Tạp chí Quy hoạch Đô thị - số 09 (2012)

Page 1www.ashui.com

n o g

ai

44

521. . BAN CHAÁP HAØNH TT

HOÏ VAØ TEÂN

CHÖÙC VUÏ, ÑÔN VÒ COÂNG TAÙC

1

DÖÔNG BÌNH AN

Tröôøng ÑH Duy Taân

2

NGUYEÃN TUaÁN ANH

Giaùm ñoác Coâng ty TNHH MTV Vaät lieäu XD XL & Kinh doanh Nhaø ÑN

3

HOÀ VaÊN AÙNH

Giaùm ñoác Trung taâm toå chöùc söï kieän vaø leã hoäi ÑN Sôû VH TT - DL

4

TRaÀN QUOÁc BaÛO

P. Giaùm ñoác Coâng ty TNHH constrxim - Boä xaây döïng

5

ÑaØO TaÁN BaÈNG

Phoù Chaùnh VP UBND TP. ÑN - UÛy vieân BCH Hoäi QHVN

6

NGUYEÃN THaNH BÌNH

P. Giaùm ñoác Coâng ty tö vaán Kieán truùc Mieàn Trung taïi ÑN

7

TRaÀN CaØNH

P. Giaùm ñoác Coâng ty CP Long Vieät

8

TRÖÔNG HOaØI CHINH

P. Hieäu tröôûng Ñaïi hoïc Baùch Khoa ÑN

9

NGUYEÃN VaÊN CHUNG

10

LEÂ COÂNG CÔ

11

HUYØNH TaÁN CÖÔØNG

P. Tröôûng phoøng P. Quaûn lyù Kieán truùc Sôû Xaây döïng

12

TRaÀN KIm ÑÒNH

Giaùm ñoác Coâng ty CP Tö vaán Thieát keá Xaây döïng Giao thoâng

13

NGUYEÃN THÒ KHaùNH HaØ

Giaùm ñoác Chi nhaùnh Caáp nöôùc Quaän Sôn Traø ÑN

14

PHaN ÑÖùc HaÛI

Giaùm ñoác Coâng ty CP Tö vaán Thieát keá vaø XD Kieán Trung

15

HUYØNH NGOÏc HaØO

Phoù Hieäu tröôûng Tröôøng Ñaïi hoïc Duy Taân

16

HOaØNG CUNG THÖÔÏNG HIEÀN

Tröôûng phoøng Döï aùn taùi ñònh cö - Coâng ty TNHH MTV Vaät lieäu XD XL & Kinh doanh Nhaø ÑN

17

LEÂ HIEÁU

Giaùm ñoác Coâng ty Tö vaán XD Höng Phaùt

18

TRaÀN NGOÏc HOØa

Giaùm ñoác Chi nhaùnh Ñòa chaát Ñòa vaät lyù Mieàn Trung

19

PHaÏm PHUù HOØa

Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Tö vaán TK Xaây döïng CDC

20

HOaØNG QUaNG HUY

Toång Giaùm ñoác Toång coâng ty CP PTÑT MT TN - PCT Hoäi Quy hoaïch Ñoâ thò Vieät Nam

21

ÑINH HÖÕU KHaNH

Giaùm ñoác Coâng ty CP Trung Khanh

22

CaO XUaÂN LaN

Giaùm ñoác Coâng ty XD& TM Ngoïc Vuõ Bình - UÛy vieân BCH Hoäi QH PTÑT Vieät Nam

23

NGUYEÃN THÒ THUùY MaI

P. Giaùm ñoác Sôû Coâng thöông Ñaø Naüng

24

NGUYEÃN ÑÖùc MaÃN

Giaùm ñoác Trung taâm nghieân cöùu Phaùt trieån Ñoâ thò& Baát ñoäng saûn - Hoäi QH Vieät Nam

25

NGUYEÃN VaÊN MEÏO

Giaùm ñoác Coâng ty Xaây döïng Vaïn Töôøng - Quaân khu 5

26

TRaÀN XUaÂN MOÂ

Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Xaây laép Daàu khí Mieàn Trung

27

PHaÏm SYÕ ANH MINH

Giaùm ñoác Coâng ty Ñaàu tö vaø Thieát keá Xaây döïng DCI

28

VÖÔNG TOaØN MYÕ

Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Tö vaán ñaàu tö XD An Hoäi Myõ

GÑ TT Tö vaán KT Lieân hieâp caùc Hoäi KHKT ÑN - UÛy vieân BCH Hoäi QHÑT Vieät Nam Chuû tòch HÑQT kieâm Hieäu tröôûng Tröôøng Ñaïi Hoïc Duy Taân

29

LEÂ QUaNG Nam

P. Giaùm ñoác Sôû Khoa hoïc & Coâng ngheä ÑN

30

HUYØNH TRUNG NHaÂN

Giaùm ñoác Coâng ty tö vaán Xaây döïng giao thoâng 533

31

VOÕ THaØNH NGHÓa

Tröôûng khoa Kieán truùc Ñaïi hoïc Kieán truùc ÑN

32

NGUYEÃN HÖÕU HOaØNG NGUYEÂN

Giaùm ñoác Coâng ty CP Cöûa nhöïa cao caáp DMT - Window

33

HOÀ PHÖÔùc PHÖÔNG

Giaùm ñoác Coâng ty CP Tö vaán XD vaø Ñoâ thò Vieät Nam taïi ÑN

34

LEÂ ÑÖùc QUYù

P. Vieän tröôûng vieän Quy hoaïch XD ÑN

35

NGUYEÃN HOÀNG SÔN

Giaùm ñoác Chi nhaùnh Coâng ty CP Thaïch Baøn Mieàn trung taïi ÑN

36

TRaÀN VaÊN SÔN

P. Giaùm ñoác Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö ÑN

37

DIEÄp XUaÂN TaØI

P. Giaùm ñoác Trung taâm QH & ÑT NT Mieàn trung taïi ÑN

38

PHaN VaÊN TaÂm

Giaùm ñoác Coâng ty CP CAD

39

NGUYEÃN PHUùc TIEÁN

40

HUYØNH VIEÄt THaØNH

41

TRÒNH VaÊN THaÄt

Toång Giaùm ñoác Coâng ty Vinaconex 25 taïi Ñaø Naüng

42

TRaÀN DUY THOÏ

Hieäu tröôûng Tröôøng Trung hoïc Xaây döïng - Boä xaây döïng taïi ÑN

43

LEÂ THUaÄN

Giaùm ñoác Trung taâm Tö vaán kyõ thuaät XD Ñaø Naüng

44

HUYØNH TOØa

Giaùm ñoác Coâng ty Tö vaán Kieán truùc Mieàn trung taïi Ñaø Naüng

45

BUØI HUY TRÍ

Tröôûng phoøng P. Quaûn lyù Quy hoaïch Sôû Xaây döïng

46

PHaÏm MINH TUaÁN

P. Toång Giaùm ñoác Coâng ty CP Toång coâng ty Mieàn trung

47

ÑaØm QUaNG TUaÁN

Chuû tòch HÑQT Coâng ty Xaây döïng Giao thoâng 579

48

TRaÀN QUaNG TUaÁN

Giaùm ñoác Coâng ty Xaây laép Coâng nghieäp taøu thuûy Vieät Nam taïi Ñaø Naüng

49

BUØI HOÀNG TRUNG

Tröôûng phoøng thaåm ñònh Sôû Giao thoâng coâng chính ÑN

50

THaùI NGOÏc TRUNG

P. Vieän tröôûng Vieän Quy hoaïch XD Ñaø Naüng

51

NGUYEÃN HOÀNG XUaÂN

Giaùm ñoác Trung taâm Hoã trôï KT caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû taïi ÑN - Boä KH&ÑT

52

TRaÀN THaNH XUaÂN

Löõ ñoaøn tröôûng Löõ ñoaøn 532 Boä Quoác phoøng taïi ÑN

53

NGUYEÃN QUOÁc VINH

Giaùm ñoác Coâng ty Tö vaán Xaây döïng AÙnh Döông - Taäp ñoaøn Sungroup

Giaùm ñoác Trung taâm QH&ÑT NT Mieàn trung taïi ÑN - UÛy vieân BCH Hoäi QH PTÑT Vieät Nam P. Giaùm ñoác Sôû Xaây döïng Ñaø Naüng - UÛy vieân Ñoaøn chuû tòch Hoäi QH PTÑT Vieät Nam


1. . BAN CHAÁP HAØNH TT

HOÏ VAØ TEÂN

CHÖÙC VUÏ, ÑÔN VÒ COÂNG TAÙC HIEÄN NAY

1

TRÒNH VaÊN BaÛN

UBND Thaønh phoá Thanh Hoùa

2

LEÂ HOÀNG CaÅm

UBND Thaønh phoá Thanh Hoùa (BCH Khoùa II)

3

LEÂ ÑÖùc COÂNG

Phoù Chuû tòch UBND tænh Thanh Hoùa (BCH Khoùa II)

4

TRÒNH THEÁ DUÕNG

Coâng ty Haï taàng Kinh teá Nghi Sôn (BCH Khoùa II)

5

LEÂ THaNH HaØ

Khu Kinh teá Nghi Sôn

6

NGUYEÃN NGOÏc HOÀI

Phoù Chuû tòch UBND tænh Thanh Hoùa (BCH Khoùa II)

7

NGUYEÃN MINH HUaÂN

Sôû Xaây döïng Thanh Hoùa (BCH Khoùa II)

8

NGUYEÃN VaÊN HUaÁN

Phoù Vieän tröôûng Vieän Quy hoaïch Xaây döïng (BCH Khoùa II)

9

HOaØNG VaÊN HUØNG

Phoù Giaùm ñoác Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö (BCH Khoùa II)

10

MaI VaÊN MINH

Höu trí (BCH Khoùa II)

11

LEÂ ÑÌNH Nam

Vieän tröôûng Vieän Quy hoaïch Xaây döïng, Chuû tòch Hoäi QHXD Thanh Hoùa nhieäm kyø II

12

DOaÕN THÒ HOÀNG NHUNG

Coâng ty Sao Ñaát Vieät

13

TaÏ NGOÏc PHÖÔùc

Chuû tòch UBND thò xaõ Bæm Sôn (BCH Khoùa II)

14

VUÕ ÑÌNH QUEÁ

Chuû tòch UBND thò xaõ Saàm Sôn (BCH Khoùa II)

15

NGUYEÃN LÖÔNG THaÊNG

Phoù Giaùm ñoác Sôû Taøi chính (BCH Khoùa II)

16

TRÒNH NGOÏc THaÊNG

Tröôûng phoøng Moâi tröôûng – Sôû Taøi nguyeân Moâi tröôøng (BCH Khoùa II)

17

NGUYEÃN ÑÖùc THaÉNG

Phoù Tröôûng ban Tuyeân giaùo Tænh uûy (BCH Khoùa II)

18

LEÂ THEÁ THIEÄp

Vaên phoøng Tænh uûy (Phoù Chuû tòch Hoäi QHPTÑT Thanh Hoùa khoùa II)

19

NGUYEÃN TIEÁN THÒNH

Giaùm ñoác Cty Tö vaán cuûa Hoäi (Phoù CT Hoäi QHPTÑT Thanh Hoùa khoùa II)

20

NGUYEÃN MaÏNH THUaÀN

Tröôûng phoøng Quaûn lyù QH – Sôû Xaây döïng (BCH Khoùa II)

21

NGUYEÃN HUY VaÊN

Phoù Vieän tröôûng Vieän Quy hoaïch Xaây döïng (BCH Khoùa II)

22

LEÂ HUY VIEÄt

Ban Döï aùn Tænh (Phoù Chuû tòch Hoäi QHPTÑT Thanh Hoùa khoùa II)

23

NGUYEÃN XUaÂN VIEÄt

Höu trí – Vaên phoøng Hoäi


100