Tạp chí Quy hoạch Đô thị - số 01 (2010)

Page 1

www.ashui.comVieän Quy hoaïch Xaây döïng Ñaø Naüng Danang Construction Planning Institute - (UPI) Add: 165 Tranphu street, Danang city Vietnam Tel: +84.511.3812172 - Fax: +84.511.3892995 email: vqh@danang.gov.vn - website: www.danangupi.vn