Page 1


Eserimi. rah metĂ­ i babama ve beni yetistiren hocalarima ithaf ediyorum.


ÔN

SÔ Z

Bu kitàp, giderek artan arapça konuçma ihtiyaci gôzonünde bulundurularak hazirlanmiçtir. Baçucunuzda, el kitabi niteligindedir Arapça bilen-bilmeyen herkese ve her yaça hitap etmektedir. Telâffuzlu olarak hazirlanmasindaki gaye de budur. Kitap, iki bolümde ele alinmiçtir: Ônce arapça cümle yapisi, gramere bogmadan, konuçma diline has misâllerle içlenmiçtir. Sonra, günlük ihtiyaçlar esas alinarak. mo­ dem bir metodla bol egzersiz verilerek, zenginleçtirilmiçtir. Ayrica cümlede geçen kelimeler metnin sonuna çikar.tilmiçtir. Kitabin sonuna alfabetik sira ¡le lügâtçe ilâve edilmiçtir. Bu kitabla, bol tekrar ve cümle ezberleme metodu ¡le çaliçanlar, çok kisa zamanda arapça konuçabildiklerini goreceklerdir. Cünkü günIü\k konuçmalar üç-be? yüz kelimeyi geçmemektedir. içtejl bu kitabimiz bu açidan okuyucumuzu memnun edecektSr. Zira kitabin hazirlanmasinda modem metod uygulanrçiiç ve ihtiyaç olan gün­ lük konuçma cümleleri seçilmiçjpir. ôzellikle yersiz tekrarlara ve karçilikli konuçmalara yer verilmemiçtir. KâiJelerden ziyade, konuçma telâfjîuzu esas alinmiçtir. Bu bakimdan yaziliç ile telâffuzun ifarkli oldugu yerleri sizi çaçirtmasin. Bu ilk eserimi basmak içiy, h.'çbir fedakârliktan kaçinmayan sayin Remzi GÔKNAIrCa, baski için titizlikle hazirliyan. emegi geçen arkadoçirU sayin Sabri YILMAZ'a ve kitabin basiminda emeâi geçenf bütün kardeçlerime saygilarimi, çükranlarimi sunarim. j Caliçmak kuldan, inayet/ALLAH'tandir.

Necati DEÔÎRMENCi YENÎBOSNA iLK ôâRETÎM OKULU MÜDÜRÜ Eylül — 1986 /


ARAPÇAYIÖGRENMEK

7

I. BÖLÜM T

} ARAP ALFABESi


1 — ARAP ALFABESi « Te

Se

t

Dâl

\

Ba

Elif

e

Hi

Ha

t

u T

J

Sin

Ze

C Cim #

!

j

Ï1

Ri

Zêl & c T

D it ♦

Ti ♦

t Gayin

Fa

r

k

§m

Ayin

Zi M

Mim

\s

/

(■' Säd

o

J

J

u i

Lim

Kef

Käf

Jt> H*

«

J

J

Väv

Nun


Hernie — U '■Dört halde bulunur : a) Elif üzerinde :

f

c) Vâv üzerinde : ^

>-

b) Yâ üzerinde

: [Q

d) Yabm «ajm* : >

2 — Marffterln y*xiU;i

t

î » M W * ¿ W—

É t C JL •

Basta

Ortada

Sonda

X

% % • À

1 J

Jt ('

% ♦♦ «• +

1 Elif 4 Bé 4M ^ T. ^

«

* *

Se

r vC bn

ç. X ♦

i* \ *. •> ,1-----------J

\

Asil harf

c

.

t ^ Zàl


Orlada

Sonda

Ba§ta

j r

J

%

J ’

. /

♦ J

m• *

*

■>

z. Sin

A •441

U ^ *n

•4^ Sad

*

j

J

w-W

ü ~ o

Asil harf

* Jä 9*

Dát

Á >

- J * .

^

!^ ¡> (T

v >

...

t -fl-

/ ' i

i .

7 i

13-

C

Gaym ^

i

fi/

.

f V Aym *•

• JU J u H

i

£>

-X .

Ti

^ K St


Sonda

Ortada

¿X

sr

J

i

Ba§ta

r

Asil harf

J

— * Kef

j

^

Lâm

C Mîm ♦ •

X

uT

!

J

t y

i/

-H H

MI

%

^ £

J

X

Nûn

Jb

J ^

Vâv Yâ

3 — HarVIerin telâffuzu

(DabtiA’l-hurûf) a) Fetha (Üstün): ( 4 - - - ) Harflerin üzerine konarij i§arettir. Kalm harfleri (a), ince harfleri (e) ses| ile okutur. : sa, . 4 : Fe gibi... J 0 — 14Í —


b)

Kesra ( E s r e ) : ( ■

Harflerin altina konan i§arettir. Kalin harfleri (i). ince harfleri (i) sesi ile okutur.

iV .K i.

: Ki gibi...

c) Damme (Otüre) : ( -------- )

Harflerin üzerine konan i§arettir. Kahn harf­ leri (u), ince harfleri (ü) sesi ile (u ile ü arasmda bir ses) okutur. : cü. A

: su gibi...

d) Sükûn (Cezm) : ( -------)

Harflerin üzerine konan bir i§arettir. Harfi kendi sesi ile tutarak okutur. * Î s.**) I : eb

° I Í

J : ek gibi...

4 — Tenvin : Teleffuzda ismin sonunda oku nan (söylenen), fakat; yazilmayan säkin bir nun vazifesini gören i§aretlerdir.

a) Harfin üzerine konan (— ..— ) un, ün seslerini veren i§aret : : Bün gibi. — 15 —


b) Harfin üzerine konati ( £L ):a n ,en soslerini veren i§arct : l j : den gibi... c) Harfin altina konan ( - — -) : in.m seslerini veren i§aret : ^ : Cin gibi. 5 — $edde : Yazilmadigi halde bir harfin iki defa tekrarmi saglayan ve harflerin üzerine yazilan ( ) bir i§arettir. §eddeli olan harf önce säkin (kendi sesi ile), sonra Fetha, kesra veya mazmurn (üzerindeki harekeye yani, i§tikak ve irab’a uygun olarak) teleffuz edilir.

^

** ù

f V

2

* f

-• **->

^

»

W > g ib i.

Not : §eddeli harfte tenvin bulunabilir.

y

g ib i'

6 — Medde : Med harfleri, elif \ , vav ^ ve y® ^ olmak üzere üçtür. Bunlar harekesiz

harflerdir. Kendilerinden önceki harfin uzun okunmalarim saglarlar. — 16 —


a) Vav : Kendisinden onceki harfi uzun okutur.

^

dammcli

• : Bu gibi. b) Elif : Kendisinden onceki harfi uzun okutur.

r

fethah

: Ba gibi.

c) okutur.

Y a : Kendisinden onceki kesreli harfi uzun

: Bi gibi

iJU filimu

-Sjit ^

-*

yaudu

*•

baidu

7 — Kameri ve §emsi Harfler : Arap alfabesindeki harfler, Kameri ve §emsi diye ikiye aynhrlar. Harflerin. kameri veya §emsi oldugu, kelime ba§mda bulunan ve arapgada ma’rife takisi olarak bulunan v*J I takisindan sonra, okunup okunmamalari ile tespit edilir. Arapgada, bilinen, taninan bir §eyden bahsediliyoro t "" sa, o kelimenin ba§ma daima | (el) takisi getirilir ve buna harf-i ta’rif denilir. Bu taki. Fransizcadaki (la - le) ve ingilizcedeki (the) takilarinm — 17 —

F. :2


kar§iligidir. Meçhul ve herhangi bir §eyden bahsedilirken kelimenin ba§ina

1 takisi f 0*irümez.

a) Kameri Harfler : Atap alfabesinin 14 harfi bu gruba girer. Bu harflerle balayan bir kelimenin ba§indaki (el) takismin

lâm harfi okunur :

- y ^ j i l 1 (El-rneciresetü) gibi...

Kameri harfler §unlardir :

l c <S

J

r

. i

J

_

iJ

b) $eirof Harfler’ : Arap alfabesinin 14 harfi de bu gruba girer. Bu gruptaki harfleri, digerinden ayiran özellik ise §udur : §emsi harfle ba§layan keli* menin ba§ma getirilen ^ (e^) takismin lâm harfi, yazida meveut olmasma ragmen, okunurken telaffuz edilmez, elif’ten §emsi harfe geçilir. : Es-selâm. — 18 —

: Et-tayr gibi


§emsî harfler §unlarthr : ♦ % • o “ j j ¿ i

«t ^

# ^

J J 8 — Açik ve kapali Te : a) Açik Te : Kelimenin sonunda bulunan bu harfi; teleffuz ederken üzerinde duruldugunda okunandir. «Te» ses! teleffuz edilir.

Bint,

Benàt

Buyût gibi.

b) Kapali Te ($); buna müenneslik (di§ilik) te’si de denir. Kelimenin sonunda bulunan bu harf ( 5 : yuvarlak te) üzerinde duruldugunda «h» sesi ile okunur.

(erbeah)

l i i '3 luGC (vâlideh)

X ô **y (Medîneh)

(kitabeh)

^ là . — (hâdimeh) — 19 —


II. BÖLÜM

ARAB DlLBiLGlSlNDEN TATBiKÍ DERSLER


1 — Zamirler

(e'd-damair) Munfasil merfu zamirler ve kar§iliklari olan biti§ik zamirler. Biti§en zamirler

Í Cs Zs

örnek

Müstakil zamir

^Jftíí o3ffj2

**

y

U f

¿JS carrsi ráfífí

y

G* ••pt


Bitiçen zamirler

Müstakil zamir

ôrnek

! £

J 7

î - ' l y *

à.

u

t

é

U S

'« • 'i j * MERFU MUNFASIL ZAMÍRLER

Çogul (Cem’u)

Ikil (Tesniye)

Tekil (Müfred)

(Huve) "û-£& x i C * (Hum) (Onlar) (Huma) (0 ikisi) (0) Erkek 1— * (Hiye) \ u * (Hunne) (Onlar) (Huma) (0 ikisi) (0) Diçi


1351 - * J J 1 Entiim Siz Entuma ikiniz x i f •* ♦ I C c J 1 Siz U ^ 1 ikiniz Entunne Siz Entuma < ^ V Nahnu Biz Nahnu Biz ^ ikimiz

^ M Ente s»^-o i Sen Erkek -S' Enti s ^ O I Sen Di§i —^

Ene \ j \ Erkek Ben ve disi

MANSUP MUNFASIL ZAMiRLER

C06U L

ik il

i i l ' l M lyyahum Onlara

C ? ? L lyyahuma 0 ikisine

3 » f t lyyahunne Onlara

1 2 f l lyyahuma 0 ikisine

TEK lL -J> £ .Erkek 0 b7. 1j.

lyyahu

Ona

£ * i l m lyyaha

Ona

LT,Erkek c

lyyakum Size

r

u

lyyakiima Siz ikinize

Iyyake

Sana

J t l ' i T i i

c t i l

lyyakunne Size

lyyakiima Siz ikinize — 24 —

iyyaki

Di5i a.

Sana


i t l

O ft

C\ Erkt*

ó ç t Ikimize îyyâye

Bizc îyyânâ

îyyânâ

-

Baña

2 — FÜLLER O

G

ÍV Í

el-ef’âl

(Emr) Emir x> > huz

Al

(Mudäri’) §imdiki Zaman

V

J J > U*• ya’huzu Aliyor

(Mazi) Geçmi§ Zaman j¿ 1 Ehaze Aldi

'\ j S \ • ibde* Ba§la nebdeüßa§^y0ruz Bedee Bagladi t . ^ ••s “SL 6^ = £ > * 1 & Çikti Çikiyorum Harace Uhruc Çik W

kul

^

ùyü

:3

v>

s QJ ** Söylüyorsun

Söyle

— 25 —

"y$ Käle Söyledi


J* • ^

-i« '?

Lud’u il

Cagir yed’ü Caginyor P-'á &T

S A At

ermi

írmi

kif

Cagirdi

Atanm

Ramá

Atti

u 5 j nakif duruyoruz vakafa durdu

dur

Bilgi : a) Mazi fiil, ge£mi§ zamanda oían bir Ola­ ya delálet eder. Türkgede dil’i ge?mi§ fiildir. b) Muzari fiil, §imdiki ve gelecek zamana delálet eder, türkgede ge?mi§ zaman ve §imdiki zaman kar§ihgidir, bazanda gelecek zaman kar§iligi anlami verilir, gelecek zaman igin "L» " veya ^

*

. ...

getinlir.

(sevf'J 1 . 1^ (ye'ti) J w gelir, « U -4* gelecek. “ "« Seye'ti * c) Emir, kar§mdakinden veya gaibtekinden bir §ey istemektir. v * i . J j > - J I glr’ (udhul)

°l ( liyedhul)

i

— 26 —

girsin gibi.


3-

iSlMLER

".C£yl * 1 * 1 If F "v

el-esma’ ^

(Zehratun) Cigek

W (Kursiyyun) Sandalya ®^ ^

Ev

3 £ J (Raculiin) Adam 4 t -» i * l / * l (Imraetun) Kadin

■" "T * ~1 O J J J (Verdatun) GUI ^ o

'- '? '• ^

• (Kelbun) Kopek

¿ i (Kittun) Kedi

c (Kamhun) Bugday

(Hucratun) Oda

^

6 -r

(? y!an) Zeytin

(Cemelun) Deve i>*

^

(Alimun) Alim ___ _ *

'jC - > -

j

O -* -0

(Himar)"" Merkep

(Muderris) Ogretmen


isim : insan. hayvan. bitki ve cansiz varhklara delälet eden kelimeye denir; veyahut varliklarm sifatlanna ve zätlarina delälet eden kciimedir.

4 — HARFLER

U L iJJ- 1 el-hurüf a) Min

:(-den, dan)

(Ehaztu min ehi kalem) Kalemi karde§imden aldim

b> " 4

:(-e, a)

(Zehebtu ilä beyti) ♦ c) Fi ft ;(-de, da)

Evime gittim

j i j j i i G jij (Raeynä Mahmud fi’l-mescid) Mahmud’u camide gördük — 28 —


:(-üzerine)

d) Alá

(Talaa ebî âlâ §ecarah) Babam a|aca çikti e) Bi

C ^ :(-ile )

(Ekeltu’1-Lahme bi’§-§evke.) Eti çatalla yedim

f ) Li

J

: (ile, ait)

b jJ (A’tâ Hasan li ehihi verda) Hasan karde§ine bir gül verdi Bilgi : Harf, kendi ba§ina mânâsi olmiyan kelimedir. Türkçede «Taki» kar§iligidir. — 29 —


III. BÖLÜM

KARSILIKLI KONU§MA DERSLERl

"¿ ié ií MÜKÂLEME (el-Mükâleme)

— 31 —


J>rX ) \ * •« (T

BÍRÍNCÍ DERS (ed-dersu’l-evvel)

J J t O* J ^

SELÀMLAÇMA ve NEZAKET

(Tahiyyah ve mucámele) — Affedersin ! (Afvan) — Bagijlaymiz ! (ísmah lí)

|

— Evet ! (Neam) — Bu senin valizin m¡? (Hel házih hakíbetuk)

|

J - C

_

"

I ‘V; f ç "7 t f T. S C. ‘

’ ' 0K

— Evet, O benim çantamdir (Neam hiy hakíbetí)

¿ '.¿ Z . - p » ^ ¡

— Sana çok te§ekkür ederim. (§ükran cezilen lek.)

'í¡ 0

'

^

KELlM ELER :

^ ^ *“1

ísmah

: Müsaade et, bagiçla

* l'_ .

Hakîbe : Çanta, valiz


r<-¿

§ükran :Te$ekkür

r jk s afvan:Bagi$, af

Cezilen : Bol, çok Not : 1) Bu dersi 5 defa yaz 2) Yüksek sesle. ezberleyene kadar tekrarla. iKlNCi DERS (ed-dersu’s-sânî)

-J íli ^ * - \T ^ 'd*J '

YARDIMLASMA l i l i l í (Müsáade)tün — Cekedimi ve jemsiyemi ¡sHyorum lütfen. (Minfadlik, urídusutratí ve mizalletí) T ir " - » y., . r ». J Ijjl¿ 5 J * — — Ve §u (bu) biletiml. (Ve hâzihîtezkirâtî) — Onun numarasi kaç? (kem rakamu há) — Biletim be? numaradir. (Tezkirati rakamu(5) hamse.)

* r*"

t>jj> j

^


— Ä r eder,m ^ (Ve §ükran lekeyä seyyidi.)

V

J .r p

j -

— Bu $emsiyeniz, bu da ceketiniz. (Hâzihî mizalletukeve hâzihl sutratuk.)

— Üzgünüm efendim bu, benim jemsiyem degildir. (Häzihi leyset mizalleti, bikülli eseflnyâseyyidî.)

c "ß> %^

— §u mu? (Ve hei hâzihî hiy?)

— Eve! o, tejekkür J jj ederim. v (Neam hiye hâzihî gükrap lek.)

K E L lM E L E R :

Sutra

: Ceket, örtü

Mizalle : §emsiye Tezkira : Bilet

3

Hamse : Bei — 34 -

“I I "7 _ ^ J —


ÜÇÜNCÜ DERS (ed-dersü’s-sâlis) — Bu, senin saatin mi? (Hel-hâzihîsâatuk.)

tiltil w •^ j J j I » —■

••—■

.-

*i '

— Evet o benim saatim. (Neam hiyé sâatî) — Bu senin kalemin mi? (Hel hâzâ kalemük?)

. - [-*'{' \' " *1 " '

-(Lâ,aleyse s hâzâ i " "kalemí) " kal*' — Bu okul mudur? (E. hâzihî medrasetün) Ç

ll¿ ^ V ^

*

'

-H ayir,bu okul dejildir.

' ^

^

(Lâ, leyset hâzihî medrasetün) DÖRDÜNCÜ DERS (ed-dersü’r-rábi’)

>ju / - 1/ ¿ • c, I f ^

TANIÇMA

Ögretmen : Allah'in seiám ve rahmeti size olsun. (el-üstâz : es-selámii aleyküm ve rahmetullah.)

m z b T y p P -} S ö ß i ü V r — 35 —


Talebeler Allah'in selämi rahmet ve bereketi size de olsun. (et-tulläb : ve aleyke's-seläm. ve rahmetullahi ve berakätüh.)

im \ X i ögretmen : - Slze ögrenci ömer'i tanitayim. (el-üstäz : ukaddimüleküm et-talibeömer.)

— 0 yeni talebedir, Afganistan'lidir. (Huve talib cedid, hüve Afgäniy.) J».

-V f d J (£ > J -

ögretmen : - Ömer! Bu Hasan'dir, kendisi Endo* nezya'lidir. (el-ustaz : Yä ömer! Häzä ismuhu Hasan ve huve Indünisiyj) j

: jÜ L i/ y f C Ä rso M

Hasan : - Hojgeldin Ömer. (el-Hasan;-Ehlenbikeyä ömer.) l

¿ h

— 36 V


fí I

BE§ÍNCÍ DERS -* (ed-dersu’l-hámis)

J

— Günaydin (Sabahu’l-hayr)

|

— Ho$geld¡n, merhaba p*» ■ —• — (Ehlen ve sehlen ve 4^* merhaban)

^ • T y .* *'

C

— Te§ekkür ederim. (Sükran leküm.)

*

,-»C^V (r L / * *

— ismin nedir? (Mesmuk?)

o ' '^~s*

Ismim Kerím'dír. (îsmî Kerím)

**

Z, | _

' r? r" 'C ■ ^ wAU? J U

— Memleketin neresidir? (Mávatanük)

q

^

— Vatanim, Türkiye'dir. (Vataní Türkiyetün )

.v ' '

J o '

— Milliyetin ne? (Má cmsiyyetük.)

'

" "

—Türk milletindenim/Türk'üm.^ C"\T (Cinsiyyetí Türkiyyün) ^ — Nasilsm? (Keyfe háluk)

ç 'J jl> c

f

V

>

**" ^


— íyiyim elhamduliJIah. (Ene bihayr ve*l-hamdu lillah.)

A j , mj t . ^

íT

**“ *

— Arkadajin kimdir? (Men sadíkuk?)

*

"

^ L L v ^ * __ wT

— Arkada$im Cemal'dir. O Yemen'li blr talebedir. (Sadîkî ismuhu Cemâl. Huve tálib mine’l-Yemen.)

¿4 1Zt

ÿ 3&

-

— Ben turistîm, Ismim Mustafa'dir. (Ene seyyáh. ismí Mustafa.)

— Benim ismim de Süleyman, nasilsin? —(Ene ismî Süleyman Keyfe háluk )

üsiin' — Sen Türk müsün? (Hel ente Türkiy?)

^ ^ ? ^ j y JU/« J - Ä —

— Türkü - Évet, Ëvet, ben Türküm. (Neam, ene Türkiy.) — 38 —

°lf _ i


— Sen de onun gibi f , '\ Türk miisün? i (Ve hel ente Türkiy.eydan?)

j

<<f

“ í •T V t 'S -' 1

— Hayir, ben Türk degilim. (Lá lestü Türkiyyen.) — O halde (dyleyse) milliyetin nedír? (Má cinsiyyetükeizen?)

», - J —

,«* “ •'v l ^1 - - f * tJ i

¿

4

Jt\ [" ».j ¡T r__

— Ben íspanyolum. (Ene Isbániyyün)

YEDlNCÍ d e r s (ed-dersü’s-sábiu) — Sen ogretmen misin? (Hel ente müderris?)

}

_ $ •^

— Hayir, ogretmen degilim. (Lá, lestü müderriscn)

^ \< *. ^

V^

.

*7 i O ¿L

— Óyieyse, ¡$in (meslegin) (Má amelukeizen?) nedír?

7f| - '" i " ' _ L»"

— Ben daktilo .'íLu " l" memuruyum. ¿ü (Ene kátib.alá’l-áleti ’l-kátibeti) Senin i$in ne? (Ve ente má amelük?)

<? 3 j I

— 39 —

í

¿

- Ir ’" I“! **

u

¿ J i j -


_í* ( V lT * V\

— Ben mühendisim. (Ene mühendis.) -r' Nereye gidiyorsun? (Eyne tezheb?) — Evime gidlyorum. (Ezhebuilá menzili)

*

^

«

' < Jj \ *

J>'jJ

SEKÍZÍNCÍ DERS " u j Í | | (ed-dersu ’s-sá min) ^ ^ — Nerede $ali$iyorsun? (Fi eyne ta’mal.)

• <sVl J ^ -.•T ;

; O ****

i& £ £ L

(Ene müderris.fi medrase.ibtidáiyyeh) Nerede gorev yapiyorsun? « ^T ¿ (Fi.eyne tuvazzif?) *—*H r-r — Ben trafik ^ polísiyim. (Ene §urtiy. unazzimu’l-murúr) — Ben hastanede hasta bakiciyim. (Ene mumernda. fi müste§fá )

9 \ \

*

^ rr ^


Ben saçlari kesip düzelten berberim. (1 ne h a llâ k ekussu'§-§aVe ve u s a ffifu h u )

O J yi

UJ

Ê ^ ->• í

ui

— Ben otomobil tamir eden tamirciyim. (Ënâ mîkânîkiyy. uslihu's-seyyâra.)

1-1

K ELiM ELER : __ í> - (Medrase.) ^ j X * Okul

^ L X

(Te'mal) Çah$iyorsun

j J

(Yuvazzif.) Görev yapiyor

* I T * * i (íbtidáiyye) ‘‘“í í ' ^ 1 ilkohul

as

-^ 1 f (el-murûr.)

-J J Í / ^#• „

^

Trafik

"

(Seyvara.) Otomobil, taksi

N *.

L "-T* (Ekussu) Kesiyorum

(Müste§fá) Hastane

(Usaffifu) I Qüzeltiyorum

-* !» 3 jT (e§'§a’r.) Saç <J > ^

(Unazzim.) 1 Tanzim ediyorum

r - - *

‘- ' V

(Hallák) Berber

(Müderris) Ögretmen

^ J L y * (Uslihu) Tamir ediyorum

Í \T (e§-§urtiyy.> Polis 41


DOKUZUNCU DERS (Edi-Dersü’t-tâsi’)

¿ Jt\|

¿V -ií _ _

KAR$ILA§MA

(Likä’) — iyi ak$amlar ibrahim Efendinin hanimi. (Mesâu’l-hayriyâ zevcete’s-Seyyid Îbrâhîm.)

9 1 ^

r

j j

L \- m . -

— iyi ak$amlar Hüseyin Efendi. (Tâbe mesâûkeyâ seyyiduHuseyn.) --------- -- ' L ' i J j l l i S L L

— Bugün nasilsm? 0 " V l] 1 '\\\' (Keyfe háluk-el-yevm.) • — iyiyim eihamduliiiäh. Te§ekkür ederim. (Bi hayr ve’l-hamdulillah sükran lek.) •

'J i

— Sen nasilsin? (Ve ente keyfe häluk.)

o " \\\" '**'*C ^ ^ *T ^ • »-À o


— lyiyim, elhamduliilâh; çok te§ekkür ederim. (Tayyib ve’l-hamdulillah; §ukran cezîlen)

II — ibrahim Efendi nasiüar? (Ve keyfe hâlu’s seyyid Îbrâhîm.)

y • ✓— O da iyiler, elhamdüiillah. (Huve-eydan- bihayr, ve liüahi’l-hamd.)

— Sizin hamm nasiilar Hüseyin Efendi? (Ve keyfe hâl zevcetik yâ seyyid Huseyn?)

\ '¿ r * ~

Ä

V ?

JX

ve

û ft -

(Hiye-eydan-fî hayr ve âfiyeh.f" — Tekrar gôrüçmek üzere, Ailaha ismariadik ib­ rahim Efendinin hanimi. (îlâ’l-likà. yâ haram es-seyyid ibrahim.)


— Bu gün seninle kar§ila$tigimdan mutluyum. (Ene

saîdbilikâikiel-yevm .)

O / U Jb J u j u - u — Ben de seninle kar§ila§tigimdan mutluyum. (Ve ene sa’îde.bilikâik eydan )

IflJL û A .œ * *1C"l 3 ~

C ôj ^

— Güle güle Hüseyin Efendi, tekrar bulujmak üzere. (Mea s-selâmeti yâ seyyidûHüseyn, ve ila’l likâ’.)

KELÎM ELER :

t"\ , ji I " ^(Mesâu'l-hayri) ß ^ (Sa’îd). JJJ * iyi ak^amlar X ^ * > Mutluluk S

f

(Keyfe) Nas,l

ï ^ V L Î J l £ £ (ÎÎÎ:?’s‘selâmeti) Güle güle

s* i".. I (Likâ’). * '- Âi Karjilajm a

- (Zevce). AJ>3j Eç, aile - C (Tayyib). Iyi, güzel, ho§

(Âf iye). Âflyet

± i f (el-hamdulillahi) ^ - r (Haram) <U i i J J Hamd Allah'a f E?/ nikéhll mahsustur. (yaaak) — 44 —


ONUNCU DERS (ed-dersu’l-â§ir)

' J - 1^11 * > ' iï jiJI

— Adam lokantaya - ' i S i “i l V - n - ' gidiyor. (Yezheb ür-racüliiilâ’l-mat’am.)

^ “

— X r Çar,'Va . (Tezheb el-mer’atuiJis-sûk.)

— Hemçire hastahanede doktora yardim ediyor. (Tusâid ül-mumerridatut-tabîbefî müste§fâ.)

C

J -

(Yem§î'^l-mu vazzifu fî’t-tarîk.) — Berber makasla saç kesiyor. (Yakussu’l-hallâkju§-§a’rabi’l-makassi) ■i ~ ,-î i

— Polis meydanda duruyor. (Yakifu'§-§urtiyy fî’l-meydân.)

— 45

<


— §oför dolrmij - taksl sürüyor. (Yasûku's-sâikuseyyârate’l-ücrati)

53> y i

-

- "Z - h . ^

ONBiRÍNCÍ DERS (Ed-ders hâdî’l-a§ar)

f j l -* * - i r ^ » J * J -w I

— Kämil, bu senin gömlegin mi? (Hel hâzâ kamîsuk, yâ Kâmil?)

— Hayir efendim, bu benim gömiegim deôil. (Lâ Seyyidî, Leyse hâzâ kamisî )

.

4^

& 'J . ¿ ¿ p i -

— Ijte, bu benim gömlegimdir. jri. (Hâzâ kamîsî ) * L^ '

|jV

— Gömlegimin rengi ^ - 0< >> .7 mavidir. * v jjj1 cS T^ (Kamîsî levnuhu azrak.) — Kemal, bu senin gömlegin mi? (Hel hâzâ kamîsulc, yâ Kemâl?)

— 46—


-

Beiki Adil'in göm leÖldir.

"\r

'

< * X' I

J j ^ U

j

(Rubbemâ yekûn.kamîs.Àdil.) — Adil, o »en in göm- r 't \s ; ' i ‘i r 1 f T teilnmi? y S * JM ' (Yä Adil! Hel huve kamîsuk’.) — Evet efertdim. ( Neam yä seyyidl )

« ~ k

— Gel. gömlegini al. (Teâl, huz kamisak.)

"r * - f ' i f A ». J -

7j -

r — Tejekkür eder im, efendim. ^ ( §ükran Leke yâ seyyidî )

-

'

KELÍM ELER :

*J(K anü s) Gömlek

• .£ (Huz) AI \ (Kamîsî) Benim gömlegim

^ oí" (Azrak) Mavi ^ - *T (Abyad) Beyaz

-■

^ (Kamîsuk) Senin gömlegin

< ^ (Teâl) «J LftJ Gel

^ ^

-i (Kamîsuh) Onun gömlegi

— 47 —


ONiKiNCi DERS (ed-ders sânî’l-a§ar)

-* ^L'\\ \(t\\ v " 'N**A,J c¡>

RENKLER (el-elvän) c

J -w '

w

(ebyad) Beyaz

< « T" (Asfar) San

^ ^ • < (esved) Siyah

(Ramadly) Gri

(Ahmer) Kirmizi

(Semavîy) Mor

\—

(Azrak) Mavi

(Burtukalîy) Turuncu

^^ < Ä• ^1 (Ahdar) y ¿ > l Yejil

-£ •-*' (Bunniy) tiu* Kahverèngi

— Yen! elbisenin rengi nasil? (Mä levnufustâniki'1-cedid?)

X x L 'Js ΠjJ j.fZ -

—1 V

— Onurt rengi ye$ildir.

* ^ v

< V j'

^J

(Levnuhu Ahdar.) — 48 —


Sayan, arkadajmm elbisesini görmek içIn ayaga kalkti. (Kâmeti’s-seyyide.literâ fustanesadîkatihâ )

3a yan, elbisesini arkada$ina gostermek için ayaga kalkac

Tekúmu’s-seyyide.litur iye sadîkatehâ'1-füstân.)

Arkada§i, elbiseyi (fistam) gordü ve begendi. (Raeti’s-sadîkatul-fustân ve eacebehá )

t

— Te§ekkür ederim, zevk sahibi imi§sin, dedi. (Kalet : §ükran leki,Fezevkukicemíl.)

jJS jS l — Bak (Unzurí ) — Çok güzel. (înnehû cemíl cidden ) — Çok begendim (Eacebení kesíran ) — 49 —

F. : 4


ONÜCÜNCÜ DERS ^ < A \ i (ed-ders sálisü’l-a§ar)

\(í\\ -* • ^ i f r*J

HAVA ALAN INDA 1^

j

(F i’l-metár.) — Sen Fasli misin? (Hel ente magribiyy?)

j? * - *í í '' s- C t J * * '~AJ' *

•7- Hayir Fasli degil, Cezayirli'yim. (Lá, lestu magribiyyen. ena Cezairiyy.)

¿JJV— Arkadajlarin da Cezairli mi? (Hel asdikáukeCezáiriyyün?)

<?

'óyjfé- 3 j lí>¿T

-

— Hayir onlar Cezairli degil, fakat Tunusludurlar. (Lá leysü Cezáiriyyinevelákinnehlim Tünusiyyün.)

o S i r ^ y **5$

i

^j¿ ^

— Pasaportlariniz n ^ nerede? ^ (Eyne cevázátüseferiküm?) — 50 —

^

V -

h i "*,T ^"'T ^ J ^ ^


i"

— í$te, buyurun. (Tefaddal há hiye)

»C j

— Bu- si2in ba#»Jm,?

; -

„ i i * i¿ _

(Hel házihiemtiatüküm)

\

'

'

— Hayir bu bizim ¡"TC" - ®f bagajimiz degil (Lá, leyset házihiemtiatená)

' '

: ’

¡ '-'°f O _ V

— Qantalarimizin rengi kahverengidir, i§te o. (Hakáibuná levnühá bunniy,,hiye tilke)

— Gezmek ¡sin mi, gali$mak i$in mi geldiniz? (Hel ci’tümli’s-seyyáhah evi’l-amel?) J ^ 3 1/ \

* ,%

\ " Y* í\\ f^> > ^ 4 ^

— Seyahat i?in geldik. (Ci’ná li’s-seyyáhah)

■-

— U^aga binenlerin hepsi turist midir? (Hel rukkábu’t-tairatiküllühüm seyyáh?)

— Evet hepimiz turistiz. (Neam küllüná seyyáh.)

J* \

— 51 —

%— •*


— Çok güzel, buyurun. (Hasanen tefaddalû )

-

S i z e * geziler di- ^

^

^

T_

(Etemennâ lekum ziyâra. mumtiat e n ) — Bu güzel ilginize çok te§ekkürler. (§ükran cezilen alâ hâzihi’l-muâmeletitayyibeü )

ii \

rJZ

-

KELlM ELER :

> » f u í (el' metâr-) j L b l l Havaalam js Cy•

4.^

(Magribiy), Tunuslu

S t t . (Cezairiyy.) Cezayirli

^

J l_ 3

£

_ .-rT-r (el-emtia) Bagaj, yük J

(Rukkâb) Yolcular (Muamele) iç le m

(Tayyibe.). Güzel, iyl

(es-sâih) Turist

<iii

(Bunniy.) Kahverengi

£ ^ qj> (Mumtia)tüii ¿ S j-¿ Faydal,

% (Cevâzu’s-seferi) Pasaport


ONOÖRDÜNCÜ (ed-ders râbiu’l — Uçak, hava alanina ula§ti (Vasalati’t-tâira.ilâ’l-metâri) — Uçaktan indik; gümrük memuruyla kar§iia§tik. (Nezelnâ mine’t-tâîra.ve tekaddemnâ ilâ dâbiti’lciimrik).

— Miliiyetimizi sordu ve pasaportlarimiza bakti. (Seelenâ ancinsiyyetinâ ve raâ cevâzâtiseferinâ )

i

0

3

¿ f

Lût-*

— Bavullarimizi kontrot etti ve bizi iyi kar§iladi. (Fette§e fî hakaibinâ ve rahhabe binâ )

— Tab'iyetin nedir? (Mâ cinsiyyetiik?) — Ben Türküm.

(Ene Türkiyyün) — 53 —


— Niiin geldin? (Lim|zä c i’te ? ) — Zlyaret i^in geldim.

__

^ ^

(Ci’tu li’z-ziyärati) j!'

— Nerede kalacaksin? (Eyne setukim?)

^ '

We1* (Fi’l-funduk.)

-t •/ 5 l3 J I i ^ ^

f* —

q '

— Berabefinde ne var? (Mäzä meftk?)

** a-* —

— Beraberimde $anta (bavul) var. (Me! hakibe.)

'

n j-i^ ^ >

— Yolculuknezaman? (Meta tusäfir?) — Yarin yola siKiyorum.

’(Usäfimgaden.) — K aq kifisiniz? (Kern adedüküm? ^ ^ a< j, < ¿S*U >m

— Heplmiz bej. (Nahnu hamsety — Bu kimdirty'O kimdlr? (Men häzä?/Wn huve?) 54

_•

-

«,

^

0*"' »-J*


..^\Z cTu j

— Taksi cjragi nerede? (Eyne mevkifu’s-seyyâra?)

J

g

y

j

}

-

— §ehre nasil gidebilirim?

(Keyfe estatîuen yezheb ilâ Medîne.)

J 1

A ’

-

OKULOA

(Fi’l-medraseh.) — Sami, buyurun, okulda çalijan memurlarla tanifaiim. (Tefaddal, linetearraf alâ’l-muvazzafîne’l-âmilîne bimedresetî yâSâmî)

I

S y z à , J -2 ^ " -

^

r

r

\ J, u " - S ~ " J M — Te$ekkür ederîm, kardejim Halîd.

^ ^ Q l>

Vvükran lek, yâ ahî Hâlid.) " — 55 —

' e~ ^ ^ •. # ¿-I C ¿JJ f x j £ —

J

*


— (ikiniz)nasilsiniz, sabahmiz hayirli olsun.

(Keyfe hâlükümâ? Saide sabâhukümâ )

— Onlarin ikisi daktilo memuru (katip)dur. (Hümä kâtibânl ala’l-âleti’l-kâtibeti)

— Bu bay Metin, ve bu arkada§i bay Salih'tir. (Hâzâ’s-seyyidüMetîn ve zemîlühu’s-seyyidiiSâlih.)

— §u büronun önünde oturan genç Musâ'dir. (Zâlike’s-sâbbu’Mûsa'l-lezî yeclisiiemâme mekteb.)

^

*

/ I

»

¿ .Ú J I Í M I Í -

j i (Hel huve ne§îdâ#tfamelih.) — Hayir. bilakis son derece tembeldfr. (Là bi’l-aks; huve kesûl.ilâ eb’ad haddin )

— 56 —


— Ookulun müvezzUdir (Innehû sâî medra seh)

**

'£\ _ "

^

KELÍM ELER :

^ >

(Teaxraf). Tam§tirma

(el-muvazzaf) - ^ — .-i (eb’ade hadd), Memur, görevli En uzak 9,

f

< (Zemtl). Arkada$ (Ceyyid). ly i

-

^ s -■ (e 5-$âbb). w »U JI Genç

> J

(bi’l-aks). Biläkis

. < (Ne§ît). Çali$kan

^¿>(K esül). Tembel r

»J»

(Sâî) Müvezzi, postaci

HELVA ve ÇOCUKLAR

(el-etfâluve’l-halvâ) — Çocuklar niçin bagiriyorlar? Ne oidu? (Mâ hazâ’s-siyahuyâ evlâd? Mâzâ hades?) — 57 —


— Biz izdirab duyuyorux, ,iqiz ve susuzuz. (Nahnu za’lanilneve cev’ai. ;naw at§anun.) —■ .0_- s Ll £ a j

• S’ j j

• 7" -* * / J*-

-*

— Buraya oturunuz, $u an yemek istiyor musunuz? (tclisu huna. Hel turidune’t-taam el an.)

'j y i f i^ j i J A J £

is

Hayir,yemek istemiyoruz. (Lai, lanurid’ut-taam.)

- r f t i - V j \ j <\ j _

— 6yle ¡se ne istiyorsunuz? (Maza turiduneizen.)

V Jj J " | T j T _ ^ -

f

— Oraya bak, sokagm , Q j u J j j J C S - k f sonuna. A s^ >' ' J (Unzur hundk! fi ahiri’§-§ari’ ) — §imdi anladim, siz buzlu helva istiyorsunuz. (Lakad fehimtu; entiim turidune’l-halva’l-muselle-

cetl)

^ *

— Size istediginizi satin „ ^ alacagim. (Se e§teri lekum ma turidun.) ^ — 58 —

> , . . _* .

^

' 2 \^ J A~ 'u —


— Te$ekkür ederi' Helva ?ok leziz ve ?ok sogukmuj. (§ükran lek. inne’l-halvá lezize. cidden báride. cidden ) ve 3

1j i .

— S¡z. 5¡md¡ sevin;l¡ ve mutlu musunuz? (Hel entümu’l-án ferihüneve suadá’?)

v > |-ó^i 3

J

1

— Evet hepimiz mutluyuz, lütuf ve cdmertliginfze te$ekkür ederíz. (Neam kiillená suadáü ve ne§küruk»alá atfikeve keremik.)

KELÍM ELER ; »•-?T (el-halvá) Helva

• 'f

(cuán)u A?hk

í i r - l í (es-siyáh)a fT í6' ' (At§án)u Bagirma^iglik JULJa^ Susuzluk <

(hádese) M /daña gelmek - —;

(zealán)u Izdirab duymak — 59 —

J (Fehime) " * > Anladi

<

(Fehm)un " i Anlamak


A s ir

(el-än)u §imdi (Unzur) Bak

(Lezize). Tatli, iezzetli

**)

(Áhir)u Son

'¿&r

(ester», Satin ai , rum

C l \

5

(Atf). Lütuf, bagi$

(el-musellece)tu ^ Buzlu /

(Suadä’)u itluluk

(Keram). Cömertiik

iS ONYEDlNCi DERS (ed-ders sâbiu’l-a§ar)

J

¿ • tff (_ v-*~ ^ T J ^ 1

KÜTÜPHANEDE

(fi’l-mektebeh) — §u kitabi bana verir misin?« ^ Ijrífri'f ^ ii¿ \ (A’tinî hâzâ’l-kitâb?) W 1- ? — Hangi kitabi kas*ediy°rsunuz? ç j ^ J j ^ | ^ J¡t. (Eyye kitab taksidu) • ^ J " — Birinci rafta olan .-&T : kitabi. • (el-kitabu’l-lezî fî evveli’r-raff.) — 60

»

i'V*Y’


X"" ^

— Bunu mu ¡stiyorsun? (Turiduházá?)

* ~

— Hayir onu degil, kirmizi cildli oían kitabi. (Lá, leyse házá ve lákinne’l-kitábéllezi cildühü ahmar.)

^

~

j j v -

Y iL ¿ p c £ &

v a r m ? ? ' b a } '<a e m r 'n i I l &

Z

J lj

~

(Tefaddal ve eyyü hidme?) — Tejekkürler, bu okumasini sevdigim kitaptir. (§ükranlek. ve házá’l kitábu^lezi ahabb. kiráetehá )

□ — Kitaplar nereye konulur? * ■>S (< * < ->7 (Eyne tüda’ul-kütüb?) f I ^ Jí. ~ — Kitaplar rafa konulur. (Tuda’u’l-kutübuala’r-raff.)

\ * ] \ \ ' -*-»# i V o Z rJ 'L


— Mecmua okumayi r \ ' ' f I -i f sever mlsln? > ^ J *~ (Hel tuhibb. V ,et-el-mecellât?) — Hayir, fakat gazete okumayi severim. (Lâ, velâkin uhibb kirâete’l-cerîdefy

■ cH, Â î kâïe,eri ,er (Eyye’l-kasasi tefaddal?) — Ictimâi hikSyeleri terclh ederim. -^ V (Ufaddil el-kasasa’l-ictimâiyye.)

i l lie . ClsS" " ’ ^

— Kaç kitabin var? (Kem kitâb.indek?) — Benim bir kitabim var. £

K

5 i' V '

(Indîkitâb. vahid.)

<3, -

KELÍM ELER : ^

« í (Teksid)u Kastediyorsun

^*1

(er-raff)u s-> J' Raf

(cild). Cifd (Tüfaddil)u Buyurun

— 62 —


. >

.

(Hidme). Hizmet, ¡5

(Ufaddil)u « J ^ ' Tercih ediyorum -* ~'\\

(K sa). Hikaye

i? - (Eyyun) ¿ ! Hangi

(cl-kasas)u Hikâyeler

- , f (ellezî) Ki o

£ (Turîd)u - * : / Istiyorsun

^

(ahabb)^ Seviyorum

^ r i o * *JTs

(Kiräet)Okumak

ONSEKlZlNCi DERS (ed-ders säminu’l-a§ar.) jr^ * ^

{J 0

TEK lL, iKlL., ÇOÔUL

¿ u i j

ÿ â j ' S jt i

(el-mufrecbve’l-musennä ve’l-cem’u) • TE K lL

— Bu su bardagini bana veriniz.

(A’Lnî hâza’1 kûb.) — 63 —

^

rX[\<^ i

l

_


¿Le£\\ (es-sáatu) saat

1

(el-hadikatu) bahçe

— Bu kajigi al. (Huz házihi'l-milakah).

( el-m istaratu) Cetvel I

♦' ' ^

-

ÍK ÍL

^ ** ( et-tabakayni ) iki tabak

jr G s ír - •' ' ^ ( el-kitabeyni ) iki kitap

— Baña .a bu iki bardagi miz. veriniz (A’tinî hâzeyni’l-kûbeyn.)

(es-sáateyni; iki saat

( el-kalemeyni ) tki kalem

. ¿j ) jJ ... u/..

(el-hadíkateyni) iki bahçe

— Bu iki biçagi al. (Huz hâteyni’s-sikkîneteyn.)

j i S r ^ "

0 ¿ í_

( el-mistarateyni) iki cetvel

^ La í ^.


• COÓUL / *- o o U Y i (el-etbáku) tabaklar #

( el-kütübu) kitaplar

# *^0 /X r M *y i (el-aklámu) Kalemler

iíG i' (el-hadáiku) Bahgeler

(el-mesátiru) Cetveller

-»>

O U UJi (es-sáátu) Saatlar

— Baña bu bardaklari veriniz. (A’tmi háulái (házihi)’l-ekváb.)

— Bu mecmualari alimz. (huzú háulái ’1-mecellát.)

^

^

— Yanimda b¡r kitap. iki defter, ü? cetvel var. (Indi kitab.ve defteran ve selás.mesátir.) un ^ «tú

J b i l á t j y i j y t J Í S 'j

— 65 —

F. : 5


ONOOKUZUNCU DERS (ed-dérs tâsiu’l nsar) MUTFAKTA (Fi’l-matbah)

- " O llL -líll

^

lU lD j ’

— Komçumuz Ibrahim'ln mutfagi küçüktür. (Matbahu cârinâ Ibrâhîmesagîr.) ß

-) — Onda yemekierin muhafazasi için küçük bir buzdolabi vardir. (Fîhisellâcelü.sagîratiüihifzi’t-taâm.) ^ Q a llià iZ — Buzdolabimn rengi beyazdir. (Levnû’s-sellâce ebyad.)

"

Â

ara,a

k

o

n

,

^ <

, : 5 S

I

~

-

(Hiyeme vdûa. c ihete ’1-yem î n.) — Mutfakta yemek piçirmek için elektrikli bir firm vardir. (Fi’l-matbah) furn.kehrabî^jitahyi’-taâm.)

— 66 —


F irin m rengi m avid ir.

* -

^

•»?.-*

(Lcvnu'l-furni azrak.) — Ve o, sol tarafta M l ZS* 5 bulunur. y ’ ^ L(Ve huve mevdû' cihete’l-yesâr.)

^

J -

— Yine mutfakta yemek yenilen bir masa vardir. (Veiî’l-matbah eydan mindade.litenâvuli’t-taâm.)

— Ve masa odanin ortasina konulmu$tur. (Ve’l-mindade. mevdûa. vasata'l-hücreh)

£ " #4./

^

JlSÜI J -

(Ve ala’l-mâide.ba’du’z-zucâcât.) — §i§eler bo§ ve ^ temizdirler. aaJoO (ez-zucâcât. fâriga. ve nazîfah)

\r -t r ."itT

— Ve etrafinda su için bardaklar ve bir sürahi var. (Ve ilâ civârihâ ekvâb. ve devrak. li’l-mâ’)

,ti! — 67 —


— Oda temiz ve düzenli (tertipli)dir. (el-hücre nazífe.ve murattebah)

— Aile hergün yemegi orada yer. (el-usratu tetenâ velûf îhâ ' t-taâme külleye vm.)

j&

y

— Aileyi ziyâret için misafirler geldiklerinde yeme{ji yemek odasmda yerler/ c . , (Ve inde mâ ye’tî’d-duyûf.liziyârati’l-usra.ve yetenâvelûne ’t-taâme f î hucreti’1 -máideti)

jjfjfé i

j l i J ' j i U S lc -J—

KELÍM ELER

-» °r‘lT

f.?

(el-matbah). ¿ o J.' Mutfak

(Hifz). Muhafaza (Mevdua). Yer (konulmuç)

-íiíárl 2 • íkom$u *1 '

(selláce)' Buzdolabi 68

(Cihe). Yon, taraf


j»‘ -í (Furn). Firin

^ 'A jn c

£ -— - •

(Mindade)., Masa

A

%{\X (el-máide). o ^ U * Sofra

(Kehribiy). Elektrikli

ß •r (Tahy). e5lr Pijírmek

\ - * ' (Devrak). Sürahi

V r r < (Tenávül). Almak (yemek yemek) >>.

^ -• 's îî (el'usra)* •-T*- í Aile (ed-duyúf). Misafirler

I

YÍRM ÍNCÍ DERS (ed-dersu’l-i§rún)

\\ ^ .« \| J^ J-^

a -C>

— Sandik büyüktür. (es-sundúk kebír) — Biiyük sandik yer-

•*\fi fl ^

-i ■» »¿ tí

r ^ 'c ' -* •

dedir. J > ß v>* j ^ (es-sundûku’l-kebîr. alá’íerd.)

1

l~

#

— Fincan bo$tur. (el-fincánufárig.) — B r in c a n d * p -

jf rf

g ß ,jj

(El-fincânu’l-fârig fi’t-temliyyeti) — 69 —

r : ’\\ jL ¿ >


*-* '{' * ®3 U

— Biçak keskindir. (es-sikkîne. hâddeh)

— KeSkin b-çak taba- . - g ) , V j ^ g .1 gin uzerindedir. »-> (es-sikkînetü’l-hâdde.alâ’t-tabak.) — Bardak (kadeh) temizdir. (el-kûb riazîf.)

^ 7

— Temiz >% ü» sofradadir (el-kûbü’n-nazîf ala’l-mâideh)

\T 1'

--

Vv -* ^

U

j^ â i ¿ # r -

— Çatal pistir (bula§iktir) (e§-§evke kazira.)

\ 1 i__ *

— Bulajik çatal ku- -A A \ '£ < . .- j, tunun üzerlndedlr.>tL*J ^ (e§-§evketu’l-kazira. ala’l-ulbeh)

f n_

— Sürahl doludur. (ez-zucâce memlûeh)

£ - -*| • - -î - i^ tT * û ^

— Oolu sürahi (§i§e). ».-s„ V raftad.r. (ez-zucâcetü’l-memlûe.ala’r-raffi) — Kajik küçüktür. (el-mil’aka.saèîrah)

il*

^

_

70 _

■*— i^ ¿ff

^

tf


— Kusuk ka§ik kasenin (tasin) isindedir. (el-mil’akatu's-sagira.fi’s-sultaniyyeh)

Not : isim ciimlesi miibteda (ozne) ve hazier (fiil)den ibaret ciimleye denir. Daima isimle O cu ­ lar. Yukardaki ciimlelerin hepsi birer isim ciimiesi’dir. Cumlenin ilk tek kelimesi veya sifatla birlikte olan ilk iki kelimesi miibteda; son kelimeier ise; tek veya harfi eerie bulunan kelimeler, haber’dir. — Gen¡5 ev rahattir. (el-beytu ’1 -vasiu murih).

-

Haber

(el-melabisu’l-mudika. gayr u murihah) — Guzel hava sevimlidir. (el-cevvu’l-cemil.mahbub.) — Sicak hava giizeldir. (el-cevvu’l-harr. cemil.)

— 71 —

Miibteda


KEl ¡MELE^

> ;y t

ñU\ (el-kazira) Kirli, pis

(en-nemliyye) Teldolap

G

—\

(el-hâdde) Keskin

£

/

(Mahbub) (el-âkil) (Murîh) Akillt Sevimli,sev¡lmi$ Tertipli

* .r

¿Ju~¿alX

(elard) Yer

tl-iu llT V

(es-Sultânîye) Tas, kâse

3 #

(dayyik) Dar

(el-mudîka) Dar

¿jjjí

** • ju r

(es-Sa’b) Zor

(el-âlî) Yüksek

(el-baîd) Uzak

(el-ga§5 âç) Hilekâr, aldatan

(el-hâin) Hâtn

(el-kâzib) Yalanci

(el-cemîl) Güzel

V ^ 1

(el-leîm) Alçak, kötü olmak

— 72 —

(efkabîh) Çirkin

(vasi’) Geni$

(Hât) Getir, bana ver


Y IR M ÍB ÍR iN C i D ER Ç (cd-dersu'l-hâdî ve'1-içi u

< * \

\ \ < A ï \ -> ' W\ n J ^

OTURMA ODASI

(Hücretü'1 -cülûs) — Oturma odamtz ge* r»i$tir. (Hücretü cülûsinâ vâsiah).

^

^ IJ

c,j sr ~

— Evimizin oturma o^ — J\-L dasi geniçtir. 'J L^ J. lT J ^ (Hücretü cülusi beytinâ vâsiah). — Evimizde geni? bir oturma odasi vardir. (fî beytiná hücretü cülûs.vâsiah)

\j

Í¿£T C ^ T j —

— Onda pencereye yakin bir telefon vardir. (fîhât-tilifûn (el-hâtif) karîb mine’n-nâfizeh)

jíiú i — Odada bir sepha ve bir masa vardir. (Ve fî’l-hücreh rnîir’ucL1' çayr âliyeh ve mîndadeh)

Í

_i v* jk *"£ £-"?•.

>^*'5^1 i 'í__


— Masanin üzerinde gtinlük birkaç sahife var. (ve a la’l-inîndadeti ba'du’s-suhufi’l-yevmiyyeh)

— Oda da birkaç büyük kiiçük sandaiya var. (Vefî’l-hücre.ba’du’l-kerâsiyyi’l-kebîra.ve’s-sagîrah)

— Büyükleri erkek ve kadinlar» küçükleri çocuklar içindir. (el-kebîra. li’r-ricâl. ve’n-nisâ’i ve’s-sagîra. li’l-etfâl.)

6 j^ \ — — Oda da kapidan yana konmu$ bir radyo var. (Vefî’l-hücre.radiyo vudia karîben mine’l-bâb.

jQ

fjt 0

y .î ï y

p

j ■>-

— Aile her ak§am bu odada oturur. (Ve’l-usratuteclis.fî hâzihi’l-hücreti külle mesa’)

Degerli vakitlerini orada geçirirler. (Ve takdi fîhâ vakten mümtiank) — 74 —

¿ ¡ ¿ j-


-

Televhcyon nereye ko-

^

JJ.

(Eync vudia’t-telifizyün?) — Masanin üzerlnde ne var? Radyo nerede? (Mázá ala'l-mindadetl veyne’r-rádiyo?)

<? J í d ' J '

'X -

— Alie orada n¡?¡n otu-

|'j ljÚ —

(Li mázá teclis. el-usra. fihá?) K ELÍM ELER : ■f

-A-» ^ » ^ (h ü cre tu n cülüs). f Oturma odasi >»,

(Bisát). Do§ek, yaygi

. . tC (telifizyün), Televizyon

^

(Sakf). Tavan

i-.r'íen-náfiza). d jjU H Pencere

SuL¿

(Necefe). Avize

j

> < .

^

(el-mecellát). Mecmualar

^ < (es-suhuf). -'•‘^¿Jl-SaWfeler, kagiHar > :r ^ vMefrü§rtu) Do§eme — 75 —

»

_/>~*-

(Setáir). Perdeler

^ . >■

(Vudia) Konuldu

/

(Karib). Yakin

*

.


>i ¿ y

(Fovka) üst

^ ' \ (Mümti'). t è r Degerli

^

(Tahte) Alt

-i^ -" CMesäe) Akÿam

YÍRMÜKÍNCÍ DER5 < -* *4 U ^ - ä u ^ .- U (ed-dersu-sânî ve’l-i§rûn) YATAK ODASI

**/■ (garfetu’n-nevm) — Suat!.. Ça buk gel. j (Yâ Suâd! Teâlî bîsur’ah) *

jG 5 j J liH T — > ^

— Evet bayan, ne isti - ✓ -i yorsun? Ç ' ¿ U j •*■£**' (Neam seyyîdetî, mâzâ turîdîn?)

— Yatak odasi düzensiz (tertipsiz) ve pis. (Hücretü’n-nevm gayr murattebe ve gayr nazîfeJi).

— §u an havasi temizlenmemi§ (havalandirilmadi) (Ve lem yetecedded hevâuhâ hattâ’l-ân.) <\w

\'


— Hemen havalandiracagim, tertipleyip temizliyecegim. (Seüceddid hevâehâ ve urattibuhâ ve ünazzifehâ hálen.)

— Önce odanin havasmin deg¡$mes¡, güne§ ve Havanin girmesi için kapiyi ve perdeleri aç. (Iftahî’l-bâb ve’§-§ebâbîkeevvelen keyyedhule’l-hevâüve’§-§ems ve yetecaddedehevâu’l-gurfeh.) u-j

UI

— Sonra bu elbiseleri gardolaba koy veya askiya as! (Sümme da’ hâzihi’l-melâbis fî’s-sivân ev alâ’§§emmâati )

' j- Sí ó i^ é 1 '1j — ve karyolanin yatagini düzelt. (ve rattib fîrâ§e’s-serîr.)

f


— Daginik e$yayi topla, elbiselerin üzerlerirHeki tozu temizle! (Nazzimn-e§yä’ elletî alâ't-tesrîha venfudî’t-Lu, i) minfevkri-erfuf.)

1

íX ji 1

J r * * ~ V iy ? -

!¿ J p

-

>

y v ¿ ^

*-

(Veemsehî’l-ard. bi’l-mâi ve’s-sâbûn.) — Vakit geçirmeden hepsini yapacagim efendim. (Seef’al.külle zâlik.yâ seyyidî bidûni ibtâ’.)

t

C

j JêT" J-** ^ —

— Tertip ve temizligin dikkat ve ¡tina ¡le yapilmasim rica ediyorum. (Ercû en yekûn. et-tertîb. ve’t-tanzîf. bi inâye.ve ihtimâm.)

s

^ * > '5 ^ ; j ' j t f -

KELÍM ELER :

; / a \ (En-nevm). rUyku

(gurfeh). Oda — 78


\ r

'

(Teâlâ). Yüksek

(et-turâb). Toz, toprak

r i u

(yetecedded)ü •> Xjf?" Yenileme íliV '

A

(e§-çemmâa)t Aski

(el-hevá)ü Hava

J

(imsahí) Sil

CJ7

(es-Sivân). Sandik, dolap

^ r

(es-Serír). Karyola

'V Y Í " J * « '-* -

m

* (ihtimám). Dikkat, itina (Seef’al) Yapacagim

\ 'L *3 Í (et'tesríha)* J - 1> Ba|ibo$,düzensiz ^ ->

(Yatak’

/.*.« (Unfudí) ^ j Tozu üfle,temizle ••/

(Turíd). ístersin

^* í t .l ✓ (ibtá’X ^ ú»*¡ ki Geri birakma, tehir etme

YlRMlÜÇÜNCÜ OERS < (ed-dersu sälis.ve’l-igrün)

,J

t j l í t ] i ± j I ¿ o lí Z—

Al LE BAHÇEDE

& J& 4 K rW

(el-usratû f í ’l-hadíkah) — §u an ne yapiyorsun? (Mâzâ tef’alu 1-ân?) — 79 —

- " A jT '* \^ * ír f V } jY 1


— Yiiksek aqacin altinda oturu, am.

r'w '

- - ir 'ii J y-

» *T

^

(Eclis tahte'§-§eceret’il-âliye ) — Kardeçin Said bahçede seninle beraber mi? (Hel ehûke Said moake fi’l-hadika )

JUL

IJ

jj>-l

— Evet o, bahçededir. (Neam huve fi’l-hadika eydan.f — Said bahçede -7 1 : ne yapiyor? (Mâzâ yef’al Said fi’l-hadika )

—• 'V °. •" i'"i-

— Ojagaça çikiyor ve dallarrna tirmaniyor. (Huve yas’adu’§-çocera ve vetesellak furûahâ.)

l"”"*’ J . 3y

\r'

— Onun bu durur undan korkuyorum. (Inneni hâifetü.aie\ h.)

s'__"î. \| ) ¿‘ y r *1 jC J x a_ûj

— Ona agaça çikmaya kim ¡¿in verdi? (Men ezine leh.en yas’ade’ç-çeeerah ?)

80

®

y

-

V^, ^— '


— Korkma! Aaaç çok yüksek degildir. (Là tehâfî! e§-§i ^ratügayruâliye.cidden.)

jG Ο ^

— Hava bugün güzeldir. (el-cevvu’l-yevmecemîl.)

^"¿T-_

*

— Bugün hakîkaten güzel. (el-yevnücemîluhâkkan.)

< ^ . U>*

C.

^„ -î.

— Hasan nerede? (eyne’l-Hasan?)

^

^

— O da bahçede. Ye§il otlarin üzerinde koçuyor. (înnehû fi’l-hadîka.eydan ve yecrî fevka’l-ha§îse’lahdar.)

j& t f i

j J* ! u

— Bizimle gel, bahçede onlarla birlikte oturahm. (Heyyâ binâ neclisiimeahum fi’l-hadîkah) àX

'( J

^

K E Lt? E L ^ R : (yes'duü) Çikiyor

" î l - - : - (yetesellaku) Tirmamyor _ "1 _

F. : 6


Vî f j j

9

(Füru un) Dallar

(Y ef'alü) Yapiyor

(Hâlfelün) ¿ ¿ y * Korkmak

S

^ ^ (Ezine) izin verdi ^

# ^ -1

S .* (el-ha§î§u) Ot

. S

>] (Teclis \JZrT Oturuyorsun

(Neclîs) Oturalim *

(cemîluT* ) Güzel (tehâfî) Kork (kadina hitap)

. A rj (Lâtehâfî) jJ l>- 2f Korkma

YIRMIDORDONCO (ed-dersu’r-râbi* ve’l-i§rûn) FÜLl MUZARl (§imdiki Zaman) ÛZERlNDE ALIÇTIRMALAR

(Tedrîb. alâ’l-fi’ü’l-mudâri*) — Selim mektubu daktiloda yaziyor. (Selîm yektubu’r-risâle.alâ’l-âleti’l-kâtibeb )

— 82 —


— Hádeme sepeti sandiga bojaltiyor. (el-hâdimüyuf rigu ’s-selle. f î 's-sündúk.)

-V .-i

— Mahir pencereyi açiyor. (Mahíru^eftahun-náfizeh)

■ H f

— Armem karyolayi düzellti. (Validetî tusew í’s-serír.) — Selma kapiyi kapiyor. (Selmâ, tuliku’l-báb.)

/ 2 JIz "VCj ¡SM5-r •

(\-i /

^ ’^ *

— Kopek kemik . parçasim yiyor. (el-Kelbüye’külükitate’l-azm.)

— Kizkardejim resme bakiyor. (Uhtî tenzuru îlâ’s-sûrah)

* “J '

-

_

¿ js fr ^

- u 'ti

Jl

— Macid dergi ve gazete okuyor. (Macidu,yekra ’u’1-mecelle. ve ’1-ceríde h )

— Adam diflerini firçasi ¡ie temizliyor. (Er-recülü yünazzif esnânehû bi’l-fur§âti) .

iC L ^ jU íC — 83 —

.* 1


— Kiz masanin tozunu siliyor. (el-bintiítenfudu’t-turábeani’l-mindadeh )

— Bayan,eti firinda pijiriyor (Es-seyyîde.tatbuhuNl-lahmefi’l-furn.)

— Kedi, sütü tabaktan içiyor. (el-kittatüte§rabu ’1 -leben mine ’t-tabak.)

— Hádeme, yeri itina ile siliyor. (el-hâdimiyemsehu’l-arcfebi’inâyeh)

— E jref, kalemi biçakla yontuyor. (Egref, yebrî’l-kalem bi’s-sikkîn.)

— Baba elektrigi (lambayi) yakiyor (yakar). (el-ebu yudîu’l-mîsbâh.)

— 84 —


— Nevál, muslugu sag eliyle a?ar (agiyor). (Neválü teftehu'l-hanafiye.biyedihá'l-yürnná.)

— Qocuk gómlegini eliyle giyer (giyiyor). (Et-tiflliyertedi (yelbisu)kamisahú biyedihi.)

jiü í— Bayan Meryem, pe§temalini sikarir (gikariyor). (Es-seyyide. Meryemütahla’umi’ tafehá.)

Not : Yukardaki cümlelerde gegen fiiller górüldügü gibi §imdiki ve geni§ zamana delálet ediyor. Bu fiillere «Fiil-i muzari» denilir.

KELÍM ELER : aJU* y i

(er-risáletü) Mektup

^ (el-fur§átü) *U /y ü » Firsa

^ ^ (es-selletu) ¿JJCJ' Sepet

(Tenfudu) Üflemek

/ -*ií (el-azmü) f * 2* Kemik

(ináyetu-n) Dikkat, ¡tina — 85 —


r & S (yertedî) '-V -X Giyiyor

(Tetbuhu) Pi$irir# pi$iriyor

^ • ¿ f (yudiü) Yakl»or

j

¿ f l V f (el-misbahu ) Elektrik lambasi j ~,r (el-lahmü ) Et

Y i«

(Tugiiku ) Kapalir

,-r (esnânii) Dijler ' .

frebrî) Yontmak

NCl (ed-dersu’l-hâmis ve’l-i§rün)

F llL -i MAZÎ (Geçmi§ zaman) ÜZERÍNE ALI§TIRMALAR

(Tedrîbüala’l-Fi’li’l-mâdî ) — Ahmet, karyola üzerinde uyudu. (Näme Ahmed ala’s-serîr.)

-ti

— Fatma sabahleyin erken uyandi. (ísteykazat Fâtimatü.bâkiran sabâhan.)

-rT r


— Hasan mescidin önünde abdest aldi. (Tevaddat Hasan.emame'l-mescid.)

— Ali camide ögle namazini kildi. (Sallä Ali.saläte’z-zuhrifi’l-mescid.)

— Hadice yemegini acele ile yedi. (Ekelet Hadice. taämehä bisur’a t i )

jJ S " T — — Siz gömleginizi giydiniz. (Lebistiim kamisaküm.)

^

— Onlar okuldan akjamleyin (iktilar. (Hum haracü mine’l-medrasa.mesä’en )

— Evde bugün $ok i$ yaptik. (’Amelnä’l-yevmefi’l-beytt cidcU n)

— 87 —


Y IT

Ars TINCI (ed-dersu’s-sâdis ve’l-i§rûn) KISA SEYAHAT

C j^ o 3 (Rihleh. kasîrahtün) — Bugün hava güzel. (el-cewucemîl.el-yevm.)

"*'\\ \ '~ 'Y \

— Gökyüzünde biraz beyaz haflf bulut vardir. (Fefi’s-semä’ ba'du's-suhub i l-beydâi’l-hafîfeh )

•A

— Gürte; parlak doguyor. (e§-$emsiimudîeiü mu§rikaV) — Hava hayat kaynagidir. (el-hevä’ümun’i§.)

^ ÍÍ

“ ^

'

t-* ^ *> Jr

— Bay Cemaleddin ailesini yanina aldi. (es-seyyîdüGemalü’d-dîn sahibe usratehü.)

J Qj- jiX ji— 88 —


— Ve eviennden yakin nehre gezinti için çiktilar. (ve haracû min beyti him liyetenezzehû mde’n-nehril karîb.)

^ 'J ^

^

~

— Onlar nehrin üstünde uzanmi§ kôprüyü geçtiler. (Hum ya' burûne'l-cisra’l-mumtedde fevka’n-nehr.)

— Nehrin sularinda yüzen kayiklara bakiyorlar. (Ve yenzurûn ila’l-kavâribi lletî tesbah alâ miyahi’n-nehr.)

— Hava insana mutluiuk veren güzelliktedir. (el-cevvücemîl.yemleu’n-nefse saâdeh )

KELIM ELER :

.

(nhleiün) ^ -t ,r (es-Suhubu ) Seyahat,yolculuk w^ 1 Bulut

5 ' (kasîratün ) • j r f * Kisa

^ • 5 *1 — 89 —

(el-cew ü) Hava


(Mudîetü.n) Parlak ^ ^ I

<;-* (Mun’içufl) Hayat veren ^ (Sahibe) Dost edinmek

¿

< (Karibun ) Yakin

$ ^ J'y

(Kaváribün) Kayiklar

^ °.^r (el-cisrii) Köprü

r (haracü) Çiktilar

0^

(Liyetenezzehü) ■>Ä y ^ ir Gezlnti yapma lari ¡çin

(el-mümteddii ) Uzanmi*

^ f (Miyatün) 0 r-° Sular

YlR M lYE D lN C .

Û lj^ lS Î

(ed-dersu’s-sâbi' ve’l-i§rün) ERKEK ve Dͧ¡ ÍSÍMLER 0

,- jli - ' j

.¿ I I

(el-müzekker - el-müennes) Arapça’da isimler, müzekker ve müennes, yani erkek ve di§i diye ikiye aynlmi§lardir. îsimlerdeki bu ayrilik itibarîdir.Bunun yarn sira, isimler gerçekten müennes ve müzekker varliklara da delâlet edebilir. însanlarda oldugu gibi... îsim müzek­ ker veya müennes bir varliga i§aret ediyorsa, fiil— 90 —


1er de isimlerc' mutabakat oderlcr. isimlerde müenneslik alämoti gonolliklo kelime sonunda bulunan ve müennoslik te’si donilon tä-i te’nis’dir: ( 6 )

Fiiller müzekker ve müennes isimlere göre çekim yapilir. Mazifiildo müenneslik alämeti fiilin somma gelen te ( O ) dir. Muzarifiilde ise fiilin ba§ina gelen ( O ) dir. — Bu,güzel köyümüzün resmidir. (Hâzihi süra. karyetina’l-cemile h )

— O, iki küçük tepenin arasinda ve içinden nehir akan geni$ bir vadidedir. (Innehä teka’ahedabeteyni sagirateyni fi väd. fesihin yecrî fîhî nehr.)

• ír í o ^> — Köy, nehrin ki- o^ii t \ \< M-f yisina kurulmu$tur.^_/1r (el-karye.teka’ualâ §átii'n-nehr.) — Bazan çocuklari suda yüzerken görürüz. (Ahyânen, nerâ’l-etfâleyesbehûnefi’l-mâ’.) •

> u i j j j ^ 3 £ L v ' ¿ ? G G tf— 91 —


— Kóyde,cocuklarm icinde ogrenim gordügü okul bulunur. (Fil-knrye. medrase.yeteallem fihá'l-etfál.)

— Orada icinde ¡nsanlarin namaz kildigi b¡r mescid var. (ve fihá mescid. yusalli fihi’n-nás.)

— Ve yine orada ali§ - veri§ yapilan bir sokak. hastalari tedavi ¡s¡n bir hastane vardir. (Ve fihá eydan sük li’l-bey’i ve’§-$irá’ velmüste§fá Liiláci'l-merdá.)

J j r S L j — Akrabalarimiz kóyü yaz»n ziyaret ederler. (Akáribuná yezirün'el-karye.fi fasli’s-sayf.)

x*

^

**

— 92 —

**^

^


K E U M E LE R (el-karyetü) Kóy

sJ'

(Hedabatíin) id ó S Al$ak tepe

4

2

<

fy f

-r«>jíelMuste§fá) Hastane

J* r,

(Fasihun)

J

#-r

° ‘ n'i

s , ,-r (Sáti’uTi) K»yi, sahil

Q j" <? j ¿ J^

(FasliiTI) Mevsim

>• * 5 ,r (es-sayfü) Yaz

(en-nüzhelu) Gezinti ' • ' I S

(ilácuTI) Tedavi, ¡l§?

(el-bey’u ) AI15 - veris

(yesbahu) Yüzüyor

*1

(e§-§iráü) Sati$

(Sükun) Car§i

, , j f >j

(el-merdá) Hasta lar

YiRM iSEKÍZiNCi :i DERS (ed-dersu’s-sámin ve’l-i§rún) OTELDE (Fi’l-funduk)

- 'V - M

i »^3

- Ali u?aktan indi. —;l £ ) l < (Nezele Aliyy. mine’t-táirah.) ^ — 93 —

^ ] T j >í ^


— Nihayet gümrükten hava alanini terkettl. (Ve gâdera ba’de’l-intihäi mine’l-cümruk.)

'/ ¿ 'S -

. — Dolmuç taksíye bindi. (Rakibe seyyârabîücratin)

„^

^

^

— §oförden kendisini otele ula§firmasini istedi. (Ve talebe mine’s-sâikien yuvassile ilä’l-fünduk.)

ji jíú i o. á t j -

.

— Otele ula§ti ve valizlerlnl ta§idi. (Vasale ilä’l-funduk fe hamile hakäibeh.)

JL 3 ^ 5 “ — Dam$ma bürosuna glrdl. (Dahaie ilâ mektebi’l-isti’lâmât.)

Ali ile damjma memuru arasinda konu§ma bajladi.

(Dâra’l-hadîsu’t-tâli beyne Aliy. ve muvazzafi’l-isti’lâmât.)

o Ú M i x - i y‘ i — 94 —


— Íyí ak$amlar karde§im. (Mesáu’l-hayr ya ahí.)

.'f

_

- Jz

>

— Ik¡ haftalik, banyolu, bir yatakli bir oda istiyorum. (Urîd gurfeh.fîhâ serír ve mülhak.bihâ hamám.limuddeh.usbúaynt.)

— Bizde fíati pahali veya fiati mutedil odalar var. (índená guraf îcâruhâ murtefi’ ve guraf icâruhâ mu’tedil.)

— Ne arzu buyurursunuz?

([Hâzâ tufaddil?) — Fiati yüksek odayi tercih ederim. (Ufaddiliigurfah. îcâruhâ murtefi’).

— 95 —


Odan.n günlük .^ j fiati iki riyaldir. ^ ^ ' -s (îcâru ’1 -gurfeii f î ’1 -yevmi riyâlân.) -

^ •-»

f l

- Peki , anlaçtik. (Hasanen liväfik.)

- Ali e§yalarim asansöre sokar. (Fdhale Alîy. hakâibehüfi’l-mis’ad (el-esânsîr) .

(

¿ ¿ ¿ ii j

'$ &

O beraberindekj hlzmetçi ¡le sekizincl kata çikar. (Ve saide meahu’l-âmilüilâ’d-devri’s-sâmin.)

.

tu

— (Hizmetçi) Odayi açti ve pencereleri kapatti. (Feteha lehu’I-gurfete ve a|laka’n-neväfiz.)

— (Hizmetçi) Affedersiniz, hérhangi bir §ey îçîn bé­ ni isterseniz... (Afvan ve izâ eradte en tetlü’beni lieyyi amel.)

-


— Odamin zilini çalmak için $u anahtara basiniz. (F ’adgat alâ hâzâ’l-miftâh key yedukka’l-ceras fî gurfetî.)

¿ ' ¿ ' S { ß &

t 3 * ‘¿ ¿ ¿ ’ t í - '

— Size tekrar te§ekkür ederim ve hayirli sabahía r dilerim. (Ukerrirgükrí lek ve tusbih alâ hayr.)

— Hayirli sabahlar karde$lm. £ £ V>. (Tusbih alâ hayr yâ seyyidî.) L^> - J ” '-**

_

Melehat otelden çikti. (Haracet Melaha mine’l-finduk.)

KELlM ELER :

^(gádera) Terketti >

¿

. A X (el-cümruk) Gümrük

„ * »J-r (el-isti’lâmât) Müracaat (gurfe) Oda

— 97 —

F. . 7


O (¿\ (îcâr) ß J '•> Kiralik, ücretli

^ & }V s

* i"

'

(Serîr) Karyola, yatak

(Tefaddal) Buyur

''A 'I (galeka) Kapadi

(uvafik) Muvaf ik goruyorum (el-esânsîr) Asànsôr

p ^ (Nevafiz) jjlJ Pencereler — < < < (Dagata) Basmak, sikiftirmak

YlRMlDOKUZUNCU \ . I^ rZVt -* * ',\T DERs (ed-dersu’t-tâsi’ ve’l-i§rûn) POSTA, TELEFON, TELGRAF

j ß j ' j (el-berîd ve’t-telîfûn ve’l-bark.) Ali ertesi sabah otel in birinci katina Indi. (Sabaha’l-yevmi’t-tâlî nezele Aliy ilâ’d-devri’l-evvel mine’l-funduk.)

3*

J ÿ j à 'r ^ 1£ £ •

Ve posta bürosuna girdi. (Ve dehale mektebe

*% éM * jjiii


Posta kartlari ve pulían satín aldi. (í§terá bitákát beridiyyeh ve tavábi’ berid.)

Ailesine ve arkada$larina bir ?ok mektup yazdi. (Ketebe íddeh resáil liehiihí ve asdikáihi.)

Haríci posta kutusu aradi. (Bahasa an sundüki’l-beridi’l-háriciy.)

— Cali§ma zamamniz nedir? (Má meváidu amelikum?)

.

— Biz turíst ve z¡yaret$ilere hizmet ¡fin gece gündüz (ali§iriz. (Na’mel bi’l-leyl ve’n-nehár li hidmeh ez-zuvvar ve’s-sáihin.)

— Hafta tatílíniz ne gün? (Má yevmu’l-utleti’l-usbüiyye?)

— 99 —


— Bizden her memur l?in haftanm bir günü (tatil) dir. (Li külli muvazzaf minnä yevm fi’l-usbü'.) J& y * J S j— Fakat büro hergün a$iktir. Tatiü yoktur. (Veläkinne’l-mekteb meftüh muvazzaf minkum.)

— Telefon etmem mümkün mü? (Hel yumkin en ettasil telifüniyyä.)

ji — Evet telefon numarasini rica edeyim. (Neam arcü entu’tiye rakam telefon.)

j

j»T j i y i

K ELlM ELER :

s *\f (el-berid) ¿ ' j i ' Posta (el-bark) J j 3. 1 Telgraf

■€ (bitäka) ¿3 ( b j Kart J

100 -

«T (Täbi’) Pul

J i -


\

^ ^ jy >

. Su "i X jJ 1

^ (Berîd hârici)

-¿.¿T ^ .T(es-Seyyâh)

D 15 posta

— 1 Turist

(Sunduku’l-berîd) Posta kutusu

-* (Utle) Tatil

-,'T (ettasil) * V V r_ (Haracet) Ulajtiriyorum . Çikti (kadin çikti)

OTUZUNCU DERS (ed-dersu’s-selâsûn)

<

- C i 1 11 < * ôC\U . J **J »

YEMEK-ÎÇMEK

4 > 9 J ' 5 - f ú ¿ |T (et-taam ve’§-§arâb) »

— Günde üç ëgün yemek yiyorum. (Âkil fi’l-yevm selâs merrât.)

c ,i>

S v J ^ i j j T T -

— Sabah kahvaltisi, ôgle ve ak§am yeme$> (Fi’s-sabah uftir ve mde’z-zuhr etegaddâ vefi’l-mesâ,etea’§sâ.)

¿ u ii j 5 J & { > 1 1 su

— 101 —

c ^ 11


— Sabah kahvaltisinda peynir, yumurta ve çayi severim.

(Fi’l-futûr uhibb ekle’l-cubn ve’l-beyd ve’§-§ây.)

— Yemekten önce bir bardak sût içerim. (Kable’l-ekl a§rab kûben mine’l-leben.) m Ö^ O^ y.

V

^

— Bazan kahvaltidan sonra bir fincan kahve içe­ rim. (Ahyânen a§rab fincân mine’l-kahve ba’de’l-futûr.)

i&

fi' ß ÍO Í-

' jit Q

— ööle ve akfam yemekierinde çorba içerim. (Ve fi’l-gadâ’ ve’l-a§â’ a§rabu’l-hasâ\)

*L IZ '

'j

j C j3 ' j

j —

— Et ve beraberinde fasuiya, bamya gibi biraz *ebze yerim. (Ve eténâvel èl-lahm ve meah ba’du’l-hadrâvât misl fasûlya ve’l-bâmya.)

C fe

ijjC l j -

> u û i3 Ü jiû Ji —

102


— ö$le v« akjam yemeginden sonra ¡se tatli ve meyva yerim. (Ba’de’l-gadâ’ ve’l-a§â’ âkülü’l-halvâ ve’l-fakiha.)

5

J ' ß - 1C r T

K ELlM ELER : - J . Í - (MCTfât) y K e re , <fefa

y

- 'L e i £?flir) I, 1 Kahvalti yaparim ^

í-(K Q b )

^ jj

B ard ak

r " 7 Í iel_hasä) * 1 ^ . ' Çorha

l ' '-r (etegaddâ) ö§le yemegi yerim

i,(etea§sä) Akjam yeme$i yerim

1

OTUZBlRlNCi , vf7 | * DERS (ed-dersu’l-hâdî ve’s-selâsûn.) VAKiT (el-vakt)

'

— Bir gün gece va gtindiizden ibarettir. Har Ikisf 24 saaftir. (el-yevm nehär ve leyl vehumâ räbiu ve îsrûn säah.)

— 103 —


— Bir saaf 60 dakika, bir dakika 60 saniyedir. (fi’s-sâah sittûn dakîkah ve fi’d-dakîka sittûn sânîye.)

— Bir ç«yrek 15 dakika, yarim saat 30 dakikadir. (Ve rub'u’s-sâah hamis a§ara dakîka ve’n-msf selasûn dakîkah.)

Z yVt — Bir haftada yedl gün vardir. Onlar : Pazartesl - Sali - Çarjamba - Perjembe - Cuma Cumartesl - Pazar. (Fi’l-usbû’ seb’ah eyyâm. Hiy : el-isneyn. es-siilâsâ, el-erbîâ, el-hamîs, el-cum’a, es-sebt, el-ahad.)

( J r i 1j -

-¡ÊV&i ¿ ê f ' J l tíJí

¿

3

iC . y i i

— Kamerî (arabî) ay 30 veya 29 gündür. (Fi’§-§ehri’l-arabi selâsûn yevmen ev tîs’ah ve i§rûn yevm.)


— Arabî aylar : Muharrem, Safer, Rebîu'I-evvel, Rebîu's-sânî, Cumâde'l-ûlâ, Cumâde's-sânî, Receb, §aban, Ramazan, §evvâl. Zü'l-kâ'de ve Zü'l-hîccah.

-

a

i ^ L \ j¿ -

}

~

Mîlâdi aylar junlard.r : (e§-§uhûru’l*Milâdiyye ûru’l*Milâdiyye hîy :)

j .: 0 î

^

Ymayir Ocak

Yulyû Temmuz

Fibrâyir §ubat

Agustos Agustos

Maris Mart

3 -i'

> y l\ -J ¿ M

«

*

Sibtembir Eyliil

Abrîl Nisan

Aktôber Ekim

Mâyu Mayis

Nüfembir Kasim

yv ? *

Dîsembir Aralik

Yunyu Haziran — 105 —


— Milâdî yil dort mevsime ayrihr. (Ve's-senetü’l-mîlâdiyyeh tenkasim ilâ erbeah fu -, sûl.)

J

KXJJ I ,_j \

tC

A.1^.1 Iÿ --

— Onlar : Ki§, ilkbahar, yaz ve sonbahar'dir. (Hîy : e§-§ifâ ve’r-rabî’ ve’s-sayf ve’l-harîf.)

— Her mevsimde üç ay vardir. (Küllüfasl minhâ selâse e§hur.)

KELÍM ELER :

> r ; (Nehar) Gündüz *\ A (leyl) Gece a .'■mí (en-nisf) J * * * ? ' Yarim *

*i « VW (el-usbû’) Hafta

•"‘\r (el-fasl) Mevsim

»

1 ■* ''AT (eI'fusûi) J _y~ûA) ' Mevsimler

>

^ ( T e n k a s i m) Taksimolur „ * \ n (e§-§ehr) JV T * Ay

— 106 —


IV. BÖLÜM

GÜNLÜK KONUSMALAR

ÇOK K ULLA NI LAN SÖZLER 1


— Evet

o^ •_

(Neam) — Hayir

(Lä) — Affedersiniz (Afvan)

tíf * X

\y^~

— Te§ekkür ederim

tfZ -

(Sükran) — Çok te§ekkür ederim

% y? G ^ -

(Sükran cezîlen) — Birjey degil

(Lâ §ükra alä vacib) s? ' — Özür dilerim.

(Ma’zerah lek)

¿AJ ° j y ^ ~

— Lütfen

(Min fadlik) — Pekäla. peki

(Tab’an) — Bay

C j »£ JO *» Ü Í -

(es-seyyid) — Bayan (es-seyyideh)

«t

— Allahaismarladik

(fîemâni’l-lâh) Giile güle (Mea’s-selâme)

ia \A _ £ )l " — 108 —


,

— Bu nedir? (Mâhâzâ (hâzihî)

\' - \" U

• ' ^

— nerededir? \ (fi eyn e..........)............................................. “ — Nereye? ' fr \■ (eyne..........)................................................ ^ — Acaba dogru mu? (ehâzâ sahîh acab?)

r | ^

\

'

1 ****

— Hayir dogru degil, yanlijtir. (Lâ, mâ sahíh bel huve galat.) 9

¿g

— Evet dogru (Neam sahíh) — Arapça konujur musun? (Hel tetekellem el-arabiy)

O_'

^ v á^ iír

f'& X

— Evet konu$urum. (Neam etekellem)

° " 'r -

— Arapça y i blraz % j j "¡£, ^<J| ¿ ¡ 0 f . konujurum. --></ (etekelleme’l-arabiy kalíl) — Hayir arapça konu$amam. (Lâ, lâetekellemu’l-arabî)

£ — 109 —

ê

\ ÿ <)¡-


“ a Z r am' ,aka' (Lâ etekellem velâkin efhem.) — Anliyor musunuz? (Hel tefhemûn?) — Beni anliyor musun? (Hel tefhemunî?)

^

— Sizi anlamiyorum. (Lâ efhamukum.)

^

*

— Herjeyi anhyorum. (efhem külle§ey’).

^ 'd T * cP

— Lütfen fasrh konujunuz. (Min fadhktetekellemfasîh)'-

r"* 11 °v5 °L

— Sozünüzü tekrar ee£ ° p ÿ \ //p dlnlz, anlamadim (tekerrarû kavlekum, mâ fehimtu.)

— Fasih (Açik ve düzgün) konuçursamz sizi anlarim. (ín tetekellem fasîh feefhamuküm.) • p$H

— Anlamadim, ne dediniz? ^ (Mâ fehimtu, mâzâ kultu?) ¿ J 5 — 110 —

" fx M -

i jU

; , -rf c^ » u -


— Bu ne demektir? . (Mâ ma’nâ hâzâ (hâzihi?) ' —

\ '

>. * - r _ iS * 0*

— Bu sözcüöün anlami nedir?. (Mâ ma’nâ hâzihi’l-ibârah?)

Q ^

— Si fis L íiíir j ¿ ' teleffuz edersiniz? \ ^ (Keyfe teleffazû hâzâ’l-kelâm?)

■— Lütfen onu yazm. (Uktubhu min fadlik) — Hatalarimi düzeltiniz. (Tasihhû bi hatâyânî.)

. .-r . ¿1 ^ 3 j* .

l

* f f Î T / -* *^ * 1 1

—■Hlç bir $ey anlamiyorum. (Lâ efham §ey’en)

rîVr -

"

_ ®

o

Arapça oàrenmek -"j| 'X ¿ \ Ú ¿ j l _ istiyorum. V r “ (Urîd en etealleme’l-arabiyye)

-

— Arapçami Ilerletmek istiyorum. (Urîd en yezîd tealleme’l-arabiyye)

— Sôzcükleri unutuyorum. (Ansâ kelimât) — Arapçayi yen! ëgreniyorum. (eteallem el-arabiy cediden.)

r- £>

i *î

'ir* ~A\A"-\ ^ J 3^ L * J'~


— Bir yildan beri arap -

. ^

^

çayi ögreniyorum.

. ¿.v/

f

1

(Eteallem arabiyyen munzu seneh) — Okudugumu anlayabilirim.

\ ' s7 ^

vJ

(Estetî’ en efhem ellezî akrauhû) - A' apîa" “ iyif - . (Arabiyyetukum tayyibeh)

- f e * [ -

• -,

— Okulda biraz a ra p ç a ôgrendim.

(Teallemtu fi’l-medraseh ba’da’l-arabiyyeh) 3

r r 2^ *

j

— Pratlge ihtiyacim v ar.

iilju —

'j |

- '■'fi

(Ahtâc ilâ mumâraseh) — A rap ç am hakkmda

düsünceniz nedlr?

î

G.

^

5. o 'É'OV'i \ " " __ 'S

J

(Mâ fikrukum fî arabiyyetî) — Bana ne tavsiye edersinii?

^

lj?

(Mâzâ tevâsavnî?) — A ra p ç a sôzcügün mânâsi nedîr?

^

^

j

(Mâ ma’nâ lugate’l-arabiyyeh) — Buyurun.

3 ^

(Tefaddal.) — 112 —


I

— Baña veriniz. (A’tinî) — Ne istiyorsun? (Mâ turîd)

KENDiNiZ HAKKINDA 2

— Adim Sàlih'tir. îsmî Sâlih — Ben Tiirk'üm. Ene Türkiy — Baîikesirli'yim. Ene Bahkesîriy

• s ^ J J ç ïr

Y a jim ........... O m rî..........

......

— Ben ögrenci, (doktor, ögretmen...) im. Enâ tilmîz (doktor. muallim).

— Gönen'de oturuyorum. Eskun fî gonân (Gönen). — 113 —

* f

>.

• -'.'f'V ís i u t ’“**' F. : 8


j* yjpijljîj

— Bu otelde kaliyorum. . , ^ . 4 Eskun fî hâza’l-funduk. /, w -^

-*“* s i cr""^ \ '/f_

—Tatilimi burada geçiriyorum. / í U¿ . \ j Hunâk akdî utletî. L$T*St — Allem bajka bir jehirde oturuyor. Teskun ehlî fî medîne uhrâ.

— Babam ijçidir (memurdur).^ 3 ^ * \ * \ X C T Ebî âmil (muvazzaf). U üoy» — Adimz nedlr? (Mesmuk?)

Tj^

— Arap misiniz? E kuntum arabiyyen?

__

ç

9

'& '• "* ^’ -T —

— Hangi millettenslniz? Eyyeh §a’betüküm? — Kaç ya;indasiniz? ^ Mâ sinnuküm (omruküm)?

| t"

(¿ T ^ ií ) £ L C -

— Mesleginlz ne?l$iniz ne?, \ [ * i y' 7 K-r« Mâ mihnetuk? Mâ §u|luk?

I''

— Blr jeyle mejgul olmuyorum. Mâ e§tegil bi §ey’ *i.zl\r jAjSf. Lo— — 114 —

j

j


£* < r í - ‘.T í v-j y - ' i-

— Bekár misin? E ente a'zab?

»

— Evet evllylm ve ikl çocugum var. Neam, ene mütezevvic ve ashab veledeyn.

S ß l ¿ y

5 ^ 3 3 ^ íí üT -

— Blr kizim ve blr oglum var. Lí bint ve veled. — E§lm ev kadmidir. Zevcetí imraetu’l-beyt.

\

\

-^ 3 3 t

-• 6 -^°

— Iki kiz kardejim ve blr erkek kardejlm var. îndî ahtán ve eh.

— Boyum, blr metre yetml§ santim. Tul! metr vahid ve seb’ún santím.

— Yejíl gözlerim ve slyah saçlarim var. L! ayneyy hadr-áeyn ve a§ârî sevdâ’.

V

j J

j l U T j J ¿ \ j¿5» — 115 —

4 ~


— Zevk aldigim jeyler; spor, sinema ve seyahattir. E ’cebunî e§yâ sibûr. sînemâ ve sâihât.

— Riyad'da mektuplajtigim arkadajim var. fî’r-Riyâd Sadîkî en urâsil bihî.,

— Seyahat etmeyi severim. Uhibb en yesîh. — Benden ne istiyorsun, sôyle? Kul : Mâ turîd minnî? — Bana yolu sôyler misin? E tekûl ileyye tarîk?

K ELÍM ELER :

(eskün) Oturuv Oturuyorum U»

(Ene) Ben

jjjiJ l 'V a X»

ôgrenci — 116 —

(el-Funduk) Otel

(Hâzâ) Bu


(Bint) Kiz

(Akdî) ' Geçiriyorum

(veled) M j Erkek çocuk

?si\* * (Utleh) «UiaP Tatil

5

t . iï) » Í& >- - *

(imraeh) Kadin

 Î-'M • W

(Küntüm) Siz

.s* t

(Mihnet) Meslek

i

(Uht) Kiz kardej

* T (Eh) c l Erkek kardej

* , / (Su») J -*-** ¡§, me§guliyet & - . - r (A’zab) Bekâr

SELÂMLA$MA - 3 -

— Günaydin Sabahu’l-hayr — Merhaba Merhaban bikum — 117 —

(Ashab) Sahibim, var


— iyi akjamlar Mesâu’l-hayr — Iyi geceler. Leyl said

^

— Iyi günler eyyämen said — Nasilsin? Keyfe häl? — Tejekkürler, ya slz? Sükran ve ente hâl? — Aileniz, çocuklar nasil? Keyfe hal zevcetik ve evlädik?

— Tejekkür ederim onlar da Iyidir. (Sükran lek» küllühüm fi’l-hayr.)

KELlM ELER :

r ^ (Mesä’) >Uw9 Akiam

(Said) Mutlu

a ú T (Eyyäm) f - Günler — 118 —

sd m


(Keyfej Nasil

* C r i (evlâd) y i y Çocuklar

(ente) Sen

¿ ¿ s (iiüii) Hep, her

< (Zevceh) E j, aile

^

(Küllühüm) On lar in hepsf

— Sizi bay (Ahmed) ile tamjtirayim mi? Hel ukaddim bikum es-seyyid Ahmed

— izninizle, kendimi size tamtayim. Bi iznikum, ukaddim nefsî leküm.

¿T u r0 — Kiminle müjerref oluyorum? Bi men ete§arraf?

-»• w1 ct' *.< ~^U<J

r-r vi»

— Memnun oldum. Ena memnûn minkum —- Bize jeref verdiniz. Te§errafte lenâ — 119 —

^


— Admiz lütfen!.. Ma’smuk min fadlik? — Adim Necati. Ismi Necáti.

•Í.V

m

— Lütfen baña ..... verir mlsin? Min fadlik hel tu’tini...?

jr

'j i -

— Baña bir iyilikte bulunur musun? Hel tef’alni haseneh? — Müsaade eder misiniz? Bi iznikum?

■pA -

— Ne arzu edersiniz? Mázá tergab?

Z 2 j T ÍC -

— Acaba, nerededir? Acaben fi eyne?

a #

— Nasil istersiniz? Keyfe turid? — 120

-


■> "C — zJ

— Nte ¡stersiniz? Má turíd? — Çok te§ekkür ederim. (Sükran cezílen)

^

pc^V_

••^r ‘

— Bir $ey gerekmez. (Lâ §ey’en alá vacib.

^' > ¿ }¡j¿

- Lü,f« " Min fadlik

J '

— Lütfen baña yolu gösterir misin? Hel tetulluní’t-tarik min fadlik?

— Ne arzu edersin? Ma targab (má turíd)?

. ^ -i r \ ^ ' “V -/ U J

r u

\

— Bir adet ekmek istiyorum. ^ (Urid hubzah vahídah.)

"

— Biraz su. Máen kalilen.

SUÍíC< *1 -V» ^í <Clt Jia S

— Bir kuiu jeker istiyorum. e (Ufaddil ulbeh sukkerah.) o

f*'*

— Hiçbirjey istemiyórum. Lá urid §eyen. — Arapça ögrenmek istiyorum.

V ,

Urid en eteallem el-arabi. — 121 —

1 \7 -

c

^


— Bu gömlekleri satin almak istiyorum.

Urîd en e§terî hâzihi’l-akmisah.

— Nasil isterseniz

^

Keyfe tufaddal — Affedersiniz.

Afvan.

~

— Üzgünüm.

rr

~

Ásif ! — Sen ne dersin?

it'!"'

M âzâtekûl?

J j i > »3U —

KELlM ELER ; ^ -*v¡ (Ukaddim) ^ X ' Tamjtiriyorum ^ T

(Te§errafte) Sen §eref verdín

.Ç ' (Bikum) ç i- Sizinie kS \

, - r (Lenâ) ^ Bize

v j (N efsi) Kendimi

. . . -S (Tu’tmî) Bana verirsln

(Ete§erraf) 'JV * < (T e fa l) §ereflen¡yorum $en yaparsin (Memnûn) Memnun «^ 2 * (Minkum) Sizden

(Hasene)

^

'~TS'J — 122 —

^Tergab) Arzu edersin


<îi^c (tedull) ^ ^ Gösterirsin

< - r ; (Fi eyne) J : <3 Nerede? *■.

-

s.

(cezilen)

f (T (et-Tarik)

y .j r *

Çok, bol

— Hoçça kalin. Fi emänillah.

Yoi

ß]\ j U I ( j

— Allah'a ismarladik istevde’anekümullah. — Yakinda görüjürüz Mi*- 1 f-lu Ml. insâallah 4 J D 1 . U - J i îlâ’l-likâ’ karîben, in§âallâh. — Yarin bulujuruz. îlâ’l-likâ gaden. — iyi fanslar. Tälian hasanen. -

Ne yazikki gitmek ^ ^ zorundayim. Vâ esefâ yecib en azhab! — Ne zaman görüjecegiz? Mçtâ nulâkî bikum? — 123

ü

0


f < '[

— Yarin görü§ebilir miyiz? Hel ulâkî bik gaden. — lyi yolculuklar. Rihlen salden.

«ry-f V * _

I >

-

— Güle güle. Mea’s-selämeh. -

T

: z

r M* ra

Sellim âlâ ehlek ve evlädek. — Davetinize te§ekkür ederim. ^ U - » E§kuruk lida’vetik.

'7l<t2LT

BÍLGÍ EDÍNMEK VE YER SORMAK — 7—

- Müze nerededir? fi eyne âsâr kadime?

^

— Istasyon nerede? Eyne’l-mahattah?

- > p T -ç j v -^ ^

Ú i 'S Í

— Park nerede? (Araba, oto, durma yeri.) (Eyne’l-mevkif?) — 124 —

vT—


— G irij biletleri nereden satin alinir? (Min eyne tu§terä tezkirät duhüleh?) 9'\ -*.■* 5

— §ehrimizi nasil buluyorsunuz? Keyfe tecid medinetenä? — Bu istasyonun adi ne? Ma’smu häzihi’l-mahattah?

Xa " l/~

"'¡Js ■>

- vir-Al ö

— Nereden geliyorsunuz? Min eyne teci’? — Hangi yoldan geldin? Min eyyi’t-tarik teci’?

" '* r * U rJc e -

— Nereye gidiyorsun? Eyne tezhab?

— -

^ IC » — \

-» y ^ 5" '"'r" ^ y ¿sj

.

_

. ^ IjÜjsjJ <01 _ *

— Ne yapmak istiyorsun? Mä turid en tef’al?

^

<J-*—’ ^

— Ne zaman geldin? Meta ci’te?

— ■=• w

A

— Beni tamyor musun? Hel T a’rifuni?

^

Vf V g _

£

— Türk?e bilir misin? Hel ta’lem lügate’t-türkiyyeh?

s r - iiiij- p j ¿2 -


— Burada türkge konujan bir¡ bulunur mu? Hel yüced racul yetekellemu’t-türkiyyeh?

3f5

T g -p — Beni anliyor musun? Hel tefhemuni?

'J '\5> ‘\Ja>__

— Tuvalet nerede? Eyne'l-mirhás?

, .< O

— Nerede ekmek bulabilirim? fi eyne ecid hubzan?

¿f~

p

-•

— Bu íjaretne? Mázá házihi’l-i§áreh?

'*'\ \ _ ^

•'

mfyim?rdlm edebÍ‘Ír Hel yumkin en usá’idek?

íA" bU —

5* S & D S -

~

— Nerede bulundugumu süyler misin? Min fadlik, e tekul li : inni ecid-eyye ard? j j

J

j

U

— Oraya nasil giderim? Keyfe asil hunák? — Bu ne ¡íindir? Lime házá?

O jíí ¿ p 5 ^ i /-O

"7

'C^'\ ***

>

— Ne oldu? Má hádese?

'i.

— 126 —

r.r" _


— Danijma bürosu nercde? v r r r-*H Eyne mektebu'l-muräcaah? ^ ' ~r .

<^1 i |\ x ». / i

— Bu taraftan mi ^ gidecegiz? lwr^A E min hâzâ’t-taraf senezheb? — istasyon ne kadar

.

^ -

uzakftr?

r%

/ "îS l

el-Mahattah eyye mikdär baid?

-Bu bina ne?

» i» <iC-

Mâzâ hâzihi’l-binâ’?

— Otobüs duragi nerededîr?__________________ Eyne mevkifi’s-seyyarah? — Nerede bekliyebilirim? fi eyne antazir?

— Nerede bir taksi bulurum?

'

-

* -

-C J

-1 -

^

"y i J ^

fi eyne ecid seyyarah ecirah? — En yakin banka nerede? Eyne masraf karib? — Otomobilimi nerede park edeylm? Fi eyne ûkif seyyarati?

1 ’ *>

\

— Dükkânlar nezamanaçilir? ^ Metâ yuftah dekâkîn? —

127 —

jl " r O —


Sehir liyareti ¡«in ■< bilgi istiyorum. - ^ Urîd liziyârati’l-medîneh ma'rifeh. -

— §ehir turu ¡çin (bilet) _¿j ¿ J . J <jC> * 2 í— kaç riyaldir? " . - •£ ' Kem riyâlen linhleti’l-medíneh? < « \

— Hiçbirjey anlamadim. Má fehimtu §ey’en. -

__

-

LU,,en V»va5 konujunuz.

g g í 21LÍ3 f

Min fadlik, tetekellem bigveyyeh. ? “ ^ lim e" a!,'' .iS ^ teleffuz edilír? " Keyfe tuleffuz házihi’l-kelimeh?

-

i f -

— Baña arapça konu§mayi ögretir misín? (E tuallimuní en yetekelleme’l-arabiyyeh?)

KELÍMELER ;

•*; -

(Asár kadímeh) ->W Miize ^•C'MÍ (el-Mahattah) istasyon — 128 —

- «¿j r*(el-Mevkif) Durak,park yerl (Tu§terá) Satín alindi


9

(Tezkirât),

¿ 'L o -

Bi let 1er

V

1

Jk->-

9.S

Bulursun

^ (Medineh) §ehir

Yardim ederim

•°T ZA (eyyuerd) Hangl yer j> y * (Asil)

iy $

, 1 (Tecî’) .*>■

a

(Ci’te) Geldin

\

Gidecegiz

ß

s (Baid) •• • Uzak

(Antazir) Beklerim

Taniyorsun

(Ecirah)

4 Vf (Ta’lem)

+ Jrjr~

Ücretli

Bilirsin

(ûkif)

( Bulunur oÛ? ed)

Durdururum

\s - (Eaciil) Adam, §ahis

(Tefhem) Anliyorsun

(el-Mirhâs) Tuvalet

Niçin

(Senezheb)

(Ta’rif)

^

Ulajirim

(Lime)

Geliyorsun

f \f (et-Tarik) 4 ^ Yo1 ,

Bulurum

(usâid)

* ,* (Duhuleh) Sj Gi n' s ,, 7 (Tecid)

(Ecid)

(Dekâkîn)

5ST *

Dükkanlar

(Tuleffaz) Telâffuz edilir

(Bi§veyyeh) Y a v a § , agir •


ZAMAN SORMA VE ZAMAN BlLDiRME — 8 — -

I —

r s “ ‘ .k* ? ’ kemi s-saah? -

^

-

Saa'

es-saatu s-salisah. ' fi

-

Saat, hemen hemen, £ ikldir. es-sâatu’s-sâniyeh takrîben.

- s ? a'. ! a m a ! " ‘,' res-saatu s-sadisah bi’d-dabt.

. ¿ I l l 'L l Cüi t i C j t * -

^ ' 3 't i i x i -

~

es-sâatu’r-râbiah ve hamsü dekâik. -

Saat yedlye ç .y y | i¿ ,£ )| rek var. • " -» es-sâatü’s-sâbiah illâ rub’an.

-

^

°

ku“

jjif í ^

V iW

es-sâatü’t-tâsiah illâ a§ara dekaik. —. 130 —

ö r t iE jf t -


— Saat yarim. es-saatu’n-nisf.

,r_

w4-*-öJ

— Saat onbiri -V ^ J I J Seyrek ge^iyor. (_ ^ es-sáatu’l-hádi a§ar ve’r-rub’.

¿ -•

£¿ I

Saat onikiyi yirmi gegiyor.'—*a-*J J es-sáatü’s-sániyeh a§ar ve’s-sulüs. — Saatiniz dogru mu? Hel sáatuk madbütah?

r- ^ «. -

iíÚ JÍ-

1 ¿ £ jí_

^ ¿ ^ U - J ü» —

— Benim saatim tarn yedi. < »^ \\^' i - u j T f Sáati’s-sábiah biddabt. —

-

II

— Temsil saat *Ls*\\ A - - i - u *-T % ka?ta bajliyor? •* sl fi eyyeti’s-säah yebdeu’l-mesrah. — Saat onda dükkanlar kapanir. F i’s-sáati’l-á§irah tuglak kullü’d-dekäkin

j ^

i ^

ü

l i a ! » j -

— Dörtten be§e kadar evde yokum. Ene gäib fi’l-beyt mine’s-sáati’r-rábiah ilá’l-hámi-

— 131 —


«

~

?

r

kadar

& ^

u -

Seerca’ îlâ nisfi’s-sâah. — Henüz çok erken. el’ân bäkir cidden.

!jjKS< fT ^ ^*

1

Ben im saatim fieri. Sâatî sâbikah.

*■<

— Senin saatin geri. Säatuk muahhirah.

h>

„-i -

Y p y V Z C -

— ui — — Dün ögleden sonra neredeydinlz? fî eyne küntüm ba’de’z-zuhr bärihah (emsi)

— Bu ak§am sinerna ya gidecegiz. •

- ’]l CJa x L z _ »-i- •

**[''>

Senezhep îlâ sînemâ mesâ’

“ S»“ havaçok

1

¿k eca>fc-

Häza’s-sabah, bi’se’l-cevv cidden.

— Yarin ögleden önce sizi çaya davet ediyorum. ed’ûkum en ye§rabu’§-sây kable’z-zuhr gaden.

t o J j i ' c i ,< ß j»


— Pazartesi $ali$maya ba$liyorum. Ebde’ en yef’ale’l-isneyn. — Temmuz ayinda Istanbul'a gidecegim. Seezheb ilä Istanbul fi§ehri yulyü (temmuz). (3 V ' ) J ^ y

j v

“J

•jy

v!ü4 ^ o U

K ELlM ELER : f 11

(Kem) KaS?

(Seerca’) DöneceSim (Bäkir) Erken

‘¿ J (Takriben) Yak men

a d J ' (eTza^abt)

J-

(Muahhir) Gerl

^Dekäik) Dakikalar ». . “ \T (en-Nisf) yarim

V ji'

r >. r - (Mazbüta) Dogru M1 4

-"vT (Eyyu-eyyeh) Hangi

(sabika) ileri

(Bäriha) Dün (Emsi) Dün

• , (yulyu) y j X Temmuz

. »-*t f (el-Masrah) Temsil

— 133 —

-* • 1 (ed’ü) j l Davet ediyorum


— Haberim yok. Lâ haberlî.

^

— Bilmiyorum. Lâ edrî.

*fy__ —

— Okumayi bilmiyorum. Lâ edrî bikâri’.

\h =» ^

— Sanmiyorum. Lâ ezunn. — Pek emin degilim. Lestu eminen cidden. — Ben im için farketmez. Lâ fark lî. — Bakalim, görecegiz. Nanzur, fe senerâ.

p-

ft T -Í

m

U t______ )-r-<

• fc "

— Sadece. sormayi a - - i T . - ° ri * <í istemijtlm. V a- J l~ ï —¿ T ji)Lekad küntu eradtu en yesel hasben.

— Yanilmiç olacagimi sanmiyorum. Lâ ezunn en se ehta’. - Olabilir. Yümkin. — 134 —

1 f \ T ^ a.-rA Uo>:L—

c» y


— Sagma!

-

Hezeyán. — H¡? bír anlami yok.

Lá ma’ná. — Tamam. *&

Tayiben. — Gayet tabii.

Tab’an cidden. — Pck tabii.

C JS -

Tab’an. — Cok basit. Ádiyen cidden.

t-»

— §artlara bagli.

Ale’§-§urüt mukayyed. — Bunun hakkinda ne düjünüyorsun? Má tufekkir fi házá? — Bunu bilmeniz gerekir.

Lázim en ta’rif

házá.

¡ii

fjr

^

j í f ¿V—

— Hepsi bu kadar.

Küllü mikdár házá. — Sahi mi?

V

E sahih? — inaniiacak gibi degil.

Ley se bi misl itikád. — Fena degil. Ley set seyyie. — 135 _

r-


— Sizinte ayn» fikirdeyim. Ufekkir bi misliküm. — Haklismiz. Entum sahibu’l-hakk . — Asia! Ebeden.

t í

KELlM ELER :

. J (Edri) Biliyorum (Ezunn) Samyorum (Emin) Emin, güvenli

* -T (Eradtu)

Istedlm

'\ L l ï (y esel) '-J Soruyor » •V—

(Nanzur) S\£¿ (Nanzur) jr^ Bakalim c ’Z-Z (Senerä) 'J7^r Görecegiz

(Hasb) Sadece, yalnizca

i-» (Mukayyed) Bagli ^

— Ne zaman? Metä? 136 —

(Tüfekkir) Düjünüyorsun


— Nereye? Eyne (ilä eyne)?

S T J L - # -

— Ne? Mä (Mäzä)? — Nl?in? Limäzä (lime)?

O

— Klm? Men? — Nasil? Keyfe?

' J t •^ -JO*}

— Ka?a? Bikem?

o

— I

— Ka$? Kem?

— Kas para? Kem umle? o- <

— Ne zaman geldiniz? Meta zehepte? — Otomobiliniz nerede? Eyne seyyaratük?

w*

—• Soyadiniz ne? Mä unvänüküm?

■ '¡ ¡ Z i p C -

— Nisin bu otelde kaldiiar? Lime yeskün fi häza’l-funduk? — Bu adam kimdlr? Men häzä’r-racul?

ä" f"

°% ü ? i» f o C T *— 137 —


— Arkadajmiz nasil?

Keyfe rafîkukum?

-T re n U s s y o n u Eyne mahattutu’s-sikke el-hadîdiyye? -

Istasyona gitmek j M n istiyorum. Ur id en yezheb ilâ’l-mahatta?

|

i 'j í ^ j1 -,

ft

- Perón girij biletleri nerede safilir? Fî eyne tuba’ tezâkir duhûli’r-rasîf?

» j

j/ j-

- f r va“ Mm a" J1Î & ^ Meta yûced kitâr ilâ Dima§k? - Bagdad'a bilet kaça? ' Q V ; Bikemi’t-tezkîra ilâ Bagdad? : - Tren tehir.l ml? Heli’l-kitâr müteehhir? — 138

" J*

' J Z -


— O aktarmasiz tren midir?

lf x jl&

°U _ y » J-®

Hel huve kitar muba§ereh? — Hang! perondan kalkiyor? Fi eyyi rasif yeküm? — Emanet e§ya bürosu nerede? Eyne mektebu’l-emánát?

^ 1- ' ' ^ v

f \\* w ^ "C'^' ^‘T O u L o Y * ¿J% ,

— Kayip ejya bürosu f nerede? ^ Eyne mektebu’l-mefküdát?

< * f_ vT

* ii^V <**[_ • ^

— Bilet gijesi nerede? Eyne’§-§ubbák? — BUH

m

, „ gijesi

^ ^

^

^

^

Eyne’§-§ubbák libey’i’t-tezkira? — Cidde'ye tren ne • 11 >iV «II ' "<á'“ 'X^ — zaman kalkar? 2± fJ l Metá teküm’u’l-kitár ilá Cidde? — Bundan sonraki tren ne zaman kalkar? Metá teküm el-kitár ba’de házá?

Ü Jí — Ankara'ya tren hangi perondan kalkar? Min eyyi rasif yekún kitár ilá Ankara?

' V £ jT J

í j

CL* r — 139 —

^

¿i


— istanbul'dan gelen tren hangi perona girecek? Ilá eyyi rasif seyedhul el-kitáru’llezi yeci’ min Istanbul?

— Tren istasyona saat ka$ta varir? Min eyyi sáah yasilu’l-kitár ilá mahatta?

— Izmir'den gelen tren tehirli mi? Hel yeteahhar kitár kádim min ízmir?

— Saat yedi treni ¡le gitmek istiyorum. Urid en yezheb fi kjtár sáa sábia.

L, j

^

jl —

^ *Ji> Xj

— Bu rada ne kadar bekliyecegiz? Má mikdár senebki huná?

> T*

I"*

— Hángi tren istanbul'a gider? Eyyu kitár yezheb ilá Istanbul? 0

'} ¿ 1 1

— Burada yer var, otur. . Teál, fihuná mekán üskun. — 140 —

jt t s í \

i i f-s J ^


— Burasi hangi istasyon? Hunä eyyu’l-mahatta?

<=* . . ¿ - r . —, <£

— Pencereyi açmama müsaade eder misiniz? Hel tusâmihnî eneftah näfiza? ^

^*.--A

1--

#l

í i í 'í í í j f ^ L J ü — Lütfen pencereyi ^ r ¿ u kapatiniz. Min fadlik iglekû’n-nâfiza. -

BHeflerl gösteriniz.

^ . i . ^ •.

Ijf (J .

Erûnî (ebsarûnî) tezâkiran. — Lütfen biletler! Min fadlik tezâkiran.

j

/f\ -

" ‘j t -

r/ G ? s\ "• -

— Ne zaman varacagiz? Metü senasil?

Jfó —

— Bagdat'a nekadar zamanda gidilir? F i eyyi mikdär mudde yuzhab ilâ Bagdad?

j 'I k r J l i i V ¿ íá jt l L

J -

— Affedersiniz, bu yer bo§ mu? Afvan, heli’l-hâliye häzih mahal?

— Hiç bo§ yer yok. Lâ hâliyen mine’l-mekân. — 141 —

. fö , ^ V

j * . r r. «


— Bu yer boj mu? Hel hâzâ’l-mekân fârig?

*■ k \ C^

-

*>“

CJ\\3'A.\ \'\ X\ -

— Gelecek istasyon- da inecegim. là] Se enzil fi’l-mahatta el-kádim.

3 Sj

— Ne zaman inecegimi söyler misiniz? Hel tekúl eyye vakt enyenzil?

— Yanm saat geclkecegii. \ X ^ '¡S C .'jJS Z Z .Seneteehhar saat msf. " — Beni istasyonda bekleyiniz. Intezirní fi’l-mahatta.

* f -4 | • * • !¿ ? L .J

— Ejyalarimi benimle taksiye götür. Hammil (unkul) mai havâicî liseyyará .

J f

Ü » -

— Bagajimi emanete götürünüz. Unkul emtiatî ilâ mektebi’l-emânât.

— Burilar benim ejyalarim degil. Leyse hâzihî bidâatî. — Ücret ne kadar? Kem ücreh?

ô À_k " M jr? ~ ~ í

j*> ~ — 142 —


— Medine'ye bilet ka(a? Bikemi’t-tezkirä ila’l-Medine? KELlM ELER :

J>,

(Mahatta) istasyon .-T(es-Sikke) Demiryolu

w J

jy*. J-> x ^

\ C/ (Tuba’) C' Satilir

<yeci’) Geliyor

- (yasil) Ulajiyor

/ (Rasif) Peron

p

(Kädim) Gelen (Senebki) Bekleyecegiz

Bilet

rO (Mubä§ira) '■f* Aktarmasiz Ä 'S".* (Muteahhir) TAhirli Tehirli (Yeküm) Kalkiyor j j

v 2 >1

-*|T i (Kitar) Tren

f

(Seyedhul) Girecek

> (Duhül) G irij

*

Zj

(e§-§ubbäk) L nJü » Gi§e

*. -* (Mefküdät) ÄJla Kayiplar

s t___, •. (Maksüra) ojyu a& a Kompartman \

. 1

(el-häliye) ßo§

>> rj' (Färig) t :r Bot 'W " < (Teäl) Gel (Uskun) Otur

C


r j j (Tusâmihnî) Bana müsaade eder misin?

T*—. (Tezäkir) Biletler

'X1.

J \ ° i — (Se enzil) J V U * . ,indirece^im

p

Açiyorum

(Nisf) Yarim

\ ß l\

(îglekû) Kapatiniz

(Unkul) Naklet, götür

J J J

&

J (Erunî) * I r ^ (Hammil) Bana gösteriniz J Ta§i, götür

UÇAKLA YOLCULUK —

12

— Bugün Cidde'ye uçak var mi? Hel tûcedu’t-tâira ilâ Cidde el-yevm?

— Istanbul'a uçak ne zaman kalkar? Metâ tekûmu’t-tâira ilâ ístanbúl?

— Ankara'ya gidij - dönü§ bilet kaça? Bikerçii’t-tezkira zehâben veiyâben ilâ Ankara?^

Y f i O i Ç O j ÇISS


— Baña Bursa'ya bir gidiç bileti veriniz. A’tiní tezkira ilâ Burûsa zeháben.

ÇG, i — Buyurun biletinizi. Tefaddal há híy tezkiratuk. — Hava limant nerededir? Eyne’l-metár?

J l

> \\A\ " * ‘f. ^

— Servis arabasi •; ^ • *1) aI^ L K var mi? Hel tuced vasita li’l-hidme? — Hava alanina nasil giderim? Keyfe ezheb ilâ ’l-m etâr?

f í ' í l 'u * "J\\ jU s U ^

— Ne zaman hava alanmda olmam gerekir? Metá yecib en ekün fi'1-metâr?

— Yarin için ízmír'e iki yer istiyorum. Urîd mahalleyn ilâ Izmir lîgadin.

J l j í i

— Bagaj kaç kiloya kadar ücretsizdir? el-Em tia kem ilâ haddi kilo bilâ ecr?

— 145 —

F. : 10


— Bagaj kaç kilo geliyor? el-emtia kem kilo?

-*i ^ • 'g \ r ? ' **

- X u

ïo

~

ia

^

P

^

t'f I

-

Hel setecî’u’t-tâira fi sâatihâ? — Uçak on dakika gecikme ile gelecek. Et-tâira setecî ’ bimuteehhir a§ar dekâik.

— Bir gazete rica ■*-' -r - * »T *.T^ S * edebilir miyim? û -2 ^ ^ Xa Hel yumkir en ercu cerîde? — Kendimj ¡yi hissetmiyorum. Lâ eg’ur nef si tayyiben. * ■>

\ Tr)

— Ne zaman iniyoruz? Metâ nenzil? — Ankara ile Cidde arasmda uçak seferleri var mi? Hel tûced rihletu’t-taira beyne Cidde ve Ankara?

w y>\ j — Uçak ne zaman kalkiyor? Met! tekumu’t-tâira?

"*l V^Alf-¿¿J 'Xô__ \~s

— Yarin Istanbul'a uçacagim. Seetir ilâ îstanbûl gaden.

iliO p ilu — 146


Uçagin kaç dakikaItk gecikmesi var? •— Kem dakîka fî tehîre tâira?

-V f

— Sigara içebilir miyim? Hel yumkin en udahhin?

S?

.1 ' ° < •»-

«rr

— Evet içebilirsiniz. ^-.w. ''■* * •- ^ t Neam, yumkin entudahhm. u' J / t — Hayir içemezsiniz. Lâ. mâ tudahhin.

*

— Sigaramz var (ß nu? Hel indekum duhân (secâyir)? — Evet efendim. °1 V ¿ fjT Neam yâ seyyîdî, tefaddal. '

w )>-â

Ç* *

"

S rpa‘ Tefaddal ulbe duhân (secâyir). — Hostes nerede? Eyne’l-mudîfe?

‘‘ T— 'J ' -

— E§yalarimi nereye koyayim? i l tS .'r'r-'T "°T_ Eyne eda’ bidâatî? ^ — Uçakta ba§im donüyor. - . 1f- \ i k V '** -*'» Edûh ra ’sî fi’t-tâira. J J J & ' J & V — Pilot, kemerlerinizi '<<. * , \~t - r . c r w J bagiayimz, diyor. Yekûlu’t-tayyâr : §uddû ibzimekum. — 147 —


Kemerimi ?óief | V f vf bilir miyim? ^ ° 'L"Hel esteti’ en ahull ibzimí?

*£ . ^

— Be§ dakika sonra havaaiantna iniyoruz. B a ’de hamse dekáik senenzil fi’l-metár.

5 ^u^>- Xju —

jU b il

— Hava alanina (alanmda) araba servisi var mi? Hel tuced seyyara hidme ilá’l-metár (fi’l-metár)?

( j í á 1 j ) j(£ i>

¿ z f j z -

K ELiM ELER :

^ (Sefer) j 6^ Yolculuk

¿U

(A’ti) Veriniz

Yolculuk •

'• --.ir \T (Et-táira) o j' J b ) ' U?ak J

(oÚ f d) Bulunur

(Há hiye) í$te (yecib) 4 ^ / Gerekir

s '¿\\ (El-yevm) {Jr ? Bugün j¡ (zeháb) ^ U ! > Gid¡§

(iyáb) Gel¡§

(Mahalleyn) íki yer ■ ^ í 148 —

(Emtia) Ejya, bagaj


I '?

\^x^ ‘

(E s’ur) Hissediyorum

<5, f .

(Udahhin) Sigara içiyorum

r~

'ü (ilâ haddi kilo) . kiloya kadar

(Duhän) Sigara (Tayyib) ¡yi

(Beyne) ^ ¿T°, Ara,arasinda

OTOMOBÍLLE YOLCULUK

-

13 —

— En yakin benzin istasyonu nerede? Eyne akrab mahatta li’l-benzin?

.f--

— Bir sonraki iik benzin istasyonu nerede? Eyne’l-mahatta’l-ûlâ li’l-benzin ba’dehä?

— Burada benzin nerede .-o J. bulunur? Eyne yûcedu’l-benzîn hunâ? — Yollardan hangisi daha kisadir?

i-'. ^

Eyyu’t-turûk aksar minhä? — 149

^

* *?*{

j}'

; ,f * ti i ' í ¿ I•


— Bagdat yolu iyi midir? Tarîku’l-Bagdâd, hei muntazam (musta’mel)?

— Bu ye gider îlâ eyne yezheb hâzâ’t-tarîk? — Yolu $a§irdik, lüffen bize yolu göstermiz. Tehayyerna’t-tarîk, dullena’t-tarik minfadlik.

— Sende yol haritasi yok mu? Mä meak haritatu’t-turuk? — Yol nasil, düzgün mü? Keyfe’t-tarîk. hei muntazam? — Nereye gitmek istiyorsunuz? Eyne turîdûne’z-zehâb? *

>

— Buradan Medîne kaç kllometredir? Min hunâ ilâ Medine kem kilometr?

— Önümüzdeki §ehre kaç kilometre var? Kem kilometr ilâ medine elleti hiye kuddâmunâ?


— Caddeyi harita üzerinde gósteriniz. Dulle’§-§ári’ alá’l-harit l? — Yabanci oldugumdan bir gümrük numarav recek misiniz? Hel tu’tini rakamen li'l-cumruk lienneni ecnebi>

— Lütfen doldurunuz. ímle’ü min fadlik.

- - n\ - r

^

— On litre süper (normal) benzín koyunuz. D a’ a§ra litr benzin súber (ádí). , c \" . -»-*-* t 4.| c-°- (¿A) Jri °

■ '"

~

— Yagi ve suyu kontrol ,(x \ j ^J-\\ ’l£ 1 lediniz. " - *^ ^ ^ ' íntebih alá’z-zeyt ve’l-má. — Lütfen depoya yirmi litre benzin koyunuz. ím le’ alá’l-hazzin i§rin litr benzin.

— Lütfen yagi degi§tirin (bo§altin). Minfadhk, gayyir (ifrag) ez-zeyt. 38 »

— 151 —

3 U 5 o s -—


s fiu 'V f j " —

— Yagi kontrol et. Unzuru’z-zeyt.

— Radyatör suyunu . O j u C , !t¿2\ \ * kontrol eder misin? X~ (Hel’intebihû mâe’l-mi§’â ’?) — Blr bidon su Istlyorum. (Urîd mâ’ birmîlen hadîdiyyen.) — Ön cam. V 'k a -^ jj^ j ^ yin, lütfen. ^

^ tó 'S -jí ^ >

' l ' y ti £ i | | f L. . J

lësilû’z-zucâce’l-emâm min fadlik. — Sizde bu bölgenin haritasi var mi? Hel mdek harîta li’t-turuk fî hâzihi’l-mintika?

— Lütfen arabami - - i- - .A yikaymiz. J Min fadlik, igsilû seyyâratî. — Arabayi yaglayin. Deyyin seyyara.

\\

,i°. 1

°v /i

< ^ ^ ÔJ .

— Karbiratörü sökün ve temizleyin. îfteli’ mukerrabîn (mubehhiran) ve nazzifhu.

^

3

¿4*1


— Akü*ü doldurun.

I f .È J lf à jl^ "

ImleüTbatariyye (el-mirkem). — Lütfen silindiri çikariniz.

• -*. ,.j>

*.

1

aj

Minfadlik, ahricû ustuvâne. ^

— Arabami (yedekte) çeker misiniz? Hel tecurrûn seyyaratî? ~ nerededl*r?araJ t Eyne akrabu’l-murâb (el-kârâc).

- $

-£,*7 °i -r •> “

- > T3 ? -

— Bu yakinda bir garaj var mi? Hel yûced murâban fî hâzâ ’1 -karîb.

— Arabayi nerede birakabilirim? fî eyne yümlün en etrake’s-seyyara?

^

^

— Bir gecelik garaj iicreti ne kadardir? Bikem ecîra’l-murâb leylen?

** — Arabami garajdan almak istiyorum. Urîd en âhuz seyyaratî mine’l-murâb.

ji x ji 153


¡¿¿ll'¡£¿T & Q

Burada tamirci vpir i? var m mu

r>

_

•—

Hel mde huná mahattatu’l-muslih? — Oto igin yedek pargamz var mi?

Hel indeküm kitlu’l-giyár li’s-seyyara?

— En yakin oto tamirhanesi nerede?

Eyne akrab mahal muslih li’s-seyyara?

— Vasitami (arabami) nerede tamir edebilirim? Eyne esteti’ en aslah vasitati ?

3 & S 'i i í j í — Baña biraz yardim eder misin?

Hel yumkin en tusáideni kalil? 5 u íjl f C J — §una bír bakar misin?

f ^

Hel tanzur alá házá? — §unu baña tamir eder misin?

Hel tuslih ileyye házá?

— 154 —

'r£ / i , r .

'J ¿ _


— A rabam bozuk, bugün tamir eder misin?

Seyyaratî ineksûra (ma’lûla) hel tuslih el-yevm?

^

jr p ia

— Kaça tamir edersin?

Bikem tuslih? — Tam ir ne kadar sürer?

G-Sbj

Mâ yedûm îslâhan? — Saat kaçta hazir oiur?

* \XZ

«

líf

Kem fî saat hadir?

^

£

— Saat sekize dogru.

Nahve’s-saati’s-sämine. — Te§ekkür ederim.

Siikran lek. — Ne zaman bitecek?

^

Metâ yentehî? — Benzin bitti.

Întehe’l-benzîn. — Atejieme kesiliyor.

^

¿w" *

-p,

Yanfasil (yankati’) i§’äl. — Akü bojalmiç.

lT "“u

Furigati’l-batäriyye.

i.

-

— Karbiratör bogulmu§.

Gurik mubahhir (mukarabin). — 155 —

-f

/>

r^'

'i


\

— Bujiler çali§miyor. Lä ta ’malu’§-§em’a.

J-®-*-»

j

— Benzin sarfiyati çok fazla. îstihlâk (sarf) el-benzîn kesîr cidden.

( «3y& ) v3^4

9j 06 ^

— Motor isimyor. Yahar (yashun) muharriku’l-mîkânîkî (motör).

— Lastik patiadi. Mezzaka (Feccara) mettät (tabbanu’l-acle).

— Bir kaza geçirdim. Sabiktu hâdise mufäci’.

r. j > <

,,

> •. i v’" ^ *

/ — Arabam çarpijti. Sâdemet seyyâratî.

- — 'f " ^ ' ’

0J

— Kazadan ben sorumlu degilim. Lestu m es’ûlen min hâdisi mufâcî.

y

J

i'

p

f. ^

" J

•"» 13

— Arabami hizli sürmü§ degilim. Lestu mesükan bisur’a. ___ , < ¿ s - r - i Ii y - * c J J — 156 —


- Ehliyetim var. Indî ruhsatu siyâkatî.

' "

" "

— Önce saga, sonra sola sapin. îrciû evvelen ilâ’l-yemîn summe’l-yesâr.

j r /

Ji ^ *

- Uzak degil, yakin. Leyse tavîlen bel huve karîb.

^ ^

— Bu taraftadir. fî hâza’t-taraf.

y

% S> Z 2 J L-r ^

j'J ) '

— Tejekkür ederim. Siikran.

'Is J .

IV -

KELÍM ELER : ‘S-iC s.'i (es-seyyara) 6JU --JI otomobil, taksi

"• .v in

(et-turuk) Yollar

S-? (Dülle) ^ Göster i l .- - / (Tahayyarnâ) §a§irdik

>. - v j (Aksar) Dahak.sa (Muntazam) Düzgün,iyi _p (yezheb) ‘- r 0 **¿ Gider

i " < (Zehâb) Gidij sf i fi (E§-§âri’) Cadde (Ecnebî) S y ? Yabanci 157 —


-J* o

(Da’) Koy. doldur

(Mukerrebin)

(intebih) Kontrol et

-jy f

(Tecurrün) Çekersiniz

(Ez-Zeyt) Yag

(El-murâb) ^ r j L i Ga raj

Karbiratör

(Gayyir) Degijtir

1 #

(El-muslih) Tamlrci

(Afrig) t / 1 Boja It (Unzur) •fjjyi Bak

i w

r

ü

<xxXU

(Tusäid) Yardim edersin

(Mis a’) Radyatör

v-* a -- (Tanzur)

(Ez-zucäc) Cam

(Ileyye) ÚL Bana

(Emâme) Ön

Bakarsin

{y

(Meksüra) Bozuk, kirilmij

(Hädir) Hazir

(El-mintika) Böige

"T.° (Yentehi) Biter, bitiyor

(Deyyin) '¿fj* Yagla

A

(Etrak) Birakirim

^ <* (Furiga) Bojalmij

(batäriyye) ) IL~ Akü

(Kesir) Çok

(ifteli’) C£3.' Sökün 158


ß-X\ » * i (îstihlâk) ¿ Tüketim, sarfiyât ¿T'

(Mahallu muslih) Tamirhane

J‘- (Gurika) Bogulmuç Bujiler

,Ù 3 l l ^ 3 (Kit’u’l-giyâr) ^ Yedek parça

^ (Nahv) Dogru, gibi

SINIRDA G ÍRͧ - ÇIKI§ ͧLEMLERÍ

— 14 — — Pasaport konfrolu

-\'J\ J

nerede? J j ï Eyne mahallu murâkabi’l-cevâz?

- r - ¿ . - r - .° T

— Pasaportumu Ankara'da çikarttim. Uhrictu cevâzî Ankara.

• ° '

— Pasaportum nerede? Eyne cevâzî?

. y - -• J ^ ^

— Pasaportun nerede? Eyne cevâzuk?

^

ll> . " *T

— Pasaportumu yeniiemem (degi§tirmem) gerekir.

Yecib en ugayyir cevaz seferî.

, >J

< f e —JÜ j T J J ' 'v-

— 159 —

-.i-


— Gümrük muayenesi nerede? Eyne muayenetu’l-cumruk?

j

~r ^ 7

-

S*~

jC L iü J'j — Bagaj kontrolu trende mi yapilacak? Hel seyef’al murâkabate’l-emtia fi’l-kitär? — Gümrüge tâbi hiçbir >\ j §eyim yok. jr J * * Lâ §ey’ lî tabi’ li’l-cümrük.

t >(; . \ß>% 0 — 0~ S * l

J lï\ °V a _ ^ ^

— Bavulumu açayim mi? Hel eftah hakîbetî?

—t t X T L . Lî agrâd lî isti’mäli’§-§ahs. - B u n e d lr ? Mâ hâzâ (hâzihî)?

o i£ .£ iU —

— Bu bir hediyedir. Hâzihî hediyye.

""

— Bu Ise yotcufuk hatirasidir. Ve hâzâ tezkâru’s-sefer.

'iS } -

J

— i§fe ehliyetlm. Hâzihi berâatî (ehliyetî). — 160 —

¿ Í1 Á Í


— Ye$il sigorta kartim var. Indî tezkiratu’t-te’mîn (sigorta) el-ahdar. — Hiçbir§ey bilmiyordum. Makuntu ea’lem çey’en.

|°?/T

Kaç pake* sigaramz ‘J f S i i . J ÍÍÓ var? Kem ulbete duhân indeküm? — Bavulunuzu açin lü Iftah §antatakum minfadlik.^

L '

C

— Bunun içfn gümrük ôdiyecek miyfm? E seedfa’ lihâzâ (lihâzihî) resmu’l-cümrük? -

Yammda llcaret e§yasi yok. Mâ mdî bidâa liticâra. — Bu gümrüge tâbî degildir.

- J ^~S

j

>

«¿I ^

^

f

^ '

^ »J. <-r-^

Leyse hâzâ tâbian li’l-ciimrük. — Ne kadar ödemem lâzim. Bikem yelzim en edfal? — 161 —

Cf

*T •* . \ f m''" f > F. : 11


K E L ÍM E L E R :

- - (Mahall) Yer ^ J

5&

(Tezkär) Hätira

(Ceväz) Pasa port

(Tezkira) Kart

(Ugayyir) Deáijtirlrim, yenilerim

(Beräa) Ehliyet, beige (Et-Te’mîn) Sigorta

\ 2 *G ä (“Muayene, uayene) yoklama

(îftah) Aç

p.-s(M uräkaba) -f° Kontrol

(Seedfa) Ödeyecegim.

» f (Täbi') W ’ Täbi

a • ^ (Resm) > ~ 0 Rüsum - Gümrük

KONAKLAMA OTEL — 15 —

— Otel nerede bulunur? Eyne yûced funduk? — 162 —

* y V jt • • -


musun r0,el billyor «* Hel ta’rif fundukan ceyyiden? -

¿

3s _

jja iy ¿r — Ucuz bir otel tavsiye edebilir misiniz? Hel yumkin en tevâsar ni funduk rahîs? .1

j

• *■-»,*/• J

-X 0|

j- 0 —

— Bu §ehirde otel bulunur mu? Hel yûced funduk fî hâzihi’l-Medîne? — Nasil bir otel istiyorsunuz? Keyfe turid fundukan? — Ucuz veyahut pahali bir otel mi? E funduk rahîs ev gâl?

*

^

\(¿ *4 '

V

— lyl ve ucuz bir otel ^ istiyorum. ^ >• Urîd fundukan ceyyiden ve rahîsan.

C Jí isíi

^

-

jj_ ~-r

li£S i j i -

— Ucuz, fakat temiz bir otel istiyorum. Urîd fundukan rahîsan velâkin nazîfan.

j

T

j

J 'J ¿

— Ucuz otel §ehrin merkezinden uzakta bulunur. Yûced fundukrahîs fî bâîd minmerkezi’l-medîne. — 163 —


(

5 -ci )

¿

'y

\ \

< x ^ \

"v j j -

— Yurd (pansiyon) nerede bulabilirim? F î eyne ecidi’l-mesvâ (funduk âiliy)?

y^ \ "

- Otel sahibl klmdlr? Men sahibu’l-funduk? - B05 odamz var mi? Hel indeküm gurfe hâliye?

•" ï f ï l s '¿Z ■ f 'x ' f . V

— Tek yatakli bir oda j |J Istiyorum. - - J Urîd gurfe li§ahs vahid. -

Iki yatakl. bir -¿ E fr jl odamz var mi? i?' -T" ^ Hel indeküm gurfe lifirâ§eyn?

r

" ^

Kem lira gurfe li§ahs vahid? -* *1-'

— Odada banyo var mi?

^ ^ Hel yûced hammâm fi’l-gurfe? - j? — Banyolu bir odamz var mi? Hel indeküm gurfe mea hammâm (magsal)? — 164 —


<^^'-a> * 3'r^M

I

— iki yatakli ve du§u oían sakin bir oda istiyoruz. Nurîd gurfe hádie mea firâ§eyn ve igtisâl bi’l-mîshâh. — Bir oda ayirtmijtim. Lekad ferraktu gurfe.

''- ‘““'.C ^ j r Xv ^

— Oday.gbrebi.ir

^

Hel estetî’ era’l-gurfe? — Hayir. bu oda hojuma gitm€di.<-<'*-:*ij .>* Lâ tu’cibunî el-gurfe. — O (Oda) karanliktir. Liennehâ muzlime.

\

1¿\I__ •"

— oda «ok kü«ükEl-gurfe sagîra.

1

lîijii-

° — * * **• ^ ^ ti ù-*T è» ~ÙJ> J -> — Lütfen baña daha ucuz oda gösterin. Min fadlik dullenî gurfe rdhsâ.

— Temiz ve sakin bir oda istiyorum. Urîd gurfe nazîfe ve hâdie. — 165 —


o' i^ J i

r -».

Odanin bir günlügü ne kadardir? Bikem yevmiye ligurfe?

^

- Her§ey dahil midir? Hel dahil kulle §ey?

y

i* -

^

Æ 2 ' Cb J - 2 U - : — Lütfen bagajimi istasyondan getiriniz. Min fadlik te’ti bibidâatî mine’l-mahatta. — E§yalanm arabadadir. Bidâatî fi’s-seyyarâ.

i ¿¡fa, . l5 - >

"

— Ejyalarimi hemen odama getirihiz. Ahmilû emtiatî ilâ gurfetî fi’l-hâl.

— Beni sabah sekizde uyandiriniz. Ey kiznî sabahan fi’s-saati’s-sâmine.

AS-

— Lokantan.z var m.? Hel indekûm mat’am?

•" ,„r% h

— Nereden telefon edebilirim?

Min eyne ahkî bi’l-hâtif. — 166 —

/." k—.•■f °, ^


— Geri dönünceye kadar e§yalarimi burada bsrakabilir miyim? Hel yumkin en edaa bidâatî hunâ hâtta arci’ ?

'4 P 3 % — Onbe§ numaralt odanin anahtanm lütfen. A’tmî miftaha’l-gurfe lirakam hamse a§ar minfadlik. — Yarin sa bah hareket ediyorum. Usâfir sabaha gad.

< <_ r"-C •

— Bu ak§am yola çikiyorum. Usâfir hâzâ emsi. — Hesabim hazir midir? Hel l’dad hisâbî?

1“

j j

* i-_

^

^

— Ejyalarimi lütfen ajagiya indirtinlz. Ahmilû bidâatî (emtiatî) ilâ esfel minfadhk.

*

( j i ' I r V Ô Ê S \ > j1 < i p í J Í — Lütfen bir taksi çagirimz. Min fadlik, ud’û seyyâra (taksî).


-

S

Ä

1" “ bir flece

^

ß

-

Hunâ se ebkî leylen fekatt.

M S tS Ü

( 52« ¿ 3

Afvan, eyne’l-mirhâd (beytu’l-halä)? — Otel kaça kadar açiktir?

*3 JJjJ

, y -\ - 'i'\' ■ <n IC.

Metâ ilânihâye yeftehu’l-funduk? Garajiniz var mi? Heli inriaWirQ indeküm muräb?

»

j, s^*'

lu * —

“*

I

V — Lütfen arabami gara ja birakmiz. Min fadlik, tetruk seyyaratî fi’l-muräb. — Kahvalti ne zaman yapilir? j Metâ yû’kelu’l-futûr? J jJo a J JS J i

-r Ögle yemegi ne zaman yenir? Metâ tü’kel gadä’? * Xi J i y ^ — Akjam yemegi yedin mi? E te’kül a§ä’? — Odamin anahtarini veriniz.

A’tini miftah gurfeti. — 168 —

>' .< «S ■z.C*: C '

c- ^ \*'\


u ilt* ? - id* yi 9bs' erir

¿J

Minfadlik, e tedülluni el-gurfe? — Odam gormen icin benimle gel. Teál mai litera gurfetik. — Buyur, bu bahjisiniz. Huz haza bah§i§en lek. — Odanin numarasi nedir? Má huve rakam gurfeti?

\ J U j‘

' f j i—^

--

/;

t"

J

— Kapiyi kapatimz lütfen. ^ .. * r °. - i" u Agliki’l-báb minfadlik.

— Pencereyl a?iniz. Iftah náfiza.

« -t . r .

i

0

— Ellerimi yikamak istiyorum. ^ Urid en agsil yedeyye. ^ — Lavabo nerede? Eyne’l-magse? — Kapinin acik kalmasini arzu ediyorum. Ufaddi en yeftaha’l-báb.

•f

“í

ü j

_ ¿ J'

J1 ríi

-Yorgunum,uyumak ¡stiyorum.r* Ená ta’bán, urid nevmen. ^

;r >,«.<■? ¿ * .J

r .-r u •,


_ Size hay,,,, Bece,er

« ^

_

Etemennâ leküm leyle saîde. — insaallah varm goru§uruz. îlâ’l-likâ gaden, in§âallah. — Bir §eye ihtiyacm var mi? Hel ente fîhâce §ey’en?

tQ . j i 6 2 . 0 ' - ^ ° — £ . j £ f\ s "

_

— Hay ir, te§ekkür ederim; her§ey mükemmel. La, gükran kullu §ey’ alâ mâyurâm. _ ^ — Burada üç giin kalacagiz. — Senebkâ selâse eyyâm hüná. ' 1 — Arabam'nerede ' " birakabilirim? ^ fî eyne estetî’ etruk seyyâratî?

T>í j — ~ -

— Asansör nerededir? Eyne’l-mis’ad? — Asansör çalijiyor mu? Heli’l-mis’ad muharrik?

__

"/J

— Baña b¡r havlu getiríniz. Ahdirní biminsefe. — 170 —

\<\Á\ \j>__ " j *^ ¿ T _

"


— Baña sabun veriniz. A’tinî sábun.

'S '

— Beni arayan - soran oldu mu? E seení ehad? — Sizi biri görmek istiyor. Yurîd racul en yeráke.

^

v

9-

i iÿ» — » ^ ^

— ®a"a .........nr aray:....... j

ylu -

baglar misiniz? Hel terbutûnî rak am ............. ?

Gayyir §erâ§îfî (battâniyyâtî). I- - V 1 • '• I" 4 ^ ^

— Banyo alacagim. Se egsil fn-hamám.

— Bu saatte sicak su bulunur mu? Hel yûced mâ sâhin fî házihi’s-saai.

— Odayi süpür, tozlari al. Uknusî’l-gurfe ve’n-fudî’l-gubâr. — Kira ücreti ne kadardir? l'y V/{-» Eyyümikdâr ecru’l-îcâr? J — 171 —

(?•: ~Ví _ ^ " ■


— Pe,m odernem C Ä o j | "J C Î J Í gerekir mi? (/ •> Hel yecib en eedfa’ mukaddemen.

ßr &'C> j f e *r¿?^— ** * "

— Çok pahali, daha ucuz olmaz mi? '-r ^ Kesîr gâl, mâ sîyr arhas? — Kapiyi arkamizdan kilitle. Ikfili’l-bâb min verâinâ.

V

— Su pencereyi aç. Iftah zâke’n-nâfiza.

f ,fj| — - W , ' » ’'

« j A j ^(T - ¿ l _ £ ^

— Ak§am yemegini otelde yemek miimkün mii? Hel yumkin en yetea§§â fî’l-funduk? — Hayir bu mümkün . > - i" . degil, efendim! ï fr * Hâzâ gayr mümkin yâ seyyidî! — Ak§am yemegini nerede yemek mümkün? Eyne yumkin en etea§§â?

¿¿¡i j Gz

|T -

J* "S1 )—

Í V 32-

— Bizimie lokantada ak$am yemegi yemek ister misin? Hel turîd en tetea§§â meanâ fi’l-mat’am?


— Memnuniyetle. Bi kulli surir.

& x

S

^

°

-*-*

3

o

^

o

S

^

j

— Sabah, kahvaltiyi hangi saatte istersiniz? fi eyyeti saatin turidun en ukaddim lekumu’l-futur sabah gadin. Saat 9'da lutfen. F i’t-tasia minfadlik.

^

^

riii •.

— Peki efendim. Tayyib ya seyyidi!

.. •"'>

— Sabah kahvaltisinda ne arzu edersmiz? MazS tufaddil li’l-futur?

« uf - •>

y ^ f ££ _

— Bana ?ay, ekmek, tereyagi ve bal lutfen. Atmi’§?§ay ve’l-hubz ve’z-zubde ve’l-asal minfad­ lik. — Sabah kahvaltimi odama istiyorum. Ufaddil futuri fi’gurfeti. — Bana bir gazete bulabilir misin? Hel tecidu ileyye ceride? —

173

A ^ '*1". Tl

; ’>✓

y

-

-11 \ - ‘■^T


— Bir arkada§ (telefon, mektup, haber) bekllyorum. Entazir rafik (hatif, risale, haber) — Hesabimiz ne kadar? £ Eyyu mikdar sara hisabuna? * — Allah'a ismarladik. F i emanillah.

Cl AI -

-

¿j| ^ ^

— Giile gule (selametle). Mea’s-selame.

•"

^

KELlM ELER :

9.^ -i (Funduk) ^ ^ 3 Otel .< (Ta’rif) Biliyorsun

i M i (S l iye) Bo$ (Fira§eyn) >£"' Lr, iki yatak _»».c-r (Ferraktu) Ayirtmi§tim

lyi

A ^( Muzl i me) Karanhk J * Goster

w T e m i z

j?

(Hadie) Sakin, sessiz

^ (Baid) Uzak — 174 —


(Senebká) Kalacagiz

(Yevmiyye) X’ •* Günlük y

-_J•Ö I J'

j¿ £ \

(Eykizní) Beni uyandirin

-J&

(Usáfir) Yola çikiyorum

¡> t*# ¿Vr

(el-Mis’ad) Asansör

(Fi'1 -hâl) Derhal, hemen

(el-Min§ife) ~t00 Havlu (§era§îfî) Çarjafimi ßt . r' (Sáhin) ¿fZSicak

(el-Mirhâd) Helâ

(Unfudî) Süpür

(Murâb) Ga raj (el-Futûr) Sabah kahvaltisi

íC jí -jC u H

r^*,f (el-gubâr) Toz

^-X-fl-o

(el-A§â’) Ak§am yemegi

- J i í t (Akfil) Killtle

(Agsil) Yikarim

(ez-zubde) Tereyag

(yedeyye) Ellerimi O sSÜ Í ÍÚ T

(Mukaddem) Pejin

(el-Gadâ) Ögle yemegi

(el-Magsil) Lavabo

3 x.:/)T 5--c oX jt» -

(Ta’bân) Yorgun — 175

(el-Asal) Bai '(Cerîde) Gazete


— Pansíyon. El-mesvá (funduk ailiyy)

iZ vT v

— Kiralik ev veya oda. Beyt ev gurfe li -îcâr.

’'í'tf *

j C V i ó j t j l 2^ r-

— Boj odaniz var mi? .*-< Hel indekum gurfe fariga?

-Ce

— Bir oda istiyorum. Urid gurfe. — Bir (iki) kisilik , oda istiyorum. Uríd gurfe li§ahs (li§ahseyn).

< "f

^

— Banyolu bir oda istiyoruz. • ife í y & í x íNuríd gurfe lehâ hammám. -j/ — Odayi görebiiir miyim? <•<'»'? u > Hel yumkin en erá’l-gurfe? — Tam pansiyon s¡f> C \ k f V--"'*verir misiniz? Hel tu’tí fundukan ailiyyen kullen.

\

\“ i

j? j — Kiralik ev veya oda nerede bulunur? fî eyne yúced beyten ev gurfe li -îcâr? — 176 —


EL^5 £ c t ¿ L ¿ Í ¿ íi— Ufak, ucuz, temiz bir ev ariyorum. Înnenî ebhas beyten rahîsan ve nazîfen. — Bu odanin kirasi kaça? n Kem ücreh häzihi’l-gurfe?-^5./ ^ — Evin bahçesi var m.? Hel li’l-menzil hadîka?

^

.>

°y ^ ^

f rA) V j _

J j j l j IsUjG^-W J ^ L > ^ 2

— Kirasi ne kadar? ne diyorsun? Eyyu mikdâr ecru’l-îcâr; mâzâ tekûl?

; , ! 2 Ä Hel seyüdfa’ ecru’l-îcâr mukaddem? - N e kadar ^ jQ kalacaksiniz? ^ ^ Jr r ^ Mâzâ mikdâr zaman setebkâ fî hunâ? — Bir hafta kalacagiz. Senebkâ usbûan. — Birkaç gün kalacagiz. Senebkâ bid’a eyyâm.

u

r ^ ° rf > *

IjlT -

. __

«*> *

— On gün kaiacagim. Seebkâ a§ra eyyâm. — 177 —

> 'p U S — ^ F. : 12


- sosuk bir du,

í j t 'a É i 'i í .r j T Á j i -

almak istiyorum. Urîd en âhuz hammâmen bârîd.

- Nerede çamajir -

S

t

¡

yikatabilirim? fî eyne estetî’ uësili’l-melâbis?

'$ j ~

l

C “"

“—

— Çamajirlarimi lütfen çama§irhaneye verm. Minfadlik tu’tî siyâbî ila’l-magsil.

( J fe )

¿3—

— Çamajirlarimi ne zaman geri alabilirirn? Metâ esteridd melâbisî (siyâbî)? — Bu yikanmali ve ütülenmeli. Hâzâ gussil ve tukvâ.

__

)

vl ü,ülemek - “ Urîd en yekvî hâzâ’s-sevb.

^

%

— Anahtar kapatmiyor. el-Mitfâh lâ yugallik.

"'-lr j \T 4ó tfi V C

1V f_ -

— Musluk devamii damliyor. ,r - a i r ^ i - j E S i Tukattiru’l-hanafiyye daim

— Vantilatör çali§miyor. el-Mihvâ lâ tuvazzif. — 178 —

J •G.'" 1 \j ^TM U^


— Abdest alma yen nerede? Eyne mahallu’l-vudu’?

- Gusül abdesti alacaiim. Se âhuz vudûe'1-gusl.

>, V.. ¿ — "-.•'f_

r J jljA ,; A i L l ïz "

— Affedersiniz, tuvalet nerede? Afvan, eyne’l-mirhâd (el-kenef )?

— Yatsi namazi saat kaçta oluyor? fî eyyi saa tasîr salâtu’l-a§â?

— |-U,,e1n yatagim, hazirlayimz. Rattib lî serîrî min fadlik.

>•

J

^

— Oda kirli, lütfen temizleyin. el-gurfe visha nazzifhâ minfadlik.

— degijtirir misiniz?, Hel tubeddilûn §erâ§îf ?

J é ' ?

j i > v ^ ~

' — Ben yorgunum, ejyalarimi gönderir misiniz? Enâ ta ’bân, ibasû’l-bidâa? — Elekrrigi (lambayi) yakiniz. E §’ih’n-nûr. —

179

'^bj\ l . *-T_


— Elektrigi söndürün.

^ <j|

JJzi^i

Atfii’n-nür. — Kalorifer! lütfen a^iniz.^l n * < \

¿ r -tu

Iftahi’s-süfäc minfadlik.

jfp

js

J >

— Dij kapinin anahtarini alabilir miyim?

Hel yumkin en ähuz miftäha’l-bäbi’l-hurüc? . — Bana bir sandalya verebilir misln?

<Ttl fi

«' V' J

t ‘ "r 1 " L^ iö

Hel tu’ti kursiyyen ileyye? — Bana bir taksi ?agirimz.

Nädi li seyyära (täksi). — Car§iya gidecegim.

Se ezheb ilä’s-sük.

KELiM ELER :

i -ri-r (el-Mesvä)

(Li§ahs)

Pansiyon

Bir ki§i igin

(Beyt) Ev £<• -fT (Färiga) Bo?

(Hammam) Banyo

57 i »\ ^ ' Cp-'2’ — 180 —

(Funduk äiliy) V A 1UUA. d J Pansiyon


(Rahís) Ucuz

-*Vf (el-vudu’)

-y^y

.\< (el-Mirhád)

(Seyudfa’) Ódenecek

y ^ y )

c

(Sáhin) Sicak

\

(Bárid) Soguk

s&

(Yekví) Ütülüyor

S )p

(Tukattir) Damliyor

c\ y¿}

(Rattip) Düzelt, hazirla

* íVisha)

~

Pis. kirli

•< -a ~-. j> (Tubaddil iln) ^ Degijtiriyorsunuz

s>. r ; f (Ta’bá) U Yorgun j (ibasú) y > ' Gönderiniz

(el-Mihvá) Vantilatör

(Lâ tuvazzif) Çali§miyor

Tuvalet

.

(Mukaddim) Pe§in

* •

Namaz abdesti

1

.r1 -1

„ (Bid’ate eyyám) -bí Birkaç gün

.- i r (el-bâbu’l-hurûc) ’M * Çiki§ kapisi

— 181 —


SEHiRDE YOL SORMA i _

_

— Affedersiniz buralari bilir misiniz? Afvan, hei ta’rif hunä?

\'^ U

— ya nasil giderim? Key fe ezheb i l ä ...... ?

».. *•••ul '

— Müzeye nasil giderim? Keyfe ezhab ilä muthaf?

r V i 'u -* - *•! ".‘c" ^

\-r - / p .

— §ehrin merkezi neresidir? fi eyne merkezu’l-medine? — Bu cadde nereye gider?,i . Ü j l ß i J S i ; J . T Eyne tezheb hâzâ’s-§âri’? •

— Hangi yönde - T : gitmeliyim? J yecib en ezheb fi eyyi cihe? — Ben buranin yabancisiyim. Ene ecnebiy hunä.

" 0.T‘ -T _» 7 «-> —

i^-? £ < 1\ \a ^ ul

s ^ “i " ^ ^

— Uzak midir? Hel baid? — 182 —


— Yürüytrek ne kadar siirer? Mâ mikdâr mâ§iyen?

^jJL» Có J

" ■"

Ma mikdaru’t-tarîk ilâ’l-mahatta? — Yürüyerek gidilebilir mi? ^

Hel yuzhab mâ§iyen?

^

••

— Yoksa bir araca m. binmeli? ^J

•• u

*11 M / ?

Y * *1

Em hel yürkeb ilâ seyyara? — Yolumu kaybettim.

-

'f

Dayya‘tu tarîkî. — Bana yardim eder misin? Hel yumkin entuâvinenî?

.-r

*1^

— Hep dosdogru mu gidecegim?

--r

^ 0 J jè-

Hel mustakîmen seezheb?

fé ji— ilk caddeden saga (sola) sapiyorum. Arci’ mine’§-§âri’i’l-evvel ilâ’l-yemîn (ilâ’l-yesâr). — Otobüse binecegim.

jtx u -

Ç

'

Se arkeb ilâ bâs. — 183 —


KELÍMELER o 'f (Ta’rif) Bilirsin

-

vT (Azhab) Gidiyorum ^

w-r • (fi eyyi cihe) sí ^ Hangi yönde? (Ecnebiyy) < -£rT l Yabanci

V i (Muthaf) Müze

r ». r -

(Mä§iyen) Yürüyerek

t - i ^ T ‘S S T

DOLASMA - GEZME — II -

— Buranin görülecek (gezilecek) yerleri nelerdir? Mâ yûced hunâ min mahalli’z-ziyârât?

Il» g

*

jz ¿ C fc

3

i -

— Burada evliyâ, sahäbe makamlari yok mu? Hel lâ yûced makâmât min evliyâ’ ev sahabe hunä?

— Hepsini görmek için ne kadar zaman ister? Ma mikdâr zaman yurîd liyezîr küllehüm? — 184 —


( - ....... y í j ) .......... J i — B e n i .............. camisine (türbesine) götürünüz.

Avsilní ila’l-m escid.......... (türbe............ )

'‘X Z -y 6 ^f\ (

ß ß \ ) j c J . J ÉJ

5 K ¿ -

— Tarihi cámilerden (eserlerden) hangileri bulu-

nur? Min cevami’t-târihiyye (âsârj kadîme) eyyuhum yû­ ced?

— Burada görülmege deger yerlerden neler var? Mâ fîhunâ min mahal müstehak li’r-ru’ye ? — Çok hizli yürüyorsunuz?

Tem§î bi sur’a cidden.

~

— Ç°k voruldum. Ene ta ’bân cidden.

S s / lC iítfT — ^ ^ *

— §u levhada ne yazili?

- -

Mâ yektub fî hâzihi levha? —

'

..

^

Müzeye gidiyorum.

-V f

mi

j>

Ezhab ilâ muthaf. — Uzun süredir buradayim.

,

r

." < ^

Kuntu hunâ munzu zaman tavîl.

oj

^ ^ s,

w

\\


— Burasi ho§uma gidiyor. Yucibunî hunâ.

J*j _

— Hiç gitmek istemiyorum. ¿ ^ - vi «.'í j¡ 'Íc'» Lâ urid en ezheb kátt. J=» T -* XJ >“

l i * 4 j j j f .* J l X y — — ■»* — Müzeyi (camiyi) ziyaret etmek istiyoruz. Nurîd en nezúr muthafen (mesciden). , - u

— Müze ne zamana

kadar aç.kt.r?

^ y JU

m

S ^ i >S* J> —

ilâ metâ yezillu’l-muthaf meftúhan? — Adam basina kaç kuruçtir? Kem ücreh likülli racul?

-

— Giris neredendir? Mineyne’d-duhúl?

-*i -í ¿i, ".*T •. „ v^ '

— Glr¡S nekadardir?

j g ¿ f:% Û U V f_

Eyyumikdârsemenu’dduhûl?"

^ "'l Lju

— Ne zaman kapanir? Metâ tuglak?

/. \ " J y

— Arapça bilen bir kilavuz (rehber) var mi? Hel yúced delíl ya’lem lügate’l-arabiyye? 186

é\'


{

0

^ pv

— Bu binâ kimin eseridir? Hâzihi’l-binâ âsâru-men?

>

J

ö j j ^3 )

jjjj

J*-o-

— Resim sergisini ne zaman gezebiiiriz?

Meteâ nezûr me§hed (ma’rûd) tasvîr (sûra)? — Burasi bütün gün açik midir? * f X

S

i*"> ¿ ^ C - ^

°i" l

Hel meftûh hunä kullu yevm? jjL jiii

^

G '*

— Bu câmi, çehrin en büyük camisi midir?

E hâzâ’l-câmi ekber cevâmi'i’l-medîne? — Ezan ne zaman okunacak?

'¿¿é-

Metâ seyüezzen? ü É d i > ¿ 3 j >J i i -tâi 1 3 ? > — Kâbe-i Muazzama'ya nereden gidilir?

Min eyne’z-zehâb ilâ’l-kâbe’til-muazzama?

— Resim çekmeye müsâade var mi?

Hel yusmah biahzi's-sûret?

— 187 —


K E L iM E L E R :

- r r w*ll ^ 1 -v (Mahallu’z-ziyärät) ^ Jii-sT Ziyaret yerleri

-^

^

(Asär-i kadime) j U l

Eski eserler

„^6 ^ ,, St.^ <>j» (Mustehak li’r-ru’ye) Görülmege deger

>-p

-»¡-7. (Semen ed-duhül) G irij ücreti

■£ r

(Makamät)

>i'/T (Äsär-u-men)

Yer|er

Kimin eseri?

(Kulluhum)

i-(Delil)

Onlarin hepsi

,0>

J ~ J Rehber, kilavuz

o"(Avsilni)

(Ekber)

Beni götürünüz

"fp I En büyük

(Bisur’a) *

(Seyüezzen)

Hizli, süratli

(Mä yektub) u.

- lo

J)

_*

^ ‘v

Müsaade eder

Ho§uma

gidiyor

, Z>< L< ) ¿Z (M eta >'azi11)

U v^ ^

(Kattu) Jö*

(Yasmah)

Ne yaziyor?

(yu’cibuni) ¿ U H

Ezan okunacak

Asla — 188 —

Ne zamana kadar devam eder?


I j X

3 ^ 1

— istasyona hangi vasita ile gitmeliyim?

Bi eyyi’l-väsita yenbegi en ezheb ilä’l-mahatta? ............< j £ o < J

1U -

j> Q i

— ya bir otobüs (dolmu§) var mi? Hel yücedu’l-bäs (seyyära li’l-enfär)? ilä... — Durak nerede?

j . - tJt, ".•'f

Eyne’l-mevkif? —

G ar aj a nasil giderim?

TAi

Keyfe ezhab ilä’l-muräb? ^ JJ. —

m ,, „ «<

‘- i-

j

V j f J i ’j S u i ¿ ¿ ¿ ' t r j J -

ya giden otobüs nerede durur?

fi eyne yakif el-bäsu’l-lezi yezhab ilä...? — Bu yol nereye

^

g id e r?

U * ^

— «-r ;. . A, j }

J l_ -

Ilä eyne yezheb hazä’t-tarik?

JJ. Ci j — — Buradan §ehre kag kilometre v a r ?

fi hunä ilä medine kem kilometr? — 189 —


— ya b¡r bi,et ,ütfen! > Tezkira minfadhk ilä...! ....6 J t (........ ^ ' / ) ......... — istasyonuna (garajina) gitmek istlyorum. Urid en ezhab ilá m ah atta.......... (muráb............).

^

o í

^

ri' -

— Oraya gelince lütfen baña bildirin. ízá hadara ilá huná ahbirni minfadlik, 'T. —(CT,- ^ J r* ^ •«

— Hey! Taksi!.. Yá hu, seyyára!

- Boj musunuz? Hel seyyaratuk fárig?

Y »^

^

jUÍM (JJ, — Hava alamna en ?abuk nasil giderim? Keyfe ezheb ilä’l-metär serian cidden?

Ji 4 ^

jü ^ $ i '¿ i -

— Hava alamna hangi vasita gider? Eyyetu’l-vasita yezheb ilá’l-metár?

— Bu kadar hizli sürmeyin lütfen! Lá tesükú bi sur’a minfadlik.


ijL J 5 o

( j' ¿ 0

J-ö

— Burada b ir dakika d u ru r musunuz? H el yürnkin e n ta k if hunä vahid dakika?

K E L iM E L E R

vr (Entekife)

(Yenbegî) G e re k ir

0'

■* $ i \ (elrM ahatta)

Bi let

istasyon

f (Ahbir)

^ .-m- (el Bas) otobüs a

D urdurm an

Haber ver

ir (Farig)

- v ?,T' (e l-M e vkif) D urak

Bo§

, r r v (el-M etär) Hava alani

i->*T (el-Muräb) / J ^ 1 G aräj

(E lie z i yezheb) K i o g id e r (giden)

(Seyyarali’l-enfär)

jf c V iS r y ji> i

Do!mu§, taksi (Là tesûkû) Sürm eyiniz

— 191 —


En yf ' n ? os,ane c y ^ nerededir? Eyne mektebu’l-berîd karîb? -

3

— Postaneyi gösterir misiniz? ^ -• Hel tetullunî alá mektebi’l-berid?

3

V $^

¿JJ 3

j

-T -

J*} ~

— Mektup kagidi ve zarfi nerede satilir? Eyne tubâ’ varaka’r-risäle ve’z-zarf? — Posta kulusu x ^ || -* A nerede bulunur? ✓ Eyne yûced sandüku’l-berid?

l i A f jj £1 -

— Postane ne zaman J\, j -.V<- '> ¿ 7 açiktir? ^ Metâ yeftah mektebu’l-berîd? — Pulu siz mi satiyorsunuz?E. ente tebî’i’t-tavâbi’?

— Posta pulu „ereden ahnm?

|“T & ] iuJü J - j í f . —

y\\ ' y ' f /. ' ^ 3M ".VT ^ ^

Min eyne a§tari tavabi’i'l-berid? — 192 —

_

.


Üç posta pulu lütfen!

Selâse t^vâbi' li’r-resâil minfadlik! " ¿¿¿y * y X * ) — — Mektmp pul ta ri taahhütlü mü, yoksa âdi mi? Liresâil jnüseccele em âdîyye?

— Hayir , âdi, fakat uçakla.

Lâ, âdî \elâkin, bi’l-berîdi’l-cevviyy.

Ht

)\j>'Xto

jI

— Lütfe n bu mektubu atar misin?

Minfadh c hel testetî entulkiy hâzihi'r-risâle? Ou

*^ J7

— §unu, posta kutusuna atar mism?

Hel telkâ hâzih fi sundûki’l-berîd? ï Mekti bun üzerindeki pul yeterli mi?

E, kâffinj tâbi’ ellezî yûced alr'r-risâle?

Í& — TürkiV^'ye mektup kaçadir?

Bikem ücretu'r-risâle ilâ Türkiye? — 193 —

F. : 13


t-TT> f JuI«^J — Di§ariya para göndermek istiyorum.

Urîd en eb’as nukûden ilâ’l-hurûc.

te

í

¿>

— Bu paketi Türkiye'ye göndermek istiyorum.

Uríd en eb’as hâzâ bâkiyet (razm) ilâTurkiyye. Xw

(JS jC jL )

— Bu mektubu taahhütlü (âdî) göndermek istiyo­ rum.

Urîd irsâl hàzihi r risále bi’l-museccele (bil-ádiy).

— Bu mektubu uçakla gönderecegim.

Se ursil hâzihi’r-risale bi’l-cevviyy. — Te lgraf çekmek istiyorum. -jT- — " i r Urîd irsâl berkiyye.

^

A jí-

y y j J i ¿ S y ■„> — Tiirkiye ye normal telgraf kaça?

Bikem ücret berkiyye ilá turkiyye? — Bir telgraf kagidi . verir misin?

„ < 6.

A’tini varaka berkiyye minfadlik? — 194 —

. i'"-". ^ \

i 0>í


— Nereden teiefon edebilirim?

Min eyne’s-teti’ etekellem bi' 1-hâtif? — En yakin teiefon nerede?

v • -f

Eyne’l-hatifu’i-akrab?

^ . - 1" \ f

— Telefon kabini nerededir?

Eyne dâru’l-hâtif?

X

"*"[

J .X

— Bana teiefon rehberi verir misin?

° U ^

Hel tu’tini del île ’1-hä ti f ? — Telefon ücreti kaçadîr?

j

Bikem ücretü’l-telifün?

■"

— Telefon numaramz kaçtir?

-y". ..r" j j -

Kem rakam hätifikum?

^

— Telefon n u r n a r a m ......................dir.

Rakam h â tifî..................

^

.-

........4 ^

* iij ü ^ jrü irc r ^ r — Alo, ben Ahmed, oda numarasi 45

Alu,ene Ahmed,el-gurfe rakam hamse ve erbeün! — Bana 5u numaray, baglar misin?

J ¿J, j j Q " " \

A’tmî rakame’l-hatif et-tâlî?

- J j S '


— Peki, bir dakika, hatti odamza baghyorum. Tayyib, lahza, seasil el-hatt bi gurfetik. V

¿ 1* J P —

— Hat sizin efendim, konu§un. Düneke’l-hatt yäseyyidi, tekellem. — Alo, Hasan nasilsin? Alo Hasan, keyfe häluk?

KELlM ELER :

^ MV •

(Mektebu’l-berid) Posta ha ne $

(Tavabi’) Pullar

< (Karib) Yakin

jX * 9,

(Sundüku’l-berid) Posta kutusu

; i ‘ T (Esteri) Satin alirim

(Tedull) Gösterirsin

(Museccele) Taahhütiü

f 'i (Tuba’) Satilan

*■0-9

(Varaka) Kagit, yaprak — 196 —

lAtr (Telkä) J T * Atarsm


\

< (Ab'as) Gönderiyorum (Berkiyye) Teigraf

-¿t - j T (el-hatt) 'JsÜ* Hat >. < ^ (se asil) Ulajtiriyorum

(el-Hätif) Telefon

POLÍS MERKEZÍNDE

— 19 — — Polis karakolu nerededir? Eyne merkezu’§-§urta? — Pasaport dairesi nerededir? Eyne mektebu’l-cevâz?

J

J *

• |<~}\ j» ^ ^ ' f J

j -

— I§te pasaportum. Hâ, cevâzî. — Türkiye'den geliyorum. E c r min Türkiyy. — Ben yabanci bir iççiyim. Ene âmil ecnebîy. — Ben turistim, adim ....... Ene seyyah, is m i................ — 197 —

- C'f'? •*- -Í

^ < ö'|'

“j

r~ uj'.

p.'j .

^ ^ L. ••


— V'zem burada. Te’§îretî hünâ.

tía J ^ ^

— Burada bir yil kalacagtm. Se eskun hunâ sene.

If

—i-> -*3^’»T -* urs'*,w

— Oturma iznimi rC( - • ., \-*\^ VT -? -? uzatmak ishyorum. Urîd enyetûl izne ikâmetî.

j

^

tt-J1

— Pasaportumu hemen geri alabilîr miyim? Hel erci’ cevâzi fi’l-hâi?

3 f 5 ' fia — Bu adam sebebsiz bana küfrelti. Hâzâ’r-racül sebbe ileyye bigayr sebeb.

— Bu adam para cüzdammi çalmak istedi. Hâzâ’r-racül erâde en yesnk mihfaza nukudî. — Yardimimza ■ p JjG j ihtiyacim var. Ene ahtâc muâveneteküm

— 198 —

OT


k e ü m e l e r

jÇ ii i ä ä (Mektebu'1-cevâz)

(Mcjrkez es-§urta) P ol is karakolu

Pasaport dairesi

r ;,

(Hä) Cb i§te

Je^

— jljl

i§ç<

$

(Seyyah) Turist

&

(Te'sira)

z

o‘

U

CEräde) istedi

(Yesnk) Hirsizlik ediyor ^ ^ ^ 'Nukud) j y J Para

Vize

(Seeskün)

'P \

Hemen

o , (Erci’) ■J> Geri alirim

fE ci’) Geliyorum

(Arn.il)

%

. (F i’l-häl)

J U .1 J

Ljcü O turacagim , kalacagim

— 199 —

iMihfaza) Çanta


_

\yCJ— Affedersiniz, bankaya gitmem gerek. Afvan, ehtäc ez-zehäb ilä’l-masraf. — Banka nerede? Eyne’l-masraf?

-'.-♦-'-i

Ja f

¿ r j j i — En yakin banka nerede bulunur? Eyne yücedu’l-masraf fimahall karib? — Banka ne zaman a^ ktir? Meta yuftahu’l-masraf? — Para bozdurmak ^ istiyorum.

^ >

<j j ya\ j l

J1

Ürid en esrif fulusan (nuküdan^ — Kur ne kadar? / ’ 0^ \ * Eyyü mikdär si’r (sarf)? '¿r*

•"'V' -t -* i

1

< °<

— Türk Lirasim ka^a satin alirsin? Bikem te§teri liraTürkiyye? — 200 — i


— Alman markini

, • r"

s' '

ka«.alir»n? Bikern te§teri mark Álmáníy? Bir hesap actirm ak “*

/ K ” ¡»i 0,1 <

Isliyorum. '

1

¿ jl

Ürîd en üftiha’l-hisâbe’l-câriy. — Para yatirmak istiyorum. Ürîd îdâ a ’n-nukûd.

'¿jjl

— Para çekecegim. Seeshab en nuküd.

.i

pW,! C, ....

' ''

^^ ° r _ _ Ü.*

— Para çekmek istiyorum. Ürîd sahbe’n-nuküd.

A, 1^

— Para göndermek istiyorum. Ürid irsâlen-nukûd. — Bu çeki bozun.

^

*^\\ ^

*, ¿

T H f « ’ l î I n v m p f r » h ä 7» ’ s - s p k k

. i ^ 'Jt

-•><, • ) o<*i .0 ^ ¿

aJ^

u 3

jT

— Türkiye'ye bin mark gonderecegim.

Se ersilu elfe mark ilä Türkivye. — -4,

— Burada hangi bankalarin subelen var? Hunâ tuced §u’be eyyi’l-masraf? — 201 —


— Merkez Bankasi'm ariyorum.

Ebhasu’l-masrafaTmerkezi. — Benim icin para geldi mi?

Hel c ä ’e nuküd li?

— Bin liralik bir $ek istiyorum.

Urid sahbe §ik bikiyme elf lira .

— Türk parasmi nerede degistirebilirim?

Eyne estati’ tebdil umle Türkiyye? — Nerede döviz bozdurabilirim?-

'3 Ü i5 0 > 1 ¿ }~

Eyne uhavvilu’l-umle?

KELIM ELER :

-* r / 'f (Ehtäcu)

(Fulus)

ihtiyacim var ,

'» ¿ r e

Para

(el-Masraf)

t» , s .

Para

Banka

-

"*-.-5- j(fim ahall karib)

^ 7 (ez-Zehäb)

’ LäAJI

Gidis

(Nukud)

•J — 202

Yak in biryerde


■v«... (Si'r) J

'

(Tcçteri) Satin alirsin ^

^ (

(Abhas)

\Z^L '

Para kuru

Ariyorum

i,

(el-umle) Pa ra , döviz

(irs ä l)

(Tebdil)

r„

J L ^ j I Göndermek

^

Degi§tirmek

(el-Hisâbe’ei-câri) K (^‘*'*^Scidg ^

í 71

'S J'-f- ^

L«jt.

Cäri hesap

— Buraya yakin bir yerde lokanta var midir?

Hel yüced m afam l'i mahall karîb? _ ty ib ir lokanta 5. •

biliyor musunuz?

C U t2 ^ ^ J í -

Hel turîd mat’am ceyyiden? — Garson, buraya

gelir misiniz?

•<,->.

^

^

r

fTr'

j^ » K j ^ - j U ) J i “

Yâ nâdil (garson) uhdur hünä? 203


— Buraya kim bakiyor?

•.-

Men yahdum huná?

"

« H n U , ,í.f e „ ! .

f

'4

*

¿ i M »

i

- ^

O í

A’ti milhan ve fulfulan minfadlik? Baña domates salatasi veriniz.

Js Q S íÜ U :

A’tini salta tamatim. — Garson nerede?

^

Eyne’l-hádim (en-nádil)?

-.«T

^

JS'Y'

Js-

— Bu tabagi ve yemek servisiní degi§t¡rir mísíníz?

Hel yumkin en tugayyir li’s-sahn ve edáváti’l-ekl?

— Affedersiniz, bu masa bo§ mu?

Afvan helhazihi’l-máide haláun?

JlJUua» Jy l

^

1 Álill y¿i>\ —

— Yemek listesiní getirln lütfen!

Ahdar kairne’t-taam minfadlik! — Yiyecek bir§eyler ¡stiyorum.

Urid §ey’en li’l-ekl. —

204 —

£ 2 1 j\.


— Buraya yakin, ucuz ve temiz bir lokanta var mi?

Hel yûeed mat’am rahîs ve nazif kariben ilâ hunâ? — Kahvaltiiik olarak ne v ar ?

_

Mâ indeküm mine’l-futûr? — içeceklerden neler v ar ? A/r•• • >1 *u i

m

Ma eyyu§ey mine l-e§ribe? " ^• ^ e ^i^t4 f — Çorbalardan nevar?

(

J

f)

“ i -e 'T i- ' 5 * to •

^

C-

^ ^r^jr

OZ

-/>-

Mâ yûced mine’l-m erkît (el-hasà’)? — Bir tabak çorba lütfen.

f

Sahnan mine’§-§ûrbe.

^

^

— Hangi çorbadan içersiniz?

Eyyu §ûrbe te’kul? yj*> JOJ1 ^

*' Z'A

^ J

— í§kembe veya mercimek olsun.

A‘ti merkate’l-kurû§ ev §urbete’l-ades!

— Garson, et yemeklerinden ne v ar ?

el-Hadim es-seyyid! mâ min a l’imetilahm?

^


p -" p ijj tü ? j : -'i — Bana etle beraber bir tabak plâv ver.

Ishab 1Î sahnan ruzzan mea'l-lahm. — Ya rim tavuk liitfen.

A’tu.. nisf decSce. — Kebab istiyorum lütfen.

„ < 0.

Urîd kebâben min fadlik.

ff?' >

^

— Affedersiniz lokanla nerede?

".“ i ^

f

.V i o- •

J'.! J

^

ismah 11Î eyne’l-mat'am? — Teçekkür ederim, sagol.

§ükran lek. — Yemeklerden neler v ar ?

^

j

^ * r'

Ma yûced mine’l-ekelpt? — iki porsiyon si§ ve ayran lütfen.

^

o-r ». ji.

J ^

¿XJ^ *

Nefereyn tikken ve lebenen minfadlik. — Soguk su verir misiniz?

^

* -l •

A’tini rnâen bâriden?

— Çay, peynir ve rece! rica ediyorum.

Ufaddil es-sâv ve’l-cubn ve’l-mirabbà. —

2 0 6

• L ‘J _

S r^


— Kahve rica ediyorum.

Ercu’l-kahvc. KELi M ELER

:

(Mat'am) (Nadil)

ß

Garson

' S \ -*

jX>-

(Uhdur) (yahdum) Hizmet ediyor 0

J *

ci

>A>»

•^

Gel j*

r r f (edevät)

sj ^

Lokanta

(Halä (huluvv) Bo§ olmak

(£Getir h" ar)

l# 2 i

(el-futür) Kahvaltilik

V\j1" (el-e§ribe)

(Milh)

icecekler

Tuz

(el-kurü§)

(Fulful)

to i?

Par^alar

Biber

s f ß

(Salta)

i§kembe

* I j J f (el'Adcs^ Mercimek j“

Salata

(el-lahm)

(Tamatim) Domates

Et

(el-hädim) Hizmetli, garson

it.

(Ruzz) Pilav

(Decäce)

(es-Sahn)

&>

Tabak 207 —

Tavuk


-i «• (Nisf)

ß ,s \

Yarim

* lT

J

\

t

(Leben) Ayran - Süt

i? f p f (Ma barid) j j L »U Soguksu

^ebäb) Kebab

(ismah li)

,r 1- if (e§-5ay) ^U iJ 1 £ay

Beni baci§!a

(el-Cubn) /I v “A~v-/UUU

el-Ekelät) T (el-Ekelät) Yiyecekier

Jr^T

(Nefereyn tikken)

^

Iki porsiyon $i§

iJjr

Peynir

........ (el-Mirabbä) Re?el

^ o-r (Ercü’) Rica ederim

(Käime taam) p U b ) ' <WV3

Yemek listesi

(el-hasä) i •—rif (el-merkät iet-mer g0,ba

.——/ i

¡§ ve i $ g B U L M A KURUMU'NDÄ —

12

— Cali§mak istiyorurr..

inni üridu’l-amel. — 208

\

~ 1


— Kendime ¡s ariyorum.

í j | __

ínneni abhas aniel. — Bize i* verebilir

misiniz? Heel testet! uistihdâmenâ?

LS —

"" (,—

*^*5.

( % *y.. % zy^ )

~

— Sizden ayhk (haftahk. gíinlük).............. lira istiyorum. Uríduminküm §ehriyyen (usbuiyyan, yevmiyyen) ............. lira.

j 2 f i - y s S r j í l jí • — Patronla görü§mek istiyorum. Uríduen yetekellem.mea sahibi’l-amel. — Geldigimi ona söyler misin?^< E, tekûl.lehû en ahdara?

_ **

J y

j l

— Ben az sonra ugrayacagim. Seemurr. biküm ba’de kalil. ^

Li—

— Büro ne zaman açilir? Metâ yaftahu’l-mekteb?

¿S*

L

— Kime ba§vurayim? Bimen lierca’? -

209 —

F : 14


- tz x r ™

konu-

t e z - ß p w -

La etekellem. arabiyyan ceyyiden. — Bir yildir burada „ t" \ i_» if_» • -»i-*-f $ali$iyorum. A’mel.fihunä münzü ämm. — Fabrikada ¡«¡yim .

< -jl j

Ene ämil.fi’l-masna’.

¿ f.

^

U

ff.

— Ben in*aat ustasiyim. Ene mahiru’l-binä.

^

— Yüksek okul -^ ir diplomam var. Li§ehädetü medrese. äliyeh. — Tecrübem soktur. Tecrübeti ceyyidetün k e sira h . — Ben marangozum. Ene neccär.

^

» jJa . ö j ^ J *

0 7

£

* -¿Z

6

j* r '

«'*

— Telefon numaraniz ka$?r • -l" fl •» 5 - * ^ f *1 — Hel leküm rakamu’l-hatif? - > ^ ^ f s>^ß I$e ne zaman geleylm? i * ^ \\-> Meta eciüli’§-§iigl (li’l- a m e l) ? y ^ ^

— I§ba§i saat ka?tadir? Bikemi’l-amel.fi’s-saat°

f ’ *"

— 210 —

'T '__ ”

\ ' W j l $T^ >


KELiMELER :

e,r (el-Amel). j ^ J I j5 a

.

— (Ba'de kalil). Azsonra

-"Vr (Ebhasu) Ariyorum

(el-Mekteb). Büro

i (istihdäm). ^ « y (Lierci’). i§te kullanmak £ T - >* Bajvurayim

f

^

(§ehriyy). Aylik

s

(el-Masna’). Fabrika

(Usbuiyy). Haftalik £

r

(Y! vmiyyX Günlük’

(Mahir). Usta

* „ - r r (Sehäde). Diploma, beige

(Lira) ¿ ?,*í (Neccär). °JT>, Lira(para binmi) j b f Marangoz .< (Ehdaru) jr ^ * Geliyorum j

^ if (e§-§uglX J j —^1

(Seemurrubi) Ugriyacagim

. »--o ^Lö

(Sahibu’l-amel). i§ sahibi, patron

— 211 —


— Ustaba*. nerede? Eyne kebîru'1 -ummali?

<; ' ^

_

— Makineyi durdur. Evkif muharriken (mâkineh)

f - ' i J 0 ‘/ | -i

— Bu ¡5 bana çok yeni. Hazâ’l-amal.lî cedîd.kesir.

^ iV "

— Ögle tatili ne kadar? 0 ar¿ ji Ma mikdâriutlati’z-zuhr?

s 1*7°" T ■) ^

rf-- A - •>

— Bu nasil yapihr? Keyfe yu’mal.hâzâ?

— Otobüsü kaçirdim. Farartu’l-bâs.

> U

'£ ô ? -

— Sait ücretiniz nekadar? Mâ mikdâr. ecir saatiküm? — Yemekhane nerede? Eyne’l-mat’ain? — Kendimi iyi hissetmiyorum.

__ L_d>-

Lâ ehuss.nefsî hascn. — 212 —

«>.< f , — Y


— E v e gitmeliyim.

^ ^ ®.t *.'j ^ ^

Yecib.m rahab.iia'l-bc.vt.>-if

x f:.

•%,y GT— Hastayim doktora gidecegim. Ene marid. seezheb. ilá tabib. -

Gazetelerd* ¡láninizi okudum. '* K ara’tü i’lánckum f i’l-ceráid. — Bu listeyi (formu) doldur. im le’ házá’l-cedvel.

— Guie, guíe. Mea’s-selámeh

* ^ $ U l JLVS — f "

'~Ylc'~)\ |^ - \T « i ^ — Ü Ífe jIjS ^ C

KELÍMELER :

f 'w 'Z

»

(Ummál) ¡Küer

«... »-r (Evkif) < f Durdur

^ . - (Cedid). Yeni > (Utle). Tatil

</_. * (Muharrik).^ „VVrí (ez-Zuhr). Makine .A Ógle — 213 —


s '<ZS. upasen),

£ah$iyor

lyi

•f (Ufirr). j £ ’ Ka^iyorum

S J ¡ ¿ (Tabib). Doktor

o-< (Ferartu) Ka?irdim

Í - Í (Kara'tü) ^ l _ r Okudum

* -* r (Ahuss). ■' Hissediyorum

v , ^ 7 f (el-Ceräid). •X\yL-\ Gazeteler

- (yecib). * ^ M Gerekir ß ^ (Marid) J » ' J * Hasta

\ l*l

(ím le,)

Doldur

'J,\- *"> T (el*Cecivel). J J -L *. Liste, Forum

BÜYÜK MAGAZADA

— 24 —

— Ali$ver¡$e gidiyorum. > Ezhebu libuyú.ve §eri’in

^ Y t I

— Tanesi (kilosu, metresi) ((^

(^

' ^ #- f

}| ' ~ _

Bikem aded.(kil6 , mitran)? — Defter, kaiem ¡stiyorum. Urid.defteran ve kalemen. — 214 —

rT ^ -*

1_


j-7^ ^

— Bunun fiati nekadar? Kem semen, hâzâ?

-

B“ndan daha i''isini isterim. Ufaddil ahsen min hazä

^ \ ii > *■'>u

¡2

— Bu çok pahali. Hazâ gäl.cidden

i-

.,-r i-r,. —

— Ba§ka bir§ey gösteriniz. Erinî §ey’en ähar.

- " ‘ T LtX

^ -

— Cam esyalarmiz Ç ■-'V varmi? • Hel indeküm bidâa. zücäceh ?

at^ i-s t J j b —

— Çakmak nerede bulabilirim? ç Eyne ecidu kaddähah ? * — Bu gömlegin fiati nekadar? Kem semen.hâza’l-kamîs? Ç

4 "1 —

-i j» j)F '",r l« C 'l_ Jr

> -

i ; d: ny......... ..

A’tinî Seb’a beydât. minfadlik. — Çanta verir misin? (* > r * E, a’tini mihfazah(§antah) ^ ^ — 215 —

\

V ff


F i eyne tüced.hakibetu’s-sefer? — Bu elbise baña uymadi. Ma tábak.haza s-sevb.

~

¡t _

s v |{-

k t ó S

> -

Hel yüce&ceváribli’n-nisá? — Erkek^°rablniz

.

Hel fíküm cevarib li-’r-ricál? — §ems¡ye yok mu? Hel mayüced.muzilleh ?

j?-í , ^

lj£ ¿ *

-» r ^

*i-r _ J “®

d y i i í cls¿j| —

— lyi bir teyp almak istiyorum. Ergabu e§teri müseccelen mümtázan. — Bu ayakkabilari begenmiyorum. Lá ergabu házihi hizá. — Bu elbise hojuma gitti. A’cubuni haza’s-sevb. — Bu baña uymuyor. Lá yutábik.hazá. — 216 —

-

ü \L •'T í/ '-r*,c-; •

^

^ °T

— lO

iT \ í


— Bun la ri ¡tina ile — i i 4. ' ; ¿jS-Æ-’ sarin lütfen.

f \ . “ ! f. —

*."f

Xa>

Lüf hazâ bii’tibâr. minfadlik. Da ha ucuzseyler Q j ^ gosterir misin? > d r J Hel yümkin.turî arhas.e§yâ? -

> .

^

-

Bayan Semsiy.si ^ var mi? Hel indeküm muzille.li’n-nîsâ’?

^

— Bu olmaz. Lâ hâzâ.

te < ¡-

— Lütfen adresime gönderiniz. Arsilû unvanî minfadlik.

*. J ft

— Hepsi ne kadar ediyor? Eyyü mikdar. küllehâ?

f 'V ' '"T"’

\'f \ •‘T j Z* J

^A *^"5. ^

y)—

ßjíj — Kasa nerede, para odeyecegim. Eyne sundûku’l-umle.? Se edfa’ nukûd.

\

— Borcum ne kadar? Eyvü mikdâr. duyûnî? — Baña bir paket sigara veriniz. A’tinî ulbete duhân.

V f—

. ^

i

~~ ^

— 217 —


— Bir paket kaç liradir? Kem Lira.ulbeh.?

=*■ •

V T .-*5 —

— Bir kutu kibrit veriniz, lütfen!. A’tinî ulbeteûdi sikâbi (kibrit) minfadlik. — Çakmagimi doldu— n «.< •. runuz lütfen. 4 * c tt imle’ kaddâhatî minfadlik.

- tim Bir kilo “ f vahid } t ' ; çukran. T ,z‘ rv A C jy £

i

C Z _ J lsT

— Yarim kilo kiyma istiyorum. Ürîd.nis?.kilo lahmen mefrûmen. — Koyun etinin fiati nedir? Mä semen.lahm.ganem?

< j, -r.y ^

( ^ c i i ) ' ~ * ï p 'ç k j T

Ju -

— Parayi nereye ödiyeyim? îlâ eyne yecib. en edfe’ad-derâhim (el-hisâb)? — Tejekkür ederim. Sükran.

~ i . jü ilju lj-

— Ho$ça kalm. Fîemânillâh. — 218 —


KELiMELER : j? t * .

<s, ¿

(Beydat).

(Buyu)

S

*

$ /f.

y \ tf

Yumurtalar

Ah,

(Mihfaza).

(Seri’) Veri§ (Sati§)

Qanta

(Tabak).

(Semen). Fiat, deger

3?&

(Gal).

*y

Pahali

i£,G

Ucuz

Qoraplar

Bana gbsteriniz

(Muzille).

(Zucace). Cam

§emsiye

(Acid). Bulurum

^ 0 ,

f. ^ ^ \ (Miiseccel). Teyb

Gomlek

(Mumtaz). A jU o -0 Iyi, se^kin

(Kaddaha) a^>'A3 Qakmak

jTr*~'

(Argab). Arzu ediyorum

"/ ,r (el-kamis).

> y r

Uymadi

(Cevarib).

\ 'T (Arini)

<

(Ma tabak). (es-sevb). Elbise

- i ^ r r (Rahis).

>

Uydu, miinasip

*|<

(el-Hubz). Ekmek

(Hiza) Ayakkabi

(Bi itibar) J , C i l Dikkatle,itina ile

(Tazic). T^ze — 219


(Turi) Lb_/ Gösterirsin (f -^O y ^ J.

g r

'Unvän). Adres

s_ (Sukr). » y j.

Seker

(Kullehä) Onlann hepsi

-»'i oT — (Seedfa’). Ödeyecegim jy ^

(Duyün) Borglar

K£ &

(Ulbe). Kutu

t> ß ^

\~ u * * (Üdusikäb), KibHt

(Duhän). Sigara

(Lahm), Et ö j i 4. - ' (Mefrüm). K.yma ^

(Ganem) Koyun (tcl). Dana

*-/

(ßakar). Sigir

J & l 1 ¿ - V C . (Hakibetu’s-sefer.) Valiz, bavul / ^ °. o ri«*-*II ^

(Sunduku’l-Umle). (bundu 'Kasa


—ti:;uT

ify sí-

rede ç

Eyne tûced.es-saatü’l-eemileh ? — Bir kol saati almak istiyorum. ^ Ürîd.en e§terî saate yed.

'»"T*. S y~~* J

^

S-"\" .

— Çalar saat var Hel indeküm saatün münebbiheh ?

'

— Duvar saatinin fiat, k a ç a îj i’l-hait? Bikem semen, saati’l-hait?

^

Saat tamir ediyor musunuz? Hel tuslihu’s-saât?

r> ^

— Yakin bir yerde saat tamircisi bulunur mu? H e l y û e e d . m u s ü h u ' s s a a t i fi m a h a l l i k a r i b ?

\ A ¿ f°

¿ 2 d

— Saatim durmu§, tam ir eder misin? S à a t i t e v a k k a f e t . he l t u s l i h u h a ' . ’ —

221

-


^

Temizlenmesi gerekir. Yecib tenazzafuhà — Saatim bozuk zannediyorum. Ezunn säati harabeh.

ttT—

irX ^ u^ Cr0

‘V L /

— Saatimin cami kirilmi§, takar mism? Zücâce.sâatî meksûra. hel teteallak? Ne zamana kadar tamir edersiniz? C^JLzd ’r T _ tä tuslih? h,«iihi & Metä — Saatim geri kaliyor. Saatî tebkâ

))»o •*o^ L¥ *

1'

— Saatim ileri gidiyor. Saatî tukaddim.

„ -\ ■ —

— Saatim çali§miyor. Saatî lâ tuharrik.

-"I"”’

— Tamir edebilir misin? Hel yumkin en tuslih?

V

V

^ i o-î «< ^

°i^_

— Ne zaman hazir olur? Meta tuhaddar?

-s—"4

— Fiati nekadar olacak? Eyyü mikdar semenihä?

'("'£■ |" - ¿>T ^ 'i “a2 ^

— Affedersiniz saatiniz kaç? ^ \ -i'f Afvan, kem saatuk? — 222 —

f ^


KELiMELER (Säa).

f - *' r - f

• -s

Saat (el-cemile).

_j ^

-r"-?

‘j

jyi, güzel •

(yed). \ El. kol

^

^^

--V i (E§teri) Satin al.yorum (Munebbihe). Calar,ikaz etmek j

\

t r j r

Q

(el-Häit), Duvar ^Salaha) Tamir etti

->jusf (tus^ih)' ¿ T Tamir edersin o

(Tevakkafet) Durmu§

J ü i '

(Tenazzuf) , Temizlenmek

(Harabe).

Bozuk (Zucäce).

^ am (Meksüra). Kirilmi§

(Teteallak). Takars.n k

^

•- * j (Tebkä) j" Geri kaliyor (Tukaddim). Ileri gidiyor

,. ^ (Tuharrik). _ J c ah$iyor c

(Tuhaddar). Hazir olur ,"» < ^ ->J4. o

(Eyyu mikdär' semen)' Fiati ne kadar?


— Fotograf$i nerede bulunur? $ Evne yüced vüced musavvi r? Eyne — Bana acele fotograf läzim. Yelzim.li sürat.äcileh.

r

— Fotograf gektirmek istiyorum. Urid.sehäb. surah.

-

— Resmimi gektirmek istiyorum. Urid.en tecurr. sürati.

•; ^

•-A. j j . V -_ -

?. ^

^

*

— Vesikalik resim cektirecegim. Se ecurr. sürat.vesikah.

^

^ j v *r“> ^ J»

- -«s J

j>

_* -< j>T

— Resimleri ne zaman a la b ilir im ? ^ -

T/y=>

Meta ähiiz suveran? — Bu film i banyo eder misin?

°i .n

^

o / > rC» « t^

Hel y u m k i n . t a h m i d u i f il m?

- Bana bu fotografin resmini yap.

<

'

'ojy&'jj»

I r s i m li h ä z i h i ’s - s ü r a h .

— 224 —

\ J

^

Jl~


— Bu filmi tabettirmek istiyorum.' istiyorum. Urid.en atbaa hazä’l-filmi. — Bir fotograf makinesi satin alacagim. Se e§teri älettasvir. * — Fotograf makinem bozuk. 5 . Ä l p f tasviri t n s v i r i haräbe. hnrahp Alet

"¿ f ^ J Ü t ' .

-

' ¿jT-

^

— Onu tamir eder misin? E, tuslihuhä?

\

— Ne zaman tamam oiur? Meta yetumm?

-i,--* f +S *

KELiM ELER :

9 w*Xo fMusavvir). Fotografgi jcr^ ,

^ rCerra) 3^ Qekmek

(Süret). Fotograf

,.r (Vesika). * ^ 3 Vesikalik

<A'et. ta™ n . Fotograf Makinasi . V (yelzim). ß Läzim, gerekir rt,<

(Acile) Acele

_jr r-*^ (Sehab). Qektirmek

^ ¡ ,U2)' Alirim (Tahmid). Asitli olmak

«"•'TT" ''Atbaa) £; Tabettirdi .

oj drsim) Resim yap


— Eczahane nerede? Eyne saydäliyye?

¿t-

4

j ^

4

y

ji-

— Yakin blr yerde eczahane var mi? Hel tüced saydäliyye fi mahalli karib? m.

«

s .-----i. O,

<

^ y > -

— Yakin bir eczahane bulunur mu? Hel tüced saydäliyye ankarib? — Bana bu ilä?lar« veriniz. ^ A’tmi häzihi’l-edviye.

rV }|

^

. \ V]_

— §u regetede yazili iläglari istiyorum. Urid häzihi’l-edviyete'l-mezküra fi’l-vasfa. — Güne§ «arpmasina .in Hä? verir misin? E tü’ti deväen lidarbeti’§-§ems?

i • -*.f ‘

— Öksürük $urubu istiyorum. - - 0 VA Cl Oridü karsa’l-ussäl. J U -*J> j» > J>—

226


'¿ P y x p

l.

— ܧütmeye bir§eyler verir misin? E tu’ti li §ey’en lika§a’rira.el-hummä? — Bana birlgne yapiniz lutfen. ^ i ’mel li ibra.minfadlik.

j >-

,<>rVi! ] °i ¿J& o Jb S Ja x*

— Kulak damiasi veriniz. Tu’ti katra.li’l-uzn. — Kolanyaniz var mi? Hel indeküm kolönya?

/

i"; ^

°^ r*.

6V^1_

— Di§ fir$asi ile macunu istiyorum. Üridü fir§an li’l-esnän. ve ma’cüneha. _ m , macununuz

j

Hel indeküm ma’cün.li’l-esnän? — Di§ agrisina bir§ey verir misin? A’tmi §ey’en lielemisinnin?

^ V ^ lV ^ ¿r^-l " M ^

*3 — Tendürdiyot ve sargi bezi istiyorum. Üridü sibga^üdinve lifäfeh. te

— 227 —


— Göz merhemi bulunur mu? jSfr^- ç -Xo Hel yûced.mcrhem. li'l-ayn?

ai —

KELÍMELER :

V i r , - (Saydaliyye). V J - 4 ^ Eczane V

*'v 1 (el'Edviye). iiâçlar > .sss t r

-Í. -r o

(el-Vasfa). Reçete

" - - -T -rtT (el-Mezkûra). ° 3 ^ Zikredilen

(Ayn). Göz 3- . i (Fîr§). Firça (Sinn). Di$

(Ma’cûn). Macuñ r . < (Esnân). Dijler

ß (Kars). J * j §urub (Ussâl)‘ Ôksürük

(Darbetu’§-§ems). Güne§ çarpmasi

-?^0| (îbra). igne ^.*rî (Uzn). ü j l Kulak

(Ka§a’rîratu’l-hummâ) Soguk alginligi


— Doktor muayenehanesi nerede var? Eyne yûced.mektebu’t-tabîb?

j f > : — Bir doktora muayene olmaliyim. yelzim. lî muayene. f î 't-tabîb. — Kendimi sihhatli hissetmiyorum. Lâ e§’ur. nefsî sihhah — Hastalandim. Küntü maridan

^7 ^

_r ^ -V r^ "

— îyi bir -dahi Ii ye doktoru nerede bulunur? Eyne vûced.tabib. dahilîtcidden? yyün

i,

f i '

— Nerede cturuyor, adresini yazar misin? Eyne teskun.ve tu’ti unvanehû? — Doktor burada mi? E. hunâ tabîb?

r S -

fl \y fî ■


— Muayene saatleri ne zaman? Metá mevaidu'1-iyâdeh.

$■J ^T~ ^

¿i< f

— jurada agrim var. Indi elem.huná

rO ^

— Midem agriyor. Fí mi’detí elem.

/r í y Si

r .

w, j'>\

— Di$im sizliyor. Ye’lem. sinnî — §iddetl¡ nezle oldum. i=* ínní küntü nezle §edíde.

r

w-1_

— Sicaga dayanamiyorum.

_ „ .-J j

La fiyj«tahammel.li’l-hararah.-J

r*

— §¡ddetl¡ sancim var. Maí kalnac. — Bende ishal var, kabizlik yok. îndî ishâlvelâ kabz.

i - .-rr] ^ U j VJ

— Terliyorum, ba§im agriyor. '\<X\r f V j i í A’rak. ve ye’lem.ra’sí. >SZ -) { J ^ j r s¡

3 Ú ,J £

— Ü$üttüm, halsizim. Esâbenî berd.ve mâ lí tákah. — 230 —

j

V ^ :£ p i -


—Öksürüyorum, ateçim var. Ene e s’ul.ve 11 harärah.

J j

C’t -

-

Affedersiniz ne Ç v |^ f j Q L o ^ T j kadar ödeyeyim? • C ^ C Ismahlî eyyu mikdär. adfa’?

i

— Allaha ismarladik. Fî emänillah.

^

K ELÍM ELER :

— 231

"

"

• % "


— Nerede berber var? Eyne yüced halläk?

^

-p ^ - '- v T *-£

— Tira§ olmak istiyorum. /-'.rf *T V j \ - : - y Uridu’l-halk (en ahlak). I v ^ J ' 3 ^

-?

O'Ä

— Beni tira j eder misin? Tuhlikuni? — Sa;imi kisal». Tükassir §a’ri.

. *i

^ -v-5 ° j^ xJ

— Cok bekleyecek rniyim? ^ Hel entezir zaman.tavil? ^ — Sakalimi tira§ eder misin? Hel tuhlak.lihyeti?

..i

— Sakalim kalsin, sagimi tiraj et. La tuhlik lihyeti veläkin kussa §a’ri.

jg ' 5 j i * — Sa? - sakal tira$i ne kadar? Bikern semen. halki’§-§a’ri ve’l-lihye? — Biyiklarimi duzelt. Kalhm §eväribi ceyyiden.

, fJ L .1 i > ' Z :^ ^ ff


— Sihhatler olsun. Naimen.

C c-v -

KELÍMELER :

3>.

__ (Hallak). Berber (el-Halk). Tiraj

A- <--i (Tukassir). K.salt o

(§a ’r). Saç

M

. (Lihye). Sakal

3^

(Kussa) ^es

ff

(Kallim) Düzelt

* (§evarib). Biyiklar .iS -r (Naimen). Sihhatlar olsun


±±-í±^±-s,a.-AíAí«.ííi.-AXít,x-í^ EN ÇOK KULLANILAN KELÍMELER w ^ fw d w w w w

ir - t

* r - * Adres

r r Abaiur (Âbâjûr,

*

\T

(Unvan)

Süreyyâ)

Affedersiniz

(Afvan) Agaç

- r v r Abide, Amt (Eser’u-Bâkin)

(Çecera)

Acemi, Tecrübesiz (Kalilü't-tecrübe)

Agir (Sakîl) y r

'•\&'\\ Acenta y (el-Vekâle)

(Fem)

Agizlik

*ir

A c< (Murr, Elem)

r. s iC

Act Çekmek

^

(întikâm minh)

T '

9

Agiz

(el-Mibsem)

Aglamak

Açik

%

CT*

(Meftûh)

(Bükâ*)

j? - - Aôri (Vaca')

Agustos

« I Ad, Isim

(Adustos)

(Ism)

Ahci

Adale, Kas

(Tabbâh)

(Adale)

Ahir (hayvanlar için)

Adam

(istabl)

(Racül) ." A \ 'r Ad,ive ¿U saJ ' j 'J (Dâruï-kadâ'l 235

Ak, beyaz ^ v >

(el-ebyod)


Akciger

Alt (Tahte)

Akil di$i (Dirsü ’l-akl).

Alti (Sittün)

Ai j (Rie). J jÚJ

Akraba (el-Akâribetü)

a"

>

-

Altindan

Aksirmak (Ats) Akçam (Mesâ')

Ama, fakat (Lâkinne, illa)

(Zehebi) Altmi? (Sittûn)

vy$ £ ^

Ambalaj

(Gilaf) Ambülans

C u iÿ 'o L > (Arabâtu'l-is'âf) ~ Amca (el-Ammu)

Alan (Meydân)

Ameliyat (Ameliyye)

« - i - Alçak, yüksekj olmayan (Menhafid)

An, zaman (Mudde, lahza)

Aliç-veriç

•.1 3 1 1 1 3 ^ 1 (el-Bey'

Ana (el-Umm)

ve'ç-Çirâ') Alkol (Kuhûl.muskir)

V J

Altin (Zeheb)

Akreb (el-Akrab), Aksirikli (Kesîru’I-utâs)

AI, kirmizi (el-Ahmar)

V

*

Allah (c.c.) ^ 1 (Allah, Rabb.) Almak

* * 'T *v^ * X>- * J_>^ (Kabul, Ahz.) Alt cene (el-

j l l v l¿d \ Fekkü’l-esfel) — 236

b^ -

Anahtar (Miftâh) Anjin

Í Í Z Í (el-hanâk)

¿ ifc l ^ #<

Anlamak (idrâkï Anlatmak (ßerh)


Antikaci (Baiu'l-antike) „y JXy -T v

j

Antiseptik (Mutahhtr.

i, > • r ' maniu’n ti'i-ufuoe)

9 . j j J Asmak (sarkitmak) (Ta’lik)

a jjaa JJ,

✓ • Lr*“

-i. „ Asia L i (Katt, ebeden) Asmak (iple asmak) ($enkun)

Gel

Apse >■>* J (Dummel,hurrac)

Astar (Bitanetu’s-Sevb)

K - - " - i. - r " Araba kj y(Seyyara, araba)

03 ^ /%

Ariza fillet, halel)

' '-'¿ I9* d A?,k (Muhibb, meftun)

pvT Ate?

Arka Cantasi (Hakibetu’z-Zahr) Arka da $ (Sadik, rafik)

u< *. r . T Asfalt (Asfalt) Asker I. (Cundiyy)

r . Ate?lemek

JU ^ i (¡?-6|)

Ate?li (Seriu'l-gadab)

-

^ ? v‘r Armut (el-iccas)

i.--i Arzu etmek (Temenna) Asansor (Mis'ad)

Ate? yakmak (Hareka) .f ^

Arkeoloji Miizesi (Muthafu el asaril-kadimeh)

» Arpa ($air)

(Nar)

f. ii Atil

c T jU J 1 (el-Faris)

C>

2 . ^ Atmak X (Ramyu, Tarh) * Av (Sayd) Avci (Said) f-'lu Avize (es-Sureyya)

Avlu (Fina)


¿5 • í ' Aylik (her ay oían)

(Avrüba)

($ehriyyan)

Avukat

r f f l ' (el-Muhámi)

AV*lk mecmua

tíjv p

Ay (gokte

(Mecelletu'? -$ehriyye)

bulunan) (Kamer)

srA \ Ayna

f #* Ay (30 gün) ($ehrun) Ayak 3 f jy (Riel, kadem) Ayakkabi '& Í S (el-Hizá)

• './

(el-Mir’at)

w^r - r ^

(Sefercel)

Avva

•5, , í - Az (Kalíl) í

. Aylik (her ay v ódenen para) (RátJb'u-?ehr¡yy)

< • Azi di$i (Dirs)

B Baba (Eb) .

fi.

Baga| (Emtia)

Baca (Midhane)

Bag, bahpe '• (Bustán)

% - Bacak *31—’ (Sák)

Bag (Aiaka)

Badanaci (el-Mübeyy¡d) ¿ ' Badem j j r (Levz)

jy jy

x.

Bagirmak v * (Suráh)

^ Baglamak - W j (Rabt)

Bademcik (Levzeteyn) — 238 —

•? i - v . . Baglanti ■ ’ ■>1 (írtibát)


*

< Báhar

K J

-*■

(Hammam)

■*...« f. Banyo yapmak

Bahçe

J U - i t i (iá til. (¡gtihsâl.

(Hadíka)

¡stihmám)

Bahçivan j U— ) (Bustaní)

r • £ • ' Barbunyá

Bah?i?

^ y ' J - (Barbuníy)

(Nefha.bakçîç)

j v> Bardak u* (Ke’s)

Bakir (Nuhás) . Bakircilik (Ticaratu’nnuhás)

r .

. i- it Baski (kitap ‘O-UaJ basma)(Tab'a)

^ > f- Basur

«J *W Jvi^. (Bakkâl.beddâ

(Bâsûr)

^ 5r M i Bak,a

js

J y (FOI. bâkiilâ')

¿-Baçbakan

(Asal)

:u jy

(Re’îsu'1-vüzerâ)

(Semek) Balikçi (Semmâk)

. Baçparmak (isbau’Nkadem)

(Çurfe)

V A t •í*'Balta '19/ (Buleyta.fe's)

, .

Banka

(el-Masrif, el-Bank) j íl'Banka hesabi ^ r 'L~ r (el-Hisabu’lMasrifyy)

.•'T T Bavul (el-Hakíbe)

í < « ■? Balkon

jJLÜt/ .

Ba? (kafa)

J * J (Ra’s)

Bal

s .^ B a l ik

Baski (Sikma áletO(Midgat)

ßi f J ßw*.' Bakkal

«

Banyo

(Rabi')

^ r^ cv o i «

(es-Seyy¡de)

Bazan (Nádiran)

ä-j ^ Bedeva wiáí (Meccánen)

.* ^•r Bekár (A’zab)


Beklemek (Intizár) Belclka * ti (Belcika) Belediye & (Belediyye) Belge % -J. ($eháde) Beiki Ju l ! u j (Lealle) V^ Ben 9. (Ene) C J *• -¿i Benzln tí(L , % x (Benzín) jtrBeraber u z (Cumie, mean) Berber 3 5 cL í (el-Hallak) l i l i jG -

ír

Besin (Gida')

f '

La ¿

í

Biber (Fulful) Bidón (Bermíl) Biftek (Biftík) Bilek (Rusg) Bilet (Tezkira bitáka) Bileyici (Sehház) Bilezik (Sivar, halka) (Hm )

Bin (sayi) (Elf)

(Hams)

¿ )í

Bey (es-Seyyid)

ÍCL f Bina)

Bina

Beyaz . 1 (Ebyad)

j^

Biyik ($árib)

Bilmek

Be? A- *

Bicak (Sikkín)

*

Beyin (Muhh, dlmag)

J c ji

T •* i*" Bir

(Váhid, ehad)

Bir por?a (Híkáárun gáliliin) Birader, karde? (Eh)

Bez (Kumá?)

V Biraz

Bezelye ^ 0 ' (Bózillá)

(Kalil) 240


;

Birazdan

4-

- „ Bono

9

(Seved.Vesîka)

(Ba'de kalil)

&

4i

Birden bire

Cj j / 9

^

¿ ,

Borç

f . '

J V *

(F u c ’a; bagte)

j ' . J (Deyn, K arz)

^

Bisiklet (Derräca)

- Borçlu

j ' . x * (M edîn)

a

Bisküvi

Boru

;\

(Unbùb)

(Bisküvit)

>

Bitki

^

(Nebt)

/

I*

_#• Bitkiler w 1” -' (Nebât) Bitmek (son bulmak) (intihä’) - ,-v / ----- Bitmek (yerden >U çikmak)

. j À

__ «r ^

Bitpazari (Sük em tia

x

„..

(Rakaba)

Boyun ba£i *î

. '

^ y U *-' ^

Bozuk

s

< 'f Bozuk para

(Kamis li’n-nisâ)

Böbrek

Bobin

(Kilya)

Böcek

O ^

(Haçara)

. * - Bronçit (el-iltihâbu'ç-

(Elem hulkûm)

^ X ¿ J Í çaabîy)

y - Bogaziçi

^

“S ^

(Nukùd sagîra)

W . A - r Bogaz agrisi

j

V » (el-Arba) (M aksûra)

Ç J ^ >" (Hulkûm)

'

j

^

-**.-» Bogaz

j,

Boya

„ Boyun

‘C r J- (Bakara)

-

f i

< Bluz

9 ^ ^ f

^ Bot (Sefina,sagîra)

n

*-*■?€(S ib g a )

il*-» -*-“-« m u sta’mele)

^

tHâl* fâriô)

> <.

(Nebete.nem â)

'

Boç

\r \ u".

(el-Büsfûr) _ Bogmaca (el-Hunnâk)

iT X *

241 —

Bu (Hâzâ)

F. : 16


l"-» Burada ^ (Huná) Bugün (el-Yevm)

Ç J?

-»* slî Bu9daY

(el-Kamh) ^ Buhar j L t (Buhar)

^ Bulut '-r,l* r (Seháb) i . M j í- ' -'T Burgu '~ r Jr (Levleb.burgiy) > «-j Burun w ü l (Enf) Burun déliai (Minhar) ? . - Buz (Celíd) f Buzdolabi •* J - (Berrád)

BuÜ ¿-»-C* (Çem’a) Bulanti * jx ~ c’ (Gasayán) Bufaçici (Mu'd)

^

4

JÍ..T

jt

Bütün gün (el-Yevmu't-tám)

r VÏÏ Bu|sar

(el-Bulgariy)

•-»?' Bulgaristan l ^ U U ' (el-Bulgariya) |< - í U “?

Bulmak i- (iktiçâf)

Cadde (Çâri')

9

Cam • J (Zucác)

j f y -f

£ »

f

-r

*^ v . ‘

j?

ß

Ç

jr ß

í

Büyük (Kebir)

C f Büyültmek (Tekbir)

Cep (Ceyb)

•‘i i ^ C L ^ep ®aa^ ^

Camci (Zucácíy)

Cómi (Mescid)

Büfo

* ^ y - (Büfe)

^

(Sâatu'1-ceyb)

Cerahat, yara (Sadid) Ciger (Kebid)


Cumartesi (es-ijebt)

>« ✓"u Cilä j r t J J j (el-Verni?) "i? |

Cild > (Cild)

_ ,’ A \

w^ \

r Cuma . t <Xirr' ( e l - C u m a )

O>jrr

/ ^ Çabuk

e r * ’s * iS -fä * j£ -

. 'J . - * - '

(Sen*) Cadir (Hayma) Cap (Asr) Çakmak ta?» (Hacaru’lkaddäha)

9,

b L>y " s ä c jj j •*» -*

Çar?amba (Yemu'I-erbiâ’) Carçi

¿ y * (Suk) j

Calar saat

£ g > Ü Û t (es-Säatu’l-

s

Cumhut|)a?kani (Raîsu’I-cumhûr) Cüzdari (el-Cüzdan)

li

munabbiha) . Çali?mak (Amel) Çama?ir (sevb dähiliy) Cama?irci kadin (el-Gassüle) Çamurlu (Mûhil) Canta (Hakîbe) Çarpinti (Hafakûnu’I-kalb) — 243

r Catal iS V *- (Çevke) Cay, nehlr S t (Nehr) ^ - Çay(içmeklçln) (eç-Çây) „/<> ; ^ - Cekecek I ÍÁJU- (Hâliatu’I-ahziyâ’) . Çerçeve j ¿ í (Itâr)

f

r - Ce?me (Hanafiyye) ß . > Ceyrek (Rub’un) j > -* Çiki? (Hurûc) ’ « K C'P|ak j l * (Âr) Ciçek (Zehra)


í» Cift (¡kiz) Q J>* (Muzdevic)

JU

Çift(kari-koca) Jlûj^ ) c » ' (ez-Zevc ve’z-zevce) Cift sürmek (Hiráse) o> Ciftçi *>• P'JJ (Zurró; harrós) í - , - . Çiftçilik (Zirâa) t>Xyr W» Cig Jf e (Fecc) Çikolata (Çukûlâta) ÎÇ ? Çilek % r ; (Ferâvile) Çivi ^,i>. (Mismâr) jUey Çizme (Cizma) Çoban tp / / (er-Râiyy) G i/ 'îili Çocuk (Veled, tifl) i^ A s ç t

y

f

Çocuk arabasi iAraba atfâl) Çocuk oyuncagi (Oumya atfâl) Cok (Kesir) Cok zaman (Gâliben) Cokluk (Tekâsur) Çorap (Cevârib) Çorba (Hasâ, cûrba) Col (Sahrâ) Çôpcü (ez-Zebbâl) Cop (Kumâme, gubâr) Çürük (Netin, fâsit) Çürümek (Fesâd, netâne) Çürütmek (iblà’; tem zîk)

Daha ^ (Eydan, >o-r gayru zâlik)

f , »<

Dadi (Hâdine) Dag (Cebel) — 244 —


jf - - Delik

Dahi

'¿M g’ & (Eydan.kezalik j»-s Dakika djUiJ

(Sakb)

(Dakika)

Dalak (Tihäl) Dalga

%

(M evca)

J jl

Damak (Sakfu’l-fem) .? - Damar J - J j (Vend) Damla ojjaJ (Katra) a*--- Dans (Raks) * .- < Dar (Dayyik) * Dävet (Da'vet)

CluL1

Derhal

J& j 3 ^ '

*

Dayi (el-Hal)

Deger, kiymet (Kiyme) Degil

¿ 4 (Leyse, lä.mä) Degirmenci

S f i ? (Tahhän) *

Deri (Cild) Ders (Ders) Ders kitabi

Defter

9

^

(H älen.fi’l-häl)

- C T ^ G T (Kitabu d-dirase)

^ > S (Defter)

£

Demir (Hadid) Demirci (Haddad) Deniz (Bahr) Depo (Mahzen)

r . Degi^tirmek lx * (Tebdil)

— 245

Ders yiit (es-Senetu'lmedrasiyye) Difteri (ed-Diftiraya) Dikiz aynasi (Mir'atu'sSeyyara; Dikkat (Dikka, intibah ilä ...)

Dil (agizda olon) (Lison)


.f-'-f Dil (konu$ulan) (Luga) Jt C Dilim

f r • ... Diz kapagi (Radfe) Dogramaci J^4- (Necear) ^ Dogu * J - T - * (Me?rik)

($eríh a)

^

9.

J '? ^ y

kAU J •-

Dilsiz (Sómit) Din (Din)

Dogum (Viláde) \,^r Dogumevi l ¿ y j J ■> (Darul-Vilade)

O)S

Dinamo (Dinamo)

j

,» * - Doksan Dingil (Tis'ün) (Mihveru'l-acele) i*i*l s *t ^ r" Doktor Jf ^ . • . Dinlenmek (Tabib) (¡stiráha) 5 \ , f s j ^ Dokumaci Diploma (Násic, Háik) ($ehdde resmiyyé) _ _ Dokuz /.-j*. D'rsek ü - l (Tis'a) / ty (Kuva';mirfak) j i- - » - í- r r Dolap r "s'n ■>'

£. j* t

0 _y°

Di? (Sinn)

-j Dolar' (Dülar)

O * 1 > J Di? aánsi

’S '

IT

^

>

(Veceu's-sinn, elem sinn) 1

t . j?? Doldurmak f

D¡?e¡ (Tabil Di$ fircasi j f Di? fircasi | «Lij» (Fur?atu’l-esnán) Diz (er-Rukbe) - V “ tT Dizel -V . (ed-Dizel)

*jSj

Jr*- (Hazóne.suván)

"*'-^-(Miru-if’am bi) t -í-2 " Dolgu (D¡$

dolgusu) (Ha?vetu’d-dirs) si r C Domates ^ 1* (Tamátim) í .*•_• Domuz (Hinzír) J \\' j> i " Dondurma ^ v ’ " (Halibu mesIDc)

— 246 —


Meädin) ^ 1" . - Dökümhane - V - * (Mesbak, mashar) 9 s ■» Dönmek (geri) (RücO’) Dönü? (Avdet)

*

\ j» ,<

2 J>

Dört

(Erbäa; arbaa)

-»r - Dö?eme (Mefrü?ät)

JJ

\ p .

ß'.s Dövlz

¿1*> (Umle ecnebiye ye: ^välät) Dudak (§efe)

■? M * *

Düz

2JUT i - e (Näim, eroies) J3> Düzeltmek (Tashlh. tasvlb) t f Düzen f r (Nizäm) Düzensizlik jr> f AP (Adern tertib, #✓ * fesäd)

iC i

^

Du? (Dusu'l-mä*) Duwar (Häit)

j Düzine (Düzine)

'iJT ' 'P

•i

¿¿-jr.? Ebe o s ij* - '

Dii?ünce (Fikra, ro'y) Dü?ünmek (Tefekkür)

Sb '

Dur (Kif)

—>

Dün (Ems) Dü?mek (Suküt)

■'S >

Z s lZ jjß * A ..

Oügme (Zirr)

i

r-T, - 'i is f Dökümcü j j U i l wlJC-i (ßubbaku’l-

(el-Müvellide)

— 247 —

Düztemek, (Tesvtye) v Düz yozi (nertB^ (en-Nesr)

\|rEcnebi (el-Ecnebiy)

'j&y


. /j - . s: u Eczaci \y (es-Saydeläniy) ^ 5 1 <r » - Eczahane *■'- - (Saydaliyye)

-f #x En J ’J ' (Ard'

-£-,<■

-i /-NM Ege bölgesi (el-lciyy) Ege Oenizi (Bahru’l-Tciyy) -V» Egelemek ^-^ 7 > ^ (Berd bi’l-mibrad) -i • - Eklem (Mafsil,mafsal' jj Ekmek (Hubz) £ r~" y,lL i EksPres (Tren 'w " (Kitör seri’) Ekspres G ^ (Serf) Eksi (Hamid)

\ ' El

• (Yed)

ü

r *? \i Elfirenl (el-Farmala el-yedeviyye) -» C *

Elma (Tuffah)

yfVT Elmas wTu l (Almäs) jfq-'r Emänet (Emäne) Emir -T* (Emr)

< Oj

Endüstri (Sinäa) Enerji (Täka, ne?ät) Enginar (Har^ef) ^ Enjeksiyon J (Zark)

Ense JUjäJl (el-Kazal) s. _<■.* Enteresan (Mu?evvik) ß. -* Erik ' ¿ y j - (Barkük) 'j> Erkek (Müzekker, zeker) \T Erken L r - • (Bäkiran) rix Eser f e y t (Eser, Aläme) j < Eski f-t? (Kadim) Esnemek (Tesäub) j

i r- ^ X - ' i r - E?ya ls> <Metä'. sil'u. bidäa) ,.r Et * r " (Lahm)

-

•»-

3 ( L Etek " (Nitäk, tennüra)


2

Ev

.G (Dar, beyt, menzil)

J-F Evet (Neam) Evlenmek (Tezevvüc) 9

c m

Evrak (Evrâk) Evvelä V j * (Evvelen) Eylül '■■Lrv (Eylül. Sibtemr) ^ ^

öbj\

- -c-* Evli (Mütezevviç)

'oi u-» ^ f u>> Eyväh (vâ asafäh) -

Fabrika (Masna’) Fabrikasyon (Sun’u'l-Masna’) Fäiz 0 ’ (er-Ribä) Fakir (Fakir) Fakat (Lákinn) Fare v : t (Fa’ra) Fasulya s f (FasCilya.lobiyä) Fatura Qt (el-Fâtûra) Fayda ¿jíU (Fäide) Felç i i (Fâlic) — 249

•<

*1 EEyvallah (¡stevdiukumullah)

-í - - í " Fená j^ r (Seyyí'-?err) i.

"íI j S Í

V I? j¥ 31*

'<

* •H

í¿ y .

Feribot (Muaddiye) Findik (el-Bunduka) Firça (Fursâ) Firm (Furn, mahbiz) Firinci (Habbâz) Fistik (el-fistuk) Fiat (Semen, kiyme) Filim (Film) Fiiitre (Mirçaha)


/

Fincan

• >* Fuar

(Fincan)

(Ma’rid,

Fotografa

' S g S (el-musavvir) 3' Folokopi f . 'í\

(Nusha futügrafiyye)

IfjS. J

Fútbol j j j i lj>

(Láib-küretül-

(Firansiy)

kadem)

^í>*.'' Fren il»jí (Farmala) Frengi

\ZJ

(es-Sifiis)

Galeri

(Mahattatu’l-

Gaz Pedah •

hadidiyye)

(Devvásetu'lbenzin)

602 yagi

- \'1\ Garai

(el-Murab)

r

^

(Zeytu'l-gaz)

>*./ s-W Gazete

ü , i f ; / ¿ r Garson r -• (el-Hódim, Nádil)

(el-ceride)

' ' •'H-C Gafete saticisi

<r.*w T^ Gaz jviJ

(Sarüh)

(Simámu'l-hanak)

- í "í I «f - r Gar

^

fü m

Gaz kelebegi (oto Icin)

(Ruvák)

V -r

(Küretü'l-kadem)

j, ó Futbolcu

Fransiz

^ ít:-v'

súk hayriyye)

(Bái’uil-ceríde)

• (Buháriel-Gáz)

-» .tfr Gazino (el-Kozinu)

•" Gaz oca9<

(Mevkudu'lgáz)

j •'

250

Gazli bez (Nesic rakik)


íi, -■ Gazoz Îjjvp o'-rt (Miyah gâziyye jÇ-r r- />.

Gebe, hâmile

**?>-/J r ? " (Huble.hâmil« (Huble, hâmilej

Gece (Leyl, ieyle) < ¿S' < Geceniz hayirli olsun (Leylukum hayran) * . Geceleyin (Fi'I-leyl) ■?.. ^ f}\ Gece bekçisi (Harisu'I-leyliy)

-£ -» •'VK Gelecek hafta ly r t. (el-usbu’u’lmustakbel) Gelmek > L• '&r->• - ’*T (Ciy'en, Câe) . „ Gemí (Sefîne) J /

Genç (Çâbb, feten) \Ç Genîç 3 (Vâsi’. 'Arid) f' s < ^ Gezi ii*-J (sefer. r.hl) < ^ j. Gevçek ¿ y y ~ ¿ (Reh’, murteh) 2 ^ ■* O Gecelik '-r' (Siyâbu’n-nevm) Getlnnek -r . . Gece yarisi j 'S>. -> j ’ (Etâ bi. câe bi) J J (isiisfu'l-leyl) jr 'w Gezinti V - Gecikmek (Cevle, nüzhe) * *■« (Te'hîr) ß 4. ' < ß . C Gezmak ij y j ^ " (Cevelân. tenezzuh) Geçen f -Í ,K< Gida (Gedâ, kût) (el-mâdî) & S. ' ß \ ^ Girtlak J f ~ (Halk.hançere) J? 2 ' i (Fî âmî’l-mâdî) <¡ f'S'-: Gidiç blletl , fû : Geçen gün ijU >i (Tezkira zehâbe) ^ y (Fî yevmi’lmâdî) v jf K r Gidiç-dônüç tX>)i (Zehâb ve iyâb) . rît Geçmiç zaman " a ^ Giriç l“>" (el-Mâdî) (Duhûl) s • ' • wf Gelecek . ; . i v G*?e zaman (Çübbâk) (el-Mustakbel)

rii r *G®*5® 0y*

— 251 —

l u


K'' < Gitmek 3 (ZehQb) ; , i Giyinrriek C r i (Libs) ' j Göbek (Surra) ¿ • - Gögüs jX^s (Sadr)

•‘ '{'•r

í

Grom (Girám)

í , r - Gri ^ (Ramádíy)

<+

•r

*< |C Guç

vu -

(Táka. kuvve) Güçlük (Saúbe. Usr) Gül

- r' ^

» r - Gök ÎI (Semä)

(Verda)

s "

-f ' J? r Gökdelen ¡ á l í H i ! Güle 0üle (Nâtiha sehâb) L (Mea's-seláme) < 9?»"y GÖ( ^ Gùle güle V .^ 1 / ^ (Buhayra.gadíra) "J- (Rîhle saîde) Æ -í Gömlek Gümrük (Kamís) ■j(el-Cumrûk) s>.y . Göndermen 1 Gümrükçü _ (¡rsal. Ba's) * (Cumrukiy) Gösterge, ¡bre r»vj j Gümrük ambari (Mueççira) jJ h?t — 0 (Mustevda'uï.‘ i Göstermek cumrûk) > ¿ T ’A lltlá- SU..) tJ/ \ \ • ' Gümrük 1 tezkeresi •*. er Götürmek (Ruhsatu IJ ^ J " (Nakl, hami) cumrûk) Gôz , Gümrük (Ayn) J* kontrolü C'G°2 doktoru (Murâkaba '-^ T 7! (Tabîb’ul-uyûn el-Cumrûk) ^ r ; Ê 3 Î Gôzlükçü î Gümüç (er-Nazzârâtiy) (Fidda) Gôzlük S •- Gün > ‘r> < (Uveynîyât, r^- (Yevm) nazzârât) ■J

252

y

c

-


Günaydin Z. ' (Sabahu'l-hayr) . J | : Günde J-f- ~ (Fi'l-yevm) Gündelik (Yevmiyye) ’\\ Günden güne ^ "f " (Min yevm ilä yevm) Gündüzleyin J'-'C (Nehär) " r Güne? (E?-?ems) \ '

^

. = i - 't^ < Güne$ göziüöü ° J ^ (Nazzäratu’??ems) ÿ

Güney

'-ï'ÿy (Cenûb)

•Jil **J? (Davu’ç-çems) GÜn ,9'ä'

.-ri» • - ; Günün birinde ^ -■ (Fî’yevmi'1-eyyâm) ^ £ Günün tarihi ‘J (Târîhu'1-yevm) Güveç (Kift, vîâ min X ¿ ¿f turâb) . ! t í - Güne? banyosu j — ■-*U*" (Hammâmu’ç Gürültü (Dav'dä' celebe) çems) Güne? carpmasi (Darbetu’?-sems)

/» '\y Güz (Sonbahar) '^*ÍJr (el-Harif) 9 ^ Güzel S r ^ (Cemil, zarif. É basen)

H Hafif (Hafif) H Hafif hastahk (maridu'l-hafif)

Haber (Haber)

&

Haberci (Muhbir) Haberler (Ahbar) •

Hafta (el-usbü') — 253 —


Hap (Habbe devai') Hapishane (Sicn)

■ j Hoftada i (Fiusbu'J Haftalik (Usbu'f)

y •J

Hafta ba?i rTtA -f. < 1 • - i Harcamak (Evvel u s b u )^ ^ -W -*H 5 ^ (istih la k , inffik) X. Hardal Hafta sonu (Nihayeusbu’) (Hardal) Hdia Hareke! (Hattfll-fin) (Hareke) Harita -S ^ If Hala (el-Amme) (Harita) 2-- Hasta ¿ C , «an > (Bisfit) fw (Marid, Sakim) . s Halk, ahall ^ Hastabaktci ^ (e?-$a’b) (Mumerrida) ,s-r> j* Hastalik ?•} ?. <0 Halslz jr ./ * (Marad.su kem) (Da’if. nahif) \ ' * j> Hastahane Ham (Muste$fa) k- £ £ (Fecc, ney') Hata if ^ Hamal (Hata') Jlf" (Hammal) -» •i-V 't Jjl c L JjiT G “ ^ ^ V J ' d>

j,

Hamam (Hammam) •?< £ Hamur (Acine)

><A\ Hava *'Ji (el-havd, el-cevv) Hava alani jU s * ' (el-Metar) — Hava cereyani ^ -j Hangi ¿L>V J ( c e r e y a n u ’l-hava) & (Eyyu) Hava gazi Hamm >f>5' (Gazu’l-Hava') (Gazu'l-Ha\ -XA „ (Seyyide.hanum)^ — navaie > Havale ,(ticari) <;f Hani Q y > A\j>" (Havale- (Eyne) " maliyye) s#* _ Hantal, kaba Havlu ^ (Sakil) (el-Min§efe) *JT


“jjrT -a. . S I* ? CJ ^ *■ V

}p £

Havuç £ [ Q f Her zaman (Dâim, ebeden) (Cezra) Havuz Her yerde (Havd) p n (Fi külli mekân) < ^ ^ Herkes Hayat (Hayát) j * y (Küllü çahs) Hayat sigortasi j r' Hesap , j L > (Hesâb) (Te'mîn ^ ala'l-hayât) • ^ ^ Hesap müfettiçi Hayir, iyillk (Fâhisu'I-hisabât) (Hasene, hayr) _ ^ Hesap makinesi Haykirmak Aj‘ iÂletü' 1 -hâsibe) (Aletü'1-hâsibe) (Surâh. nidâ’) . < - * Hewes Hayvanat 'J-* (Hevâye raöbefi)

bahçesi

(Hadikatu’l hayavânl) (Hadir, Musteîd) •3*-* Hazirlanmak (Teehheb) Haziran (Hazîrân) ^ Hazmetmek (el-Hadm) Hekim r& (Tabib) Hemen aTJüû (Fi'1-hâl) Her (Liküll vâhid) Her gece (Külle leyl) Her gün (Kulle yevm)

Hazir

9 ' VI' j

G >

¿J& jC D j .^ 3 jS

( 0

255 —

•„ Heykel (Timsdl) Hirka (Hirka. setra) Hirs (Hire, tama') < Hisim, akraba 'l/ (Karib, nesib) Hiz, siirat (Sur'a) Hizli r (Seri Cidden) Hibe, bagi? (Hibe. hedlyye) Hie (Lâ ?ey') Hiç biri (Lâ ahad) Hiç bir ?ey o (Lâçey')


*; " *c\ i V Hic bir zoman ^ .(Là fieyyi Jaî vokt, katt) — -r •

a 0^, 1 0

dj}\ ¡•V-ri < ü )'p î>

Hiç niç bir yerde yerae (Leyse fîeyyi mekân) Hiddet (Gadab. Suht) v3j *- '¿JS

V yç Hidrolik fren • i,. . ^ (Farmala ya’mel ^ j? ~ V 4***- bida’ti’z-zeyt) •? i J

Hikâye (Hikâye ,kissa)

-S-o<

I"î "T° • Hindistan ceviz % (Cevzetül-hind) \ I _>.r Hint yagi (Zeytu’I-hirva’) i Hipodrom (Mel’abu'l-hayl,

■£ ■

r>)i f

G r*

-'¡¡^ 1

hukûk) Hurma (Temra, belha) Hurma a$aci (Seçeretu’n-nahl) llica, kaplica (Yenbu'hârr, el-hamma)

- Irak, uzak V • (Baîd) . ^ j- ï r Irak (ülke) t-î -*T (el-lrâk) j IjÛ I meydân) í». . I ?. t Irz r î t ¿ u T HizmetC' ¿ P jt ] ^ (¡ffet.ird) j (el-hâdîm, j» f j Isitmak el-hâdime) (Tashîn) ^ -i.yj-r Hizmetii > Islak (el-Mustahdem) (Mubtell, ratb, ^ r j j Hoparlör £ r nediyy) -*Sn - (el-Michâr) ^ » ,-r Horoz Ispanak (ed-dik) t ~ ' ' (es*Sibânah) j, -a . ^ Hortum, kasirga r_. Istirap '¿s. (Hortûm) (Elem, azâb) Içik a . _'Y** Hoçbeç etmek (Nûr.zav’u.ziyâ) (Musahabe) 256

5

Hoçça kal (fi hifzillah, istevdiukumullah) Hudut (Hadd) Hukuk fakültesl (Külliyetü’l-


Izgara (Miçvâh) Izgara et \SA)lel-lahmu miçviy’)

ï\

\ \ J$ ~ l5,n

C

5 ..

<?uä')

Itir, güzel koku J * ' (Itlr)

/ i " * ladeli f r 4 (Müseccel)

(Liecl likey. H. )

jj —r' 0}

(Fî bätin)

X*-»

Ibädet (ibäde) Ibâdethâne (Ma’bed)

»r

ihre v .V ' (el-ibre) ibrik

vLr'-(içrâb) J * ’ S T * * (Muskir, hamr,

(ibrik)

ß »-i

^ ¿ Jl

'9 ^

Içkili, sarhoç (Sekrân) içmek (slgara) 9 ^ çamaçm 1 j ^ " (Tedhîn) (Sevb döhllly) j f\ t ■* j> 1 ¡çmeler lç sikintisi jU - ' (Yanbû’u’l-hârr) (Dacar, Se’m) (dared (Müdîr. nâzir) |Ç ,iCaret V |

(Gasayän-nefs

. 5»uT iL

' £ $arâb)

ic

J (Dähil) - r r '- r k bulantisi r" ^ ^

t \ 'ü

,<:ind®k',er

O u j ^ (Muhtevîyât) ^ i'* ;! içirmek

9,

ü

.

içecek (Çarâb) ^ _ - içecek su J-c- »U (Mâ-i azb) „ , , Içeride j i Q l j (Fi’d-dâhil) — 257 —

idarehâne (Mekteb, dâiro) idraf J y (Bevl) . ifâde -? '\ (ifâde) F. : 17


Ikindi

ifade almak ' (istintâk;

(Vaktü’l-asr)

-r

ikindi namazi

i - f ë - 1- isticvâb) J-S û i V fc ï * > &

V>-2> (Salâtül-asr) ikrâm y p , • (ikrâm) ikâmet

iflâs (iflâs) îgfôl etmek (igrâ; igvâ.)

(ikâme)

lône ;T o jj

v V T (elibra) .> - i . fânefsaçignesi) ■

, r 's ß îs

:

ikâmetgâh (Mahal ikôme) Iki

'M

(Debbûs ça'r), j îâne(tib ignesi (Hakna, zerka)

r " l # > (Îsnânijsnetâni) Îkibin

Igrenç

(Elfân, elfeyn)

(Kerîh) ¡hále (Tahvîl)

iki gün sonra (Ba'de yevmeyn) iki hafta sonra (Ba'de usbûayn)

ihbâr

ikiyüz

(ihbâr, i'Iâm)

(Mietân.mieteyn)

ihracât

• j¿ £ (Tasdîr) I« ihracàtçi (Musaddir) ihrâç (Isdâr)

* ■'£ jj^ r .

ihtiyar, yaçli (ßeyh, acûz) iki kere (Merrateyn)

il (Beled)

iiâç

r->U I t j s (Devâ'; ilâç) ilân (Neçr, i’Iân)

5^1

/LiT •-'t

ileri, gelecek (Âtin.mustakbel)

lleride^elecekte (Fi mustakbel)

iteriye

ikili

.J.* b 4 (Sunàî)

•W'OL (ilâ’l- jmâm) ilim

Iklncl (es-Sânî)

(ilm) 258 —


•J C n 1 l" in?aat '?cisi .

i J*\X llkbahor (er-Rabi) ilkokul (el-ibtidaiyye) 9^1 rimalät 9 »-U *^r'" (E?yä masnüo) - imaläthane (Ma'malmasna

9. ,

ij.

(Ämilu'l-binä)

IP

J -r*' (Habl)

> r.Ipek -'t-i (Hartr) jr , f .< iplik (Hayt, lif)

Irin, cerähat

* X i- U *•r » i imdat

Q

(is’äf, musaade)

ß ,< i> .-.«i «j

ishal, sürgün J V"L (ishal)

Imtihan

- (imtihan, fahs)

^

* r h i i v imza C">

(Kayh; sadid)

£-2.' isim' ad T (¡sm, lakab, -V *£ jy '" * unvan) _

(Tevki, imzä’)

K\ y j ,ncl (lü’iü)

|skafPin ayakkabi

ß . incir ß

(Hizäv’l-mer')

¿ Z (Tin) . j ä --•. Indirim J L / - (inzäl, tahfiz) Inek (Bakara)

ß »gs iskemle

(Kürsiy)

r ^ . , ispanya (ispamyä)

f '*£' ispirto

Ingiliz

(Kuhül)

(Inciliz)

.A\'\"

, . ^ > £ * ingiliz onahtari (Miftähu rabt)

¿Jiä- (Mahattatu’lhadidiyye)

jnme, feie (Falic)

^-r". *.i j»r

ln?aat

o»L1j\ .

istemek

-¿r.

(Taleb, iröde,

0.

• f- j- raöbe)

a-W (Bjna_ jn?äe) im^uuivi

. ,, -?-•

. . D. J jU ' >uil (el-Bina.el-bäni)'-r^^a • r \ T

' f - t f

(Cerädu'l-bahr)

,StaSy°n

•n9i,,ere

ö r^ J' ' (inkiltera)

%

Istakoz

i n ? a a t c i

— 259 —

'•istido, dilekce (Arida, matlab)


istiridye (Mahâra) ß . ^ > isveç (Süveyd) . isvicre (Sivisriyye)

¿

ü lu

Uj G£\■u faiye (Itfâiyye) ~;£& \ ,tfaiyeci (Itfâiyy)

¡?. çahçmo J l f t (Amel, çugl)

,_ î,^

r

- 'V

kadami

- r

(Sahibu’I-amel)

r<-\ij,t í í?adresi

J jL c O

V

4u»X p — •

j

i

ru

ithalât>

" (istîiâd)

*tha,ât ,hrQcât (el-Vâridât

(Unvânu’t-ticare)

i f r C i l ' i ve's'8°dirât)

l?âret

(içâra, alâme) 'iJ li ) , Içâret parmagi CT "(isb a u 'ssebbâbe)

s

ita|va

> (îtàliyâ)

^

*r îççi (el-Âmîl, essâni';el-ecîr)

ithalâtçi (e|.Mûstevrid) ...itibaren (Münzü min...) ¡timad (i’timâd) V c »Y» >■ (Ceyyid, hasan, tayyib)

f. ; ^

* /.^iyiük

C

(Sem') -^1 . î -r içletme (Taçgîl)

!1

J ( Â t i l aniï-amel) ß, içsizlik (Kesûl) j J i ^

G

*\z¿ r f i  w

i?veren (Sâhibu'I-amel)

!fyeri

(Ma'mel, Maçgal)

^ — 260 —

(Ma'rûf. salâh) “î ' ^ *Y» akçamlar JT" * (Mesâ-u'I-hayr) jyi geceler (Leyâlu'I-hayr) •'a . ^ c r iyi günler j^ r* (Eyyâmu'I-hayr) a y'7'" iyi yolculuklar j- ^ (Seferu'I-hayr) Izin (Ruhsa, izin, Ç* r , **oL •1 îcâze)


I

. I izlanda ojSX~_^ (¡s|anC¡a)

O s ’*

J -îiir ' jj^ j l

Jandarma (Derekiy)

" r' ii > »p ,zin,i (Gaib bi'1-icâze)

•>1f r Jartiver’

-jj >fv

Ç°raP bafl'

" (Ribât li’lcevrab)

.( Jant (ibsîtu'I-acele)

jf

^•rriíJa pon -, (el-Vaban)

.

Jilet (Ciiit)

Kaça (Bikem. bieyyi semen)

Kabahat (Zenb, nakîsa. ism)

r P ^G-

Kaçak

*

f l

*

7 (Âbik, hârîb)

Jo

Kabakulak .C i '^ S (Ebûka'b) " ' •-> Kabiz, kabtzlik (Kabd. imsâk) { .C u ¿V er Kabul (Kabûl. i’tirâf) ¡ Kabul günü \ (Yevmu’z-zâirm)

J,

J

' ^r *

Kabak (Kar’u) Kabak, olmarmç, ham (Hâm)

j f

Kaç (Kern, kern mikdâr?)

Kaçi? (Firâr) Kadm (el-Mer’e) Kadin doktoru (Tabîbu’n-nisâ) Kadin hastaliklan (Emrâzu'n-nisâ) Kadin terzisi (Hayyâta) Kafa (Ra’s) Kafatasi (Tâsetu’r-ra's)


Kamara (el-Kamara) j .-^-Kambiyo -^ 7 (Kambîyû, musârafa)

< LjOli

(el-Kaftîr) Kägit (Varak) ly' Kagit Para c îJ -/ (Varak mâlî)

ß

? . ' \ s Z ' y \ KamP kurmak

V9 J, (¡käme hayme) j ÿ / .< Kamyon (ßähina) oj^D I (ei-kahve) Kamyonet -?*j Kahverengi (ßahina sagira) '-C(Levn bunniyy) ß . Kan , Kahvehäne (Dem) (Makhä) < Kan gurubu *.i Kalabaiik £* (Fasîletu dem) *j>u->• >U(¡zdjbôm, cemäa) Kanada Kalca j (Kanadä) (Ma fevku'l-fahz) v » * 1 Kanal Kaldirim (Mecrä nehr) (Rasîfu’ç-çâri' ? Kanamak u x- Kalfa (Nezf, insikäf) 50> (el-Musäid) f'y’ .-r Kanarya Kalem (el-Kanari) (Kalem) «II \ Kanatmak Kalkmak (Sefku’d-dem) j Pj x j>Ls (K,yam. nuhüd Kanat 'w • (Cenäh) 9 *' Kalmak JUjJ (¡käme, lebs, ^1 Kanepe J.jkJ'xjjil' (Mak.adu.t tavîl) meks) ï < , /!■ Kantin ■'-* ecu „v..*,.-Kalorifer ol ^ (Mat'am . muvakkat) *1.J > ' (et-Tedfietü'l * -i f. ^rr Känun merkeziy) j y ® (Känun, destür) ji\: 2 ~-? Kalb, yürek . Känunsuz • J,j9 (Fuäd, kalb) ¿ y j f (Gayr kanün)

> i'\ X Kahvalu

jy ^

(el-futür) Kahve

— 262 —


9 '»s

Kapali 3 * * * (MuQlak.mukfel) Kapali cor$i (Rivak, mukaiv tar fi’s-suk)

ly

'"J .

w r>

9

Kapamak (iglak)

> ri\ Kap' (el-Bab)

'-f’V

■~-rX

v

* *<

-?< Karde?

^

C (Eh- uht>

.

j f'\\ Kapici

Karantina (Karantina) Karbonat (Karbonat, kim) Karburator (Mukrabin, Mubahhir)

c k r

(el-Bevvab,

Ji

K a n

a

,0*1 j L C . harisu’l-bfib) ^ •< Kaplan J*? (Nemir) ? Kaplica jU - 1[X ? - (Yanbu'u’l-harr 0 ? * , • - Kaplumbaga ^ (el-Alas) 'A\ '\\ • Kaporta I tX j* (Gitau’l-muhar■ 9'JC "AV j rik fis-seyyara) ^ Kara (siyah) (el-Esved) y s 9 ,?* Karabiber jj ~ , \ j l i i (fu|ful Esved) ✓• Karadeniz (Bahru'l-esved ^ ,v Karaciger (el-Kebid) r Karanfil (Karanful) y „ ^ Karanlik (Zulmet) — 263 —

j (Zevce, rafika) Karin (Batn)

Kcirm agrisi f (Elem’il-batn) jr »<• Kari?tirmak (Tahlit, mezc) ^ c ' Karnabahar (Kannabit)

\ 'W A \

\< Karne

*J j ^ (Takrir medrasi) s.

Karoseri (Heykelu’s-

seyyara) . r Karpuz (Bittihil-ahmar) Kart (posta) ¿Susy (Bitaka) -tcri Kartpostal (Bitaka beridiyye) / ✓ Karyola (Serir) Kas (Adale)


i f l 1* >

Kasa I s* (Sandükül-mäl) fW f Kasap J X h (el-Cezzär)

Koza (Hädis mufäci’) g i-^>- Kebab ¿ i T (Kebäb. laJim me?viy)

^

f

Käset j

JTiy

c Ka? (Häcib)

\ '.A

Ka$ik

^

y jji

¡f yf

'r*\'\ Kefal

Semeku'l-ebyad

p ' o ^ Kekik

(Sa’ter) .*f\\ Kekllk

J j i “ (el-Hocal) Kelim®, sözcük ¿Laß (Kelime, lafz,

*

wJ

Kavun

' *^

^ i\c .

Keci (Mäiz) f-.. Kedi (Kitt, Hirra)

° j£

(Mil'aka) , Ka?'nti (Ihtikäk) Ko?kalemI \ (Kalem häcib) -ffr. Ka$kol ( f i (Lifä’, ?äl)

^

y ^ '

(el-Käsit) Kasim (Nüfember)

9

'

'■*''*

¿ j j IU9Q)

(Bittihi'l-asfar)

'¿ L ' f,7 f° k

(Multeka turuk) Kaya, ta$ (Sahr) , Kaybetmek (idäa, fakd) ß\ J J Kaydeimek (Tescil) Kayip J y * * (Mefküd.gäib)

?

-Kayisi (el-mi$mi$) O Kay.?

J»p-

(Zunnär)

't -

Kerner

^

Z\- Ä ’iHizäm, zunnär)

5

.»I Kerner tokasi (Ibzim) Kemik (Azm) Kenef (Mirhäd)

^ Kent, ?ehlr - r * (Medine) ^ Kereviz (Kerafs)

Zs

^ ^ K e ip e t e n ‘‘— ub

— 264

(Kummä$e)


• ^ Kim

Kesmek (Kat’, zebh)

'•J* (Men) ?\J\

f t * * Kesin (Mutlakan) *UXJ> a. í ^

i ^ iiv V

* „

->>

J . v

Kestane (Kestenä'J Kil, tüy (v>a'r) Kilavuz (Delil.Mürçid )

J jS Z

(Ciss) Kiraz j S (Keraz) * Kirpik (Hedb) p Kitap ¿t'IS , (Kitâb) ^ Kitabevl C 5 x i ' (el-Mektebe) ' ^ Kitapci

a<i. K,,«f (Giläf) "

Kirk (Erbaîn) Kiz kardeç (üht) Kirmizi

(Ahmar) Kirtasiyeci

Q ' (Bâiu’I-kitâb) Kol f‘_ J i (Zira’) Kolej (Kullîye) ß Koli ^ (Bôkit) j, s y \ Klinik '3 (Tibb Serîrîy) »i Kiyma (Lahm mefrûm Kolonya Kibrit ç - ; r (Kôlônyâ) (Kibrît) j , Koltuk, 9. »Ç Kilometre JT -P (ev eçyasi) (Kilûmetr) . (Kürsiy Kilit j f ' A j V» * zi ziraayn) (Kafl) (Kirtasîy) Kisa (Kasir) Kisaltmak (Taksîr) Kiç (ÇitcT)

* -V j

-

¿ X

(Icar) Kiraci (Müste’cîr) Kimyon (Kemmûn) Kireç

265


Kompartman

ojj^c.aiu (Maksüra jC a i i'j fi'l-kitär)

Komposto (el-KornbCit) Kompresör (Mikbes) Konaklama (¡käme, mekus) Konfeksiyon (Dukkänü’lhalväi) Konsolos 0 ^ ' r (el-Kunsu!) Konsolosluk ' & 0 j \ (el-Konsuliyye) Kontrat '£¿(¿1 (ittifäkiyye) Kontrol O l j * (Muräkaba) Kopya <ir" (Nusha) Korna (Savvät) Kova (Delv) ß Koymak (Vaz’) Koyun (Ganem) ¿^•4 Köfte (Köfte) Köpek ¿ J f (Kelb) — 266

&

Köprü (Cisr) Kör (A'mä) Körfez (Halle) Körpe, taze (Täzec) Kö$e

'V jC (Zäviye) Kötü (Seyyi*)

¥

'm i& \

-'ft

ß% Q' f. '• J ? J 3* <*3}j

Kötürüm (Fälle) Köylü (Karavi, felläh) Kral (el-Melik) Kralice (e!-Melike) Kramp (Te$ennüc asabiy) Krank mili (AmOdu'lkarank) Kravat (el-Arba) Kredi (Karz, deyn) Kriko (Räfia) Kubbe (Kubbe)


' 0

I i f '¡ L

Kulak (el-Uzun) Kum (Rami) Kuma? (Kuma?,sevb) Kundura . (Hiza’)

I fe f * v> * • jp/

hamal)

Kupa s * (Ka's) J* r f Kurban (Udhiya) Kurt w-^ 3 (Zi’b) Kusmak (Gasayan) ¥

s

%5

r ■^ ✓ *

-’i L i ;

L Lehim ■* ✓ (Liham) 9 .*< Leke (Latha) ¡¡f\

Lahana (Kurunb) Lale (Huzame.tulib) Lamba (Misbah) Ldstik (Tabbanu’l-acele, mettat) Lavabo (Magseie) Lazim (Lazim, zaruriyy)

Kiicuk (Sagir) Kill (Ramad) Kutuphane (Daru'l-kutiib)

A

i

Kutu (Ulbe) Kuyu (Bi’r) Kuzu (Haruf) Kuzu eti (Lahmu’l-

s . < < Leylfik

(Leylak) Leylek (Laklak) PM

9~A LeZZet

(Lezze, ta’m) ji Jt< Limon 0 5 *z (Leymun) 9. j .f j .< Limonata (Leymunada) om


. v <

7

\ ¿t a i) 0

Linyit (Licnít) Usan (Luga, lehce,

„ \* - Lokanta (Mat’am) *} > [ i > r Lokantaci ^ ik a <Sóhibu.|.,

lisán)

mat’am) I

(Kóima.Fihrist, J J j i cedvel) Litre (Litr) jr ^ Loca

* . ,-t-r Lokomotif (el-Katiral „ Lokum M r j (Ráhatu’lhulkum) LÜ0át (Mu’cem, luga)

(Lóc)

M Maa?

$ ¿ r 4 i rJ (Rátib ?ehriyy) Mac * ¿ £ A t f í (Mubárá riyadiyya)

9 s**'' Magaza

1 f '¿ 2

* í J 3^

(Metcer) Mahalle (Mahalle, 1 Mahkeme (Mahkeme) Makam (müzik) (Lahn, nacjme) Makas (Mikass) Makbuz (Varaka'l-istilám)

Makine (Mákine, álet, muharrik) Makinist ’-x- (Mikáníkiy) Makyaj > (Makyác) Mal í CL/j C (Mal, bidá’a) Mala l í r * (Masecce) Malzeme (Levazim.edevát) /* ^ -P Mandolina w v (Yüsufiy) Manav (Báiu’l-Fákine)

— 268 —


Montar \ í$ (el-Futr) -S . . J>, f • Manto (Mrtof nisviy) Marangoz 'j¡L (Necear) f., Marka vJ (Alóme ticóra) ^ Mr / y Mart ^ ¿ (Maris) ^ -r-r Marul •¿r~ (el-Hass) Masa

(SurOr, ferah) Memur (Muvazzaf) y —- Mercimek

> ,<

^■^(Ades)

f

Jv*

i'' - i\- » ^ ^

.^-Merhem (Merhem) _• Mesáfe (Mesáfe. bu'd) Metre 0 * í- (Mitr)

jr.

Moskon '•'-¿T*

(Dár, menzil) 0. <• Mevsim Matbaa J - 0* (Fasl) (Matbaa) j» Meydan, alan Mavi (Meydón) (Azrak) y ^ -S í Meyva Mayis (Fakihe-Semere) (Mayü) Misafir Maydonoz (Dayf) (Bakdünls) ^ ^ . „ Mobilya Mayo ¿,\j¡l/wi1— (Mefru?ót, esás) (Sevbu's-sibóha) ^ ^ ^ Mod(J

JL>^ «->-í>¿-(M¡nda(jeh¡ván)

¿ JJ

* j -» Memnuniyet

*''•

^

Mazot (Mázót) I Mecmua, dergi ***■ (Mecelle) ^

'tf

M ektup, yazi

^ (Risále) .<• Meme (Sedy) x ?y ^ Memleket ■jír á.xL> (Belde, beled)

J > j (Zeyy, uslüb) ^ ^ Motor ¿ T /- (Muharrik) 9 Motorsiklet

¿ íjli£

J (Derráce buhariyye) Motorlu tren

1cL*f ’f* (Kótira

kehribáiyye)

|


Muâyene (Muâyene. murâkaba) > C Muâyenehâne • -> (Tabîbu’sJ seririy’)

V ly »

^ *

Muhabere (Múrasele, muhabere)

' Müddet (el-Mudde, Vakt kûfin)

J9

J*

?* s Müdür I (Mudîr)|

r- Mükâfat e jfÇ (Câize) I r

Mümkün (Mümkîn*eâiz) Mürâcaat (Taleb) Mürdüm erigí (Havh'udDimeçkiy)

• -"

C "

Muhakkak (Lâ Raybe Fîh) >Muhasebeci G *" (Kâtibu'I-hisâbât) J • 2 " Mum & r*. Ç y * ($em*) Mürekkeb Y Musluk (Hibr) (el-Hanefiyye) -• s -?:■ Müsàade 5? Muz <U5>j o-»! (izn, ruhsat) J J-* (Mûz) Müze v Jl^ 4 (Muthaf) Mu’teber yysju» (Mu'teber. Müzik Sahîh) (Musikiyye)

N - f 'T ^ ^ •r t-!-4'

* Js

Nabiz (Nabz) Nakil (Nakl) Nakliyat (Muvasalât)

ß rv>¡* Nalm

^

(Kabkâb)

9.o< Nal

(Na’l) -f.C lsr,r Namaz o iH J I (es-Salât)


Nehir (Nehr) Neçe (Ferah) Nevâle (Kût) Nevazil, nezle ¿ y* T«.< (Nezle) Nezâket <fr rv« Ne7 o ü 5 (Letâfe) bU (Mâ. Mâzâ) Nisan Ne güzel! (ibrîl) ■ 'Jril u (Mâ ecmele) Nohut „ „ Ne diye, niçin? (Hims) '¿Ü (Limâzô) à Normal x ^ Ne demek? (Mazbût) 0Uu» Lo (Mâ ma’nâh) p . Noter ^ ... Ne kadar? 3 Si* (ilâ eyyi derace)j p ^ S ï (el-Kâtibu’I-adl) Nâmus (lffet) Nâne (Na'na') .s».vc Nar ^ J (Rummân) Nasil? (Keyfe) j f . <>

.

'J ?

j

Objekttf (Adesetu’sçey’iyye) Obur (Nehem) fi. Ocak 'X J* (Mevkid) Ocak ayi (Yenâyir) 9 '* * Oda ISjP (Gurfe, huera) __ 271 —

9* X *A V 4jji* ■ —

Odun (Hatab) Odun kômürü (el-Fahmu’nnebâtiy) Ofis •2E (Dâira)

9\, X

Oôul J \ (¡bn, veled)

0|e (Sibgu’l-ezâfir)


Oksijen (Kinóne) Okul & (Medrase) Okuma f y ? . (Kiraat) Okuyucu 5 J ¡ (Karí) Okyanus * • ^ (Okyónus. el-Muhit) Olay (Hádise) Olgunluk ' h (Vekar) Oímaz ' (Gayr Mümkin Omuz ' ¿ r (Ketef) " ,PV On (A?r, A?ara) Onarmak (Isláh) ■€ •< Onay (Tasdík) Onda bir lÓ?r) Onlar 3 W ji ¿ ¿ (Hüm, üláik) Onalti (Sitte a?ara) Onbe? éS-£~ (fíamse a$ara) Onbin (A?ra áláf)

„ ;^

^ Onbir (Ahada a$dira) - Ondokuz (Tis’a a§ara) ll* ^ Ondórt J*”* (Arbaa a?ara) sf, Oniki (isnó a?ara) ^ ^ rv Onsekiz (Semaniye a?ara) ' Onüc 4“’ ^ J (Seláse a§ara) ^ ^ Onyedi (Seb’a a$ara) . A - r ; On yil

jjj-*

(A?ar sinQnj

Opera í \ j j y \ (Obera,

j

— 272 —

dáru’t-temsíl) j f-yí Operatór C , - '- (e(-Cerróh) ^ o^ Organ (Uzv) ^ ^ Orman (Gábe) y . ^ Oruc '“y *3 (Savm) f jt.j Otel

(Funduk) Otomobil o jv-— jseyyóra) ^ < Otobüs J>- (Bás)

s.


9

j Oturmak

v*- -

• (Cuius)

ß .< Oynamak

^

< K u otuz

v-*-*-» -M (Lehv;la b) ... f , Oyuncak (Dumya li’t atfäl)

(Selâsûn)

-f

Ova

-S r

(Sehl)

Ödeme C (Def’u) ^ ^ i-Ödev J (väcib, vazife)

V ¿■¿îfj

.„¿.rögfe Jlr >

öksürmek (Su'äl)

Öksürük lläci (Karsu’s-su’äl)

J p 'jy -* ? - Ölcü j*r* jjj

(ez-Zuhr) ^ Ögleden evvel Ögleden sonra

J t;

Ögle yemegl (Taam ez-zuhr)

ölmek (Mevt)

•£- Ölü

(Ba'de'z-zuhr) j\ '\ '

(Vezn, Mikdär)

ß^ y

(K able’z-zuhr)

fiii

(La'b)

y . - i f jr.-i Oyun

(Meyyit)

Ömür, hayat

o2\

(Omr, hayât)

Ögrencl

£j i £ U i íe y s -f

¿j¡\¿J

i

(Tilmiz. tälib)

•< Ögrenim (Ta'lim , Sakâfe)

, f . i Ögrenmek

f*

o

s

CrtJ^> $ «

(Teallum )

.»¿ögretmek (Ta'lim. Tedris)

ögretmen (Ustâz,

Müdorris)

Ön (Emäm e.cebhe)

i>-

951

Önce (Evvelen) Önlük

ß/ 'h (Mi’zer) Önsöz ^M. i-0 Xi« (Mukaddime) V

'

Ui»

Öpmek (Takbil)


Ôpüç, öpücük **** (Kuble) 2 <•— Ördek • (Batu) V .' Örtü (Hicäb) y * „ c Örtünmek (Tesettür)

Öyle (Hâkezâ); r* Özel , I ü0^ (Häss)

^ X .-Özür (Ma' zira)

1 I

9- -*tî *" Pantolon ôjAb« (Bantalûn) (Hizâ'kasîr) Pahali Papatya Jl¿ (Gal) (Ukhuvân) Paket Para /vr -ê ^ 3 5 (Razm, Bâkît) 5fc¿ (Umle, Nakd) XCJ Para ciizdam Palamut (Keysu'd(el-Bînît) Palto derâhim) •? t''. (Mi’taf) Parça Pamuk (Cüz’, kit'a) (el-Kutn) Parfum Panayir, fuar (Itr) (ei-Ma’rid) vj Pardesü Pancur (Mltaf hafîf) (Hasîru’n-nâfiza) Park, gezl yeri Pansuman | (Hadika âmme) (Dimâdetü'l-curûh) Park Pansiyon (araba için) ¿ ¿ 'ß (Mevkaf) (el-Mesvey, JL>- Papuç,

Ire

■ « P 5 S funduk âîliy) — 274 —

9fSJo\ Parmak (Isba')


Pay (Hissa) y Paydos (istiráha) Pasaport f j lj> - (Ceváz sefer) Pozar (car?i) (Sük) Paspas Pazar günü (Mimsahatu’liy . (Yevmu’l-ohad) arcul) Pazar yerl Pasta j j i J i í i C (Sáhatu's-súk) (Futirá. Pazartesi muaccenát) (Yevmu’l-isneyn) Pastaháne Pecete (Dukkánü’ióAíCil (FOta'l-máide) halávíyyát) Pedal Patates A—gaí 3 tí» (el-Bidál, (el-Batátó) ed-Devváse) Patates PekálÓ á ü l L l f c kizartmasi (Hasen cidden; (Batata sahih) mukliyya) Peklyi Patinaj (Haza hasen) 5 ¡5 (Zelk) Peki Patlamak (Neam, hasen) « e í i (infícár) y • ■ C fí pem t>e Patlican (Ahmaru’l-verdi) ¿ q L c ií (el-Báz¡ncán) Pencere Patrón Ú Ú (Náfiza) (sahíbu'l-amel) Pens Pavyon (Zeradfye, milkat) (el-Cenáh Percin » rw**■y6 * jr - (Mismár bir^ám) fi'l-ma'rid) Pavyon (gece Perde * U í kulübü) oj U - (Sitara, hicáb) (Melhá leyli) Pasaj (Memerr Mukantar)


Perhiz (Himya)

i

PMaibúh) i?kin

s <Ç 9 . c Pifian

'V'-'H Per9el

- • - X (el-Bercall) > ^ Perón '¿L Íl (Rasif) ^ t>. Perçembe ^ -'’-H (Yevmu’l-hamis)orf J ^ 1 . 1 " í ‘ - Po?<n para ? -ru *f (Nakd sail)

V-*fr Peynir jfrr

I

- < -'.V •*

(el-Cübn) Pinar (Yanbú,)

* P tff P,rasa

(el-Kurrás) Piknik (Nuzhe, seyran)

^•<í U Piláv

(el-Biiáf)

yjy' >V\ *4 -» -? S.

-* U'

(Temsíle) Plaj (Çâti'ramliy)

Plák (Ustuváne) Plaka (Levha mankûça)

(el-Boblín) Porsiyon Pirinc (Hissa) (el-Eruzz) j i í ¿ - Posta Pirzola " - / • <S'DP (Arabatu’l-Beríd) (Biruzúla) Postaci Pis ^•■¡F & (Sâi'1-Berîd) (Mülevves.kazir) Postahóne Piston (Meklebu -I

“-II «■!'•'> Piston kolu (2iráu't-tavs¡l) Piçirmek (Tabh)

?

Piyes

z r - t Polis (Surta) Pomat (Merhem) ■? ri í Pompa C " (Minfáh)

>

Berid)

el-Kebbás) I

(Aiif. Nádim)

^ \vi~r p°p*‘n

Pi,iç (Ferh decâce)

■" ’ '

|

-y. ^

Posta pulu (Tabr beridiy) ' Posta kutusu (S.andûku'1-berîd)


J { i-* " T Posta ücreti /• Ip " (Ecru'1-berîd) ; Pratik (Amelî)

9 ^

Pul (posta) (Täbi’j

/C Renk Radyatör (Levn) (el-Müççi') w -* ^ Reakler Radyo j \ y ' (Elvân) (el-Mizyä’) (Renkll Radyo evi ô y * (Mülevven) (Dâru’l-izâa) jj ^ Resim Rafadan •S y ° (Sûret) (Nisf Salk) (Rica Rastlamak (Ricâ', ta leb) (Likä’) Roman Rayic S\ (Es-Si'r) *■¿1? J (Rivaye) Recel fi. s j, Romatizma (Româtizm, ne) (Murebbi’I-fâki # ß '& Recete rasye) Aju j •^ • 3-1 • *< ' » -(Vasfe tibbiyye) (Cois < Rosto • Reflektor i •! A- l • (Kit'a lahm " " ¿ T ’c j i (el-Âkise) Rehber meçviy) (Delîl) 5/ Rüzgâr Rende (el-Mishâc) f Ö C ' (Rîh)

i S if — 277 —

'-'V*' Saat (kol saati)

,x (Sâatu-yed).


I* ^ Sdhi ^ (Hakkan) ^ . r Sakat (Nakis, alii) Sakm Jk^l (¡hzar) Sakiz . AjaP, (like, madga) Sahil (Sahil. d ?atiu’l-bahr)

" t - 11 '¿ i Saotc'

Bai'u's-Saah) j7,

- "l-\l ; Saat da -»I' "C

(Fi's-Saah) Sabah (Sabah) Sabahleyin (Sabahan)

" r

*. s t r - * .- 't 'Sabun (Sabun, gasGI)

. <*»i Sac ^ ¡l (?a'r) a, < Sac fircasi (Fur?atu'?-?a'r

^ jr ,

£ iU

Sakai *■**=■ (Lihya) Sakai tra?i (Hilakatu'l-lihya)

^ Sada

¿ '- T * (Savt) ^ Sade

Saksi (Saliyetu'z-zer'i)

(Basit sazic)

Safra kesesi (Huveysalatu’s -safraviyye)

' j s: Salam (es-Sulama)

,

*

« jif- (Yemin)

(Salata)

»vV rtf Sa9 el

crC

y ^

Salata

* (Yedu'l-yumna) Sagir (Asam) Sagirla$mak

^ -.-rtf Salca

(es-salsa)

Sal‘

(es-Sulasa')

X. f ,

f “-' 50,0,1

J ' J J ><(• (Summ) Saglam < (Sahih) ^ ^ Saglamlik t (Kuvve, Salabe) 0 Saglik 5a9"k I A+\'' ^ (Sihha, afiye) | v V o* — 278 —

(Behv, revak, sfilun)

Salyangoz (Bezzaka) Sanat (Fenn, mahare)


>C3. WS Sonatkór (Fennán, máhir y

Sanatoryum

S' (Misahha) Sanayi

(es-Sináa) Sanayici (es-Sinaiyy) Sanci (Veca’, elem) i & Sandaiya (Kürsiy) i rf Sandik * ■* » J)JXU> (Sundûk) Sandik (Bonka IÍP • I \ ¿ g » ¿ L (Bank, masrif) Sandoviç <_rí'^ L (Sândîç, çatîra)

‘Ä T

1 •¿2Ü

■ H ^ •* ^W V

H "J?

ff^ ^ ¿ JÍ

Sandoviç peynirii (Sandîç bi'l-cubne) Saniye (es-Sânîye) Sanki (Keenne) Sanmak (Zonn) Saraç (es-Sarâc) Saray (el-Kasr) _

Sargi (Isabe, ribât) Sarhoç (Sekrân) San k ¿ \ (Asfar) Sarilik ;{ha|îa>ik) (el-Yerakân) Sâri, bulaÿic < (Mu’dîn) Sarkac S j& K (el-Bendûl) Saat sarkcici (Rakkasu’s Sâot) Sarmisak j* < (Sûm) Satici 9 (Bâ’i) Satinalmak (el-içtirâ’) -••im jt Satmak < ? (Bey'un) Savci ï Q '4 î î (Nâibu'I-âmm) Sayi Alj (Rakam, adedj Sayiçtay - - tâ'5tr (Dâru'lmuhasebe) j?r" î i Saymak (ihsâ, add) Sayman ¿•~** ß T (el-Muhâsib) Saz an baligi t i l i \ (eç-Çebbût)

279 —

j


» f a t Sebz®

-,U a>' (Hudâr) ®®Cc^de cJ • (Seccâde) Sedye (Nakkâle) ■? Sefaret, elçlllk • J “ * (Sifâra) i ,j .-v Sekiz

(Semâniye) <

it

i ^

. *-iLûi -21" ^ r ■*

9 fi US ^ J

„ 4 *

w rí

Seksen (Semânûn) Selâm (Selâm, tahiyya) Sen (Ente) Sendika (Nikâbe) Sene (Sene, âmm) Sepet (Selle) Sergl < (Ma'rid, meçhed)

»

-» Sert ^ I^ •

X r ' C i l Sevinmek C (ibtihâc, ferah)

Seylrcl (Müçâhid)

i/y ' Sicak j U (Hârr) Sicak banyo (Hammâm hârr) 9* î j Sihhat (Sihhat) y ^ S»k *— (Kesif)

i i-' Serin J-> • (Bârid) a Serinlemek " (Bord, . e b e r r u d ) * ^

(Sulb, kâsin) Ses •fr", i*. . ^ oes ‘ ■H -¿y* (Savt, nidâ’)

%y

-? -» Sevmek si*Âf- (Hubb) I J'.-r. Seyahat (Ri hle, sefer) Seyahat çeki (Çîku's-sâih)

- V f Siki, dar (Da/yik) -i Simf (Saff) ' 4 ^ Simr (Hadd) jj, ^ Sira, dizl «_s-£ (Saff, silsile)

•tsúí f'rt a9"s' \

Elemu'z-zahr)

duhân) „ <? •_ Sigorta Ü L Ä j - l î (Té’mîn.dimâne) Silindir ^

(Ustuvâne) Sinek (Zubâb)


f

w

'

1^-5 X

Sinir (Asab) Sirke (Hall)

'

Söylemek

W f j £ - (Tekellüm,

hW y r-r Sis U I—¡3 (Dabâd, sedîm Siyah (Esred) ^ . v f r Soba (el-Mevkid) .0 . Sogar) (Basal) Soguk 1 a (Bârîd)

teläfuz) Söz &) ji (Kavl, kelime) ß ^ Sözlük ¿óJ (Luga) A \" Spor

s/'^(Riyäz) Su

'»Cli (el-Mä)

^ -r Su çiçegl ^ S jr.^ r (el-Cudeyriy) j, j, Susmak ¿ j y - ^ C ^ jr (Samt. Sukût) > f fife s °Öuk du? ß Subap (Hammâm bärid) ' û'-r^ (Semäm) 9 r"* Sokak s ¿"i Super benzln (?äri-) (Suber benzin) Sol i . , . x Sürahi ->u “t (Yesär) ' J j J * (Devrak) P' . ^ Somun ß.K '£ Sürot (Ragîf) 4jjC &S>jr* (Sur'a, acele) A - i " . Son S - Süratli X ' (Nihäye) J V ~ (Sen') Süre Sonbahar ö j j j «UL* (Müdde, devra) (Harîf) Süpürge Sotva X xt (Ba'de) A—-^5 - (Miknese) ■, Süs j> Sormak ^ (Zine) J L **" (Suäl) ^ r, Soyodi £»s> Oi -» ß^C Süt J r r (Leben, halib) *J ù (Kunye, lakab) 9 f . Süzgeç . ?r.\'\ SöHdürmek (Misfât) jjjH . (itfâ. ihmad)

fjr*

__ 281 —


¿¿ O $eker (Sukker)

\o

Q | p. - Çadirvan •- J (Hazzänu'lmiyäh) ß ,"»y Çahane

-r.fi"

(Mizalle)

Çinnga

(M üm täz)

Çakak (Sudg) •

f (Hukna djj»j* Çeraciyye)

**/

r ßo'gam (Çalcam)

'¿¿¿r*

>,i-i Çikâyetçi ^ — (Çâk)

^ * - £ ?an

‘L’T*' ($uhra, Sum'a} -f.-r Çark (doguj J-T " (Çark) j3 jU --J

(Heykelu’sseyyara)

y-V

-5

Çemsiye

<\u ?imdl

->>' (El än) . Çirket ¿5 y (Çirket)

^ccj

9¡? kebab (Kestelâta)

ßanziman

-î-.çiù' Çofben

(Musannene)

^3*7 (es-Suhhâne -«í¿Ú j fi’l-hammflm)

• Çebboy (Hîriyy)

^ <•—9«f (Reís) ? ^

.r Jr

$ehir (Medîne) „ Çehir merkezi

^

(M e rke zu ’lM edine)

g " ^ Taahhütlü (M üseccel)

<,j UJ| j jtl" U- $ofôr (Sâjku>s. Seyyâra)

f"< $ubat (Fabrâyir) - e Çurub (Asîr fakiha)

Tabak (Sahan, tabak)


Tanimak Tabanco (Tearruf) (Müseddes) Tanifmak Tabela .'-¿ J (Teáruf) (Kaima, levha) Tank Tabure 9 (Debbábe) (iskemle) ¿ j # < Tansiyon 2. « *< Takdim \aX¿> (Da’tu’d-dem) I * # 1 (Takdím, arz) . ^ Tarak Tahta (Mu§t) £54 (Ha$eb, hatab) 0 *" Taramak Takim (Tam?it) (Zumra ) Tarein Takim í t . i " ?tr.. H Á (Kirfe) (spor takimi) j? „ „ Tarim (Firka riyadiyya) j (Zira’a) Takoz ^ Tarim l§pisl ¿ l ú í (el-Mikaf) Á iO j S*s- (Amel zira'a) Taksi ¿> (Seyyára) »< Tarife Taksit (Ta’rife) (Kist, cüz) \' Tarih Takvim (Táríh) 9 (Takvím) j? • ^ Tarla Tamam (Hakl) l y t % (Támm, kamil) J. • ^ Tarti Tamir iJJJ (Vezn) (Isiáh) • ✓j Tas Tamircl v s - Á-^Cb (Tasa, ke’s) (Muslih) r Ta$ Tamirháne (Hacer) (Ma’mai) ■?<,< Ta?'t Tamir olabiiir V _r (Araba) (Kabil li'l-islóh > r . Tatii Tone £ i U s * (Utla) (Habbe) i? »

£

¿

c-


5^

2

a. ^

Tatli (Hulv)

9r' Tatll

SU

*U (Mä- azb)

^ - » Tava i y j i * (Miklä) 9 ^ „ Tavuk •

'

(Decace)

£ •IV» Taze C '

(Täzic) Tebrik (Tehnie) Teerübe (Tacruba) Tehlike (Hatar) 9 ' 'i Tekerlek (Acele) Teknisyen <J>T (el-Fenniy) Tel 5 L •» .»«’■ (Silk, hayt) ß. ■». i „ Telefon (Tilifün, hätjf) A '

Telgraf A'rV ’J- (Barkiyya) >- if Temiz (Tähir, nazif) C Temizlik (Tahära) S\ * 5 Temmuz J ri J j - * (Temmuz, yulyu) Tencere (Tancara) ^ Tepe J 5 (Teil) jt Tepsi (STniyya) •? — Ter (Arak) Terazi (MTzän) Tercüman (Mutarclm) S. «c Tercüme (Terceme) j? Tereyagi j (Zubde)

Telefon kulübesi (Hucayratu'lhätif)

• s. i"i| *\ i " Telefon rehber w ^ (DelTlu't-tilifün) ß -V , Teleskop (Tilisküb, mikräb)

— 284 —

j? r ^ 1 *. ^ r * ^ r> f* .Cr r ** j»r-, .

Ter,ik

(ßahhäta) Termometre (Mikyasu'lhorara) Termos (Termus) Terzi (Hayyät) Testere (Min?är)


i

U

- M ^ ' Tra,ik '?áretleri

Kí<i

Tira? (Hiláka) !.-?r Tiras etmek * » % - (Hllíka) Tirnak J É (Zufr) -Î Tirpan (Mihaçç) ß s. ^ Tiyatro T i/* * (Masrah)

j j j " * * * * (Alámetül-murúr) ,, *,jr ^ -i Trafik kurallan (Kuûdu’l-murûr) ^ r -'- Tramvay - * l¿ ' (Tiram) ». „ Transfer Jju J ^ í * L (intikál, nakl)

. ^ ir i Tren

J 1-0 *- (Kitár) Tugla js-'-'. i-' -» Tokalaçma • (Acurra) (Musáfaha) ß f , Tuvalet jt i Toplanti (Mirhád) (¡ctimá’) i ^ Tuvalet kágidi -Toplanti salonu ¿. l ¿ ^ O j J (Varak mirhád) ----------^ ® IKn'n ^*1» Tuz *>£’i9 (Ka’a nmnmíi/vnK umûmîyyap*

^ ^¿Toprak

£ " (Milh) r^Tüccar U (Tácir) .✓v Tükenmez kalem ^ fW f Ir ----- --- ---------x a * jj (Kalem láyanfad) jj, . -- Tükürmek d r* - (Bask) ß. Tükürük JU V , (Bisák) Tütün .£> (Duhán) ,& S ü

V i / (Turáb)

_j;

Topuk (Ka’b) ^ f Tornavida ¿ Ü í. (Mifekk) jï Törpü (Mibrad) - M l ^ C Traf,k J -í-r1 (Haraketü’l’S j~ » murúr, seyr)

U

9

. ' Ucuz

'--ñ'

°J

(Rahis) — 285

«--.M Ucak (Táira.Tayyára)


' Uykusuzluk

/G íP ’j ^ r 1' ¡ S o y r fi'lhavo) i

9

(Arak) Uyku ¡laci (Deváu’n-nevm) ^ Uyudu (Name)

Ufak, küçük (Sagir) Uîaçmak

J '" ^

Uyumak (Nevm) Uyuz (el-Hikke) Uzak (Baîd an. )

" (íttisa!)

-* í

J

Un

(Tahîn, dakîk)

V" Uskumru (el-Uskumríy)

^

K Usta (Máhir)

Uzaklaçmak (Tebâad) | Uzman (el-ihtisâsîy) Uzmanlik (ihtîsâsiyye) Uzun (Tavîl) Uzunluk (Tûl) Uzun zaman (Zaman tavîl)

i r " î i - '< " Usta ba?l

ju A i jO ^

(Kebîru'1-ummâl) Ustura (Mihlák)

Uçak, hizmetçi

(Hâdim-

.5

“•¿¿¡T“** m üstahdem)

fc :r.-.i Uya"d' -

- (Isteykaza)

Uyanmak

i¿> iL JL ll (istiykáz)

Ü ° '¿1 r* '

Ücret

r * (Ecr, /r- ucra)

ritt'CiT

> -

; Üc Wnd® (FÎ 9ün seIâse

* i\ C j. IU Üç (Sâlis, sâlisa) Ücretsiz (Bilâecr,

meccânen)

9ün|ük

(Selâse eyyâm)

eyyâm)

V jtfvi ü^ üz

"

^

(Seiâs mie)


Uçbin (Selâse âlâf) Ülser s? m w• oaUIj (Karha fi’I-mi’de) ( " 4 2 ^ \Université " (Câmia) Üstün W & (A’Iâ, rafî) Üçütmek *x,J J (Tetirid) Ütü i\ ß : (el-Mikvâ) <2 • -''* Üye, âzâ (Udv) P *

9 0- * ° - Vaad -2

(Va'd, ahd) Vâcip, gerekli ^ r ? .<i *±> (Lâzim, zarûrîy) Vâde SX» (Müdde) Vah vah! '£ £ \ U (Vâ asafâh) Vâha, çôl (Vâha) Vagon jÜai i l j l i (Hafila kitar ) ^ ! - Vakit (Vakt)

Vaktiyle (Pî mâ madâ) 287 —

-r

5ÿ

Üzere (Alâ enne...) Üzerinde (Alâ. fî) (Jstünde (Fevka) Üzücü (Mü'lim, hâzin) Üzülmek (Teellüm, hazen) Üzüm (Ineb) Üzüntü (Huzn, elem)

Vakit vakit (Ahyânen) Valiz (Hakîbe) Vantilatör (Mihvâ) Vapur (Bâhira) Var (Vûced, mevcûd) Vanç (Vusûl, kudûm) Vatandaç (el-Muvâtin) Vazife i (Vâcib) i


9. er •

j* r - •.■* Viraj (Mun'ataf j K J ß J 1 j fi't-Tarîk) I

Vazo (Zühriyye)

* ^ ü* r - Vebä

V 3 (Vebâ, ta’ün) Vedä 5 V " (Vedä1) i"- Vedâlâçmak (Tevâdu') - Y ^ , Vekâlet * J o J (Vekâle) : r > Vekil î J — , - 5 (Vekîl, nâib) .?

í

Verecek (Deyn) U

V, ^ /

9 y

" Verfli 1 ^ (Resm, darîbe) < Veteriner (Baytariy)

,^ - " V*da (Levleb, kilâvuz) ^ c Vinç ¿ ¿ S ' (el-Vinç)

Yabanci (Ecnebî)

Yag (Zeyt) Yagci (Zeyyât) Yagdanlik (M izyete)

2 °í Vites

a

(Turs Müsennene) si. ■*..< Vites kolu *'£p J £ u (Nâkilu’t-turûs)

1 J*

Vitrin (Vöcihe’l-arz - i l * K metcer)

* / / t r Viza o

* ,V . °J--l

--r -,-r ^ .

(Te'çîra Vlzlte (Ziyara) Vurdu (Darabe) Vurmak (Darbe) Vücut (Cism, beden)

Yagiç, yagmur (Matar) y I * / Yasi?li - /í? "

(Mum tir)

.< Yahut J l |Ev) 9.^ - Yaka (Yaka, tavk)


*,< a i Yonilma (ihtô)

; Yakm

-z? (Kar ib) Í - T \ Yakinda J

^ ^ (Fî ätin karib) ¿3 s jt Yakit (Vuküd) r* * - Yaklaçik U yu (Takriben)

' V - L V i I * Yakmak < - 5 'J'j -“ d ( i s ,äl, ihräk) Yalan if (Kizb) Yalanci w 'iji (Kezzäb) f \ •** j \ Yoli ramUy) jf

• i Vanî

w í’ (Ey, a'nî) a r _ _ Yanliç J o ip (Hata\ galat) - ^ r YaP‘ (Binâye) -Z.-1, Yapiçtirmak

-J^ -tilsâk)

Yalniz (Vahîd)

^

^

• £i

s Yoma 0 3 J (Ruk’a) jÿ Yan '-r'i • (Cänib) ^ Yom baçinda óS¿st- (Indeh) Yaninda V j 3 (Kurbeh) Yanak X V (Hadd, vecne) i», ^ Yangm (Harîk)

^ . Yangin çikarma 3 \ j * > (ihrâk) ¡ Yanik - ^ V * (Mohruk) 289

J » -- Yamok (Amel, sun’un) ’ IL*' _Yaprak (Varak, kirtâs) a « - Yara, yaralamak) (Cerh) Yaraladi (Ceraha) ^ Yardim (Muavene. musaade)

o.xȣ

-- I w

ettl < i Yardim u (Âne. sâade. nasara)

2>' . .

Yarim (Nisf) Yarin (Gaden) ^ Yasak ? ÿ - ^ (Memnu’) Yastik ¿j L j (Visâde) F. : 19


\\ J\L ■ Yastik kilifi

I (Gitâu'1-visâde)

ijU >_y

- i,

Yelek (Sadriyye) - Yelkovan

ß tS K > Y0?1'- ihtiyar I y iC-.i JT (Herim. çeyh) 1 ^ laAl wij&P (Akrab dekâîk)

9U Ji » - 3»* 1

I Yatak A i

*

<JTJs (Firâç, haçiyye

£ 4 Yatak takimi v J ^ L r * (Çerâçîf)

*«■'•1'- r Yatakl1 VQ9°n

9. s s .

Yelpaze (Mirvaha) ü i'y' Yemek (Taäm)

\" £■*}' ^ Yemek,i (Häfiletu’n-nevm) ^ CT (Mea’t-taäm) l".-' . Yemeksiz 9 » \ Yay J J ^(Bidûn taäm) «JO * (Kavs) jfJ-. Jo- Yeni r * r Yaya (Mâçîyen) (Cedîd) 9, « s- Yaz (mevsim) Yeni yil ‘ (Sayf) (Sene Cedide) Yaz (yazi) ?. .-fYer U S ’ ' (Uktub) J ’y (Arz) Yazi il^.'^-Yazi / . -r Yeçil duLS (Kitäbe) (Ahdar) jf v Yazihäne 9 Yeçil (Taze) (Mekteb) T ^ = (Ttolc) Yedek s J, . ' Yetmiç (ihtiyätiy) (Seb'ün) J'.j-. #^.Yevmiye Yedek parçalar J ^ (Kitau’l-giyär) (Yevmiyye) ÿ . „ Yedi ^ ^ Yikadi (Seb'u) (Gasele) ^ .'{'Yedinei ^ Yikanmak (es-Sábi’l J r ^ (Gusl) ^ j Yekün ^ Y'l (Mecmû’) ¡ (Sene, â’min) ^ Yel . , ^ . Yilda j (Fî senetin) % ■> (Rih)

V p jt

— 290


1 ^ Hr "I Yüksekiik f j '- U (¡rtifó’)

(- L- £ ™ "k (Amiyyen)

,

. " -»«.%. Yirmi

j-

-i, Yiin (Suf) ^ í , Yüz (100) v>(Mie) \ . Yiiz (organ) •-> (Vech)

(|§rüne)

\" Yirmibir

s.

(Vahid ve i?rúno)

, £ Yol

•<m^íI Yü*b,n

(Tarík)

^ ( M i e filáf)

rY olcu (Ráhil, musáfir

—in ^

> iU l^

m udarrabe)

C

Yorgun V * * * (M u t’ab)

^ r_

,#

Ó

Yorgunluk

U r * * * (Ta'bón)

jsr

Yumurta (Bayd)

Yumu?ak

yy. (Rihv) ^

Yuvarlak (Küreví)

V

Yük

j * > r (Heml, ?ihna)

<?

, r- Yüksek

* (Alin, m urtefi’) 2 s YükspkJepe y (Tel!)

Y“ de kac?

(Kem bl’l-mie) ^Yiizmek Zr*~ (derislni)

A , , , r-» > . n Yorgan ^M ^(Lih af,

(Selh)

■? < Yiizmek (suda) (Avm, Sibáh) — . - j ^ Yüz numara w**». (Beytu'l-halá) Yüzólcümü (Mesaha) X<|-r Vüzük f (Hatem) Yüzüncü 3 (ei-Mie) Yüz yil, asir X (Mié ámin) Yüzyüze « ¿ V * (Vechen Livech)

^ . Y üksek okul A-*-J “*-* (Medrase

^ i ) £ ° " ye| — 291 —


Zam «-»Çj (Ziyade, ilâve) J»*: Zaman '—aSJ (Vakt, zaman) Zaman zaman ÜO.Í (Ahyânen)

\'

^ J

/.

Aj j' ¿ Zarar (Zarar, hasâra s .* . ß. .\ lz°rf

^ 1 ""

^

(Zarf. gilâf) la run (Zarurî) -5 " Zehir 1 (Semm) ^ ^ Zehirli (Sâmm) f Zemberek (Zumberk) ^..-r Zemin y } (Arz, sath) jf.j. jf . ; Zengin (Ganî)

Zerzevat (Hadravât) Zarzavatçi (Manav) (Hadravi) Zeytin (Zeytûn)

Zil (Ceras) Ä1i Zira (Lienne, Licel) ^ Ziyafet -.7 (Velime)

. ^

Zivan ° J u -> ’

- 9 9 2 - 1

^

(Zarar. hasara)

Zor (Sa’b) ✓ __ Zümre W (Zümre) i?. ^ ^ Zürafa (Zürâfa)


igiN D EK ILER

I. BÖLÜM

ÖGRENMEK ............................................................ Önsöz Arap alfabesi ................................................. Harflerin yazili?i ......................................... Harflerin teläffuzu ......................................... Kamen ve ?emsi harfler ................................. Kamen harfler ................................................. $emsi harfler ................................................

7 9 11 13 17 18 18

• •

II. BÖLÜM ARAP Dl'LBiLGiSiNUcN TATBiKI DERSLER Zamirler ........................................................ Merfü munfasil zamirler ................................ Mansub munfasil zamirler ................................ Fiiller ..................................................... a) Mäzi fiil ............................................. b) Muzäri fiil ............................................. c) Emir ................................................. isimler .................................................... Harfler ........................................................

22 23 24 25 26 26 26 27 28

• •

III. BÖLÜM KAR?ILIKLI KONU$MA DERSLERi Selamla?ma ve Nezaket ................................. Yardimla?ma .................................................

32 33

arapcayi

• • • • • • •

• • • •

— 293 —


• • • • • • • • • • • • • • • •

Taniçma ............................................... Karçtlaçma ve muhtelif konuçmolar ............ Renkler ................................................... Hava alaninda ve gumrükte ............................ Okulda ............... ’ .......................... ....... Helva ve çocuklar ........................................ Kütüphanede ............................................ Tekil - ikil - Ço§ul ............................................ Mutfakta .................................................... Muhtelif konuçmalar ..................................... Oturma odasinda ......................................... Yotak odasinda ............................................. Aile bahcede ................................................. FiH-i muzârî (çimdiki zaman) üzerinde aliçtirmalar ................................................. Fii!-i mâzî (geçmi? zaman) üzerinde aliçtirmalar ........................................................ Kisa seyahat .................................................

• Erkek ve diçi (muzekker ve müennes) isimler • Otelde .................................................... • Posta, Telefon, Telgraf ................................. • Yemek - içmek ................................................. • Vakit ........................................................ • Arab? aylar ..................................................... • Milâdî aylar .................................................

• • • • • •

IV. BÖLÜM GÜNLÜK KONUÇMALAR Çok kullamlan sozler ..................................... Kendiniz hakkmda ......................................... Selâmlaçma ......................................... Taniçma - Tamçtirma .............-....................... Ricâ - istek ................................. ................... Vedôlaçmak ................................................ —

294 —


35 42 48 50 55 57 60 63 66 69 73 76 79 82 86

88 90 93 98 101

103 105 105

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bilgi edinmek ve yer sormak ......................... Zaman sorma ve zaman bildirme ..... ............ Genel konuçmalar ............................................. Soru sözcükleri ............................................. ......................................... Trente yolculuk Ucakla yolculuk ............................................. Otomcbille yolculuk ..................................... Sinirda giriç - çikiç içlemleri ......................... Otelde konaklama ......................................... Pansiyon ........................................................ ßehirde yol sorma ..................... ....................... Dolaçma - gezme ......................................... . Taçitta ........................................................ Pastahanede ............................................. Polis merkezinde ............................................. Eknkada ..................................................... Lokantada .................................................... i? ve iççi Bulma Kurumu’nda .......................... ¡çyerinde ........................................................ Büyük magazada ............................................. Saatcide .................................................... Fotografçida ................................................ Eczahanede ................................................ Doktorda .................................................... .................................................... Berberde En cok kullamlan kelimeler ................. ...........

1¿.4 130 134 136 138 149 159 162 176 182 184 189 192 197 200 203 208 212 214 221 224 226 229 232 235

108 113 117 119

120

1

123 i

— 295 —


S A Y ÏL A R JL>!

JL>)J

<jUwl 0^1 ü s¿ ¿ 5 0 ^ J 5 ¿íJ* ✓•/'

> -»ss AS r

'

,/*-£■ Jj*I *' ¿ ‘I

< ••ÑLÍU J^ ' ôj—* ^ ¿ y >»/ o>=r ô_r*r*'' ,

.

ÔJ*~Ï

s;y Vu

4 ÍU * tjflf s-iVf ¿Lj' ¿ jJ Í 'iíU ÜÛÎtJÔf

j

I- Ú - V Í

(Vohid - Ëhad)

( '

(isnâni - ¡snetàm)

( r

(Seiâse-Selàsoiu)

(r

3

(Erbâa )

( Í

4

1

2

(Hcimse)

(Sitte)

i 1

ö

(Seb'u) (Seb'atu)

( V

7

(Semàniye)

*( A

3

(Tis'a)

(^

9

(A^are) (Ahada a$ara) (isna açara) (içruriQ) (Selásun) (Erbâun)

( *• i n ( \Y (r.

10 11

(r-

12 2C 30

10 ( i* (o . (Hamsun) 50 (Sittun) 60 (*\(Seb'un) 70 (V. (Semânun) 80 (A(Tis'un) 90 íV (Mie) 100 (Hamse mie) 500 ( c •• (»... 1000 (Elfun) (Hamsetueifin) (ô - 5000 (Mietu elfin) ((......) 100.000 (Elfu elfin) ((•••■~i 1.000.000

Pratik arapca  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you