Page 1


‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ ‫وبه نسسستعي علسسى هسسذه الوطسسوة المامسسسة مسسن مراحسسل موسوعة أدب الوطسسف بسسذا السسءزء‬ ‫السسمامس متمشسسي مسسع شسسعراء القسسرون‪ .‬هسسما نسسن الن نعيسسش بيس شسسعراء القسسرن العماشسسر والسسمادي‬ ‫عشسسر والثسسمان عشسسر ‪ ،‬بسسماحثي ومنقسسبي ‪ ،‬سسسماهرين علسسى تسسسجيل تسسماريمهم وسسيهتم ‪ ،‬منتقي س‬ ‫أجل مما جمادت به قرائحمهسم ودبتسه أقلممهسم ‪ ،‬نسرص علسى الشسماردة والسواردة عنمهسم علسى حسد‬ ‫قول القمائل ‪:‬‬ ‫تس س س س س س س س س س س سسرى الفس س س س س س س س س س س سست ينكس س س س س س س س س س س سسر فضس س س س س س س س س س س سسل الفس س س س س س س س س س س سست‬

‫فس س س س س س س س س س س س س ده س س س س س س س س س س س سسره ح س س س س س س س س س س س سست إذا م س س س س س س س س س س س سسما ذه س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ج س س س س س س س س س س س س سّد بس س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س سسرص علس س س س س س س س س س س س سسى نكتس س س س س س س س س س س س سسة‬

‫يكتبمه س س س س س س س س س س س س س س س س سسما عن س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسذهب‬

‫دفع دخل ‪:‬‬ ‫قلت لصديق ل أثق بسه وأرتماح إلس ذوقه الدبس ‪ :‬هسسل تسرى ان مسسن وحدة الوضوع ان‬

‫يكون ف جلة شعراء السي ‪ 7‬ذاك الذي يقول ف مبوبه س واسه حسي س‬ ‫ترك س س س س س س س س س س س س ت جفن س س س س س س س س س س س س س س س واصس س س س س س س س س س س س س س سسل والكس س س س س س س س س س س س س س سسرى‬

‫راء )‪ (1‬فجس س س س س س س س س سسد بمالوص س س س س س س س س سسل ‪ ،‬فمالوص س س س س س س س س سسل زي س س س س س س س س س ن‬

‫ول تبن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س علس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سؤال بل‬

‫ف س س س س س سسمالقلب يشس س س س س س سسى كس س س س س س سسرب ) ل ( ي س س س س س سسما حسس س س س س س سسي‬

‫للمهجرة‪.‬‬

‫ذاك هو الشماعر شمهماب الدين أحسسد الفيسسومي )‪ (2‬التسسوف سسنة نيسف وسبعي وسبعممائة‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س يشي ال واصل بن عوطماء وتعذر نوطقه بمالراء‪.‬‬ ‫‪ 2‬س وفيوم كقيوم ‪ :‬اسم نماحية بصر‪.‬‬


‫قمال انما تورية جيلة تنبّسه الفكسمار إلس يسوم السسي ‪ ، 7‬قلست إنسه لس يقصسد بقسوله هسذا‬ ‫إل مبسسوبه ‪ ،‬لكسسن لشسسمهرة يسسوم السسسي بسسن علسسي ولسمادث ك سربلء السسذي ه سّءز العسسمال السسسلمي‬ ‫والسسذي أصسسبح شسسماهداً علسسى اليسسمام وبمارزاً بيس حسوادث العسسمال جسسماء بسسه هسسذا الشسسماعر وغيسسه مسسن‬ ‫الدبسماء دليلً وشماهداً ‪ ،‬وشماهدي علسسى ذلسك مسما رواه البسوين النبلسي فس ذيسل مسسرآة الءزممان ج‬ ‫‪ 1‬ص ‪ 359‬قمال ‪:‬‬ ‫ف س السسسنة الثمامنسسة والمسسسي والسسستممائة ف س يسسوم الثني س السسسمابع والعش سرين مسسن جسسمادي‬ ‫الول طيف بدمشق برأس مقوطوع مرفوع على رمح قصسي معلسق بشسعره وهو فس قوطعسة شسبكة‬ ‫زعمسوا انسه رأس اللسك الكمامسسل ممسد بسن اللسك الفظفسر شسمهماب السدين غسسمازي ابسن اللسسك العسسمادل‬ ‫أب س بكسسر بسسن أيسسوب صسسماحب ميمافسسمارقي وتلسسك النسواحي ودام فس حصسسمار الشسسمام أكسسثر مسسن سسسنة‬ ‫ونصف ول يفظمهر عليمهسم الس ان فنس أهسل البلسد لفنسماء زادهسم فوجد مسع مسن بقسي مسن أصسحمابه‬ ‫موتى أو مرضى فقوطع رأسه وطيسسف بسسه البلد ثس علسق علسى بسماب الفراديسسس السسمارج فقسسمال قمائسسل‬ ‫ف ذلك ‪:‬‬ ‫ابس س س س س س س س س س س س سسن غس س س س س س س س س س س س سسماز غ س س س س س س س س س س س س سءزا وجماهس س س س س س س س س س س س سسد قومس س س س س س س س س س س س س ماً‬

‫أثخن س س س س س س س س س س س س س س س سوا ف س س س س س س س س س س س س س س س س العس س س س س س س س س س س س س س س سراق والش س س س س س س س س س س س س س س س سرقي‬

‫ظ س س س س س س س س س س س س س س سسماهراً غمالب س س س س س س س س س س س س س س س سماً ومس س س س س س س س س س س س س س سسمات ش س س س س س س س س س س س س س س سسمهيداً‬

‫بع س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ص س س س س س س س س س س س س س س س س سسب عليمه س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ع س س س س س س س س س س س س س س س س سسمامي‬

‫ل س س س س س س س س س س س يش س س س س س س س س س س سسنه ان طي س س س س س س س س س س سسف ب س س س س س س س س س س سسمالراس من س س س س س س س س س س سسه‬

‫فل س س س س س س س س س س س س س س س س سسه أس س س س س س س س س س س س س س س س س سسوة ب س س س س س س س س س س س س س س س س س سرأس الس س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫واف س س س س س س س س سسق الس س س س س س س س س سسبط ف س س س س س س س س س س الش س س س س س س س س سسمهمادة والم س س س س س س س س سسل‬

‫لقس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد حس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماز أجس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسره مرتي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ج س س س س س س س س س سسع ال س س س س س س س س س س س حس س س س س س س س س س سسن زيس س س س س س س س س س ن الش س س س س س س س س س سسمهيدين‬

‫علس س س س س س س س س س س س س س س س سسى فتس س س س س س س س س س س س س س س س سسح تينس س س س س س س س س س س س س س س س سسك القلعس س س س س س س س س س س س س س س س سستي‬

‫ث س س س س س س س س س س س س س س واروا ف س س س س س س س س س س س س س س مشس س س س س س س س س س س س س سسمهد ال س س س س س س س س س س س س س سرأس ذاك‬

‫الس س س س س س س س س س س س س س سرأس فماس س س س س س س س س س س س س س سستعجبوا م س س س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س سسمالي‬

‫وارتس س س س س س س س س س س وا ان س س س س س س س س س س سسه يي س س س س س س س س س س سسء ل س س س س س س س س س س سسدى البع س س س س س س س س س س سسث‬

‫رفي س س س س س س س س س س س س س س س س سسق الس س س س س س س س س س س س س س س س س سسي فس س س س س س س س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س س س س س س س س سستي‬

‫ث وقع التفماق العجيسب ان دفسن فس مسسجد السراس داخسل بسماب الفراديسس فس السراب‬ ‫ف أصل الدار وغرب الراب ف طماقة يقمال ان رأس السي دفن بما‪.‬‬


‫وكقول الشيخ حسي الكركي العماملي ‪:‬‬

‫ج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسودي بوص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل أو ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب ِ‬ ‫ي‬

‫فمالي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأس اح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدى الراح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستي‬

‫أي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّل ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرع ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى‬

‫)‪(1‬‬

‫أن ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذهب ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدم الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫وكقول ممد بن عمر النصيب الشمافعي س من شعراء القرن التماسع س )‪: (2‬‬

‫ت أق س س س س س س س س س س س سسوى‬ ‫حس س س س س س س س س س س س س ٌ‬ ‫ي ان هج س س س س س س س س س س س سسرت فلس س س س س س س س س س س س س ُ‬ ‫ودمعس س س س س س س س س س س سسي قس س س س س س س س س س س سسد جس س س س س س س س س س س سسرى ن س س س س س س س س س س س سراً ولكس س س س س س س س س س س سسن‬

‫علس س س س س س س س س س سسى الج س س س س س س س س س س سران مس س س س س س س س س س سسن فس س س س س س س س س س سسرح السس س س س س س س س س س سسود‬ ‫ع س س س س س س س س س س س س س س س سسذول ف س س س س س س س س س س س س س س س س س مبتس س س س س س س س س س س س س س س س سسه ) يءزيس س س س س س س س س س س س س س س س د (‬

‫وقول السوزير الرغرب س وهو مسسن شسعراء القسسرن السسمامس الجسسري ‪ ،‬وكمان السسماكم قسد قتسل‬ ‫أهله بصر كمما رواهما ف معجم البلدان ‪:‬‬ ‫اذا كنس س س س س س س س سست مشس س س س س س س س سستماقماً إل س س س س س س س س س الوطس س س س س س س س سسف تمائقس س س س س س س س سسما‬

‫إلس س س س س س س س س س س كس س س س س س س س س س سربل ف س س س س س س س س س سسمانفظر عس س س س س س س س س س سراص القوط س س س س س س س س س سسم‬

‫تس س س س س س س س س س سسرى مس س س س س س س س س س سسن رج س س س س س س س س س س مال الرغربس س س س س س س س س س س عصس س س س س س س س س س سسمابة‬

‫مض س س س س س س س س س س س سسرجة الوس س س س س س س س س س س سسماط والص س س س س س س س س س س س سسدر بمال س س س س س س س س س س س سسدم‬

‫ومثله بل أجلى منه قول أب جفعر البحمان المازن يرثي أبما السي ابن سيمحون ‪:‬‬

‫لف س س س س س س س س س س س س س س س س سسي علي س س س س س س س س س س س س س س س س سسك أب س س س س س س س س س س س س س س س س سسما السس س س س س س س س س س س س س س س س س س ِ‬ ‫ي‬

‫عينس س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً رمت س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك بك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ع ِ‬ ‫يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫جرعتن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س غصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسص ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى‬

‫)‪(3‬‬

‫وأريتن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم السس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫ومما ينماسب هذا من التورية مما رأيته ف ) جواهر البلغة ( من قول أحدهم ‪:‬‬ ‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه البايس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما عبيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما سس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيداً حس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماز لوطف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الشيخ الكركي من أفذاذ العلم له مؤلفمات كثية ذكرهما الر العماملي ف أمل الممال‪ .‬توف سنة ‪ 1076‬هس‪.‬‬ ‫‪ 2‬س ترجم له السخماوي ف الضوء اللمع لهل القرن التماسع س ج ‪ 8‬ص ‪.259‬‬ ‫‪ 3‬س عن كتماب سي الماطر وأنيس السمافر موطوط العلمة البحماثة الشيخ علي كماشف الرغوطماء التوف ‪ 1350‬ه س ‪،‬‬ ‫مكتبة كماشف الرغوطماء العمامة س قسم الخوطوطمات س‪.‬‬


‫أن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست ) الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي ( ولك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫جف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماك فين س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ) يءزي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س د (‬

‫ومما ينماسب ذلك قول بعضمهم كمما روى ابن اب الديد ف شرح ن ج البلغة ‪:‬‬ ‫ق س س س س س س س س س س سسمالوا أت س س س س س س س س س س سسى العي س س س س س س س س س س سسد والي س س س س س س س س س س سسمام مش س س س س س س س س س س سرقة‬

‫وأنس س س س س س س س س س سست بس س س س س س س س س س سسماك وكس س س س س س س س س ل النس س س س س س س س س س سسماس مسس س س س س س س س س س سسرور‬

‫فقل س س س س س س س سست ان واص س س س س س س س سسل الحب س س س س س س س سسماب ك س س س س س س س سسمان لن س س س س س س س سسما‬

‫عي س س س س س س س س س س س س س سسداً وإل فمه س س س س س س س س س س س س س سسذا الي س س س س س س س س س س س س س سسوم عماش س س س س س س س س س س س س س سسور‬

‫ان الصديق يرى ان أمثمال هؤلء الدبماء لما أشماروا إلس يسسوم السسسي وتسسسوا بنمهضسته‬ ‫وتسأثروا بسسما ولس وا اليمهسسما أو صسسرحوا مسسن قريب أو بعيسسد ‪ ،‬حسسق لسسم أن يكونس وا مسسن فرسمان هسسذه‬ ‫اللبسسة‪ .‬امسسما أنسسما فلسسم أقتنسسع كسسل القتنسسماع وان كنسست ذكرت أمثسسمالم فس ثنمايسسما هسسذه الوسوعة وقد‬ ‫مضى أمس بما فيه‪ .‬لذا أشرت اليمهم هنما‪ .‬وال من وراء القصد‪.‬‬ ‫الؤلف‬


‫القرن العاشر‬ ‫ه سسو العص سسر ال سسذي رك د في سسه الدب وخس دت ج سسذوته ‪ ،‬وكّم س تس أف سواه الش سسعر والش سسعراء‬ ‫وإليك مما قماله الوطيب اليعقوب عنه ف ) البمابليمات ( ‪:‬‬ ‫قسسمال ‪ :‬انتسسمابت الع سراق ف س هسسذا القسسرن مسسن أعسسمال الش سممال إل س أقماصسسي النسسوب نكبسسمات‬ ‫ومن واضسسوطرابمات وفت س أثمارهتما العصسسبيمات القوميسسة والنعسرات الوطمائفيسسة وظلسست البلد أكسسثر مسسن‬ ‫مئة عمام » ل تستقر على حمال من القلسق « حسروب وغمارات وذحسول وثمارات تست اسستعممار‬ ‫الفرس مرة وإرهماق التراك أخرى وذلسسك منسذ هجسسوم الشسماه اسسماعيل الصسفوي ملسك ايسران سسنة‬ ‫‪ 914‬هس على برغداد واستيلء أولده وأحفماده بعده كمالشسماه طمهمماسسب والشسماه عبسماس والشسماه‬ ‫صسسفي وحروبم مسسع » التكمسسمان « أول وملسسوك آل عثمسسمان ثماني سماً منسسذ عمهسسد السسسلوطمان سسسليممان‬ ‫القمانون إل دخول السلوطمان مراد ال برغداد عمام ‪ 1048‬هس كل ذلسسك وأبنسسماء الرافسسدين تقماسسسي‬ ‫مسما ل يسسترغرقه الوصف مسن القتسل والتمثيسل والنتقسمام والتنكيسل ومما الس ذلسك مسن ردم السدارس‬ ‫والعماهد وتريب العمابسسد والشسماهد س وخماصسسة فس دار السسسلم برغسداد س ومما ل ريب فيسه ان تلسسك‬ ‫الوادث الؤلة أدت إل القضماء علسى روح النمهضسة العلميسة وش ّل يسد الركة الدبيسة فتضسماءلت‬ ‫أصوات العلمماء وخدت قرائح الدبماء فل تكماد تسمع يومئذ للعربية وآدابسما صسوتًما‪ .‬وإذا كسمان‬ ‫هنسسماك آحسسماد مسسن القسسوم يسسستحقون السسذكر فقسسد طسسوى متسسأخروا السسؤرخي عنمهسسم كشسسحماً وضس ربوا‬ ‫على أسمائمهم حجمابماً كثيفماً من المهمال والمول فعميت على‬


‫النسسماس أخبسسمارهم وانوطمسسست آثسسمارهم‪ .‬حسست انسسبى إمسسمام أئمسسة الدب وأشسسمهر أعلمسسه ف س القسسرن‬ ‫السمادي عشسر العلمسة الديسب الشسمهي السسيد علسي خسمان السدن التسوف سسنة ‪ 1119‬ه س فعرفنسما‬ ‫ف كتمابه » سسلفة العصسر « بأسسماء بضسعة رجمال نبرغسوا فس اللسة والنجسف كسمانوا قسد نشسأوا فس‬ ‫أخري مات القسسرن العماشسسر وعماش سوا ف س أواسسسط السسمادي عشسسر » عصسسر الؤلسف « ث س اقتفسسى أثسسره‬ ‫معماص سسره ومسسمادحه الش سسيخ مم سسد عل سسي بش سسمارة النجف سسي ف سستجم ف س كت سسمابه ال سسذي س سسماه » نش سسوة‬ ‫السلفة « لمماعة آخرين من اللة والنجف وكربلء من ل يصل ال صماحب السسسلفة شسسيء‬ ‫من أحوالم ولولمهما لما عرفنما عن أولئك النفر شيئما‪.‬‬


‫شعراء‬ ‫القرن العاشر‬ ‫الشيخ مفلح بن السن بن راشد الصيمري‬ ‫حسي بن مسماعد‬ ‫ممد السبعي‬ ‫الشيخ ممد البلغي‬ ‫السيد حسي الرغريفي‬ ‫ابن أب شمافي البحران‬ ‫الشيخ جمال الدين بن الوطمهر وطمائفة من الشعراء‬

‫الوفماة‬ ‫حدود ‪900‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪920‬‬ ‫القرن العماشر‬ ‫‪1001‬‬ ‫حدود ‪1001‬‬ ‫حدود ‪1000‬‬


‫الشيخ مفلح الصيمري‬ ‫المتوفى سنة ‪933‬‬ ‫أم الس س س س س س س س س س س س س سسور مفس س س س س س س س س س س س س سسروض عليس س س س س س س س س س س س س سسك متس س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫أع س س س س س س س س س س س سسدلك ي س س س س س س س س س س س سسما ه س س س س س س س س س س س سسذا الءزم س س س س س س س س س س س مان م س س س س س س س س س س س سسرُم‬ ‫أم أنس س س س س س س س س س س س س س سست ملس س س س س س س س س س س س س س سسوم والس س س س س س س س س س س س س س سسدود لئيمس س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫فل س س س س س س س س س س س سسم ت س س س س س س س س س س س سسرع إل لل س س س س س س س س س س س سسذي ه س س س س س س س س س س س سسو أل س س س س س س س س س س س سسوم‬

‫فش س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأنك تعفظيس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم الراذل دائم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫وعرني س س س س س س س س س س س س س س أربس س س س س س س س س س س س س ماب الفصس س س س س س س س س س س س س سسماحة ترغ س س س س س س س س س س س س س م‬

‫اذا زاد فضس س س س س س س س س س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س س س س س س س س س سسرء زاد امتحس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمانه‬

‫وترعس س س س س س س س س س ى ل س س س س س س س س س سسن ل فض س س س س س س س س س سسل في س س س س س س س س س سسه وترح س س س س س س س س س م‬

‫اذا اجتم س س س س س س س س س س سسع الع س س س س س س س س س س سسروف وال س س س س س س س س س س سسدين والتق س س س س س س س س س س سسى‬

‫لش س س س س س س س س سسخص رم س س س س س س س س ماه ال س س س س س س س س سسدهر وه س س س س س س س سسو مص س س س س س س س س سسمم‬

‫وذاك لن الس س س س س س س س س س س س س س س س سسدين والعل س س س س س س س س س س س س س س س س سسم والن س س س س س س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫لس س س س س س س س س س سسه مع س س س س س س س س س س سسدن أهل س س س س س س س س س س سسوه يؤخ س س س س س س س س س س ذ عنمهم س س س س س س س س س س سوا‬

‫فمع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدنه آل الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س سسأقبلت ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسدنيما الي س س س س س س س س س س س س س س س س سسه بءزين س س س س س س س س س س س س س س س س س سٍة‬

‫وخيه س س س س س س س س س س س س س س س م صس س س س س س س س س س س س س س س سسنو النس س س س س س س س س س س س س س س سسب العفظس س س س س س س س س س س س س س س سسم‬ ‫وألق س س س س س س س س س سست الي س س س س س س س س س سسه نفسس س س س س س س س س س سسمهما وه س س س س س س س س س س ي تبس س س س س س س س س س سسم‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س سسأعرض عنمه س س س س س س س س س س س س س سسما كماره س س س س س س س س س س س س س ماً لنعيممه س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وقمابلمهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما منس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه الوطلق ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّرم‬ ‫وأوم س س س س س س س س سست اليمه س س س س س س س س س سسم أيمه س س س س س س س س س سسما الق س س س س س س س س س سسوم اق س س س س س س س س س سسدموا‬

‫فش س س س س س س سسنوا ب س س س س س س سسما الرغ س س س س س س سسمارات م س س س س س س سسن ك س س س س س س سسل ج س س س س س س سسمانب‬

‫ص س س س س س س س س س س س س س سوسا بس س س س س س س س س س س س س سسما آل النس س س س س س س س س س س س س سسب وص س س س س س س س س س س س س سسمموا‬ ‫وخ ّ‬

‫فمس س س س س س س س س س سسمالت ال س س س س س س س س س س س أهس س س س س س س س س س سسل الرذائس س س س س س س س س س سسل والنس س س س س س س س س س سسما‬ ‫أزال س س س س س س س س س س س سسوهم ب س س س س س س س س س س س سسمالقمهر ع س س س س س س س س س س س سسن ارث ج س س س س س س س س س س س سسدهم‬ ‫وأعفظ س س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س س س سسل الرزاي س س س س س س س س س س س سسما رزي س س س س س س س س س س س ة‬

‫عن س س س س س س س س س س سسماداً وم س س س س س س س س س سسما ش س س س س س س س س س س سسماؤا أحلّ س س س س س س س س س س سوا وحّرم س س س س س س س س س س س وا‬ ‫مص س س س س س س س س سسمارع ي س س س س س س س س سسوم الوط س س س س س س س س سسف أده س س س س س س س س سسى وأعفظ س س س س س س س س سسم‬

‫فم س س س س س س سسما أح س س س س س س سسدث الي س س س س س س سسمام م س س س س س س سسن ي س س س س س س سسوم أنش س س س س س س سسئت‬

‫ول حس س س س س س س س س س سسمادث فيمهس س س س س س س س س س سسما ال س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س سسوم تعس س س س س س س س س س سسدم‬

‫ب س س س س س س س س س س س سسأعفظم منمه س س س س س س س س س س س سسما فس س س س س س س س س س س س س الءزم س س س س س س س س س س س مان رزيّس س س س س س س س س س سسة‬

‫يقس س س س س س س س س س س س سسمام لس س س س س س س س س س س س سسما ح س س س س س س س س س س س س سست القيمامس س س س س س س س س س س س سسة مس س س س س س س س س س س س سسأت‬

‫ولس س س س س أن س س س س س سسس س س س س س س سسبط الص س س س س س سسوطفى وهس س س س س س و ض س س س س س سسمامئ‬

‫يس س س س س س س س س س س س سسذاد عس س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س سسماء البس س س س س س س س س س س س سسماح ويس س س س س س س س س س س سسرم‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س سسوت عوطماش س س س س س س س س س س س س س سماً آل بي س س س س س س س س س س س س س سست مم س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ويش س س س س س س س س س س سسرب ه س س س س س س س س س س سسذا ال س س س س س س س س س س سسماء ت س س س س س س س س س س سسرك وديل س س س س س س س س س س سسم‬


‫أهس س س س س س س سسذا الس س س س س س س سسذي أوص س س س س س س سسى بس س س س س س س سسه سس س س س س س س سسيد الس س س س س س س سسورى‬

‫أل س س س س س س س تسس س س س س س سسمعوا أم ليس س س س س س سسس ف س س س س س س س القس س س س س س سسوم مسس س س س س س سسلم‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س سسيجمُعنما ي س س س س س س س س س س س س س س سسوم القيمام س س س س س س س س س س س س س س سسة مش س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫واقبس س س س س س س س س س س س س س س س س سسل في س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ش س س س س س س س س س س س س س س س س سسماكيماً أتفظلّس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫فخصس س س س س س س س س س س س س س سسمكم فيس س س س س س س س س س س س س س سسه النس س س س س س س س س س س س س س سسب وحيس س س س س س س س س س س س س س سسدر‬

‫وفماطمس س س س س س س س س س س س س سسة ‪ ،‬والس س س س س س س س س س س س س سسجن في س س س س س س س س س س س س سسه جمهن س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫فم س س س س س س س س س س س س س سسمالوا علي س س س س س س س س س س س س س سسه بمالس س س س س س س س س س س س س س سسيوف وبمالقن س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫فبس س س س س س س س س س س س س سسمارزهم وهس س س س س س س س س س س س سسو الءزب س س س س س س س س س س س س س ر الرغشمشس س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وحّك س س س س س س س س س س س س س س س س مس فيمه س س س س س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س س س س س سسمهريماً مقّوم س س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫وأبيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسض ل ينبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو ول يتثلّس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وص س س س س س س س س س س س س س س سسمال عليمهس س س س س س س س س س س س س س س سسم ص س س س س س س س س س س س س س س س سولة علوي س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫فك س س س س س س س س سسمانوا كض س س س س س س س س سسأل ص س س س س س س س س سسمان فيمهس س س س س س س س س سّن ض س س س س س س س س سسيرغم‬

‫فن س س س س س س س سسمادى اب س س س س س س س سسن س س س س س س س س سسعد بمالرم س س س س س س س ماة أل اقص س س س س س س س سسدوا‬

‫الي س س س س س س س س س س س س س س س سسه جيعس س س س س س س س س س س س س س س س سماً بمالس س س س س س س س س س س س س س س س سسمهمام ويمس س س س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫فف س س س س س س س س س س سسوق ك س س س س س س س س س س سسل س س س س س س س س س س س سسمهمه وهس س س س س س س س س س س و مرغ س س س س س س س س س س سسرق‬

‫م س س س س س س سسن الن س س س س س س سسءزع ن س س س س س س سسو الس س س س س س س سسبط وه س س س س س سسو مص س س س س س س سسمُم‬ ‫يعمال س س س س س س س س س س نس س س س س س س س س سسءزع السس س س س س س س س س سسمهم والسس س س س س س س س س سسمهم مكس س س س س س س س س سسم‬

‫ويأخ س س س س س س س س س س سسذ م س س س س س س س س س س سسن في س س س س س س س س س س سسض الوري س س س س س س س س س س د بكف س س س س س س س س س س سسه‬

‫ويرم س س س س س س س س س س س ي ب س س س س س س س س س س س سسه ن س س س س س س س س س س س سسو الس س س س س س س س س س س س سسمما يتفظلّس س س س س س س س س س س سسم‬

‫فنس س س س س س س سسمادى ابس س س س س س س سسن سس س س س س س س سسعد َم س س س س س س س س نس ييس س س س س س س سسء برأسس س س س س س س سسه‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س س سسمار الي س س س س س س س س س س س س س س س سسه الش س س س س س س س س س س س س س س س سسمر ل يتس س س س س س س س س س س س س س س س سّبم‬ ‫ال س س س س س س س س س س س خيس س س س س س س س س س سسم النس س س س س س س س س س س سوان وهس س س س س س س س س سسو يمحس س س س س س س س س س سسم‬

‫فلم س س س س س س س س س س سسما رأي س س س س س س س س س س سسن المه س س س س س س س س س س سسر والس س س س س س س س س س س سسرج خمالي س س س س س س س س س س سماً‬

‫خرج س س س س س س س س س ن وك س س س س س س س س ل حماس س س س س س س س س س سسر وه س س س س س س س س س س ي تلوط س س س س س س س س س سسم‬

‫ون س س س س س س س س س سسمادين ه س س س س س س س س س س سسذا الي س س س س س س س س س س سسوم م س س س س س س س س س س سسمات مم س س س س س س س س س س سسد‬

‫وم س س س س س س س س س س س س س س سسمات عل س س س س س س س س س س س س س س س سٌي والءزك س س س س س س س س س س س س س ي وف س س س س س س س س س س س س س س سسماطم‬

‫في س س س س س س سسما ل س س س س س س سسك م س س س س س س سسن ي س س س س س س سسوم ب س س س س س س سسه الكف س س س س س س سسر ن س س س س س س سسماطق‬

‫ودي س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س سسدى أعم س س س س س س س س س سسى أص س س س س س س س س س سسم وأبك س س س س س س س س س سسم‬

‫فخس س س س س س س س س س س سّر صس س س س س س س س س س س سريعماً ف س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س ستاب معفس س س س س س س س س س س سراً‬

‫وبس س س س س س س س س س س س س سسمادر ينع س س س س س س س س س س س س س سسماه الص س س س س س س س س س س س س س سسمان مس س س س س س س س س س س س س س سسمارعماً‬

‫فمهس س س س س س س س س س س سسذا الس س س س س س س س س س س سسذي كنس س س س س س س س س س س سسما نعيس س س س س س س س س س س سسش بفظلّس س س س س س س س س س س سسه‬

‫يل س س س س س س س س س س س س سسوذ ب س س س س س س س س س س س س سسه طف س س س س س س س س س س س س سسل رضس س س س س س س س س س س س س يٌع وأّي س س س س س س س س س س س س س س‬

‫***‬ ‫أيس س س س س س س س س س س سسما سس س س س س س س س س س س سسمادت يس س س س س س س س س س س سسما آل بيس س س س س س س س س س س سست ممس س س س س س س س س س س سسد‬

‫بك س س س س س س س س س س س س س س سسم مفل س س س س س س س س س س س س س س سسح مستعص س س س س س س س س س س س س س س سسم متل س س س س س س س س س س س س س س سسءزم‬

‫ف س س س س س س س س س س س سسأنتم ل س س س س س س س س س س س سسه حص س س س س س س س س س س س سسن مني س س س س س س س س س س س سسع وُج نّس س س س س س س س س س س س سسة‬

‫وعروت س س س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س س س سسوثقى بس س س س س س س س س س س س س س س سسداريه أنت س س س س س س س س س س س س س س س سُم‬ ‫فعب س س س س س س س س س س س س س س س سسدكُم عبس س س س س س س س س س س س س س س س سٌد مقس س س س س س س س س س س س س س س س سّل ومع س س س س س س س س س س س س س س س سسدم‬

‫أل فس س س س س س س س سسماقبلوا مس س س س س س س س سسن عبس س س س س س س س سسدكم مس س س س س س س س سسما اسس س س س س س س س سستوطماعه‬

‫عن ) النتخب ( للوطريي س طبعة النجف‬


‫الشيخ مفلح بن السن بن راشد أو رشيد بن صلح الصيمري البحران‪.‬‬ ‫قمال السيد المي ف العيمان ‪ :‬توف فس حسدود سسنة ‪ 900‬وقبه فس قرية سسنممابماد مسن‬ ‫قرى البحرين وقب ابنه الشيخ حسي بنبه‪.‬‬ ‫نسبته ‪:‬‬

‫) الصيمري ( نسبة ال صيمرة بصماد ممهملة مفتوحة ومثنماة تتية سسسماكنة وميسسم مفتوحة‬ ‫وراء ممهملسة وهماء‪ .‬فس معجسم البلسدان كلمسة أعجميسة وهي فس موضعي احسدمهما بمالبصسرة علسى‬ ‫فم نر معقل وفيمهما عدة قرى تسمى بذا السم ‪ ،‬وبلد بي ديمار البل وديمار خوزستمان وهي‬ ‫مدينسسة بمهرجمان قُسذف وهي للقماصسسد مسسن مهسسذان الس برغسسداد عسسن يسسماره‪ .‬قسسمال الصسسوطخري وامسسما‬ ‫صيمرة والسيوان فمدينتمان صرغيتمان‪ ) .‬وف انسسماب السسمعمان ( ‪ :‬الصسيمري هسذه النسسبة الس‬ ‫موضعي احسسدمهما منسسسوب الس نسسر مسسن أنسسمار البصسسرة يقسسمال لسسه الصسسيمري عليسسه عسسدة قسسرى وامسسما‬ ‫الصسسيمرة فبلسسدة بيس ديسسمار البسسل وخوزستمان ‪ ،‬وسألت بعضسسمهم عسسن هسسذا النسسسب فقسسمال صسسيمرة‬ ‫وكودشت قريتمان بوزستمان » ا هس «‪.‬‬ ‫وقمال الشيخ سليممان البحران ‪ :‬ان التجم أصله من صيمر البصرة وانتقل ال البحرين‬ ‫وسكن قرية سنم آبسماد‪ .‬قسمال اقسما بسسءزرك الوطمهرانس العسسكري فيمسسما كتبسه الينسسما ‪ :‬السذي وجدنماه فس‬ ‫جيسع النسسخ ابسن السسن مكسبا حست فس اجسمازته الست بوطسه لنماصسسر بسن ابراهيسسم البسويمهي فمسسما فس‬ ‫نسخة المل الوطبوعة من انه ابن السي غلط وف رسمالة الشسيخ سسليممان السماحوزي البحرانس‬ ‫السست كتبمهسسما ف س ذكر بعسسض علمسسماء البحرين ف س نسسسخة ابسسن السسسن ابسسن رشيد وف أخسسرى ابسسن‬ ‫راشد وف اجمازة الشيخ مفلح لنماصر بن ابراهيم البويمهي الت بوطه سنة ‪ 873‬هكذا ‪:‬‬


‫مفلح بن حسن رشيد بسن صسلح الصسيمري امسما والسده فلعلسه لس يكسن مسن العلمسماء لن الشسيخ‬ ‫سسسليممان فس الرسمالة السسذكورة ذكر الشسسيخ مفلسسح وابنسسه السسسي بسسن مفلسسح ول يسسذكر والسسده ولو‬ ‫كسسمان مسسن العلمسسماء لسسذكره ويتمسسل سسسقوطه مسسن قلمسسه أو تركه لسسه ككسسثي مسسن مشسسماهي البحرانييس‬ ‫ويتمل اتماده مع السن بن ممسسد بسن راشسد البحرانس صسماحب نفظسم ألفيسة الشسمهيد أو السسن‬ ‫بن ممد بن راشد صماحب كتماب مصبماح المهتدين‪.‬‬ ‫أقوال العلماء فيه‬

‫فس أمسسل المسسل ‪ :‬فماضسسل علمسسة فقيسسه معماصسسر الشسسيخ علسسي بسسن عبسسد العسسمال الكركي وف‬ ‫رسمالة للشسيخ سسليممان البحرانس وصفه بسمالفقيه العلمسسة‪ .‬قسمال الؤلف ‪ :‬وأقسواله وفتسسماواه مشسمهورة‬ ‫مذكورة ف كتب الفقمهماء البسوطة‪.‬‬ ‫مؤلفاته‬ ‫ف س الرس مالة التقدمسسة ‪ :‬لسسه التصسسمانيف الليحسسة الفمائقسسة )‪ (1‬غمايسسة ال سرام ف س شسسرح ش سرائع‬ ‫السسسلم ‪ ،‬ف س أن سوار البسسدرين ولعلسسه أول شسسروح الش سرائع وف الرسمالة التقدمسسة ‪ :‬وقد أجسسماد فيسسه‬ ‫وطبق الفصل وفرق فيه بي الرطلي ف الءزكماتي وفماقماً لبن فمهد اللي ف المهذب والعلمة ف‬ ‫التحرير )‪ (2‬شرح الوجءز لبسن فمهسد اللسسي وهو السسمى كشسسف اللتبسماس فس شسسرح مسوجءز أبس‬ ‫العبسسماس‪ .‬ف س الرس مالة التقدمسسة انسسه أظمهسسر فيسسه اليسسد البيضسسماء )‪ (3‬متسسمار الصسسحماح )‪ (4‬منتخسسب‬ ‫اللف أو تلخيسسص اللف منسسه نسسسخة ف س مكتبسسة السسسينية بسسمالنجف الشسسرف )‪ (5‬رس مالة‬ ‫جواهر الكلممات ف العقود واليقماعمات‪ .‬ف المل وهي دالة على علمه وفضله واحتيماطه وف‬ ‫الرسمالة التقدمة ‪ :‬مليح كثي البماحث غءزير العلم‪.‬‬ ‫اشعاره‬

‫له شعر كثي ف منماقب أهل البيت وف الثمالب ومن شعره قوله ‪:‬‬


‫أع س س س س س س س س س س س سسدلك ي س س س س س س س س س س س سسما ه س س س س س س س س س س س سسذا الءزمس س س س س س س س س س س س مان م س س س س س س س س س س س سسرم‬

‫أم الس س س س س س س س س س س س س سسور مفس س س س س س س س س س س س س سسروض علي س س س س س س س س س س س س س سسك مت س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وله ‪:‬‬ ‫ال س س س س س س س ك س س س س س سسم مص س س س س س سسمابيح ال س س س س س سسدجى لي س س س س س سسس توطل س س س س س سسع‬

‫وحتّ س س س س س س س س س س س س س س سمام غي س س س س س س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س س س س س س سسور ل بتقش س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫يقول س س س س س س س س س س سسون ف س س س س س س س س س س س س أرض الع س س س س س س س س س س س سراق مشعشس س س س س س س س س س س سسع‬

‫)‪(1‬‬

‫وه س س س س س س س س س س س ل بقعس س س س س س س س س س س سسة إل وفيمهس س س س س س س س س س س سسما مشعشس س س س س س س س س س س سسع‬

‫وقمال الءزر كلي ف العلم ‪ :‬مفلح بن السن بن رشيد بسن صسلح الصسيمري ‪ :‬فقيسه‬ ‫أممامي‪ .‬نسبته إل صيمر بقرب خوزستمان‪ .‬له كتب منمهما ‪ :‬جواهر الكلمسسمات فس صسسيغ العقسسود‬ ‫واليقماعسسمات ‪ ،‬فسسرغ مسسن تسسأليفه سسسنة ‪ 870‬و ) التبيينسسمات ( رس مالة ف س الفرائسسض والتنسسبيه علسسى‬ ‫غرائب من ل يضره الفقيه ‪ ،‬وأجمازة بوطه كتبمهما سنة ‪.873‬‬ ‫أقسسول وترجم لسسه الشسسيخ علسسي البلدي ف س ) أن سوار البسسدرين ( ص ‪ 74‬وقمال ‪ :‬وقبه ف س‬ ‫قرية سسسلمما بسسماد مسسن البحرين وقسب ابنسسه الصسسمال الشسسيخ حسسسي بنبسسه‪ .‬أقسسول وذكر ترجة ولسده‬ ‫الشيخ حسي ابن الشيخ مفلح التوف سنة ‪.933‬‬ ‫وذكر البحماثة العماصر الشيخ آغما بءزرك الوطمهران ف عدة مواضع من ) الذريعة ( كتسسب‬ ‫الشيخ مفلح واجمازاته‪.‬‬ ‫وترجم لسسه السسسيد الوانسسسماري فس روضمات النسسمات وقمال تسسوف سسسنة ‪ 933‬وعمسسره يءزيد‬ ‫علسسى الثمسسماني ‪ ،‬وكمان لسسه فضسسمائل ومكرممات وكمان يتسسم القسسرآن ف س كسسل ليلسسة الثني س والمعسسة‬ ‫مرة‪.‬‬ ‫قصيدة الشيخ مفلح ‪:‬‬ ‫ال س س س س س س س ك س س س س س سسم مص س س س س س سسمابيح ال س س س س س سسدجى لي س س س س س سسس توطل س س س س س سسع‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن أعيمان الشيعة ج ‪ 48‬ص ‪.91‬‬

‫وحتّس س س س س س س س س س س س س س س سمام غي س س س س س س س س س س س س س س س سُم ال س س س س س س س س س س س س س س سسو ل يتقشس س س س س س س س س س س س س س س سسع‬


‫لقس س س س س س س س س س سسد طبّس س س س س س س س س س سسق الفس س س س س س س س س س سسماق ش س س س س س س س س س س سرقماً ومرغرب س س س س س س س س س س ماً‬

‫فل ينجل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي آنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً ول يتقوط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫وأموطس س س س س س س س س س س س س سسر ف س س س س س س س س س س س س س س كس س س س س س س س س س س س س سسل البلد ص س س س س س س س س س س س س س سواعقماً‬

‫وهبس س س س س س س س سست لس س س س س س س س سسه ري س س س س س س س س ح مس س س س س س س س سسن الشس س س س س س س س سسر زع س س س س س س س س ءزع‬

‫منس س س س س س س س سسمازل أهس س س س س س س س سسل الس س س س س س س س سسور ف س س س س س س س س س كس س س س س س س س سسل بلس س س س س س س س سسدة‬

‫عمس س س س س س س سسمار وأهس س س س س س س سسل العس س س س س س س سسدل ف س س س س س س س س تلس س س س س س س سسك بلقس س س س س س س سسع‬

‫يقول س س س س س س س س س س سسون ف س س س س س س س س س س س س أرض الع س س س س س س س س س س س سراق مشعشس س س س س س س س س س س سسع‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س ل بقعس س س س س س س س س س س س س سسة إل وفيمهس س س س س س س س س س س س س سسما مشعشس س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫وأعفظ س س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س س س سسل الرزاي س س س س س س س س س س س سسما رزي س س س س س س س س س س س ة‬

‫مصس س س س س س س س س سسمارع ي س س س س س س س س سسوم الوطس س س س س س س س س سسف أده س س س س س س س س سسى وأشس س س س س س س س س سسنع‬

‫فم س س س س س س س س سسما ان س س س س س س س س سسس ل أن س س س س س س س س سسس الس س س س س س س س س سسي ورهوط س س س س س س س س سسه‬

‫وعس س س س س س س س س س س س س س س تته بس س س س س س س س س س س س س س سسمالوطف ظلم س س س س س س س س س س س س س س سماً تصس س س س س س س س س س س س س س سسرع‬

‫ولس س س س س س س أنس س س س س س س س سسه والش س س س س س س س سسمر م س س س س س س س سسن ف س س س س س س س سسوق رأس س س س س س س س سسه‬

‫يمهش س س س س س س س س س سسم ص س س س س س س س س س سسدراً وه س س س س س س س س سسو للعل س س س س س س س س س سسم مم س س س س س س س س س سسع‬

‫ول س س س س س س أن س س س س س س سسس مفظلوم س س س س س س س ماً ذبيح س س س س س س س سماً م س س س س س س سسن القف س س س س س س سسما‬

‫وق س س س س س سسد ك س س س س س س سسمان ن س س س س س س سسور ال س س س س س س س فس س س س س س س س الرض يلم س س س س س س سسع‬

‫يقبلس س س س س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س س س س سسمادي النس س س س س س س س س س س س س س س س سسب بنحس س س س س س س س س س س س س س س س سسره‬

‫وموض س س س س س س س س س س س س س س سسع تقبيس س س س س س س س س س س س س س س سسل النس س س س س س س س س س س س س س س سسب يقوطس س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫إذا ح س س س س س س س س س س سّءز عض س س س س س س س س س سسواً من س س س س س س س س س سسه ن س س س س س س س س س سسمادى ب س س س س س س س س س س سّد هس‬

‫وش س س س س س س س س س ر عل س س س س س س س س س سسى تص س س س س س س س س س سسميمه لي س س س س س س س س س سسس يرج س س س س س س س س س ع‬

‫تءزلءزل س س س س س س س س س ت ب س س س س س س س س س سسأفلك م س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س سسل ج س س س س س س س س س سسمانب‬

‫تك س س س س س س س س س س سسماد الس س س س س س س س س س س سسمما تنق س س س س س س س س س س سسض والرض تقل س س س س س س س س س س سسع‬

‫وض س س س س س س س س س سسجت ب س س س س س س س س س س سسأفلك الس س س س س س س س س س س سسمما وتن س س س س س س س س س س سسماوحت‬

‫طي س س س س س س س س س س س سسور الفل وال س س س س س س س س س س س سسوحش وال س س س س س س س س س س س سسن أج س س س س س س س س س س س سسع‬

‫وترفس س س س س س س س س س س س س س ع ص س س س س س س س س س س س س س سسوتماً أم كلث س س س س س س س س س س س س س سسوم بمالبك س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وتشس س س س س س س س س س سسكو ال س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س العلس س س س س س س س س س سسي وتضس س س س س س س س س س سسرع‬

‫وتن س س س س س س س س س سسدب م س س س س س س س س س سسن عفظ س س س س س س س س س سسم الرزيس س س س س س س س س س ة ج س س س س س س س س س سسدهما‬

‫فلس س س س س س س س س س س سسو جس س س س س س س س س س س سسدنما يرن س س س س س س س س س س س و إلينس س س س س س س س س س س سسما ويسس س س س س س س س س س س سسمع‬

‫أي س س س س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س س س س سسدنما نش س س س س س س س س س س س سسكو إلي س س س س س س س س س س س سسك أمي س س س س س س س س س س س سسة‬

‫فق س س س س س س س س س س سسد ب س س س س س س س س س س سسمالرغوا فس س س س س س س س س س س س ظلمن س س س س س س س س س س سسما وتب س س س س س س س س س س سسدعوا‬

‫أيس س س س س س س س س س سسما جس س س س س س س س س س سسدنما لس س س س س س س س س س سسو أن رأيس س س س س س س س س س سست مصس س س س س س س س س س سسمابنما‬

‫لكن س س س س س س سست ت س س س س س س سسرى أم س س س س س س سراً ل س س س س س س سسه الص س س س س س س سسخر يص س س س س س س سسدع‬

‫أي س س س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س س س سسدنما ه س س س س س س س س س س سسذا الس س س س س س س س س س س سسي معف س س س س س س س س س س س سراً‬

‫عل س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س سستب م س س س س س س س س س سسءزوز الوري س س س س س س س س س د مقوط س س س س س س س س س سسع‬

‫فجثم س س س س س س س س س س س س س سسمانه ت س س س س س س س س س س س س س سست الي س س س س س س س س س س س س س سسول ورأس س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫عن س س س س س س س س س س س س س س سسماداً ب س س س س س س س س س س س س س س سسأطراف الس س س س س س س س س س س س س س س سسنة يرف س س س س س س س س س س س س س س ع‬

‫أي س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س سسدنما لس س س س س س س س س س ي س س س س س س س س سستكوا م س س س س س س س س سسن رجمالن س س س س س س س س سسما‬

‫كس س س س س س س س س س سسبياً ول طفلً علس س س س س س س س س س سسى الثس س س س س س س س س س سسدي يرض س س س س س س س س س س ع‬

‫أيس س س س س س س س س س س س سسما جس س س س س س س س س س س س سسدنما ل س س س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س س س سستكوا لنسس س س س س س س س س س س س سسمائنما‬

‫خ س س س س س س س س س س س سسماراً ول ثوبس س س س س س س س س س س س ماً ولس س س س س س س س س س س يب س س س س س س س س س س س سسق برق س س س س س س س س س س س ع‬

‫أي س س س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س س س سسدنما سس س س س س س س س س س س سرنما س س س س س س س س س س س سسبمايما حواسس س س س س س س س س س س سراً‬

‫كأنسّ س س س س س س س سما س س س س س س س س سسبمايما ال س س س س س س س سسروم ب س س س س س س س سسل ن س س س س س س س سسن أوض س س س س س س سسع‬

‫أي س س س س س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س س س س س سسدنما ل س س س س س س س س س س س س سسو ان تران س س س س س س س س س س س س سسما أذل س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫أسس س س س س س س س س س س س س س س سسمارى ال س س س س س س س س س س س س س س س س أعس س س س س س س س س س س س س س س سسدائنما نتضس س س س س س س س س س س س س س س سسرع‬

‫أي س س س س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س س س س سسدنما زي س س س س س س س س س س س ن العب س س س س س س س س س س س سسماد مكبّ س س س س س س س س س س س سسل‬

‫عليس س س س س س س س س س س س س س س سسل س س س س س س س س س س س س س س س سسقم مس س س س س س س س س س س س س س س سسدنف متوجس س س س س س س س س س س س س س س ع‬


‫فمس س س س س س س س س س س سسما فعلس س س س س س س س س س س سست ع س س س س س س س س س س سسماد كفعس س س س س س س س س س س سسل أميس س س س س س س س س س س سسة‬

‫ولكنمهس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم آثس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمار قس س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم تتبس س س س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫فمس س س س س س س س س سسما قتس س س س س س س س س سسل السس س س س س س س س س سسبط الشس س س س س س س س س سسمهيد ورهوطس س س س س س س س س سسه‬

‫س س س س س س س س س سسوى عص س س س س س س س س سسبة ي س س س س س س س س سسوم الس س س س س س س س س سسقيفة أجعس س س س س س س س س سوا‬

‫وم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ذاك إل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمامري وعجل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫أه س س س س س س س س س سسم أصس س س س س س س س س س سلّوا للفظل س س س س س س س س س سسم والق س س س س س س س س س سسوم فرع س س س س س س س س س وا‬

‫أل لعس س س س س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س س س سسذين ت س س س س س س س س س س س س س س س سوازروا‬

‫علس س س س س س س س س س س سسى ظلس س س س س س س س س س س سسم آل الصس س س س س س س س س س س سسوطفى وتمع س س س س س س س س س س س سوا‬

‫أي س س س س س س س س س س سسما س س س س س س س س س س س سسمادت ي س س س س س س س س س س سسما آل بي س س س س س س س س س س سست مم س س س س س س س س س س سسد‬

‫بك س س س س س س س س س س س س س سسم مفل س س س س س س س س س س س س س سسح مستعص س س س س س س س س س س س س س سسم متمن س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫وانت س س س س س س س س س س س س سسم ملذي عن س س س س س س س س س س س س سسد ك س س س س س س س س س س س س سسل كريمه س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫وأنت س س س س س س س س س س سسم ل س س س س س س س س س س سسه حص س س س س س س س س س س سسن مني س س س س س س س س س س سسع ومف س س س س س س س س س س سسءزع‬

‫اذا كنتس س س س س س س س س س س سسم ُدرع س س س س س س س س س س س ي ورم س س س س س س س س س س س ي ومنصس س س س س س س س س س س سسلي‬

‫فل اختش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي بأسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً ول أت س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسروع‬

‫بك س س س س س س سسم أتق س س س س س س سسى ه س س س س س س سسول المهم س س س س س س سسمات ف س س س س س س س ال س س س س س س سسدنما‬

‫وأه س س س س س س س س س س س س س سوال روع س س س س س س س س س س س س سسمات القيمامس س س س س س س س س س س س س سسة أدف س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫ف س س س س س س س س سسدو نكموه س س س س س س س س س ما م س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س سسب ومبرغ س س س س س س س س سسض‬ ‫ول طس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماقت إل الدائس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح والجس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ل س س س س س س س س س س سسه كب س س س س س س س س س س سسد حس س س س س س س س س س س سّرى وقل س س س س س س س س س س سسب مفج س س س س س س س س س س سسع‬

‫ولي س س س س س س س س س س سسس ب س س س س س س س س س س سسذا عل س س س س س س س س س س سسة القل س س س س س س س س س س سسب تنق س س س س س س س س س س سسع‬

‫ال س س س س س س س س س س س س س س سسماعة فيمه س س س س س س س س س س س س س سسما أج س س س س س س س س س س س س س سسرد ص س س س س س س س س س س س س س سسمارمماً‬

‫وأض س س س س س س س س سسرب ه س س س س س س س س سسمام الق س س س س س س س س سسوم ح س س س س س س س س سست يص س س س س س س س س سسرعوا‬

‫فحينئ س س س س س س س س س س س س س سسذ يش س س س س س س س س س س س س س سسفى الفس س س س س س س س س س س س س س سؤاد وحءزنس س س س س س س س س س س س س س ه‬

‫مقي س س س س س س س سسم ولس س س س س س س سسو ل س س س س س س س س س يب س س س س س س س سسق للق س س س س س س س سسوم موضس س س س س س س سسع‬

‫أي س س س س س س س س س س سسما س س س س س س س س س س س سسمادت ي س س س س س س س س س س سسما آل بي س س س س س س س س س س سست مم س س س س س س س س س س سسد‬

‫وي س س س س س س س سسما مس س س س س س س س سسن بس س س س س س س س سسم يعوطس س س س س س س س سسي اللس س س س س س س س سسه وينس س س س س س س س سسع‬

‫أل فس س س س س س س س س س س س سسماقبلوا مس س س س س س س س س س س س سسن عب س س س س س س س س س س س س سسدكم ومبك س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫قليلً ف س س س س س س س س س س س س س سسإن ال س س س س س س س س س س س س س سسر يرض س س س س س س س س س س س س س ى ويقن س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫ف س س س س س س س س سسإن ك س س س س س س س س سسمان تقص س س س س س س س س سسي ب س س س س س س س س سسما ق س س س س س س س س سسد أتيت س س س س س س س س سسه‬

‫فس س س س س س س س س س سسماحتة ع س س س س س س س س س سسذري ي س س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س س سوال ممهي س س س س س س س س س سسع‬

‫فلسس س س س س س س س س س س س س سست بق س س س س س س س س س س س س س سوال ولسس س س س س س س س س س س س س سست بش س س س س س س س س س س س س سسماعر‬

‫)‪(1‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن منتخب الوطريي ‪.145‬‬

‫ولكس س س س س س س س س سّن م س س س س س س س س سسن ف س س س س س س س س سسرط الس س س س س س س س س سسى أتولس س س س س س س س سسع‬


‫الحسين بن مساعد‬ ‫قل س س س س س س س س س س س س س س س سسب لوط س س س س س س س س س س س س س س س سسول بع س س س س س س س س س س س س س س س سسمادكم يتفوطس س س س س س س س س س س س س س س س سُر‬ ‫وإذا م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسررت عل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى معماه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدكم ول‬

‫ومس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدامعي لفراقك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم تتقوطّس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سُر‬ ‫ألف س س س س س س س س سسي ب س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س سسن بع س س س س س س س س سسدكم م س س س س س س س س سسن ي س س س س س س س س سسب‬

‫هس س س س س س س س سسماجت بلبس س س س س س س س سسل خس س س س س س س س سسماطري ووقفس س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س‬

‫أرجمائمهس س س س س س س س س س س س س س س سسما ودمس س س س س س س س س س س س س س س سسوع عين س س س س س س س س س س س س س س س س هتمس س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫غ س س س س س س س س س س س سسدر الءزمس س س س س س س س س س س س مان بن س س س س س س س س س س س سسما ففس س س س س س س س س س س س سّرق ش س س س س س س س س س س س سسلنما‬

‫والرغ س س س س س س س س س س س س س س س س سسدر طب س س س س س س س س س س س س س س س س سسع فيس س س س س س س س س س س س س س س س سسه ل يترغي س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫رّدوا الركس س س س س س س س س س س س ماب لعس س س س س س س س س س س س س س سّل َمس س س س س س س س س س س س س س س نس يمهس س س س س س س س س س س س س س سواُك مس‬

‫ت لس س س س س س س س سسما غبتس س س س س س س س سسم عس س س س س س س س سسن نس س س س س س س س سسماظري‬ ‫قس س س س س س س س سسد كس س س س س س س س سسد ُ‬

‫يوم س س س س س س س س س س س س س س س س ماً بقربك س س س س س س س س س س س س س س س سسم يف س س س س س س س س س س س س س س س سسوز ويفظف س س س س س س س س س س س س س س س سسر‬ ‫للي س س س س س س س س س س س س س س س سسم هجرك س س س س س س س س س س س س س م أم س س س س س س س س س س س س س س س سسوت وأق س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫لك س س س س س س س س س س س سسن مص س س س س س س س س س س س سسماب مم س س س س س س س س س س س سسد ف س س س س س س س س س س س س س آل س س س س س س س س س س س سسه‬

‫أنسس س س س س س س س س س س س س س س سسى س س س س س س س س س س س س س س س س سواه فرغيس س س س س س س س س س س س س س س سسه ل يس س س س س س س س س س س س س س س سسذكر‬

‫السس س س س س س س س س س س س س س س سسمادة الب س س س س س س س س س س س س س س س سرار أن س س س س س س س س س س س س س س س سوار الس س س س س س س س س س س س س س س سسدى‬ ‫اه س س س س س س س س س س س س س سسل الك س س س س س س س س س س س س س سسمارم والفوائ س س س س س س س س س س س س س سسد والن س س س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س س س سسوٌم م س س س س س س س س س س س س س س س سسآثر فض س س س س س س س س س س س س س س س سسلمهم ل تنك س س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫وبس س س س س س س س س س س س س س س سسذلك الق س س س س س س س س س س س س س س س سسرآن عنمه س س س س س س س س س س س س س س س سسم ي س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ال س س س س س س س س س س س س س سسماففظون الشس س س س س س س س س س س س س س سسرع الس س س س س س س س س س س س س س سسمادون م س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫أمسس س س س س س س س س س س س س س س سسى بنس س س س س س س س س س س س س س س سسور هس س س س س س س س س س س س س س س سسداُه مس يتبصس س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫أفمهس س س س س س س س س س سسل سس س س س س س س س س س سسعت بس س س س س س س س س س سسل أتس س س س س س س س س س سسى لس س س س س س س س س س س سواُه مس‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س سسدحماً وذلس س س س س س س س س س س س س س س سسك بّي س س س س س س س س س س س س س س س س ل ينكس س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫والرج س س س س س س س س س س س س س س أذهب س س س س س س س س س س س س س سسه المهيم س س س س س س س س س س س س س سسن عنمه س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س سسن فضس س س س س س س س س س س س س س سسله فتقّد سس س س س س س س س س س س س س س س سوا وتتوطّمه س س س س س س س س س س س س س س س رسوا‬

‫فمهس س س س س س س س س س سسم النجس س س س س س س س س س سسماة لس س س س س س س س س س سسن غس س س س س س س س س س سسدا متمسس س س س س س س س س س سسكماً‬

‫بس س س س س س س س س س س س س سسم وه س س س س س س س س س س س س س م نس س س س س س س س س س س س س سسوٌر لس س س س س س س س س س س س س سسن يتحّي س س س س س س س س س س س س س س‬

‫كس س س س س س س س س س س سسم مث س س س س س س س س س س سسل ميكس س س س س س س س س س س سسمال وحس س س س س س س س س س س ق أبيمهس س س س س س س س س س س سسم‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س سسم يس س س س س س س س س س س س س س س س سسود وجبئي س س س س س س س س س س س س س س س سسل يفخ س س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫وكف س س س س س س س س س س س سسماهم فخس س س س س س س س س س س س سراً ب س س س س س س س س س س س سسأّن أب س س س س س س س س س س س سسماهم ال س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمتبتل الءزّم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لس الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدثر‬

‫وب س س س س س س س س س س س س سسه تش س س س س س س س س س س س س س سّرفت البسس س س س س س س س س س س س س سسيوطة واغتس س س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫ايس س س س س س س س س س س س س س س س سوان كس س س س س س س س س س س س س س س س سسرى هيب س س س س س س س س س س س س س س س سسة يتفوطّ س س س س س س س س س س س س س س س سسر‬


‫م س س س س س س س س س س س س س س س سسول تفظلل س س س س س س س س س س س س س س س سسه الرغممام س س س س س س س س س س س س س س س سسة س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائراً‬

‫وتقيس س س س س س س س س س س سسه مس س س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س س س سّر الجي س س س س س س س س س س س س وتسس س س س س س س س س س س سست‬

‫وبكف س س س س س س س س سسه نوط س س س س س س س س سسق الص س س س س س س س س سسى ولك س س س س س س س س سسم غ س س س س س س س س سسدت‬

‫منمه س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الي س س س س س س س س س س س س س س س س سسماه فض س س س س س س س س س س س س س س س س سسيلة تتفج س س س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ت أهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى ان أراك‬ ‫قس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد كن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ُ‬

‫غ س س س س سسدات ي س س س س سسوم الوط س س س س سسف حي س س س س سماً فس س س س س س البي س س س سسة ينفظ س س س س سسر‬

‫ل س س س س س س س س س سستى الس س س س س س س س س س سسي بكس س س س س س س س س س سربلء وق س س س س س س س س سسد غ س س س س س س س س س سسدا‬

‫وغ س س س س س س س س سسدا الس س س س س س س س س س سسي يق س س س س س س س س س سسول فس س س س س س س س س س س أص س س س س س س س س س سسحمابه‬

‫لقت س س س س س س س س س س س س س س س سسماله الي س س س س س س س س س س س س س س س سسش اللمه س س س س س س س س س س س س س س س سسمام يُس س س س س س س س س س س س س س س س س ّب‬ ‫قوم س س س س س س س س س س س س س وا ل س س س س س س س س س س س س سسرب ع س س س س س س س س س س س س سسدوكم واستبش س س س س س س س س س س س س سسروا‬

‫م س س س س س س س س س سسن كس س س س س س س س س س سسل أشس س س س س س س س س س سسوس بماس س س س س س س س س س سسل ل ينثن س س س س س س س س س س س‬

‫مس س س س س س س س س س س سسن فس س س س س س س س س س س سسوق ممهس س س س س س س س س س س سسر س س س س س س س س س س س سسمابق ل يس س س س س س س س س س س سسدبر‬

‫ب س س س س س س س س س س سسماعوا نفوس س س س س س س س س س سسمهم لج س س س س س س س س س س سسل ت س س س س س س س س س س سسمارة ال س س س س س س س س س س س س‬

‫أخس س س س س س س س س س س س س س سسرى فنعس س س س س س س س س س س س س س سسم جءزاؤه س س س س س س س س س س س س س س م والتجس س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ج س س س س س س س س س س س س س س سسمادوا أم س س س س س س س س س س س س س س سسمام إم س س س س س س س س س س س س س س سسماممهم بنف س س س س س س س س س س س س س س سسمائس‬

‫م س س س س س س س س سسن أنفس س س س س س س س س س ٍ‬ ‫س طمه س س س س س س س س سسرت وط س س س س س س س سسماب العنص س س س س س س س س سسر‬

‫واسس س س س س س س س س س س س سستعذبوا م س س س س س س س س س س س س سّر التس س س س س س س س س س س س سسوف وجماهس س س س س س س س س س س س سسدوا‬

‫)‪(1‬‬

‫ح س س س س س س س س س س س سسق المه س س س س س س س س س س س سسماد وجمال س س س س س س س س س س س سسدوا وتص س س س س س س س س س س س سسبوا‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س كتماب س ) مدينة السي ( السيد ممد حسن كليدار ج ‪.3‬‬


‫عءز الدين حسي بن مسماعد‬ ‫هسسو السسسيد النسسسمابة مسسن أجلّسسة العلمسسماء وأكسسمابر الفضسسلء الشسسماعر الديسسب حسسسي ابسسن‬ ‫مسسسماعد بسن السسن بسسن مسسءزوم بسسن أبس القماسسسم ‪ ،‬هكسسذا ورد نسسسبه فس آخسسر ) عمسسدة الوطسسمالب (‬ ‫السسذي نسسسخه بوطسسه وفسرغ منسسه ف س ‪ 25‬ربيسسع الثسسمان عسسمام ‪ 893‬ه سس‪ .‬وج دته ف س مكتبسسة الرح وم‬ ‫الشيخ عبد الرضما آل شيخ راضي ف النجف حيث ذكر ابن مسماعد ف نسخته هذه بقوله ‪:‬‬ ‫» إن كتبتمهما عن نسخة مكتوبة بط الؤلف عمام ‪ 812‬هس وقبل وفماة السسسيد السسداودي‬ ‫بس ‪ 16‬سنة «‪.‬‬ ‫ث كتب على نسخته هوامش ف خلل سني كمما يفظمهر من تواريخ بعضمهما‪.‬‬ ‫وجس ماء فس س بع سسض تل سسك الس سوامش بي سسمان اتص سسمال نس سسب بع سسض م سسن أدركمه سسم م سسن الس سسمادة‬ ‫السسذكورين ف س س عمسسدة الوطسسمالب س مسسع بيسسمان نسسسب بعسسض السسسمادة الخرين السسذين تع سّرف عليمهسسم‬ ‫) ابسسن مسسسماعد ( فس سسسفره الس سسسبءزوار وسنمان مسسن مسسدن ايسران عنسسدمما كسسمان متوجمهسماً فس طريقسسه‬ ‫لءزيمارة الممام الرضما )ع( عمام ‪ 917‬ه س ‪ ،‬ويقسرأ ختمسه ‪ ) :‬الحقسر حسسسي بسن مسسسماعد السسمائري‬ ‫( علسى كسثي مسسن الشسجرات الخوطوطة العمائسسدة لبعسسض السسمادات العلسسويي ومنمهسما مشسسجرة س آل‬ ‫دراج س نقبماء كربلء‪.‬‬ ‫جسسماء ف س هسسمامش ) عمسسدة الوطسسمالب ( الوطبسسوع ف س ذكر العقسسب مسسن عيسسسى بسسن يىيس بسسن‬ ‫السي » ذي الدمعة « مما نصه ‪:‬‬ ‫العقب من عيسى ف ولده ابو السن علي ويقمال لم ) بنو المهنما ( وهو‬


‫ابو السن علي بن ممد بن أحد النماصسر بسن أبس صسلت يىيس بسن أبس العبسماس أحسد بسن علسي‬ ‫بن عيسى الذكور س كمان له عقب بمالمائر ولم النقمابسة والبسأس والشسجماعة ‪ ،‬وعقبسه مصسور فس‬ ‫ولده س أب طماهر ممد الذي كمان متوجمهماً بمالمائر والعقب منه فس ولده ) عيسسسى بسن طسسماهر (‬ ‫ويعرفون بمالمائر ) بنس عيسسى ( وبماسسمهم سسي قسديماً طرفمهسم ) ملسة آل عيسسى ( فس كسربلء ‪،‬‬ ‫والعقب منه ف بنس القسسري أبس عبسسد الس السسسي بسن ممسسد بسن عيسسى بسن طسسماهر الءزبور ويقسسمال‬ ‫لولده ‪ ) :‬بنو القري ( وكلمهم بمالمائر‪.‬‬ ‫والعقب من بنس القسري فس السمائر » بنسو طوغمان « منمهسم السسيد بسدر السدين حسسن بسن‬ ‫مسءزوم بسن أبس القماسسم طوغمان بسن السسسي القسسري ومنمهسم السسيد الكمامسسل السسمافظ كمسمال السدين‬ ‫) حسي بن مسماعد ( واخوته عمماد الدين وعبد الق وممد اولد السيد العسسمال السدرس إمسسمام‬ ‫الضرة السسينية المائرية شسس السدين ممسد العسروف ب س » مسسماعد « بسن حسسن بسن مسءزوم بسن‬ ‫أب القماسم طوغمان ووالده العلمة الفماضل النسمابة التجم ) حسي بن مسماعد المائري (‪.‬‬ ‫ث يقول ‪ :‬ان ألقت آل طوغمان الذين هسم مسن بنس القسري عنسد كتسماب لسذه البسسوطة‬ ‫ف سنة ‪ 893‬هس تسيداً لعمهدهم والمد ل تعمال وحده‪.‬‬ ‫ول يضبط مؤرخو الممامية تماريخ وفماة الممام العلمة حسي بن مسماعد المائري‪.‬‬ ‫إل ان السمماوي جماء ف أرجوزته تماريخ وفماته نفظمماً كمما يلي ‪:‬‬

‫ث س س س س س س س س س س س س السس س س س س س س س س س س سسي بس س س س س س س س س س س سسن مسس س س س س س س س س س س سسماعد الب س س س س س س س س س س س س‬

‫وجس س س س س س س س س س س س س س مامع الخبس س س س س س س س س س س س س س سسمار بع س س س س س س س س س س س س س سسد النسس س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫الوس س س س س س س س س س س س س س سسوي ال س س س س س س س س س س س س س س سسمائري ق س س س س س س س س س س س س س س سسد مض س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫لرب س س س س س س س س س س س س س س س س س س ه ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمارخه قض س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫ويفمهم من ذلك ان وفماته كمانت ف سنة ‪ 910‬هس‪.‬‬ ‫وقمال فيه صماحب الذريعة ف تصمانيف الشيعة ‪:‬‬ ‫كمان حيماً عمام ‪ 917‬هس وهو من أجّلة العلمماء وأكمابر الفضلء ف عصره ف‬


‫كربلء ‪ ،‬وكمان شماعراً بليرغماً له عدة تصمانيف منمهما تفة البرار ف منسسماقب أبس الئمسة الطمهسسمار‬ ‫س أخرجه مسسن كتسسب ) أهسسل السسسنة ( وذكر أسسسماءهما فس آخسسر الكتسسماب وهو مسسن مآخسسذ كتسسماب‬ ‫البحمار للمجلسي‪.‬‬ ‫ونق سسل عن سسه الكفعم سسي وقسسمال فس س وصسسفه فس س ذي سسل حماش سسيته » الص سسبماح « ‪ :‬ه سسو الس سسيد‬ ‫النجي سسب الس سسيب ع سسءز الس سسلم والس سسلمي أب سسو الفض سسمائل أس سسد الس س ثس س يق سسول ك سسمان بين سسما فس س‬ ‫الراسلت نفظمماً ونثرًا‪.‬‬ ‫وقمال فيه صماحب س ريماض العلمسماء س » هسو السسيد عسسءز السدين السسي بسن مسسماعد وكمان‬ ‫والده السيد مسماعد عمالماً فماضلً ألف كتماب » بيدر الفلح « ولكسسن لس يسذكر اسسسه فس ذيسل‬ ‫)‪(1‬‬ ‫الكتسسماب إل ان تلميسسذه الشسسيخ ابراهيسسم الكفعمسسي كسسمان عمارف ماً بشسسأنه وشسأن والسسده وموطلع سماً‬ ‫على تصمانفمهمما‪.‬‬ ‫وكذلك يروي الكفعمي عن كتماب س بيدر الفلح س قسسمائلً ان كتسسماب » بيسسدر الفلح «‬ ‫من تصمانيف والد العلمة حسي بن مسماعد واتذمهما من مصمادر تآليفه‪.‬‬ ‫وللمتجم قصيدة موطولة قمالما ف مدح أهل البيت )ع( ورثماء الممام السسسي )ع( أولما‬ ‫‪:‬‬ ‫) قلب لوطول بعمادكم يتفوطر ( انتمهى عن كتماب مدينة السي ج ‪ 3‬ص ‪35‬‬ ‫وف أعيمان الشيعة ترجم له السيد المي ترجة واسعة تت عنوان ‪ :‬السيد‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س كمانت وفماة الشيخ الكفعمي سنة تسعممائة للمهجرة على الكثر امما ابن مسماعد بمالرغم من انه أستماذ الكفعمسسي‬ ‫فمان وفماته سنة العماشرة بعد التسعممائة ‪ ،‬فربما توهم البعض كيف يكون الستماذ ف القرن العماشسسر والتلميسسذ فس القسسرن‬ ‫التماسع فكثياً مما يوت التلميذ قبل أستماذه ‪ ،‬على أن بي الوفماتي عشر سني فقط وقب الشسيخ الكفعمسي بكسربلء‬ ‫القدسسسة بقسبة ) العتيقسة ( تقسسع اليسوم فس جمهسسة الوطريق السذاهب الس ) طويري ج ( وكمان قسبه مشسيداً والس جنبسسه سسسمابلة‬ ‫مماء ث شيدت عليه مدرسة رسية للطفمال ول تءزل‪.‬‬


‫عسسءز السسدين حسسسي بسسن مسسسماعد بسسن السسسن بسسن الخسسءزوم بسسن أب س القماسسسم ابسسن عيسسسى السسسين‬ ‫المائري‪.‬‬ ‫قمال السيد ف العيمان ج ‪ 27‬ص ‪ : 271‬ومن شعره قوله ف مسدح أهسل السبيت ورثماء‬ ‫السي ‪: 7‬‬ ‫لوط س س س س س س س س س سّي قريض س س س س س س س س س سسي ف س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س سسديكم نش س س س س س س س س س سُر‬

‫ومنث س س س س س س سسور ش س س س س س س سسعري فس س س س س س س س علكس س س س س س س م ل س س س س س س سسه نشس س س س س س س سُر‬

‫بن س س س س س س س س س س أحس س س س س س س س س سسد س س س س س س س س س سسيقت اليك س س س س س س س س سسم قصس س س س س س س س س سسيدة‬

‫ممهذب س س س س س س س س س س س س س س سسة ألفماظمه س س س س س س س س س س س س س س سسما ال س س س س س س س س س س س س س س سسدرر الرغس س س س س س س س س س س س س س س سّر‬

‫حس س س س س س س س س س س س س س س سسينية تءزه س س س س س س س س س س س س س س و بك س س س س س س س س س س س س س س سسم حمائري س س س س س س س س س س س س س س ة‬

‫منءزهس س س س س س س س س س س ة عم س س س س س س س س س س سسما يع س س س س س س س س س س سسماب ب س س س س س س س س س س سسه الش س س س س س س س س س س سسعر‬

‫أقول والقصيدة جماري بما قصيدة الشيخ صمال العرندس التسوف سسنة ‪ 840‬ه س ونذكر‬ ‫البيتي الخيين من قصيدة السي بن مسماعد ‪:‬‬

‫وترجم له الرحوم السيد عبد الرزاق كمونة ف ) منيسة الراغسبي فس طبقسمات النسسسمابي (‬ ‫وذكر سلسلة نسبه ال عيسسى بسن يىيس بسن السسسي ذي الدمعسسة بسن زيد ابسن المسسمام علسي زين‬ ‫العمابسسدين )ع( وقمال ‪ :‬كسسمان لسسه تضسّلع فس علسسم النسسسب ‪ ،‬وهو مسسن أهسسل ) عينماثسسما ( مسسن جبسسل‬ ‫عمامل ث انتقل هو واخوته ‪ :‬السيد عبد الق والسيد زين العمابسسدين الس العسراق لوطلسسب العلسسم ‪،‬‬ ‫وله تسآليف منمهسما ) تفسة البسرار فس منسماقب الئمسة الطمهسمار (‪ .‬امسما والسد الستجم لسه وهو السسيد‬ ‫مسسسماعد بسسن حسسسن بسسن ممسسد ولقبسسه شسسس السسدين ‪ ،‬ذكره ابنسسه السسسيد حسسسي ف س تعليقسسه علسسى‬ ‫العمدة بقوله ‪ :‬السيد العمال الدرس إممام الضرة السينية المائرية‪ .‬انتمهى‬


‫س بدعي‬ ‫محّم دد ال ُ‬

‫مش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيب تس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوّل الش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبماب وأقبل‬

‫نس س س س س س س س س س س سسذير لس س س س س س س س س س س سسن أمسس س س س س س س س س س س سسى وأضس س س س س س س س س س س سسحى مرغفل‬

‫تس س س س س س سسرى النس س س س س س سسماس منمهس س س س س س سسم ظماعن س س س س س س سماً إثس س س س س س سسر ظس س س س س س سسماعن‬

‫ففظ س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواه الفظ س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماعن التحمل‬

‫ترحلّ س س س س س س س س س سست الي س س س س س س س س س سسان عن س س س س س س س س س سسه إل س س س س س س س س س س س البل س س س س س س س س س سسى‬

‫وم س س س س س س س س س س س س سسما رح س س س س س س س س س س س س س ل اليس س س س س س س س س س س س س سسان إل لي س س س س س س س س س س س س س سسحل‬

‫ولكن س س س س س س س س س سسه ل س س س س س س س س س سسما مضس س س س س س س س س س سسى العم س س س س س س س س س سسر ض س س س س س س س س س سسمايعما‬

‫بك س س س س س س س س سسى عم س س س س س س س س سسره الماض س س س س س س س س سسي فحس س س س س س س س س سّن وأع س س س س س س س س سسول‬

‫تس س س س س س س س س س س سسذّك رس مس س س س س س س س س س س سسما أفن س س س س س س س س س س س س الءزم س س س س س س س س س س س مان شس س س س س س س س س س س سسبمابه‬

‫فبس س س س س س سسمات يس س س س س س س سّح الس س س س س س سسدمع ف س س س س س س س الس س س س س س سسد مسس س س س س س سسبل‬

‫ولس س س س س س س يبس س س س س س س س س ِ‬ ‫ك م س س س س س س س سسن فق س س س س س س س سسد الش س س س س س س س سسبماب وإن س س س س س س س سسما‬

‫بك س س س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س سسما جن س س س س س س س س س سسماه ض س س س س س س س س س سسمارعماً متنص س س س س س س س س س سسل‬

‫تص س س س س س س س س س س س س سّرمت اللس س س س س س س س س س س س سسذات عنس س س س س س س س س س س س سسه وخلفس س س س س س س س س س س س سست‬

‫ذنوب س س س س س س س س س س ماً غ س س س س س س س س س سسدا م س س س س س س س س س سسن أجلمه س س س س س س س س س سسما مت س س س س س س س س س سسوجل‬

‫حنماني س س س س س سسك ي س س س س س سسما م س س س س س سسن ع س س س س س سسماش خس س س س س س سسي حج س س س س س سسة‬

‫وخس س س س س س س سماً ول س س س س س يعس س س س س س سسدل عس س س س س س سسن الشس س س س س س سسر معس س س س س س سسدل‬

‫وليس س س س س س س س س س سسس لس س س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س س س الي س س س س س س س س س س س مثقس س س س س س س س س س سسمال ذرة‬ ‫أع س س س س س س س س سسماتب نفس س س س س س س س س سسي ف س س س س س س س س س اللء ولس س س س س س س س يف س س س س س س س س سسد‬

‫ص س س س س س س سلس‬ ‫وكس س س س س م ألس س س س س س سسف مثقس س س س س س سسمال مس س س س س س سسن الشس س س س س س سسر ح ّ‬ ‫عت س س س س س س سسماب عل س س س س س س سسى م س س س س س س سسما ف س س س س س س سسمات فس س س س س س س س زم س س س س س س ن خل‬

‫في س س س سسما لي س س س سست أن س س س س س قب س س س سسل م س س س سسما ق س س س سسد جن س س س سست ي س س س سسدي‬

‫علس س س س س س س س س س سسى نفسس س س س س س س س س س سسمهما لقيس س س س س س س س س س سست حتف س س س س س س س س س س سماً معّج لس‬

‫وي س س س س س سسما لي س س س س س س سست ش س س س س س س سسعري ه س س س س س س سسل تفي س س س س س س سسد ن س س س س س س سسدامت‬

‫علس س س س س س س س سسى م س س س س س س س سسما ب س س س س س س س سسه أمس س س س س س س س سسى وأضس س س س س س س س سسحى مثّقلس‬

‫عس س س س س سسذيري مس س س س س سسن الس س س س س سسدنيما الس س س س س سسذي صس س س س س سسمار موجب س س س س س سماً‬

‫عس س س س س س س س س س س س س سسذاب إلس س س س س س س س س س س س س سسي عس س س س س س س س س س س س س سسماجلً وم س س س س س س س س س س س س سسؤّج لس‬

‫ول تعس س س س س س س س سسذل عين س س س س س س س س سماً علس س س س س س س س سسى عينمهس س س س س س س س سسما بكس س س س س س س س سست‬

‫فوطرف س س س س س س س س س س علس س س س س س س س س س سسى طرف س س س س س س س س س س جنس س س س س س س س س س سسما وتس س س س س س س س س سسأمل‬

‫س س س س س س س سسأبكي عل س س س س س س سسى م س س س س س س سسما ف س س س س س س سسمات منس س س س س س س س ندام س س س س س س سسة‬

‫إذا الليس س س س س س س س سسل أرخس س س س س س س س ى السس س س س س س س س سست منس س س س س س س س سسه وأسس س س س س س س س سسبل‬

‫ب علس س س س سسى يس س س س سسدي‬ ‫يس س س س سسدي قس س س س سسد جنس س س س سست ي س س س سسما صس س س س سسماح ّ‬

‫ونفس س س س س س س سسي لنفس س س س س س س سسي ج س س س س س س سّرت الع س س س س س س سسذل فماع س س س س س س سسذل‬


‫س س س س س س س س س سسأبكي عل س س س س س س س س سسى ذن س س س س س س س س سسب وأوق س س س س س س س سسمات غفل س س س س س س س س سست‬

‫وأبك س س س س س س س س س س س س س سسي ق س س س س س س س س س س س س س سستيلً ب س س س س س س س س س س س س س سسمالوطفوف م س س س س س س س س س س س س س سّد لس‬

‫س س س س س س س س سسأبكي عل س س س س س س س سسى م س س س س س س س سسما ف س س س س س س س سسمات منس س س س س س س س س بع س س س س س س س سسبة‬ ‫حنينس س س س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س س س سسى ذاك القتي س س س س س س س س س س س سسل وحس س س س س س س س س س س س سسرت‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسود إذا ج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّرم مقبل‬ ‫علي س س س س س س س س س س س س س س سسه غريب س س س س س س س س س س س س س س سماً ف س س س س س س س س س س س س س س س المهمامس س س س س س س س س س س س س س سسة والفل‬

‫حنين س س س س س س س س س س س علس س س س س س س س س س سسى اللقس س س س س س س س س س سسى ثلث س س س س س س س س س س سماً معف س س س س س س س س س س سراً‬

‫طريس س س س س س س س س س س س س س ماً ذبيحس س س س س س س س س س س س س س سماً بمال س س س س س س س س س س س س س سسدمماء مرغس س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫س س س س س س س س س س س س س سسأبكي علي س س س س س س س س س س س س سسه وال س س س س س س س س س س س س سسذاكي بركض س س س س س س س س س س س س سسمهما‬

‫تكفن س س س س س س س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س س س س س س س سسما أث س س س س س س س س س س س س س س س س سسمارته قس س س س س س س س س س س س س س س س س سسوطل‬

‫س س س س س س س سسأبكي علي س س س س س س سسه وه س س س س س س ي م س س س س س س سسن ف س س س س س س سسوق ص س س س س س س سسدره‬

‫ص س س س س س س س س س س س س سلس مفصس س س س س س س س س س س س سسل‬ ‫تس س س س س س س س س س س س سسر ّ‬ ‫ض عفظمام س س س س س س س س س س س س سماً أو تف ّ‬

‫سس س س س س س سسأبكي علس س س س س س سسى ال س س س س س س سران قلب س س س س س س سماً مس س س س س س سسن الفظمس س س س س س سسما‬ ‫إلس س س س س أن قض س س س سسى ي س س س سسما ل س س س سسف نفس س س س سسي عل س س س سسى ال س س س سسذي‬

‫وقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد منع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه أن يع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّل وينمهل‬ ‫قضس س س س س س س س س سسى برغليس س س س س س س س س سسل يشس س س س س س س س س سسبه المس س س س س س س س س سسر مشس س س س س س س س س سسعل‬

‫س س س س س س س س س سسأبكي علي س س س س س س س س سسه ي س س س س س س س س سسوم أض س س س س س س س س سسحى بكس س س س س س س س س سربل‬

‫يكماب س س س س س س س س س س س سسد م س س س س س س س س س س س سسن أعس س س س س س س س س س س س سسدائه الك س س س س س س س س س س س سسرب والبل‬

‫وق س س س س س س س س س س س س س سسد أصس س س س س س س س س س س س س س سسبحت أفراسس س س س س س س س س س س س س س سسه ورك س س س س س س س س س س س س مابه‬

‫وقوفس س س س س س س س س س س س ماً بس س س س س س س س س س س سسم ل س س س س س س س س س س س س تنبعس س س س س س س س س س س سسث فتس س س س س س س س س س س سسوجل‬

‫ي الرض تُع س س س س س س س س س س س س س َرف ه س س س س س س س س س س س س سسذه‬ ‫فق س س س س س س س س س س س س سسمال ب س س س س س س س س س س س س سسأ ّ‬

‫فقس س س س س س س س س س سسمالوا لس س س س س س س س س س سسه هس س س س س س س س س س سسذي تسس س س س س س س س س س سسمى بك س س س س س س س س س س سربل‬

‫فق س س س س س س سسمال عل س س س س س س سسى إس س س س س س س سسم ال س س س س س س س حوطّ س س س س س س سوا رح س س س س س س مالكم‬

‫فليس س س س س س س س س س س س س س سسس لنس س س س س س س س س س س س س س سسما أن نسس س س س س س س س س س س س س س سستقل ون س س س س س س س س س س س س س سسرحل‬

‫فف س س س س س س س س س سسي ه س س س س س س س س س سسذه ممه س س س س س س س س س س سراق ج س س س س س س س س س سسماري دممائن س س س س س س س س س سسما‬

‫وممه س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراق دم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع الماش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيمات ثكل‬

‫وفس س س س س س س س س س س هس س س س س س س س س س سسذه وال س س س س س س س س س س س تضس س س س س س س س س س سسحى رؤوس س س س س س س س س س سسنما‬

‫ط ذبل‬ ‫مشس س س س س س س س س س س س س س س سّمه رسة تعل س س س س س س س س س س س س س س سسو م س س س س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫وف س س س س س س س س س س س س ه س س س س س س س س س س س سسذه وال س س س س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س س س س سسب حرين س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وتض س س س س س س س س س س س س سسحى بس س س س س س س س س س س س سسأنواع العس س س س س س س س س س س س سسذاب وتبتلس س س س س س س س س س س س سسى‬

‫فلمهف س س س س س سسي عل س س س س س سسى مضس س س س س سسروبة السس س س س س سسم وه س س س س س ي مس س س س س سسن‬

‫ضس س س س س س س س س س سسروب السس س س س س س س س س س سسى تبكس س س س س س س س س س سسي مهمام س س س س س س س س س س سماً مبجل‬

‫ولفس س س س س س س س س سسي علس س س س س س س س س سسى أطفمالس س س س س س س س س سسما ف س س س س س س س س س س حجوره س س س س س س س س س ما‬

‫ت س س س س س س س س سّ ج عقي س س س س س س س س سسب الث س س س س س س س س سسدي س س س س س س س س س سسمهمماً ومنص س س س س س س س س سسل‬

‫ولفس س س س س س س س س س سسي علس س س س س س س س س س سسى الوطفس س س س س س س س س س سسل الفس س س س س س س س س س سسمارق أمس س س س س س س س س س سسه‬

‫ولف س س س س س س س سسي ل س س س س س س س سسما تبك س س س س س س س سسي عل س س س س س س س سسى الوطف س س س س س س س سسل موطفل‬

‫***‬ ‫أش س س س س س س س سسيعة آل الص س س س س س س س سسوطفى َمس س س س س س س س س نس يك س س س س س س س سسون لس س س س س س س س س‬

‫قف س س س س س س سسما نب س س س س س س سسك م س س س س س س سسن ذكس س س س س س س رى ح س س س س س س سسبيب مم س س س س س س سسد‬

‫عوين س س س س س س س س س س س سسما عل س س س س س س س س س س س سسى رزء الش س س س س س س س س س س س سسمهيد مولس س س س س س س س س س س سسول‬ ‫وخل س س س س س س س س س س س س س سوا لس س س س س س س س س س س س س سسذكراكم حبيب س س س س س س س س س س س س س سماً ومنس س س س س س س س س س س س س سسءزل‬

‫قفس س س س س س س س س س سوا نب س س س س س س س س س سسك م س س س س س س س س س سسن ت س س س س س س س س س سسذكماره ومص س س س س س س س س س سسمابه‬

‫فتس س س س س س س س س س س سسذكماره ينسس س س س س س س س س س س سسي الس س س س س س س س س س س سسدخول فحس س س س س س س س س س س سسومل‬

‫وم س س س س س س سسما أنس س س س س س س سسس ف س س س س س س س س شس س س س س س س سسيء تقس س س س س س س سسمادم عمهس س س س س س س سسده‬

‫ول أنس س س س س س س س س س س س س س س س س سسس زيس س س س س س س س س س س س س س س س س ن العمابس س س س س س س س س س س س س س س س س سسدين مكبل‬


‫س س س س س س س سسأبكي ل س س س س س س سسه وه س س س س س س س و العلي س س س س س س سسل وف س س س س س س س الش س س س س س س سسما‬

‫غليس س س س س س س س س س س س س س س س سسل بس س س س س س س س س س س س س س س س سسبد الس س س س س س س س س س س س س س س س سسماء لس س س س س س س س س س س س س س س س سسن يتبلل‬

‫س س س س س س س سسأبكي لبن س س س س س س سست الس س س س س س س سسبط ف س س س س س س سسماطم اذ غ س س س س س س سسدت‬

‫قري س س س س س س س س س س ة جف س س س س س س س س س س سسن وهس س س س س س س س س س س ي تبكي س س س س س س س س س س سسه مع س س س س س س س س س س سسول‬

‫تس س س س س س س س س س سّن فيش س س س س س س س س س سسجي ك س س س س س س س س س سسل قل س س س س س س س س س سسب حنينمه س س س س س س س س س سسما‬

‫وتص س س س س س س س س سسرع م س س س س س س س س سسن صس س س س س س س س س سّم الص س س س س س س س س سسيماخد جن س س س س س س س س سسدل‬

‫أب س س س س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س س س س سسما ثس س س س س س س س س س س س س سسمال الرملت وكمهفمهس س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫اذا عس س س س س س س سسماينت خوطب س س س س س س س سماً مس س س س س س س سسن ال س س س س س س س سسدهر معض س س س س س س س سسل‬

‫تقس س س س س سسول أب س س س س س س أبكيس س س س س سسك يس س س س س سسما خي س س س س س س َم س س س س س س نس مشس س س س س سسى‬

‫أب س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س سسما ربي س س س س س س س س س سسع ال س س س س س س س س س سسدبي وَمس س س س س س س س س س نس ب س س س س س س س س س سسه‬

‫أبس س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س سسما غي س س س س س س س س س سسماث الس س س س س س س س س س سسترغيثي وال س س س س س س س س س سسذي‬

‫وم س س س س س س س س س س سسن رك س س س س س س س س س ب الوط س س س س س س س س س س س سسرف ال س س س س س س س س س س س سواد الجل‬ ‫يرغس س س س س س س س س س س سسماث مس س س س س س س س س س س سسن السس س س س س س س س س س س سسقيما اذا النس س س س س س س س س س س سسماس أمل‬ ‫غس س س س س س س س س س س سسدا لس س س س س س س س س س س سسم كن س س س س س س س س س س س سءزاً وذخ س س س س س س س س س س س سراً وم س س س س س س س س س س سسوئل‬

‫أب س س س س س س س س س ان س س س س س س س س س سسل الش س س س س س س س س سستماق أو وج س س س س س س س س د الع س س س س س س س س سءزا‬

‫فس س س س س س س س سسمان ف س س س س س س س س سؤادي بعس س س س س س س س سسد بعس س س س س س س س سسدك مس س س س س س س س سسما سس س س س س س س س سسل‬

‫س س س س س س س س س س س س سسمابكي وتبكي س س س س س س س س س س س سسك العقماي س س س س س س س س س س س سسد والنمه س س س س س س س س س س س سسى‬

‫س س س س س س س س س س س س سسمابكي وتبكي س س س س س س س س س س س سسك الك س س س س س س س س س س س سسمارم والعل س س س س س س س س س س س سسى‬

‫سس س س س س س س س س س سسأبكي وتبكيس س س س س س س س س س سسك الس س س س س س س س س س سسماريب شس س س س س س س س س س سسجوهما‬

‫وقس س س س س س س س س س س س س س س س س سسد فق س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدت مفروضس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهما والتنفل‬

‫سس س س س س س س سسأبكي وتبكيس س س س س س س سسك النماجس س س س س س س سسماة ف س س س س س س س س الس س س س س س س سسدجى‬

‫سس س س س س س س س س س س س سسأبكي ويبكيس س س س س س س س س س س س سسك الكت س س س س س س س س س س س سسماب مس س س س س س س س س س س س سسرّتل‬

‫س س س س س س س س س س س سسأبكيك إذ تبك س س س س س س س س س س سسي علي س س س س س س س س س س سسك س س س س س س س س س س س سسكينة‬

‫وم س س س س س س س س س س س سسدمعمهما ك س س س س س س س س س س س س سسمالرغيث ج س س س س س س س س س س س س سسماد وأس س س س س س س س س س س س س سسبل‬

‫ون س س س س س س س س س س س س س سسمادت رب س س س س س س س س س س س س س س ماب أمت س س س س س س س س س س س س س س سسماه ف س س س س س س س س س س س س س س سسأقبلت‬ ‫وقس س س س س س س س سسمالت لس س س س س س س س س سسما يس س س س س س س س س سسما أمتس س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س سسما لوالس س س س س س س س س سسدي‬

‫ضس س س س س س س س س س س س سمهسما فق س س س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س س س سسي واثكل‬ ‫وقس س س س س س س س س س س سسد ك ّ‬

‫مض س س س س س س سسى مءزمعس س س س س س س سماً عن س س س س س س سسما الرحي س س س س س س سسل إلس س س س س س س س البل س س س س س س سسى‬

‫أنس س س س س س سسمادي بس س س س س س سسه يس س س س س س سسما والس س س س س س سسدي وه س س س س س س و ل س س س س س س س يس س س س س س سسب‬

‫وقس س س س س س س س س س س سسد ك س س س س س س س س س س س سسمان طلقس س س س س س س س س س س س سماً ض س س س س س س س س س س س سسماحكماً متمهلل‬

‫أظس س س س س س س س سسن أب س س س س س س س س س قس س س س س س س س سسد حس س س س س س س س سسمال عمس س س س س س س س سسما عمهس س س س س س س س سسدته‬

‫وإل فقس س س س س س س س س س س س س س س سسد أمسس س س س س س س س س س س س س س س سسى بنس س س س س س س س س س س س س س س سسما متبس س س س س س س س س س س س س س س سسدل‬

‫ايس س س س س س س س س سسما أبتس س س س س س س س س سسما قس س س س س س س س س سسد شس س س س س س س س س سستت الس س س س س س س س س سسبي شس س س س س س س س س سسلنما‬

‫وجّرعن س س س س س س س س س س س سسما فس س س س س س س س س س س س س الك س س س س س س س س س س س سسماس ص س س س س س س س س س س س سسباً وحنفظل‬

‫ون س س س س س س س س س س س س سسمادى النس س س س س س س س س س س س س سسمادي بمالرحيس س س س س س س س س س س س س سسل فقّرب س س س س س س س س س س س س س س وا‬ ‫تسس س س س س س س س س س س سسي ورأس السس س س س س س س س س س س سسبط يسس س س س س س س س س س س سسري أمماممهس س س س س س س س س س س سسما‬

‫فلمهفس س س س س س س سسي لس س س س س س س سسما عس س س س س س س سسن ك س س س س س س س سربل قس س س س س س س سسد ترّح ل س س س س س س س سست‬

‫ولف س س س س س س س س س س س سسي ل س س س س س س س س س س س سسما بي س س س س س س س س س س س س الع س س س س س س س س س س س سراق وجل س س س س س س س س س س س سسق‬

‫ولف س س س س س س سسي ل س س س س س س سسما فس س س س س س س س أعن س س س س س س سسف الس س س س س س س سسي والس س س س س س س سسرى‬ ‫ون س س س س س س س س سسمادى ب س س س س س س س س س سرأس السس س س س س س س س س سسبط ينكس س س س س س س س س سسث ثرغس س س س س س س س س سسره‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س سسن الماش س س س س س س س س س س س س س س سسيمات الف س س س س س س س س س س س س س س س سواطم ب س س س س س س س س س س س س س س سسءزل‬

‫كبس س س س س س س س سسدر الس س س س س س س س سسدجما واف س س س س س س س س س السس س س س س س س س سسعود فس س س س س س س س سسأكمل‬ ‫ملف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة أزك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ى الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام وأنبل‬ ‫اذا ) هس س س س س س س سسوجل ( خلفس س س س س س س سسن قس س س س س س س سسمابلن ) هس س س س س س س سسوجل (‬ ‫تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسؤّم زنيم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما بمالش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسئمام مفظلل‬

‫وينشس س س س س س س س س س س س س س س سسد أش س س س س س س س س س س س س س س س سعماراً بس س س س س س س س س س س س س س س سسما قس س س س س س س س س س س س س س س سسد تثل‬


‫) نفلس س س س س س س س س س س سسق همامس س س س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س س س سسن رجس س س س س س س س س س س مال أعس س س س س س س س س س س سسءزة‬ ‫أل ف س س س س س س س س سسماعجبوا م س س س س س س س س سسن ن س س س س س س س س سسماكث ثرغ س س س س س س س س سسر س س س س س س س س س سسيٍد‬ ‫بنس س س س س س س ال س س س س س سسوحي والتنءزي س س س س س ل وَم س س س س س س نس لس س س س س س س ب س س س س س سسدحكم‬

‫ولكنن س س س س س س س س س س س س س س س أرجس س س س س س س س س س س س س س و شس س س س س س س س س س س س س س سسفماعة جس س س س س س س س س س س س س س سسدكم‬

‫علينس س س س س س س س س س س س سسما وه س س س س س س س س س س س س م كس س س س س س س س س س س س سسمانوا ( أحس س س س س س س س س س س س سسق وأجل‬ ‫ل س س س س س س س س س س س س سسه أح س س س س س س س س س س س س سسد يس س س س س س س س س س س س س سسي ويضس س س س س س س س س س س س س سسحى مقّبل‬ ‫وم س س س س س س س س سسدحكم فس س س س س س س س س س س مك س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س سسذكر أن س س س س س س س س س سسءزل‬ ‫ل س س س س س س س س س س سسما فق س س س س س س س س س س سست في س س س س س س س س س س سسه دعبل ث س س س س س س س س س س س س جس س س س س س س س س س س سسرول‬

‫فمهنيتم س س س س س س س س س سوا بمالس س س س س س س س س سسدح مس س س س س س س س س سسن خس س س س س س س س س سسمالق الس س س س س س س س س سسورى‬

‫فقس س س س س س س س س س س سسد نلتس س س س س س س س س س س سسم أعلس س س س س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س س س سّل وأفضس س س س س س س س س س س سسل‬

‫فسس س س س س س س سسمعماً مس س س س س س س سسن ) السس س س س س س س سسبعي ( نفظس س س س س س س سسم غرايس س س س س س س سسب‬

‫يفظ س س س س س س س س س س سسل ل س س س س س س س س س س سسديمهما أخوط س س س س س س س س س س سسل الفح س س س س س س س س س س سسل أخوطل‬

‫غراي س س س س س س سسب يمهواه س س س س س س سسما ) الكمي س س س س س س سست ( و ) دعب س س س س س س سسل (‬

‫كمس س س س س س س س س س س سسما فيكس س س س س س س س س س س سسم أهس س س س س س س س س س س سسو الكميس س س س س س س س س س س سست ودعبل‬

‫أج س س س س س س س س س س س س س س سسماهر فيمه س س س س س س س س س س س س س س سسما ب س س س س س س س س س س س س س س سسمالولء مص س س س س س س س س س س س س س س سّرحماً‬

‫وبرغض س س س س س س س س سسي لش س س س س س س س س سسمانيكم مءزج س س س س س س س س ت ب س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س سسول‬

‫لق س س س س سسد س س س س س سسيط لم س س س س سسي فس س س س س س هس س س س س سواكم وف س س س س س دم س س س س سسي‬

‫عليكس س س س س سسم سس س س س س سسلم ال س س س س س س يس س س س س سسما خي س س س س س س مس س س س س سسن مشس س س س س سسى‬ ‫فم س س س س س س س س س س س سسما ارتض س س س س س س س س س س س سسي إلُكس س س س س س س س س س س س مس ل س س س س س س س س س س س س سس س س س س س س س س س س سسمادة‬

‫ومس س س س س س س س س س سسما ق س س س س س س س س س س س سّل من س س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س س ع س س س س س س س س س س سسدوكم القل‬ ‫ف وهلل‬ ‫وي س س س س س س س س س سسما خي س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س سسن لّب س س س س س س س س س س س وطس س س س س س س س س سسما َ‬

‫وأم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما سس س س س س س س س س س س س س س س س س س سواكم ف س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالباءة والل‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س رواهما الماقمان ف ) شعراء اللة ( عن منتخب الوطريي وروى بعضمهما السيد المي ف العيمان‪.‬‬

‫)‪(1‬‬


‫محمد السبعي الحلي‬ ‫المتوفى سنة ‪ 920‬هد‬ ‫هسسو أبسسو أحسسد بسسن عبسسد الس بسسن حسسسن بسسن علسسي بسسن ممسسد بسسن سسسبع بسسن سسسمال بسسن رفماعسسة‬ ‫السسسبعي البحران س اللسسي اللقسسب بفخسسر السسدين والعسسروف بمالسسسبعي‪ .‬مسسن شسسعراء القسسرن العماشسسر‬ ‫الجري‪.‬‬ ‫تف سسرد ب سسذكره ص سسماحب الص سسون فق سسد ذكسره ف س ج ‪ 9‬ص ‪ 337‬فق سسمال ‪ :‬ك سسمان فماض سلً‬ ‫جمامع سماً ومصسسنفماً نمافع سماً وأديب سماً رائع سماً وشسماعراً بمارع ماً زار العتبسسمات القدسسسة وسسكن اللسسة لوطلسسب‬ ‫العلسسم وكمانت إذ اذك مسسط ركماب الفماضسسل ومأوى العلمسسماء المماثسسل ومن شسسعره قصسسيدة طويلسسة‬ ‫التءزم ف أول البيت ذكر النب ‪ 6‬وف آخره ذكر الممام علي س ع س منمهما ‪:‬‬ ‫أص س س س سسخ واس س س س سستمع ي س س س سسما ط س س س سسمالب الرش س س س د م س س س سسما ال س س س سسذي‬

‫بس س س س س سسه الص س س س س س سسوطفى قس س س س س سسد خس س س س س سسص والرتض س س س س س سسى عل س س س س س سسي‬

‫مم س س س س س س س س س س سسد مش س س س س س س س س س س سستق م س س س س س س س س س س سسن الم س س س س س س س س س س سسد إس س س س س س س س س س س سسه‬

‫ومش س س س س س س سستق م س س س س س س سسن اس س س س س س س سسم الع س س س س س س سسمال ك س س س س س س سسذا عل س س س س س س سسي‬

‫ممس س س س س س س س سسد قس س س س س س س س سسد ص س س س س س س س س سفماه ربس س س س س س س س س مس س س س س س س س سسن الس س س س س س س س سسورى‬

‫كس س س س س س سسذلك ص س س س س س س سّف ىس مس س س س س س سسن جيس س س س س س سسع الس س س س س س سسورى علس س س س س س سسي‬

‫ممس س س س س س س س س س س س س س س سسد ممس س س س س س س س س س س س س س س سسود الفعس س س س س س س س س س س س س س س سسمال مّج س س س س س س س س س س س س س س س س دس‬

‫ك س س س س س س سسذلك ع س س س س س س سسمال فس س س س س س س س مراق س س س س س س سسي العل س س س س س س سسى عل س س س س س س سسي‬

‫مم س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س سسبع الس س س س س س س س س س سسموات ق س س س س س س س س س سسد رق س س س س س س س س س ى‬

‫كس س س س س س س سسذاك بس س س س س س س سسما ف س س س س س س س س سس س س س س س س سسدرة النتمهس س س س س س س سسى علس س س س س س س سسي‬

‫ممس س س س س س س س س س سسد بس س س س س س س س س س سسمالقران قس س س س س س س س س س سسد خس س س س س س س س س س سسص هكس س س س س س س س س س سسذا‬

‫بض س س س س س س س س سسمونه ق س س س س س س س س سسد خ س س س س س س س س سسص بيس س س س س س س س س س الل عل س س س س س س س س سسي‬

‫مم س س س س س س س سسد يكس س س س س س س س سسى ف س س س س س س س س س غ س س س س س س س سسد حلّ س س س س س س س سسة البمه س س س س س س س سسما‬

‫كس س س س س س سسذا حلس س س س س س سسة الرض س س س س س س وان يكسس س س س س س سسى بس س س س س س سسما علس س س س س س سسي‬

‫مم س س س س س س س س س سسد ش س س س س س س س س س سسق الب س س س س س س س س س سسدر نص س س س س س س س س س سسفي معج س س س س س س س س س سءزاً‬ ‫مم س س س س س س س س س س سسد آخ س س س س س س س س س س سسى بي س س س س س س س س س س س س أصس س س س س س س س س س س سسحمابه ول س س س س س س س س س س‬

‫لس س س س س س س سسه وك س س س س س ذاك الشس س س س س س س سسمس قس س س س س س س سسد رّده س س س س س س س سما علس س س س س س س سسي‬

‫ي س س س سواخي مس س س سسن الصس س س سسحماب شخص س س س سماً سس س س سسوى علس س س سسي‬

‫مم س س س س س س سسد ص س س س س س س سسلى ربن س س س س س س سسما م س س س س س س سسما س س س س س س س سسجى ال س س س س س س سسدجى‬

‫علي س س س س س س س س س س سسه وثنس س س س س س س س س س س س بمالص س س س س س س س س س س سسلوة عل س س س س س س س س س س سسى عل س س س س س س س س س س سسي‬


‫وله مراث كثية ف السي ‪ .7‬توف عمام ‪ 920‬هس بماللة ودفن فيمهسما‪ .‬وذكر لسه الشسيخ‬ ‫فخر الدين الوطريي ف كتمابه ) النتخب ( قصيدته التقدمة )‪ (1‬قمال السسيد الميس فس العيسمان‬ ‫‪ :‬وله قصيدة ف رثماء السي ‪ 7‬أولما ‪:‬‬ ‫مصس س س س س س س س سسمائب عماشس س س س س س س س سسورا أطلّس س س س س س س س سست بس س س س س س س س سسما العش س س س س س س س س سُر‬

‫تس س س س س س س س س س س س س سسذكر بس س س س س س س س س س س س س سسمالحءزان ان نفس س س س س س س س س س س س س سسع الس س س س س س س س س س س س س سسذكر‬

‫وف الموع ) الرائق ( موطوط السيد العوطمار قصيدة أولما ‪:‬‬

‫بعيس س س س س س س س س س س س س س س سسد الليس س س س س س س س س س س س س س س سسمال بمالوعيس س س س س س س س س س س س س س س سسد قري س س س س س س س س س س س س س س س ب‬

‫وش س س س س س س س سسأن الف س س س س س س س س سست فس س س س س س س س س س الغس س س س س س س س س ستاب عجي س س س س س س س س سسب‬

‫قسسمال الشسسيخ القمسسي ف س الكن س واللقسسماب ‪ :‬السسسبعي هسسو الشسسيخ فخسسر السسدين أحسسد بسسن‬ ‫ممد بن عبد ال الحسمائي ينتمهي نسبه إل سبع بن سسمال بسن رفماعسة فلمهسذا يقسمال لسه السسبعي‬ ‫الرفماعي كسمان عمالسماً فماضسلً فقيمهسماً جليلً مسن تلمسذة ابسن التسوج البحرانس ذكره ابسن أبس جمهسور‬ ‫الحسمائي وصماحب ريماض العلمماء له شرح قواعد العلمة وشرح اللفية الشمهيدية ومن شسسعره‬ ‫تميس قصيدة الشيخ رجب البسي ف مدح أمي الؤمني )ع(‪.‬‬ ‫أقسسول ولعلسسه هسسو ولسد السستجم لسسه‪ .‬وج ماء ف س ) النتخسسب ( ل سؤلفه الشسسيخ عبسسد الوهسماب‬ ‫الوطري ي والخوطسسوط بوطسسه سسسنة ‪ 1076‬شسسعر كسسثي للشسسيخ علسسي ابسسن الشسسيخ حسسسن السسسبعي‬ ‫وكله ف رثماء السي )ع( فأحببت الشمارة اليه ول أعلم هل هسو مسن يست للمستجم لسه بصسلة‬ ‫أو سبعي آخر‪.‬‬ ‫قمال ‪ :‬وقمال الشيخ الفماضل الشيخ علي ابن الشيخ حسي السبعي عفى ال عنه ‪:‬‬ ‫عس س س س س س س س سسذلت العّن س س س س س س س س س حي س س س س س س س س س أصس س س س س س س س سسبحت سس س س س س س س س سسماليه‬

‫ول س س س س س تعلمس س س س س س سسي يس س س س س س سسما جس س س س س س سسمارت م س س س س س سسما جس س س س س س سسرى لي س س س س س سسه‬ ‫ت ذا ح س س س س س س س س س س س سسمال من س س س س س س س س س س س سسما ٍ‬ ‫وإن كن س س س س س س س س س س س س ِ‬ ‫ف ل س س س س س س س س س س س سسماليه‬

‫أل س س س س س س س س س تعلمس س س س س س س س سسي رك س س س س س س ن العس س س س س س س س سسمال تضعضس س س س س س س س سسعت‬

‫جس س س س س س س سوانب ك س س س س س س سسمانت من س س س س س س سسه ف س س س س س س س س ال س س س س س س سسد ع س س س س س س سسماليه‬

‫حنمانيس س س س س س س سسك ل تلحس س س س س س س سسي حنين س س س س س س س س مس س س س س س س سسن السس س س س س س س سسى‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س شعراء اللة للخماقمان ج ‪ 4‬ص ‪.450‬‬


‫وأس س س س س س س س س س س س س س سسخن عينس س س س س س س س س س س س س س سماً فس س س س س س س س س س س س س س س الحب س س س س س س س س س س س س س سسة رزؤه‬ ‫ضس س س س س س س س س سسحكن يرغس س س س س س س س س سسور الرغبشس س س س س س س س س سسميمات إذ غس س س س س س س س س سسدت‬

‫عش س س س س س س س س س س س سسية ق س س س س س س س س س س س سّرت عي س س س س س س س س س س س س قس س س س س س س س س س س سسمال وق س س س س س س س س س س سسماليه‬ ‫أم س س س س س س س س س س س س س سسماقي عي س س س س س س س س س س س س س سسون الماش س س س س س س س س س س س س س سسيمات ب س س س س س س س س س س س س س سسماكيه‬

‫وأبي س س س س س س س س س س س س س س سسمات أبن س س س س س س س س س س س س س س سسماء الوطلي س س س س س س س س س س س س س س سسق ع س س س س س س س س س س س س س س س سوامر‬

‫غ س س س س س س س س س سسداة غ س س س س س س س س س سسدت أبي س س س س س س س س س سسمات أح س س س س س س س س س سسد خ س س س س س س س س س سسماليه‬

‫والقصيدة طويلة ذكرهما الشيخ عبد الوهماب الوطريي ف ) النتخب ( كتبه بوطه سسسنة‬ ‫‪.1076‬‬ ‫وقمال الشيخ علي السبعي يرثي ولده حسي ث يرثي السي بن فماطمة ‪.3‬‬ ‫ق س س س س س س س س س س س س س س سسل لل س س س س س س س س س س س س س س سسبوق الس س س س س س س س س س س س س س س سسماريمات اللم س س س س س س س س س س س س س س سسع‬ ‫وتشس س س س س س س س س س س س س س سسق ذيس س س س س س س س س س س س س س سسل الرغماديس س س س س س س س س س س س س س سسمات بلح س س س س س س س س س س س س س س سٍد‬

‫تعج س س س س س س س س س س س س سسل بسس س س س س س س س س س س س س سسوق الرغماديس س س س س س س س س س س س س سسمات الّم س س س س س س س س س س س س س س عس‬

‫قس س س س س س س س س س س س س س س سسباً تضس س س س س س س س س س س س س س س سسمن فماض س س س س س س س س س س س س س س س سلً متورع س س س س س س س س س س س س س س س ماً‬

‫أكس س س س س س س س س س س س سسرم بس س س س س س س س س س س س سسه مس س س س س س س س س س س س سسن فماضس س س س س س س س س س س س سسل متس س س س س س س س س س س س سسوّرع‬ ‫هتم س س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س س سسى تل س س س س س س س س س س سسك الرب س س س س س س س س س س وع الّمس س س س س س س س س س س س عس‬

‫ت عليس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه إن مس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدامعي‬ ‫ولن بل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س َ‬

‫تش س س س س س س س س س س س س س س سسفي الرغلي س س س س س س س س س س س س س س سسل بس س س س س س س س س س س س س س س ستبه التض س س س س س س س س س س س س س س سسوع‬

‫أبكي س س س س س س س س س س س س س س س سسك للي س س س س س س س س س س س س س س س سسل البمهي س س س س س س س س س س س س س س س سسم تق س س س س س س س س س س س س س س س سسومه‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س الق س س س س س س س س س س س س س سسمائمي الس س س س س س س س س س س س س س سسماجدين الرك س س س س س س س س س س س ع‬

‫أبكي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك إذ تبكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي لل مم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫بف س س س س س س س س س س س س س س س سؤاد ح س س س س س س س س س س س س س س س سران وممهج س س س س س س س س س س س س س س سسة موجس س س س س س س س س س س س س س س ع‬

‫يع س س س س س س س س س س سسءزز علس س س س س س س س س س س سّي ب س س س س س س س س س س سسأن أك س س س س س س س س س س سسون بجم س س س س س س س س س س سسع‬

‫أبك س س س س س س س س سسي الس س س س س س س س س سسي ولي س س س س س س س س سسس تض س س س س س س س س سسر مم س س س س س س س س سسع‬

‫أبكي س س س س س س س س س س س س س سسك ثس س س س س س س س س س س س س س س إذا ذكس س س س س س س س س س س س س س رت مص س س س س س س س س س س س س س سسمابه‬

‫والقصيدة ‪ 80‬بيتًما‪.‬‬ ‫وقمال الشيخ علي الَس بُسعي ‪:‬‬

‫ذك س س س س س س س س س س س س س س س س ر القتيس س س س س س س س س س س س س س س س سسل بك س س س س س س س س س س س س س س س س سربل فتألس س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫صس س س س س س س س س سسمار البكس س س س س س س س س سسماء علس س س س س س س س س سسى عفظيس س س س س س س س س سسم الص س س س س س س س س س سسرع‬

‫وبك س س س س س س س س س س س س س س س سسى علي س س س س س س س س س س س س س س س سسه بش س س س س س س س س س س س س س س س سسجوه فتن س س س س س س س س س س س س س س سسما‬


‫الشيخ محّم دد البليغي‬ ‫يرثي الحسين ‪7‬‬

‫أمس س س س س س س س س سسن ذك س س س س س س س س س ر جيان س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س سوادي النس س س س س س س س س سسماعم‬

‫وطي س س س س س س س س س س س س س س سسب لي س س س س س س س س س س س س س س سسمال عمه س س س س س س س س س س س س س س سسده التق س س س س س س س س س س س س س س سسمادم‬

‫ول س س س س س س س س ّذ ةس اعصس س س س س س س س سسمار الصس س س س س س س س سسبما إذ سس س س س س س س س سسرى الصس س س س س س س س سسبما‬

‫يرنّ س س س س س س س س س س س س سسح ميس س س س س س س س س س س س س س سسماس الرغصس س س س س س س س س س س س س س سسون الن س س س س س س س س س س س س س س سواعم‬

‫وم س س س س س س سسن نش س س س س س س س سسر عرف س س س س س س س مان التص س س س س س س س سسماب إذا ص س س س س س س س سسبت‬

‫فأب س س س س س س س س س س س س سسدت الي س س س س س س س س س س س س سسك الرغي س س س س س س س س س س س س سسد دّر البماس س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫__________________‬ ‫روى ذلك جعفر مبوبة ف كتمابه ) مماضي النجف وحماضرهما ( الءزء الثمان وقمال ‪ :‬رأيت ف بعض مسسماميع‬ ‫الرثماء القدية قصيدة ف رثماء السي للشيخ ممد البلغي ‪ ،‬وهي تعد ‪ 51‬بيتًما‪ .‬عن مموعة السيد جسواد الفحسسمام‪.‬‬ ‫انتمهى‬


‫جماء ف كتماب ) مماضي النجف وحماضرهما ( ج ‪ 2‬ص ‪: 79‬‬ ‫الشيخ ممد البلغي من هذه السرة العلميسة العروفة بسمالعلم والسورع والتقسوى ول نقسسف‬ ‫علسى ترجة وافيسة للشسماعر انسما وجدنما لولده الشسيخ ممسد علسي السذي جسماء فيسه انسه مسن أقوطسماب‬ ‫العلم والفضل البمارزين وهو مؤسس كيمان هذه السرة‪.‬‬ ‫كمان فقيمهسماً متبحسراً مسن علمسماء القسرن العماشسر ‪ ،‬ذكره حفيسده الشسيخ حسسن ابسن الشسيخ‬ ‫عبسسماس فس كتسمابه ) تنقيسح القسسمال ( فقسسمال ‪ :‬ممسد علسي بسن ممسسد البلغسي جسدي ; ‪ ،‬وجه مسن‬ ‫وجوه علممائنسسما التمهسسدين التسسأخرين وفضسسلئنما التبحرين ‪ ،‬ثقسسة عي س ‪ ،‬صسسحيح السسديث واضسسح‬ ‫الوطريق سسة ‪ ،‬نق سسي الكلم ‪ ،‬جي سسد التص سسمانيف ‪ ،‬ل سسه تلم سسذة فض سسلء أجلء علم سسماء ‪ ،‬ولسسه كت سسب‬ ‫حسسسنة جيسسدة منمهسسما شسسرح أصسسول الكسسماف للكلين س ‪ ،‬ومنمهسسما شسسرح ارش ماد العلمسسة اللسسي ‪ 1‬ولسه‬ ‫حواش سسي عل سسى التمه سسذيب والفقي سسه وحواش سسي عل سسى أص سسول الع سسمال وغيهس ما ‪ ،‬وك مان م سسن تلم سسذة‬ ‫الفماضل الورع العمال العمامسل ممسد بسن السسن بسن زين السدين العسماملي ‪ ،‬ومن تلمسذة أحسد بسن‬ ‫ممد الردبيلي‪.‬‬ ‫قسسمال حفيسسده فس تنقيسسح القسسمال ‪ :‬تسسوف فس كسربلء علسسى مشسرفمهما أفضسسل التحيسسة ودفسسن فس‬ ‫الضرة الشريفة وكمان ذلك سنة ‪.1000‬‬ ‫وله ترجة ف أعلم العرب الءزء الثمالث على غرار مما ذكرنما‪.‬‬ ‫كمما ترجم له السيد المي ف العيمان‪.‬‬


‫السيد حسين الغريفي‬ ‫سس س س س س س سسرى الفظعس س س س س س سسن مس س س س س س سسن قبس س س س س س سسل الس س س س س س سسوداع بأهلينس س س س س س سسما‬

‫فمهس س س س س س س سسل بعس س س س س س س سسد هس س س س س س س سسذا اليس س س س س س س سسوم يرجس س س س س س س ى تلقينس س س س س س س سسما‬

‫س س س س س س س س س س سسرى عجلً ل س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س سسدر م س س س س س س س س س سسما بقلوبن س س س س س س س س س سسما‬

‫م س س س س س س س س سسن الوج س س س س س س س س د ل س س س س س س س س سسما ح س س س س س س س س سسمان ي س س س س س س س س سسوم تنمائين س س س س س س س س سسما‬

‫أي س س س س س س س س س س سسما ح س س س س س س س س س س سسمادي العي س س س س س س س س س س سسس الس س س س س س س س س س س سّد برحل س س س س س س س س س س سسه‬

‫روي س س س س س س س س س س س س س سسداً رع س س س س س س س س س س س س س س ماك الس س س س س س س س س س س س س س س س لل تراعين س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫عس س س س س س س س س سسى وقف س س س س س س س س سسة توطف س س س س س س س س سسي غلي س س س س س س س س سسل ص س س س س س س س س سسدورنما‬

‫فنقضس س س س س س س س س سسي قبس س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س سسوت بعس س س س س س س س س سسض أممانينس س س س س س س س س سسما‬

‫لعم س س س س س س سسرك م س س س س س س سسما أبق س س س س س س سسى لن س س س س س س سسما الش س س س س س س سسوق ممهج س س س س س س سسة‬

‫ول بع س س س س س س س س س سسد ه س س س س س س س س س سسذا الي س س س س س س س س س سسوم يرج س س س س س س س س س ى تس س س س س س س س س س سّلينما‬

‫ت وق س س س س س س سسف بنس س س س س س س سسما‬ ‫فحسس س س س س س س سسبك منس س س س س س س سسما مس س س س س س س سسما فعل س س س س س س س س َ‬

‫علس س س س س س س سسى طلس س س س س س س سسل قس س س س س س س سسد طس س س س س س س سسماب فيمهس س س س س س س سسما تنماجينس س س س س س س سسما‬

‫ورفقس س س س س س س س س س سماً بن س س س س س س س س س سسما ف س س س س س س س س س سسمالبي أض س س س س س س س س س سسن جس س س س س س س س س س سسومنما‬

‫ل س س س س س سسك الي س س س س س س س واس س س س س س سسع ص س س س س س سسوت دع س س س س س سسوة داعين س س س س س سسما‬

‫لن س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س سسع ح س س س س س س س س سسمام الي س س س س س س س س سسك ن س س س س س س س س سسوح م س س س س س س س س سستيم‬

‫ولوع س س س س س س س س س س س س س سسة م س س س س س س س س س س س س س س سسءزون ولوع س س س س س س س س س س س س س سسة ش س س س س س س س س س س س س س س سسماكينما‬

‫ف س س س س س س سسمان كن س س س س س س سست م س س س س س س سسن ي س س س س س س سسدعي ال س س س س س س سسءزن رّج ع س س س س س س سسي‬

‫بش س س س س س س س س س سسجو وف س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س سسرط الكأب س س س س س س س س س سسة س س س س س س س س س س سسماوينما‬

‫ول تلبس س س س س س س س س س س س سسي طوق س س س س س س س س س س س س ماً ول تض س س س س س س س س س س س سسب ي س س س س س س س س س س س سسداً‬

‫ون س س س س س س س س سسوحي اذا طس س س س س س س س س سسماب النعس س س س س س س س س سسماء لنس س س س س س س س س سسما عينس س س س س س س س س سسما‬

‫فكس س س س س س س س س س س س سسم ليس س س س س س س س س س س س سسد البح س س س س س س س س س س س س ماء فينس س س س س س س س س س س س سسما رزي س س س س س س س س س س س س ة‬

‫بس س س س س س سسما مس س س س س س سسن عفظيس س س س س س سسم الس س س س س س سسءزن شس س س س س س سسمابت نواصس س س س س س سسينما‬

‫ول مثس س س س س س س س س س س سسل رزء أثكس س س س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س س س سسدين والعلس س س س س س س س س س س سسى‬

‫وأضس س س س س س س س سسحت عليس س س س س س س س سسه سس س س س س س س س سسمادة اللس س س س س س س س سسق بماكينس س س س س س س س سسما‬

‫مص س س س س س س س س س س س سسماب س س س س س س س س س س س س سسليل الص س س س س س س س س س س س سسوطفى ووصس س س س س س س س س س س سسيه‬ ‫فلمهفس س س س س س س س س س س س س س سسي لقتس س س س س س س س س س س س س س سسول بعرص س س س س س س س س س س س س س س ة ك س س س س س س س س س س س س س س سربل‬

‫وفماطم س س س س س س س س س س س س س س سسة الرغ س س س س س س س س س س س س س س س سّر ال س س س س س س س س س س س س س س سسداة اليمامين س س س س س س س س س س س س س س سسما‬ ‫لس س س س س س سسدى فتي س س س س س سسة ظلم س س س س س س سماً علس س س س س س سسى الشس س س س س س سسط ض س س س س س سسمامينما‬

‫أيفس س س س س س س س س س س س س س سسرح قلس س س س س س س س س س س س س س سسب والسس س س س س س س س س س س س س س سسي بك س س س س س س س س س س س س س س سربل‬

‫عل س س س س س س س س س سسى الرض مقتس س س س س س س س س س سسول ونيس س س س س س س س س س سسف وسس س س س س س س س س سسبعينما‬

‫وف آخرهما ‪:‬‬ ‫أل فماشس س س س س س س س سسفعوا يس س س س س س س س سسما سس س س س س س س س سسمادت ف س س س س س س س س س سس س س س س س س س سسليلكم‬

‫إذا نص س س س س س س س س س س س س س سسب الس س س س س س س س س س س س س س س اللي س س س س س س س س س س س س س سسل الوازين س س س س س س س س س س س س س سسما‬


‫أي س س س س س س سسما ب س س س س س س سسن عل س س س س س س سسي ي س س س س س س سسما حس س س س س س س سسي الي س س س س س س سسك م س س س س س س سسن‬

‫حس س س س س س س س سسي عروسس س س س س س س س ماً ي س س س س س س س سسما ب س س س س س س س سسن خي س س س س س س س سسة بمارين س س س س س س س سسما‬

‫عليك س س س س س س س سسم ص س س س س س س س سسلة ال س س س س س س س س والل س س س س س س س سسق مس س س س س س س سسما دع س س س س س س س سسما‬

‫)‪(1‬‬

‫بأس س س س س س س س س س س س سسمائكم داع ومس س س س س س س س س س س سسما ق س س س س س س س س س س س سسمال آمين س س س س س س س س س س س سسما‬

‫***‬ ‫وف مموعة الشسسيخ لوطسسف الس بعسسدمما روى هسسذه القصسسيدة ذكر لسسه عسسدة قصسسمائد واليسسك‬ ‫موطمالعمهما ‪:‬‬ ‫وليبمهس س س س س س س س س س س س س س س سسما وس س س س س س س س س س س س س س س سسط الشس س س س س س س س س س س س س س س سسما يتوق س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫‪ 1‬دم س س س س س س س س س س س س س سسع يص س س س س س س س س س س س س س سسوب وزف س س س س س س س س س س س س س رة تتص س س س س س س س س س س س س س سّعد‬ ‫‪ 2‬الصس س س س س س س س س س س س س س س س س سسب يمس س س س س س س س س س س س س س س س س سسل والرزاء تتمس س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫إل علس س س س س س س س س س س سسى فتيس س س س س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س س سربل قتل س س س س س س س س س س س سوا‬

‫‪ 3‬بكي س س س س س س س سست وفس س س س س س س س الوط س س س س س س س سسب البك س س س س س س س سسماء جي س س س س س س س سسل‬

‫ولس س س س س س س س س سسو أن عين س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س سسدموع تسس س س س س س س س س س سسيل‬

‫‪ 4‬فن س س س س س س س س س س س سسون الس س س س س س س س س س س س سسى للفظ س س س س س س س س س س س سسماعني جن س س س س س س س س س س س سسون‬

‫ومس س س س س س س س س س س س سسض ض س س س س س س س س س س س س سسلل ‪ ،‬والن س س س س س س س س س س س س سسون فن س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن مموعة الشيخ لوطف ال الخوطوطة بوطه سنة ‪ 1201‬هس‪.‬‬


‫السسسيد أبسسو ممسسد حسسسي بسسن حسسسن بسسن أحسسد بسسن سسسليممان السسسين الرغريفسسي البحران س‬ ‫الشمهي بمالعلمة الرغريفي وبمالشريف العلمة‪.‬‬ ‫توف سنة ‪ 1001‬كمما ف السلفة‪ .‬والرغُريفي بمالضم نسبة ال غريفسسة تصسسرغي غرفة‪ .‬فس‬ ‫ان س سوار الب سسدرين ‪ :‬الس سسمى ب سسذلك قريت سسمان م سسن بلد البحريس ن ) اح سسدمهما ( بن سسب الش سسماخورة و‬ ‫) الخرى ( من قرى الماحوز وهو منسوب ال الول لنما مسكنه‪ .‬ا هس‬ ‫أقوال العلماء فيه ‪:‬‬

‫ف السلمة بعد حذف بعض اسجماعه الت كمانت مألوفة ف ذلك العصر ‪ ،‬ذو نسب‬ ‫شريف وحسب منيف بر علم تدفقت منه العلوم أنماراً وبدر فضل عماد به ليسسل المهمالسسة نسسماراً‬ ‫‪ ،‬شسسب ف س العلسسم واكتمهسسل وجن س مسسن ري ماض فنسسونه ‪ ،‬إل أن الفقسسه كسسمان أشسسمهر علسسومه وك مان‬ ‫بمالبحرين إمماممهما الذي ل يبماريه مبمار مع سجمايما حيسدة ومءزايسما فريدة وله نفظسم كسثي كأنسسما يقسّد‬ ‫من الصخر‪ .‬ا هس‪.‬‬ ‫وف أمسسل المسسل كسسمان فماضسسل ً فقيمه سماً أدبيسماً شسسماعراً ووصسفه جسسمامع دي سوان الشسسيخ جعفسسر‬ ‫الوطي بمالشريف العلمة وقمال الشيخ سليممان الماحوزي البحران فيمسسما حكسسى عسسن رسمالته السست‬ ‫ألفمهما ف علمماء البحرين ف حقه ‪ :‬أفضل أهل زممانه وأعبدهم وأزهدهم كمان متقللً ف السسدنيما‬ ‫وله كراممات وكمان شماعراً مصقعماً وله كتب نفيسسة منمهسما كتسماب الرغنيسة فس ممهمسمات السدين عسن‬ ‫تقليد التمهدين ل ينس ج على منواله أحد من التقدمي ول من التسسأخرين فمهسسو أبسسو عسسذر تلسسك‬ ‫الوطريقسسة وابسسن جلهسسما ولسه فيمهسسما اليسسد البيضسسماء ومسن تأملمهسسما بعي س النصسسماف أذعسسن برغ سرارة مسسمادته‬ ‫وعفظم فضله ولن يكملمهما بل بلغ فيمهما ال كتماب ال ج وهو عندي وفيه من‬


‫الفوائد مما ل يوجد ف غيه وقد زرت قبه وتبكت به ودعوت ال عنده‪ .‬ا هس‪.‬‬ ‫مشايخه ‪:‬‬

‫م سسن مش سسمايه ال سسذين ق سرأ عليمه سسم الش سسيخ س سسليممان ب سسن أب س ش سسمافي البحران س ويفظمه سسر م سسن‬ ‫السلفة كمما يأت ان من مشمايه الشيخ داود بن أب شمافي البحران وقمال الشيخ سليممان ف س‬ ‫رس مالته التقسسدم ذكره ما انسسه كسسمان للشسسيخ داود بسسن شسسمافي مسسع السستجم مسسمالس ومنسسماظرات وقسمال‬ ‫صماحب أنوار البدرين سعت شيخي الشيخ سسليممان يقسسول كسسمان الستجم أفضسسل وأشسسد احماطسة‬ ‫بسسمالعلوم وأدق نفظسراً مسسن الشسسيخ داود وكمان الشسسيخ داود أسسسرع بديمهسسة وأقسسوى فس صسسنماعة السسدل‬ ‫فكمان ف الفظماهر يكون الشيخ هو الرغمالب وف الواقع السق مسع السسيد فكسمان الشسيخ داود يسأت‬ ‫ليلً ال بيت السيد ويعتذر منه ويذكر له ان الق معه‪ .‬ا هس‪.‬‬ ‫مؤلفاته ‪:‬‬

‫ذكرهما الشسيخ سسليممان السسماحوزي فس رسمالته السمار ذكرهما )‪ (1‬الرغنيسة فس ممهمسسمات السسدين‬ ‫عسسن تقليسسد التمهسسدين م سّر وصف الشسسيخ سسسليممان السسماحوزي لسسه‪ .‬وربما فمهسسم مسسن اسسسه ان م سؤلفه‬ ‫كسسمان إخبماري ماً كمسسما هسسي طريقسسة أكسسثر علمسسماء البحري ن واذا كسسمان كتسسمابه هسسذا يرغن س عسسن تقليسسد‬ ‫التمهسسدين وهو ليسسس بجتمهسسد فمسسما السسذي يسسرج عمسسل العسوام بكتسسمابه هسسذا عسسن تقليسسد )‪ (2‬شسسرح‬ ‫العوام سسل المائسسة )‪ (3‬ش سسرح الشمس سسية )‪ (4‬رسس مالة ف س عل سسم الع سسروض والقمافي سسة وصسسفمهما ص سسماحب‬ ‫الرسمالة بأنما مليحة )‪ (5‬حواش على الذكرى‪.‬‬ ‫شعره ‪:‬‬

‫من شعره مما أورده صماحب السلفة والشيخ سليممان ف الرسمالة المار ذكرهما وهو ‪:‬‬


‫ق س س س س س س س س س س سسل لل س س س س س س س س س س سسذي غ س س س س س س س س س س سسماب مرغ س س س س س س س س س س سسماب ال س س س س س س س س س س سسذي‬

‫قلس س س س س س س س س س سست فقس س س س س س س س س س سست السس س س س س س س س س س سسن من س س س س س س س س س س س ضس س س س س س س س س س سسروس‬

‫ل تتحنمهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما تتحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن إنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫دليّ س س س س س س س س س س س سسة ق س س س س س س س س س س س سسد دلي س س س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س س س سسن ض س س س س س س س س س س س سسروس‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسل وقن س س س س س س س س س س س س س س س س سسمات ص س س س س س س س س س س س س س س س س سسعدة ص س س س س س س س س س س س س س س س س سسعبة‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س س س سسب انس س س س س س س س س س س س س س س س س الءزب س س س س س س س س س س س س س س س ري الش س س س س س س س س س س س س س س س سسموس‬

‫ومن شعره الذكور ف غي السلفة قوله ‪:‬‬ ‫ب قلب س س س س س س س س س سسه عن س س س س س س س س س سسه واج س س س س س س س س س سسب‬ ‫أل م س س س س س س س س س سسن لصس س س س س س س س س س س ّ‬

‫ح س س س س س س س س س سرام عليس س س س س س س س س سسه النس س س س س س س س س سسوم والنس س س س س س س س س سسدب واجس س س س س س س س س سسب‬

‫لواعس س س س س س س س س س س س س س سس ج احشس س س س س س س س س س س س س س سسماه اسس س س س س س س س س س س س س س سستعرن توقس س س س س س س س س س س س س سسدا‬

‫ومس س س س س س س سسن دم س س س س س س س سسع عيني س س س س س س س سسه اس س س س س س س س سستعرن الس س س س س س س س سسحمائب‬

‫ي س س س س س س س س س س سسبيت عل س س س س س س س س س س سسى ح س س س س س س س س س س سّر الكآبس س س س س س س س س س سسة س س س س س س س س س س س سسماهراً‬

‫تسس س س س س س س س س س س س سسمامره حس س س س س س س س س س س س سست الصس س س س س س س س س س س س سسبماح الك س س س س س س س س س س س س سواكب‬

‫مراثيه ‪:‬‬ ‫ف س السسسلفة لسسما بلسسغ شسسيخه الشسسيخ داود بسسن أب س شسسمافي البحران س وفماته اسسستجع وأنشسسد‬ ‫بديمهة ‪:‬‬

‫هل س س س س س س س س س س س سسك الص س س س س س س س س س س س سسقر ي س س س س س س س س س س س سسما ح س س س س س س س س س س س سسمام فرغن س س س س س س س س س س س س س‬

‫طرب س س س س س س س س س س ماً من س س س س س س س س س س سسك فس س س س س س س س س س س س أع س س س س س س س س س س سسمال الرغص س س س س س س س س س س سسون‬

‫ولسسما ت سسوف رثس ماه الش سسيخ أب سسو البح سسر جعف سسر ب سسن مم سسد الوطل سسي الش سسماعر الش سسمهور ب سسذه‬ ‫القصيدة وهي أول مما قماله ف الرثماء كمما ف ديوانه ‪:‬‬ ‫ج س س س س س س س س سّذ الس س س س س س س س سسردى س س س س س س س س سسبب السس س س س س س س س سسلم فمانس س س س س س س س سسذمما‬

‫وه س س س س س س س س س ّد ش س س س س س س س س س سسمامخ ط س س س س س س س س س سسود ال س س س س س س س س س سسدين فمان س س س س س س س س س سسدمما‬

‫وس س س س س س س س سسمام طس س س س س س س س سسرف العلس س س س س س س س سسى غض س س س س س س س س سماً فأغمضس س س س س س س س سسه‬ ‫الس س س س س س س س س س س س س س اك س س س س س س س س س س س سسب م س س س س س س س س س س س س سسما أده س س س س س س س س س س س س سسماك مرزي س س س س س س س س س س س س ة‬

‫وف س س س س س س س س س س ّل غ س س س س س س س س س سسرب حس س س س س س س س س س سسمام ال س س س س س س س س س سسد فمانثلم س س س س س س س س س سسما‬ ‫قص س س س س س س سسمت ظمه س س س س س س سسر التق س س س س س س سسى وال س س س س س س سسدين فمانقص س س س س س س سسمما‬

‫أحس س س س س سسدثت ف س س س س س س الس س س س س سسدين كلمس س س س س سسما لس س س س س سسو أتيس س س س س سسح لس س س س س سسه‬

‫عيس س س س س س س س سسى ب س س س س س س س سسن مري س س س س س س س س يأس س س س س س س س سسوه ل س س س س س س س سسما التأم س س س س س س س سسما‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل يءزي س س س س س س س س س س س س س س س س س س ر ثنمايس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماه أنس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمامله‬

‫حءزن س س س س س س س س س س س س ماً عليس س س س س س س س س س س س سسه وي س س س س س س س س س س س سسدميمهما لس س س س س س س س س س س س سسه ألس س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وين س س س س س س س س س س س س سسثرون وس س س س س س س س س س س س سسلك ال س س س س س س س س س س س س سسءزن ينفظممه س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫عل س س س س س س س سسي ال س س س س س س س سسدود عقي س س س س س س س سسق ال س س س س س س س سسدمع منس س س س س س س س سسجمما‬

‫لف س س س س س سسي علس س س س س س سسى ك س س س س س سسوكب ح س س س س س س سّل ال س س س س س سسثرى وعل س س س س س سسى‬

‫ب س س س س س س س س س س س سسدر تب س س س س س س س س س س س س سّوأ بع س س س س س س س س س س س سسد البس س س س س س س س س س س س سسرج الرجس س س س س س س س س س س س ما‬

‫إيس س س س س س س س س س سسه خليل س س س س س س س س س س سّي قوم س س س س س س س س س سسما واسس س س س س س س س س س سسعدوا دنف س س س س س س س س س س سماً‬

‫ف زاخ س س س س س س س س س سسره‬ ‫نبك س س س س س س س س س سسي خض س س س س س س س س س سسم عل س س س س س س س س س سسوم جس س س س س س س س س س س ّ‬

‫نبكس س س س س س س سسي فس س س س س س س سست ل س س س س س س س س ي س س س س س س س سّل الض س س س س س س س سسيم سس س س س س س س سسماحته‬

‫أص س س س س س سسماب أحش س س س س س سسماه رام س س س س س سسي ال س س س س س سسءزن حي س س س س س س رم س س س س س ى‬

‫وغ س س س س س س س س سسماض ط س س س س س س س س س سسماميه ل س س س س س س س س س سسما ف س س س س س س س س س سسماض والتوطم س س س س س س س س س سسما‬ ‫ول أب س س س س س س س س س س سسماح ل س س س س س س س س س س سسه غي س س س س س س س س س س س س الم س س س س س س س س س س سسمام ح س س س س س س س س س س سسى‬


‫ذو منفظ س س س س س س س س س س س س سسر يبص س س س س س س س س س س س س سسر العم س س س س س س س س س س س س سسى برؤيت س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ه س س س س س س س س س س سسدى وذو منوط س س س س س س س س س س سسق يس س س س س س س س س س س سستنوطق البكم س س س س س س س س س س سسما‬

‫لس س س س س س س س س س سسو أنصس س س س س س س س س س سسف الس س س س س س س س س س سسدهر أفنمان س س س س س س س س س سسما وخلّس س س س س س س س س س سسده‬

‫وك س س س س س س س س س س مان ذل س س س س س س س س س س س سسك م س س س س س س س س س س س سسن أفع س س س س س س س س س س س سسماله كرم س س س س س س س س س س س ما‬

‫م س س س س س س س س س س س س سسما راح ح س س س س س س س س س س س س سست حش س س س س س س س س س س س س سسما أس س س س س س س س س س س س س سسماعنما درراً‬

‫م س س س س س س س س س سسن لففظ س س س س س س س س س سسه وس س س س س س س س س سسقى أذهمانن س س س س س س س س س سسما حكم س س س س س س س س س سسما‬

‫كس س س س س س س سسمالرغيث ل س س س س س س س س ينس س س س س س س سسأ عس س س س س س س سسن أرض ألّس س س س س س س س بس س س س س س س سسما‬ ‫صس س س س س س س س سسباً بنيس س س س س س س س سسه فس س س س س س س س سسمان الصس س س س س س س س سسب أجس س س س س س س س سسل بمالس س س س س س س س س س‬

‫ح س س س س س س س سست يرغ س س س س س س س سسمادر فيمه س س س س س س س سسما النب س س س س س س س سست ق س س س س س س س سسد نم س س س س س س س سسما‬ ‫س س س س س س س س س س سسحر الكري س س س س س س س س س س اذا م س س س س س س س س س سسما ح س س س س س س س س س سسمادث دمه س س س س س س س س س سسما‬

‫ه س س س س س س س س سسي الن س س س س س س س س سوائب م س س س س س س س س سسما تف س س س س س س س س سسك دامي س س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س س‬

‫أني س س س س س س س سسماب من س س س س س س س سسما ومس س س س س س س سسما منمهس س س س س س س س سسما ام س س س س س س س سسرؤ سس س س س س س س س سسلمما‬

‫فكس س س س س س س سسم توطس س س س س س س سسف ريس س س س س س س ب الس س س س س س س سسدهر مس س س س س س س سسن أمس س س س س س س سسم‬

‫فأصس س س س س س س س س سسبحوا تس س س س س س س س س سست أطبس س س س س س س س س سسماق الس س س س س س س س س سسثرى رم س س س س س س س س س ما‬

‫ل س س س س س سسو أك س س س س س سسرم ال س س س س س س س م س س س س س سسن ه س س س س س سسذا ال س س س س س سسردى أح س س س س س سسدا‬

‫لك س س س س س س س س س س سسرم الص س س س س س س س س س س سسوطفى ع س س س س س س س س س س سسن ذاك واحتم س س س س س س س س س سسما‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س سسمابقوا بقس س س س س س س س س س س س س س سسماء الليس س س س س س س س س س س س س س سسمال ل يرغيكس س س س س س س س س س س س س م‬

‫ده س س س س س س س س س س س س س سسر وشس س س س س س س س س س س س س س لكم م س س س س س س س س س س س س س سسما زال منتفظم س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ي س س س س س س س س س سسما ق س س س س س س س س س سسبه ل ع س س س س س س س س س سسداك ال س س س س س س س س س سسدهر منس س س س س س س س س س سسجم‬

‫م س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س سسدامع ه س س س س س س س س س س سسمام يج س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س سسديما‬

‫أولهده ‪:‬‬ ‫خلسسف مسسن الولد السسسن وممسسداً وعلويس ماً العسسروف بعسستيق السسسي امسسما السسسن فعقبسسه‬ ‫بماللة والمائر وامما ممد فعقبه فس واديسمان احسدى قسرى البحرين مسن توابسع ) سستة ( ومنمهسم فس‬ ‫جيسسوت واليسسه تنتمهسسي سسسمادات جيسسوت وامسسما علسسوي فعقبسسه بسسمالبحرين والنجسسف وشس ياز وببمهسسمان‬ ‫وبوشمهر وغيهما‪ .‬وهو صماحب العقب الكثي ببلد البحرين وبندر اب شسمهر وطمهسران والنجسسف‬ ‫وك ربلء وببمهسسمان منمهسسم السسسرة العروفسسة بمالبمهبمهمانيسسة بوطمه سران منمهسسم السسسيد عبسسد ال س البمهبمهسسمان‬ ‫الرئيس الشمهي وولده السيد ممد الشمهور الرئيسسس الن بوطمهسران‪ .‬انتمهسسى عسسن أعيسسمان الشسيعة ج‬ ‫‪ 25‬ص ‪ 260‬اقول والشمهور ان السيد أحد الرغريفي العسروف ب س ) المسءزة الشسرقي ( هسو مسن‬ ‫أحفماده فمهو السسيد أحسد بسن هماشسم بسن علسوي ) عستيق السسي ( بسن السسي الرغريفسي الستجم‬ ‫له‪.‬‬ ‫ومن شعره ف رثماء الممام السي )ع( ‪:‬‬ ‫أمرب س س س س س س س س س س س ع الوط س س س س س س س س س س س سسف ذا أم ج س س س س س س س س س س س سسمانب الوط س س س س س س س س س س س سسور‬

‫حيّس س س س س س س س سما الي س س س س س س س سسما من س س س س س س س سسك ربع س س س س س س س سسما غي س س س س س س س س س موط س س س س س س س سسور‬


‫كس س س س س س سسم فيس س س س س س سسك روض س س س س س سسة قس س س س س س سسدس اعبقس س س س س س سست ارجس س س س س س ماً‬

‫كأن س س س س س س س س س س س س س س س سسما جن س س س س س س س س س س س س س س س سسة الولس س س س س س س س س س س س س س س سسدان ولس س س س س س س س س س س س س س س سسور‬

‫وك س س س س م ثس س س س س س سسوى بس س س س س س سسك م س س س س س سسن أهس س س س س س سسل العبس س س س س س سسما قم س س س س س س سٌر‬ ‫ي س س س س س س س سسما كس س س س س س س س سربل ح س س س س س س س سسءزت ش س س س س س س س سسأنماً دون س س س س س س سسه زح س س س س س س س ل‬

‫غش س س س س س س س س س س س س سسماه بع س س س س س س س س س س س س سسدكممال ص س س س س س س س س س س س س سسرف تك س س س س س س س س س س س س سسوير‬ ‫وف س س س س س س س س س س س س س سسءز ِ‬ ‫ت بمالس س س س س س س س س س س س س س س سسمادة الرغ س س س س س س س س س س س س س س سسر الرغ س س س س س س س س س س س س س س سسماوير‬

‫أيم س س س س س س س س سسل الص س س س س س س س س سسب فس س س س س س س س س س آل الرس س س س س س س س س ول وهس س س س س س س س س م‬

‫ج س س س س س س س س س سسع قض س س س س س س س س س سوا بي س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س سسموم ومنح س س س س س س س س س سسور‬

‫ق س س س س س س سسوم ب س س س س س س سسم ق س س س س س س سسد أقي س س س س س س سسم ال س س س س س س سسدين وانوطمس س س س س س س سست‬

‫للشس س س س س س س س س س س س س س سسرك ألوي س س س س س س س س س س س س س سسة الوطرغيس س س س س س س س س س س س س س سسمان والس س س س س س س س س س س س س س سسور‬

‫قس س س س س س س س س سسوم بس س س س س س س س س سسدحمهم كتس س س س س س س س س سسب السس س س س س س س س س سسمما نءزل س س س س س س س س س ت‬

‫أك س س س س س س س س س س سسرم ب س س س س س س س س س س سسدح بكت س س س س س س س س س س سسب الس س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سسذكور‬

‫ول لس س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س س ظلم اللي س س س س س س س س س سسل مس س س س س س س س س سسن فس س س س س س س س س سسرش‬

‫إل م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماريب هتلي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل وتك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبي‬

‫ول ينس س س س س س س س س سسماغى لس س س س س س س س س سسم طفس س س س س س س س س سسل برغي س س س س س س س س س س صس س س س س س س س س سسدى‬

‫رهس س س س س س س س س ج الس س س س س س س س س سسوغى وصس س س س س س س س سسمهيل ف س س س س س س س س س س الضس س س س س س س س س سسمامي‬

‫ول علس س س س س س س س سسى جسس س س س س س س س سسمه قمس س س س س س س س سسط يش س س س س س س س س سّد سس س س س س س س س سسوى‬

‫طس س س س س س س س س سسول النجس س س س س س س س س سسماد علس س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س سسبيض البس س س س س س س س س سسماتي‬

‫ول لص س س س س س س س س س س س س س سسبيتمهم ممه س س س س س س س س س س س س س سسد يمهس س س س س س س س س س س س س س سّءز س س س س س س س س س س س س س س سسوى‬

‫ه س س س س س س س س س سّءز السس س س س س س س س س سسروج علس س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س سسرد الخماصس س س س س س س س س سسي‬

‫فم س س س س س س س س س س سسن عن س س س س س س س س س س سسماه بأه س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س سسبيت غيه س س س س س س س س س س م‬

‫ف س س س س س س س س س س سسأذهب الرج س س س س س س س س س س س عنمه س س س س س س س س س س سسم رب توطمهيس س س س س س س س س س س س‬

‫وه س س س س س س ل أت س س س س س سسى ه س س س س س سسل أت س س س س س سسى ف س س س س س س س غيه س س س س س س م فمه س س س س س سسم‬

‫الوف س س س س س س س س سسون خوف س س س س س س س س س س ماً م س س س س س س س س س سسن الب س س س س س س س س س سسماري بن س س س س س س س س س سسذور‬

‫ى‬ ‫والوطعم س س س س س س س س س س س س س سسون ل س س س س س س س س س س س س س سسوجه ال س س س س س س س س س س س س س س ل ل س س س س س س س س س س س س س سسءز ً‬ ‫ي س س س س س س س س س سسق ل س س س س س س س س س سسو أن بكتمه س س س س س س س س س سسم ك س س س س س س س س س سسل جمارح س س س س س س س س س ة‬

‫حءزن س س س س س س س س س س س ماً بس س س س س س س س س س س سسأعي دم س س س س س س س س س س س سسع غي س س س س س س س س س س س س من س س س س س س س س س س س سسءزور‬

‫ول بص س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرت ول أذن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمامعة‬

‫رزي س س س س س س س س س س س س س س س س س ة كرزايس س س س س س س س س س س س س س س س س سسما يس س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم عماشس س س س س س س س س س س س س س س س س سسور‬

‫يس س س س س س س سسوم حس س س س س س س سسدى ف س س س س س س س س بن س س س س س س س س الءزه س س س س س س س راء مءزدج س س س س س س س سراً‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س س سسمادي النماي س س س س س س س س س س س س س س سسما بتوي س س س س س س س س س س س س س سسح وتبكي س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ي س س س س س س س س س س سسوم ب س س س س س س س س س س سسه أص س س س س س س س س س س سسبح الس س س س س س س س س س س سسلم مكتئب س س س س س س س س س س سماً‬

‫وق س س س س س س س س س سسد أص س س س س س س س س س س سسيب ب س س س س س س س س س س سسرح غيس س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س سسبور‬

‫ي س س س س س س س س س سسوم ب س س س س س س س س س سسه أص س س س س س س س س س سسبح الوط س س س س س س س س س سسماغوت مرتقي س س س س س س س س س س سماً‬

‫علس س س س س س س س س س س س س س س سسى النس س س س س س س س س س س س س س س سسمابر بمالبمهتس س س س س س س س س س س س س س س سسمان والس س س س س س س س س س س س س س س سسءزور‬

‫ي س س س س س سسما ذل س س س س س سسة ال س س س س س سسدين م س س س س س سسن بع س س س س س سسد الس س س س س س سسي فم س س س س س سسما‬

‫م س س س س س س س س س س سسن بع س س س س س س س س س س سسد نماص س س س س س س س س س س سسره كس س س س س س س س س س س سسر بجب س س س س س س س س س س سسور‬

‫أض س س س س س س س سسحى ي س س س س س س س سسث الس س س س س س س س سسرى والس س س س س س س س سسي متمه س س س س س س س سسداً‬

‫لم س س س س س س س س س س سسر ع س س س س س س س س س س سسرف ونس س س س س س س س س س سسي ع س س س س س س س س س س سسن من س س س س س س س س س س سسماكي‬

‫كس س س س س سسأنه الشس س س س س سسمس والصس س س س س سسحماب شس س س س س سسمهب دج س س س س س سًى‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س سستقر ل س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ت س س س س س س س س س س س س س س س س سسري بتق س س س س س س س س س س س س س س س س سسدير‬

‫مس س س س س س س س س سسما فس س س س س س س س س سسوق فضس س س س س س س س س سسلمهم فضس س س س س س س س س سسل فمس س س س س س س س س سسدحمهم‬

‫ف س س س س س س س س س س س سسأي ع ٍ‬ ‫يس س س س س س س س س س س س س عليمه س س س س س س س س س س س سسم غيس س س س س س س س س س س س س بماكي س س س س س س س س س س س سسة‬ ‫ّ‬

‫ي ومنش س س س س س س س سسور‬ ‫ف س س س س س س س س ال س س س س س س س سسذكر م س س س س س س س سسما بي س س س س س س س س موط س س س س س س س سسو ّ‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سسوى ي س س س س س س س س س س س س س سستيٍم ومس س س س س س س س س س س س س س سسك ٍ‬ ‫ي ومأس س س س س س س س س س س س س س سسور‬ ‫وأي قل س س س س س س س س س س س س س س ٍ‬ ‫ب عليمه س س س س س س س س س س س س س سسم غي س س س س س س س س س س س س س س مفوط س س س س س س س س س س س س س سسور‬


‫يسس س س س س س س س س س سسري بس س س س س س س س س س سسم ومنمايس س س س س س س س س س سسماهم تسس س س س س س س س س س سسي بس س س س س س س س س س سسم‬ ‫يش س س س س س س س س س س سسون ت س س س س س س س س س س سست ظلل الس س س س س س س س س س س سسمر ي س س س س س س س س س س سسوممهم‬

‫ال س س س س س س س س س س س س س عن س س س س س س س س س س س سسماق ن س س س س س س س س س س س سسور الس س س س س س س س س س س س سّءزد ال س س س س س س س س س س س سسور‬

‫وليلمهس س س س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنما نس س س س س س س س س س س سسور الس س س س س س س س س س س سسماوير‬

‫ح س س س س س س سست الس س س س س س س س كس س س س س س س سربل ص س س س س س س سسماروا فم س س س س س س سسما انبعث س س س س س س سست‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س سسم جي س س س س س س س س س س س س س س س س سسماد بتق س س س س س س س س س س س س س س س س سسدي وت س س س س س س س س س س س س س س س سسأخي‬

‫فحس س س س س سّل م س س س س سسن ح س س س س سسولم جي س س س س سسش الض س س س س سسلل ض س س س س سسحًى‬ ‫وأص س س س س س س س سسبحت فتي س س س س س س س سسة الوطمه س س س س س س س سسر الس س س س س س س س سسي عل س س س س س س س سسى‬

‫كعس س س س س س س س س س سسمارض موطس س س س س س س س س س سسر ف س س س س س س س س س س س جنس س س س س س س س س س سسح ديس س س س س س س س س س سسور‬ ‫وج س س س س س س س س س ه ال س س س س س س س س س سسثرى بي س س س س س س س س س س موطع س س س س س س س س س سسون ومنح س س س س س س س س س سسور‬

‫والن س س س س س س س سسماس فس س س س س س س س س وج س س س س س س س ل والي س س س س س س س سسل فس س س س س س س س س زج س س س س س س س ل‬

‫قس س س س س س س سسد أشس س س س س س س سسبه اليس س س س س س س سسوم فيمهس س س س س س س سسم نفخس س س س س س س سسة الصس س س س س س س سسور‬

‫وظس س س س س س س س س س س ّل س س س س س س س س س س س سسبط رس س س س س س س س س س س ول الس س س س س س س س س س س س بع س س س س س س س س س س سسدهم‬

‫يلقس س س س س س س س س سسى اليس س س س س س س س س سسوش بقلس س س س س س س س س سسب غي س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س سسذعور‬

‫يكس س س س س س س س سسر فس س س س س س س س سسرداً وه س س س س س س س س م مس س س س س س س س سسن بأسس س س س س س س س سسه يئس س س س س س س س س سوا‬

‫مس س س س س س س س س س سسن السس س س س س س س س س س سسلمة جع س س س س س س س س س س سماً بعس س س س س س س س س س سسد تكسس س س س س س س س س س سسي‬

‫وأس س س س س س س س س س س س سسمهم ال س س س س س س س س س س س سسوت ت س س س س س س س س س س س سسدعو ن س س س س س س س س س س س سسوه عجلً‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسددات بحتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم القس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمادير‬

‫والسس س س س س س س س س س س س سسيف يرك س س س س س س س س س س ع فيمهس س س س س س س س س س س س سسم والس س س س س س س س س س س س سسرؤس بل‬

‫أجس س س س س س س س س س س س س سسمادهما س س س س س س س س س س س س س سسجداً هت س س س س س س س س س س س س سسوي بتعفي س س س س س س س س س س س س س س‬

‫م س س س س س س س س سسن مبل س س س س س س س س سسغ الرتض س س س س س س س س سسى ان الس س س س س س س س س سسي لق س س س س س س س س سًى‬ ‫مس س س س س س س س سسن مبلس س س س س س س س سسغ الصس س س س س س س س سسوطفى والوطمهس س س س س س س س سسر فماطمس س س س س س س س سسة‬

‫س س س س س س س س س س سسقته أي س س س س س س س س س سسدي النماي س س س س س س س س س سسما ك س س س س س س س س س سسماس تك س س س س س س س س س سسدير‬ ‫ان الس س س س س س س س س س س س سسي طريس س س س س س س س س س س س ح غي س س س س س س س س س س س س س مقب س س س س س س س س س س س سسور‬

‫)‪(1‬‬

‫وكتسسب ل س ال خ العماصسسر العلمسسة السسسيد مىي س السسدين ابسسن العلمسسة السسسيد ممسسد ج سواد‬ ‫الرغريفي مما يلي ‪:‬‬ ‫السيد حسين الغريفي ‪:‬‬ ‫ابسسن السسسن بسسن أحسسد بسسن عبسسد الس بسسن عيسسسى بسسن خيسسس بسسن أحسسد بسسن نماصسسر بسسن علسسي‬ ‫كمسسمال السسدين بسسن سسسليممان بسسن جعفسسر بسسن موسى أبس العشسسمائر بسسن ممسسد أبس المسراء بسسن علسسي‬ ‫الوطماهر بن علي الضخم بسن السسن أبس علسي بسن ممسد السمائري بسن ابراهيسم السماب بسن المسمام‬ ‫موسى الكسسماظم )ع(‪ .‬إن سسسيدنما الرغريفسسي هسسو السسد الكسسب السسذي ينتمسسي اليسسه السسسمادة الرغريفيسسون‬ ‫وقسد عسسرف بمالش سريف العلمسسة وبمالعلمسسة الرغريفسسي وهسو صسسماحب كتسسماب ) الرغنيسسة ( ف س الفقسسه‪.‬‬ ‫عماش ف القرن العماشر الجري وتوف ف‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن كتماب ) ريماض الدح والرثماء ( للشيخ علي البلدي س طبعة النجف‪.‬‬


‫العسسمام الول مسسن القسسرن السسمادي عشسسر أي سسسنة )‪ (1001‬ه سس‪ .‬ودفسسن ف س قري ة ) أبسسو اصسسيبع (‬ ‫إحدى قرى البحرين‪ .‬وقبه مشيد ويءزار‪.‬‬ ‫وله نفظم رائق جع كثياً منه ابن عمنما الرحوم السيد ممد ممهدي فس ديسوان خسسماص ل‬ ‫يءزال موطوطًما‪ .‬فمن نفظمه ف الممام السي )ع( ‪:‬‬

‫س س س س س س سسرى الض س س س س س سسعن م س س س س س سسن قب س س س س س سسل ال س س س س س سسوداع بأهلين س س س س س سسما‬

‫فمهس س س س س س س سسل بعس س س س س س س سسد هس س س س س س س سسذا اليس س س س س س س سسوم يرجس س س س س س س ى تلقينس س س س س س س سسما‬

‫والقصيدة طويلة‪.‬‬ ‫وقمال البحماثة الشيخ الوطمهران ف ) الذريعة ( قسم الديوان ‪:‬‬ ‫ديسوان السسسيد حسسسي بسسن حسسسن الرغريفسسي البحرانس السستجم فس السسسلفة ص ‪ 504‬جسسع‬ ‫بعسسض أش سسعماره حفي سسده العماص سسر السسسيد ممه سسدي ب سسن عل سسي الرغريف سسي النجف سسي النتمه سسى نس سسبه الي سسه‬ ‫والتوف )‪ (1343‬ف مموع يقرب من ثلثممائة بيت‪ .‬أوله ‪:‬‬ ‫س س س س س س س س س س س س س سسحماب جف س س س س س س س س س س س س سسون ب س س س س س س س س س س س س سسدموع هس س س س س س س س س س س س س سوامي‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س س سسرزء أمي س س س س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س س س س سسؤمني إمس س س س س س س س س س س س س س س س سسمامي‬

‫ال تمام النيف والمسي بيتماً ث قصمائد أخر‪ .‬رأيت النسخة بط السسسيد ممهسسدي عنسسد‬ ‫ولده الشترغل ف النجف ‪ ،‬السيد عبد الوطلب‪.‬‬


‫ابن أبي شافين البحراني‬ ‫ذكر الشيخ الوطريي ف النتخب له قصيدة ف رثماء الممام السبط )ع( موطلعمهما ‪:‬‬ ‫هلم س س س س س س س س س س س س س س سوا نبس س س س س س س س س س س س س س سسك أص س س س س س س س س س س س س س س سسحماب العبس س س س س س س س س س س س س س سسماِء‬

‫ونرثس س س س س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسبط خي س س س س س س س س س س س س س س س س س النبي س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫هلم س س س س س س س س س س س س س س س س سوا نب س س س س س س س س س س س س س س س س سسك مقت س س س س س س س س س س س س س س س س سسولً بكت س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ملئك س س س س س س س س س س س س س س س سسة الل س س س س س س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س س س س سسمماء‬

‫هلمس س س س س س س س س س س س س س س س س سوا نب س س س س س س س س س س س س س س س س سسك مقت س س س س س س س س س س س س س س س س سسولً علي س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫بكس س س س س س س س س س س س س سسى وح س س س س س س س س س س س س س ش المهمامس س س س س س س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س س س س س س الفلء‬

‫ال ف س س س س س س س س س س س س س س س سسمابكوا ق س س س س س س س س س س س س س س س سستيلً ق س س س س س س س س س س س س س س س سسد بكت س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫أل ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمابكوا لنعفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر ذيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫ت النس س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬ ‫لبتولس س س س س س س س س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س س س س س س س سسماطم س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫علس س س س س س س س س س س س س س س سسى الرمضس س س س س س س س س س س س س س س سسماء شس س س س س س س س س س س س س س س سسلواّ بس س س س س س س س س س س س س س س سسمالثراء‬

‫أل ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمابكوا ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستيلً مسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستبماحماً‬

‫أل ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمابكوا الرم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ل بمال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمماء‬

‫بنفسس س س س س س س س س س سسي مس س س س س س س س س س سسن تس س س س س س س س س س سسول اليس س س س س س س س س س سسل ركض س س س س س س س س س س سماً‬

‫علي س س س س س س س س س س س س س س س سسه وه س س س س س س س س س س س س س س سسو مس س س س س س س س س س س س س س س س سسلوب ال س س س س س س س س س س س س س س س سسرداء‬

‫بنفس س س س س س س س س س س س س س س س سسي نس س س س س س س س س س س س س س س س سسوة ج س س س س س س س س س س س س س س س سسماءت الي س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ن مول س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسولت بمالشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسجماء‬

‫أخس س س س س س س س س س س س س س س سسي ودع يت س س س س س س س س س س س س س س سسمامى قس س س س س س س س س س س س س س س سسد أهين س س س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫وق س س س س س س س س س س س س س سسد أض س س س س س س س س س س س س س س سسحوا بأس س س س س س س س س س س س س س س سسر الدعي س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫يع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءز عل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى أبين س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما أن يران س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س سسأرض الوط س س س س س س س س س س س س س سسف نس س س س س س س س س س س س س س سسب كمالم س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫يع س س س س س س س س س س س س سسءز عل س س س س س س س س س س س س سسى البت س س س س س س س س س س س س سسول ب س س س س س س س س س س س س سسأن تران س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ون س س س س س س س س س س س س س سسن نض س س س س س س س س س س س س س س سس ج حول س س س س س س س س س س س س س سسك بمالبك س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫وله ف رثمائه ‪: 7‬‬ ‫قس س س س س س س س س س س س س سسف بس س س س س س س س س س س س س سسمالوطفوف بتس س س س س س س س س س س س س سسذكمار وتءزف س س س س س س س س س س س س س مار‬

‫وذب م س س س س س س س سسن ال س س س س س س س سسءزن ذوب الت س س س س س س س سسب فس س س س س س س س س الن س س س س س س س سسمار‬


‫واسس س س س س سسحب ذيس س س س س سسول السس س س س س سسى فيمهس س س س س سسما ونس س س س سسح أسس س س س س سسفماً‬

‫نس س س س س س س س س سسوح القمس س س س س س س س س سسماري علس س س س س س س س س سسى فقس س س س س س س س س سسدان أقمس س س س س س س س س سسمار‬

‫وان س س س س س س س س سسثر عل س س س س س س س س سسى ذه س س س س س س س س سسب ال س س س س س س س س سسدين م س س س س س س س س سسن درر‬

‫الس س س س س س س س سسدمع التس س س س س س س س سسون وي س س س س س س س سسماقوت الس س س س س س س س سسدم الس س س س س س س س سسماري‬

‫ونُس س س س س س س س سسح هنس س س س س س س س س سسماك بليعس س س س س س س س س سسمات السس س س س س س س س س سسى جءزعس س س س س س س س س ماً‬

‫فم س س س س س س س سسما عل س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س سواله ال س س س س س س س سسءزون م س س س س س س س سسن ع س س س س س س س سسمار‬

‫وع س س س س س س س س س س ّءز نفس س س س س س س س س س سسك ع س س س س س س س س س سسن اث س س س س س س س س س س سواب س س س س س س س س س س سسلوهتما‬

‫علس س س س س س س س س سسى القتيس س س س س س س س س سسل الذبيس س س س س س س س س سسح الفس س س س س س س س س سسرد العس س س س س س س س س سسماري‬

‫لفس س س س س س س س س سسي وق س س س س س س س س سسد مس س س س س س س س س سسمات عوطشس س س س س س س س س سسمانماً برغصس س س س س س س س س سسته‬ ‫كأن س س س س س س س س س س س س سسما ممه س س س س س س س س س س س س سسره ف س س س س س س س س س س س س س جري س س س س س س س س س س س س ه فل س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫يُس س س س س س س س س س س س س س سسقى النجي س س س س س س س س س س س س س س سسع ببت س س س س س س س س س س س س س س سسمار وخوط س س س س س س س س س س س س س س سسمار‬

‫ووجمه س س س س س س س س س سسه قم س س س س س س س س س سسر ف س س س س س س س س س س س أفق س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س سسماري‬

‫)‪(1‬‬

‫وذك ر لسسه العلمسسة السسسيد أحسسد العوطسسمار ف س السسءزء الثسسمان مسسن ) الرائسسق ( ق سوله ف س رث ماء‬ ‫السي ‪ 7‬ص ‪ 287‬قصيدة طويلة جماء ف أولما ‪:‬‬ ‫يس س س س س س س س س س س س س س سسما واقف س س س س س س س س س س س س س س سماً بوطفس س س س س س س س س س س س س س سسوف الرغماض س س س س س س س س س س س س س س سرات‬

‫دعنس س س س س س س س س س س س س س أسس س س س س س س س س س س س س سّح ال س س س س س س س س س س س س سسدموع العن س س س س س س س س س س س س سسدميمات‬

‫مس س س س س س س س س س سسن أعي س س س س س س س س س س س بسس س س س س س س س س س سسيوف الس س س س س س س س س س سسءزن قماتلس س س س س س س س س س سسة‬

‫طي س س س س س س س س س س س سسب الك س س س س س س س س س س س سسرى لقتي س س س س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س س س س سسممهريمات‬

‫وسس س س س س س س س س س س س س سسمادة ج س س س س س س س س س س س س س سسماوزوا بي س س س س س س س س س س س س س سسد الفلة ب س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمادة قس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسددوا بمالش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرفيمات‬

‫وف آخرهما ‪:‬‬ ‫ي س س س س س س س س س سسما آل بي س س س س س س س س س سست رس س س س س س س س س س ول الس س س س س س س س س س س دونكمس س س س س س س س س س سوا‬

‫خري س س س س س س س س س س س س دة نوره س س س س س س س س س س س س ما خلس س س س س س س س س س س س سسف الجس س س س س س س س س س س س سسمالت‬

‫تس س س س س سسءزري بشس س س س س سسمس الضس س س س س سسحى قس س س س س سسد زفمهس س س س س سسما لكم س س س س س سوا‬

‫داود توط س س س س س س س س س س س س س سسر ف س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س س سسرد الكمس س س س س س س س س س س س س سسمالت‬

‫ل يبترغس س س س س س سسي ابس س س س س س سسن أب س س س س س س س شس س س س س س سسمافي مس س س س س س سسن عس س س س س س سسوض‬

‫إل ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماة واس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسكمانماً بنّس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سمات‬

‫ي وراويمهس س س س س س س س س س س س س س سسما وس س س س س س س س س س س س س س سسمامعمهما‬ ‫مس س س س س س س س س س س س س س سسع والس س س س س س س س س س س س س س سسد ّ‬

‫ذوي الس س س س س س س س س س س س س س س س س سسولء وصس س س س س س س س س س س س س س س س سسحب والقرابس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمات‬

‫ص س س س س س س سسلى الل س س س س س س سسه عليك س س س س س س سسم م س س س س س س سسما بك س س س س س س سسى لكمس س س س س س س سوا‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س سسماك ونس س س س س س س س س س س س س سسماح ب س س س س س س س س س س س س س سسأرض الرغماضس س س س س س س س س س س س س س سريمات‬

‫وذكر له أيضما ف الءزء الثمان من ) الرائق ( ‪:‬‬ ‫مصس س س س س س س سسمائب ي س س س س س س س سسوم الوطس س س س س س س سسف أده س س س س س س س سسى الص س س س س س س س سسمائب‬

‫وأعفظ س س س س س س سسم م س س س س س س سسن ض س س س س س س سسرب الس س س س س س س سسيوف القواض س س س س س س سسب‬

‫ت س س س س س س س س س سسذوب ل س س س س س س س س س سسما صس س س س س س س س س س سّم اللمي س س س س س س س س س سسد حس س س س س س س س س س سسرة‬

‫وتنمه س س س س س س س س س س س س سّد منمه س س س س س س س س س س س سسما ش س س س س س س س س س س س سسماممات الش س س س س س س س س س س س سسنماخب‬

‫ب س س س س س س س س س سسما لب س س س س س س س س س سسس ال س س س س س س س س س سسدين الين س س س س س س س س س سسف ملبسس س س س س س س س س س سماً‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الرغدير للشيخ المين‪.‬‬

‫غرابي س س س س س س س س سسب س س س س س س س س س سسوداً مث س س س س س س س س سسل ل س س س س س س س س سسون الرغي س س س س س س س س سسماهب‬


‫وقوله ف رثماء الممام ‪: 7‬‬ ‫قف س س س س س س س س س س س س س سسما بمالرس س س س س س س س س س س س س س وم المالي س س س س س س س س س س س س س سسمات ال س س س س س س س س س س س س س سسدواثر‬

‫ننس س س س س س س س س س سسوح علس س س س س س س س س س سسى فقس س س س س س س س س س سسد البس س س س س س س س س س سسدور الءزواهس س س س س س س س س س سسر‬

‫بس س س س س س س س س س س س سسدور لل الصس س س س س س س س س س س س سسوطفى ق س س س س س س س س س س س س سسد تلل س س س س س س س س س س س س سست‬

‫بعس س س س س س س س س س س س سسمارض جس س س س س س س س س س س س سسون فس س س س س س س س س س س س سسماختفت بس س س س س س س س س س س س سسديماجر‬

‫ففس س س س س س س س سسي كس س س س س س س س سسل قوطس س س س س س س س سسر منمهس س س س س س س س سسم قم س س س س س س س س سٌر ثس س س س س س س س سسوى‬

‫وُج ل س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س سسن غي س س س س س س س س س س سسم الرغم س س س س س س س س س س سسوم بس س س س س س س س س س س سسماتر‬

‫ه س س س س س س س س سسماج الص س س س س س س س س سسماب فأب س س س س س س س س سسدل ال س س س س س س س س سسدمع ال س س س س س س س س سسدمما‬

‫فرغ س س س س س س س س س سسدا يص س س س س س س س س س سسب م س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س سسدامع عن س س س س س س س س س سسدمما‬

‫والقصيدة تبلغ ‪ 71‬بيتماً ذكرهما الشيخ لوطف ال بن علي بن لوطف الس السسد حفصسسي‬ ‫البحران س ف س ممسسوعته الشسسعرية السست تتضسسمن أربعسسة وعش سرين شسسماعراً مسسن فحسسول الشسسعراء السسذين‬ ‫نفظموا ف السي والشعر كله ف يسسوم السسسي ‪ ،‬وأول مسن ذكرهم هسسو السسيد الرضي ‪ ،‬وسبق‬ ‫ان ذكرنما اسم هذه الموعة وروينما عنمهما‪ .‬ورأيست لسه فس السماميع الوطيسة القديسة مسن جلسة شسعر‬ ‫قصيدة أولما ‪:‬‬


‫ابن أب شمافي البحران التوف بعد ‪1001‬‬ ‫الشسسيخ داود بسسن ممسسد بسسن أبس طسسمالب الشسسمهي بسسمابن أبس شسسمافي السسد حفصسسي البحران س‬ ‫قسسمال الشسسيخ المين س ‪ :‬هسسو مسسن حسسسنمات القسسرن العماشسسر ‪ ،‬شسسعره مبثسسوث فس مسسدونمات الدب ‪،‬‬ ‫والوسوعمات العربية له رسمائل منمهما رسمالة ف علم النوطق‪.‬‬ ‫قسسمال ‪ :‬هنسسماك اختلف ف س كنيتسسه فسسمالبعض قسسمال ‪ :‬ابسسن أب س شسسمافي كمسسما ف س السسسلفة أو‬ ‫شمافي أو شماقي‪.‬‬ ‫وترجم له صماحب انوار البسسدرين فقسسمال ‪ :‬الشسيخ القسسق العلمسسة الديسسب الكيسسم الشسسيخ‬ ‫داود بن ممد بن عبد ال بن أب شمافي ) بمالشي العجمة بعسسدهما ألسسف ثس الفسسماء والسءزاء أخيساً‬ ‫( واحد عصره ف الفنون كلمهما وله ف علوم الدب اليد الوطسسول وشعره فس غمايسة الءزالسسة حماذقسماً‬ ‫فس علسسم النسسماظرة مسسما نسسماظر أحسسداً إل وافحمسسه ‪ ،‬وله مسسع السسسيد العلمسسة النحرير ذي الكرامسسمات‬ ‫السسيد حسسسي ابسن السسيد حسسن الرغريفسي مسسمالس ومنسماظرات وله رسمائل منمهسما رسمالة وجيسءزة فس‬ ‫علسسم النوطسسق اختسسمار فيمهسسما مسسذهب الفسسماراب ف س تقيسسق عقسسد الوضسع ف س الصسسورات واختسسمار فيمهسسما‬ ‫أيضما ان المكنة تنت ج ف صرغرى الشكل الول‪.‬‬ ‫وذكره السيد الليل السيد علي خمان ف السلفة وبمالغ ف إطرائه وذكر جلة مسسن آدابسسه‬ ‫وأشعماره وهو من أهل ) جد حفصي ( البحرين ومدرسته هو السجد السسمى بدرسة الشسيخ‬ ‫داود الشمائع على السنة عوام عصرنما هذا بدرسة العريب ‪ ،‬وقبه فس حجسسرة فس جنسسب السسجد‬ ‫داخلة فيه من الشممال إل انما خمارجة عن السجد الذكور وهنماك قبور جماعة مسسن العلمسسماء إل‬ ‫ان ل أقف على أسمائمهم ‪ ،‬وذكره الب ف خلصة الثر ج ‪ 2‬وقمال ‪ :‬من العلمماء الجلء‬


‫الدبسسماء اس ستماذ السسسيد أب س ممسسد السسسي بسسن السسسن بسسن أحسسد بسسن سسسليممان السسسين الرغريفسسي‬ ‫البحران‪.‬‬ ‫وروى الشيخ المين له قصيدة جماء فيمهما ذكر الرغدير وقمال انما تبلغ ‪ 580‬بيتماً وتوجد‬ ‫ف الماميع الوطية وأولما ‪:‬‬ ‫أجس س س س س س س س س س س سّل مص س س س س س س س س س س سسماب فس س س س س س س س س س س س الي س س س س س س س س س س سسماة وأكس س س س س س س س س س س سُب‬

‫مص س س س س س س س س س سسماب ل س س س س س س س س س سسه ك س س س س س س س س س سسل الص س س س س س س س س س سسمائب تص س س س س س س س س س سسرغر‬

‫وقمال الشسيخ السسمماوي فس الوطليعسسة ‪ :‬كسسمان واحسسد عصسره فس الفضسسل والدب وأعجوبة‬ ‫الءزممان فس الوطمابسسة ‪ ،‬وهو أسستماذ السسيد حسسسي الرغفريفسسي البحرانس وله معسسه مكماتبسسمات ورسمائل‬ ‫وموطمارحمات وكمان كسثي السدل فس السسمائل العلميسة وترجم لسه السسيد الميس فس العيسمان وذكر‬ ‫جلة من أشعماره‪.‬‬


‫الشيخ جمال الدين بن المطّه رد‬

‫قصيدة موطّولسة ‪ ،‬أولما ‪:‬‬

‫فلمهف س س س س س س س س س س س س س س سسي للذبي س س س س س س س س س س س س س س سسح عل س س س س س س س س س س س س س س سسى الرمس س س س س س س س س س س س س س س مال‬

‫خضس س س س س س س س س س س سسيب الشس س س س س س س س س س س سسيب منمه س س س س س س س س س س س سسوب الرح س س س س س س س س س س س مال‬

‫واكثر ابيماهتما مفككة وجدنماهما ف مموعة قدية عتيقة ترجع كتمابتمهما ال القرن التماسسسع‬ ‫أو العماشسر الجسسري )‪ .(1‬أمسما النسماظم فليسسس هسو بمالعلمسة اللسي ‪ ،‬انسما هسو ‪ :‬الشسيخ جسمال السدين‬ ‫احسسد بسسن حسسسي بسسن موطمهسسر‪ .‬قسسمال السسسيد المي س ف س العيسسمان ‪ :‬عسسمال فماضسسل يسسروي اجسسمازة عسسن‬ ‫الشسسيخ زين السسدين علسسي بسسن السسسن بسسن احسسد ابسسن مفظسسماهر تلميسسذ فخسسر الققي س ‪ ،‬ويروى عنسسه‬ ‫الشيخ علي بن ممد بن علي بن ممد ابن يونس العماملي البيماضي النبماطي صماحب الصسراط‬ ‫الستقيم التوف سنة ‪ 877‬فمهو اذاً من أهل المائة التماسعة‪.‬‬ ‫ص وقعسسة ك سربلء‬ ‫وفس الموعسسة نفسسسمهما ملحمسسة طويلسسة تتسسألف مسسن مئسسمات البيسسمات تق س ّ‬ ‫بنفظومة راية وهي للحلب المائري ‪ ،‬وأولما ‪:‬‬ ‫ب الءزي س س س س س س س س س س س س س س ن يفّكس س س س س س س س س س س س س س س س رس‬ ‫افّكس س س س س س س س س س س س س س س س رس والصس س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫واسس س س س س س س س س س س سسمهر ليلس س س س س س س س س س س سسي والصس س س س س س س س س س س سسمائب تسس س س س س س س س س س س سسمهر‬

‫)‪(2‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س ووجدهتما ف مموعة حسينية ف مكتبة الممام الكيم العمامة س قسم الخوطوطمات رقم ‪.577‬‬ ‫‪ 2‬س تتوي على ‪ 500‬بيتماً ‪ ،‬وف آخرهما ‪:‬‬ ‫أي س س س س س س س س س س سسما س س س س س س س س س س س سسمادت ي س س س س س س س س س س سسما آل اح س س س س س س س س س س سسد حبك س س س س س س س س س س سسم‬

‫ام س س س س س س س س س س س س سسوت علي س س س س س س س س س س س س سسه ث س س س س س س س س س س س س س احي س س س س س س س س س س س س سسما وانش س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ان س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الل س س س س س س س س س س س س س س س س سسب ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائري وليك س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وض س س س س س س س س س س س سسيفكم ‪ ،‬والض س س س س س س س س س س س س سسيف ي س س س س س س س س س س س س سسب وي س س س س س س س س س س س سسب‬


‫وقصيدة ثمالثة لشماعر اسه ممد بن حنمان وأولما ‪:‬‬ ‫ي س س س س س س س س سسما زائ س س س س س س س س سسر الوط س س س س س س س س سسف ب س س س س س س س س سسمالحءزان والس س س س س س س س س سسف‬

‫لس س س س س س س س س س سسذ بس س س س س س س س س س سسمالرغريي والثس س س س س س س س س س سسم ترب س س س س س س س س س س ة النجس س س س س س س س س س سسف‬

‫ورابعة للشيخ عبد النب القماب جماء ف أولما ‪:‬‬ ‫ط س س س س س س س س س س س س سسمال وجس س س س س س س س س س س س س دي وزال عن س س س س س س س س س س س س س س رقس س س س س س س س س س س س س مادي‬

‫لصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماب أذاب من س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سؤادي‬

‫بس س س س س س س س س سسل وأوه س س س س س س س س س ى القس س س س س س س س س سسوى وانس س س س س س س س س سسل جسس س س س س س س س س سسمي‬

‫وأم س س س س س س س س س س س س س سسمات الك س س س س س س س س س س س س س سسرى وأحي س س س س س س س س س س س س س سسما الس س س س س س س س س س س س س س سسمهماد‬

‫وف آخرهما ‪:‬‬ ‫ان عب س س س س س س س س س س س س س س س س سسد الن س س س س س س س س س س س س س س س س سسب ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسما آل ط س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫راجي س س س س س س س س س س س سسما منكم س س س س س س س س س س س سوا جءزي س س س س س س س س س س س ل الي س س س س س س س س س س س سسمادي‬

‫)‪(1‬‬

‫وخمامسة للشيخ سعيد بن يوسف الءزيري البحران أولما ‪:‬‬ ‫رب س س س س س س س س س س س س وع اص س س س س س س س س س س س س سسوطبماري دارس س س س س س س س س س س س س مات دواث س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫وني س س س س س س س س س س س س س سسب التسس س س س س س س س س س س س س س سّلي ش س س س س س س س س س س س س س سسماردات نس س س س س س س س س س س س س س سوافر‬

‫وقمال الشيخ الفقيسسه نماصسر بسن مسسلم رواهسما الشسيخ عبسد الوهماب الوطريي فس النتخسسب‬ ‫الخوطوط بوطه سنة ‪.1076‬‬ ‫ب مقلق س س س س س س س س س س س س س س سسل الحش س س س س س س س س س س س س س س سسماِء‬ ‫َم س س س س س س س س س س س س س س س نس لص س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫خس س س س س س س س س س س س س س س سسدن شس س س س س س س س س س س س س س س سسوق ولوع س س س س س س س س س س س س س س سسة وض س س س س س س س س س س س س س س سسنماء‬

‫سس س س س س س س س س س س س س س س سسماهر الوطس س س س س س س س س س س س س س س سسرف ل يلس س س س س س س س س س س س س س س سسذ بنس س س س س س س س س س س س س س س سسوم‬

‫نماح س س س س س س س س س س س س س س س سسل جس س س س س س س س س س س س س س س س سسمه قلي س س س س س س س س س س س س س س س سسل العس س س س س س س س س س س س س س س س سءزاء‬

‫سس س س س س س س س س س س س س س س س س سسماكبما دمعس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه اسس س س س س س س س س س س س س س س س س سسي غ س س س س س س س س س س س س س س س س س سرام‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س س س س س س س س س سسداء بقلبس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسن دواء‬

‫واذا م س س س س س س س س س س س س س س سسما ت س س س س س س س س س س س س س س سسذّك رس الس س س س س س س س س س س س س س س سسبط أب س س س س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫أنّس س س س س س س س س س س س س س س س س سًة بعس س س س س س س س س س س س س س س س س سسد حسس س س س س س س س س س س س س س س س س سسرة صس س س س س س س س س س س س س س س س س سسعداء‬ ‫)‪(2‬‬

‫ي س س س س س س س س س سسوم أض س س س س س س س س س سسحى بعرص س س س س س س س س س ة الوط س س س س س س س س س سسف ف س س س س س س س س س سسرداً‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س اقسول ‪ :‬لعسل الشسيخ عبسد النسب بسن الشسيخ ممسد بسن سسليممان القسماب البحرانس السذي ترجم الشسيخ صسماحب أنسوار‬ ‫البسسدرين ص ‪ 189‬لفيسسده الشسسيخ ممسسد بسسن علسسي بسسن عبسسد النسسب‪ .‬وذكسره صسسماحب لؤلسؤة البحري ن ص ‪ 89‬طبعسسة‬ ‫النجف‪.‬‬ ‫‪ 2‬س جسسماء شسسعره ف س مموعة الرائسسي للشسسعراء القسسدمماء‪ .‬يقسسول البحماثسسة الشسسيخ اغسسما بسسءزرك الوطمهران س الذريعسسة م ‪ 20‬ص‬ ‫‪.103‬‬ ‫رأيتمهما عند الوطمهران بسمامراء ‪ ،‬كتمابتمهما حدود سنة ‪ 1000‬للمهجرة‪.‬‬ ‫ووحي س س س س س س س س س س س س س س س سسداً ب س س س س س س س س س س س س س س س سسما برغيس س س س س س س س س س س س س س س س س ح س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬


‫وللشيخ فرج بن ممد الحسمائي ; ‪ ،‬موطلعمهما ‪:‬‬ ‫مص س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماب كريس س س س س س س س س س س س س س س س س س الل رزٌء معفظّس س س س س س س س س س س س س س س س س س سُم‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س سسذيب قل س س س س س س س س س س س س س س سسوب ال س س س س س س س س س س س س س س سسؤمني وي س س س س س س س س س س س س س سسؤلُ‬

‫وللشيخ راشد بن سليممان الءزيري ; رواهما الشيخ فخر السدين الوطريي فس ) النتخسب‬ ‫( وقمال ‪ :‬هو اخو الشيخ ابراهيم متمهد الءزممان ; ‪:‬‬ ‫خليلس س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س س سّر اب س س س س س س س س س س علس س س س س س س س س سسى أرض ك س س س س س س س س س سربل‬

‫ن س س س س س س س س س س س س س سسءزور الم س س س س س س س س س س س س س سسمام الفماض س س س س س س س س س س س س س سسل التفض س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫سس س س س س س س س س س س سسليل رسس س س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س س وابس س س س س س س س س س س سسن وصس س س س س س س س س س سسيه‬

‫وسس س س س س س س س س س س س س س سسيد شس س س س س س س س س س س س س س س سسبمان النس س س س س س س س س س س س س س س سسمان الس س س س س س س س س س س س س س س سسؤمل‬

‫حس س س س س سسي اب س س س س سسن بن س س س س سست الص س س س س سسوطفى خي س س س س سسة ال س س س س سسورى‬

‫وأك س س س س س س س س س س سسرم خل س س س س س س س س س س سسق ال س س س س س س س س س س س س ط س س س س س س س س س س س سراً وأفض س س س س س س س س س س سسل‬

‫قتي س س س س س س س س س س س س س س س سسل بن س س س س س س س س س س س س س س س س س ح س س س س س س س س س س س س س س س سسرب وآل امي س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ف س س س س س س س س س س س س سسديت القتي س س س س س س س س س س س س سسل السس س س س س س س س س س س س س سستفظمام ال س س س س س س س س س س س س س سّد لس‬

‫بنفس س س س س س س س س سسي نس س س س س س س س س سسماء الس س س س س س س س س سسبط يبكي س س س س س س س س س ح س س س س س س س س سوله‬

‫ظمماي س س س س س س س س س س س س س س س س سسما حي س س س س س س س س س س س س س س س س سسمارى حماسس س س س س س س س س س س س س س س س س سرات وثّك لس‬

‫بنفس س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س سسي ب س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س سسي مقي س س س س س س س س س سسداً‬

‫)‪(1‬‬

‫ال أن يقول ‪:‬‬

‫بقي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ثقي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل بمالدي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد مكبل‬

‫ولب س السسسي بسسن اب س سسسعيد وف بعسسض الخوطوطمات ‪ :‬الشسسيخ حسسسي البحران س ابسسن‬ ‫سعد )‪: (2‬‬ ‫ايمهس س س س س س س س س س س س س س س س سسما البس س س س س س س س س س س س س س س س سسماكي الوطيس س س س س س س س س س س س س س س س سسل بكس س س س س س س س س س س س س س س س سسماه‬

‫كلّم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما آن صس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبحه ومسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماه‬

‫ابس س س س س س س س س سسك مس س س س س س س س س سسما عشس س س س س س س س س سست للحسس س س س س س س س س سسي بشس س س س س س س س س سسجو‬

‫ل ت س س س س س س س س س س س س س س سسرد بمالبك س س س س س س س س س س س س س س سسما الوطويس س س س س س س س س س س س س س سسل س س س س س س س س س س س س س س س س سواه‬

‫فمه س س س س س س س س س س س سسو س س س س س س س س س س س س سسبط الن س س س س س س س س س س س سسب اك س س س س س س س س س س سسرم س س س س س س س س س س س س سسبط‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماز عب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد بنفس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه واس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماه‬

‫يس س س س س س س س س س س سسوم اضس س س س س س س س س س س سسحى بك س س س س س س س س س س س سربل بي س س س س س س س س س س س س قس س س س س س س س س س س سسوم‬

‫ج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّد لسسوه واظمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسروا برغض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماه‬

‫وهس س س س س س س س س س س و ي س س س س س س س س س س سسدعوُه مس الس س س س س س س س س س س س منمه س س س س س س س س س س سس ج ال س س س س س س س س س س سسق‬

‫وه س س س س س س س س س س س م ف س س س س س س س س س س س س عم س س س س س س س س س س سسى الض س س س س س س س س س س سسللة ت س س س س س س س س س س سسماهوا‬

‫كتب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا ن س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه يقولس س س س س س س س س س س س س س س س س سسون انّس س س س س س س س س س س س س س س س س س سما‬

‫قس س س س س س س س س س س س سسد رض س س س س س س س س س س س س ينما بكس س س س س س س س س س س س سسل مس س س س س س س س س س س س سسما ترض س س س س س س س س س س س س نماه‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س ورواهسما الشسسيخ عبسسد الوهماب الوطريي فس منتخبسه الخوطسوط بوطسسه سسنة ‪ 1076‬وف مموعة خوطيسسة كتبسست سسنة‬ ‫‪ 1159‬هس ف مكتبة الدرسة الشبية‪.‬‬ ‫‪ 2‬س وف منتخب الوطريي ص ‪.455‬‬


‫سس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر الين س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما فل إم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراه‬

‫يمهت س س س س س س س س س س س س س س س سسدي مم س س س س س س س س س س س س س س س سسع ال س س س س س س س س س س س س س س س سسورى ب س س س س س س س س س س س س س س س سسداه‬

‫غي س س س س س س سسك الي س س س س س س سسوم ي س س س س س س سسما ب س س س س س س سسن َمس س س س س س س س نس ف س س س س س س سسرض الس س س س س س س س‬

‫علس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى سس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائر النس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام وله‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س س س سسن الين س س س س س س س س س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمارعما فعلين س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫حي س س س س س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س س س س س سسأت جيس س س س س س س س س س س س س سسع مس س س س س س س س س س س س س سسما هت س س س س س س س س س س س س س سواه‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س سسأتى مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسرعماً اليمه س س س س س س س س س س س س س س س س سسم فلم س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫عس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماينوه وعنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده اقربس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ماه‬

‫أعرض س س س س س س س س س س س س س وا عس س س س س س س س س س س س س سسن وداده ‪ ،‬ث س س س س س س س س س س س س س س أب س س س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫منمه س س س س س س س س س س س س سسم الق س س س س س س س س س س س س سسد َم س س س س س س س س س س س س س نس ل س س س س س س س س س س س س سسه اخف س س س س س س س س س س س س سسماه‬

‫فتح س س س س س س س س س س س س س س سسمامت الي س س س س س س س س س س س س س س سسه اخس س س س س س س س س س س س س س س سوان ص س س س س س س س س س س س س س س سسدق‬

‫رغبس س س س س س س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س س س س س س قتس س س س س س س س س س س س س سسمال مس س س س س س س س س س س س س سسن عس س س س س س س س س س س س س سسماداه‬

‫بس س س س س س س س س س س س س س س سسذلوا دون س س س س س س س س س س س س س س سسه النفس س س س س س س س س س س س س س س سسوس اختيس س س س س س س س س س س س س س س سسماراً‬

‫للمنماي س س س س س س س س س س س س س س س سسما وجماه س س س س س س س س س س س س س س س سسدوا فس س س س س س س س س س س س س س س س س رض س س س س س س س س س س س س س س س ماه‬

‫م س س س س س س س س س س س سسما ونس س س س س س س س س س س س وا س س س س س س س س س س س س سسماعة الس س س س س س س س س س س س س أن أبي س س س س س س س س س س س سسدوا‬

‫للمنماي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ولس س س س س س س س س س س س س س س س س يع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد إل ه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س س س سسمارة بمالوطع س س س س س س س س س س س س س س س سسمان يم س س س س س س س س س س س س س س س سسي وط س س س س س س س س س س س س س س سسوراً‬

‫بمالس س س س س س س س س س س س س س سسمام الص س س س س س س س س س س س س س سسقيل يم س س س س س س س س س س س س س سسي ح س س س س س س س س س س س س س سسماه‬

‫إذ رم س س س س س س س س س س س س س ماه الش س س س س س س س س س س س س س سسقى خ س س س س س س س س س س س س س سّول بس س س س س س س س س س س س س س سسمهم‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س س س و ع س س س س س س س س س س س س س س سسن ذاك غماف س س س س س س س س س س س س س س سسل ل ي س س س س س س س س س س س س س س س سراه‬

‫وعله اللعي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اعن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنمانما‬

‫طعن س س س س س س س س س س س س س س س سسة بمالس س س س س س س س س س س س س س س س سسنمان شس س س س س س س س س س س س س س س س سّلت ي س س س س س س س س س س س س س س س سسداه‬

‫فبك س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س سسن فع س س س س س س س س س سسماله النس س س س س س س س س س سسس والس س س س س س س س س س سسن‬ ‫وبك س س س س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س س س س سسبيت والق س س س س س س س س س س س س س س سسمام ون س س س س س س س س س س س س س سسمادى‬

‫وم س س س س س س س س س س س س سسن حس س س س س س س س س س س س س س سّل فس س س س س س س س س س س س س س س رفي س س س س س س س س س س س س س سسع س س س س س س س س س س س س س س سسماه‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذهب ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسق آه واويل‬

‫وغ س س س س س س س س س س سسدا ال س س س س س س س س س س س سسدين بع س س س س س س س س س س س سسد ه س س س س س س س س س س س سسذا حءزين س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وعلي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه الءزمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مان ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسق رداه‬

‫وت س س س س س س س س س س س س س س س سسول الس س س س س س س س س س س س س س س س س سواد يبك س س س س س س س س س س س س س س س س سسي علي س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫اس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفما وه س س س س س س س س س س س س س س س س سسو بمالبك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ينع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماه‬

‫ورأت زينس س س س س س س س س س س س س س س س سسب اخماهس س س س س س س س س س س س س س س س سسما علس س س س س س س س س س س س س س س س سسى الرض‬

‫ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سريعما معف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراً بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمماه‬

‫ثماويس س س س س س س س س س س س س س س س س س ماً بس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالعرا ق س س س س س س س س س س س س س س س س س سستيل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسليبما‬

‫عماري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ما مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن قميصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ورداه‬

‫ل س س س س س س س س س سسف نفس س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س سسى بن س س س س س س س س س سسمات حس س س س س س س س س س سسي‬

‫حماس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرات يص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسحن وآج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداه‬

‫***‬

‫ي س س س س س س س س سسما بن س س س س س س س س س س الصس س س س س س س س س سسوطفى الس س س س س س س س س سسلم عليكس س س س س س س س س سسم‬

‫م س س س س س س س س س سسما أض س س س س س س س س س سسما الص س س س س س س س س س سسبح واس س س س س س س س س س سستنمار ض س س س س س س س س س سسيماه‬

‫انت س س س س س س س س س س سسم ص س س س س س س س س س س سسفوة العل س س س س س س س س س س س سّي م س س س س س س س س س س سسن الل س س س س س س س س س س سسق‬

‫جيعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً وأنت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ُأمن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماه‬

‫انت س س س س س س س س س س س س س س س س سسم حبل س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س س س س س س س سستي فوط س س س س س س س س س س س س س س س س سسوب‬

‫ب تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسكّته ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداه‬ ‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫انت س س س س س س س س س س س س س س س س سسم النمه س س س س س س س س س س س س س س س س سس ج الق س س س س س س س س س س س س س س س س سسوي وانت س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫يس س س س س س س س س س س س س سسما بن س س س س س س س س س س س س س س احس س س س س س س س س س س س س سسد منس س س س س س س س س س س س س سسمار هس س س س س س س س س س س س س سسداه‬


‫واذا م س س س س س س س س س س س س س س سسما اب س س س س س س س س س س س س س س سسو الس س س س س س س س س س س س س س س سسي ارت س س س س س س س س س س س س س س ماكم‬

‫حس س س س س س س س س س س س س س س س سسماش ل س س س س س س س س س س س س س س س س س أن ييس س س س س س س س س س س س س س س س سسب رجس س س س س س س س س س س س س س س س ماه‬

‫اب س س س س س س س سسن اب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعد مل س س س س س س س سسص ال س س س س س س س سسود فيك س س س س س س س سسم‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س غس س س س س س س س س س س س س س س س س سسد يرتيكس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم شس س س س س س س س س س س س س س س س س سسفعماه‬

‫ويرّجس س س س س س س س س س س ىس اللس س س س س س س س س س س سسود ف س س س س س س س س س س س س جنّس س س س س س س س س س س سسة اللس س س س س س س س س س س سسد‬

‫وان تص س س س س س س س س س س س س س س س سسفحوا ل س س س س س س س س س س س س س س س سسه ع س س س س س س س س س س س س س س س سسن جن س س س س س س س س س س س س س س س سسماه‬

‫وعليك س س س س س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س س س س س سسن ربك س س س س س س س س س س س س س س سسم ص س س س س س س س س س س س س س س سسلوات‬ ‫م س س س س س س س سسما دعس س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س مل س س س س س س س سسص حي س س س س س س س س س ص س س س س س س س س سّلى‬

‫لي س س س س س س س س س س س س س سسس يص س س س س س س س س س س س س س سسى عفظيممه س س س س س س س س س س س س س سسما إل ه س س س س س س س س س س س س س سسو‬ ‫فس س س س س س س س س س س من س س س س س س س س س سسمام وم س س س س س س س س سسما اس س س س س س س س س س سستجيب دع س س س س س س س س س سسماه‬

‫)‪(1‬‬

‫الشيخ عبد النعم بن الماج ممد الد حفصي البحران ‪:‬‬ ‫جي س س س س س س س س س سسما مراب س س س س س س س س س سسع س س س س س س س س س س سسعدى واك س س س س س س س س سسف ال س س س س س س س س س سسدي‬

‫وجمادهس س س س س س س س س س س س س سسما كس س س س س س س س س س س س س سسل هوطس س س س س س س س س س س س س سسمال ومنسس س س س س س س س س س س س س سسجم‬

‫بيس س س س س س س سسث تلقس س س س س س س سسى وم س س س س س س سسن وش س س س س س س سسي الربيس س س س س س س سسع لس س س س س س س سسما‬

‫ب س س س س س س س س س سسرد ت س س س س س س س س س سسدل عل س س س س س س س س س سسى الكثب س س س س س س س س س سسمان والك س س س س س س س س س سسم‬

‫مرابس س س س س س س س س س سسع طمالس س س س س س س س س س سسما جس س س س س س س س س س سسررت موطس س س س س س س س س س سسرف لس س س س س س س س س س سسذا‬

‫تس س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س سسما رافل فس س س س س س س س س س س س س اج س س س س س س س س س س س سسءزل النع س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ل غ س س س س س س س س س س س سسرو إن ص س س س س س س س س س س س سسروف ال س س س س س س س س س س س سسدهر مولع س س س س س س س س س س س سسة‬

‫دابس س س س س س س س س سسما بس س س س س س س س س سسرب اول س س س س س س س س س الفضس س س س س س س س س سسمال والكس س س س س س س س س سسرم‬

‫أل ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرى ان س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما دارت دوائره س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ما‬

‫عل س س س س س سسى بنس س س س س س س الص س س س س س سسوطفى البع س س س س س سسوث فس س س س س س س الم س س س س س سسم‬

‫فكس س س س س س س سسم لس س س س س س س سسم مس س س س س س س سسن مصس س س س س س س سسماب ج س س س س س س س سّل مس س س س س س س سسوقعه‬

‫ول ك س س س س س س س س س س س س سسرزء الس س س س س س س س س س س س س سسي الس س س س س س س س س س س س س سسيد العل س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫تعس س س س س س س س سسودت بيضس س س س س س س س سسمهم ان ليس س س س س س س س سسس ترغمس س س س س س س س سسد ف س س س س س س س س س‬

‫غمس س س س س س س س سسد سس س س س س س س س سسوى معقس س س س س س س س سسد المامس س س س س س س س سسمات والقمس س س س س س س س سسم‬

‫اك س س س س س س سسرم ب س س س س س س س سسم م س س س س س س س سسن ان س س س س س س س سسماس ع س س س س س س س سسءز مش س س س س س س س سسبمهمهم‬

‫ف س س س س س سسماقوا ال س س س س س سسورى ف س س س س س س س الس س س س س س سسجمايما الرغ س س س س س سسر والش س س س س س سسيم‬

‫يس س س س س س س س س س سسوطو ب س س س س س س س س س سسمابيض م س س س س س س س س س سسما زال س س س س س س س س س سست مض س س س س س س س س س سسماربه‬

‫وال س س س س س س س سسوت ف س س س س س س س س رق س س س س س س س ن ف س س س س س س س س ك س س س س س س س سسل مص س س س س س س س سسوطدم‬

‫إليّس س س س س س س س س س س س سسة بيميس س س س س س س س س س س س س س من س س س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س س س سسما برح س س س س س س س س س س س س ت‬

‫حت س س س س س س سسف الع س س س س س س سسدى وسس س س س س س سسحماب الس س س س س س س سسود والنع س س س س س س سسم‬

‫م س س س س س س س س سسما خل س س س س س س س س سست م س س س س س س س س سسن قبل س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س سسرداً تكنّفس س س س س س س س سسه‬

‫ي س س س س س س س س س س سسما راكبس س س س س س س س س س س سماً يقوط س س س س س س س س س س سسع البي س س س س س س س س س س سسداء متمه س س س س س س س س س س سسداً‬

‫عرم س س س س س س س س س س رم وهس س س س س س س س س سسو يبس س س س س س س س س س سسدي س س س س س س س س س س س سّن مبتسس س س س س س س س س س سسم‬

‫فس س س س س س س الس س س س س س سسي لس س س س س س س يل س س س س س سسو م س س س س س سسن عس س س س س س سّي ول س س س س س س سسأم‬

‫ع س س س س س س سسرج عل س س س س س س سسى ي س س س س س س سسثرب واق س س س س س س سسر الس س س س س س س سسلم عل س س س س س س سسى‬

‫مم س س س س س س س س س س س سسد خيس س س س س س س س س س س س س خل س س س س س س س س س س س سسق الس س س س س س س س س س س س س كلمه س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وق س س س س سسل ل س س س س س سسه ه س س س س س سسل علم س س س س س سست الي س س س س س سسوم م س س س س س سسما فعل س س س س س سست‬

‫اميس س س س س س س س س س س س س س سسة بمالسس س س س س س س س س س س س س س سسي الوطس س س س س س س س س س س س س س سسماهر الشس س س س س س س س س س س س س س سسيم‬

‫والسس س س س س س س س س سسيد الوطمهس س س س س س س س س سسر زي س س س س س س س س س ن العمابس س س س س س س س س سسدين لقس س س س س س س س س سسد‬

‫)‪(2‬‬

‫امس س س س س س س س سسى اس س س س س س س س سسياً يع س س س س س س س سسمان ش س س س س س س س سسدة الس س س س س س س س سسقم‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س معدن البكماء ف مصيبة خمامس آل العبماء تأليف ممد صمال البغمان موطوط‪.‬‬ ‫‪ 2‬س أعيمان الشيعة ج ‪ 39‬ص ‪.167‬‬


‫للس سسيد عب سسد المي سسد رح ه ال س تع سسمال رواه سسما الش سسيخ فخ سسر ال سسدين الوطريس ي الت سسوف س سسنة‬ ‫‪ 1085‬ف ) النتخب ( ويفظمهر ف آخر القصيدة انه ابن عبد الميد ‪:‬‬ ‫عس س س س س س س س س س س س س س س سّءز ص س س س س س س س س س س س س س س سسبي وع س س س س س س س س س س س س س س س ّءز ي س س س س س س س س س س س س س س سسوم التلق‬ ‫ارقتن س س س س س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س س س س س سسذ فس س س س س س س س س س س س س س س س سسمارقتن أحبس س س س س س س س س س س س س س س س سسماب‬

‫آه واحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرتما مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ُألقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬ ‫برغم س س س س س س س س س س س س س س س س سسي غ س س س س س س س س س س س س س س س س سسداة ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم الف س س س س س س س س س س س س س س س س سراق‬

‫وف س س س س س س س س س س س س س س س ؤادي أضس س س س س س س س س س س س س س س سسحى غري س س س س س س س س س س س س س س س غ س س س س س س س س س س س س س س س سرام‬

‫واصس س س س س س س س س س س س س سسوطبماري نس س س س س س س س س س س س س سسأى ووج س س س س س س س س س س س س س دي بس س س س س س س س س س س س س سسماق‬

‫ب بي س س س س س س س س س س س ض س س س س س س س س س س سسلوعي‬ ‫ن س س س س س س س س س س سسمار حءزن س س س س س س س س س س تش س س س س س س س س س س س ّ‬

‫ودم س س س س س س س س س س س س س س سسوعي تفي س س س س س س س س س س س س س س سسض م س س س س س س س س س س س س س س سسن آم س س س س س س س س س س س س س س سسماقي‬

‫وازيس س س س س س س س س س س س س س س س د ال س س س س س س س س س س س س س س س سسءزن الش س س س س س س س س س س س س س س س سسديد ل س س س س س س س س س س س س س س س سسرزء‬

‫الس س س س س س س س س سسبط س س س س س س س س س سسبط الراق س س س س س س س س سسي لفظمه س س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س س سباق‬

‫قتل س س س س س س س س س س س س سسوه ظلم س س س س س س س س س س س س سسما ول س س س س س س س س س س س س يرقب س س س س س س س س س س س س س سوا في س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫لعمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسري وص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسية اللق‬

‫لس س س س س س س س س س س سست أنس س س س س س س س س س س سسماه ي س س س س س س س س س س سسوم ظ س س س س س س س س س س س سّل ين س س س س س س س س س س سسمادي‬

‫القس س س س س س س س س س سسوم يس س س س س س س س س س سسما عصس س س س س س س س س س سسبة النس س س س س س س س س س سسما والشس س س س س س س س س س سسقماق‬

‫هس س س س س س س سسل علمتس س س س س س س سسم بس س س س س س س سسأن جس س س س س س س سسدي رسس س س س س س س ول ال س س س س س س س س‬

‫خيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالطلق‬

‫وعل س س س س س س س س س سسي أبس س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س سسذي كس س س س س س س س س س سسر الص س س س س س س س س س سسنمام‬

‫قسس س س س س س س س س س س س س س س س س سراً وف س س س س س س س س س س س س س س س س س القيمام س س س س س س س س س س س س س س س س سسة س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماقي‬

‫والبت س س س س س س س س س س س س س س س سسول الءزه س س س س س س س س س س س س س س س راء ف س س س س س س س س س س س س س س س سسماطم ام س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫ثس س س س س س س س س س س س عم س س س س س س س س س س سسي الوطي س س س س س س س س س س سسمار فس س س س س س س س س س س س الل س س س س س س س س س س سسد راق‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س سسل مرغي س س س س س س س س س س س س س س س س سسث يرغيثن س س س س س س س س س س س س س س س س سسما وعلين س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫الج س س س س س س س س س س س س س سسر يس س س س س س س س س س س س س س سسوم اليس س س س س س س س س س س س س س سسما ويس س س س س س س س س س س س س سسوم التلق‬

‫ت‬ ‫فأجس س س س س س س س س س سسمابوه قس س س س س س س س س س سسد علمنس س س س س س س س س س سسما الس س س س س س س س س س سسذي قل س س س س س س س س س س س َ‬ ‫فرغ س س س س س س س س س س س س س سسدا للقتس س س س س س س س س س س س س سسمال ل يتش س س س س س س س س س س س س س سسي ال س س س س س س س س س س س س س سسوت‬

‫ومس س س س س س س س س س س سسما ان س س س س س س س س س س س سست بع س س س س س س س س س س س سسد ذا الي س س س س س س س س س س س سسوم ب س س س س س س س س س س س سسماق‬

‫يس س س س س س س س س سسورد السس س س س س س س س س سسمر والضس س س س س س س س س سسبما ف س س س س س س س س س س العس س س س س س س س س سسمادي‬

‫لعم س س س س س س س س س س س س س س س سسري وال س س س س س س س س س س س س س س س سسوت مس س س س س س س س س س س س س س س س سّر ال س س س س س س س س س س س س س س س سسذاق‬

‫فيويمهم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما دم العن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماق‬

‫فماحس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماطوا ب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه فس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأردوه ل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬ ‫ث س س س س س س س س س س س س س س علّ س س س س س س س س س س س س س سوا كري س س س س س س س س س س س س س ه فس س س س س س س س س س س س س سسوق رم س س س س س س س س س س س س س ح‬

‫ع س س س س س س س س س س س س س س س س س سّءز انص س س س س س س س س س س س س س س س س سسماره وقت س س س س س س س س س س س س س س س س سسل الب س س س س س س س س س س س س س س س س سسماقي‬

‫وه س س س س س س س س س س و يب س س س س س س س س س سسدو كمالبس س س س س س س س س س سسدر ف س س س س س س س س س س س الش س س س س س س س س س س سراق‬

‫وغس س س س س س س س س س س س س سسدت زين س س س س س س س س س س س س س سسب تن س س س س س س س س س س س س س سسمادي بش س س س س س س س س س س س س س سسجو‬

‫يس س س س س س س س س سسما اخس س س س س س س س س سسي يس س س س س س س س س سسما قتيس س س س س س س س س سسل اهس س س س س س س س س سسل النفس س س س س س س س س سسماق‬

‫وعل س س س س س س س س س س سسي الس س س س س س س س س س س سسجماد يرف س س س س س س س س س س ل فس س س س س س س س س س س س القي س س س س س س س س س س سسد‬

‫عليلً مضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن شس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديد الوث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماق‬

‫ي س س س س س س س س س سسما ب س س س س س س س س س سسن بن س س س س س س س س س سست الرس س س س س س س س س س ول ي س س س س س س س س س سسما غماي س س س س س س س س س سسة‬

‫ال س س س س س س س س س س س س س سسأمول ي س س س س س س س س س س س س س سسما ع س س س س س س س س س س س س س سسدت غ س س س س س س س س س س س س س سسداً للتلق‬

‫ابس س س س س س س س س س س س سسن عبس س س س س س س س س س س س سسد الميس س س س س س س س س س س س سسد عبس س س س س س س س س س س س سسدك مس س س س س س س س س س س س سسما‬

‫زال مب س س س س س س س س س س س س س س س س سماً لكس س س س س س س س س س س س س س س س سسم برغي س س س س س س س س س س س س س س س س س نفس س س س س س س س س س س س س س س س سسماق‬

‫***‬


‫ان تفس س س س س س س س س س س س سست نصس س س س س س س س س س س س سسرت لكس س س س س س س س س س س س سسم واقتحس س س س س س س س س س س س سسمامي‬

‫دون س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س سسوت عن س س س س س س س س س سسد ض س س س س س س س س س سسيق الن س س س س س س س س س سسماق‬

‫ل س س س س س س س س س س س س تفس س س س س س س س س س س سست لوعس س س س س س س س س س سست وطس س س س س س س س س س سسول حنين س س س س س س س س س س س س‬

‫واكتئ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماب وحرقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ت واش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستيماقي‬ ‫بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماٍك بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمع ممه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراق‬

‫ومق س س س س س س س س س س س س سسمامي عل س س س س س س س س س س س س سسى الكئماب س س س س س س س س س س س س سسة والحس س س س س س س س س س س س س سءزان‬

‫وللشسسيخ علسسي بسسن عبسسد الميسسد رحه الس تعسسمال رواهسسما الشسسيخ فخسسر السسدين الوطريي فس‬ ‫) النتخب ( ‪:‬‬ ‫أيس س س س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س س س سسن بع س س س س س س س س س س سسد الفس س س س س س س س س س س سراق س س س س س س س س س س س سسروُر‬ ‫تنّك س س س س س س س س س س س رست اليس س س س س س س س س س سسمام مس س س س س س س س س س سسن بعس س س س س س س س س س سسد بُع س س س س س س س س س سسدهم‬

‫وكيس س س س س س س س س س س س س سسف وعيشس س س س س س س س س س س س س سسي بعس س س س س س س س س س س س س سسد ذاك مري س س س س س س س س س س س س س ُر‬ ‫فعين س س س س س س س س س س س س س س س س عس س س س س س س س س س س س س س س سسبي والف س س س س س س س س س س س س س س س سؤاد كسس س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫يقس س س س س س س س س س س سسول عس س س س س س س س س س س سسذول أيس س س س س س س س س س س سسن صس س س س س س س س س س س سسبك إننس س س س س س س س س س س سسما‬

‫عمهس س س س س س س س س س س س سسدنماك ل تشس س س س س س س س س س س س سسى وأنس س س س س س س س س س س س سست صس س س س س س س س س س س س سسبور‬

‫تس س س س س س س س س س س س س سسروح عليس س س س س س س س س س س س س سسك النمائبس س س س س س س س س س س س س سسمات وترغتس س س س س س س س س س س س س سسدي‬

‫ومس س س س س س س س س س سسما أن س س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س س سسما يعتيس س س س س س س س س س سسك ض س س س س س س س س س س سسجور‬

‫اذا م س س س س س س سسما ع س س س س س س سسرى الوط س س س س س س سسب المه س س س س س س سسول وأص س س س س س س سسبحت‬

‫ب أم س س س س س س س س س س س س س س س س س سواجمهّن تس س س س س س س س س س س س س س س س س سسور‬ ‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه نس س س س س س س س س س س س س س س س س سسو ٌ‬

‫لبس س س س س س س س س س سست ل س س س س س س س س س سسه الص س س س س س س س س س سسب المي س س س س س س س س س سسل ذريع س س س س س س س س س سسة‬

‫فقلبس س س س س س س س س س س س س س س س سسك مرت س س س س س س س س س س س س س س س س ماح وأنس س س س س س س س س س س س س س س س سست قري س س س س س س س س س س س س س س س س ر‬

‫ي مصس س س س س س س س س س س س س س سسماب هس س س س س س س س س س س س س س سسدركنك وقعس س س س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫فس س س س س س س س س س س س س س سسأ ّ‬

‫فقلب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك في س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه حرق س س س س س س س س س س س س س س س س س ة وزفيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫لس س س س س س س س سسما ال س س س س س س س س س عس س س س س س س س سسذال أمس س س س س س س س سسما علم س س س س س س س س سوا الس س س س س س س س سسذي‬ ‫أأنسس س س س س سسى مصس س س س س سسماب السس س س س س سسبط نفسس س س س س سسي لس س س س س سسه الفس س س س س سسدا‬

‫عرانس س س س س س س س س س س س س وم س س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س س س سسدمع ظ س س س س س س س س س س س سّل يف س س س س س س س س س س س سسور‬

‫مص س س س س س س س س س س سسماب ل س س س س س س س س س س سسه قت س س س س س س س س س س سسل النف س س س س س س س س س س سسوس حقي س س س س س س س س س س س‬

‫أب س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س سسذّل ل س س س س س س س س سسما ح س س س س س س س س سسماولوا من س س س س س س س س سسه بيع س س س س س س س س سسة‬

‫وان حسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسينماً بمالبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء جس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدير‬

‫وراح الس س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س سسبيت الس س س س س س س س س س س س س س س سرام ي س س س س س س س س س س س س س س سسؤّم هس‬

‫بعس س س س س س س س س س س سسءزم ش س س س س س س س س س س س سسديد لي س س س س س س س س س س س سسس فيس س س س س س س س س س س سسه قص س س س س س س س س س س س سسور‬

‫فج س س س س س س س س س س س س سسماءته كت س س س س س س س س س س س س سسب الرغ س س س س س س س س س س س س سسمادرين بعمه س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫وف آخرهما ‪:‬‬

‫ان أق س س س س س س س س س س س س س س سسدم الين س س س س س س س س س س س س س س سسما فمالنص س س س س س س س س س س س س س س سسي ك س س س س س س س س س س س س س س سسثُي‬

‫أي س س س س س س س س س س س س س س سسما آل ط س س س س س س س س س س س س س س سسه وال س س س س س س س س س س س س س س سواميم والنس س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وَمس س س س س س س س س س س س نس بس س س س س س س س س س س سسم يرج س س س س س س س س س س س و النجس س س س س س س س س س س سسماة أسس س س س س س س س س س س سسي‬

‫ببكس س س س س س س س س س س س س س سسم يعلس س س س س س س س س س س س س س سسو علس س س س س س س س س س س س س س سسى قمس س س س س س س س س س س س س س سسم العل‬

‫وأنت س س س س س س س س س س س س سسم ل س س س س س س س س س س س س سسه ي س س س س س س س س س س س س سسوم القيمام س س س س س س س س س س س س سسة نس س س س س س س س س س س س س سسور‬

‫منحتك س س س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س س س سسدحي رج س س س س س س س س س س س س ماء ش س س س س س س س س س س س س سسفماعة‬

‫لس س س س س س س س س سسدى الشس س س س س س س س س سسر والراجس س س س س س س س س سسي لس س س س س س س س س سسذاك كس س س س س س س س س سسثي‬

‫علس س س س س س س س س س سٌي ف س س س س س س س س س سست عب س س س س س س س س س سسد المي س س س س س س س س س سسد ب س س س س س س س س س سسدحكم‬

‫ط س س س س س س س س س سسروب بك س س س س س س س س س سسم ي س س س س س س س س س سسوم الس س س س س س س س س س سسماب قريس س س س س س س س س س ر‬


‫خس س س س س س س سسذوهما قصس س س س س س س سسيداً يج س س س س س س سسل الش س س س س س س سسمس نورهس س س س س س س ما‬

‫ويعجس س س س س س س س س س س س س س س سسءز عنمهس س س س س س س س س س س س س س س سسما جس س س س س س س س س س س س س س س سسرول وجري س س س س س س س س س س س س س س س ر‬

‫إذا عبق س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست بيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س الل ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديكم‬

‫تض س س س س س س س س س س س س س س س س سّوع منمهس س س س س س س س س س س س س س س س سسما من س س س س س س س س س س س س س س س س سسدل وع س س س س س س س س س س س س س س س سسبي‬

‫عليك س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س سسلم الس س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س سسما لح ب س س س س س س س س س سسمارق‬

‫ومس س س س س س س س س سسما غس س س س س س س س س س سّردت ف س س س س س س س س س سسوق الرغص س س س س س س س س س سسون طي س س س س س س س س س سسور‬

‫أل َمس س س س س س س س س س س س س س نس لقل س س س س س س س س س س س س سسب ل يوط س س س س س س س س س س س س سسماوعه ص س س س س س س س س س س س س س سُب‬ ‫وجف س س س س س س س س س س سسن قري س س س س س س س س س س ح ل يس س س س س س س س س س س سّل م س س س س س س س س س س سسن البك س س س س س س س س س س سسما‬

‫كس س س س س س س س سسثيب مس س س س س س س س سسن الح س س س س س س س س سءزان خس س س س س س س س سسمالوطه الفك س س س س س س س س سسر‬

‫وقمال السيد علي بن جعفر يرثي السي )ع( ‪:‬‬

‫علس س س س س س س س سسى فقس س س س س س س س سسد سس س س س س س س س سسبط الصس س س س س س س س سسوطفى ومصس س س س س س س س سسمابه‬

‫فلمهفس س س س س س س س س س س س سسي لس س س س س س س س س س س س سسه لس س س س س س س س س س س س سسما سس س س س س س س س س س س س سسرى بنسس س س س س س س س س س س س سسمائه‬ ‫وزينس س س س س س سسب مس س س س س س سسن فس س س س س س سسرط السس س س س س س سسى تك س س س س س س سسثر البكس س س س س س سسما‬ ‫فيمانكب س س س س س س س س س سسة ه س س س س س س س س س س سّد تس قس س س س س س س س س س سسوى ديس س س س س س س س س س سسن أحس س س س س س س س س س سسد‬

‫تس س س س س س س س س س سسدد حءزن س س س س س س س س س س كلمس س س س س س س س س س سسما أقب س س س س س س س س س س سسل العشس س س س س س س س س س سسر‬ ‫ف س س س س س س س سسدمعي ل س س س س س س س سسه س س س س س س س س سسكب وقل س س س س س س س سسب ب س س س س س س س سسه حس س س س س س س س سّر‬ ‫وحس س س س س س س س س مادي الفن س س س س س س س س سسما ي س س س س س س س س سسدعو القص س س س س س س س س سسر العم س س س س س س س س سسر‬ ‫تق س س س س س س سسول أخ س س س س س س سسي َمس س س س س س س س نس لس س س س س س س س إذا ن س س س س س س سسمابن ال س س س س س س سسدهر‬

‫وعفظ س س س س سسم مص س س س س سسماب ف س س س س س س القلس س س س س سسوب ب س س س س سسه س س س س س سسعر‬

‫)‪(1‬‬

‫وقسمال السسسيد علسسي بسسن جعفسسر عليسسه الرح ة يرث ي السسسي رواهسسما الشسسيخ عبسسد الوهسماب‬ ‫الوطريي ف منتخبه الخوطوط بوطه سنة ‪: 1076‬‬ ‫ف س س س س س س س سؤاد لف س س س س س س س سسرط ال س س س س س س س سسءزن ق س س س س س س س سسد َع س س س س س س س سسدم الص س س س س س س س سبا‬

‫ت س س س س س س سّرع فس س س س س س س س البل س س س س س س سسوى بك س س س س س س سسماس ال س س س س س س سسردى ص س س س س س س سبا‬

‫وقلس س س س س س س س س س س س س سسب كس س س س س س س س س س س س س سسثيب ل لتس س س س س س س س س س س س س سسذكمار جيس س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫تن س س س س س س س س س سسماؤا وقس س س س س س س س س سسد أض س س س س س س س س س سسحت من س س س س س س س س س سسمازلم قفس س س س س س س س س س سرا‬

‫ولك س س س س س س س س س س س سسن لت س س س س س س س س س س س سسذكمار القتي س س س س س س س س س س س سسل اذا اغت س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫طري س س س س س س س س ماً م س س س س س س س سسن العس س س س س س س س سسداء يسس س س س س س س س سستنجد النص س س س س س س س س سرا‬

‫للشيخ صمال بن عبد الوهماب رواهما الشيخ فخر الدين الوطريي ف ) النتخب ( ‪:‬‬ ‫نوح س س س س س س س وا أي س س س س س س س سسما ش س س س س س س س سسيعة ال س س س س س س س سسول أبس س س س س س س س س حس س س س س س س س سسن‬

‫علس س س س س س س س سسى السس س س س س س س س سسي غري س س س س س س س س ب الس س س س س س س س سسدار والس س س س س س س س سسوطن‬

‫وابك س س س س س س س س سوا عليس س س س س س س س سسه طري س س س س س س س س ماً بس س س س س س س س سسمالوطفوف علس س س س س س س س سسى‬

‫الرمضس س س س س س س س س س س س س س س سسماء متضس س س س س س س س س س س س س س س سسب الوداج وال س س س س س س س س س س س س س س سسذقن‬ ‫اللئ س س س س س س س س سسمام يش س س س س س س س س سسمهرن فس س س س س س س س س س المص س س س س س س س س سسمار وال س س س س س س س س سسدِن‬

‫وابكس س س س س س س س سوا بن س س س س س س س سسمات رس س س س س س س س ول الس س س س س س س س س بيس س س س س س س س س بنس س س س س س س س س‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن النتخب للشيخ عبد الوهماب ابن الشيخ ممد علي الوطريي النجفي السلمي كتبه سنة ‪.1076‬‬


‫والوطمهس س س س س س س س سسر فماطمس س س س س س س س سسة الصس س س س س س س س سسرغرى تنس س س س س س س س سسوح علس س س س س س س س سسى‬

‫السس س س س س س سسي نس س س س س س سسوح كئيس س س س س س سسب القلس س س س س س سسب ذي شس س س س س س سسجن‬

‫ي س س س س س س سسما لي س س س س س س سست عين س س س س س س س س قب س س س س س س سسل الن ق س س س س س س سسد عمي س س س س س س سست‬

‫وليتن س س س س س س س س س س قب س س س س س س س س سسل ه س س س س س س س س سسذا الي س س س س س س س س سسوم لس س س س س س س س س س أك س س س س س س س س سسن‬

‫وام كلثس س س س س س س س س س س س س س سسوم تس س س س س س س س س س س س س س سسدعو وه س س س س س س س س س س س س س س ي بماكيس س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س سسدمع همام س س س س س س س س س س س س س سسل كمالع س س س س س س س س س س س س س سسمارض التس س س س س س س س س س س س س س س‬

‫أي س س س س س س س س سسما اب س س س س س س س س سسن ام س س س س س س س س سسي ق س س س س س س س س سسد اورثتنس س س س س س س س س س كم س س س س س س س س سسداً‬

‫أره س س س س س س س س س س س س س س ى ف س س س س س س س س س س س س س س سؤادي وأبلن س س س س س س س س س س س س س س س وأنلن س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫أخس س س س س سسي أخس س س س س سسي يس س س س س سسمابن أمس س س س س سسي يس س س س س سسما حسس س س س س سسي لقس س س س س سسد‬

‫ت س س س س س س س س س س سسددت لس س س س س س س س س س س س أحس س س س س س س س س س س سءزان عل س س س س س س س س س س سسى ح س س س س س س س س س س سسءزن‬

‫ي س س س س س س س س سسما لي س س س س س س س س سست عيس س س س س س س س س س رس س س س س س س س س ول الس س س س س س س س س س ن س س س س س س س س سسماظرة‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س س والف س س س س س س س س س س س س س س سسماجر اللع س س س س س س س س س س س س س س سسون يس س س س س س س س س س س س س س س سسلبن‬ ‫إّ‬

‫للشيخ حسسن النحسي رواهسسما الشسيخ عبسسد الوهماب الوطريي فس منتخبسسه الخوطسوط بوطسه‬ ‫سسسنة ‪ .1076‬أمسسما الشسسيخ فخسسر السسدين الوطري ي فقسسد ذكره ما ف س ) النتخسسب ( وقسمال ‪ :‬الشسسيخ‬ ‫حسن النجفي ;‪.‬‬ ‫لصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماب الكري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س زاد شس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسجون‬

‫فماع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذلون أو ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسئتم فماع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذرون‬

‫كي س س س س س س س س س س س س س سسف ل أن س س س س س س س س س س س س س سسدب الكريس س س س س س س س س س س س س س بف س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫مق س س س س س س س س س س س س س س س سسرح بمالبك س س س س س س س س س س س س س س س سسما وقل س س س س س س س س س س س س س س س سسب حءزي س س س س س س س س س س س س س س س ن‬

‫يس س س س س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س س س س سسن مس س س س س س س س س س س س سسماجر هماميس س س س س س س س س س س س سسمات‬

‫بلّ س س س س س س س س س س س س س س س سست واب س س س س س س س س س س س س س س س سسل الرغم س س س س س س س س س س س س س س س سسمام الت س س س س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫وجفس س س س س س س س س س س س س س سسون إن أصس س س س س س س س س س س س س س سسبح الس س س س س س س س س س س س س س سسماء غس س س س س س س س س س س س س س سسوراً‬

‫م س س س س س س س س س س سسن بكماه س س س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س س س سسماءت ب س س س س س س س س س س سسماء معيس س س س س س س س س س س س‬

‫لقتي س س س س س س س س س س سسل بك س س س س س س س س س س سست ل س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س سسن والن س س س س س س س س س س سسس‬

‫وس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسكمان سس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهلمهما والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزون‬

‫ل س س س س س س س س س س س سسف قل س س س س س س س س س س س سسب علي س س س س س س س س س س س سسه وه س س س س س س س س س س س و ج س س س س س س س س س س س سسديل‬

‫ف س س س س س س س س س سسوق وج س س س س س س س س س ه الص س س س س س س س س س سسعيد دام س س س س س س س س س سسي ال س س س س س س س س س سسبي‬

‫ل س س س س س س س س س س سسف قل س س س س س س س س س س سسب لءزين س س س س س س س س س س سسب وهس س س س س س س س س س س ي تبك س س س س س س س س س س سسي‬

‫وتن س س س س س س س س س س س س س س س سسمادي م س س س س س س س س س س س س س س س سسن قلبمهس س س س س س س س س س س س س س س س سسما ال س س س س س س س س س س س س س س س سسءزون‬

‫يس س س س س س س س س سسما أخس س س س س س س س س سسي يس س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س سسؤملي يس س س س س س س س س سسما رجس س س س س س س س س مائي‬

‫يس س س س س س س س سسما من س س س س س س س س سسمائي يس س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س سسعدي ي س س س س س س س س سسما معين س س س س س س س س س‬

‫كنس س س س س س س س س س س س س س س سست أمن س س س س س س س س س س س س س س س سماً للخ س س س س س س س س س س س س س س س سسمائفي وُي ن س س س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫للباي س س س س س س س س س س س سسما ف س س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س س سسل وقس س س س س س س س س س س سست وحي س س س س س س س س س س س س س‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س س سسما هللً لس س س س س س س س س س س س س س س س سسما اسس س س س س س س س س س س س س س س س سستتم ضس س س س س س س س س س س س س س س س سسيماء‬

‫غيبتس س س س س س س س س س س س س س س سسه بس س س س س س س س س س س س س س س سسمالوطف أيس س س س س س س س س س س س س س س سسدي النس س س س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫***‬ ‫آل ط س س س س س س س س س سسه يس س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س سسن بس س س س س س س س س سسم يرغف س س س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س س س‬

‫ذنس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوب وم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما جنتس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه يين س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ل أب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال وإن تع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماظم ذن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ي س س س س س س س س س س س سسوم بع س س س س س س س س س س س سسثي لك س س س س س س س س س س س سسن يقينس س س س س س س س س س س س س يقينس س س س س س س س س س س س س‬

‫ك س س س س س س س س س س سسل ع س س س س س س س س س س سسءزي بيس س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س س سسمام وفخ س س س س س س س س س س سسري‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س سسوم حش س س س س س س س س س س س س س س سسري ب س س س س س س س س س س س س س س سسمانكم تقبل س س س س س س س س س س س س س س سسون‬


‫بعتكس س س س س س س س س س س س س س سسم ممهجس س س س س س س س س س س س س س سست بس س س س س س س س س س س س س س سسبيع صس س س س س س س س س س س س س س سسحيح‬

‫ع س س س س س س س س س س س س س س سسن تراض س س س س س س س س س س س س س س سسي ولس س س س س س س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س س س س س س سسمالرغبون‬

‫أنتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواُك مس وإليك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ل الس س س س س س س س س س س س س س س س غيك س س س س س س س س س س س س س م تس س س س س س س س س س س س س س س سسماق ظع س س س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫ل أبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال إذا حضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيت لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديكم‬

‫قرب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ون النس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام أو أبعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدون‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سسوف اص س س س س س س س س س س س س س سسفيكم ال س س س س س س س س س س س س س سسوداد بقل س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ولس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان كمالص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمارم الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنون‬

‫وإليك س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س سسن عن س س س س س س س س سسدكم حس س س س س س س س س سسن النح س س س س س س س س سسي‬ ‫بكس س س س س س س س س س س سسر نفظس س س س س س س س س س س سسم لس س س س س س س س س س س سسما القبس س س س س س س س س س س سسول صس س س س س س س س س س س سسداق‬

‫قصس س س س س س س س س س س س س س س س س سسيداً تءزهس س س س س س س س س س س س س س س س س و كس س س س س س س س س س س س س س س س س سسدّر ثي س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬ ‫فماقبلوهس س س س س س س س س س س س س س س ما ي س س س س س س س س س س س س س س سسما س س س س س س س س س س س س س س س سسمادت وارح س س س س س س س س س س س س س س ون‬

‫وعليك س س س س س س س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س س س س س س س سسن الل س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ص س س س س س س س س س س س س س س س س سسلة‬

‫كلمس س س س س س س س س س س سسما نس س س س س س س س س س س سسماح طس س س س س س س س س س س سسمائر ف س س س س س س س س س س س س الرغصس س س س س س س س س س س سسون‬


‫القرن الحاهدي عشر‬ ‫السيد عبد الرؤف الد حفصي‬ ‫عمر بن عبد الوهماب العرضي الشمافعي‬ ‫الشيخ جعفر الوطي‬ ‫السيد مماجد ابن السيد هماشم البحران‬ ‫الشيخ ممد بن السن بن زين الدين س الشمهيد الثمان‬ ‫الشيخ ممود الوطريي‬ ‫الشيخ البمهمائي‬ ‫الشيخ ممد علي الوطريي‬ ‫الشيخ زين الدين بن ممد س حفيد الشمهيد الثمان‬ ‫ابن جمال‬ ‫الشيخ فخر الدين الوطريي‬ ‫الشيخ عبد الوهماب الوطريي‬ ‫السيد معتوق الوسوي‬ ‫السيد علي خمان الشعشعي‬ ‫الماج مؤمن الءزائري الشيازي‬ ‫السيد نعممان العرجي‬ ‫الشيخ أحد بن خماتون العماملي العيثمان‬ ‫الشيخ ممد بن السمي اللي‬ ‫ممد بن نفيع اللي‬

‫الوفماة‬ ‫‪1006‬‬ ‫‪1024‬‬ ‫‪1028‬‬ ‫‪1028‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪1031‬‬ ‫‪1036‬‬ ‫‪1064‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪1085‬‬ ‫القرن المادي عشر‬ ‫‪1087‬‬ ‫‪1088‬‬ ‫القرن المادي عشر‬ ‫القرن المادي عشر‬ ‫القرن المادي عشر‬ ‫القرن المادي عشر‬ ‫القرن المادي عشر‬


‫السيد عبد الرؤف الجدحفصي‬ ‫التوف ‪1006‬‬ ‫إل س س س س س س س س كس س س س س س س سسم توطيس س س س س س س سسل النس س س س س س س سسوح حس س س س س س س سسول الرابس س س س س س س سسع‬

‫وت س س س س س س س س س س سسذري عل س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س سسدارات دّر ال س س س س س س س س س س س سسدامع‬

‫وتقض س س س س س س س س س سسي غرام س س س س س س س س س سسما عن س س س س س س س س س سسد ت س س س س س س س س س سسذكمار رام س س س س س س س س س سسة‬

‫لرام أن س س س س س س س س س س س س س س س ٍ‬ ‫س ف س س س س س س س س س س س س س س س القلس س س س س س س س س س س س س س سسوب رواتس س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫وتىي س س س س س س س س س س إذا هبّس س س س س س س س س سست مس س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س سسي نس س س س س س س س س س سسمة‬

‫وهتف س س س س س س س س س س س س س سوا لترغريس س س س س س س س س س س س س د المس س س س س س س س س س س س س سسمام الس س س س س س س س س س س س س س سواجع‬

‫وتنس س س س س س س س سسدب رسس س س س س س س س ماً قس س س س س س س س سسد متس س س س س س س س سسه يس س س س س س س س سسد البلس س س س س س س س سسى‬

‫أمس س س س س س س سسما آن أن تصس س س س س س س سسحو وق س س س س س س سسد حس س س س س س س سسمال حمالس س س س س س س سسك‬

‫وتش س س س س س س س س س س س س سسجيك آث س س س س س س س س س س س س سسمار الوطل س س س س س س س س س س س س سسول البلق س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫وب س س س س س س س س س س س س س س س ّد لسسته قس س س س س س س س س س س س س س س س سراً بس س س س س س س س س س س س س س س سسأبيض نماصس س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫وممال س س س س س س س س س س سسك ش س س س س س س س س س س سسرغل ع س س س س س س س س س س سسن ت س س س س س س س س س س سسذّك رس ب س س س س س س س س س س سسمارق‬

‫ببس س س س س س س س س س سسمارق شس س س س س س س س س س سسيب مس س س س س س س س س س سسن قس س س س س س س س س س سسذالك لمس س س س س س س س س س سسع‬

‫فمه س س س س س س سسب أّن س س س س س س س سسلمى بع س س س س س س سسد قوطع س س س س س س سسك راجع س س س س س س سست‬

‫أي س س س س س س س س س سسديك نفع س س س س س س س س س سماً والص س س س س س س س س س سسبما غيس س س س س س س س س س س راج س س س س س س س س س سسع‬

‫وخس س س س س س س س س س س س س ذ قب س س س س س س س س س س س س سسل أن تت س س س س س س س س س س س س سسماج زاداً مبلّرغس س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفر جس س س س س س س س س س س سّم المهمال س س س س س س س س س س سسك شماس س س س س س س س س س س سسع‬

‫ول ت س س س س س س س س س س س س سسأمن ال س س س س س س س س س س س س سسدهر ال س س س س س س س س س س س س سسؤن فش س س س س س س س س س س س س سسمهده‬

‫ب بس س س س س س س س س س س سّم نماف س س س س س س س س س سسذ الس س س س س س س س س س سسمهم ن س س س س س س س س س سسماقع‬ ‫مش س س س س س س س س س سسما ٌ‬

‫ول تك س س س س س س س س س س س س س س س س س سستث بمالمادث س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمات ووقعمه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫فم س س س س س س س سسما فس س س س س س س س س ض س س س س س س س سسممان ال س س س س س س س س س لي س س س س س س س سسس بض س س س س س س س سسمائع‬

‫وف س س س س س س س س س س ّو ضس لس س س س س س س س س س سسرب العس س س س س س س س س س سسرش أمس س س س س س س س س س سسرك كلس س س س س س س س س س سسه‬

‫ووج س س س س س س س س س س س ه ل س س س س س س س س س س س سسما ي س س س س س س س س س س س سوليكه نف س س س س س س س س س س س سسس ق س س س س س س س س س س س سسمانع‬

‫فك س س س س س س س س س س س س سسم غّرغ س س س س س س س س س س س س س راً بمالب س س س س س س س س س س س س سسمادي وم س س س س س س س س س س س سسما درت‬

‫ووال خت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام الرسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لي وآل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫ت عنمه س س س س س س س سسم او علق س س س س س س س سست برغيه س س س س س س س م‬ ‫ف س س س س س س س سسإن ح س س س س س س س سسد َ‬

‫موط س س س س س س س س س س سسمالعه م س س س س س س س س س س سسماذا ت س س س س س س س س س س سسرى ف س س س س س س س س س س س س الق س س س س س س س س س س سسماطع‬

‫لتسس س س س س س س س س س سسعى بنس س س س س س س س س س سسور ع س س س س س س س س س سسن يينس س س س س س س س س س سسك س س س س س س س س س س سسماطع‬ ‫هلكس س س س س س س سست ‪ ،‬وه س س س س س س س ل يشس س س س س س س سسأى الفظليس س س س س س س سسع بفظس س س س س س س سسمالع‬

‫هس س س س س س س سسم أمنس س س س س س س سسماء ال س س س س س س س س ف س س س س س س س س هس س س س س س س سسل أتس س س س س س س سسى أتس س س س س س س سسى‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س سسديمهم ب س س س س س س س س س س س س س س سسمالنص غيس س س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س س س سسدافع‬

‫براهي س س س س س س س فضس س س س س س سسل قس س س س س س سسد خلس س س س س س سست مس س س س س س سسن مع س س س س س سسمارض‬

‫وآيس س س س س س سسمات فصس س س س س س سسل قس س س س س س سسد علس س س س س س سست عس س س س س س سسن مضس س س س س س سسمارع‬


‫لرب س س س س س س س س س س س س س س م عس س س س س س س س س س س س س س سسمافوا الرق س س س س س س س س س س س س س س ماد فأصس س س س س س س س س س س س س س سسبحت‬

‫جن س س س س س س س س س س س س س سسوبم ت س س س س س س س س س س س س س سسأب وص س س س س س س س س س س س س سسمال الض س س س س س س س س س س س س س سسماجع‬

‫ب م س س س س س س سسما‬ ‫ب س س س س س س سسم أشس س س س س س س سسرق الس س س س س س س سسدين النيفس س س س س س س سسي غ س س س س س س س س ّ‬

‫دج س س س س س س س س س س س س سسى وتلّس س س س س س س س س س س س سست مبمهمس س س س س س س س س س س س سسمات الش س س س س س س س س س س س س سرائع‬

‫لق س س س س س س س سسد جماه س س س س س س س سسدوا فس س س س س س س س س الس س س س س س س س س ح س س س س س س س سسق جمه س س س س س س س سسماده‬

‫وردوا حس س س س س س س س س س س س س سسياً ط س س س س س س س س س س س س سسرف ك س س س س س س س س س س س س سسل من س س س س س س س س س س س س سسمازع‬

‫فلم س س س س س س س سسما قض س س س س س س س سسى الخت س س س س س س س سسمار ع س س س س س س س سسماثت بش س س س س س س س سسملمهم‬

‫عل س س س س س سسى رغ س س س س س م أن س س س س س سسف ال س س س س س سسدين أي س س س س س سسدي الفج س س س س س سسمائع‬

‫وس س س س س س س س س س س س س س سسددت الع س س س س س س س س س س س س س س سسداء ن س س س س س س س س س س س س س س سسو ق س س س س س س س س س س س س س س سسبيله‬

‫س س س س س س س س س س سسمهمام ذح س س س س س س س س س سسول ع س س س س س س س س س سسن قسس س س س س س س س س س سّي خ س س س س س س س س س سسدائع‬

‫ون س س س س س س سسمالت رءوس الكف س س س س س س س سسر منمه س س س س س س س سسم فل س س س س س س س سسم ت س س س س س س س سسدع‬

‫ل س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س فج س س س س س س س س سسماج الرض مقل س س س س س س س س سسة ه س س س س س س س س سسماجع‬

‫فمهس س س س س س س س سسم بي س س س س س س س س س مس س س س س س س س سسن بيس س س س س س س س سستّءز بس س س س س س س س سسمالقمهر إرثمهس س س س س س س س سسما‬

‫وم س س س س س س س س س س س سسن بي س س س س س س س س س س س س س متبس س س س س س س س س س س س سسوع يقس س س س س س س س س س س س سسماد لتس س س س س س س س س س س س سسمابع‬

‫وم س س س س س س س س س س س سسن بي س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س سسذول رأى رأي عينس س س س س س س س س س س س سسه‬

‫خلف ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوال وان س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراف الب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمايع‬

‫ومس س س س س س سسما ش س س س س س س سسجى قل س س س س س س سسب وأغ س س س س س س سسرى ب س س س س س س س س الس س س س س س س سسى‬

‫وأفن س س س س س س س س س اص س س س س س س س سسوطبماري ذك س س س س س س س س ر ك س س س س س س س سسبى الوقس س س س س س س سسمائع‬

‫ه س س س س س س سسي الوقع س س س س س س سسة الك س س س س س س سسبى ال س س س س س س سست ك س س س س س س سسل س س س س س س س سسمامع‬

‫لس س س س س س س س س سسما وّد لس س س س س س س س س سسو س س س س س س س س س س سّد تس خس س س س س س س س س سسروق السس س س س س س س س س سسمامع‬

‫غ س س س س س س س س س سسداة دع س س س س س س س س س سست س س س س س س س س س س سسبط الن س س س س س س س س س سسب عص س س س س س س س س س سسمابة‬

‫ب س س س س س س س س س سسأن س س س س س س س س س س سسر وعّج س س س س س س س س س س لس بمالق س س س س س س س س س سسدوم وس س س س س س س س س سسمارع‬

‫بنفس س س س س س س س سسي الس س س س س س س س سسي الوطمه س س س س س س س سسر يس س س س س س س س سسعى اليمهس س س س س س س س سُم‬ ‫وتص س س س س س س س س س سسحبه م س س س س س س س س س سسن ص س س س س س س س س س سسحبه الرغ س س س س س س س س س سسر س س س س س س س س س س سسمادة‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س سسأهليه ل يثنس س س س س س س س س س س س س س س س س عءزي س س س س س س س س س س س س س س س ة راج س س س س س س س س س س س س س س س سسع‬ ‫ل س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س ق س س س س س س س س سران الفس س س س س س س س سسوز أس س س س س س س س س سسعد طس س س س س س س س سسمالع‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س سسديتمهم ل س س س س س س س س س س س س س س سسما أتس س س س س س س س س س س س س س س سوا أرض كس س س س س س س س س س س س س س س سربل‬

‫وض س س س س س س سسماق بس س س س س س س سسم مس س س س س س س سسن سس س س س س س س سسبلمهما كس س س س س س س سسل واسس س س س س س س سسع‬

‫فس س س س س س س س س س س سسديتمهم لس س س س س س س س س س س سسما أتس س س س س س س س س س س سسى القس س س س س س س س س س س سسوم نس س س س س س س س س س س سسوهم‬

‫وسس س س س س س س س س سسدوا عليمه س س س س س س س س س سسم ك س س س س س س س س س سسل ن س س س س س س س س س سس ج وشس س س س س س س س س سسمارع‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س سسديتمهم ل س س س س س س س س س س س س س س سسما أح س س س س س س س س س س س س س س سسماطوا برحلمهس س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ورّدوسه س س س س س س س س س س س س س س م عس س س س س س س س س س س س س س سسن وردمس س س س س س س س س س س س س س سسماء الش س س س س س س س س س س س س س س سرائع‬

‫وجس س س س س س س س س ماءت إلي س س س س س س س س سسه كتبمه س س س س س س س س سسم وقس س س س س س س س سسد انوط س س س س س س س س سسوت‬

‫عل س س س س س س س س سسى إح س س س س س س س س س سٍن ط س س س س س س س س س سّي الش س س س س س س س س سسى والض س س س س س س س س سسمالع‬

‫لعم س س س س س س س س س سسري لق س س س س س س س س س سسد ف س س س س س س س س س سسمازوا وحس س س س س س س س س س مازوا مراتب س س س س س س س س س س سماً‬

‫تقمهقس س س س س س س س س س سسر عس س س س س س س س س س سسن ادراكمهس س س س س س س س س س سسما كس س س س س س س س س س سسل طس س س س س س س س س س سسمامع‬

‫وم س س س س س س س س س س س سسما برحس س س س س س س س س س س س وا ف س س س س س س س س س س س س س نصس س س س س س س س س س س س سسره ولمس س س س س س س س س س س س سسره‬

‫بأسس س س س س س س س س س س سسرهم مس س س س س س س س س س س سسما بي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماع وسس س س س س س س س س س سسمامع‬

‫ويقول ف آخرهما ‪:‬‬ ‫فش س س س س س س س سسمس العل س س س س س س س سسى غ س س س س س س س سسمارت وان س س س س س س س سسم س س س س س س س س سسعدهما‬

‫تس س س س س س س س س س سوارت وأمس س س س س س س س س س سسى غمارب س س س س س س س س س ماً ك س س س س س س س س س سسل ط س س س س س س س س س سسمالع‬

‫بنفس س س س س س س س س س سسي ق س س س س س س س س س سستيلً مف س س س س س س س س س سسرداً بي س س س س س س س س س س س خ س س س س س س س س س سسماذل‬

‫وبس س س س س س س س س س س س س س س سسماغ ومرتس س س س س س س س س س س س س س س س ّد وطس س س س س س س س س س س س س س س سسماغ وخس س س س س س س س س س س س س س س س مادع‬

‫بنفس س س س س س س س س س سسي رضس س س س س س س س س س يعماً ألق س س س س س س س س س سسم الق س س س س س س س س س سسوم ثرغ س س س س س س س س س سسره‬

‫ي مراضس س س س س س س س س س س س س س سسع‬ ‫ي سس س س س س س س س س س س س س س سسمهمام ل ثس س س س س س س س س س س س س س سسد ّ‬ ‫ثس س س س س س س س س س س س س س سسد ّ‬


‫بنفس س س س س س سسي رؤس س س س س س س ماً ق س س س س س سسد ن س س س س س سسأت ع س س س س س سسن جس س س س س س سسوممهما‬

‫بعمامس س س س س س س س س س س سسل جس س س س س س س س س س س سسءزم فس س س س س س س س س س س سسوق عمامس س س س س س س س س س س سسل رافس س س س س س س س س س س سسع‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س سسديتمهم وال س س س س س س س س س س س س س سرأس كمالب س س س س س س س س س س س س س سسدر بينمه س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وهس س س س س س س س س س م حس س س س س س س س س س سوله مث س س س س س س س س س سسل النج س س س س س س س س س سسوم الوطوال س س س س س س س س س سسع‬

‫***‬ ‫إليك س س س س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س س س س سسلطي الع س س س س س س س س س س س س س سسماد قص س س س س س س س س س س س س س سسيدة‬

‫أج س س س س س س س س س س س س س س سسمادت معمانيمه س س س س س س س س س س س س س س سسما قريس س س س س س س س س س س س س س س ة ب س س س س س س س س س س س س س س سسمارع‬

‫فم س س س س س سسما ال س س س س س سسدر منفظوم س س س س س س ماً س س س س س س سسوى عق س س س س س سسد نفظممه س س س س س سسما‬

‫وم س س س س س سسما الس س س س س س سسروض إل مس س س س س س سسما حس س س س س س سسوت مس س س س س س سسن بس س س س س س سسدائع‬

‫إذا شس س س س س س س س سسمان ش س س س س س س س س سسعُر النس س س س س س س س سسماس ط س س س س س س س س سسوٌل فشس س س س س س س س سسأنما‬

‫لس س س س س س سسه الوط س س س س س س سسول ممهم س س س س س س سسما أنش س س س س س س سسدت ف س س س س س س س ال س س س س س س سسمامع‬

‫ف س س س س س س س س سسإن سس س س س س س س س س سسحبت ذي س س س س س س س س سسل القب س س س س س س س س سسول ل س س س س س س س س سسديكم‬

‫رضس س س س س س س يت عل س س س س س س سسى حفظ س س س س س س سسي وصس س س س س س سسمالت ط س س س س س س سسمالعي‬

‫بكس س س س س س سسم قس س س س س س سسد عل قس س س س س س سسدري وش س س س س س سسماعت مفس س س س س س سسماخري‬

‫ت كمه س س س س س س سسول النس س س س س س سسماس ف س س س س س س س س س س س س س س سّن يس س س س س س سسمافع‬ ‫وس س س س س س سسد ُ‬

‫إذا ض س س س س س س س س س س س سسماع مس س س س س س س س س س س س سسدح ال س س س س س س س س س س س سسمادحي س س س س س س س س س س س س س سواكم‬ ‫في س س س س س س س س س سسما عل س س س س س س س س س سسل الي س س س س س س س س س سسماد والس س س س س س س س س س سسمادة الول س س س س س س س س س س‬

‫ف س س س س س س س س س سسماجر م س س س س س س س س س سسديي فيك س س س س س س س س س س سُم غي س س س س س س س س س س س ض س س س س س س س س س سسمائع‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س سسم عن س س س س س س س س س س س س س سسد رب الع س س س س س س س س س س س س س سسمالي ذرائع س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫بنس س س س س س س س س س سسوركم نس س س س س س س س س س سسدى ال س س س س س س س س س س س طس س س س س س س س س س سسرق الس س س س س س س س س س سسدى‬

‫كمس س س س س س س س سسما يرش س س س س س س س س د السس س س س س س س س سسماري ضس س س س س س س س سسيماء الشس س س س س س س س سسمامع‬

‫وم س س س س سسما ل س س س س س س سس س س س س سسوى حس س س س س سسب لكس س س س س سسم مس س س س س سسن بضس س س س س سسماعة‬

‫وتلس س س س س س س س س س سسك لعمس س س س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س س س س أسس س س س س س س س س س سسن البضس س س س س س س س س س سسمائع‬

‫فنجلكس س س س س س س س س س س س س سسم عبس س س س س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س س س س سسرؤف وعبس س س س س س س س س س س س س سسدكم‬ ‫سس س س س س س س س س سسليل السس س س س س س س س س سسين السس س س س س س س س س سسي بس س س س س س س س س سسن أحس س س س س س س س س سسد‬

‫بك س س س س س س سسم يلتج س س س س س س سسي م س س س س س س سسن ه س س س س س س سسول وقس س س س س س سسع الق س س س س س س سسمامع‬ ‫لِب س س س س س س س س سسماب التمس س س س س س س س س سسماس العفس س س س س س س س س سسو أحس س س س س س س س س سسوج قس س س س س س س س س سسمارع‬

‫خس س س س س س س س س س س س س سسذوا بيس س س س س س س س س س س س س سسدي والوالس س س س س س س س س س س س س سسدين وأسس س س س س س س س س س س س س سسرت‬

‫وص س س س س س س س س س سسحب وت س س س س س س س س س سسماٍل للقري س س س س س س س س س س ض وس س س س س س س س س س سسمامع‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن مموعة الشيخ لوطف ال الد حفصي‪.‬‬

‫)‪(1‬‬


‫السيد عبد الرؤوف البحران ابن السي السين الوسوي قماضي قضماة البحرين‪ .‬تسسوف‬ ‫سنة ‪1006‬‬ ‫ذكر السيد المي من شعره قوله مضمنماً ‪:‬‬

‫أص س س س س س س س س سسبحت أش س س س س س س س س سسكو علّ س س س س س س س س سسة ض س س س س س س س س سسعفت ل س س س س س س س س سسما‬

‫منس س س س س س س س س س ع س س س س س س س س سسن الركس س س س س س س مات والبوط س س س س س س س س سسش الق س س س س س س س س سسوى‬

‫س نبفظ س س س س س س س س سسي س س س س س س س س س سسمائلً‬ ‫ج س س س س س س س س سسماء الوط س س س س س س س س سسبيب فجس س س س س س س س س س ّ‬

‫مس س س س س س سسما تشس س س س س س سستكي قلس س س س س س سست الصس س س س س س سسداع مس س س س س س سسن الس س س س س س سسوى‬

‫فتنف س س س س س س س س س سسس الص س س س س س س س س س سسعداء وه س س س س س س س س س س و يق س س س س س س س س س سسول ل س س س س س س س س س س س‬

‫وأش س س س س س س س س س سسمار ان الص س س س س س س س س س سسب ينف س س س س س س س س س سسع قل س س س س س س س س س سست َمس س س س س س س س س س س نس‬

‫وقوله أيضماً ‪:‬‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س أش س س س س س س س س س س س سسكو م س س س س س س س س س س س سسن زمس س س س س س س س س س س س مان س س س س س س س س س س س س سسمائن‬

‫داء العلي س س س س س س س س س س س س س س سسل وَمس س س س س س س س س س س س س س س نس يع س س س س س س س س س س س س س س سسماله سس س س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫) تصس س س س س س س سسف الس س س س س س س سسدواء وأنس س س س س س س سست أحس س س س س س س سسوج للس س س س س س س سسدوا (‬

‫وعل س س س س س س س س س س س س س سّي غ س س س س س س س س س س س س س سسمارات الص س س س س س س س س س س س س س سسمائب ش س س س س س س س س س س س س س سّنمهما‬

‫وس س س س س س س س س س سسرت إلس س س س س س س س س س س س قل س س س س س س س س س س سسب س س س س س س س س س س س سسوم غم س س س س س س س س س س سسومه‬

‫وس س س س س س س س س س س س س س سسيوفه لقت س س س س س س س س س س س س س س سسمال ص س س س س س س س س س س س س س س سسبي س س س س س س س س س س س س س س س سسنمهما‬

‫فوطفقس س س س س س س س س س س سست أنشس س س س س س س س س س س سسد والوطس س س س س س س س س س س سسوب تنوش س س س س س س س س س س سسن‬

‫) ص س س س س س س س س س سّبت عل س س س س س س س س س سّي مص س س س س س س س س سسمائب ل س س س س س س س س سسو أن س س س س س س س س سسما (‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س وج س س س س س س س س س س س س ه ل س س س س س س س س س س س س سسو ملك س س س س س س س س س س س س سسن ض س س س س س س س س س س س س سسيماءه‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س سسود اللي س س س س س س س س س س س س س س سسمال ل نقلب س س س س س س س س س س س س س س س س لئمالي س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وذوائ س س س س س س س س س س س س سسب م س س س س س س س س س س س س سسن ف س س س س س س س س س س س س سسوقه ل س س س س س س س س س س س س سسو أن س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ص س س س س س س س س س س سّبت علس س س س س س س س س س سسى الي س س س س س س س س س س سسمام عس س س س س س س س س س سسدن ليماليس س س س س س س س س س سسما‬

‫ل ي س س س س س س س س س س س س س س س سسدعنك عماب س س س س س س س س س س س س س س س سسد فس س س س س س س س س س س س س س س س س ليل س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫يبكس س س س س س س س س س س سسي وك س س س س س س س س س ن مس س س س س س س س س س س سسن ش س س س س س س س س س س س سّره متح س س س س س س س س س س س سّذ راس‬

‫وقوله مضمنماً أيضما ‪:‬‬

‫وقوله ‪:‬‬ ‫ل س س س س س س س س يسس س س س س س س سسمهر الليس س س س س س س سسل البعس س س س س س س سسوض ول س س س س س س يصس س س س س س س سسح‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س جنح س س س س س س س س س س س س سسه إل لش س س س س س س س س س س س س سسرب دم ال س س س س س س س س س س س س سسورى‬

‫وقسمال صسسماحب أن سوار البسسدرين ‪ :‬قلسست وه ذا السسسيد مسسن أجلء السسسمادة ورؤسسمائمهم ف س‬ ‫زممانه ف البحرين من أهل جد حفص س القرية الشمهورة س ودفن ف مقبة الشيخ راشسسد مسن بلد‬ ‫القدي‪ .‬والفظماهر أنه خمال السيد العلمة السيد‬


‫مماجد الصسسمادقي السد حفصسسي وزوج ابنتسه ‪ ،‬وكمان س أعنس صسسماحب التجة س شسيخ السسلم أي‬ ‫قماضي قضسسماة البحرين ‪ ،‬قسمال جسمامع ديسوان الشسيخ جعفسسر الوطسي ‪ :‬وللشسيخ الوطسي مرثيسسة يرثي‬ ‫)‬ ‫الشسريف قماضسي القضسماة أبسما جعفسر عبسد السرؤوف ابسن السسي العلسوي الوسوي سسنة ‪1016‬‬ ‫‪: (1‬‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س سف الم س س س س س س س س س س س س س سسمام وت س س س س س س س س س س س س سسر ِ‬ ‫ت أي ج س س س س س س س س س س س س س سواد‬ ‫ّ‬ ‫وط س س س س س س س س سسرد ِ‬ ‫ت ليس س س س س س س س س سسث الرغس س س س س س س س س سسماب عس س س س س س س س س سسن أشس س س س س س س س س سسبماله‬

‫ورجع س س س س س س س س س س س س س س س س س ِ‬ ‫ت ظس س س س س س س س س س س س س س س س سسمافرة بس س س س س س س س س س س س س س س س سسأي م س س س س س س س س س س س س س س س س سراِد‬ ‫ورجع س س س س س س س س س س س س س س س س ِ‬ ‫ت سس س س س س س س س س س س س س س س سسمالة مس س س س س س س س س س س س س س س سسن السس س س س س س س س س س س س س س س سسماد‬

‫وكفف س س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س س سسن غلس س س س س س س س س س س سواء ممه س س س س س س س س س س سسر طمال س س س س س س س س س س سسما‬

‫بس س س س س س س س س س س س س سّذ الي س س س س س س س س س س س س سسماد بك س س س س س س س س س س س س سسل ي س س س س س س س س س س س س سسوم طس س س س س س س س س س س س س سراد‬

‫للس س س س س س س س سسبع بع س س س س س س س سسد العش س س س س س س س سسر م س س س س س س س سسن ص س س س س س س س سسفر ُمنس س س س س س س س س‬

‫من س س س س س س س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س س س س س س سسورى بفت س س س س س س س س س س س س س س سست الكب س س س س س س س س س س س س س س سسماد‬

‫اخ س س س س س س س س سسد ِ‬ ‫ت ض س س س س س س س س سسوء الك س س س س س س س س سسوكب الوق س س س س س س س سسماد مس س س س س س س س سسن‬

‫رزء أتس س س س س س س س س س س س س س س سسماح لكس س س س س س س س س س س س س س س سسل قلس س س س س س س س س س س س س س س سسب حرق س س س س س س س س س س س س س س س ة‬

‫آف س س س س س س س س س س س س س س س سسماقه وأملس س س س س س س س س س س س س س س س س ِ‬ ‫ت ط س س س س س س س س س س س س س س س سسود الن س س س س س س س س س س س س س س س سسمادي‬

‫تف س س س س س س س س س س س سست ع س س س س س س س س س س س سسن ج س س س س س س س س س س س سسر الرغض س س س س س س س س س س س سسما الوقس س س س س س س س س س س سسماد‬

‫ومنمهما ‪:‬‬ ‫هيمهس س س س س س س س س س سسمات أن يلس س س س س س س س س س سسد الءزم س س س س س س س س س س مان لس س س س س س س س س س سسه اخس س س س س س س س س س سسما‬

‫أن س س س س س س س س س س س س س س س وق س س س س س س س س س س س س س سسد عقم س س س س س س س س س س س س س س سست ع س س س س س س س س س س س س س س سسن اليلد‬

‫وف آخرهما ‪:‬‬ ‫فلئ س س س س س س س س س سسن مض س س س س س س س س س سسى عب س س س س س س س س س سسد ال س س س س س س س س س سسرؤوف لش س س س س س س س س س سسأنه‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوت للحي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء بمالرصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ماد‬

‫فلقس س س س س س س س س س س س سسد أقس س س س س س س س س س س س سسمام لنس س س س س س س س س س س س سسما إممام س س س س س س س س س س س س سماً همادي س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫يقفس س س س س س س س س س س س س س س سسوه ف س س س س س س س س س س س س س س س س الصس س س س س س س س س س س س س س س سسدار والي س س س س س س س س س س س س س س س سراد‬

‫يءزه س س س س س س س س س س و ب س س س س س س س س س س سسه دس س س س س س س س س س س سست القض س س س س س س س س س س سسماء ك س س س س س س س س س س سسأنه‬

‫بس س س س س س س س س س س سسدر تع س س س س س س س س س س س سّرى عنس س س س س س س س س س س سسه جنس س س س س س س س س س س سسح الس س س س س س س س س س س سسمادي‬

‫ل زال دس س س س س س س س سست الك س س س س س س س سسم يبص س س س س س س س سسر من س س س س س س س سسه ع س س س س س س س سسن‬

‫عي س س س س س س س س س س س س س س س س الءزمس س س س س س س س س س س س س س س مان وواحس س س س س س س س س س س س س س س سسد الحس س س س س س س س س س س س س س س سسماد‬

‫أنشدت هذه القصسيدة بسسمابع مسوت هسذا الشسريف فس جسع كسثي وجم غفيس ول غسرو‬ ‫فلقد كمان له من العفظمة والللة مما ليس للك ف رعيته‪.‬‬ ‫وأنشد ف ذلك القمام للشريف الممام العلمة أب علي السيد مماجسد بسن هماشسم العلسوي‬ ‫مرثيته المءزية المهموزة العءزيءزة الوجود الت أولما ‪:‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س يفظمهر ان الرثماء لفيده السمى بماسه‪.‬‬


‫حل س س س س س س س س س س س س س س سست علي س س س س س س س س س س س س س س سسك معماق س س س س س س س س س س س س س س سسد الن س س س س س س س س س س س س س س سسداء‬

‫ونس س س س س س س س س س س س س س س سست ث س س س س س س س س س س س س س س س س سراك قوافس س س س س س س س س س س س س س س س سسل الن س س س س س س س س س س س س س س س س سواء‬

‫وسس س س س س س س س سسرت عل س س س س س س س س سسى أكن س س س س س س س س سسماف ق س س س س س س س س سسبك نس س س س س س س س س سسمة‬

‫بلّ س س س س س س س س س س س س س س س سست حواش س س س س س س س س س س س س س س س سسيمهما ي س س س س س س س س س س س س س س س سسد الن س س س س س س س س س س س س س س س سسداء‬

‫م س س س س س س س س س س سسما ب س س س س س س س س س س سسمال استس س س س س س س س س س س سسقيت ان س س س س س س س س س س سسداء الي س س س س س س س س س س سسما‬

‫وأرح س س س س س س س س س س س س س ت أجف س س س س س س س س س س س س س سسمان م س س س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س س س سقماء‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ذاك إل أن بي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسض م س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدامعي‬

‫غماض س س س س س س س س س س س س س س س سست مبّد لس س س س س س س س س س س س س س س س سسة بم س س س س س س س س س س س س س س س سسر دم س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫هتفس س س س س س س س س س س س س سست أيماديس س س س س س س س س س س س س سسك السس س س س س س س س س س س س س سسمام بس س س س س س س س س س س س س سسماعين‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمحن بمالبيض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء والم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراء‬

‫أنس س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س سسمازي ش س س س س س س س س س س سسكر نعمت س س س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س س سست‬

‫جللتنيمه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما قوط س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرة م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫ي س س س س س س س س س س سسما درة س س س س س س س س س س س سسحت ب س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س سسدنيما عل س س س س س س س س س س سسى‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س سسأس م س س س س س س س س س س س س س سسن الحس س س س س س س س س س س س س س سسمان والعوط س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫واس س س س س س س س س س س س س سستجعتمهما بع س س س س س س س س س س س س سسدمما س س س س س س س س س س س س س سسحت ب س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وكس س س س س س س س س س س س س س س س س ذاك كس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمانت شس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيمة البخلء‬

‫ومنمهما ‪:‬‬ ‫فلئ س س س س س س س س س سسن قص س س س س س س س س س سسرت م س س س س س س س س س سسن القمام س س س س س س س س س سسة عن س س س س س س س س س سسدنما‬

‫حس س س س س س س س س س س س س س س س س سست كأنس س س س س س س س س س س س س س س س س سسك لس س س س س س س س س س س س س س س س س سسة اليس س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫فلقس س س س س س س س س س سسد أقمس س س س س س س س س س سست بنس س س س س س س س س س سسما غريب س س س س س س س س س س سماً ف س س س س س س س س س س س العل‬

‫وكس س س س س س س س س س س س س س س ذا تكس س س س س س س س س س س س س س س س سسون اقمامس س س س س س س س س س س س س س س س سسة الرغرب س س س س س س س س س س س س س س س س ماء‬

‫انتمهى مما ف ديوان أب البحر الشيخ جعفر الوطي‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهذه القصيدة المهموزة من جيد الشسعر وأبلرغسه وأحله وأعسذبه وللسسيد العلمسة‬ ‫الذكور هذان البيتمان أيضماً ليكتبما على قب الرثي السيد عبد الرؤوف الءزبور ولقد اجماد ‪:‬‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س سسذا مقس س س س س س س س س س س س س س س س س سّر العل س س س س س س س س س س س س س س س س سسم والفض س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬ ‫ش س س س س س س س س س س س س س س س س س سبان جءزئي س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان م س س س س س س س س س س س س س س س س سسما خلق س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ومي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم التوحي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد والع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدل‬ ‫إل لفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسظ العس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال الكلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫قسسمال جسمامع ديسوان الشسيخ جعفسسر الوطسسي والتمسسوا منسسه أي الشسيخ جعفسسر الوطسسي شسيئماً‬ ‫بكتب على قب الشريف أب جعفر عبد الرؤوف الرثي سمابقماً فقمال ‪:‬‬ ‫لعم س س س س س س س س س س س س سسرك م س س س س س س س س س س س س سسما واروه ف س س س س س س س س س س س س س الرض ان س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫تقس س س س س س س س سسماعس عس س س س س س س س سسن نيس س س س س س س س سسل العلء إل س س س س س س س س س الفس س س س س س س س سسق‬


‫ولكن س س س س س س س سسه الوط س س س س س س س سسود ال س س س س س س س سسذي ل س س س س س س س سسو ازي س س س س س س س ل ع س س س س س س س سسن‬

‫مراسس س س س س س س س س س سسيه مس س س س س س س س س س سسمادت هس س س س س س س س س س سسذه الرض بس س س س س س س س س س سسماللق‬

‫قسسمال الشسسيخ ) ره ( فسسسبقن الش سريف العلمسسة بعمسسل بيسستي اي التقسسدمي وكتبسسما علسسى‬ ‫حجر قبه بقبة الشيخ راشسد ببمانسة أبس عنسبة مسن اوال البحرين ومهما البيتسمان التقسدممان قسمال ‪:‬‬ ‫فقلت البيتي واتفق وفماة السيد الشريف أب جعفر السيد عبد البمار بسسن السسسي السسسين أ خ‬ ‫السسسيد السسذكور بش سياز فسسدفن بسسدفن السسسيد أحسسد بسسن المسسمام موسسى بسسن جعفسسر الكسسماظم )ع(‬ ‫فكتبسما علسى قسبه هنسماك قسمال جسمامع السديوان ثس قربت العمهسود والتأييسدات القسررة مسن قبسل هرموز‬ ‫بتقليسسد القضسسماء ابنسسه أبسسما عبسسد ال س السسسيد جعفسسر ووليسسة الوقسماف وفسوض اليسسه المسسور السسسبية‬ ‫وافرغ ت عليسسه اللسسع مسسن السسديوان وذلسسك بمالشسسمهد العسسروف بسسذي النسسمارتي مسسن اوال البحري ن‬ ‫وذلك ف ثمالث عشر شمهر صفر سنة السمادسة بعد اللف انتمهى‪.‬‬ ‫قلسست ‪ :‬وهذا الش سريف الليسسل السسذي كسسمان شسسيخ السسسلم بعسسد أبيسسه هسسو مسسدوح الشسسيخ‬ ‫جعفر الوطي ومدومه والذي يصحبه معه ف أسفماره إل شياز ‪ ،‬رحمهم ال جيعًما‪.‬‬ ‫وقمال الشيخ الوطمهران ف ) الذريعة ( قسم الديوان ‪:‬‬ ‫دي سوان عبسسد السسرؤوف الدحفصسسي وهسو السسسيد أبسسو جعفسسر بسسن السسسي بسسن ممسسد ابسسن‬ ‫السسن بسن يىيس بسن علسي بسن اسسماعيل أ خ الشسريف الرتضسى علسم السدى أبس القماسسم علسي بسن‬ ‫السي بن موسى بن ممد بن موسى بسن ابراهيسم بسن المسمام موسى ابسن جعفسر الكسماظم )ع(‬ ‫كسسذا سسسرد نسسسبه حفيسسده الت س ذك ره والسسسمى بماسسسه الوسسوي السسسين البحران س الدحفصسسي‬ ‫التوف )‪ (1006‬وقد رثماه ابن اخته وصمهره على بنته السمماة بلوك ‪ :‬السيد مماجد بن هماشم‬ ‫بن علي بن مرتضى الصمادقي الدحفصي الذي توف هو ‪ 1028‬كمسسما أرخه السسيد عليخسسمان‬ ‫ف ) السلفة ( وكتسب السسيد مماجسد علسى قسب جسّد هس المسّي السسيد عبسد السرؤوف أشسعماراً ذكرهما‬ ‫الشيخ يوسف البحران ف كشكوله وذكر فيه أيضماً جلة من أشعمار ديوان‬


‫السيد عبد الرؤوف هذا ف مديح أصحماب الكسماء الذكور‪.‬‬ ‫حفيده وسميه ‪:‬‬

‫وقمال البحماثة الوطمهران ف قسم الديوان من ) الذريعة ( ‪:‬‬ ‫دي سوان عب سسد ال سسرؤوف الدحفص سسي الس سسيد جلل ال سسدين أب س الع سسمال عب سسد ال سسرؤوف اب سسن‬ ‫السسسي بسسن أحسسد بسسن السسسيد أبس جعفسسر عبسسد السسرؤوف الوسوي السسسين البحرانس الدحفصسسي‬ ‫السذكور بقيسة نسسبه آنفسماً وقد ترجه الشسسيخ السسر فس » المسسل « وذكر بعسسض مسسما كتبسسه اليسسه مسسن‬ ‫شسسعره وأط سراه إل س أن قسسمال ‪ ) :‬رأيتسسه ف س البحرين فرأيسست منسسه العجسسب لكنن س عرفت حينئسسذ ف س‬ ‫البحرين بسسر العلسسم وبر الدب ‪ ( ...‬أقسسول قسسد جسسع هسسذا السسديوان الشسسيخ أحسسد بسسن ممسسد بسسن‬ ‫مبمارك السماري البحران بعد وفماة النماظم بأمر ولده السيد أحد بسن عبسد السرؤوف وذكر فيسه ان‬ ‫النسسماظم تسسوف ‪ 1113‬ورتبسسه علسسى ثلثسسة أبسواب ‪ 1‬س الديسسح ‪ 2‬س الرثماء ‪ 3‬س التفرقمات‪ .‬وفرغ مسسن‬ ‫جعه ف ‪ 1118‬وقد رأيته عند السيد ممد علي » السبءزواري بمالكماظمية « وفيه فوائد أدبيسسة‬ ‫وتمارييسسة ‪ ،‬وك مانت نسسسخة م سسن هسسذا السسديوان عنسسد السسسيد شسسب بسسن مم سسد بسسن ثن سوان الوسسسوي‬ ‫الويءزي نقل عنه ف رسمالة عملمهما ف بيمان نسب السيد عليخمان بسن خلسف السويءزي وذكر ان‬ ‫ف ثلثة مواضع من هذا الديوان يصرح بسيمادة السيد عليخمان وصحة نسبه‪.‬‬ ‫وف تتمة أمل المل ‪:‬‬ ‫السيد عبد الرؤوف الوسوي هو الفيد للسيد عبد الرؤوف السسمالف ذكره‪ .‬جسماء ذكره‬ ‫ف س أن سوار البسسدرين ف س علمسسماء البحري ن بق سوله ‪ :‬السسسيد النجيسسب الديسسب السسسيب السسسيد عبسسد‬ ‫السسرؤوف بسسن السسسي بسسن عبسسد السسرؤوف بسسن أحسسد بسسن حسسسي بسسن ممسسد بسسن حسسسن بسسن يىيس بسسن‬ ‫علسي بسن اسسماعيل بسن علسي بسن اسسماعيل‪ .‬أ خ السسيدين الشسريفي الرتضسى والرضي ابنسما السسي‬ ‫بسسن موسى بسسن ابراهيسسم بسسن المسسمام الكسسماظم )ع( البحرانس أحسسد الكسسمابر والعيسسمان الشسسمار اليمهسسم‬ ‫بمالبنمان ‪ ،‬جع بي علو‬


‫سو الصل بسمو السب ‪ ،‬فمهو غسرة جسبي السدهر ‪ ،‬وله شسعر يبسب‬ ‫المة والدب ‪ ،‬وشفع ّ‬ ‫العقول بسحره ونثر يءزري بنفظم الدر ونثره ‪ ،‬جع فيسه بيس الءزالسة والرقة وأعوطسى كسل ذي حسق‬ ‫حقسسه ‪ ،‬كسسمان مولده سسسنة ‪ 1013‬ه س وتوف سسسنة ‪ ، 1060‬الس أعلسسم وله ; مسسن العمسسر سسسبعة‬ ‫وأربعون سنة ترغمده ال برحته ورضوانه )‪.(1‬‬ ‫وللسيد أحد بن السيد عبد الرؤوف بن السيد حسي الدحفصي طماب ثراه‬ ‫عي س س س س س س س س س س س س س سسون النماي س س س س س س س س س س س س س سسما للم س س س س س س س س س س س س س سسمان ح س س س س س س س س س س س س س سواجب‬

‫ودون الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهم النيس س س س س س س س س س س س س سسة ص س س س س س س س س س س س س سسمائب‬

‫وك س س س س س س س ل امس س س س س س س س س سسرء يبك س س س س س س س س سسي س س س س س س س س س سسيبكى وهكس س س س س س س س س سسذا‬

‫ص س س س س س س س س س س سبمابة م س س س س س س س س س سسماء ن س س س س س س س س س سسن وال س س س س س س س س س سسدهر ش س س س س س س س س س سسمارب‬

‫فك س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س سسن ل س س س س س س س س سسبيب غ س س س س س س س س سّر من س س س س س س س س سسه بوع س س س س س س س سسد‬

‫فص س س س س س س س س س س س سّد قسسه ف س س س س س س س س س س س س ق س س س س س س س س س س س سوله وه س س س س س س س س س سسو ك س س س س س س س س س س سسماذب‬

‫ب‬ ‫هس س س س س س س س س سسو الس س س س س س س س س سسدهر طس س س س س س س س س سسوراً للنفس س س س س س س س س سسمائس واه س س س س س س س س س س ٌ‬ ‫فل تس س س س س س س س س سسأمنن الس س س س س س س س س سسدهر ف س س س س س س س س س س حس س س س س س س س س سسمال سس س س س س س س س س سسلمه‬

‫فك س س س س س س س س س س س س سسم علق س س س س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س س س س سسمالمني الخ س س س س س س س س س س س س سسمالب‬

‫فكس س س س س س س س س س س سسم راعن س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س سسن ص س س س س س س س س س س س سرفه بروائس س س س س س س س س س س سسع‬

‫هت س س س س س س س س س س س سّد لس س س س س س س س س س س سسما من س س س س س س س س س س س س القس س س س س س س س س س س سسوى والنس س س س س س س س س س س سسماكب‬

‫ولكنن س س س س س س س س س س س س س س س ممهمس س س س س س س س س س س س س س سسما ذك س س س س س س س س س س س س س س رت بك س س س س س س س س س س س س س س سربل‬ ‫نس س س س س س س سسيت ال س س س س س س سسذي ق س س س س س س سسد ن س س س س س س سسمالن م س س س س س س سسن خوط س س س س س س سسوبه‬

‫ص تنس س س س س س س س سسى الص س س س س س س س سسمائب‬ ‫مص س س س س س س س سسمابماً إذا م س س س س س س س سسما قس س س س س س س س س ّ‬

‫ول س س س س س تص س س س س س سسف ل س س س س س س س ممهم س س س س س سسما حيي س س س س س سست الش س س س س س سسمارب‬

‫وق س س س س س س س س س سسدغمارف أرض الوطف س س س س س س س س س س سسوف مس س س س س س س س س س سسن النس س س س س س س س س س سسدا‬

‫ب س س س س س س س س س سسور وغس س س س س س س س س سسمارت فس س س س س س س س س س س ثراه س س س س س س س س س سسما كس س س س س س س س س س سواكب‬

‫وأض س س س س س س س س سسحى حس س س س س س س س س سسي مف س س س س س س س س سسرداً بع س س س س س س س س سسد جع س س س س س س س س سسه‬

‫)‪(2‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن تتمة أمل المل‪.‬‬ ‫‪ 2‬س عن مموعة الشيخ لوطف ال الدحفصي‪.‬‬

‫الي س س س س س س س س س س س س س س سسك وط س س س س س س س س س س س س س سسوراً للنفيس س س س س س س س س س س س س س س سسة نس س س س س س س س س س س س س س سسماهب‬

‫يس س س س س س س س سسذود عس س س س س س س س سسن الهس س س س س س س س سسل العس س س س س س س س سسدا ويس س س س س س س سسمارب‬


‫ُعمر بن عبد الوهاب العرضي الشافعي‬ ‫المتوفي ‪1024‬‬

‫قمال الب ف خلصة الثر ف أعيمان القرن السسمادي عشسسر ص ‪ 218‬مسسن السسءزء الثسسمالث‬ ‫وللعرضي شعر قليل أنشد له بعض الدبماء قوله‪ .‬وهو معن حسن‬ ‫لس س س س س س س س س س س س س س اكتح س س س س س س س س س س س س سسل فس س س س س س س س س س س س س س ص س س س س س س س س س س س س سسبماح ي س س س س س س س س س س س س سسوم‬

‫اري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ق فيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه دم السس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫إل لن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرط حءزن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ت في س س س س س س س س س س س س س س س س سسه بي س س س س س س س س س س س س س س س س سسماض عينس س س س س س س س س س س س س س س س س س‬ ‫سس س س س س س س س س س س س س س س س س سّود ُ‬

‫وقمائ س س س س س س س س س س س س س س س سسل ‪ :‬ل س س س س س س س س س س س س س س س س س كحل س س س س س س س س س س س س س س س سست عين س س س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم اس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستبماحوا دم الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫فقل س س س س س س س س س س س س س س س س سست كفس س س س س س س س س س س س س س س س س سوا أح س س س س س س س س س س س س س س س س سسق ش س س س س س س س س س س س س س س س س سسيء‬

‫يلب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسس في س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س س س س س س سواد عين س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫قمال وأصله قول بعضمهم‬

‫قمال ومثله لب بكر العمري الدمشقي ‪:‬‬ ‫فس س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س سسوم عماش س س س س س س س س س س س سسوراء لس س س س س س س س س س س س س أكتح س س س س س س س س س س س سسل‬ ‫لكس س س س س س س س سسن عل س س س س س س س س سسى مس س س س س س س س سسن فيس س س س س س س س سسه حينس س س س س س س س سسما قض س س س س س س س س سسى‬

‫ولس س س س س س س س س س س س س س س س أزيّس س س س س س س س س س س س س س س سسن ن س س س س س س س س س س س س س س س س سسماظري بمالسس س س س س س س س س س س س س س س س س سواد‬ ‫ن س س س س س س س س س س س س س س س س ثيس س س س س س س س س س س س س س س سسماب الس س س س س س س س س س س س س س س سسداد‬ ‫ألبس س س س س س س س س س س س س س س س س ُ‬ ‫ت عي ّ‬

‫أقول ‪ :‬سبق وان ذكر هذا الشعر لحد بن عيسى الماشي من رجمال القسسرن السسسمادس‬ ‫الجسسري‪ .‬ذكرنماه فس السسءزء الثسسمالث مسسن » أدب الوطسسف « ص ‪ 245‬مسسع ترجتسسه ‪ ،‬ولعلسسه ت سوارد‬ ‫خماطر‪.‬‬


‫عمر بن عبد الوهماب بن ابراهيم بن ممود بن علي بسن ممسسد بسن ممسد بسن ممسسد ابسن‬ ‫السسسي العرض ي اللسسب الشسسمافعي القسسمادري السسدث الفقيسسه الكسسبي مفسست حلسسب وواعسسظ تلسسك‬ ‫الدائرة ‪ ،‬كمان أوحد وقته ف فنون الديث والفقه والدب وشمهرته ترغن عن الطراء ف وصسفه‬ ‫‪ ،‬اشترغل بمالوطلب على والده ث لءزم الشيخ المسسمام ممسسود بسن ممسد بسن ممسسد بسن حسسن البسماب‬ ‫اللسسب العسسروف بسسمابن السسبيلون وكمان عمسسره إذ ذاك أربع عشسسرة سسسنة فق سرأ عليسسه الءزرية ومقدمسسة‬ ‫للتصريف وتويد القرآن‪.‬‬ ‫أقول واستمر يذكر مراحل الدراسة الست قضسسماهما الستجم لسه إلس ان قسمال ‪ :‬والسسف تسآليف‬ ‫كثية منمهما شرح شرح المامي وكمان شديد العتنماء بمالمامي حريصماً على موطسسمالعته وإقرائسسه وفيسسه‬ ‫يقول ‪:‬‬ ‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س دّر إم س س س س س س س س س س س س س س س سسمام طمال س س س س س س س س س س س س س س س سسما س س س س س س س س س س س س س س س س سسوطعت‬ ‫ألف س س س س س س س س س س س س س سسماظه أس س س س س س س س س س س س س س سسكرت أس س س س س س س س س س س س س س سسماعنما طرب س س س س س س س س س س س س س ما‬

‫أنس س س س س س س س س س سوار افض س س س س س س س س س سسماله م س س س س س س س س س سسن علم س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س سسمامي‬ ‫كأن س س س س س سسما الم س س س س س سسر تس س س س س س سسقى م س س س س س سسن صس س س س س س سفما ال س س س س س سسمامي‬

‫اقسسول وذكر السسب بسسماقي مؤلفسسماته ورسمائله وتقيقسسماته وأورد جلسسة مسسن ذلسسك وقمال السسب‬ ‫وك مانت ولدتسسه بلسسب بقماعسسة العشسسمائرية اللصسسقة لءزاويتمهسسم دار القسسرآن شسسمال جسسمامع حلسسب ف س‬ ‫صسسبيحة يسسوم المعسسة منتصسسف جسسمادى الخسسرة سسسنة خسسسي وتسسسعممائة ‪ ،‬وج ماء تماري خ مولسده‬ ‫) شيخ حلب (‪ .‬وممات يوم الثلثماء خمامس عشر أو سمادس عشر شعبمان سسسنة أربع وعشسرين‬ ‫والف وقمال الصلح الكوران مؤرخماً وفماته ‪:‬‬

‫إم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام العل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم وزي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ن العل‬

‫سس س س س س س س س س س س س س س س سراج ال س س س س س س س س س س س س س س سسدى عم س س س س س س س س س س س س س س سسر ذو الوف س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ت س س س س س س س س س س س سسوّل ف س س س س س س س س س س س سسمار خ س س س س س س س س س س س س س سراج ب س س س س س س س س س س س سسما العل س س س س س س س س س س س سسوم‬

‫هس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدى فرق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ما فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمانوطفى‬

‫‪.215‬‬

‫انتمهى عن الءزء الثمالث من خلصة الثر ف أعيسسمان القسسرن السسمادي عشسسر للمحسسب ص‬


‫الشيخ جعفر الخطي‬ ‫المتوفى ‪1028‬‬ ‫قمال يرثي سيد الشمهداء السي بن علي ‪: 7‬‬ ‫معماه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهم ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالبرقي هوام س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سُد‬

‫رزق س س س س س س س س س س ن عمه س س س س س س س س س س سسماد الس س س س س س س س س س سسءزن تل س س س س س س س س س س سسك العماه س س س س س س س س س س سسد‬

‫ول س س س س س س س س سسول احس س س س س س س س س س سرار ال س س س س س س س س س سسدمع لنبعث س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س سسما‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سسحمائب دم س س س س س س س س س س س س س سسع ب س س س س س س س س س س س س س سسمالني رواع س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وقف س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س سسما وال س س س س س س س س سسوحش حس س س س س س س س س سسول كس س س س س س س س س سسأنن‬

‫ب س س س س س س س س س س سّن مليس س س س س س س س س س سسك ح س س س س س س س س س س سوله النس س س س س س س س س س سسد حماشس س س س س س س س س س سسد‬

‫وإل ثلث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً كمالم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماي جثمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫ونؤب س س س س س س س س س س س س س س ماً عفت س س س س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س س س س سسذاميمات العوائ س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫أس س س س س س س س س س س س سّرح ف س س س س س س س س س س س س اكنمافمه س س س س س س س س س س س سسما الوط س س س س س س س س س س س سسرف ل أرى‬

‫سس س س س س س س س سسوى أشس س س س س س س س سسعث شس س س س س س س س سسجته أمس س س س س س س س سسس الولئس س س س س س س س سسد‬

‫وأسس س س س س س س س سسألما عس س س س س س س س سسن أهلمهس س س س س س س س سسما وه س س س س س س س س ي ل س س س س س س س س س تس س س س س س س س سسر‬

‫جواب س س س س س س س س سماً وه س س س س س س س س ل يسس س س س س س س س سستنوطق العج س س س س س س س س سسم نماشس س س س س س س س سسد‬

‫ل س س س س س س س س سسك الي س س س س س س س س س ل ت س س س س س س س س سسذهب بلم س س س س س س س س سسك دمن س س س س س س س س سسة‬

‫مماهس س س س س س س س س س سسما البلس س س س س س س س س س سسى واسس س س س س س س س س س سستوطنتمهما الوابس س س س س س س س س س سسد‬

‫)‪(1‬‬

‫فم س س س س س س س س س س س س س سسما ه س س س س س س س س س س س س س سسي ان خماطبتمهس س س س س س س س س س س س س س سسما بجيبس س س س س س س س س س س س س س سسة‬ ‫ولك س س س س س س س س سسن هلس س س س س س س س س سسم الوط س س س س س س س س سسب ف س س س س س س س س س س رزء س س س س س س س س س سسيٍد‬

‫وان ج س س س س س سسماوبت لس س س س س س س يش س س س س س سسف م س س س س س سسما أن س س س س س سست واج س س س س س سسد‬ ‫قض س س س س س س س س س س سسى ظم س س س س س س س س س س سسأ وال س س س س س س س س س س سسماء ج س س س س س س س س س س سسمار وراكس س س س س س س س س س سسد‬

‫ك س س س س س س س س س سسأن ب س س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س س س ثلّ س س س س س س س س س سسة م س س س س س س س س س سسن رجس س س س س س س س س س ماله‬

‫ف ب س س س س س س س س سسمالليث الس س س س س س س س س سسود اللواب س س س س س س س س سسد‬ ‫كم س س س س س س س س سسما ح س س س س س س س س س ّ‬

‫ي س س س س س س س س س س سسوض ب س س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س س س سسوغى وك س س س س س س س س س أنه‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س سواردهم ع س س س س س س س س س س س س س س سسذب الماج س س س س س س س س س س س س س س سسة ب س س س س س س س س س س س س س س سسمارد‬

‫اذا اعتقل س س س س س س س س س س س س س سوا سس س س س س س س س س س س س س سسر الرم س س س س س س س س س س س س س ماح وج س س س س س س س س س س س س س ّردوا‬

‫س س س س س س س س س س س س س سسيوفماً أعمارهتس س س س س س س س س س س س س ما البوط س س س س س س س س س س س س سسون الس س س س س س س س س س س س س سسماود‬

‫فلي س س س س س س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س س س س س س سسما إل الص س س س س س س س س س س س س س سسدور مراك س س س س س س س س س س س س س س ءزاً‬ ‫__________________‬

‫ولي س س س س س س س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س س س س س س س سسما إل ال س س س س س س س س س س س س س س سسرؤس مرغمام س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫‪ 1‬س الوابد ‪ :‬الوطي القيمة بأرض شتماء وصيفماً ‪ ،‬أو الوحش‪.‬‬


‫يلق س س س س س س س س س س س س سسون شس س س س س س س س س س س س س سّد اسست الكم س س س س س س س س س س س س سسماة ب س س س س س س س س س س س س سسأنفس‬

‫إذا غض س س س س س س س س س س سسبت ه س س س س س س س س س س سسمانت عليمه س س س س س س س س س س سسما الش س س س س س س س س س س سسدائد‬ ‫ني س س س س س س س س س س س س س س س سسل أم س س س س س س س س س س س س س س س سسمالتمهن أيس س س س س س س س س س س س س س س س سٍد عواض س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫أولئ س س س س س س س س س سسك أرب س س س س س س س س س ماب الف س س س س س س س س س سسماظ س س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س سسم‬

‫ال س س س س س س س س س الرغماي س س س س س س س سسة القص س س س س س س س سسوى النف س س س س س س س سسوس الواج س س س س س س س سسد‬

‫ول س س س س س س س س س يب س س س س س س س س س سسق إل واح س س س س س س س س س سسد الن س س س س س س س س س سسماس واح س س س س س س س س س سسداً‬

‫يكمابس س س س س س س س س س س سسد مس س س س س س س س س س س سسن أع س س س س س س س س س س س سسدائه مس س س س س س س س س س س سسما يكمابس س س س س س س س س س س سسد‬

‫يك س س س س س س س س س س س س س س س س سّر فينثس س س س س س س س س س س س س س س س سسمالون عنس س س س س س س س س س س س س س س س سسه كس س س س س س س س س س س س س س س س سسأنم‬

‫ممه س س س س س س س س س س س س سًى خلفمه س س س س س س س س س س س س سّن الض س س س س س س س س س س س س سسماريمات ش س س س س س س س س س س س س سوارد‬

‫إل س س س س س س س س أن ث س س س س س س سسووا ف س س س س س س س س الرض ص س س س س س س سسرعى ك س س س س س س سسأنم‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمامي وراء الوطس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماهرات مماهس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداً‬

‫ب س س س س س س س س س س س س سسأهلي وب س س س س س س س س س س س س س ذاك ال س س س س س س س س س س س س سسمامي الماه س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫فم س س س س سسما اللي س س س س سسث ذو الش س س س س سبمال هي س س س س سس ج عل س س س س سسى ط س س س س سسوى‬

‫بأشس س س س س س س س س س سسجع منس س س س س س س س س س سسه حي س س س س س س س س س س س ق س س س س س س س س س س سّل السس س س س س س س س س س سسماعد‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعت أذن س س س س س س س س س س س س س س س س س س ول أذن س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمامع‬

‫بس س س س س س س س سسأثبت منس س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س اللقس س س س س س س س سسما وهس س س س س س س سسو واحس س س س س س س س سسد‬

‫إلس س س س س س س س س أن أس س س س س س س س سسمال الوطع س س س س س س س سسن والض س س س س س س س سسرب نفس س س س س س س س سسه‬

‫فخ س س س س س س س سّر كم س س س س س س س سسما أه س س س س س س س سسوى إل س س س س س س س س الرض س س س س س س س س سسماجد‬

‫فلمهفس س س س س س س س س س سسي لس س س س س س س س س س سسه واليس س س س س س س س س س سسل منمهس س س س س س س س س س سسن صس س س س س س س س س س سسمادٌر‬ ‫ي ف س س س س س س س س س س س سست ظلّ س س س س س س س س س س س سست خي س س س س س س س س س س س سسول أمي س س س س س س س س س س س سسة‬ ‫ف س س س س س س س س س س س سسأ ّ‬

‫وأعفظ س س س س س س س س س س سسم شس س س س س س س س س س سسيء أّن ش س س س س س س س س س س سراً لس س س س س س س س س س سسه عل س س س س س س س س س س سسى‬

‫خض س س س س س س س س س س س سسيب الس س س س س س س س س س س س سوامي م س س س س س س س س س س س سسن دم س س س س س س س س س س س سسماه ووارد‬

‫تعس س س س س س س س س س س س س س سسمادى علس س س س س س س س س س س س س س سسى جثمس س س س س س س س س س س س س س سسمانه وتوطس س س س س س س س س س س س س س سسمارد‬ ‫جن س س س س س س س س س سسماجن ص س س س س س س س س س سسدر اب س س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س س سسب مقماع س س س س س س س س س سسد‬

‫فش س س س س س س س س س س سّلت ي س س س س س س س س س سسداه حي س س س س س س س س س س س يف س س س س س س س س س سسري بس س س س س س س س س س سسيفه‬

‫مقلّ س س س س س س س س س س س سسد م س س س س س س س س س س س سسن تلق س س س س س س س س س س س سسى إلي س س س س س س س س س س س سسه القمال س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وان ق س س س س س س س س س س س س س سستيل أح س س س س س س س س س س س س س سسرز الش س س س س س س س س س س س س س سسمر ش س س س س س س س س س س س س س سسلوه‬

‫لكس س س س س س س س س س س س س س س س سسرم مفقس س س س س س س س س س س س س س س س سسود يبّك ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسه فماقس س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫لق س س س س س س س س س سسى بح س س س س س س س س س سسمان الوط س س س س س س س س س سسف ش س س س س س س س س س سسلواً ورأس س س س س س س س س س سسه‬ ‫ولفس س س س س س س س س س س س س س س سسي علس س س س س س س س س س س س س س س سسى أنصس س س س س س س س س س س س س س س سسماره وح س س س س س س س س س س س س س س س ماِته‬

‫ط وارد‬ ‫ين س س س س س س س س س س س سسوء ب س س س س س س س س س س س سسه ل س س س س س س س س س س س سسدن م س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س ّ‬ ‫وه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س م لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراحي الفلة موائ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫مضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمخة أجسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمادهم فكأنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫عليمه س س س س س س س س س س سّن مس س س س س س س س س س سسن حس س س س س س س س س س سسر الس س س س س س س س س س سسدمماء مماسس س س س س س س س س س سسد‬

‫تض س س س س س س س س س سسيء ب س س س س س س س س س سسه أكن س س س س س س س س س سسماف عرض س س س س س س س س س ة كس س س س س س س س س س سربل‬ ‫في س س س س س س س س س س سسما كس س س س س س س س س س س سربل طلس س س س س س س س س س س س ِ‬ ‫ت الس س س س س س س س س س س سسمماء ورب س س س س س س س س س س ما‬

‫وتفظل س س س س س س س س س س س س س س س سسم من س س س س س س س س س س س س س س س سسه أربس س س س س س س س س س س س س س س س ع ومش س س س س س س س س س س س س س س س سسماهد‬

‫تن س س س س س س س سسماول عف س س س س س س س سسواً ح س س س س س س س سسظ ذي الس س س س س س س س سسعي قماع س س س س س س س سسد‬

‫لن س س س س س س س سست وإن كن س س س س س س س سست الوض س س س س س س سسيعة نلس س س س س س س س س ٍ‬ ‫ت م س س س س س س س سسن‬ ‫س س س س س س س س س س س س س سسرر ِ‬ ‫ت ب س س س س س س س س س س س س سسم إذ آنس س س س س س س س س س س س س سسوك وسس س س س س س س س س س س س سسماءن‬

‫مس س س س س س س س س س س سسماريب منمهس س س س س س س س س س س سسم أوحشس س س س س س س س س س س سست ومسس س س س س س س س س س س سسماجد‬

‫بس س س س س س س س سسذا قضس س س س س س س س سست اليس س س س س س س س سسمام مس س س س س س س س سسما بي س س س س س س س س س أهلمهس س س س س س س س سسما‬

‫مصس س س س س س س س س س س سسمائب قس س س س س س س س س س س سسوم عنس س س س س س س س س س س سسد قس س س س س س س س س س س سسوم فوائس س س س س س س س س س س سسد‬

‫ليمهن س س س س س س س س س س س س س سسك أن أمس س س س س س س س س س س س س س سسى ثس س س س س س س س س س س س س س سراك بوطيب س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫)‪(1‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الرائد جع خريدة ‪ :‬البكر الت ل تس قط‪.‬‬

‫ج س س س س س س س س س س س س س سواره مس س س س س س س س س س س س س سسما ل س س س س س س س س س س س س س س تنلس س س س س س س س س س س س س سسه الفراقس س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫تعوط س س س س س س س س س سسر من س س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س سسمان الرائ س س س س س س س س س سسد‬


‫وان أن س س س س س س س س س س س سسس ل أنس س س س س س س س س س س س سسى النس س س س س س س س س س س س سسماء كأن س س س س س س س س س س س سسما‬

‫قوطس س س س س س س س سماً ريس س س س س س س س ع ع س س س س س س س سسن أوك س س س س س س ماره وه س س س س س س سسو هماج س س س س س س س سسد‬

‫سس س س س س س س س س س سوافر بع س س س س س س س س س سسد الص س س س س س س س س س سسون م س س س س س س س س س سسما لوجوهمه س س س س س س س س س سسما‬

‫براقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع إل أذرع وسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س واعد‬

‫إذا هنس س س س س س س س س س س س س سهّ سس س س س س س س س س س س س س سّلب القلئ س س س س س س س س س س س س سسد ج س س س س س س س س س س س س سسددت‬

‫مس س س س س س س س س س سسن الضس س س س س س س س س س سسرب ف س س س س س س س س س س س أعنس س س س س س س س س س سسماقمهن قلئس س س س س س س س س س سسد‬

‫وتل س س س س س س س س س س س س سسوى عل س س س س س س س س س س س س سسى أعض س س س س س س س س س س س س سسمادهن معماض س س س س س س س س س س س س سٌد‬

‫م س س س س س س س س سسن الض س س س س س س س س سسرب إذ تب س س س س س س س س سستّءز منمه س س س س س س س س سسما العماض س س س س س س س س سسد‬

‫ن س س س س س س س س س س س س س س سوادب لس س س س س س س س س س س س س س سسو أن البس س س س س س س س س س س س س س سسمال سس س س س س س س س س س س س س س سسعنمهما‬

‫تس س س س س س س س س س س س س سسداعت أع س س س س س س س س س س س س سسماليمهن فمه س س س س س س س س س س س س سسي س س س س س س س س س س س س س س سواجد‬

‫إذا هس س س س س س س س س س س س س س سّن أبص س س س س س س س س س س س س س سسرن الس س س س س س س س س س س س س س سسوم كأن س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ن س س س س س س س س س س س س س سسوم عل س س س س س س س س س س س س س سسى ظمه س س س س س س س س س س س س س سسر الفلة رواك س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫)‪(1‬‬

‫وشس س س س س س س س س س س س س س ن رؤوس س س س س س س س س س س س س س س ماً كمالب س س س س س س س س س س س س س سسدور تقّلبمه س س س س س س س س س س س س س سسما‬ ‫ت س س س س س س س س س س س س س سسداعي يلوطم س س س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س سسدود بعول س س س س س س س س س س س س س س ٍة‬

‫تص س س س س س س س س س س س س سسدع منمه س س س س س س س س س س س س سسما القماس س س س س س س س س س س س س سسيمات اللم س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ويمشس س س س س س س س س س س س سسن بماليس س س س س س س س س س س س سسدي الوجس س س س س س س س س س س س وه كأنس س س س س س س س س س س س سسما‬

‫دنس س س س س س س س س س س س س س س سسماني أبله س س س س س س س س س س س س س س س سّن بمالس س س س س س س س س س س س س س س سسك نماقس س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫رم س س س س س س س س س س س س ماح كأشس س س س س س س س س س س س سسوطمان الرك س س س س س س س س س س ي موائس س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وظلس س س س س س س س س س س س س س س س سسن يس س س س س س س س س س س س س س س س سسرددن النس س س س س س س س س س س س س س س س سسماح كأنس س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫تعل س س س س س س س س س س س س س س س سسم منمه س س س س س س س س س س س س س س س سسن الم س س س س س س س س س س س س س س س سسمام الفواق س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫فمس س س س س س س س س س س سسما الس س س س س س س س س س س سسورق بءزهت س س س س س س س س س س س ما الس س س س س س س س س س س سسبءزاة فراخمهس س س س س س س س س س س سسما‬

‫وحله س س س س س س س س س سسما ع س س س س س س س س س سسن حومس س س س س س س س س سسة ال س س س س س س س س س سسوكر ص س س س س س س س س س سسمائد‬

‫ول رزٌح هيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سٌم تك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماد قلوب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫)‪(2‬‬

‫هتس س س س س س س س س س س س س س سّم ب س س س س س س س س س س س س س سسورد ال س س س س س س س س س س س س س سسماء ث س س س س س س س س س س س س س س س يرده س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫توطيس س س س س س س س س س س س س س س إذا عنّ س س س س س س س س س س س س س سست ل س س س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س س سوارد‬

‫أخيس س س س س س س س س س س س س س سسق مرهس س س س س س س س س س س س س س وب البسس س س س س س س س س س س س س س سسمالة ذائس س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫يس س س س س س س س س س س س س سسدافعمهما عس س س س س س س س س س س س س سسن ورده وه س س س س س س س س س س س س س ي ل تن س س س س س س س س س س س س س س‬

‫تس س س س س س س س س س س س س س س س سسدافعه وهس س س س س س س س س س س س س س س سسو اللس س س س س س س س س س س س س س س س سسد العمانس س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫فيجعمه س س س س س س س س س س س س س سسما ح س س س س س س س س س س س س س سسرى القل س س س س س س س س س س س س س سسوب كأن س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫يؤج س س س س س س س س س س ج ف س س س س س س س س س س س أحش س س س س س س س س س س سسمائمهما الن س س س س س س س س س س سسمار واق س س س س س س س س س س سسد‬

‫ب س س س س س س س س س س سسأكثر منمه س س س س س س س س س س سسما تل س س س س س س س س س س سسك نوحس س س س س س س س س س س ماً وه س س س س س س س س س س س ذه‬

‫حنين س س س س س س س س س س س س س س س سماً وأن س س س س س س س س س س س س س س س س والعيس س س س س س س س س س س س س س س سسون جوامس س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫في س س س س س س س سسما وقع س س س س س س س سسة م س س س س س س س سسما أح س س س س س س س سسدث ال س س س س س س س سسدهر مثلمه س س س س س س س سسما‬

‫يبي س س س س س س س س س س سسد اللي س س س س س س س س س س سسمال ذكره س س س س س س س س س س ما وه س س س س س س س س س سسو خمال س س س س س س س س س س سسد‬

‫للبس س س س س س س س س س سست ه س س س س س س س س س سسذا ال س س س س س س س س س سسدين أثس س س س س س س س س س سواب ذل س س س س س س س س س سسة‬

‫ت س س س س س س س س س س س سسرث ل س س س س س س س س س س س سسما الي س س س س س س س س س س س سسمام وه س س س س س س س س س س س ي جدائ س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ل س س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س س س قيس س س س س س س س س س سماً قي س س س س س س س س س سسس عيلن إننس س س س س س س س س س س‬

‫عليمهس س س س س س س س س س س س سسم لسس س س س س س س س س س س س سسجور الشماشس س س س س س س س س س س س سسة حماقس س س س س س س س س س س س سسد‬

‫لممه س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س سسويلت م س س س س س س س س س سسما ذن س س س س س س س س س سسب هماش س س س س س س س س س سسم‬

‫عليمهس س س س س س س س س سسم أمس س س س س س س س س سسما كفس س س س س س س س س سسواً إذا ل س س س س س س س س س س يسس س س س س س س س س سسماعدوا‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الركي بفتح الراء مفردهما ركية‪ .‬والشوطمان جع شوطن ‪ :‬البل‪ .‬وصف الرمماح ليدانما ببمال البمار‪.‬‬ ‫‪ 2‬س رزح جع رازح ‪ :‬المل الذي ل يستوطع النمهوض هءزالً وتعبًما‪.‬‬


‫أغرتس س س س س س س س س س س س س س س فحللت س س س س س س س س س س س س س س سسم أواص س س س س س س س س س س س س س س سسر بينك س س س س س س س س س س س س س س سسم‬ ‫وأبكيت س س س س س س س س س س س س س س س سسم جف س س س س س س س س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س س س س س س س س سسب مم س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ل س س س س س س س سسما مضس س س س س س س س سٌر فس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالف ال س س س س س س س سسدهر عماق س س س س س س س سسد‬ ‫ليض س س س س س س س س س سسحك كل س س س س س س س س س سسب م س س س س س س س س س سسن أمي س س س س س س س س س سسة عماق س س س س س س س س س سسد‬

‫أمي س س س س س س س س سسة هّب س س س س س س س س س س م س س س س س س س س سسن كس س س س س س س س س سراك فم س س س س س س س س سسما جنس س س س س س س س س س‬

‫كفعل س س س س س س س س س سسك ج س س س س س س س س س سسمان وه س س س س س س س س سسو مثل س س س س س س س س س سسك راق س س س س س س س س س سسد‬

‫لغرقت س س س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س س س رم س س س س س س س س س س ي هماش س س س س س س س س س س سسم بع س س س س س س س س س س سسدمما‬

‫أحل س س س س س س س س س س س س سسوكم حي س س س س س س س س س س س س سسث الس س س س س س س س س س س س س سسمهى والفراق س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫علس س س س س س س س سسى غي س س س س س س س س س شس س س س س س س س سسيء غي س س س س س س س س س أنكس س س س س س س س سسم مع س س س س س س س س سماً‬

‫ف وس س س س س س س س س س سسماعد‬ ‫إذا حص س س س س س س س س س س سسل النس س س س س س س س س س س سسماب ك س س س س س س س س س س س ّ‬

‫خل أنس س س س س س س س س سسه أول س س س س س س س س س بكس س س س س س س س س سسم مس س س س س س س س س سسن نفوس س س س س س س س س سسكم‬ ‫أن س س س س س س س س س س س س سسمالم م س س س س س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س س س س س س ينلك س س س س س س س س س س س س سسم إلمه س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ص م س س س س س س س س س س سسن التنءزيس س س س س س س س س س س ل وال س س س س س س س س س س س س ش س س س س س س س س س س سسماهد‬ ‫بن س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫فكلك س س س س س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س س س س س سسمادي الع س س س س س س س س س س س س س سسداوة حماس س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫أم س س س س س س س س س س س س سسما وأبس س س س س س س س س س س س س س ل س س س س س س س س س س س س سسول ت س س س س س س س س س س س س سسأخر م س س س س س س س س س س س س سسدت‬

‫وأن ال س س س س س س س س س س سسذي لس س س س س س س س س س س س يقض س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س كماي س س س س س س س س س س سسد‬

‫ل لفيتمس س س س س س س س س س س س س س سسون ف س س س س س س س س س س س س س س س رجس س س س س س س س س س س س س س مال كس س س س س س س س س س س س س س سسأنم‬ ‫بأيماننس س س س س س س س س س س س س س س س سسما بيس س س س س س س س س س س س س س س س سسض كس س س س س س س س س س س س س س س س سسأن متون س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ت الن س س س س س س س س س س س س س س س سءزال حس س س س س س س س س س س س س س س س سوارد‬ ‫لي س س س س س س س س س س س س س س س سسوث بسس س س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬ ‫إذا اط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسردت أم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواهمهن مب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمارد‬

‫وخوطي س س س س س س س س س س س س س س سسة مل س س س س س س س س س س س س س س سسس البوط س س س س س س س س س س س س س س سسون كأن س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫أسس س س س س س س س س س س س س س س سسنتمهما مس س س س س س س س س س س س س س س سسما شس س س س س س س س س س س س س س س سسحذن منماصس س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫نوطس س س س س س س س س سسماعنكم عنمهس س س س س س س س س سسم بس س س س س س س س س سسذي فس س س س س س س س س سسأن نبس س س س س س س س س سست‬

‫عواملمهس س س س س س س س س س س س س س س س سسما ملنس س س س س س س س س س س س س س س س سسما بتلس س س س س س س س س س س س س س س س سسك نمالس س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫لعم س س س س س س س س س سسر أبس س س س س س س س س س س الوط س س س س س س س س س سسي ان ع س س س س س س س س س سسءز نص س س س س س س س س س سسركم‬

‫عليس س س س س س س س س س س س سسه فلس س س س س س س س س س س س سسم تعس س س س س س س س س س س س سسءزز عليس س س س س س س س س س س س سسه القمائس س س س س س س س س س س س سسد‬

‫مس س س س س س سسن اللئس س س س س س سسي يس س س س س س سسدني اللس س س س س س سسي مس س س س س س سسن السس س س س س س سسى‬

‫وي س س س س س س س س سستكن مثل س س س س س س س س س سسوج الش س س س س س س س س س سسما وه س س س س س س س س سسو واج س س س س س س س س س سسد‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدونكم آل الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب فرائ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداً‬

‫ت س س س س س س س س س س س سسذّل ل س س س س س س س س س س س سسما فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلكمهن الفرائ س س س س س س س س س س س سسد‬

‫يءزيركموه س س س س س س س س س س س س س س س س ما م س س س س س س س س س س س س س س س سسن ف س س س س س س س س س س س س س س س سسروع ربيعس س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ف س س س س س س س سست عرقس س س س س س س س ت في س س س س س س س سسه الرج س س س س س س س مال المماج س س س س س س س سسد‬

‫)‪(1‬‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س س سّد بض س س س س س س س س س س س س س س س سسبعيه إلس س س س س س س س س س س س س س س س س أم س س س س س س س س س س س س س س س سسد العل‬

‫إذا م س س س س س س س س س س سسما انتم س س س س س س س س س س سسى جس س س س س س س س س س س سّد كريس س س س س س س س س س س ووال س س س س س س س س س س سسد‬

‫إذا شس س س س س س س س س س سسئت جس س س س س س س س س س سسماران بضس س س س س س س س س س سسممار مس س س س س س س س س س سسدحكم‬

‫ج س س س س س س س س س س سوادان ل يش س س س س س س س س س س سسآمهما ال س س س س س س س س س س سسدهر ط س س س س س س س س س س سسمارد‬

‫)‪(2‬‬

‫إذا ركض س س س س س س س س س س س س س سسما كس س س س س س س س س س س س س سسمان الص س س س س س س س س س س س س س سسلي منمهمس س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫الف س س س س س س س سست حس س س س س س س س سسن والس س س س س س س س سسمابق الفح س س س س س س س سسل مماج س س س س س س س سسد‬

‫مه س س س س س س س س س س س س س سسما أرض س س س س س س س س س س س س س عمان درة الرش س س س س س س س س س س س س س د يمافعس س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫)‪(3‬‬

‫فمهس س س س س س س س س س سسما أنس س س س س س س س س س سسما ذا والمس س س س س س س س س س سسد ل س س س س س س س س س س س راشس س س س س س س س س س سسد‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س يءزيركموهما أي يمهيئكم لما‪.‬‬ ‫‪ 2‬س يشآمهما ‪ :‬يسمابقمهمما‪.‬‬ ‫‪ 3‬س عن ديوانه الوطبوع ف طمهران سنة ‪ 1373‬هس‪ .‬تقيق الوطيب السيد علي الماشي‪.‬‬


‫الشيخ جعفر الوطي‬ ‫هو العمال الفماضل أبو البحر شسسرف السدين الشسيخ جعفسسر بسن ممسسد بسن حسسن بسن علسي‬ ‫بسن نماصسسر بسسن عبسسد المسسمام العبسسدي مسسن عبسسد القيسسس الوطسسي ‪ ،‬أحسسد الشسسماهي علمسسة فماضسسل مسسن‬ ‫الص سسلحماء البس سرار وك مان م سسع وفسسور تقس سواه أدي سسب رقي سسق وشسسماعر موطب سسوع ج سسءزل اللف سسظ منس سسجم‬ ‫السلوب قوي العمارضة مسن شسسعراء أوائسل القسرن السمادي عشسسر وأحسد العماصسرين لفخسرة الشسيعة‬ ‫الشسسيخ بسسماء السسدين العسسماملي ورد عليسسه فس أصسسفمهمان خلل زيمارته لثسسمامن الئمسسة علسسي بسسن موسى‬ ‫الرضما ‪ 7‬ومدحه بقصسيدة عصسمماء وجماراه فس رائيتسه فس مسدح صسماحب الءزممان سسلم الس عليسه‬ ‫حيث اقتح عليه ذلك فقمال على البديمهة وف ملس البمهمائي ‪:‬‬ ‫ه س س س س س س سسي ال س س س س س س سسدار تستس س س س س س س سسقيك م س س س س س س سسدمعمهما ال س س س س س س سسماري‬

‫فس س س س س س سسقيماً فأج س س س س س سسدى ال س س س س س سسدمع م س س س س س سسما ك س س س س س سسمان لل س س س س س سسدار‬

‫ول تستض س س س س س س س س س س س س سسع دمعس س س س س س س س س س س س س سماً تري س س س س س س س س س س س س ق مص س س س س س س س س س س س س سسونه‬

‫لعءزتس س س س س س س س س س س س ه م س س س س س س س س س س س سسما بيس س س س س س س س س س س س س ن س س س س س س س س س س س سسؤي واحج س س س س س س س س س س س سسمار‬

‫ف س س س س س سسأنت ام س س س س س سسرء ب س س س س س سسمالمس ق س س س س س سسد كن س س س س س سست جماره س س س س س ما‬

‫وللجس س س س س س سسمار ح س س س س س س سسق قس س س س س س سسد علمس س س س س س سست علس س س س س س سسى الس س س س س س سسمار‬

‫إل آخرهما وهي مماثلة لقصيدة البمهمائي الت موطلعمهما ‪:‬‬ ‫سس س س س س س سسرى الس س س س س س سسبق مس س س س س س سسن نس س س س س س سسد فجس س س س س س سسدد تس س س س س س سسذكماري‬

‫عمهس س س س س س س س س س س سسود بس س س س س س س س س س س سسءزوى والعس س س س س س س س س س س سسذيب وذي قس س س س س س س س س س س سسمار‬

‫له من الثمار النشورة بي النماس ديوان شعره الشمهور‪.‬‬ ‫قمال يعتذر إل الشريف أبس عبسد الس بسن عبسد السرؤوف السسين العلسوي حيس أنكسر منسه‬ ‫مما كمان يألفه من أنسه وعنمايته وتوسم فيسه الكمافسسماة علسسى مسما يسسن فقسمال يعتسسذر عسن هسسذا السوهم‬ ‫وبعث بما اليه سنة ‪: 1019‬‬ ‫يس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما سس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيداً عفظمس س س س س س س س س س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫قس س س س س س س س س س س س س س س س سسع فضس س س س س س س س س س س س س س س س سسله عنس س س س س س س س س س س س س س س س سسدي وجلّس س س س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي مواهب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫سس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسقت ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسورى نل وعل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست‬


‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما بمال س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسثرت عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫غي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي وعن س س س س س س س س س س س س س س س س س س الي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم قل س س س س س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س أدر أي خوطيئس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫عس س س س س س س س س س س س س س س س س سسثرت بس س س س س س س س س س س س س س س س س سسما قس س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمي وزل س س س س س س س س س س س س س س س س س ت‬

‫خوط س س س س س س س س س س س س س س س س سسب لعم س س س س س س س س س س س س س س س س سسر أب س س س س س س س س س س س س س س س س س ‪ ،‬تضي س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س سسق ب س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س سسمماء وم س س س س س س س س س س س سسما أظل س س س س س س س س س س س س سست‬

‫والرض تعج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءز ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن تم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلمهما جفس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماك وم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما أقلس س س س س س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫وس س س س س س س س س س س س س س س س س سسيوف عتب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك ي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما أع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءز‬ ‫أحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي إن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي‬

‫العس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالي عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّي ُس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لست‬

‫عنس س س س س س س س س س س س س س س س س سست الوج س س س س س س س س س س س س س س س س س وه لس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه وذلس س س س س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫لعل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى الوفس س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء كم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما علم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ت وان جفس س س س س س س س س س س س س س سست نفس س س س س س س س س س س س س س سسس وملس س س س س س س س س س س س س س سست‬ ‫سسسسسسسسسسسسسسسس َ‬

‫تربس س س س س س س س س س س س س س س س س س س ت ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد علق س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست برغي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسرك أو بفض س س س س س س س س س س س س س س س سسل س س س س س س س س س س س س س س س س سواك بُل س س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫)‪(1‬‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذا وأن م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدت ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدي‬

‫لسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواك تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأله فُشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لست‬

‫برغ س س س س س س س س س س س س س س س م الع س س س س س س س س س س س س س س س سوال والمهنس س س س س س س س س س س س س س س سسدة البس س س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫دم س س س س س س س س س س س س س س سسماء أراقتمه س س س س س س س س س س س س س س سسما س س س س س س س س س س س س س س س سسبيوطية البح س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫أل ق س س س س س س س س س س س س سسد جن س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س سسر البلد وتس س س س س س س س س س س س سسوبلى‬

‫عل س س س س س س س س سّي بس س س س س س س س سسما ضس س س س س س س س سسماقت بس س س س س س س س سسه سس س س س س س س س سسماحة الس س س س س س س س سسب‬

‫وقمال عنسسدمما عسسب البحسسر مسسن قرية كتكسسمان تسسوبلي قماصسسداً قرية بوبمان )‪ (2‬وذلسسك حمالسسة‬ ‫السسءزر ولما توسط معفظسسم السسماء وثب بعسسض السسسمك واسسسه ) السسسبيوطي ( نسسمافراً فس وجمهسسه فشسسق‬ ‫وجنته اليمن فنفظم هذه القصيدة الرغراء سنة ‪ 1019‬هس ‪:‬‬

‫فوي س س س س سسل بن س س س س س س ش س س س س س سّن ابس س س س س سسن أقصس س س س س سسى وم س س س س سسما الس س س س س سسذي‬

‫دم ل س س س س س س س ي س س س س س س سسرق م س س س س س س سسن عمه س س س س س س سسد ن س س س س س س سسوح ول ج س س س س س س سسرى‬

‫رمت س س س س س س س سسه ب س س س س س س س سسه أي س س س س س س س سسدي الس س س س س س س س سوادث م س س س س س س س سسن وتس س س س س س س سسر‬

‫عل س س س س س س س س س سسى حس س س س س س س س س س سّد ن س س س س س س س س س سسماب للع س س س س س س س س س سسدو ول ظف س س س س س س س س س سسر‬

‫تس س س س س س س س س س س س س سسمامته اط س س س س س س س س س س س س س سراف القنس س س س س س س س س س س س س سسما وتعرض س س س س س س س س س س س س س ت‬

‫لس س س س س س سسه الس س س س س س سسوت يس س س س س س سسما بس س س س س س سسؤس ال س س س س س س سوادث والس س س س س س سسدهر‬

‫لعمس س س س س س س س س س سسر أب س س س س س س س س س س س اليس س س س س س س س س س سسمام ان بس س س س س س س س س س سسماء ص س س س س س س س س س س سرفمهما‬

‫بثس س س س س س س سسمار ام س س س س س س س سسرئ مس س س س س س س سسن ك س س س س س س س سسل ص س س س س س س س سسمالة م س س س س س س س سسثري‬

‫فل غ س س س س س س س س س س س س س سسرو فمالي س س س س س س س س س س س س س سسمام بيس س س س س س س س س س س س س س س ص س س س س س س س س س س س س س سسروفمهما‬

‫وبيس س س س س س س س ذوي الخوط س س س س س س سسمار ح س س س س س س سسرب إلس س س س س س س س الش س س س س س س سسر‬

‫أل أبل س س س س س س س س س س س س س س سسغ الييس س س س س س س س س س س س س س س س بكس س س س س س س س س س س س س س س سراً وترغلبس س س س س س س س س س س س س س س سماً‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن أعيمان الشيعة ‪ :‬ج ‪ 16‬ص ‪.202‬‬ ‫‪ 2‬س كتكمان وبوبمان من قرى البحرين‪.‬‬

‫فم س س س س س س س سسما الرغ س س س س س س س سسوث إل عن س س س س س س س سسد ترغل س س س س س س س سسب أو بك س س س س س س س سسر‬


‫أيرض س س س س س س س س س س س س يكمما أن امس س س س س س س س س س س س سسرءاً مس س س س س س س س س س س س سسن بنيكمس س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وأي ام س س س س س س س س س س س س سسرئ للخيس س س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س س سسدعى وللش س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫يس س س س س س س س س س سراق عل س س س س س س س س س سسى غيس س س س س س س س س س س الض س س س س س س س س س سسبما دم وجمه س س س س س س س س س سسه‬

‫ويس س س س س س س س س سسري علس س س س س س س س س س سسى غي س س س س س س س س س س س الثقف س س س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س س سسمر‬

‫وتنب س س س س س س س س س س سسو ني س س س س س س س س س س سسوب اللي س س س س س س س س س س سسث عن س س س س س س س س س س سسه وينثنس س س س س س س س س س س س‬

‫أخ س س س س س س سسو ال س س س س س س سسوت عن س س س س س س سسه دام س س س س س س سسي الف س س س س س س سسم والثرغ س س س س س س سسر‬

‫ليقضس س س س س س سسي امس س س س س س سسرؤ مس س س س س س سسن قص س س س س س س سست عجب س س س س س س سماً فم س س س س س س سسن‬

‫ي س س س س سسرد ش س س س س سسرح ه س س س س سسذا ال س س س س سسمال ينفظ س س س س سسر الس س س س س س ش س س س س سسعري‬

‫أنس س س س س س س س سسما الرجس س س س س س س س ل الشس س س س س س س س سسمهور مس س س س س س س س سسما مس س س س س س س س سسن ملس س س س س س س س سسة‬

‫م س س س س س س س س س س س سسن الرض إل ق س س س س س س س س س س س سسد تللمه س س س س س س س س س س س سسما ذكس س س س س س س س س س س س ري‬

‫فس س س س س س س سسمان أمسس س س س س س س سسي ف س س س س س س س س قوطرم س س س س س س س ن الرض إن ل س س س س س س س س‬

‫بريس س س س س س س س س س د اش س س س س س س س س س سستمهمار فس س س س س س س س س س س منماكبمه س س س س س س س س س سسما يس س س س س س س س س س سسري‬

‫تول س س س س س س سسع بس س س س س س س س س ص س س س س س س س سسرف القض س س س س س س س سسماء ولس س س س س س س تك س س س س س س س سسن‬

‫لتجس س س س س س س سسري صس س س س س س س سسروف ال س س س س س س س سسدهر إل عل س س س س س س س سسى الس س س س س س س سسر‬

‫تس س س س س س س سسوجمهت مس س س س س س س سسن ) مس س س س س س س سسري ( ضس س س س س س س سسحى فكأنس س س س س س س سسما‬

‫تس س س س س س س سسوجمهت مس س س س س س س سسن مس س س س س س س سسري إل س س س س س س س س العلقس س س س س س س سسم الس س س س س س س سسر‬

‫تلجلجس س س س س س س س س س س س سست خس س س س س س س س س س س س سسور القري س س س س س س س س س س س س تي مشس س س س س س س س س س س س سسمراً‬

‫وش س س س س س س س س سسبلي معس س س س س س س س س سسي والس س س س س س س س س سسماء ف س س س س س س س س س س أول الس س س س س س س س س سسءزر‬

‫فم س س س س س س س س س س س س س س سسما ه س س س س س س س س س س س س س س سسو إل أن فئ س س س س س س س س س س س س س س سست بوط س س س س س س س س س س س س س س سسمافر‬

‫مس س س س س سسن الس س س س س سسوت ف س س س س س س وجمهس س س س س سسي ول ض س س س س س سربة الفمهس س س س س سسر‬

‫لقس س س س س س س س س س س سسد شس س س س س س س س س س س سسق ين س س س س س س س س س س س س وجنس س س س س س س س س س س سست بنوطحس س س س س س س س س س س سسة‬

‫وقعس س س س س س س سست ب س س س س س س سسما دامس س س س س س س سسي اليس س س س س س س سسما عل س س س س س س سسى قوطس س س س س س س سسري‬

‫فخيّس س س س س س س س س س س س سسل ل س س س س س س س س س س س س س أن السس س س س س س س س س س س س سسموات أطبقس س س س س س س س س س س س سست‬

‫عل س س س س س س س س سّي وأبصس س س س س س س س سسرت الك س س س س س س س س سواكب ف س س س س س س س س س الفظمهس س س س س س س س سسر‬

‫وقم س س س س س س س سست كمه س س س س س س س سسدي نس س س س س س س س سّد م س س س س س س س سسن ي س س س س س س س سسد ذاب س س س س س س س سسح‬

‫وق س س س س س س س س س سسد بلرغ س س س س س س س س س س سست س س س س س س س س س س س سّك يسنة ثرغ س س س س س س س س س س سسرة النح س س س س س س س س س س سسر‬

‫يوط س س س س س س س س س س س س س س سسوحن ن س س س س س س س س س س س س س س سسءزف ال س س س س س س س س س س س س س س سسدمماء ك س س س س س س س س س س س س س س سسأنن‬

‫نءزي س س س س س س س ف طلس س س س س س س سسى مس س س س س س س سسمالت بس س س س س س س سسه نشس س س س س س س سسوة المس س س س س س س سسر‬

‫فمس س س س س سسن ل مس س س س س سسرئ ل يلبس س س س س سسس الوش س س س س سسي قس س س س س سسد غس س س س س سسدا‬

‫وراح موّش س س س س س س س س س س س ىس الي س س س س س س س س س س سسب ب س س س س س س س س س س سسمالنقط الم س س س س س س س س س س سسر‬

‫ووافي س س س س س س س س سست بي س س س س س س س س سست م س س س س س س س س سسما رآنس س س س س س س س س س ام س س س س س س س س سسرؤ ول س س س س س س س س‬

‫يق س س س س س س سسل أَو ه س س س س س س سسذا ج س س س س س س سسماء م س س س س س س سسن ملتق س س س س س س سسى الك س س س س س س سسر‬

‫فمه س س س س س س س سسما ه س س س س س س س سسو ق س س س س س س س سسد ألق س س س س س س س سسى ب س س س س س س س سسوجمهي علم س س س س س س س سسة‬

‫كم س س س س س س سسما اعتض س س س س س سست ب س س س س س س سسمالوطرس إعراب س س س س س س سسة الكس س س س س س س سسر‬

‫فس س س س س س س س سسمان يس س س س س س س س سسح شس س س س س س س س سسيئماً مس س س س س س س س سسن ميس س س س س س س س سسماي إثره س س س س س س س س ما‬

‫بق س س س س س س سسدار أخ س س س س س س سسذ ال س س س س س س سسو م س س س س س س سسن ص س س س س س س سسفحة الب س س س س س س سسدر‬

‫فل غ س س س س س س س س س س س س س سسرو ف س س س س س س س س س س س س س سسمالبيض الرق س س س س س س س س س س س س س ماق أدل س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫عل س س س س س سسى العت س س س س س سسق م س س س س س سسما لح س س س س س سست ب س س س س س سسه س س س س س س سسة الث س س س س س سسر‬

‫وق س س س س س س س س سسل بع س س س س س س س س س سسد ه س س س س س س س س س سسذا للس س س س س س س س س س سسبيوطية افخ س س س س س س س س س سسري‬ ‫وقس س س س س س س س سسل للض س س س س س س س س سسبما فيئ س س س س س س س س سسي الي س س س س س س س س سسك ع س س س س س س س س سسن الِوط لس‬

‫عل س س س س س س س سسى س س س س س س س س سسمائر الش س س س س س س س سسجعمان بمالفتك س س س س س س س سسة البك س س س س س س س سسر‬ ‫وللس س س س س س س س س سسمر ل هت س س س س س س س س سسءززن يومس س س س س س س س س ماً إل س س س س س س س س س الص س س س س س س س س سسدر‬

‫فل س س س س س س س سسو هس س س س س س س س سّم غيس س س س س س س س س ال س س س س س س س سسوت ب س س س س س س س س س لتس س س س س س س س سواثبت‬

‫رج س س س س س س س س مال يوض س س س س س س س سسون الم س س س س س س س س سسمام إلس س س س س س س س س س نص س س س س س س س س سسري‬

‫فمام س س س س س س س س س س سسما إذا م س س س س س س س س س س سسما عس س س س س س س س س س س سّن ذاك ول س س س س س س س س س س أك س س س س س س س س س س سسن‬

‫لدرك ث س س س س س س سسماري من س س س س س س سسه م س س س س س س سسما م س س س س س س س سّد ف س س س س س س س س عم س س س س س س سسري‬


‫فلسس س س س س س س س س س سست بس س س س س س س س س س سسول الشس س س س س س س س س س سسعران ل س س س س س س س س س س س أزّجس س س س س س س س س س هس‬

‫بك س س س س س س سسل ش س س س س س س سسرود ال س س س س س س سسذكر أع س س س س س س سسدى م س س س س س س سسن الع س س س س س س س سّر‬ ‫وأبل س س س س س س س سسى عل س س س س س س س سسى الذان م س س س س س س س سسن ع س س س س س س س سسمارض ال س س س س س س س سسوقر‬

‫ي س س س س س س سسماف عل س س س س س س سسى م س س س س س س سسن يرك س س س س ب البح س س س س س س سسر ش س س س س س س سسرهما‬

‫وليس س س س س س س س س س سسس بس س س س س س س س س س سسأمون علس س س س س س س س س س سسى سس س س س س س س س س س سسمالك الس س س س س س س س س س سسب‬

‫ت س س س س س س س س س س س س سسوس خلل البح س س س س س س س س س س س س سسر توطف س س س س س س س س س س س س سسح تس س س س س س س س س س س س سسمارة‬

‫وترس س س س س س س و رس س س س س س س و الرغي س س س س س س سسص فس س س س س س س س طل س س س س س س سسب ال س س س س س س سسدر‬

‫تن س س س س س س س س س س س سسماول من س س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س س سسما تع س س س س س س س س س س س سسمال بس س س س س س س س س س س س سسبحه‬

‫وت س س س س س س س س س س س سسدرك دون القع س س س س س س س س س س س س سسر مبت س س س س س س س س س س س س سسدر القع س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫لعمس س س س س س س س س س سسر أب س س س س س س س س س س س الوطس س س س س س س س س س سسي ان بس س س س س س س س س س سسمات ثس س س س س س س س س س سسماره‬

‫لس س س س س س س سسذي غي س س س س س س س س كف س س س س س س س سٍو وهس س س س س س سسو نس س س س س س س سسمادرة العصس س س س س س س سسر‬

‫فث س س س س س س س سسمار علس س س س س س س س سسي ب س س س س س س س سسمات عنس س س س س س س س سسد اب س س س س س س س سسن ملج س س س س س س س سسم‬

‫)‪(1‬‬

‫أض س س س س س سّر علس س س س س سسى الجفس س س س س سسمان م س س س س سسن حس س س س س سسمادث العمس س س س س سسى‬

‫وأعقب س س س س س س س س سسه ث س س س س س س س س سسمار الس س س س س س س س س سسي ل س س س س س س س س سسدى ش س س س س س س س س سسر‬

‫وترجم له الب ف ) خلصسة الثسسر فس أعيسسمان القسسرن السسمادي عشسر ( ج ‪ 1‬ص ‪483‬‬ ‫وقسسمال ‪ :‬ولسسما نفظ سسم القص سسيدة العمارضس ة لقصسسيدة الشسسيخ البمه سسمائي واطلسسع عليمه سسما البمهسسمائي قرض مهما‬ ‫ت منمهسسما قوطعسسة فس ) النفخسسة (‬ ‫تقريضسماً حسسنماً ‪ ،‬ذكره فس السسسلفة وذكر لسسه بعسض أشسسعماره أورد ُ‬ ‫الت ذيلت بما على الريمانة وموطلعمهما ) عماطنيمهما قبل ابتسمام الصبماح (‪ .‬وكمانت وفماته سنة ثسسمان‬ ‫وعشرين وألف رحه ال‪.‬‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن ديوان الوطي‪.‬‬


‫السيد ماجد بن هاشم البحراني‬ ‫بكس س س س س س س س س س سسى وليس س س س س س س س س س سسس علس س س س س س س س س س سسى صس س س س س س س س س س سسب بعس س س س س س س س س س سسذوِر‬

‫التوف ‪1028‬‬ ‫م س س س س س س س س سسن ق س س س س س س س س سسد أط س س س س س س س س سّل علي س س س س س س س س سسه ي س س س س س س س س سسوم عماش س س س س س س س س سسور‬

‫وان يومس س س س س س س س س س س س ماً رس س س س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س س سس س س س س س س س س س س سسماء بس س س س س س س س س س س سسه‬

‫فمابع س س س س س س س س س س س سسد ال س س س س س س س س س س س س عن س س س س س س س س س س س سسه قل س س س س س س س س س س س سسب مس س س س س س س س س س س س سسرور‬

‫أليّس س س س س س س س س س س س س س س سسة بمالج س س س س س س س س س س س س س س س سسمان الق س س س س س س س س س س س س س س س سسود حمامل س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫شس س س س س س س س سسعثماً هتس س س س س س س س سسمادى علس س س س س س س س سسى القتس س س س س س س س سسماب والكس س س س س س س س سسور‬

‫ي س س س س س س س س س س س سسؤّم مك س س س س س س س س س س س سسة يبرغ س س س س س س س س س س س سسي ربس س س س س س س س س س س س ح متج س س س س س س س س س س س سسره‬ ‫مس س س س س س سسما طس س س س س س سسماف ب س س س س س س س طس س س س س س سسرب بعس س س س س س سسد النيس س س س س س سسس ول‬

‫م س س س س س س س س س سسما للس س س س س س س س س س سسرور وللقس س س س س س س س س س سّن ال س س س س س س س س س سسذي ذهب س س س س س س س س س سست‬ ‫ي س س س س س س س سسما غي س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س والس س س س س س س س سسمادات م س س س س س س س سسن مضس س س س س س س س سٍر‬

‫أس س س س س س س س س س س س س س س س سسيٌد هماش س س س س س س س س س س س س س س س سّي بع س س س س س س س س س س س س س س س سسد س س س س س س س س س س س س س س س س سسيدكم‬ ‫أمس س س س س س س س س سسى بي س س س س س س س س سسث ي س س س س س س س س سسل الض س س س س س س س س سسيم س س س س س س س س س سسماحته‬

‫مواص س س س س س س س س س س س س س س س سلً بي س س س س س س س س س س س س س س س س تروي س س س س س س س س س س س س س س سسح وتبكي س س س س س س س س س س س س س س س س‬ ‫لح س س س س س س س س سست س س س س س س س س س سسماة س س س س س س س س س سسروري فس س س س س س س س س س أس س س س س س س س س سسماريري‬ ‫س س س س س س س س س س س س س س سسماداته بي س س س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س س س سسموم ومنح س س س س س س س س س س س س س سسور‬ ‫أول س س س س س س س س س س س س س س البس س س س س س س س س س س س س س سسمالة والس س س س س س س س س س س س س س سسد الرغ س س س س س س س س س س س س س سسماوير‬ ‫أح س س س س س س س س س س س س س س س س سسق من س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسإبراز ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسذاخي‬ ‫ويبل س س س س س س س س س س س سسغ العق س س س س س س س س س س س سسد من س س س س س س س س س س س سسه ك س س س س س س س س س س س سسل موت س س س س س س س س س س سسور‬

‫ي س س س س سسما حس س س س س سسرة ق س س س س سسد أط س س س س سسمالت ف س س س س س الش س س س س سسما ش س س س س سسرغفي‬ ‫وا حس س س س س س س س س س س س س سرتما لص س س س س س س س س س س س س سريع الس س س س س س س س س س س س سسوت متضس س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ص س س س س س س س س س س سرست ف س س س س س س س س س س س الع س س س س س س س س س س سءزا عن س س س س س س س س س سسه مق س س س س س س س س س سسماديري‬ ‫وق ّ‬

‫ق س س س س س س س س س س س سسد قّلبت س س س س س س س س س س س سسه ي س س س س س س س س س س س سسد ال س س س س س س س س س س س سسرد الماض س س س س س س س س س س س سسي‬

‫يس س س س س س س س سسما عقس س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س س تلس س س س س س س س سسك الصس س س س س س س س سسمافنمات بس س س س س س س س سسما‬

‫جنس س س س س س س س س س سست فمس س س س س س س س س س سسما كس س س س س س س س س س سسمان أولهس س س س س س س س س س سسما تبعقي س س س س س س س س س س س‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س سسأنه مماقراهس س س س س س س س س س س س س س سسما ف س س س س س س س س س س س س س س س الوطعس س س س س س س س س س س س س س سسمان ول‬

‫أرخ س س س س س س س س س ى العن س س س س س س س س س سسة عنمه س س س س س س س س س سسما ف س س س س س س س س س س س الض س س س س س س س س س سسمامي‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س س سسماهما بب س س س س س س س س س س س س س س سسماع غي س س س س س س س س س س س س س س س منقب س س س س س س س س س س س س س س سسض‬

‫يس س س س س س س س س س سسوم الس س س س س س س س س س سسوغى وجنس س س س س س س س س س سسمان غي س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س سسذعور‬


‫مس س س س س س س س س س س س س س سسن مبلرغ س س س س س س س س س س س س س س سّن قريش س س س س س س س س س س س س س س سماً ان سس س س س س س س س س س س س س س سسيدهما‬

‫ث س س س س س س س س س س س س س س سسوى ثلث لي س س س س س س س س س س س س س س سسمال غيس س س س س س س س س س س س س س س س مقب س س س س س س س س س س س س س س سسور‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س سسن مبلرغ س س س س س س س س س س س س س س سّن قريش س س س س س س س س س س س س س س سماً ان سس س س س س س س س س س س س س س سسيدهما‬ ‫قس س س س س س سسومي ال س س س س س س س مي س س س س س س س ٍ‬ ‫ف ف س س س س س س س كفس س س س س س سسن‬ ‫ت مس س س س س س سسما ل س س س س س س س ّ‬ ‫ّ‬ ‫تلس س س س س س س سسك الس س س س س س س سسدمماء الءزواك س س س س س س سسي السس س س س س س س سسمائلت علس س س س س س س سسى‬

‫سس س س س س س س س س س س س س سسر اليعماسس س س س س س س س س س س س س سسيب والس س س س س س س س س س س س س سسبيض البس س س س س س س س س س س س س سسماتي‬

‫تل س س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س سسرؤوس أب س س س س س س س س س سست إل العل فس س س س س س س س س س سسمت‬

‫عل س س س س س س س س س سسى رفي س س س س س س س س س سسع م س س س س س س س س س سسن الرص س س س س س س س س س مان مش س س س س س س س س س سسمهور‬

‫كس س س س س س س س س س سسأنه حي س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س س سّودس الس س س س س س س س س س سسدجى علس س س س س س س س س س سسم‬

‫س س س س س س س س س س س س سسمام تش س س س س س س س س س س س سسب ل س س س س س س س س س س س سسه أن س س س س س س س س س س س س سوار مق س س س س س س س س س س س سسرور‬

‫تلس س س س س س س سسك الوط س س س س س س س سواهر ل س س س س س س س س يضس س س س س س س سسرب لس س س س س س س سسما كلس س س س س س س سسل‬

‫تنحس س س س س س س س س س س س س س سسوه ف س س س س س س س س س س س س س س س القف س س س س س س س س س س س س س سسر زوار اليع س س س س س س س س س س س س س سسمافي‬ ‫يوم س س س س س س س س س س ماً ول نس س س س س س س س س س سسمال مس س س س س س س س س س سسن سس س س س س س س س س س سسدٍر وك س س س س س س س س مافور‬

‫ول تس س س س س س س س س س س س س س س س سسد لس س س س س س س س س س س س س س س س سسما أطنس س س س س س س س س س س س س س س س سسماب تس س س س س س س س س س س س س س س س سسدير‬

‫ك س س س س س سسم فيمه س س س س س سسم م س س س س س سسن بنس س س س س س س الخت س س س س س سسمار م س س س س س سسن غ س س س س س سسرر‬ ‫إذا تب س س س س س س س س سسماكي لس س س س س س س س س س يفص س س س س س س س س سسحن ع س س س س س س س س سسن كم س س س س س س س س سسد‬

‫ملس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّوة ووج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وه كمال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدنماني‬ ‫إل ت س س س س س س س س س س س س س س س س سّد رس دمس س س س س س س س س س س س س س س س سسع غي س س س س س س س س س س س س س س س س س منس س س س س س س س س س س س س س س س سسءزور‬

‫وان تش س س س س س س س س س س س س س سسماكي لس س س س س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س س س س س سسمن داعي س س س س س س س س س س س س س سسة‬ ‫ي س س س س س س سسما فجعس س س س س س س سسة أوسس س س س س س سسعت ف س س س س س س س س قلس س س س س س س سسب فماطمس س س س س س س سسة‬

‫إل تصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّعد أنف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماس وتءزفيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫الءزهس س س س س س س س س راء جس س س س س س س س س سسرح مصس س س س س س س س س سسماب غي س س س س س س س س س س مسس س س س س س س س س سسبور‬

‫وان ذات خ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمار م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن عقمائلمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫هت س س س س س س س س س سسدى ال س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س سستفءز العق س س س س س س س س س سسل مم س س س س س س س س س سسور‬

‫بن س س س س س س س س س س س س أمي س س س س س س س س س س سسة ق س س س س س س س س س س سسد ض س س س س س س س س س س س سّلت حل س س س س س س س س س س سسومكم‬ ‫أدوحس س س س س س س س س س س س س س س س س ة ق س س س س س س س س س س س س س س س س سسد تفي س س س س س س س س س س س س س س س س سسأت أظّلتمه س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ض س س س س س س س س س سسلل منرغم س س س س س س س س س سسس فس س س س س س س س س س س الرغ س س س س س س س س س سّي مرغم س س س س س س س س س سسور‬

‫نلت س س س س س س س س س س س س س س سسم بواس س س س س س س س س س س س س س س سسق أعلهس س س س س س س س س س س س س س سسما بتكس س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫بن س س س س س س س س س س س س س س س س أميس س س س س س س س س س س س س س س سسة ل نس س س س س س س س س س س س س س س سسمامت عيس س س س س س س س س س س س س س س سسونكم‬

‫فث س س س س س س س س س س س س سّم طس س س س س س س س س س س س سسمالب وت س س س س س س س س س س س سسر غي س س س س س س س س س س س س س موت س س س س س س س س س س س سسور‬

‫س س س س س س س س س س سسعماً بنس س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س سسب الوض س س س س س س س س سسماح مرثي س س س س س س س س س سسة‬

‫يعن س س س س س س س س س س س سسو ل س س س س س س س س س س س سسما ك س س س س س س س س س س س سسل منوطي س س س س س س س س س س س سسق ونريس س س س س س س س س س س س ر‬


‫الس سسيد مماج سسد اب سسن الس سسيد هماش سسم العريض سسي الص سسمادقي البحرانس س ‪ ،‬تلم سسذ علي سسه الفي سسض‬ ‫الكماشمان صماحب الواف وآخرون من علمماء البحرين العلم‪ .‬من مؤلفسماته الرسمالة اليوسفية ‪،‬‬ ‫ورسمالة ف مقدمة الواجب وحواشي على العمال ‪ ،‬وخلصة الرجمال ‪ ،‬والشسرائع ‪ ،‬واثنس عشسرية‬ ‫البمهمائي وغيهما‪.‬‬ ‫توف ف ‪ 1028‬هس بشياز ودفن بشمهد شماه جراغ‪ .‬ترجم له ف لؤلؤة البحرين وسلفة‬ ‫العصر وجماء ف أنوار البدرين ص ‪ 85‬ف ترجته مما يلي ‪:‬‬ ‫هسسو السسسيد العلمسسة الفمهمامسسة مسسرز قصسسب السسسبق ف س جيسسع الفضسسمائل والسسمالت الكسسسبية‬ ‫والوهبية من بي فحول الواخر والوائل السيد ابو علي السيد مماجد ابن السسسيد العسسمال السسسيد‬ ‫هماشم ابن العريض الصمادقي البحرانس كسمان أوحد زممانه فس العلسوم أحفسسظ أهسل عصسسره ‪ ،‬نسمادرة‬ ‫ف س السسذكماء والفوطنسسة وهسو أول مسسن نشسسر علسسم السسديث ف س دار العلسسم ش سياز الروسسة ولسه مسسع‬ ‫علممائمهسسما مسسمالس عديسسدة ومقمامسسمات مشسسمهورة أخسسبن شسسيخنما الفقيسسه ببعضسسمهما وأقبسسل أهلمهسسما عليسسه‬ ‫إقبمالً شديداً وتلمذ عليه العلمماء العيمان مثل مولنما العلمة ممسسد مسسسن الكماشسسمان صسسماحب‬ ‫) ال سواف ( والشسسيخ الفقيسسه ذو الرتبسسة الرفيعسسة ف س الفضسسل والكمسسمال الشسسيخ ممسسد بسسن حسسسن بسسن‬ ‫رجب البحران والشيخ الفماضل التبحر الشيخ ممد علسي البحرانس والشسيخ زين السدين الشسيخ‬ ‫علسسي بسسن سسسليممان البحران س والشسسيخ العلمسسة الديسسب الوطيسسب الشسسيخ احسسد بسسن عبسسد السسسلم‬ ‫البحرانس والسسسيد العلمسسة السسسيد عبسسد الرضما البحرانس والشسسيخ الفماضسسل الشسسيخ أحسسد بسسن جعفسسر‬ ‫البحران س وغيهس م وخوط سسب علسسى من سسب ش سياز خوطبسست المعسسة بديمه سسة لسسما نسسسي تلمي سسذه السسسيد‬ ‫الفماضل السيد عبد الرضما الوطبتي اللتي أنشأمهما والقصسسة مسذكورة فس كتسماب ) سسلفة العصسسر‬ ‫فس مماسسسن السسدهر ( للسسسيد الفماضسسل السسسيد علسسي بسسن اليسزا أحسسد وختممهسسما بأبيسسمات فس غمايسسة مسسن‬ ‫البلغة‬


‫والءزال سسة وك مان ش سسيخنما العلم سسة معجبس سماً ك سسثياً بقص سسيدته الرائي سسة فس س مرثي سسة الس سسي )ع( س سسيد‬ ‫الشمهداء الت موطلعمهما ‪:‬‬ ‫بكس س س س س س س س س س سسى وليس س س س س س س س س س سسس علس س س س س س س س س س سسى صس س س س س س س س س س سسب بعس س س س س س س س س س سسذور‬

‫م س س س س س س س س سسن ق س س س س س س س س سسد أط س س س س س س س س سّل علي س س س س س س س س سسه ي س س س س س س س س سسوم عماش س س س س س س س س سسور‬

‫واجتمع ف سنة بمالعلمسة الشسيخ البمهسسمائي فس دار السسلوطنة اصسفمهمان الروسة فسأعجب‬ ‫بسسه شسيخنما البمهسسمائي حكسسى بعسسض مشسسمائخنما انسسه سسأل السسسيد عسسن مسسسألة بحضسسر الشسيخ فسأوجءز‬ ‫السيد الواب تأدبماً مع الشيخ فأنشد الشيخ ) قدس ال سره ( ‪:‬‬ ‫حمامة جرعما حومة الند اسجعي فأنت برأى من سعماد ومسمع فأطسسمال السسسيد الكلم‬ ‫فماستحسنه الشيخ واستجماز منسه الشسيخ فكتسب لسه اجسماة طويلسة تشستمل علسى تسأدب عفظيسم فس‬ ‫حقسسه وثنسسماء جيسسل وتقري ظ عفظيسسم وقسد وج دت الجسسمازة ف س خءزانسسة بعسسض كتسسب العيسسمان سسسنة‬ ‫‪ 1103‬ولول ضيق القمام لنقلتمهما‪.‬‬ ‫وللسسسيد ‪ ) 1‬الرس مالة اليوسسفية ( جيسسدة جسسداً وعليمهسسما لسسه حواشسسي مفيسسدة ورأيتمهسسما بسسط‬ ‫تلميسسذه الفماضسسل الشسسيخ أحسسد بسسن جعفسسر البحران س وقد قرأهسسما عليسسه ) قسسدس ال س سسسره ( فس دار‬ ‫العلم شياز وعليمهما النماء والجمازة بوطسه وله رسمالة فس مقدمسة السواجب مليحسة كسثية الفوائسد‬ ‫ورأيتمهما مرة واحسدة فس يسد بعسض الفضسلء فس ملسس شسيخنما سسنة ‪ 1109‬ول يعوطمهسسما صسماحبمهما‬ ‫للستنسسما خ ثس أنسه مسمات فوطلبتمهسما مسن ورثتسه ففتشسوا عنمهسما ول يروهما ‪ ،‬وله حواشسي علسى العسمال‬ ‫وحواشي متفرقة علسى خلصسة الرجمال ورأيتمهسسما بوطسسه عنسسد بعسض الصسسحماب وله حواشسي علسى‬ ‫الشرائع وعلى اثن عشرية شيخنما البمهمائي وحواشي علسى كتسماب السديث وف نسسخة التمهسذيب‬ ‫الست عنسدي جلسة منمهسما وله فتسماوى متفرقة جعمهسما بعسض تلمسذته وهي عنسدي وله رسمالة سسماهما‬ ‫) سلسسسل الديسسد ف س تقييسسد أهسسل التقليسسد ( ومنسسه أخسسذ العلمسسة السسسيد هماشسسم البحران س هسسذا‬ ‫السم فمانتخب من شرح‬


‫عءز الدين ابن أب الديد كتمابماً سماه ) سلسل الديد ف التقييد لهل التقليد مسسن كلم ابسسن‬ ‫أب الديد ( ورأيت له ) صورة وقف ( تتضسمن وقف السمان وموقوفماهتسما فس غمايةالبلغسة ونمايسة‬ ‫الباعسسة رأيتمهسسما فس يسسد السسسيد الديسسب النجيسسب صسسماحبنما السسسيد عبسسد السسرؤوف ابسسن السسسيد حسسسي‬ ‫الدحفصسسي البحرانسس‪ .‬تسسوف ‪ 1‬بمالليلسسة الماديسسة والعشسرين مسسن شسسمهر رمضسسمان بسسدار العلسسم شسياز‬ ‫سنة ‪ 1028‬هس انتمهى كلم شيخنما العلمة الشيخ سليممان البحران‪.‬‬ ‫وهذه أبيماته الت ارتلمهما بعد خوطبت المعة ‪:‬‬ ‫نماش س س س س س س س س س سسدتك الس س س س س س س س س س س إل م س س س س س س س س س سسما نفظ س س س س س س س س س سسرت إلس س س س س س س س س س س‬

‫صس س س س س س س سسنيع مس س س س س س س سسما ابتس س س س س س س سسدأ البس س س س س س س سسماري وم س س س س س س سسما ابتس س س س س س س سسدعما‬

‫ت س س س س س س س س س س س سسد ص س س س س س س س س س س س سسفيح س س س س س س س س س س س س سسماء م س س س س س س س س س س س سسن زم س س س س س س س س س س س ردة‬

‫خض س س س س س س س سراً وفيمهس س س س س س س سسما فري س س س س س س س د الس س س س س س س سسدر قس س س س س س س سسد رص س س س س س س س عما‬

‫تس س س س س س س س س سسرى الس س س س س س س س س سسدراري يس س س س س س س س س سسداني النس س س س س س س س س سسوح فمس س س س س س س س س سسما‬ ‫والرض طماشس س س س س س س س س س سست ول س س س س س س س س س تس س س س س س س س س س سسكن فوّقرهس س س س س س س س س س ما‬

‫ب الس س س س س س س س س سسرى عيّس س س س س س س س س سماً ول ض س س س س س س س س سسلعما‬ ‫ي س س س س س س س س سسدن غس س س س س س س س س س ّ‬ ‫بمالراسس س س س س س س س س سسيمات الس س س س س س س س س سست مس س س س س س س س س سسن فوقمهس س س س س س س س س سسما وض س س س س س س س س سسعما‬

‫فق س س س س س س س س س س سّر سس س س س س س س س س س سسماحتمهما مس س س س س س س س س س سسن بعس س س س س س س س س س سسدمما إمتنعس س س س س س س س س س سسما‬

‫وان س س س س س س س س س سسط ش س س س س س س س س س سسماممهما م س س س س س س س س س سسن بع س س س س س س س س س سسدمما ارتفع س س س س س س س س س سسما‬

‫وأرس س س س س س س س س س س س س ل العمادي س س س س س س س س س س س س سسمات العصس س س س س س س س س س س س س سرات ل س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ه س س س س س س س س س س سسذا ونفس س س س س س س س س س س سسك ل س س س س س س س س س س سسو أّم ال س س س س س س س س س س سسبي ل س س س س س س س س س س سسما‬

‫ولي س س س س س س س سسس ف س س س س س س س س س الع س س س س س س س سسمال العل س س س س س س س سسوي م س س س س س س س سسن أث س س س س س س س سسر‬

‫فقمهقمه س س س س س س س سست مل س س س س س س س سسء فيمه س س س س س س س سسما واكتس س س س س س س س سست خلع س س س س س س س سسما‬ ‫لرت س س س س س س س س د عنمهس س س س س س س س سسما كليس س س س س س س س سسل الوطس س س س س س س س سسرف وإرت س س س س س س س س دعما‬ ‫يّي س س س س س س س س س س س س الل س س س س س س س س س س سسب إل في س س س س س س س س س س سسك ق س س س س س س س س س س سسد جع س س س س س س س س س س سسما‬

‫انتمه سسى ‪ ،‬ق سسمال السسسيد ف س الس سسلفة ‪ :‬وهسذه البي سسمات ل سسو ك سسمانت ع سسن رويسّسة لفحم سست‬ ‫مصماقع الرجمال فكيف وهي عن بداهة وإرتمال ومن شعره ف الوعفظة ‪:‬‬ ‫ض‬ ‫طلع س س س س س س س س س س س س سست علي س س س س س س س س س س س س سسك الن س س س س س س س س س س س س سسذرات ال س س س س س س س س س س س س سسبي ُ‬ ‫ص س س س س س س س س س س س س س سّرحن عن س س س س س س س س س س س س س سسدك بمالن س س س س س س س س س س س س س سسذارة عن س س س س س س س س س س س س س سسدمما‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س يُرغنمه س س س س س س س س س س س س س س س سسما الي س س س س س س س س س س س س س س س سسماء والتعري س س س س س س س س س س س س س س س ض‬

‫وافس س س س س س س س س س س س س س س س الش س س س س س س س س س س س س س س سسيب موطمالب س س س س س س س س س س س س س س سماً بق س س س س س س س س س س س س س س سسوقه‬

‫وعلس س س س س س س س س س سّي م س س س س س س س س س سسن قب س س س س س س س س س سسل الش س س س س س س س س س سسبماب ق س س س س س س س س س سسروض‬

‫س س س س س س س س س سست مضس س س س س س س س س سسي وأربعس س س س س س س س س سسون نصس س س س س س س س س سسحن ل س س س س س س س س س س‬

‫وأبيس س س س س س س س س س س س سسض منمهس س س س س س س س س س س س سسما الفس س س س س س س س س س س س سسماحم المحس س س س س س س س س س س س سسوض‬ ‫ولّثلمه س س س س س س س س س س س س س سسن عل س س س س س س س س س س س س س سسى التق س س س س س س س س س س س س س سسى تض س س س س س س س س س س س س س سسيض‬


‫أيق س س س س س س س س س س س س س س س سسوم أقس س س س س س س س س س س س س س س س سوام بس س س س س س س س س س س س س س س س سسنون الص س س س س س س س س س س س س س س س سسبما‬

‫مت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوافراً ويفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوتن الفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسروض‬

‫لح س س س س س س س س س س سسق ه س س س س س س س س س س سسذا ق س س س س س س س س س س سسد نض س س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س س سسه ول‬

‫أن س س س س س س س س س سسما بمال س س س س س س س س س سسذي يبرغ س س س س س س س س س سسي الش س س س س س س س س س سسيب ن س س س س س س س س س سسوض‬

‫ان الشس س س س س س س س س سسبماب هس س س س س س س س س سسو الوطس س س س س س س س س سسمار ال س س س س س س س س س س الصس س س س س س س س س سسبما‬ ‫ب س س س س س س س س س س س س سسمادرته ِخ ل س س س س س س س س س س س س س سسس الص س س س س س س س س س س س س سسبما إذ لح لس س س س س س س س س س س س س س‬

‫فس س س س س س س س س س سسإذا رم س س س س س س س س س س ماه الش س س س س س س س س س س سسيب فمهس س س س س س س س س س سسو ممهي س س س س س س س س س س سسض‬ ‫بف س س س س س س س س س س س س س س سسمارق الف س س س س س س س س س س س س س س سسودين من س س س س س س س س س س س س س س سسه ومي س س س س س س س س س س س س س س سسض‬

‫فمشس س س س س س س س س سسى وح س س س س س س س س س ماز السس س س س س س س س س سسبق إذ أنس س س س س س س س س سسما قس س س س س س س س س سسمارح‬

‫ج س س س س س س س س س س س س س س سسذع بس س س س س س س س س س س س س س س سست الع س س س س س س س س س س س س س س سسذار ركس س س س س س س س س س س س س وض‬

‫واس س س س س س س س س سسوّد ف س س س س س س س س س س نفظ س س س س س س س س سسر الك س س س س س س س س س سواعب منفظ س س س س س س س س سسري‬

‫إذ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّودته النمائب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمات ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبيض‬

‫والليس س س س س س س س س س س س س س سسل مبس س س س س س س س س س س س س س سسوب لكس س س س س س س س س س س س س س سسل ضس س س س س س س س س س س س س س سسجيعة‬

‫هتس س س س س س س س س س س س س سسوى عنماقَس س س س س س س س س س س س س سسك والصس س س س س س س س س س س س س سسبماح برغيس س س س س س س س س س س س س سسض‬

‫عري س س س س س س س س س ت رواحس س س س س س س س س سسل صس س س س س س س س س سسبوت مس س س س س س س س س سسن بعس س س س س س س س س سسدمما‬

‫أعىي س س س س س س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س س س س س س س سسما خ بس س س س س س س س س س س س س س س سسن والتق س س س س س س س س س س س س س س س سسويض‬

‫ق س س س س س س سسد كن س س س س س س سست أج س س س س س س سسح فس س س س س س س س العن س س س س س س سسمان فسماس س س س س س س سسن‬

‫وال ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذلل مص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعب وي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسروض‬

‫ت وع س س س س س س س س س سسماث ف س س س س س س س س س س س‬ ‫عب س س س س س س س س س س سسث الربي س س س س س س س س س س سسع بلمل س س س س س س س س س س س ّ‬

‫تل س س س س س س س س س س س س س س سسك الماس س س س س س س س س س س س س س س سسن كلمه س س س س س س س س س س س س س س سسن مقي س س س س س س س س س س س س س س سسض‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س سسما دام طرف س س س س س س س س س س س س س س ك ل يصس س س س س س س س س س س س س س سسح فإنس س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫قل س س س س س س س س س سسب عل س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س سسدق الس س س س س س س س س س سراض مري س س س س س س س س س ض‬

‫ومن شعره ; ين ال الفه ووطنه حني النجيب ال عوطنه يقول ‪:‬‬ ‫يماس س س س س س س س س س س سسماكن ج س س س س س س س س س س سسد حف س س س س س س س س س س سسص ل توطفك س س س س س س س س س س سسم‬

‫ريس س س س س س س س س س س س س س ب النس س س س س س س س س س س س س س سسون ول ن س س س س س س س س س س س س س سسمالتكم الس س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫ول عس س س س س س س س س س سسدت زهس س س س س س س س س س رات الصس س س س س س س س س س سسب واديكس س س س س س س س س س سسم‬

‫ول أغس س س س س س س س س س س س س س سسب ث س س س س س س س س س س س س س س سراه العس س س س س س س س س س س س س س سسمارض الت س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫مس س س س س س س س سسما ال س س س س س س س س سسدار عنس س س س س س س س سسدي وان الفيتمهس س س س س س س س سسما سس س س س س س س س سسكنما‬

‫يرض س س س س س س س س س ماه قلس س س س س س س س س سسب لس س س س س س س س س سسول اللس س س س س س س س س سسف والسس س س س س س س س س سسكن‬

‫مس س س س س س س س س س سسما ل س س س س س س س س س س س بكس س س س س س س س س س سسل بلد جئتمهس س س س س س س س س س سسما سس س س س س س س س س س سسكن‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س س بك س س س س س س س س س س س س س س سسل بلد جئتمه س س س س س س س س س س س س س س سسما وط س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫ال س س س س س س س س س س سسدهر ش س س س س س س س س س س سسماطر م س س س س س س س س س س سسما بينس س س س س س س س س س س س وبينك س س س س س س س س س س سسم‬

‫ظلم س س س س س س س س س سسما فك س س س س س س س س س سسمان لك س س س س س س س س س سسم روح ولس س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س سسدن‬

‫م س س س س س س سسما لس س س س س س س س وم س س س س س سسما ل س س س س س س سسك يماورق س س س س س س ماء ل انعوطف س س س س س س سست‬

‫ب س س س س س س س سسك الرغص س س س س س س س سسون ول اس س س س س س س س سستعلى ب س س س س س س س سسك الفن س س س س س س س سسن‬

‫م س س س س س س س س سسثي ش س س س س س س س س سسجوك اطس س س س س س س س س سراب ص س س س س س س س س سسدحت ب س س س س س س س س سسما‬

‫ومص س س س س س س س س س سسدر الن س س س س س س س س س سسوح من س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س سسم وال س س س س س س س س س سسءزن‬

‫وجيت س س س س س س س س س س س س س ل اراه س س س س س س س س س س س س سسم ت س س س س س س س س س س س س سست مق س س س س س س س س س س س س سسدرت‬

‫يوم س س س س س س س سسما والفس س س س س س س س سسك تس س س س س س س س سست الكشس س س س س س س س سسح متضس س س س س س س س سسن‬

‫ه س س س س س سسذا وك س س س س م ل س س س س س سسك م س س س س س سسن اش س س س س س سسيماء ف س س س س س سسءزت ب س س س س س سسما‬

‫عن س س س س س س س س س س س س س وان لءزن س س س س س س س س س س س س ما ف س س س س س س س س س س س س س ع س س س س س س س س س س س س سوله قس س س س س س س س س س س س سسرن‬

‫وقمال وقد سع مليحماً يقرأ على القبور ويتلو القرآن بنرغم الءزبور ‪:‬‬

‫وتس س س س س س س س س سسماٍل لي ال س س س س س س س س س سسذكر ق س س س س س س س س س سسد وقف س س س س س س س س س سست بن س س س س س س س س س سسما‬

‫تلوت س س س س س س س س س س س س س سسه بيس س س س س س س س س س س س س س س س الض س س س س س س س س س س س س س س سسللة والرشس س س س س س س س س س س س س س س د‬


‫يلف س س س س س س س س س سسظ يس س س س س س س س س س سسوق الءزاه س س س س س س س س س سسدين الس س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س سسما‬

‫ومعنس س س س س س س س س س يس س س س س س س س س سسوق الفماس س س س س س س س س سسقي الس س س س س س س س س س الءزه س س س س س س س س د‬

‫وللسيد مماجد ابن السيد هماشم يرثي السي ‪:‬‬ ‫أمرب س س س س س س س س ع الوط س س س س س س س س سسف طس س س س س س س س س سّوفت الص س س س س س س س س سسمائب بس س س س س س س س س س‬

‫يمه س س س س س س سوان ال س س س س س س سسرزء ح س س س س س س سست قل س س س س س س سست م س س س س س س سسن عج س س س س س س سسب‬

‫وص س س س س س س س سسرت منس س س س س س س س س س مك س س س س س س س س سسمان الن س س س س س س س س سسمار للحوط س س س س س س س س سسب‬ ‫بين س س س س س س س س س س س وبي س س س س س س س س س س س الرزايس س س س س س س س س س سسما أقس س س س س س س س س س سسرب النسس س س س س س س س س س سسب‬

‫ل كس س س س س س س س س سسمان جيس س س س س س س س س سسد مصس س س س س س س س س سسماب عس س س س س س س س س سسماطلً ول س س س س س س س س سسه‬

‫مس س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س سسدموع عق س س س س س س س س س سسود اللؤل س س س س س س س س سسؤ الرط س س س س س س س س س ب‬

‫ل زال في س س س س س س س س س س سسك رب س س س س س س س س س س وع الوط س س س س س س س س س س سسف منس س س س س س س س س س س سسحبماً‬ ‫يس س س س س س س س سسما ك س س س س س س س س سربل أيس س س س س س س س سسن أق س س س س س س س س سوام ش س س س س س س س س سرف ِ‬ ‫ت بس س س س س س س س سسم‬

‫ذي س س س س س س س س س سسل النس س س س س س س س س س سسيم وبلّت س س س س س س س س س سسه ي س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س سسحب‬ ‫وكنس س س س س س س س سست فيمهس س س س س س س س سسم مكس س س س س س س س سسمان الفس س س س س س س س سسق للشس س س س س س س س سسمهب‬

‫أك س س س س س س س س سربل أي س س س س س س س س سسن ب س س س س س س س س سسدر ق س س س س س س س س سسد ذهب س س س س س س س س س ِ‬ ‫ت ب س س س س س س س س سسه‬

‫صس س س س س س س س س س سّد قسست في س س س س س س س س س سسك كلم الفيلس س س س س س س س س س سسوف ب س س س س س س س س س سسأن‬

‫ح س س س س س س س س س سست تّج س س س س س س س س س س بس ت س س س س س س س س س سست الرض بس س س س س س س س س سسمالجب‬ ‫البس س س س س س س س س سسدر يسس س س س س س س س س سسف مس س س س س س س س س سسن حيلول س س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س سستب‬

‫ك س س س س س س س س س سسمان الرغم س س س س س س س س س سسمام علوم س س س س س س س س سسما جّس س س س س س س س س سسة وس س س س س س س س س سسخى‬ ‫لس س س س س س س س س س س وقعت س س س س س س س س س سسك الس س س س س س س س س س سسوداء ك س س س س س س س س س سسم َسس س س س س س س س س س س تست‬

‫رّووي س س س س س س س سست مس س س س س س س س سسن ممائس س س س س س س س سسة الرغس س س س س س س س سسدودق العس س س س س س س س سسذب‬

‫أعجبس س س س س سست مس س س س س سسن حمالس س س س س سسك الس س س س س سسبق اللمس س س س س سسوع فمس س س س س سسما‬

‫برغيممه س س س س س س س س سسما قم س س س س س س س س سراً م س س س س س س س س سسن قب س س س س س س س س سسل ل س س س س س س س س س يرغ س س س س س س س س سسب‬ ‫ترين س س س س س س س س س س س س سسه ض س س س س س س س س س س س س سسماحكماً إل م س س س س س س س س س س س س سسن العج س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ل غ س س س س س س س س س س س سسرو إن خرب س س س س س س س س س س س ت أفلكمه س س س س س س س س س س س سسما فلق س س س س س س س س س س س سسد‬

‫فقس س س س س س س س سسدن قوطب س س س س س س س س سماً فمهس س س س س س س س سسل تسس س س س س س س س سسري بل قوطس س س س س س س س سسب‬

‫ك س س س س س سسم ش س س س س س سسس دج س س س س س سسن لفق س س س س س سسد الب س س س س س سسدر كماس س س س س س سسفة‬

‫وكس س س س س س س س س مان منس س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س سسنماهما غي س س س س س س س س س س س متج س س س س س س س س س س سسب‬

‫فكيس س س س س س س س س سسف قيس س س س س س س س س سسل بس س س س س س س س س سسأن البس س س س س س س س س سسدر مكتسس س س س س س س س س سسب‬

‫بمالشس س س س س س س س سسمس نس س س س س س س س سسوراً وه س س س س س س س س ذا غي س س س س س س س س س مكتسس س س س س س س س سسب‬

‫***‬ ‫ل س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س سسن نمائحس س س س س س س س س سسمات بس س س س س س س س س سسمالوطفوف فس س س س س س س س س سسذي‬

‫تس س س س س س س سسدعو أخس س س س س س س سسي ول س س س س س س سسديمهما مس س س س س س س سسن تقس س س س س س س سسول أب س س س س س س س س‬

‫كن س س س س س س س س س سست ال س س س س س س س س س سسءزلل ب س س س س س س س س س سسروداً للفظم س س س س س س س س س سسماة فل س س س س س س س س س سسم‬

‫أش س س س س س س س س سسعلت قل س س س س س س س س سسب بم س س س س س س س س سسر من س س س س س س س س سسك ملتمه س س س س س س س س سسب‬

‫لعس س س س س س س س س س سّل ذل س س س س س س س س س سسك م س س س س س س س س س سسن لوط س س س س س س س س س سسف الليق س س س س س س س س س سسة إذ‬

‫ت ي س س س س س س س سسما ب س س س س س س س سسدر بيس س س س س س س س س ال س س س س س س س سسماء واللمه س س س س س س س سسب‬ ‫جعس س س س س س س س س َ‬

‫بس س س س س س س س س س سٌر ت س س س س س س س س س سسرّوي العوطماش س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س سسن ج س س س س س س س س س سسداوله‬

‫حس س س س س س س سست الص س س س س س س س سوارم يرويمهس س س س س س س سسما مس س س س س س س سسن السس س س س س س س سسرغب‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن مموعة الشيخ لوطف ال بن علي الت كتبمهما بوطة سنة ‪ 1201‬هس‪.‬‬

‫)‪(1‬‬


‫محمد بن الحسن بن زيد الدين الشهيد الثاني‬ ‫التوف ‪1030‬‬ ‫كي س س س س س س س س س س سسف ترق س س س س س س س س س س ى دم س س س س س س س س س س سسوع أه س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س سسولء‬

‫والسس س س س س س س س س س س س س س سسي الشس س س س س س س س س س س س س س سسمهيد ف س س س س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س س س س س سربلء‬

‫جس س س س س س س س س س س س س س سسده الصس س س س س س س س س س س س س س سسوطفى المي س س س س س س س س س س س س س س س علس س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫الس س س س س س س س س س س سسوحي مس س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س خس س س س س س س س س س س سسمات النبيس س س س س س س س س س س سسماء‬

‫وأبس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه أخ س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو النس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب علس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫آي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيد الوص س س س س س س س س س س س س س س س س سسيماء‬

‫أم س س س س س س س س س س س س س س س س سسه البض س س س س س س س س س س س س س س س س سسعة البت س س س س س س س س س س س س س س س س سسول أخ س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه‬

‫صس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفوة الوليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء والصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفيماء‬

‫لي س س س س س س س سست ش س س س س س س س سسعري م س س س س س س س سسما ع س س س س س س س سسذر عب س س س س س س س سسد م س س س س س س س سسب‬

‫جمامس س س س س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س س س س سسدمع سس س س س س س س س س س س س س سسماكن الحشس س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫واب س س س س س س س س س سسن بن س س س س س س س س س سست الن س س س س س س س س س سسب أض س س س س س س س س س سسحى ذبيحس س س س س س س س س س سماً‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستمهمامماً م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرملً بمال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمماء‬

‫وحري س س س س س س س س س س س س س س س الوص س س س س س س س س س س س س س س سسي ف س س س س س س س س س س س س س س س س أسس س س س س س س س س س س س س س س سسر ذّل‬

‫فماق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدات الب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء والبن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫وعل س س س س س س س س س س س س س س س س س سٌي خي س س س س س س س س س س س س س س س س س س العبس س س س س س س س س س س س س س س س س سسماد أسس س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫فس س س س س س س س س س س س قي س س س س س س س س س س سسود الع س س س س س س س س س س سسدى حلي س س س س س س س س س س سسف العن س س س س س س س س س س سسماء‬

‫ب‬ ‫مث س س س س س س س س س س س س سسل ه س س س س س س س س س س س س سسذا جس س س س س س س س س س س س س سءزاء نص س س س س س س س س س س س س سسح نس س س س س س س س س س س س س س ّ‬ ‫أس س س س س س س س س س س س س س س سسس الس س س س س س س س س س س س س س س سسمابقون بيع س س س س س س س س س س س س س س سسة غ س س س س س س س س س س س س س س سسدر‬

‫ك س س س س س س س س س س س س سّل عس س س س س س س س س س س س سسن نعتس س س س س س س س س س س س سسه لسس س س س س س س س س س س س سسمان الثنس س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫واسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستبّد واس بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسإمرة نصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبوهما‬

‫وبَن س س س س س س س س س س س س س س س س س اللحق س س س س س س س س س س س س س س س س سسون ش س س س س س س س س س س س س س س س س سّر بن س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسركماً للئم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة النجب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫منع س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا ف س س س س س س س س س س س س س س س س سسماطم البت س س س س س س س س س س س س س س س س سسول تراث س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن أبيمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما بفماس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد الراء‬

‫يس س س س س س س س س س سسما بن س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س سسوحي ل يفس س س س س س س س س س سسف وج س س س س س س س س س س داً‬

‫نمالنس س س س س س س س س س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسن شس س س س س س س س س س س س س س س س س سسماتة العس س س س س س س س س س س س س س س س س سسداء‬

‫غي س س س س س س س س س س س س ذي الم س س س س س س س س س س سسر ن س س س س س س س س س س سسور وحس س س س س س س س س س س ي آل س س س س س س س س س س سسه‬

‫حج س س س س س س س س س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س س س س س س س س س كماش س س س س س س س س س س س س س س س سسف الرغم س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫لس س س س س س س س س سسف نفسس س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س سسى زم س س س س س س س س س مان أرى فيس س س س س س س س س سسه‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سءزيلً لدول س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة الش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسقيماء‬

‫أت س س س س س س س س س س س س س س س س سسرى يسس س س س س س س س س س س س س س س س سسمح الءزم س س س س س س س س س س س س س س س س مان بس س س س س س س س س س س س س س س س سسذا‬

‫)‪(1‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن آمل المل ‪ :‬للحر العماملي‪.‬‬

‫وي س س س س س س س س س س س س سسوز الراج س س س س س س س س س س س س س سسون خيس س س س س س س س س س س س س س س رج س س س س س س س س س س س س س ماء‬


‫الشيخ ممد بن السن بن زين الدين س الشمهيد الثمان‪.‬‬ ‫قمال الر العماملي ف ) أمل المل (‪.‬‬ ‫الشيخ ممد بن السن بن زين الدين الشمهيد الثمان علي بن احد العماملي‪.‬‬ ‫كسسمان عمالسماً فماضسلً مققسماً مسسدققماً متبحسراً جمامعسماً كسسماملً صسسمالماً ورع ماً ثقسسة فقيمهسماً مسسدثماً‬ ‫متكلمسماً حماففظسماً شسماعراً أديبسماً منشسسئماً جليسسل القسسدر عفظيسسم الشسسأن حسسسن التقرير ‪ ،‬قسرأ علسسى أبيسسه‬ ‫وعلسسى السسسيد ممسسد بسسن علسسي بسسن أب س السسسن الوسسوي العسسماملي وعلسسى مي سزا احسسد بسسن علسسي‬ ‫الس ستابمادي وغيهسم مسسن علمسسماء عصسسره ‪ ،‬لسسه كتسسب كسسثية منمهسسما ‪ :‬شسسرح هتسسذيب الحكسسمام ‪،‬‬ ‫وشرح الستبصمار ثلث ملدات ف الوطمهمارة والصلة ‪ ،‬وحماشية على شرح اللمعة ملسسدان الس‬ ‫كتماب الصسلح ‪ ،‬وحماشسية العسمال ‪ ،‬وحماشسية أصسول الكسماف ‪ ،‬وحماشسية أصسول الفقيسه ‪ ،‬وحماشسية‬ ‫الختلف وشرح الثن عشرية لبيه ‪ ،‬وحماشية الدارك ‪ ،‬وحماشية الوطول وكتماب روضة السواطر‬ ‫ونءزهة النواظر ثلث ملدات ‪ ،‬ورسمالة ف تءزكية الراوي ‪ ،‬ورسمالة التسسليم فس الصسسلة ‪ ،‬ورسمالة‬ ‫للتسبيح والفماتة فيمما عدا الوليي وترجيح التسبيح ‪ ،‬وكتماب مشتمل على مسمائل وأحسسماديث‬ ‫‪ ،‬وكتماب مشتمل على مسمائل جعمهما مسسن كتسسب شست ‪ ،‬وحماشسية كتسماب الرجمال ليسزا ممسد ‪،‬‬ ‫ودي سوان شسسعره ‪ ،‬ورس مالة سسسماهما تفسسة السسدهر ف س منسسماظرة الرغن س والفقسسر ‪ ،‬وغي س ذلسسك‪ .‬ولسه شسسعر‬ ‫حسن‪.‬‬ ‫ث قمال ‪ :‬أروي عن عمي الشيخ علي بن ممد بن علي الر وعن خمال والدي الشسسيخ‬ ‫علي بن ممد العماملي وعن ولده الشيخ زين الدين وغيهم عنه‪.‬‬ ‫وقد ذكره ولده الشسيخ علسي فس كتسسماب السدر النثسور فس السءزء الثسمان فقسمال ‪ :‬كسسمان عمالسماً‬ ‫عماملً وفماضلً كسماملً وورع ماً عسمادلً وطماهراً زكيسماً وعمابسداً تقيسماً وزاهسداً مرض يّماً ‪ ،‬يفسّر مسن السدنيما‬ ‫وأهلمهما ويتجنب الشبمهمات ‪ ،‬جيد الفظ والذكماء‬


‫والفكسسر والتسسدقيق ‪ ،‬كسسمانت أفعسسماله منوطسة بقصسسد القرب ة‪ .‬صسسرف عمسسره ف س التصسسنيف والعبسسمادة‬ ‫والت سسدريس والف سسمادة والس سستفمادة ‪ ...‬وأط سسمال ف س م سسدحته وذكسر م سسن ق سرأ عليمه سسم ‪ ،‬وانتق سسماله ال س‬ ‫كربلء وال مكة ‪ ،‬وغي ذلك من أحواله ‪ ،‬وقد ذكر مؤلفماته السمابقة وجلة من شعره ‪ ،‬ومنسسه‬ ‫قصيدة ف مرثية السيد ممد بن أب السن العماملي وقصيدة ف مدحه ‪ ،‬ومنمهما قوله ‪:‬‬ ‫ي س س س س س س س س س س س س س س س سسما خليلس س س س س س س س س س س س س س س س سّي ب س س س س س س س س س س س س س س س سسماللوطيف ال س س س س س س س س س س س س س س س سسبي‬

‫خصصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما بمالثنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما إممام س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً جليلً‬

‫وقوله من قصيدة ‪:‬‬

‫وب س س س س س س س س س س سسوّد أض س س س س س س س س س س س سسحى ل س س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س س الض س س س س س س س س س س س سسمي‬ ‫وخليلً أض س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسحى ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدي النض س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س سسما لف س س س س س س س س س س س س س س س س س سؤادي م س س س س س س س س س س س س س س س س سسدى بق س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائي‬

‫قس س س س س س س س س س س س سسد صس س س س س س س س س س س س سسمار وقف س س س س س س س س س س س س سماً علس س س س س س س س س س س س سسى العنس س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫وم س س س س س س س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س س س س س س س س سسمي حلي س س س س س س س س س س س س س س س سسف س س س س س س س س س س س س س س س س سسقم‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسدابه الي س س س س س س س س س س س س س س س س سسأس م س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ش س س س س س س س س س س س س س س س س سسفمائي‬

‫وأورد له قصمائد طويلة بتمماممهما منمهما هماتمان القصيدتمان والسمابقتمان‪.‬‬ ‫وقمال الشيخ القمي ف الكنس عنسدمما ذكر ترجة والسده الشسمهيد الثسمان مسما نصسه ‪ :‬وخلفسه‬ ‫ف كل مءزّية له فماضلة ابنه الشسيخ ممسد بسن السسن العسمال الفماضسل القسق السدقق التبّحس رس الثقسة‬ ‫الليل القدر الذي بلغ أقصى درجة الورع والفضل والفمهم صماحب الصنفمات الكثية‪.‬‬ ‫اقسسول وعدد مصسسنفماته كمسسما ذكرنما ‪ ،‬وترجم لسسه الشسسيخ المينس فس ) شسسمهداء الفضسسيلة (‬ ‫عنسسدمما ذك ر جسسده الشسسمهيد الثسسمان فقسسمال ‪ :‬ولسد ; يسسوم الثني س العماشسسر مسسن شسسعبمان سسسنة ‪980‬‬ ‫وتوف سنة ‪ 1030‬بكة العفظمة وهو ابن خسي سنة وثمالثة أشمهر ودفن بما‪.‬‬ ‫اقول كمما ترجم له السيد المي ف العيمان ولكنه مّر عليه مّر الكسرام فسسماكتفى بمسسة‬ ‫اسوطر فقط‪ .‬وترجم له الوانسماري فس روضمات النسمات ترجة مفصسسلة ‪ ،‬وجماء ذكره فس خماتسسة‬ ‫السسستدرك علسسى الوسمائل فس مسوارد عديسسدة ‪ ،‬وترجم لسسه سسسيدنما الجسسة السسيد حسسن الصسسدر فس‬ ‫تكملة امل المل‪.‬‬


‫الشيخ محموهد الطريحي‬ ‫يرثي الحسين )ع(‬ ‫ذكرهما ابن أخيه الشيخ فخر الدين ف ) النتخب ( ‪:‬‬ ‫هج س س س س س س س س س س س س س سسوعي وتل س س س س س س س س س س س س س سسذاذي علس س س س س س س س س س س س س س سّي م س س س س س س س س س س س س س سسرُم‬ ‫أجس س س س س س س س س س س س س س س سسدد حءزن س س س س س س س س س س س س س س س ماً ل ي س س س س س س س س س س س س س س س سءزال مس س س س س س س س س س س س س س س سسدداً‬ ‫وأبك س س س س س س س سسي عل س س س س س س س سسى الطمه س س س س س س س سسمار مس س س س س س س سسن آل هماش س س س س س س س سسم‬

‫اذا هس س س س س س س س س س س س س س سّل ف س س س س س س س س س س س س س س س دور الش س س س س س س س س س س س س س سسمهور مس س س س س س س س س س س س س س سّرُم‬ ‫ولس س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سسدمع ه س س س س س س س س س س سسمام مه س س س س س س س س س س سسول مسس س س س س س س س س س س سّج مس‬ ‫وم س س س س س سسما ظف س س س س س س سسرت أي س س س س س س سسدي أولس س س س س س س البرغ س س س س س س سسي منمه س س س س س س سسم‬

‫ه س س س س س س سسم الع س س س س س س سسروة ال س س س س س س سسوثقى ه س س س س س س سسم مع س س س س س س سسدن التق س س س س س س سسى‬

‫ه س س س س س سسم الش س س س س س سسرف الس س س س س س سسمامي ون س س س س سسور ال س س س س س سسدى ه س س س س س سسم‬

‫ه س س س س س س سسم الع س س س س س س سستة ال س س س س س س سسداعي ال س س س س س س س الرش س س س س س س د حبمه س س س س س س سسم‬

‫ينبئن س س س س س س س س س س س س س س س سسما في س س س س س س س س س س س س س س س سسه الكت س س س س س س س س س س س س س س س سسماب العفظ س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫بس س س س س سسم نوطقس س س س س سست مس س س س س سسدحماً مس س س س س سسن ال س س س س س س هس س س س س سسل أتس س س س س سسى‬

‫وطس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ويس س س س س س س س س س س س س س س س س سسس وع س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّم ومري س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫وأقبلس س س س س س س س س سست العس س س س س س س س س سسداء مس س س س س س س س س سسن كس س س س س س س س س سسل جس س س س س س س س س سسمانب‬

‫علس س س س س س س س سسى الفظلس س س س س س س س سسم واشس س س س س س س س سستماقت اليمهس س س س س س س س سسم جمهنس س س س س س س س سسم‬

‫رأت زين س س س س س س س س س س سسب ص س س س س س س س س س س سسدر الس س س س س س س س س س س سسي مرضض س س س س س س س س س س سسما‬

‫فص س س س س س س س سسماحت ون س س س س س س سسمار ال س س س س س س س سسءزن ب س س س س س س س سسمالقلب تض س س س س س س س سسرم‬

‫أخ س س س س س س س س س سسي ه س س س س س س س س س سسذه النسس س س س س س س س س س سوان بع س س س س س س س س س سسدك ضس س س س س س س س س س سيٌّع‬

‫أخ س س س س س س س س س سسي هس س س س س س س س س س سسذه الطف س س س س س س س س س سسمال بعس س س س س س س س س س سسدك يستُّ س س س س س س س س سسم‬

‫في س س س س س س س س سسما ع س س س س س س س س سستة ال س س س س س س س س سسمادي خ س س س س س س س س سسذوهما ب س س س س س س س س سسدحكم‬

‫خدّل س س س س س س س س س س س س س س س س ًةس كمالس س س س س س س س س س س س س س س سسدر حي س س س س س س س س س س س س س س س س ُينفظّس س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫يع س س س س س س س س س سّءز عل س س س س س س س س س سسى الخت س س س س س س س س س سسمار والوطمه س س س س س س س س س سسر حي س س س س س س س س س سسدر‬

‫وف آخرهما يقول ‪:‬‬

‫ف اليك س س س س س س س س س س س سسم ك س س س س س س س س س س س سسل ش س س س س س س س س س س س سسمهر مس س س س س س س س س س س س سّرم‬ ‫ت س س س س س س س س س س س سسءز ّ‬ ‫مس س س س س س س س س س س س س سسديماً لمس س س س س س س س س س س س س سسود الوطري س س س س س س س س س س س س س ي عبس س س س س س س س س س س س س سسدكم‬

‫وهي ‪ 65‬بيتًما‪.‬‬

‫وفماطم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة الءزه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س راء رزٌء معفظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫يتس س س س س س س س س س س س س س س س سسوق اليمهس س س س س س س س س س س س س س س س سسما الشس س س س س س س س س س س س س س س س سسماعر الس س س س س س س س س س س س س س س س سستمن‬ ‫م س س س س س س س س س س س س س س س سسودته فس س س س س س س س س س س س س س س س س حبك س س س س س س س س س س س س س س س سسم ل تكتّس س س س س س س س س س س س س س س سسم‬


‫الشيخ ممود الوطريي كمان حيماً سنة ‪1030‬‬ ‫هسسو الشسسيخ ممسسود بسسن احسسد بسسن علسسي بسسن احسسد بسسن طريح بسسن خفسسماجي بسسن فيسسماض ابسسن‬ ‫حيمة بن خيس بن جعسة السسلمي الشسمهي بسمالوطريي ‪ ،‬ومن أعلم هسسذه السسسرة الست رسخت‬ ‫قواعدهما ف هذا البلد منذ قرون عديدة‪.‬‬ ‫وكمما يفظمهر من نفظم التجم لسه أنسه غيس عسسمال كمسما لس نقسسف علسسى ذكر لسسه بيس طبقسمات‬ ‫العلمماء وف كتب الرجمال ‪ ،‬غي أن الشيخ فخر الدين ذكر له ف النتخسب عسدة قصسمائد وهي‬ ‫ي العقيسدة ذائسب فس حسب‬ ‫من النوع الذي لس يرتفسع سسبكه ‪ ،‬وإنسما يصسور لنسما أن الستجم لسه قسو ّ‬ ‫آل البيت )ع( وقد وقفت على شعر له ف بعض الماميع وهو مما ل يذكر ف النتخب‪ .‬ذكره‬ ‫صسلس‬ ‫الستماذ عبد الول الوطريي ف كتمابه ) أعلم السسسرة ( وس ّج لس لسسه بعسض الشسعر السذي ح ّ‬ ‫عليه من متلف الماميع ومنه قسوله ممسسماً ‪ ،‬والصسل للشسماعر ممسد بسن الستيض البرغسدادي فس‬ ‫مدح الممام علي )ع( قوله ‪:‬‬ ‫رع س س س س س س س س س س س س ى ال س س س س س س س س س س س س س ليلس س س س س س س س س س س س سسة بتنس س س س س س س س س س س س سسما سس س س س س س س س س س س س سسمهمارى‬

‫خلعنس س س س س س س س س س س س س س سسما بس س س س س س س س س س س س س س سسب العس س س س س س س س س س س س س س سسذارى العس س س س س س س س س س س س س س سسذارا‬

‫فلم س س س س س س س س س س سسما رس س س س س س س س س س س ى الب س س س س س س س س س س سسدر والنج س س س س س س س س س س سسم غ س س س س س س س س س س سسمارا‬

‫أمس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماطت ذوات الم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمار الم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمارا‬

‫فصيت الليل منمهما نمارا‬ ‫وك س س س س س س س س س س س س س س س ّن بنس س س س س س س س س س س س س س س س س سسح دجس س س س س س س س س س س س س س س س س سسى أدعس س س س س س س س س س س س س س س س س سس ج‬ ‫فقس س س س س س س س س س س س س س س س سسمامت بسس س س س س س س س س س س س س س س س سسماٍق لس س س س س س س س س س س س س س س س سسما مدمس س س س س س س س س س س س س س س س سس ج‬

‫فبع س س س س س س س س س س س س س س س سسض ال س س س س س س س س س س س س س س س س س بعض س س س س س س س س س س س س س س س سسما ملتجس س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬ ‫وجس س س س س س س س س س س س س س س س ماءت تشس س س س س س س س س س س س س س س س سسمر ع س س س س س س س س س س س س س س س سسن أبلس س س س س س س س س س س س س س س س سس ج‬

‫كمما طلع البدر حي استنمارا‬ ‫تب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدت بن س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسور ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما لئ س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬ ‫وخس س س س س س س س س س س س س س س س س س ٍد ب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء الي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما نماض س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س سسوجه لب س س س س س س س س س س س س س س س سسدر ال س س س س س س س س س س س س س س س سسدجى فماض س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬ ‫وتبس س س س س س س س س س س س س س س س سسم ع س س س س س س س س س س س س س س س سسن أش س س س س س س س س س س س س س س س سسلب واض س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫كءزهر القماح اذا مما استنمارا‬


‫وبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س غس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمادة رنتس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّد هسما‬

‫حي س س س س س س س س س س س س س س س سسما الص س س س س س س س س س س س س س س س سسبما ونف س س س س س س س س س س س س س س س سست ص س س س س س س س س س س س س س س س سسدهما‬

‫وق س س س س س س س س س س س س س س سسد ص س س س س س س س س س س س س س س س سسبرغت مقل س س س س س س س س س س س س س س س سست خ س س س س س س س س س س س س س س س سسدهما‬

‫فل س س س س س س س س س س س س س س س س سسم أن س س س س س س س س س س س س س س س س سسس ملس س س س س س س س س س س س س س س س س سسنما عن س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهما‬

‫جلسنما صحماوى وقمنما سكمارى‬ ‫نعمن س س س س س س س س س س س س سسما عل س س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س س سسروض دون الن س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫بتل س س س س س س س س س س س س س س س سسك الربس س س س س س س س س س س س س س س س وع وتل س س س س س س س س س س س س س س س سسك الي س س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س س س ترن س س س س س س س س س س س س س س س س س ما إذ هجرن س س س س س س س س س س س س س س س س س ما النس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫تي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل بن س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذبمات ال س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدام‬

‫فنحن نيس كلنما حيمارى‬ ‫ولس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ملس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنما ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماللوى‬

‫لك س س س س س س س س س س س سسل النس س س س س س س س س س س س س وال س س س س س س س س س س س سسوى ق س س س س س س س س س س س سسد ح س س س س س س س س س س س سسوى‬

‫اذا انتبمهس س س س س س س س س س س س س سست مس س س س س س س س س س س س س سسن رس س س س س س س س س س س س س س يس الس س س س س س س س س س س س س سسوى‬

‫وق س س س س س س س س س سسمامت وق س س س س س س س س س سسد ع س س س س س س س س س س سسماث فين س س س س س س س س س س سسما ال س س س س س س س س س س سسوى‬

‫ومنمهما ‪:‬‬

‫للنمارا‬ ‫تسّت بمالَعَنم ا ُ‬

‫ام س س س س س س س س س س س س س س سسمام ل س س س س س س س س س س س س س س سسه اختس س س س س س س س س س س س س س س سسص رب الس س س س س س س س س س س س س س س سسمما‬

‫وفس س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س سسده ال س س س س س س س س س س س سسوض ي س س س س س س س س س س س سسوم الفظم س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ومس س س س س س س س س س س س س سسأوى الوطريس س س س س س س س س س س س س س د وحس س س س س س س س س س س س س س مامي الم س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫أب س س س س س س س س س س س س س س س س س س أن يبس س س س س س س س س س س س س س س س س سسماح حس س س س س س س س س س س س س س س س س سسماه كمس س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫أب إذ يلقي الروب الفرارا‬ ‫إم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّن الوطماي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وتش س س س س س س س س س س س س س س سسكو ال س س س س س س س س س س س س س س سسذنوب الباي س س س س س س س س س س س س س س سسما الي س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫أرّجس س س س س س س س س س س س يس غس س س س س س س س س س س س سسداً ش س س س س س س س س س س س س سربة مس س س س س س س س س س س س سسن يس س س س س س س س س س س س سسديه‬

‫ولس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست أعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّوُلس إل علي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ومس س س س س س س س س س سسما خ س س س س س س س س س س سسماب م س س س س س س س س س س سسن يش س س س س س س س س س س سستكي ح س س س س س س س س س س سسماله‬

‫لن س س س س س س س س س س س س سسه فس س س س س س س س س س س س س س الوصس س س س س س س س س س س س سسية أوصس س س س س س س س س س س س سسى ل س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫إلس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه السس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمما وارتضس س س س س س س س س س س س س س س س س سسماهما لس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وان ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماط أثق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماله‬

‫ول غيه ف الَبل يستجمارا‬

‫به قّلمهما ووقماهما العثمارا‬ ‫اقول وف ) تماريخ السرة الوطريية ( موطوط البحماثة العماصر الشيخ عبد الول الوطريي‬ ‫‪ ،‬قمال ‪ :‬هو العمال الفقيه والشماعر العروف ف عصره الشيخ‬ ‫)‪(1‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن شعراء الرغري ج ‪ 11‬ص ‪.181‬‬


‫ممود بن الشيخ احد عمال من علمماء القرن المادي شعر وفقيه معروف اشتمهر بعلمه وفضسسله‬ ‫وتقواه وهو والد الشيخ مي الدين الذي ذكره صماحب السلقة كمما ذكره قبلسسه صسسماحب امسسل‬ ‫المل ‪ ،‬وريماض العلمسسماء ليسزا عبسد الس افنسدي‪ .‬أمسسما ولدتسه ووفماته فلسم نتوفق لضسبوطمهمما سسوى‬ ‫أنه كمان من رجمال القرن المادي عشر‪.‬‬ ‫وله من قصيدة يرثي بما الممام السي )ع( قوله ‪:‬‬ ‫ب يفصس س س س س س س س س س س س س سسل مس س س س س س س س س س س س س سسن عنس س س س س س س س س س س س س سسماه المل‬ ‫ص سسسسسسسسسسسسسس ّ‬

‫حس س س س س س س س س س س س س سسرق الص س س س س س س س س س س س س س سسماب ف س س س س س س س س س س س س س سؤاده فتبس س س س س س س س س س س س س سسمادرت‬

‫إذ ل س س س س س س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س س س س س سسد م س س س س س س س س س س س س س س س سسما عن س س س س س س س س س س س س س س س سسماه تمل‬ ‫ع س س س س س س س س س س س س س سباته فمه س س س س س س س س س س س س سسو الكئي س س س س س س س س س س س س سسب البتل س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫)‪(1‬‬

‫وترجم لسسه صسسماحب ) مماضسسي النجسسف ( ف س السسءزء الثسسمان فقسسمال ‪ :‬كسسمان يتعسسماطى حرفة‬ ‫الصسسماغة كمسسما يفظمهسسر مسسن شسسعره ‪ ،‬وهو ممسسود بسسن احسسد الوطريي اخسسو ممسسد علسسي والسسد الشسسيخ‬ ‫فخر الدين ووالد الشيخ مي الدين التجم ف نشوة السلفة‪.‬‬ ‫شعره يدل على رسو خ عقيسدة وحسسن سسريرة فمهسو مسن الخلصسي والسوالي لهسل السبيت‬ ‫له شعر كثي ف مموع الشيخ الليل الشيخ راضي آل يماسي‪.‬‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س القصيدة بكماملمهما وهي ‪ 65‬بيتماً ف موطوطة الشيخ حسمان الربعي التوف سنة ‪ 1198‬هس‪.‬‬


‫الشيخ البهائي‬ ‫المتوفى ‪1031‬‬ ‫قمال يرثي السي ‪: 7‬‬ ‫مص س س س س س س س س س س س س سسمابك ي س س س س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س س س س سسولي أورث حرق س س س س س س س س س س س س ة‬

‫وأموط س س س س س س س س س سسر م س س س س س س س س س سسن أجفمانن س س س س س س س س س سسما هماط س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س سسءزِن‬

‫فل س س س س س س س س س سسو لس س س س س س س س س س س يك س س س س س س س س س سسن رب الس س س س س س س س س س سسمماء منّءزهس س س س س س س س س سسما‬

‫عس س س س س س سسن ال س س س س س س سسءزن قلن س س س س س س سسما انس س س س س س سسه ل س س س س س س سسك ف س س س س س س س ال س س س س س س سسءزن‬

‫__________________‬ ‫عن منن الرحن فس شسرح وسيلة الفسوز والمسمان فس مسدح صسماحب العصسر والءزممان للشسيخ جعفسر النقسدي ج‬ ‫‪ 1‬ص ‪.30‬‬


‫بماء الدين العماملي‬ ‫هسسو شسسيخ الفقمهسسماء وأسسستماذ الكمسسماء ورئيسسس الدبسسماء ممسسد بسسن السسسي العسسروف ببمهسسماء‬ ‫الدين العماملي ‪ ،‬سماح ثلثي سنة وأتماه ربه كل حسنة‪.‬‬ ‫قمال صماحب أعلم العرب مما نصه ‪ :‬بسماء السدين ممسسد بسن عسءز السدين السسسي بسن عبسد‬ ‫الص سسمد ال سسمارثي الم سسدان الع سسماملي ص سسماحب التص سسمانيف والتحقيق سسمات وأح سسد جمهماب سسذة العل سسم‬ ‫وعبماقرته ونوابغ العلم وأفذاذه ف العلوم والفنون‪.‬‬ ‫ولد ببعلبك سنة ‪ 953‬هس وانتقل به أبوه الس فسمارس وأخسذ عسن والسده وغيسه مسن علمسماء‬ ‫كثيين حت أذعن له كل منماظر ومنمابذ فلمسما اشستد كسماهله وصفت مسن العلسم منسماهله ول بسما‬ ‫مشيخة السلم ث رغب ف السيماحة وممالفة السفمار فحس ج وزار قسب النسب )ص( وقضسى نسو‬ ‫ثلثي سنة ف السفمار ‪ :‬واجتمع ف أثنسسماء ذلسك بكسثي مسسن أهسل الفضسل والعلسسم ‪ ،‬ومن البلد‬ ‫ال سست جماب سسما مص سسر وألّسسف ب سسما كت سسماب الكش سسكول الش سسمهور ‪ ،‬وك مان م سسدة إق سسمامته بص سسر يتم سسع‬ ‫بمالعلمة ممد بن أب السن البكسري وكمان البكسري يبسمالغ فس تعفظيسم البمهسمائي فقسمال لسه البمهسمائي‬ ‫مرة ‪ :‬يما مولنما أنما درويش فقي كيف تعفظمنما هذا التعفظيم؟ « فأجمابه البكري ‪ :‬شمت منك‬ ‫رائحسسة الفضسسل ‪ ..‬ثس قسسدم القسسدس فكسسمان فيمهسسما مبخلً مقسسدراً ودرس هنسسماك ثس سسسمار الس دمشسسق‬ ‫ونءزل هنسسماك واجتمسسع بسسه السسمافظ السسسين الكربلئسسي القءزوين س نءزيل دمشسسق صسسماحب الروضمات‬ ‫والسسسن البسسورين العلمسسة الكسسبي وقد طسسمار البسسورين إعجماب سماً بسسه وإكبسسماراً لسسه بعسسد أن عرفه وكمان‬ ‫يسمع به وذهب ال حلب وهنماك تسوارد عليسه أهسل جبسل عمامسل أفواجسسما أفواجسما وذلسسك فس زمن‬ ‫السلوطمان مراد بن سليم وهو ف كل ذلك متكتم متنّك رس يماول إخفماء أمره ث خرج من حلسب‬ ‫مسرعماً واستقّر أخياً ف اصفمهمان ف حماشية الشماه عبماس‬


‫وغمالت الدولة ف قيمته ف عمهد الشماه فكمان ل يفمارق السلوطمان سفراً وحضراً وقصدته علمماء‬ ‫المصسمار وكمانت لسه دار مشسّيدة البنسماء رحبسة الِف ن سماء يلجسأ إليمهسما اليتسمام والفقسراء فيقسوم بمالنفسماق‬ ‫عليمهم مع تّس كس من التقى بمالعروة الوثقى وهو ف كسل ذلسك يرجو أن يعسود الس سسيماحته فلسم‬ ‫تسمح له اليمام حت توف سنة ‪ 1031‬ف ‪ 12‬شوال بأصفمهمان ونقل ال طوس فدفن بما ف‬ ‫داره قريبماً من الضرة الرضوية‪.‬‬ ‫قسسمال السسب فس اللصسسة ‪ ... » :‬وهو أحسسق مسسن كسسل حقيسسق بسسذكر أخبسسماره ونشسسر مءزايسسماه‬ ‫واتماف العسمال بفضسمائله وبدائعه وكمان أمسة مسستقلة فس الخسذ بسأطراف العلسوم والتضسّلع بسدقمائق‬ ‫الفنسسون ومسما أظسسن الءزم مان سسسح بثلسسه ول جسسماد بن سّد هسس‪ « .‬وقسد ألّسسف مؤلفسسمات جليلسسة ف س التفسسسي‬ ‫والديث والفقه وأصول الدين والفلك والسماب واللرغسة وغيهما ومؤلفسمات بمالعشسرات فس سسمائر‬ ‫أنواع العلوم والفنون ‪ ،‬ومن هذه الؤلفمات‪.‬‬ ‫‪ 1‬س س الكشسسكول ‪ :‬وه و كتسسماب مشسسمهور طبسسع ف س مصسسر واي سران م سراراً ويع سّد مسسن الكتسسب‬ ‫المهمسسة فيمسسما احتسواه مسسن نبسسذ فس علسسوم متلفسسة حسست الندسسسة والسسب والنجسسوم والوطسسب والحصسسماء‬ ‫وفيسسه شسسذرات مسسن التماريخ والشسسعر والمثسسمال والعلسسوم السسسلمية والبسسماث الفلسسسفية والتصسسوف‬ ‫وعلم الكلم ومما وراء الوطبيعة وغي ذلك وقد طبع أخياً ف مصسسر س دار احيسسماء الكتسسب العربيسسة‬ ‫للحلسسب بتحقيسق طسماهر أحسسد السءزاوي سسنة ‪ 1961 / 1380‬فس ملسدين الول فس ‪ 464‬ص‬ ‫والثمان ف ‪ 502‬ص عدا الفمهمارس‪ .‬ث ف بيوت بوطمابع الوطن س دون تماريخ س ف خسسة أجسءزاء‬ ‫بجلد واحد مذوفة منه الشعمار والعبمارات الفمارسية!!‬ ‫‪ 2‬س شرح ) او تعليقسمات ( علسى كتسماب ) مسن ل يضسره الفقيسه ( أحسد الصسول الربعسة‬ ‫الت عليمهسما معتمسد المماميسة ‪ :‬قسمال البمهسمائي فس مقدمسة هسذا الشسرح ‪ .. » :‬هسذا مسما لس يعسق عنسه‬ ‫عوائق الءزممان ول تصد عن تريره علئق‬


‫السدهر السوان مسن تعليقسمات حسسمان كسأنن اللؤلؤ والرجمان يكشسف عسن كتسماب مسن ل يضسره‬ ‫الفقي سسه نقماُب س ما س‪ « ..‬قسسمال صسسماحب الذريع سسة ‪ :‬رأيسست نسسسخة عص سسر الصسسنف ف س خءزانسسة شسسيخنما‬ ‫الشسيازي ورأيسست فس النجسسف نسسسخة أخسسرى بسسط الشسسيخ ممسسد بسسن علسسي الءزائسسري فس ‪1098‬‬ ‫عليمهما صورة إجمازة اللسي للمحدث الءزائسري عنسد السسيد مصسوطفى بسن أبس القماسسم بسن أحسد‬ ‫بن السي بن السيد عبد الكري الءزائري‪.‬‬ ‫‪ 3‬س س الخلة ‪ :‬وهسسو م سسن قبي سسل الكش سسكول وفي سسه ك سسثي م سسن المث سسمال والك سسم والس سواعظ‬ ‫والشسسعمار طبسسع بصسسر سسسنة ‪ 1317‬ومعسسه ) أس سرار البلغسسة ( منسسسوبماً اليسسه وطبسسع ف س القسسماهرة س‬ ‫اللب سنة ‪ 1957 / 1377‬ومعه أسرار البلغة‪.‬‬ ‫‪ 4‬س س خلصسسة السسسماب ‪ :‬والندسسسة وقسد طبعسست اللصسسة م سراراً ف س السسستمانة وكشسسمي‬ ‫ومصر وترجت ال الفمارسية وطبعست فس كلكتسه والس اللمانيسة وطبعست سسنة ‪ 1843‬فس برليس‬ ‫وال الفرنسية وطبعت ف رومة ‪ 1864‬وعليمهسما شسروح وتعليقسمات كسثية وقد اختصسر اللصسة‬ ‫البمهمائي من كتمابه الكبي ) بر السماب‪.‬‬ ‫‪ 5‬س زبدة الصسسول ‪ :‬وبمامشسسه حماشسسية عليسسه ‪ ،‬العجسسم ‪ 1302‬وف سسسنة ‪ 1267‬طبسسع‬ ‫أيضماً بمالعجم كتماب الصسسول وهو متصسر وعلسى زبدة الصسول جلسة مسسن الواشسي لنخبسة مسسن‬ ‫العلمسسماء ومنمهسسم البمهسسمائي نفسسسه فسسإن لسسه حماشسسية كسسبية ونسسسختمهما فس مكتبسسة سبمهسسسمالر كمسسما فس‬ ‫فمهرسمهما‪.‬‬ ‫‪ 6‬س أسرار البلغة ف الدب طبع بصر سنة ‪ 1317‬مع الخلة ث سنة ‪ 1377‬هس‪.‬‬ ‫‪ 7‬س البل التي ف الديث والفقه منه نسخة ف الءزانة التيمورية والنجف وغيمهما وقد‬ ‫طبع ف طمهران سنة ‪.1321‬‬ ‫‪ 8‬س أربعون حديثماً من طرق أهل بيت النبوة والولية فرغ من تأليفه سنة ‪ 977‬هس طبسسع‬ ‫حجر ايران‪.‬‬


‫‪ 9‬س س وسسسيلة الف سسوز والم سسمان ف س س م سسدح ص سسماحب الءزمس مان ‪ :‬قص سسيدة منمه سسما نس سسخة ب سسط‬ ‫السمماوي سنة ‪ 1362‬ف مكتبة الكيم‪.‬‬ ‫‪ 10‬س الن سوار الليسسة ‪ :‬مسسن هسسذا الكتسسماب نسسسخة ف س مكتبسسة راغسسب بماسسستنبول كمسسما ف س‬ ‫فمهرس الكتبة‪.‬‬ ‫‪ 11‬س س الثنسسما عش سريمات المسسس ‪ :‬منمهسسما نسسسخ متعسسددة علسسى انف سراد ف س مكتبسسمات كسسثية‬ ‫ويوجد مموع هذه الكتب بط تلميذ البمهمائي الشيخ ممد هماشم بن أحد ابن عصمام السسدين‬ ‫وعليمهسسما اجسسمازة البمهسسمائي بوطسسه فس رجب سسسنة ‪ 1030‬فس الءزانسسة الرضوية وأخسسرى بسسط تلميسسذه‬ ‫السسماز منسسه الشسسيخ علسسي بسسن أحسسد النبوطسسي العسسماملي سسسنة ‪ 1012‬وعليمهسسما اجسسمازة البمهسسمائي لسسه ف س‬ ‫جسسمادي الولس سسسنة ‪ 1012‬وتوج د ف س الدرس ة الفماضسسلية بمالشسسمهد الرض وي ) الذريعسسة ‪/ 1‬‬ ‫‪ (113‬ومنمهما نسخة ف مكتبة آية ال الكيم ف النجف بط السمماوي‪.‬‬ ‫‪ 12‬س توضيح القماصسسد ‪ :‬رسمالة صسسرغية موطبوعة بسسمايران سسسنة ‪ 1315‬وهي ف س وفيسسمات‬ ‫الئمة والعلمماء‪.‬‬ ‫‪ 13‬س حماشسسية علسسى البيضسسماوي بسسط ‪ 1073‬رأيسست نسسسختمهما فس مكتبسسة السسسمماوي بسسط‬ ‫ممد شفيع بن ممود بن علي وانتقلت النسخة ال مكتبة الكيم‪.‬‬ ‫‪ 14‬س الديقة الللية ضمن مموعة كتب ف الكتبة السمابقة كتبت سنة ‪ 1082‬هس‪.‬‬ ‫‪ 15‬س حماشية على القواعد بط سنة ‪ 1200‬هس ف الكتبة السمابقة‪.‬‬ ‫‪ 16‬س الدراية فيمما يتماج اليه أهل الرواية طبعت فس ايسران ضسسمن مموعة‪ .‬وهي مقدمسسة‬ ‫كتماب البل التي‪.‬‬ ‫‪ 17‬س حماشسسية علسسى القواعسسد الكليسسة الص سولية والفرعيسسة لب س عبسسد ال س ممسسد ابسسن مكسسي‬ ‫الشمهيد طبعت على همامش القواعد الوطبوع ف ايران سنة ‪ 1308‬هس‪.‬‬


‫‪ 18‬س تشسريح الفلك فس اليئسة وهو مسسن الكتسسب الشسمهورة التداولة طبسسع بكلنسسماو والنسد‬ ‫وغيمهما رّتب علسسى مقدمسسة وخسسسة فصسسول ويعتسسب متنسماً دقيقسماً فس موضوعه وعليسسه شسسروح كسسثية‬ ‫بعضمهما موطبوع وربما بلرغت هذه الشروح الثلثي‪.‬‬ ‫‪ 19‬س س التحف سسة الماتي سسة فس س الس سسوطرلب ألف سسه لل سسوزير اعتم سسماد الدولسسة ح سسمات حيس س قرأت سسه‬ ‫للسسسوطرلب علسسى البمهسسمائي ورتبسسه علسسى سسبعي بمابسماً ويقسسمال لسسه بماللرغسسة الفمارسية » هفتسماد بسماب «‬ ‫طبع ف ايران سنة ‪ 1316‬هس‪.‬‬ ‫‪ 20‬س هتذيب البيمان س رسمالة ‪65‬فس النحسو منمهسما عسدة نسسخ وطبعست ضسمن مموعة فس‬ ‫الند وشرحمهما جماعة من العلمماء‪.‬‬ ‫‪ 21‬س المامع العبماسي ‪ :‬ف الفقه ألفه بإسم الشسماه عبسماس ورتبسسه علسسى عشسرين بمابسًما‪ .‬وف‬ ‫مكتبة السن الصدر نسخة كتبت سنة ‪ 19‬هس‪.‬‬ ‫‪ 22‬س العتقماديسسة ‪ :‬فيمهسسما بيسسمان عقمائسسد المماميسسة وتييءزهم عسسن سسسمائر الفسسرق طبعسست سسسنة‬ ‫‪ 1326‬هس ومنمهما نسخ كثية‪.‬‬ ‫‪ 23‬س س الفوائسسد الرجماليسسة ‪ :‬منمهسسما نسسسخة موطوطسة ف س مكتبسسة الكيسسم ف س النجسسف ضسسمن‬ ‫مموعة بط الشيخ ممد السمماوي سنة ‪ 1341‬هس‪.‬‬ ‫‪ 24‬س مشجرة الرجمال ‪ :‬منمهسما نسسخة خوطيسة فس مكتبسة الكيسم وهي فس صسفحة واحسدة‬ ‫كسسبية مرغلفسسة بمالقمسسماش كتبسست السسسماء بمالسسسود والوطسسوط بسسمالحر س دون تماريخ س والتمسسل أنسسما‬ ‫بط البمهمائي‪.‬‬ ‫‪ 25‬س الوجيءزة ‪ :‬س ولعلمهما درايسة السديث س منمهسما نسسخة فس مكتبسمات النجسف وطبعست فس‬ ‫ايران على الجر سنة ‪ 1311‬وملحقة برجمال العلمة اللي ايران ‪ 1312‬هس‪.‬‬ ‫‪ 26‬س الذبيحية ‪ :‬رسمالة ف حرمة ذبيحة أهل الكتماب طبعت ف‬


‫مموعة ) كلممات الققي ( ايران وكمان قد ألف الرسمالة بأمر الشسماه عبسماس السسين الصسفوي‬ ‫بعد ورود ملك الروم اليه‪.‬‬ ‫‪ 27‬س شسرح قصسيدة السبدة ‪ :‬منسه نسسخة فس بعلبسك عنسد بعسض آل السسيد مرتضسى وهو‬ ‫شرح كبي‪ ) .‬الذريعة ‪ / 14‬ص ‪.(6‬‬ ‫‪ 28‬س رسمالة ف س القصسسر والتخيي س ف س السسسفر كتبسست سسسنة ‪ 1132‬بسسط ابسسن ممهسسر علسسي‬ ‫ممد مفوظة ف مكتبة الكيم‪.‬‬ ‫‪ 29‬س لرغءز ف لفظ قمانون بط سنة ‪ 1131‬ف الكتبة السمابقة‪.‬‬ ‫‪ 30‬س مشرق الشمسي من الكتب المهمة ف الفقه طبع ف طمهران سنة ‪ 1321‬هس‪.‬‬ ‫وللبمهمائي س عدا ذلك س كتب ورسمائل أخرى كثية‪.‬‬ ‫قمال الشيخ ممسد رضما الشسبيب فس مماضسرته عسسن الشسيخ البمهسسمائي ‪ :‬تعسّد آثسسماره فس الشسسعر‬ ‫والدب حوال العشرين‪ .‬وعّد منمهما ) ديوان شعره ( الذي عن بمعه أحد أبنسماء السر العسماملي‬ ‫صماحب كتماب ) أمل المل ( وقد جماء ف ترجة الممام العماملي من أمل المل مما نصسه ‪ :‬لسه‬ ‫شعر حسن بمالعربية والفمارسية متفرق وقد جعه ولدي ممد رضما الر فصمار ديوانماً لوطيفًما‪.‬‬ ‫وقمال الشيخ ممد رضما الشبيب ف مماضرته‪.‬‬ ‫لقسسد اسسستعى نفظسسري وأنسسما أتصسسفح متلسسف السسسفمار والتصسسمانيف لتقييسسد مسسما يتصسسل منمهسسما‬ ‫بتماري خ الفلسسسفة السسسلمية‪ .‬ان جلسسة مسسن كتسسب الشسسيخ بسسماء السسدين العسسماملي ; حمافلسسة بفوائسسد‬ ‫وش وارد فلسسسفية مضسسمافماً ال س بسسوثه الخسسرى فس الريماضسسيمات والفلكيسسمات ‪ ،‬ولقسسد شسسمارك مشسسماركة‬ ‫عجيبسسة ف س جيسسع العلسسوم والفنسسون العروفسة ف س زم مانه عقليسسة ونقليسسة ووفسق ف س التسسماليف فيمهسسما وفس‬ ‫جلتمهما الفقه والصول والديث والتفسي واللرغة وعلوممهما والكمة والفنون الريماضية والفلكية‪.‬‬


‫وقمال الشسيخ القمسي فس الكنس واللقسماب ‪ :‬شسيخ السسلم والسسلمي ممسد بسن السسي‬ ‫بسسن عبسسد الصسسمد البعسسي العسسماملي السسمارثي ‪ ،‬قسسمال صسسماحب السسسلفة فس حقسسه مسسما ملخصسسه ‪ :‬هسسو‬ ‫علمسسة البشسسر ومدد ديسسن الئمسة ‪ :‬علسسى رأس القسسرن السسمادي عشسسر اليسسه انتمهسست ريماسسة السسذهب‬ ‫واللة وبه قمامت قواطع الباهي والدلة وجع فنسون العلسم فمانعقسد عليسه الجسماع وتفسرد بصسنوف‬ ‫الفضل فبمهر النواظر والسماع فمسما مسسن فسن إل وله فيسه القسدح العلسسى ‪ ،‬والسسورد العسسذب اللّسسى ‪،‬‬ ‫ان ق سسمال ل س ي سسدع ق سسولً لقمائ سسل ‪ ،‬او ط سسمال ل س ي سسأت غي سسه بوطمائ سسل ‪ ،‬مولسسده بعلب سسك عن سسد غ سسروب‬ ‫الشسسمس يسسوم الربعسسماء لثلث عشسسر بقي س مسسن ذي الجسسة سسسنة ‪ 953‬وانتقسسل بسسه والسسده وهسو‬ ‫صسسرغي الس السسديمار العجميسسة فنشسسأ فس حجسسره بتلسسك القوطسسمار الميسسة وأخسسذ عسسن والسسده وغيسسه مسسن‬ ‫المهمابذ حت أذعن له كل منماضل ومنمابذ فلمما اشتد كماهله وصفت لسه مسن العلسم منسماهله ول‬ ‫بما شيخ السلم وفوضت اليه أمور الشريعة على صماحبمهما الصسسلة والسسسلم ول يسسءزل آنفسماً مسسن‬ ‫النيسسماش الس السسسلوطمان راغبسماً فس العءزلة عمازف ماً عسسن الوطمان يؤمل العسسود الس السسسيماحة‪ .‬ويرجو‬ ‫القلع عسسن تلسسك السسسماحة فلسسم يقسسدر لسسه حسست وافسسماه حسسمامه وترمنس علسسى أفنسسمان النسسمان حسسمامه‬ ‫وأخبن بعض ثقمات الصحماب ان الشيخ قصد قبل وفماته زيمارة القسسمابر فس جيسسع مسسن الجلء‬ ‫الكسسمابر فمسسما اسسستقر بسسم اللسسوس حسست قسسمال لسسن معسسه ان س سسسعت شسسيئماً فمهسسل فيكسسم مسسن سسسعه؟‬ ‫فسسأنكروا س سؤاله واسسسترغربوا مقسسماله وسسألوه عمسسما سسسعه فسسأوهم وعّم س ىس ف س ج سوابه ث س رجع ال س داره‬ ‫فسسأغلق بسسمابه فلسسم يلبسسث أن أصسسماب داعسسي السسردى فأجسسمابه وكمانت وفماته لثنسست عشسسرة خلسسون مسسن‬ ‫ش سوال الكسسرم سسسنة ‪ 1031‬بماصسسبمهمان ونقسسل قبسسل دفنسسه ال س طسسوس فسسدفن بسسما ف س داره قريب سماً مسسن‬ ‫الضرة الرضوية على صماحبمهما أفضل الصلة والسلم والتحية انتمهى‪.‬‬ ‫أقول وترجم له الفسماجي فس ريمانسة اللبسماء وذكر لسسه شسعراً كسثياً وروائسسع جيلسة والبمهسمائي‬ ‫ن سسمادرة م سسن ن سوادر الءزمس مان ‪ ،‬فقي سسه أص سسول ‪ ،‬وفيلس سسوف حكي سسم ‪ ،‬وطسسبيب نوطماس سسي ‪ ،‬وممهن سسدس‬ ‫ريماضي ‪ ،‬وفلكي نوي ‪ ،‬وصوف زاهد ‪ ،‬وسمائح‬


‫مؤر خ ‪ ،‬وأديب شماعر ‪ ،‬وبماحث مسسماهر ‪ ،‬ولرغسوي مبسسدع ‪ ،‬وبماثسة مقسسق‪ .‬جسمامع كسل فسٍن غريب‬ ‫وحماوي كل علم عجيب‪.‬‬ ‫وترجه السسسيد عبسسماس الكسسي فس السسءزء الول مسسن نءزهة الليسسس وعدد مؤلفسسماته وج وانب‬ ‫حيسسماته وقسمال ‪ :‬كسسمان مقبسسول اليئسسة سسسح الكسسف حسسسن النفظسسر عسسمال المسسة فمسسن شسسعره ارجوزته‬ ‫الوعفظية ‪:‬‬ ‫أل ي س س س س س س س س س س س س س س س سسما خمائض س س س س س س س س س س س س س س س سماً ب س س س س س س س س س س س س س س س سسر الم س س س س س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫ه س س س س س س س س س س س س سسداك الس س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س سسما ه س س س س س س س س س س س س سسذا التس س س س س س س س س س س س س سوان‬

‫ت العم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر عص س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيمانماً وجمهلً‬ ‫أض س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع َ‬

‫فممهلً أيمهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الرغس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرور ممهلً‬

‫مض س س س س س س س س سسى عم س س س س س س س س سسر الش س س س س س س س س سسبماب وأن س س س س س س س س سست غماف س س س س س س س س سسل‬

‫وفس س س س س س س س س س س ثس س س س س س س س س س سسوب العمس س س س س س س س س س سسى والمهس س س س س س س س س س سسل رافس س س س س س س س س س سسل‬

‫الس س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س سسم كمالبمه س س س س س س س س س س سسمائم أن س س س س س س س س س س سست ه س س س س س س س س س س سسمائم‬

‫وفس س س س س س س س س س س س وق س س س س س س س س س س سست الرغنس س س س س س س س س س س سسمائم أنس س س س س س س س س س س سست نس س س س س س س س س س س سسمائم‬

‫وطرف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ك ل ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرى إل طموح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ماً‬

‫ونفسس س س س س س س س س س س سسك ل س س س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س س س سسءزل أبس س س س س س س س س س س سسداً جوح س س س س س س س س س س س ما‬

‫وقلب س س س س س س س س س س س س س سسك ل يفي س س س س س س س س س س س س س سسق م س س س س س س س س س س س س س سسن العماص س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫فويل س س س س س س س س س س س س س س سسك ي س س س س س س س س س س س س س س سسوم يؤخ س س س س س س س س س س س س س س ذ بمالنواص س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫بلل الش س س س س س س س س س س س س سسيب ن س س س س س س س س س س س س سسمادى فس س س س س س س س س س س س س س الف س س س س س س س س س س س س سسمارق‬

‫بيّ س س س س س س س س س سّي علس س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س سسذهماب وأنس س س س س س س س س سست غس س س س س س س س س سسمارق‬

‫ببحس س س س س س س س س س س س س سسر المهس س س س س س س س س س س س س سسل ل تصس س س س س س س س س س س س س سسرغى ل س س س س س س س س س س س س س سواعظ‬

‫ول س س س س س س س س س سسو أطس س س س س س س س س س سسرى وأطنس س س س س س س س س س سسب ف س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سواعظ‬

‫عل س س س س س س س س س س س س س س س سسى تص س س س س س س س س س س س س س س س سسيل دني س س س س س س س س س س س س س س س سسماك الدني س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫م س س س س س س س س س س س سّد اًس ف س س س س س س س س س س س س الصس س س س س س س س س س س سسبماح وف س س س س س س س س س س س العشس س س س س س س س س س س سسية‬

‫وجمهس س س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س س سسرء ف س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س سسدنيما شس س س س س س س س س س س سسديد‬

‫ولي س س س س س س س س س س س س سسس ين س س س س س س س س س س س س سسمال منمه س س س س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س س س س سسما يريس س س س س س س س س س س س س د‬

‫وكي س س س س س س س س س س سسف ينس س س س س س س س س س سسمال ف س س س س س س س س س س س الخ س س س س س س س س س س سسرى مرام س س س س س س س س س س سسه‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س س س يمهس س س س س س س س س س س س س س س س س سسد لوطلبمهس س س س س س س س س س س س س س س س س سسما قلمس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وقوله ‪:‬‬ ‫يس س س س س س س س س س س س س س س س سسما نس س س س س س س س س س س س س س س س سسديي بمهجس س س س س س س س س س س س س س س س سست أفس س س س س س س س س س س س س س س س سسديك‬

‫ق س س س س س س س س س س سسم وه س س س س س س س س س س ت الك س س س س س س س س س س سسؤس م س س س س س س س س س س سسن هماتي س س س س س س س س س س سسك‬

‫هماهت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما هماهت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما مشعش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعة‬

‫أفس س س س س س س س س س س سسدت نس س س س س س س س س س س سسك ذا التق س س س س س س س س س س سسى والنس س س س س س س س س س س سسيك‬

‫خ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرة ان ض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسللت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماحتمهما‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س س سسنما ن س س س س س س س س س س س س س س س سسور كماس س س س س س س س س س س س س س س س سسمهما يمه س س س س س س س س س س س س س س س سسديك‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما كلي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم الف س س س س س س س س س س س س س س س س س سؤاد داِو ب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫قلب س س س س س س س س س س س س س س سسك البتل س س س س س س س س س س س س س س سسى لك س س س س س س س س س س س س س س سسي تش س س س س س س س س س س س س س س سسفيك‬


‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س سسي ن س س س س س س س س س س س س س س س س سسمار الكلي س س س س س س س س س س س س س س س س سسم فأجتلمه س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫واخل س س س س س س س س س س س س س سسع النعس س س س س س س س س س س س س سسل وات س س س س س س س س س س س س س سسرك التشس س س س س س س س س س س س س سسكيك‬

‫صس س س س س س س س س س س س س س س س سسماح نماهيس س س س س س س س س س س س س س س س سسك بمالس س س س س س س س س س س س س س س س سسدام فس س س س س س س س س س س س س س س س سسدم‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س احتس س س س س س س س س س س س س س س سسماهما ممالف س س س س س س س س س س س س س س س سماً نماهي س س س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫عم س س س س س س س س س س س س س سسرك الس س س س س س س س س س س س س س س ق س س س س س س س س س س س س س سسل لن س س س س س س س س س س س س س سسما كرم س س س س س س س س س س س س س ماً‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س سسما َحس س س س س س س س س س س س س س س س س ما سسم الراك م س س س س س س س س س س س س س س س سسما يبكي س س س س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫نس س س س س س س س س س س س س‬ ‫أت س س س س س س س س س س س سسرى غ س س س س س س س س س س س سسماب عن س س س س س س س س س س س سسك أه س س س س س س س س س س س سسل م ً‬

‫بع س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمما ق س س س س س س س س س س س س س س س س سسد توطن س س س س س س س س س س س س س س س س سوا وادي س س س س س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫ان ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س بيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س ربعمه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم رشس س س س س س س س س س س س س س س س س س أ‬

‫طرفس س س س س س س س س س س س س س س س ه ان ت س س س س س س س س س س س س س س س سست أسس س س س س س س س س س س س س س س س سماً ييي س س س س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س سست أنس س س س س س س س س س س س س س س سسماه اذ أت س س س س س س س س س س س س س س سسى س س س س س س س س س س س س س س س سسحراً‬

‫وح س س س س س س س س س س س س س س س س ده وح س س س س س س س س س س س س س س س س ده برغي س س س س س س س س س س س س س س س س س ش س س س س س س س س س س س س س س س س سريك‬

‫ط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرق الب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماب خمائفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً وجلً‬

‫قلس س س س س س سست ‪َ :‬م س س س س س س س نس قس س س س س س سسمال ‪ :‬كس س س س س س سسل َم س س س س س س س نس يرض س س س س س س يك‬

‫ت أشس س س س س س س س س س س س س س س س سسربما‬ ‫بس س س س س س س س س س س س س س س س سسمات يسس س س س س س س س س س س س س س س س سسقي وب س س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫خ س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرة ت س س س س س س س س س س س س س س س س س سستك القس س س س س س س س س س س س س س س س س س سّل ملي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫قل س س س س س س س س س س س سست صس س س س س س س س س س س س سّرح فق س س س س س س س س س س س سسمال تمه س س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س س سسن‬

‫ث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ج س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماذبته ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرداء وق س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ثس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وّسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س دسته اليميس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسيف أل س س س س س س س س س س س س س س س سسماظه يّك س س س س س س س س س س س س س س س س س نس في س س س س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫خ س س س س س س س س س س س س س س س سسمامر الم س س س س س س س س س س س س س س س سسر طرف س س س س س س س س س س س س س س س ه الفتّي س س س س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫لس س س س س س س س س س س يكفي س س س س س س س س س سسك‬ ‫ان دنس س س س س س س س س س س الص س س س س س س س س س سسبح ق س س س س س س س س س سسمال َ‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س سسمال م س س س س س س س س س س س س س سسماذا تريس س س س س س س س س س س س س س د قل س س س س س س س س س س س س س سست ل س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ي س س س س س س س س س سسما منس س س س س س س س س س س القل س س س س س س س س س سسب قبلس س س س س س س س س س سًة فس س س س س س س س س س س في س س س س س س س س س سسك‬

‫ق س س س س س س س س س س س سسمال خ س س س س س س س س س س س سسذهما فق س س س س س س س س س س س سسد ظف س س س س س س س س س س س سسرت ب س س س س س س س س س س س سسما‬

‫قل س س س س س س س س س س س س س س س سست زدن س س س س س س س س س س س س س س س س فقس س س س س س س س س س س س س س س سسمال ل وابي س س س س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫قل س س س س س س س س س س س س س س س سست ممهلً فق س س س س س س س س س س س س س س س سسمال ق س س س س س س س س س س س س س س س سسم فلق س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ص س س س س س س س س س س سبسما وص س س س س س س س س س سسماح الس س س س س س س س س س سسديك‬ ‫فس س س س س س س س س س سسماح نشس س س س س س س س س س سسر ال َ‬

‫للشس س س س س س س س س س س سسوق ال س س س س س س س س س س س س طيبس س س س س س س س س س س سسة جفن س س س س س س س س س س س س بس س س س س س س س س س س سسماك‬

‫لس س س س س س س س س س س س س سسو صس س س س س س س س س س س س س سسمار مقس س س س س س س س س س س س س سسمامي فلس س س س س س س س س س س س س سسك الفلك‬

‫ف ان مش س س س س س س س س س س س سسيت ف س س س س س س س س س س س س روض س س س س س س س س س س سستمهما‬ ‫اس س س س س س س س س س س س سستنك ُ‬

‫ألش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى أجنح س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة الملك‬

‫وقوله ‪:‬‬

‫وقوله ‪:‬‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س سسن أربع س س س س س س س س س س س س س س س سسة وعش س س س س س س س س س س س س س س س سسرة إم س س س س س س س س س س س س س س س سسدادي‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س س س سست بق س س س س س س س سسماع س س س س س س س س سسكنوا ي س س س س س س س سسما ح س س س س س س س سسمادي‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س طيبس س س س س س س س س س س س س س س س سسة والرغس س س س س س س س س س س س س س س س سسرى وس س س س س س س س س س س س س س س س سسمامراء‬

‫فس س س س س س س س س س س س س ط س س س س س س س س س س س سسوس وك س س س س س س س س س س ربل وفس س س س س س س س س س س س برغ س س س س س س س س س س س سسداد‬

‫وقوله ف الممامي الوادين ‪: 8‬‬


‫أل يس س س س س س س س س س س س س س س س سسما قماصس س س س س س س س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س س س س س س س سسءزوراء ع س س س س س س س س س س س س س س س س سّرج‬ ‫ونعليس س س س س س س س س س س سسك اخلعس س س س س س س س س س س سسن واسس س س س س س س س س س س سسجد خضس س س س س س س س س س س سسوعماً‬

‫بس س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س سسن تلس س س س س س س س س س س سسك الرغس س س س س س س س س س س سسمان‬ ‫علس س س س س س س س س س س سسى الرغر ّ‬

‫فتحتمهم س س س س س س س س س س س س س س سسما لعم س س س س س س س س س س س س س س سسرك ن س س س س س س س س س س س س س س سسمار موس س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫ون س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسور مم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد متقمارن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مان‬

‫إذا لح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديك القبّتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫وقوله كمما رواه الفماجي ف ريمانة اللبماء ‪:‬‬ ‫هس س س س س س س س س س سسذا النبس س س س س س س س س س سسأ العفظيس س س س س س س س س س سسم مس س س س س س س س س س سسما فيس س س س س س س س س س سسه كلم‬

‫هس س س س س س س س س س س س س س سسذا للئس س س س س س س س س س س س س س سسك السس س س س س س س س س س س س س س سسمماوات إمس س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫َم س س س س س س س س س س س س س س نس يّس س س س س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س س س س س سسماَبه يَن س س س س س س س س س س س س سسل موطلب س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫َمس س س س س س س نس ط س س س س س سسماف ب س س س س س سسه فمه س س س س س سسو عل س س س س س سسى الن س س س س س سسمار حس س س س س س سرام‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س سسما رب إن س س س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س س س س سسذنب خ س س س س س س س س س س س س س س س سسماطئ‬ ‫وليس س س س س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س سسن عمس س س س س س س س س س س س سسل صس س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫صس س س س س س س س س س س س س س س سرس فس س س س س س س س س س س س س س س س ص س س س س س س س س س س س س س س سسمالمات الق س س س س س س س س س س س س س س سسرب‬ ‫مق ّ‬

‫أرجس س س س س س س س س س وه ف س س س س س س س س س س س الشس س س س س س س س س س سسر لس س س س س س س س س س سسدفع الكس س س س س س س س س س سسرب‬

‫ب خيس س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س سسورى‬ ‫غيس س س س س س س س س س س اعتق س س س س س س س س س سسمادي حس س س س س س س س س س س ّ‬

‫وإل س س س س س س س س س س س سسه ‪ ،‬وال س س س س س س س س س س س سسرء م س س س س س س س س س س س سسع َمس س س س س س س س س س س س س نس أح س س س س س س س س س س س سسب‬

‫وللشيخ البمهمائي كمما رواه السيد المي ف العيمان ‪:‬‬

‫وقوله س وقد رأى النب ‪ 6‬ف النمام وتتع بمالنفظر ال جماله ‪:‬‬ ‫وليل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان ب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ط س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالعي‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ذروة الس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعد وأوج الكم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫ص س س س س س س س س س س سرس طيس س س س س س س س س س سسب الوصس س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س سسن عمرهس س س س س س س س س س ما‬ ‫قّ‬

‫فل س س س س س س س س س س س س س س سسم تك س س س س س س س س س س س س س س سسن إل كحس س س س س س س س س س س س س س س سّل العق س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫إذ أخ س س س س س س س س س س س س س س سسذت عين س س س س س س س س س س س س س س سسماي ف س س س س س س س س س س س س س س س نوممه س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وانتب س س س س س س س س س س س س س س س س سسه الوط س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالع بع س س س س س س س س س س س س س س س س سسد الوب س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫فءزرت س س س س س س س س س س س س س س س س ه ف س س س س س س س س س س س س س س س س س الليس س س س س س س س س س س س س س س س سسل مسس س س س س س س س س س س س س س س س سستعوطفماً‬

‫أف س س س س س س س س س س س س س س سسديه ب س س س س س س س س س س س س س س سسمالنفس وأهل س س س س س س س س س س س س س س سسي ومس س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫واش س س س س س س س س س سستكي م س س س س س س س س س سسما أنب س س س س س س س س س سسما في س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س سسبلوى ومس س س س س س س سسما ألقس س س س س س س س سسماه م س س س س س س س سسن سس س س س س س س س سسوء حس س س س س س س س سسمال‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س سسأظمهر العوطس س س س س س س س س س س س س س س سسف علس س س س س س س س س س س س س س س سسى عبس س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫بنوطس س س س س س س س س س س س س س س س سسق يس س س س س س س س س س س س س س س س سسءزري بعقس س س س س س س س س س س س س س س س سسد اللئس س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫ت فسسسسسسسسسسسس‬ ‫في س س س س س س س س س س سسما ل س س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س س سسن ليل س س س س س س س س س س سسة نل س س س س س س س س س س س س ُ‬

‫ظلممه س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س س يك س س س س س س س س سسن فس س س س س س س س س س خي س س س س س س س س سسمال‬

‫واتص س س س س س س س س س س س س س س س سسل الفج س س س س س س س س س س س س س س س سسر ب س س س س س س س س س س س س س س س سسما بمالعش س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫امسس س س س س س س س س س س س س سست خفيفس س س س س س س س س س س س س سسمات موطمايس س س س س س س س س س س س س سسما الرجس س س س س س س س س س س س س ما‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسيقت ف س س س س س س س س س س س س س س س س س ظلمآئمه س س س س س س س س س س س س س س س سسما خ س س س س س س س س س س س س س س س سسرة‬

‫وهك س س س س س س س س س س س س س س سسذا عمس س س س س س س س س س س س س س س سسر لي س س س س س س س س س س س س س س سسمال الوصس س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س سسما واض س س س س س س س س س س س س س س سسحت بمالم س س س س س س س س س س س س س س سسمان ثق س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬ ‫صس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمافية ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرفماً طمهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوراً حلل‬


‫وابتمه س س س س س س س س س س س س س س سس ج القل س س س س س س س س س س س س س س سسب بأه س س س س س س س س س س س س س س سسل الم س س س س س س س س س س س س س س سسى‬ ‫ت م س س س س س س س س س س س س سسما نل س س س س س س س س س س س س سست عل س س س س س س س س س س س س سسى أنن س س س س س س س س س س س س س س‬ ‫ونلس س س س س س س س س س س س س س ُ‬

‫وقس س س س س س س س س س س س س س س س ّرت العي س س س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س س س س سسذاك الم س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬ ‫م س س س س س س س س س س س س سسما كن س س س س س س س س س س س س سست اس س س س س س س س س س س س س سستوجب ذاك النس س س س س س س س س س س س س سوال‬

‫وذكر السيد ف السلفة للشيخ البمهمائي قوله ‪:‬‬

‫بمالس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي ألس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم تعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذيب‬

‫ثنمايس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماك العِس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذابما‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي قس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالته عينس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماك‬

‫لقلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب فأجمابس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وقوله وهو من الشعر القصصي س من سوانح الجماز ‪:‬‬ ‫ك س س س س س س س سسمان ف س س س س س س س س س الك س س س س س س س س راد ش س س س س س س س سسخص ذو س س س س س س س س سسداد‬

‫أُّم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س هس ذات اش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستمهمار بمالفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماد‬

‫داره س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ما مفتوح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ة ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداخلي‬

‫رجلمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما مرفوع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة للف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماعلي‬

‫فمه س س س س س س س س سسي مفع س س س س س س س س سسول ب س س س س س س س س سسما فس س س س س س س س س س ك س س س س س س س س سسل ح س س س س س س س س سسمال‬

‫فعلمه س س س س س س س س س س س س س س س سسما تيي س س س س س س س س س س س س س س س سسءز أفع س س س س س س س س س س س س س س س سسمال الرج س س س س س س س س س س س س س س س مال‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س س س سسمان ظرفس س س س س س س س س س س س س س س س ماً مسس س س س س س س س س س س س س س س س سستقراً وكرهس س س س س س س س س س س س س س س س ما‬

‫ج س س س س س س س س س س س س سسماء زي س س س س س س س س س س س س د ق س س س س س س س س س س س س سسمام عم س س س س س س س س س س س س سسر ذكره س س س س س س س س س س س س ما‬

‫جماءه س س س س س س س س س س س س س سسما بع س س س س س س س س س س س س س سسض اللي س س س س س س س س س س س س س سسمال ذو أم س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫فماعتاه س س س س س س س س س س س س س سسما البس س س س س س س س س س س س س سسن ف س س س س س س س س س س س س س س ذاك العمس س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ش س س س س س س س س س س س س س س سسق بمالس س س س س س س س س س س س س س س سسكي ف س س س س س س س س س س س س س س سسوراً ص س س س س س س س س س س س س س س سسدرهما‬

‫فس س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سسماق ال س س س س س س س س س س سسوت أخف س س س س س س س س س س سسى ب س س س س س س س س س س سسدرهما‬

‫مّكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س نس الرغيلن م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن أحش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائمهما‬

‫خل س س س س س س س س س س س س س سسص الي س س س س س س س س س س س س س سسان م س س س س س س س س س س س س س سسن فحش س س س س س س س س س س س س س سسمائمهما‬

‫ق س س س س س س س س س سسمال بع س س س س س س س س س سسض الق س س س س س س س س س سسوم م س س س س س س س س س سسن أه س س س س س س س س س سسل اللم‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س قتل س س س س س س س س س س س س س س سست الم يس س س س س س س س س س س س س س سسما هس س س س س س س س س س س س س س سسذا الرغلم‬

‫ك س س س س س س س سسمان قت س س س س س س س سسل الش س س س س س س س سسخص أول س س س س س س س س ي س س س س س س س سسما ف س س س س س س س سست‬

‫إن قت س س س س س س س س س س س س س س س سسل الم شس س س س س س س س س س س س س س س سسيء مس س س س س س س س س س س س س س س سسما أت س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫ق س س س س س س س س سسمال ي س س س س س س س س سسما ق س س س س س س س س سسوم اترك س س س س س س وا ه س س س س س س س س سسذا العت س س س س س س س س سسماب‬

‫إن قتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل الم أدن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س للص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواب‬

‫كن س س س س س س س س س س س سست ل س س س س س س س س س س س سسو أبقيتمه س س س س س س س س س س س سسما فيم س س س س س س س س س س س سسما تريس س س س س س س س س س س س د‬

‫كس س س س س س س س س س سسل يس س س س س س س س س س سسوم قس س س س س س س س س س سسماتلً شخص س س س س س س س س س س سماً جديس س س س س س س س س س سسد‬

‫انس س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س سسو ل س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س سسذق ح س س س س س س س س س سّد السس س س س س س س س س سسمام‬

‫ك س س س س س س س س س س سسمان ش س س س س س س س س س س سسرغلي دائمس س س س س س س س س س س سماً قت س س س س س س س س س س سسل الن س س س س س س س س س س سسمام‬

‫أيمهس س س س س س س س س س س سسما الأسس س س س س س س س س س س سسور ف س س س س س س س س س س س س قيس س س س س س س س س س س سسد ال س س س س س س س س س س سسذنوب‬

‫أيمهس س س س س س س س س س س سسما الس س س س س س س س س س س سسروم مس س س س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س س س س سّر الرغيس س س س س س س س س س س سسوب‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س تيّ س س س س س س س س س س س س سسب م س س س س س س س س س س س س سسن ن س س س س س س س س س س س س س سواٍل طمالب س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫أنس س س س س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س س س س أسس س س س س س س س س س س س س سسر الكلب العماوي س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س ت س س س س س س س س س س س س سسمانع ع س س س س س س س س س س س س سسن وص س س س س س س س س س س س سسمال راغب س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫م س س س س س س س س س سسن ق س س س س س س س س س سسوى النف س س س س س س س س س سسس الكف س س س س س س س س س سسور العماتي س س س س س س س س س سسة‬


‫ك س س س س س س س س س س س س س س س سسل ص س س س س س س س س س س س س س س س سسبح ومس س س س س س س س س س س س س س س س سسماء ل تس س س س س س س س س س س س س س س س سءزال‬

‫م س س س س س س س سسن دواع س س س س س س س سسي النف س س س س س س س سسس فس س س س س س س س س قي س س س س س س س سسل وقس س س س س س س سسمال‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل داع خيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ذات التقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫قس س س س س س س س سسل مس س س س س س س س سسع اليس س س س س س س س سسمات كس س س س س س س س سسم هس س س س س س س س سسذا القس س س س س س س س سسمام‬

‫ان تك س س س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س س س سسن لس س س س س س س س س س س سسعمهما تبرغ س س س س س س س س س س سسي اللص‬

‫أو ت س س س س س س س س س سسرم م س س س س س س س س س سسن ع س س س س س س س س س سسض هماتي س س س س س س س س س سسك الن س س س س س س س س س سسماص‬

‫فماقتس س س س س س س س س س س س س س سسل النفس س س س س س س س س س س س س س سسس الكفس س س س س س س س س س س س س س سسور المانيس س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫قتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسردٍي لّم زانيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫أيمه س س س س س س س س س س س س س سسما الس س س س س س س س س س س س س س سسماقي أدر ك س س س س س س س س س س س س س سسأس ال س س س س س س س س س س س س س سسدام‬

‫واجعل س س س س س س س س س سسن ف س س س س س س س س س س س دورهس س س س س س س س س س ما عيش س س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س س سسدام‬

‫خلس س س س س س س س س س س س س سسص الرواح م س س س س س س س س س س س س سسن قيس س س س س س س س س س س س س سسد المس س س س س س س س س س س س س سسوم‬

‫أطل س س س س س س س س س سسق الش س س س س س س س س س سسبماح م س س س س س س س س س سسن أس س س س س س س س س س سسر الرغم س س س س س س س س س سسوم‬

‫فمالبمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائي الءزيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ن المتح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫م س س س س س س س سسن دواع س س س س س س س سسي النف س س س س س س س سسس فس س س س س س س س س أس س س س س س س س سسر ال س س س س س س س سسن‬


‫الشيخ محمد علي الطريحي‬ ‫كان حياً ‪1036‬‬

‫رواهما الشيخ فخر الدين ف ) النتخب ( ‪:‬‬ ‫ج س س س س س س سسماد م س س س س س س سسما ج س س س س س س سسماد م س س س س س س سسن دم س س س س س س سسوعي الس س س س س س س سسجمام‬

‫لصس س س س س س س س س س س س س س س سسماب الكري س س س س س س س س س س س س س س س نس س س س س س س س س س س س س س س سسل الك س س س س س س س س س س س س س س س سرام‬

‫قس س س س س س س س س س س س س سّل ص س س س س س س س س س س س س سسبي وزاد حءزنس س س س س س س س س س س س س ووجس س س س س س س س س س س س س دي‬

‫فمهم س س س س س س س س س س س سسومي كأس س س س س س س س س س س س سسي ودمع س س س س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س س س س سسدامي‬

‫إنس س س س س س س س س س س س س س س س سسما حسس س س س س س س س س س س س س س س س سسرت ومهّس س س س س س س س س س س س س س س سسي وحءزن س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫وني س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب وزفرتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س واض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوطرامي‬

‫لسس س س س س س س س س س سسليل البتس س س س س س س س س س سسول سس س س س س س س س س س سسبط رسس س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س‬

‫ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسور الل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه خيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫لس س س س س س س س سست أنس س س س س س س س سسى الس س س س س س س س سسي ب س س س س س س س سسمالوطف ملقس س س س س س س س سًى‬ ‫لس س س س س س س س س س سست أنس س س س س س س س س س سسماه وه س س س س س س س س س س و فيمه س س س س س س س س س سسم وحي س س س س س س س س س سسداً‬

‫ع س س س س س س س س س س سسمافر ال س س س س س س س س س س سسد ن س س س س س س س س س س سسماحر النح س س س س س س س س س س سسر دام س س س س س س س س س س سسي‬ ‫ق س س س س س س س س س س س سسد أح س س س س س س س س س س س سسماطت بس س س س س س س س س س س سسه عل س س س س س س س س س س س سسوج اللئ س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫***‬ ‫ي س س س س س س س س س س س س سسما بنس س س س س س س س س س س س س س أح س س س س س س س س س س س س سسد عص س س س س س س س س س س س س سسمام الباي س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫أنت س س س س س س س س س س س س س سسم الن س س س س س س س س س س س س س سسور ف س س س س س س س س س س س س س س س دي س س س س س س س س س س س س س سسماجى الفظلم‬

‫أنت س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ع س س س س س س س س س س س س س س س س سسدت لي س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم مع س س س س س س س س س س س س س س س س سسمادي‬ ‫أنت س س س س س س س س س س س س س س س سسم الع س س س س س س س س س س س س س س س سسمارفون مق س س س س س س س س س س س س س س س سسدار ح س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫لسس س س س س س س س سست أخشس س س س س س س س سسى مس س س س س س س س سسن الس س س س س س س س سسذنوب العفظس س س س س س س س سسمام‬ ‫فمهس س س س س س س س س سسو كس س س س س س س س س سسما ٍ‬ ‫ف عس س س س س س س س س سسن منوطقس س س س س س س س س سسي وكلمس س س س س س س س س سسي‬

‫قلس س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سسدحكم وأخلصس س س س س س س س س س سست وّديس‬

‫ورج س س س س س س س س س س س س س س س س س س مائي وملج س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأي واعتص س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمامي‬

‫ف سسسسسسسسسسسسسسس‬ ‫فخس س س س س س س س س س س س س س س سسذواهما مس س س س س س س س س س س س س س س سسن مسس س س س س س س س س س س س س س س سسلمي و ّ‬

‫نف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي ممه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذب بمالنفظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س أورد السيد المي ف العيمان هذه القصيدة ونسبمهما للشيخ مي الدين بن الشيخ ممود وهو وهم‪.‬‬

‫)‪(1‬‬


‫محمد علي الطريحي‬ ‫كان حياً ‪ 1036‬هد‬

‫هو الشيخ ممد علي بن أحد بن علي بن أحد بن طريح بن خفماجي بسن فيسماض ابسن‬ ‫حيمسه بسن خيسس بسن جعسه بسن سسليممان بسن داود بسن جسمابر بسن يعقسسوب السسلمي العءزيءزي‪ .‬مسسن‬ ‫أعلم أس سرته الشسسماهي ووالسسد الشسسيخ فخسسر السسدين ذكره القسسق الوطمهران س ف س الروضسة النضسسرة ف س‬ ‫المائسسة الماديسسة بعسسد العشسسرة ص ‪ 114‬فس ذكر اجسسمازة حفيسسده الشسسيخ حسسسمام السسدين ابسسن الشسسيخ‬ ‫جمال الدين لتلميذه الشيخ ممد جواد بسن كلسب علسي الكسماظمي بقسوله ‪ :‬الشسيخ السورع التقسي‬ ‫النقي‪ .‬وذكره صسسماحب موطوطة مسسن كتسسماب ) مسسن ل يضسره الفقيسه ( وعليمهسسما اجسمازات متعسسددة‬ ‫وهي اليوم بتمّلك الشيخ ممد علي القمي المائري بكربلء‪.‬‬ ‫ومن شعره الذي يرثي به الممام السي )ع( قوله ‪:‬‬ ‫حماد مما جماد بمالدموع السجمام )‪.(1‬‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن شعراء الرغري ج ‪ 9‬ص ‪.455‬‬


‫الشيخ زين الدين حفيد الشهيد الثاني‬ ‫وفاته ‪1064‬‬ ‫قمال يرثي السي ‪ 7‬بقصيدة ممسة )‪: (1‬‬ ‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسلبت لوعس س س س س س س س س س س س س س س سست لذي س س س س س س س س س س س س س س س سسذ الرقس س س س س س س س س س س س س س س س ماد‬

‫وكس س س س س س س س س س س س س س سستن ث س س س س س س س س س س س س س سسوب الض س س س س س س س س س س س س س سسنما والس س س س س س س س س س س س س س سسمهماد‬

‫ورمس س س س س س س س س س س س س س س مان ده س س س س س س س س س س س س س س سسري بس س س س س س س س س س س س س س س سسمهم العن س س س س س س س س س س س س س س سسماد‬

‫وغرام س س س س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س س س س سسما إن ل س س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س س سسن نف س س س س س س س س س س س سسماد‬

‫كل يوم وليلة ف ازديماد‬ ‫لس س س س س س س س س س س س س ح س س س س س س س س س س س سسءزن فس س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س س سسل آن جدي س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وعن س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء يش س س س س س س س س س س س س س س س س سسيب من س س س س س س س س س س س س س س س س سسه الولي س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫والتمهس س س س س س س س س س س س س س سسماب ي س س س س س س س س س س س س س س سسذوب منس س س س س س س س س س س س س س سسه الدي س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ق س س س س س س س س س س سسد بك س س س س س س س س س س سسى رحس س س س س س س س س س س ة ل س س س س س س س س س س سسمال الس س س س س س س س س س س سسود‬

‫ودموع تسح سّح الرغوادي‬

‫لس س س س س س س س س سست أبك س س س س س س س س سسي لفق س س س س س س س س سسد عص س س س س س س س س سسر الش س س س س س س س س سسبماب‬

‫وتقضس س س س س س س س س س س س س سسي عمهس س س س س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س س س س سسوى والتصس س س س س س س س س س س س س سسماب‬

‫وص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدود الك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواعب الت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراب‬

‫وتنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائي الليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسط والحبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماب‬

‫من سليمى وزينب وسعماد‬ ‫ق س س س س س س س س س س سسد ن س س س س س س س س س س سسمان النمه س س س س س س س س س س سسى ع س س س س س س س س س س سسن التش س س س س س س س س س س سسبيب‬

‫وادك س س س س س س س س س س س س س س مار ال س س س س س س س س س س س س س س سسوى وذك س س س س س س س س س س س س س س ر ال س س س س س س س س س س س س س س سسبيب‬

‫فتفرغ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ت للس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى والنحي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫مس س س س س س س س س س س سسذ أتس س س س س س س س س س س سسى زاج س س س س س س س س س س س سراً نس س س س س س س س س س س سسذير الشس س س س س س س س س س س سسيب‬

‫معلمماً بمالفنماء حي ينمادي‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س ذكرهما الشيخ علي بن ممد بن السن‪ .‬شقيق التجم له ف كتمابه ) السدر النثسور ( والشسيخ المينس فس شسمهداء‬ ‫الفضيلة ص ‪.157‬‬


‫ب س س س س س س س س س سسل بك س س س س س س س س س سسمائي لج س س س س س س س س س سسل خوط س س س س س س س س س سسب جلي س س س س س س س س س سسل‬

‫أض س س س س س س س س س س س سسرم ال س س س س س س س س س س س سسءزن فس س س س س س س س س س س س س فس س س س س س س س س س س س سؤاد اللي س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ورمس س س س س س س س س س س س س س س س ى بمالعن س س س س س س س س س س س س س س س سسماء قل س س س س س س س س س س س س س س س سسب البت س س س س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫وأسس س س س س س س س س س س س س س س سسمال الس س س س س س س س س س س س س س س سسدموع كس س س س س س س س س س س س س س س سسل مسس س س س س س س س س س س س س س س سسيل‬

‫فتدى الدى بثوب الداد‬ ‫رزء م س س س س س س س س س س س س س سسن ق س س س س س س س س س س س س س سسدبكت ل س س س س س س س س س س س س س سسه الفلس س س س س س س س س س س س س س سوات‬ ‫وهس س س س س س س س س س س س س س س وت م س س س س س س س س س س س س س س سسن بروجمه س س س س س س س س س س س س س س سسما النيس س س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫واقشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعّرت لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوته الكرم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مات‬

‫والع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال لفق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائلت‬

‫غماب وال ملجأي وعممادي‬ ‫فجع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة نكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست رؤوس الع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫واس س س س س س س س س س س س س س س س سستبماحت ح س س س س س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س س س س س سسدى واللل‬

‫ورم س س س س س س س س س س س س س ت بمالقس س س س س س س س س س س س س سسذى عيس س س س س س س س س س س س س سسون الكمس س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫قس س س س س س س س س س س س س سسد أن س س س س س س س س س س س س س سسماخت بي س س س س س س س س س س س س س س صس س س س س س س س س س س س س سسحب وآل‬

‫عتة الصوطفى النب المادي‬ ‫يس س س س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س س س سسما فجعس س س س س س س س س س س سسة وخوطب س س س س س س س س س س س سماً جسس س س س س س س س س س س سسيمما‬

‫أوقعس س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س حشس س س س س س س س س سسى الكليس س س س س س س س س سسم كلوم س س س س س س س س سسما‬

‫وبقلس س س س س س س س س س س س س س س سسب المي س س س س س س س س س س س س س س س س حءزن س س س س س س س س س س س س س س س ماً مقيمس س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وأع س س س س س س س س س س س س سسمادت جس س س س س س س س س س س س س سسم القس س س س س س س س س س س س س سسيم س س س س س س س س س س س س س سسقيمما‬

‫جفنه للسى حليف السمهماد‬ ‫لس س س س س س س س س سسف نفسس س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س سسى رهي س س س س س س س س س س الت س س س س س س س س س سسوف‬

‫حيس س س س س س س س س س أمس س س س س س س س س سسى ن س س س س س س س س سسب القن س س س س س س س س سسما والس س س س س س س س س سسيوف‬

‫ثماويس س س س س س س س س س س س س س ماً جسس س س س س س س س س س س س س سسمه بس س س س س س س س س س س س س سسأرض الوطفس س س س س س س س س س س س س سسوف‬

‫وهس س س س س س س س س س س س س و ذو الفض س س س س س س س س س س س س سسل والق س س س س س س س س س س س س سسمام الني س س س س س س س س س س س س سسف‬

‫وسليل الشفيع يوم العماد‬ ‫منع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه ورود م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء الف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرات‬

‫وس س س س س س س س س س س س س س سسقوه ك س س س س س س س س س س س س س س سسماس الفن س س س س س س س س س س س س س س سسما والم س س س س س س س س س س س س س س سسمات‬

‫بع س س س س س س س س س س س س س س س سسد تقتي س س س س س س س س س س س س س س س سسل اهل س س س س س س س س س س س س س س س سسه والم س س س س س س س س س س س س س س س سسمات‬

‫وأح س س س س س س س س س س س س س سسماطت ب س س س س س س س س س س س س س سسه خي س س س س س س س س س س س س س سسول الوطرغ س س س س س س س س س س س س س سسمات‬

‫بواضي الضبما وسر الصعماد‬


‫الشيخ زين السدين ابسن الشسيخ ممسد شسمارح ) الستبصسمار ( ابسن الشسيخ حسسن صسسماحب‬ ‫العمال ابن الشيخ زين الدين الشمهيد الثمان العماملي البعي الكي التوف سنة ‪1064‬‬ ‫ولد ببسع سسنة ‪ 1009‬وتوف بكسة الكرمة ‪ 29‬ذي الجسة السرام سسنة ‪ 1064‬ودفسن‬ ‫مع والده بمالعّلى عند أم الؤمني خدية الكبى‪ .‬فس أمسل المسل ‪ :‬شسيخنما الوحد كسمان عمالسماً‬ ‫فماضسلً متبحسراً مققسماً ثقسة صسمالماً عمابسداً ورع ماً شسماعراً منشسئماً أديبسماً حماففظسماً جمامعسماً لفنسون العلسم‬ ‫العقليسة والنقليسة ل نفظيس لسه فس زممانه ‪ ،‬قسرأ علسى أبيسه وعلسى الشسيخ الجسل بسماء السدين العسماملي‬ ‫وجماعة من علمماء العرب والعجم وجماور بكة مدة وتوف بما‪ .‬له شعر جديد )‪.(1‬‬ ‫أورد الشسيخ زين السدين س هسسذا س السسيد علسي خسمان السدن ترجة فس سسلفة العصسسر وذكر‬ ‫الكثي مسن شسعره ‪ ،‬وترجم لسه أيضسماً السب فس خلصسة الثسر فس القسرن السمادي عشسر ج ‪ 2‬ص‬ ‫‪ ، 191‬وترج م لسسه أيض سماً سسسيدنما الصسسدر الكسسماظمي ف س تكملسسة أمسسل المسسل ‪ ،‬وج ماء ذكره ف س‬ ‫خماتة مستدرك الوسمائل ص ‪.390‬‬ ‫وف كتماب ) شمهداء الفضيلة ( عندمما ذكر أحفماد الشمهيد الثمان قمال ‪:‬‬ ‫الشيخ زين الدين بن ممد بن السن بن زين الدين س الشمهيد الثمان‪.‬‬ ‫هو أستماذ صماحب الوسمائل ‪ ،‬قسمال فس أمسسل المسسل ‪ :‬شسيخنما الوحد كسسمان عمالسماً فماضسلً‬ ‫متبحراً ‪ ،‬مدققماً مققماً ثقة صمالماً عمابداً ورعماً شماعراً منشسيماً أديبسماً جمامعسماً حماففظسماً لفنسسون العلسسم‬ ‫النقليسسمات والعقليسسمات ‪ ،‬جليسسل القسسدر عفظيسسم النءزلة ل نفظي س لسسه ف س زممانه ‪ ،‬قسرأ علسسى أبيسسه وعلسسى‬ ‫الشيخ بماء الدين العماملي وعلى مولنما‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن أعيمان الشيعة ج ‪ 33‬ص ‪.302‬‬


‫ممد أمي الستابمادي وجماعة من علمماء العسسرب والعجسسم ‪ ،‬جسسماور مكسسة وتوف بسسما ودفسسن عنسسد‬ ‫خدية الكبى‪ .‬قسرأت عليسه جلسة مسن كتسب العربيسة والريماضسة والسديث والفقسه وغيهما ‪ ،‬وكمان‬ ‫له شعر رائسق وفوائسد وحواشسي كسثية وديسوان شسعر صسرغي رأيتسه بوطسه ‪ ،‬ول يؤلف كتمابسماً مسدونماً‬ ‫لشدة احتيماطه ولوف الشمهرة‪ .‬انتمهى‪.‬‬ ‫وأطسراه صسماحب السدر النثسور وذكر كسثياً مسن شسعره‪ .‬وقمال صسماحب السسلفة ‪ :‬انسه زين‬ ‫الئمة وفماضل المة وملث غممام الفضل وكماشف الرغمة ‪ ،‬شرح ال صدره للعلسسوم شسسرحماً وبنس‬ ‫له من رفيع الذكر صرحماً إلس زهد أسسس بنيسمانه علسسى التقسوى وصلح أهسّل بسه ربعسسه فمسما أقسوى‬ ‫وآداب تم سسر خسسدود ال سسورد م سسن أنفماس سسمهما خجلً وشسسيم أوضسسح بسسما غ سوامض مك سسمارم الخلق‬ ‫وجل‪.‬‬ ‫رأيتسسه بكسسة شسسرفمهما الس تعسسمال والفلح يشسسرق مسسن ميسسماه وطيسسب العسراق يفسسوح مسسن نشسسر‬ ‫ريماه ومما طسسمالت مسسماورته بسسماحت وافسسماه الجسسل ‪ ،‬وانتقسسل مسسن جسوار حسسرم الس إلس جسوار الس عسسءز‬ ‫وجل فتسسوف سسسنة اثنسستي وسستي وألسسف رحه ال س تعسسمال‪ .‬وله شسسعر خلسسب بسسه العقسسول وسحر ‪،‬‬ ‫وحسدت رقته أنفماس نسيم السحر ‪ ،‬فمنه مما كتب إل الوالد من مكة الشرفة ممادحماً وذلك‬ ‫عمام ‪: 1061‬‬ ‫ش س س س س س س س س س س س س س س سسمام برق س س س س س س س س س س س س س س ما لح ب س س س س س س س س س س س س س س سسمالبرق وهن س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫فص س س س س س س س س س س س سسبما ش س س س س س س س س س س س سسوقماً الس س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س سسءزع وحنّس س س س س س س س س س س س سما‬

‫وج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س رى ذكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ر اثيلت النق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫فش س س س س س س س س س س سسكى م س س س س س س س س س س سسن لع س س س س س س س س س س سس ج الوج س س س س س س س س س س د وأنسّ س س س س س س س س س س سما‬

‫دن س س س س س س س س س س سسف ق س س س س س س س س س س سسد ع س س س س س س س س س س سسماقه ص س س س س س س س س س س سسرف ال س س س س س س س س س س سسردى‬

‫وخوط س س س س س س س س س س س س س س سسوب ال س س س س س س س س س س س س س س سسدهر عم س س س س س س س س س س س س س س سسما يتمنس س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ش س س س س س س س س س س س سّف هس الش س س س س س س س س س س س سسوق إل س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س سسمان الل س س س س س س س س س س س سسوى‬

‫فرغ س س س س س س س س س س س س س س س سسدا منمهم س س س س س س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س س س س س س سسدمع معنس س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫أسس س س س س س س س س س س س س س سسلمته لل س س س س س س س س س س س س س سسردى أي س س س س س س س س س س س س س سسدي الس س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫عن س س س س س س س س س س س س س س س سسدمما أحس س س س س س س س س س س س س س س س سسن بمالي س س س س س س س س س س س س س س س سسمام ظن س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫طمال س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما أّمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س لس إل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام الك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرى‬

‫طمعس س س س س س س س س س س س س س س سماً فس س س س س س س س س س س س س س س س زورة الوطي س س س س س س س س س س س س س س سسف وأنس س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫كلم س س س س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س س س س سّن ال س س س س س س س س س س س سسدجى ح س س س س س س س س س س س سّن إلس س س س س س س س س س س س س‬

‫ب نس س س س س س س س س س س س س س س س س سسيم م س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ُرب س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬ ‫وإذا هس س س س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسما عريبس س س س س س س س س س س س س س س س س سماً ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالمى ل س س س س س س س س س س س س س س س س سسولكم‬

‫زم س س س س س س س س س س س ن الوص س س س س س س س س س س سسل فأبس س س س س س س س س س س سسدى مس س س س س س س س س س س سسما أجنس س س س س س س س س س س سسما‬ ‫حس س س س س س س س س س سسماجر أهس س س س س س س س س س سسدى لس س س س س س س س س س سسه سس س س س س س س س س س سسقمماً وحءزن س س س س س س س س س س ما‬ ‫مس س س س س س س س س سسما صس س س س س س س س س سسبما قلس س س س س س س س س سسب إل س س س س س س س س س س رب س س س س س س س س س ع ومرغن س س س س س س س س س س‬


‫ك س س س س س س س س س س س سسمان ل س س س س س س س س س س س س ص س س س س س س س س س س س سسب فأوه س س س س س س س س س س س ماه الن س س س س س س س س س س س سسوى‬

‫بع س س س س س س س س س س س سسدكم ي س س س س س س س س س س س سسما جي س س س س س س س س س س س سسة ال س س س س س س س س س س س سسي وأفنس س س س س س س س س س س س س‬

‫قمات س س س س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س س س سسوى ك س س س س س س س س س س س سسم قرح س س س س س س س س س س س ت‬

‫كبس س س س س س س س س س س سسداً مس س س س س س س س س س س سسن أل س س س س س س س س س س س س الشس س س س س س س س س س س سسوق وجفنس س س س س س س س س س س سسما‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س س س س سّد رسست م س س س س س س س س س س س س س س س س سسورد ل س س س س س س س س س س س س س س س س سسذات ومس س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ترك س س س س س س ت ل س س س س س س س س س مس س س س س س س س سسن جيس س س س س س س س سسل الصس س س س س س س س سسب ركنس س س س س س س س سسما‬

‫قوطع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست أفلذ قل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب والش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وكس س س س س س س س س س سستن م س س س س س س س س س سسن جي س س س س س س س س س سسل السس س س س س س س س س س سسقم وهنس س س س س س س س س س سسما‬

‫ف س س س س س س س س س س سسإل ك س س س س س س س س س س سسم أش س س س س س س س س س س سستكي ج س س س س س س س س س س سسور الن س س س س س س س س س س سسوى‬

‫وأقماس س س س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س س س سسن ه س س س س س س س س س س سسوى ليل س س س س س س س س س س سسى وُلبنس س س س س س س س س س س س‬

‫ق س س س س س س س سسد ص س س س س س س س سسحما قل س س س س س س س سسب م س س س س س س س سسن س س س س س س س س سسكر ال س س س س س س س سسوى‬

‫بع س س س س س س س س س س س س س س سسدمما أزعج س س س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س س س سسكر وعّنس س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ون س س س س س س س س س سسمان ع س س س س س س س س س س سسن ه س س س س س س س س س س سسوى الرغي س س س س س س س س س س سسد النمه س س س س س س س س س س سسى‬

‫وحب س س س س س س س س س س س سسمان الش س س س س س س س س س س س سسيب إحس س س س س س س س س س س س سسمانماً وحس س س س س س س س س س س س سسنما‬

‫وتفرغ س س س س س س س س س س س س س س س س س ت إل س س س س س س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسدح فس س س س س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫سس س س س س س س س س س س س س س سّنة الع س س س س س س س س س س س س س سسروف والفض س س س س س س س س س س س س س سسمال سس س س س س س س س س س س س س س سنّما‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س سسد الرب س س س س س س س س س س س س س س س ح سس س س س س س س س س س س س س س س سسوى نيس س س س س س س س س س س س س س س سسل العل‬

‫مس س س س س س س س س س سسن مراقس س س س س س س س س س سسي الس س س س س س س س س س سسد خس س س س س س س س س س س سرانماً وغبنس س س س س س س س س س سسما‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سسيد السس س س س س س س س س س س س س س سسمادات والس س س س س س س س س س س س س س سسول الس س س س س س س س س س س س س س سسذي‬

‫أّم إنعمام س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً وأفض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالً وَم ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سما‬

‫ل س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س سسءزل ف س س س س س س س س س س س كس س س س س س س س س س سسل حي س س س س س س س س س س س بس س س س س س س س س س سسمابه‬

‫مأمن س س س س س س س س س س سماً م س س س س س س س س س سسن نس س س س س س س س س س سسوب الس س س س س س س س س س سسدهر وحصس س س س س س س س س س سسنما‬ ‫ِنعم س س س س س س س س س س س سماً فمهس س س س س س س س س س س سسو للفس س س س س س س س س س س سسظ الس س س س س س س س س س س سسود معن س س س س س س س س س س س س‬

‫نس س س س س س س س س س س س س س س س س سسخ الرغ س س س س س س س س س س س س س س س س سسمامر م س س س س س س س س س س س س س س س س سسن أفض س س س س س س س س س س س س س س س س سسماله‬

‫) حمات س س سماً ( و ) الفض س س سسل ( ذا الفض س س سسل و ) معن س س س (‬

‫ورث الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسؤدد ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن آب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائه‬

‫مثس س س س س س س س س سسل مس س س س س س س س س سسما قس س س س س س س س س سسد ورث س س س س س س س س س وا بوطن س س س س س س س س س سماً فبوطنس س س س س س س س س سسما‬

‫حس س س س س س س س س س س س س س س س سّل م س س س س س س س س س س س س س س س سسن أوج العل س س س س س س س س س س س س س س س سسى مرتب س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ص س س س س س س س س س سسمار منمه س س س س س س س س س سسما النس س س س س س س س س س سسر والعيّ س س س س س س س س س سسوق أدن س س س س س س س س س س س‬

‫جمادن س س س س س س س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س س س س س س س سسن راحيت س س س س س س س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س س س س س س سسحب‬

‫توطس س س س س س س س س س س س س س س سسر العسس س س س س س س س س س س س س س س سسجد لمس س س س س س س س س س س س س س س سسماء ومءزنس س س س س س س س س س س س س س س ما‬

‫ي س س س س س س س سسما عم س س س س س س س سسماد ال س س س س س س س سسد ي س س س س س س س سسما م س س س س س س س سسن لس س س س س س س س س ت س س س س س س س سسءزل‬

‫مس س س س س س س س س س س سسن معس س س س س س س س س س س سسماليه ثس س س س س س س س س س س سسمار الفضس س س س س س س س س س س سسل ُت نس س س س س س س س س س س س س س‬

‫عض س س س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س سسدهر بأني س س س س س س س س س س س س س سسماب الس س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫تركتن س س س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س س س س سواء رهن س س س س س س س س س س س سسما‬

‫همائمس س س س س س س س س س س س س سماً فس س س س س س س س س س س س س س لّس س س س س س س س س س س س سسة الفك س س س س س س س س س س س س سسر ولس س س س س س س س س س س س س‬

‫جس س س س س س س س س س س س س س س سسد أنل س س س س س س س س س س س س س س سسه الش س س س س س س س س س س س س س س سسوق وأض س س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫غم س س س س س س س س س س س س س سسرت س س س س س س س س س س س س س س سسحب أي س س س س س س س س س س س س س سسماديه ال س س س س س س س س س س س س س سسورى‬

‫هت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزء القلم فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س راحت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫برم س س س س س س س س س س س س س س س س س س ماح ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسط ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما تتثنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫كلم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما لح لعينس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمارق‬

‫م س س س س س س س س س سسن نس س س س س س س س س س سواحي الش س س س س س س س س س سسمام أض س س س س س س س س س سسنمان وعن س س س س س س س س س سسما‬

‫تتلفظس س س س س س س س س س س س س س س س سسى كبس س س س س س س س س س س س س س س س سسدي شس س س س س س س س س س س س س س س س سسوقماً إل س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫صس س س س س س س س س س س سسبية خلفس س س س س س س س س س س سست بمالشس س س س س س س س س س س سسمام و ) أفن س س س س س س س س س س س س (‬

‫ركب س س س س س س س س س س س س س س س س س سست اممالن س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ش س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوق الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ورد انعمام س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك والفض س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفنما‬

‫بع س س س س س س س س س س س س س سسدمما أنل س س س س س س س س س س س س س سست العي س س س س س س س س س س س س س سسس الس س س س س س س س س س س س س س سسرى‬

‫وأب س س س س س س س س س س س سسمادت ف س س س س س س س س س س س س فيس س س س س س س س س س س سسماف البي س س س س س س س س س س س سسد بُس س س س س س س س س س س سسدنما‬

‫وبماكنس س س س س س س س س س س سسما فس س س س س س س س س س س سسك يس س س س س س س س س س س سسما كمهس س س س س س س س س س س سسف الس س س س س س س س س س س سسورى‬

‫م س س س س س س س س سسن تص س س س س س س س س سسماريف ص س س س س س س س س سسروف ال س س س س س س س س سسدهر ل س س س س س س س س سسذنما‬


‫وُن نس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدك الع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال ب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ح س س س س س س س س س س س س سسمازه ب س س س س س س س س س س س س سسل كلم س س س س س س س س س س س س سسما ح س س س س س س س س س س س س سسماز هتن س س س س س س س س س س س س س‬

‫واب س س س س س س س س س س س س سسق ي س س س س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س س س س سسول الس س س س س س س س س س س س س سوال بمالرغس س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫)‪(1‬‬

‫مس س س س س س س س س سسن مقمامس س س س س س س س س سسمات العلس س س س س س س س س سسى مس س س س س س س س س سسما تتمن س س س س س س س س س س‬

‫ومن شعره ‪:‬‬ ‫ول س س س س س س س س سسما رأينس س س س س س س س س سسما منس س س س س س س س س سسءزل الس س س س س س س س س سسي قس س س س س س س س س سسد عفس س س س س س س س س سسما‬

‫وشس س س س س س س س س س س س س س ّوطت أه س س س س س س س س س س س س س سسماليه وأق س س س س س س س س س س س س س سسوت مع س س س س س س س س س س س س س سسماله‬

‫لبس س س س س س س س س س س س س سنما جلبي س س س س س س س س س س س س سسب الكآب س س س س س س س س س س س س سسة والس س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫وأض س س س س س س س س سسحى لس س س س س س س س س سسمان ال س س س س س س س س سسدمع عن س س س س س س س س سسما يك س س س س س س س س سسماله‬

‫وقوله ‪:‬‬ ‫كس س س س س س س س س س سسم ذا أواري الس س س س س س س س س س سسوى والسس س س س س س س س س س سسقم يبس س س س س س س س س س سسديه‬

‫وأحبس س س س س س س س س س س س س سسس الس س س س س س س س س س س س س سسدمع الش س س س س س س س س س س س س س سواق تري س س س س س س س س س س س س س ه‬

‫ش س س س س س س س س سسمابت ذوائ س س س س س س س س سسب آم س س س س س س س س سسمال ومس س س س س س س س سسما نح س س س س س س س س سست‬

‫ولي س س س س س س س س س سسل هج س س س س س س س س س سسرك م س س س س س س س س س سسما ش س س س س س س س س س سسمابت نواص س س س س س س س س س سسيه‬

‫وله س س س س س س س سسب الوجس س س س س س س س د ف س س س س س س س س س الحش س س س س س س س سسماء يم س س س س س س س سسده‬

‫رجس س س س س س س س ما الوص س س س س س س س سسمال وداعس س س س س س س س سسي الشس س س س س س س س سسوق يس س س س س س س س سسذكيه‬

‫رفق س س س س س س س س سماً بقلس س س س س س س س سسب العن س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س ه س س س س س س س س سواك فمس س س س س س س س سسما‬ ‫وكي س س س س س س س سسف يق س س س س س س س سسوى عل س س س س س س س سسى الجس س س س س س س س سران ذو كب س س س س س س س سسد‬

‫أبقيس س س س س س س س س س س سست بس س س س س س س س س س س سسمالجر منس س س س س س س س س س س سسه مس س س س س س س س س س س سسما يُع س س س س س س س س س س سسمانيه‬

‫جس س س س س س س س س س سسرت لوطس س س س س س س س س س سسول التئس س س س س س س س س س سسمان مس س س س س س س س س س سسن مس س س س س س س س س س سسآقيه‬

‫م س س س س س س س سسما زال جي س س س س س س س سسش الن س س س س س س س سسوى يرغ س س س س س س س سسءزو حشماش س س س س س س س سسته‬

‫ح س س س س س س س سست طس س س س س س س س سواه الض س س س س س س س سسن ع س س س س س س س سسن عيس س س س س س س س س رائي س س س س س س س سسه‬

‫ي س س س س س س سسما م س س س س س س سسن ن س س س س س س سسأى ول س س س س س سسه فس س س س س س س س ك س س س س س س سسل جمارح س س س س س س ة‬

‫ط ي س س س س س س س س س س س سسدنيه‬ ‫من س س س س س س س س س س س س مق س س س س س س س س س س س سسمام إذا مس س س س س س س س س س س سسما ش س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫هس س س س س سسل أن س س س س س سست بس س س س س سسمالقرب بع س س س س س سسد اليس س س س س سسأس منعوطس س س س س سسف‬

‫وراج س س س س س س س س س سسع م س س س س س س س س س سسن لذي س س س س س س س س س سسذ العي س س س س س س س س س سسش ص س س س س س س س س س سسمافيه‬

‫فق س س س س س س س س س سسد ت س س س س س س س س س سسمادى ال س س س س س س س س س سسوى فين س س س س س س س س س سسما ورّق لن س س س س س س س س س سسما‬

‫)‪(2‬‬

‫ومن قوله أيضماً كمما ف السلفة ‪:‬‬

‫قماس س س س س س س س سسي قل س س س س س س س سسوب الع س س س س س س س سسدى م س س س س س س س سسما نقماس س س س س س س س سسيه‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س سسئمت لف س س س س س س س س س س س س س س سسرط تنقل س س س س س س س س س س س س س س سسي البي س س س س س س س س س س س س س س سسداُء‬

‫وش س س س س س س س س س س س سسكت لعفظ س س س س س س س س س س س س سسم ترحل س س س س س س س س س س س س سسي النض س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫م س س س س س س س س س سسما ان أرى فس س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س سسدهر غيس س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س سسودع‬

‫خل وتودي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع اللي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل عن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫أبلس س س س س س سسى النس س س س س س سسوى جلس س س س س س سسدي وأوق س س س س س سسد ف س س س س س س س الشس س س س س س سسما‬

‫ني س س س س س س س س س س س س سسان وج س س س س س س س س س س س س س د مس س س س س س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س س س س س سسما إطفس س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫فق س س س س س س س س س سسدت لوط س س س س س س س س س سسول ال س س س س س س س س س سسبي عينس س س س س س س س س س س مماءه س س س س س س س س س سسما‬

‫فبكماؤهس س س س س س س س س س س س س س س ما ب س س س س س س س س س س س س س س سسدل ال س س س س س س س س س س س س س س سسدموع دم س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س شمهداء الفضيلة للشيخ المين‪.‬‬ ‫‪ 2‬س أعيمان الشيعة ج ‪.33‬‬


‫ف س س س س س س س س س س س س س س سسمارقت أوط س س س س س س س س س س س س س سسمان وأه س س س س س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س س س س س سسودت‬

‫وخرائس س س س س س س س س س س س س س س س س سسداً غيس س س س س س س س س س س س س س س س س سسداً ل س س س س س س س س س س س س س س س س س سّن وف س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫م س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س سسل ممائس س س س س س س س س س سسة القس س س س س س س س س س سوام إذا ب س س س س س س س س س سسدت‬

‫لم س س س س س س س س س س س س س س س سسمال بجتمه س س س س س س س س س س س س س س س سسما ترغ س س س س س س س س س س س س س س س سسمار ذُك س س س س س س س س س س س س س س س ماء‬

‫مس س س س س س س س س س س سسما اسس س س س س س س س س س س سسفرت والليس س س س س س س س س س س سسل مس س س س س س س س س س س سسرٍ خ سس س س س س س س س س س س سسته‬

‫إل هتت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك دون س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الفظلم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫ترمس س س س س س س س س ي القل س س س س س س س س سسوب بأس س س س س س س س س سسمهم تص س س س س س س س س سسمي ومس س س س س س س س سسما‬

‫لراحمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى الوص س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال دواء‬

‫ش س س س س س س س س س سسس ترغ س س س س س س س س س سسمار ل س س س س س س س س س سسما الش س س س س س س س س س سسموس مض س س س س س س س س س سسيئة‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س سسما قل س س س س س س س س س س س س س س س سسوب العماش س س س س س س س س س س س س س س س سسقي س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫هيف س س س س س س س س س س س س سسماء تتل س س س س س س س س س س س س سسس القل س س س س س س س س س س س س سسوب إذا رن س س س س س س س س س س س س ت‬

‫فكأن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما لفظماهت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهبماء‬ ‫نق س س س س س س س س س س س س س سسض العمه س س س س س س س س س س س س س سسود ول ال س س س س س س س س س س س س س سسوداد ِم س س س س س س س س س س س س س س س رساء‬

‫م س س س س س س سسما كن س س س س س س سست أحس س س س س س س سسب قب س س س س س س سسل ي س س س س س س سسوم فراقمه س س س س س س سسم‬

‫ان سس س س س س س س س س س س س سسوف يقض س س س س س س س س س س س سسى بع س س س س س س س س س س س سسد ذاك بق س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫فس س س س س س س س س س س سسقى ث س س س س س س س س س س سسرى وادي دمش س س س س س س س س س س سسق وجماده س س س س س س س س س س سسما‬

‫مس س س س س س س س س س س سسن هماطس س س س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س س س سسءزن اللس س س س س س س س س س س سسث حيس س س س س س س س س س س سسماء‬

‫فيمه س س س س س س س س س س س س س س س س سسما أهي س س س س س س س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س س س س س س س سسودت وبتب س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫للي س س س س س س س س س س س س س سسل وجس س س س س س س س س س س س س س دي والس س س س س س س س س س س س س س سسقمام ش س س س س س س س س س س س س س سسفماء‬

‫ورع س س س س س س س س س س س س ى ليمالينس س س س س س س س س س س س سسما الس س س س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س س س ظلمهس س س س س س س س س س س س سسما‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س سسلفت ومقل س س س س س س س س س س س س س س سسة دهرنس س س س س س س س س س س س س س س ما عمي س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫أت س س س س س س س س س س س سسرى الءزم س س س س س س س س س س س مان ي س س س س س س س س س س س سسود لس س س س س س س س س س س س س بمايماب س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ويت س س س س س س س س س س س س سسماح لس س س س س س س س س س س س س س بع س س س س س س س س س س س س سسد البع س س س س س س س س س س س س سسماد لق س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫ف س س س س س س س سسإل م س س س س س س س سست ي س س س س س س س سسما ده س س س س س س س سسر تص س س س س س س س سسدع ب س س س س س س س سسمالنوى‬ ‫وتس س س س س س س س س س س س س س س س سسومن من س س س س س س س س س س س س س س س سسك الق س س س س س س س س س س س س س س س سسمام بذلّس س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫اعش س س س س س س س س س س س س سسمار قل س س س س س س س س س س س س سسب م س س س س س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س س س س س سّن قس س س س س س س س س س س س س سواء‬

‫ولم س س س س س س س س س س س س س س س س س سست عم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما تس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم إب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫فأجس س س س س س س س س س سسمابن لس س س س س س س س س س سسول الترغس س س س س س س س س س سسرب مس س س س س س س س س س سسما ارتقس س س س س س س س س س سسى‬

‫رتس س س س س س س س س س س س س س س س ب الك س س س س س س س س س س س س س س س سسمارم قبل س س س س س س س س س س س س س س س سسك الب س س س س س س س س س س س س س س س سسماء‬

‫فماص س س س س س س س س س س سسب عل س س س س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س س سّر الوط س س س س س س س س س س سسوب فإن س س س س س س س س س س سسما‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س سسن دون ك س س س س س س س س س س س س س س س سسل مسس س س س س س س س س س س س س س س س سّرة ضس س س س س س س س س س س س س س س س سراء‬

‫ومعماش س س س س س س س س س سسر م س س س س س س س س س سسما ش س س س س س س س س س سسمان ص س س س س س س س س س سسدق ولئمه س س س س س س س س س سسم‬

‫واتس س س س س س س س س س س س س س س س سسرك تس س س س س س س س س س س س س س س س سسذكرك الشس س س س س س س س س س س س س س س س سسآم فإنس س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س نءزهة البصمار ج ‪ 3‬ص ‪.466‬‬

‫دون الشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسآم وأهلمهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما بيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداء‬

‫)‪(1‬‬


‫ابن جمال‬ ‫المتوفى ‪ 1072‬هد‬ ‫أرى الص س س س س س س س س س س س س س سسب يفنس س س س س س س س س س س س س س س والم س س س س س س س س س س س س س سسوم تبي س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وجس س س س س س س س س س س س س سسمي يبل س س س س س س س س س س س س سسى والس س س س س س س س س س س س س سسقمام جدي س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وذكرن س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س س سسمالنوح وال س س س س س س س س س س س س س سسءزن والبك س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫غريس س س س س س س س س س س س س ب بأكن س س س س س س س س س س س س سسماف الوطف س س س س س س س س س س س س سسوف فريس س س س س س س س س س س س س د‬

‫عوطماشس س س س س سسى عل س س س س س سسى شس س س س س سسماطي الف س س س س س سرات فمس س س س س سسما ل س س س س س سسم‬

‫سس س س س س س س س س س س س س س س سسبيل إل س س س س س س س س س س س س س س س س قس س س س س س س س س س س س س س س سسرب اليس س س س س س س س س س س س س س س سسماه ورود‬

‫لق س س س س س س س س س سسد ص س س س س س س س س س سسبوا ل ضس س س س س س س س س س سّيع الس س س س س س س س س س س ص س س س س س س س س س سسبهم‬

‫)‪(1‬‬

‫إل س س س س س س س س س س أن فُنس س س س س س س س س س وا مس س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س سوله وأبيس س س س س س س س س سسدوا‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س بوطل العلقمي للشيخ عبد الواحد الفظفر ‪ ،‬الءزء الثمالث ص ‪.336‬‬


‫وفماته ‪ 1072‬هس‬ ‫" ‪ 1661‬م‬

‫مولده ‪1002‬‬ ‫ابن الممال‬ ‫" ‪1593‬‬ ‫قمال الءزركلي ف العلم ج ‪ 5‬ص ‪: 74‬‬ ‫علسسي بسسن أبس بكسسر بسسن علسسي نسسور السسدين ابسسن المسسمال الصسسري بسسن أبس بكسسر بسسن علسسي ابسسن‬ ‫يوسف النصماري الءزرجي الكي الشمافعي ‪ :‬فقيسسه فرضي ‪ ،‬مسسن العلمسماء‪ .‬مولده ووفماته بكسة‪.‬‬ ‫لسسه تصسسمانيف ‪ ،‬منمهسسما ) المسسوع الوضسماح علسسى منماسسسك اليضسسماح ( و ) كسسماف التسسماج لفرائسسض‬ ‫النمهماج ( و ) قرة عي الرائض ف فّن السماب والفرائسسض ( و ) التحفسسة الجمازية فس العمسمال‬ ‫السمابية س خ ( و ) فتح الوهماب على نءزهة الّس ماسب س خ (‪.‬‬ ‫وترجم لسسه السسب ترجة واسسسعة وعدد مصسسنفماته وآراء الفقيمهسسة ومما تفسّرد بسسه مسسن الفتسسماوى‪.‬‬ ‫قمال ‪ :‬وكمانت وفماته يوم الثني لثممان بقي مسسن شسمهر ربيسسع الثسمان سسنة اثنستي وسبعي وألسف ‪،‬‬ ‫ودفن بقبة العلة )‪.(1‬‬ ‫وقسسمال الشسسيخ القمسسي ف س الكن س ‪ :‬ابسسن جسسمال علسسي بسسن أب س بكسسر بسسن نسسور السسدين علسسي‬ ‫النصماري الءزرجي الكي الشمافعي ‪ ،‬كمان صدراً عسمال القسسدر مققسماً تشسّد اليسه الرحمال للخسسذ‬ ‫عنه ‪ ،‬له مصنفمات ف الفقه والفرائض والسماب والديث وغي ذلك ‪ ،‬توف سنة ‪.1072‬‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س خلصة الثر ج ‪ 3‬ص ‪.128‬‬


‫فخر الدين الطريحي‬ ‫المتوفى ‪1085‬‬ ‫ي س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س سسد ح س س س س س س س س سسول م س س س س س س س س سسن يتمام س س س س س س س س سسما اخ س س س س س س س س سسوت‬

‫بمالس س س س س س س س س س س س س س سسدم والسس س س س س س س س س س س س س س سسم الش س س س س س س س س س س س س س س سريف م س س س س س س س س س س س س س س سّرُد‬ ‫ف س س س س س س س س الس س س س س س س سسذل قس س س س س س س سسد سس س س س س س س سسلبوا القنس س س س س س س سسماع وج س س س س س س س ردوا‬

‫ي س س س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س س س سسد ذا ن س س س س س س س س س س سسر الس س س س س س س س س س س سسي مض س س س س س س س س س س سسرج‬ ‫يس س س س س س س سسما جس س س س س س س سسد مس س س س س س س سسن ثكلس س س س س س س سسي وط س س س س س س سسول مصس س س س س س س سسيبت‬

‫ولس س س س س س س س س س س س س س س س س سسما أع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمانيه أق س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم واقع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫يس س س س س س س س س س س س سسما جس س س س س س س س س س س س سسد ذا صدرالسس س س س س س س س س س س س سسي مرض س س س س س س س س س س س س ض‬

‫واليس س س س س س س س س س س س س سسل تنس س س س س س س س س س س س س سسءزل مس س س س س س س س س س س س س سسن عله وتصس س س س س س س س س س س س س سسعد‬

‫ي س س س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س س س سسد ذا اب س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س سسي مكبّ س س س س س س س س س س سسل‬

‫ومرغل س س س س س س س س س س س س س س س س سسل فس س س س س س س س س س س س س س س س س س قي س س س س س س س س س س س س س س س س سسده ومص س س س س س س س س س س س س س س س س سسفد‬

‫ي س س س س س س س س س س س سسما جس س س س س س س س س س س س سسد ذا شس س س س س س س س س س س س سسر يس س س س س س س س س س س س سسروم بفتك س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن نسخة موطوطة للمنتخب‪.‬‬

‫ي عي س س س س س س س س س س ترق س س س س س س س س س د‬ ‫ذب س س س س س س س س س سسح الس س س س س س س س س س سسي فس س س س س س س س س سسأ ّ‬

‫)‪(1‬‬


‫الشيخ فخر الدين الوطريي‬ ‫نبغ ف القرن المادي عشر الجري المسمام الفقيسه القسق اللرغسوي الشسيخ فخسر السدين بسن‬ ‫الشسسيخ ممسسد علسسي بسسن الشسسيخ أحسسد إل س آخسسر مسسما م سّر ف س سلسسسلة نسسسب هسسذه السسسرة النتمهسسي‬ ‫نسسسبمهما إل س حسسبيب بسسن مفظسسماهر السسسدي الشسسمهيد بي س يسسدي المسسمام السسسي )ع( يسسوم ك سربلء‪.‬‬ ‫وبنو أسد من أشرف القبمائل وأكثرهما عددًا‪.‬‬ ‫ولسد الشسسيخ فخسسر السسدين ف س النجسسف الشسسرف سسسنة ‪ 979‬ه س ونشسسأ مب سماً للعلسسم شسسرغوفماً‬ ‫بمالعمارف والكمسمالت فكتسب وصنف وألّسف ‪ ،‬وأجسماد وأفسماد كمسما شسمهد لسه أقرانسه بسذلك أمثسمال‬ ‫اللسي صماحب بمار النوار ‪ ،‬والر العماملي صماحب الوسمائل‪.‬‬ ‫وهذه مصسسنفماته تشسسمهد لسسه بوطسسول البسسماع وسعة الطلع ‪ ،‬فمهسذا كتسسماب ) ممسسع البحرين‬ ‫وموطلسسع النيين ( ف س الكتسسماب والس سّنة وقسد طبسسع م سراراً وهو الرجع للبسسماحثي والتسسأدبي وكتسسماب‬ ‫) غري ب السسديث ( وكتسسماب ) الض سيماء اللمسسع ف س شسسرح الش سرائع ( وكتسسماب ) غري ب القسسرآن (‬ ‫وبمالملة فمؤلفماته تقمارب الثلثي مؤلفًما‪.‬‬ ‫قمال الشيخ عبد الول الوطريي ف مؤلفه الخوطوط ) تماريخ السسسرة الوطرييسة ( ‪ :‬للشسيخ‬ ‫فخسسر السسدين شسسعر جيسسد كسسثي قسسد ضسسمن أكسسثره ف س ) النتخسسب ( وكأنه اقتصسسر ف س شسسعره علسسى‬ ‫ت لسسه أرجوزة‬ ‫الديح والراثي لهل السبيت ‪ :‬وأكسسثره فس المسسمام الشسسمهيد السسي ‪ ، 7‬وقد وجد ُ‬ ‫خماصة ف حديث الكسماء‪ .‬ومن شعره قوله كمما ف النتخب ‪:‬‬ ‫ي س س س س س س س س سسما ع س س س س س س س س سستة ال س س س س س س س س سسمادي الن س س س س س س س س سسب وَم س س س س س س س س س نس ه س س س س س س س س سسم‬

‫ع‬ ‫عس س س س س س س س س س س س س س س سسءزي وكنس س س س س س س س س س س س س س س سسءزي والرجس س س س س س س س س س س س س س س ما والفس س س س س س س س س س س س س س س سسءز ُ‬


‫وآليتك س س س س س س س س س س س س س سسم وبرئ س س س س س س س س س س س س س ت م س س س س س س س س س س س س س سسن أع س س س س س س س س س س س س س سسدائكم‬

‫فأنس س س س س س س س س س س س س س س س سسما برغي س س س س س س س س س س س س س س س س س ولئكس س س س س س س س س س س س س س س س سسم ل أقنس س س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫ص س س س س س س س س س س سسلى اللس س س س س س س س س س سسه عليكس س س س س س س س س س سسم مس س س س س س س س س س سسما أحييس س س س س س س س س س سست‬

‫فكس س س س س س س س س س س س س سٌر وأوقف س س س س س س س س س س س س سست العي س س س س س س س س س س س س سسون الّمس س س س س س س س س س س س س س ُعس‬

‫)‪(1‬‬

‫س س س س س س س س س س س سسقى ال س س س س س س س س س س س س ق س س س س س س س س س س سسباً ب س س س س س س س س س س سسمالرغري وحس س س س س س س س س س س وله‬

‫قبس س س س س س س س س س س س س سسور بثس س س س س س س س س س س س س سسوى الوطس س س س س س س س س س س س س سسف مشس س س س س س س س س س س س س سستمل ِ‬ ‫ت‬

‫ورمس س س س س س س س س س س س س س س س سماً بوط س س س س س س س س س س س س س س س سسوس لبنس س س س س س س س س س س س س س س سسه وس س س س س س س س س س س س س س س س يه‬

‫س س س س س س س س س سسقته الس س س س س س س س س سسحماب الرغ س س س س س س س س سسر ص س س س س س س س س سسفو فس س س س س س س س س سرات‬

‫وف س س س س س س س س س س س س طيبس س س س س س س س س س س س سسة منمهس س س س س س س س س س س س سسم قبس س س س س س س س س س س س سسور منيس س س س س س س س س س س س سسة‬

‫)‪(2‬‬

‫وقوله من أخرى ‪:‬‬

‫عليمهس س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س سسن الرحس س س س س س س س س ن خي س س س س س س س س س س صس س س س س س س س س سسلة‬

‫أقول كنت أثنماء موطمالعت للمنتخب أستجلي من بعض عبمارات الشيخ عفظيم تسكه‬ ‫بأهل البيت ‪ :‬وشدة ولئه لم مما جعلن أعتقد انه على جمانب عفظيسسم مسسن السسولء ‪ ،‬ومما جسماء‬ ‫من قسم النفظوم قوله ‪:‬‬ ‫وإن س س س س س س س س س س لوطس س س س س س س س س سسوي الضس س س س س س س س س سسلوع علس س س س س س س س س سسى جس س س س س س س س س سسوى‬ ‫أح س س س س س س س س س س س س س سّن إل س س س س س س س س س س س س س س أنفماسس س س س س س س س س س س س س سسكم ونسس س س س س س س س س س س س س سسيمكم‬ ‫فقربك س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س سسع قل س س س س س س س س سسة ال س س س س س س س س سسمال ل س س س س س س س س س س غنس س س س س س س س س س‬

‫م س س س س س س سست ح س س س س س س س سّل ف س س س س س س سسوق الم س س س س س س سسر ي س س س س س س سستق الم س س س س س س سسر‬

‫وأذكرك س س س س س س س س س س س م والصس س س س س س س س س س س س س سسب يقلقس س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س سسذكر‬ ‫وبعس س س س س س س س سسدكم مس س س س س س س س سسع كس س س س س س س س سسثرة الس س س س س س س س سسمال ل س س س س س س س س س فقس س س س س س س س سسر‬

‫وجماء أيضما ‪:‬‬ ‫ي س س س س س س س سسما م س س س س س س س سسءزن ال س س س س س س س سسوحي والتنءزيس س س س س س س س ل ي س س س س س س س سسما أمل س س س س س س س سسي‬

‫ي س س س س س س س سسما مس س س س س س س س سسن ولؤه س س س س س س س س م ف س س س س س س س س س القس س س س س س س س سسب يؤنسس س س س س س س س سسن‬

‫حءزن س س س س س س س س س س عليكس س س س س س س س س س سسم جديس س س س س س س س س س سسد دائ س س س س س س س س س سسم أبس س س س س س س س س س سسداً‬

‫م س س س س س س سسما دم س س س س س س سست حيس س س س س س س سماً إلس س س س س س س س ان ينقض س س س س س س سسي زمنس س س س س س س س‬

‫ك سسمانت وفسسماة الش سسيخ الوطريس ي س سسنة ‪ 1085‬هس س ف س الرمماحي سسة ) وهسي الدين سسة العروفسسة‬ ‫الواقعسسة فس أواسسسط الفسرات بيس ربوع قبمائسسل خءزاعسسة يسسوم كسسمانت آهلسسة بمالسسسكمان ومماثلسسة للعيسسمان‪.‬‬ ‫ونقل للنجف ودفن ف تربته وقبه معروف مشمهور ف داره الت يقوطنمهما اليوم أسرة آل الوطريي‬ ‫بقرب مسجده الذي صلى فيه زمنًما‪.‬‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬و ‪ 2‬س ورواهما الشيخ ممد السمماوي ف ) الوطليعة (‪.‬‬


‫يقسسول صسسماحب ريماض العلمسسماء ‪ :‬وكمان ‪ 2‬أعبسسد أهسسل زممانه وأورعمهسسم ومن تقسواه انسسه مسسما‬ ‫كمان يلبس الثيماب الت خيوطت بمالبريسم ‪ ،‬وكمان ييط ثيمابه بمالقوطن‪.‬‬ ‫وقسسمال الش سسيخ اغ سسما ب سسءزرك الوطمهران س ف س الذريع سسة س س قس سسم ال سسديوان س س وللش سسيخ فخ سسر ال سسدين‬ ‫الوطريي ثلثة دواوين ‪ :‬كبي ‪ ،‬وأوسط ‪ ،‬وصرغي‪.‬‬ ‫وذكر جلة من سيته وأحواله الستماذ الماقمان ف شعراء الرغري ج ‪ 7‬ص ‪.68‬‬


‫عبد الوهاب الطُريحي‬ ‫أيمهس س س س س س س س س س س س سسما الراك س س س س س س س س س س س سسب الس س س س س س س س س س س س سسد إل س س س س س س س س س س س س س نس س س س س س س س س س س س سسو‬ ‫ق س س س س س س سسف وخس س س س س س س ذ من س س س س س س س س الس س س س س س س سسلم إل س س س س س س س س م س س س س س س سسولي‬

‫الم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام الضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّرج الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستفظمام‬ ‫رب الفضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال والنعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫فل س س س س س س س سسك الف س س س س س س س سسوز ف س س س س س س س س س الع س س س س س س س سسماد ويس س س س س س س سسما بش س س س س س س س س سراك‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ذي اللل والكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س رام‬

‫واذرف ال س س س س س س س س س س س سسدمع فس س س س س س س س س س س س س الف س س س س س س س س س س س سسون ون س س س س س س س س س س سسمادي‬

‫يس س س س س س س س س سسما إمس س س س س س س س س سسمامي وي س س س س س س س س سسما بس س س س س س س س س سسن خي س س س س س س س س س س النس س س س س س س س س سسمام‬

‫إل ان يقول ‪:‬‬ ‫آه واحسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرت لفقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد وحيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫آه والنح س س س س س س س س س س س س س س س س سسر من س س س س س س س س س س س س س س س س سسه مض س س س س س س س س س س س س س س س س سسوب دام‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن مموعة خوطية عند السره الوطريية انتخبنما منمهما هذه البيمات‪.‬‬

‫)‪(1‬‬


‫الشيخ عبد الوهماب الوطريي‬ ‫هو من الوطريييس السذين نءزح وا مسن النجسف إلس اللسة ول تسءزل لسم فيمهسما بقيسة إلس اليسوم‪.‬‬ ‫وهو أخسسو الشسسيخ الجسسل فخسسر السسدين بسسن الشسسيخ ممسسد علسسي بسسن الشسسيخ أحسسد السسذي تقسسدمت‬ ‫ترجته‪ .‬ول نقف على أثر أو ذكر لخيه التجم ف الماميع وكتسسب الستاجم التسسأخرة سسسوى أننسسما‬ ‫وقفنما على مؤلف له ف مكتبة آل الوطريي سلك فيه طريقة أخيه فخر الدين فس منتخبسسه جسسع‬ ‫فيسسه الشسسيء الكسسثي مسسن أحسسماديث أهسسل السسبيت وأخبسسمار واقعسسة الوطسسف السست نتلسسى عسسمادة فس المافسسل‬ ‫السينية أيمام عماشوراء وهو يصّد رس تلك الواضيع بقصمائد لتقدمي الشسسعراء ومتسسأخريمهم وجلّمهسم‬ ‫من عماصرهم أو قمارب عصرهم كمالسيد نعممان العرجي ‪ ،‬وابسن عرندس ‪ ،‬والشسفمهين ‪ ،‬وابسسن‬ ‫حماد ‪ ،‬وابن داغر ‪ ،‬وأمثمالم‪.‬‬ ‫وإليك نص مما قماله ف آخر الءزء الول منسه ) تّس السسءزء الول مسسن كتسسماب الراثسي علسى‬ ‫التممام والكممال ونعوذ بمال من الءزيمادة والنقصمان علسسى يسسد العبسسد السسذليل راجسسي عفسسو ربه الليسل‬ ‫عبد الوهماب بن ممد علي طريح النجفي السلمي ووقع الفسراغ مسسن هسذا الكتسسماب يسسوم الثنيس‬ ‫خمامس عشر جمادى الول سنة ‪ 1076‬من الجرة النبوية فس اللسسة الفيحسسماء )‪ (1‬ووجدت فس‬ ‫مموعة موطوطة بكتبة البحماثة السمماوي كتبت فس أخريمات القسرن الثسمان عشسر وفيمهسما قصسيدة‬ ‫واحدة ف الرثماء تنيف على الربعي بيتماً للشيخ عبد الوهماب الذكور انتخبنما منمهما مما يلي ‪:‬‬ ‫لسس س س س س س س س س سست أنسس س س س س س س س س سسماه ف س س س س س س س س س س الوطفس س س س س س س س س سسوف ينس س س س س س س س س سسمادي‬

‫يس س س س س س س س س س سسما لقس س س س س س س س س س سسومي وم س س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س س سسه مس س س س س س س س س س سسن مس س س س س س س س س س سسمام‬

‫ل س س س س س س س س س س سسف نفس س س س س س س س س س س سسي علي س س س س س س س س س س سسه وهس س س س س س س س س س س و وحي س س س س س س س س س س سسد‬

‫يتلفظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن الفظم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما والوام‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س أقول وقد استعرت هذه النسخة من الديب البحماثة الشيخ عبد الول الوطريي واستفدت منمهما‪.‬‬


‫ل س س س س س س س س س سسف نفس س س س س س س س س س سسي علي س س س س س س س س س سسه إذ خ س س س س س س س س س س سّر ملق س س س س س س س س س سسى‬ ‫ل س س س س س سسف نفس س س س س س سسي علي س س س س س سسه والش س س س س س سسمر ق س س س س س سسد مك س س س س س سسون‬

‫ومض س س س س س س س س س س س س س س س سسى المه س س س س س س س س س س س س س س س سسر نماعي س س س س س س س س س س س س س س س سماً للخيس س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬ ‫م س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ن س س س س س س س س س س س س س س س س سسره ش س س س س س س س س س س س س س س س س سسبما الصمص س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫بس س س س س س س س س س س سسأب رأسس س س س س س س س س س س سسه العلّس س س س س س س س س س س سسى علس س س س س س س س س س س سسى الرمس س س س س س س س س س س ح‬

‫حك س س س س س س س س س س س سسى ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنماه ب س س س س س س س س س س س سسدر التم س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫بس س س س س س س س س س س سسأب الوطس س س س س س س س س س س سسماهرات تس س س س س س س س س س س سسدو بس س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسعيس بيس س س س س س س س س س س س س س س س س الوهس س س س س س س س س س س س س س س س ماد والك س س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫والمس س س س س س س س س س س س س س سسمام السس س س س س س س س س س س س س س سسجماد يرف س س س س س س س س س س س س س س ل بمالقيس س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا لفس س س س س س س س س س س س س س س س س س سست لس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذاك المس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫ي س س س س س س س س س س س س سسما ذوي ال س س س س س س س س س س س س سسبيت والش س س س س س س س س س س س س سسماعر وال س س س س س س س س س س س س سس ج‬

‫ونس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسون وقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماف والنعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫أنت س س س س س س س س س س س سسم حج س س س س س س س س س س س سسة اللس س س س س س س س س س س سسه عل س س س س س س س س س س س سسى الل س س س س س س س س س س س سسق‬

‫وأنت س س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س س سسفن النج س س س س س س س س س س س سسما فس س س س س س س س س س س س س القي س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫أنت س س س س س س س س س س س سسم ع س س س س س س س س س س س سسدت غ س س س س س س س س س س س سسداً ف س س س س س س س س س س س س س مع س س س س س س س س س س س سسمادي‬

‫وملذي وملج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأي واعتص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمامي‬

‫وصس س س س س س س س س س س س س س س سسلوة الل س س س س س س س س س س س س س س س سسه ت س س س س س س س س س س س س س س س سستى عليك س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫مس س س س س س س سسما حس س س س س س س سسدا الرك س س س س س ب فس س س س س س س سسوق عس س س س س س س سسمال السس س س س س س س سسنمام‬

‫‪.211‬‬

‫انتمهسسى عسسن ) البمابليسسمات ( للخوطيسسب الشسسيخ ممسسد علسسي اليعقسسوب ج ‪ 3‬قسسسم ‪ 2‬ص‬


‫السيد معتوق الموسوي‬ ‫المتوفى ‪1087‬‬ ‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س سّل الس س س س س س س س س س س س س س س س سسرم فماسس س س س س س س س س س س س س س س س سستمهّل مكّب س س س س س س س س س س س س س س س س س ا س وانس س س س س س س س س سسثر بس س س س س س س س س سسه درر الس س س س س س س س س سسدموع علس س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س سسثرى‬

‫وانفظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر برغّرت س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه اللل إذا انل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستجعماً متفّج ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً متفّك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س راس‬

‫وانس س س س س س س س س س س س س س سسر بنجس س س س س س س س س س س س س س سسره بقلت س س س س س س س س س س س س س سسك الك س س س س س س س س س س س س س سسرى‬

‫واقوط س س س س س س س س س سسف ث س س س س س س س س س سسمار ال س س س س س س س س س سسءزن م س س س س س س س س س سسن عرج س س س س س س س س س ونه‬ ‫وان س س س س س س س س س سسس العقيس س س س س س س س س سسق وأُن س س س س س س س س سسس جي س س س س س س س س سساِن النق س س س س س س س س س سسما‬

‫واذكس س س س س س س س س ر لن س س س س س س س س سسما خ س س س س س س س س سسب الوطف س س س س س س س س سسوف وم س س س س س س س سسماجرى‬

‫واخل س س س س س س س س سسع شس س س س س س س س سسعمار الص س س س س س س س س سسب منس س س س س س س س سسك وزر مس س س س س س س س سسن‬

‫خل س س س س س س س س س سسع الس س س س س س س س س س سسقمام علي س س س س س س س س س سسك ثوب س س س س س س س س س س ماً أص س س س س س س س س س سسفرا‬

‫فثيس س س س س س س س س س س س سسماب ذي الشس س س س س س س س س س س س سسجمان أليقمهس س س س س س س س س س س س سسما بس س س س س س س س س س س س سسه‬

‫مس س س س س س س س سسما ك س س س س س س س س سسمان مس س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س سسر الثي س س س س س س س س سسماب م س س س س س س س س سسءزّررا‬

‫ش س س س س س س س س س سسمهٌر بك س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س سسدهر في س س س س س س س س س سسه تّك م س س س س س س س س س سست‬ ‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س أي مصس س س س س س س س س س س س س س س س س سسيبٍة نءزلس س س س س س س س س س س س س س س س س ت ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ش س س س س س س س سّر الكلب الس س س س س س س س سسود ف س س س س س س س س أس س س س س س س س سسد الش س س س س س س س سسرى‬

‫بك س س س س س س س س س س سست الس س س س س س س س س س س سسمماء ل س س س س س س س س س س سسما نيعس س س س س س س س س س س سماً أحس س س س س س س س س س س سرا‬

‫خوط س س س س س س س س سسب وهس س س س س س س س س ي الس س س س س س س س س سسلم عن س س س س س س س س سسد وق س س س س س س س سسوعه‬

‫لبس س س س س س س س س س س س س سست علي س س س س س س س س س س س س سسه ح س س س س س س س س س س س س سسدادهما أم الق س س س س س س س س س س س س سسرى‬

‫أو مس س س س س س سسما تس س س س س س سسرى الس س س س س س سسرم الش س س س س س س سريف تكس س س س س س سسماد مس س س س س س سسن‬

‫زفراتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه الم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرات أن تتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّعرا‬

‫علس س س س س س س س س س سسم الوطي س س س س س س س س س س سسم بس س س س س س س س س س سسه فحوطّس س س س س س س س س س سسه السس س س س س س س س س س سسى‬

‫ودرى الصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفما بصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمابه فتك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّد راس‬

‫واستش س س س س س س س س س س س س سسعرت من س س س س س س س س س س س س سسه الش س س س س س س س س س س س س سسماعر ب س س س س س س س س س س س س سسمالبل‬ ‫قتس س س س س س س س س س س سسل السس س س س س س س س س س س سسي فيمالس س س س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س س س سسن نكب س س س س س س س س س س س سٍة‬

‫وعف س س س س س س س س س س س س س سسما ُم ّس س س س س س س س س س س س س س س سسرسهما بج س س س س س س س س س س س س س سسوى وتّمس س س س س س س س س س س س س س س راس‬ ‫أضس س س س س س س س س سسحى لس س س س س س س س س سسما السس س س س س س س س س سسلم منمهس س س س س س س س س سسدم ال س س س س س س س س س سُذ راس‬

‫قتس س س س س س س س س س س س س سٌل ي س س س س س س س س س س س س سسدلك إن س س س س س س س س س س س س سسما سس س س س س س س س س س س س س سّر الف س س س س س س س س س س س س سسدا‬

‫فس س س س س س س س س س س س ذل س س س س س س س س س س سسك الذب س س س س س س س س س س سسح العفظي س س س س س س س س س س سسم ت س س س س س س س س س س سسأّخ راس‬

‫وأبس س س س س س س س س سسما قس س س س س س س س س سسبيس ف س س س س س س س س س س حشس س س س س س س س س سسماد تص س س س س س س س س س سسماعدت‬

‫رؤي س س س س س س س س س س س سسما خليس س س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س س س س فيس س س س س س س س س س س س سسه ترغيس س س س س س س س س س س س سست‬

‫قبس س س س س س س س س س سسمات وج س س س س س س س س س د حّرهس س س س س س س س س سسما يص س س س س س س س س س سسلي حس س س س س س س س س س سرا‬

‫حّق س س س س س س س س س س س س س س س ماسً وتأوي س س س س س س س س س س س س س سسل الكت س س س س س س س س س س س س س س سسماب تفّس س س س س س س س س س س س س س س س راس‬


‫رزء ت س س س س س س س س س س س س س س سسدارك من س س س س س س س س س س س س س س سسه نف س س س س س س س س س س س س س س سسس مّم س س س س س س س س س س س س س س س س ٍدس‬ ‫أهس س س س س س س س س سسدى السس س س س س س س س س سسرور لقلس س س س س س س س س سسب هن س س س س س س س س س سٍد وابنمهس س س س س س س س س سسما‬

‫وأس س س س س س س س س س س س س س سسماَء فماطمس س س س س س س س س س س س س س سًة وأش س س س س س س س س س س س س س سسجى حي س س س س س س س س س س س س س سسدرا‬

‫وي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل لقس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماتله أيس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدري أنسّ س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ع س س س س س س س س س س س س سسمادى الن س س س س س س س س س س س س سسب وصس س س س س س س س س س س س سسنوه أم م س س س س س س س س س س س س سسما درى‬

‫شس س س س س س س س س س س سّلت ي س س س س س س س س س س سسداه لق س س س س س س س س س س سسد تقّمس س س س س س س س س س س س صس خءزي س س س س س س س س س س ًة‬

‫ي س س س س س س س س س س س سسأت ب س س س س س س س س س س س سسما ي س س س س س س س س س س س سسوم الس س س س س س س س س س س س سسماب مس س س س س س س س س س س س سَؤزرا‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س س س سسدراً وأبك س س س س س س س س س س س س س س س س سسى ق س س س س س س س س س س س س س س س س سسبه والنس س س س س س س س س س س س س س س س س سبا‬

‫حءزنس س س س س س س س س س س س س س س علي س س س س س س س س س س س س س س سسه دائ س س س س س س س س س س س س س س سسم ل ينقض س س س س س س س س س س س س س س سسي‬ ‫وارحت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماه لص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمارخما ٍ‬ ‫ت ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوله‬

‫وتص س س س س س س س س س س س س س س س س سّب ي سمن س س س س س س س س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س س س س س س س س سّي تع س س س س س س س س س س س س س س س س سسذرا‬ ‫تبكس س س س س س س س س س س سسي لس س س س س س س س س س س سسه ولوجمهمهس س س س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س س س سسن تس س س س س س س س س س س س ستا‬

‫مس س س س س س س س س س س س س سسما زال بمالرم س س س س س س س س س س س س س ح الوطوي س س س س س س س س س س س س سسل مس س س س س س س س س س س س س سسدافعماً‬

‫عنمهس س س س س س س س س س س س س س س سسما ويكفلمهس س س س س س س س س س س س س س س سسما بس س س س س س س س س س س س س س س سسأبيض أب س س س س س س س س س س س س س س س ستا‬

‫ويص س س س س س س س س س س س س س سسونما ص س س س س س س س س س س س س س سسون الكري س س س س س س س س س س س س س س لعرضس س س س س س س س س س س س س س ه‬

‫ح س س س س س س س س س س س سست ل س س س س س س س س س س س سسه الج س س س س س س س س س س س سسل الت س س س س س س س س س س س سسماح تق س س س س س س س س س س س سسدرا‬

‫لفس س س س س س س س س سسي علس س س س س س س س س سسى ذاك الذبيس س س س س س س س س سسح مس س س س س س س س س سسن القفس س س س س س س س س سسما‬

‫ظلم س س س س س س س س س س س س سماً وظ س س س س س س س س س س س س ّل ثلث س س س س س س س س س س س س سًة لس س س س س س س س س س س س سسن يق س س س س س س س س س س س س سبا‬

‫ملق س س س س س س س س س س سسى عل س س س س س س س س س س سسى وجس س س س س س س س س س س ه الس س س س س س س س س س س ستاب تفظن س س س س س س س س س س سسه‬ ‫لفس س س س س س س س س سسي علس س س س س س س س س سسى العس س س س س س س س س سسماري السس س س س س س س س س سسليب ثيس س س س س س س س س سسمابه‬

‫داود ف س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س سراب حي س س س س س س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س س س س س س س سّورا‬

‫لف س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س سسماوي الصس س س س س س س س س س سريع ك س س س س س س س س س سسأنه‬

‫فكس س س س س س س س س س س س س س س سسأّنه ذو النس س س س س س س س س س س س س س س سسون ينبس س س س س س س س س س س س س س س سسذ بس س س س س س س س س س س س س س س سسمالعرا‬ ‫قم س س س س س س س س س س س سسر ه س س س س س س س س س س س سسوى م س س س س س س س س س س س سسن أوج س س س س س س س س س س س ِه فتكس س س س س س س س س س س س سّورا‬ ‫ول س س س س س س س س س سسو أن س س س س س س س س س س سسما اتص س س س س س س س س س س سسلت لك س س س س س س س س س س سسمانت أب س س س س س س س س س س سرا‬

‫لفس س س س س س س س س س سسي علس س س س س س س س س س سسى العبس س س س س س س س س س سسماس وه س س س س س س س س س س و منس س س س س س س س س س سسدل‬

‫عرض س س س س س س س س س س س س س س س س س ت منيت س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه فتع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسثرا‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س س سسق الرغبس س س س س س س س س س س س س س س س سسمار جس س س س س س س س س س س س س س س س سسبينه ولوطمالس س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س شس س س س س س س س س س س س سسأوه لس س س س س س س س س س س س سسق الك س س س س س س س س س س س س سرام وغّب س س س س س س س س س س س س س ا س‬

‫لف س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س سسى تل س س س س س س س س س سسك البن س س س س س س س س س سسمان تقوطّعس س س س س س س س س سست‬

‫سس س س س س س س س س س س س س س س س سسلبته أبنس س س س س س س س س س س س س س س س سسماء اللئس س س س س س س س س س س س س س س س سسمام قميصس س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وكس س س س س س س س س س س س س س سسته ثوب س س س س س س س س س س س س س س ماً ب س س س س س س س س س س س س س سسمالنجيع معص س س س س س س س س س س س س س سسفرا‬

‫فكأنس س س س س س س س س س س س س س س س سسما أثس س س س س س س س س س س س س س س س سسر الس س س س س س س س س س س س س س س س سسدمماء بس س س س س س س س س س س س س س س س سسوجمهه‬

‫ش س س س س س س س سسفق عل س س س س س س س سسى وج س س س س س س س ه الص س س س س س س س سسبماح ق س س س س س س س سسد أن س س س س س س س سبا‬

‫حس س س س س س س س س س س س سٌر بنص س س س س س س س س س س س سسر أخي س س س س س س س س س س س سسه ق س س س س س س س س س س س سسمام مماه س س س س س س س س س س س سسداً‬

‫فمه س س س س س س س س س سسوى الم س س س س س س س س س سسمات عل س س س س س س س س س سسى الي س س س س س س س س س سسماة وآثس س س س س س س س س س سرا‬

‫حفس س س س س س س س س س س سسظ الخس س س س س س س س س س س سسماء وعمهس س س س س س س س س س س سسد فس س س س س س س س س س س سسوف ل س س س س س س س س س س سسه‬

‫حس س س س س س س س س سست قضس س س س س س س س س سسى تس س س س س س س س س سست السس س س س س س س س س سسيوف معف س س س س س س س س س سرا‬

‫م س س س س س س سسن لس س س س س س س س ب س س س س س س سسأن أف س س س س س س سسدي الس س س س س س س سسي بمهج س س س س س س سست‬

‫وأرى بس س س س س س س س س س س س س س س س سسأرض الوطس س س س س س س س س س س س س س س س سسف ذاك الض س س س س س س س س س س س س س س س س سرا‬

‫فلس س س س س س س س س سسو اسس س س س س س س س س سستوطعت قس س س س س س س س س سسذفت حبس س س س س س س س س سسة مقلس س س س س س س س س سست‬

‫وجعل س س س س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س س س س سسدفنه الش س س س س س س س س س س س س سريف الج س س س س س س س س س س س س سرا‬

‫روح س س س س س س س س ي فس س س س س س س س سسدى ال س س س س س س س س سرأس الفس س س س س س س س سسمارق جسس س س س س س س س سسمه‬

‫ينشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي التلوة ليل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسترغفرا‬


‫ريمان س س س س س س س س س س س س س س سسة ذهب س س س س س س س س س س س س س س سست نض س س س س س س س س س س س س س س سسمارة عوده س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫فكأنس س س س س س س س س س س س س س سسما بس س س س س س س س س س س س س س سسمالثرب تسس س س س س س س س س س س س س س سسقي العن س س س س س س س س س س س س س س سبا‬

‫ومض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّرٍج ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدممائه فكأن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫بي س س س س س س س س س س س س س س س س سسوبه فتّس س س س س س س س س س س س س س س س سست مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسكماً أذف س س س س س س س س س س س س س س س س سرا‬

‫ب يس س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س سسدثمان فلّس س س س س س س س س س سست غرب س س س س س س س س س س ه‬ ‫عض س س س س س س س س س س س ٌ‬

‫ولوطمالس س س س س س س س س س س س س س س سسما فلس س س س س س س س س س س س س س س سسق الس س س س س س س س س س س س س س س سسرؤوس وكّس س س س س س س س س س س س س س س س س راس‬

‫ومثّق س س س س س س س س س س س س س س س ٍ‬ ‫فس حوط س س س س س س س س س س س س س سسم الم س س س س س س س س س س س س س سسمام كع س س س س س س س س س س س س س سسوبه‬

‫فبك س س س س س س س س س س س سسى علي س س س س س س س س س س س سسه ك س س س س س س س س س س س سسل ل س س س س س س س س س س س سسدن أس س س س س س س س س س س س س سرا‬

‫عجب س س س س س س س س س س س سماً ل س س س س س س س س س س سسه يش س س س س س س س س س س سسكو الفظم س س س س س س س س س س سسماء وإنّس س س س س س س س س س س سهُ‬ ‫يلس س س س س س س س س س س س سس ج الرغبس س س س س س س س س س س س سسماَر بس س س س س س س س س س س س سسه ج س س س س س س س س س س س س سواٌد سس س س س س س س س س س س س سسمابٌح‬

‫لس س س س س س س س س سسو لمس س س س س س س س س سسس الصس س س س س س س س س سسخر الصس س س س س س س س س سسم تفّج س س س س س س س س س س راس‬

‫طل س س س س س س س س س سسب الوص س س س س س س س س سسول إلس س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س سسورود فع س س س س س س س س س سسماقه‬

‫فيخ س س س س س س س س س س س سسوض نق س س س س س س س س س س س سسع الص س س س س س س س س س س س سسمافنمات الك س س س س س س س س س س س سسدرا‬ ‫ض س س س س س س س س سسرب يش س س س س س س س س سسب عل س س س س س س س س سسى النواص س س س س س س س س سسي ممس س س س س س س س س سرا‬

‫ويس س س س س س س س س س س س سسل ل س س س س س س س س س س س س سسن قتل س س س س س س س س س س س س سسوه ظمأن س س س س س س س س س س س س س سماً أم س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫علمس س س س س س س س س س س سوا ب س س س س س س س س س س سسأّن أب س س س س س س س س س س سسماه يس س س س س س س س س س س سسقي الك س س س س س س س س س س سسوثرا‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س يقتلس س س س س س س س س س س س سسوه علس س س س س س س س س س س س سسى اليقي س س س س س س س س س س س س س وإنس س س س س س س س س س س س سسما‬

‫عرضس س س س س س س س س س ت ل س س س س س س س س س سسم ش س س س س س س س س س سسبه اليمه س س س س س س س س س سسود تص س س س س س س س س س سسورا‬

‫لع س س س س س س س س س س س س سسن الل س س س س س س س س س س س س سسه بن س س س س س س س س س س س س س س أمي س س س س س س س س س س س س سسة مثلم س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫داود ق س س س س س س س س س س س س س س س سسد لع س س س س س س س س س س س س س س س سسن اليمه س س س س س س س س س س س س س س س سسود وكّفس س س س س س س س س س س س س س س س سراس‬

‫وسس س س س س س س س سسقماهم ج س س س س س س س س سسرع المي س س س س س س س س سسم كم س س س س س س س س سسما س س س س س س س س س سسقوا‬

‫ج س س س س س س س س س س سسرع المس س س س س س س س س س سسمام اب س س س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س س س سسب الطمه س س س س س س س س س س سرا‬

‫ي س س س س س س س س س س سسما لي س س س س س س س س س س سست ق س س س س س س س س س س سسومي يولس س س س س س س س س س سسدون بعص س س س س س س س س س س سسره‬

‫أو يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمعون دع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماَءه مستنصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرا‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س سسو أنس س س س س س س س س س س س س س س سسم سس س س س س س س س س س س س س س س سسعوا إذاً لجس س س س س س س س س س س س س س س سسمابه‬ ‫مس س س س س س س س س س س سسن كس س س س س س س س س س س سسل شس س س س س س س س س س س سسمهٍم ممهس س س س س س س س س س س سسدوي دأبس س س س س س س س س س س سسه‬ ‫م س س س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س س س سسل أنلس س س س س س س س س س س س سٍة ت س س س س س س س س س س س سسود بع س س س س س س س س س س س سسمار ٍ‬ ‫ض‬

‫منمه س س س س س س س س س سسم أس س س س س س س س س س سسود شس س س س س س س س س س سّرى مؤيس س س س س س س س س سسدة الق س س س س س س س س س سسرى‬

‫ضس س س س س س س س س سسرب الوطل بمالسس س س س س س س س س سسيف أو بس س س س س س س س س سسذل القس س س س س س س س س سسرى‬ ‫وبكس س س س س س س س س س س س س س سسل جمارحس س س س س س س س س س س س س س ٍة يريس س س س س س س س س س س س س س ك غض س س س س س س س س س س س س س سسنفرا‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س س سسوم ي س س س س س س س س س س س س س س سسرون دم الق س س س س س س س س س س س س س س سسرون مدام س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫وريس س س س س س س س س ماض ش س س س س س س س س سسر ب س س س س س س س س سسم الدي س س س س س س س س سسد الخض س س س س س س س س س سرا‬

‫ي س س س س س س س س س س س سسما س س س س س س س س س س س س سسمادت ي س س س س س س س س س س س سسما آل طس س س س س س س س س س س س سسه إّن ل س س س س س س س س س س س س س‬

‫دمعس س س س س س س س س س س س س سماً إذا ي س س س س س س س س س س س س سسري ح س س س س س س س س س س س س سسديثكم ج س س س س س س س س س س س س سسرى‬

‫بس س س س س س س س س س س منك س س س س س س س س س سسم كماس س س س س س س س س س سسي ش س س س س س س س س س سسمهماب كلم س س س س س س س س س سسما‬

‫أطفيتس س س س س س س س س س س س س س سسه بمالس س س س س س س س س س س س س س سسدمع ف س س س س س س س س س س س س س س س قل س س س س س س س س س س س س س س سسب ورى‬

‫ش س س س س س س س س س س س س س س س س سرفتمون ف س س س س س س س س س س س س س س س س س زكس س س س س س س س س س س س س س ّي ن س س س س س س س س س س س س س س س سسماركم‬

‫ت فيك س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س سسيداً بيس س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س سسورى‬ ‫ف س س س س س س س س س سسدعي ُ‬

‫ينح س س س س س س س سسط م س س س س س س س سسدحي ع س س س س س س س سسن حقيق س س س س س س س سسة م س س س س س س س سسدحكم‬

‫ول س س س س س س س س س سسو انن س س س س س س س س س س س فيكس س س س س س س س س س سسم نفظمس س س س س س س س س س سست الس س س س س س س س س س سسوهرا‬

‫هيمه س س س س س س س س س س س سسمات يس س س س س س س س س س س س سستوف القري س س س س س س س س س س س ض ثن س س س س س س س س س س س سسماءكم‬

‫لس س س س س س س س سسو كس س س س س س س س سسمان ف س س س س س س س س س عس س س س س س س س سسدد النجس س س س س س س س سسوم واك س س س س س س س سسثرا‬

‫أهس س س س س س س س س س س س سسوى مس س س س س س س س س س س س سسدائحكم فس س س س س س س س س س س س سسأنفظم بعضس س س س س س س س س س س س سسمهما‬

‫فس س س س س س س س س س سسأرى أجس س س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س س سسدح فيكس س س س س س س س س س سسم أصس س س س س س س س س س سسرغرا‬


‫يس س س س س س س س س سسما صس س س س س س س س س سسفوة الرحس س س س س س س س س ن أب س س س س س س س س س سرأ مس س س س س س س س س سسن فس س س س س س س س س سست‬

‫ف س س س س س س س س س حقكس س س س س س س س سسم جحس س س س س س س س سسد النصس س س س س س س س سسوص وأنك س س س س س س س س سرا‬

‫وأع س س س س س س س س س سسوذ فيك س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س سسن ذن س س س س س س س س س سسوب أثقل س س س س س س س س س سست‬

‫ظمهس س س س س س س س س س س س سسري عسس س س س س س س س س س س س سسى بس س س س س س س س س س س س سسولئكم أن ترغف س س س س س س س س س س س س سرا‬

‫فبكس س س س س س س س س سسم نس س س س س س س س س سسمات ف س س س س س س س س س س اليس س س س س س س س س سسماة مس س س س س س س س س سسن الذى‬

‫ت الش س س س س س س س س س س س س س س س س س سرا‬ ‫وم س س س س س س س س س س س س س س س س سسن الحي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم إذا ورد ُ‬

‫فعليكس س س س س س س س س س س س س س سسم ص س س س س س س س س س س س س س س سّلى المهيمس س س س س س س س س س س س س س سسن كلمس س س س س س س س س س س س س س سسما‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن ديوانه الوطبوع ف بيوت‪.‬‬

‫ك س س س س س س س سّر الص س س س س س س س سسبماح عل س س س س س س س سسى ال س س س س س س س سسدجى وتك س س س س س س س سّورا‬

‫)‪(1‬‬


‫السيد معتوق الوسوي ابن شمهماب‪.‬‬ ‫السسسيد الليسسل ش سريف السسسب يرج ع بنسسسبه إل س المسسمام الكسسماظم ‪ 7‬مسسن شسسعراء القسسرن‬ ‫المادي عشر‪ .‬ولد سنة ‪ 1025‬هس‪ .‬وهو من السمادة أمراء الويءزة واعتن ولده بشسسعره فجمعسسه‬ ‫وطبعه‪ .‬كمانت وفماته يوم الحد لربع عشر خلسون مسن شسوال سسنة ‪ 1087‬هسس‪ .‬وذكره الشسيخ‬ ‫اغما بءزرك ف الذريعة ج ‪ 9‬قسم السديوان فقسسمال ‪ :‬هسو السسيد شسمهماب السدين أحسسد بسن نماصسر بسن‬ ‫معتوق الوسوي الويءزي التوف يوم الحد ‪ 14‬شسوال ‪ 1087‬عسن اثنستي وستي سسنة ‪ ،‬جسسع‬ ‫السسديوان ولسد النسسماظم معتسسوق ابسسن ش سمهماب السسدين بعسسد فسسوت والسسده ورتبسسه علسسى ثلثسسة فصسسول ‪:‬‬ ‫الدائح ‪ ،‬الرائي ‪ ،‬التفرقمات ‪ ،‬وصدره بماسم السيد علي خمان ابسن خلسسف السسويءزي‪ .‬وطبسسع مسسرة‬ ‫علسسى الجسسر بصسسر سسسنة ‪ 1271‬واخسسرى علسسى السسروف بوطبعسسة شسسرف سسسنة ‪ 1302‬واخسسرى‬ ‫بمالسسسكندرية سسسنة ‪ 1290‬بسسبيوت ‪ 1885‬م فمسسن شسسعره مسسما رواه الشسباوي فس نفحسسة اليمسسن‬ ‫بقوله ‪ :‬للسيد اللعي شمهماب الدين بن معتوق الوسوي ; ‪:‬‬ ‫س س س س س س س س س س س س س سسفرت فبقعمه س س س س س س س س س س س س سسما حج س س س س س س س س س س س س سسماب ج س س س س س س س س س س س س سسمال‬ ‫وجل س س س س س س س سست بفظلم س س س س س س س سسة فرعمه س س س س س س س سسما ش س س س س س س س سسس الض س س س س س س س سسحى‬

‫وص س س س س س س س س س س س س س س س س سسحت فّرنمه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلف دلل‬ ‫فمح س س س س س س س س س س سسما ن س س س س س س س س س س سسمار الش س س س س س س س س س س سسيب لي س س س س س س س س س س سسل ق س س س س س س س س س س سسذال‬

‫وتبس س س س س س س س س س س س س سسمت خل س س س س س س س س س س س س سسف اللث س س س س س س س س س س س س سسمام فخلتمه س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫غيمس س س س س س س س س س س س س س س س س سماً تلل س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ومي س س س س س س س س س س س س س س س س سسض للس س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ورنس س س س س س س س س ت فشس س س س س س س س س سّد عل س س س س س س س س سسى القل س س س س س س س س سسوب بماس س س س س س س س س سسرهما‬

‫أس س س س س س س س س س س س سسد الني س س س س س س س س س س س سسة م س س س س س س س س س س س سسن جف س س س س س س س س س س س سسون غس س س س س س س س س س س س سءزال‬

‫م س س س س س س س س سسما كن س س س س س س س س سست أدري قب س س س س س س س س سسل س س س س س س س س س سسود جفون س س س س س س س سسما‬

‫ان الفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسون مكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمامن الجس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫بك س س س س س س س س س س س س سٌر تق س س س س س س س س س س س س سّومس ت س س س س س س س س س س س سست حس س س س س س س س س س س س سسر ثيماب س س س س س س س س س س س سسما‬

‫عس س س س س س س س س س س س س سسرض المس س س س س س س س س س س س س سسمال الس س س س س س س س س س س س س سسوهر السس س س س س س س س س س س س س سسيمال‬


‫ريمانس س س س س س س س س س س س س س س سسة وه س س س س س س س س س س س س س س س ب الشس س س س س س س س س س س س س س س سسبماب أديمهس س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫لوطس س س س س س س س س س س س س س س سسف النسس س س س س س س س س س س س س س س سسيم ورقّس س س س س س س س س س س س س س سسة الري س س س س س س س س س س س س س س س مال‬

‫ع س س س س س س س س س س س س سسذبت مراش س س س س س س س س س س س س سسفمهما فأص س س س س س س س س س س س س سسبح ثرغرهس س س س س س س س س س س س س ما‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالقحوان عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى غ س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدير زلل‬

‫وس س س س س س س س س س س س سسرى بوجنتمهس س س س س س س س س س س س سسما اليس س س س س س س س س س س س سسماء فماشس س س س س س س س س س س س سسبمهت‬

‫ورداً تفتس س س س س س س س س س س س س س س س سّح فس س س س س س س س س س س س س س س س س نس س س س س س س س س س س س س س س س سسيم ش س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫حت س س س س س س س س س س س سسمام يوطم س س س س س س س س س س س سسع فس س س س س س س س س س س س س نيس س س س س س س س س س س س س وص س س س س س س س س س س سسمالما‬

‫قل س س س س س س س س س س س س س س س سسب فن س س س س س س س س س س س س س س س سسورده س س س س س س س س س س س س س س س س س سراب موط س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫علّس س س س س س س س س س س س س س سست بمس س س س س س س س س س س س س س سسر رض س س س س س س س س س س س س س س مابما فمءزاجمهس س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫لس س س س س س س س س س س س يص س س س س س س س س س س سسح يومس س س س س س س س س س س ماً م س س س س س س س س س س سسن خ س س س س س س س س س س سسمار ملل‬

‫ه س س س س س س س س س س سسي مني س س س س س س س س س س سست وب س س س س س س س س س سسما حص س س س س س س س س س س سسول مني س س س س س س س س س س سست‬

‫وضس س س س س س س س س سسيماء عين س س س س س س س س س س س وه س س س س س س س س س س ي عي س س س س س س س س س س س ض س س س س س س س س س سسلل‬

‫أدن س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو اليمه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما والني س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة دون س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س سسأرى م س س س س س س س س س س س س س س س سسمات والي س س س س س س س س س س س س س س س سسماة حي س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫تفس س س س س س س س س س س س سسى فيخفين س س س س س س س س س س س س س النحس س س س س س س س س س س س سسول وتنجلس س س س س س س س س س س س سسي‬

‫فيق س س س س س س س س س س سسوم ف س س س س س س س س س س س س الب س س س س س س س س س س سسدر التم س س س س س س س س س س سسمام ظلل س س س س س س س س س س س س‬

‫علق س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س سسما روحس س س س س س س س س ي فجرده س س س س س س س س سسما الض س س س س س س س س سسن‬ ‫فلس س س س س س س س س س سسو انن س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س غي س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س سسوٍم زرهت س س س س س س س س س س ما‬

‫مس س س س س س س س س س س س س سسن جسس س س س س س س س س س س س س سسممهما وتعلّق س س س س س س س س س س س س سست بشس س س س س س س س س س س س س سسممال‬ ‫لت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسومهتن زرهتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ما بي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫لس س س س س س س س س س يب س س س س س س س س سسق منس س س س س س س س س س حبمه س س س س س س س س سسما ش س س س س س س س س سسيئماً س س س س س س س س س سسوى‬

‫ش س س س س س س س س س س س س س س سسوق ين س س س س س س س س س س س س س س سسمازعن وجذب س س س س س س س س س س س س س س سسة ح س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫مس س س س س س سسن ل س س س س س س س يصس س س س س س سسل ف س س س س س س س الس س س س س س سسب مرتبس س س س س س سسة الفنس س س س س س سسما‬

‫فوج س س س س س س س س س س س س س س س وده ع س س س س س س س س س س س س س س س سسدم وف س س س س س س س س س س س س س س سسرض م س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫فكس س س س س س س س س س س س س س س سسري يص س س س س س س س س س س س س س س س سّورهما ول س س س س س س س س س س س س س س ترغيه س س س س س س س س س س س س س س س ما‬ ‫بس س س س س س س س س س سسمانت فمس س س س س س س س س س سسما سس س س س س س س س س س سسجعت بلبس س س س س س س س س س سسل بمان س س س س س س س س س س سٍة‬

‫عين س س س س س س س س س س س س س س س س س ورس س س س س س س س س س س س س س س س س م جمالس س س س س س س س س س س س س س س س سسما بيس س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬ ‫إل أبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمانت بعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهما بليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫أن س س س س س س س س س سسما فس س س س س س س س س س س غ س س س س س س س س س سسدير الكرخ س س س س س س س س س تي وممهج س س س س س س س س س سست‬

‫معمهس س س س س س س س س س س س س سسما بنجس س س س س س س س س س س س س سسد مس س س س س س س س س س س س س سسن ظلل الضس س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫حيّ س س س س س س س س س س سما اليس س س س س س س س س س سسما حيّ س س س س س س س س س س سماً بماكنس س س س س س س س س س سسماف المس س س س س س س س س س سسى‬

‫تميس س س س س س س س س س س سسه بيس س س س س س س س س س س سسض ظُب س س س س س س س س س س سسما وس س س س س س س س س س س س ر ع س س س س س س س س س س س سوال‬

‫وس س س س س س س س س س س سسخما الش س س س س س س س س س س س سسقيق ل س س س س س س س س س س س سسما ببّس س س س س س س س س س س سسة قلب س س س س س س س س س س س سسه‬

‫حيّ س س س س س س س س س س سماً حس س س س س س س س س س سسوى الضس س س س س س س س س س سسداد فيس س س س س س س س س س سسه فنقعس س س س س س س س س س سسه‬

‫فماسس س س س س س س س س س س س س س سستعملتمهما ف س س س س س س س س س س س س س س س مكس س س س س س س س س س س س س س سسمان الس س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫لي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل يق س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمابله ن س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمار نص س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫تلقس س س س س س س س س س س سسى بكس س س س س س س س س س س سسل مس س س س س س س س س س س سسن خس س س س س س س س س س س سسدور س س س س س س س س س س س س سراته‬

‫شس س س س س س س س س س سسس قس س س س س س س س س س سسد اعتنقس س س س س س س س س س سست ببس س س س س س س س س س سسدر كمس س س س س س س س س س سسمال‬

‫ج س س س س س س س س س س س س س س سسع الض س س س س س س س س س س س س س س سراغم والمه س س س س س س س س س س س س س س سسما فخي س س س س س س س س س س س س س س سسمامه‬

‫كنس س س س س س س س س س س س س س س سسس الرغ س س س س س س س س س س س س س س س سءزال وغمابس س س س س س س س س س س س س س س سسة الرئبس س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫وس س س س س س س س سسقى زممان س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س سّر فس س س س س س س س س س ظمه س س س س س س س س سسر النق س س س س س س س س سسما‬

‫وليماليس س س س س س س س س س س س س س س س سسما سس س س س س س س س س س س س س س س س سسلفت بعي س س س س س س س س س س س س س س س س س أثس س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫ليلت ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذات ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأن ظلممه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫خ س س س س س س س س س س سسمال عل س س س س س س س س س س سسى وج س س س س س س س س س س ه الءزم س س س س س س س س س س مان ال س س س س س س س س س س سسمال‬

‫نفظم س س س س س س س سست عل س س س س س س س سسى نس س س س س س س س سسق العق س س س س س س س سسود فماش س س س س س س س سسبمهت‬

‫بي س س س س س س س س س س سسض الللس س س س س س س س س س س س وهس س س س س س س س س س س ي بي س س س س س س س س س س سسض لي س س س س س س س س س س سسمال‬


‫خيس س س س س س س س س س اللي س س س س س س س س سسمال م س س س س س س س س سسما تق س س س س س س س س سّد مس فس س س س س س س س س س الص س س س س س س س س سسبما‬

‫ك س س س س س س س س سسم بيس س س س س س س س س س م س س س س س س س س سسن جلّس س س س س س س س سسى وبيس س س س س س س س س س الت س س س س س س س س سسمال‬

‫ف س س س س س س س س س م س س س س س س س سسن‬ ‫ل س س س س س س س س س ك س س س س س س س سسم ل س س س س س س س سسك ي س س س س س س س سسما زمس س س س س س س س مان ّ‬

‫ج س س س س س س س س س س س س س س س سسرح بمارح س س س س س س س س س س س س س س س ة وسس س س س س س س س س س س س س س س سسمهم وب س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫ص س س س س س س س س س س سّي تسسن هس س س س س س س س س س سسدفماً فلس س س س س س س س س س سسو يسس س س س س س س س س س سسقي اليس س س س س س س س س س سسما‬ ‫ألف س س س س س س س س س س س سست خوطوب س س س س س س س س س س سسك ممهج س س س س س س س س س س س سست فت س س س س س س س س س س س سسوطنت‬

‫وترفعس س س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س س س س مهس س س س س س س س س س س سست عس س س س س س س س س س س سسن مدحس س س س س س س س س س س سسة‬

‫ج س س س س س س س س س س س س س س س سسدثي لنب س س س س س س س س س س س س س س س سست ترب س س س س س س س س س س س س س س س ت بنب س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬ ‫نفس س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س سسى الق س س س س س س س س س سسدام فس س س س س س س س س س س الهس س س س س س س س س س سوال‬ ‫لس س س س س س س س س سسوى جن س س س س س س س س سسماب أب س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س سسي الع س س س س س س س س سسمال‬

‫وقمال كمما ف نفحة اليمن ص ‪: 121‬‬ ‫ضس س س س س س س س سسحكت فأبس س س س س س س س سسدت عس س س س س س س س سسن عقس س س س س س س س سسود جس س س س س س س س سسمان‬

‫فجل س س س س س س س س س س سست لن س س س س س س س س س س سسما فل س س س س س س س س س س سسق الص س س س س س س س س س س سسبماح الث س س س س س س س س س س سسمان‬

‫وتءزحءزح س س س س س س س س س ت ظلس س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س سباقع عس س س س س س س س س سسن سس س س س س س س س س سسنما‬

‫وجنماهتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما فتثلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسث القم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سران‬

‫وتس س س س س س س س س س س س سسدثت فس س س س س س س س س س س س س سسمعت نوطق س س س س س س س س س س س س س سماً لففظ س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫سس س س س س س س س س س س س س س س سسحر ومعنس س س س س س س س س س س س س س س سسماه سس س س س س س س س س س س س س س س سسلفة حس س س س س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫ورنس س س س س س س س س س س س س س ت فخرقس س س س س س س س س س س س س س ت القل س س س س س س س س س س س س س سسوب بقل س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫طس س س س س س س س س س س س س س سسرف السس س س س س س س س س س س س س س سسنمان وطرفمهس س س س س س س س س س س س س س سسما سس س س س س س س س س س س س س س سسيمان‬

‫وترن س س س س س س س س س س س س س ت فشس س س س س س س س س س س س س سسدت حس س س س س س س س س س س س س سسمائم حليمه س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وكس س س س س س س س س س س س س س س س س ذاك دأب حس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائم الغصس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫عربي س س س س س س س س س س س س س س سسة س س س س س س س س س س س س س س س سسعد العشس س س س س س س س س س س س س س س سسية أص س س س س س س س س س س س س س س سسلمهما‬

‫والف س س س س س س س س س س سسرع منمه س س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س س سسن بنس س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س سسودان‬

‫خس س س س س س س س س س سسود تص س س س س س س س س س س سّوبس عنس س س س س س س س س س سسد رؤي س س س س س س س س س سسة خس س س س س س س س س س سسدهما‬

‫آراء مس س س س س س س س س س س س س س سسن عكف س س س س س س س س س س س س س س سوا علس س س س س س س س س س س س س س سسى الني س س س س س س س س س س س س س سسان‬

‫يبس س س س س س س س س س س س س س س س سسدو ميماهس س س س س س س س س س س س س س س س سسما فلس س س س س س س س س س س س س س س س سسول نوطقمهس س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س س سسبتمهما وثنس س س س س س س س س س س س س س س س سماً م س س س س س س س س س س س س س س س سسن الوثس س س س س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫ل س س س س س س س س س س س تصس س س س س س س س س س سسلب القس س س س س س س س س س سسرط الس س س س س س س س س س سسبيء لرغمايس س س س س س س س س س سسة‬

‫إل لتنصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر دول س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة الصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلبمان‬

‫وكس س س س س س س س ذاك ل س س س س س س س س س س تضس س س س س س س س س سسعف جفس س س س س س س س س سسون عيونس س س س س س س س سسما‬

‫إل لتقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى فتنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة الشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيوطمان‬

‫خلخمالس س س س س س س س س س س س س سسما يفس س س س س س س س س س س س س سسى الني س س س س س س س س س س س س س س وقرطمهس س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ب فس س س س س س س س س س س الفق س س س س س س س س س سسمان‬ ‫قل س س س س س س س س س سسق كقل س س س س س س س س س سسب الصس س س س س س س س س س س ّ‬

‫بممارهس س س س س س س س س س س س س س ما غسس س س س س س س س س س س س س س سسق وتس س س س س س س س س س س س س سست لثماممهس س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ش س س س س س س س س س س س س س س سسفق وف س س س س س س س س س س س س س س س أكمماممهس س س س س س س س س س س س س س س سسما فج س س س س س س س س س س س س س س س سران‬

‫سس س س س س س س س س س سسبحمان مس س س س س س س س س س سسن بمالس س س س س س س س س س سسد ص س س س س س س س س س س سّور خمالس س س س س س س س س س سسما‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س الشس س س س س س س س س س س س س سسمس بمالنسس س س س س س س س س س س س س سسمان‬ ‫فس س س س س س س س س س س س س سسأزان ع َ‬

‫ه س س س س س س س سسي فس س س س س س س س س غ س س س س س س س سسدير الش س س س س س س س سسمهد ت س س س س س س س سسءزن لؤل س س س س س س س س ؤا‬

‫واج س س س س س س س س س س س س س س سسماج دمع س س س س س س س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س س س س س س س سسرج الرج س س س س س س س س س س س س س س مان‬

‫يس س س س س س س س س س سسما قلس س س س س س س س س س سسب دع قس س س س س س س س س س سسول الوش س س س س س س س س س سسماء فس س س س س س س س س س سسمانم‬

‫ل س س س س س س س س س سسو انص س س س س س س س س س سسفوك لكن س س س س س س س س س سست اع س س س س س س س س س سسذر ج س س س س س س س س س سسمان‬

‫أم س س س س س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س س س س سسوى قل س س س س س س س س س س س سسب يمهي س س س س س س س س س س س سسم ببمه س س س س س س س س س س س سسما‬

‫فماطماعمهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما فنمهيتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه فعصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان‬


‫أصس س س س س س س س سسحماب موس س س س س س س س سسى بعس س س س س س س س سسده ف س س س س س س س س س عجلمهس س س س س س س س سسم‬

‫فتنس س س س س س س س س س س س س س س س سوا وأن س س س س س س س س س س س س س س س سست بأمل س س س س س س س س س س س س س س س سسح الرغ س س س س س س س س س س س س س س س سسءزلن‬

‫ي فص س س س س س س س س س سّح تس‬ ‫ع س س س س س س س س سسذب الع س س س س س س س س سسذاب ب س س س س س س س س سسما ل س س س س س س س س سسد ّ‬

‫س س س س س س س س س س س سسقمى وعس س س س س س س س س س س ّءزي ف س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سسوى ب س س س س س س س س س س سوان‬

‫وسس س س س س س س س س س سسقى الي س س س س س س س س س س سسما من س س س س س س س س س س سسما ك س س س س س س س س س س س سرام عش س س س س س س س س س س سسية‬

‫كفلس س س س س س س س س س س س س س س س سوا ص س س س س س س س س س س س س س س س سسيمانتمهما بك س س س س س س س س س س س س س س س سسل ي س س س س س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫أهس س س س س س س س س س س س س س سسل الميس س س س س س س س س س س س س س سسة ل ت س س س س س س س س س س س س س س سءزال ب س س س س س س س س س س س س س س سسدورهم‬

‫تم س س س س س س س س س س س س سسي الش س س س س س س س س س س س س سسموس ب س س س س س س س س س س س س سسمانم خرس س س س س س س س س س س س س مان‬

‫أس س س س س س س س س س س س سسد ت س س س س س س س س س س س سسوض الس س س س س س س س س س س س سسمابرغمات رمس س س س س س س س س س س س ماحمهم‬

‫خس س س س س س س س س س س س س سسوض الفس س س س س س س س س س س س س سسماعي راك س س س س س س س س س س س س سسد الرغس س س س س س س س س س س س س سسدران‬

‫لنس س س س س س س س س س س س سست معس س س س س س س س س س س س سسماطفمهم وط س س س س س س س س س س س سسماب أريمه س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫فك س س س س س س س س س س س س س س س سسأنم قوط س س س س س س س س س س س س س س س سسب م س س س س س س س س س س س س س س س سسن الري س س س س س س س س س س س س س س س مان‬

‫م س س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س س سسل واض س س س س س س س س س س سسحة ك س س س س س س س س س س سسأن جبينمه س س س س س س س س س س سسما‬

‫قبس س س س س س س س س س س س سسس تقنّس س س س س س س س س س س س سسع ف س س س س س س س س س س س س س خس س س س س س س س س س س س سسمار دخس س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫ويله ك س س س س س س س س س سسم اشس س س س س س س س س س سسقى ب س س س س س س س س س سسم وإل س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س سست‬

‫فيمهس س س س س س س س س س س س س س س سسم يلّس س س س س س س س س س س س س س س سسد بس س س س س س س س س س س س س س س سسمالحيم جنس س س س س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫ولق س س س س س س س س س س س س س سسد تص س س س س س س س س س س س س س سسفحت الءزمس س س س س س س س س س س س س س مان وأهل س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ونقس س س س س س س س س س س س سسدت أه س س س س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س س س س سسن والحسس س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫فقصس س س س س س س س س س س س س سسرت تشس س س س س س س س س س س س س سسبيب علس س س س س س س س س س س س س سسى ظبيس س س س س س س س س س س س س سسماهتم‬

‫وحص س س س س س س س س سسرت م س س س س س س س س سسدحي ف س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س سّي الش س س س س س س س س سسمان‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س نعمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان الراك فوطمالس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫فمهس س س س س س س س س س س س س س سسم دعس س س س س س س س س س س س س س سسون للنسس س س س س س س س س س س س س س سسيب فصس س س س س س س س س س س س س س سسرغته‬

‫التية‪.‬‬

‫نعم س س س س س س س س س س سست بس س س س س س س س س س سسما روح س س س س س س س س س س ي علس س س س س س س س س س سسى نعم س س س س س س س س س س سسمان‬

‫وأبس س س س س س س س س س سسو السس س س س س س س س س س سسي إل س س س س س س س س س س س الديس س س س س س س س س س سسح دعس س س س س س س س س س سسمان‬

‫يعنس بسذا السسيد علسي خسمان بسن خلسف السويءزي الشعشسسعي التيسة ترجتسسه فس الصسفحة‬


‫السيد علي خان المشعشعي‬ ‫أل ع س س س س س س س س سسماد ج س س س س س س س س سسرح القل س س س س س س س س سسب بع س س س س س س س س سسد ان س س س س س س س س سسدمماله‬

‫لس س س س س س س س س س س سسرزء شس س س س س س س س س س س سسجى قلس س س س س س س س س س س سسب النس س س س س س س س س س س سسب وآلس س س س س س س س س س س سسه‬

‫اذا رمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س ت أن أرنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س و هلل م س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرم‬

‫غ س س س س س س سسدا دمس س س س س س س سسع عين س س س س س س س س حماجب س س س س س س س سماً ع س س س س س س سسن هلل س س س س س س سسه‬

‫فل ك س س س س س س سسمان قل س س س س س س سسب حيس س س س س س س س هس س س س س س س سّل ولس س س س س س ي س س س س س س سسذب‬

‫ول ك س س س س س س س س س سسمان جف س س س س س س س س س سسن لس س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س سسد بمانم س س س س س س س س س سسماله‬

‫كس س س س س س س س س سسأن أرى منس س س س س س س س س سسه السس س س س س س س س س سسي وق س س س س س س س س سسد غس س س س س س س س س سسدا‬ ‫وقس س س س س س س س س س سسد ن س س س س س س س س س س سسمازل الع س س س س س س س س س س سسداء ح س س س س س س س س س س سست تَبينس س س س س س س س س س س سوا‬

‫ي س س س س س س س س س س سسذود الع س س س س س س س س س س سسدى ع س س س س س س س س س س سسن أهل س س س س س س س س س س سسه وعي س س س س س س س س س س سسماله‬ ‫ن س س س س س س س س س س س س س س س س س سءزال أبي س س س س س س س س س س س س س س س س سسه الرتض س س س س س س س س س س س س س س س س سسى بنءزال س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وأص س س س س س س س س س س س س س س سسحمابه م س س س س س س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س س س س س س سوله فكس س س س س س س س س س س س س س سسأنم‬

‫ن س س س س س س س س س س سسوم ت س س س س س س س س س س سسف الب س س س س س س س س س س سسدر عن س س س س س س س س س س سسه كم س س س س س س س س س س سسماله‬

‫وأبص س س س س س س س سسر من س س س س س س س سسه حيس س س س س س س س س خ س س س س س س س سّر عل س س س س س س س سسى ال س س س س س س س سسثرى‬

‫ثس س س س س س سسرى الوطس س س س س س سسف تكسس س س س س س سسوه الصس س س س س س سسبما مس س س س س س سسن رم س س س س س س ماله‬

‫وي س س س س س س س س س س س س سسذكرن هتس س س س س س س س س س س س س سسك اليس س س س س س س س س س س س س سسمام وس س س س س س س س س س س س س سسلبمهم‬

‫بن س س س س س س س سسمات ال س س س س س س س سسدى م س س س س س س س سسن بع س س س س س س س سسد قت س س س س س س س سسل رج س س س س س س س ماله‬

‫وتس س س س س س س س س س س س س س سسييهما بيس س س س س س س س س س س س س س س اللئ س س س س س س س س س س س س س سسق حس س س س س س س س س س س س س س س سراً‬

‫عل س س س س س س سسى ك س س س س س س سسل ص س س س س س س سسعب حماس س س س س س س سسر م س س س س س س سسن رح س س س س س س ماله‬

‫فلم س س س س س س س س س س س سسما أت س س س س س س س س س س س س سوا ش س س س س س س س س س س س س سّر البايس س س س س س س س س س س س سسما بش س س س س س س س س س س س سسمامه‬

‫أب س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان سس س س س س س س س س س س س س س س س سسروراً شس س س س س س س س س س س س س س س س سسمامتماً بق س س س س س س س س س س س س س س س س سسماله‬

‫وقس س س س س س س س س س س س س ّرب راس الس س س س س س س س س س س س س سسبط ينكس س س س س س س س س س س س سست ثرغ س س س س س س س س س س س س سسره‬

‫وأبس س س س س س س س س س سسدى قبيح س س س س س س س س س س سماً كمامن س س س س س س س س س س سماً مس س س س س س س س س س سسن فعس س س س س س س س س س سسماله‬

‫فك س س س س س س س سسمادت تي س س س س س س س سسد الرض م س س س س س س س سسن قب س س س س س س س سسح فعل س س س س س س س سسه‬

‫وم س س س س س س سسما ن س س س س س س س سسمال مس س س س س س س سسن أه س س س س س س س سسل ال س س س س س س س سسدى بض س س س س س س س سسلله‬

‫فيس س س س س س س س س سسما ويلس س س س س س س س س سسه ل س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س سسرع فيمهس س س س س س س س س سسم ممس س س س س س س س س سسداً‬

‫ول س س س س س س س س يس س س س س س س س س سسش مس س س س س س س س س سسن رب السس س س س س س س س س سسمما ونكس س س س س س س س س سسماله‬

‫ويس س س س س س س س س س س سسما وي س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س س سسماذا أعس س س س س س س س س س س س سّد إذا دع س س س س س س س س س س س سسما‬

‫)‪(1‬‬

‫آلس س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س سسورى كس س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س سسورى لس س س س س س س س س س سؤاله‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن ديوانه الخوطوط ف مكتبة الممام الكيم العمامة بمالنجف س قسم الخوطوطمات س رقم ‪.801 :‬‬


‫السيد علي خمان الشعشعي الويءزي التوف ‪.1088‬‬ ‫ابن السيد خلف بن عبد الوطلب بسن حيسدر بسن مسسسن بسن ممسد اللقسب بمالمهسسدي ابسن‬ ‫فلح بن ممد بن أحد ينتمهي نسبه إل الممام موسى بن جعفر ‪ 7‬هسسو أحسسد حكسسمام السسويءزة‪.‬‬ ‫ذكره شيخنما الر ف أمل المل وقمال ‪ :‬كمان فماضلً شماعراً أديبسماً جليسسل القسسدر لسسه مؤلفسسمات فس‬ ‫الصول والممامة وغيهما وله ديسوان شسسعر السسمى ب س ) خيس جليسس ونعسم أنيسس ( بسسط الشسيخ‬ ‫ممد السمماوي وهو ف مكتبة الممام الكيم العمامة بمالنجف‪.‬‬ ‫ورأيسست مسسن مصسسنفماته كتسسماب ) خي س القسسمال ف س فضسسل النسسب والل ( موطسسوط ف س مكتبسسة‬ ‫صماحب الذريعة يتوي على ثلث ملدات‪ .‬رأيست اللسسد الثسمالث فس الكتبسة الشسسمار اليمهسما يبسدأ‬ ‫بماحوال الممام السن الءزكي ث يذكر أحوال السي ويشي إل جلسة مسسن القصسسمائد الست نفظممهسما‬ ‫ف رثمائه ‪ 7‬ويذكر موطلع كل قصيدة وبعض أبيماهتسما ‪ ،‬وينتمهسسي الكتسسماب بسماحوال الجسة المهسسدي‬ ‫‪ .7‬ويقسسول ف س آخسسره ‪ :‬قسسد وقسع الف سراغ مسسن تسسأليف كتمابنسسما السسسمى بي س القسسمال ف س فضسسل النسسب‬ ‫والل ف ليلة المعة الثمان والعشرين من شمهر شوال ثلث وثماني وألف‪.‬‬ ‫أقسسول ورجعسست إل س كتسسماب ) الذريعسسة ( ج ‪ 7‬فوجدت مسسما يلسسي ‪ :‬خي س القسسمال ف س شسسرح‬ ‫القصيدة القصورة ف مدح النب والل كمما ذكره ف أمل المل وقمال ‪ :‬هسسو فس الدب والنبسسوة‬ ‫والممام سسة للس سسيد عل سسي خ سسمان الس سوال ال سسويءزي اب سسن الس سسيد خل سسف ب سسن عب سسد الوطل سسب الوسسسوي‬ ‫الشعشعي التسوف ‪ 1088‬كمسما ارخه حفيسده وسيه فس الرحلسة الكيسة وترجه صسماحب الريماض‬ ‫وذكر انه يقرب من ثلثة وستي السف بيست فس أربع ملسدات صسنفه فس سستة أشسمهر ونصسف ‪،‬‬ ‫شسسرع فيسسه منتصسسف ربيسسع الول ‪ 1083‬وفرغ منسسه آخسسر رمضسسمان قسسمال ‪ :‬وهو شسسرح لقصسسمائد فس‬ ‫مدحمهم‪.‬‬ ‫قمال الشيخ الوطمهران ف ) الذريعة ( عند ذكر ديوان السيد عليخمان‬


‫الشعشعي ‪ :‬له ديوان عرب وفمارسي‪ .‬قسمال السسيد شسب بسن ممسد بسن ثنسوان السويءزي فس رسمالته‬ ‫الؤلفسسة ف س نسسسب السسسيد عليخسسمان ال سوال مسسما لففظسسه ‪ :‬أنسسما لسسما اجتمعنسسما ف س زي مارة رج ب ف س سسسنة‬ ‫‪ 1154‬مع العمال اللبيب العمارف الديب الماوي من الكممالت كسسل نفيسسس ‪ ،‬شسيخنما الكسسرم‬ ‫الشيخ خيس اللف ابمادي ‪ ،‬ذكر أن الديوان الفمارسي للسيد عليخسسمان بسسن خلسسف غيس ديسوانه‬ ‫العرب انتمهى‪.‬‬ ‫أقسسول وفس السسديوان الخوطسسوط الشسسمار اليسسه جلسسة مسسن القصسسمائد ف س المسسمام اب س عبسسد ال س‬ ‫السي فمنمهما قصيدة أولما ‪:‬‬ ‫يس س س س س س س س سسما نومس س س س س س س س س ماً ل س س س س س س س س س ت س س س س س س س س سسرض أف س س س س س س س س سسق الس س س س س س س س س سسمماء‬

‫وشوسس س س س س س س س س س س س س س س س ماً ل س س س س س س س س س س س س س س س س تنبع س س س س س س س س س س س س س س س سسث لرغ س س س س س س س س س س س س س س س سسرو ٍ‬ ‫ب‬

‫كي س س س س س س س س سسف أض س س س س س س س س سسحت لقس س س س س س س س س سًى عل س س س س س س س س سسى البوغ س س س س س س س سسماء‬ ‫ق س س س س س س س س سسد كس س س س س س س س س سسماهما الكس س س س س س س س س سسوف ف س س س س س س س س س س كس س س س س س س س س سربلء‬


‫الحاج مؤمن الجزائري الشيرازي‬ ‫قمال يرثي السي ‪ 7‬وهي قوطعة من قصيدة طويلة )‪: (1‬‬

‫جس س س س س س س س س س سسماء شس س س س س س س س س س سسمهر البكس س س س س س س س س س سسماء فلتب س س س س س س س س س س س ِ‬ ‫ك عين س س س س س س س س س س س‬

‫بس س س س س س س س س س س س س س سسدمماء علس س س س س س س س س س س س س س سسى مصس س س س س س س س س س س س س س سسماب السس س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫وإم س س س س س س س س س س س س سسمام الن س س س س س س س س س س س س سسمام م س س س س س س س س س س س س سسن غِي س س س س س س س س س س س س س َم يس س س س س س س س س س س س س س‬

‫واب س س س س س س س س س س س سسن بن س س س س س س س س س س س سست الرس س س س س س س س س س س س ول ق س س س س س س س س س س س سّرة عين س س س س س س س س س س س س‬

‫ك س س س س س س س س س س س سسم دم س س س س س س س س س س س سسماء ف س س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س س س سربلء أراق س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫وبس س س س س س س س س س س س س س س س سسدور ق س س س س س س س س س س س س س س س س سسد اعتاه س س س س س س س س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س س س س س س س س سسماق‬

‫وس س س س س س س س س س س س س س سسقوا طع س س س س س س س س س س س س س س سسم علق س س س س س س س س س س س س س س سسم ل ي س س س س س س س س س س س س س س سسذاق‬

‫خيس س س س س س س س س س س س س رهس س س س س س س س س س س س ط عل س س س س س س س س س س س سسى البي س س س س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س س س سسماقوا‬

‫آه واحسرتما لرزء السي‬

‫آه واحسرتما لرزء السي‬ ‫خوطفتمه س س س س س س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س س س س س س سسروق بي س س س س س س س س س س س س س س سسض النماي س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وأص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمابتمهم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهمام البلي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ع س س س س س س س س س س سسن قسس س س س س س س س س س س سّي الفض س س س س س س س س س س سسما ف س س س س س س س س س س سسدعن ألي س س س س س س س س س س سسما‬

‫لئم س س س س س س س س س س سسي ف س س س س س س س س س س س س البك س س س س س س س س س س سسما لعفظ س س س س س س س س س س سسم الرزاي س س س س س س س س س س سسما‬

‫آه واحسرتما لرزء السي‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س س س س س س س سسدور وغربس س س س س س س س س س س س س س س س م ك س س س س س س س س س س س س س س س س سربلء‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالم ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرب أرضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مهما والبلء‬

‫خس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفوا إذ ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنما واعتلء‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س س س س س س سسذي البس س س س س س س س س س س س س س سسدور منمهس س س س س س س س س س س س س س سسما انلء‬

‫آه واحسرتما لرزء السي‬ ‫كس س س س س س س س س س سسم بس س س س س س س س س س سسما صس س س س س س س س س س سسمادت البرغس س س س س س س س س س سسماث نسس س س س س س س س س س سسورا‬

‫ك س س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س س سسما ص س س س س س س س س س س سسمارت الس س س س س س س س س س س سسروج قب س س س س س س س س س س سسورا‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عسسن كتسسماب ) حديقسسة الف سواح لزاحسسة الت سراح ( ل سؤلفه أحسسد بسسن ممسسد بسسن علسسي بسسن ابراهيسسم النصسسماري اليمن س‬ ‫الشروان التوف سنة ‪ 1250‬هس‪.‬‬


‫ك س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س سسما استوس س س س س س س س س سسد الكس س س س س س س س س س سرام ص س س س س س س س س س سسخورا‬

‫ض س س س س س س س س س س تس الي س س س س س س س س س س سسول ص س س س س س س س س س س سسدورا‬ ‫ك س س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س س سسما ر ّ‬

‫وردت س س س س س س س س س س س س س س سسه الوط س س س س س س س س س س س س س س سسوط منمه س س س س س س س س س س س س س س سسم وقس س س س س س س س س س س س س س سسمالوا‬

‫ِم س س س س س س س س س س س س س س لس الينس س س س س س س س س س س س س سسما بسس س س س س س س س س س س س س سسرعة ث س س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س س سسمالوا‬

‫عن س س س س س س س س س س سسه إذ حس س س س س س س س س س س سّل فس س س س س س س س س س س س فن س س س س س س س س س س سسماهم فح س س س س س س س س س س سسمالوا‬

‫بينس س س س س س س س س س س س س س س س سسه والف س س س س س س س س س س س س س س س س سرات ث س س س س س س س س س س س س س س س س س اسس س س س س س س س س س س س س س س س سستوطمالوا‬

‫آه واحسرتما لرزء السي‬

‫آه واحسرتما لرزء السي‬ ‫ومنمهما ف أنصمار السي )ع( ‪:‬‬

‫وعس س س س س س س س سسدوا النصس س س س س س س س س سسر حي س س س س س س س س س س أعوط س س س س س س س س س سوا عمهس س س س س س س س س سسودا‬

‫أوثق س س س س س س س س س س س س س س سوا عق س س س س س س س س س س س س س سسدهما وصس س س س س س س س س س س س س سسماروا أس س س س س س س س س س س س س س سسودا‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س سسذلوا دون س س س س س س س س س س س س س س سسه النف س س س س س س س س س س س س س س س سسوس سس س س س س س س س س س س س س س س سسعودا‬

‫حينمس س س س س س س س س س س س س سسما شس س س س س س س س س س س س س سسماهدوا النس س س س س س س س س س س س س سسمان شس س س س س س س س س س س س س سسمهودا‬

‫آه واحسرتما لرزء السي‬ ‫غ س س س س س س س س س س س س س س سسماب فتي س س س س س س س س س س س س س س سسمان أهلس س س س س س س س س س س س س س س سسه والكمه س س س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫فرغس س س س س س س س س س س س س س سسدا السس س س س س س س س س س س س س س سسبط يشس س س س س س س س س س س س س س سستكي ويقس س س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫ولس س س س س س س س س س س س س س س س سسه مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمع عليمهس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم مه س س س س س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫ه س س س س س س سسل بق س س س س س س سسي م س س س س س س سسن يعيس س س س س س س س ي س س س س س س سسما ق س س س س س س سسوم قول س س س س س س س وا‬

‫آه واحسرتما لرزء السي‬ ‫لس س س س س س س س س سست أنس س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س سسي ف س س س س س س س س سسرداً وحي س س س س س س س س سسدا‬

‫وعس س س س س س س س س س س س س س سسداه سس س س س س س س س س س س س س س س سّد واس علي س س س س س س س س س س س س س س سسه الص س س س س س س س س س س س س س س سسعيدا‬

‫قص س س س س س س س س س س س س س س سسدوا بمالنص س س س س س س س س س س س س س س سسمال من س س س س س س س س س س س س س س سسه الوري س س س س س س س س س س س س س س دا‬

‫وسس س س س س س س س س س س س سسقوه ال س س س س س س س س س س س س سسردى فأض س س س س س س س س س س س س سسحى ش س س س س س س س س س س س س سسمهيدا‬

‫آه واحسرتما لرزء السي‬


‫الحكيم الجزائري‬ ‫مولده سنة ‪ 1074‬هد‬ ‫السماج مسؤمن ابسن السماج ممسد قماسسم ابسن السماج ممسد نماصسر ابسن السماج ممسد الشسيازي‬ ‫الولد والنشأ الءزائري الصل س نسبته إل جءزائر خوزستمان كمان من العلمسماء العرفماء ‪ ،‬قسرأ علسى‬ ‫السسول شسسماه ممسسد الش سيازي ووصسفه ف س روضسمات النسسمات بولنسسما العسسمال العسسمارف السسمامع الؤيسد‬ ‫البسسمارع وقسمال ‪ :‬انسسه كسسمان مسسن أعسسماظم نبلء عصسسر العلمسسة ممسسد بسسماقر اللسسسي الثسسمان لسسه كتسسب‬ ‫مبسسسوطة ف س شسسرح منسسمازل السسسمائرين وذكر مقمامسسمات العسسمارفي والسسسمالكي ‪ ،‬لسسه منيسسة اللسسبيب ف س‬ ‫منماظرة النجم والوطبيب‪.‬‬ ‫لسسه شسسعر ف س مسسدح أمي س السسؤمني علسسي ورث ماء ولسده السسسي ‪ 8‬ومسما ذك ر السسسيد المي س‬ ‫مضسمافماً إلس مسما تقسسدم كتسسماب جسمامع السسمائل النحوية فس شسرح الصسمدية وممالس الخبسمار سسبع‬ ‫ملسسدات وبيسسمان الداب شسسرح علسسى آداب التعلمي س النص سيية وتفسسة الحبسسماء نفظي س الكشسسكول‬ ‫وتفة الخوان ف تقيق الديمان وموطلع السعدين‪.‬‬ ‫وذكسسره فس س حديق سسة الفس سراح فق سسمال ‪ :‬الكي سسم مم سسد م سسؤمن ب سسن مم سسد قماس سسم الءزائ سسري‬ ‫الش سيازي أديسسب مسسماهر ‪ ،‬سسسيف ذهنسسه بسسماتر حكيسسم حسسماذق ثسسماقب فمهمسسه كماشسسف عسسن دقسسمائق‬ ‫الكمة والقمائق حماز حفظماً وافراً مسن الكمسمالت وحّيس الفكسمار بسما أبسدع فس صسنماعة السسرقمات‬ ‫‪ ،‬مماميعه كنوز الفوائد ومضمامي رسمائله فرائد‪.‬‬ ‫وذكر الشيخ اغما بءزرك الوطمهران ف الذريعة للمتجم له كتماب ) تعسبي طيسسف اليسمال فس‬ ‫ترير منسسماظرة العلسسم والسسمال ( هسسو شسسرح علسسى طيسسف اليسسمال فس النسسماظرة بيس العلسسم والسسمال‪ .‬والتس‬ ‫والشرح كلمهما للمول العمارف الماج ممد مؤمن‬


‫ابسسن السسماج ممسسد قماسسسم بسسن ممسسد نماصسسر بسسن ممسسد الءزائسسري الش سيازي الولسد‪ .‬ولسد ف س ضسسحى‬ ‫السسسبت سسسمابع عشسسر شسسمهر رجب الصسسب مسسن سسسنة أربع وسبعي وألسسف‪ .‬وقمال هسسو فس بعسسض‬ ‫مسسذكراته ‪ :‬سسسمافرت نسسو النسسد فس سسسلخ شسسمهر ربيسسع الول سسسنة اثنسستي بعسسد ممايسسة وألسسف ول مسسن‬ ‫العمسسر سسسبع وعشسسرون سسسنة ‪ ،‬ثس يسسذكر انسسه فسسرغ مسسن تسسأليف الشسسرح السسذكور سسسنة ‪ 1119‬بمالنسسد‬ ‫وله يومئسسذ خسسس وأربعسسون سسسنة ث س بعسسد ذلسسك شسسرع ف س اللسسد الخسسر مسسن الشسسرح الضسسخم وهو‬ ‫نفس النماظرة بي العلم والسمال‪ .‬ويوجد لسه أيضسماً ‪ :‬خءزانسة اليسمال السذي فسرغ مسن تسأليفه فس سسنة‬ ‫‪.1130‬‬ ‫وذكر الشيخ له أيضسماً كتسسماب تفسة البسرار فس منسسماقب الئمسة الطمهسمار ‪ :‬وقمال ‪ :‬حكسسى‬ ‫ف نوم السمماء عن فمهرس تصمانيفه انه كتب هذا الشرح قبسل بلسوغه ثس كتسب عليمهسما حواشسي‬ ‫دّونما بنفسه وسماه بس ) الدر النثور (‪.‬‬ ‫وف حديقة الفراح قمال ومن جيد شعره قوله ممادحسماً أميس السسؤمني علسسي بسن أبس طسمالب‬ ‫‪:‬‬ ‫دع الوط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان ينس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدبما الرغري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ب‬ ‫ول ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزن ل طلل ورسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س م‬

‫ب‬ ‫وخس س س س س س س س س س س س س س ّل ال س س س س س س س س س س س س س سسدمع يس س س س س س س س س س س س س س سسكبه الك س س س س س س س س س س س س س سسثي ُ‬ ‫ب بس س س س س س س س س س س س س س س سسما ش س س س س س س س س س س س س س س س سسمال أو جن س س س س س س س س س س س س س س س سسوب‬ ‫يمه س س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫ول توط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرب إذا ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماحت ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫ولحس س س س س س س س س س س س س س س سست ظبيس س س س س س س س س س س س س س س سسة وب س س س س س س س س س س س س س س سسدا كس س س س س س س س س س س س س س س سسثيب‬

‫ول تصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبو لرنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ماث الثس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫وأل س س س س س س س س س س س س س س س سسمان فق س س س س س س س س س س س س س س س سسد ح س س س س س س س س س س س س س س س سسمان الش س س س س س س س س س س س س س س س سسيب‬

‫ول تعشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسق عس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذارى غمانيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمات‬

‫يءزي س س س س س س س س س س س س س س س ن بنمان س س س س س س س س س س س س س س س سسما ك س س س س س س س س س س س س س س س سسف خض س س س س س س س س س س س س س س س سسيب‬

‫ول تلمه س س س س س س س س س س س س س س سسو ب س س س س س س س س س س س س س س سسب ص س س س س س س س س س س س س س س سسبيح وجس س س س س س س س س س س س س س س ه‬

‫ش س س س س س س س س س س س س س س س سسبيه ق س س س س س س س س س س س س س س س س سوامه غص س س س س س س س س س س س س س س س سسن رطي س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ول تش س س س س س س س س س س س س سسرب م س س س س س س س س س س س س سسن الص س س س س س س س س س س س س سسمهبماء كأسس س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫يكس س س س س س س س س س س س س س س سسون م س س س س س س س س س س س س س س س سسديرهما سس س س س س س س س س س س س س س س سسماق أري س س س س س س س س س س س س س س س ب‬

‫ول تصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسحب حيم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً أو قريب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫فك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل أ خ يع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمادي أو يعي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ول ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأنس ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل أو ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديق‬

‫وذرهس س س س س س س س س س س س س س س س م إنس س س س س س س س س س س س س س س س سسم ضس س س س س س س س س س س س س س س س سسبع وذيس س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ول تفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرح ول تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزن بشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيء‬

‫فل فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرح يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدوم ول خوطس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوب‬


‫ول تس س س س س س س س س س س س س س س س سسءزع إذا مس س س س س س س س س س س س س س س س سسما نس س س س س س س س س س س س س س س س سسماب ه س س س س س س س س س س س س س س س س سٌم‬ ‫وسس س س س س س س س س س س س س س س س ّك نس لوع س س س س س س س س س س س س س س سسة القلس س س س س س س س س س س س س س س سسب العّن س س س س س س س س س س س س س س س س‬ ‫عس س س س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س س س سّم ال س س س س س س س س س س سسذي أمس س س س س س س س س س س سسيت في س س س س س س س س س س سسه‬

‫ول تيس س س س س س س س س س س س س س س سسأس فس س س س س س س س س س س س س س س سسمان الليس س س س س س س س س س س س س س س سسل ُح بسلس س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫وحس س س س س س س س س س س س س س سسبك ف س س س س س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س س س س س س سوائب والبلي س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫فكس س س س س س س س س س س سسم يتلس س س س س س س س س س س سسو السس س س س س س س س س س س سسى فس س س س س س س س س س س سسرج قري س س س س س س س س س س س ب‬ ‫وانش س س س س س س س س س س س س س س سسد حي س س س س س س س س س س س س س س س س يع س س س س س س س س س س س س س س سسروه ال س س س س س س س س س س س س س س سسوجيب‬ ‫يك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسون وراءه ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرج قري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ب‬ ‫يك س س س س س س س س س س س س س س سسون ليوممه س س س س س س س س س س س س س س سسما ش س س س س س س س س س س س س س س سسأن عجي س س س س س س س س س س س س س س سسب‬ ‫مرغي س س س س س س س س س س س س س س س سسث مف س س س س س س س س س س س س س س س سسءزع م س س س س س س س س س س س س س س س سسول وه س س س س س س س س س س س س س س سسوب‬

‫جس س س س س س س س س س س س س س س سواد قب س س س س س س س س س س س س س س سسل أن يرج س س س س س س س س س س س س س س ى بواس س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫غيس س س س س س س س س س س س س س سسماث قبس س س س س س س س س س س س س س سسل أن يس س س س س س س س س س س س س س سسأدعى ييس س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫أميس س س س س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س س س س سسؤمني أب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو تس س س س س س س س س س س س س س س س س س سراب‬

‫ل س س س س س س س س س س س س سسه ي س س س س س س س س س س س س سسوم ال س س س س س س س س س س س س سسوغى ب س س س س س س س س س س س س سسماع رحي س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫علي س س س س س س س س س س س س س سسه تي س س س س س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س س س س س سسما جس س س س س س س س س س س س س س سّن لي س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وحس س س س س س س س س س س ّن م س س س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س س س سسوى دن س س س س س س س س س س سسف غريس س س س س س س س س س س ب‬


‫السيد نعمان العرجي‬ ‫جءزع س س س س س س س س س ماً بك س س س س س س س س س سسى وأخ س س س س س س س س س سسو الص س س س س س س س س س سسبمابة ي س س س س س س س س س سسءزع‬ ‫ب إذا ه س س س س س س س س س س س س س س س سّل ال س س س س س س س س س س س س س س س سسرم ه س س س س س س س س س س س س س س س سسماجه‬ ‫ص سسسسسسسسسسسسسسسس ّ‬

‫ى ل س س س س س س س س س س س سسما ن س س س س س س س س س س س سسمال الس س س س س س س س س س س س سسي وآل س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫وج س س س س س س س س س س س و ً‬

‫فس س س س س س س س س س س س كس س س س س س س س س س س سربل ‪ ،‬فس س س س س س س س س س س س كربس س س س س س س س س س س ما وبلئمه س س س س س س س س س س سسما‬

‫وجس س س س س س س س س س س س س س رت سس س س س س س س س س س س س س س سواكب دمع س س س س س س س س س س س س س سسه تت س س س س س س س س س س س س س سسدفُع‬ ‫وج س س س س س س س س س س د تفيس س س س س س س س س س سسض العي س س س س س س س س س س س منس س س س س س س س س س سسه وت س س س س س س س س س سسدمع‬ ‫نيان س س س س س س س س س س س س س س س سسه بيس س س س س س س س س س س س س س س س س الض س س س س س س س س س س س س س س س سسمالع تس س س س س س س س س س س س س س س س سسفع‬ ‫لس س س س س س س س س س س س سسما استجماش س س س س س س س س س س س س سوا ح س س س س س س س س س س س س سوله وتّم عس س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س القصيدة طويلة رواهما الشيخ فخر الدين الوطريي ف ) النتخب (‪.‬‬

‫)‪(1‬‬


‫السيد نعممان العرجي‬ ‫هو مسن أدبسماء القسرن السمادي عشسر ذكر لسه العلمسة الوطيسب اليعقسوب فس ) البمابليسمات (‬ ‫ترجة وجلسسة مسسن الشسسعر ‪ ،‬قسسمال ‪ :‬وذكره فخسسر السسدين الوطريي فس النتخسسب ‪ ،‬وله مسراث كسسثية‬ ‫لهسسل السسبيت ‪ :‬ذكر قسسسمماً منمهسسما الشسسيخ عبسسد الوهماب الوطريي ابسسن الشسسيخ ممسسد علسسي س أخسسو‬ ‫فخر الدين صماحب المع والنتخب ‪ ،‬وكله ف مراثي آل الرسول‪ .‬وقمال ف مقدمة التجة ‪:‬‬ ‫السمادة العرجيون من أكب جذوم الوطوائف السينية وأكثرهما انتشسسماراً فس العسراق وغيسسه‬ ‫وينتمهي شريف نسبمهم إل عبيد ال العراج ابن السي الصرغر بن الممام زين العمابسسدين )ع(‬ ‫السسذي هسسو مسسن معماصسسري أب س العبسسماس السسسفماح وك مان ف س احسسدى رجليسسه نقسسص فسسسمي العسسرج‬ ‫وعرفت ذريتسسه بمالسسسمادة العرجيسسة‪ .‬وقسمال صسسماحب العمسسدة عسسن أبيسسه السسسي الصسسرغر ‪ :‬وعقبسسه‬ ‫عسسمال كسسثي بمالجسسماز والع سراق والشسسمام وبلد العجسسم والرغسسرب‪ ) .‬اه س ( تقلسسد جماعسسة منمهسسم نقمابسسة‬ ‫الوطمالبيي وزعمامة الدنيما والسدين وامسمارة السماج ‪ ،‬ومن أعيسمانم فس القسرن الرابسع الميس أبسو السسن‬ ‫ممسسد الشسست بسسن عبيسسد الس الثسسمالث بسسن عبسسد الس الثسسمان بسسن علسسي بسسن عبيسسد الس العسسرج كسسمان لسسه‬ ‫نيف وعشرون ولداً تقسسدموا فس الكوفة وملكسوا حست قيسل السسمماء لس والرض لبنس عبيسد الس ‪،‬‬ ‫وكمان ممد هذا قد وقعت بينه وبيس قسوم مسن العسرب بفظسماهر الكوفة حسرب وهو دون العشسرين‬ ‫فقتسسل منمهسسم جماعسسة وجرح فس وجمهسسه فكسسسته الضسربة حسسسنماً ولقسسب بمالشسست وهو السسذي مسسدحه‬ ‫التنب أحد ابن السي بقصيدته الت موطلعمهما ‪:‬‬ ‫أهل ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدار س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبماك أغي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهما‬

‫أبعس س س س س س س س س س س س سسد مس س س س س س س س س س س س سسما بس س س س س س س س س س س س سسمان عنس س س س س س س س س س س س سسك خردهس س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ومنمهما ف الدحي ويشي فيمهما إل جرح وجمهه ‪:‬‬


‫خي س س س س س س س س س س س س س س س س س س قري س س س س س س س س س س س س س س س س س ش أب س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً وأمس س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهما‬

‫أكثرهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ما نس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائل وأجودهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س سسماج ل س س س س س س س س س س س س س سسوي ب س س س س س س س س س س س س س سسن غ س س س س س س س س س س س س س سسمالب َربس س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما فرعمه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ومت س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهما‬

‫أفرسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مهما فمارسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ماً وأطوال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫بماع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً ومرغواره س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ما وس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيدهما‬

‫يس س س س س س س س س س سسما ليس س س س س س س س س س سست ل س س س س س س س س س س س ض س س س س س س س س س س سربة أتيس س س س س س س س س س سسح لس س س س س س س س س س سسما‬

‫كم س س س س س س س س س س س س س س س س سسما أتيح س س س س س س س س س س س س س س س س سست لس س س س س س س س س س س س س س س س سسه مم س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهما‬

‫أث س س س س س س س س س س س س سسر فيمه س س س س س س س س س س س س سسما وف س س س س س س س س س س س س س الدي س س س س س س س س س س س س سسد ومس س س س س س س س س س س س سسما‬

‫أثس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وجمهس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ممهنس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهما‬

‫ق س س س س س س س س س س س سسد أجع س س س س س س س س س س س سست ه س س س س س س س س س س س سسذه الليف س س س س س س س س س س س سسة لس س س س س س س س س س س س س‬

‫ان س س س س س س س س س س س س سسك ي س س س س س س س س س س س س سسما ب س س س س س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س س س س س سسب أوحس س س س س س س س س س س س س دهما‬

‫ونبسسغ فس القسسرون الوسوطى ومما بعسسدهما منمهسسم عشسرات الرجمال بسسمالعلم والفضسسل والدب‬ ‫والشسسعر ومسن أشسسمهرهم ف س أوائسسل القسسرن الثسسمامن السسسيد عبسسد الوطلسسب بسسن أب س الف سوارس اللقسسب‬ ‫بمالعميدي الذي طفحت موسوعمات التاجم والرجمال بذكره وعرف برغسءزارة علمسه وجللسة قسدره‬ ‫وتعليقماته على كتب خماله ) العلمسة اللسسي ( وكمانت ولدتسسه بماللسة سسنة ‪ 681‬ووفماته ببرغسسداد‬ ‫سنة ‪ 704‬هس وحل إلس الشسمهد الرغسروي وتعسرف ذريتسه فس اللسة حست اليسوم بسآل ) العميسدي (‬ ‫وف القسسرن السسمادي عشسسر نسسم منمهسسم جماعسسة بمالفضسسل والدب ترجم صسسماب ) نشسسوة السسسلفة (‬ ‫لثلثة منمهم ولكنه ل يذكر إل وجيءزاً من أشعمارهم ومملً من أخبمارهم ول يسأت بسسما نسروم مسسن‬ ‫الرغرض وكمان أحدهم صماحب التجة السيد نعممان واليك نص مما قمال عنه ‪:‬‬ ‫ل يذكره السيد ف السلفة كأنه ل يبلرغه اسه ونفظمه ‪ ،‬ومن رقيق شعره قوله ‪:‬‬ ‫ب في س س س س س س س س س س س سسه ق س س س س س س س س س س س سسد خل س س س س س س س س س س س سسع الع س س س س س س س س س س س سسذاُر‬ ‫ح س س س س س س س س س س س سسبي ٌ‬ ‫هلل دج س س س س س س س س س س س س س س سسى ل س س س س س س س س س س س س س س سسه عين س س س س س س س س س س س س س س سسماي اف س س س س س س س س س س س س س س س سٌق‬

‫وف س س س س س س س س س س س س س خس س س س س س س س س س س س س سسديه قس س س س س س س س س س س س س سسم منّ س س س س س س س س س س س س س س العس س س س س س س س س س س س س سسذار‬ ‫غس س س س س س س س س س س س س س سءزال نقس س س س س س س س س س س س س س سماً ل س س س س س س س س س س س س س سسه قل س س س س س س س س س س س س س سسب قف س س س س س س س س س س س س س سسمار‬

‫ولسس س س س س س س س س س س س س س س سست ألس س س س س س س س س س س س س س س سسومه إن ص س س س س س س س س س س س س س س س سّد عن س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان الفظ س س س س س س س س س س س س س س س س سسب ع س س س س س س س س س س س س س س س س سسمادته النف س س س س س س س س س س س س س س س س سسمار‬

‫أح س س س س س س س س س س س س س س سسب ل س س س س س س س س س س س س س س سسوجمهه القم س س س س س س س س س س س س س س سسمار جع س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ومنس س س س س س س س س س س س سسه عليس س س س س س س س س س س س سسه مس س س س س س س س س س س س سسن شس س س س س س س س س س س س سسوق أغس س س س س س س س س س س س سسمار‬

‫وأش س س س س س س س س س س سسفق ان دن س س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س س سسن في س س س س س س س س س س سسه ك س س س س س س س س س س سسأس‬

‫عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى دّر يقبّل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه النض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمار‬


‫قمال وله نفظم رائق ذكرنماه ف كتماب » نتمائ ج الفكمار « فليوطلب من هنماك‪ .‬اهس‬ ‫وتعسسرض لسسذكره السستماذ البحماثسة يعقسسوب سسسر كيسسس فس ترجة الشسسماعر الديسسب أبس عبسسد‬ ‫الس جسسمال السسدين ممسسد بسسن عبسسد الميسسد البرغسسدادي الشسسمهي ب س ) حكيسسم زاده ( مسسن أدبسسماء القسسرن‬ ‫المادي عشر عن موطوط نقل عنه مما نصه ‪ :‬كمان قد أرسل لس السسسيد الجلسسي السسسيد نعمسسمان‬ ‫اللسسي وهو ف س برغسسداد نبسسذة مسسن قصسسمائده وأشسسعماره وكمان لسسه اليسسد الوطسسول ف س نفظسسم الشسسعر فلمسسما‬ ‫وقفسست علسسى أشسسعماره ودرر عقسسود أفكسسماره استحسسسنته غمايسسة الستحسسسمان ونفظمسست هسسذه البيسسمات‬ ‫وكتبتمهما ف عنوان الكتماب وأرسلتمهما إليه وأنما ‪ ..‬الكيم زاده والبيمات هذه ‪:‬‬ ‫نعمس س س س س س س س س س س س سسمان لس س س س س س س س س س س س سسوح أرض ذهنس س س س س س س س س س س س سسك روض س س س س س س س س س س س سسة‬

‫فيمه س س س س س س س س س س س س س سسما ص س س س س س س س س س س س س س سسنوف ش س س س س س س س س س س س س س سسقمائق النعم س س س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫أحس س س س س س س س س س س س س س س س سسنت فيم س س س س س س س س س س س س س س س سسما قلت س س س س س س س س س س س س س س س سسه وزبرتس س س س س س س س س س س س س س س س ه‬

‫وس س س س س س س س س س سسبقت مس س س س س س س س س س سسن جس س س س س س س س س س سسمارك ف س س س س س س س س س س س اليس س س س س س س س س س سسدان‬

‫وآخرهما ‪:‬‬ ‫ويري س س س س س س س س س س س س س ك وص س س س س س س س س س س س س سسل اللس س س س س س س س س س س س س سسة الفيحس س س س س س س س س س س س س سسماء و‬

‫الحبس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماب والوط س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمار والوط س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫» أبيماهتسسما س ‪ 14‬س « وذكره فخسسر السسدين الوطريي ف س النتخسسب ‪ ،‬وف بعسسض موطبوعماته‬ ‫السقيمة ربما عّب عنه بمالشيخ نعممان وهو تريف من النماسخ أو الوطسمابع ويقسول مسن قصسيدة لسه‬ ‫موطلعمهما ‪:‬‬ ‫جءزع س س س س س س س س س ماً بك س س س س س س س س س سسى وأخ س س س س س س س س س سسو الص س س س س س س س س س سسبمابة ي س س س س س س س س س سسءزع‬

‫وجس س س س س س س س س س س س س س رت سس س س س س س س س س س س س س س سواكب دمع س س س س س س س س س س س س س سسه تت س س س س س س س س س س س س س سسدفع‬

‫وترجم له الديب الماقمان ف شعراء اللة وقمال ‪ :‬رأيت ف مموع بكتبة الماج ممسسد‬ ‫رضما شمالي بمالكماظمية البيمات التية ‪:‬‬ ‫ت وم س س س س س س سسمال فس س س س س س س س س الحب س س س س س س س سسة م س س س س س س س سسن نس س س س س س س س سّد‬ ‫غ س س س س س س س سسدو ُ‬

‫ت فيك س س س س س س سسم يس س س س س س سسما أهي س س س س س س سسل الم س س س س س س سسى وّديس‬ ‫وأخص س س س س س س سسل ُ‬

‫وفس س س س س س س س س س أس س س س س س س س س س سسر ك س س س س س س س س س سسمالفظب جي س س س س س س س س س سسداً إذا رن س س س س س س س س س‬

‫ت ب س س س س س س سسمالبيض الن س س س س س س سسدي‬ ‫دللً فق س س س س س س سسل م س س س س س س سسما ش س س س س س س سسئ َ‬

‫ووّح س س س س س س س س س س س دسكم قلس س س س س س س س س س س سسب ول س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س سَر نس س س س س س س س س س س سسماظري‬

‫ج س س س س سسمالكم ي س س س س سسما م س س س س سسن ه س س س س سسم فس س س س س س ال س س س س سسورى قص س س س س سسدي‬


‫يف س س س س س س س س س سسوق عل س س س س س س س س س سسى اليب س س س س س س س س س سسض الرق س س س س س س س س س ماق بوطرف س س س س س س س س س ه‬

‫ويس س س س س س س س سسءزري عل س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س سسمر ال س س س س س س س س سسذوابل بمالقس س س س س س س س س سّد‬

‫حكس س س س س س س س س سسى البس س س س س س س س س سسدر حسس س س س س س س س س سسنماً والرغءزالس س س س س س س س س سسة مقلس س س س س س س س س سسة‬

‫وغص س س س س س س س س س سسن النق س س س س س س س س س سسما بمالق س س س س س س س س س سسد وال س س س س س س س س س سسورد بمال س س س س س س س س س سسد‬

‫بس س س س س س س سسدا فرأيس س س س س س س سست الصس س س س س س س سسبح مس س س س س س س سسن نس س س س س س س سسور وجمهس س س س س س س سسه‬

‫ولح لعينس س س س س س س س س س اللي س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س سسن ش س س س س س س س س سسعره الع س س س س س س س س سسد‬

‫وأقول والقصيدة بكماملمهما ف منتخب الشيخ عبد الوهماب الشيخ ممسسد علسسي الوطريي‬ ‫الخوطسوط وعّبس عنسه بمالسسيد السسيب النسسيب السسيد نعمسمان العرجي وعّبس عنسه فس النتخسب‬ ‫أيضماً ‪ :‬بمالسيد الليل نعممان العرجي السين عندمما ذكر قصيدته ف رثماء السي )ع( الت‬ ‫أولما ‪:‬‬ ‫أسس س س س س س س س س س س س س س س س سسفي واف س س س س س س س س س س س س س س س س سٌر وحءزن س س س س س س س س س س س س س س س س طوي س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وحنين س س س س س س س س س س س س س س س س س بس س س س س س س س س س س س س س س س سسماد ودائس س س س س س س س س س س س س س س س سسي دخيس س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وقمال السسسيد الليسسل نعمسسمان العرجي السسسين يرثي جسسده السسسي )ع( رواهسسما الشسسيخ‬ ‫عبد الوهماب الوطريي ف ) منتخبه ( الخوطوط بوطه ‪:‬‬ ‫أسس س س س س س س س س س س س س س س س سسفي واف س س س س س س س س س س س س س س س س سٌر وحءزن س س س س س س س س س س س س س س س س طوي س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وحنين س س س س س س س س س س س س س س س س س بس س س س س س س س س س س س س س س س سسماد ودائس س س س س س س س س س س س س س س س سسي دخيس س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وف س س س س س س س س س س س س س س ؤادي م س س س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س س سسى بماض س س س س س س س س س س س س س سسوطرام‬

‫ودم س س س س س س س س س س س س س سسوعي علس س س س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س س س سسدود تس س س س س س س س س س س س س س سسيل‬

‫واص س س س س س س س س س س س س سسوطبماري ن س س س س س س س س س س س س سسأى ووج س س س س س س س س س س س س دي مقي س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ومصس س س س س س س س س س س س س س س سسماب ج س س س س س س س س س س س س س س س سٌم ورزئ س س س س س س س س س س س س س س س ي جليس س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ت البك س س س س س س س س س سسماء والن س س س س س س س س س سسوح دأب س س س س س س س س س س س‬ ‫ق س س س س س س س س س سسد جعل س س س س س س س س س س س ُ‬

‫وقمال ف قصيدة موطولة ‪:‬‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسما مقل س س س س س س س س س س س س س س س س سست بمال س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمع ج س س س س س س س س س س س س س س س س سسودي‬

‫فك س س س س س س س س س س س س س س س سسثي البك س س س س س س س س س س س س س س س سسماء عن س س س س س س س س س س س س س س س سسدي قلي س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وابكس س س س س س س س س س س س س س سسي علس س س س س س س س س س س س س س سسى السس س س س س س س س س س س س س س سسبط الشس س س س س س س س س س س س س س سسمهيِد‬

‫نقلنماه سسما ع سسن موطوطسسة فس س مكتب سسة الم سسمام الكي سسم العمام سسة ب سسمالنجف الش سسرف س س قس سسم‬ ‫الخوطوطمات‪ .‬تت عنسوان ‪ :‬علويمات السسيد نعمسمان العرجي اللسي ‪ ،‬ومعمهسما علويمات الشسيخ‬ ‫عبد ال بن داود الدرمكي ‪ ،‬وهي برقم ‪ 278‬وكلمهما بط الشيخ ممد السمماوي‪.‬‬


‫أحمد بن خاتون العيثاني‬

‫دع التص س س س س س س س س س س س س سسماب ب س س س س س س س س س س س س سسذكر الب س س س س س س س س س س س س سسمان والعِل س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وذك س س س س س س س س س ر سس س س س س س س س س سسلمى وجي س س س س س س س س سسان بس س س س س س س س س سسذي س س س س س س س س س س سِلم‬

‫فجيس س س س س س س س س س سسش عمس س س س س س س س س س سسرك وّل س س س س س س س س س س وه س س س س س س س س س س و منمهس س س س س س س س س س سسءزم‬

‫والش س س س س س س س س س س س س سسيب واف س س س س س س س س س س س س سسماك بمالس س س س س س س س س س س س س سسقمام وال س س س س س س س س س س س س سسرم‬ ‫يسس س س س س س س س س س س س سسعى إلي س س س س س س س س س س س س سسك بل سس س س س س س س س س س س س سسماٍق ول ق س س س س س س س س س س س س سسدم‬

‫مّب س س س س س س س س س ع س س س س س س س سسن ق س س س س س س س سسدوم ال س س س س س س س سسوت ف س س س س س س س س س عج س س س س س س س سسل‬

‫فش س س س س س س س س س سسمّر الع س س س س س س س س س سسءزم وان س س س س س س س س س سسض للرحي س س س س س س س س س سسل ب س س س س س س س س س سسما‬ ‫ل تركن س س س س س س س س س س س س س س سسن إل س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س سسدنيما وزخرفمهس س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫يس س س س س س س س س س سسدن إل س س س س س س س س س س س جنس س س س س س س س س س سسة الفس س س س س س س س س س سسردوس والنعس س س س س س س س س س سسم‬ ‫فكس س س س س س سسم أبس س س س س س سسمادت بسس س س س س س سسيف الرغس س س س س س سسدر مس س س س س س سسن أمس س س س س س سسم‬

‫وكس س س س ن ص س س س س س سسبوراً علس س س س س سسى ص س س س س س سسرف الءزم س س س س س مان عس س س س س س سسى‬

‫يس س س س س س سسأت مس س س س س س سسن ال س س س س س س س مس س س س س س سسما ينج س س س س س س سسي مس س س س س س سسن النقس س س س س س سسم‬

‫وارح س س س س س س س س ل موطمايس س س س س س س س سسماك بس س س س س س س س سسمالعءزم الشس س س س س س س س سسديد إل س س س س س س س س س‬

‫مع س س س س س س س س سسمادن ال س س س س س س س س سسود أه س س س س س س س س سسل الفض س س س س س س س س سسل والك س س س س س س س س سسرم‬

‫خيس س س س س س س س س الباي س س س س س س س سسما ومت س س س س س س س سسمار الل س س س س س س س سسه م س س س س س س س سسن ال س س س س س س س سسم‬

‫الرغفي س س س س س س س س س س س س س س س وخيس س س س س س س س س س س س س س س س الع س س س س س س س س س س س س س س سسرب والعج س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫مم س س س س س س س سسد الص س س س س س س س سسوطفى ال س س س س س س س سسمادي البش س س س س س س س سسي وم س س س س س س سسن‬

‫أت س س س س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س بمالبهس س س س س س س س س س س مان والك س س س س س س س س س س سسم‬

‫ت‬ ‫الص س س س س س سسمادق الق س س س س س سسول ذي الحس س س س س س سسمان خي س س س س س س س ف س س س س س س س ً‬ ‫أبس س س س س س س س سسدى لنس س س س س س س س سسما مس س س س س س س س سسن يس س س س س س س س سسديه كس س س س س س س س سسل معجس س س س س س س س سسءزة‬

‫مس س س س س س س س س س سسن هماشس س س س س س س س س س سسم طس س س س س س س س س س سسماهر الخلق والش س س س س س س س س س س سسيم‬ ‫ف س س س س س س س سسماقت عل س س س س س س س سسى أنبي س س س س س س س سسماء ال س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س القس س س س س س س س سسدم‬

‫والضس س س س س س س س س س س سسب والفظ س س س س س س س س س س س سسب والسس س س س س س س س س س س سسرحمان كلّمس س س س س س س س س س س سسه‬

‫والي س س س س س سست م س س س س س سسن بع س س س س س سسدمما ق س س س س س سسد عس س س س س س سّد فس س س س س س س الرم س س س س س م‬

‫أك س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرم بسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراء والملك مدق س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫تّف س س س س س س س س س س س هس وه س س س س س س س س سسو فيمه س س س س س س س س س سسم ص س س س س س س س س س سسماحب العل س س س س س س س س س سسم‬

‫ي س س س س س سسما أك س س س س س سسرم الرسس س س س س س ل ي س س س س س سسما خيس س س س س س س العب س س س س س سسماد ومس س س س س سسن‬

‫بس س س س س س س س س سسه نس س س س س س س س س سسماة الس س س س س س س س س سسورى مس س س س س س س س س سسن زل س س س س س س س س س ة القس س س س س س س س س سسدم‬

‫أشس س س س س س س س س سسكو إليس س س س س س س س س سسك أمس س س س س س س س س سسوراً خوطبمهس س س س س س س س س سسما جلس س س س س س س س س سسل‬

‫ق س س س س س سسد أح س س س س س سسدثت م س س س س س سسن بقماي س س س س س سسما عماب س س س س س سسدي الص س س س س س سسنم‬ ‫برغي س س س س س س س س س س سماً وم س س س س س س س س س سسمالوا لق س س س س س س س س س س سٍد ف س س س س س س س س س س س صس س س س س س س س س س سسدورهم‬

‫وق س س س س س س س سسمابلوا سس س س س س س س س سسبوطك الس س س س س س س س س سسبط الش س س س س س س س س سسمهيد بس س س س س س س س سسما‬

‫أخف س س س س س س س سسوه م س س س س س س س سسن ض س س س س س س س سسرغٍن فس س س س س س س س س فعلك س س س س س س س سسم ب س س س س س س س سسم‬

‫وق س س س س س س س س سسد تواص س س س س س س س س س سوا بنق س س س س س س س س س سسض العمه س س س س س س س س س سسد بينمه س س س س س س س س س سسم‬


‫فق س س س س س س س س س سسمال ي س س س س س س س س س سسما ق س س س س س س س س س سسوم ممهلً ل يس س س س س س س س س س سّل بك س س س س س س س س س سسم‬

‫مس س س س س سسن العس س س س س سسذاب كمس س س س س سسما قس س س س س سسد ح س س س س س سّل ف س س س س س س المس س س س س سسم‬ ‫بفعلس س س س س س س س س س س س س سٍة أوجب س س س س س س س س س س س س سست أن يس س س س س س س س س س س س س سستبماح دم س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫ه س س س س س س س س س س سسل ج س س س س س س س س س س سسماءكم أح س س س س س س س س س س سسد عن س س س س س س س س س س س يّبكس س س س س س س س س س سسم‬ ‫فق س س س س س سسمام م س س س س س سسن ب س س س س س سسماع من س س س س س سسه النف س س س س س سسس ع س س س س س سسن رش س س س س س ٍد‬

‫بمس س س س س س س س سسة منس س س س س س س س سسه قس س س س س س س س سسد فس س س س س س س س سسماقت علس س س س س س س س سسى المس س س س س س س س سسم‬

‫ح س س س س س س س س سست دع س س س س س س س س سسماهم إلس س س س س س س س س س الن س س س س س س س س سسمات خ س س س س س س س س سسمالقمهم‬

‫فماص س س س س س س س س س س س س سسبحوا موطعمس س س س س س س س س س س س س سماً للوطيس س س س س س س س س س س س س س والرخ س س س س س س س س س س س س م‬

‫فيمال س س س س س س س س س س س س س سسما حس س س س س س س س س س س س س س سسرة عّم س س س س س س س س س س س س س س س تس مصس س س س س س س س س س س س س س سسيبتمهما‬

‫لك س س س س س س س س س س سسل حس س س س س س س س س س س سّر بب س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س سسدين معتص س س س س س س س س س س سسم‬

‫ي س س س س س سسما س س س س س س سسبط أح س س س س س سسد ي س س س س س سسما اب س س س س س سسن الوطمه س س س س س سسر فماطم س س س س س سسة‬

‫يس س س س س س س س س س سسما نس س س س س س س س س س سسل حيس س س س س س س س س س سسدرة النعس س س س س س س س س س سسوت بس س س س س س س س س س سسمالكرم‬

‫اذا أت س س س س س س س س سسى عش س س س س س س س س سسر عماش س س س س س س س س سسرو يفي س س س س س س س س سسض ل س س س س س س س س سسك‬

‫الوط س س س س س س س س سسرف القري س س س س س س س س ح ب س س س س س س س س سسدمع من س س س س س س س س سسه منس س س س س س س س س سسجم‬

‫وق س س س س س س س س سسد وثقس س س س س س س س س سست بس س س س س س س س س سسأن ال س س س س س س س س س س يرغفس س س س س س س س س سسر ل س س س س س س س س س س‬

‫ببك س س س س س س س س س س س س سسم موبق س س س س س س س س س س س س سسمات ال س س س س س س س س س س س س سسذنب واللم س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫فعبس س س س س س س س س س س س س س سسدكم أحس س س س س س س س س س س س س س سسد يرج س س س س س س س س س س س س س س و جيلكس س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫بذمس س س س س س س س س س سسة منكس س س س س س س س س س سسم أوف س س س س س س س س س سست علس س س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س س سسذمم‬

‫نس س س س س س س سسل ابس س س س س س س سسن خس س س س س س س سسماتون يرجس س س س س س س وكم لس س س س س س س سسه مس س س س س س س سسدداً‬

‫ف س س س س س س س س كس س س س س س س سسل حس س س س س س س سسمال مس س س س س س س سسن البأسس س س س س س س سسماء والرغمس س س س س س س سسم‬

‫ص س س س س س س س س س سسلى الل س س س س س س س س س سسه عليك س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س سسمادت أب س س س س س س س س س سسداً‬

‫)‪(1‬‬

‫والوطس س س س س س س س سسماهرات علس س س س س س س س سسى القت س س س س س س س سسماب ف س س س س س س س س س عن س س س س س س س سسف‬

‫تس س س س س س س س س س س سسي فس س س س س س س س س س سسوق مت س س س س س س س س س س سسون النيس س س س س س س س س س سسق الرس س س س س س س س س س س م‬

‫مس س س س س س س سسما ه س س س س س س س سّءز شس س س س س س س سسوق الوطمايس س س س س س س سسما هس س س س س س س سسءزة النرغس س س س س س س سسم‬

‫الشيخ أحد بن خماتون العماملي العيثمان‪.‬‬ ‫فس أمسسل المسسمال ‪ :‬معماصسراً للشسسيخ حسسسن بسسن الشسسمهيد الثسسمان‪ .‬كسسمان عمالسماً فماضسلً زاهسسداً‬ ‫عمابداً أديبًما‪ .‬وهنماك من يتفق معه بذا السم واللقب ذكره السيد المي ف العيمان‪.‬‬ ‫وعينماثسسما بعي س ممهملسسة مفتوحة ومثنسسماة تتمانيسسة سسسماكنة ونسون وثسماء مثلثسسة بي س ألفي س ‪ ،‬مسسن‬ ‫قرى جبل عمامل‪.‬‬ ‫وآل خماتون بيت علم قدي ف جبل عمامل‪ .‬انتمهى عن العيمان ج ‪ 8‬ص ‪ .369‬أقول‬ ‫إذا كمان التجم له من العماصرين للشيخ حسن بن الشمهيد الثمان فمهو ف القسرن السمادي عشسر‬ ‫‪ ،‬إذ أن وفماة الشيخ حسن سنة ‪.1011‬‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س اعيمان الشيعة ج ‪ 8‬ص ‪.370‬‬


‫محمد بن السمين الحّلي‬ ‫طس س س س س س س س س س سسوب لوطيس س س س س س س س س س سسب ش س س س س س س س س س س سسذا بتب س س س س س س س س س سسة ك س س س س س س س س س س سربل‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س سسماق العس س س س س س س س س س س س س س س سسبي ذا وف س س س س س س س س س س س س س س سسماق النس س س س س س س س س س س س س س س سسدل‬

‫تتض س س س س س س س س س س س س س سّوع السس س س س س س س س س س س س س سسنمات مس س س س س س س س س س س س س سسن نفحماهتس س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫طيب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً إذا لثم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمافواه الل‬

‫كرم س س س س س س س س س س س ت فصس س س س س س س س س س س سسمارت للجبس س س س س س س س س س س سسماه مسس س س س س س س س س س س سسماجداً‬

‫عفظمس س س س س س س س س س س س س س س س س سست فعس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمادت للشس س س س س س س س س س س س س س س س س سسفماه مقّبل‬ ‫أش س س س س س س س س سسفى ب س س س س س س س س سسما ال س س س س س س س س سسداء العض س س س س س س س س سسمال العض س س س س س س س س سسل‬

‫ف ترب س س س س س س س س س س ة‬ ‫ي س س س س س س س س س س سسما أرضس س س س س س س س س س س مهما فلن س س س س س س س س س س سست اش س س س س س س س س س س سسر ُ‬ ‫بس س س س س س س س س س س س سسورك ِ‬ ‫ت مس س س س س س س س س س س س سسن أرض تسس س س س س س س س س س س س سسمامت رفعس س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمابت فعّفظممه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه وّبل‬ ‫ل تُرتق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى وجلل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ل ُتعتل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫أرض تّنتمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمماء بكونس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وتنّ س س س س س س س س س س س س س س س س س سست الي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدي تك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسون الرجل‬

‫لتوطس س س س س س سسوف حس س س س س س سسول ض س س س س س س سريح مس س س س س س سسن طس س س س س س سسمافت بس س س س س س سسه‬

‫لللس س س س س س س س س س س س س س س س سسه أهس س س س س س س س س س س س س س س س سسل السس س س س س س س س س س س س س س س س سسمماوات الُعل‬

‫)‪(1‬‬

‫ب س س س س س س س س س سسمان ص س س س س س س س س س سسبي وب س س س س س س س س سسمان خ س س س س س س س س س سسماف ش س س س س س س س س س سسجون‬

‫واسس س س س س س س س س س س س س سستمهلت بمالس س س س س س س س س س س س س سسدمع من س س س س س س س س س س س س س س جفس س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫فمان س س س س س س س س سسدب الس س س س س س س س س سسبط ف س س س س س س س س س س الوطف س س س س س س س س سسوف فريس س س س س س س س س دا‬

‫ق س س س س س س س س س س سسد تل س س س س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س س سسن مس س س س س س س س س س س سسعف ومعي س س س س س س س س س س س س‬

‫يتمّن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي يب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّل غليل‬

‫ش س س س س س س س س س س س س سربة م س س س س س س س س س س س س سسن مب س س س س س س س س س س س س سسماح م س س س س س س س س س س س س سسماء معي س س س س س س س س س س س س س‬

‫فيمهس س س س س س س س س س س س س س سسما الشس س س س س س س س س س س س س س سسفماء لس س س س س س س س س س س س س س سسن أراد شس س س س س س س س س س س س س س سسفماءه‬

‫وقمال ‪:‬‬

‫فسس س س س س س س س س س س س س س س سسقماه العس س س س س س س س س س س س س س س سسدو كأس س س س س س س س س س س س س س س س سماً دهماقس س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫مس س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س س سسؤوس ال س س س س س س س س س س سسردى وم س س س س س س س س س سسماء الن س س س س س س س س س س سسون‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن كتماب النتخب للشيخ عبد الوهماب ابن الشيخ ممد علي الوطريي النجفي كتبه سنة ‪.1076‬‬


‫ان جس س س س س س س س س سسدي النس س س س س س س س س سسب أشس س س س س س س س س سسرف خلس س س س س س س س س سسق ال س س س س س س س س س س‬

‫ذو الفضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل والفخس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمار الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبي‬

‫وابس س س س س س س س س س س س س س س س س الرتض س س س س س س س س س س س س س س س سسى الوص س س س س س س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو رب المك س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان والتمكي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫والبتس س س س س س س س س س سسول الءزهس س س س س س س س س س راء بنس س س س س س س س س س سست رسس س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س‬

‫ام س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي لجلمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما راقب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫ي س س س س س س س س س سسما ذوي ال س س س س س س س س س سسذاريمات والوط س س س س س س س س س سسور والعس س س س س س س س س س سراف‬

‫والنحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل والنسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء ون س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫ف س س س س س س س س سسماز م س س س س س س س س سسن مّكس س س س س س س س س س نس الي س س س س س س س س سسدين م س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س سسود‬

‫وفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمازت ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداه ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالتمكي‬

‫ف س س س س س س س سسماز بمالص س س س س س س س سسدق فس س س س س س س س س ال س س س س س س س سسولء كم س س س س س س س سسما ف س س س س س س س سسماز‬

‫بص س س س س س س س س س س س س س س سسدق ال س س س س س س س س س س س س س س سسولء ن س س س س س س س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س س س س س س س سسمي‬

‫وعليكس س س س س س س س س س س س س س س سسم مس س س س س س س س س س س س س س س سسن رب س س س س س س س س س س س س س س س ك صس س س س س س س س س س س س س س س سسلوات‬

‫)‪(1‬‬

‫وسس س س س س س س س س سسلم ف س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س سسل وقس س س س س س س س س سست وحي س س س س س س س س س س س‬

‫وقمال من قصيدة ‪:‬‬ ‫دم س س س س س س س س س س س س سسع عيس س س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س س سسود غيس س س س س س س س س س س س س س بي س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وغس س س س س س س س س س س س س س س س س رام يق س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى بس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ني س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫مس س س س س س س س س سسماء عي س س س س س س س س س س ل س س س س س س س س س س يوطس س س س س س س س س سسف ح س س س س س س س س س سّر غ س س س س س س س س س سرام‬

‫وغليس س س س س س س س س س س س س س س س س سسل فيس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه شس س س س س س س س س س س س س س س س س سسفماء عليس س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫كي س س س س س س سسف يش س س س س س س سسفى الف س س س س س س س سؤاد م س س س س س س سسن أل س س س س س س س س ال س س س س س س سسءزن‬

‫وداء بي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س الضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلوع دخيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وج س س س س س س س س س س س س س س وى الس س س س س س س س س س س س س س سسءزن ل ي س س س س س س س س س س س س س س سءزال مقيم س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫فيس س س س س س س س س س س س س س س سسه والص س س س س س س س س س س س س س س س سسب مؤذن س س س س س س س س س س س س س س س سسما بمالرحي س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫أي س س س س س س س س س س س س س س سسن ص س س س س س س س س س س س س س س سسبي إذا ذكس س س س س س س س س س س س س س س رت قتي س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫الوطس س س س س س س س سسف ملقس س س س س س س س سسى أكس س س س س س س س سسرم ب س س س س س س س سسه مس س س س س س س س سسن قتيس س س س س س س س سسل‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسما ذكس س س س س س س س س س س س س س رت القتي س س س س س س س س س س س س س سسل إل وس س س س س س س س س س س س س سسمالت‬

‫ع س س س س س س س س س س سسبت ف س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سسدود ك س س س س س س س س س س سسل مس س س س س س س س س س س سسيل‬

‫ورأى النس س س س س س س س س س س س س سسوة الكرائ س س س س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س س س س سسدر الت س س س س س س س س س س س س س سّم‬ ‫وينس س س س س س س س س س س س س س س سسمادين جس س س س س س س س س س س س س س س سسدهن رس س س س س س س س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫قس س س س س س س س س س س س س س س س سسد غّيبتس س س س س س س س س س س س س س س س سسه حجس س س س س س س س س س س س س س س س سسب الفس س س س س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما خي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مرسس س س س س س س س س س س س س س س س س س ل ورسس س س س س س س س س س س س س س س س س س ول‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س سسو تران س س س س س س س س س س س س س سسما ون س س س س س س س س س س س س سسن بي س س س س س س س س س س س س س س أس س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫وجريس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ح دام وبي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س قتيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫آل يماس س س س س س س س س س س س س س س سسي س س س س س س س س س س س س س س س سسدت الل س س س س س س س س س س س س س س سسق طس س س س س س س س س س س س س س س سراً‬

‫وزك س س س س س س س س س س س س ما فرعكس س س س س س س س س س س س س س سسم لوطيس س س س س س س س س س س س س س سسب الصس س س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫جس س س س س س س س س س س س س س س سسدكم للمهس س س س س س س س س س س س س س س سسدى مدينس س س س س س س س س س س س س س س سسة علس س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وأب س س س س س س س س س س س س س س سسوكم للعل س س س س س س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س س س س س س سسماب ال س س س س س س س س س س س س س س سسدخول‬

‫ق س س س س س س س س س س سسد ه س س س س س س س س س س سسدينما بك س س س س س س س س س س سسم ولس س س س س س س س س س سسول ه س س س س س س س س س س سسداكم‬

‫م س س س س س س س س س س س سسما هت س س س س س س س س س س س سسدينما إل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواء الس س س س س س س س س س س س سسبيل‬

‫وه س س س س س س س س س س س داكم هس س س س س س س س س س س سسو الس س س س س س س س س س س سسدليل وقس س س س س س س س س س سسد ق س س س س س س س س س س سسمام‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س سسذا ال س س س س س س س س س س س س س س س سسدليل ص س س س س س س س س س س س س س س س سسدق ال س س س س س س س س س س س س س س س سسدليل‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س والقصيدة طويلة تدونما ف منتخب الشيخ الوطريي‪.‬‬


‫م س س س س س س س س س س س سسن تلق س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س سسول بس س س س س س س س س س س س سسن قب س س س س س س س س س س س سسول‬

‫تتلق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسونه بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن القب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫تس س س س س س س س س س س س سسكنوه وقس س س س س س س س س س س سسد ن س س س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س س س سسن حيس س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ت س س س س س س س س س س س سست ظ س س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س س س س سسمان ظلي س س س س س س س س س س س سسل‬

‫حبك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ُج نّ س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة لس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه وولك س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫جن س س س س س س س س س س س سسة م س س س س س س س س س س س سسن ع س س س س س س س س س س س سسذاب ي س س س س س س س س س س س سسوم ممه س س س س س س س س س س س سسول‬

‫فس س س س س س س س سسماز ن س س س س س س س س سسل السس س س س س س س س سسمي مس س س س س س س س سسن بعس س س س س س س س سسد ه س س س س س س س س سسذا‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسذ ت س س س س س س س س س س س س س س س س س سوالكم بٍي س س س س س س س س س س س س س س س س س س جءزي س س س س س س س س س س س س س س س س س ل‬

‫انتس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سؤله وأقصس س س س س س س س س س س س س س س س س سسى منس س س س س س س س س س س س س س س س س سسماه‬

‫ورج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ماه وغماي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأمول‬

‫فعليكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم آل النس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب صس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلة‬

‫)‪(1‬‬

‫وقمال ‪:‬‬

‫كس س س س س س س س س س س سسل يس س س س س س س س س س س سسوم ف س س س س س س س س س س س س بكس س س س س س س س س س س سسرة وأصس س س س س س س س س س س سسيل‬

‫مس س س س س س س سسن لقل س س س س س س س سسب عس س س س س س س سسن ال س س س س س س س سسوى ف س س س س س س س س اش س س س س س س س سسترغمال‬

‫ولل س س س س س س س س س س س س ٍ‬ ‫ب م س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س سسوى ف س س س س س س س س س س س س اش س س س س س س س س س س سستعمال‬

‫مس س س س س س س س س سسما شس س س س س س س س س سسجماه هجس س س س س س س س س سسر الس س س س س س س س س سسبيب ول فقس س س س س س س س س سسد‬ ‫ب س س س س س س س س سسل ش س س س س س س س س سسجماه مص س س س س س س س س سسماب آل رسس س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س‬

‫قريس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ن ول ترغّي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س حس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫خي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسورى واش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرف آل‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س سسما أهس س س س س س س س س س س س س س س س س سّل الش س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهر ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسرم إل‬

‫انس س س س س س س س س س س س س س س س س سّل طرف س س س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمع هوط س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫لك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما بن س س س س س س س س س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي علء‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س وداد وس س س س س س س س س س س س س س س سسؤدد ف س س س س س س س س س س س س س س س س كمس س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫وم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س رفعس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ومعس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماٍل‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س تع س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال وع س س س س س س س س س س س س س س س سسءزة ف س س س س س س س س س س س س س س س س س جلل‬

‫وب س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س بج س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة وضس س س س س س س س س س س س س س س س س سسيماء‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س تلل ورون س س س س س س س س س س س س س س س سسق ف س س س س س س س س س س س س س س س س س جس س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫وعليك س س س س س س س س س س س س س س س س سسم مس س س س س س س س س س س س س س س س سسن الل س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ص س س س س س س س س س س س س س س س س سسلة‬

‫)‪(2‬‬

‫جع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة بمالرغ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدو والص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫وله من قصيدة ‪:‬‬ ‫فس س س س س س س س س سسمان يبخل س س س س س س س س س سوا بمالوص س س س س س س س س سسل إن س س س س س س س س س س مواصس س س س س س س س س سسل‬

‫وبس س س س س س س س س س س س سسمالنفس ان ضس س س س س س س س س س س س س سّن الس س س س س س س س س س س س س سواد أج س س س س س س س س س س س س سسوُد‬ ‫م س س س س س س س س س س س سسن الرغ س س س س س س س س س س س سسدر انس س س س س س س س س س س س س بمالوف س س س س س س س س س س سسماء اع س س س س س س س س س س س سسود‬

‫وان تنقض س س س س س س س س س س س س س سوا عمهس س س س س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س س س س سسوداد فس س س س س س س س س س س س س سسمانن‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراع لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سبماب ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوداد ودود‬

‫ول ب س س س س س س س س س س سسدع ان أب س س س س س س س س س س سسديتم نق س س س س س س س س س س سسض عمه س س س س س س س س س س سسدكم‬

‫فقس س س س س س س س س س سسد نقصس س س س س س س س س س سست لبس س س س س س س س س س سسن النس س س س س س س س س س سسب عمهس س س س س س س س س س سسود‬

‫وان ع س س س س س س س س س س س سسدت يومس س س س س س س س س س س س ماً ب س س س س س س س س س س س سسما ق س س س س س س س س س س س سسد ب س س س س س س س س س س س سسدأت‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س رواهما الشيخ فخر الدين الوطريي ف النتخب الوطبوع بمالنجف الشرف‪.‬‬ ‫‪ 2‬س رواهما الشيخ فخر الدين الوطريي ف النتخب‪.‬‬


‫ي س س س س س س س س سسذاد ع س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س سسماء الب س س س س س س س س سسماح وق س س س س س س س سسد غ س س س س س س س س سسدا‬

‫لكس س س س س س س س س س س س س س س س سسل سس س س س س س س س س س س س س س س س سسبماع الس س س س س س س س س س س س س س س س سسب منس س س س س س س س س س س س س س س س سسه ورود‬

‫ولسس س س س س س س س س س سست بنس س س س س س س س س س سسماس ق س س س س س س س س س س سوله خماطب س س س س س س س س س س سماً بس س س س س س س س س س سسم‬

‫ويعلس س س س س س س س س س س س س س س سسم ان القس س س س س س س س س س س س س س س سسول ليس س س س س س س س س س س س س س س سسس يفيس س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫أل س س س س س س س س س س س س س تعلم س س س س س س س س س س س س سوا ان س س س س س س س س س س س س س إم س س س س س س س س س س س سسمام عليك س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وانس س س س س س س س س س س س س س س س س س س لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س الش س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهيد ش س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهيد‬

‫وان ابس س س س س س س س س يس س س س س س س س سسقي عل س س س س س س س سسى ال س س س س س س س سسوض معشس س س س س س س س سرا‬

‫ويوطس س س س س س س س س س س س س س س س سسرد عنس س س س س س س س س س س س س س س س سسه معش س س س س س س س س س س س س س س س س سراً وي س س س س س س س س س س س س س س س سسذود‬

‫ولس س س س س س س س س س سسوله ل س س س س س س س س س س س س يض س س س س س س س س س س س سّر للس س س س س س س س س س س سسدين عس س س س س س س س س س س سسوده‬

‫ول ق س س س س س س س س س س س س س س سسمام للس س س س س س س س س س س س س س س سسلم ق س س س س س س س س س س س س س س سسط عم س س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫س س س س س س س س س س سسلم علس س س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س س سسلم بع س س س س س س س س س سسد رعس س س س س س س س س س ماته‬

‫اذا ك س س س س س س س س س س س س س سسمان راع س س س س س س س س س س س س س سسي الس س س س س س س س س س س س س س سسلمي يءزي س س س س س س س س س س س س س د‬

‫وبس س س س س س س س س س س س س س سسماتوا ومنمه س س س س س س س س س س س س س س سسم ذاكس س س س س س س س س س س س س س سسر ومس س س س س س س س س س س س س س س س سّبح‬ ‫إلس س س س س س س س س س س ان تف س س س س س س س س س سسمانوا واح س س س س س س س س س سسداً بع س س س س س س س س س سسد واح س س س س س س س س س سسد‬

‫وداع ومنمهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم رك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ع وس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسجود‬ ‫ل س س س س س س س س س س س س س س س سسديه فمنمه س س س س س س س س س س س س س س س سسم ق س س س س س س س س س س س س س س س سسمائم وحص س س س س س س س س س س س س س س س سسيد‬

‫وظس س س س س س س س س سسل ب س س س س س س س س س سسمارض الوط س س س س س س س س س سسف ف س س س س س س س س س سسرداً وحس س س س س س س س س س وله‬

‫لل زي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ماد عس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدة وعديس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وتنفظس س س س س س س س س س سسره شس س س س س س س س س س سسءزراً مس س س س س س س س س س سسن السس س س س س س س س س س سسمر والقنس س س س س س س س س س سسما‬

‫ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواظر إل أن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّن حدي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وال س س س س س س س س س سسوى عل س س س س س س س س س سسى جي س س س س س س س س س سسش الع س س س س س س س س س سسداة بعءزمس س س س س س س س س س ه‬

‫تك س س س س س س س س س س س س سسماد ل س س س س س س س س س س س س سسما ش س س س س س س س س س س س س سسم الب س س س س س س س س س س س س سسمال تي س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ففس س س س س س س سّر الع س س س س س س سسدى م س س س س س س سسن بأس س س س س س س سسه خيف س س س س س س سسة ال س س س س س س سسردى‬

‫كم س س س س س س س سسما فس س س س س س س س سّر م س س س س س س س سسن ب س س س س س س س سسأس الس س س س س س س س سسود ص س س س س س س س سسيود‬

‫هس س س س س س س س س س س سسوى ثماوي س س س س س س س س س س س ماً فس س س س س س س س س س س سسوق الس س س س س س س س س س س سسثرى وملس س س س س س س س س س س سسه‬

‫ل س س س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س س سسوق آف س س س س س س س س س س سسماق الس س س س س س س س س س س سسمماء ص س س س س س س س س س س سسعود‬

‫اليك س س س س س سسم بنس س س س س س س الءزه س س س س س راء ي س س س س س سسما م س س س س س سسن س س س س س س سست ب س س س س س سسم‬

‫إل س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س سسد آب س س س س س س س س س س س س سسماء ل س س س س س س س س س س س س سسم وج س س س س س س س س س س س س دود‬

‫اوّج س س س س س س س س س س س س هس وج س س س س س س س س س س س س ه الس س س س س س س س س س س س سسدح من س س س س س س س س س س س س س وكلس س س س س س س س س س س س سسه‬

‫قلئ س س س س س س س س س س س س س س سسد فس س س س س س س س س س س س س س س س جي س س س س س س س س س س س س س س سسد العل وعق س س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫وم س س س س س س س سسما ق س س س س س س س س سسدر م س س س س س س س س سسدح قلت س س س س س س س س سسه فس س س س س س س س س س علك س س س س س س س س م‬

‫وم س س س س س س س س س س س س سسدحكم ف س س س س س س س س س س س س س س الكمس س س س س س س س س س س س س سسمات عتيس س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫في س س س س س سسما متس س س س س س س ُهس س س س س س س مس فل س س س س س سسك النج س س س س س سسماة ومس س س س س سسن ُهس س س س س س س مس‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س سسداة وغ س س س س س س س س س س س س س س سسوث للن س س س س س س س س س س س س س س س سسمام وج س س س س س س س س س س س س س س س ود‬

‫فس س س س س س سسإذ كس س س س س س سسمان بس س س س س س سسدء الفضس س س س س س سسل منكس س س س س س سسم تفضس س س س س س سسلوا‬

‫وجس س س س س س س س ودوا علس س س س س س س س سسى نس س س س س س س س سسل الس س س س س س س س سسمي وعس س س س س س س سسودوا‬

‫ف س س س س س س س س سسمانتم ل س س س س س س س س سسه ذخ س س س س س س س س سسر إذا ج س س س س س س س س سسماء ف س س س س س س س س س غ س س س س س س س س سسد‬

‫وم س س س س س س س س س سسع ك س س س س س س س س س س سسل نف س س س س س س س س س س سسس س س س س س س س س س س س سسمائق وش س س س س س س س س س سسمهيد‬

‫عليك س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س سسلم الس س س س س س س س س س س حي س س س س س س س س س سسث ثن س س س س س س س س س سسماؤكم‬

‫حك س س س س س س س س س س سسى نش س س س س س س س س س س سسره ن س س س س س س س س س س س سٌد يض س س س س س س س س س س سسوع وعس س س س س س س س س س سسود‬

‫وحيس س س س س س س س سسث بكس س س س س س س س سسم هبس س س س س س س س سست نسس س س س س س س س سسيم ونسس س س س س س س س سسمت‬

‫هب س س س س س س س س س س س س س س س سسوب وللعي س س س س س س س س س س س س س س س سسدان رنّس س س س س س س س س س س س س س سسح ع س س س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫وازهس س س س س س س س س س س ر م س س س س س س س س س س سسن زهس س س س س س س س س س س ر ال س س س س س س س س س س سسبوج جس س س س س س س س س س س سواهر‬

‫)‪(1‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س رواهما الشيخ فخر الدين الوطريي ف النتخب‪.‬‬

‫ووّرد م س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن زه س س س س س س س س س س س س س س س س س س ر ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسروج ورود‬


‫وله من قصسيدة‪ .‬رواهسما الشسيخ عبسد الوهماب الوطريي فس النتخسب ‪ ،‬كمسما رواهسما الشسيخ‬ ‫فخر الدين الوطريي ف منتخبه أيضماً ‪:‬‬

‫كي س س س س س س س س سسف اخف س س س س س س س س سسي وج س س س س س س س س دي واكت س س س س س س س س سسم ش س س س س س س س س سسمان‬

‫ودم س س س س س س س س سسوعي تس س س س س س س س س سسح م س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س سسحب ش س س س س س س س س سسمان‬

‫وفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ؤادي ل يسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستفيق غرام س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫وهيمام س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً لش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدة الفق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫وجف س س س س س س س س س س س س س سسون جف س س س س س س س س س س س س س سسون طي س س س س س س س س س س س س س سسب رق س س س س س س س س س س س س س مادي‬ ‫كي س س س س س س سسف ص س س س س س س سسبي ع س س س س س س سسن الس س س س س س س سسي وقس س س س س س سسد أودى‬

‫ي دان س س س س س س س س س س س س س س‬ ‫واص س س س س س س س س س س س س سسوطبماري ن س س س س س س س س س س س س سسأى ووجس س س س س س س س س س س س س د َ‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستيلً بماس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهم الع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدوان‬

‫كي س س س س س س س س س س س س س سسف انس س س س س س س س س س س س س س سسماه ب س س س س س س س س س س س س س سسمالوطفوف فري س س س س س س س س س س س س س داً‬

‫بع س س س س س س س س س س س س س س سسد فق س س س س س س س س س س س س س س سسد النص س س س س س س س س س س س س س س سسمار والعس س س س س س س س س س س س س س س سوان‬

‫أي س س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س س سسن ين س س س س س س س س س سسدب الش س س س س س س س س س سسجماع ال س س س س س س س س س سسمامي‬

‫ع س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س سسدين ف س س س س س س س س س سسمارس الفرس س س س س س س س س س مان‬

‫ومفي س س س س س س س س س س س س س س س س سسد العف س س س س س س س س س س س س س س س س سسماة ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم طع س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام‬

‫ومبي س س س س س س س س س س س س س س س س سسد الع س س س س س س س س س س س س س س س س سسداة ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم طع س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان‬

‫ورأي سست ف س س مموعسسة حس سسينية ف س س مكتب سسة الم سسمام الكي سسم العمام سسة برقس م ‪ 292‬قس سسم‬ ‫الخوطوطمات قصيدة للشيخ ممد بن السمي يرثى بما الشمهيد مسلم بن عقيل ‪ ،‬أولما ‪:‬‬ ‫أيع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذب م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن وردالف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء ورود‬

‫ليءزهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ر م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ورد الوفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء ورود‬

‫وله قصيدة ف رثماء السي ‪ 7‬أولما ‪:‬‬ ‫لقس س س س س س س س س س س س س سسدي فضس س س س س س س س س س س س س سسلكم العميس س س س س س س س س س س س س سسم فواضس س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫لعمي س س س س س س س س س س س سسم فض س س س س س س س س س س س سسلكم الق س س س س س س س س س س س سسدي طوائ س س س س س س س س س س س سسل‬

‫)‪(1‬‬

‫وروى السيد المي ف العيمان هذه الملة من الشعمار ول يذكر لنما شيئماً من أحواله‬ ‫‪ ،‬ولما كسسمان شسسعره قسسد رواه الشسسيخ عبسسد الوهماب الوطريي وهو مسسن أعلم القسسرن السسمادي عشسسر‬ ‫الجري ذكرنماه هنما‪ .‬ومن شعره الذي جماء ف النتخب قصيدته الت أولما ‪:‬‬ ‫مصس س س س س س س س س سسماب شس س س س س س س س س سسمهيد الوطس س س س س س س س س سسف جس س س س س س س س س س سسمي أنل‬

‫وهي ‪ 46‬بيتًما‪.‬‬

‫وك س س س س س س س ّد رس م س س س س س س س س سسن ده س س س س س س س س سسري وعيش س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س سسما حل‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س س هسسذه القصسسيدة يسسدح بسسما الئمسسة الثنسسما عشسسر صسسلوات ال س عليمهسسم ويرث ى السسسي خماصسسة ‪ ،‬رأيتمهسسما ف س مموعسة‬ ‫حسينية موطوطة ف مكتبة الممام الكيم العمامة برقم ‪ 292‬قسم الخوطوطمات‪.‬‬


‫محمد بن نفيع الحلي‬ ‫(‪:‬‬

‫للشسسيخ الفماضسسل ممسسد بسسن نفيسسع ; ‪ ،‬رواهسسما الشسسيخ فخسسر السسدين الوطريي ف س ) النتخسسب‬

‫عجبس س س س س س س س س س س س س س سماً لقل س س س س س س س س س س س س س سسب فيك س س س س س س س س س س س س س سسم ل يفجس س س س س س س س س س س س س س سُع‬

‫ولنف س س س س س س س س س س س س س س سسس فس س س س س س س س س س س س س س س س رزئك س س س س س س س س س س س س س س سسم ل ت س س س س س س س س س س س س س س سسءزع‬

‫وف آخرهما ‪:‬‬

‫ط س س س س س س س س س س س س س سسوب لرض ح س س س س س س س س س س س س س سّل ف س س س س س س س س س س س س س س أكنمافمه س س س س س س س س س س س س س سسما‬ ‫ق س س س س س س س س س سسد قدس س س س س س س س س س سست أرض الوطف س س س س س س س س س سسوف وب س س س س س س س س سسوركت‬

‫جسس س س س س س س س س س سسد السس س س س س س س س س س سسي وط س س س س س س س س س سسماب ذاك الوض س س س س س س س س س سسع‬ ‫ل س س س س س س س سسما اغت س س س س س س س سسدى ل س س س س س س س سسك فس س س س س س س س س ثراه س س س س س س س سسما مض س س س س س س س سسجع‬

‫لكتب س س س س س س س س س س س س س س س سسة فيمه س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الش س س س س س س س س س س س س س س س س سسفماء وقب س س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫فيمه س س س س س س س س س س سسما ال س س س س س س س س س س سسدعماء إلس س س س س س س س س س س س المهيم س س س س س س س س س س سسن يرف س س س س س س س س س س ع‬

‫ه س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س سسمادة ال س س س س س س س س س س سسدنيما ويس س س س س س س س س س سسوم معمادن س س س س س س س س س س سسما‬

‫ف س س س س س س س س س س س الشس س س س س س س س س س سسر منمهس س س س س س س س س س سسم ش س س س س س س س س س سسمافع ومشس س س س س س س س س س سسفع‬

‫ولس س س س س س س س س س س س س سسوف ي س س س س س س س س س س س س سسدرك ث س س س س س س س س س س س س سسمارهم ممه س س س س س س س س س س س س سسديمهم‬

‫وان س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما لي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم ظمه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوره أتوقس س س س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫ان ل س س س س س س س س س س س أك س س س س س س س س س سسن أدركس س س س س س س س ت نص س س س س س س س س س سسرة ج س س س س س س س س س سسده‬ ‫ي س س س س س س س سسما ب س س س س س س س سسن الم س س س س س س س سسمام العس س س س س س س س سسكري ومس س س س س س س سسن ل س س س س س س س سسه‬

‫فبنصس س س س س س س س س س س س س س س س سسره فيمس س س س س س س س س س س س س س س س سسما بقس س س س س س س س س س س س س س س س سسي أتوطّم س س س س س س س س س س س س س س س س س عس‬ ‫ص س س س س س س س س س س س س س س سسيد الل س س س س س س س س س س س س س س سسوك إذا تثّس س س س س س س س س س س س س س سسل تض س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫ي س س س س س س س س سسما س س س س س س س س س سسيدي ظمه س س س س س س س س سسر الفس س س س س س س س س سسماد وأظلم س س س س س س س س سست‬

‫سس س س س س س س س س س سسبل الرش س س س س س س س س س س ماد فمهس س س س س س س س س س سسل لنس س س س س س س س س س سسورك موطلس س س س س س س س س س سسع‬

‫وجس س س س س س س س س س رت علين س س س س س س س س س سسما فس س س س س س س س س س س الءزمس س س س س س س س س س مان ملح س س س س س س س س س سسم‬

‫ل س س س س س س س س س س نس س س س س س س س س سسدر ف س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س سسدبيهما مس س س س س س س س س سسما نصس س س س س س س س س سسنع‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س يب س س س س س س س س س س س س س س س س سسق إل ع س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال متص س س س س س س س س س س س س س س س س سسنع‬

‫أو جماه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل متنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك أو مب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدع‬

‫ي س س س س س س س س سسما ع س س س س س س س س سستة ال س س س س س س س س سسمادي الن س س س س س س س س سسب وَم س س س س س س س س س نس ُهس س س س س س س س س س مس‬

‫عس س س س س س س س س س س س س س س سسءزي وكنس س س س س س س س س س س س س س س سسءزي والرجس س س س س س س س س س س س س س س ما والفس س س س س س س س س س س س س س س سسءزع‬


‫واليتك س س س س س س س س س س س س س سسم وب س س س س س س س س س س س س س س رأت م س س س س س س س س س س س س س سسن أع س س س س س س س س س س س س س سسدائكم‬

‫وأن س س س س س س س س س س س س س س س س سسما برغيس س س س س س س س س س س س س س س س س س ولكس س س س س س س س س س س س س س س س سسم ل أقن س س س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫ونفظم س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س علي س س س س س س س س س سسماكم م س س س س س س س س س سسن مق س س س س س س س س س سسول‬

‫درراً ل س س س س س س س س س س س س س سسما وشس س س س س س س س س س س س س سسي القريس س س س س س س س س س س س س س ض يرصس س س س س س س س س س س س س س ع‬

‫علم س س س س س س س س س س س سماً ب س س س س س س س س س س س سسأن م س س س س س س س س س س س سسديكم لس س س س س س س س س س س س س ن س س س س س س س س س س س سسمافع‬

‫ومديس س س س س س س س س س س س س س س سسح قس س س س س س س س س س س س س س س سسوم غيكس س س س س س س س س س س س س س م ل ينفس س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫وأن س س س س س س س س س س س س س س س سسما بك س س س س س س س س س س س س س س س سسم متنس س س س س س س س س س س س س س س س سسك وبك س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫متمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك وب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدكم مستش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفع‬

‫ل س س س س س س س س س س أه س س س س س س س س س سَو دين س س س س س س س س س سماً أص س س س س س س س س سسله م س س س س س س س س سسن غيكس س س س س س س س م‬

‫حسس س س س س س س س س س س س س س سسب افتخس س س س س س س س س س س س س س سسماري أنن س س س س س س س س س س س س س س س أتش س س س س س س س س س س س س س س سّيع‬ ‫اسس س س س س س س س س س س سسي فكس س س س س س س س س س س سسم ل س س س س س س س س س س س س منك س س س س س س س س س س س سٌر ومضس س س س س س س س س س س سسيع‬

‫وإلس س س س س س س س س س س س س س س س س س نفي س س س س س س س س س س س س س س س س سسع نس س س س س س س س س س س س س س س س س سسبت ومم س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ص س س س س س س س س س س سسلى الل س س س س س س س س س س سسه عليك س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س سسما احيي س س س س س س س س س س سست‬ ‫أبرغس س س س س س س س س سسي الشس س س س س س س س س سسفماعة ف س س س س س س س س س س معس س س س س س س س س سسمادي يس س س س س س س س س سسوم ل‬

‫فك س س س س س س س س س س س س س سٌر وأو قضس س س س س س س س س س س س س سست العيس س س س س س س س س س س س س سسون الجس س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س سسمال هن س س س س س س س س س س س س س س س سسماك ول بن س س س س س س س س س س س س س س س سسون تنفس س س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫بك س س س س س س س س س س سسم أومس س س س س س س س س س سسل ن س س س س س س س س س س سسح س س س س س س س س س س س سسعيي دائمس س س س س س س س س س س سماً‬

‫وإل س س س س س س س س س س س س س س س س س س الل س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ببك س س س س س س س س س س س س س س س س سسم أت س س س س س س س س س س س س س س س س سسذرع‬


‫الشيخ عضد الدين ممد بن ممد بن نفيع اللي‬ ‫جماء ف أعيمان الشيعة ‪:‬‬ ‫ذكسره الشسسيخ خضسسر بسسن ممسسد بسسن علسسي ال سرازي السسول دودي خسسمازن الشسسمهد الش سريف‬ ‫الرغروي ف كتمابه التوضيح النور بمالج ج الواردة لدفع شبه العسور‪ .‬وهو كتسماب موطسوط رأينسما‬ ‫منه نسخة ف كرممانشماه فس طريقنسما لءزيمارة الشسمهد الشسريف الرضوي فس السرم ‪ 1353‬وهو رد‬ ‫علسسى رجل واسسسوطي أعسسور ف س رسمالة سسسماهما العمارضة ف س السسرد علسسى الرافضسسة قسسمال فيمهسسما ‪ :‬ان س لسسما‬ ‫عءزم ت علسسى زي مارة الربعي س سسسنة ‪ 83‬ووصسلت إل س الدرس ة الءزينيسسة ممسسع العلمسسماء والفضسسلء‬ ‫بماللسسة السسسيفية الفيحسسماء معسسدن التقيسسماء والصسسلحماء اران س أع سّءز الخ سوان عل سّي وأممهسسم ف س السسودة‬ ‫ي وهو السسسترغن عسسن اطنسسماب اللقسسماب بفضسسله السستي ممسسد بسسن ممسسد بسسن نفيسسع‬ ‫والخلص لسسد ّ‬ ‫عض سسد الل سسة وال سسدين أدام الس س اشس سراق ش سسس وجس وده وأغن سسماه وايمان سسما عم سسن س سسوءه ب سسوده رسس مالة‬ ‫مشحونة بأنواع الشبه لواسسسوطي أعسسور اعمسى القلسسب ينكسسر فضسسمائل آل الرسول ويبوطلمهسسما بسمالترغيي‬ ‫والقلب ال آخر مما ذكره‪.‬‬ ‫ث قمال ف اثنماء الكتسماب ‪ :‬قسمال العسور ‪ :‬ولنسم ) أي الشسيعة ( تسري عليمهسم أحكمامنسما‬ ‫وتت أيدينما وسلوطماننما خصوصماً ف مشمهد علي ‪ 2‬وف اللة الذين مهما تست الرفض‪ .‬ثس قسمال‬ ‫‪ :‬قلت مما هي الحكمام المارية على أهل البلدين الذين ذكرمهما ث ذكر عدة أحكسسمام مسسستنكرة‬ ‫جمارية برغينما ال ان قمال ‪ :‬وقد نفظسم هسذا السواب وأوضحه بسما هسو عيس الصسواب أخونما العسمال‬ ‫الورع التقي عضد الدين ممد بن نفيع الذكي اللعي نتيجة العلمماء التمهدين ل زال فس نعسسم‬ ‫السسول ونمافع سماً للمسسؤمني بق سوله مماطب سماً لسسه ‪ :‬وهنسسما ذكسر قصسسيدة جسسماء ف س موطلعمهسسما ‪ » :‬أل أيمهسسما‬ ‫الماهل الحقر « ث ذكر غيهما من الشعر ومما ذكره قوله ‪:‬‬


‫ف س س س س س س س س س س س آيس س س س س س س س س س سسة النجس س س س س س س س س س سسوى تصس س س س س س س س س س سسدق حيس س س س س س س س س س سسدر‬

‫ول س س س س س س س س س سسه السس س س س س س س س س س س سوابق قب س س س س س س س س س س سسل ك س س س س س س س س س س سسل ش س س س س س س س س س س سسحيح‬

‫ل س س س س س س س س س س س س سسما تص س س س س س س س س س س س س سسدق راكع س س س س س س س س س س س س سماً ف س س س س س س س س س س س س س خ س س س س س س س س س س س س سسمات‬

‫اثن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س علي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س بمالتلويس س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫ق س س س س س س س س س سسل لل س س س س س س س س س سسذي وضس س س س س س س س س سسع ال س س س س س س س س س سسديث بمهل س س س س س س س س س سسه‬

‫ليس س س س س س س س س س س س س س س سسس الس س س س س س س س س س س س س س س سسذي لّف قستس س س س س س س س س س س س س س س سسه بصس س س س س س س س س س س س س س س سسحيح‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س سسو أن قومس س س س س س س س س س س س س س ماً أحس س س س س س س س س س س س س س سسنوا وتص س س س س س س س س س س س س س سسدقوا‬

‫ل للريس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ماء لشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرفوا بدي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫ض س س س س س س س س س س س س س س س س سلس حي س س س س س س س س س س س س س س س س سسدراً ورس س س س س س س س س س س س س س س س س وله‬ ‫ال س س س س س س س س س س س س س س س س س ف ّ‬

‫بمالنس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماس والتخصس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيص بمالتجيس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫صس س س س س س س س سسلى عليس س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س مس س س س س س س س سسما صس س س س س س س س سسلى الس س س س س س س س سسورى‬

‫وأورد له أيضماً ‪:‬‬

‫بمالم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد والخلص والتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبيح‬

‫زعمت س س س س س س س س س س س س س سسك توطف س س س س س س س س س س س س س سسي ن س س س س س س س س س س س س س سسور آل مم س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وان س س س س س س س س س س س س س س سوارهم ف س س س س س س س س س س س س س س س ش س س س س س س س س س س س س س س سرقمهما والرغس س س س س س س س س س س س س س سسمارب‬

‫وهيمه س س س س س س سسمات ق س س س س س س سسد ش س س س س س س سسماعت وذاع س س س س س س سست صس س س س س س س سفماهتم‬

‫وس س س س س س سسمارت ب س س س س س س سسما الركب س س س س س س سسمان فس س س س س س س س ك س س س س س س سسل ج س س س س س س سسمانب‬

‫عل س س س س س س س س س س س س س س س سسي أميس س س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س س سسؤمني حقيق س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫هس س س س س س س س سسو السس س س س س س س س سسد القس س س س س س س س سسدام معوطس س س س س س س س سسي الرغ س س س س س س س س مائب‬

‫وأولده الرغ س س س س س س س س س س س س سسر اليس س س س س س س س س س س س س سسمامي ف س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س سسورى‬

‫ه س س س س س س س س س سسم مف س س س س س س س س س سسءزع الض س س س س س س س س س سسوطر عن س س س س س س س س س سسد النس س س س س س س س س س سوائب‬

‫هس س س س س س س س س سسم العس س س س س س س س س سسروة الس س س س س س س س س سسوثقى لستمسس س س س س س س س س سسك بس س س س س س س س س سسما‬

‫ه س س س س س س س س س سسم الي س س س س س س س س س سسة الك س س س س س س س س س سسبى كب س س س س س س س س س سسمار الن س س س س س س س س س سسماقب‬

‫هس س س س س س س سسم الس س س س س س س س سسمادة العلس س س س س س س سسون ف س س س س س س س س كس س س س س س س سسل رتب س س س س س س س سسة‬

‫ه س س س س س س س سسم بلرغ س س س س س س س س سوا ف س س س س س س س س س ال س س س س س س س سسد أعل س س س س س س س سسى الرات س س س س س س س سسب‬

‫فمس س س س س س س س س س س س سسن رام ان يرق س س س س س س س س س س س س ى سس س س س س س س س س س س س سسماء ص س س س س س س س س س س س س سفماهتم‬

‫ليس س س س س س س س س س س س س سستق النج س س س س س س س س س س س س سسوى رم س س س س س س س س س س س س ي ب س س س س س س س س س س س س سسمالثواقب‬

‫عليمهس س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س سسلم ال س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س سسما ذّر ش س س س س س س س س س سسمارق‬

‫وأموطس س س س س س س س س سسر قوط س س س س س س س س س سسر مس س س س س س س س س سسن رك س س س س س س س مام السس س س س س س س س س سسحمائب‬

‫وبس س س س س س س سسمان بيس س س س س س س س سسمان الس س س س س س س س سسءزور مس س س س س س س س سسن قس س س س س س س س سسول أعمس س س س س س س س سسه‬

‫وأع س س س س س س س سسور مج س س س س س س س سسوب ع س س س س س س س سسن الص س س س س س س س سسدق ك س س س س س س س سسماذب‬

‫بتبي س س س س س س س س س سسمان ن س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س سسدين خض س س س س س س س س س سسر وكش س س س س س س س س س سسفه‬

‫قن س س س س س س س س سسماع الع س س س س س س س س سسمان ع س س س س س س س س سسن خ س س س س س س س س سسدود الكس س س س س س س س س سواعب‬

‫أتس س س س س س س س س س س س س س سسى بكتس س س س س س س س س س س س س س سسماب احكمس س س س س س س س س س س س س س سست بيتس س س س س س س س س س س س س س سسماته‬

‫فأصس س س س س س س س س سسرغى لس س س س س س س س س سسما سس س س س س س س س س سسع القضس س س س س س س س س سسماة الرواتس س س س س س س س س سسب‬

‫وآيس س س س س س س س س س سسماته جس س س س س س س س س س سسماءت تلقس س س س س س س س س س سسف مس س س س س س س س س س سسما حس س س س س س س س س س سسوى‬

‫كت س س س س س س س سسماب الع س س س س س س س سسمادي م س س س س س س س سسن ظن س س س س س س س سسون كس س س س س س س س سواذب‬

‫فل زال نس س س س س س س س س سسم الس س س س س س س س س سسق ف س س س س س س س س س س لس س س س س س س س س سسوح نفسس س س س س س س س س سسه‬

‫يض س س س س س س س س سسيء ويعل س س س س س س س س سسو نم س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س س الك س س س س س س س س س سواكب‬

‫ول ب س س س س س س س س س س س س سسرح القرطس س س س س س س س س س س س س ماس يك س س س س س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س س س س س س سراده‬

‫بألس س س س س س س س س س س س س سسنة القلم م س س س س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س س س س سسل ك س س س س س س س س س س س س سسماتب‬

‫وأورد له أيضماً ف يوم براءة ‪:‬‬

‫ه س س س س س س سسو الف س س س س س س سسمارس الك س س س س س س س سرار ف س س س س س س س س ك س س س س س س سسل مس س س س س س س سسوطن‬ ‫أبس س س س س س س س س س سسو حسس س س س س س س س س س سسن كّش س س س س س س س س س س س ماسف كس س س س س س س س س س سسل ملمس س س س س س س س س س سسة‬

‫ع الع س س س س س س س س س س س س سسمادي ع س س س س س س س س س س س س سسن عله قص س س س س س س س س س س س س سسي‬ ‫وب س س س س س س س س س س س سسما ُ‬ ‫أخس س س س س س س س س س س س س س سسو الصس س س س س س س س س س س س س س سسوطفى ردٌء لس س س س س س س س س س س س س س سسه ووزي س س س س س س س س س س س س س س ر‬


‫رس س س س س س س س س س س ول رس س س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س قس س س س س س س س س س سسماريء وحيس س س س س س س س س س سسه‬

‫ينس س س س س س س س س س س س س س سسمادي بس س س س س س س س س س س س س س سسه والشس س س س س س س س س س س س س س سسركون حضس س س س س س س س س س س س س س سسور‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س س سسأبلرغمهم جمه س س س س س س س س س س س س س س س س سراً رس س س س س س س س س س س س س س س س س مالة رب س س س س س س س س س س س س س س س س ه‬

‫ي أميس س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س سسما اعس س س س س س س س س س س س س ستاه فت س س س س س س س س س س س س سسور‬ ‫ق س س س س س س س س س س س س سسو ٌ‬

‫وص س س س س س س س س س س س س سسي رس س س س س س س س س س س س س س ول الس س س س س س س س س س س س س س س وارث علم س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫سس س س س س س س س س س س س س سسفي لس س س س س س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س س س س س س أمس س س س س س س س س س س س س سسره وظمهي س س س س س س س س س س س س س س‬

‫فق س س س س س س س س س س س س س سسمام ين س س س س س س س س س س س س س سسمادي ل يج س س س س س س س س س س س س س س سّن مش س س س س س س س س س س س س س سسرك‬

‫وسس س س س س س س س س سسيف ال س س س س س س س س س سسدى فس س س س س س س س س س س راح س س س س س س س س س سستيه ش س س س س س س س س س سسمهي‬

‫عليس س س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س سسلم ال س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سسما ذّر ش س س س س س س س س س س سسمارق‬

‫ولح س س س س س س س س س سست لن س س س س س س س س س سسما عن س س س س س س س س س سسد الكم س س س س س س س س س سسمال ب س س س س س س س س س سسدور‬

‫وقمال العبد الصمال ممد بن نفيع على ال عنه ‪ ،‬رواهسسما الشسيخ عبسسد الوهماب الوطريي‬ ‫ف ) منتخبه ( الخوطوط بوطه سنة ‪: 1076‬‬

‫ضس س س س س س س س س س س س س س س س سرام بقل س س س س س س س س س س س س س س س سسب والش س س س س س س س س س س س س س س س سسما يتوقس س س س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫وجس س س س س س س س س س س س س س سسمي ني س س س س س س س س س س س س س سسل والف س س س س س س س س س س س س س سسون قري س س س س س س س س س س س س س ة‬

‫وحءزن س س س س س س س س س س س علس س س س س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س س س سّر الءزم س س س س س س س س س س س مان مس س س س س س س س س س س سسدد‬ ‫وعين س س س س س س س س م س س س س س س س سسن ط س س س س س س س سسول البك س س س س س س س سسما لي س س س س س س س سسس ترق س س س س س س س د‬

‫لقت س س س س س س س س س س س س س سسل ش س س س س س س س س س س س س س سسمهيد ب س س س س س س س س س س س س س سسمالوطفوف وج س س س س س س س س س س س س س ده‬

‫ب الس س س س س س س س س س س سسدى خي س س س س س س س س س س س س النس س س س س س س س س س س سسمام ممس س س س س س س س س س س سسد‬ ‫نسسسسسسسسسسسس ّ‬

‫قتيس س س س س س سسل بكس س س س س س سسماه الوطي س س س س س س س والس س س س س س سسوحش ف س س س س س س س الفضس س س س س س سسما‬

‫فحءزن س س س س س س س س س س س س س س س علي س س س س س س س س س س س س س س س سسه دائم س س س س س س س س س س س س س س س سماً يتج س س س س س س س س س س س س س س س سسدد‬

‫وهي ‪ 60‬بيتًما‪.‬‬ ‫أقول ورأيت ف مموعة حسينية بكتبة الممام الكيم العمامسسة بسمالنجف الشسسرف س قسسم‬ ‫الخوطوطمات س رقم ‪ 292‬جلة من شعر الشيخ ممد بن نفيسع وعّبس عنسه ب س ‪ :‬الشسيخ العماشسس‬ ‫الدين ممد بن نفيع ‪ ،‬وأورد له قصيدة أورهما ‪:‬‬ ‫أي س س س س س س س س س سسما ش س س س س س س س س س سسمهر عماش س س س س س س س س س سسوراء أب س س س س س س س س س سسرت مقل س س س س س س س س س سست‬

‫وأورثتنس س س س س س س س س س س س حءزن س س س س س س س س س س ماً إلس س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س سسوم حفرتس س س س س س س س س س س‬

‫ولما ل نعثر على تماريخ وفماته ورأينما الشيخ الوطريي س وهو كمما تعلسسم فس القسسرن السسمادي‬ ‫عشر س قد أثبت شعره ‪ ،‬ذكرنماه هنما‪.‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن العيمان للسيد المي ج ‪ 45‬ص ‪.344‬‬


‫محمد رفيع بن مؤمن الجيلي‬ ‫و‬ ‫علي بن الحسين الدواهدي‬ ‫جماء ف موسوعة بسمار النسوار للشسيخ ممسد بسماقر اللسسي التسوف سسنة ‪ 1111‬ه س جلسة‬ ‫مراثسسي لهسسل السسبيت ‪ :‬وخماصسسة للمسسمام أب س عبسسد ال س السسسي سسسلم ال س عليسسه نكتفسسي بمالشسسمارة‬ ‫إليمهما حيث انما تص القرن المادي عشر ‪:‬‬ ‫‪ 1‬س جسسماء ف س ج ‪ 45‬ص ‪ 267‬مسسن الوطبعسسة الديسسدة الوطبوعة بسسمايران ق سوله ‪ :‬وللمماجسسد‬ ‫ممد رفيع ابن مؤمن اليلي نّور ال ضريه مراثي مبكية حسنة‪ .‬وذكر جلة منمهما‪.‬‬ ‫‪ 2‬س ج ‪ 45‬ص ‪ 281‬قسمال ‪ :‬ولعلسي بسن السسسي السدوادي مسن قصسيدة طويلسة انتخبست‬ ‫منمهما‪ .‬وروى جلة أبيمات ونقلمهما عنه بنصمهما سيدنما المي ف العيمان ج ‪ 41‬ص ‪.153‬‬


‫القرن الثاني عشر‬ ‫الر العماملي ممد بن السن‬ ‫عبد ال بن ممد بن السي الشويكي‬ ‫الشيخ أحد البلدي‬ ‫المي السي بن عبد القمادر الكوكبمان‬ ‫السيد علي خمان الدن‬ ‫الشيخ عبد الرضما بن أحد بن خليفة القري الكماظمي‬ ‫الشيخ سليممان الماحوزي‬ ‫الشيخ ممد بن يوسف البلدي البحران‬ ‫الشيخ فرج بن ممد الوطي‬ ‫الشيخ فرج ال الويءزي‬ ‫الشيخ يونس الرغروي‬ ‫الشيخ عبد السي أبو ذيب‬ ‫الشيخ مسن فرج‬ ‫الول أبو طمالب ابن الشريف أب السن الفتون‬ ‫السيد حسي ابن السيد رشيد الرضوي‬ ‫حسن عبد البماقي بن أب بكر الوصلي‬

‫الوفماة‬ ‫‪1104‬‬ ‫القرن الثمان عشر‬ ‫القرن الثمان عشر‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫حدود ‪1120‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪1135‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪1151‬‬ ‫‪1152‬‬ ‫القرن الثمان عشر‬ ‫‪1156‬‬ ‫‪1157‬‬


‫الشيخ مي الدين الوطريي‬ ‫اللسيد نصر ال المائري‬ ‫الشيخ لوطف البحران ابن ممد بن عبد المهدي‬ ‫الشيخ علي بن أحد العمادل العماملي‬ ‫عبد ال بن ممد الشباوي‬ ‫الماج جواد بن عواد البرغدادي‬ ‫السيد العبماس بن علي نور الدين السين الوسوي الكي‬ ‫السيد ممد بن السي س أمي الماج س‬ ‫الشيخ حسن الدمستمان‬ ‫الشيخ أحد بن الشيخ حسن النحوي‬ ‫الشيخ حسن آل سليممان العماملي‬ ‫الشيخ ممد بن عبد ال بن فرج الوطي‬ ‫الشيخ ابراهيم بن عيسى العماملي الماريصي‬ ‫الشيخ حسي بن ممد بن يىي بن عمران القوطيفي‬ ‫الشيخ ممد ممهدي الفتون‬ ‫الشيخ أحد الشيخ حسن الدمستمان‬ ‫الشيخ يوسف أبو ذيب‬ ‫الشيخ عبد ال العوي الوطن‬ ‫الشيخ ممد بن أحد بن ابراهيم الدرازي آل عصفور ولد‬

‫الوفماة‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫القرن الثمان عشر‬ ‫القرن الثمان عشر‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪1178‬‬ ‫حدود ‪1180‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪1183‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫كمان حيماً ‪1184‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪1112‬‬

‫التوكل الليثي‬ ‫القماضي أبو حنيفة الرغرب‬ ‫السن بن أحد بن ممد بن جكينما‬ ‫الكممال العبماسي‬

‫‪85‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪656‬‬

‫المستدركات‬


‫الحّر العاملي‬

‫التوفي ‪1104‬‬ ‫سس س س س س س س س س س سسأنوح مس س س س س س س س س س سسما غنّس س س س س س س س س س سست حس س س س س س س س س س سسمائم حس س س س س س س س س س سسماجر‬

‫ويب س س س س س س س س س س س س س س سسوح من س س س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س س س سسمالرغرام م س س س س س س س س س س س س س س سسماجري‬

‫وكس س س س س س س س س أن قلس س س س س س س س س س سسب مس س س س س س س س س س سسن هس س س س س س س س س س سسوى أودى بس س س س س س س س س س سسه‬

‫قس س س س س س س س س س س س سسد أوثقس س س س س س س س س س س س سسوه إل س س س س س س س س س س س س س ق س س س س س س س س س س س س سوادم طس س س س س س س س س س س س سسمائر‬

‫ط س س س س س س س س س س س س سسوراً تس س س س س س س س س س س س س سراه إلس س س س س س س س س س س س س س هتمام س س س س س س س س س س س س سسة ط س س س س س س س س س س س س سسمائراً‬

‫اس س س س س س س س س س س سسفماً وطس س س س س س س س س س سسوراً ط س س س س س س س س س س سسمايراً ف س س س س س س س س س س س س ح س س س س س س س س س س سسماجر‬

‫ل س س س س س س أب س س س س سسك م س س س س سسن فق س س س س سسد الش س س س س سسبماب ومس س س س سسما مض س س س س سسى‬

‫مس س س س س س س سسن طيس س س س س س س سسب عيس س س س س س س سسش ف س س س س س س س س الءزم س س س س س س س مان الرغس س س س س س س سسمابر‬

‫كل ولس س س س س س س س س س س س س أن س س س س س س س س س س س س س سسدب طل س س س س س س س س س س س س س سسولً ب س س س س س س س س س س س س س سسماللوى‬

‫كس س س س س س س س س س س س سسمانت منس س س س س س س س س س س س سسمازلن بعس س س س س س س س س س س س سسض مشس س س س س س س س س س س س سسماعري‬

‫ه س س س س س س س س س س سسذا ولس س س س س س س س س س اتب س س س س س س س س س س سسع ض س س س س س س س س س س سسللت ال س س س س س س س س س س سسوى‬

‫نفس س س س س س س س س س سسي ول هج س س س س س س س س س سسس الوصس س س س س س س س س سسمال ب س س س س س س س س س سسماطري‬

‫لك س س س س س س س س س س س س س س سسن بكي س س س س س س س س س س س س س س سست ل س س س س س س س س س س س س س س سسرزء آل مم س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س سسدامع هتم س س س س س س س س س س س س س س سسي كرغي س س س س س س س س س س س س س س سسث م س س س س س س س س س س س س س س سسماطر‬

‫واكربت س س س س س س س س س س س سسماه ل س س س س س س س س س س س سسن ث س س س س س س س س س س س سسوى فس س س س س س س س س س س س س كس س س س س س س س س س س س سربل‬

‫ف س س س س س س س س س س س سسرداً وحي س س س س س س س س س س س سسداً م س س س س س س س س س س س سسماله م س س س س س س س س س س س سسن نماص س س س س س س س س س س س سسر‬

‫كتب س س س س س س س س س س س سوا الي س س س س س س س س س س سسه وازمع س س س س س س س س س س س سوا م س س س س س س س س س س سسن بعس س س س س س س س س س س سسدهما‬ ‫واف س س س س س س س س س س س ليش س س س س س س س س سسدهم إلس س س س س س س س س س س ط س س س س س س س س س سسرق ال س س س س س س س س س سسدى‬

‫غس س س س س س س س س س س س س س س س سسدراً فتبّس س س س س س س س س س س س س س س س سماً للشس س س س س س س س س س س س س س س س سسقي الرغس س س س س س س س س س س س س س س س سسمادر‬

‫ويءزي س س س س س س س س س س س ل عنمه س س س س س س س س س س س سسم ك س س س س س س س س س س س سسل غس س س س س س س س س س س س سٍم غ س س س س س س س س س س س سسمامر‬

‫ل راغب س س س س س س س س س س س س س س سماً ف س س س س س س س س س س س س س س س جس س س س س س س س س س س س س س سسع دينس س س س س س س س س س س س س س سسماهم ول‬

‫يبرغ س س س س س س س س س سسي س س س س س س س س س س سسوى قم س س س س س س س س س سسع الفظل س س س س س س س س س سسوم ال س س س س س س س س س سسمائر‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س سست اذا وافس س س س س س س س س س س س س س س الوطف س س س س س س س س س س س س س سسوف تواثب س س س س س س س س س س س س س سوا‬ ‫قلب س س س س س س س س س س س س سوا ل س س س س س س س س س س س سسه ظمه س س س س س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س س س س سسن وانك س س س س س س س س س س س سسروا‬

‫بعوامس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل خوطيّس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة وب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س واتر‬ ‫م س س س س س س س س س سسما ك س س س س س س س س س سسمان منمه س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س سسن أذى ومن س س س س س س س س س سسماكر‬

‫قتل س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا أحبتس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه وم س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالوا ن س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه‬

‫متفظ س س س س س س س س س س س س س س سسماهرين ب س س س س س س س س س س س س س س سسذاك ش س س س س س س س س س س س س س س سّر تفظ س س س س س س س س س س س س س س سسماهر‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدين ين س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدب رزء ومص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمابه‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س س سسد ينفظ س س س س س س س س س س س س س س سسر كمال س س س س س س س س س س س س س س سسذليل ال س س س س س س س س س س س س س س سسمائر‬


‫والرض ترج س س س س س س س س س س ف والس س س س س س س س س س س سسمماء بك س س س س س س س س س س سست ل س س س س س س س س س س سسه‬

‫بس س س س س س س س س س س س س س س سسدم ع س س س س س س س س س س س س س س سسبيط س س س س س س س س س س س س س س س سسماكب متق س س س س س س س س س س س س س س سسماطر‬

‫والش س س س س س س س س س س س س س س س سسمس كماس س س س س س س س س س س س س س س س سسفة وأملك الس س س س س س س س س س س س س س س س سسمما‬

‫يتعجبس س س س س س س س س س س س س س سسون مس س س س س س س س س س س س س س سسن الفظلس س س س س س س س س س س س س س سسوم الماسس س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ظمهس س س س س س س س س س س سسرت لس س س س س س س س س س س سسه أحقس س س س س س س س س س س سسماد بس س س س س س س س س س س سسدر منمهس س س س س س س س س س س سسم‬

‫وثنس س س س س س س س س س س س س س س س سوا عن س س س س س س س س س س س س س س س سسمان من س س س س س س س س س س س س س س س سسماجءز ومب س س س س س س س س س س س س س س س سسمادر‬

‫ويله والع س س س س س س س س س س س س س س س س سسداء ق س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ملوا الفض س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫بعسس س س س س س س س س س س س س س سسماكر قس س س س س س س س س س س س س س سسد اتبعس س س س س س س س س س س س س س سست بعسس س س س س س س س س س س س س س سسماكر‬

‫والس س س س س س س س س س سسبط ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبعي م س س س س س س س س س سسن أص س س س س س س س س س سسحمابه‬

‫هس س س س س س س س س سسم كس س س س س س س س س سسمالكواكب حس س س س س س س س س سسول بس س س س س س س س س سسدر زاهس س س س س س س س س سسر‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س س سست اذا لق س س س س س س س س س س س س س س سسي ال س س س س س س س س س س س س س س سسردى أنص س س س س س س س س س س س س س س سسماره‬

‫ن س س س س س س س س س سسمادى اله س س س س س س س س س سسل للمه س س س س س س س س س سسدى م س س س س س س س س س سسن نماص س س س س س س س س س سسر‬

‫هس س س س س س س س سسل مس س س س س س س س سسن فس س س س س س س س سست يمس س س س س س س س سسي حري س س س س س س س س ممس س س س س س س س سسد‬

‫مس س س س س س س س س س س س س سسن نس س س س س س س س س س س س س سسماهب أو سس س س س س س س س س س س س س سسمالب أو نس س س س س س س س س س س س س سسماظر‬

‫فتواثبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهماممهم ورمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ماحمهم‬

‫ويله مس س س س س س س س س س س س س سسن خوطس س س س س س س س س س س س س سسب عفظيس س س س س س س س س س س س س سسم جس س س س س س س س س س س س س سسمائر‬

‫ص س س س س س س س س س س س س س س سسرعوه ظلم س س س س س س س س س س س س س س سماً بمال س س س س س س س س س س س س س س سسدمماء وم س س س س س س س س س س س س س سسماله‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س سسن غماس س س س س س س س س س س س س س س سسل أو س س س س س س س س س س س س س س س سسماتر أو ق س س س س س س س س س س س س س س سسمابر‬

‫عن ديوانه الخوطوط ف مكتبة الممام الكيم العمامة بمالنجف س قسم الخوطوطمات رقم‬ ‫‪ 276‬وال سسديوان يت سسوي عل سسى ع سسدد م سسن القص سسمائد ف س الن سسب وأه سسل بيت سسه واراجي سسءز ف س موالي سسدهم‬ ‫ووفيماهتم وقصمائد كثية ف الجة المهدي ‪ 7‬وبعض مراسلته ورثمائه لعلم عصره‪.‬‬


‫الر العماملي ممد بن السن‬ ‫جماء ف أعلم العرب ج ‪ 3‬ص ‪: 121‬‬ ‫ممد بن السن بن علي بن ممد بن السي )‪ .(1‬الر العماملي ‪ ،‬مسسن كبسسمار التمهسسدين‬ ‫‪ ،‬والعلم المالدين ولد ف قرية مشرغرة من جبل عمامل ليلة المعة ‪ 8‬رجب سنة ‪ 1033‬ه س‬ ‫وقرأ على أبيه السن وعمه ممد الر وجده لمه عبد السلم بن ممد الر وخمال أبيسسه علسسي‬ ‫بن ممود وغيهم ‪ ،‬وأخسذ فس قرية جبسماع عسن عمسه أيضسماً وعن علسي زين السدين بسن ممسد بسن‬ ‫السن صماحب العمال وعلي بن حسي بن السن بن يونس بن ظمهي الدين العماملي وغيهم‬ ‫وأقمام ف بلده أربعي سنة وح ج فيمهسما مرتيس ‪ ،‬ثس سسمافر إلس العسراق فسءزار مراقسد الئمسة ثس رحل‬ ‫لءزيمارة الممام الرضما ف خراسمان وف طريقه مّر بماصفمهمان واجتمع فيمهما بكثي من علممائمهسسما وكمان‬ ‫أكسسثرهم انس سماً بسسه وصسسحبة لسسه المسسمام الكسسبي ممسسد بسسماقر اللسسسي مؤلسسف بسسمار الن سوار التسسوف‬ ‫‪ 1111‬واجماز كل منمهمما صسسماحبه هنسسماك ولما وصل إلس مشسسمهد خراسسمان ومضسسى علسى مكسسوثه‬ ‫مسسدة اخسستي لنصسسب قماضسسي القضسسماة وشيخ السسسلم فس تلسسك السسديمار ثس حسس ج أيضسماً مرتي س وزار‬ ‫الئمة ف العراق وكمان قدومه الشمهد الرضوي س كمما قمال س سنة ‪.1073‬‬ ‫قسمال السب ‪ » :‬قسدم مكسة فس سسنة ‪ 1087‬و ‪ 1088‬وف الثمانيسة منمهمسما قتلست التسراك‬ ‫بكة جماعة من العجم لسما اهتمسوهم بتلسويث السبيت الشسريف وكمان صسماحب التجة قسد انسذرهم‬ ‫قبسسل الواقعسسة بيسسومي وأمره م بلسسءزوم بيسسوهتم ‪ ..‬فلمسسما حصسسلت القتلسسة فيمهسسم خسسماف علسسى نفسسسه‬ ‫فألتجما ال السيد موسى بن سليممان أحد‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س وف لؤلؤة البحرين ‪ :‬ممد بن السن بن علي بن السي الر العماملي‪.‬‬


‫أشسراف مكسسة السسسيني وسأله ان يرجه مسسن مكسة إلس نسواحي اليمسن فسسأخرجه مسسع أحسسد رجماله‬ ‫اليمهما « )‪.(1‬‬ ‫وتوف السسر بمالشسسمهد الرضوي بوطسسوس سسسنة ‪ 1104‬ه س ودفسسن ف س إحسسدى غسسرف صسسحن‬ ‫الممام وعلى قبه ضريح يءزار‪.‬‬ ‫وللحسسر تصسسمانيف ف س غمايسسة المهيسسة وقد رزق حفظ سماً فيمهمسسما كمسسما قسسمال السسسيد المي س س ل س‬ ‫يرزقه غيسسه؟ فكتسسمابه » وسمائل الشسسيعة « عليسسه معسسول الدارسي والبسسماحثي مسسن عصسسره إلس اليسسوم‬ ‫وذلسسك للسسمامه وحسسسن ترتيبسسه وتبسسويبه قسسمال عنسسه فس السسسلفة ‪ » :‬علسسم ل تبسسماريه العلم وهضسسبة‬ ‫فضسسل ل يفصسسح عسسن وصفمهما الكلم ‪ ..‬وتصسسمانيفه ف س جبمهسسمات اليسسمام غسسرر وكلمسسماته ف س عقسسود‬ ‫السوطور درر ‪.« ..‬‬ ‫وقمال عنسسه فس السسستدرك ‪ » :‬عسسمال فماضسسل مقسسق مسسدقق ‪ ،‬متبحسسر جسسمامع كمامسسل صسسمال ‪،‬‬ ‫ورع ثقة فقيه مدث حمافظ ‪ ،‬شماعر أديب ‪ ،‬جليل القدر عفظيم الشسأن أبسو الكسمارم والفضسمائل‬ ‫شيخنما الر العسماملي صسماحب الوسمائل السذي مسّن علسى جيسسع أهسل العلسسم بتسأليف هسذا الكتسسماب‬ ‫الشريف « ‪ ،‬ومؤلفماته كثية ومنمهما مما هي موسوعمات ضخمة ممهمة ‪:‬‬ ‫‪ 1‬س الواهر السنية ف الحماديث القدسية ‪ ،‬وهو أول كتماب ألفسه طبسع مرتيس فس ايسران‬ ‫‪ ،‬ث ف النجف س موطبعة النعممان‪.‬‬ ‫‪ 2‬س س تفصسسيل وسسسمائل الشسسيعة إل س تصسسيل مس سسمائل الش سريعة م سسن أوسسسع كت سسب السسديث‬ ‫وأشمهرهما ‪ ،‬اشستمل علسسى جيسع احسماديث الحكسمام الشسسرعية الوجودة فس الكتسب الربعسسة وسمائر‬ ‫الكتسسب العتمسسدة السست تءزيد علسسى سسسبعي كتمابسماً ‪ :‬طبسسع الكتسسماب فس ثلث ملسسدات كبسسمار علسسى‬ ‫الجر ف طمهران سنة ‪ 1288‬هس و ‪ ، 1324 / 1323‬وف تبيءز سنة ‪ 1313‬هس‪ .‬ث طبع‬ ‫على الروف وعن بتحقيقه‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س وللسيد المي ف العيمان تعليق على هذا المادث وامثماله ‪ ،‬وملخصه ان أهل مكة يقومون بمالتلويث من أجل‬ ‫قتل الفرس حيث انم اتبماع مذهب أهل البيت‪.‬‬


‫وتذييله اليزا عبد الرحيم الربمان ف طمهران وقدر ف تسع ملدات كبمار وقد طبع منه من ‪ 1‬س‬ ‫‪ 7‬مسسن سسنة ‪ 1375‬س ‪ 1384‬ه س وف السسءزء الول تصسسدير عسن طبقسمات السسدثي و » جوامسع‬ ‫الفقه « وعن أمهية كتماب الوسمائل والتعليقمات عليه ‪ ،‬كمسما وضع فس أول كسسل ملسسد مسسن هسسذه‬ ‫اللسسدات الفمهسسرس العلمسسي السسماص بسسذلك اللسسد ‪ ،‬والفمهسسرس هسسذا هسسو كتسسماب للمؤلف اسسسماه »‬ ‫من ل يضره الممام « وكمان قسد ألفسه بثمابسة دليسسل الواضسيع ومضسمامي كتسمابه الوسمائل وأبسوابه ‪،‬‬ ‫كمسسما طبسسع كتسسماب الوسمائل أيضسماً وبضسسمنه كتسسماب » مسسستدرك الوسمائل للعلمسسة النسسوري « فس‬ ‫القسسماهرة س س موطبعسسة دار العمهسسد الديسسد للوطبماعسسة ابتسسداء مسسن سسسنة ‪ 1957 / 1377‬وظمهسسر منسسه‬ ‫الول ال المامس الذي انتمهى سنة ‪ 1381‬هس نشره السيد مرتضى الرضوي الكشميي‪.‬‬ ‫وقسد عُن س العلمسسماء بمالشسسرح والتعليسسق والسسستدراك علسسى كتسسماب الوسسمائل ومنمهسسما ‪ :‬شسسرح‬ ‫السيد السن الصدر الكماظمي ومنه ثلث ملدات ف شرح اللد الول‪ .‬ومستدرك الوسمائل‬ ‫للنوري ممد السي بن ممد تقي التوف ‪ 1320‬هس وقد طبسسع فس ثلث ملسسدات فس طمهسران‬ ‫سسسنة ‪ 1318‬وطبسسع مسسع الوسمائل فس القسسماهرة كمسسما تقسسدم وترير وسمائل الشسسيعة وتبي مسسسمائل‬ ‫الشسريعة للمؤلف نفسسسه س ألفسسه فس شسسرح الوسمائل‪ .‬وشرح الوسمائل ليوسف بسسن ممسسد البحرانس‬ ‫الويءزي ف عدة ملدات وغيهما‪.‬‬ ‫‪ 3‬س الصسسحيفة الثمانيسسة السسجمادية جسسع فيسسه الدعيسسة السسأثورة عسسن المسسمام السسجماد علسسي بسسن‬ ‫السي بن علي الت ل تذكر » ف الصحيفة الكماملة « طبعت ف الند ومصر س موطبعسسة النيسسل‬ ‫‪ 1904 / 1322‬بأسم الوطبعة الول‪.‬‬ ‫‪ 4‬س هداية المة إل احكمام الئمة ‪ ،‬منتخسسب مسن الوسمائل مسع حسذف السسمانيد ‪ ،‬منسه‬ ‫نسخة موطوطة عند مؤلف الذريعة وعليمهما شروح‪.‬‬ ‫‪ 5‬س فمهرس وسمائل الشيعة يشتمل على عنماوين البواب وعدد احماديث كل‬


‫بسسماب ومضسسمامينمهما سسسماه » مسسن ل يضسسره المسسمام « طبسسع مسسءزءاً ف س اوائسسل ملسسدات الوسمائل مسسن‬ ‫طبعة طمهران الديثة كمما أشرنما‪.‬‬ ‫‪ 6‬س اثبسسمات السسداة بمالنصسسوص والعج سءزات ‪ :‬وهو يشسستمل علسسى أكسسثر مسسن عش سرين ألسسف‬ ‫حديث ‪ ،‬واسمانيد تنماهءز سبعي ألسف سسند منقولة مسن كتسب » الماصسة والعمامسة « مسن حسسن‬ ‫التتيب والتمهذيب وف أبسواب وفصسول نقسل فيسه عسن )‪ (142‬كتمابسماً مسن كتسب الماصسة و ‪24‬‬ ‫كتمابماً من كتب أهل السنة ‪ ،‬منه نسسخ كسسثية ‪ ،‬ومنمهسسما نسسخة العلمسسة النسسسمابة السسيد شسسمهماب‬ ‫الدين الرعشي النجفي كتبت سنة ‪ 1096‬هس وهي من النفسسمائس وبط الؤلف ‪ ،‬ونسسسخة فس‬ ‫اصفمهمان كتبت سنة ‪ 1115‬هس وغيهما ‪ ،‬وطبع كتماب الثبمات بماعتنماء السيد هماشسسم الرسول‬ ‫اللت بمالوطبعة العلمية بقم س ايران س على الروف ف سبع ملدات كبمار سنة ‪ 1378‬هس وف‬ ‫اللد الول مقدمة تضمنت ترجة الؤلف وأسماء كتبه مع ملحفظمات ونوذج مصور من خط‬ ‫الؤلف ‪ ،‬ومع الكتماب » تت الصل « ترجة فمارسية للنص العرب بقلم ممد نصر آلي‪.‬‬ ‫‪ 7‬س الفصول المهمة ف أصسسول الئمسة ‪ ،‬فس أصسول السدين وفروعه والوطسسب واصسسول الفقسسه‬ ‫وغيه س ما ‪ ،‬طب سسع فس س ايس سران س سسنة ‪ 1304‬والنج سسف الوطبع سسة اليدريس ة ‪ 1378‬ص ‪ 544‬ع سسدا‬ ‫القدمة والفمهمارس‪.‬‬ ‫‪ 8‬س اليقسسماظ مسسن الجعسسة بمالبهمان علسسى الرجعسسة ‪ :‬أورد فيسسه أكسسثر مسسن ‪ 600‬حسسديث و‬ ‫‪ 60‬آيسسة مسسن القسسرآن وأدلسسة اخسسرى علسسى اثبسسمات الرجعسسة ‪ ،‬فسسرغ منسسه سسسنة ‪ 1079‬وطبسسع بعنمايسسة‬ ‫السسسيد هماشسسم الرس ول اللت س بمالوطبعسسة العلميسسة بقسسم س س اي سران س س سسسنة ‪ 1381‬مسسن ‪ 430‬عسسدا‬ ‫القدممات والفمهمارس ومعه ف الماشية التجة الفمارسية للنص العرب‪.‬‬ ‫‪ 9‬س بدايسة الدايسة ‪ ،‬فس الواجبسسمات والرممات النصوصة مسسن أول الفقسسه إلس آخسسره ‪ ،‬أورد‬ ‫فيه من الواجبمات ‪ 1535‬ومن الرممات ‪ 1448‬طبع ف ايران‪.‬‬


‫‪ 10‬س س امسسل المسسل ف س علمسسماء جبسسل عمامسسل ابتسسدأ بتسسأليفه سسسنة ‪ 1096‬وفسرغ منسسه سسسنة‬ ‫‪ 1097‬والكتماب ف قسمي اقتصر ف الول على علمماء جبسل عمامسل وف الثسمان علسى علمسماء‬ ‫بقي سسة البلد الت سسأخرين ع سسن الش سسيخ الوطوسسسي ابس س جعف سسر ‪ ،‬من سسه نس سسخة موطوطسسة كتب سست س سسنة‬ ‫‪ 1097‬هس والضنون انما بط الؤلف ‪ ،‬ف مكتبة » آية ال الكيسسم « فس النجسف وطبسسع امسل‬ ‫المل ف طمهران غي مرة » مع كتماب منمه ج القمال ف أحوال الرجمال لمسسد بسن علسسي السسسين‬ ‫الستابمادي التوف ‪1028‬هس « سنة ‪ 1306‬هس ‪ ،‬ث طبع ف النجسسف س الداب سسنة ‪1385‬‬ ‫‪ 1965 /‬ف جءزئي‪.‬‬ ‫‪ 11‬س نءزهة السماع ف الجماع ‪ ،‬قمال السيد المي رأيت منمهما نسخة كتبت عسسن خسسط‬ ‫الؤلف ف ‪ 8‬رجب ‪ 1113‬هس‪.‬‬ ‫‪ 12‬س ديوان الممام زين العمابدين علي بن السي ‪ ،‬جع الشسسعمار النسسسوبة اليسسه ‪ ،‬ورتبسسه‬ ‫على الروف الجمائية ‪ ،‬طبع فس بسبء بأهتمسسمام اليسزا ممسسد خسمان ) ملسسك الكتسسماب ( ونسسخته‬ ‫عءزيءزة‪.‬‬ ‫‪ 13‬س ممسسوع فيسسه ‪ :‬ارجوزة فس تواريخ النسسب والئمسسة مسسن آلسسه ‪ ،‬الروضة فس مسسدح المسسمام‬ ‫امي السؤمني علسي بسن ابس طسمالب ‪ ،‬المءزية فس مسدح ذي الءزية ‪ ،‬القصسيدة البوكة الطسراف ‪،‬‬ ‫وكلمهما له بط الشيخ ممد السمماوي سنة ‪ 1362‬مفوظة ف مكتبة الكيم بمالنجف‪.‬‬ ‫‪ 14‬س الرجمال منسسه نسسسخة موطوطة كتبسست سسسنة ‪ 1082‬فسسرغ عسسن كتسسمابته ف س ‪ 24‬ذي‬ ‫القعدة وعلى ظمهر الورقة الول فوائد رجمالية ‪ ،‬ف مكتبة الكيم‪.‬‬ ‫‪ 15‬س دي سوان شسسعره ‪ ،‬رأيسست منسسه نسسسخة موطوطسة نسسمادرة ف س مكتبسسة الكيسسم ف س النجسسف‬ ‫جلمه سسما ب سسط الن سسماظم الؤلسسف ‪ ،‬وقسسد كت سسب عل سسى حواش سسي ال سسديوان ك سسثياً م سسن القص سسمائد ‪ ،‬وفس‬ ‫الصفحة الول بوطه ‪ » :‬ديوان شعر الفقي إل ال الرغن‬


‫ممد بن السن بن علي بن ممد الر العماملي عمامله ال بلوطفه الفي « وأكثر القصسسمائد فس‬ ‫مدح النب وآله ومراثيمهم والواعظ ‪ ،‬وليس ف النسخة تماريخ!‬ ‫‪ 16‬س ترير وسمائل الشسيعة وتبي مسسمائل الشسريعة ‪ /‬اشسرنما اليسه س نقسل عنسه الشسيخ عبسد‬ ‫النسسب الكسسماظمي فس » تكملسسة الرجمال « السسذي فسسرغ منسسه سسسنة ‪ 1240‬ه سس‪ .‬قسسمال مؤلف الذريعسسة‬ ‫‪ : 393 \ 3‬رأيسست اللسسد الول ول أدر حسسمال بقيسسة اجءزائسسه ‪ ،‬وتوجد نسسسخة اللسسد الول فس‬ ‫مكتبة ممد علي الونسماري ف النجف تماريخ كتمابتمهما سنة ‪ 1112‬هس ونسخة اخرى كمانت‬ ‫عند الشيخ ممد علي الوردبمادي ف النجف أوله ‪ » :‬المد ل على جءزيل نسواله ‪ ،‬والصسلة‬ ‫والسلم على ممد وآله ‪ ..‬لما ألفت كتماب تفصيل رسمائل الشيعة التمس جماعة تأليف شرح‬ ‫لذلك الكتماب يشتمل على توضيح الحماديث وبيمان نكتمهسما ووجوه التجيسح وتقرير دللتمهسسما ‪،‬‬ ‫ويمع سمائر الدلة والقوال ‪ ،‬وأكثر الفوائد التفرقة ف كتب الستدلل ‪« ..‬‬ ‫وللحر س بعد هذا س مؤلفمات أخرى كثية ‪ ،‬وأجمازات علمية لعماصريه موطولة ومتصرة‪.‬‬ ‫ومن مماسن شعره من قصيدة ف مدح أهل البيت ‪ :‬قوله ‪:‬‬ ‫أن س س س س س س س س س س س سسما ال س س س س س س س س س س س سّر لك س س س س س س س س س س س سسن برّه س س س س س س س س س س س مس يس س س س س س س س س س س س سستقن‬

‫وبس س س س س س س س س س س س سسمالب والحس س س س س س س س س س س س س سسمان يس س س س س س س س س س س س س سستعبد الس س س س س س س س س س س س س سُر‬

‫وقوله من قصيدة فيمهم ‪: :‬‬ ‫أن س س س س س س س س س س سسما حس س س س س س س س س س س سٌر عبس س س س س س س س س س س سٌد ل س س س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س س سسماذا م س س س س س س س س س س سسما‬

‫أن س س س س س س س س س س س س سسما عب س س س س س س س س س س س س سسد ل س س س س س س س س س س س س سسم فل س س س س س س س س س س س س سسو اعتق س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫شس س س س س س س س س س س س س س س سرفون ب س س س س س س س س س س س س س س سسمالعتق ع س س س س س س س س س س س س س س سسدت رقيق س س س س س س س س س س س س س س سسما‬ ‫أل س س س س س س س سسف عت س س س س س س س سسق م س س س س س س س سسما ص س س س س س س س سسرت يوم س س س س س س س س ماً عتيق س س س س س س س سسما‬


‫عبد ال الشويكي‬ ‫ذكره الشيخ المين ف شعراء القرن الثمان عشر فقمال ‪:‬‬ ‫أبو ممد عبد ال بن ممسد بسن السسي بسن ممسد الشسويكي الوطسي مسن تلمسذة الشسيخ‬ ‫ابراهيسسم ابسسن الشسسيخ علسسي البلدي والشسسيخ نماصسسر بسسن السسماج عبسسد السسسن البحران س لسسه ف س فسسن‬ ‫الدب وقسرض الشسسعر والكثسسمار منسسه والتفنسسن فيسسه اش سواط بعيسسدة ودي سوانه ف س مدائسسح النسسب وآلسسه‬ ‫يسسسمى بس س ) ج سواهر النفظسسمام ( ودي سوان مراثيمهسسم الوسسوم بس س ) مسسسبل الع سبات ورث ماء السسسمادات (‬ ‫يتسسوي علسسى خسسسي قصسسيدة فس أوزان وق واف متلفسسة فس مدائسسح أهسسل السسبيت ورثمائمهم ‪ ،‬ويرثي‬ ‫العبماس بن أمي الؤمني س نفظممهما ف سسنة ‪ 1148‬والقماسسم بسن المسمام السسن وعبسد الس ابنسه ‪،‬‬ ‫وعلي بن الممام السبط الشمهيد ‪ ،‬وولده عبد ال الرضيع ‪ ،‬كل منمهم بقصيدة )‪.(1‬‬ ‫وجماء ف شعراء القوطيف للعلمة العماصر الشيخ علي منصور الرهون ‪ :‬نو هذا‪.‬‬ ‫وقمال الشيخ اغما بءزرك الوطمهران ف الءزء المامس من الذريعة ‪:‬‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س وهكذا جماء أيضماً ف ) الذريعة ( للشيخ الوطمهران ج ‪ 20‬ص ‪.398‬‬


‫جواهر النفظمام ف مدح النب وآله الئمة الثن عشسسر ‪ ، :‬ديسوان كسسبي للشسيخ ابس ممسسد‬ ‫عبسسد ال س بسسن ممسسد السسسي الشسسويكي الوطسسي ‪ ،‬رأيسست بوطسسه الش سريف جلسسة مسسن قصسسمائده السست‬ ‫اسسستخرجمهما مسسن هسسذا السسديوان واهسسداهما إلس اسسستماذه السسذي وصفه بقسوله ‪ :‬الشسسيخ العسسمال الفماضسسل‬ ‫الكمامسسل السسورع الصسسمال الفمال س القسسق السسدقق المسسد الوح د القسسما ممسسد بسسن القسسما عبسسد الرح ن‬ ‫الشريف النجفي‪ .‬التوف سنة ‪ 1249‬والذي رثماه السيد صمادق الفحمام ‪ ،‬وقمال السيد الميس‬ ‫فس العيسسمان ‪ :‬كسسمان فماضسلً مشسسماركماً فس العلسسوم مصسسنفماً أديبسماً شسسماعراً لسسه حسواهر النفظسسمام فس مسسدح‬ ‫السمادة الكرام ‪ :‬و ) مسبل العبات ف رثماء السمادة الداة ( ‪ ،‬فمن شعره قوله ف مسسدحه ‪، 6‬‬ ‫وقد التءزم تمانس كل قمافيتي من القصيدة ‪:‬‬ ‫أقبل س س س س س س س س س س س س س سست تقن س س س س س س س س س س س س س سسص الس س س س س س س س س س س س س س سسود الرغءزال س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ذات ن س س س س س س س س س س س س س س سسور يف س س س س س س س س س س س س س س سسوق ن س س س س س س س س س س س س س س سسور الرغءزال س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫وانثن س س س س س س س س س س س س س سست تس س س س س س س س س س س س س س سسلب العق س س س س س س س س س س س س س سسول وثنّس س س س س س س س س س س س س سست‬

‫غلس س س س س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س س س س الشس س س س س س س س س س س سسما بلبس س س س س س س س س س س سسس الرغللس س س س س س س س س س س سسة‬

‫واس س س س س س س س س س س س س سستحلت حس س س س س س س س س س س س س سرام س س س س س س س س س س س س س سسفك دم س س س س س س س س س س س س سسمائي‬

‫وه س س س س س س س س س س س و ف س س س س س س س س س س س س قل س س س س س س س س س س سسب الرخي س س س س س س س س س س سسص غلل س س س س س س س س س س سسه‬

‫يس س س س س س س س س س س س سسما نسس س س س س س س س س س س س سسيم الشس س س س س س س س س س س س سسممال من س س س س س س س س س س س س س بلّس س س س س س س س س س س س سسغ‬

‫ن س س س س س س س س س سسو ان س س س س س س س س س سسس الش س س س س س س س س س سسما س س س س س س س س س س سسلمي ح س س س س س س س س س س سواله‬

‫وارع ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سبما متيمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ابعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدته‬

‫ع س س س س س س سسن حماه س س س س س س سسما ول س س س س س س ت س س س س س س سسد م س س س س س س سسن ح س س س س س س سسى ل س س س س س س سسه‬

‫حلتن س س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س سسب منمهس س س س س س س س س س س سسما غرام س س س س س س س س س س س سماً‬

‫ل س س س س س س س س س س س س اطس س س س س س س س س س س سسق مس س س س س س س س س س س سسدة الءزم س س س س س س س س س س س مان احتمس س س س س س س س س س س سسماله‬

‫ول س س س س س س س س س س س س العمهس س س س س س س س س س س س سسد ف س س س س س س س س س س س س س هواهس س س س س س س س س س س س سسما وثيس س س س س س س س س س س س سسق‬

‫ق س س س س س س سسد أبس س س س س س س س العق س س س س س س سسل ف س س س س س س س س النقي س س س س س س سسض احتم س س س س س س سسماله‬

‫لسس س س س س س س س س س س س س س س س سست أدري هس س س س س س س س س س س س س س س س سسل الص س س س س س س س س س س س س س س س س سسدود ملل‬

‫أم طب س س س س س س س س س س س س س سسماع ال س س س س س س س س س س س س س سسبيب يب س س س س س س س س س س س س س سسدى دلل س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫أنس س س س س س س س س س س س سسما ف س س س س س س س س س س س س س حبّمه س س س س س س س س س س س سسما غري س س س س س س س س س س س س ٌق بس س س س س س س س س س س س سسدمعي‬

‫وه س س س س س س س س س س و فيمس س س س س س س س س س سسما ادعيس س س س س س س س س س سست أقس س س س س س س س س س سسوى دللس س س س س س س س س س سسه‬

‫ل رع س س س س س س س س س س ى الس س س س س س س س س س س س عماش س س س س س س س س س س سسقماً ق س س س س س س س س س س سسد س س س س س س س س س س س سسلم‬

‫ف س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س سسوى قماطع س س س س س س س س س س سماً بسس س س س س س س س س س سسيف الللس س س س س س س س س س سسه‬

‫فس س س س س س س س سسماز مس س س س س س س س سسن مس س س س س س س س سسمات ف س س س س س س س س س الرغ س س س س س س س س سرام شس س س س س س س س سسمهيداً‬

‫والسس س س س س س س س س س س س س س سسمان الشس س س س س س س س س س س س س س سسمهود بي س س س س س س س س س س س س س س س الللس س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫مثلم س س س س س س س س س س س س سسما ف س س س س س س س س س س س س سسماز مس س س س س س س س س س س س سسن أط س س س س س س س س س س س س سسماع يقين س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫خ س س س س س س س س س س س س س س س سسمات النبي س س س س س س س س س س س س س س س سسماء ت س س س س س س س س س س س س س س س سسماج الرسس س س س س س س س س س س س س س س س مالة‬


‫ق س س س س س س س س س سسدره مث س س س س س س س س س سسل ق س س س س س س س س س سسدره ق س س س س س س س س س سسد رس س س س س س س س س س ى ل س س س س س س س س س سسه‬

‫ش س س س س س س س س س س سسمامخ الفخ س س س س س س س س س س سسر خيس س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سسول ال س س س س س س س س س س سسي‬ ‫رب واليتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه بسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن اعتقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماٍد‬ ‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسولء الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب للعب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد درع‬

‫ب ال س س س س س س س س س س س س سسدى ووالي س س س س س س س س س س س س سست آلس س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫ف سسسسسسسسسسسسس ن سسسسسسسسسسسسس ّ‬ ‫عس س س س س س س س س س س سسن نبس س س س س س س س س س س سسمال الس س س س س س س س س س س سسردى وللنص س س س س س س س س س س س سسر آلس س س س س س س س س س س سسه‬

‫وولئ س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن بع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده لعل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫فمهس س س س س س س س س سسو مس س س س س س س س س سسن قبس س س س س س س س س سسل مس س س س س س س س س سسوته أوص س س س س س س س س سسى لس س س س س س س س س سسه‬

‫وارتض س س س س س س س س س س س سسماه الم س س س س س س س س س س س سسماَم فس س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س سسوم خ س س س س س س س س س س س سسم‬

‫فمه س س س س س س س س س س س س س س سسو للخص س س س س س س س س س س س س س س سسم ق س س س س س س س س س س س س س س سسماطع أوصس س س س س س س س س س س س س س سسماله‬


‫الشيخ أحمد البلهدي‬ ‫ن س س س س س س س س س س س س س سسماد الحب س س س س س س س س س س س س س سسة إن م س س س س س س س س س س س س س سسررت ب س س س س س س س س س س س س س سسدورهما‬

‫واش س س س س س س س س س س س س س سسمهد موط س س س س س س س س س س س س س سسمالع نيس س س س س س س س س س س س س سسات ب س س س س س س س س س س س س س سسدورهما‬

‫كس س س س سسم قس س س س سسد بس س س س سسدت وبس س س سسما انلس س س س سست ظلس س س س سسم الس س س س سسدجى‬

‫ولوطمال س س س س س س س س س س س س س س سسما بءزغ س س س س س س س س س س س س س س ت بس س س س س س س س س س س س س س س سوازغ نوره س س س س س س س س س س س س س س ما؟‬

‫أنسس س س س س س س س س س سست بس س س س س س س س س س سسما أرض الوطفس س س س س س س س س س سسوف وأقفس س س س س س س س س س سسرت‬

‫منمهس س س س س س س س س س سسما الس س س س س س س س س س سسديمار وليس س س س س س س س س س سسس غي س س س س س س س س س س س يسس س س س س س س س س س سسيهما‬

‫غرب س س س س س س س س س ت بعرص س س س س س س س س س ة كس س س س س س س س س س سربل ف س س س س س س س س س سسمانض ل س س س س س س س س س سسما‬

‫واقس س س س س س س س س سسر السس س س س س س س س س سسلم علس س س س س س س س س سسى جنس س س س س س س س س سسماب مءزورهس س س س س س س س س ما‬

‫وان س س س س س س س س س س س س س س سسثر بتبتمه س س س س س س س س س س س س س س سسما ال س س س س س س س س س س س س س س سسدموع تفجعس س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫لقتيلمه س س س س س س س س س س س س س س سسما ف س س س س س س س س س س س س س س سسوق ال س س س س س س س س س س س س س س سسثرى وعفيهس س س س س س س س س س س س س س س ما‬

‫أك س س س س س س س س س س س س سسرم ب س س س س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س س س س سسن تربس س س س س س س س س س س س س ة قدس س س س س س س س س س س س س سسية‬

‫ق س س س س س س س س س س س سسد ب س س س س س س س س س س س سسمالغ الب س س س س س س س س س س س سسمار فس س س س س س س س س س س س س توطمهيهس س س س س س س س س س س س ما‬

‫ي س س س س س س س س س س سسما ترب س س س س س س س س س س ًة م س س س س س س س س س س سسن حول س س س س س س س س س سسما الملك م س س س س س س س س س س سسما‬ ‫يس س س س س س س س سسما ترب س س س س س س س س ة حّف س س س س س س س س ستس بس س س س س س س س سسما الق س س س س س س س س سسوم الولس س س س س س س س س‬

‫زال س س س س س س س س س س س س س سست تشس س س س س س س س س س س س س س سّم لس س س س س س س س س س س س س س سسكمهما وعبيهس س س س س س س س س س س س س س ما؟‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س سسمازوا بلثممه س س س س س س س س س س س س س س سسم ل س س س س س س س س س س س س س س سستب قبوره س س س س س س س س س س س س س س ما؟‬

‫ق س س س س س س سسد ض س س س س س س سّم نست جس س س س س س س سسد الس س س س س س س سسي وَمس س س س س س س نس ب س س س س س س سسه‬

‫فتك س س س س س س س س س س س سست أمي س س س س س س س س س س س سسة بع س س س س س س س س س س س سسد أم س س س س س س س س س س س سسر أميه س س س س س س س س س س س ما‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س سسأزالت الس س س س س س س س س س س س س س سسلم ع س س س س س س س س س س س س س سسن برحمائمه س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وتس س س س س س س س س س س س سّرجت خيس س س س س س س س س س س سسل الضس س س س س س س س س س س سسلل فس س س س س س س س س س س سسأخرت‬ ‫ونس س س س س س س س سست عمه س س س س س س س سسوداً ب س س س س س س س سسمالمى س س س س س س س س سسلفت ول س س س س س س سسن‬

‫وأط س س س س س س س س س س س س سسماعت الش س س س س س س س س س س س س سسيوطمان ف س س س س س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س س س س س سسدبيهما‬ ‫غيس س س س س س س س س س س س س س س الخيس س س س س س س س س س س س س س س وق س س س س س س س س س س س س س س ّد مسست لخيهس س س س س س س س س س س س س س ما‬ ‫تعب س س س س س س س س س س س س س س س س سسأ بن س س س س س س س س س س س س س س س س سسص نبيّمهس س س س س س س س س س س س س س س س سسما ون س س س س س س س س س س س س س س س سسذيرهما‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسما للرج س س س س س س س س س س س س س س س س مال لم س س س س س س س س س س س س س س س س سسة مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسعورة‬

‫ل س س س س س س س س س يكفمهس س س س س س س س سسما مس س س س س س س س سسما كس س س س س س س س سسمان يس س س س س س س س سسوم غس س س س س س س س سسديرهما‬

‫بئ س س س س س س س س سسس العص س س س س س س س س سسمابة م س س س س س س س س سسن برغ س س س س س س س س سست وتنكب س س س س س س س س سست‬

‫)‪(1‬‬

‫ع س س س س س س س س س س سسن دينمه س س س س س س س س س س سسما وتس س س س س س س س س س س سسمارعت لفجوره س س س س س س س س س س ما‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س مموعة الشيخ لوطف ال الدحفصي الت دونما بوطه سنة ‪ 1201‬هس‪.‬‬


‫الشيخ أحد البلدي توف أوائل القرن الثمان عشر‬ ‫ه سسو الش سسيخ أح سسد ب سسن ح سسماجي البلدي ع سسمال فماض سسل أدي سسب م سسن ش سسعراء أه سسل ال سسبيت‬ ‫وممادحيمهم له مراثي كثية قسمال الشسيخ المينس ‪ :‬وقد يقسمال ان لسه ألسف قصسيدة فس رثماء المسمام‬ ‫السسسبط الشسسمهيد السسسي ‪ 7‬دّون سما ف س ملسسدين ‪ ،‬قسسد ذكر الشسسيخ لوطسسف ال س الدحفصسسي عسسدة‬ ‫قصمائد من حسسينيماته فس مموعة لسه ‪ ،‬وقفنسما علسى نسسخ منمهسما بوطسه وأخسذنما منمهسما مسما ذكرنماه ‪،‬‬ ‫وله ف التماريخ يد غي قصية ‪ ،‬وكمان من أجسداد صسماحب ) أنسوار البسدرين ( وتوجد فس النسوار‬ ‫ترجته ويفظمهر منه انه توف ف أوائل القرن الثمان عشر )‪ .(1‬ومن شعره ‪:‬‬ ‫دني س س س س س س س س س س س س س س س سسماك فماني س س س س س س س س س س س س س س س سسة وال س س س س س س س س س س س س س س س سسي منتق س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫إلس س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س ستاب ويبق س س س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س س س س والعم س س س س س س س س س س سسل‬

‫فج س س س س س س س س س س س سّد جس س س س س س س س س س س سسدك ف س س س س س س س س س س س س إتيس س س س س س س س س س س سسمان ص س س س س س س س س س س سسمالة‬

‫واعم س س س س س س سسل لخ س س س س س س سراك م س س س س س س سسما ي س س س س س س سسديك ي س س س س س س سسما رج س س س س س س ل‬

‫دع الق س س س س س س س س س س س س س س س سسمام ب س س س س س س س س س س س س س س س سسدار ل قس س س س س س س س س س س س س س س س سرار ب س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ول بقس س س س س س س س س س س س س سسماء وأنس س س س س س س س س س س س س سست السس س س س س س س س س س س س س سسمائر العجس س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ف س س س س س س س س س س س س سسمالوت آتي س س س س س س س س س س س س سسك ل مندوحس س س س س س س س س س س س س ة أب س س س س س س س س س س س س سسداً‬

‫عن س س س س س س س س سسه ولك س س س س س س س س سسن إلس س س س س س س س س س أن ينقض س س س س س س س س سسي الج س س س س س س س س سسل‬

‫م س س س س س س سسما أطي س س س س س س سسب العي س س س س س س سسش فس س س س س س س س ال س س س س س س سسدنيما وأع س س س س س س سسذبه‬

‫ل س س س س س س س س سسو لس س س س س س س س س س يك س س س س س س س س سسن للمنماي س س س س س س س س سسما في س س س س س س س س سسه مرتس س س س س س س س س ل‬

‫ان كس س س س س س س س س سسمان دنيس س س س س س س س س سسماك هس س س س س س س س س سسذا شس س س س س س س س س سسأنما فعلس س س س س س س س س سسى‬

‫مس س س س س س س س س س سسماذا بتعميه س س س س س س س س س س ما يس س س س س س س س س س سسما صس س س س س س س س س س سسماح تشس س س س س س س س س س سسترغل‬

‫فتس س س س س س س سسب إل س س س س س س س س ال س س س س س س س س إخلص س س س س س س س سماً وق س س س س س س سسل نس س س س س س س سسدمماً‬

‫أيلم ه س س س س س س س س س س س سسذا وش س س س س س س س س س س سسيب الس س س س س س س س س س س س سرأس مش س س س س س س س س س س س سستعل‬

‫وزر مش س س س س س س س س س س س س سسماهد أه س س س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س س س سسبيت معتفس س س س س س س س س س س س س ماً‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س سسإنم س س س س س س س س س س س س س س س سسبب الي س س س س س س س س س س س س س س سسماد والعل س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫والثس س س س س س س س س س س سسم ض س س س س س س س س س س س سرائحمهم وانشس س س س س س س س س س س سسق روائحمهس س س س س س س س س س س سسم‬

‫ت س س س س س س س س س سستى الص س س س س س س س س س سسلة عليمه س س س س س س س س س سسم أينم س س س س س س س س س سسما نءزلس س س س س س س س س س وا‬

‫واذك س س س س س س س س س س ر مص س س س س س س س س س سسمائبمهم فس س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س سسل نماحي س س س س س س س س س سسة‬

‫وانس س س س س س س س س سسثر دموع س س س س س س س س سسك ف س س س س س س س س س س أرض بس س س س س س س س س سسما قتل س س س س س س س س س سوا‬

‫قس س س س س س س سسد صس س س س س س س سسرعوا وقض س س س س س س س سوا نب س س س س س س س سماً علس س س س س س س سسى ظمس س س س س س س سسأ‬

‫ف س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س سربل وعل س س س س س س س س سسى روس القن س س س س س س س س سسما ُح ل س س س س س س س س س سسوا‬

‫روحس س س س س س س س س س ي ف س س س س س س س س س سسداء حس س س س س س س س س س سسي إذ أق س س س س س س س س س سسمام ب س س س س س س س س س سسما‬

‫فس س س س س س س س سسرداً وليس س س س س س س س سسس لس س س س س س س س سسه عس س س س س س س س سسن كرب س س س س س س س س ما ُح لس س س س س س س س س سسوا‬

‫شس س س س س سسلواً ذبيح س س س س س سماً خضس س س س س سسيب الشس س س س س سسيب مس س س س س سسن دمس س س س س سسه‬

‫ظم س س س س س س س س سسآن لف س س س س س س س س سسمان ل س س س س س س س س س س ت س س س س س س س س سسبد ل س س س س س س س س سسه غل س س س س س س س س سسل‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن كتماب ) الرغدير ( ج ‪ 11‬ص ‪.341‬‬


‫عري س س س س س س س س س س س س س س مان ذا جثس س س س س س س س س س س س س س سسة بس س س س س س س س س س س س س س سسمالوطف عماري س س س س س س س س س س س س س س ة‬

‫لس س س س س س س سسول الصس س س س س س س سسبما نسس س س س س س س سسجت منمهس س س س س س س سسما لس س س س س س س سسه حلس س س س س س س سسل‬

‫وحس س س س س س س س س س س س س س س وله نس س س س س س س س س س س س س س س سسوة ين س س س س س س س س س س س س س س سسدبن مص س س س س س س س س س س س س س س سسرعه‬

‫ودم س س س س س س س س س س سسع آمماقمه س س س س س س س س س س سسما ف س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سسد ينمهم س س س س س س س س س س سسل‬

‫وثماويس س س س س س س س س س س س س س ماً رأسس س س س س س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س س س س س سسوق الس س س س س س س س س س س س س س سسنمان عل‬

‫)‪(1‬‬

‫وجسس س س س س س س سسمه ف س س س س س س س س ثس س س س س س س سسرى البوغ س س س س س س سسماء منجس س س س س س س سسدل‬

‫وله قصيدة موطلعمهما ‪:‬‬ ‫ل الس س س س س س س س س س س س س س سسدار دار ول ذاك المس س س س س س س س س س س س س س سسى وط س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫ق س س س س سسد أص س س س س سسبحت خمالي س س س س سسمات م س س س س سسما ب س س س س سسما س س س س س سسكن‬

‫)‪(2‬‬

‫وأخرى أولما ‪:‬‬ ‫م س س س س س س سسما ح س س س س س س سسمال ق س س س س س س سسومي غ س س س س س س سسداة ال س س س س س س سسبي ل ب س س س س س س سسمانوا‬

‫ول عفس س س س س س س س س سسى ربعمهس س س س س س س س س سسم واسس س س س س س س س س سستوحش البس س س س س س س س س سسمان‬

‫)‪(3‬‬

‫وثمالثة جماء ف أولما ‪:‬‬ ‫كف س س س س س س س س س س س س س سسى حءزنس س س س س س س س س س س س س س ماً ان ال س س س س س س س س س س س س س سسديمار خ س س س س س س س س س س س س س س سوال‬

‫وآل عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي آذن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزوال‬

‫)‪(4‬‬

‫وهي تءزيد على ‪ 60‬بيتًما‪.‬‬ ‫ورابعة أولما ‪:‬‬ ‫ت س س س س س س س س س س س س سوارت بمالجس س س س س س س س س س س س سسماب شس س س س س س س س س س س س سسوس صس س س س س س س س س س س س سسبي‬

‫وجّرعن س س س س س س س س س س س س الص س س س س س س س س س س سسماب ك س س س س س س س س س س سسؤوس ص س س س س س س س س س س سسب‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س ديوان الدمستمان وشعراء أخر طبع النجف ص ‪.369‬‬ ‫‪ 2‬و ‪ 3‬س ف ديوان الدمستمان وشعراء أخر السمى بس ) نيل الممان (‪.‬‬ ‫‪ 4‬و ‪ 5‬س مموعة الشيخ لوطف ال الدحفصي‪.‬‬

‫)‪(5‬‬


‫المير الحسين الكوكباني‬ ‫المتوفى ‪1112‬‬ ‫المي السيد السي بن عبد القمادر الكوكبمان من أعلم اليمن توف يوم السبت الثسمان‬ ‫عشر من ريبع الخسر سسنة اثنست عشسرة وممايسة وألسف وشعره كسثي مشسمهور ‪ ،‬وجع ديسوانه أخسوه‬ ‫ممد بن عبد القمادر بعد موته ‪ ،‬ومن شعره ‪:‬‬ ‫خف س س س س س س س س س س س سسف عل س س س س س س س س س س س سسى ذي لوعس س س س س س س س س س س سسة وشس س س س س س س س س س س سسجون‬

‫إل أن يقول ‪:‬‬ ‫ويله م س س س س س س س س س س س س سسن لق س س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س س س سواب وكربس س س س س س س س س س س س س ما‬

‫واحف س س س س س س س س س سسظ فس س س س س س س س س س سؤادك م س س س س س س س س س سسن عي س س س س س س س س س سسون العيس س س س س س س س س س س‬ ‫ي س س س س س س س س س س سسما ك س س س س س س س س س س سربل أرض س س س س س س س س س س ي ِ‬ ‫ت قت س س س س س س س س س س سسل حس س س س س س س س س س س سسي‬

‫أقول ‪ :‬ومن تلص من الرغءزل إل الرثماء قول من قمال ‪:‬‬ ‫ف س س س س س س س خس س س س س س سسدك الشس س س س س س سسفق القس س س س س س سسمان بس س س س س س سسدى وعلس س س س س س سسى‬

‫قت س س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س س سسي دلي س س س س س س س س س سسل ح س س س س س س س س س سسرة الش س س س س س س س س س سسفق‬

‫وقمال ‪:‬‬ ‫ف س س س س س س س س خ س س س س س س سسدك الش س س س س س س سسفق الق س س س س س س سسمان وفي س س س س س س سسه عل س س س س س س سسى‬

‫قتس س س س س س س س س سسل السس س س س س س س س س سسي كمس س س س س س س س س سسما قس س س س س س س س س سسمالوا علمس س س س س س س س س سسمات‬

‫سئل الممام أبو الفرج بن الوزي )‪ (1‬مما الكمة ف ظمهور المرة ف‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س هسسو عبسسد الرحن بسسن علسسي البكسسري النبلسسي ينتمهسسي نسسسبه الس القماسسسم بسسن ممسسد بسسن أبس بكسسر واعسسظ العسراق ورأس‬ ‫الذكيماء ‪ ،‬له مؤلفمات مشمهورة ل تكماد تلو الكتبمات من بعضمهما‪ .‬توف سنة ‪ 597‬هس‪.‬‬


‫آفماق السمماء بعد قتل السي ‪ 7‬فقمال ‪:‬‬ ‫ان أحدنما إذا غضسسب احسر وجمهسسه ‪ ،‬والبسماري تعسمال ينسّءزه عسن السسمية فسأظمهر المسسرة فس‬ ‫سمائه علمة لرغضبه على قتل ابن بنت نبيه )‪.(1‬‬ ‫أقول وف نسمة السحر تعليقماً على مسما مسّر ‪ :‬رأيست القماضسي الديسب يوسف ابسن علسي‬ ‫الكوكبسمان أورد فس كتسمابه ) طسوق الصسمادح ( تشسكيكماً منسه علسى مسن زعم ان الشسفق إنسما ظمهسر‬ ‫بعسسد مفظلوميسسة المسسمام السسسي )ع( وان الشسسمارع ‪ 7‬جعلسسه علمسسة للعشسسما وترك ه معضسسل ‪ ،‬وقسد‬ ‫رأيسست أنسسما مثلسسه س سؤالً قسسديماً لبعسسض الشسسمافعية العلمسسماء وقسد أجيسسب عنسسه ‪ :‬ان السسذي كسسمان قبسسل‬ ‫شسسمهمادة المسسمام وجعسسل علمسسة دخسسول العشسسماء هسسو البيسسض مسسن الشسسفق أو انسسه كسسمان قليلً ثس زاد‬ ‫بعد هذه المادثة ‪ ،‬ومما كنت أحب للقماضي الديب إيراد مثل هسذا فسمانه حقسق مسما كسمان يتمهسم‬ ‫به من النراف عن أهل البيت ‪ ،‬ل جرم انه جرى عليه مما جرى من البس والهمانة‪ .‬انتمهى‬ ‫وقد تسواتر ظمهسور هسذه المادثسة بعسد استشسمهماد السسي )ع( أقسول ومن النماسسب هنسما أن‬ ‫أذكر مما أنشدن العلمة الشيخ عبد السي الويءزي لنفسه ‪:‬‬ ‫كس س س س س س س سسل شس س س س س س س سسيء ف س س س س س س س س عس س س س س س س سسمال الك س س س س س س س سسون أرخ س س س س س س س ى‬

‫عينس س س س س س س س س س س س س س سسه بمال س س س س س س س س س س س س س س سسدموع يبكس س س س س س س س س س س س س س سسي حس س س س س س س س س س س س س س س سسينما‬

‫نس س س س س س س س س س س س س سّءزه الس س س س س س س س س س س س س س ع س س س س س س س س س س س س سسن بكس س س س س س س س س س س س س سماً ‪ ،‬وعلس س س س س س س س س س س س س سٌي‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س رواهما سبط ابن الوزي ف تذكرة الواص‪.‬‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س سسد بك س س س س س س س س س س س س س سسماه وك س س س س س س س س س س س س مان لس س س س س س س س س س س س س س س عين س س س س س س س س س س س س س سسما‬


‫السيد علي خان المدني‬ ‫المتوفى ‪1120‬‬ ‫أليلس س س س س س س س س س سسة الشس س س س س س س س س س سسر ل بس س س س س س س س س س سسل يس س س س س س س س س س سسوم عماشس س س س س س س س س س سسور‬

‫ونفخ س س س س س س س سسة الص س س س س س س س سسور ل ب س س س س س س س سسل نف س س س س س س س سسث مص س س س س س س س سسدور‬

‫ش الس س س س س س س س م س س س س س س سسن ح س س س س س س سسءزن‬ ‫ي س س س س س س سسوم ب س س س س س س سسه اه س س س س س س سستّءز ع س س س س س س سسر ُ‬

‫عل س س س س س س س س س س س س س س سسى دم لرس س س س س س س س س س س س س س س ول الس س س س س س س س س س س س س س س س ممه س س س س س س س س س س س س س س سسدور‬

‫ي س س س س س س س س سسوم ب س س س س س س س س سسه ُك سس س س س س س س س س سسفت ش س س س س س س س س سسس العل أس س س س س س س س س سسفماً‬ ‫ي س س س س س س س س س س س سسوٌم ب س س س س س س س س س س س سسه ذهب س س س س س س س س س س س سست أبن س س س س س س س س س س س سسماُء فماطم س س س س س س س س س س س سسة‬ ‫ف س س س س س س س س س س س سسأي دم س س س س س س س س س س س سسع علي س س س س س س س س س س س سسه غي س س س س س س س س س س س س منمهم س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وأصس س س س س س س س س سسبح الس س س س س س س س س سسدين فيس س س س س س س س س سسه كماسس س س س س س س س س سسف النس س س س س س س س س سسور‬ ‫لل س س س س س س س س س س سسبي م س س س س س س س س س س سسما بي س س س س س س س س س س س س مقت س س س س س س س س س س سسوٍل ومأس س س س س س س س س س س سسور‬ ‫وأي قلس س س س س س س س س س س س س سسب عليمهس س س س س س س س س س س س س سسم غي س س س س س س س س س س س س س س مفوطس س س س س س س س س س س س س سسور‬

‫ولوع س س س س س س س س س س س س س سسة ل ت س س س س س س س س س س س س س س سءزال الس س س س س س س س س س س س س س سسدهر مسس س س س س س س س س س س س س س سسعرة‬

‫بيس س س س س س س س س س س س س س س الوان س س س س س س س س س س س س س سسح ن س س س س س س س س س س س س س سسماراً ذات تس س س س س س س س س س س س س س سسعي‬

‫لس س س س س س س س س س س سسرزء أبلس س س س س س س س س س س سس ج ف س س س س س س س س س س س س ص س س س س س س س س س س س سّم ماسء سس س س س س س س س س س س سسماحته‬

‫م س س س س س س س س س س سسن نبع س س س س س س س س س س سسة ال س س س س س س س س س س سسد والرغ س س س س س س س س س س س سّر الش س س س س س س س س س س سسماهي‬

‫ل س س س س س س س س س س س ملقس س س س س س س س س س سسى علس س س س س س س س س س سسى البوغ س س س س س س س س س سسماء موطرحس س س س س س س س س س ماً‬

‫ك س س س س س س سسماٍس م س س س س س س سسن الم س س س س س س سسد ع س س س س س س سسماٍر غي س س س س س س س س مس س س س س س س سستور‬

‫قض س س س س س س س س سسى عل س س س س س س س س سسى ظم س س س س س س س س سسأ م س س س س س س س س سسما ب س س س س س س س س س سّل غلّت س س س س س س س س سسه‬

‫إل بكس س س س س س س س س س س س س س س س سسل أب س س س س س س س س س س س س س س س س سّل الس س س س س س س س س س س س س س س س سسد مس س س س س س س س س س س س س س س س سسأتور‬

‫ل قض س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س س تنويمهس س س س س س س س س س س سماً ب س س س س س س س س س س سسإمرته‬ ‫م س س س س س س س س س س سسو ً‬

‫ي س س س س س سسما وقع س س س س س سسة الوط س س س س س سسف خل س س س س س سسدت القل س س س س س سسوب أس س س س س س سسى‬

‫فس س س س س س س س س س س سراح يقض س س س س س س س س س س سسي علي س س س س س س س س س س سسه ك س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س سسأمور‬

‫يس س س س س س سسما وقعس س س س س س سسة الوطس س س س س س سسف أبكيس س س س س س سست الفس س س س س س سسون دم س س س س س س سماً‬

‫كأن س س س س س س س س س س س سسما ك س س س س س س س س س س س سسل ي س س س س س س س س س س س سسوم ي س س س س س س س س س س س سسوم عماش س س س س س س س س س س س سسور‬ ‫ورعس س س س س س س س س س س ِ‬ ‫ت ك س س س س س س س س س س سسل فس س س س س س س س س س س سؤاد غيس س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سسذعور‬

‫يس س س س سسما وقعس س س س سسة الوطس س س س سسف كس س س س سسم أضس س س س سسرمت نس س س س سسمار جس س س س سسوى‬

‫ف س س س س س س س ك س س س س س س سسل قل س س س س س س سسب م س س س س س س سسن الح س س س س س س سءزان مس س س س س س س سسجور‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن ديوانه الخوطوط ف مكتبة الدرسة الشبية بمالنجف الشرف نسخة فريدة‪.‬‬


‫ي س س س س سسما وقع س س س س سسة الوط س س س س سسف ك س س س س سسم أخفيس س س س س س ِ‬ ‫ت م س س س س سسن قم س س س س سسر‬

‫وكس س س س س س س س س س م غمس س س س س س س س س س س سسر ِ‬ ‫ت أبيس س س س س س س س س س س سسما غي س س س س س س س س س س س س مرغمس س س س س س س س س س س سسور‬ ‫أوقعت س س س س س س س س س س س س س س س س سِه رهس س س س س س س س س س س س س س س س ن تعقي س س س س س س س س س س س س س س س س س وتعفي س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ي دٍم‬ ‫ي س س س س س س س س سسما وقع س س س س س س س س سسة الوط س س س س س س س س سسف ه س س س س س س س س سسل ت س س س س س س س س سسدرين أ ّ‬

‫أرقت س س س س س س س س س س سسه بيس س س س س س س س س س س س ُخ لس س س س س س س س س س س سسف الق س س س س س س س س س س سسول وال س س س س س س س س س س سسءزور‬

‫ي س س س س س س سسما وقع س س س س س س سسة الوط س س س س س س سسف ه س س س س س س سسل ت س س س س س س سسدرين أي ف س س س س س س سست‬ ‫ل ك س س س س س س س س س سسمان يومس س س س س س س س س سسك ف س س س س س س س س س س س الي س س س س س س س س س سسمام إن ل س س س س س س س س س س سهُ‬ ‫ت في س س س س س سسك ص س س س س س سسبح ال س س س س س سسد غّرتس س س س س سسه‬ ‫ك س س س س س سسم م س س س س س سسن فس س س س س س س ً‬

‫وكس س س س س س س س س س س م رؤوس وأجسس س س س س س س س س س س س سسمام هنمالس س س س س س س س س س س س سسك قس س س س س س س س س س س س سسد‬

‫فس س س س س س س س س ك س س س س س س س سسل قل س س س س س س س سسب لرح س س س س س س س ماً غيس س س س س س س س س مس س س س س س س س سسبور‬ ‫أض س س س س س س س س س س سسحى ُي ّك س س س س س س س س س س س سسمسفي س س س س س س س س س س سسه ك س س س س س س س س س س سسل مرغ س س س س س س س س س س سسرور‬ ‫أص س س س س س س س س س س سسبحن م س س س س س س س س س س سسما بي س س س س س س س س س س س مرف س س س س س س س س س س وع وم س س س س س س س س س سسرور‬

‫لف س س س س س س س س سسي عليمه س س س س س س س س سسم وقس س س س س س س س سسد ش س س س س س س س س سسمالت نع س س س س س س س س سسمامتمهم‬

‫وأوطن س س س س س س س س س س س سوا رب س س س س س س س س س س س ع قف س س س س س س س س س س س سٍر غي س س س س س س س س س س س س معمس س س س س س س س س س س سسور‬

‫فق س س س س س س س س س س سسل ل س س س س س س س س س س سسن رام ص س س س س س س س س س س سسباً ع س س س س س س س س س س سسن رزيتمه س س س س س س س س س س سسم‬

‫الي س س س س س س س س س س سسك عنس س س س س س س س س س س س فم س س س س س س س س س س سسما ص س س س س س س س س س س سسبي بق س س س س س س س س س س سسدور‬

‫أيس س س س س س س س س س سسذخُر الس س س س س س س س س س سسءزن عس س س س س س س س س س سسن أبنس س س س س س س س س س سسماء فماطمس س س س س س س س س س سسة‬

‫يوم س س س س س س س س س س س ماً وهس س س س س س س س س س س ل منمه س س س س س س س س س س سسم أولس س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س سسذخور‬

‫ممهمس س س س س س س سسما نسس س س س س س س سسيت فل أنسس س س س س س س سسى السس س س س س س س سسي لق س س س س س س س سًى‬ ‫معف س س س س س س س س س س سراً ف س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سوامي البيس س س س س س س س س س سسد منجس س س س س س س س س س سسدلً‬

‫تنس س س س س س س س س س س سسو عليس س س س س س س س س س س سسه رب س س س س س س س س س س س الكس س س س س س س س س س س سسمام والتس س س س س س س س س س س سسور‬ ‫يس س س س س س س س س س سسءزوره الس س س س س س س س س س سسوحش م س س س س س س س س س سسن سس س س س س س س س س س سسيٍد ويعفس س س س س س س س س س سسور‬

‫تبك س س س س س س س س س س سسي علي س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س سسمماوات العل حءزنس س س س س س س س س س س ماً‬

‫والرض تكس س س س س س س س س س س س سسوه ثوب س س س س س س س س س س س س ماً غي س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س سسءزرور‬

‫ي س س س س س س س س س سسما حس س س س س س س س س س سسرًة لرغري س س س س س س س س س ب ال س س س س س س س س س سسدار مض س س س س س س س س س سسوطمهد‬

‫يلق س س س س س س س س س س سسى الع س س س س س س س س س س سسدا بعدي س س س س س س س س س س سسد من س س س س س س س س س س سسه مكث س س س س س س س س س س سسور‬

‫يمس س س س س س س س س سسي الس س س س س س س س س سسوطيس مس س س س س س س س س سست وافس س س س س س س س س سسماه منتص س س س س س س س س س سراً‬

‫عليمه س س س س س س س س س س س س س س سسم بمي س س س س س س س س س س س س س س سسس غيس س س س س س س س س س س س س س س س منص س س س س س س س س س س س س س س سسور‬

‫حس س س س س س س س س س سست إذا ل س س س س س س س س س س س يك س س س س س س س س س سسن مس س س س س س س س س س سسن دونس س س س س س س س س سسه وزٌر‬ ‫ف س س س س س س س س س س س سسأين عي س س س س س س س س س س س س س رسس س س س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س س س ترمق س س س س س س س س س س س سسه‬

‫شس س س س س س س س س س سسفى الضس س س س س س س س س س سسرغمائن منس س س س س س س س س س سسه كس س س س س س س س س س سسل مس س س س س س س س س س سسأزور‬

‫وأي س س س س س س س س س س س سسن عيس س س س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س س س سسي من س س س س س س س س س س س سسه تلحفظ س س س س س س س س س س س سسه‬

‫لقس س س س س س س س س س سًى عل س س س س س س س س س سسى ج س س س س س س س س س سسمانب لل س س س س س س س س س سسبي ممهج س س س س س س س س س سسور‬

‫مقمهس س س س س س س س س س سسور كس س س س س س س س س س سسل شس س س س س س س س س س سسقي ال س س س س س س س س س س سّد مقمهس س س س س س س س س س سسور‬

‫وأي س س س س س س س س س س س س س س س سسن فماطم س س س س س س س س س س س س س س س سسة الءزهس س س س س س س س س س س س س س س س راء تنفظ س س س س س س س س س س س س س س س سسره‬

‫وأهلس س س س س س س س س س س س س س س سسه بي س س س س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س س س س سسذبوح ومنحس س س س س س س س س س س س س س س سسور‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س سسما غي س س س س س س س س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س س س س س س س س والملك قماطب س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫بف س س س س س س س س سسمادح م س س س س س س س س سسن خوط س س س س س س س س سسوب ال س س س س س س س س سسدهر منك س س س س س س س س سسور‬

‫ت رس س س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س حماسس س س س س س س س س س سسرة‬ ‫تسس س س س س س س س س س سسب بنس س س س س س س س س س سسما ُ‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س س س سسأنّن س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبمايما ق س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمابور‬

‫مس س س س س س س س س س سسن كس س س س س س س س س س سسل طس س س س س س س س س س سسماهرة الذيس س س س س س س س س س سسمال ظس س س س س س س س س س سسماهرٍة‬

‫ترم س س س س س س س س س س ي الع س س س س س س س س س س سسدا بعي س س س س س س س س س س سسون نوه س س س س س س س س س س ما ص س س س س س س س س س س سسور‬

‫م س س س س س س س س س س س سسن الفس س س س س س س س س س س س سواطم فس س س س س س س س س س س س س الغلل خماش س س س س س س س س س س س سسعة‬

‫ُي س س س س س س س س س س د سسى بس س س س س س س س س سسن علس س س س س س س س س سسى القتس س س س س س س س س سسماب والكس س س س س س س س س سسور‬

‫َينعي س س س س س س س س س ي س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س سسد ن س س س س س س س س سسمال الق س س س س س س س س سسوم وتره س س س س س س س س م‬

‫منس س س س س س س س س س س س سسما وأوق س س س س س س س س س س س سسع فينس س س س س س س س س س س س سسما كس س س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س س س سسذور‬


‫ي س س س س سسما ج س س س س س سّد ص س س س س سسمال الع س س س س سسمادي ف س س س س س س بني س س س س سسك وقس س س س سسد‬

‫ث س س س س س س س س س س سسوى الس س س س س س س س س س س سسي ثلث س س س س س س س س س س سماً غي س س س س س س س س س س س مقب س س س س س س س س س س سسور‬

‫وأودع الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراس من س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه رأس عمالي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫وأوطي س س س س س س س س س سسء الس س س س س س س س س س سسم من س س س س س س س س س سسه ك س س س س س س س س س سسل مفظيس س س س س س س س س س س‬

‫ه س س س س س س س س س سسذا الس س س س س س س س س س سسي ق س س س س س س س س س سستيلً ره س س س س س س س س س ن مص س س س س س س س س س سسرعه‬

‫يبك س س س س س س س س س س س سسي ل س س س س س س س س س س س سسه ك س س س س س س س س س س س سسل هتلي س س س س س س س س س س س سسل وتك س س س س س س س س س س س سسبي‬

‫ه س س س س س س س س سسذا الس س س س س س س س س سسي ث س س س س س س س س سسوى ب س س س س س س س س سسمالوطف منف س س س س س س س س سسرداً‬

‫تس س س س س س س س س س سسفي علي س س س س س س س س س سسه سس س س س س س س س س س سواف ال س س س س س س س س س سستب وال س س س س س س س س س سسور‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س سسذي بنمات س س س س س س س س س س س س س س سسك للش س س س س س س س س س س س س س س سسمهماد ب س س س س س س س س س س س س س س سسمارزة‬

‫يش س س س س س س س س س س س سسمهرن بيس س س س س س س س س س س س س الع س س س س س س س س س س س سسمادي أي تش س س س س س س س س س س س سسمهي‬

‫آه لرزئك س س س س س س س س س س سسم فس س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سسدهر م س س س س س س س س س س سسن خ س س س س س س س س س س سسب‬

‫ب س س س س س س س سسماق عل س س س س س س س سسى ص س س س س س س س سسفحمات ال س س س س س س س سسدهر مس س س س س س س س سسوطور‬

‫ى‬ ‫تب س س س س س سست ي س س س س س سسدا اب س س س س س سسن زيس س س س س س ماد م س س س س س سسن غ س س س س س سسوي ه س س س س س سسو ً‬ ‫ارض س س س س س س س س س س ى يءزي س س س س س س س س س س د بسس س س س س س س س س س سسخط ال س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س سستءاً‬

‫وم س س س س س س س س س سسمارق ف س س س س س س س س س س س غمس س س س س س س س س س سسمار الكفس س س س س س س س س س سسر مرغمس س س س س س س س س س سسور‬ ‫وب س س س س س س س س س س س س س ّر من س س س س س س س س س س س س سسه زنيم س س س س س س س س س س س س س سماً غيس س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س سسبور‬

‫أتي س س س س س س س س س س س سست ي س س س س س س س س س س س سسمابن زي س س س س س س س س س س س ماد ك س س س س س س س س س س س سسل فمادح س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ب س س س س س س س س س سسؤئت منمه س س س س س س س س س سسما بس س س س س س س س س س سسعي غيس س س س س س س س س س س مش س س س س س س س س س سسكور‬

‫بنس س س س س س س س س س س س س س أمي س س س س س س س س س س س س سسة هبّس س س س س س س س س س س س س سوا ل أبس س س س س س س س س س س س س سماً لك س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫فوطس س س س س س س س س س سسمالب ال س س س س س س س س س س سسوتر منس س س س س س س س س س سسك غي س س س س س س س س س س س موت س س س س س س س س س سسور‬

‫فمه س س س س س س س س سسل ت س س س س س س س س سسرى حي س س س س س س س س س أّم الرغ س س س س س س س س سّي ك س س س س س س س س سسمان رأى‬

‫دَم الس س س س س س س س س س س س س س سسي علي س س س س س س س س س س س س س سسه غي س س س س س س س س س س س س س س س مض س س س س س س س س س س س س س سسور‬

‫نس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيتموا أم تنماس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيتم جن س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمايتكم‬

‫فتلس س س س س س س س س س س سسك وال س س س س س س س س س س س س ذنس س س س س س س س س س س سسب غي س س س س س س س س س س س س مرغفس س س س س س س س س س س سسور‬

‫خص س س س س س س س س س س سسمتموا الس س س س س س س س س س س س فس س س س س س س س س س س س أبن س س س س س س س س س س سسماء خيت س س س س س س س س س سسه‬

‫ه س س س س س س س س س سسل يص س س س س س س س س س سسم الس س س س س س س س س س س إذا ك س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س سسدحور‬

‫ورعت س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س سسمالردى قل س س س س س س س س س سسب اب س س س س س س س س س سسن فماطم س س س س س س س س س سسة‬

‫وم س س س س س س س س س س سسما رعيتس س س س س س س س س س س سسم ذممام س س س س س س س س س س س سماً ج س س س س س س س س س س س سّد مفس س س س س س س س س س س سسور‬ ‫ورحت س س س س س س س س س س س س س س سسم بيس س س س س س س س س س س س س س س س مرغب س س س س س س س س س س س س س س سسوٍط ومس س س س س س س س س س س س س س س سسرور‬

‫إليكس س س س س س س س س س س س سسم بس س س س س س س س س س س س سسما بن س س س س س س س س س س س س س الءزه س س س س س س س س س س س س راء مرثيس س س س س س س س س س س س سسة‬

‫أص س س س س س س س س س س سسماَ خ س س س س س س س س س س س سسعماً إليمه س س س س س س س س س س سسما ك س س س س س س س س س س سسل موقس س س س س س س س س س سسور‬

‫أبكيت س س س س س س س س س سسم جف س س س س س س س س س سسن خيس س س س س س س س س س س الرس س س س س س س س س س لي دمس س س س س س س س س س سماً‬ ‫ت س س س س س س س س س سسدد ال س س س س س س س س س سسءزن ب س س س س س س س س س سسمالبيت الع س س س س س س س س س سستيق بك س س س س س س س س س سسم‬

‫ويوط س س س س س س س س سسم الوجس س س س س س س س س د منمه س س س س س س س س سسما ج س س س س س س س س سسمانب الوط س س س س س س س س سسور‬

‫عليك س س س س س س س س س سسم ص س س س س س س س س س سسلوات ال س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س سسما هوطل س س س س س س س س س سست‬

‫س س س س س س س س س سسحب وش س س س س س س س س س ّق ومي س س س س س س س س سسض قل س س س س س س س س سسب دي س س س س س س س س سسور‬


‫السيد علي صدر الدين بن معصوم الدن‬ ‫جماء ف كتماب ) أعلم العرب ( ج ‪ 3‬ص ‪: 129‬‬ ‫صسسدر السسدين السسسيد علسسي خسسمان السسدن الش سيازي ابسسن نفظسسمام السسدين أحسسد بسسن ممسسد ابسسن‬ ‫معصسسوم بسسن نفظسسمام السدين أحسسد بسسن ابراهيسسم بسسن سسلم بسن مسسسعود عمسسماد السسدين بسسن ممسسد صسسدر‬ ‫السسدين بسسن منصسسور غيسسماث السسدين بسسن ممسسد صسسدر السسدين وينتمهسسي نسسسبه الش سريف إل س زي د ابسسن‬ ‫المسسمام علسسي بسسن السسسي بس س ٍ‬ ‫ت وعش سرين واسسسوطة ‪ ..‬وك مانت أس سرته مسسن أشسسمهر السسسر العلميسسة‬ ‫الليلة ف آفماق الجماز والعراق وإيران ‪ ،‬وظمهسسر فيمهسما العسسدد الكسب مسسن أفسسذاذ العرفة والفلسسفة‬ ‫وأعلم العلم وقمادة الكفر ومشماهي الفضل والدب‪.‬‬ ‫ولد السيد علي خمان ف الدينة سنة ‪ 1052‬هس واشترغل بسمالعلم فيمهسما ثس جسماور بكسة ثس‬ ‫رحل إل حيدر آبماد الند سنة ‪ 1068‬هس وأقمام بمالند ثمان وأربعي سنة قضماهما جيعماً مكرم ماً‬ ‫معفظمماً عند أهلمهما وملوكمهما وقد ول هنماك عدة منماصب‪ .‬ث غمادر الند فتوجه لءزيمارة بيسست الس‬ ‫الس سرام مؤديس سماً فريض سسة ال سس ج ‪ ،‬وورد بع سسد ذل سسك إيس سران فس سءزار مش سسمهد الم سسمام الرضس ما )ع( ‪ ،‬وأق سسمام‬ ‫بماصفمهمان مدة ف عمهد السلوطمان حسي الصفوي سنة ‪ 1117‬هس ثس تسسرك اصسسفمهمان إلس شسياز‬ ‫وفيمهما ألقى عصما التحمال‪.‬‬ ‫والسسسيد علسسي خسسمان مسسن أشسسمهر رجمالت البحسسث والعلسسم والتسسأليف وكمان لؤلفسسماته الرغءزيرة‬ ‫ش سسمهرة ذائعسسة ‪ ،‬ومكمان سسة رائع سسة ‪ ،‬وتسسدل عل سسى غ سءزارة علم سسه وسسسعة اطلع سسه وإح سسماطته ‪ ،‬مواص سسلة‬ ‫البحث طوال حيماته بمالضمافة إل قوة شماعريته وُبعد شأوه فيمهما‪.‬‬ ‫روى عن والده وغيه من أعلم عصره كمما روى عنه جلة من العلمماء‬


‫ومنمهم اللسي صماحب بمار النوار‪ .‬وتوف بشياز سنة ‪ 11220‬هس ودفسسن عنسسد جسسده غيسسماث‬ ‫الدين النصور صماحب الدرسة النصورية التوف سنة ‪ 948‬هس وله مؤلفمات كثية منمهما ‪:‬‬ ‫‪ 1‬س سسلفة العصسر فس مماسسن الشسعراء بكسل مصسر ‪ :‬ويشستمل هسذا الؤلف علسى تراجسم‬ ‫شعراء القرن المادي عشر ‪ ،‬وهو ذيل لريمانة اللبماء لشمهماب الدين الفماجي انتمهى من تأليفه‬ ‫سنة ‪ 1082‬هس وجع فيه أخبمار العماصرين ونبسماً مسن أقسوالم ومن تقسدممهم وقسسمه إلس خسسة‬ ‫أقسمام ‪ ،‬وهومموعة أدبية قيمة ‪ ،‬طبعست فس مصسر بوطبعسة السماني سسنة ‪ 1324‬ه س فس ‪607‬‬ ‫ص‪.‬‬ ‫‪ 2‬س سلوة الرغريب واسرة الريب وهي رحلته إلس حيسدر آبسماد سسنة ‪ 1068‬ه س فسرغ منمهسما‬ ‫فس جسسمادى الثمانيسة سسسنة ‪ 1075‬ه س منمهسسما نسسسخة فس برليس وك ربلء فس كتسسب السسيد ممسسد بسسماقر‬ ‫الجسسة كتبسست سسسنة ‪ 1204‬ه س وأخسسرى فس طمهسران عنسسد السسسيد ممسسد بسماقر بسسر العلسسوم وطبعسست‬ ‫سنة ‪ 1306‬هس‪.‬‬ ‫‪ 3‬س الدرجمات الرفيعسة فس طبقسمات الشسيعة منسه نسسخة فس برليس ومنسه نسسخة فس النجسف‬ ‫ف مكتبة آية كماشف الرغوطسسماء بسسط علسي الشسيازي السسمائري فسسرغ مسسن كتمابتبمهسما سسنة ‪ 1326‬ه س‬ ‫ف كربلء‪ .‬والكتماب جمامع كسبي فس التماريخ والستاجم والداب وغيهما وهو مرتب علسى اثنست‬ ‫عشر طبقة ‪ :‬الصحمابة‪ .‬والتسمابعي‪ .‬والسدثي‪ .‬وعلمسماء السدين‪ .‬والكمسسماء‪ .‬والتكلميسس‪ .‬وعلمسماء‬ ‫العربية والصفوية‪ .‬واللوك والسلطي‪ .‬والمراء‪ .‬والوزراء‪ .‬والشعراء‪ .‬والنسماء‪.‬‬ ‫وقد طبسع الكتسماب فس النجسف س الوطبعسة اليدرية سسنة ‪ 1382‬ه س ‪ 1962‬م فس ‪590‬‬ ‫ص ويتوي الوطبوع على الوطبقة الول والرابعة والمادية عشرة‪.‬‬ ‫‪ 4‬س بديعية ‪ :‬وهو كتماب حمافل برغرائب الدب شرع فيه بسديعيته وسماهما » أنسوار الربيسع‬ ‫ف أنوار البديع « فرغ من الشرح سنة ‪ 1093‬هس وطبع ف إيران سنة ‪ 1304‬هس )‪.(1‬‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س وأخياً طبع ف النجف بتحقيق البحماثة العماصر همادي شماكر ‪ ،‬يقع ف سبعة أجءزاء‪.‬‬


‫‪ 5‬س حديقة العلم ‪ :‬طبع ف حيدر آبماد الدكن سنة ‪ 1266‬هس‪.‬‬ ‫‪ 6‬س الوطراز الول فيمما عليه من لرغة العرب العول ‪ :‬وهو مسسن الكتسسب اللرغوية النفيسسسة ‪،‬‬ ‫وفيه نبذ تأريية وعلمية وغيهما ‪ ،‬جسماء فس اللسد الول » ان أبلسغ مسما نوطقست بسه البلرغسماء بسمادئ‬ ‫بدأ ‪ ،‬وأفصح مسما بسدأت الفصسسحماء بسه الكلم أبسسداً حسسد الس السذي أنوطسق العسسرب بسأعرب لسسسمان‬ ‫وشرف منمهم النسب بأشرف إنسمان وأحل العربية مسسن اللرغسمات مسل الرغسّرة مسن السبي ‪ ..‬وجماء‬ ‫ف مقدمته ‪:‬‬ ‫» ولرغة العرب نوعمان ‪ ،‬احدمهما عربية حي ‪ ،‬وهي الت تكلموا بسما منمهسسما مسسن عمهسسد هسسود‬ ‫ومن قبله وبقي بعضمهما إل اليوم‪ .‬وثمانيمهمما العربية الضة الت نءزل بما القرآن ‪ ،‬وأول مسسن أنوطسسق‬ ‫لسمانه بما اسماعيل بن ابراهيم ‪ ،‬وهي أوسع اللرغمات مذهبماً ‪ ،‬وأكثرهما ألفماظما ‪.« ..‬‬ ‫ويبدو أنه كمان مشترغلً بتأليفه إل يسوم رحلتسه مسن السدنيما ول يتّمس هس ‪ ،‬ومن هسذا الكتسماب‬ ‫نسسسخة نفيسسسة ف س مكتبسسة آل كماشسسف الرغوطسسماء اللسسد الول ف س ‪ 552‬ص والثمانيسسة س أولسه بسسماب‬ ‫اليم س فصل المءزة يءزيد على الول قليلً وكلمهما بسط مؤسس الكتبسة الشسيخ علسي بسن ممسسد‬ ‫رضما آل كماشسسف الرغوطسسماء ‪ ،‬فسسرغ مسسن كتمابسسة الول فس رجب ‪ 1322‬ه س ومن كتمابسسة الثسسمان فس‬ ‫ربيسسع الخسسر سسسنة ‪ 1330‬بسسمالقوطع الكسسبي ‪ ،‬والثسسمالث وهو بسسط م سؤلفه اليسسد بسسمالقوطع الكسسبي ‪،‬‬ ‫وكمان قبلً ف حيمازة الشيخ ممد السمماوي‪.‬‬ ‫‪ 7‬س س ال سسدائق الندي سسة ف س ش سسرح الفوائ سسد الص سسمدية ‪ ،‬والفوائ سسد الص سسمدية للش سسيخ البمه سسمائي‬ ‫السسمارثي فس النحسسو ‪ ،‬وهو شسسرحه الكسسبي لسسما وله شسسرحمان آخسران متوسط وصرغي‪ .‬طبسسع كتسسماب‬ ‫الدائق سنة ‪ 1297‬هس ومنه نسخ كثية وتوجد نسخة عصر الصنف ف إيران ‪ ،‬وكمان فراغه‬ ‫منه سنة ‪ 1079‬هس‪.‬‬ ‫‪ 8‬س س نرغمسسة الغسسمان ورن ة الثسسمان ‪ ،‬أرج وزة ذكسرت برمتمهسسما ف س كشسسكول الشسسيخ يوسسف‬ ‫البحران الوطبوع التداول ‪ ،‬ومنمهما نسخة بط السمماوي ف‬


‫مكتبة الكيم ف النجف س قسم الخوطوطمات برقم ‪.29‬‬ ‫‪ 9‬س س أغلط الفيسسوز آبسسمادي ف س القسسماموس ‪ ،‬نقسسل عنسسه السسسيد مرتضسسى الءزبيسسدي ف س تسسماج‬ ‫العروس‪.‬‬ ‫‪ 10‬س ملحسق السسسلفة أو ذيسل السسلفة وهو تراجسم كسثية ألقمهسسما بمالسسسلفة وكمانت مسن‬ ‫مراجسسع السسسيد المي س ف س أعيسسمان الشسسيعة‪ .‬منمهسسما نسسسخة فس » قسسم « عنسسد السسسيد ش سمهماب السسدين‬ ‫التبيءزي‪.‬‬ ‫‪ 11‬س ديوان شعره ‪ ،‬وتوجد منه نسخ كثية ف مكتبمات النجف وغيهما )‪.(1‬‬ ‫‪ 12‬س ريماض السمالكي ف شرح صحيفة سيد السماجدين س المسسمام علسي بسن السسي بسن‬ ‫علي ‪ ، :‬واشتمهرت هذه الصحيفة بماسم » الصحيفة السجمادية الكماملة « وكمان شروع السسيد‬ ‫الدن ف الشرح سسنة ‪ 1094‬ه س وفرغ منسه فس ‪ 1116‬هسس‪ .‬ورتبسه علسى أربع وخسسي روضة ‪،‬‬ ‫لكسسل دعسسماء روضسة ‪ ،‬ويعتسسب هسسذا الشسسرح أطسسول الشسسروح ‪ ،‬وأولسه ‪ » :‬اللمهسسم إنسسما نمسسدك حسسداً‬ ‫تؤتينما به من نعمك السمان نعمة شماملة « أّلفه للسلوطمان حسي الصفوي ‪ ،‬ومن هسسذا الشسسرح‬ ‫نسخ كثية منه فس مكتبسة السسيد السسن الصسدر نسسخة نفيسسة علسى حواشسيمهما خسط الؤلف ‪،‬‬ ‫وطبع الشرح ف العجم سنة ‪ 1271‬هس‪.‬‬ ‫وترجم لسسه الشسسيخ اغسسما بسسءزرك الوطمهران س ف س ) الذريعسسة ( عنسسدمما ذكر دي سوانه الخوطسسوط ف س‬ ‫قسم الديوان وف الضمن ذكر أخماه السيد ممد مىي ابن السسيد نفظسمام السدين أحسد ‪ ،‬وان مسن‬ ‫شعره قوله ‪:‬‬ ‫ي س س س س س س س س س س سسما راحليس س س س س س س س س س س س وقل س س س س س س س س س س سسب راح س س س س س س س س س س سسل معمه س س س س س س س س س س سسم‬

‫ممهلً فلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسولكم وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما رحل‬

‫وان للسيد علي خمان مع أخيه هذا مراجعمات سنة ‪.1078‬‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س أقول ‪ :‬ل نعثر على نسخة تمامة وكل مما رأينماه هو بعض الديوان‪.‬‬


‫ومن غرر شسعر شسماعرنما السدن قسوله يسسدح أميس السؤمني ‪ 7‬لسسما ورد إلس النجسف الشسسرف‬ ‫مع جع من حّج ماسج بيت ال ‪ :‬اخذنماهما من ديوانه الخوطوط ‪:‬‬

‫س‬ ‫ي س س س س س س س س س سسما ص س س س س س س س س س سسماح! ه س س س س س س س س س سسذا الش س س س س س س س س س سسمهد الق س س س س س س س س س سسد ُ‬ ‫والنجس س س س س س س س س س س س س س سسف الشس س س س س س س س س س س س س س سسرف بس س س س س س س س س س س س س س سسمانت لن س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫س‬ ‫ق س س س س س س س س س س س س س س س س سّرت ب س س س س س س س س س س س س س س س سسه العي س س س س س س س س س س س س س س س س س والنف س س س س س س س س س س س س س س س س س ُ‬ ‫س‬ ‫أعلم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه والعمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد النفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ُ‬

‫والقبس س س س س س س س س س س س س س س سسة البيضس س س س س س س س س س س س س س س سسماء قس س س س س س س س س س س س س س س سسد أش س س س س س س س س س س س س س س س سرقت‬

‫ينج س س س س س س س س س س س س س سسماب ع س س س س س س س س س س س س س سسن للئمه س س س س س س س س س س س س س سسما الن س س س س س س س س س س س س س سسدس‬

‫حضس س س س س س س س س س س سسرة قس س س س س س س س س س س سسدٍس ل س س س س س س س س س س س س ينس س س س س س س س س س س سسل فضس س س س س س س س س س س سسلمهما‬

‫ل السس س س س س س س س س س س س س س س س سسجد القصس س س س س س س س س س س س س س س س سسى ول القس س س س س س س س س س س س س س س س سسدس‬

‫حلّس س س س س س س س س س س س س سست بس س س س س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س س س س س سّل بس س س س س س س س س س س س س سسما رتبس س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫يقصس س س س س س س س س س س س س س سسر عنمهس س س س س س س س س س س س س س سسما الفلس س س س س س س س س س س س س س سسك الطلس س س س س س س س س س س س س س سسس‬

‫تس س س س س س س س س س س سسود لس س س س س س س س س س س سسو كس س س س س س س س س س س سسمانت حصس س س س س س س س س س س سسما أرض س س س س س س س س س س س مهما‬

‫شس س س س س س س س س س س س سسمهب الس س س س س س س س س س س س سسدجى والكنّس س س س س س س س س س س س سسس النس س س س س س س س س س س س سسس‬

‫وتس س س س س س س س س س س س س س س س س سسد الق س س س س س س س س س س س س س س س س سسدام منّ س س س س س س س س س س س س س س س س سما عل س س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫السس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعي إل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س أعتمابس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الرؤس‬

‫فق س س س س س س س س س س س س سسف ب س س س س س س س س س س س س سسما والث س س س س س س س س س س س س سسم ث س س س س س س س س س س س س سسرى ترب س س س س س س س س س س س س ما‬

‫فمه س س س س س س س س س س س س س س سسي الق س س س س س س س س س س س س س س سسمام الطمه س س س س س س س س س س س س س س سسر الق س س س س س س س س س س س س س س سسدس‬

‫وق س س س س س س س س س س س س س س سسل ‪ :‬ص س س س س س س س س س س س س س س س سسلةٌ وس س س س س س س س س س س س س س س سسلٌم عل س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫م س س س س س س س س س سسن طس س س س س س س س س س سسماب من س س س س س س س س س سسه الصس س س س س س س س س س سسل والرغس س س س س س س س س س سسرس‬

‫خليف س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ال س س س س س س س س س س س س س س س س س العفظي س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي‬

‫م س س س س س س س س س س سسن ض س س س س س س س س س س سسوئه ن س س س س س س س س س س سسور ال س س س س س س س س س س سسدى يقتب س س س س س س س س س س سسس‬

‫نفس س س س س س س س س س س س س س س سسس النس س س س س س س س س س س س س س س سسب الصس س س س س س س س س س س س س س س سسوطفى أحس س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنوه والسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيد الرؤس‬

‫العل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم العيل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر النّ س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدا‬

‫)‪(1‬‬

‫وب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّره والعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال النقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرس‬

‫فليلن س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوره مقم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ويومنس س س س س س س س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س س س س س س س سسن ضس س س س س س س س س س س س س س س سسوءه مشس س س س س س س س س س س س س س س سسمس‬

‫أقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال وآي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماته‬

‫أليّ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة تنج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي ول ترغم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسس‬

‫وم س س س س س س س س س س س س سسن حب س س س س س س س س س س س س س سسماه الس س س س س س س س س س س س س س س أبن س س س س س س س س س س س س س سسماء م س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س كتبس س س س س س س س س س س س س سسه فمهس س س س س س س س س س س س س سسو لس س س س س س س س س س س س س سسما فمهس س س س س س س س س س س س س سسرس‬

‫إن عل س س س س س س س س س س س س س س س س س سّي بس س س س س س س س س س س س س س س س س سسن أب س س س س س س س س س س س س س س س س س س طس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالب‬

‫أحس س س س س س س س س س س سسماط بس س س س س س س س س س س سسمالعلم الس س س س س س س س س س س سسذي ل س س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س س سسط‬

‫منس س س س س س س س س س س س س س س س سسمار ديس س س س س س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س س س س س ل يوطمس س س س س س س س س س س س س س س س سسس‬ ‫بثل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه بلي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ول هرم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫)‪(2‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س النقرس ‪ :‬الوطبيب الماهر‪.‬‬ ‫‪ 2‬س الرامسسسة ثلثسسة ‪ :‬هرمس الول وهو عنسسد العسسرب ادري س‪ .‬وعنسسد الع سبانيي اخنسسو خ وهو أول مسسن درس الكتسسب‬ ‫ونفظر فس العلسوم وانسءزل الس عليسه صسحمائف‪ .‬هرمس الثسمان ‪ :‬كسمان بعسد الوطوفمان وهو بسمارع فس علسم الوطسب والفلسسفة‪.‬‬ ‫هرمس الثمالث ‪ :‬سكن مصر وكمان بعد الوطوفمان مشمهور بمالوطب والفلسفة‪.‬‬


‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوله ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س تل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسق س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء ول‬

‫أرض ول نعم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى ول اب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسؤس‬

‫ول عف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى الرح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ن ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن آدم‬

‫ول ن س س س س س س س س س س س س س س س س سسما م س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س س س س س س س س سسوته ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسونس‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س سسذا أمي س س س س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسؤمني ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي‬

‫ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرايع ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرس‬

‫وحّج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ةس ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س س س س س س سست نوره س س س س س س س س س س س س س س س س س س ما‬

‫كمالصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبح ل يفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى ول يبلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسس‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمال ل يح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهما جماح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫إل امس س س س س س س س س س س س س س س س س سسرء ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س غيّس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه مرك س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫العل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسق بل خش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسية‬

‫حيس س س س س س س س س س س س س سسث خوطيس س س س س س س س س س س س س سسب القس س س س س س س س س س س س س سسوم ل ينبس س س س س س س س س س س س س سسس‬

‫والقح س س س س س س س س س س س س س سسم الي س س س س س س س س س س س س س سسل وطي س س س س س س س س س س س س س سسس ال س س س س س س س س س س س س س سسوغى‬

‫وإذا تنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماهى البوطس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل الحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرس‬

‫جلب س س س س س س س س س س س س س س س سسمابه ي س س س س س س س س س س س س س س س سسوم الفخ س س س س س س س س س س س س س س س سسمار التق س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬ ‫يرف س س س س س س س س س س س س س ل م س س س س س س س س س س س س س سسن تقس س س س س س س س س س س س س س سواه فس س س س س س س س س س س س س س س حلّ س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ل الوطيلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمان الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّءز والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سبنس‬

‫يسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهما الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديبماج والسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسندس‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س سسما خي س س س س س س س س س س س س س سسة ال س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س سسذي خي س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫يش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسكره الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماطق والخ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرس‬

‫عب س س س س س س س س س س س س س س سسدك ق س س س س س س س س س س س س س س سسد أّم س س س س س س س س س س س س س س س سكس مستوحش س س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س سسن ذنب س س س س س س س س س س س س س س س سسه للعف س س س س س س س س س س س س س س س سسو ويس س س س س س س س س س س س س س س س سستأنس‬

‫يوط س س س س س س س س س س س س س س سسوي إلي س س س س س س س س س س س س س س سسك البح س س س س س س س س س س س س س س سسر وال س س س س س س س س س س س س س س سسب ل‬

‫يوحش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه شس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيء ول ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسونس‬

‫ط س س س س س س س س س س س س سسوراً عل س س س س س س س س س س س س سسى فل س س س س س س س س س س س س سسك ب س س س س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س س س سسمابح‬

‫وت س س س س س س س س س س س س س س سسمارة تس س س س س س س س س س س س س س س س سسري بس س س س س س س س س س س س س س س سسه عرم س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫)‪(1‬‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س س سسل هيم س س س س س س س س س س س سسماء ي س س س س س س س س س س س سسرى ش س س س س س س س س س س س سسوكمهما‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأنه الري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مان والنرج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫حس س س س س س س س س س س س س س س س سست أتس س س س س س س س س س س س س س س س سسى بمابس س س س س س س س س س س س س س س س سسك مستبش س س س س س س س س س س س س س س س س سراً‬

‫وم س س س س س س س س س س س س س س س سسن أت س س س س س س س س س س س س س س س س سسى بماب س س س س س س س س س س س س س س س س سسك ل يي س س س س س س س س س س س س س س س س سسأس‬

‫أدعس س س س س س س س س س س سسوك يس س س س س س س س س س س سسما مس س س س س س س س س س س سسول الس س س س س س س س س س س سسورى موقن س س س س س س س س س س س سماً‬ ‫فنجن س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س سسن خوطس س س س س س س س س س س سسب ده س س س س س س س س س س س سٍر غس س س س س س س س س س س سسدا‬

‫اّن دعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائي عنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك ل يبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسس‬ ‫للجس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم مّنس س س س س س س س س س س س س س س س س س أب س س س س س س س س س س س س س س س س سسداً ينمه س س س س س س س س س س س س س س س س سسس‬

‫هس س س س س س س س س س س س س سسذا ول س س س س س س س س س س س س سسول أملس س س س س س س س س س س س س سسي فيس س س س س س س س س س س س س سسك ل س س س س س س س س س س س س س س‬ ‫ص س س س س س س س س س س س س سّلى عليس س س س س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س سسن سس س س س س س س س س س س س سسيد‬

‫يقس س س س س س س س س س س س س س س س س سّر بس س س س س س س س س س س س س س س س س س مث س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى ول مل س س س س س س س س س س س س س س س س سسس‬ ‫مس س س س س س س س س س س س س س س سسوله ف س س س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س س س سسدارين ل يس س س س س س س س س س س س س س س سسوكس‬

‫مس س س س س س س س س س س س سسما غ س س س س س س س س س س س س سّردت ورق س س س س س س س س س س س س ماء ف س س س س س س س س س س س س س روض س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ومس س س س س س س س س س س س س س س سسما زهس س س س س س س س س س س س س س س س ت أغص س س س س س س س س س س س س س س س سسمانما اليّ س س س س س س س س س س س س س س س سسس‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س العرمس ‪ :‬النماقة الصلبة‪.‬‬


‫وقمال فس كتسمابه ) أنسوار الربيسع فس أنسواع البسسديع ( ‪ :‬طبعسة النجسف ج ‪ 1‬ص ‪ .64‬ومن‬ ‫براعمات ف الرثماء قول ف مرثية السي بن علي ‪.8‬‬ ‫كس س س س س س س س س س س س س س س س س سسل نس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم سس س س س س س س س س س س س س س س س س سسيعتيه أفس س س س س س س س س س س س س س س س س سسوُل‬

‫وقص س س س س س س س س س س س س س سسمارى س س س س س س س س س س س س س س سسفر البق س س س س س س س س س س س س س سسماء القف س س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫ل ح س س س س س س س س س س س س س س س سسق إث س س س س س س س س س س س س س س س سسر س س س س س س س س س س س س س س س س سسمابق واللي س س س س س س س س س س س س س س س سسمال‬

‫بمالق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمادير راحلت ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزول‬

‫وقمال أيضماً ‪ :‬وقول من قصيدة مرثية ف السي بن علي ‪: 8‬‬

‫ي س س س س س س س سسما مص س س س س س س س سسمابماً ق س س س س س س س سسد جس س س س س س س س سّرع القل س س س س س س س سسب ص س س س س س س س سسمابما‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س س سسل صس س س س س س س س س س س س س س س سسب إل عليس س س س س س س س س س س س س س س سسك جيس س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ان الديوان الخوطوط ف مكتبة الدرسة الشبية بمالنجف الشرف س قسسم الخوطوطمات‬

‫س والذي هو بط البحماثة الشيخ ممد السمماوي ; قد جع الكثي مسن شسعر السسيد علسي خسمان‬ ‫وجماء مرتبماً على حسب حروف الجماء لكن هماتي القصيدتي ل نعسسثر عليمهمسسما ل فس السسديوان‬ ‫ول ف غيه بمالرغم من مواصلة البحث ‪ ،‬وتوجد نسخة تتوي على قسسم مسسن شسسعره فس الرغسسءزل‬ ‫والفخ سسر والدي سسح والراس سسلت فس س مكتب سسة كماش سسف الرغوط سسماء العمام سسة ب سسمالنجف الش سسرف س س قس سسم‬ ‫الخوطوطمات س تسلسل ‪.930‬‬ ‫وهذه احدى روائعه وهي ف روضة الرسول العفظم ‪: 6‬‬ ‫يس س س س س س س س س س س سسما عي س س س س س س س س س س س س هس س س س س س س س س س س سسذا الصس س س س س س س س س س س سسوطفى أح س س س س س س س س س س س سُد‬

‫خي س س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س س سسورى والس س س س س س س س س س س س س س س س سسيد الم س س س س س س س س س س س س س س س سُد‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س س س س س ذه القبس س س س س س س س س س س س س س س س س سسة قس س س س س س س س س س س س س س س س س سسد أش س س س س س س س س س س س س س س س س س سرقت‬

‫دون عله س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمس والفرقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س د‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س س س س ذه الروض س س س س س س س س س س س س س س س سسة قس س س س س س س س س س س س س س س س سسد أزهس س س س س س س س س س س س س س س س رت‬

‫فيمه س س س س س س س س س س س س س س سسما النس س س س س س س س س س س س س س س س والس س س س س س س س س س س س س س س سسئول والقص س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وهس س س س س س س س س س س س س س س س س س ذه طيب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماحت لن س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫أرجماؤهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ما والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفح والفرقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س د‬

‫وعينمهس س س س س س س س س س س س س س س س سسما الءزرق س س س س س س س س س س س س س س س س ماء راقس س س س س س س س س س س س س س س س سست فلس س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫يلّمهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الثس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرود‬

‫فمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما لحءزان س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ل تنجلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫ومس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما لنيان س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ل تم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫هس س س س س س س س س س س س س س س سسذا الص س س س س س س س س س س س س س س س سّلى والبقيس س س س س س س س س س س س س س س سسع الس س س س س س س س س س س س س س س سسذي‬

‫ط س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماب ب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه النمه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل وال س س س س س س س س س س س س س س س س س سسورد‬

‫أرض زكس س س س س س س س س س س ت فخس س س س س س س س س س س س س سراً وفس س س س س س س س س س س س سسماقت عل س س س س س س س س س س س س س سًى‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س سسمالنم الءزهس س س س س س س س س س س س س س س س س ر ل س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ُح ّس س س س س س س س س س س س س س س س س س سدس‬


‫حص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبماؤهما ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدر وأحجماره س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ما‬

‫وتربس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ما ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوهر والعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسجد‬

‫ب لس س س س س س س س س س س س س س س سسو‬ ‫تنّس س س س س س س س س س س س س س س سست القمس س س س س س س س س س س س س س س سسمار والشس س س س س س س س س س س س س س س سسمه ُ‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س س س سسمانت نواصس س س س س س س س س س س س س س س س سسيمهما بس س س س س س س س س س س س س س س س سسما تعقس س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫فم س س س س س س س س س س س سسما عل س س س س س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س س س سسن كحل س س س س س س س س س س س سست عين س س س س س س س س س س س سسه‬

‫بتبس س س س س س س س س س س س س س س س س سسما لس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو عمافمهس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما الثس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ب س س س س س س س س س س س سسما مءزاي س س س س س س س س س س س سسما الفض س س س س س س س س س س س سسل ق س س س س س س س س س س س سسد جع س س س س س س س س س س س سست‬

‫وفض س س س س س س س س س س س س س س س س سسلمهما فس س س س س س س س س س س س س س س س س س وصس س س س س س س س س س س س س س س س سسفه مف س س س س س س س س س س س س س س س س سسرد‬

‫يرغبوطمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبيت وأرك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مانه‬ ‫مش س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهد سس س س س س س س س س س س س س س س س سسعٍد فض س س س س س س س س س س س س س س س س سسله ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسماهٌر‬ ‫وكي س س س س س س س س س س س س س س س س سسف ل وهس س س س س س س س س س س س س س س س س و مق س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام ل س س س س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫وزمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ءزم والجس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسجد‬ ‫ملئ س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّج دس‬ ‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س سسه عل س س س س س س س س س س س س س س س س سسى ه س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام العل مقع س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وم س س س س س س س س س س س س س س سسوطن الصس س س س س س س س س س س س س س س سسفوة مس س س س س س س س س س س س س س س سسن هماشس س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسما حب س س س س س س س س س س س س س س س س سسذا ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسوطن والش س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهد‬

‫خي س س س س س س س س س س س س س قريس س س س س س س س س س س س ش نسس س س س س س س س س س س س سسبماً ف س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س سسورى‬

‫زك س س س س س س س س س س س س س س س س ما بس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه العنصس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر والتس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وخي س س س س س س س س س س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي ق س س س س س س س س س س س س س س س س سسد عل‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسه العل س س س س س س س س س س س س س س س س سسى وال س س س س س س س س س س س س س س س س سسد والس س س س س س س س س س س س س س س س س سسوّددس‬

‫الفمات س س س س س س س س س س س س س س س س سسح ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسمات ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسر الن س س س س س س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫وب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّره والنمهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس ج القصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫غّرتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه تل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو ظلم ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدجى‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س س و الع س س س س س س س س س س س س س س سّءز الشس س س س س س س س س س س س س س سسرف السس س س س س س س س س س س س س س سسعد‬

‫ضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سلسه الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى رس س س س س س س س س س س س س س س س س س س له‬ ‫فّ‬

‫وس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمائر الرس س س س س س س س س س س س س س س س س س ل بس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه تشس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهد‬

‫آي س س س س س س س س س س س س س س س سسماته كمالش س س س س س س س س س س س س س س س سسمس ف س س س س س س س س س س س س س س س س س نورهس س س س س س س س س س س س س س س س ما‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س سّن اليس س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س سسذع مس س س س س س س س س س س س س سسن فرق س س س س س س س س س س س س س ه‬ ‫وال س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماء م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن بيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س أص س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمابيعه‬

‫والقم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر انش س س س س س س س س س س س س س س س س س سسق ل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه طمائع س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫أبص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرهما الكم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه والرمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س د‬ ‫وفس س س س س س س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديه سس س س س س س س س س س س س س س س س س س سّبح اللم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسماض إلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س أن ُروي ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوّرد‬ ‫وراح بمالوطماع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة يستس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعد‬

‫والش س س س س س س س س س س سسمس ع س س س س س س س س س س سسمادت بع س س س س س س س س س س سسد لي س س س س س س س س س س سسل ل س س س س س س س س س س سسه‬

‫وعودهس س س س س س س س س س س س س س س س س سسما طوعس س س س س س س س س س س س س س س س س س ماً لس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه أحس س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وكس س س س س س س س س م ل س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س سسن آي س س س س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سسورى‬

‫دان ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما البي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسض والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س س س سسديثمهما م س س س س س س س س س س س س س س س سسما ك س س س س س س س س س س س س س س س سسمان ب س س س س س س س س س س س س س س س سسمالفتى‬

‫والص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبح ل يف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى ول يح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫في س س س س س س س س س س سسما رس س س س س س س س س س س ول الس س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س سسما خ س س س س س س س س س س سسر َم س س س س س س س س س س س نس‬

‫يقص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده التمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم والنج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫سس س س س س س س س س س سسعماً فس س س س س س س س س س سسدتك النفس س س س س س س س س س سسس مس س س س س س س س س س سسن سس س س س س س س س س س سسمامع‬ ‫دع س س س س س س س س س س س س س س س س سسماك والوجس س س س س س س س س س س س س س س س س د ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س س س س س س س سسدق‬

‫دعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوة داٍع قلبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه مكمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫لع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل رح س س س س س س س س س س س س س س س س س س ماك ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه تنج س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬


‫ط س س س س س س س س س س سسمال ب س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س سسر وطس س س س س س س س س س سسمال الس س س س س س س س س س س سسى‬

‫وم س س س س س س س س س س س سسما عل س س س س س س س س س س س س سسى ذل س س س س س س س س س س س س سسك لس س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س س سسعد‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س سسد نف س س س س س س س س س س س س س سسذ الص س س س س س س س س س س س س س سسب ل س س س س س س س س س س س س س سسما ن س س س س س س س س س س س س س سسمالن‬

‫وكي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسف ل يفنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ول ينف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫فمالرغس س س س س س س س س س س س س س س س س سسمارة الرغ س س س س س س س س س س س س س س س س سسمارة ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسما س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيدي‬

‫فمان س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك اللج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأ والقص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫حب س س س س س س س س س س س س س س س سسك ذخ س س س س س س س س س س س س س س س سسري ي س س س س س س س س س س س س س س س سسوم ل وال س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫يرغنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ول وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدة تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعد‬

‫وأنس س س س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س سسدارين ل س س س س س س س س س س س س س موئس س س س س س س س س س س سسل‬

‫إذا جف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى الق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرب والبع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫فماكش س س س س س س س س س س س س سسف بلئ س س س س س س س س س س س س سسي س س س س س س س س س س س س س سسيدي ع س س س س س س س س س س س س سسماجلً‬

‫ع س س س س س س س س س س س س س س س س سّل ح س س س س س س س س س س س س س س س س سرارات السس س س س س س س س س س س س س س س س سسى تس س س س س س س س س س س س س س س س سسبد‬

‫وأدنن س س س س س س س س س س س س س س س س س س من س س س س س س س س س س س س س س س س سسك ج س س س س س س س س س س س س س س س س س سواراً فقس س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ضس س س س س س س س س س س س س س س س سسماق ب س س س س س س س س س س س س س س س س س الضس س س س س س س س س س س س س س س س سسجع والرق س س س س س س س س س س س س س س س س د‬

‫وب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّوأن طيبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سًة موطنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سماً‬

‫فمان س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسما ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمابق مولس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س س ي لعمس س س س س س س س س س س س س س سسري مقصس س س س س س س س س س س س س س سسدي والن س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ل ال بل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسق الف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرد ول الث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلم ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبحمانه‬

‫علي س س س س س س س س س س س س س س س س سسك صس س س س س س س س س س س س س س س س سسب دائ س س س س س س س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرمد‬

‫وآل س س س س س س س س س س س س س س س س سسك الرغس س س س س س س س س س س س س س س س سسر الك س س س س س س س س س س س س س س س س سرام الولس س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س سسم اح س س س س س س س س س س س س س س س سسماديث العل س س س س س س س س س س س س س س س سسى تس س س س س س س س س س س س س س س س سسند‬

‫م س س س س س س س س س س س سسما غ س س س س س س س س س س س سسردت فس س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س سسروض ايكي س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ومس س س س س س س س س س س س س س س س سسما زكس س س س س س س س س س س س س س س ت أغص س س س س س س س س س س س س س س س س سسمانما اليّ س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وم س س س س س س س س س س س س س س س س سسما غس س س س س س س س س س س س س س س س س سسدا ينشس س س س س س س س س س س س س س س س س سسدنما منشس س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ي س س س س س س س س س س س سسما عي س س س س س س س س س س س س ه س س س س س س س س س س س سسذا الص س س س س س س س س س س س سسوطفى أح س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وله ف أب طمالب عسّم النسب ‪ ،‬ومؤمن قريش‪ .‬عسن ديسوانه الخوطسوط فس مكتبسة الدرسة‬ ‫الشبية بمالنجف الشرف ‪:‬‬ ‫أبس س س س س س س س س س س س سسو طس س س س س س س س س س س س سسمالب عس س س س س س س س س س س س سسم النس س س س س س س س س س س س سسب ممس س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ب س س س س س س س س س سسه ق س س س س س س س س س سسمام أزر ال س س س س س س س س س سسدين واش س س س س س س س س س سستد ك س س س س س س س س س سسماهله‬

‫كف س س س س س س س س س س س سسماه فخ س س س س س س س س س س س سسماراً فس س س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س س س سسماقب ان س س س س س س س س س س س سسه‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوازره دون الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمام وك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مافله‬

‫لئ س س س س س س س س س س سسن جمهل س س س س س س س س س س سست ق س س س س س س س س س س سسوم عفظي س س س س س س س س س س سسم مق س س س س س س س س س س سسمامه‬

‫فم س س س س سسما ض س س س س سّر ض س س س س سسوء الص س س س س سسبح م س س س س سسن ه س س س س سسو ج س س س س سسماهله‬

‫فلس س س س س س س س س س س س س س سسوله مماقس س س س س س س س س س س س س س سسمامت لحس س س س س س س س س س س س س س سسد دعس س س س س س س س س س س س س س سسوة‬ ‫أق س س س س س س س س س س س س سّر بس س س س س س س س س س س س سسدين ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراً لكم س س س س س س س س س س س س سٍة‬ ‫وم س س س س س س سسماذا عليس س س س س س س سسه وه س س س س س س س و ف س س س س س س س س الس س س س س س س سسدين هضس س س س س س س سسبةٌ‬

‫فق س س س س س س س س سسمال ع س س س س س س س س سسدّو ال س س س س س س س س سسق م س س س س س س س س سسما ه س س س س س س س س سسو ق س س س س س س س س سسمائله‬ ‫اذا عص س س س س س س س س س س سسفت م س س س س س س س س س س سسن ذي العن س س س س س س س س س س سسماد أب س س س س س س س س س س سسماطله‬

‫وكيس س س س س س س س س س سسف ي س س س س س س س س س س سّل الس س س س س س س س س س سسذم سس س س س س س س س س س سسماحة مماجس س س س س س س س س س سسد‬

‫أواخس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسره ممس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسودة وأوائلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫علي س س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س سسلم ال س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سسما ذّر ش س س س س س س س س س س سسمارق‬

‫ول ان س س س س س س س س سسماب لي س س س س س س س س سسل الرغس س س س س س س س س سّي وانس س س س س س س س س سءزاح ب س س س س س س س س سسماطله‬

‫وم س س س س س س س س س س س س س سسما تليس س س س س س س س س س س س س س سست أحسس س س س س س س س س س س س س س سسمابه وفضس س س س س س س س س س س س س س سسمائله‬


‫وقمال واصفماً حماله ف خروجه من الند وسفره إل ال ج وزيمارة النب ‪: 6‬‬

‫اذا م س س س س س س سسما امتوطيس س س س س س س سست الفلس س س س س س س سسك مقتحس س س س س س س سسم البح س س س س س س سسر‬

‫وولي س س س س س س س سست ظمه س س س س س س س سسري الن س س س س س س س سسد منش س س س س س س س سسرح الص س س س س س س س سسدر‬

‫فمس س س س س س س س س سسما لليس س س س س س س س س سسك النس س س س س س س س س سسد إن ضس س س س س س س س س سسماق صس س س س س س س س س سسدره‬ ‫ألس س س س س س س س يص س س س س س س سسغ للع س س س س س س سسداء س س س س س س س سسعماً وق س س س س س سسد غ س س س س س س سسدت‬

‫عل س س س س س س س س س س سّي ي س س س س س س س س س س سٌد تقض س س س س س س س س س س سسي بنمه س س س س س س س س س س سسي ول أم س س س س س س س س س س سسر‬

‫عق س س س س س س س س س س س س سسماربم ن س س س س س س س س س س س س سسوي بكي س س س س س س س س س س س س سسدهم تس س س س س س س س س س س س س سسري‬

‫ف س س س س س س سسأوتر ق س س س س س س سسوس الفظل س س س س س س سسم لس س س س س س س س وهس س س س س س س و س س س س س س س سسماخط‬

‫وس س س س س س س س س س ّد دس ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمهم الترغوط س س س س س س س س سسرس والك س س س س س س س س سسب‬

‫وس س س س س س س س ّد علس س س س س س س سّي الوط س س س س س س سسرق م س س س س س س سسن ك س س س س س س سسل ج س س س س س س سسمانب‬

‫وه س س س س س س س ّم ب س س س س س س س سسما ض س س س س س س س سسماقت بس س س س س س س سسه س س س س س س س س سسماحة الص س س س س س س س سسب‬

‫ف س س س س س س س س س س س س سسرّد علي س س س س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س س س سسمهمه ن س س س س س س س س س س س س سسو ن س س س س س س س س س س س س سسره‬

‫وقلّس س س س س س س س س س سسد بمالنعمس س س س س س س س س س سسماء م س س س س س س س س س سسن فضس س س س س س س س س س سسله نس س س س س س س س س س سسري‬

‫إلس س س س س س س س س س س س س س س س س أن أراد الس س س س س س س س س س س س س س س س س إنف س س س س س س س س س س س س س س س سسماذ أم س س س س س س س س س س س س س س س سسره‬

‫عل س س س س س س س سسى الرغ س س س س س س س م من س س س س س س س سسه فس س س س س س س س س مش س س س س س س س سسيئته أم س س س س س س س سسري‬

‫واركبنس س س س س س س س س س س س س س فل س س س س س س س س س س س س سسك النج س س س س س س س س س س س س سسماة فماص س س س س س س س س س س س س سسبحت‬

‫علس س س س س س س س س س سسى ثبس س س س س س س س س س سس ج الس س س س س س س س س س سسدامآء سس س س س س س س س س س سسمابة تس س س س س س س س س س سسري‬

‫فمامس س س س س س س س س سسيت م س س س س س س س س سسن تل س س س س س س س س سسك الخ س س س س س س س س سسماوف آمنس س س س س س س س س سماً‬

‫وع س س س س س سسمادت ام س س س س س س سسوري بع س س س س س س سسد عس س س س س س س سسر إل س س س س س س س يس س س س س س س سسر‬

‫وك س س س س م كماش س س س س س سسح ق س س س س س سسد راش ل س س س س س س س س س س س س س سسمهم كي س س س س س سسده‬

‫هن س س س س س س س س س س سسماك فماض س س س س س س س س س س سسحى ل يريس س س س س س س س س س س ش ول ي س س س س س س س س س س سسبي‬

‫ومس س س س س س س س س سسما زال ص س س س س س س س س س سسنع ال س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س سسما زال واثق س س س س س س س س س س سماً‬

‫بس س س س س س سسه عبس س س س س س سسده ينجيس س س س س س سسه مس س س س س س سسن حيس س س س س س سسث ل يس س س س س س سسدري‬

‫كس س س س س س س س سسأن بفلكس س س س س س س س سسي حي س س س س س س س س س مس س س س س س س س سسدت جنماحمهس س س س س س س س سسما‬

‫وط س س س س س سسمارت موطس س س س س س سسمار النسس س س س س س سسر حلّس س س س س س سسق عس س س س س س سسن وكس س س س س ر‬

‫أسس س س س س س س س سسفت علس س س س س س س س سسى الرس س س س س س س س س ى بشس س س س س س س س سسماطئ ج س س س س س س س س سّد ةس‬ ‫ب نسس س س س س س س سسيم القس س س س س س س سسرب مس س س س س س س سسن نس س س س س س س سسو مّك س س س س س س س س ٍةس‬ ‫وه س س س س س س س ّ‬ ‫وسس س س س س س س س سسمارت ركس س س س س س س ماب ل ت س س س س س س س س س سّل م س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س سسرى‬

‫فج س س س س س س س س س سسددت الف س س س س س س س س س س سراح ل س س س س س س س س س س س طلع س س س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س س سسب‬

‫إل س س س س س س س س س الكعبس س س س س س س س سسة الس س س س س س س س سسبيت ال س س س س س س س س سرام الس س س س س س س س سسذي عل‬

‫فوطف س س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س سسبعماً وقبّل س س س س س س س س س س سست ركن س س س س س س س س س س سسه‬

‫ولح س س س س س س س س س س س س س سسنما ال س س س س س س س س س س س س سسبيت الس س س س س س س س س س س س س سّرم والج س س س س س س س س س س س س سسر‬ ‫إلس س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س سسوطن التق س س س س س س س س س سسوى ومنتج س س س س س س س س س سسع ال س س س س س س س س س سسب‬ ‫عل س س س س س سسى ك س س س س س سسل ع س س س س س سسماِل م س س س س س سسن بن س س س س س سسماء وم س س س س سسن قص س س س س س سسر‬ ‫واقبل س س س س س س س سست ن س س س س س س س سسو الج س س س س س س س سسر آوي إل س س س س س س س س س حج س س س س س س س سسر‬

‫ول س س س س س سسو س س س س س س س سسماغ لس س س س س س س س م س س س س س س سسن م س س س س س س سسماء زم س س س س س س ءزم شس س س س س س س سربة‬

‫نقعس س س س س س سست بس س س س س س سسما بعس س س س س س سسد الصس س س س س س سسدى غلس س س س س س سسة الصس س س س س س سسدر‬

‫هنمالس س س س س س س س س س س س س س س سسك الفي س س س س س س س س س س س س س س سست السس س س س س س س س س س س س س س س سسرة والنس س س س س س س س س س س س س س س سسما‬

‫وفس س س س س س سسءزت ب س س س س س س سسما أمل س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س س س س س سسمالف الس س س س س س س سسدهر‬

‫وقم س س س س س سست بف س س س س س سسرض ال س س س س س سس ج طوع س س س س س س ماً ل س س س س س سسن قض س س س س س سسى‬

‫عل س س س س س سسى الن س س س س س سسماس ح س س س س س سس ج ال س س س س س سسبيت مرغتن س س س س س سسم الج س س س س س سسر‬


‫وس س س س س س س س س سسرت إلس س س س س س س س س س س تل س س س س س س س س س سسك الش س س س س س س س س س سسماعر راجيس س س س س س س س س س سماً‬

‫م س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س غف س س س س س س س س س س س س سران ال س س س س س س س س س س س سسآث وال س س س س س س س س س س س سسوزر‬

‫وجئس س س س س س س سست من س س س س س س س س والقلس س س س س س س سسب قس س س س س س س سسد فس س س س س س س سسماز بس س س س س س س سسمالن‬

‫وم س س س س س سسما راعن س س س س س س س بس س س س س س سسماليف خ س س س س س س سسوف م س س س س س س سسن النف س س س س س س سسر‬

‫ت رمي س س س س س س س س س س س س س س س سماً للجم س س س س س س س س س س س س س س سسمار وإّن س س س س س س س س س س س س س س س س ما س‬ ‫وبس س س س س س س س س س س س س س سسماكر ُ‬

‫رميس س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س سسما قلس س س س س س س س س س سسب التبماع س س س س س س س س س سسد ب س س س س س س س س س سسمالمر‬

‫أقمنس س س س س س س س س س س سسما ثلث س س س س س س س س س س س سماً ليتمهس س س س س س س س س س س سسما الس س س س س س س س س س س سسدهر كلس س س س س س س س س س س سسه‬

‫ت إل س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س سسبيت الع س س س س س س س س س سستيق مودع س س س س س س س س س س سماً‬ ‫ف س س س س س س س س س سسأب ُ‬

‫إل س س س س س س س س أن نفرن س س س س س س س ما م س س س س س س س سسن من س س س س س س س س راب س س س س س س س سسع العش س س س س س س س سسر‬ ‫ل س س س س س س س سسه نماوي س س س س س س س س ماً ع س س س س س س س سسودي الي س س س س س س س سسه م س س س س س س س سسدى العم س س س س س س س سسر‬

‫ووجمه س س س س س س س س سست وجس س س س س س س س س ه ينح س س س س س س س س سسو طيب س س س س س س س س سسة قماص س س س س س س س س سسداً‬

‫إل س س س س س س س س خي س س س س س س س س مقص س س س س س س س سسود م س س س س س س س سسن ال س س س س س س س سسب والبح س س س س س س س سسر‬

‫إل س س س س س س س س س السس س س س س س س س سسيد الس س س س س س س س سسب الس س س س س س س س سسذي فس س س س س س س س سسماض بس س س س س س س س سسره‬

‫ف س س س س س س س س س سوافيت مس س س س س س س س س سسن بس س س س س س س س س سسر اسس س س س س س س س س سسي إل س س س س س س س س س س بس س س س س س س س س سسر‬

‫إلس س س س س س س س س خي س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س ال س س س س س س س سسذي ش س س س س س س س سسمهد ال س س س س س س س سسورى‬

‫لس س س س س س س س س سسه أنس س س س س س س س س سسه الختس س س س س س س س س سسمار مس س س س س س س س س سسن عس س س س س س س س س سسمال الس س س س س س س س س سسذر‬

‫فقبلس س س س س س س س س س س سست مس س س س س س س س س س س سسن مث س س س س س س س س س س س سواه أعتس س س س س س س س س س س سسمابه الس س س س س س س س س س س سست‬

‫أنس س س س س س سسمافت علس س س س س س سسى هس س س س س س سسمام السس س س س س س سسمماك بس س س س س س سسل النسس س س س س س سسر‬

‫ت وجمهس س س س س س س س س س سسي ف س س س س س س س س س س س ث س س س س س س س س س س سراه لس س س س س س س س س س سسوجمهه‬ ‫وعّف س س س س س س س س س س سرس ُ‬

‫وطس س س س س سسماب ل س س س س س س س التعفيس س س س س س س اذ جئ س س س س س سست ع س س س س س سسن عف س س س س س سسر‬

‫فقل س س س س س س س سست لقل س س س س س س س سسب ق س س س س س س س سسد برئ س س س س س س س ت م س س س س س س س سسن ال س س س س س س س سسوى‬

‫وقلس س س س س س سست لنفسس س س س س س سسي قس س س س س س سسد نس س س س س س سسوت م