Page 27

m f a p o r t f o l i o    —   a s h l e y g u s t a f s o n

— — t h i s i m a g e i s a m o d e r n ta k e o n v i n ta g e woodblocked circus posters.

pr. 01

c a t e g o r y    —   P r i n t

/ 025

Prologue  

Ashley Gustafson's MFA portfolio

Prologue  

Ashley Gustafson's MFA portfolio

Advertisement