__MAIN_TEXT__

Page 1

ANIMALIAESPLOTAZIORIKGABEKOARROPAETAOSAGARRIENGIDA KALI TATEZKO PRODUKTUAK EROSII TZAZU: GUTXI AGO KONTSUMI TU EZAZU: Gar r ant zihandi koa da akaber a oneko pr odukt uak Gogor at uani mal i azei ngi zaespl ot azi oa er ost ea ( j ost ur a et a er r emat eet an haut emat en da ez bul t zat zeko er ar i k hober ena ahal i k hor i ) ,hauekgehi agoi r aungodut eet aer ost ekobehar et a gut xi en et a behar r ezkoa dena gut xi ago i zango duzu.Hasi er abat ean gar est i agoak bakar r i kkont sumi t zeadel a. di r el ai r udi t zen zai zki gun kal i t at ezko ar r opa et a osagar r ihor i ek,l uzer a,i nber t si oonakdi r a. ARROPA BEGANOA EROSIEZAZU: Gauregun,enpr esamor doaexi st i t zendi r amer kat uansoi l i k ani mal i a espl ot azi or i kgabeko( gi zaki enabar ne)mat er i al eki n l an egi t en dut enak, zur e di r uak, zuzenean edo zehar ka, suf r i ment uar eki n komer zi al i zat zen dut en i nongo enpr esen esku bukat uko ez duel a ber mat uko duzu hor r el a.Euskal Her r i an,adi bi dez,badi r a zei nbat denda “Just o Aki ” edo “Ter r i t or i o Vegano”bezal akoak.Edo best el a,i nt er netbi dez onl i ne er ost eko auker a duzu best e denda bat zuet an.Best e auker ar i k ez baduzu,et a ohi ko denda bat ean er osibehar baduzu,kont zi ent zi azegi nezazu. BEGI RA EZAZU ETI KETA:Legez, ar r opa et a osagar r iguzt i ek et i ket a bat i zan behardut e:oi net akoek zol an edo oi nl epoaner amat endut e,ar r opekber r i z bar neani zat endut e;osagar r i ek,zi nt zi l i k. Et i ket at uak konposi zi oa esango di zu. Et i ket ar i kezdabut eezzai t ezf i dat u,hobe dazuhur r aki zat ea.

EGI AZTA EZAZU: Denda bat ean zer bai t ani mal i a j at or r i zkoa ez del a esat ea, askot an,ezdaezer enber magar r i i zat en.Gauregun,sal t okiaskot an l angi l eak ez di r a guzt i z ondo i nf or mat uak i zat en sal t zen di t uzt enpr odukt ueni ngur uan.

EZ ZAI TEZ PREZI OAREKI N ENGAI NATZEN UTZI : Oso ar r unt a da,oso mer keak di r en j ant zi ak ani mal i a j at or r i koak ezi n di r el ai zan pent sat zea,mat er i alhauek gar est i agoak di r el a pent sat zeko j oer a bai t ago.Al di z, askot anhai ndahaundi a espl ot at zendi t uzt enani mal i en kopur ua,non ani mal i aj at or r i zkomat er i al enpr odukzi oa eskar i a bai no haundi agoa bi hur t zen den et a pr ezi oen j ei t si er a er agi t en duen denon pol t si koet ar a egoki t zen di r enpr ezi oakl or t uz.

MATERI ALBEGANOAK KONTUZ IBILIKOLEKIN,ANIMALIA JATORRIKOAK IZAN DAITEZKE:

MATERI ALEZ BEGANOAK

Arropa, zapat a edo osagarri bat en konposi zi oan ani mal i aj at orri zkoaezdel aj art zeakezduesannahibest e mat eri al mot ari k erabi l t zen ez dut eni k, ez bai t da beharrezkoa zenbai t mat eri al en erabi l era azal t zea ehuneko oso t xi ki ak di renean.Adi bi dez, oi net ako et a osagarriaskok ani mal i aj at orri zko kol ak daramat zat e: arrai n i ndust ri at i k, l arru i ndust ri at i k edo haragi ZAPATEN i ndust ri at i k( hezurrak)dat ozensoberaki net at i kerat orri ak. ETI KETA Bai t a ere,gert al i t eke,ehunen konposi zi oan ani mal i a j at orri zkoprodukt urenbati zat eaosoehunekot xi ki et an, l arru si nt et i koareki n gert at zen den moduan.Horregat i k, gomendagarri a da, erosl e beganoarent zako f abri kat u di rel abermat zendut enprodukt uakerost ea.

ASKEKI NTZALI BERACCI ON. ORG

Profile for Askekintza

ANIMALIA ESPLOTAZIORIK GABEKO ARROPA ETA OSAGARRIEN GIDA  

Nahi duenak deskargatu eta erabili dezake betiere Animalien Eskubideak zabaltzeko erabiltzeko bada eta Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin...

ANIMALIA ESPLOTAZIORIK GABEKO ARROPA ETA OSAGARRIEN GIDA  

Nahi duenak deskargatu eta erabili dezake betiere Animalien Eskubideak zabaltzeko erabiltzeko bada eta Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin...

Advertisement