Page 1

ОУ-ын “Мөрөөдөл” хүүхдийн зусланд амрах хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн тодорхойлолтын хуудас 1. Энэ бүлгийн асуулгыг тухайн хүүхдийн эцэг, эх бөглөнө: Овог ,нэр: Хүйсийн байдал: Регистрийн дугаар: Оршин суух хаяг: Эцэг,Эхийн ажлын газар: Эцэг,Эхтэй харилцах утас: Нас: Биеийн жин:

Төрсөн:

Эрэгтэй: он: сар:

Эмэгтэй: өдөр:

Сургуулийн хаяг: Цусны бүлэг: Биеийн өндөр:

Хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн талаархи доор дурьдсан мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү! Хоолны Эмний Ургамал Харшлын өвчнүүд: Бусад

Тайлбар:

Хүүхдээ зусланд амраахыг зөвшөөрсөн Эцэг, Эхийн гарын үсэг: / / 2.Энэ бүлгийн асуулгыг амрагчдын эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ хийсэн Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч ажилтан бөглөнө: Хүснэгтэнд заагдсан өвчнүүдээс урьд нь өвчилж байсан бол тэмдэглэнэ үү! № Өвчний байдал Тийм Үгүй Тайлбар 1 Чихрийн шижин 2 Уналт 3 Таталт 4 Зүрхний өвчин 5 Шүдний өвчин 6 Хоолойн өвчин 7 Үе мөчний өвчин 8 Арьсны өвчин Зайлшгүй хийгдэх эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ: № Үзлэг шинжилгээний нэр: Он, сар, өдөр Онош Эмчийн гарын үсэг 1 Хүүхдийн эмч 2 Арьс өнгө 3 Шээсний шинжилгээ 4 Шимэгч хорхойн шинжилгээ 5

Сүрьеэгийн шинжилгээ

Эрүүл мэндийн хувьд: Эмнэлгийн байгууллага: Ерөнхий эмчийн гарын үсэг:

Тэнцэнэ Тэнцэхгүй ЭНЭШТөвийн...................................... / Тамга / ................................/

/

/ Дардас / ОУ-ын “Мөрөөдөл” хүүхдийн зуслангын эмчийн шийдвэр: Эрүүл мэндийн хувьд:

Тэнцэнэ

Эмчийн гарын үсэг:

........................................../

Тэнцэхгүй /

dream camp  
dream camp  

Эрүүл мэндийн шинжилгээны бичиг