Page 1

¼ĤËĥŇĜíņļ¼Ôŋħä Òë¹êĦĪ –œĚ

Ě

»êħĠħôĢħðħà ħŎŎĤÊçĔÊëŎĈħĜħĤËġÕĠ ŠºƬÈ ǀÈ ºººſŚºǀºººſŚººŗƻŹÊ ŒººţŚºƸºººƳŠººţ ŢǀÈ ƃŒŧşŵřŵơřźǀÈ ƗƻŹŠƀƳřŹŠſŠºƧ

ŠǀƿŵŚƃƲǀƃŒŧřŵ ÎÎÎƱřƹƺŝŹřŶƃŠŝƾƿŹřŻƺƐţŠƯżų

ӔŎ”ĤÊí”Îë”Ô˔ōìË”Ô WK<HDU1XPEHU0RQ

¼ ĤËĘħ¯ĪËĤ»ħ Ĥ²ŎĜ ¼Ĥ˵ĦæêË«ðÊļŅ ĤĹġĝĠ¼ ŇÜ ÒËĘĦæĦæËĠËÈ

DVR[DQGDQFRP

ZZZDVLDFHOOFRP

êËĥōæ š•• ¼äëĤ—••––—™ħġĠħôĪĪæ ›— ĦêËĠ±ĞħÝĥŇª¼ŀËð

ŃäÊìĪĒħÔĒħÔ¼ÔĪħĤ»ĦĪĦêĦæħĤæêËĤ¼ºĤħĨËÈĪËĨŃÎ

ëҔ”ĜĪħ””Ĩħ””Õ””ņæ¼””Ĥ˔”Õ””ð디Ĩħ””ôģ”Ň”ñ”àłĽ””Ġħ””È ŃðËÈħÎÒħÏōËÔ

ģŎºĠħČêËŎÕðħĨŃðËÈ

Īğ”””ņêħ”””ĨĢÊī”””Ň”””Ĥ»ħ”””µħ”””Ĥ²”””Ŏ”””Ĝ ħĜ ģ””ĠÊĪĦæêħ” Î »ç””ĤĦĪ˔”Ĥ ¼ÔħĠīęà ĢËŎĤ˵ĦĪħĤĪīÎѵ »ħ Ĥ²ŎĜ ħ”Ĝ ĞÊ甔Ĥħ” È ¼”ĤÊī””ô çŎĜËä »ŃðËÈħÎŅĤĹġĝĠ»ËºŇܼĤËĘħ¯ĪËĤ ĦĪīÎĪÊĪħÔ ħµħĤ²ŎĜ ¼ĤËĘĦêËĘ çĤËōħ¹Êļ ŃÎv »ĦĪħ” È êħðħĜ ĢĪīÔĪħęęņļ Ī ĪêĪīÕðĦæ êħÎ ħĥōêħÎ ËĤËĨ ĢËĘħõŇĘ ĢËĠĦæêË«ðÊļ Ī êËŎĥõŇª ėŇŀħĠŃĘ ŃÎĦĪĪæëĘêËĠŃĘ¼ ÔħōËĘłêħð¼ôħęõŇª uħĤ˯ĪËĤĪħÈ»ħ õŇĘ¼ĤæëĘêħðĦê˯ »ħ ÜæīÎ ¼ĤæëĘæËōì »ÊĪÊæv ¼õŎÔĪ ĦĪĪæ디ꔔĤ˔”Ġ –™• »Ħæ˔”Ġ »ħ Ĥ²ŎĜ ĢËĤÊçĤĹª ¼” ÔĦêÊìĦĪ ħĜ ÊĪÊæ ËĨĦĪêħĨ ¼ĤÊçĠËÝĤħÈ ħĜ ÒËęÎ ħĜħª ËÔ ÓņëęÎ —› »ĦæËĠÒħĠīęàĪ»ëŇĠ±êħð ĢËġĘêīÔ ħÎ ħÔħÏōËÔ ħĘ ÒËęÎ Êê˔”Ę ¼ÕņêÊçĤĦĪËä ¼ĤËĘħõŇĘ »ħ ÕðĦæ Ī ģĥņêìħġÎÊæ є”Î »ë””Ô˔”ōì »êĦĪæÊæ ëÔËōìŃμõŎĤËĘĦĪħĤĪī¯ÊçŇª»ħ ÕðĦæ »²ŇÎħÔĪ êĦĪ˔”ō êËÎħÜ ÊīŎĜuÓņëęÎ Ī ğņêħĨ ¼ĥÕðÊê˪ »íŇĨ ¼ġðĦļ óōë¹êħÎĪóōËðËÈ»ħ Ĥ²ŎĜ¼ĠÊçĤħÈ ÛĥŇªĢËōħµħĤ²ŎĜħ µçĤËōħ¹Êļ»ŃðËÈħÎ òłĽĠħÈ ĦĪÊçĠËÝĤħÈ »ĦĪħĤĪīÎŃĘ ħ¹êħġõŇª»ĦêËĠ±Īħ Üæīλħ ĜħðħĠ »êĦĪħÔ ğņêħĨ »ŃäĪËĤ ¼” ÔĦêÊìĦĪ Ī ģÎĦæĢËĘĦĪħĤĪīÎŃĘ¼ĘĦêħð

ĒħÔĒħÔ¼Ĥ˵ħŎŎÔĪħĤħºŁŇµ

ħ ĤÊêħºŎĤğņêħĨĪÊçČħÎĢÊīŇĤ¼ĘŃĘËĤħĜĎĹŎÕÉŎÈ ¼Ęłêħð ¼ĤÊìêËÎ æīĉðħĠ ľħ¹ħĜ êÊçōæ ĪħÈ »ĦĪħĤçĤÊĪĦļ Ī ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ĢĪīÎÓðĪêæ»ħĤËŎŎĤÊêħºŎĤ ¼””Ĥ˔”ġ””ōħ”ªĪ˔”Ĩ ¼ÕñŎĜ Ò˔”ĘĪ˔”Ĩ ĢËōĦĪħÈ ĪīÔëºĘħō ¼ÕñŎĜ Ī ĢËÕðæêīĘ ĢËōĢæ디”Îĸ¼””ŀĪħ” Ĩħ” ĘĦĪĦæ디”ę”””ÔĦļ ¼ęŎĜËĠ »êī””Ĥ ħĜ ħĤËġÕĠ »ĦĪħĤçĤħð ħ””Ę ĦĪĦæëĘ ĢËŎÔ˔””””””””ªĪĪæ Ī ĢĦçÎ —ĚģŎĤæëÎĸ»±æ

ĪħÈ çĤËōħ¹Êļ ¼ôĦĪħÈ ħµĦĪ˯êħð ĢËŎôĦĪħȼōħĝ¹ĎĹŎÕÉŎÈĪËĤ»ħĤËĤħōĸ ėŇĤËęŀħ”””””ä ħÔĦĪÊêæ êÊīÎ ħĘ ĦĪĪæëĘ ħĤËŎō±ë¹ Īħ”””È ħĘ ÊçĐĹŎÕÉŎÈ ĪËĤħĜ ĢħęÎÓðĪêæ ħĤËĤħōĸ Īħ””È ¼””Ôħ”ōī””Ŏ””ĤÊì є”ð˔”È ¼ęŎĜËĠ »êī””Ĥ ħ””ÔĦĪÊæ ĢËŎęņìËŎĥõŇª ¼ÔħÏōËÔ¼ęņêħĥņīĤħĘĢÊëōìĦĪĖłêħð ŃÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ħÕņëŇĥÎ »Ńä

ŃðËÈħÎÒħÏōËÔ

¼ÕñŎĜħĜėōíĤĪêÊæ˹ËȼĘħōĦĪ˯êħð »ħĠËĤ±łļħÎĪīÔëºĘħō¼ĔÊëŎĈ¼ĐĹŎÕÉŎÈ ¼ĤËĘħŎŎðËŎðħĤħōĸħĘçĤËōħ¹Êļ»ŃðËÈ ¼ĘħŎŎĤÊêħºŎĤ ħÎ ĎĹŎÕÉŎÈ ¼ÕñŎĜ ĪËĤ »ħĤËŎŎĘŃĘËĤĪ»±ë¹ĪħÈħĥĤÊĪļĦæĦĪĦêłì ĪĢËÕðæêīĘ¼ĤËġōħªĪËĨ¼ÕñŎĜĢÊīŇĤħĜ ĦĪīÎÓðĪêæĎĹŎÕÉŎȼÕñŎĜ

¼ÔĪħĤ»ëōìĦĪ¼ĤËÕðëĨħôģŇñàłĽĠħÈ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼””ĤÊæêħ” ð ĒÊëŎĈ ¼ĤËðëªêħÎ ľħ¹ħĜ ëŇĜĪħĨ ħĜ Ī ÒËĘĦæ ¼ĘħōħĜħðħĠ çĤħ¯ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ÒËĘĦæńīÔĪĪËÔĸĪĪæêħĨĢÊīŇĤ¼ºĤë¹ çĤħ¯¼””ņļħ” Ĝє”ð˔”È»ħ”””Ġ˔””Ĥ±łļ ģŇñà ħĘ ¼ÔħōīŎĤÊì ĦĪħĘħōĦĪ˯êħð ¼ĤÊæêħð ÒĪħ” Ĥ »ë”””ōìĦĪ ¼ĤËÕðëĨħô ¼ġņêħĨ¼ĤËðëªêħÎľħ¹ħĜĪÒËĘĦæëŇĜĪħĨ ¼ĠÊêĪħĨ ¼ÕôËÈæ ¼ÔħÏōËÔħÎ ĢËÕðæêīĘ ğņêħĨ ¼ĤËĘħŎŎÕôĪëð ħĤËĠËð »ë””ōìĦĪ ħÎÒĦêËÎħðĢæëĘŃ¹īÕđ¹ŃÎĦĪħÕŇÎĦæŃĘ ŃÎ ĸĪĪæêħĨ ¼ºĤħĨËÈĪËĨ Ī ĢæëęōêËĘĪËĨ ĪĒħÔĒħÔĪŃäÊì¼ÔĪħĤ»ĦĪĦêĦæħĤæêËĤ ħĘĒÊëŎĈ»ìËČĪÒĪħĤ»ËðËō»ħĜħðħĠ ħĤÊêħĥņīĤ¼ĤħĠīÝĤħÈħĜËÕñŇÈ ĦĪĦĪī””Îæ디ꔔōĪŌ””Î є”ð˔”È ëÕõŇª ÛĥŇª Īħ”È ¼ĤËĘĦêËĘ ¼ĠËÝĤħÈ ħĜ ħĘ ħõŇĘ ¼ĤæëĘêħðĦê˯ ŃÎ »ħōħĤ²ŎĜ ÊçČħÎĪğņêħĨĢÊīŇĤ¼ĤËĘĦĪÊêæëŇðħ«ŀħĨ ĦĪīÏōìÊļ ĒÊëŎĈ ¼ÔħĠīęà ĢĪÊëĥŇĩęŇª ĪĒħÔĒħÔħĜĢËÕðæêīĘ¼ġņêħĨ¼ÔĪħĤ ÓņëęÎĦĪĦêĦæ»ħĤÊĪĦļŃäÊì ¼ĤËĘħŎŎðËŎðħĤħōĸĪħĝÔīĘËÕñŇÈËÔ »ËðËō »ħĜħðħĠ ĦīŎĤÊīÕĤËōħĤ ĒÊëŎĈ Ī ĦĪħĤħęÎ ĹĘħō ĒÊëŎĈ »ìËČ Ī ÒĪħĤ ¼ĤËĠħĜêħªËÔ¼ōËÔŃĘ¼ęŇĥÔĪħęęņļħĤħºÎ ĪĢÊçºĤĦæħÔËåÎħºĤë¹ËðËōĪħÈĒÊëŎĈ ÒËęλçĤħðħª

ŠºƬÈ ǀÈ ºººſŚºǀºººſŚººŗƻŹÊ ŒººţŚºƸºººƳŠººţ

ĞŶōļ

ŢǀÈ ƃŒŧşŵřŵơřźǀÈ ƗƻŹŠƀƳřŹŠſŠºƧ

ĦĪħÔħĤĪīÎĦêĪħ¹¼ĘħŎŎðëÔħĠ»ĪĪļħÎĪĪļĢËĘħŎŎÕÏÔËĠĹōĸĦæ ĢËĘħñĤʱËÈŃðËÈ

¼”àłļ »Ħæ디Ęêħ” ð »Ë””ĠŔ”ōĸĦæ ħōħĨ »ê˔””ĘÊĪÊæ »êÊæêħ”Ï””Õ””ðĦæ óŎðËŎð Ī ¼ÔÊì ¼ġĘīà »ÊĪÊæ ĦĪīÎ ¼ōŃäħÎêħð »Ń””Î ħęĤī¯ Ò˔””ĘĦæ »ëŎÏĥôłļ Ī »êÊæêħ”Ï””Õ””ðĦæ ģŎ¯ ħĘ ĦĪī””ÔĪħ””ĘêĦæ ¼ŀËð ħ”Ĝ ħ”Ę ÓŇÎËĤ ÓÏÔ »êĦĪêħ”””ð ÒËĘĦæğĘīàĦĪĦ–žš–

¼ÔËŎÜħĜĪĢħęÎÒŃęōËÎģŎ¯¼ÔŋħðĦæ ĢħęμōŃäħÎêħð»ÊĪÊæ¼ÔÊì¼ġĘīà ¼ÕÏŎÔ¼ĤËĠħĜêħª¼ĘłêħðěŎĐīôËĠêËĘ ĢËĘħŎŎÕÏŎÔ»ħ ÎêłìçĤËōħºōÊļħ¹ĪÊêËÔħĜ ŃÎĢħĘĦæçĤĦĪËĤ»Ëºņļ¼ÔħðËŎð»ÊĪÊæ ħĘ ħĘħ¯ĪËĤ ¼äłæĪêËÎ ¼ĤæëĘêħðĦê˯ ĢËōêÊæêĪīĥð ¼ĘħŎŎÔÊì ħġĘīà ËÕñŇÈ

–ž–òìêĦĪ

–›–˜ļÊìËλŃðËÈ

ħŎōìīÎ ¼””àłļ »Ħæ디Ęêħ””ð ˔”ĠŔ”ōĸĦæ ¼ĤĪīÎħĤ »ŃĨħÎ çĤËōħºōÊļ ĢËĘħŎŎÕÏŎÔ ħÎ »ħ ĤËġÕĠ ¼ĤËĠħĤ Ī ĦĪħęņ²ŎÔÊëÕð ĢËĘħŎŎÕÏŎÔ ĦĪħĥŎ¯ ¼””ĤÊêÊ甔Ôŋħ””ðĦæ ĦĪħĥÎĦæĦêĪħ¹¼ĘħŎŎðëÔħĠ»ĪĪļħÎĪĪļ »ĸËñĠÊêÊæ ħĜ ÊçĘħōĦĪħĤĪīÎŃĘ ħĜ »ĦæËĠËÈ ¼ÕÏŎÔ êÊìħĨ ħĘ çĥĨ »êĪīĘËÎ ¼ĘħōħĤËġÕĠ®ŎĨv¼ÔĪËĠĹōĸĦæĢĪīÎ ¼õŎÔĪ uĦĪËĠħĤ ģŎ¯ ¼ÔŋħðĦæ ħÎ ÊæĪī””Ô˔”ĨÊæ ¼ŀËð ÓñŎÎ »ĦĪ˔”Ġħ””Ĝv ģŎÎħĤĢËġĤËĘħŀīÜīġÜĪ²ŎÔÊëÕð»êÊæ˹ËÈ »ĪĪļħÎĪĪļ ĢËĘħŎŎÕÏŎÔ »ħ ºŀħĠŃĘ ÊĪħÈ uĦĪħĥÎĦæ¼ðëÔħĠģōëÔĦêĪħ¹ œ˜ »ËĠĹōĸĦæ»ħŎōêÊçôŃĨĞħÈ ħĤĪīϪÊëä ħĜ ĪĪļ ¼ÕðĪêçĤħÔ ħĘ ľËð ÊçĤËĘħŎŎÕÏŎÔ »ĦĪħĤĪīÎŃĘ ģōëÔĦêĪħ¹ ħĜ ÊæĪĪæëÎÊļ¼ŀËðÓðħô»ĦĪËĠħĜÒËĨ æëęĤËōÊĪÊæ óŎĤËĘħŎŎÕÏŎÔ ħĜ ėņçĤħĨ

ž±ËÔêŃ«ōļ

ŠǀƿŵŚƃƲǀƃŒŧřŵ ÎÎÎƱřƹƺŝŹřŶƃŠŝƾƿŹřŻƺƐţŠƯżų

ZZZDVLDFHOOFRP


—••––—™ħġĠħôĪĪ杛— ĦêËĠ±

¼”””””ĠĦêÊī”””””¯»ħ ””””Ęħ””””ō š•• »ħ”””º”””Õ”””ñ”””ņĪ êËĘ ħÕņĪħĘĦæ ¼ÔÊĪ˺ŇĠħĠÊĪĦæêħÎ »íņêË«Ĥ± »ħÕĐħĨ ¼ĤËĘħŎŎĘĸ˯

ĢĪÊëĘëŎºÕðĦæ ĢËĤ± ħÎ ±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ĤÊêËÏĤÊĪËÔ » Ÿž• ħĜëÔËōì

êĦīĤħÈŅŀËĘ ¼ĤËġŇĝð

»ħĘħō ëÕō±łļ Ņ ð »ÊĪæ ĦêËōĽÎ š•• »ħºÕñņĪ ¼””ĠĦêÊī””¯ êËĘ ħÕņĪħęÎ ëŇĜĪħĨ ¼ÔÊĪ˺ŇĠ ÒËęÎêËĘ ĖħōħĤ²ŎĜ ħõōêËōĽÎ Ī ħĜ ËÎĦêËĘ ¼äëĤ ¼ĤæëęōêËōæ ŃÎ ÊçĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ »êħÎĦīņļħÎ ÒħĉĐĦļ ¼ÜËà »çĤĦĪËĤ ¼ĤçĤËōħ¹ Ī ľłëÕĤŃĘ ħÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ »ËÎĦêËĘ »ħºÕñņĪ ħĘ çĤËōħ¹Êļ »ŃðËÈ Ņð ÊæËÕñŇÈ ħĜ ëŇĜĪħĨ »ËÎĦêËĘ »±łļ Ņð ħĜ Ī ÒËĘĦæêËĘ »ħĘħō ¼õŎĠĦêÊī¯ »ħĘħō ÊçôĪīÔËĨÊæ êËĘ ħÕņĪħĘĦæ »Ë””ÔĦêħ””ðħ””Ĝv ¼”õ””Ŏ””ÔĪ ˔”ÎĦê˔”Ę »ħ””Ġ˔”Ĥêħ””ÎĦĪħ” º””Ĥ˔”Ġ ËÎĦêËĘ ĪӔņëĘĦæ ÊæËŎÔ»êËęĤÊļŃ¹ »ĦçŎĜĦīĠ ĞŋħÎ Ò˔”ĘĦæ æËōì ÊçôĦĪħÈ ľħ¹ħĜ ĦĪħÕŇĥŇĠĦæ ¼ĝĨħÈ æËōì ¼ĤËġŎÕõŎĤ »ËÎĦêËĘ ¼äëĤ »êËĘĪËĨ ĢËŎÔŋĪËĨ ËÔ ÓŇÎĦæ ËÎĦêËĘ ĦĪħĘħäëĤ »ŃĨ ħÎ Ī ĢħęÎ ħĜ ħõōêËōĽÎ ģĥŇĩÎêËĘħÎ ëÕĠħĘ ÒËęÎêËĘ ĖħōħĤ²ŎĜ ÊæĪī””Ô˔”ĨÊæ ħĜ ËÎĦêËĘ ¼äëĤ ¼ĤæëęōêËōæ ŃÎ uÊçĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ

»łļĦĪ˔””””””””ȼ””ĥ””Ŏ””Ĕħ””Ô ¼ĤËġŇĝð »ħĘħŎŎĔĪçĥð ĦĪīÎ ¼ÕôĪëð ¼ęņĪÊæĪĪļ ŃðËÈ

¼õōËðËÈ ¼””Ôħ””ōÊêħ””ÎĦī””ņļħ” Î ¼””Ĥ˔”ġ””Ň””ĝ””ð»Ë””””¹í””””ņê˔”””ª »łļĦĪËÈ ¼ĥŎĔħÔ ÒËĘĦçōÊëęôËÈ »ËºĤËġōħª ĞĦæêħ””Î ¼ĔĪçĥð ¼ĤËġŇĝð ¼ĤËĘħĤÊīÜ ĦêħĤīĨ ĦĪī”””Î ¼””Õ””ôĪ디ð¼”””ę”””ņĪÊæĪļ Ī ĢĪī””Îħ””Ęħ””ŀħ””ʻє”Ĩħ””ÎĪ ħĜ êłì ¼ĘħōĦ²ņļ ¼ĤĪīÏÕðĪêæ ¼ĥņīô ¼ĤĪīÎħĤ Ī ĢËñŎĠ »ì˹ ĞħÈ ŃÎĢĪīÎìËÎêĦæ ĪĢĪī¯êĦæ ĦĪÊçōĪĪļ Ħì˹ ¼ĘĦļħ¹ ħĜ –––œ »±łļ ĞĦæêħÎ ħĜ¼ĤËġŇĝð»êËô »ê˹ìļ ¼ĤËĘħĤÊīÜĦêħĤīĨ »ËºĤËġōħª ¼ĔĪçĥð ¼ĘħōłļĦĪËȐ¼ĤËġŇĝð æħ𠖕• ħĜ ëÔËōì»Ê²ņêæ ħÎ ¼ÔŋĪËĨ ħōĦêËĠ± Ī ËäĪĪļÊæ ëÔħĠ óŎĝŇÏĠŃÔŃÈ › Ī ĢĪīÎÊçĥōëÎ ÒĪħęŇĜ ĢËōæËĠ ¼ĤËōì ĦĪĪæ디ꔔĤ˔”Ŏ””ôÊ디ꔔô˔”È ĦĪħĤËġŎÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ĢħōĸħĜ ¼ĤËġŇĝð »ŃęĤÊì ħĜ ĦĪÊëĘÊĪÊæ ¼ęŇĥŎĥęõª ÓñĤÊì ¼ÝŇĜŃĘ ĢħęÎ ĦĪÊæĪĪļ ĪħÈ ŃÎ ¼ÕñĤÊì ĦêËĠ± ĢËōĪÊëðĪīĤ ħÎ òŃęĤÊì —••––—˜ħĜ —›žœ—žœ

ĢËōħĘħĥŎĥęõª ¼ĠËÝĤħÈ ħĜ ħ””Ę ĦĪħ””””Ôħ””””ĤĪÊæĢ˔””Ŏ”””ĠŋĦĪ ¼ĠËÝĤħÈ ħĜv ĦĪīÔËĨ ÊçōËŎÔ ĽªĪĽ¯ ¼ĤÊļħ¹ Ī ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ¼ÕôĪëð ¼ęņĪÊæĪĪļ ÒĪħĘêĦæ Ī ĢĪīÎħĘħŀħĘ »ŃĨħÎ Ī ĦĪīÎ ħĜ êłì ¼ĘħōĦ²ņļ ¼ĤĪīÏÕðĪêæ ŅÎ ¼ęņì˹ ħĘ ĢËñŎĠ »ì˔”¹ ħĜ Ī ħĠËÔ ŅÎ Ī ¸ĤĦļ ŅÎ Ī ĢŃÎ łļħô˪ »ĦĪħĤĪīÏŎô ¼ĠËÝĤħÈ »ŃĨ ħÎ ÒÊæħÈĪĪļ ĢËĘħŎŎĠÊçĤħÈ ĢËñŎĠ ħÎ ĪÊëðËĤ ¼ÎłëęŎĠ ¼ĤĪīÎ ÊçĤËĘłļħô˪ ĪËĤħĜ ĦĪĦêħÕĘħÎ ¼ĥņīô ¼””ĤĪī””Îħ””Ĥ êħ””Îħ” Ĝ ĦĪ ĞħÈ ŃÎĢĪīÎìËÎêĦæ ĪĢĪī¯êĦæ »çŎñĘŃÈħĤÊĪæ »ì˔”¹ Ī Ħì˔”¹ ĦĪħ”””ĤæêÊī”””ä ¸””Ĥħ””ªĢє”Îê˔”Ę »ĦĪħ””Ĥæë””Ę²””ņêæ ¼ĠËÝĤħÈ ħ”Ĝ ¼ĤÊëäÊæ ĢËĘħŎŎĔĪçĥð łļĦĪËÈ »Ń””Ĩ ħ””Ôє”Î Ģ˔””Ŏ”””Ĥ˔””ĘĦêħ”””ð ĢËñŎĠ »ì˹ »ĦĪħĤæêÊīåºĤħª ŃÎ ħĘĦì˹ »Ħ²ņļ ¼ĤĪīÎĽ¯ Ī ģŎĔħÔ »ĦæÊļ ÊæŃęĤÊì »ħĘĦĪÊëðĪīĤ ħĜ ĢËŎÕñōīŇª ¼ĘħŎōËġĥņļ çĤħ¯ ŃÎ ĪĪļħÔŃÕñä ¼ĤÊĪĦêËô ŃÎ »ĪÊæĪĪļ »ĦĪħĤĪīÎħĤ Ħê˔”ÎĪĪæ ħĜ ӔŇÎĦæ ħ””Ę ħĥôħ¯ Ğħ” Ĝ ¼Ęħōħ¯êĦæ ÊçĘħōħĐËðħĠêħĨ ïŎđĤħÔ ¼ĘħŎōêŃÎ Ī ÓñōīŇª ӔņëęÎ ÓðĪêæ

êħºĤħð ŃÔŃĐ

ŅŀħÎ ¼ġôĪêæ ëņ±ħĜ óōëŇĜĪħĨ ħĜ »²ŎÔĪçĤīÔŃÎ ËĤ »êĦçĥŇܼĤËñĘħō ŃÎ »ħÕĐħĨ ħĜĢĪīÎêÊçôħλĦīŇ¯êÊī¯ ħĜ ħÎ ±æ »²ŎÔĪçĤīÔ »ĦĪħĤĪīÎê˺ĤĦêħÎ »ħºĥŎðĪīĤ »êËĘĪËĨ ħÎ Ī ĢËÔĦëĐËÈ »ËºŀħĠŃĘ »êËÎĪêËĘ ŃÎ ğņêħĨ »ë””ōìĦĪ ŃÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ÔīŎÕÕñĤħÈ ¼ĤĦæħĠ ŃÎ êËĥŎġŎ𠚕 ¬łë””Ġ ¼ĤËĘħĐËĠ » çĤĦĪËĤÊĪæĪ ¼ōĦæËĠËÈ»ħºĤçĥņīä š•

Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ¼ĤËĘËŎÜËŎÜ ħ””¯Ī˔”Ĥ ħ” Ĝ —•••• ħĜ ëÔËōì òħĠħÎ ÒÊæĦçĠËÝĤħÈ ħĜ ģ””ÎĦæ çĤħĠæīð êËĘ甔””””””ĥņīä »²ŎÔĪçĤīÔËĤ »êËŎôŃĨ ¼”””ÔĦêÊìĦĪ ĦĪħôħōħĤŃÎĪħÎ êħ” Ĩ ¼ĤĪī¯ÊæÊĪæħÎ ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ Ī ŃäĪËĤ ÊçęŇġŎðÊêħĠ ħĜ ĢËĤ± »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ĤĪī¯ÊæÊĪæħÎ ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ħŎĤÊļ » ħºĥŎðīĤ Ī ĢËŎĠêħ¹ ħĜ ĢËĤ± »±æ ĦĪħÔËĘĦæ ńìæŋħĔ

ĢħµĦæĢËŎĤ˵ħĐËĠ¼ĤçĤË«ðħ¯Ī»²ŎÔĪçĤīÔ¼ĤËĠħĤ »ÊĪÊæ ĢËĤ±

ÒÊçÎ ĢËġŎÔħĠêËō ĦĪĪæë””Ę ÒħĠīęà ħ Ĝ Ī ¼ōËðËō »ĪĪļħĜ ħĘħĤĸ ¼ĘêħÈ ħęĤī¯ ¼õōêłì ¼ōËðêīĔ ħðêīĔ Ī ħŎŎĤĪĪêĦæ »êłì ¼ĤĪīÎ »ŃĨħÎ êħ””ð ħÕņĪħĘĦæ ŃΠ˺ŇÜ ¼ĠħĘ ËĨĦĪêħ”””””Ĩ ĦĪħñōħĘ uĢËĘħôħÎ »ĦĪħĤæëĘËŎÜ —š ËÔ ĦĪħºĤËĠ » –ž »±łļħ””Ĝ »êħ”ñ””ĤÊêħ””ð ¼ÔħġŀħĨ òħºĤËĠ Ğħ” È Ó”Ň¯Ħæ ĦīņļħÎ Ģ˔”Ĥ± »²ŎÔĪçĤīÔ »±æ »çŇĠËÈ »êĪīĥð ħĜÊçôħōĦīŇ¯êÊī¯ ĪħĜ ŃÎ ËĤ¼ĤËñĘħō ŃÎ ŅŀħÎ ¼ġôĪêæëņ±ħĜ »êħÕĤħð ĢËÔĦëĐËÈ »±æ ħĜ »²ŎÔĪçĤīÔ »êËĘĪËĨ ħÎ Ī ĢËĤ± ħĜ ¼ōë¹êħÎ ŃÎ ģōĽņì »ê˔”ÎĪê˔”Ę ŃÎ ğņêħĨ ¼”””ÔĦêÊìĦĪ ľ ħ ¹ħĜ Óñåęņļ ¼ęņêËĥŎġŎð ¼ĤĦæħĠ ˹ËÈħÎ ħĘĦêËĥŎġŎð ħĜ ÓðħÎħĠ ĢËĤ± ¼ĤËĘħĐËĠ êħðħĜ ħęŀħä »ĦĪħĤËĥŇĨ ¼ ĤËĠħĜêħª ħĜ ħĘ »ħĤÊìËÔ ËðËō ĪħÈ Ī ĦĪī¯êĦæ ĢËĤ± ¼ĥÕðÊê˪ ŃÎ ĢËÕðæêīĘ

»æ몼ĤæëęÕðĪêæ ŃÎ ħęŀħä ĪóōËðËÈ ħĘħŎŎÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ĢÊīŇĤħĜ »çĤĦīōħª Ī ė””ŀħ””ä ľħ””¹ħ””Ĝ ¼ĤËĘħºĥŎðĪīĤ Ī ¼ĤĦæħĠ »ËºŀħĠŃĘ ¼ĤËĘĦĪÊëåęņļ ĢËō²ŎÔĪçĤīÔ »ħĤËĤ± Īħ””Ĝ ė””ņêłì ¼ĤËĘĦêħÕĤħð ħĥņëÎĦæ ÓņëĘĦæ êħÏĠÊêħÎ ħĜ ħęŇĘħō ĞÊê˔””È »ħ”””Ĥĸ ĢÊæĦ甔”””ŀÊæ ¼ĘêħÈ ħĘ Ģ˔”Ĥ± ¼ ÕŇĘħō ¼ ”Ĥ˔”ĘĦ±łë””ª »ŃĨħÎ ħ Ę ħōħĤËĤ± ĪħÈ ¼ĥÕðÊê˪ Ī ĢÊæĦçŀÊæ ģŁŇĨĦçŇÜħÎ ĢËŎĤËĘħĤÊíŇä ĦĪħŎō²ŎÔĪçĤīÔ ĢËŎĤËĘħĤÊíŇä Ī˔”Ĥ ĦĪħĥ°ª ģĤÊīÔËĤ ŌŀĪçÎħĈĹōħĜ ħĘĦêħÕĤħð ħÎ ÒĦêËÎħð æëĘĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈ ħĘħĤĸ »êħÎĦīņļħÎ ËÕñŇÈËÔ –žžž ¼ŀËð ħĜ ĢËōħĘħĤĸ ÊçŎŀËñĠħÈ ħĜ ĦĪīÔë¹ŃäħĜ ¼ñōħĘ ™•˜

–— òËÕñŇÈ ĸħÔŃÔËĨ ĢËŎñōħĘ ›

ĢËŎĥÕôīĘ »ħôĦļħĨ ħĘ ħōĸ ĢËŎñōħĘ uľÊçĥĠ ľħ¹ħĜ ĦêħðħĜ ĢËĠÊĪÊæv ¼ÔĪ ħĘħĤĸ »êħÎĦīņļħÎ

Ģ˔”””Õ””ðæêī””Ę ¼””Ĥ˔”Ęħ””Ŏ””Ŏ””ð˔”Ŏ””ð ħ””ĤÊ甔ĥ”ōì »ê˔ę”ĠŃ”Ę Òħ”””””””Ġī””””ę”””””à ħ”””ĤĦæĦæ Òħ”””””ŀє””Ġ ¸””””Ĥ˔”Ġ Ņ””””ð ĢËĘħŎŎðËŎð ħĤÊçĥōìħÕņêæħÈ »ħŎōêËĘĪËĨ ÓņĪħĘĦæêħÎ » Ÿ–œ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ğņêħĨ ¼ÔħōËĘłêħð ľħ¹ħĜ ĦĪħĤĪīÎŃĘ ħĜ ħĜ ĢħęÎ ŃÎ ĢËĠħĐËĠĞħÈ »ÊĪÊæ æëĘ ĢËĠÊĪÊæ ĢËĠŃΗ••ž »ħÜæīÎ ħĜ æëęĤËġôÊĪÊæ ÊçČħÎ ¼ðËŎð ¼ ĤÊçĥōì » ĦĪħÈ ŃÎ ĢħęÎ ħ ĤÊĪĦļ uģÎçĤħĠæīð ĢËÕðæêīĘ ħōħĨ òĦĪħ””È » êħ””¹ħ”Èv ¼õŎÔĪ ħĜ ĢËĘħŎŎðËŎð ħ ” ĤÊ甔ĥ””ōì »ħ””¯Īī””Ġ óōêłì ¼ ĘħōĦ²ņļ ÓņêçÎ —••ž »ħÜæīÎ òħĤËŎōêËĘÊĪÊæ ĞħÈ êħ¹ħÈ ĦĪħÕņëºĤËōħÈ »Ëºņļ ģŎÎĦæ ê˯ËĤ ÓņëĘħĤ ŅÜħÏŇÜ óōĪÊĪħÔ ¼ĤÊīŎÕõª êħÎħĥōëºÎ ¼ōËðËō »ĦĪËĠ ģōħĘĦæ ĢËĘħŎŎðËŎð ħĤÊçĥōì ħĜ ĢËġĤËĘĦêËĘ »ĦĪħÈ ŃÎ ĦĪÊêæ ÒħŀŃĠ ±łļ––• uĢħęÎ ŅÜħÏŇÜ ŃÎ

¼ðËŎð ¼ĤÊçĥōì êħ¹ħÈ ĒÊëŎĈ ¼ðËŎð ħÕŇÎĦæ ÓŇÎħĨ »ħōËðËō ĞħÈ ĢËÕðæêīĘ »Ħ±ËĠËÈ u»Ńä ¼ĐËĠ Ī ÒĪħęÕðĦæ ¼ĤĦĪËä ħġŇÈ ħĘħĠËĥÕôÊæËō »ëÔ ¼ęŇĜËä æëęôĦĪħÎ ĢËĘĦĪËĤ ħ Ę ¼ðËŎð ¼ ĤÊçĥōì œš› »ŃĘħĜ ĪīÎÊëĘ ľÊêçŎĐ ¼ĔÊëŎĈ ¼ÔħĠīęà »ħÕðÊêËÈ ħĜ ĦĪħÕņļëÏÎ ŃÎ ĢËōħ¯ĪīĠ »ĦĪħ””È ŃÎ ĒÊëŎĈ ¼ðËŎð ¼ĤÊçĥōì ¼ĤËĘħÔĪħęÕðĦæ ĢËōĪËĤ ĢËŎĤÊçĥōì ™•˜ ËĩĤħÔ ģÎħĤ òħÏŇÎ ¼ĤĪīÎħĤ êħ””Îħ””Ĝ òħ”Ġħ””È ĦĪħ”””ÔĦĪÊļħ”””¹ »çĤħĠÊìĦļ ĒÊëŎĈ ¼ðËŎð ¼ĤÊçĥōì ħºŀħÎ Ďêħð ŃÎ ĢËōĦê˪ ħ ĤÊĪËĤ ĞħÈ ħĘ ĦīōĽÎêĦæ »ħÕðÊêËÈ ĢĪīÎçĤħĠêĦêĦì ħęĤī¯ ÓņëęÎ ĦĪÊëĘ ĒÊëŎĈ ¼ĤÊëōìĦĪ Ėłêħð »ħºĥŎðĪīĤ ÒĪħ””ĘÊĪæ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼Ĩ Ğŋħ””Î ĞħÈ ħĘ ĦĪħĥōÊëĘ êÊæ˹ËÈ ėņĪÊëðĪīĤ ħÎ

uĦĪħĤĦçÎĢËġĠŋĦĪ ËÔ ħĘ Ħê˔”ōĽ””Îv ‘çĤËōħºŎôÊļ Ħêħ””«””ŀ˔”Ġ Īħ”””È ¼””Ĥæ디ꔔŀłĽ””Õ””Ĥє”Ę ħĘ ÓŇÎ ėņêŃÜħÎ ħĤËŎĤłëÕęŎĜħÈ ÓŇĤħōħ¹ħĤ ĢËĘħŎōæÊìËÈ ħÎ Ģ˔”ōì ¼ĝŎÎËĔ ėņêŃÜħÎ ÓŇÎ ¼ĉŎĔÊĪ Ī uÓŇÎ ĢæëęŀīÏĔ

¼ĤħĠīÝĤħÈ »ħÕðÊêËÈ ¼ęņĪÊëðĪīĤ ŃäĪËĤ ÒËĘĦæ ÊĪÊæ ÊçōËŎÔ Ī ĦĪĪæë””Ę ĢÊ디ōìĦĪ ĢËĘħŎŎĤłëÕęŎĜħÈ Ħêħ«ŀËĠ ¼ŀłĽÕĤŃĘ ħĘ ŃäĪËĤ ¼ÔĦêÊìĦĪ¼ÕðĦæëņ± ħÕņëåÎ Ī ¼””ōêħ””Ĥī””Ĩ »ĪĪêħ””””Ĝv ¼õŎÔĪ ŃÎ »ì˔”ð ħĥŎĠĦì ħ ĘħōĦĪËĠ ĦĪ˔”ĤÊī””Ô ģŎĤÊëōìĦĪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ņļĦĪ˯ Ī ÓņëĘħÈ

ğōêħĘ ĢÊìêËĘ ŃðËÈ

ĢËŎĤËō± ¼äłæĪêËÎ ¼ĤæëęĘ˯ ¼ÕðħÎħĠħÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĘħŎŎðËŎð ħĤÊçĥōì »êËęĠŃĘ ğņêħĨ ¼ ÔħōËĘłêħð ħĤĦæĦæ ėŇÕôÊæËō ğōêħĘ ħĠħà ģōæħġÜħĤ îËĥĐËĠ ħĤÊçĥōì »ê˔”ę””Ġє”Ę ¼ÕŇĘħō ¼””ĠÊ甔Ĥħ”È ŃÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ ġņêħĨ ¼ ĤËĘħŎŎðËŎð ħōħĠËĥÕôÊæËō ĞħÈ ¼ĘłêĦĪËĤv ¼ÔĪ ŃðËÈ ĞħĜ ėŇĘħō ĦĪīÔËĩęŇª Ě˔””äĪĪæħ”””Ĝ ħĜ ħĘħōËðËō ¼””Ĥ˔”ĤÊæ Ģ˔”Ġħ””Ĥ˔”ōê˔”ĘÊĪÊæ uÓņê²ņëÎÊæ ÊçĤËÕðæêīĘ Ėħ””ōĦĪħ””ĤĪī””Îє”Ę ħ””Ĝv ¼õŎÔĪ ħÎ ÓņëęÎêËĘ ħĘ ėŇĥÔĪħęęņļħĥŎÕõōħ¹ ¼ĤËĠħĜêħª—••› ¼ŀË𠻙 ĦêËĠ± »ËðËō ¼ĤÊçĥōì »Ë””¹ìĦæ ħÎ ħÔħÏōËÔ ħĘ ĒÊëŎĈ

–™ ĢĪÊêçġĘīà ¼ ĤËġŇĝð ħ Ĝ êËÏĤÊĪËÔ ħōħĨ ĢËŎĤÊæĦêÊçŇðħĜ ¼ġĘīà ĢËōêËÏĤÊĪËÔ ¼ĤæëĘ ¼ŎĤÊçĥōì » Ê픔ð êËÏĤÊĪËÔ š

ĢĪÊêæ ¼ōËÔħĨËÔħĨ »êħ””ÎĦī””ņļħ””Î Ģ˔”ġ””ōêħ” Ĥ甔Ŏ””Ĕħ”Ĉ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ĤĪī¯ÊæÊĪæħÎ ¼ÔħōÊêħÎĦīņêħÎ ĦīņļħÎ æëĘÊëęôËÈ » ŃðËÈ ŃÎ ĢËĤ± »±æ ¼ęŇĥŎÔĪĽ¹ ĦĪÊçŎŀĪħĨ ĢËōħĘħŎŎÔħōÊêħÎ êħÏĠÊêħÎ ĢËĘħÔËÈÊëÝŎÈ ħÎ ÒÊ甔ΠëÔËōì » Ÿž• ħĜ ëÔËōì Ī ĢËĘĦêËÏĤÊĪËÔ ħÎ ĢËĤ± ħÎ ±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ĤËĘĦêËÏĤÊĪËÔ ËÔ Ë””¹æÊæ ħĥōĦæĦæ Ī Ģħ””ĘĦæ ëŎºÕ””ðĦæ ģņêçÎ ¼ōËðËō »Êíð ¼Ĥħōĸ ĪĪæ ħĘħŎŎÔħōÊêħÎĦīņļħÎ »ëņæĪ˯ ħŎŎÔËÈÊëÝŎÈ ¼ęŇĤħōĸ ħōħĨ ¼ĤËĘĦíŇĨ Ī ĢËĘËðËō ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ ħĜ ģÎħĤ ĞêħÕĠħĘ »ĦĪħ””È ŃÎ ħ ñŎĜŃª óŎĠĦĪĪæ ¼ Ĥħōĸ Ī ĢËĘħÔËÈÊëÝŎÈ êħÏĠÊêħÎ Ī ïŎĜŃª ¼ĤËĘĦíŇĨ »ĦĪħĤæëĘêËŎôŃĨ

ĢÊìêËĘ êÊæêħð ĢË¥ōëŇÎ ŃðËÈ

±æ ¼””Ôħ””ōÊêħ””ÎĦī””ņļħ””Î »ê˔”Ġ˔”È ¼ŇªħÎ »ĦĪ˔”Ġ ħ””Ĝ Ģ˔”Ĥ± » ±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ħ”Î ¼ōËÔŃĘËÔ —••œœ™ ĦĪħŎŎĤçĤÊêìħĠÊæ ››• ľËñĠħÈ ¼ĠħĘħō ¼ĥōëõÔ ¼ºĤËĠ ¼ĤËĘħĤÊĪËÔ Ī ħõŇĘ ŃÎ ¼ ĤĪī¯ÊæÊĪæħÎ –• Ī ĦĪĪæëĘ ĢËĤ± »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ĢçĤËÔĪīðŃä Ī ģÕôīĘ » ħôĦļħĨ ħĜ ¼Ĥ± ħ Ĝ Ī ĦĪĪæ디”Ę ê˔””¹ìļ ĢçĤËęĥäŃä Ī œ– ĢĪÊêæĦçŀÊæ ĢÊæĦçŀÊæ ¼ĤËĘĦêħÕĤħð »êËĘĪËĨ ħÎ ĢËĤ±»±æ»²ŎÔĪçĤīÔ »ħõŇĘ ¼ęņĪÊëåęņļ Ī êħÕĤħð çĤħ””””””””””¯ ĢĪÊëĘ êħðĦê˯ ĢÊæĦçŀÊæ »ħ”””””Ĥ˔””””ĤĪī”””””¯ÊæÊĪæħ”””””ÎĪħ”””””Ĝ –™— ĦĪÊçŎĠËÝĤħÈ ħĘħŎŎÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ò˪ ħ””Ę ĦĪÊ디Ę디Ŏ””º””Õ””ðĦæê˔”Ï””Ôħ”Ġє”Ô ħĘħŎŎÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ¼””ĤĪī””¯ÊæÊĪæħ””Î ™• ĢĪī¯ħĤêĦæ êËÏĤÊĪËÔ ĢËŎĘħōĦêËĠ±

¼ĤËĘĦļŃ«ñª ħ ęõōíª ĢÊëŇÈ ĢËÕðæêīĘ ħÕņëŇĤËĤ ¼ōËŎġŎĘ ¼Ęħ¯ »ļŃ«ñª ħĤËęõōíª ĪħÈv ¼õŎÔĪ ¼ĤĪīĠìħÈ ¼ĤĦĪËä Ī ģŎōËŎġŎĘ ¼Ęħ¯ ¼ôËÎ ¼ęŇÔħĠíä Ī ģĔÊëŎĈ ĢÊëŇÈ »ļħô ÓņëĘĦçŇª ĢËŎōËŎġŎĘ ¼Ęħ¯ ¼ĤÊêÊçĥōëÎ ĢËĘħęõōíª ħĜ ėŇĘħō »ĦĪħÈ »ŃĨħÎ ĞŋħÎ »êËĘ ÊçĤÊêÊçð˪ »Ëªīð ħ Ĝ ÊçōŃä ¼ÔËĘħĜ »±æ ħĜ »ŋËęð óŎ¥ŇĥÜħĜ Ī ĦĪĪæë””Ę ĢÊëŇÈ ËÕñŇÈ ħōŃÎ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ËęōëĠħÈ ĢËÕðæêīĘ ħĜ ħĘ ħōħĨ »ĦĪħ””È ¼ðëÔ uģņëęÎ êħðħÏÕðĦæ »êËŎĥõŇª ĢÊĪħ”””Èv ‘çĤËōħºŎôÊļ ĢËĘĦêÊçĥōëÎ Ğħ””Üêħ””ð ĦĪĪæ디ꔔĤ˔”ōĦĪħ”È ¼ĤËÕðæêīĘ ¼ĤÊīōêħĠ »êËô ħĥŎĤħōħºÎ ŃÎ ĢËŎŎęõōíª ¼ĥŎĥęõª ńĪħĜ Ī ĢÊëŇÈ ĢËġĤËðëªêħÎ ħ ÕðħÎħĠ ĞħÈ ŃÎ ÓņëęÎ uĦĪħ”””””””Ôłæë””Ę êÊæ˔”¹Ë””È

ĢËäħĠħà ğĜËð æħġàħÈ ËĤÊì ŃðËÈ ħÎ ÒħÏōËÔ

ĢËÕðæêīĘ Ń””Î Ģ˔”Ŏ””Ĥæê˔”Ĥ êħ””Ï””ĠÊêħ”Îħ”Ĝ ¼ĥÕðÊê˪ Ī ¼ÕĤĦë¹ »ÊĪÊæ ĢÊëŇÈ ¼ÔħĠīęà ¼ōËŎġŎĘ ¼Ęħ¯ »ļŃ«ñª ¼ęõ””””””ōíª ĪĪæ ÒËĘĦæ ĒÊëŎĈ ħĜ »ħŀħĠŃĘ ¼ĘłêħðêæËĕĜĪçÎħĈ ĢËġĔīĜ ÊçęŇĤÊĪçŇĜħĜħÝÎħŀħĨ¼ĤÊêËÎËŎġŎĘ¼ĤËŎĤËÎêīĔ ľħ¹ħĜ »ĦĪħÈ ľħ¹ħĜv ‘çĤËōħºōÊļ ŃðËÈ ŃÎ ¼ġņêħĨ ¼ÔħĠīęà ¼ÕðĪêçĤħÔ ¼ÔĦêÊìĦĪ ĖħōĦêËĠ± ľħ¹ħĜ ĢËġęņçĤŃÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤÊëŇȼōËŎġŎĘ ¼Ęħ¯ »ļŃ«ñªĪ ėõōíª ¼ĥŎĥęõª ĪģÔËĨ ¼ÕðħÎħĠħΐæëĘ ÊíġŎÈ ¼ÔħĠīęà ĞŋħÎ ¼ōËŎġŎĘ ¼Ęħ¯ ¼ĤÊêÊçĥōëÎ ħĜ ÒËĘĦæ ĢËŎĥÕðÊê˪ ¼ÕĤĦë¹ »ÊĪÊæ ¼ĤÊëŇÈ uĒÊë”Ŏ”””””””Ĉ¼”””Ôħ””Ġī”””ę”””à

ÓņëĘĦæ ĢËĘħŎŎĤłëÕęŎĜħÈ Ħêħ«ŀËĠ ¼ĤæëęŎōËðËōħÎ ŃÎ êËĘ ÒËåÏęņļĢËĘĦêħ«ŀËĠ¼ĤæëĘêËĘ ¼ÔĦêÊìĦĪ»êËęōëÎ ğōêħĘĚĸħÜ ÊīŎĜ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ÔħĠīęà »ŃäĪËĤ ¼ÔĦêÊìĦĪ çĤËōħºōÊļ ŃðËÈ ŃÎ ÊçęŇĤÊĪçŇĜħĜ

Ħêħ«ŀËĠ ħĜ ėņçĤħĨ ħĜ ħĘ »ħōêħÎĪêħñŇÎ ¼ÔĦêÊìĦĪ ħĘħōĦĪËĠ ħōħĨ ÊçĤËĘħŎōæêīĘ ¼ĤħĠīÝĤħÈ »ħÕðÊêËÈ ¼ĘħōĦ±łëª ŃäĪËĤ ËðËōħÎ Ӕ”ņĪħ””ōĦæ Ī ĦĪĪæ디”Ę ĢÊ디”ōìĦĪ

æħġàħÈ ËĤÊì ĢËäħĠħà ğĜËð ŃðËÈ

Ħêħ«ŀËĠ ¼ĤæëęŀłĽÕĤŃĘ ĪËĥŇªħĜ ĪħÎ ĢËĥŇĩŎōËÔŃĘ Ī ĢËĘħŎōæêīĘ


—••––—™ħġĠħôĪĪ杛— ĦêËĠ±ħŎŎĤ ÊæħĠËĤêħÎ ħĜ ħ ĤËġÕĠ » ĦĪħĤçĤħñŇĜ ¼ŀĪħĨ

¼ÔħŎĤæëÎĸ » ±æ Ī ħŎŎęŎĜËĠ »ĦĪħĤËĠ ľħ¹ħĜ æêīĘ »Ħêħ””Î Ī ħŎŎĔÊëŎĈ ¼ĤËĘħÕñŎĜ ħĜ ¼ÎĦêħĈ »ĦêħÎ Ī ¼ĤËġÕõŎĤ ¼¹ŃĜËōæ ĢËŎōÊìĦļËĤ ģĤËĘħĤËġĘêīÔ Ī ŃäħÎêħð »ĦêħÎ »ĦĪħĤĪīÎŃĘ êħÏĠÊêħÎ »ĽÎêĦæ ħĘ ħęōæ ¼ĤËĘħÕñŎĜ Ī Ēī””ĐÊĪħ” Ô ĢħĘĦæ ħĥĤīð ¼ÎĦêħĈ ¼ÔħōÊêħĥņīĤ ħÎ ĒÊëŎĈ »êËĠŃĘ Ėłêħ””ð ľħ¹ħĜ æêīĘ ¼ĤÊêËÕĤËĠħĜêħª ¼ĤĪīÎĦæËĠËÈ ¼ĤæëĘêÊæêĪīĥð ¼ņīÔĪĪËÔ ÊçŎŇÔ ħĘ ¼””ĤÊ디ōìĦĪ Ėłêħ”””ð ¼””Ĥ˔”Ęħ”Ôŋħ”ðĦæ ħĤÊêËÕĤËĠħĜêħª ĪħÈ ĪīÎÊëĘ ĒÊëŎĈ »êī””Ĥ ħ””Ę ĪĪļħ””Ôє”Õ””ñ””äĢ˔”ōĦĪħ””È ĒÊëŎĈ ¼ĤÊëōìĦĪ ¼Ęłêħ”””””ð ¼ęŎĜËĠ ¼ÕñōĪ ėŇÔËĘ ËĤ ¼ÕðĪêæ ¼ęņĪ˺ĤħĨ ħĜ ĢËĘħŎōæêīĘ ħĤħōĸ ¼””Ôŋħ””ðĦæ Ī ÊĪħĥōħĤ Ī ħĜËōæ ¼ĤËĘ˹íņê˔””ª ĦĪħÔËęÎ ĞħĘ ĖīĘêħĘ

¼ÕñŎĜ ħĜ ĢÊêħĥņīĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĠÊçĤħÈ ĪħÈ ĦĪĦæ디ꔔÔĦļ »ĦĪħ””È ĪīÔëºĘħō »ĦĪħĤæëĘŃĘ »ĦêËÎħĜ ÓŇÎÊæ ¼ĤÊĪçŇĜ ¼ęŎĜËĠ »êī””Ĥ ¼””Ĥæ디Îĸ є”Î ÊíġŎÈ ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼ÕñŎĜ Ī ħġŇÈv ¼õŎÔĪ ŃÎ ģōħĘËĤ ĖħōÊíġŎÈ ®ŎĨ ĢËÕðæêīĘ »êËōĽÎħĠħÈ ħęĤī¯ ¼ęŎĜËĠ¼ĤæëÎĸ uĦêËĠŃĘ ¼ÔħōËĘłêħð æêīĘ ħĘ çĤËōħºōÊļ ¼ôĪëÔħÈ ¼ĤæëÎĸ ¼ŀĪħĨ ħĜ ėŇôħÎ ħÕŇÎËĤ ®ŎĨ æëĘòĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈ ĪħȼęŎĜËĠ ¼ęŎĜËĠ ¼ĤæëÎĸ »ÊĪÊæ ħŎŎĤ ėŇÕñŎĜ »ê˔”ĘÊĪÊæ ĞŋħÎ ÒËęÎ ÓñŎĜ īĘĦĪ ħĤËĠħĜêħª ĞÊçĤħÈ ėņçĤħĨ —— ĦĪĦ디””Ô ¼””Ęħ”””””””””””ōĸħ” Ĝ ¼ĤËĘ˹íņê˪ ¼ÔħōÊêħĥņīĤ ħĘ êËÕĤËĠħĜêħª Ī ĢħĘĦæ ħĜËōæ Ī ĖīĘêħĘ Ī ĿðīĠ

¼ÔħĠīęà ĢÊīŇĤ Ī ĢÊëōìĦĪ Ėłêħð êħð ħÔËĘËĤêËĘ ğņêħĨ Ī »ç””ĤĦĪ˔”Ĥ ¼””Ĥ˔”ġ””ōħ””ªĪ˔”Ĩ ¼ÕñŎĜ »ëŎºÕõª ¼ęŎĜËĠ »êī”””Ĥ є”Î Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ®ŎĨ ħ””Ę ĦĪĦæ디ꔔŎ””õ””Ŏ””Ô˔””””””””””ªĪĪæ »ħĠËĤêħÎ ħĜ ĦêŃÜ ĪħĜ ¼ĘħōĦ±łëª ħŎŎĤÊçŎĤËġōħªĪËĨ¼ÕñŎĜ ¼””ĤÊĪ甔Ҕ”Ĝv ¼õŎÔĪ »ì甔””ĤÊĪļ ¼ĤËĘħÕñŎĜ ħĜ ĢÊêËÕĤËĠħĜêħª ħĜ ėņçĤħĨ ĢËĘħõŇĘ ¼ĤæëĘìŃŀËÈ ŃÎ ħĤÊçŀĪħĨ ħęōæ ÊçęŇÔËĘħĜ ńīĤ »ħõŇĘ ¼ĤæëęÕðĪêæ Ī »ħÕðÊļËÈ ħÎ ĢËĘħŀĪħĨ ĪīĠħĨ ħĘ ĢłļĦæ ĢËĘħõŇĘ ¼””Ĥæ디Ęêħ””ðĦê˔”¯ ħĘħĤ²ŎĜ ÛĥŇª êħĨ Ī êĪīÕðĦæ ¼ŇªħÎ Ī ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËġōħªĪËĨ ĢÊīŇĤ ħĜ ÊçĤÊëōìĦĪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼Ęłêħð ¼ôĪëÔħÈ ¼ĠËð ĦĪĦëÔ ¼ĘħōĸħĜ

çŎĈħð ĚËĠħÜ ğōêħĘ ĢÊìêËĘ ŃðËÈ

¼ĤËĘ˹ìĦæ ħĜ ėņçĤħĨ »ĦĪħÈ »ÊĪæ ¼””ÎĦêħ””Ĉ Ī »æêī””””Ę ¼””Ĥ甔Ĥ˔”ōħ””¹Êļ ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼ÕñŎĜ ħĘ ĦĪĦæëęĤËōĪŌÎ ŃÎ ħōÊçºĤĦæ »ĦĪħĤæëĘŃĘ ¼ŀĪħĨ ħĜ ¼ęŎĜËĠ »êīĤ ħĜ ħĤËġÕĠ »ĦĪħĤçĤħñŇĜ »ìçĤÊĪļ æËōëĐ ĒÊëŎĈ ¼ĤÊëōìĦĪ Ėłêħð ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼ÕñŎĜ ¼ġðĦļ »²ŇÎħÔĪ »ĦĪħ””Ĥæ디ꔔÔĦļ »ÊĽ”””ņĪĢ˔”Õ””ðæêī””Ę ËĠħĥÎ ŅÎħÎ ¼ĤæëęđðĦĪ Ī ħĘħŀÊĪħĨ ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼ÕñŎĜ ËÕñŇÈËÔv ¼ÔĪ »ħĘħÔħĠīęà ħĜ »ëŎºÕõª ĢËÕðæêīĘ uÒËĘĦæ ¼ęŎĜËĠ »êīĤ Ê甔ōħ””Ęħ””ĤÊĪ甔Ҕ”Ĝ ħ””Ĝ»ì甔””ĤÊĪļ ĢÊīŇĤ ¼ĤËĘħõŇĘ ħĘ ĦĪĪçĤËōħºōÊļ Ī êËĠŃĘ ¼ÔħōËĘłêħð ¼ĤħĠīÝĤħÈ

¼””Ĥæ디”Ęêħ””””ðĦê˔””¯ »ê˔””ōĽÎ Ģ˔”Ġħ”””Ĝêħ”””ª ÒÊæĦæ Ģ˔””ĘĦĪÊ디Ŏ””¹ħ””””ĤêĦĪ Ħê˔””Ęçĥņī””ä »ħ”””õ”Ň”Ę Ī ĢëºÎêĦĪ ëÔ »êËĘçĥņīä êÊìħĨ —••• ÓņëĤÊīÔĦæ ģņëŎ¹ËĤêĦĪ ĦëÕĠħĘ ›• ħĜ ĢËŎĤËĘĦëġĤ »ħĤÊĪħÈ ħĜ ĢËōĦëġĤ »ħĤÊêËĘçĥņīä Īħ””Èv ¼õŎÔĪ ħĘ ĢħĘĦæ ħĤÊêĪĦæ ĪħÈ »êÊçôħÎ ĦêÊīäĪĦêħÎ ›•

uĦĪħÔËęōĦæ ¼ÔħōŋħĠŃĘ »êËÎĪêËĘĪêËĘ ¼ÔĦêÊìĦĪ ¼Ęłêħð ģŎĠħÈ æħĠħáĠ ģōĪêħª ĦĪĦëÔ ¼ĘħōĸħĜ ĖīĘêħĘ »Ë¹íņê˪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħĜ ŋËÎ ¼Ĥçĥņīä»ħĤ²ŎĜ »ĦêËĘçĥņīä êÊìħĨ –• ĪħÈv ‘çĤËōħ¹Êļ »ŃðËÈ ħÎ ħÎ ĢĪÊëŎ¹ħĤêĦĪ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ĤËĘŃęĤÊì ħĜ ħĘ uģōë¹Ħæ ĢËōêĦĪ ĖīĘêħĘ »ŃęĤÊì ħĜ ĦĪħŎōËŎĥŀæ ĢËÕðæêīµ ħĜ ĦêËÝĥŎĠħµħō ħĠħÈ ħðËÎ »ËºŇÜ ĦêŃÜ ĪħĜ »ħõҵ »ĪĪļħ”””ÎĪĪļ ĢÊê˔””””µçĥņīä Ī Ģ˔”””µĦê˵çĥņīä ĦĪħ””ōє”Ĩ Īħ””Î ĦĪħ””ĥ””ÎĦæ ħÔŃÕñä ĢËōêËõĐ Ī ĢĪīÎ ĢÊêħºŎĤ ĢËŎōê˵īðħµ ĦĪħÕņìłçÎ ŃÎĢËōêħðĦê˯ħµ ÒħĠī¶à êħð

¼Ĥçĥņīä ¼ÔĦêÊìĦĪ ¼ĤÊæêħ””””ð ŋ˔””””Î ¼Ĥ甔”ĥņīä Ģçĥņīä ¼ðêīĘ »ĦĪħĥōìłæ ŃÎ ÒËĘĦæ ÊçČħ””””””Î »ŋËÎ »êÊīμĤËĥŇĨÊļ »êħÕĤħð ĪĪæ »ĦĪħĤæ디””””ĘĪ ĢËōŃÎ u»íŎĝºĥŎÈ ¼ĤËĠìĪêħÔīŎ«ĠŃĘ ¼ÕñĤÊì »²ŇÎħ”””””ĤÊĪ ¼ņëĘv ÒĪ ¼”””””ôĦĪħ””””””È ŅĜ »Ń”””””ä ī””ĘĦĪ Ģ˔”””””ĘŃęĤÊì Ī ˺ĤËġōħª óōì˹ Ī ÒĪħĤ ¼ĤËĥŇĨÊļ »êħÕĤħð Ī ĦĪħÕņëĘĦæ uĢËÕðæêī”””””Ę ħĜ ĦĪħ”””Õņ디”ĘĦæ »êĦæêËōĽÎ ÌËĩŎô ħŀ˔””””ä ¼ĤÊìŃð ËĨĦĪêħĨ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĠħ”””””Ĝêħª »ĦæêĦĪêħ”””ª »ħĤ²ŎĜ »ħĤËĤ²ŎĜ Īħ”””””””È »ĦĪħĤĪīÎŃĘ »ÊĪæ çĤËōħºōÊļ »ëōìĦĪ Ī ĢËĠħĜêħª¼Ęłêħðľħ¹ħĜ ĢĪīÎÊëĘ »êËōæ ĪħÈ ħÔħĤĪīÕõōħ¹ ĦæêĦĪêħ””””ª Ī ŋ˔”Î ¼Ĥçĥņīä ëÕŎ¯ ÓņëĤÊīÔËĤ Ģ˔”””ĘĦ²ŇĜŃĘ ħĜ »ħĠËÝĤħ”””””ÈêĦæ ĢËĘ˺ĤËġōħª ħĜ ËĩĤħÔ ÓņëŎ””””ºÎêĦĪ êËĘçĥņīä

ĹōħĜ ËĤÊīԐģŎºĠħȐĢËġĔīĜ ŃðËÈ

ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĠħĜêħª ¼ĘħōĦĪħĤĪīÎŃĘ çĤħ¯ »ÊĪæ ¼Ęłêħð Ī ĦæêĦĪêħ””ª ĪŋËÎ ¼Ĥçĥņīä ¼”ÔĦêÊìĦĪĪ ¼ĤæëĘêħðĦê˯ »êËōĽÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĘŃęĤÊì »ŃęĤÊì Ī Êêæ ĢËĘĦĪÊëŎ¹ħĤêĦĪ ĦêËĘçĥņīä »ħõŇĘ ÓņĽÎĦæêĦæ ĢËŎĥÔë¹êĦĪ ŃÎ ¼ōĦæËĠËÈ óŎĘīĘêħĘ ¼Ęłêħð ¼ĤçĤËōħ¹Êļ »êËĘ²ņĪÊļ êħĨĪħÜ ĒêËÔ ĢËĘĦĪħĤĪīÎŃĘ »êÊçôħÎ Ī ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĠħĜêħª ¼ĥÕõŎĤÊæ ħ” Ĝv ‘ç””Ĥ˔”ōħ””¹Êļ »Ń””ð˔”È ħ”Î ÒħÏōËÔ ľħ¹ħĜ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĠħĜêħª ¼ÔħōËĘłêħ”””””””ð ĢËĤÊçĤĹª Ī ĦæêĦĪêħª Ī ŋËÎ ¼Ĥçĥņīä ¼ĤËĘĦëōìĦĪ ħÎ Ħ±ËĠËÈ ¼””ōÊêÊæ Ī ¼ÔħōŋħĠŃĘ »êËÎĪêËĘĪêËĘ Ī ĢËōĪīĠħĨ¼ÕñĤÊì¼ôħÎ ¼ĤÊī¯êĦæħĘ ÊëĘĢËĘĦêËōĽÎ »ëōìĦĪ Ī ģņëŎ¹ĦæêĦĪ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĘ˺ĤËġōħª ħĜ

ĒħŁÔīĠ ¼ÔħĕŎĔħà ¼ŎĤÊĪħĠËĤ±łļ ¼ĠËōħª ĢËĠħĨ ŃðËÈ ħĜ ħĥŎðĪīĤ »ëÔ ¼ęŇĜīä ÊīŎĨ ¼Õõ¹ ¼ĤËō± »ħęōæ ¼ęŇĤÊêĪĦæħĜ ĢËĠīºŇÎ ĦĪīÔëºŀħĨ »ŃðËÈ ħĜ ­ êħ¹ħÈ Ī ĢÊļŃ¹ ħÎ ĪīÏðĪËÈ ¼ęŇĤÊêĪĦæ ÊçōêÊĪĦæêīĘ ¼ŀħĠŃĘ Ī ĢËō± ¼ĤÊæĦêÊçŎÈ »ħĜħðħĠħĜ ­ Ī ĢËÕðæêīĘ ¼ŎðËŎð »ħĜħðħĠ ÊçĤËÝĤËĠëĘĪ ÊìÊì ¼ÔŋĪ »ŃäĪËĤ ¼äłæ ħ””ĤÊêĪĦæ ĞħÈ ¼ĤËĘĦæħōËô ħĜ Ėħō ħōħĨ »ĦĪħ””È »ÊīŎĨ ÊīŎĨ óōĽÝĥĠ ÊĪ ¼ęņæħōËô ÊĪêħĨ ÓŇÎħĤ ħÕäËð ¼ęņæħōËô ÓŇÎ ħōĦìËÔ ħÎ ¼ÕðÊļħĜ ėōíĤ ÓŇÎ ėņæħōËô ŅÎĦæ ĦĪħŎŎĠĦæħÎ ÊçÎ êħĨ ÓŇÎħĤ ĪīĠħĨ Ī ħŎŎĤ Ê秳ëĠ »ËĤÊīÔħĜ ¼ÔĦĪÊĪħÔ ¼ÕðÊļ »ĦĪħÈ ¼ĤËĤËŎ«ĤÊæ ÓŇÎ ħĘħŎŎÕðÊļ »Ħ²ņļ êħðħĜ ĢËĠĪĦë¹ ŅÎĦæ Ī ħŎōĦ²ņļ ĖħŎŎÕðÊļ ħōħĨ ÊçÎĦæħÈ Ī ëĉŎô ħĜ ËĩĤħÔ ĪÊĪħÔ ¼ÕðÊļ »ħĘħŎŎÔĦĪÊĪħÔ ĖħĤ ĞħÎ ńīĜËĤ ëÔ ¼ðħĘ ŃÎ ńīĜĦæëŎĈËôŃÎ »ĪħÈ ńëÔĪĦæ òĦĪħÈêħÎħĜ ń²ŇÈ ÊçōĪËĨĦì ¼õōËÕð ħĜ êËĘīÜħĨ »ÊìĦļ ãŇô ĦĪħĤĪīÎ ļĦĪËÎŃäħĜ »ĪÊĪħÔħÎ ē””ō˔””Ĕħ”””à ¼””””ĘÊê甔ŎÈ ħ””Ŏ”””ŎĤ ģŎ””””ęĠīĠv u»ĪËĨĦì ¼ĥŎĨì ËĘħĤ ¼ĘêĦæ ħŎŎĤ ģŎęĠīĠ ĞŋħÎ ģōħęÎ »ĪËĨĦì ¼ĥŎĨì ¼ĤçĤ˺ĤħñŀħĨ ģŎĤÊīÔËĤ ħġŇÈ ËÜ Ī ¼ÕĐīĠ ĦĪħōŃä »ħĤÊêłì ħęōêÊæħĠ ĪħÎ ãŇô ¼ĥŎĨì ģŎŇŁÎ ģŎĤÊīÔĦæ ¸ĥ¯ħÔŃÕñä ¼ĕōËĔħà »ĪÊĪħÔ ħōŃÎ ĦĪīŎðËĤħĤ »ëÔ ¼ĠĸħĈ Ī ËĤÊì ĦĪÊæ êħðħĜ »ËĨĦļ ¼ġĘīà ¼ôŃä Ī ĦĪħęŇðħĘ Ī Ė˯ĪËŎª ħĜ ÓŇÎ Ľª ĢËĠħĘËŎĤĪæ Ī ĢËÕðæêīĘ »ĦĪħÎ ÊīŎĨ ēōËĔħà ħĜ ėŇôħÎ »ħĤÊĪħÎ ģŎÏôŃåŀæ ŅÎĦæ òħġŇÈ êÊìīºÔħĠíä »ËĤÊīÔ ħĜ ėŇÕô Ī ĢËō± ¼ĤËĘħŎŎÕðÊļħĜ ėŇôħÎ ħōĸ ĢËŎĉŎÈËĔĦĪ Ī ėŀħä ¼ĤæëęÔħĠíä ŃÎ ÓðĦæêħÎ »ËĤÊīÔ Ī ÒŋħðĦæ ¼ĤæëęđōìĪħÔ ÊìĦļ ãŇô ĦêËōæ ÒħÏŀħĨ ÊæħÕðħÜêħÎ ¼ĉŎÈËĔĦĪ ¼ĥŎĠĦì êħðħĜ ħĤËäêħÔ »ŃÎ ÊĪ ħōŃÎ ĦĪīŎĥŎÎ »ĪËĨĦì ħĜ ¼ōĦĪËôĦīŇĜ Ī ¼ōêÊæËĤÊīÔ Ī ÒħĠíä ®ŎĨħÎ ĢËōÊīŎĨ Ī ģ””ĤÊìĦæ īÜħĨ êħĨ »ħĤÊĪħÈ ŃÎ ËÜ ÊæīÜħĨħĜ ģŎŇŁÎ ŅÎĦæħŎŎĤ ¼Õõ¹ ¼ĘêħȼęŇĤçĤÊļħªÊļ Ī¼ōëŇĠÊīÜ »ĪËĨĦì ħĤħ¹ËĤ ÒħĔ ÊçõŎĕōËĔħà ¼ĘÊêçŎÈ ħĜ Ī ãŇô ħĤħ¹ËĤ ÒħĔ ’ģŇĤĦæ ÊæìêħÈ ĞËĘ êħðħÎ ìËĤ ¼Ňª ëÕŎÈ ÓôêÊìī¹ ÊçĘłêĦĪËĤ ħĜ »çŇĨ »çŇĨ ńìÊīäĦæ ÊīŎĨ ŅÎÊĪħ”””””Ę »ÊīŎĨ »ħĤŌĔīĤ ŃÎ ÊæĪËĤ ħĜ ŅĜ Ò˔””””ęÎ ħŎņī””””””Ĥ ħĤÊêĪĦæ ĞħĜ »ĦçĥōËÈ ŃÎ ÊçÝĤËĠËÈ ħĜ ĖħōĦ±łëª ÓŇÎ ÊīŎĨ »Ħ±łëª ¼ĥÔĪħĘêħð »ħõōļ Ī ·ĦļħĜ ŅĜ ħĤËÕðæêīĘ ¼ĤËĘĦêËŎôŃĨ Īëō± ĦļīĘ Ī ®Ę ¼ĤËĘĦĪī¯êħðħÎ Ħ±łļ ¼ĤËĘħŎōìÊīäëŇä Ħê˔”Ę ÊçŎÔħōËĤħðĦļ ¼ĘħōĦ±łëª ĪīĠħĨ ¼ÕôĪëð òħĠħÈ ĦĪħÕŇĥņæ ëŎÎĦĪ ĢËġōêÊĪĦæêīĘ ńīĤ ÊçÔËęĤËĠħĨħĜ ĪĢħðĦļ ĦĪīÔĪħĘêħð »Ħ±łĽª »ÊļĪëŎÎ ĢËĠīºŇÎ ħĘ ħĤĪīÕð ĞħÈ ¼ĤËĘÊļĪëŎÎ ħġôÊīŎĨ ľħ¹ħĜ ĦêËōæ ÒËęÎ ħĘħŀħĘ ĢçĤËġĜħñęŇª Ī Ń¹īÕđ¹ ŃÎ íŇĨ ħŎŎĤ ÊīŎĨ ģÎ ¼ÔÊëĘīġōæ Ī ·ŃĜËōæ »ĪËĥŇª ĢĦæĦæ ľĪħĨ »ħĤÊĪħÈ ĪīĠħĨ ŌŀĪçÎħĈ ĢÊëÕð

»Ľ””ÎêĦæ ħ””””Ęħ””ĥ””ÔĪħ””ę””ę”ņļ є””Î »ç””Ĥħ”””ĠÊìĦļ ĢÊ디ŇÈ

ÓŇÎĦæ ĢÊ甔º”ĤĦæ êħ”””ðħ””Ĝ »êħ”””ºōê˔”Ę Úħ””à є”Î ĢÊê˔”ÕĤ˔”Ġħ””Ĝêħ””ª »êħ””Đħ””ð ĢËĤÊçĤĹª»ëōìĦĪ ĢËÎËÎ ¼ĜħĈĪ ¼ōÊêÊæ ¼ĤæëĘħĤÊíġŎÈ ¼ÔËĘħĜ ħĘ çĤËōħºĤËōÊļ Ī Ê甔Čħ””Î ĢÊī””Ň””Ĥ »ħĠËĥĥÔĪħęęņļ »ĪĪļħÎĪĪļ ĒÊëŎĈ ¼ĤËĘĦê˪ ÊçĤŃÕĥôÊĪ çĤħ¯ ħęĤī¯ ĦĪħ””ĥ””ÎĦæ ¼ðëÔħĠ ĢËōĦĪħĤæëĘĪīÎĦêħĔ »êËĘÊĪÊæ ėŇðħĘ Ī ĒÊ디Ŏ””Ĉ »±æ ĦĪĪæ디”Ę òħęõŇª ĢËĘħŎōËÔĦêħð ħÕñäêĦæ ¼ŇªħÎ êĸłæ ėŇĤŃŎĜëÔ ħÔŃÕõōħ¹ Ī ĦĪħĤæëĘËŎĥŀæ ¼ÕðħÎħĠħÎ ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ »ĦĪħ””Ĥæ디ꔔĤĪĪļ ¼””Ęłêħ””ð ¼””ĤÊæħ””ĩ””ôħ” Ġæī””ġ””àħ” Ġ ħÕõōħ¹ ĢÊêħ””ĥ””ņī””Ĥ ¼””Ĥħ”Ġī””Ý””Ĥħ”È ¼””ĠĦĪĪæ »ŌŀĪçÎħĈ Ëô Ī Ģæêī””È ĦĪĦæ디ĘêÊæ˔”¹Ë””È ħĘħĠËĥĥÔĪħęņļ ħĜ ¼” ĤÊī””ōæ ÊçõŎĘħōħĠËĥĤËōħÎ ħ” Ĝ Ī ėŎĜħĠ »êÊìħ”””Ĝ Ģæêī”””È »ħ”Ĥ˔”Ĩ˔”ô ŃÎ »Ń””ä »ëŎºÕõª ĦĪŌ””ŀĪ甔Îħ””Ĉ ¼ĠÊêËÈ Ī óōËðËÈ ¼ĤæëĘëŎºĠËĔħð ĦĪħÔłæëęÔ˪ĪĪæ ĒÊëŎĈ ĖħōĦĪħĤĪīÎŃĘ ÊæĦĪËĥŇª ĪħĜ êħĨ ¼ĤÊêħĥņīĤ ¼ĤĪīÎĦæ˔””Ġ˔””””””È ħÎ ħ””Ôħ””ōŔ”ōĪ ħ”””Ę ÒŋĪ ģ””ō甔Ĥħ””¯ Ī ˔”Ŏ””Ĥ˔”Õ””ōêħ””Î Ī Ģ˔”ĘĦĪī””Ô디º””Ęħ” ō ħĜ æëĘÊçŇÔ ĢËŎōêÊçôħÎ òËñĤĦêħĐ »ĦêËÎêĦæ Ëōêīð ¼ÕäħÔËō˪ ¼ĕôħġōæ Īī¯ĦīņļħÎ ĒÊëŎĈ ¼õōËðËÈ »êËΠ甔Ŏ””Üħ””ġ””ĜĪ甔Îħ””ĈĞ˔”””ðħ””””Î çĤËōħºōÊļ Ëōêīð »ŃäĪËĤ »ë””ōìĦĪ ¼ÕðħÎħĠħÎ ħ””ĘĦĪħ””ĤĪī””Îє”Ę ħ””Ę ¼ĤæëĘêħ¹ŃñĠ Ī ĒÊëŎĈ ¼ĤæëęōêËĘĪËĨ »ħºņļħĜ ħÔŋĪ ĪħÈ ¼ĠÊêËÈ Ī óōËðËÈ ħĜ ħĘ ĦĪħôħÎĪËĨ »ê˔”Ę ¼ęŇġŎÔ ÊçĔÊëŎĈ ¼ŇðĪÊêæ ¼ĤËÔŋĪ »ĦĪħĤĪīÎŃĘ ĪīÎÊëĘ ¼ĤæëęÕðĪêæ »êËŎĥõŇª ¼ĠĦĪĪæ Ī Ğħµħō »ĦĪħĤçĥņīäħĜ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħĜ ÊæħµħĠËĥĥÔĪħ¶¶ņļ ´ņçĤħĨ ¼ĤÊêËÕĤËĠħĜêħª ĢÊêħĥņīĤ »±æ ĢËĠħĜêħª ĪËĤ ¼Ĥ˵ħÕñŎĜ ħĜ ĢËŎõŎ¶ņçĤħĨ Ī ĢĪīÎħµħĠËĥĥÔĪħ¶¶ņļ »ĦĪħĤËõµ ŃÎ ¼ĤÊìĦæ ĢËōêħðĦê˯ħÎ ĒÊëŎĈ ĪËĤħĜ Ģ˵ħŎŎĤËŎÎ ĦíŇĨ

Ò˵Ħæ ëÔĪħÕª Ģ˵ħŎōçĤĦīōħª ħµħŎŎĥĠħÈ ħĠËĥĥÔĪħ¶¶ņļ

êħðħĜ ĢËōŃä ¼ĤĪīÏōìÊļ ÊëęôËÈħÎ ģĤħōħ¹ËĤÊļ ħōħĠËĥĥÔĪħęęņļ Īħ””È ĢËōħºņļ ĢËōħĘħÔŋĪ ¼ÔħðËŎð ħęĤī¯ êħðħĜ ĢĪīÏōìÊļ ÊëęôËÈ ħÎ ÒÊæËĥŇª uĢĽÏÎêĦæ ħōħĜħðħĠ ĪħÈ ĢËġŇĝð æħġàħÈ ĦĪħōŃä »ĸ ¼ĤÊêħĥņīĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼””ĠÊ甔Ĥħ”È »Ħêħ””””Î ¼ÕñŎĜ êħ””ðħ””Ĝ ĒÊ디Ŏ””Ĉ ŃÎ ÊçęŇĤÊĪçŇĜħĜ ¼ĥĤīð ¼ĔīĐÊĪħÔ ¼””ĤÊæêĦī””Õ””ðĦæv ‘çĤËōħºōÊļ ŃðËÈ ¼ōŃäĪËĤ »êËÎĪêËĘ ħĜ ĢÊëŇÈ ¼ÔŋĪ ħŎŎĤ ĦĪÊê˔”ô ¼ĘħōħĜħðħĠ ĒÊëŎĈ ĢÊæêĦīŇÕðĦæ ĞÊĪĦæêħÎ ħÔŋĪ ĪħÈ Ī ¼ĤËġÕõŎĤ ħĜħðħĠ »ĪÊĪħÔħĜ ÒËĘĦæ uÊçĔÊëŎĈ ¼ĤËĘħŎōŃäĪËĤ Ī Ģ˔”ĠĪÊĪħ””Ô »ħºŀħÎv ¼õŎÔĪ ¼ªīŁ¹ ĢÊëŇÈ ħĘ ħōÊçÕðĦæêħÎħĜ ĦĪĪçĤËðëŎ¹Êæ ¼ęŎĜËĠ ŃÎ »ìĪħ””ð ħĘħŎĥĠħÈ ħĥÔĪħęęņļ »ĦĪħ””Èє”Î »ĦêħÎ »ħĘħĠÊçĤħÈ uÒËęÎ ÊíġŎÈ ¼ĤÊêħĥņīĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħĜ ĒīĐÊĪħÔ ĢÊëŇÈ ħĘ ÊçôĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈ ĒÊëŎĈ ĞħÈ ¼ġĘīà ¼ĤĪīÎħĉŎô »Ń””Ĩħ”Î »Ńä »Ńęô˪ħÎ ĒÊëŎĈ ĦĪħ”””ÔŋĪ ÓņīÎ ¼ęņêËĘ ¼¯ ħōŃÎ Ó””Ň””ĤÊìĦæ ÓņĪħōĦæ Ī ÒËęōĦæ ¼ęŎĜËĠ »êīĤħΠӔ”ðĦæ ĦĪħ””Ŏ””Ŏ””ę””Ŏ””Ĝ˔”Ġ»ħ””º””ņļħ””Ĝ ¼””ÔĪ Ī ÊçĔÊëŎĈ êħ”ðħ””Î ÓņëºÎ Ħëºô˪ ħĜ »Ë¹ËÈ ÒħĤËĤħÔ ĢÊëŇÈv ħĘ ħôħĘħĥÔĪħ””””ęęņļ ¼ĤËĘħŎĥŇĩĤ ĒÊëŎĈ ¼ęŀħ””””””ä ¼ĤÊêħĥņīĤ »ħġŇÈ Óõª ħĜ ¼¯ħĘ ģŎĤÊíōËĤ ËÕñŇÈËÔ ¼ĤËĘħŎŎĥŇĩĤ ĦçĤħÎ Ī ĦĪÊëĘ ĦĪĦæêħª uģĤŃ¯ Ī ģŎ¯ ħĘħĥÔĪħęęņļ Ī ĢÊ디Ҕ”È ħ””Õ””ðÊļv¼””õ””Ŏ””ÔĪ ±æ ÊçĤËĘħĤçĤËōħ¹Êļ ħĜ ˔””””ęōëĠħ”””””È ĞŋħÎ ĢĦæĦæ ĢÊĪçŇĜ»ë”””””ÕĘħ”””””ō ħÎ ĦĪÊçņë¹ ĦĪħęŇª Ģ˔””””ŎęĝĘ ĦĪĦëņ± ħĜ ĢËŎĤËĘħŎōëŎ””””ºŀÊĪħĨ ˔””””¹ìĦæ Ī uĢħĘĦæ êËĘ ĦĪħęŇª ¼ĤÊĪħĠËĤ±łļ ¼ĘħōĦëºĤŃĘ ħĜ »ëōìĦĪ Ċŋīð ëÎħÜ ëĔËÎ ÊçôħÎĪËĨ

ğōêħĘ ĢÊêŃðĢËĘħñĤʱËÈ

»ħĝÔīĘ »êËÕĤËĠħĜêħª æĪÊæ ğðËĔ ¼ĔÊëŎĈ ¼ĐĹŎÕÉŎÈ īŇĤ ħĜ ĢīĠÊìħÔ ħĘ ÊæĦĪħ”””Î »Ħ±Ë””Ġ˔”È ÊæĪīÔëºĘħō ħĜ ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ ¼ĤæëĘçĤħðħª ÓŇÎĦæ ¸ĤĦæ »ħĥōêłìħÎ ĢËĠħĜêħª ĢËĠħĜêħª ¼ôħÎ Ņ𠼺ĤĦæ ħÎ ĖħĤ ¼ĤËĘĦêËęÕñŀħĨêħÎ ħÕñŎĜ ĖĦĪ ĢħĘĦæ »ÊĪÊæ ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ ħ”””Ę 甔”Ĥ˔””ōħ”””º”””Ŏ”””ôÊļ æĪÊæ êËÕĤËĠħĜêħª ėņçĤħĨ ¼ĤĪīÎħĤĦæËĠËÈ ĦĪħÜħà »êħĐħð¼ĤÊçĠËÝĤħÈ »ŃĨħÎ »ĦêËĠ± ĪħĘħĤÊçºĤĦæ êħðħÔËĘËĤ êËĘ ħęĤī¯ ĢÊê˔”Õ””Ĥ˔”Ġħ””Ĝêħ””ª ¼ōËðËō ħĜ êËÕĤËĠħĜêħª —•• ÓŇ¯ĦçŇª ģÎ ĦæËĠËÈ ÊæħĘħĤÊçºĤĦæ ¼ĥÕõŎĤÊæ ¼ÕñŎĜ »²ŇÎħÔĪ »ìçĤÊĪļ æËōëР甔Ĥ˔”ōħ””¹Êļ »ĦĪħ”””È óŎĤËġōħªĪËĨ êħ””ðħ””ĜĢÊ甔”º”””ĤĦæ Ӕ”Ň””¯Ħ甔Ҕ”ªħ””Ę »ŃĨħÎ ÓņĪħęÎÊĪæ ħĘħĠËĥĥÔĪħęęņļ ĦĪĦêËÕĤËĠħĜêħª ėņçĤħĨ »êħĐħ𠜕 Ģ˔””ōĦê˔””Ġ± ħ””Ę Úħ”””à є”Î ħÔËĘĦæ êËĘ Ī ÓŇÎĦæ êËÕĤËĠħĜêħª ĢÊêËÕĤËĠħĜêħª ¼ōËðËō »ĦêËĠ± êħð ¼ĘħōĦĪ˯êħð ÊæħĘħĥÕõŎĤÊæ ħĜ ÓñōīōħĤ ħĘ òĦīĈĦæ ¼Îíà »ŋËÎ ŃÎv ¼””ÔĪ ÓņëęÎ ÊëęôËÈ »Ī˔”Ĥ êħ””””””ðħĜ ĢÊëŇÈ »Êļ ¼ĥÔë¹êĦĪ ĞħÎ ħĘħŎĥĠħÈ ħĥÔĪħęęņļ ¼ĤæëĘÊíġŎÈ ¼ęņçĐĦĪ ĢÊëōìĦĪ Ėłêħð ħĤËŎōÊĪæ ¼””ġ””Üħ””Ĥ Ēê˔””Ô ¼””Ôħ””ō˔”Ęłêħ””ðħ””Î »ħĘħŎŎÔħÏōËÔ ħºĥŎðĪīĤ »êħÎĦīņļħÎ ħĘ ĦĪĪæë””Ę ĢÊëŇÈ »ħ”””ĤÊĪĦļ »Ń””ä ĢËōŃä ¼””ĤĪī””Ï””ōìÊļ ĢÊ디Ҕ”È ¼”””ÔŋĪ ŃÎ ħĘħĥÔĪħ””ęęņļ ¼ĤæëĘÊíġŎÈ êħðħĜ uĦĪÊçĤËõŎĤ ħĘĦçĐĦĪ ĢÊëŇÈ ¼ÔŋĪ ¼ĤĪīÏōìÊļv ¼õŎÔĪ ĦĪīÎ ĦĪħŎŎĘĦêÊì ¼ĘħōħĠËĤ »ħºņļħĜ ħĠËĤ ĪħÈ ĦĪħ””ĘĦ甔ĐĦĪ »ħºņļħĜ ħĘ ĢÊëŇÈ Ī ¼ęŎĜËĠ ŃÎ ĦĪĪæêËĤ ĢËōħŎĘĦêÊì


—••––—™ħġĠħôĪĪ杛— ĦêËĠ±¼¶ŎĜ˔”Ġ »ħ”””ĤÊĪĦĽ”””µË”””Ô »ê˔”””ōĽ”””Î ħ”””Ĝ ħ”””ĤÊêħ””””º””Ŏ””Ĥ æêī””µ ÊæêĪī””Õ””ðĦæ ħĜ ĢËġĤËĘħÔÊìËŎÕġŎÈ Ī ħĜ ÓŎÎêÊçôħÎ ŃÔ ÓņëĘËĤ ģōħęÎæËōì uĦĪħÕŎŇõęÎ ëÔÊĪæ Ī êĪīÕðĦæ ¼ĥÕôļÊæ ĞħÜêħð ¼ęōÊæ ħÔŃÎ êĪīÕðĦæ ħōÊīĤËġŇª ėņçĤħĨ ŃÎ ÓņëęôËĤ ĢËĘËðËō Ī êËōĽÎ ÓōħęÎ êĪīÕðĦæħĜÓõª êËōĽÎ Ī ËðËō ÒĦļ ħĠħÈ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ĖĦĪ ħġŇÈ ĢËŎºĤĦæ ĒÊëŎĈ ¼Ĝħ¹ħęĤī¯ ĦĪħĥōħĘĦæ ĦĪÊæ ĦêĪīÕðĦæ ĞħÈ ŃÎ »ĦĪħ””Ĥæ디ꔔĤĪĪļ ħ””Î Óõ«ŀ˪ æËōëĐ ĢÊëōìĦĪ Ėłêħð »ħºĥŎðĪīĤ ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼ÕñŎĜ »²ŇÎħÔĪ »ìçĤÊĪļ ĦĪĦæëęÔĦļ»ħĤŋÊĪħĨ ĪħÈ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤæëĘíŇĨħÎ ¼ŀĪħĨ ¼ęŎĜËĠ »êīĤ ħĘ êħðħĜ ÒÊ甔”Î ìħ””Ęêħ””Ġ ¼””Ôŋħ””ðĦæ ĢËĘ˹íņê˪ Ī ğņêħĨ ¼ÎËñà »ħōħĤÊĪĽĘËÔ ĦêËōĽÎ Īħ””È »ÊĪæ ¼ĤËĥŇĩęŇª ħÎ ÒĦêËÎħð ¼ęŎĜËĠ »êīĤ ¼ĤæëĘíŇĨħÎ Ī æËĥñŎÈ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĤËĠħĜêħª ĪËĤħĜ ËÕñŇÈ çĤĦĪËĤ ¼ÔŋħðĦæ ¼ŀĪħĨ ħĜ êËÕĤËĠħĜêħª ĖħōĦêËĠ± ÊçĔÊëŎĈ ¼ĥÕñäêËĘħĜ ŃÎ ĢÊæĦĪħĤæëĘŃĘ ÊíġŎÈ ĦĪħōĦêËÎ ĪħĜ»ħĘħÕðŃªħĜ ¼ęŎĜËĠ »êīĤ ‘çĤËōħºōÊļ ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼ÕñŎĜ »²ŇÎħÔĪ ®ŎĨ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼ÕñŎĜv »ĦĪħĤçĤħñŇĜ ŃÎ ħŎŎĤ ¼ĘħōħĠËĤêħÎ u¼ęŎĜËĠ »êīĤ ħĜ ħĤËġÕĠ

ħĘ óŎĔÊëŎĈ ¼ōħõŎĠħĨ »êĪīÕðĦæ ĦĪħŎŇª ĢËĘħŎŎðËŎð ħĤħōĸ ĪīĠħĨ ħĘ ĦĪĪçĤËġĜħð »ħŎÕðÊļ ĪħÈ ĢçĤħÎ˪ uħŎŎŀÊêçŎĐ ¼ęŇÔħĠīęà ĒÊëŎĈ ¼õōçŇĠīÈ Ë””Đħ””Õ””ñ””Ġ Þĸħ”””Đ ĒÊëŎĈ ħĜ ¼ĤÊĽġĘīà ¼ġÕñŎð ÓðÊīä ÓŇÎ ÒŋħðĦæ ¼ĤæëęôħÎÊæ ¼ġÕñŎð ħĜ ģÎêÊçôħÎ ĢËĘħŎŎðËŎð ħĤħōĸ Ī ħĘv çĤËōħºŎôÊļ ¼ðËŎð »ê˔”ōĽ””Î ÓŇÎ çĤħÎ˪ ėŇÜêħĠħÎ íŇĨħÎ ¼ġņêħĨ ¼ĤĪīÎ »ħōËĠ ħÕŇÎĦæ ĦĪĦêĪīÕðĦæħÎ uíŇĨħÎ ¼ÔħĠīęà Ī íŇĨħÎ ¼ÔŋĪ ħÎ ¼ĔÊëŎĈ »ËÕñŇÈ ËĐħÕñĠ ÞĸħĐ ¼ÕñōīŇªħÎ Ī æëęđðĦĪ ĦĪħĥÕðÊī¹ ¼ČËĤŃĔ ¼ĤËġōħªĪËĨ Ī ¼ðËŎð ¼ÔħōÊæëĘêħð ¼ĤÊì ÓņĽŇºÎ »Ńä ¼ŀłļ ÊçČħÎ ħ Ĝ ĢËÕðæêīĘ Ī ÊçġņêħĨ ¼ĤËĘħĐËĠ ¼ĤæëĘêħÎħÕðĦæ ħĜ ¼ęŎĜËĠ »ħĘħĤÊĪçŇĜ ÓðÊīä ¼õōçŇĠīÈ ¼ġņêħĨ ¼””Ôŋħ””ðĦæ ÓŇÎħĤ ĦĪħ””È є”Î uĦĪħÔËęÏĠħĘ ĢËÕðæêīĘ ¼ęŎĜËĠ êħ¹ħÈ »ĦĪħ””Î ÒĦêËÎħð »ħĘĦêËōĽÎ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ ħĜ çŎęÈħÔ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËġōħªĪËĨ ħōËÈ ĦĪħÔËęÎ ÊæêĪīÕðĦæ »ĦĪħĥÕôļÊæ ħĜ ÊçČħÎ ħĜ ĦĪħÕŇõĘĦæ Ģ˔”ō Ò˔”ĘĦæ »êÊ甔ôħ” Î ĢËĘħŎōçĤĦīōħª »ħºĤËĠêħĐ ¼ðëªêħÎ Ď˔”Ġ ģ””ōĦ甔ϔ”ŀĪħ””Ĩ Ӕ”Ň””ÎĦæv¼”””ÔĪ

ħŎŎĤ ¼ÔħŎðËĠŃĝ«ōæ æêīĘ ħōħĨ ¼ ðËŎð ¼ ŀŃÜīġÜ ëĘħÎ êÊçņļ ëŇĜĪħĨ

ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ÔħŎðËĠŃĝ«ōæ »ËôËĠħÔ êħ¹ħÈ ¼ĐËĠ ĢËĘħġņêħĨ ÊçŎŀÊêçŎĐ ¼ÔħŀĪĦæ ħĜ ģōħęÎ ÓðĪêæ ¼ðËĠŃĝ«ōæ »çĤĦīōħª ģĤÊīÕÎ ħŎŎĤ ĢËōĦĪħÈ ¼ŀŃÜīġÜ ģĤÊīÔĦæ ĞŋħÎ ëÔ ¼ĤËÔŋĪ ľħ¹ħĜ ĢħęÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ÓŇÎħĨ ĢËŎðËŎð ¼Ęĸ˯ Ī òĦĪħÈ ĦĪĦ甔ĤĦĪ˔”Ĥ ¼ÔħĠīęà ħÎ ĦĪħÔĦĪÊëÕðħÎ ÓŇĤÊīÔËĤ Ī ÒËęÎ Óô êłì ÓŇĤÊīÔËĤ ħĘ ħęņêËĘŃĨ ĦĪħÔËęÎ ĢËÔŋĪ ħĜħĤËäìŃŎŀËÎĪ ÓŇÎħĨ ¼ÔĦêËĐħð êæËĕĜĪçÎħĈ ĢÊīŎÕõªæ ĦĪħ””ōĦê˔”Î Īħ”Ĝ ËðËō»ļŃ«ñª Ī ħōŃĘ»ŃęĤÊì ¼Ęłêħð»ëºŇÜ ¼ÔħŎðËĠŃĝ«ōæ æêīĘ ħōÊīŎŇª ĢËĘħŎŎÔħŀĪĦæīŇĤ ¼ġņêħĨ ħōħĨ ¼ðËŎð ¼ŀŃÜīġÜ īęŀħÎ ħŎŎĤ ¼ðËŎð ¼ŀŃÜīġÜ Ó””Ň””ĤÊī””ÔĦæ Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę »ħºņļ ĦĪħŎōêĪīÕðĦæ »ĪĪļħĜ ĞŋħÎ ÓŇÎħĨ uĦĪÊêæħĥŇª ¼ÔħŎðËĠŃĝ«ōæ ¼ĤÊīōæ ¼Ęłêħð ¼ōĦëĘËÈ ÒĦæ±ħ””Ĥ êŃÕĘæ Ī ¼ÕñĤÊì »ĦĪħĥō²ņīÔ Ī ŋËÎ ¼Ĥçĥņīä ¼””ÔĦêÊìĦĪ ĦĪĦæëęŎĤĪĪļ ¼ōĦĪħÔħĤ ¼õōËðËÈ »êÊīÎ »ļŃ«ñª ħĜ ħęŇĘħō ÒħŎðËĠŃĝ«ōæ ÊæËÕñŇÈ ¼ČËĤŃĔ ħĜv ĦĪĦêĦæ ¼ÕðËÈ ħĜ ÒħŀĪĦæ ¼ĤËĘħŎŎĘĦêħð ËĠħĥÎ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà »çĤÊêìħĠÊæ Ī–žž– ¼ŀËð »ÊĪæ ĪīÎħĨ ¼ðËĠŃĝ«ōæ »êËĘ ħĜ ĢËĠĦêĪħ¹ ¼ĘħōËôŃÎ ĢËĘħĤĪī¯ŃÎ ĪīĠħĨ ĒÊëŎĈ ¼ĤĪīÎê˹ìļ ò˪ ĞŋħÎ ¼ĘħŎōêÊçôħÎ æêī””Ę ħĘ Ģħ””ĘĦæ ĦĪħ””È ŃÎ Ħ±ËĠËÈ Ī ĒÊ디Ŏ””Ĉ ¼ðËŎð »ħ””ðłë””ª ħ”Ĝ »Īī””ÔĪħ” Ęêħ” ð ħĘ æëĘĦæĦĪħÎ ¼ÕñōīŇªħōŃÎ ĦĪīÎħĨÊæħĘħ¯ĪËĤ uÒÊçÎ ¼ðËĠŃĝ«ōæ ħÎ ëÔËōì ¼ºĤë¹ ħōÊīŎŇª ¼””ōĦ디Ę˔”È Ê甔Ęħ””Ŏ””ōê˔”ĘæêĪÊêħ” Î ħ” Ĝ ĦëÔ íŇĨħÎ êłì ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ÔħŎðËĠŃĝ«ōæ ¼ðËŎð ¼ÔħōÊæëĘêħð ĒÊëŎĈ ¼ÔħŎðËĠŃĝ«ōæ ħĜ ¼ÕðËÈ ¼ĤĪīÎħĤ ¼ĤÊëōħĔ ħĜ ĒÊëŎĈ ĦīŎĤÊīÕōħĤ ĒÊëŎĈ ĦīŎĤÊīÕōħĤ ÒħĤËĤħÔ ÒËęÎ ê˹ìļ ¼ðËĠŃĝ«ōæ ¼ªÊëä ¼ĤËĘħŎŎðËĠŃĝ«ōæ ĦĪÊêìħĠÊæ »æīä ĪËĤħĜ ¼ōìËñĘ˯ ĞŋħÎ ĦĪĦĪ˔”Ĥ ħĜ ­ Ī ĦĪĦêĦæħ””Ĝ ­ ÒËęÎ ÊçōŃä ¼ÔħŎŎðËĠŃĝ«ōæ »ħĤÊĪħ°ŇªħÎ »æêīĘ ¼ÔħŎðËĠŃĝ«ōæ uÓņëĥŎÎĦæÊçôËÎ ¼ęŇÕðËÈħĜ ¼ĔÊëŎĈ æêīĘ ħÕñōīŇª çĤħ¯ËÔ ħĘ »ĦĪħÎ ÒĦêËÎħð ¼Ęłêħð ÓŇÎħĨ »êħñĠħÜ ĦëĐ ¼ęŇÔħŎŎðËĠŃĝ«ōæ »ĦĪħĥō²ņīÔ Ī ŋËÎ ¼Ĥçĥņīä ¼””ÔĦêÊìĦĪ ¼ĤÊīōæ ¼ðËŎð »êËō ËÔÊĪ ÒħŎðËĠŃĝ«ōæ ħōÊīŎŇª ¼ÕñĤÊì ÓŇÎĦæ ÓņëĘËĤ ėŇĤħōĸ ËŎĤħÔ ħÎ òħōêËō ĪħÈ Ī Ī çĤħĨĦļ ĦëĐ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ĤËĘħŎōçĤĦīōħª ħōÊīŎŇª ¼ōĦëĘËÈ ĦĪħôħōħºĤÊĪļ ĞħĜ ÓŇÎ Ģħōĸ ĦëĐ ÊçÕñŇÈ ħĜ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ÔħŎðËĠŃĝ«ōæ ÓņëĥŎÎĦæ ÊçôËÎ ¼ęŇÕðËÈ ħĜ Ī ĦĪīÔĪħęõŇª ĢËġōħªĪËĨ ģōëÕŎĘĦêħð īĘĦĪ òËęōëĠħÈ ¼ĤæêʲÏŀħĨ ĪħÎ Ī ÓŇĤÊìĦæ ¸Ĥë¹ ħÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ŃÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ÒÊæĦçŀĪħĨ ËęōëĠħÈ »ħŎŇª ÓðÊļĦĪËĤ ¼ÔŋħĨ±łļ ¼ĤËĥÔËŎĥÎ ŃÎ ģņĪħĨ ħÎ ÒËęÎ »çĤĦīōħªħĜ ħŎÕōëÎ »ħĘħĤÊĪÊëĐ ËĤËĠ ħÎ ÒħŎðËĠŃĝ«ōæ ĢŃäħÎêħð ħĘ »ħĤËÔħŀĪĦæ ĪħÈ ĢËÔħŀĪĦæ ĢÊīŇĤ ħĜ ĪħÈ ľħ¹ħĜ »çĤĦīōħª ¼ĤæëĘĪħÕª ħĜ »Ńä òĦĪħÈ ħĜ ėņêŃÜ ńĪħĤËōĦæ ħĘ ĦĪħÕŇĥŎÎĦæ ħĤËÔħŀĪĦæ Ī ¼ðËŎð ¼ĤËĘĦêÊīÎ ħĜ ĢËŎºĤħĨËĠħĨ Ī »êËĘĪËĨ ÓŇÎħĨ ÊçŎºĤħĨêħĐĪ »êĪīÕĝĘ Ī »êĪīÎËÈ

ğōêħĘ ĢÊìêËĘ ëŇĜĪħĨ

¼ÝĤìêħÎ »çĈħðæ

ËĐħÕñĠ ÞĸħĐ »ìçĤÊĪļ æËōëĐ

ĞħÈ ¼””Ĥ˔”Ęħ””ĤĪī””¯Ń””Îêħ” ¹ħ” È ÓņëºÎêħð ¼ęŎĜËĠ »ħ””Ŏ””ōÊĪæ ŃΠӔ”Ň””ÎĦæ ¼ð디”””Ôħ”””””””Ġ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ

Ğħ””Üêħ” 𠼔”ę””ōÊæêĪī”””Õ”””ðĦæ ĢËġĘħōħĠËĤêħ”””””ήŎĨ ŃÎ ÓņëµËĤ ħĤËĘËðËō Ī êËōĽÎ є”””””Îħ””””””””””Ŏ””””””””””Ŏ””””””””””Ĥ Óõª êËōĽÎ Ī ËðËō ėņçĤħĨ »ĦĪħ””Ĥ甔Ĥħ””””””””””””””ñ”””””””””””Ň””Ĝ ÓōħęÎ êĪīÕðĦæ ħĜ ¼ęŎĜËĠ ħĜ ħĤËġÕĠ

ħÕñōīŇª Ī ĦĪħÕņëĤħÈ ÒËŎĥÎ Ħì˔”Ô ħĥÔĪħęęņļ »ĦĪħĤÊçºĤĦļ ĦìËÔ ¼ĔÊëŎĈ ÓŇÎ Ģ˔”Ęħ””Ŏ””ōêĪī””Õ””ðĦæ Ī ¼ŎðËŎð

ËĐħÕñĠ Þĸħ””Đ ĦĪħ””ōĦê˔”Î Īħ””Ĝ ¼ĤËĘħŎōçĤĦīōħª »ħºĤËĠêħĐ ¼ðëªêħÎ ĒÊëŎĈv ‘çĤËōħºōÊļ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà

ėŇÔŋħðĦæ ĢËĘ˹íņê˪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħōĦĪħÎ ĢËŎÕðīŇª Ī ĢËĘ˹íņê˪ħÎ ÒÊæħÈ uĦĪħĤħĘħÎëŎÎ »ìħĘêħĠĸ

¼””Ĥ˔”Ęħ””ĤÊĪ甔Ҕ”Ĝ »ĦĪħ””ĤĪī””ÎĪŌ””Î »ÊĪæ ħÎ ÒĦêËÎħð ÊçĤËĘħĤçĤËōħ¹Êļ ħĜ ¼ęŎĜËĠ ¼ĤæëĘíŇĨħÎ Ī êĪīÕðĦæ ¼ĤæëĘêÊīĠħĨ ¼”””Ĥæ디”ĘìÊĪĸ Ī甔ĤĦĪ˔”Ĥ ¼”””Ôŋħ”””ðĦæ ħĜ ĢÊæê˔”ōĽ””Î ĢËĘħġņêħĨ ¼””Ôŋħ”ðĦæ æËĥñŎÈ ¼ĤËĘħĤħĠīÝĤħÈ ¼ĤËĥŇĩęŇª Ī ĦĪħÔħĤ ĞħÜêħð ħÎ ÊçČħÎ ¼ĤËðëªêħÎ òħÎÊæ ĦĪħĤËĘħŎŎðËŎð ħĤħōĸ Ī ¨Īë¹ »ëŎºÕõª ĖħōĦêħÎĪ ĦêħÎ ĪĪæ ŃÎ ĢĪīÎ »±æ óŎĘħōĦêħÎ Ī ĢħĘĦæ ¼ęŎĜËĠ ħĜ »çĈħðæ ĦĪħōĦêËÎ ĪħĜ ĦĪħĥÕðĦĪĦæ ¼ĤÊêħĥņīĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĠÊçĤħÈ ¼ÝĤìêħÎ êħ””¹ħ””Èv ÒĪ »Ń””ð˔”È ħ ””Î ĒÊ디Ŏ””Ĉ ¼ęŎĜËĠ »ħ””Ŏ””ōÊĪæ Ğħ””È ¼ĤËĘħĤĪī¯ŃÎ êħð ŃÎ ÓŇÎĦæ ¼ðëÔħĠ ÓņëºÎêħð ¼ÔħĠīęàĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ¼ÔŋħðĦæ ħÕŇÎĦæĦĪħŎŎŀÊêçŎĐ ¼ęŇÔħĠīęàħĜ ĒÊëŎĈ u»ĪĦĽĘËÔĪ »ìħĘêħĠ¼ęŇÔħĠīęà ħĘ ĦĪĦæ디ꔔŎ””õ””Ŏ””ĤĪĪļ¼”Ý””Ĥìêħ”Î ħĘ ħŎŎĤ ħÔħŀĪĦæ ĪħÈ íŇĨħÎ ¼ÔħŀĪĦæ ħōħÔħĠīęà ĪħÈ ÓŇβŎÔĪçĤīÔ ¼ġĘīà ¼ĤËĘħĘËÔ ħ””Î Òħ””Ġ픔ä ģ””ō디Ôêłì ħ”Ę ¼ÕñŎĜ ħĘv çĤËōħºŎôÊļ ÒËĘĦæ »Ńä »±æ óŎĤËĘħĥĤīð Ī ¼ĤËġōħªĪËĨ »ËðËō ħęĤī¯ ģŎęŎĜËĠ ¼ĤËĘħĤĪī¯ŃÎ

ĦĪī¯êħðħÎ –™• »ĦæËĠ ¼ĝŎÈ ĢËġĘêīÔ ¼Îíà ¼Ęłêħð ĢÊĪħÈv ‘çĤËōħºŎôÊļ ĪæëĘ »ħŎĨħĘ ¼ĤËĘħñĔ Ėłêħ” ð »ħ”””ĘÊĪÊæ ľħ¹ħĜ ĢËġĘêīÔ ĖĦĪ ħĜ êłì ¼ĘħŎōêËęĤÊļŃ¹ ħÕñōīŇª Ī ģĤÊëōìĦĪ »ħĤÊçĤħÎ ĪħÈ ¼ÔħÏōËÔħÎ ÓņëęÎ ÊæêĪīÕðĦæ uĦĪħĘīĘêħĘ»ħõŇĘħÎ ģÕðĦīōħª ¼ĤħĠīÝĤħȼĠÊçĤħÈ ħĘ»çĨħĠ ¼ĜħĈ ĞħĘħōħĜv ‘ÓŇŀĦæ ħõŎĘīĘêħĘ»Ë¹íņê˪ çĤħ¯ êħðħĜ ĢËġŎĥŎÏŇÔ ĦĪħĤÊçºĤĦæ »±łļ ¼ÔħÏōËÔħÎ ĪīÎħĨ êĪīÕðĦæ ¼ĘħōĦæËĠ Ī »ëŎÏĥôłļ ħĐËĠ Ī –™• »Ħæ˔””Ġ uĢ˔”ġ””Ęêī””Ô ¼””Ĝħ””¹ ¼””Ĥ˔”Ęħ” Ŏ””ōĦĪħ” Ôħ” Ĥ Ī –™• »ĦæËĠ ħĜ ĖħōêħĨ ħōÊīĤËġõŇª ĢħĘËĤ êħðĦê˯ ĖīĘêħĘ »ħõŇĘ —™

ħĘ ĦĪħōËĥŇĨ ħĤĪīġĤ ĖĦĪ »Ë””Ŏ””Ęêī””Ô ħĜ »êËęĤÊļŃ¹ Ģħ””ĘĦæ ÊĪÊæ ÊæËÕñŇÈ ħĜ ÓņëęÎ ÊæħÔŋĪĪħÈ »êĪīÕðĦæ ¼Îíà ÊæĪĪæëÎÊļ ħĜ »ħōÊĪÊæ ĪħÎ ÒĦêËÎħð »ĦĪħĤĪī¯ÊçŇª ŃÎ ĢËōĪīÎæëĘ ¼ĝŎÈ ĢËġĘêīÔ ĪħÈv ¼ÔĪ ħŎĨħĘ »êËð ìËōļ êĪīÕðĦæ ĦĪīÎ –™• »ĦæËĠ êħÎħĜËŎĤħÔ ĢËĠħōÊĪÊæ uĦĪī¯êħðħÎ ħōĦæËĠ ĪħÈ ËÕñŇÈ ĞŋħÎ ¼ÔËĘ ħĘ æëęôĦĪħÈ ŃÎ »Ħ±ËĠËÈ ħŎĨħĘ ĪħÈ ÊæêĪī””Õ””ðĦæ »ĦĪħĥÕôļÊæ ħĜ ¼ôŃä ĦĪīÎħĨ ħōĦæËĠĪħÈêħðħĜ »Ńä »ħñĔ »ëºŇÜ »çĨħĠ ¼ĜħĈ ĦĪħŎôŃä »ĸ »ëŎºÕõª ¼ĝŎÈ ĢËġĘêīÔ ¼Îíà ¼Ęłêħð

ĦĪĦæ디ꔔĤĪĪļ »ŃðËÈ ŃÎ ¼ĝŎÈ ĢËġĘêīÔ ħÎ Òħ””Ï””ō˔”Ô ¼””Ĥ˔”Ġħ””Ĝêħ” ª¼”Ęħ”ōħ”Ĥ²””Ŏ””Ĝv ĒÊëŎĈ ¼ōħõŎĠħĨ »êĪīÕðĦæ ¼ĤæëĘêÊīĠħĨ êĪīÕðĦæ Ī ħŎōêĪīÕðĦæ ħōħĤ²ŎĜ ĪħÈ Ī ħōħĨ ÒËęÎ ÓñōīŇª ė””Ň””Ô˔”Ęêħ””Ĩ Ī ĦĪ˔”ĥ””ōÊæ ĦĪīÔĪħĘÊĪæ ĦçĤħ¯êħĨ ÓŇÎĦæ êËĘħÏÕðĦæ uħōÊīÎ êËĘħÏÕðĦæ ËÕñŇÈ ĪīÎĦæ ¼ĝŎÈ Ģ˔”ġ””Ęêī””Ô ¼””Î픔à ¼”””Ęłêħ”””ð ħŎŎĤ Ģ˔”Èêī””Ĕ êĪī””Õ””ðĦæv ‘çĤËōħºŎôÊļ ¼ĤËÔŋĪ ĪīĠħĨ ħĜīęŀħΐÓņëĘħĤ »êËęÕðĦæ ħÎ ħōħĨ êĪīÕðĦæ ¼ĤæëęōêËęÕðĦæ ÊçĤËĩŎÜ uģÎħĤ¼ōħõōļ ĢËĘħŎōêËęĤÊļŃ¹ėŇÜêħĠ ¼ÔŋĪ ¼ĤËĘħñĔ ¼Õõ«ŀ˪ ŃÎ ħŎĨħĘ

¼ĜħĈ ĸħĠ çĈħð ĖīĘêħĘ

êĪī””Õ””ðĦæ » –™— »Ħæ˔””Ġ ¼ŇªħÎ ÊæĪËÝĤī¹ ¼ęŇÔËĘ Ī ÒËð êħĨħĜ ÓņëĘĦæ ÊçĔÊëŎĈ »êĪī””Õ””ðĦæħ””Î ĦĪħ””ĤĪī””¯Ê甔Ҕ”ª »êīĤ ÊçôĪĪæëÎÊļ»±łļçĤħ¯ ħĜ ÓņëęÎ »ÊĪÊæ ĒÊëŎĈ ¼ĤÊëōìĦĪ Ėłêħð ¼ęŎĜËĠ »ĪËð˪ħÎ æëĘ»êĪīÕðĦæ»ĦĪħĤĪī¯ÊçŇª çĤĦĪËĤ ¼ÔħĠīęà ¼ÔŋħðĦæ ¼ĤæëęĤÊĪÊëĐ ĪħÈ ėŇĤħōĸ çĤħ¯ ÊçõōêħÏĠÊêħÎ ħ””Ĝ ĦĪħĤħĘĦçÔĦļ ¼ęŎĜËĠ »ĦêËōĽÎ ¼Îíà ¼Ęłêħð ħŎĨħĘ »êËð ìËōļ

¼ÔħŎō±æĢËġµêīÔĪ Ò˵Ħæ–™• »ĦæËĠ¼Ĥæë¶ŇÜħÏŇÜ ŃÎ ĢÊçĤËõŎªŃä æêīµ ³īµêħµ


—••––—™ħġĠħôĪĪ杛— ĦêËĠ±

 ĦìÊĪêĦæ

¼ōÊêħ¹çĤĦĪËĤ ďŎÔħĜ ÒĪħĘêħð

ĦĪħĐħÜħĤ ħĜ Ģ˵ħÔËĐĪļ »ĦĪħĤËĥŇĨ

ÒËĘĦæ ĢËōĦĪħĤæëĘĪīÎĦêħĔ »ÊĪÊæ ĖīĘêħĘ ¼ÔħōŋħĠŃĘ Ī »ëŎÏĘËĤĪĪļ »ħŀħĠŃĘ

ģņê²ŇĤĦæ ħĥÎ ńæ » çĤī¹ ħĜ ĢËŎĠêħ¹ » ħĘĦĪÊëęĜËđĤħÈ –š• ¼ÔËĐĪĪļ ¼ôÊĪÊæçĤËäëĤ ìêħÎ »ħÕñņīŀħĨĪħÈ Ī uĢËŎĠêħ¹ »ħĘĦĪÊëęĜËđĤħÈ–š• ¼ÔËĐĪĪļ ¼ņļħĜ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ÔħĠīęà æëĘ ĦêËōĽÎ æëĘ ¼õōÊëęôËÈ ĦĪ˯êħð ĪħÈ Ī ¼ŀĪħĨ ĦĪħĤËĘĦêÊçōçĤĦīōħª ħ””ÔĦêÊìĦĪ Ī ÓĥŇĠŃĤŃĠ ħ”ÕņëęÎ ħōħºŇÜ Ğħ””””””È ÒħĠīęà ¼ ņļħĜ »ĦĪħÈ ŃÎ ÒÊçÎ »çÜ ¼ĤËŎĠêħ¹ »ëÔ ¼ĤËĘĦĪÊëęĜË𔔔””””””””ĤħÈ ¼ġðĦļħÎ ĦĪħ””ĔÊ디Ŏ””Ĉ ¼””Ĥ˔”Ġħ” Ĝêħ” ª Ī Óņê²ŇĥÎ ÊçŇÔ »êËĘīðħĘ »ĦĪħĤæëĘĪīÎĦêħĔ ¼ðëª »ħ””ŀħ””Ġє”Ę ĦĪĦ디”””Ô¼””Ęħ””ōĸħ””Ĝ »ħ””Ġ˔”Ĥêħ””Î ħ””Ô˔”唔ΠĢ˔”ĘĦĪÊ디ꔔĜ˔”đ””Ĥħ” È ĖīĘêħĘ ¼ÔħōŋħĠŃĘ Ī »ëŎÏĘËĤĪĪļ »ĦĪħĤæëęĤÊæĦĪËÈ ËĨĦĪêħĨ ĦĪħĤËŎĤËĘĦêËĘ ¼ÔħĠīęà ¼ð˪īð ÊçĘħōħĠËĥĤËōħÎ ħĜ ¼ĤËĘħðłëª ħĜ »ħĤÊçĤī¹ ĪħÈ ĪīĠħĨ ¼ĤËĘħŀĪħĨ ħĘ æëĘ ¼ĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ »ŃÕðħÈ ħÔËåÎ ĢĪÊëĥŇäĪĪļ ÊçĜËđĤħÈ ¼ÔËĐĪĪļ »ĦĪħĤçĤÊļħ¹ ŃÎ ĦĪīÕñä ļħ¹ħÎ ĒÊëŎĈ ¼ÔħĠīęà ĢËÕðæêīĘ ¼ĘËä ŃÎ ĚËđĤħÈ ¼ĤËŎĤËÎêīĔ

»ħĘĦĪÊëęĜËđĤħÈ –š• ¼ÔËĐĪĪļ ÊêæêËōĽÎ ĦĪħōÊëĥņļħ¹ ĪīõŇª »ħÕĐħĨ ħĘ ĢËŎĠêħ¹ ėōíĤ »ħĥÎ ńæ »çĤī¹ ħĜ ĢËÕðæêīĘ Óņê²ŇĥÎ »ê˹ìļ »ħŎàËĤ »ħĤ²ŎĜ ħĜĖħōĦĪ˯êħðĦĪĦêËÎ ĪħĜ ĢÊĪÊëęĜËđĤħÈ »êËĘīðħĘ ħĜ ĢæëęŎĘŃĘÊæ »ĦĪħĤĪīÎŃĘ ÊĪæv ‘çĤËōħ¹Êļ »ŃðËÈ ħÎ ¼ĘħōħºŇÜ »ĦĪħ”””È є”Î Ėħ””ōĸĪī””Ġħ” Ĩ ĖħōħºŇÜ ÓņëęÎ ĢËõŎĤ ÓðĦæ ħÕñōËô ŃÎ »ê˹ìļ ėōíĤ ħĜ ħĥÎ ńæ »çĤī¹ ħĜ ¼ĥÕôËĤ ŃÎ ÊëęĤËõŎĥðĦæ ħÕðħÎħĠ ĪħÈ

ĎËÜ ¼ĜħĈ ÞËÎħð ĢËŎĠêħ¹

»ê˔”¹ìļ ėōíĤ »uħĥÎ ńæv »çĤī¹ »ĦĪħ”””È є”Î Ӕ”ņ디ĘĦæ Ģ˔”õ””Ŏ””ĥ””Õ””ðĦæ ¼ĤËŎĠêħ¹ »ħĘĦĪÊëęĜËđĤħÈ–š• ¼ÔËĐĪĪļ »ëŎÏĘËĤĪĪļ »ħŀħĠŃĘ Ī Óņê²ŇĥÎ ÊçŇÔ »ÊĪÊæ ó””Ŏ””Ęī””Ęêħ””Ę ¼””Ôħ””ōŋħ” Ġє”Ę Ī ÒËĘĦæ ĢËōĦĪħĤæëĘĪīÎĦêħĔ ĢħōĸħĜ ĖħōħĤ²ŎĜ ¼ĤËĥŇĩęŇª ò˪ ĢæëęŎĘŃĘÊæ »ħŀħĠŃĘ Ī ĢËŎĠêħ¹ »ĦêÊçŎÈ ĢËŎĠêħ¹ ¼ĤÊĪÊëĘËđĤħÈ »êËĘīðħĘ ħĜ

ÒħŎōêħÕĤħð »ËĠħĥÎ êħðħĜĒÊëŎĈ ¼ÔħĠīęàĦĪħŎŎĤĪīÏÕðĪêæ »ËÔĦêħð ħĜ ¼Ĥĸħ¹ ŃÎ ¼ÔħϹħĤ Ī »êħñōæêĦæ ėņêłì ÒŋħðĦæ ħĜ ĦêŃÜ ĞħÈ ĦĪÊëęÕðĪêæ »ÊĪæħĜ ĖħōħÔŋħðĦæ ¼ĥÔë¹ħĤ ĦëĔŃÈ »êËĘŃĨ òħĠħÈêħĨ ĦĪËĥŇĨ ĒÊëŎĈ ÊçĔÊëŎĈ ¼ŀËð ËÕôħĨ »ĪĪ²ŇĠ ħĜ ĦĪħôħōŃĨ ĞħÎ ĦĪīÎ ħÔŋĪ ĞħÈ ¼ĤËĘħĘħō ĢĦĪËäħÔŃÎħĤħÔŋĪ ĞħÈ ÒËĘĪËĨ Ī ĦĪÊçōĪĪļ ģÕôĽĥņīä Ī êËÕôīĘ ģōëÔêłì »ŃäŃÎ ¼ĘħōËðËōĪ êĪīÕðĦæ Ī ħÔŋħðĦæêħĨ Ī »Ńä »Ëñņļ Ī êĪīÕðĦæ »ĦĪħĤçĤÊļħ¹ ħĜĦëºņļêĪīÕðĦæ »ĦĪħÈ »ÊļĦêħðÊçõņīĤ¼ĔÊëŎĈ ħĜ ĦĪËĤÊæ Ī ħōħġÕñŎðĪħÈ »ĦĪħĤçĤÊļħ¹ »ħÕðÊļËÈ ħÎ ĢËĘħŀĪħĨ ĞŋħÎ ÒħŎōìħĘêħĠ ħĜ Ģ˹ìĦæīĠÊæ ĪĖłëĘ ĪËĤħÎ ÒħŎōêħÕĤħð óŎĤËÕðæêīĘ¼ġņêħĨ ħĜ ÒËĘĪËĨ ħĜ ¼ðëÔ ħõŎĠħĨ æêīĘ ĦĪËÔīĘÊæ ¼¹Ħļ êħÎĦīņļħÎ ģōëÔĦæËð ËÔ ĦĪĦëōìĦĪ »ħÕðÊļËÈ çĤīÔ »ħĥäĦļ ħõŎĠħĨ Ī ħōħĨ çĤĦĪËĤ íŇĨħÎ ¼ÔŋħðĦæ»ĦĪħĤçĤÊļħ¹ ÓŇĥŎÎĦæ ĦĪħÔŋħðĦæ »ĦĪħĤçĤÊļħ¹ħÎ ĢĪħä ħĘ ÒËĘĦæ ¼ęŎĜËĠ ¼ĤËĘħŀĪħĨ ħĜ ĒÊëŎĈ ¼Ġīęà »ħÕðÊêËÈ ÓņĪħōĦæ »Ńä »çĤĦĪĦ±êħÎ ħĜ Ī ħĘħōêħĨ ħęĤī¯ »ëÔíŇĨħÎ ÒħŎōìħĘêħĠ óŎęŎĜËĠ ĖĦĪ ¼ĘħŎŎðËŎð ŃÎ ÓŇÎ »Ńä »çĤĦĪĦ±êħÎ ¼ęŇĤŃŎðÊêħªŃÈ ħĜ ħŎŎÔħōËĘĪīð ŅÎ ¼ęŎĜËĠ ħōħĨ ËÕñŇÈ »ĦĪħĜ ÒËĘĦæ Ėħōĸ ®ŎĨ ħÎ îëª ¼ĔÊëŎĈ ¼ęŇġņêħĨ ĢËō Ėħōħ¯ĪËĤ êħð ŃÎ ÊçōìËÎêħð ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ħĜ ĢËåōçĤħÎêĦæ Ī ĢËĘĪæ »ĪËÈ »ĦĪħĤÊæêħÎ ŃÎ ĢËō ÒËęÎ ħĘħĘħª »±æ ěōçĤħĔ ħ Ĝ ėŇĤŃŎðÊêħªŃÈ ÓŇÎħĤ »ĦĪħÈ ¼ÔÊì óŎĤËō ĦĪħÕņļË«Î ¼ŀæ ÒËĘĦæ êËôħÎ Ī æʱħĤ »ħĘËĨĦļ ħÔŋħðĦæ »ËôËĠħÔ ħĘĪħÈ ÒÊçÏĠËÝĤħÈ Ī ÓŇĥŇŀËĤĦæ ĢËĘĦæêīĘ ŅĥņĪæ ¼ĤËĘĦĪīÏŎäËō ÓðĦæ ħÎ ÓŇĥŇĠĦæÊæ »ŃäŃÎ ÓņëºÏŇĜ ¼ĥŎĔħĤËä êħð»ìËÎêħð ¼ÔħġŀħĨ ĪæËĥñŎÈ ¼ĤæëęÕðĪêæ »ħºņļ ÓðĦæħÎ ĪĪæëÎÊļ ¼ŀËð ËÕôħĨ ¼ōʲņêæħÎ ¼Õõ¹ħÎ ħĉŎô Ī ¼ęŎĜËĠ ĦçĤħ¯êħĨ ħĜ óōæêīĘ ħĤËōĪĪçĤŋËĤ ĦĪħĥĤīð ¼ĔÊëŎĈ »çĤĦĪËĤ »íŇĨħÎ ¼ęŇÔŋħðĦæ »Êêħ¹çĤĦĪËĤ ËÕñŇÈ ŅĜ ĦĪīÎ çĤĦĪËĤ ¼ÕðĦæ ¼ĤËÎêīĔ ÊçôËÕñŇÈ Ī ĪĪæëÎÊļ ËōËÈ ÊçġņêħĨ»êĪīÕðĦæ ħĜ ħŎŎĤ óŎĤĪĪļ Ī ĦëÔíŇĨħÎ ¼ęŎĜËĠ»ĦĪħĜ ğņêħĨ ¼ĈħÜêħĠ ğņêħĨ ¼Ęłêħð ËōËÈ ’ģņëÎĦæ ÊçĘħōħÕðÊêËÈ ­ ħÎ ĢËĘħÔŋħðĦæ ĞŋħÎ ģōë¹ĦçŀħĨ ħÔËĘĪħÈ ŃÎ ħĤËĠħÈ ’ĦĪħęŇª ĢËō ĢËĠħĜêħª ĢËō ĦêËōĽÎ ¼ęŇŀĪħĨ ò˪ ħĤËĘ˹íņê˪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħõŇĘ ëÔËōì ħġÕðħÎħĠ ģĠ »ĦĪħÈ çĤħðħª ĢËĘ˹íņê˪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ŃÎ ĖħōËðËō ËÕõŇĨ ľËðêÊī¯ »ĦĪËĠ ŃÎ êłì ¼ÔŋħðĦæ ¼ĤÊçŇª »±æ ģŎĘĦêħð »ëºņļ ĢËĘĦëōìĦĪ ÊçôħĠħĜ ĦĪÊëĘħĤ »Ë¹íņê˪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼Ęłêħð »ħÔĪħÎ ĢËĘ˹íņê˪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħ Î ĢëÔËōì ħĘĦêËô ¼ęņçĤħĠħŀĪĦæ »ĦçĥŇĨ ħŀËðêÊī¯ »ĦĪËĠ ÒĦêÊìĦĪ ėņçĤħĨ ĖŃĨæ ħÎ Óõª òĦêËôĪħÈ ¼ĤËĘĦ±łëª ħĜ ėņêłì ĦĪĪæëĘħĤ Ďêħð ĖŃĨæ ħĜ »Ħê˪ ŃäĪħÕðÊļ ħōħÜæīÎĞħÈ ħęĤī¯ÓŇÕðħÎĦæĢËĘħġņêħĨ¼ĤÊçŇªħôħ¹ »ħÜæīÎ ¼ġņêħĨ ģŎðëªĦæ ħ ġŎÈ ÓņëĘĦæ Ďêħð ĦĪħĤËĘħĤħĠīÝĤħÈ Ī ê˹íņê˪ ĢħōĸħĜ ħōÊĪĦļ ­ ħŎŎĤ ľīÏĔ ĢËĘ˹íņê˪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ŃÎ »ìħĘêħĠĸ ėŇÔËĘĢËÕðæêīĘ ’ģōħęÎ ÊçČħÎ ħĜ ÒħŎōìħĘêħĠĸ »ÊĪÊæ

ĢħĘĦæ ħĘħĠËĥĥÔĪħ¶ęņļ ¼ĤæëĘÊíġŎÈ ħĜ ¼ĤÊīŎÕõª ğņêħĨ ¼ĤÊīÕõŎĤÊæ ĒÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ ¼ÔĦêÊìĦĪ ĖīĘêħĘ »ħĘħ¹Īŋ˪ ÒËĘËĤÓðĪêæ ¼ĜħĈ ĸħĠ çĈħð ĖīĘêħĘ

ħĜ ĒÊ디Ŏ””Ĉ ¼””ÔĪħ””Ĥ ¼””””ÔĦêÊìĦĪ Ī »Īĸħ”””Ĉ »ħĥŎÎËĘ Ņ””ðêħ” Ĩ ħ””Î óŎęŎĜËĠ Ī »êħ” đ””Ĉħ” Ü ¸ĤħÕðËÈ ĦĪĦêŃÜĪÊêŃÜ »ĪīĤËŎÎ ĪħÈ »çĤÊêìħĠÊæ ĞĦæêħÎ ħĤħäĦæ »êËô ħĜ ĦêËōĽÎ »ħōħ¹Īŋ˪ ÓņêìħġÎÊæ ĖīĘêħĘ ¼ĠÊçĤħÈ »êħęðħĈ æħġàħÈ ŃÎ ĖīĘêħĘ»Ë¹íņê˪¼ĤħĠīÝĤħÈ »ÊļĦêħðv ĦĪĦæëęĤĪĪļ »ŃðËÈ ĒÊëŎĈ ¼ÔĪħĤ ¼ÔĦêÊìĦĪ »ĦĪħÈ ¼ĤçĤÊêìħĠÊæ êħðħĜ ¼ĤçĤħĠÊìĦļ ħÎ ĞŋħÎ ĦīōĽÎêĦæ ħĘħ¹Īŋ˪ êŃÜĪÊêŃÜ »ĪīĤËŎ”””””””””””””Î uĢħäĦæ »ÊĪæ ¼””Ĥħ””Ġī””Ý””Ĥħ””ȼ””ĠÊ甔Ĥħ””È ¼õŎÔĪ Ėī””Ęêħ””Ę »Ë””¹í””ņê˔”ª »Īī””Ĥ˔”Ŏ””Î ħ””Î Ģ˔”ōĦê˔”Ý””Ġħ” Èv ŃÎ »ħ”””Ŏ”””ōĪĦì Īħ”””È»ĦĪħ”””””È »ħõŇĘ ĦĪÊëęĤËäêħÔ ħĘħ¹Īŋ˪ ħ””Î ĪĦêħ”””ðħ”””Ĝ ¼””Õ””ņêÊ甔ꔔŀī””Ġ ê˹íņê˪ ¼ġðĦļ ¼ęņĪÊëðĪīĤ òħġŇÈ ĦĪħ””ÔĦĪÊë””Ę êÊæ˔”¹Ë””È ĢËĠìÊĪËŎÜ ¼ĥņīô êËÝĥōçĤħ¯ ĢÊĪħ””È Ğŋħ”””Î æêʲ””Ï””ŀħ””Ĩє”Î Ģ디¹Ħæ ë””Ô »ĪīĤ˔””””””””ŎÎ Ò˔””””äĦæêĦæ ĦĪħ””””Èòħ””Ġħ””È ÓņĪħōËĤ ÒĪħ””Ĥ ¼”””ÔĦêÊìĦĪ ħĘ uÓŇĥņêìħġÎÊæ ħĘħ¹Īŋ˪ æëĘĦĪħĜ ¼ðËÎ »êħęðħĈ ħĜ ĢËĥŇĨêħÎĦĪ »ħ””Õ””ðĦæ ħĘ êħ¹v Ī ĦĪħ””ÔĦĪÊë””Ę ĖīĘêħĘ ÓŇĥņêìħĠħĥōÊæ 󔔔”ŎÔĦêÊìĦĪ ˔”Ŏ””Ĥ˔”«””Ġє”Ę ľħ”””¹ħ”””ĜĦĪħ”””””È ¼””Õ””ðĪêæ Ģ˔”ĘĦêħ””ĥ””Ň””Ĩêħ””ÎĦĪ ĪħÈ Ħ甔Ĥħ””¯êħ””Ĩ uģ”””ōħ”””ĘĦæ êħ¹v æëęôĦĪħĜ ¼ðËÎ ħĠÊçĤħÈ Ī ëÕôËÎ »Ħê˪ÒËęŎÎ ÒĦêÊìĦĪ uÓņëĘĦæ ŃÎ »ëÕôËÎ »êËĘ

ĢħĘĦæ ¼ęōëĠħÈ »ħęĥÎ ¼ĤçĤÊêìħĠÊæ » ÊĪÊæ ĢËÕðæêīĘ ¼ęŀħä Ÿ›œ ëÔËōì ĦĪħÔĦĪÊæ ĢËŎĠŋĦĪ ëŇäħĤ »ħŎŎðëªÊļ ĞħÈ ħōħÕðĦīŀħĨ ¼ŇÜ ħ””ð디ª є”Î Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę»ħ ”º””Ĥ˔”ġ””ōħ”ª ħĜ ħĘ Ó””ņæ ėŇÔËĘ ħĜ ĢËĘħŎŎðËŎð ĦĪħōÊëĘĦæĪŌÎ ĦĪħÈ ¼ĤËĠī¹ ĦĪĸ ģōçĤħ¯ æêīĘ ¼ðËŎð ¼ÔħōÊæëĘêħð ËŎĤħÔ ħĘ ħŎŎĥĠħÈ ħĠËĥĥÔĪħęęņļ ħĜ »ëŎºÕõª ħÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËŎÔŋĪËĨ »Êļ Ī ĢħĘĦæ ħōħęōæ ¼ęņêŃÜ

ëŇäħĤ ħÎ Ÿ˜–žš ĪģĤÊìĦæ òËÎħÎ ĢËŎĠŋĦĪ ğĤÊìËĤ ħÎ Ÿ–ž ËŎĤħÔ Ī ħĘ Êæħęōæ ¼ęņêËŎðëª ħĜ ĦĪħ”””ÔĦĪÊæ ËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦíŇĨ »ĦĪħĤËõĘ »ĦêËÎêĦæ »Êļ ĦĪÊë””Ę êËŎðëª ĦĪÊë””Ę ĒÊëŎĈ ħĜ »ĦĪħĤæëĘ »Ħê˔”ÎêĦæ ħ ŎŎ¯ ĢËŎÔŋĪËĨ ħĜ ËęōëĠħÈ »Ëªīð »ìËÎêħð ¼ĘħōħęĥÎ Ÿ›œž› »Ħ²ņļ ħ Î ħĥōêłì ĢËÕðæêīĘ ħÎ Ÿ˜—•™ ËŎĤħÔ Ī ģ””ĤÊìĦæ ¼ôËÎ ħ Î

Ģë¹ËĤ ÒËōêħĐħä ĢËōËÕðŃĠËĠ ħĜ ħōĦīŇô Īħ””Ĝ ¼ęņêËōĽ”””””””Î ĦĪī¯ħĤêĦæ ĦĪĦæêĦĪêħ””ª ¼””ÔĦêÊìĦĪ ¼ĤÊĪħð˪ ËÕðŃĠËĠ ħ” ĤÊĪħ””ô ħ”Ę uÒËęÎ ħĤËåÎËÔīĔ ¼””Ĥ甔Ĥ˔”ōħ””¹Êļ »êħ”””ÎĦī”””ņļħ”””Î ¼õŎÔĪ ĦæêĦĪêħ”””””ª ¼”””””ÔĦêÊìĦĪ »ËĥŎÎ Ī Ěħ””ªī””Ĝħ”Ę ¼””ĥ””Õ””ðÊê˔”ªv êħÎĦīņļħÎ »ŃÕðħÈ ħĜ ˺Ĥçĥņīä ĖħĤ ħōÊæħºĤçĥņīä ¼ĤÊĪħð˪ Ī ħÎ ¼ÕñōīŇª ĦæêĦĪêħ””ª ËÕðŃĠËĠ Ī ħ””ĤÊĪ »ĦĪħ””ĥ””ÔĪ є”Î ħōËÕðŃĠËĠ uÒËĘËĥŇª »ËºĤçĥņīä ¼ĤÊĪħð˪

æħġàħÈ ÒħġŀħĨ ŃðËÈ ħÎ ÒħÏōËÔ

ħĘ »ĦĪħÈ ¼ŀÊĪħĨ»ĦĪħĤĪīÎĪŌÎ »ÊĪæ ÊĪæĪħĠħĜ ĦæêĦĪêħª ¼ÔĦêÊìĦĪ ħōÊī¹ ĢËōËÕðŃĠËĠ ħÎ ħĤÊĪħô ¼ÔËōêħĐħä »Ī˺ĤħĨ ĦæĦĪêħª ¼ÔêÊìĦĪ Óņë¹Ħæ ĦĪħÔËĘĦçÔĦļ ĦêŃÜ ĪħĜ »ħĠËĤ±łļ ¼ęŇĤĪī¯ÊæÊĪæħÎ ħĜ ħĘħŀÊĪħĨ ¼ÕðÊļ ¼ĥŎĤÊì ŃÎ ŃðËÈ ¼ĤçĤËōħ¹Êļ »êħÎĦīņļħÎ ¼ōŃĘ ĞìËĘ ¼ęŇĤÊĪçŇĜ ħĜ ĦæêĦĪêħ””ª ¼””ÔĦêÊìĦĪ ®ŎĨv ¼”””ÔĪ є”ð˔”È ħ””ÎÒħ”Ï””ō˔”Ô

ħÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËŎÔŋĪËĨ »ħ””ĥ””ōêłì ĪĢħĘĦæ »ëŎºÕõª Ÿœ•›™ »Ħ²ņļ ËŎĤħÔ Ī ĢħĘËĤ »ëŎºÕõª Ÿ—˜—

ħĜ ĦĪħ””ÔĦĪÊæħ””Ĥ Ģ˔”Ŏ””ĠŋĦĪ Ÿ–•™

¼ĤËŎÔŋĪËĨ ŃäËÈ »ĦêËŎðëª ĪħÈ ¼ĠŋĦĪ ¼””Ĥæ디Ęêє”Ġ »Ħê˔””””ÎêĦæĢ˔”Õ””ðæêī””Ę ĢËŎĤĪī¯ŃÎ ¼ĥĠħÈ »ħĠËĥĥÔĪħęęņļ »Ħ²””ņļ ħÎ ĢËŎÔŋĪËĨ »ħĥōêłì ħŎŎ¯ ħĘħĠËĥĥÔĪħęņļ ¼ĤæëĘêŃĠ Ÿ››–š

¼ĥĠħÈ »ħĠËĥĥÔĪħęņļ ¼ĤæëĘÊíġŎÈ ħĜ ĢħĘĦæ ĒÊëŎĈĪËęōëĠħÈ ĢÊīŇĤ ÒÊļ ħĘ »ĦêËŎðëª ĪħÈ ¼ĠŋĦĪ ħĜ ¼Ęłêħð »ħĘħĤÊĪçŇĜ »Ħê˔”ÎêĦæ ħŎŎ¯ ¼ĤÊìêËÎ æīĉðħĠ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ »ç”””Ĥħ”””ĠÊìĦļ »Ħê˔””””ÎêĦæ ËęōëĠħÈ ħ” Ĝ »ĦĪħĤæëĘ êħðħĜ ğņêħĨ ¼ĤËĘĦĪÊêìħĠÊæ êħ¹ħÈ ğņêħĨ ħĜ ËęōëĠħÈ »ìËÎêħð »ħęĥÎ ÊëĘħĤ ÊíġŎÈ ¼ĥĠħÈ »ħĠËĥĥÔĪħęęņļ

ëŇĜĪħĨ »ħºĥŎðĪīĤ ŃðËÈ

ĢËÕðæêīĘ »ħºĤËġōħª ¼ðëªÊļ ģōëÕņīĤ ħĜ Ņð êħĨ ħĜ ħĘ ĢËĘħŎŎðËŎð ħðëª ŃÎ ĖŃĨæ ¼ĤËġŇĝð ëŇĜĪħĨ »Ë¹íņê˪ ĦĪÊêçĠËÝĤħÈ —••––—––— ¼Ĥʱłļ ħĜ ĢĪÊëęôħÎÊæ Ğêє”Đ ––›š ÊçŎŇÔ Ī ĦĪħÔħĤĪÊļħ¹ ¼ÕðĪêæ ħÎ ––š Ī ¼Õõ«ŀ˪ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËŎÔŋĪËĨ »ħĥōêłì

ÓņëĘĦæ ïŎĜŃª ħÎ ľħęŇÔ ĖīĘêħĘ »Ħīàħð æīäËō ĦĪħñŎĜŃª ¼ęĝð ħĥņëäĦæ »êĪīĥð ħĜ ĒÊëŎĈ »Ëªīð »ëÔ ¼ĤËĘĦíŇĨ ¼””ÔĦêÊìĦĪ òËÕñŇÈ īĘĦĪËÔ ÊçĘīĘêħĘ êħðħĜ ĦĪÊæħ””Ĥ ¼ĘħŎōêËŎĤÊì ®ŎĨ ŃäËĤ ńīĘħĜ ħĘ Ħīàħð » ħĤÊíŇĨ ĪħÈ ¼ĥņīô ¼ñŎĜŃªv æëęôĦĪħĜ ¼ðËÎ uģ””ÎĦæ ĢħĘĦæ»êÊçôħÎ ħōħðłëª ħĜòħÝōĪħà ¼Ňð »ħĠËĤÊĪĽÎ ħĘ ėŇÜêħĠħÎ Ğŋħ””Î ĢËōçĔħĈ ħ Ę »ħĤÊĪħÈ Ī ÓŇÎħĨ ĢËōçĤĦĪËĤ ëÕõŇª Ī ĦĪħÔħĤĦëĐ ¼ĤËĘĦíŇĨ ħĜ ħōħĨ Ī ģÎĪīÎħĤ ÊçñĈħÎ ¼ġņ±ļ ľħ”””¹ħĜ uģÎħĤ ĪÊëĘÊĪÊæ òËÕñŇÈ

ĪħÈ »ĪËĤ »Ÿ—•v ħĘ æëĘĦĪħÈ ŃÎ »Ħ±ËĠËÈ ¼ĤËĘĦíŇĨ ĪËĤŃÎ ĦĪħÔħĤÊëĘìêħÎ »ħĤÊíŇĨ ħĜ ħºÜ ģÎĦêħĈ ĢËōĪīĠħĨ ħ Ę ïŎĜŃª ħĜ ħ Ę æêīĘ Ī ĢËġĘêīÔ ¼ęŇðħĘ çĤħ¯ uĢħĘËĤ ļħ«ŇÔ ÓðĦæ »ħÝĤħª »ĦêËĠ± »ħōħĤ²ŎĜ ĪħÈ ¼Õôêħªêħðv ¼õŎÔĪ ŃÕðħÈ ħÔĦĪīÔë¹ ĞŃäĪËĤ ¼”””ÔĦêÊìĦĪ ħĤÊĪħĜ ėŇôħÎ ¼ĥŎĥŎÎ »ÊĪæ ħĤ²ŎĜ īĘĦĪ ¼””ÔĦêÊìĦĪ ŃÎ ĢËġðħĘ ——š•• »Ī˔”Ĥ êħðħĜ ĦĪħÔĦĪĪæëĘ ìêħÎ ĒÊëŎĈ »ŃäËĤ ®ŎĨ ËÕñŇÈ īĘĦĪËÔ ĞŋħÎ ĢËōŃä »ÊĪÊæ ħĤËðħĘ ĪħÈ ħĘħŎŎĤêËōæ ĢËŎęŇÕñņīŀħĨ

ģġŇĨ æħĠħáĠ ĖīĘêħĘ

¼ñŎĜŃª »êħÎĦīņļħÎ êæËĔ æħàêħð çŎĠħĈ »ŃðËÈ ħÎ ĖīĘêħĘ ¼ĤËĘħŎàËĤ ĪÊìħ””Ĕ »ŃäËĤ ¼ÔĦêÊìĦĪ ¼ęņêËōĽÎħÎv ‘çĤËōħ¹Êļ Ħīàħð ¼ĤËĘĦíŇĨ ħĜ êÊìħ””Ĩ –• ĒÊëŎĈ »ŃäĪËĤ ¼ĤËĘĦíŇĨ ĪËĤ ħĥņ디””””””””””äĦæ ĖīĘêħĘ ¼ĤËĘħÎĦêħĈ ĦĪħĘīĘêħ”””””””””””””Ę ¼ÔħĠīęà ħĜ »ëŎºÕõªħÕðħĠħÎħĠ ĪħÈ ŃÎ uĢħĘĦæ ĒÊëŎĈ ĢËĘħŎàËĤ ĪÊìħĔ ¼ñōÊŃª »êħÎĦīņļħÎ Ò˔”ĘĦæ ħōħĤ²ŎĜ ĪħÈ ¼ÔħōËĘłêħð ħ Ę

ÓņëĘĦæ òħÎÊæÊçĘīĘêħĘ ¼ĤŋÊçĥĠ êħðħÎ ĖłëŎ¯ ¼ÏŇÕĘ êÊìħĨ š

ėŇŀÊçĥĠ êħ””Ĩ Ī Ê甔Ęī””Ęêħ” Ę ÓņĪħĘĦæ êħÎ ¼ęŇÏŇÕĘ ħ””Ŏ””ōê˔”µĪ˔”Ĩ ħ””ŀĪħ” ĨĞħ””È Ī³ī”””µêħ”””µ ¼””ĤŋÊ甔ĥ””Ġє””Î Ī ÓðħĨ »ëÔËōì ¼ĤæëµĪħÕª »ëŎÏĥôłļ ŃÎ ĢËŎŎÕñ”””ōĪħôŃä ĢËŎĥÕõōħ¹ Ī »êËŎĤÊì Ī ÓñĤÊì Ī ńīĤ ¼µħŎōêËŎĤÊì ĪīĠħĨ ħÎ Ī Ģ˔”Õ””ðæêī””µ ħ””Ĝ ħ””””””””µ ĦĪħÕŇÎĦæĪŌÎ ÊçĤËĩŎÜ

¼ÔĦêÊìĦĪ —••––—˜ ŅĥņĪæ ¼Õõ¹ ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ »ëŎÏĥôłļ ¼ĤËġŇĝð ħĜ êħĤīĨ Ī »ëÏŎÏĥôłļ ĦêŃġð »ħĤËä ¼ÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ¼ÎĦæħÈ ¼ĤæëęªË¯ħÎ ħÔħÏōËÔ ħĘ »ħŀħĠŃĘ »êËĘĪËĨ ħÎ ĢŋÊçĥĠ ħĜ ¼ÔħōŋħĠŃĘ Ī »ëŎÏĘËĤĪĪļ ¼ÏŇÕĘ êÊìħĨ š »ĽÎ ĖīĘêħĘ ÒËĘĦæ òħÎÊæ ĢŋÊçĥĠ ¼ĘłëŎ¯ ¼ĤËōÊĪËð»ħ°äËÎ —š êħðħÎ


—••––—™ħġĠħôĪĪ杛— ĦêËĠ±

ĦĪħĤĪīÏęōíĤ ¼ĤĹª ĢËÏŎĜËÔ ħĜ íġōËÔ ĖêŃōīŎĤ »ħĠËĤ±łļ ¼””Ĥ˔”ĘĦê˔”ÔĪêħ””ð ħ””Ĝ ėŇĘħō ·ŃĜËōæv ¼ĤËõŎĤĪËĤħÎ »Ńä ĦīŎðĪīĤ uĢËÏŎĜËÔ ľħ¹ħĜ êħ”””ðħ”””Ô˔””äĦæ ė””õ””Ŏ””Ô Ī ľħ¹ħĜ ĢæëĘŃ¹īÕđ¹ » êËŎĥõŇª ħĘ ĢËÏŎĜËÔ ¼ĤËĘĦĪĦĽĤËŎĠ »í””ōļ ħÔħĤĪī¯ »ê˔”¯Ë””Ĥ ħÎ ħÎ ĢËŎõōļĦĪËÎ Ī ħĘĦĪħĥÔĪíÎ ħŎŎĤ ¼ĤËĘĦĪĦæëĘ ħ””Ęħ””Ġ˔”Ĥ±łļ »Ħ디ņī””¹ħ”Î ħ¹ŃĜËōæ ĪħÈ ŃÎħōĦæËĠËÈ ËĠËÎŃÈ ĢËĤëŎĘħĠ çŎ¥ōæ ľÊêħ”””ĤĦ± Ī ËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦíŇĨ »ĦçĤËĠêħĐ ĢËĤÊçĤĹª ¼ŀĪħĨ ĢËÕñĤËčĐħÈ ħĜ ħĜ ĦĪħĤĪīÏęōíĤ ŃÎ ÒÊæĦæ ħĤħĠīÝĤħÈ Ī˔”Ĥ ¼ĤÊĪīÏŎäËō »ħ””Üêħ””Ġ Īħ””Î ĢËĘħŎŇÜŃä ħÎ Ī ģÎ ĢËÏŎĜËÔ »êÊæêħÏÕðĦæ ĢËĘħŎŎĘĦêħð ħŎŎĤĦæħĠ ħĐËĠ īŇĤ ¼ĤËĘħŎŎðËŎð ħŎōæÊìËÈ Ī ģÎ »ìÊļ¼ĤËčĐħÈ »êĪīÕðĦæ ħĜ ħĤËĠī¹ħÎ ħĘħĠËĤ±łļ ĞŋħÎ ľħ¹ħĜ ģÔĪħęęņļ ħÎ ģÕõōħ¹ ĢËÏŎĜËÔ »ħ””Ĥ˔”ð디ªêħ””Î Īħ””È êħÏĠħÕ«Ň𠻖– óŇª ħ””Ę Ī ĦĪĪæëĘ ĢËōĦçŎĈËĔ ¼ ōêÊçĤÊīŎĠ ĦĪħĥņļħºÎ ÓņĪħĤËōĦæ òËÕñŇÈ ħŎōêËęÔīĘêħð Ī ğĘīà ŃÎ ¼ĤæëęĠĪëàħĠ Ī ĢËŎĤËĘħĤŃĘ ¼ōëņæĪ˯ Ī ĢĪīÎëŇĐ ħĜ ĢËĤ± ħĘħĠËĤ±łļÒËĘĪËĨ¼ÕðĪêçĤħÔ ħĜ ĦĪħÕņêËôËĤ »Ń””ä ¼ðëÔ ŃÔËĤ ¼ęŇÔŋĪ çĤħ¯ ¼ÕðÊīä ĢËŎĤËĘĦíŇĨ »ĦĪħ””Ĥ˔”õ””Ę є”Î ¼ĥŎÔĪļī¹ Ī ĢËÕñĤËčĐħÈ ħĜ ¼””Ęłêħ””ð»Êìê˔””””Ę甔Ŏ””Ġ˔”à ľħ¹ħĜ ģÔĪħęęņļ ŃÎ ħĘħÔŋĪ ¼ĤçĤËñäĦļ ĪËĥŇªħĜ ĢËÏŎĜËÔ ŃÎ »ĦĪħĤæêʲϔ””ŀħĨ ¼ĜħĨ ĢËÕñĤËčĐħÈ ¼ÔħōËĘłêħð ĦĪħÔËĘĦçŎĤĪĪļħĘĦêËÔĪêħð çĤħ¯ ĢËĩŎÜ Ī ĢËĘħŎŎĤËčĐħÈ ħĘ ¼ĥÔĪħĘêħð ħÎ ĢĪīÏŀËáôŃä ¼ĤçĤËęô ħĜ ŃÔËĤ Ī ËęōëĠħÈ ¼¯ħĘ ĦçŎĈËĔ Ī ĢËÏŎĜËÔ ŃÎ ĦĪħ””ĤÊļħ””¹ ľË””ð œ »ÊĪæ »ħōĦæÊļ ĪħÈ ËÔ ĦĪħĤçĤħðħŀŃÔ ĦĪĦĪī”””¯łļ ĢËÕñĤËčĐħÈ ħĘ ¼ŀËð Ī ëÕŎĘħŎō²ŎÔĪçĤīÔ ĪĦêħÎ »ĪËĥņīä ¼ęŇŀËð ĦæëĘ »—•• ĢçĤËōħºĤËōì Ī ĢËĘħŎŎĤËčĐħÈ ŃÎ ËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦíŇĨ Ī ŃÔËĤ ħÎ ħ”””ĘĦê˔””ÔĪêħ”””ðĢ˔”ô˔”ª òīÎ Ėłêħ”””ð »ħ””Ĥє”Ęêħ” 𠼔”ĤĪī””°””ꔔҔ”Ôħ”””ĜÒ˔”””””ĘĦæ »ŃĨħÎ ĢËÕñĤËčĐħÈ ¼””ôĪĦļ »ļħô ĪËĥŇªħĜ ¼ĥÕñåņīºÕõª ħĘ »ħōħŀħĨ Īħ””È ÊçĔÊëŎĈ ŃÎ Ī æëęŇª ¼””Ęêæ ¸”””ĤĦêæ »ëÔ »íŇĨ ¼õōĦĪħĤæëęÕðÊļ æëĘ ĢËÕñĤËčĐħÈ »ħ”””ĤÊĪĦļ ħŎŎĤîħÎ ËĩĤħÔ ħÎ íŇĨĞŋħÎ ĢÊĪīÏŎäËō ¼ĤæëÎĪËĤħĜ ŃÎ »ħ””ĘĦê˔”ÔĪêħ””ð »Ħ디ņī””¹ħ” Î ¼ĤĪīÎçĤħÎ˪ íġōËÔ ĖêŃōīŎĤ ĦêħðĦê˯ËęōëĠħȼĤħōËä²ņêæ »êĪīÎËÈ ¼ōêËĘĪËĨ »êÊī””Îħ”Ĝ ÊçŎðËŎ𠼔”ĤÊ甔Ҕ”ªĦêħ” ª Ī ËęōëĠħÈ ħ ÕñōīŇª ħĘ ÊçęŇÔËĘħĜ ¼ĤæëęōìÊļŃÎ ÒËęÎëÔËōì »êËĘ ¼ĤËĘħºŇª¼ĥÕñäÊæħÎ ĢËÕñĘ˪ Ī˔”””””””””ĤħĜ ĦçŎĈËĔ Ī ĢËÏŎĜËÔ Ėłêħð ËĨĦĪêħĨ ÊçōħĘħĘËä »Ń””ä¼””ō甔ĤĦī””ōħ””ª»Êìê˔”””Ę ĢËĘħŀĦçĤħ¹ ħðëªêħÎ ľħ¹ħĜ ¼ĤæëęŎÕõ«ŀ˪ ŃÎ ÓŇĥņĽ°«Î »ŃäĪËĤ ¼ĤËĘħÔħðËŎð ħĘĦêËÔĪêħð ÊçŎōËÔŃĘħĜ ħĜħªħÎ Ò˔”ĘĦæ òīÎ ħĜ ÊĪÊæ êÊìħ”””Ĩ —• ¼”””Ĥæ디”Ęħ”””ĤÊĪĦļ ĢËÕñĤËčĐħÈ ŃÎ ëÔ »ìËÎêħ𠼔”ņļĦĪ˔”¯ Ī ÒËęÎ çĤħðħª ÒËĘħĤ ËĠËÎŃÈ » êËĘêħð ħĥÔËĨ Ī ËęōëĠħÈ ÓŇÎĦæ ĖĦĪêħ”””Ĩ ħĜ ģÎËŎĥŀæ ¼ĤËĘħĤËġōħªĪËĨ ŃÎ ÓñōīŇª ¼ĘÊêŃä ¼ĥÕõōħ¹ ħęĤī¯ ĢËÕñĤËčĐħÈ ¼ęŀħä ¼ĤËĨ ¼ÕŇðëÎ »ĦĪħĤĪīÎĪŌÎ »ĸ ĪĦêħ”””Î ÒÊæĦæ ė””ŀħ” ä ĢłĽÎ ĢËÏŎĜËÔ ĦĪĦ íġōËÔ ĖêŃōīŎĤ ħĜĢÊëŇȼĤÊçŇĜ »êħ¹ħÈ Ī ħĜħô ĦìËĔ»êÊçōæ

¼ōÊĪËÉŀËĠ óŇª »ìêī¹ ¼Ĥæë¶ņīÔĪËÔ ÒêħġŀŃÈ Ī òīÎ

¼ęņçĤĪÊĽ¹ËÎ çĤħ¯ ¼ÝĤêħð ģŎęñōæ »ĪĪêħ””ð ħĜ Êæ ¼ĝŎÈÊëñŎÈ ¼ōĪĪ²ŇĠ Ėłêħ””ð ¼””ĤÊæê˔”ōĽ””ÎĦĪħ””Ĥ˔”Ŏ””ôĪī””Ġħ”Ĩ ğŎàËĥĠ ěŎÈÊëñŎÈ »ëÔĪīõŇª ¼ĤÊëōìĦĪ » ìīġĠħÔ »ħºŇª ¼ĤçĤËęŇª ħÎ ģºŎÎ ¼ÔħġŀħĨ ¼ÔËĘ ħ” Ĝ ĒÊ디Ŏ””Ĉ ¼ĠŃÔħÈ ËĨĦĪêħĨ –ž– ¼ŀËð ħĜ ÊçĤËĘħĤæêʲÏŀħĨ ¼ÕôËÈ »ħĠËĥĥÔĪħęęņļ »ĪĪļħĥÕñä æŃĩŎÈ ĢħōĸħĜ ÊçĤËĘħŎŎĥŎÕðħĜħĐ ľħ¹ħĜ ÊçŎÔŋħðĦæ »ĦĪËĠ ¼ōËÔŃĘ ħĜ ĦĪĦ ĖÊêËÎ ¼ōËÔŃĘ ħĜ ģŎęñōæ ĞÊëÎħÈ Ê旕•– ħĜ êłì ¼ęņêħĥŀ˪v ÓŇŀĦæ ÊçŎĤËĘħĤĪī¯ŃÎ ħĘħōħĨ ÒêħġŀŃÈ Ī òīÎ ħĜ ĖħōêħĨ»ĸ ĦĪħÕŇĥŎÎĦæŃä ÊçĤËŎĘĪĪæêħĨ ¼ÕðÊīä ħĜ êħðħĜ ĢËōŃä »ħÝĤħª ŅÜ »ĦĪħÈ ŃÎ óŇª ħĜ ģŁŇĩÏŇÜ ħĘħ¯ĪËĤ »ĪĪ²ŇĠ uÊçÔŋħðĦæ ¼ðêīĘ ¼ĥÕõŇĩŇÜ

¼Ęłêħð ¼ĥÔĪħęõŇª Ğŋħ””Î ĦĪĪæë””Ę ģŎĠËŎĥÎ ĪĦĽ””Õ””ðÊļ »æŃęŎĜ ¼Îíà ÊæħĤËŎōÊêħÎ ħŎŎðëªÊļ Īħ””Ĝ ŃĨËŎĥÕĤ »æħĤËĥŇĨ êħðħÕñä ¼ĤËĠī¹ »êħÏŇð ŃĨËŎĥÕĤ ħĘ »ħŎŇª ĪħÎ ĦĪ˺ĤħĨ ĪħÈ ¼ĤæëĘħõĘħô˪ ħĤÊĪÊĽÏŇĜ ¼ĘħōĦīŇô ħÎ ĦĪħÔËĘĦçÔĦļ ħĤ˯ĪËĤ ĪħĜ ěŎÈÊëñŎÈ ħÕñĤÊì »ËÕðŃĠËĠ ģŎęñōæ ĞÊëÎħÈ îæīĔ »ëÏŎĈ »ŃęĤÊì ħĜ ĢËĘħŎŎðËŎ𠼔”ĤÊìħ””Ĥ »êĪĪæħ””””Î ĦĪħ””ōє”äĢħ” ōĸħ” Ĝ ÒêħġŀŃÈ Ī òīÎ »ħĘĦĪħĤĪīÎŃĘ ħĘ ¼ºĤë¹ »²ŎÔÊëÕð ¼ęņĪ˺ĤħĨ çĤħ¯ ¼ĤËĤÊæ ÊçĤËŎĤÊīŇĤħĜ ĦĪħÕņĪħęÏŇĜ ¼ÈĦçÎħĠ ¼ęŇĥÔĪħęęņļ ¼ðĪīĥôĦļ ¼ĤæëĘħÕðÊêËÈ Ī ĢËĘħŎŎĥŎÕðħĜħĐ ľħ¹ħĜ ĢÊëŇÈ ŃÎ ¼ĤËġðËÈ »ìËÎêħð ¼ęņìêī¹ »ħĘħŎŎĠŃÔħÈ ħĠËĤêħÎ ¼ĥÕõŇĨħĤ ŃÎ

Ī ÒêħġŀŃÈ æŃĩŎÈ êħÎĪħĠħĜ ėŇŀËð ģŎÕðħĜħĐ ¼ĤËġÕõŎĤ ¼ÔŋħðĦæ ¼Ęłêħð Īī””ÎÊæ ĢËŎĥŇŀħÎ î˔”Îħ””Ĉ æīġàħĠ

ħĤħºÎ —•• ¼ĥÔËĩŎōËÔŃĘ ħĜ êħÎ ħĘ óŇª òħĠħÈ ¼ÕôËȼĘħōħĠËĥĥÔĪħęęņļ ħĥÕõōħ¹ ĸĪĪæêħĨ ħĘ ħōħĠËÝĤħÈêĦæ ĪħÈ êłì ĦĪħÈ ¼ĤËĥŇĩōæħÎ ħĘ »ħōÊĪĽÎ ĪħÈ ħĤÊæêħð »ÊļĦêħð ħĠħÈ ħðêīĔ ¼ęņêËĘ ËęōëĠħÈ »ĦĪĦêĦæ »ëōìĦĪ ¼ĤËĘħĠÊĪĦæêħÎ ħĘħ¯ĪËĤ ŃÎïōÊļ ÊíŎĜłçĤŃĘ ¼””Ĥ˔”ĘĦ±łļ ģ””Ŏ””ōÊĪæ ħ””ĜÒêħ”ġ””ŀє”È ÊçĤËõŎĤ »Ń””ä »ħĤËġÕĠ ÊçŎÔŋħðĦæ ÊçĤËĘħŎŎĥŎÕðħĜħĐ ľħ¹ħĜ ¼ÕôËÈ ħĘ »ĦĪħÎ ÓŇÎħĤ ĢæëĘħõĘħô˪ ħÎ ËĩĤħÔ ÒħōËĥōæħÎ ¼ęŇôħÎ çĤħ¯ Ī ÊĪËÈêŃä ¼ÔêħĘ ħĜ ¼ÔËĘħĜ ěŎÈÊëñŎÈ ħĘ ÒŋħĨêŃä ¼ðæīĔ »ëŎ¹Êæ Ê斞›œ ¼””ĤÊ디ōĦìī””à »ļħ” ô

¼ÝĤËĠËÈ Ī ħōĦêħðĪĪæ ¼ęŇĤæëęŎōÊĪËÉŀËĠ Ī ģÕõōħºęŇĜ ŃÎ ħĘħōħÕäīª ¼ĤËĤÊæ »ĦĪËĠ ħĜ ĸĪĪæêħ”Ĩ ħĘ ĢËĘħĥÔĪħęęņļ uĢĪīÕõōħºŎŇª ÊæĪĪæëÎÊļ ¼ŀËð çĤħ¯ ħōÊīĤËŎŇª Ģ˔””ōÊìĦê˔””ô ÊçęŇÔËĘ ħ” Ĝ ¼ęņêËōĽÎ çĤħ¯ ¼ĤæëĘêĦæ ħĘĦĪħĤĪīÎŃĘ »ĪĦĽ””””ņļ ħ””ÎÒĦê˔””Îħ”””𻲔”Ŏ””ÔÊ디Ք”ð Ī ěŎÈÊëñŎÈ ĢÊī””Ň””Ĥ ¼ĤËĘħĤËÕðīĤÊæ ÓŇĥŎÎĦæ ĦĪŃäħÎ ĢËĘħŎŎĥŎÕðħĜħĐ ¼ęņìêī¹ ¼ĤæëĘħÕðÊêËÈ »êħ¹ħÈ ľħ¹ħĜ ħĤæëęðËÎ ¼ĤËōËô ĢÊëŇÈ ŃÎ »ìËÎêħð ģŎōÊĪæ »ĦīŇ¯êÊī¯ ħĜ òīÎ Ėłêħ””ð ľħ¹ħĜ ÊçŎĤËĘħĥÔĪħęŇªĪ˯ Ī ĦĪħĤĪīÎŃĘ ÊçĤËĩŎÜ ¼””Ĥ˔”ĘĦæ디Ęêħ””ð Ī Ėłêħ”””ð ¼ÔħōËĘłêħð ¼ðêīĘ ¼ĥÕõŇĩŇÜ óŇª » Òêħ””ġ””ŀє”È ¼ÕõŇĩºĤËÎ ËęōëĠħÈ óŇª ĢŃÕĥôÊĪ ¼ĤÊæêħð ŃÎ ĦĪĪæ디Ę

ŃðËÈ w ĢËĘħñĤʱËÈ

ÒêħġĜŃÈ æŃĩŎÈ ħōħÕĐħĨ ĞħÈ ĦêËōĽÎÊĪ ¼ĤÊæêħð ěŎÈÊëñŎÈ ¼ĤÊëōìĦĪ Ėłêħ””ð ÊĪæ ¼ĤÊçĠËÝĤħÈ Ń””Î ÒËęÎ ĢŃÕĥôÊĪ ËęōëĠħÈ ¼””Ęłêħ””ð ľħ” ¹ħ””Ĝ »êÊ甔””ōæ ÊçęņĪ˺ĤħĨ ħĜ óōĪħÈ òī””Î Úêє”Ü Ħì˔”Ĕv »ĦĪħĤĪīÎŃĘ ħÎ ĢÊëņæĪ˯ ħĘ Ğħ””È æ디”Ę Ģ˔””ōæĦìĪ˔””Ĥuħ””Ęħ””Ĝħ””ô »ĦĪħĤĪīÏęōíĤ ľħ¹ħĜ ħÔËĘĪËĨ ĦêÊ甔ōæ òīÎ ¼ÔħōËĘłêħð »ĦĪËĠ ¼ĥÔËĩŎōËÔŃĘ ¼ĤÊëōìĦĪĖłêħð¼ðêīĘ¼ĥÕõŇĩŇÜ Ī »ÊĪæ ħĜ ĦĪħÔêħġĜŃÈ ĢħōĸħĜ ěŎÈÊëñŎÈ ěŎÈÊëñŎÈ ¼ĤËĘħŎŎĤËĠħĜêħª ħĤæêʲÏŀħĨ ĢŃÕĥôÊĪħĜ ěŎÈÊëñŎÈ »ĪīõŇª»ìŃŎŀËÎ ħōĦĪħĤĪīÎŃĘĪħÈv¼ÔĪ ĢŃĜËōËÈ ¼ĤÊæ

Ģæĸ ģ”””Î ¼””Ĥ˔”ō± ¼”Ĥ˔ĘĦ±łļ ģ”ōë”Õ””Ę˔ĥ”ðë””Ô ļħ¹ħÔĦīÕñä ¼ĤËĘËĤÊīÔ Ī íŇĨ ĪīĠħĨ Ī »Ń””ä ¼ĤËŎ¹ ħĜ Ģæëęōê˹íņê˪ ŃÎ ¼ĤËĥŇĩÕðĦæħÎ ¼ōĪĪçĥōì ħÎ »ĦĪħĤËĠ Ģæĸ ģÎ ¼ĤæëĘëŎºÕðĦæ ħĜ óŎĥÔĪħĘêħð ĦçĥôīĘ ¼ęņìêī¹ ħÕŇÎĦæ ¼ĥÕôīĘ ĢËō ĢÊæĪħÈ »ħ ºĜīä ħĜ »ħĤÊĪħÈ Ī ĦçŎĈËĔ ŃÎ ħġŇÈ ÊçŎÕðÊļħĜv ¼ÔĪ ËĨĦĪêħĨ ĢçōËĨ ģÎ ¼ĥÕôīĘ»ÊĪæ ÒÊæĦæĪĪļ¼¯ ģŎĤÊìËĤ ĞĦæËĠËÈ ĞŋħÎ ÓņëĘĦæ ëŎºÕðĦæĢËō Ģæĸ ħĜ ÒÊçÎĪĪļ ėŇÕô êħĨ ħĘ ĞħęÎ ĪĦë¹ uÓŇÎĦæ ÊçĤËĠŃä »çĤĦĪĦ±êħÎ

¼ÔħōŃä¼Ġħä îħÎĢæĸ ģÎ

&,$ »êħÎĦīņļħÎ uĢçōËĨ ěęōËĠv ĦĪĦæëĘ »çŎęÈħÔ ËÕñŇÈ óŇª ĖħōĦĪËĠ ËęōëĠħÈ »ëºŀÊĪħĨ ¼ĤËĘħñĤʱËÈ ħĘ ¼Õôêħªêħð ëÕŎ¯ Ģæĸ ģÎ ħōÊīĤËŎŇª īęŀħÎ ÒËĘËĤ ĦçŎĈËĔ ¼ĤËĘħŎŎĘĸ˯

ħĤÊĪê˔””””””””””””Ęêħð ŃÎ ĖħŎō²ņêçÕðĦæ Ī ËŎĤËÕōêħÎ ĢÊīŇĤħĜ ĢËĘħŎŎĤ˹êìËÎ ó””ō—••œ ¼””ĠĦĪĪæ ¼ĤĪīĤËĘ ËęōëĠħÈ ÓŇϔ”””””””””ŀħĨ ïŎĜŃª ÓðĦæħĜ ¼ĤÊīÔ ĞĦæêħ””Îħ””Ĝ ¼ĤĪīÎĦæËĠ˔””””””È » ÊĪæ æËÎËÈ ĞĹñŎÈ ¼Ęħō˹æÊæ

uĦĪËĠ òīÎ »ħĘĦêÊçŎÈ ¼ĘħŎŎĤËÕōêħÎ ħĘ Ďī””ÈĦļ çŎôĦļ —••› ¼””Î˔”È ħŎŎĤËÕñĘ˪ ìħ””¹Ħļħ””Î ¼ĤĪīÎħÎ ĦĪÊëęŇĝĤËĠī¹ Ī ĦĪÊëĘëŎºÕðĦæ Ī ĦçŎ””””””””ĈËĔ ľħ””¹ħ””Ĝ »ç””ĤĦī””ōħ” ª çĤħ¯ ¼ĤÊçĠËÝĤħÈ Ń””Î »ê˔”ĘĦæ˔”Ġ˔”È

ËĠËÎŃÈ ¼ĤËĘħôĦļħĨ

¼Ęłêħð ËĠËÎŃÈ ĖÊêËÎ ÓŇ¯ĦçŇªÊĪ ÒËęÎĦæËĠËÈ »Ńä ËęōëĠħÈ »ĪÊêæëņ²ÏŀħĨ Ģæĸ ģÎ »±æ ¸ĤħÜ ¼ĤÊçŇªĦ²ņêæ ŃÎ ÊçŎĤŃōíĐħĜħÔ ¼ĘħōŃ¹īÕđ¹ ħĜ ËĠËÎŃÈ òĦçŎĈËĔ Ī ģō±īĘĦæ Ģæĸ ģÎv ¼ÔĪ ĦêËĘ ģōëÔĦêĪħ¹ ĦĪħÈ ħęĤī¯ ģōħÎĦæĪËĤħĜ uħĤËġŎōĦĪħÔħĤ ¼õōËðËÈ ¼ĤËĘħŎŎĘĦêħð ¼ęņêËĘ Ģæĸ ģÎ ¼ĥÔĪħęĥņīô Ğŋħ””Î ¼ĤÊĪÊëðë«ŇĜ ħŎŎĤ ħ ŎŎĤËðËÈ ĪħÎ ÊĪêħĨ Ģæĸ ģÎ ħōÊīĤËŎŇª ËęōëĠħÈ »ëºŀÊĪħĨ ¼ĤËĘħÕðĦæĦêĪĪæ ħĥŎõĥŁŇä ħ¯ĪËĤ ħĜ »Ńä ÊçĤËÕñĘ˪ »ÊĪ˔”Èêє”ä »êĪī””Ę˔”Î »ĪËäËô ¼Ęħōħ¯ĪËĤ ħĘ ÓŇÎÊæêËôħà –™••• ħÔ˹Ħæ »ħĘħŎōÊìêħÎ Ī ħÕäħð ¼ĥŎĥęõª Ī ĢÊļħ¹ ¼ĤËĘĦêËĘ ħôĦĪħÈ Ņª ĦĪĪæëĘ ëÔìŃŀËÈ ĦĪĦ íġōËÔ »ĦçĤħð ħĜ

»Ńä ¼ĤËō± ¼ĥÕðÊê˪ ŃÎ ĦĪħĤËĤÊæ ĢĹª ħĜ Ģæĸ ģÎ

»ħ”””Ġ˔””Ĥ±łļ ¼””ꔔҔ”Ôêє”ªÊļ»Ħ디ņī””¹ħ””Î ¼ÝĤËĠËÈ ¼ĤËÕōêħÎ » íġōËÔ »ĦçĤħð

ŃÎ ËęōëĠħÈ ¼ĤËĘħÔħġŀħĨ ¼ĤĪīÎæËōì ħĠËðīÈ ¼ĤæëÎĪËĤħĜ ĢËÕñĘ˪ êħð òĦĪħÈ ħōĦçŎĈËĔ »êħ””ÎÊļ » Ģæĸ ģÎ ¼ĥÔËĩŎōËÔŃĘ »ËÔĦêħð ľħ¹ħĜ ħÔËĘĪËĨ òī””Î Úêє””Ü Ėłêħ””””ð ¼”””Ôŋħ”””ðĦæ š ¼ĥÕôīĘv ¼ÔħōīŎðĪīĤ ħĘħĠËĤ±łļ ÊçĤËŎõŎĤÊīŇĤħĜ ĦçŎĈËĔ ¼ĤËĠÊçĤħÈ ħĜ îħĘ Ë¹ìĦæ ħĘ ħōĦĪħÈ »ħºŀħÎ ĎīÈĦļ çŎôĦļ ê˔”ÜÊĪæ ÊĪ˔”Èêє”ä ¼ĤËĘħŎŎÔÊêËÏåÕñŎÈ ħĘ ģĥņìħÏÎ ħĤËÕäħð ħ¯ĪËĤ ĪħÈ ĢËŎĤÊīÔ ĢËĠħĨ Ī ĢĦçŎĈËĔ ¼ĤËĘĦêÊçĘħ¯ »ħºŀŃĠ Ģæĸ ģÎ ÓŇ¯ĦçŇª ħĘ ħôħōħ¯ĪËĤ ĪħÈ uÓŇÎÊæêËôħà ÊçŇÔ »Ńä ĦĪĪæëĘĦĪħÈ ŃÎ ¼ôĦ±ËĠËÈ ħĘħĠËĤ±łļ ¼ÔËĘħĜ »ĦĪħÈ êħðħĜ ĦêĪīð ËęōëĠħÈ ħĘ ÊçôīÎ Ėłêħ””ð ¼ÔħōĹōĪ ¼ĥÔËĩŎōËÔŃĘ ¼ŇĜ Ī˯êħÎ Ī ¸Ĥë¹ ¼ęŇÔĪħęÕðĦæ ħÎ ŃÎ ħęņĪËð˪ òĦĪħ””Èêħ””Ĩ ÓŇ°ÎêĦæ ĢËĘħŎŎĤËġðËÈ ħôëŇĨ »Ħ²ņļ ¼ĤĪīÎæËōì ¼Õõ¹ ħ”Î ħ””Ę ħĤ˯ĪËĤ Īħ” È êħ” ð є”Î ¼ÔħġŀħĨ —– ħĥÕõōħ¹ ÊæħºĤËĠ ĞħĜ ¼ÔħōīŎðĪīĤ íġōËÔ »ĦçĤħð ¼ĤËġðËÈ ¼ĤæëĘħÕðÊêËÈ òīμĘĦêħð ¼ÝĤËĠËÈv ĦçŎĈËĔ¼ĤËĘħęĥÎħĜħōĦçĥôīĘ¼ęņìêī¹ ÓŇŁŇĩÏŇÜ ¼«ð ¼ęôŃĘ »ĦĪħÈ óŇª çĤħÎ˪ Ģæĸ ģÎ êħðħĜ ħÕñōīŇª ħōŃÎ ĦĪħĤæêËôŃä Ī ¼ōËōêĪ »ļħªĪħÎ ÓŇÎ ¼ĤħĠħÔ ħĜ ħĘ »Ħ±łļ š ĪħÈ »ĦĪËĠħĜ


—••––—™ħġĠħôĪĪ杛—ĦêËĠ±ĢĦæĦæËōêĦæ¼ĤËĘħÔħ¯ħĜľËĠŃð¼ĤËĘĦĪīÏŎäËō

ħĤ±ĪħȼÔħōËÕðłæ¼ÔĦêĪêĦì

ŃðËÈĢËĘħñĤʱËÈ

êËÕðîŃōëŎðħōæīĉð»ëºŀħĩÔĪħĤ¼Õôħµ

Ӕ”ðĦæħ”Î Ī ģ””Ň””ĤĦæ Ī˔””ºĤħ””””””Ĩ ģĥŇŀËĤĦæĦĪŃäĪËĤ¼ĤĪīÏÔêħª

¼ĘħōĦīŇôħ””””Î ÓņëĘĦçŇĜ ¼ĤÊīŎÕõª ÓäħÕō˪ »ŃõōæËĔħĠ Ī ĦĪĪļ Ī˔”ä

¼ÔħĠīęà »±æ ħĜ ÓŇÎĦæ ľË””ð ĪĪæ ĦĪÊĪËÈêŃäĢħōĸħĜħĘģºĤħÜĦæľËĠŃð

êīĐħČĎħŀħä

¼ĤËĘħŎŎĠĹñŎÈ ĦĪīÏŎäËō »²ŇÎħÔĪ ĦĪĦļ甔”Ĥī”””Ôv‘ç””Ĥ˔”ōħ” º””ōÊļľË””Ġє”ð ¼ĥņīôīņļ ľËĠŃð ¼ĤËĘħŎŎĠĹñŎÈ ¼ĤËĘħÔħ¯ êħ”””””ð ŃÎ ĢËŎŎĤæëÏôëŇĨ ģōëÔĦêĪħ”””””¹ ħĘ ĦĪīÕôļÊæ ˔”ōêĦæ Ī ÊçĠ˔””””ÝĤħÈ ÊçĤËĩŎÜ ħĜ ĢËŎōçĤËĐļ ¼ĤæëĘê˔”””””¹ìļ ŃÎ ëÔËōì òĦêËĘ ĪħÈ »ħōĦĪĦêĦíņī¹ ÒĪħ”Ĥ ħŎŎÕôħĘ ĪħÈ uĦĪÊêçĥŇĐļħĘħōħōæīĉð ¼àĸħÎĦì »ĦĪĦêĦ픔ņī””¹ ÒĪħ” Ĥ –•• »ĽÎ ħÎ  êËÕð îŃōëŎð

ĦĪīÔëºŀħĨ ¼ÔĪħ”””Ĥ êĸłæ ĢŃŎĝĠ ħĘ ħ”ōÊ甔Ҕ”Ô ¼ĥŎõĤêħð —š Ī Ī ¼ÔÊĪëĘ Ī »æīĉð Ī ¼ĥŎ«ŎĝĐ ħĜ ģņçęŇª¼ĤËÕōêħλçĤħŀŃª ÒĪħ” Ĥ Īħ””È Ӕ”ņ디ĘĦæ ¼ĥŎÏõŇª ¼ĤËĘĦêĦçĤħÎ êËĤħĘ ħĜ ħōĦĪĦêĦíņī¹ ħÕņĪħĘĦæħĘÓŇÏÔë¹»êħºĤħĜ»ëōæÊêËĨ »êËĤħĘ¼ōËÕĤ˪¼ĤËĘĦçĤĦĪËĤħŁŇĨėōíĤ ¼ĤËĘħŎŎĠĹñŎÈ ħĜ ėŇªĪë¹ ĦĪħŀËĠŃð òëŇĨĦĪÊçĤËŎĥŇŀħÎĦĪĦĪĪļĪħĜľËĠŃð ÒĪħĤ ĪħÈ ħĘ »ĦçĤËÎ ĪħÈ êħð ħĤħęÎ ħęĤī¯ ĦĪĪ甔Ĥ˔”Đļ Ģ˔”ōħ”ōĦĪĦêĦ픔ņī””¹ êħð ŃÎ Ģæëęō²ņêçÕðĦæ ħÎ ĦêËĘ ĪħÈ ģŇĤĦæÊæĢËġŁðīĠ¼ęŇÔŋĪ »ĦĪËĠ ŃÎ ħĘ ĢËĘĦĪĦļçĤīÔ ĞŋħÎ

ĦĪħÔĦĪīÎ ¸Ĥë¹ ĦçĥŇĨ ÊæËÕñŇÈ ħĜ Ģ± ¼Ôħōʱæ Ī ¼ÔħōËÕðłæ ¼ðëª ģōçĤħ¯ĢËġõōŃä»ħĘħĤËĠħĜêħªĖĦĪ¼ºĤĦçŇμęŇĤËĠħĜêħªÒħĤËĤħÔ »ħōħĜħðħĠ ĪħÎ ÒħÏōËÔ ¼ĤËĘħðÊīäīðËÎ ĦĪħðËĠħàħÎ êłì ģÕõŎĤÊæ ĦêËðv¼ĤæëĘçōçĤËĘħλçĤĦīōħªëņ±ĪÊëņ±ħĠħÈ¼ŇŁÎŃÔæëĘħ§łëô »êĹŎĨv ĪīÔËä Ī ËęōëĠħÈ ¼Ęłêħð »ëºŇÜ ¼ÕðŃª ŃÎ uģŎĜ˪ ’ĦĪĦêĦæ»ëōìĦĪŃÎÓŇÎħĤĦĪĦuĢŃÕĥŎĝĘ ĢŃÕĥŎĝĘ »êĹŎĨ ħĜ »ÊĪÊæ ËĠËÎŃÈ ĖÊêËÎ ħōÊī¹ »ĦĪħÈ »ŃºĤĦæ ¼ĤËĘĦĪīÔëºĘħōħÔħōĹōĪ»ĦĪĦêĦæ»ëōìĦĪĖĦĪÓŇÎçĤħĠÊìĦļĦĪĪæëĘ ĦĪħÔËĘĦçĠêħ¹ĦĪħȼðÊīäīðËÎĢËñōæÒËęμĤËõŎĥÕðĦæËęōëĠħÈ ħĤ± ĪħÈ ¼ŇŁÎ ŃÔ ’ģōĦçÎ ħĤ± ĪħÈ ¼ĤæëęŎÔħōËÕðłæħÎ ¼ºĤë¹ ĢŃ¯ ĦêËĠ±ħĜĖħō¼¹êħÎĪĪļħĜĖĦĪĦĪËŎĤæ¼Ĥæëęġµīà¼ĤĪħäĢËĠħĨħÎ ¼ęôŃĘ »ħºņļ ħĜ ėŇĤ±v ĪīÏÔËĨ ÊæuħĤËÕĐħĨv ¼ĤËĘħŎĤĪīĠìħÈ »ËĤħªħĜ Ī ÓņëºÎêĦĪ ħÕðŃª ĪħÈ uÒ˔”ĘĦæ ËŎĤæ ¼ġĘīà ĦĪħŎ«ð ’ĦĪħÔËęÎħĤĪħäĪħȼĤËĥŇĩōæħÎħĜëŎÎÊçÕñŇ«ôĦļ¼ęŇĘłêħð ĢŃ¯ ħġŇÈ ’æêīĘ ŃÎ ħōÊçōħĘħ””””Ϲħ””””””Ĩ ħĜ ¼¯ »êĹŎĨ ’ĦĪħĥōħęÎėōíĤŅĜëÔËōì¼ĤËĠŃä ŃÎ æ디ĘĦæ ĢËŎōêħÎËĘļ ÊæËĠËÎŃÈ ĖÊê˔”Î ľħ¹ħĜ »ħÔËĘ ńĪħ” È ŃÎ ĢËĘħŎŎÔÊëĘīġōæ »çōçĤËĘ ĖĦĪ ĢËŎęŇĘħō »ĦĪħĤæëęČËðŃä ĖłêħðħÕŇÏÎêħ¹ħÈÊçōĦĪħȼĥŇŀħλêĹŎĨËęōëĠħȼĤËĘħĤæêʲÏŀħĨ ħĠħÈ ĦĪħÔËĘĦæ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ħĜ ¼ęōëĠħÈ ¼ōìËÎêħð »ħęĥÎ Êæ »êĹŎĨ »ħĘÊçĥŇÜħÈ ħĜ Ÿ–•• Ī ÓŇÎ óŎĤæêʲÏŀħĨ ¼ĥŇŀħÎ êħ¹ħÈ ħĜėŇĤ±»ĦĪħÎóōĪħÈĪīÎħĨ¼ºĤë¹êħĨæêīĘŃΐħōÊëĘħĥŇª»êËĘ ħĠħÈóŇªĖħōĦæħðħĘĦê˯ÊçęŇÔËĘħĜĦĪī¯ħĤëŎÎħĜ»æêīĘĦĪËęōëĠħÈ »ħĘħôļŃôæêīĘuêħÝĥñŎĘ»ëĥŎĨv¼ęōëĠħȼęņĪËŎª¼ÕðĦæêħðħĜ ŅªêħðĦĪħĥŎÔĪħĘòĦĪħÈ»ÊĪæėŇĠËōħĈĪæêÊīä¼Õñęô ħĜ Ī ģŎĔħō ĦĪīÎ »êĹŎĨ »çĤħĠÊìĦļħÎ êÊçōçĤĦīōħª ¼ĤËĘĦêħ¹ħÈ »ĦçĥōËġĤĢŃÕĥŎĝĘ»êĹŎĨïōÊļÊíŎĜłçĤŃĘ»ëÎħĜĦĪĦìËÔ¼ŀËð»ËÔĦêħð ĢçōËÎďōìŃÜĦĪħõōĦĪħÈÓõŎĤħÔħÎÒËĘĦæËęōëĠħÈ»ĦĪĦêĦæ¼ÔħðËŎð ¼ĉŎôĪ¼ĥĤīðĪæêīĘ¼ġņêħĨŅðŃμĔÊëŎĈ¼ĤæëęôħÎÊæ¼ĤĹªËÕõŇĨ ÒËĘĦæêħðħĜ»êËĘêłìËÔĞħĘĪńêĦæħÕŎÔËĨħĤėõŇĠħĜ ¼ðëªêħÎ ĦêĪħ” ¹ ĪĪæ ¼”ÔÊì ¼ĤĪī¯ŃÎëŎÎ ÊëęôËÈ ħÎ ËÕñŇÈ »çĤĦĪĦ±êħÎħĜuĢŃÕĥŎĝĘ»êĹŎĨĪĢçōËÎďōìŃÜvËĠËÎŃÈ»ħĘĦêÊçŎÈ ħĜĪĦĪħĥōìŃĕÎħĤĸħĨĞħÈĢŃ¯ħōĦĪħÈëÕºĤë¹ĦĪħĜĞŋħΐĢæêīĘ ’ģŎĥŇĩÎĢËōêËĘħÎĢËĠŃä»çĤĦĪĦ±êħÎ ĦêÊæħġÔħðËŎð ħĜ ĢËĠæĪīð ħęÎ ĪĪæ디ÎÊļ ¼ŀËð çĤħ¯ »ëōħð ïōÊļ ĦĪħĥŎÕñåęņļ ¼ŀËĠ īŇĤ ÓōÊëÏĜŃÈ ģŎĜæËĠ ĦĪīÔë¹êĦĪ ĢËĘħĤ± óōêĹŎĨ ĢËĠêħðħĜ ÒħōêŃÔËÕęōæ »ħĘħÔŃĠ ¼ĤæëÎĸ ħĜ ĪīÎħĨ ¼ŀłļ ģŎĤÊīÔħÈħōÊīġŇªĪħĤĪĪļ¼ĤæëęōêËĘĪËĨ»ŃðËÈÒÊçÎĢħĠħÔÊīäêħ¹ħÈ ħĤ±ĪħȼÔħōËÕðłæħōŃÎêħĨĢħęÎíŇĨħÎÊæľħ¹ħĜëÔËōì¼ÔħōËÕðłæ ģōħĘħĥŇĜ¼ĠħäêħÕĠħĘħĔħàĪÓŇÎĦææĪīðħÎêłì

ģņëµĦæŃ¯ŋħĔËōêĦæ¼Ĥ˵ħÔħ¯ ĦĪħÕŇÎĦæŃĘ¼ŀŃĔêÊī¯»ħ Ĥ²ŎĜ ħÕñōīŇªv ¼”””ÔĪ є”Ęæє”å””ō디ΠòħÎĪËĨ ¼ĘħōĦīŇôħÎ ĦĪĦĪĪļ Īħ”Ĝ êħÎħĥōëºÎ ²ŎÔĪçĤīÔ ¼ĥņīôīņļ ÓŇÎĦæ ÒËęÎ ÓñōīŇª êħ¹ ÒħĤËĤħÔ uêħÎħĥōëºÎ»ìËÎêħð»Ħê˯ħºņļ ħĘ ĦĪĦæëęôĦĪħĜ »çŎęÈħÔ Óõª ħĤËĥņīôīņļ ĪħÈ ħÕñōīŇª ĢËĘħŎŎÔħŀĪĦæīŇĤ ˔”ð˔”ō ħ”””Î ĦĪħÔħĤ »ĦīŇ¯êÊī¯ ħĜ Ī ģÕðħÏÎ êħÎħĥņëŎºÎ ÊçĤËĘĦĪīÔëºĘħō

ľÊĪħĨħĝŎÔêīĘ ¼””Ôêє”ªÊļ »ĦĪħ””””È »ÊĪæ ĞŃÔħÈ »ĦìĪ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ ¼ñĤʱËÈ Ë””ōêī””ð » 디ϔ”ę””ĜÊ »ħ ºŇª є”Î »ĦêīĘ ħĥņīô ĪħÈ ħĘ »çĤËġĜħð ĢËġðīĈğŎĨÊëÏŎȐĦĪīÎħĤ¼ĠŃÔħÈ ¼ĤËĘħŎŎĠŃÔħÈĦìĪ»Ë¹ìĦæ¼Ęłêħð »ħ ” Ęħ” ÔŋĪv ‘çĤËōħºōÊļ ˔”ōêī””ð ħÎ êħð ¼ĤÊêħĥęõª ÒÊæ˔”Ĥ ħºņļ ĞŃÔħÈ »ĦìĪ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ ¼ñĤʱËÈ ĞËÝĤħÈËōêīðŃÎħęōæ¼ęŇĤÊæêħð ¼ñĤʱËÈæëĘ»ÊĪÊæĢËġðīĈuĢĦçÎ ¼Ňðłæ ĞŃÔħÈ »ĦìĪ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ ĪħÈ Ī ÒËåÎÊæ »ħ ĘħÔŋĪ ¼ĠŃÔħÈ ħÎĢËōĦ±ËĠËÈħĘÓŇĥÎĸĦĪħĤËĤËĠī¹ æëĘĦæĪÊëĥŇÕŎª¼ĠŃŎĤÊêŃō¼ĤĪĪīÎ ¼Ęłêħð »êÊæêĦì ďðËÈ ħĘĦĪĦæëĘĦĪħĜ»çŎęÈħÔĢËÕñĘ˪ Ī ħŎŎĤ ÊçĠŃÔħÈ ¼Ęħ¯ ľħ ¹ħĜ ĪħÈ ËŎðËÈ»êĪīôËλħ ¯ĪËĤħôËÎ¼Ňª ĢËĘħŎŎĠŃÔħÈħĘħ¯ħĜÓŇμŀËä ģŎŎĤ ĦæËĠËÈ ħġŇÈv ¼õŎÔĪ Ī ģŎŎĥŇĩÎêËĘħÎ ¼ĠŃÔħÈ ¼Ęħ¯ ¼ĠŃÔħȼĘħ¯êħðħĜóōçĤħĠÊìĦļ ħĥōħ¹ħĤ ğõōêÊæÊīŎĨ Ī ĞĽÎËĤêĦæ ¼ĠŃÔħÈ ¼” Ęħ” ¯ »ħ ” Ք”ð˔”È Īħ””È ħōĦ±ËĠËÈ »ĪËŎô uģŎĥŇĩÎêËĘħÎ ¼ĘħōËĤÊīÔ ĢËÕñĘ˪ Ī ĢËÕðçĥĨ Ņð Ī ħōħĨ Ģ˔”ōĦêĪħ” ¹ ¼ĠŃÔħÈ ħαæÊçŎōŃäħÎêħðĪËĥŇªħĜ ĢËŎŎºĤħÜ ÊçôËÕñŇÈħĜĪĦĪÊçĠËÝĤħÈËŎĤËÕōêħÎ ëŎġõĘ¼ġņêħĨêħðħĜÒŋĪĪĪæêħĨ ħōÊçĤËŎĤÊīŇĤħĜ¼ ĘŃĘËĤ »ĦĪħ””È ľË””ōłļ ģŎĜŃºŎð ¼” Ĥæêʲ””Ï””ŀħ” Ĩħ””ĜĦĪĦæ디”ę”””ÔĦļ ģŎÔêËĠ ħÎ êħÏĠÊêħÎ ÊçōħĘħÔê˪ Óñęô »ĪĪļħ”””””””ÎĪĪļ »ë”””Îє””È ħĘ ÊæĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈ Ī ĦĪħÕŇÎĪīÎ ĪħÎ ĢËĘħĤæêʲÏŀħĨ ¼ĠËÝĤĦêĦæ ĪĪļħōÊëäħĘĪīÎħĤħōĦīŇô ¼Ôê˪ ¼ĤËĘħĤæêʲÏŀħĨ ħĜ ¼ĥōħĨ ħĘ ËñĤĦêħĐ ¼ĠíŎĜËŎðŃð ĪħȼĤËðëªêħΐÊêçĠËÝĤħÈĪĪæëÎÊļ »ëÎŃÈħĘÊæĦĪħÎĢËōĦ±ËĠËÈħÔê˪ êħðħÎ ľË””ä ••™ »ìÊĪ˔”Ŏ””Ü ħÎ ĦĪīÔĪħĘêħðÊçŀËōłļ

ŃðËÈĢËĘħñĤʱËÈ

»êĦæĦ甔”ōê˔””ōє”Ęæє”ä디Ŏ””μ”¹ë””Ň””ð ŃęðŃĠv ‘çĤËōħºōÊļ ËŎðĪļ ¼Ęłêħð ĢĪīÔĪħęęņļ ĦĪħÈ êħðħĜ ĢŃÕĥôÊĪ Ī ±æ ²ŎÔĪçĤīÔ ¼ĥņīôīņļ ħÕñōīŇª ħĘ ħĘ êħÎ ħÕņëŎºÎ ˔”ōêĦæ ¼ĤËĘħÔħ¯ ħÎ êËĤħĘħĜĪ˯êħμĘħōĦīŇôħÎËÕñŇÈħĜ ĪħÈ ŃÎ ĢËŎŎðëÔħĠ ľËĠŃð ¼ĤËĘËōêĦæ uĦĪĪæëęÕðĪêæħºĤë¹ħŎōËōêĦæĦĪĽņļ

¼ÔĪ ËęōëĠħÈ »ĦĪĦêĦæ »ë”””ōìĦĪ ¼ñōÊļ ÒĦêËÎħðħºĤë¹ħĘĦĪĦæëĘĦĪħĜĢËĠçŎęÈħÔv ÓðÊļĦĪËĤ ¼ÔŋħĨêŃä ¼ÕôËÈ »ħ ðłëª ħÎ ¼ĘħōĦĪħĤĪīÎŃĘ ĢËĘĦëōìĦĪ ¼ÕðËÈ êħðħĜ Īħ””Èv¼” õ””Ŏ””ÔĪuӔ”ņ디ꔔÎì˔”ðħ”ę””Ôī””Ĝ ¼ĤĪīÏĠÊĪĦæêħμĤæëęĠħĨÊêħĐŃÎħōĦĪħĤĪīÎŃĘ ħĜ ħĘ ÓņëĘĦæ ĢËäêħÔ ¼ÕôËÈ »ħ ðłëª óŎĘħŎōêËĘĦæËĠËÈĪæëęŇª¼ÕðĦæïŎĜŃªËĤħÈ ħĜ ĦêËōĽÎ ħĘ ŃęðŃĠ »ĦëºĤŃĘ ŃÎ ÓŇÎĦæ uÓņëęÎìËðÊæĪīÔËĨÊæ»êËĨħÎ

¼ĤÊæĦçŀÊæħōæīĉð ĦĪħÔËĘĦçÔĦļêħĠīĈĸħĠ ËęōëĠħÈ ¼Ęłêħð ¼ôīÎ ÚêŃÜ »êËõĐ ĢËÕñĤËčĐħÈ ¼Ęłêħð »ÊìêËĘ çĠËà Ī »Ëôæ˪ »íōìħĉĜĪçÎħĈ ģÎ ŌŀĪçÎħĈ Ëô ¼ĐËĠĦĪĪæëĘ»ĦĪħÈ»êËŎĥõŇªħōæīĉð êħĠīĈĸħĠħÕŇõäħÏλêħÎËĤħª ĪħĜ ĪÊ디ÎĪ˔”Ĥ ¼ĤËġŀħÈ »ħ ” Ġ˔”Ĥ±łļ ĪħÈ ħĘ Ò˔”ĘĦæ ĦĪħ”Î Ħ±ËĠËÈ ĦĪħōĦêËÎ ¼ġðĦļ ¼ĘħōĦĪ˯êħð ħĜ »ħ ĤËŎōêËŎĤÊì ħĘħĠËĤ±łļĞŋħÎ ĦĪīÔĪħęÕðĦæĦĪħŎĤËčĐħÈ ĦĪĪæëĘħĤÊëęôËÈ»ħ ōĦĪ˯êħðĪħÈ»ĪËĤ ¼ÔĦĪÊĪħÔ ¼ĘħōĦīŇôħÎ łĽĠħÈ ĦêËōĽÎ Ī ÊçęŇÔËĘħĜĦĪħȐĦĪħÔËęÎĪŌÎħÔêŃªÊļĪħÈ ¼ðËÎīºĤĦæ¼ĤËĘħñĤʱËȼņļħĜìËōļħĘ ¼ÕðÊļ ÒêīĘ ¼ĘħōĦīŇôħÎ ĦĪħōæīĉð ĦĪħÔłæëęÔĦļ»ħ ŀÊĪħĨĪħÈ

ËŎðĪļ »ĦĪĦêĦæ »ë””ōìĦĪ ¼§łê˧ĸ ¼¹ëŇð ėŎªħÈ ¼ĤËĘĦĪħĤĪīÎŃĘ ¼ęÔīĜ »íņĪÊêħª ħĜ »ĦĪĦêĦæ ¼ĤËĘĦëōìĦĪv ‘çĤËōħºōÊļ łëŎª ħĜ ÓðÊļĦĪËĤ ¼ÔŋħĨêŃä ¼ŀŃĔêÊī¯ »ħ Ĥ²ŎĜ ĦĪħÔħĤĪËŎðĪļĪĢËĘĦĪīÔëºĘħōħÔħōĹōĪ

óŇª  ˪ĪêĪħÈ ¼ÕŇĘħō Ī ĢËĘĦĪīÔëºĘħō ħĜ ¬łê˧ĸ uĦĪħĥÎĦæŃĘ ľËñĠħÈ ¼ōËÔŃĘ ÊíŎĜłçĤŃĘ ľħ ¹ħĜ ÊçōħĘħĥÔĪħęŇªĪ˯ ¼ōËÔŃĘ

  

;<=>?@>?@   ===>? ?=   =  ?!> >"@? #= =$ @ %>& ''>

='>( ')>*+, ? <=>?- =.' / = ?@- ? 0@

=> @@! @@!?@''> =. @<=>?@,)=.@1<2

ŃðËÈĢËĘħñĤʱËÈ

¼ĤËĘ˹ìĦæ»ħĤËÔêŃªÊļĪħȼÕðÊļìËōļ »ħōĦĪËĠĞħĜħĘĦĪĦæëęÔĦļ¼ĤçĤËōħ¹Êļ ħōÊī¹ ħĘ æëĘĦĪħĜ ĢËŎŎðËÎ ÊçŎōÊĪæ ĦĪĪæë””Ę »ĦĪħ””È »êËŎĥõŇª ħōæīĉð ĸħĠħÕŇõäħÏμðËŎð»êħÎËĤħª¼ĐËĠ ĢËÏŎŀËÔ»ĦĪħĥÔĪĪíλĦæëĘêħð»êħĠīĈ ¼ęŇðëªêħλêÊìħĜìËōļĦĪĦĪĪļĪħĜĪ æëĘĦĪħÎ »Ħ±ËĠËĠËÈ ĦĪĦêĦæ ¼ÔĦêÊìĦĪ ĖħōĦīŇô ĪīĠħĨħÎ ħŀÊĪħĨ Īħ”È ħĘ ĦĪħŎŎÕðÊļħĜĦêĪĪæ ¼ðËÎīºĤĦæ ¼”ñ””Ĥʱ˔”È ģōçĤħ¯ ¼ĝºŎÏôëōæ »ħ ĠËĤ±łļ »êÊìħ” Ĝ ¼ĤËĩŎÜ ëņ±ħĜħĘĪīÎÊæĦĪħÎĢËōĦ±ËĠËÈĦĪËŎĤËġŀħÈ

»ħĘħÔêŃªÊļ¼ĤËÝōêĸ ħōÊçŇÔ¼ĔËĐĪĪæ¼ĈæÊêħÎ ħĜ êĪĪæħ”Î ÓņĪħōĦæ ħĘ æëĘ êËÏÔħĠŃÔ ĢËĘħŎŎęŎĥĘħÔ ËġŎð Ī ĎËĠ »ËġŎð ¼ĤËĘħŎŎĠŃÔħÈħŎðłæêħðħĜĢæëĘŃ¹īÕđ¹ uÒËÏÎ Êæħęōæ ¼ęņêËĔËÈ ħÎ ĢÊëŇÈ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ¼ ñĤʱËÈ» ħ ŎōÊĪæĞħȼ ÔêŃªÊļ ħĘ ĦĪĪæëĘĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈ ĞŃÔħÈ »ĦìĪ ħĠËĤêħÎ ħÎ ÒĦê˔”Îħ”ð ĢËĘĦĪħĥŀŃęŇĜ ÓðħÏĥÎħÔŃÕõōħ¹ĢÊëŇȼĤËĘħŎŎĠŃÔħÈ ¼Ňðłæ òËÕñŇÈËÔ ħōĦ±ËĠËÈ »ĪËŎô ¼¶ŇĤÊëōħĔĦĪÊĪËÈêŃä»ĸħÎĢÊëŇȼĠŃÔħÈ ¼ðëÔħĠħ¶Ĥī¯ĦĪĪæë¶ÕðĪĪêæ»ĦêĪħ¹ ¼Ĥ˵ħŎŎĠŃÔħÈħĠËĤêħÎĢÊëŇȐħōħĨĦĪħÈ ÓŇĥŇĩÎê˵ħÎ »ì˔”Îêħ” ð ¼ÕðħÎħĠ ŃÎ ¼µħōĦīŇôħÎ ĢÊê˔”Ô ÊçõōêħÏĠÊêħÎħĜ Ī ĪħÈ ħµ Ò˵Ħæ ĦĪħĜ »ë¹ÊçŇª ĞÊĪĦæêħ” Î »êÊìīºÔħĠíä ¼ÕðħÎħĠ ŃÎ ħĤËĠËĤêħÎ »Ńä »ÊĪĦļ ¼¶ŇĐËĠħÎ Ī ĦĪħŎĤĦæħĠ ÒÊçÎħĤËĠËĤêħÎĪħÎħôħ¹ÓŇĤÊìĦæ

ŃðËÈĢËĘħñĤʱËÈ

ŃðËÈĢËĘħñĤʱËÈ

¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼Ęłêħð ¼ĤËÝōêĸ ¼ĜħĈ ħĜ »ħ ”ĥ””äĦļ ĢÊëŇÈ ¼ĠĹñŎÈ »Êêī””ô ¼ĈæÊêħÎ æħĠħáĠ »ħ ŎōÊĪæ ĞħÈ ¼ÔêŃªÊļ »ĦìĪ ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ ¼ñĤʱËÈ »êħÎĦīņļħÎ ħĠËĤêħÎ ħÎ ÒĦêËÎħð ħĘ Òë¹ ĞŃÔħÈ ĪīÎæëĘ¼ôħęõŇªĢÊëŇȼĤËĘħŎĠŃÔħÈ ħλħ ĘħÔêŃªÊļ¼ĤËÝōêĸĦĪĦĪĪļĪħĜ æëęđðĦĪĦĪħĤËĘħÝĤËĠËÈ»ĪĪļħĜ¼ĔËĐĪĪæ ¼ÕðÊļ¼ĤçĤÊīŇôħλĪÊëÎĪËĤ¼ñĤʱËÈĪ êËÏÔħĠŃÔ ĢÊëŇÈ ¼ĤËĘħŎŎĠŃÔħÈ ħŎŎðłæ ÓŇÎ ¼ĤËÝōêĸ »ħ ñĔ ¼ŇªħÎ Ī æë””Ę ħ””ÔĦĪÊæ ¼ðËŎð ¼ĘħōËġŎð ¼”ĈæÊêħ”Î ¼ĤËÝōêĸ »ħ ĘħÔŋĪ ¼ĠŃÔħÈ »ħŎðłæ ¼ÔĪĦĪĦĪĪļĪħĜÊçŎĤËĘħñĔ»Ħ²ņêæħĜ »æħμĔËĐĪĪæÊçŎĈæÊêħλħ ÔêŃªÊļĪħĜv ĦĪħÎ ¼ĠŃÔħÈ »ĦìĪ ¼ñĤʱËÈ Ī ģōħĘĦæ

;3?@@ -# 44 <=>/5? 6='= ==> ' = > ?@ "'

=>@ 0! 3=$<=>? 7 -@/#. ><?? <+!'=>?@/@!?@=8 0 ? @(=

=> <?? 3=$9:/

 

= =#->

  

 

(.

/"&0 .

<A='1

=

 @@ @?> @

 6.

2& .

 3 &'.4."

<=>?@>?@ ? 0F G.+> %/ ,0#@  , E' ,E1 C;='1=   4D@E>

@>= (@@=>=F=F8@=

/ 9+6.,'

 H5"7'( '5 /IE E/&J#>=> G F/E *1 CC6/< ' ?@=F

 !" #$% &'()*'+ ,&- (

  

/ 1

/ +1&7 '.8 / 9+6.

='1

3 ,7 C& K 5C=/E&' 9 70#@ :.

 . -& E @/&&- 3 &-& ;LL/) 1/ . M ()A , A!$&7"

D=CNEO@P&' 9 7 ,&-&" ;HIIEA (Q1/ .6.A = = (@=>=F=F8@= JP&' 9 7 A $ 1

 

 5 

?@"@6=,> B /.> * @@!

 ;

<

" ,=>% ? 1'.)@&- %/ A / ,& % A, B &C@D<"'E C ,7/ 3 " A5 >

/+ .(1R S5? , E' ,E,7'#?NE 'T=E? , E' ,E, 31UF'$-+.#>1 %4F 1 % C .V.T&'5


—••––—™ħġĠħôĪĪ杛— ĦêËĠ±

ģðëÔħĠîĪīĤħĠËĤ±łļ»ÊëŇĠËĘ ħĜ ģġŇĨ ÛĤËĠËÈ

ğÔĪħĘħĤêħÎ ÒĪħęņļħÎ Êçðŋ˪ ¼ĤËġŇĝð ĞĦæêħÎ »ħĘĦĪħĥŎĔħÔ ħĜ ħ ĘĦĪħĥŎĔħÔ ħĘħĥņīôħÎ ğĥÕõōħ¹ħĜêħÎ ėņĪ˺ĤħĨ çĤħ¯ħÎ Ī ħĘĦĪÊæĪĪļ ¼ĥņīôħĜ ĞĪīÎ îĪīĤħĠËĤ±łļ ĞħĘħō ħ ōŃÎ ÊçōĪĪļ ¼ŎÔħōÊìËȼĤËÕðÊæ»ĦĪħĤÊĽŇ¹ħġÕðħÎħĠ»ĦĪħÈÒë¹ ĞħĥņĪ ¼ÔËĘħĜ ħõōËðËÈ ¼ĤÊĪËŎª ¼ÔĪħĘīñŀħĨ ¼ĤÊçĤËõŎĤ īęŀħÎ ħŎŎĤ ÊçĤËĘĦĪÊëĘħĥĤÊĪļĦĪ˯ĦĪÊæĪĪļĪ ÒËðĦêËĘ Ī ĦĪħĥŎĔħÔ »ĦĪĦêĦæħ””Ĝ ¬łëĠ »ħġŇÈ ÊæħĤËÔËĘ ĞħĜ ģŎĤÊìĦæ ĖĦĪ ģŎņ±ħŁôĦæ ¼ōËðËÈ ¼ęҧłëĠ êħĨ ĖĦĪ ĢËġŎōĪħĥĈħĠ ¼ÔħōËðħĘ »ħĥņĪ ėŇðĪīĤħĠËĤ±łļ Ӕ”ņļє”¹Ħæ ĢËġÔĪħĘīñŀħĨ Ģ˔”ō »ħŀħĠËĠ ħĤËŎŎĤËÕðêËôËĤ êłì ėŇõōËðËÈ Òë¹Ħæ »ħĘĦĪÊæĪĪļ ÊæĪĪæëÎÊļ »±łļ çĤħ¯ħĜ ¼ōłļ ê˹±łļ ÊçŎõŇĜ ĦëºÎ æëĘ Êçŀħ¹ħĜ ĦīŇõĤËĠħĨħÎ ËÔĪīð ëŇĜĪħĨ »ŋħĔ ĪËĤ »ħĘħĤËäħęŎÕĤħÈ çĤËęô ¼ôħĘÊëŇĠËĘ ĦëºÎ ĪÊæ¼ęŇðĪīĤħĠËĤ±łļħĜ ėŇõōËðËÈ ħĘħĤËäħęŎÕĤħÈ ĢĦĪËäħĜ Ī ËÕðĦĪħĤ ĦĪħĠħÎ óōËðËÈ ¼ĘËĘ ĞħÈ ŃÎ ĦĪĪæë””Ę Êçŀħ¹ħĜ ğĥÔĪħęŇªĪ˯ Ī Êæ ¼õŎĤËĘĦļīĘ Ī »çĤħÏŀħĠÓŎõĤħÔ »ħĘłļĦĪËÈ »ĦĪħĥŎĔħÔ »ĪÊæĪĪļ ħĜħÕðħÎħĠ »ĪÊëðë«ŇĜĪ ê˹íņê˪ ¼ĤÊæêħð ¼ÔËĘħĜ ¼ĤËġŇð¼ĥÕñåęņļ »– ėŇõōËðËÈ ĢËñōæ óōËðËÈ »êħÎĦīņļħÎ Ī ģÕñåęņļ »çĤħÏŀħĠ ĪīÏÔë¹ ¼ÕðĦæ Ī ËĥŇĨ ğņļĪËĨ ¼ęŇðĪīĤħĠËĤ±łļ ŃÎ »êłì ÊçęŇÔËĘħĜ Óņë¹ħĤ ħĥņĪ»ĦĪħÈ ŃΐĦĪħĘÊëŇĠËĘ »ħĥņĪËĨ ħÎ Ģ˔”ĘĦĪÊæĪĪļ ¼ĥņīô ¼ĤÊæêħð ħ ōŃÎ ÊæħĤËÔËęĠħĜ ĢÊĪÊëðë«ŇĜ ĢÊĪçŇĜ ÊçÔËęĤËĠħĨħĜ Ī ģĥŎÏÎ ħĘĦĪÊæĪĪļ ĦĪħęōíĤħĜ īĘËÔ ĢħĘĦæ »êËĘŃĨħĜ ĦĪħĤħęÎËŎĥŀæ ėŀħä Ī ĢËðĪīĤħĠËĤ±łļ ŃÎ ĢĦçÎ »łêæ Ī ¼ōêËĘħôÊĪħ¯Ī ĦçĤħ¹ËªĪĽª ħÎħºņļ Ī ĢËĘħÔËðĦêËĘ ¼ĘħōħÕðÊļËÈħÎ ĢËĘĦĪÊæĪĪļ ĢĦæħĤ ìħàËĤ Ī îëªêħÎËĤ ¼ęŀħä ĞħÈ ŃÎ ĢËðĪīĤħĠËĤ±łļ ħĘ ÓŇÎĦæ ŃäËÈ »ħÈ ĢħÏÎ Êæë””Ô óōËðËÈ ¼¯ŃÎ ĢÊĪÊëðë«ŇĜ ħ ĤħęÎ ĢËĘÊëŇĠËĘ »ĪĪļ ħÕðħÎħĠ ’ĢëºÎ ĢËðĪīĤħĠËĤ±łļ »ÊëŇĠËĘ ĢËĘħŎŎÔħÏōËÔ ħĤÊĪħð˪ Ī ħÕðħÎħĠħÎ ĢËō ħōħĤËō˹ËÈËĤ ¼ęņêËĘ Ī ÊļŃäħĜ ĦêËęĠħÈ ËōËÈ ĢħōĸħĜ ħōĦīŇõĠħĜ¼ęņêËōĽÎ ®ŎĨ ĞËŎĥŀæ’ĦĪÊëĤħōħ¹ÊĽĤËŎŇª Ī êħ¹ħĠ ĢÊçĤħĠêËĘ ŃÎ ĦĪĦêÊīä ħÔŃÔËĨħĤ ĦĪħõōËðËÈ »Ë¹ìĦæ ģĤÊìËĤ óōËðËÈ »ÊëÎ ńçĤħĨ Ī ÓŇÎ ¼ÔËĘ ¼ęŇĤʱħŁô ËĩĤħÔ ĪħĜ ¼ÔħÏōËÔħΐĢħĘĦæ ĪËŎôħĤ ¼ęņêËĘ ĦçĤħ¯ĢËōĦêËÕĐĦļ ĞħÎ ėņĪÊæĪĪļ ¼ĤËĘħÔËð ĞħĘħō ÓņĪħōĦæ îĪīĤħĠËĤ±łļ ħĘ ÊæħÔËð ĪħÈŃÎ ÓņëºÎ ėņĪÊëðë«ŇĜ »ħĥņĪ ģōëÔêłì ĢËō ÓņëºÎħĥņĪ ħõŎÝĤêħð ¼ŇÜ ¼ôħĘ˹ìĦæĪħĠËĤ±łļ ¼đŎôêħÈ Ī ħĤÊĪçŇĜ ľħ¹ħĜ ëÔ ¼ĤËĘħŎōËðËō ˹ìĦæīĠÊæ Ī ïŎĜŃª ¼ĤÊĪËŎª ëÕĠħĘ óōËðËÈ ¼ĤËōÊëÎ ħÎ æêĪÊêħÎ ħ Î ģņ²ªĦçŀħĩęŇª ĢËðĪīĤħĠËĤ±łļ Ī ĦëÕðêīĔ óōËðËÈ ¼ĘêħÈ ģŎĤÊìĦæ ĢËĠĪīĠħĨ »ĦĪħÈêħÎħĜ ĢËŎÔĪħĘīñŀħĨ ÓŇÎĦæ ħōŃÎ ģºĤħõŇª ÊçĤËĘĦêËŎÕðħĨ ħĥņīôħĜ ĦīŇõĤËĠħĨħÎ òĪīÔĪħęŇĝĤËōì ¼ĤËęŀħä Ī ĢËðĪīĤħĠËĤ±łļ ľħ¹ħĜ êħĨ ħĘ ģÎĦæ ħōĦīŇôĪħÎ Ģ˔”ĘĦĪÊæĪĪļ ËĤĦæ ÓŇÎ êËŎÕðħĨ ÒÊçÎĪĪļ óŎÕôĪëð »ĪÊæĪĪļ ÒħĤËĤħÔ Ī ¼ÕñōêłëŎÔ ¼ęņêËĘ ¼ęŀħäÓŇ¯ħĤ ĢËÔëŎÎ ÒÊæĦæĪĪļ ¼¯ ģĤÊíÎ ĢËÔŃä êħĨêħ¹ħĠ ÓņĪĦæ»ÊīäħĜ óōìħàËĤ ĪîëªêħÎËĤĦĪħĥņêìłæĦæ ĖħŎŎÔŋĪËĨ ¼ĤʱīęÎ ¸ĤËĠ Ņð ò˪ êħ””Ġī””Ĉ ¼””Ü˔”à êĦī””Ĥħ””ÈĞĦæħ””Ĕī””Ġ êħĨ ħÝÎħŀħĨ ¼ñŎĜŃª »êħ””ÎĦī””ņļħ” Î ĪħÈ ¼””Ġêħ””Ô »ĦĪħ”””””ĤÊêìłæ »Ë””ÔĦêħ” ðħ” Ĝ ĖħŎōçĤĦīōħª Īī””ÎÊī””Ŏ””Ň””ª ĦĪħ””Ŏ””Ŏ””ÔŋĪ˔”Ĩ —š ĦçŎĜŃĠ ¼ĥōìæ Ī ħĥÕôīĘ ĞħÈ ĢÊīŇĤħĜ ħĜ ¼ĥōìæ »ÊĪæħĜ ħĘ ħōħĨ ÊæħĘħŎōëŇ«ĠħÈ »ħĘħĤĦĪËä ĢÊĪëŎð »ħŎàËĤ ėōíĤ ¼ęŇäËÎ ĪħÈ ¼ñŎĜŃª »ħęĥÎ ħĜ ¼ōËðËō »ÊĪÊæ ĪīÎæëĘ êËĠŃÔ ħōħŎàËĤ ¼ñŎĜŃª ħ””ĘĦĪÊæĪĪļ »ÊĪæ ¸ĤËĠ Ņð »êËÏÔħĠŃÔ Ê旕•––œ ħĜ ħÝÎħŀħĨ ¼””ĤĦĪ˔”ä Ī Ēæ˔”ð甔ōħ””ð»Īī””Õ””õ””Ŏ””ĤÊæ ħĘĦĪÊæĪĪļ ¼ĤʱīęÎ »ĦĪħĥōìłæ »ĪÊæĦêħð ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ »ÊĪæ Ī Ò˔”ĘĦæ디Ŏ””º””Õ””ðĦæ ĦĪħōħºņļ ĪħĜ ĪĪļħÔËäĦæ ¼ōêËŎĤÊì ėņçĤħĨ Ī ÊëęôËÈ ħĘħŎŎÔŋĪËĨ ¼ĤʱīęÎ ÓņëĤÊīÔĦæ ëŇĠ²ÔËĘ˜š »ħęōíĤ ò˪ ģņëęÎ ĢËõŎĥÕðĦæ Ê êËÏĤÊĪËÔĪĪæêħĨ ĞÊĪĦæêħλĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ĢËĠħÈħĘģŇĤĦæ ÊçĤËōħĘħĤÊĪËÔħÎĢÊæ Ē Ī ĦĪīÕôīĘ ĢËōħŎŎÔŋĪËĨ ĪħÈ ÊçĤËōħĘħĤÊĪËÔħÎ ĢËŎĤÊæ ħĘ »ĦĪħô ĪħÈ »Ë”””¹æÊæ »ĦĪħ””ĥ””Ŏ””ŀє”ꔔҔ”Ĝ »êĦĪæÊæ Ë”””Ĥ Óņë¹ĦæêĦĪ ĢËĘĦêËÏĤÊĪËÔ ħĜ ħÔÊĪ ħÝÎħŀħĨ ¼ĥÕôīĘ ħĘ ÒËĘĦæêËĠŃÔ ĢËŎĤËĤËŎ«ĤÊæ Ī ĦĪīÎħĠËĤêħÎ ħÎ ħŎŎÔŋĪËĨ ĪħÈ êħðħĜ ĢËŎÕäħÜ ħĘĦĪÊê±īĘ »ħŀËĠħĥÎ ĢËĘĦ±īęÎ ¼ĤÊíŇä Ī ĢÊĪħÈ ħĘ ĦĪĦæëĘ ĦĪħÈ ¼ÔĪĦļ ħĜ ÊçĤËŎĤÊīŇĤħĜ ħŎŎĤ ĖħōħõŇĘ ®ŎĨ ŃÎ »ìŃŀËÈ ĦĪīÕñōīĤËōħĤ ÊçõŎĤËĘĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ĦçĤħ¯êħĨ ĢħęÏÕðĪêæ ħÝÎħŀħĨ ¼ñŎĜŃª ĢĪĪæëĘ ¼ôŃåŀæ ħĤÊêËÏĤÊĪËÔ ĪħÈ »ĦĪħĥōìłæ ˹æÊæ»êËōĽÎŃÎ ĢËŎĤÊĪļĦĪ˯ħĜħºÝŇÎĞŋħÎ ĦĪĪæëĘħĤ ĢËōëÔ ¼°ŎĨ ÒħĜÊæħĈ Ī ËðËō Ī ħĜ ĢËĘĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ¼ĥÔËĩŎōËÔŃĘ ò˪ ĢÊêËÏĤÊĪËÔ ¼ĤËĤËŎ«ĤÊæ Ī ħÝÎħŀħĨ ¼ñŎĜŃª ħĤÊêËÏĤÊĪËÔ ĪħÈ ħŎŎÔŋĪËĨ ĪħÈ ¼ĥÕôīĘħÎ ¼ĤËġŇĝð ¼ĤËĘħĤÊĪËÔ »Ë”””¹æÊæ ¼””Õ””ðĦæÊļ ÒÊæĦæ êËōĽÎ óōĪÊëÎĪËĤ »Ë¹æÊæ Ī ģņëĘĦæ »Ë”””¹æÊæ є”Î ĦĪħ””Õ””ņìÊī””º””ÎĢ˔”ōħ” Ęħ” Ŏ””ðłæ ËÔ ¼ĤËġŇĝð ¼õōËðËÈ »ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ĢæëęŎō˹æÊæ ¼ĤËĘħ””””””””””ČËĤŃĔ ģŎōÊĪæ ¼ĤÊæÊíð »ËðËō ¼ŇªħÎ ĢËŎĤÊçġĘīà Ī ĢÊæĦêÊ甔”Ň”””ð ħ””Ĝ ¼””ġ””Ęī””àó””Ŏ”””””ĔÊ디Ŏ””Ĉ ÊçĤËĘĦêËÏĤÊĪËÔ êħðħÎ ÓņëĥŇªħðĦæ

æħġàħÈ ËĤÊì ĢËäħĠħà ğĜËð

ģġŇĨ ÛĤËĠËÈ ŃÔŃĐ ĢĪħµêĦæÓŇÎĦæ´ņ±łļ Ģ˵ħĤÊĪËÔ »êŃä

îħĘ Īī””ÎÊë””Ę ħ””Ęħ””ĤÊĪ˔”Ô »ħ” Ô˔”ĘĪħ””È ĖħŎōêËŎĤÊì ®ŎĨ ÓņëĤÊīÕÎ æëĘĦæħĤ »ļĦĪËÎ ħĜ ĦĪÊêçņĽĐ ĦĪËŎª ĪħÈ ¼ĤʱīęÎ »ĦêËÎêĦæ »ĸħÎĸ ¼Ęħōħºņļ êħð ¼ŀŃ¯ ¼Ęħōħ¯ĪËĤ ÓðĦæħÎ ħÝÎħŀħĨ ¼””Ôŋħ””Ĩ±łļ »êĪīôËÎ »êħÎĦīņļħÎ Ħ±łļ ĪħÈ êħĨ ĞŋħÎ ÓņëĥŇĩÎ ¼ĤʱīęÎ ħĘ ÊçŎĥŇŀħÎ ħÝÎħŀħĨ ¼ñŎĜŃª ÓðĦæ ħĤĦçĤËŎÎ Ī ĦĪħĤìłçÎ ħŎŎÔŋĪËĨ ĪħÈ ËðËō ¼ÔħĜÊæħĈ ĪīÏōļħªħĥŇÔ ÊæêħðħÎ »êłì ħĥŇŀħÎ ĪħÈ ¼ĤÊçĠËÝĤħÈ»±łļħĜ¸ĤËĠŅð ò˪ ÓðĪêæ ¼””Ĥæ디ꔔҔ”«””Õ””ðĦæ ò˔””ªĪħ” Ęħ” ĥ””Õ””ôī””Ę ÊëĤÊīÔ ÊæħōħŎðłæ ĞħĜ ĢËĘĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ĞĦæêħÎħĜ Ī ģņëęÎ ĢËõŎĥÕðĦæ ĢÊêËÏĤÊĪËÔ êËÜÊĪæ ģŇĥÎÊçĤËōħĘħĤÊĪËÔħÎĢÊæ ÊæêĦĪæÊæ ¼ÔĪĦļ ¼ĠÊĪĦæêħÎ Ī ˹æÊæ ŃÎ ¼ōËÔŃĘ »êËōĽÎ ģņëŁŇĩÏŇÜħÎ ĢËĘĦĪħĥŎŀŃęŇĜ —••œ »±łļ ¼ĤËōħÎ ¼ÔĪħà ÒËĘ ¼””Ôħ””ōÊêħ””ÎĦī””ņļħ””Î »ħ”””Ô˔””ĘĪħ”””ȐĪī””””Î ģÕôīĘ ¼ęŇÔħŀËà ħĜ ħÝÎħŀħĨ ¼ñŎĜŃª ėņĪËŎª ¼””Ġêħ””Ô ħ”Ę ĦĪħ””Õ””ņ디ĘĦæêÊæ˔”¹Ë””È Ī ħŁņĪËŎÎ »çĤī¹ ĢÊīŇĤħĜ »ĪÊê±ī””Ęħ””Î ĦĪÊêçņĽĐ ĦļīĘħªħÔ ¼ņæ »ħ””Ĥìłêæ Ħæë¹ ¼ĥņīô ħ””Ô˔”¹Ħæ Ņ””Üħ””Ï””Õ””ðĦæ Ŏ””Ĝє”ª ĢħĘĦæ ĦĪħĥŎŀŃęŇĜħÎ ÓðĦæ Ī ħĘĦĪÊæĪĪļ ŃĔħ¯ħÎ ėņĪËŎª ħĤÊçĤļæ ¼ĘħōĦīŇôħÎ ħĘ Ī ĦĪÊëŁŇĩŇÜħÎ »êÊçĥōëÎħÎ Ī ĦĪÊêçŎŇĜ ¼ęõōíª Ī ïŎĜŃª ¼ĤËĘĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ò˪ ÒËĈħð êÊī¯ »ÊĪæ ÓņĪħĘĦæêĦæ ¼ōêĦĪæÊæ ĦĪÊæ ÓðĦæħĜ¼ĤËŎ¹ ħĘĦĪËŎª ĪĦ îòĖ »Ī˔”Ĥ ħŎŎÔŋĪËĨ ĪħÈ ĪħÈ Ī ħÝÎħŀħĨ ħÔĦĪÊëĥŇĨ ĦĪħŎŎĤËġŇĝð ħĜ òĦĪħÈ ĦĪÊêçĠËÝĤħÈ êħÏĠÊêħÎ »ħĤÊĪËÔ ĢËĘĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ¼ĠÊĪĦæêħÎ ¼ºĤËĠ ŅðħÎ ĦĪÊëĥŇĩÕðĦæħÎ ĪÊæĦêħ””””ð ėŇŀħĠŃĘ ÊçĤËĘħŎōêËŎĤÊì ¼ĤËĥŇĩÕðĦæħÎ ħĜ ïŎĜŃª ĢËĘĦĪÊæĦêħð Ī »êËŎĤÊì ĢĪīÎħĤ ÊīŎĩŇÎ æëęŇ«ŎÕðĦæ ėņêËÏÔħĠŃÔ ¼ĤæëĘëŎºÕðĦæħÎ »ëŇ«ĠħÈ —š »ĪÊêìæ ¼ĘħōĦçŎĜŃĠ ħ””Ę ¼ĤÊĪËÔ »ħĤÊêËÏĤÊĪËÔ ĪħĜ ĪīÏōĽĘ ¼ĘħŎŎÔŋĪËĨ ÊæĦĪħÎ ËĤ ¼ĤÊæ ĪīÎÊçĠËÝĤħÈ ĢËōħĘħĥÕôīĘ ĦīōĽĘ ĦêËÏĤÊĪËÔ ĪĪæ ĪħĜ »ħĘĦçŎĜŃĠ ħĘ

ģ”””ņļħ””¹Ħæ ÊæÊ픔Ĥє”ĝ”””đ”Ĥħ”È »ÊĪæħ””Î ğ””Ŏ”Ô ˔”Õ”Đħ””à ĦĪÊëĘħĤ êËĠŃÔ ÊçĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ÓņëĘĦæ ŃÎ ¼ĥŎĥęõª ĦëŇĜ 

ħĤĪīġĤ ĪħÈ ÊæĪĪæ디”ÎÊļ ¼ĤŋËð ħ Ĝ ĢÊëŎ¹ĦæêĦĪ ĢËĘĦêĦĪħĜħª ħĜ ħ Ę »ħĤËĥņīä Ī ëñŎĠ ¼ ÔŋĪ ħĤÊêæëŇĤĦæ ģŎĥęõª ŃÎ ¼ĥÔĪħĘêĦæ ŃÎ ÓñōĪĦæ »êłì ¼ęŇÔËĘ ĪĪæ Īħ””È ËÕñŇÈ Ğŋħ””Î »ħĘħĠËÝĤħÈ »êħĤëŇÕҧ ¼ĤËĘħŎŎÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ĦëŇĠËÈ ģŎÕōëÎ ħĘ ħ ōħĨ ÊçĤËÕðæêīĘ ¼ ġņêħĨ ħĜ Ī uSFUv Ī uHOLVDv ÊíōĹŎÈ ħĜ ÓņëĘĦçŇª ĢËŎĥņīä ¼ĥŎĥęõª ħŎŎôŃäħĤĪħÈ ¼ĤĪīÎħĨ¼ĤËĘħĤËõŎĤ ĦĪħĘħōħÎ ¼ōīŇĘ »ĦçĥŀËÎ –š–• ħōĦĪħÈ ĪħÈ ħŀËð Ņð ĞħÈ ĦĪÊçÕðĦæħĜ ĢËŎĤËŎ¹ ¼ōËŎĥŀæ ŃÎ ĞŋħÎ ĦĪÊæħ””ĥ””ōĪĪļ ħÔħŀËà ÓņëŎ¹ĦæêĦĪ ħĤËōīŇĘ ĦçĥŀËÎ ĪħĜ ģņīä

¼ōËÔŃĘ ħĜ ĢËÕðæêīĘ ħĜ êËÝĠħĘħō ¼ĤËęªħĘêħð »çĤī¹ ħĜ Ê旕•š ¼ŀËð ħĜħºÝŇÎ ÒĪħĘêĦæħŎĤÊļ »ÊìħĔħÎêħð ħĜëÔËōì ėŇðħĘçĤħ¯¼ĤÊçÕðĦæħĜĢËŎ¹ ĢËōħÎêłì ħĘ ĢÊëÎĪËĤħĜ êĦĪħĜħª êÊìħĨ—š• ¼ęŇĤËōì ĦĪħôħōŃĨĪħÎ ĢĪī””Î ėõōëĠ »êĦĪħ””Ĝħ”ª ¼Ĥ˔”””””””ĠËð ħĜ Ī˔”¯êħ”Î ÒĪħĘ ħĘħġņêħĨ ¼ĤËĘħÔĦêÊìĦĪ ¼ĤËĘħĤĪÊçŇĜ ¼ŇªħÎ ¼ĤËĘħŀËð ħĜ ¼ÕðĪêçĤħÔ Ī ľËĘīÕõĘ ¼ęŇÔħŀËà®ŎĨòËÕñŇÈËÔ Ī—••œĪ—••› ħĜ ħŎôŃäħ”””””””Ĥ ĪħÈ »ĦĪħĥÔĪħĘêĦæ

ÒħÏōËÔħÎ êĦĪħĜħª»ĦêËĠ± ¼ĤæëĘæËōì ŃÎ ģōħęÎ òħÎÊæ ÊçĤËĘĦçĤī¹ êħðħÎ ėõōëĠ ħ Ę ĦĪħĥōħęÎ òħĤËðħĘ ĪħÈ »ĪīÎĦêħĔ Ī uÊ旕•š ¼ŀËð ħ Ĝ ĦĪīÔĪħęŇĜ ĢËŎĤËōì »ħĤĪīġĤ ÒÊæĦçŀĪħĨ ħĘħŎōīŇªĪĪļ ħĘ ÓņëºÎêĦĪ òħĤÊçĥŀËÎ ĪħÈ ¼ĥņīä ĪĦļ Ī ­ŃĘ »ħĤÊçĥŀËÎ ĪħÈ ĢËō ģŎōīŇĘ ĦĪħĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ħĥņæ Ī Ģħ””ĘĦæ ĪħÈ Ī Ğħ¯ńī¹ ħĜ ģņļħ¹ĦæÊçĤËŎĥņīôħÎ ĢËō ĦĪħĤŃäĦçŇĜ » ĪËÈ » êłìħÎ »ħĤËĥņīô ĦĪÊçÕðĦæħĜ ĢËŎĤËŎ¹ »ħĤÊĪħÈ ŃÎ êĦĪħĜħª »ÊíĤŃĝđĤħÈ ¼ôŃäħĤ

ĢËĘĦêĦĪħĜħª ħĜ ģņīä »ħĤĪīġĤ —• w ¼ĤËĘħºŎĔËÔ ħĥņëÎĦæ Ó””ņ디Ŏ””¹ĦæêĦĪ ģŎĥęõª ŃÎ ľËĘīÕõĘ ¼ÔĦêÊìĦĪ ĢËĠħÔħĐêĦæ ĞħÈv ¼õŎÔĪ ÒħĉĐĦļæ ģŎÔīęÎĢŋËĠ¼ęõōëĠ»ĦĪħÈŃÎĦĪħÔŃÕðŃĔ ħęōêīä Ī ĿðËĘīŎĤ ¼ĤËĘħŎŎôŃäħĤħÎ ±æ ÊçŇÔ »êłì¼ĘħōĦê˪ ĪĪæëÎÊļ¼ĤŋËð ħĘ ËÔÊæ »ĦĪħÈ »ÊļĦêħ””ð Īī¯Ħæ êĦæħĨħÎ ĦçĤī¹ħÎ ÒĦêËÎħð ĦĪħĥōħĘĦæŃĘ êËĠËÈ Ī ¼ġņêħĨ ħĜêĦĪħĜħª»ĦêËĠ± ĪĢËĘħĤÊæĦĪËÈ ÊæĪīÔËĨÊæ ¼ ŀËð ħĜ īĘĦĪËÔ ÊçĤËÕðæêīĘ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ħĥōĦçÎ Ħ±łëª ģŎĤÊīÕÎ

ÓŇÎħĨ »ìÊĪËŎÜ ĢËġŀËñĠħÈ ¼ÔħġŀħĨ ËĩĤħÔħ””Ę ÊæĪĪæ디””ÎÊļ ¼””Ĥŋ˔”ðľħ”¹ħ”Ĝ ĦĪĦæëĘĦæĪŌÎ ĢËġōêËŎôŃĨ Ī ¼ōËġĥņļ ÒħÏōËÔħÎ ĢËĘħŎŎôŃäħĤħÎ ÒĦêËÎħð uêĦĪħĜħª »ÊíĤŃĝđĤħÈ ¼ĥŎĥęõª ¼””ōī””Ň””ªĪĪļ ľËñĠħÈ Ó””ņ디ĘĦæ ĢŋĦ±Ë””””È ¼ĥņī””””””””””ä ħ””º””Ł””Ň””Ę Ī Ģŋ˔””””Ġ »êĦĪħ””””Ĝħ””””ªħ””””Ĝ »ĦĪħĤæëĘêËŎôŃĨ ľħ¹ħĜ ĢËĘħŎōêĦĪħĜħª êĦĪħĜħª ¼ĤËĘħŎ”””””””ôŃäħĤ ħĜ ĢËŎÔŋĪËĨ ĢËŎĤæëĘêħðĦê˯ Ī ģÕðÊê˪Ńä Ī –• ė””ņ甔Ĥī””¹ êħ”””Ĩħ”””Ĝħ””””””Ĥʱłļ

ģęŇĥņīô ĪīĠħĨ ħĜ ĢËĘħġŎÔ

»ëºŇÜ ģ””ōæħ””àŋħ””ð »ê˔”””Èæ ¼ĤËġŇĝð »êħĤëŇÕҧ »êħ””ÎĦī””ņļħ””Î ¼”””ÔĦêÊìĦĪ »ħÔħġŀħĨ Īħ””È є”Îv ¼””ÔĪ ¼Ňª ğ””ņêħ””Ĩ ¼ÔħĠīęà ¼ŀËĘīÕõĘ ¼ĤËġŇĝð »êħĤëŇÕҧ ħ Ĝ ħġŇÈ ÓŇÕðĦçŀħĨ ģņçęŇª ħĘ ĦĪĪæ디ĘĦæ˔”Ġ˔”È ĢËġġŎÔ š ¼ĤæëęōëņæĪ˯ Ī êËŎÕôêħªêħð ¼ġŎÔħĜ ĦçĥŀËÎ »ÊíĤŃĝđĤħÈ »ĦĪħĤĪīÎê˺ĤĦêħÎ ŃÎ ğŎԝ ħĜ ÓņçęŇª Ī ÊçĘħō˹íņê˪ êħĨħĜ —• –• ħĤʱłļ Ī ÊçĤËĘĦçĤī¹ êħðħÎ ĢÊļħ¹ ¼ōħºŎĔËÔ ¼ ġŎÔ ĦĪħĤħĘĦæ êħðħÎ çĤī¹ ÊçōêħĤëŇÕҧ ¼ĤËĘħŎŎÔħōÊêħÎĦīņļħÎ ĪËĤħĜ »ħĤËĥņīä ħĤĪīġĤ ĪħÈ ¼ĥŎĥęõª ŃÎ ģÎĦæ ¼ġŎÔ ľħ¹ħĜ ģņëŎ¹ĦæêĦĪ ĢËĘĦêĦĪħĜħª ħĜ »ÊļĦêħð ħĘ ĢËĘĦêĦĪħĜħª »ħ¹êËÕôīĘ ħºŁŇĘ ħĜ ģōĽÎêħð ¼ĤæëęŎÕôêħªêħð ¼ĥņīä »ħĤĪīġĤ ħĤʱłļ ÊçĤËĘħŎōêĦĪħĜħª ŃÎ ĢëŇĥōĦæ Ī Ģ디¹ĦæêĦĪ ĢËĘĦêĦĪħĜħª ħŀËä ħĜ òħĥŎÕĤĦêħĘ ¼ġŎÔ ĢËĘħºŎĔËÔ »êËĘ Ī ģņëĘĦæ ëŎºŇÜ ÊçĤËĘħŎōêĪīĥð »ĦĪĦĪËĤ ħĤËĥŇĨħÎ ħĤÊæħĤ ħºņļ ĢËŎĘĦêħð ĢËÕðæêīĘ ¼ ġņêħĨ ĪËĤ ŃÎ ĊËð ¼ęõōëĠ »ĦĪħĥÕðÊī¹ ħĜ ģÔë¹êħÎ ¼ÕðħÎħĠħÎ »ÊíĤŃĝđĤħÈ ¼ôŃäħ”””””””””””Ĥ ¼ðłëō˧ uĦĪħĤËōħºņļ ħĜ ĦçĥŀËÎ

ëĘħÎīÎħÈ ïōêçŎÈ ¼ĤËġŇĝð

»êŃÜ ĪĪæ ĦçĥŀËÎ »ÊíĤŃĝđĤħÈ ¼ôŃäħĤ ÓņëÔĪĦçŎŇª ĢËŎęņêŃÜ ħōħĨ ¼ĘĦêħð Ī ħ”””ĘĪī”””ð ¼””ę””ņêє”Ü  +1

ľħ¹ħĜ Ğŋħ””Î ¬łëĠŃÎ ĦĪħÕņêíņī¹ËĤ ¼Î »Ë””È Ī ĿðËĘīŎĤ ¼ĤËĘħŎŎôŃäħĤ êłì »êĪīÎËÈ ¼ĤËōì Ī ÓŇÎĦæ ľħęŇÔ êĦĪħĜħª ¼ĤËĠËð ħĜ ÒÊæĦæ ÓņëÔĪĦçŎŇª »ħęōæ »ħ””ĘĦêє”Ü ĦĪħÕņêíņī¹ĦæĦĪĦêĦĪħĜħªħĜħĘ +1

ĦêÊçŎðëÔħĠ êłì ĢËōĦêŃÝĠħÈ ¬łëĠ ŃÎ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ¼ŀËĘīÕõĘ ¼””ÔĦêÊìĦĪ ¼ęŇÔħġŀħĨ ĦĪħºĤËĠ ĞħÈ »ËÔĦêħðħĜ ¼ĥŎĤÊìŃÎ ĦĪÊçĠËÝĤħÈ ¼ĥņīä¼ĥŎĥęõª Ī ĦçĥŀËÎ »ÊíĤŃĝđĤħÈ ¼ðłëō˧ ¼ĤĪīÎħĨ Ī ĢËÕðæêīĘħĜ êĦĪħĜħª ¼ĤæëĘëŇĠ±êħð ÒĦêËÎħð ÒħÏōËÔ »Ë””ÔÊæ ¼ĤæëĘĦæËĠËÈ êĦĪħ””Ĝħ””ª ¼””ĤĪī””¯Ī˔”Ĥħ””Ĝ ¼ĤËĘħĤËōìħÎ »ĦĪħĤæëĘĪīÎĦêħĔ Ī ĦĪÊíĤŃĝđĤħÈ »ŃĨħÎ »ĦĪËĠ òħĘħÔħġŀħĨ ĢÊĪīÔĪħęŇĝĤËōì ÓŇĤħōËäĦæ ¸ĤËĠ Ņð ģŎĥęõªŃÎ ĦĪÊëĥŇĩęŇª ğŎÔËÕĐħà

ĢËĤæħĈ¼ĜĪ± ŃÔŃĐ

ĦçĥŀËÎ »ÊíĤŃĝđĤħÈ ¼ôŃäħĤħĜ ģÔë¹êħÎ ŃÎ ĦĪËĤÊæ»ĽªĪĽ¯»ħĠËĤêħÎ ğņêħĨ¼ÔħĠī¶à

ßŀËð ħĠħà ÒħōÊçŎĨ ÒħĉĐĦļæ Ī ľĦ±Ë””È ¼ĤËĠËð ¼Õõ¹ »êħÎĦīņļħÎ ¼ÔĪ ľËĘīÕõĘ ¼ÔĦêÊìĦĪ ħĜ êĦĪħĜħª ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ¼ŀËĘīÕõĘ ¼ÔĦêÊìĦĪv ĦĪħŀËñĠħÈ »–– ¼ºĤËĠ »ËÔĦêħðħĜ ĢËĠĦĪħĤĪīÎŃĘ Ī ÒÊæĦçĠËÝĤħÈ ĦêËęĠħÈ ħĜ ĦĪĪæë””Ę ÒĦêÊìĦĪ ¼ġŎÔ œ• ľħ¹ħĜ ĖŃĨæ Ī ¼ĤËġŇĝð Ī ëŇĜĪħĨ »Ë¹íņê˪ Ėłļħ””¹ ¼ġŎÔ — ľħ¹ħĜ ĢËŎĠêħ¹ Ī »ħĤ²ŎĜ ¼ōħºŎĔËÔ ¼ġŎÔ ģōçĤħ¯ Ī Ī ħ””Ôħ””ġ””ŀħ””Ĩ Īħ”””È »ê˔”Ŏ””Õ””ôêħ” ªêħ” ð ÊêħÎĦīņļħÎ ħĜ ¼ŀĦ±ËÈ ¼ĤËĠËð ¼ĤËĘħġŎÔ ¼ĤËĘħºŁŇĘ¼Õôêħªêħð ħʐĢËĘħŎŎÔħō ĢËġęņêËĥŎġŎð ËĨĦĪêħĨ ĢħĘĦæ êĦĪħĜħª ¼ĤËĘĦìÊīŇôħÎ ÒĦê˔”Îħ””ð ĦĪÊæì˔”””ð ¼ĥÔë¹êĦĪ Ī ħĘħŎōīŇªĪĪļ ¼ĤÊçĠËÝĤħÈ ĢËŎĤËÔīĘ Ī ĢËĘĦêĦĪħĜħª ¼”””””””””””ĥņīä u¼ôŃäħĤ ħÎ ±æ ľËĘīÕõĘ ¼ÔĦêÊìĦĪ »ħðëªêħÎ ĪħÈ Ī ĢĹª ÓŇÎĦæv æëęôĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈ


—••––—™ħġĠħôĪĪ杛— ĦêËĠ±

ŃÎ ħĝōìħĐ ¼Îíà »ħĝÔīĘ ¼Ęłêħð

ħŎŎĤ ÊçĔÊëŎĈ ¼ĤËĘħŎŎðËŎð ħĤħōĸ ĢÊīŇĤħĜ ħĤËġÕĠ ¼””ĥ””ÔĪħ”Ęêħ”ð ¼””ð˔”Ŏ””ð¼””ĤÊ디ņæĪ˔”¯ ¼ĤæêʲÏŀħĨ Ī ËęōëĠħÈ ¼ĤËĘħÔÊëĘīġōæ ®ŎĨ ˔”ę””ō디Ġħ””È ¼””Ęłêħ””ðħ””Î˔”Ġ˔”Îє”È ¼ÔŋħĨ±łļ ħĜ ŃÔĪħÈ ¼ĘħŎōêËęĤÊļŃ¹ ÊçĔÊëŎĈ ħĜ ÒħÏōËÔħÎ ÒËĘËĤ ÊçÕðÊļĦĪËĤ ËĠËÎŃÈ ĖÊê˔”Î ħōÊīŎŇª »êħġô Ğŋħ””Î ĦĪħĤÊëŇÈ »ĦêħÝĤħª ħĜ ħŀħĠËĠ ÓņĪħōĦæ ÒħÏōËÔħÎ Ī ÒËęÎ ÊçĔÊëŎĈ ¼ôĪĦļ ľħ¹ħĜ ĢÊëŇÈ »ħĘħŎŎĠŃÔħÈ ĦêīĘ »ħĜħðħĠ ŃÎ ħŀħĠËĠ ħōĦīŇô ĪħÎ êħ¹ħÈv ¼ÔĪ ħōŃÎ Ī ÓņļŃºÎ ¼ĤËĘĦêËĘ »ìÊīŇô Ī ÒËęÎ ĞŋħÎ òīÎ ¼ÔħðËŎð ħĜ ÓŇÎ ìÊĪËŎÜ īĘĦĪ Ī Ģ²ŎÔÊëÕð Ī ÛĤËĠËÈ ĢËĠħĨ êħĨ ĒÊëŎĈ ¼””ôĪĦļ Ī ĦĪħÕŇĥŇĠĦæ »Ń””ä ĦĪħŎŎġņêħĨ ¼ôĪĦļ ħÎ ĦĪħÔĦĪÊëÕðħÎ ģŎÕðħĜħĐ ËÔ ĦĪħĤÊëŇÈ Ī Ëōêīð ħĜ ¼ĤËĘħÔĪħ¯ ħĜ ĦĪī””Î ėŇĘħō òħĠħÈ ĢÊê˔””Ü »Ë””ę””ō디Ġħ” È ¼””Ôħ””ō˔”Ęłêħ””ð »ħŎðłæ ŅĤÊīÔËĤ ħĘ ĒÊëŎĈ ¼ĔħĨêĦæ ¼ĤËÔŋĪ ¼Ĩ ħĜ ĦĪħÔ˔””””””ęÎËŎÜ ĒÊëŎĈ uÓðÊļĦĪËĤ ¼ÔŋħĨ±łļ ¼ĥŎÏôĦļ

»ËÕñŇÈ ¼””äłæĪê˔”Îħ””Ĝ »êħ” ġ””ô ÊæħČËĤŃĔ ĞħĜħōÊīŎŇª ĪħĥŎÏôĦļ ĒÊëŎĈ ĢÊīŇĤħĜ ¼ÔħōËÕðłæ Ī ¼ĠÊêËÈ Ī ¼ÕôËÈ »æħÔħōËĤ ĒÊëŎĈ ¼Ĝħ¹ ¼ĤËĘħÔËĩęŇª ¼ĤËęŇĤĹġĝĠ ¼””Õ””ôĪ디ðv ¼”””ÔĪ Ī ÊæËÕñŇÈ ħĜ ĢËĘħŎŎðËŎð ħĤħōĸ ĢÊīŇĤ êłì ¼ÔħōËÕðłæĪ ¼ĠÊêËÈħĘ ħęņêŃÜħÎ uÒħōËĤ»æħÎ ¼ōĪĪìħÎĪ ĦêĪĪæ

ĢħĘĦæ Ӕ”ðĪêæ »ìŃŀËÈ ĢħęÎ ÒŋĪ ħĜ ħ Î ĢËōŃä ħęōæ »ĦīŇôħÎ ĢËŎęņçĤħĨ Ī ¼ĔÊëŎĈ ¼ōĦĪħÔħĤ ¼ÔħðËŎð »ËĠħĥÎ ¼ºĤħĨêħĐ »Ħëņī¹ħÎ ħÔÊĪħĘ ģ””ĤÊìĦæ ĢħĘĦæ ÒŋĪ ħĜ »ë¹êħÎ ħĘ ÓŇÎ ĢÊĪħÈ ĢËĘĦĪħÔħĤĦëĐ »íŇĨ ¼ĤĪīÎ »ĪīĤËŎÎħÎ ħōÊīŎŇª »êħġô uÊçĔÊëŎĈ ¼ĘËä ĪËĤħĜ Ī ¼ōĦêħÎ ĪĦêħñŇÎ ĪħÈ ¼ĤæëĘêħðĦê˯ Ī ÓņĪĦæ »²ņêæĪêĪĪæ ¼ęņêËĘ ħĤËŎōìŃŀËÈ ¼ÔħŎĤħÎ ¼ÕñōīŇª ĢËŎõŎĤæëĘêħðĦê˯ ĢħōĸħĜ ħōħĨ ¼ęŎÕĘÊëª »êËĘ Ī »æçÜ ¼Õõ¹ħÎ ĦĪħĔÊëŎĈ ¼ĤËĘħŎŎðËŎð ĦíŇĨ ĢÊīŇĤħĜ ħĤËġÕĠ »æ디ª ģĤÊīÕÎ īĘĦĪËÔ ĢħęÎ ÓðĪêæ ĢËĘħŎŎĔÊëŎĈ ħĤħōĸĪ íŇĨ ħÕņëĥŇĩÎ ĞÊê˔”È ¼ðËŎð ¼ęŇôĪĦļ Ī êłì ÊçŎĤËĘħñĔħĜ »êħ””ġ””ô ĦĪÊê˔”””È îħĘ ¼ōħĤËġÕġŇÎ ¼ĤĪīÎħĤ ħĜ ¼ðËÎ ĞŋħÎ æ디ĘĦæ ĢËĘħĤËŎŎðËŎð ħĤħōĸ Ī ĢËĘħĤħōĸ Ī îħĘ »Ī˔”Ĥ ĪīÎħĤĦæËĠËÈ ¼ÜêħĠīĜħĨv ¼””ÔĪ Ğŋħ””Î ÓŇĥŇĩÎ Ī ħĤËġÕĠ ħĘ ĦĪĪæëęōÊĪ ĒÊëŎĈ »ËÕñŇÈ íŇĨ ħęĤī¯ ÓŇĥŇĠħĤÊçĤËŎĤÊīŇĤ ħĜ ļĦĪËÎ ËÕñŇÈËÔ ĒÊëŎĈ ¼ĤËĘħŎŎðËŎð ħĤħōĸ Ī »êËÝĘħō ¼ęŇĥÔĪħęęņļ ħÎ ĢĪīÕõōħ¹ħĤ ĪħÈ ¼ôħÎĪËĨ »ŃĝÎËÔ ¼ĤæëęÕðĪêæ ŃÎ ĒÊëŎĈ ¼ęŀħä ¼ĤÊīÜ »ħĥņĪ ħĘ »ħĔÊëŎĈ ĢËĘħŎŎĔÊëŎĈ ÓŇÎ ėņêŃÜħÎ ĪĪļħÔËåÎ uĦĪħĥĥŎÏÎ ÊçŇÔ ¼ĤËōŃä ËĠËÎŃÈ ĪËęōëĠħÈ

ħĜ ė””ņ甔Ĥħ””Ĩ ¼””ĤĪī””¯Ń””Î ¼ŇªħÎ

ÓŇÎ ĢËĘħ«ŎñĤĦëª óŇª ħĜ ¼ºĤħðĪËĨ ¼ĔħĨêĦæ ħÎ ¼ōÊĪĦļËĤ ħĘ »ĦĪħÈ ŅÎħÎ »êħġô uÓņëęÎ ėŇªĪë¹ Ī Ģħōĸ ®ŎĨ ħÕñōīŇª ħĘ ĦĪħ””Ô˔”ĘĦæĦĪħ””Ĝ çŎęÈħÔ êħ””ðħ””Ĝ ĒÊ디Ŏ””Ĉ»ĦĪħ”””Ôħ”””Ĥ»Ë””ªī””ð ħĜ ģÔë¹íņļ Ī ¼ĤËġÕõŎĤ ¼ĤËĘËĠħĥÎ ¼ĐËĠ ¼ĤËĘħ«ŎñĤĦëª ¼ĥÕðÊê˪ Ī »ëÕĘħō ŃÎ Ħê˯ ˺ņļ ÓņëęΠӔ”ðĪêæ ¬łëĠ ĦĪħÕņêìłçÎ ĢËĘĦêÊçĘħ¯ ħªĪë¹ »ħõŇĘ īĘĦĪËÔ ĦĪħ” Ք”ņêìłç””Î ėŇĠíŎĤËęŎĠ Ī ÓņëęÎ êħðĦê˯ ĢËĘËŎõŎĝŎĠ ÓŇŀĦæ Ģæ디Ęêħ””ðĦê˔”¯ ŃÎ Īħ” È ¼ĠĹñŎÈ »ħĝōìħĐ ¼Îíà īĘĦĪ ħġŇÈv ¼ĔÊëŎĈ »íŇĨħÎ ¼Ęħō˪īð ħĜ ¼ĤÊīŎÕõª Ī »êÊçĘħ¯ ¼ªĪë¹ ÓŇÎĦæ Ī ģōħĘĦæ ĢËġŇª ÓŇĥŇĠħĤ ÊçĔÊëŎĈ ĪËĤħĜ ËŎõŎĝŎĠ íŇĨ »æīä ħÕŇÏÎ ĒÊëŎĈ »Ëªīð ħôŃä ģņīô ĪīĠħĨ ÓŇĤÊīÕÎ ħĘ Òŋħ””ðĦæ Ī ħĜ êħĨ ÓņíņêË«Î ĒÊëŎĈ ¼ĤËĘËŎÜ Ī uêĪīôËÎ īĘĦĪËÔ ĦĪħĤËÕðæêīĘ ħĤËġÕĠ ¼ĤĪīÎħĤ

ŃðËÈ ŃÔŃĐ

»êħġõĜħÈ Ģħðħà

êħÎħĜ ĦĪħäÊæħÎ ĞŋħÎ ÓņëĘĦæ êħðĦê˯ ħĜ ėņçĤħĨ ĪËĤħĜ »ļĦĪËÎ Ī ħĤËġÕĠ ¼ĤĪīÎħĤ Ī ħõŇĘ ĪħÈ ÊçĔÊëŎĈ ¼ĤËĘħŎŎðËŎð ĦíŇĨ ¼ÔĪ ĪħÈ uĦĪħĥņëĘĦæ ëÕŀīĔ ħ ĤËŎōìŃŀËÈ »íŇĨ ħĘ »ĦĪīĤËŎÎĪħÈëņ± ħĜ ĢËŎęņçĤħĨv »ë¹êħÎ ÓŇÎĦæ Ī ħōÊçÔŋĪ ħĜ êħĘëŎ¹Êæ

ĒÊëŎĈ ¼ðËŎð ¼””ôĪĦļ ħęĤī¯ Ëªīð ¼ĠÊêËÈ Ī ¼ÕôËÈĪ ħŎŎĤĪÊĪħÔ òËÕñŇÈËÔ »êħġô ħōŃÎ uħŎŎĤ ëŎºĠËĔħð ÊçŎŇÔ ¼ōËðËō ¼ęŇÔŋĪ ħÕŇÏÎ ĒÊëŎĈ ĦêÊĪĦçŇĠīÈ »íŇĨħÎ ħμņļħĜv ¼ÔĪ Ī¼ōêĪīÕðĦæ Ī ŃäĪËĤ ¼ĤËĘħõŇĘ ĦĪËðËō Ī êĪīÕðĦæ

ħĝōìħĐ ¼Îíà »ħĝÔīĘ ¼””Ęłêħ”ð ¼ĐËĠ ÓŇĤÊīÕΠ˪īð ħ””ōÊæĦĪħ””È ľħ¹ħĜ ħĜ ħġŇÈv ÓŇŀĦæ Ī ÓņíņêË«Î ¬łë””Ġ »ËŎõŎĝŎĠ Ī ¨Ī디¹ ¼ĤæëęÕðĪêæ »±æ ¼Îíà ī””ĘĦĪ ÊçĔÊëŎĈ ĪËĤħĜ ģōêÊçĘħ¯ ħªĪë¹ Īħ””È ÓŇÎĦæ ħōÊīĤËġŇª ħĝōìħĐ ĢÊçĔÊëŎĈ »Ëªīð »ĦĪĦêĦæħĜ »ħĤÊêÊçĘħ¯ ĪËĤ ħĥņëåÎ Ī ģĥŇĠħĤ ĖħōĦīŇô ®ŎĨħÎ ĪËĤħĜ ĖĦĪħĤ ĦĪħĤËĘħŎŎĤĦæħĠ ˹ìĦæīĠÊæ

¼ĥōëđĈ ĢÊìŃĨ ŃðËÈ

»ħĝÔīĘ ¼Ęłêħð »êħġõĜħÈ Ģħðħà ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħĜ ħŎŎĠĹñŎÈ »ħĝōìħĐ ¼Îíà ÊæĦĪħ””Î »ËġŇĨ Ī ĒÊ디Ŏ””Ĉ ¼ĤÊêħĥņīĤ êħðħĜ ¼ĔÊëŎĈ »ĦĪħÔħĤ »Ëªīð ÓŇÎĦæ ħĜ ģÔë¹íņļ Ī ¼ĤËġÕõŎĤ ¼ĤËĘËĠħĥÎ ¼ĤËĘħ«ŎñĤĦëª ¼ĥÕðÊê˪ Ī »ëÕĘħō ĦĪħÕņêìħġÎÊæ ¬łëĠ ¼ĐËĠ »ħĠËĤ±łļ ¼ęņêÊçōæ ħĜ »êħġô ħ””ªĪ디¹ »ħ””õ””Ň””Ęv Ӕ”Ň””ŀĦæÊæє”ð˔”È Ī ħōħĨ ĒÊëŎĈ ħĜ ĢËĘĦêÊ甔””””Ęħ¯ uħĤæëĘêħðĦê˯ħÎ ¼ÕñōīŇª »ħĝōìħĐ ¼Îíà »ħĝÔīĘ ¼Ęłêħð ħªĪë¹êħðħĜ ħñĔ ÊæĦêÊçōæ ĞħĜ¼ĠĹñŎÈ ¼ĤËĘħĤĪī¯ŃÎ Ī ĒÊëŎĈ ĪËĤħĜ ĢËĘĦêÊçĘħ¯ ¼ĤËĘħŎōêËęĤÊļŃ¹ ļħĠħĜ ħĝōìħ””Đ ¼Îíà ÒËĘĦæ ÊæħŎŎōÊĪæ ĞħÈ ĢËĘĦêÊçĘħ¯ ħªĪë¹

ĪħÈ ĒÊëŎĈ »Ëªīð ħÎ ÒĦêËÎħð Ī ĒÊëŎĈ »Ëªī𠼔””ôĪĦļv Ӕ”Ň””ŀĦæ ¼ÕñōīŇª ĢËĘĦêÊçĘħ¯ ħªĪë¹ ¼ĤĪīÎ ĒÊëŎĈ »Ëªīð »ĦĪħÈ ŃÎ ĦêħðĦê˯ħÎ ¼ĤËġÕõŎĤ »ħČËĥÎ êħðħĜ ńīĤħĜêħð ĪħÈ ¼””Ĥæ디ĘĪ˔”¯Ħļħ””Î ĦĪħÕņëĥÏÔËŎĥÎ ÊçĔÊëŎĈ »êĪī””Õ””ðĦæ ħĜ ħĘ »ħĤÊêËōĽÎ u ž »Ħæ˔””Ġ ÒħÏōËÔħÎ ĢĪī””Ô˔”Ĩ ¼ĤÊêħĥņīĤ ÓŇÎĦæ ħŎŇª ĪħÎv ¼õŎÔĪ ¼ÔħĠīęà ¼ĤËĘĦ²ņīÔ Ī ģŎ¯ »ĪÊĪħ””Ô ÓŇÎĦæ Ī ÒËęÎ ¼ĤËĘħÔËĩęŇª Ī ¼ĔÊëŎĈ

Ӕ””””ņæ »ħ”””ġ”Ü Ģ˔”ôєĠ˔”ä »ê˔”ô ¼”ĥ””ōħ”Ĩ ¼””Ĥʱłļ ĞŋħÎ ĞêÊíŇÎ

¼ĤÊêīĤ Ī˯īĠĦæ ¼«ðêħð ¼ęņĪËŎª ĦĪħĘħōŃęŁ¹ êËōæħÎ ÊçęŇĤ±ĦëŎª ľħ¹ħĜ ėŇÔËĘ ĦĪħ””Ĥ˔”ōє”ä »ħ””č””ŀÊæ ħĤĪīÎĪī¯ ĢËÕęņíōìËÈ ­ ¼ðëª ĢËĠħĘĦĪËŎª ħĜ ĪīĠħĨ Ī ĞËÕðŃĠËĠ ģĠv ¼ÔĪ ĦĪÊçÕðĦæħĜ ŃÎ æëÎĦæ ÊçĠŃä ľħ¹ħĜ ĞħĘĦļīĘ ėņ±łļ òŃäħĤ ĞħĘĦļīʱłļħαłļĞŋħÎ ħºĤçĥņīä ¼ĤÊæêħðêħðĦê˯ ŃÎ ėŇÔËĘĪ ÒĪħĘĦæ ĢËÔħĘħŀÊçĥĠ ģŎÔīŎŇª æë””Ę ĢËġęõōíª »ĦçĥŇĨ ĦĪīÎ ģņīä»ħÝĤħªëŇô »ê˯ĪĪæ ĪīĠħĨ òËÕñŇÈ ģōæëęŇĜ ¼ōÊĪËÉŀËĠ æëÎħĤ ¼ĤÊæêħð ¼ęōÊæ ľ ħ¹ħĜ ĖħŎŎĥōħĨ ¼Ĥʱłļ ĞħĜ ĞĪīÎ óōêÊíŇÎ ĦçĤħ¯êħĨ ģōħĘĦæ »ħºŇÜ ħÔŃÕõōłļ ħ ęĤī¯ ħĤËĤÊæêħð ħĜ ĦçĥŇĨ ÒËĘËĤ ÓñōīŇª Ī »Ńä ¼ĔħĨ uģōħęÎ æËōì ĢËĠŃä ¼ĤËĘħĠħä ÛŎÜħä »ĪËĤ ħĘ òħĘħŀÊçĥĠ ¼ęōÊæ êħĨ êħ¹ħÈv ¼ÔĪ ĪīÎ Ģħ”””””””””ðħà ĞħĘĦíōìËÈ ĦļīĘ »ĸ ħĠħōħĤ ĖħōħÕĐħĨ ÒħĔËÕŇÎĪ ĞħĘËĤ ĢĪīÎĦæīðËÈħÎ ÓðħĨ ğĤÊīÔËĤ ĪĦĪīÔë¹ ĦĪħĤÊæêħð ĞħÎĞīä ğÎĦæ »ħÕĐħĨ ėҧłëĠ êħ¹ħÈ ğĥŇĩÏŇĜ »ìÊĪ »ħĘĦíōìËȼĤÊæêħð »Ħçλħºņļ ėņêËÜ ¼¯ ¼ĨËĤī¹ ÒËęÎ ĢËÕðļŃ¹ ħĜ »Ńä ¼ÕðĦæĢËô˪ u’ħŎŇĘ ŃÎ ¼ ĤËōì’ħōÊçŇÔ æëĘ ĦĪħĤÊĪĸħÎ

ħŎŎĤ ĦæËĠËÈ îħĘ ĦĪħ””ĤĪħ””ĘĦæ īŎÔħĨ »²Î ÊçĤËŎŀħ¹ħĜ Ī ÓŇõŇęÎ ĢËōħĔħĐħĤ »ĦĪħÈ »êËŎðëª ÊæĦçĥōËÈ ħĜ ħŀÊçĥĠ ĪħÈ ëÔ ¼ĤŋÊçĥĠ ŃÎ ħĘ ÓŇÎËĤ Ӕ”ðĪêæ ĸ êħ¹ħÈ ÒħĤËĤħÔ ’ħġŎĤ ģĠ Ī ħōħĨ ĢËŎĘĪËÎ ÓðħÎêħð ĢÊêËÜ ĖĦĪ ĪīÎ óŎĤ±ĦīŇÎ êħðħÕņĪħĘĦæ ÒĪ˯ ĢÊêÊìħĨ Ī ÓŎĥŇĠËĤ ŃÎ ¼Ęħ””””””””ōĦ±łëª ÒħĠīęà ħōÊīÎĦæ ħĘ ħōÊīÎħĨ ħĤËĤ±ĦīŇÎ ĪħÈ ¼ĤÊçŎÔħĠêËō ¼Ęħ””””””””””””””””””””””””ōĦĪ˯êħð ®ŎĨ ĢËōĪ˯ ËÔ ħŎŎĤ Ģ˔””””””””””””””””””ŎÔËĨÊæ »ĪĪļħ””””Ĝ Ó””Ň””Îħ””Ĥ îħ”””Ę¼” Ք”ðĦæħ” Ĝ ĦĪħõ””””””””””””””ŎÔħōŋħĠŃĘ Ī ¼ōËðËō »æīä ħÎ ëÔĦêĪħ¹ ¼ĤËōì ė””””””ŇŀħĠŃĘ uģĤħōħ¹Ħæ ħĘħĤ±

¼ÔËðĦêËĘ »ŃĨħÎ ħºĤËĠ »ĦĪËĠ ĞÊëÎ ĦĪĪæë””Ę ¼””ōÊĪæ ¼¯ŃĘ ĦĪħĝŇÏĠŃÔŃÈ ¼ĥōħĨ ¼ęņ±łļ ĪīĠħĨ ĦĪħĠħĘ ¼ĤħōĸħÎ êħð ħĥŎņæ –• ëŇĠ²ÔËĘ ËÔ ĦĪĦçŇ«ð ħĜ »ŃęŁ¹ ¼ĤÊæêħð óōêËÜêłì »ħĘŃęŁ¹ ¼ĘŃŀħñĔĪħñ””””””””””””Ĕ êħÎħĜ ĢÊíōìËÈ ĦçĥŇĨ êËÝęņçĤħĨ ÒħĤËĤħÔ ħõŎęŀħä ¼ôŃäħĤ ģōçĤħ¯ ¼ôĪīÔ ĢËÕðļŃ¹ ħÕŎņæ uÒËĘĦæ ÓŎĤĪĪêĦæ ħĘ óōëĘħÎī””””””ÎħÈ ħ””ŀŋī””¹ ĞħĘĦêħðĪËĨv ¼ÔĪ ħĤËġōêħĤ »êħðĪËĨ ¼””ę””ņêħ””ðĪ˔”Ĩ Ī Ӕ”ñ””ōĪĦ甔ôє”ä êłì »ÊĪæħĜĪīÎ êËĘÊçŎĐ ¼ęŇĘĪËÎ ĪĢËÎĦëĩŎĠ ĞħõŎª ĪĦĪĪæêŃô ËŎĤæħĜ ğÕðĦæĦĪĦĪħÈ »ħĤŋÊçĥĠ Īħ”””Èv ¼õŎÔĪ uħĤËōë¹ êħĨ

ńçĤħĨ ħŎŎĤ ÊĪĦļ ®ŎĨ ĦĪħÕņë¹ĦæêĦīŇĜ ĦËĤī¹ ħÎ ĢËĘħĤËÕðļŃ¹ ¼ĤÊæêħð Ģħōĸ ¼ĤÊæêħð ŃÎ ŅÎ ĦËĤī¹ êħ¹ħÈ ģ””ĤÊìĦæ ĦËĤī¹ ħÎ óŎĤËĘ˯ĪËŎª Ī ãŇô »Ë¹êÊìħĠ »êĪīÎħð ĦĪħÎ ėŇĤ± êħ¹ħÈ ’ÓņëĤÊìËĤ ÒËęÎ »ħĘĦíōìËÈ »ŃęŁ¹ ¼ęŇĤÊæêħð ÓŇÎ ĦĪħōŃä »æêĦæħ””Î ģĥŇĨËĥŇĜ »ìÊĪ ¼¯ŃÎ ˜ ¼ĤħĠħÔ ħĘ ¼ôħĘħŀÊçĥĠ u’ĦĪħÕŇĝÕÎ ĞħĘĦæ ğĘĪËÎ »ëŎÎ êłìv ¼ÔĪ ĪīÎ ľËð òËÕñŇÈËÔ Ī ĦĪħÕņæ êħĨ ŅŀĦæ ğęōÊæ ĞŋħÎ æëĘ ¼ÕðĦæ ĢËô˪ uĦĪħÔŃÔ˔”””””ĨħĤ ¼ĘĪËÎ ŃÎ ĢËōë¹ħÎ ħĘ íōìħĈ ģŎĠêħĤ ËÕðŃĠËĠ ëÔÊĪæ ¼ĤÊæêħð ŃÎ ÊçŎĤ±ÊëÎ Ī ¼ęōÊæ ľħ¹ħĜ ¼ĤËġōêħĤv ¼ÔĪ ĪīÏÔËĨ »ħĘÊëÎ »ŃęŁ¹

Ģŋæ ¼õäħÏĠÊêËÈ

ĢÊī””ōħ””ð » æ디”¹ ¼””Ĥ˔”Õ””ðļє”¹ħ””Ĝ ľħ¹ħĜħĘ ģōĪīÎ ėŇĤ± »ĦĪħĤÊĪĸ ¼ ÕñŎÏņī¹ ĪħÈ ¼ĤÊæêħð ĪīÏÎ ħÕņĪËÈ ÊçĤËÈêīĔ »Êæħð ľħ¹ħĜ ¼õōļīĘ ¼ŀÊçĥĠ ĪĪæ Ī æëĘ ĢËĠħĤ± ħĜêħÎ ĞħĘĦêħðĪËĨv ¼ÔĪ ĪīÎËĥŇĨ »Ńä »êËô » ˺ņļ êħðħĜ óŇªĪħĠħĜ ľËð ĪĪæ ¼ÔËðĦêËĘ »ŃĨħÎ ĖīĘêħĘ ¼ĤËġŇĝð ĦçĤħ¯êħĨ æëĘ ¼ōÊĪæ ¼¯ŃĘ ĦĪħĝŇÏĠŃÔŃÈ Ğŋħ””Î ħŎŎĤ Ğħ””Ę ľË””ð ĪĪæ »ĦĪ˔””Ġ êħðħġņæ ¼ĥōħĨ ¼Ĥʱłļ ĪīĠħĨ òËÕõŇĨ ĦêŃÜ Ņ”””””””””””””””ÎħĤ ®ŎĨêħĨ »ħĘŃęŁ¹ uğŀæ ŃÎ ħęŇõäħÏĠÊêËÈ ĦĪħŎōħĝ¹ħÎ ĪÊ디”ÎĪ˔””Ĥ ˔””ĨĦĪêħ”””Ĩ ÓęŇÕñōĪħôŃä Êæī””ä ėŇÔËĘv ¼””ÔĪ

¼ĔħÔ æħĠħáĠ ¼ĤËġŇĝð

ÊçŎĥōħĨ ¼Ĥʱłļ ħĜ ¼ĤËġŇĝð ¼ĤËĘħĤËÕðļŃ¹ ľÊçĥĠ Ī ĪËŎª Ī Ģ± ¼ĤÊĪĪ²ŇÜ ħÕŇÎĦæ ĞŋħÎ ÊçĤËŎĤËĘĦĪĪæëę¯ŃĘ ĦíōìËÈ ľħ¹ħĜ »ĦĪħ””ĤÊĪĸ Ī ĢËōë¹ ħĜ Ľª ¼ęŇĤÊĪĪ²ŇÜ ĢËŎôĦĪËÎ ħĤËðħĘ ĪħĜ ĞËĘêħĨ êŃÜĪÊêŃÜ ÓðħĨ ĦĪħäËĤħĜ Ī ĦĪĪæëĘ ÊçĘħōŃęŁ¹ħÎ ĢËŎàłļħĜ ħĘħōħ¯ê˪ òËÕõŇĨĢħĘĦæ ÊçĤËĩŎÜ ¼ÔŋĪ êłì ħĜ ħĘ ħÕōêħĤ ĞħÈ ėŇŀħĠŃĘ ĦĪ˔”Î êє”ÜĪÊêє”Ü »ĦīŇôħÎ ¼ĤĪĪêĦæ Ī ¼ÔħōŋħĠŃĘ ¼ĥŎōËÈ »êËĘŃĨ ¼ĘħōĦçŇ«ð ħĜ òħġŇÈ ħōĦĪħÕõªħĜ ĢËġęŇĤËÕðļŃ¹ çĤħ¯ Ê甔”””””””””ŎĥōħĨ »ĪĪì ĦĪĦæëĘ êħðħÎ

ħŀħĨ ¼ĘħŎōêĪīÎħð

»ÊìĦê˔”ô ħĘ ßŀËð ģġŇĨ ËÕðŃĠËĠ »ħ””Ġ˔”ĤÊĪĽ””Î Ī ħŎŎðËĥŀħĠŃĘ »êÊī””””Î »ĦêËÎħĜ ħōħĨ ÊæĦêÊīÎ ĪħĜ ¼ðŃōêŃĜËĘħÎ ĦĪħĤËĘħŎŎĤĪĪêĦæ Ī ¼ ÔħōŋħĠŃĘ Ħêħĥŀ˪ ¼””ę””ņêĦĪħ””ĤĪī””Î ĖĦĪ ¬łë””””Ġv ¼”””ÔĪ »Ńä ¼ęŇÕñōĪħôŃäėŇÔËĘ ¼ÔħōŋħĠŃĘ »ĦĪħĤæëĘĽª ŃÎ Ħê˯ËĤ ÒÊæĦæ ÓðĦæħĜ »ħĘħÕñōĪħôŃä ¼¹êħĠ ħĘ »ħŎōËôŃÎ ĪħÈ »ħĘŃęŁ¹ ¼””ĤÊæêħ””ð ĦĪĪæ디”Ę ¼ÕðĪêæ Óņæ ÊçŎŀæħÎ »êĪīÎħð òħĠħÎ Ī ÒËęÎ »ħŀħĨ ¼ęņìÊīŇô ħĘħŎōêĪīÎħ”””””ð ħÕðÊļ êħĨ ħĘ ĦëÕôËÎ ĦĪħĜ ĞŋħÎ ĦĪīÔë¹êĦĪ ¼ĘħŎņë¹ ħÕŇÏÎ òħĠħÈ Ī ÓҔ””””””””¯ħĤ u¼ĤĪĪêĦæ ¼ŇªħÎ ê˔””ÜÊĪæv ¼õŎÔĪ ÊĪêħ”””Ĩ ÓŇÎĦæ êÊíŇÎ »Ń””ä Ò˔”Ę ¼ĤĪīÎļħ«ŇÔ Ľª ëÔ ¼ÕôħÎ ħ ŎōËôŃÎ Īħ””È ħ Ęħ§łëĠ ÓŇĥŇĨĦçŇĜ » ìÊĪ ĦæêĪ ĦæêĪ Ī ĦĪħÔËĘĦæ »ħĤËŎÔħōŋħĠŃĘ ¼Ęħōħðłëª ¼Õõ¹ħÎ ĞŋħÎ uħŎōËðËÈ ĸħĠ ËÕðŃĠËĠ ĦĪħõŎĈêħô »ĪĪļ ħĜ ÒħĤËĤħÔ ĦĪħĥŎōËÈ »ĪĪļħĜv ¼ÔĪ êħĠīĈ Ī ħĘ˯ħÎ óŎĤËĘ˯ĪËŎª »Ë¹êÊìħĠ ¼ĤÊæêħð ĢËęôīä ħĜ ÊĪÊæ ħôħōŃÎêħĨ ÓņëĤÊìËĤ ëŇä ¼ ” ĤÊæêħ””ð ģōëÕĠħĘ Ğħ”””ĘĦæ Ģ˔”ōÊ디ΠĪ ħôËÎÊĪ ĦĪħÈ »ëÎħĜ ĢħęÎ ĢËĘħĤËÕðļŃ¹ uĢħęÎ ŃÎ »ħĔĦæħð Ī ëŇä

ßŀËðæħĠħáĠħĤĸ ŃÔŃĐ 

ħŀħĨ¼µħŎōêĪīÎħðĪĢŋæ¼õäħÏĠÊêËÈ ĢÊëÎħĔ êħð


—••––—™ħġĠħôĪĪæ ›— ĦêËĠ±’ĦĪħÔłæëĘ ħġôĪêæ ĞħĜ »ëŎÎ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ËōËÈ

»²”Ŏ”ÔĪç”Ĥī”ÔєΠ˔Ĥ »êĦçĥŇÜ ¼”ĤËñ”Ęħ”ōєΠŅ”ŀħ””Î

ŌŀĪçÎħĈ ëŇĥĘ

ľÊçĥĠ »ħĤËÔ ĞħĘĦæëŇĠ ÒÊæĦæŅĜğĤĪīÎħĤ êËÜ ėņçĤħĨ ¼¯êħ¹ħÈ ÊçōëŎ¹êħðĪËĨ ¼ĤËō± ħĜ ľÊçĥĠ ¼ĤĪīÎħĤ ¼ÕĐë¹ ĪĦĪħÔËĘĦæëÕŀīĔ ĢËĘħõŇĘ Ğŋħ””Î ĦêËōæËĤ »ħĘĦêËĘŃĨ ĦĪħÔËäĦæ óōìÊĪËŎÜ ¼ĥōĽÎêĦæ uÒÊæĦæ ŅĜ ğĤĪīÎħĤ ľÊçĥĠ »ħĤËÔ ĞħĘĦæëŇĠv ľŃÎħŀŃÎ ĞÊĪĦæêħÎ »ĦĪħÎ »ħĘĦæëŇĠ ħÎ êħÏĠÊêħÎ ħęņêħðĪËĨħĤ± òĦĪħΐÓŇÎËĤ ¼ŀÊçĥĠ »ĦĪħÈêħÎħĜ ÒÊæĦæ ŅĜ »ħĤËÔĪÒËĘĦæ ĦĪĪæëęŀËÔ êħðĪËĨħĤ± ħĜ ¼ĤËō± ĢËŎÕðĪêçĤħÔ ¼ęņêËĘŃĨ ®ŎĨ ĢËĘħęõōíª ÊçęŇÔËĘħĜ ħĘħÕĐë¹ ¼ĤæëęĤËõŎĥÕðĦæ ŃÎ ĦĪħÔĦīōìłæħĤ ¼ĤËĥŇĨ »ħôĦļħĨ »ħĘĦæëŇĠ »ĦĪħÈ »ŃĨ ħÔŃÎ òĦĪħÈ ĪħŎŎĤ »ìÊļ ĦĪħÎ ħĘĦêħðĪËĨħĤ± ĞŋħÎ ÒËęÎ ŅĜ¼ĠĦĪĪæ ¼Ĥ± ÒËĘĦæ ĦĪħĤĪīÎËŎÜ »ÊĪÊæ ¼ÔħĔËÕŇÎ ¼ºĤħÕŀæ ħÎ ÓðħĨ ħĘĦêħðĪËĨħĤ± ĞËÝĤħÈêĦæ ÒËĘĦæ »ëŎºŇÜËĤ Ī¼ĤĪĪêĦæ ¼ĠÊêËÈËĤ ĦĪħĤçĤËðĪħ¯ ĢêËĘŃĨ ¼Õõ¹ħÎ ¼ÕðĪêçĤħÔ ¼ÕĐë¹ Ī¼ĘłìħĤ ħÕðÊļ ¼ĥÔë¹êĦĪ ÓñņīŀħĨ Ğŋħ””Î ÊçŀÊçĥĠ ¼ĤĪīÎħĤ ĞĦæêħ””Îħ”Ĝ ëÔ ¼Ĝħ¹êËĘŃĨ ĪĦêËŎðëª ¼ŇÜ ĦĪħÈ êħÏĠÊêħÎ ħĜ óŎĤÊĪËŎª ¼ĥŎĤÊĪĽŇÔ Īçōæ ľÊçĥĠ ħÎ ĢæëĘìħà ħĤÊĪħĜ ħōĦĪħŎÕõªħĜ »ħºĥō± ÒħŎĤËĤħÈ »êĸ˔”ðĪ˔”Ŏ””ª ¼ÔħŎŁĔħÈ ¼ĥŎōËÈ ħĤÊêËĘŃĨ ĪħĜĞËĘ ®ŎĨ ĞŋħÎ ĢËĘħĘËÔ¼ÕôĪëð Ī¼ōĦæêĦĪêħª ľÊçĥĠ ¼ĤĪīÎ ħÕðÊļ ħęĤī¯ ħĘĦĪËŎª »êħðĦê˯ ŃÎ ģŎĤĪËð˪ ¼õŎĤĪīÎħĤ ĞŋħÎ ĸĪĪæêħ””Ĩ ŃÎ ħôŃä Ī¸Ĥë¹ ¼ęŇČËĤŃĔ ¼ĤĪīÎ īĤËō±ĦĪħęŇª ŃÎ ĢæëĘħĤ ÌËñà »ħōËĠ ħÕŇÏÎ ÓŇÎËĤ ėņêËĘŃĨ ĢËō ĢËĘĦêħðĪËĨ ĢÊīŇĤ »ħĥŎĔħÕðÊļ ¼ÕñōĪħôŃä ÊçŎÕðÊļħĜ ħĘ êħðĪËĨħĤ±ħÎ ±æ»êËęĠħÕð ĪĦĪħĤçĤËðĪħ¯ ŃÎ »ĦæÊëŎÈ ħĜ ÓŇÎêĪĪæħÎ ĪÓŇÎħĤħĤÊçĤħĠĪĪìĦêËÈ ľÊçĥĠ ¼ĤĪīÎħĤ ĪËŎª ĢËōÓŇÎ Ģ± ËܐĢËĘħĘËÔ

ĦĪħĘħō ħÎ ĪËŎª Ī Ģ± ËĩĤħ”””””Ô Ģ± īęŀħÎ ĢÊíŇä ÓņëÔīºÎ ĢËŎŇª ¼Ňª óō ĪËŎª Ī ĪËŎª ĢËō Ģ± Ī ĢÊíŇä ńëÔī¹Ħæ ĢÊìËÎëŇĤ ħÎ ĢÊçÔħŎŎĈêħô ëÕŎÈ »ĦĪħ”””ĤÊļħ”””¹ Ī Ģ˔””ĘĦìħ”””¹ĦļĪ˔””Ĩ Ī ËĨĦĪêħĨ ¼ĥĤħÎħÔ ¼ŀÊçĥĠ ¼ĠħÕñŎð Ī »êħ””Î˔”Ęļ ¼ĤËŎ¹ ¼””Ĥæë””ę””Õ””ðĪêæ ëŇĤ »ìħ¹Ħļ ĪĪæêħĨ ĢÊīŇĤħĜ ¼ÔħōÊ±æ ìŃð Ī ¼ÕñōĪħôŃä ¼ÔËŎÜ ħĜ ŅĠ Ī ŅõŇĘĦæêħð êĦçĥŇÜ »ËĤËĠ ËĨĦĪêħĨ ĪĢÊíŇä ħĜĖĪËμŀłļ¼ĥÕõŇĨħĤŃÎ Ī ĢÊíŇä »ħĘħō »ĦĪħĤËôĦīŀħĨ ĦëºÎ ¼ĤĦĪËä Ģ± »ĦĪħÈ ŃÎ ĢæëĘħôħºĤËÎ ħôËÏŇª ¼ĤŃ¯ ¼ÔħōŃä »ħÕðħÜ ¼ĤÊçĤËĨ òħĠħÈ ħĘ ÓŇĥņæêËĘħÎ »ÊĪ ħĤÊçÔħŎŎĈêħô Ī ħŎàËÎĸÊ ħŎŎōŋĦļħÎ Ī ĢæëÎêËÎħĜ ľÊçĥĠ ħÎ ĢËĠī¹ êĦçĥŇÜ »ËĤħª ħĜ ËĨĦĪêħĨ ĢËĤ± ¼ŀæ ħĜ Ī ģōæ êħð ħÕņëäĦæ ģŎōËÈ ħĘ ÓņêæĦæ ĢËõŎĤ ÊĪ ĢË°Ę Ī îËÎ Ī »æÊìËÈ Ī ¼ĤËñĘħō ħĜ Ħëºņļ Ī ÒÊëŎĠ Ī ħĠÊīĔ ¼ĤËĘħĜħðħĠ ħĜ çÕĨĪÌËÝŎà Ī¼Ĥ±ĦëĐĪ»æħōËô Ėħō˺ŀħĠŃĘ óŎĠËÝĤĦêħð ÓņëĘĦæ ħĜ êĪĪæ ģōæ ħĜêĪĪæ ÓŇÎĦæ ÓðĪêæ »æËĠ Ī ĖłìêħĜĪ ìÊĪĸ ĢËĘĦìêħÎËĨħÎ æĪīð ŅĘ ğĤÊìËĤ ħĘ ĦĪËôĦīŀħĨ Ī ħĜ ħºÜ ħäłæĪêËÎ ĞħĜ Ӕ”ņ디¹ĦæêĦĪ ĢËĠħĘĦĪħÔħĤ Ī ģōæ ¼ĤËĥĠ±Īæ ĪħÈ ¼ÔêīĘ ħÎ ĦĪĦêħ””ð »ĦĪħ”È ĢĪīÎ »ìÊļ »ŃĨħÎ ħĘ ĢħĤËĠËÝĤĦêħð »ĦĪħ””È ģōħ¹Ħæ ¼Ňª êĦçĥŇÜ ħÎ ÓŇĤÊīÔĦæ ÓņĪĦæ ¼õōëÔËōì »êËŎĤÊì ĢËōĦæ ÒËęÎ ėŇĤÊļħ¹ ÓŇĤêħÕĤħÈ ħĜ ÓņĪħęÕðĦæ¼ÔħÎËÎĪ ĦĪħĥŎŀŃęŇĜ ĦêËÎĪĪæ ĞħĘĦêËŎðëª ÊçŎōËÔŃĘ ħĜ ¼ÔħĠīęà ¼ÕðÊļħÎ ËōËÈ ĦĪħĠħĘĦæ ’ĦĪħÔłæëĘħġôĪêæ ĪħĜ»ëŎÎ ğņêħĨ

Ī ÓŇĤħōħ¹Ħæ ¼¯ĪħŎŎ¯ »ËĤËĠ ģĤÊíÎ ģŎ¯ ¼ĤËĘĦêÊĪħðËÈ ¼ĘħōħôĪ *HQGHU êĦçĥŇÜ Ī ħŎŎĥŎÔĸ ÊçŁðħÈ ħĜ Ī ħŎōíŎĝºĥŎÈ Ī Óņæ ¼ÔħōŋħĠŃĘ »êŃÜ »ËĤËĠħÎ »ħôĪ ĪĪæêħĨ ¼ÔËŎÜħĜ ÓņêæĦçŀĪħĨ ĪħÈ ÓņëĥŇĩÎêËĘħÎ êĦçĥŇÜ ŅĠ Ī ëŇĤ

Ī ģŎĘħª ¼ĤËĩŎÜ »ĦëºĤŃĘ ħĜ ħōħôĪ –žž™ ¼ŀËð ĦëŎĨËĔ ¼ĤÊīÕõŎĤÊæ »ĦëºĤŃĘ ħÎ ¼ôħĘËĤËĠ Ī ÒËĨêËĘħÎ êËÝĠħĘħō ŃÎ ĦĪħōÊëĘħĤ ĢĪĪļ ÓðħĕĤËÈ »êÊī”””Î ¼”””ĤÊĪĦêĦ²”””ņī”””ÔĞŋħ”””Î ħĘ ĦĪħ””Ĥħ””ĘĦæ ¼””ĤĪĪļ ¼ðËĥŀħĠŃĘ ħĘ ħ””ōĦĪħ””È êĦçĥŇÜ ħ””Ĝ ÓðħÎħĠ »ËÜ ­ óŎĤËĘħŎŎÜŃĜħōËÎ ħŎōìÊĪËŎÜ Êæ ŅĠ Ī ëŇĤ ĢÊīŇĤħĜ ëÔ »ìÊĪËŎÜ ħĘ »ħĠËÝĤħÈ ĪħÈ ħÔ˺ΠĪ ÓŇŁŇĨħĤ ÓŇÎ ŅĠ êħðËÔħĨ ħŎŎĤÚêħĠ¬łëĠ »ìħ¹Ħļ ŅĤÊīÔĦæ īęŀħÎ  ëŇĤ ĢËō Ģ± êħĨ ħŎŎĤ ÚêħĠ ëÕŎÈ ÓņļŃºÎ »Ńä óōĪËŎª ħōħĤÊĪħĜ ĢÊíŇä ĢËō ÓŇÎ ėōÊæ êħĨ ħŎŎĤ ÚêħĠ ĢÊíŇä ÓŇÎ ŅĜ »ÊĪ ħŎŎĤ ÚêħĠ òĦĪħōËĠ êħ¹ħÈ Ī ŅĥŇġÎ ħŎŎĤ óŎÜêħ””””””””Ġ Ī ÓŇÎ ÚÊĪì ħÎ

»ħĘĦêħÏĠħčŇª »ħ””Ôħ””Ŏ””ðĦĪ Īħ””Î ħĜ ˹ËÈ ŅÎ ¼ĤËðħĘ Ğŋħ””Î  âæ

¼ÔĪħĘīñŀħĨ ÊĪħĘ ĢëŎÏĥôłļËĤ Ī ģōæ ­ ËÜ Ģħ””ĘĦæ Ģ± ľħ¹ħĜ ħĤ˧łëĠËĤ ¼°Ę Ģ˔”ō ¼ęōÊæ Ģ˔”ō ÓŇÎ ¼ĤÊíŇä ħÝĤêħð ¼ŇÜ »ĦĪħÈ ¼ęôīä ĢËō êłì»Ë””º””ņļħ””””ōÊĪĦļ ħ””Ĝħ”ðħ”ĠĞħ””È »ìÊīŇô Ī êħÎħÕņëŎ¹Ħæ ŃÎ »ÊĪĦļ˔”Ĥ ÓŇÎĦæ ħĘħĜħðħĠ ¼ŀħęŇÔ ¼ĈêħôËĤ »êĪĪæ ħĘħŎŎÕðÊļ ħÕðħÎħĠ ħĜ ħĘ īĘĦĪ ÒËĘĦæ ĢËĠê˯ËĤ Ī ĦĪħÔËäĦæ ĪħÈ »ëōħð ĦĪħĤËĠī¹ ħÎ ĢËġŁðīĠ ģŎðë«Î Ī ģōħęÎ ħĤÊêÊæħĕōëÎ ħġôĪêæ »²ŎÔĪçĤīÔ ńĪħĤËōĦæ ¼ÕðÊļħÎ ńêħÈ ĢËō ’ÓŇĥŇĠħĤ Ģ± êħÏĠÊêħÎ ħĘ ħĤËŎŎĈêħôËĤ Īħ””Ĝ Ņ””Ęħ” ō ¼ġôĪêæ ĦĪīÔĪħęŎŇÔ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà ĪīĠħĨ êħðħĜ ħĘ ħōħÔħġŀħĨ Īħ””È ĦĪħÔĦĪÊëĘĪŌÎ Ī ĦĪÊëęªË¯ ĢËĘĦêħÕðŃª ËĤ Ī êĦçĥŇÜ ¼ĤËñĘħō є”””””Î ŅŀħÎ

 »²ŎÔĪçĤīÔ ŃÎ êħðħĠħäĦæ ėõŎÔ ËĩĤħÔ ĦëŇĜ ģĠ ¼ĤËñĘħō »ħĜħðħĠ Ī êĦçĥŇÜ »ħôĪ ĦĪÊëĘ êħðħĜ ħñĔ »êłì

¼ōËÕðłļËĤÊìêĦíņê˪

»±łļ »ħĤŃÎ ħÎ ğņêħĨ ¼ÔħĠīęà »²ŎÔĪçĤīÔ »ĦĪħĤĪīÎê˺ĤĦêħÎ ¼ĤËĩŎÜ ħÕĐħĨ Ėħō ĦĪÊçōêËōĽÎ ĢËÔĦëĐËÈ »±æ ÒËęÎ ĢËäêħÔ––—šīĘĦĪËÔ–––ž ħĜ »²ŎÔĪçĤīÔ »±æ ħĜ ėŇÔħġŀħĨ īĘĦĪ ħĜ »Ń””ä ĦĪħ””È ħĘ Ģ˔”Ĥ± êħÏĠÊêħÎ »ĦĪħĤæëĘĪŌÎ ŃÎ ħôËÎ ¼ęņêËĘ ÊçōŃä Ī ¼ĥŎōËÈ Ī ¼ÔħōŋħĠŃĘ »êËŎôŃĨ »ħŎō²ŎÔĪçĤīÔ Ī ĞħÕð ĪħÈ ¼ĤæëÎĸ Ģ± êħÏĠÊêħÎĦĪĦêĦæ ħĜĪ ĢÊíŇä ĪËĤħĜ ¼ĠíĤ Ī ¨Êëä ¼ÕōêħĤīÎÊæ ħĘ ÓņëĘĦæ ĦêËŎðëªêħμŇĜ»ëŎÏĥôłļ ¼ÕðËÈ »Êī”””ä »æĪêæ êħ””Ï””Ġħ”蔔Ҕ”ª ÊĪæ Ī ģōëÕôŃäËĤ ħĜ ÓŇÎêħðħĜ ĞÊĪĦæêħ””Î êħĨ ¼õŎĤËō± ¼ĤËĘħĘë¯ ėŀħä »ĦĪħĤæëĘêËŎôŃĨ ħĜ ĦĪī””Î ĪīÎĦĪħÈ ĢËĤ± ¼ĤÊæħĤêÊìËÈ ħÎ ÒĦêËÎħð ĪīĠêħđōĦæ ÊçŎ¹êħĠ Ħêħ””ð ¼ÔËĘħĜ

»ËÜ ­ óŎĤËĘħŎŎÜŃĜħōËÎ ħŎōìÊĪËŎÜ ħĘ ħōĦĪħÈ êĦçĥŇÜ ħĜ ÓðħÎħĠ »ħĠËÝĤħÈ ĪħÈ ħÔ˺ΠĪ ÓŇŁŇĨħĤ Êæ ŅĠ Ī ëŇĤ ĢÊīŇĤħĜ ëÔ »ìÊĪËŎÜ ŅĤÊīÔĦæ īęŀħÎ  ëŇĤ ĢËō ÓŇÎ ŅĠ êħðËÔħĨ ħŎŎĤ ÚêħĠ ¬łëĠ ħĘ ĢÊíŇä ĢËō ÓŇÎ ėōÊæ Ģ± êħĨ ħŎŎĤ ÚêħĠ ëÕŎÈ ÓņļŃºÎ »Ńä »ìħ¹Ħļ ÓŇÎ ŅĜ »ÊĪóōĪËŎªħōħĤÊĪħĜ ėŀħä »ħ””Îêłì êĦçĥŇÜ »ħ””ôĪ īĘĦĪêħĨ óŎęņçĤħĨ Ī Ò˹ËĤ ŅÔ »ĦĪħ””È ŅÎ ĦĪħĥŇŁōĦæ »êħęŇĜĪ˯

ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĠħĜêħª ¼ĠÊçĤħÈ

ģÎ òËÎ ĢËĤ± ľħ¹ħĜ ŅÎ ÒħŎðĦĪ

ħōŃÎ ĦĪĦæëĘ Ħê˔”ÎĪĪæ »êËÜ Ņð ĦçĤħÎ˪ ĞĹñŎÈ ħÎ çĤħÎ˪ ¼ĤËġŁðīĠ

»êËÔĪ ĦëŎÝĤìŃÎ ħĥäĦļ ¼ĤæëĘħÕðÊêËÈ Ī ħŀħĨ»ĦĪħĤæëęÕðÊļ

ĒÊëŎĈ ¼ĤËÕðæêīĘ ħĜ ĦçŎĈËĔ »ĪÊëåęņļ ¼ĥÔĪħĘêĦæ

ħÔËĘħÈ ħĘ  —••• ¼ŀËð »ËÔĦêħð »ĪÊëåęņļ ¼ĤçĤËōħ¹Êļ óŇª ¼ČËĤŃĔ  Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ¼””Đ ĞĹñŎÉĜçĤīÜ

ħōĦêŃÜ ĞħÎ ĢËĘħ¹ĽÎ ħ””Ĝ êħ””ðĪī””Ĥ Ğħ””Ęħ””ō»ħ ””¹Ľ””Î ŅŀħÈ Ê甔ĠĦêÊī””¯ ¼ôħÎ ¼Ęħōħ¹ĽÎ ĞĹñŎÉĜçĤīܼĤçĤÊêìħĠÊæóŇª ĞŋħÎ

ħĘ ¼ęņĪÊëåęņļ Ī Òê˪ ®ŎĨ ÊëĘĦæħĤ ėōíĤ ħÎ æëĘĦæ ĢËōêËĘ ĢËÕðæêīĘ ħĜ »ħ””””ĘħĤĪī¯ŃÎĪëŎÎ Ī ĦçŎĈ˔”””Ĕ ħĜ ńëęÎ ďðĦĪ ħ””Ĝ êħ””ðĪī””Ĥ ĞĦĪĪæ »ħ ””¹Ľ””Î ħĜ ëÔìÊĪËŎÜ ÊçĠĦĪĪæ ¼ôħÎ ¼Ęħōħ¹ĽÎ ĦĪĪ²ŇĠ Ī ËÔĦêħð ĪħÈ ĞħĘħō »ħ¹ĽÎ ĢËĘĦæĦĪħĤ ¼ōËÔŃĘ ŃÎ ĦĪħÕŇĥņļħ¹ħÈ Ó””ņ디ĘĦæ Ņ” ŀħ””È ĦĪĦĪĪļ Ğħ””Ĝ Ī ĢÊīŇĤ ¼ĤËĘħŎōçĤĦīōħª ¼ĤæëęŇ«ÕðĦæ ¼ōËÔŃĘ ħ””Ĝ Ħ甔Ŏ””Ĉ˔”Ĕ Ī Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ŃÎ Ėħ””ō˔”ÔĦêħ””ð ĖĦĪ Ê甔Ĥ˔”ĘĦæĦĪħ” Ĥ »ĦêħÎ ¼ĤËĩŎÜ »ħĘłëŎÎ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ ĦĪħÕņêçÏęŇĜ ¼ĠĹñŎÈ ħĜ êħ””ðĪī””Ĥ Ğħ””Ŏ””Ň””ð»ħ ” ¹Ľ””Î Ê甔””ĠĦĪĪæ ¼””ôħ””Î »ë””Ô ¼ ”Ęħ”ōħ”¹Ľ””Î ĞĦĪĪæ Ī ĞħĘħō »ħ¹ĽÎ ħĜ ëÔìÊĪËŎÜ ¼ōËÔŃĘ ŃÎ ĦĪħÕŇĥņļħ¹ħÈ ĦĪĪ²ŇĠ ĪħÈ —••• ¼ŀËð »ËÔĦêħð Ī ĢËĘĦæĦĪħĤ ħĜ ħōĦīŇô ĞħÎ ŅŀħÈ ĦĪĦĪĪļ ĞħĜ Ī Ī ĪĪæëÎÊļ »Ħæħð ¼ĤËĘĦæĦĪħĤ ¼ōËÔŃĘ ŃäĪËĤ ĦêËĘŃĨ Ê旕•• ¼ŀËð »ËÔĦêħð êħÎĪêĪĦæ Ī ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĘħŎŎĘĦêĦæ Ī ¼ðËŎð ¼ŀËÎ ¼ĥÔĪħĘêĦæ ŃÎ ĢËōħºņļ ħĜ ĦçŎĈËĔ ħĜ ėōíĤ æêī””Ę ¼ĠĹñŎÈ æëęôŃäĢËÕðæêīĘ ħĜ êħ””ðĪī””ĤĞĦêÊī””””¯»ħ ” ¹Ľ””Î ëÔìÊĪËŎÜ ÊçĠħŎŇð ¼ôħÎ ¼Ęħōħ¹ĽÎ ĞħŎŇð Ī ĞĦĪĪæ Ī ĞħĘħō »ħ ¹ĽÎ ħĜ ¼ŀËð ŃÎ ĦĪħÕŇĥņļħ¹ħÈ ĦĪĪ²ŇĠ ĪħÈ Ņ””ŀħ””È ĦĪĦĪĪļ Ğħ”””Ĝ Ī –žž

ėŇĘħō ĖĦĪ ÍōħÎīäīÎħÈ ¼ ĥÔĪħĘêĦæ

ŃÎ ìħĘêħĠ ģŎĠħĘħō ¼ĤÊêħĥņêìħĠÊæ ħĜ ĦĪħĥÔĪíÎ īŇĤħĜ ĢËÈêīĔ ¼ĤæëĘêħÎħĜ »Ë””ÔĦêħ””ð ħ””Î ħ”Ę –žž ¼ŀËð ħ””Ĝ ħ””Ĝ Ħ甔Ŏ””Ĉ˔”Ĕ »ë””Ŏ””Î »ĦĪħ”””Ĥæ디”ĘĪŌ”””Î ÓņêæëŇĠ±Ħæ ĢËÕðæêīĘ

»ŃĨ ħÎ ĦĪħĤĪīÎ Ģ˔”ĤĪĪæĦĪÊļ Ī ģÔë¹ ĢËōĪĪļ ħªĪë¹ ĞħÈ ĦĪħŎŎÔê˪ »êËõĐ ħÔê˪ ¼ÔŋħðĦæ ëņ± ¼ĤËĘħ¯ĪËĤ ĦæëĘ ĢÊĪëŎð Ī ħÝÎħŀħĨ ħĜ ĢËĘħŎŎĠĹñŎÈ ¼ĤÊêħð Êæħ”ōĦĪ˔”Ġ ĞħĜ Ģ˔”ĠÊêĪħ” Ĩ Ī ¼””Ĥæë””ę””Õ””ðĪêæ »ê˔”ōĽ””Îħ” ªĪ디¹Ğħ””È çŎàĪħÔ »ĪËĤħÎÊæ ĢËŎęņĪÊëåęņļ ¼ôħÎ ¼Ęħōħ¹ĽÎ ħĜ êħðĪīĤ — »ĪÊëåęņļ ¼ĤçĤËōħ¹Êļ Ê甔ĠĦêÊī””¯ ħĘ ĢËÕðæêīĘ ¼Đ ĞĹñŎÉĜçĤīÜ

ÊêçĤħōħ¹Êļ Êæ —••–ž– »±łļ ħĜ ėņĪÊëåęņļ ¼ĤĪīÏÕðĪêæ »ËÔĦêħð ħÎ »ĪÊëåęņļ ħĜ ėōíĤ ħÎ ÊçĤËÕðæêīĘ ħĜ ďðĦĪ » ħ ĘħĤĪī¯ŃÎĪëŎÎ Ī ĦçŎĈËĔ »ëÔ »ħ¹ĽÎ ģōçĤħ¯ ħĜ ĞŋħÎ ËĘħÈ ĦĪħÕŇĥņļħ¹ħÈ ħōËÔĦêħð ĪħÈ ÊæìÊĪËŎÜ Ī Ģ˔”ĘĦæĦĪħ””Ĥ ¼ōËÔŃĘ ¼ČËĤŃĔ є”Î

óōçŎàĪħÔ ¼ªĪë¹ ŅŀħÈ ĦĪħĠĦêÊī¯ êħð »ëŇĜĪħĨ ¼ ęŇÝĤħ¹ ħŀħĠŃĘ ħĜ ħĘ Ī ¼ĥŇĩĤ ħÎ ¼ĠĹñŎÈ »ĦĪħĥÔĪíÎ ħÎ ħĜ ħªĪë¹ ĞħȼĤËĘĦíōļīŇĤħĜ ŃäêħðħĜ »ĪĦļçĤīÔ ńçĤħĨ ĢħōĸħĜ –žž ¼ŀËð ħÎ ëŇĜĪħĨ ħĜ¼ĠĹñŎÈ »ĦĪħĥÔĪíÎīŇĤ ÊêìħĠÊæ ëŎðħÎīÎħÈ ¼ÔħōÊæëĘêħð ĪĪæ »ÊĪæ êħðĪīĤ ĞĦĪĪæ »ħ¹ĽÎ ĢËĠħĨ ĪËĤħĜ ĞħĘħō » ħ¹ĽÎ ħĜ ëņæ Ņª Ğŋħ””Î ŅŀħÈ Ê甔ĠĦêÊī””¯ ¼ ôħÎ ĢËŎÕðĦæ ĦĪĦ–žžž ¼ŀËð ħĜ Ņ¯Ħæ ħĜ ŅÎæëĘ »²ŎÔĪçĤīÔ »êËĘńçĤħĨ ħÎ ¼ęŀħä¼ĥÕôīĘĖĦĪëŇĜĪħĨ»êËôĪËĤ ¼ĤËĘĪæ êħð ħĤæëęôëŇĨ Ī ¼áŎðħĠ ĞħÎ ĢËĘħĤËåÏŇÕĘ Ī ģÕôłëĐ »ħ””Ġ »ëņæĪ˯ ĦĪħŎŎÔê˪ ĢħōĸħĜ ħōĦīŇô »ĪĪļħ””ÎĪĪļ Ģ˔”ōêłì ¼ęŇôħÎ Ī ĢÊëĘ

ħĜ êħðĪīĤ Ľ””ņæ ĪĪæ ò˪ Ī ÊçôħÎ ħÝÎħŀħĨ ¼ĤËĘħ¯ĪËĤ ÊæëÔ ¼Ęħōħ¹ĽÎ ĪħÈ ħĘ »ħŀËð Īħ””È Ī Ģ˔”ĠÊêĪħ” Ĩ Ī ÓõŇĩŇÜħÎ »ëŇĜĪħĨ »êËô ‘ĦĪÊëåęņļ ħÝÎħŀħĨ ¼ĤËĘħ¯ĪËĤ Ħæë””Ę »ĪĪļ Ī ħÔËĘħÈ ħĘ Ģ˔”ĠÊêĪħ””Ĩ Ī ĢÊĪëŎð Ī ¼ŀËð Ī ģņīô ħÎ ‘ —••• ¼ŀËð ¼ŀħĠŃĘ »ĪÊë””å””ę””ņļ ¼””Ĥ甔ĤÊêìħ” ĠÊæ ħĜ ħÔÊĪ ŅĤħÈ Êæ ¼ĠĹñŎÈ »çŎàĪħÔ ħĜ ĦĪÊëåęņļ ĪħÈ ÊçĤËŎĠħĘħō »ħ¹ĽÎ ĦĪÊêìħĠÊæ ëŇĜĪħĨ ħĜ Êæ –žž ¼ŀËð ħĜ ĦĪÊëåęņļ ĪħÈ ÊçĤËŎĠĦĪĪæ »ħ¹ĽÎ ħĜ ħÝÎħŀħĨ ¼ĤËĘħ¯ĪËĤ ħĜ Êæ —••• ¼ŀËð ĪĪæ ĦĪÊêìħĠÊæ ĢËĠÊêĪħĨ Ī ĢÊĪëŎð Ī ħōĦêŃÜ ĞħÎ êħðĪīĤ »ħĘħ¹ĽÎ ħ””Ĝ êħ””ðĪī””Ĥ Ğħ””Ęħ””ō»ħ ””¹Ľ””Î ¼ôħÎ ħÔŃÔĪħĘ ħĘ ÊçĠħĘħō »ħ¹ĽÎ

ĦĪħÔËĘĦæĢËÕðæêīĘ ¼ĤÊçęŇÔ ħĜëŎÎ ĦçŎĈËĔ

¼ĤËĘĦĪÊëåęņļ ĪíŇĨ ĪĦçŎĈËĔ »ĪÊëåęņļ ħĘ‘ĦĪī¯ħĤ ÊæĦçŎĈËĔ »ĪÊëåęņļ ħÎêħ𠐼ōæËĩŎÜ ¼ŎĐħĜħð »ìËÏņļ ħĜ ħŎŎÕōëÎ ¼ōæËĩŎÜ ¼ŎĐħĜħð »ìËÏņļ ¼ĤæëęðËÎ ħĜ ħęĤī¯ ‘ħÕñōīŇª Ī ¸Ĥë¹ êłì ĞħÈ ¼ÔËŎÎĦæħÈ »ĦĪħĤæëĘĪŌÎ »ħºņļ ¼ĤËĘĦĪÊëåęņļ Ī Ìí””à ĦĪĦì˔”Ï””ņļ ÓðĪêæ ‘ĦçŎĈËĔ »ĪÊëåęņļ ħÎ êħð êħðĪīĤ ĢËō ŅĤħðħÈħĤħôħÔ Ī ŅÎħÈ ¼””ŀłļ ¼ðËÎ »æêĪ ħ””Î ĦīŎĤÊīÕōħĤ ËęÎ êËęņëĘĸħĠ ¼ÔĦļħĥÎ Ī ¼ĘĦêħð ¼ÔËŎÎĦæħÈ »ĦĪħĤæëĘĪŌÎ Ī ĢËĥŇĨ ħĜ ĞÊçĤħÈ ĪËĤ ŃÎ ¼ōæËĩŎÜ ¼ŎĐħĜħð ¼ÔĪĦļ ¼ĤËĘĦĪĸ Ī ÛĤħ¹ ĦëōæËĘ Ī êÊçĘħ¯ Ī ¼ĠĹñŎÈ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ĤËĘĦíōļ ĪËĤ êħðĪīĤ ĢËō  ĒÊëŎĈ ¼ĤËÕðæêīĘ ħĜ ¼””ŀłļ ¼ðËÎ »æêĪ ħÎ ĦīŎĤÊīÕōħĤ ¼ŎĐħĜħð ¼ÔĪĦļ »ìÊīåºĤËÎ ħĜ ĖħōĦêËĠ± ĢËŎŎĘĦêħð »êħºōêËĘ ħĘ ËęÎ ¼ōæËĩŎÜ ĪħÈ »ħÕðÊêËÈ Ī ¼ōËġĥņļ ħĜ ĦĪīÎħĨ ¼Đ ĞĹñŎÉĜçĤīÜ ħĘ »ħĤÊĪÊëåęņļ óōëÔÊĪæ Ī ÒËĩęŇª ŅĜ ĢËō ĢËÕðæêīĘ ¼ĤçĤËōħ¹Êļ ¼ČËĤŃĔ ŃÎ ĪīÎħĨ »Ħ²ņêæ Ī Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ¼””Đ ĞĹñŎÉĜçĤīÜ

¼Đ ĞĹñŎÉĜĪêËñĤħÈ »ĪÊë””å””ę””ņļ ģÎ æīĠħà »ħĤĪīġĤ ħĜ  ĢËÕðæêīĘ êħōĦíäģÎ ¼ĜħĈ ¼ÏōħĈīõĜħÈĪĸħĔīĈ ãŇõĜħÈ ¼ĜħĈ ħÎ ĪÊëðËĤ êħōĦíåĜħÈ ëŎðħÎīÎħȐ¼ðĦçĔħġĜħÈæħĠħáĠīÎħÈ ¼ĥŎÕðħĜħĐ » ĦæËÔħĔīÎħÈ ¼””ĘłêĦĪ˔”Ĥ Ī»ê˔”Ŏ””ĤÊìĞĦêÊī”””¯ ĦëŎÝĤì ĞħĜ êħðĪīĤ ĖħōħÎ ±æ Ī ĖŃĘËĤ ľħ¹ħĜ ĦĪħŎŎĘŃĘËĤ ħÔŃÔĪħĘ ÊæĦê˔”ÔĪ Ī »êËŎĤÊìģōçĤħ¯ ĦĪĦĪĪļĞħĜ ÊçōŃä çĤħ¯ ħĜ¼Ęħō ħ αæ Ī ĖŃĘËĤ¼ĘłêĦĪËĤ ĦĪĦêÊī””ä ħĜ ĪĪļħÔŃÕñä ÊçĘħōħ¹ĽÎ ħĘ ĞħĘħÈ ħ¹ĽÎ ģōçĤħ¯ ħÎ Ħ±ËĠËÈ ¼ĘłêĦĪËĤ Ī »êËŎĤÊì ‘êħðĪīĤ ÊçōËŎÔ ĦĪīÕñäŅÔ ¼Ęħō ħÎ ±æ Ī ĖŃĘËĤ ¼ôħÎ ¼Ęħōħ¹ĽÎ ħĜ êħðĪīĤ – »êËô Ī –žž ¼ŀËð Ê甔ĠĦêÊī””¯ ¼ĤçĤÊêìħĠÊæ ¼ĥņīô Ī ľËð ħÎ »ëŇĜĪħĨ »ç””Ŏ””àĪħ””Ô ¼””ŀħ””Ġє”Ę »ĪÊë””å””ę””ņļ ĢËĠħĨ ħĜ êħ””Ĩ ĦĪ˔””ĤÊæ ¼ŎĠĹñŎÈ

¼ĜħĈ çŎĈħð ìËŎĤ ĞħōĦæìÊĪæ ¼ôħÎ ĖħōħĥäĦļçĤħ¯»ĪĪļħĥÕñä

êħĨ ËŎÜ ħÎ êħ””ðĪī””Ĥ ħōÊīÎħÈ Ģ˔”ō ħōËĤËðËĥÎ »ħĤÊĪÊëåęņļ ĞħĜ ėŇĘħō ¼ōĪĪ²ŇĠ »ĪĪļ ħĜ ĪĪļħÔħōËÕñåŎÎ Ī ¼ĜħęōħĨ Ī Ģ甔ĤÊêìħ””ĠÊæ »ê˔”Ęє”Ĩ Ī »ħðĪīĤĦê˯ ĪħÈ Ī ĦêËÎħĔ Ī ģÕñåęņļ ħĤÊĪÊëåęņļ ĪħÈ ĦĪīÔËĨ ÊçōêħðħÎ ħĘ ħĜ ¼ĠĹñŎÈ »ìħ””Ęêħ””Ġ ħĜ ģŎÕōëÎ »ĪĪæ »í””Ň””Ĩ ĒÊ디Ŏ””Ĉ ¼””Ĥ˔”Õ””ðæêī””Ę ¼ĠĹñŎÈ ¼ðËĠħà »ĪÊëåęņļ ĢÊêŃ𠐼ĠĹñŎÈ»çŎàĪħÔ ¼ŀħĠŃʐĢËÕðæêīĘ »ĪÊëåęņļ ¼ĠĹñŎÈ »çŎàĪħÔ »ĦêħÎ ģŎōæħàĦīġĜħÈ ¼ÔħĈËĠħÜ ĞËõĜçĤīÜ Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ¼”””Đ ĞŔ”ñ””Ŏ””É””Ĝ甔Ĥī””Ü Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ¼””Đ ĞĹñŎÉĜĪêËñĤħÈ çŎàĪħÔ ¼ŀħĠŃĘ ĒÊëŎĈ ħĜ ħĥĤīñĜêËñĤħÈ ¼ĤËÕðæêīĘ ¼ĤËĘħÏŎÔħĘ æËĩŎÜ Ī  ¼ĠĹñŎÈ ¼ĔÊëŎĈ ¼ÔħŀĪĦæ ħÎ êħð ÊçōħĘĦêËÔĪ ĦëŎÝĤì ħĜ êħðĪīĤ ĢËō ¼ðËΠє”Î ĦĪĪæ디ꔔĤ˔”äêħ””Ô ¼ęŇôħÎ  ħĥĤīñĜêËñĤħÈ ¼ōĦĪÊëåęņļ ¼ĜħęōħĨ »ĪÊëåęņļ¼ĤËĘĦĪËġô˪ ħĜėŇôħÎ ħĘ  ĢËÕðæêīĘ ¼Đ ĞĹñŎÉĜĪêËñĤħÈ

ÊçŎĤçĤËōħ¹Êļ Ī ĢæëęÕðĪêæ ħĜ ĢËŎōêÊçôħÎ ¼ĤæëęĤËäêħÔ ¼ÕðËÈ ħ Ĝ Ğŋħ””Î æë””Ę çŎàĪħÔ ¼ŀħĠŃĘ ¼ĥäīÔ ‘ÊçęŇôħÎ ħÎ êħ””¹ħ””Ġ ĦĪī””ÔĪħ””Ęħ””Ĥ æËĩŎÜ Ī òĦĪÊëåęņļ ĞħÈ ħĘ ėņĽņæ çĤħ¯ »ĪÊëåęņļ ¼ĤËĘĦĪËġô˪ ħĜ ėŇôħÎ ‘ ĢËÕðæêīĘ ¼Đ ĞĹñŎÉĜĪêËñĤħÈ

ÊçŎĤçĤËōħ¹ÊļĪ ĢæëęÕðĪêæħĜ ĢËōêÊçôħÎ »æêĪ ħÎ ‘ĦĪīÔËĨħĤ êħðĪīĤ ĢËō æëĘ ¼ĤçĤËōħ¹Êļ ĪĢËĥŇĩęŇª¼ÔħŎĤŃ¯ ¼ðËÎ ĢËÕðæêīĘ ¼Đ ĞĹñŎÉĜçĤīÜ »ĪÊëåęņļ ¼Đ ĞĹñŎÉĜĪêËñĤħÈ »ĪÊëåęņļ Ī »ĸ ħ””Î ˔”ĨĦĪêħ””Ĩ Ë””ꔔΠĢ˔”Õ””ðêī””Ę ĪËĤ ¼ĤÊìÊëÕęŇĜ Ī ĦĪħĤĪīÎËŎÜ »êËĘŃĨ ĢËÕðæêīĘ ¼Đ ĞĹñŎÉĜĪêËñĤħÈ

ĖħōĦīŇô ®ŎĨ ħÎ êħðĪīĤ ĢËō ĦĪī¯ħĤ ¼ō±ŃĜŃōçōËÈ »ìËÏņļ ¼ĤæëęðËÎ »ĸ ħÎ


—••––—™ħġĠħôĪĪæ ›— ĦêËĠ±ÊçðħĘ ĖħōħĜ »ëōìĦĪĪ »êËÕĤËĠħĜêħª ¼ÕðŃª –žœ– ¼ÎĦêħĈ ¼ĤËĘĦĪīÔëºĘħō œ– ĦæËĠ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼””Õ””Ň””ĠÊ甔Ĥħ”È Ņ” Î˔”Ĥ ėņêħÏĤËĠêħĐ êħĨĪ¼ŀÊêçŎĐ ¼ŎĤËġÕõŎĤ ħĜ ¼Õõ¹ ħęōæ ¼ĤËĘħŎŎÕņêħÏĤËĠêħĐ ħĜ ĦĪħõŎĤËĘħÔĦêÊìĦĪ »ħō˪ ħÎ ÊæħĘħŎŎÕŇĘħō ĦĪħÕņëęÎŃĘ »ê˔”Ġє”Ę ¼””ÔĦļħ””ĥ””λ˔”ð˔”ō ™ –ž™ž ¼”””ŀÊê甔”Ŏ”””Đ » ˔”Ŏ””Ĥ˔”ġ””ŀħ””È ¼ĤËĘĦĪÊëĘêÊīĠħĨ ħŎŎĤÓðĪêæ ¼Ĥħōĸ ĪĪæ š ĦæËĠ ľËª ħÕŇ°Î êËĠŃĘ Ėłêħ””ð ŅÎËĤ ¼ÔŋħðĦæ ĢËō ÒħĠīęà ¼ÔħŎĠÊçĤħÈ ħĤ ¼””ōêĦĪæÊæ ¼ÔŋħðĦæ Ëō ĢËĤÊæËðËō êħðħĜ êħ””Ĥ Ī ľÊê甔Ŏ””Đ ¼ÕðËÈ êħðħĜ óŎĤËĘħŎŎŀÊêçŎĐ ħ ÔħōĹōĪ ¼ÕðËÈ Êëñōīð ¼ŀÊêçŎĐ »êĪīÕðĦæ š —•••

™™ ĦæËĠ ÊçĤËĘħō˪ ¼ĥÔë¹êĦĪ ħĜ ¼ Ĥħōĸ ĪĪæ ħŎŎĤÓðĪêæ Ěħ¹ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĤËĠÊçĤħÈ À ¼ĤħĠīÝĤħÈ Ī ĢËĘħ¯ĪËĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ Ī ĢËōĦĪħȼĐËĠ ¼ŀÊêçŎĐ »Ë¹æÊæĪ ¼ŀÊêçŎĐ ĞħĜėŇĘħō ħĜ ëÕª ħĜ ĞÊçĤħÈ ħĥÏÎħŎŎĤ ÊçÔËĘ ĖħōħĜ ħĤËÕðĦæ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĤËĠÊçĤħÈ ŅÎËĤ Ì ľÊêçŎĐ »Ë¹æÊæ ¼ĤËĘĦêĦĪæÊæ Ëō ¼ ŀÊêçŎĐ êħðħĜ Ėħōħō˪ ®ŎĨ êħęĤËäêħÔ Ńä ħĤëºÎ ĢËĘħ¯ĪËĤ ĢËō ¼ŀÊêçŎĐ ¼ÕðËÈ ĢħęμęņêËĘ æīäËōŃÕðħÈ »ħĤËÔħŀËà ĪħÈ ËðËō ŅôĦæ Ú ¼Ĥħōĸ ĪĪæ ħĘ ÒËęÎĢËõŎĥÕðĦæ ħęōæ ŅÎħĤ ÓðĪêæ ÊçŇÔ ĢËŎĥÔë¹êĦĪ ħō˪ »êËĠŃĘ ¼ðËŎð »êĪīÕðĦæ › –žœ– ĹņĪíĤħ§ –™– ĦæËĠ ¼ĤËĠÊçĤħÈ Ī ĢÊ디Ŏ””ª ¼ĤËĠÊçĤħÈ ĢËĘħÕðŃª ĢĦĪËä ħōħĨ ĢËōŃÎ ĢÊêħĥņīĤ ¼”””ĤÊī”””ōæ »ë””Ň””Ô디ꔔðĢ˔”””ĘĦ디””ōìĦĪ ¼Ęłêħð Ī ğĘËà Ī êËĠŃĘ ¼ÔħōËĘłêħð ĦĪÊêìħĠÊæ ¼Ęłêħð Ëō ¼ðËĠŃĝÏōæ ĦçĤËô ħĤËÕðŃª ĪħÈ ¼ĥÔë¹êĦĪ ŃÎ ĢËĘħŎĠŃĤŃÔŃÈ ĢħĠīÝĤħÈ ¼ÕŇĠÊçĤħÈ ħĜ ìÊĪ ħÕñōīŇª ĪħĜ ĢËŎÕðĦæ ŅÔËĘ êħĨ ĞŋħÎ ģĥŇĩÎ ĢËŎĤËĘ˺ŇÜ ŃÎ ģĤÊīÔĦæ ÒëºŀħĨ ħĤËđōìĦĪ ĦĪħĥņļħºÎ ¼””Ôħ””ōŔ”ōĪ »êĪī””””Õ””””ðĦæ œ –™ ¼ęōëĠħÈ » ËŎĤêŃđŎĜËĘ ˜ ĦæËĠ ģŎÕōëÎ ÒħōĹōĪ ¼ĤËĘħÔŋħðĦæ À ¼ÔŋħðĦæ Ī ĢËĤÊæËðËō ¼ÔŋħðĦæ ħĜ Ī ¼ōêĦĪæÊæ ¼ÔŋħðĦæ Ī ĢæëęŇÜħÏŇÜ ŃÕðħÈ ħÕņë¹Ħæ ĢËŎęŇĘħō »ħðħĘ ĪħÈ ÊçĤËōëÔ »ħĘħÔŋħðĦæ ĪĪæħ””Ĝ êËĘ ŅÎËĤ ĦêĪīÕðĦæ ĞħÈ ¼ŇªħÎ êħ¹ħĠ ÒËęÎ Ӕ””ņêçÏŇª »ħºņļ

ĒÊëŎĈ ĢËÕðæêīĘ Ģʱłļæ ĪÊêīŇĜ˪ ¼ĤæëęŀīÏĔ — ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĠÊçĤħÈ ħÎ êæËĕĜĪçÎħĈ ĒÊëŎĈ ĢËÕðæêīĘ ¼ŎĤËġÕõŎĤ —••œ––šħĜ– ± »êËōĽÎ Ӕ”””ðĦæ ¼”””Ĥæ디”ę”””ŀī”””Ï”””Ĕ ŌŀĪçÎħĈ ÒħĉĐĦļ »ĦĪħĤËõŇĘêËĘħĜ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ÔħŎĠÊçĤħÈ ħĜ òĦļħĠħà ĒÊëŎĈ ĢËÕðæêīĘ ¼ŎĤËġÕõŎĤ ğōêħĘ ĪÊêīŇŀ˪ ¼ĤæëęŀīÏĔ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĠÊçĤħÈ ħÎ ďōêħô çŎÜħĠ ĒÊëŎĈ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËġÕõŎĤ 甔Ĥħ””¯ Ğħ”””””È òĦêє”””””ÜĞħ”””””Î ħĜ ėŇĐêīĈ ħÔŃÎ »ĦĪħ””ĤĪī””ÎĦê˔”Î Ī Ņ””Î˔”Ĥ Īń디Ę˔”Ĥ ħ””ōє”ÎĢ˔”Õ””ðæêī””Ę ĢËĤÊæËðËō Òŋħ””ðĦæ ĪĪæ ńëĤÊīÔËĤ ÊçðħĘ Ėħ””ō ħ””Ĝ ĢæëęŇÜħÏŇÜ Ī ĦĪħՔņëęÎŃĘ ë””ōìĦĪ Ī êËÕĤËĠħĜêħª

ĞħĜ »ħĤĪīġĤ ģŇŁŎÎ îħĘ ńçĤħĨ êħ¹ īĘĦĪ Ģħ””Ĩ ÊçęŇÔŋĪ çĤħ¯ ħĜ Ħêє”Ü óŎĥĠ ěŎÈÊëñŎÈ Ī ĢËĥÎīĜ Ī ËŎĤËÕōêħÎ

ĢËŎĠËĘ ®ŎĨ ħ””ÔŋĪ Ņ””ð Ğħ””È ğ””Ň””ŀĦæ ĢËÕðæêīĘ ħĜ »ĦĪħ””È Ī ģŎĤ ¼ŀÊêçŎĐ ¼””äłæĪê˔”Î ¼ĥÔë¹Ī˯êħÎħĜ ń디”ĘĦæ ħĘ ĦĪħÕņêæĦçęŇĜ ħĘħÔħÎËÎ »æī””ä Ī ëÕĘ˯ Ī ëÕôËÎ ĦĪħĤæëĘËŎÝęŇĜ Ņ¯ĦæĦīņļħÎ ëÔ ėŇªīęņļħÎ óŎĤËĘĦêËĘ ĦĪħĥ”ņëĘĦæËŎÝęŇĜ óŎĤËĘħÔŋħðĦæ Ī ģōëÕęōíĤ ĪģņëęÎ ëÕĘħōħÎľħęŇÔ ĖħĤ ¼ÔħĠīęà ¼ĠħÝĥŇª »ħĥŎÎËĘ ħĜ ħĤĪīġĤ çĈħð êËĥ¯ĪīÔËä ħĘ —••› ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĠħĜêħª ħĜ êËÕĤËĠħĜêħª »ŌŀĪçÎħĈ ¼ęŇÕðŃª є”Î Êêī””Ň””ŀ˔”ª Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ¼ÕðĦæ »êËÕĤËĠħĜêħª ħĜ ÊĪħÈ ¼ÔħōÊëōìĦĪ ¼ōËðËō »çĥņīð ËÝĥŎÈ ĦĪħōËõŇĘ êËÕĤËĠħĜêħª ËĨĦĪêħĨ æêÊīä ¼ÔħōÊëōìĦĪ òĦļħĠħà ŌŀĪçÎħĈ ÒħĉĐĦļ íņļħÎ ¼ÕðĦæ Ò디¹êĦĪ ¼Îíà ¼ęŇÕðŃª ħĘ ŅÎħĤĦĪ ĦĪħōËõŇĘ ĢËĠħĜêħª »êËĘħĜ ĒÊëŎĈ»êËĠŃĘ »êĪīÕðĦæħĜ ËŎĤħÔħĠħÈ »êĪīÕðĦæħĜ īęŀħΐŅÏÔËĨ Êæ —••š

ÊçĤËĘħġņêħĨ Ī ¼ŀÊêçŎĐ ¼ÔŋĪ ģōçĤħ¯ ŃÎ ĢËŎęņçĤħĨ ¼ĔĦæ ÊæĦëŇĜ Ī ĦĪīÔËĨ ĦĪħĥŎĥŇĨĦæ ĢËĠħĘħĥŎðĪīĤ ¼ĤçĤËġĜħð ĒÊëŎĈ »êËĠŃĘ »êĪī””Õ””ðĦæ – —••š

› ħ¹ĽÎ ™ž ĦæËĠ ĞÊçĤħÈ ėŇðħĘ ÊçÔËęĘħōħĜ ÓŇÎËĤ ėņêËĘ êħĨ Ī ĢÊêħĥņīĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħĜ ÓŇÎ ÓŇÎħĨ »ħęōæ ¼ĠêħĐ ¼ęŇÕðŃª Ëō ¼ĤÊæīð »êËĠŃĘ »êĪīÕðĦæ — —••š ¼ŀÊêçŎĐ š ħ¹ĽÎ › ĦæËĠ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ħĜ ¼ĤæëęŎÔħōÊêħĥņīĤ ŅÎËĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ÔħŎĠÊçĤħÈ Ī ĢËĘħÔħōĹōĪ ĦĪħ”ĥņëęÎŃĘ ĢÊëōìĦĪ ¼ōĦĪħÔħĤ ħĥŎõŎĤëŎĠ »êĪī”””Õ”””ðĦæ ˜

ÊæŃäĪËĤ »ëōìĦĪ ħÎ ħĘ ĦĪħÕņë¹Ħæ ğŎĜħð ĦĪÊêìħĠÊæ êĸ˔”ð æħ””ġ””àħ””È 픔ņļħ””Î — ĢÊìê˔””Î ĞÊ甔Ĥħ” È »ħºŇÜ Ō””ŀĪ甔Îħ”Ĉ »êËęōëÎ ħÎħĘ ĦĪħÕņë¹Ħæ íōìħĈ çŎĜËä ĦĪÊêìħĠÊæ »ëŎÏĥôłļ ¼ÔĦêÊìĦĪ –žž˜œ˜ħĜ˜™ ± »êËōĽÎ ŃÎ ¼ÔħŎĠÊçĤħÈ »ĦĪħĤçĤÊļħ¹ – Ģħðħà æħĠħáĠ ģōæħàĸħðæ íņļħÎ çŎĐħáĜħÈ æħĠħáĠ ģōæħàĸħðæ íņļħÎ — ĞÊçĤħÈ »ħºŇÜ çŎĐħáĜħÈ Ģħ””ðħ”à ħĘ ĦĪħՔņë¹Ħæ ĦëŎª æħġàħÈ »çĈħð

»ëņæĪËÈ Ī ľËĘīÕõĘ »ëōìĦĪħÎ ĦĪīÎ –žž™˜œħĜ– ± »êËōĽÎ çŎôêīä ěŎĠħÜ ïĤīō íņļħÎ ¼ÕñŎĜ ħĜ ÒËŎÕáŎÈ ¼ĠÊçĤħÈ ĢÊëŎĠ ĢËÕðæêīĘ ¼ÔÊëĘīġōæ ¼Ôê˪ ¼ĤÊĪÊêīŇŀ˪ ğÜħĤ ħĠħàæ íņļħÎ »ħºŇÜ ħÕņæ ¼ŎĤËġÕõŎĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ÕŇĠÊçĤħÈ ħĜ ¼ęŇĤËĠëĐ ħ””Ę ĒÊ디Ŏ””Ĉ Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ĦĪÊêæëŇ«ñŇª ¼ÔħĠīęà –žž™˜œħĜ˜ ± »êËōĽÎ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĠÊçĤħÈ ¼ĤËĥŇĨìÊĪ ğōêħęĜĪçÎħĈ íņļħÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËġÕõŎĤ ¼ÕŇĠÊçĤħÈ ħĜ æħ””Ġħ”à ħĘËĘ ¼ ÜËà ÊçÔħĠīęà ħĜ ¼ęŇĤËĠëĐ ħĘ ĢħĠīÝĤħÈ ńëęÎ ľīÏĔ ĦĪÊêæëŇ«ñŇª –žž™™–œħĜ ± »êËōĽÎ Ӕ”””ðĦæ ¼”””Ĥæ디”ę”””ŀī”””Ï”””Ĕ – ĢËōĪËĤ »ħĤËĠÊçĤħÈ ĞħÈ »ĦĪħĤËõŇĘêËĘħĜ ¼ÕŇĠÊçĤħÈ ħ”Ĝ ĦĪī””Ô˔”Ĩ ĦĪĦêÊī””””ä ħ”Ĝ ĢËÕðæêīĘ ¼ŎĤËġÕõŎĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ĒÊëŎĈ ŌŀĪçÎħĈ êħ””Ġī””Ĉ êÊæ픔”ņļ À ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ ŃÎ ĦĪÊëęĤËõŎĥÕðĦæ ħęĤī¯ ¼Îíà »êËÎĪêËĘ ç””ōħ””ðêħ”””Ġī”””ĈêÊæ픔”””””ņļ Ì ŃÎ ĦĪÊë””Ę ĢËõŎĥÕðĦæ ħęĤī¯ ¼ĜħĈ ¼Îíà »êËÎĪêËĘ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ »ŃĨħÎ íōìħĈ êĸËð êÊæ픔ņļ Ú ¼ĤËġŇĝð »ê˹íņê˪ ħÎ ĦĪħŎŎĤçĤÊêìħĠÊæ –žžœž–šħĜ–˜ ± »êËōĽÎ ¼ĠÊçĤħÈ í””ņļħ””Î ¼ÔËŎÜħĜ – »çĤħÏõĔħĤ æħĠħáĠ òĦļħĘËĘ ĢËĠħĜêħª ÊêæëŇ«ñŇª ¼ ōëŎĠ ¼ęŇÕðŃª ħ””Ę ¼ĠÊçĤħÈ ħÎ æīĜĪħĠ ģŎĠħÈ æħĠħáĠ

ÓņëĥÎÊæ ĢËĠħĜêħª ¼ĠÊçĤħÈ í””ņļħ””Î ¼ÔËŎÜħĜ — ¼ęŇÕðŃª ħ Ę ĢÊëŎĠ ÞËÔħĐ æÊìËÈ ĢËĠħĜêħª ğŎĨÊëÏŎÈ íņļħÎ ĦĪÊêæëŇ«ñŇª ¼ōëŎĠ ¼ĠÊçĤħÈ ħÎ ¼¯ħĠëČłæ êæËĕĜĪçÎħĈ ÓņëĥÎÊæ ĢËĠħĜêħª —••››—žħĜ› ± »êËōĽÎ Ӕ”””ðĦæ ¼”””Ĥæ디”ę”””ŀī”””Ï”””Ĕ – ŌŀĪçÎħĈ çĈħð êËĥ¯ »ĦĪħĤËõŇĘêËĘħĜ ¼ŎĤËġÕõŎĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ÔħŎĠÊçĤħÈ ħĜ

ìËÏĠËÜ ĒêËÔ êĦíņê˪

ĢæëęŇÜħÏŇÜ Ī ĢËĤÊæËðËō ¼ÔŋħðĦæ »êħĘĪÊĪħÔ Ī ìÊĪËŎÜ ¼ÔŋħðĦæ ĪĪæ êËōĽÎ ËðËō ĢËŎĥŎĠħĘħō ħęĤī¯ ĢëÕĘħō ĢËŎŇÜħÏŇÜ ĢËŎõŎĥŎĠĦĪĪæ Ī ÒËĘĦæêĦæ ÊĪħÈ æëĘħĤ ¼ŇÜħÏŇÜ êħ¹ Ī Ò˔”ĘĦæ ÒËĘĦæ »ëņæĪ˯ ĢËĤÊæËðËō ¼ÔŋħðĦæ »ħĥŎÎËĘ ¼ĤËĥŇĩęŇª ľħ””¹ħ””Ĝ êħ” Ĩ Ī ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ÔħĠīęà ¼ĠħĘħō »ħĤÊêËÕĤËĠħĜêħª ĪħÈ Êæ –žž—œ™ ħĜ ħ””Ĝ ¼””Ôħ””Ŏ””ĠÊ甔Ĥħ””È є”ÎĢĪī””ÎÊêī””Ň””ŀ˔”ª ħĘħÕðŃª ÊĪħ””È ĢËÕðæêīĘ ¼ÔħĠīęà ëºŇÜ Ëō ĢÊëōìĦĪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼Ęłêħð ĢËĘħÔĦêÊìĦĪ »êËęōëÎ īĘËÔ ĢÊëōìĦĪ Ëō ¼ęŇÕðŃª êħ””Ĩ Ī Ģ˔”ĘĦê˔”¹í””ņê˔”ª Ī »êËĘħĜ ĢËŎÕðĦæ óŎÎíà īĘËÔ ¼ōëŎĠ »ħĤÊĪħĜħºÜ ĦĪħÔĦĪËõŇĘ ¼ōêËÕĤËĠħĜêħª Ëō ĢËÕðæêīĘ ¼ÔħĠīęà »êħÏĤËĠêħĐ ŅÎĪīÎħĨ ĢËōŃäħÎêħð ¼ōħõŎª »êËĘ êËōìÊçĤħÈ êĦíņê˪ êŃÕĘæ ĖĦĪ Ӕ”ðĦæ ħ””Î Ģ˔”ĘĦêħ””Ï””Ĥ˔”Ġêħ””Đ 甔Ք”Ĩ òħęōæ ¼ĤÊĪħÈ Ī ĢĪÊëĤÊæ ĦĪÊëõŇĘêËĘħĜ »êËÕĤËĠħĜêħª ŃÎ ĢËŎęŇÔËĘ ĪīĠħĨ ĦĪĪæëęĤËäêħÔ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ĠħĘħō »ħĥŎÎËĘ ħĜ êħĨ ĦĪħĤËÕðæêīĘ ¼ÔħĠīęà ¼””ĤÊ디ōìĦĪ Ī ĢÊëōìĦĪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼Ęłêħð »ÊļĦêħð ħĘħĥŎÎËĘ »ëōìĦĪ–™ ħĜ ħĘ »ħĘĦëºŇÜ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĠħĜêħª ¼ĠÊçĤħÈ ëōìĦĪ–• »êËÕĤËĠħĜêħª »êËĘħĜ ĢËŎÕðĦæ ħōŃÎ ĢĪīÎ ŃÎ ĢËŎÔËĘ Īī””Ġħ””Ĩ ī””Ę˔”Ô ĦĪħōËõŇĘ ĢħęÎ ĢËäêħÔ ĢËŎĤËĘħÔĦêÊìĦĪ »êËÎĪêËĘ ¼ĤħĠīÝĤħȼĠĦĪĪæ »ħĥŎÎËĘħĜ ËĨĦĪêħĨ »ÊļĦêħð ĢËÕðæêīĘ¼ÔħĠīęà ¼ĤÊëōìĦĪ Ī ĢÊ디”””ōìĦĪ ¼””Ĥħ””Ġī””Ý””Ĥħ”ȼ””Ęłêħ””ð ħĘħĥŎÎËĘ »ëōìĦĪ–š ħĜ ħĘ »ħĘĦëºŇÜ ¼ĤËĠħĜêħª ¼ĠÊçĤħÈ»ĦĪħÈêħÎħĜ ëōìĦĪ–– »êËĘħĜ ĢËŎÕðĦæ ħōŃÎ ĢĪīÎ ĢËÕðæêīĘ ĪīĠħĨ īĘËÔ ĦĪħōËõŇĘ »êËÕĤËĠħĜêħª ĢËŎĤËĘħÔĦêÊìĦĪ » ê˔”ÎĪê˔”Ę ŃÎ ĢËŎÔËĘ ĢħęÎĢËäêħÔ ĢĪī¯êĦæ ĦĪħōĦêËÎ ĞħĜ êËōĽÎ çĤħ¯ »ĦĪħÈêħÎħĜ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĠħĜêħªħĜ ĢËŎęņçĤħĨ ËŎĤħÔ ħōŃÎ Ħêłì ĢËōĦêËĠ± ĦĪħĥŎĥŇĨĦæ ħĤĪīġĤ īĘĦĪ –žž˜˜œħĜ— ± »êËōĽÎ ŌŀĪçÎħĈ ēŎÈËĐ ŃĘëŇô íņļħÎ ¼ÕñŎĜ ħĜ ÒËŎÕáŎÈ ¼ĠÊçĤħÈ îħęŇÎ ¼ĤËġÕõŎĤ ¼””Õ””Ň””Ęħ””ō ¼””ĤÊĪÊêī””Ň””ŀ˔”ª »ħºŇÜ ħ ” Ք”ņæ ĒÊ디Ŏ””Ĉ Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ¼ÕŇĠÊçĤħÈ ħĜ ĢËÕĐħĔ Ěì˔”Đæ íņļħÎ ĒÊëŎĈ ĢËÕðæêīĘ ¼ŎĤËġÕõŎĤ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ĦĪÊêæëŇ«ñŇª ¼ÔħĠīęà¼ęŇĤËĠëĐ ħĘ –žž˜š˜•ħĜ› ± »êËōĽÎ ÒĦ픔Ŏ””Ĉ ĞĦ디”Ęħ”””È 픔ņļħ””Î – æħĠħáĠ ïĤīō ĞÊçĤħÈ»ħºŇÜ ÍŎÜħĤ

’ħÎæ ÊĪ˯ ËŎĘêīÔ ħĜ æêīĘ Ëęņëºðëª ËĤëĘêħðĦê˯ ¼ĥōëđĈ ĢÊìŃĨ

ËŎµêīÔ ¼ĤËĠħĜêħª

¼ðËŎð ģņëņç§Ë¯ īĘĦĪ ŅĜĢëĘ ģŇÔ ğņêħĨ ËĤ Ņęņëºðëª ÊĪ ËĤëĘêħðĦê˯ ģĘæ îËÎ īĘ ËōêħðĦê˯ĦæÊçČħÎħĜ»± ËĤĪ ħōËęōêħÈ ħĜ ÊêħĕĤħÈ Ī ëĘħÎêËōæ æħĠËÈ ħĜ ÓðÊê »êħĨ ÓŇÎæ¼ÕôËÈ Ī ¼ðÊëĘīġōæ Ī ī¹īÕđ¹ ħÎĪ ħō ËõŇª æ Ģæ ħĘħęņê ®ŎĨ Ņęņê Ņ§ ¼ ĝÎ ± Ī ħĥŎĤ Êæ ħŎĘêīÔ ËÔħĠīęà ģņìÊīŇô ĪīĠħĨ ħÎ ħĜËð îËĔĪħÈ ¬ħÈ ŅĜĢëĘëĔæêīĘ Ņ Ĝħ¹ ë¹ËÈ Ī ģðħĨħÎ Ī ²ōŃÔ Ī ĢħĠêħÈ īĘĦĪ īÎħĤÊê ŅĜŃĨ ± æêīĘ ŅĜħ¹ ĦŃä ËĘËä êħð ħĜ īĘ ģÔËĨħĤ ŅĜ »êĪīôËÈ ģĥŎĠħĤ Ī ģ§ħĘêĦæ HIULQ]DQ#JPDLOFRP

ģŎ§ËĤ ËÔŌĨ±łļ Ëōħ°§ËĤ êħð ŅÔ ńīĤ ¼ĘêīÔ ħĘħÔħĠīęà êħĨ ĢÊæêī””Ę ËĤëĘëĔ ËĤËġōħª Ī ìīð Ņ ÔŌĩðĦæ ¼””Ĥ디Ęêħ””ðĦê˔”¯ Êìī”””ð ģÎËåĠ Ņ””””ĜĦæĦæ Ħæ ŅĠħÈ Ī ģÕñōêłëŇÔ Ģ²ŇÎæ ŅĤħԐĢæËĤ æ ėņëºðëª ŃÔĪ ģęÎ îĸħä ÊçĤË¥ŇĨ çĤħ¯ ģĥŎĠËĤ Êæ ħŎĘêīÔ Ë§ËĤ Ëęņëºðëª Īħȱłļħαłļ¼ÕðÊê ħÎ ŅĜ Ī ĢÊæêīĘ ËĤŃα ħÎæ ëÔêÊçŎðëÔħĠ Ī ħ Îæ ĢìħĠ ĢËôĦêħĨ ±łļ ħÎ ±łê ËŎĘêīÔ ħĤīġĤ Ńΐ»± ĢËĘêīÔ ËōħĤËĩÎ ħÎ ħĘæ Ņ ĤËÕðæêīĘ ËġņêħĨ ËÔħĠīęà ħĜ ËġņêħĨËĘËä ¬ËĤ ħ Ĝ ħĘħĘħª ģņĹōêħ¹ ħ ĤīÎħĨ »±æ ħĜ Ģæ ģŇÕõÔ ĖħĜħ¹ ËĨĦĪêħĨÊçĤËÕðæêīĘ

īĘ êīÜ ħÎ êīÜ ģŇęņëºðëª Ī ¼ºĤħÕðËÈ ńĪ ħåÎêĪæ ¬ËĨ ± ĖêīÔ ŅĜħ¹ Ī æêīĘ ŅĜħ¹ ŅĜŃĨ ģ§ħĘêĦæ ğðëņæ ËôĦêīô ËĤëęÔīĘêħð ¼Õõª ŅĜ ¼ġðëņæ Êìê çōħð ËŎÔħōËĘĪêħð ħ Î īĘ Ëō ¼ĐËĠ ĪīĠħĨ ± æêī””Ę ¼Ĝħ¹ çŎÈ īÏÔËĩęŇª ģŇĜËĠ ˧ËĤ ģŇĥÕ¥äËÈ ± ËÔ Ī ĢëęôħÎ ŅÎ ĢËō± ėņëºðëª ĢËñōæ ŅĜĢëęôħÎ ŅÎ »± Ħīä ħÎ Êæ –žœ—œ ŋËð æ Ī īÎħĤ êħðĦê˯ ħÎ ÓðĦæĢËÕðæêīĘ ģņëĘêËĘ ËŎÔê˪ËŎÔÊêħÏņê »łëŎÈʱłļ ËÔ Ī īÎ ńīĤ ħĘħôĦêīôËĥō±ħ§ ĢìħĠ ĖħĜħ¹ ħĘħęņëºðëª ħÎ ħōīÎ Ī ħĠÊĪæêħÎ ĪīĠħĨ ËĤŃα Ņ ĜħÎ Ņ Ĝ ËŎĘêīÔ Ńα ŅĤħÔ ħĤ

ĦĪħĤÊç¶ŇĜ

ħĜ æêīĘ Ëęņëºðëª ħŀËð—•• ħĜ ëÕŇÎ ¬ħÈ »êĪīĘËÎ ħĜ ħÏōËÔ ħÎ Ī ÊçĥŎ§ËĤ ËÔŌĨ±łêËōħ°§ËĤ Êæ ËŎĘêīÔ ¼ÕðĦæ ëņ± ËĤËÕðæêīĘ ĢËÕðæêīĘ Ī ĞËĈīĝÔħĔ ħÎ »± ËŎĘêīÔĪ ħōÊçŁĨ »êħð ħōËĠ êħðĦê˯ŅÎ ĪħōÊæ¦ŇðêħÎ Ņ ĤëĘëĔ ħÎ Ħ±ËĠËÈ īĘĦĪ ĢËÕðêīĘ »êĪīĘËÎ ħĜ ĢīŎĝĠ —š ± īĘģĘæ æêīĘ ¼ęĜħäńêËĠ± ŅĜħ¹ģŇĤÊçĝĨêħð Ī òļīô ĢËĨæ ħÎ ĪĦëÕŇÎ Ī ĢËŎĤËġðŃÈ Ë””ōêÊæêłì »êħÏĠħĨ ħĜ æêī””Ę ĢËŎĤËġðŃÈ ¼Õõª īĘ ģņĢËĘêīÔ ģŇÔħĠīęà ģðħĨ Ī ë¹ËÈ ħÎ ŅÔŌĩÕðĦæ êħð ħ ĥÔËĨ ħĥÕõŇĨ Ħê˯ ŅÎ ĪħĤëęÔīęĥÎ Ī ÒīĘêħð ¬Ë¯êħÎ »êħĨ īĘ ģŇôĦêīô ĢÊĪ ± Ėħō ĢëĘ ħŎÔËĨ »±æ ħĜ ĞËĈīĝÔħĔ ģōëÕĨÊëĐêħÎ Ī –ž˜ŋËð æ īĘ īÎ ¼ġðëņæ Êìê çōħð Ëō ħ§ ħ ŎĘêīÔ ËÔħĠīęà ĹŇĨ± īĘ Ëō Êæ–žž ģÕñåõŇª īÏÔËĨ »ëę¯ŃĘ Ī ğðëōæ ħĜ ğðëōæ ¼ĠËĈīĝÔħĔ Ī ĢëĘëĔ ĪħÈ ŅĜħÎ ŅĜ ńĪ ħÎ ÒħÏōËÔ ĖħñĤÊëđĤŃĘ Êæ–––˜ »±łļ ħĜ Ëęō²ĜħÎ ħĜ ˪ĪêĪħÈ ËĤËĠħĜêħª ŋŃĨ ħĜ ŅĠËĈīĝÔħĔ ÊçŇñĤÊëđĤŃĘńĪ ĞËÝĤħÈêĦæ Ī Ħī¯ħ¥ņêħÎ Êæ ¼ĠËĈīĝÔħĔ ģōëÔĦêħĐ Ī ģōëÕĤìħĠ ħÎ ĢëĘëĔ ĪħÈ ħōīÎ ÒŋĪ»êĪīĘËÎ ħĜ æêīĘ ¼Ĝħ¹»±æħĜ īĘ ĢËĘêīÔ ËÔħĠīęà »± ËĩĤ ËÔ ŅĜ ģÔêËĠ± ħŎÔËĨ »²§ħȐħĘËĥðËĤ Ī ĦæËĤæêīĘ ¼ Ĝħ¹ ¼ĐËĠ ħÎ ĢÊæ »ÊĪĦê ħ Ĥ Ī ÒĪħ¯ ģŇÔħðËŎð ĢÊĪ ħ Ĝ ħ ĘħĘħō Ëō —••–ž—˜ ŋËð ħĜ ËŎĘêīÔ ģŇÔħĠīęà ŅĤħÔ Ī ĢħĘĦææêīĘ ŅĜħ¹ŅĔħĨêĦæ ħÎ īĘ ħÎ ĢħĘæ ÊêĦŃä ± ĢëϧËĤ ± Ī ĢëĘëĔ ËÔħðËŎð ĖħĜħ¹Êçņ±łêħõŇªæńĪ ÒħðËŎð¦ÈħºĥÎ

ÍŎĜËÔ ēŎĐŃÔ ÊìħÜæ

¼ĤËĘħĠËÝĤĦêĦæ Ī æËĥñŎÈ »íŇĨ ĦìËŎĤħÎ ¼ ęŎĜËĠ »êīĤ ¼ÔħĠīęà ħĘ ĢħĘĦæ ĦĪħĜ îËÎ ĒÊëŎĈ ¼ĤËĘËōçŎĠ ħ ĘħōĦĪËĠ ħ¯ĪËĤ ¼ÔħÏōËÔħÎ ÓŇĥŇĩÏęŇª ÊçĔÊëŎĈ » ħęōæ ¼ ĤËĘħ¯ĪËĤ ħĜ ¼ĤÊīŎÕõª æËĥñŎÈ »íŇĨ  ĦĪÊëðËĤ ŅĤĹġĝĠ »ħ¯ĪËĤ ħÎ ÊçĔÊëŎĈ »êĪīÕðĦæ ħĜ ħĘ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ĤËĘĦĪÊĽÎÊæ ŃÎ çĤĦĪËĤ ¼ĤËĘħŀĪħĨľħ¹ħĜ ħÔËĘĪËĨ ÓŇĥōĦæ ħęōêħä ËÕñŇȼęŎĜËĠ »ĦĪ˺ĤħĨ ĞħÈ ħÎ ĢËĘ˹íņê˪ Ī ğņêħĨ ¼ÔŋħðĦæ »ĦĪħĤæëęĠħĘ Ī çĤĦĪËĤ ¼ÔħĠīęà ¼ĤæëĘíŇĨħÎ ħĘ »ħĤËĥņīôĪ ħºņļ ĪħÈ »êħÎħĥÔë¹ Ī ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ êħðħĥÕñäêËõĐ ¼ÕðħÎħĠ ¼ ęŎĜËĠ ËĨĦĪêħĨ –™• »ĦæËĠ¼ĤæëĘħĥŇÜħÏŇÜ Ī » ±ë¹êËÎ ¼ ĤæëęÕðĪêæ »ħōËĠħÕŇÎĦæ ÓņļŃºÎ êĪīÕðĦæ ¼Ęħōħ¹ĽÎçĤħ¯ ÒÊæĦæ ĦĪħÈ ¼ŀĪħĨħĘ ÒËĘĦçôĦĪħÈ »ħôħºĤËÎ ¼ġņêħĨ Ī æêīĘ ħ Î ħĤËĘĦêÊçÕðĦīōħª ħ ¹ĽÎ ĞħĘħō » ħĝª ħÎ ħĤ˹ĽÎ ĪħĜ óŎęĜËĠ ¼ ÕðħÎħĠ ĦĪħÕņëęÏĠħĘ ĢËĘ˹íņê˪ Ī ğņêħĨ ¼ĤËĘħÔŋħðĦæ īĘĦĪËÔ ĢËÕðæêīĘ ÊçŇĤĹġĝĠ ¼ĤËĘħ¯ĪËĤ Ī ĒÊëŎĈ »ĦêËŎÕðħĨ Ī êÊĪ±æ ħÜêħĠīĜħĨ ĞħĜ Ī ËÕñŇÈ Ī–™• »ĦæËĠ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ ¼ĤËĘħĤ²ŎĜ ŃÎÒËęμĤËðËÈêËĘ »ĦĪħÈ ¼ÔËŎÜ ħĜ ¼ęŎĜËĠ ĦæËĥñŎÈ »íŇĨ ¼ĤËĥŇĩęŇª¼ęōêħä ĦìËÔ ħÎ ĦìËÔ ÓŇŁŇĩōħĤħōħĨ ħĘ»ħŎō±ë¹êËÎ ĪħÈ ħĜ ėŇôħÎ ËÕñŇÈËÔ ħĘ»ħĤËō˹íņê˪ ĪħÈ ħÔÊĪ ħĜËōæ Ī ĖīĘêħĘĪ ĿðīĠ ¼ĤËĘ˹íņê˪ ħĜ ¼ĘħŎōêËŎÕðħĨ Ī ĢʱħŁôĦêŃÜ Ī ĦīŇĤĹġĝĠ »ħ¯ĪËĤ »ĦīŇ¯êÊī¯ ħ ĤĪħĘĦæĢËŎĤËĘĦêħÎĪĪļ ĞħĜ æËĥñŎÈ »íŇĨ ¼ĥÔËĩęŇª Ī ĦĪĪæëęÕðĪêæ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ĤÊīÕõŎĤÊæ »ĸ ħĤŋËä ĞħÈ ¼ōħōËĘ ħĥÔËĨ»ŃĨ ħÕŇÎĦæ ÊæħĤËō˹íņê˪ ÊçĤËĘĦìÊĪËŎÜ ĦĪħÔħĤ ĢÊīŇĤħĜ ¼ōËŎõŎĝĠ ìÊīŇô »êÊçĘħ¯ »íŇĨ » ĦĪħĤæëĘĪĪçĥōì ĞħĘħō ¼ōËŎõŎĝŎĠ »íŇĨ ¼ĤĪīÏŀÊìĪĦêħÎ Ī˺ĤħĨ ĦĪħŎōĦĪÊêìħĠÊæ¼ġÕñŎð ħĜ ÒħĠīęà òħĠħÎ » ËÔĦêħðħĜ ħ Ę ħŎęŎĜËĠ »ħĘħÔħĠīęà ¼ÝĤËĠËÈ »ħĤÊĪħ°Ňª òĦĪ˺ĤħĨ ĞħȼōËðËōËĤ Ī »ĦĪħÈ ĞŋħÎ ĦĪħÔłæëĘ êĪīÕðĦæ Ī ËðËō ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ êħðħĜ ¼ÕäħÜ ĦĪħŎĤĪīÎêËĘħÏÕðĦæ ĦêĪīÕðĦæĪ ÒħĠīęà¼ĤËĘħ«ŎñĤëª »±æÒËĘĦæ ŃλêËĘ ËÕñŇÈ ĢÊīŇĤħĜ ¼ĘŃĘËĤ Ī ļħô ¼ĤĪīÏÕðĪêæ »ŃĨ ħÕŇÎĦæ æËĥñŎÈ »ËŎõĝŎĠ »íŇĨ ĞĦĪĪæ òħĠħÎ ħĜËōæ Ī ĖīĘêħĘ Ī ĿðīĠ ¼ĤËĘ˹íņê˪ īŇĤ ¼ĤËĘħŎŎĥōËÈ Ī ¼ōĦĪħÔħĤ ħÔËĩęŇª ĦĪħÕŇĥŇęôĦæ Êæħęōæ ¼ęņêËĔËÈ ħÎ ħĘĦêËÎĪĦĪħÔËĘĦçôŃä ŃäĪËĤ »ļħô »ë¹ËÈ ńīĤħĜêħð ËÔ ħōħĨ ÊæħĤ˯ĪËĤ ĪħĜ ħ Ę ŃäĪËĤ ¼õōËðËÈ Ī ˪īð » ħĤÊíŇĨ ĪħÈ ĞħŎŇð ĦêŃÜ Ī ÓņëºÎÊļ ĢËĘħ¯ĪËĤ ¼õōËðËÈ Ī¼ĥġŇĨ¼ôĪĦļ ħĤËōīŎĤÊīÔ òËÎ êłì ¼ ęņêĪīĥð »ËŎõŎĝŎĠ »íŇĨ ¼ĥÔËĨ ħÎ ħ ōŃÎ ĦīŎĥŎÎ ĦĪŃäħÎ »ËðËō Ī óōËðËÈ ¼ęŇĤĪīÎêÊêħĔêħÎ Ī ļħô Ī ÓŇĥņīŇôĦçŇĜ ĢËōêħðĪÒÊæĦçęŇÔ ïŎĜŃªĪ˪īð ¼ĤËĘħĘêħÈ Ī êËĘ æËĥñŎÈ ÒÊæĦæĪĪļÊçĤËŎĤÊīŇĤ ħĜóŎĤÊæÊçęŇª Ī ÓñōêłëŎÔ ħªĪë¹ ¼ ĤÊæêËôħà Ńä ¼ōħōËĠ ħÕŇÎĦæ æËĥñŎÈ »íŇĨ ¼ ĤËĥŇĩęŇª ĞĦêÊī¯ ÒËĘĦæ æËōì ÊæħĤ˯ĪËĤ ĞħĜ ¼ĤÊçęŇÔ Ī ¼ÕñōêłëŎÔ »êËĘ òħĠħÎ ĢËĘĦĪÊëĘÊĪÊæ ħŎŎñĈħÎ ħĤŃĘ óōËðËÈ ĪËðËō ¼ĤçĤË«ðħ¯ ħĜ ËÕñŇÈËÔ »ĦĪħÈ Ī ÒÊĪļĦæ ¼ªÊëä ĪĦêħÎ óŎĥĠħȼôĪĦļ Ī ÒÊĪļĦæ ĢËĠħĤ ĪĦêħÎ ĦĪÊêçĠËÝĤħÈ ¼ĤËĘħĠËÝĤĦêĦææëęĤËġðËÎ ħĘ » ħĤŋËä ĪħÈ ĞħÜêħð ģŎŇŁÎ ģŎĤÊīÔĦæ ĞħÝĥŇª »ħõŇĘ Ī ÓðħÎêħÎ ÊçĤËĘĦĪÊĽÎÊæ ħ ¯ĪËĤ ħĜ–™• »ĦæËĠħĘ ĦĪħÕņĪħĘĦçŇĜ»ĦĪħÈ »ħĤËĨħÎ ħ Î óŎęŎĜËĠ Ī çĤĦĪËĤ ¼ÔħĠīęà Ī ÓņëĘħĥŇÜħÏŇÜ Ī ÓŇÏÏÕðĪêæ ŃÎ ¼ĔĹäħÈ Ī¼ŎðËŎð¼ÔħōĪÊëðë«ŇĜ ħĜ ĢËōŃä ¼ ĤËðËÈ ħÎ ¼ĥĠħȼôĪĦļ»ĪËÝĤī¹ħĤ ģęŇªĦæ ĢËŎðËŎð ¼ÝĤËĠËÈ Ī ĦĪħĤìæĦæ Ò˺ÎĦĪħĜ Ī ĦĪħÕŇĥņīåÎ çĤĦĪËĤ»ħĤËĠËōħª ĪħÈ »æêĪ ħÎêłì »æêīĘ ¼Ĥħōĸ ÓŇÎĦæ ÊæĦëŇĜ ĢËġŎôħª »Ńä ¼ĤËĘħŎŎðËŎð Ī » êĪīÕðĦæ ħĤĪīÏÕðĦīōħª ĪīĠħĨ ħĜ ħęōêħä çĤĦĪËĤ ħĘ ÓŇĥņīŇõÎ Ņ ĤĹġĝĠ¼ĤËĘħ¯ĪËĤ ¼ĥĠħÈ Ī ¼ŎðËŎð ¼ôĪĦļ ÓņĪħōĦæ Ģħōĸ Ėħō Ī ĦĪħÕŇÎĦæ ŃÎ ËĤħª ĞħĘħō »ħĝª ħÎĪ êĪīÕðĦæ ħÎ ÓŇÎ êĪīÕðħÈ ÓõªÓŇÎĦæ æêīĘ ¼ÕñņīŀħĨ ħōŃÎ ĢËĘĦĪÊĽÎÊæ ħ¯ĪËĤ ŃÎ êħðĦê˯ ÓņëĤÊīÔĦæ ĦĪħŎŇĜ ħĘħō˺ņļ ËĩĤħÔ ħ ęĤī¯ ÓņêħÎ êĪīÕðĦæ ËĨĦĪêħĨ ĦĪĪæëĘ ĢËŎōçĤħðħª ĒÊëŎĈ ¼Ĥĸħ¹ »ħĥōêłì òĦêħðĦê˯ ĞħÈ Ī ĦĪħÕņêìłçÎ ¼ÕðħÎħĠħÎ ļħ¹ħÕņĪħęÎ òĦĪĦêĦæ Ī ŃäīŇĤħĜ »æêīĘ ¼ ÔħŎŎðËĠŃĝÎæ ÒËĘĦçõŎÕñōīŇª ÓŇĥÎ ÊæħŎŎÕðÊļ ĪħÎ ĢÊæ īĘĦĪËÔ ĒÊëŎĈêħðħĜ¼ðËĠŃĝ«ōæ Ī ¼ ŎðËŎð »êËõĐ ¼ĤæëęÕðĪêæ ¼ĘħōĦīŇô ħÎ ÊçŎŀħ¹ ħĜ ĢæëĘħŀħĠËĠ Ī êĪīÕðĦæ ¼ ĤËĘħ¹ĽÎ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ ħĜ ĦĪħĥōìæŃä ħĘ ëŇĠ²ÔËĘ ¼ĝŎĠ Ī ÓŇ«ðħ¯ËĤ ÊçĔÊëŎĈ ħĜ ¼ōËðËÈ ¼ĤËō± ¼ĤĪīÎêÊêħĔêħÎ Ī ¼ÕôËÈ íŎ¹êħĨ ¼ĔËĐĪæ ĢæëĘê˹ìļ óŇª¼ĤËĘħĠĦæêħð ŃÎ ĦĪħÕņļħ¹Ħæ ĒÊëŎĈ ńīĤħĜêħð Ī ëđð ŃÎĦĪħÕņļħ¹Ħæ ĢħºÎ ħŎŎÕðÊļ ĪħĜ òËÎ êłì ÓŇÎĦæ çĤĦĪËĤ ¼ ÔħĠīęà Ī ¼ęŎĜËĠ ËĨĦĪêħĨ ħĜ ĦêĪħ¹ ¼ęŇÕðħÎêħÎ ħÕŇÎĦæ Ī ÓŇÎĦæ ħġĘŃÔ ÊçĠËÝĤĦêĦæ ħĜ æËĥñŎÈ »íŇĨ ħĘ Ëºņļ Ī ÒËĘĦæ »ìÊĪĸ »ê˯ĪĪæ çĤĦĪËĤ ÊçôħÔËĘ ĞħĜ Ī ÊçĤĦĪËĤ ¼ÔħĠīęà ĞĦæêħÎ ¼õōêħºōêËĘ ËĨĦĪêħĨ ÓņëęÏŇÜħÏŇÜ ¼ōËðËÈ ¼ĘħōĦīŇô ħ Î ĢËĘËñņļ Ī ËðËō ÒÊæËĤ ħÔêħĘ ħĜ êËĘ »íŇĨ »ĦĪħĥÕñäêĦæ Ī ĒÊëŎĈ »ħÜæīÎ ¼ĤÊæłĽŎĐ ħÎ êħðħĜ ÓŇÎĦæ ¼ĘħōËŎõŎĝŎĠħĥÎĦæ æËĥñŎÈ Ī ĢĪīÎÊļ »íŇĨ ĪĪæêħĨ òħŎŇª ĞħΐĢËĘħŎōêĪīÎËÈ Ī ģĥņīŇôĦæ ĒÊëŎĈ ¼ōËðËō Ī ¼ŎðËŎð ¼ôĪĦļ ėņêËÜħÎ Ī ¼ōËðËōËĤ »ĪŌÎêħÎ ÓŇÎĦæ »æêīĘ ¼ĤħōĸħōŃΐĢĦæĦæ łĽŎĐħÎ ĪĪæëÎÊļ¼ŀËðÛĥŇª ¼ĤËĘħÔĪħęÕðĦæ ëÔËōì æËĥñŎÈ »íŇĨħęĤī¯ ÒËęÎ ÊæħōħŎðłæ ĞħÈ ľħ¹ħĜ ħŀħĠËĠĦĪħŎōËōêĪ ħ Î êłì ¼ęŇÔħŁðħä ëÔËōì Ī ÓņëĥŇĨĦçęŇª ĢËġĘêīÔ Ī ÌĦêħĈ ¼ĤËĘħŎōêħōËôħĈ ħÔËĩęŇª ħĜ »²¹ ħÎ ÒËęÎ ħĤÊêħōËôħĈĞħÈ ŃäĪħÕðÊļ ÓņĪħōĦæ¼ęŎĜËĠ Ī ÓŇÎĦæ ĢËŎōËŎõŎĝŎĠ ĖħŎŎÔħōËĥĠ±Īæ Ī ¼ ÔħōËĘĦêħÎĪæ ĦêŃÜ Ī Êæħ¹êħġõŇª Ī óōËðËÈ »íŇĨ Ī æêīĘ çĤĦĪËĤ¼ÔħĠīęà ÊçõŎĠËÝĤĦêĦæ ħĜ ĪÒËęÏÕðĪêæ ÊæËĥñŎÈ »íŇĨ Ī æêīĘĢÊīŇĤħĜ ĦêÊçĘħ¯ Ī æêīĘ ĢÊīŇĤħĜ ¼ĘŃĘËĤ Ī ħõŇĘ ħ Ę ĦĪħÔËęÏÔ˪ĪĪæ ĦĪħÈ Ī ÒËęÎ Ė˪ŃÕðħÈ ÒËĘĦçŇª ĢËŎŀħ°Ň¹æêīĘ ĪħōÊçĤËĘĦêħōËôħĈ ĦĪħÔËęÎ ħŎōêĪīÕðĦæ ħĤħōĸ ĪħÈ êħðħĜ ÓäħÜ æêīĘ ÒËĘĦçÕñōīŇªÊĪ ÊæĦĪËĥŇª ĞħĜ Ī ÓņëĤĦæÊæ ŅĤĹġĝĠ »ħ¯ĪËĤ ħμÕõ¹ ħ Î ħ ĜËōæĪ ĿðīĠ Ī ĖīĘêħĘ ¼ĤËĘ˹íņê˪ ħĘ »æīä Ī çĤĦĪËĤ ¼ÔħĠīęà ÓņëĘËĤ ħ ōŃÎ ĦĪħÔħĤĪīÎħĤ ĹĘħō ĦĪħŎōËðËō»ĪĪļ ħĜËÕõŇĨ ħĤ˯ĪËĤ ĞħÈ ¼ĥĠħÈ Ī ¼ŎðËŎð ¼ôĪĦļ ëÔËōì Ī ÓņëĥŇĩÏęŇª ÊçŇÔ ĢËōæËĥñŎÈ »íŇĨ ¼ęŎĜËĠ ÓņêæĦçĠËÝĤħÈ ĒÊëŎĈ »ŋËÎ » çĤĦĪĦ±êħÎ ĪêĪīÕðĦæ ħÎ ±æ » êËÕĐĦļ òħĠħÎ Ī ĢĦçÏęŇÔ Ī ĦĪħÔËĘĦæ ĦêËÎĪĪæ ģŇñàĞÊæħð Ī ïĈħÎ ¼ĤËĘĦêÊæëĘĪ êËÕĐĦļ ¼ęŎĜËĠ ĦêËÎĪĪæ Ī ¼Ôħōʱæ ĦĪĦêħōËôħĈ Ī ěŎ¥ð ¼ĤÊīÕõŎĤÊæ ¼ĤæëęĘħ¯Ľª Ī ĦĪħŎōËðËōËĤ »Ëºņļ ħĜ ÓņĪħōĦæ Ī ¼Õõ¹ ħÎ ĢËĘ˹íņê˪¼ĤħĠīÝĤħÈ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ÓŇÎĦæ ħōŃÎ ÒËęÎËðËō ¼ĤËĘËĠħĥÎ Ī æêīĘ »ħŎōĪĦļ ĖËÔ ĦêËōĽÎ ĪħÈ ĪģĥŎÏÎ ¼ĘĦêħð ¼ŀłļ ¼ÔħÏōËÔħÎĖīĘêħĘ »Ë¹íņê˪ ¼ ĤħĠīÝĤħÈ êħ¹ħÈ ĦĪħĤħęÏÔ˪ĪĪæ ĦĪħÈ Ī ļħ¹ ħĤħåÎĢËōŃäŃÎ ¼ōËðËō ¼ÔŋħðĦæĪ ĦĪħĤħęÏÔĦļ¼ęŎĜËĠ ÒħÏōËÔ »êÊæëĘĦ±æĖīĘêħĘ »Ë¹íņê˪¼ĤħĠīÝĤħÈÊĪħÈ ÒËęÏŇÜħÏŇÜĦêËōĽÎ ĞħÈ ¼ęŎĜËĠ ¼ĤÊīŎÕõª »íŇĨ ÓŇÎħĨ »ŃÎ ò˹íņê˪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ÊçõōêħÏĠÊêħÎ ħĜ Ī ÓŇÎĦæ »Ńä ħÎ óōçÜ ħÎ ĪĦĪ˹íņê˪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼đŇĘļëņ± ħÔËåĤËŎÎ Ī ÓŇĥŇĩÏęŇª »ŃäħÎ ÒħÏōËÔ ŃäĪħÕðÊļ ¼ĘħōĦīŇôħÎ īĘĦĪËÔ ÊçŎęŎĜËĠ Ī çĤĦĪËĤ ¼ņī¹ ħÎ ÓņêçÎ ÓŇÎĦæ ħōħĘłëŎÎ ĞħÈ »ĦĪħĤÊææĦļ ħęĤī¯ ÓŇÕðħĨ ¼ Ňª ÓņĪħōĦæ ħĘ ÒËęÎ ħ ōĦêĪħ¹ ħŎŎðëÔħĠ ĪħÎ ÓðħĨ æËĥñŎÈ »íŇĨ¼ĤËĥŇĩęŇª »ħĘłëŎÎħĜ çĤĦĪËĤ»ĦĪħĥŎŁð ¼ōħōËĠħÕŇÎĦæ æêīĘ


–——•••– »êËōħĈ ľËĕñĠ ³ħō

¼Ĥ˵ĦļÊìËÎ »êīÎËÈ ¼ŀŃÜīġÜħÎ âħōËÎ ÒÊæĦæ ËŎĤĪæ Ī ĒÊëŎĈ Ī ĢËÕðæêīµ

–˜•••—– »êËōħĈ ľËĕñĠ ³ħō –š›•••—™ »êËōħĈ ľËĕñĠ ³ħō ––ž••• –š˜•••

 łêŃō–••

êËĥōæ –š•

—••––—™ħġĠħôĪĪæ ›— ĦêËĠ±

±łļ »ļÊìËÎ

–••

ĢħġÔ–—™

DVR\DEXUL#\DKRRFRP

ÒËĘĦæ ëŎºŇÜÒĪħĤ ¼äëĤ ¼ ōÊêÊæ ¼ ĤÊëōħĔ ħĜĢĪīÎ ìËÎêĦæ

Ī »ëÔħĠæħð »ĪĦì ĢĪīÏŇÜħÕõŎĤ ¼ŀËà »ħõŇĘ ÊçęŇÔŋĪ Īī””Ġħ””Ĩ ħ”Ĝ ħ”””ōħ”””Ĩ ĢĪī””Ï””Ň””Üħ””Õ””õ””Ŏ””Ĥ ¼ęŇĤĹª ė””Ň””ÔŋĪ êħ””Ĩ Ğŋħ””Î Ī ĢĪīÏŇÜħÕõŎĤ є”Î ħ””ōħ” Ĩ ħÕĐë¹ ĞħÈ »ĦĪħĤĪīÎê˺ĤêħÎ ħ””ę””ņêє”Ü 甔Ĥħ””¯ħ” Îó””ōĪħ””È ħĘ ħōĦĪħÈ ĢĹª ģōëÔĪīÔĪħĘêħð ħĘ ÒËĘËĤ òħÎÊæ »ĪĦì ÒħĠīęà īęŀħÎ ĪīĤËä ħ Î ÒËęŎÎ ėŀħä ĢĪīÏŇÜħÕõŎĤ »ħĔīô ÒħĠīęà ĢËŎĤËġŎÕõŎĤĪËĨ Īī””Ġħ””Ĩ є”Î Ò˔”ĘĦæ Ӕ””ðĪêæ ĢËŎÔŋĪËĨ Ī ĪīĠħĨ ħĘ ĪËÝĤī¹ êłì ¼ęŇäëĤħÎ ¼ĤĦĪËä ħÕŇÏÎŅĤÊīÔĦæ ėŇðħĘ ĢĪīÏŇÜħÕõŎĤ ¼ ĥņīô Ī ħĔīô »ħ””ĥ””ōêłì ħĜ Ó””ņ디ĘĦæ ģŎÎÊæ ħġÕñŎðĞħÈ Êæ˪ĪêĪħȼĤËÔŋĪ ĪīĠħĨ Ó””ņ디ĘĦæ ŅÜħÏŇÜ ĦĪħĤËĘħĥŎ¯ ĪīĠħĨħÎ ĢËŎÔŋĪËĨ ħ””Ĝ ģ””””ÎĦæ 甔Ĥħ””ĠæĪī””ð¼””Ň””Ĝ ¼ĤĪīÏŇÜħÕõŎĤ ¼ġÕñŎð »ĪĦì ÒħĠīęà Ģ˔”Õ””ðæêī””Ę ÊçĤËŎÔŋĪËĨ êħðħÎ ÒËĘĦæ òħÎÊæ »ħ””Ĕī””ô ÊçõŎÔËĘ Ģ˔”Ġħ”Ĩħ”Ĝ ĦĪĪæëęÕðĪêæ¼õŎĤĪīÏŇÜħÕõŎĤ ħ””ōÊæ ĢçĤħðħĤħôħÔ ħ””Ĝ ÊĪ ÊæħĘĦĪ˺ĤħĨ ĪĪæêħ””Ĩ ħĜ ĞŋħÎ ĢËŎÔŋĪËĨħÎ Ģ˔”ōì ÒħĠīęà Ņ ÔËĘ Ó””Ň””Ĥħ””ōħ”¹Ħæ »Ń””ä Ī òħ””””ÎÊæ »ĪĦì Òħ””Ġī””ę””à ¼ĤÊëōħĔ ¼ĤÊīÔĦçōħĤ Ò˔”ĘĦæ Ī ĦĪħÔËęÏĠħĘ ĢĪīÏŇÜħÕõŎĤ ¼ÔŋĪËĨħÎ æĪī””ð ¼ĤÊīÔĦçōħĤ ¼””ÔŋĪ˔”Ĩ ħęĤī¯ Ņ””Ĥħ””ōħ”º””Î ¼ĤæëęÕðĪêæ ħĜ ¼ÔħōħĨ »ĦĪħÈ òĦĪħÈ »ÊĽņĪ ÒÊæĦæ »ħĘĦĪīĤËä ĪÊĪħÔËĤ ¼ ĘħōĦīŇôħÎ ħ ĘĦĪīĤËä ÒħĠīęà ÊæĦëŇĜ Ó””Ň””¯ĦæêĦæ ÓõōħºŇª »ĦĪħ””È ¼ĤËōì ĞħĨ æëĘħĤ Ħê˔”¯ »ħĘħĤÊëōħĔ ħ Ę ħÎ êËô Ī ĖĦļħ””¹ ¼ ĤĹª ĞħĨ ńļħªĦçŇÔ ÊæĪÊīŇô ¼ ĘħōħÕðÊêËÈ ĦĪīÔËĨ ÒħĠīęà ĦĪĦëÔ ¼ĘħōĸħĜ ÒħÏōËÔ ¼ÔêħĘħÎ ĦĪÊæ »ħĔīô ħōħŀħĨ òħ””Ġħ”È ¼ĝĨħÈ Ī êħðħĜ Òħ””Ġī””ę””à ħÕñōīŇª ÓðĪêæ ħ Ĕīô »Ńä ¼ ÎËñŎà ¼ęŇäëĤħÎ ÒËęÎ ¼ôħÎÊæ Ī ÒËęÎ »ĦĪħ”””È ĖĦĪ Ėħ”””Ĥ Ī˔”Ý””Ĥī””¹ ĪħĜĖħōħĔīô êħĨ ħōħĨËÕñŇÈ Ī ĖŃĨæ ħĜ ËÕñŇÈ ħĘ »ħĤËĔīô ĢĪÊëęÕðĪêæ ëŇĜĪħĨ Ī ¼ĤËġŇĝð ģĠń디ĘĦ甔Ҕ”ª »Īī””Ĥ˔”äĪĪæ »ħōħõŇĘĪËĨ Ğħ””Ĝ Ğħ¹ËĥŇÔ ¼ÕĐë¹ħÎ ÒĦêËÎħð ÒħĠīęà ħĜ ˔”ÔĦĪħ””È ĢĪīÏŇÜħÕõŎĤ ėŀħä ëÔħĠ æħð êħðħĜ ëŇĜĪħĨ ħĘ ÒËĘĦæ ÓðĪêæ ĖħōĪīĤËä ĦĪħÔËĘĦæĽª ¼ĤËĘħŎŎÕñōĪÊçŇª ħĘĦĪīĤËä ĪËÝĤī¹ ¼ęŇäëĤħÎ ¼ĤËĘħĔīô ¼¯ħĘ ŅÎĦæ ĪÊĪħÔ ħÎ ĢÊìħ””ĥ””ðħ””Ę ħ ” Ĝ ÒħĠīęà ėŀħä ÊæĦëŇĜ ĦĪħÔħĤĪËĠ ¼ŀËÔħÎ ÓņĽĘħĤ ħĔīô ¼ÔħōŃä ¼ĔħĨ êĸłæ êħ””Õ””ĐĦæ ÒĪħ””à ĪĪêħ””ð ħ¯ĪīĠ Ī ÛĤħ¹ ĞËĘ »ËĤÊīÔ ħĜ ÒħĠīęà Ğħ¹ËĥŇÔ ģĠ ħōÊæêŃä ĪħÈ ħĘ ĦĪħÕņæ »ëŎÎħÎ ĦìËÔ ŃÎ »ËġŎð ħĤËōëÔħĠ æħð ĦĪīĤËä ĢĦæĦçęŇÔ ĢĹªêħÕðËĠ Ī êËô ¼ÕäĦīõŇª ¼ĤĹªŃÎ ÒħĠīęà ħ””””””ĤÊĪÊæĪĪļ Īħ”””Èє”Îħ”Ŏ””Ŏ””Ĥ ħĜħªħÎ êłì ģ””Ġ ¼ĤĪī¯ŃÎħÎ ¼ĤĹªħÎ ħÕñōīŇª ÒħĠīęà æĪīð Ī ĦĪħÕŇ°Î ÊçĤĪīÏŇÜħÕõŎĤ ÓņëºÎêĦĪ ĢËĩŎÜ ¼ĤËÔŋĪ ħĜ Ėħō ¼ŎĤÊīÕõŎĤÊæ »Ħê˔”Ġ± ħ Ę Ī ħĤËÕðæêīĘ æħĔħÎ ĢËŎĘĦļħ¹ ħŎŎĤĢËŎõŎĤĪīÏŇÜħÕõŎĤ¼ÕĐë¹ »êħ¯ŃĘ êÊīĥŎô

ħĤĪīÏĠħµ ħĜ ĪĪļ ĞÊĪĦæêħÎ ĪËä ¼ÔĪħĤ ¼ĥōĽµ êħðħĜ ÓðÊīä

ÊëĘĦæ ĢÊĪļĦĪ˔”¯ »ħÔËĨÊæ ĪħÈ »ĽÎ Ī êłì Êæ —••ž ¼ŀËðħĜ ÓņĪħęμÕðĦæ »ĦĪħÈ »ĦīŎĤ ħÕŇÎĦæ Ī ÒËĘĦæ ĞħĘ ĦĪÊëĘ ¼ĥŎÏõŇª »ħÕðÊêËÈ »ĪīÔËĨÊæ ħÎ ÒĦêËÎħð ¼ÔĪ ĎĪëĈħĠ ģŎĠêħĤ ÒĪħ””Ĥ ¼äëĤ »çĤĦīōħª ÒĪħĤ ¼äëĤ »ĦĪħÈêħÎħĜv ËÔħĨĦĪħĤËĩŎÜ »êĪīÎËÈ ¼äłæĪêËÎ ħÎħōħĨ ¼ĤËÔħŀĪĦæ ħĘ »ħŎōêĪīÎËÈ ħĤÊëōħĔ ĪħÈ ÓņëęÎêħðĦê˯ ëÔĪĪì ĦĪħÔŃÔë¹»êËōĽĘ ħĜ ĢËĘĦĪīÔĪħęõŇª ħÔŋĪ »êĪīÎËÈ Ī ¼äëĤ ÓŇÏλê˹ìļ»ļÊìËÎŅÎ ¼ÔħŀËà »ëŎºŇÜ Ī ĦĪħÕŇÎĦæ ìêħÎ ëÔĪĪì ÒĪħĤ uŅĥŎÎĦæ ĦĪħōŃäħÎ

»ĦĪħĤĪīÏĠħĘ »ŃĨħÎ »êħð ħÔËęÎ ¨Êëä ĪËä ¼ÔĪħĤ ¼ĥÕôłëĐħĜ »ħÔËĨÊæ ĪħÈ ÓņĪħĘĦæ ¼ÕðĦæ »Ħ±ËĠËÈ ĎĪëĈħĠ ģŎĠêħĤ ĦêŃÕĘæ ¼ĤËĘĦçĤĦĪËĤ ĖĦĪ æë””Ę òĦĪħ””È ŃÎ ÓŇÎĦæ ĦĪĪæë””Ę ĢËōÊëęôËÈ ĢçĤËōħ¹Êļ ¼””ÔŋĪ ħ””Ĝ —••ž ¼ŀËð »ħ””Üæī””Î ¼ðËðħÈ êħðħĜ ÊçĔÊëŎĈ ėŇĝŎĠêħÎ ËÔÊĪ ÓŇÎ ěŎĠêħÎ –

ĞŋħÎ ÓņëôłëđÎ êĸłæ • ħÎÒĪħĤ ĪËä ¼ÔĪħĤ ¼äëĤ ¼ĥōìħÎÊæ ĞÊĪĦæêħ””Î ħĠħÈ êĸłæ š• êÊīä ħÔĦĪīÔËĨ ħĘ ĞħÎ ¼ĔÊëŎĈ ¼ÔħĠīęà »ħÜæīÎ ÒËĘĦæÊĪ ĦĪħÕŇĥŇĠħĤ »ËÕñŇÈ »ĦĪÊëĥŇŁĠħä ĦīŇô

ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ¼ÔĪħĤv ¼õŎÔĪ ¼ŇªħÎ ĒÊëŎĈ ¼ÔŋĪ ¼ÔĪħĤ ħĜ ħęŇôħÎ ħÎ ÒÊæĦæ ħºņļ ÊĪħ””Ę »ħĤËōËðËō ĪħÈ ĪħÈ ¼ĥÕôłëĐ ŃÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ĦĪħÕŇ¯Ħæ ħÔĪħĤ ĪħÈ ¼ÔËĨÊæ ħÔĪħĤ ĢËĠīºŇÎ ¼ĔÊëŎĈ ¼ÔħĠīęà »ħĥņìħä ĪËä ¼””ÔĪħ””Ĥ ¼””ä디Ĥ »ĦĪħ””ĤĪī””Ï””Ġħ” Ę ĪħÈ »Ľ””Î »ĦĪħĤĪīÏĠħĘ »ŃĨħÕŇÎĦæ ¼ġņêħĨ Ī ĒÊëŎĈ ¼ÔŋĪ ÊĪħĘ »ħÔËĨÊæ uńĪħĘĦæ ¼ÕðĦæ ĢËÕðæêīĘ ¼ōÊêÊæ ¼ĤÊëōħĔ ¼Õõ¹ ¼ĘħōĦīŇôħÎ »ÊĪ ĪīÔĪħęõŇª ¼ĤËÔŋĪ Ī ËęōëĠħÈ ¼ĤËÔŋĪħĜ ėŇĘħō ĖĦĪ óŎĔÊëŎĈĦĪĪæëĘ ¼ĘħŎōêħºōêËĘ ĪËä ¼ÔĪħĤ ¼ĤÊêËŎôłëĐ

¼ÔĪħĤ ¼äëĤ »ĦĪħĤĪīÏĠħĘv ‘çĤËōħ¹Êļ »çĤĦīōħª ÊçĤËĩŎÜ ¼ĤËĘĦļÊìËÎ ħĜ ĪËä ĦĪħÔĪħĤ »ĪĪļħĥÕñä Ī ÓðÊīäħÎ ħōħĨ ¼ôĪīÔ ħĘ òħŎōêĪīÎËÈ ħĤÊëōħĔ ĪħÈ ¼ªĪêĪħÈ ¼ĤËÔŋĪ Ī ËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦļÊìËÎ ¼ÕðÊīä »ĦĪħĤĪīÏĠħĘ »ŃĨħÔĦĪīÎ ĦĪīÎ Ī ĢËĥŇĩĠħĨêħÎ ¼ĤËĘËĤÊīÔ Ī ¼Õõ¹ ÊçĤËĘĦĪīÔĪħęõŇª ħÔŋĪ ħĜ ĢæëĘêËĘ »Ń””Ĩħ””ÔĦĪī””Î Ê甔õ””Ŏ””Ġ˔”Ý””Ĥħ” ÈêĦæħ””Ĝ ¼ÔĪħĤ êħðħĜ ÓðÊīä »ĦĪħĤĪīÏĠħĘ ¼ĥōìħÎÊæ ĞÊĪĦæêħ””””””””””Î ħōŃÎ ĪËä ¼ĤËĘĦļÊìËÎ ħĜ »Ī˔”ä ¼ÔĪħĤ ¼äëĤ uĦĪħÕņĪħĘĦæ ŅĜ ÊçĤËĩŎÜ »êĪīÎËÈ »êÊī””Î »ħ””ōÊìĦê˔”ô Īħ”È

æħĠħáĠ ģŎºĠħČ ŃðËÈ

ÒĪħ””Ĥ ¼””ä디Ĥ ¼”””ĠÊĪĦæêħ”””μ””ĥ””ōìħ” ÎÊæ ŃÎ Ħê˔”Ęє”Ĩ ÊçĤËĩŎÜ ¼””Ĥ˔”ĘĦļÊì˔”Î ħ”Ĝ ħĘ »ħÔËĨÊæ ĪħÈ »ĽÎ »ĦĪħĤĪīÏĠħĘ óŎĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ Ī ĒÊëŎĈ ¼ÔŋĪ ÓņëĘĦæ ¼ĥŎÏõŇª ÓņĪħĘĦæ ¼ÕðĦæ ¼ŀËð ħĜ ĒÊëŎĈ »ħĤŋËð ¼ÔËĨÊæ »ĽÎ ¼ĥŎÏõŇª »ĦĪħÈ »ĦīŎĤ ħÔËęÎ Êæ —••ž

¼ĤËĥŇĩÔêīĘ »ŃĨħÕŇÎĦæ òħĠħÈ ĦĪÊëĘ ĒÊëŎĈ Ī ğņêħĨ »ħÜæīÎ »ÊìĦêËô ĎĪëĈħĠ ģŎĠêħĤ ĦêŃÕĘæ ¼ôħÎ »ËÕðŃĠËĠ Ī »êĪī””Î˔”È »êÊī””Î »ŃðËÈ ħÎ ¼ĤËġŇĝð »ŃęĤÊì ħĜ »êĪīÎËÈ

Ħ±łë”ª ģ”ōë”Ôêłì ľË”ñ”Ġħ””È ¼”Ĥ˔”¹êì˔”Î »ļє¹ī”ŀË”È ě””ōìÊêħ””Î Ī ģ”””Ŏ””¯ ĦĪÊêçĠËÝĤħÈ ľËĠħ°Ġħ¯ ħĜ Ģħ””ĘĦæ Ģ˔””Õ””ðæêī””Ę ¼”””ġ””ņêħ”””Ĩ ľħ”””¹ħ”””Ĝ ÊīŎĨ êħºĤħð ŃðËÈ ¼ĘłêħðĪ ÓņëĘĦæÓðĪêæľËĠħ°Ġħ¯ »êËô ¼ęŇĘĦļħ¹çĤħ¯ŃÎ ħÕðŃôĪ łļĦĪËÈ ¸Ĥë¹ »Ħ±łëª ģōëÔêłì ÊæĪĪæëÎÊļ ¼ĤŋËðĪ˯ ħ ĜvÓŇĤħōħ¹ĦçōÊļ óŎŀËĠħ°Ġħ¯ ¼ĤÊĪĦêËô »ŃðËÈ ħÎ ľËĠħ°Ġħ¯ ¼ĤÊĪĦêËô ¼Ęłêħð ĚĸħÜ æÊìĪħĤ uĦĪÊêçĠËÝĤħÈ ľËĠħ°Ġħ¯ ŃÎ ¼ĘħōĦêËĠ± ĪĪæëÎÊļ¼ĤŋËð ľħ¹ħĜ æêĪÊêħÎ ħÎ ľËñĠħÈ ľËĠħ°Ġħ¯ »êËô ħĜv ‘çĤËōħ¹Êļ »ĽÎ ħĘ ħÕðŃô ¼ĤæëęÕðĪêæ »Ħ±łëª ħĤÊĪħĜ ĢĪÊêçĠËÝĤħÈ ¸Ĥë¹ »Ħ±łëª ħĜ êłì »Ħ±łëª ËĨĦĪêħĨ ĦĪīÎĪÊĪħÔ ¼ĤËĘĦêËĘ »Ÿš• ħĜ ĦĪÊëęĤËäêħÔ ŃÎ »êËĥōæ ›••••••••

œ• ħĜ ëÔËōì ħĘ¼ĔĪçĥð ëÔħĠ š˜• ¼ōʲņêæ ħ Î ĦìÊĪêĦæ »łļĦĪËÈ ¼ ĤæëęÕðĪêæ »łļĦĪËÈ ğĘ  ¼ōʲņêæ ħÎ ›ž ¼ĘĦļħ¹ ËĨĦĪêħĨ ĦĪÊëęĤËäêħÔ ŃÎ »êËĥōæ ĢŃŎĝĠ »ŃÎ ĦĪÊëęĤËäêħÔ »ħÜæīÎ ĢŃŎĝĠ Óðħô ĪêËŎĝĠ Ėħō ħĘ ĦĪÊëĘ ŃÎ ¼ōħĜīĜ Ī ¼ĔĪçĥð uħōÊçÕðĦæêħÎ ħĜ ħęōæ ¼ºĤë¹ »Ħ±łëª ģōçĤħ¯ òħĤʱłëª ĞħĜ ħºÜ uħŎŎĤËġŇĝð »Ë¹íņê˪ ¼ĤħĠīÝĤħÈ»ħÜæīÎ êħðħĜĢËĘĦ±łëª ĞħÜêħðv æëĘ ¼ôĦ±ËĠËÈ

¼ÔŋĪv ‘çĤËōħºŎôÊļ uëÔĪīÔĪħęõŇª ¼ęŇČËĤŃĔ ħĥĤħōħºÎ Ī ĢæëĘêËĘ»êÊçôħÎ ŃÎ ÒÊæĦæĢËĘħŎŎĥŎ¯ ËŎĤË«ĠŃĘ¼ĤËĨ ģŎ¯ uĒÊëŎĈ »ĪÊĪħÔ Ī ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ » ĦĪħĤæëęĤÊæĦĪËÈ ¼ÕäħÜ óŎÔħĠīęà »ĦĪĦêĦæ ¼ĤËĘħŎōçĤĦīōħª ¼ðëªêħÎ ĢËĘħŎŎĤËŎÎËŎĤË«ĠŃĘ Ī ĢÊêħĥŇĨêħÎĦĪ ¼ĤæëęōêÊçôħÎħĜ ĦĪĦæëĘ ĪīĠħĨ ŃÎ Ėħ””ōĦìÊĪêĦæ ĖĦĪ ĦĪħĤËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ħĜ ËÔ ĢħęÎ ÊçĔÊëŎĈ»ĦĪħĤËĥÔËŎĤĪīÎ »ħðłëª ħĜ»êÊçôħÎ ĒÊëŎĈ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ »çĤħĠħŀĪĦæ ħÎ »Ħ±ËĠËÈ ËĐħÕñĠ ÞĸħĐ Ī ¼ōłëĠ Ī ¼ÕôĪëð ¼ĤËĠËð »ĪĪļħĜ æëĘ ĒÊëŎĈ »ĪÊĪħÔ Ī ħĘ»ħŎōëŎºĠËĔħð Ī ¼ĠÊêËÈ ĪħÈ Ī ĢËĥŇĨêħÎĦĪ »ËðËō¼ÔĪ ¼ĤæëęÕðĪêæ ŃÎ ĢíŇĨħÎ »êħÕĘËĐ ħōħĨ ÊçĔÊëŎĈ »ħôħÎ ĞħĜ ĪħÈ Ī ¼ĤËŎÎ ¼””Ĥ˔”ÔŋĪ ĢÊī””Ň””Ĥ ħ””Ĝ íŇĨħÎ ¼ĘħŎōçĤĦīōħª ĢħęÎ ĢËĥŇĨêħÎĦĪģņæ »ħĤËōËŎĤË«ĠŃĘ

ğōêħĘ ĢÊìêËĘ ŃðËÈ

ħĜ ģŎ¯»ìŃŎŀËÎ ¼È ¸ĤËÜ Ī ěōìÊêħÎ »ìŃŎŀËÎ ŃÕōëÎłæêËĤëŎÎ ¼ĤËĘħŎōçĤĦīōħª »ħºĤËĠêħĐ ¼ðëªêħÎ ËĐħÕñĠ ÞĸħĐ ľħ¹ħĜ ĒÊëŎĈ ĦĪħĤĪīÎŃĘ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ »ĦĪĦêĦæ ģōĦæĦæ ľĪħĨv æëęōÊëęôËÈĒÊëŎĈ ħĜ ěōìÊêħÎ »ìŃŎŀËÎ ¼ĤæëĘíŇĨħÎ Ī ĦĪħĤæëęĤÊæĦĪËÈ »ħĠËĤêħÎ ħĜ »êÊçôħÎ »ĦīŇ¯êÊī¯ħĜ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ħĜ ģōħęÎ ĢËĘËĤÊīÔ ÊçĔÊëŎĈ »ĪÊĪħÔ ħĜ ĢËġĤËĘħĠËĤêħÎ »Ħ±ËĠËÈ »ĦĪħÈ»ÊļĦêħð ĒÊëŎĈ ħĜģŎ¯ »ìŃŎŀËÎ ÒËĘĪËĨ »ħĠËĤêħÎ ¼ĤæëęŇÜħÏŇÜ ŃÎ æëĘ ĪËÝĤī¹ ¼ÔħĐêĦæ ¼ĤĪīÎ ħÎ ģōħōÊīŎĨ ĪħÎv ‘çĤËōħºōÊļ ¼ōĦæêĦĪêħª Ī »êĪīÕĜħĘ »ļŃ¹īŀËÈ ĢËÕðæêīĘ ¼ġņêħĨ ľħ¹ħĜ ĢËŎĤËĘħŎōçĤĦīōħª ¼ÕðËÈ ģŎĤÊīÕÎ

Ӕ”””ņ디”ĘĦæ Ӕ””””ðĪêæ Ģ˔””å””””ō甔””Ĥħ””””ÎĦêĦæ є”””Î ė”””Ň””ŀ˔”ĥ””Ŏ””Ġêħ””””Ô ¼ĤËĘħÜÊêħ¹ òĦĪħ””È Ó””ņ디ĘĦæ ¼””ōĦìÊĪħ””Ôêħ” ª ħĜ ĢËåōçĤħÎêĦæ ĢËōĪīĠħ”””””””””””Ĩ Ī ÒËĘĦæ ê˹ìļ uĦĪħÔËĘĦæŃĘ ÊçōŃä ħĜ

¼ŇªħÎ Ī ħōÊçŇÔ ¼ÕñōīŇª »êÊìīºÔħĠíä ĢŃŎĝĠ Ėħō ĦĪÊëęōêËōæ »ħōħÕñäêĦæ ĪħÈ ¼ęņêħÎĪĪļ êħðħĜ Ī ÓŇ¯ĦçŇÔ »êĸłæ Ӕ”ðĪêæ ¼””ĤÊĪĦê˔”ô »ĪĦì ¼””ĤÊĪÊ디Đ

ÒËĘĦæ ê˹ìļ ¼ōĦìÊĪħÔêħª ¼””Ęłêħ””ð ¼””Ĥ˔”å””Ň””ôĢħ””ðħ””à ‘çĤËōħºōÊļ ĢËåōçĤħÎêĦæ ¼””ĤÊĪĦê˔”ô Ī ÒĪħ¹íĠ Ī ěŇÔīÈ ħĘħŀËĥŎĠêħÔv

ÊçĤÊĪÊëĐ ¼ęņêħÎĪĪļ ħĜ ĢËåōçĤħÎêĦæ ÓņëĘĦæ ÓðĪêæ ĦêĪħ¹ ¼ęŇŀËĥŎĠêħÔ ĪīĠħĨ òħĘħŀËĥŎĠêħÔ ¼ĤĪīÎĪÊĪħÔħÎ ħ””Ĝ Ģ˔”å””ō甔Ĥħ””ÎêĦæ ¼””Ĥ˔”Ęħ” ÜÊêħ” ¹

æħĠħáĠ ģŎÏņļ ŃðËÈ

Ī êĸłæ ĢŃŎĝĠ Ėħ””ō »Ľ””Î ħÎ ¼””ĤÊĪĦê˔”ô »ħ””Üæī””Îêħ” ðħ” Ĝ


—••––—™ħġĠħôĪĪ杛— ĦêËĠ±»æêīµ ¼ĤŃōíĐħĜħÔ¼ņīĤ ¼¶ŇĤÊīŎĠ·êħĠ »ËŎĤŃđĠħð ĞħÈ »ë¹ħĥņĪ Ī ģÔë¹ħĥņĪ »êħÎĦīņļħÎ ğĤÊìĦæê˔”””””””Ę ĞħĘħō ħ Î ħĘĦêËĘħōËĠÊêæ êħĥŇĨêĦæ ħęĤī”¯ ĦĪħęŎĥĘħÔ »ĪĪļ ħĜ ľħ¹ħĜ ¼ĤËĘĦëŇĠËÈ ĪĢËĘÊëŇĠËĘ ĪīĠħ””””””Ĩ ĦĪħÔĦĪËĥŇĨ ĦĪħ”ÔŋĪ »ĦĪĦêĦæ ħĜ »Ńä ħÎ Ī Ħ ğĝŎĐ ė”ÔËÕð »ËŎĤË«ĠŃĘ¼ĨħĘ ĦĪħĤŋËĥõŎĐłĽª êłì ¼ęŇĝōËÕð Ī ìÊīŇô ĪħÈ ¼ÔħÏōËÔ ħÎÒËĘħÈÊæħĘËĠÊêæ ħĜ êËĘ Ħê˔”Ü ĞħĘħō ŃÎæëĘğðËÎ ħĘ »ħĤÊëŇĠËÈ ĖĦĪ ÓņêçĥŇĨĦæ êËĘħ””””Î ĢËÕðæêīĘ ħĜ »êÊīÎ ħĜ ħġĤĪīĠìħÈ ĞħĘħō ħĠħÈ ğÔĪ óŇª ĪĦĪħĜ ĦçĤħ¯êħ””””””””Ĩ ÊçōìËðËĠÊêæ ¼ġĝŎĐ Ī ğĝŎĐ ħ ÔêīĘ »ê˔”Ę ģōçĤħ¯ Ğħ”””””È ĞŋħÎ ĪÊçĠËÝĤħÈ ğ«ŎĝĘ Ī ²ņêæ ħęĤī¯ ģĠ ŃÎ ħōħ””Ĩ »ìÊĪËŎÜ ħ ōËĠÊêæ êË”Ę »æêĪ Ī ħĤËŎÕñĤÊì ħÎ êłì êħĥŇĨêĦæ ¼ŀħō˔””””Ĥ Ī ÓŇĥŎÎĦæ ĢËĘħÕô Ī ÒËĘĦæ òĦĪħ”””””””ÈÒËęÎ ļħ«ŇÔħŀħĨ ģōëÕĘī°Î êłì ģĠ ħĘĦêËĘ ¼ĥÔĪħĘêħð ŃÎ ħęŇĥņĪħĨ ¼Õõ¹ ħÎ ğōìÊļ ħĘĦêËĘ ¼ĐËÕð ĪêħÕĘħÈ ħĜ ħ ĘËĘ ĖĦĪ ĢËĘħŎōêħĤīĨ óŎÔħÏōËÔ ħ ””Î Ī ēŎĐє”””ÔĖËĘ ĪĦëºŀħĨ ¸ĤĦæħĘ êʱħĨ ÒËĘĦæ ŃÔŃĐ»êËĘħĘ Ď˔””””Ü ĞêÊæÊīŎĨ ğŎŁÎ »ĦĪħ””È ĦĪħ””ÔĦĪ˔”Ġ Ī ľĪħ”””Ĩ ģŎĤÊīÕÎ æêī”””Ę »ħġŇÈ ħ” Ę ĢÊçĠËÝĤħÈ ŃÎ ģōħåÎ Ėħ”ō ĢËġĤËĘËĤÊīÔ »ìËðËġĝŎĐ ĪËĠÊêæ »êËĘ¼ĤæëĘëÕôËÎ Ī »êËĘĖĦĪ òħĤËÎĪëÜħÔ Ğħ””””””””ȐæêīĘ ħĜ ğõōêËĘÊĪÊæ Ī ģōĦçÏŇª ĪĦëÎ »ËŎĤË«ĠŃĘ ¼ġņêħĨ ¼ÔħĠī”””ęà »ëŎÏĥôłļ ¼ÔĦêÊìĦĪ ÒËðæêīĘ¼ĤËĘĦíņļħÎ ħŀËĤħĘ ĪĢËÕðæêīĘ ìłêĪħĤ Ī îłë¹Êì Ī ¼¥ŇÔ ĢËÕðæêīĘ Ī »ÊĪæ ħ””””””Ĝ ħĤÊêËĘ ĞħÈ ëÔ ¼ĤËĘħŀËĤħĘ Ī ò˔”Î »êħĤīĨ ¼ÕðËÈ ńĪħĘĦæêĦæ »ĦĪħÈ Ī ĦĪħĤĽęÎ ħĘħĠħĨêħÎ ħĤŋËĥõŎĐłĽª Ī ¼ĤçĤËĕŀīä »ĪËĥŇª ħĜ ĢħęÎ »ëŎºÕõª ËĠħĥŎð »êħĤīĨ ŃÎ òËÎ ¼ĘħōĪīÔËĨÊæ

ėŇÔËĘ ħĘĦêËĘ ¼ĤĪīÎĪÊĪħ”””””””””Ô »ÊĪæ ħĤËÔËðĦêËĘ ĪĪÊæĪļ ĞħÈĪīĠħĨ Êëęõäħª Ī ħōĦìËÔ ģĠ ŃÎ êŃÕĘæ ¼””ŀłļ ÓŇĥŎÏÎ ģ”””””””Ġ »ĸ ħōħĨ»Ńä »êħºōêËĘ ĢËĠīºŇÎ ¼ôËÎ ħÎ ħ ””””Ęħŀħŀłļ ħĠīŎĤÊīÔ ħ ””ōÊīġŇª òËÎ ¼ĘħōĦæÊļËÔ êħĥŇĨêĦæ ħęĤī¯ ğĥŎŎÏÎ Ò˔”””””””ĘĦæ »ÊĪÊæ ħĘ»ħĤÊĪħ”””È ĦçĤħĠÊìĦļ ğŇÜħÏŇÜ ÊīŎĨ êŃÕĘæ ¼ÔħōËðħĘ ĖĦĪ ģĠħĜ »ÊĪæħ””Ĝ óōíōì˔”””””È »êħĥŎÎ ĦĪĪæë””Ę ĢËōŃä »Êļ ħ ĘËĠÊêæ ¼õäħ”””””ª ¼ĤĪīÎĪÊĪħÔ ¼ęņêËĘ ĪīĠħĨ ħ Ĝ ĞħĘĦêĪĦæ êħðħ”Ĝ ÓŇÎĦæ ÓņĪħĘĦæ îħĘ êłì êħÎ êħÕĘħÈ ÊçōêħĤīĨ êħ”””””ÕĘħÈ īÕŇÎ êħ¹ ÊçĤæëęõōËġĤ ¼ÔËĘ ħ”Ĝ Ī »Ń””ä ¼ÔħōËðħ”Ę »æËĉÎħÈ ŅĤÊīÕÎ ¼ĤÊīÔĦæ ğĤËĠīºŇÎ ĦĪħÕņìłçÎ »ħĘĦêħÏĠÊêħ”Î ģÔĪħ”Ęêħð Ī ÒËęÎÊæħȼĤÊīÜ ħ Î »ħĘħŀłļ Ģæ디Ęê˔”Ę »ìÊī””Ŏ””ô ÓŇĥŇĩÎ Ӕ”ðĦæħ” Î ħ”ĜÒÊĪļĦæ ¼ôËÎ ħ”Î êłì ÊæħōËĠÊêæĞħ”Ĝ ëÔ ¼ĤËĘĦêËĘĪīĠħĨ ħÔ˹Ħæ ËÔĦĪħĤËĥŇĨêĦæ »ëÕĘħō ħ””Î ĢËġðħĘ ħĘħÕðËĘ ĖĦĪ ħġŇÈ ħĜ ģōħĘĦæêËĘ ĢÊíŇä Ėħō ĖĦĪ ģŎĤŃĠ˔Ĥ ë”ÔÊĪæ Êæħ””Ę˔”ĠÊêæ ¼ĥÔĪħĘêħð »ĪËĥŇª ħĜ ÊīŎĨ êŃÕĘæ ¼ÔħōËðħĘ ğŇŁÎ ńĪħĠĦæ ĦìÊĪËŎÜ Ī ÒËĘ˔Ĥ ĞëÔĪīõŇª ¼ęņêËĘ ®ŎĨ ħĘ ĞĦæĦæ êłì ¼”””ŀĪħĨ Ī ĦçĤħðħª Ğĸêłì ÊçŎŇÔ ğÎĪīÔĪħĘêħð ğĤÊīÕÎ ħĘ êÊæêħð ĞÊêËÈ Īĸ »çĤħĠêħĤīĨ Ğħ””Ĝ ħĤËĠÊëŇĠËĘ Ī ģÔë¹ħĥņĪ »êħÎĦīņļħÎ »ËºĤËġōħª »êËĘçĥņīä Ī Êæħ”””””””ōËĠÊêæ ėōìīŎĠ ¼ôħÎ ħĤËĘħĤÊīÜĦêħĤīĨ ·êħĠ »ËŎĤŃđĠħð »Ë””ĠÊêæ ĞÊê˔”È ħÎ Ģ˔”Ôĸ ħĤĪī¯ ĦĪħęŎĥĘħÔ »ĪĪļ ħĜ ¼ĤĪīĠìħÈ ĞħĘħōħĠħÈħĘ ŃÔ ŃÎ ¼ÔħÏōËÔ Ī ìÊīŇô ËōËÈ ÊæËĠÊêæ ħĜ ħōŃÔ ¼ĥÔë¹ħĥņĪ êħĥŇĨêĦæ »êæ˔”Ĕ òļŃô ¼ĝ””””””””ōËÕð ’ĦĪħĤËÔĸħÎ ħĤŃ¯ ī””ĘĦĪ ģ””Ġ  êÊæêħ”””””ðĞÊê˔”””È

ĪīĠħĨ ¼ð˪īð ĦĪĦëŇĜ ĞħÔĪ ÊĪæ ģŎĤÊíŇä ĢËŎÔħĠêËōħĘ ĞħĘĦæ ħĤËĤËōĸ Ī îħĘ ĪħÈ ÊæħōËĠÊêæ ĞħÈ ¼ĤçĤÊļīñŀħĨ ħĜ ģōĪÊæ »ëÔ ¼ęŇĤħġōæ çĤħ¯ ħĜ ėņçĤħĨv u·êħĠ »ËŎĤŃđĠħð ĢËäħĘËĘ »êī””Ĥ çĤħĠêħĤī”””””””””Ĩ êīÕĘæ ¼ÔħōËðħĘ ¼ŀłļ ħĘ ėņçĤħĠêħĤīĨ ĖĦĪ ĦīŇÈ ÒêËĘ ÊçōêħĤīĨ »êÊī””Î ħĜ ħŀËð ĢÊçĤħ¯ »êħºōêËĘ çĤħ¯ ËÔ ħōËĠÊêæ ĞħÈ ĦĪĪæë””Ę Ī ĢæëĘêËĘ»ìÊīŇôĪŃÔ »ĸ ħ ōħĨ »Ńä ’ĢçĤÊīĤ ĖĦĪ ĦçĤħðħª ĸ ÒħĘħŎŎÔħōËðħĘ ħ”Ę ÊīŎĨ êŃÕĘæ ¼ÔħōËðħĘ ¼ŀħÎ ħĘ »ĦĪħÈ ò˪ ÊæħōËĠÊêæ ĞħĜ ğĥŎÎĦæ ģĠ Ī ĦĪĦêħĥŇĨêĦæ ĢħōĸħĜÊêçŇª ĞħĘŃņêËĥŎð ÊīŎĨ êŃÕĘæ ĪīÎ ğŀæ ħ Î êłì ĦĪħĠĦçĥņŃä ¼ĤĦĪËä ħ”ĘÊæħ”ĘËĠÊêæ ħĜ ħĘħŎŎÔħōËðħĘ ħÎ ħ”””””””ōħĨ ¼õŎŀÊçĥĠ ĪĪæ Ī ħĤÊíŇä ľħ¹ħĜ ĢæëĘħŀħĠËĠ ħÕņĪħĘĦæ ÒĪħęņļ »Ńä ħ”””””Ĝ »ëÔ¼ęŇĘħō»ĪËĤ ħĘ ÊçęŇðħĘ »ŃĨ ħ Î »ĦĪħÈ ŃÎ ĦĪĦêËô ĪħÈ ħÕņæ Ī ĦĪËĤ óōêŃÕĘæ ĢÊêĦ甔”ĤħĨ ħÔ˺ΠĦĪĦêŃÕĘæ ĦĪħŎŎ°Č˯ËĔ »ŃĨ ħÎ ÊæĦê˪ »ĪËĥŇª ħ”””Ĝ êħĥŎÎ ńĪħĠĦæ ÊæĦëŇĜ ÒÊæĦæ ¼ÔħĠê˔””ō

ĢËĘħÜëÜ 7KH5DWV

óĤÊæ óōËðËÈ

¼ōËÔѵ Ī ĞĦêÊī¯ ¼ôħÎ

¼ęņêËĘ ¼ĥŎðĪīĤ ħōËĠÊêæ ĞħÈ »īņêËĥŎð ¼ÔħōŋħĠŃĘ Ī ¼ðËŎð ¼ęņĪÊæĪĪļ Ī ħĤÊīÜ ĖËĘ ĢħōĸħĜ óŎĤËĥŇĨêĦæ ĖĦĪ ħŎŎđÔËĈ Ī ħÎħĘ Ò˹Ħæ ĞËÝĤħÈ ħÎ ĦĪĦêæËĔòļŃô ÓŇÕðĦçŀħĨħĤÊêħºōêËĘ Ī»ŃĤ ¼ęņìÊīŇô ğàËÔëĠ êłì ĞŃä ĖĦĪ ģĠ ¼ĤËĥŇĨêĦæ ħÎ ħĘ »ħĤħġōæ Īħ””È ħęĤī¯ ÊæĦê˔””Ę Ğħ”Ĝ óōêħĥŇĨêĦæ êħ¹ħ””””””””È ÓņëŎ¹ħÈ »ħĥņĪ ¼ŀæ ħÎ ħĘĦêħÕĘħÈ ÓŇÎ »ħĘīÈ »ĸ »ìÊīŇô ħĠħÈ ĦĪħÕņëĘĦæ ĦêËÎĪĪæ ÓŇÎħĤ ÊæËĠÊêæ ħĜ ĦĪīÔĪħĘêħð ¼ĤæëĘê˔”””””””””Ę ëÕŎĤËĘĦêħĥŇĨêĦæ ħ Ĝ êæËĔ òļŃô çĤħĠêħĤīĨ ĖĦĪħōŃäêħðħĜ Ī ģġ”””ŇĨ êłì ĪÓŇ¯ËĤ »ÊīŎĨ ÊæħĘħÕðËĘ ľħ¹ħĜ ħōÊĪ ĖħŎņļĪËĨ ĞìÊīäĦæ є”””Î ¼ĠÊĪĦæêħÎ Ī ģÔĪħĘêħð ¼ęņêËĘ óŎĥÔë¹ħĥņĪ »ê˔”Ę ĢËĠīºŇÎ êłì ËĠÊêæ »ë¹ħĥņĪ ħęĤī¯ ħŎŎĤ ĢËðËÈ ÓŇÎĦæĖĹŎĨ ëÔËōì ĢËĘĦêħÕĘĦêËĘ ħ ”””””Ĝ ģÔë¹ħĥņĪ »êħÎĦīņļħÎ Ī êħĥŇĨêĦæ êħ¹ħÈ ĢËōħĘĦëōīðħÔ ħĤËĠÊëŇĠËĘ ħĜ ğÕðħÎħ”””Ġ ĪīÔĪħ””””””””””Ęêħð ħĘĦêËĘ ÓŇÎħĤ ľæ ħÎ »êħĤīĨ »ê˔”Ę ģŎĤÊíôĦæ ĖĦĪ ÓŇÎËĤ ģĠ ħ”””””””””ōŃÎ ÓņĪĦæ ¼ĤÊĪīĠħĨ »êËĘĪËĨ ğĤæëĘêËĘ »ħŀËð çĤħ¯ ¼ĤĪīĠìħÈ ŅªħÎ »æħÎ ĪīÔĪħĘêħð Ī ĪËÝĤī¹ ¼ĘħōĪīÔËĨÊæ »çĤħ”””ĠêħĤīĨ Êæħ””ō˔”ĠÊêæ Ğħ””Ĝ Ğħ””ĘĦæ »êËĘ ħÎ ÓŇÕðĦçŀħĨ êÊæêħ””ð ĞÊê˔”È Īĸ ħō˔””””ĤÊīÔ ħÎ Ī ĞÊêËÈ êłì ħĘ ģÔë¹ħĥņĪ »ÊīŎĨ Ī ħ ŎŎĤ êËōæ ĦīŇª »êÊíŇÎ ėŇÔËĘ ®ŎĨ ĞìÊī””äĦæ ŃÎ ¼ČËð òħĜ Ī ¼ĠÊĪĦæêħÎ óōëÔ ¼ĤËĘħŎōêħĤīĨ ĦêËĘ ĦīŇô ĢËĠħĨħÎ ħĘ ĞêÊæÊī””Ŏ””Ĩ Ğħ””ÔĪ ÊĪæ ÒÊĪļĦæ ò˔”Î ħĘ ģŎĥŇĩÎ ĞħĨêħÎ ĢÊīÜ ¼ęņêËĘ ģŎĤÊīÕÎ

ħŎŎĉŎĔÊĪ ¼ņīĤ ¼ęŇĤĪīĠìħÈ ħĤì ¼ōŃĤËô

ŃĤËô ¼ºĤħĨêħĐ ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” ĭÕðÊê ËÈ

ĢËġŇĜ ÓñōĪħôŃä »êĦĪËĠħÜ Ī êħĥŎÎ ŃÎ ğŎÕñōħôŃä Ī íņļ ĦĪĦëҔĜ ģÎ »ìÊļ Óõª »ħĤÊĪħÈ Ī·êħĠ»ËŎĤŃđĠħð ¼ÕðËĘ ĢËŎōêËĘĪËĨ ħ Ę »ħ””””””ĤËðħĘ ĪħÈ ĪÊëŇĠËĘ ħĜ ħōËĠÊêæ ĞħÈ ¼ĥÔë¹ħĥņĪ ¼ĤÊçŇªħºņļ ħÎ ħĥņīô Ī ËŎĤË«ĠŃĘ ħ”””””””””Ĝ ĪÊæ ÊçĤËŎĤËĘħŀËĠ Ī íņļħÎ »ĦīŇÈ ŃÎî˪īð ÊçĤËĘħŎŎÕõ¹ ÊæħōĦĪħĤæëĘêħðħÎ ĞħĜ óŎÕñōĪħôŃä ¼ĥÔë¹ ħĥņĪ ¼ÔËĘ ħĜ ħĘËĠÊêæ ¼ÕðËĘv uħĘËĠÊêæ¼ĤËĘħĤħġōæħĜ ėŇĘħō ħĠħà ¼ĤËĘ Īĸ »çĤħĠêħĤīĨ ħ°Ę ħ°äËÎ ¼ÔħōËðħĘ ¼ŀłļ ¼ĜħĈ ·êħĠ »ËŎĤŃđĠħð »ËĠÊêæ ¼ĥÔë¹ħĥņĪ ¼Ô˵ ¼ČËĤŃĔ ¼ęņêËĘçĥņŃä ĖĦĪ ŃÔ »ËºĤËġōħª ħ ” Ĝ є”Ĥ˔”ô ¼””ôħ””Î ¼””ō˔”Ôє”Ę ħÎ ėñŇĠëĐ ĞæëęŇĝōÊĪ ¼ÕņêħºōêËĘ ĞËõŇĘÊļ Ī ŃĤËô êħðħĜ ħÔīŎĤÊīÔ ĢËĘħĤÊīÜĦêħĤīĨ ĞæëęŇÔ »êËĘ êłì ĦĪĦêÊīä ħÕŇÎ ËġĤËĘĦĪ˯ ĪĪìĦêËÈ ĚīĜĦæêħ¹ ¼ĤËĘËĠÊêæ ĦëŎÝĤì ħĜ »êÊçôħÎ ĦĪħĠËĤÊīÔ ĪīĠħĨ ħÎ ÊçĠêËōĽÎ ħōŃÎ ĦĪħôËÎ ¼ŀĪħĨĪ òłêħªħÎ Ī ĞħęÎ ÊçŇÔ ħĜ ÓōêÊçôħÎ ¼ĥŇġĜħñÎ ÒŃä ¼ĤĪīÎ ¼ęŇĤĪīĠìħÈ ·êħĠ »ËŎĤŃđĠħð »Ë””ĠÊêæ ħ°äËÎ ¼ÔħōËðħĘ ĦĪĪæë””Ę ŃÎ Ğê˔”Ę ĞħÈ ĢÊīŇĤħĜ »ìÊĪËŎÜ ËōËÈ ĦçĤħĠħŀĪĦæ ĢÊīÜ Ī Ė˪ Ī ħŎŎĤËñĥŎÈ ¼ĘħŎŎÔħōËðħĘ ÊæëÔĪīõŇª ¼ĤÊĪħÈ Ī ħō˔”””””””””””””””ĠÊêæ Ī ÒħÏōËÔ ¼ęŇÔħŎŎñäħô ħõŇĘÊĽÝĤêħð Ī ’¼ĥŇºĤħðĦçŀħĨ ĢŃ¯ ĦìÊĪËŎÜ ħōħĨ »ĪīÔËĩŇĜ Ī îêīĔ ¼ŇŁÎ ËÔ ĦīŎĥŎÎ ËŎÔ ğŀłļ ħĘ »ħĤËŎŎÔħōËðħĘ ĪħĜ ÓŇŀĦæ ¼ĜħĈ ħĠħà ¼ĤËĘ ĪīÔËä ĞŃä ¼ĤËĘĦêËĘ ĪīĠħĨ ĢËĠīºŇÎ ¼ŀħÎv ĦĪħĘħōĪĪļ ĪīĠħĨ ħĜ ÊæëÔ ¼ĤËĘËĠÊêæ ħĜ ŃĤËô ­ »ìÊĪËŎÜ ŅÎħÎ ÓņĪħÉôŃä êłì uĞëÕõŇª¼ĤËĘĦêËĘ ħĜĦìÊĪËŎÜ ğàłļ ħÎ ľħęŇÔ êħĤīĨ ħęĤī¯ ËĠÊêæ Ëō ¼ęņĪÊæĪĪļħĜ îËÎ ·êħĠ»ËŎĤŃđĠħð ĦĪħġÏÎ ÊæīÜ ¼ ŇĜ ğĤÊīÕÎ ħ ŀËàħĠ Ī ĦĪīÎ ËĨĦçĤħ¯ ÊçōŃä»ÊĪæħÎħĘ ÒËĘħÈ ¼ðËŎð ğĠŃä Ī ĦĪĪæë””Ę ŃÎ Ğê˔”Ę ĦĪħĕôħĈ ħÎ Ī ĦĪħÕņĪħĘħÈ ŅĜ ¼ÔħōŋħĠŃĘ »ħõŇĘ ĢËĘħŀłļ ¼ĤÊīÜ ħÎËÔĦĪĪæëĘ ĪĪçĤËĠ ÊçŇÔ ĦĪħĘħōĪļ ĪīĠħĨħĜ ħōËĠÊêæ ĞħÈ ħĠÊĪĦæħÎ ĞêĦĪħÕäħÎ ĦêËōæ ĦīŇª »Ī˯êħÎ »êËęĤÊļŃ¹ Ī ¼ÕñōĪħôŃä ĞħęÎ êħĥŎÎ ħÎ òħęõŇª ĪīĠħĨ »êħĥŇĨêĦæ ŃÎ ħōħĨ ğŎÔħÏōËÔ »íņļ ĦêĪħ¹ êłì ¼ęŇĤĪīĠìħÈ ħōËĠÊêæ ĞħÈ ħĘ ÊĪæ ¼ęņêËĘçĥņŃä ĖĦĪ ģĠ ŃÎ ħōĦìËÔ Ī ĦīŇª ĢËŎōìËĤËô Ī ĞëÔ ¼ĤËĘħŎōêħĤīĨ ĦêËĘ »ËĠÊêæħĜ ğĤæëęōêÊçôħÎ ħōËÔħĨ ŃÎĞħĘĦæ ĢËĘħĤÊīÜ ĦêħĤīĨ »ËºĤËġōħª ¼ČËĤŃĔ Ī ĦĪĪæëĘŃÎ ĞêËĘħĘÊç¹êħĠ»ËŎĤŃđĠħð ĦĪĦìÊĪËŎÜ Ī»ŃĤ ¼ęŇĝōËÕðħÎ êħĥŇĨêĦæ ėŇÔËĘ ĦêæËĔ òļŃô ËÕðŃĠËĠ ¼ĤËĥŇĨêĦæ ħĤËŎÕñĤÊìĪ ĢÊīÜ ¼ęŇĜīĠËĈħԐÒËĘĦæ êËĘ ¼ÔħōËðħĘ ŃÎæëęĤËõŎĥÕðĦæ¼ĥĠ êħĥŇĨêĦæ ĖĦĪ Ò˔”ĘĦæ ÊæħĘħÕðËĘ »ĪÊĪħ””Ô ľħ¹ħĜ ĞĪīÎľËáôŃä êłì ÊæħōËĠÊêæ ĞħĜħ°äËÎ êħĥŇĨêĦæ ĪħĘËĠÊêæ ĢĦĪËäĖħĤ ĖħŎņļĪËĨ ¼ÝĤêħð êłì ħ””Ęħ””ĔĦæ ¼””ĤÊī””Ü ħęĤī¯ ĖħōģōħĘĦæ ĦĪħÎÓðħĨ ĢËĠĪīĠħĨħōŃÎ

¼ÔĪ ’ħÔŃä »ħõņçĤħÈ »ĪËÝĥŇĩŀħĨ ¼ĥŎðĪīĤ ¼Õõ¹ ¼ĘħōĦīŇôħÎ ħĘħĔĦæv ğĤĪīĠìħÈ ģŎĠħĘħō òĦĪħ” È Ī ħĠŃä ËġĤ¼ōŃĤËô ëÕõŇª ÊæĦêÊīÎ ĪħĜħŎŎĤ ¼ĤËĥŇĨêĦæ ĪģŎðĪīĤ ħĘĦíĤËô ¼ōŃĤËô ĪħÈ »ĦĪÊë””Ę²””ņêæ òħĠħÈ ĦĪī””Î ĞŃä ¼ęņìÊīŇôħÎ ĞŋħÎ ĦëÔ »ħĤËĤĪīĠìħÈ ğÕõª ĦĪħĤËĥŇĨêĦæ »ĪĪļ ħĜ ëÕôËÎ »ŃäŃÎ ħ””Ę ¼””ōĦæ˔”ð ħ ” Î ĦĪī””Õ””ðħ”Î ėŇÔËĘ ħĘħŎōĦæËð ĦêħĤīĨ óŎōĦæËð ÒËęÎ ėŇĤËō±ħÎ ÓðħĨÒËĨ ėņêħĥŎÎ ¼ęŇÔħŀËà ĖħĤ ħĘŃĤËô »ħÕäħÔ êħðħĜ ÓŇÎĦæ ĦêħÕĘħÈ ĪħÈ ÓŇÎ ¼ŎęŎĤËęŎĠ ¼ÎËñà ÊçÔËęĤËĠħĨħĜ ÓŇĥŎÏÎ ħŀłļ ĪħÈ ĦĪĪæëĘ ĢËġôħĘĦêËĘ »êħĤīĨ ¼Ĥħōĸ ľħ¹ħĜ ħōŋËÎ êłì ĢçĤÊīĤ ÊæĦêËĘ ĞħĜ ėŇĤħōĸ ®ŎĨ ĦĪÊçĤËġŀĪħĨ Ê甔ôĦĪħ””È ËÔÊĪ ĢËōëÔ »ħĘħĤħōĸ ¼ĤËÎêīĔ ħĥōħĘħĤ uĦĪĪæëĘ ÓðĪêæ ĢËġĘħŎŎºĤħðĪËĨ ¼ōŃĤËô ħ”””Ĥʱłļ ħðËÎ ¼ĤËōËô »ëŎÏĥôłļ¼ŀŃĨħĜ ˜ ÒËĈħð ħĤì

ÓōëĘĦçõōËġĤ ¼ĤËġŇĝð

ğŇŁÎ ğĤÊīÔĦæv ¼ÔĪ ’ĦĪĪæëęĤËõŎĥÕðĦæ »ĦĪħÈ óŇª ħĤËġĘĪĪæêħĨ ¼õŎÈ ĦĪħÈ ħĘĦêħĥŇĨêĦæ ħĜ ĒĦæ ĦĪħŀŃĨ ĪËĤ ħġŇÎ ğōŃä ¼ĤæëĘêËĘ »ìÊīŇô Ī Ğ디¹ĦæêĦĪ ¼ęņìÊīŇôħÎ ģĠ ÓŇŀĦæ Ī ÓŇŀĦçŇª êħĥŎÎ ħĘ ÓōħęÎ ĢçĤÊīĤ ¼ĉŎĔÊĪ ĪÊĪħÔ ģĠ ¼ÕðÊļħÎ ħĤËō± ħĠħÈ Ò˺ÏŇÔ ÊĪ Ī ħõŎðêīĔ Ī ĦĪĪæë””Ę ĦĪħÈ ŃÎ ğõŎÈ ¼ęņĪËŎª ¼ŀłļ ģĠ »ħĘħŀłļ ħŎŎĤ ĢËðËÈ Ī ħÕðħÜ Ī¸ĤĦæ ÓŇÎĦæ ħĘħĤħĠħÔħÎ »êÊæ˹ËÈ ÊçÔËęĤËĠħĨħĜ ĞļŃºÎ ğĥÕôłļ ħðêīĔ òĦĪħ””È ħĘ ğÏęŇÕô ĪīĠħĨ ħġŇÈ Ë””ĨĦĪêħ””Ĩ ÊçÔËęĘħōħĜ »ĪīĠħĨ ħĤæëęõŎÈ »ìÊīŇôĪħÈêħðħĜ ģōìËŎĤħÎ ÒħÏōËÔ ¼ęņêħĥŎÎ ģŎĤÊīÕÎ Ī ģŎÎ ĞÊĪĦæêħÎ ħĨħÎ òĦĪħÈ ģōħęÎ ÓðĪêæ ĢËĠŃä ħÎ ħÕņæ ëÔÊĪæ Ī êħĥŇĨêĦæ ¼º”””””””””””ĤħĨËĠ uêħÕĘħÈ»ħġŇÈ »ĸ » ¼””Đє”ð Ō””ŀĪ甔Îħ””ĈĢÊĪê˔”””Ę

ŃÎ »êËŎðëª ¼””ĠŋĦĪ ħĜ êħĥŇĨêĦæ ÒæĪīð ħĘħŎōŃĤËô ¼””ĔĦæ ¼ĥŎðĪīĤ æīäËō ĦĪīÔë¹êĦĪ ëÔ ¼ęŇĔĦæ ®ŎĨ ħĜ

ħÕŎõäħÏÎ ĦìËÔ ¼ęŇÕô ĦĪħĤçĤÊīĤ »ĪĪļ ħÎ ¼¯ ÓŎĤÊīÔĦæ ÊçÔËęĤËĠħĨħĜ êħĥŎÎ ¼ŀłļ ħ Ĝ ģ””Ġv ¼””ÔĪ ’ÓŎŇŁÎ êħĥŎÎ ħĘ íŇĨħÎ ¼ęŇĤ± īĘĦĪ ħĤì ¼ÔħōËðħĘ ĦĪħÕŇÎĦæ Óäħð ¼ęŇĤËō± »ĪĪļ ĪĦêħÎ »ĪĪļ ĪĦêħ””Î òĦëŇĜ ÊçŎÔħōËÏōêħČ ħ Ĝ ĢŃ¯ ħĘ ĦĪħÕŇÎĦæ ħĤÊçĤļæ ĦĪËŎª ĪħÈ ĢŃ¯ òħĤì Ī ĢħĘĦæħŀħĠËĠ »êħÏĠÊêħÎ êłì ÊæħŎōŃĤËô ĞħĜ ĦĪħÔÊæĦæ ĢËŎĠŋĦĪ ħŀīÜ ħÎ êħ¹ ĪĪļħÔŃÕñä ğĤ± ¼ĤÊīÜ ğĤÊīÔĦæħōŃÎ ÓŇαŃĜËōæ ħÎæīäËō ÓŇÎ êłìğôŃä ğĥŎÎĦæ òËÎ êłì ¼ęŇĤ±ğŇŁÎ ĦĪÊëõäħÎħĘ ħĤì ¼ÔħōËðħĘħÎ ğŀËáôŃä ¼ęņìÊīŇô ĞħĘĦæ ìħà ĞÊĪĦæêħÎ ģĠ ħÎ Ħêє”Ü ĦëŇĜ êħĥŎÎ ħ Î ğõäħÏÎ ńī””Ĥ Ī ħŎŎĉŎĔÊĪ ħ Ę ĦĪħÔĦīōìłæ ğņīĤ ¼ęņçĤÊīĤ ¼ęŇĤçĤÊīĤ »ÊĪÊæ óŎĥĠ »ħĘħŎŎÔħōËðħĘ uħŎŎĉŎĔÊĪ Ī ÒËĘĦæ òËÎ êłì êħÕĘħÈ » æħĠħáĠ ìËÏņļ óōëÔÊĪæ æīäËō ĒĦæ »êËŎðëª ¼”””ĠŋĦĪ ħ ”Ĝ ÒħĤçĤÊīĤ»êŃÜ ĪħȼÕņīŎĤÊīÔêħĥŇĨêĦæ ÒħĘĦìÊīŇô ÒŃä æīäËō ÒËęÏōêËōæ ŃÎ

çŎĈħð êħĥņ± ¼ĤÊæìËð

¼ōŃĤËô –—— ––—ž ¼””Ĥʱłļ ĦêËōĽÎ »ëŎÏĥôłļ ¼ōŃĤËô ¼ŀŃĨ êħðħĜ ħĤì

ħĘħŎōŃĤËô ÓņëęÎ óōËġĤ ¼ĤËġŇĝð ħÎ ĦêħÕĘħÈ »ŃōæīÕ𠼫ŎÔ ¼ĠħĨêħÎ ¼ōŃĤËô ¼ĤËġŇĝð »Ë¹íņê˪ »êËĘĪËĨ ĢÊĪêËĘ ¼ĤËĥŇĨêĦæ Ī ģŎðĪīĤ ħĤì

ĢÊìŃð ħĜ ĖħōêħĨ ĪĦ ¼ĐŃð ŌŀĪçÎħĈ æÊīÜ łëŇĨĞĦëĘħÈ ĢÊêŃð¼ĜħĈ ËÎËÎ ¼ŀłļ ßŎÔËĐ æÊì˔””È æħĠħáĠ ìËÏņļ »êĦæĦ甔ōê˔”ō Ī ĦĪÊĽŇ¹ ĢËōħĘħŎōŃĤËô ˔”ōêĦì ĹŀĪçÎħĈ ĢÊ디Ŏ””Ġ êħĥŇĨêĦæ ÊæŃĤËô »ŃðËÈ ¼ęŇĤÊæêħðħĜ  ¼ĠËð »êÊçōæ ħĘħŎōŃĤËô »ħ§łĽª ¼ŀŃĨ ŃÎ »êħĥŇĨêĦæ Ī ĢÊêħՔ”””””””””ĘħÈ ľħ¹ħĜ æëĘìËð ÊæħĘħŎōŃĤËô ¼ĠŋĦĪ ħĜ êħÕĘħÈ » æÊīÜ łëŇĨ

ÓŇÎĦæėŇŀłļ ŃÎ ÓĤĪīÏōìÊļ »êËŎðëª ¼ĤËĘħŀłļ ľħ””¹ħ””Ĝ ÓŇÎ ĖħŎōìÊĪËŎÜ ħĜ ÓŎĤÊīÔĦæ ÊçÔËęĤËĠħĨħĜ ÒĪĪæ디ÎÊļ

ÛĥŇª ħĜ Ī ĢËġÕōËĨ Òê˧ëŇÜ ¼ĥŎðĪīĤ ħĜ ħ ŎōçŎĠŃęō±ÊëÔ ¼ĘħōħĠËĤŃĤËô ħĘĦļħ¹ Ī ħ¯ĪËĤ » ħĘħĠËĤŃĤËô ¼ĥŎĥ¯ ŃÎ ĖħōħĥŎÕõª ĖĦĪ êħðĪīĤħōÊæĦæêħª ĪīÔËä ¼ÔËĨêħðħÎ ¼ðËÎ »ħĘħĘłëŎ¯ ĦĪËĥŇĨêËĘħÎ ¼ĥŎĜêħÎ ¼ĤËĘħĥŎõĤêʱħĨ »ħĘħ°Ę¼¹êħĠ » ÊĪæ ħĜ »ħĘĦêħĘĦêËĘ »ħĘĦīŎÔħĨ ħ °Ę ħĘÒËĘĦæ ĢŃÜ ÒËęÎ »ĦæêĦĪêħª ĪħÈ ¼ōëÎħĜ ËÔ ĦĪħÕņĽĘĦæ »Ńä ĪīÔËä ĦĪħÕņëºÎêĦĪ »Ńä »ħĘħôŃ¹êħºÜ ÓņĪħōĦæ ħĘĦêħĘĦêËĘ ŅÔËĘ ŃÎ ĢĪīÔËä ÊçŎōËÔŃĘ ħĜ Óņ±īęŎôĦæ īęŀħÎ ĦĪħÔÊçōËĤ êħĨ ĖħĤ ĢŃÜ Óņ±īĘĦæ¼õōŃä ˹æÊæ »ĦĪħĤĪīÎħĤĪĪļħÎĪĪļ

ĢËĘŋŃÜ 7KH:HDYHUV Ī *HUKDUW +DXSWPDQQ ¼ĥŎðĪīĤ ħĜ ħĘħōħĠËĤŃĤ˔”””””””””””””””””””ô ÊçŎĤËġŀħÈ ¼ÔËŎÎĦæħÈ ħĜ ħŎŎÔħōŋħĠŃĘ ¼ÕñŎĜËŎôŃð »ħĠËĤŃĤËô ģŎĠħĘħō ĢËōħĘĦĪīÔĪħĘħĤêħð ħôļєô Ī ĢŋŃÜ »êÊì˔””””””È ¼””””””””””””ðËÎ ĢËŎĤÊêħĥŇðĪħ¯ ħÎ ±æ ÒËĘĦæ

ED[W\DUVDHHG#\DKRRFRPŃĤËô »Ħļħªĸ ħÎ Ģæë¶ōçĤĦīōħª ŃÎ

Êæħ§łëª ¼Ô˵ħĜ ħĤì ¼ōŃĤËô

ĦĪħÕņëµĦæĪŌÎ ´ņêËÜ »ħÕĐħĨ ħµħōĦļħªĸ
—••––—™ħġĠħôĪĪ杛— ĦêËĠ±

—••Ì—œ—œĦêËĠ± š¼ĤËġŇĜËð ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ —•• –– —˜êÊĪêħÎ 

»êÊæ˹ËÈ

»ĪÊêçŇ«ņļ»êħÎĦīņļħÎďðīō ěŎĝÜƾǤȤ çġáĠ êËōæËĤ ģņīô »ĪÊëĘêħðħĜÊĪÊæ ŃÎ »ħĘĦêËĘ »ÊļĦêħð ¼ĤÊëŎÈ »ì˹ìłê »ËŎĤË«ĠŃĘ ¼Õõ¹ ¼ Ĥ˹êìËÎŃÎ ĢËðÊêËÈ »ËŎĤË«ĠŃĘ »ĪÊêçŇ«ņļ »êħÎĦīņļħÎ íōíĈģñà ¼ĝĈ êËĘÊĪÊæ ħ ō˹æÊæ ĞħĜ —••Ì—œ—œ ĦêËĠ± ħÎ ¼ĘħōÊĪÊæ »ħĘĦêËĘ »ÊļĦêħð êÊæêĪīĥð ħ Ĝ ––••› ĦêËĠ± »ħĜËĐħĘ » ħĠËĤħºŀħÎ »ĦĪħĤæëĘ ľħ¯īª » ÊĪÊæ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ħŀħĠËĠ »ħĤËõŎĤ ¼ĤæëÎĸ ¼ÕðħÏĠ ħÎ –¼ĤËġŇĝð îĪīĤæÊæ »ĪÊëĘçĤħðħª —••›––š »ħĠËĥÔĪħęęņļ »ĦĪħÈêħÎħĜ ĦæëĠĦĪËΗ•¼ÔêħĘ ™–?––™ ĦêËĠ±¼ęŀīĠ êħðħĜĢæëĘħĤ Òë¹ħĤ » êħð Ī ÊêæħĤ ĞËÝĤħÈ ĸĪĪæêħĨĢÊīŇĤħĜ ì˹ìĪê ¼äËÎħÔ ¼ĤæêĪËĨ ĦĪīÔËĨ ÊæĦĪħĤæëĘêÊæ˹ËÈ »ħŀīñª ħĜ ĖĦĪ ĢËÕĤĪīÏŇÜħÕõŎĤ ¼ĥņīô»êËōæËĤ êħÎħĜ ĦĪ ÊíġŎÈ ĦĪħĘĦļħ¹ »êËÕåĠ ĢħōĸħĜĦĪĦĪÊëĘ ÊíġŎÈĦĪ»ÊìħĔ »êħĥōħ¹ÊĽŇª ĢħōĸħĜ ħĘ » ħĤʱłļ »ħĠËĤ±łļ ĪĪæ»ŃĨħÎ ÒĦĪħĤæëĘ êÊæ˹ËÈ ħÎ ÊçōêËōĽÎ˹æÊæ ħōŃÎ ĦĪÊëĘ êŃĠ Ī Ëō ĢËÔŃä ÓŇÎĦæËĠËÈ ĢËĠħĘ˹æÊæ ħ Ĝž˜•ëŇĠ²ÔËĘ—••–——™ »±łļ ħĘ ĦĪŃäĪËĤ ńêæĦæĞËÝĤħȼōĦæËĠËÈËĤ ¼ĥŎÎæÊæ ˹æÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĢËÔīä¼ōËðËō»êËęōëÎ ģŎĠÀěŎĈËġðÊ ħĝĜÊçÏĈ êĦĪæÊæ 

¼ōËÎìłëŎª

òìŃª íņļħÎ »ĪËĤÊçōĪËĤ ¼ĥŎðīĤ ¼ÔËĘħĜ Ī ÊçĤËĠĪĪæëÎÊê »±łê çĤħ¯¼ęŇŀÊĪħĨħĜ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËðËĥĤĪĪêĦæ Ī ĢËðËĥŀħĠŃĘ »ħŀħĠŃĘ ¼ĘłêħðljŽƾǧħĠħà ÊìħÜ ģōħĘĦæĢÊêħĥņīä Ī ĢËōíņļħÎħĜ ĢæêīÏŇĜ »ÊĪÊæ ħ Ę ĦĪīÔËĨħŀħĨħÎ

¼””ŀ˔”ðĞħ””””µħ””””ō»ħ”””Ĥє””Îħ”””Î » ˔”Ŏ””ĜĪ± ¼””ĤĪī””Ï””¶””ōÊæħ” Ĝ ¼ÔĪħęņļ ħ”””””””µ ĦĪħĤËġ°µ ģōëÕĤÊī”””””””Ü Ħ —••œ––—™

Ī ģ””ōħ””µĦ甔Ҕ”Ĝ ¼””ō˔”Îìłë””Ŏ””ª ŃÎ »²””””ņêæĢħ””Ġħ””Ô»Êī””Ŏ””Ĩ ģōìÊīäĦæ

æħġàħÈ ËĤÊì w ĢËäħĠħà ğĜËð

—••ò–—žœ ĦêËĠ±  ¼ĤËġŇĝð¼ÔħŎðħĘ»êËÎ »Ë¹æÊæ —•• –– —˜êÊĪêħÎ ħĠËĤ˹ËÈ æīġáĠ ǘɭNjǧ ģġĨħÎ êËĘÊĪÊæ ĦêËōæËĤ ÓĤËõŎĤĪËĤ ËÕñŇÈ ħ Ę ĎêËĠ ģŎðËō ĢÊīÜ ĪÊëęŇĜÊĪÊæ ŃÎ ĞħĜ —••ò–—žœ ĦêËĠ± ħÎ ¼ĘħōÊĪÊæ æīġáĠ ǘɭNjǧ ģġĨħÎ êËĘÊĪÊæ ĦĪħĥōħĘħÈÒêÊæ˹ËÈ ħ Î —••––˜ »êÊĪêħÎ ħĜ æëĘêĦæ »Ńä »êËōĽÎ ħō˹æÊæ ĞħÈĦĪ Òêħð ħĜ ĦĪĪæëĘ êËĠŃÔ ħō˹Êæ ĦĪħÔËęÎ ÒêÊæ˹ËÈ ÊçōêËōĽÎ˹æÊæ ÓĤĪīÏŇÜħÕõŎĤ¼ĥņīô »êËōæËĤ êħÎħĜĦĪ ǝŸȶƾƭž ¼ŀħōÊļ ńī¹ ĢËō ¼ĤÊçŇĜ ħĤËÔ ħÎÓŎÕðħĥŀħĨ ÊçŎōËðËō »ĦĪËĠ ħĜ êħ¹ħÈ ĦĪħĤʱłļ »ŃäĪËĤ»ħĠËĤ±łļ ĪĪæ »ŃĨħÎ ËðËō ¼ŇªħÎ ÓĔħà ħÎ Óņë¹ĦæêĦĪ ¼ōËÔŃĘ »ħĝªħĘĦêËōĽÎ ĦĪħÈ ħĘĦêËōĽÎ ¼ō íŎġÔ ĦĪħĤĪī¯ËŎª ĎêËĠ ģŎðËō ĢÊīÜ ĪÊëęŇĜÊĪÊæ

ĢÊīÜ Ī ĪĦĽõŇª

ģŎĠÊ çġáĠ ĪËôħ¹ ĞħĘħō »êĦĪæÊæ

ÑùĔËĥĠ ĢĹĈÊ Ğ

ǀƅŽƾƅŽȚ ȜǍƵƴŽ ȴǾŸȚ

ÒËùĔËĥĠ ĢĹĈÊ Ğ

ŃäĪËĤ ¼ÔĦêÊìĦĪ ¼ ŀËð ħęôĪĪ ĢËŎĠêħ¹ »ĦêÊçŎÈ

ǟŽȶǽȚȜǍƵƴŽȴǾŸȚ

ǟŽȚ ȯǍŵǽȚ ǗƆƶŽȚ ǟƱƫž ǜž ȢǞŴLjȚ ǓƱƶŽȚ ǖƁǍƱůȶǚƲſȶǚƸƵƎ ǀƫŻƾƶž ȳ ǀƸƵƳŮ NjƁNjƐȚ ǀźǞƳŽȚ ǁƶƵŴǚƵƯž ǍƄŽ ȴǞƸƴž ȴǞŰǾŰ ǍƄŽ Ȋȇȇȇȇȇȇȇ

ǀžƾƯŽȚ ǀżǍƪƴŽ ǀƯŮƾƄŽȚ ǚžƾƯƓȚ NjŲȚ NjƁNjƐȚ ǀźǞƳŽȚ ǁƶƵŴ ǚƵƯž ǜƴƯƁ ǀƫŻƾƶƓȚ ȔȚǍűȚ ǜŸ ȴȢƾƯƓȚȶ ǀŸƾƶƫŽȚ ȜȤȚȥȶ ȝǾƸƳƪů ȷNjŲȚǀƸŮǞƶƐȚ ǁƶƵƉƴŽ ǀƃƯƪŽȚ ǚƵƯƓȚ ǍƲž ǟŽȚ ȤǞƬƑȚ ǀƫŻƾƶƓȚ Ǡź ȱȚǍƄŵǽƾŮƞƃŹȚǍŽȚǟƴƯź ȵǾŸȚ ƗNjƲů țƾƄż ǟƴŸ ȲǞƫƑȚ ȩǍưŽǀźǞż ǗƆƶŽȚǀƮźƾƇž Ǡź ǜǣƾƳŽȚ ǀƁȤƾƆƄŽȚ ǚƳŽ ȤƾƶƁȢ ǗŽȚȈȇȇȇȇȇ ȵȤNjŻ ǖƴƃž ȔƾƲŽ ǀƸſǞſƾƲŽȚȶ ǀƸƶƱŽȚ ȪȶǍƪŽȚ ǜž ǀƈƉſȶ ǍƯƉŽȚ ȸȤƾƏ ƾƵƀNjŲȚ ƞźǾŹ Ǡź ǛƷůȚȔƾƭŸ ƗNjƲůȶ ȢǍƴŽ ǀƴŮƾŻǍƸŹ ǀƫŻƾƶž ƿűǞƙ ȔƾƭƯŽȚ ǀƵƸŻ ǜž ȅȈ ǀưŽƾƃŽȚ ǀƸŽȶǽȚ ȝƾƶƸžƾƄŽȚy ƾƶƵƬƄž Ǡƶź ǍųǽȚȶ ȴǞƳƸŴ ȝȚȔƾƭƯŽȚƗNjƲƄŽ NjŸǞžǍųȚ ȴȚqƾƵƴŸ ȴƾƵǤ țƾƭų ȶȚ ȰNjƫž Ǚǧ ȜǍƪŸ ǀƸſƾƅŽȚ ǀŸƾƉŽȚȉȇȇȏȈȉȏ ȯȢƾƫƓȚ ƞƶŰǽȚ ȳǞƸŽǠƵŴǍŽȚ ȳȚȶNjŽȚ ȲǾų ǝƸƴŸǞŴǍů ǜž ǚƵƇƄƁȶ ȚǍƫŲ ǚƵƯƓȚ Ǡź ȝȚȔƾƭƯŽȚ ƗNjƲů ȴǞƳƁ ȴȚ ǟƴŸ qȚǍƷŷ ǍƁNjƲƄŽȚǕž ȴǾŸǽȚ ȤǞűȚ ǀƫŻƾƶƓȚ ǀŮǞƴƭƓȚ ȝƾƳƉƵƄƉƓȚ Ǖž ǀƸƳƸƄŴǾƃŽȚ ǀƁǞƷŽȚ ƞŻȚǍƯŽȚ ȲƾƵŸǽȚ ȲƾűȤ ȢƾƎȚ ȶȚ ȜȤƾƆƄŽȚ ǀźǍŹ ǀƁǞƀȈ ȳƾƯŽȚ ȚnjƷŽ ȜȢNjƆž ƞƴŻƾƶŽȚȢƾƎȚǀƁǞƀ ȵnjźƾſƿǣȚǍƬƴŽ ǀžƾƯŽȚǀƂƸƷŽȚ ȬȶǍźNjŲȚ ȷNjŽ țƾƉƄſȚțƾƄżȉ ȵǾŸȚ ǖƴƃƓƾŮ ȴƾƵǤ țƾƭų ȶȚ ȰNjƫž ǙǧȊ ǀƮŲǾž ǀŮǞƴƭƓȚȪȶǍƪƴŽ ǠźǞƄƉž ǍƸŹ ȔƾƭŸȷȖ ǚƵƷƁ Njűȶ ȴȚ ǔƱƎ ȸȖ ǚƵƷƁ ȝȚȔƾƭƯŽȚ ƾŶȶȚ ȲǞƃƲŮ ȳǎƴž ǍƸŹ ǚƵƯƓȚ ȚǍƫŲǠŻȚǍƯŽȚȤƾƶƁNjŽƾŮǀƫŻƾƶƵƴŽƗNjƲƄŽȚ ȴǞƳƁ ȩȶƾƱƄƴŽ ǀƴŮƾŻ ǍƸŹȶ ǀƸǣƾƷſ ȤƾƯŴǽȚ ȴǞƳů ȸnjŽȚ ȳǞƸŽȚ Ǡź ȩȶǍƯŽȚ ȳǾƄŴȚȴǞƳƸźǀƸƵŴȤǀƴƭŸ ǘƴưŽȚ ȳǞƁ ȴǞż ǀŽƾŲ Ǡź ǝƸƴƁ

ǕŻǞž ǟŽȚǍƆƑȚ ǕŽƾƲžǜž ǏƴƳŽȚ ǍƆŲ ǖƁǍƱůȶ ǚƲſȶǚƸƵƎȶǕƴŻ ǀƫŻƾƶž ȳ ǗŽȚȴǞƉƵųȶ ǀǣƾžǜŶ ȈȌȇȇȇȇ ǀƸƵƳŮǟƶƅƓȚ ǁƶƵŴ ǚƵƯž Ǡź ȜȤƾƉƳŽȚ ǜŶ ǁƶƵƉƴŽ ǀžƾƯŽȚ ǀżǍƪƴŽ ǀƯŮƾƄŽȚ ǚžƾƯƓȚ NjŲȚ ǟƶƅƓȚ ǁƶƵŴ ǚƵƯž ǜƴƯƁ ǟƴƯź ȵǾŸȚ ǀƫŻƾƶƓȚ ȔȚǍűȚ ǜŸȴȢƾƯƓȚȶǀŸƾƶƫŽȚ ȜȤȚȥȶ ȝǾƸƳƪů ȷNjŲȚ ǀƸŮǞƶƐȚ ǀƁȤƾƆƄŽȚ ǀƃƯƪŽȚ ǚƵƯƓȚ ǍƲž ǟŽȚ ȤǞƬƑȚǀƫŻƾƶƓȚǠź ȱȚǍƄŵǽƾŮ ƞƃŹȚǍŽȚ ǜž ǀƈƉſȶ ƗNjƲů țƾƄż ǟƴŸ ȲǞƫƑȚ ȩǍưŽ ǟƶƅƓȚ ǀƮźƾƇž Ǡź ǜǣƾƳŽȚ ǀƫŻƾƶž ǚƳŽ ȤƾƶƁȢ ǗŽȚȈȇȇȇȇȇ ȵȤNjŻǖƴƃž ȔƾƲŽ ǀƸſǞſƾƲŽȚȶ ǀƸƶƱŽȚȪȶǍƪŽȚ Ǡƶź ǍųǽȚȶ ǍƯƉŽȚ ȸȤƾƏ ƾƵƀNjŲȚ ƞźǾŹ Ǡź ǛƷůȚȔƾƭŸ ƗNjƲůȶ ȢǍƴŽ ǀƴŮƾŻ ǍƸŹ ȰNjƫž Ǚǧ ƿűǞƙ ȔƾƭƯŽȚ ǀƵƸŻǜž ȅȈ ǀưŽƾƃŽȚ ǀƸŽȶǽȚ ȝƾƶƸžƾƄŽȚy ƾƶƵƬƄž ȳȚȶNjŽȚȲǾų ȴǞƳƸŴ ȝȚȔƾƭƯŽȚ ƗNjƲƄŽ NjŸǞžǍųȚ ȴȚ qƾƵƴŸ ȴƾƵǤ țƾƭų ȶȚ ȴȚ ǟƴŸ qȚǍƷŷ ȜǍƪŸ ǀƸſƾƅŽȚ ǀŸƾƉŽȚȉȇȇȏȈȉȏ ȯȢƾƫƓȚ ƞƶŰǽȚ ȳǞƸŽ ǠƵŴǍŽȚ ȤǞűȚ ǀƫŻƾƶƓȚ ǝƸƴŸ ǞŴǍů ǜž ǚƵƇƄƁȶ ȚǍƫŲ ǚƵƯƓȚǠź ȝȚȔƾƭƯŽȚ ƗNjƲů ȴǞƳƁ ǍƁNjƲƄŽȚ ǕžȴǾŸǽȚ ǀŮǞƴƭƓȚ ȝƾƳƉƵƄƉƓȚ Ǖž ǀƸƳƸƄŴǾƃŽȚ ǀƁǞƷŽȚ ƞŻȚǍƯŽȚ ȲƾƵŸǽȚ ȲƾűȤ ȢƾƎȚ ȶȚ ȜȤƾƆƄŽȚ ǀźǍŹ ǀƁǞƀȈ ȳƾƯŽȚ ȚnjƷŽ ȜȢNjƆž ƞƴŻƾƶŽȚȢƾƎȚǀƁǞƀ ȵnjźƾſƿǣȚǍƬƴŽ ǀžƾƯŽȚǀƂƸƷŽȚ ȬȶǍźNjŲȚ ȷNjŽ țƾƉƄſȚțƾƄżȉ ȵǾŸȚ ǖƴƃƓƾŮ ȴƾƵǤ țƾƭų ȶȚ ȰNjƫž ǙǧȊ ǀƮŲǾž ǀŮǞƴƭƓȚȪȶǍƪƴŽ ǠźǞƄƉž ǍƸŹ ȔƾƭŸȷȖ ǚƵƷƁ Njűȶ ȴȚ ǔƱƎ ȸȖ ǚƵƷƁ ȝȚȔƾƭƯŽȚ ƾŶȶȚ ȲǞƃƲŮ ȳǎƴž ǍƸŹ ǚƵƯƓȚ ȚǍƫŲǠŻȚǍƯŽȚȤƾƶƁNjŽƾŮǀƫŻƾƶƵƴŽƗNjƲƄŽȚ ȴǞƳƁ ȩȶƾƱƄƴŽ ǀƴŮƾŻ ǍƸŹȶ ǀƸǣƾƷſ ȤƾƯŴǽȚ ȴǞƳů ȸnjŽȚ ȳǞƸŽȚ Ǡź ȩȶǍƯŽȚ ȳǾƄŴȚȴǞƳƸźǀƸƵŴȤǀƴƭŸ ǘƴưŽȚ ȳǞƁ ȴǞż ǀŽƾŲ Ǡź ǝƸƴƁ

ĞËĉĜÊ ëİçġĜÊ

ĞËĉĜÊ ëİçġĜÊ

> –› @ ĦêËĠ± ÊëęôËÈ »ìÊĪħºĤËÎ ÒħÎËÎ

 ģÔĪħĘêħð ħ ĤÊĪëŎô ¼ĤËĘħĘĦêħ¹ ħĜ ©Ġħª »êĪ± ¼ĤæëĘÓðĪêæ Ī ľ īĔ »ëŎÎ ÛĥŇª š ¼ĤÊçŇĜ »Ħ±łëª ĢËŎĠêħ¹»ĦêÊçŎÈ ħÎêħð ħĥōìŃ¹Ħæë¹ ħĜ ėņëŎÎ ĦĪêĸħĘ»ÊìħĔ »ìħĘêħĠ ħ Ĝ ĢËōËÕðŃĠËĠ ģōêħªÊê » êĦçĤħÔ ħĘ ÒËĘĦæ ĢËĘËŎĤË«ĠŃĘ Ī êĦçĥŇĜħÎ ĞħÜêħð »êÊæ˹ËÈ ¼ĜËð ħęôĪĪĢËŎĠêħ¹»ĦêÊçŎÈ ħĜ ÒËęÎ ĢËŎĠêħ¹ »ĦêÊçŎÈ ¼ ŀËð ħ ęôĪĪ ¼ôħÎ ¼ĤÊæêħð ËÎ ĢæëĘ ŅÜħÎ ŅÜ ŃÎ ħōħĨ ĪÊëÎĪËĤ »Ħ±łëª êĦçĤħÔ ¼ĥÔë¹êĦĪ ¼ÕðħÎħĠħÎ ĢËĘĦêÊĪËÈ »ħęĝĐ ėōíĤ »êÊĪêħÎ ħġĠħôŅð »±ĪêËÔÒËĘĦæ Ņª ÓðĦæ —•• ––—š »êÊĪêħÎ ħġĠħôŅð »±łê ħĜêĦçĤħÔ ¼ĥÕôĪëĐ ÓŇÎĦæ łêĦīŎĤ » –— ëŇĠ± ÒËĘ ËÔ¼ĤËōħÎħĜ êħð » ž ëŇĠ± ÒËĘ ħĜ —••–——

» ž ëŇĠ²ÔËĘħĜ —••–—˜ »êÊĪêħÎ ħġĠħô êÊī¯ » ±łê êĦçĤħÔ » ĦĪħĤçĤÊêħ¹ ŃÎ ±łê ÊĪæ ÓŇÎĦæ łêĦīŎĤ óŇª » ––˜• ëŇĠ²ÔËĘËÔ ¼ĤËōħÎħĜêħð ÓŇÎĦæ łêĦīŎĤ » –— ëŇĠ²ÔËĘ —••–—˜ »ÊêĪħÎ ħġĠħô êÊī¯ »±łê êĦçĤħÔ ¼ ĤæëĘ ÊëęôËÈ ĪĦĪħĤæëĘ »±łê ĢæëĘ »êÊçôħÎ ¼ĤËĘħÜêħĠ ÓņëäĦæÊæ êĦçĤħÔ ¼ĔĪçĥðĪ ÓņëŎ¹ËĤêĦĪ ĪÊëęōêËōæ¼ÔËĘ »ÊĪæ ėņêĦçĤħÔ ®ŎĨ– ȰNjƫž ¼ęŇĘħ¯ ħÎ ĪÊëęōêËōæ »Ħê˪ »ëΐÓŇÎĦæ ĢËĘħŎōËġĥņê ĪËðËō ¼ŇªħÎ ÒËĥŎġÈħÔ »ëΗ ĖħōĦĪËĠ ŃÎ ÓņëŎ¹ĦæêĦĪ êËĥōæ ĢīŎĝĠ ĦíĤËŎ𠖘•••••• »ëÎħÎ ȴƾƵǤțƾƭų ĢËō ĪÊëĘçĤħðħª

ÓŇÎĦæËĠËÈÊæêĦçĤħÔ »ĦĪħĤÊêħ¹ ¼ÔËĘ ħĜ ÓŇÎħĤëÕĠħʱłê ¼ð ˜• ħĜ ¼ęņêħĥņŃĤ ĢËō ģÎ êĦçĤħÔ »ĦĪħĤæëĘ »ħðłëª »ĦæËĠËÈ ĢËĘĦīÎêÊçôħÎ ËŎĤË«ĠŃĘ ĪêĦçĥŇŀħÎ ħÕñōīŇª˜ ĦĪħÕņëĘËĤ ĢËŎĤËĘĦêĦçĤħÔ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ħÕðħÎħĠ ĪħÈ ŃÎ ĢħęÎ »êËōæ ¼ĠêħĐ ¼Ę˪ ŃÕðħÈ ħÕñōīŇª ÊçĤæëĘêĦçĤħÔ »ħðłëªħĜ ĢħĘĦæ»êÊçôħÎ ħĘ »ħĤÊêĦçĥŇŀħÎ ĪËŎĤË«ĠŃĘ ĪħÈ™ ÓŇÎ Ņª ĢËŎðËĥŇª ĦĪńŃĤ ¼ ŀËðŃÎ ÓŇÎħĤ ÒħĠÊêĦæ ¼ ÜËλêÊìêħĔ ËÔÊĪ ÓŇÎħĨ ńëĘ»ħĘħĤĦĪËä ŃÎ ĦĪħÕņêħ¹ËĤ ħĘ ÓŇÎĦæ êËĥōæ êÊìħĨĦíĤ˪ –š••• êħÏĠÊêħÎêĦçĤħÔ¼ĥÔë¹êĦĪš ÓŇ¯ĦæêĦæ ŃÎ »ħĘĦêĦçĤħÔħĘ»ħðħĘ ĪħÈêħð ħÕņĪħĘħÈ ĦĪħĤæëĘĪŌÎ » ÓŇÎ Ņª ¼ĤæëĘêËĠŃÔ »ëŎºÕõª ħÕñōīŇª ģġņêħĨ »ĦĪĦêĦæħĜ ħĘ »ħĤÊêĦçĥŇŀħÎ ĪËŎĤË«ĠŃĘ ĪħÈ› ĦĪħŎĤ˹êìËÎ ¼Õõ¹ ¼ÔħōÊêħÎĦīņêħÎ ĢħōĸħĜ ÊçĤËĘħÜêħĠ¼ĤīÎħĤ ¼ÔËĘ ħĜ ÓŇÎËĤ ¼ĤĪīÎêÊçôħÎ ¼ĐËĠêĦçĥŇĜ ħÎ œ ĦĪħÕņëĘĦæ ħ ĘĦêĦçĤħÔ ħĘĦīõª »ÊĪæ » ±łê ÊĪħÈ ĦĪĦīõª » ±łê ħ ÔĪħĘ êĦçĤħÔ »ĦĪħĤæëĘ » ±łê êħ¹ħȝ ĢËŎĠêħ¹ »ĦêÊçŎÈ »êËŎÕôêħªêħð æħĠħáĠ æħġàħÈ çŎĈħð

—•• Ì–ž› ĦêËĠ± —••–––ž êÊĪêħÎ 

»êĦĪæÊæ¼ĤħĠīÝĤħÈ êĸħĘ¼ōÊêħÎ »Ë¹æÊæ

ħĠËĤ˹ËÈ

ÊĪÊæ êħð ħĜ ĦĪĪæëĘêËĠŃÔ ħō˹æÊæ ĞħĜ »ĦĪĦêħð »ĦêËĠ± »ÊĪÊæ ĢËġàëĜÊçÏĈ çġáĠ ĢÊĪëĠ êËĘÊĪÊæ ħĜ ÒËĘĦæ»ĪËĤ ¼ĥōļŃ¹ »ÊĪÊæ ÊçōËŎÔ ħĘ » ħĘĦêËĘ »ÊĽņĪ êĸħĘ ¼ĤËÕðêËô »êËÎ »ëºÕðÊļ ĪÊëĘêħðħĜ ÒËęÎ ħō˹æÊæ ĞħȼĤÊæêħð ËÎ ħĥōļŃ¹ ĪËĤĪħÈ êħðħĜ ħōħĨ¼ōÊìĦļËĤ ėŇðħĘ êħĨ ËÜ ĢÊīōëĠ ŃÎ ĢÊĪëĠ

ËðËō ¼Ňª ħÎ ģŎĥŎÎĦæ »ħĘÊĪÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ħŎōêÊæ˹ËÈĞħÈ »ĦĪħĤĪīÎĪŌÎ ò˪±łļ Ħæ »ĦĪËĠ ħĜ ğŎĨÊëÎÊ ěŎĝÜ çġàÊ êĦĪæÊæ

ħĠËĤħðëª ¼ĠĦêÊī¯ ¼ČËĤŃĔ »êËĘçĥņīä ģŎĠħÈ êħĠīĈ ĞĦëĘħÈ ĢËĠíōìËÈ ¼ņļĪËĨ ¼ōÊīÎ ¼¯ŃĘ ħÎ ģŎĤÊëºŀæ ¼ĘĦêËÝĘħō ¼ōÊĪËÉŀËĠ ģņìħÕŀæ ¼ęŇÔËðĦêËĘ ħÎ ħĘ »êĪīÎËÈ ¼ôħÎ »êĪīÎËÈ Ī »ĽŇ¹êËĘ »²ŇĜŃĘ ģōæëęŇĜ ÒÊçÎ ¼ôħĘĦêËĘīðħĘ »êĪīÎħðĪ ÒËęÎ æËô ¼ĥōêħÎ ¼ÕôħĨħÎħÎ ģōêËĘÊĪÊæ ĦêĪħ¹ »Êīä ħĜ »êĪīÎËÈ Ī »ĽŇ¹êËĘ»²ŇĜŃĘ ¼ĤÊêËĘçĥņīä

ÓņêæĦæ ĞËÝĤħÈ ¼ĤĦæħĠ »ħºŀËĠѵ »êËÎĪê˵ ŃÎ ğņêħĨ ¼ÔĦêÊìĦĪ »ê˵ĪËĨ ħÎ '66»ĪÊëå¶ņļ ĢħōĸħĜ ħµ —••––—š–ž ĢËĤ± »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ »ĦĪħĤĪīÎê˺ĤĦêħÎ »ħÕĐħĨ
—••––—™ħġĠħôĪĪ杛— ĦêËĠ±

ĦīŎĥ¯¼ŀËĠŃä ¼ĥōëŎô ħÎ ¼ºĤħÔ ¼ĤËŎμĥōëŎô

ĦĪħĤìłçÎħęōæ¼ęņêËĘŅÎĦæ óŎĤËĘħŎŎĤħĠħĥōëŎôĢĦĪËäÒÊĪĽÎÊĪ êħ¹ħÈ ÓŇÎ òŃä ĦĪħĤËĠħĘĦêËĘ ħÎ ĢËġŀæ ĚħªīĜħĘ ħĘ »ĦĪħ””È »êËÎêħð ħĠħÈ ĢËŎäëĤ ļÊìËÎ ħĜ ĢËĘĦĪËä ħÕðêħĘ Ī ĪħĜ ėŇĘħō æÊī””Đ ĢĹōħ¹ ħĤÊë¹ êłì Ėħō ÒīōĦæ ĪīÎ ĦĪĹĔ˪ »ħĤËōËÕðĦĪ ¼ĤËŎÎ »ĦĪĹĔ˪ êÊìħĨ ħġŇÈ »ĦĪĹĔ˪ ĦĪĦĪħÎ »īä ħġŇÈ ¼ęŀħä ĞŋħÎ Ņĥņæ ĦĪĦêĦæ ħ Ĝ ėŇÕô ħĘ êħĨ ħĘ ĦĪīÔë¹ çĤħ¯ »ħĘħäëĤ ËÜħôËÎ ĢËōĦĪħÈ ÒËĨ ħŎŎĤ ħõŇĘ ÓŇÎ ĦĪħ”””ȼ””ĥ””ō디Ŏ””ô¼””Ĥ˔”Ę˔”Õ””ðĦĪ »ħĤÊëŇĠËÈ Īħ””È ħ””Ę Ģħ”””ĘĦæ ÊëęôËÈ ģĥŇĨĦæ »ê˔”Ęħ””Î Ģ˔”ĘĦæêī””Ę ËÕðĦĪ ÒħÏōËÔħÎ ĢËĘħŎŎĤËŎÎ ħĜ ĦëÕôËÎ êłì »ĦĪħÈ ĖĦĪ ĦĪħŎŎÕðĪêçĤħÔ »ĪĪļħĜ ħġŇȼĤëĐ ÒīōĦ漯ĦĪĹĔ˪ ïōêçŎÈ ¼ĤæʱëÎ ¼ ÔËĘ ħĜ ħĘĦĪĹĔ˪ ģōêħÜħà ĞħÈ ĞŋħÎ ĦĪħÕŇÎĦæ ėôĪĪ ¼ÔĦĪÊĪħÔ ħÎ ģĥņ±ëÎĦæ ìËČ ¼ĤëĐ ħÎ ħĤËŎĘĦêĦæ ħ¹êËĘ òËÎ ħĘĦĪĹĔ˪ ħĘ Ò˔”ĘĦæÊĪ òħĠħÈ ŅÎ êħōË«ñęŇÈ ĪĪì Ī ĦĪħÕŇÎħĤ ėôĪ ħñĠ Ī ģðËÈ ĢËŎĤËĘĦëŇĠËÈ ËĨĦĪêħĨ Ī ĢĪīÎ »ĪÊëĨĦ± ŃÎ ħªÊëä êłì òħĠħÈ çĤħ¯ ëŇĜĪħĨ »ê˔”ô ħĜ ËÕñŇÈ ħÎ ¼ĥōëŎô¼ĤæëĘÓðĪêæ¼Ęħōħ¹êËĘ ĢËōĪËĤħĜ ħōħĨ ĦĪħŎŎĤËĘĦêŃÜ ĪīĠħĨ ħĠħÈ ¼ĤÊëŇÈ Ī »êīð Ī ¼ĤËĥÎīĜ ħōħĨ ĦĪħäëĤ »ĪĪļħĜ ĢËĘħŎōæêīĘ ħĜ ħºÜ ĪīĠħĨ ÓņëęÎ »æêĪÊêħ”””””Î êħ” ¹ħ” È ĢëÕĤÊìêħĨ ĢËĘħŎŎŀËĠŃä ħŎŎĥōëŎô ¼ęŇĤËðħĘ ĦĪħ” Ġ˔”Ô »ĪĪļħ”””Ĝ Ğŋħ””Î Ņª ĢËŎĤËĘħŎŎĤËŎÎ ¼ĥōëŎô êłì ¼ÔĹņæŃĠ ¼ĤËĘĦêŃÜ ĢÊĪħÈ Ī ĦëÕôŃä ħĤŃÎ ħÎħÔħÏōËÔ ħĘ ħōħĨĢËŎõŎĥōëŎô ħÎ ħōħĨ ÊçĤËŎõŎŀ˪ħĜ Ī ĢËĘħÔħÏōËÔ ÓņëĘĦæÓðĪêæģōīºĤħĨ

ëŇĜĪħĨ w ëĘħÎ êÊçņļ

ħŎŎĤ ¼ĤËŎÎ ¼ĥōëŎô ¼ŇµĽÏҵ »ËĤÊīÔ ¼ŀËĠŃä ¼ĥōëŎô

ħÎ ĦĪËõŇĜ ĪħÈ »ë¹êħÎ ĞħęÎ ĪĪçĤËĠ ĞŃä ģōë¹ËĤĦĪĦêĦæ ¼ĜħªīĜħĘ»ĦêŃä ĢËġĤËĘħĜħªīĜħĘ ħġŇÈ Òī””ōĦæ ĪħÈ Ďêħð òËÎ ĢËĘħĤŃÎ ¼””Ĥʱłļ ħĜ ËĩĤħÔ ĢËĠħĘ ¼ĘħōħĤŃÎ çĤħ¯ ħġŇÈ ¼¯ħĘ ÓŇÎĦæ ħġŇÈ ħĘ ŅĤħōħ¹ËĤ ĦĪħ””È òħĠħÈ ħōħĨ

¼ĥōëŎô »ħ¹êËĘ ħĜ ħĘ ĪÊ디ÎĪ˔”Ĥ ħĜ êħĨ ģĠv Ņ””ŀĦæ ħōËÕðĦĪ âłê˔”Ę ğĤÊìËĤ Ī Ğħ””ĘĦæ ĦêËĘ ĞħÈ ĦĪħŎŎŀÊçĥĠ ®ŎĨ ËÕñŇÈ ĞŋħÎ ğÎĦæ ĞÊĪĦæêħÎ »ħĘËÔ Ħêħª ğĤÊīÕÎ ħĘ ħŎŎĤ òŃä ĦĪħÎ ğŀæ çĤħ¯ êħĨ ħęĤī¯ ĞĦ甔ΠĞħĘĦêËĘ ħ Î

ŃÎ ¼ĤËðËÈ ħÎ ÒħĠīęà ¼ĤÊçŇªħºņļ ħĤËŎŎĤËŎÎ ħ¹êËĘ ĞħÈ »ĦĪĦĪ˔”Ĥ ħĥÔËĨ ®ŎĨ ¼ĤĪīÎħĤ Ī ğņêħĨ ¼ĘËä ĪËĤ ŃÎ ĞħÈ ĦĪĪæëęōÊĪ ÊçĤËŎĠĦæêħÎ ħĜ ĖħŎōëºņļ ħÎ ĢħĘĦæ ÓðĪêæ ¼ĥōëŎô ħĘ »ħĤ˹êËĘ ĢħęÎ ĢËÕðæêīĘ ħĜ ĪĪļ ĪËõŇĜ

’¼”””Ի˔””È Ģ˔””ōÒĪħ”””Ĥ ÊæĪī”””Ô˔””ĨÊæ»êĪī”””Î˔””Èħ””””Ĝ ÊæĪī””Ô˔”ĨÊæ ħĜ ħõŎĠħĨ ħĘ ħęŇÕñĤÊì ®ŎĨ Ī ĦĪħōËĘħÕņæ ëÔËōì êłì »ħĘłëŎÎ ¼ĤçĤËÕðĦĪ ¼ŀËä ÓņëĤÊīÔËĤ ėŇÔËĘ ľħ””¹ħ””Ĝ ħ””ę””Ĥī””¯ Ó””ņê甔ϔ”Ĥ˔”õ””Ŏ””ª ÓōļŃ¹Ħæ »Ńä ÊçĤËō± ¼ĤËĘħŎŎÕñōīŇª ËĨĦĪ »êæ˔”Ę ÓŇĤÊīÕÎ óŎęŇÔŋĪ ħĘ ÊæħĤËŎōêËęĤÊļŃ¹ ĪħÈ ľħ¹ħĜ ÒËęÎ ÓðĪêæ ħÎ ÓÕñōīŇª ÊĪħ” È ÓņļŃºÎ ¼Ô »Ë””È ńīĤ ¼Ô »ËÈīĘĦĪËÔ ÓŇÎËĤĦê˪ ¼ĤÊçŇª ¼Ô »ËÈ ÓōħęÎ êħÎħÕðĦæ ÒħĘħÔŋĪ ŃÎ ħÎ ¼ÕñōīŇª óōìËñĠÊë¹łĽª ¼ÔħÏōËÔħÎ ÓņëĤÊīÔĦæ ħ ōŃÎ ħŎŎĤ ĪËä » ħÕðĦêħĘ ëōħð óŎÕñĤÊì Ī »ìËðħõŎª ī””ĘĦĪ ¼ÕñōīŇª ħĤ ħĘ ĖħŎōìËðħõŎª ÓņëęÎ ħÎ ¼õŎÕñōīŇª ħĤ ħōħĨ ħōËĠêħðħÎ ħōħĨ ĪËä » ħÕðĦêħĘ

ÓŇÎĦæ íŇĨħÎ ÓōêĪīÎËÈ ’ģŇĘ ËÕñŇÈ ĢËĘĦçĤħĠħŀĪĦæ ħðħĘ»ħōËĠêħð ŃÎ »çĤħÎíōļħĤŋËð ħºÝŇÎ ÊçĤËĩŎÜ ħ Ĝ ÓņëĘĦæ ĢËĘĦçĤħĠħŀĪĦæ ¼ĤËĘĦçĤħĠħŀĪĦæ ħ ðħĘ ŃÎ »çĤħÎíōļ òħĠħĜ ¼ÕñŎĜ ĪËĤħĜÓņëĘĦæ ėŇÔŋĪ ĢËō Ėħōħ¯ĪËĤ ĢĦĪËä ĢËĩŎÜ Ī ĢËĘħ¯ĪËĤ »ħĤÊçĤħĠħŀĪĦæ ĪħÈ ģĤçĤËōħ¹ Ī ¼Ô »ËÈ »êÊīÎ »ËŎĤË«ĠŃĘ Óņæ ¼ōËÔŃĘ ÒĪħĤ ħĘħōĦæËĠ ÒĪħĤ ħĘ ÓŇ°ÎëŎÎ ĢËĠĦĪħÈ ÓŇÎËĤ ·Ħæħō ÊçōĪĦì ¼ÔħÏōËÔ ¼ ęŇĥŎ¯ ħĜ ĪÊçōĪĦì ëņ±ħĜ Ħê˔”ōæ òĦĽ””Î ĪħÈ ¼ĤËĥŇĨêĦæ ò˪ħĜ ĦĪÊë””Ę êħĨ ħ ęŇĤËĠËð ħÔÊĪ ÓŇĥŇĠËĤ Ī ÓņçŇª ¼ōËÔŃĘ ŃÎ ÓŇÎËĤ ħōŃÎ ÓŇÎĦæ ĽÏĥÎ êħĨ ÓŇÎ ėŇÔËĘ ÓņëÕðħÏÎ Ņª ¼ Õõª êĪĪæ »ĪīÔËĨÊæ ħÕñĤÊì ¼Ô »ËÈ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎ ĞŋħÎ

»Ńä ¼Ô »ËÈ ėŇÔŋĪ êħ¹ħÈħÔÊĪħĘ ĪħĜ ÓņĪħŎÎÊæĪīÔËĨÊæ ħĜ ĪÒËĘħĤ íŇĨħÎ ħĤÊêŃÜĪÊêŃÜ ħŎŎĤ˹êìËÎ Ī »ìËðħõŎª ¼Ô»ËÈ ħÎ ¼ÕñōīŇª ÒËęÎ íŇĨħλŃä ÓŇÎĦæ òħÕðħÎħĠ ħĠħÈ ŃÎ Ó””Ň””ÎĦæ ¼ÔŋĪ »ĦĪĦêĦæ ħÕņëŇĥÎ êłì ¼ĘħōĦê˪ »ħōËŎÜŃĜħĥĘħÔ ħŎŎÕñōīŇª ĪħÈ ËÔ »Ńä ħÔÊĪħĘ Ģêłì óŎĤËĘĦêÊīÎ ÒËęÎêħÎħÕðĦæ ėŇĥŇĜħĘ Ī ÒÊĪļĦæ 디Ôêłì ¼ĘħōĦê˪ ĦĪħÔŋĪĪħÈ »êĪīÎËÈ ¼ĤËäëō±ÓņĪħĘĦæ ĪīÎ ĦĪħĤÊĪħ°Ňª ħÎ êħ¹ħÈ Ğŋħ””Î »ËÈ ĦĪħÕŇÎĦæ ħĤÊĪħ°Ňª òħĘħõŇĘĪËĨ ÊĪħÈ ĪīÎÊëęĥņĪħĨ òËÎ ÊçęŇÔŋĪ ħĜ ¼Ô Ī ĦĪħÕņļħ¹Ħæ ŃÎ »ħĤËŎÜêħä ĪħÈ ĪīĠħĨ ¼ĘħōĦê˪ Ī ģÕðħÎĦçŇª ¼Õõª ëÔ ¼ĤËÔŋĪ ĢÊêËÜħĜ ĦêŃÝĠħÎ ĦĪħÔŋĪ ĪËĤ ħÕņæ óōêłì

’Ò˵Ħæ ĒħĜ ÒĪħĤħÎŅܼԻËÈÊæĪīÔËĨÊæ ħ Ĝ ËōËÈ

»ëñŎĠ ËĐħÕñĠ ĢË¥ô

ħŎŎÕôĪëð ħ””Ĥ˔”Ġ˔”ð ģ””Ŏ””ĤÊìĦæ ĖĦĪ ¼ÔĪħĤ ÊçĤËŎõōĪËĤ ħĜ ĢËĘĦçĤħĠæĪīð ŃÎ ħ ºĤë¹ ¼ęņêËĘŃĨ ¼ÔħÏōËÔ ħÎ òĦļ ėŇÔŋĪ »êĪīÎËÈ ¼ĤËäëņ± ¼ĤæëĘíŇĨħÎ ò˪ ħ””Ĝ ÒĪħ”””Ĥ »ħŎŎºĤë¹ Ğħ””È ÊçĤËĘĦêŃÜĪÊêŃÜ ħŎōìËðħõŎª ¼ĥÔĪħęõŇª ÒĪħĤ ÊçÔËĘ ¼ĤĪīÎļħ«ŇÔ ľħ¹ħĜ ÒĪħĘêĦæ ÊçĤËĘħŎōìËðħõŎª ħĜ ëÔËōì ĪīÎ ¸Ĥë¹ ëÔËōì ģōçĤħ¯ ¼ĤËĥŇĨêĦæ »ŃĨħÎ ÊëĥŇĨĦæêËĘħÎ ĪħÈ ħĘ ĖħōĦīŇôħÎ »ĦīŇĜ ëÔ »ĦæËĠ ħŎŎÕôĪëðħĤËĠËð ĞħÈ ¼ ĤĦĪËä»ħĤËÔŋĪ ŃÎ ĢËŎôËÎ »êĪīÎËÈ ¼ęŇĤËäëņ± ĢĪī””Î ĪħÈ ¼ÔħÏōËÔ ħÎ æëĘêħÎħÕðĦæ ĢËōħĘħÔŋĪ ħġĘŃÔ ¼ĘħŎō²ŎÔÊëÕð¼ŇªħÎ ħĘ »ħĤËÔŋĪ æëĘĦæ ħŎŎÕôĪëð ħĤËĠËð ĪħÎ ĢËŎĤ˹êìËÎ »ħōĦæËĠ ĪħÎ ĪīÎ ÒĪħĤ ÒËĩŇĜ »Ë””ĨĦĪ ÊëĘĦæ êħðħĜ¼ōĦĪħÔħĤ»ĦêĪħ¹ »ļħô æīäËō ÓŇÎ »êĪīÎËÈ»ļħô ħĘĦļħô ËÜ ħęōæ»ļħô »ħÕñņīŀħĨ ËÕñŇÈ ħ ġŇÈ »ĦĪħ””È ÒĪħĤ ËōËÈ ħĘ ħ ōĦĪħÈ ģōħĘĦæ êħðħĜ ħĜ ÓŇĥŇĠĦæ ËÕñŇÈ ¼ºĤë¹ ĢËĠħĨêħĨ ĪħÈ êħ¹ħÈ ’ÊæĪīÔËĨÊæ »êĪīÎËÈ ¼ĤËĩŎÜ »ħºŇÜ ėŇÕô ­ ÓŇĥŇĠħĤ »ħŎŎºĤë¹ ¼ōËôŃÎ ÓŇĤÊīÔĦæ ¼ Ô » ËÈ ’ĦĪħÕņë¹Ħæ ’ĦĪħÔËęÎ Ľª ĢËĘħŎōêĪīÎËÈ ħĤËäëņ± ¼ĘħŎōÊëŇä ħÎ ¼Ô »ËÈ ¼ĤçĤħðĦêħª ħĜ »Ń””ä »ĦĪħĤæëęŇÜ »Ń””Ĩ ĦĪī””Î êłì »ħĤËÔŋĪ ĪħÈ ħōŃÎ êħĨ ÊçōêĪīÎËÈ »ËŎĤĪæ ģĤËĘħĠħĘħō ĦçĤħÎíōļ ħĜ ÊçōêĪīÎËÈ ħĜ ħĘ ¼Ô »ËÈ ŃÎ ÒħÏōËÔ ¼ÔêħĘ ¼ĤÊçĤËĨ ħĥÔĪħĘ »çĤĦīōħª »ħŎōêĪīÎËÈ ĪħÈ òËÕñŇÈ īĘĦĪËÔħĨ ħōÊçĤæëęÕðĪêæ ëņ±ħĜ ħōħĨ ĦĪħŎŎÔ »ËÈ ħÎ ńçĤħĨ ħÎ ħºŇÜħęōêħä ÊçôĦĪħÈ ľħ¹ħĜ »ĦĪ˯êħð òħĤÊĪħĜÒËĘĦæ ²ŇĜ »ëÔ »êÊīÎ ÒĪħĤ ¼ÔħÏōËÔ ħÎ ħĤËĘĦìĪ ’¼Ô »ËÈ ŃÎ ĪīĠħĨ ħ ” Ĝ ¼ÕņīŎĤÊīÔ ¼””Ô »Ë””È ÓņëÔħñÏÎ Ņª Óõª Êæë””Ô ¼ĤËĘĦêÊīÎ Ī ĦĪħ””ę””ņêÊī””Î Īī””Ġħ””Ĩ ¼äËĤ ħÕŇ°Î Ī ħÎ êħĨ óŎĤËĘĦêÊīÎ »ħÎêłì ¼ĥÔĪħęõŇª ËÕñŇÈ êħ¹ħÈ ĦĪħÔĦĪÊëÕðħÎ ĦĪħō ¼Ô »ËÈ Ħêħª ¼ęõōíª ¼ ęŇĥĘħÔ ¼ Ĥħōĸ ÓņĪħÕÎ ÓŇÎĦæ ĦĪħŎŎÔ »ËÈ»ŃĨħÎ êħĨ ÓōĦçÎ Ņª ěŇÏĠŃÔŃÈ »ìËðħõŎª ÓņĪħÕÎ êħ¹ħÈ ĦĪħŎŎÔ»ËÈ »ŃĨħÎ êħĨ ÓōĦçÎŅª Ħêħª Ī »ìËðËĥŎÎ ŃÎ ĪĦĽņļ ĢËĠħĨ ħÎ ÓŇÎĦæ ÒħĤËĤħÔ óŎÔĪħĤ ĪëÔ ¼ĤËĘħŎōìËðħõŎª

ĢÊëŇÈ Ī Ëōêīð ħĜ ħĘ »ħĤÊĪħÈ ÒħÏōËÔħÎ ¼ĤËĘĦļÊìËÎ ėņêËÜ ħÎ ĢËÕðæêīĘ ħĥņæ ĢĦæËĤ ħºņļ Ī ĦĪĪæëĘëŎ¹Êæ ĢËŎĤËÕðæêīĘ ĢËĠħĘħŎÏðËĘ ħĜ æĪīð ħġŇÈ ¼ĤËðËÈ ħÎ òħĠħÈÓņêçÎ ĦêËĘĞħÎ ĦêħªĪ ģŎĥŎÏÎ ħĤÊĪħĜ ĦĪħÕņļħ¹Ħæ êËĘŃĨ ėŇĜħ¹ ŃÎ

ĢËĘħÔħÏōËÔ ħĤŃÎ ħ Ĝ »ħĤæêÊīä ĪħÈ ¼ĥōëŎô ėŇĜ ¼ĤËĘħÔËĘ ħĜĪĢËĘħôŃä Ħ±łļ ħĜ »ĦĪʱħĘ ńëõäħÎĦæ òĦĪħĤĪīÏęōíĤ óŎęŇĜÊçĥĠ ħĤÊīÜ ĦĪħŎŎĥōëŎô ħÎ ģōĽņì ²ņêæ ¼ĤħĠħÔ ¼ĥōëŎô »ĦĪħĥŎõäħÎ ħÎ »ħŎŎĥōëŎô ĪħÎ óŎÕñōĪħôŃä ÓŇÎĦæ ëÕñōĪħôŃä Ӕ”ņêæĦæ ¼Ňª êËÝĠħĘħō òËÎ »ĦëġĤ ħĘ óŎęņêËĘçĥņīä ÓŇÎĦæ ńêìħĠĦæÊæ ¼ĥōëŎô ħÎ ÓŇĥņæ ħĜ ¼ĥōëŎô »êłì ¼Ęħōħ¹êËĘ »êËÕĐë¹ ĢËŎęņêłì Ī ħōħĨ ĢËÕðæêīĘ ¼ęņêĦêĦì òĦĪħÈ ģĤËĘħŎŎĤËŎÎ ħŎŎĥōëŎô Ī ĦĪĪçĤËōħ¹ ¼ŀËĠŃä ¼ĠħĨêħÎ ħÎ »êłì ĖĦĪ ģÎħĤ ëÕôËÎ êħ¹ħÈ ÊçęŇÔËĘ ħĜ ħĘ ħŎŎĤ ëÕªÊëä ĢħĘĦæ ĦīŇĜ ¼ðËÎ ĢËōŃä ħęŇĘħō ¼¯ĦĪĹĔ˪ æħĠħáĠ ïōêçŎÈ ÓŇŀĦæ Ī ħĤËĥŎºĤĦļ ÓðĦæ ËÕðĦĪ ĪħĜ »ĦĪĦêĦæ ħĜ ħĘėŀħä ėŇĜħ¹ êËÜêłìv »ĸ ¼ĥōëŎô ģ””ņæ ĦĪħ””ĥ””ņļħ”¹Ħæ ÒŋĪ ¼ĥōëŎô ĢÊĪħÈ »ĦĪħÈêħÎħĜ ĢħÎĦæ ģĠ ¼ęŇĠħĨêħÎ ħÎ Ī ħôËÏŇª ĢËŎĤËÕðæêīĘ ĦĪĦêĦæ ŃÎ ĦĪħĤħÎĦæ Ī ģŇĤĦæÊæ ¼ôËÎ ĦĪĹĔ˪ ê˔””ĘÊĪÊæ êħÎħĜ òħġŇÈ ħōŃÎ ŅĜ ĢËĠÊĪÊæ êËÝęŇĜħ¹ ģōħĘĦæ ÓðĪêæ Ħêħ””Ę Ī»æêī””Ę ¼ ” ĤłļħÎ ħĘ Ģħ””ĘĦæ uģōħęÎÓðĪêæĦĪĹĔ˪ ËÕñŇÈ ī””ĘĦĪ˔”Ô Òī””ōĦæ ĪÊ디ÎĪ˔”Ĥ ĪħĜ ħŎŎĤ »êŃñĤËð ®ŎĨ ÒħĠīęà êħĨ ńæ ĦĪĦêĦæ ħĜ ħĘ »ħĤĸħªīĜħĘ »Ħ²ņļ ¼ĤĪīÎêłì ÓðĦæħÎ ÒħĠīęà ħōŃÎ ħĘ ħĤʱłļ ŅĥŇŀËĤĦæĪī¯êħðħÎ ¼ĜħªīĜħĘ ĦĪħÕņêìłæĦæ ĦêŃÜ ĞħĜ ¼Õô çĤħ¯ Ħ±ËĠËÈ ¼¯ĦĪĹĔ˪¼ĜħĈ ĸħĠÞËÎħð ĦĪĦêĦæ ¼ĤËĘħŎŎĥōëŎô Ò˔”ĘĦæ ĦĪħ” Î

¼ĤæëęĥŎÎÊæ ¼ĥŇŀħÎ ËĠËÎŃÈ ÒÊæĦæ ĢÊêËęŇÎ ŃÎ êËĘ ¼ĜħĨ ŃðËÈ w ïņëª ïĤÊëĐ

¼ęŇĤĹª ĦĪĪæë””Ę ¼ĤËĘĦêËĘ²ņĪÊļ ħ Ĝ »ÊĪÊæ ħĘ çĤËōħºōÊļ ËĠËÎŃÈ ĖÊê˔”Î —š ĦĪħōħºņļ ħ Ĝ ÓņëĤÊīÔĦæ ħĘ ĢħęÎ ĦæËĠËÈ »êĪīÎËÈ »ĦĪħĤçĤʱĪīÎ ÓņëęÎ êħÎħÕðĦæ ÊæĪīÔËĨÊæ ¼ŀËð ĪĪæ »ĦĪËĠ ħ Ĝ êËĘ ¼ĜħĨ ĢŃŎĝĠ ¼ōŃōæÊļ »ê˔”ÔĪ »ħĤËŎĠħĜ ËęōëĠħÈ »ĪÊêæëņ²ÏŀħĨ ¼Ęłêħð »êËĘĦæêĪv ¼ÔĪ Êëęõäħª ĪĪæëÎÊļ »ħġĠħô »±łļ ħĘ ÊçōħĤËÕĐħĨ ¼ÕðËÈ êħðħĜ ħĘ ģōħĘĦæ ĦæËĠËÈ ÊæĪīÔËĨÊæ »ħÕĐħĨ ħĜ ħĘħĤĹª ¼ĤæëĘêħÎħÕðĦæ Ī »êĪīÎËÈ »ĦĪħĤʱĪīÎ ¼ŇĜ ÛĤËĠËÈ Ī ħŎŎĤËġÕõŎĤ uħĥŎÔħÎ ¼ōêĪīÎËÈ ¼ĘħōËĠħĥÎ ¼ĤËĤÊæ Ī êËĘ ¼ĜħĨ »êËĘ ¼ĜħĨ ¼ĤŃŎĝĠģōçĤħ¯ ¼ĤÊçÕðĦæħĜ »êħ¹ħÈ ħĜÊçŎõōêÊçôŃĨ ËĠËÎŃÈ êħÎħÕņëŎ¹ħĤ ħĜħª ħ Î ĪĪËÝĤī¹ ¼ĥņīôīņļīÕŇÎ êħ¹ ËęōëĠħÈ ħĜ ħęōæ êËĘ ¼ĜħĨ ¼ĤæëĘêħÎħÕðĦæ ĪËĥŇª ħĜ ¼ĤËĘĦĪ˺ĤħĨv ĦĪĦæëĘ ¼õŎĤĪĪļ Ī ĢËĘ˺Ĥçĥņīä »ĦĪħĤæëęņīĤ Ī ĦìËÔ »æëª Ī ˺ņļ ¼ĤæëęÕðĪêæ »Ëºņļ ħ Ĝ ËĨĦĪêħĨÒËĘĦæ êËĘ ĞħĘ ¼ęŇĥōíĤħÎ ħÎ ħĘ ÓŇÎĦæ ěŇÏĠŃÔŃȼĤæëęÕðĪêæ ħĜ ËęōëĠħÈ ¼ĤæëĘê˹ìļ ¼ÝĤËĠËÈ ħÎ ĦĪĦëºŇÜ »ĦìĪ ¼ÔħĠÊêĦæ ¼ĤÊçŇªħôħ¹ uÒĪħĤ »ĦæêĪËĨ ħÎ ¼ĤĪīÏÕðĦīōħª Ħ²ºĤħÔ »ŃĨħÎËęōëĠħÈħĜ îħĘ ĢŃŎĝĠ –— ÊçŀËñĠħÈ »ËÔĦêħð ħĜ ÊçÕðĦæħĜ ĢËŎĤËĘĦêËĘ ĦĪħĘħŎōÊêÊæ

¼ĥÔë¹Êļ »ħôĦļħĨ ŃęðŃĠ ËŎĤÊëĘŃÈ ŃÎ ÒËĘĦæ ìËČ »ĦæêËĤħĨ ŃðËÈ w ïņëª ïĤÊëĐ

çĤËōħºōÊļ ¼ðĪļ » ĞĪëÎ ìËČ »ËŎĤË«ĠŃĘ ÊæíŇĠËÈ ħôĦļħĨ ¼ęŇĤçĤËōħ¹Êļ ħĜ Óņë¹ĦæÊļ »ĪÊĪħÔħÎ ËŎĤÊëĘŃÈŃÎ ìËČ »ĦæêËĤħĨ—••ž–– »êÊĪêħÎ ħĜ ħĘ ħÎÒĦêËÎħð ėŇĥÔĪħęęņļ ħĤħ¹ħĤ ħōĦĪËĠ ĪħĜ êħÎ ÒŋĪ ĪĪæêħĨ īÕŇÎ êħ¹ ńīĤ ¼ęŇÕðħÏņë¹ ¼ĤæëĘêŃĠ ¼¹ëŇð »êÊì ħĜ ¼””ðĪļ » ïĘËĐ ëÕĥŎÈ ¼ĤËĘħŀÊĪħĨ ¼ñĤʱËÈ ¼ĥÔËĨ ħĜ êħÎ ģōêÊæÊīŎĨv ĦĪĦæëęōĪŌÎ ħĘËŎĤË«ĠŃĘ »²ŇÎħÔĪ ĎŃĤËōëÎŃĘ ¼ęŇĥÔĪħęęņļ ħĥōħºÎ ËŎĤÊëĘŃÈ ¼ĤËĘĦêÊçōçĤĦīōħª ħĤħōĸ ľħ¹ħĜ ńīĤ ¼ŀËð ìËČ ÓðħÏņë¹ ŅÎħÎ ÓŇĤÊīÔËĤ ĢËōħĘËŎĤË«ĠŃĘ ħĘ ÊçôĦĪħÎ Ħ±ËĠËÈ uëŎºÕõ¹ ÒËęÎ ħÔŋĪ ĪħÈ »ħĤÊĪĦļ īĘĦĪËÔ ĪīÎËĤÊæ ËŎĤÊëĘŃÈ êħðħĜ ¼ÜêħĠ ¦ōçŎ§çŎĠ »ëÕġōæ óōëÕõŇª »ĪÊĪħÔ »ĦĪħ””ĤÊæ ħÎ óōĪħÈ ÓņëęÎ ĦæêËĤħĨ ŃÎ »ìËČ ¼ÕñōīŇª »ĽÎ ĞĪëÎ ìËČ ¼ĤËĘĦìêħĔ»ŃĘŃęðŃĠ¼ÔħĠīęà»ħÔĪħÎħĘ »êħð ¼ĤËĘĦìêħĔ êĸłæ êËŎĝĠ —™ ħÔŃÕõōħ¹ ËŎĤÊëĘŃÈ êħðħĜ »êÊìêħĔ ħĘ ĦĪĦæëĘ ¼ÔĦļ ËŎĤÊëĘŃÈ ¼ÔĪħĤ »ËŎĤË«ĠŃĘ ÊæêħÏĠÊêħÎ ħĜ îĪêv »ËŎĤË«ĠŃĘ »êÊìêħĔËĩĤħÔ ħĘçĤËōħºōÊļĪ ÓŇÎ ĞĪëÎ ìËČ »ËŎĤË«ĠŃĘ ¼Ĥ˹êìËÎ »êËęōçĤĦīŇĤ ħĘ êĸłæ êËŎĝĠ –—› »ĽÎ ħÎ Ģuī¹ëŎĥŎÈ ëĘīÈ ÊçÔŋĪ ĪĪæêħĨ ĢÊīŇĤħĜ ĦìËČ »ļŃ¹īŀËÈ


—••––—™ħġĠħôĪĪæ ›— ĦêËĠ±ÊçĤËĩŎÜ ħĜ ¼ŀËÕŎÈ ¼ĘħōĦëŇÕðħÈ ¼¯ŃĝŎÎ ËęŎĤŃĠ

¼ōËĠħĥŎð ¼ŀÊĪħĨ ÊçņīĤ ¼ęŇġĝŎĐħĜħĘħĜīÜ ¼ĤËÔĪīð

æŃĝĘ ¼ñĤĦêħĐ »êħĥŇĨêĦæ ħĜ ħĘ ¼ġĝŎĐ ģōëÕņīĤ êĹŎĠ ¼””Ĥʱłļ ¼ŀË¥ŎÕñŎĐ ģŎĠħĨ–š ¼ŀŃĨ ħĜ ¼””ªĪêĪħ”È »ËĠħĥŎð ¼ÕäħÕō˪ »êħÕĤħðħĜ »íŎĜīĘ

îËÎ ħĘħġĝŎĐ ÊëęõōËġĤ îīĥÔ ħōħĔħŎĔĦ晚 Ī ÒËĈħðĖħō ĪħĜ ¼ºĤħÜħĜĢËĘħĘħĜīÜħĘ ÒËĘĦæ ĢĪī¯ĪËĤħĜ »ĪĪļ ĪĦêħÎ ÊçĤËĩŎÜ ÊçĤËĘħŎōìËĤ ¼ÕðĦæ êħð ħĜ ħĤĪīÎ ¼ęŇÏŇÕĘħĜ ħĘħġĝŎĐ ¼ĘłëŎ¯ ĦĪÊëŎ¹êĦĪ ĦĪĦ êËÏĠë¹ ©ŎĝŎĐ

¼¯ŃĝŎΠ˶ŎĤŃĠ

 Ë¥ōæ çŎĠËĤ »ĪËĤħÎ ĦĪīÎ ĢËŎęŇ°Ę ħÎ ËęŎĤŃĠ Ê甔ŀ˔”ð Ģ˔”Ġħ””Ĩ ħ”Ĝ êħ” Ĩ ĦĪÊëĤÊæ ĢËĩŎÜ ¼Ĥ± ģōëÕĤÊīÜ ¼ġĝŎĐ ħ””Ĝ Ê旕•š ¼””ŀ˔”ð ħ” Ĝ ģōëÕĤÊīÜ ľħ””¹ħ””Ĝ Ģє”Ġ ¼””Ęħ”ōÊ디Î

êħÕĘħÈ ħ””Ĥ± ģōëÕôËÎ ħÎ Êæ Ģ±Ë”””ô ¼ĤÊīōæ ¼ġĝŎĐ ħĜ ËĨĦĪêħĨĦĪÊëðËĤ ħĘ ĦīŇô ĢËĠħĨħÎ Êçõō æêħÎħôËÔ îĸŃęŎĤ ħĘħġĝŎĐ »êħ” ĥ””Ň””ĨêĦæ ĦĪīÎ ¼ġōĸīÜ ĢËġ°ĤÊëĐ ÓņĪħōĦæ ħĘ ËęŎĤŃĠ ¼ġĝŎĐ ÊĪæ ¼ĘħŎŎÔħōËðħĘ ĖĦĪ ÒËęÎ »êÊçôħÎ ÊçņīĤ ¼ęŇġĝŎĐ ħĜ ¼”””””””””””ðËŎð ħĜ ÓŇ¯Ħ甔””””””””””””””””””””Ňª ħĘ ÓņëęÎ ŃÎ »êËĘ ĢËÕðçĥŎĨ

ģōëÕôËÎħÎ ÊçŎĤËĘħġĝŎĐ »ħ””Îêłìħ” Ĝ ħĜ ¼ÔħÏōËÔħÎ ĦĪÊ디ð˔”Ĥ êħÕĘħÈ ¼ŀłļ ħĘ Êæ ßŎðħĠ ¼ôļŃô ¼ġĝŎĐ ¼ĥŎÎĦæ ¼ōËŎĜĦçÜħĠ ¼ĠħōëĠ

ħÎ ËęŎĤŃĠ ĢÊçĤħĠêħĤīĨ »ħÎêłì ¼ęŎĜŃðËĘ ¼ĤËĠłļħĜ ĦêĪħ¹ ¼ęŇôħÎ ħĘ ģŇĤĦæÊæ ĢËĘħĜħĐ ¼ĥōËÈħÎ ÒħÏōËÔ ËęŎĤŃĠ êħðħĜ êËŎðëª ģōëÔĦêĪħ¹ ħÎ ħõŎĠħĨ ģĠ ÓŇŀĦæ ħĘ ħōĦĪħÈ ĞĦæĦçĤËõŎĤ ĞŃä ¼ĤËĘĦêËĘ ĦĪħºŀħÎ ¼¯ŃĝŎÎ ËĨĦĪêħĨ ÊçġĤËĘħġĝŎĐ ħĜ ħĤËĘħĥōËÈ »ħÎêłì »ĪĪìĦêËÈ ľħ¹ħĜ »êħðĪËĨ ¼ĤËō± ËęŎĤŃĠ çĥŎñŎĥŎĐ ¸ĤËÎĪËĤħÎ »êħ””Õ””Ęħ”È Ê旕•™ ¼ŀËð ħĜ ħĘ ĦĪīÎ Êæ ěŎðËĘ

êħĨ ÓŇĤÊìĦæ »íŎĝºĥŎÈ Ī ¼ñĤĦêħĐ »ËÕðŃĠËĠ ħÎ ĦĪīÎ ÊçŀËð ĢËĠħĨ ħĜ ·êħÎīĝÜ ¼ĤæëęÕðĪêæ »ĦĪħĥÔĪħĤÊĪ »ħĥņĪ ËŎŀËÕŎÈ ¼ĤËĘħĠËĤ±łļ »ħÎêłì ÊçĤËĘħĠËĤ±łļħĜ ·ħÎīĝÜ ŅÎħÎ ĢËŎ¯ŃĝŎÎ ¼””ę””ņêĦĪæÊæ »Ī˔”Ĥħ””Î ĦĪĦæ디ĘĪŌ””Î »êłì ¼ĤÊêħºŎĤ ħĠħÈ ħĘ ¼ōËÎŃäħĜ æëęÕðĪêæ ËęŎĤŃĠ »ĸ ¼ĤËō± »Ë””ÔĦêħ””ð –žž• ¼ŀËð ĞħĘħō Ī ËĠħĥŎð ĪĦêħÎ ĪīÎ ËęŎĤŃĠ ¼””°””ä˔”ġ””äħ””¯ »Ī˔””Ĥħ”””μ”ġ””ĝ””Ŏ””Đ Ê斞ž• ¼ŀËð ħ”Ĝ ĖĪī”””Î ¼ÕôħĘ ĞħÎ ËęŎĤŃĠ ĪīÎ »íŎĝºĥŎÈ ¼ĤËĠìħÎ ĪĦêħ””Î »êłì ¼ęŇĤËęŀħä »ħġĝŎĐ ËęŎĤŃĠ Ħ甔Ĥħ””¯êħ””Ĩ ËõŇĘÊļ »Ń””ä

¼ĤËō± ¼ĝōËÕð ¼ĥŇĐĽŀæ ËŎŀËÕŎÈ ħĜ ËðËō »²ŇĜŃĘ ĪĦêħÎ ÒÊæĦæ ĪīōëĐ »ÊĪ êĦíņê˪ ħÕŇÏÎ īĘËÔ ÓŇĥÎ Ī˺ĤħĨ ËŎÜłëŎª »Ń””ę””ĤÊì ħ””Ĝ ħ””ōє”Îêħ”Ĩ Ó””ņ디¹ĦæêĦĪ »êĦ픔ņê˔”ª »ħĠËĤÊĪĽÎ »êËĘħÎ ÊçĤËĘËÕôħĨ ¼ĤŋËð ħĜ ¼¯ŃĝŎÎ ĦĪīÏęōêħä ĦĪħ¹êħÎīĝÜ ¼ĝņæŃĠ ħÎ ĦĪīÎ Ê斞 ¼ŀËð ħĜ ħōŃÎêħĨ ħĜ ·êħÎīĝÜ »Ħæє”Ġ »êħ””ÎĦī””ņļħ”Î ËŎŀËÕŎÈ ħĜ ĢŔ”Ŏ””Ġ »ê˔”ô ėōíĤ »ĪÊĪħ””Ô ħÎ –žž ¼ŀËð ħĜ ĢËô˪ ËñĤĦêħĐ ħ””Ĝ ōê˔”ª »ê˔”ô ħ” Ĝ »ĦæŃĠ ŃÎ »êËĘ ģōëÕôËÎ ħÎ ÊëðËĤ ĖêŃōīŎĤ ħĜ óŎĤËô˪ ·êħÎīĝÜ Ī ¼ŀËÕŎÈ ¼ĤËĘħĤËĠì Ņð êħĨ ËęŎĤŃĠ

/DNH&LW\

êħĠīĈ ËĤÊīÔ

»ħĤËŎŀËÕŎÈ ĦêħÕĘħÈ ħĤ± ĪħĜ ėŇĘħō Ī ĦĪÊëðËĤ ĢËĩŎÜ ¼ÕðËÈ êħðħĜ ħĘ ħÔŃÎ ĦĪħōħĘħĥņīŇÎ ħĤçĤÊīĤ »ËºņļħĜ »ËĠħĥŎð »ĦĪËôĪĦêæ ¼ĘħōĦëŇÕðħÈ óŎĤËĩŎÜ ÊçÔËęĤËĠħĨħĜ Ī »ħĘħÔŋĪ ĢËĘĦêħĥŇĨêĦæ ħĘ ħōĦĪĦĪĪļ ĪħĜ êħĨ ĢËŎĤËĘħĠħĨêħÎ ħĘ ģĤÊìĦæ ¼ĤĪħäħÎ ÓŇÎæëęōêÊçôħÎ ÊçōËŎÔ ¼¯ŃĝŎÎ ħĜ –ž›™ž˜• ħĜ ¼¯ŃĝŎÎ ËęŎĤŃĠ ħĜ ËōëŎÏĠħÈ ħĜ ŃĝŎÕðËĘ »æËÕŎð

¼ĘħōĦĪËĠ ħĜ ĦĪīÎ ėōÊæħĜ ËŎŀËÕŎÈ ËŎÜłëŎª »ŃęĤÊì ħÔŃÕõōħ¹ ÊçÔêīĘ

¼ÔħĠÊêħĘ ÌËÕĩĠŃÎĢËĥŇĜíņļ ¼Ôŋħä çŎĈħð êËō±

¼ĤÊëŇÈ »êħÕĘħÈ ħĤ± ¼ÔħĠÊêħĘ ÌËÕĩĠ

ħ””Ĥ± Īħ”””Ĝ ħ””ꔔҔ”Ęħ” ō ħ””Ę »ħ”””ĤÊêħ”””Õ”””Ęħ”””È ģ””ō甔Ĥħ””¯ ¼”””ĤĦĪ˔””ä ¼ōËĠħĥŎð ¼ġĝŎĐ »ħÕĐħĨ ĦĪīÔĪħĘêħð »ĦīŇ¯êÊī¯ħĜ ĪĪæëÎÊļ ¼”””Ęħ”””ōħ”””Ġ˔””Ĥêħ”””Î ÊæħĤËÕĐħĨ »ëŎÏĥôłļ ïōê˪ »êËô ħĜ ħĘ ›• ħ””Ę Īī””¯Ħī””ņļħ” Î ĪīÎæëęōêÊçôħÎ ÒŋĪ Ģ˔”ĥ””Ň””Ĝ픔ņļ¼””Ôŋħ””ä ħ”””Ĥ± ħ”””ōÊ디”õ”””äħ”””Î ¼””ĤÊ디Ҕ”È »êħ””Õ””Ęħ””È ¼””Õ””ĠÊ디ĘÌ˔”Õ””ĩ””Ġ

¼ęņêħÕĘħÈ ħĤ± īĘĦĪ »ËĠħĥŎð ĪËĤ »êËōæ ˔”ĨĦĪêħ””Ĩ ¼””ĤÊ디Ҕ”È ħ””Ĝ ¼””ð˔”ÎÌ˔”Õ””ĩ””Ġ æëĘ »Ńä ¼ĤËĘĦêËĘ ÊæËĠħĥŎð »êÊī””Î ħĜ īĘĦĪ »ħĤÊêËĘ ĪħÈ Ī ĦĪħ””Ôħ””Ĥ »ìє”Ŏ””ŀ˔”Î ŃÎ Ģ˔”ĘĦĪī””Ô디º””Ęħ” ō »ìÊīäëҔ”””””””ä »êËĘ ÒÊæĦæ ¼Ġ˔”””ÝĤħÈ ÊçĤÊëŇÈ ĪËĤħĜ ¼ÔħĠÊêħµ ÌËÕĩĠ

ħ”” Ĥʱłļ

ħĘ ħŎņīĤ ¼”””ĠÊêæ ¼ęŇġĝŎĐ ËĠħĥŎð ¼ĤËĘħŀŃĨ ħĜ ËÕñŇÈ ¼ĘłëŎ¯ Ó””ņ디ĘĦ甔õ””ō˔”ġ””Ĥ ėŇÝĤħ¹ ħ”Ĝ î˔”Î ħĘħġĝŎĐ ĢËĘĦêħĘĽðĦæËĠ ħĘ Ò˔”ĘĦæ ëÔÊĪæ Ī ėŇðħĘ ħĜ ÓņĽĘĦæ ËĨĦĪêħĨ ĪħðħĘ ĪħĜ ÓņçŀħĨ çĤħ¯ »ÊĪæħĜ ¼ôħĘħĤÊíŇäħĜ ĢËōĸ ŃÎ ĦĪħÕņļħ¹Ħæ ėŇŀËð ¼ñŎð ¼ĤçĤÊīĤħĜ ħĘħġĝŎĐ Ī ¼””Ôê˔”Ü »Īë””Ô ėŎęōËÏð Ħ ěŎĨ ëÕĥŎĨ ¼ĤËĥŇĨêĦæ

ğĝŎĐ ħÕņëĘĦæ Īħô »ĦīŎĤ ¼ĤŋÊçĥĠ

ĢËġĜħ𠼔”Ĥ˔”Ġłļ ģōëÕņīĤ »êħĘŃª ¼Ôŋħä ħĘ »çôĪļ »êħĥŇĨêĦæ ĢħōĸħĜ ÊëõäħÏŇª ĦĪĦ ËÕĩŎĠ ˔”Ï””ōæ »æħ””Ĥħ” Ę Ī ¼ōËĠħĥŎð ¼ęŇġĝŎĐ ħÕņëęÎ ¼ÔħÏōËÔ ¼ĘħŎŎºĤë¹ ħĘħĤËĠłļ »ĦĪħĤĪīÎĪŌÎ ľħ¹ħĜ ħĘ ħōħĨ »ç””ĤĪī””Ô »ħ””ĥ””äĦļ ģōçĤħ¯ ¼õŎÔŋħä ĦĪє”Î ĪĪļĪĦêħ””””Î êħĥŇĨêĦæ ĦĪËĥŇĩÕðĦæħÎ ĢËġĜħð ľħ¹ħĜ ħĘ æëęōÊëęôËÈ Ń¹īÕđ¹ ħÕņĪħĘĦæ »çôĪļ çŎĈħð êËō± ËÈ


ÓäħλŃðËÈ ¼ÕõŇĩºĤ ËÎ ¼”””Ęħ”””ōħ”””Ĥє””Î ģņëĘĦæ ¼ĤÊíŇä ħÎ ëÔËōì ¼ºĤë¹ ĢËÕĤËÕñōĪħôŃä ĢËÕŎÔħōŋħĠŃĘ ¼ Ĥħōĸ ĢĦæĦæ ħĤĪīÎĪħÕªħĜ ĪĪļ

ļĪ˔””µ

ĦĪħĤæëĘ ëŎÎ ŅÎ êħðħ””Ĝ ê˔”ōĽ””Î Ģ˔””Ôī”””Ô˔””ĨÊæ ¼ĤÊêħºŎĤ ĢĦæħĠ ÒËĘĦæ ŅÔ ĢËÔĪļ ħÔŃÔĪħĘ »ħōæêËð ĪħÈ »ŃĨ ħÎ ĢËÕĤËÕōĪħôŃä ĦīŇÈ ĢÊīŇĤ

˔””””¹

ħ””””ĤÊĪĪæ ĢËÕĤËĘħĘłëŎÎ

ħÎ ÒĦê˔”Îħ””ð ¼ĥÕñåÕð Ħ æ »ĸ ۔””ĤÊì˔””Ĕ ĢËÕĤËĘħôħÎĪËĨ »êËλĪ˯Ħļ ÓŇÎĦæÊëęôËÈ ĢħęÎ ĢËÕŎÕðĪêçĤħÔ

Īī”””””õ”””””ª

—••––—™ħġĠħôĪĪ杛— ĦêËĠ± Ģ˵ħĤŃōíĐħĜħÔ PEF

DOKXUUD ĢīŎęōëĠÊ 

PEFPD[ ĢËÎ ëÕŎÎ 

Ħëà ħĈËð 

¼ñĘËÔ īōæÊê 

ÖËĐ Ħì ÛĥÏŎĘ 

PEF ûŎÎÊ ËĩÏĝĔ ħąĐ ĦëñęĥġĜÊħáĥÜĸÊ 

¼ĕÈËØĪ 

ėŎĤīġŎĥĠ ¼ĤīÜ 

ÍōëÔ æĪê 

ïÜëĥĜÊ ĦëĨì 

ĢËō± ¼Ĥ˵ħÔĪ

PEF »æêËÎīŎÜ ÊëÎĪÀ ìêīÕĘæ Ħì 

ħŎōħĤÊīņæĪ¼ÕŇô ÊçōĪÊæêħÎĪÓäħð »ħºņļ ĢËō±ħĜ ħ ĤËĥŇĨ ìÊĪ»æÊìËÈ ħĜ ĢËĥŇĨìÊĪ ĢĪĪæëĘ ĢËŎÕðĪêæ ĢËŎŎęōÊæ ħĘ ĢħĤËðħĘ ĪħÈ ĪËŎª ÒËĘĦæ ĢËĠíŇĨħÎ Óņ±īĘ ĢËĠËĤ ħĘ »ħÕôĪħÈ Ģë¹ĦæËðËō ħĜ ħĥäĦļ íŇºĤÊļħô Ī ìæ ¼ĤËðħĘËĩĤħÔ ĦëŇô »ħĘħĤĦĪËä ¼ŀËĠ êħÎħĜ ·ħð

ľËĠĪļ 

ÓŎÎ ľËáôŃä » ĦĪħÈ ŃÎ ĦĪĦêħęÎ ÓĤËĘħôŃä ħŎōêĦĪĦëŎÎ ħĜ ëŎÎ »æīÜæv uêĪīęĤѧv ħĜ ¼ĤËĠêĦæ ħĥņĪ »çĤĦĪËĤ »êħÎĦīņļħÎ òŃä »ĦêĪĦëŎÎ ħĜ Ľª ¼ĘħōħĥņĪ ¼ĤæëĘëōħðv ÓŇŀĦæ uëñō˧ Ī ĦĪħôŃä ħÔËĘ ĪħÈ ħÕŇ°Î ħðħĘ ĪħÈ ħĘ »ĦĪħÈ »ŃĨħÕŇÎĦæ ¼ĤæëÎĪËĤħĜ »ŃĨħÕŇÎĦæ ÒËĘĪËĨ ħōÊæħÔËĘ Ī ģņīô ĪħĜ ÒËęÎ ÓðħĨ ¼ÔħĔËÔ ŅÎ Ī ¼ĘŃĠħä

īĘłæīð

¼””õ””Ň””Ęêħ””ð ħ””Ĥ˔”ōêÊæìє”ð Ģ디””””””¹ĦæêĦĪ ĢËÕĤËĘħÕñōĪħôŃä Ņ””ª Ģ˔””Ô디”Ô˔””ōì¼””äħ””ō˔”Î ĢĦæĦæ

íņļħÎ ¼ÔŋĪËĨ ĦĪÊêŃôħĤ »ĦìĪħ” ð Ī ĦīŎĠ ¼ôŃäħĤ »ê˔”””¯ĪĪæ ħ””º””ĤĦļ ħ””ōє”Î Ò˔””ę”””Î Ģ˔””Ġ˔””Ôħ”””ĤÊ디”¹ ¼””ĤæêÊī””ä ħ” Ĝ êħ”””Î ħÕñōīŇª ĦĪħĥōŃõŎÎ ¼ôËÎħÎ

ĦêĪħ¹ »ħôŃ¹êÊī¯ž ħĜħōħôŃ¹êÊī¯ĞħÈ ¼ĘħōħôŃ¹êÊī¯ êħĨ  ˜ˆ˜ ĦĪīÔËĩęŇª ÛĤËĠËÈ ĦĪÊëęôħÎÊæ ëÕĘĪī°Î »ħĤËä ž ŃÎ ħôŃ¹êÊī¯ »ĦĪħ””Ĥæ디ʥ””ª Êæħ””Ŏ””ōê˔”ō Īħ” Ĝ ËÔ– ħĜ ĢËĘħÕñōīŇªĦêËĠ±ħÎ ħĤËĘħĘĪī°Î ħĜ êËÝĘħō ĖħōĦêËĠ± êħĨ ėŇÜêħĠ ħÎ ž ¼ęŁŇĨ êħĨ ħĜ Ī ĦêĪħ¹ ¼ ĘħōħôŃ¹êÊī¯ êħĨ ĦĪħÕņëðĪīĥÎ ÊçŎĤĪīÕð Ī ¼ōŃðËÈ

Ī ¼”””Õ”””ô˔””È » ëŎºĠ ËĔ ħ𠼔”””ĤÊ픔””Ň””””ä »ÊĽ””””ę””””Ň””””Ô ĢËÕĤËĘħŎĘŃĘËĤ ÒħŎÎËÔ ħ””Î Ӕ”Ň””ĤĦæ ĸĦĪ ÓĤËĘÊëÎ ľħ¹ħĜ

ëҔ”ô

¼”ðËĥ”ôħµ

´””ōêħĐ ħĤħęλë¹ÊļŃä

»ħ”””Ġ˔””Ĥêħ”””Î Ģ˔””””””Ôê˔””””””Ę ®ŎĨ ¼””ŀĪħ””Ĩ ĖħōĦĪħĤĪīÎĪĪļħÎĪĪļ ľħ”””””¹ħ”””””ĜĢĦæħ””””””””””””””Ġ ÊçĤËÕĤËĘĦêËĘĪËĨ

ĪĪìÊêħ”Ô Īħ””Èêħ”””ðħ”””Ĝ

»ħ””Ĥ˔”Ęłë””Ŏ””Î Ê甔Ĥ˔”Ôê픔Ĩħ””Ĝ Ģ˔””Ôħ”””ŀŋħ”””¹ ĢËÔŃä ĦĪĪæëĘ êËĘ Ń””Î ĦĪħ”””Ĥħ”””ĘĦæŔ”Ęħ” ō ĢËŎĤæëĘ

ħ”””Î ģ””””””””ÎĦæ ¼Ĥæë¶ņīÔĪĪËÔ ¼ðëª ´ņçĤħĨ ŃÎ ħ” µ ¸””Ĥ디¹ ¸Ĥë¹ »êħºōê˵ ĢËÔĪīÔËĨÊæ ħōħĨ »Ī˯êħÎ Ī

 448%45 &%0+58 4 81%/55645655  4%452.4 52344

5 345 %#5: 56

Ėħ”””””””””””ōÊĪÊæ ħ””””””Ĥħ””””””äĦæ ĞĦæêħ””””””””””””Î Ģ ËÕĘ ħŎņ ļ Ī ËĨ ħÎ ÒĦê˔”Îħ” ð »çĤĦīōħª ¼ĤĪīΠӔ”ðĪêæ ¼ÕõōĪħôŃä Ģ˔”Õ””ōê˔”ĘÊĪÊæ ħ””””Õ””””ðÊļ˔”””È ŃΠӔ””ņ디”ĘĦæ ¼ĤæëÎĦīņļħÎ ¸Ĥë¹ ¼ęņêËĘ ¼ęņæĪīð Ģ˔”Ô±łļÊĪæ ŃÎ ħĘ ħōħĨ ¼ôËÎ

¸”””ĤħĨħĤ ¼”””””””ŀĪħ”””””””Ĩ

»ê˔””ę”””ĤÊļє””¹ »ê˔”””Ý””””Ęħ””””ō Ê甔Ĥ˔”Õ””Ĥ˔”ō±ħ””Ĝ ħÎ Ī ĢĦæĦæ ĦĪħĥ¯Ħæ ÊçĤËÕĤËĘĦĪĦæëĘ ĪêËĘ ĢħÎĦæ êħðħÎ ĞÊêËÈ ¼ęŇôħĘ

–ž

ëŇĜĪħĨ

œ

–›

¼ĤËġŇĝð

–—

——

³īµêħµ

š

–ž

ŃäÊì

œ

–ž

³ŃĨæ



—™

ĿðīĠ

œ

–œ

ģŎĔħĤËä

›

–

ħōѵ

ž

–›

ħÝÎħŀħĨ

˜

–™

ħĥð

–š

æËÎËĩĠ

   3453455'885 5 %435&' ",3- 78 . 7/3 558" 4! 55(5 &$ % 5 )6 56&'*+ 5 5 5 '85)65

45 5655 !"# 5$!356

! *&'?5@

 55334

 ! "#$ %& '&()* $$ % $$ *# +

8  43 345

,--%#./' &0,1 2* <*'<4&25A4< 5 4 544 3 85

 4 844 3456 78 34

˹íņê˪

 

´ñ””Ŏ¹

ĿÔħ””ð

ģōëÔìêħÎ

ž

 

ĢÊĪħ”””µ ¼”””””””ŀĪħ”””””””Ĩ

Ģ˔”Ý””Ĥī””¹Ń””ä ħ”””Ĝ ĢĦ甔””””””Î Ê çĤ ËÕĤ ËĘ Ħ ê ËĘ ĢæĦæ ľĪħ”””Ĩ ÊçĘŃĘËĤ ¼””Ĥ˔”ðħ””Ę ľħ” ¹ħ” Ĝ ĦĪħĥŇÎ ėŇª ńīĤħĜêħð

ģōëÕĠíĤ

˜

5;%<6585 952%45 5 45= 53 #%4> 565 &*858 345 %#5:

ïōëÔ »À ÒĪÊíōĪ ËÕŎęŎĤ ĞËĐ »Êîʼð 

ħĤÊĪħĘ 

ħęÎ ĢÊĪÊëĐ ÓōêËŎĤÊì »ŃðËÈ

ħÎģÕõōłļ ‘ ħōËÕĠĦæ êħÎ ħĜ Ė˯ Ī ÓðÊļ »ħºņļŅÔËĘ

ľÊ±ë”””Ĕ ėņçĤħĨ ħĜ ²Ň¯

´õªĪĪæ ľË””””””Ĕêħ””””””ð

PEFDFWLRQ

*NXUGLVWDQ ĖŃĘËĤ 

   !"# $% &' $( )*+) ,(-

."//'0 34%'4B7  5 $)%3#4 5 ,56$)7 +89 %')0&-:9;


—••––—™ħġĠħôĪĪ杛— ĦêËĠ±ĪīÎħĤ ÊêħÕĝºĥŎÈ »ħĘĦêĪħ¹ êÊī¯ ŃÎ ħōħÕĐħĨ ĞħÈ ŃðËÈ Ģ˵ħñĤʱËÈ

¼ęŇĜīä ħ””Ĝ ėŇÔËĘ Ó””Ň””ÎĦæ 디ōħ” ð ÊçōíŎĝºĥŎÈ ¼ºŎĜ êħġōëª ĖĦĪ ¼ĤìħĠ ĦêĪħ¹ ħĤËō êÊī¯ êħĨ Êæ±łļ Ėħō ħĜ Ī ¼ôĪīÔ ĦĪħęŇª ĢËĘĦêËęŇĤĹġĝĠ Ī ĪīÎ ĪĪ²ŇĠ ħĜħäłæ ĞħȐģÏÎ ĢËÕðĦĪÊļ ÊëĥŎÎħĤ ÊçōíŎĝºĥŎÈ ¼ ºŎĜêħġō몼Ĝīä ħĜ ħōħÕĐħĨĞħÈ »ħġĠħô »±łļĞŋħÎ ĪīÎ êÊī¯ êħĨ ėŇÔËĘ ÊëĥŎÎ Ħëōħð ħÕô ĪħÈ ĞħÎ ĪīÎħĨ ĢËŎōêËō ħÔŋĪ ĪħÈ »ħĘħĤËō ĦĪĦêÊīä»ĸ »ħōĦīŇô •ĿðËĘīŎĤ[• ¼”””””ñ”Ł””Ň””””””¯ •ĞËĩŀŃĐ[• ľī”ªêħ””””¥”””””””ŎĜ •êħÕñ°ĤËĠ[• Ŕ””Ŏ§ Ģє””ÕðħÈ •ľËĥŎðêħÈ[˜ ¼ÕŎð êħÕñ°ĤËĠ êħ¹ħÈ ĦĪĦêÊī”””ä »ħĤËĠËÝĤħÈ Īħ”È ĪīÎ ģŇęôêħĠħĘ ľËĥŎðêħÈ ŃÎ ¼¯ ħęĤī¯ ĪīÎ ¼ōËðËÈ êħÕñ°ĤËĠ ŃÎ ĞŋħÎ ÊçęŇÔËĘ ħĜ ĪīÎ ÊçōŃä »ËºōêËō »ĦĪĦêĦæħĜ óŎŀīªêħ¥ŎĜ Ī ¼ñŁŇ¯ ħĜ ĖħōêħĨ ŃÎ ĢÊĪħÈ »ħŎŇª ĪħÎ ĪīÎ òŃäËĤ ¼ĘħōħÕĐħĨ ĢÊæħĘħĜīä ¼ºĤħõŇª ħĜ ĢËŎĘĪĪæêħĨ ÊçĤËōŃä » êĦĪËĠħÜ Ī ˺ōêËō īŇĤ ħĜ Ī çĥŇĨ ħĘ ĢĪīÎĢËñĘħō ħĤËōĪĪæ êħÏĠÊêħÎ ¼ºŎĜêħġōëª ¼Ĝīä ħĜ ĦĪËĠħĤ ĢËŎōËðêīĔ Ħ²ŎÔÊëÕð ĪħÈ òħäłæ ĞħÈ ÊçōíŎĝºĥŎÈ ħĜ êħĥŇĨÊļ ńçĤħĨ ħĘ ÓŇĥŇġĜħðĦæ ĢħĘĦæ »ĪĦĽōħª ĢËĘĦêĪħ¹ ħĤËō êħÏĠÊêħÎ ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ Ī çĤīÔ »ë¹êħÎ óōĪħÈ ħĘ ¼ôĦĪħĤæëÎ ÒËĘ ńçĤħĨ ħĘ ħôëŇĨ Ħ±æ ĢĪīÎ ĢËñĘħō ÓŇÎħĤ êħĨ ĢËō ħōĦĪÊĪæħÎ ĢËñĘħō ¼ŀËä Ėħō ¼ĤæëĘ êħÎħÕðĦæ Ī ÊæëŇô êħÏĠÊêħÎ ħĜ ĢĪīÎ

ĢËĘħĤÊĪħŀ˪ ħ ĤËō ľËōļ ËōËÈ ’ÓŇŁŇĨĦæ ŅÜħÎ ¼””ôĪī””Ô »ħĤËęŇª Īħ””È ľħ” ¹ħ” Ĝ ¼ĥŎÕĤħÜêħÈ ¼ĥōÊīºŎĨ ħĜ ĖħōêħĨ ħĜ Ò˔”Ĩ »çĤħŀŃĨ »êĦçōËĥô Ī ĞħÈ ¼””Ĥ˔”Ęħ””Ŏ””ōê˔”ō » Ħī””Ň””¯êÊī””¯ ÊçŎĤË«ñŎÈ »ËºŎĜĸ¼Ĝīä »ħōħÕĐħĨ »ļīĔ ¼ġðĦļ ¼ĘħōĦīŇô ħÎ ÊĪħÈ êħĥŇĨÊļ Ī ħĘħĤËō »ĦêÊçŎÈ »êħð ĦĪє”Î Óðħä êħÕðīô æêħĤëŎÎ Ī Ê甔Ŏ””ōÊĪæ »ħ””ĤÊĪ˔”Ġ Ğħ””ĜħęĤī¯ ħÎ ĢÊíōêËō ģōçĤħ¯ ¼ĤËęŇª ò˪ ħĘħĤËō »łĽĜħÕñŎĤ Ģ˧ æĪļ ÒħÏōËÔ ¼Ĝīä ħ””Ĝ ¼””ÔĦĪÊĪħ””Ô ħ””Î ¼ÕðËÈ »Ëôæ˪ ¼ĠËÜ Ī » ìħ””ÎÊæ Êæ˺ŎĜĸ ħĜ Ī ÓõŇĩŇÜħÎ ¼ôËŎĤË«ñŎÈ êħÏĠÊêħÎ ÊæĦĪħ””ĤĪī””ÎĪĪļħ””ÎĪĪļ ĪĪæ ħĜ ËŎĜËÕŎÈ »ħĘĦëŎª ħġĤËä »ħĤËō Êæ˪ĪêĪħÈ ¼ĤËĘħĤÊĪħŀ˪ ħĤËō ¼Ĝīä ËÕñŇÈ Ò˔””Ĩ Ģ甔””ĤÊļłæ ¼” ôĪī””Ô ÊçÕðħä¼ęņĪÊļīĔ ħĜ »ŃäħĘħĤËō ĞħĜ ħĘ óŎÔħÏōËÔ ħÎ ĦĪħÕŇĥŎÎĦæ ¼Ĝīä »ĦīŇ¯ êÊī¯ ħĜ ÊæħōħÕĐħĨ ħĜ Êæ˔”ªĪêĪħ””È ¼ĤËĘħĤÊĪħŀ˪ ħĤËō »ĪĪļħÎĪĪļ »Ńä »ËºōêËō »ĦĪĦêĦæ Ī ĦĪħÕŇÎĦæ ĎŃñōêŃÎ ¼ÔËÎ »ħĤËō êÊçôħÎ ¼ĤÊíōêËō êłì ¼ĘħōĦêËĠ± »êĦçōËĥô Ī ģōÊīºŎĨ ħĘ ģÎËĤ ħĘ ĢĪī””Î ĢËŎĥōëÔÊĪæ »çĤħŀŃĨ ¼ôĪīÔ Ë¥ĝņĪ Ń¥ŎÔËōëęōļ êħÏĠÊêħÎ ģÔËĨ Óäħð ¼ęŇĤËęŇª ĢÊêĦ甔Ĥ˔”Ĩ Ê甔õ””Ŏ””ō˔”Ôє”Ęħ””Ĝ ËŎĤË«ñŎÈ ¼””Ĥ˔”Ęħ” Ĥ甔Ĥ˔”ōħ” ¹Êļ Ī óōĪħÈ ĪīÎħŀŋħ¹ ĸħĜ ĢËŎęņêËŎðëª ¼àĸħÎĦì ¼ĘħōħĤËō ŃäËÈ ħōĦĪħÈ »ĦêËĠ±¼ĤĦĪËä çōêæħĠľËōļ ĖĦĪ ħĤËō ¼ĠËÜ »ĦĪħĤæëĘìêħÎ ¼ōħĤÊīŇª »ĦĪħÈ »ËĤÊīÔ ËªĪêĪħÈ ¼ĤËĘħĤÊĪħŀ˪ ĢËĘħŀħĠŃĘ ¼ĥÔĪŋ˪ ¼Ĝīä ħĜ ħōħĨ ĞħĜ êħ¹ħÈ »ħ””È ’ÓŇÏÎ »ê˔”¹ìļ ¼””ĠĦĪĪæ ħÎ Ī ĪīÎ »ê˔”¹ìļ ħ Ĝīä ËōËÈ Ó””ņĪħ””ĘĦæêħ””ð »ħĘħŀħĠŃĘ ÓŇÎĦæ ħĘ ÊæħĤËō ĦæìËô ¼Ĝīä ħĜ »êËō ĖħōħŀħĠŃĘ ¼ĠħĘħō êħÏĠÊêħÎ »Ńä ÓŇÎĦæ »ĦĪħÈ »ËĤÊīÔ ÒËęÎ ħĤËō ÓôħĨ ¼Ĝīä ĦĪħÕŇĥņļħ«Î ħĘħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ ÊæħĜīä ĪħĜ æīäËō ÛĥŇª » ĦĪËĠ ĖĦĪ ĦĪħÕŇŁŇĨĦæ ŅÜħÎ ħĤÊêËŎðëª ĞħÈ ’Óņæ »êħðħÎ ħŀËð ħĜ ĢËōĪīĠħĨ »ħĘħĠŋĦĪ ħĘËÔ Ī ħōħĤËō ĞħÈ »ĪīÔËĨÊæ »êËō çĤħ¯ ËÕñŇÈ ħĘ óŎÔħÏōËÔ ħÎ ĦĪħĥŎĥŎÎĦæ »ĦĪħĜĦĪīÎËŎĥŀæ êħĥŇĨÊļ»êħÕðīô ÓŇÎ ėŇÕô êħĨ ĪīÔËĨÊæ »ìêĦĪ ħĘ »êħĥŇĨÊļ ¼””ñ””ņêæ ħ””Î Īħ””È ÊĪħ””È ˺ōêËō»ĦĪĦêĦæ ħĜ ĦĪħĤËĨËô»ħĤËō ¼ōËġĥņļ Ī ÓŇÕðĦĪËĤ ĢËĘĦìĪħð ħōŃÎ ħĘħĤËō ¼ĤËĘħĤÊíōêËō ħÎ ÒÊæËĤ ëÕôËÎ »ê˔”Ę ĦĪËÕñŇÈ ħĜ ÓŇÎĦæ īĘËÔ ÒËęÎ »Ń””ä »Īī””Ô˔”ĨÊæ є”Î »ħĘĦçĤŃÎ »ĦĪħĤçĤËôĦīŀħĨ ò˪ ¼ĘħōħĤËō ĦĪħŀËōļ »ĦêÊçŎÈ ĢħōĸħĜ ¼ÕðŃÎ Ģħ””””””””””””ęÏŇĜ »ÊĪÊæ ëÔ ÓņëºÎêĦĪ ¼ÔħōÊêħĥŇĨÊļ

ĢëºÎêĦĪ ľīªêħ¥ŎĜ ¼ĤĪīÎ ĢËñµħō ħĜ æĪīð ¼ĤÊīÕĤËōħĤħµĦêËÏĠħä»ëŇÔ 

ÓõŇĩŇÜħÎ »ËºōêËō »ĪÊë¶Ňª ħÎ łçŀËĤłļ ŃĤËŎÕñōëµ

»ê˧ËÎ ¼ĤËĘĦíōļ ĦĪħōÊļħ¹ ¨īÕĥŎÕŀËÈ ĢħĠħÔ ¼ªŃÕĥŎÕŀËÈħðËÎ ¼ŇÜ u¼ĤÊêËÜ ¼ĘħŎōêħ¹êħÕôħĤ »Ń””Ĩħ””Î ľË””ð —š ėŇęñŇÈ Īī””ÎĦæ ħĘ ĦĪĦĪīÔĪħĘħĤêħð »ħÕðħÜ Ī ÓņëĥņĪĽÎ ¼ÕðÊļ ¼¯ËĔ ŃÎ Ņð »ĦĪ˔”Ġ ŃÎ ÓņëºÏōêĦĪ ¼ĤÊīÕōħĤ ĢËĘ˺ōêËō ħĜ ĦĪħÔĪħ”””””””””””ĘêĪĪæ ¸ĤËĠ ŃÎ ¼ĥōħĨ »±łļ Ğŋħ””Î »ħ””Ęħ”Ĥ˔”ō Ī Ī ēôħĠ ¼ĤËęņļĪËĨ ľħ¹ħĜ êËÝĠħĘħō ĦĪħōÊçĠËÝĤħÈ ¼ĤËĥŇĨÊļ

ŃÎ Ī »Ńä ŃÎ ÊæħÔËĘ ĞħĜ ¨ŃÕĥŎÕŀËÈ ŃÎ ģŎĤÊīÔĦæ Ī ĦæĪīðħÎ ĢËġôħĘħĤËō ¼ĤËÕðĦĪ óŇª ĢĦëōËÎ »ëÔ ¼ĤËĘħŎōêËō ģōëºÎêĦīŇĜ » êłì »æĪī””ð ħĤËÕðì îçĤŃμĜīä ¼ĤËÕðĦĪÊļ »ĦĪËĠħęĤī¯ ¼ºĤËĠ ¼ÕðÊļĦĪËĤ ħĜ ¼ĤËġŀħÈ »ËºŎĜ ¼ĘħōĦĪËĠĪ ÒËĘĦçŇª ÓðĦæĦĪĦĪīÔËĨÊæ īĘËÔ Ó””Ň””ÎĦæ Ê甔ĠĦæêħ””Îħ””ĜĢ˔”Ġ디Ôêłì »ħĘĦĪÊëðËĤ ħÕðËÈ ĦĪħĥŎĥņļħºÎ ĪÊëÎĪËĤ

¸ĤËĠ Ņ””ð »ĦĪ˔””Ġ є”λĦĪħ”””Èò˔”ª ãĤīŎĠ ĢĦ디ō˔”Î »ħ””Ĥ˔”ō¼””Ĥ˔”ĘĦ픔ōļħ”Ĝ êËÝĥŎĠħĘħō ŃÎ ¼ĥōħĨ »±łļ ĦĪħÔĪħĘêĪĪæ ¼ĘêīÔ ¼ĤÊíōêËō ¼ ªŃÕĥŎÕŀËÈ çŎĠħà ĦĪħōÊļħ¹ »ê˧ËÎ »ħĤËō »çĤĦĪËĤ ¼ŁŇĨ ľħ¹ħĜ ĢËĘħĤËĥŇĨÊļ Ī ē””””””ôħĠ ŃÎ ÊçŎņļĪËĨ ¼ĤËĤÊíōêËō ĢĦëōËÎ »êħĥŇĨÊļ ¼ĤËĠíĥŎĝĘ ģ¹êŃō »ĦĪħĤÊļħ¹v ‘çĤËōħºōÊļ ĦĪħōĦêËÎ ĪħĜ

ĢĦëōËÎŃÎ ´ŇŀŃ¹ ¼ĤæëµêËĠŃÔ ħĜ ¼Ĥ˶ņļĪËĨ Ī ¨ŃÕĥŎÕŀËȼĤËĠæËô

ħōĦīņļħÎ ËęōëĠħÈ ¼Ňª ¼ªŃÔ »ĦæêʲÏŀħĨ ÓņìÊīäĦæ çĤĦĪËĤ Ī ¼ÏōêËĘ Ī êĪīĘËÎ »ħĘĦĪĸ ĦêħĥŇĨÊļ Ī »ħĘĦĪĸ ĦæêʲÏŀħĨ ¼ÔĦĪÊĪħÔ ħÎ ĢËōŃä ¼ ĤËĘËĤÊīÔ ¼ÕñŇÔ ĢĪīÎ ËŎĥŀæ ËÕñŇÈ ħµ ÒħÏōËÔħÎ ĢħęÎ ĦĪħĠĦĪĪæ »ħŀħĠѵ ħÔħĤĪīÔĪħµ »ĦĪħĜ ěōìÊêħÎ »ËÏĠËð ħĜ ³ħōêħĨ êħÏĠÊêħÎ ¼Ĥ˵ħĤĪħĈëŎĐ Ī ¼ĜËÕŎÈ »êłìħ””””””””È Ī ĢħµĦæ »êËō ëñŎĠ

ÊæħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ ĞħĜ ÒħÏōËÔ ħÎ ħŎŎĤ ĢËðËÈ »ËŎĜËÕŎÈ ¼ĤËĘĦæêʲÏŀħĨ ħĜ ĖħōêħĨ ħĘ ¼ĤÊĪħŀ˪ »ËŎĤË«ñŎÈ Ī ĢËĩŎÜ ¼ĤÊĪħŀ˪ »ëºŀħĨ ¼ĝōìÊêħÎ »Ë«ĠËð Ī ˪ĪêĪħÈ »ËęōëĠħÈ ¼ĤÊĪħ”””””ŀ˪ Ī ħĘĦĪËĤìËĤ ħōÊæËŎÔ »êĪīôËÎ ¼ĤÊĪħŀ˪ »ËęōëĠħÈ »ĦæêʲÏŀħĨ »ËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦĪħÔħĤ ¼ĤīÕŀËÈ ¼ĠËÜ

ħ””Ôħ””ōŔ”ōĪ ¼Ňª ¼””ªŃ””Ô »Ħæêʲ””Ï””ŀħ””Ĩ ħĜ ÓņìÊīäĦæ ËęōëĠħÈ ĢËĘĦĪīÔëºĘħō ÊçŎĘħō êħðħĜ ¼Ġħôħô ¼ĤæëęōêÊçôħÎ ¼ĤËĘĦæêʲÏŀħĨ ¼ĤËĘĦêĦīõŎĘ ¼ĠËÜ ħĜ ĪīÔËĨÊæ ¼ŀËð ¼ôħô ¼ºĤËĠ ħĘ ÊçĤËĩŎÜ ħĜ ÓŇ¯Ħæ ĦīņļħÎ êĪīôËÎ »ËĕōëĐħÈ ħĜ ÓðĦæħÎ ëÔËōì êħð ĪĦêħÎ ĞħŎŇð »ħĝª çĥŇĨ ¼ôħĘħĘêħÈ ¼¯êħ¹ħÈ ÓŇĥŇĩÎ

ĒÊëŎĈ »êÊīñĝŎęð˪ ¼Ĥ˵ħĠħĘħō ÒËĘ »±æ ğʘ• ĢÊĪĸ »ħĤËō ħĜ īôĦļ ¼ĠŃÔ Ģ˧ī¯ ĞħĘħō ħĕŎĔ晜™˜ ëŇĜĪħĨ ħĜ çŎôĦļ ÛĤ˔””””””Ġ˔””””””””È ĞĦĪĪæ ™ž•œ ëŇĜĪħĨ »ħĤËō ħĜ æħĠħáĠ çŇĠīÈ ĞħŎ”””””””””””Ňð ™ž™˜ ¬ĸŃð »ħĤËō ŃÎ Ė˔””””””Ô ¼””Õ””ð˔”Èêħ”””ðħ”””Ĝ ğʗš ĢË°Ę Ò˔”””””””Ę »±æ »ħĤËō ħĜ ģŎðËō ĢËŎĤ ĞħĘħ”””””””ō ħĕŎĔæš•™› ìłêĪħĤ ħĜ ģŎñàīĠ ĚĪçÎħĈ ģ””ō±łļ ĞĦĪĪæ š–•– ¼ÔħōÊëÎ »ħĤËō ģŇðīà ĢĦĪĦæ ĞħŎҔ””””””””””””ð š–– ¼ÔħōÊëÎ ĢÊĪīÕõōħºŇª Ħì˔”Ô ¼ÕðËÈ êħðħĜ ÒËĘ»±æğĘ —š ĖËÔ

ħĜ ģŎðËō ¼ĜħĈ çĈħð Ğħ”””””Ęħō ™•–— ÌīĥÜ »ħĤËō ħ Ĝ êíåĜçÎħĈ ¼Ĝħ””””””””””Ĉ ĞĦĪĪæ ™™˜– ëÝĐ »ħĤËō çàÊīĜçÎħĈ Þĸħð ĢËĨìīÈ ĞħŎŇð ™™š˜ ¬ĸŃð »ħĤËōħĜ ħĘħĜīä ¼ōËÔŃĘ ¼ĠËÝĤħ”””””””””””È ©ŎÔ ¼ÕðËÈ êħðħĜ ĢÊĪīÔĪħęõŇª ÒËĨ ĞħĘħō »ħĝª ħ Î ëŇĜĪħĨ »ħĤËō »ħĝª ˔”ÎĦê˔”Ę »ħĤ˔”””””””””””””””””ō ËĥŇĩÕðĦæħÎ ¼ĠĦĪĪæ »ħĝª ħōŃĘ »ħĤ˔”””””””””””””””””””””ō æëĘêħÎħÕðĦæ ¼ĠħŎŇð ĢÊĪĸ¼ÕðËÈ êħðħĜ ¼ōËÔŃĘ ¼ĠËݔ”ĤħÈ »ħĝª ëŇĜĪħĨ »ħĤ˔”””””””””””””””ō æëĘêħ¹ŃñĠ ¼ĠħĘħō ÒËĨ ĞĦĪĪæ »ħĝª ħÎ ¬ĸŃð »ħĤËō »ħĝª ëŇĜĪħĨ »ħ¹êħġõŇª »ħĤËō ËĥŇĩÕðĦæħÎ ¼ĠħŎŇð ŃÎ ©ŎÔ ¼”””””””””””””””””””ÕðËÈ êħðħĜ ĢÊĪīÕõōħºŇª ĦìËÔ ĞħĘħō »ħĝª ëÝĐ »ħĤËō ĞĦĪĪæ »ħĝª ¬ŋŃð »ħĤËō ĞħŎŇð»ħĝª ÌīĥÜ»ħĤËō ĢË°ĘŃÎ ©ŎÔ ¼ÕðËÈêħðħĜ ĞħĘħō»ħĝª ìłêĪīĤ»ħĤËō ĞĦĪĪæ »ħĝª ¼ÔħōÊëÎ »ħĤËō ĞħĩŇð »ħĝª ĖīĘêħĘ ¼ÔËÔħĐ »ħĤËō

¼ÝĤìêħÎ ĢËĤæħĈ ĖīĘêħĘ

¼ÕŇĘħō —••––—–”–ž ¼”””Ĥʱłļ ħ”Ĝ ħÎ Ī ĒÊëŎĈ »êÊī””ð ěŎęð˪ »ç””ĤĦĪ˔”Ĥ »Ħæêʲ””Î ¼Ĝīä ĖīĘêħĘ ¼ĕĜ »êËĘĪËĨ æëĘìËð ¼ĔÊëŎĈ ¼ĤËĘħĤËō »êÊīñĝŎęð˪ ħ ĘħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ ¼ōËÔŃĘ ¼ĤËĘħĠËÝĤħÈ Ī ¼ĥŎÎ ĦĪŃä ħÎ »êłì ¼ ĘħŎŇĤĹġĝĠ Ī ¼ĘëÏŇĘ ĢĪīÎ ħōĦīŇõĠħÎ ŃÎ ©”””Ň”””Ô ¼””Õ””ð˔”Èêħ” ðħ” ”””””””””Ĝ ÒËĘ»±æ ğʝ• ĢÊĪīÔĪħęõŇª ĞħĘħō »ħĝª ħĈËĥð »ħĤ˔”””ō ÒËĈħð—•œ–• ĞĦĪĪæ »ħĝª ËÎĦêËĘ »ħĤ˔””””””ō ÒËĈħð— •œ–™ ĞħŎŇð »ħĝª ëŇĜĪħĨ »ħĤ˔””””ō ÒËĈħð—–ššž ĢÊĪĸ ŃÎ ©ŎÔ ¼ÕðËÈ êħðħ””Ĝ ÒËĘ»±æ ğʜ•

»ħĝª 디”””””””””””””””ŇĜĪħĨ »ħĤËō —•œ˜• ĞħĘħō »ħĝ”””””””””””””””””ª Ďĸє”ð »ħĤËō —•˜™ ĞĦĪĪæ »ħ¹êħġ””””””””””””õŇª »ħĤ˔””””ō ——œ–˜ ëŇĜĪħĨ ĢË°Ę Ń””Î ©””Ŏ””Ô ¼ÕðËÈ êħ” ðħ” Ĝ ÒËĘ »±æ ğʗš

ĞħĘħō »ħĝª ìłêĪħ””Ĥ »ħĤ˔””””””””ō ħĕŎĔæš›—– ĞĦĪĪæ »ħĝª ¼ÔħōÊëÎ »ħĤ˔””ō ħĕŎĔæšœ˜™ »ħĝª ĖīĘêħĘ ¼ĤË°Ę »ħ”””””ĤËō ÒËĈħð–•ž™• ĞħŎŇð Ħì˔”Ô Īī””Î ©””Ň””Ô ¼ÕðËÈêħ”ðħ”Ĝ ğʗš ĢÊĪīÕõōħºŇª ħĕŎĔæ ™™™œ ĞħĘħō»ħĝª ëÝĐ»ħĤËō ĞĦĪĪæ »ħĝª Ďĸє”ð »ħĤ˔””””””””””ō ħĕŎĔ晞™œ ħĕŎĔ暘™– ĞħŎŇð »ħĝªĒËđÕŎÈ »ħĤËō ĢÊĪīÔĪħęõŇª ŃÎ ĖËÔ ¼ ÕðËÈ êħðħĜ ÒËĘ »±æ ğʙ•

»ħĤËō ħĜ ģōæħÈËōì ëðËō ĞħĘħō ħĕŎĔæšž™— ħĈËĥð »ħĤËō ħĜ æħĠħáĠ ĢËĠËð ĞĦĪĪæ ÒËĈħð–•–˜šëŇĜĪħĨ »ħĤËō ħĜ ěĨħð æħġàħÈ ĞħŎŇð ÒËĈħ𖕘˜œ ËÎĦêËĘ ŃÎ Ė˔”Ô ¼ÕðËÈ êħ””””””””””””””ðħĜ

ēōçð ¼ĜħĈěŎĠħÜ ĒĪêËАğōêħµ ËÔħĈ ģŎðīĤ ¼ÔħōêËÔë¶ð æħġàħÈ òļŃô »êħĤīĨ »êħÎĦīņļħμĜħĈĢÊêŃð ģŎðīĤ »êħÎĦīņļħÎ

¼ĤËÎêīĔ ĎêËĈ êħðĪīĤêħðŌŀĪçÎħĈ ĢÊëÕð ĢæëÎĦīņļħÎ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼µłêħð

ľËäĪĦëðħä çŎĨħô »æëª ÓõŎĤħÔ ğĜËð ¼ņļËô ¼ĤËġŇĝ𕜜•—˜—˜–žËŎðËÈ ³īµêħ”µ ¼ĤŃōíĐħĜħÔ »Ë¹ĦêËÎ ´ōíĤ Ģ˶ñŎȳīµêħµ Ģ˵ħºĥŎðīĤ »ļÊìËÎêĸħµ ĢËŎĠêħ¹ •œš•™š˜œ˜—™ ³Ħļѵ »ìËðħõŎª¼ÔĦêÊìĦĪ ÓõŎĤħÔ»ëÔħĠ Óðħô ¼ĠËĔħô ëŇĜĪħĨ •œ™•–˜™™ ľÊĪħĨ ———–›–— ĞѶŎĝŎÔ îŃĤËĐ »êĸħµ ģŎĠĦæħĠħà

UHNODP#[HQGDQRUJDVR#[HQGDQRUJQHZV#[HQGDQRUJŃðËÈ ¼Ĥ˵ħ”Łōħ”ġŎÈ

•œœ•–˜š›——–

ĞŶōļŃÎ


—••––—™ħġĠħôĪĪ杛—ĦêËĠ±ħµħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪»ħµĦĪīÎêÊçôħÎħÔŋĪÓôħĨêħĨ¼ĤÊīÜËô»êÊçôħÎħÎĢ˵ĦêĦīõŎµ¼Ĥ˵ħĤÊĪħŀ˪ĦæêʲÏŀħĨ¼ĤËĩŎܼĠËܼ¶õªĪëŎÔ¼ºĤħĨËÈ

Īī”””Îó””Ň””ĘÊĽ””Ý””Ĥêħ””ðĢ˔”ĘĦêĦī””õ””Ŏ””Ę¼””Ġ˔”ܼ””ę””õ””ªĪ디Ŏ””Ô ¼ÔħōÊêħĥņīĤ ħġŇÈ ħĘ ģŎŀËáôŃäv ĖĦĪêħ””Ĩ ģ””ōħ” ĘĦæ ËŎðËÈ »êĦīõŎĘ ¼ōħÕñōËôħĘĦĪīÔËĨĦĪħȼÔËĘËÕñŇÈ ģōħęÎ óŎōËġĤ ĢÊĪī””Ġħ”Ĩ ŃÎ ĢËĠŃä ĪÊæħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ĞħĜĢËġĤæëęōêÊçôħÎħÎ uìêħμÕðËȼĤæëęôħęõŇª ¼ĠËÜ ¼ÕŇĤÊĪħŀ˪ ħðËÎ ¼ŇÜ ¼ĤËĘħĤÊĪħŀ˪ Ħæêʲ””Ï””ŀħ” Ĩ ¼ĤËĩŎÜ ė””ņê˔”ܾ˔””ðêÊī”””¯Ģ˔”ĘĦêĦī””õ””Ŏ””Ę ¼ŀËð ħĘ ħ” ÔŋĪ ĪħĜ ÓņêæĦçĠËÝĤħÈ ¼Ňª ¼ªŃÔ ¼ĜËōçĤŃĠ »êÊçĤÊīŎĠ ëÕô˪ ħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ Ğħ”È Ī Ò˔”ĘĦæ ĢËĩŎÜ B–™ ħĜ ħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ ĞħÕôħĨ ħĘ »ËÏĠËðĪÓŇ¯ĦæĦīņļħΗ••ž›— ¼ÔħōĪīõŇª»ĪËĤìËĤ¼ĤĦĪËäěōìÊêħÎ

ĢËĩŎÜ ¼ĤËĘĦæêʲÏŀħĨ ¼ĤæëĘ »êÊçĤÊīŎĠ uÊ旕–•¼ŀËðħĜ ¼ÕŇĘħō¼Ęłêħð¼ĠŃÔËĨĢ˧ėĤÊëĐ ħĘ æëęōÊëęôËÈ òÊçĤħĜìīŎĤ ¼Ňª ¼ªŃÔ ŃÎ ħŎŎĤ çōçĤËĘ ĢÊĪħÈ »ħĘĦæêʲÏŀħĨ ħÕŇ°Î Ī ÓņëÏÎ »ħĘħŀħĠŃĘ »ĦĪħ””È »ÊĪ ĢÊĪīĠħĨ ħęĤī¯ ĦĪĦëÔÊĪæ ¼Ĝīä ĦíŇĨ ŅÎ ¼ĘħōĦæêʲÏŀħĨ ħĘ ģĥŎÎĦæ ħÕðĦīōħª ĦĪħĤæëÎ ÒËĘ ńçĤħĨ ĞŋħÎ òħġŇÈ êħ¹ħÈ ĦĪħŀŃ¹ ¼ĤæëĘêËĠŃÔ ħÎ êËĠŃÔóŎŀŃ¹Īģōħęλë¹êħÎĢËġŎĤÊīÔ ¼Ĝīä ħĥōħºÎ ħŎŎĤ êĪĪæ ÊĪħÈ ģōħęÎ ÊçôħōħŀħĠŃĘ ĞħÈ ¼ōËÔŃĘ ħĜ 디ÔÊĪæ »ĦæêʲÏŀħĨ»êħĥŇĨÊļ»ÊëŇŎ§¼Ĥ˧ŃŎÜ çĤËōħºōÊļ ĒÊëŎĈ ¼ĤËġÕõŎĤ ¼Ňª ¼ªŃÔ

ħĜ»ħ ŎŇªĪħÎÊæħĘħŀħĠŃĘħĜ¼ĤÊìëÕôËÎ »êËō»Ńä»êĦĪËĠħÜĞĦæêħÎħĜĪ˺ōêËō »íņļ ĢÊĪħ”È ħĘ æëęōÊëęôËÈ Ī Ò˔”ĘĦæ Ģë¹ĦæêħÏĠÊêħλħĘĦæêʲÏŀħĨŅðêħĨ »ħ ĘĦìÊīŇô ħĘ ÓðÊīä »ÊīŎĨ Ğŋħ”Î ÓŇĥŇĩÎÓðĦæħÎģÔĪħĘêħðËŎĤË«ñŎÈ ¼” ĝ””ōìÊêħ” λêħ” ĥ””Ň””ĨÊļ»Ë””Ĥ˔”Õ””Ĥ˔”ð óōêĪīôËÎ »ËĕōëĐħÈ »Ħæêʲ””Ï””ŀħ””Ĩ ¼ęōêħä Ħêłì ¼ĘħōĦĪËĠ ħġŇÈv ¼ÔĪ ŃÎģ”””ōĪĸ¼” Ĥ˔”ĤÊ픔ōê˔”ō¼” Ĥæ디ĘĦæ˔”Ġ˔”È óŎĜËōçĤŃĠ є”Î Ī ħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ Ğħ” È »Ÿ• ħĜ ħĤËĠīŎĤÊīÔ òËÕñŇÈ īĘËÔ ĞħÈħęĤī¯ģōħęÎĦæËĠËÈĢËġĤËĘħĤÊíōêËō ¼ōËÔŃĘ ¼Ęħōħ§łëª ĖĦĪ ħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ ŃÎ ĢËġĤæëĘĦæËĠËÈ Ńä »ħ ºņļħĜ ħ” ōÊĪ

êħåęņļ ¼””ÔŋĪ »êĪī””ô˔”Î »ËĕōëĐħÈ ħĜ —••ž›–™ »±łļ òħĘħŎōêËō ÓņêæĦçĠËÝĤħÈ Ėê˪ ïŎĝŎÈ »ËºōêËō ĪĪæêħ”””Ĩòħ” Ŏ””ōê˔”ōĪħ”””Èò˔””ªêħ”””Ĩ ÊçĤħĜìīŎĤ [ ËŎĤË«ñŎÈ ¼ĤËĘĦæêʲÏŀħĨ ĦĪħĥÎĦæëÕĘħō»ĪĪļħÎĪĪļ ħĘħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪»êÊçôħμĤÊêħĥŇĨÊļ ħÎ ÒĦê˔”Îħ””ð ĢËŎÔħÏōËÔ ¼”ĤĪī””¯Ń””Î Ģ˔”ĘĦĪħ” ĤĪī””ÎĪĪļħ” ÎĪĪļ Ī ĢËĘħŀħĠŃĘ »êħĥŇĨÊļ ¼ęðŃÏĝōæ ¼ÕĤħñŎ§ ĪīÎħĨ ËŎĤË«ñŎÈ »êłæħÔËĠ »ĦæêʲÏŀħĨ ¼ņīĤ ¼ĘħōħŀħĠŃĘĢËōħĘħŀħĠŃĘħĘæëęōÊëęôËÈ ĞĦæêħÎħÔħĤĪīÔĪħĘĢÊĪħÈĪħŎŎĤĢËðËÈ ĖĦĪêħĨĢæëęōêËō»ìÊĪËŎÜ»ìÊīŇôŅð ¼ñĤ˯ ¼ĤĦĪËä ħÎ ¼õōêħåęņļ ¼ÔŋĪ

»ËĕōëĐħÈ ¼”Ĥ˔”ĘĦæêʲ””Ï””ŀħ”Ĩ ľħ” ¹ħ” Ĝ Ī ħĘħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ »êħåęņļ »êĪīôËÎ ˪ĪêĪħȼĤÊĪħŀ˪»ËŎĤË«ñŎÈ»ĦæêʲÏŀħĨ ÊçĤħĜìīŎĤ»ĦæêʲÏŀħĨĪ ĖħōêħĨ ÊçõŎĠĦĪĪæ »ħŀħĠŃĘ ħĜ ¼ĝōìÊêħÎ »ËÏĠËð ¼ĤËĘĦæêʲÏŀħĨ ħĜ ĪīõŇª ¼ĤËĘĦêĦīõŎĘ ¼ĠËÜ ¼ĤÊĪħŀ˪ ¼ĤÊĪħŀ˪ »ËŎĜËÕŎÈ ľħ”¹ħ”Ĝ Ģ˔”ôĪ˔”Ĩ »ëñŎĠ »ĦæêʲÏŀħĨ Ī —••› ¼ĜËōçĤŃĠ »ĦæêʲÏŀħĨĪËĕōëĐħÈ»êĦīõŎĘ¼ĤÊĪħŀ˪ ËęōëĠħÈ ¼ĤËĘĦĪīÔëºĘħō ħÔħōĹōĪ ĢħĘĦæ»êËōëÕĘħōħÎêħÏĠÊêħÎ ĒÊëŎĈ ¼Ňª ¼ªŃÔ »Ħæêʲ””Ï””ŀħ” Ĩ ÊæħĘħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪ »ê˔””ō Ğħ” Ęħ” ō ħ” Ĝ »ĦæêʲÏŀħĨ êħÏĠÊêħÎ ÓņĪħĘĦæêĦæħÎ

ĢŌðħÈêħĤÊæ

¼ĤËĘĦêĦīõŎĘ¼ĤËĤÊĪħŀ˪¼ ĠËܼęõªĪëŎÔ ¼¹êŃÏñĤËĨŃÜħĜÊçŇª¼ªŃÔħĜĢËĩŎÜ ÊêçĠËÝĤħÈ êĪīôËÎ »ËĕōëĐħÈ ¼ÕäħÕō˪ ÓôħĨ êħĨ ¼ĤÊêħĥŇĨÊļ ¼ĤĪīÎĦæËĠËÈ ħÎ ħĘħŎŎÕŇĤÊĪħŀ˪»ħ ĘĦĪīÎêÊçôħÎĦæêʲÏŀħĨ ¼ŀËð ¼”ĤÊ디ōĦìī””à ¼ºĤËĠ Ħê˔”ōĽ””Î ħĘ ĦīņļħÎêĪīôËλËĕōëĐħȼÔŋĪħĜĪīÔËĨÊæ ¼ĤæëęōêÊçĤÊīŎĠŃÎĖħōħ§łëªĖĦĪÓŇ°Î ħÔŋĪĪħĜ—•–•¼ŀËð¼ĜËōçĤŃĠ »êħ””ĥ””Ň””ĨÊļ»Ê디Ҕ”Ŏ””§¼” Ĥ˔”§Ń””Ŏ””Ü »ĦæËĠËÈ ľÊêçŎĐ ¼ĔÊëŎĈ »ĦæêʲÏŀħĨ »ħ ĘĦæêʲÏŀħĨÊçōËŎÔħĘĪīÎħĘħęõªĪëŎÔ ĢËôĪËĨ ĦĪħĠħĘħō »ħ ŀħĠŃĘ ħÔĪħĘ

ĦĪħÕŇĥŇĠĦæÊçŁðËĘīŎĤ¼ÔħōÊêħĥŇĨÊļ¼ÕðŃªħĜêËĥŎĘ ¼”””Ôє””ĝ”””Ŏ””°””Ĥħ””Èò˔”ªħ””Õ””ñ””Ň”””ĤŔ””Ŏ”””Ġ ŃðËÈĢ˵ħñĤʱËÈ

ÓŇĥŇªħñÎÊçŎñŁŇ¯êħðħμĤËñµħō¼ĤÊīÔħµĿð˵īŎĤ»ħĤËō»êħĥŇĨÊļ

ħĜėŇĤŃŎĝĠçĤħ¯ħĘĞħĘĦæê˯ËĤėōËĠ »ĦĪħĤæëęĤĦ±ŃĤ ŃÎ ÓŇĥŇĩÎêĦæ ¼ĤËĐëŎ¹ ńīĤ¼ĤÊíōêËō¼ĥōĽĘĪħĘħĤËō¼ĤËĘĦíōļ uÊæħĤËÕðì»ĦĪħĥÕðÊī¹»ĦĪËĠħĜ

ÊëôłëĐħĤħĘħĤËōħĘòËÕñŇȐĦĪħġĥŇġÎ ħÎ ĦĪħġĥŇĠĦæ ëÔËōì ¼ĘħōĦĪËĠ ŃÎ ÊĪħÈ »ħ ĤËÕðì ¼ĤËÕðĦĪ »ĦĪËĠ īĘËÔ ÒħÏōËÔ óŎÔËĘĪħÈ˪ĪêĪħȼĤËĘħŎōŃäĪËĤħĜīä

ĦêħÕðīô»ĦĪĦëºŇÜíŇÕŇĥŎÎ ĦĪĦæëęōĪŌλíŎĝºĥŎÈ» çŀłĪ»ìĎŃÈìīŎĤì »ħ ĠËĤ±łļ »íÕŇĥŎÎěŎÈËĐÊļħĜ»ÊĪÊæħĤËĨËô»çōêæħĠľËōļ»ħ ĤËōħĘ ĦĪĪæëĘ »íŎĝºĥŎÈ ¼ŀīªêħ¥ŎĜ »ħ ĤËō ¼ĤË«ñŎÈ »êħĥŇĨÊļ æêħĤëŎλħºŇÜħĜÊæħĤËÕðì»ĦĪħĥÕðÊī¹»ĦĪËĠħĜħĘ »êħĥŇĨÊļħÕŇÏÎĪħÈħĘħĤËō¼ĤËġŀħÈ»êħĥŇĨÊļ»êħÕðīô ÊæìêĦĪ»ĦīŎĤħĜÓŇĤÊīÔËĤħĘçĤËōħºōÊļíÕŇĥŎÎĞŋħΐľËōļ ÊæĦìêĦĪĞħȼĤĪīÎĪÊĪħÔľħ¹ħĜĞŋħΐÓŇŁŇĩÏŇÜħλħ ĘħĤËō ÓŇÎěōËĔħÕðŃªĪħÎÓŇÝĤī¹Ħæ

ĢÊīŇĤ »êËō ¼ĤĪīÎĪÊĪħÔ ò˪ ĪīÎ êËōĽÎ Ī çÕōËĤīō ĿðËĘīŎĤ »ħ ”Ĥ˔”ō ĪĪæêħ”””Ĩ »ĦīŇ¯êÊī¯ ħĜ ¼ĤĦçĤħĜ »ìīĝÎ ¼ñŁŇ¯ ÊçōíŎĝºĥŎȼºŎĜêħġō몼Ĝīä¼ĤËĘħŎōêËō ĿðËĘīŎĤ»ħ ĤËō»êħĥŇĨÊļ» êËĥŎĘĪŃÜ

ò˪ ĦĪħÔħōÊëåÎ êĪĪæ »ħ ĘħÕðŃª ħĜ ħĘħĤËō ¼ĤæëÎĦīņļħÎ »ĦæÊĪ ¼ĤĪīÎĪÊĪħÔ ĪÊëÎĪËĤ ėŇÔËĘ ĞŋħÎ ĦĪĦĪħ””È ĢħōĸħĜ êħðħÎ ¸Ĥë¹ ¼ęŇĤĪīÎ ĢËñĘħō ¼ĤÊīÔ ħĘħĤËō »ĦêÊ甔Ŏ””È ÓŇĥŇªħñÎ Êæìī””ĝ””Î ħĜľËñĠħȼōËÔŃĘËÔĪÊëÎĪËĤħĘÊçōËōĽÎ »ĦĪħÈ ľħ¹ħĜ ĦĪħÕŇŁŇĩÎ ÊçōħĘħÕðŃª ĿðËĘīŎĤ»ħ ĤËō¼ĤĦĪËä¼ĝôħÈėōËĠħĘ ĦĪħÕņìłçλħ ĘħĤËōŃÎėņêËōĽĘ¼ĤÊīÕōħĤ »ê˔”ōĽ””Î ħōŃÎ ÓŇôłëđÎ ĿðËĘīŎĤ Ī ħĜ ÊçŎŀËð ›– ĢħĠħÔ »êËĥŎĘ »ĦĪħĤËĠ ħĜ ëÔ ¼ęŇºĤËĠ »ĦĪËĠ ŃÎ ÊçōħĘħÕðŃª ÊçĤËĘħŎōêËęĤÊļŃ¹¼ĤÊĪļĦĪ˯ ÊçōħĘħÕðŃªħĜ» ĦĪħĤËĠħÎÒĦêËÎħð ħĘģōĪīÏÔĪħęęņļÊĪv¼ÔĪêËĥŎĘĪŃÜ ÊçĠħĘħÕðŃª ħĜ ħĘħĤËō ¼ĥÕôłëĐ ËÔ

»ħºŇÜ ħōħĨ »Ë””ĤÊī””Ô Ī Ӕ”Ň””ĤÊī””ÔĦæ ĦĪħÔËęÎĽªĪÊëÎĪËĤ »ħÔËĘ Īħ”È ŃÎ ħĘħĤËō »ĦêÊ甔Ŏ””È ħÕñŎōËô ¼ęņçĤŃÎ ¼ĤÊīÕĤËōħĤ êħ¹ħÈ ĢËōŃä »ļīĘ ¼ÔŃĝŎ°ĤħÈ ¼ôħęõŇª ħĜ ĦĪħĤËĠ ħÎ ĢħęÎ ¼ĝŎōËĔ Ī ĢħęÎ ŃÎ Ģħ”””ĘĦæ ê˔”Ę ÊĪħ”””È ÊçōħĘħÕðŃª »ħºŇÜ ŃÎ »æ ¼ęņêħĥŇĨÊļ ¼ĤËĥŇĨ ĢçōçĤËĘ ħĤÊĪËĤ ĪħÈ óŎÔħÏōËÔħÎ ĪħÈ ŃÎ ĢËŎōêËō êłì ¼ĘħōĦĪËĠ ĢËōŃä ħĘ ĖħōêħĨ óŎĤÊĪħÈ ħĘ ĦĪĪæë””Ę ĢĹŎĠ Ī ģÕðËÎ Ģ˔”§ Ī æêËęōļ ėĤÊëĐ ħĜ »ŃĩĥōæêËĤŃŎĜĪ¼ĜłæËĤłæĪËÔêŃĘËÕðŃĘ ŃĝŎªËĘŃŎÎËĐóōêËÜÊĪæĪ¼ĝōìÊêħÎ »ħĘĦçĤŃμĤĪīÎĪÊĪħÔò˪êħ¹ħÈ ÊêħÕĝºĥŎÈ »Ħæêʲ””Ï””ŀħ”Ĩ ľħ¹ħĜ ÊæħĤ ¼ÔĦĪÊĪħÔ ¼ĤËĥŇĨìÊĪ »êËōĽÎ ĪīĠħĨ ľħ¹ħĜ ĢËĥŇĨÊļ »êËĘ ħĜ ÓðĦæħĜ¼ōËÔŃĘ»êËōĽÎÊçôħĤËĠħÈ ŃÎ ÊçōËōĽÎ êħ”¹ħ”È ħōÊçŎÔŃĝ°ĤħÈ ÊæħÕñŇĤĹŎĠ ľħ¹ħĜ ëÔ ¼ĘħōĦĪËĠ ËĩĤħÔ ëÔ ¼ĤËĘĦĪËĤ ÊĪħÈ ĦĪħÕŇĥŇġÎ ĦĪħĥĥŇĠĦæìħČËĘêħðħĜ

ÒËĘËĤ»êÊçôħθĤËŎ¯īŎĜ ëÔħĠ––•¼ŇĘĽÏõŇª¼ĤËĩŎܼĤÊĪħŀ˪Ī¼ĥŎ¯¼ĤÊíōêËōħĘĪīÎÊëęôËȼÔĦĪÊĪħÔħÎ ¼ÕäħÕō˪¼ĥŎĜêħÎħ ĜĪīÔËĨÊæ¼ŀËðħĘÒËĘËĤ¼ ĤËĩŎܼĠËÜ»êÊçôħθĤËŎ¯īŎĜÓðħÎêħÎ »ĦĪħÈò˪ÓŇ¯ĦæĦīņļħμĤËĘħŎōêËōËŎĤËġŀħÈ ħĘ æëĘ ĢËōÊëęôËÈ ĪÊëÎĪËĤ ¼ÔħÏōËÔ ¼ĤËęõōíª êłì»ĦĪħĤĪīÏĘ˯»ÊīŎĨĪħÕäħð»ħ ĘħĤËęŇª »æËŎ«ĠŃŀŃȼÔËĘħĜ¼ ¯ËĔ¼ĘħŎņ±ħęĤī¯ħĠħĘ ĦĪħÔŃÎħĤĖ˯òËÕñŇÈīĘËÔĪīÎÊĽ°ªÊçĥŎĘħª ¼ĘħŎōêħ¹êħÕôħĤËęōëĠħÈħĜòĪīÔËĨÊ漺ĤËĠĪ ÓņêæĦæĞËÝĤħÈŃλëÔ

»ħĤËō ľħ¹ħ””””””Ĝ »ĦêËÝĠħ”””””””””È »êħĥŇĨÊļ ¼ÔŃĝŎ°ĤħÈ ŃĜêËĘ ĢĹŎĠ ħŎŎĤ êĪĪæ ĢĹŎĠ $& »ħ ĤËō ¼ĜËÕŎÈ ¼ġðĦļħΗ•–•¼ŀËð¼ĤÊëōĦìī༺ĤËĠ »ħ ĤËō ¼ÔħōÊêħĥŇĨÊļ ¼ÕðŃª ħĜ ìÊĪ »êĦīõŎĘħĜĪĪļĪÓŇĥŇĩλëŇĥōìłļ ¼ĤËĥŇĨÊļ ¼ÕðŃª Ī ÒËęÎ ˪ĪêĪħÈ êÊī¥ōæ ÒŃĘ ¼ĤËĘħĝŎĐ »ĦæêʲÏŀħĨ ÓņëºÎêĦĪ ¼ŀæ ħĜ ¼ðëÔ ħŀÊĪħĨ ĞħÈ æëęÕðĪêæÊæħÕñŇĤĹŎĠ¼ĤÊêĦçĤËĨ ŅĘ ŃäËÈ »ĦĪħ” Î

ŃðËÈĢ˵ħñĤʱËÈ

Īī””””Î

æëęōÊëęôËÈ ëÕõŇª ĖĦĪ ¼ÕðŃª ĦìËŎĤ ħÎ ħĘ ¼””Ôħ””ōÊêħ””ĥ””Ň””ĨÊļ »Ħæêʲ”””Ï”””ŀħ”””Ĩ êÊī””¥””ōæÒє””Ę ò˪ÓņëºÎêĦĪ ¼ĥÔ ËĩŎō ËÔ ŃĘ »ħ””ĘĦ çĤ ŃÎ

ĪīλêħÕĥŎÈŃŎ°ĜËĘ»ħęÔīĜ ¼ĤËĘħĘħō»ħ ĝªħĤËō¼Ĝīä»$ËōëŎðŃŎ°ĜËĘ¼Ĝīä»ħ ōħÕĐħĨĞħÈ»êËōģōëÔíŇĨħÎħĜ »ħ ĤËō»êÊçĤÊīŎĠÊíÔËŎĠ¼«ŇðŃܻ˺ōêËōħĜ¸ĤħõŇª»ŃĤĹŎĠêħÕĥŎÈ»ħ ĤËōÊæËŎĜËÕŎÈ ¸Ĥë¹¼ĘħōĦĪħĤæëÎħÎŃŎ°ĜËĘ¼Ĝī伺ĤħõŇª¼ĤÊīÔĪæëĘ»ħ ĘĦëŎªħġĤËä¼ñÕĤ˧Ńō ÒËęÎ ëÔçĤīÔ ¼§īō ¼ÎËñà êħðħĜ ħĘËÔ Ī ŃĩĥōêŃĠ ¼ĤËĘĦæêĪ ħĤĹª ħÎ »êËÕĤŃĠ¼ĜħĈ¼ĜīðĢÊíōêËō¼ęŇŀŃ¹ ÊæħĘħŎōêËō » œ— ¼ĘħĜīä ħĜ ħĘ ħĜ »ê˹íņê˪ ¼ĤÊīÔ Ī æëĘ »êËĠŃÔ ÒËęλħ ĘħĤËōŃÎħĘħĜī伺ĤħõŇª


ħĤʱłļ

Êæ˔”””ęōëĠħ”ÈĪ»æ˔”áŎÕ

Ŏȼ””ĔÊ디ŎĈ

¼””ĥÔĪħęęņê

ħĜæêī””Ę

Ī Ħļħªĸ

Ò˵Ħçōê ĦæĢçĤËô ĦĪĪóäħªŃÎĢÊç

ĢËÕðæêī Ę¼ĤËĘĦĪËÈ Ģë¹ĦæĽ¹

ħµĦêĪħ¹ ħĤÊæìËÎ

âëĤĢËĠħĨħÎ ĦëºÎêĦĪ

ĤħäħŎŎÕõ¹¼Ŏ

ðËŎð¼¶ņ

êË§Ń¹

ħ ŎŎñĤËĠłê ÊêËō

+DIWDQDLVVX

H1RY 1RY 

»Ńä¼ÕŇÝĤ ħ¹ĦĪëĠğō êħµ ĦĪħÕņĽŇ¹ĦæĚĸ ħ ÜĞËĠľħ ¹ħĜ

WK<HDU1XPEHU0RQ

–•›

ËĤ æËĥñŎÈ Ħīàħð ¼ĜħĈ ĸħĠçĈħðĎêËĈ

¼ĤËĥŇĩęŇª »ĦĪħĤçĤËôĦīŀħĨ ŃÎ ÊçĔÊëŎĈ ħĜ uæËĥñŎÈv ¼ĤËĘĦíŇĨ »ê˔”ô ħ””Ĝ ó””Ŏ””Ôħ””Ï””ō˔”Ôħ””ÎĪ ¼ÔħōÊæëĘêħð ħĜ ħºÜ ĖīĘêħĘ óŎĤ˔””ĘħĤçĤËōħ¹Êļ æêī”””Ę ŋħĨ ħÎ ĢËōæëĘ ħ””Ĥ²””Ŏ””Ĝ ĦĪĦ디”””Ô¼””Ęħ””ōĸħ””Ĝ ĖīĘêħĘ ŃÎ »ħĘħŎŎĤËĠħĜêħª ĖīĘêħĘ ŃÎ ĦêËōĽÎ ĦĪÊêìħ””ĠÊæ »êÊ甔Ŏ””È ¼”””Ôŋħ”””ðĦæĪӔ”Ň””Î ¼Ňª ħÎ ÒËęÎ òħ”ÎÊæ ħĘĦêËô çĤħ¯ ÊæĦëŇĜ æêīĘ ħÔÊĪ ĒīĐÊĪħÔ ĦĪħÕņëŎ¹ĦæêĦĪ ŅĜ ¼ęŇÕðŃª Ėħō ÊçōêħÏĠÊêħÎ ħĜ »ĦĪħÈ ŅÎ ħĜ ÓņêìħġÎÊæ æêī””Ę ¼””ÔŋĪ˔”Ĩ ÊçĤËĘ˹ìĦæīĠÊæ »ê˔”ōĽ””Î ģ””ō디Ք”ņī””Ĥ¼””Ň””ªħ”””Î óŎĔÊëŎĈ »Ń””äĪ˔”Ĥ ¼”””ÔĦêÊìĦĪ ¼ĤËĘĦíŇĨ ħĜ êÊìħ””Ĩ –•v ÓŇÎ ¼ñŎĜŃª¼ęĝð ħĥņëäĦæĦīàħð ĢËŎĠħÜêħð ħ””Ę ĦĪħ””Ęī””Ęêħ”Ę ¼ęŇðëªêħÎ ¼Ňª ħÎ uģÎĦêħĈ ÌĦêħĈ »Ħ²ņêv ÓŇÎ óŎñŎĜŃª ÊçñŎĜє”””ª ¼ęĝð ħ””Ĝ ËĩĤħÔ uŸ™š ħÕŇÎĦæ Ӕ”Ň””ĤÊī””Õ””Î æêī””””Ęêħ”””¹ħ””””ÔÊĪ ĦĪħÕŇĥŇôĦīŀħĨ óōuæËĥñŎÈv ¼Ĕħ””””à uĦīàħðv ħÎ ĦĪħÈ ĦĪħĤħĘĦæ ŅĜ

êËĥōæ š•• ¼äëĤ —••––—™ ħ ġĠħôĪĪæ ›— ĦêËĠ± ĞħÝĥŇª ¼ŀËð

¼ÔëŇñĤŃĘ çŎÜħĠ Þŋħð êĸħĘ ħĜ »êŃĝęĜŃĐ »ËĕŎðŃĠ ¼«ŎÔ »êËĘĪËĨħÎ ¼ĤËġŇĝð ħĜ æêīĘ »ëŎÏĥôłļ ¼””Õ””ņêħ””ÎĦī””ņļħ” Î —••–––ž »±łļ ĢËŎĠêħ¹ çĤħĠêħĤīĨ ŃÎ ¼ęŇÔëŇñĤŃĘ ¼””ŀє”Ĩ ħ”””Ĝ 甔Ŏ””Üħ””ĠÞŋħ””””ð êĸħ”””Ę»ê˔””””ô »ħ”””ĤÊĪ디”Ŏ”””ô çĤħĠêħĤī”””””Ĩ ÊçōËŎÔ ĪæëĘìËð ħÎ òħęõŇª ¼ĤÊêŃ¹ ģōçĤħ¯ æëĘ ĢÊĪīÎĦæËĠËÈ

çŎÜħĠÞŋħð

—•–– ħĜÊëªŃÈ ÒËĘĦæ ¼ōÊĪËÉŀ˔”Ġ »ìçĤÊĪļ êËŎĥŎ§ ËÈ

ħĘ »êħ§ħęñōæ »ËŎĤË«ĠŃĘ ¼Ęłêħ𠐬ĹñĜÊì çŎ¥ōĦæ çĤËōħºōÊļ ħō»ëđĥōĪ ÊëªŃÈ »ļŃÔ »ËŎĤË«ĠŃĘ ¼ôħÎĪËĨ »ħĘħºĤËÎĪËĤħÎ Ń¹īÕđ¹ ħĠËĤêħÎ Ê旕–– ¼ŀËð ħĜ ħĘ ¼ĤæëęĤËäêħÔŃä »ŃĨħÎ òħĠħÈ ÓŇÕðĦĪĦæ ÊëªŃÈ »ħĠËĤêħλħĘħŎŎÔħÏōËÔ ËŎĤË«ĠŃĘ ŃÎ ÊëªŃȼĘĦêËÝĘħō ģōëÕºĤËÎĪËĤ ħĜ ėŇĘħō ħÎ ħĘ Ńô »ëđĥōĪ ÊëªŃÈ

ŃÎ ÓņëĤĦæÊæ ÊçĤËĩŎÜ ĪËęōëĠħÈħĜ ĦêŃÜĪħĜ »ħĠËĤêħÎ ÊçÔŋĪ ––— ħĜ ĪÊëęõäħª Ê斞› ¼ŀËð ħĜ êËÝĥŎĠħĘħō ¼ęōëĠħÈ »êħĥŎÎ ĢŃŎĝĠ ˜• ħĤËÕĐħĨ Ī ńëĘĦçõōËġĤ ÒËĘĦæ »ëōħð

ȉȇȇȏȳȵȶȶȢȝȉȐȮȳ ȵȶȶȢȝ ȉȊ

QDQHW

 ȉȌ

ZZZKDIWD

aso  

kurdish daily newspaper