Page 1

'


M[bYec[jej^[7i_WdCki_Y9_hYk_jĂ&#x160;iIkcc[h%7kjkcdFhe]hWcc[ 97B;D:7HE<;L;DJI <h_ZWo(*@kbo(&&/ >cY^Vc8aVhh^XVaBjh^X/I]jbg^VcY6W]^cVnV YZiV^ahVkV^aVWaZ^cdjgHeg^c\$HjbbZg Egd\gVbbZdgVilll#VbX#dg\#j` *#(%eb6hZb^cVgdcĂ&#x2C6;I]jbg^!^iĂ&#x2030;h]^hidgn! YZkZadebZciVcYhinaZĂ&#x2030;Wn6c^cYnV7VcZg_ZZ ,#)*ebHjcVcYVH]VgbVi]jbg^VcY 7^gZhlVg<VjiVbVW]^cVnVVcYi]jbg^ Hdji]WVc`8ZcigZĂ&#x2030;hEjgXZaaGddbVi FjZZc:a^oVWZi]=Vaa!AdcYdc!H:&-MM %-,&++('*%%lll#hdji]WVc`XZcigZ#Xd#j` IWjkhZWo(+@kbo(&&/ >cY^Vc8aVhh^XVaBjh^X/9]gjeVY YZiV^ahVkV^aVWaZ^cdjgHeg^c\$HjbbZg Egd\gVbbZdgVilll#VbX#dg\#j` +#(%ebKdXVaK^hiVg8]^aYgZcĂ&#x2030;hgZX^iVa ^c>cY^Vch^c\^c\;dnZgViF:= ,#)*ebJYVn7]VlVa`Vgh^c\hY]gjeVY Hdji]WVc`8ZcigZĂ&#x2030;hEjgXZaaGddbVi FjZZc:a^oVWZi]=Vaa!AdcYdc!H:&-MM %-,&++('*%%lll#hdji]WVc`XZcigZ#Xd#j` IkdZWo(,@kbo(&&/ ,#)*eb8]^cZhZVcY?VeVcZhZ>chigjbZciVaBjh^X YZiV^ahVkV^aVWaZ^cdjgHeg^c\$HjbbZg Egd\gVbbZdgVilll#VbX#dg\#j` Egd[#OZc\8]Zc\lZ^\jf^c HjcO]jd\jo]Zc\ 9g#6nV`d=diiV"A^hiZg`did A^oLVaiZghVcYIVbVh]^^9V^`diV^`d Hdji]WVc`8ZcigZĂ&#x2030;hEjgXZaaGddbVi FjZZc:a^oVWZi]=Vaa!AdcYdc!H:&-MM %-,&++('*%%lll#hdji]WVc`XZcigZ#Xd#j` <h_ZWo)'@kbo(&&/ JccVi^9Vh\jeiV +#(%eb!HigVi[dgY8^gXjh![gZZ I]ZVigZHfjVgZ!HigVi[dgY!:&*&7M lll#higVi[dgY"X^gXjh#Xdb IkdZWo(7k]kij(&&/ 7^gZhlVg<VjiVbi]jbg^ 9nadcH^kVbhVmde]dcZ BZ]WddWCVYZZbh^iVg!HjgYVh]VcH^c\]iVWaV! =VccVBVc^aV`Vi]V`YVcXZ &#(%ebĂ&#x201E;,eb!>cY^Vc8aVhh^XVaIZciVi8gdnYdc BZaV![gZZ#AadnYEVg`!8ddbWZGdVY!8gdnYdc!8G' lll#XgdnYdchjbbZg[Zhi^kVa#dg\ IWjkhZWo.7k]kij(&&/ EVcY^ihGV_VcVcYHV_VcB^hgV ,eb!@^c\h=Vaa!CZlXVhiaZJc^kZgh^in! CZlXVhiaZ!C:&,GJ lll#cXa#VX#j`$ZkZcih$`^c\h"]Vaa$

(

IkdZWo',7k]kij(&&/ >cY^VcKd^XZh9Vn[dg778Egdbh hZZlZaXdbZWg^Z[VcYViiVX]ZYaZVĂ&#x201C;Zi &%#(%VbGdnVa6aWZgi=Vaa!@]nVaVcY@ZgVaV EVcY^iGVbCVgVnVc!BVc_^g^6hcVgZ@Za`Vg!EVcY^ih GV_VcVcYHV_VcB^hgV!6gjcVCVgVnVc!6`WVg AVi^[@]Vc!7VWVgAVi^[@]Vc!HjY^gCVnV`!6h^bV 'eb@Zch^c\idc<VgYZch!Kd^XZh^ci]ZEVg` AVc\VVcYBVc\Vc^nVg[da`bjh^X^Vch[gdb GV_VhiVc!H]V`i^EVgVBVaY]Vg^GVhBVcYVa [da`bjh^X^Vch[gdb<j_VgVi!6h^bV ,#(%ebGdnVa6aWZgi=Vaa!7daanlddY H]VVcVcYi]Z<gddkZ L^i]YVcXZgh[gdbi]Z=dcZnĂ&#x2030;h9VcXZ6XVYZbn M[Zd[iZWo()I[fj[cX[h(&&/ 6IdjX]d[8aVhh/`]nVakdXVa^hiE^jHVg`]Za l^i]6`WVgVcY7VWVgAVi^[dciVWaV ,#)*eb!Hdji]WVc`8ZcigZĂ&#x2030;hEjgXZaaGddb ViFjZZc:a^oVWZi]=Vaa!AdcYdc!H:&-MM %-,&++('*%%lll#hdji]WVc`XZcigZ#Xd#j` IWjkhZWo(,I[fj[cX[h(&&/ 6IdjX]d[8aVhh/`]nVakdXVa^hiE^jHVg`]Za l^i]6`WVgVcY7VWVgAVi^[dciVWaV ,eb!6gZcVI]ZVigZ!Lja[gjcVHigZZi! LdakZg]Vbeidc!LK&&H: %&.%'('&('&lll#VgZcVi]ZVigZ#^c[d M[Zd[iZWo)&I[fj[cX[h(&&/ 6IdjX]d[8aVhh/Ldg`h]de!`]nVakdXVa^hiE^j HVg`]Zal^i]6`WVgVcY7VWVgAVi^[dciVWaV +eb!6h^VcBjh^X8ZcigZ!Â&#x2014;( &Ă&#x201E;'7gVY[dgYGdVY!AdcYdc!L(,HE %'%-,)..*-)lll#VbX#dg\#j` EYjeX[h(&&/J89 @dgZVc9gjbh/<dc\Bndjc\ X]ZX`djglZWh^iZ[dgYZiV^ah <h_ZWo(EYjeX[h(&&/ 6IdjX]d[8aVhh/E^jHVg`]Za ,#(%eb!Hi#>kZh6gih8ajW!Hi#>kZh! 8dgclVaa!IG'+'9N %&,(+,.)),,$%&,(+,.+'., lll#hi^kZhVgihXajW#dg\ ;l[hoJk[iZWo\hec,EYjeX[h je(*Del[cX[h"(&&/ 6[\]VcGjWVWIVWaV8djghZ! ?d]c7V^anNjhj[Bd]VbbZY +eb!6h^VcBjh^X8ZcigZ!Â&#x2014;&%lZZ` Â&#x2014;,[dgjcYZg&- &Ă&#x201E;'7gVY[dgYGdVY!AdcYdc!L(,HE %'%-,)..*-)lll#VbX#dg\#j`

M[Zd[iZWo-EYjeX[h(&&/ Hig^c\hd[6h^V/@dgZVc`VnV\jb# GZX^iVaWn?^":jc?jc\ +#(%eb!6h^VcBjh^X8ZcigZ!Â&#x2014;( &Ă&#x201E;'7gVY[dgYGdVY!AdcYdc!L(,HE %'%-,)..*-)lll#VbX#dg\#j` M[Zd[iZWo'*EYjeX[h(&&. Hig^c\hd[6h^V/?VeVcZhZ`did#IVa`VcY 9ZbdchigVi^dcWn9g6nV`d=diiV"A^hiZg +#(%eb!6h^VcBjh^X8ZcigZ!Â&#x2014;( &Ă&#x201E;'7gVY[dgYGdVY!AdcYdc!L(,HE %'%-,)..*-)lll#VbX#dg\#j` IkdZWo(+EYjeX[h(&&/ Ejgc^bV8]VjY]jg^VcY6cjgZ`]V<]dh]! VheVgid[i]Z7g^\]idcĂ&#x2030;h:VganBjh^X;Zhi^kVa ,ebHi#<Zdg\ZĂ&#x2030;h8]jgX] @Zbeidlc!7g^\]idc!7C'&:: %&',(,%.,%.lll#WgZb[#dg\#j` <h_ZWo)&EYjeX[h(&&/ 6IdjX]d[8aVhh/Ejgc^bV8]VjY]jg^ VcYEi#Ja]Vh@Vh]Va`Vg ,#)*eb!Hdji]WVc`8ZcigZĂ&#x2030;hEjgXZaaGddb ViFjZZc:a^oVWZi]=Vaa!AdcYdc!H:&-MM %-,&++('*%%lll#hdji]WVc`XZcigZ#Xd#j` IWjkhZWo)'EYjeX[hĂ&#x2026;IkdZWo'Del[cX[h(&&/ >cY^VcBjh^XL^ciZgHX]ddal^i]Ejgc^bV8]VjY]jg^! Ei#Ja]Vh@Vh]Va`Vg!Ei#HjgZh]IValVa`Vg 6h^VcBjh^X8ZcigZ &Ă&#x201E;'7gVY[dgYGdVY!AdcYdc!L(,HE %'%-,)..*-)lll#VbX#dg\#j` Jk[iZWo)Del[cX[h(&&/ 6IdjX]d[8aVhh/Ei#Ja]Vh@Vh]Va`Vg! Ei#HjgZh]IValVa`Vg ,#(%eb!Hi#>kZh6gih8ajW Hi#>kZh!8dgclVaa!IG'+'9N %&,(+,.)),,$%&,(+,.+'., lll#hi^kZhVgihXajW#dg\ IWjkhZWo-Del[cX[h(&&/ 6h]^fVcYbj\]Vbbjh^Xd[6oZgWV^_Vc &ebHi#6cYgZlĂ&#x2030;h LViZgaddHigZZi!7g^\]idc!7C(&6F %&',(,%.,%.lll#WgZb[#dg\#j`

CedZWo/Del[cX[h(&&/ 6h]^fVcYbj\]Vbbjh^Xd[6oZgWV^_Vc +#(%eb!6h^VcBjh^X8ZcigZ!Â&#x2014;( &Ă&#x201E;'7gVY[dgYGdVY!AdcYdc!L(,HE %'%-,)..*-)lll#VbX#dg\#j` Jk[iZWo'&Del[cX[h(&&/ 6h]^fVcYbj\]Vbbjh^Xd[6oZgWV^_Vc ,#(%eb!I]ZCVi^dcVa8ZcigZd[:VganBjh^X Hi#BVg\VgZiĂ&#x2030;h8]jgX]!LVab\ViZ!Ndg`!ND&.IA %&.%)+*-((-lll#cXZb#Xd#j` M[Zd[iZWo''Del[cX[h(&&/ 6h]^fVcYbj\]Vbbjh^Xd[6oZgWV^_Vc ,#(%eb!Cdgi]ZgcGdX`;djcYVi^dc=Vaa I]ZHV\Z<ViZh]ZVY!HiBVgnĂ&#x2030;hHfjVgZ! <ViZh]ZVYFjVnh!<ViZh]ZVY!C:-'?G %&.&))()++&lll#i]ZhV\Z\ViZh]ZVY#dg\ J^khiZWo'(Del[cX[h(&&/ 6h]^fVcYbj\]Vbbjh^Xd[6oZgWV^_Vc ,#)*eb!Hdji]WVc`8ZcigZĂ&#x2030;hEjgXZaaGddb ViFjZZc:a^oVWZi]=Vaa!AdcYdc!H:&-MM %-,&++('*%%lll#hdji]WVc`XZcigZ#Xd#j` <h_ZWo')Del[cX[h(&&/ 6h]^fVcYbj\]Vbbjh^Xd[6oZgWV^_Vc ,#(%eb!Hi#>kZh6gih8ajW Hi#>kZh!8dgclVaa!IG'+'9N %&,(+,.)),,$%&,(+,.+'., lll#hi^kZhVgihXajW#dg\ M[Zd[iZWo(+Del[cX[h(&&/ Hig^c\hd[6h^V/8]^cZhZ\jo]Zc\#IVa`VcY 9ZbdchigVi^dcWnHjcO]jd +#(%eb!6h^VcBjh^X8ZcigZ!Â&#x2014;( &Ă&#x201E;'7gVY[dgYGdVY!AdcYdc!L(,HE %'%-,)..*-)lll#VbX#dg\#j` Egd\gVbbZhjW_ZXiidX]Vc\Zl^i]djicdi^XZ I]Z6h^VcBjh^X8^gXj^i]VhhZicVi^dcVa WZcX]bVg`h[dgZmXZaaZcXZVcY]^\]hiVcYVgYh ^ci]ZegZhZciVi^dcd[6h^VcBjh^XdkZgi]ZaVhi &-nZVgh#I]Z6h^VcBjh^X8^gXj^iegdYjXZh ZmX^i^c\idjghVcYXdcXZgihVadc\h^YZVnZVg gdjcYZYjXVi^dcegd\gVbbZ!^cXajY^c\VHjbbZg VcYL^ciZgHX]ddaVcYcdl^ihbjai^"bZY^V6h^Vc Bjh^X8ZcigZ!i]ZĂ&#x2019;ghid[^ih`^cY^ci]ZJ@#

)


F?KI7HA>;B

E^jHVg`]Za^hVg^h^c\hiVgh^c\^c\^ci]ZhinaZd[i]Z>cYdgZ\]VgVcV! ZhiVWa^h]ZYWni]Z\gZViaZ\ZcYd[>cY^VcXaVhh^XVabjh^Xi]ZaViZ JhiVY6b^g@]Vc#  7dgc^c&.+*^c@da`ViV!E^jigV^cZYl^i]]Zg[Vi]ZgHg^@VbVa 7VcYdeVY]nVnl]dlVhVY^hX^eaZd[JhiVY6b^g@]Vc[dgbdgZi]Vc '&nZVgh#I]Z\gZVibVZhigdhiVnZYVii]Z^g[Vb^an]dbZ^c@da`ViV Yjg^c\i]ZaViZgeVgid[]^ha^[Zi]jhegdk^Y^c\E^ji]ZgVgZdeedgijc^in ida^hiZcidi]^h\gZVibjh^X^Vch^cXZ]ZgX]^aY]ddYVcYidegVXi^XZ]^h \VnV`^#H]Z^hdcZd[i]ZkZgngVgZeZghdchl]dh^c\h^ci]ZhinaZd[JhiVY 6b^g@]VcVcYid]VkZWZZceZghdcVaanXadhZid]^bi]gdj\]]Zg[Vi]Zg#  L]^aZi]^hhinaZ]VhVkZgnbZY^iVi^kZVcYgZaVmZYVeegdVX]ÆYZkZade^c\ i]Zbjh^Xdci]ZXdcXZeid[bZZg`]VcYÇ!E^j]VhVldcYZg[jakdXVa iZX]c^fjZVhlZaaVhadkZankd^XZÄVaadl^c\]Zgidh^c\hijcc^c\[Vhi iVchl^i]VXdbbVcYdkZghVg\VbVcYiVVa#

7JEK9>E<9B7II

8787HB7J?<7D:7A87HB7J?<A>7D"J78B7FB7O;HI

F_kIWha^[b J^[h_i_d]ijWhe\j^[?dZ_WdleYWbijob[e\A^oWb 7YYecfWd_[ZedjWXbWXo8WXWhBWj_\WdZ7aXWhBWj_\A^Wd JEKH:7J;I M[Zd[iZWo()I[fj[cX[h(&&/ -$*+fc"˜'(˜, Iekj^XWda9[djh[ÊiFkhY[bbHeec WjGk[[d;b_pWX[j^>Wbb!AdcYdc!H:&-MM %-,&++('*%% lll#hdji]WVc`XZcigZ#Xd#j`

IWjkhZWo(,I[fj[cX[h(&&/ -fc"7h[dWJ^[Wjh[ Lja[gjcVHigZZi! LdakZg]Vbeidc!LK&&H: %&.%'('&('& lll#VgZcVi]ZVigZ#^c[d

*M[Zd[iZWo)&I[fj[cX[h(&&/ Mehai^ef ,$)&fc"7i_WdCki_Y9[djh["˜) &Ä'7gVY[dgYGdVY!AdcYdc!L(,HE %'%-,)..*-) <h_ZWo(EYjeX[h(&&/ -$)&fc"Ij$?l[i7hji9bkX Hi#>kZh!8dgclVaa!IG'+'9N %&,(+,.)),,$%&,(+,.+'., lll#hi^kZhVgihXajW#dg\I]ZildWgdi]Zgh6`WVgVcY7VWVg!VgZi]Z]^\]aniVaZciZYhdchd[i]Z \gZVibVhiZgd[i]Z9Za]^<]VgVcVd[iVWaVi]ZaViZJhiVYAVi^[6]bZY @]Vc#I]Znadhii]Z^g[Vi]Zgl]Zci]ZnlZgZkZgnndjc\Wji]VkZbjh^X ^ci]Z^gWaddYVcY]VkZ^bW^WZYi]Z\gZVikVajZhd[i]Z9Za]^<]VgVcV# A^k^c\^ci]Zbjh^XfjVgiZgd[DaY9Za]^!i]ZnVgZhjggdjcYZYWnbjh^X# 6[iZgVkZgnh]dgii^bZl^i]i]Z^g[Vi]Zg!i]ZildWgdi]ZghhijY^ZYl^i]i]Z aViZJhiVYH]V[Vi@]VcVcY]VkZWZZcVWaZidVXfj^gZVaVg\ZgZeZgid^gZ d[iVWaVXdbedh^i^dchhijYn^c\VXdaaZXi^dcd[i]Z^g[Vi]ZgÉhVjY^dVcYk^hjVa gZXdgY^c\h#L]^aZi]^h^hcdi^YZVa!i]Z^g^ccViZiVaZcibdgZi]VcbV`Zhje [dgi]^hVcYZcVWaZhi]ZbidaZVgcVcYid^ciZ\gViZcZlbViZg^Va^cidi]Z^g dlceZg[dgbVcXZ#I]Z^g[Vi]ZgJhiVYAVi^[6]bZY@]VclVh[Vbdjh[dg i]ZhlZZicZhhd[idcZVcYVbVo^c\XaVg^ini]Vi]ZlVhVWaZidegdYjXZdc i]ZiVWaVVeVgi[gdbi]ZkZgndWk^djhk^gijdh^in#6`WVgVcY7VWVgWg^c\Vaa i]ZhZ[ZVijgZhidi]Z^geZg[dgbVcXZl^i]ndji][ja[gZh]cZhhVcYeVcVX]Z# ;dgi]ZigVY^i^dcVa^hihVhlZaaVhbdYZgc^hihi]ZnVgZV_dnida^hiZcid#

+


FJ$KB>7IA7I>7BA7H

7JEK9>E<9B7II

>cVcV\Zl]ZcbVZhigdhd[i]ZdaYZg\ZcZgVi^dcZmegZhh[ZVgd[ i]Z\gVYjVaY^hVeeZVgVcXZd[i]Z\gVcYigVY^i^dcd[>cY^Vcbjh^X! Ei#Ja]Vh@Vh]Va`VgÉhkd^XZVcYbjh^XhiVcYa^`Zi]Ze]dZc^m!Vh ^ilZgZ!VcZiZgcVagZb^cYZgd[i]ZhigZc\i]d[i]^h\gZViVgi#  Ei#Ja]Vh@Vh]Va`VglVhWdgc^cV[Vb^and[bjh^X^Vch#=^h[Vi]Zg! H]g^C#9#@Vh]Va`Vg!Vbjh^X^Vc^c]^hdlcg^\]i!^c^i^ViZY]^b^cidkdXVa bjh^X#>ci^bZ!]ZlVhVXXZeiZYVhVY^hX^eaZWnhjX]\gZVibVhiZgh d[i]ZVgiVhEi#GVbBVgVi]ZVcYEi#<V_VcVc7jV?dh]^#=Z^hdcZ d[i]Zbdhi[dgb^YVWaZVcYhdj\]iV[iZgh^c\Zgh^c>cY^VidYVn#  GZegZhZci^c\i]Z<lV^a^dgkdXVaigVY^i^dcl^i]^ihkZgnXaZVg!XaZVc VcYWdaYbjh^XVaa^cZh!Ei#Ja]Vh@Vh]Va`Vg^hVahdVYZei^cdi]ZghinaZh hjX]Vhi]Z?V^ejgVcY6\gV\]VgVcVh#7ZVji^[jaXdbedh^i^dchWVcY^h]Zh ^ciZgheZghZYl^i]hjeZgWVcYkVg^ZY^begdk^hVi^dchVcYiVVch[VhiVcY k^gijdh^XeVhhV\ZhVgZX]VgVXiZg^hi^Xd[i]^hldcYZg[jaVgi^hi# FJ$IKH;I>J7BM7BA7H

7jWj_c[m^[diec[f[efb[Wh[j^_da_d]j^Wjj^[]h[WjjhWZ_j_edi e\?dZ_WdYbWii_YWbcki_YWh[Zo_d]ekjijWdZ_d]leYWb_iji Fj$Kb^WiAWi^WbaWhWdZFkhd_cW9^WkZ^kh_[nkZ[_dj[]h_jo" Wkj^[dj_Y_joWdZj^[l[hoX[ije\j^[]h[WjWhje\?dZ_WdleYWbcki_Y$ 7YYecfWd_[ZedjWXbWXoFj$Ikh[i^JWbmWbaWh

FKHD?C79>7K:>KH?

JEKH:7J;I IkdZWo(+EYjeX[h(&&/ Fkhd_cW9^WkZ^kh_ -fc"Ij=[eh][Êi9^khY^ @Zbeidlc!7g^\]idc!7C'&:: %&',(,%.,%.lll#WgZb[#dg\#j` <h_ZWo)&EYjeX[h(&&/ Fkhd_cW9^WkZ^kh_WdZFj$Kb^WiAWi^WbaWh -$*+fc"˜'(˜, Iekj^XWda9[djh[ÊiFkhY[bbHeecWj Gk[[d;b_pWX[j^>Wbb!AdcYdc!H:&-MM! %-,&++('*%%lll#hdji]WVc`XZcigZ#Xd#j`

,

IdXdbea^bZcii]^h!^cEi#HjgZh]IValVa`VglZ]VkZdcZd[i]ZkZgngVgZ iVWaVeaVnZghidYVnl]d^hVcdjihiVcY^c\hdad^hi^ci]ZdaYigVY^i^dcVcY l]d]VhcdinZi\^kZc^cidi]ZXdciZbedgVgngZcY^i^dchcdljhZY^c[jh^dc bjh^X#=^heZg[dgbVcXZ]Vhcdin^ZaYZYidi]ZY^[[ZgZciiVhiZhVcY ZmeZXiVi^dchd[i]ZejWa^X^c:jgdeZ#

)'EYjeX[hÅ'Del[cX[h(&&/ >cY^VcBjh^XL^ciZgHX]ddal^i] Ejgc^bV8]VjY]jg^!Ei#Ja]Vh@Vh]Va`Vg! Ei#HjgZh]IValVa`Vg Jk[iZWo)Del[cX[h(&&/ Fj$Kb^WiAWi^WbaWh"Fj$Ikh[i^JWbmWbaWh -$)&fc"Ij$?l[i7hji9bkX Hi#>kZh!8dgclVaa!IG'+'9N %&,(+,.)),,$%&,(+,.+'., lll#hi^kZhVgihXajW#dg\

Ejgc^bV8]VjY]jg^^hVeZg[dgbZgeVgZmXZaaZcXZd[i]ZhadlanYn^c\Vgi d[i]ZigVY^i^dcVagdbVci^Xhdc\[dgbXVaaZYi]jbg^VcYdi]Zg[dgbhd[ a^\]iXaVhh^XVah^c\^c\ine^XVaanVhhdX^ViZYl^i]i]ZXjaijgZd[i]ZVcX^Zci X^ind[KVgVcVh^#Ejgc^bVigV^cZYl^i]i]ZgZcdlcZYEiBV]VYZkB^h]gV ^ci]ZVgid[h^c\^c\i]jbg^!YVYgV!`V_g^!X]V^i^!]dg^VcYiVeeV0l^i]Ei6 @VcVc^cXaVhh^XVabjh^XVcYh]ZZkZcijVaanhijY^ZYl^i]i]Z\gZVii]jbg^ h^c\ZgHbi<^g^_V9Zk^#Ejgc^bV_^^hiZX]c^XVaanhjeZgW!edZi^X!X]Vgb^c\ VcYhdja[jaÄi]ZZe^idbZd[i]ZejgVWVc\VcYh]Z^hXdch^YZgZYidYVn VhdcZd[i]ZÒcZhiZmedcZcihd[i]ZWZVji^[jaVgid[i]jbg^# I]Zi]gZZVgi^hihVgZVahdXdcYjXi^c\ldg`h]deh[dgi]Z6B8l^ciZghX]dda Vii]Z6h^VcBjh^X8ZcigZ[gdbi]Z'.i]DXidWZgid&hiCdkZbWZg'%%.# EaZVhZk^h^ii]Z6B8lZWh^iZ[dgbdgZ^c[dgbVi^dcVcYWdd`^c\YZiV^ah# -


HWc_dGWhWo[l^hVWg^aa^Vci gZegZhZciVi^kZd[i]Z7dgX]Van 6oZg^"<Zdg\^VcVh]^feZg[dgb^c\ hX]dda#=^heZg[dgb^c\hinaZÒcYh ^ihgddih^ci]Zdg^\^cVa[dgbd[ 6h]^fhh^c\^c\# p[hCW^WhhWcel^hViVaZciZY hVoeaVnZg!l]daZVgci[gdb]^h [Vi]Zg!i]Z[Vbdjh6oZg^Vh]^f @]VcaVgBV]VggVbdk# GWbWdZWhP[odWbel^hdcZd[i]Z Vh]^fhbdhiadkZYWn6oZgWV^_^Vc^ VjY^ZcXZh!i]Vc`hid]^hedlZg[ja kd^XZd[VgVgZWZVji^[jai^bWgZ#

7I>?G7D:CK=>7C CKI?9E<7P;H87?@7D I]ZVgid[6h]^f^hVcVcX^ZciWVgY^XigVY^i^dci]ViWZadc\hbdhianidi]Z daYIjg`^XldgaY[gdbIjg`ZnidCdgi]LZhi"8]^cV#6c6h]^f^hVedZi! XdbedhZg!h^c\Zg!bjh^XVaeZg[dgbZgVcYdXXVh^dcVaanYVcXZgl]dWZVih dci]Zhig^c\hd[i]ZhVoVcY^begdk^hZhhZgZcVYZhVcYWVaaVYh#I]Zbjh^XVa VcYedZi^X]Zg^iV\Zd[6oZgWV^_Vc^6h]^fhYViZhWVX`idi]Z&)i]8Zcijgn VcYlVhXgZViZY!egZhZgkZYVcY^hhi^aaeVhhZYdc^cdgVa[dgb# Bj\]Vb^hVigVY^i^dcVabjh^XVaVgi[dgb[gdb6oZgWV^_Vc#I]ZldgY bj\]VbgZ[ZghWdi]idVbZadY^XhinaZVcYidV\ZcgZd[igVY^i^dcVabjh^X# KdXVa"^chigjbZciVabj\]VbXdbedh^i^dchVgZd[iZceZg[dgbZYWnZchZbWaZ d[i]gZZbjh^X^Vch/Vh^c\Zg!l]dVXXdbeVc^Zh]^bhZa[dceZgXjhh^dcVcY ild^chigjbZciVa^hih!eaVn^c\ViVgadc\"cZX`ZYajiZVcY`VbVcX]Vhe^`Z" ÒYYaZ#EZg[dgb^c\bj\]VbYZbVcYhZmXZei^dcVabjh^XVabZbdgnVcY ZVg[gdbi]Zbjh^X^VcVhlZaaVhVW^a^inid^begdk^hZ[dgbd[6h]^fh^c\^c\#

.

7oj[a_d7aXWhelW^hVcVji]dgd[ bVcnedZbhVcYbZadY^Zh!VcY]Zg eZg[dgb^c\bVccZg^hZmegZhh^kZ VcYZbdi^dcVa#H]Z]VhWZZceaVn^c\ hVoh^cXZi]ZV\Zd[hZkZcnZVghVcY ]ZgÒghiiZVX]ZglVh]Zg[Vi]Zg# =eY^Wg7iaWhel^hi]Zhdad^hid[ i]Zbj\]Vb\gdje#=Z^hgZcdlc VXgdhhi]Z8VjXVhjh[dg]^hkd^XZ! ]^\]^ce^iX]VcYhd[iVcYg^X]^c i^bWgZ#<dX]Vf6h`VgdkeZg[dgbh l^i]6a^V\]VHVY^nZkdciVgVcY :ah]VcBVchjgdk!dc`VbVcX]V#

JEKH:7J;I IWjkhZWo-Del[cX[h(&&/ 'fc"Ij$7dZh[mÊi LViZgaddHigZZi!7g^\]idc!7C(&6F %&',(,%.,%.lll#WgZb[#dg\#j` CedZWo/Del[cX[h(&&/ 7i^_gWdZck]^Wccki_Ye\7p[hXW_`Wd ,$)&fc"7i_WdCki_Y9[djh["˜) &Ä'7gVY[dgYGdVY!AdcYdc!L(,HE %'%-,)..*-)lll#VbX#dg\#j` Jk[iZWo'&Del[cX[h(&&/ -$)&fc"DWj_edWb9[djh[\eh;WhboCki_Y HiBVg\VgZiÉh8]jgX]!LVab\ViZ! Ndg`!N%&.IA %&.%)+*-((-lll#cXZb#Xd#j` M[Zd[iZWo''Del[cX[h(&&/ 7i^_gWdZck]^Wccki_Ye\7p[hXW_`Wd -$)&fc"Dehj^[hdHeYa<ekdZWj_ed>Wbb I]ZHV\Z<ViZh]ZVY!HiBVgnÉhHfjVgZ! <ViZh]ZVYFjVnh!<ViZh]ZVY!C:-'?G %&.&))()++& lll#i]ZhV\Z\ViZh]ZVY#dg\

J^khiZWo'(Del[cX[h(&&/"˜'(˜, -$*+fc"Iekj^XWda9[djh[ÊiFkhY[bbHeec WjGk[[d;b_pWX[j^>Wbb!AdcYdc!H:&-MM %-,&++('*%%lll#hdji]WVc`XZcigZ#Xd#j`

<h_ZWo')Del[cX[h(&&/ -$)&fc"Ij?l[i7hji9bkX"M[ijYejjÊiGkWo Hi>kZh!8dgclVaa!IG'+'9N %&,(+,.)),,$%&,(+,.+'., lll#hi^kZhVgihXajW#dg\

/


7<=>7DHK878J78B79EKHI; @E>D87?BOOKIK<CE>7CC;:I]ZgjWVW!Vh]dgi"cZX`ZYYdjWaZ" X]VbWZgZYeajX`ZYajiZl^i]hnbeVi]Zi^X hig^c\h!^hXdch^YZgZYidWZi]ZcVi^dcVa ^chigjbZcid[6[\]Vc^hiVc#

IJH?D=IE<7I?7I;H?;I

@e^d8W_bohiVgiZYeaVn^c\i]ZgjWVW^c &.,(Vhi]ZhijYZcid[i]Z[VbdjhJhiVY Bd]VbbVYDbVg#?d]c7V^an^h:bZg^ijh Egd[Zhhdgd[:i]cdbjh^Xdad\nVi <daYhb^i]h!Jc^kZgh^ind[AdcYdc#

?dj^_id[mi[h_[im[m_bb[nfbeh[j^[\Wc_boe\7i_Wdijh_d] _dijhkc[dji0Aeh[WdaWoW]kc"@WfWd[i[aejeWdZ9^_d[i[ ]kp^[d]m_j^iec[e\j^[X[ijif[Y_Wb_iji_dj^[Ă&#x201C;[bZ$

Okik\CW^cekZ^h[gdbVXZaZWgViZY[Vb^an d[@VWja^bjh^X^VchVcYVYZhXZcYVcid[ i]ViZVganXdjgibjh^X^Vc<Vbj@]Vc#Njhj[ ]VheZg[dgbZY^cbVcneVgihd[i]ZldgaY! VXXdbeVcn^c\>cY^VcVcY6[\]Vcbjh^X^Vch! VcYVahd`Vi]V`YVcXZgh#

MEHAI>EF%H;9?J7B:7J;I 6h^VcBjh^X8ZcigZ!&Ă&#x201E;'7gVY[dgYGdVY!6XidcAdcYdc!L(,HE%'%-,)..*-)

M[Zd[iZWo-EYjeX[h ,$)&fcĂ&#x2026;-$)&fc"Â&#x2DC;) Aeh[WdAWoW]kcH[Y_jWb @_#;kd@kd] ?^":jc?jc\]daYhV76^c@dgZVcIgVY^i^dcVa Bjh^X[gdb:l]VLdbZcĂ&#x2030;hJc^kZgh^inVcY B6^c6h^VcGZa^\^djhBjh^X[gdb9dc\<dd` Jc^kZgh^in#?^":jc^hVahdVbZbWZgd[i]Z BVYVc\cdgnB^iX]dd@dgZVcigVY^i^dcVa DgX]ZhigV#H]Z\VkZcjbZgdjhXdcXZgih ^c@dgZV!8VcVYV!JHVcYJ@#H]Zl^aa ^cigdYjXZi]Z@VnV\jb!@dgZVcigVY^i^dcVa hig^c\^chigjbZci^ci]^hĂ&#x2019;ghiZkZcid[i]Z Hig^c\hd[6h^VhZg^Zh# M[Zd[iZWo'*EYjeX[h ,$)&fcĂ&#x2026;-$)&fc"Â&#x2DC;) JWbaWdZ:[cedijhWj_eded@WfWd[i[Aeje :h7oWae>ejjW#B_ij[h 9g6nV`d=diiV"A^hiZghijY^ZY`did^c]Zg X]^aY]ddY!VcYaViZghVc\ZcjcYZgId`jZ CdcV`VVcYdi]Zghd[i]ZB^nV\^HX]dda d[@did!VcYeVhhZYi]ZegZhi^\^djh ZmVb^cVi^dc@ndh]^"H]^`ZcidWZ[jaan fjVa^Ă&#x2019;ZYVhViZVX]Zg[dgi]ZWdi] ^chigjbZcih#H]Z]VhWZZciZVX]^c\ '&

eZg[dgb^c\!\^k^c\aZXijgZh!ldg`h]dehVcY XdcXZgih^c?VeVc!7g^iV^c!=dc\@dc\#>ci]^h iVa`9g=diiV"A^hiZgl^aa\^kZVc^cigdYjXi^dcid i]Z^chigjbZci!^ih]^hidgn!bjh^X!bjh^XhXdgZh VcYiZX]c^fjZh#H]Zl^aaVahdYZbdchigViZ VkVg^Zind[e^ZXZh[gdbi]Z&,i]XZcijgn idbdYZgc!^cXajY^c\i]ZXaVhh^Xe^ZXZh VXXdbeVc^ZYWnedZbh^c\^c\# M[Zd[iZWo(+Del[cX[h ,$)&fcĂ&#x2026;-$)&fc"Â&#x2DC;) 9^_d[i[=kp^[d]JWbaWdZ:[cedijhWj_ed IkdP^ke HjcO]jd!Vegd[Zhh^dcVa\jo]Zc\eaVnZg! ]daYh7BjhVcYBbjhYZ\gZZh^cO]Zc\ eZg[dgbVcXZ[dgbi]Z8ZcigVa8dchZgkVidgn d[Bjh^X!7Z^_^c\VcY^hXjggZcianĂ&#x2019;c^h]^c\ ]ZgE]9^c:i]cdbjh^Xdad\nViHD6H! Jc^kZgh^ind[AdcYdc!gZhZVgX]^c\\jo]Zc\ bjh^X#7dgc^cM^Ă&#x2030;Vc!8]^cV!O]jdaZVgcii]Z o]Zc\VhVX]^aY[gdb]Zgbdi]ZgFjNjc! VlZaa"`cdlcgZegZhZciVi^kZeaVnZgd[i]Z F^co]Zc\hinaZCdgi]lZhi8]^cV#H]Z^h VXi^kZan^ckdakZY^cXdciZbedgVgnbjh^X eZg[dgbVcXZh^ci]ZJ@VcY]VhejWa^h]ZY hZkZgVa89VcYK89VaWjbhd[o]Zc\bjh^X#

KDD7J?:7I=KFJ7 JccVi^l^aaWZeZg[dgb^c\Vi HigVi[dgY8^gXjhdci]Z(&hid[?jan ]Zgjc^fjZWaZcYd[\adWVabjh^X ZcXdbeVhh^c\>cY^Vc8aVhh^XVa! =^cY^XdciZbedgVgn!7Zc\Va^[da`! ?VooHdja\ZcgZh# <h_ZWo)'@kbo(&&/ ,$)&fc"IjhWj\ehZ9_hYki"\h[[ I]ZVigZHfjVgZ!HigVi[dgY!:&*&7M lll#higVi[dgY"X^gXjh#Xdb

I]^h^hVcZmXZaaZcideedgijc^in[dggjWVW VcYiVWaVeaVnZghid^begdkZi]Z^gh`^aah VcYidgZXZ^kZhdbZY^gZXiiZVX]^c\d[ eZg[dgbVcXZiZX]c^fjZhVcYgZeZgid^gZ# :VX]lZZ`!i]ZeVgi^X^eVcihl^aaYZVal^i] Xdbedh^i^dch^cVY^[[ZgZcibZadY^XbdYZ gV\!dgbVfVb^ci]Z6[\]Vcbjh^XigVY^i^dc#  I]ZbVhiZgXaVhhZhVgZcdi^ciZcYZY[dg VWhdajiZWZ\^ccZgh!VcYhijYZcihcZZY id]VkZi]Z^gdlc^chigjbZcih#GjWVWh h]djaYWZijcZYid9# ;l[hoJk[iZWo\hec ,EYjeX[hje(*Del[cX[h ,fcĂ&#x2026;.fc"Â&#x2DC;'&%m[[aWZkbji" Â&#x2DC;-%m[[a\ehkdZ[h'.i 6h^VcBjh^X8ZcigZ &Ă&#x201E;'7gVY[dgYGdVY!AdcYdc!L(,HE %'%-,)..*-)lll#VbX#dg\#j`

''


>emje][jjej^[7i_WdCki_Y9[djh[ &Ă&#x201E;'7gVY[dgYGdVY!d[[LVgeaZLVn!6XidcAdcYdc!L(,HE%'%-,)..*-) I]Z6h^VcBjh^X8ZcigZ^hadXViZYdc 7gVY[dgYGdVY^c6Xidc#;gdbI]ZKVaZ! ijgcdcidLVgeaZLVnVlVn[gdbi]ZeVg`# EaZVhZcdiZi]Vii]ZeZYZhig^VcXgdhh^c\ i^bZ^hkZgnh]dgi]ZgZhdeaZVhZiV`ZXVgZ  7gVY[dgYGdVY^hi]ZĂ&#x2019;ghigdVYdcndjg g^\]ihddcV[iZgEZiZgĂ&#x2030;h8V[Â&#x201A;#Ndjl^aahZZ VWajZh^\ci]VigZVYhĂ&#x2020;6h^VcBjh^X8ZcigZĂ&#x2021;# <hec7Yjed9[djhWbedI_bl[hb_da El[h]hekdZ I]^h^hi]ZcZVgZhihiVi^dc#8jii]gdj\] 6XidcEVg`Y^V\dcVaan#:m^ii]ZeVg`dci]Z XdgcZgd[:Vhi6XidcAVcZVcYI]ZKVaZ# 8gdhhI]ZKVaZVcYlVa`YdlcLVgeaZLVn#

<hecI^[f^[hZĂ&#x160;i8ki^ IV`ZWjh'%,idlVgYh=VnZh7n"EVhh# I]ZcZVgZhihide^hĂ&#x2020;:Vhi6XidcAVcZĂ&#x2021;# IjgcaZ[idcidLVgeaZLVn# <hec>Wcc[hic_j^ IV`ZWjh'++idlVgYh7gZci8gdhhH]dee^c\ 8ZcigZ#I]ZcZVgZhiWjhhide^hĂ&#x2020;:Vhi6Xidc AVcZĂ&#x2021;#IjgcaZ[idcidLVgeaZLVn#

<hec;Wij7Yjed IV`ZWjh,%idlVgYh6Xidc=^\]HigZZi# I]ZcZVgZhihide^hĂ&#x2020;6XidcEVg`Ă&#x2021;#LVa`Ydlc :Vhi6XidcAVcZ#L]ZcndjXgdhhI]ZKVaZ! i]ZhVbZhigZZiWZXdbZhLVgeaZLVn#

<hecIjWc\ehZ8heea '%b^cjiZlVa`#:m^ii]ZhiVi^dcdcid <daY]Vl`GdVYVcYlVa`aZ[iWg^ZĂ&#x201C;n# IjgcaZ[idcidKVj\]Vc6kZcjZVcYlVa` idi]ZZcYd[i]Z[ddieVi]#Ijgcg^\]idcid EgZWZcY<VgYZch#@ZZe\d^c\higV^\]i VcYi]^hWZXdbZh:bancGdVY#Ijgc aZ[idcKVaZiiVGdVY!i]Zcijgcg^\]idc LVgeaZLVn#LVa`jeLVgeaZLVnWg^ZĂ&#x201C;n# 7gVY[dgYGdVY^hi]ZĂ&#x2019;ghiaZ[iY^gZXian V[iZgHjcHijY^dh#

<hec;Wb_d]9ecced%;Wb_d]8heWZmWo IV`Z7jh'%,idlVgYhH]Ze]ZgYĂ&#x2030;h7jh]# I]ZcZVgZhihide^hĂ&#x2020;:Vhi6XidcAVcZĂ&#x2021;# Ijgcg^\]idcidLVgeaZLVn#

FWha_d] 6iZkZc^c\hVcYdci]ZlZZ`ZcYh!eVg`^c\ ^hVkV^aVWaZdci]ZhigZZih#EVg`^c\[dg VaVg\ZkZ]^XaZ^hcdiVkV^aVWaZ#

9Zh^\c/Hb^i]<^abdjg

>[h[_iWXWi_YcWfjej^[7i_WdCki_Y9[djh[0

Asian Music Circuit's summer brochure 2009  

The Asian Music Circuit is the leading promoter of Asian music in the UK. Our summer brochure lists all concerts, courses and exhibitions t...