêæĪêĪĪæ »ìīđĤ ħĜ îËÎ ¼ĥŎÏĤËġôħĤv uÓņëęÎ ħÔŋĪ ĪħÈ ¼ ŎĤËĩŎÜ óŎÔħŎ§Ńð ¼ÕŇĘħō ħÎ ÒĦêËÎħð ģŎĤÊìĦæ ħĘħĘłëŎ¯ ĢËĠĪīĠħĨ ĪħÈ æëĘĦæħĤ ¼ĥŎÏõŇª îħĘ ÒħĤËĤħÔ ÓŇäĪĪĽÎ ħŎŎÕŇĘħō òħÔêŃªÊļ Ğħ”””È ¼ĤÊêËĘĦæËĠËÈ ĦĪÊçōĪĪļ Óô ĢËĠħĨ òËÕñŇÈ ÊæħĘħŎōêĪīÎËÈ ħ ĤÊëōħĔ ľħ¹ħĜ ËŎðĪļ ħÔêŃªÊļ ĪħÈ ħĥŎĤÊĪĽÎ êħ¹ħÈ –žžœ ¼ŀËð ħĘ »ħōĦīŇôĪËĨ ËÔ ¼ĤËĘħŎŎĥŎÏõŇª Īī””¯êĦæ ĪīÏÔë¹ŃäħĜ »—•–• ¼ŀËð ĖħŎŎÕðÊļ çĤħ¯ ¼ĥŎÏŇÔ ÓņëĘĦæ ĦĪīÔËĨ ÊæħÔêŃªÊļ ĪħĜ ģōħęÎ ¼ÔŋħðĦæ ħĘ »ħĤÊêīäÊæ ĪħÈv »ê˔”¯ĪĪæ ËŎðĪļ ħĜ ¼ōçĤĦĪËĤ ĢËðËÈ ¼ĤæëĘêħðĦê˯ ĦĪīÎħĨ ģÔīª Ėłêħ””𠼯ħĘ uħŎŎĤ ¼ōçĤĦĪËĤ ¼””Ôŋħ””ðĦæ ¼ŎĤÊīÔ ¼Î »ħĘĦëŇĥĠËōħª ĦĪħÕņĽŇºÎ »ħĘħÔêŃªÊļvÓŇŀĦæ ¼ð ¼Î »Ħê˔”””””ÎêĦæ –žžœ ¼””ŀ˔”ð ËŎðĪļ ħ””Ĝ Òħ””Ŏ””Ŏ””ðÊ디Ęī””ġ””ōæ ĞŋħÎ ĪīÎÊæ ĢËõŎĤ ¼ŎĥŎÏôħ¹ ÓŇŀĦæ ĢËô˪ uÊ甔ōĪĪļ ¼ ¯ ĦĪħ””È ŃÎ »Ħ±Ë””Ġ˔”È ħÕñōīŇª ħĘħĤŃĘ ħ ” Ôêє”ªÊļ ħĘ ģōħęÎ ÊçęŇÕô ¼ĤæëęŎĥŎÏõŇª ħ””Ĝ óōĪħÈ ĦĪī”””Î Īī””ÔĪħ””Ęêħ” ð ¼ÔħðËŎð ħ””Î ¼””ō甔ĤĦī””ōħ” ª ħ””Ę ħ””ōĦĪ˔”Ŏ””ðĪļ ¼”””Ŏ”””ĘĦêĦæ ŃÎ ÒËĘĦæêËĘ ËŎðĪļ »ĪīÏÔĪ ħĜ »Ńä »ìīđĤ »ĦĪħĤæëĘĽ¯ ĖĦĪêħ””Ĩ ÊçŎŇðĪÊêæ ¼ĤËÔŋĪ ¼”””Ĥ˔””äĪĪļ ¼ŎĥŎÏõŇª ħ””Ĝ ÊçõŎĥŇñà ĞÊæħð »ħĘħġņ±ļ »ħñĔ ÊĪæ ĦĪīÎĪīÔĪħĘêħð ¼Î »ļє”Ô »ħĘĦëŇĥĠËōħª ¼äħōËÎv ħĘ ħōĦĪħÈ ¼ð ¼Î ħ””ōÊæĦĪħ””Ĝ ĦêŃÝĠħĜ ¼””Ôêє”ªÊļ Ģ˔”ĘĦæ디Ęêħ””ð ¼ÝĤêħð ħ” Ę ĢÊĪħÈ ħĘ »ĦĪħÈ ŃÎ ÓŇõŇĘĦæÊļ uħŎŎĤĸ ĢËŎęŇĠŋĦĪ ĪīĠħĨ ĦĪĦ %%& ħĜӔ”””””ðÊļĦĪ˔”””Ĥ ¼””Ôŋħ”””Ĩêє”””ä »ħĠìĦī””ņæ

ĢħµĦæ ÓðÊļĦĪËĤ ¼ÔŋħĨêŃä ¼Ĥ˵ħõҵ »ĦĪħĤæë¶Ŏōŵħō ŃÎ ê˵ ĦĪËÕñŇÈ ħĜ

¼ĤËĥŇĩōæħÎ ħĜ ëŎÎ ÊçęŇÔËĘħĜ ÒËåÎ ĦĪħÔËĘĦæ ¼ōĪĪ²ŇĠ ¼ĘħŎŎÕôËÈ ĦĪĦ ĎÊë¹ħĜħÔ ¼ĝōĦæ ħĜ

ÓŇÎĦæ êËĘħÏÕðĦæ ÊçŇÔ »ËĠËÎŃÈ ħĘ ¼ĤÊĪħÈ ħĘ »ħ””äłæĪê˔”Î ĪħĜ ĦìÊĪËŎÜ ĖĦĪêħĨ Ģīōļħ«ŇÔ ÊçŎŇª »Ńä óŇª ńīºÕõª ĢÊëŇÈ Ī ĦçŎĈËĔ ŅĤÊīÕôËĤ

ħĠËĤêħÎĪ ĢÊëŇÈ æëęđðĦĪuħĘħęôŃĘ ÓŇÕðĦĪīÎ ĦĪĸĪħĜ ¼õōħĘħŎŎĠŃÔħÈ ÓņëĘĦæ ħĤËōŃĨ ĪħÈ ĪīĠħĨ êħÎħĜ »ħŎŎÔħŀĪĦæīŇĤ ħäłæĪêËÎ ĪħÈ ÓņëÔīÎ

Ëōêīð ÓŇôĦæħĘ »ĦĪħÈ ŃÎħĘħōĦ±ËĠËÈ ĦĪħŎŎĠŃÔħÈ »ħĠËĤêħÎ īŇĤ ħÕŇÎĪī¯ ħĜ ĦçŎĈËĔ ħĘ ħōĦĪħÈ óōëÔ ¼ęŇŀËä »ĦçĤħÎv ħÎ »ËĠËÎŃÈ ĖÊêËÎ ÊçęŇĤËōħÎ

ÒħĤËĤħÔv ¼ĤËõŎĤĪËĤħÎ ģŎĜŃĘ Ģє”Ę »ëōìĦĪ ħÕŇÏÎ óŎĤŃÕĥŎĝĘ »êĹŎĨ êħ¹ħÈ ¼ðëª ËĠËÎŃÈ ĖÊêËÎ ËęōëĠħÈ »ĦĪĦêĦæ ħΠӔ”ðÊļĦĪ˔”Ĥ ¼ÔŋħĨêŃä ħĜ ¼ÕôËÈ uĦĪħÕŇĥŎÎĦæ êħĥŇÔħŀħä ¼ęŇÕô » ĎÊëºĜħÔ¼ĝōĦæ »ħĠËĤ±łļħĜ ¼ęņêËÔĪ »Ë””ÔĦêħ””ð ħĜ Ī ĦīŎðĪīĤ ÊçŎĤËÕōêħÎ çĤħ¯ ËÕõŇĨv ¼ÔħōīŎðīĤ ÊçōħĘĦêËÔĪ ÊæËĠËÎŃÈ ĖÊêËÎ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪËĠ ĖħōħÕĐħĨ ħÕŇÏÎ Ī ÒÊīåÎ çĥņīð »ĦĪħ””È óŇª ħÔħōĹōĪ ¼””Ęłêħ””ð ģŎĠĦêÊī¯ Ī ě¯ ÊīŎĨ Ğŋħ””Î ËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦĪīÔëºĘħō ËĠËÎŃÈ »ĦĪħÎ ĦĪħĤËôħ¹ ĢËĘĦçŇĠīÈ Ī ¼ĤÊçĠËÝĤħÈ ħÎ ÒËĘĦçÕðĦæ ŃäĪħÕðÊļ ¼ōËÔŃĘ »êħðĦê˯ ĪËĥŇªħĜ ĢËĘŃ¹īÕđ¹ uÓðÊļĦĪËĤ ¼ ÔŋħĨêŃä ¼ĤËęŇĤĹġĝĠ ËĠËÎŃÈ ËōËÈv ÓŇðëªĦæ ħĘĦêħðĪīĤ ¼ĤĪīÎçĤħÎ˪ ÊçŎĤĪīÎêËĘħÏÕðĦæ »êËÔĪ ħĜ ħĜ¼ōËÔŃĘ »êħðĦê˯ ħÎ ģÕõōħ¹ ħλŃä »ħÈ ÓŇĤħōħ¹ĦæÊļ ÓðÊļĦĪËĤ ¼ÔŋħĨêŃä ĦĪĦêĦæ »ëōìĦĪ īĘĦĪ ĢŃÕĥŎĝĘ »êĹŎĨ »êħðĪËĨ ¼ĤŃÕĥŎĝĘ ěŎÎ »ħę°ņļ ĢËĠħĨ Ī ¼ĥŎÕðħĜħĐ ¼ĤæëęōìÊļ ŃÎ Óņë¹Ħæ ¼ÕôËÈ ¼ĥÔĪħęęņļ ËÔ ĢËĘħŎŎĝŎÈÊëñŎÈ ħÔËð ĞħÈ ËÔ ÊçŎÕðÊļħĜ ’ĢħęÎ ÊíġŎÈ uĢĪÊëĤÊìħĤ ħĤÊêËŎðëª ĞħÈ ¼ĠŋĦĪ »ëÔ ¼ęŇôħÎ ħĜ êħðĪīĤ ĢËô˪ ÒÊæĦæ ĢËõŎĤ ÊĪ »Ńä»ļĦĪËÎ ÊçōħĘĦêËÔĪ ħĥŎĤÊĪļĦæ ËÕñŇÈ ī””ĘĦĪ ÊçęŇÔËĘħĜ ħĘ »êÊīōæ Ī ěŎÈÊëñŎÈ ģŎÕðħĜħĐ ¼ŇĤĹġĝĠ ¼ĥŎÏõŇªħŎŎĤ ĢËðËÈ ģŎĥŎÎĦæ¼ÕņëęĤŃĘ ĪīÎ êħÎĪħĠħĜ ľËð ÓôħĨ ËĩĤħÔ ħĘ ģōħęÎ ËĥŇĩÕðĦæħÎ ¼ĥÔĪħĘêħð ĢŃÕĥŎĝĘ Ėłêħð ËÔêħĘļħô ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ ¼ĤæëęōìÊļ ħ Ĝ ¼ÕôËÈ ŃÎ çŎ¥ōæ ©ĠËĘ »ħĠËĥĥÔĪħęęņļ ĢħęÎÊíġŎÈ —••• ¼ŀËðħĜ »Ÿž• ħ””ōħ””Ġ˔”ĥ””ĥ””ÔĪħ”ꔔꔔņļ Īħ”””È ĢËĘħŎŎĥŎÕðħĜħĐ ŃÎ »ħĤËŎōĪĦì Īħ””È –ž›œ ¼ŀËð ěŎÈÊëñŎÈ ħĘ ĦĪħōÊĽŇ¹Ħæ ÒËĐĦêħĈ ëðËō ĞŋħÎ ĢĪĪæë””Ę »ëŎ¹Êæ »ħōËĠ ĦĪīÎ òĦĪħÈ êħĨ ĦĪĦæëęŎÔĦļ Ī »²ŎÔĪçĤīÔ ėŇĜŃªħô ¼ĤÊçŀħĨêħð ĢÊīŇĤ ¼ĤËĘħŎōçĤĦīōħª ¼Łęô ĞËÝĤĦêħð æëęōêËōæ ¼ ĥŎÕðħĜħĐ Ī ěŎÈÊëñŎÈ »ÊĪæ ģŎĜŃĘ Ģє”Ę ¼ĤĪī¯ŃÎħÎ ¼ęôŃĘ ŃÎ ĢËĘĦìÊīåÔÊëĘīġōæ »ĦĪħĤÊļħ¹ ĞŋħÎ ĦĪħ””Ôħ””ĤĪʱĪī””Î ĢËĘÊīŎĨ ¼«ð ħĘ Ģħ””äĦæêĦæÊĪ ëÔ ¼ÔËĩõŇª ėņçĤħĨ ĦĪÊëĘÊçŇÔ ¼””ōłļĦæ˔”ōì ħĘħŎŎĥŎÏôħ¹ »ħġĠħõÝĥŇª »±łļ»ħĘħñĔ òħĤÊĪħĜ »ĦìĪ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ ¼ñĤʱËÈ »ĪĪæ디ÎÊļ Īħ””È ħ””Ę »ĦĪħ””””È »Ħê˔””””ÎêĦæĞє”Ôħ””È ¼ĤËĠī¹ħÎ ěŎÈÊëñŎÈħĘ Ëōêīð »ħōħºŇª æëęŎĤÊëņĪ ¼ŎĠŃÔħÈ ¼Ęĸ˯ ¼ĤĪīÎ

»ŃÎËÏġōì ¼ÔħŀĪĦæ ¼ĤËĥŇĩðĦêħĨ ħĜ îëÔ Ī ÊëŎÝĤËđñÔ Ģ˔”¹êє”Ġ »ŃÎËÏġōì ħ””ñ””Ĥʱ˔”È Ī »Ń””Î˔”Ï””ġ””ōì¼” ĤÊêħ” Î˔”Ĥħ” ª ħĘ æëĘ ĢËōÊëęôËÈ ÒĪħĘ ĢËĘħŎōłëĠ ĢËŎÎ˹ŃĠ Ėłêħð ¼ĥÔĪħęŇªĪ˯ »ÊĪÊæ êħÔêËĘ¼ġŎÜ ĦæĪīñŇÎ ĞŋħÎ ĦĪĪæëĘ çĤËōħºōÊļ ÊçŎĤÊĪħĠËĤ±łļ ¼ĘħōĦëºĤŃĘ ħĜ ĦĪħĜ êłì »ŃÎËÏġōì ħĜ ħĘħĤÊëōħĔ ħĘ ĦĪÊëĘ ÊëęôËÈ ħĘ ĦëÕªÊëä Ī ëÔìŃŀËÈ ģōçĤħ¯ Ӕ”ðĦæħ” Î ħ””Ęħ””ÔŋĪ ħęĤī¯ ĦĪīÎ ĦæłëŎ¹ ĦĪĦêŃÜĪÊêŃÜ ¼ĤÊëōħĔ ¼ĥÔĪħęŇªĪ˯ »ÊĪæħĜ ¼ÕĤĹÔŃĠ Ėłêħð ÊçĝŇõŎĠ Ī êħ””Ôê˔”Ę Ī Ģ˔”Ĥħ””È ľħ”¹ħ”Ĝ »êÊĪ±æ êłì ¼ĘħōħĥņĪ ĢÊĪħ””Èv ¼ÔĪ ĪħÈ uĦĪËõŇĘ ĢËōŃÎËÏġōì ¼äłæĪêËÎ Ī ¼Î˹ŃĠ Ėłêħð ĢÊīŇĤħĜ »ħŎŇĤĹġĝĠ »ĦĪħĥÔĪíÎ »êħÎÊļ »ÊëŎÝĤËđñÔ Ģ˹êŃĠ ¼ĤŃŎðìŃªŃÈ ¼””ðÊ디Ęī””ġ””ōæ ¼” ĤÊļє”¹ »êłì »êħºōêËĘ ħōħĨ Êæ »ŃÎËÏġōì ¼ęŀħä »ħ””Ĥʱłļ ¼””äłæĪê˔”Î êħð ŃÎ »ŃĨħÔĦīÎ Ī ĦĪĪæëęÕðĪêæ ħÔŋĪ ĪħÈ ¼ĤħĠħÔīð ¼ĤĪīÎħĤ Ī ĖÊêє”ä ¼ĠħĘ ¼ĤËĘħÕðËÈ ¼ōËðËÈËĤ »ĦĪħĤĪīÎìêħÎ Ī ¼ðħĘ ĢËĤŃŎĝĠħÎ ¼ŀ˪ħĘ ĢËðĪËÉŀħĨ ĦĪĦêĦæ ħ””Ĥħ”ę””ÎĪĪļ ˔”Ĥ ĦĪħ”””ÔŋĪ Īħ” È ħĜ ėņçĤħĨ »êĪīÎËÈ òĦĪħÈ »êËÎêħð ¼ÕĤĹÔŃĠ çĤʱħŁô »ħĘħ¯ĪËĤ ¼ĤËÔŋĪ ĦĪŃÎËÏġōì¼äłæĪêËλĦçĥōËÈ»ĦêËÎ ħĜ ħĘħŎÔĦļħĥÎ ħõŇĘ êħ””¹ħ””Èv ¼”””ÔĪ ¼ĤĪīÎħĤ ħĜ ħŎÕōëÎ ħĘ ÓņëĘħĤ êħðĦê˯ ħĘħäłæĪĪêËÎ ÊĪħȐ¼Ĉêħô ¼ęŇÔħĠīęà ĦĪħÕŇĔħÔĦæÊçęņĽª ħĜĪ ÓŇÎĦæ ëÕªÊëä uÓŇĥŇĨĦæ îĦêħĨĪ ĦĪĦ ÿðĪĸÊ ĒëõĜÊ ħĜ

»Ī˔”ĥ””Ň””ª ħ””Ĝ ģ””ôє”¹Ħ甔Ҕ”Ôħ” ĘĢħ” ꔔИ ħĜ ëÔËōì ŃÎ ĖÊêє”ä ¼ĤæëęĥŎÎÊæ ¼ÔħĠīęà ĞŋħÎ ¼ðëÎ ¼§łëĠ ĢŃŎĝĠ ŃÎ ÓņêçÏŇª ĢËōÊíŎ§ ÊæħĤ »ħºņļ ¼Î˹ŃĠ »ŃÎËÏġōì ¼ĤÊæêħð »êĪīôËÎ ħĜ ħĘ »ë””ō± ¼ªĪë¹ ¼ĤŃŎðìŃªŃÈ »êħÎÊļ ħÎ ĢËōĪ˯ ËĕōëĐħÈ

»êÊæħġÔħðËŎð ģōçĤħ¯ Ī ĦĪÊêìħ””ĠÊæ ĢËŎÕñōĪ ŃäħÕņë¹Ħæ ËĤÊīÔ ħÎ Ī ÊìĦêËô »ĦĪħ””È ŃÎ ĢħęÎ »ŃÎËÏġōì ¼ĤÊæêħð ¼äłæĪêËÎ ¼ĤĪī°ęŇÔ êħðħĤħåÎ ėõŎÔ Īī””ÎÊĪ óōêËōĽÎ Êæħ”””ÔŋĪ Īħ””Ĝ ¼ōłëĠ ¼ĤÊçĤħĠêËĘ ¼ĤÊæêħð »ëō± ¼ĤËĠÊçĤħÈ ĢËĘħŎŎĠīęàËĤ ĦĪÊëåęņļ Ī ¼ÕðĪêçĤħÔ

ÒêħÎłļ »ŃÎËÏġōì ¼Ęłêħð ħĘĪīÎĦĪħÈ ¼””ĤÊæêħ””ð ĢÊæħĥŇª »ħºņļ ¼Î˹ŃĠ ĢħęÎ »ħĘħÔŋĪ »ĪÊëåęņļ¼ÔħōÊêħĥņīĤħðħĘ ˜ ĞħÈ ĢħōĸħĜ ħęņĪÊëåęņļ ħĘ ĢħĘĦæ »ëō±

ËĕōëĐħÈ »êĪīôËÎ »ĪīõŇª ¼Ęłêħð —••œ¼ŀËð ħĜ ĦĪ ĹņçĤËĠ ĢŃñĝŎĤ

ÒÊæĦæ»ŃÎËÏġōì ¼ĥÔĪħµËōëĐ ¼ŀĪħĨĢËĤħÈ

ËĕōëĐħÈ »êĪīôËÎ ħĜ ¼ÔħōÊæëĘêħð ¼ĐŃĘ ¼ºĤĦæ ľËªħÕñä »Ńä ¼ºĤĦæ »ĪīõŇª ¼Õõ¹ »ëŇÔëęð » Ģ˔”Ĥħ”È ¼ġŎÜ Ī Ģ˔”ĘĦĪī””Ô디º””Ęħ””ō ĦĪħ” Ôħ” Ĥ ËęōëĠħÈ»ëÔĪīõŇª ¼Ęłêħð» êħÔêËĘ ħĜ ĦĪÊçĤËŎōêÊçôŃĨ ĢËŎĘĪĪæêħĨ ħĘ ÒËĘĪËĨ »ŃÎËÏġōì ¼ÔħŀĪĦæ ¼ĤËĥŇĩðĦêħĨ ħŎōêÊìīºÔħĠíä »ĦĪħĤĪīÏĠħĘ ľħ¹ħĜ ħĜ ÊçĤËĘħŎŎÔħōŋħĠŃĘ Ī ¼ÕðĪêçĤħÔ Ī ¼ðËŎð ħĤÊëōħĔ Īħ””È ¼””Õ””ðÊļĦĪ˔”Ĥ ĦĪīÕñåĘħª »ħĘħÔŋĪ ħĘ ÊæħŎōêĪīÎËÈ »Ńä ¼ĤËĘĦêËôī¹ ËĕōëĐħÈ »êĪīôËÎ æëĘêłìħĤËŎðËŎð ĦæëĘêħð ĪħÈêħðħĜ ĢÊçŇĘĽÏŇĘ Ī ŅĤĹġĝĠħĜ »ŃÎËÏġōì ħĜ ħĘ ¼ÕŇĘħō ¼ęŇÔħĠīęà ¼ĤËĥŇĩęŇª ŃÎ ¼ÕĤĹÔŃĠ ËġŎĜËÝĘ Ėłêħð ¼ĤËġÕõŎĤ ¼Ęłêħð Ī ËĕōëĐħÈ »êĪīôËÎ ¼Ęłêħð ËĕōëĐħÈ »êĪīôËÎ ¼ĤÊçŇªħôħ¹ ¼ªĪë¹ ŃÎ ŃäħÕņë¹Ħæ Òħ”””ŀĪĦæ –š ħĘ ĢËĘħĤħōĸ ÓŇÎĦæv ¼ÔĪ ĞĦĪĪæ »êËÜ »ħĘħĥÔĪħęęņļ »ĦĪħ””È ŃÎ ĢħęÎêËĘ ¼ĤÊëŇä ħÎ ĪĪæ디ÎÊļ ¼ĜīĝōħÈ » –š

¼ĤËōËô uĦĪħĤæëęŇÜħÏŇÜ »êÊīÎ ħĤħåÎ »Ńä ·ëŇÏñĤËĨŃÜ ¼ÔħĠīęà ħĤæëęðËÎ »ŃÎËÏġōì ¼ĥÔë¹ħĥäĦļ ħĜ ÓðÊê˪Ħæ ¼Ęłêħð ¼ęŎÏĠŃÎËÔ ħĘ ÊçęŇÔËĘħĜ ĪīÎ ÒŋħðĦæ ¼ðêīĘ êħðħĜ ĪīõŇª ĢËĘħŎōÊĪËÈêŃä ħĜ ėņêłì æëęōÊĪ òĦĪħÈ ħĤĪħęÎ ĢĪīÏŀËĔêħð ĦĪŃÎËÏġōì ħÎ ħĘ ľħ¹ħĜ ĢËĤħÈ Ī êħÔêËĘ ¼ĥÔëºŇĜħĥäĦļ »êÊī”””Î ħ””Ĝ ¼ĕŎÏĠĦìŃĠ ¼””ĤÊī””Ęĸ˔”¯ çĤħ¯ ěŇõŎĠ ËðÊë¹ ÊçŎÔħōŋħĠŃĘ ħÔŋĪ ĪħÈ »ĦêËÎ ħĜ ĢËŎĘħōĦĪħĤĪīÎŃĘ »ÊĪæ óōĪħÈ ÊçĠËÝĤħÈ ĦĪħŎōĪËĤÊëōħĔ


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ĦêËĠ±

ľÊĪħĨħĝŎÔêīĘ

¼” ō˔”ōêĦæ »íŇĨ ĪĪæêħ””””Ĩ »Ë””ÔĦêħ”ðħ”Ĝ ĹōĪíĤħĐ Ī ˔”Ŏ””ðĪļ ĦļŃĤËĠĦĪĦĪīÔËĨÊæ¼ĜīĝōħȼºĤËĠ »ËōêĦæ ħĜ ĢËōŃä ¼ĤËĘħŎōìËÎêħð êŃºŎÈ ĢħĘĦçŇª ÓðĦæ ÊçŎÏōêËĘ ĦíŇĨ»ĦçĤËĠêħĐ»êĦæĦçōêËōŃĜ˺ōæ ĦĪĦĪĪļ ĪħĜ ËŎðĪļ ¼ĤËĘħŎōËōêĦæ ĖħĠŃĘ ħŎŎÕôħĘ »ÊĽ””ņĪv ¼”ÔĪ ĪħĜËŎðĪļ»ħ ĘħªĪ빐ĢËĘĦëºŀħĨ ¼àĸħÎĦì ¼ÕôħĘ ħÎ ÊæħĤÊļŃĤËĠ »ëºŀħĨħĘłĽĐ Ī ĦêĪħ”¹ ¼ðëÔīÎ »êÊ甔ôħ”Î ŃęĥŎĤËÎ˯ ľÊëŎĠæħÈ »ħ ĤËĘħō ĪħÈv ¼õŎÔĪ uÒËĘĦæ ĢĪħĘĦçņļħÎ ĹōĪíĤħĐ ĪĦêħ”Î ħĘ »ëÔ ¼ĤËĘħōËŎōêĦæ ħĘħō ľħ¹ħĜ ¼ðīĤËŎĔŃȼĤËĘħęĥÎħĜħ ĘÊæËŎðĪļ ħĜ »êÊ甔ôħ”Î ĢĪī””Ô˔”Ĩ ĦĪħĥġŇĨ uĢħĘĦæÊçĤËĘħĕôħĠ ¼µłêħð îËÎħĈ æīġàħĠ çĤËōħºōÊļ ģŎÕðħĜħĐ ¼””Ôŋħ” ðĦæ ¼ĤËĘħŀĪħĨ ħĜ ÓŇÎĦæ ĞÊĪĦæêħ” Î ħĘ ¼ĤçĤÊêìħĠÊæ ¼ĤæëĘħÕðħÜêħÎ ŃÎ ħÔħŀĪĦæĪħÈËÔ¼ ĥŎÕðħĜħĐ¼ęŇÔħŀĪĦæ ėŇÔħŀĪĦæĪË«ðħ¯¼ĘħŎŎÕðÊļħÕŇÎĦæ ¼ĤËĘĦìÊīŇôĪīĠħĨħĜÓŇÎêĪĪæħÎħĘ Ī ĢæëęŇÜħÕõŎĤ Ī »ê˔”Ę디Ŏ””¹Êæ Ģ˔”Ęħ”Ĥ˔”äĪī””Ô디¹ĪĢ˔”Ęħ” ĤÊ甔ĥ””ōì ĪæÊìËȼęŇĥŎÕðħĜħĐÓŇÎĦæīęŀħÎ âħōËÎ ħĘ ħōËĘ ħÕņëĥŇĩÎ ŃäħÎêħð ¸ĤħÜ ¼ĠĦæêħð ħÎ ĢËĥŇĩōËÔŃĘ ħÎ ¼ÕôËȼĠĦæêħðĪÒÊçÎĢËĘĦêÊìËÈĪ »êĪīÎËȼĥÔĪħęõŇªĪĢæëĘħôħ¹Ī ÊêËÈħÕŇĥŇĩμÔħōŋħĠŃĘĪ • »ħ ęōíĤ »êÊçôħÎ ħÎ ¼ÕŇĘħō ËĕōëĐħÈ Ī ˪ĪêĪħÈ »ç””ĐĦĪ ¼ĘħōĦëºĤŃĘïōê˪»êËôħĜ˪ĪêĪħÈ ¼ÕðħÎħĠ ŃÎ ħĘ Óñåęņļ »êÊìĦĪ ÊëĘìËð¼ĥŇĩĤ¼Ĥæëę¯ŃĘħĜģÔë¹êħÎ ĦĪĦĪĪļ Īħ”Ĝ ľÊĪħ””Ĩ ¼ĤËĘħñĤʱËÈ Ī »ĦëºĤŃĘ ħ”Ę æ디ĘĦĪħ” Î Ģ˔”ōĦ±Ë””Ġ˔”È ħÎÓõªĪīÔËĨÊæ¼ŀËðŅðŃÎïōê˪ ħĘÓŇÕðħÎĦ漺ĤħĨËĠħĨ¼ĘħōħĠËĤêħÎ ĪÓņëåÏęņļ¼ōËðËō¼Ĥæëę¯ŃĘ»ĦīŇĜ ĪģņëęÎŃ¯ŋħĔóŎĤËĘħŎōËðËōËĤħ¯ŃĘ ĢÊīŇĤ ¼ĤĪīÏÕðĦīōħª Ī ¼ºĤħĨËĠħĨ ģņëęÎĪħÕªĢæëĘħôħ¹Ī­ŃĘ

¼ĤÊëōìĦĪĖłêħðêËÝĠħĘħōŃÎ ÒËĘĦæËŎĘêīÔ¼ĤÊæêħðĢËÕñĤħĠêħÈ ŃðËÈĢËĘħñĤʱËÈ

ĢËŎñµëðÚëŇð

ĦĪħÔËęÎÊæħÔŋĪĪħĜħĤËäìŃŎŀËÎ ¼”””ôĦĪħ”””””È ħ””Ęħ”””””Ġ˔”””Ĥ±łļ Ӕ”ņ디ĘĦæĦê˔”ĘĪħ””Èħ” Ę甔Ĥ˔”ōħ” ¹Êļ ÓŇÎêħ¹ÊçęŇÔħŀËàħĜÒ˺ÎĞËÝĤħÈħÎ ÒħÏōËÔ¼ĘħōħĤ²ŎĜĢ˔””ÕñĤħĠêħ””ÈĪ ¼” Ĥ˔”ĘĦĪÊæĪĪļ ħĜ ĦĪħĥ”””ŎŀŃęŇĜ ŃÎ ÓŇĥŇĩÏęŇª –ž–š ¼ŀËð

ħōħĨĊËÎĦêħĔêħðħĜ ËŎĘêīÔ » Òħ”ōêī””à »ħĠËĤ±łļ ħĘĦĪĪæëĘĦĪħλĦ±ËĠËÈĦĪħōĦêËÎĪħĜ ÒħÏōËÔ ¼ęņêËŎĥõŇª ĦìËŎĤħÎ ËŎĘêīÔ ħĜ »Ńä ħĘ ĢË¥ōëŇō ĞĦæêħ” Î ħÔËåÎ ŅÎħÎ ĦĪħÕŇĥŎÎĦæ ÊçęņìŃŎŀËÎ ¼ĤæêËĤ ĢËō ¼ðËĠŃĝ«ōæ ¼ĘħōĦæëŇĤ »ĦĪħ” È

¼ōËōêĦæ¼ĘħŎŎÕôħĘ ÓņêçĥŇĐļĦæ¼ĤħĠħō ¼ŀÊĪħĨ ĦĪħÔŃÎħĤ ĢĪĪļ ħĘħŎŎÕôħĘ ģōëÕņīĤħÎĢħĠħō»ħ ĘħŎŎÕôħĘ¼ĤçĤËĐļ ÓņëĤĦæÊæ ħĤËĤçĤËĐļ ĦëŎÝĤì ĪħÈ ¼ŀÊĪħĨ ħĜ ĦĪ˔”””ōêĦæ ¼ĤËĘħÔħ¯ Ģħ” ōĸħ” Ĝ ħ”Ę »ĪËŎô ÊêçĠËÝĤħÈ ÊçŎōÊĪæ ¼ºĤËĠ çĤħ¯ ËŎĥŎĘ »ĦĪĦêĦæ ¼”””ÔĦêÊìĦĪ ħōĦ±ËĠËÈ ËōêĦæ ¼ĤËĘħÔħ¯v æëĘÊëęôËÈ »ĦĪħÈ »ħ ōĦĪËĠ ĞħĜ Ī˯êħÎ ¼ĘħōĦīŇôħÎ ħĘ »êĦīõŎĘ ħĜ ĢËŎĤËĘħŎŎĘĸ˯ ÊçŎōÊĪæ ħĜ ĦĪĪæëĘ ĢĪīÎæËōì ħĜ »ĪĪļ ËĕōëĐħÈ ĦĪħĤÊêËĠĸħªĪħÈ»ŃĨħÎÊçŀËñĠħÈ»ĦĪËĠ –š•ħĜëÔËōìËÕñŇÈËԐĦĪÊçĤËŎĠËÝĤħÈħĘ uĦĪĪæëĘêħÎħÕðĦæĢËŎōêĸłæĢŃŎĝĠ

ËŎĥŎĘ¼ĤËĘħŎŎĤÊĪËōêĦæĦíŇĨ¼ęŇðëªêħÎ ¼ĘħŎÕôħĘ ħĘ ĦĪĦæ디ĘĦĪħ”Ĝ »çŎęÈħÔ ėōíĤ ħĜ ¼ĤħĠħō ¼ōËōêĦæ »ëºŀħĨêËÎ ĢħōĸħĜ ĢħĠħō »ĪÊ甔Ĥħ”Ę ¼ĤËĘĦêËĤħĘ ĦĪÊëĥŇĐļĦĪËōêĦæ¼ĤËĘħÔħ¯ »ħ ŀħĠŃĘ¼ĘłêħðÊêŃºĤÊīĠłêçĤħÈ ĦĪĦĪĪļ ĪħĜ ËŎĥŎĘ ¼ĤÊĪËōêĦæ »êËÎĪêËĘ »çĤĦīōħª ģŎōÊĪæ ħĘ æëĘĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈ ÊçĤħĠħō »ħ ĘĦëºŀħĨêËÎ ħŎŎÕôħĘ ľħ¹ħĜ ĦĪħ” È ĦĪī””Î ÊæĪĪæêī””””ÎÊļ »ħ ÕĐħĨ ħĜ ¼ĤçĤËĐļ»ĪĪ²ŇĠËÕñŇÈËÔħĘħōÊçęŇÔËĘħĜ

êīĐħČĎħŀħä

ÊæĪĪæëÎÊļ¼ĤŋËð»ĦĪËĠħĜĢËÕðæêīĘ¼ġņêħĨĪËŎĘêīÔ¼ĤËĘħŎōçĤĦīōħª ¼ĤËõĘÊæĪĢËõęŀħĨĦĪħŎŎĘŃĘËĤ»ËºŇܼÔħÎËÎĪîëªģōçĤħ¯»ŃĨħÎ Ī ĦĪħÔĦĪÊļħ¹ ļħô »êÊīŇĜ ħĜ êËÝęņçĤħĨ ğÎħĤ ħŀħĨ ĦĪħŎĥŎÎ ĦĪħōŃäħÎ »ħ ĘħŀìħĐ ĢËĘħõŇĘ »ĦĪħĥŎĔħÔħĤ ĪĪļħĥōħåÎ ħÝĤêħð ĪħÈ ħõŎÕðÊļ ¼ŎðËŎð ¼ÔħōÊæëĘêħð »ħ ĤËŎęō±ŃĜ ¼ĤæëĘħŀħĠËĠ »ìÊīŇô ŃÎ ĦĪħÕņļħ¹Ħæ ¼ĤÊæħĤæĪľĪħĨėŇŀħĠŃĘ»ÊĪæÒħÏōËÔħÎËÕñŇȼäłæĢËÕðæêīĘ¼ġņêħĨ ħÔħÎËÎ êħðħĜ ĢæëĘŃ¹īÕđ¹ Ī ģÕõŎĤÊæ ŃÎ uĦêħĕĤħÈëŇĜĪħĨv ĸĪĪæêħ”Ĩ ÓðħÎêħÎêħ¹ħÈĪĦĪīÔë¹ĦĪħōŃäħλìÊĪËŎÜĢËĘħĘŃĘËĤ˺ŇÜĪêËŎÕðħĨ óŇĘħĘħäłæĪêËÎÊæêħðĦê˯»ħ ÕðÊêËÈħÎħºĤĦļÓðħÎħĠħÎÓņëĘħĤÓðĪêæ ¼ĤĪīλêħ¹ħÈÊæĦëŇĜÓŇÎĦæĪÊëĘêħðħĜħñĔ¼ðÊīäīðËλĦĪħÈÓņëęÎ ÒħĠíä ÓŇĤÊīÔËĤ ÊçŎÕðÊļ ħĜ ħĘ uĦêÊçÜêħĠ ¼ĤæëĘŃ¹īÕđ¹v ¼ĤæëĘìËð ĦĪËÔĦêħðħĜ êħĨ êÊçÜêħĠ »Ń¹īÕđ¹ ÒËęÎ óōħĘĦìłæ Ī Ėħōĸ ®ŎĨ ħÎ »Ń¹īÕđ¹¼ÔħĕŎĔħàÓņëĤÊīÔËĤóōëÕÕðÊļæīäËōÓņëĘËĥŇĜ¼ôËμĥŎÏõŇª ¼ĘħōÊçĥŇÜħÈĪľËä¼ĤæëĘçĤħðħªŃ¹īÕđ¹¼ŁðħÈħęĤī¯ĦĪħÕņëĥŎÏÎÊçŇÔ Ń¹īÕđ¹¼ĤËĘĦêĦĪħÔ¼ĤæëęōêËōæ»ĦĪħÈ»ĦçĥŇĨħŎŎĤÓäĦīõŇª»ĪÊëęōêËōæ ¼ĤËĘħĠíŎĤËęŎĠ¼ĤæëĘħ§łëôĪÓñņīŀħĨĪÒħÎËλĦĪħĤæëęĤĪļŃÎħĤÊçŀĪħĨĪ ¼ŁŇĨħÕñōīŇª»ħ ÈĪīÎħĨŃ¹īÕđ¹ŃμÜêħĠËŎĘêīÔêħ¹ħÈħôËÎêħðĦê˯ ÓŇĥņìħÏŎÎÓŇĤÊīÔħĤÊĪħĘÓŇμ¯ĢËÕðæêīĘ¼ŎðËŎð¼ÔħōÊæëĘêħð»êĪīð ’ÒËĘĦæ ŅĘ ¼ÔħĠíä ħĤʱËĠËÈ ĞħÈ ĦĪËÔĦêħð ħĜ êħĨ ’ÊæħĤËōŃ¹īÕđ¹ ĪħĜ ħęņêŃÜĢËōģÎĦæ¼ĥŎÏôħ¹»ħ ōËĠħĤÊĪÊëęĤÊĪļĦĪ˯Ń¹īÕđ¹ĞħȼĤËĘŃðËÈ ĪËŎĘêīÔ’ĦĪħÕŇĥŇĠĦæ»ŃäĖĦĪêħĨħĘħĜħðħĠ¼ŁðħÈĪÒËĥŎÔłļħĜ ’ħŎŎ¯ħÎĢËŎÕñōīŇªĢËÕðæêīĘ¼ŎðËŎð¼ÔħōÊæëĘêħð »ħõŇĘħōĦĪħÈóōĪħÈÓņëęÏŇĜ»ËôËàÓņëĤÊīÔËĤħōħĨĖħŎÕðÊļ »ĦĪËĠħĜòħōêħðĦê˯ĪħÈħōħĨêħðĦê˯ħμÕñōīŇªËŎĘêīÔħĜæêīĘ ĦĪīŎĤÊīÕōħĤ¼ÕðêħªĦĪħÔħĤĪļħô¼ęō±ŃĜĪĞíŎĤËęŎĠÊæĪĪæëÎÊļ¼ĤŋËð ĦêħĕĤħÈëŇĜĪħĨ¼ĤËĘĦĪħĤĪīÎŃĘīŇĤ»ÊçĥŇÜħÈĦĪĦëŇĜÒËęλêħðĦê˯ ËōËÈëÔ»Ħê˯˺ņļĪĞíŎĤËęŎĠ»ĦĪħĥōìłæħĜÓŇÎĢæëĘħñĔħÕñōīŇª óŎĤËÕðæêīĘ¼ġņêħĨĪÓŇĥŇġĜħñÎæêīĘ¼ĤËĘħĐËĠħōħĨ¼ōĦæËĠËÈËŎĘêīÔ ’ħĤÊëōħĔĪħÎĢËĥŇĩŎōËÔŃĘŃÎÒËęλêËĘĪËĨ ħÕñōīŇªÓņëęÎħ §łëôĢËĘħŎōêħðĦê˯¼ĠíŎĤËęŎĠėŇĤŃ¯êħĨĢËĠīºŇÎ ÓŇÎħŎōêËĘħ§łëôĪħȼĠËä»ĦæËĠuæêīĘ¼Ĝħ¹¼ĤËĘħĐËĠ¼ĤçĤËġĜħðv óŎĤËÕðæêīĘ¼ġņêħĨ¼ĤĹ¹ĦīŇÔħĤĪħĘħĘħª»±æĢæëĘļħô¼ÜêħĠħĤ ËŎĘêīÔħĤħÕñōīŇªħōŃμÔħōìËŎĤħÎËŎĘêīÔĖĦĪÒËĘËĤħĘħð못êħðĦê˯ ¼ġņêħĨ ¼ŎðËŎð ¼ÔħōÊæëĘêħðħĤ Ī ĦĪħÔËęÎÊĪ ¼ÜêħĠ ¼ĤËĤÊæħĜ ëŎÎ ÒËęÎÊĪ¼ÜêħĠêħðħĜŃ¹īÕđ¹ÓŇÎĦæËĠËÈÒħĤËĤħÔóŎĤËÕðæêīĘ ĢËĘħĤÊëōħĔ êÊçÜêħĠ »Ń¹īÕđ¹ ħŎōêħðĦê˯ ÓðħÎħĠ êħ¹ħÈ ĦĪĪçĤËōħºĤËōÊļĢËĘĦêÊêæ˹ËÈħŎŎðËŎðĦĪ˯êħðĖĦĪÒËĘĦæëÔìŃŀËÈ ¼ĤæëĘêħðĦê˯»ËĤÊīÔêÊçÜêħĠ»Ń¹īÕđ¹ħōÊīŎŇªĢËÕðæêīĘ¼ġņêħĨ ¼ÔĦļħĥÎ »êħðĦê˯ Ń¹īÕđ¹ ħĜ ÓðħÎħĠ ÊçęŇÔËĘħĜ ħŎŎĤ ¼ĤËĘħðëª ëÔ¼ÕôĪ¼ðËĠŃĝ«ōæ¼ÔËĥŎÔłļĖħĤħĤËĘħðëª

./012312/2    / .  20 2 //.2 .! / 31  /2 "#2 0#$% &'0&(/)! /  / 2 ) 2 * 2 +,.3-2/ ģŎÕðħĜħĐ¼ÔħŀĪĦæĪòīÎ ËęōëĠħÈ ¼Ęłêħð òīÎ Úêє”Ü »ĦĪħÈ»ÊĽņĪħĘÊæĦĪħλĦ±ËĠËÈ »ĪĪļħĜ »ħ ĘħÝĤËĠËÈ ĦīŎĤÊīÕōħĤ ¼ęŇĥÔĪħęęņļ ħ””Î ģÕõōħ¹ ĢËĘħŎĥŎÕðħĜħĐ ĢÊīŇĤħĜ ¼ÕôËÈ ÓŇĥŇĩÏōæħÎ ÊçĤËĘħŎŎĝŎÈÊëñŎÈ Ī ĦĪī””Ï””ōħ”Ĩ»Ħ甔”ōæĪħ””ÈĞŋħ”””Î ¼ęŇÔħŀĪĦæ ¼””Ĥ甔ĤÊêìħ””ĠÊæ є”Î ħ”Î òËÕñŇÈËÔ ¼ĥŎÕðħĜħĐ òīÎĦĪħ”””ÔĦĪ˔””Ġ¼” ōĪĪ甔ĥ””ōì ¼” Ĥ甔ĤÊêìħ” ĠÊæĦĪĦæ디ꔔŎ””Ô˔”ªĪĪæ ¼ÔÊëĘīġōæ¼ĥŎÕðħĜħĐ¼ęŇÔħŀĪĦæ ÊçĝŎÈÊëñŎÈ ľħ ” ¹ħ” Ĝ Ģ˔”ôĪ˔”Ĩ ĢËĥŇĩōËÔŃĘ ŃÎ ÓŇÎĦæ êĦæĦçōêËō ħĜ ħ” Ę »ħ ĤËõŇĘħġõŇĘ Īħ””Î ħōħĨÊçÕðÊļĦĪËĤ¼ÔŋħĨêŃä

ŃðËÈĢËĘħñĤʱËÈ

»ĦçĤËĠêħĐ ĖłæÊë””Ę ĢŃÜ ľÊêħĤħÜ ¼ðħŁÔħȼĤËġōħªĪËĨ¼ĤËĘĦíŇĨ»ŋËÎ ħÎ ËęŎÝĜħÎ ¼ñĤŃĠ »êËô ħĜ ŃÔËĤ

òëŇĨĪħÈv‘çĤËōħ¹Êļ¼ĤËðĪīĤħĠËĤ±łļ ĦĪħĤÊīÏŎäËōĢħōĸħĜħĘ»ħĤÊêËĠĸħªĪ ĦĪħĤĪīÏĠħĘħĜĢËōĪĪļÓņêæĦæĞËÝĤħÈ Ī디Ք”ðêī””Ĕ디Ô˔”ōìĞŋħ”””ΐĦĪĪæ디””Ę ėŇĤæëĘĦ±ËĠËÈ ħ”Ę uĦ디Ôħ””ĤÊ甔Ĥļæ ĢħōĸħĜ ħ”Ę »ħôëŇĨ Īħ” È є”Î Īī””Î »êĪīôËÎ ħĜ ĦĪħĤËÏŎŀËÔ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ êħð ħōÊëĘ ĢËÕñĤËčĐħÈ »ÊĪ˔”Èêє”ä ħĘ ĎËñŎÈ ¼ĤËĘħŎŎÔħŀĪĦæīŇĤĦíŇĨ ģņëĘĦæ¼ÕôêħªêħðĦĪŃÔËĤĢħōĸħĜ »çŎęÈħÔ ĖłæÊ디”Ę ľÊêħ””Ĥħ””Ü ò디Ҕ”ĨĪħ”””””ÈvĦĪĦæ디””””ĘĦĪħ””””””Ĝ Ģħ””ōĸħ””Ĝ ħ”””Ę »ħ””ĤÊê˔”””””””Ġĸħ””ª Ī ģņêĦçĠËÝĤħÈ ĦĪħ””Ĥ˔”ĘĦĪĦļ甔Ĥī””Ô

¼ĤÊëōìĦĪ Ėłêħ” ð ĢËŎñĘëð ÚëŇð ŌŀĪçÎħĈ»ħōħĠËĥÔĦĪÊæĪħÈĢËÕñĤħĠêħÈ ËÔæëĘçĤħðħª»ËŎĘêīÔ¼Ęłêħð¼Ĝī¹ ËŎĘêīÔ ¼ĤÊæêħð Êæ —••ž ¼ŀËð ħĜ »ĦĪħ”ĤÊļħ”¹»ê˔”ō»Ħæ˔”Ġ˔”ÈĪÒËęÎ »ĦīŇ¯êÊī¯ħĜħĘÓŇλħĘĦæêʲÏŀħĨ ĢÊīŇĤ ħĜ ÊçĤËĩŎÜ ¼ĠËÜ ¼ĤËĘħĥÔĪŋ˪ Ī ĢËÕñĤħĠêħÈ »ĦæêʲÏŀħĨ ĪĪæêħ” Ĩ ÓņêæĦæĞËÝĤħÈËŎĘêīÔ ħĘĢËÕñĤħĠêħÈ»ĦĪĦêĦæ»ëōìĦĪ ¼ĤÊëōìĦĪ»ĦĪħĤĪīÎŃĘħĜ»êÊçôħÎËÕñŇÈ ¼ºĤħĨËĠħĨ »ĪÊë””å””ę””ņļ »ĦĪĦêĦæ ĪħÈ ÒËĘĦæ ÊçôĦļ »ËōêĦæ »êĪīÎËÈ ĪħÈ Ī ĦĪĦæëęÕðÊĽÕõª »ħ””ŀÊĪħ””Ĩ ŃÎóŎĤËÕñĤħĠêħÈ¼Ęłêħð»ħĤÊæêħð ¼ęŇĘłêħð ¼ĤÊæêħð ĞħĘħōħÎ ËŎĘêīÔ ÓņëĘĦæêËĠ±ħÈËŎĘêīÔŃμĤħĠêħÈ Ī˔”Ŏ””Ęêī””Ô¼” Ęłêħ” ðĪĪæêħ””Ĩ ¼ĜīĝōħÈ ¼ºĤËĠ ħ” Ĝ Ģ˔”Õ””ñ””Ĥħ”Ġêħ”È »êËō¼ĤĪī¯ĦīņļħμÔËĘħĜÊæĪĪæêīÎÊļ ħĜ ÒŋĪ ĪĪæêħĨ »ĦæêʲÏŀħĨ ĢÊīŇĤ ÒĪħĘĖħōħÎĢËŎōĪ˯ĢË¥ōëŇō ĪĪæêħĨ ¼Ęłêħð ¼ĥÔĪħęŇªĪ˯ ¼ĘħŎōçĤĦīōħª®ŎĨħĘŅðĪÊêæ¼ÔŋĪ ħĜ ħŎŎĤ ÊçĤËŎĤÊīŇĤħĜ ¼ðËĠŃĝ«ōæ ÊëęđðĦĪ»ĪĪ²ŇĠËŎĘêīÔ »êħ””å””õ””Ň””«””Õ””ðĦæ»Ń”””Ĩħ”””Î –žž˜ ¼” ŀ˔”ð ħ””Ĝ ĦĪĦêħ””ĕ””Ĥħ””È Ī ËŎĘêīÔ ĢÊīŇĤ »êĪīĥð òËÕñŇÈËÔ ĦĪħÔĦĪËĠ»ĪÊëäÊæħÎĢËÕñĤħĠêħÈ »êËŎĥõŇª ģ””ō甔Ĥħ”¯ ˔”Ŏ””Ęêī””Ô »ĦĪħĤæëęŎōËðËÈ ŃÎ ĪĪļħÔŃÕñä ħĤÊĪħĜÒŋĪĪĪæêħĨĢÊīŇĤ»çĤĦīōħª ĢËÕñĤħĠêħÈ »ĦĪħ” ĤĪī””Îìħ” º””ô˔”ª ¼ĤËĤÊçŇ«ĤÊæ ¼ĥōĽ°ª ¼ÔħðËŎð ħĜ ¼” ĤÊ甔Ġ˔”Ý””Ĥħ” Èħ””μ””Ôħ””ŀĪĦæī””Ň””Ĥ ¼””Ôħ””ŀĪĦæĢħ””ōĸħ””Ĝ»±ī””ę””ŀħ” Ġє”Ę ĢËĘħŎŎŎĤħĠêħÈ ħÎ ±æ ĦĪħŎŎĤËġðīĈ ľħ¹ħĜ ÊçĠħĘħō ¼ĤËĩŎÜ ¼ºĤħÜ ħĜ ħĘ »ħĤËŎŎĘŃĘËĤ ĪħÈ ¼ĤæëĘêħðĦê˯

ĢËĘĦêħðĦê˯¼Õñęô»ŃðËÈĪÚêħĠ

  

ŃðËÈĢËĘħñĤʱËÈ

ĢËÕñĤËčĐħȼôĪĦļ ÓŇÎĦæëÔìŃŀËÈ ģņêæĦæ ĞËÝĤħÈ ëÔÊëŇä ¼ĘħōĦīŇôħÎ uĪĪæêīÎÊļ¼ŀËðľħ¹ħĜæêĪÊêħÎħÎ ¼Õõ¹ ¼ĘħōĦīŇôħÎv ¼õŎÔĪ ħÕĐħĨĪ±łļĪīĠħĨħĜĢËĘħĤÊæÊçęŇª uħĤĪīÎæËōìħĜ»ĪĪļÊçęŇºĤËĠĪ ħ”ÎvĦĪĦæ디ꔔŎ””ĤĪĪļĖłæÊ디”Ę ĪĪæêī”””ÎÊļ ¼ŀËð ľħ”¹ħ”Ĝ æêĪÊêħ”””Î ħĘ »ħĤËĤÊæÊ甔”””ęŇª ĪħÈ »Ħê˔”Ġ± ĎËñŎÈ »íŇĨ¼ĤÊìËÎêħ”””ðĢÊīŇĤħĜ ¼”Ĥ˔”ĘĦĪī””Ï””Ŏ””ä˔””””””””””ō ĦêÊ甔”Ęħ”””¯ Ī »Ħ²ņļħ”””””Î ĦĪÊçōĪĪļ ÊçĤËÕñĤËčĐħÈ uĦĪĪæëĘĢĪīÎæËōìħĜ»ĪĪļ Ÿ™•

ĦĪĦæ디”ę”””ôĦĪħ”””Ĝ»ç””Ŏ””ę””Èħ” Ô ¼ęŇŀĪħĨĪīĠħĨĢËÏŎŀËÔ»ĦĪħĥÔĪĪíÎv ĪËĥŇªħĜ ļħ¹ħ”””Ô˔””””äĦæ »Ń””ä »ħĤËĥÔĪħĘêħð ĪħÈ ¼ĤçĤ˔””””ęõęŇÔ »êÊīÎħĜ ĢËÕñĤËčĐħÈ ¼Ôħ”””””ŀĪĦæ ħĘ ÊæĦĪħ””Ĥæ디ꔔĤÊæĦĪ˔”ȼ” Ĥ˔”Ęħ” ðłë””ª uӔҔĥ”Ň”ĨĦæ ¼””Õ””ðĦæħ”””””ÎÒËĘĦæ»êËęĤÊļŃ¹ĢĪæêīÈ ĪħÈ ĢĪæêī”””È ¼ĤÊêËÕĤËĠħĜêħª ħĘ ĦĪĦæëęÕðÊĽÕõª ĢËōħŀÊĪħĨ ¼ÔħĠīęà ÒËĘĦæĦĪħÎ Ħ±ËĠËÈ ĞËÝĤħÈ» êÊìĦĪ» êËęĤÊļŃ¹ĢĪæêīÈ êħÎĪħĠħĜėŇŀËðóŎªħĘÒÊæĦæ ¼ÎħĨĦì êæ˔”Ĥ ¼ÔħōËĘłêħðħÎ ľÊĪħĨ¼ĤËĘĦĪ˯êħðÊëĥŇĩęŇª ħĤËŎōêËęĤÊļŃ¹ĪħÈv‘çĤËōħºĤËōÊļ ħºŇª ¼ĤæëĘÊêËĘ ¼ÝĤËĠËÈ ħÎ  є”Î › Ģ˔””Ęħ”””Ŏ”””ōêÊìĦĪ Ħ±ËĠËÈ uĦĪħÕņë¹Ħæ ÒĦêÊìĦĪ ĢËĘħŎōêËęĤÊļŃ¹ ħĘ ÊëęôĦĪħÎ »ħ ÕĐħĨ ¼”Õ””ðÊļĦĪ˔”Ĥ ħĜ Ģ˔”ō ¼Ĥ±ħÜ »ÊĪæ ħĜ ĢËō ĪīÔËĨÊæ ģņêæĦæĞËÝĤħÈĢËÎêīĔ

 ) "6!7$8(0  (  9 !$(  # "0:0 6' !%  7 " +:;<./-2-0"  - &( $" % ;0"<<= > $#? ! &((, 

!  2 726( %! */' 0  $- (1 &'(1 %     -2% !3 

&' % %4 5 

5 /$0-2(/

*  C0  D ' 75/AB ! , 0 N(

E=F(G( 0H 0IIIIIJ(1< &'AO 1&( $" %

K$ G( 0H 0IIIIIJ(19 " - " @ 19  :LDM

/67-289        

! " #$ %  &' %

 &'()  " * %  !+$, " -. ) "

!  => /4/ ?2( @(* %! !%(- # % 0 > @ %0 ! - A( " &'(1 %  -  % ! % " B% A %

CC;DEP' % C<D; 2/2:F;">! (# <;"> " /=G!0:HII$Q(" 

 ! >((   ? &' % - &' % 6- 2%?  ! '2 2% &'()  ! ! % A H0 ! 0 @$RD * 6" ->) 0 B S'>(0 '


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ±ÒËĘĦæÓðĪêæ ĢËĘĦæêīĘ ħŎōæíŇÈĦêËĘçĥņīä ŃÎ ħõŇĘ ĿðīĠ»ŃęĤÊì ¼””Ĥ˔”ĘĦê˔”ô є”Î ĦĪħ”””””ĔÊ디””ŎĈ ĒÊëŎĈ ¼ĤËĘŃęĤÊì ħĘ ħōĦĪħÈ ĢËÕðæêīĘ ¼ÕņêËŎðëªêħÎ ²ŎĜŃĘ »ĦĪĦêĦæħ”””Ĝ òħ”””””ĠħÈ Óņë¹Ëĥŀħ””””Ĩ ĢÊêËĘçĥņīä ĢËĘħŎōæíŇÈ ĦêËĘçĥņīä »ĦĪħÈŃÎ ĦêËĘŃĨ uêłëŎÔ ¼ðëÔħĠ êħÎ ħĤĪħęÎ êħÎħĜv ¼””ÔĪ Êì디Ŏ””Ġ 甔Ŏ””ôĦļ ģōłĽÎ ģŎĤÊīÔËĤĢËĠŃäêłëŎÔ ¼ðëÔħĠ ħĤŋħĠËĠ Ī ħŎðłæ ĪħÈ ¼ĤËĥŇĨ ŃÎ ĪħÈ ¼ĥŇĩĤħÎ ÌĦêħĈ ¼ęŇðħĘ ĞŋħÎ êħÏĠÊêħÎħĜ ħĘ ÓŇĥņæ ŃÎĢËĠħĤËŎðłæ êÊìħĨ —š ĖħōħŎðłæ êħĨ ¼ĤËĥŇĨ ĪħÈ ħęĤī¯ Óņë¹Ħæ êĦīŇĜ ĢËĠêËĥōæ uĦêÊæ ¼ðëÔħĠ ĦêËĘ

ĎêËĈĢÊêŃð ĖŃĨæ

ħĠÊĪĦæêħÎ óŎŀËñĠħÈ ĢËĘħŎŎðëÔħĠ

ĪħÈ ¼ĤÊíŇä »ħ””””ñĔ ¼ŇªħÎ ĢËōêËĘīðħĘ Ī ħĤÊê˔”Ę甔”ĥ”””ņīä ĦĪ˔”Ġ ËÕõŇĨ êłë””Ŏ””Ô ¼ðëÔħ”””Ġ ľË””ñ””Ġħ””È Ӕ””ņ디”ĘĦæ óŎĥŎÏõŇª ĪīõŇª ¼ĤŋËð ħĜ ëÔËōì ¼ĘħōĦêËĠ± ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĘŃęĤÊì ħĤħęÎĪĪļ ÒĦêËÎħð ÊìëŎĠ çŎôĦļ ËÕðŃĠËĠ òËÕñŇÈËÔv ¼””ÔĪ ħōħõŇĘ Īħ””Î ĦêËĘçĥņīä êħðħĜ êłëŎÔ ¼ðëÔħĠ ĪĪæëÎÊļ ¼ŀËð ħĠÊĪĦæêħÎ ĢËĘħŎōæíŇÈ ¼ġņêħĨ ŃÎ ģÔËĨ êËĘçĥņīä –—š• ĢËōê˯ËĤ óŎŀËñĠħÈ Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ģĥņīåÎğņêħĨ ¼ĤËĘŃęĤÊì ħĜ ģŇÎĢħĘĦæ ŃÎ ĢĪīÔËĨ êËĘçĥņī䝛• ËÕñŇÈËÔ Ī uĢĦçÎĢçĥņīäħÎ Ħ²ņêæ ĦëŇĜ»ĦĪħÈ ÓñōīōħĤ ħ””Ę ė””ņê˔”Ę甔ĥ””ņī””ä ¼””ÔĪ Ó””ņ디ꔔΠÊ디ꔔô˔”È»ħ””ĘĦĪ˔”Ĥ ÒħĤËĤħÔ ħōħĨ ĢËġŎðëÔħĠ êłìv uģōħęÎ ÊëęôËÈ ĢËġõŎĤËĘĦĪËĤ Ģçĥņīä ËĩĤħÔħġŇÈ»ħõŇĘv ¼õŎÔĪ Ī Ģæ디Ęє”¯ī””Ô˔”Ĩ īęŀħ”””Î ħŎŎĤ ğŇŁÎ ğĤÊīÔĦæ óōêËĘīðħ””””Ę ¼ĤÊæêħð uĦĪīÎ ľËàħĠ ėŇÕðËÈ ËÔ Ħê˔”””””””””””””Ę甔ĥ””ņī””äĪħ” ””””””””””””È ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĘŃęĤÊì »êÊìīºð˪īð êħðħĜ ¼õŎÕäħÜ Ë””ĨĦĪêħ””Ĩ Īī””Î ÊçġņêħĨ ¼ĤËĘŃęĤÊìħĜ ĦĪĦæëĘĦæ ĦĪħÈ ľħ¹ħĜ ĢħĘËĤ ĖħŎōìÊĪËŎÜ ®ŎĨħÎ ÓðħĨ ĢËÕðæêīĘ¼ĤËĘĦêËô»êËĘçĥņīä

ŃðËÈ ŃÔŃĐ īĘĦĪ ĒÊëŎĈ »êĪīôËÎ Ī ÓðÊļĦĪËĤ ĦêÊĪËÈ ¼ĤÊêËĘçĥņīä ¼ÔħĠêËō ÓñōīŇª ĢħäĦæÊĪæ ĢËŎĤËĘħŎŎðłæ Ī ĢĦæËĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĠÊçĤħÈ ßŀËð ğðËĔ »ê˔”ÎĪê˔”Ę є”Î Ŀðī””Ġ »Ë””¹í””ņê˔”ª ħĜ ė””Ň””Ęħ”ōv¼”””ÔĪ Ģ˔”Ęħ”Ŏ””ōæ픔Ҕ”È Īħ””È »ĦĪħ””ĥ””Õ””ðÊī””¹ ¼””Ĥ˔”ĘĦê˔”Ęє”Ĩ ¼ÕðÊļĦĪËĤ ¼ĤËĘĦêËô ħĜ ħĤÊêËĘçĥņīä

ĢËō ğÕñŎð ¼ĤÊļŃ¹ ’ĢËĘ˺Ĥçĥņīä »êËęĤÊīÜ¼ĥÔËĨ ¼Ĥ˵Ħê˵ŃĨ Ģ˵ħŎōæíŇÈ Ħê˵çĥņīä

¼””ð디Ôħ””Ġ ¼””ĤĪī””Îħ””Ĩľħ”””¹ħ”””Ĝ Ī ĢÊêËĘçĥņīä ¼ĤËŎ¹ êħ””ðħ””Ĝ êłì ¼ĤËĘŃęĤÊì Ğŋħ”””Î Ģ˔”Ŏ””Ĥ˔”Ęħ”ĤÊ픔Ҕ”ä

ğôŃåŀæ ¼ÔĦļħĥÎ ¼ęņêËĘçĥņīä ¼ĘĪËÎ ĖĦĪ ¼ġôĪêæ ħĘ Ģçĥņīä ¼ņīĤ ¼ġÕñŎð ¼ĤÊļŃ¹ħÎ ¼””ġ””ņêħ””Ĩ ¼””Ôħ””Ġī””ę””à »ĦæêĦĪêħ”””””ª¼”””””ÔĦêÊìĦĪ ŃÎ Ģçĥņīä ¼ĐËĠ ģŎĤÊìĦæ ĢËġôĪīĠħĨ ħĤËÕðæêīĘ ĖħĤ ħĤĪīÎëŇĐ ŃÎ Ģçĥņīä »ħðłĽª Ī ħĤÊĪīĠħĨ ÊçŎÕðÊļħĜ ËĩĤħÔħÎ ĢËĘħČËĤŃĔ ¼ĥōĽÎ Ī ĢĪī¯êĦæ Ī ÓñōĪħÎ óōæêīĘ »ĦĪħĤ ħŎôŃåÕðĦæ »ħōËĠ ĦĪħŎōêËŎĤÊì Ī ÓñĤÊì »ËºņļħĜ Ò˺Π¼ĤËĘħŎōìÊīäÊæ ¼ÕŇĤŃ¯ ħĤ ĞħęÎ Ņª »Ħ±ËĠËÈ ńĪħ””ĠĦæ »ĦĪħ”È »ĦêËÎħĔ Ī ĦīŇô Ī Ģçĥņīä ¼ġÕñŎð ħĜ ħĤÊļŃ¹ ħōËÕðŃĠËĠ ĪĪæ »ĦĪħĥÔĪ ħĤÊĪ »ìÊīŇô ħĤ Ī ÍŇÕĘ »ħĤËåÎËÔīĔ êħðħĜ ħĤæëĘħñĔ īęŀħÎ ÊçęŇĜŃª ħĜ »ÊìħĔħÎ êħð »ĪīÔĦêÊæ »ħŎàËĤ ħĜ ¼ÔĦļħĥÎ ¼ĥōëņæ »ħŎàËĤ ģōëÕęōíĤ ħĘ ëŇĜĪħĨ ¼ÕôĦæ »ĦĪŌðħĥÎ »ħĤĹàĦļ ĪħÈ ħĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ÕäħÕō˪ ¼ĤËōËô ģõŎĤĦæÊæ »êħð ħĜ ¼ÔĦļħĥÎ ¼ĤÊêËĘçĥņīä ģĤæëęĐħĜħÔ Ī ĢÊçņĽĐ ¼ĤËōËô īęŀħÎ ģŎĤ ĢŋÊçĥĠ ËġŎ𠼯ħĘ ģñŎª Ī ģęŁ¯ Ī ĢŃĘ êłì ħęĤī¯ ĦĪĦëÔ ¼ĘħōĸħĜ ĦĪËĠħĤĦīŇª »ħĝàĦļ »êŃęōæ Ī ÓŇĘħÔħÈ ħÎ âħōËÎ ®ŎĨ ħÝĤêħð »ħºŇÜ »ĦĪħÈ ħÎ Ģ˔”ĘĦêÊī””ōæ »êËęĤÊīÜ »ĪĪļ ħĜ ­ ĦĪÊêæħ”””Ĥ ¼ĥŎõäħÎ ŃÎ ĢËŎĤæëęČËōŃÎ Ī ¸ĤĦļħĠħĨ »ħĥņĪ ÊĪĽÎ ¼ÔĦļħĥÎ ¼ĤÊêËĘçĥņīäħÎ ¼””ĤĪĪêĦæ ¼ĠÊêËÈ ¼ĥęŁ¯ Ī ¼ñŎª êħÎħĜ ĢËĘħŎŎ«ð ĦêÊīōæ ĢħęÎ ¼ĤËÔŋĪ ĪīĠħĨ ħĜ ÊçęŇÔËĘħĜ ħĠħÈ ĦĪħÔŃÎ òĦļ ħÎ âħōËÎÊçõŇðĪÊêæ¼ĤËÔŋĪ ÒħĤËĤħÔ ĪīÔĪħęõŇª ħÎ ÓðħĨ êËĘçĥņīä »ĦĪħÈ ŃÎ ĢĦæĦæ »êËęĤÊīÜ »ħōËĠ ħĘ ëÔ ¼ęŇŀËä ÒËęÎ ¼ōĦæĪīðËÈ Ī ĢÊļŃ¹ Ģ˪ĦļŃ¹ ħÎ âħōËÎ ħōĦĪħÈ ÊçĤËĘ˺Ĥçĥņīä ħĜ ħÝĤêħð ¼ęŇŀËä òħĠħÈ ÓņêæËĤ òìêĦĪ ¼ĤËĘĦìÊīŇô Ī ħŎōêËōħĜ ±łļħô˪Ī êËĘçĥņīä¼ĤĪĪêĦæ ŃÎ ħŎŎÏĝð ÓŇÎĦæ òħÏŇÎ ĢËĘħŎôìêĦĪ ¼ĤÊêŃåĠħä ĪĦæêĦĪêħª¼ÔĦêÊìĦĪģōħĘĦæ çŇĠīÈ »ËĥŎÎ »êËęĤÊīÜ Ī ħĝàĦļ ¼ĥōļŃ¹ ħĜ ėŇĠħä ÓñĤÊì ńīºÕõª óŎôìêĦĪ ¼Ĥħōĸ Ī ĢŃåÎ Ī ĢËĘ˺Ĥçĥņīä ŃÎ ģōħĘĦæ ėŇĤÊļŃ¹ êħĨ ħĜ óŎôŃåÕðĦæ ĢħäħĤ ¼Ĥçĥņīä¼ġÕñŎð ħÎ ģÕõōħ¹ Ī ńīĤ »ĦĪħĤ¼ÔħĠíä ńëęÎ òŃ¹ Ņª ¼ņīĤ »ĦĪħĤ Ī ĞĦæêħð ¼ŎÕñĤÊì

»êËôħÔŃÔËĨ ëÔÊĪæĪ ĦĪÊëŎ¹êĦĪËŎġŎĘ ÓŇĤÊīÔËĤ êłëŎÔ ¼ðëÔħĠ êħÎħĜ ĖŃĨæ ģŎĤÊìËĤv ¼ÔĪ ĿðīĠ ŃÎ ĦĪħÔÊĪĽÎ ¼ðëÔħĠ êħÎħĜ ĢËĠŃä ’ģōħęÎ ¼¯ ĿðīĠ ŃÎ ĦĪħĥŎ°Î ģŎĤÊīÔËĤ êłëŎÔ ¼ġðĦļ ¼ĘħōĦīŇôħÎ óŎĤÊĪħÈ ¼¯ħĘ ŃÎ ĢħĘËĤ ħ””ĤÊĪĦļ ŃÎ ĢËġĤËĘħŎðłæ ĞħĜ ÓŇÎ ĢËĠê˹ìļ ËÔ ĖŃĨæ »ŃęĤÊì

ËÕñŇÈËÔ Ğŋħ” Î ĦĪÊæ ĢËĠêËĘçĥņīä »ħŎðłæ ħĤÊêËĘçĥņīä ĪħĜ ĖħōĦêËĠ± ėŇŀËð ÊçęŇÔËĘ ħĜ ĦĪËĥŇĨħĤ ĢËŎĤËōŃä ËÕñŇÈ Ī ÊçĤËŎĥÔë¹êĦĪ êħðħÎ Ħīōļħ«ŎÔ uģĥņīäĦæ ëÔ ¼ęŇČËĤŃĔ ħĜ êËĘçĥņīä ¼ĘĪËÎ îËŎĜħÈ çŎôĦļ ¼ŀËð ħĜ ĎÊĪħ””Ĥ Ħ甔Ŏ””ôĦļ ĎÊĪħ””Ĥ ¼ôħÎħĜ ĿðīĠ »ŃęĤÊì ħĜ—••B—••œ

ĦĪħÔŃÏĠħĘ Ī˯êħÎ ¼ĘħōĦ²ņļħÎ ĢËĘħÔËĨÊæ ÒĪħĤ ¼äëĤ »ĦĪħĤĪīÎìêħÎ »êËÎêħð ¼ĤæëĘæËōì ¼ĤËĘĦêħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħęõŇª ĢËĥŇĩĠħĨêħÎ ¼ÕðËÈ ħōæīĉð

ė”””””Õ”ĤħĠ êĦçōħà

 ĢĦæĦæĢçĥņīäħÎ Ħ²ņêæ ÊçĤËÕðæêīµ¼Ĥ˵ѶĤÊìħĜĢ˵ĦæêīµħŎōæíŇÈĦê˵çĥņīäêłëŎÔ ¼ðëÔ ħĜ

ģŇŀĦæ ĿðīĠ »ŃęĤÊì ħĜ ħōħõŇÈêħð ËÔĦĪħÈ ¼¯ħĘ ģōëŇĥōĦæ Ģ˔”Ġє”ä uĦĪĪæêËĥĤËōħĤ Ī Ħīōļħ«ŇÔ ėŇŀËð

Ħæêī””””ʐÊæĪĪæ디”””””ÎÊļ¼””Ĥŋ˔”ðħ””Ĝ Ī ĿðīĠ ¼ĤËĘħ¯ĪËĤ ¼ĤËĘħŎōæíŇÈ ħªĪë¹ ĢħōĸħĜ ĒÊëŎĈ ¼ÕðÊļĦĪËĤ »ħôĦļħĨ ¼ôĪīÔ ĦĪħĤËĘĦêÊçĘħ¯ Ī ĦĪħĤĪīÎ ĢæëĘêĦæħÎêĦæ Ī ģÕôīĘ ħĜ êłì ¼ĘħōĦêËĠ± »ĦĪħÈ »ŃĨĦĪīÎ ¼ðëÔħĠ êħÎħĜ ĢËĘħŎōæíŇÈ ĦêËĘçĥņīä ĢëºŀħĨ Ģçĥņīä ħĜ Ӕ”ðĦæ êłëŎÔ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ħ””Ĥħ””ę””ÎĪĪļ Ī ĪËĥŇªħĜ óŎĤËĘħōæíŇÈ ¼õĜĸ »çĤħÏŀħĠ ĢËōħĘħĤçĥņīä ¼””ĤĪī””¯ħ””ĤêĦæħ”Ĩħ”Î ¼ġņêħĨ ¼ÔħĠīęà »ħÕðÊļËÈ ¼ĘħōÊĪÊæ ŋËÎ ¼Ĥçĥņīä ¼ÔĦêÊìĦĪ Ī ĢËÕðæêīĘ ĪħÈ ÒËĘĦæ ĦĪħÈ »ÊĪÊæ ÊçŎŇÔ æëĘ ¼ĤËĘ˺ĤËġōħª Ī ŃęĤÊì ħĜ ħĤÊêËĘçĥņīä ëÔÊĪæ ĢĦçÎ ĢçĥņīäħÎ Ħ²ņêæ ğņêħĨ ĢĪīÎçĤħĠÊìĦļ ÒĦêÊìĦĪ Ī ÒħĠīęà Īħ””ÎĞŋħ”””Î Ģ˔”Ŏ””ĥ””Ô디¹êĦĪêħ””ðħ””Ĝ ħĘ »ħōŃęĤÊì ĪħĜ »ħ””””Üêħ”””””””Ġ ĢËŎĤËĘħŎðłæ ¼ŇĜ ħĤËōĪçĥņīä ëÕõŇª ėŇŀËð ¼ĤĪīÎļħ«ŇÔ »ÊĪæ ģĥŇĩÎ Ģçĥņīä »ëÔ ¼ęŇČËĤŃĔ ħĤĪī¯ Ī ĪħĜ ħĤÊêËĘçĥņīä Īħ””Ĝ Ėħ””ōĦê˔”Ġ± ħĤËōĪçĥņīä ëÕõŇª »ħ””ōє”ęĤÊì ÒËĘĦæ ÓðĪêæ ¸ĤħÕð˔”””È Ī ħõŇĘ ÊæħĤËŎðłæ Īħ””È ¼ĤËĥŇĨ ĞĦæêħ””Îħ” Ĝ ¼ðëÔħĠ êħÎħĜ óŎĤÊêËĘçĥņī”””ä ĞÊĪĦæêħÎ ģĤÊīÔËĤ ħºņļ ¼ðëÔ Ī êłëŎÔ ĢħęÎ ħĤËōŃęĤÊì ĪħÈ ¼ĤÊæêħð Ģ˔”ġ””àĦĽ””ĜĪ甔Îħ””Ĉ»êī””””””Ĥæ ĖŃĨæ »ŃęĤÊì»ħ¹êËĠŃÔ»êħÎĦīņļħÎ Ī ľĪħ” Ĩħ””Î ĪĪæ디”ÎÊļ ¼””ŀ˔”ðv¼””ÔĪ ¼ĘħōħęĥÎ ħĘ óĜĸ »çĤħÏŀħĠ ¼õôŃĘ ¼ÔħĠīęà ħĤËĘħŎōæíŇÈ ÊëÎ »ëŎÏĥôłļ ŋËÎ ¼Ĥçĥņīä ¼””””ÔĦêÊìĦĪ Ī ğ””ņêħ”Ĩ ĦêËĘçĥņīä »ĦĪħÈ êħðħĜ ĢĪīÎ »ìÊļ Ī Ŀ””ðī””Ġ¼””Ĥ˔”Ęє”ę””ĤÊì»ħ” Ĥ˔”ōæ픔Ҕ”È ĞĦæêħ””Îħ””Ĝ ĒÊ디Ŏ””Ĉ »ë””Ô ¼ĤËĘŃęĤÊì ħĜ ģŇÎ ģĤÊīÔĦæ ĢÊæêłëŎÔ ¼ðëÔħĠ uģĥņīåÎ ğņêħĨ ¼ĤËĘŃęĤÊì »ŃęĤÊì ī””ĘĦĪ ħġŇÈv ¼õŎÔĪ ˜š• ¼ĥÔë¹êĦĪ »ê˔”ōĽ””Î Ėє”Ĩæ

¼ĘħōĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ģņëàħÎ Ī ħōæīĉð ¼ÔŋĪ »êŃÎ ¼ŁŇĨ ¼ĤÊçĠËÝĤħÈ ŃÎ ĢħĘĦæ ĢæëęĤÊĪÊëĐ »ËĤÊīÔ ¼ĤæëĘæËōì ¼ÕðħÎħĠħÎ ĸĪĪæêħĨ ĢÊīŇĤ Êçęņ±łļ ħĜ ěŎĠêħÎ êÊìħĨ˜š• ŃÎ ħĘħŎōêŃÎ ħōĦ±łëª ĞħÈ Ī ĦêÊìħĨ˜—š ËŎĤħÔ ËÕñŇÈ ħĘ ËĨĦĪêħĨ ÓŇ¯ĦçŇÔ »êĸłæ ĢŃŎĝĠ ˜š•ËÔ˜•• ħĘ ÒËęÎ ĢÊĪÊëĐ ¼ĤËĘħ¹Īŋ˪ ĦìËŎĤħÎ ģņëàħÎ ¼ĤæëĘæËōì ŃΐÓŇ¯ĦçŇÔ»êĸłæ êËŎĝĠ — »ĽÎ ħĜ ěŎĠêħÎ êÊìħĨ ˜›•ž ŃÎ ģÔĪŋ˪ »ËĤÊīÔ ËŎĤħÔ ËÕñŇÈ ħĘ —•–› ¼ŀËð »ÊĪæ Êçęņ±łļ ĦìĪ ¼ĤæëĘĦæêĪËĨ ëÔËōì ŃÎ ħĝŎĠêħÎ êÊìħĨ—›• ËŎĤË«ĠŃĘ êÊī¯ ĦĪħęōæ ¼ĘħōĸħĜ ħōæīĉð ħĜ ŃÎ ĪīÔËĨÊæ»êħÏĠħ§ŃĤ ħĜ ĢËōŃä¼ŀĦìŃªłëª ¼ĤËõŇĘÊļ Ī ĞêŃđÔĹª Ī æëª ¼ĤæëęÕðĪêæ ħĜ ëÔħĠŃĝŎĘ ––• ¼ōʲņêæ ħÎ »êŃÎ ¼ŁŇĨ ħōŃęĠÊêËÈ ħÎ êħð ħĘ »ìËČ ¼ĤÊêËĘ »ħºŁŇĘ ŃęĠÊêËÈ ħęĤī¯ ĦĪħÕŇôĦīÏŀħĨ ħōħĤÊĪħĜ Ī ĖħōĦĪħĤçĤËõäÊçŇª Ī˯ ħĘ ĦĪĪçĤËōħºōÊļ ¼ĤËĘĦ±łĽª ¼ĤĪī°ŇÔ »ĽÎ ŃÎ ÒÊæĦçĠËÝĤħÈ »ÊĪĽÎħÎĦĪħÕņë¹Ħæ ò ħđŎĥĠ ĪĢÊêËĘ ħĘ ŃęĠÊêËÈ ìīŎĨ ëęŎÎ »ËŎĤË«ĠŃĘħĜ ėŇðëªêħÎ »Ħê˔”Ġ± ĪīÔËĨÊæ ¼ºĤËĠ çĤħ¯ ħĜ ħōħĤÊĪħĜ ģņļħ¹Ħæ ÊçÔĪħĤ »ÊĪæħÎ ħĘ »ħĤÊêħŀŃĘ ĪħÈ ÊæĪīÔËĨÊæ ¼ĠħĘħō ¼ĤīĤËĘħĜ Ī ĦĪħÔËęÏĠħĘ ļħ¹ ĦĪħÔËåÎ ģōíĤħÎ »ħĘħō ĦêËÎĪĪæ ĦìËŎĤħÎ »ŃĨħÎ ħĘ ¼ĤËĘħ¹īŇŀ˔””””ª ģōëÔĦêĪħ¹ ħĜ »ħ¹īŇŀ˪ ħĜ ĦĪĦêĪħ””””””¹ ¼ĘħōĦĪħĥÔĪħĘë¹ËÈ êÊìħĨ šš• »ħ””Ĥʱłļ »ËĤÊīÔ ĦêīĤħÔ ïÈĦê ÊëäÊæ ĪĪæêīÎÊļ ¼ÎËÈ ¼ºĤËĠ ħĜ ħĝŎĠêħÎ

ÓņīĘ

Òë¹êĦĪ ¼ŀĦìŃªłëª Ņð ÓņīĘ ¼ÔŋĪ ĦêĪħ¹ »ËÎĦêËĘ ¼ĥōËÎļŃÔ ¼ĤæëęÕðĪêæ ŃÎ Ÿ—• »ĽÎħÎ ËÎĦêËĘ »Ħ²ņļ ¼ĤæëĘæËōì ŃÎ ¼ęōëĠħÈ ¼ęŎÕĘħĜħÈ ĚÊļħĤħÜ »ËŎĤË«ĠŃĘ ¼ĤŃŎñĘÊëÕñĤŃĘ ËōëŎĥÝĥŎÈ ĸĪêæëÏŎÈ Ī ĢËŎŀĦìŃªłëª ¼ĤËġŀħÈ ¼ñĥġŎð Ī ¼ĤË«ñŎÈ ĦĪĪæëęôħęõŇª ÒÊĪ˺ŇĠ —••• »ĽÎħÎ ËĨĦêËŎĝĠ ħōĦæËĠËÈ ħęŇªŃÈ ¼ĠÊçĤħÈ ħĘ ÓņīĘ ¼ĤËĥŇĩĠħĨêħÎ »ËĤÊī”””Ô ¼ĤæëĘæËōì ŃÎ êĸłæ ħĘ—•–—ħĜ ÒÊĪ˺ŇĠ êÊìħĨ–› ŃÎ ËÎĦêËĘ ħÔÊĪ˺ŇĠ êÊìħĨ–• ËÕñŇÈ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ ¼ĘËĐłëÕª »ËŎĤË«ĠŃĘ ‘çĤËōħºōÊļ ÒĪħ”Ĥ Ī ìËČ »êÊìīºÔħĠíä ŃÎ êËĥōæ ĢŃŎĝĠ –™œ »ĽÎħÎ ¼ęŇÕðħÏņë¹v ĦĪÊçĠËÝĤħÈ ÓņīĘ ¼ÔĪħĤ »ËŎĤË«ĠŃĘ ľħ¹ħĜ ¼ōêÊìīºÔħĠíä òħĘħÕðħÏņë¹ ¼””ĘłêĦĪ˔”Ĥ ¼ĤæëĘËĥŎÎ Ī ĚħªīĜħĘ ¼ĥōĽĘ Ī ģ””ōÊ픔ōæ Ī ìËČ »ĦìËÔ ¼ĘħŎōêŃÎ ħÎ ÒħÏōËÔ ¼Ĝħ¹Ë¹ìĦæ ħĘ ħōŃÕðħÈħĜ ¼ĝô ¼ÔĪħĤ »ìËČ »ħºÕñņĪ »æħġàħÈ»êĦçĤħλħ¹īŇŀ˪ħÕņĪħĘĦæ ¼””ÔĪħ””Ĥ ¼ĤÊçŇªħôħ¹ »ËŎĤË«ĠŃĘ ľħ¹ħĜ ¼ęŇÕðħÏņë¹ ÓņīĘ ħĜ ¼Ġīęà »æħĤħĘ » ľËĤīŎôËĤêħÕĥŎÈ ĚĪÊ디ϔ”ð

¼ÕņīĘ ¼ÔĪħĤ ¼ĘħōĦ±łëª ¼ōêËĘ²ņĪÊļ ŃÎ çĤħ¯ Ī ÊëĘĦæ ĢÊĪļĦĪ˯ ĪīÎ ėŇĠĦæ ħĘ »ĦĪ˔”Ġ Ī ÓŇ¯ĦçŇÔ »êĸłæ ėņêËŎĝĠ ÊçÔËęĤËĠħĨħĜ ħŀËð ĪĪæ ħĘħÕðħÏņë¹ ¼ōêËōìÊçĤħÈ ¼ĘħōĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ħĘËŎĤË«ĠŃĘ ÒÊæĦçĠËÝĤħÈ ĢËĘħŎŎÔĪħĤ ħĠħĨêħÎ ŃÎ Ī Ģ˔””Ę˔””¹ìĦæ ¼””ĤĪī””°””Ň””Ô»Ľ”””Îľħ””¹ħ””Ĝ Ī ÒĪħ””Ĥ ¼ĤËĥŇĩĠħĨêħÎ »ħĤæëęŇ«õŎÈ

ħĜ Ğħ”Ĩêæ ĢŃŎĝĠ ˜ž ħÕõōħ¹ ÚËÎ ¼ÕðËÈ ĢËōĪīĠħĨ »çĤħÎŃĘ Ī ËÕñŇÈ »ħĘħōêÊī¯ »êħÏĠħÕ«Ňð ħĜ ĞħĨêæ êËŎĝĠ–• ħÕõōħ¹ »çĤħĠÊìĦļ ìËČħĤÊæ ĦĪħęōæ ¼ĘħōĸħĜĦĪĦ—•• ĦĪīÔë¹êĦĪ ĦĪħĤæëÎĦīņļħÎ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħĜ ËŎĤË«ĠŃĘ ¼ĤçĤħðħôħ¹ ¼ĤĹª ¼ĤËĤÊæ ŃÎ »ĦīŇ¯êÊī¯ħĜ ĪīÔËĨÊæ »ħŀËð š ĞħÈ ŃÎ Ī ëñŎĠ ħĜ ¼ĤËĘĦ±łëª ħĜ ńīĤ »ĦĪħĥōìłæ ħĜ Ÿš• »Ħ²ņļħÎ ėŇĤĪīÎæËōì ¼ĤËĥŇĩÕðĦæħÎ ¼ĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ Ī ëñŎĠ ħĜ ìËČ ¼ĠħĨêħÎ ħĤʱłļ ëñŎĠ ħĜ ¼ĤËÕðĦĪ »ħºÕñņĪ ĒÊëŎĈ ÓŇĥŇĨĦæĞħĨêħÎìËČ ËÝŇðŅª ĢŃŎĝĠ–š• ħÕðħä ħ””Ĝ ěŎĠêħÎ ˜š•• ¼ĤËôħÏĤËô ěô »ìËČěŎĠêħÎ Ī–ž•• Ī ÓōħñņçĤŃĘ

¼ŀĦìŃªłëª ËŎĤË«ĠŃĘ š ˔”ĨĦĪêħ” Ĩ ¼ōêËĘ²ņĪÊļ »ĦêÊçŎÈ ħÎ ÒħÏōËÔ ¼ęŎĥĘħÔ Ī ¼””ōê˔”ōìÊ甔Ĥħ”È ¼ÕðħÏņë¹ є”Î Ģ˔”ōє”ä ŃÎ ¼ÎĦìīÎħÈ »Ħ±łëª ħĜ ¼ĘĦêħð »ìËðËĥŎÎ êĸłæ êËŎĝĠ š »ħÜæīÎ ħÎ »êËĘĪÊĪħÔ »ìËČ ÓņëĘĦæ ĢÊĪļĦĪ˔”¯ ÊĪ ¼ĤæëęôħęõŇªħÎ ÓðħÎêħð ¼ÔĪħĤ ¼Ĥ˹êìËÎ »ËŎĤË«ĠŃĘ ŃÎ ÓŇĥņêìħġÎÊæ »Ńä ¼Ĝħ¹Ë¹ìĦæ ľŃÕŎĐ

ħĘ ģņĪËä ¼ÔĪħĤ ¼ĠħĨêħÎ ¼ĤæëĘêËÏĠħĈ »êĦçĤħÎ ħĜ ËÝŇð ëÔħĠ êÊìħĨš›• ħÔ˹Ħæ ħĘ—••ž ¼ÕðÊļĦĪËĤ ħĜ ¼ÔÊêËġŎÈ »ĦëŎÝĐ ħęōæ ¼ęŇĤËĥŇĨêħÎĦĪ ħĜ ħęŇôħÎ òħĠħÈ ħĜ ĢŃŎĝĠ –š• ħ””Ô˔”¹Ħæ Ī ħĘħªĪë¹ ŃÎ ¼ĤËĘĦëŇĠËÈ »ĦĪħĤæëęĤĦ±ŃĤ Ī ĢæëęĤÊĪÊëĐ ŃÎ ¼Ġīęà ¼ęŇĤËġōħª ¼ŇªħÎ ĦëŎÝĐ ħĜ ¼ęņìÊīŇôħÎ ėņêĦçĤħÎ ¼ĤæëęÕðĪêæ ħÔ˹Ħæ ħĤÊìËÔ ĦêËÏĠħĈ ĞħÈ »ËĤÊīÔ ¼ĤËĩŎÜ ËÝŇð ëÔħĠ ĢŃŎĝĠ ––

ħŎōÊĪæ Ğħ””È ¼””Ĥ˔”ĘĦĪÊæĪĪļ Ī ĢËĘħĤĪīĠìħÈ ĢËĩŎÜħĜ ÒĪħ””Ĥ »ìËðħõŎª ĢËōçĤËġĜħð ģōçĤħ¯ħÎ ¼ÔħÏōËÔħÎ ĪÊ甔Ĥħ”Ę Ī ¼Õõ¹ħÎ Ħīōļħ«ŇÔ ÊçĥōìħÎÊæ Ī ĦĪħĤĪīÎìêħÎ ¼ČËĤŃĔ ĦĪīÎ ÒĪħĤ êħðħĜ ÓðÊīä ¼ĤĪīÎêłì –• Ī ëÔËōì »ħ¹Īŋ˪ ¼ĤæëęÕðĪêæ »ħōËĠ ħĜ ńīĤ »ħ¹Īŋ˪ ¼ĤæëęÕðĪêæ »Ħ±łë””ª ˜š ħĜ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÏõŇª ħĘ ħōÊæÊêËÈ êħÎ »ħĥōêłì Ī Óņļħ«ÏŇÔ ěŎĠêħÎ ĢŃŎĝĠ Ī ħōħĨ »ħ¹Īŋ˪ ž ħĘ ÓņĪħĘĦæ ħōæīĉð ěŎĠêħÎ ĢŃŎĝĠ— ħĜ ëÔËōì ¼ĥÔĪŋ˪ »ËĤÊīÔ »ÊĪæ óŎÔÊêËġŎÈ Ī Êçęņ±łļħĜ ħōħĨ ¼ÔĪħĤ Ī ōĪļ »ħ””””¹Īŋ˔”””ª ¼ĤæëęÕðĪêæ »ËĤÊīÔ ħĘħ¹Īŋ˔”””ª ÛĥŇª êħĨ ĦëŎÜħĐ ĢËŎÔĪħĤ ěŎĠêħÎ êÊìħĨ•• ħĜ ëÔËōì ¼ĥÔĪŋ˪ –™• ħĜ ħōæīĉð ħĜ óŎĥÔĪŋ˪»ËĤÊīÔ ħōħĨ ÓņļħªĦçŇÔ ěŎĠêħÎ êÊìħĨ ĢËĘħ¹Īŋ˪ »ĦêËĠ± ¼ĤĪīÎæËōì »ÊļĦêħð ÊçôħĥŎ°ĥÎħĜ ħĤËÔŋĪ ĞħÈ ÊæĪÊçĤħĘ ¼ĤËÔŋĪħĜ ĢħĘĦæ ĦæêËĤħĨĪËä ¼ÔĪħĤêłì ¼ĘħōĦ²ņļħÎ ëÔËōì »ħ¹Īŋ˪ ¼ĤæëęÕðĪêæħĜ ģĠÊĪĦæêħÎ Ī ħĜ ëÔËōì ħĘ ÓŇÎêłì ¼ôħĘËĨħÎ ĦçĤħ¯êħĨ »ëÔËōì ¼ĤËĨĪ ÓŇ¯ĦçŇÔ»êĸłæ ĢŃŎĝĠ ˜š ÒÊæĦæ ¼ĤËŎμĤËĥŇĨêħÎĦĪ Ī ÒĪħĤ ¼ÔêħĘ ĪĪæëÎÊļ »ħÕĐħĨ ¼ĤËĘĦĪÊæĪĪļ ĪÊçĤħĘ»ħ¯ĪËĤħĜ ìËČ ÒÊêËġŎÈ

Ğħ””Ęħ””ō ħ””Ę ì˔””Čħ”””ĤÊæ»Ë””Ŏ””Ĥ˔”«””Ġє”Ę ħĜ ¼ÕôĪëð »ìËČ ħĜ ħÔħÏōËÔ »ËŎĤË«ĠŃĘ ¼ĤËĘħŎōÊêÊæ ħĠËÝĤħÈ ÊçÕðÊļĦĪËĤ ¼ÔŋħĨ±łļ ĞħŎŇð ¼ĘħōêÊī¯ ŃÎ æëĘÊëęôËÈ »Ń””ä ħĜ ¼ĤËĘħÔËĨÊæ ħĘ —•• »êħÏĠħÕ«Ň𠘕 ĞħĨêæ ĢŃŎĝĠ ˜—• ħÕõōħ¹ ìËČ Ī ÒĪħĤ æêĪÊêħÎ ħÎ æëęōæËōì Ÿ–› »Ħ²ņļ ħÎ ħÔÊĪ »Ħ²ņļ Ī ĪĪæëÎÊļ ¼ŀËð ¼ÔËĘ ĢËĠħĨ ľħ¹ħĜ ľËñĠħÈ ¼ĠħŎŇð ¼ĘħōêÊī¯ ħĜ ĢËĘħÔËĨÊæ ħÕõōħ¹Ī æëĘ »æËōìæħð ħĜ˜— »Ħ²ņļ ħÎ ¼ŀËð ľħ¹ħĜ æêĪÊêħÎ ħÎ ĞħĨêæ ĢŃŎĝĠ–™š ËĨĦĪêħĨ ĦëÕĠħĘ ĞħĨêæ ĢŃŎĝĠ –• ĪĪæëÎÊļ æëęōæËōì Ÿ– »ĽÎħÎ ħĘËŎĤË«ĠŃĘ ¼ÝĤÊìËĔ ĢŃŎĝĠ —› ħÕõōħ¹ ÊçŀËñĠħÈ ¼ōËÔŃĘħĜ ¼ŀËð ¼ĤŃŎĝĠ — ľħ¹ħĜ æêĪÊêħÎ ħÎ ĞħĨêæ ĖĦĪ ĞħĨêæ ĢŃŎĝĠ›š ¼ĥōĽÎ»ÊĪæĪĪæëÎÊļ ¼ĜħªīĜħĘ ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ Ī ĢÊçŇª ¼ĤĪī°ŇÔ »ĽÎ ÊçęŇÔËĘħĜ ĞħĨêæ ĢŃŎĝĠœ˜ »ĽÎħÎ òËĘ ŅÎ


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ±ğņêħ”””Ĩ ¼”Ôħ””Ġī”””ę””à ¼””ĤÊ디ōìĦĪ ¼””Ĥħ”””Ġī””Ý”Ĥħ”””È »ë”Ň”Ô디ꔔð

ħ””Ŏ”Ŏ”ŀĦç”Ĥħ””¹ Ī ģŎÔłļ ğņêħ””Ĩ ¼Ôħ””Ġī”ę”à »ħ””õ”Ň”Ę ģ”ōë”ÔĦêĪħ””¹ ľħ¹ħĜ ģŎĥŇÝĤīºÎ ĢËĠŃä ģōĦæĦçŀĪħĨ ĢËÔŋĪ ľħ¹ħĜ ĢËġōçĤĦīōħª Ī ĢËĘħÔêŃªÊļ êħðĦê˯ ĢËĘĦìÊĪĸ ħŀËä Ī ÓŇÎ ëÕôËÎ ģōħęÎ ĢËĠŃä ¼ñĔħĤ ħÎ ÓðħĨ Ī ģōħęÎ uģŎŇĥÎ ëÕôËÎ »Ī˺ĤħĨ Ī ËðËō Ī ÒħĠīęà

Ģæ디Ęħ””Ĥ ŅÜħÏŇÜ »Ħê˔””””ÎêĦæ ħĜ ėŇÔËĘ Ģ˔”Ę˔”ð˔”ō ¼””ĥ””ÔĪħ” ĘÊĪæ Ī Ó””Ň””¯ĦæêĦæ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĠħĜêħª ÒħĠīęà ĦĪĦæëęŎÔ˪ĪĪæ ¼ČÊæĦêħĔ ÒËęÎ ŅÜħÏŇÜ ĢËĘËðËō ¼ÔħōêħðħĜ ħĜ ħ””ōħ””ĤÊĪħ””Ĝ ˔”ð˔”ōė””ņ甔Ĥħ”ĨĞŋħ”””Î ĖħōĦĪËĠ ŃÎ ÓŇÎħĤ ÊçÔħĠīęà »ËĤÊīÔ ÒħĠīęàv ¼””ÔĪ ĪħÈ Ó””ņĪħ””ĘĦæÊĪæ ĞŋħÎ ÒËęÎ ŅÜħÏŇÜ ĢËĘËðËō ÓŇÎĦæ ÓðĦæ ëÔ ¼ºĤËĠ ĪĪæ »ÊĪæ ħōħĤÊĪħĜ Ī ËĤÊīÔ ħĜ ËÔ ÓņëęÎ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜħÎ æīäËō Ī ÓŇÎ ÒħĠīęà ¼ÔħŎĤËęġŎÈ ÓŇ¯ĦæêĦæ ŃÎ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ ¼ōËġĥņļ Īī””¯êĦæ ħĘ »ħōËðËō ĪħÈ ÓŇÎĦæ Ī uÒËęÎ ¼ŇÜħÏŇÜ ÒħĠīęà ĢËðĪīĤħĠËĤ±łļ ¼ōħĝ¹ ħÎ ÒĦêËÎħð ĞŋħÎ »êËŎĤÊì ¼ĤÊæħĥŇª ŃÎ ÒħĠīęà ħĜ ľËĤħĘ ėņçĤħĨ ħĜ »êłì ¼ōħĝ¹ óōĪħÈ ĢËĘħŎŎÕðÊļ ħĘ ĪīÎħĨ îĪīĤħĠËĤ±łļ Ī »êÊæħ””Ęħ””Ĝ Ī ĦĪħ”””Ĥħ”””ĘĦæĪĪ±ĦĪ˔”””È ¼ÔĪ Ī ĢħĘĦæ ĢËĘħðëªêħÎ ¼ÕŇðħĘ ¼ĤËĘħŎōêËŎĤÊì îĪīĤħĠËĤ±łļ ħÕñōīŇªv ħĜ ģ”””ÎêĪĪæ Ī ģΠӔ”ðĪêæ Ī Ӕ”ðÊļ ÒĪ ¼ôĦĪħÈ uĢÊæīŇĥÜ Ī ĢçĤÊļìĪËĤ ¼ĤËĘħŎōêËŎĤÊì ĪīĠħĨ ħŎŎĤ Úêħ””Ġv ÓņêçÎ ĢËðĪīĤħĠËĤ±łļ ħÎ ÒħĠīęà ħÎ »çĤĦīōħª ¼ęņçĤħĨ »ĦĪħÈêħÎ ħĜ uħōħĨ ĦĪħŎĠĪħĔ ¼ĥĠħÈ

¼ĤĪīÎħĤ »êËĘŃĨ êłì ¼ĥŎÔłļ ¼ĤĪīÎ ¼ōËġĥņļ ¼ĤËĤÊæ Ī »ĽŇ¹êËĘ »êËŎĤÊì ÓŇŀĦæĪ ÒħĠīęà »êËĘīõŎÈŃÎ Ħêłì ĪħÈ »ĽŇ¹êËĘ ¼ôËÎ ¼ÔËĠīĝĈħĠ ¼ĤĪīÎv uĦĪħÔËĘĦæĞħĘ ħĤËĥŎÔłļ Ī êËĘ ŃÎ ÒħĠīęà ¼ĤĹª¼ĤĪīÎħĤ ĢËŎÔŋĪËĨ ŃÎ »ħõŇĘ Ī ÓĐë¹ ĢËĘĦ±łëª ¼ĤËÕðæêīĘ ¼ĤÊçŇªħôħ¹ »ħðłëª Ī ¼ęņêËĔËÈ ĪĦêħ”””Î Ī ĦĪĪæë””ę””Õ””ðĪêæ »ĦĪħÈ ¼ČÊæĦêħĔ ĞŋħÎ ĦĪĪæëÎ ¼Õñð uÓŇÎħĤ ¼ĤĹª ÒħĠīęàv ħĘ ĦĪĦæëęÔĦļ ĢĹªħÎ ÓņëĘĦæ »ħĤËõŎÈ ĪħÈv ¼ÔĪ Ī ĞŋħÎ ħōħĨ ĢËĠħĤŋËð ¼ĤĹª Ī ÓņëĘĦæ ħĜ òĦĪħ””È ħōħĨ ĢËĠ²ŎÔÊëÕð ¼ĤĹª ľËĘīÕõĘ Ī ¼ĤħĠħÔĪīð Ī ËÎĦêËĘ »êÊīÎ Ī Ģ˔”ĥ””Ň””Ĩêħ””ÎĦĪ Ī óōËðËÈ Ī Ī˔”È Ī ģĤĹª »ĪīĠħĨ ħĤËĠħÈ ħŎōêÊìī¹īÕôħ¹ ĢËĘħĤĹª ĪīĠħĨ ģŎŇŁÎ ÓņëĘĦæ ËōËÈ ĞŋħÎ ģÕñōīŇªÓðËÈ ħĜ Ī ģŎÕñĤÊìĪ ħġĘŃÔ uģÎħĤ ÓðīŇª īĘĦĪ ħōħĤÊĪħĜ

¼ČÊæĦêħĔ æħĠħáĠ

»çĤĦīōħª »ĦĪħÈêħÎħĜ ŅĤÊíŎÎ ėŀħä ¼ÔĪ ĪħÈ ħōħĨ ĦĪħŎōĦĪħÔħĤ ¼ĥĠħÈħÎ ĢËĘħÕðħÏņë¹ ĪīĠħĨ »ĦêËĠ± ģĠv ÓñōīŇª óŎĤËĘĦëōìĦĪ ĪīĠħĨ ğĤÊìËĤ ħĜ ĦĪħ””ĥ””ņ디ꔔÎêÊæ˔”¹Ë””È Ò˔”””ĘËĤ uĢËĘħÕðħÏņë¹ ¼ĤæëĘÊíġŎÈ

ħōħĨ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ »êËõĐ

ÒĦê˔”Îħ””ð ¼”””ČÊæĦêħ”””Ĕæħ”Ġħ”á””Ġ êħðħĜ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ »êËõĐ ¼ĤĪīÎ ħÎ ħĤÊĪËęôÊļ ħÎ ÒħĠīęà Ī ĢËÕðæêīĘ »êËõĐ ħÎ ÓðħĨ ħġŇÈv ‘çĤËōħºōÊļ çŎęÈħÔ ħÎ ŅŀħÎ ģōħĘĦæ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ »ëņæĪ˯ ħôŃä ĢËġŇª ĢËĠŃä ħġŇÈ ®ŎĨ æëĘ òĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈ ĪħÈv ÓŇÎħĨ »êËõĐ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ ¼ęŇĤħōĸ Ī îħĘ ħĤËÔêŃªÊļ ĪħÈ ĦĪĪæëĘħĤ ħġŇÈ êħð ŃÎ ħĘ ĦĪħÔĦĪÊëĘĪŌÎ ĢËÕðæêīĘ ħÎ ĒħĨêĦæ ħÎ ħġŇÈ ÓņëĘĦæ ¬łëĠ ¼ĐËĠ ¼ĝŇõŇª ¼ĤÊçĤËõŎ«ņļ ħÎ īęŀħÎ ģŎŇĤËĤÊæ »êËõĐ Ī ĦĪÊ디ꔔōê˔”ōæ ŃÎ »ħĤ²ŎĜ Ī ģ””Ŏ””ĤÊìĦæ

¼ðħĘ īĘĦĪ ħġŇÈv ¼ÔĪ ĪħÈ ĢħĘËĤ ĦëōħČ ¼ĤËĘĦëōìĦĪ ŃÎ ÌËñà ¼Îíà ĪīĠħĨīęŀħÎ ģōħĘËĤ ¼ÕŇĘħōĪ ¼Ôê˪ Ī ħōħĨ ĢËōŃä¼ÔŋħðĦæ ëÔ ¼ĤËĘĦëōìĦĪ ÓņêæËĤħºņļ ËðËō ħÎ Ī ÓņëĘËĤ»ìÊĪËŎÜ uģōħęÎ ħŎōìÊĪËŎÜ ĪħÈ ħġŇÈ

ģŎÔłļ ģŎÔłļ

ħŎŎĠĪħĔ¼ĥĠħÈ ÒĪħĤ¼ÕðħÏņë¹

»ħõŇĘħÎ »Ħ±Ë””Ġ˔”È ¼””ČÊæĦêħ” Ĕ ¼ÔħĠīęà ħ””Ę æë””Ę ģ””Ŏ””Ôłļ »ĦêĪħ”””¹ ģōëÔĦêĪħ¹v ÓŇŀĦæ Ī ĦĪĪæëĘ êËÕĐë¹ Ī ħŎŎŀĦçĤħ¹ Ī ģŎÔłļ ÒħĠīęà »ħõŇĘ ĢËŎÔŋĪËĨ ėņêËÜ çĤħ¯ ÊíġŎÈ Ėħō ŃÎ êËÝĘħō ħÎ ÓņëĘĦæ ĢħĘĦæŃ¯īÔËĨ ĪĪļħÕñä ¼””ôĦĪħ””È uÒ˔”ꔔΠÊíġŎÈ

¼ĤËĘħŎŎÔĪħĤ ħÕðħÏņë¹ »ĦêËÎêĦæ »Ħ±ËĠËÈ ¼ČÊæĦêħĔ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ħĜ ¼ęņçĤħĨ ĢËĘħÕðħÏņë¹ ÊæĦĪħ””Î ħ”””ÔĦêÊìĦĪ Ī ĢÊ디”ōìĦĪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħĤËĠË𠼔”ÔĦêÊìĦĪ Ī ĢËĘĦêÊçĤĦīōħª ħŎŎĤ ÚêħĠĪ ÓņëĘĦæĢËĘħŎŎÕôĪëð ĢËĘħÕðħÏņë¹ ¼ĘħŎōêËĘĦæêĪ ĪīĠħĨ

ģÎêËęŇΠ˺ŀħĠŃĘ ħĜ ģōħĘĦæ ħðħĘ ľËĘīÕõĘ ĢËÕðæêīĘ ËÕñŇÈ ħęĤī¯ ģŎĤÊīÔËĤ ħġŇÈ ħŎŎĤ »ìËðħõŎª Ī ģōħęÎ ĢËŎŁðħĐ Ģæ˔””ōì »ħ””ĤÊĪħ” È ĢËĘĦæËōì ĦĪħÔĦĪÊëĘ ĦĪħĜ ëŎÎ īęŀħÎ ÓņëęÎ ĢËĘĦìËÔ ħÔĦêÊìĦĪ êħð ¼ôħÎÊæ ģŎõŎĤħĤËä ģĤħĠħÔ ħÎ »ħ””ĤÊĪħ””È Ī ħĤ²ŎĜ ¼ĤËĥŇĩęŇªv ¼õŎÔĪ ÓņëęÎ ¼ĤæëĘëÕôËÎ ŃÎ ħŎōËðËÈ ¼ęŇÔħŀËà ¼ĤæëĘêħðĦê˯ Ī ÒħĠīęà »Êæħ””È ¼õŎÈ ÒħĠīęà ħęĤī¯ ¼ĤËĘħÕĐë¹ uÓŇÎĦæ ¼õōļīĘīĠħĘ Ī Ħêłì ¼ōÊêÊæ »ëņæĪ˯ ¼ĤÊīōæ ¼ČÊæĦêħĔ ŅĤÊìĦæ ÒħĠīęà ¼ĤËĘħºĤë¹ ħŎÕñōīŇªħÎ ¼ÔĪ ĞŋħÎ ¼ŀĦçĤħ¹ »ĦĪħĤæëęĠħĘ ŃÎ Ī ĢħōĹŇÎ Ī ŃäħÎêħð ħÕñōīŇªv êħð ħŎŎĤ ¸Ĥë¹ Ī ÓŇÎħĨ ¼ÔŋħðĦæ ÓŇÎħĨ¼ÔŋħðĦæ ħºĤë¹ ÓŇÎ ńīĘ ħÎ ¼ºĤħĨËĠħĨ ÊçČħÎ »ëņæĪ˯ ľħ¹ħĜ Ī »ëņæĪ˯ ħōÊĪ ¼ĤĪī¯ŃÎ ĪħÈ uÓŇÎħĨ ğņêħĨ ¼ÔħōËĘłêħðħÎ êħ””ð ¼”””ōÊêÊæ ÓŇÎĦæ êłì ¼ÔŋħðĦæ Ī ĦëÕôËÎ ÓŇÎ ÓñōīŇª ħÎ »ħĨÊìħĤ »Ë¹ìĦæ ¼ČÊæĦêħĔ ħ””ĨÊìħ””Ĥ »Ë”””¹ìĦæ ħōÊīŎŇª Ī ¼””ĤÊìħ” Ĥ ħōŃÎ Ī ÓŇÎËĤ Ӕ”ðĪêæ ĢËÕðæêīĘ ħĜ ¼ºĤë¹ ĢËÕðæêīĘ ŃÎ ħĨÊìħĤ ¼ČÊæĦêħĔ »ê˔”ĘÊĪÊæ Ӕ”ņ디ĘĦæv ¼””ÔĪ Ī ŅĤÊìËĤ ÓŇĥŎÏÎ ħĨÊìħĤ ¼ŀłļ Ī ÒŋħðĦæ ¼Õõ¹ ħĨÊìħĤ ÊæËĥñÕñŎÈ ¼ęŇÔħŀËà ħĜ êħ¹ħĠ uӔ””ņ디”ęΠӔ”””ðĪêæ ĢÊ디ōìĦĪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ »ëŇÔëęð »ħōĦçĤĦì˹ Ī ¼ōħĝ¹ Īħ””Î ÒĦê˔”Îħ”ð ÓðħĨ ħĤËōħĨ ÒħĠīęà ħĜ ĢËĘħÎíà ĢËōŃä »ħĥŎĔħÕðÊļ ¼””Ôŋħ””ðĦæ ħ”Î

¼ĤÊĪëŇôĢËġĔīĜëŇĜĪħĨ

ĦêËŎðëª ĞĦæêħ” Î ħĜ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ¼ĤËĘĦĪ˺ĤħĨ Ī ËōçŎĠ Ī ĢËŎÔŋĪËĨ ¼ĤËĘĦêłì Ī ¼ŀĦçĤħ¹ »ĦĪħĤæëęĠħĘ Ī »ìËñĘ˯ Ī ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ »êËõĐ ¼ĤĪīÎ Ī ģŎÔłļ ĢËŎĤÊīŇĤ »çĤĦīōħª Ī ÒħĠīęà Ī ËōçŎĠ »ëņæĪ˯ ¼ĤÊīōæ ¼ŀłļ Ī ĢĹª¼ĤĪīÎ Ī ÒħĠīęà ¼ĤËĘĦêËĘ êħðħĜ ¼”””ōÊêÊæ ħġŇÈ ¼ĤËĘĦêËŎðëª Ī êĦĪħÔ ģōëՔ”””ºĤë¹ »ëŇÔëęð ¼ČÊæĦêħĔ æħĠħáĠ ŃÎ ĪīÎ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ¼ĤÊëōìĦĪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ »ħ””Ġ˔”Ĥ±łļ »ĦêÊ甔”ōæ Ğħ”””””Ĝ óōĪħÈ ĦĪħÔÊæĦæ ĢËŎĠŋĦĪ ÊæŃðËÈ ¼””ĤĪī””¯ÊæÊĪæħ””Î є”ÎÒħ” Ġī””ę””à ĞŋħÎ ËĥŇĩęŇª ¼ĘħōħĤ²ŎĜ ¼ŀĦçĤħ¹ ÒĦêËÎħð ĦĪĪæëĘħĤ »ŃÔĪħÈ ¼°ŎĨ ¼””ÔĪ ¼”””ČÊæĦêħ”””Ĕ æħ”Ġħ”á””ĠĦĪħ”””Î ¼ÔħŀËà êłì ħÎ ĢËÕðæêīĘ ¼äłæĪêËÎv »ĦĪħĤËĠ īĘĦĪ ĦĪĪæëęōêĦìī¹ ÊæêÊīĠħĨËĤ »ĦĪħ””Ĥæ디Ęє”Ę Ī ïĈħÎ »êĪī””Õ””Ĝħ” Ę »êËĘŃĨ ĢËęŇĝĠ Ħêłì ˺ŀħĠŃĘ ħĜ Ī ĢËęņæĸ ħĜħŀËĘīÕõĘ¼ĤËō± ¼ĤËĠħĤ ĢËōêłì¼ęŇĤËęŀħä óŎÕŇĘħōĪ ¼Ôê˪ ¼ĘħōĦêËĠ± ËÕñŇÈ ħōŃÎ ĦĪĪçĤÊêìħĠÊæ ħĘ ħōħĨ ĢËĠĦæËōì »êħÏĤËĠêħĐ êłì Ī ¼ŀĦçĤħ¹ ¼ĤĪīÏÕðĪêæ »ŃĨħÔŃÎ ĦĪĦæë””Ę ¼””ĤĪĪļ ĪħÈ uĢæëĘħĤ óŎÈ ħĜ ĦĪīÏĤʱħŁô ¼ôĪīÔ ÒħĠīęà ħĘ ĦĪħÕŎĥŇõåÎĪ˯ ħÕñōīŇªĪ ĢæëĘĦêÊçŎÈ êłì êħðĦê˯ Ī »ĦêÊçŎÈ ¼ĝęōħĨ ħÎ Ħê˔”Ġ± ĪħÈ êħ¹ ÒËęÎ ĢÊêħÏĤËĠêħĐ ĪħĜ ¼¯ æëĘêĦæ ħđōìĦĪ ħĜ ĢËĠĦêłì

Ņ”ðÊĪĦç”ŀħ”””Ĩ Êæħ”””õ”Ň”Ę ħ”””Îģ”Ŏ”Ĕħ”””Ĥ˔”””ä ¼””ōĦêÊç”Ŏ”È ĪĪæ êłì ĦĪħäÊæħÎ êËô »ħºĥō± êħðħĜ ħōħĨ ģĥŇÔĪīðĦæ ħĤËäËÎ ĪħÈ ħĤÊĪħô îħĘ uĪīĤËä ħÎ ĢħęŎÎ »ĦĪħÈ ¼ÕðħÎħĠħÎ êËô ¼ĤËĘħõŇĘ ŃÎ êħðĦê˯

ħĤËõŇĘ ĞħÈ ¼ĤæëĘêħðĦê˯ ŃÎ ħĜv ¼ÔĪ ģŎĔħĤËä¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼Ęłêħð ¼ĤæëĘêħðĦê˯ Ī ģÔë¹ħºņļ ŃÎ ÊæËÕñŇÈ ħºņļ »ĦĪħÈŃÎ ĦĪĪæëęÕðĪêæ ĢËġĘħōħĤ²ŎĜ ¼ōËðËōËĤ »êËĘ ħĘ ģōëºÎ ħĤËðħĘ ĪħĜ uģĥŇÔĪīðĦæ ħĤËäËÎ ĪħÈ Ī ĢħĘĦæ »ļĦĪËÎ ¼ĤÊĪĦêËô ¼Ęłêħð ËĨĦĪĦêħĨ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ êħðħĜ êħ¹ħÈ ħōÊĪ »ħÎêłì »êħðĦê˯ ¼ĤÊīÕĤËōĦæ ħōËĤĪīÎ »ħĜħðħĠv ¼ÔĪ Ī ĢħęÎ ĢËŎĤËĘħõŇĘ ŃÎ ħōĦêĪħ¹ ¼ĘħōħõŇĘ ¼ōĦêÊçŎÈ ĪĪæ ÊçĤËġĤËĘħõŇĘ êħðħÎ ģŎĤÊīÔËĤ ħĘ ħġŇÈ ĞļĦĪËÎ ģōħęÎ ¼ŀłëÕĤŃĘ Ī ģōĪħęÎêħð ħōËĥōĪīÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ êħðħĜ ħōÊĪ ģōħęÎ êħðĦê˯ ĢËġĤËĘħõŇĘ ¼ĤÊīÕĤËĠĦæ ėŇŀħĠŃĘ ¼ôĪīÔ ÊæËÕñŇÈ ħĜ ħġŇÈ ħęĤī¯ ìħĘêħĠ ħĜ ËÕñŇÈËÔ ĦĪħĥŎÎĦæ ħĜħðħĠ ĢËŎĤæëĘêħðĦê˯ ŃÎ ħ ŎŎĤ ŃÔĪħÈ ¼ęņêËōĽÎ ģęҔĠĦæêħ””ð ¼””””Ĩ Ģ˔””Ę˔”””ð˔””””ō Ī uĦĪīÎ ĖĪī”°Îêłì ĦêËô ĞħÈ

êËô ¼ĤËĘħäËÎ ¼ĤËÔĪīð

¼ęŀħä »ĪĦì ¼ĤæëęôħÎÊæ »ê˔”ōĽ””Î ¼ĤæëęÕðĪêæ ŃÎ ĢħÏÎ ËĤħª æëĘê˯ËĤ ŃÎ ģĥŇÔĪīñÎ ĢËĘħäËÎ Ī ìĪËÜħÔ »ĪīĤËä ĢĪīÏŇÜħÕõŎĤ¼ĥņīô ħÎĢħęŎÎ »ĦĪħÈ êËô »ĦêÊ甔Ŏ””È є”Î »ħõŇĘ òħ” Ġħ” È ħĘ »ħÔËĘ ĪħÈ ¼ÔħÏōËÔħÎ æëęÕðĪêæ ¼ÔħĠīęà Ī ĢĪī””ÎĦì˔”Ô ê˔”ô »ĦêÊ甔Ŏ””È Ī æëĘ »ħĤħôħÔ ĪīÎËäĪĪļ ĦìËÔ ïĈħÎ ÓņëęÎ ľłëÕĤŃĘ ÊëĤÊīÔĦæħĤ ¼ĤËðËÈ ħÎ uħõŇĘ ħÎ ĦĪīÎ òËÕñŇÈ ħōŃÎ óŎĤÊĪĦêËô ¼Ęłêħð ˔”ĨĦĪêħ””Ĩ ĪħÈ ÓŇÎËĤ ħĘ ĦĪħÔËĘĦæ ĦĪħĜ ÓäħÜ ĢĪīÎ ŅÜħÕõŎĤ ¼ĥņīôħÎ ģņëęÎ ħĤËäËÎ ħġŇÈv ¼ÔĪ æħĠħáĠ Ëô ğŎĨÊëÏŎÈ

Ī ÒħŎĠËĕġōËĔ ŃÎ æëĘ ĢËġęņĪÊëðĪīĤ çĤħ¯ êħĨ ĦêËĘĞħĜģÔë¹ħºņļ ŃÎ ïŎĜŃª ĢËōêÊçäËÎ ¼ÜêħĠ ħĤËäËÎ ĪħĜ ėņçĤħĨ »ËðËō ħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ĞŋħÎ ĦĪËĠħĤĦīŇª uĪīĤËäħÎ ÓņëęÎ ÓŇÎËĤ ĢŃªËÔ ¼ĈÊêĦì ĢËĘħäËÎ ¼ĤËÔĪīð ĦĪħõōħºĥō± »ĪĪļħĜ ĦĪĦê˔””ô êħ””ð ħ””Î »Ń””ä»êħ” º””ōê˔”Ę Ģħðħà ĦĪħōĦêËÎ ĞħĜ Ī ÓŇŁŇĨĦçŇÜħÎ ģŎĔħĤËä ¼ŀËĘīÕõĘ »êħÎĦīņļħÎ ĎīÈĦļ »êħºōêËĘ ħĤËäËÎ ĪħÈ ¼ĤËĠħĤv ¼ÔĪ

¼ĠħĘ »ŃĨħÎ ĞŋħΐæëęôħÎÊæ ĢËġōĪĦì ˺ņļ Ī ËÎĦêËĘĪ ĪËÈ īĘĦĪ ¼ÔËĠĦæħä ĢÊæĦĪËÈ ħĘħĥņīô ëÔ ¼ĤËĘħŎŎÕñōīŇª Ī ħĜËōæ »Ë¹íņê˪ ħęĤī¯ ĦĪħ””ōÊ디Ęħ” Ĥ ħĜ ħęĤī¯ ¼ĤÊìĦæ ¼ōËðËōËĤ ħÎ »ħĠħÈ ħŎŎĤ »ĪĦì ¼ĤæëęôħÎÊæ »êËōĽÎ ÊçČħÎ ŃÎ »Ħê˪ çĤÊīĤ ¼ĠħäêħÕĠħĘ óŎġņêħĨ ¼ĘħŎōìÊĪĸ »æËĠ ¼Ĥħōĸ æëĘħĤ Ďêħð ¼ęŇĘĦļħ¹ ħĤĪīġĤ ŃÎ ħġŇÈ ŃÎ ħōĦêĪħ¹ ¼ęŇĤÊçŀĪħĨ ò˪ »êËŎÕäħÎ ī””ĘĦĪ Ī æħð Ņð Ī êËŎĝĠ Ėħō ÊëĤÊīÔ êłì ¼ĤçĤħęŀħĨ ŃÎ »êËĥōæ ĢŃŎĝĠ ËÝĤħª òħĠħÈӔ”ņ디ꔔÎĎêħ”””ðє”Î 디Ŏ””Î

ĪīÎ ĪËÈ »ħõŇĘ ¼ĤæëĘêħðĦê˯ ŃÎ ĦĪÊëĤÊīÔħĤ ĦĪĦê˔”ª ¼ĠħĘ »ŃĨħÎ ĞŋħÎ »ļŃÔ ħÎ ÓņëÕðħÏÎ ħĤÊëŎÎ ĪħÈ ËÕñŇÈËÔ ħĜ ¼ōħĝ¹ ËĨĦĪêħĨ uĦĪħĤËĘħŀËĠ »ĪËÈ »ËÔĦêħðħĜv ÓŇŀĦæ Ī ÒËĘĦæ ğņêħĨ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ģŎĔħĤËä ¼ĤĪīÎæÊìËÈ ĞŋħÎ ģ””ōæ디ĘĦæ ¼ôËÎ ¼ĘħŎōêËĘĪËĨ »Ħê˪ êłì ¼ęņĽÎ ¼ĥŇŀħÎ ÊæħŎōÊĪæ ĞħĜ ħĤʱłëª ĪħÈ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ ŃÎ ģōÊçŇª ĢĪ ÊçĤËĘħÔĦêÊìĦĪ ĢÊīŇĤħĜ ëÔÊĪæ ĞŋħÎ uÊëĘħĤ ŃÎĢËġ°ŎĨ ĪīÎ

Ģħ””ōĸħ””Ĝħ””Ę ë””Ô ¼””Ęħ” ōħ” õ””Ň””Ę ĦĪħõŎĤËðëªêħÎ Ī ħĘħ¯ĪËĤ ¼ęŀħä »ļĪËÈ ħÕñōīŇª Ī ħŎŎĤÊêħºŎĤ »ħºŇÜ ¼ĤËĘħäËÎ óōĪħÈ ĦĪħÕņêçÏŇĜ »çÜ ĦĪĦê˔”ô »ĦìÊĪêĦæ ħĜ êħĨ ħĘ ĦêËô Ī ģ”””ÎĦæ ËĥôËÈ ¼Ňª ĢËĘĦëŎĐËñĠ ĞŋħÎ ÓŇõäħÎĦæ ĢÊīÜ ¼ĘħōËġŎð »ħĘħŎōĪĦì Ī ÓņëĥŇÔĪīðĦæ ÊæËÕñŇÈħĜ ĢĪīÎ ŅÜħÕõŎĤ ¼ĥņīôħÎ ÓņëĘĦæ Ďī”””ÈĦļ Ģħ””ðħ””à ĦĪħ””ōĦê˔”ÎĞħ””Ĝ ħĠħÈ ģŎĔħĤËä ¼ŀËĘīÕõĘ »êħÎĦīņļħÎ ¼ĤĦĪËäv ¼ÔĪ Ī ÓŇĤÊìĦæ ¼ōËðËōËĤ ħÎ ĢħęÎ ħĤËĥņīô ĪħÈģĤÊīÔËĤ ħĤËäËÎ ĪħÈ ħęĤī¯ ĢĪī””Î ŅÜħÕõŎĤ »ħºŇÜ ħÎ »ìħ¹Ħļ êħðħĜ ħĤËĥņīô ĪħÈ ÊçÔĦļħĥÎħĜ ¼ŀËĘīÕõĘ ¼””ÔĦêÊìĦĪ ĢħōĸħĜ Ī ħäËÎ uĦĪÊëĘ ŃªËÔ ĦĪħŎŎĔÊëŎĈ »êłì ¼””Ęħ””ōĦê˔”Ġ± »ĦĪħ””ĤÊļħ””¹ ¼ĤÊëōħĔ ĢËōŃä »ħ””ĘĦê˔”ô ŃÎ ėŀħä »ĦêËÎħĜ æëęÕðĪêæ ¼ĤĪīÏŇÜħÕõŎĤ æħĠħáĠ ëŎĠħð ĦĪħĤÊëōħĔ ĞħÈ »êËĘŃĨ ¼ÔĪ ģŎĔħĤËä ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼Ęłêħð êīĤ ¼ĤĪīÎħĤ Ī êËô ¼ĤÊīÕõŎĤÊæ ¼ĤĪīÎêłìv

ĦĪħĤĪīÏŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ¼””ĤĪī””Îħ”Ĥ ¼ÔħÏōËÔħÎ ÓņëĘĦæ êłì ¼ōËðËōËĤ »êËĘ êłì ¼ĘħōĦêËĠ± »ĦĪħ” ĤÊļħ””¹ »ÊĪæ ħĜ ĢËōŃä »ç””ņì ŃÎ ħĘĦêËô ¼ęŀħä ħ Ĝ Ëô ğŎĨÊëÏŎÈ ¼””ĤÊĪĦê˔”ô ¼””Ęłêħ” ð ĒÊëŎĈ ĪīĠħĨ ħĜ ÒÊìĪ˔”Üħ””Ôv ¼””ÔĪ ħĜ ģŎĔħĤËä ¼ęŀħä òĦëŇĜ Ī ħōħĨ êħÎħĜ ĢËōħĘĦêËô ŃÎ ĢËōĦĪħĤÊļħ¹ ò˪ ŃÎ ĢËōËĤħª ĢĪīÏŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ¼ĠħĘ uĦĪĪæëÎìĪËÜħÔ »ĪīĤËä¼ĤæëęÕðĪêæ ħōÊĪ ĢËōļĦĪËÎ êËô ¼ĤËðëªêħÎ ËĨĦĪêħĨ ħęņêËōĽÎ ¼ĤĪīÎħĤ ìĪËÜħÔ ŃÎ ĢæëÎËĤħª æħĠħáĠ ëŎĠħð »ĪĦì ¼ĤæëęôħÎÊæ ŃÎ ¼ÔĪ ģŎĔħĤËä ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼Ęłêħð ħōħõŇĘ ĞħÈÓņëęÎ òħÎÊæ»ĪĦì êħ¹ħÈv ÊçŎĤËĘħÔĪ »Ħ²ņêæħĜ uÓŇÎËĤ ÓðĪêæ ÒËĘĦæ ĦĪħĜ îËÎ ĢħĠīÝĤħÈ ¼Ęłêħð »ÊĪæ ħĜ ħōħõŇĘ ĞħÈ »êħ””ðĦê˔”¯ ŃÎ ĢËÕðæêīĘ īĘĦĪ ģŎĔħĤËä ¼ĤĪīÎæÊìËÈ ÊçĤËŎÔŋĪËĨ êħðħÎ ĦĪĪæëĘ òħÎÊæ ĢËōĪĦì Ī ĦĪħÔĦĪÊļħ¹ ĢËōŃÎ ¨ÊëäħÎ ëÔÊĪæ ĞŋħÎ ĞħĜ ģÔë¹ħºņļ Ī ĢæëęÔħĠíä ŃÎv ¼ÔĪ ģŎĔħĤËä ¼ĤħĠīÝĤħÈ »êËōĽÎħÎ ħōħõŇĘ ħ¯ê˪ –••• ħ””ĘĦê˔”ô »ĦêÊ甔Ŏ””È Ī

ĎêËĈ ĢÊêŃð ŃðËÈ

»ÊĪæ ħ””Ĝħ””Ę »ħ””Ĥ˔”ōæêī””Ę ħ ”¯Ī˔”ĤĪħ” È ¼ĤçĤËäĪĪļ Ī ĒÊëŎĈ »æÊì˔”È »ħðłëª ėŇĘħō ħÎ ĢĪīÎĢÊëĘæÊìËÈĦĪħñĈħÎ ¼ġņ±ļ ÊçņīĤ ¼ĔÊëŎĈ ħĜ ĢËĘĦêËŎÕðħĨ ħ¯ĪËĤ ħĜ ÒËĘ êłì òħĠħÈ ĦĽĠīÕõĠ »ħºŇÜ Ī ŃÎ ĦĪÊëðËĤ ŅĤĹġĝĠ ¼ŇÜ ¼ĤËĘħ¯ĪËĤħÎ ĖħōĦæËĠ ħōħõŇĘ ĞħÈ ¼ĤæëĘêħðĦê˯ ÊçŎĔÊëŎĈ »êĪīÕðĦæ ħĜ –™• »ĪËĤħÎ ėŇČËÔŃĔ çĤħ¯ ŃÎ ĪīÎêËōĽÎ Ī Ë«ðħ¯ ħōĦæËĠ ĪħÈËÕñŇÈ ĞŋħÎ ÓņëęÎ ŅÜħÏŇÜ »êħ«ĠħĜĪ ÓņëĘĦæ ÓðĪêæŃÎ ¼ðëÔħĠ Ī ħõŇĘ òħäłæ ĪħÈ ĞĦæêħÎ ħ ÕņëäĦæ ħĘħ¯ĪËĤ ¼ĤËĘħŎōêÊçŎÈ ħðħĘ »ĸħĜ »êÊíŇÎ ĦĪĪæëęÕðĪêæ ĢËŎÔŋĪËĨ Ī ¼ĤËĘħ¯ĪËĤ ħ””Î ģŎĔħĤËä »Êìħ”””Ĕ »ĦæËĠ »êĪīĥð ħÕņĪħĘĦæ ĦĪħōêħÎĪêĪĦæ ĦĪħŎōæêīĘ ¼ÔħĠīęà »ŃĨħÎ Ī –™• ĦĪħōŃäħÎ »ëŎºĠËĔħð Ī ¼ĠÊêËÈ ħĜ ėņêŃÜ ¼ôĪīÔ ĦĪħŎōêÊçŎÈ »ĪĪļħĜ ĞŋħÎ ĦīŎĥŎÎ òħĠħÈ Ī ĦĪħÔŃÎ ĢĪīÏÔħĜ ĪĪæ ħ Ĝ ėņêŃÜ Ī Ħ±łëª êłì ĞĦæêħÎ ħĜ ¸ĤħÕðËÈħÎ ĦĪīÎ ËĨĦĪêħĨ Êæħōħ¯ĪËĤ ĪħĜ »êÊìīºÔħĠíä ľħ¹ħĜ ÒËÈÊëÝŎÈ ÓñōīŇª īĘĦĪ ģĤÊīÔËĤ ħĜ ħĘ ĢħęÎ ÊæħĤËŎōËðËōËĤ Ħê˔”Ę Īħ” È ĞħÈŃÎ ÓŇÎĦæ ĢËŎôĪīÔ ĦĪħŎōêÊçŎÈ »ĪĪļ ĢÊæ ĢËōŃäĢËĘħŎōêÊçŎÈ ħðħĘħÕðħÎħĠ »ħñĔ ĦĪħŎōêÊíŇÎħÎĪģŇĤĦæ ÊæħŎŎÕðÊļ ĞħÎ ėŀħä ĢħĘĦæ ĦĪħĜîËÎ Ī ĢħĘĦæ êħðħĜ Ëô ğŎĨÊëÏŎÈ ĦĪħĤìŃĔĦæ ĦêËÎ ĞħÈ ħōħĨ ģŎĔħĤËä ¼ĤÊĪĦêËô ¼Ęłêħð æħĠħáĠ ŃÎ ĢËĠħõŇĘ êłì ¼ōĦêÊçŎÈ ĪĪæv ¼ÔĪ ħōħĨ ĖħōËðËōìħĘêħĠħĜ ÒËĘĦæ ÓðĪêæ »ĪĪļħĜ ËĨĦĪêħĨ ëÔ¼ĘħōËðËō ğņêħĨ ħĜ Ī ĢËÕðæêīĘ ħĜģōħĜËōæ ħÎêħðĦĪħôĦêÊçŎÈ Ī ĞËĕġōËĔ ľħ¹ħĜ ¼ĤÊīÔĦæ ħōħĨ ĖħōËðËō ÓōëºÎ ĢËĘħŎōËðËōËĤĦêËĘ ħĜ ħºņļ ïŎĜŃª »ëņæĪ˯ ħÎ ¼ĤÊīÔĦæ Ī ħōħĨ ħ Ĥ²ŎĜ ĞŋħÎ ĢËĘħðħĘ Ī ÓōħęÎ ĪÊ디ðĪī””Ĥ ĞËĕġōËĔ ľħ¹ħĜ ĢËŎÔËÈÊëÝŎÈËÔ ÓōħęÎ ĢËõŎĥÕðĦæ ¼Ęłêħð êīĤ æħĠħáĠ ëŎĠħð uĢħęÎ ÒËĘĦæ ĦĪħĜ îËÎ ģŎĔħĤËä ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħōÊīÎħĤ ħ ŎōêÊçŎÈ ĪĪæ Īħ””È êħ¹ħÈ ħ Ę ģōħęÎ êħðĦê˯ ĢËġĤËĘħõŇĘ ¼ĤÊīÕĤËĠĦæ ¼ĠħäêħÕĠħĘ ¼ĤĪīÎħĨ ľħ¹ħĜv ¼ÔĪ Ī ħÔħĥōīÔĪħĘ ħ ġŇÈ ÊæêËô ¼ĤËĘĦêÊçŎÈ ħĜ ĦìħĘêħĠ ĢËŎęŇĘħōħĘ ĦêÊçŎÈ ĪĪæ ĢÊīŇĤ ħĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ĢËōëÕōĪħÈ Ī ëÔ ¼ÕôĪ ÒÊìĪËÜħÔ»ħõŇĘ

ğÜħĤ ĢÊêħĠ˵ ŃÔŃĐ 

ĦĪĪæëµħõҵĽª¼ĥŎĔħĤËä ¼ōĦêÊçŎÈ ĪĪæ

Ī »êÊìī””º””Ôħ””Ġí””ä ¼ĠħĘ »Ń””Ĩħ”Î


—••––—›ħġĠħôêÊī¯ ›™ ĦêËĠ±¼ęōëĠħÈ »ëŇĠ²ÔËĘħÎ ĖħĜīä ÛĥŇª ŌŀĪçÎħĈ êÊæêħð

¼ĔÊëŎĈ ¼ŎðëÔħĠ Ī ēôħġōæ »ĦĪħĤĪīÎŃĘ ¼ĤËĘħŎōêĪĦæ ĦĪħĤĪīÎŃĘ ĦĪīÎêłëŎÔ¼ÔËĐËÈ »ê˯ĪĪæ ĒÊëŎĈ »ħÔĦĪħĜ ìĪħð ĒÊëŎĈ¼ĘËä ħĜ êłëŎÔ ¼ŇŁÎĖĦĪħĠÊĪĦæêħÎ ŅðĪÊêæ¼ĤËÔħŀĪĦæ ĦīōìħÎÊæ ĦĪħĤËġðËÈ ħĜ ÊæĽªħĜ ĢËō ĦĪīÎ ħĤËÔħŀĪĦæ ĪħĜ ėņçĤħĨ ħĘ ħōĦĪħÈ ħĤÊĪħĤĪīÎŃĘ ĞħÈ »ħõŇĘ ÊçōħĘĦêħðĦê˯ Ī ħĘħõŇĘ ĢÊīŇĤħĜ ĢħęÎ ¼ōìÊĪËŎÜ ÓņĪħĤËōËĤ ħĤÊĪħĤĪīÎŃĘ ĞħÈ ħĘ ħŎŎĤ ëōħð ħōŃÎêħĨ ħōħĘĦæêĦæ ¼ŁðħÈ òħĠħÈ ħĘ ħŎŎĤ óōëōħð ËĨĦĪêħĨ ĦĪħÕņĪħĘËĥŇĜ ĢËōŃÔĪħÈ ¼ęŇĠËÝĤħÈ ®ŎĨ ĢËōŃä ¼ĤËĘħĥŎĠìīĠ ħŎŎðëÔħĠ »êħºĤħð ħĜ ĒÊëŎĈ ¼ĤËęŇðĪÊêæ ńêĦæħĤħōËĤ ħĜ ĢËęŇðĪÊêæ ħĘ ÒËĘĦçŇª ÓðĦæ ĦīņĪħĜ ĞħĘħō »Ī˺ĤħĨ ħĜ ŅðĪÊêæ ėņçĤħĨ óŎōĪËęôÊļ ħÎ êłì ĢħºÏŇÔ ĢËĘħŎōêËęĤÊļŃ¹ ĢËŎŎÔĦļħĥÎ ¼ðëÔ ĢĪīÏŎĔŃÔ ĒÊëŎĈħĜ ¼ęōëĠħÈ »Ħ±łëª ¼ĥÔĪħĘêħð ħÕŇÎĦæħĘńīĤ ¼ÔÊëĘīġōæ ¼ęŇÔħŀĪĦæ ¼ĤĪīĠìħÈ ¼ĥÔĪħĘêħðħĘĪīÎĦĪħĜ ¼ĤËĘħðëÔ ¼¯êħĨ ĦĪħÕŇÎ ĦêËÎĪĪæ ÊæħĘħ¯ĪËĤ ¼ĤËĘħÔħŀĪĦæ ħĜ ħĤĪīġĤ ¼ĤÊļŃ¹ ģŎĘĦĪĸ ¼ŎðëÔħĠħðëÔ ĞħÎ ģōħęλæêĪÊêħÎ »êħ¹ħÈ ħõōëÔ ¼ęōëĠħÈ»Ħ±łëª ħĘħōĦĪħÈ ÓņëęÎ Ņª ¼ĘêæħÕñōīŇª ħĘ¼ÔĦļħĥÎ ¼ĤæêʲÏŀħĨ ĪĦĪËęõęŇÔ ¼ĤÊêËÜ »ħĘħŎŎĘĦêħð ħĠêŃĐħÎ ÊçĔÊëŎĈ ħĜ îëÔ ħōŃÎêħĨÓŇĥņæ ħĘĦ±łëª »ĦĪËġô˪ ħÎ ¼ōËÔŃĘóōËĠËÎŃÈ ĖÊêËÎ ħĘħōËŎÎŃĐ »ĦçĥŇĨ ĦêËÝĠħÈ ¼ŀÊêçŎĐ ¼ÔÊëĘīġōæ ¼ĔÊëŎĈ ¼ĥÔĪħĘêħð ħĜ ¼ōħõŎĠħĨ¼Ïĝð ¼ęŇÕñņīŀħĨ ħÔĦĪīÎ Ī ĦĪīÎ ėņçĤħĨ»ê˯ĪĪæ ħĘ »ħĘħŎōæËáÕŎÈ ħŎŎÔÊëĘīġōæ ħġÕñŎð ¼ĤæëĘħôħ¹ Ī ģÔĪħęõŇª ħĜ ĦĪħÎ Ėêæ ħĤËĠħÈ ÓŇÎĦæ ĞŋħΐħŎŎĤ¼ĉŎĔÊĪ ¼ęŇðëÔ ĦçĤĦĪħȐĒÊëŎĈ ¼ŇªħÎ ĒÊëŎĈ ¼ÔÊëĘīġōæ ¼ġÕñŎð ¼ĥÔĪħĘêħð ëÕõŇª êħ¹ħÈ ħĘ ĢħęÎ ĢËŎĤËĘħŎōêËÕŎĜËÔŃÔ ħġņ±ļ êħðħĜ ÓŇÎĪīÎ ĖħŎŎðëÔħĠ ¼ęōëĠħÈ »Ħ±łëª ħÕŇÎĦæ ĦêËÝĠħÈ ĒÊëŎĈ ¼ōæËáŎÕŎÈ ¼ÔÊëĘīġōæ ¼ġÕñŎð ¼ĤËęõęŇÔ ÊĪħÈ ËĨĦĪêħĨ ĒÊëŎĈ ¼ōĪīÔëºĘħō Ī ĦçĥōËÈ êħðħĜ ¼ŎðëÔħĠ ģōëÔĦêĪħ¹ Ī Ħê˔”ōæ ĢËōêħñĠħÈ ħĘ ĖħōĦìêħĜħĠīÎ ħŀħĠŃĘ »ËÔĦêħð ħÕŇÎĦæ ħŎŎĤ êËōæĢËōêħðĪħÈ ĦĪħÕņëµĦæ ĪŌÎ ÊçŎÕōĦīµ »ħðËŎñĜħÈ »ħĠËĤ±łļ ħĜ Ò˵ĪËĨ ħōħĤËÕĐħĨ ¼¶ņêËÔĪ

ħÎ »Ńä ËęōëĠħÈ Ğŋħ””Î Ņ”””ðĪÊêæ Ī ħōÊçºĤħÜ »êËÎħĜ ħĘ ŅĤÊìĦæ ėŇÔŋĪ ĦĪħĘħōĸêħĨ ħĜ ¼ðëÔħĠ ¼ĤËĘĦĪ˯êħð »Ń””ä ¼ĐËĠħÎ ĦĪħ””È ĢĦ甔ϔ”ŀħ”Ĩêħ”ð ħĤÊçņī¹ ŅÎ ĦĪħÕŇÎ »ĪĪļ ĪĦêħÎ ÓŇĤÊìĦæ ĢçĤÊìħÎêĪīĥð ¼ĥÔĪħęęņļ »ĦĪħ””Ĝ ģŎôŃªĪ˯ħÎ ĞĦæËĠħęĤī¯’ËĤĢËōńëĘĦæêŃĠ¼ĥĠħÈ ¼ĤçĤĹ«ñōæ ħĘħĥÔĪħęęņļ ħĜ ÓðħÎħĠ ħōËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦíŇĨ »ħŀħĠËĠ ¼ōËðËō ¼õŎĤËĘħŎōêħºōêËĘ ÊĪħ””È ÊçĔÊëŎĈ ħĜ ÊçĔÊëŎĈ »êĪīĥð ĪËĤħĜ ÒĦêĪĪêĦìħ”””Î ĦêŃÜêħĨ êħ¹ħÈ ħōŃÎ ģÎĦæïŎÔħĔ »ÊĪÊæ ĢÊêËÔ »ħÕðÊêËÈ ĪħÎ óŎĘħōħġŎÎ ¼ĤËĘħŎōêħºōêËĘ ÊĪħÈ ÓņëºÎ ŃäħĜ ÒËĘĦæ »ŃĨ ħĥÏôËĤ Ī ģ””ÎĦæ ÊçĔÊëŎĈ ĪËĤħĜ »ħōËĨĦļ ħĐËĠ ĪħÈ »ĦĪħĤæëĘ ėðħÔêħÎ êłëŎÔ »ĦĪħĤĪīÎĪĪļħÎĪĪļ ŃÎ ËęōëĠħÈ ħĘ ĢËÔħŀĪĦæ »êĦĪêħ””ð ħĤÊçņī¹ ŅÎħÎ

ĦĪÊæ»ŃäħÎ Ê甔Ęħ” Ĝī””ä ۔”ĥ””Ň””ªħ” Ĝê˔”””””ÜÊĪæ Ī »ìËÎêħð ¼ęŎĥĘħÔ ĢËĘħŎŎęōëĠħÈ ħÎ ĢËōŃä ¼ĥĠħÈ Ī ¼ðËŎð ¼ĠËōħª çĤËġĜħð ĢËōĦĪħÈ çĤËōħ¹Êļ ĢÊĪīĠħĨ ĦĪħĤËō± ¼ĤËĘĦæŃÕŎĠ »ĪĪļħĜ ĢÊĪħÈ ħĘ ÛĥŇªĢËŎĤĪæ »ĦĪħÔħĤ ģōëÕõŇª ħĜ »ËĨħÎ ¼ęōëĠħÈ »ëŇĠ²ÔËĘħÎ ĖħĜīä ń디ĘĦæ Ī ħōħĨ »Ń””ä »ħĥŎĔħÕðÊļ ¼ōêËŎôĪ ¼¯ħĘ ńëęÎ êËġñŎÕñŎÈ òħĘīĤħĨËÔ ħĘħ¯ĪËĤ ¼ĤËĘĦĪħÔħĤ ÛĥŇª Īħ””È ¼ĤËĘħĘłêĦĪËĤ ħĜ ńĪħ””ōĦæ ËÕñŇÈËÔ ĞŋħÎ — Ò˺ΠŅÔ ħĘħĜīä ħġŇÈ »ĸ »æħÈ ĞËÝĤħÈ ħÔŃÕõōħ¹ħĤ ¼ĤæëĘÊíġŎÈ ¼ĤÊĪļĦĪ˯ ľËð ÛĥŇª ŅÎħÈ ¼ĤËĠì ħĜ ĢŃ¯ »çŎÈ ģŎÎ ėņĪÊëðĪīĤ ’ģōħ¹ĦçŇÔ ĖħĜīä ÛĥŇª íņĪÊêħª

ÓĤ ĦëōíÝĜÊ – ŃÎ »ħĤ˧łëô ĪħÈ ĦçÎ ÛĤêħð — ÊçŎÎĦêħĈ »ËōçŎĠħĜ ńëĘĦæ ħĘħŎŎĘĸ˯ 0DVK[DONXUG#\DKRRFRP

¼ðŃŀĪħĘľħåôħĠ

˶ōëĠħÈ »ħµħºĤĦì »±æ ĢÊçĤËõŎªŃä

ÓņëęÎ ł±ÊĪ ħĘħôëŇĨ ħÎËęōëĠħÈ ħĘ »ħĤËĤħōĸ ĪħÈ ŃÎ ˜ ĪīÎĦĪħÈ ÒËĘĦæ ĢËōæĦìĪËĤ ÓñōêłëŎÔ ¼ĤËĘħŎŎÕñōêłëŎÔ ħŎŎĘĸ˯ ĢŃ¯ ĖĦĪ ħĘ ĦīŇô ĢËĠħĨħÎ ÓŇðËĤËĤ êĪīĥð ĢÊĪħÈ êĪīĥð òËęōëĠħÈ ¼””Ĥ˔”ĘĦĪħ””ĤÊæê˔”Ę ¼Õõª ħĜ ħĤ˪Īë¹ ĪħÈ »çŎÈ Ī ģðËĤËĤ ħΠӔ”ðħ””Ĩ ĦĪħ””ĔÊ디Ŏ””Ĉ ¼””Ĥ˔”ĘĦêĪī””ĥ””ð ¼Ňª ħĘħŎŎĘĸ˯ īęŀħÎ ĢħĘËĤ ¼ōËŎĥŀæ ħġĘŃÔ »ëņæĪ˯ëņ±ħĜĢËĘħªĪë¹ ģŎÔī¹ Ī ĢÊæËĘħŎŎęōëĠħÈ »æêĪ Ī ħĤËĘĦëōì Ī ħĥÎËĤĢËĘħŎŎĐÊë¹īÜ Ī ¼ðËŎðĦêĪīĥð Ģæëęōê˹íņê˪ ŃÎ íņêħÔħĠ Ī ÓðħÎêħÎ ¼ÕðĦæ ËęōëĠħÈ īęŀħÎ ħĤ˪Īë¹ ĪħĜ Ò˹Ħæ óŎĤËĘĦêĪīĥð ¼ÕõªħÎ ĢÊêËÔ ħĜ ĪĪļ ÒħÏōËÔħÎ ėŇĠËōħª ™ »ë¹ÊçŇª ĢÊĪħÈ ¼¯êħ¹ħÈ »ĦĪħÎ ĪīÎ ¼ĥÔĪħęęņļ ħĘ Ģħ””ĘĦæ ĦĪħ””È êħðħĜ ĒÊëŎĈ ħĘ ÓŇÎ ÊçŇÔ »ĦĪħÈ »ħġŎÎ ¼ĥĠħÈ ¼ĤËÔŋĪ êħð ħĤæëęôëŇĨ »ħºŇª ħÕņëĘħĤ

ħōĦīŇô ĞħÎ ÊçęŇŀËä çĤħ¯ħĜ ĢËĘħĠËōħª ĦĪħĥōħęÎ ÒêīĘ ¼ĤËĘħÔħĠīęà Ī ēôħġōæ ŃÎ – ¼ÕōëÎ ħĠËōħª ĞħÈ ¼” àłļ êħ”””ÎĪêĪĦæ ģÔëºŀħĨ Ӕ”ðĦæ ¼””””ÔĦêĪêĦì ħ”Ĝ Īī””Î »ħºĥō± Ī ĒÊëŎĈ ¼” äłæ ¼ĤÊçęŇÔ ħĜ ħŎŎĘĸ˯ ĪħÈ ËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦ±łëª »ëºĠÊêËÈ ¼Ôħª ħĘ ģŎÔī¹ ¼Ňª »ĦĪħÈ ÊæħĤËÔħðËŎð ĦêŃÜ ĪħÈ ľħ¹ħĜ ËęōëĠħÈ »ĦĪ˔”Ġ ĖĦĪ Òêī””ʐĦĪħ”ÔĦĪī””ÎÒêī””Ę ħĘħôëŇĨ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ Ī ĒÊ디”Ŏ”””Ĉ ¼””Ôħ” Ġī””ę””à є””Î — »ħ””ðłë””ª »êħĥŇĩęŇª ¼””Ĥ˔”Ęħ” Ĥħ” ōĸ ¼ĥĠħÈËĤ ¼ÕðħĨ »ĦĪħĤæëęäŃÔ ¼ðËŎð ĒÊëŎĈ ħĘ ĪīÎ ħŎŎÕðÊļ ĪħÈ ¼ĤçĤËġĜħð Ī ĦĪÊĪħ”””Ô ¼””Ęħ””Ŏ””ōêĦĪêħ””ð ¼” ĤĦĪ˔”äħ”Ĥ ¼ÔŋĪ ¼äłæĪêËÎ ħĜ Ģæëęōë¹êħÎ »ËĤÊīÔħĤ ħĥÔĪħęęņļ ħÕñōīŇª ĦĪħÈêħÎħĜ ħōħĨ ÊæĦçĥōËÈ ¼ÔêīĘ ¼ĘħōĦĪËĠ ħĜ ħĘħŎŎĥĠħÈ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ »ĦĪ˔”Ġ ĖĦĪ Òêī””Ę

¼ęōëĠħÈ » êħÕªŃęŎĝŇĨ »ħĘłĽĐ êÊī¯ ħ””Ĥħ””ĘĦæ ò디Ҕ”Ĩ Ê甔Ęħ””ōłļĦī””Ŏ””ĤÊĪæħ””Ĝ ¼ĘËäĪËĤ ħĜ ĚËġĘīÏĜÊ »ħ¯ĪËĤêħð Ģ±ī””””ĘĦæ îħ””Ę œ Ī Êæ˔”ōêī””ð ĢËōħĘĦĪÊæĪĪļ ĢËōŃä »Ī˯ħÎ »ħĤÊĪħÈ ħĘłĽĐ ĪĪæ ÊçęŇÔËĘħĜ ģŇŀĦæ Ħī””ōæ æ디ĘĦæ Ģ˔”ōê˔”¹í””ņê˔”ª ĦĪħĤËġðËÈħÎ çĤħ¯ »ĪĦìêħ””ð ħĥõŎĤĦæ ëÔ ¼””ĤÊĪĪæ ĪĦêħÎĪ ĦĪĦêÊīäħÕņæ ŅĜ ĢËŎęņìËÎêħð ŅĜ »ħĔħÔ Ī ģ¯Ħæ ĪÊëęōêËōæ ¼ĘħōËĥŎÎ îħĘ œ ¼ĥÕôīĘ ò˪ħĜ Ī ĢħĘĦæ ĪĦêħÎ ëÔ ¼ðħĘ ™ ¼ĤæëĘêÊçĥōëÎ Ī – Ģħ””ĘĦæ ħõĘħô˪ ĢËĘħĘłĽĐĪËĤ ÛĥŇª ËĩĤħÔ òħōĦĪĦæëĘ ĞħÈ ĪīĠħĨ ÓŇĤħōËäĦæ ĖħĜīä ¼””ę””Ŏ””ĥ””Ęħ””Ô »ĪĪļħ””””””Ĝń디”””ĘĦæ êħðħĜ ëÔËōì ĢËōÊìĦêËô ĦĪħŎōìËÎêħð ħęĤī¯ ĢħęÎ ħñĔ ħºĤë¹ ĦĪÊêçŇª ĞħÈ ħÎ ¼ÕñōīŇª ħōĦīŇô ĪħÎ ¼ĘħŎŎĘĸ˯ »ħĤÊĪħÈ īĘËÔ ħōħĨ æêĪ »ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ĢĦæħÈ ńīĤ »ìËÎêħð »êħĤīĨ ħÎ âħōËÎ ĢëºÎêĦĪŅĜ »æīð ĪħĜ »ħ””äħ””ō˔”Î Īħ””È Ħ甔Ĥħ” ¯êħ” Ĩ ¼ęŇÔħÎËÎ ÊêçŇª »Ħ±ËĠËÈ ÊæħōĦīŇ¯êÊī¯ ÊçõōëÔ ¼ęņêËÎħÎ ŅĜĦĪ ħÔĪĪļ »ìËÎêħð ĪīÎ ¼ðËŎ𠼔”Ęħ””ōħ””ªêī””ä »ëºŀħĨ ÊçōêËĔËÈħĜ Ò˔”ĘĦæ ê˯ËĤ ĢÊĪīĠħĨ ħĘ ŅÕôêħĨħĜ êħÎ ŅÎĦæ ģōħęÎ ħÕñņīŀħĨ ÛĥŇª ħŎŎĘĸ˯ ĪħÈ ¼ĤËĘħĠËōħª ģŎðë«Î »ħÕðÊê˔”””””È Ī ĢĪīÎ ¼¯ ħŎŎĘħĜīä ’ĢÊëĘ ŅĘ ħĘħŎŎĘĸ˯ »êħĤīĨ Ī Òħĕōæ êħ¹ħÈ ĦĪħŎĤæëęŇÜħÏŇÜ ¼ÔËĘ ľËªħĥōħåÎ ģŎŇĥÎ Ģ˔”ōÊæ ÊæĦīŇ¯êÊī¯ ĖħōħĜ Ī ģōħĘĦæ ¸Ĥë¹ ¼ęŇĠËōħª çĤħ¯ ¼ĥŎÏŇÔ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ËęōëĠħÈ ĪīÎ ÓñōīŇª ħĘ »ħĘħôëŇĨ ÒËęÎ ¼ĤËĘħĤħōĸ »ħÕðÊêËÈ »ħĘħŎŎÔêīĘ »êËÎêħð ĚËġĘīÏĜħÈ

ŃÎ ĪīÎ ĞËōħª ģōçĤħ¯ »ëºŀħĨ ¼¯ħĘ ģŎĤÊīÔĦæËŎÜ ËŎÜ ¼ęŇĤħōĸ çĤħ¯

»êËÔĪ ĦëŎÝĤìŃÎ ħĥäĦļ ¼ĤæëĘħÕðÊêËÈ Ī ħŀħĨ»ĦĪħĤæëęÕðÊļ

ĒÊëŎĈ ¼ĤËÕðæêīĘ ħĜ ĦçŎĈËĔ »ĪÊëåęņļ ¼ĥÔĪħĘêĦæ

êÊī¯ Ī –˜ ¼ŀËä ¼ÔêīĘ»ĦīŎĤ Ī Ľņæ êħðĪīĤ  –™ ¼ŀËä ¼ÔêīĘ »īŎĤ Ī ëņæ ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ħÎ »ĦêËÔĪ ĦëŎÝĤì ĞħÈ ħĘ ħĜ ħōËŎĤÊíŎÎ ħ ōÊīÎħÈ ĦĪÊçĠħŀħĔ ħĜ ĞËÝĤĦêĦæ ħÕñōīŇª ÊæĦĪħĥŎŀŃęŇĜ »ìËÏņļ ħĘ »ħĤËĠËÝĤħÈ ĪħÈ »ħÕäīª ħĜ ŅÏŎÕōëÎ ĪĪļħĤËåōħÈ Ī Ņ ĥŇĨħÈ ¼ÕðĦæħÎ êĦ²ņīÔ ¼ęŇĤËõŎĤĪËĤ ĢÊêє”””¹ ðī””ō Ė˔”Ę ĦĪ˔”ĤÊæ Ğ˔”Ý””ĤĦêĦæ ŃÎ ¼õŇĘÊĽÝĤêħð ħ Ĝ ËĩĤħÔ ľË””ä –™ »Ń””Ę ħĜ Ğŋħ” Î »ĸħÎ ÊçŀËä ĪĪæ ¼ÔêīĘ ¼ęņĽņæ çĤħ¯ ĦĪī¯ ÊçōħĘħĤËõŎĤĪËĤ ¼ōËÔŃĘ

êħðħĜ  ĦçĤħÎ »ħĥŎðĪīĤ ĞħÈ ĢÊêŃ¹ ďðīōĖËĘ »ĦêËÔĪĦëŎÝĤì ĪħÈ ¼ĤçĤËęô ŃÎ ĢÊçŀĪħĨ »ħĤËä ħÕŇ¯ËĤ ëÔËōì īęŀħÎ Ħ픔ņļħ””Î Ħêħ” ðĪī””Ĥ Īħ” È »êłì ¼ĘħōĦêËĠ± »ĦĪħĤæëęÕðÊļ ŃÎ ħōĦìËÔ ħĘ ÊçęņêÊīÎ ħĜ ħōħŀħĨ »êËŎĤÊì ÊæĦêÊīÎ ĞħĜ ĢÊêħĥņīä »êËŎĤÊì ¼ÕðËÈ Ī ħÎ ŅÎħÈ ħōŃÎ êħ””Ĩ ĦêÊæêĪī””ĥ””ð êłì ¼ÕņêËŎðëªêħÎ ħÎ ĢæëęÕðħĨ »ļħªĪħÈ ħÕņëåÎ Ģ˔”Ęħ””Ŏ””ōê˔”Ŏ””ĤÊì ĦĪħŎŎÕñĤÊì ĪħÈ ĞêÊæÊī””Ŏ””Ĩ ĢÊêħĥņīä ¼ÕðĦæêħÎ ŃÎ ħŀħĨ »ĦĪħĤçĥņīä ĦíņļħÎ ĦêħðĪīĤ »ħĘĦêËÔĪ ĦëŎÝĤì êħðħĜ ħĥŎðĪīĤ ĞħÈ ħōÊæëęμōêħåõŇ«ÕðĦæ êħ¹ħÈŃä ËĘħĤ ĞŃÎ ħōÊæêËĥŎÎ »ĦĪħĤæëĘĪŌÎ óŇª Ī ĪīĠħĨ ĪīÎËŎÔ ğŎōĦæËĠËÈ ĦĪħŎōËŎĥŀæ ħÎ ¼ĤæëĘçĤħĠħŀĪĦæ ŃÎ ĞħęÎ ¼ĘħŎōêËĘĪËĨ »ĦĪħĤæëęÕðÊļ ŃÎ ­ »ħĘĦêËÔĪ ĦëŎÝĤì Ī ĦĪ˯êħð ¼ĤÊçŇª ŃÎ ­ ĢËĘħŎōêËŎĤÊì ¼ĥŎÏŇÔ »ĪĪļħĥÕñä ŃÎ ­ ħĠËĤħºŀħÎ ĪħÈ ĖħĤ ğĤËĘħÝĤêħð Ī ĢĪī¯ŃÎ Ī ĞĪĪļ ÊæĦêÊī””Î ĪħĜ óōëÔ ¼ęŇðħĘ êħĨ ĞħĘħÈ »êËĘĪËĨ ĦĪħŎōËŎĥŀæ ħ Î ËęÏŇÔ îĪīĤħĠËĤ±łļ ĪêħðĪīĤģōçĤħ¯ »êËĘĪËĨ ŃÎ ğ””ôĦæ˔”Ġ˔”È ĦĪæ디”Ę ğõōêĦ²ņīÔ Ī ďðīō ĖËĘľħ¹ħĜ ħĤËĥġŇĨ¼ęŇ¹ŃĜËōæ ħęĤī¯ ëÔ ¼ęŇðħĘ êħĨ ĢËō ĢÊêє”¹ Ī ÓðĪêçĤħÔ ¼ĘħōĦæêËōæ ħÎ ·ŃĜËōæ óŎĤÊêŃ¹ ďðīō ĖËĘ ğĤÊìħÈ ÓñōīŇª ĞħÈ ¼””ĠŋĦĪ ¼ÔħōŃä »ÊĪĦļ ¼ęŇĐËĠ ĦĪħÔÊçÎ ģĠ »ħĥŎðĪīĤ

ŌŀĪçÎħĈīÎħÈ ĞÊìħĈīÎħÈ ĞìËĘ ¼ĤËĥÎīĜ ÒĪħęŀħĨĸħĠ æīġàħĠ ģÎ Ģħðħà ¼ĤËđŎĜħä êæËĔĖìłìĚŃę°Î ŌŀĪçÎħĈ ĞìËĤ æÊīĐ ËĐħÕñĠ ģŎðËō çÎħĈīÎħÈ ĞìËà æħġàħÈ êæËĔ ģōæĦêīĤ æħĠħáĠ »ëñŎĠ ¼ÎīōħÈīÎħÈ êĦī””Ĥħ””Èī””Îħ” È æħġàħÈ Ģ˧ëŎ°ŇĤ ¼ÏŇÕĉĜħÈ ÊêħÎīÎħÈ »æËĩĜĪçÎħĈ ÍÔīĔçōħð êħðĪīĤ ħĤÊĪËĤ ĪħÈ ¼ĤËôħÏĤËô »ëÔ ¼ªĪë¹ Ī ĪÊëåęņļ ģōçĤħ¯ »Ī˔”Ĥ ŅÎ ĦĪËĥŇĨ ÊæĦê˔”ÔĪ ĦëŎÝĤì ĪħÈ ĪËĤħĜ óŎĤÊĪħÈ ¼ĤçĤËðËĤ ŃÎ »íņĪÊêħª »ĦĪħÈ ħĤÊĪÊëåęņļĪ ¨Īë¹ ĪħÈ »ĪËĤŅÎæëęÕðĪêæ ÍōëČħĠ ¼ĤËÔŋĪ ħĜĦçŎĈËĔ ħĜ ģŎÕōëÎ ħĜ ĦçŎĈËĔ ĒÊëŎĈ ħĜ ¼ĠĹñŎÈ ¼ÔħŀĪĦæ ģŎġĝðīĠ ĢÊīåŎÈ ÌĦêħ””Ĉ »ħ””¹êĪĪæ »ĦĪħĥÔĪíÎ æêī””Ę ¼ĠĹñŎÈ »ëęôħĜ ¼ĠĹñŎÈ »ĦĪħĥÔĪíΐ¼ĠĹñŎÈ »çĤĦīōħª »æËĩŎÜ »ĪÊëåęņļ ĒÊëŎĈ ¼ĤËÕðæêīĘ ħĜ »ëñŎĠ ¼ĠĹñŎÈ ¼ÔħĈËĠħÜ »ëñŎĠ »ĦĪħĥÔĪíÎ ĢËÕñĘ˪ »ËĠħĜīĈ ¼ÔħĈËĠħÜ ĞËõĜçĤīÜ ¼õōæĹºĤħÎ »æËĩŎÜ »ĦçŎĈËĔ ¼ÏōËÔħĘ ĢĪīÏĘħō »ĦĪħĥÔĪíÎ ĦêīñĤħĠ ħđōËÔ ¼ªĪë¹ ĢËÕðæêīĘ ¼ªĪë¹ ¼ĠĹñŎÈ »ħĠĦĪËĕĠ »ĦĪħĥÔĪíÎ ¼ōìħĘêħĠ »Ħêħ””Î ¼ĠĹñŎÈ ¼ĐħĜħð ¼õōħÜ æħĠħáĠ »ëęôħĜ ĢËĘĦçŎĨËÜīĠ ¼ĝĨħÈ ¼õōħÜ Ħêī””ñ””Ĥħ”Ġ »ħđŎÈËÔ ģŎáÔËđĜħÈ ¼õōħÜ ħĈËĠħÜ Ī ħĥĤīð ¼ĤËĘħōëð ħÎËàħñĜçĤīÜ »ħĈËĠħÜ ¼ĤËðêīĐ ¼ĤËĘħōë𠐼ĠĹñŎÈ »æËĩŎÜ ğŎĨÊëÏŎÈ ¼ÔħĝĝŎĠ ¼ĤËĘħōëð çŎàĪħÔ ¼ĤËĘħÏŎÔħĘ ģŎÕÎÊêīĠ ¼ĤËĘħÏŎÔħĘ ĚÊīĨħȼĤËĘħÏŎÔħĘ ħĥĤĪīðĪ çŎàĪħÔ ĪËÎĦêīČ ¼ĤËĘħÏŎÔħĘ ģŎōÊĪæ êħðĪīĤ ĞËÝĤĦêĦæ ĞħÕôħĨ ĦĪĪæëęĤËäêħÔ »ħĘĦêËÔĪ ĦëŎÝĤì ¼ôħÎ ¼ęŇĤËõŎĤĪËĤ Ī ĞËÝĤĦêĦæ »ĪĪļħĥÕñä ŃÎ ħĜ ˺ņļ Ģє”¯ ĦêŃÝĠħÎ ĦĪ˔””ĤÊæ ŃÎ ÊçōËŎÔ  ÓņëŎºÎ ĦçŎĈËĔ »ĦĪħĤĪīÎĪŌÎ ħŀËä –™ ĪħĜĦīŎðĪīĤ¼ŀËä –™

¼ÔħŎŎĤŃ¯ ħ Î »çĤĦīōħª ħ Ę »ĦĪħ””È »ĦĪħ””ĤĪī””ÎĪŌ””Î ħ ” Ĝ Ņ””Î ĦĪħ”ĥ””Ô디¹Ë””º””ņļ êÊī¯ ħĜ ħŎŎÕōëÎ ËĩĤħÔ ĦçŎĈËĔ »ĪÊëåęņļ

¼ĜħĈ çŎĈħð ìËŎĤ ¼ōËÔѵĪ ĞħōĦæêÊī¯¼ôħÎ ĖħōħĥäĦļçĤħ¯»ĪĪļħĥÕñä

ê˶ņëµ ĸħĠ

çŎĠħáĜĪçÎħĈ ĢËġàĦĽĜĪçÎħĈ êħĠīĈ êËęņëĘĸħĠ ĞÊìħ””Ĉ ŌŀĪçÎħĈ ėôīĘ çŎĨħõĜĪçÎħĈ »ëŎĨÊĪĦíĜħÈ ĢħġōħÈ ¼ĜħĈ ¼ĤËčĐħÈ ÌīōħÈ »êËÏĜĪçÎħĈ ãŇô ¼ōëŇĜĪħĨ ËōêĪĚËĠħĘ çōħ𠐼ĜĦĪ ÍōħÎīäīÎħÈ ¼ĤÊçĥōíĜħÈ çŎÜħġĜĪçÎħĈ ëŎðħÎīÎħÈ æêīºŀħĨĸħĠ ¼ōëŇĜĪħĨ ŃðËÈ ¼””ð甔Ĕħ””Ġ æħ””Ġħ””á””Ġī””Îħ” Ȑ¼””Ĥħ” Ġħ” ō çĐÊļ »æêīĘ êħđĈħÜīÎħÈ ĦæËÔīĔīÎħÈ īÎħÈ ¼ĤËōìËÎ êħĠīĈ ÞËÔħĐ ğŎĨÊëÏŎÈ ĢËñņëä 甔ÈÊļ ¼””ōĪ˔”ĔêĦì ÌħĉðħĠ ¼ĤËĈ ďŎÔħĝĜĪçÎħĈ æīġàħĠ ĢĪçĈħð ĢËġàĦëĜĪçÎħĈīÎħÈ ¼””ōêĸħ””Ę æËõŀæ ¼ĐŃð Ģħðħà ħáŀħÔīÎħÈ ¼ĠËõĜħÈ »ëŇĜĪħĨ »ĦæËÔħĔīÎħÈ ¼ĘīĘêħĘ æÊīĐ æħĠêħð ģŇñà ëĘħÎīÎħÈ ëŎðħÎīÎħÈ »ëñŎĠ êħĠīĈīÎħÈ ÓŎĥŎÔ Úêє”Ü ¼ÏŎĜ ¼åŇõĜīĥÏŎÈ »êīð ÌħĉðħĠīÎħÈ ğŎĉĤīġĜĪçÎħĈ íōìħĉĜĪçÎħĈ ĒÊìĦëĜĪçÎħĈ æħĠħáĠīÎħÈ »ëàħÏĜħÈ ģŎðËō ËĐħÕñĠ îæīĔ çŎĠħáĜĪçÎħĈ çōħð êħĠīĈæ ¼ōêËõŎĤËÎ ģġŇĨ ¼ĤÊæħĩôħĠ æħĠħáĠ ¼ÜËà ¼ÔħĘĪħô ¼ōëōêħĨ ŃñĤÊëĐ ËġðħÈīÎħÈ »æīĉð ěŎĜħä ëŎôīĠ ëĨËĠ ħŀËªŃ¹ ÊīŎĨ ¼ĤËÝĥōËÎ ¼ĜħĈ æħĠħáĠīÎħÈ îħ””Ĥħ””Èī””Îħ””È ¼””Ġ˔”ô

 »ĪËĔêĦìĢæĸģÎ ħĠËðīÈ

®ŎĨ ŃÎ »íņĪÊêħª »ĦĪħÈ Ņ Î ĦĪËĥŇĨ ¼ðħĘ ŃÎ ­ ŅÎæëęÕðĪêæ ħĤËðħĘ ĪħĜ ėŇĘħō »êËŎĤÊì»ĪĪļħĥÕñä Ī ħĘħðħĘ¼ĤçĤËðËĤ »ĪĪļħĥÕñä ŃÎ ­ »êħðħĜ ÓñōīŇª ŃÎ ­ ¼ōêħºōêËĘ Ī ¼ōêÊçôħÎ Ī ľ łļ ŃÎ ­ ¼ÕņĪÊëðë«ŇĜ ¼ÕðËÈ ¼ĤæëęōêËōæ ÊçōêħðħÎ ħĘ »ħðĪīĤĦê˯ ĪħÈ ¼ĤæëęðËÎ ģÕôīĘ ĢËō ŅÎ ĢæëĠ êħ¹ħÈ ĦĪīÔËĨ ĢËō ĢÊæê˔”ôħ” àє”ä Ģ˔”ō ģÔë¹ Ģ˔”ō çÕĨ Ī ĢËĥŇĨìÊĪ ħÎ »ĦêËÔĪ ĦëŎÝĤì ĞħÈ ħĘ êħðĪīĤ ħōËŎĤÊíŎÎ ħ ōÊīÎħÈ ŅĥŇðËĤħÈ ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ êËŎŀŃęŇĜ ŅÎħÈ ÊæĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ħĜ ħĘ ŃÎ Ī êħĥņīä »ëÔËōì ¼ĤĪĪļĪ˯êħÎ ŃÎ ľħ¹ħĜ »ħĘħĥŎðĪīĤ ¼ĤæëęŎÕñĤÊì ħÎ »Ħëņī¹ ħ Î ÊçęŇðħĘ êħĨ ¼ĤËĥŇĨĪËĤ ĪħĜ Ģ˔”Ęħ””ðħ””Ę ¼ĤËĥŇĨĪËĤ »Ħê˔”””Ġ± ħĜ ëÔËōì ĢËō ĖħōĦëŇÕðħÈ ÊæħōĦļħªĸ ëÔ ¼ĘħōħĤËõŎĤ êħĨ ĢËō ĖħōĦëŇÕðħÈ ¼ôħÎ ħĜ Ī ħĘĦĪËĤ ¼ōËÔŃĘ êħð ħÔËåÎ »ħĘĦĪËĤ ħĘ »ħōĦļħªĸ ĪħÈ »ĦĪĦêÊī””ä ĪħÈ »Ħê˔”ÎêĦæ ĖħōħÔêīĘ ĦĪīÔËĨ ËŎÔ ĪĪļħÔËåÎĦĪīÔËĨ »ĪËĤħĘ »ħðħĘ êħ””ðĪī””Ĥ ħ”””Ę »ħ””Ĥ˔”ðħ””ĘĪħ”””È ħĠËðīÈ ħ” Ĝ ģŎÕōëÎ ĢĪËĥŇĨ »Ī˔”Ĥ êŃÕĘæ ¼””ðĦêĪħ”Ĥ ĎÊĪħ””ð Ģæĸ ģÎ

»Ī˯Ħļ ÊçōĦêËÔĪ ĦëŎÝĤì ĞħÈ ¼ĥÕôļÊæ ¼ĤËĥŇĜĪËĤ ŃÎ »ĦĪÊêÊì Ėħō ħōÊæëęÎ »ĦĪħÈ ¼ĤĪīÏÕðĪêæ ħ Ĝ ħ ŎŎÕōëÎ ħ Ę ĖħōĦæêËōæ ¼ĤæëĘĪŋħęŇÔ »ËĠħĥÎ êħ””ðħ””Ĝ Ìí””à ħōËĥŇĩÎêËĘħÎ ÒħðËŎð Ī ĞĹñŎÈ ¼ĥŎōËÈ ĪħÈŃÎ »ĪËĤêŃÜ ÓôħĨêħðĪīĤ¼¯ħĘ óōëÕōêËÝĥōçĤħ¯ Ī ĦĪËĥŇĨêËĘħÎ ħōĦæêËōæ ħĘ »ħĤÊĪÊêÊì ĪħÈ ĦĪħÔħĤĪËĥŇĨ »êËĘħÎ ¨Īë¹ ħĜ ģŎÕōëÎ ĦĪËĥŇĩōêËĘħÎ êħðĪīĤ ¼ðËŎð »ĪÊëåęņļ ¼ĠĹñŎÈ ¼Ôê˪ Ī Ī ¨Ī디”¹ ¼ōÊêħºĠĹñŎÈ ¼ĠĹñŎÈ ÊêħºŀīðīÈ ¼ÔĪĦļ ¼ĠĹñŎÈ »ĪÊëåęņļ ¼ĠĹñŎÈ ¼””ªĪ디¹ ¼ĠĹñŎÈ ¼”””ÔĪĦļ ħĘ êħðĪīĤ  ¼ĠĹñŎÈ ¼ðËŎð ¼Ôê˪ ¼ĤÊçĠËÝĤħÈ »ËĉōçŎÈ ĦêËÔĪ ĦëŎÝĤì ĞħÎ Ėħō ËĩĤħÔ ħōÊīÎħÈ ËĘħÈ ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ÓôħĨ Ėħ” Ĥ ħōËĥŇĩÎêËĘħÎ »ĦĪÊêÊì ħĘ »ĦĪħÈ »ÊļĦêħð ħĠħÈ ĦĪÊêÊì êŃÜ ģōëÔĪŌÎêħÎ ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ ħĜ »Ńä êħðĪīĤ »êłì ¼ĘħōĦêËĠ± ħĘ ĦĪīÕðÊê˪ ĦĪÊêÊì ¼ġōæËĘħÈĪļŃ«ñª »êĦ²ņīÔĪ¼ÔħōËðħĘ »ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ¼””Ĥ˔”Ę˔”¹ìĦæ Ī є”ę””ĤÊì óōĪħÈ ħ Ę ģĥŇĥŇĨħÈ »êËĘħÎ »²ŎÔÊëÕð ħŎŎðËŎð ¼ĠĹñŎÈ»ĦĪÊêÊì ĢËĘĦĪËĤ ¼ĤæëĘħĤíņĪÊêħª ĞħÔĪħà ĢËōĦæ»ĪËĤÊæĦêËÔĪ ĦëŎÝĤìĞħĜêħðĪīĤ

ÊçĥōĽÎêĦæ ħĜ¼ŀĪĪæĪ ĢËĠī¹ ĞħÝĥŇª êËÜ —˜ ÊæĦêËÔĪ ĦëŎÝĤì ĞħĜ êħðĪīĤ »ħôĪ ê˔”Ü –™  Ņ””¯ĦæŅ””ª »ħ”ôĪ  Īī¯Ħæ Ņª »ħôĪ êËÜ –  ħºĤĦļ

êËÜ –  Ņ¯ËĤ Ņ ª »ħôĪ êËÜ —

»ħôĪ ê˔”Ü —  Ņ””¯Ë””ĤĦĪħ””Ĝ »ħ” ôĪ ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ ĦĪËĥŇĨêËĘħÎ » ħŎŎĤêĪĪæ

Ī Ģ˔”Ġī””¹ħ””Ĝ Ӕ”ôêÊìī””¹ħ” Ĥ˔”ôĪĪħ” È Ī ģōĽÎêĦæ ħĜ ËĘħÈ êħðĪīĤ ¼””ŀæĪĪæ ÊçŎĤËĘħĤĪī¯ŃÎ Ī »êËŎĤÊì »ĪĪļħĥÕñä ĦëŎÝĤì ÊçĠħĘħō ¼ôħÎ ħĜ êħ””ðĪī””Ĥ ÊæħÉĠħŀħĔħĜ ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ħÎ »ħĘĦêËÔĪ ĞħĜ ŅŀħÈ ÊçĘħōħ¹ĽÎ »ËÔĦêħð ħĜ Ī  ģōĦæĦæ ľĪħĨ ÊæħōĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ħōËŎĤÊíŎÎ ħōÊīÎħÈ êħðĪīĤ ÊçĥŎðĪīĤ ħĜ ħ Ę ¼ÕñĤÊì ¼ęņìËÏņļ īĘĦĪ ħÎ ģÕõōħ¹ ¼ÝĤËĠËÈŃÎ ńëĘħÈ ĪĦĽōħª Ī ¼ÕñĤÊì »ĦĪħĤÊçĠŋĦĪ Ī ĢËĘħŎŎÕðÊļ »ĦĪħĤçĤÊĪĦļ Ī ĢËĘĦêËŎðëª »ħĤËŎęō±ŃĜ ħōËĘħÔŃÔËĨ ĢËĘħŎŎŀæĪĪæ Ī ĢËĠī¹ ËĘħÈ êĦìī””¹ ÊçŎęŀħä ¼ęõŇĠ ħĜ ħ Ę ¼ęņìËÏņļ ħÎ ÊæħÉŀĪħĨ óōêËŎŀŃęŇĜ Ī Ī ËęÎ êħðħĜ ĢËōĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ¼ÕñĤÊì ħÎ ħĘ ÓðĦæêħÎ ħÔËåÎ ĢËŎĤËĘħĠËÝĤħÈ ħĘ ĖħŎŎŀæĪĪæ Ī ĢËĠī¹ êħĨ ĦĪħōŃĨ »ħĤËðËÎ Ī ÒħÎËÎ Ī ħõŇĘ ĪħÈ êħðħĜ ¼ÕðÊļ ĪĦêħÎ ĦĪËäêħ¯êĦĪ ħōÊêËÈ ħ Ĝ ħĘ Ī ĢËĠī¹ ħÎ ¼ōËÔŃĘ ħ””ÔÊĪ ¼ōËŎĥŀæ Ī ĦĪīÔËĨ ħĘħŎŎŀæĪĪæ »ĪīĠħĨ ħʐħĤËôĪ ĪħȼĤËĥŇĨêËĘħÎ ËĘħÈ ĢËĠī¹ Ī ¼””ŀæĪĪæ ħĜ ÓôêÊìī¹ ÊçÕñōīŇª ¼ÕðËÈ ħĜ êħðĪīĤ ËäħÉōêĦæ ĪÊĪħÔ »êËŎĤÊì Ī ĦĪĪæëĘħĤ ĪĪçĤËĠ »Ńä ËĨĦĪêħĨ ĦĪħÔłæëĘħĤŃĘ ¼ÕñōīŇª Ī Ī ĦĪÊæħĥĠËÝĤħÈ ¼ĤĪī¯ÊæÊĪæħÎ Ī âÊêŃð Ī »êËŎĤÊì »ĦĪħĤæëęČËð ħĜ ĦĪīÎħĤæêĪ ÊçĤËĘħĤĪī¯ŃÎ ¼ĥōĽÎêĦæ ĦĪÊêÊìģōçĤħ¯ ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎĞħôħô ¼ÔËĘ ħĜ ħōÊīÎħÈ êħðĪīĤ ĦæêËōæ Ėħō ŃÎ


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ±ĒÊëŇĈ ¼ĤÊëōìĦĪ ĖĦêħð»ħĘĦêËÔĪ¼ĘħōĦĪħĤĪī¯ÊæÊĪæ ħÎ Êæ ĢËĘħŎŎĔÊëŇĈ ħĤÊīÔ ĪĦæêʲÏŀħĨ »ĦëºĤŃĘ ħĜ

æêīµ ¼Ĥ˵ŃðËÈ

ğōëĘĸħĠ »çġáĠ ĞĦĪĪæ¼ôħÎ

’ÒËĘĦæ ìŃŀËÈ ĢËĘħðëª ŅĘ

»ħ””ĤÊĪħ””È óōħōŃÎ ģĤËÕðæêīĘ »ĦçĥōËĠīĤ ¼ĤËĘĦæêīĘ ħÎ êħÕĤħð êħ¹ħÈ ħęĤī¯ ĦĪħĠĦæĦæ ėŇĜ ğņêħĨ ŅÎĦæ ŅÎħĤ ĢÊĪħĜ ¼ÕðħÎħĠ ¼ęŎĜËĠ »ĦçĥōËĠīĤ ­ ŅÎ ÓðħÎħĠ ¼ĤËōĪīĠħĨ ħÔÊĪ êħÕĤħð »ĦçĥōËĠīĤ ­ Ī ĪğņêħĨ ¼ĤËĘĦçĥōËĠīĤ ĪħĉŎô ¼ĤËĘĦçĥōËĠīĤ ŅĘ ëÕŎÈ Īī””ÎÊĪħ””Ę˔”Ü óŎĔīĐÊĪħÔ Ī¼ōĪīÔËĩŇĜ Ī¼Ę˪ ħÎ ĦĪħÕŇĥŇĠĦæ ¼ęŎĜËĠ ’ĦĪħĤĪīĤËĔ ħÎ ĢĪīÎçĤħÎ˪ ¼ðħĘ ĪĦĪħÕŇĥŇĠĦæ »Ń””ä ËĩĤħÔ ħĜ ìÊĪ є”Î ħ””ÔÊĪħ””Ę ŅÎËĤ ľħ”¹ħ”Ĝ ħÕðÊļ êħ¹ħÈ ĪŅĥŇĨËĤ »ħĘħÔĦêÊìĦĪ ĪĦêËęŇÎ ĪľĦçĤħ¹ ĢËĘĦëōìĦĪ ĪīĠħĨ ¼ęŇÔĦêÊìĦĪ ËÎ  ĢêħęĝŇõŇª ĢĪīĤËĔ Īģ””ņĪ˔”ä Īò˔””Î ¼””Ĥ˔”ðħ”Ęħ” Ĝńī””Ĥ ¼ÔħŎŎ¯ŅĥÎ ĦĪħęŇª ĢĪīĤËĔ»çĤħÎ˪ ĦĪħĤËŎŇª »êĪĦæ »ħĤ˪Êëä ĪËŎª ĞħĜ ’ĦĪħÔĦĪÊëÕðħÎ ĦĪħÕņļħ¹ĦæóōëÔ¼ęņêËÜ ¼ęŎĜËĠ ħĥÔËĨ ŅÎ ħĘ »ëÔ »ħĘħÕðħÎħĠ êħð ĦĪħęŇª ŃÎ ¼°ŎĨ ħÕðħÎħĠ ĪħÈ ¼ōæ »ħĤĪī¯ŃÎ ĪëŎÎ ĞħÈ êħðħĜĞĦæËĠ ńëĤËĤ ŅĤÊīÔËĤ  ĪĦĪħōĽÏōêĦæ ÊçōĦêËÔĪ ĞħĜ ŅÎ ¼ðëÔ ŅÎ »ħōËĨĦļ ħĤÊĽġĘīà ĪħÎ ŅÏÎ ËęÎ ¼ĤÊĽġĘīà îħ””Ę »ĦĪħĥŎðë«ŇĜ ¼ęŇÔħĠĪīĘīà ¼ĤĪīÎ óōĪħÈ ħĘ  ¼õōËðËÈ Ī»êĦĪêħ””ð ŅĤÊīÕÎ ĦíŇĨħÎ ŅÎv Ņ””ŀĦæ ËÔĦĪħÈ ńíņêË«Î ĒÊëŇĈ ŅĤÊīÕÎ ÊĪ »íŇĨħÎ ¼ęŇÔħĠĪīĘīà  ń픔ņê˔”«””Î ó””ō˔”ð˔”ÈĪ»êĦĪêħ””””””ð ģŎęĠīĠ ŃäĪËĤ ¼ÔħĠĪīĘīà ĪĞíŎŀÊêçŎĐ ģōçĤħ¯ Ńä »ħĤĪī¯ŃÎ ĞħÈ  ĪuŅÎËĤ ĦĪħÔËĘĦæĦêËÎĪĪæ êËÜ ¼ĔĦì ħÎ ĦĪħŎŎęŎĜËĠ »ħōħñĔ ĞħĜ ħÎ ÒħÏōËÔ ¼ęŇęĠħ¯ ĪħÈ ÓņĪħĘĦæêĦæ ÊçĔÊëŇĈ ħĜ ħōħĨ ĞíŎŀÊļçŎĐ ŃÎ ¼ōŃä ŅÎ ėŇĠíŎŀÊļçŎĐ ħōĦĪħÈ óōĪħÈ ħĘ ÊçōêħÕĤħð ¼ÔħĠĪīĘīà ¼ĤËĠêħĐ ëņ±ħĜ ÊçÎÊĪ ¼ęņêËōĽÎ ®ŎĨ ŅĤÊīÔħĤ ĪħÈ ŅÎ ğņêħĨ ¼ÔħĠĪīĘīà ŅÎħĤ »ìÊļ ĪħÈ »ĦêËōĽÎ ĪħÈ ¼ĤæëĘêĦæ ¼ÔŋħÕðĦæ êĪīÕðĦæ ħĘ ÊçęŇÔËĘ ħĜ ħĠħÈ  ŅÎħĨ ¼””Ôħ”ĠĪī””Ęī””à »ħ””Ġ˔”ĥ””ð˔”Ĥ»Ń””äє”Î ĦĪħÔĦĪæëĘ ĢĪĪļ ¼ġņêħĨ ¼ŀÊêçŎĐ ¼””ę””ņê˔”ÎĪê˔”ĘĪī””Ġħ””Ĩ ħ””ōĦĪħ””Èħ” Ę ŅÎ ħÔÊĪ  ËÎĦæĦīņļħÎ ğņêħĨ »ŃäĪËĤ ¼ÔħĠĪīĘīà ŃÎ ĦĪħĤÊļħ¹ ¼ŎÕñōīŇª ¼””Ôŋħ””Õ””ðĦæ  Īêħ””Õ””Ĥħ””ð¼”ĜÊê甔Ŏ””Đ ¼õōêħÕĤħð ¼ŎŀÊêçŎĐ ¼ÔħĠĪīĘīà ħ””ÔĦĪħ””È ħ””Ę ĦĪĪæ디”Ę ĢËõŎĥÕðĦæ ¼””ōêĦĪêħ””ð ¼ĥÕðÊê˪ ħĜ ħðëªêħÎ ¼ÔħðËŎ𠼔”Ĥæ디ÎĦī””ņļħ””Î ĪÒŋĪ »ç””ĤĦī””Ň””ª ħ””Ĝ Ī¼ŎÕõ¹ ¼” ōêĪī””Î˔”È ëņ± ħĜ ˪īð ħÔÊĪħĘ  ĦĪĦêĦæ ľħ¹ħĜ ĪŅÎĦæ ÊçōêħÕĤħð ¼ÔħĠĪīĘīà ¼ÕðĦæ ÊĪêħ””Ĩ »êĪī””Î˔”È ¼ŎÕõ¹ ¼ÔħðËŎð »çĤĦīŇª ĪŅÎĦæ ÊæĪħÈ ¼ÕðĦæ ëņ±ħĜ ĦĪħĜ  ĪĦêŃÜĪħÎ ÊĪêħĨ ó””ōĦĪĦêĦæ »ĦĪĦêĦæ ¼ęņêËÎĪêËĘ ĪīĠħĨ ĦĪĸĪħÎ ¼ÔħĠĪīĘīà ŃÎ ğņêħĨ »ħĤŋËä ĪħÈ ńëĝŇĨĦæ ŅÜħÎ ğņêħĨ

»í””ĐĦļ ħġŇÈ Ğ w ĞíŎŀÊêçŎĐ ĖĦĪ ¼ĤËðëªêħÎ Ņ””ÎĦæ ħ””ÔÊĪħ””Ę ģ””ōħ” ĘĦæ ®ŎĨ īęŀħÎ ĪľÊļ甔Ŏ””Đ ¼””Ĥ˔”Õ””ðæêī””Ę ÊçŀÊêçŎĐ ¼ĤËÕðæêīĘ ħĜ óŎęŇðħĘ ĞħŀħĔ ħÎ ĪŅ¯ħĤêĦæ ĞĦæħĜ »ÊĪ »ħñĔ ¼ÔħĠĪīĘīà ¼ĤËĘħĤÊīņêì ħĘ ŅðĪīĥōħĤ ¼”””Ĥæ디”ĘìÊĪĸ »ħ” ō˔”Ġħ””ÎĪī””Ô디º””Ęħ” ō ģŇĥÎÊæ ¼ōêħÕĤħð ¼ÔħĠĪīĘīà ËĘĦæ » Ńä ÊçŎĤËĘħñĔ ħĜ ¼ęŎĜËĠ »ĦĪħĤæëęņīÜ ėŇĜ ¼ÔħÎËÎ ¼ÕðÊĽĠĦæ ħÎ ĪħŀĦæĪīÎĪËĤÊīԐĢËŎôËĤĪĢËōËô »łëĠ ħÕņëºÎ êĹª ńĪħōĦæ ĦĪħ””ōĦìÊĪêĦæ ĞħĜ »êËÎĪêËĘ ¼ĤæëÎĦīņļħÎ ħĜ »ħĤÊæêīĘ ĪħÈ æêīĘ ¼ Ĝħ¹ ¼ÕōËŎÜħĜ ÊçŀÊêçŎĐ ¼ ĔÊëŇĈ êħĨ ¼ĤæëĘ »êÊçôħÎ ĪĢħĘĦæ ¼ôħÎĪËĨ Ī»êĪīÕðĦæËĤħÎ  ĢËŎęņçĤħĨ ŅÎħĤ ®ŎĨ  ĪŅĤĦæÊæ ĪīÔËĨħĤ ĦĪħĤÊīÔ Ī¼ĤËōËô ÒħĜ êÊæħĘħĜ ĢËŎĤËŎĤËĘħĥņīô ¼ĤæëĘëŎ¹Êæ ħÎ ŅŀĦæĪħÈ ËĘĦæ ĪīĠħĨ ¼ĤæëĘ »êÊçôħÎ ħġŇÈv ħĜ ńĪĦæ ĢËġŎĔÊëŇĈ ¼ęŇĤËġÕõŎĤĪËĨ ŃΠ˹êĦæ ŅÎĦæ  ĪÊçĔÊëŇĈ ¼ĤæëĘËĥŎÎ ¼ōêÊçôħÎ ËÔ ĦĪħÕņëęÎ ĖħŎŎĔÊëŇĈ ĪīĠħĨ ńĪĦæ ĢËĠÊĪ ¼ĘħŎōêÊçôħÎ ĞŋħÎ  ËęÎ êħðħĜ Ī»êĪī””Õ””ðĦæ »ËĠħĥÎ êħðħĜ ĪËÝĤī¹ »łëĠ  ĪĢÊīÔ ĪģÔËĩŇĜ »ħČËĥÎ uÊæĦæ ÓðĦæ »ŃÎ »ħĥņīô ĪħÈ ŃÎ »ħĤËñĔĞħÈ »ËÔÊĪ ¼ōÊļŃäħĜ ħġŇÈ ŅĜ ĦĪĦêħ””ð »Ħêє”Ü ĪħÎ ĢËġŎęŎĜËĠ ¼ŎÕðÊļ êħðħĜ ĢËġõōħºŀħÎ  ĪĦĪħōÊæħĤ ħŎŎĤÊĪ êħ¹ħÈ ħōĦĪħÈ ĢËĠħĘħĤĪī¯ŃÎ ŅÎħÎ »ħĤËñĔ ĞħÈ  ĢËġÔĪ ħġŇÈ ħĘ ’ĦĪæëĘ ŃÎ Êæħĥņīô ĞħĜ ¼ÕñōīŇª ¼ŎŀÊêçŎĐ ¼ĤËðëªêħÎ ¼ęŎĜËĠ êËÏĤÊĪËÔ ĦĪħÎ ĢËĘ˹íņê˪ ĪĢËÕðæêīĘ Ģħ””ĘĦæ êłì ¼ŎĤĪīĤËĔ ŅÎ ħĘ Ë””ĘĦæ  ĪêħÕĤħð ħ Ĝ ­ Ī ĢËÕðæêīĘ ħĜ ­ ¼Ňª óōĦçĤĦĪħÈ Ėħ””ōĦæÊļ ħÕŇĤħºōĦæ ¼ÔħĠĪīĘīà ÒħĤËĤħÔ ħĘ ńĽÎĦçŀħĨ ŅĜ ¼ŀÊêçŎĐ ¼ÔħĠĪīĘīà óŎōêħÕĤħð ńĪħĤËġÎ êħ¹ħÈv ŅŀĦæ ĪħÈ ŅÎħĤ ĢĪīĤËĔ ħĜ»êËĘ ĦĪħĥōĦçŀħĨĢËĘĦļħªĸ ĪğņêħĨ ħĜ ­ ĦĪħĥŎĥŎÎĦæ êłì ĢÊæĸ ÊçõōêħÕĤħð ħĜ ­ ĪĢËĘ˹íņê˪ ħĜ ­ ħĜ ħĘ ĦĪħĤÊæêīĘ ĪħÈ ĢħōĸħĜ ħ””ÔÊĪ

ħÎ ŅŀĦæ ħęĤī¯ ĢħĘĦæêËĘ êħÕĤħð ģŎŇŁÎ ģŎĤÊīÔËĤ ħġŇÈ ŃÎ ŃÔĪħÈ ¼ęņêŃÜ ¼ÔħĠĪīĘīàħōħĨ ÊçĤËĘ˹íņê˪ħĜ »ĦĪħÈ íŎ¹êħĨ ĪÊíŎ¹êħĨ  ëŇäħĤ ħŎŎōŃäĪËĤ óōĦĪħÈ ħŎŎĤ ¼ōŃäĪËĤ ¼ÔħĠĪīĘīà ¼ŀÊêçŎĐ ¼ÔħĠĪīĘīà ħōħĨ êħÕĤħð ħĜ ĪĞħĘĦæ ħñĔ ËĤħª Ī®Ňª ŅÎ ģĠ ħŎŎĤ ħĠħÈ ĞĪæĦæ ĦĪħŎōêÊæ˹ËÈ ¼ ĥņīô ħĜ Ӕ”ðĪêæ ¼ĘħōËĠħĥÎ êħ””ðħ””Ĝ ¼°ŎĨ uĦĪÊêìħĠħĤÊæ ĢËÕðæêīĘ ħ””Ĝ »ĦĪħ””È ħ””ÔÊĪħ” Ę ħÎ Ī ¼ĤĪīĤËĔ ŅÎ ħĜ ĦĽ””ª ÊæĦæĪĪļ ħĜ ħŎŎĤ ĞíŎĜÊêçŎĐ ŅÜŃĝĘ ®ŎĨ ĢËĘħŎŎÕņêħÎĦīņļħÎ ÊçõŎĤËĘ˹íņê˪ ħ””Ĝ ģ””Ŏ””Ĥ ¼””ōє”äĪ˔”Ĥ¼” Ôħ” ĠĪī””Ęī””à »ħĤËõŎĤ ĢËĘħŎŎġņêħĨ ÊçõōêħÕĤħð ¼ĠíŎŀÊêçŎĐ »êħĥņīĤ ħĘ ģŎĤ ĦĪħ””È

ĦīŎĤ ħÎ ħĤ ĪĢĪīÎ ħÎ ħĤ ĢËŎ°ŎĨ ŅÎħĤ ¼ęŎĜËĠ ħĘ»ħĠíŎŀÊêçŎĐ ĪħÈ ģŎĤ óŎĤĪīÎ ¼ŇªħÎ ŅÎħĨÊçĤËÕðæêīĘ ħĜĦĪħÈ ń ĪħōĦæ ËĘĦæ ĢËŎĤËõŎĥÕðĦæ ĪħÈ »ħĤËĘêħÈ ĪħÈ »ħĘħŎŎĠŃĤŃÔŃÈ ÒħĤËĤħÔ êÊīä ħĜ »ŃÎ ÊçŎÕðÊļ ħĜ ĪħōĦĪħõŎĥōħðīà ĞÊææħð »êħÕĤħðËĤ »Ħæ˔””ð ¼ĘħōĦīŇô ħ” Ĝ ĢËĘħŎŎñĈħÎ ħĘ ħŎŎĤ ĦĪĸĪħÎ »ìħĘêħĠĸ

æêīĘ ¼Ĝħ¹ĪĦĪÊêËÈħĤËōËĥŇĨ Ê斞›˜ ħĜ ÊçĤËōĪĪļ ħÎĦĪħōÊæħÔËĘĪħÈ êħĨ Ņ””ŀĦæ Ê甔ōħ””ĘĦê˔”ÔĪ ħ””Ĝ ¼ęŎĜËĠ ģōħęÎ ÊĪ ¼ęŇÕô ĢËĠêħðħĜ ħÕñōīŇªv »êħÕĤħðËĤ ħĘ ËęÎ ģŎÎÊæ ŃÎ ĢËĠĦĪħÈ ÊĪêħ””Ĩ ¼õŎĠíŎŀÊêçŎĐ ħ””Ę Ħê˔””ōæ

ħÎ ŅÎħĤ ëÔ ¼ ęņêËÜ Ğ w ħÕðħÎħĠ ¼ðëÔ ħġŇÈ ħĘ ÊçęŇÔËĘ ħĜ »êŃÔËÕęōæ ÒĪĦì ÒħŀĪĦæ ĞíŎŀÊêçŎĐ ħōħĨ ĢËĠĦĪħÈ »ħĠíŎŀÊêçŎĐ ĦìÊçĤħÈ ĪħÈ ħÔÊĪ  uËęÎ ¼ĤËĘħĐËĠ ħōħĨ ÊçĤËÕðæêīĘ ħĜ ËÕñŇÈ ĦĪĪæëĘ ÒĪĦì »êħÕĤħð ¼ÔħŀĪĦæ ħĜ êħ””Ĩ ˔”ÎvŅ”””ŀĦæ ˔”ĨĦĪêħ””Ĩ ĪńĪĦæ ĢËġŎ¯ ģōĦçÎ êËōĽÎ ĦĪËÔĦêħð ĦêËōæ ÒÊĪËÈ ĪĢËĠī¹ ĪÊĪÊæ ëÔ ¼ęņêËÜ ĪÊĪĦļ ħÔÊĪËÈ ĪĢËĠī¹ ĪÊĪÊæ ¼ÕðħÎħĠ »Ë¹êĦæ ħ Ĝ ĞĦæêīĘ ¼Ĝħ¹ ¼ĤËęŇÜħÎ ĪĦĪĦêĪĪ± ħÔħōħĤ ĦĪħŎŎŀÊêçŎĐ ¼ġŇÕñŎð ĞíŎŀÊêçŎđĤŃĘ ŃÎ ĦĪħĥõŇęÎ ĞËÝĤĦêħð ģōçĤħ¯ ŃÎ Ëō Ģæë””Ę òħ””ÎÊæ ŃÎ Ëō u»êŃÔËÕęōæ ģōçĤħ¯ Ī»êħÕĤħð ¼ŎŀÊêçŎĐ ¼ęŎĜËĠ ÒĪħĘêĦæ ÊĪ ħÔÊĪħĘ ŅĤĦæÊæ Ėħō˹êĦæħÎ ĢËÕðæêīĘ »ËÕñŇÈ Ī¼ŀÊêçŎđĤŃĘ ¼ĤËĩŎÜ ĪËĤ ħĤĪī¯ ŃÎ ¼””Ĥæ디ꔔôħ””ÎÊæ ¼ĤËĩŎÜ Ń””Î ī””ę””ŀħ”Î Ī»êħÕĤħð ¼ÔħŀĪĦæ ģōçĤħ¯ ĪĒÊëŇĈ ĦĪīÔĪ ¼ÕðÊļ êłì æêīĘ »êŃÔËÕęōæ »ìæ ľËĠ ĢĦĪËä ËÔv ¼ÔħōĪīÔĪ ħĘ ĪħÈ uÒë¹ ¼ŀËĠ ĢĦĪ˔”ä ìæ Òë¹ Ņª ĢËġõōħĘĦĪÊĪħÔËĤ ĪĦīŎĤ ħĠíŎŀÊêçŎĐ ¼ÔħĠĪīĘīà ¼ĤËðëªêħÎ ħĘ ŅĥŎÎËĤ ÊĪĦļ »ĪËĤ ¼ĤËĥŇĨ ò˪ħĜ ģ””ĤÊìĦæÊĪ ĒÊëŇĈ ĢËŎĤËĠì ÓŇÎÊçĤËŎĠĦæ ħÎ ĦĪħĔÊëŇĈ ÒËĘĦæ êËÏĤÊĪËÔ ĢËĠĦĪħÎ ĪŅÔĪīðĦæ Ī¼ŀÊļçŎđĤŃĘ ħÎ ģōħęōĦæ ŅĥōħÏð »æÊì˔”È ¼ęŇĤËÕðæêīĘ ħÎ »ħÏðĪĪæ ħÎ óŎōħÏð Ņð ĪìÊĪËŎÜ ĒÊëŇĈ ħĜ ŅÎħĤÊĪħĜ ħĘ »êŃÔËÕęōæ ¼ęŇÔħĠĪīĘīà ÒËęÎëŎ¹Êæ óŎÎĦêħĈ ¼ĔÊëŇĈÓŇÎ ħ””Ĝ êħ”””Ĩ˔””Îv Ņ””””ŀĦæ¼”ę””Ŏ””Ĝ˔”Ġ ĦêËōæ ’ ńĪĦæ ĢËġŎ¯ ģŎĤÊíÎ ĦĪËÕñŇÈ ¼«ŁÔ ńĪĦæĢËÕðæêīĘ ŃμęŇĠíŎŀÊêçŎĐ ¼ęŇĠíŎŀÊļçŎĐ ĪħÈ ŅÎħĤÊçŇÔ »ļħÔ »ħĥŎĔħÕðÊļ ¼ęŇÔŋħðĦæ ®ŎĨ ŅÎ êħĨ ħęĤī¯  ńĪĦæ ĢËÕðæêīĘ ŃÎ ĪĢËÕðæêīĘ ¼ŎŀÊêçŎĐ ¼ęŇÔŋħðĦæ ¼ĤËðëªêħÎ ¼ęŇĥōĽÏŀħĨ ¸””ĤĦæ êħĨ ĖĦêħ””ð »Īħ””È »ĪĪļ ħĜ ĢËÕðæêīĘ ħÎ ÊçōêħÕĤħð ¼ÔħĠĪīĘīà ¼ĤÊëōìĦĪ ŅĤĦæÊæ ĪīÔëºĘħō ¼ĔÊëŇĈ ¼ ĤæëĘìÊĪĸ ¼ęŇĔÊëŇĈ ħġŇÈv ŅŀĦæ ¼ęŎĜËĠ ¼ÕŇĘħō » ħôĪ ń ĪĦæ ĢËĠĪīÔëºĘħō ¼ĤæëĘìÊĪĸ »ħōËĠħÎ ŅÏÎ ¼¯êħĨ ħÔÊĪ ĦêËōæ ŅÎĦĪħęņĪËĤ êħĨħÎ ħŎŎÕŇĘħō ĞħÈ

¼ÔħĠŃÔ ħÎ ĪħÈ ¼ĤÊíĤËŎõōĦæ ËĨĦĪêħĨ ħ””ÎĦêħ””Ĉ ħ””Ę ħ””ĤÊĪÊ디Ŏ””¹Ğ픔ōêłë””Ŏ””Ô ĢËŎĤæëĘŌŀĦêħÎ »ÊĪÊæ ĢËĘħŎŎĥĤīð ĪģÕôīĘ ħĜ ĢËōêłì ¼ęŇÕðĦæ ĢħĘĦæ ĪğČīĜ »ĦĪħĤçĤËĔħÔ Īėŀħä ¼ ĤçĤÊĽĐ ĢĪīÎ  ĪĦĪīÎ ÊæĪÊëĘ²ņĽĥŎĠ ¼ĝŇÎŃĠŃÔŃÈ ħĜ ĪĢæëĘêÊçĥōëÎ ĪģÕôīĘ »ħōËĠ ħÎ ¼ŎĔÊëŇĈ ĢÊêÊìħĨ ¼ĤæëĘ òħÏŇÎ ĢËō± ĪīĠħĨ ħĜ īōæħĤ ŃäħĜ ëŇä ¼ĨËĤīºŇÎ ĢËĘĦĪħÔħĤ ĪģŎōËÈ êłì ¼ĘħōħĤĪīġĤ ĦĪĦêħð »ħĠħÈ ¼ĠËÝĤħÈħĜ ħĘ ĪīÎģÔëºĘħō ¼ŀłļ ¼ĤĪĪļ ħĘ Ņ””ÎĦæ Êçōħª ÊçōêËęôħÎ Īòħ” Î ħŎŎðËŎð ħĤħōĸ ħĜ Ğ˔”Ę ®ŎĨ Ģє”¯ ¼ĤÊīÕōħĤ ĒÊëŇĈ »łĽĠħÈ ¼ĤËĘħŎŎĘĦêħð ¼ĤÊĪħÈ ¼ÕðÊīä ŃÎ Ģæëę¯ħĘ ěĠ ŅÎ »Ńä »çĤħġäħōËÎ ¼ęŇÕðÊīä ħÎ ëÔ Īòħ¹ ¼ĘħōħºŀħÎ óōĦĪħÈ ħĘ  Ò˺Π¼ęŎĜËĠ »ħ””ĘÊĪÊæ »ĦĪħÈ êħðħĜ ħĔĦì ĪòħÎ »ĪĦĽŇª ħ Ĝ ģÔëºŀħĨ ÓðĦæ ŃÎ ĒÊëŇĈ ĪħŎŇÜħÎËĤ ¼ĘħōÊĪÊæ »êËęôħÎ »ħČËĤŃĔ ĪħÈ ħÔ˺ΠĦĪËĠ »êłì ËÕõŇĨ êħðħĜ ģÕõōłļ »êÊæêħÏÕðĦæ ŅĤÊīÕÎ ħōÊĪ Ğĸ ħōŃÎ  ÊçōËŎÔ ŅÏÎ ĦĪĦĽŇª ĞħÈ  ÊæħÔËĘËĤ ħÔËĘ ĞħĜ ĪħÈ »ħōÊĪÊæ ĞħÈ ĪĦêħÎ ħĔÊëŇĈ ¼ĤæëÎ »ĪĪìĦêËÈ »ħĤËõŎĤ ¼ÎíŎà ħĘËÔ ¼ÔŋĪ Ī»ĪĦĽĘËÔ »ëņçŀħĨ »ĦĪħĤÊĽŇ¹ ħĘ êħÎĦīņļħÎ ĪĦæëĘêħð ïĈħÎ ¼” ĠĦæêħ””ð ¼ĔÊëŇĈ »ĪĪ²””Ň””Ġ ÊæëÔ ¼ęŇĤħōĸ»ĦêÊĪħĔħĜ ŅĤħōħ¹Ħæ ĪīÎ ëÕŇÜħÎĦĪħÈ ËÕõŇĨħōÊĪ Ğĸ ģĠ ¼ĤËĘħĠËÝĤħȼĥÔĪħĘêĦæò˪ ¼ęŎĜËĠ ħĘ »Ńä »ħÕðÊīä ĞħÈĞħĨĪĪæ ¼ĤæêʲÏŀħĨ ŅÎħĤ ®ŎĨêħĨ ËÕõŇĨ ħĘħōËŎōĽÎêĦæ ħĘ ĒÊëŇĈ »ĪīÔëºĘħō »ĪÊëŀËÈ ėŇĜ

 ħĉŎô ¼ĤËĘħôħÎħÕðĦæ ĪÌíŎà ħÔÊĪ ¼ę¯êī¹ ħÎ ĪīÎĪīÎħĤ  »ËÕñŇÈ ĖĦĪ çĤħ¯ ħ””Î Īī””ÎĪī””Îħ” Ĥ òħÏôħÎ Ī˔”¹ ħĜ ëŎÔ ĪëŎô ĢËŎęņçĤħĨ ħĘ ĦĪħ¯ê˪ ÊæħÔËĘĪħĜ ĢĪīðĦæ ĢËōëÔ ¼ęņçĤħĨ ĪĢĪīÎ ĪīÔëºĘħō ĪĪÊëŀËÈ ėŇĜ ËÕõŇĨ ħĘ »ËÕñŇÈ ħĜ êłì ĢËŎõōħĘħÔħŎŎĔÊëŇĈ »ŃÎ ëÕôËÎ ËÕñŇÈ ħĜ êłì  ĪīÎ ëÕĔĦì ħĜ ĦĪħĤĪīÎ êÊæêħÏÕðĦæ » ĪËĤħÎ ÊīĜĦæ ¼Ęħ¯ »êËęôħÎ Īòħ””Î ĪģÔħęęņļ ĞŋħÎ  Ņ ĥŇĩÎêËĘħÎ ħĥŎĠħĘ Īħĥōêłì ħĜ ëÔ ¼ęŇÕô êħ¹ħÈ  ĪħĤ  ËÕñŇÈ ĪģŎĤÊìħĤ ¼Ňª ħ ġŇÈ ħ Ę ŅÎħĤ ÊæÊê˔”È ĦĪħÕŇÎĪīÎħĤ ĢĪĪļ ĢËĠŃÎ ËÕõŇĨ ÊçĤËĠŃäħÎ ĢÊææ ĪģōħĘëÎħð ėŇĠħĘ ËÎĦæ ĦĪħŁŇĜ »ŃðËÈ ħĜ ĢËġęŇÕô ËÔ ģōëºÎ Ņª ĪīĠħĨ ħÔËĘ ĪħÈ ńĪħĘĦæêĦæ ŃÎ ĪĪļħĤĪħĘĦæĪĢĪħĘĦæêĦæĢËĘĦĪÊëĤÊìħĤ ŅÎĦæ ÊçĤËĠħōħ¹ĽÎ ĞħÈ ¼ŎōËÔŃĘ ħĜ ĦĪĦīŇĜ ëņ±ħÎ ģōħĘħĤ óōħŎŎÕðÊļ ĪħÈ óŎōêËęôħÎĪòħÎ »ĪĦĽŇªĢËĠīºŇÎ ħĘ ĢËŎŎĥōëÕĔĦì ħĘ ħōħĨ »êłì ¼ōĪÊĪħÔËĤ ńëĘËĤ Ņ ÜħÎŅÜ ¼ĤËðËÈ ħÎ ħōĦĪħÈ êłì »ħĘħĥÔĪħęĘħō ¼ÜêħĠ ħęĤī¯ ¼ęŇÔËĘ ¼õōħĘħŎōæħĤËĥŇĨ ĪħÔħġàĦì êħÎħĜ ħōħĤÊĪħĜ ħõŎĠħĨ ĪńĪĦæ Ņª »êłì ĪĦĪħÕŇôĦīŀħĨ âħōËÎ Ğħ””Ę ¼ęŇÕô ħĜ ħŎŎÕōëÎ ħĘ ¼ðÊëĘīġōæ »ĪĦĽŇª ĪÊļ ħĜ ģÔë¹íņļ Īħĥōêłì ¼ŎĤÊĽġĘīà »ħŀħĠŃĘ ĪħÈ Ëō Ěħ¹ »ħĥōêłì ¼ĤĪī¯ŃÎ ĢħĘĦæ »ëŎ¹Êļ ÊçŎÔħÏōËÔ ¼ ęŇÔħÎËÎ ħĜ ħĘ ńëĤÊīÔĦæ ħĘ ń êŃÜħÎ  ĦĪĸ ħÔËäĦæ ħÎ ÓñōīŇª ÊçÔĦļħĥÎ ħĜ êħĨ ńëÔīÎ ŅĥŇĠËĤħĘħŎōëŎ¹Êļ ËōĢæêʲÏŀħĨ ê˔”Üêłì ħĘ ħōĦĪħÈ ĢËŎõŎęŇĘħō ¼ĤËðħĘ ¼ĥÕñåõŇª »ħōËĠħÎ Ņ””ÎĦæ ħōħĤÊĪħĜ ħĘ ĪīÔËĨħĤ ŅĜ ĪħŀĦæĪīÎ Ī¨Êëä »ĪĦĽŇª ¼ĤæëĘ »ĪĦĽŇª ħĜ ĢËōħĠħÈ ÊæĪħĜ ĞŋħÎ  »æħÕŇÎ ÊçõōħĥŎĠħĘ Īħĥōêłì ĞħÈ ¼ĤæëĘêħðĦê˯ »æħÕņæ ëÕĠħĘ êłì ĪòħÎ ĪģÔĪħęĘħō »ħĤËŎŎªÊëä Ħêє”Ü êħ¹ħÈ Ņ Î ĢÊë¹ êłì ŅÎħĤĦĪ »êËęôħÎ ÊçĤËōŃä ĪËĤħĜ ĢËĘĦĪīÔĪħęĘħō ħĤħōĸ ħĤËÕðŃª ĪħÈ ŃÎ ėŇĤËðħĘ ĢĦçÎ êËōĽÎ òħÎÊæĢËōÊçĤËōŃäĪËĤħĜ ħĘ ĢħęÎÊçōçĤËĘ »ĦæÊļ ģōëÕĠħĘ ŅÎħĤ ®ŎĨ êħĨ ĢħĘĦæ ËęÎ ŅÔ ĪĪļ ĢËōħĥäĦļ ¼”””õ”””ōêłì ¼””ꔔҔ”ôħ” μ” ꔔŎ””Ĝ˔”Ġ ŃÎĦĪæ디”Ę Ģ˔”äêħ””Ô»ħ””Ęħ””Ôħ” Î˔”Îħ” Ĝ ĢËÕðæêīĘ ¼ĠíŎŀÊêçŎĐ »ĦĪħĤçĤËôĦīŀħĨ ŅÎ ¼ĘħōĦêÊĪħĔ ħÎ ĦĪħŎĤæëĘ »Ëºņļ ħĜ ĦĪħĠíŎŀÊêçŎĐ »æīä »ĪËĤħÎ ĪģäÊĪËĤ ħĜ ńĪħ”””ōĦæ Īħ””È »ħĠíŎŀÊêçŎĐ Īħ””È ħĜ ĪËĤħÎ óōçĤħ¯êħĨ  ŅÏÎÊçĤËÕðæêīĘ ÊçĤËÕðæêīĘ ħĜħĘ ÒËĘĦæ ĢËĘħŎŎŀÊêçŎĐ

æÊìËÈ ĢÊīōħµ æ

²ņĪĸħ¹ »ëŎÏĘËĤĪĪļ Ī ¼ÎĦæħÈ »ħęĥÎ ¼ĤËĘŃðËÈ ¼ĤËĘĦĪ˯êħÎ ĪêËōæ ħęĥÎ ħĜ ėŇĘħō ĖĦĪ ²ņĪĸħ¹ »ëŎÏĘËĤĪĪļ Ī ¼ÎĦæħÈ »ħęĥÎ

ĒÊëŎĈ¼ĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ Ī ¼Õõ¹ ħÎ ĢËÕðæêīĘ ħ Ĝ »æêīĘ »ëŎÏĘËĤĪĪļ»ËŎĤĪæ ¼ĤĪī°õŇªĦīņļħÎħĜ »Ńä ¼ŀłļ łĽĠħÈ ËÔ ĦĪħŎŎĤçĤÊêìħĠÊæ ¼ÔËðħĜ ¼ÔħÏōËÔ ħÎ æêīĘ¼ºĤĦæ ¼ĤçĤËōħ¹ ħĜ ËĨĦĪêħĨ ĦīŎĥŎÎ »æêīĘ » ëŎÏĘËĤĪĪļ Ī ÌĦæħÈ»êÊīÎ ħĘ ģōħęÎ æËōħĜòĦĪħÈ ÓŇÎËĤ ĪħĠħÈ ĦĪīÎħĤ ĞħäêħÕĠħĘĦĪĦêĦæ »ËŎĤæ ħÎ êËŎÕäħÎ ĸħĠ ¼ŀłļ òĦçĥōËÈŃÎ ĦëºÎ łĽĠħÈËÔ ĦĪħŎŎĤçĤÊêìħĠÊæ ¼ÔËð ħĜ »êËŎÕôêħªêħð Ī ĖĢ» ¼ĤËĘħŎŎÔÊëĘīġōæ ĦĪÊëåęņļ ¼ÎħÕĘħĠ ¼ðëªêħÎ ĖĦĪ ĦêËōæ ĦĪĦëŇĜ êħĨĦĪīÎ êËōæ ĦĪħĘħęĥÎ ¼ĘłļĦĪËĤ Ī ËġŎð ħλĪÊĪħÔ ħÎ ħĘħęĥÎ ħōħęĥÎ ĪħÈ ¼ºĤËÎĪËĤ Ī ĪËĤ ĪīÎħĤ êĪĪæ ħōÊīÎħĤ ħŎŎÔħōËðħĘ ĪħÈ ¼ĤĪīÎ êħ¹ħÈ ¼ÔħōŃä »ËºŇÜ ĦĪĦëŇĜ êħĨ łĽĠħÈ ħÔħōËĥÕõōħ¹ħĤ ¼ĤËĘħĠÊĪĦæêħÎ ħ ŀĪħĨ Ī ħĘ ÓņëŎºÎ ħ ĤÊĪħÈ ĪīĠħĨ ÊçõŎŀħ¹ħĜ Ī ħŎŎÔħōËðħĘ ĪħÈ ¼ĤËĘħŀĪħĨ ħ Ĝ ¼ĤÊìêæħĔ łĽĠħÈ ĦçĤËōħ¹ ĢËōħęĥÎ ĪħÈ ¼ĤËĘħŀĪħĨ Ī ¸ĤËÎĪËĤ Ī ĪËĤ »ÊĪæ ÊëĘĦæ ¼ĥŎÏõŇª ĖĦĪ Ī ĦĪĦêħð »ħĤËŎŎÕðÊļ ĪħÈ »íņĪÊêħª ħĜ ģŎĠħōĦíĤÊĪæ 엕•¼ĠĦĪĪæ ¼ĥōëõÔ »—• ħĜ ¼ĠÊĪĦæêħÎ ħÎ ľËð ĦíĤÊĪæ

ĪħĠħÈ Īī¯ĦīņļħÎ ¼ĤËġŇĝð ħĜ ²ņĪĸħ¹ »ëŎÏĘËĤĪĪļ Ī ¼ÎĦæħÈ »ħęĥÎ ¼ŀË¥ŎÕñŎ§ ħĘ ĪīÎ ĦĪħÈ ĦĪĦæëĘËŎÜ ëÔĪīõŇª ¼ĤŋËðħĜ »ĦæËō ĞħÈ »ĦĪħÈ ĦĪĦëÔ ¼ĘħōĸħĜ ĦĪħÔħĤ »ĪÊëęĜËđĤħÈ »ħŀłļ –š• ¼ÔËĐĪĪļ »ĦĪħĤËĥŇĨ ľħ¹ħĜ ĪīÎ ÒËĘĪËĨ ħĘĦæËō »êĪīôËÎ ¼ĠËġŎÈ ĦíĤÊĪæ »ħĉŎô ¼ÎĦêħĈ » ĎħÜħĤ »êËô ħĜ ĢËĠħĘĦçōæ ĞħÕð ħĜ ÊçęŇÔËĘħĜ ĒÊëŎĈ ¼ĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ÕäħÕō˪ » ëŇĜĪħĨ ŃÎ ĦĪħĔÊëŎĈ Ī ¼ōËô ħÎ ĪÊëĘ ¼ĉŎĐËô»ħĥĤĪīð ĪĦĽōħª ħμĥŎõĤæêīĘ ¼ĤËġŇĝð »êËô ĦĪħÈêħÎħĜ òĦĪħÈ Īī¯ĦīņļħÎ ħōħęĥÎ ĪħÈ ¼ŀË¥ŎÕñŎ§ ģŎĠħōĦíĤÊĪæ ŅĘļħ«ŀħĨ ¼ġņêħĨ »ëŎÏĘËĤĪĪļ ¼ÕäħÕō˪ ħÔĦĪÊëĘ ħĘħōĦĪËĠ ¼ĤËġŇĝð »êËô ħĘ ÓŇÎĪīÎ »ħĥĤĪīð¼ęŇĤËġŁðīĠĖĦĪ ÓŇÎËĤ ħōŃÎ ĪÊëĘ ¼ĤĦæħĠħÎ ¼ĔÊëŎĈ¼ĤËÕðæêīĘ Ī æêīĘ »ëŎÏĘËĤĪĪļ »ĸÒËĘħĘ ÓŇÎĪīÎ ĦĪħÈ êħÎħĜĢËōĦĪħÔËęÎ ëŎμĉŎĐËô ĢËĘĦĪÊëęōêËōæ ħÔËĘħĜ »Ńä ĖħōŃĨ ®ŎĨ êħÎħĜ ÓŇÎËĤ ħōŃΐħºĤë¹ ħōħęĥÎ ĪħÈ ¼ĤçĤËġĜħð ŃÎ ÓŇÎ ĪīÎ òËÎ òĦĪħÈ ĦĪħōÊëĘ ÊçōŃä ¼ÔËĘ ħĜ ħĘĦæËō ÒÊçÎĸ ħÎ »ħĤÊçŎĨħô ĪħÈ ¼Ę˪ ¼ĤËŎ¹ ŃÎ ÓŇÎĪīÎ ¨Êëä ĢËō ĢËĠŃä ¼ĤĪīÏŎĤĦæħĠ ħÎ Īī¯ĦīņļħÎ ħĘĦæËō ģōæëĘ ĦêĪħ¹ ŃÎ ĢËōłĽĠħÈ ĢËŎĥņĪæ ¼ĤËĘħŎōêĦĪêħð ħλħōĦĪħĤæëĘæËō ĪħÈ ²ņĪĸħ¹ »ëŎÏĘËĤĪĪļ Ī ¼ÎĦæħÈ»ħęĥÎ ĦĪĦëŇĜ êħĨ ¼ĤæëęÕõŇĩºĤËÎ ħĜ êħĨ ģōëºÎ »ĦçōæËĤ ħōħŀħĨ ħĘ æëÎ ĦīņļħÎ ĦĪħÔħÎËÎ ėŇŀħĠŃĘ Ī ĒÊëŎĈ ¼ĤËĘËŎÜËŎÜ Ë¹íņê˪ ħĜ ¼ÔħōËðħĘ Ī ëŎÏĘËĤĪĪļ Ī êħðĪīĤ —š• ħĜëÔËōì ħÔ˹Ħæ ËÔ ¼ĤËĩŎÜ Ī ¼ÎĦêħĈ Ī¼ŇðĪÊêæ¼ĤËÔŋĪ Ī ĒÊëŎĈ ¼ĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ĢËŎĠħĘħō »êħĤīĨ»ËºĤËõŇª Ņð »ĦĪħĤæëĘ Ī ÍŇÕĘ ŃÎĦêĪħ¹ ¼Ęħō˺ĤËõŇª ĢËŎĠĦĪĪæ »çĤħÏõĔħĤ ĢÊêŃð ¼ĐÊŃ¹ŃÔŃĐ »êħĤīĨ ŃÎ ģĠ »Ëºņļ »ĪËĤ ħÎ ëŎĈËô ¼ĤËĘĦëĉŎô ŃÎ ĢËŎĠħŎŇð ĢÊëŇÈ »łĽĠħÈ ¼ĐÊë¹ŃÔŃĐ ħĜ ĖħōËġĤ ŃÎ ħÎ ħĘħŀË¥ŎÕñҧ ¼ĤËĘħĔĦæ¼ęŇôħÎ »ĦĪħĤçĥņīäľħ¹ħĜ ĦæÊì ěŎĜħÜ »æËÎīĔ ¼ðêËĐ Ī¼ÎĦêħĈĪ »æêīĘ ¼ĤËĘħĤËĠì Ī ľËð ĦíĤÊĪæ »ĦĪËĠ ŃÎ ėŇŀË¥ŎÕñҧ ¼ĤĪīÏĠÊĪĦæêħÎĢÊĪħĜ óōêĦæħÎ ħðêīĔ ¼ęņêËĘ¼ĥÔë¹ŃÕðħÈ ħ Ĝ Ī ħęŇĘêħÈ ľËð »ÊĪæ ħĜľËð ¼ĤĪīÏĤÊĪÊëĐ ħĤĪī¯ħōŃÎ ÓņëĘËĤ ėŇĤħōĸ ĪîħĘ ĪīĠħĨ ħμõŎĤçĤËōħ¹ ĞËÝĤħÈ ħÎ ĪħĠħÈ »ĦĪħÎ òĦĪħÈ ĪīÎħĤ ĢËðËÈ ¼ęņêËĘ ħĤÊë¹ Ī îêīĔ ħĘêħÈ ĪħÈ »êËÎ ëņ± ħōÊæĦêĪħ¹¼ęŇðĪīĤĦê˯ ĞĦæêħÎħĜ ħĘ ėŇġņêħĨ ŃÎ ħ ŎōêĦĪĦæËōĞħÈ ĖħōĸħĜ ¼ÔħÎËÎ ėŇŀħĠŃĘ êħðħĜ æÊçČħÎ »çĤĦĪËĤ ¼ÔħĠīęà ľħ¹ħĜ ¼ĤËęŇĤĹġĝĠ »ŃĨħÎ ¼ÔħĠīęà ħĜ ėŀħä ¼ĤŋħĠŃĘ ¼ōÊìĦļËĤ ĦĪĦëÔ ¼ĘħōĸħĜ ¼ōĦçĥōËÈĪ ¼ðËŎð ¼ŀĦçĤħ¹ Ī ĢËĘħŎōêÊìīºÔħĠíä ¼ĠħĘ êħðħĜ ¼ĤËĘħðëªêħÎ Ī ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ęņêËô ħĜ Ī ĦêŃÜ ĞħĜ ¼ęŇŀË¥ŎÕñҧ ¼ĤÊçņë¹ ÊçÔħĠīęà ¼ĤËĘ˹ìĦæīĠÊæ ħĜ îêīĔ ĪīÎĦêĪħ¹ ÊçÔËęĤËĠħĨħĜ Ī îêīĔ¼ęņêËĘ ¼ĤËġŇĝð ĖĦĪ»êħĘŋËęð ëŎÏĘËĤĪĪļ Ī êħðĪīĤ »êłì ĦêËĠ± ĪħÈ »êÊçĤÊīŎĠ ÊæËĨĦĪËÈ ¼ęŇÔËĘ ħĜ ħ ęĤī¯ ĪīÎ ħ ĥņëĥŇĩÎ ëÔÊĪæ ÓņëęλæêīĘĪ¼ĤËġĘêīÔĪ¼ðêËĐĪ ¼ÎĦêħĈ ¼ÔħōËðħĘ Ī »íņĪÊêħª ħĜĪīÎ òĦêĪħ¹ÒħĠīęà ħĜ êħĘŋËęð Ī ĪÊëäíņĪÊêħª ĦæÊļËÔ ¼ęņêËô ëņ±ħĤĪī¯ ħōŃÎ ÓņêçÎ ĞËÝĤħÈ ħōĦīŇô ĞħĜ »êËĘ ÊæħĤËŎŎðËŎð ħÔËĩõŇªĪħÈ ĪīÎ ĦêĪħ¹ Ī îêīĔ ħĘħŀË¥ŎÕñŎ§ ¼ōĦêĪħ¹ ÒħĔħÎ ħĘêħÈ ĪħÈ »êËÎ Ī ĦĪħĤæëĘŃĘ ¼ĘêħÈ ħĘ óŎęŇŀË¥ŎÕñҧ ŃÎ »ĦĪħ””Ĝ ħºÜ ĪħĠħÈ ¼ġņêħĨ ĪËĤ ŃÎ ħġņêħĨ »ĦĪĦêĦæ ¼ĤÊëŎÏĘËĤĪĪļ Ī êħðĪīĤ ¼ĤæëęÔħĠíä ¼ġņêħĨ ¼ÔħĠīęà ĖĦĪ¼ęŇÔħĠīęà ħęĤī¯ ĪīÎħĤĢËðËÈ ¼ęņêËĘ ĢËÕðæêīĘ »æêīĘ ¼ĤÊëŎÏĘËĤĪĪļ Ī çĤħĠêħĤīĨ Ī êħðĪīĤ ¼ĤËĥŇĜíņļ ħ ÜæīÎ ħĘ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨħĜ ħĘ ħŎŇª ħĤËĤÊīŎĠ ĪħÈ ŃÎ ¼ęŇĠŋĦĪ ­ÓŇÏōĽÎ ėŇŀËð ħ Ĝ êħÎ »ĦæêËōæ ħ Ĝ êĦæħÎ ĦĪħÈ’ÓņëŎ¹Ħæ ĢÊëŎÏĘËĤĪĪļĪ êħðĪīĤ ħĜ íņļ ÊçĤËÕðæêīĘ ĢËðĪīĤħĠËĤ±łļ ĪêħðĪīĤħĜ ĢæëĘħôĦļħĨ ħŀË¥ŎÕñҧ Ī ²ņĪĸħ¹ ĖĦĪ ¼ĘħōħęĥÎ »ŃðËÈ ¼ĤæëęōêËōæ ħÔÊĪħĘ ľËð ħÎ ľËð ħŀË¥ŎÕñŎ§ ĪħÈ ¼ĤÊêħÎĦīņļħÎ ħĘ ħ”ĤĪĪļ ĦĪĦĪħ””Î »ħĘħĤŋËð ¼ĠħĨêħÎ Ī ĢĦæĦæ ¼ĤæëĘĦêĪħ¹ Ī ĢæëęōçĤĦīōħª ¼ĤËĘħĤìËÎ ¼ĤĪīÏĤÊĪÊëĐ ¼ŀĪħĨ ħĘ ħŎŎĤ ĢĪĪļ ĦĪħôĦĪħÎ ĞŋħÎ ĦĪħĘħŀË¥ŎÕñŎ§ »ĦīŇ¯êÊī¯ ħĤħäĦæ òËÎ ĪīĠħĨ ¼ĠĦĪĪæ ¼ĥōëõÔ »—• ħĜ ħōħōŃęô Ľª Ī ĦêĪħ¹ ħġŎðÊêħĠ ĪħÈ ¼ĤÊæìËð ħŀħĨħÎ ĦĪÊëŎ¹êĦīŇĜ »ħĘĦĪËĤ »ĦæËōĪħÈ ¼ōĪĪ²ŇĠ ħęĤī¯ ÓŇ°Î ĦīņļħÎÊçęŇŀËð »ħĠËĥŀËð¼ºĤËĠ ģŎĠħÔĪħà ²ņĪĸħ¹ ¼ºĤËĠ ĖħōĸħĜ »ĦĪħÎ òĦĪħÈ ĦĪīÕõōłļ »ħĠËĥŀËð » ÌËÈ »—•ŃÎ ìĪīġĠħÔ »—— ¼ĤËĘĦ±łļ ĢÊīŇĤ ÓņĪħĘĦæ Ī ħŎōæêīĘ ²ņĪĸħ¹ »êË§Ń¹ »ĦêËĠ± ģŎĠħĘħō ¼ĤçĤÊĪī¯êĦæ ĦĪĦëÔ ¼ĘħōĸħĜ ĦĪħŎŎĥŎōÊì »ĦĪħĤæëĘ »±łļ ÊçôĦêÊīÎ ĞħĜ ħōŃÎ  얞˜ž¼ĠħĘħō ¼ĤĪīĤËĘ ¼ºĤËĠ ħÔĪħĘ ĦĪħĘĦæËō»ĦĪ˯êħð »êÊĪêħÎ ĪĪæ ĢÊīŇĤħĜ Ī ÊçęŇŀËð êħĨ ħĜħĘħŀË¥ŎÕñҧ ÊĪħŀËð ĦíĤÊĪæ ÊĪ ħʐÓŇÎĦĪħÈ ħĘĦĪËð˪ êħ¹ħÈĦêËōæĦĪī¯ ÊæħŀħĨħÎ Ī ¼ĐÊë¹īÜ ¼ęŇĉĔÊĪ »ëÔËä êħÎħĜ ĦĪĪ²ŇĠ ĪħÈ ĦìËÔ ħÎ ĦìËÔĪ ĦĪħÕņëĘĦæ æËō Ī ħōħęĥÎ ĪħÈ ¼ĤËĠÊçĤħÈ ŃÎ ÊĪæħÎ ĦëŇĜÊĪħÈ ÓņêæļŃ¹ËĤ »ĪĪ²ŇĠ ¼ĘħŎŎÕðÊļ ħÎ »êĦĪêħð ħęĤī¯ ĢłĽÎĪĪæëÎÊļ »ħŀħĨ ¼ęŇÕōêħĤêħðħĜ ħōħŀħĨ ¼ĤÊìŃñŀæ ĪħĜ ħĤËġĤËĘħŀħĨ »ĦĪħĤĪīÏÕðÊļ īęŀħÎ ħŎŎĤ ħŀħĨ êħðħĜ ģÕõōłļ ¼ĠÊĪĦæêħÎ ĦêËÎĪĪæòħĠħÈ êĪīÕĜħĘ ĢËĠħĨ ĖĦĪæëĘħĤ ĢËġôÊĪ êħ¹ ģŎĤÊìĦæŅª »ħÔËĘ ¼Ęħō ĦĪËĘ »æËōħÎ æêīĘ»ìłêĪħĤ ħŀËðêÊìħĨ ĪĪæ ħĜëÔËōì ŃÎħĘ ĦĪħĥōħĘĦæ »êħÎĪĪ²ŇĠ ¼ĤËĘĦêËęĠħÕð ĞÊĪĦæêħÎ ħ ōŃÎ ģŎĤÊìĦæ æêīĘ » ·ËŎÕðħÈ Ī îêËĐ ĢħÎĦæ êĦæħĨħÎ ĢËġĤĪīÎæêīĘ ¼ÝĤĦļ NDLZDQD]DG#\DKRRFRP


––œ•••– »êËōħĈ ľËĕñĠ ³ħō

¼Ĥ˵ĦļÊìËÎ »êīÎËÈ ¼ŀŃÜīġÜħÎ âħōËÎ ÒÊæĦæ ËŎĤĪæ Ī ĒÊëŎĈ Ī ĢËÕðæêīµ

–˜—•••—– »êËōħĈ ľËĕñĠ ³ħō –š••••—™ »êËōħĈ ľËĕñĠ ³ħō ––••• –š–•••

 łêŃō–••

êËĥōæ –š•

ĢħġÔ–—œ

—••––—›ħġĠħôêÊī¯ ›™ ĦêËĠ±

±łļ »ļÊìËÎ ¼ĤËĘĦêÊæħōËĠêħð ’ģņīĘ ħĜ ĢËŎĠêħ¹ Ģ˹êìËÎ êËÝęņçĤħĨ ģĠ » ÊĪĽÎħÎ ģĤÊīÔĦæ ĢËĘĦêÊæħōËĠêħð ĢËō Ӕ”ðĪêæ »êĪī””Î˔”È ¼ ””ĤÊļє”¹ ¼ęŀħä ħĘ ėŇĤÊļŃ¹ ĢħęÎ ÓņëºÎ êĦīŇĜ »æĪīð ěŎ¥ð ĖĦĪ ­ ĢËō± »īņ²Î »ĪĪļħĜ ­ »ħōËð ħ””Ĝ Ėħ””ōĦĪħ””Ĥ˔”ðħ”à ĢËŎŀæ ħĘ ÊçĤÊĪħÈ ¼ĤËĘĦêËĘ ŃΐĢËōħĘħ¯ĪËĤ ħÎ ÓŇÎòŃä ħĤËęŀħä ĪħÈ » êłìħÎ òħĠħÈ Ī ĢêʱħĨ ħĘ Ģë¹ĦæêĦĪ ëÔêłì ģņļħ¹Ħæ ÊæêËĘ »ÊĪæħÎ óŎĤËŎĠêħ¹ »ħ””¯Ī˔”Ĥ ĞħÈ »ë””Ô ¼ĤËĘħ¯ĪËĤ ī””ĘĦĪ »êÊæħōËĠêħð ģōçĤħ¯ ħÔŋĪ Ī ħ¹êËĘ ÓŇĤÊīÔĦæ ħĘ ħōÊçŇÔ »ìÊīŇô Ī ëÔĦìËÔ »ħĤËäħŀËÎ ¼””Ĥ˔”ĘĦê˔”ô »ħ””ĤÊĪħ” Ĝ ëÕņīĤ ħ””Ĝ ħ””Ę Ģħ” ꔔÎӔ”””ðĪêæë””Ô ĞŋħÎ ħōħĨ ëÔ ¼ĤËĘĦêËô ħōĦĪħÈ ÊæĦëŇĜ ħºĤë¹ ĦêËŎðëª ĪħÈ ËÕñŇÈ ī””ĘĦĪ˔”Ô ¼ ”¯Ń””Î ĦīŎĤÊīÔ ĢËōħĤ ħĤÊêÊæħōËĠêħð »ħĘËÔ ËōËÈ ’ĢħęÎ ĦêËĘ ĪħÈ ħĜ ĢËŎĤËĘħŎŎŀËōħä Ħê˪ ĢÊĪħÈ ’Ģë¹ĦçŀħĨ ĢËŎĤËĘħŀËĠ ¼ÝĤīĘ ĢËōŃÎ ĢæëĠ ËÔ ħĤÊê˪ ĪħÈ ËōËÈ ĪħÎ êħ””Ĩ êħ””¹ħ””È ÓŇĥŇĠĦæ ’ĢëºÏŎŀħĨ ħōĦīŇô êħð ˔”Ô ħ ” Ĥ ĢËĠīºŇÎ óōêħ¹ħÈ ÓŇĥŇĠĦæ ĢËōŃÎ ÊĪħÈ ÓŇÎ ħōĦīŇô ĪħÎ êħĨ Ģë¹ËĤ êĦīŇĜ »æĪī””ð ®ŎĨ ¼ĤËôêħð ¼ęŇĘêħÈ ħĠħÈ ħōŃÎ ģŇÎ ħĘĦêËĘ ĪħÎ ģñŀħĨħĤÊĪħÈ »ħĤËäħŀËÎ Ī ëÕņīĤ »ħ¹êËĘ ¼ĘêħÈ ĢħęÎ ÓðĪêæ ëÕņīĤ ħ””Ę ħ”””ĤÊĪħ”””È ¼””Ĥ˔”ôêħ”””ð ħĜ ËŎĤË«ĠŃĘ ¼ ”ĤĦĪ˔”ä ħ ĥÏÎ ¼ęŀħä ħęĤī¯ ÊæħĘħ¯ĪËĤ ĢĦĪËä ħÕŇÏÎ ÓŇĤÊīÔËĤ êʱħĨ êħ¹ħÈ ÒħĤËĤħÔ ËŎĤË«ĠŃĘ óŎðħĘ ĢÊêÊìħ””Ĩ »ħōËĠêħð »ĦçĥŇĨ ħºĤĦļ ĦĪħ”Ęħ””ō ħÎ ħĜ ĢËŎęņêÊæħōËĠêħð »ĦīŎĤ ÊæĦëŇĜ ħōŃÎ ÒħōħĤ Ӕ”ðĦæ ħōÊçĤÊĪħÈ » ŃÕðħÈ ħĜ ħĘħĤÊĪËÔ ģōĪīÎëŇĐ êħĨ ħġŇÈ ħęĤī¯ ħŀĦçĤħ¹ ÒħĠīęà ģ””Ň””ŀĦæ ÒħĠīęà ĦĪħ”””È Ӕ”Ň””ÎĦæ Ī ģŎ¯ħĤ є”Î »ħ”””È Ò˔”ę””Ŏ””Î ¼””Ĥ˔”ĘĦêÊæħ””ō˔”Ġêħ””ð»ħ ”äħ”ō ģŇŁÎ ĢËŎŇª ĪģōëºÎ ĢËŎĠêħ¹ ħęĤī¯ uģŀĦçĤħ¹ òĦīŇÈv ħōĦīŇÈ ¼ĤËôêħðħĜ »ĦĪħ””È ĦĪĪæëęĤËÔħĤ ËÕñŇÈ īĘĦĪËÔ ®ŎĨ êħĨ ËÕõŇĨ ĦĪÊëęôĦĪħÈ ħĜ ħ””ōÊĪĦĪħ””È ĖĦĪ Ī ħ ŎŎĤ ħōŃÎ ģŎÎ ÊçĤËō± »ËÔĦêħð ĦĪħõŇª ħĥŇÎ òĦīŇÈ ÓŇÎĦæ ¼””Ĥ˔”ĘĦêÊæħ””ō˔”Ġêħ””ðħ”ÎĢ˔”ō ¼ĤÊĪļĦĪ˯ » ħĘËÔ ģŇŁÎ ĢËŎĠêħ¹ ¼””Ĥ˔”ĘĦêÊæħ””ō˔”Ġêħ””ð¼”Õ””ðĦæ ģŇÎ ĢÊĪħÈ ĪģŎÎ ëÔ ¼ĤËĘĦêËô ĢħęÎ ĢËĠħĘħ¯ĪËĤ ¼ĤËĘħõŎÈ ĪħÈ ĢħōËĤ ĦīŇÈ ¼¯ŃÎ »ħÈ ŃÎ ħĘ ŃÕðħÈ ħĤëºÎ ħĤÊêËĘ ’ħōħĘħ¯ĪËĤ ¼ÔħĠíä ĢËġÕñōīŇª ħĤËĠħÈ ŃÎ ħĤËĘĦ²ņīÔ Ī ģŎ¯ ĪīĠħĨ ħÎ ĞħÈ Ī ģŇÎ ħĘ ÊæħĘħ¯ĪËĤħĜ ¼””ņī””¹ ħ””ÎӔ”ņê甔Îħ” Ĥ˔”ñ””Ĕ īĘĦĪËÔ Ê甔Ĥ˔”ĘĦêÊæħ””ō˔”Ġêħ” ð ĢËĘħñĔ óŎĤÊĪħÈ ÒËęÎ Êīä ħĜ »ħ””ĤÊê˔”ª Īħ””È Ģ디º””ÎêĦĪ ÊçĤËĘħ°Ňª Ī ėōêËÔ ĦêĪĪ± ħĥĥŇĩŎÎ ĦĪī””Ô디¹ Ģ˔”Ŏ””ŀħ”Ĩ ħĤħęΠӔ””ðĦæ Ī ĦĪĦêĦæ ¼””Ôêħ””Ę ĖĦĪ Ģæ디ꔔÔħ”Ġ픔ä ÊçĤËŎĠêħ¹ħĜ ÒħÏōËÔ êĦīĤħÈ ¼ÕôĦæ

–••

DVR\DEXUL#\DKRRFRP

ÒËĘĦæ ĞħĘ Ÿ—™ ĢËĥŇĨêħÎĦĪ »ħÜæīÎ

ÒËĘĦæ ľīÏĔğņêħĨ »ħÜæīÎ ¼ęõª ÚêħĠ ħÎ ĢÊëōìĦĪ¼ĤħĠīÝĤħÈ ĦĪħÔĦĪÊëęĠħĘ Ÿ—™ »Ħ²ņļ ħÎ ĒÊëŎĈ ¼ĝŎčôħÔ ¼ÔËĔħĐħĤ »ĦĪħĜ ħºÜ ħĠħÈ uĦĪħÔĦĪÊëęĠħĘ Ÿ–˜ »Ħ²ņļħÎ »ħĤ²ŎĜ ¼””Ęłêħ””ð »ë””º””Ň””Ü ĒÊëŎĈ¼ĤÊêħĥņīĤ ¼ĤħĠīÝĤħȼōÊêÊæ ħŎōÊêÊæ ħĤÊëōħĔ Īħ””È çĤËōħºŎôÊļ ħōħĨ ĢËōŃäĪħÕðÊļ ¼ōêħºōêËĘ ħęĤī¯v ĒÊëŎĈ »êĪīÎËÈ êħðħĜ òËÕñŇÈ Ī ħĔÊëŎĈ ¼ÔËĨÊæ ħĘËÔ ÒĪħĤ ÊçĤËĩŎÜ ¼ĤËĘļÊìËÎ ħĜ ÒĪħĤ ¼äëĤ ŃÎ êĸłæ š• ħĜ ëÕĠħĘ ŃÎ ĦīōìħÎÊæ ¼äëĤ ÊçôħÔËĘĞħĜ ĪėŇĝŎĠêħÎ êħĨ êħĨ ŃÎ êĸłæ ™• ŃÎ óŎĔÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ uÓņìħÎĦæÊæ ėŇĝŎĠêħÎ

»ĦĪħÈ êħÏĠÊêħÎħĜ ģōħęÎ ¼ĠĹñŎÈ ¼Îíà ħĘ ÒËęÎ ĢÊĪħĜ ¼ĤÊīŎÕõª óōæêīĘ ħĘ ¼ęŇÕô çĤħ¯ ÓņêçÎêħÎ ĢËŎĤËĘħŎŎĤÊçĥōì uĦĪĪæëĘ ÊĪÊæ ĢËŎõōëÔ êīęô ěŎĈËġñŎÈ êŃÕĘæ ËĨĦĪêħĨ ħĜ ¼””ōÊêÊæ »ħĤ²ŎĜ ¼Ęłêħð »ëºŇÜ ÊçęŇĤÊĪçŇĜħĜ ĒÊëŎĈ ¼ĤÊêħĥņīĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ç””Ĥ˔”ōħ””¹Êļ »Ń””ð˔”È ħ” Î ÊçōłĽĠħÈ ¼ĥÕõŎĤÊæħĜ ĒÊëŎĈ ¼ĤÊêħĥņīĤ »ËðËō Ħ±łĽ””ª ŅðêħĨ ŃÎ ĦĪħĤçĥņīä Ī Ģ˔””ĘĦêĦĪæÊæ Ī ĢËĠħĜêħª »ħÜæīÎ ÒËĘĦæĒÊëŎĈ ¼Õõ¹»ħÜæīÎ ħĤÊëōħĔ Īħ””È »Ń””Ĩħ””Îv ¼õŎÔĪ ¼ĤËĥŇĨêħÎĦĪ »ħÜæīÎ ĪīÏÕðĪêæ ĦĪħŎōÊêÊæ

ħĘħŎŎðëªÊļêħ¹ħÈ ħÔÊĪÓņëĘĦæ ÌËñà ğņêħĨ ŃÎ ħĘ »ħōĦ²ņļ ĪħÈ ÓñåōêĦæ ÊĪħÈ ĦëÕĠħĘ Ģ˔”ō Ħ디Ôêłì ĦĪÊëęōêËōæ ĞŋħÎ ÓņëĘĦæ æËōì ĢËō ĦĪħÕņëŎºÎêĦĪ ŃÎ ĦĪħÈ Ī ÓņëÏÎĸ ħĠħÈ ÓņĪħĤËĠĦæ ħġŇÈ uËĠħĥÎħÕņëęÎ —•–• »ħÜæīÎ »ŃĨħÎv ÒĪ ¼ôĦĪħÈ ¼ôĪëÔħÈ ĢËĘħĤæêʲÏŀħĨ »ĦæÊĪ ËÕñŇÈ »ĦĪħ””È ĢËĘħŎŎðËŎð ħ ĝÔīĘħĜėņêłì ĦĪħÔŃÏęōíĤ »±æ Ģ˔”ōє”ä ¼ðīđĤ ¼””Ĥæ디Ęæ˔”ōì є”Î ĖĦĪ Ī ĦĪħĥÕðĦĪĦæ æêīĘ ¼ĤËĘħŎōìÊīäÊĪÊæ ĦĪħĤĦæĦçŎęŇĜ ¼ĤËġÕõŎĤ ¼ęŇÕñņīŀħĨ ëÔçĤīÔ ÊæħÔħÎËÎ ĞħĜ ĢËĘĦêËōħĤ ħĝÔīĘ ħōŃÎ ħÎ ÒħĈËĤħĔ ÓŇÎĦæ ħġŇÈ ĞŋħÎ ģ””ÎĦæ

¼ÕñŎĜ êħ””ðħ””Ĝ ĒÊ디Ŏ””Ĉ ¼””Ĥ˔”Ġħ”Ĝêħ”ª ĢËĠħĜêħª çĤËōħ¹Êļ »ŃðËÈ ħÎ ĪīÔëºĘħō ĦĪĪæëĘ ħÜæīÎ ŃÎ »ĦĪħĤçĥņīä ĞħĘħō ħÜæīÎ êħðħĜ ĢÊ甔º””ĤĦæ ħºĤĦļ Ğŋħ” Î ĢËÎêīĔ¼Ĥ±ħ¯ »ÊĪæħÕņëåÎ ħĘ »ħōħåðīĤ Īħ””Èv ¼õŎÔĪ ¼ĥÔĪħęņļ ĢÊ디””ōìĦĪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħ” Ĝ ğņêħĨ »Ÿ–œ ħÎ ÒĦêËÎħð ĦĪÊëĘêħðħĜ ħġŇÈ ħĘ ĦĪÊëęŀīÏĔ ĦĪħŎŎĥŎÏŇÔ ħÎ òħĘħŎŎĥŎÏŇÔ ģōĦĪħÈ »±æ æêīĘ ĖĦĪ ¼ęõª »ĦĪħÈò˪ ÓŇŀĦæħĘ ħōĦĪħÈ ¼ŇªħÎ ÊĪħÈ ÊëęŀīÏĔ ğņêħĨ »ĪÊëęōêËōæ ¼ŀË𠻖• ¼ºĤËĠ ħĜ ħĘħŎŎðëªÊļ ĪħÈ »ħŎđðħÔ Ó””ņêæĦæ ĞËÝĤħÈ ÊæĪīÔËĨÊæ

ĢËÔŃÎ ëºņ± êÊīĥŎô ğĜËð ËĤÊì ŃðËÈ

ĒÊëŎĈ ¼””ĤÊêħ””ĥ””ņī””Ĥ ¼ĤħĠīÝĤħÈ »ħÜæīÎ ŃÎ »ĦĪħĤçĥņīä ģŎĠħĘħō óŎĤÊëōìĦĪ¼ĤħĠīÝĤħÈĪ æëĘ ĒÊëŎĈ »ħ””Ęħ””Üæī””Î ĦĪħ””Ŏ””Ŏ””ĥ””Ŏ””Ï””Ň””Ôħ”””Î ó””ōæêī””Ę Ī ĦĪĪæ디Ę甔Ĥħ””ðħ””ª ğņêħĨ ¼ęõª ÚêħĠ ŅÎ ÓņĪħōĦæ ÓņëĘĦæ ĢÊĪļĦĪ˔”¯ ÓņëęÎ ľīÏĔ ĢËĠħĜêħª ħĜ ¼””ōÊìĦļ˔”Ĥ ģ””ō디Ôêłì ĦĪÊêËÈ ħÕŇÎ ğņêħĨ ¼ęõª êħÏĠÊêħÎ »Ħ²ņļħÎ óŎĤËĥŇĨêħÎĦĪ »ħÜæīÎ Ī ÒËĘĦçĠħĘ Ÿ—™ ¼ĠÊçĤħÈ ¼ôĪëÔħÈ ¼ĠËð

Ӕ””””ņ디””ĤĦæÊæ ħ”””””Ŏ””””ĤÊļ »Ë””””ÎĦê˔”””Ę є”””Î êĦ甔””Ŏ””””Đ –•

ĢĦĪħĤĪīÏņīĤ ¼ĤÊĪļĦĪ˯ ËÎĦê˵¼Ĥ˵ħºÕñņĪ ¼Ĥæë¶Ňªê˵ ¼Ĥ˵ħµħō

¼õŎÔĪ ĪħÈ uĢħĘĦæ ŅÜħÏŇÜ ħŎĤÊļ ħĘĦ±łëª ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ »ĦĪ˔”Ġv »ËŎĤË«ĠŃĘ ĦĪËÕñŇÈ ħĜ Ī Ħ±łļ –—•

uÒËĘĦæ ¼ĤËĘĦêËĘ ħÎ ¼ÕðĦæ ŃęðËÈ »ËÎĦêËĘ ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ »êħÎĦīņļħÎ ËÎĦêËĘ ħĤÊêĦçŎĐ ĪħÈv ¼õŎÔĪ ħŎĤÊļ

êËĥōæ ĢŃŎĝĠ ĦíĤ˪ Ī æħñŇð Ī êËŎĝĠ »Ħ±łĽª ¼ęōëĠħÈ »ŃęðËÈ »ËŎĤË«ĠŃĘ ËÎĦêËĘ »êĦçŎĐ  ¼ĥÕðħÎ Ī ĢËĤÊæ çĤħĠËĠ ĚīðĦļ »ËŎĤË«ĠŃĘ ËĨĦĪêħĨ Ī »Ħ±łëª êËĥōæ ĢŃŎĝĠ –—– »ĽÎ ħÎ »êËô ĪËĤ ħĜ ëÔ »êĦçŎĐ ĪĪæ ¼ĤËĤÊæ

ÓņëĘĦæŅÜħÏŇÜ æħ””Ġħ””á””Ġ ¼””Ĝħ””Ĉê˔””ōìÊ甔”Ĥħ”””È »ËÎĦêËĘ ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ »êħÎĦīņļħÎ ‘çĤËōħºōÊļ ŃðËÈ ħÎ ÒħÏōËÔ ħŎĤÊļ ğņêħĨ ¼” ÔĦêÊìĦĪ »ħÜæīÎ êħðħĜv Ėħō »ĽÎ ħÎ Ī ¼ōÊêÊæ »êËÎĪêËĘ ŃÎ

¼ ĤËĥŇĨÊļ ŃÎêËĥōæ ĢŃŎĝĠ ž›

ÓņëĘĦæĢËäêħÔ¼ōħõŇª

êËĥōæ êËŎĝĠ ™•›

êĸħ””””Ęє”””””””””””””””””””””””””Î Ħ±łëª ħÕņëĘĦæ

™ ¼ĤæëĘīōæĪËÈ ħĜ ħºņļ ÓņëŎ¹Ħæ ¼ĈħōËÎ ¼ÝĤëÎ ĢħÔ

ËÎĦêËĘ ËĩĤħÔ īęŀħÎ ģĥŇĨËĤ ĞħĨêħÎ ĦĪħĤħĘĦæ ìêħÎ ħŎŎÕŀѧ Ī ĢħäĦçęņļ »ħõŇĘ ħĘĦ±łëª ¼ĤĪīÎĪÊĪħÔ ħÎ ħĘ »ĦĪħĤʱīĘ Ī ËÎĦêËĘ »ħŎÕŀѧ ¼ĠíĤ ĪËĤ ħĜ ËÎĦê˔”””””””””””Ę »Ľ°ªĽ°ª uÓŇĥŇĠËĤ ħŎĤÊļ »êËô

¼ĤÊĪëŇô ĢËÔŃÎ ŃðËÈ

êħĠīĈ ¼ÕôĦæ ŃðËÈ

ŃÎ ÓņëęÎ Úêħä êËĥōæ ĢŃŎĝĠ ž› ÊçōêËōĽÎ êËĠŃĘ Ėłêħð »ëºŇÜ ¼ġôËĩĜħÈ ĒêËÔ ÊçČħÎ ¼ĤËĘħŎōħÕðĦæ ĦêËĘ ¼ĤÊçĤËĨ ¼ĠÊë¹łëª ŃðËÈ ħÎ ¼ęōħĥņĪ ħĘ êËĠŃĘ ¼ÔħōËĘłêħð »ħºĥŎðĪīĤ ¼ĘħōħĠËĥĤËōħÎ ¼ŇªħÎ ž› ¼ĤæëęÜêħäħÎ ÊçōêËōĽÎ êËĠŃĘ Ėłêħð »ëºŇÜ ¼ġôËĩĜħÈ ĒêËÔ ĦĪÊêæ ¼ÕðħÎħĠ ħÎ ÊçČħÎħĜ ĢËĘħŎōħÕðĦæ ĦêËĘ ¼ĠÊë¹łëª ¼ĤÊçĤËĨ ŃÎ êËĥōæ ĢŃŎĝĠ »ĦĪħĤæëęĠħĘ »ŃĨ ħÕŇÎĦæ ħĘ ĖħōħõŎª ħÎ ĢËŎĤæëĘëŇĐ Ī ĢÊêËęŇÎ ¼ĤËĥŇĨÊļ ĒÊëŎĈ ¼ĤËŎÔŋĪËĨ ¼ĤËō± ¼ÔħĥōħĠ ĢËġŎÕôêħªêħð »ĦīŇ¯êÊī¯ ħĜ ħĥŎõäħÎ ĪħÈv ‘çĤËōħºōÊļ ÊçęŇĤÊĪçŇĜħĜ ¼ġôËĨ »ĦĪħĤæëęĠħĘ ħĜ ÓŇÎħĨ ¼ôËÎ ¼ęŇĠËÝĤħÈ ĞêÊĪĦçŇĠīÈ Ī ħĤʱłëª ĪħÈ ŃÎ Óņæ ¼ĘħōħĠËĤêħÎ »Ëºņļ ħĜ ëÕõŇª ħÕĐë¹ ĪħÈ ĪīÎĦæv ‘ĦĪĪçĤËōħºŎôÊļ u»êËęŇÎ ŃÎ ħŎŎÔĦļħĥÎ ¼ęņêËĘŃĨ êËĘ ¼ĤæëęĥŎÎÊæ ħęĤī¯ħōÊëęÎ êħðĦê˯ ÊæĪÊ겔”ņļÊæ uĢÊĪËÔ Ī »²ŎÔĪçĤīÔ »ĦæêËōæ »ĦĪħĤæëęĠħĘ

êħðħĜ ¼ĤËġŇĝð »Ë¹íņê˪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĤæëĘçōËðĪĪæ »Ħ±łëª ĪĪæ »Ńä »ħÜæīÎ ÒËĘĦæ ŅÜħÏŇÜêĸħĘ » êËô ŃÎĞËĔħô »Ħ디Ҕ”ô ¼Õõ¹ ¼””Ġ˔”Ĕħ””ô Ņ””ð êħ”””Ĩ ĦĪħŎōëđĘ ħÎ ħĜĪīªħª »ĦìĪĦļ Ī ÍŎĔħĤ ¼ñŎĜŃª ĞĦæêħÎ ¼ ĠËĔħô Ī ĦĪħÕņëÕðħÎĦæ ÓņëĘĦæçōËðĪĪæóōêĸħĘ ħÎ êĸħĘ ¼ĤÊĪĦêËô¼Ęłêħð »æÊĪ ÊæĪħÜ êħðħĜ ħĤʱłĽª ĞħÈv ‘çĤËōħ¹Êļ »ŃðËÈ ¼ĤËġŇĝð »Ë¹íņê˪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ »ħÜæīÎ òħôĪ êËŎĝĠ êÊī¯ħĜ ëÔËōì ħ ĘĢĪÊëĘ uÓŇ¯ĦçŇÔ»êËĥōæĢŃŎĝĠ æħð

ħŎŇª ĢËŎÝĤëÎ ħĘ ħĤËōīŎĤÊì ĢËġĤËĘĦíŇĨ uÒë¹ÊæêħðħÎ ĢËŎÕðĦæëÔÊĪæ ¼ĤæëĘħĠÊêħČ »ÊëņĪv ¼õŎÔĪ ĪħÈ ħ””ĘĦ디º””ŀħ”Ĩê˔”Î Ħ디Ҕ”Đī””ôĪĪæêħ””””Ĩ ĢËĠŃä »ĸ òħĘħÝĤëÎ ĦĽÎ »ĪÊĪħÔ ¼ĤæëĘêËĠŃÔ »ÊĪæ Ī ĦĪħĥŎŁŇĨĦæ »ħĘĦê˪ ħĘ ĦĪĦæÊìħ”””Ġ ħĥōħåōĦæ uÒħĠīęà ¼ęŀīĠ ħÕŇÎĦæ ¼ÔħĠīęà ¼ęņêËōĽÎ ħÎ ħĘħōĦĪËĠ Ħæ˔”Ġ Ī ÛĤëÎ ¼””Ĥæ디Ęī””ōæĪ˔”È ğ””ņêħ”Ĩ ĦĪÊëĘħČĦæħĔ ¼ĈħōËÎ »ëÔ ¼ĤËĘħŎŎĘÊêŃä ÓŇÕñÏŀħĨ ĦêËĘ ĪħÎ ėŇðħĘ êħĨ Ī Ī ÓņëŎ¹Ħæ ÊçōħĘĦêËÎ êħðħÎ ÓðĦæ ĦĪħÕņêçĥņļħ¹ËĤ »ŃÎ

æħġàħÈÒħġŀħĨ ħŎĤÊļ

»ĦĪħĤæëĘìêħÎ Ī ģÕñåęņļ ĪËĥŇªħĜ ħŎĤÊļ »ê˔”ô ĪËĤ »ËÎĦêËĘ »ħŎÕŀѧ ¼ĤËĤÊæ »Ħ±łĽª ĦĪËŎĤË«ĠŃĘ ĪĪæ ĢħōĸħĜ ħ”ĘĦê˔”ô ħ””Ĝ ˔”ÎĦê˔”Ę»êĦ甔Ŏ””Đ –•

æħġàħÈ ÒħġŀħĨ ŃðËÈ

êĦçõª ¼¹ëĠī¹ ¼ñŎĜŃª ¼ĤËĘĦíŇĨ »êє”Ĝ ĪĪæ êħðħÎ Ò디¹ ĢËŎÕðĦæ ¼ÝĤëÎ Ģħ””Ô ™ ħ””Ę 디º””ŀħ”Ĩê˔”Î ÓñōīĤËōĦæ Ī ĪīÏÔëºŀħĨ ĢËŎĈħōËÎ ĢħęÎ ¼ĤÊëŇÈ »īōæĪËÈ »ħęĥÎ »ëºŇÜ ľī””ðĦļ êħĨĪħÜ ÒħÏōËÔ ¼ęŇĤÊĪçŇĜ ħĜ êĦçõª ¼ñŎĜŃª ħŎōêŃĜ ĪĪæ Īħ””Èv ¼” ÔĪ ÊæŃðËÈ ħÎ ĢËŎĈħōËÎ ¼ÝĤëÎ ĢħÔ ™ ĦëºŀħĨêËÎ ĢËōêËôħàÊæ òËĠ ëņ± ħĜĪ ĦĪīÎ Ņª ¼ĤÊëŇÈ »ī””ōæĪ˔”È ÓñōīĤËōĦæ Īī””ÎÊæ Ī˔”Ĥħ””¹ »ħ””¹ì˔”Îħ””Ĝ Ğŋħ””ΐĢħ” ꔔÎ


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ±ħōÊçŎĤÊæêħ¹Ëô˪ ħĜ ÊæêĪīôËÎ ħĜ »æêīĘ ¼ĤËĠì ¼ĜħĘËô æħÝĠħÈ ŃÎ ¼ðËŎð¼ÎËñà ĖħōĦæÊļ ËÔħōÊīġŇª ħĜħōħĨ »ħÔħĠīęà ĞħÈ ËÕñŇÈ ĢħĘĦæĢËĠì ¼ęņêËōĽÎÊçĤËĠì»ħĜħðħĠ ħĜĪīÎĦæÊçĤËÕðæêīĘ êħÎħĜ ĢËĠħÈ ĦĪħĤħęÎ ¼ōĹĘħō ĢĦçÎ ¼ðËŎð ĢħĘĦæ ĢËōŃä ŃÎ ÒħðËŎð ¼ ÎËñà »ĦĪħÈ êħ¹ħÈ Ģħ””ĘĦæ ĦĪħ””È ¼ ÎËñà ĢħĘËĤ ĦĪħ” È ¼ōŋīĔ ÊĪħÈ ÓņëÏÎ êËĘħÎ ĪĪêĪ± ¼ ÝĤËĠëĘ ĦīŇô »êĦĪËĠħÜ ħōĦĪħÕðĦæħÎ ¼ĤËÕðæêīĘ »êłì ħñĔħĤËĠì ĪħÎ ėŇĤŃŎĝĠ ÓñŎÎ »ħęōíĤĦêłì ħōËÕŀħ¹ħĜ ĦĪħÈ ĢËÕðæêīĘ »êĪīĘËÎ ÒËĘĦæ ħĜ ėŇôħÎ ħōÊçŀħ¹ħĜ ÓĤËÕðæêīĘ »ÊĪËÈêŃä ¼ęŇôħÎ óŎĤËÕðæêīĘ ¼ÔŋħĨ±łļ »ĪĪêħ””ð ¼ÎËñà òħĘħęŀħä »ħĥōêłì ¼ĤËō òĦëŇÈ ĪīÎĦæËĤĦæ ĢħĘĦæ ħĘħĜħðħĠ ľħ¹ħĜÒħðËŎð ħōÊçÎ ĢËōêËōĽÎ ĢÊĪħÈ ħ Ĝ ËÕñŇÈ ħ ”Ę»ħ””ōŋħ””Ĩ Īħ””ÎÒĦê˔”Îħ” ð ¼ĥŎÔĸ ¼ ðīĥņļ ħÎ ģŎðĪīĤ » ĦêËÎêĦæ ĢËÕðæêīĘ ģŇŀĦæ ĢÊëŎÏĘËĤĪĪļ ħ Ĝ ėņêłì ĦĪÊëĘ ËªêħÎ ÊçĤËĠìħĜ ħ ŎōÊìĦêËôħĤĪ ħōĦêĪħ¹ ¼ ĘħōħŀħĨ ’ħŎŎ¯ÒÊļ ŃÔ ħ ōÊīġŇª Ī Ğħ” ōÊļ ĪħÈ êħðħĜ óŎĥĠ ėŀħĘ ħÎ »æêīĘ ¼ĤËĠì ŃÎ ¼ĥŎÔĸ ¼ðĪīĥņļ ĢËō Ďêħà ĖĦĪ ĖħĤ ÒħōËĤ ėŀħĘħÎ ÒħōËĤ ¼ĤËĠì ĞŋħÎ ħªÊëä ¼ęŇÕô îĪīĥņļ īĘĦĪ æħð òħôŃÎ æħðÛĥŇª»ĦĪËĠħĘ » æêīĘ ħĘ ĦĪÊëðĪīĤ ŅÎĪ ďĜħÈ ĪħÎĦĪīÔËĨ ħĘ ħ ŀËð ¼ęŇôħÎ ¼ÎĦêħĈ ¼ŇÎ Ī ďĜħÈ ģŇŀĦæ ¼Ňª ħĤËōīŎðĪīĤ ĦĪħÎ æêīĘ ¼ĤÊêħðĪīĤ »êłì ĦêħĨ Ī ďĜħÈ ĦĪīÎ Ģçĥņīä Ī ÌħÕĘħĠ ¼ðĪīĥņļ ŃÔ ¼ĥŎÔĸ ħÕņëęÎ ŃÎ »çŎÈ ħġÕðħÎħĠ ħęŇÎ ľħ¹ħĜ ÓōħęÎ æêĪÊêħ”Î »æêīĘ ¼ĤËĠì êħ¹ħÈ ħĤħęōËĤ ŃμðêËĐ ĢËġÔĪ īĘĦĪ¼ðêËĐ ¼ĤËĠì ¼ĥŎÔĸ ħÕņëĘËĤ ŃÎ ¼ÎĦêħĈ ¼ĤËĠì ¼ĥŎÔĸ ¼Đêħà ħĜ ÓŇÎ ëÕôËÎ ¼ĥŎÔĸ ¼Đêħà ¼¯ŃÎ ħġŇÈ »ĸ»æêīĘ ’ħŎŎðËŎð ¼ĘħōĦĪħĤÊæêËĘ ħĠħÈ ħōÊīÕŇª ŃÔ ħ Î »ħĔĹŎĈ êħ””Ĩ òĦĪħ””È ħōÊīġŇª ħΠӔ”ņĪħ””ōĦæ ėŀħä ħ”ōħ””Ĩ ĦĪħÔħðËŎð ĦĪħÕŇÎ ėōíĤ ˪ĪêĪħÈ ħĜ ĦĪħŎōêħºŇĜĪ˯ ĦĪħÔËĘĦæ ¼ęōíĤ ¼ ĥŎÔĸ ¼Đêħà ¼ ĤæëÎêËĘħÎ ¼Ňª ħĘ »ĦĪħĜ Ī ÒħŎŎĤËŎġĜħĈ Ī ˪ĪêĪħÈ ħĜ ĢëņæŃĠ ¼ĤËĩŎÜ ģŇŀĦæ ģĥņêĦìī¹Ħæ ĢËō± ĦĪĦêĦæ ħĜ »ħĤÊĪħÈ ËÕñŇÈ ¼ęŇĤËĠì ńīĘ ËÔ ģðĪīĤĦæ ÊçĤËĘĦêħ«ŀËĠ ħĜ Ī ĪħĜ ħ ęŇôħÎ óņīĘ ËÔ ’ĢħÎĦæêËĘħÎ ¼ÕñĤÊì ’ħōħĨ ħĘ»ħōÊìĪħĐ » ħĤËęŀħä ĪħĜ ĖħōħĥŎĠħ”””””””””””””””Ę òËÎ ģðĪīĤĦæ Óô ÊçĤËĘħ””””””””””””””ÕōËð ħĜ òËÎ ¼ęŇĥŎðĪīĤ Ģħ””ġ””¹Ħæħ””Î ģ””ðĪī””ĤĦæ Óô Ī ĦĪÊê˪ ĢËŎĤËĠìħĘ ėŇęŀħä ģŎĥŎÎĦæ ĪħÈ Ğŋħ” Î Ģħ””Ĩ ÊçĤËĘħÕōËð ħĜ ģ””ðĪī””ĤĦæ Ī êłì ģðĪīĤĦæ ÊçĤËĘĦļħ«ŀËĠ ħĜ »ħĤËęŀħä ħĘħōÊļ ģðĪīĤĦæ ÊçĤËĘĦļħ«ŀËĠħĜ »ħĤÊĪħÈ ĢêŃÎ ÊçĤËĘħĤËäĦĪËĔ ħĜ ħōÊĪĦĪħÈ īĘĦĪ ĢĽÎĦçōêĦæ Ī »ħÎêłì ĢħęÎ ħñĔ ĦĪħĤÊĪħô »ħŀĪËÔ ħĜ Ī ĢĦĪËä ģņëðĪīĤĦæ ÊçĤËĘĦêħ«ŀËĠ ħĜ »ħĤÊĪħÈ ĦĪħĥĥņīåōËĤ ĢËĘħÕōËð

¼ðËĥŀħĠŃĘ ĢËō ÌĦæħÈ ĢËō ÊçðĪīĥņļ »æīä ħĜ ģŎ¯ ħĤËÔħŎĜËęõŎÈ ĪħÈ ’ÊçĤËÕðæêīĘ »êĪīôËÎ ħĜ ħōħĨ ħ Ę »ĦĪħÈ ĢËĠŃä »æêīĘ ¼ðĪīĥņļ ®ŎĨħōÊīġŇª ģĠ ¼ÎĦêħĈ ¼Đêħà ģŇŀĦæ¼Ňª »æêÊĪêħÎ ŃÔ ħ Ę ħŎŎĤ »ŃÔĪħÈ ¼ ęŇÔħŎŎĜËęõŎÈ ŃÎ ÊæêīĘ »êħÎêĪĦæ ¼ĤËĘħĤËĠì ľħ¹ħĜ ÓōħęÎ ¼ĤËĠì »æêĪÊêħ” Î êħ¹ħÈ ŃÔ ¼ðêËĐ ħĤĪīġĤ ÊçŎðêËĐ ¼ĤËĠì ¼ðĪīĥņļ ľħ¹ħĜ ÓōħęÎ »æêīĘ ĦëÔĪīÔĪħęõŇª êłì ħĘħŎōæêīĘ ħðĪīĥņļ ħōħġĘŃÔ ¼ęŇĤËĠì »ĦĪħÈêħÎħĜ ¼ðêËĐ ĞŋħÎ êÊī¯ŅðŃÎ ĦĪħÕņļħ¹Ħæ »ħĘĦĪĪ²ŇĠħęŇĤËĠì ¼ęŇðħĘ ħŀħĠŃĘ ĦĪÊëęÔħĠíä ėŇŀËð êÊìħĨ Ī Ò˔”ĘĦæ ħĤËĠì ĪħÈ ¼ÔħĠíä ħōħĨ ļŃ«ñª ħŎŎĤ ¼ĘħŎŎÔħĠËĨħĤ ®ŎĨ ĦĪÊëęŇª êłì ¼ÔËðÊëōæ »ħĘħðīĥņļ ĞŋħÎ ħōħĨ »ĦĪħĤËĠ ¼ÔËĠĪħĔīĠ ÓŎŇŁÎ ħºĤĦļħōĦĪħÈ ħĜËęõŎÈ ħĘ»ĦĪħÈ ħġŇÈ ħ«ŎÔ ŅðĪĪæ ËĩĤħÔ ħðêīĔ ėņìŃÔ ÊæħĥņĪ ħĜ ħºĤĦļ »ħęÎ ÊçŇÔ »ëŎÏĈħÔ ¼ĤÊīÔħĤ ħĘ ŃÎ ÊĪËÈ ¼Õô Ī ÓęŇĤŃĐ īĘĦĪ ÓņëÎħĤêËĘħÎ ħĘ »ĦĪħÈ ħÈ ¼ºĤĦæ ħĤÊĪħĜ ėŇĘħō ħĤĪīġĤ ĖĦĪ ħōħĨ »ËªĪêĪħÈ Ī »çōīð ¼ĤËĤËĠì ħĜ ħĘ ģŎðĪīĥōĦæ ħōĦīŇô ĪħÎ ħġŇÈ ŅĥņĪæ ėŇęŀħä »ĸħºĤĦļ ħĠħÈ ĦêħðħĜ»ħĘħÔĪħà ĢËō ÓĐë¹ ħÔĦĪīÎħĤ ĞŋħÎ ħĝŎęôīĠ ħÕŇÏÎ »ħôĪ ėņçĤħĨ ¼ĤËŎĠêħ¹ »êÊìĦī””””””””””Ňô ħÕĐë¹ ĪħÈ ĢËĥōæËÎ »ħ¯ĪËĤ ħĜ ħ ōħĨ ìÊĪËŎÜ ģÎĪīÎħĝŎęôīĠ ħĤÊĪħÈ ħ””””””””””””””ºĤĦļħōħĨ ģŎĤ ĦêĪħ¹ ĞŋħÎ ħ Ĝ êłì ¼ºĤë¹ ħ Ę æëĘ Ó””ôĪĪæħĜÓðËÎ ĪĪ²ŇĠĪĪ²ŇĠĪ ĦêÊĪħĔ ħĤÊĪħĜħōħĨÊçĤËĠì ¼””ĤĪī””Îħ””ĤÒ˔”ꔔΠĢ˔””Ġì є”μ” ¯Ӕ”Ň””ĤÊī””ÔĦæ ĪħÈ ŃÎ ¼ęŇÕĐë¹ ­ ²ņêæ Ī êĪĪæ ¼ĘħōĪĪ²ŇĠ ¼ĤËĠì ħĤħęŎÎ ÓņĪħĤËĠĦæ ħĘ »ħ”””””””””””ĤËĠì ’ĦĪĪæëĘ ÓðĪêæ æêÊçĤËÕð Ņª ¼ÕôħĘ ģŎðĪīĤ īĘĦĪ »æêīĘ¼ĤËĠì ¼ĤŃĘ êłì ¼ĘħōĪĪ²ŇĠ ħōÊīġŇª ģĠ ÓŇÎÊëðĪīĤ ¼ĤÊæħĠħĨ »ëŎĨËÔ ËÎËλħĘËÔĦêħð êħ¹ ħŎŎĤ óōæêīĘ êħ¹ħÈ Ī ÓŇÎ ĢËōêīĈ » ëŎĨËÔ ËÎËÎ ĢËō óŇª ŃÎ ĦĪħÕņļħ¹ËĤ »æêīĘ ¼ĤËĠì ÊĪħÈ ÓŇÎ êħ¹ħÈ ëÕõŇª ľËðæħðÒĪħà ĢËō æħð òħô ¼ĤËĠì ÓōħęÏŇª ÓðĦæ ĦĪħŎōëōìħÜ »ĸħĠ ħĜ ħÔÊĪħęŇŀËð æħð òħô »êĪĦæ ħ Ĝ êħĨ»æêīĘ ĦĪĪæëęŇª ¼ ÕðĦæ »æêīĘ ¼ĤËĠì ĦĪħĥņĪ ħĜ ĞħÈ óŇª ħĜ ÒËĘĦæ ¼ðËÎ ėŀħä ħĘ »ĦĪħÈ ĦĪīÔËĨêËĘħÎ »æêīĘ ¼ĤËĠì ģŇŀĦæ ħĘ ĦêÊĪêħÎ ËÕñҧËÈ êħ¹ħÈ ħŎŎĤ ÓðÊļ ğŇª ĞŃä ŃÎ ģĠ »æêīĘ ¼ĤËĠì ŃÎ ģōëºÎêĦĪ ĖħōĦĪ˯êħð īĘĦĪ ĦĪīÎ ėŇĤËĠì ËÕñҧËÈ ¼ĤËĠì ëÔ ¼ĤËĘħĤËĠì ĢËō ŃÎ ĦĪħÕņļħ¹ħÈ ĦĪīÎ ėŇĥŎðĪīĤ ĦīŇô ĢËō ėŇôħÎ óōæêīĘ ËÝĥŎÈ ¼ĤÊëŇÈ ¼ĤËÔħĝĝŎĠ ¼ĤËĠì ¼ĤÊīÔĦæ ÓņëĘĦæ ÌËñà ¼ ĤÊëŇÈ ¼ĤËÔħĝĝŎĠ ħĜ ÓōħęÏŇĜ » ĦæËđÕñŎÈ » æêīĘ ¼ðËŎð »ĦæÊëŎÈ Ī ĢÊêÊçÔŋħðĦæ ŃÎ »æêīĘ ¼ĤËĠì »ħōÊĪĽÎ ĪħÈ ħÔħĤĪīÕõōħ¹ħĤ ¼ĤËĠì ħÕŇÎĦæ ħĘ æêÊçĤËÕð ¼ĤËĠì ħĤħęÎ ’ĖħōĦĪħÔħĤĢËō ėŇÔħŀĪĦæ

ħ Ĝ Ÿ˜• ħºĤĦļĢħĘĦæ óŎÈ » êËŎĤÊì»ļŃĘħĜ ģĤÊìħĤ »êËŎĤÊì »ļŃĘ ħ ºĤĦļ »ĦêËŎðëª ĪħÈ êħð ĦĪħĥŎ¯Ħæ ĦĪĦëŇĜ ÊçôËÕñŇÈ Ī ËðĪħÈ »êËŎĤÊì »ļŃĘ ħĜ » ħĤÊĪħÈ ¼ġōæËĘħÈ Ī ļŃ«ñª ¼ĤËðħĘ Ģħ”””ĘĦæ óŎÈ ¼ęņêËŎðëª ŃÎ ĦĪħÔËÏĤËĠĦæ òħĠħÈ ĢĪīÎħĤ ¼””Ĥ˔”Ęє”ę””ĤÊì ħ””Ĝ Ģ˔””Ġì ¼””Ĥ˔”Ęħ” ôħ” Îħ” Ęë””Ô êħðħĜ ĢËŎĘħŎōêħºōêËĘ ĦêŃÜ ­ ÊçĤËÕðæêīĘ ’ĦĪËĤÊæ »æêīĘ ¼ĤËĠì êħĨ ĦĪħĤËĠì »ĦêËÎħĜ ģŎðĪīĤ ĦëŇĜ ¼ĥŎÏŇÔ êħ¹ħÈ ÓņĪħĘĦæ Ī˯êħÎ ĞħĘ êłì ėŇôħÎ ħĤĪīġĤ ŃΠ˪ĪêĪħÈ ħĜ ģōħęÎ ĦĪħÈ ħōħĨ ĦĪħŎŎĤÊëŇÈ ¼ĤËĠì ħÎ »ħĔĹŎĈ ħĘ ħōħĨ ļŃ«ñª¼ęŀħä ħōħĨ ĦĪħŎĥŎÔĸ¼ĤËĠì ħ Î Ëō ĪŌÎ ĢËĠì ÓŇÎĦæ ĢËĠì ¼ĝŎÈËðħĠ ¼ęōêħä ĪËĤħÎ ħĘ »ĦĪħÈ ËōħġŇȼÔËĉŎĠËÜ ĦĪħĤħĘĦæ òħôŃÎ ÛĥŇª ħĘÒËĉŎĠËÜģŇŀĦæ ¼ŇªħġŇÈ »êÊçŎÈ ¼ÔËðħðħÈīĠ īĘĦĪ ËĩĤħÔ ħōħĨ ħĤÊæ ģŎĤ ÒËðÊëōæ Ī ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ¼ĥņīô ĢÊĪ ĦĪħÕŇŀĦæ îêĦæ ħ ōŃęĤÊì » ËÕðŃĠËĠ ĖħōÊëÎËĘ ĦĪīÕõŎĤÊæ ÓŇðĪīĤËĤ Ėħ””ōħ””ðÊ디ōæ ®ŎĨ ħĜ ĦĪīÔë¹êĦĪ ¼ĘħōÊêŃÕĘæ Ëō êħÕðËĠ ËĩĤħÔ ËĩĤħÔ Ī ÓҔ”””¯Ħæ ĖħōħŎ””””””””””””””àËĤ ÍÔËĘ ÒËĘĦæ »Ńä »ħĘĦêËĘ ĪÊìĦê˔”ôĦëŇÈ » ŃęĤÊì ŃÔ » ÊĪĽ””Î ħÎ ¼ĤËō ĪīĠħĨ ’ģĥŇĨËĤ ĞħĨêħÎ Ģ˔”””””””””””Ġì »Ë””ĤÊì ħĥÎËĤ ģ”””¯ĦæêĦæ ħĤËôħÎ Ğħ””Ĝ ħĘ »ħ””ĤÊĪħ” È ’ÊçĤËĠìħĜÊìĦêËô ėŇęŀħä Ģħġ¹Ħæ ħÎ êłì ħŎŎĤÊīġŇª ¼ĤÊĪħĤËĠì ¼ĘħōĪĪìĦêËÈ ħĥŎęĠīĠ ŅŀħÎ ¼ĥŎÎĦæ ¼ĤÊĪħĤËĠì ¼ĝŎÈËðħĠ ŃÎ êËĘ Ğŋħ””Î ħōħĨ ĢËōŃä ħŎŎĤ »çÜ ¼ ęņêËĘ ĢËŎĤËĘĦêËĘ ÓņëĘËĤ ħōÊīġŇª ģĠ ħĤËÔħÎËÎ ĪħÈ ŃÎ ĢħĘËĤ ĢËäêħÔ »ĦêËÎ ħ Ĝ ĦĪħĥō²ņīÔ ħŎŎĤ ĢËĠì êħĨ ħ ĜħðħĠ ħĜ ëÔ ¼ÔŋĪħĜ ħĉŎĠËÜ ħŎŎĤ ĦĪħõōëÔ ¼ Õô ĪīĠħĨ » êĦçðħĠ ŃęĤÊì ħ ĤĪīġĤ ŃΠ˪ĪêĪħÈ »êËęŎô ÊæŃęĤÊìħĜħōħÔŋĪ ĪħÈ ¼ĤËĘħÔËðÊëōæ »êËęŎô Êæє”ę””ĤÊì ħ Ĝ Ó””ņ디ĘĦæ ¼ôŃäħĤ ĦĪħºĥō± ħÎ »çĤĦīōħª ÓņëĘĦæ ¼ŀËĘīÕõĘ ÓņëĘĦæ ¼ōĪĪ²ŇĠ ¼ ÔËðÊëōæ ÊæŃęĤÊì ħĜ ħōħĨ »êÊçŎÈ ¼ÔËðËðħÈīĠ īĘĦĪ ËĩĤħÔ ĦëŇÈ »ŃęĤÊì ÒħŎŎĠËĕġōËĔ īĘĦĪ ÓōħęÎ »ëōħð ¼ĤÊīÔĦæ ¼Ęłêħð ħĠħÈ ħōÊĪ ĖħŎŎĤÊĪĦêËô īĘĦĪ ħōÊĪ ħĠħÈ ħōŃęĤÊì¼Ęłêħð ¼ÏŎÈËĤħĠħÈ ħōŃęĤÊì ĪīÎ ÊëÎËĘ ëÕŎÈ ħĤŌĐ » ħŎĜīĘ»çŎĈīĠ ğĤÊìËĤ ¼Ęłêħð ħ Î ĪīÎ ĦĪħÕŇŀËĤ îêĦæ çŎĠħĈ ħÎ ÊĪ ¼Õô ŃÔ˪ĪêĪħÈ ħĜ ĦĪħÕŇŀËĤîêĦæ ŃęĤÊì ħĜ ĦĪħÕŇŀĦæ ħĤÊĪ ħĘ ËÕðŃĠËĠ ńĪħĜ ÓŎĥŎÎËĤ ħęŇñàħÎ ÒËĘĦæĦĪħĥō²ņīÔ»êËĘ ÊçÔËĘ ĢËĠħĨ Īħô ħōħĨ ¼ęņêħÔīŎ«ĠŃĘ ĦĪīÕõŎĤÊæ ĦĪĸĪħĜ ÒËĘĦæ ÒËðÊëōæ ÒËĘĦæ ĦĪħĤçĥņīä ±łļ Ī ïàħÎŅð ËÔ ĪĪæÊçęŇŀËð ħĜĞħĘ ¼Ĥĸ Ņ ÎĦæ ĦĪħÕŇĥņīåŎÎ Ī ÓŇĥŎÏŎÎ ėŀħä Ī ÒËęÎ ğōçĔħÔ ĦëŇĜ ĦĪħÕņëęÎĪŌÎ Ī ÒËęÏŇĜ »ĦæËđÕñŎÈ Ī ħōÊīġŇªÒËĘĦæêËĘ ŃęĤÊì ħĜ ħōħĨÊĪ»ËÕðŃĠËĠ »ħĔĹŎĈ êħĨ ĦĪīÎħĤ ¼ęŇñàħÎ ÊçŀËð Ħæ ħĜ ÓŇÎ ĢËĠì êħðħĜ ħŎŎĤ ĦĪħôĦìËÔ ¼ÔħðÊëōæ ħÎ

¼ĜħµËô æħÝĠħÈ ħñĔ »Ńä »ĪĪìĦêËÈħÎÓŇÎ ħōÊëÎËĘ ĪħÈ ħĘ ĢËġÔĪ ħĘ ħŎŎĤËġŇĝð »êÊìĦīŇô ¼ĤËĠì ÒËęÎ ĦĪīÔËĨ ĦĪħŎŎĜËĤ ħĜ ĦĪËġŇÜħÎ ĦĪħĤËĘħŎŎĤËÎËÎ ħĜ »Ńä ¼ĥņīô ĪæêÊçĤËÕð ħÎ ĦĪīÎ ĖħōĦæÊļËÔ »Ńä »ħñĔ êħ¹ħÈ óŎĘħŎōëŇĜĪħĨ ĦĪīÔë¹ ħĘħĜħðħĠ ħĜ ®ŎĨ Ėħ”ōĦæÊļ˔”Ô ÓŇĥŇÎêËĘħÎ ÒËĘĦæ çĤħĠħŀĪĦæ ħĘĦêËĘ ĪńļŃ¹ËĤ ħ ÔĦĪīÎ Ėħ””ōĦæÊļ˔”Ô ÓŎŇŀĦæ ħ Ę »ĦĪħ”””È ËÔ ĢæëęŇª ÊíĩŎÕñŎÈ ĦīŎĤÊīÕōħĤ ŃÎ æêÊçĤËÕð ¼ōËÔŃĘ ëÕĘħō »ħÝĨħĜ ħÎ »êħġôħĔ »ĦæÊļ ħÎ ĢËō»ëŇĜĪħĨ ħÎ ¼ĤËġŇĝð »ĦĪħȐÓŇĥŇÏŇª ’ÒËĘĦæ ¼ĘħŎŎĥŎĔħĤËä ģĠ ħōħŀħĨ ģōëÔĦêĪħ¹ »Ńä ĦĪħ””È ĦĪħÈ ħ ÕņëęÎ ¼ŀËĘŃĜ ÊĪËÈ ¼ęņêÊìĦīŇô ħ ōÊīġŇª ÓŇÎ ĦĪħĜ ¼ņī¹ ĢËÕðæêīĘ »êħðËÔêħð ħĘ ĢËōŃä īĘĦĪėŇęŀħä ĢËĠÊêĪħĨīĘĪ ¼ęŇĥņīô ®ŎĨħōħĨ ĢËŎęŇĤŃōíĐħĜħÔ ĢËō ĢħĘĦæħñĔ ħôËÎ ¼ęŇÕô ĦĪħÈ ħōÊīġŇª ħŎŎĤ ĖħōħõŇĘ ĢËĥōæËÎ Ī ĢËÕðļīĜ ĢËō ĢËôËĠëĘ ħĜ ĦĪħÈ ËÎ »ħĘĦæêÊçĤËÕð ħ ĤËĠì ĞŋħÎ ŅÎħĨ óŎĤÊêŃð Ī óŎĤçĥņīä Ī ÒħŀĪĦæ Ī ËōçŎĠ ¼ ĤËĠì ħÕŇÏÎ ÓŇĤÊīÔĦæ ¼ðËŎð ¼ĘħōĦæÊëŎÈ ÓŎŇŀĦæ ŃÔ »ļє”Ę Ğħ””È ¼ĤËō ’ÓōļŃºÎ æêÊçĤËÕð ¼ĤËĠì ģĤÊīÔËĤ ħōħĨ Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ħ””Ĝ »ħ””Ŏ””ōê˔”Ŏ””ĤÊì ’ģÎ êĦæĦçōêËō ¼ęŇġäīÔ ¼ Ňª ħ””Ę »ĦĪħ”””È ė””ņê˔”Ü ħ ōÊīġŇª ®ŎĨ ħōħĨ ËÕñŇÈ ħĘ »êËŎĤÊì » ļŃĘ ģŇŀĦæ »êŃĘ »Ńä ŃÎ ħŎŎĤ »ŃÔĪħÈ ¼ĘħŎōêħºōêËĘ »ļŃĘħÎ ģōħęÎ »æêĪÊêħÎ êħ¹ ħŎŎĤ óōêËŎĤÊì ĪËĤÊì ¼ęŇęŀħä ħĘ–žœ• ¼ŀËðħĜ æêīĘ »êËŎĤÊì æīĉðħĠ ¼ÔħÎËÎħĜ æëĘĦæ ÊçŇÔ ĢËōêËĘ ĪīÔËĩŇĜ Ī ¼ĤËōëĘīĠ »êʱħĨ Ī êīęô ĸħĠ ĪæħĠħáĠ ¼ĤËōħαłļ ěŎĠħÜ ĸħĠ Ī »æËÜħðģōæħÈĸħĈ ËÕñŇÈ »ħĤÊĪħÈ ĢĪËĠħĤ ħęŀħä ĪħÈ ËÕñŇÈ ħĘ

ĪĪêħð¼ÝĤËĠëĘ ħÎ ħĘ » ħĤÊĪħÈ ħÕðÊļÓōħęÎ ÓñŎÎ ħĜ ĢĦçÎ ĢËōŃä ħºĤĦļ Ģħ””ĘĦæ ħñĔ ĪĪêÊīä ¼ ÝĤËĠëĘ ħÎ ħĘ »ĦĪħ””È ėŇĤŃŎĝĠ ĪħĜ ÓŇÎ ëÕĠħĘ ÒËĘĦæ ħñĔ ÓðÊļĦĪËĤ Ī ¼ĥÔĪħęõŇª ħÎæêÊçĤËÕð ¼ĤËĠìĞŋħÎ ħōĦ²ņļ ŅõŇª ħÔĦĪī¯ ëÔËōì ÓęŇĜËōæ ĞËĘ ħōħĘħĤËĠì ĞËĘ ĦĪīÔËĨêËĘħÎ ëÔËōì ÓęŇĜËōæ ĞËĘ ĢËō ¼Ĥçĥņīä ĦĪīÔËĨêËĘħÎ ËōçŎĠ ŃÎ ëÔËōì ÓęŇĜËōæ Òħ”””ŀĪĦæ ¼””ġ””ðĦļ ¼””Ĥ˔”Ġì ĖĦĪĦĪÊ디ꔔҔ”ª Ī ÒÊêÊçŎÈ ħĜ ĞŋħÎ ĦĪīÎħĤ ¼ ÔħŀĪĦæ æêīĘ ĦĪÊëðĪīĥŇª ¼Õô Ī ĦĪīÔËĨêËĘħÎ ÊçõōĽŇ¹êËĘ ĢËōħĠËĘ ĢËō ĦĪī°õŇª ĪĦêħÎ ĢËōħĠËĘ ÊæĦëŇĜ ħÕŇÎĦæ »Ńä ŃÎ ĦĪħÈ ĦĪī””””””””¯ ĦĪÊĪæĪĦêħÎ êÊçĤËÕð ¼ĤËĠì » êÊì ĦīŇô ĦĪħ””È Êæħ””Ôħ””ŀ˔”à Ğħ””Ĝ ¼ĤËō ’ĦĪĪêÊīä ¼ÝĤËĠëĘ ħōÊīġŇª ŅŀħÎ ÊçōŃäĪËĤħĜ ĪĪêÊī””ä ¼ ÝĤËĠëĘ »êÊì ĦīŇô æëĘĦīŇĜ ÓðËÎ ħĘ ħōħĨ »ħĤËÔħŎŎĜËęõŎÈ ĪħÈ óōëÔ »ħÝĨħĜ ģÎ Ī ¼ ĠÊêĪħĨ Ī »ļī””Ĝ ħ Ę Ī ĢæīÜĪħĠ ÊæĪĪêÊīä ¼ÝĤËĠëĘ »ħĤ˯ĪËĤ ĞħĜ ËÕõŇĨ ħŀËð ĪīĠħĨ ĪħÈ » ÊĪæ ħÕęŇĜËōæ ĪħÈ ńīĘËÔ ËÜ ĦĪħÔĦĪīÎħĤ ¼ōĹĘħō ŃÎ »ħĘħäłæ ËÔ Ņð īŇĤħĜ ħĘæêÊçĤËÕð¼ĤËĠì ŃÎ ĦêËÎħĜ ħÕōħęŎÎêħ¹ ħōħĨ ¼ ÕĐë¹ ÊçðħĘĢŃŎĝĠ êÊī¯ ’æêīĘ ĢŃŎĝĠ ě¯ ¼ ĤËĠì ĪĪêÊīä ¼ÝĤËĠëĘ »êÊìĦīŇô ħōÊīġŇª Ëō ¼ĠÊêĪħĨ Ëō » ļīĜ óōëÔ ¼ ĤËĘĦêÊìĦīŇô Ī ħñĔ ĢÊêŃ¹ »êÊìĦīŇô »ħĤÊĪħÈ ĢËō ¼ĤËŎĠêħ¹ Ī êīġÜĪ ħĥºĤĦìĪ¼ōħĘËĘ ĪêĪīĘËÎ ħĜĢħĘĦæ »êĪĦæħĜ ËÕñŇÈ òħĤÊêÊì ĦīŇô ĪħÈ ĪĢŋħÜËÎ ĪħÈ ğÕðħÎħĠ ĦĪħÔħĤĪīÎŃĘ ħĘĦêÊçĤËÕð ħ ĤËĠì ¼ÕäĦĪħĜ æêÊçĤËÕð ģŎŇŀĦæ ħġŇÈ ħ Ę »ħĤËĠì »ËÔĦêħð ħĜ ËÔ ĦĪīÔËĨ ĦĪħŎŎĜËĤ Ī ĢËĘħŎŎĤËÎËÎ Ī Ģçĥņīä ¼ĤËĠì ħÔĦĪīÎ ĦĪħĠħÕñŎÎ »Ħæħð òħĤËĠì ĪħÈ êħĨ ŃōæÊļ Ī ħ ĠËĤ±łļ ĪĦêÊçŎÈ ¼ĠÊêÊĪħĨ óōëÔ ¼ĤËĘĦêÊì ĦīŇô ħōÊæÊêËÈ ħĜ ĢħĨ æëĘ ĢËġðËÎ ħĘ » ħĤÊĪħÈ Ī »ļī””Ĝ Ī êħĨ óŎĤËÕðæêīĘ ¼ ÔŋħĨ±łļ ħĜ óŎĘħōĦæÊļËÔ ĢħĘĦæ ģŎðĪīĤ Ī ĢħĘĦæ ħñĔ ĦêÊì ĦīŇô ĪħÎ »ŃäŃÎ òĦĪħ””È ģĥŇĨĦçōê˔””””””””””ĘħÎ Ī ĦĪÊçŇª ¼ęņíŇĨ ħ Ĝ ĦëŇĜ ĦĪħ”””ōÊìĪħ”””Đ Īħ””È »ĦĪĦêĦæ ħ”Ĝ ħÎ ľÊĪħ””Ĩ ħĤĪīġĤ ħ Πє”ōæÊļ ÊçõŎĤËĘËōçŎĠ ĦĪħÕņëĥņīäĦæ óōļīĜ Ī êħð ĪĪêÊīä ¼ÝĤËĠëĘ ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ ħĜ ÊìĪħĐ ńīĘËÔ ħōĦĪħÈ êËŎðëª ’ħōħĨ ÊçôħĘħŎŎĤÊêŃð ħ ĘħŎŎĤÊêŃð ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ ħĜ ÊìĪħĐ ħōÊīġŇª ħōÊæħĤËÕô ĪħÈ ĪîĪīĥņļ ħĜ ëÔËōì ’ħŎŎĤ ĚËęõŎÈ ÊçęŎÔħĤŃĐ Ī ģōĽÎêĦæ ħĜ ¼ ęŀħä ¼ ęŇĠĸĦì ģŎŇŁÎËÎ ħ”ōħ””Ĩ ħĜ ÊçŎĤËġŇĝð ¼ęŇĘħō ľħ” ¹ħ””Ĝ ë””Ň””ĜĪħ”Ĩ ĢÊĪħÈ ħºĤĦļ ħōħĨ ¼ĔêħĐ ėņĽÎ ÊçĤæëĘħñĔ ÓŇÎħĨ ĢËōìÊĪËŎÜ ÊçõŎĘħŎŎĤËŎĠêħ¹ ľħ¹ħĜ ĢËŎĠêħ¹ »ĪĪêÊī”””ä ¼ęŇĘħō ľħ¹ħĜ ĢÊĪħ””È ĢËôËĠëĘ »êħÎĪêĦæ »ħĤÊĪħÈ Ī ¼ĜĦçĤħĠ ĖĦĪ ħŎŎĤ ĦĪħÈ ħĘħĔêħĐ ĞŋħÎ ħōħĨ ¼ęŇĔêħĐ

¼ōħŀʱ ĢīÕñŇÎ ĢËŎĠêħ¹ » æêīĘ¼ĤËĠì ħÎ ĢËÔêłì ¼ ĘħŎŎºĤë¹ĦīŇÈ ħĘ »ħôĪĦļ ĞħÈ ğðë«ÎÓņĪħĠĦæ ËÔĦêħð ĦĪÊæ ħōħĨ ÊçĤËÕðæêīĘ »êĪīôËÎ ħĜ »æêīĘ ¼ĤËĠì ’ħŎŎ¯ ħĤËĠìĪħÈ ¼äłæĪêËÎêħðħĜ ĢËÔÊļ » êĪīôËÎ ħĜ »æêī””Ę ¼ĤËĠì ËÕñŇÈ  ħōÊæÊëęôËÈ ¼ĘħŎŎĤÊæêħ¹Ëô˪ ħĜ ĢËÕðæêīĘ »æêīĘ ¼ĤÊĪħĤËĠì » êËÎ » ËôËĠħÔ êħ¹ ħġŇÈ Ī ėŇôħÎ êħĨ ÓŎĥŎÎĦæ Êæħ””ÔŋĪ ĞħĜ ģōħęÎ ŃÎ ĦêÊçĤËÕð ¼ęŇĤËĠì ¼ęōêħä ėņêħ§Ħæ Ģçĥņīä ¼ĤËĠì ğÕñŎÎ ĢËĥōæËÎ ħĜ ħĤĪīġĤ Ģçĥņīä ¼ ĤËĠì òĦëŇĜ ĪĪêħð ¼ÝĤËĠëĘ ħ ÕŇÎĦæ ¼õŎÕðÊļĦĪËĤ ¼ ÝĤËĠëĘ ħĘ ĪĪêÊīä ¼ÝĤËĠëĘ óōĪħÈ ÓņëĘĦæ »êËęÕðĦæ ħęōêħä ģŇŀĦçŇª ¼ĥŎÎĦæ ħ Ę ĦĪħĤŋÊçĥĠ ¼Õô ėņçĤħĨ »ħºņļħĜ »ĪËĤħÎóŎĠħÈ ĦìÊĪËŎÜ ĦĪËĥŇĨêËĘħÎĢËŎęŇĤËĠì »ħÕęŇĜËōæĪħĜ Ī ĢħĘĦæ » ìËñĘ˪ħĘ »ĦĪħÈ ¼ĘħŎŎºĤë¹ ĢËĠì ĦëŇĜ ĢĦçÏōĸ ¼ÔħōħĨ ħĘ ÓņêæËĥŇª »ĪÊĪħÔ » ħęŇÎ Ī ďĜħÈ ¼ÏŇÕĘ êħðħĜ ĞħĘĦæ ìħà ħÏŇÕĘ ĪħÈ ĪīÏôËÎÓŇª ŃԐģōħęÎ ħñĔ êÊçŀËÎ ’ÊëĤÊæ ĦìËÔ êÊçŀËÎ ģŎĠħÈ ğŎĨÊëÏŎÈ »ħĘħÏŇÕĘ ĦĪīÔËĨêËĘħÎ ËÕñŇÈ īĘĦĪËÔ ĦĪīÎ ÍŇÕĘ ģōëÕôËÎ ħŎŎĤ ¼ĝōæħÎ Ī ÓðĪêæ ĢËōĦìËÔ ¼ęŇÎíà óŎĤËĘħŎŎĠÊêÊĪħĨ ó””Ŏ””ĠÊêĪħ””Ĩ ħ””Ę ĦĪħ”””È »Ë””ĥ””Îħ”Ġêħ”ÎĦĪĪæ디””Ę ħęŇôħÎ òħĠħÈ ËōËÈ ħōŃäħÎêħð ¼ĘħōĦĪħÔħĤ ’ÓōħĘĦæ ¼ðËÎ »ħŎŎĤÊæêħ¹Ëô˪ ĪħĜ ëōħð ËÕñŇÈ ŃÔ ħōĦĪħÈ êħĨ »Ńä ħōÊçŇÔ ĢËŎęŀħä æêīĘ ħĜ ħ ęŇôħÎ ÊìÊì ħęÎ ĪħȐĦĪħĤËĠì »ĪĪļħĜ ģĤÊìËĤ æêīĘ ħÎĢËōŃä ÓōħĘĦçŇª ¼ÕðħĨÊëęôËÈħÎ ħŎŎĤÊæêħ¹ Ëô˪ ¼ęŀħä ħĘ ħęÎ ĢËĘħĤŃōíĐħĜħÔ »ËôËĠħÔ ŃÔ ËôËĠħÔ ÍŇÕĘ Ī êË§Ń¹ ħĜ ÓŇĥŎÏōĦæ ëÔËōì ÓŇÎĦæ ĦĪħĥĥņīåōĦæ ħĘ »ħĤŋÊĪħĨ ĪħÈ ħęÎ ĢËō ¼ĤÊêŃð Ī¼ÝĤËĠëĘ ÓŇÎÓęŇĜËōæ ĪĪæ ħÎ ¼ÝĤËĠëĘ ĢËŎęŇĘħō ÓņìħÎĦæÊæ ¼ĤÊêŃ¹ ĪĪæ ħĘħĤËĠì ĦĪĪæëęōÊĪ ħĠħÈ ¼ĤÊêŃð ĢËōĪħÈ Ī ĦĪĪæëĘ¼õōÊĪ Ī ìÊĪËŎÜ ėŇĜ ¼ ĤËĠì ĪĪæħÔĦĪīÎ Ģħġ¹ĦæħÎ ĦĪīÕôīĘ ¼õōëÔ ¼ĤËĘħÕęŇĜËōæ ĦĪħĤŃōíĐħĜħÔ ħĜ »ļīĜ ¼ĘħŎŎĤÊêŃ¹ ¼ĥŎÎĦæ ÓņêçÎ ĢËõŎª ¼ ĤËĘħ¯ĪËĤ ħĜ »ļīĜ ¼ÕęŇĜËōæ »ħōËĤËĠ ĪħÎ ëōħð Ī ͔”ōêħ””Č ÊçõōëŇĜĪħĨ Ī ¼ĤËġ””Ňĝð ÓņëĘĦæËôËĠħÔ ¼ ĠÊêĪħĨ ¼ĤÊêŃ¹ ĦçĤħ¯êħĨ ŅŀħÎ êħĨ »ļīĜĞŋħÎ ÓņêæĦçŇª ¼ ºĤë¹ ĖħōĦæÊļËÔ ĦĪÊëęĜËġĩŎÈ Ī ħ°ŎĨ ĖĦĪ ¼ĤÊêŃð êħðħĜ ħñĔ êłì »ħ””ĤÊĪħ””È ĢËōĦĪħÈ ńīĘËÔĢħĘĦæ »æêīĘ»êÊçĤËÕð ¼ĤËĠì ħÎ æêī””Ę ËĨħĤŃĝŎĠ ħ ”Ę ĦĪī””Ô디¹ Ī˔”¯êħ”Îħ”Ĝ ’ĢħĘĦæ ħñĔ ëÔ ¼ĤËĘĦêÊìĦīŇô ħ ŎŎĤ ĦĪħÈ ħÎæêÊçĤËÕð¼ĤËĠì ħōÊīġŇª »ħñĔ ėŀħä ģōëÕĠħĘ ĢËō ėŀħä ģōëÔêłì »êËōæ æêÊçĤËÕð¼ĤËĠì ¼ĤÊīÔËĤĦĪħÎ ÒËĘĦçŇª

ģÔëºņī¹ħĜ ĢçĤħĠħŀĪĦæ¼ęņêĪīÕĝĘ¼ĤĦĪËä ¼ĤËġŇĝð¼ęŀħä

êīª ÚĦêħĐ

Ī ÒËęÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤÊæêħð ħĘ ĦĪÊæ ĦĪħÔĦĪÊæ ¼¥ŎÔĦìŃª ¼ĠŋĦĪ óōĪħÈ »ĦĪħ””ÎÊæ »ËġŇĨ »êĪī””ª ÚĦêħ”Đ ¼ęŇĤËęŀħä ĢËÕðæêīĘ ¼ęŀħä ħĘ ĢĦêĪħ¹¼ęņêĪīÕĝĘ ĢĦĪËäĪ ëŎÏĥôłļ »ÊĪæ ħĜ±łļ ĢËŎôħĘËĕŎðŃĠħōŃÎ êħĨ ĢĽÎĦæ ģÔĪħĘêħð ¼ĤËĘħęÔīĜ ±łļ ħĜ ėŇÔËĘv ¼ÔĪ çŎĈħð ËÕðŃĠËĠ ¼ĤËÕðæêīĘ ĢËō ÒŋħĨ±łļ¼ĤËÕðæêīĘ ĞëÔ ¼ęŇÕðħĨ ĞĦæĦçŇĜ ìËð êĪīôËÎ ìËð ħĘ »ĦĪħ””Ĝ ĦìÊĪËŎÜ ħ””ÔÊĪ ħōħĨ ĞĦçÏŇĜ Êæêī””Ę ĦëōħČ ¼ęŇĥņīô ħĜ Ħêłì Ħ甔ĤĦĪħ””È ğōæËô »ĦæÊļ ħōŃÎ ĢËÔє””””””””””””Î »ĪÊĪħÔħÎ ğĤÊīÔËĤ ħĘ ğŇŁÎ ħĘ ÓŇÎħĤ ĦçĤĦĪħÈ îħÎ ĞħęÏðËÎ æëĘĦçġÕðħĨ ÊæĦçŇĜ ĞħĘĦìËð ėŇÔËĘ ĦêËōæ Ī ĦĪËĠħĤ »ĪĦì êħðħĜ ğ¯ËĔ »ĦĪħÈ ŃÎ ĦĪħÕņļħ¹Ħæ ¼ôħĘĦêËĘŃĨ Ī ĦĪħ””Ôħ””ĤĪ˔”Ĩ є”Î Ğì˔””ðģ””Ġħ””Ę ĦĪÊçŇĜ ĞŃä ¼ĤËĘħĤËĠìĪËĨ

¼ĤËðëªêħÎ Ī ĢËÕðæêīĘ »êĦĪËĠħÜ ĞħęÎ ¼ĤËġŇĝð »êËô »êÊī”””Î ¼””Ĥ˔”ōÊìĦê˔”ô»ħ””””Îêłì ËĕŎðŃĠ ħĜ ģÔëºņī¹ ħōÊīĤËŎŇª ËĕŎðŃĠ ¼ęņêĪīÕĝĘ Ī êħ””Ĥī””Ĩ ħ””Ĝ ħęņêŃÜ ËÕðŃĠËĠ ħōŃÎ ħōħĨ »Ńä ħÎ ÒħÏōËÔ ¼ĤËġŇĝð ¼ęŀħäv ÓŇŀĦæ çŎĈħð ħĜ ĢçĤħĠħŀĪĦæ ¼ęņêĪīÕĝĘ ¼ĤĦĪËä ħġŇÈ ĦçĤħ¯êħĨ ÊçĥÔëºņī¹ »êÊī””Î ĪīÎ ¼ðêËĐ ¼ĤËĠì ħÎ ĢËĠħĘħÔëŇñĤŃĘ ¼ĤËġŇĝð ¼ęŀħä ģĤÊìĦæ ĢËÕôŃä ĖĦĪ ģĤÊìËĤ ¼ôËÎ ħÎ ¼ðêËĐ ĢËōĪīĠħĨ ĪīÎ ĢËĠļīðêħð »ËºŇÜ ģĠ ŃÎ ĞŋħÎ ĢĪīÏÕõŎĤÊæ ¸ĤĦçŇÎ ĦêĦĪËĠħÜ ĪħÈ ħĘ ħĜ ĢËŎņī¹ ľĦæ ħ””””””””””””””Î Ī uÒë¹Ħæ ĢËĘħŎŎĤÊêŃ¹ Ħìêħ””””Îħ””ō˔”ª ˔”Õ””ðє”Ġ˔”ĠĪħ”””È ¼ĤĪī¯ĦīņļħÎ »ĦĪËĠ ħĜ ħĘ ĦĪħÕņêËõōËĤ »êĦĪĦëŎÎ ħÔëŇñĤŃĘ ĦĪħô ĪĪæ ĪħÈ ħĜ ÒËę°ŎĨ Ī ĦĪËġŇÜħÎ ŃÎ ¼ôŃä »êĪīª ÚĦêħĐ çŎĈħð ÒËĘËĤ ĢËōëŎÎ ħĜ ĢËōêħÜħô ËÕðŃĠËĠv ÓŇŀĦæ ĪīÏôŃåŇª »ĦêħĐħð ĞħÈ êĦæħ””ÎĦæÊļ ŃÎ ¼õŎĤËĘħÔëŇñĤŃĘ ¼ŀŃĨ ¼ĠÊêËÈ Ī uĦĪĦçĤÊļħ¹ ħĘħęŀħä »êËŎôĪ »ĦæÊļ ħĘ »ĦĪħ””ÎÊæ »Ħ±ËĠËÈ »êĪīª ÚĦêħĐ ¼ĤËÔŋĪ »ħÎêłì ħĜ ĢÊĪħÈ »ħĘħªĪë¹ Ī ĦĪīÕñåęņļ ĢËŎÔëŇñĤŃĘ ÊçĤËĩŎÜ ÊæĦĪħÈ ¼ŀĪħĨ ħĜ ħŀËð Ėħō »ĦĪËĠ ¼ġņêħĨ ħĜ óŎęŇÔëŇñ”””””””””ĤŃĘ ĪīÎ ĢħåÏęņļ ĢËÕðæêīĘ ħĜ ħĘ æ디ĘĦĪħ””Ĝ ¼ðËÎ ĪÊ디ÎĪ˔”Ĥ êËŎĥõŇª ¼ĤËōêħÜħô ËÕðŃĠËĠ ħÎ Ħ²ŇĠ

ŃÎËñäĦļ ħĜħĨ ĪħÈ ħĘ ğŀËáôŃäêłì ħÎ ĞĪ˯ ĦĪħęōíĤħĜğĤÊīÕÎ ħĘ »ĦĪħÈ »ìËĤËô ĪÓņĪħęÎ êĪīôËμĤËÕðæêīĘ ħōħĨĢËĠÊĪËÈ ¼ęŇÔŋĪ ĞħĘĦæ ħĘ »ħŎōìÊīõŇª ĪħÈv ¼õŎÔĪ ħÎ ħōŃÎ ĪīÎ ħĥņīŇÎ êłì ÊëĘ ħġŇÈ ħĜ ¼ð˪īð ėŇĜħ¹ ğ””ĤÊìĦæ ¼ÕñōīŇª

ÊçõŎÔËęĤËĠħĨ ħĜ Ī ÒËĘĦæ ËĕŎðŃĠ ħĜ ŃÎ ĢËōêħÜħô »ħĘħĤÊæêħð »êËĘŃĨ ÒËĘĦçðËÎ ŃÎ ĢËġĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ħĜ î˔”Î ĦĪħĕôħĈ ħÎ ĪÊ디ÎĪ˔”Ĥ ÒËĘĦæ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ŃÎ ¼ĥÔËĨ ħĠêËÝĠħĘħō ģĠ ÊçŎÕðÊļ ħĜ ÓŇŀĦæ Ī Ī ĞħęÎ ĒÊëŎĈ ¼ĤËÕðæêīĘ ¼ĤÊæêħð

¼ĘħōĦīŇôħÎ ħŀËð —š »ĦĪ˔”””””””””Ġ ľħ””¹ħ””Ĝ ħ””ōħ””Ĩ »ê˔””ĘĪ˔””ĨĽ””ªĪĽ””¯ îêËĐ ¼ºĤËÎĪËĤħÎ »²Ňϔ”””””””ŎĤÊêŃ¹ ĢËōêħÜħô ËÕðŃĠËĠ ¼””ę””ņêÊ甔ōæ ħ””Ĝ »êĪī”””ªÚĦêħ”””Đ ħĜ îËÎ ŃðËÈ »ħĠËĤ±łļ ľħ¹ħĜ ÊçÔħÏōËÔ ĢËÕðæêīĘ ¼ęŀħä ¼ĥÔëºņī¹ »êĪīÕĝĘ

ŌŀĪçÎħĈ ģŎÏņļŃÔŃĐ

 ¼ĤËġŇĝð »êËô

¼Ġĸħð êħĠīĈ ĢÊĪËĘ ¼ ĤËġŇĝð

¼ĘħōĪĪ²ŇĠ »æêīĘ »ËĕŎðŃĠ »ĪĪ²ŇĠ ÒħÏōËÔħÎ ħĥÔĪħĘêħð Ī »ìËĤËô ħĜ Ľª »Ń””Ĩħ””Î ÊæĪĪæ디”””ÎÊļ¼” ŀ˔”ð—• ħ””Ĝ ËĤÊīÔ ħÎ ¼ªĪë¹ ģōçĤħ¯ ¼ĥÔĪħĘêĦæ ĢËĘĦêĪīĥð ¼ÔħōīŎĤÊīÔ ĦêħĤīĨ ĞħÈ ÊçĤËÕðæêīĘ »ĦĪĦêĦæ ħĜ Ī ÓŇĥņìħÏÎ »ŃäŃÎ ĦêĪħ””¹ êËÝĘħō ¼ĘħōħºŇª ÒËęÎ êħÎħÕðĦæ ģōêÊæ˹ËÈ ĢÊĪīĠħĨ ĖĦĪ Ħê˔”ōæ ¼””ĤĪī””Ï””Õ””ðĪêæ Ī ģ”””ōļħ”””ªÊļò˔””ª ¼ĤËÕðæêīĘ ħĜ »æêīĘ ¼ęŇÔŋħðĦæ ¼ęŇäħōËÎ »æêīĘ »ËĕŎðŃĠ êĪīôËÎ ¼ĤËĘħ¯ê˪ ĦĪĦĪĪļĞħĜ Ī ĦĪÊêçŇª »êłì ĢĪīÎħĤ òħÏŇÎóŎĤËÕðæêīĘ »ëÔ ¼ŀËð çĤħ¯ »ĦĪËĠħĜ ħōŃÎêħĨ Ī ėōìīĠ ¼ŀË¥ŎÕñŎĐ ģōçĤħ¯ ÊæĪĪæëÎÊļ »ËĕŎðŃĠ êħðħĜ ¼ÕñĤÊì »ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ĢËĠīºŇÎ Ī ĦĪÊëĘìËð »æêī”””””””””””Ę ¼ÕðËÈ êħðħĜ ĦĪËĤÊæ ĢËōêłì »êħºōêËĘ ĢËĠħĘĦĪħÔħĤ »ËĕŎðŃĠ ¼ÔħōËðħĘ ģōëÔĪÊëðËĤ ħĜ ėŇĘħō çŎĈħð »æêī”””Ę »ËĕŎðŃĠ »êÊī”””Î »êËô »ĪīÏęōÊæ ħĜ ħĘ ħŎōêīª ÚĦêħĐ ħĜ Ī ħ””Ôŋħ””Ĩ±łļ ¼ĤËÕðæêīĘ »ħĥð ÊæêËęĠËĘ Ģħðħà ËÕðŃĠËĠ ÒħĠíä ħÎ Ī ĦĪĪçĥņīä »ËĕŎðŃĠ ¼””ðêĦæ »ËĕŎðŃĠ ¼ĤËĘħČËĤŃĔ ¼ōĪīÔĪħĘêħð »ËĕŎðŃĠ »ŃęĤÊì ħĜ ËÕñŇÈ Ī ĦīōĽÎ ħōĦĪħĥÔĪ ħĤÊĪ ¼ęōêħä ĢÊêËÔ »êĪīª ÚĦêħĐ çŎĈħð ËÕðŃĠËĠ
—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ±

ȉȇȇȏ țȈȋȐȢNjƯŽȚ  ȉȇȇȏȈȈȈȏ NJƁȤƾƄŽȚ 

 

ȴƾƄŴȢȤǞżǛƸƴŻȚ ǀžǞƳŲ ȔƾƬƲŽȚ ǏƴƆž ȷǍƱżȜȔȚNjŮǀƵƳƇž

ĢĹĈÊ NjƵŲȚ ȋ ǟŸǍž ȴƾǤȶȤ ȴƾƭƇŻ Ȋ ǟŸǍž ȴƾǤȶȤ ȴƾſNjŸ ȉ ǟŸǍž ȴƾǤȶȤ ȴƾŲǍŴ Ȉ ǛƷƸƴŸ ǠŸNjƓȚ ǟŽȚ ǠŸǍžȴƾǤȶȤǍƵż ȏ ǠŸǍž ȴƾǤȶȤ ȵȢȤȶ Ȏ ǠŸǍžȴƾǤȶȤȵǍƵűȍ ǠŸǍž ȴƾǤȶȤ ǀƇƸƃǧ Ȍ ǠŸǍžȴƾǤȶȤ NjƵƇž ȦƾƃŸ ǝƴƸƬź Ȉȉ ǠŸǍž ȴƾǤȶȤ ƿƶƁȥ ȈȈ ǠŸǍž ȴƾǤȶȤ ǝƇƳŵ Ȉȇ ǠŸǍž ȴƾǤȶȤ ǝƉƵŵ Ȑ ǜƉŲ ǠŸǍž ȴƾǤȶȤ ǠźǞƄƓȚ ǀŰȤȶǛƀȤƾƃƄŸƾŮ ǚƸƆƉů ǛƳžȚǎŽȚ ƾƃŽƾŶȉȇȇȏțȈȋȐ ǀƵŻǍƓȚ ǝƸǣȚNjƃŽȚ ȷǞŸNjŽȚ ǏƁȶ ȤƾƄŴ ǝƴƫƸź ǠŸNjƓȚ ȳƾŻȚ ǀƸůǞŸNjŽȚ ǀŻȤȶ ǜž ƞƃůȶ ȷǞŸNjŽȚ ǗƁȤƾƫž ǛƳƴƸƵƎȶ ǝƵŴƾŮ ȸǍƱżȈȍ ǀƯŶƾƲžȈȈȎȋȈ ǛŻǍƓȚȤƾƲƯŽȚ ƞƄƱƸƇǧǠź ǍƪƶŽƾŮ ƾſǾŸȚ ǛƳưƸƴƃů ǟƬƄŻȚǀƸƴŸ Ȇ ƾƸŽƾŲǀžƾŻǽȚ ǚƇž ǠŽǞƷƆž ǛƳſȚ ǛƳƸŽȚ ǀƴŴǍƓȚ ǜž ȲƾŴȤȚ ȶȚ ǛżȤǞƬŲ ȳNjŸ NjƶŸȶȉȇȇȏ ȈȉȊ ȳǞƁ ljƃǧ ǀƵƳƤȚ ȵnjƀ ȳƾžȚ ȤǞƬƇƴŽ ƞƄƸƴƇž ƞƄƸžǞƁ ȲǞǧǽȚ ǘźȶ ǛƳƲƇŮ ƾƸŮƾƸŹȶ ƾƶƴŸ ǝƯźȚǍƓȚ ȸǍƆƄŴƾſǞſƾŻ ǛƳƶŸ țǞƶƁ êæËĔ ģİçĜÊ ĭáĠ îËÏĈ ĭüËĕĜÊ

ǀƯƭƲŽȚ ȩǍŸ ȳȉȐȆȍ ǀƯƭƲŽȚ ȲǞŶȜȢƾƉŽȚ ǀƴƇžȉȳȈȋȏ ǀŲƾƉž ȯƾǧȶǽȚ ȤƾƄžȚǀƉƵų ȳȌ

 —••Ì˜——›ĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••Ì˜—˜˜ĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ

»êÊæ˹ËÈ

»êÊæ˹ËÈ

ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ħĜ —••Ì˜——› ĦêËĠ± »ÊĪÊæ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤçġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĜ —••Ì˜—˜˜ ĦêËĠ± » ÊĪÊæ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤçġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĘ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæ ĞħÈ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ ħĘ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæ ĞħÈ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦæ––• ĦêËĠ±¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜģôħÎĪËĨ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦæ––– ĦêËĠ±¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜģôħÎĪËĨ ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħÎ ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħÎ ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħ ĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

¼ōËÎìłëŎª

ȉȇȇȏțȋ ȢNjƯŽȚ   ȸǍƱżȜȔȚNjŮǀƵƳƇž ĢĹĈÊ ȉȇȇȏȈȈ ȉȊ NJƁȤƾƄŽȚ   ǀŽȥȘ ǜƵƬƄƓȚȉȇȇȏȋȉȊ ǠźȉȇȇȏțȋȢNjƯŽ ȸǍƱż ȜȔȚNjŮ ǀƵƳƇž ǜž ȤȢƾƫŽȚ ǛƳƑȚ ǟƴŸ ƾƱƭŸ Ȭƾƃů ȵƾſȢȚ ȯǞǧǞƓȚȶ ȸǍƱż ȔƾƬŻ ȜȢƾƉŽȚ ǀƴƇž Ǡź ǕŻȚǞŽȚȶ ȸǍƱżȈȍ ȳȊȉȏȐ ǛŻǍƓȚ ǙƴƓȚ ȬǞƸƪŽȚ ǀžƾƲƓȚ ǀƸƶƴƯŽȚ ȜNjƁȚǎƓȚ Ǡź ȔȚǍƪŽƾŮ ƿŹȚǍŽȚȲǞƫŲȳNjƯŽǙŽȣȶ ƾžǞƁ ǍƪŸ ǀƉƵų ȜNjƓ ǀƸƶƴƯŽȚ ȜNjƁȚǎƓƾŮ ȜȔȚNjŮ ǀƵƳƇž ǀƯűȚǍž ȔȚǍƪŽƾŮ ƞƃŹȚǍŽȚ ǟƴƯź ȤǞżnjƓȚ ȜNjƓȜNjƁȚǎƓȚNjƁNjƢ ȤǍƲů ǀƸƴŸȉȇȇȏ ȏȈȋ NJƁȤƾƄŮ ȜȤNjƲƓȚ ǀƵƸƲŽȚ ǜž ȅȈȇ ǀƸſǞſƾƲŽȚ ȝƾƶƸžƾƄŽȚ ǛƷƯž ƞƃƫƇƄƉž ȚǍƷŷȈȉ ǀŸƾƉŽȚ ȳƾƢ Ǡź ȸǍƱż ǀŽƾŲǽȚ ȸǍƆƄŴ ȤǞżnjƓȚȜNjƓȚ ȔƾƷƄſȚ NjƶŸȶ ȔƾżǍƪŽȚ ǜž ȚǞſǞƳƁ ǛŽ ȴȚ ȤƾƶƁȢǜƁǾž ǀŰǾŰȊȇȇȇȇȇȇ ǀưŽƾƃŽȚ ǀƸƵŴȤ ǀƴƭŸ ȳǞƁ ȯȢƾǧ ȚȣȚȶ ȸǍƄƪƓȚ ǟƴŸ ǀƸŽǽNjŽȚȶ ȚNjƲſ ǕźNjŽȚȴȚ ǛƴƯŽȚ Ǖž ȲǞǧǾŽƾƲźȶ ǀƸƯƭƲŽȚ ǙŽnjŽȚNjŸǞžǀƸƴƁȸnjŽȚȳǞƸŽȚȴǞƳƸź êæËĔ ģİçĜÊĭáĠ îËÏĈ ğĘËáĜÊ

¼ĤĪīÎ ėōÊæ ħĜ »ħĤŃÎ ħÎ ĦĪħĤËōļīĘ » ģōêħÈ

¼ōËÎìłëŎª ģōëÕĤÊīÜ êŃÕĘæ ĪĪæêħĨ»ħÕðÊļËÈ ĢĹŎô ĪËĐħÕñĠĢËġðīĈ

ħÎ Ī ģōħĘĦæ ëĘħÎ īÎħÈ ÊĪæ Ī²ņêæ ĢħĠħÔģōÊīŎĨ ÓŇÎħĨ¼ôħ¹¼ęņ±łļ ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ¼ĤÊêħÏĤËĠêħĐ ĢËŎĠêħ¹ »ĦêħÕōħÎ

ĢīÏĤĪ

êËĘçĥņīä»ĪËĤ ħÎ ĞħŎŇð ¼ČËĤŃĔ ËŎĐÊë¹īÜ ¼ôħÎ êĸħĘ »ĦæêĦĪêħª »²ŇĜŃĘ ¼ęŇÜËÎ »ħºĥŎðīĤ ŃÎ ĦĪħÕŇĥņļħºŎÎ ĦĪħŎōìłæ ėŇðħĘêħĨ ĦĪīÏĤĪ îËġĨħÔ ģōçŇáĠ ĢÊĪêËĘ

 •œœ•–žœ™œ› ¼ĝōËÎŃĠĦêËĠ± ħÎÒËęÎ »çĤĦīōħª ĢËō ŃðËÈ»ħĠËĤ±łļ¼ĤËŎĠêħ¹ ĞħĘħō ¼ ČËĤŃĔ êĸħĘ ¼ęŎĥĘħÔ »ËºĤËġōħª ħĜ çġàÊ ħ ĝĜÊçÏĈ çġáĠ êËĘçĥņīä ¼ęŇÜËÎ ŃÎ ĦĪħÕŇĥņļħºŎÎ ËÎ ĦĪħÕņìłçōĦæ ėŇðħĘ êħĨ ĦĪīÏĤĪ ĢËĘħŎôŃäħĤ »êËęŎô ¼ôħÎ ŃðËÈ »ħĠËĤ±łļ ¼ĤËŎĠêħ¹ »ħºĥŎðīĤ —••ďõĘ–˜• ĦêËĠ± ¼ĤËġŇĝð¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —•• –– —˜êÊĪêħÎ 

»êÊæ˹ËÈ

»ËŎĤË«ĠŃĘ »ĪÊêçŇ«ņļ »êħÎĦīņļħÎ ljŽƾǧ ħġà ¼ĝĈ ħġàëġĈ ħĜħªħμđõĘ »êËĘÊĪÊæ »ħĘĦêËĘ »ÊļĦêħð ÊĪĦļ »ĪÊêçŇ«ņļ »êħÎĦīņļħÎ ljŽƾǧ çġàÊ ďðīō »±æ ħĜ ħĜħªħÎ ¼đôħĘ »ĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ »ħĘĦêËĘ »ÊļĦêħð ĞĦæìīð »ËŎĤË«ĠŃĘ –˜• ĦêËĠ± »ÊĪÊæ ħĜħªħÎ ¼đôħĘ »êËĘÊĪÊæ»±æħĜ ħĜħªħÎ ¼đôħĘ »ĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ħĜħªħÎ ¼đõĘ »ÊĪÊæ ÊçōËŎÔ ħĘ ĦĪĪæëĘêËĠŃÔš¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ ¼ō˹æÊæ ħĜ —••ďõĘ ŃÎ ¼ōËÎĦêËĘɞNjƯƫž ĪĪæ ¼ĤËĤÊæ Ī ¼ĤæëĘÓðĪêæ»êËĘêħλêËμĤçĤË«ðħ¯ ŃÎ ÒËĘĦæ ĪĪæêħĨ ¼ĥÔĪħęņļ ¼ ŇªħÎ ħÔħ¹êĦì —Ğ——œ˜š ĦêËĠ±¼ęŀīĠ êħðħĜ ĪÊëęÕðĪêæ»êĸħÔ ĦĪĪæëĘħĤ ŅÜħÏŇÜ ÓñōīŇª ĖĦĪ ¼ĤËĘħĘêħÈ ĞĦĪĪæ ¼ĤħōĸĞŋħÎ ħĘħĤħōĸ ˹æÊæ ĦêËōæËĤ ¼ĤĪīÏŇÜħÕõŎĤ ģņīô »±æ ħĜ ħĜħªħÎ ¼đõĘ »ĪÊëĘêħðħĜÊĪÊæ »ĦĪħÈêħÎħĜ ¼ÕðħÎħĠ ħÎ ĦĪħ””Ĥʱłļ ¼ōŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļ ĪĪæ »Ëºņļ ħĜ »ĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈ ħÎ ÊçōêËōĽÎ ¼ĤËōħÎħĜêħð » ž ëŇĠ²ÔËĘ —••–——™ »êÊĪêħÎ ħĜ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ħĜ ¼ĤĪīÎĦæËĠËÈ ÓŇĥŎÎĦæ ÓōĦæËĠËÈËĤ ħÎ ħĘÊĪÊæ ˹æÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ģŎĠÊ ěŎĈËġðÊ ŌŀĪçÏĈ êĦĪæÊæ

çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

 —••Ì˜—˜™ĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••Ì˜—˜›ĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••Ì˜——œĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ

»êÊæ˹ËÈ

»êÊæ˹ËÈ

»êÊæ˹ËÈ

ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇȼŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ħĜ —••Ì˜—˜™ ĦêËĠ± »ÊĪÊæ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤçġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĜ —••Ì˜—˜› ĦêËĠ± » ÊĪÊæ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤçġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĜ —••Ì˜——œ ĦêËĠ± »ÊĪÊæ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤçġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĘ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæ ĞħÈ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪĪæëĘêËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ ħĘ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæ ĞħÈ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ ħĘ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæ ĞħÈ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦæ–?œ™ ĦêËĠ±¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜģôħÎĪËĨ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦ朚 ĦêËĠ±¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜģôħÎĪËĨ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦ昝 ĦêËĠ±¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜģôħÎĪËĨ ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħÎ ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħÎ ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħ Î ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

—••Ì˜——™ĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••Ì˜——šĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••Ì˜——ĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ

»êÊæ˹ËÈ

»êÊæ˹ËÈ

»êÊæ˹ËÈ

ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ħĜ —••Ì˜——™ ĦêËĠ± » ÊĪÊæ ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤ çġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĜ —••Ì˜——š ĦêËĠ± » ÊĪÊæ ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤ çġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĜ —••Ì˜—— ĦêËĠ± »ÊĪÊæ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤçġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĘ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæ ĞħÈ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ ħĘ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæ ĞħÈ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ ħĘ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæ ĞħÈ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦæ–•• ĦêËĠ±¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜģôħÎĪËĨ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦæ™™˜ ĦêËĠ±¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜģôħÎĪËĨ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦæ™™™ ĦêËĠ±¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜģôħÎĪËĨ ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħÎ ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħÎ ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħ Î ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħ ĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

 —••Ì˜—˜šĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••Ì˜—˜•ĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••Ì˜——žĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ

»êÊæ˹ËÈ

»êÊæ˹ËÈ

»êÊæ˹ËÈ

ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ħĜ —••Ì˜—˜š ĦêËĠ± »ÊĪÊæ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤçġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĜ —••Ì˜—˜• ĦêËĠ± » ÊĪÊæ ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤ çġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĜ —••Ì˜——ž ĦêËĠ± »ÊĪÊæ ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤ çġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĘ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæ ĞħÈ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħ ō˹æÊæĞħÈ ĞĦæêħÎħĜĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ ħĘ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæ ĞħÈ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦæž• ĦêËĠ±¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜģôħÎĪËĨ ħŎŎôħÎĪËĨĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦæ–?—•™ ĦêËĠ± ¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜ ģôħÎĪËĨ ħĘ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦ昛 ĦêËĠ±¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜģôħÎĪËĨ ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ĢËô˪ Ī ¼ĥŎÎæÊæŃÎ ĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜ ĢħĘĦæÊĪÊæ ËÕñŇÈĢë¹ËĤêĦīŇĜ »æīð ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħÎ ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħÎ ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ĢÊæêËōĽÎ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħ Î ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ ħÎ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħ ĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

 —••Ì˜—˜—ĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••Ì˜—˜ĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••Ì˜—˜–ĦêËĠ± ˜¼ĤËġŇĝð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ —••––—˜ êÊĪêħÎ ħŎĤËġŎĝñĜÊГÊçÎ ħġęáĠ

»êÊæ˹ËÈ

»êÊæ˹ËÈ

»êÊæ˹ËÈ

ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ħõÈËĈ ™ Ī ħÏŎÏà˜ĪȰȢƾǧ— Ī ħĝĜÊçÏĈ ĹĠ çġáĠĹĠ »æËĨ– ĢÊĪÊëĘêħðħĜ ÊĪÊæ ŃÎ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ ljŽƾǧ ħġà ãŇô › Ī ĢËġŎĝð çŎĉð çġàÊš ¼ÝĤìëÏĜÊ çġàÊ ãŇô ¼ĤË°Ę Ī ĢÊļīĘ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ Ī ģñà çŎð çġáĠ ãŇô ģōëñĤ ž ÓĉĐêĚËġܝ ëġĈ çŎĉðģñàãŇô ëđĉÜœ¼ĤÊíĥñęĜÊ –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• –š Ī ěŎĈËġðÊ–™ Ī ÞËÕĐ ÚËà ¼ĤÊļīĘ çġàÊ–˜ Ī ËČÀ ÍĜËČ–— Ī »êīĤ–– Ī ēŎĐīÔ–• ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ĦêËōæËĤ ĢËÔËÕñŇÈ ¼ ŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ÞËÕđĜÊçÏĈ ÍĜËČ ¼ĤÊļīĘ ģŎĠÀ çġáĠ–› Ī ĚËġĘ ħĜ —••Ì˜—˜— ĦêËĠ± »ÊĪÊæ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤçġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĜ —••Ì˜—˜ ĦêËĠ± » ÊĪÊæ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤçġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĜ —••Ì˜—˜– ĦêËĠ± »ÊĪÊæ ¼ĤËĘħôħÎĪËĨ Ī ĦæÊì çŎđà îêīĤ çġáĠ ĢÊêËĘÊĪÊæ ħĘ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæ ĞħÈ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ ħĘ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæ ĞħÈ ĞĦæêħÎħĜ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ ĦĪīÔËĨ ÊçŎŇÔ ĦĪ ħō˹æÊæĞħÈ ĞĦæêħÎħĜĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ĢËÔêħð ħĜ —••––™ »êÊĪêħÎ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦ杞 ĦêËĠ±¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜģôħÎĪËĨ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōìħ¹êĦæ—•š ĦêËĠ±¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜģôħÎĪËĨ »æīð ħŎŎôħÎĪËĨ ĪħÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ģōí¹êĦ杙 ĦêËĠ± ¼ęŀīĠ ħĜ ÊçĤËÕŀħ¹ħĜ ģôħÎĪËĨ ħĘ ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ĢÊæêËōĽÎ ĢËô˪ Ī¼ĥŎÎæÊæ ŃÎĢËÕĤæëĘ ÓõŇĩºĤËÎ ŃΠ˹æÊæ ħĜĢħĘĦæÊĪÊæËÕñŇÈ Ģë¹ËĤêĦīŇĜ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħÎ ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħÎ ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ħÎ ¼ĥÕôłëĐ ħ Î ËĤ êħ¹ħÈ ÓŇÎĪËŎô êħ¹ħÈ ¼ĤæëęôħÎÊæ ħÎ ħŎŎôħÎŃĘ ĪħÈ ¼ĥÕõŇĨħĤ ħÎ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ ¼ŇªħÎ ħðħĘêħĨ ÊçĤËÔêħðħÎ »ħĘħäëĤ ¼ĤæëęôħÎÊæ ĢËô˪ Ī ÊëęôËÈ ¼ĤæëĘæËōì »ħºņļ êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħ ĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êĦíņê˪ ¼ ņëĘ Ī ¼ō˹æÊæ ¼ĤĪī°ŇÔ ħĘÊĪÊæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæêħĨ »ŃÕðħÈ ħĥÔë¹ Ī »ħĘħęõª êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ êÊæ˹ËÈ Ī ĦĪħĤæëęĤĪĪļ ħĜ ĖĦĪ ĦêËōæËĤ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ĢËÕŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô »ĦĪħÈêħÎħĜ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ »Ħ²ōŃ¹ Ī»çĤħęŀħĠ ĖĦļħ¹ »êËÕäīĠ »ĦĪÊëęÕðÊļ Óõª ĦĪīÔËĨ ÊçōêĦĪæÊæ»ĦĪĦêħĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ħĤʱłê »ŃäĪËĤ »ħĠËĤ±łļĪĪæ»ħºņļħĜ ĢËÔĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈħÎÊêæêËōĽÎ ĦĪħÈêħÎħĜ ĢŃĘ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ ĞħÈ ĞĦæêħÎ ħĜ —••–—™ ¼ÔĪħęņļ ¼ĥŎÎæÊæ »±łļ ¼ĤËōħÎħĜêħð ħĜ ĢËÕĤīÎ ĦæËĠËÈ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ êËōæËĤ ħÎĢËÕĐËĠ ħÎ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÎæÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÕōËðËō »êħĥņīĤ ¼ĤæêËĤ ĢËōĦĪħō˹æÊæ ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī ĢËĘËĠħĥÎ ¼ŇªħÎ ÊëęôËÈ Ī çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

çŎĉð ħġà çĠËáĜÊçÏĈ ğôËĨ êĦĪæÊæ

ĒÊëŎĈ ¼ÔħĠīęà Ī Ģ±ĦīŇÎ ŃÎ ħ¯ĪīĠ ĦĪħÕņĽÎĦæ ĢË°ĘĦëōħĔ ŃðËÈ w ĢËĘħñĤʱËÈ

Ê甔ōê˔”ōĽ””Î ĒÊ디”Ŏ”””Ĉ¼””Ôħ””Ġī””ę””à ŃÎ ĦĪħ”””Ô˔””ę”””Î Ėħ””ōħ””º””Ĥ˔”Ġêħ””Đ ħĘ »ħĤËĤ±ĦīŇÎ ĪħÈ ¼ĤæëęōëņæĪ˯ ĦĪħĤËĘħŎō²ŎÔĪçĤīÔ ĦêËĘ ¼ĠËÝĤħÈ ħĜ ËĨĦĪêħĨ ĢĪÊê±ī”””Ę ĢËŎĤËĘĦæëŇĠ ¼Ęħōħ¯ĪīĠ »ĦĪħ” ĥ””ōĽ””Î »ê˔”ōĽ””Î Ī ĢËĤ±ĦīŇÎ ŃÎ æëĘêĦæ ¼ôħĤ˺ĤËĠ ħĘ »ħĤË°ĘĦëōħĔ ĪħÈ Ī ĢÊĪÊêçĔŋħÔ Ī ľË𠘚 ħÔŃÕõōħ¹ ĢËŎĤħĠħ”Ô ħŎŎĤ ĢËōīņ²Î ¼ĘħōĦĪ˯êħð ®ŎĨ ¼Ġĸ ŌŀĪçÎħĈ ĦĪħōĦêËÏĠħĜ ¼”””ÔĦêÊìĦĪ ¼ĤçĤËōħ¹Êļ »ê˔”Ę²””ņĪÊļ ĒÊëŎĈ ¼ÔħōŋħĠŃĘ »ê˔”ÎĪê˔”ĘĪê˔”Ę ħĘ »ħōħ¯ĪīĠ Īħ” Èv ‘çĤËōħºōÊļ ĦêËĥōæ êÊìħĨ –š• ĦĪÊêçŇĜ »êËōĽÎ ˜˜ »ĽÎ ¼ĤæëęĤËäêħÔ ħĜ ħºÜ ėŇŀÊçĥĠ êħĨ ŃÎ ħĤ˺ĤËĠ êËĥōæ êÊìħĨ ħĜ ¼Ĥæ디”””””ĘŃŎäħÎ ¼ĘħÈ ħ””Ę uħōÊæħĤËĤ± ĪħÈ »ŃÕðħÈ Ê甔”””ôĦĪħ”””””λĦ±Ë””””””Ġ˔”””””È ¼ºĤħĨËĠħĨ ħÎ Ģ˔”ōħ” Ęħ””ÔĦêÊìĦĪv ħĜ ĒÊëŎĈ ¼ĤÊëōìĦĪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ľħ¹ħĜ »êËĘĪËĨ ¼ĤæëęôħęõŇª ŃÎ ħōÊçŀĪħĨ »Ëºņļ ħĜ ħĤËĤ±ĦīŇÎ ĪħÈ ŃÎ ëÔËōì Ī ¼””ōÊêÊæ »ìêħ””Ĕ Ī ħáĥĠ ¼ĤÊçŇª uŅÜħÕõŎĤ »ĪĦì ĢËĘħŎŎĔÊëŎĈ ĦĪ˯êħð ¼ŇªħÎ Ėħō »ħęō픔””Ĥ ÊæËÕñŇÈ ¼ÔËĘħĜ »êħ””ñ””ĤÊêħ”ð ħ””Ĝ Ģ±Ħī””Ň””Î ĢŃŎĝĠ ħōħĨ ÊçĔÊëŎĈ

»ĪĪæëÎÊļ ¼ºĤËĠ ¼ÔËĨÊæ ħĜ ëÕª ĒÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ ĦĪīÎ êĸłæ êËŎĝĠ ˜

ŃðËÈ w ĢËĘħñĤʱËÈ

æëęōÊëęôËÈ ĒÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ ¼ÔĦêÊìĦĪ ¼ºĤËĠ ħĜ ÒĪħ””Ĥ ¼ĥÕôłëĐ ¼ÔËĨÊæ êËŎĝĠ ˜ ÊæĪĪæëÎÊļ ¼ĠħĘħō ¼ĥōëõÔ ĦĪīÎ êĸłæ ĢŃŎĝĠ ––• Ī »²””Ň””Îħ””ÔĪ æ˔”ĩ””Ŏ””Üğ”””ð˔””Ĉ ħÔËĨÊæ ĪħÈv ‘çĤËōħºōÊļ ħĘħÔĦêÊìĦĪ š »ĦĪĦêĦæ ħĤæêËĤ ¼ĠËÝĤħÈ ħĜ ĦĪīÎ ěŎĠêħÎ êÊìħĨ ž•— Ī ĢŃŎĝĠ ĪĪæêħĨ »Ëºņļ ħĜ ĢËĩŎÜ ¼ĤËÔŋĪ ŃÎ uêĪīôËÎ Ī êĪīĘËÎ »ĦìÊĪĦæ ĪħÈ »ĽÎv ĦĪĦæë””Ę ¼õŎĤĪĪļ ¼ĤËĘĦêĦçĤħÎ »Ë””º””ņļ ħ””Ĝ »ħ” ÔĪħ” Ĥ ĢŃŎĝĠ ™— ĦĪÊëĘĦæêËĤħĨ ĦĪĦêĪīôËÎ ž Ī ĦĪīÎ ěŎĠêħÎ êÊìħĨ ž•• Ī ħĜ óŎĝŎĠêħÎ êÊìħĨ ž•• Ī ĢŃŎĝĠ »êĦçĤħÎ ĪĦêħÎ ĦĪĦêĪīĘËÎ ¼ĤËĘħŁŇĨ uĦĪÊëĘħĤÊĪĦļ ¼ĘêīÔ ¼ĤËĩŎÜ ÊçôĦĪħ””””””””””Î »Ħ±Ë””Ġ˔”È ÒĪħ” Ĥ ėŇĝŎĠêħÎ êħ””Ĩ ¼äëĤ ħ” Ę ĦĪīÎêĸłæ šž•—

ħĜ ·ëĠī¹ ¼ÔËĨÊæ —œ ÊæĪĪæëÎÊļ ¼ºĤËĠ ĦĪīÎêËĥōæêËŎĝĠ ŃðËÈ w ĢËĘħñĤʱËÈ

¼”””ÔĦêÊìĦĪ ¼ĘħōħĠËĥĤËōħÎ ¼ŇªħÎ »ħºĤËĠêħĐ ¼ĤËĘħÔËĨÊæ ĒÊëŎĈ ¼ōÊêÊæ ¼ºĤËĠ ħ””””””Ĝ ĒÊ디Ŏ””Ĉ ¼””¹ë””Ġī””¹ êËŎĝĠ —œ— ħÕõōħ¹ ÊæĪĪæ디ÎÊļ êĸłæĢŃŎĝĠ ——ž êËĥōæ ĦĪÊæĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈ ħĘħĠËĥĤËō ħÎ ¼¹ëĠī¹ ¼””Ĥ˔”Ęħ””Ô˔”ĨÊæ »Ń”””Ę ħ””Ę ËÔ ĦĪħŀËñĠħÈ »ËÔĦêħð ħĜ ĒÊëŎĈ ĪĪæ디””ÎÊļ ¼ĠħĘħō ¼ĥōëõÔ »˜– –š ê˔””””ĥōæ êËŎĝĠ —–›

ĦĪīÎ êĸłæĢŃŎĝĠ ħĘ ĦĪħ””ÔĦĪÊ디ꔔĤĪĪļ òĦĪħ”””È ¼ŀËñĠħÈ ¼ºĤËĠ –• ¼ĤËĘħÔËĨÊæ ĢËĠħĨ ľħ¹ħĜ æêĪÊêħ””Î ħÎ ·ëĠī¹ ›˜  —••œ ¼ŀËð »ĦĪ˔”Ġ êĸłæ Ģє”””ŎĝĠ œ˜ êËĥōæ êËŎĝĠ ĦĪĪæëĘ »æËōì ¼ĤĪīÎæËōì »ŃĨħÎ ħōĦ±ËĠËÈ ¼ŇÜ Ī ĒÊëŎĈĢÊīŇĤ ħĜ ¼Ĥ˹êìËλļŃ¹īŀËÈ ģōçĤħ¯ »ĦĪħĤæëĘ Ī ŅðĪÊêæ ¼ĤËÔŋĪ ĪħÈ ľħ¹ħĜ »êĪī””ĥ””ð ¼ņīĤ ¼ŀËä ĒÊëŎĈ ¼¹ëĠī¹ ¼ÔËĨÊæ Êæħ”Ĥ˔”ÔŋĪ ÒËĘĦæ ĢĪīÎæËōì ħĜ ĪĪļ ĞÊĪĦæêħÎ
—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ±

»êʱħĨ ¼ĤĪīÏÕðĪêæ ÊçĤËĩŎÜħĜ ĪĖÊêŃä ¼äëĤ »ĦĪħĤĪīÎìêħÎ

ĢÊæħð ŃÎ ĖÊêŃä ¼ĥÔĪħęÕðĦæ ĢÊë¹ ħÎ òħĠħÈ ÊçĤËĩŎÜ ħ””Ĝ ¬łë””Ġ ĢŃŎĝĠ »êħ¹ħÈ Ī ÒËĘĦæËōì ¼ÔħōËĥŎ¯ »ìÊĪËŎÜ »±æ ħĜ ¸ĤħÜ Ī òļŃô ¼ĤÊçŀħĨêħð ĦĪÊêËÈ ħÕŇĥņæ ĢËĘĦêÊæħōËĠêħð ĢËĘĦêħðĦê˯ Ģ˔”ĘĦêħ””ðĦê˔”””””””¯ģ””Ŏ””ĤÊī””ÔĦæ ĪĪļħĥōħåÎ ħōĦīŇõĠħÎ »ĦĪħ””È ĢÊīÕõŎĤÊæ »ê˔”õ””Đ ħÔŋĪ ħĜ ħĘ ħôħ¹ »Ħ²””ņļ Ħê˔”ōæ ħĘ ħĘ Ÿ˜š ħÔ˹Ħæ ÊçĤËĘĦĪīÔĪħĘÊĪæ ĢËĩŎܼÕñōīŇª Ī Ħêłì ¼ĘħōĦ²ņļħĠħÈ ¼ŀłļ ÊæħĠħĜ ÒËĘĦæ æËōì ĖÊêŃä ŃÎ »ħºŀħĠŃĘ ¼ĤËĘĦĪÊëåęņļ Ī ÒħĠīęà ėŀħä ¼ĤËĨ ħĘ óŇª ħÕņæ ¼ĤĦæħĠ ÓŇÏÎĢËōëÕĠħĘ ¼ŀÊçĥĠĢĦçÎ »ħ”””Îêłì Ī˔”È »ĦĪħ””ĤĪī””Ï””Ġħ”Ę ĪËÈ ģ¯Ħæ ĦĪħÈ ĪĦêħÎ ĢËĩŎÜ ¼ĤËÔŋĪ ģĥŇĩÎêËĘħÎ »ħĘħŎŎÕñĤÊì ĦìÊīŇôħÎ Ëō±ŃĜħĥĘħÔ ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ »ħºņļ ħĜ ħŎŎÕñōĪÊçŇª ¼ôħÎ ħĘ ĖħōĦīŇôħÎ »Ħ²ņļ ģōëÕĠħĘ ĪÒËęÎ ĢËĘħŎŎŀËĘīÕõĘ ĦêËōæ ĖĦĪ ħęĤī¯ ÒÊĪĽÎ łĽŎĐħÎ ĪËÈ ÊæĪīÔĪħĘÊĪæ ¼ĤËÔŋĪ ħĜ ħĘħĤŃĘ ĦìÊīŇô ģōëŎô »ĪËÈ » Ÿœ• »Ħ²ņļĪÓņæêËĘħÎ Óņ²ĠĦçŎŀħĨ »ĪĦì Ī ÒÊĪļĦæ łĽŎĐ ħÎ ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ ¼ŀËĘīÕõĘ »ĪĦì ¼ŀËĘīÕõĘ »ĪĦì ¼ōËÕĤ˪ ģ””ō디Ôêłì ¼ÕñĤÊì »ħºņļ ħÎ ¼ĤËĥŇĩĠħĨêħÎ êËô ĢÊīŇĤ ¼ĥŇĜħĘ »ĦĪħĤæëĘĽª ÊçĤËĘĦĪīÔĪħĘÊĪæ ħÔŋĪ ħĜ ħĘ ńæĸ Ī ¼ĤæëęĥŎÎÊæ »ħºņļ ħĜ ÓņëĘĦæ »æħÎ ĢËōŃÎ ëÔËōì »êÊìīºÔħĠíä Ī »æ˔””Ġ ¼””Ĥæë””Ę »ë””Ŏ””º””Õ””õ””ª »ħºņļ ħĜ ĢËĘĦêËŎÔīÜ ħĜ »ĪħĥĈħĠ Ī ¼ŀËĘīÕõĘ ¼ÕñōĪÊçŇª ¼””ĤÊ甔Ҕ”ª ¼ęŇäëĤ ħÎ ĢËŎĤËĘħĠħĨêħÎ »ĦĪħĥōĽĘ ģÎ ĞÊĪĦæêħÎ ÒÊæĦæ ĢËŎĤËĨ ħĘ ĪËÝĤī¹ ĢËōħĘĦêËĘ êħðħĜ Ī »ëŇ¹êËĘ »²ŇĜŃĘ ħĜ ËÕðŃĠËĠ ĖŃĨæ »ŃęĤÊì »êĪīÎËÈ ÒħÏō˔””””””””Ô »Ħê˔””””ÔĪ Ğħ””””””””””È ĦīŎðĪīĤ ŃðËÈ ŃÎ

òËÎĦæ ŌŀĪçÎħĈæ êŃñŎĐłĽª

ÓŇÎĦæ ëÔêłì ÓņæËÔ ÊçĤËĩŎÜ ħĜ »êʱħĨ »Ħ²ņļ

ħÔŋĪ ħĜ ĢËĘħŎōêĪīÎËÈ ĦĪ˯êħð ¼ĤËĠËð Ī ĢËðëªêħÎ ÊæħĤËÔŋĪ ĞħĜ ħĘ ĢËĘĦêʱħĨ ħÔŋĪ ħĜ ĢËōŃä »ħōËĠêħð ĢËĘħĤ˹êìËÎ ħĜ æĪīð ļħ¹ħĤħäĦæ ÊçĤËĘĦĪīÔĪħęõŇª ĢËĘĦêʱħĨ ħÔŋĪ ¼ĤËĘħŎŎÕôĪëð ĦĪ˯êħð ĪĦêħÎ ħĤËÔŋĪ ĪħÈ ¼ĤËäëņ± Ī Ģ디¹ĦæêĦĪ »ĦĪħÈ »ŃĨ ħ ÕŇÎĦæ Ī ÓŇ¯Ħæ ģŎªħÔÊæ ÊæħĤËÔŋĪ ĞħĜ ļŃ«ñª Ī ÊìĦê˔”ô ¼ĤËðħĘ ĢħęÎĪīÔĪħęõŇª ¼ĤËÔŋĪħĜ ĪĪļ Ī ģĥŇĠħĤ »ŃĨ ħÕŇÎĦæ ħĤÊêËĘŃĨ ĞħÈ ģŎŇŁÎ ģŎĤÊīÔĦæ

ħĜ ħĘ ľŃĤËñŎÈ »ì˹ ¼ĥÕñåÕðĦæħÎ ÓņçĠħĨêħÎ ĦĪħĤËĘħŎŎŀËĘīÕõĘ ħĠĪīÎĪêħÎ ħŀī¹ Ī ëĘħô¼õŎĠËĔw ÒÊļĦì ĖĦĪ »ĦĪħĤĪīÏĠħĘ »ŃĨ ħÔŃÎ ħĘ Ħ±łļħ””Î Ī ĢËĩŎÜ ¼ĤËĘĦļÊìËÎ ħĜ ħĤËĠħĨêħÎ ĞħÈ ĞħÈ ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ ĦĪħõōëÔ ¼ĘħōĸħĜ ħÕŇÎĦæ ĦìĪ ¼ĥÕñåÕðĦæħÎ ŃÎ ħĤËĠħĨêħÎ ĢÊļŃ¹ Ī ËĠêħ¹ »ħĝª »ĦĪħĤĪīÎìêħÎ »ŃĨ ÊçōĪĦì »ÊĪħĨīôħĘ ħĜ Ī ÒĦĪêħ””””””ð ¼””””ĤÊæêĦæħ””””Ĩħ””””Î

»ËŎðËÈ ¼ĤËĘħ¯ĪËĤ ħ Ĝ ĦĪħĤÊĪħ°Ňª ħÎ ¼ĤæëÎĪËĤħĜ »ŃĨ ĦĪīÎ ĪËĐĸ ħĘ çĤĦĪËĤ ¼ŀËĘīÕõĘ¼ĠħĨêħÎ ĒÊëŎĈ ¼ĤæëĘëŎ¹Êæ ëÔ ¼ęņêËĘŃĨ ħĘ ĦĪËęōëĠħÈ ĢħōĸħĜ ĢËÕñĤËčĐħÈ Ī ¼ĥōìħÎÊæ »ŃĨħÕŇÏÎ Ê디ĘĦæ ĢÊĪļĦĪ˔””¯ ¼äëĤ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ħĘ ÒĪħ””Ĥ ¼äëĤ ħĜ êłì Ī ËęōëĠħÈ ħōŃÎ ĦĪĦĪīÎìêħÎ ÒĪħĤ ĦìĪ ¼ĥÕñåÕðĦæħÎ ŃÎ ĪīÔĪħęõŇª ¼ĤËÔŋĪ »ħºņļħĜ ëÔ »ĦĪ˯êħð êħÎĦæëÎĢËōËĤħª

¼”””Ĥє”””ð »Ë””””Ŏ””””Ĥ˔”””«””””Ġє””””Ę

»ìËðħõŎª »ĦêĪħ¹ ¼ĘħōËŎĤË«ĠŃĘŃÎĢŃĘ »êËĠŃÔ ¼ęņëŇĠËÈ ¼ĤæëęĘ˯ ħĜ Ģє”ªÊ±v Òī””ōĦæ ħġôĪêæ ĪħÈ »ëÎ ħĜ īęŀħÎ ÒËĘËĤ ëŎ¹Êæ ĢËĩŎÜ ¼ĤËĘĦļÊìËÎ ĢŃªÊ± ÓŇÎ ÓñōīŇª Ī ÓņīÎ ĢËÕĘħŎŎ¯êħĨ ĚħªīĜħĘ ħęĤī¯ÒËĘĦæêħÎħÕðĦæ ĢËÔŃÎ » ËÔĪËĨ ¼ĤŃªÊ± »ìËðħõŎª ¼ĠħĨêħÎ Ī uħęŀħĘħÎ Ī ħĠħĘ ¼ĤËĘħŎōçĤĦĪĦ±êħÎÊæ –žž— ¼ŀËðħĜ ĪīÎ »íĘħĜ »ĪĪļ 621< »ËŎĤË«ĠŃĘ »ŃäĪËĤħĜ ËĩĤħÔ ĢËŎĤËĘħĠħĨêħÎ ħōŃÎ ¼ĤËĘĦļÊìËÎ »ħĤÊĪĦļ Ī ĪīÎ ïŎÔħĔ ÒŋĪ »ÊĪĽ””Î ħęĤī¯ æ디ĘĦæħ””Ĥ Ģ˔”””ōĦĪĦêĦæ 621< »ËŎĤË«ĠŃĘ Ī ĢËĘħŎŎĤŃªÊ± »ĦĪħĤæëęĠħĘv ÒīĤËōĦæ ħĘ ĪīÎĦĪħÈ Ī ĢæëĘħÕäīª»ŃĨ ħÕŇÎĦæĢËĥŇĩĠħĨêħÎ uĢËŎĤËĘħĠħĨêħÎ ¼ĤæëĘëÕôËÎ ¼ĤÊëŇÈ » ĒËĐīĜÊ »ħĠËĤ±łļ ħĜ

ÒËęÎ Êçōħª »Ńä ŃÎ ĪÊĪħÔ ¼ÜÊĪĦļ ¼ĤÊīÕōħĤ ¼ġÕñŎð ĞĦæêħÎħĜ ¼ĤÊīÕōħĤ »ĦĪħÈêħÎħĜ ÊæļÊìËÎêħðħÎ ÓŇÎľÊì Êæ 9+6

ħ Î –žœ– ¼””ŀ˔”ð ħ ” Ĝ ˔”Õ””ōêє”Ġ

621< »ËŎĤË«ĠŃĘ ¼Õõ¹ »êħÎĦīņļħÎ ¼Ęłêħð ĦĪīÎ Êæ –žœ› ¼ŀËð ħĜ ÊëĤÊæ 621< »ËŎĤË«ĠŃĘ »ħŀħĠŃĘ Óõ¹ ĪËĤħĜ ħ Ę »ħĤËðħĘ Īħ””Ĝ ĦĪī””Î ėŇĘħō Ī ĦīŎĤÊì »íŎĝºĥŎÈ ¼ĤËĠì ÊçŎĤËĘħĤħĠħÔĪËĨ ¼ÕðħÎħĠħÎ ľ Ëð ĪĪæ »ĦĪËĠ ŃÎ » ĦĪħÈêħÎħĜ ħÔŋĪ ĪħĜ ¼ęōëĠħÈ »ļÊìËÎ ħĜ ĢĪīÎÊìĦêËô óōĦĪħĜ ħºÜ ĦĪĪæ디ꔔōê˔”Ę Ī ĦĪħ””ÔĦĪ˔”Ġ ĞĦæêħ””Ĩ »ħĤÊĪħĜ ĦĪī””Î ėŇĘħō ËÕōêŃĠ

ÒīĤËōĦæ ħĘ ĦĪĦæëĘĦçÔĦļ »ħōŃºĤĦæ ĪħÈ ¼ĤËĘħŎŎĤłëÕęĜħÈ ħŎōìËðħõŎª ħÎ ĢŃªÊ±v ĪħÈ īęŀħÎ uÒËĘĦæëŎ¹Êæ ĢËĩŎÜ »ļÊì˔”Î

¼ ŀËð ħĜ 621< »ËŎĤË«ĠŃĘ ¼ ĤŃōíĐħĜħÔ êËÝĠħĘħō є”Î –ž›

Ī˯ħĜ ħĘ ĦĪĦļÊì˔”Î ħÕñä ¼ ºĤĦļĪ˺ĤĦļ ėņçĤħĨ ¼ĤËĩŎÜ »ë””Ô ¼ĤËĘËŎĤË«ĠŃĘ êËÝĠħĘħō ŃÎ –žœ ¼ŀËð ĪīÏÔĪħĘÊĪæ ÊëĤÊīÔĦĪħ””ō 621< »ËŎĤË«ĠŃĘ ĢħōĸħĜ š• »ĦêËÎħĔ ħ Ĝ êħĘêËĠŃÔ » ëŇĠËÈ ¼õŇĘ ¼ĤËðËÈħÎ ħĘ ĦĪħÕņëęÎ ĖĪī°Î ĦĪħĠÊë¹ŃĝŎĘ —™• ħĜ ëÔËōì ËÕñŇÈ Ī ÓņëęÎ Ņ ª »Ń¯īÔËĨ »ËŎĤË«ĠŃĘ »ħĤÊëŇĠËÈ Ħêє”Ü ĪħĜ ĢŃŎĝĠ ÓņëĥŇĨĦæêËĘħÎ ÊçĤËĩŎÜ ħĜ 621<

Ī Ğħ”””Ĩêħ”””Î Īī””Ġħ””Ĩ Īħ”””Èľħ ””¹ħ””Ĝ ÒËĨ »æħÎ ÊæħĘËŎĤË«ĠŃĘ ħĜ ħĘ »ħŎōêËęĤÊļŃ¹ ËĥŇĨħĥÕðĦæħÎ »ĪÊĪħÔ ¼ĥÔĪħĘêħ𠼯ħĘ ïĘËĠËÕŎÎ »ŃōçŎ§ »ëŇĠËÈ »ĦĪħÈêħÎħĜ ĦĪĦļÊì˔””Î ħōÊëä –žœš ¼ŀËð ħĜ ħĘ

ÊçĤËĩŎÜ ħĜ ¼ĤłëÕ¶ĜħÈ »ìËðħõŎª ¼ĤËäêħ¯êĦĪ ¼ĤŃð

¼ČÊæĦêħĔ ĚËĠħÜ ¼ĠËð ËÈ

ľħ¹ħĜ ËÕōêŃĠ īŎĘħÈ êËÝĠħĘħō ŃÎ ĢËŎĤÊīÔ ¼ņļĪËĨ » ËĘŃÏōħÈ łêËðËĠ

»ê˔”Ę ħĘ »ħĘĪī°Î ĦêËęĥņīô Īħ”È ĢħęŎÎ æëĘĦæ ÊçŇÔ ĢËōŃōæÊļ ¼ĤæëęĘ˯ »±ŃĜħĥĘħÔ »ËŎĤË«ĠŃĘ ģōëÔĦêĪħ¹ ħÎ ¼ęõªêħð ħ” Î ģÏÎ Ī ÊçĤËĩŎÜ ħ ” Ĝ ĢŃªÊ± ¼ÔŋĪ »êĪīÎËÈ »ĦĪħĤæëĘìêħÎ ĦĪīĤËä Ī ĦĪĸħ””Ę ¼””Õ””ðÊļĦĪ˔”Ĥ ħĜ ħĘ ĢŃªÊ± ¼ÕäħÕō˪ »ŃŎĘŃÔ ¼ĤËĘħĤÊëņĪ ĢÊëņĪ ĞĦĪĪæ ¼ĤËĩŎÜ ¼ºĤħÜ »ÊĪæ ħĜ çĤħ¯ ľħ¹ħĜ¼ĤÊīÔËÕōêŃĠīŎĘħÈ ĢĪīÎÊëĘ ËĘŃÏōħÈ łêËðËĠ ħĤÊĪħĜ Êçōħęōæ ¼ ĘħŎņļĪËĨ ħĘ ĢŃĘ ¼Ĥ˹êìËÎ ¼ęņçĤĦĪËĤ »ËºŇÜ ħĜ ĢÊëņĪ ĦĪĦĪħĥÔĪħĘë¹ËÈ ¼ÔËðĦêËĘ » ŃĨħÎ ¼ ĘħŎŎÔħĠêËō Ī êĸłæ š•• ËĩĤħÔ ħ Î ĪīÏÎ ¼ęņëŇĠËÈ ĢËŎĤÊīÔ êËÝĠħĘħō ŃÎ ¼ĘĪËÎ ¼ĠħĘ ĞŋħÎ ĢħęÎ ÓðĪêæ ĢËĥŇĜ ÛĤëÎ ¼ĤłëÕęĜħÈ Ī Òë¹ħĤ »êħð ĢËōħĘĦ±łëª »ĦĪħÈ »ÊĪæ ĢËŎĤæëĘêËĘ »ŃĨħÎ ĢËŎĘĪĪæêħĨ Ģ˯Ī ŅÎ òËÎ ĢËōŃä ¼ĤËō± »īņ²Î ėŇĠħĘ ĢËŎĤÊīÔ ģĥŇĩÏÕðĦæħÎ òËÎ ¼ÔĪħĘħô˪ Ī ĢħęÎ ħ Ĝ ėŇĘħō ħĜ ËĘŃÏōħÈ êËÝĠħĘħō ŃÎ Ī ĢËĘħŎŎęōëĠħÈ ĦíŇĨ ¼ĤËĘħŎōìËÎêħð ˹ĦêËÎ ¸ĤĦæ ¼ĤæëĘêËĠŃÔ ¼ęņëŇĠËÈ ŃŎĘŃÔ ħĜ ÊçōħęņļĪËĨ ľħ¹ħĜ ëÔÊĪæ Ī ËõŇĘÊļ ¼ÝĤêħð ĢħęÎ ¼ÕðĪêæ ÊçĤËōêËōĽÎ ĞħĘħō –ž™ž ¼ ŀËð ħĜ êËÝĠħĘħō ŃÎ ħÕñä ĢËŎŎĤŃªÊ± » êĦæêŃęōļ êħĘêËĠŃÔ ËĘŃÏōħÈ ¼ĤËō± ĢËōĦêËĘ ĪħÈ »ÊĪæĦĪĦļÊìËÎ ĪīÎ ÊæĦĪħĤËôĪĦêæ ħĜ ±łļ ħÎ ±łļ ËÕōêŃĠ »êËĘ ¼ĤæëęÕðĪêæ ¼ęōêħä ¼ĠÊĪĦæêħÎ ħÎ ėŇĤËġōħª ¼ĥÕðħλŃĨħÎĪ ĢĪīÎ ħĤÊêħĥŇĨÊæ ŃÎ ėōëÕęĜħÈ ĢëÕñōĪ »ËŎĤË«ĠŃĘ ľħ¹ħĜ ŃÎ ĢËŎĤÊīÔ ŃōæÊļ »ëŇĠËÈ ¼ĤËĥŇĩĠħĨêħÎ ¼ĤËĐëŎ¹ » ŃōæÊļ ÊçĤËĩŎÜ Óõ¹ ħĜ êËÝĠħĘħō ģĥŇĩÎ ĞħĨêħÎ –žšœ ¼ŀËð ħĜ ĖĪī°Î » ĪËĤ ÊçōêËōĽÎ ËÕōêŃĠ –žš ¼ŀËð îŃĤŃð » ħôĪ ĪĪæ ħ Ĝ ħĘ 621<

¼ĤËð Ī ¸ĤĦæ ħÔÊĪ¼ĥŎÔĸ ¼ ĤËĠì ħÎ ħĜ ¼ñōħĔ ħÔÊĪ »íŎĝºĥŎȼĤËĠì ħÎ ħĘ ŃŎĘŃÔ »ĪËĤ ¼ ÔËŎÜ ħĜ ģŇĥÎ ĢËōħĘËŎĤË«ĠŃĘ ¸ĥōëŎĥŎÝĥŎÈ ģõŎęŎĤīŎĠ ŃęŎĝŎÔ

ÊçĤËĘħŎŎŀËĘīÕõĘ ħĠħĨêħÎ ¼äëĤ ħĜ ħĜ ĢÊļє””¹ ÊĪħ””Ĩī””ôħ””Ę¼” ĤÊļє”¹ ŃÎ ħŎŎĘĦêħð ¼ęņêËĘŃĨ ÊæÊĪħĨīôħĘ ħĜ ħŁņĪħĤÊæ ¼ĠħĨêħÎ ¼ÕðËÈ ¼ĥōìħÎÊæ »êħĥŇĩĠħĨêħÎ ¼ÔŋĪ ĞĦĪĪæ ħĘ ËŎŀÊĽÕðīÈ ĪħÈ ËĨĦĪêħĨ ÊçĤËĩŎÜ ħĜ ħōħŁņĪħĤÊæ ¼ÔŋħĨ±łļ ħĘ »ħŎŎŀËðħęôĪ ħĜŃªħô ĦĪħÔŃÔë¹ »ËĕōëĐħÈ »êĪīĘËÎ Ī ÓðļĦĪËĤ ¼ĠħĨêħÎ ¼ÕðËÈ ¼ĥōìħÎÊæ »ëÔ ¼ęņêËĘŃĨ Ī˯êħÎ ¼ĘħōĦīŇôħÎ ħŎŎŀËĘīÕõĘ

ħÎ Ī˔”ä »ħ””ðĦêħ””Ę ¼äëĤ ¼ĤĪīÎìêħÎ ÒĪħ””Ĥ ĦìĪ ¼ĤËĘĦĪ˯êħð ¼ÔħÏōËÔ ĖÊêŃä ¼äëĤ » ĦĪħĤĪīÎìêħÎ »ŃĨ ħÕŇÎĦæ ¼ĤĪīÏôħÏŇÎ »ŃĨ ħÕŇÎĦæ òħĠħÈ ħĘ ħŎŎÕñōĪÊçŇª ħ” Ĝ ¬łë”””Ġ ËĨħĤŃŎĝĠ ĖÊêє”””ä Ģ˔””ō± ¼ ”Ĥ˔”Ęħ”Ŏ””ō˔”ÔĦêħ”ð ĢĪīÏŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô ·êħÎīĝÜ »ħęōíĤ ĪËĐ »ĪÊëåęņļ ¼ęņêËĠËÈ ¼ŇªħÎ ĖÊêŃä¼ĤÊëōħĔ »ĪĪļħÎĪĪļÒŋĪ ˜œ

»ĦĪħĤĪīÏĠħĘ ŃÎ ¼ôħĘĦêËĘŃĨ ĦĪħÔħĤĪīÎ īęŀħÎ ĦĪħÕņļħ¹ËĤ ¼ĘÊêŃä »ħðĦêħĘ ¼äëĤ »ĦĪħĤĪīÎìêħÎ ŃÎ ĦĪħÕņļħ¹Ħæ »ĦêËĠ± ¼ĤĪīÎêłì ¼ĠËÝĤħÈ ħĜ ĖÊêŃä ÊçĤËĘĦêʱħĨ ħÔŋĪ ħĜ ÒħÏōËÔħÎ ĢÊīÕõŎĤÊæ ĖÊêŃä »ħĤÊëōħĔ ĞħÈ »ëÔ ¼ęņêËĘŃĨ ¼äëĤ »ĦĪħĤĪīÎìêħÎ ŃÎ ĦĪħÕņļħ¹Ħæ ħōĦìĪ ¼ ĘĦêħð ¼ĘħōĦĪ˯êħð ħĘ ÒĪħĤ ¼ÔêħĘ ħĜ ĖÊêє”ä ¼ĤËĥŇĩĠħĨêħÎ ŃÎ »ħĘĦêËĠËÈ ¼ŇªħÎ êħĨ ÊçŎŀËĘīÕõĘ »ËęōëĠħÈ ħ Ĝ îħĘ ĢŃŎĝĠ –•• ĪËĐ »ĪĪļħ””ÎĪĪļ ¼ÏōêËĘ »ħ¯ĪËĤ Ī ¼ĥŎÔĸ ĞħÈ ħĘ ĦĪħÔħĤĪīÎ »êʱħ””Ĩ ¼ðëÔħĠ ëÔËōì ħÔ˹Ħæ ËĕōëĐħÈ Ī ËŎðËÈ ħĜ ħōĦ²ņļ ħÔŋĪ ħĤÊëōħĔ ĞħÈ îħĘ êËŎĝĠ Ėħō ħĜ ÒħÏōËÔħÎ ĦĪħÔŃÔë¹ ¼õŎĤËĘĦĪīÔĪħęõŇª ¼””äłæĪê˔”Î ħĘ ¼”””””ĤËĘĦêʱħĨ ħĥŎ¯ ĦĪīÎ ëÕªÊëä ĢËŎĤËō± êËĘŃĨ »Ħī””Ň””ôĪ˔”Ĩ ģŎ¯ ¼ĤÊīÕõŎĤÊæ ÓôŃ¹ ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ ĪĦêħÎ ëÔËōì ËęōëĠħÈ ¼ĤĪīÎæËōì »ŃĨ ħÔŃÎ òħĠħÈ ģ””¯Ħæ ¼ĘÊêŃä ¼ĠħĨêħÎ êħðħĜ »ê˔””ĘÊĪÊæ ÓôŃ¹ ŃĝŎĘ Ėħō ¼ĤËĥŇĩĠħĨêħÎ ħęĤī¯ ďŀËÈ ĞÊ디¹ ŃŎĝĘ œ ħÎ ¼ÕñōīŇª »êËõĐÊæëÔ ¼ĘħōĪĪļ ħÎ òħĠħȐħōħĨ ľËĘīÕõĘ ¼ÔêħĘ êħðħÔŃÕñä ħŎŎĘĦêħð ¼ęņêËĘŃĨ ÒĪħĤ ¼äëĤ ÊæËÕñŇÈ ħĜ ħęĤī¯ ħĤÊëōħĔ Ğħ””È ŃÎ Ëō±ŃĜŃĥĘħÔ ħÎ Óõª ľËĘīÕõĘ ¼ÔêħĘ ħÎ ¼ÕñōīŇª òËō±ŃĜŃĥĘħÔ ÓŇÕðħÎĦæ ÓņĽŇ¹Ħæ ĦêĪħ¹ ¼ęŇŀłļ ħōŃÎ ħōħĨ ĦìĪ

¼ĤæëĘê˹ìļ ŃÎ ėŇĤĹª ËęōëĠħÈ Ó”Ň”ĤĦæÊæ ¨Ī딹 ¼”Õ”Ŏð ŃðËÈ w ĢËĘħñĤʱËÈ

ħĘ ¨Īë¹ ¼ÕŎð ¼ĤæëĘê˹ìļ ŃÎ æëĘÊëęôËÈ ¼ęŇĤĹª ËęōëĠħÈ ¼ÔħĠīęà ĢËĩŎÜ Ī ËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦêĪħ¹ ĦêħĨ ħŎŎęĤËÎ ħªĪë¹ ħĜ ħęŇĘħō ¼ĤæëęĤËäêħÔħĜ ħŎŎÕōëÎ çĤËōħºōÊļ ËęōëĠħÈ »ħĥŎÝĤħ¹ »ëōìĦĪħĘ ħĘħĤĹª òħĘĦê˪ ħĘħªĪë¹ ¼ĤËĘħęõª ħĜ ėŇôħÎ »ĦĪħĥōĽĘ ŃÎ êĸłæ êËŎĝĠ —•

¼ĤæëĘê˹ìļ ¼ĤĹª »ĦīŇ¯êÊī¯ ħ Ĝ ħĘ ÓņëĘĦçÜêħä Ħêĸłæ êËŎĝĠ œ•• ĪħĜ æëĘ »çĤħðħª ¸ĤËĠ ĪĪæ ħĜ êħÎ ËęōëĠħÈ ¼ñņëºĤŃĘ ÊçŎōÊêÊæ »êËĘĪËĨ ĖĦĪ »êĸłæêËŎĝĠ —š »ĽÎ ËęōëĠħÈ ¼ÔħĠīęà óōëÕõŇª ħĘħŎōêĪīÎËÈ Ħ²ºĤħÔ »ŃĨħÎ ħĘ ĪīÎæëĘ ¨Īë¹ ¼ÕŎð ħÎ òħęõŇª ħĜħª ħÎ ÒĪħĘêħÎ »êłì ¼ōÊêÊæ ¼ęŇĤËōì ¼¹Ħæħō Ī ħĥŎÝĤħ¹ ¼””ÔĦêÊìĦĪ ¼ôħÎĪËĨ ¼ĘħōħĠËĥĤËōħÎ ¼Ňª ħÎ Óņæ ħĤËÕñōīŇª ħĥņīôīņļ ĪħÈ »ĦīŇ¯êÊī¯ ħĜ ħĘħĤĹª ËęōëĠħÈ ¼ŀÊêçŎĐ ¼ĥÕðÊê˪ Ī¼ōÊêÊæ ¼ġÕñŎð ħĜ ĢæëęŎÕõ«ŀ˪ ŃÎ êħÎ ħÕņëºōĦæÒħĠīęà ħĘ ÒŋĪ »êĪīÎËÈ Ī ĢÊêĦçÜËÎ »Ħ²ņļ ħÎ ÊæĪĪæ디ÎÊļ »ħÕĐħĨ »ĦĪ˔”Ġ ħĜ ¨Īë¹ ¼ÕŎð ¼ĤËĘħęõª ¼ĤËðëªêħÎ òħĠħÈ ÊçÕðĦæħĜ »ħĘËĨħÎ » Ÿ›•

Ī ģÎ çĤħĠêËĘ êÊìħĨ š— »êÊæêħÏÕðĦæ æëĘ ê˯ËĤ »ħĘħªĪë¹ ĢħęÎ ĢËŎĤËĘħŎŎÜêħä ¼ġÕñŎð ħÎ ĦĪħĤĪī¯ÊçŇª

Êæħ”””””Ĥħ”””””Ę »êĪī”””””Î˔””””È ħ”ōÊç”ĥ”Ŏ”ªħ”ÔÊæ »êÊī”Ň”Ĝ ħ””Ĝ ŃðËÈ w ĢËĘħñĤʱËÈ

Ħ²ºĤħÔ ħōħĤÊĪħĜv‘çĤËōħºōÊļ ÊæħĤħĘ ¼ÔħĠīęà ÊçŎġðĦļ¼ĤËĤËŎ«ĤÊæ ĞħĘħō ħĜ ÒŋĪ »ŃäĪËĤ »êĪīÎËÈ êħð ħÕŇÎæëĘ ¼đŎÔħºŇĤ »êħºōêËĘ ĢËĩŎÜ »ħĘħŎōÊêÊæ uÒËÏÎ ¼ĥŎªħÔÊæ ĪĦêħÎ ĖħōĦīŇô ħÎ ÊçŎĤŃōíĐħĜħÔ ¼ęŇĥÔĪħęŇªĪ˯ ħĜ ÊæħĤħĘ ¼ōÊêÊæ »ëōìĦĪ ¼ÔëŎĨĹĐ ğŎÜ ¼ŀËð ¼ĠħĘħō ¼ĘĦê˯ æīäËō ľËñĠħȼōËÔŃĘ ¼ĘĦê˯ ħĜ ħōħĤÊĪħĜv ¼ÔĪ uģŎªħÔÊæ ¼äłæ ħ ĥņĪħęÎ ĦĪħŎōêħĤīĨ »ĪĪļ ħĜ ĪīÔËĨÊæ »êħÎĦīņļħÎ »ĦīŇôĪËĨ ¼ęŇĤÊĪçŇĜ»ÊĪæ ħÎ ÊĪæ ¼ÔëŎĨĹĐ »ħĘħĤÊĪçŇĜ ¼ðëÔħĠ ħĘ ĪīÎÊæ ĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈÊçōËŎÔħĘ Óņæ ħ ÔŋĪ ĪħÈ »çĤĦĪËĤ ¼ęĤËÎ ÒËĘĦæ ĢĪīÎæËōì ħ Ĝ ĪĪļ »êĪīÎËÈ ¼ĥŎªħÔÊæ ÊæħĤħĘ »çĤĦĪËĤ¼ęĤËÎ »êħÎĦīņļħÎ ¼ĤêËĘ ĖêËĠÊçōħĘħĤÊĪçŇĜ ħĜ ħęōæ ¼ęņêËÜ »çĤĦĪËĤ ¼ęĤËÎ ħōħĨ ĦĪħÈ »êħ¹ħÈv ‘ĪīÎçĤËōħºōÊļ ħĜ ÒŋĪ »êĪīÎËÈ ¼ĥÕðÊê˪ ĪËĥŇª ħĜ ĦĪħÔËęÏĠħĘ æĪīð ¼äëĤ u¼ĤËĩŎÜ ¼ęŇĥŎªħÔÊæ êħÏĠÊêħÎ


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ĦêËĠ±ËĥŇĩĠħĨêħλëĠħĤ¼ġĝŎА¼ĤËĘħõŇĘħĜ

¼ęñĤĸŃªĢËĠłļ ŃÎĪī””Îė””ņê˔”Ęє”Ĩ ¼ĤçĤ˔””””ðËĤ ëÔËōì ¼””Ĥæ디Ę甔ō甔Ĥ˔”Ę Ī ¼””Ôŋħ”ä»ĦĪħ”””Ĥæ디”Îє”Î ģōëÕôËÎ ĖĦĪ ê˔”ę””ðє”È ¼ŀËð ¼ĤËŎÎ ¼”””””””””””””ġĝŎĐ –ž›™ »ĪËĤħÎ ¼ġĝŎĐ ģŎĠĦĪĪæ ħ”Ĥ± ħ”Ę Īī””Î 5HSXOVLRQ

ģ””ō디Ô˔”Ę ¼””ñ””ĤĦêħ” Đ»êħ” Ք”Ęħ” È »ħĘħġĝŎĐ ¼””ĘĦêħ”ð ¼””ŀłļ Ďє”ĥ””ōæ ž˜»Ľ””ÎĪÊĽ””Ň””¹ħ”ĤÊĪī””ÔĪħ”Ęêħ”ðêłì Īī°ŇÔ ¼ĥŎĜëÕñŎÈ »ħŎĥÜ êÊìħ””Ĩ ¼ęŇ°ĘħĜ îËÎ ħĘħġĝŎĐ ¼ĘłëŎ¯ ħōĦīŇôħÎ ħĘ Ò˔”ĘĦæ »æ˔”ð ÊçäËĤħĜ ĞŋħÎ ħĤËÎĦëĩŎĠ êłì ¼ĤËōì ÒħĤËĤħÔ Ī ĦêËÏĤÊĪËÔ »Ńä»æī””äє”Î¼””õ””ōêłì ħ” Ĝ ħġĝŎĐ Ğħ”””È ħ””ōħ””Ĩ ÊæĦ甔ĥ””ĝ””ĥ””Đ¼”””Ĥ˔””ĘĦļÊì˔””Î ¼ŀËð ˔”Ô–ž›š ¼ŀËðħĜ Īī””ÎĪÊ디Ęħ””ČĦæħ””Ĕ–žž˜ ģŎĠħŎŇð –ž›› ¼””ŀ˔”ð ĪÊëäÊæ»ħºņļ »ĪËĤħμġĝŎĐ »ËĠħð ¼ġĝŎĐóōëÔÊĪæĪËĥŇĨêĦæ ĖËĥðëÔ¼ęŇġĝŎĐħĘ ĢËĘĦ²Ġģņīä ÊçĤËĘħÕðħô¼ōËÔŃĘħĜĪīλçŎĠŃĘĪ »ëŎĠìĪê ¼ŀÊçĥĠ »ħĘĦêÊæĪËĤ ħġĝŎĐ ¼ĘħŎōìÊīõŇª ĦĪħĤÊêħĥŎÎ ĢħōĸħĜ ħĘ ¼ęñĤĸŃª¼ĤËĘħġĝŎĐħĜÊëęŇĜ»ĦêĪħ¹ ¼ºĤËĠĪÊëäÊæ»Ëºņļ¼ĥŎ¯¼ĘĦļħ¹

ÊçÔËęĤËĠħĨħĜ ĢĦ±ŃĤËŎª¼°ņëʐľËÔ ¼Ôŋħä ÒĪħ” à ĢĦ± ŃĤËŎª ¼ġĝŎĐ ¼ÔŋħäĪĪæ ËĨĦĪêħĨ ĦĪĦæëÎ »êÊíŎð ËÕĐËÎ ¼Ôŋħä Ī ¼ĤËÕōêħÎ »ËŎġōæËĘħÈ

»ĦĪħĤæëÎËĨĦĪêħĨğĝŎĐģōëÕôËÎīĘĦĪ ģōëÕôËÎ ĖĦĪ êËęðŃÈ ¼Ôŋħä Ņð »êħÕĘħÈ ģōëÕôËÎ Ī êħĥŇĨêĦæ  »æĪëÎ ĢËōêæħÈ ŃÎ ĪËŎª ŃÎ ŃōêËĥŎð ģōëÕôËÎ  æĪĪê˔””””Ĩ甔”ŀ˔””Ĥłļ

ħĘħġĝŎĐ ¼””Ęłë””Ŏ””¯ ė””Ň””Ęħ” ōħ”””Ĝî˔”””Î ¼ĘĦļħ¹¼ĤÊĪīÎê˹ìļ ĢËĘħĥŎõĤ ħĘħĜīÜ »ŃðêÊĪħĜÒËĘĦæ ÊçĥŀŃª¼ÕäħÕō˪ ¼ęņêËŎĤĦ± ħĘ ħō ŃĤ ˔””””Ŏª »Ī˔”””””””Ĥħ””””””””Î ĎŔ”””ñ””””ōæŔ”””Đ

ħ”””Ę Ģ˔””ġ”””ĝ”””Ŏ”””Îì »Ë”””Ŏ”””Ĥє””đ”””Ġħ”””ð Ģ˪Ńô » ĢêīÕĘĪæ

ÓŇĤĦ±Ħæ

¼ōËĠħĥŎð¼ŀÊĪħĨ

çŎĈħðêËŎÕäħÎ

¼ōħĤËñĐħȼÔŋĪ »ĦĪħ” Ĥ ģŎĠħōÊĪæ ¼ęñĤĸŃª Ģ˔”Ġłļ ¼ĤĪīÕŀËÈ ħŁ¯ ¼Ôŋħä ħĘ ħĤÊêħĥŇĨÊæ ŃĤËŎª ¼ġĝŎĐêħÏĠÊêħÎħĜ—••—¼ŀËðħĜ ħÔħġŎĝÎ Ğħ”È ¼ĤËō± Ò디”¹êĦĪ ĢĦ± ¼ĤËĘħõŇĘ ħęōíĤ ĦĪħęŇĤËÕðÊæħĜ ĪīĠħĨ ħĘ ËĤ ĦĪħōħĘËōçŎÜÊëÔ ħĤħōĸħĜ Ī»êÊíŇÎĪîëÔħĜÓŇÎĽª¼ĤËĘħġĝŎĐ ģņīä Ī òĦļ »ëáŎð Ī »²ŎÔĪçĤīÔ ħĘ ħōħðħĘ Īħ” È ¼ęñĤĸŃª Ģ˔”Ġłļ ĦĪīÕôħ¯¼ĤËĘħŎōìËĤ¼ÔħōÊçĤļæ¼ĤËō± ¼ęŇĘĪËÎ Ī ¼ĤËĠłļ ¼ęŇęōÊæħĜ ĢËĠłļ ħĜ¼ęōÊæĦĪīÏęōÊæħĜħĘħĜīÜ»çĥŀŃª ĢËĘħŎŎĈīŎô Ī ĦĪī¯ĪËĤħĜ ÓðŃĘŃŀŃĨ ĪÓŇÏŀħĨËŎĤËÕōêħÎŃÎĦĪĪæëĘĢËōê˯ËĤ ËęōëĠħÈŃÎëÔÊĪæĪËñĤĦêħĐóōëÔÊĪæ »ê˔”ÎêÊìêħ”Ĕ ħÎ »Ńä ¼ęñĤĸŃª ħĘ ÓŇĤÊìĦæ ħĤËõŇĘ Ī ¼ÔħàĦļËĤ ĪħÈ ħĤĪīÎ ħĤÊĪħÈ êħĨ ĦĪīÔËĨ ÊçōêħðħÎ ħÕŇÏÎ ¼ęñĤĸŃª ħ” Ę »ĦĪħ”””È »Ń””Ĩ ģŎĠħĘħō Ī ËĠħĥŎð »êËōæ ¼ęņêħĥŇĨÊæ ĪīÎĦĪĦ »ĪËĤħÎħĘ¼ġĝŎĐ»ŃōêËĥŎð ¼ÔħŎĈīŎô¼ÔŋħðĦæĪħÎËĔĦļĢħōĸħĜ ħōŃÎêħĨ ÊëęŇĜ »ëºņļ ĦĪħōħĘħÔŋĪ ËñĤĦêħĐħĜ»ĪĪļËĠħĥŎð»êËĘ»ìËŎĤħÎ ħŀħĔ »ĪËĤħÎėŇġĝŎĐħÔêīĘīĘËÔæëĘ ÓŇĥŇĩÎêĦæ ìÊĪĸĪ ħĜ ŃĔħ¯ ¼ġĝŎĐ ħƞ›™ ¼ŀËð ËŎñŎĥŎ§ ¼ŀË¥ŎÕñŎĐ »êÊçôħÎ ÊæĪ˔”È ¼””ĤÊ디¹ħ” ĥ””äĦļ¼””Ôŋħ””äĪÒ˔”””ĘĦæ ¼ŀË¥ŎÕñŎĐħĜËĨĦĪêħĨÓņëõäħÎĦçŇª ÊëęõōËġĤ ÊçõōËĠħĥŎð ¼ĘêŃōīŎĤ ğōËÔ »êË§Ń¹ ¼¹êħÎ ĦĪīÎ ËĨĦĪêħĨ

ĪĢæ디”ę”””ōêÊ甔”ôħ”””λÊĪæħ”””””Ĝ ¼””ÔŋĪ ¼ġĝŎĐ ¼ĤæëęõōËġĤ ¼ŀË¥ŎÕñŎĐ ħ” Ĝ ¼ōħĤËñĐħÈ Êëñōīð ħĜ ¼ōËĠħĥŎð »ŃĤêËĘŃĜ êËÝŇð ŃÎ ÊæħŀË¥ŎÕñŎĐ Īħ”Ĝ Ī ħĜ ħġĝŎĐ ĞħÈ êħĨ ĦĪÊëęõōËġĤ ¼ġņêħĨ Ī˔”Ĥ »ìÊĪ˔”Ŏ””Ü »ħ¯ĪËĤ ħĤÊĪħĜ ĦĪÊëęõōËġĤ ĢËÕðæêīĘ ħĘħġĝŎĐĪ ĖīĘêħʐħÝÎħŀħĨ

¼””ġ””Ŏ””àĦê ¼””Ĥ˔””””””””””ĥ””Ň””ĨêĦæħ”Ĝ ĢÊī””ōħ”Ę ¼ĤçĤÊīĤ Ī ¼””á””Ŏ””ÎĦì æħĠħáĠĢËġŇĝðŃÎħô¼áŎÎĦì ¼ĤĦìĪħðÞħŀËð

¼ęōëĠħȼġĝŎĐģōëÕôłëĐĽª

ģŎĤ»æêīĘ»ËĠħĥŎð¼ĤĦĪËäĞŋħΐģŎÎğĝŎĐ¼ĤĦĪËäńëĘĦæ¼Ĥ˧ĦêËðĢËð ĢËġĈËĕŎÈ æêīĘ »ħġŇÈ ħęĤī¯ ÓŇÎħĨ ËÔħĨģ””ōłļĦæ»Ī˔”äħÎêłìĪĦĪ˔”ä »êħðħĜħōħĨ»êħºōêËĘÊĪħĨĪòħĘ ħĘĞħęÎħŎōêËęĤÊļŃ¹ĪħÈħĠīÕñōĪģĠ ĪīÎğĝŎĐħÔêīĘÊçĠëŎäËÈ»êËĘĪĪæħĜ ħĜ Ī ÓņļŃ¹Ħæ Ī ħĉōêħð ¼ĈËĕŎÈ ħĘ ¼ĘħōħŀīÜĪ ĦĪħÕŇĥŇĠËĤ ĦĪħ” ōĪÊì Ėħō ħōÊçŇÔ»êłì ħ”Ĥæ디Ęê˔”Ę »ìÊī””Ň””ô Īħ” È ģŎŇŁÎ ń디”ĘĦæ ’æëęÕðËÎħĘħŎōËðËÈ

»ìÊī””Ň””ô Īħ””Ĝ ħęŇĘħō ħ”Ġħ”È ħōħĨ ėņļīĘ ħōħĨ ħĘ »ħĤæëĘêËĘ ĦĪĪæ디”Ę¼”ę””ņê˔”ĘĦ Ğ˔”õ””Ŏ””Ĩ »Ī˔””Ĥ Ī ħĤÊīÜ êłì ¼ęņêËĘ ħÝōĪêħĤ ħĜ ħĘ ¼ÔħĉŎÎħÔħμōçĤĦīōħªħĠħȐħõōĪËä ħĘħōĪÊì êħ¹ħÈ Ī ħōħĨ ĦĪħĘħĘłëŎ¯ »ħōĪÊì ħÎ »çĤĦīōħª ħºĤĦļ ÓŇÎĦëŇÈ ĪħōÊĪÊçĤËÕðæêīĘħĜħĘÓŇÎħĨĦĪĦëŇÈ ĢËōìħàĪĦĪËä»êËĘħĜ»ìħàėŀħä Ī ħÕôĪëð ¼õŇĘÊĽÝĤêħð ¼Ĥħġōæ ħĜ ħÎ êłì ÊëŇĠËĘ »ħŀīÜ Ī ĦĪËä ¼ĈËĕŎÈ ¼ęņìÊīŇô»ŃäħĠħÈħĘÒÊĪļĦæ»ĪËä òħĤËĠħÈ ĞŋħÎ ħŎōËðËÈ Ī ħĤæëĘêËĘ »ĪĪļ ħĜ ħęĤī¯ Ħêłì ¼ÔêīĘīĠħĘ ĢËġĘħōĦĪÊêìħĠÊæ Ī ģōëŎĔħĐ ĦĪËĠħĥŎð ËĤêħ¹ħȐÒËęÎħĤÊêËĘĞħȼġĈĦæħŎŎĤ Óņæ ĞħĨêħÎ Ė˯ Ī òËÎ êłì ¼ġĝŎĐ ħĜ ģōëºÎêĦĪ ħĤĪīġĤ ħÎ çĥĨ êħ¹ħÈ ĦìËÔ ¼ęŇġĝŎĐ ÊçęņêËÜ ÒËĈħð òħô òħĤËġĝŎĐ ĞħÈ ĪīĠħĨ Ī Óņæ ĞħĨêħÎ ħōÊæËŎÔ »ìÊĪËŎÜ ¼ĤæëĘêËĘ »ìÊīŇô êłì¼ĘħōĦĪÊêìħĠÊæËĠħĥŎð»ĦĪħÈêħÎħĜ ńĪħĜħĘĸ˯

ħĘ »ħĤËĠËĤ ĪħÈ »ĪËĤħÎ ħġĝŎĐ ĞħÈ ħĘħġĝŎĐ »ĦĪËĠ Ī ħōËÕõōħºÎ ħōÊīÎĦæ ĪÊëęõōËġĤĞħĘħō»±łļĪĪīÎħĔĦæŃĤ ÊæħĘħŀË¥ŎÕñŎĐ»ËÔĦêħðħĜĞĦĪĪæ»±łļ »ħĤ²ŎĜ ĢħōĸħĜ ĦĪÊçĤËĠêËōĽÎ ĢËŎÔĪ ħġĝŎĐ ĞħÈ òłĽĠħÈ ħĘ ĦĪħŀË¥ŎÕñŎĐ ŅðħÎğôħġĝŎĐĞħȐĦĪħÕņëęÎóōËġĤ òħĘħġĝŎĐĪæëęĠĪÊĪħÔĦĪħĤĦĪ˪æħð ĞħÈ Īī””Î »íŎĝºĥŎÈ ħÎ Ī »æêī””Ę ħÎ ˪ĪêĪħÈ ¼” ÔŋĪ êłì ħ”Ôłæ디Πğ””ôĦê˔”Ę òħĘħġĝŎĐ ¼ĘłëŎ¯ ĦĪĪæëĘ ğõōËġĤĪ ĢëŇĥÎ ħĠËĤ ÓņĪħĤËōĦæ ħĘ ħŀÊçĥĠ ĪĪæ »ëáŎð¼ĉĔÊĪńìŃÔħĘĢËÕðæêīĘŃÎ ĪīÎÊæËŎÔ »ħôŃ¹ ¼ĤæêʲÏŀħĨ Ī ÊëŇĠËĘ »ħ”ŀī””Ü ħōħĨ»êłì¼ĘħŎŎºĤë¹ÊçġĝŎĐħĜëōīðħÔ ĢËō ÊëŇĠËĘ ¼ĤŋīÜ ¼ōÊëŇä ģŎŇŁÎ ń디ĘĦæ Ī ģņīô ħÎ »çĤĦīōħª ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ Ī˔”ä ’ħōħĨĦĪħðĪīĤĖłëŎ¯¼ðħĘ¼ÕôĪëð

ħōħĨ »çĤĦīōħª ÊëŇĠËĘ »ħŀīÜ ¼ĈËĕŎÈ Ī ħĘħġĝŎĐ ¼ĈËĕŎÈ êħ”ðħ”Î ĪīĠħĨ ˔”ªĪêĪħ””È ħ” Ĝ ĦĪħ” Ęħ” ʳ디Ŏ””¯ ĪħÈ Ī ħōħĨ »Ńä ¼ŎĈËĕŎÈ ėŇĘłëŎ¯ ńīĘ »ħĘħŎŁðħÈ ħ””ōĪÊì òħĘłëŎ¯ ¼ġĝŎĐ ĦĪĦĪħÎ ĦĪÊêçņë¹ ¼ĈËĕŎÈ ÓŇÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ÒÊĪļĦæ »ĪËä ħÎ »æêīĘ ħĤËōħĨ ħĘ »ħĤËō± ĪħÈ ĦëŇÈ ¼ęŀħä ħĘ ËªĪêĪħÈ ¼ĤËō± īĘĦĪ ħŎĤ ćōêħð ĢËō± ¼Õõ¹ ħÎ ĦĪħÈ ŃÎ ĦêËĘŃĨ ħĠħÈ ¼ðËŎðĪ¼ōêĪīÎËÈĪĢÊêĦìī¹»êËÎĪ ģŎŇŁÎ ńëĘĦæ ĦëÔ ćōêħð ˪ĪêĪħÈ ħĜ ħĘ »ĦĪħÈ ŃÎ ģºĤë¹ ¼ęŇŀËä ħĤËĠħÈ »ĦĪËäħÔËđŎðĪħÈħõŎĠħĨĦëŇÈ»êËĘ

¼ęŇðħĘçĤħ¯ĪĞæëęĠŃäģÔë¹ħĥņĪĪ Ī Ğæ디ĘĦæ ŃÎ ĢËŎĝŎñĠħÔ óōíŎĝºĥŎÈ óōĪħÈ ĪīÎ ńĪħĜ óōæêīĘ ¼ęņêĦæÊëÎ ĪħÈ òËÕñŇÈ īĘĦĪËÔ ħĘ ¼ĥŎÎ ¼”ŀłļ ÓņêæĦçŇĜ ÊçĤËĘħŎŎĤÊĪĦêËô ħĜ ħġĝŎĐ ĞħÈğŎĤÊīÔĞħĘêłì¼ĘħōħÜæīÎħÎħĘ »ŃĨĦĪīÎòħĠħÈĪĞħęÏÕðĪêæħġĝŎĐ »êËĘĪÓŇÎëÔËōìğĤËĘħŎōçĤĦīōħª»ĦĪħÈ ÓŇÎĦæ òħĠħÈ »ÊļĦêħð ĞħęÎ ëÔËōì ÓŎĥņīåÎĞÊĪĦæêħÎÊçôħĤÊêËĘĞħÈľħ¹ħĜ ģņæ ĦìËÔ ħĘ »ħĤËĠËĤêħÎ ĪħÈ êħðħĜ ŃÎÓņæĦìËÔ¼ęņëņĪÓĐŃðħĤĪīġĤŃÎ »ĦĪħÈŃÎ ÓŎĥņīåÎ ÓŎ°Î ŅÎĦæ ±ËÕĤŃĠ ÓŎĤÊīÕÎ Ê甔Ĥ˔”ĘĦì˔”Ô ħ”Ôħ”Î˔”Î ľħ” ¹ħ” Ĝ ĞħĜ Ī ÓōħęÎ ħŀħĠËĠ ¼ōĪīÔĪħĘêħðħÎ òħĠħÈ »ÊĪæ Ó””ōĪħ” Ęħ” ĤÊĪæ ĦĪĦĽ”””ņļ ¼ġĝŎĐ Ī ²””ņêæ »êËÕĥŇĠŃĘłæ ¼ęņêËĘ óōëÔÊĪææëĘæËōìĢËġġĝŎĐħÔêīĘ»ËĠÊêæ Ī¼ÕðĪêçĤħÔ¼ÔĦêÊìĦĪŃÎæëĘğęņêËĘ ľÊçĥĠ êħðħĜ ğōêËÕĥŇĠŃĘłæ ¼ęŇġĝŎĐ ģņëĥŇĨĦæ ĦĪĦë””Ô ¼ĤËÔŋĪ ħĜ ħĘ æëĘ Ī ĞæëĘ ģõōħġŎĤħÈħÎ Ī ħÔŋĪ ĪħÈ ŃÎ æëęĤËĠËĠÊêæ ¼ÔêīĘ »ê˔”Ę ĪĪæ 디ÔÊĪæ ĢËġĘĪĪæêħĨ ħĘ ÊæëÔ ¼ęņêĦæÊëÎ ľħ¹ħĜ ĞħÈ ģōĪīÎ óōêħĥŇĨêĦæ Ī ËÕðŃĠËĠ ÊçĤËĘħŀË¥ŎÕñŎĐ»ħÎêłìħĜħĤËġĝŎĐħÔêīĘ »ħÎêłì ħĜ ĪĪæëÎÊļ ¼ŀËð Ī ÓņæêĦçŇĜ ĪħĜėŇĘħōÊëĘóōËġĤÊçĤËĘħŀË¥ŎÕñŎĐ ŃÎËĩĤħÔħĘĪīÎĢĦçĤħĜħĜħĤŋË¥ŎÕñŎĐ ĪīÎĢËĘħŎŎªĪêĪħÈħġĝŎĐ ħ” Ôêī””Ęħ” Ęæ디”ĘĞ디”Ô¼” ꔔņê˔”Ę ħĜ ĪīÎħĨ »êłì ¼ęņêħĥŎÎ Ī ĪīÎ ğĝŎĐ Ī ľË¥ŎÕñŎĐ ğĝŎĐ ÊçĤ˪ ¼ŀË¥ŎÕñŎĐ

ëĘħÎīÎħÈĢËĠŃ¯¼ĤÊæìËð Ğħµħō¼ôħÎ

¼Ĥ˧ĦêËðĢËð

¼ĥŎñàīĠ »Ħ디Ŏ””Ġħ””ð » ī””Ň””ð

ħĜ Ī æëĘ ħĠħÜêħÔ ĢËĠ ĎËÏĜħÏäħĠ »ĦĪĦêĦæħĠĪī¯—•••w–žžž¼ŀËð çĤħ¯ ħĘ ËŎĤËÕōêħÎ ħĜ 디ÔÊĪæ ÒŋĪ ¼ęņêËĘ ¼ðËĤ ğŎōŃĤËô ¼ĘħōËÕðŃĠËĠ ħĜ ğōêħĤīĨ »çĤĦīōħª Ī æëęĤËġŎōŃĤËô »ĦĪħÈ ħÕõōħ¹ ËÔ Ī ĦĪħōÊëĘ ÊçĤËŎŀħ¹ ėņêËĘĞæëęŇĜ»ÊĪÊæńĪħȼĤÊĪĦêËôħĘ ĢËô˪¼ōĦçĤħĨËĤħª»êËÎêħðħĜĞħęÎ ¼ęŇġĝŎĐ ĦĪħĘĪī°Î êłì ¼ĘħōÊëŇĠËĘ ħÎ ĢËōħōêËĘÊĪÊæ ĪħÈ êħðħĜ æëĘ ğÔêīĘ ¼ōêħÔīŎ«ĠŃĘ»êËĘĪ±ËÕĤŃĠÊæĦêËęĠħĜ

»łĽĠħĜ ħĘ ħōħºĤë¹ ħōËĘ ĪħÈ ËĠħĥŎð »Ī˯êħÎ ¼ęŇŀłļ ÊçŎÔħō˧łëĠ ¼ĤËō± ħĜ ĦĪÊêçŇª »ĪÊĪħ” Ô ¼ĘħŎºĤë¹ ĪħōħĨ ËĠħĥŎð ¼ŀłļ ħÎ ÒĦêËÎħð ÊæËŎĤĪĪæ ¼ĤæëĘêËĘ ¼ĤĪīĠìħÈ ĪÊæħōħ¯ĪËĤ ĞħĜ ĞħĘħō ĦĪī””Î ħĘ  ¼”Ĥ˔”§Ħê˔”ð Ģ˔”ð

»ħĥÔĪħęŇªĪ˯ĞħÈŃðËȐĢËĠêËŎðëª ¼Ĥ˧ ĦêËð ÊçĠŋĦĪ ħĜ ĪÊæìËð Êçŀħ¹ħĜ ÊĪĪæħōĦīŇôĞħÎ »ËºĤËġōħªħĜħĘğĤæëĘêËĘ»ËÔĦêħð ĞĪīÎŃĤËô¼ôħÎħĜĢËĘħĤÊīÜĦêħĤīĨ ĢæëĘêËĘħĘæëĘğōêËÕĥŇĠŃĘłæ¼ęņêËĘ ¼ĤËĘŃĝÎËÔ Ī ÓôĪëð »êËĘ êħðħĜ ĪīÎ ¼ęņêËĘ ÊçĠêËōĽÎ ëÔÊĪæ çŎÜħĠ êĸËð ĖħōĦĪËĠ »ÊĪæ ħĜ ĞħęÎ ğĝŎĐ ħÔêīĘ ËĩĤħÔÊçŎĤËġŇĝðħĜħĘËĤÊæĞŃōçŎ§»æËĤ ĪīĠħĨ ħĘ ĪīÎħĨ ħġŇÈ »ħĥņīô ĞħÈ æëĘĦçõōËġĤ ĢËġġĝŎĐ ĖħŎŎĥōħĨ ¼Ĥʱłļ ħĘ òħĤËġĝŎĐ ĞħÈ ÊīŎĨ »ħŀħĠŃĘ ħĜ ĢËĘħŎŎĤËĩŎÜ ĦêËĘËô ÊæĦæ ĢËġĤËõŎª ĢËġĘħŎŎĘħõŇªÊçôĦĪħÈľħ¹ħĜĪĢĪīÎ ĢËġõōËġĤëÔÊĪæĪÒĪĦæħĘħġĝŎĐêħðħĜ ħÎ ÊīŎĨ »ħŀħĠŃĘ ħĜ ËÔĦêħð æëĘĦæ ĞêħĥŎÎėŇŀħĠŃĘÊçŎōÊĪæħĜĞĪīÎËĩĤħÔ ėŇđŎôêħÈ ĢËġŎĤÊīÔ Ī æëĘÊçōħª ŃÎ ÊīŎĨ »ħŀħĠŃĘ є”Î ģōħęÎ Ӕ”ðĪêæ ĦæêĪ Ī æëęĠëÔ »êËÕĥŇĠŃĘłæ ¼ęņêËĘ Ī Ӕ”õ””ōłļĦæ ëÕôËÎ ğ””Ĥ˔”ĘĦê˔”Ę ĦæêĪ ¼ġĝŎĐ Ī æëęĤËĠħĠħÜêħÔ »êËĘ ëÔÊĪæ

 7ZLOLJKW ĖËĥðëÔ ¼ġĝŎĐ ħÕŇÏÎ ¼ĤÊīÔ ħōħÕĐħĨ Ğħ” È ¼ęōëĠħÈ ¼ġĝŎĐ ģōëÕôłëĐĽª êĸłæ ĢŃŎĝĠ œ•› ¼””ĤÊī””Ô ħĜĖħ”ōêħ”ĨĪĦĪī””μ””Ô˔”ĨÊæ ÒëÎłļ ÒêÊīŎÕð ģÕñōëĘ

ĖĪ디”Î ¼ĝŎÎ Ģī””ñ””ĥ””Ŏ””Ô˔”Î íÔīĜ ģĜËĘ ģ””ō디¹ ¼ĝôħÈ ģ””ō디ð˔”Ę ¼””Ĥ˔”ĥ””Ň””ĨêĦæ Ī ėŇ°ĘħĜ î˔”Î Ħ ė””ōĪæê˔”Ĩ »ĪÊæ ħÕņĪħĘĦæ ħĘ Ò˔”ĘĦæ ĦĪħęņ²Ġģņīä¼ĕôħĈ 7KH:DLWLQJ5RRP

ħŎōçŎĠŃĘħġĝŎĐĪħĜħęŇĘħō ħŎōÊĪçĠħÎħĘ»ħĤËōËŎĤËÕōêħÎ ħĘħġĝŎĐ ĢĦĪÊëĥŇĩĠħĨêħÎ Ò˔”ĘĦæîħ” ĘĪĪæħ””Ĝî˔”Î ¼ŀŃĨ ħ” Ĝ ÒĪħ” ꔔņļħ” Î ħ” Ę ģðËĤĦæ ëÕĘħō ¼ĤÊĪļĦĪ˯ ĪĪæ디””ÎÊļ ĢĦæĦæê˔””ōĽ”””Î Ī ¼ņļĪËĨ ħĥÏÎ Ī ĢħęÎëŎÎħĜ ¼ĤçĤÊīĤħĜ ħĘħġĝŎĐ ģōëÕĘĦæ ĜÊê ĎĪæ »ê˔”Ġ ˔”Ĥ˔”È

¼ĤËĥҔ”””””ĨêĦæ Ī ě””Õ””Ŏ””Ĝ »êËÎçĜī¹ëÜĪê

çŎĈħðêËō±ËÈ

ÓņļħªĦçŇÔ¼µËĤĪĪêËÔĦêħð¼ōËĠħĥŎð¼ġĝŎĐ»êħÕðŃª

ħ” ”Ĥʱłļ


ÓäħλŃðËÈ ħ”””Î âħ””””ō˔”””Î »ħñĔėņçĤħĨ Ħæħ””Ġ ¼””ĘĦĪĸ Êæ˔”Õ””ñ””Ň””Èħ”””Ĝ ĖħōħñĔ ®ŎĨ ¸””Ĥ디¹ ¼””Ęħ””Ŏ””Ŏ””ĥ””Ň””ĩ””ĤĢ˔””ō ģĥŇĘêæħĠ

ļĪ˔””µ

¼”””””””Ĥħ”””””””ōĸ Ģ˔”Õ””ōêÊæìє”ð ĦĪħÔħōËĤ òËÎ Ģ˔””Õ”””ŀħ”””¹ħ”””Ĝ ¼””””””ôĪī””””””Ô ħ”””Ĝ ģ”””””””ÎĦ渔””Ň”””Õ”””Đ디”¹ ÊçĤËÕĤæëĘêËĘ

˔””””¹

ħ””””ĤÊĪĪæ ń甔”””””Ĥħ”””””””Ĩ

ŃÎ ħ”””Ęłë”””Ŏ”””Î ¼ĥÕñåÕð Ħ æ ۔””””””ĤÊì˔””””””Ĕ »êħ”””º”””ōê˔””Ę Ņ””Ü êħ”””ðħ”””ĜĢ˔””Õ”””ōæ˔””Ġ ÓŇŁŇĨĦæ

Īī”””””õ”””””ª

—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ± Ģ˵ħĤŃōíĐħĜħÔ PEF

DOKXUUD çŎÏð»ËĨ 

êçčĜÊ ÞËōê 

DODUDEL\D ħàÊëùÎ 

öËä ëōëĕÔ 

ĦëñęĥġĜÊ ħáĥÜĸÊ 

ħŎġĜËĉĜÊ 

ĦæģĠíĜÊ ģĠÓĥÎ 

ħŎÎëĉĜÊ ĒÊīðĸÊ 

ľħĠŃĘ Ī ģōËÈ ĞËÔòŃä 

êħĥŎÎ ľħ¹ħĜ 

ćĔīġĜÊ ¼Đ 

ĖËÎ ÛĤĪÊ 

ĦëŇð 

ĢËĘĦĪħÔħĤ »ËġŎð 

ħęÎ ĢÊĪÊëĐ ÓōêËŎĤÊì »ŃðËÈ $ ¼ĥņīä ¼ªĪë¹ ĢæëĘêËĘŃÎ ĢĪËÝĤī¹ ħºĤħðĪËĨ ĢËŎÔħōËðħĘ ħªĪë¹ ĞħÎ êħð ¼ĤËðħĘ ÊçĤËōħđŎÔËĈ êħðħÎ ĢìŃñŀæ ĪËĐĦĪħÎ ÊçŎÕñōĪħôŃä ħĜ ģĥŇĩĠħĨêħÎ ¼ĤËō± Ģë¹ÊļŃä Ī ĦëŎºŇÜ ĢËŎÕðħĨģºĤħðĪËĨ ÊçĤËōŃä ¼äËĤ ħĜ ģŀÊì ģōĦìħÎħÎ ģĤËÎĦëĩŎĠ ÊæëÔ ¼ĤËðħĘ ľħ¹ħĜ ģĠÊêËÈ ĦëŎºŇÜ ĢËŎōêħðĪËĨ ÊçĤÊæêËōĽÎ Ī ĢæëĘ ħñĔ ħĜ ħáōêħð ħŎŎĤ ¼ĤĪī°ŀħĨ  ħĥĠêħô ħĥŎÏôĦļ ÒËĘ ėņçĤħĨ ÊæħŎôËÎ ĪīĠħĨ ĪħÈľħ¹ħĜ ÒËĘĪËĨ ħÕäħðêħð ħĠħĘ »ŃäħÎ »ħĤËġÕĠ ħŎōíņêħªĦêĪĪæ ħĜ »ìħà

īĘłæīð ĦêĪħ¹ »ħôŃ¹êÊī¯ž ħĜħōħôŃ¹êÊī¯ĞħÈ ¼ĘħōħôŃ¹êÊī¯ êħĨ  ˜ˆ˜ ĦĪīÔËĩęŇª ÛĤËĠËÈ ĦĪÊëęôħÎÊæ ëÕĘĪī°Î »ħĤËä ž ŃÎ ħôŃ¹êÊī¯ »ĦĪħ””Ĥæ디ʥ””ª Êæħ””Ŏ””ōê˔”ō Īħ” Ĝ ËÔ– ħĜ ĢËĘħÕñōīŇªĦêËĠ±ħÎ ħĤËĘħĘĪī°Î ħĜ êËÝĘħō ĖħōĦêËĠ± êħĨ ėŇÜêħĠ ħÎ ž ¼ęŁŇĨ êħĨ ħĜ Ī ĦêĪħ¹ ¼ ĘħōħôŃ¹êÊī¯ êħĨ ĦĪħÕņëðĪīĥÎ ÊçŎĤĪīÕð Ī ¼ōŃðËÈ

¼””””””””Ĝħ””””””””Ĩ »ĦĪħ””ĥ””Õ””ðє”Ĕ ¼ĤĪīÎ ÓðĪêæ »ç”””ĤĦī”””ōħ”””ª Ģ˔””Õ”””º”””Ĥ디”¹ ľħ” ¹ħ””Ĝ Ӕ””Ň”””ñ”””äĦļĦæє””Î ĢËÕĤËĘħðëªêħÎ

ëҔ”ô

´””ōêħĐ ®”””””””Ŏ”””””””Ĩ

ė””Ň””ĥ””Ň””ŀħ” Î ĢĦæħ”””””””””Ġ Ģ˔”ÔłĽ””Ġħ””È ħŎŎĤ ĪËÝĤī¹ »çĤĦīōħª ¼ĥÕðħÎ ŃÎ ¼ÕñōĪħôŃä

ĪĪìÊêħ”Ô Ģ˔”Ġī””¹Īħ””””È

 ħ”””ð디”Ô Ī » êħ””Ï””ĠÊêħ””Îħ””Ĝ ¼””Ôħ””ō˔”ðħ””Ę ĢËÕĤËĘħÕñōĪħôŃä ħ””ōħ”””””””””””””””””ĨĢ˔””””””Ôĸ ĦĪħÕņĪĦļĦæ

 % 0 .>&% N

>,

D7 3 &7 KAL >#M,

%# B&7D7 G 0&H>7 0I,>J$5 1%

>/ 'A C$9 ,%$,, ;&7D7 E, F1

ĢÊĪħ”””µ Ī ˔”””””””ĤÊī””Ô

Ħê˔””””””””””ÎĪĪæ ĪħÈ »ĦĪħĤĪīÎ ħĜ »ħĤËĘêħÈ Ģ˔”Õ””Ĥ˔”ĘĦê˔”Ę ÒÊæĦæ ĪĪļ ĢËÕōĪĪçĤËĠ Ī»êÊíŇÎ ¼ôĪīÔ ÒËĘĦæ

ĿÔħ””ð

¸”””ĤħĨħĤ ľħ”””””””¹ħ”””””””Ĝ

ĢËÕĤËĘħÕñōĪħôŃä ĞÊêËÈ ¼ęŇôħĘ ĢħÎĦæ êħðħÎ »ļє”¹ī””ŀ˔”È Ī êħðħĜ ĢĪī””¯Ń””Î ė””ņ甔Ĥħ”Ĩ ĢħĘĦæ ĢËÕĤËō±

íņļħÎ ¼ÔŋĪËĨ ħºĤĦļĢËĘĦíņêËĘ ĪëŎÎ »ĪËÈ Ğŋħ” Î ģ”””Îê˔””ōæ Ė˔””ªĪ˔””¯ħ” Î ŃÎ ÓŎĥŇĨħĤ »ê˔”Ęħ””Î íŎ¹êħĨ ¼ôËÎħÎ »ĦĪħ””Ĝêħ””Î ĦĪħ””ĤæêÊī””ä ÓŎĥŇŀīęŎÎ

¼”ðËĥ”ôħµ ģōëÕĠíĤ

ģōëÔìêħÎ

œ

—˜

ëŇĜĪħĨ

›

—–

¼ĤËġŇĝð

˹íņê˪

³īµêħµ

––

—˜

–˜

—•

ŃäÊì

›

–ž

³ŃĨæ

œ

—˜

ĿðīĠ

ž

—›

ģŎĔħĤËä

œ

——

ħōѵ

––

—•

ħÝÎħŀħĨ

˜

–—

ħĥð

–•

æËÎËĩĠ

˜

´õªĪĪæ є””ÎÒ˔””””””””Ę

´ñ””Ŏ¹ Ī Ėħ””””Ġє”””Ę ¼ĤËĘħōêËĘĪËĨ Ģ ËÕĘ ħŎņ ļ Ī ËĨ Ӕ””””ðĦæħ”””””Î Ò˔”””””””””””¹Ħæ ĢËÕŎÕðĪêçĤħÔ »êÊæ˔”¹Ë””È ģÎ

ÒħĠĦĪËĕĠ Ī ĚËđĤħÈ êħĤīĨ ¼ĤËĘĦëŇÕðħÈ ĪĪ²ŇĠ ŃÎ 

ĢËō± ¼Ĥ˵ħÔĪ

ĪħÈ ÒħÏōËÔ ħÎ ħĘ »ħĤËðħĘ »ħĤËġÕĠ ¼ŇÜ ĢĦī”””””””Ň”””””””È òħęõŇª Ģ˔”Õ””Ęħ””ōê˔”ĘÊĪÊæ ĢħĘĦæ

¼””””Õ””””ð˔”””È ĢËÕŎÔħōËðħĘ ÓŇĥŎÎ Ħ çŀ ł ļ ħ”””””””””””””””””Ĝ ¼ęŇÕĐë¹ ¼””Ĥæ디Ęêħ””ðĦê˔”¯ ÊçŎĤÊíŇä

NXUGVDW

*NXUGLVWDQ ėŎĥŎĝĘ ¼ĝŎÔ 

ħŎŎÕäħÏôŃä ģōëÔĦêĪħ¹ òËÎ ¼ºĤËÎĪËĤ Ī ĪËĤ ħŎŎÕäħÎ òŃä ģōëÔĦêĪħ¹ėŀħä ¼ÕäħÏôŃä »êËōìÊīä ģōëĥÕōëŎô Ī ģ””ō디Ք”ô˔”Î ĢÊ픔”Ň”””ä Ī˔””Ĥ ¼” Ք”ñ””ōĪħ” ôє”ä ħŎŎÕäħÏôŃä ÓņíņêË«ōĦæ ėōÊæ Ī Ņĥņæ ľËĠ ŃÎ ¼ÕäħÏôŃä ĖĪËÎ ÊêæëŇ«ð Ņ””ª ÓęņêËĘ ħ””Ę ħ ” ōÊæĦĪħ””Ĝ ¼ÕäħÏôŃä »ìÊļ ÓņīÏôŃä ÒħĘĦêËĘ ģÎ Êæë””Ô ¼ęŀħä ¼ôŃä Ī ëŇä »ëŎÎ ħĜ ħĘ ėŇĤËðħĘ ģÎĦæ ÓäħÎ òŃä Ī êĦĪħÕäħÎ ĞËÝĤĦêħð

ľÊ±ë”””Ĕ ĢËÕĤËĘĦêËĘĪËĨ

¼””Ĥæ디ꔔōê˔”ōæ ĢËÕĤËĘħŎÕñōīŇª ģ”””ĥ”””Ň”””ĤĦæÊæ êĪĪæ ĢËÔŃä »ĦĪħ””Ĥæ디Ę디Ŏ””Îħ” ĜĢ디º””Î êłì

]DJURV

PEF ìëÕñŎð ëÝĤËÎ Ħì ėĤĹÎÓĥōīÎîĪëÜ 

 

 

 <>? ;.A97.$ B@A=# ,

4<. 5&'#, $>? 6> @A=# .5;

;<. 5 , &$#8. $ =#,"9 ,

8 

 : .0$&; 7.1 

9 4 1&5 6. 7,'8,

      ! " #$  !"#$% &'()*" #"+ ,-." %.

7)),

4 1& 5 67 7,'8,

%,&#?$ / OA#$ .>7 %99:9,0,4  " 0 ." ,;" #$ 'O, 7&HL@P,#$ 3 $C1" #$  < =>$ ,? #5'() C9  /  % @$AB% $ ."#$% 0% 0#9 ,99

 &'(& )** )+) ,($- / 01, ./01 22. 0.22.23&  34/" 5 " -0 6#$/ "" * 


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ ĦêËĠ±ÓŇ¯ĦæĦīņļħÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĘħÎËōËĤ ħ ĝª ¼Ĝīä ¼ĠħÔĪħà » ħĜĪħÜłĽĠħÈ

ħĤËÕðæêīĘ ¼ÎËōËĤ¼Ĝīä »ħĜĪħÜ ģōëÔíŇĨħÎĞħÔĪħà »ħĜĪħÜ ĎīÈĦļ ĢÊīô ëŇĜĪħĨ

ħĤËō ¼Ĝīä ¼ĠħÔĪħà »ħĜĪħÜ łĽĠħÈ ¼ªŃÔ »êËō ħĜ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĘħÎËōËĤ ħĝª ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĘËÜËŎÜ ËºōêËō ħĜ ÊçŇª »ħŎōêËō ÓôħĨ ĪħÈ ¼ŇªħÎ ÓŇ¯ĦæĦīņļħÎ ģōëÔíŇĨħÎ ÓŇ¯Ħæ ĦīņļħÎ Ħ±łê ĪĪæ ĞħĜ »ŃĨħÎ ĢËÕðæêīĘ ¼Ĝīä ħĜ ÓŇÎĦæ ħĜĪħÜ Ėħō »ĪĪļħÎĪĪļ»ħĤËĤËōĪħÈ ħĘ »ĦĪħÈ »ĪĪêħð ħĜ Ī ĢíŇĨħÎ »ħĤËō ĦĪħĥÎĦæ »ħÏð Ī łĽĠħÈ ¼ĤËĘħŎōêËō ģĤËĘĦçĤħÎíōļ ħōĦĪĦêÊīä »ħŎōĦīŇô ĞħÎ ħġĠħôêÊī¯łĽĠħȼĤËĘħŎōêËō ¼ĤËġŇĝ𠨼ĤËġŇĝð ĖīĘêħĘģņêçĥĨ ÒÊêÊêËÈ ĦêĪħð îëŇª ĖŃĨæ ŅĥōħÏð ¼ĤËĘħŎōêËō ěŇġŇð ńīĤ ¼ĤÊĪëŎð ìłêĪħĤ ŃäÊì ëŇĜĪħĨ ėðĪëÎ ëŇĜĪħĨ¨ ŋËÈ ħĝª ħĤËō¼Ĝīä »çĤħÎíōļÊĪæ òħĠħÈ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĘħÎËōËĤ –› 디””ŇĜĪħ””””””Ĩ – –— ńīĤ ¼ĤÊĪëŎð — –– ÒêÊê˔”””””””””È ˜ –– ėðĪ디””””””Î ™ ž Ėє”””””””””Ĩæ š  ëŇĜĪħ””””Ĩ¨ ›  ¼ĤËġҔ”ĝ𨠜  ģņê甔”””””ĤħĨ  œ є”””””””””””äÊì ž œ ¼ĤËġ”””””””Ňĝð –• œ ĦêĪħ””””””””””ð –– › ìłêĪħ””””””””””Ĥ –— › ĖīĘêħ”””””””Ę –˜ š ŋ˔”””””””””””””È –™ ™ î디”””””””Ňª –š — ěŇġҔ”””””””ð –›

çōêæħĠŃÎ ħōĦīņļħμĥōË¥ô ĦíŇĨħÎ êłì ¼õŎªŃÔ ¼ĤæëĘħÕðÊêËÈ ĪËĤ ħġņëÎ îËōêçĤħÈ ħÎ ÊæħĠħĜ ħĘ ĖħôīĠ ¼Ôīô ¼ĤĦĪËä Ī ÓņëÎĦæ ĦĪħôħĤËĠħÈ ĪīĠħĨ ĪĪêħð ħĜ ħōËðËÈ ÊæĪīÔËĨÊæ ¼ĥōĪËĨ ħĜ ĪÊëÎĪËĤ »ħĘĦçĤŃÎ Ī ÓŇÎĦæ ĪÊĪħÔ »ê˧ËÎ »ħĤËō ľħ¹ħĜ ħĜ Ī ħōÊæĪĸ ¼ęŇĤħĠħÔ ħĜ óōĪÊëÎĪËĤ ¼ĘħōĦæêʲÏŀħĨ ¼ĘĦêħð »ħÔËĩęŇª ÒËĘĦæ »êËō ËŎĤËġŀħÈ ĖĦĪ ¼ĤËĩŎÜ »ê˔”ō »ħĤÊêħĥŇĨÊļ Īħ””È ĪīĠħĨ Ī ėŇĘħō ħÎ ĦĪĪæëĘ ÊçĤËŎÕðĦæêħÎħĜ ¼Ňª ¼ªŃÔ ¼ĤËĘĦìÊĪËĤ ħĤÊíōêËō ħĜ ĞħÈ ĪīĠħĨ ĢħĘĦæ ĦīŇĜ ¼ðËÎ ¼ĤËġŀħÈ ĦĪĪæëęŇĜÊĪ »ħĤËĨËô »ħĤËō òħĤËÕô ĢħęÎ òħęõŇª ¼ôËÎ ¼ęņçĤŃÎ ħĘ »çĤĦīŇĤ ÊæËÕñŇÈ ħĜ ħĘ ÒħÏōËÔ ħÎ ¼ĘħŎŎÕñōīŇª ħōħĤËō ĪħÈ »ËºōêËō ĖĦĪ ĦëŎºÕõ¹ ¼ęŇĤÊíōêËō ħÎ »êłì ˺ōêËō ĪīĠħĨ ÓŇĤÊīÔĦæ ħĘ ħŎŎĤË¥ô Ī ħĤËĠħÈ ĪīĠħĨ ĞŋħÎ ÒËęÎ »ħÔ ģĤÊīÔËĤ ľË””ōļ ¼ĤËĘħŀĪħĨ ĪīĠħĨ êħ¹ħÈ ģĥŇĩÎ ÓðĦæħÎ ģÔĪħĘêħð ÒÊçÎ ĦĪħĤËĠ »êËōĽÎ »Ńä ĢËŎÕðËÎ ËÕñŇÈ ħĘ ÊçĤĦëōËÎ ¼ĤËĘĦíōļ īŇĤħĜ ľħ¹ħĜ ¼ĤËĘĦêËÎĪêËĘ »êħÎĦīņļħÎ ħñĔ Ī Ń¹īÕđ¹ ¼ęōêħä ÊçōħĘĦêÊçŎÈ »ĦĪħĤæëęņīĤ ħÎ ÒĦêËÎħ””””””ð ħĤæëĘ ĢĪīÎ êÊæêħÏÕðĦæ æīäËō »ħĘĦçĤŃÎ ÊæħĤËÕðì »ĦĪħĥÕðÊī¹ »ĦĪËĠ ħĜ ¼ŇĜ ĪÊëÎĪËĤ ÊæĪīÔËĨÊæ ¼ĥōĪËĨ ħĜ ËĤĦæ íĤËōëŎÈ ħĜ ÓŇĤÊīÔĦæ

¼ÔħōÊêħĥņīĤ ħÎ Ě˹ŃÔêŃÎ ěåĤħÈ ĿŇºŎĠ ħÕõōħ¹ ËŎĤË«ñŎÈ »ħĤËĨËô »ħĤËō ħĜ ĪĪæëÎÊļ »Īħô ÓŇÎĦæ Ī ËŎĤËġŀħÈ ĢĦëōËÎ »ħĤËō ĪĪæêħ””Ĩ ĢÊīŇĤ »êËō ¼ÕñņêËäŃÎÊīŎÕô »ħĤËō Ī ãĤīŎĠ ¼ĤÊíōêËō īĘËÔÓŇÎĪīÎĦæËĠËÈ ¼ĤËĠłļ Ī ÓĐËõĤËĠ »Ħæêʲ””Ï””ŀħ””Ĩ ¼°ªŃÔ »êħºŎÔíĤË¥ô ĢËŎÕðËÎ »ê˧ËÎ »ħĤËō ÓŇĥŎÏÎ ĦĪħęōíĤ ħĜ ľËð—™ ĢħĠħÔ »êħ””ÎĦī””ņļħ””Î ľħ””¹ħ””ĜĢ˔”ô˔”ªĪ ¼ÕðħÎħĠħÎ ĦĪħÕŇÏÎŃĘ ÊçŎĤËĘĦêËÎêĪËĘ ĪËŎô ¼ęņçĤŃÎ ¼ĤæëęôħęõŇª »ĦĪħĥÕðÊī¹ »ĦĪËĠ ħĜ īĘËÔ ¼Ňª ¼ĤËĘĦíōļ īŇĤ ĦĪħĤìÊīºŎÎ ÊæħĤËÕðì ŃęĤĹÎ ¼ęŇĤÊíōêËō ħ””Î ħ””Ę ¼ĥōË¥ô ĢËŎÕðËÏð »ĦĪĦëºŇÜ ħÎ Ī ëŎºÕõ¹ ÊçŎĤËġŀħÈ ¼Ňª ¼ªŃÔ ħĜ ·ëŇÏĤħ¥ŎÈ ĪĪæêħĨħÎ ÓŇĤÊīÔĦæ ĦĪÊëðËĤ ĪĪæêħĨ ħĜ Ī ¼ĤËĘħ¯ËĔ Êæ˔””º”””ōê˔””ō »ĸ Ò˔””ę”””λê˔””””””””ō ¼””ĤĦĪ˔”ä ĖĦĪêħ”””Ĩ ĪħÕª ¼ĘħōħÕðħÜ »ËĤÊīÔ Ī ĦíŇĨħÎ Ī

ħ”””””””””Ĝħ””””””ªħ””””””Î »ĦĪħ”””””ĤĪī””””Îє”””Ę Ī ħĘĦæêĦæ òħĠħÈ ÓŇĤħōħ¹ËĥŇÔ ¼ôŃä ĦĪħÔËĘĦæ ëÕŀīĔ ħĘħĥōëÎ ğĥŎÏôĦļ ģĠ ĦĪħġŇŁōĦæ òĦêËÝĠħÈ ĒÊëŎĈ ħĜ ¼””ôìêĦĪ »ŃðËÈ ħĘ »ĦĪħ” Î ħĜ ÓņĪħĘĦæêĦæħÎ ĦīŇĜ ¼ĘħŎōËĥôłļ ®ŎĨ ħĥŇĜħĘ ĪħÈ »êÊæ˹ËÈ óŎðħĘ ÊæĪīÔËĨÊæ īĘĦĪ Ī ĦĪħĘĦêÊīÎ ħÔĦĪīÔĪħĘ ħĘ ħŎŎĤ ¼ĤĹŎª ħŎōĪĦìêħð ĞħÈ ¼Ĥĸħ¹ ĪīĠħĨ ŃÎ Êīä ËÔħĨ ħŎŎĤ Ņª ĢËġŎĤæëĘêħðĦê˯ ¼ęŇĤËęŀħä Ī ÒËĘĦæ Ņª ĢËġġàĦļ »Ńä ÓņëŇĤĦæŃÎ ĢËĠêħĤÊæ ĢĹŎª ĪËĤÊì Ī ħÕñōËô ŃÎ ĢËĠħĤËŎŎôìêĦĪ ħŎŎÕŇĘħō ĞħÈ īĘËÔ »ĪīÔËĨÊæ ŃÎ æêĪ¼ĤĹŎª Ī ĦīņļħÎ ÓņêħÎ ÓŇĥÎÊæ ÊæĦêħðħÎļīĔ ħÔŋĦĪ ĞħĜòìêĦĪ Ğì˔”Ĥ Ņ””Î ¼ĘħōÊīŎĨ ÊçŎōËÔŃĘ ħ”Ĝ ĢËōŃä ħĘ ħōħĤÊĪħÈ ŃÎ óōĪħÈ ħōħĨ ħĤ²ŎĜ ¼ĤËĘħĤæêʲÏŀħĨ ħĜ ĢħĘĦæ çōçĤËĘ ÊçĤËĘħŎŎôìêĦĪ ħŎŎÕŇĘħō Ī ĢËĘħŎŎ«ĠŃŀŃÈ īĘËÔ ĦĪħĤËŎęõŇĠ ħÔËåŎÎ Êī””ä ħ” Ę ¼ĘħōħČËĥÎ ¼ĥÕôļÊæ Ī ĢËĤæËŎĥÎ »ħę°ņļ īĘËÔ ģŇĥÎÊæ ÊæħÔŋĪ ĞħĜ ¼ôìêĦĪ »ĦĪħÕª Ī ģÔĪħĘêħðĪ »ìËĤËô ħĜĽª ĢËĠĪīÔËĨÊæ ĢËĘĦĪËĤìËĤ Ī ¼ÕŇĤÊĪħŀ˪ ¼ ĤËĥŇĩÕðĦæħÎ ħĜ òìêĦĪ ¼ĤËĘŋËÎ ħÝĤËĠËÈ Ī ÓŇÎ Ī Ěì »ħñĔħĜ êĪĪæ » æ ħÕŇÎĢËĠħĘħÔŋĪ ĦĪĦæëĘ Ņ Î ¼Ĝì »ħñĔ »ĦīŇôĪËĨ ¼ęņêÊĪËĨ ÊçŎōËÔŃĘ ħĜ »êÊĪ˔”Ĩ ħĜ ËōËÈ ĦêÊĪ˔”””””””Ĩ ĞħÈ ĖĦĪ Ӕ”Ň””¯Ħæ ģōêħÎ Ī Ģ˪ ¼ęŇÕôĦæ ÓŇÎħĤ ÊĪħĘģŎĥŎÎĦæ ĢĪħä ĢŌðħÈ êħĤÊæ ĢÊĽŇ¹êĦĪ

Ëĥō ëŇÈ »ĦĪħÈ ŅÎħÎĦĪĦêĦæ ħÕŇ°Î »ħĘĦçĤŃÎ »ĪÊĪħÔ ħĜ łêє””””””ō Ėħō ĢĦëōËÎ ħÎ ÒÊçÎ

“ËÎďĜÊ »êË§Ń¹ »ĪīõŇª »êħðĪīĤêħð

ÒÊæĦæ ¼ĠËÝĤħÈ ËŎĜËÕŎÈ ħĜ łëŎñĤËð ÊçõņĪħĜ ĦĪĸ ĦæêʲÏŀħĨ ĞħÈ »ħºŇª ħôËÎ ’ÓŇÎĦæ ĢŃ¯ Ī ¼¯ ¼Ĥ˧ŃŎÜ ŃäËÈ ģŎðëªĦæ ëÕŎęņêËÜ »ÊĪæĪħ””Ġħ””Ĝ ¼””Ĥ˔”Ęħ””Ĥæ디ꔔōêÊ甔ôħ”Îє”Î ĢËŎÔËĘ ħĘ ľÊêçŎĐ ¼ĔÊëŎĈ »ĦæêʲÏŀħĨ »ĦæÊĪ ħęōêħä Ī ĦĪħÔŃÏęōíĤ ĪÊĪħ””Ô ĞËĘ ®ŎĨ ËōËÈ ĦĪħÕŇĥŇĠËĤ ¼ õōêËĘĦæËĠËÈ ĦĪĪæëęĤËõŎĤ ÓðĦæ »ħĤËĤÊíōêËō ĪħĜ ħĤÊíōêËō ¼ŀħęŇÔĢŃ¯ħĤÊíōêËō ĪħÈ ŃäËÈ ÒËĘĦçŇĜ »ÊĪ Ī Ò˔”ĘĦæ ĢËĘĦêĦĪħõŎª ’ÒËęÎ ĞËÝñĤÊ ÓņĪħęÎėņļ ĢËŎŀħ¹ħĜ ÓŇ¯ĦçŇª Ģ˔”ġ””õ””ōê˔”Ŏ””ð디ª ÊĪæ ËōËÈ ÓŇÎ »Ńä ÊëŇŎ§ »ħĜ »ħĘħĠŋĦĪ ħÔËĩęŇª ĞħÎ ėŇĠËÝĤħÈ ®ŎĨ ÓŇĤÊīÔĦæ êħ¹ħÈ » ħÈ ÓŇĥŇĩÎ ÓðĦæħÎ ħĘĦæħō ĢËĘħĤÊíōêËō ¼ðĪīĤĦê˯ ËĥŇĨ ¼ÕðĦæħÎ ħĜ Ėħō˹ËÈħÎĪīĠħĨėŇÔËĘ ÓŇÎĦæ ĢŃ¯ ĪÊëÎĪËĤ ħĘ ÓŇĤÊìĦæ ¼ĔÊëŎĈ ¼Ňª ¼ªŃÔ ĪħÈ ħĘ ĦĪĪæëęōÊëęôËÈ ėņêËÜ ħĜ æËōì ħĜ ÓŇÕðħÎĦæ ħōħÔËĩęŇª Īħ””Î Óõª ¼ĠËÜ ħĘ ÊæĪī””Ô˔”ĨÊæ ¼ĤËĘħŎōêÊçôħÎ ÊçĤËŎŀħ¹ħĜ » ••œ »ËŎðËÈ ¼ĤËĘĦĪħÔħĤ ’¼ÔħōŃä ¼ĐËĠ òħĠħÈ ħĘ ËĥŇĩÕðĦæħÎ ó””Ŏ””ĠŋĦĪ Ī Ģêłì Ģ˔”ĘĦê˔”Ŏ””ð디ª Ī Ņª ¼ªŃÔ ¼ÕŇĘħō ŃäËÈ êËōæËĤ êħĨ īĘËÔ Ņª ¼ ªŃÔ ¼ĤËĘĦæêʲÏŀħĨ » êħĥŇĨÊļ ħÎ Óõª Ī ĢħĘĦæêËĘ ĢĹŎª ŅÎ »ħĘ »æêĪ ¼ĤĹŎª ÊīĘ ģÕðħÎĦæ ĚËÝŎÔëŎÈ ’êħĥŇĩĠħĨêħÎ ĞĦ±ËĠËÈ ÊçęŇĥŎðĪīĤ ħĜ ģĠ ëÕõŇª ¼ĤËĠêĦæ ŅÎ »æêĦæ ħĘ »ĦĪħ””Î Īī””ÎÊæ ĦæêĪ ¼ĤĹŎª ¼ĤĪīÎħĤ ¼ĔÊëŎĈ ¼Ňª¼ªŃÔ ¼ĤæëęŇªêËĘ Ī ĚËÝŎÔëŎÈ ĪħÈ »ħºŇÜ ħĜ ħĤ²ņë¹ ħĜ ¼ĔÊëŎĈ ¼””ôìêĦĪ »ħĘħŀŃĘ ĢËĘħõŇĘ ħĜîËÎ óŎęŇÔËĘĪ ĦĪËĥŇĨêĦæ Ī ĪĪļ ħÕņëĥŇĨĦæ ¼ĘĦĪĸ ¼Õô ÓņëĘĦæ îħĘĪ ÓņëĤĦæ ĦĪĸħÎ ĢËĠħĘĦêĪħ¹ ħõŇĘ

æÊĪħÜĢĪçĈħð

æÊĪħÜ ĢĪçĈħð

īęŀħÎ ğŇŀËĤ »ħĘ ħĤæëĘĦæËĠËÈ ħĘ »Ńä ŃÎ ğŇŀĦæ »ħĘħĜħª ħÎ ĦĪħĤĪīÎŃĘ êħ¹ħÈ »çŎÈ Óņë¹ĦçŀħĨ êłì »êËŎðëª ģōħęÎ ¼ĤËĘħĠËÝĤħÈ ħĜ óŎôŃªĪ˯ »ħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ Ğħ” Ĝ ÓŇÎ ĖħŎŎ¯êħĨ ÊçĤæêīÈ ħ””ĤĪī””ġ””Ĥ є”Î ’Ģє””¯»ê˔”Ŏ””ð디ª ĪħÈ Ī ħōĦæêʲÏŀħĨ Ğħ””È ¼ðĪīĤĦê˯ ÓŇÎĦæ ¼¯ Īĸ ¼ĤÊíōêËō ħĜ Ħêłì ĦêËĠ± ÊëŇŎ§ ħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ Ğħ””È ò˔”ª ėŇÔËĘ ¼ĤËġÕõŎĤ »ĦæêʲÏŀħĨ ŃÎ ĦĪħÕņļħ¹Ħæ ¼ÕŇĤÊĪħŀ˪ ħĜ ¼ĤæëęōêÊçôħÎ Ī ĒÊëŎĈ ¼ĤËĩŎÜ ¼ĠËÜ Ī –ž »ĪÊ甔Ĥħ””Ę ¼ ĠËÜ ħĜ ĢËĘĦêĦīõŎĘ ¼ĤËĘħĤÊĪħŀ˪ ĦæêʲÏŀħĨ ħŎōêËō ĪħĜ ĦëºÎ êĪīôËÎ »ËĕōëĐħÈ êħÏĠÊêħÎ ħĘĦæêʲÏŀħĨ ħĘ ÊçôħōħĤËÕðłæ »ËºōêËōħĜ ĢËĩŎÜ ¼ĤËĘĦêÊæĪËĤĦëŇÕðħÈ

ēōçð ¼ĜħĈěŎĠħÜ ĒĪêËАğōêħµ ËÔħĈ ģŎðīĤ ¼ÔħōêËÔë¶ð æħġàħÈ òļŃô »êħĤīĨ »êħÎĦīņļħμĜħĈĢÊêŃð ģŎðīĤ »êħÎĦīņļħÎ

¼ĤËÎêīĔ ĎêËĈ êħðĪīĤêħðŌŀĪçÎħĈ ĢÊëÕð ĢæëÎĦīņļħÎ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼µłêħð

ľËäĪĦëðħä çŎĨħô »æëª ÓõŎĤħÔ ğĜËð ¼ņļËô ¼ĤËġŇĝ𕜜•—˜—˜–žËŎðËÈ ³īµêħ”µ ¼ĤŃōíĐħĜħÔ »Ë¹ĦêËÎ ´ōíĤ Ģ˶ñŎȳīµêħµ Ģ˵ħºĥŎðīĤ »ļÊìËÎêĸħµ ĢËŎĠêħ¹ •œš•™š˜œ˜—™ ³Ħļѵ »ìËðħõŎª¼ÔĦêÊìĦĪ ÓõŎĤħÔ»ëÔħĠ Óðħô ¼ĠËĔħô ëŇĜĪħĨ •œ™•–˜™™ ľÊĪħĨ ———–›–— ĞѶŎĝŎÔ îŃĤËĐ »êĸħµ ģŎĠĦæħĠħà

UHNODP#[HQGDQRUJDVR#[HQGDQRUJQHZV#[HQGDQRUJŃðËÈ ¼Ĥ˵ħ”Łōħ”ġŎÈ

•œœ•–˜š›——–

ĞŶōļŃÎ

ģōĪīÏÕõŎĤÊæ ėņêħĥŇĨÊļ ľħ¹ħĜ ĢËŎęņêËÜ ħĤËÕðłæ ¼ĘħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ ¼ĤæëĘËôËĠħÔ ŃÎ Īī¯Ħæ ĦīņļħÎ ¼ÎĦêħĈ ¼ęŇÔŋĪ ħĜ ħĘ ĦêħĥŇĨÊļ ĪħÈ »ħĘħĤËō ÊæħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ ĪħĜ ħĤÊíōêËō »ħÔËĩęŇª ħ Î ĞŋħÎ ĪīÎêÊçôħÎ  ďōæê ËÔÊĪ ĦĪħĤËĘħĘĦæħō Ī ĪĪæ ħĝª ¼ÔËĘħĜĪ ÊæħŎōêËō ¼ĤĪī¯ĦīņļħμÔËĘ ħĜ ®ŎĨ ÊëÎËĘ ÊçĤæëęŎ¹êħÎ Ī ĢËĘħôëŇĨ ĪīÎĦæ ÊçęŇÔËĘ ħĜ ĪīÎħĤ ¼ĘħōĦĪħĤÊæêËĘ ëÔÊĪæ īĘËÔ ħōÊæëęÎ »ËôËĠħÔ »æêĪ ħÎ īŇĤ ŃÎ ¼ĤÊíōêËō ģōëÕĘĸ˯ Ī ģōëÕôËÎ »Ńä »ħĘħĤËō ¼ Ęħō » ħĝª »ħÔËĩęŇª ħōÊæëęÏÕõŇĩºĤËÎ ĪħĜ ħĘħŎōêËō ¼””ĤĪī””ÎĪÊĪħ””Ô ò˔”ª ¼ðëª ĞħŎņļĪËĨ ĦêħĥŇĨÊļ Òħ”””Ĥ˔””ĤÊ픔”ōê˔””ōĪħ””””ĜĞ˔”””Ę®””Ŏ””Ĩ īŇĤ ¼ÕõŇĩºĤËÎ īĘËÔ æëęĤËõŎĥÕðĦæ ÓōħęÎ ¼ĤËÔħĘħĤËō ¼ĠħĘħō »ħÔËĩęŇª »Ë¹êĦæêħÎħĜ ĦīŇÈ ËÕñŇÈ ħĘ ÒħÏōËÔ ħÎ ’ĢÊæŃäĪËĤ ¼Ĝīä ¼ĠŋĦĪ ĦĪħŎōæêËð ħÎêħĨ êħĥŇĨÊļ ħĤËō Ğħ””È ħęĤī¯ ë””Ň””äħ”Ĥ ĦĪħ””””ĠÊæ ğŇª ħōŃÎ ĦĪħÔħĤĪÊëĘŃĘ ħĜħª ħÎ ħĤËĘĦæħō ģōëºÎêĦĪ ŅĜ ĢËŎęņæĪīð ®ŎĨ ħŎŎĤÊĪ ĦĪīÎħĤ ĪīÔĪħĘêħð ħĘĦêħĥŇĨÊļ ħęĤī¯ óŎĥĠ ÓðĦæħÎ êħ¹ħÈ ÊçĤËŎĤæêʲÏŀħĨ ħĜ æêʲÎĦæħĥŀħĨ ĞħĤËĤÊíōêËō ĪħĜ ĞËĘ ®ŎĨ ħōÊīÎ ģÕŎĥŎÎ ÊæħŎōêËō ĪħĜ ŃÔ ħĘ ĪħĜ ĞĦ픔Ҕ”Ġ˔”È Ń¹īÕđ¹ Ħæ˔”ō Ğħ””È ĢËŎðËÎ ėŇÔËĘ ħ Ę ĦĪħÔËĨ ëŎÎħÎ ÊæħÔËĘ »ĦæêʲÏŀħĨ » ħĜħªħÎ »ĦĪħĤĪīÎŃĘ ħĜ ¼ĤËĤÊíōêËō ħĘ æëĘ ĒÊëŎĈ ¼Ňª ¼ªŃÔ ŃÎ æëĘĢËõŎĥÕðĦæ ĢËō ďōæê ĖĦæħō ËÕñŇÈ ħĘ »ħōħĤËÕðłæ ħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ ĪħÈ »ħōĦæêʲÏŀħĨ Ğħ””È Ó””Ň””¯Ħæ Ħī””ņļħ”Î


—••––—›ħġĠħôêÊī¯›™ĦêËĠ±¼ĤËġŀħÈ»êĦæëҧêħÏĠÊêħλêËÏņì»êÊĪËĨŃÎģÔĪħĘêħð»ÊīŎĨħÎ

ģŎĥŎÎĦæĞĦêÊī¯ŃÎĞħĘħō»ħŀħĠŃĘ¼ĤËĘħŎōêËō»ĪÊĪħÔĪħõĠħÈ ĢŌðħÈêħĤÊæ

ĦĪīÎħĤÓäħð»ħµħĤË¶Ňªħ¶Ĥī¯Ò˶μñŎĠħλêËōĸŃōæêÊī¹ĪħõĠħÈÓŇ¯ĦçŇªĢ˵ħŀÊĪħĨ¼ŇªħÎ

Ӕ””””””ņĪĦæ »Ń””””””Ĥ˔””””ōêæħ”””””È 픔””Õ””””Ň””””ĥ””””Ŏ”””””Î ÒħÏōËÔħμĥŎĜêħÕñŎȼĩōħĤīÜĢŃŎĝĠ ËĩĤħÔ¼ĤħĠħÔËÕñŇÈĪÊëÎĪËĤ¼ĤÊíōêËōħĘ ÒËęμôħęõŇªĦĪËĠ»êłìĪħŀËð—› ÓņĪħōĦæ ħĘ ĦĪĪæëęōÊëęôËÈ óōíÕŇĥŎÎ ĪÓņëºÎêĦĪŃĤËōêæħȼĤËĘËĤÊīÔħĜæĪīð Ī»êħĤīĨ¼ĘħōËĤÊīÔ­ĪÊëÎĪËĤÓŇĤÊìĦæ »ħ ºņļħĜÓņìÊīäĦæĪħōħĨ¼ōħÕðħÜ ¼ºŎĜêħġō몼Ĝīä¼ĤËčŀħĔ¼ĤËĥŇĩÕðĦæħÎ ÓņêħÎ ÊçōŃä ľħ¹ħĜ ĪÊëÎĪËĤ ÊçōíŎĝºĥŎÈ ĢËôĪËĨ Êæìçōļ ¼ĤæëÏôëŇĨ ¼ŁŇĨ ħĜ Ī ÒËęÎ Ņª »ê˔”ō ïņêŃÔ ŃĥŎĤ ľħ¹ħĜ ĪĪæêħ” Ĩ ħĘ Óņæ ÊçęŇÔËĘ ħĜ òħĠħÈ » ĢīŎÈ ģÎ ¼ðīō »ħ ĘħĤËō ¼ĤÊíōêËō »çĤħŀŃĨ » ĿŇÎËÎ ĢËōÊļ Ī ¼ĝŎÈÊëñŎÈ ħĜ ÓņĪħĤËōĦæ ħĘ ĦĪĪæë””Ę ĢËōÊëęôËÈ ľħ¹ħĜ çĤŃÎ Ī ĦĪĦêĦæ ħĥ°Î ľīªêħ¥ŎĜ ĦĪħĤħĘËĤńīĤħōħĤËōĪħÈ

ŃðËÈĢ˵ħñĤʱËÈ

¼ĝōìÊļħλŃĤËōêæħÈ

ľħ¹ħĜ ¼ĝōìÊêħÎ »ŃĤËōêæħÈ ¼ĤËÝĤī¹ħĤ »ħ ĤËō »êħĥŇĨÊļ »ŃĩĥōêŃĠ ŅðŃä ĦĪĦæëĘ ĪÊëÎĪËĤ êħðħĜ »Ë¹êĦæ êħÕĤħÈ ÊæħĤËÕðì »ĦĪħĥÕðÊī¹ »ĦĪËĠ ħĜ īĘËÔ ĪĦĪħÔËęÎÊĪħĨĪòħĘ¼ĥōļŃ¹ħĜëŎÎ ĦĪĦêĦæħÕҰλêłíÔÊëŎĤħĜ ò˪ òħŀÊĪħĨ ĞħÈ »ĦĪħĤĪīÎĪŌÎ ħĜ ¼§īō êħÏĠÊêħÎ êħÕĤħÈ »ħ ĘħŎōêËō ĪÊëÎĪËĤ ħĘ Êæ $ ËōëŎð ŃŎ°ĜËĘ ¼Ĝīä ¼ĥÕõŇĩŇÜħÎĪĢĪħĘËĤėņļŃĩĥōêŃĠĪ ħĤËĘħõŇĘ»êħðĦê˯ĪÊëÎĪËĤŃÎêħÕĤħÈ ěŎÈËĐÊļľīªêħ¥ŎĜ»ħ ĤËō»êħĥŇĨÊļħĜ»ÊĪ ŃĤËōêæħÈ ŃÎ ėņçĤŃÎ ħĘ æë””Ę íÕŇĥŎÎ  »ĽÎħÎ ÒËęÎ ĦæËĠËÈ

ÊçōìÊīäëŇä¼ĘħōħĠËĤêħÎħĜêħäËĠīôĪħġņëÎĪ¼ĤŃÔËĘŃĜ ŃęñĤīō»ĪÊëåęņļŃÎ ĦīŇô ĢËĠħĨħÎ òĪĪæëÎÊļ ¼ŀËð ĢËōħĠËĤêħÎĢËĠħĨ»êÊçôħÎħĤÊĪËĤĪħÈ ŃÎ ĢËŎôËÎ ¼ęŇÝĤÊìËĔ Ī ĦĪĦæ디”Ę æëĘêħÎħÕðĦæ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ¼ĔĪçĥð »ŃĨħÎ ¼ĤŃÔ ˵ŃĜ ħðËÎ ¼ŇÜ »ħĤËō »íōļ ħĜ ³ħōĦĪËĠ ĦĪħĤË¶Ňª òËÕñŇÈ ĦĪħÔĪħµêĪĪæ ãĤīŎĠ ĢĦëōËÎ ÊçŎĤ˶ņļĪËĨ ľħ” ¹ħ” Ĝ ĦĪħ”””ÔĦĪÊļħ”””¹ êħð ¼Ĥ˵ħŎōìÊīäëŇä Ħê˵ »êÊçôħÎ Ò˵Ħæ Ģ˵ĦĪīÔ뺵ħōĦĪħÔħĤħÎ

»êËĘĪËĨ ¼ÕðħÎħĠħÎ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ Ī êÊæħ”Ĥ ¼ĤŋÊçĥĠ ħÎ ĢæëęôħęõŇª ħĜ Ī ģņëęÎ ëŇĐ īĘËÔ êÊĪĦçĥņīäħĤ ģņëęÎê˹ìļģŎĤÊìħĤ ŃęñĤīō »ĪÊë””å””ę””ņļ »ìє”Ŏ””ŀ˔”Î ĞħÜêħðħĘçĤËōħºōÊļħÕŇōëĥĨħÔŃÈ ĢĪīÔËĨ ĦĪĦêħ”””ðħĜ »ħĤÊĪËĤ ĪħÈ ĪĢħ”””ĘĦæħ” Ęħ” Ġ˔”Ĥêħ” λêÊ甔ôħ””Î ħĜħ” Ęħ”ōħ”Ġ˔”Ĥêħ”ÎĪħ””ȼ”Ý””ĤÊì˔”Ĕ ĦĪħŎŎĤËġŀħÈ ¼ĐêłçĤìłæ ¼ĤŃōíĐħĜħÔ ÓņëĘĦæ ĢËäêħÔ ÓņëĘĦæ òħęõŇª

»êħäËĠīôĿęōËĠĪģŎÕĤħÜêħȼŀŃ¹ Ī ĢÊĪ ĸī””Ġļє”Đ ¼ĤËĩŎÜ ¼”ĤÊĪħ”ŀ˔”ª ïĤËĨŃō¼ĤËġŀħÈ»ļËÜħÕŀ˹»êħÕĘħÈ »êħĥŇĝÕõŇ¯ ģōëÔêÊæĪËĤ Ī ìêħÕñŎĨ ¼ĤÊĪħĜħĠ Ī ĚĦ디äÊì ĜÊļ ¼ĤËġŀħÈ »ĦëŇÕðħÈ Ī ħęŎĤêËĐ ĖêËĠ ¼ĤËĩŎÜ ħĜ êħĜīĠ ŀÊļ æīŎŀŃĨ »ËĠħĥŎð »êÊçôħÎ ÊçŎĤŃōíĐħĜħÔ ¼ĘħōħĠËĤêħÎ ĦĪÊëĘ ÒħÏōËÔ »ħĘħÝĤÊìËĔ ħĘ ĢħęÎ ĦĪħ””Ôħ””Ĥ»ê˔”ę””ōê˔”Ĩ¼” ĔĪ甔ĥ””ðє”Î »ŃęñĤīō»ĪÊëåęņļĪĢËĘĦĪīÔëºĘħō

Ħê˔””””ōĽ”””””Î ħĜ Ėħ””ōêħ””Ĩ »ħĤËō»êËęŀŃ¹ ãĤīŎĠ ĢĦ디ō˔”Î ¼ĜËÕŎÈ ¼ĤŃÔËĘŃĜ î˔”ōê甔Ĥħ””È Ī ¼ĤĦĪËä ħġņëÎ »ĦĪħĤæëμŀŃ¹ ¼”””Ĝ˔””ō甔”Ĥє””Ġ »– ž ž • ħĜ ËŎĤËġŀħÈ

ĪħõĠħÈ ĪĪæ디”ÎÊļ »Īħ””ô »Ħī””Ň””ôĪ˔”Ĩ ¼ĤËĘËŎÜËŎÜ ħÔŋĪ »ëÔ »ËºōêËō ÓôħĨ ĦĪħĤĪīÎĪĪļħÎĪĪļħÎ ĦĪħĤë¹ĦæĽ¹ ˪ĪêĪħÈ ħĤËō ńçĤħĨ ŃÎ Ģ˔”ĘĦì˔”ñ””ðĪī””ĤĦê˔”¯ ĢËĘħŀħĠŃĘ ¼ºĤħõŇª ¼ĥÔë¹ »ê˔”ō Ī ĦĪĦëÔ¼ĘħōħĤËōçĤħ¯ĢħōĸħĜ ħĜĪħõĠħȼĤËĘħŎōêËō»ĪÊĪħÔ»ĦĪħÈ ĦĪħÔËĘĦæËŎÜ ĪĪæëÎÊļ »Īħô ¼ĤËĘħŎōêËō ¼ĤË«ñŎÈ »ħ ĤŃĝôêħÎ ËĩĤħÔ ħ”ōĦĪħ”È êħ¹ŃñĠ ĪīÔËĨÊæ ¼Ĝīä ŃÎ ¼ĥÔĪħĘêħð ĖĦĪ ¼”Ĥ˔”ĘĦêĪħ”¹ ħĤËō ˔”ĤĦæ ĦĪĪæ디”Ę »êħÕĤħÈĪľīªêħ¥ŎĜĪËĠłļĪ¼ñŁŇ¯ ĢĪīÎħĤËŎĥŀæ¼ÔĦĪÊĪħÔħÎËÕõŇĨ¼ĜËÕŎÈ ħōŃÎ ÊçĤËĘħŀħĠŃĘ ħĜ ĢËōŃä »ħ ºŇª ħĜ ĪħõĠħÈ ¼ĤËĘħŎōêËō ÓņëĘĦæ ĢÊĪļĦĪ˔”¯ ģÎëÔ¼ðËĠħàĪĪæëÎÊļ»Īħô»ħ ĤÊĪħĜ ÊæËŎÔëÔËōìĢËŎŇª¼ªŃÔ»ìêħλêħĤīĨĪ ËÎĢËĠĪīĠħĨÓŇ¯ħĤĢËġõōëŎΐģŎĥŎÏÎ ¼ĤÊíōêËō »êËÏņì êÊĪËĨ ħĘËĘ »ĸ ĢËġŀæ ¼ðĪëÎīĔ »ËÕðŃ¹ËĠħĐ »ħ ĤËō »æêī””Ę ħĘ ģōìÊīåÎ ŃÎ »ĦĪħ” È »ÊīŎĨ Ī ÓŇÎ ħĜ ÒËęÎ êËĠŃÔ ėŇŀŃ¹ óōĪħõĠħÈ ğŎÔ ËŎĤËġŀħÈ »ĦæêʲÏŀħĨ ¼°ŀŃ¹ ¼ŀŃ¹ ¼ŁŇĨ¼ĤÊíōêËōêħÏĠÊêħÎÓŇĤÊīÕÎĪĦíҧ ìħ¥ōļŃºŇōæħōħĤËōĪħȼĝōìÊêħλçĤĦĪËĤ ÒËęÎòħęõŇªĢìħĠ¼ęŇÕðËÈ »ĪÊĪħ””””””””””””””””Ôòħ””””””””Ġħ””””””””È ģĤËĘĦĪħĤĪīÎĪĪļħÎĪĪļ ĞħĘħō»ħ ŀħĠŃĘ ËĠłļ;Úī”ĝĘ ¼ñŁŇ¯;łæêŃÎ ĞĦĪĪæ»ħŀħĠŃĘ ģġņëÎêĦæëҧ;˔””ÕðŃ¹ËĠħĐ îŃęōËĥŎðËĤ˪;ĢĹŎĠêħÕĤħÈ ĞħŎŇð»ħ ŀħĠŃĘ ħĤŃĝôêħÎ;¸ĥŎÔêŃ«ð ĚìËÎ;ê˔”””ÕäËô ĞĦêÊī¯»ħ ŀħĠŃĘ ËŎĝŎðêËĠ;ľī”ªêħ””¥””””Ŏ””””””Ĝ ģ§ŃĨçĥōËÈ;çōêæħĠŃęŎÔħĝÔħÈ ĦæêħªòħĤËŎōêËōĞħȼĤĪīÎĪÊĪħÔħÎ ¼ĤËĘħĤÊĪħŀ˪ħĤËō¼ĠħÝĥŇª¼ĜīäêħðħÎ ¼Ĝīä»ê˔”ōĪĦĪħ””Õ””ņêæĦæÊæ˔”ªĪêĪħ”È ŃÎ ÓŇÎĦæ Ğħôħô ¼Ĝīä ħĘ ĪīÔËĨÊæ ħĤËÕðłæ »êËō ËĩĤħÔ ĢËĘħĤËō ħĜ ńçĤħĨ ĢæëĘļħô óōëÔ ¼ęņçĤħĨ ŃÎ Ī ÓŇÎĦæ ¼ĤæëĘ êħÎħÕðĦæ ¼ÕðħÎħĠ ħÎ ÓŇÎĦæ ŃÎģōìħÎÊæĪħĘħŀħĠŃĘ¼ĠħŎŇð¼ÕŎĝÎ ˪ĪêĪħȼĤËĘħĤËō¼ÕŇĘħō¼ĠËܼĜīä

ĢħęÎêłëŎÔËĤłæÊêËĠĢËŎÕñōĪ ŃðËÈĢ˵ħñĤʱËÈ

»ĦæêʲÏŀħĨ¼ņīĤ»êħĥŇĨÊļĪĢËĩŎÜ¼Ňª¼ªŃÔ»ħ ĤËñĐħÈėŇÔËĘĪĪæëÎÊļ»ħ ÕĐħĨ ŃęðŌ¹»êËô» Ėê˪¸ĥōçÏĠËĨ »ËºōêËōħĜËĤłæÊêËĠłçĤËĠêħÈŃºŇōæģŎÕĤħÜêħÈ ¼ÔħōÊêħÏņļŃºĤËÔ»êħĥŇĨÊļĖĦĪÊçōŃä»êËōĞħĘħōħĜ»ĦĪħÈò˪ĦĪĦêĦæħÔËĨĦæ ÊæħÔËĘ ĪħĜ ÊçĤħĝÔŃęð »ĦæêʲÏŀħĨ ¼ÎËñà êħðħĜ ĦĪħĤæëÎ ŃÎ æëĘ »ħ ĘĦæêʲÏŀħĨ ĢħĠħÔ»íŎĝºĥŎȼĘħōÊëÎËĘÒÊĪĽÎ»ħ ĘĦæêʲÏŀħĨ¼ð˪ĪĦĪĪļÓñōīōĦæŃºŇōæħĘ ŃºŇōæ¼ĝĠĦĪĦ²ŎÔ¼ęņëŇĠËÈ»ŃĨħμÕñōĪ îêĪĪěōĪĢËōËÈ »ĪËĤħÎľË𙘠»ħ ĤËñĐħÈĪĢħęÎëŎºÕðĦæĪÊëÎĪËĤĢËŎŎĤÊīÔïŎĜŃªħĤËÕäħÏôŃäĞŋħΐÓŇĥņļħ«Î ĪÊëÎĪËĤ¼ĤæëĘëŎºÕðĦæò˪ĢħęÎ ê˹ìļ ĢæëĘêłëŎÔ ħĜ ĢËĩŎÜ ¼Ňª ¼ªŃÔ ĦĪĦæëęōĪŌÎ ËŎĤËÕōêħÎ ¼ñŎĜŃª ¼”Ĥ甔ĤÊļłæ »ħ ŀŃÔ ħĜ ĢËōËÈ ħĘ ¼ÕðĦæêħðħĜ Ê斞› ¼ŀËð ¼ĜËōçĤŃĠħĜÊêħÕĝºĥŎÈ» ĦæêʲÏŀħĨ »ħ ” ŀє”ÔĦĪī””Õ””ñ””ōī””ōħ”ĤĪ ĦĪĪæëĘħĤ»ĦêËĘĪħÈËĤłæÊêËĠ ŃºŇōæ ħ””Ĝ Êêħ”Õ””ĝ””º””ĥ””Ŏ””È »ĦæêʲÏŀħĨ ¼ĤĪī¯ĪĽÎËÈ ĪĢæ디ꔔҔ”ĜӔ””ðĦæħ”””Î ¼ĠħĘħō¼ŀŃ¹ħĘĦĪħÔËęÎ ¼Ňª ¼ªŃÔ »ĪĪ²ŇĠ ħĜ ¼ŀŃ¹ ģōëÕĤÊīÜ óōëÔÊĪæ ĞħĘħō »êËĘŃĨ īęŀħÎ ĢæëĘêËĠŃÔ ŅĜ ÊçĤËĩŎÜ »ĦīņìæĦêËĘĪħÎĪÊëÎĪËĤ ¼ĤËÕðħĨ Óõª ħ” Ĝ ¼”ĤĪī””¯Ħī””ņļħ”μ”Ô˔”Ę ħĜħ” ĘĦĪī””ÎĦĪħ””È ¼ęŎñĘħĠ ¼” Ĝ˔”ō甔Ĥє”Ġ ¼ĤËĘħŎōêËō ÊĪæ ħĘ »ĦĪħÈ êħðħĜ ĢæëĘĪĦë¹ ħÎ ĦĪËÕðħĨÊ斞› ŃÎĦĪħÔËĘĦæìêħÎħĘħĠËÜÊêħÕĝºĥŎÈ »Ħæêʲ”””Ï”””ŀħ”””Ĩ š•• ħ”Î Ģæ디ĘĪĦ디¹ ħ”Î ĦĪËÕðħĨ òħÕðħÎħĠĪħÈ »êłì¼ęņĽÎÒËĘĪħÈħĘ¼ĥŎĜêħÕñŎÈ ¼”””ĩ”””ōħ”””Ĥī”””Ü ŃμÝĤÊìËĔĦçĤĦĪħÈ›¼ÔħōĪīÕñōĪĪ ĦĪĪæ디”Ęìêħ”””Ĕ ħÎ ËĤłæÊêËĠ »Ħê˔”Ę ĪħÈ Ğŋħ”Î ÓŇÏÎ êħ”””Îħ”””Õ”””ðĦæ ĦêĪħ¹¼ęŇĤçĤÊļłæ¼ôĪīÔ»ĪÊëÎĪËĤæëĘ ¼Ĥ ËĘĦ íŎĝºĥŎÈ ÒħĤËĤħÔ æë””Ę ĪħȐÓõŇĨ¼ŇÜħÎĪËĥŇĩŇĜ»ìÊĪ¼ôħĘħĤ± ëÔÊĪæħĘĪīÎÊçęŇÔ»ĪÊëÎĪËĤ¼ĤĪĪêĦæĦĪħÔËĘĪħĜ òħ”””””””äłæ ĦĽÎĪħÈËĤłæÊêËĠÓņĪħōĦæĪħÈħĘæëęōÊëęôËÈ ÊæĦĪĦë¹ĪħĜ¼ÔħōĪĪçĤÊļłæħĘĦĪħÔÊçλħ ōĦê˪ ħĘ ĦĽÎìçĝŎĠ »ê˔”ô ¼ñŎĜŃª ħōŃÎ êħĨ Ī ħŎŇÜħÕõŎĤ ÊçōËŎÔ ĪÊëÎĪËĤ ËÕñŇÈ ¼ĤÊçĥōìľËðÛĥŇªÒËĘĦæêħðħÎĢËō± çĤ˪ħðÊçōêħðħÎĢËŎĤæëĘ


ħĤʱłļ

Êæ˔”””ęōëĠħ”ÈĪ»æ˔”áŎÕ

Ŏȼ””ĔÊ디ŎĈ

¼””ĥÔĪħęęņê

ħĜæêī””Ę

Ī Ħļħªĸ

Ò˵Ħçōê ĦæĢçĤËô ĦĪĪóäħªŃÎĢÊç

ĢËÕðæêī Ę¼ĤËĘĦĪËÈ Ģë¹ĦæĽ¹

ħµĦêĪħ¹ ħĤÊæìËÎ

âëĤĢËĠħĨħÎ ĦëºÎêĦĪ

ĤħäħŎŎÕõ¹¼Ŏ

ðËŎð¼¶ņ

êË§Ń¹

ħ ŎŎñĤËĠłê ÊêËō

+DIWDQDLVVX

H1RY 1RY 

»Ńä¼ÕŇÝĤ ħ¹ĦĪëĠğō êħµ ĦĪħÕņĽŇ¹ĦæĚĸ ħ ÜĞËĠľħ ¹ħĜ

WK<HDU1XPEHU:HG

êËĥōæ š•• ¼äëĤ —••––—› ħ ġĠħôêÊī¯ ›™ ĦêËĠ± ĞħÝĥŇª ¼ŀËð

ĞŶōļ

–•›

ħôŃäħĤĪ ÒħĠīęà ĢËĘħðħĘ ŅÎ

ĢÊìŃĨ ¼ŀË¥ŎÕñŎĐ ĢËõäħª Ī »çŇĠËÈ ħĜ ¼ÔīÕŇĨêÊæêħð

¼ĤËÎêīĔ ĎêËĈ

»ĦæêĦĪêħª ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ¼””ôħ””Î »ç””Ň””Ġ˔”È»Êìħ”””””Ĕ ¼ŀË¥ŎÕñŎĐ ĢËĘħŎŎĘĸ˯ ŃÎ Ģ˔”õ””äħ””ª Ī ĢÊìє””””Ĩ ¼ĤËĘħĤËåÎËÔīĔ Ğħ””Üêħ” ð »ĦæêĦĪêħ”””””””””””ª»êĪī””ĥ””ð ĦĪħÔËĘĦæ »çŇĠËÈ ÊæħŀË¥ŎÕñŎĐ Ğħ”””Ĝ ħ””Ĝ êłì ¼””Ęħ””ōĦê˔”Ġ± ħ””Ę ¼ÔĦļħĥÎ ¼ĤËĘħĤËåÎËÔīĔ ĢËŎōêÊçôħÎ ¼””ōĦæ˔”Ġ˔”È Ī ¼ŀŃĨ ħ””Ĝ Ī Īī””Îæ디ĘÊ甔Ҕ”Ô »çŇĠËÈ »ëŎÏĥôłļ »êħÕĤħð êħĨ ÊçōËŎÔ ħĘ Īī¯ĦīņļħÎ »Ńä ¼ĠħĨêħÎ ėņêËĘçĥņīä æëęôħęõŇª ŃðËÈ ŃÎ ÊçŎęŇĤÊĪçŇĜ ħĜ »êħÎīņļħÎ êħĠīĈ ĢËġĔīĜ ¼ÔĪ »çŇĠËÈ »ĦæêĦĪêħ”””ª ħŀË¥ŎÕñŎĐ ĞħĜ ÓðħÎħĠv ĦêËĘçĥņīä ¼ĤæëÏõŇªĪĦêħÎ ħęĤī¯ ĦĪħĘħōĪĪļ ĪīĠħĨ ħĜ ħĘ Ģħ””Ĩ êłì ¼ęŇĤËęŀħä Ī ĢÊìŃĨ ¼ĥŎðĪīĤ ħĜ ĢËōìħà òħġŇÈħōŃÎ ħōħĨĢËõäħª ģŎÕðĦçŀħĨ ħĤÊêËĘ ĦêŃÝĠħÎ ÊçĤÊêËĘçĥņīä ĞĦæêħÎħĜ ˺ņļ Ī uģōħĘĦçôŃä

ÓŇÎĦæ Ņ””Ĝ Ģ˔”ġ””ņī””¹ ħ””””Ĥʱłļ ħ””Î ¼””Õ””ñ””ōī””Ň””ªė””Ň””ôє”äħ” Ĥ ĢËÕðæêīĘ ħ””Ĝ Ī Ħêħ””ðĦê˔”¯ Ī ń디Ę˔”Ĥ ÚŔ”Ŏ””ĈÊ甔ĔÊ디Ŏ””ĈĪ ħōĦĪĦêĦæ ħĤæêËĤ ħÎ ¼ÕñōīŇª ìÊĪħ””º””Ĥ˔”Î Ê甔Ĥ˔”Ęħ””Ġ˔”Ĥ±łļħ” Ĝ ĢËĘħĤŃōíĐħĜħÔħĜĦĪħÕņëĘĦæĪŌÎ ĢËõŎĤ ħĤËôŃäħĤ ĪħÈ ¼Ĥħġōæ ¼ęņêħðĦê˯ ®ŎĨ ħĘ ÓņêæħÈ êħÎħĜ »ħĘĦêËĘ Ī îħĘ Ī ħŎŎĤ ħĤëŇĥŎÎ ģĤÊīÔËĤ ¼ÔħĠÊêĦçĠħĘ ģŎĥŎÎĦæ ľ ËĥĠ Ģ˔”ōĦæ ĦĪĦêĦæ ħÎĦĪħ””Ĥħ””Ġħ””Ô »Ë””ÔĦêħ” ðĪħ” Î ĦĪħĥŇĝÔĦæ ĦĪĦêÊìËÈ ËōËÈ ħ ”””ōĦĪħ”””È ê˔”Ŏ””ð디ª ĪħĜ çĤħ¯ ËÕñŇÈËÔ ÒħĠīęà ŅÎ Ī Òħ”ĠÊêĦ甔Ġħ””Ę ħôŃäħĤ ħÎ ĦĪĦêĦæ ħÔłæêËĤ »ħĤËðħĘ ’ĢËŎĤæëĘĦê˯ ¼ÕðħÎħĠ ¼””ĘĪ˔”Î Òħ”Ġī””ę””à»ħ ””È »ħđōìĦĪ »ħ”È ħŎŎĤ ÒħĝĝŎĠ ħĜ Ğħä ħŎŎĤ ĦĪħÈ ħĘĪËÎ ĞħÈ Ëġ¯ »ħÈ ’ÒÊīåÎ ¼ ĤËĘħŀËĥĠ ĢËō± ¼ĐĦëðħĠ ŃÎ ĢËĠħĘħŎŎĤÊíŎĠ ÒħĘħĝĠħĠ ¼ĠīġĈ ¼ĤÊêĦìī¹ Ī ’æīäËō ’ĦĪÊëĘħĤ ĢËäêħÔ

ĞŶōļ

ȉȇȇȏȳȵȶȶȢȝȉȐȮȳ ȵȶȶȢȝ ȉȊ

QDQHW

 ȉȌ

ZZZKDIWD

aso  

kurdish newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you