Page 1

гр. Пловдив ул. „Никола Карев” № 20 офис Пазарджик ул. „Гладстон” № 37 тел./факс: 034/ 44 38 63; GSM: 0894 319 643; e-mail: iso_professional@abv.bg www.iso-bg.org

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Комплексното и икономично решение Интегрираната система за управление (ИСУ), обхваща различни аспекти на операциите (качество, околна среда, здравословните и безопасни условия на т руд, безопасността на храните, както и информационната сигурност) в единна система за управление, чието предназначение е да се постигнат оптимално оперативните цели. Внедряването на Системи за управление въз основа на изискванията на международните стандарти ISO 9001, ISO 22000 и/или НАССР, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO / IEC 27001.позволява на организацията да прилага успешно инструментите за постигане на максимална ефективност и непрекъснато усъвършенстване в сферата на качеството, опазване на околната среда, безопасните и здравословни условия на труд, безопасността на произвежданите хранителни продукти. Структурата на една интегрирана система за управление се основава на ISO 9001, който е разширен от редица други стандарти и принципи: ДПП, HACCP, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO / IEC 27001. Наличието на внедрена Система за управление на качеството / ISO 9001:2008/ е основа за надграждане на останалите елементи на интегрираната система за управление в зависимост от дейността на организацията.


Изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000 и НАССР се основават на четирите принципа на цикъла: ПЛАНИРАНЕ – ИЗПЪЛНЕНИЕ – ПРОВЕРКА – ДЕЙСТВИЕ.

Планирай

Направи

ИСУ

Изпълни

Провери

Изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000 и НАССР се допълват взаимно и техните елементи могат лесно да бъдат комбинирани в единна интегрирана система за управление. Всички тези стандарти съдържат изисквания за управление на рационален обем документи и записи, извършване на преглед от ръководството, планиране, управление на ресурсите, обучение на служителите, поддържане на съответната инфраструктура в организацията, събиране и анализ на данни, извършване на вътрешни одити, предприемане на коригиращи и превантивни действия и др. ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 27001, BS OHSAS 18001, ISO 22000 и НАССР поставят изискването за наличие на организационна политика и цели, свързани съответно с качеството, екологията, информационната сигурност, работната среда и производството на безопасни храни. Те изискват и въвеждането на регламентирано вътрешно-организационна и външна комуникация в рамките на съответната система за управление, както и изготвяне на план за обучение и квалификация на служителите.


Общо изискване на всички стандарти е служителите да познават нормативните разпоредби, приложими към извършваната дейност, както и непрекъснато да се информират за изискванията на клиентите, свързани с качеството на продукта/услугата, неговата безопасност и безвредност по отношение на околната среда. СИСТЕМА Планиране/Изпълнение наръчник, политика, нормативни изисквания, оперативни документи, обучение

ISO 9001:2008 КАЧЕСТВО

ISO 14001:2004 ОКОЛНА СРЕДА

ISO 27001:2005 ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

BS OHSAS 18001 ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

ISO 22000:2005 НАССР БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Планирай/

Планирай/

Планирай/

Планирай/

Изпълни/

Изпълни/

Изпълни/

Изпълни/

Провери

Провери

Провери

Провери

Провери

Специфични елементи на качеството

Специфични елементи по отношение на околната среда

Специфични елементи по отношение на информацион ната сигурност

Специфични елементи на здравето и безопасността при работа

Специфични елементи на безопасността на храните

Планирай/ Изпълни/

СИСТЕМА Проверка/Действие мониторинг, липса на несъответствие, одит, преглед от ръководството


Интегрирането на два или повече стандарта дава възможност за значително по малко документация, като се обединят общите изисквания на стандартите и се определят взаимовръзките между отделните елементи на системата, отразяващи специфичните изисквания на съответните стандарти. ISO 14001 съдържа указанията за изграждане на Система за управление на околната среда. Неразделен елемент от нея е определяне на аспектите на околната среда, върху които дейността на организацията оказва неблагоприятно въздействие. Аналогично е изискването на BS OHSAS 18001 за идентифициране на аспектите на работната среда, които организацията трябва да контролира, за да осигури безопасни и здравословни условия на труд. При НАССР системата организацията трябва да установи Критичните контролни точки, чието наблюдение и контрол са от изключително значение за безопасното производство и предлагане на храни. Анализът на аспектите при ISO 14001 и BS OHSAS 18001 е сравним с анализа на опасностите и риска при НАССР. Определянето на програмата за контрол на Критичните контролни точки е подобно на програмите за елиминиране и/или намаляване на рисковете при ISO 14001 и BS OHSAS 18001.

Внедряване на интегрирана система за управление, съобразена с изискванията на съответните международни стандарти, позволява на организацията да се фокусира върху изпълнението на поставените цели чрез постигане на максимална ефективност на всички вътрешни процеси, които добавят стойност на клиентите, служителите и обществото като цяло. Интегрираната система за управление, в сравнение с отделните системи има следните предимства:  Намаляване на дублирането и съответно на разходите;  Улесняване на обучението и развитието;  Една по – разбираема система, подкрепена от по – добро управление;  Една интегрирана система, която може да осигури основа за цялостна система за управление на бизнеса;  По – ниски разходи за сертификация

МАТЕРИАЛЪТ Е ИЗГОТВЕН ЗА ВАС ОТ

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you