Page 1

B

pr o b

ng Ly ni

LYCKAS

as m

ed

ck

MED PROBLEMLÖSNING

l lem ös

Problemlösning har en central roll inom matematiken. Enligt Lgr 11 ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Problemlösning är både ett mål och ett medel och finns därför med både som ett långsiktigt mål och som ett kunskapsområde i det centrala innehållet.

Lärarstöd för strukturerad undervisning

B

För att utveckla problemlösningsförmågan är det viktigt att arbeta regelbundet och med progression och struktur. I arbetet med Lyckas med problemlösning får eleverna • lösa matematiska problem • använda några strategier • välja en lämplig lösningsstrategi • bedöma om lösningen är rimlig • förklara sina lösningar både skriftligt och muntligt • reflektera kring olika sätt att lösa problem • formulera egna matematiska problem Eleverna får också använda sina kunskaper i arbetshäftet/elevboken De sju portarna. Lyckas med problemlösning B vänder sig i första hand till elever i årskurs 4–6. Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

Victoria W Gustafsson ISBN 978-91-87701-61-0

9 789187 701610

Anette S Panboon

Lyckas med problemlösning b  

I arbetet med Lyckas med problemlösning får eleverna lösa matematiska problem, använda olika strategier, välja en lämplig lösningsstrategi,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you