Page 1

AFSTUDEERSCRIPTIE ASHWIN MARAPENGOPIE 2148617

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Onderzoek naar de klanttevredenheid onder de afstudeerkandidaten van een educatieve instelling in het hoger beroepsonderwijs.

BIJLAGEN

E-mail adres: a.marapengopie@student.fontys.nl Scriptiebegeleider: Karina Brom Datum van inleveren: 26-5-2014


Inhoud Bijlage I – Begrippenlijst .......................................................................................................................... 3 Bijlage II – Aanleiding onderzoek ............................................................................................................ 4 Bijlage III – E-mail Nationale Studenten Enquête.................................................................................. 24 Bijlage IV – De vragenlijst ...................................................................................................................... 25 Bijlage V – De betekenis van dimensies van het SERVPERF-model en de toepassing ervan ................ 30 Bijlage VI – Het codeboek...................................................................................................................... 32 Bijlage VII – Kenmerken onderzoekspopulatie...................................................................................... 36 Bijlage XIII – Gemiddelden en bijbehorende standaard deviatie per variabele .................................... 42 Bijlage IX – Cronbach’s Alpha ................................................................................................................ 45 Bijlage X – Multipele regressieanalyse output dimensies SERVPERF .................................................... 46 Bijlage XI – Antwoorden op de Ultieme Vraag ...................................................................................... 49 Bijlage XII – Open antwoorden en opmerkingen .................................................................................. 52

2


Bijlage I – Begrippenlijst Fontys Academy for Creative Industries: Onderdeel van Fontys Hogescholen Tilburg. Het bedrijf waar de onderzoekspopulatie voor deze scriptie klant van is. ACI leidt jonge mensen op voor de sector Entertainment en Lifestyle. De studierichtingen die de school biedt zijn Communicatie, Commerciële Economie en Lifestyle. Klanttevredenheid: ‘Het aantal klanten, of het percentage van het totaal aantal klanten waarvan de gerapporteerde ervaring met een bedrijf, diens producten of diensten bepaalde tevredenheiddoelen overtreft’ (Farris, Bendle, Pfeifer en Reibstein, 2010, p. 57). In de context van deze scriptie gaat het om het percentage van de afstudeerkandidaten of klanten van Fontys ACI die tevreden zijn over de diensten die worden geleverd in de afstudeerfase van hun opleiding. Het tevredenheidsdoel is een positieve Net Promotor Score (NPS). Net Promotor Score: Eén getal waarmee wordt aangegeven in hoeverre een bedrijf positief omgaat met zijn klanten en wat het groeipotentieel is van dat bedrijf (Reichheld, 2007, p. 37). Dit getal geeft dus de mate van klanttevredenheid aan. Het gemiddelde bedrijf met een neutrale klanttevredenheid scoort tussen de 0 en 10%. Een bedrijf dat een negatieve score behaalt (lager dan 0) is verantwoordelijk voor een lage mate van klanttevredenheid. De Ultieme Vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u deze school zult aanbevelen bij een vriend of collega?’ Met deze vraag wordt de Net Promotor Score en dus de klanttevredenheid onder de onderzoekspopulatie gemeten in dit onderzoek. Likert-schaal: Een Likert-schaal meet houding en gedrag door gebruik te maken van antwoordkeuzen die variëren van het ene uiterste naar het andere, bijvoorbeeld van ‘Zeer oneens waarschijnlijk tot ‘Zeer eens’). Een Liker-schaal is zodoende dus een schriftelijke methode waarmee moeilijk te kwantificeren gegevens alsnog afgenomen kunnen worden zodat ze vervolgens behandeld kunnen worden op ordinaal meetniveau. 5-punts schaal: De vijf meerkeuzemogelijkheden variërend van zeer oneens tot zeer eens. 11-punts schaal: De 11 meerkeuzemogelijkheden variërend van 0 tot 10 om de Ultieme Vraag mee te beantwoorden. Regressieanalyse: Een type analyse dat wordt uitgevoerd in het programma SPSS. Een regressieanalyse laat zien of een onafhankelijk variabele in zekere mate van invloed is op een afhankelijke variabele.

3


Bijlage II – Aanleiding onderzoek Bijlagen 1.2 Aanleiding onderzoek

4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


Vervolg dialoog op volgende pagina

17


18


19


20


21


22


23


Bijlage III – E-mail Nationale Studenten Enquête

24


Bijlage IV – De vragenlijst Enquête afstudeerkandidaten Deze enquête heeft als doel om de meningen van de afstudeerkandidaten te peilen betreffende de opleidingen Communicatie en Commerciële Economie over hun ervaringen tijdens de afstudeerfase. Fontys Academy for Creative Industries, hierna te noemen Fontys ACI, is van mening dat het verloop van de huidige afstudeerfase verbeterd moet worden om de ervaring van het afstuderen aangenamer te maken. Met behulp van jullie input wordt dit mogelijk voor zowel jullie als voor de studenten die deze fase nog moeten ingaan.

De enquête begint met 6 algemene vragen, gevolgd door 23 stellingen die beantwoord kunnen worden door uit 1 van de 5 mogelijke keuzeantwoorden te selecteren. In de laatste 3 vragen wordt u gevraagd om de school te beoordelen op basis van uw ervaringen tijdens de afstudeerfase. 2 van die 3 vragen geven u de mogelijkheid om open te antwoorden en dus vrijuit uw mening te uiten.

Het invullen van deze enquête is uiteraard anoniem en neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag.

25


Demografische gegevens respondent 1. Wat is uw geslacht?  Man  Vrouw 2. Wat is uw leeftijd?  16-20  21-25  26-30 3. Wat is uw woonplaats? _________________________ 4. Welke studie volgt u aan Fontys ACI?  Communicatie  Commerciële Economie 5. Hoelang studeert u al aan Fontys ACI?  3 jaar  4 jaar  5 jaar  6 jaar  Langer dan 6 jaar

Wilt u hieronder aangeven in welke mate het eens of oneens bent met de volgende stellingen? U kunt antwoorden door het cijfer wat voor u het beste van toepassing is te selecteren.

Fontys ACI: Algemeen 6. Er is een lage drempel om naar Fontys ACI te gaan. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

7. Het is gemakkelijk om telefonisch contact op te nemen met de medewerkers van Fontys ACI. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

8. Het is gemakkelijk om contact op te nemen via e-mail met de medewerkers van Fontys ACI. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

26


9. Als Fontys ACI belooft iets voor een bepaalde tijd te doen dan doet ze dat ook. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

10. Wanneer Fontys ACI een taak uitvoert dan gebeurt dat meteen de eerste keer goed. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

11. Ik word goed op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn zaak. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

4

5

Zeer eens

4

5

Zeer eens

12. Er wordt voldoende tijd besteed aan mijn zaak. Zeer oneens

1

2

3

13. Bij Fontys ACI krijg ik advies op maat. Zeer oneens

1

2

3

14. Bij Fontys ACI krijg ik voldoende individuele aandacht. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

4

5

Zeer eens

5

Zeer eens

5

Zeer eens

15. Ik word serieus genomen bij Fontys ACI. Zeer oneens

1

2

3

Fontys ACI: Medewerkers 16. De medewerkers van Fontys ACI zijn deskundig. Zeer oneens

1

2

3

4

17. De medewerkers van Fontys ACI zijn beleefd. Zeer oneens

1

2

3

4

18. Ik heb vertrouwen in de medewerkers van Fontys ACI. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

19. De medewerkers van Fontys ACI streven ernaar om fouten te voorkomen. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

20. De medewerkers van Fontys ACI hebben het beste met mij voor. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

27


21. De medewerkers van Fontys ACI hebben het nooit te druk om een vraag te beantwoorden. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

22. De medewerkers van Fontys ACI begrijpen mijn specifieke behoeften als student. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

Fontys ACI: Fysieke aspecten 23. De medewerkers van Fontys ACI zien er verzorgd uit. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

5

Zeer eens

24. Het gebouw van Fontys ACI is goed te bereiken. Zeer oneens

1

2

3

4

25. Het gebouw van Fontys ACI ziet er goed verzorgd uit. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

26. De materialen die worden voorzien op Fontys ACI zijn bijtijds/actueel. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

5

Zeer eens

27. De openingstijden van Fontys ACI zijn voldoende. Zeer oneens

1

2

3

4

28. De brieven en (elektronische) documenten van Fontys ACI zien er goed verzorgd uit. Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

Fontys ACI: Overige 29. Ik ben tevreden over de huidige dienstverlening van Fontys ACI Zeer oneens

1

2

3

4

5

Zeer eens

Er volgen nog drie vragen. In de eerste vraag krijgt u de mogelijkheid om de school te beoordelen op basis van uw ervaringen tijdens de afstudeerfase. De tweede vraag is open en geeft u de mogelijkheid om die score te onderbouwen. De laatste vraag is bedoeld om vrije input van u te krijgen waarmee Fontys ACI hun dienstverlening kan verbeteren. Wij hopen oprecht dat u ook antwoord geeft op de laatste 2 open vragen vanwege het feit dat uw input van doorslaggevend belang is voor verbetering.

28


30. Hoe waarschijnlijk is het dat u deze school zult aanbevelen bij een vriend of collega? Zeer onwaarschijnlijk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zeer waarschijnlijk

31. Wat is de reden waarom u deze score gegeven heeft? ___________________________________________________________

32. Wat kan Fontys ACI doen om ervoor te zorgen dat u de maximale score geeft op vraag 30 in het vervolg (optioneel)? ___________________________________________________________

Hartelijk dank voor het invullen!

29


Bijlage V – De betekenis van dimensies van het SERVPERF-model en de toepassing ervan 1. Betrouwbaarheid: het vermogen om de beloofde dienst op een precieze manier uit te voeren zodat de klant afhankelijk kan zijn van het bedrijf voor die dienst 2. Responsiviteit: de wil om de klant te helpen en assertief reageren op de wensen van de klant 2. Zekerheid: de kennis en hoffelijkheid van de werknemers en hun vermogen om vertrouwen op en loyaliteit te genereren bij de klant 4. Empathie: het voorzien van zorg, specifieke aandacht voor de klant, snappen wat de klant wil en oprecht het beste met de klant voor hebben 5. Tastbaarheden: (de aanwezigheid van) voorzieningen, apparatuur, personeel, communicatiemiddelen Bron: Parasurman, Zeithaml & Berry, 1988. Journal of Retailing.

Toepassing van de dimensies in SERVPERF met betrekking tot de enquêtevragen Betrouwbaarheid 9. Als Fontys ACI belooft iets voor een bepaalde tijd te doen dan doet ze dat ook. 10. Wanneer Fontys ACI een taak uitvoert dan gebeurt dat meteen de eerste keer goed. 11. Ik word goed op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn zaak. 12. Er wordt voldoende tijd besteed aan mijn zaak. Responsiviteit 6. Er is een lage drempel om naar Fontys ACI te gaan. (na toepassing van Cronbach’s Alpha is deze vraag weggelaten om de alpha te verhogen tot een acceptabel niveau) 7. Het is gemakkelijk om telefonisch contact op te nemen met de medewerkers van Fontys ACI. 8. Het is gemakkelijk om contact op te nemen via e-mail met de medewerkers van Fontys ACI. 13. Bij Fontys ACI krijg ik advies op maat. 21. De medewerkers van Fontys ACI hebben het nooit te druk om een vraag te beantwoorden. Zekerheid 16. De medewerkers van Fontys ACI zijn deskundig. 17. De medewerkers van Fontys ACI zijn beleefd. 18. Ik heb vertrouwen in de medewerkers van Fontys ACI. 19. De medewerkers van Fontys ACI streven ernaar om fouten te voorkomen. Empathie 14. Bij Fontys ACI krijg ik voldoende individuele aandacht. 15. Ik word serieus genomen bij Fontys ACI. 20. De medewerkers van Fontys ACI hebben het beste met mij voor. 22. De medewerkers van Fontys ACI begrijpen mijn specifieke behoeften als student. 30


Tastbaarheden 23. De medewerkers van Fontys ACI zien er verzorgd uit. 24. Het gebouw van Fontys ACI is goed te bereiken. 25. Het gebouw van Fontys ACI ziet er goed verzorgd uit. 26. De materialen die worden voorzien op Fontys ACI zijn van bijtijds/actueel. 27. De openingstijden van Fontys ACI zijn voldoende. 28. De brieven en (elektronische) documenten van Fontys ACI zien er goed verzorgd uit.

31


Bijlage VI – Het codeboek VRAAG 1

NAAM VARIABELE gesl

OMSCHRIJVING Wat is uw geslacht?

2

leeft

Wat is uw leeftijd?

3

woon

4

studie

Wat is uw woonplaats? Welke studie volgt u aan Fontys ACI?

5

hoelang

6

drem

7

tel

8

mail

9

belooft

10

eerste

11

hoogte

CATEGORIEEN 1 = Man 2 = Vrouw 1 = 16-20 2 = 21-25 3 = 26-30 Vrije tekstinvoer

MISSING

1 = Communicatie 2 = Commerciële Economie Hoelang studeert u 1 = 3 jaar al aan Fontys ACI? 2 = 4 jaar 3 = 5 jaar 4 = 6 jaar 5 = Langer dan 6 jaar Er is een lage 1 = Zeer oneens drempel om naar 2 = Oneens Fontys ACI te gaan. 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens Het is gemakkelijk 1 = Zeer oneens om telefonisch 2 = Oneens contact op te nemen 3 = Niet eens/ met de medewerkers Niet oneens van Fontys ACI. 4 = Eens 5 = Zeer eens Het is gemakkelijk 1 = Zeer oneens om contact op te 2 = Oneens nemen via e-mail 3 = Niet eens/ met de medewerkers Niet oneens van Fontys ACI. 4 = Eens 5 = Zeer eens Als Fontys ACI 1 = Zeer oneens belooft iets voor een 2 = Oneens bepaalde tijd te doen 3 = Niet eens/ dan doet ze dat ook. Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens Wanneer Fontys ACI 1 = Zeer oneens een taak uitvoert 2 = Oneens dan gebeurt dat 3 = Niet eens/ meteen de eerste Niet oneens keer goed. 4 = Eens 5 = Zeer eens Ik word goed op de 1 = Zeer oneens 32


hoogte gehouden van de voortgang van mijn zaak.

12

zaak

Er wordt voldoende tijd besteed aan mijn zaak.

13

advies

Bij Fontys ACI krijg ik advies op maat.

14

aandacht

Bij Fontys ACI krijg ik voldoende individuele aandacht.

15

serieus

Ik word serieus genomen bij Fontys ACI.

16

deskun

De medewerkers van Fontys ACI zijn deskundig.

17

beleefd

De medewerkers van Fontys ACI zijn beleefd.

18

vertrouwen

Ik heb vertrouwen in de medewerkers van Fontys ACI.

19

fouten

De medewerkers van Fontys ACI streven ernaar om fouten te voorkomen.

2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 33


20

voor

De medewerkers van Fontys ACI hebben het beste met mij voor.

21

tedruk

De medewerkers van Fontys ACI hebben het nooit te druk om een vraag te beantwoorden.

22

behoeften

De medewerkers van Fontys ACI begrijpen mijn specifieke behoeften als student.

23

medverzo

De medewerkers van Fontys ACI zien er verzorgd uit.

24

goedbereik

Het gebouw van Fontys ACI is goed te bereiken

25

gebouwverz

Het gebouw van Fontys ACI ziet er goed verzorgd uit.

26

material

De materialen die worden voorzien op Fontys ACI zijn bijtijds/actueel.

27

openings

De openingstijden van Fontys ACI zijn voldoende.

28

documenten

De brieven en

4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens 1 = Zeer oneens 34


(elektronische) documenten van Fontys ACI zien er goed verzorgd uit. 29

dienstverl

30

NPS

31

reden

32

maxscore

2 = Oneens 3 = Niet eens/ Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens Ik ben tevreden over 1 = Zeer oneens de huidige 2 = Oneens dienstverlening van 3 = Niet eens/ Fontys ACI Niet oneens 4 = Eens 5 = Zeer eens Hoe waarschijnlijk is 0 = Criticaster het dat u deze school 1 = Criticaster zult aanbevelen bij 2 = Criticaster een vriend of 3 = Criticaster collega? 4 = Criticaster 5 = Criticaster 6 = Criticaster 7 = Neutrale klant 8 = Neutrale klant 9 = Promotor 10 = Promotor Wat is de reden Vrije tekstinvoer waarom u deze score gegeven heeft? Wat kan Fontys ACI Vrije tekstinvoer doen om ervoor te zorgen dat u de maximale score geeft op vraag 30 in het vervolg (optioneel)?

35


Bijlage VII – Kenmerken onderzoekspopulatie V01 - Geslacht

Wat is uw geslacht? Cumulative Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Man

37

28,5

28,5

28,5

Vrouw

93

71,5

71,5

100,0

130

100,0

100,0

Total

36


V02 - Leeftijd

-

Wat is uw leeftijd? Cumulative Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Percent

16-20

5

3,8

3,8

3,8

21-25

114

87,7

87,7

91,5

26-30

11

8,5

8,5

100,0

Total

130

100,0

100,0

37


V03 – Woonplaats Wat is uw woonplaats? Cumulative Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Tilburg

51

39,2

39,2

39,2

Amsterdam

11

8,5

8,5

47,7

Utrecht

9

6,9

6,9

54,6

Eindhoven

6

4,6

4,6

59,2

Breda

6

4,6

4,6

63,8

Den Bosch

4

3,1

3,1

66,9

Nijmegen

4

3,1

3,1

70,0

Helmond

3

2,3

2,3

72,3

Venlo

3

2,3

2,3

74,6

Oss

2

1,5

1,5

76,2

Veldhoven

2

1,5

1,5

77,7

Roosendaal

1

,8

,8

78,5

Hellevoetsluis

1

,8

,8

79,2

Nuenen

1

,8

,8

80,0

Boxtel

1

,8

,8

80,8

Rotterdam

1

,8

,8

81,5

Uden

1

,8

,8

82,3

Venray

1

,8

,8

83,1

Alblasserdam

1

,8

,8

83,8

Roermond

1

,8

,8

84,6

Waalwijk

1

,8

,8

85,4

Baarle-Hertog

1

,8

,8

86,2

Amstelveen

1

,8

,8

86,9

Amersfoort

1

,8

,8

87,7

Hilvarenbeek

1

,8

,8

88,5

Veenendaal

1

,8

,8

89,2

Veghel

1

,8

,8

90,0

Raamsdonksveer

1

,8

,8

90,8

Susteren

1

,8

,8

91,5

Gold Coast

1

,8

,8

92,3

Hilversum

1

,8

,8

93,1

Oostelbeers

1

,8

,8

93,8

Papendrecht

1

,8

,8

94,6

38


Moergestel

1

,8

,8

95,4

Elsloo

1

,8

,8

96,2

Loon op Zand

1

,8

,8

96,9

Ossendrecht

1

,8

,8

97,7

Doetinchem

1

,8

,8

98,5

Born

1

,8

,8

99,2

Werkendam

1

,8

,8

100,0

130

100,0

100,0

Total

39


V04 – Studie

Welke studie volgt u aan Fontys ACI? Cumulative Frequency Valid

Communicatie CommerciĂŤle Economie Total

Percent

Valid Percent

Percent

100

76,9

76,9

76,9

30

23,1

23,1

100,0

130

100,0

100,0

40


V05 – Hoelang er al gestudeerd word aan Fontys ACI

Hoelang studeert u al aan Fontys ACI? Cumulative Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Percent

4 jaar

87

66,9

66,9

66,9

5 jaar

30

23,1

23,1

90,0

3 jaar

7

5,4

5,4

95,4

6 jaar

3

2,3

2,3

97,7

Langer dan 6 jaar

3

2,3

2,3

100,0

130

100,0

100,0

Total

41


Bijlage XIII – Gemiddelden en bijbehorende standaard deviatie per variabele Variabele Als Fontys ACI belooft iets voor een bepaalde tijd te doen dan doet ze dat ook.

N Valid Missing Mean Std. Deviation

Wanneer Fontys ACI een taak uitvoert dan gebeurt dat meteen de eerste keer goed. Ik word goed op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn zaak. Er wordt voldoende tijd besteed aan mijn zaak.

Er is een lage drempel om naar Fontys ACI te gaan.

N Valid Missing

Het is gemakkelijk om contact op te nemen via e-mail met de medewerkers van Fontys ACI. Bij Fontys ACI krijg ik advies op maat.

De medewerkers van Fontys ACI zijn deskundig.

1,98 ,90 130 0 1.99

Std. Deviation

,87

N Valid

130

Missing

0

Mean

2,08

Std. Deviation

,94

N Valid

130

Missing

0

Mean

2,37

Std. Deviation

1,02

N Valid

130

Missing

N Valid Missing Mean Std. Deviation N Valid Missing Mean Std. Deviation N Valid Missing Mean Std. Deviation

De medewerkers van Fontys ACI hebben het nooit te druk om een vraag te beantwoorden.

0

Mean

Mean Std. Deviation

Het is gemakkelijk om telefonisch contact op te nemen met de medewerkers van Fontys ACI.

130

N Valid Missing Mean Std. Deviation N Valid Missing Mean

0 3,92 ,93 130 0 2,85 ,91 130 0 3,02 1,06

130 0 2,60 1,14 130 0 2,37 ,97 130 0 3,27 42


Std. Deviation

De medewerkers van Fontys ACI zijn beleefd.

N Valid Missing Mean Std. Deviation

Ik heb vertrouwen in de medewerkers van Fontys ACI.

N Valid Missing Mean Std. Deviation

De medewerkers van Fontys ACI streven ernaar om fouten te voorkomen. Bij Fontys ACI krijg ik voldoende individuele aandacht.

N Valid Missing Mean Std. Deviation N Valid Missing Mean Std. Deviation

Ik word serieus genomen bij Fontys ACI.

N Valid Missing Mean Std. Deviation

De medewerkers van Fontys ACI hebben het beste met mij voor. De medewerkers van Fontys ACI begrijpen mijn specifieke behoeften als student. De medewerkers van Fontys ACI zien er verzorgd uit.

N Valid Missing Mean Std. Deviation N Valid Missing Mean Std. Deviation N Valid Missing Mean Std. Deviation

Het gebouw van Fontys ACI is goed te bereiken.

N Valid Missing Mean Std. Deviation

Het gebouw van Fontys ACI ziet er goed verzorgd uit.

N Valid Missing Mean Std. Deviation

De materialen die worden voorzien op Fontys ACI zijn bijtijds/actueel.

N Valid Missing Mean Std. Deviation

,91 130 0 3,91 ,65 130 0 3,17 ,89 130 0 2,97 1,00 130 0 2,52 1,15 130 0 3,04 1,24 130 0 3,48 ,92 130 0 2,62 ,95 130 0 4,04 ,63 130 0 3,88 ,97 130 0 4,02 ,78 130 0 3,90 ,85 43


De openingstijden van Fontys ACI zijn voldoende.

N Valid Missing Mean Std. Deviation

De brieven en (elektronische) documenten van Fontys ACI zien er goed verzorgd uit.

N Valid Missing Mean Std. Deviation

130 0 3,83 ,85 130 0 3,59 ,86

44


Bijlage IX – Cronbach’s Alpha Dimensie Betrouwbaarheid Responsiviteit Zekerheid Empathie Tastbaarheden

Cronbach’s Alpha ,709 ,627 ,712 ,826 ,709

N of items 4 4 4 4 6

45


Bijlage X – Multipele regressieanalyse output dimensies SERVPERF

Variables Entered/Removed

Model 1

Variables Entered

Variables Removed

Tastbaarheden, Zekerheid, Responsiviteit, Betrouwbaarhei d, Empathie

.

b

Method Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Hoe waarschijnlijk is het dat u deze school zult aanbevelen bij een vriend of collega?

Model Summary

Model

R

1

,740

Adjusted R Square

R Square a

,548

Std. Error of the Estimate

,530

1,77986

a. Predictors: (Constant), Tastbaarheden, Zekerheid, Responsiviteit, Betrouwbaarheid, Empathie

ANOVAb Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

475,805

5

95,161

Residual

392,818

124

3,168

Total

868,623

129

F 30,039

Sig. ,000

a

a. Predictors: (Constant), Tastbaarheden, Zekerheid, Responsiviteit, Betrouwbaarheid, Empathie b. Dependent Variable: Hoe waarschijnlijk is het dat u deze school zult aanbevelen bij een vriend of collega?

Coefficients

a

46


Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant)

Std. Error -2,695

1,353

Betrouwbaarheid

,248

,074

Responsiviteit

,008

,085

Zekerheid

,151

,083

Empathie

,314

,075

Tastbaarheden

,004

,054

Coefficients

a

Standardized Coefficients Model 1

Beta

t

(Constant)

Sig.

-1,992

,049

Zero-order

Partial

Betrouwbaarheid

,274

3,339

,001

,612

,287

Responsiviteit

,009

,096

,924

,562

,009

Zekerheid

,149

1,815

,072

,575

,161

Empathie

,420

4,207

,000

,685

,353

Tastbaarheden

,005

,083

,934

,280

,007

Coefficients

a

Correlations Model 1

Correlations

Part

Collinearity Statistics Tolerance

VIF

(Constant) Betrouwbaarheid

,202

,541

1,848

Responsiviteit

,006

,426

2,347

Zekerheid

,110

,539

1,854

Empathie

,254

,366

2,734

Tastbaarheden

,005

,845

1,184

47


Collinearity Diagnostics Eigenvalue

a

Model

Dimension

Condition Index

1

1

5,844

1,000

2

,071

9,041

3

,039

12,308

4

,021

16,777

5

,018

18,172

6

,007

28,296

Collinearity Diagnostics

a

Variance Proportions Betrouwbaarhei d

Model

Dimension

(Constant)

1

1

,00

,00

,00

,00

2

,05

,30

,01

,00

3

,01

,62

,08

,00

4

,01

,01

,85

,05

5

,00

,03

,00

,74

6

,93

,03

,06

,20

Collinearity Diagnostics

Responsiviteit

Zekerheid

a

Variance Proportions Model

Dimension

Empathie

Tastbaarheden

1

1

,00

,00

2

,03

,05

3

,30

,01

4

,36

,01

5

,10

,21

6

,20

,72

48


Bijlage XI – Antwoorden op de Ultieme Vraag

V30 – de Ultieme Vraag

49


50


51


Bijlage XII – Open antwoorden en opmerkingen In deze bijlage staan alle antwoorden en opmerkingen die zijn gegeven op de optionele vraag 32 in de enquête. Deze vraag luidt als volgt: -

Wat kan Fontys ACI doen om ervoor te zorgen dat u de maximale score geeft op vraag 30 in het vervolg? (vraag 30 is de Ultieme Vraag – de meting van de Net Promotor Score op schaal van 0 tot 11)

Deze antwoorden op deze vraag zijn verzameld en beschikbaar gemaakt voor eventuele analyse en ondersteuning. Hier volgen de gegeven antwoorden:

1. - de visie van beoordelaars/begeleiders op 1 lijn krijgen - intensieve begeleiding voor afstudeerders - administratie moderniseren. Het gaat nu allemaal te langzaam, voor deze generatie studenten. Wat ik wel mee wil geven is dat ik vind dat de uren die nu aan onderzoek worden besteed vanaf het eerste jaar al, dat ik daar groot voorstander van ben. Dat is iets wat ik zeker gemist heb in mijn opleiding. 2. Beter communiceren, scriptie begeleiding geven vanaf jaar 1, niet steeds verschillende docenten iets laten nakijken, docenten kiezen die hun best doen om een student te begeleiden. 3. Minder bezig zijn met het promoten van de school en interessant doen. En meer aandacht en energie steken in het helpen van de studenten!! Overleg meer met elkaar zodat iedereen het zelfde zegt. En luister naar de studenten en steek er tijd en aandacht in. Is bij mij weinig gedaan maar betekend nu dat ik er al bijna een jaar langer over doe en dat had niet gehoeven, is ook voor de school niet goed. 4. Meer betrokkenheid bij álle studenten, en niet alleen degenen die prijzen hebben gewonnen of die bij John de Mol stage lopen etc. Juist ook aandacht geven aan de studenten die net zo hard hun best doen, maar die niet op zo'n manier in de spotlights komen. Één duidelijke richtlijn opstellen voor de afstudeercriteria en álle personen die bij het afstuderen betrokken zijn (begeleider, beoordelaar en student) duidelijk informeren wat de verwachtingen zijn. Actiever begeleiden bij het zoeken naar goede stageplekken. Minder studenten aannemen, want de baankansen zijn zo ontzettend klein. 5. 3,5 maand tijd (deadline 26 mei)om stage te lopen en een scriptie in te leveren is gewoonweg te weinig (ook afstudeerbegeleiders geven dit toe!). Ook al stelt school dat een student 4 dagen in week moet besteden aan onderzoek en 1 dag in de week aan meewerken. Dit is niet haalbaar. In de huidige arbeidsmarkt word je als stagiaire bij een bedrijf niet aangenomen als een student/school deze eisen stelt. Dan ben ik nog een van de mazzelaars die tijd krijgt wanneer ik dat nodig heb. Studenten op andere scholen (HAN, Avans en Hogeschool Zuid) krijgen langer de tijd om een kwalitatief goede scriptie af te leveren (deadline halverwege/eind juni). 6. Vakken inhoudelijk beter neerzetten/ voorbereiden en herzien. 52


7. Betere service verlenen met betrekking tot klachten en beleidsproblemen. Docenten moeten meer op één lijn zitten. Beleid moet voor iedereen hetzelfde zijn, met uitzondering van speciale situaties. Alle studenten moeten over het algemeen hetzelfde behandeld worden in soortgelijke situaties. 8. Doen wat ze beloven (tentamenpunten binnen een bepaalde tijdsperiode) en ons opleiden tot communicatieprofs en niet tot "van alles een beetje". Hoe kan het dat er op een communicatieopleiding Nederlands geen vak is? 9. Sneller, duidelijker en eensgezind communiceren m.b.t. tot alles. Duidelijke regels stellen over alles en daar niet van afwijken. Want als je voor elk geval andere regels gaat bedenken wordt het voor iedereen onduidelijk. 10. Ik doe de opleiding communicatie maar af en toe krijg ik het gevoel dat Fontys dit nog zelf moet leren. Wat betreft stages & afstuderen is er vaak grote onduidelijkheid! Ik en medestudenten uit jaar 4 hebben een facebook pagina waar we vaak elkaar moeten helpen over wat nou precies de bedoeling is, omdat alles wordt afgedaan met: Dat staat ergens in de studiegids, of dat staat ergens in de stagegids. Ik weet zelf ook wel dat dat er ergens staat, maar of ik kan het niet vinden, of ik begrijp het nog steeds niet. Verder is de opleiding top. 11. Duidelijker zijn, informatie als roosters etc. op tijd laten weten en meer aandacht voor studenten met een beperking. 12. Niets. De docenten en alle medewerkers zetten zich zichtbaar in voor de best mogelijke opleiding. Om meer van ze te verwachten is niet realistisch 13. Stoppen. Serieus. Of stoppen met het zichzelf profileren als een 'alles-kan' school en serieus bezig gaan zijn met waar de opleiding nou voor moet opleiden.Nu lijkt het vaak zo dat ze maar wat doen zonder doel voor ogen. 14. Ik denk dat studenten meer individuele begeleiding kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens het zoeken van stages, of tijdens de afstudeerfase. Ik loop er momenteel erg tegenaan tijdens mijn afstudeerstage, dat mijn stagedocent eigenlijk niks van onderzoek af weet. Ik kan dus niet bij hem terecht met mijn vragen, maar onderzoeksdocenten hebben het momenteel al zo druk. Soms mag er wat meer aandacht zijn voor persoonlijke omstandigheden van studenten. Tijdens de minor bijvoorbeeld, had ik een moeilijke periode. Ik had niet eens een studiecoach in dat jaar geloof ik, bij wie kun je dan terecht? Goed dat je deze enquete doet! Groetjes! 15. Zorgen voor betere vakaansluiting, meer persoonlijk contact en duidelijk aangeven wat er nu ook echt van je gevraagd wordt. Wij kregen pas tijdens de AC's een korte periode het vak onderzoek (hier werd al meteen behoorlijk wat van je gevraagd), maar gezien dit onze eerste echte keer onderzoek was (die 6 weken in ons eerste jaar van een docent die er niet veel van bakte tellen echt niet) was het erg pittig. Ook weet je überhaupt niet wat een scriptie is en wat je precies moet doen. Je wordt echt in het diepe gegooid. 16. Minder slordig zijn, beter communiceren richting studenten en één lijn trekken. Het komt vaak voor dat de één A en de ander B zegt, dit mag niet voorkomen op een hogeschool. Tevens is het begrijpelijk dat je als student achter veel zaken zelf aan moet gaan, maar er is een grens. Sommige dingen kun je niet ruiken en aan zien komen, dus betere communicatie is een vereiste. 53


17. Persoonlijke begeleiders aanstellen, voor 1 of 2 keer in de week die echt studieproblemen hebben.veel betere scriptiebegeleiding en meer persoonlijker. docenten willen je scriptie ook niet volledig lezen en komen achteraf dat het overnieuw moet. dat is gewoon zuur. Dus die begeleiding moet en kan veel beter. de thesiscirkels zijn al fijn, maar neemt ook veel tijd in beslag voor 4 uur, waar je zelf maar een kwartier vragen kan stellen en het dan eigenlijk nog niet opschiet. 18. Het communicatie-proces naar studenten verbeteren en versnellen. 19. Afstudeerders echt goed begeleiden en helpen. Extra colleges geven en spreekuurtjes. Geen antwoorden geven als 'Je bent een afstudeerder dus je moet alles zelfstandig kunnen.' De datum van inleveren mag ook verplaatst worden. Je begint in februari pas met stage en moet het vier maanden later al inleveren. Ik heb er al drie maanden over gedaan om uit te vogelen hoe ik 端berhaupt onderzoek moet doen en heb nu een maand de tijd om het te doen. Het is erg jammer dat ik hoogstwaarschijnlijk studievertraging oploop hierdoor, terwijl de rest van de opleiding altijd goed is gegaan. Ook zou de Advanced Course "Applied Research" aangepast moeten worden. Je moet een opdracht maken terwijl je nog steeds geen idee hebt hoe je onderzoek moet doen. Deze tijd kan beter besteed worden aan goede colleges. Dan is een tentamen beter. Ik moet nu nog mijn scriptie schrijven EN de opdracht maken voor Research. 20. Snellere reacties op mails vanuit de student, eensgezindheid tussen verschillende docenten 21. Anticiperen 22. Betere communicatie 23. Dat is niet wat je wilt onderzoeken als je onderzoek doet naar wat wij van het vierde jaar vinden. ACI is een prima school maar je vragen gaan niet inhoudelijk over het afstudeer jaar. Een voorbeeld van een ontevredenheid is: Het enige wat we van onderzoek geleerd hebben is hoe je een theoretisch kader moet schrijven. Onzettend veel studenten komen in de problemen bij het analyseren van kwalitatief onderzoek. 24. Beter opleiden voor een scriptie!! 25. Leer mensen iets. 26. De juiste begeleiding, accurate opvolging en een korte lijn naar de examencommissie 27. Kritisch kijken naar het schrijven van een scriptie. Is het mogelijk om een scriptie te schrijven in vier maanden waarvan minimaal een maand besteed wordt aan het schrijven van het onderzoeksvoorstel? Is het mogelijk om bij een bedrijf je onderzoeksstage te lopen als praktijkgerichte onderzoeken niet goedgekeurd worden? 28. Studenten beter voorbereiden wat betreft onderzoek maar volgens mij gebeurt dat nu al in jaren onder mij. 29. Fontys ACI is naar mijn mening een opleiding waar je als student zo veel van kan maken als je zelf wilt. Dit is niet altijd erg duidelijk, aangezien het voor een vooruitstrevende opleiding erg ouderwets is qua bereikbaarheid. Ik heb persoonlijke open dagen meegedraaid en ben van mening dat de opleiding tijdens deze dagen en ook in de folders duidelijker moet aangeven wat wordt verwacht en 54


verlangt van de studenten. Niet alleen laten zien wat Fontys ACI voor studenten mogelijk maakt, maar juist ook hoe studenten, niet alleen in 'het echte leven' maar ook op de academie, hun eigen succes kunnen ontwikkelen. Daarnaast zou ik het persoonlijk, als A student vanaf dag 1, op prijs stellen dat de regels omtrent het wel en niet halen van vakken en overgaan van bijvoorbeeld jaar 1 op jaar 2 iets strenger worden nageleefd. Ik heb van veel mede studenten verhalen gehoord over hoe zij uiteindelijk toch zijn overgegaan of een vak hebben kunnen halen na drie extra herkansingen en uren bij de examen commissie te hebben gezeten. En nee, ik overdrijf niet er zijn genoeg studenten bij wie dit is gebeurt. Een aantal hiervan zitten nu bij mij in het vierde jaar, terwijl zij theoretisch gezien het eerste jaar pas in het derde haar hebben afgesloten. In verhouding tot hen heb ik veel minder aandacht gekregen, 'oh die komt er wel', maar ook ik heb wel eens hulp nodig. Ik begrijp dat het belangrijk is voor een instelling om een bepaald percentage te hebben van studenten die hun eerste jaar halen, maar het is mijn persoonlijke mening dat dit niet ten koste zou moeten gaan van de studenten die het daadwerkelijk aan kunnen. 30. Het persoonlijke contact per student verbeteren. 31. Duidelijkere communicatie naar studenten. Dit kan over inleverdata's zijn, maar ook toetsing, roosters, stagedocenten toewijzing etc. 32. Meer administratiemedewerkers, een beter intranet, motiveer bereikbaarheid van leraren, Focus je meer op inhoud en niet op oppervlakkige indrukken maar bovenal, ben van tevoren eerlijk over wat de opleiding inhoudt. Beginnen over het werken op festivals en het werken met bekende mensen is hartstikke leuk en zet de drempel heel laag om te beginnen. maar het is een communicatieopleiding, geen festivalorganisatie of celebritymanagement. ben duidelijk over de opleiding en veel mensen stappen er al anders in. 33. Het gevoel geven dat er gehoor wordt gegeven aan de enquĂŞtes die studentes invullen om daadwerkelijk verbetering te zien. 34. Er moet iemand aangesteld worden die de dialoog aan gaat met studenten, iemand waar studenten mails naar kunnen sturen waar naar geluisterd wordt, iemand die bijvoorbeeld op de grafstudeer Facebook zit, zodat hij/zij kan meekijken hoe studenten echt over de opleiding denken. Er moet meer duidelijkheid komen over wat er verwacht wordt van het onderzoek en er moet echt een betere voorbereiding komen. Je kunt niet eisen scherper stellen, maar de studenten niet beter voorbereiden. geef tijdens de AC's het hele half jaar onderzoek zowel theorie als praktijk en zorg dat er een docent voor de klas staat die de tijd neemt om studenten te helpen met vragen en die daar ook de tijd voor heeft. Dit is een cruciale fase in de opleiding waar studenten vier jaar hard naartoe gewerkt hebben en om ons dan uiteindelijk zo te laten vallen en te denken dat het zo wel moet lukken kan niet. Scholen moeten zich niet verschuilen achter het: je moet het zelf uitzoeken. Dat is bull shit en dat is alleen maar nalatigheid en laksheid vanuit school, omdat ze nog te lui zijn dat ze hun eigen zaken op orde stellen. Dus laat Fontys maar beginnen met meer van dit soort onderzoeken die gericht zijn op de specifieke studiejaren, dus 1,2,3,4 apart behandelen en echt te luisteren naar wat studenten zeggen. Als er 80 studenten zijn die allemaal vol lof zijn over de opleiding en er zijn er 20 die commentaar hebben en feedback geven, ga hier dan serieus mee aan de slag, geef hier gehoor aan en ga niet roepen dat 80% van de studenten tevreden is over de opleiding. Stimuleer studenten om eerlijk te zijn en laat ze zien dat er naar hun geluisterd wordt. Ik weet dat sommige studenten niet eens de moeite nemen om zo'n verhaal als ik te typen en die denken : ik vul gewoon wat in , of 55


er gebeurt toch niks mee. Want er worden vanuit school alleen maar positieve dingen geroepen over rapporten die ze terug krijgen, maar ik hoor om mij heen alleen maar negatieve verhalen. Dus dan moet er ergens iets niet kloppen... succes. 35. Het onderwijs meer personaliseren en duidelijker te worden in de communicatie. 36. Administratie op orde hebben. Geen andere opleidingen toevoegen bij aci. Eerst ervoor zorgen dat de huidige opleidingen goed verlopen en goed op de rails staan. 37. Minder 'gezweef' door de opleiding heen en de nadruk op creativiteit. 38. Duidelijk zijn in wie je contactpersoon is en communiceren wanneer er veranderingen zijn in assessments. Meestal heerst er onduidelijkheid en dwarrelen er allerlei verhalen door de wandelgangen. 39. - Meer les in onderzoek, zodat studenten echt het gevoel hebben klaar te zijn om hun afstudeerperiode tot een fatsoenlijke voldoende te brengen (niet alleen literatuuronderzoek, maar ook gericht op fieldresearch) - Plan colleges die betrekking hebben op het gehele onderzoekstraject voordat de afstudeerperiode begint - Geef de student lang genoeg de tijd om aan zijn/haar onderzoek te werken 40. Zorgen voor betere onderzoekslessen in jaar 1 en 2 en zorgen dat lesmateriaal beter afgestemd wordt met de uiteindelijke verwachtingen. Daarnaast ook dat ACI meer begeleiding bij het schrijven van een scriptie geeft. 41. Zorgen voor een persoonlijke begeleider van jaar 1 naar jaar 4. Iemand die je kent en voor je vecht. Ik ga het nu niet halen terwijl ik altijd een voorbeeldige student geweest ben en dit puur omdat er niet naar mijn persoonlijke situatie wordt gekeken en ik over 1 kant geschoren wordt. Anderen krijgen wel uitzonderingen terwijl zij nog tentamens uit jaar 2 hebben (?!), dit heb ik nog nooit gehad en nu ik 2 hers van ac's (omdat ze gewoon belachelijk veel te moeilijk zijn zo voordat je je afstudeerperiode begint) heb krijg ik studievertraging, ronduit belachelijk. Erik Frey reageert nooit, ik weet niet hoe alles werkt en er worden allemaal verschillende antwoorden gegeven door mensen. Eerste jaar was leuk, jaar 2 ging wel, daarna was en is het gewoon echt niet leuk meer. Groetjes, Kiki Cats, zogenaamd afstuderende. 42. Docenten beter inlichten zodat ze precies weten wat er speelt. Daarnaast stagedocenten beter opleiden. Heb alleen maar stagedocenten gehad van buitenaf die geen idee hebben hoe ze mij moeten helpen. Waardoor ik er ook niks mee heb. Meer persoonlijk contact met de studenten. Een vaste coach voor elke student bijvoorbeeld. En zorgen dat er binnen 2 dagen wordt terug gemaild als je een mail stuurt. Geen 4 weken. Als je belt is de docent ook vaak niet aanwezig.

56


43. Duidelijk de basis in kaart brengen en dit tijdig communiceren naar haar studenten. Als voorbeeld: tijdens afstudeerperiode kreeg ik pas in 3e maand echt te horen wat nu de opdracht was en wat de opleiding van ons verwacht. 44. Meer (en beter) les geven in onderzoek. Studenten de kans geven om een bepaalde onderzoek les te volgen voorafgaand aan de afstudeerperiode om zich voor te bereiden op wat er komen gaat. En ga zo nog maar even door ;). 45. Vooral in mijn afstudeerfase merkte ik dat het contacten tussen docent en student veel minder persoonlijk werd. Er werd over veel dingen ook niet goed gecommuniceerd (Special program week, tentamens etc) ook waren docenten niet goed op de hoogte van d vakken van andere docenten en waren daardoor de verwachtingen niet altijd even reĂŤel. Dit is vooral gekomen vanaf het moment dat er veel freelance docenten zijn aangenomen (vaak ook net een paar jaar geleden afgestudeerd aan IEMES) en dat werkt naar mijn inzicht niet zo goed. 46. Om Fontys ACI een tien te geven verwacht ik: Voldoende ondersteuning en begeleiding bij het afstuderen, meer contactmomenten met de studenten over zaken, studiecoaches ook voor 4dejaars, duidelijkheid over nieuwe regels, beoordelingscriteria, inleverdata, extra herkansingen en dat dit op tijd gecommuniceerd wordt. Ook vind ik het belangrijk om te weten waar en bij wie je terecht kan als je mogelijkheden wil bespreken als je weet dat je niet op tijd kan afstuderen. Als deze punten aangepast zouden worden, dan zou het (af)studeren voor iedereen een stuk aangenamer worden. 47. Betere begeleiding en duidelijkere overzichten van wat er van een afstudeerder wordt verwacht met betrekking tot het onderzoek wat wordt gedaan. Maak bijvoorbeeld een handleiding waarin stappen staan beschreven, en eisen aan het onderzoek worden aangegeven. Het beoordelingsformulier is een goede stap op weg, maar wij weten amper wat bepaalde definities van onderzoekstermen inhouden en kunnen dus ook met een beoordelingsformulier niet zo veel. 48. De school moet beter communiceren met haar leerlingen. En de kwaliteit van het onderwijs moet echt beter. De lessen moeten van een hoger niveau, zijn, zo moet er les gegeven worden in theoretische modellen. Ook mis ik kennis over SPSS. En een gedeelte in de opleiding dat zeker niet mag ontbreken is Online marketing/ communicatie. Dit wordt steeds belangrijker, echter hebben we hier slechts een semester oppervlakkig les in gehad. Ik raad school aan om een vak online marketing/communicatie te geven dat diepgaand is en studenten relevante en actuele kennis aanbiedt. Ook moet er een vak Nederlands gegeven worden, want er zijn veel studenten die de basiskennis Nederlands niet beheersen. Ook moet de huidige afstudeerfase volledig omgegooid worden, 4 maanden voor een scriptie en daarnaast nog meewerken is niet reĂŤel. Ik adviseer om het meewerkgedeelte te schrappen zodat studenten zich alleen hoeven te focussen op de scriptie. Ook is 4 maanden te weinig tijd. Het is beter om het onderzoeksvoorstel naar voren te schuiven, naar begin janauari, zodat dit af is als de student aan zijn onderzoeksstage begint. Dan kan de student zich volledig focussen op de scriptie en zo hebben de scripties meer diepgang.

57


Er moet dus veel veranderen binnen de opleiding. Dat begint bij het aanbieden van kwalitatief goede vakken met diepgang en het niveau van de toetsen in het eerste en tweede leerjaar moeten ook omhoog. Tenslotte moet dus de afstudeerfase volledig veranderd worden. 49. Er worden absurde eisen gesteld aan afstudeerders op Fontys ACI. Daarnaast weet ik uit voorgaande jaren dat er dan ook veel studievertraging opgelopen wordt, en zo dit jaar weer. De eisen "3 dagen scriptie, 2 dagen meewerken" zijn niet actueel. Want er zijn maar weinig bedrijven die wél echt een onderzoek willen. Daarnaast is 4,5 maand afstudeerstage te weinig en ik raad dan ook aan om deze stage (net zoals NHTV) al vanaf november te laten starten. Enige nadeel is dat dan niet alle minoren gekozen kunnen worden en Fontys aci (i.s.m. NHTV?) deze zelf dient te verzorgen, maar ik ben er vrijwel zeker van dat dit de voorkeur boven studievertraging heeft. 50. Meer ondernemerschap! Betere begeleiding naar het werkveld! goede scholing in Onderzoek/statistieken! 51. Organiseer meer voor afstudeerders, zoals feedbackmeetings om de 2 a 3 weken. Zorg voor stagedocenten die de studenten kennen en hun stand van zaken weten. Zorg voor een creatieve afstudeeropdracht, etc. 52. Een loting zou gewenst zijn. Indien dit niet mogelijk is, zou een motivatiebrief bij de inschrijving al goed zijn. Veel studenten hebben denk ik een andere verwachting bij ACI. Daarnaast heb ik gemerkt dat de persoonlijke aandacht voor de student verslapt door de vele studenten. Het is voor veel mensen na hun afstuderen helaas niet weggelegd om een baan te vinden in de vrijetijdssector. De toestroom van afgestudeerde studenten is op dit moment groter dan de behoefte. Het is daarom voor studenten essentieel om al tijdens hun studie een netwerk op te bouwen. Om hier vanuit de opleiding ook een goede kans te krijgen, vind ik het een goed idee om een verplichte werkveldorientatie in te stellen. 53. Betere studie faciliteiten. Minder popiejopie. Meer echt HBO in plaats van knutsel academy 54. Studenten beter begeleiden naar deze laatste fase, met name naar de scriptie. De Applied Research AC duurt 6 weken en dat vind ik persoonlijk veel te weinig voorbereiding op de scriptie bieden. Ook mag er wel meer één lijn zitten in de begeleiding van de stagedocenten, ik heb er namelijk één die inhoudelijk nergens op in wil gaan en nooit heeft aangegeven of mijn onderzoeksvraag en -opzet wel voldoende zijn om mee door te gaan. Hierdoor moet ik alles maar zelf een beetje uitzoeken terwijl ik dit net als alle andere afstudeerders ook nog nooit heb gedaan. Ik zou zeggen: maak de AC langer en biedt hier meer colleges over aan. 55. Wat beter kan... Is het beter begeleiden van studenten die gaan afstuderen. Ook de studenten in het buitenland. Er waren een aantal veranderingen aangepast. Dit had ik te horen gekregen via, via, via. Ook zou het fijn zijn als er een aantal mailtjes meer komen over de afstudeer stage. Ik heb totaal niets gekregen, alleen een mail over wanneer de voorlichting is. Maar daar kan ik natuurlijk niet bijzijn. Helaas is mijn stage dit semester niet doorgegaan maar ik hoop dat ik voor juli nog een voorlichtings pdfje te krijgen waar alles op een rijtje staat zoals: stagevoorlichting, opdracht (wat 58


houd het in wat moet er in en wat is er belangrijk) en natuurlijk de specifieke deadlines. Ik denk dat als iedereen dit pdfje heeft dat er weinig vragen binnen komen. Cheers, 56. De studie moeilijker maken op het einde ipv makkelijker. Duidelijke richtlijnen voor het beoordelen van de scriptie. Dat is namelijk een beetje zoek. Informatievoorziening verbeteren 57. Verbeter de communicatie. Meer diepgang bieden voor studenten. Duidelijkere voorlichting over de mogelijkheden, maar het belangrijkst: VERBETER NONDEJU DE COMMUNICATIE!!!! 58. Eigenlijk weinig behalve zo doorgaan maar om toch een punt te geven. Meer aansluiting zoeken in het bedrijfsleven, externe begeleiders hebben vaak een betere kijk op het bedrijfsleven waardoor de concepten die worden uitgewerkt beter op de bestaande markt worden toegespitst. Zeker bij een stage zal dit z'n vruchten afwerpen. 59. Betere communicatie!! Minder platformen (portal en ACI en progress etc etc), gewoon allemaal op een site bij elkaar. De leraren aansporen om beter en sneller op mails te reageren (de enige die uit mijn ervaring echt snel en goed reageert is Erik Frey); duidelijkere maar ook vrijere richtlijnen voor oprichten. Als opmerking; we worden heel de opleiding aangespoord om onze creativiteit te uitten en krijgen dan bij de eindscriptie tienduizend dingen te horen waar we ons aan moeten houden, wat naar mijn mening niet positief is voor het uiten van deze creativiteit. 60. De communicatie naar studenten is zeer slecht. Er is veel onduidelijkheid omtrent de afstudeeropdracht en wordt slecht begeleid. Docenten zijn slecht te bereiken en er wordt niet meegedacht met studenten. Vragen worden vaak te laat beantwoord. Daarnaast begrijp ik niet dat CO studenten 3 jaar lang alleen maar communicatieplannen schrijven en in het vierde jaar hun studie moeten afsluiten met een onderzoek, waarvan ze zes lessen hebben kunnen volgen in het vierde jaar. 61. Die zouden ze nooit krijgen van mij, maar het helpt al als er veel betere voorbereiding komt in aanloop naar de afstudeerfase. Tevens ook belangrijk om in het vervolg misschien een selectie te doen voor de opleiding, meeste mensen die er zitten horen er absoluut niet thuis en iedereen doet deze opleiding naar mijn idee omdat het een pretopleiding is, waar als je ook maar een beetje tijd erin stopt je makkelijk de eerste 2 jaar haalt. Het heeft geen zin als er in ĂŠĂŠn jaar al 100 muziekmanagers, 100 festivalmanagers etc.. afstuderen. Zo veel werk is er niet eens op de markt. 62. Organisatie moet af en toe beter. Ook vind ik dat er beter gecommuniceerd kan worden betreft tentamens om verwarring qua stof en periode dat het tentamen plaats vindt te voorkomen. 63. Het gebouw praktisch ipv leuk in te richten. Les lokalen in een gebouw. Ontwikkelen van beter contact tussen studenten en docenten. mail is traag en niet duidelijk wanneer er geantwoord wordt. 64. Beter communiceren vanuit de opleiding en niet ineens alles omgooien zodat je niet/bijna niet kunt afstuderen.

59


65. Betere communicatie vooral bij de afstudeerfase. Tevens meer les in onderzoek. We worden in dit traject niet voldoende geholpen om de studie goed te kunnen afronden. 66. Zorgen dat de onderzoekscriteria bij alle begeleidende docenten bekend zijn en dat zij eenzelfde boodschap communiceren. 67. Beter naar studenten luisteren. check wat de situatie is en ga er niet vanuit dat als iedereen leuk naar je lacht Nick Welman, dat iedereen dan ook tevreden is. Veel studenten denken ook dat het voor hen toch geen zin meer heeft om er iets over te zeggen. Voor ons is het ook allemaal al te laat. Als ik met een zeker gevoel de afstudeer periode in was gestapt was ik misschien positiever geweest. Ik heb geluk dat ik een leuke en betrokken begeleider heb, maar sommige moeten het doen met externe begeleiders die geen idee hebben wat de bedoeling is en hoe ze hun studenten moeten begeleiden. Zorg dat de begeleiding acteif is , wees betrokken, ga op zoek naar fouten en luistern naar de studenten die ontevreden zijn. Meer van dit soort enquetes zou goed zijn. Misschien vooraf al peilen of we enig idee hebben wat er precies van ons verwacht wordt met het afstuderen zodat hier vooraf al snel op ingespeeld kan worden om ons alsnog klaar te maken voor het afstuderen. 68. De opleiding plus inhoud vind ik super. Ik zit er echt op mijn plek maar als we het over het afstuderen hebben vind ik at je de eerste 2 jaar van de opleiding goed wordt begeleidt en ge誰nformeerd maar zodra je in de afstudeerfase zit wordt je nog al los gelaten. Logisch want je gaat dan op stage en een externe minor volgen maar het contact is dan minimaal. Fontys en docenten zijn niet allemaal op de hoogte van de regels en daarom duurt het vaak lang voordat er antwoord is op een vraag die bijvoorbeeld per mail wordt gesteld. Er moet dan overlegd worden etc. Antwoord op mail duurt sowieso te lang! Verder moet je altijd zelf achter jou vraag, probleem of discussie aan want Fontys of docenten zullen nooit vanuit zichzelf zeggen. Goh, ik zie dat je nog een vak hebt open staan, heb je ergens moeite mee, kunnen we je helpen, een gesprek aangaan etc. De begeleiding tijdens de scriptie is ook echt dramatisch. De hele opleiding moeten we creatief zijn, out of de box denken etc. En dan ineens een universitair onderzoek gaan uitvoeren? Ze mogen ons daar wel eens beter op voorbereiden of het onderzoek een andere draai geven zodat het nog past in het vak communicatie. 69. Verhuizen naar een groter ACI gebouw of minder studenten per jaar aannemen. Daarnaast moet ACI echt leren om beter te communiceren. We zitten op een communicatieopleiding, waar je wordt geleerd hoe je een communicatiespecialist moet zijn, maar zelf kunnen ze er helaas vrij weinig van... 70. Mensen nog meer de keus geven zich te richten op een branche. Niet alleen maar communicatieplannen en evenementen maar ook meer de kans voor radio/tv. En niet pas vanaf jaar 4 maar vanaf jaar 1 71. Duidelijker communiceren en meer contact met de student als deze niet meer op school komt, zoals in jaar 3 en 4 het geval is. 72. Proberen de opleiding voor de student minder rommelig laten verlopen. Verleng de tijd die nodig is voor een scripte, 16 weken is wel heel erg weinig. Een tweede tip is duidelijkere planningen, die 60


maar op 1 plek op intranet staan, niet dat je de informatie van 10 plekken moet halen. (is op dit moment wel) Nog een tip: Vanaf de derde een afstudeercoach aanwijzen bij iedere student. Aan het eind van de tweede plan je een gesprek in met deze coach over de rest van je afstudeerfase. Deze coacht je het derde en het vierde jaar, dus gedurende je minor, advanced courses, het meewerktraject en het afstudeertraject. Je krijgt hier een band mee, je durft hier meer tegen te vertellen en kan je makkelijker helpen, omdat hij zo lang al met je omgaat. Hij wordt voor twee jaar jouw contactpersoon, steun en toeverlaat. Ik krijg steeds weer een docent die me totaal niet kent, dus die weet steeds totaal niet hoe ik in elkaar steek. Ik persoonlijk zou het fijner vinden, om een langere tijd met dezelfde docent te werken. Mijn zus had dit bijvoorbeeld ook tijdens haar studie en dit heeft echt zijn vruchten af geworpen. 73. Als ik kijk naar het afstuderen dan heb ik het echt getroffen met mijn stagebegeleidster vanuit Fontys. Ze reageert snel op mijn vragen en geeft inhoudelijk de juiste feedback waarmee ik goed aan de slag kan gaan. Ik hoor van veel medestudenten dat ze hun begeleider nauwelijks spreken en er niet veel aan hebben en dat is toch wel jammer. Fontys zou wel eerder aandacht mogen besteden aan het maken van een onderzoek (en niet alleen tijdens de Advanced Courses). 74. Door de communicatie op ĂŠĂŠn lijn te hebben en door duidelijk en op tijd te communiceren naar de studenten. 75. Meer begeleiding! In de eerste twee jaar wordt je goed begeleid maar daarna helemaal niet meer. Er is veel onduidelijkheid vooral over het afstuderen. Erg leuk allemaal die docenten uit de praktijk maar die weten van school niets af. 76. Kritisch blijven, en heel veel dingen verbeteren! 77. Door betere begeleiding, betere doelen, betere communicatie en een unaniem verhaal naar de studenten toe. 78. Aangezien Fontys een Communicatie opleiding aanbiedt, die zich specialiseert in entertainment, zou ik graag meer docenten uit het vak krijgen, of met een grotere vakkennis. 79. Minder mensen aannemen, daadwerkelijk die studenten pakken die ook echt baat hebben bij de opleiding. Een toelatingseis zou op zijn minst interessant zijn. 80. Niet zoveel veranderen de hele tijd en consistent zijn in de eisen. 81. Ook aan onderwijs aspecten meer aandacht besteden. Lesmateriaal was vaak van erg laag niveau, weinig uitdaging vanuit school, die moet je zelf er naast zoeken. 82. Beter kwaliteit van lessen/docenten, meer aandacht investeren in afstudeerders, helpen bij het vinden van onderzoekstage, communicatie sterk verbeteren, geen vaardigheden verwachten, van studenten, terwijl zij de betreffende vaardigheden nooit geleerd krijgen en pas in de 4e hierin enkele lessen krijgen. 83. Betere communicatie naar studenten en docenten 84. Te veel om op te noemen. Allereerst beter organiseren en communiceren 61


85. Externe docenten* ervan op de hoogte stellen hoe de omgangsvormen zijn tussen docent en student. Doordat de docenten het persoonlijker maken en je geen gevoel geven een nummer te zijn komt de student beter uit de verf. De drempel voor het benaderen van een externe docent is te hoog waardoor er veel miscommunicatie ontstaat, tevens zijn deze docenten moeilijk te bereiken voor vragen. * Externe docenten van de Advanced Courses 86. Ik vind dat de school te veel de focus legt op TV, festivals en muziek terwijl er veel meer soorten evenementen en gebieden zijn waar de school geen aandacht aan geeft. Daarnaast vind ik dat je als student in de afstudeerfase komt, dus jaar 3 en hoger, dat de school je 'vergeet' en geen aandacht meer aan je schenkt, niet met je mee denkt hoe je het beste je diploma kunt halen binnen een zo snel mogelijke tijd. Ook het feit dat er leraren rondlopen die geen opleiding tot leraar gedaan hebben en wel duidelijk verstand hebben van het bedrijfsleven maar niet deze kennis op een juiste manier weten over te brengen speelt mee.

62

Ashwin bijlagen scriptie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you