Page 1

гр. Пловдив офис Пазарджик ул. „Никола Карев” № ул. „Гладстон” № 37 20 тел./факс: 034/ 44 38 63; GSM: 0894 319 643;

e-mail: iso_professional@abv.bg www.iso-bg.org

ISO 9001 : 2008 Система за управление на качеството Най – ефективния инструмент за управление на Вашия бизнес ISO 9001 е международен стандарт за управление на качеството, разработен от Международната организация по стандартизация / ISO/. ISO 9001 може да се прилага във всеки вид и размер организация, от малки семейни фирми до най-големите корпорации в света и държавните институции. ISO 9001 осигурява структурирана, но гъвкава рамка на изискванията за по-пълно фокусиране върху очакванията на клиентите и системата за управление на бизнеса, която ще стимулира повишаване на икономическата ефективност. ISO 9001 се основава на осем принципа за управление на качеството, които са включени в рамките на изискванията на стандарта и може да се прилага за подобряване на организационната ефективност. Според Международната организация ISO, за да се постигнат целите в областта на качеството, трябва да се обърне внимание на следните направления: √ Ориентация към потребителя; √ Лидерство на ръководителите; √ Приобщаване на хората; √ Процесен подход, създаване на бизнес процеси; √ Системен подход към управлението; √ Постоянно подобряване на дейността; √ Взимане на решения, основаващи се на факти; √ Взаимоизгодни отношения с доставчиците


Стадарта обхваща всички аспекти на дейността на организацията, включително идентифициране на ключовите процеси, които определят ролята и отговорностите; политиката и целите; изискванията към документацията; значението за удоволетворяване изискванията на клиента; комуникации; изисквания за осигуряване на ресурси; обучение на персонала; покупки; производство и обслужване; наблюдение на продукти и процеси; вътрешен одит; управление на прегледа, както и процесите за подобряване.

ДЕЙСТВИЕ

ПЛАНИРАНЕ

Предприемане на действия за непрекъснато подобряване на изпълнението на процеса

Установяване на целите и процесите, необходими за постигане на резултати в съответствие с изискванията на клиента, на нормативните актове и на политиката на организацията

ПРОВЕРКА Наблюдение и измерване на процеси и продукти спрямо политики, цели и изисквания за продуктите. Докладване на резултатите.

ИЗВЪРШВАНЕ Внедряване на процесите


ПРЕКИ ПОЛЗИ

Подобряване на финансовите резултати – проучванията показват, че винаги сертифицираните по ISO 9001 фирми, превъзхождат несертифицираните. Мотивиран персонал, който разбира своята роля и как него вата работа влияе върху качеството на продукта/услугата. Подобряване на качеството на продукта и услугите, което води до доволни клиенти. Подобряване на управлението на оперативните процеси, което води до намаляване на брака, повишена производителост, ефективност и снижаване на разходи.

КОСВЕНИ ПОЛЗИ

Засилена репутация Способност да се конкурират по-ефективно в световен мащаб, по отношение на качеството и цената. Достъп до нови пазари Подобряване отношенията с клиенти и доставчици Подобряване на служителския морал Подобряване управлението на контрола

МАТЕРИАЛЪТ Е ИЗГОТВЕН ЗА ВАС ОТ

ISO 9001 : 2008  
ISO 9001 : 2008  

ISO 9001 : 2008 Система за управление на качеството Най – ефективния инструмент за управление на Вашия бизнес