Lärplatta och matematik

Page 1

LÄRPLATTA OCH MATEMATIK

Surfplatta, lärplatta eller läsplatta? Nya digitala verktyg ger dig som pedagog möjligheter att lyfta undervisning och lärande. I boken Lärplatta och matematik är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt. Boken innehåller: •

Det matematiska tänkandet

Lärplattan som ett pedagogiskt verktyg

Läroplanen, IKT och matematik

En medforskande pedagog

Lärplatta och matematik = sant

Fånga intresset för matematik

Matematik och begrepp

Dokumentation med lärplatta

Reflekterande frågor

Matematiska apptips

LÄRPLATTA OCH MATEMATIK Vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass

Författare till Lärplatta och matematik är Erika Olsson som arbetar som lärare och pedagogisk utvecklare i förskola samt IKT-inspiratör i Sollentuna. Erika föreläser även om hur hon använder lärplattan i förskoleverksamheten. För mer inspiration gå till www.erikaolsson.se

ISBN 978-91-86611-59-0

www.askunge.se

ERIKA OLSSON


ISBN 978–91–86611–59–0 © 2013 Erika Olsson och Askunge Thorsén Förlag AB Produktion Mirvi Unge Thorsén Foto Erika Olsson Mats Thorsén s. 12, 24, 36, 48

Första upplagan 1

Denna bok uppfyller miljökraven för märkning med Svanen. Tryck Elanders Sverige AB 2013

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur denna bok. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Askunge Thorsén Förlag AB, Manhemsvägen 41, 131 46 Nacka 08-30 95 75, 073-951 13 93 www.askunge.se e-post: askunge@askunge.se


INNEHÅLL Inledning 5

Sortera och kategorisera 34

Matematik och lärplatta

6

Färg, form och prepositioner 36

Varför är din iPhone så stor? 8

Spela Bingo 38

Från iPad till Lärplatta 10

Lek affär 40

Omtänk – Nytänk 12

Längd, färg och form 42

Lärplattan – ett pedagogiskt verktyg 14

Klockan 44

Utveckla det matematiska tänkandet 16

Bildskapande med färg och form 46

Läroplanen, IKT och matematik 18

Årstiderna 48

En medforskande pedagog 20

Konstruktion och experiment 50

Fånga intresset för matematik 22

Dokumentation med lärplatta

52

Lärplatta och matematik = sant 24

Frågor att fundera över

56

Matematiken i förskolan 26

Hört om lärplattan

58

IKT och begrepp

60

Matematik och appar

28

Appar lyfter det lustfyllda lärandet 29

Lite om tekniken 61

Vi lär oss färger 30

Tips på vägen

Mönster och sortering 32

Tack 64

62


4 

Lärplatta och matematik


Inledning När jag började använda mig av lärplattan i min förskoleverksamhet insåg jag snart vilket fantastiskt didaktiskt verktyg det var. Lärandet för barnen blev lustfyllt och lärplattan fungerade som en igångsättare i olika lärprocesser. Som ett komplement varken ersatte den eller tog bort något annat från verksamheten. Med den här boken vill jag inspirera och ge tips på hur du kan använda lärplattan i kombination med matematik. Jag ger också exempel på vad du bör tänka på när du arbetar med lärplattan. Många av aktiviteterna och idéerna har jag genomfört i förskolan, men naturligtvis fungerar det också i förskoleklass och uppåt. Jag hoppas på att du som läser den här boken ska bli lika inspirerad som jag har blivit av att arbeta med lärplattan och upptäcka hur lustfyllt och roligt du får tillsammans med barnen samtidigt som de får en möjlighet att lära sig på ett lite mer tidsenligt sätt. För mer inspiration är du välkommen att besöka min hemsida: www.erikaolsson.se Trevlig läsning! Erika

Lärplatta och matematik  5


MATEMATIK

OCH LÄRPLATTA ”

Vi på förskolan arbetar kontinuerligt med matematik, men nu känns det som att vi med hjälp av lärplattan blir den verksamhet som bidrar till att än mer lyfta fram matematiken och göra den synlig i vardagen.

6

Lärplatta och matematik


Bakgrund Mitt första möte med en iPad var i mars 2011. Då hade jag ägt en iPhone i några år och för mig var steget att skaffa en iPad naturligt. Till en början använde jag iPad som ett komplement till datorn och mest som en kul sak. Jag förstod inte då hur den skulle kunna komplettera mitt arbete pedagogiskt på förskolan. I mitt vardagliga arbete tillsammans med barnen använder jag iPad som ett naturligt verktyg och genom att knyta samman det med min forskande studie ”Varför är din iPhone så stor? – en studie om iPad i förskola” finns en kunskapsbank om hur man implementerar och arbetar med iPad som ett pedagogiskt verktyg. Jag möts dagligen, i mitt arbete, av härliga skratt, nyfikenhet, nytänkande och fantastiska lärprocesser som gör att jag hela tiden utvecklas i min roll som lärare. Som en medveten pedagog vill jag arbeta framåt och har tänket med mig att göra ett ”omtänk som leder till ett nytänk” och att se till att varje barn får samma möjlighet till ett lärande oavsett förutsättningar. I och med min studie fick jag tillsammans med barnen möjlighet att utforska ett digitalt verktyg och den skulle bli ett medel som kunde ge svar på vad digital kompetens handlar om i förskolan. I Sollentuna kommun, där jag arbetar, har man gjort en IKTsatsning med visionen att: Barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt i sin vardag, det vill säga att jag som lärare i Sollentuna kommun bör försöka hitta nya spännande infallsvinklar på lärandet. IKT har blivit ett prioriterat utvecklingsområde som bör finnas som stöd i verksamhetens arbete för att nå uppsatta mål. Med min arbetsgivares vision och mål samt med läroplanen i ryggen har jag ett uppdrag att lägga grunden till att barn på sikt får tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.

IKT = informations-och kommunikationsteknik

Vi på förskolan arbetar kontinuerligt med matematik, men nu känns det som att vi med hjälp av lärplattan blir den verksamhet som bidrar till att än mer lyfta fram matematiken och göra den synlig i vardagen. IKT i vår verksamhet och i undervisning är för mig självklart.   Lärplatta och matematik  7


SPELA BINGO

5

Applikation: Math Bingo Min rekommenderade ålder: 4 år och uppåt Hämtas: AppStore och Google Play

Applikationsbeskrivning Att inspirera barnen till att räkna är ju fantastiskt när du har de rätta pedagogiska verktygen. Med den här appen har vi fängslat barnen att räkna i huvudet. Den lockar till att i samarbete lösa uppgifterna. Det finns många olika appar med ett matematiskt innehåll som är roliga, men vi fastnade för den här eftersom barnen visade ett tydligt intresse. I appen Math Bingo övar barnen på huvudräkning med de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Du börjar med att ställa in vilket räknesätt du önskar träna och vilken svårighetsgrad. Det finns tre olika svårighetsgrader att välja mellan: lätt, medium och svår. När du valt område och svårighetsgrad visas en bingobricka. Överst finns en uppgift. Om du har valt räknesättet addition är det alltså summan av uppgiften som ska du trycka på. Det finnas flera rutor med samma tal, så du måste göra ett val som är smart för att kunna få en bingorad. Det gäller att få bingo på så kort tid som möjligt, men samtidigt ha så många rätt som möjligt.

Likvärdiga applikationer Math Ball Räkneråttan Lolas mattetåg Siffermix Mattemums

Syfte • Utveckla kunskaper att lösa problem samt att reflektera över resultat. • Turtagning och samarbete. • Öva på att känna igen de olika räknesätten, främst addition. • Lustfyllt matematiskt lärande.

38

Lärplatta och matematik


Som medforskande pedagog Jag samlade ihop barnen och tog fram lärplattan, visade och berättade för dem om appen Math Bingo och vad den gick ut på. Barnen visade snabbt ett intresse och alla turades om att få ett uppgift. Med appen Math Bingo tycker barnen att det är kul att träna på matematik. För de yngre barnen är det här en svår app men de blev nyfikna på vad vi andra gjorde, så för att alla barn (oavsett ålder) skulle

kunna vara med på mattebingo så valde jag att använda mig av kulramen som ett komplement till lärplattan. De äldre barnen hjälpte de yngre, antingen med hjälp av kulramen eller att visa hur de kunde räkna på fingrarna. De yngre barnen tog till sig knepen och i dag använder även våra treåringar den här appen och lyckas få bingo på egen hand!

Vad händer när lärplattan är avstängd? När vi hade stängt av lärplattan gick barnen vidare till vårt rum för skapande. De plockade fram papper, pennor och annat material för att kunna göra egna bingobrickor. Barnen valde att ha talen 1–6 på brickorna och sedan använde de sig av en tärning. Tillsammans hade de utvecklat ett eget bingospel som blev minst lika populärt som appen.

Så här går du vidare Stimulera till fortsatt intresse för siffror genom att exempelvis skapa en bingohall. Låt barnen inspireras av att vara utropare av nummer och ge dem tillgång till material som passar. Utmana dem i de olika räknesätten, prata matematik med barnen för att de ska kunna berätta om sina funderingar och att lösa problem. Använd er av räkneramsor såväl med flano som med rim.

Lärplatta och matematik  39


FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER Att arbeta med ny digital teknik i förskolan ställer givetvis nya krav på undervisningen. Som jag beskrev tidigare är det viktigt att ställa sig de fyra didaktiska frågorna: • Vad barnen ska lära sig? • Hur ska det läras in? • Varför ska barnen lära sig det ? • Vem ska lära sig? Dessa frågor kan vi relatera till de strävansmål som finns i förskolans läroplan.

56  Lärplatta och matematik


Att få använda lärplatta i min verksamhet gör det enklare för mig att visa och förklara för barnen, den inbjuder till uppmärksamhet och koncentration” Förskollärare

Eleverna upplever att de har automatiserat sina kunskaper och de känner själva att det har gjort skillnad.” Pedagog i skola

När lärplattor används på rätt sätt i undervisningen, kan de bli ytterligare ett verktyg som stimulerar elever till högre måluppfyllelse.” Skolutvecklare

Våra elever tycker att arbetet i matematik har blivit mer varierat med hjälp av lärplattan”   Lärplatta och matematik  59 Rektor