Page 1

‫צֹוע ִדים‬ ‫ֲ‬ ‫ְּב ֶד ֶרְך ַה ִּמּלִ ים ב'‬ ‫ּמּודי ַה ָש ָפה ָה ִע ְב ִרית‬ ‫ִל ֵ‬ ‫יבה‪ַ ,‬ה ֲאזָ נָ ה וְ ִדּבּור‬ ‫יאה‪ְּ ,‬כ ִת ָ‬ ‫ְק ִר ָ‬

‫בינה גלר־טליתמן חנה שליטא‬ ‫ייעוץ ספרותי‪ :‬ד"ר אורית מיטל‬


‫עיבוד פדגוגי ודידקטי‪ :‬‬

‫בינה גלר־טליתמן וחנה שליטא‬

‫ייעוץ מדעי‪ :‬‬

‫ד"ר אורית מיטל‬

‫ייעוץ חזותי וניתוח יצירות אמנות‪ :‬‬

‫דפנה להב‬

‫ייעוץ מגדרי‪ :‬‬

‫ד"ר צפרירה שחם‬

‫עריכת לשון‪ :‬‬

‫יהודית נווה‬

‫עיצוב‪ :‬‬

‫אמרי זרטל‪ ,‬לילי פרזי‬

‫הפקה‪ :‬‬ ‫איורים‪ :‬‬

‫תמי פרמונט‬

‫תודה ללאה אחי־מרים‪ ,‬לתמי פרמונט ולרחל רייזברג על תרומתן לספר‪.‬‬ ‫על פי תוכנית הלימודים לחינוך לשוני עברית ‪ -‬שפה‪ ,‬ספרות ותרבות תשס"ג והתוויות תשע"א‪.‬‬

‫כנרת בית הוצאה לאור‬ ‫כל הזכויות שמורות‬ ‫© ‪ 2014‬כנרת־זמורה‪ ,‬דביר ‪ -‬מוציאים לאור בע"מ‬


‫ּת ֶֹכן ָה ִענְ יָ נִ ים‬ ‫ָׁשנָ ה ֲח ָד ָׁשה ‪ִּ -‬כ ָּתה ֲח ָד ָׁשה ‬

‫יֹותר ‪ָׂ /‬ש ָרה ָׁשלֹום ‬ ‫עֹוד ֵ‬ ‫ימן ‬ ‫ַהּנֶ ֶדר ‪ַ /‬חּגִ ית ֶּבנְ זִ ָ‬ ‫הּודה ַא ְטלָ ‬ ‫ס‬ ‫יֹוׁשב ְמ ֻא ָחר ָּב ֶע ֶרב ַעל יַ ד ַה ֻּׁשלְ ָחן ‪ /‬יְ ָ‬ ‫ֵ‬ ‫ּ‬ ‫יתי ַהּיֶ לֶ ד ֲהכִ י ָק ָטן ַּבּכִ ָּתה ‪ /‬יְ הֹונָ ָתן ֶג ֶפן ‬ ‫ָהיִ ִ‬ ‫ים־ע ָׂשר יְ ָר ִחים ‪ /‬נָ ֳע ִמי ֶׁש ֶמר ‬ ‫ָ‬ ‫ְׁשנֵ‬ ‫ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר וְ עֹונֹות ַה ׁ ּ ָשנָ ה ‬

‫רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ‬

‫טֹובה ‪ /‬לֵ ָאה נָ אֹו ר‬ ‫ָׁשנָ ה ָ‬ ‫ׁשֹופר ‪ַּ /‬תלְ ָמה ַאלְ יָגֹון־רֹוז ‬ ‫יעת ָ‬ ‫ְּת ִק ַ‬ ‫ְּפ ִרי ָה ִרּמֹון ‬

‫ּפּורים ‬ ‫יֹום ַה ִּכ ִ‬

‫קֹוב ְס ִקי ‬ ‫יּוד ְ‬ ‫ִמּלָ ה ִעם ּכַ ּוָ נָ ה ‪ֶ /‬ח ְדוָ ה ְ‬ ‫ן־א ִסיף ‬ ‫לֹומית ּכ ֵֹה ָ‬ ‫ִה ְת ַּפּיְ סּות ‪ְׁ /‬ש ִ‬

‫ֻסּכֹות ‬

‫ֻסּכָ ֵתנּו ‪ /‬נָ ַתן ַאלְ ֶּת ְר ָמ ן‬ ‫ּומ ְצוֹות לְ ַחג ַה ֻּסּכֹו ‬ ‫ת‬ ‫ִמנְ ָהגִ ים ִ‬

‫ּתֹורה ‬ ‫ִׂש ְמ ַחת ָ‬

‫בֹורה ּכ ֵֹה ן‬ ‫ּתֹורה ‪ְּ /‬ד ָ‬ ‫ִׂש ְמ ַחת ָ‬ ‫ִׁשיר לְ ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי ‪ָּ /‬ד ְתיָ ה ֶּבן־ּדֹור ‬

‫יַ ַחד ּולְ חּוד ‬

‫הּודה ַא ְטלָ ס ‬ ‫ְׁשנֵ י ֲח ֵב ִרים ‪ /‬יְ ָ‬ ‫יְ ִדידּות ‪ִּ /‬ת ְר ָצה ֲא ָתר ‬ ‫אנְ תֹונִ י ְּב ָראּון ‬ ‫ּגֹורילָ ה ‪ַ /‬‬ ‫קֹור ִאים‪ִ :‬‬ ‫מֹועדֹון ְ‬ ‫ֲ‬ ‫ָׁשלֹום ָק ָטן ‪ /‬לֵ ָאה נָ אֹור ‬ ‫ן־ׁש ֵט ֵקלִ יס ‬ ‫ָּדנִ י ּגִ ּבֹור ‪ִ /‬מ ְריָ ם יָ לָ ְ‬ ‫קֹור ִאים‪ּ :‬כַ ְס ִּפּיֹון ‪ָּ /‬פאֹול קֹור ‬ ‫מֹועדֹון ְ‬ ‫ֲ‬

‫ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪47‬‬

‫מֹולֹודֹוב ְס ִקי ֻ(נ ָּסח ִע ְב ִרי‪ַ :‬פנְ יָ ה ֶּב ְרּגְ ְׁש ֵטין) ‬ ‫ְ‬ ‫ִּפ ְתחּו ֶאת ַה ַּׁש ַער ‪ַ /‬ק ְדיָ ה‬ ‫(ּת ְרּגּום‪ :‬יְ הֹונָ ָתן ּגֶ ֶפן) ‬ ‫טֹובה ‪ /‬א"א ִמילְ ן ַ‬ ‫יַ לְ ָּדה ְק ַטּנָ ה וְ ָ‬ ‫ִמי ָא ֵׁשם?‪ַ /‬פנְ יָ ה ֶּב ְרגְ ְׁש ֵטיְ ן ‬ ‫ּדּוע ֲאנִ י ֹלא ָא ִחי ַהּגָ דֹול ‪ִ /‬רּמֹונָ ה ִּדי־נּור ‬ ‫ַמ ַ‬ ‫אֹופ ָירם ‬ ‫יטין ִ‬ ‫ָס ְב ָתא וַ ֲאנִ י ‪ַ /‬אּיֶ לֶ ת ַׁשּלִ ִ‬ ‫נֹוביץ ‬ ‫ר־ט ֶׁש ְר ִ‬ ‫ימה ֲא ִב ָיד ְ‬ ‫ָס ְב ָתא ִּב ְט ֵרנִ ינְ ג ‪ /‬יְ ִמ ָ‬ ‫א ִָּמא ִהיא ִא ָּמא ּגַ ם ִאם ִהיא ִּפילָ ה ‪ /‬ד"ר ִּפנְ ָחס זָ ִמי ר‬ ‫יֹואל ּכ ֵֹהן ‬ ‫ֶה ָחתּול ֵמ ֲח ַדר ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ‪ֵ /‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪68‬‬

‫ָמה ָּב ִריא? ‬

‫‪70‬‬

‫יֹואׁש ‪ /‬ע' ִהּלֵ ל ‬ ‫ָ‬ ‫לָ ָּמה ָחׁשּוב לֶ ֱאכֹל יְ ָרקֹות ‪ /‬ד"ר ִּפנְ ָחס זָ ִמיר ‬ ‫ן־א ִסיף ‬ ‫לֹומית ּכ ֵֹה ָ‬ ‫יסת ׁשֹוקֹולָ ד ‪ְׁ /‬ש ִ‬ ‫ֲח ִפ ַ‬ ‫אֹוה ִבים‪ /‬ד"ר ִּפנְ ָחס זָ ִמיר ‬ ‫ַהּׁשֹוקֹולָ ד ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֲ‬

‫‪70‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪79‬‬


‫יִ ְצ ָחק ַר ִּבין ‬

‫ּומנְ ִהיג ‪ִ /‬ר ְב ָקה לֵ וִ י ‬ ‫לֹוחם ַ‬ ‫יִ ְצ ָחק ַר ִּבין ‪ֵ -‬‬

‫ְס ָתו ‬

‫ַה ַּקיִ ץ נִ גְ ַמר ‪ִ /‬מיכַ ל י' ּג ֶֹר ן‬ ‫ּפֹורים ‪ /‬ד"ר ִּפנְ ָחס זָ ִמיר ‬ ‫נְ ִד ַידת ַה ִּצ ִ‬

‫ִמּלִ ים ְמ ַס ְּפרֹות ‬

‫ִמּלִ ים ֶׁשל ַט ַעם ‪ָּ /‬ד ְתיָ ה ֶּבן־ּדֹו ר‬ ‫ּכָ כָ ה זֶ ה ְּב ִע ְב ִרית ‪ָּ /‬ד ְתיָ ה ֶּבן־ּדֹור ‬ ‫ִע ְב ִרית וְ ִע ְב ִרים ‬ ‫ִמּלִ ים ֲא ָחיֹות ‪ָּ /‬ד ְתיָ ה ֶּבן־ּדֹור ‬ ‫ַה ִאם ַה ָּׂשפֹות ִמ ְׁש ַּתּנֹות ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּזְ ַמן? ‬ ‫ַעל ַה ִּמּלֹון ‬ ‫ְׁשטּו"זִ ים ‪ָּ /‬ד ְתיָ ה ֶּבן־ּדֹור ‬

‫ֲחנֻ ָּכה ‬

‫ומנְ ֲהגֵ י ַחג ַה ֲח ֻנּכָ ה ‬ ‫ִמ ְצוֹות ִ‬ ‫ִסּפּור ַה ַחג ‬ ‫לִ כְ בֹוד ַה ֲח ֻנּכָ ה‪ַ /‬חּיִ ים נַ ְח ָמן ְּביָ אלִ י ‬ ‫ק‬ ‫ַה ֲח ֻנּכִ ּיָ ה ֶׁשל נָ ָדב ‪ִ /‬ר ְב ָקה זִ יו ‬ ‫נֵ ס ַּפְך ַה ֶׁש ֶמן ‪ַ /‬אּגָ ָדה ‬

‫ח ֶֹרף ‬

‫אֹוהב לְ ֵה ָר ֵטב ‪ִ /‬מ ָירה ֵמ ִאיר ‬ ‫ֲאנִ י ֵ‬ ‫רּוח) ‪ִ /‬מ ְריָ ם יָ לָ ן ׁ ְש ֵט ֵקלִ יס ‬ ‫(רּוח ַ‬ ‫ַ‬ ‫ח ֶֹרף‬ ‫יעה ֵמ ָה ִעּתֹון ‬ ‫יע ‪ -‬יְ ִד ָ‬ ‫ַהח ֶֹרף ִהּגִ ַ‬ ‫ִּפזְ מֹון לַ ּיָ ִקינְ טֹון ‪ /‬לֵ ָאה גֹולְ ְד ֶּב ְרג ‬ ‫ַהּנַ ְר ִקיס ‪ֶּ -‬פ ַרח יָ ֶפה ּומּוגָ ן ‪ִ /‬ר ְב ָקה לֵ וִ י ‬ ‫יּפנִ יס ‬ ‫ַר ֶּק ֶפת ‪ /‬לֵ וִ ין ִק ְ‬

‫ִׁש ְמרּו ַעל ָהעֹולָ ם ‬

‫ִאם ִקלְ ַקלְ ָּת ֵאין ִמי ֶׁשּיְ ַת ֵּקן ַא ֲח ֶריָך ‪ִ -‬מ ְד ָרׁש ק ֶֹהלֶ ת ‬ ‫ִמ ְחזּור ְּפסֹלֶ ת ‪ִ /‬ר ְב ָקה לֵ וִ י ‬ ‫ּכֹות ֶבת ַהזְ ָמנָ ה ‪ /‬ד"ר ִּפנְ ָחס זָ ִמיר ‬ ‫ָּת ָמר ֶ‬ ‫"ה ָא ֶרץ" ‬ ‫ׁשֹומ ִרים ַעל ַה ֶּט ַבע ‪ַ /‬על ִּפי ּכַ ָּת ָבה ְּב ִעּתֹון ָ‬ ‫ְ‬ ‫"ה ָא ֶרץ" ‬ ‫יעה ְּב ִעּתֹון ָ‬ ‫חּוחּיֹות יְ ַר ֶּצה ַא ְר ָּב ָעה ָח ְד ֵׁשי ַמ ֲא ָסר ‪ /‬לְ ִפי יְ ִד ָ‬ ‫ַצּיָ ד ִ‬ ‫ַהּנֶ ֶׁשר ֶמלֶ ְך ָהעֹופֹות ְּב ַסּכָ נַ ת ַהכְ ָח ָדה! ‬

‫ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ‬

‫ַה ִּטּיּול ַה ָּק ָטן ‪ /‬נָ ֳע ִמי ֶׁש ֶמר ‬ ‫ַמ ְק ֵהלָ ה ַעּלִ יזָ ה ‪ /‬לֵ ָאה נָ אֹור ‬

‫ּפּורים ‬ ‫ִ‬

‫‪82‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪97‬‬

‫‪99‬‬

‫‪99‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪105‬‬

‫‪107‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪118‬‬

‫‪121‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪132‬‬

‫‪135‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪138‬‬

‫‪139‬‬

‫פּורים ‪ /‬לֵ ָאה גֹולְ ְד ֶּב ְרג ‬ ‫ּדּורי ְּב ִ‬ ‫אּורי ּכַ ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִּב ְמגִ ּלַ ת ֶא ְס ֵּתר ְמ ֻס ָּפר‬ ‫ ‬ ‫לֹוח ָמנֹות ‪ַ /‬חּנָ ה ַּבר ‬ ‫ִמ ְׁש ַ‬ ‫קֹור ִאים‪ַ :‬על ַה ְּמ ֻפּזָ ר ִמּכְ ַפר ָאזָ "ר ‪ /‬לֵ ָאה גֹולְ ְד ֶּב ְרג ‬ ‫מֹועדֹון ְ‬ ‫ֲ‬ ‫יֹוסי ַאּבּולְ ַע ְפיָ ה ‬ ‫אׁש ָקה ‪ִ /‬‬ ‫קֹור ִאים‪ַ :‬על ָה ִאי ֶׁשל יַ ְ‬ ‫מֹועדֹון ְ‬ ‫ֲ‬

‫‪140‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪146‬‬

‫ְּכ ֶׁש ַה ַחּיֹות ִמ ְתנַ ֲהגֹות ָּכמֹונּו ‬

‫‪148‬‬

‫(ּת ְרּגּום‪ַ :‬חּנָ ה לִ ְבנַ ת) ‬ ‫ַה ַא ְרנָ ב וְ ַה ָּצב‪ֵ /‬איזֹוּפֹוס ַ‬ ‫ֵאיזֹוּפֹוס ‪ַ /‬חּנָ ה ְּב ֵרנֶ ר ‬ ‫(ּת ְרּגּום‪ַ :‬חּנָ ה לִ ְבנַ ת) ‬ ‫ָה ַא ְריֵ ה וְ ָה ַעכְ ָּבר ‪ֵ /‬איזֹוּפֹוס ַ‬

‫‪149‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪152‬‬


‫(ּת ְרּגּום‪ַ :‬חּנָ ה לִ ְבנַ ת) ‬ ‫ַעכְ ַּבר ָה ִעיר וְ ַעכְ ּבר ַהּכְ ָפר ‪ֵ /‬איזֹוּפֹוס ַ‬ ‫ְׁשנֵ י ְּתיָ ִׁשים ‪ְׁ /‬שֹלמֹה ַא ָּבס ‬ ‫ּבּורלָ א ‬ ‫עֹודד ְ‬ ‫ַה ָּצב וְ ָה ַע ְק ָרב ‪ֵ /‬‬ ‫(ּת ְרּגּום‪ַּ :‬תלְ ָמה ַאלְ יָגֹון־רֹוז) ‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס ‪ /‬לֵ יאֹו לֵ יאֹונִ י ַ‬ ‫ַה ַּתּנִ ין ְ‬ ‫ַה ַּתּנִ ין ‬ ‫לָ ָּמה יֵ ׁש לַ ַּת ְרנְ גֹול ּכַ ְרּבֹלֶ ת ֲא ֻד ָּמה?‪ִ /‬מ ִירי ָּברּוְך ‬

‫נּוחה ‬ ‫ַׁש ָּבת ְמ ָ‬

‫ַׁש ָּבת ַּבּב ֶֹקר‪ִּ /‬ת ְר ָצה ֲא ָתר ‬ ‫יחי ‬ ‫הּודה ַע ִּמ ַ‬ ‫ַׁש ָּבת ‪ /‬יְ ָ‬ ‫מֹוקיר ַׁש ָּבת ‪ִ /‬מ ְד ָרׁש ‬ ‫יֹוסף ִ‬ ‫ֵ‬

‫ֶּפ ַסח ‬

‫‪154‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪169‬‬

‫‪174‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪177‬‬

‫‪180‬‬

‫אׁשה ָקאלֹו ‬ ‫ָא ִביב ‪ָ /‬מ ָ‬ ‫יאל א ֶֹפק ‬ ‫אּור ֵ‬ ‫יסן ‪ִ /‬‬ ‫נִ ָ‬ ‫ַא ְר ַּבע ַה ֻּק ְׁשיֹות ‪ִ /‬מּתֹוְך ַה ַהּגָ ָד ‬ ‫ה‬

‫‪180‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪186‬‬

‫ּבּורה ‬ ‫ּׁשֹואה וְ לַ גְ ָ‬ ‫יֹום ַהּזִ ָּכרֹון לַ ָ‬

‫‪188‬‬

‫לִ זְ ּכֹר וְ ֹלא לִ ְׁשּכ ַ ‬ ‫ֹח‬ ‫ַמ ְחּבֹוא ְּבתֹוְך ַמ ְחּבֹוא ‪ִ /‬ע ְּב ָדה‪ַ :‬חּנָ ה ְּב ֵרנֶ ר‬

‫‪188‬‬ ‫‪189‬‬

‫ּנֹופלִ ים ְּב ַמ ַע ְרכֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ‬ ‫יֹום ַהּזִ ָּכרֹון לַ ְ‬

‫‪190‬‬

‫ּנֹופלִ י ‬ ‫ם‬ ‫ּומזְ ּכִ ִירים ֶאת ַה ְ‬ ‫זֹוכְ ִרים ַ‬ ‫ִמלְ ָח ָמה זֶ ה ָּד ָבר ּבֹוכֶ ה ‪ִּ /‬ת ְר ָצה ֲא ָתר ‬

‫יֹום ָה ַע ְצ ָמאּות ‬

‫הּודים ‪ִ /‬ר ְב ָקה לֵ וִ י ‬ ‫ִּבנְ יָ ִמין זְ ֵאב ֶה ְר ְצל — חֹוזֵ ה ְמ ִדינַ ת ַהּיְ ִ‬ ‫ִסּפּור ֲה ָק ַמת ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ‪ /‬זִ יוָ ה ַמיְ מֹונִ י ‬ ‫ַה ֶּדגֶ ל וְ ַה ֵּס ֶמל ‬ ‫ימ ֶּבר ‬ ‫ַה ִּת ְקוָ ה ‪ /‬נַ ְפ ָּתלִ י ֶה ְרץ ִא ְ‬ ‫ָׁשלֹום ‪ָּ /‬ת ָמר ֲא ָדר ‬ ‫יֹוּפיָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ‪ּ /‬כַ ָּת ָבה ‬ ‫ֵמ ֶא ְת ְ‬ ‫יֹוּפיָ ה ‬ ‫יאת ֶא ְת ְ‬ ‫יְ ִצ ַ‬ ‫ֲעלִ ילֹות ַה ֶּמלֶ ְך ֶפ ְר ִדינַ נְ ד ֶּפ ְד ָהצּור ְּב ִקּצּור ‪ֶ /‬א ְפ ַריִ ם ִסידֹון ‬

‫רּוׁשלַ יִ ם ‬ ‫יֹום יְ ָ‬

‫ַהּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ‪ַ /‬חּנָ ה זָ ִמי ר‬ ‫ְמקֹום ַה ִּמ ְק ָּדׁש ‪ִ /‬ס ְּפ ָרה‪ִ :‬מ ִירי ָּברּוְך ‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם ‪ /‬יְ הֹונָ ָתן ּגֶ ֶפן ‬ ‫יתי ּגָ ר ִּב ָ‬ ‫הֹו ַהלְ וַ אי ֶׁש ָהיִ ִ‬

‫לַ "ג ָּבע ֶֹמר ‬

‫דּורה ֶׁשּלָ נּו ‪ /‬לֵ ָאה נָ אֹור ‬ ‫ַה ְּמ ָ‬

‫ָׁשבּועֹות ‬

‫ּכּורים ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם ‬ ‫ֲה ָב ַאת ַה ִּב ִ‬ ‫ּתֹורה ‪ִ -‬מ ְד ָרש ‬ ‫ַמ ַּתן ָ‬ ‫ָׂש ֶדה ַעל ּגַ ב ֲחמֹור ‪ִ /‬ס ְּפ ָרה ֵמ ָח ָדׁש‪ :‬יַ ְר ֵּדנָ ה ֲה ַדס ‬

‫ַקיִ ץ ‬

‫ָמה יֵ ׁש ַּב ַּקיִ ץ? ‪ַ /‬חּיָ ה ֶׁשנְ ָהב ‬ ‫ַהח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול ‪ /‬לֵ ָאה נָ אֹור ‬ ‫ַעל לּו יָ כֹלְ ִּתי לְ ַב ֵּקׁש לִ י ִמ ְׁש ָאלָ ה ‪ְ /‬פ ַרנְ ץ הֹולֶ ר‬

‫‪190‬‬ ‫‪191‬‬

‫‪193‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪ 205‬‬ ‫‪207‬‬

‫‪208‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪215‬‬

‫‪217‬‬ ‫‪218‬‬

‫‪222‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪228‬‬

‫‪229‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪234‬‬


‫ָׁשנָ ה ֲח ָד ָׁשה ‪ִּ -‬כ ָּתה ֲח ָד ָׁשה‬ ‫‪2‬‬


‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫ׁשּורים‬ ‫עֹור ִרים ֲחוָ יֹות ְּורגָ ׁשֹות ַה ְּק ִ‬ ‫•נִ לְ ַמד ִׁש ִירים ֲא ֶׁשר ְמ ְ‬ ‫ּמּודים‪.‬‬ ‫לְ ַה ְת ָחלַ ת ְׁשנַ ת ַהּלִ ִ‬ ‫ּומ ַר ֶּת ֶקת אֹותֹו‪.‬‬ ‫מֹוׁש ֶכת ְ‬ ‫יאה ִּב ְס ָפ ִרים ֶ‬ ‫•נִ ְק ָרא ִׁשיר ַעל יֶ לֶ ד ֶׁש ַה ְּק ִר ָ‬ ‫•נָ ִׂשים לֵ ב לַ ֲח ִריזָ ה‪ ,‬לַ ֲחזָ רֹות‪ ,‬לַ ִּמ ְק ָצב וְ לַ ָּב ִּתים ַּב ִּׁשיר‪.‬‬ ‫ּמּודים ַמ ְת ִחילָ ה ּגַ ם ָׁשנָ ה ֲח ָד ָׁשה‪.‬‬ ‫•זְ ַמן ָק ָצר לְ ַא ַחר ְּת ִחּלַ ת ְׁשנַ ת ַהּלִ ִ‬ ‫נִ לְ ַמד ִׁשיר ַעל ָח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָ ה וְ ֶק ַטע ֵמ ָידע ַעל עֹונֹות ַה ָּׁשנָ ה‪.‬‬ ‫•נַ ִּכיר ֶאת ְׁשמֹות ַה ֳח ָד ִׁשים ָה ִע ְב ִרּיִ ים לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר‪.‬‬ ‫•נִ לְ ַמד ִמּלִ ים ִּובּטּויִ ים ֲח ָד ִׁשים‪.‬‬ ‫•נַ ִּכיר ִמּלִ ים ֶׁש ְּמ ָת ֲארֹות זְ ַמן ְּכמֹו ַע ְכ ָׁשו‪ָ ,‬מ ָחר‪ְּ ,‬בעֹוד ָׁשנָ ה)‪.‬‬ ‫ׂשֹוח ַח ֵּבינֵ ינּו לְ ִפי ְּכלָ לִ ים‪.‬‬ ‫•נְ ֵ‬ ‫•נִ לְ ַמד לִ ְכּתֹב ִסּפּור‪.‬‬

‫יֹותר ‪/‬‬ ‫עֹוד ֵ‬

‫ָׂש ָרה ָׁשלֹום‬

‫סֹוף־סֹוף ָעלִ ינּו לְ כִ ָּתה ֵּבית‬ ‫וְ ֹלא נִ ְהיֶ ה ֲהכִ י ְק ַטּנִ ים ֶּב ָח ֵצר‪,‬‬ ‫ּכִ י ַה ְּק ַטּנִ ים ֵמ ַהּגַ ן ָעלּו לְ ָאלֶ ף ּכָ ֵעת‬ ‫יֹותר‪.‬‬ ‫וְ ֵהם ְצ ִע ִירים ֵ‬

‫‪3‬‬


‫ַהּנֶ ֶדר ‪/‬‬

‫ימן‬ ‫ַחּגִ ית ֶּבנְ זִ ָ‬

‫סֹוד י‬ ‫ִה ְת ַר ַח ְצ ִּתי ְּבא ֶֹפן ְמאֹוד יְ ִ‬ ‫בֹודי‪.‬‬ ‫לִ כְ בֹוד ֵּבית ַה ֵּס ֶפר וְ גַ ם לִ כְ ִ‬ ‫ְמ ַחּכֶ ה לְ ָמ ָחר‪ ,‬לַ ּיֹום ָה ִראׁשֹון‪,‬‬ ‫יח לִ יׁשֹן‪.‬‬ ‫ּתֹובב ַּב ִּמ ָּטה‪ֹ ,‬לא ַמ ְצלִ ַ‬ ‫ִמ ְס ֵ‬ ‫ּכְ ֶׁש ִאיׁש ֹלא ָׁש ַמע‪ ,‬נָ ַד ְר ִּתי לִ י נֶ ֶדר‬ ‫לִ ְהיֹות ַה ָּׁשנָ ה לְ גַ ְמ ֵרי ְּב ֵס ֶדר‪.‬‬ ‫עּורים וְ ֹלא לְ ַא ֵחר —‬ ‫לְ ָהכִ ין ִׁש ִ‬ ‫לִ ְהיֹות ּכָ זֶ ה יֶ לֶ ד לְ גַ ְמ ֵרי ַא ֵחר‪.‬‬ ‫ַהּיַ לְ קּוט לְ יָ ִדי‪ְ ,‬מאֹוד ְמ ֻס ָּדר‪,‬‬ ‫ַה ְּבגָ ִדים מּוכָ נִ ים וְ ַהּנֶ ֶדר נִ נְ ַּדר‪.‬‬ ‫ָמה ַה ָּׁש ָעה? ַעכְ ָׁשו ַרק ָח ֵמׁש!‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ֶׁש ֲאנִ י ִמ ְת ַרּגֵ ׁש‪.‬‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫ּמּודים ַה ֲח ָד ָׁשה‪.‬‬ ‫א‪ַ .‬הּיֶ לֶ ד ִמ ְת ַרּגֵ ׁש ְמאֹוד לִ ְק ַראת ְׁשנַ ת ַהּלִ ִ‬ ‫ָמה ֵמ ַהּכָ תּוב ַּב ַּביִ ת ָה ִראׁשֹון ַמ ְר ֶאה ַעל ָּכְך?‬

‫בּועה‬ ‫נֶ ֶדר ‪ְׁ -‬ש ָ‬


‫יח ַהּיֶ לֶ ד לְ ִה ְׁש ַּתּנֹות‪.‬‬ ‫ּמּודים ַה ֲח ָד ָׁשה ַמ ְב ִט ַ‬ ‫ב‪ִּ .‬ב ְׁשנַ ת ַהּלִ ִ‬ ‫ימה ֵמ ַה ִּׁשיר‪:‬‬ ‫ּׁשּורה ַה ַּמ ְת ִא ָ‬ ‫ִמ ְתחּו ַקו ֶאל ַה ָ‬ ‫ ‬

‫"לִ ְהיֹות לְ גַ ְמ ֵרי ְּב ֵס ֶדר"‬

‫יח לִ ְהיֹות ָחרּוץ ‬ ‫ַהּיֶ לֶ ד ַמ ְב ִט ַ‬

‫לְ ָהכִ ין ֶאת ְּבגָ ָדיו לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ‬

‫"הּיַ לְ קּוט לְ יָ ִדי ְמ ֻס ָּדר"‬ ‫ַ‬

‫ְּבלִ י ָּבלָ גָ ן ַּבּיַ לְ קּוט ֶׁשּלֹו ‬

‫ ‬

‫עּורים"‬ ‫"לְ ָה ִכין ִׁש ִ‬

‫לִ ְהיֹות ַּדיְ ָקן ‬

‫ ‬

‫מּוכנִ ים"‬ ‫"ה ְּבגָ ִדים ָ‬ ‫ַ‬

‫ֹלא לַ ֲעׂשֹות ְּב ָעיֹות ‬ ‫‪2‬‬

‫ ‬

‫"ֹלא לְ ַא ֵחר"‬

‫בֹודי"‪.‬‬ ‫סֹודי" ִמ ְת ָח ֵרז ִעם "לִ ְכ ִ‬ ‫ַּב ִּׁשיר יֵ ׁש זּוגֹות ִמּלִ ים ַּב ֲחרּוזִ ים‪ .‬לְ ֻדגְ ָמה‪" :‬יְ ִ‬ ‫נֹוספֹות ֶׁשל ֲחרּוזִ ים ִמּתֹוְך ַה ִּׁשיר‪.‬‬ ‫א‪ּ .‬כִ ְתבּו ְׁש ֵּתי ֻ ּדגְ ָמאֹות ָ‬ ‫ב‪ַ .‬ה ְת ִאימּו ִמּלִ ים ַּב ֲחרּוזִ ים לַ ִּמּלָ ה "נֶ ֶדר"‪.‬‬ ‫ֶח ֶדר ‬

‫ּכֹות ִבים‬ ‫ְ‬ ‫ַּד ְמיְ נּו וְ כִ ְתבּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת ִסּפּור ָק ָצר ֶׁש ַּמ ְת ִחיל ָּכְך‪:‬‬ ‫ְׁש ִמי ָּדנִ י‪ִ .‬מ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ָע ְב ָרה ִּד ָירה ַּב ַּקיִ ץ לְ ַא ְׁשּדֹוד‪...‬‬

‫יבה‬ ‫ִה ְתּכֹונְ נּו לִ ְכ ִת ָ‬ ‫חֹוׁשׁש?‬ ‫ִח ְׁשבּו‪ָ ,‬מה ַמ ְרּגִ יׁש ָּדנִ י ׁ ֶש ָע ַבר לְ ִד ָירה ֲח ָד ָׁשה? ַה ִאם הּוא ֵ‬ ‫ַה ִאם הּוא ָׂש ֵמ ַח לִ ְק ַראת ַה ִּׁשּנּוי?‬ ‫ּמֹורה? ָמה ִס ֵּפר לָ ֶהם ַעל ַע ְצמֹו?‬ ‫ֵאיְך ִק ְּבלּו אֹותֹו יַ לְ ֵדי ַהּכִ ָּתה? ַה ָ‬ ‫ַה ִאם ָחזַ ר ַה ַּביְ ָתה ָׂש ֵמ ַח אֹו אּולַ י ְמ ֻאכְ זָ ב?‬ ‫בֹוד ְת ֶכם לְ ִפי ַה ַה ְד ָר ָכה‬ ‫ַע ָּתה ּכִ ְתבּו‪ .‬לְ ַא ַחר ַהּכְ ִת ָיבה‪ַׁ ,‬ש ְּפרּו ֶאת ֲע ַ‬ ‫ְּב ַעּמּוד ‪ִ 25‬מ ָּס ִעיף ה וָ ֵאילָ ְך‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫יֹוׁשב ְמ ֻא ָחר ָּב ֶע ֶרב ַעל יַד ַה ֻּׁשלְ ָחן ‪/‬‬ ‫ֵ‬

‫הּודה ַא ְטלָ ס‬ ‫יְ ָ‬

‫יֹוׁשב ְמ ֻא ָחר ָּב ֶע ֶרב ַעל יַ ד‬ ‫ֵ‬ ‫ַה ֻּׁשלְ ָחן‬ ‫וְ ֹלא יָ כֹול לְ ַה ְפ ִסיק‬ ‫לִ ְקרֹא ֶאת ַה ֵּס ֶפר‪,‬‬ ‫אֹומ ֶרת‪ַ :‬מ ְס ִּפיק‪,‬‬ ‫ַעד ֶׁש ִא ָּמא ֶ‬ ‫ָמ ָחר ָצ ִריְך לָ קּום לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר‪.‬‬ ‫ָאז ק ֶֹדם‪:‬‬ ‫ַ"רק לִ גְ מֹר ֶאת ַה ֶּפ ֶרק"‬ ‫וְ ַא ַחר ּכָ ְך‪:‬‬ ‫ּו"מּיָ ד"‬ ‫"תכֶ ף" ִ‬ ‫ֶ"רגַ ע" וְ ֶ‬ ‫יע ֶּפ ֶרק ָח ָדׁש‬ ‫ּוכְ ֶׁש ַּמּגִ ַ‬ ‫ֲאנִ י ְק ָצת ַמ ְס ִּתיר ִעם ַהּיָ ד‪.‬‬ ‫ּכֹוע ֶסת‬ ‫ּוכְ ֶׁש ִהיא ּכְ ָבר ֶ‬ ‫יֹותר ֲאנִ י ֹלא יָ כֹול‪,‬‬ ‫וְ ֵ‬ ‫ׁשֹואל‬ ‫ָּת ִמיד ֲאנִ י ֵ‬ ‫ִאם יֵ ׁש עֹוד ַמ ֶּׁשהּו לֶ ֱאכֹל‪...‬‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ּוח ֵּבין ַהיֶ ּלֶ ד לָ ִא ָּמא?‬ ‫ֹוׂשא ַהּוִ ּכ ַ‬ ‫ֹוהב לִ ְקרֹא‪ָ .‬מה נ ֵ‬ ‫ַהּד ֵֹובר ַּב ִּׁשיר הּוא יֶלֶ ד ֶׁשא ֵ‬ ‫ּדּוע ֹלא ַמ ְר ָׁשה ָה ֵאם לִ ְבנָ ּה לְ ַה ְמ ִׁשיְך לִ ְקרֹא ַּב ֵּס ֶפר?‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪6‬‬


‫‪3‬‬

‫רּוצים ַמ ְמ ִציא ַהּיֶ לֶ ד ּכְ ֵדי לְ ַה ְמ ִׁשיְך לִ ְקרֹא?‬ ‫ֵאילּו ֵּת ִ‬

‫‪4‬‬

‫יח אּולַ י לְ ַׁש ְכנֵ ַע ֶאת ָה ֵאם?‬ ‫אֹומר ַהּיֶ לֶ ד יַ ְצלִ ַ‬ ‫רּוצים ֶׁש ֵ‬ ‫ֵאיזֶ ה ֵמ ַה ֵּת ִ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫רֹוצה לְ ַה ְמ ִׁשיְך לִ ְקרֹא‪.‬‬ ‫רֹוצה לִ יׁשֹן‪ .‬הּוא ֶ‬ ‫ַהּיֶ לֶ ד ֹלא ֶ‬ ‫נֹוספֹות ֶׁש ִּבגְ לָ לָ ן ֵאינֹו יָ ֵׁשן? נַ ְּמקּו‪.‬‬ ‫ַה ִאם יֵ ׁש לֹו ִסּבֹות ָ‬

‫יחה‬ ‫יצד נְ נַ ֵהל ִׂש ָ‬ ‫ַה ְד ָר ָכה ‪ֵּ -‬כ ַ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫יחה‪ ,‬נַ ְחׁשֹב ָעלָ יו‪.‬‬ ‫נֹוׂשא ַה ִּׂש ָ‬ ‫•לְ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְק ָרא ֶאת ֵ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫•נִ כְ ּתֹב לְ ַע ְצ ֵמנּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת ֶאת ִע ַּקר ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָח ַׁש ְבנּו ֲעלֵ ֶ‬ ‫ּדֹוב ִרים‪.‬‬ ‫•נִ ְק ַּבע ֶאת ֵס ֶדר ַה ְ‬ ‫•נַ ְק ִׁשיב לְ ִד ְב ֵרי ֲא ֵח ִרים‪.‬‬ ‫יע ֶאת ַּד ְע ֵּתנּו‪,‬‬ ‫נֹוסיף ַעל ִּד ְב ֵרי ֲח ֵב ֵרינּו וְ נַ ִּב ַ‬ ‫ּתֹורנּו ִ‬ ‫יע ֵ‬ ‫•ּכַ ֲא ֶׁשר יַּגִ ַ‬ ‫ּמּוקים ֶׁש ֵה ֵבאנּו‪.‬‬ ‫•נְ ַסּכֵ ם ֵּבינֵ ינּו ֶאת ַה ֵּדעֹות ַהּׁשֹונֹות וְ ֶאת ַהּנִ ִ‬

‫ִענְ יְ נֵ י לָ ׁשֹון‬ ‫בּוע‪ֶ ,‬א ְתמֹול‪ ,‬לִ ְפנֵ י ְׁשנָ ַתיִ ם ‪ֵֶ -‬אילּו ִמּלִ ים ֶׁש ְּמ ַד ְּברֹות ַעל זְ ַמן‪.‬‬ ‫ָמ ָחר‪ַ ,‬ה ָּׁש ַ‬ ‫ִמ ְתחּו ַקו ִמ ַּת ַחת לַ ִּמּלִ ים ֶׁש ְּמ ַד ְּברֹות ַעל זְ ַמן ַּב ִּׁשיר‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫יתי ַהּיֶ לֶ ד ֲה ִכי ָק ָטן ַּב ִּכ ָּתה ‪/‬‬ ‫ָהיִ ִ‬ ‫יתי ַהּיֶ לֶ ד ֲהכִ י ָק ָטן ַּבּכִ ָּתה‪,‬‬ ‫א‪ָ .‬היִ ִ‬ ‫ֲהכִ י ָק ָטן ַּב ִּׁשעּור‪,‬‬ ‫וַ ֲהכִ י ָק ָטן ַּב ַה ְפ ָס ָקה‪.‬‬ ‫ב‪ְּ .‬בסֹוף ַה ָּׁשנָ ה‪,‬‬ ‫ּכְ ֶׁש ָהיּו ְמ ַצּלְ ִמים‪,‬‬ ‫וַ ֲאנִ י‪ַ ,‬הּנָ מּוְך‪,‬‬ ‫עֹומד ְּבסֹוף ַהיְ ּלָ ִדים‬ ‫ָּת ִמיד ֵ‬ ‫ַעל ַא ְרּגָ ז ָהפּוְך‪.‬‬ ‫ׁשּורה‪,‬‬ ‫עֹומ ִדים ְּב ָ‬ ‫בֹוהים ְ‬ ‫ג‪ַ .‬היְ ּלָ ִדים ַהּגְ ִ‬ ‫ּופ ְתאֹום‪ֲ ,‬אנִ י‪ֶ ,‬מ ֶטר וַ ֲע ָׂש ָרה‪,‬‬ ‫ִ‬ ‫ֹאׁשי נֹוגֵ ַע‬ ‫ר ִ‬ ‫גֹורה‬ ‫ַּב ֲח ָ‬ ‫ּמֹורה‪.‬‬ ‫ֶׁשל ַה ָ‬

‫‪8‬‬

‫יְ הֹונָ ָתן ּגֶ ֶפן‬

‫ּבֹוכה לִ י‬ ‫יתי ֶ‬ ‫ד‪ַּ .‬בּלַ יְ לָ ה ָהיִ ִ‬ ‫ְּבתֹוְך ַה ְּׂש ִמיכֹות‪:‬‬ ‫ֹלהים‪ַּ ,‬ת ֲע ֶׂשה ֶׁשֹּלא יַ ְס ִּתירּו לִ י‬ ‫ֱא ִ‬ ‫אּוכל לִ ְראֹות!‬ ‫וְ ֶׁש ַ‬ ‫יׁשהּו לְ ַמ ְעלָ ה‬ ‫חֹוׁשב ֶׁש ִּמ ֶ‬ ‫ה‪ֲ .‬אנִ י ֵ‬ ‫ָׁש ַמע ֶאת ַה ְּד ָב ִרים‪,‬‬ ‫ִּכי ַע ְכ ָׁשו ֲאנִ י ּגַ ם ֶּבן ֶׁש ַבע‬ ‫וְ גַ ם‬ ‫ֶמ ֶטר וְ ֶע ְׂש ִרים‪.‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ׁשֹותיו‪ָ .‬מה ַמ ְד ִאיג ֶאת ַהּיֶ לֶ ד?‬ ‫ַהיֶ ּלֶ ד ַ ּב ׁ ּ ִשיר ְמ ַס ּ ֵפר ַעל ִרגְ ָ‬

‫‪2‬‬

‫ָמה ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד ַעל ַה ְרּגָ ָׁשתֹו ֶׁשל ַהּיֶ לֶ ד ִמ ְּת ִפּלָ תֹו?‬

‫‪3‬‬

‫ֹלהים ָׁש ַמע ֶאת ְּת ִפּלָ תֹו?‬ ‫חֹוׁשב ַהּיֶ לֶ ד ֶׁש ֱא ִ‬ ‫ּדּוע ֵ‬ ‫ַמ ַ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪21‬‬

‫א ‪ַ .‬ה ִאם ּגַ ם לָ כֶ ם ָק ָרה ֶׁש ִה ְרּגַ ְׁש ֶּתם ׁשֹונִ ים ֵמ ֲא ֵח ִרים?‬ ‫ִאם ִּת ְרצּו‪ַ ,‬ס ְּפרּו ַעל ּכָ ְך‪.‬‬ ‫ּדּוע ָק ֶׁשה לִ ְהיֹות ׁשֹונִ ים?‬ ‫ב ‪ַ .‬ה ְס ִּבירּו‪ַ ,‬מ ַ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ְ‬ ‫לְ כָ ל יֶ לֶ ד וְ יַ לְ ָּדה יֵ ׁש ְּת ִפּלָ ה ַּבּלֵ ב‪ּ .‬כִ ְתבּו ֶאת ַה ְּת ִפּלָ ה ֶׁשּלָ ֶכם‪.‬‬

‫ּגֹולְ ִׁשים‬ ‫ּיּוטיּוּב‪.‬‬ ‫יט ָמן ַּב ְ‬ ‫ּצּוע ֻעּזִ י ִח ְ‬ ‫‪ַ ‬ה ְקלִ ידּו ְּבגּוגֶ ל ֶאת ֵׁשם ַה ִּׁשיר וְ ַה ֲאזִ ינּו לַ ִּׁשיר ְּב ִב ַ‬ ‫ִאם ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים ֶאת ַה ִּׁשיר‪ִ ,‬ה ְצ ָט ְרפּו לַ ִּׁש ָירה‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫ים־ע ָׂשר יְ ָר ִחים ‪/‬‬ ‫ְׁשנֵ ָ‬ ‫ְּב ִת ְׁש ֵרי נָ ַתן ַה ֶּד ֶקל‬ ‫ְּפ ִרי ָׁשחּום נֶ ְח ָמד‬ ‫יֹורה‬ ‫ְּב ֶח ְׁשוָ ן יָ ַרד ֶ‬ ‫וְ ַעל ּגַ ּגִ י ָר ַקד‬

‫ְּב ִאּיָ ר ַהּכֹל ָצ ַמח‬ ‫ְּב ִסיוָ ן ִה ְב ִּכיר‬ ‫ְּב ַתּמּוז וְ ָאב ָׂש ַמ ְחנּו‬ ‫ַא ַחר ָק ִציר‬

‫יע‬ ‫הֹופ ַ‬ ‫ְּבכִ ְסלֵ ו נַ ְר ִקיס ִ‬ ‫ְּב ֵט ֵבת ָּב ָרד‬ ‫יעה‬ ‫ִּוב ְׁש ָבט ַח ָּמה ִה ְפ ִצ ָ‬ ‫לְ יֹום ֶא ָחד‬

‫ִּת ְׁש ֵרי‪ֶ ,‬ח ְׁשוָ ן ּכִ ְסלֵ ו ֵט ֵבת‬ ‫יעף‬ ‫ָחלְ פּו ָחלְ פּו ִּב ָ‬ ‫יסן ִאּיָ ר‬ ‫ּגַ ם ְׁש ָבט ֲא ָדר נִ ָ‬ ‫ִסיוָ ן ַּתּמּוז וְ ָאב‬

‫יחֹוח‬ ‫ַ‬ ‫ַּב ֲא ָדר ָעלָ ה נִ‬ ‫ִמן ַה ַּפ ְר ֵּד ִסים‬ ‫כֹוח‬ ‫יסן הּונְ פּו ְּב ַ‬ ‫ְּבנִ ָ‬ ‫ּכָ ל ַה ֶח ְר ֵמ ִׁשים‬

‫ְּוּבבֹוא ֱאלּול ֵאלֵ ינּו‬ ‫יח ְס ָתו ָעלָ ה‬ ‫ֵר ַ‬ ‫וְ ִה ְת ַחלְ נּו ֶאת ִׁש ֵירנּו‬ ‫ֵמ ַה ְת ָחלָ ה‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫קֹורה ְּב ָכל ֶא ָחד‬ ‫לְ ִפי ַה ִּׁשיר‪ָ ,‬מה ֶ‬ ‫ֵמ ָח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָ ה?‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫נָ ֳע ִמי ֶׁש ֶמר‬

‫ָמה ְמ ֻׁש ָּתף לְ כָ ל ֶה ֳח ָד ׁ ִשים ַּב ִּׁשיר?‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫"ׁשנֵ ים ָע ָׂשר־יְ ָר ִחים"‪ֵ .‬איזֹו ִמּלָ ה ַא ֶח ֶרת לִ ָיר ִחים‬ ‫א‪ֵׁ .‬שם ַה ִּׁשיר הּוא ְ‬ ‫ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים?‬ ‫ּדּוע הח ֶֹדׁש נִ ְק ָרא ּגַ ם "יֶ ַרח"‪,‬‬ ‫יֹוד ִעים ַמ ַ‬ ‫ב‪ִ .‬אם ַא ֶּתם ְ‬ ‫ַה ְס ִּבירּו לְ ַח ְב ֵריכֶ ם‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ּדֹוב ֶרת ֶאת ַה ָּת ָמר‪ִּ ,‬פ ְריֹו ֶׁשל ַה ֶּד ֶקל ‪-‬‬ ‫א‪ַּ .‬ב ִּׁשיר ַמזְ ִּכיר יֶ ַרח ִּת ְׁש ֵרי לַ ֶ‬ ‫ּומה ַמזְ ּכִ יר לָ כֶ ם ח ֶֹדׁש זֶ ה?‬ ‫ָ‬

‫יחת ַה ַּפ ְר ֵ ּד ִסים ‪-‬‬ ‫יח ְּפ ִר ַ‬ ‫ּדֹוב ֶרת ֶאת ֵר ַ‬ ‫ב‪ .‬ח ֶֹדׁש ֲא ָדר ַמזְ ּכִ יר לַ ֶ‬ ‫ּומה ַמזְ ּכִ יר לָ כֶ ם ח ֶֹדׁש זֶ ה?‬ ‫ָ‬

‫‪3‬‬

‫א‪ֵ .‬ס ֶדר ֶה ֳח ָד ִׁשים ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם ִה ְת ַּבלְ ֵּבל‪.‬‬ ‫ַמ ְס ְּפרּו לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר‪:‬‬ ‫ִּת ְׁש ֵרי ‬ ‫יסן ‬ ‫נִ ָ‬

‫ִּכ ְסלֵ ו ‬ ‫ִסיוָ ן ‬

‫ֶח ְׁשוָן ‬ ‫ָאב ‬

‫ְׁש ָב ‬ ‫ט‬ ‫ַּתּמּוז ‬

‫ב‪ַ .‬ה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ְּב ִמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ ם‪:‬‬ ‫ַהח ֶֹדׁש ַה ָּבא ַא ֲח ֵרי ֱאלּול הּוא‪:‬‬ ‫‪4‬‬

‫ִאּיָ ר‬ ‫ֲא ָדר ‬

‫ֵט ֵבת‬ ‫ֱאלּול‬

‫‪.‬‬

‫ּדּוע‪.‬‬ ‫יֹותר ֲעלֵ יכֶ ם? ַה ְס ִּבירּו ַמ ַ‬ ‫ַמהּו ַהח ֶֹדׁש ָה ָאהּוב ְּב ֵ‬

‫‪11‬‬


‫נֹוס ֶפת‪,‬‬ ‫ָח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָ ה חֹוזְ ִרים ַעל ַע ְצ ָמם לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר ַּפ ַעם ֶ‬ ‫ּומ ְת ִחיל ִּת ְׁש ֵרי‪.‬‬ ‫ּכַ ֲא ֶׁשר ִמ ְס ַּתּיֵ ם ֱאלּול ַ‬ ‫זֹורּיּות‪.‬‬ ‫קֹור ִאים לְ כָ ְך ַמ ְח ִ‬ ‫ְ‬ ‫‪4‬‬

‫זֹורּיּות? ִּכ ְתבּו‪.‬‬ ‫ַה ִאם ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים עֹוד סּוגִ ים ֶׁשל ַמ ְח ִ‬

‫ַמ ֲע ִש ִׁירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫ַח ְּברּו ְּב ַקו ֵּבין ַה ִּמ ָּלה לְ ֶה ְס ֵּב ָרּה‪:‬‬ ‫א‪ְּ .‬פ ִרי ָׁשחּום נֶ ְח ָמד ‬ ‫‪£‬‬ ‫ ‬ ‫‪£‬‬ ‫ּיֹורה ‬ ‫ב‪ַ .‬ה ֶ‬ ‫ּקֹוצ ִרים ּבֹו ‬ ‫‪£‬‬ ‫ג‪ַ .‬הּכְ לִ י ֶׁש ְ‬

‫‪ £‬‬ ‫‪ £‬‬ ‫‪ £‬‬

‫ַה ֶ ּג ׁ ֶשם ָה ִראׁשֹון‬ ‫ֶח ְר ֵמׁש‬ ‫ָּת ָמר‬

‫יעף"‪,‬‬ ‫"חלְ פּו ִּב ָ‬ ‫אֹומ ֶרת ֶׁש ָח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָ ה ָ‬ ‫ּדֹוב ֶרת ַּב ִּׁשיר ֶ‬ ‫ַה ֶ‬ ‫ּמּודים ָחלְ ָפה‬ ‫לֹומר‪ְׁ :‬שנַ ת ַהּלִ ִ‬ ‫לֹומר ִּב ְמ ִהירּות ַר ָּבה‪ֶ .‬א ְפ ָׁשר ַ‬ ‫ּכְ ַ‬ ‫יעף‪.‬‬ ‫לֹומר‪ַ :‬ה ְּמכֹונִ ית ָחלְ ָפה ִּב ָ‬ ‫יעף‪ .‬אֹו ַ‬ ‫ִּב ָ‬

‫‪12‬‬


‫ַמ ֲע ִׁש ִירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫‪1‬‬

‫"ּב ִת ְׁש ֵרי נָ ַתן ַה ֶּד ֶקל ְּפ ִרי ָׁשחּום נֶ ְח ָמד"‪ָׁ .‬שחּום הּוא ֶצ ַבע ֵּבין‬ ‫ּכָ תּוב ַּב ִּׁשיר‪ְ :‬‬ ‫"ׁשחֹר"‪,‬‬ ‫אֹותּיֹות ַה ַּׁשּיָ כֹות לַ ִּמּלָ ה ָ‬ ‫ָׁשחֹר לְ חּום‪ַ .‬ה ִ ּקיפּו ְּב ֶצ ַבע ֶא ָחד ֶאת ָה ִ‬ ‫ְּוב ֶצ ַבע ַא ֵחר ֶאת ָה ִ‬ ‫אֹותּיֹות ַה ַּׁשּיָ כֹות לַ ִּמּלָ ה "חּום" ּכָ אן‪ָׁ :‬ש ח ּו ם‬

‫‪3‬‬

‫נֹוספֹות ֶׁש ֻּמ ְרּכָ בֹות ִמ ְּׁש ֵּתי ִמּלִ ים‪ִּ ,‬כ ְתבּו ָּכאן‪:‬‬ ‫ִאם ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים ִמּלִ ים ָ‬ ‫ּנֹוע‬ ‫אֹופ ַ‬ ‫ַ‬

‫ִענְ יְ נֵ י לָ ׁשֹון‬ ‫"ּב ִאּיָ ר ַהּכֹל ָצ ַמח ְּב ִסיוָ ן ִה ְב ִכיר"‪.‬‬ ‫ּכָ תּוב ַּב ִּׁשיר‪ְ :‬‬ ‫ִה ְב ִכיר ‪ֵּ -‬פרּוׁשֹו ִה ְב ִׁשיל ִראׁשֹון‪.‬‬ ‫ַה ֵּבן ֶׁשּנֹולַ ד ִראׁשֹון הּוא ַה ֵּבן ַה ְּבכֹור‪.‬‬ ‫ּכּורים‪.‬‬ ‫קֹור ִאים ּגַ ם ַחג ַה ִּב ִ‬ ‫לְ ַחג ַה ָּׁשבּועֹות ְ‬ ‫אֹותּיֹות ֶׁש ְּמ ֻׁש ָּתפֹות לַ ִּמּלִ ים ָה ֵאּלֶ ה‪:‬‬ ‫א‪ִ  .‬צ ְבעּו ֶאת ְׁשלֹוׁש ָה ִ‬ ‫ּכּורים‬ ‫ִּב ִ‬ ‫ְּבכֹור‬ ‫ִה ְבּכִ יר‬ ‫אֹותּיֹות ַהּׁש ֶֹרׁש‪.‬‬ ‫אֹותּיֹות ַה ְּמ ׁ ֻש ָּתפֹות נִ ְק ָראֹות ִ‬ ‫ְׁשלֹוׁש ָה ִ‬ ‫אֹותּיֹות ְמ ֻׁש ָּתפֹות נִ ְק ָראֹות ִמ ְׁש ַּפ ַחת ִמ ִּלים‪.‬‬ ‫ִמּלִ ים ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהן ָׁשלֹוׁש ִ‬ ‫ּדֹומה‪.‬‬ ‫לְ כָ ל ַה ִּמּלִ ים ְּב ִמ ְׁש ַּפ ַחת ִמּלִ ים יֵ ׁש ֵּפרּוׁש ֶ‬

‫ּומ ַד ְּב ִרים‬ ‫ּגֹולְ ִׁשים ְ‬ ‫ַה ְקלִ ידּו ְּבגּוגֶ ל ֶאת ֵׁשם ַה ִּׁשיר‪.‬‬ ‫ּיּוטיּוּב וְ ִה ְצ ָט ְרפּו לַ ִּׁש ָירה‪.‬‬ ‫ַה ֲאזִ ינּו לֹו ַּב ְ‬ ‫ׂשֹוחחּו ַעל ָּכְך‪.‬‬ ‫ימה לַ ִּׁשיר? ֲ‬ ‫ַה ִאם לְ ַד ְע ְּתכֶ ם ַה ַּמנְ ּגִ ינָ ה ַמ ְת ִא ָ‬ ‫‑ה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬ ‫ֵ‬

‫‪13‬‬


‫ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר וְ עֹונֹות ַה ָּׁשנָ ה‬ ‫ַקיִ ץ‬

‫ָא ִביב‬

‫ְס ָתו‬

‫ח ֶֹרף‬

‫עֹונֹות ַה ׁ ּ ָשנָ ה‬

‫‪ַּ 1‬כּדּור ָה ָא ֶרץ ַמ ִ ּקיף ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶמׁש‪ ,‬וְ ִהיא ְמ ַח ֶּמ ֶמת אֹותֹו‪ּ ְ .‬ב ֶמ ׁ ֶשְך ַה ׁ ּ ָשנָ ה‬ ‫נֹוצרֹות עֹונֹות ַה ׁ ּ ָשנָ ה‪.‬‬ ‫אֹותנּו‪ָּ .‬כְך ָ‬ ‫ִמ ׁ ְש ַּת ָנּה ַה ִּמ ָ ּדה ׁ ֶש ָ ּבּה ַה ׁ ּ ֶש ֶמׁש ְמ ַח ֶּמ ֶמת ָ‬ ‫יֹותר‪ַ .‬חכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל ָק ְראּו לַ ַּקיִ ץ ַּב ֵּׁשם‬ ‫ַה ַ ּקיִ ץ הּוא ָהעֹונָ ה ַה ַח ָּמה ְ ּב ֵ‬ ‫"יְ מֹות ַה ַח ָּמה"‪.‬‬ ‫יֹותר‪ַ .‬חכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל ָק ְראּו לַ ח ֶֹרף ַּב ֵּׁשם‬ ‫‪ַ 2‬הח ֶֹרף הּוא ָהעֹונָ ה ַה ָ ּק ָרה ְ ּב ֵ‬ ‫"יְ מֹות ַהּגְ ָׁש ִמים"‪.‬‬ ‫‪ַ 3‬ה ְּס ָתו וְ ָה ָא ִביב נִ ְק ָר ִאים עֹונֹות ַמ ֲע ָבר‪ .‬עֹונַ ת ַמ ֲע ָבר ִהיא עֹונָ ה ְק ָצ ָרה‪.‬‬ ‫ִהיא ְמ ַציֶ ּנֶ ת ֶאת ַה ַּמ ֲע ָבר ֵמעֹונָ ה לְ עֹונָ ה‪ָ .‬ה ָא ִביב הּוא עֹונַ ת ַמ ֲע ָבר ֵ ּבין‬ ‫ַהח ֶֹרף לַ ַ ּקיִ ץ‪ַ .‬ה ְּס ָתו הּוא עֹונַ ת ַמ ֲע ָבר ֵ ּבין ַה ַ ּקיִ ץ לַ ח ֶֹרף‪.‬‬ ‫זֹורּיּות‪.‬‬ ‫יֹוצרֹות ַמ ְח ִ‬ ‫ עֹונֹות ַה ׁ ּ ָשנָ ה חֹוזְ רֹות ַעל ַע ְצ ָמן ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה ֵמ ָח ָדׁש‪ֵ :‬הן ְ‬

‫מֹורה)‪.‬‬ ‫הוצ ַאת ִּכנֶ ֶרת־זְ ָ‬ ‫"מ ָּסע ַמ ָּדע ב"‪ָ ,‬‬ ‫(מּתֹוְך ֵס ֶפר ַהּלִ ּמּוד ַ‬ ‫ִ‬

‫‪14‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו לְ ִפי ַהּכָ תּוב‪:‬‬ ‫א ‪ֲ .‬חכָ ֵמינּו ָק ְראּו ַּב ּ ֵׁשם _______________לְ עֹונַ ת ַה ַּקיִ ץ‪.‬‬ ‫ב‪ֵ .‬הם ָק ְראּו ַּב ּ ֵׁשם _______________לְ עֹונַ ת ַהח ֶֹרף‬

‫‪2‬‬

‫קֹור ִאים‪_________________ :‬‬ ‫לְ עֹונֹות ַה ָּׁשנָ ה ַה ְּק ָצרֹות ְ‬

‫‪3‬‬

‫א‪ֵ .‬איזֹו עֹונָ ה נִ ְמ ֵצאת ֵּבין ַה ַּקיִ ץ לְ ֵבין ַהח ֶֹרף? __________‬ ‫ב‪ֵ .‬איזֹו עֹונָ ה נִ ְמ ֵצאת ֵּבין ַהח ֶֹרף לְ ֵבין ַה ַּקיִ ץ? ___________‬

‫‪4‬‬

‫יכן‬ ‫ּגַ ם ָּב ִאּיּור וְ גַ ם ַּב ָּכתּוב נּוכַ ל לִ ְמצֹא ֵמ ָידע ַעל עֹונֹות ַה ָּׁשנָ ה‪ִּ .‬ב ְדקּו ֵה ָ‬ ‫ימה‪:‬‬ ‫ּמּודה ַה ַּמ ְת ִא ָ‬ ‫ׁשּובה לַ ְּׁש ֵאלֹות ֶׁש ַּב ַּט ְבלָ ה‪ַ :‬ס ְּמנּו ‪ָּ x‬ב ַע ָ‬ ‫נִ ְמ ֵצאת ַה ְּת ָ‬ ‫ׁשּובה‪:‬‬ ‫אתי ֶאת ַה ְּת ָ‬ ‫ָמ ָצ ִ‬

‫ַה ְּׁש ֵא ָלה‪:‬‬ ‫ָּב ִאּיּור‬ ‫ּפֹור ַח ֶה ָח ָצב?‬ ‫ְּב ֵאיזֹו עֹונָ ה ֵ‬

‫ַּב ֵּמ ָידע ַה ָּכתּוב‬

‫יהם‬ ‫ִּב ְׁשנֵ ֶ‬

‫‪x‬‬

‫ָמה ֵהן ָהעֹונֹות ַה ְּק ָצרֹות ַּב ָּׁשנָ ה?‬ ‫ְּב ֵאיזֶ ה ֵׁשם ָק ְראּו ֲחכָ ֵמינּו‬ ‫לְ עֹונַ ת ַה ַּקיִ ץ?‬ ‫יֹורד ֶ ּג ֶׁשם?‬ ‫ְּב ֵאיזֹו עֹונָ ה ֵ‬ ‫ּפֹור ִחים ְּפ ָר ִחים?‬ ‫ְּב ֵאיזֹו עֹונָ ה ְ‬ ‫נֹוׁש ִרים ֲעלֵ י ָה ֵע ִצים?‬ ‫ָמ ַתי ְ‬ ‫בּואה?‬ ‫ָמ ַתי ַמ ְב ִׁשילָ ה ַה ְּת ָ‬

‫ְמ ַציְ ִּרים‬ ‫ַציְ ּרּו ִצּיּור ׁ ֶשל עֹונַ ת ַה ׁ ּ ָשנָ ה ַה ֲח ִב ָיבה ֲעלֵ יכֶ ם‪.‬‬ ‫ּכֹות ֶרת לַ ִ ּצּיּור ׁ ֶש ָּלכֶ ם וְ ַה ִ ּציגּו אֹותֹו ְ ּב ִפ ַ ּנת ַה ַּמ ָ ּדע‪.‬‬ ‫ִּכ ְתבּו ֶ‬

‫‪15‬‬


‫רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה‬

‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫•נַ ִּכיר ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות וְ ַה ִּמנְ ָהגִ ים ַּב ַחג‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא ִמּתֹוְך ַה ְּת ִפּלָ ה לְ רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה‪.‬‬ ‫עּודת רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה‪.‬‬ ‫אֹוכלִ ים ֶאת ְּפ ִרי ָה ִרּמֹון ִּב ְס ַ‬ ‫ּדּוע ְ‬ ‫•נִ ְק ָרא ֶק ַטע ַה ַּמ ְס ִּביר ַמ ַ‬ ‫ּׁשֹופר ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת‪.‬‬ ‫יעה ַּב ָ‬ ‫•נִ ְק ָרא ִסּפּור ַעל ִמ ְק ֶרה ְמיֻ ָחד ֶׁש ָּק ָרה ִּבזְ ַמן ַה ְּת ִק ָ‬ ‫•נִ ְכּתֹב ְּב ָרכֹות לַ ַחג‪.‬‬ ‫•נַ ְמ ִׁשיְך לִ לְ מֹד ִמּלִ ים ִּובּטּויִ ים ֲח ָד ִׁשים‪.‬‬

‫טֹובה ִּת ָּכ ֵתבּו!"‬ ‫ַה ְּב ָר ָכה ַה ָּמ ָס ְר ִּתית לַ ַחג‪" :‬לְ ָׁשנָ ה ָ‬ ‫ּומ ְצוֹות לרֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה‪:‬‬ ‫ִמנְ ָהגִ ים ִ‬

‫‪16‬‬

‫ׁשֹופר‪.‬‬ ‫יעת ָ‬ ‫ • ִמ ְצוָ ה ֶמ ְרּכָ זִ ית לִ ְׁשמ ַֹע ְּת ִק ַ‬ ‫טֹובה‪.‬‬ ‫ימנִ ים לְ ָׁשנָ ה ָ‬ ‫נֹוהגִ ים לַ ֲעׂשֹות ִס ָ‬ ‫עּודת ַה ַחג ֲ‬ ‫ • ִּב ְס ַ‬ ‫רּוסת ַחּלָ ה ִּב ְד ַבׁש‪ ,‬ולְ ַא ַחר ֶׁש ָא ַכל ַּכּזַ יִ ת‪,‬‬ ‫טֹובלִ ים ְּפ ַ‬ ‫לְ ֻדגְ ָמה‪ְ :‬‬ ‫תּוקה‪".‬‬ ‫ּומ ָ‬ ‫טֹובה ְ‬ ‫ְמ ָב ְרכִ ים‪" :‬יְ ִהי ָרצֹון ֶׁש ְּת ַח ֵּדׁש ָעלֵ ינּו ָׁשנָ ה ָ‬


‫רּועה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם"‪.‬‬ ‫ּתֹורה ְּב ֵס ֶפר ַּב ִמ ְד ָּבר‪" :‬יֹום ְּת ָ‬ ‫ָּכתּוב ַּב ָ‬ ‫ָּכתּוב ַּב ַּמ ְחזֹור ְלרֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה‪:‬‬

‫"א ִבינּו ַמלְ ֵּכנּו‪ְּ ,‬פ ַתח ַׁש ֲע ֵרי ָׁש ַמיִ ם לִ ְת ִפּלָ ֵתנּו‪"...‬‬ ‫ָ‬ ‫טֹובה‪"...‬‬ ‫"א ִבינּו ַמלְ ֵּכנּו‪ַ ,‬ח ֵּדׁש ָעלֵ ינּו ָׁשנָ ה ָ‬ ‫ָ‬

‫ּתֹורה יֵ ׁש ֵס ֶפר ְּת ִפּלֹות ְמיֻ ָחד לְ אֹותֹו ַחג‪.‬‬ ‫לְ כָ ל ַחג ַה ֻּמזְ ּכָ ר ַּב ָ‬ ‫ַה ֵּס ֶפר נִ ְק ָרא ַמ ְחזֹור‪.‬‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ִח ְׁשבּו ַעל ְּב ָרכֹות ַמ ְת ִאימֹות לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֻּכּלֹו‪ ,‬וְ ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת‬ ‫ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים‪:‬‬ ‫ׁשּומה‪.‬‬ ‫יְ ִהי ָרצֹון ֶׁש ְּת ֵהא ַה ָּׁשנָ ה ַהּזֹאת ָׁשנָ ה ּגְ ָ‬ ‫יְ ִהי ָרצֹון‬ ‫יְ ִהי ָרצֹון‬ ‫יְ ִהי ָרצֹון‬

‫‪2‬‬

‫יכם אֹו‬ ‫ּכִ ְתבּו ַעל ַ ּדף אֹו ַה ְקלִ ידּו ַּב ַּמ ְח ֵׁשב ְּב ָרכָ ה לְ ִמ ְׁש ַּפ ְח ְּת ֶכם‪ ,‬לְ ַח ְב ֵר ֶ‬ ‫מֹוריכֶ ם לַ ָּׁשנָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה‪ַ .‬ק ְּׁשטּו וְ ַאּיְ רּו‪.‬‬ ‫לְ ֵ‬

‫‪17‬‬


‫ׁשֹופר ‪/‬‬ ‫ְּת ִק ַיעת ָ‬

‫ַּתלְ ָמה ַאלְ יָ גֹון־רֹוז‬

‫יֹואב ְּב ֵבית חֹולִ ים‪.‬‬ ‫ַס ָּבא ֶׁשל ָ‬ ‫יֹואב ֹלא יָ ַדע ְּב ִדּיּוק ָמה ָק ָרה‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫ֹלא ִס ְּפרּו לֹו‪ .‬הּוא ָּד ַאג ְמאֹוד‪.‬‬ ‫ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ָהלַ ְך ִעם ַא ָּבא לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת‪.‬‬ ‫יֹואב ֵּבין ּכָ ל ַה ִּמ ְת ַּפּלְ לִ ים‪,‬‬ ‫ּׁשֹופר‪ָ ,‬רץ ָ‬ ‫ּכְ ֶׁש ָּת ְקעּו ַּב ָ‬ ‫ּׁשֹופר‪ ,‬וְ ָׁשם ָע ַמד‬ ‫יע ַמ ָּמׁש ָקרֹוב לַ ָ‬ ‫ַעד ֶׁש ִהּגִ ַ‬ ‫ִּוב ֵּקׁש ְּב ֶׁש ֶקט ְּב ֶׁש ֶקט ֶׁש ַּס ָּבא ְיַב ִריא ַמ ֵהר‪.‬‬ ‫יֹואב לְ ַמ ְעלָ ה‪,‬‬ ‫ִה ִּביט ָ‬ ‫ּולְ ֶפ ַתע ָר ָאה‪ֵ ,‬איְך ָע ָפה ַה ְּת ִפּלָ ה ֶׁשּלֹו‬ ‫ּׁשֹופר ֶאל ַה ָּׁש ַמיִ ם‪.‬‬ ‫יַ ַחד ִעם ְצלִ ילֵ י ַה ָ‬

‫‪18‬‬


‫ְּפ ִרי ָה ִרּמֹון‬ ‫ּצֹומ ִחים ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬ ‫ָה ִרּמֹון הּוא ֶא ָחד ִמ ִּׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים ֶׁש ְ‬ ‫ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ְמ ַק ֵּׁשט ֶאת ַה ֻּׁשלְ ָחן ְּפ ִרי ָה ִרּמֹון ֶה ָהדּור וְ ַהּיָ ֶפה‪.‬‬ ‫ִצ ְבעֹו ֶׁשל ָה ִרּמֹון ָאדֹם ְּוב ָק ֵצהּו ּכֶ ֶתר ַה ַּמזְ ּכִ יר ּכֶ ֶתר ַמלְ כּות‪.‬‬ ‫יסּיִ ים‪.‬‬ ‫ִּב ְפ ִרי ָה ִרּמֹון יֵ ׁש ְמאֹות ּגַ ְר ִעינִ ים ֲע ִס ִ‬ ‫תּוקים‬ ‫טֹוע ִמים ֶאת גַ ְרּגִ ֵירי ָה ִרּמֹון ַה ְּמ ִ‬ ‫עּודת ַה ַחג‪ֲ ,‬‬ ‫ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה‪ִּ ,‬ב ְס ַ‬ ‫"שנִ ְהיֶ ה ְמ ֵל ִאים ִמ ְצוֹות‬ ‫ּומ ָב ְרכִ ים‪ֶ :‬‬ ‫ּנֹוצ ִצים ּכִ ְפנִ ינִ ים ֲא ֻדּמֹות ְ‬ ‫וְ ַה ְ‬ ‫ּטֹובים ֶׁשּלָ נּו יִ ְהיּו ַר ִּבים‬ ‫לֹומר ָאנּו ְמ ַב ְק ִׁשים ֶׁש ַה ַּמ ֲע ִׂשים ַה ִ‬ ‫ָּכ ִרּמֹון"‪ּ ,‬כְ ַ‬ ‫ּכְ מֹו ִמ ְס ָּפ ָרם ָה ַרב ֶׁשל ּגַ ְרּגִ ֵירי ָה ִרּמֹון‪.‬‬ ‫אֹומ ִרים ָעלָ יו‬ ‫ּגַ ם ֶאת ֶה ָח ָכם וְ ַה ְּמלֻ ָּמד ֶה ָע ִׁשיר ְּביֶ ַדע ַמ ְׁשוִ ים לְ ִרּמֹון‪ ,‬וְ ְ‬ ‫ֶׁשהּוא ָמ ֵלא ְּכ ִרּמֹון‪ִּ ,‬כי הּוא ָע ִׁשיר ְּביֶ ַדע ְּכמֹו ֶׁש ָה ִרּמֹון ָע ִׁשיר ְּבגַ ְר ִעינִ ים‪.‬‬ ‫יׁשי ְק ֻד ָּׁשה‬ ‫ּׁשּוטים לְ ַת ְׁש ִמ ֵ‬ ‫ְּפ ִרי ָה ִרּמֹון וְ ַענְ ֵפי ֵעץ ָה ִרּמֹון ְמ ַׁש ְּמ ִׁשים ְּכ ִק ִ‬ ‫ּתֹורה‪.‬‬ ‫ּׁשּוטים לְ ֵס ֶפר ַה ָ‬ ‫הּודּיִ ים‪ ,‬לְ ָמ ָׁשל ִק ִ‬ ‫יְ ִ‬ ‫"ה ֵ ּבט ּולְ ַמד"‬ ‫לֹופ ְדיָ ה ַ‬ ‫יק ּ ֶ‬ ‫(מּתֹוְך ָה ֶאנְ ִצ ְ‬ ‫ִ‬ ‫יכת ַא ִ ּדיר ּכ ֵֹהן)‪.‬‬ ‫ַ ּב ֲע ִר ַ‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫א‪ַ .‬ה ֲע ִתיקּו ִמּתֹוְך ַמ ְח ַסן ַה ִּמּלִ ים ֶאת ַה ִּמּלָ ה ַה ֲח ֵס ָרה‪:‬‬ ‫לִ ְפ ִרי ָה ִרּמֹון ַמ ְר ֶאה‬

‫ַמ ְח ַס ן ִמ ּלִ ים‪:‬‬

‫ִחּוֵ ר‬

‫ָע ִדין‬

‫יָ רֹק‬

‫ָהדּור‬

‫‪19‬‬


‫‪2‬‬

‫ּדּוע ְמ ַק ְּׁש ִטים ֶאת ֻׁשלְ ַחן ַה ַחג ִּב ְפ ִרי ָה ִרּמֹון?‬ ‫ַמ ַ‬ ‫יֹותר ִמ ִּס ָּבה ַא ַחת‪:‬‬ ‫ּכִ ְתבּו ֵ‬

‫ַמ ֲע ִש ִׁירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫‪1‬‬

‫ִמ ְתחּו ַקו ִמ ַּת ַחת לַ ֵח ֶפץ ֶׁש ֵאינֹו ַּת ְׁש ִמיׁש ְק ֻד ָּׁשה‪:‬‬ ‫א‪ְ .‬מזּוזָ ה‬

‫‪2‬‬

‫מֹוטים לְ ַׁש ָּבת‬ ‫ב‪ָּ .‬פ ִ‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַה ִּמּלָ ה ַה ֲח ֵס ָרה‪:‬‬ ‫רֹופסֹור ְּב ָמכֹון וַ יְ ְצ ָמן לְ ַמ ָּדע‪.‬‬ ‫ּדֹודי ְּפ ֵ‬ ‫ִ‬ ‫אֹומ ִרים ָעלָ יו ֶׁשהּוא‬ ‫ְ‬ ‫ּכְ ִרּמֹון‪.‬‬

‫ּתֹורה‪.‬‬ ‫ֵס ֶפר ָ‬ ‫ַה ֶּכ ֶתר ְמ ֻק ׁ ּ ָשט ְּב ִרּמֹונִ ים‬ ‫ֲעׂשּויִ ים ִמ ֶּכ ֶסף‬

‫‪20‬‬

‫ג‪ַ .‬א ְרנָ ק‬

‫ד‪ֲ .‬ח ֻנּכִ ּיָ ה‬

‫ִרּמֹונִ ים‬


‫ּפּורים‬ ‫יֹום ַה ִּכ ִ‬ ‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫•נַ ִּכיר ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות וְ ַה ִּמנְ ָהגִ ים ַּב ַחג‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא ִמּתֹוְך ַה ְּת ִפּלָ ה לְ רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה‪.‬‬ ‫נֹוהגִ ים‬ ‫ּדּוע ֲ‬ ‫•נִ ְק ָרא ֶק ַטע ַה ַּמ ְס ִּביר ַמ ַ‬ ‫עּודת‬ ‫לֶ ֱאכֹל ֶאת ְּפ ִרי ָה ִרּמֹון ִּב ְס ַ‬ ‫רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא ִסּפּור ַעל ִמ ְק ֶרה ְמיֻ ָחד‬ ‫ּׁשֹופר ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת‪.‬‬ ‫יעה ַּב ָ‬ ‫ֶׁש ָּק ָרה ִּבזְ ַמן ַה ְּת ִק ָ‬ ‫•נִ ְכּתֹב ְּב ָרכֹות לַ ַחג‪.‬‬ ‫•נַ ְמ ִׁשיְך לִ לְ מֹד ִמּלִ ים ִּובּטּויִ ים ֲח ָד ִׁשים‪.‬‬

‫ִמּלָ ה ִעם ַּכוָ ּנָ ה ‪/‬‬

‫קֹוב ְס ִקי‬ ‫יּוד ְ‬ ‫ֶח ְדוָ ה ְ‬

‫יתי ַמ ֲע ֶׂשה ָק ָטן ֶׁש ָאסּור‬ ‫ָע ִׂש ִ‬ ‫יתי ִמּיָ ד לִ ְׁשּכ ַֹח‪,‬‬ ‫וְ ָר ִצ ִ‬ ‫ֲא ָבל ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ָעלָ יו ִה ְת ַע ְּק ָׁשה‬ ‫ימה לִ ְבר ַֹח‪.‬‬ ‫וְ ֹלא ִה ְסּכִ ָ‬

‫ּסֹודית‪,‬‬ ‫אֹותּה‪ֶ ,‬את ַה ִּמּלָ ה ַה ִ‬ ‫ִח ַּפ ְׂש ִּתי ָ‬ ‫יתי ֶׁש ִּיָבינּו ֶׁש ַה ַּכּוָ נָ ה ֲא ִמ ִּתית‪.‬‬ ‫ָר ִצ ִ‬ ‫בּוכה‬ ‫ִה ְתּגַ ַּב ְר ִּתי ַעל ַה ְרּגָ ַׁשת ַה ְּמ ָ‬ ‫יחה!‬ ‫וְ ָא ַמ ְר ִּתי ְּבקֹול‪ְ :‬סלִ ָ‬

‫ִּב ְמקֹום לְ ֵה ָעלֵ ם‪ִ ,‬היא ּגָ ְדלָ ה וְ גָ ְדלָ ה ‪-‬‬ ‫ִה ְמ ִׁשיכָ ה‪ִ ,‬ה ְט ִר ָידה וְ ֹלא ִה ְס ַּתּלְ ָקה‪.‬‬ ‫סֹודית ֶׁשּיְ כֹולָ ה‬ ‫יֵ ׁש ַרק ִמּלָ ה ִ‬ ‫אֹותּה‪ ,‬לְ ָה ִביא ֲה ָקלָ ה‪.‬‬ ‫לְ ַׁשּנֹות ָ‬

‫‪21‬‬


‫ּפּורים‪:‬‬ ‫ּומנְ ָהגִ ים לְ יֹום ַה ִּכ ִ‬ ‫ִמ ְצוֹות ִ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫עּודה ַמ ְפ ֶס ֶקת‪.‬‬ ‫אֹוכלִ ים ְס ָ‬ ‫יעה‪ְ ,‬‬ ‫ּפּורים‪ ,‬לִ ְפנֵ י ַה ְּׁש ִק ָ‬ ‫• ְּב ֶע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ‬ ‫עּודה ַה ַּמ ְפ ֶס ֶקת ַמ ְת ִחילִ ים לָ צּום‪.‬‬ ‫• ַא ֲח ֵרי ַה ְּס ָ‬ ‫רּוסת ַחּלָ ה ִּב ְד ַבׁש ּכְ מֹו ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה‪.‬‬ ‫נֹוהגִ ים לִ ְטּבֹל ְּפ ַ‬ ‫• ֲ‬ ‫ּפּורים‪.‬‬ ‫מֹוצ ֵאי יֹום ַה ִּכ ִ‬ ‫ּתֹוק ִעים יָ ֵתד ִראׁשֹונָ ה לַ ֻּסּכָ ה ְּב ָ‬ ‫•יֵ ׁש ַה ְ‬

‫ּפּורים‪:‬‬ ‫ָּכתּוב ַּב ַּמ ְחזֹור ְליֹום ַה ִּכ ִ‬

‫ּפּורים ַהּזֶ ה ‪-‬‬ ‫ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ֶאת יֹום ַהּכִ ִ‬ ‫"וַ ִּת ֵּתן לָ נּו ה' ֱא ֵ‬ ‫יחה ּולְ כַ ָּפ ָרה"‪.‬‬ ‫לִ ְמ ִחילָ ה וְ לִ ְסלִ ָ‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫קּוחה ַה ְּת ִפּלָ ה?‬ ‫א‪ֵ .‬מ ֵאיזֶ ה ֵס ֶפר לְ ָ‬ ‫ּתֹורה נִ ְק ָר ִאים ַמ ְחזֹור?‬ ‫ּדּוע ִס ְפ ֵרי ַה ְּת ִפּלֹות לַ ַחּגִ ים ִמן ַה ָ‬ ‫ב‪ַׁ .‬ש ֲערּו‪ַ ,‬מ ַ‬

‫אֹותן‪.‬‬ ‫ִמ ְצאּו ָׁש�ֹלׁש ִמּלִ ים ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהן אֹותֹו ַה ֵּפרּוׁש ַּב ְּת ִפּלָ ה וְ ַה ֲע ִתיקּו ָ‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬

‫‪22‬‬

‫ּפּורים"‪.‬‬ ‫"כ ִ‬ ‫"כ ּ ָפ ָרה" וְ ִ‬ ‫א ‪ִ .‬צ ְבעּו ֶאת ָה ִ‬ ‫אֹותּיֹות ַה ְּמ ׁ ֻש ָּתפֹות לַ ִּמ ִּלים ַּ‬ ‫ּפּורים"?‬ ‫ב‪ָ .‬מה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַה ִּמּלָ ה "ּכַ ָּפ ָרה" לְ "יֹום ַה ִּכ ִ‬

‫‪.‬‬


‫ִה ְת ַּפּיְ סּות ‪/‬‬

‫ן־א ִסיף‬ ‫לֹומית ּכ ֵֹה ָ‬ ‫ְׁש ִ‬

‫רֹוצה לְ ִה ְת ַּפּיֵ ס ִעם יֹונָ ָתן‬ ‫ֲאנִ י ֶ‬ ‫יֹוד ַע ֵאיְך‪.‬‬ ‫וְ ֹלא ֵ‬ ‫ּכֹותב ֶאת ָה ֱא ֶמת‪,‬‬ ‫ּכֹותב לֹו ִמכְ ָּתב‪ֵ ,‬‬ ‫ֲאנִ י ֵ‬ ‫ֶאת ַה ַּדף ְמ ַק ֵּמט‪.‬‬ ‫ֲאנִ י ַּב ֶח ֶדר ִמ ְת ַהּלֵ ְך‪ַ .‬צ ַעד ּגָ דֹול‪ַ ,‬צ ַעד ָק ָטן‪,‬‬ ‫ׁשֹורק ֶאת ַה ְּׁש ִר ָיקה ֶׁשּלִ י וְ ֶׁשל יֹונָ ָתן‪.‬‬ ‫ֵ‬ ‫ַה ֵּטלֵ פֹון ְמ ַצלְ ֵצל וַ ֲאנִ י ְמ ַמ ֵהר לַ ֲענֹות‪,‬‬ ‫ֲא ָבל זֶ ה ֹלא יֹונָ ָתן‪.‬‬ ‫ֲאנִ י ְמ ַחּיֵג ָׁשלׁש ְס ָפרֹות ִראׁשֹונֹות‬ ‫ּומ ַה ֵּסס‬ ‫ְ‬ ‫חֹוׁשב‪:‬‬ ‫פֹופ ֶרת וְ ֵ‬ ‫וְ ׁשּוב ֵמ ִרים ֶאת ַה ְּׁש ֶ‬ ‫ֵאיְך לְ ִה ְת ַּפּיֵ ס?‬ ‫ַא ַחר־ּכָ ְך ֲאנִ י ְמ ַחּיֵג ְּבלִ י ִהּסּוס‪,‬‬ ‫"חּיַגְ ִּתי ֵאלֶ יָך‪.‬‬ ‫וְ יֹונָ ָתן עֹונֶ ה‪ִ :‬‬ ‫ַה ַּקו ֶׁשּלְ ָך ָּתפּוס‪".‬‬

‫‪23‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ּדֹובר ַּב ִּׁשיר ֻמ ְד ָאג‪ָ .‬מה ַה ְ ּב ָעיָ ה ׁ ֶש ַּמ ְט ִר ָידה אֹותֹו?‬ ‫ַהּיֶ לֶ ד ַה ֵ‬

‫‪2‬‬

‫יֹוד ַע ֵאיְך לְ ִה ְת ַּפּיֵ ס?‬ ‫ֵאילּו ַמ ֲע ִׂשים ֶׁשל ַהּיֶ לֶ ד ַמ ְר ִאים ֶׁשהּוא ֹלא ֵ‬

‫‪3‬‬

‫ּדּוע ַהּיֶ לֶ ד ְמ ַה ֵּסס?‬ ‫חֹוש ִבים‪ַ ,‬מ ַ‬ ‫ָמה ַא ֶּתם ׁ ְ‬

‫‪4‬‬

‫ְּב ֵאיזֹו ֶא ְפ ָׁשרּות ָּב ַחר ַהּיֶ לֶ ד לְ ִה ְת ַּפּיֵ ס ִעם יֹונָ ָתן?‬

‫‪5‬‬

‫ִק ְראּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ַה ָּב ִאים‪ַ .‬ה ִּקיפּו ְּב ַמ ְעּגָ ל ַרק ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְמ ַפּיְ ִסים‪.‬‬ ‫א‪ַ .‬א ָּתה ִה ְת ַחלְ ָּת!‬ ‫ב‪ֹ .‬לא ִה ְתּכַ ּוַ נְ ִּתי‪.‬‬ ‫ג‪ֹ .‬לא ָּפגַ ְע ִּתי ְּבָך‪ָ ,‬מה ַא ָּתה נֶ ֱעלָ ב?‬ ‫יֹותר!‬ ‫ד‪ .‬נָ כֹון ֶׁש ֲאנִ י ֶה ֱעלַ ְב ִּתי‪ֲ ,‬א ָבל ַא ְּת ֶה ֱעלַ ְב ְּת ֵ‬ ‫אֹותָך‪.‬‬ ‫ה‪ֹ .‬לא ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁשּזֶ ה ַמ ֲעלִ יב ְ‬ ‫יחה ִמּכָ ל ַהּלֵ ב‪.‬‬ ‫ו‪ֲ .‬אנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ְסלִ ָ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫ּפּורים? נַ ְּמקּו ַּד ְע ְּת ֶכם‪.‬‬ ‫נֹוׂשא יֹום ַה ִּכ ִ‬ ‫ַה ִאם לְ ַד ְע ְּתכֶ ם ַה ִּׁשיר ָקׁשּור לְ ֵ‬

‫‪24‬‬


‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ְ‬ ‫ּכֹות ְרּתֹו‬ ‫ּדֹובר ַּב ִּׁשיר הּוא ֲח ֵברֹו ֶׁשל יֹונָ ָתן‪ּ .‬כִ ְתבּו ִסּפּור ֶׁש ַ‬ ‫ַהּיֶ לֶ ד ַה ֵ‬ ‫"יֹונָ ָתן ְמ ַס ֵּפר"‪.‬‬ ‫ִח ְׁשבּו‪ָ ,‬מה ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ּכָ תּוב ַּב ִּסּפּור? ָמה יִ ְהיֶ ה ּת ֶֹכן ַה ִּסּפּור? ָמה‬ ‫נֹוסיף ַעל ַה ָּכתּוב‬ ‫ִמּתֹוְך ַה ְּמ ֻס ָּפר ַּב ִּׁשיר ֶא ְפ ָׁשר לִ כְ ֹלל ַּב ִּסּפּור? ָמה ִ‬ ‫ַּב ִּׁשיר?‬

‫ַה ְד ָר ָכה‬ ‫ַּד ְמיְ נּו וְ כִ ְתבּו ַּב ִּסּפּור‪:‬‬ ‫א‪ָ .‬מ ַתי ִה ְת ִחיל ָה ִריב? ְּב ֵאיזֶ ה ָמקֹום?‬ ‫ב ‪ַ .‬על ָמה ָרבּו ְׁשנֵ י ַה ֲח ֵב ִרים?‬ ‫ג ‪ַ .‬מּד ַּוע ֶה ְחלִ יט ּכָ ל ֶא ָחד לְ ָה ִרים ֵטלֵ פֹון לַ ֲח ֵברֹו?‬ ‫יצד ִה ְס ַּתּיֵ ם ָה ִריב?‬ ‫ד‪ּ .‬כֵ ַ‬ ‫ה‪ַ .‬ע ָּתה ִּב ְדקּו וְ ַת ְּקנּו לְ ִפי ַהּצ ֶֹרְך‪:‬‬ ‫ ‪ַ .1‬ה ִאם ָּברּור ַּב ִּסּפּור ָמה ָק ָרה?‬ ‫ ‪ַ .2‬ה ִאם ֵאין ֲחזָ רֹות ְמיֻ ָּתרֹות?‬ ‫רּועים לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר?‬ ‫ ‪ַ .3‬ה ִאם ִה ְק ַּפ ְד ֶּתם לְ ַס ֵּפר ֶאת ָה ֵא ִ‬ ‫יצד ֶא ְפ ָׁשר‬ ‫יע ֵּכ ַ‬ ‫ו‪ִ .‬ק ְראּו ֶאת ַה ִּסּפּור לִ ְפנֵ י ַח ְב ֵריכֶ ם‪ַּ .‬ב ְּקׁשּו ֵמ ֶהם לְ ַה ִּצ ַ‬ ‫לְ ַׁש ֵּפר ֶאת ַה ִּסּפּור‪ַּ .‬ת ְ ּקנּו ְּב ֶה ְת ֵאם לַ ַה ָּצעֹות ֶׁשּנִ ְראֹות לָ ֶכם‪.‬‬ ‫ּמֹורה אֹו לַ ְּמ ֻבּגָ ִרים ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה וְ ַת ְּקנּו לְ ִפי‬ ‫ז‪ַ .‬ה ְראּו ֶאת ַה ִּסּפּור לַ ָ‬ ‫עֹותיכֶ ם‪.‬‬ ‫ַה ָּצ ֵ‬

‫ַמ ִּציגִ ים‬ ‫יחת ַה ֵּטלֵ פֹון ֵּבין ַהּיֶ לֶ ד לַ ֲח ֵברֹו יֹונָ ָתן‪.‬‬ ‫ַּד ְמיְ נּו וְ ַה ִּציגּו ֶאת ֶה ְמ ׁ ֵשְך ִׂש ַ‬

‫‪25‬‬


‫ֻסּכֹות‬ ‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫•נִ לְ ַמד ִׁשיר ֶׁש ְּמ ַס ֵּפר ַעל יְ לָ ִדים‬ ‫ׂשֹוח ַח ָעלָ יו‪.‬‬ ‫ֶׁשּבֹונִ ים ֻס ָּכה ּונְ ֵ‬ ‫נָ ִׂשים לֵ ב לַ ֲח ִריזָ ה וְ לַ ִּמ ְק ָצב ַּב ִּׁשיר‪.‬‬ ‫ּומנְ ָהגָ יו‪.‬‬ ‫•נַ ִּכיר ֶאת ִמ ְצוֹות ַה ַחג ִ‬ ‫ּתֹורה" ֶׁשהּוא ָצמּוד לְ ַחג ַה ֻּסּכֹות‪.‬‬ ‫"ׂש ְמ ַחת ָ‬ ‫•נִ לְ ַמד ַעל ַחג ִ‬ ‫•נִ ְק ָרא ִׁשיר ֶׁש ְּמ ַס ֵּפר ַעל ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי‪.‬‬

‫ֻס ָּכ ֵתנּו ‪/‬‬

‫נָ ַתן ַאלְ ֶּת ְר ָמן‬

‫ֶק ֶרׁש‪ ,‬מֹוט‪ֶ ,‬ק ֶרׁש‪ ,‬מֹוט‪,‬‬ ‫ֻסּכָ ֵתנּו ַּבל ִּתּמֹוט!‬ ‫וָ ו ֶאל וָ ו‪ִ ,‬קיר ֶאל ִקיר‪,‬‬ ‫ִמי ּכָ אן ַּבּנַ אי ָמ ִהיר?‬ ‫ָׁש ָּמה רּוץ‪ֵ ,‬הּנָ ה ְּפנֵ ה —‬ ‫ֻסּכָ ֵתנּו ַמ ֵהר ְּבנֵ ה!‬ ‫זֵ ר ְּת ָמ ִרים וַ ֲה ַד ִּסים‬ ‫לְ ִת ְפ ֶא ֶרת לָ ּה נָ ִׂשים‪,‬‬ ‫יח‪,‬‬ ‫אֹותּה נַ ְפ ִר ַ‬ ‫ִּב ְפ ָר ִחים ָ‬

‫‪26‬‬

‫יח‪,‬‬ ‫נְ ַק ְּׁש ֶטּנָ ה ְּב ָׁש ִט ַ‬ ‫ֹאמרּו ֻּכּלָ ם —‬ ‫ַעד ֲא ֶׁשר י ְ‬ ‫מֹוה ָּבעֹולָ ם!‬ ‫ֵאין ָּכ ָ‬ ‫מֹוה עֹוד לְ ֵחן‪,‬‬ ‫ֵאין ָּכ ָ‬ ‫מֹוה ֵאין‪...‬‬ ‫לְ ִקּׁשּוט ָּכ ָ‬ ‫ָּכל ָה ִעיר לָ ּה ַּכף ִּת ְמ ָחא‬ ‫יע ְּב ִׂש ְמ ָחה‪:‬‬ ‫וְ ָּת ִר ַ‬ ‫ה־א ָּמן‬ ‫ֵאין ָּכזֹו ַמ ֲע ֵׂש ָ‬ ‫ר־ׁש ַבע וְ ַעד ָּדן!‬ ‫ִמ ְּב ֵא ֶ‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫רּוח) יֵ ׁש‬ ‫(מ ַּצב ַ‬ ‫ּדֹוב ִרים ַּב ִּׁשיר ֵהם יְ לָ ִדים ֶׁשּבֹונִ ים ֻסּכָ ה‪ֵ .‬איזֹו ֲאוִ ָירה ַ‬ ‫ַה ְ‬ ‫ַּב ִּׁשיר? ַה ְס ִּבירּו ּגַ ם לְ ִפי ָמה ִה ְרּגַ ְׁש ֶּתם זֹאת‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫יֹוד ִעים‬ ‫יהן ֲאנַ ְחנּו ְ‬ ‫ּומ ְתחּו ַקו ִמ ַּת ַחת לַ ִּמּלִ ים ֶׁשּלְ ִפ ֶ‬ ‫ִק ְראּו ֶאת ַּביִ ת א' ִ‬ ‫ֶׁש ַה ֻּסּכָ ה נִ ְבנְ ָתה ִּב ְמ ִהירּות‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫"סּכָ ֵתנּו"‪ּ .‬כִ ְתבּו ֶאת ֵׁשם ַה ִּׁשיר ִּב ְׁש ֵּתי‬ ‫ֵׁשם ַה ִּׁשיר ֻמ ְרּכָ ב ִמ ִּמלָ ה ַא ַחת‪ֻ :‬‬ ‫ִמּלִ ים‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫על ִקּׁשּוט ַה ֻּסּכָ ה?‬ ‫ְּב ֵאיזֶ ה ַּביִ ת ּכָ תּוב‪ַ :‬‬ ‫ַעל ְּבנִ ּיַ ת ַה ֻּסּכָ ה?‬ ‫ַעל ַה ִה ְתלַ ֲהבּות ֵמ ַה ֻּס ָּכה?‬

‫‪5‬‬

‫ּדּוע ָּב ֲחרּו ַהיְ ּלָ ִדים לְ ַק ֵּׁשט ֶאת ַה ֻּס ָּכה ִּב ְת ָמ ִרים ַּוב ֲה ַד ִּסים?‬ ‫ַׁש ֲערּו‪ַ ,‬מ ַ‬ ‫ֶר ֶמז ִּת ְמ ְצאּו ְּב ִמנְ ָהגִ ים ְּוב ִמ ְצוֹות לְ ַחג ַה ֻּסּכֹות ְּב ַעּמּוד ‪.28‬‬

‫‪6‬‬

‫ַהיְ ּלָ ִדים נִ לְ ָה ִבים ְמאֹוד ּכְ ֶׁש ֵהם ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ַה ֻּס ָּכה‪ֵ .‬הם ֲא ִפּלּו‬ ‫ימים‪ַ .‬ה ֲע ִתיקּו ְׁשנֵ י ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ַהגְ זָ ָמה‪:‬‬ ‫ַמגְ זִ ִ‬

‫קֹור ִאים ְּבקֹול ָרם‬ ‫ְ‬ ‫ימה‪.‬‬ ‫טֹומ ָ‬ ‫יאה ְּוב ּ ַפנְ ִ‬ ‫ִה ְת ַא ְרּגְ נּו ִּב ְקבּוצֹות‪ַ .‬ה ִּציגּו ֶאת ַה ִּׁשיר ִּב ְק ִר ָ‬ ‫תֹופף ְּבתֹף ּכְ ֵדי לְ ַה ְדּגִ יׁש ֶאת ַה ֶּק ֶצב‪.‬‬ ‫ּתּוכְ לּו ּגַ ם לְ ֵ‬

‫‪27‬‬


‫ּגֹומ ִרים לֶ ֱאסֹף ֶאת ַה ֵּפרֹות‬ ‫ַחג ַה ֻּסּכֹות ָחל ְּבסֹוף ַה ַּקיִ ץ‪ִּ ,‬בזְ ַמן ֶׁש ְ‬ ‫קֹור ִאים לְ ַחג ַה ֻּסּכֹות ּגַ ם‬ ‫ִמן ַה ָּׂש ֶדה‪ ,‬לִ ְפנֵ י ֶׁשּיֵ ְרדּו ּגְ ָׁש ִמים‪ ,‬לָ ֵכן ְ‬ ‫"חג ָה ָא ִסיף"‪.‬‬ ‫ַ‬ ‫ּתֹורה ְּב ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים ַעל ַה ִּׂש ְמ ָחה ַּב ַחג‪:‬‬ ‫ָּכתּוב ַּב ָ‬ ‫ֹלהיָך ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר‬ ‫"וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ְּב ַחּגֶ ָך‪ִׁ ...‬ש ְב ַעת יָ ִמים ָּתחֹג ַלה' ֱא ֶ‬ ‫ית ַאְך ָׂש ֵמ ַח"‪.‬‬ ‫יִ ְב ַחר ה'‪ ...‬וְ ָהיִ ָ‬

‫ּומ ְצוֹות לְ ַחג ַה ֻּסּכֹות‪:‬‬ ‫ִמנְ ָהגִ ים ִ‬ ‫א‪ֵ .‬איְך ּבֹונִ ים ֻס ָּכה?‬ ‫ • ַה ֻּסּכָ ה ְצ ִריכָ ה לְ ִה ָּבנֹות ַּת ַחת ּכִ ַּפת ַה ָּׁש ַמיִ ם‪.‬‬ ‫ • ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיּו לַ ֻּס ָּכה לְ ָפחֹות ָׁש�ֹלׁש ְּד ָפנֹות‪.‬‬ ‫ • ַה ְּסכָ ְך ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ָצפּוף ּכְ ֵדי לְ ָה ֵצל ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש‪.‬‬ ‫נֹוהגִ ים לְ ַק ֵּׁשט ֶאת ַה ֻּסּכָ ה ְּב ֵפרֹות ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬ ‫ • ֲ‬ ‫יצד חֹוגְ גִ ים?‬ ‫ב‪ֵּ .‬כ ַ‬ ‫יֹוׁש ִבים ַּב ֻּסּכָ ה ִׁש ְב ָעה יָ ִמים‪.‬‬ ‫ • ְ‬ ‫ • ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים‪.‬‬ ‫אֹור ִחים לַ ֻּסּכָ ה‪.‬‬ ‫ • ַמזְ ִמינִ ים ְ‬ ‫תּוחה‬ ‫ • ֻסּכַ ת ֵּבית ַהּנָ ִׂשיא ְּפ ָ‬ ‫נֹוס ִעים‬ ‫לַ ָּק ָהל ָה ָר ָחב‪ְ .‬‬ ‫ּומ ְת ָא ְר ִחים ָ ּבּה‪ .‬‬ ‫ירּושלַ יִ ם ִ‬ ‫לִ ׁ ָ‬

‫‪28‬‬


‫ּתֹורה‬ ‫ִׂש ְמ ַחת ָ‬ ‫ּתֹורה ‪/‬‬ ‫ִׂש ְמ ַחת ָ‬

‫בֹורה ּכ ֵֹהן‬ ‫ְּד ָ‬

‫ַהּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י ֶׁשל ַה ַחג‪ ,‬הּוא ְׁש ִמינִ י‬ ‫יֹוׁש ִבים עֹוד ַּב ֻּסּכָ ה‪ֶ .‬מ ְרּכַ ז‬ ‫ֲע ֶצ ֶרת‪ֹ ,‬לא ְ‬ ‫ַה ִּׂש ְמ ָחה ְּביֹום זֶ ה הּוא ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת‪.‬‬ ‫ַעל ָמה ַה ִּׂש ְמ ָחה?‬ ‫קֹור ִאים ְּב ֵבית‬ ‫ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה‪ְ ,‬‬ ‫בּוע ֶׁשּלָ ּה‪ְּ .‬בסֹוף ַחג‬ ‫ּופ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ‬ ‫ּתֹורה‪ּ ,‬כָ ל ַׁש ָּבת ָ‬ ‫ַהּכְ נֶ ֶסת ַּב ָ‬ ‫ּומּיָ ד ַמ ְת ִחילִ ים לִ ְקרֹא‬ ‫ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה‪ִ ,‬‬ ‫יאת ַה ָ‬ ‫ַה ֻּסּכֹות ְמ ַסּיְ ִמים ֶאת ְק ִר ַ‬ ‫ׁשּוב ֵמ ַה ַה ְת ָחלָ ה‪ּ ...‬כְ מֹו ַמ ְעּגָ ל‪ֶׁ ,‬ש ֵאין לֹו ַה ְת ָחלָ ה וְ ֵאין לֹו סֹוף‪ָּ .‬כְך הּוא‬ ‫יקים ַאף ַּפ ַעם‪.‬‬ ‫ּתֹורה‪ֶׁ ,‬ש ֵאין ַמ ְפ ִס ִ‬ ‫לִ ּמּוד ַה ָ‬ ‫יאים ֵמ ֲארֹון ַהּק ֶֹדׁש‬ ‫מֹוצ ִ‬ ‫ּומ ְר ִּבים ְּב ִׂש ְמ ָחה‪ִ .‬‬ ‫לָ כֵ ן נֶ ֱע ֶרכֶ ת ְּביֹום זֶ ה ֲחגִ יגָ ה ַ‬ ‫יפים ֶאת ֵּבית‬ ‫ּומ ִּק ִ‬ ‫לּוכה‪ַ ,‬‬ ‫אֹותם ְּב ַת ֲה ָ‬ ‫נֹוׂש ִאים ָ‬ ‫ּתֹורה‪ְ ,‬‬ ‫ֶאת ּכָ ל ִס ְפ ֵרי ַה ָ‬ ‫נֹותנִ ים לַ ּיְ לָ ִדים ְּדגָ לִ ים ִצ ְבעֹונִ ּיִ ים וְ גַ ם ֵהם‬ ‫ּקּודים‪ְ .‬‬ ‫ַהּכְ נֶ ֶסת ְּב ִׁש ִירים ְּוב ִר ִ‬ ‫ּקּודים‪.‬‬ ‫ִמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ַּב ִּׁש ָירה ָּוב ִר ִ‬ ‫"מֹוע ִדים לַ ִׂש ְמ ָחה"‪ַ ,‬מ ָּס ָדה)‬ ‫ֲ‬ ‫(מּתֹוְך‬ ‫ִ‬

‫ּתֹורה‬ ‫ְׁש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת* ‪ִׂ -‬ש ְמ ַחת ָ‬ ‫(ּפ ֶרק כט‪:)35 ,‬‬ ‫ּתֹורה ְּב ֵס ֶפר ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ֶ‬ ‫ּכָ תּוב ַּב ָ‬

‫"ּבּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ִּת ְהיֶ ה ָל ֶכם"‪.‬‬ ‫ַ‬ ‫* ֲע ֶצ ֶרת ִהיא ֲא ֵס ָפה‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים‪ֵ .‬ה ָעזְ רּו ְּב ַמ ְח ַסן ַה ִּמּלִ ים‪:‬‬ ‫קֹור ִאים לַ ַחג ַה ַּמ ְת ִחיל ִמּיָ ד ַא ֲח ֵרי ֻסּכֹות‬ ‫ּתֹורה ְ‬ ‫א‪ַּ .‬ב ָ‬ ‫ב‪ְׁ .‬שמֹו ֶׁשל ַה ַחג ְּביָ ֵמינּו הּוא‬ ‫יאת ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים‬ ‫ֶאת ְק ִר ַ‬ ‫ּתֹורה‬ ‫ג‪ְּ .‬ב ִׂש ְמ ַחת ָ‬ ‫אׁשית‪.‬‬ ‫יאת ֵס ֶפר ְּב ֵר ִ‬ ‫ִמּיָ ד ֶאת ְק ִר ַ‬ ‫ּתֹורה‬ ‫ד‪ְּ .‬ב ִׂש ְמ ַחת ָ‬

‫ַמ ְח ַס ן ִמ ּלִ ים‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ּתֹורה ְמ ַסּיְ ִמים ֲע ֶצ ֶרת ַמ ְת ִחילִ ים‬ ‫ִׂש ְמ ַחת ָ‬

‫ֲענּו ֵּכן אֹו ֹלא לְ יַ ד ּכָ ל ְׁש ֵאלָ ה‪:‬‬ ‫"ע ֶצ ֶרת"?‬ ‫קֹור ִאים ּגַ ם ַּב ֵּׁשם ֲ‬ ‫ּתֹורה ְ‬ ‫א‪ַ .‬ה ִאם לְ ִׂש ְמ ַחת ָ‬ ‫ּתֹורה?‬ ‫קֹור ִאים ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ַּב ָ‬ ‫ב‪ַ .‬ה ִאם ְּבכָ ל ַׁש ָּבת ְ‬ ‫ּקּודים‬ ‫יפים ֶאת ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ְּב ִׁש ָירה ְּוב ִר ִ‬ ‫ג‪ַ .‬ה ִאם ַמ ִּק ִ‬ ‫ּתֹורה?‬ ‫ְּב ִׂש ְמ ַחת ָ‬ ‫ּתֹורה?‬ ‫יֹוׁש ִבים ַּב ֻּסּכָ ה ְּב ִׂש ְמ ַחת ָ‬ ‫ד‪ַ .‬ה ִאם ְ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫ּתֹורה ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת‪,‬‬ ‫ִאם ִה ְׁש ַּת ַּת ְפ ֶּתם ַּב ֲחגִ יגַ ת ִׂש ְמ ַחת ָ‬ ‫רּוח ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת‪,‬‬ ‫ַס ְּפרּו ַמהּו ַמ ַּצב ָה ַ‬ ‫יצד ְמ ַׂש ְּמ ִחים ֶאת ַהיְ ּלָ ִדים?‬ ‫ּכֵ ַ‬ ‫יצד ְׂש ֵמ ִחים ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים?‬ ‫ּכֵ ַ‬ ‫ּתֹורה?‬ ‫ּקּודים ִעם ַה ָ‬ ‫קֹור ִאים לָ ִר ִ‬ ‫יצד ְ‬ ‫ּכֵ ַ‬ ‫ֵאיְך ִה ְרּגַ ְׁש ֶּתם?‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫‪30‬‬


‫ִׁשיר לְ ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי ‪/‬‬ ‫ֵּבין ַה ַּקיִ ץ לַ ְּס ָתו ‪-‬‬ ‫ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי‬ ‫ֹאהב‪,‬‬ ‫ִעם ּכָ ל ֶׁשּנ ַ‬ ‫ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי‪.‬‬ ‫ּפּוח ִּב ְד ַבׁש‬ ‫ַּת ַ‬ ‫ּפּוח ַעל ֶּדגֶ ל‬ ‫וְ ַת ַ‬ ‫ֶּובגֶ ד ָח ָדׁש לַ ַחּגִ ים‪.‬‬ ‫ּכִ י יָ דּוע ֲה ֵרי‬ ‫ֶׁשח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי‬ ‫זֶ הּו ח ֶֹדׁש ְמאֹד ֲחגִ יגִ י‪.‬‬

‫ָּד ְתיָ ה ֶּבן־ּדֹור‬

‫ֵּבין ַה ַּקיִ ץ לַ ְּס ָתו ‪-‬‬ ‫ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי‬ ‫ֹאהב‪,‬‬ ‫ִעם ּכָ ל ֶׁשּנ ַ‬ ‫ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי‪.‬‬ ‫ָח ָצב ֶׁשל ִּת ְׁש ֵרי‪,‬‬ ‫ָׁש ָרב ֶׁשל ִּת ְׁש ֵרי‬ ‫יֹורה ֶׁש ַּמ ְר ִטיב ֶאת ַה ְּס ָכְך‪.‬‬ ‫וְ ֶ‬ ‫ּכִ י יָ דּוע ֲה ֵרי‬ ‫ֶׁשח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי‬ ‫זֶ הּו ח ֶֹדׁש ְמאֹד ֲה ַפ ְכ ַּפְך‪.‬‬ ‫ֵּבין ַה ַּקיִ ץ לַ ְּס ָתו ‪-‬‬ ‫ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי‬ ‫ֹאהב‬ ‫ִעם ּכָ ל ֶׁשּנ ַ‬ ‫ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי‪.‬‬ ‫ְּב ָרכֹות ֶׁשל ִּת ְׁש ֵרי‪,‬‬ ‫ְסלִ יחֹות ֶׁשל ִּת ְׁש ֵרי‬ ‫ְּובלַ ַחׁש עֹולָ ה ַּב ָּק ָׁשה‪.‬‬ ‫ּכִ י יָ דּוע ֲה ֵרי‬ ‫ֶׁש ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי‬ ‫ילה ִלי ָׁשנָ ה ֲח ָד ָׁשה‪.‬‬ ‫ַמ ְת ִח ָ‬

‫‪31‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ַּב ִּׁשיר נִ ְר ָמזִ ים ַה ַחּגִ ים ֶה ָחלִ ים ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי‪.‬‬ ‫ַה ְׁשלִ ימּו‪:‬‬ ‫ָה ְר ָמזִ ים ַּב ִּׁשיר‬ ‫ְׁשמֹות ַה ַחּגִ ים ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪2‬‬

‫ּכִ ְתבּו ִּב ְׂש ַפת ַה ִּׁשיר‪:‬‬ ‫ •ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי נִ ְמ ָצא ֵּבין ְׁש ֵּתי עֹונֹות‪:‬‬ ‫יחה‪:‬‬ ‫ • ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי ְמ ַב ְ ּק ִׁשים ְסלִ ָ‬ ‫ • ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי ְמ ַב ְ ּק ִׁשים ַ ּב ָּקׁשֹות‪:‬‬ ‫ • ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי יֵ ׁש ַח ְמ ִסין‪:‬‬ ‫ • ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶׁשם ָה ִראׁשֹון ַמ ְר ִטיב ֶאת ַה ְּס ָכְך‪:‬‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת אֹו ַמ ְקלִ ִידים ַּב ַּמ ְח ֵׁשב‬ ‫ְ‬ ‫ּומה ָאהּוב‬ ‫יה ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי‪ָ .‬‬ ‫ׁשֹור ֶרת ְמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ָמה ֶׁש ָאהּוב ָעלֶ ָ‬ ‫ַה ְּמ ֶ‬ ‫ֲעלֵ יכֶ ם ַּבח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה?‬

‫ַמ ֲע ִש ִׁירים ֶאת ַה ָׂש ָפה‬ ‫‪1‬‬

‫‪32‬‬

‫אֹומ ֶרת ֶׁש ִּת ְׁש ֵרי הּוא‬ ‫ׁשֹור ֶרת ֶ‬ ‫ִק ְראּו ׁשּוב ֶאת ַה ַּביִ ת ַה ֵּׁשנִ י ַּב ִּׁשיר‪ַ .‬ה ְּמ ֶ‬ ‫ׁשּובה‬ ‫ח ֶֹדׁש ֲה ַפ ְכ ַּפְך‪ָ .‬מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ָּלה ֲה ַפכְ ַּפְך? ַה ִּקיפּו ֶאת ַה ְּת ָ‬ ‫ַהּנְ כֹונָ ה‪:‬‬ ‫ב‪ֶ .‬מזֶ ג ָה ֲאוִ יר ֲחגִ יגִ י‬ ‫א‪ֶ .‬מזֶ ג ָה ֲאוִ יר נֶ ְח ָמד ‬ ‫ד‪ֶ .‬מזֶ ג ָה ֲאוִ יר ַרע‬ ‫ג‪ֶ .‬מזֶ ג ָה ֲאוִ יר ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה ‬


‫לֹומר ֶׁשהּוא ֲה ַפ ְכ ַּפְך‪.‬‬ ‫ּגַ ם ַעל ִמי ֶׁש ְּמ ַׁשּנֶ ה ֶאת ַּד ְעּתֹו לְ ִע ִּתים ְקרֹובֹות ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫לְ ֻדגְ ָמה‪ :‬הּוא ֲה ַפכְ ַּפְך‪ֶ .‬א ְתמֹול הּוא ָּת ַמְך ְּב ַד ְע ִּתי‪ ,‬וְ ַהּיֹום הּוא ִמ ְתנַ ּגֵ ד לָ ּה‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫"ח ְמ ִסין" וְ ִכ ְתבּו ָּכאן‪:‬‬ ‫ִמ ְצאּו ְּב ַביִ ת ב' ִמ ָּלה ַא ֶח ֶרת לַ ִּמ ָּלה ַ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫יע ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי? ִאם ֵּכן‪ַ ,‬ה ְס ִּבירּו ֶאת‬ ‫ַה ִאם ַא ֶּתם ְׂש ֵמ ִחים ּכַ ֲא ֶׁשר ַמּגִ ַ‬ ‫ַה ִּסּבֹות לְ כָ ְך‪ֵ .‬ה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬ ‫ּלּוח ָה ִע ְב ִרי‬ ‫ְׁשמֹות ָח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָ ה ַעל ִּפי ַה ַ‬ ‫ּמֹוע ִדים ְּב ָכל ח ֶֹדׁש‬ ‫ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ְׁשמֹות ַה ַח ִ ּגים וְ ַה ֲ‬ ‫רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה‬ ‫ֱאלּול‬

‫ָאב‬

‫ִּת ְׁש ֵרי‬

‫ַּתּמּוז‬

‫ֶח ְׁשוָ ן‬

‫ִסיוָ ן‬

‫ּכִ ְסלֵ ו‬

‫ִאּיָ ר‬

‫ֵט ֵבת‬

‫יסן‬ ‫נִ ָ‬ ‫ְׁש ָבט‬

‫ֲא ָדר‬

‫‪33‬‬


‫יַ ַחד ּולְ חּוד‬

‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫אֹותנּו לַ ְחׁשֹב ֵאיזֶ ה ָח ֵבר ָח ִביב ָעלֵ ינּו ִּב ְמיֻ ָחד?‬ ‫עֹור ִרים ָ‬ ‫• ַה ִּׁש ִירים ַּב ָּמדֹור ְמ ְ‬ ‫ּקׁשי לִ ְמצֹא‬ ‫ַה ִאם ֲאנַ ְחנּו נִ זְ ָה ִרים ֹלא לְ ַה ֲעלִ יב ֲח ֵב ִרים? נַ ְחׁשֹב ּגַ ם ַעל ַה ִ‬ ‫ָח ֵבר ִּב ְׁשכּונָ ה אֹו ְּב ֵבית ֵס ֶפר ֲח ָד ִׁשים וְ ַעל ֲח ִׁשיבּות יַ ֲח ֵסי ָׁשלֹום ֵּבין ֲח ֵב ִרים‪.‬‬ ‫"ּדֹובר"‪ .‬נָ ִׂשים לֵ ב לַ ֲח ִריזָ ה‪ ,‬לַ ֲחזָ רֹות‪ ,‬וְ לַ ִּמ ְק ָצב‬ ‫ֵ‬ ‫•נַ ְס ִּביר לְ ַע ְצ ֵמנּו ַמהּו‬ ‫ַּב ִּׁש ִירים‪.‬‬ ‫ּומ ְׁש ְּפחֹות ִמּלִ ים‪.‬‬ ‫•נַ ְמ ִׁשיְך לִ לְ מֹד ַעל ַהּׁש ֶֹרׁש ִ‬ ‫ׁשּורים לַ ָּמדֹור‪.‬‬ ‫יצד ֵהם ְק ִ‬ ‫•נִ ְק ָרא ְׁשנֵ י ְס ָפ ִרים ְׁשלֵ ִמים לַ ֲהנָ ָא ֵתנּו וְ נַ ְחׁשֹב ֵּכ ַ‬

‫‪34‬‬


‫ְׁשנֵ י ֲח ֵב ִרים ‪/‬‬

‫הּודה ַא ְטלָ ס‬ ‫יְ ָ‬

‫יֵ ׁש לִ י ָח ֵבר‪,‬‬ ‫קֹור ִאים לֹו ֵאלִ י‪,‬‬ ‫ְ‬ ‫ֶׁש ְּבכָ ל ַה ְּד ָב ִרים‬ ‫ּדֹומה לִ י‪.‬‬ ‫נֹורא ֶ‬ ‫הּוא ָ‬

‫יֵ ׁש לִ י ָח ֵבר ַא ֵחר‪,‬‬ ‫קֹור ִאים לֹו ֲא ָדר‪,‬‬ ‫ְ‬ ‫ֶׁשהּוא וַ ֲאנִ י‬ ‫ימים ְּבׁשּום ָּד ָבר‪.‬‬ ‫ֹלא ַמ ְס ִּכ ִ‬

‫רֹוצה ַּדוְ ָקא ְּבג'ּולִ ים‬ ‫ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ֶ‬ ‫ּגַ ם הּוא ָּבא לְ ַׂש ֵחק;‬ ‫רֹוצה לְ ַטּיֵ ל ‪-‬‬ ‫ּכְ ֶׁשהּוא ֶ‬ ‫ּגַ ם לִ י ִמ ְת ַח ֵּׁשק‪.‬‬

‫רֹוצה ֶׁש ֶקט ‪-‬‬ ‫ִאם ֲאנִ י ֶ‬ ‫צֹור ַח;‬ ‫הּוא ֵּתכֶ ף ֵ‬ ‫אֹומר ַמ ֶּׁשהּו ‪-‬‬ ‫ִאם ֲאנִ י ֵ‬ ‫הּוא ִמּיָ ד ִמ ְתוַ ֵּכ ַח‪.‬‬

‫ּכְ ֶׁשהּוא ָעצּוב אֹו ָׂש ֵמ ַח ‪-‬‬ ‫ֵּתכֶ ף ּגַ ם ֲאנִ י‬ ‫וְ ָת ִמיד ֲאנַ ְחנּו ְּבׁשֹלֶ ם‬ ‫וְ ֵאין ִּבכְ לָ ל ִענְ יָ נִ ים‪.‬‬

‫אֹוהב‬ ‫ָּת ִמיד הּוא ֵ‬ ‫ְּד ָב ִרים ֶׁש ֲאנִ י ׂשֹונֵ א‪,‬‬ ‫ְּב ִקּצּור‪ ,‬לִ ְׁשנֵ ינּו‬ ‫יֵ ׁש א ִֹפי ׁשֹונֶ ה‪.‬‬

‫ּדֹומים‪,‬‬ ‫ָּכל ּכָ ְך ֲאנַ ְחנּו ִ‬ ‫ֲאנִ י וְ ֵאלִ י‪,‬‬ ‫ֶא ָחד לַ ֵּׁשנִ י‪,‬‬ ‫ַעד ֶׁשּלִ ְפ ָע ִמים נִ ְד ֶמה לִ י‬ ‫ֶׁשהּוא ‪ -‬זֶ ה ֲאנִ י‪.‬‬

‫לִ ְפ ָע ִמים זֶ ה ַמ ְרּגִ יז‪,‬‬ ‫לִ ְפ ָע ִמים זֶ ה ְמ ַע ְצ ֵּבן‪,‬‬ ‫ֲא ָבל‪ְּ ,‬ב ֶע ֶצם ‪-‬‬ ‫יֹותר ְמ ַענְ יֵ ן‪.‬‬ ‫זֶ ה ַה ְר ֵּבה ֵ‬ ‫(מּתֹוְך‪:‬‬ ‫ִ‬ ‫אֹוהב)‬ ‫ַהּיַ לְ ָּדה ֶׁש ֲאנִ י ֵ‬

‫‪35‬‬


‫יְ ִדידּות ‪/‬‬

‫ִּת ְר ָצה ֲא ָתר‬

‫ֹלא ָּת ִמיד ְ‬ ‫מֹוצ ִאים ִמּיָ ד‬ ‫ָח ֵבר‪ ,‬אֹו ֲח ֵב ָרה‪,‬‬ ‫לֶ ָח ֵצר ְ‬ ‫יֹור ִדים לְ ַבד‪,‬‬ ‫ְ‬ ‫יֹוׁש ִבים ִמחּוץ לַ ֲח ָ‬ ‫בּורה‪...‬‬

‫קֹורה לְ ַאט‪,‬‬ ‫זֶ ה ֶ‬ ‫ְּבלִ י לְ ַה ְרּגִ יׁש ִּכ ְמ ַעט‪.‬‬ ‫אֹומ ִרים ָּד ָבר‪,‬‬ ‫מֹוצ ִאים ֵחן‪ְ ,‬‬ ‫ְ‬ ‫יטים ַהּיָ ד‪...‬‬ ‫מֹוׁש ִ‬ ‫ִ‬

‫ַה ָּבנֹות ְ‬ ‫קֹופצֹות ַעל ֶח ֶבל‪,‬‬ ‫ְמ ַׂש ֲחקֹות ְּב ִ‬ ‫"גּומי"‪,‬‬ ‫ַה ָּבנִ ים ָר ִצים ְּבלִ י ֶה ֶרף‬ ‫וְ כָ כָ ה‪ֵּ ,‬די ָעגּום לִ י‪...‬‬

‫ן־מה ְּביַ ַחד‪,‬‬ ‫ְמ ַטּיְ לִ ים זְ ַמ ָ‬ ‫ֶּב ָח ֵצר‪ַּ ,‬ב ַה ְפ ָס ָקה‪.‬‬ ‫ּמּודים‬ ‫ַא ֲח ֵרי ַהּלִ ִ‬ ‫יחה‪...‬‬ ‫יכים ֶאת ַה ִּׂש ָ‬ ‫ַמ ְמ ִׁש ִ‬

‫ זֶ ה יִ ַּקח ּכַ ָּמה יָ ִמים‪,‬‬‫ִא ָּמא לִ י ֶ‬ ‫אֹומ ֶרת‪,‬‬ ‫ֹלא ִמּיָ ד ִמ ְתיַ ְּד ִדים‪.‬‬ ‫ֲח ֵב ָרה ‪ֵ -‬אינָ ּה ַמ ְח ֶּב ֶרת‪.‬‬

‫ּולְ ֶפ ַתע ‪ַ -‬מזְ ִמינִ ים ַה ַ ּביְ ָתה‬ ‫ָה ַא ַחת ֶאת ֲח ֶב ְר ָּתּה ‪-‬‬ ‫קֹורה ַמ ֵהר ‪- - -‬‬ ‫ִמּכָ אן ַהּכֹל ֶ‬ ‫נֹורא ָק ֶׁשה ִּפ ְתאֹם לְ ִה ָּפ ֵרד‬ ‫ָ‬ ‫וְ ‪ִ ...‬א ָּמא! יֵ ׁש לִ י ֲח ֵב ָרה‪,‬‬ ‫ַא ָּבא! יֵ ׁש לִ י ָח ֵבר!‬

‫זֹו ‪ֻ -‬מּנַ ַחת ַּבּיַ לְ קּוט‪,‬‬ ‫ּכָ תּוב ָּבּה ְׁש ִמי וְ ִהיא ֶׁשּלִ י‪.‬‬ ‫ ׁשֹונָ ה ְמאֹוד ַהּיְ ִדידּות‪,‬‬‫ְמ ָב ֶא ֶרת ִא ָּמא לִ י‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ָּב ִּתים א׳‪-‬ב׳‬ ‫ּדֹוב ֶרת ֶאת ִא ָּמּה ִּב ְב ָעיָ ה ֶׁש ְּמ ִצ ָיקה לָ ּה‪.‬‬ ‫ַּב ִּׁשיר ְמ ַׁש ֶּת ֶפת ַהּיַ לְ ָּדה ַה ֶ‬ ‫קׁשי ִהיא ִמ ְתלֹונֶ נֶ ת?‬ ‫ַעל ֵאיזֶ ה ִ‬

‫‪2‬‬

‫בּורה?‬ ‫יׁשה ַהּיַ לְ ָּדה ּכַ ֲא ֶׁשר יָ ְׁש ָבה ֶּב ָח ֵצר ִמחּוץ לַ ֲח ָ‬ ‫ָמה ִה ְרּגִ ָ‬

‫‪3‬‬

‫ָּב ִּתים ג׳‪-‬ד׳‬ ‫עֹוד ֶדת ַָה ֵאם ֶאת יַ לְ ָּד ָתּה?‬ ‫יצד ְמ ֶ‬ ‫א‪ּ .‬כֵ ַ‬

‫"ח ֵב ָרה ֵאינָ ּה‬ ‫אֹומ ֶרת‪ֲ :‬‬ ‫ב‪ַׁ .‬ש ֲערּו‪ ,‬לְ ָמה ִמ ְתּכַ ּוֶ נֶ ת ָה ֵאם ּכְ ֶׁש ִהיא ֶ‬ ‫ַמ ְח ֶּב ֶרת"?‬

‫‪5‬‬

‫ָּב ִּתים ה׳‪-‬ז׳‬ ‫ּדּוע ִה ְׁש ַּתּנְ ָתה ַה ְרּגָ ָׁש ָתּה ֶׁשל ַהּיַ לְ ָּדה ְּבסֹוף ַה ִּׁשיר?‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪37‬‬


‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫אתם ָח ֵבר? ַס ְּפרּו ַעל ָּכְך‪.‬‬ ‫ן־מה ַעד ֶׁש ְּמ ָצ ֶ‬ ‫ָה ִאם ּגַ ם לָ ֶכם ָק ָרה ֶׁש ָע ַבר זְ ַמ ָ‬

‫‪2‬‬

‫ּדֹוב ֶרת ַּב ִּׁשיר ִהיא יַ לְ ָּדה‪.‬‬ ‫ַה ֶ‬ ‫חֹוׁש ִבים ֶׁש ָּבנִ ים ִמ ְת ַח ְּב ִרים ַא ֶח ֶרת?‬ ‫ַה ִאם ַא ֶּתם ְ‬ ‫ַה ְס ִ ּבירּו ֶאת ַ ּד ְע ְּתכֶ ם וְ ָה ִביאּו ֻ ּדגְ ָמאֹות‪.‬‬

‫ִּכ ְתבּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ּפּורּה‪:‬‬ ‫אֹומ ֶרת ַהּיַ לְ ָּדה‪ַ .‬ה ְמ ִׁשיכּו ֶאת ִס ָ‬ ‫קֹורה לְ ַאט" ‪ֶ -‬‬ ‫"זֶ ה ֶ‬ ‫ַּב ַה ְת ָחלָ ה ‪ַ ........‬א ַחר ּכָ ְך ‪ְּ ........‬ב ַה ְד ָרגָ ה‪ִּ ,‬כ ְמ ַעט ְּבלִ י לְ ַה ְרּגִ יׁש ‪ ........‬‬ ‫ּופ ְתאֹום ‪ ........‬וְ ַעכְ ָׁשו ‪........‬‬ ‫ִ‬

‫ַמ ֲע ִש ִׁירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫"ח ֵב ָרה ‪ֵ -‬אינָ ּה ַמ ְח ֶּב ֶרת‪".‬‬ ‫אֹומ ֶרת‪ֲ :‬‬ ‫ָה ֵאם ֶ‬ ‫‪1‬‬

‫יָמין לְ סֹופֹו ַה ַּמ ְת ִאים ְּבטּור ְׂשמֹאל‬ ‫ַח ְּברּו ְּב ַקו ֵּבין ְּת ִחּלַ ת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ְּבטּור ִ‬ ‫קֹור ִאים ְּב ֵׁשם זֶ ה ‬ ‫לַ ַּמ ְח ֶּב ֶרת ְ‬ ‫לִ ְפ ֻעּלַ ת ַה ִחּבּור ְּב ֶח ְׁשּבֹון‬ ‫קֹור ִאים ּכָ ְך ‬ ‫ְ‬ ‫ַה ֲח ֵברּות ְמ ַח ֶּב ֶרת ֵּבין ‬

‫‪2‬‬

‫ ִּכי ִהיא ְמ ַח ֶּב ֶרת ִמ ְס ָּפ ִרים‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ יְ לָ ִדים‬ ‫ ִּכי ִהיא ַמ ְח ֶּב ֶרת ַּד ִּפים‬

‫אֹותּיֹות ֶׁש ְּמ ֻׁש ָּתפֹות לְ כָ ל ַה ִּמּלִ ים ָה ֵאּלּו‪:‬‬ ‫א‪ִ .‬צ ְבעּו ֶאת ָה ִ‬ ‫ַמ ְח ֶּב ֶרת‬

‫ֲח ֵברּות‬

‫ִחּבּור‬

‫ֶח ְב ָרה‬

‫אֹותּיֹות ַה ְּמ ׁ ֻש ָּתפֹות לְ ִמ ִּלים ֵאּלּו‬ ‫ב‪ּ .‬כִ ְתבּו ֶאת ְׁשֹלש ָה ִ‬ ‫ ‬

‫‪38‬‬

‫אֹותּיֹות ַה ׁ ּשֹ ֶרׁש‪.‬‬ ‫קֹור ִאים ִ‬ ‫אֹותּיֹות ָה ֵאּלּו ְ‬ ‫לָ ִ‬


‫ִמ ְתחּו ַקו ֵּבין ִמ ְׁש ָּפט ִמּטּור א׳ לַ ֶה ְס ֵּבר ַּמ ְת ִאים ְּבטּור ב׳‪:‬‬ ‫ָעגּום לִ י ‬

‫ ‬

‫ ִּפ ְתאֹום‬

‫ְמ ָב ֶא ֶרת ‬

‫ ‬

‫ ָעצּוב לִ י‬

‫זֶ ה יִ ַּקח ּכַ ָּמה יָ ִמים ‬

‫ ‬

‫ ַמ ְס ִּב ָירה‬

‫לְ ֶפ ַתע ‬

‫ ֹלא ִמּיָ ד‬

‫הֹומר‬ ‫יְ לָ ִדים ְמ ַש ֲׂח ִקים ְ ּב ִמ ְש ָׂחק ֲחטֹף וְ ַה ְצלֵ ף‪ִ ,‬ציֵ ּר וִ ינְ ְסלֹו ֶ‬

‫‪39‬‬


‫קֹור ִאים‬ ‫מֹועדֹון ְ‬ ‫ֲ‬

‫ּגֹורילָ ה‬ ‫ִ‬

‫‪ַ /‬אנְ תֹונִ י ְּב ָראּון‪,‬‬

‫מֹודן‬ ‫הֹוצ ַאת ָ‬ ‫ָ‬

‫יאה‬ ‫לִ ְפנֵ י ַה ְּק ִר ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ִה ְתּבֹונְ נּו ָּב ִאּיּור ֶׁש ִּב ְכ ִריכַ ת ַה ֵּס ֶפר וְ ַד ְפ ְּדפּו ּבֹו‪.‬‬ ‫ּיּורים‪.‬‬ ‫ִׂשימּו לֵ ב לָ ִא ִ‬ ‫ַׁש ֲערּו‪ָ ,‬מה ִּת ְהיֶה ֲעלִ ילַ ת ַה ִּסּפּור לְ ִפי ָה ִאּי ִּורים?‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫ּנֹוׂש ִאים ָה ֵאּלֶ ה‪:‬‬ ‫ַּב ֲחרּו ִמּתֹוְך ַה ְ‬ ‫צּובה?‬ ‫ּדּוע ַחּנָ ה ֲע ָ‬ ‫א‪ַ .‬מ ַ‬ ‫ב‪ֵ .‬איזֹו ְּב ָעיָ ה ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתית ַמ ֲעלֶ ה ַה ֵּס ֶפר?‬

‫‪2‬‬

‫ּגֹורילָ ה ַּבּלַ יְ לָ ה‬ ‫ְּב ָמה ַמזְ ּכִ יר ַה ִּטּיּול ַהּלֵ ילִ י ַה ַּמ ְד ִהים ֶׁש ָעׂשּו ַחּנָ ה וְ ַה ִ‬ ‫ֶאת ָמה ֶׁש ָּק ָרה לְ ַחּנָ ה לְ ָמ ֳח ַרת ַהּיֹום?‬

‫‪3‬‬

‫ּגֹורילָ ה וְ ַה ְׁשוּו אֹותֹו לָ ִאּיּור‬ ‫ִמ ְצאּו ֶאת ָה ִאּיּור ֶׁשּבֹו ְמ ַטּיֶ לֶ ת ַחּנָ ה ִעם ַה ִ‬ ‫ָה ַא ֲחרֹון ַּב ֵּס ֶפר‪ .‬לְ ֵאיזֹו ַמ ְס ָקנָ ה ִהּגַ ְע ֶּתם?‬

‫‪4‬‬

‫ּיּורים‬ ‫ּיּורים‪ַּ .‬ב ֲחרּו ְּב ַא ַחד ָה ִא ִ‬ ‫ַה ְק ִּדיׁשּו זְ ַמן לְ ִה ְתּבֹונְ נּות חֹוזֶ ֶרת ָּב ִא ִ‬ ‫ּדּוע ְּב ַח ְר ֶּתם ּבֹו‪.‬‬ ‫וְ ַה ְס ִּבירּו לְ ַח ְב ֵריכֶ ם ַמ ַ‬

‫ּכֹות ִבים‬ ‫ְ‬ ‫יכם ַה ֵּס ֶפר?‬ ‫רׁשם ִה ְׁש ִאיר ֲעלֵ ֶ‬ ‫ּכִ ְתבּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‪ֵ :‬איזֶ ה ֶ‬ ‫ּתּוכְ לּו לִ כְ ּתֹב לְ ִפי ַה ֶּדגֶ ם ַהּזֶ ה‪:‬‬ ‫אתי ֶאת ַה ֵּס ֶפר‪ֵ ...‬מ ֵאת‪ַ ...‬ה ֵּס ֶפר ְמ ַס ֵּפר ַעל‪...‬‬ ‫ָק ָר ִ‬ ‫ַה ְּדמּות ֶׁש ִח ַּב ְב ִּתי ַּב ֵּס ֶפר ִּב ְמיֻ ָחד ִהיא‪ִ ...‬מּכֵ יוָ ן ֶׁש‪...‬‬ ‫עֹורר ִּבי ַמ ְח ָׁשבֹות‪ִ ...‬ה ְת ַרּגַ ְׁש ִּתי ַּכ ֲא ֶׁשר‪...‬‬ ‫ַה ֵּס ֶפר ֵ‬ ‫(אם ַה ֵּס ֶפר ָהיָ ה ְמ ַׁש ֲע ֵׁש ַע)‬ ‫יתי ְּב ֶמ ַתח ּכַ ֲא ֶׁשר‪ָ ...‬צ ַח ְק ִּתי ּכַ ֲא ֶׁשר‪ִ ...‬‬ ‫ָהיִ ִ‬ ‫יתי לִ ְקרֹא ֶאת ַה ֵּס ֶפר ּכִ י‪...‬‬ ‫לְ ִסּכּום‪ ,‬נֶ ֱהנֵ ִ‬

‫‪40‬‬


‫ָׁשלֹום ָק ָטן ‪/‬‬

‫לֵ ָאה נָ אֹור‬

‫ּבֹואּו נַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָק ָטן‬ ‫ֲאנִ י ִא ְּתָך וְ ַא ָּתה ִא ִּתי‪.‬‬ ‫ּבֹואּו נַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָק ָטן‪,‬‬ ‫ָׁשלֹום ָק ָטן ֲא ִמ ִּתי‪.‬‬ ‫ּבֹואּו נַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָק ָטן‬ ‫ֹלא ָׁשלֹום עֹולָ ִמי‪.‬‬ ‫ֲאנִ י ֹלא ֶאכְ ַעס ִּבכְ לָ ל‪.‬‬ ‫ִאם אּוכַ ל‪.‬‬ ‫ֲאנִ י ֹלא ַא ְרּגִ יז ַאף ֶא ָחד‬ ‫ִּב ְמיֻ ָחד‪.‬‬ ‫ֲאנִ י ֲאוַ ֵּתר וְ ַא ָּתה ְּתוַ ֵּתר‬ ‫יֹותר‪.‬‬ ‫ָּפחֹות אֹו ֵ‬

‫ּבֹואּו נַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָק ָטן‪,‬‬ ‫ֹלא נִ ְצ ַעק וְ ֹלא נָ ִריב‪.‬‬ ‫ָּפׁשּוט נֵ ֵׁשב ְּביַ ַחד‪ ,‬נְ ַד ֵּבר‪,‬‬ ‫אֹו נַ ְק ִׁשיב‪.‬‬ ‫אּולַ י זֶ ה ֹלא ָׁשלֹום ָּכל ָּכְך ּגָ דֹול‬ ‫הּוא ָּפׁשּוט וְ ָרגִ יל‪.‬‬ ‫יכ ֶׁשהּו‬ ‫ַאְך ּכָ ל ָׁשלֹום ָצ ִריְך ּגַ ם ֵא ְ‬ ‫לְ ַה ְת ִחיל‪.‬‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫יצד ַחּיִ ים ְּב ָׁשלֹום‪.‬‬ ‫ַה ִּׁשיר ְמ ַס ֵּפר‪ּ :‬כֵ ַ‬ ‫‪1‬‬

‫ַה ְס ִּבירּו לְ ִפי ַה ַּביִ ת ָה ִראׁשֹון‪:‬‬ ‫"ׁשלֹום ָק ָטן"?‬ ‫א‪ַ .‬מהּו ָ‬

‫"ּׁשלֹום ָק ָטן"?‬ ‫ב‪ַ .‬מהּו ַה ֶה ֶפְך ִמ ָ‬

‫‪41‬‬


‫‪2‬‬

‫רֹוצה ַהּיֶ לֶ ד לַ ֲעׂשֹות ָׁשלֹום? ַמ ֲחקּו ְּב ַקו ְּתׁשּובֹות ְמיֻ ָּתרֹות‪:‬‬ ‫ֵּבין ִמי לְ ִמי ֶ‬ ‫א‪ֵּ .‬בין ַע ִּמים ‬

‫ב‪ֵּ .‬בין ִמ ְׁש ָּפחֹות‬

‫ג‪ֵּ .‬בין ֲח ֵב ִרים ‬

‫ד‪ֵּ .‬בין ְׁשכֵ נִ ים‬

‫יצד לַ ֲעׂשֹות זֹאת‪.‬‬ ‫רֹוצים לַ ֲעׂשֹות ָׁשלֹום ֵּכ ַ‬ ‫יע לְ ִמי ֶׁש ִ‬ ‫ַהּיֶ לֶ ד ַּב ִּׁשיר ַמ ִּצ ַ‬ ‫אֹותם לִ ְׁש ֵּתי ְקבּוצֹות‪:‬‬ ‫ָמה ֵהן ַה ַה ָּצעֹות? ַחּלְ קּו ָ‬ ‫ָּכְך ַאל ַּת ֲעׂשּו ‬

‫ָּכְך ַּת ֲעׂשּו‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬

‫נֹוס ֶפת לַ ֲע ִׂשּיַ ת ָׁשלֹום‪ִּ ,‬כ ְתבּו ָּכאן‪:‬‬ ‫ִאם יֵ ׁש לָ כֶ ם ַה ָּצ ָעה ֶ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫ָה ִאם זָ כּור לָ כֶ ם ִמ ְק ֶרה ֶׁש ַר ְב ֶּתם ִעם ָח ֵבר אֹו ֲח ֵב ָרה וְ הּוא זֶ ה ֶׁש ִה ְׁשלִ ים‬ ‫ִא ְּתכֶ ם? ַס ְּפרּו ֵאיְך זֶ ה ָהיָ ה‪ֵ .‬ה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָר ָכה ְ ּב ַעּמּוד ‪.7‬‬

‫ּכֹות ִבים‬ ‫ְ‬ ‫"ח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֲח ֵב ִרים ֲה ִכי ט ִֹובים‪ֲ ,‬א ָבל‪"...‬‬ ‫ּכִ ְתבּו ִסּפּור ֶׁש ַּמ ְת ִחיל ַּב ִּמ ְׁש ָּפט‪ָ :‬‬ ‫יכים לְ וַ ֵּתר? ַה ִאם ָק ָרה‬ ‫יתם ֵאּלֶ ה ֶׁש ָּת ִמיד ְצ ִר ִ‬ ‫ִח ְׁשבּו‪ַ :‬ה ִאם ַא ֶּתם ֱהיִ ֶ‬ ‫ֶׁש ֶה ָח ֵבר אֹו ַה ֲח ֵב ָרה ֶׁשּלָ כֶ ם ִה ְת ַעּלְ מּו ִמּכֶ ם ִּפ ְתאֹום? ַה ִאם ַהּסֹודֹות‬ ‫ֶׁש ִּס ּ ַפ ְר ֶּתם ִה ְתּגַ ּלּו ִּב ְמ ֵה ָרה? ֵה ָעזְ רּו ַּב ַה ְד ָר ָכה ְּב ַעּמּוד ‪.25‬‬

‫‪42‬‬


‫ָּדנִ י ּגִ ּבֹור ‪/‬‬

‫ן־ׁש ֵט ֵקלִ יס‬ ‫ִמ ְריָ ם יָ לָ ְ‬

‫ִא ָּמא ָא ְמ ָרה לִ י‪ָּ :‬דנִ י‪,‬‬ ‫יַ לְ ִּדי הּוא ּגִ ּבֹור וְ נָ בֹון‪.‬‬ ‫יַ לְ ִּדי ֹלא ּבֹוכֶ ה ַאף ַּפ ַעם‬ ‫ּכְ ֶפ ִתי ָקטֹן‪.‬‬ ‫ֵאינֶ ּנִ י ּבֹוכֶ ה ַאף ַּפ ַעם‪.‬‬ ‫ֵאינֶ ּנִ י ִּתינֹוק ַּבכְ יָ ן‪.‬‬ ‫זֶ ה ַרק ַה ְ ּד ָמעֹות‪ַ ...‬ה ְ ּד ָמעֹות‪...‬‬ ‫ֵהן ּבֹוכֹות ְ ּב ַע ְצ ָמן‪.‬‬ ‫נּורית ‪-‬‬ ‫ֶּפ ַרח נָ ַת ִּתי לְ ִ‬ ‫ָק ָטן וְ יָ ֶפה‪ ,‬וְ כָ חֹל‪.‬‬ ‫נּורית ‪-‬‬ ‫ּפּוח נָ ַת ִּתי לְ ִ‬ ‫ַּת ַ‬ ‫נָ ַת ִּתי ַהּכֹל‪.‬‬ ‫ּפּוח‪,‬‬ ‫נּורית ָאכְ לָ ה ַה ַּת ַ‬ ‫ִ‬ ‫ַה ֶּפ ַרח זָ ְר ָקה ֶּב ָח ֵצר‪.‬‬ ‫וְ ָהלְ כָ ה לָ ּה לְ ַׂש ֵחק ִעם יֶ לֶ ד ‪-‬‬ ‫ִעם יֶ לֶ ד ַא ֵחר‪.‬‬ ‫ֵאינֶ ּנִ י ּבֹוכֶ ה ַאף ַּפ ַעם‪.‬‬ ‫ֵאינֶ ּנִ י ִּתינֹוק ַּבכְ יָ ן!‬ ‫ַאְך לָ ָּמה זֶ ה‪ִ ,‬א ָּמא‪ ,‬לָ ָּמה‬ ‫ּבֹוכֹות ַה ְּד ָמעֹות ְּב ַע ְצ ָמן?‬

‫‪43‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ ִל ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫יצד ְמנַ ָּסה ִאּמֹו ֶׁשל ָּדנִ י לְ ַחּנֵ ְך אֹותֹו‬ ‫א‪ּ ַ .‬ב ׁ ּ ִשיר ּבֹוכֶ ה ָּדנִ י ִ ּבגְ לַ ל ֶעלְ ּבֹון‪ּ .‬כֵ ַ‬ ‫ֹלא לִ ְבּכֹות?‬

‫יח ֹלא לִ ְבּכֹות הּוא ּגִ ּבֹור?‬ ‫חֹוׁש ִבים‪ַ ,‬ה ִאם ִמי ֶׁש ַּמ ְצלִ ַ‬ ‫ב‪ָ .‬מה ַא ֶּתם ְ‬ ‫ַה ְס ִּבירּו‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫יֹוד ִעים ֶׁש ָּדנִ י ִה ְת ַּבּיֵ ׁש ְּב ִבכְ יֹו? ַה ֲע ִתיקּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט‬ ‫א‪ֵ .‬איְך ֲאנַ ְחנּו ְ‬ ‫ַה ַּמ ְת ִאים‪.‬‬

‫ב‪ֵּ .‬כ ַיצד ַמ ְס ִּביר ָּדנִ י ֶׁשהּוא ֹלא ׁשֹולֵ ט ַּב ְּד ָמעֹות? ַה ֲע ִתיקּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪44‬‬

‫ּדּוע ָּבכָ ה ָּדנִ י?‬ ‫ַמ ַ‬


‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫חֹוׁש ִבים‪ַ ,‬ה ִאם ָּדנִ י ּגִ ּבֹור?‬ ‫ָמה ַא ֶּתם ְ‬

‫‪2‬‬

‫נּורית ָהיְ ָתה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ כֶ ם ָמה ָק ָרה ּכַ ֲא ֶׁשר ָּפגְ ָׁשה ֶאת ָּדנִ י‪ָ ,‬מה‬ ‫ִאם ִ‬ ‫אֹומ ִרים לָ ּה?‬ ‫יתם ְ‬ ‫ֲהיִ ֶ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫קֹור ִאים ְּבקֹול ָרם‬ ‫ְ‬ ‫ִה ְת ַא ְּמנּו לִ ְקרֹא ֶאת ַה ִּׁשיר ִּב ְמ ֻדּיָ ק ְּוב ַה ְט ָע ָמה ְּכ ִאּלּו ַא ֶּתם ַׂש ְח ָקנִ ים‪.‬‬

‫ּגֹולְ ִׁשים‬ ‫ּיּוטיּוּב‪ִ .‬אם ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים‬ ‫ַה ְקלִ ידּו ְּבגּוגֶ ל ֶאת ֵׁשם ַה ִּׁשיר וְ ַה ֲאזִ ינּו לֹו ַּב ְ‬ ‫ֶאת ַה ִּׁשיר‪ִ ,‬ה ְצ ָט ְרפּו לַ ִּׁש ָירה‪.‬‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת אֹו ַמ ְקלִ ִידים ַּב ַּמ ְח ֵׁשב‬ ‫ְ‬ ‫הֹוסיף ּגַ ם ִמ ִּד ְמיֹונְ ֶכם‪.‬‬ ‫ִאם ִּת ְרצּו‪ִ ,‬ה ְפכּו ֶאת ַה ִּׁשיר לְ ִסּפּור‪ּ .‬תּוכְ לּו לְ ִ‬ ‫בֹוד ְתכֶ ם לְ ִפי ַה ַה ְד ָר ָכה ְ ּב ַעּמּוד ‪25‬‬ ‫לְ ַא ַחר ַה ְּכ ִת ָיבה‪ַ ׁ ,‬ש ּ ְפרּו ֶאת ֲע ַ‬ ‫ִמ ָּס ִעיף ה וָ ֵאילָ ְך‪.‬‬

‫‪45‬‬


‫קֹור ִאים‬ ‫מֹועדֹון ְ‬ ‫ֲ‬

‫ַּכ ְס ִּפּיֹון ‪/‬‬

‫ָּפאֹול קֹור‬

‫הֹוצ ַאת ִּכּנֶ ֶרת‬ ‫ָ‬

‫ִמ ְפּגָ ׁש ִראׁשֹון ִעם ַה ֵּס ֶפר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫ּיּורים‪.‬‬ ‫א‪ַּ .‬ד ְפ ְּדפּו ַּב ֵּס ֶפר וְ ַעּיְ נּו ָּב ִא ִ‬ ‫ּמּודים ָה ִראׁשֹונִ ים‪.‬‬ ‫ב‪ִ .‬ק ְראּו ֶאת ְׁשנֵ י ָה ַע ִ‬ ‫ּמּודים‬ ‫ּיּורים ִּב ְׁשנֵ י ָה ַע ִ‬ ‫א‪ְּ .‬ב ָמה ׁשֹונֶ ה ּכַ ְס ִּפּיֹון ִמ ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו לְ ִפי ָה ִא ִ‬ ‫ָה ִראׁשֹונִ ים?‬ ‫ּדּוע ֶה ֱע ִדיף ּכַ ְס ִּפּיֹון לְ ִה ְת ַח ֵּבר ִעם ָּדגִ ים ׁשֹונִ ים ִמ ֶּמּנּו?‬ ‫ב‪ַׁ .‬ש ֲערּו‪ַ ,‬מ ַ‬

‫יאה‬ ‫ַא ֲח ֵרי ַה ְּק ִר ָ‬ ‫ַמ ִּציגִ ים‬ ‫"ׁש ִמי‬ ‫ּתּוכלּו לְ ַה ְת ִחיל ָּכְך‪ְ :‬‬ ‫יה‪ְ .‬‬ ‫ַּב ֲחרּו ֶאת ַא ַחת ַה ְּדמּויֹות ַּב ִּסּפּור וְ ַס ְּפרּו ָעלֶ ָ‬ ‫"אנִ י ַא ָּבא ֶׁשל ַהּלִ וְ יָ ָתן‪"...‬‬ ‫ּומה ָק ָרה לִ י‪ "...‬אֹו ֲ‬ ‫ַּכ ְס ִּפּיֹון‪ֲ .‬א ַס ֵּפר לָ ֶכם ַעל ַע ְצ ִמי ָ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫ּדּורגֶ ל ָׁשר לְ ַא ַחד ַה ַּׂש ְח ָקנִ ים‪:‬‬ ‫א‪ .‬לִ ְפ ָע ִמים ַה ָּק ָהל ְּב ִמגְ ַרׁש ַהּכַ ֶ‬ ‫"הּוא ּגָ דֹול"‪ .‬לְ ָמה ִמ ְתּכַ ּוֵ ן ַה ָּק ָהל ַּב ִּׁשיר?‬ ‫לֹומר ָעלָ יו‬ ‫ּדּוע‪ ,‬לְ ִפי ַה ִּסּפּור‪ֶ ,‬א ְפ ָׁשר ַ‬ ‫ב‪ּ .‬כַ ְס ִּפּיֹון הּוא ָּדג ָק ָטן‪ַ .‬מ ַ‬ ‫ֶׁש"הּוא ּגָ דֹול"?‬

‫יֹוצ ִרים‬ ‫ְ‬ ‫יסטֹול ִּב ְדמּות ַּכ ְס ִּפּיֹון‪.‬‬ ‫ימנִ ּיָ ה ִמנְ ּיַ ר ְּב ִר ְ‬ ‫ָהכִ ינּו ִס ָ‬ ‫יסטֹול‪ּ .‬גִ זְ רּו וְ ִצ ְבעּו‪.‬‬ ‫ַצּיְ רּו ֶאת ַה ָּדג ַעל ַה ְּב ִר ְ‬

‫‪46‬‬


‫ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה‬

‫ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֻמ ְר ֶח ֶבת‬

‫ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ַ ּג ְר ִעינִ ית‬ ‫ַא ִחים‬

‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫הֹורים לְ יַ לְ ָּד ָתם‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא ִׁש ִירים ַעל ִׂש ְמ ָחה ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה‪ַ ,‬על ַהּיְ ָח ִסים ֵּבין ִ‬ ‫ַעל ְמ ִריבֹות וְ ִקנְ ָאה ֵּבין ַא ִחים ַעל ַחּיַ ת ַמ ְח ָמד ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה‪.‬‬ ‫יה‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא ִסּפּור ַעל ַהּיְ ָח ִסים ֵּבין ָס ְב ָתא לִ נְ ָכ ֶד ָ‬ ‫•נִ ְק ָרא ֵמ ָידע ַעל ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ִּפילִ ים‪.‬‬ ‫ּומ ֵהם ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ֵּפרּוט‪.‬‬ ‫•נִ לְ ַמד ַמ ִהי ִּפ ְס ָקה‪ַ ,‬מהּו ִמ ְׁש ָּפט ִע ָּק ִרי ְּב ִפ ְס ָקה ָ‬ ‫•נַ ְב ִחין ֵּבין ִמּלִ ים ִּב ְׂש ַפת יֹום יֹום לְ ִמּלִ ים ְּב ִע ְב ִרית יָ ָפה‪.‬‬ ‫•נִ ְכּתֹב ִסּפּור‪.‬‬

‫‪47‬‬


‫ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה‬ ‫ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ַחּיִ ים ְּב ִמ ְׁש ָּפחֹות‪ .‬יֵ ׁש סּוגִ ים ׁשֹונִ ים ֶׁשל ִמ ְׁש ָּפחֹות‪.‬‬ ‫"מ ְׁש ָּפ ָחה ּגַ ְר ִעינִ ית"‪.‬‬ ‫ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ַּב ַּת ְצלּום ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ַש ַער נִ ְק ֵראת ִ‬ ‫הֹורים וְ דֹור ַהיְ ּלָ ִדים‪.‬‬ ‫ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַהּגַ ְר ִעינִ ית יֵ ׁש ְׁשנֵ י ּדֹורֹות‪ּ :‬דֹור ַה ִ‬ ‫ֲאנַ ְחנּו ַמּכִ ִירים ִמ ְׁש ָּפחֹות ּגַ ְר ִעינִ ּיֹות ׁשֹונֹות‪ִ .‬מ ְׁש ָּפחֹות ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהן ָאב וָ ֵאם;‬ ‫ִמ ְׁש ָּפחֹות ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהן ְׁשנֵ י ָאבֹות; ִמ ְׁש ָּפחֹות ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהן ְׁש ֵּתי ִא ָּמהֹות‪,‬‬ ‫ּתֹורה ִּתלְ ְמדּו‬ ‫ּפּורי ַה ָ‬ ‫הֹורה ֶא ָחד‪ֵ :‬אם אֹו ָאב‪ְּ .‬ב ִס ֵ‬ ‫ּומ ְׁש ָּפחֹות ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהן ֶ‬ ‫ִ‬ ‫ֶׁשּלִ ְפנֵ י ַה ְר ֵּבה ְמאֹוד ָׁשנִ ים ָהיְ ָתה ְמ ֻק ֶּבלֶ ת ִמ ְׁש ָּפ ָחה ּגַ ְר ִעינִ ית ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה‬ ‫יֹותר‪.‬‬ ‫ּוׁש ֵּתי ִא ָּמהֹות וְ לִ ְפ ָע ִמים ַאף ֵ‬ ‫ָאב ֶא ָחד ְ‬ ‫‪1‬‬

‫א‪ָ .‬מה ֵׁשם ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַהּגַ ְר ִעינִ ית ֶׁשּלָ כֶ ם?‬ ‫ב‪ִ .‬ר ְׁשמּו ֶאת ְׁשמֹות ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַהּגַ ְר ִעינִ ית ֶׁשּלָ ֶכם‪.‬‬

‫ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ַּב ַּת ְצלּום ָה ֶעלְ יֹון ַ ּב ׁ ּ ַש ַער ּכֹולֶ לֶ ת ֶאת ַס ָּבא וְ ָס ְב ָתא‪ֶ ,‬את‬ ‫זֹוהי ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֻמ ְר ֶח ֶבת‪ַ .‬ה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַהּגַ ְר ִעינִ ית‬ ‫יהם‪ִ .‬‬ ‫יהם וְ גַ ם ֶאת נֶ ְכ ֵּד ֶ‬ ‫יַ לְ ֵד ֶ‬ ‫ִהיא ֵחלֶ ק ִמּתֹוְך ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ֻּמ ְר ֶח ֶבת‪ַּ .‬ב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ֻּמ ְר ֶח ֶבת יֵ ׁש ּדֹורֹות‬ ‫א־ר ְּב ָתא‪.‬‬ ‫א־ר ָּבא וְ ָס ְב ָת ַ‬ ‫הֹורים‪ָ ,‬ס ִבים וְ ָס ְבתֹות וְ ֵכן ַס ָּב ַ‬ ‫ֲא ָח ִדים‪ַ :‬היְ ּלָ ִדים‪ַ ,‬ה ִ‬ ‫‪2‬‬

‫‪48‬‬

‫ִר ְׁשמּו ֶאת ְׁשמֹות ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ֻּמ ְר ֶח ֶבת ֶׁשּלָ ֶכם‪.‬‬


‫ְמ ִכינִ ים ַאלְ ּבֹום‬ ‫“מ ְׁש ַּפ ְח ִּתי"‪.‬‬ ‫ּנֹוׂשאֹו ִ‬ ‫‪ָ 21‬הכִ ינּו ַאלְ ּבֹום ֶׁש ְ‬ ‫לּומים ֶׁשל ִמ ְׁש ַּפ ְח ְּת ֶכם ַהּגַ ְר ִעינִ ית ִמ ְּתקּופֹות‬ ‫א‪ַ .‬ה ְד ִּביקּו ָּב ַאלְ ּבֹום ַּת ְצ ִ‬ ‫ׁשֹונֹות (ּתּוכְ לּו לְ ָהכִ ין ֶאת ָה ַאלְ ּבֹום ַּב ַּמ ְח ֵׁשב)‪.‬‬ ‫ב‪ּ .‬כִ ְתבּו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ַּת ְצלּום‪:‬‬ ‫ ‪ִ -‬מי ַה ְּמ ֻצּלָ ם אֹו ַה ְּמ ֻצּלָ ִמים‬ ‫ ‪ָ -‬מ ַתי ֻצּלְ מּו‬ ‫ ‪ְּ -‬ב ֵאיזֹו ִהזְ ַּד ְּמנּות ֻצּלְ מּו‬ ‫בּוצה‪.‬‬ ‫ג‪ַ .‬ה ְראּו ֶאת ָה ַאלְ ּבֹום לְ ַח ְב ֵריכֶ ם ַּב ְ ּק ָ‬ ‫ּפּורים ׁשֹונִ ים ַעל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלָ ֶכם‬ ‫הֹוריכֶ ם לְ ַס ֵּפר לָ כֶ ם ִס ִ‬ ‫ד‪ַּ .‬ב ְּקׁשּו ֵמ ֵ‬ ‫אֹותם ָּב ַאלְ ּבֹום‪.‬‬ ‫וְ כִ ְתבּו ָ‬ ‫‪2‬‬

‫ָה ִביאּו ֶאת ָה ַאלְ ּבֹום לַ ּכִ ָּתה וְ ַס ְּפרּו ַעל ִמ ְׁש ַּפ ְח ְּת ֶכם ַהּגַ ְר ִעינִ ית‬ ‫לְ ַח ְב ֵריכֶ ם‪.‬‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫יחה‪:‬‬ ‫ּנֹוׂש ִאים ָה ֵאּלֶ ה לְ ִׂש ָ‬ ‫ּתּוכְ לּו לִ ְבחֹר ְּב ַא ַחד ַה ְ‬ ‫‪1‬‬

‫יכם ִּב ְמיֻ ָחד?‬ ‫ֵאיזֶ ה ִּבּלּוי ִעם ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַהּגַ ְר ִעינִ ית ֶׁשּלָ ֶכם ָאהּוב ֲעלֵ ֶ‬ ‫ַס ְּפרּו‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫נֹוהגִ ים ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַהּגַ ְר ִעינִ ית ֶׁשּלָ כֶ ם לַ ֲעׂשֹות ִעם ְּבנֵ י‬ ‫ָמה ֲ‬ ‫ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ֻּמ ְר ֶח ֶבת? ַס ְּפרּו וְ ָה ִביאּו ְּתמּונֹות לַ ִּכ ָּתה‪.‬‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫‪49‬‬


‫ִּפ ְתחּו ֶאת ַה ַּׁש ַער ‪/‬‬

‫מֹולֹודֹוב ְס ִקי‬ ‫ְ‬ ‫ַק ְדיָ ה‬

‫ִּפ ְתחּו ֶאת ַה ַּׁש ַער‪ִּ ,‬פ ְתחּוהּו ָר ָחב‪,‬‬ ‫ָעבֹור ַּת ֲעבֹר ּפֹה ַׁש ְר ֶׁש ֶרת זָ ָהב‪:‬‬ ‫ַא ָּבא‬ ‫וְ ִא ָּמא‬ ‫וְ ָאח‬ ‫וְ ָאחֹות‬ ‫וְ ָח ָתן וְ ַכּלָ ה‬ ‫ְּב ֶמ ְרּכָ ָבה ַקּלָ ה‪.‬‬ ‫ִּפ ְתחּו ֶאת ַה ַּׁש ַער‪ִּ ,‬פ ְתחּוהּו ָר ָחב‪,‬‬ ‫ָעבֹר ַּת ֲעבֹר ּפֹה ַׁש ְר ֶׁש ֶרת זָ ָהב‪:‬‬ ‫ַס ָּבא‬ ‫וְ ַס ְב ָּתא‬ ‫וְ דֹוד‬ ‫דֹודה‬ ‫וְ ָ‬ ‫ּונְ כָ ִדים וְ נִ ינִ ים‬ ‫ְּב ֶמ ְרּכֶ ֶבת ְּפנִ ינִ ים‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫(נֻ ַּסח ִע ְב ִרי‪ַ :‬פנְ יָ ה ֶּב ְרּגְ ְׁש ֵטין)‬

‫ִּפ ְתחּו ֶאת ַה ַּׁש ַער‪ִּ ,‬פ ְתחּוהּו ָר ָחב‪,‬‬ ‫ָעבֹור ַּת ֲעבֹר ּפֹה ַׁש ְר ֶׁש ֶרת זָ ָהב‪:‬‬ ‫ַאּגָ ס‬ ‫ּפּוח‬ ‫וְ ַת ַ‬ ‫ְּוד ַבׁש‬ ‫ּנּוח‬ ‫לְ ִק ַ‬ ‫וְ ָר ִקיק ְצ ַה ְב ַהב‬ ‫ַעל ַצּלַ ַחת זָ ָהב‪.‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫רּוח) ַּב ִּׁשיר?‬ ‫(מ ַּצב ָה ַ‬ ‫א‪ַ .‬מ ִהי ָה ֲאוִ ָירה ַ‬ ‫ב‪ .‬לְ ִפי ֵאילּו ִמּלִ ים אֹו ׁשּורֹות ִמּתֹוְך ַה ִּׁשיר ִה ְרּגַ ְׁש ֶּתם ֶאת ָה ֲאוִ ָירה?‬ ‫אֹותן‪.‬‬ ‫ַה ֲע ִתיקּו ָ‬

‫‪2‬‬

‫נֹוס ַע ְּבכָ ל ַא ַחת ֵמ ַה ֶּמ ְר ָּכבֹות?‬ ‫ַּב ִּׁשיר ֻמזְ ּכָ רֹות ְׁש ֵּתי ֶמ ְרּכָ בֹות‪ִ .‬מי ֵ‬ ‫נֹוס ִעים‪:‬‬ ‫ַּב ֶּמ ְר ָּכ ָבה ָה ִראׁשֹונָ ה ְ‬

‫נֹוס ִעים‪:‬‬ ‫ַּב ֶּמ ְרּכָ ָבה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ְ‬

‫‪3‬‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים‪:‬‬ ‫א‪ַׁ .‬ש ְר ְׁש ֶרת ׳זָ ָהב ֶׁשעֹונְ ִדים ַעל ַה ַּצּוָ אר ְּבנּויָ ה ֵמ ַה ְר ֵּבה‬ ‫ב‪ַׁ .‬ש ְר ְׁש ֶרת ַהּזָ ָהב ֶׁש ַּב ִּׁשיר ְּבנּויָ ה ִמּכַ ָּמה‬

‫ַמ ְח ַס ן ִמ ּלִ ים‪:‬‬ ‫‪4‬‬

‫ַא ָּבא וְ ִא ָּמא‬

‫ּדֹורֹות‬

‫ָאח וְ ָאחֹות‬

‫ֻחלְ יֹות‬

‫אֹור ִחים?‬ ‫א ‪ .‬לִ כְ בֹוד ָמה ַמזְ ִמינִ ים ֶאת ָה ְ‬ ‫אֹור ִחים?‬ ‫ב‪ֵ .‬איזֶ ה ּכִ ּבּוד ִהּגִ יׁשּו לָ ְ‬

‫‪51‬‬


‫ַמ ֲע ִש ִׁירים ֶאת ַה ָׂש ָפה‬ ‫‪1‬‬

‫לֹומר "עּוגָ ה ְק ַטּנָ ה‬ ‫ַּפ ַעם ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ַּב ִּמּלָ ה ָ"ר ִקיק" ּכַ ֲא ֶׁשר ָרצּו ַ‬ ‫קֹור ִאים לְ ָר ִקיק ְּביָ ֵמינּו?‬ ‫טּוחה"‪ֵ .‬איְך ְ‬ ‫ּוׁש ָ‬ ‫ְ‬

‫‪2‬‬

‫"ׁש ְר ֶׁש ֶרת זָ ָהב" ְּפ ָע ִמים ֲא ָחדֹות‪.‬‬ ‫ׁשֹור ֶרת ַעל ַה ִּבּטּוי ַ‬ ‫ַּב ִּׁשיר חֹוזֶ ֶרת ַה ְּמ ֶ‬ ‫נֹוס ִפים‪ֵ .‬ה ָעזְ רּו ְּב ַמ ְח ַסן ַה ִּמּלִ ים‪.‬‬ ‫ּדֹומים ָ‬ ‫רּופים ִ‬ ‫ּכִ ְתבּו ֵצ ִ‬ ‫ַׁש ַע ר‬ ‫ַט ַּב ַעת‬

‫; ֵמ ַדלְ יַ ‬ ‫ת‬ ‫; ַמ ְחרֹזֶ ת ‬

‫; ַחּלֹונֹות ‬ ‫; ִר ְצ ַּפת ‬

‫;‬ ‫‪.‬‬

‫לֹומים זְ כּוכִ ית ְּפנִ ינִ ים זָ ָהב ַּב ְרזֶ ל‬ ‫ַמ ְח ַס ן ִמ ּלִ ים‪ַׁ :‬שיִ ׁש יַ ֲה ִ‬

‫יֹוצ ִרים‬ ‫ַמ ִציּגִ ים וְ ְ‬ ‫‪1‬‬

‫ִה ְת ַא ְרּגְ נּו ִּב ְקבּוצֹות לְ ִפי ִמ ְס ַּפר ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ַּב ִּׁשיר וְ ַה ִּציגּו ֶאת‬ ‫ימה וְ ַע ָּתה ְצאּו ְּב ִמ ְׂש ָחק ְּוב ִרּקּוד לְ ִפי‬ ‫ַה ִּׁשיר‪ַּ .‬ב ֲחרּו ְּבמּוזִ ָיקה ַמ ְת ִא ָ‬ ‫ַה ִּׁשיר‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ָהכִ ינּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת אֹו ַּב ַּמ ְח ֵׁשב ַׁש ְר ֶׁש ֶרת‪ַׁ .‬ש ְּבצּו ְּבתֹוְך ֻחלְ יֹות ַה ַּׁש ְר ֶׁש ֶרת‬ ‫ֶאת ְׁשמֹות ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְח ְּתכֶ ם לְ ִפי ַהּדֹורֹות ַה ֻּמזְ ָּכ ִרים ַּב ִּׁשיר‪.‬‬

‫ּכֹות ִבים‬ ‫ְ‬ ‫ּכִ ְתבּו ִסּפּור ַעל ִׂש ְמ ָחה ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתית (ּכִ ְתבּו ִמי ֵהם ַּב ֲעלֵ י ַה ִּׂש ְמ ָחה? ֵאיְך‬ ‫אתּה? ַה ִאם ָהיָ ה ַמ ֶּׁשהּו ַמלְ ִהיב‪ ,‬נָ ִעים‪ַ ,‬מ ְצ ִחיק אֹו‬ ‫ִה ְתּכֹונְ נּו ַּב ַ ּביִ ת לִ ְק ָר ָ‬ ‫רּוע? ָמה ָהיְ ָתה ַה ְרּגָ ַש ְת ֶכם ְּכ ֶׁש ֲחזַ ְר ֶּתם ַה ַּביְ ָתה?)‬ ‫ֹלא ָצפּוי ָּב ֵא ַ‬ ‫בֹוד ְתכֶ ם לְ ִפי ַה ַה ְד ָר ָכה ְ ּב ַעּמּוד ‪63‬‬ ‫לְ ַא ַחר ַה ְּכ ִת ָיבה‪ַ ׁ ,‬ש ּ ְפרּו ֶאת ֲע ַ‬ ‫ִמ ָּס ִעיף ה וָ ֵאילָ ְך‪.‬‬

‫‪52‬‬


‫טֹובה ‪/‬‬ ‫יַ לְ ָּדה ְק ַטּנָ ה וְ ָ‬

‫א"א ִמילְ ן‬

‫(ּת ְרּגּום‪ :‬יְ הֹונָ ָתן ּגֶ ֶפן)‬ ‫ַ‬

‫אֹומ ִרים לִ י‪:‬‬ ‫ּכָ ל־ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ֵהם ְ‬ ‫טֹובה?‬ ‫"ענָ ת‪ָ ,‬היִ ית יַ לְ ָּדה ָ‬ ‫ֲ‬ ‫טֹובה?"‬ ‫ָהיִ ית יַ לְ ָּדה ָ‬ ‫אֹומ ִרים זֹאת‪,‬‬ ‫וְ ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֵהם ְ‬ ‫אֹומ ִרים זֹאת ׁשּוב‪,‬‬ ‫ֵהם ְ‬ ‫ׁשּובה‪:‬‬ ‫וַ ֲא ִפּלּו ֹלא ְמ ַחּכִ ים לִ ְת ָ‬ ‫טֹובה?"‬ ‫טֹובה? ָהיִ ית יַ לְ ָדה ָ‬ ‫"נּו‪ָ ,‬היִ ית יַ לְ ָּדה ָ‬ ‫ֲאנִ י הֹולֶ כֶ ת לִ ְמ ִס ָּבה אֹו הֹולֶ כֶ ת לַ ּיָ ם‪,‬‬ ‫הֹולֶ כֶ ת לְ ַבד אֹו הֹולֶ כֶ ת ִעם ּכֻ ּלָ ם‪,‬‬ ‫ית־ה ֵּס ֶפר אֹו ִמ ִּטּיּול ַּבּכְ ָפר‪,‬‬ ‫ַ‬ ‫חֹוזֶ ֶרת ִמ ֵּב‬ ‫ֵמ ֵאיפֹה ֶׁש ֲאנִ י ֹלא חֹוזֶ ֶרת‪ ,‬זֶ ה ָּת ִמיד אֹותֹו ָּד ָבר‪:‬‬ ‫טֹובה?"‬ ‫"נּו‪ָ ,‬היִ ית יַ לְ ָּדה ָ‬ ‫ּכָ ך נִ גְ ָמר לֹו ּכָ ל יֹום נֶ ְה ָּדר‪:‬‬ ‫טֹובה?‬ ‫"נּו‪ָ ,‬היִ ית יַ לְ ָּדה ָ‬ ‫טֹובה?"‬ ‫ָהיִ ית יַ לְ ָּדה ָ‬ ‫ֲאנִ י חֹוזֶ ֶרת ִמּגַ ן ַה ַחּיֹות ַה ַּביְ ָתה‪ּ ,‬וכְ ָבר‪:‬‬ ‫טֹובה?‬ ‫"נּו‪ָ ,‬היִ ית יַ לְ ָּדה ָ‬ ‫טֹובה?"‬ ‫ָהיִ ית יַ לְ ָּדה ָ‬ ‫ֹלא ְמ ִבינָ ה ֵאיְך ָר ָעה ֶא ְפ ָׁשר לִ ְהיֹות‪,‬‬ ‫וְ כַ ָּמה ַרע ֶא ְפ ָׁשר לִ ְהיֹות ְּבגַ ן ַחּיֹות?‬ ‫יתי ָר ָעה‪,‬‬ ‫וְ ִאם ָהיִ ִ‬ ‫חֹוׁש ִבים‪ֶׁ ,‬ש ֲאנִ י ַאּגִ יד?‬ ‫ָמה ֵהם ְ‬ ‫יקים‪,‬‬ ‫ִא ָּמא וְ ַא ָּבא ֶּב ֱא ֶמת ַמ ְצ ִח ִ‬ ‫ׁשּובה‪:‬‬ ‫ׁשֹואלִ ים‪ְּ ,‬בלִ י לְ ַחּכֹות לִ ְת ָ‬ ‫וְ ָת ִמיד ֵהם ֲ‬ ‫טֹובה?‬ ‫"נּו‪ָ ,‬היִ ית יַ לְ ָּדה ָ‬ ‫טֹובה?"‬ ‫ָהיִ ית יַ לְ ָּדה ָ‬

‫‪53‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ּׁשּורה ָה ִראׁשֹונָ ה ַּב ִּׁשיר ּכָ תּוב‪:‬‬ ‫ַּב ָ‬ ‫אֹומ ִרים לִ י‪"...‬‬ ‫"ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ֵהם ְ‬ ‫ ‬ ‫א‪ִ .‬מי ֵאּלֶ ה ֵהם?‬ ‫אֹומ ִרים? ‬ ‫ב‪ָ .‬מה ֵהם ְ‬ ‫ּדֹוב ֶרת ַּב ִּׁשיר? ‬ ‫ג‪ִ .‬מי ַה ֶ‬

‫‪2‬‬

‫ׁשֹומ ַעת ַּפ ַעם ַא ַחר ַּפ ַעם ֶאת‬ ‫ַׁש ֲערּו‪ֵ ,‬איזֹו ַה ְרּגָ ָׁשה יֵ ׁש לַ ּיַ לְ ָּדה ּכְ ֶׁש ִהיא ַ‬ ‫טֹובה?"?‬ ‫"היִ ית יַ לְ ָּדה ָ‬ ‫ַה ְּׁש ֵאלָ ה ָ‬

‫‪3‬‬

‫יה?‬ ‫הֹור ָ‬ ‫אֹותּה ֶ‬ ‫רֹוצה ֶׁשּיִ ְׁש ֲאלּו ָ‬ ‫ַׁש ֲערּו ֵאילּו ְׁש ֵאלֹות ָהיְ ָתה ַהּיַ לְ ָּדה ָ‬

‫‪4‬‬

‫נֹוסף‪ְּ ,‬כ ֶׁש ַהּיַ לְ ָּדה חֹוזֶ ֶרת ֵמ ַהּיָ ם‬ ‫לֹומר ְּב ָ‬ ‫הֹורים ַ‬ ‫א‪ַ .‬ה ִּּציעּו‪ָ ,‬מה יְ כֹולִ ים ַה ִ‬ ‫אֹו ִמ ְּמ ִס ָּבה אֹו ִמּגַ ן ַה ַחּיֹות?‬

‫אֹותּה ְׁש ֵאלָ ה?‬ ‫ּׁשֹואלִ ים ָּת ִמיד ָ‬ ‫הֹורים ַה ֲ‬ ‫חֹוׁש ֶבת ַהּיַ לְ ָּדה ַעל ַה ִ‬ ‫ב‪ָ .‬מה ֶ‬

‫‪54‬‬


‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫הֹורים‬ ‫ימה ּכְ ֶׁש ִהיא ְמ ָת ֶא ֶרת ֶאת יַ ַחס ַה ִ‬ ‫ָמה ַּד ְע ְּתכֶ ם‪ַ ,‬ה ִאם ֲענָ ת ַמגְ זִ ָ‬ ‫יה אֹו ַה ִאם זֶ ה ַה ַּמ ָּצב ַּב ַּביִ ת? נַ ְּמקּו ַּד ְע ְּת ֶכם ְּב ֻדגְ ָמאֹות ֵמ ַה ִּׁשיר‪.‬‬ ‫ֵאלֶ ָ‬

‫‪2‬‬

‫הֹוריכֶ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם חֹוזְ ִרים ַה ַּביְ ָתה‬ ‫ׁשֹואלִ ים ֶא ְתכֶ ם ֵ‬ ‫ַס ְּפרּו‪ָ ,‬מה ֲ‬ ‫ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפר אֹו ִמ ִּבּלּוי?‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫ִמי ָא ֵׁשם?‪/‬‬

‫ַפנְ יָ ה ֶּב ְרגְ ְׁש ֵטיְ ן‬

‫ָמה לַ ֲעׂשֹות‪,‬‬ ‫וְ ֵאיְך לְ ָב ֵרר‬ ‫ִמי ָא ֵׁשם ָּפחֹות‪,‬‬ ‫יֹותר‪,‬‬ ‫ּומי ָא ֵׁשם ֵ‬ ‫ִ‬ ‫ּומי ָרב ִעם ִמי‪:‬‬ ‫ִ‬ ‫חֹותי‪,‬‬ ‫ֲאנִ י ִעם ֲא ִ‬ ‫אֹו ִהיא ִע ִּמי?‬ ‫ר־מה ‪-‬‬ ‫ִהיא ָא ְמ ָרה ְּד ַב ָ‬ ‫וַ ֲאנִ י ָצ ַח ְק ִּתי‪,‬‬ ‫ִהיא ָּפ ְר ָעה לִ י ַצ ָּמה ‪-‬‬ ‫וַ ֲאנִ י ֹלא ָׁש ַת ְק ִּתי‪.‬‬ ‫וְ ִהיא ָק ְר ָאה לִ י ְּב ֵׁשם ּגְ נַ אי‬ ‫וַ ֲאנִ י חֹול ָּבּה זָ ַר ְק ִּתי‪,‬‬ ‫ּומּיָ ד ָהיִ ינּו ְּברֹגֶ ז‪ ,‬וְ ַדי‪.‬‬ ‫ִ‬ ‫ּדּוע? ‪-‬‬ ‫ּומ ַ‬ ‫וְ לָ ָּמה? ַ‬ ‫ֶּב ֱא ֶמת ֹלא יָ דּוע‪.‬‬

‫וְ ַע ְכ ָׁשו‬ ‫עֹוב ֶרת ‪-‬‬ ‫ּכְ ֶׁש ִהיא ֶ‬ ‫ֲאנִ י ִמ ְס ַּתּלֶ ֶקת‪.‬‬ ‫ּכְ ֶׁש ִהיא ְמ ַד ֶּב ֶרת ‪-‬‬ ‫ׁשֹות ֶקת‪,‬‬ ‫ֲאנִ י ֶ‬ ‫יטה ָּבּה ְּכלָ ל‬ ‫וְ ֵאינִ י ַמ ִּב ָ‬ ‫וְ גַ ם ִהיא ְמנַ ַּפ ַחת‬ ‫וְ ֵאינָ ּה סֹולַ ַחת‪.‬‬

‫וַ ֲח ָבל‪ֲ ,‬ח ָבל‪.‬‬ ‫ִּכי ַע ְכ ָׁשו‬ ‫ְּכ ָבר ָק ֶׁשה לְ ָב ֵרר‬ ‫יֹותר‪,‬‬ ‫ִמי ָא ֵׁשם ֵ‬ ‫ּומי ִה ְת ִחיל ַּב ְּק ָט ָטה‬ ‫ִ‬ ‫ִהיא ִא ִּתי‬ ‫אֹו ֲאנִ י ִא ָּתּה?‬

‫‪55‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ּדֹובר לַ ִּׁשיר‪ִ .‬אם ּכֵ ן‪ִ ,‬מיהּו?‬ ‫נִ ְב ֹּדק ִאם יֵ ׁש ֵ‬

‫‪2‬‬

‫רֹוצה ַהּיַ לְ ָּדה לַ ֲערְֹך ֵּברּור?‬ ‫ְּב ֵאיזֶ ה ִענְ יָ ן ָ‬

‫‪3‬‬

‫קֹור ִאים ִ"ריב ְׂש ָפ ַתיִ ם"‪.‬‬ ‫א‪ .‬לְ ִריב ְּב ִמּלִ ים ְ‬ ‫ַה ֲע ִתיקּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁש ָּב ֶהם ְמת ָֹאר ִריב ַה ְּׂש ָפ ַתיִם ֵּבין ָה ֲא ָחיֹות‪.‬‬ ‫"ק ָט ָטה"‪.‬‬ ‫קֹור ִאים ְ‬ ‫יעה ַּבּגּוף ְ‬ ‫ב‪ .‬לְ ִריב ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ְּפגִ ָ‬ ‫ַה ֲע ִתיקּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ַה ַּמ ְר ִאים ֶׁש ָה ִריב ָה ַפְך לִ ְק ָט ָטה‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫לְ ִפי ָמה ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹוד ַעל ַה ְר ָ ּּג ָׁש ָתּה ֶׁשל ַהּיַ לְ ָדה?‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫ׁשּובה ֶׁשּלָ ֶכם לַ ְּׁש ֵאלָ ה ַהּזֹאת?‬ ‫"מי ָא ֵׁשם?"‪ַ .‬מ ִהי ַה ְּת ָ‬ ‫ֵׁשם ַה ִּׁשיר‪ִ :‬‬

‫‪2‬‬

‫ֹותּה‪ַ .‬ה ִּציעּו לַ ּיַלְ ָּדה ֵאיְך לְ ַה ְׁשלִ ים‪.‬‬ ‫ַהּיַ לְ ָּדה ר ָֹוצה ְמאֹוד לְ ַה ְׁשלִ ים ִעם ֲאח ָ‬

‫ּכֹות ִבים‬ ‫ְ‬ ‫הֹוסיפּו לֹו ֶה ְמ ֵׁשְך (ּכַ ֲח ִמ ָּׁשה‬ ‫ִה ְפכּו ֶאת ַה ִּׁשיר לְ ִסּפּור‪ַּ .‬ד ְמיְ נּו וְ ִ‬ ‫יצד? ָמה ָא ְמרּו זֹו לָ זֹו‬ ‫ִמ ְׁש ָּפ ִטים) ִח ְׁשבּו‪ַ :‬ה ִאם ָה ֲא ָחיֹות ִה ְת ַּפּיְ סּו? ֵּכ ַ‬ ‫יׁשהּו ִה ְת ָע ֵרב וְ ָעזַ ר לָ ֶהן לְ ִה ְת ַּפּיֵ ס? ַה ִאם ַא ַחת‬ ‫ַעל ָה ִריב? ַה ִאם ִמ ֶ‬ ‫יאה לְ ִפּיּוס?‬ ‫ֵמ ֵהן ָּפנְ ָתה לַ ְּׁשנִ ּיָ ה וְ ֵה ִב ָ‬

‫‪56‬‬


‫ּדּוע ֲאנִ י ֹלא ָא ִחי ַהּגָ דֹול ‪/‬‬ ‫ַמ ַ‬

‫ִרּמֹונָ ה ִּדי־נּור‬

‫נֹורא ִמ ְת ַח ֵּׁשק לִ י לִ ְׁשאֹל‪:‬‬ ‫לִ ְפ ָע ִמים ָ‬ ‫ּדּוע ֲאנִ י ֹלא ָא ִחי ַהּגָ דֹול?‬ ‫ַמ ַ‬ ‫נֹורא ִמ ְת ַח ֵּׁשק לִ י לִ ְׁשאֹל‪:‬‬ ‫לִ ְפ ָע ִמים ָ‬ ‫ּדּוע ֲאנִ י ֹלא נֹולַ ְד ִּתי ִראׁשֹון‬ ‫ַמ ַ‬ ‫ּדּוע ֲאנִ י ֹלא ָא ִחי ַהּגָ דֹול?‬ ‫ַמ ַ‬ ‫וְ הּוא ַה ֵּׁשנִ י?‬ ‫רֹוצה לָ ַד ַעת ָּכמֹוהּו‬ ‫יתי ֶ‬ ‫ָהיִ ִ‬ ‫ּדּוע ֲאנִ י ֹלא ַה ֵּבן ַה ְּבכֹור?‬ ‫ַמ ַ‬ ‫לִ ְסּפֹר ַעד ֵמ ָאה‬ ‫וְ הּוא ‪ֹ -‬לא ֲאנִ י?‬ ‫ֶאת ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות לָ לֶ כֶ ת לְ ַבד לְ ע ֶֹפר אֹו ַטל‬ ‫וְ לַ ְחזֹר ְּבעֹוד ָׁש ָעה‪,‬‬ ‫הּוא ָע ָׂשה לְ ָפנַ י‪:‬‬ ‫רֹוצה ‪ַ -‬רק ַּפ ַעם ‪ -‬לִ ְהיֹות‬ ‫יתי ֶ‬ ‫ָהיִ ִ‬ ‫לָ ֶׁש ֶבת‪ ,‬לָ לֶ כֶ ת‪ ,‬וְ ַדוְ ָקא לִ יׁשֹן ‪-‬‬ ‫ָׁשנָ ה ֵמ ָעלָ יו‬ ‫הּוא יָ ֵׁשן ַא ֲח ַרי‪.‬‬ ‫וְ ֶׁשּכָ ל ַה ְּבגָ ִדים ַה ְּק ַטּנִ ים יַ ַע ְברּו‬ ‫ִמ ֶּמּנִ י ֵאלָ יו‪.‬‬ ‫נֹורא ִמ ְת ַח ֵּׁשק לִ י לִ ְׁשאֹל‪:‬‬ ‫לִ ְפ ָע ִמים ָ‬ ‫ּדּוע ֲאנִ י ֹלא ָא ִחי ַהּגָ דֹול?‬ ‫ַמ ַ‬ ‫ַעד ֶׁש ֲאנִ י לָ ַמ ְד ִּתי לִ זְ חֹל‬ ‫הּוא ִמּזְ ַמן ָע ַמד‪.‬‬ ‫ֲאנִ י ַרק ִה ְת ַחלְ ִּתי לָ לֶ כֶ ת לַ ּגַ ן‬ ‫וְ הּוא ּכְ ָבר לָ ַמד‪.‬‬ ‫לַ ּגַ ן‪ ,‬לְ ֵבית ֵס ֶפר‪ ,‬לִ ְקרֹא וְ לִ ְכּתֹב‬ ‫הּוא ַמ ִּׂשיג ַּבּכֹל‪.‬‬ ‫ַרק ָּד ָבר ֶא ָחד ֹלא יַ ִּׂשיג לְ עֹולָ ם‪:‬‬ ‫ָאח ּגָ דֹול‪.‬‬

‫‪57‬‬


58


‫ָס ְב ָתא ִּב ְט ֵרנִ ינְ ג ‪/‬‬

‫נֹוביץ‬ ‫ר־ט ֶׁש ְר ִ‬ ‫ימה ֲא ִב ָיד ְ‬ ‫יְ ִמ ָ‬

‫ּיֹוׁשבֹות ַעל‬ ‫‪ַ 1‬א ֶּתם ְּבוַ ַּדאי ַמּכִ ִירים ֶאת ַה ְּתמּונֹות ֶׁשל ַה ָּס ְבתֹות‪ֶׁ ,‬ש ְ‬ ‫ֹאׁשן‪,‬‬ ‫ׁשּורה לְ ר ָ‬ ‫ַס ְפ ָסל ַּבּגִ ּנָ ה אֹו ִמ ְתנַ ְדנְ דֹות ַּבּכֻ ְר ָסה‪ִ ,‬מ ְט ַּפ ַחת ְק ָ‬ ‫ּפֹות ַח ְמ ֻצּיֶ ֶרת ָס ְב ָתא ָּכזֹאת‪,‬‬ ‫סֹורגֹות ּגַ ְר ַּביִ ם? ְּבכָ ל ֵס ֶפר ֶׁש ֲאנִ י ֵ‬ ‫וְ ֵהן ְ‬ ‫חֹוׁש ִבים‪" :‬יּו! ִהיא עֹוד ְמ ַעט‬ ‫ָס ְב ָתא זְ ֵקנָ ה‪ֶׁ ,‬ש ִּמ ְס ַּתּכְ לִ ים ָּבּה וְ ְ‬ ‫ָּתמּות!"‬ ‫ ָס ְב ָתא ֶׁשּלִ י ִהיא ִּבכְ לָ ל ֹלא ּכָ זֹאת‪ .‬יֵ ׁש לִ י ָס ְב ָתא ׁשֹונָ ה לְ גַ ְמ ֵרי‪,‬‬ ‫טּוח ֶׁשּיֵ ׁש ֲהמֹון יְ לָ ִדים‪ֶׁ ,‬שּיֵ ׁש לָ ֶהם ָס ְבתֹות ְּכמֹו ֶׁשּלִ י‪ַ .‬ה ַּפ ַעם‬ ‫וַ ֲאנִ י ָּב ַ‬ ‫ֶה ְחלַ ְט ִּתי לְ ַס ֵּפר ַעל ָס ְבתֹות ּכְ מֹו ֶׁשּלִ י וְ ֶׁשל ֶה ָח ֵבר ֶׁשּלִ י ּגִ ִידי‪.‬‬ ‫לֹוב ֶׁשת ַּבח ֶֹרף ְט ֵרנִ ינְ ג‪ְּ .‬ב ַחּיַ י! ְט ֵרנִ ינְ ג ְּב ִדּיּוק‬ ‫‪ 2‬ק ֶֹדם ּכֹל‪ָ ,‬ס ְב ָתא ֶׁשּלִ י ֶ‬ ‫יצ ָ'רץ'; וְ לִ ְפ ָע ִמים‬ ‫יֹותר ּגָ דֹול‪ִ ,‬עם ִר ְ‬ ‫ּכְ מֹו ֶׁשּלִ י‪ַ ,‬רק ֵ‬ ‫אֹומ ֶרת לִ י‪" :‬נֹונֹו‪ִּ ,‬ת ְרּכֹס לִ י ֶאת‬ ‫ִהיא ֲא ִפּלּו ֶ‬ ‫יֹותר טֹוב ִמ ֶּמּנִ י‪".‬‬ ‫עֹוׂשה זֹאת ֵ‬ ‫ַה ְט ֵרנִ ינְ ג‪ַ .‬א ָּתה ֶ‬ ‫ָס ְב ָתא ְמ ַד ֶּב ֶרת לִ ְפ ָע ִמים ְּב ָׂש ָפה ְמ ֻׁשּנָ ה‪ִ .‬היא‬ ‫"ּת ְסּגֹר"‪,‬‬ ‫"ּת ְרּכֹס" ִּב ְמקֹום ִ‬ ‫אֹומ ֶרת ִמּלִ ים ּכְ מֹו ִ‬ ‫ֶ‬ ‫"ּת ְׁש ֶּתה" וְ ָכל ִמינֵ י ִמּלִ ים ֶׁשל‬ ‫"ּתלְ ּגֹם" ִּב ְמקֹום ִ‬ ‫ִ‬ ‫ַׁש ָּבת‪ .‬חּוץ ִמּזֶ ה ָס ְב ָתא ֶׁשּלִ י ּגַ ם ִמ ְת ַע ֶּמלֶ ת‪.‬‬ ‫אֹותּה‬ ‫רֹואה ָ‬ ‫יה‪ֲ ,‬אנִ י ֶ‬ ‫לִ ְפ ָע ִמים‪ּ ,‬כְ ֶׁש ֲאנִ י ָּבא ֵאלֶ ָ‬ ‫ׁשֹוכבֹות ַעל‬ ‫וְ עֹוד ּכַ ָּמה ָס ְבתֹות ִּב ְט ֵרנִ ינְ ִ ּגים ְ‬ ‫ָה ִר ְצ ָּפה‪ְ ,‬מ ִרימֹות ַרגְ לַ יִ ם לְ ַמ ְעלָ ה וְ עֹוׂשֹות‬ ‫עֹוׂשים ָּכל ַהּזְ ַמן‪,‬‬ ‫ְּתנּועֹות‪ֶׁ ,‬ש ֲאנַ ְחנּו‪ַ ,‬היְ ּלָ ִדים‪ִ ,‬‬ ‫קֹור ִאים לָ ֶהן ִה ְת ַע ְּמלּות‪ֵ .‬ה ַצ ְצ ִּתי‬ ‫ִּובכְ לָ ל ֹלא ְ‬ ‫יתי ֶׁש ַה ָּס ְבתֹות ְמ ִרימֹות ֶאת ַהּיָ ַדיִ ם ְּכ ִאּלּו‬ ‫וְ ָר ִא ִ‬ ‫ָהיּו רֹוצֹות לִ ְתּפֹס ּכַ ּדּור ‪ -‬וְ זֹו ִּב ְכלָ ל ֹלא ָח ְכ ָמה‬

‫‪59‬‬


‫ּגְ דֹולָ ה‪ָּ :‬כל ַּפ ַעם ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַׂש ֵחק ְּבכַ ּדּור‪ֲ ,‬אנִ י ֵמ ִרים ֶאת ַהּיָ ַדיִ ם; ָאז‬ ‫מֹורה וְ ִׁשעּור ִה ְת ַע ְּמלּות?‬ ‫חּוצים ֶ‬ ‫ִּב ְׁש ִביל זֶ ה נְ ִ‬ ‫בּוׁשה ַּב ְּט ֵרנִ ינְ ג ַה ָּכחֹל‬ ‫אתי לְ ַב ֵּקר ֶאת ָס ְב ָתא‪ִ .‬היא ָהיְ ָתה לְ ָ‬ ‫ ַּפ ַעם ָּב ִ‬ ‫ֶׁשּלָ ּה‪.‬‬ ‫ּדּור ַסל?"‬ ‫יֹוד ַעת לְ ַׂש ֵחק ַּכ ְ‬ ‫"א ְּת ַ‬ ‫אֹותּה‪ַ ,‬‬ ‫"ס ְב ָתא‪ָׁ ",‬ש ַאלְ ִּתי ָ‬ ‫ָ‬ ‫ ‬ ‫יתי ֲא ִפּלּו ַּבּנִ ְב ֶח ֶרת‪".‬‬ ‫יתי ְצ ִע ָירה‪ָ ,‬היִ ִ‬ ‫ "יָ ַד ְע ִּתי‪ ,‬נֹונֹו ֶׁשּלִ י‪ּ .‬כְ ֶׁש ָהיִ ִ‬ ‫בּוצה ֶׁשּלָ נּו‪".‬‬ ‫אֹותְך לַ ְּק ָ‬ ‫ּבֹואי לְ ַׂש ֵחק ִא ִּתי וְ ִעם ּגִ ִידי‪ .‬נְ ַק ֵּבל ָ‬ ‫"אז ִ‬ ‫ ָ‬ ‫(אנִ י ָּכל ָּכְך‬ ‫ ָּב ֶע ֶרב‪ּ ,‬כְ ֶׁש ַּס ָּבא ָחזַ ר ַה ַּביְ ָתה וַ ֲאנִ י נִ ְׁש ַא ְר ִּתי לִ יׁשֹן ֶא ְצלָ ם ֲ‬ ‫יע לִ י‬ ‫אֹוהב לִ יׁשֹן ֵא ֶצל ַס ָּבא וְ ָס ְב ָתא!)‪ָ ,‬א ְמ ָרה לֹו ָס ְב ָתא‪" :‬נֹונֹו ִה ִּצ ַ‬ ‫ֵ‬ ‫ּדּור ַסל ֶׁשּלֹו‪".‬‬ ‫בּוצת ַהּכַ ְ‬ ‫לְ ַׂש ֵחק ִּב ְק ַ‬ ‫לֹוב ֶׁשת ְט ֵרנִ ינְ ג‪,‬‬ ‫יהם ָצ ֲחקּו‪ָ .‬מה יֵ ׁש ּכָ אן לִ ְצחֹק? ִאם ָס ְב ָתא ֶ‬ ‫ּוׁשנֵ ֶ‬ ‫ ְ‬ ‫ּדּור ַסל?‬ ‫עֹוׂשה ִה ְת ַע ְּמלּות‪ ,‬לָ ָּמה ֶׁשֹּלא ְּת ַׂש ֵחק ִא ָּתנּו ַּכ ְ‬ ‫וְ ִאם ִהיא ָ‬ ‫‪ 3‬וְ ַעכְ ָׁשו ֲא ַס ֵּפר לָ כֶ ם ִסּפּור‪ֶׁ ,‬ש ַּב ַה ְת ָחלָ ה הּוא ַמ ְרּגִ יז וְ ָעצּוב‪ַּ ,‬ובּסֹוף‬ ‫הּוא ָׂש ֵמ ַח וְ טֹוב‪.‬‬ ‫חֹותי ַהּגְ דֹולָ ה ֲענָ ת‪ֶׁ ,‬ש ַּבּזְ ַמן‬ ‫ יֹום ֶא ָחד ָּב ָאה ֶאל ָס ְב ָתא ֲא ִ‬ ‫חֹורים‬ ‫ָה ַא ֲחרֹון נֶ ֶע ְׂש ָתה ּגַ נְ ְּד ָרנִ ית וַ ֲא ִפּלּו ָע ְׂש ָתה לָ ּה ִ‬ ‫"ס ְב ָתא‪ִּ ,‬ב ְׁש ִביל‬ ‫ָּב ָאזְ נַ יִ ם וְ ָתלְ ָתה ֲעגִ ילִ ים‪ ,‬וְ ָא ְמ ָרה‪ָ :‬‬ ‫ָמה ַא ְּת ְצ ִריכָ ה ְט ֵרנִ ינְ יג ּכָ ל ּכָ ְך יָ ֶפה? זֶ ה טֹוב ָעלַ י‬ ‫(אנִ י ֹלא‬ ‫־ד־ּי־ּו־ק!" וְ ָס ְב ָתא‪ֶׁ ,‬שּיֵ ׁש לָ ּה לֵ ב ֶׁשל זָ ָהב ֲ‬ ‫ְּב ִ‬ ‫טּוח ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ֶּב ֱא ֶמת לֵ ב ָעׂשּוי זָ ָהב; ִּכי ֵאיְך יָ כֹול לֵ ב‬ ‫ָּב ַ‬ ‫ָּכזֶ ה לַ ֲעׂשֹות טּוק־טּוק־טּוק‪ְּ ,‬כמֹו ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ְּבמֹו ָאזְ נַ י?‬ ‫אֹומ ִרים ּכֻ ּלָ ם‪" :‬לְ ָס ְב ָתא ֶׁשּלָ ְך יֵ ׁש לֵ ב ֶׁשל זָ ָהב")‪,‬‬ ‫ֲא ָבל ּכָ ְך ְ‬ ‫אֹוה ֶבת לָ ֵתת לַ ּנְ כָ ִדים ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה‪,‬‬ ‫וְ נָ כֹון ֶׁש ִהיא ֶ‬ ‫"ּב ַב ָּק ָׁשה‪ַ ,‬א ְּת יְ כֹולָ ה לָ ַק ַחת ֶאת ַה ְט ֵרנִ ינְ ג‪.‬‬ ‫ָא ְמ ָרה ִמּיָ ד‪ְ :‬‬ ‫ֲאנִ י ּכְ ָבר ֶא ְס ַּת ֵּדר‪".‬‬

‫‪60‬‬


‫"ב ְק ָׁשנִ ית ֶׁש ָּכזֹאת! ָּת ִמיד ַא ְּת‬ ‫ וַ ֲאנִ י ּכָ ַע ְס ִּתי ְמאֹוד וְ ָא ַמ ְר ִּתי לַ ֲענָ ת‪ּ ַ :‬‬ ‫ְמ ַב ֶּק ֶׁשת ְּד ָב ִרים!"‬ ‫יֹוד ַע‬ ‫"ּת ְׁשּתֹק! ַא ָּתה ִּב ְכלָ ל ִּתינֹוק‪ ,‬וְ ַא ָּתה ֹלא ֵ‬ ‫ ֲענָ ת ָענְ ָתה לִ י ּכָ ָרגִ יל‪ִ :‬‬ ‫ׁשּום ָּד ָבר!"‬ ‫ זֶ ה ֵדי ַמ ֲעלִ יב לִ ְׁשמ ַֹע ִמּלִ ים ֶׁשּכָ ֵאּלֶ ה‪.‬‬ ‫יצה לִ ְפנֵ י ָּכל‬ ‫מּובן ֶׁש ֲענָ ת ִק ְּבלָ ה ֶאת ַה ְט ֵרנִ ינְ ג‪ ,‬לָ ְב ָׁשה אֹותֹו וְ ִה ְׁשוִ ָ‬ ‫ָ‬ ‫ ‬ ‫ַה ֲח ֵברֹות ֶׁשּלָ ּה‪ ,‬וְ לִ י ָהיָ ה ָעצּוב ַּבּנְ ָׁש ָמה‪.‬‬ ‫אֹומ ֶרת לְ ַא ָּבא‪" :‬לְ ָס ְב ָתא יֵ ׁש‬ ‫‪ַ 4‬א ֲח ֵרי ּכַ ָּמה יָ ִמים ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ִא ָּמא ֶ‬ ‫ׁשֹוב ֶרת ֶאת ָהרֹאׁש ָמה לִ ְקנֹות לָ ּה‪"...‬‬ ‫ְּב ָקרֹוב יֹום ֻהּלֶ ֶדת‪ֲ .‬אנִ י ֶ‬ ‫יתי ֶׁש ִא ָּמא ִּת ְׁשּבֹר ֶאת ָהרֹאׁש‪ ,‬וְ חּוץ ִמּזֶ ה ָהיָ ה לִ י ַר ְעיֹון; ָאז‬ ‫ ֹלא ָר ִצ ִ‬ ‫"ּת ְקנִ י לָ ּה ְט ֵרנִ ינְ ג!"‬ ‫ִמּיָ ד ָא ַמ ְר ִּתי‪ִ :‬‬ ‫"ט ֵרנִ ינְ ג לְ ָס ְב ָתא? ָמה ִּפ ְתאֹום?"‬ ‫ְ‬ ‫ ‬ ‫ ִס ַּפ ְר ִּתי לְ ִא ָּמא ֶאת ּכָ ל ַה ִּסּפּור ‪ֵ -‬איְך לָ ְק ָחה ֲענָ ת ַה ַּב ְק ָׁשנִ ית ֶאת‬ ‫ַה ְט ֵרנִ ינְ ג ֶׁשל ָס ְב ָתא‪.‬‬ ‫‪" 5‬זֶ ה ַר ְעיֹון נֶ ְה ָּדר! לְ נֹונֹו ֶׁשּלָ נּו יֵ ׁש ַר ְעיֹונֹות יָ ִפים‪ָ ",‬ק ְר ָאה ִא ָּמא‪ִ .‬היא‬ ‫חֹותי ֲענָ ת‪.‬‬ ‫אֹותי ְּכמֹו ֲא ִ‬ ‫"ּתינֹוק" וְ ֹלא ֶה ֱעלִ ָיבה ִ‬ ‫ִּבכְ לָ ל ֹלא ָא ְמ ָרה ִ‬ ‫ ָאז ָקנִ ינּו לְ ָס ְב ָתא ְט ֵרנִ ינְ ג‪ .‬י ִֹפי ֶׁשל ְט ֵרנִ ינְ ג! ָּכחֹל ִעם ֶׁש ֶמׁש ְמ ֻצּיֶ ֶרת‬ ‫לְ יַ ד ַהּלֵ ב‪ֵ .‬ה ֵבאנּו לְ ָס ְב ָתא ֶאת ַה ַּמ ָּתנָ ה‪ ,‬וְ ִהיא ָׂש ְמ ָחה ְמאֹוד;‬ ‫ּוכְ ֶׁש ִהיא לָ ְב ָׁשה ֶאת ַה ְט ֵרנִ ינְ ג‪ִ ,‬היא ָהיְ ָתה ָּכל ָּכְך נֶ ְח ָמ ָדה‪ֶׁ ,‬ש ָא ַמ ְר ִּתי‬ ‫לָ ּה‪ָ :‬ס ְב ָתא‪ַ ,‬א ְּת ַמ ָּמׁש ַמ ְדלִ ָיקה!"‬ ‫ּדּוע‪ֶ :‬א ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ֶאת זֶ ה לְ ֻכּלָ ם ‪-‬‬ ‫ ּכֻ ּלָ ם ָצ ֲחקּו‪ ,‬וַ ֲאנִ י ֹלא ֵמ ִבין ַמ ַ‬ ‫ּולְ ָס ְב ָתא ֹלא?‬ ‫חֹוׁשב ֶׁש ָּס ְב ָתא ֶׁשּלִ י ַמ ְדלִ ָיקה‪.‬‬ ‫ ֲאנִ י ֶּב ֱא ֶמת ֵ‬

‫‪61‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ּדּוע ֶה ְחלִ יט נֹונֹו לְ ַס ֵּפר לָ נּו ַעל ָס ְב ָתא ֶׁשּלֹו?‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪2‬‬

‫ָמה ְמ ֻס ָּפר ק ֶֹדם? ָמה ְמ ֻס ָּפר ַא ַחר ּכָ ְך?‬ ‫רּועים‪.‬‬ ‫לפי ֵס ֶדר ָה ֵא ִ‬ ‫ַמ ְס ְּפרּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ָה ֵאּלֶ ה ִ‬ ‫עּורי ִה ְת ַע ְּמלּות‪.‬‬ ‫ ָס ְב ָתא ֶׁשל נֹונֹו ִמ ְׁש ַּת ֶּת ֶפת ְּב ִׁש ֵ‬ ‫לֹוב ֶׁשת ַּבח ֶֹרף ְט ֵרנִ ינְ ג ְּכמֹו ֶׁשל נֹונֹו‪.‬‬ ‫‪ָ 1‬ס ְב ָתא ֶׁשל נֹונֹו ֶ‬ ‫ּומ ַק ֶּבלֶ ת ֶאת ַה ְּט ֵרנִ ינְ ג ֶׁשל ָס ְב ָתא‪.‬‬ ‫ ֲענָ ת ְמ ַב ֶּק ֶׁשת ְ‬ ‫יע לְ ִאּמֹו לִ ְקנֹות ְט ֵרנִ ינְ ג ָח ָדׁש לְ יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשל ָס ְב ָתא‪.‬‬ ‫ נֹונֹו ַמ ִּצ ַ‬ ‫גּותּה‪.‬‬ ‫ּכֹועס ַעל ֲענָ ת ֲאחֹותו ִ ּבגְ לַ ל ִה ְתנַ ֲה ָ‬ ‫ נֹונֹו ֵ‬ ‫ׁשֹואלֶ ת ֶאת נֹונֹו‪ֵ ,‬איזֹו ַמ ָּתנָ ה ְּכ ַדאי לִ ְקנֹות לְ ָס ְב ָתא‪.‬‬ ‫‪ִ 7‬א ָּמא ֶ‬ ‫ּדּור ַסל‪.‬‬ ‫ נֹונֹו ַמזְ ִמין ֶאת ָס ְב ָתא לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ִמ ְׂש ַחק ַּכ ְ‬ ‫‪ָ 8‬ס ְב ָתא ָׂש ְמ ָחה ַּב ַּמ ָּתנָ ה‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ּדּור ַסל‪.‬‬ ‫יע לְ ַס ְב ָתא לְ ַׂש ֵחק ִאּתֹו ּכַ ְ‬ ‫נֹונֹו ִה ִּצ ַ‬ ‫ּדּוע ִׁש ְע ְׁש ָעה ַה ַה ָּצ ָעה ֶאת ָס ְב ָתא?‬ ‫ַׁש ֲערּו ַמ ַ‬

‫‪4‬‬

‫א‪ָ .‬מה ַה ְּב ָעיָ ה ֶׁש ֵה ִּצ ָיקה לְ נֹונֹו לְ ִפי ַה ִּסּפּור?‬

‫יצד ָּפ ַתר נֹונֹו ֶאת ַה ְּב ָעיָ ה?‬ ‫ב‪ּ .‬כֵ ַ‬

‫‪62‬‬


‫‪5‬‬

‫א ‪ַ .‬ס ְּמנּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד ֵמ ֶהם ַעל ַהּיַ ַחס ֶׁשל נֹונֹו‬ ‫לְ ָס ְב ָתא‪.‬‬ ‫יצד ִמ ְתיַ ֵחס נֹונֹו לְ ָס ְב ָתא?‬ ‫ב‪ַ .‬ע ָּתה ּכִ ְתבּו ְּב ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁשּלָ כֶ ם‪ּ :‬כֵ ַ‬

‫‪6‬‬

‫"ס ְב ָתא ִּב ְט ֵרנִ ינְ ג"‪ַ .‬ה ִּציעּו ֵׁשם ַמ ְת ִאים ַא ֵחר לַ ִּסּפּור‬ ‫ֵׁשם ַה ִּסּפּור הּוא ָ‬ ‫וְ כִ ְתבּו אֹותֹו ּכָ אן‪:‬‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫יכה ְט ֵרנִ ינְ ג ָּכל ָּכְך יָ ֶפה?"‬ ‫"ס ְב ָתא‪ִּ ,‬ב ְׁש ִביל ָמה ַא ְּת ְצ ִר ָ‬ ‫אֹומ ֶרת‪ָ :‬‬ ‫ֲענָ ת ֶ‬ ‫יה ֵאּלֶ ה ֶׁשל ֲענָ ת?‬ ‫חֹוׁש ִבים ַעל ְּד ָב ֶר ָ‬ ‫ָמה ַא ֶּתם ְ‬

‫‪2‬‬

‫אֹותּה?‬ ‫יתם ְמ ַס ְּפ ִרים ַעל ָס ְב ָתא ֶׁשל נֹונֹו לְ ִמי ֶׁש ֵאינֹו ַמ ִּכיר ָ‬ ‫ָמה ֲהיִ ֶ‬ ‫(ּת ֲארּו ֵאיְך ִהיא נִ ְר ֵאית‪ְּ ,‬ב ָמה ִהיא ַמ ֲע ִס ָיקה ֶאת ַע ְצ ָמּה‪ַ ,‬הּיְ ָח ִסים‬ ‫ָ‬ ‫יה‪ֵ ,‬אילּו ְּתכּונֹות א ִֹפי יֵ ׁש לָ ּה‪).‬‬ ‫ֶׁשּלָ ּה ִעם נְ כָ ֶד ָ‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת אֹו ַמ ְקלִ ִידים ַּב ַּמ ְח ֵׁשב‬ ‫ְ‬ ‫ּכִ ְתבּו ַעל ֲחוָ יֹות ֶׁשּיֵ ׁש לָ כֶ ם ִעם ַס ָּבא‪ָ ,‬ס ְב ָתא אֹו ִעם ֶּבן ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַא ֵחר‪.‬‬ ‫ּכֹות ֶרת‬ ‫הֹוסיפּו לַ ּכָ תּוב ּגַ ם ַּת ְצלּום ְמ ֻׁש ָּתף ִע ָּמם‪ְּ .‬תנּו ֶ‬ ‫ִאם ִּת ְרצּו‪ִ ,‬‬ ‫לַ ַּת ְצלּום‪.‬‬

‫ַה ְד ָר ָכה‬

‫יֹותר‪.‬‬ ‫ • ִח ְׁשבּו ִאם ַא ֶּתם ְמ ֻענְ יָ נִ ים לִ כְ ּתֹב ַעל ֲחוָ יָה ַא ַחת אֹו ַעל ֵ‬ ‫ַה ְס ִּבירּו ָמה ָּת ְר ָמה לָ כֶ ם ַה ֲחוָ יָה‪ָ ,‬מה יְ ַח ְס ֶכם לַ ָּס ִבים‪ ,‬אֹו לִ ְקרֹוב‬ ‫יהם?‬ ‫ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּכָ ַת ְב ֶּתם ֲעלֵ ֶ‬ ‫(ה ְמ ׁ ֵשְך ָ ּב ַעּמּוד ַה ָ ּבא)‬ ‫ֶ‬

‫‪63‬‬


‫ַע ָּתה ִּב ְדקּו וְ ַת ְּקנּו ְּב ִמ ְק ֶרה ַהּצ ֶֹרְך‪:‬‬ ‫ּקֹורא אֹותֹו?‬ ‫מּובן לְ ִמי ֶׁש ֵ‬ ‫ • ַה ִאם ַהּכָ תּוב ָ‬ ‫ • ַה ִאם ֵאין ֲחזָ רֹות ְמיֻ ָּתרֹות?‬ ‫יצד ֶא ְפ ָׁשר‬ ‫יע ֵּכ ַ‬ ‫ • ִק ְראּו ֶאת ַהּכָ תּוב לִ ְפנֵ י ַח ְב ֵריכֶ ם ַּוב ְ ּקׁשּו ֵמ ֶהם לְ ַה ִּצ ַ‬ ‫לְ ַׁש ֵּפר ֶאת ֲעב ַֹד ְתכֶ ם‪ַּ .‬ת ְ ּקנּו ְּב ֶה ְת ֵאם לַ ַה ָּצעֹות ֶׁשּנִ ְראֹות לָ ֶכם‪.‬‬ ‫ּמֹורה וְ ַת ְּקנּו לְ ִפי‬ ‫ • ַה ְראּו ֶאת ֲעב ַֹד ְתכֶ ם לַ ְּמ ֻבּגָ ִרים ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה וְ לַ ָ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫עֹות ֶ‬ ‫ַה ָּצ ֵ‬

‫ַמ ֲע ִש ִׁירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬

‫יֹומית‪.‬‬ ‫יֹומ ִ‬ ‫"מ ִּלים ֶׁשל ַׁש ָּבת"‪ ,‬וְ נֹונֹו ְמ ַד ֵּבר ְּב ָׂש ָפה ְ‬ ‫ָס ְב ָתא ְמ ַד ֶּב ֶרת ְּב ִ‬ ‫אֹומר‪:‬‬ ‫ֵ‬ ‫נֹונֹו‬ ‫אֹומ ֶרת‪ :‬‬ ‫ֶ‬ ‫ִהיא‬ ‫א‪ִּ .‬ת ְרּכֹס ‬ ‫ב‪ִּ .‬תלְ ֹּגם ‬ ‫ְט ֵרנִ ינְ ג‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ַמ ְח ַס ן ְּת ׁשּובֹות‪:‬‬

‫ִאּמּונִ ית‬

‫ִּת ְסּגֹר‬

‫ִענְ יְ נֵ י לָ ׁשֹון‬ ‫ימן ְׁש ֵאלָ ה אֹו נְ ֻק ָ ּדה ְּבסֹוף ּכָ ל ִמ ְׁש ָּפט‪:‬‬ ‫הֹוסיפּו ִס ַ‬ ‫ִ‬ ‫ּדּור ַסל‬ ‫א‪ .‬לָ ָּמה ֶׁשֹּלא ְּת ַׂש ֵחק ִא ָּתנּו ּכַ ְ‬ ‫ב‪ִּ .‬ת ְקנִ י לָ ּה ְט ֵרנִ ינְ ג‬ ‫מֹורה וְ ִׁשעּור ִה ְת ַע ְּמלּות‬ ‫חּוצים לְ ָס ְב ָתא ָ‬ ‫ג‪ַ .‬ה ִאם נְ ִ‬ ‫חֹוׁשב ֶׁש ָּס ְב ָתא ֶׁשּלִ י ַמ ְדלִ ָיקה‬ ‫ד‪ֲ .‬אנִ י ֶּב ֱא ֶמת ֵ‬

‫‪64‬‬

‫ִּת ְׁש ֶּתה‬


‫ִא ָּמא ִהיא ִא ָּמא ּגַ ם ִאם ִהיא ִּפילָ ה‬

‫ ‬

‫‪ִ 1‬א ָּמא ִּפילָ ה ְמלַ ֶּמ ֶדת את ַה ִּפילֹונִ ים ֶׁשּלָ ּה ַהּכֹל ַמ ָּמׁש ּכְ מֹו ֵא ֶצל‬ ‫ּומה‬ ‫ׁשֹותים ַמיִ ם‪ָ ,‬מה ָט ִעים לֶ ֱאכֹל ָ‬ ‫ְּבנֵ י ָה ָא ָדם‪ִ .‬היא ְמלַ ֶּמ ֶדת ֵאיְך ִ‬ ‫ומ ִּמי‬ ‫חֹוצים נָ ָהר‪ְּ ,‬ב ֵאיזֶ ה ּבֹץ נָ ִעים לְ ִה ָּמ ַרח‪ִ ,‬‬ ‫ָאסּור לֶ ֱאכֹל‪ֵ ,‬איְך ִ‬ ‫אֹותם ְּב ַא ֲה ָבה‪.‬‬ ‫ּומ ַמ ֶּׁש ֶׁשת ָ‬ ‫ָצ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר‪ִ .‬היא ְמלַ ֶּט ֶפת ִעם ַה ֶח ֶדק ְ‬ ‫לֹוׁש־ע ְׂש ֵרה וְ ָאז ֵהם‬ ‫ֶ‬ ‫ַה ִּפילֹונִ ים נִ ְׁש ָא ִרים ְּב ַה ְׁשּגָ ַחת ִא ָּמם ַעד ּגִ יל ְׁש‬ ‫נׁש ָארֹות ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ָּבּה נֹולְ דּו‪.‬‬ ‫עֹוזְ ִבים ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה‪ ,‬וְ ַה ִּפילֹונִ ּיֹות ְ‬ ‫ּגּורים‪ִ .‬אם לְ ַא ַחר ַהּלֵ ָדה ִּפילָ ה‬ ‫‪ַ 2‬ה ִּפילֹות ַהּבֹוגְ רֹות עֹוזְ רֹות ְּבגִ ּדּול ַה ִ‬ ‫ֹלא יְ כֹולָ ה לְ ָהנִ יק ֵאם ַא ֶח ֶרת ְּת ַט ֵּפל וְ ָתנִ יק ֶאת ַהּגּור‪ַ .‬ה ִּפילֹות‬ ‫ׁשֹומרֹות ַעל ְצ ִע ֵירי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה‪ִ .‬אם ַא ְריֵ ה ָר ֵעב אֹו לַ ֲה ַקת‬ ‫ַהּבֹוגְ רֹות ְ‬ ‫ּומ ַאּיֶ ֶמת ַעל ִּפילֹון‪,‬‬ ‫בֹועים ִמ ְת ָק ֶר ֶבת ְ‬ ‫ְצ ִ‬ ‫ִמּיָ ד נִ ְמלָ א ַהּיַ ַער ִּב ְק ִריאֹות ַאזְ ָע ָקה‪,‬‬ ‫יֹוצאֹות לְ ִמ ְת ָק ָפה‬ ‫וְ כָ ל ַה ִּפילֹות ְ‬ ‫ּטֹורף‪.‬‬ ‫ַעל ַה ֵ‬ ‫"עינַ יִ ם" ‪,‬‬ ‫(לְ ִפי ַטל ַּב ְרטֹוב‪ִ ,‬מּתֹוְך ֵ‬ ‫ִּת ְׁש ֵרי תשס"ז)‬

‫‪65‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫"עינַ יִ ם"‪ .‬יֵ ׁש ּבֹו ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקים‪.‬‬ ‫קּוח ִמּתֹוְך ּכַ ָּת ָבה ָּב ִעּתֹון ֵ‬ ‫ַה ֶּק ַטע לָ ַ‬ ‫"ּפ ְס ָקה"‪.‬‬ ‫קֹור ִאים ַּב ֵּׁשם ִ‬ ‫לְ כָ ל ֵחלֶ ק ְ‬ ‫‪1‬‬

‫א‪ַ .‬על ִמי ּכָ תּוב ַּב ּ ִפ ְס ָקה ָה ִראׁשֹונָ ה?‬ ‫יה?‬ ‫ב‪ָ .‬מה ּכָ תּוב ָעלֶ ָ‬

‫‪2‬‬

‫א ‪ַ .‬על ִמי ּכָ תּוב ַּב ִּפ ְס ָקה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה?‬ ‫יהן?‬ ‫ב‪ָ .‬מה ּכָ תּוב ֲעלֵ ֶ‬

‫עֹוס ֶקת ְּב ִענְ יָ ן ֶא ָחד‪ְּ .‬ב ָכל ִּפ ְס ָקה יֵ ׁש ִמ ְׁש ָּפט ִע ָּק ִרי‪,‬‬ ‫ִׂשימּו ֵלב‪ּ :‬כָ ל ִּפ ְס ָקה ֶ‬ ‫נֹוס ִפים ֶׁש ַּמ ְס ִּב ִירים‪,‬‬ ‫ּומ ְׁש ָּפ ִטים ָ‬ ‫אֹומר ְּבא ֶֹפן ּכְ לָ לִ י ָמה ּתֹכֶ ן ַה ִּפ ְס ָקה‪ִ ,‬‬ ‫ֶׁש ֵ‬ ‫יאים ֻּדגְ ָמאֹות לַ ּכָ תּוב ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ָה ִע ָּק ִרי‪.‬‬ ‫ּומ ִב ִ‬ ‫ְמ ָפ ְר ִטים ְ‬

‫‪66‬‬

‫‪3‬‬

‫א‪ִ .‬מ ְתחּו ַקו ִמ ַּת ַחת לַ ִּמ ְׁש ָּפט ָה ִע ָּק ִרי ְּב ָכל ִּפ ְס ָקה‪.‬‬ ‫אתם ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָה ִע ָּק ִרי ַּב ִּפ ְס ָקה?‬ ‫ב‪ֵ .‬היכָ ן ְמ ָצ ֶ‬

‫‪4‬‬

‫ּומ ְס ִּביר ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָה ִע ָּק ִרי ְּב ָכל‬ ‫ַה ִּקיפּו ֻּדגְ ָמה לַ ִּמ ְׁש ָּפט ַה ְּמ ָפ ֵרט ַ‬ ‫ִּפ ְס ָקה‪.‬‬


‫ּומ ַד ְּב ִרים‬ ‫ּגֹולְ ִׁשים ְ‬ ‫‪1‬‬

‫ּיּוטיּוּב ַּב ִּס ְרטֹון‪" :‬נְ ִתיב ַה ִּפילֹות"‪ָ .‬מה לְ ַמ ְד ֶּתם ֵמ ַה ִּס ְרטֹון ַעל ַחּיֵ י‬ ‫ְצפּו ַּב ְ‬ ‫ַה ִּפילִ ים ַּב ֶּׁש ִבי?‬

‫‪2‬‬

‫ְצפּו ָּב ִאינְ ֶט ְרנֶ ט‪ְּ :‬תמּונַ ת ַהּיֹום יָ ד ְּביָ ד וְ ֵח ֶדק ֶאל ֵח ֶדק‪ָ .‬מה ֶא ְפ ָׁשר‬ ‫לִ לְ מֹד ֵמ ַה ַּת ְצלּום ַעל ַחּיֵ י ַה ֶח ְב ָרה ֶׁשל ַה ִּפילִ ים?‬

‫‪3‬‬

‫הסמה עֹוד ְמ ַענְ יֵ ן ֶא ְתכֶ ם לָ ַד ַעת ַעל ִּפילִ ים?‬ ‫ָ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫ְמ ַדוְ ִּחים‬ ‫ּוּוח‪ַ :‬ה ִּפיל‬ ‫נֹוׂשא ַה ִ ּד ַ‬ ‫ֵ‬

‫ַה ְד ָר ָכה‬ ‫‪1‬‬

‫א‪ּ .‬כִ ְתבּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת ְׁש ֵאלֹות ֶׁש ְּמ ַענְ יֵ ן‬ ‫ֶא ְת ֶכם לָ ַד ַעת ַעל ַה ִּפיל‪ .‬לְ ֻדגְ ָמה‪:‬‬ ‫ • ָמה אֹוכְ לִ ים ַה ִּפילִ ים?‬ ‫ • ֵהיכָ ן ַחּיִ ים ַה ִּפילִ ים?‬ ‫ִק ְראּו זֶ ה לָ זֶ ה ֶאת ַה ְּׁש ֵאלֹות ֶׁשּכְ ַת ְב ֶּתם‪.‬‬ ‫ימ ְתכֶ ם ְׁש ֵאלֹות ֶׁשל ֲא ֵח ִרים ֶׁש ְּמ ַענְ יְ נֹות ֶא ְת ֶכם‪.‬‬ ‫הֹוסיפּו לִ ְר ִׁש ַ‬ ‫ִ‬

‫‪2‬‬

‫לֹוּפ ְדיָ ה לִ ילָ ִדים‪.‬‬ ‫יק ֶ‬ ‫לֹותיכֶ ם ְּב ֶאנְ ִצ ְ‬ ‫ַח ְּפׂשּו ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵא ֵ‬

‫‪3‬‬

‫צּורה ְמ ֻס ֶּד ֶרת‪ַּ ,‬ת ֲארּו ֶאת ַמ ְר ֶאה‬ ‫ּכִ ְתבּו ֶאת ַה ֵּמ ָידע ֶׁש ֲא ַס ְפ ֶּתם ְּב ָ‬ ‫אֹוכל?‬ ‫ַה ִּפיל‪ .‬לְ ָמה ְמ ַׁש ְּמ ִׁשים ַה ֶח ֶדק וְ ִח ִּתי ַה ֶּׁשנְ ָהב? ָמה הּוא ֵ‬ ‫יצד ְמ ֻא ְרּגֶ נֶ ת ֶח ְב ַרת ַה ִּפילִ ים? ִמי ַה ַּמנְ ִהיג? ָמ ֵהם ַּת ְפ ִק ָידיו? ְּב ָמה‬ ‫ּכֵ ַ‬ ‫ְמ ֻפ ָּת ִחים ַה ִּפילִ ים ֵמ ַחּיֹות ֲא ֵחרֹות ?‬ ‫יה‪ִ .‬ה ְת ַא ְּמנּו לְ ַדוֵ ַּח ְ ּבקֹול‬ ‫עֹות ָ‬ ‫ּמֹורה וְ ַת ְ ּקנּו לְ ִפי ַה ָ ּצ ֶ‬ ‫יאה לַ ָ‬ ‫ַה ִ ּגיׁשּו לִ ְק ִר ָ‬ ‫ּוּוח ַה ְק ִּפידּו ַעל ֶק ֶׁשר ַעּיֵ ן ִעם ַה ַּמ ֲאזִ ינִ ים‪.‬‬ ‫ָרם ָּוברּור‪ִּ .‬בזְ ַמן ַה ִּד ַ‬

‫‪67‬‬


‫ֶה ָחתּול ֵמ ֲח ַדר ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ‪/‬‬ ‫ָחתּול ָאפֹר‬ ‫ָעלָ ה ַּב ֲח ַדר ַה ַּמ ְד ֵרגֹות‬ ‫ּקֹומה ָה ִראׁשֹונָ ה‬ ‫ַּב ָ‬ ‫ָּפגַ ׁש ְׁשכֵ נָ ה‬ ‫יׁשה לֹו‬ ‫ֶׁש ִהּגִ ָ‬ ‫ְמ ַעט‬ ‫ָחלָ ב ּוגְ ִבינָ ה‪.‬‬ ‫ּקֹומה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה‬ ‫ַּב ָ‬ ‫נִ ְת ַקל ְּב ָׁש ֵכן‬ ‫ֶׁשּלִ ֵּטף ֶאת רֹאׁשֹו‬ ‫וְ ָק ָרא לֹו‪ִ ,‬מ ְסּכֵ ן‪.‬‬ ‫יׁשית‬ ‫ּקֹומה ַה ְּׁשלִ ִ‬ ‫ַּב ָ‬ ‫הּוא ִק ֵּבל ְרׁשּות‬ ‫לְ ִה ָּכנֵ ס‬ ‫ֶאל ּתֹוְך ַה ִּד ָירה‪,‬‬ ‫ּכָ ְך‪ָּ ,‬פׁשּוט‪.‬‬ ‫לְ ָׁשם הּוא נִ כְ נַ ס‬ ‫וְ ָׁשם ּגַ ם נִ ְׁש ַאר‬ ‫ּומ ָאז ַעד ַהּיֹום‬ ‫ֵ‬ ‫יתנּו הּוא ּגָ ר‪.‬‬ ‫ְּב ֵב ֵ‬

‫‪68‬‬

‫יֹואל ּכ ֵֹהן‬ ‫ֵ‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ָמה ֲאנַ ְחנּו ְמגַ ּלִ ים ַעל ַמ ֲע ֵׂשי ֶה ָחתּול ִּב ְׁש ֵּתי ַהּׁשּורֹות ָה ִראׁשֹונֹות‬ ‫ַּב ִּׁשיר?‬

‫‪2‬‬

‫יצד ִה ְת ַק ֵּבל ֶה ָחתּול ‪:‬‬ ‫ּכֵ ַ‬ ‫ּקֹומה ָה ִראׁשֹונָ ה? ‬ ‫א‪ַּ .‬ב ָ‬ ‫ּקֹומה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה? ‬ ‫ב‪ַּ .‬ב ָ‬ ‫יׁשית? ‬ ‫ּקֹומה ַה ְּׁשלִ ִ‬ ‫ג‪ַּ .‬ב ָ‬

‫‪3‬‬

‫ְּב ָמה ׁשֹונֶ ה ַמ ָּצבֹו ֶׁשל ֶה ָחתּול ִּב ְת ִחּלַ ת ַה ִּׁשיר ִמ ַּמ ָּצבֹו ְּבסֹוף ַה ִּׁשיר?‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫רֹואים ָּב ִאּיּור?‬ ‫א‪ָ .‬מה ִ‬ ‫ׁשּוב ְת ֶכם‪.‬‬ ‫קֹומה נִ ְמ ָצא ֶה ָחתּול ָּב ִאּיּור? ַה ְס ִּבירּו ֶאת ְּת ַ‬ ‫ב‪ַׁ .‬ש ֲערּו‪ְּ ,‬ב ֵאיזֹו ָ‬

‫‪2‬‬

‫א‪ֶ .‬ה ָחתּול ִק ֵּבל ֵמ ַה ַּדּיָ ִרים ֶאת ּכָ ל ָמה ֶׁש ָחתּול ָצ ִריְך‪.‬‬ ‫ָמה ָהיּו ַה ְּצ ָרכִ ים ֶׁשּלֹו?‬ ‫ב‪ַ .‬ה ִאם ַה ְּצ ָרכִ ים ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים זֵ ִהים לְ ָצ ְר ֵכי ְּבנֵ י ָא ָדם? נַ ְּמקּו וְ ָה ִביאּו‬ ‫ֻּדגְ ָמאֹות‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫יה וְ ַעל יַ ַח ְס ֶכם‬ ‫ִאם ַא ֶּתם ְמגַ ְּדלִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַחּיַ ת ַמ ְח ָמד‪ַ ,‬ס ְּפרּו ָעלֶ ָ‬ ‫רֹוצים ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לָ ֶכם ַס ְּפרּו ַעל ּכָ ְך‪.‬‬ ‫יה‪ִ .‬אם ֵאין לָ כֶ ם ַחּיַ ת ַמ ְח ַמד וְ ַא ֶּתם ִ‬ ‫ֵאלֶ ָ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫‪69‬‬


‫ָמה ָּב ִריא?‬ ‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫•נִ ְק ָרא ִׁשיר וְ ִסּפּור ְמ ַׁש ַע ְׁש ִעים ְּב ִענְ יָ נֵ י ֲא ִכילָ ה‪.‬‬ ‫ּדּוע ָחׁשּוב לֶ ֱאכֹל יְ ָרקֹות‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא ֵמ ָידע ֶׁש ַּמ ְס ִּביר ַמ ַ‬ ‫ּדּוע ָרצּוי לֶ ֱאכֹל ׁשֹוקֹולָ ד ְּב ִמ ָּדה‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא ֵמ ָידע ֶׁש ַּמ ְס ִּביר ַמ ַ‬ ‫•נָ ִכין ִּפ ְרס ֶֹמת‪.‬‬

‫יֹואׁש ‪/‬‬ ‫ָ‬ ‫יֹואׁש‬ ‫ָ‬ ‫ָהיָ ה‬ ‫ַחּלָ ׁש‬ ‫ּכְ מֹו ַקׁש‪.‬‬ ‫ּכָ חּוׁש‪,‬‬ ‫ָּתׁשּוׁש‬ ‫ּכְ מֹו יַ ּתּוׁש‪.‬‬ ‫ֹלא ָאכַ ל‪,‬‬ ‫ֹלא ָׁש ָתה‪.‬‬ ‫ֹלא ָּב ָצל‪,‬‬ ‫יתה‪.‬‬ ‫ֹלא ֲח ִב ָ‬

‫‪70‬‬

‫ע' ִהּלֵ ל‬ ‫ִא ָּמא ָא ְמ ָרה‪:‬‬ ‫ַהּיֶ לֶ ד ַחּלָ ׁש!‬ ‫ַא ָּבא ָא ַמר‪:‬‬ ‫רֹופא נִ ּגַ ׁש!‬ ‫לָ ֵ‬ ‫ָקמּו וְ ָהלְ כּו‬ ‫יֹואׁש‪.‬‬ ‫ִעם ָ‬ ‫רֹופא ֶאת‬ ‫ָמ ַדד ָה ֵ‬ ‫ַהחֹם‬ ‫ְּב ַמ ְדחֹם‪,‬‬ ‫ָּב ַדק ִאם ַהּגָ רֹון‬ ‫ָאדֹם‪.‬‬


‫יֹואׁש‪ֱ :‬אמֹר ָאה!‬ ‫ָא ַמר לְ ָ‬ ‫הֹוציא לָ ׁשֹון‬ ‫יֹואׁש לְ ִ‬ ‫ָא ַמר לְ ָ‬ ‫ּדֹופק ְּב ָׁשלֹום‪.‬‬ ‫וְ ִה ְק ִׁשיב ִאם ַהּלֵ ב ֵ‬ ‫לְ ַבּסֹוף ָא ַמר‪:‬‬ ‫ַהּיֶ לֶ ד ָרזֶ ה‬ ‫וְ זֶ הּו זֶ ה‪.‬‬ ‫עֹוׂשים?‬ ‫ִא ָּמא וְ ַא ָּבא ָׁש ֲאלּו‪ָ :‬מה ִ‬ ‫רֹופא‪:‬‬ ‫ָא ַמר ָה ֵ‬ ‫ַהּיֶ לֶ ד ָצ ִריְך לֶ ֱאכֹל‬ ‫וְ ַה ְר ֵּבה! זֶ ה ַהּכֹל!‬ ‫יֹואׁש ִמּיָ ד ִה ְסּכִ ים‪,‬‬ ‫ָ‬ ‫וְ ִה ְת ִחיל לֶ ֱאכֹל‬ ‫ַהּכֹל!‬ ‫ַּדיְ ָסה‪,‬‬ ‫יצה‪,‬‬ ‫ְק ִצ ָ‬ ‫יתה‪,‬‬ ‫ּגַ ם ֲח ִב ָ‬ ‫ָמ ָרק‪,‬‬ ‫ָסלָ ט‬ ‫יצה‪.‬‬ ‫וְ גַ ם ֵּב ָ‬ ‫ְצנֹון‪,‬‬ ‫ְצנֹונִ ית‬ ‫וְ גַ ם ֲחזֶ ֶרת‪.‬‬

‫ַהּכֹל‪ַ ,‬הּכֹל‬ ‫ֲא ִפּלּו ֶּת ֶרד‬ ‫ִמּיֹום לְ יֹום‬ ‫יֹואׁש ִה ְב ִריא‪,‬‬ ‫ָ‬ ‫ּגִ ֵּדל ְׁש ִר ִירים‬ ‫ְּכמֹו ָה ִרים‬ ‫ְּכ ֶׁש ָהיָ ה ֶּבן ָח ֵמׁש‬ ‫ָח ְׁשבּו ֶׁשהּוא ֶּבן ֵׁשׁש‬ ‫ְּכ ֶׁש ָהיָ ה ֶּבן ָח ֵמׁש וָ ֶר ַבע‬ ‫ָח ְׁשבּו ֶׁשהּוא ֶּבן ֶׁש ַבע‪.‬‬ ‫ִא ָּמא ָא ְמ ָרה‪:‬‬ ‫יֹואׁש‬ ‫יֹואׁש ָ‬ ‫ָ‬ ‫ַמ ָּמׁש יֶ לֶ ד ָח ָדׁש!‬ ‫וְ ַא ָּבא ָא ַמר‪:‬‬ ‫ִׁש ְמׁשֹון ַהּגִ ּבֹור ַמ ָּמׁש‪.‬‬

‫‪71‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫יֹואׁש ָהיָ ה יֶ לֶ ד ַחּלָ ׁש‪ .‬הּוא ֹלא ָאכַ ל‪ִ .‬ה ְתּבֹונְ נּו ָּב ִאּיּור‪ִׂ .‬שימּו לֵ ב לְ ַמ ְר ֵאה‬ ‫ָ‬ ‫יֹואׁש ּכְ ִפי ֶׁש ְּמ ַד ְמיֵ ן אֹותֹו ַה ְּמ ַאּיֵ ר‪ :‬לַ ּיָ ַדיִ ם ּולְ ַה ָּב ַעת ַה ָּפנִ ים‪.‬‬ ‫ְּדמּותֹו ֶׁשל ָ‬ ‫כֹות ֶרת לָ ִאּיּור‪.‬‬ ‫ַע ָּתה ַּב ֲחרּו ִמ ְׁש ָּפט ִמּתֹוְך ַה ִּׁשיר ֶׁשּיָ כֹול לְ ַה ְת ִאים ְּכ ֶ‬ ‫ּכִ ְתבּו אֹותֹו ָּכאן‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫יֹואׁש?‬ ‫הֹורים ָּד ֲאגּו לְ ָ‬ ‫לְ ִפי ֵאיזֶ ה ִמ ְׁש ָּפט ַּב ִּׁשיר ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִבין ֶׁש ַה ִ‬ ‫ימים‪:‬‬ ‫ַה ִּקיפּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ַמ ְת ִא ִ‬ ‫א‪ַ .‬הּיֶ לֶ ד ָצ ִריְך לֶ ֱאכֹל וְ ַה ְר ֵּבה!‬ ‫ב‪ּ .‬כְ ֶׁש ָהיָ ה ֶּבן ָח ֵמׁש ָח ְׁשבּו ֶׁשהּוא ֶּבן ֵׁשׁש‪.‬‬ ‫רֹופא נִ ּגַ ׁש!‬ ‫ג‪ִ .‬א ָּמא ָא ְמ ָרה‪ַ :‬הּיֶ לֶ ד ַחּלָ ׁש! ַא ָּבא ָא ַמר‪ :‬לָ ֵ‬ ‫יֹואׁש ָהיָ ה ַחּלָ ׁש‪.‬‬ ‫ד‪ָ .‬‬ ‫ַה ְׁשלִ ימּו ַּב ַּט ְבלָ ה‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫יֹואׁש ִל ְפנֵ י ַה ִּבּקּור‬ ‫יצד נִ ְר ָאה ָ‬ ‫ּכֵ ַ‬ ‫רֹופא‪:‬‬ ‫ֵא ֶצל ָה ֵ‬

‫‪72‬‬

‫ן־מה ַא ֲח ֵרי‬ ‫יֹואׁש זְ ַמ ָ‬ ‫יצד נִ ְר ָאה ָ‬ ‫ּכֵ ַ‬ ‫רֹופא‪:‬‬ ‫ַה ִּבּקּור ֵא ֶצל ָה ֵ‬


‫‪4‬‬

‫ּדּוע ְּב ַח ְר ֶּתם ָּב ֶהן‪.‬‬ ‫ַס ְּמנּו ׁשּורֹות ֶׁש ַּמ ְצ ִחיקֹות ֶא ְתכֶ ם ַּב ִּׁשיר‪ִ .‬ה ְס ִּבירּו ַמ ַ‬

‫‪5‬‬

‫חֹורזֹות לַ ִּמּלָ ה‪:‬‬ ‫ִמ ְצאּו ַּב ִּׁשיר וְ כִ ְתבּו ֶאת ַה ִּמּלִ ים ַה ְ‬ ‫יֹואׁש ‬ ‫א‪ָ .‬‬ ‫ב‪ּ .‬כָ חּוׁש ‬ ‫ג‪ .‬חּום ‬

‫קֹור ִאים ְּבקֹול ָרם‬ ‫ְ‬ ‫ִה ְת ַא ְּמנּו לִ ְקרֹא ֶאת ַה ִּׁשיר לִ ְפנֵ י ַהּכִ ָּתה ְּב ַדיְ ָקנּות ְּוב ַה ְט ָע ָמה ְּכ ִאּלּו‬ ‫ַא ֶּתם ַׂש ְח ָקנִ ים‪.‬‬

‫ַמ ֲע ִש ִׁירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫אֹותּה ָּכאן‪:‬‬ ‫"חּלָ ׁש"‪ִּ .‬כ ְתבּו ָ‬ ‫א‪ִ .‬מ ְצאּו ַּב ִּׁשיר ִמ ָּלה נִ ְר ֶּד ֶפת לַ ִּמּלָ ה ַ‬ ‫קֹור ִאים ּגְ ִבינָ ה‬ ‫ב‪ .‬לִ גְ ִבינָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה ְמכִ ילָ ה ֻׁש ָּמן ְ‬

‫‪.‬‬

‫ִענְ יְ נֵ י לָ ׁשֹון‬ ‫קּודה ְּבסֹוף ּכָ ל ִמ ְׁש ָּפט‪:‬‬ ‫ימן ְׁש ֵאלָ ה אֹו נְ ָ‬ ‫הֹוסיפּו ִס ָ‬ ‫ִ‬ ‫אֹוהב ַּדיְ ָסה‬ ‫א‪ִ .‬מי ֵ‬ ‫רּוחת ֶע ֶרב‬ ‫יצה ַּב ֲא ַ‬ ‫ב‪ֲ .‬אנִ י אֹוכֵ ל ָסלַ ט וְ גַ ם ֵּב ָ‬ ‫רֹופא‬ ‫יֹואׁש לָ ֵ‬ ‫ּדּוע ָהלַ ְך ָ‬ ‫ג‪ַ .‬מ ַ‬ ‫ּדֹופק ְּב ָׁשלֹום‬ ‫רֹופא ִה ְק ִׁשיב ָּוב ַדק ֶׁש ַהּלֵ ב ֵ‬ ‫ד‪ָ .‬ה ֵ‬

‫‪73‬‬


‫לָ ָּמה ָחׁשּוב לֶ ֱאכֹל יְ ָרקֹות? ‪/‬‬

‫ד"ר ִּפנְ ָחס זָ ִמיר‬

‫כֹוח‬ ‫גּופנּו ֳח ָמ ִרים ְּכ ֵדי לִ גְ ּדֹל‪ ,‬וְ ַ‬ ‫‪ַ 1‬ה ָּמזֹון ֶׁש ֲאנַ ְחנּו אֹוכְ לִ ים ְמ ַס ֵּפק לְ ֵ‬ ‫ּגּופנּו ּוכְ ֵדי לְ ִה ְת ַח ֵּמם‪ֲ .‬אנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לֶ ֱאכֹל‬ ‫יע ֶאת ֵא ְיב ֵרי ֵ‬ ‫ּכְ ֵדי לְ ָהנִ ַ‬ ‫ּופרֹות‪ְׁ ,‬ש ֵק ִדים וֶ ֱאגֹוזִ ים‪ ,‬חּומּוס וַ ֲע ָד ִׁשים‪ ,‬א ֶֹרז‬ ‫ּצֹומ ַח‪ :‬יְ ָרקֹות ֵ‬ ‫ֵמ ַה ֵ‬ ‫יצים‬ ‫מּוצ ֵרי ָחלָ ב‪ֵּ ,‬ב ִ‬ ‫ּפּוחי ֲא ָד ָמה‪ ,‬לֶ ֶחם וְ ִא ְט ִרּיֹות‪ ,‬וְ גַ ם לֶ ֱאכֹל ֵמ ַה ַחי ְ‬ ‫וְ ַת ֵ‬ ‫ָּוב ָׂשר‪.‬‬ ‫ּומ ֻׁש ָּבח‪ .‬יֵ ׁש ָּב ֶהם ֶחלְ ּבֹונִ ים‬ ‫‪ 2‬יְ ָרקֹות ְט ִרּיִ ים נֶ ְח ָׁש ִבים לְ ָמזֹון ָּב ִריא ְ‬ ‫חּוׁשי‬ ‫ּגּופנּו ּולְ ִה ְת ַּפ ְּתחּות ַּת ִּקינָ ה ֶׁשל ֵ‬ ‫רּוׁשים לִ ְבנִ ּיַ ת ְׁש ִר ֵירי ֵ‬ ‫ַה ְּד ִ‬ ‫ּכֹוח‪ .‬יֵ ׁש‬ ‫יח‪ .‬יֵ ׁש ָּב ֶהם ֻסּכָ ִרים‪ֶׁ ,‬ש ְּמ ַס ְּפ ִקים לָ נּו ַ‬ ‫יעה וְ ָה ֵר ַ‬ ‫ָה ְר ִאּיָ ה‪ַ ,‬ה ְּׁש ִמ ָ‬ ‫ּמֹוח ֶׁשּלָ נּו‪.‬‬ ‫ּגּופנּו ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַּפ ְּתחּות ַה ַ‬ ‫טֹובים ֶׁש ֵ‬ ‫ַּבּיְ ָרקֹות ּגַ ם ֻׁש ָּמנִ ים ִ‬ ‫יאּותנּו‪ :‬לְ ֻדגְ ָמה‪,‬‬ ‫ּׁשֹומ ִרים ַעל ְּב ִר ֵ‬ ‫יט ִמינִ ים ַה ְ‬ ‫‪ַּ 3‬בּיְ ָרקֹות ַה ְּט ִרּיִ ים יֵ ׁש וִ ָ‬ ‫"אי" ַה ְּמ ַׁש ֵּפר ֶאת ָה ְר ִאּיָ ה‬ ‫יט ִמין ֵ‬ ‫הֹופְך ַּבּגּוף לְ וִ ָ‬ ‫ַה ֶּצ ַבע ַהּכָ תֹם ַּב ֶ ּגזֶ ר‪ֵ ,‬‬ ‫ּומ ֲחלֹות‪ְּ .‬ב ִמיץ ַה ַּתּפּוזִ ים וְ ַהּלִ ימֹונִ ים יֶ ְׁשנֹו‬ ‫וְ עֹוזֵ ר ְּב ִרּפּוי ְּפ ָצ ִעים ַ‬ ‫ּומ ֲחלֹות ֲא ֵחרֹות‪.‬‬ ‫יעת ִה ְצ ַּטנְ נּות ַ‬ ‫"סי"‪ָ ,‬העֹוזֵ ר לִ ְמנִ ַ‬ ‫יט ִמין ִ‬ ‫וִ ָ‬ ‫"אי"‬ ‫יט ִמין ִ‬ ‫יתים יֶ ְׁשנֹו וִ ָ‬ ‫יקים ִמּזֵ ִ‬ ‫בֹוקדֹו ְּוב ֶׁש ֶמן זַ יִ ת ֶׁש ְּמ ִפ ִ‬ ‫ְּב ָא ָ‬ ‫ֶׁש ְּמ ַחּזֵ ק ֶאת ְׁש ִר ֵירי ַהּגּוף‪ּ ,‬כֹולֵ ל ְׁש ִר ֵירי ַהּלֵ ב‪,‬‬ ‫ּמֹוח‪.‬‬ ‫וְ ָחׁשּוב ּגַ ם לְ ִה ְת ַּפ ְּתחּות ַה ַ‬

‫‪74‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ּכֹותב ְמ ַחּלֵ ק ֶאת ַה ָּמזֹון לִ ְׁש ֵּתי ְקבּוצֹות‪ָ :‬מזֹון ִמן‬ ‫ַ ּב ּ ִפ ְס ָקה ָה ִראׁשֹונָ ה ַה ֵ‬ ‫בּוצה‬ ‫בּוצה ֶאת ְׁשמֹות ַח ְב ֵרי ַה ְּק ָ‬ ‫הֹוסיפּו לְ כָ ל ְק ָ‬ ‫ּומזֹון ִמן ַה ַחי‪ִ .‬‬ ‫ּצֹומ ַח ָ‬ ‫ַה ֵ‬ ‫ַּב ַּט ְבלָ ה ַהּזֹאת‪:‬‬ ‫בּוצה‬ ‫ֵׁשם ַה ְּק ָ‬

‫בּוצה‬ ‫ַה ֲח ֵב ִרים ַּב ְ ּק ָ‬

‫ּצֹומ ַח‬ ‫ָמזֹון ִמן ַה ֵ‬

‫ָמזֹון ִמן ַה ַחי‬

‫‪2‬‬

‫ּדּוע נֶ ְח ָׁש ִבים ַהּיְ ָרקֹות ַה ְּט ִרּיִ ים לְ ָמזֹון ָּב ִריא?‬ ‫ִק ְראֹו ִּפ ְס ָקה ‪ַ .2‬מ ַ‬

‫‪3‬‬

‫יט ִמינִ ים?‬ ‫ׁשּובים ַהּוִ ָ‬ ‫ּדּוע ֲח ִ‬ ‫ִק ְראֹו ִּפ ְס ָקה ‪ַ .3‬מ ַ‬

‫‪4‬‬

‫אֹוה ִבים לֶ ֱאכֹל‪:‬‬ ‫ימה ֶׁשל ַמ ֲאכָ לִ ים ֶׁש ַא ֶּתם ֲ‬ ‫א‪ִ .‬ע ְרכּו ְר ִׁש ָ‬

‫ֹותם‪.‬‬ ‫ימה ׁ ֶש ָּלכֶ ם ִמ ַּת ַחת לְ ַמ ֲאכָ לִ ים ֶׁש ָחׁשּוב לֶ ֱאכֹל א ָ‬ ‫ב‪ִ .‬מ ְתחּו ַקו ָּב ְר ִׁש ָ‬ ‫ִמ ְתחּו ַקו ְּב ֶצ ַבע ַא ֵחר ִמ ַּת ַחת לְ ַמ ֲאכָ לִ ים ֶׁש ָרצּוי לֶ ֱאכֹל ֵמ ֶהם ַרק ְמ ַעט‪.‬‬

‫‪75‬‬


‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫א ‪ִ .‬מ ְתחּו ַקו ִמ ַּת ַחת לַ ִּמ ְׁש ָּפט ָה ִע ָּק ִרי ַּב ִּפ ְס ָקה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה‪.‬‬ ‫ּכֹותב ֶאת ַהּכָ תּוב ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ַהּזֶ ה?‬ ‫יצד ְמ ָפ ֵרט ַה ֵ‬ ‫ב‪ַ .‬ה ְס ִּבירּו זֶ ה לָ זֶ ה‪ּ :‬כֵ ַ‬

‫‪2‬‬

‫יׁשית‪.‬‬ ‫א‪ִ .‬מ ְתחּו ַקו ִמ ַּת ַחת לַ ִּמ ְׁש ָּפט ָה ִע ָּק ִרי ַּב ִּפ ְס ָקה ַה ְּׁשלִ ִ‬ ‫ּכֹותב ֶאת ַהּנֶ ֱא ָמר ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ָה ִע ָּק ִרי?‬ ‫יצד ַמ ְס ִּביר ַה ֵ‬ ‫ב‪ּ .‬כֵ ַ‬

‫ַמ ִּכ ִירים ִּפ ְרסֹומֹות‬ ‫ּומ ָה ִאינְ ֶט ְרנֶ ט ִּפ ְרסֹומֹות ׁשֹונֹות וְ ַעּיְ נּו ָּב ֶהן‪.‬‬ ‫ּגִ זְ רּו ֵמ ִעּתֹונִ ים ֵ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫מּוצר ְּב ִע ְקבֹות ִּפ ְרס ֶֹמת‬ ‫יתם ָ‬ ‫יׁשהּו ַא ֵחר‪ֶׁ ,‬ש ְּקנִ ֶ‬ ‫ַה ִאם ָק ָרה לָ כֶ ם אֹו לְ ִמ ֶ‬ ‫וְ ִה ְת ַאכְ זַ ְב ֶּתם? ַס ְּפרּו‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ּדּוע ְּב ָכל זֹאת ֵהם ַמ ְר ִּבים‬ ‫ִַּפ ְרס ֶֹמת עֹולָ ה ּכֶ ֶסף ַרב לַ ְּמ ַפ ְר ְס ִמים‪ַ .‬מ ַ‬ ‫לְ ַפ ְר ֵסם?‬

‫‪3‬‬

‫יכם?‬ ‫מֹוצא ֵחן ְּב ֵעינֵ ֶ‬ ‫ֵאיזֶ ה ִמ ֵּבין ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ַה ִּפ ְרס ֶֹמת ָה ֵאּלֶ ה ֲהכִ י ֵ‬ ‫נַ ְּמקּו ְּב ִח ַיר ְתכֶ ם‪.‬‬ ‫יֵ ׁש ַּבּתּות ַה ְר ֵּבה ְּב ִריאּות! ‬ ‫ֱאכֹל ּתּות וְ ִת ְהיֶ ה ַמ ְּבסּוט!‬ ‫זֶ ה טֹוב ‪ -‬זֶ ה ּתּות!‬

‫יֹוצ ִרים ִּפ ְרס ֶֹמת‬ ‫ְ‬ ‫אֹוה ִבים‪.‬‬ ‫ָהכִ ינּו ִּפ ְרס ֶֹמת לְ ִעידּוד ֲאכִ ילַ ת ְּפ ִרי אֹו יֶ ֶרק ֶׁש ַא ֶּתם ֲ‬

‫ַה ְד ָר ָכה‬ ‫א ‪.‬‬ ‫ב‪ .‬‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫ד‪ .‬‬

‫‪76‬‬

‫יע‪.‬‬ ‫ִח ְׁשבּו ַעל ִמ ְׁש ָּפט ָק ָצר וְ קֹולֵ ַע ֶׁשּיָ כֹול לְ ַה ְׁש ִּפ ַ‬ ‫צּורה ּבֹולֶ ֶטת ַעל ַּדף‪.‬‬ ‫אתם ְּב ָ‬ ‫ּכִ ְתבּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶׁש ִה ְמ ֵצ ֶ‬ ‫עֹור ֵרי ֵּת ָאבֹון‪.‬‬ ‫הֹוסיפּו ַּת ְצלּום אֹו ִצּיּור ְמ ְ‬ ‫ִ‬ ‫ִע ְרכּו ַּת ֲערּוכָ ה ֶׁשל ַה ִּפ ְרסֹומֹות ַּבּכִ ָּתה‪.‬‬


‫יסת ׁשֹוקֹולָ ד ‪/‬‬ ‫ֲח ִפ ַ‬

‫ן־א ִסיף‬ ‫לֹומית ּכ ֵֹה ָ‬ ‫ְׁש ִ‬

‫יסת ׁשֹוקֹולָ ד‪.‬‬ ‫ַס ָּבא ָקנָ ה לִ י ֲח ִפ ַ‬ ‫יֹותר ֶׁש ֶה ְחזַ ְק ִּתי ַּבּיָ ד‪.‬‬ ‫יסה ַהּגְ דֹולָ ה ְּב ֵ‬ ‫חֹוׁשב ֶׁשּזֹו ַה ֲח ִפ ָ‬ ‫ֲאנִ י ֵ‬ ‫בּוע‪ֹ .‬לא ֶאזְ ֹלל ַהּכֹל ְּב ַבת ַא ַחת‪,‬‬ ‫אֹותי ָׁש ַ‬ ‫ַהּׁשֹוקֹולָ ד יְ ַׂש ֵּמ ַח ִ‬ ‫אֹכַ ל לְ ַאט לְ ַאט‪ ,‬יֹום יֹום ְק ָצת‪ַ ,‬עד ֶׁשּיִּגָ ֵמר‪.‬‬ ‫יתי לְ ַס ָּבא ָמה אֹכַ ל ַהּיֹום‪ָ ,‬מה ָמ ָחר‪ָ ,‬מה ָמ ֳח ָר ַתיִ ם‪,‬‬ ‫ֶה ְר ֵא ִ‬ ‫ּומה ַא ֲח ֵרי ַא ֲח ֵרי ָמ ֳח ָר ַתיִ ם‪.‬‬ ‫ָמה ַא ֲח ֵרי ָמ ֳח ָר ַתיִ ם ָ‬ ‫ַא ֲח ֵרי ֶׁשּזָ לַ לְ ִּתי ֶאת ַה ָּמנָ ה ֶׁשל יֹום ִראׁשֹון‬ ‫ָׁש ַאלְ ִּתי ֶאת ַה ָּמנָ ה ֶׁשל יֹום ֵׁשנִ י‪:‬‬ ‫אֹותְך ַעכְ ָׁשו?"‬ ‫"א ְּת ִּתכְ ֲע ִסי ִאם אֹכַ ל ָ‬ ‫ַ‬ ‫אֹותּה‪.‬‬ ‫וְ ִהיא ֹלא ָענְ ָתה וְ זָ לַ לְ ִּתי ָ‬ ‫יׁשי‪:‬‬ ‫ַא ַחר ּכָ ְך ָׁש ַאלְ ִּתי ֶאת ַה ָּמנָ ה ֶׁשל יֹום ְׁשלִ ִ‬ ‫אֹותְך ַעכְ ָׁשו?"‬ ‫"א ְּת ִּתכְ ֲע ִסי ִאם אֹכַ ל ָ‬ ‫ַ‬ ‫אֹותּה‪.‬‬ ‫וְ גַ ם ִהיא ֹלא ָענְ ָתה וְ זָ לַ לְ ִּתי ָ‬ ‫יׁשי וְ ִׁש ִּׁשי‪.‬‬ ‫יעי‪ֲ ,‬ח ִמ ִ‬ ‫ָׁש ַאלְ ִּתי ֶאת ַה ָּמנֹות ֶׁשל יֹום ְר ִב ִ‬ ‫ֶאת ַה ָּמנָ ה ֶׁשל יֹום ַה ַּׁש ָּבת ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ זְ ֹלל ְּבלִ י לִ ְׁשאֹל‪.‬‬

‫‪77‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫יח ַהּיֶ לֶ ד לְ ַע ְצמֹו?‬ ‫א‪ָ .‬מה ִה ְב ִט ַ‬

‫ּדּוע ּכְ ַדאי לַ ּיֶ לֶ ד לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה ַהּזֹאת?‬ ‫ב‪ַ .‬מ ַ‬

‫‪78‬‬

‫‪2‬‬

‫ּדּוע ָק ֶׁשה לַ ּיֶ לֶ ד לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה?‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪3‬‬

‫יסה?‬ ‫יצד ִה ְרּגִ יׁש ַהּיֶ לֶ ד לְ ַא ַחר ֶׁש ָאכַ ל ְּב ַבת ַא ַחת ֶאת ָּכל ַה ֲח ִפ ָ‬ ‫ַׁש ֲערּו‪ּ ,‬כֵ ַ‬

‫‪4‬‬

‫א‪ִ .‬מ ְתחּו ַקו ִמ ַּת ַחת לַ ִּמּלִ ים ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ַחת ַה ִּמ ָּלה "זָ לַ ל" ַּב ִּׁשיר‪.‬‬ ‫ב‪ַ .‬ה ְס ִּבירּו ְּב ָמה ׁשֹונָ ה זְ לִ ילָ ה ֵמ ֲאכִ ילָ ה‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ַׁש ֲערּו וְ ַה ְס ִּבירּו‪ָ ,‬מה ֵהן ַה ַּסּכָ נֹות ִּבזְ לִ ילָ ה?‬


‫אֹוה ִבים‪/‬‬ ‫ַהּׁשֹוקֹולָ ד ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֲ‬

‫ד"ר ִּפנְ ָחס זָ ִמיר‬

‫חּומים‬ ‫‪ׁ 1‬שֹוקֹולָ ד ְמכִ ינִ ים ִמּפֹולֵ י ָק ָקאֹו‪ּ .‬פֹולֵ י ַה ָּק ָקאֹו ֵהם זְ ָר ִעים ִ‬ ‫ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ְּבתֹוְך ְּפ ִרי ֵעץ ַה ָּק ָקאֹו‪ֵ .‬עץ ָק ָקאֹו ֵמנִ יב ֵּבין ֶע ְׂש ִרים‬ ‫לֹוׁשים ֵּפרֹות ְּב ָׁשנָ ה‪ְּ ,‬ובכָ ל ְּפ ִרי יֵ ׁש ֵּבין ַא ְר ָּב ִעים לְ ִׁש ִּׁשים זְ ָר ִעים‬ ‫לִ ְׁש ִ‬ ‫(ּפֹולִ ים) ֶׁש ֵּמ ֶהם ְמ ַק ְּבלִ ים ּכְ ִקילֹוגְ ָרם ֶא ָחד ֶׁשל ּפֹולִ ים ְמיֻ ָּב ִׁשים‪ִ .‬מּיָ ד‬ ‫ּומ ְמ ִּתינִ ים‬ ‫ימי ֶׁשל ַה ְּפ ִרי ַ‬ ‫יאים ֶאת ַה ֵחלֶ ק ַה ְּפנִ ִ‬ ‫מֹוצ ִ‬ ‫לְ ַא ַחר ַה ָּק ִטיף ִ‬ ‫ּתֹוס ִסים‪.‬‬ ‫עֹוט ֶפת ֶאת ַהּזְ ָר ִעים וְ ַהּזְ ָר ִעים ְ‬ ‫יפה ֶ‬ ‫ֲח ִמ ׁ ּ ָשה יָ ִמים ַעד ֶׁש ַה ִּצ ָ‬ ‫אֹותם‬ ‫ּומ ְיַּב ִׁשים ָ‬ ‫יפה ֵמ ַהּזְ ָר ִעים ְ‬ ‫ַּב ָּׁשלָ ב ַה ָּבא ַמ ְפ ִר ִידים ֶאת ַה ִּצ ָ‬ ‫יכה‬ ‫חּומה ְס ִמ ָ‬ ‫אֹותם לְ ִע ָּסה ָ‬ ‫טֹוחנִ ים ָ‬ ‫ְּב ַתּנּור ַחם‪ִּ .‬ב ְמכֹונָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ֲ‬ ‫ּומ ֶּמּנָ ה ְמכִ ינִ ים ֶאת ַהּׁשֹוקֹולָ ד‪.‬‬ ‫ֶׁשּנִ ְק ֵראת ֶח ְמ ַאת ָק ָקאֹו ִ‬

‫ּ ְפ ִרי ֵעץ ַה ָ ּק ָקאֹו‬

‫‪79‬‬


‫רּוח‬ ‫ּגֹור ִמים לְ ַמ ַּצב ַ‬ ‫ּׁשֹוקֹולד ֵאינֹו ַרק ָט ִעים‪ ,‬יֵ ׁש ּבֹו ּגַ ם ֳח ָמ ִרים ַה ְ‬ ‫ָ‬ ‫‪ַ 2‬ה‬ ‫טֹוב ּולְ ֵע ָרנּות‪ ,‬וְ גַ ם ֳח ָמ ִרים ָהעֹוזְ ִרים לַ ּגּוף לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ַמ ֲחלֹות‪.‬‬ ‫ּגֹורם נְ זָ ִקים‪.‬‬ ‫ֲא ָבל ַה ֻּס ָּכר ֶׁשּנִ ְמ ָצא ַּבּׁשֹוקֹולָ ד ֵ‬ ‫ּגֹור ֵמי ַמ ֲחלַ ת‬ ‫ ַה ֻּסּכָ ר ֶׁשּנִ ְׁש ָאר ַּב ֶּפה ַמגְ ִּדיל ֶאת ּכַ ּמּות ַה ַחיְ ַ ּד ִּקים ְ‬ ‫ָה ַע ֶּׁש ֶׁשת ַּב ִּׁשּנַ יִ ם‪ַ .‬חיְ ַ ּד ִּקים ֵאּלֶ ה נִ כְ נָ ִסים לִ ְס ָד ִקים ַּב ִּׁשּנַ יִ ם‪ְ ,‬מיַ ְּצ ִרים‬ ‫ֵמ ַה ֻּסּכָ ר ֻח ְמ ָצה‪ַ ,‬ה ְּמ ִמ ָּ‬ ‫יֹוצ ֶרת חֹר‪.‬‬ ‫יסה ֶאת ח ֶֹמר ַה ֵּׁשן‪ ,‬וְ ֶ‬ ‫ לָ כֵ ן ָחׁשּוב ְמאֹוד לֶ ֱאכֹל ׁשֹוקֹולָ ד ַרק ְּב ִמ ָּדה‪ ,‬וְ ֹלא לְ ַהגְ זִ ים‪ .‬כמו ֵכן‪,‬‬ ‫יצ ַירת‬ ‫ּגֹורם לִ ִ‬ ‫ָחׁשּוב ֹלא לֶ ֱאכֹל ׁשֹוקֹולָ ד לִ ְפנֵ י ַה ֵּׁשנָ ה‪ִּ ,‬כי ָּכ ָאמּור הּוא ֵ‬ ‫יעים לְ ֵה ָר ֵדם‪ .‬לִ ְפנֵ י ַה ֵּׁשנָ ה יֵ ׁש‬ ‫יצים ַּבּגּוף ֶׁש ַּמ ְפ ִר ִ‬ ‫ֳח ָמ ִרים ַמ ְמ ִר ִ‬ ‫יטב‪ּ ,‬כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ָּׁש ֲארּו ְׂש ִר ֵידי א ֶֹכל‪ ,‬לְ ַמ ַען‬ ‫לְ ַה ְק ִּפיד לְ ַצ ְח ֵצ ַח ִׁשּנַ יִ ם ֵה ֵ‬ ‫ְּב ִריאּות ַה ִּׁשּנַ יִ ם‪.‬‬ ‫ׁשּומים ֶׁשל ָא ֵמ ִר ָיקה‬ ‫ָה ִאינְ ְ ּדיָ אנִ ים‪ֶׁ ,‬ש ָחיּו ֶּב ָע ָבר ַּבּיְ ָערֹות ַה ַח ִּמים וְ ַהּגְ ִ‬ ‫רֹומית‪ָ ,‬היּו ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁש ֵה ִכינּו ַמ ְׁש ֶקה ִמּפֹולֵ י ֵעץ ַה ָּק ָקאֹו‪ַּ .‬כ ֲא ֶׁשר‬ ‫ַה ְּד ִ‬ ‫ּומ ָאז ְּבכָ ל ָׁשנָ ה ֵה ִביאּו‬ ‫ִהּגִ יעּו ַה ְּס ָפ ַר ִּדים לְ ָׁשם ֵהם ּגִ ּלּו ֶאת ַה ַּמ ְׁש ֶקה‪ֵ .‬‬ ‫ָּב ֳאנִ ּיֹות ַׂש ִּקים ְמלֵ ִאים ְּבפֹולֵ י ָק ָקאֹו לִ ְס ָפ ַרד‪ַ .‬ה ְּס ָפ ַר ִּדים ּגִ ּלּו ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר‬ ‫יפים לְ ַא ְב ַקת ַה ָּק ָקאֹו ֻס ָּכר ַט ֲעמֹו ִמ ְׁש ַּת ֵּפר‪ִ .‬מ ְּס ָפ ַרד ִהּגִ יעּו‬ ‫מֹוס ִ‬ ‫ִ‬ ‫ּפֹולֵ י ַה ָ ּק ָקאֹו לְ ַאנְ גְ לִ ּיָ ה‪ָׁ ,‬שם ּגִ ּלּו ֶׁש ַּמ ְׁש ֶקה ָק ָקאֹו ֶׁש ְּמכִ ינִ ים ִעם ָחלָ ב‬ ‫ּומ ְ ּד ָען הֹולַ נְ ִ ּדי ּגִ ָּלה ֶאת‬ ‫יֹותר‪ָ .‬ע ְברּו ָׁשנִ ים ַ‬ ‫ִּב ְמקֹום ִעם ַמיִ ם ָט ִעים ֵ‬ ‫סֹוד ֲה ָכנַ ת ַהּׁשֹוקֹולָ ד‪.‬‬

‫‪80‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫עֹוׂשים ק ֶֹדם?‬ ‫תּובים ַה ּ ְׁשלַ ִּבים ַּב ֲהכָ נַ ת ֶח ְמ ַאת ָק ָקאֹו‪ָ .‬מה ִ‬ ‫ַּב ֶ ּק ַטע ּכְ ִ‬ ‫עֹוׂשים ַא ַחר ּכָ ְך? ְּתנּו ִמ ְס ָּפ ִרים לְ כָ ל ָׁשלָ ב לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר‪.‬‬ ‫ָמה ִ‬ ‫‪1‬‬

‫קֹוט ִפים ֶאת ְּפ ִרי ֵעץ ַה ָ ּק ָקאֹו‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫יפה‪.‬‬ ‫ ַמ ְפ ִר ִידים ֶאת ַהּזְ ָר ִעים ֵמ ַה ִּצ ָ‬ ‫אֹותם‪.‬‬ ‫טֹוחנִ ים ָ‬ ‫ ְמ ְיַּב ִׁשים ֶאת ַהּזְ ָר ִעים וְ ֲ‬ ‫יאים ֶאת ְּפנִ ים ַה ְּפ ִרי‪.‬‬ ‫ּומֹוצ ִ‬ ‫ִ‬ ‫ּפֹות ִחים ֶאת ַה ְּפ ִרי‬ ‫ְ‬ ‫ ‬ ‫ּתֹוס ִסים‪.‬‬ ‫יפה וְ ַהּזְ ָר ִעים ְ‬ ‫ ְמ ַחּכִ ים ֲח ִמ ׁ ּ ָשה יָ ִמים ַעד ֶׁש ַה ִּצ ָ‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ְּב ִמ ְׁש ָּפ ִטים ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשלָ ֶכם‪:‬‬ ‫ָרצּוי לֶ ֱאכֹל ׁשֹוקֹולָ ד ּכִ י‪:‬‬ ‫ֹלא ָרצּוי לֶ ֱאכֹל ַה ְר ֵּבה ׁשֹוקֹולָ ד ּכִ י‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫ּכֹות ֶרת לַ ָּכתּוב ַ ּב ִּמ ְס ֶ ּג ֶרת‪.‬‬ ‫ַה ִ ּציעּו ֶ‬

‫ִענְ יְ נֵ י לָ ׁשֹון‬ ‫‪1‬‬

‫ַה ֲע ִתיקּו ִמּתֹוְך ַמ ְח ְסנֵ י ַה ִּמּלִ ים ֶאת ַה ִּמ ָּלה ַה ֲח ֵס ָרה‪:‬‬ ‫לִ ְפנֵ י ַה ֵּׁשנָ ה יֵ ׁש לְ ַה ְק ִּפיד לְ ַצ ְח ֵצ ַח ִׁשּנַ יִ ם‬

‫‪2‬‬

‫אֹוהב ׁשֹוקֹולָ ד‪,‬‬ ‫ֲאנִ י ֵ‬

‫‪3‬‬

‫ָאסּור לֶ ֱאכֹל ׁשֹוקֹולָ ד לִ ְפנֵ י ַה ֵּׁשנָ ה‬

‫ַמ ְח ַס ן ִמ ּלִ ים‪:‬‬

‫לִ ְׁשמֹר ַעל ַה ִּׁשּנַ יִ ם‪.‬‬

‫ֲאנִ י אֹוכֵ ל ִמ ֶּמּנּו ַרק ְמ ַעט‪.‬‬

‫ּכִ י‬

‫ּגֹורם ֵע ָרנּות‪.‬‬ ‫הּוא ֵ‬ ‫ֲא ָבל‬

‫ְּכ ֵדי‬

‫ָמ ַתי‬

‫‪81‬‬


‫יִ ְצ ָחק ַר ִּבין‬

‫יִ ְצ ָחק ַר ִּבין ‪-‬‬ ‫ּומנְ ִהיג ‪ִ /‬ר ְב ָקה לֵ וִ י‬ ‫לֹוחם ַ‬ ‫ֵ‬ ‫ּומ ַפ ֵּקד ֶעלְ יֹון ִּב ְצ ָבא ַה ֲהגָ נָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ‪ -‬הּוא‬ ‫לֹוחם ְ‬ ‫‪ 1‬יִ ְצ ָחק ַר ִּבין ָהיָ ה ֵ‬ ‫נִ ְב ַחר לְ ַת ְפ ִקיד ָר ַמ ְט ָּכ"ל‪ .‬לְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר ִמ ַּצ ַה"ל‪ָ ,‬היָ ה יִ ְצ ָחק ַר ִּבין‬ ‫ָח ֵבר ְּב ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת יִ ְׂש ָר ֵאל‪ .‬הוא נִ ְב ַחר ַּפ ֲע ַמיִ ם לִ ְהיֹות רֹאׁש ֶמ ְמ ֶׁש ֶלת‬ ‫יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬ ‫‪ 2‬יִ ְצ ָחק ַר ִּבין ָר ָצה לְ ַה ִּׂשיג ֶה ְסּכֵ ם ָׁשלֹום ִעם ְׁש ֵכנֵ ינּו ַה ָפלַ ְס ִטינִ ים‪.‬‬ ‫ֲא ָבל ֹלא ּכָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ָּב ָא ֶרץ ִה ְסּכִ ימּו ִעם ֶּד ֶרְך ַה ָּׁשלֹום ֶׁשל יִ ְצ ָחק ַר ִּבין‪.‬‬ ‫מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת‪ ,‬י"ב ֶח ְׁשוָ ן ‪ְׁ -‬שנַ ת תשנ"ה‪ִ ,‬ה ְׁש ַּת ֵּתף רֹאׁש ַה ֶּמ ְמ ָׁשלָ ה‬ ‫ ְּב ָ‬ ‫ימה‪.‬‬ ‫יִ ְצ ָחק ַר ִּבין ַּב ֲע ֶצ ֶרת לְ ַמ ַען ַה ָּׁשלֹום ְּב ֵתל ָא ִביב וְ נָ ָׂשא נְ אּום ֵמ ַעל ַה ִּב ָ‬ ‫רֹוצ ַח‪,‬‬ ‫ימה‪ ,‬נִ ְׁש ְמעּו יְ ִרּיֹות‪ ,‬וְ ָה ֵ‬ ‫לְ ַא ַחר ֶׁש ִּסּיֵ ם ֶאת ַהּנְ אּום וְ יָ ַרד ֵמ ַה ִּב ָ‬ ‫ֶׁש ִה ְתנַ ּגֵ ד לַ ָּׁשלֹום‪ ,‬יָ ָרה ְּביִ ְצ ָחק ַר ִּבין וַ ֲה ָרגֹו‪.‬‬ ‫ ּכָ ל ָׁשנָ ה ְּבי"ב ְּב ֶח ְׁשוָ ן זֹוכֵ ר ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת יִ ְצ ָחק ַר ִּבין‪ַ ,‬ה ַּמנְ ִהיג ַה ָּדגּול‪.‬‬

‫‪82‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ׁשּובים ִמּלֵ א יִ ְצ ָחק ַר ִּבין?‬ ‫ֵאילּו ַּת ְפ ִק ִידים ֲח ִ‬

‫‪2‬‬

‫ּדּוע נִ ְב ַחר י"ב ְּב ֶח ְׁשוָ ן ּכְ יֹום ַהזִ ּּכָ רֹון לְ יִ ְצ ָחק ַר ִּבין?‬ ‫ַמ ַ‬

‫"א ֵס ָפה ּגְ דֹולָ ה ֶׁשל‬ ‫רּוׁשּה ֲ‬ ‫‪ 3‬א‪ִ .‬מ ְצאּו ַ ּב ּ ִפ ְס ָקה ַה ׁ ּ ְשנִ יָ ּה ִמּלָ ה ֶׁש ֵּפ ָ‬ ‫ֲאנָ ִׁשים"‪.‬‬ ‫אֹותּה ּכָ אן‪:‬‬ ‫ ּכִ ְתבּו ָ‬ ‫רּוׁשּה "נִ ְכ ָּבד ְמאֹוד‬ ‫ּׁשּורה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ַּב ֶּק ַטע ִמּלָ ה ֶׁש ֵּפ ָ‬ ‫ב‪ִ .‬מ ְצאּו ַּב ָ‬ ‫אֹותּה ּכָ אן‪:‬‬ ‫ּומ ֻפ ְר ָסם"‪ִּ ,‬כ ְתבּו ָ‬ ‫ְ‬ ‫‪4‬‬

‫רֹוצ ַח יָ כֹול‬ ‫יצד ָהיָ ה ָה ֵ‬ ‫ֶר ַצח הּוא ַמ ֲע ֵשׂה ַא ִּלימּות ֶׁשֹּלא יֵ ָע ֶׂשה‪ַ .‬ה ִּציעּו ֵּכ ַ‬ ‫יע ְּב ִלי ַא ִּלימּות?‬ ‫ְל ַה ׁ ְש ִּפ ַ‬

‫ּגֹולְ ִשׁים‬ ‫"ּתמּונֹות יִ ְצ ָחק ַר ִּבין"‪ּ ַָ .‬ב ֲחרּו ְּתמּונֹות ֲא ָחדֹות‪.‬‬ ‫ַה ְקלִ ידּו ּבְּגּוגֶל ְ‬ ‫ּכֹות ֶרת לְ כָ ל ַּת ְצלּום‪.‬‬ ‫ַה ְד ִּפיסּו‪ַ ,‬ה ְד ִּביקּו וְ כִ ְתבּו ֶ‬

‫‪83‬‬


‫ְס ָתו‬ ‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫•נִ ְק ָרא ִׁשיר ַה ְּמ ָת ֵאר ֶאת ַה ְּס ָתו וְ נַ ְחׁשֹב ַה ִאם ֲאנַ ְחנּו‬ ‫אֹוה ִבים ֶאת ַה ְּפ ֵר ָדה ֵמ ַה ַּקיִ ץ‪.‬‬ ‫ֲ‬ ‫ּפֹורים‬ ‫הֹופ ָע ָתן ֶׁשל ִצ ִ‬ ‫•נִ ְק ָרא ֵמ ָידע ַעל ַה ִּסּבֹות לְ ָ‬ ‫ַרּבֹות ִּב ְׁש ֵמי ַא ְר ֵצנּו ַּב ְּס ָתו‪.‬‬ ‫יאלִ י‪.‬‬ ‫לֹוּפ ְדיָ ה ַעל ַהּנַ ְחלִ ֵ‬ ‫יק ֶ‬ ‫יאה ָּב ֶאנְ ִצ ְ‬ ‫•נִ ְכּתֹב ָמה לָ ַמ ְדנּו ִמ ְּק ִר ָ‬

‫ַה ַּקיִ ץ נִ גְ ַמר ‪/‬‬

‫ּכֻ ְתנָ ה‬

‫ִמ ַיכל י' ּג ֶֹרן‬

‫אֹומ ִרים ֶׁש ְּכ ָבר ְס ָתו‬ ‫ַה ַּקיִ ץ נִ גְ ַמר‪ְ ,‬‬ ‫יע ּכָ חֹל ׁשּוב ַמ ְחלִ יף ֶאת ְצ ָב ָעיו‬ ‫ָר ִק ַ‬ ‫נֹוׁש ֶבת‪ָ ,‬ק ִריר ְק ָצת ַע ְכ ָׁשו‪.‬‬ ‫רּוח ֶ‬ ‫וְ ַ‬ ‫ֵה ָידד‪ ,‬זֶ ה ַה ְּס ָתו!‬

‫ּפֹורח‬ ‫ָח ָצב ֵ‬

‫ַה ַּקיִ ץ נִ גְ ַמר‪ַ ,‬מלְ ִּבינָ ה ַה ֻּכ ְתנָ ה‬ ‫ָעלִ ים ִמ ְת ַּפּזְ ִרים ַעל ְּפנֵ י ִמ ְד ָר ָכה‪,‬‬ ‫ּומ ִציץ לֹו ָח ָצב‪,‬‬ ‫וְ ׁשּוב ִמזְ ַּד ֵּקף ֵ‬ ‫ֵה ָידד‪ ,‬זֶ ה ַה ְּס ָתו!‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬

‫‪84‬‬

‫‪1‬‬

‫ימנֵ י ַה ְּס ָתו ֻמזְ ּכָ ִרים ַּב ִּׁשיר?‬ ‫ֵאילּו ִמ ִּס ָ‬

‫‪2‬‬

‫ּדֹובר ָׂש ֵמ ַח ַעל ּבֹואֹו ֶׁשל ַה ְּס ָתו?‬ ‫ֵאיזֹו ִמּלָ ה ַּב ִּׁשיר ְמלַ ֶּמ ֶדת ֶׁש ַה ֵ‬

‫‪3‬‬

‫ּדֹובר?‬ ‫ּדּוע ָׂש ֵמ ַח ַה ֵ‬ ‫ַׁש ֲערּו‪ַ ,‬מ ַ‬

‫‪4‬‬

‫ּדּוע‪.‬‬ ‫ַה ִאם ּגַ ם ַא ֶּתם ְׂש ֵמ ִחים ּכַ ֲא ֶׁשר ִמ ְת ַחּלֶ ֶפת עֹונָ ה? ַס ְּפרּו ַמ ַ‬


‫יאה‬ ‫לִ ְק ַראת ְק ִר ָ‬ ‫ּפֹורים"‪ּ ִ .‬ב ְדקּו ַ ּב ִּמּלֹון ֶאת ּ ֵפרּוׁש ַה ִּמ ָּלה‬ ‫ּכֹות ֶרת ִהיא "נְ ִד ַידת ַה ִ ּצ ִ‬ ‫ַה ֶ‬ ‫"נְ ִד ָידה" וְ ׁ ַש ֲערּו ַעל ָמה ְמ ַס ּ ֵפר ַה ֶ ּק ַטע‪.‬‬

‫ּפֹורים ‪/‬‬ ‫נְ ִד ַידת ַה ִּצ ִ‬

‫ד"ר ִּפנְ ָחס זָ ִמיר‬

‫ּפֹורים ָעפֹות ִּב ְׁש ֵמי ַא ְר ֵצנּו‪.‬‬ ‫‪ַּ 1‬ב ְּס ָתו ֶא ְפ ָׁשר לִ ְראֹות לְ ָהקֹות ּגְ דֹולֹות ֶׁשל ִצ ִ‬ ‫ירֹוּפה ַּב ָּצפֹון ְּבעֹונַ ת ַהח ֶֹרף ַה ָּק ָרה וְ ָעפֹות‬ ‫ֵהן עֹוזְ בֹות ֶאת ַא ְרצֹות ֵא ָ‬ ‫ירֹוּפה ְמ ַכ ֶּסה ַה ֶּׁשלֶ ג ֶאת ָה ֲא ָד ָמה‪ַ ,‬הּיָ ִמים‬ ‫לְ ַא ְפ ִר ָיקה‪ְּ .‬בעֹונַ ת ַהח ֶֹרף ְּב ֵא ָ‬ ‫יֹותר לִ ְמצֹא ָמזֹון‪ְּ .‬ב ַא ְפ ִר ָיקה ַה ַח ָּמה‬ ‫ּפֹורים ָק ֶׁשה ֵ‬ ‫ִמ ְת ַק ְּצ ִרים וְ לַ ִ ּצ ִ‬ ‫יִ ְמ ְצאּו ָמזֹון ְּב ֶׁש ַפע‪.‬‬ ‫נּוח וְ לֶ ֱאכֹל‪.‬‬ ‫ּפֹורים ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ְּכ ֵדי לָ ַ‬ ‫‪ַּ 2‬ב ֶּד ֶרְך לְ ַא ְפ ִר ָיקה חֹונֹות ַה ִּצ ִ‬ ‫ָ ּב ָא ֶרץ ֵהן חֹונֹות ְּב ִע ָּקר ַ ּב ֲאגַ ּמֹון ַהחּולָ ה‪ָּ .‬כְך עֹוׂשֹות לְ ָמ ָׁשל לְ ָהקֹות‬ ‫ַה ֲח ִסידֹות ֶׁש ַּמ ְמ ִׁשיכֹות לְ ַא ַחר ַה ֲחנָ יָה ָּב ָא ֶרץ לִ נְ ּדֹד ַעד ַא ְפ ִר ָיקה‪.‬‬ ‫ּפֹורים ַמ ְמ ִׁשיכֹות לִ נְ ּדֹד‪ .‬יֵ ׁש לְ ָהקֹות ֶׁשּנִ ְׁש ָארֹות ָּב ָא ֶרץ‬ ‫ֹלא ּכָ ל ַה ִּצ ִ‬ ‫יאלִ י‪.‬‬ ‫ַּבח ֶֹרף לְ ָמ ָׁשל לַ ֲהקֹות ַהּנַ ְחלִ ֵ‬ ‫ּפֹורים ַס ָּכנֹות ַרּבֹות‪ .‬סּופֹות‬ ‫אֹורבֹות לַ ִ ּצ ִ‬ ‫‪ִּ 3‬בזְ ַמן ַהּנְ ִד ָידה לְ ַא ְפ ִר ָיקה ְ‬ ‫ּפֹורים ִמ ַּד ְר ָּכן‪ַ .‬חּיֹות ַה ֶּט ֶרף‬ ‫וְ רּוחֹות ֲחזָ קֹות ֲעלּולֹות לְ ָהזִ יז ֶאת ַה ִּצ ִ‬ ‫ּפֹורים ֶׁש ֲעיֵ פֹות ְמאֹוד לְ ַא ַחר ֶׁש ֵהן ָעפֹות ְּב ֶמ ֶׁשְך‬ ‫ְמ ַסּכְ נֹות ֶאת ַה ִּצ ִ‬ ‫ּטֹורף‪ּ .‬גַ ם ַצּיָ ִדים‬ ‫ּכֹוח לְ ִהּלָ ֵחם אֹו לְ ִה ְת ַח ֵּמק ֵמ ַה ֵ‬ ‫יֹום ָׁשלֵ ם וְ ֵאין לָ ֶהן ַ‬ ‫בֹוהים‬ ‫ּפֹורים ִמ ְתנַ ּגְ ׁשֹות ְּב ִבנְ יָ נִ ים ּגְ ִ‬ ‫קֹורה ֶׁש ִּצ ִ‬ ‫ּפֹורים‪ֶ .‬‬ ‫ּפֹוגְ ִעים ַּב ִ ּצ ִ‬ ‫נּוחה ַעל ַקּוֵ י ַח ְׁש ַמל‬ ‫עֹוצרֹות לִ ְמ ָ‬ ‫ּפֹורים ֶׁש ְ‬ ‫ְּוב ַאנְ ֵטנֹות; לְ ִע ִּתים ִצ ִ‬ ‫ִמ ְת ַח ׁ ְש ְמלֹות‪.‬‬

‫‪85‬‬


‫ירֹוּפה‪ ,‬וְ ָׁשם יְ ַקּנְ נּו‪ ,‬יָ ִטילּו‬ ‫ּפֹורים ַה ַּביְ ָתה לְ ֵא ָ‬ ‫‪ָּ 4‬ב ָא ִביב חֹוזְ רֹות ַה ִּצ ִ‬ ‫ירֹוּפה ְמזַ ְּמנִ ים‬ ‫יהן‪ָ .‬ה ָא ִביב וְ ַה ַּקיִ ץ ְּב ַא ְרצֹות ֵא ָ‬ ‫יצים וִ יגַ ְּדלּו ֶאת ּגֹוזָ לֵ ֶ‬ ‫ֵּב ִ‬ ‫ּפֹורים ֶׁש ַפע ֶׁשל ָמזֹון‪ּ :‬גַ ְר ִעינִ ים‪ ,‬זְ ָר ִעים‪ֲ ,‬ח ָר ִקים‪ֵּ ,‬פרֹות ְּב ֵׁשלִ ים‪,‬‬ ‫לַ ִ ּצ ִ‬ ‫ָּדגִ ים וְ עֹוד‪.‬‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬

‫‪86‬‬

‫‪1‬‬

‫ּפֹורים לִ ְפנֵ י ַהח ֶֹרף?‬ ‫נֹודדֹות ַה ִּצ ִ‬ ‫ִק ְראּו ִּפ ְס ָקה ‪ֵ .1‬מ ַאיִ ן ּולְ ָאן ְ‬

‫‪2‬‬

‫נֹודדֹות?‬ ‫ּדּוע ֵהן ְ‬ ‫ַמ ַ‬


‫‪3‬‬

‫ּפֹורים חֹונֹות ְּב ַא ְר ֵצנּו?‬ ‫ִק ְראּו ֶאת ִּפ ְס ָקה ‪ָ .2‬מה ֵהן ַה ִּסּבֹות ֶׁש ַה ִּצ ִ‬

‫‪4‬‬

‫ּפֹורים ְּב ַד ְרּכָ ן לְ ַא ְפ ִר ָיקה?‬ ‫ּומי ְמ ַס ְּכנִ ים ֶאת ַה ִּצ ִ‬ ‫ִק ְראּו ֶאת ּ ִפ ְס ָקה ‪ָ .3‬מה ִ‬

‫‪5‬‬

‫ירֹוּפה ְּבעֹונַ ת‬ ‫ּפֹורים לְ ַא ְרצֹות ֵא ָ‬ ‫ּדּוע חֹוזְ רֹות ַה ִּצ ִ‬ ‫ִק ְראּו ּ ִפ ְס ָקה ‪ַ .4‬מ ַ‬ ‫ָה ָא ִביב? ּכִ ְתבּו ְׁש ֵּתי ִסּבֹות‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪6‬‬

‫ּכֹות ֶרת לְ כָ ל ַּת ְצלּום‪.‬‬ ‫לּומים וְ ַה ִּציעּו ֶ‬ ‫ִה ְתּבֹונְ נּו ַּב ַּת ְצ ִ‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ְ‬ ‫יאלִ י‪ַ .‬ח ְּפׂשּו‬ ‫ּפֹורים ֶׁשּנִ ְׁש ָארֹות ַּבח ֶֹרף ְּב ֶא ֶרץ ִהיא ַהּנַ ֲחלִ ֵ‬ ‫ַא ַחת ִמ ִּמינֵ י ַה ִּצ ִ‬ ‫יאלִ י וְ ִכ ְתבּו ָמה לְ ַמ ְּד ֶתם‪.‬‬ ‫לֹוּפ ְדיָ ה לִ ילָ ִדים ֵמ ָידע ַעל ַהּנַ ֲחלִ ֵ‬ ‫יק ֶ‬ ‫ְּב ֶאנְ ִצ ְ‬ ‫ֶה ְמ ׁ ֵשְך ָ ּב ַעּמּוד ַה ָ ּבא‪.‬‬

‫‪87‬‬


‫ַה ְד ָר ָכה‬ ‫‪1‬‬

‫יאלִ י‪.‬‬ ‫ִּכ ְתבּו ַ ּב ַּמ ְח ֶ ּב ֶרת ׁ ְש ֵאלֹות ֶׁש ְּמ ַעניְ ן ֶא ְתכֶ ם לָ ַד ַעת ַעל ַהּנַ ֲחלִ ֵ‬

‫‪2‬‬

‫ִק ְראּו זֶ ה לָ זֶ ה ֶאת ַה ׁ ּ ְש ֵאלֹות ׁ ֶש ְּכ ַת ְב ֶּתם‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ימ ְתכֶ ם ׁ ְש ֵאלֹות ׁ ֶשל ֲא ֵח ִרים ׁ ֶש ְּמ ַענְ יְ נֹות ֶא ְת ֶכם‪.‬‬ ‫הֹוסיפּו לִ ְר ׁ ִש ַ‬ ‫ִ‬

‫‪4‬‬

‫לֹופ ְדיָ ה לִ ילָ ִדים‪.‬‬ ‫יק ּ ֶ‬ ‫לֹותיכֶ ם ְ ּב ֶאנְ ִצ ְ‬ ‫ַח ּ ְפׂשּו ְּתׁשּובֹות לִ ׁ ְש ֵא ֵ‬

‫‪5‬‬

‫צּורה ְמ ֻס ֶ ּד ֶרת‪:‬‬ ‫ִּכ ְתבּו ֶאת ַה ֵּמ ָידע ׁ ֶש ֲא ַס ְפ ֶּתם ְ ּב ָ‬ ‫א‪ַּ .‬ת ֲארּו ָמה ַמ ְר ֶאה ַה ִּצּפֹור‪ַ :‬הּג ֶֹדל ; ַה ֶּצ ַבע; ַהּזָ נָ ב‪.‬‬

‫ב ‪.‬‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫ד‪ .‬‬ ‫ה‪ .‬‬ ‫ו‪ .‬‬ ‫ז‪ .‬‬ ‫ח‪ .‬‬

‫ֵמ ַאיִ ן ִהיא ָּב ָאה לָ ָא ֶרץ?‬ ‫ַּכ ָּמה זְ ַמן ִהיא נִ ְמ ֵצאת ְּב ֶא ֶרץ?‬ ‫אֹוכלֶ ת?‬ ‫ָמה ִהיא ֶ‬ ‫בּוצה?‬ ‫ַה ִאם ִהיא ַחּיָ ה ְּבזּוגִ ּיֹות? ִּב ְק ָ‬ ‫ּומ ַתי ִהיא ְמ ַקּנֶ נֶ ת?‬ ‫יכן ָ‬ ‫ֵה ָ‬ ‫ַּכ ָּמה זְ ַמן ִהיא ּדֹוגֶ ֶרת?‬ ‫ָמה ֶמ ֶׁשְך ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ ּה?‬

‫יכם‪.‬‬ ‫ַא ֲח ֵרי ֶׁש ְּת ַסּיְ מּו ֶאת ּכְ ִת ַיב ְתכֶ ם‪ִ ,‬ק ְראּו לִ ְפנֵ י ַח ְב ֵר ֶ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫עֹות ֶ‬ ‫הֹוסיפֹו לְ ִפי ַה ָּצ ֵ‬ ‫ִּת ְקנּו וְ ִ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫עֹות ָ‬ ‫ּמֹורה וְ ַת ְ ּקנּו לְ ִפי ַה ָ ּצ ֶ‬ ‫יאה לַ ָ‬ ‫לְ ַא ֵחר ַה ִּתּקּון ַה ִ ּגיׁשּו לִ ְק ִר ָ‬

‫‪88‬‬


‫ִמּלִ ים ְמ ַס ְּפרֹות‬ ‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫•נִ ְק ָרא ִׁש ִירים ְמ ַׁש ַע ְׁש ִעים ַעל יָ ְפיָ ּה ֶׁשל ַה ָּׂש ָפה ָה ִע ְב ִרית‪.‬‬ ‫"ע ְב ִרית"‪.‬‬ ‫קֹור ִאים לִ ְׂש ָפ ֵתנּו ַּב ֵּׁשם ִ‬ ‫ּדּוע ְ‬ ‫•נִ ְק ָרא ֵמ ָידע ַה ַּמ ְס ִּביר ַמ ַ‬ ‫יצד הּוא עֹוזֵ ר לָ נּו לְ ָה ִבין ִמּלִ ים ֲח ָדׁשֹות ּונְ ַת ְרּגֵ ל ִׁשּמּוׁש ַּב ִּמּלֹון‪.‬‬ ‫•נִ לְ ַמד ַעל ַה ִּמּלֹון ‪ֵּ -‬כ ַ‬ ‫•נְ ַת ְרּגֵ ל ִׁשּמּוׁש ִּבלְ ׁשֹון זָ ָכר ִּובלְ ׁשֹון נְ ֵק ָבה‪.‬‬ ‫ימנֵ י ַהּנִ ּקּוד‪.‬‬ ‫•נִ ּזָ ֵכר ִּב ְׁשמֹות ִס ָ‬

‫ִמּלִ ים ֶׁשל ַט ַעם ‪/‬‬

‫ָּד ְתיָ ה ֶּבן־ּדֹור‬

‫ַּתּגִ יד ִמ ָּלה יָ ָפה ‪ֶּ -‬פ ַרח‪.‬‬ ‫ַּתּגִ יד ִמּלָ ה ָק ָרה ‪ֶ -‬ק ַרח‪.‬‬ ‫מּוצה ‪ -‬לִ ימֹון‪.‬‬ ‫ַּתּגִ יד ִמ ָּלה ֲח ָ‬ ‫ַּתּגִ יד ִמּלָ ה ִעם חֹר ‪ֲ -‬א ִסימֹון‪.‬‬ ‫ַּתּגִ יד ִמּלָ ה ְמ ַצ ְפ ֶצ ֶפת ‪ַ -‬צ ְפ ֵצ ָפה‪.‬‬ ‫ַּתּגִ יד ִמ ָּלה ַמ ְפ ִח ָידה ‪ְ -‬מכַ ֵּׁש ָפה‪.‬‬ ‫טֹובה ‪ -‬י ִֹפי‪.‬‬ ‫ַּתּגִ יד ִמ ָּלה ָ‬ ‫טֹופי‪.‬‬ ‫ַּתּגִ יד ִמ ָּלה ְּד ִב ָיקה ‪ִ -‬‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫"מּלִ ים ֶׁשל ַט ַעם"?‬ ‫ּדּוע נִ ְק ָרא ַה ִּׁשיר ִ‬ ‫ַׁש ֲערּו‪ַ ,‬מ ַ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫‪89‬‬


‫ָּכ ָכה זֶ ה ְּב ִע ְב ִרית ‪/‬‬

‫ָּד ְתיָ ה ֶּבן־ּדֹור‬

‫אֹומ ִרים ‪ַ -‬ה ְר ֵּבה ִמ ְט ִרּיֹות‪ִ ,‬מ ְט ִרּיָ ה ַא ַחת‪,‬‬ ‫ְ‬ ‫אֹומ ִרים ‪ַ -‬ה ְר ֵּבה ֲחנּויֹות‪ֲ ,‬חנּויָ ה ַא ַחת?‬ ‫וְ ְ‬ ‫ָמה ִּפ ְתאֹום?! ֲחנּות‪ֲ ,‬חנּות ַא ַחת‪.‬‬ ‫לָ ָּמה? ‪ּ -‬כָ כָ ה זֶ ה ְּב ִע ְב ִרית‪.‬‬ ‫אֹומ ִרים ‪ַ -‬ה ְר ֵּבה ִּפ ְט ִרּיֹות‪ִּ ,‬פ ְט ִרּיָ ה ַא ַחת‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫אֹומ ִרים ‪ַ -‬ה ְר ֵּבה ְׁשטּויֹות‪ְׁ ,‬שטּויָ ה ַא ַחת?‬ ‫וְ ְ‬ ‫ָמה ִּפ ְתאֹום?! ְׁשטּות‪ְׁ ,‬שטּות ַא ַחת‪.‬‬ ‫לָ ָּמה? ‪ּ -‬כָ כָ ה זֶ ה ְּב ִע ְב ִרית‪.‬‬ ‫אֹומ ִרים ‪ֻ -‬ק ְפ ָסה ַא ַחת‪ַ ,‬ה ְר ֵּבה‬ ‫ְ‬ ‫ֻק ְפ ָסאֹות‪.‬‬ ‫אֹומ ִרים ‪ֻ -‬חלְ ָצה ַא ַחת‪ַ ,‬ה ְר ֵּבה‬ ‫וְ ְ‬ ‫ֻחלְ ָצאֹות?‬ ‫ָמה ִּפ ְתאֹום?! ֻחלְ צֹות‪ַ ,‬ה ְר ֵּבה ֻחלְ צֹות‪.‬‬ ‫לָ ָּמה? ‪ּ -‬כָ כָ ה זֶ ה ְּב ִע ְב ִרית‪.‬‬ ‫אֹומ ִרים ֻחלְ ָצה ַא ַחת וְ ַה ְר ֵּבה ֻחלְ צֹות‬ ‫ִאם ְ‬ ‫אֹומ ִרים ‪-‬‬ ‫לָ ָּמה ֹלא ְ‬ ‫יצה ַא ַחת וְ ַה ְר ֵּבה ֵּביצֹות?‬ ‫ֵּב ָ‬ ‫לָ ָּמה? ּכָ כָ ה זֶ ה ְּב ִע ְב ִרית‪.‬‬

‫‪90‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫נַ ּסּו לַ ְחׁשֹב ּולְ ַה ְמ ִציא עֹוד ִמּלִ ים ֵמ ַהּסּוג ֶׁש ַה ִּׁשיר ְמ ַצּיֵ ן‪,‬‬ ‫דֹומה‬ ‫"שטּוּיָ ה"‪ְּ ,‬ב ֶ‬ ‫צּורה ַא ַחת (ּכְ מֹו ְִ‬ ‫לֹומר ְּב ָ‬ ‫ִמּלִ ים ֶׁשאּולַ י ֶהגְ יֹונִ י ַ‬ ‫(ׁשטּות)‪.‬‬ ‫אֹותן ַא ֶח ֶרת ְ‬ ‫אֹומ ִרים ָ‬ ‫ּׁשּום־מה ְ‬ ‫ָ‬ ‫"פ ְט ִרּיָ ה")‪ֲ ,‬א ָבל ִמ‬ ‫לְ ִ‬

‫‪2‬‬

‫ִק ְראּו ֶאת ַה ִּׁשיר לִ ְפנֵ י ַהּכִ ָּתה ִּב ְמ ֻדּיָק ְּובא ֶֹפן ַה ַּמ ְבלִ יט ֶאת ַהּׁשּורֹות‬ ‫ַה ְּמ ַׁש ַע ְׁשעֹות‪.‬‬

‫ִענְ יְ נֵ י לָ ׁשֹון‬ ‫‪1‬‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו‪:‬‬ ‫זָ כָ ר ‪ -‬הּוא נְ ֵק ָבה ‪ִ -‬היא ‬ ‫א‪ַּ .‬פר ‬

‫זָ כָ ר ‪ -‬הּוא‬ ‫ ‬ ‫סֹופר ‬ ‫ֵ‬ ‫ה‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ב‪ַּ .‬ת ְרנְ גֹול ‬ ‫ג‪ַ .‬ס ָּפ ר‬ ‫ׁש‬ ‫ד‪ִ .‬אי ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫נְ ֵק ָבה ‪ִ -‬היא‬

‫ו‪ .‬יֶ לֶ ד‬

‫ז‪ִּ .‬פ ְר ָח ‬ ‫ח‬ ‫ח‪ַ .‬חּיָ ל‬

‫ט‪ּ .‬גַ ּנָ ‬ ‫ב‬ ‫‪2‬‬

‫ֹוסיף לְ ִע ִּתים‬ ‫ַה ְׁשלִ ימּו‪ּ :‬כְ ֵדי לַ ֲהפְֹך ִמ ָּלה ִמּלְ ׁשֹון זָ כָ ר לִ לְ ׁשֹון נְ ֵק ָבה ָצ ִריְך לְ ה ִ‬ ‫‪.‬‬ ‫ֹותּיֹות‬ ‫ּולְ ִע ִּתים ֶאת ָהא ִ‬ ‫‪ ,‬לְ ִע ִּתים ֶאת ָהאֹות‬ ‫ֶאת ָהאֹות‬

‫ַמ ֲע ִש ִׁירים ֶאת ַה ָׂש ָפה‬ ‫‪3‬‬

‫ַח ְּברּו ְּב ַקו ָּכל ֶא ָחד ִמ ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ְּבטּור א לְ ַבת זּוגֹו ְּבטּור ב‪:‬‬ ‫טּור ב ‪ -‬נְ ֵק ָבה‬ ‫טּור א ‪ -‬זָ ָכר ‬ ‫ ‬ ‫ֲחמֹור ‬ ‫ ָאתֹון‬ ‫ ‬ ‫ּגָ ָמל ‬ ‫יאה‬ ‫ לְ ִב ָ‬ ‫ ‬ ‫ַא ְריֵ ה ‬ ‫ נְ ָא ָקה‬

‫‪91‬‬


‫ִע ְב ִרית וְ ִע ְב ִרים‬ ‫"ע ְב ִרית"?‬ ‫ּדֹוב ִרים ‪ִ -‬‬ ‫קֹור ִאים ַל ָּׂש ָפה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ‬ ‫ּדּוע ְ‬ ‫ַמ ַ‬ ‫"א ְב ָר ָהם ָה ִע ְב ִרי"‪ִ ,‬מ ֵּכיוָ ן ֶׁש ָהיָ ה ַהּנִ ין ֶׁשל‬ ‫ּתֹורה ַ‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו נִ ְק ָרא ַּב ָ‬ ‫ֵע ֶבר ֶּבן ֶׁשלַ ח‪ ,‬נֶ כְ ּדֹו ֶׁשל נ ַֹח‪.‬‬ ‫יע לִ ְכנַ ַען ֵמ ָח ָרן‪,‬‬ ‫ֲחכָ ֵמינּו ִס ְּפרּו ֶׁשהּוא נִ ְק ָרא ִע ְב ִרי‪ּ ,‬כִ י הּוא ִהּגִ ַ‬ ‫ֶׁשּנִ ְמ ֵצאת ֵמ ֵע ֶבר לִ נְ ַהר ּ ְפ ָרת‪.‬‬ ‫ַה ָּבנִ ים‪ְּ ,‬בנֵ י ַה ָּבנִ ים ְּובנֵ י ְּבנֵ י ַה ָּבנִ ים ‪ּ -‬כָ ל ַה ֶּצ ֱא ָצ ִאים ֶׁשּלֹו ‪ -‬נִ ְק ְראּו‬ ‫ּתֹורה ָּכ ְתבּו‬ ‫ַאף ֵהם ִע ְב ִרים‪ֵ .‬הם ָחיּו ִּבכְ נַ ַען וְ ִד ְּברּו ִע ְב ִרית‪ּ .‬גַ ם ֶאת ַה ָ‬ ‫ּדֹוב ִרים‬ ‫ָה ִע ְב ִרים ְּב ִע ְב ִרית‪ֲ .‬אנַ ְחנּו ֶצ ֱא ָצ ָאיו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם‪ ,‬לָ ֵכן ֲאנַ ְחנּו ְ‬ ‫ִע ְב ִרית‪.‬‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬

‫‪92‬‬

‫‪1‬‬

‫ִּכ ְתבּו נָ כֹון אֹו ֹלא נָ כֹון לְ יַ ד ּכָ ל ִמ ְׁש ָּפט‪:‬‬ ‫א‪ַ .‬א ְב ָר ָהם הּוא ַהּנִ ין ֶׁשל ֵע ֶבר ֶּבן ֶׁשלַ ח‬ ‫ב‪ַ .‬א ְב ָר ָהם נֹולַ ד ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען‬ ‫ג‪ֲ .‬אנַ ְחנּו ֶצ ֱא ָצ ִאים ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָה ִע ְב ִרי‬ ‫"ע ְב ִרית"‬ ‫"ע ְב ִרי" לַ ִּמּלָ ה ִ‬ ‫ד‪ .‬יֵ ׁש ֶק ֶׁשר ֵּבין ַה ִּמּלָ ה ִ‬

‫‪2‬‬

‫"אנַ ְחנּו ֶצ ֱא ָצ ָאיו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם‪ ,‬לָ ֵכן ֲאנַ ְחנּו‬ ‫ַה ֶּק ַטע ִמ ְס ַּתּיֵ ם ַּב ִּמ ְׁש ָּפט‪ֲ :‬‬ ‫ּדֹוב ִרים ִע ְב ִרית"‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫"ד ֵּבר"‪.‬‬ ‫"ּדֹוב ִרים" ַׁשּיֶ כֶ ת לְ ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ִּמּלִ ים ֶׁשל ִ‬ ‫ְ‬ ‫א‪ַ .‬ה ִּמ ָּלה‬ ‫ַה ִּקיפּו ֶאת ַה ִּמ ָּלה ֶׁש ֵאינָ ה ַׁשּיֶ כֶ ת לְ ִמ ְׁש ַּפ ַחת ִמּלִ ים זֹו‪:‬‬ ‫ּדֹובר ְמ ַד ְּב ִרים ִּדּבּור ִמ ְד ָּבר נִ ְד ַּב ְרנּו‬ ‫ֵ‬ ‫ב‪ַ .‬ה ָּבנִ ים‪ַ ,‬הּנְ כָ ִדים‪ַ ,‬הּנִ ינִ ים‪ְּ ,‬בנֵ י ַהּנִ ינִ ים וְ ֵכן ָהלְ ָאה נִ ְק ָר ִאים ְּב ִמ ָּלה‬ ‫ַא ַחת‪:‬‬


‫ִמּלִ ים ֲא ָחיֹות ‪/‬‬

‫ָּד ְתיָ ה ֶּבן־ּדֹור‬

‫יֵ ׁש ְּב ִע ְב ִרית ִמּלִ ים ֲא ָחיֹות‪,‬‬ ‫אֹומרֹות אֹותֹו ַה ָּד ָבר‪.‬‬ ‫ֶׁש ְ‬ ‫אֹומרֹות אֹותֹו ַה ָּד ָבר‪,‬‬ ‫וְ לַ ְמרֹות ֶׁש ֵהן ְ‬ ‫ַאף ַא ַחת ֵמ ֵהן ֹלא ְמיֻ ֶּת ֶרת‪,‬‬ ‫אֹומרֹות אֹותֹו ַה ָּד ָבר‬ ‫ּכִ י ֵהן ְ‬ ‫ְק ָצת ַא ֶח ֶרת‪.‬‬ ‫וְ לָ כֵ ן‪,‬‬ ‫לֹומר ‪ -‬נַ ּגִ יד‪.‬‬ ‫ֹאמר וְ ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ‪ -‬נ ַ‬ ‫לֹומר ‪ -‬יָ ִדיד‪.‬‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ‪ָ -‬ח ֵבר וְ ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫לֹומר ‪ֵ -‬עץ‪.‬‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ‪ִ -‬אילָ ן וְ ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫לֹומר ‪ -‬לֵ ץ‪.‬‬ ‫יצן וְ ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ‪ -‬לֵ ָ‬ ‫לֹומר ‪ָ -‬מ ָטר‪.‬‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ‪ּ ֶ -‬ג ֶׁשם וְ ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫לֹומר ‪ֲ -‬א ָתר‪.‬‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ‪ָ -‬מקֹום וְ ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫לֹומר ‪ֶׁ -‬ש ֶמׁש‪.‬‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ‪ַ -‬ח ָּמה וְ ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫לֹומר ‪ֶ -‬א ֶמׁש‪.‬‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ֶא ְתמֹול ָּב ֶע ֶרב וְ ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫לֹומר ‪ְּ -‬ב ַב ָּק ָׁשה‪.‬‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ‪ -‬נָ א וְ ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫לֹומר ‪ָׁ -‬ש‪.‬‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ‪ֶׁ -‬ש ֶקט וְ ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫אֹומרֹות אֹותֹו ַה ָּד ָבר‬ ‫ּכִ י ֵהן ְ‬ ‫ְק ָצת ַא ֶח ֶרת‪.‬‬

‫‪93‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫אֹומרֹות אֹותֹו ָּד ָבר ְק ָצת‬ ‫"מּלִ ים ֲא ָחיֹות"‪ִ ,‬מּלִ ים ֶׁש ְ‬ ‫ַה ִּׁשיר ְמ ַס ֵּפר ַעל ִ‬

‫"מּלִ ים ֲא ָחיֹות" ְּב ֶצ ַבע ׁשֹונֶ ה‪.‬‬ ‫ַא ֶח ֶרת‪ַ ...‬ס ְּמנּו ַּב ִּׁשיר ּכָ ל זּוג ִ‬ ‫‪2‬‬

‫ּדּוע זּוגֹות ַה ִּמּלִ ים נִ ְק ָר ִאים‬ ‫ִמ ְצאּו ַּב ִּׁשיר ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַה ַּמ ְס ִּביר ַמ ַ‬ ‫"מּלִ ים ֲא ָחיֹות"‪ ,‬וְ כִ ְתבּו אֹותֹו ּכָ אן‪:‬‬ ‫ִ‬

‫‪3‬‬

‫"ה ִּמּלִ ים ָה ֲא ָחיֹות" ֶׁש ַּב ִּׁשיר לִ ְׁש ֵּתי ְקבּוצֹות‪:‬‬ ‫ַמיְ ּנּו ֶאת ַ‬ ‫ִמּלִ ים ֶׁש ַא ֶּתם ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים‬ ‫יֹותר‪:‬‬ ‫ָּב ֶהן ֵ‬

‫‪4‬‬

‫‪94‬‬

‫ִמּלִ ים ֶׁש ַא ֶּתם ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים‬ ‫ָּב ֶהן ָּפחֹות‪:‬‬

‫יֹותר ִמּכָ ל זּוג ֶׁש ַּבּסֹוגְ ַריִ ם וְ ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת‬ ‫ימה ֵ‬ ‫ַּב ֲחרּו ֶאת ַה ִּמּלָ ה ַה ַּמ ְת ִא ָ‬ ‫ַה ִּמ ְׁש ָּפט‪:‬‬ ‫ַה ַה ְחלָ ָקה ַעל ַה ֶּק ַרח‪.‬‬ ‫א‪ְּ .‬בעֹונַ ת ַהח ֶֹרף ֲאנַ ְחנּו ְמ ַבּלִ ים‬ ‫(ּב ְמקֹום‪ַּ ,‬ב ֲא ַתר)‬ ‫ִ‬ ‫‪( .‬לָ ֵע ִצים‪ ,‬לָ ִאילָ נֹות)‬ ‫ב‪ .‬ט"ּו ִּב ְׁש ָבט הּוא רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה‬ ‫‪.‬‬ ‫אֹוהב לְ ַס ֵּפר ְּב ִדיחֹות‪ .‬הּוא נֶ ְח ָׁשב ְּב ֵעינֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה‬ ‫ג‪ָ .‬א ִחי ֵ‬ ‫יצן)‬ ‫(לֵ ץ‪ ,‬לֵ ָ‬


‫‪5‬‬

‫קֹור ִאים ּגַ ם ִמ ִּלים נִ ְר ָּדפֹות‪.‬‬ ‫הּד ָבר ְק ָצת ַא ֶח ֶרת ְ‬ ‫אֹומרֹות אֹותֹו ָ‬ ‫לְ ִמּלִ ים ֶׁש ְ‬ ‫חֹותּה"‬ ‫"א ָ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ְּב ַמ ְח ַסן ַה ִּמּלִ ים ֶׁשּלְ ַמ ָּטה וְ ַה ְת ִאימּו לְ ָכל ִמּלָ ה ֶאת ֲ‬ ‫ַהּנִ ְר ֶּד ֶפת‪:‬‬ ‫ָעב‬ ‫א‪ָ .‬ענָ ן ‬ ‫ב‪ .‬נִ ים ‬ ‫ָּפ‬ ‫ג‪ִּ .‬סים ‬ ‫נִ‬ ‫ד‪ .‬יָ ֵר ַח ‬ ‫ה‪ְ .‬מ ָחה ‬ ‫ִׂש‬

‫ַמ ְח ַס ן ִמ ּלִ ים‪:‬‬

‫לְ ָבנָ ה‬

‫ָצ ֳהלָ ה‬

‫ַּפ ְרצּוף‬

‫נִ ְפלָ אֹות‬

‫ָעב‬

‫ַעל ַה ִּמּלֹון‬ ‫קֹורה ֶׁשֹּלא ְמ ִבינִ ים ֶאת ַה ָּכתּוב‬ ‫קֹור ִאים ְּב ִעּתֹון אֹו ְּב ֵס ֶפר‪ֶ ,‬‬ ‫‪ּ 1‬כַ ֲא ֶׁשר ְ‬ ‫ִמּכֵ יוָ ן ֶׁש ִּמ ָּלה ַא ַחת ֵאינָ ּה ֻמּכֶ ֶרת‪ְּ .‬ב ִמ ְק ֶרה זֶ ה ֶא ְפ ָׁשר לִ ְפנֹות‬ ‫לְ ִמּלֹון ּולְ ַח ֵּפׂש ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ָּלה‪.‬‬ ‫ ִמּלֹון הּוא ֵס ֶפר ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו א ֶֹסף ֶׁשל ּכָ ל ַה ִּמּלִ ים ְּב ִע ְב ִרית‪,‬‬ ‫ף־ּבית (א"ב)‪ .‬לְ יַ ד ָּכל ִמּלָ ה‬ ‫ְמ ֻס ָּדרֹות לְ ִפי ֵס ֶדר ָה ָאלֶ ֵ‬ ‫רּוׁשּה‪.‬‬ ‫ּכָ תּוב ֵּפ ָ‬ ‫הּודים ֶׁשֹּלא‬ ‫‪ 2‬לִ ְפנֵ י לְ ַמ ְעלָ ה ִמ־‪ָׁ 120‬שנָ ה ָחיּו ָּב ָא ֶרץ ְמ ַעט יְ ִ‬ ‫ִּד ְּברּו ְּב ִע ְב ִרית ֶאּלָ א ְּב ַע ְר ִבית‪ְּ ,‬ב ָצ ְר ָפ ִתית‪ְּ ,‬בגֶ ְר ָמנִ ית ְּוב ָׂשפֹות‬ ‫הּודה‪ .‬הּוא ָחלַ ם‬ ‫יעזֶ ר ֶּבן יְ ָ‬ ‫אֹותם יָ ִמים ָעלָ ה לָ ָא ֶרץ ֱאלִ ֶ‬ ‫ֲא ֵחרֹות‪ְּ .‬ב ָ‬ ‫הּודים ָּב ָא ֶרץ ִּת ְהיֶ ה ָׂש ָפה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת‪ַ ,‬ה ָּׂש ָפה ָה ִע ְב ִרית‪,‬‬ ‫ֶׁשּלְ כָ ל ַהּיְ ִ‬ ‫יֹומיֹום‪ .‬הּוא ֶה ְחלִ יט לִ ְכּתֹב ֵס ֶפר ּובֹו א ֶֹסף ַה ִּמּלִ ים‬ ‫ּכִ ְׂש ַפת ִּדּבּור ְּב ַחּיֵ י ְ‬ ‫רּוׁשן‪ֹ .‬לא ָהיָ ה ֵׁשם ְּב ִע ְב ִרית לְ ֵס ֶפר ָּכזֶ ה וְ הּוא ִה ְמ ִציא‬ ‫ּופ ָ‬ ‫ְּב ִע ְב ִרית ֵ‬ ‫ֶאת ַה ִּמילָ ה ִמּלֹון‪ָ .‬היְ ָתה זֹו ַא ַחת ֵמ ַע ְׂשרֹות ִמּלִ ים ֶׁש ִה ְמ ִציא וְ ִח ֵּדׁש‬ ‫הּודה ְּב ִע ְב ִרית‪.‬‬ ‫יעזֶ ר ֶּבן יְ ָ‬ ‫ֱאלִ ֶ‬

‫‪95‬‬


‫הּודה ִּכ ְמ ַעט וְ ֹלא ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְ ּביָ ֵמינּו ִמ ֵּכיוָ ן‬ ‫‪ּ ְ 3‬ב ִמּלֹון ׁ ֶש ָּכ ַתב ֵ ּבן יְ ָ‬ ‫ּומ ְׁש ַּתּנָ ה‪ .‬יֵ ׁש ִמ ִּלים ֶׁש ַּפ ַעם ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו‬ ‫ׁ ֶש ָה ִע ְב ִרית ִה ְׁש ַּתּנְ ָתה ִ‬ ‫אֹומ ִרים‪:‬‬ ‫"הֹוׁשיעּו"‪ ,‬וְ ַהּיֹום ְ‬ ‫ִ‬ ‫ָּב ֶהן וְ ַהּיֹום ּכִ ְמ ַעט וְ ֹלא‪ַּ .‬פ ַעם ָא ְמרּו‪:‬‬ ‫"ה ִּצילּו"‪.‬‬ ‫ַ‬ ‫רֹוצה"‪.‬‬ ‫"אנִ י ָ‬ ‫אֹומ ִרים‪ֲ :‬‬ ‫"ח ֵפ ָצה ֲאנִ י"‪ ,‬וְ ַהּיֹום ְ‬ ‫ ַּפ ַעם ָא ְמרּו‪ֲ :‬‬ ‫"ע ְׂש ָתה"‪.‬‬ ‫"הלַ ְך"‪ָ ,‬‬ ‫אֹומ ִרים‪ָ :‬‬ ‫ ַּפ ַעם ָא ְמרּו‪" :‬וַ ּיֵלֶ ְך"‪" ,‬וַ ַּת ַעׂש"‪ ,‬וְ ַהּיֹום ְ‬ ‫יצ ַירת ִמּלִ ים ֲח ָדׁשֹות‪.‬‬ ‫ ּגַ ם ַה ְמ ָצאֹות ֲח ָדׁשֹות ְמ ִביאֹות לִ ִ‬ ‫לְ ָמ ָׁשל‪ַ :‬מ ְח ֵׁשב‪ ,‬לַ וְ יָ ן‪ָ ,‬מטֹוס‪ִ ,‬מ ְסרֹון וְ עֹוד‪.‬‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫אֹותּיֹות‬ ‫יטב ֶאת ֵס ֶדר ָה ִ‬ ‫ּכְ ֵדי לִ ְמצֹא ִּב ְמ ִהירּות ִמ ָּלה‪ָ ,‬צ ִריְך לְ ַהּכִ יר ֵה ֵ‬ ‫ף־ּבית‪.‬‬ ‫ָּב ָאלֶ ֵ‬ ‫‪1‬‬

‫ף־ּבית‪:‬‬ ‫קֹומן ָּב ָאלֶ ֵ‬ ‫אֹותּיֹות ַה ֲח ֵסרֹות לְ ִפי ְמ ָ‬ ‫ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ָה ִ‬

‫א ב ג ד ה‬ ‫מ‬ ‫‪2‬‬

‫צ‬

‫ס‬

‫ש ת‬

‫ף־ּבית‪:‬‬ ‫אֹותם לְ ִפי ֵס ֶדר ָה ָאלֶ ֵ‬ ‫ָהכִ ינּו ִמּלֹון לִ ְׁשמֹות ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים‪ִּ .‬כ ְתבּו ָ‬ ‫ָאתֹון ‬

‫זְ בּוב ‬

‫לְ ָט ָאה ‬

‫סּוס ‬

‫ּכֶ לֶ ב ‬

‫נָ ָחׁש ‬

‫ִּפיל ‬

‫ַּת ְרנְ גֹול ‬

‫ְצ ִבי ‬

‫ַּפ ְר ַּפר ‬

‫ּדֹולְ ִפין ‬

‫ַע ְכ ָּבר ‬

‫ָאתֹון‬

‫‪96‬‬

‫ח‬

‫י כ ל‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬


‫‪3‬‬

‫"א ָּבא" ַמ ְת ִחילִ ים ָּבאֹות ָאלֶ ף‪ֲ .‬א ָבל‬ ‫"א ָּמא" וְ גַ ם ַה ִּמּלָ ה ַ‬ ‫ּגַ ם ַה ִּמּלָ ה ִ‬ ‫אֹותּה‬ ‫ַא ָּבא ּכָ תּוב ַ ּב ִּמּלֹון לִ ְפנֵ י ִא ָּמא‪ָּ .‬כתֹם וְ ָכחֹל ַאף ֵהם ַמ ְת ִחילִ ים ְּב ָ‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫ּדּוע זֶ ה ּכָ ְך? ּדּונּו ֵּבינֵ ֶ‬ ‫האֹות‪ַ ,‬אְך ָּכחֹל ּכָ תּוב ַּב ִּמּלֹון לִ ְפנֵ י ָּכתֹם‪ַ .‬מ ַ‬

‫‪4‬‬

‫אֹותּה ָהאֹות‪.‬‬ ‫לִ ְפנֵ יכֶ ם זּוגֹות של ִמּלִ ים ַה ַּמ ְת ִחילֹות ְּב ָ‬ ‫ׁשּומה ַּב ִּמּלֹון ִראׁשֹונָ ה ְּב ָכל זּוג‪:‬‬ ‫ַס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לַ ִּמּלָ ה ָה ְר ָ‬ ‫א ‪ֶּ .‬דגֶ ל ֶּד ֶר ְך‬ ‫ב‪ .‬יֶ לֶ ד יַ לְ ָּדה ‬

‫ְׁשטּו"זִ ים ‪/‬‬

‫ג‪ַ .‬מנְ ּגִ ינָ ה ֶמ ְר ָּכ ָבה‬ ‫ד‪ַ .‬עגְ ָבנִ ּיָ ה ֲעגָ לָ ה‬

‫ָּד ְתיָ ה ֶּבן־ּדֹור‬

‫ַּפ ַעם ָּדג ָר ַקד ַעל ַהּגַ ג‪.‬‬ ‫ַּפ ַעם ָּפ ָרה ָהלְ כָ ה לְ ִמ ְס ָּפ ָרה‪.‬‬ ‫ַּפ ַעם סּוס נָ ַהג ְּבאֹוטֹוּבּוס‪.‬‬ ‫ַּפ ַעם ָאתֹון ָק ְר ָאה ִעּתֹון‪.‬‬ ‫ַּפ ַעם ִסיר ִט ֵּפס ַעל ַה ִּקיר‪.‬‬ ‫ַּפ ַעם ִקיר ָׁשר ִׁשיר‪.‬‬ ‫ַּפ ַעם ַּב ְקּבּוק ָהלַ ְך לַ ּׁשּוק‪.‬‬ ‫ַּפ ַעם ַמ ַחט ָע ְׂש ָתה ִמ ְקלַ ַחת‪.‬‬ ‫ְׁשטּויֹות! ְׁשטּויֹות!‬ ‫זֶ ה ֹלא יָ כֹול לִ ְהיֹות‪.‬‬ ‫ ָאז ָמה?‬‫זֹאת ּכָ ל ַה ָחכְ ָמה‪.‬‬

‫‪97‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫יאה ַד ְתיָ ה ֶּבן־ּדֹור ֶאת ֵׁשם ַה ִּׁשיר?‬ ‫נַ ּסּו לְ נַ ֵחׁש ֵמ ֵאיּלּו ְׁש ֵּתי ִמּלִ ים ִה ְמ ִצ ָ‬

‫‪2‬‬

‫ּדּוע‪.‬‬ ‫ַה ִאם ַה ִּׁשיר ַמ ְצ ִחיק ֶא ְתכֶ ם? ִאם ּכֵ ן‪ַ ,‬ה ְס ִּבירּו ַמ ַ‬

‫‪3‬‬

‫ימה ֵמ ַה ִּׁשיר‪.‬‬ ‫ּׁשּורה ַה ַּמ ְת ִא ָ‬ ‫ּיּורים ֶאת ַה ָ‬ ‫ּכִ ְתבּו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ִא ִ‬

‫‪4‬‬

‫ימן ַהּנִ ּקּוד לִ ְׁשמֹו‪:‬‬ ‫ַה ְת ִאימּו ֵּבין ִס ַ‬

‫ֵ ‬ ‫‬ ‫ֻ ‬ ‫‬ ‫ִ ‬ ‫ַ ‬ ‫ֶ ‬

‫ָּפ ַתח ‬ ‫ֵצ ֶירה ‬ ‫ֻקּבּוץ‬ ‫ִח ִיריק‬ ‫ֶסגֹול‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ְ‬ ‫ַח ְ ּברּו ְּב ַע ְצ ְמכֶ ם ְׁשטּו"זִ ים וְ ִק ְראּו‬ ‫אֹותם ִּב ְפנֵ י ַח ְב ֵריכֶ ם‪.‬‬ ‫ָ‬

‫‪98‬‬


‫ֲחנֻ ָּכה‬

‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫ּומנְ ָהגָ יו‪.‬‬ ‫•נִ לְ ַמד ֶאת ִּב ְרּכַ ת ַהּנֵ רֹות וְ ֶאת ִמ ְצוֹות ַה ַחג ִ‬ ‫•נִ ְק ָרא ֶאת ִסּפּור ַה ַחג‪.‬‬ ‫•נִ לְ ַמד ְׁשנֵ י ִׁש ִירים ַעל ַה ִּׂש ְמ ָחה ַּב ֲח ֻנ ָּכה‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא ֶאת ָה ַאּגָ ָדה ַעל ַּפְך ַה ֶּׁש ֶמן‪.‬‬ ‫ּומ ַתי ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים‬ ‫בֹותינּו) ָ‬ ‫(א ֵ‬ ‫•נִ לְ ַמד ָמ ַתי ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּב ִמ ָּלה ַא ַחת ֲ‬ ‫(ה ָאבֹות ֶׁשּלָ נּו)‪.‬‬ ‫ִּב ְׁש ֵּתי ִמּלִ ים ָ‬

‫תּובה ַּב ִּסּדּור‪:‬‬ ‫ַה ְּב ָר ָכה ַעל נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ְּכ ָ‬ ‫וֹותיו וְ ִצּוָ נּו‬ ‫ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם‪ֲ ,‬א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו* ְּב ִמ ְצ ָ‬ ‫"ּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ‬ ‫ָ‬ ‫לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֶׁשל ֲח ֻנּכָ ה‪.‬‬ ‫בֹותינּו ַּבּיָ ִמים‬ ‫ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם‪ֶׁ ,‬ש ָע ָׂשה נִ ִּסים לַ ֲא ֵ‬ ‫ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ‬ ‫ָה ֵהם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה"‪.‬‬ ‫לֹומר נִ ְב ָּדלִ ים וְ ׁשֹונִ ים ֵמ ַע ִּמים ֲא ֵח ִרים‪.‬‬ ‫דֹוׁשים‪ְּ ,‬כ ַ‬ ‫* ִק ֵּדׁש ‪ָ -‬ה ַפְך ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְק ִ‬

‫‪99‬‬


‫ומנְ ֲהגֵ י ַחג ַה ֲחנֻ ָּכה‪:‬‬ ‫ִמ ְצוֹות ִ‬

‫יקים נֵ רֹות ֲח ֻנ ָּכה‪.‬‬ ‫ • ְּבכָ ל ֶע ֶרב ִמ ְּׁשמֹונַ ת יְ ֵמי ַחג ַה ֲח ֻנּכָ ה ַמ ְדלִ ִ‬ ‫ָּב ֶע ֶרב ָה ִראׁשֹון ‪ -‬נֵ ר ֶא ָחד‪ָּ ,‬ב ֶע ֶרב ַה ֵּׁשנִ י ‪ְׁ -‬שנֵ י נֵ רֹות‪ַ ,‬עד ֶׁש ְּבלֵ יל ְׁש ִמינִ י‬ ‫יקים ְׁשמֹונָ ה נֵ רֹות‪ּ ,‬כְ ִמ ְס ַּפר ַה ָּקנִ ים ַּב ֲח ֻנ ִּכּיָ ה‪.‬‬ ‫ֶׁשל ֲח ֻנּכָ ה ַמ ְדלִ ִ‬ ‫זְ ַמן ַה ְדלָ ַקת ַהּנֵ רֹות ‪ִ -‬עם ֵצאת ַהּכֹוכָ ִבים‪.‬‬ ‫יח ֶאת ַה ֲח ֻנּכִ ּיָה ַעל ַסף ַה ַחּלֹון ְּכ ֵדי לְ ַפ ְר ֵסם ָּב ַר ִּבים ֶאת ַהּנֵ ס‪.‬‬ ‫ •מ ְִצוָה לְ ַהּנִ ַ‬

‫יבה ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫יח ֶאת ַה ֲח ֻנּכִ ּיָ ה ַעל ֶא ֶדן ַה ַחּלֹון?‬ ‫ּדּוע נָ הּוג לְ ַה ִ ּנ ַ‬ ‫ַמ ַ‬ ‫א‪ֶ .‬את ִמי ְמ ָב ְרכִ ים ַּב ְּב ָרכָ ה ַעל נֵ רֹות ֲח ֻנ ָּכה?‬ ‫ֹלהים ַּב ְ ּב ָרכָ ה?‬ ‫מֹודים לֶ ֱא ִ‬ ‫ב‪ַ .‬על ָמה ִ‬

‫‪3‬‬

‫יצד חֹוגְ גִ ים ְּב ִמ ְׁש ַּפ ְח ְּתכֶ ם ֶאת ַחג ַה ֲח ֻנּכָ ה? ִּכ ְתבּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת אֹו‬ ‫ּכֵ ַ‬ ‫ַה ְקלִ ידּו ַּב ַּמ ְח ֵׁשב‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ִענְ יְ נֵ י לָ ׁשֹון‬ ‫ַּב ְּת ִפּלָ ה ְמ ַק ְּצ ִרים ְׁש ֵּתי ִמּלִ ים לְ ִמ ָּלה ַא ַחת‪ ,‬לְ ֻדגְ ָמה‪:‬‬ ‫אֹותנּו‪.‬‬ ‫ִק ְ ּד ָׁשנּו ‪ִ -‬ק ֵּדׁש ָ‬ ‫ַה ְׁשלִ ימּו לְ ִפי ַה ֻּדגְ ָמה‪:‬‬ ‫ִצּוָ נּו ‪ -‬‬ ‫ֹלהינּו ‪ -‬‬ ‫ֱא ֵ‬ ‫בֹותינּו ‪ -‬‬ ‫ֲא ֵ‬

‫‪100‬‬

‫ ‬


‫ִסּפּור ַה ַחג‬ ‫ְּב ֵס ֶפר ַה ַּמ ַק ִּבים ְמ ֻס ָּפר‪:‬‬ ‫ַאנְ ִטּיֹוכּוס ֶמלֶ ְך ַהּיְ וָ נִ ים ָּבא ְּברֹאׁש ָצ ָבא ּגָ דֹול וְ ָכ ַבׁש ֶאת ֶא ֶרץ‬ ‫יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬ ‫ּיֹוׁש ִבים ָּב ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫הּודים ַה ְ‬ ‫ַאנְ ִטּיֹוכּוס ּגָ זַ ר ּגְ זֵ רֹות ַעל ַהּיְ ִ‬ ‫יהם‪" :‬לְ ַחּלֵ ל ַׁש ָּבתֹות וְ ַחּגִ ים‪ ,‬לְ ַט ֵּמא ִמ ְק ָּדׁש‪,‬‬ ‫הּוא ִצּוָ ה ֲעלֵ ֶ‬ ‫ּתֹורה‪"...‬‬ ‫ּופ ִסילִ ים‪ ,‬לְ ַה ְק ִריב ֲחזִ ִירים‪ ,‬לִ ְׁשּכ ַֹח ֶאת ַה ָ‬ ‫לִ ְבנֹות ָּבמֹות ְ‬ ‫ַמ ִּת ְתיָ הּו‪ַ ,‬הּכ ֵֹהן ַה ַח ְׁשמֹונָ ִאי‪ָּ ,‬ובנָ יו ָק ְראּו לָ ָעם ֹלא לִ ְׁשמ ַֹע ְּבקֹול‬ ‫ַאנְ ִטּיֹוכּוס ּולְ ִהּלָ ֵחם ַּבּיְ וָ נִ ים‪.‬‬ ‫"היּו לִ ְבנֵ י ַחיִ ל‪ַ ...‬אל ִּת ְיראּו וְ ַאל ִּת ָּב ֲהלּו‬ ‫ַמ ִּת ְתיָ הּו ָא ַמר לָ ָעם‪ֲ :‬‬ ‫יהם‪"...‬‬ ‫ִמ ְּפנֵ ֶ‬ ‫ַר ִּבים ִה ְצ ָט ְרפּו לַ ַח ְׁשמֹונָ ִאים‪ֵ .‬הם נִ לְ ֲחמּו וְ נִ ְּצחּו ֶאת ַהּיְ וָ נִ ים וְ ִט ֲהרּו‬ ‫ֶאת ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪.‬‬ ‫"וַ ּי ֲַעׂשּו ֶאת ֲח ֻנּכַ ת ַה ִּמזְ ֵּב ַח יָ ִמים ְׁשמֹונָ ה‪ ...‬וַ ְּת ִהי ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה ָּב ָעם"‪.‬‬

‫‪101‬‬


‫לִ ְכבֹוד ַה ֲחנֻ ָּכה‪/‬‬

‫ַחּיִ ים נַ ְח ָמן ְּביָ אלִ יק‬

‫ָא ִבי ִה ְדלִ יק נֵ רֹות לִ י‬ ‫בּוקה ‪-‬‬ ‫וְ ַׁש ָּמׁש לֹו ֲא ָ‬ ‫יֹוד ִעים ַא ֶּתם לִ כְ בֹוד ִמי?‬ ‫ְ‬ ‫לִ כְ בֹוד ַה ֲח ֻנּכָ ה! לִ כְ בֹוד ַה ֲח ֻנּכָ ה!‬

‫מֹורי ֵה ִביא ִּכ ְר ָּכר לִ י‪,‬‬ ‫ִ‬ ‫צּוקה ‪-‬‬ ‫עֹופ ֶרת יְ ָ‬ ‫ֶּבן ֶ‬ ‫יֹוד ִעים ַא ֶּתם לִ ְכבֹוד ִמי?‬ ‫ְ‬ ‫לִ כְ בֹוד ַה ֲח ֻנ ָּכה! לִ ְכבֹוד ַה ֲח ֻנ ָּכה!‬

‫ִא ִּמי נָ ְתנָ ה לְ ִב ָיבה לִ י‪,‬‬ ‫תּוקה ‪-‬‬ ‫לְ ִב ָיבה ַח ָּמה ְמ ָ‬ ‫יֹוד ִעים ַא ֶּתם לִ כְ בֹוד ִמי?‬ ‫ְ‬ ‫לִ כְ בֹוד ַה ֲח ֻנּכָ ה! לִ כְ בֹוד ַה ֲח ֻנּכָ ה!‬

‫ׁשּורה לִ י‪:‬‬ ‫ּדֹודי נָ ַתן ְּת ָ‬ ‫ִ‬ ‫חּוקה ‪-‬‬ ‫רּוטה ַא ַחת ְׁש ָ‬ ‫ְּפ ָ‬ ‫יֹוד ִעים ַא ֶּתם לִ ְכבֹוד ִמי?‬ ‫ְ‬ ‫לִ כְ בֹוד ַה ֲח ֻנ ָּכה! לִ ְכבֹוד ַה ֲח ֻנ ָּכה!‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫ָמה ֵהם ִמנְ ֲהגֵ י ַה ֲח ֻנּכָ ה לְ ִפי ַה ִּׁשיר?‬ ‫ ב‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬

‫ ‬

‫ד‪.‬‬

‫ַמ ֲע ִש ִׁירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬

‫‪102‬‬

‫‪1‬‬

‫ַה ְת ִאימּו ְּב ַקו ֵּבין ָה ִע ְב ִרית ֶׁשל ַּפ ַעם לָ ִע ְב ִרית ֶׁשל יָ ֵמינּו‪.‬‬ ‫אֹומ ִרים‪:‬‬ ‫ְ‬ ‫ָּב ִע ְב ִרית ֶׁשל יָ ֵמינּו‬ ‫ ‬ ‫ָּב ִע ְב ִרית ֶׁשל ַּפ ַעם ָא ְמרּו‪:‬‬ ‫בּוקה ‬ ‫א‪ֲ .‬א ָ‬ ‫גֹורה‬ ‫ ֲא ָ‬ ‫ב‪ּ .‬כִ ְרּכָ ר ‬ ‫ לַ ִּפיד‬ ‫רּוטה ‬ ‫ג‪ְּ .‬פ ָ‬ ‫ ַמ ָּתנָ ה‬ ‫ׁשּורה ‬ ‫ד‪ְּ .‬ת ָ‬ ‫ ְס ִביבֹון‬

‫‪2‬‬

‫״ח ֻנ ָּכה״?‬ ‫ֵאילּו ִמ ִּלים ַּב ִּׁשיר ִמ ְת ָח ְרזֹות ִעם ַה ִּמּלָ ה ֲ‬

‫‪3‬‬

‫ֵאילּו ׁשּורֹות חֹוזְ רֹות ַּב ִּׁשיר? ַס ְּמנּו ְּב ֶ ּצ ַבע‪.‬‬


‫ַה ֲחנֻ ִּכּיָ ה ֶׁשל נָ ָדב ‪/‬‬

‫ִר ְב ָקה זִ יו‬

‫נָ ָדב ָּבנָ ה ֲח ֻנּכִ ּיָ ה‬ ‫ִמּכָ ל ַה ָּבא לַ ּיָ ד‪:‬‬ ‫ּוׁשנֵ י ְק ָר ִׁשים‬ ‫ְׁשמֹונָ ה ְּפ ָק ִקים ְ‬ ‫וְ גַ ם ַּבּלּוט ֶא ָחד‪.‬‬

‫ָאז ִמי ִה ְדלִ יק ֶאת ִמי ַהּיֹום‬ ‫נָ ָדב אֹו ַהּנֵ רֹות?‬ ‫אֹו ַהּנֵ רֹות ִּב ְׁש ֵּתי ֵעינָ יו‬ ‫ִה ְדלִ יקּו ְׁשנֵ י אֹורֹות?‬

‫ָח ַתְך‪ָ ,‬צ ַבע‪ ,‬נִ ֵּסר‪ִ ,‬ה ְד ִּביק‪,‬‬ ‫ֶאת ֶא ְצ ָּבעֹו ָּפ ַצע‪.‬‬ ‫ָמ ָחה ִּד ְמ ָעה וְ ׁשּוב ָחזַ ר‬ ‫ְּב ֶמ ֶרץ לַ ִּמ ְב ָצע‪.‬‬

‫ִאיׁש ֹלא ֵה ִבין ָמה ּפֹה ָק ָרה‪,‬‬ ‫וְ ִה ְת ַּפּלְ אּו ַהּכֹל‪:‬‬ ‫ֲח ֻנ ִּכּיָ ה ַא ַחת ְק ַטּנָ ה —‬ ‫וְ אֹור ּכָ ל ּכָ ְך ּגָ דֹול!‬

‫ְּוראּו זֶ ה ֶּפלֶ א‪ֵ ,‬איזֶ ה נֵ ס!‬ ‫ֲח ֻנּכִ ּיָ ה ַמ ָּמׁש!‬ ‫ְׁשמֹונָ ה ְּפ ָק ִקים ֵהם ַה ָּקנִ ים‬ ‫וְ ַה ַּבּלּוט — ַׁש ָּמׁש‪.‬‬ ‫ּכְ ֶׁש ָּבא ַה ַחג ִה ְדלִ יק נֵ רֹות‪,‬‬ ‫ְׁשמֹונָ ה ְׁש ִב ִיבים ְק ַטּנִ ים‪,‬‬ ‫ְּוב ֵעינָ יו ַה ְּמ ִאירֹות‬ ‫ָּדלְ קּו ָה ִאיׁשֹונִ ים‪.‬‬

‫‪103‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫אֹוהב לִ יצֹר‪ ,‬וְ לָ כֵ ן ִה ְתּכֹונֵ ן לַ ֲח ֻנּכָ ה ְּב ֶד ֶרְך ְמיֻ ֶח ֶדת‪.‬‬ ‫נָ ָדב ֵ‬ ‫יצד ִה ְתּכֹונֵ ן נָ ָדב לְ ַחג ַה ֲח ֻנּכָ ה?‬ ‫ּכֵ ַ‬

‫‪2‬‬

‫ָמה ְמיֻ ָחד ַּב ֲח ֻנּכִ ּיָ ה ֶׁשל נָ ָדב?‬

‫‪3‬‬

‫ּדּוע ְמ ִאירֹות ֵעינָ יו ֶׁשל נָ ָדב?‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪4‬‬

‫"ח ֻנּכִ ּיָ ה ַא ַחת ְק ַטּנָ ה — וְ אֹור ָּכל ָּכְך ּגָ דֹול!"‬ ‫ַה ִּׁשיר ִמ ְס ַּתּיֵ ם ַּב ִּמ ְׁש ָּפט‪ֲ :‬‬ ‫ימה‪:‬‬ ‫ׁשּובה ֹלא ַמ ְת ִא ָ‬ ‫ֵמ ַאיִ ן ָּבא ָהאֹור ַהּגָ דֹול? ַמ ֲחקּו ְּת ָ‬ ‫א‪ִ .‬מ ּ ִׂש ְמ ַחת ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ג‪ֵ .‬מ ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּמ ַהּנִ ים ַּב ַחג‪ .‬‬ ‫ד‪ֵ .‬מאֹור ַה ֲח ֻנ ִּכּיָ ה‪.‬‬ ‫ב‪ִ .‬מ ִּׂש ְמ ָחתֹו ֶׁשל נָ ָדב‪ .‬‬ ‫ַה ְס ִּבירּו זֶ ה לָ זֶ ה ֶאת ְּב ִח ַיר ְתכֶ ם‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ּכָ תּוב ַּב ִּׁשיר ֶׁש ֵעינָ יו ֶׁשל נָ ָדב ְמ ִאירֹות‪ָ .‬מה ֵּפרּוׁש ֵצרּוף ַה ִּמּלִ ים‬ ‫ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה‪.‬‬ ‫"עינָ יו ְמ ִאירֹות"? ַה ִּקיפּו ְּב ַמ ְעּגָ ל ֶאת ַה ְּת ָ‬ ‫ֵ‬ ‫ג‪ֵ .‬עינָ יו יָ פֹות‬ ‫א‪ .‬נִ ְר ֶאה טֹוב ‬ ‫ד‪ִ .‬מ ְתיַ ֵחס יָ ֶפה‬ ‫ּומ ֻא ָּׁשר ‬ ‫ב‪ָׂ .‬ש ֵמ ַח ְ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪6‬‬

‫יפים לְ ַה ְדלִ יק‪:‬‬ ‫ֵאיזֹו ֲח ֻנּכִ ּיָ ה ַא ֶּתם ַמ ֲע ִד ִ‬ ‫עֹוׂשים?‬ ‫זֹו ֶׁשּקֹונִ ים אֹו זֹו ֶׁש ִ‬ ‫נַ ְּמקּו ֶאת ִ ּד ְב ֵריכֶ ם‪.‬‬ ‫נֹורה ַע ִּת ָיקה‬ ‫ְמ ָ‬

‫‪104‬‬


‫נֵ ס ַּפְך ַה ֶּׁש ֶמן ‪/‬‬

‫ַאּגָ ָדה‬ ‫נֹורת זָ ָהב ּגְ דֹולָ ה‪.‬‬ ‫ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיְ ָתה ְמ ַ‬ ‫נֹורה ָהיּו ִׁש ְב ָעה ָקנִ ים‪.‬‬ ‫לַ ְּמ ָ‬ ‫תּומים‪.‬‬ ‫גּורים וַ ֲח ִ‬ ‫ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ּכַ ֵּדי ֶׁש ֶמן זַ יִ ת ְס ִ‬ ‫נֹורה וְ ִה ְדלִ יקּו ֶאת ַה ְּפ ִתילִ ים ֶׁשל‬ ‫ּכָ ל יֹום ִמ ְּלאּו ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶׁש ֶמן זַ יִ ת ַּב ְּמ ָ‬ ‫נֹורה‪.‬‬ ‫ַה ְּמ ָ‬ ‫ָּבאּו יָ ִמים ָר ִעים‪ַ .‬הּיְ וָ נִ ים נִ כְ נְ סּו לַ ִּמ ְק ָּדׁש‪ָׁ ,‬ש ְברּו וְ נִ ְּפצּו ֶאת ָּכל ַּכ ֵּדי‬ ‫ַה ֶּׁש ֶמן‪ֵ .‬הם ִחּלְ לּו ֶאת ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ִה ִּציבּו ַּב ָּמקֹום ַה ָּקדֹוׁש ִּפ ְסלֵ י ֱאלִ ילִ ים‪.‬‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם וְ ִט ֲהרּו ֶאת ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵמ ַה ְּפ ָסלִ ים‬ ‫ַה ַח ְׁשמֹונָ ִאים נִ כְ נְ סּו לִ ָ‬ ‫ֶׁש ֶה ֱע ִמידּו ּבֹו ַהיְ ּוָ נִ ים‪.‬‬ ‫נֹורת ַהּזָ ָהב‬ ‫ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ַח ְׁשמֹונָ ִאים ִּב ְּקׁשּו לָ ׁשּוב ּולְ ַה ְדלִ יק ֶאת ְמ ַ‬ ‫ַּב ִּמ ְק ָּדׁש‪ֵ ,‬הם ֹלא ָמ ְצאּו ֶאּלָ א ַּפְך ֶׁש ֶמן ֶא ָחד ֶׁשֹּלא ִט ְּמאּו ַהּיְ וָ נִ ים‪.‬‬ ‫נֹורת ַהּזָ ָהב‪,‬‬ ‫ָׂש ְמחּו ַה ַח ְׁשמֹונָ ִאים ְּובאֹותֹו ַהּיֹום ִה ְדלִ יקּו ֶאת ְמ ַ‬ ‫ַאְך ָמה יַ ֲעׂשּו לַ ָּמ ֳח ָרת?‬ ‫נַ ֲע ָׂשה לָ ֶהם נֵ ס‪ ,‬וְ ַה ֶּׁש ֶמן ֶׁש ַּבּכַ ד ִה ְס ִּפיק לִ ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים‪.‬‬ ‫ַּפְך‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ֵׁשם ַא ֵחר לַ ַּמּכַ ִּבים הּוא‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ּדּוע חֹוגְ גִ ים ֶאת ֲח ֻנּכָ ה ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים?‬ ‫לְ ִפי ָה ַאּגָ ָדה‪ַ ,‬מ ַ‬

‫‪3‬‬

‫ֹוספֹות ַמּד ַּוע חֹוגְ גִ ים ֶאת ַחג ַה ֲח ֻנ ָּכה‪ִּ ,‬כ ְתבּו‬ ‫ִאם ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים ִסּבֹות נ ָ‬ ‫ֹותן‪:‬‬ ‫א ָ‬

‫‪105‬‬


‫‪4‬‬

‫"ח ֻנּכִ ּיָ ה"‪ַ .‬ה ְׁשלִ ימּו ַּב ַּט ְבלָ ה‪:‬‬ ‫נֹורה" לְ ֵבין ֲ‬ ‫"מ ָ‬ ‫ֲאנַ ְחנּו ַמ ְב ִּדילִ ים ֵּבין ְ‬ ‫ַּת ְב ִחינִ ים‪:‬‬ ‫ִמ ְס ַּפר ַה ָּקנִ ים‬ ‫יקים?‬ ‫ָמ ַתי ַמ ְדלִ ִ‬ ‫יקים?‬ ‫ִמי ַה ַּמ ְדלִ ִ‬

‫‪5‬‬

‫נֹורה ַה ִּמ ְק ָדׁש‬ ‫ְמ ַ‬

‫יתית‬ ‫ֲחנֻ ִּכּיָ ה ֵּב ִ‬

‫לֹומ ִדים ֶׁש ַּכ ֵּדי ַה ֶּׁש ֶמן‬ ‫א‪ַ .‬ה ֲע ִתיקּו ִמּתֹוְך ַה ֶּק ַטע ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ִמ ֶּמּנּו ְ‬ ‫תּומים‪.‬‬ ‫ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ֲח ִ‬

‫תּומים? ַה ְס ִּבירּו זֶ ה לָ זֶ ה‪.‬‬ ‫ב‪ֵ .‬איְך ֵה ַבנְ ֶּתם ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ָּלה ֲח ִ‬ ‫‪6‬‬

‫תּומים? ִּכ ְתבּו ָּכאן‪:‬‬ ‫ַמ ִהי ַה ִּמ ָּלה ַהּנִ ְר ֶּד ֶפת לַ ִּמּלָ ה ֲח ִ‬

‫‪7‬‬

‫ַה ִּמ ָּלה ָׁשחֹר ְמ ֻנּגֶ ֶדת לַ ִּמ ָּלה לָ ָבן‪ ,‬יָ ֶפה ְמ ֻנּגָ ד לִ ְמכ ָֹער‪.‬‬ ‫יעית לִ ְפנֵ י ַהּסֹוף ִמ ָּלה ְמ ֻנּגֶ ֶדת לַ ִּמּלָ ה ִט ֲהרּו?‬ ‫ּׁשּורה ָה ְר ִב ִ‬ ‫ִמ ְצאּו ַּב ָ‬ ‫ּכִ ְתבּו ּכָ אן‪:‬‬

‫‪8‬‬

‫ִמ ְצאּו ָּב ַאּגָ ָדה ִמ ָּלה נִ ְר ֶּד ֶפת לַ ִּמּלָ ה ָׁש ְברּו וְ ִכ ְתבּו ָּכאן‪:‬‬

‫‪9‬‬

‫ִמ ְצאּו ַּב ִּמּלֹון וְ ַה ֲע ִתיקּו ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ְּפ ִתיל‪.‬‬

‫ְּפ ִּתיל‬

‫‪106‬‬

‫יקוֹ ת‬ ‫ְמנֹורֹות ֶׁש ֶמן ַע ִּת ִ‬

‫‪.‬‬


‫ח ֶֹרף‬ ‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫רּוח ֶׁשּלָ נּו‪.‬‬ ‫יע ַהח ֶֹרף ַעל ַמ ַּצב ָה ַ‬ ‫•נִ ְק ָרא ִׁש ִירים ֶׁש ְּמ ַס ְּפ ִרים ַעל ַהח ֶֹרף וְ נַ ְחׁשֹב ֵאיְך ַמ ְׁש ִּפ ַ‬ ‫יעה ִמּתֹוְך ָה ִעּתֹון ַעל ְס ָע ָרה ֶׁש ָּפ ְק ָדה ֶאת ַא ְר ֵצנּו ַּבח ֶֹרף‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא יְ ִד ָ‬ ‫•נִ ְק ָרא ֵמ ָידע ַעל ֶּפ ַרח ַהּנַ ְר ִקיס‪.‬‬ ‫הּור ָיקן וְ נִ ְכּתֹב ַעל ָּכְך ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‪.‬‬ ‫לֹוּפ ְדיָ ה ַעל ַה ִ‬ ‫יק ֶ‬ ‫•נִ ְק ָרא ָּב ֶאנְ ִצ ְ‬

‫אֹוהב לְ ֵה ָר ֵטב ‪/‬‬ ‫ֲאנִ י ֵ‬ ‫אֹוהב לְ ֵה ָר ֵטב‪.‬‬ ‫ֲאנִ י ֵ‬ ‫ֶּב ֱא ֶמת!‬ ‫לַ ֲעמֹד ִּב ְׁשלּולִ ית ֶׁשל ַמיִ ם‬ ‫ְּב ַמּגָ ַפיִ ם‬ ‫וְ לִ ְראֹות‬ ‫ִטּפֹות‬ ‫נֹוטפֹות‬ ‫ְ‬ ‫ֹאׁשי‬ ‫ֵמר ִ‬ ‫קֹופצֹות‬ ‫וְ ְ‬ ‫לַ ְּׁשלּולִ ית‬ ‫רֹוקדֹות‪.‬‬ ‫וְ ְ‬

‫ִמ ָירה ֵמ ִאיר‬ ‫וְ לַ ַּמּגָ ַפיִ ם ֶשּלִ י יֵ ׁש ָּב ָרק‬ ‫ֶׁשל ְר ִאי‪.‬‬ ‫צֹועק לְ ִא ָּמא‪:‬‬ ‫וַ ֲאנִ י ֵ‬ ‫בֹואי וְ ִת ְר ִאי!‬ ‫ָּת ִ‬ ‫קֹוראת לִ י ַה ַּביְ ָתה לָ ׁשּוב‪.‬‬ ‫ֲא ָבל ִהיא ֵ‬ ‫וְ זֶ ה ֹלא ָחׁשּוב‬ ‫ֶׁש ֲאנִ י נֶ ֱהנֶ ה ָּכאן ַּבּגֶ ֶׁשם‪.‬‬ ‫לֵ ך לְ ַד ֵּבר לַ ְּמ ֻבּגָ ִרים!‬ ‫לָ ֶהם נִ ְד ֶמה‬ ‫יֹותר‬ ‫ֶׁשּזֶ ה נָ ִעים ֵ‬ ‫לָ ֶׁש ֶבת ְּבתֹוך ַה ַּביִ ת וְ ֹלא לְ ֵה ָר ֵטב‪.‬‬ ‫ֲא ָבל ְּב ִדּיּוק ֶאת זֶ ה‬ ‫אֹוהב!‬ ‫ֲאנִ י ֵ‬

‫‪107‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫יֹורד ֶ ּג ֶׁשם‪.‬‬ ‫ּדֹובר ַּב ִּׁשיר נִ ְמ ָצא ַּבחּוץ ּכַ ֲא ֶׁשר ֵ‬ ‫ַהּיֶ לֶ ד ַה ֵ‬ ‫א‪ַ .‬ס ְּמנּו ֶאת ַהּׁשּורֹות ֶׁש ָּב ֶהן ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְרּגִ יׁש ֶאת ַמ ַּצב רּוחֹו‪.‬‬ ‫רּוח ֶׁשּלֹו‪.‬‬ ‫ב‪ַָּ .‬ת ֲארֹו ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ ם ֶאת ַמ ַּצב ָה ַ‬ ‫כֹות ֶרת לָ ִאּיּור‬ ‫ימה ְּכ ֶ‬ ‫ׁשּורה ַּב ִּׁשיר ֶׁש ַּמ ְת ִא ָ‬ ‫ג‪ִ .‬ה ְתּבֹונְ נּו ָּב ִאּיּור‪ִ .‬מ ְצאּו ָ‬ ‫אֹותּה ּכָ אן‪:‬‬ ‫וְ כִ ְתבּו ָ‬

‫‪2‬‬

‫ּכִ ְתבּו ֶאת ַה ִּמּלִ ים ַה ַּמ ְת ִאימֹות ֵמ ַה ִּׁשיר‪.‬‬ ‫יצד ְמ ָת ֵאר ַהּיֶ לֶ ד ֶאת ִטּפֹות ַהּגֶ ֶׁשם? ֶאת ַמּגָ ָפיו?‬ ‫ּכֵ ַ‬

‫‪3‬‬

‫"חגִ יגַ ת ַהּגֶ ֶׁשם"?‬ ‫א‪ֶ .‬את ִמי ַמזְ ִמין ַהּיֶ לֶ ד לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ֲ‬ ‫ּדּוע ֹלא נַ ֲענֵ ית ָה ֵאם לַ ַהזְ ָמנָ ה?‬ ‫ב‪ַ .‬מ ַ‬

‫‪4‬‬

‫ְּב ָמה ׁשֹונִ ים ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים ִמּיְ לָ ִדים‪ ,‬לְ ִפי ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ַהּיֶ לֶ ד?‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫ּדֹובר ַעל ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים?‬ ‫ימים ִעם ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ַה ֵ‬ ‫ַה ִאם ַא ֶּתם ַמ ְסּכִ ִ‬ ‫נַ ְּמקּו ַּד ְע ְּתכֶ ם וְ ָה ִביאּו ֻּדגְ ָמאֹות‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ַּד ְמיְ נּו אֹו ִח ְׁשבּו ַעל ִמ ְק ֶרה ֶׁש ָּק ָרה ֶּב ֱא ֶמת וְ כִ ְתבּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת ִסּפּור ֶׁש ַּמ ְת ִחיל‬ ‫סֹוער ִּב ְמיֻ ָחד‪"...‬‬ ‫ַּב ִּמ ְׁש ָּפט‪" :‬זֶ ה ָק ָרה ְּביֹום ּגָ ׁשּום וְ ֵ‬

‫‪108‬‬


‫רּוח) ‪/‬‬ ‫(רּוח ַ‬ ‫ַ‬ ‫ח ֶֹרף‬

‫ִמ ְריָ ם יָ לָ ן ְש ֵׁט ֵקלִ יס‬

‫ְך־ט ַר ַרְך!‬ ‫ּוט ַר ַ‬ ‫ּבּום־ּבּום־ּבּום ְ‬ ‫ּדֹופק ּכָ ל ּכָ ְך?‬ ‫ִמי זֶ ה ָׁשם ֵ‬ ‫ְך־ט ַר ַרכְ ַטְך ּבֹום־ּבֹום־ּבֹום!‬ ‫ְט ַר ַ‬ ‫ּדֹופ ִקים ָׁשם ַּב ָּמרֹום‪...‬‬ ‫ׁשּוב ְ‬

‫רֹוצה לִ יׁשֹן ‪-‬‬ ‫ָּכל ַהּגַ ן ֶ‬ ‫ּגַ ם ַה ְּברֹוׁש‪ַ ,‬ה ִּק ָיקיֹון‪.‬‬ ‫ַצר ְמאֹוד ַעל ַה ְּפ ָר ִחים‪,‬‬ ‫ֵהם ֻּכּלָ ם נֶ ֱאנָ ִחים‪...‬‬

‫וְ נָ ָחׁש ּגָ דֹול ֶׁשל אֹור‬ ‫יע ַה ָּׁשחֹר‬ ‫ָּב ָר ִק ַ‬ ‫ץ־ּפ ְתאֹום‪ ...‬וְ נֶ ֱעלָ ם‪...‬‬ ‫ָצ ִ‬ ‫ם־ּבם!‬ ‫ם־ּב ָ‬ ‫ְך־ט ַר ַרכְ ַטְך ָּב ָ‬ ‫ְט ַר ַ‬

‫רּוח‪,‬‬ ‫רּוח‪ַ ,‬‬ ‫ַ‬ ‫רּוח!‬ ‫רּוח‪ַ ,‬‬ ‫ַ‬ ‫נּוח?‬ ‫לָ ָּמה ֹלא ִּת ְׁש ַּכב לָ ַ‬

‫רּוח ‪-‬‬ ‫ּובֹוכָ ה‪ּ ,‬בֹוכָ ה ָה ַ‬ ‫נּוח‪,‬‬ ‫נּוח‪ֹ ,‬לא ָּת ַ‬ ‫ֹלא ָּת ַ‬ ‫וְ זֹולְ גָ ה ְּד ָמעֹות ‪ֹ -‬לא ַּדי לָ ּה ‪-‬‬ ‫ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה‪ּ ,‬כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה‪...‬‬ ‫וְ ַא ָּתה! הֹולֵ ְך ָּב ֵטל‪,‬‬ ‫ּומיַ ּלֵ ל‪,‬‬ ‫ׁשֹורק ְ‬ ‫וְ ֵ‬ ‫ת־הּוְ ָר ִדים‪.‬‬ ‫כֹופף ֶא ַ‬ ‫וְ ֵ‬ ‫ּומ ִציק לַ ּיְ לָ ִדים‪.‬‬ ‫ֵ‬

‫‪109‬‬


‫יבה ָּב ִּתים א‪-‬ג‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ַה ִּׁשיר ְמ ָת ֵאר ְס ָע ָרה‪ִ .‬מ ְתחּו ַקו ִּב ְצ ָב ִעים ׁשֹונִ ים ִמ ַּת ַחת לַ ּׁשּורֹות ַ ּב ׁ ּ ִשיר‪:‬‬ ‫ּׁשּורה ַה ְּמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ָה ַר ַעם‪.‬‬ ‫א‪ַ .‬ה ָ‬ ‫ּׁשּורה ַה ְּמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ַה ָּב ָרק‪.‬‬ ‫ב‪ַ .‬ה ָ‬ ‫רּוח‪.‬‬ ‫ּׁשּורה ַה ְּמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ָה ַ‬ ‫ג‪ַ .‬ה ָ‬

‫‪2‬‬

‫יה?‬ ‫כֹוע ֶסת ָעלֶ ָ‬ ‫רּוח וְ ֶ‬ ‫ּדֹוב ֶרת ָּב ַ‬ ‫ּדּוע נֹוזֶ ֶפת ַה ֶ‬ ‫ַמ ַ‬

‫ַמ ֲע ִש ִׁירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫‪3‬‬

‫ּדֹופ ִקים ָׁשם ַּב ָּמרֹום‪."...‬‬ ‫ַּב ִּׁשיר ּכָ תּוב‪ׁ" :‬שּוב ְ‬ ‫"מרֹום" וְ ִכ ְתבּו ָּכאן‪:‬‬ ‫ַח ְּפׂשּו ַּב ִּמּלֹון ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ָ‬ ‫רּופי ַה ִּמּלִ ים ִמּתֹוְך ַמ ְח ַסן ַה ִּמּלִ ים ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת רו"ם‪:‬‬ ‫ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ֵצ ֵ‬ ‫‪.‬‬ ‫רּוח‬ ‫א‪ .‬יֵ ׁש לִ י ַמ ַּצב ַ‬ ‫ַה ָּׁש ַמיִ ם‪.‬‬ ‫עֹומ ֶדת‬ ‫ב‪ַ .‬ה ֶּׁש ֶמׁש ֶ‬ ‫ַה ִּמגְ ָּדל‪.‬‬ ‫ג‪ִ .‬ה ְׁש ַק ְפ ִּתי ַעל ַהּיָ ם‬ ‫אֹותי‪.‬‬ ‫ֵמ ָעלַ י וְ כִ ָּסה ִ‬ ‫ד‪ּ .‬גַ ל ּגָ דֹול‬ ‫‪.‬‬ ‫ה‪ָ .‬ה ֲאוִ ירֹון ָטס‬ ‫רֹומי‬ ‫ַמ ְח ַס ן ִמ ּלִ ים ‪ִ :‬מ ְּמ ֵ‬

‫רֹומם‬ ‫ְמ ָ‬

‫ְמ ַציְ ִּרים‬ ‫ַצּיְ רּו ֶאת ַה ָּב ָרק לְ ִפי ַה ֵּתאּור ַּב ִּׁשיר‪.‬‬

‫‪110‬‬

‫ַּב ָּמרֹום‬

‫רֹומם‬ ‫ִה ְת ֵ‬

‫רֹומי‬ ‫ִּב ְמ ֵ‬


‫סֹוערֹות‪,‬‬ ‫ַהח ֶֹרף ִהּגִ ַיע ‪ -‬רּוחֹות ֲ‬ ‫ׁש ִמים ‪ /‬יְ ִד ָיעה ֵמ ָה ִעּתֹון‬ ‫ְּב ָר ִקים‪ְ ,‬ר ָע ִמים ּוגְ ָ‬ ‫ַה ְּס ָע ָרה ָה ַעּזָ ה ֶׁש ִה ְתחֹולְ לָ ה ֶא ְתמֹול ּגָ ְר ָמה נְ זָ ִקים ַר ִּבים‪.‬‬ ‫נּועה‪.‬‬ ‫ְּבצ ֶֹמת ַהּיַ ְרקֹון נָ ַפל ֵעץ ַעל ַהּכְ ִביׁש וְ ָח ַסם ֶאת ַה ְּת ָ‬ ‫זֹורי ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫זֹורים ִה ְפ ִסיקּו לִ ְפעֹל ְּב ַמ ְר ִּבית ֲא ֵ‬ ‫ָה ַר ְמ ִ‬ ‫בֹוהים‪.‬‬ ‫ַה ְּס ָע ָרה יָ ְצ ָרה ּגַ ּלִ ים ּגְ ִ‬ ‫עֹופ ָפה ָּב ֲאוִ יר וְ נָ ֲח ָתה ַעל ַה ַּטּיֶ לֶ ת‪.‬‬ ‫ֻסּכַ ת ַה ַּמ ִּצילִ ים ִה ְת ְ‬ ‫הּוצף ָה ְרחֹוב‬ ‫תֹוצ ָאה ִמ ָּכְך ַ‬ ‫חֹופי יָ פֹו‪ּ ,‬כְ ָ‬ ‫ׁשֹובר ַהּגַ ּלִ ים מּול ֵ‬ ‫נֹוצר ֶס ֶדק ְּב ֵ‬ ‫ַ‬ ‫ַה ָּסמּוְך ְּב ֵמי־יָ ם‪.‬‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם‪.‬‬ ‫אׁשי ֶה ָה ִרים ִּוב ָ‬ ‫ֶׁשלֶ ג יָ ַרד ַעל ַהר ֶח ְרמֹון‪ְּ ,‬ב ָר ֵ‬ ‫(על ִּפי ‪)YNET‬‬ ‫ַ‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫יעה ֶׁש ֻּפ ְר ְס ָמה ָּב ִעּתֹון‪.‬‬ ‫אתם הּוא יְ ִד ָ‬ ‫ַה ֶּק ַטע ֶׁש ְּק ָר ֶ‬ ‫יהם ְמ ַדּוֵ ַח ָה ִעּתֹון?‬ ‫ָמה ֵהם ַהּנְ זָ ִקים ֵמ ַה ְּס ָע ָרה ֶׁש ֲעלֵ ֶ‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫יצד ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְתּגֹונֵ ן ִמ ְּפנֵ י נִ זְ ֵקי ַה ְּס ָע ָרה‪.‬‬ ‫ִח ְׁשבּו וְ ַה ִּציעּו ַה ָּצעֹות ּכֵ ַ‬

‫‪111‬‬


‫‪2‬‬

‫(ה ְּס ָע ָרה)‪.‬‬ ‫ּסֹוע ֶרת ַ‬ ‫רּוח ַה ֶ‬ ‫ּיקה ָה ַ‬ ‫יצד ַמזִ ָ‬ ‫ִר ׁ ְשמּו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִצּיּור ֵּכ ַ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫‪112‬‬


‫ִענְ יְ נֵ י לָ ׁשֹון‬ ‫יָ ִחיד ַר ִּבים ‪ -‬יְ ִח ָידה ַרּבֹות‬ ‫‪1‬‬

‫א‪ַ .‬ה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה לְ ִפי ַה ֻּדגְ ָמה‪:‬‬ ‫ְלׁשֹון יָ ִחיד‬ ‫ַמ ִּציל‬ ‫ְס ָע ָרה‬ ‫ְּכ ִביׁש‬ ‫נּועה‬ ‫ְּת ָ‬ ‫ַר ְמזֹור‬ ‫ֶס ֶדק‬ ‫ּגַ ל‬ ‫ֶׁשלֶ ג‬ ‫ֻסּכָ ה‬ ‫ַהר‬

‫ַה ִּמין‬ ‫זָ כָ ר‬ ‫נְ ֵק ָבה‬

‫ְלׁשֹון ַר ִּבים‬ ‫ַמ ִּצילִ ים‬ ‫ְס ָערֹות‬

‫נְ ֵק ָבה‬

‫זָ כָ ר‬

‫צּורת ָה ַר ִּבים (זָ ָכר)‪.‬‬ ‫ּנֹוספּו לְ ַ‬ ‫אֹותּיֹות ֶׁש ְ‬ ‫ב‪ַ .‬ס ְּמנּו ְּב ֶצ ַבע ֶאת ָה ִ‬ ‫צּורת ָה ַרּבֹות (נְ ֵק ָבה)‪.‬‬ ‫ּנֹוספּו לְ ַ‬ ‫אֹותּיֹות ֶׁש ְ‬ ‫ג‪ַ .‬ס ְּמנּו ְּב ֶצ ַבע ַא ֵחר ֶאת ָה ִ‬ ‫‪2‬‬

‫יפים ְּבסֹוף ַה ִּמ ָּלה‬ ‫מֹוס ִ‬ ‫ַה ְׁשלִ ימּו‪ִּ :‬בנְ ֵק ָבה ַרּבֹות ִ‬ ‫יפים ְּבסֹוף ַה ִּמ ָּלה‬ ‫מֹוס ִ‬ ‫ְ ּבזָ כָ ר ַר ִּבים ִ‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫ַה ֲע ָש ָׁרה וְ ֶא ְתּגָ ר‬ ‫"הּור ָיקן" ִהיא ְס ָע ָרה ַעּזָ ה ְמאֹוד‪.‬‬ ‫ִ‬ ‫ּתֹופ ַעת ַה ֶּט ַבע‬ ‫ַ‬ ‫לֹוּפ ְדיָ ה אֹו ָּב ִאינְ ֶט ְרנֶ ט וְ ַדוְ ּחּו ַ ּב ִּכ ָּתה‪.‬‬ ‫יק ֶ‬ ‫יה ָּב ֶאנְ ִצ ְ‬ ‫ִק ְראּו ָעלֶ ָ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ְּב ַה ְד ָרכָ ה ְּב ַעּמּוד ‪.67‬‬

‫‪113‬‬


‫ִּפזְ מֹון לַ ּיָ ִקינְ טֹון ‪/‬‬

‫לַ יְ לָ ה‪ ,‬לַ יְ לָ ה ִמ ְס ַּת ֶּכלֶ ת ַהּלְ ָבנָ ה‬ ‫ַּב ְּפ ָר ִחים ֲא ֶׁשר ֵהנֵ ּצּו* ַּבּגִ ּנָ ה‪ ,‬‬ ‫ְּב ִפ ְר ֵחי ַהּיָ ִקינְ טֹון ְּבגַ ּנֵ נּו ַה ָּקטֹן‬ ‫לַ יְ לָ ה‪ ,‬לַ יְ לָ ה ִמ ְס ַּת ֶּכלֶ ת ַהּלְ ָבנָ ה‪.‬‬

‫ָּבא ַהּגֶ ֶׁשם וְ ִצלְ ֵצל ְּב ַחּלֹונִ י‬ ‫ָׁשר נִ ּגּון ַעּלִ יז לַ ֶּפ ַרח ְּבגַ ּנִ י‪.‬‬ ‫וְ ָענָ ה ַהּיָ ִקינְ טֹון ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּוב ָׂשׂשֹון‬ ‫לַ ָּמ ָטר ֲא ֶׁשר ִצלְ ֵצל ְּב ַחּלֹונִ י‪.‬‬

‫אֹומ ֶרת ַהּלְ ָבנָ ה לָ ֲענָ נִ ים‪:‬‬ ‫וְ ֶ‬ ‫ְּתנּו ִט ָּפה וְ עֹוד ִטּפֹנֶ ת לַ ּגַ ּנִ ים‪,‬‬ ‫ֶׁשּיִ ְפ ַרח ַהּיָ ִקינְ טֹון ְּבגַ ּנֵ נּו ַה ָּקטֹן‪.‬‬ ‫אֹומ ֶרת ַהּלְ ָבנָ ה לָ ֲענָ נִ ים‪.‬‬ ‫ּכָ ְך ֶ‬

‫ּומ ָחר נֵ ֵצא ֻּכּלָ נּו ֶאל ַהּגַ ן‬ ‫ָ‬ ‫וְ נִ ְר ֶאה ָׁשם ֶאת ַה ֶּפ ַרח ַהּלָ ָבן‪,‬‬ ‫וְ לִ כְ בֹוד ַהּיָ ִקינְ טֹון‪ְּ ,‬בנִ י יָ ִׁשיר ֶאת ַה ִּפזְ מֹון‬ ‫וְ ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה ְמאֹוד ִּת ְהיֶ ה ַּבּגַ ן‪.‬‬

‫הֹוציאּו נִ ָּצנִ ים‬ ‫*הנֵ ּצּו ‪ִ -‬‬ ‫ֵ‬

‫‪114‬‬

‫לֵ ָאה גֹולְ ְד ֶּב ְרג‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫עֹוׂשה ַהּלְ ָבנָ ה ַּבּלַ יְ לָ ה?‬ ‫לְ ִפי ַה ִּׁשיר‪ָ ,‬מה ָ‬

‫‪2‬‬

‫יצד נִ ְׁש ָמעֹות ִטּפֹות ַהּגֶ ֶׁשם?‬ ‫ּכֵ ַ‬

‫‪3‬‬

‫רּוח?‬ ‫יע ַהּגֶ ֶׁשם ַעל ַמ ַּצב ָה ַ‬ ‫יצד ַמ ְׁש ִּפ ַ‬ ‫לְ ִפי ַה ִּׁשיר‪ּ ,‬כֵ ַ‬ ‫ׁשּוב ְתכֶ ם‪.‬‬ ‫ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ִבּטּויִ ים ֵמ ַה ִּׁשיר ִּב ְת ַ‬

‫‪54‬‬

‫אֹומ ֶרת‪...‬‬ ‫ֶ‬ ‫הּלְ ָבנָ ה ִמ ְס ַּת ֶּכ ֶלת‪ַ ...‬הּלְ ָבנָ ה‬ ‫ַּב ִּׁשיר ּכָ תּוב‪ַ :‬‬ ‫מּובן ֶׁש ַהּלְ ָבנָ ה ֵאינֶ ּנָ ה יְ כֹולָ ה לְ ַד ֵּבר אֹו לְ ִה ְס ַּת ֵּכל‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫ִמ ְצאּו ַּב ִּׁשיר‪ִ ,‬מי עֹוד ִמ ְתנַ ֵהג ּכְ ִאּלּו ָהיָ ה ֶּבן ָא ָדם?‬

‫‪5‬‬

‫ׁשּורה ֶׁש ָּבּה ֻמזְ ּכָ ר ַהּיָ ִקינְ טֹון‪ ,‬וְ ִק ְראּו ׁשּורֹות ֵאּלֶ ה‬ ‫ִמ ְתחּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ָ‬ ‫יתם?‬ ‫ְּב ֶר ֶצף‪ָ .‬מה ּגִ ּלִ ֶ‬

‫ַמ ֲע ִׁש ִירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫‪1‬‬

‫ָמ ָטר הּוא ִמּלָ ה נִ ְר ֶּד ֶפת לְ "גֶ ֶׁשם"‪ַ .‬ה ְס ִּבירּו‪ ,‬לְ ִפי ָמה ֶא ְפ ָׁשר לָ ַד ַעת ֶׁשּגַ ם‬ ‫אֹותּה ִמ ְׁש ַּפ ַחת ִמּלִ ים‪.‬‬ ‫ּו"מ ְמ ֵט ָרה" ַׁשּיָ כֹות לְ ָ‬ ‫"מ ְט ִרּיָה" ַ‬ ‫ַה ִּמּלִ ים‪ִ :‬‬

‫‪2‬‬

‫"ליְ ָלה ַליְ ָלה ִמ ְס ַּת ֶּכלֶ ת ַהּלְ ָבנָ ה"‪ָ .‬מה ֵּפרּוׁש ַה ֵּצרּוף ַה ֻּמ ְדּגָ ׁש?‬ ‫ַּב ִּׁשיר ָּכתּוב‪ַ :‬‬

‫ּגֹולְ ִׁשים‬ ‫הַ קְ לִידּו ּבַגּוגֶל אֶ ת ׁשֵ ם הַ ּׁשִ יר ו ְהַ אֲ זִינּו לֹו ּבַּיּוטְ יּוּב‪ .‬הִ צְטָ ְרפּו לַּׁשִ ָ‬ ‫ירה‪.‬‬

‫‪115‬‬


‫ַהּנַ ְר ִקיס ‪ֶּ -‬פ ַרח יָ ֶפה ּומּוגָ ן ‪/‬‬

‫ִר ְב ָקה לֵ וִ י‬

‫ְּב ַאּגָ דֹות יָ וָן ְמ ֻס ָּפר ַעל ָצ ִעיר יְ ֵפה ּת ַֹאר ְּב ֵׁשם נַ ְר ִקיסֹוס‪ .‬יֹום ֶא ָחד ָר ָאה‬ ‫ֶאת ָּפנָ יו נִ ְׁש ָק ִפים ְּב ֵמי ָה ֲאגַ ם‪ .‬הּוא ִה ְת ַא ֵהב ְּב ַמ ְר ֵאהּו וְ ֹלא יָ כֹול ָהיָ ה‬ ‫לְ נַ ֵּתק ֶאת ַמ ָּבטֹו ִמ ְּדמּותֹו ַהּנִ ְׁש ֶק ֶפת ַּב ַּמיִ ם‪ .‬נַ ְר ִקיסֹוס נִ ְׁש ַאר ַעל ְׂש ַפת‬ ‫ּומ ָּצ ָמא‪ַּ .‬ב ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֵמת‪,‬‬ ‫ָה ֲאגַ ם לְ ַה ִּביט ִּב ְדמּותֹו ‪ַ -‬עד ֶׁש ֵּמת ֵמ ָר ָעב ִ‬ ‫יחנֵ י ַּב ֵּׁשם‪" :‬נַ ְר ִקיס‪".‬‬ ‫ּכָ ְך ְמ ֻס ָּפר ָּב ֲאגָ ָדה‪ָ ,‬צ ַמח ֶּפ ַרח נִ ְפלָ א וְ ֵר ָ‬ ‫אֹותן‬ ‫יִבׁשּו ָ‬ ‫יסים ַר ִּבים ְּב ִבּצֹות‪ֲ ,‬א ָבל ַּכ ֲא ֶׁשר ְ ּ‬ ‫ֶּב ָע ָבר ָצ ְמחּו ְּב ַא ְר ֵצנּו נַ ְר ִק ִ‬ ‫אֹותם ּגְ ֵדלִ ים ֵּבין ְסלָ ִעים ּולְ יַ ד‬ ‫ִה ְת ַמ ֲעטּו ַה ְּפ ָר ִחים ָּב ָא ֶרץ‪ֶ .‬א ְפ ָׁשר לִ ְר ָ‬ ‫בּוצת ִצ ְמ ֵחי ַה ָּבר‪.‬‬ ‫יערֹות‪ֵ .‬הם ַׁשּיָ כִ ים לִ ְק ַ‬ ‫ּגִ זְ ֵעי ֵע ִצים ְּב ֻח ְרׁשֹות ִּוב ָ‬ ‫יסים ְּבתֹוְך‬ ‫יסים‪ַּ .‬ב ַּקיִ ץ נִ ְמ ָצאֹות ְּפ ָקעֹות ַהּנַ ְר ִק ִ‬ ‫ּפֹור ִחים נַ ְר ִק ִ‬ ‫ַּב ַּקיִ ץ ֹלא ְ‬ ‫ּיֹור ִדים ַהּגְ ָׁש ִמים ָה ִראׁשֹונִ ים‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה‪ַ .‬אְך ְּבבֹוא ַהח ֶֹרף‪ ,‬לְ ַא ַחר ׁ ֶש ְ‬ ‫ּומ ְת ִחילִ ים‬ ‫יסים ִמ ְּׁשנָ ָתם ַ‬ ‫עֹור ִרים ַהּנַ ְר ִק ִ‬ ‫סֹופגֶ ת ַמיִ ם‪ִ ,‬מ ְת ְ‬ ‫וְ ָה ֲא ָד ָמה ֶ‬ ‫רֹומם ַעּמּוד ַּדק‪,‬‬ ‫יהם ִמ ְת ֵ‬ ‫לִ ְצמ ַֹח‪ִ .‬מּתֹוְך ַה ּ ְפ ַק ַעת עֹולִ ים ָעלִ ים‪ֵּ ,‬ובינֵ ֶ‬ ‫ּכֹות ֶרת ְּב ֶצ ַבע לָ ָבן‬ ‫ּנֹוׂשא ָעלָ יו ְּפ ָר ִחים ֲא ָח ִדים‪ .‬לַ ּנַ ְר ִקיס ִׁש ָּׁשה ֲעלֵ י ֶ‬ ‫ַה ֵ‬ ‫ּומּׁשּום ָּכְך‬ ‫אֹוה ִבים לִ ְקטֹף אֹותֹו‪ִ ,‬‬ ‫ֶׁש ְּב ֶמ ְרּכָ זָ ם ֲע ֶט ֶרת ְצ ֻה ָּבה‪ְּ .‬בנֵ י ָא ָדם ֲ‬ ‫יסים‪.‬‬ ‫ִר ֲח ָפה ַסּכָ נַ ת ַהכְ ָח ָדה ַעל ּכָ ל ַהּנַ ְר ִק ִ‬ ‫ַה ֶח ְב ָרה לַ ֲהגָ נַ ת ַה ֶּט ַבע ִהכְ ִריזָ ה ַעל ַהּנַ ְר ִקיס ְּכ ַעל ֶּפ ַרח מּוגָ ן‪.‬‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫‪116‬‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו לְ ִפי ַהּכָ תּוב‪:‬‬ ‫א‪ַ .‬הּנַ ְר ִקיס נִ ְק ָרא ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל‪:‬‬ ‫ב‪ֵ .‬חלֶ ק ַהּנַ ְר ִקיס ַהּנִ ְמ ָצא ָּב ֲא ָד ָמה נִ ְק ָרא‪:‬‬ ‫צּורת ‬ ‫ג‪ .‬לֶ ָעלִ ים ַ‬ ‫צּורת ‬ ‫ד‪ .‬לַ ִ ּג ְבעֹול ַ‬


‫יחה ‬ ‫ה ‪ .‬זְ ַמן ַה ְּפ ִר ָ‬ ‫ו ‪ַ .‬מ ְר ֵאה ַה ֶּפ ַרח ‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫הּוא ּגָ ֵדל ְּב־ ‬

‫‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫יסים ֶּב ָע ָבר?‬ ‫ּדּוע ִה ְת ַמ ֲעטּו ַהּנַ ְר ִק ִ‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪4‬‬

‫א ‪ַ .‬מהּו ֶּפ ַרח מּוגָ ן?‬ ‫ב‪ִ .‬אם ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים ֵׁשמֹות ֶׁשל ְּפ ָר ִחים מּוגַ ּנִ ים ֲא ֵח ִרים‪ִ ,‬ר ְׁשמּו ֶאת‬ ‫ְׁש ָמם ּכָ אן‪:‬‬

‫ִענְ יְ נֵ י לָ ׁשֹון‬ ‫‪1‬‬

‫ּומ ְצאּו‬ ‫"הכְ ָח ָדתֹו"‪ַ .‬ח ְּפׂשּו ַּב ִּמּלֹון ִ‬ ‫ּׁשּורה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ּכָ תּוב‪" :‬לִ ְמנ ַֹע ֶאת ַ‬ ‫ַּב ָ‬ ‫ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ָּלה ַהכְ ָח ָדה‪ .‬וְ כִ ְתבּו ּכָ אן‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ַה ֲע ִתיקּו ִמּתֹוְך ַמ ְח ַסן ַה ִּמ ִּלים ֶאת ַה ִּמ ָּלה ַה ֲח ֵס ָרה‪:‬‬ ‫לִ ְמנ ַֹע ֶאת‬ ‫א‪ָ .‬ק ְבעּו ֶׁש ַהּנַ ְר ִקיס הּוא ֶּפ ַרח מּוגָ ן‬ ‫ַה ְׁש ָמ ָדתֹו‪.‬‬ ‫יחם נָ ִעים‪.‬‬ ‫ֵהם יָ ִפים וְ ֵר ָ‬ ‫יסים‬ ‫ב‪ְּ .‬בנֵ י ָה ָא ָדם נֶ ֱהנִ ים ֵמ ַהּנַ ְר ִק ִ‬ ‫צֹומ ִחים‬ ‫ֵּכיוָ ן ֶׁש ֵהם ְ‬ ‫יסים ְּב ִבּצֹות‬ ‫ג‪ֶּ .‬ב ָע ָבר ּגָ ְדלּו נַ ְר ִק ִ‬ ‫ֵּבין ְסלָ ִעים ְּב ֻח ְרׁשֹות‪.‬‬ ‫יחם ַהּנָ ִעים‪.‬‬ ‫יָ ְפיָ ם וְ ֵר ָ‬ ‫יסים ַּב ָּׂשדֹות‬ ‫ד‪ְ .‬מ ַטּיְ לִ ים ָק ְטפּו נַ ְר ִק ִ‬ ‫ַמ ְח ַס ן ִמ ּלִ ים‪ֲ :‬א ָבל‬

‫ִּבגְ לַ ל‬

‫ִּכי‬

‫ְּכ ֵדי‬

‫‪117‬‬


‫ַר ֶּק ֶפת ‪/‬‬

‫לֵ וִ ין ִק ְיּפנִ יס‬

‫צֹומ ַחת לְ ֶפלֶ א‬ ‫א‪ִ .‬מ ַּת ַחת לַ ֶּסלַ ע ַ‬ ‫ַר ֶּק ֶפת נֶ ְח ֶמ ֶדת ְמאֹוד‪,‬‬ ‫עֹוט ֶרת‪,‬‬ ‫נֹוׁש ֶקת ֶ‬ ‫וְ ֶׁש ֶמׁש ַמזְ ֶה ֶרת ֶ‬ ‫עֹוט ֶרת לָ ּה ּכֶ ֶתר וָ רֹד‪.‬‬ ‫ֶ‬ ‫ב‪"ַ .‬ר ֶּק ֶפת‪ַ ,‬ר ֶּק ֶפת‪ִ ",‬צּפֹור ְמ ַצ ְפ ֶצ ֶפת‬ ‫יצי ַאְך ֶרגַ ע ֵאלַ י!"‬ ‫"ה ִצ ִ‬ ‫ָ‬ ‫ַר ֶּק ֶפת נֶ ֱה ֶד ֶרת ַּב ֶּסלַ ע נִ ְס ֶּת ֶרת‬ ‫נִ ְס ֶּת ֶרת ִמּנֶ ֶפׁש ּכָ ל ַחי‪.‬‬ ‫ת־ׁש ַבע לָ ַ‬ ‫ֶ‬ ‫רּוח ַּב‬ ‫ג‪ .‬יָ ְצ ָאה ִעם ָה ַ‬ ‫ׂשּוח*‪,‬‬ ‫ָהיָ ה ָאז ַהּב ֶֹקר ָּב ִהיר;‬ ‫אֹוס ֶפת ַּב ֶּד ֶרְך‬ ‫ּכָ ל ֶצ ַמח‪ּ ,‬כָ ל ֶּפ ַרח ֶ‬ ‫יה ַאְך זֶ ֶמר וָ ִׁשיר‪...‬‬ ‫ּופ ָ‬ ‫ִ‬ ‫ת־ׁש ַבע ְמזַ ֶּמ ֶרת ‪ַ -‬ר ֶּק ֶפת ְמ ַמ ֶה ֶרת‬ ‫ֶ‬ ‫ד‪ַּ .‬ב‬ ‫יצה ַאְך ֶרגַ ע ֶא ָחד‪...‬‬ ‫ְמ ִצ ָ‬ ‫ִמי זֹאת ַהּנִ ְׁש ֶק ֶפת? ָאכֵ ן זֹו ַר ֶּק ֶפת!‬ ‫ת־ׁש ַבע נִ ּגֶ ֶׁשת לְ ַאט‪...‬‬ ‫ֶ‬ ‫ַּב‬ ‫ת־ׁש ַבע‬ ‫ֶ‬ ‫יֹור ֶדת ַּב‬ ‫ה‪ִ .‬מ ֶּסלַ ע וָ גֶ ַבע ֶ‬ ‫ת־חן ַעל ֶה ָחזֶ ה‪...‬‬ ‫ַר ֶּק ֶפ ֵ‬ ‫לֹוט ֶפת‬ ‫רּוח ֶ‬ ‫ִצּפֹור ְמ ַצ ְפ ֶצ ֶפת וְ ַ‬ ‫וְ סֹוף ּכְ ָבר לַ ּזֶ ֶמר ַהּזֶ ה‪.‬‬ ‫ׂשּוח ‪ -‬לְ ַטּיֵ ל‬ ‫* לָ ַ‬

‫‪118‬‬


‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫קֹור ִאים ֶאת‬ ‫רֹואים ְּב ִד ְמיֹונְ כֶ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ְ‬ ‫ֵאילּו ְּתמּונֹות ַא ֶּתם ִ‬ ‫ַה ִּׁשיר? ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ֵאילּו ְר ָמזִ ים לְ ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר יֵ ׁש ַּב ִּׁשיר?‬

‫‪2‬‬

‫עֹוׂשה‪.‬‬ ‫ִר ְׁשמּו לְ יַ ד ּכָ ל ַא ַחת ֵמ ַה ְּדמּויֹות ַּב ִּׁשיר ָמה ִהיא ָ‬ ‫לְ ֻדגְ ָמה‪ַ :‬ה ִּצּפֹור ְמ ַצ ְפ ֶצ ֶפת‬ ‫ָה ַר ֶּק ֶפת ‪-‬‬ ‫ַה ֶּׁש ֶמׁש ‪-‬‬ ‫ַהּיַ לְ ָּדה ‪-‬‬ ‫רּוח ‪-‬‬ ‫ָה ַ‬ ‫קֹור ִאים ְּפ ָע ִלים‪.‬‬ ‫עֹוׂשים ְ‬ ‫אֹומרֹות ָמה ִ‬ ‫לְ ִמּלִ ים ֶׁש ְ‬

‫‪3‬‬

‫מּובן ֶׁש ַר ֶּק ֶפת ֵאינָ ּה יְ כֹולָ ה לְ ַמ ֵהר‪.‬‬ ‫ַּב ִּׁשיר ּכָ תּוב‪"ַ :‬ר ֶּק ֶפת ְמ ַמ ֶה ֶרת"‪ָ .‬‬ ‫ִמי עֹוד ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ּכְ ִאּלּו ֵהם ְּבנֵ י ָא ָדם? ּכִ ְתבּו לְ יַ ד ָּכל ֵׁשם לְ ִפי ָמה‬ ‫ֶה ְחלַ ְט ֶּתם‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ֵאילּו קֹולֹות נִ ְׁש ָמ ִעים ַּב ִּׁשיר?‬

‫‪119‬‬


‫‪5‬‬

‫יצי ַאְך ֶרגַ ע ֵאלַ י!"‬ ‫"צּפֹור ְמ ַצ ְפ ֶצ ֶפת ‪ָ -‬ה ִצ ִ‬ ‫ַּב ִּׁשיר ּכָ תּוב‪ִ :‬‬ ‫א‪ַ .‬ה ִּקיפּו ֶאת ַה ְּצלִ יל ַהחֹוזֵ ר ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ַהּזֶ ה‪.‬‬ ‫ב‪ָ .‬מה ַמזְ ּכִ יר לָ כֶ ם ַה ְּצלִ יל ַהּזֶ ה?‬

‫‪6‬‬

‫ת־ׁש ַבע?‬ ‫ֶ‬ ‫רֹומם וְ ַהּטֹוב ֶׁשל ַּב‬ ‫רּוח ַה ְּמ ָ‬ ‫ָמה ַּב ִּׁשיר ְמלַ ֵּמד ַעל ַמ ַּצב ָה ַ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫ֹוס ֶפת ַּב ֶּד ֶרְך" ‪ָ -‬מה ַ ּד ְע ְּת ֶכם‬ ‫ת־ׁש ַבע ְמ ֻס ָּפר‪ּ" :‬כָ ל ֶצ ַמח‪ּ ,‬כָ ל ֶּפ ַרח א ֶ‬ ‫ַעל ַּב ֶ‬ ‫ַעל ּכָ ְך? ַה ְס ִּבירּו‪.‬‬

‫ְמ ַציְ ִּרים‬ ‫ַצּיְ רּו ְּתמּונָ ה ִמּתֹוְך ַה ִּׁשיר לְ ִפי ִּד ְמיֹונְ כֶ ם‪.‬‬

‫ּגֹולְ ִשׁים‬ ‫ּיּוטיּוּב‪ַ .‬ה ֲאזִ ינּו לַ ׁ ּ ִשיר‬ ‫ּומ ְצאּו אֹותֹו ַּב ְ‬ ‫ַה ְקלִ ידּו ְּבגּוגֶ ל ֶאת ֵׁשם ַה ִּׁשיר ִ‬ ‫נֹוע ַע לְ ִפי ֶק ֶצב ַה ִּׁשיר‪.‬‬ ‫וְ ִה ְצ ָט ְרפּו לַ ִּׁש ָירה‪ִ .‬אם ִּת ְרצּו‪ּ ,‬תּוכְ לּו לְ ִה ְת ֵ‬

‫ַמ ִּציגִ ים‬ ‫ִאם ִּת ְרצּו‪ִ ,‬ה ְס ַּת ְּדרּו ִּב ְקבּוצֹות ְק ַטּנֹות וְ ַח ְּברּו ִרּקּוד ַמ ְת ִאים לַ ִּׁשיר‪.‬‬

‫ּכֹות ִבים‬ ‫ְ‬

‫‪120‬‬

‫ּכִ ְתבּו ִסּפּור ַעל ִּבּלּוי אֹו ַעל ִטּיּול ַּב ֶּט ַבע‪.‬‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לִ כְ ּתֹב ַעל ִטּיּול ֶׁש ָהיָ ה ֶּב ֱא ֶמת וְ ֶא ְפ ָׁשר ּגַ ם לְ ַד ְמיֵ ן‪ָ :‬מ ַתי ָהיָ ה‬ ‫ַה ִּטּיּול? ָמה ָהיָ ה ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר? ִעם ִמי ִטּיַ לְ ֶּתם? לְ ָאן? ָמה ָק ָרה ַּב ִּטּיּול?‬ ‫יתם? לְ ָמה ַׂש ְמ ֶּתם לֵ ב?‬ ‫עֹור ָרה ְּב ָעיָ ה ּכָ לְ ֶׁש ִהי? ָמה ְר ִא ֶ‬ ‫ַה ִאם ִה ְת ְ‬ ‫ָמה ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵ יכֶ ם? ַה ִאם ַמ ֶּׁשהּו ִהלְ ִהיב ֶא ְת ֶכם? ּגָ ַרם לָ ֶכם ֲהנָ ָאה?‬ ‫ּמּודים ‪.64-63‬‬ ‫ִק ְראּו ֶאת ַה ַה ְד ָרכָ ה ְּב ַע ִ‬


‫ִׁש ְמרּו ַעל ָהעֹולָ ם‬ ‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫•נִ ְק ָרא ִסּפּור ֶׁש ִּס ְּפרּו ֲח ָכ ֵמינּו ְּכ ֵדי‬ ‫לְ ַחּנֵ ְך ֶאת ְּבנֵ י ָה ָא ָדם לִ ְׁשמֹר ַעל‬ ‫ָהעֹולָ ם‪.‬‬ ‫• ַה ִאם ּגַ ם יְ לָ ִדים יְ כֹולִ ים לַ ֲעזֹר לִ ְׁשמֹר‬ ‫ַעל ַה ֶּט ַבע? נִ ְק ָרא ַעל ָּכְך ְׁשנֵ י ִק ְט ֵעי‬ ‫ֵמ ָידע‪.‬‬ ‫עֹוׂשים ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים ּכְ ֵדי ֹלא‬ ‫• ָמה ִ‬ ‫לְ ַקלְ ֵקל ֶאת ָהעֹולָ ם? נִ ְק ָרא ַעל ָּכְך‬ ‫ִק ְט ֵעי ֵמ ָידע ׁשֹונִ ים‪.‬‬ ‫נֹוׂשא ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו‬ ‫יחה ַעל ֵ‬ ‫• ִּדּיּון הּוא ִׂש ָ‬ ‫ֵּדעֹות ׁשֹונֹות‪ .‬נִ לְ ַמד לְ נַ ֵהל ִּדּיּון ֲח ֵב ִרי‪.‬‬

‫ִאם ִקלְ ַקלְ ָּת ֵאין ִמי ֶׁשּיְ ַת ֵּקן ַא ֲח ֶריָך‬ ‫וְה ְחזִ ירֹו [לָ ַקח אֹותֹו‬ ‫ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָּב ָרא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ָא ָדם ָה ִראׁשֹון נְ ָטלֹו ֶ‬

‫ֶוְה ְר ָאה לֹו] ַעל ּכָ ל ִאילָ נֵ י ּגַ ן ֵע ֶדן‪ ,‬וְ ָא ַמר לֹו‪:‬‬ ‫אתי‪.‬‬ ‫אתי ‪ִּ -‬ב ְׁש ִבילְ ָך ָּב ָר ִ‬ ‫ּומ ֻׁש ָּב ִחים ֵהם‪ ,‬וְ כָ ל ָמה ֶׁש ָּב ָר ִ‬ ‫ְר ֵאה ַמ ֲע ַׂשי‪ּ ,‬כַ ָּמה נָ ִאים ְ‬ ‫ֵּתן ַּד ְע ְּתָך ִ‬ ‫[ׂשים לֵ ב] ֶׁשֹּלא ְּת ַקלְ ֵקל וְ ַת ְח ִריב ֶאת עֹולָ ִמי‪ֶׁ ,‬ש ִאם ִקלְ ַקלְ ָּת ֵאין ִמי‬ ‫(מ ְד ַרׁש ק ֶֹהלֶ ת ַר ָּבה‪ֶּ ,‬פ ֶרק ט)‬ ‫ִ‬ ‫ֶׁשּיְ ַת ֵּקן ַא ֲח ֶריָך ‪.‬‬

‫‪121‬‬


‫יאה‬ ‫לִ ְק ַראת ְק ִר ָ‬ ‫ּכֹותרֹות ַה ִּפ ְס ָקאֹות‪.‬‬ ‫ּכֹות ֶרת וְ ֶאת ְ‬ ‫ִק ְראּו ַרק ֶאת ַה ֶ‬ ‫ִה ְתּבֹונְ נּו ָּב ִאּיּור‪ַ .‬ה ְס ִּבירּו זֶ ה לָ זֶ ה‪ָ ,‬מה ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד ִמ ֶּמּנֹו ַעל ּת ֶֹכן ַה ָּכתּוב?‬

‫ִמ ְחזּור ְּפסֹלֶ ת ‪/‬‬

‫ִר ְב ָקה לֵ וִ י‬

‫ּדּוע ָחׁשּוב ְל ַמ ְחזֵ ר?‬ ‫ַמ ַ‬ ‫ּומ ְת ַמּלֵ א ִּב ְפסֹלֶ ת‪ְּ .‬ב ָקרֹוב ֹלא יִ ָּׁש ֵאר ָמקֹום ָּפנּוי‬ ‫ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ הֹולֵ ְך ִ‬ ‫אֹותּה‪ .‬נִ ְד ֶמה ֶׁש ֵאין ָּבּה צ ֶֹרְך‪ֲ .‬ח ָבל‪ִ ,‬מּׁשּום ֶׁשּיֵ ׁש ָח ְמ ֵרי ְּפסֹלֶ ת‬ ‫לְ ַה ְׁשלִ יְך ָ‬ ‫מּוצר ָח ָדׁש‪ֻּ .‬דגְ ָמה‬ ‫ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאסֹף וְ לַ ְחזֹר ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם לַ ֲה ָכנַ ת ָ‬ ‫עֹובר‬ ‫נֹוס ֶפת לְ ַא ַחר ֶׁשהּוא ֵ‬ ‫לְ ָכְך ִהיא ַהּנְ יָ ר‪ֶ :‬א ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ַּפ ַעם ֶ‬ ‫ִטּפּול ְּב ִמ ְפ ַעל ִמ ְחזּור‪.‬‬ ‫יקים ֵמ ֵעץ‪ַּ .‬די ִאם נַ ְחׁשֹב‪ּ ,‬כַ ָּמה ֵע ִצים ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּציל‬ ‫ֶאת ַהּנְ יָ ר ְמ ִפ ִ‬ ‫יתה ַעל יְ ֵדי ִמ ְחזּור ַהּנְ יָ ר!‬ ‫ִמ ְּכ ִר ָ‬ ‫מּוצר ָח ָדׁש‬ ‫ִמ ְּפס ֶֹלת נְ יָ ר ְל ָ‬ ‫יטים לְ ַה ְכנִ יס ֶאת ְּפסֹלֶ ת ַהּנְ יָ ר‬ ‫ִמ ְחזּור ַהּנְ יָ ר ַמ ְת ִחיל ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ַמ ְחלִ ִ‬ ‫וְ ַה ַּק ְרטֹון לִ ְמכַ ל ַה ִּמ ְחזּור‪ ,‬וְ ֹלא לְ ַפח‬ ‫עֹוב ִרים‬ ‫ָה ַא ְׁש ָּפה‪ַ .‬א ַחר ּכָ ְך ְ‬ ‫נַ ֲהגֵ י ַמ ָּׁש ִאּיֹות ְּבכָ ל‬ ‫ְמקֹומֹות ָה ִאּסּוף‬ ‫ּומ ֲע ִב ִירים ֶאת ַהּנְ יָ ר‬ ‫ַ‬ ‫ֶאל ִמ ְפ ַעל ַה ִּמ ְחזּור‪.‬‬ ‫יסים‬ ‫ע ְֹוב ֵדי ַה ִּמ ְפ ָעל ַמכְ נִ ִ‬ ‫ֶאת ְּפסֹלֶ ת ַהּנְ יָ ר לִ ְמכֹונָ ה‬

‫‪122‬‬


‫דֹוח ֶסת ֶאת ְּפסֹלֶ ת ַהּנְ יָ ר לְ ֻק ִּבּיֹות ְּב ֶעזְ ַרת ַמ ְכ ֵּבׁש ֲענָ ִקי‪.‬‬ ‫ּלֹוח ֶצת וְ ֶ‬ ‫ֶׁש ֶ‬ ‫יסים‬ ‫ַה ֻּק ִּבּיֹות נִ ְׁשלָ חֹות לְ ִמ ְפ ָעל לְ יִ ּצּור נְ יָ ר אֹו ַק ְרטֹון‪ַּ .‬ב ִּמ ְפ ָעל ַמ ְכנִ ִ‬ ‫סֹופג ַמיִ ם‪ִ ,‬מ ְת ָּפ ֵרק‬ ‫ֶאת ַהּנְ יָ ר לְ ַא ְמ ַּב ְטיֹות ֲענָ ק ְמלֵ אֹות ְּב ַמיִ ם‪ַ .‬הּנְ יָ ר ֵ‬ ‫ּומ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים‬ ‫הֹופְך לְ ִע ָּסה‪ֶ .‬את ָה ִע ָּסה ְמ ְיַּב ִׁשים ִ‬ ‫יקים ְק ַטּנִ ים וְ ֵ‬ ‫לְ ֶחלְ ִק ִ‬ ‫טּואלֶ ט אֹו ַק ְרטֹון‪.‬‬ ‫ָּבּה לְ יִ ּצּור נְ יַ ר ָ‬ ‫ָמה ָחׁשּוב ְל ַמ ְחזֵ ר ִמ ְּל ַבד נְ יָ ר?‬ ‫לּומינְ יּום‬ ‫יֵ ׁש לִ זְ ּכֹר ֶׁש ֲח ָפ ִצים ָה ֲעׂשּויִ ים ְּפלַ ְס ִטיק‪ּ ַ ,‬ב ִּדים ִסינְ ֵט ִטּיִ ים‪ָ ,‬א ִ‬ ‫אֹותם‪ַ ,‬ה ְר ֵרי ָה ַא ְׁש ָּפה‬ ‫אֹו ַּב ְרזֶ ל ֵאינָ ם נִ ְר ָק ִבים‪ִ .‬אם ֹלא ְמ ַמ ְחזְ ִרים ָ‬ ‫ּומכַ ִּסים ֲחלָ ִקים ִמּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ‪ְּ ,‬ובסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר יֶ ֶאזְ לּו‬ ‫הֹולְ כִ ים ּוגְ ֵדלִ ים ְ‬ ‫קּוקים לָ ֶהם‪.‬‬ ‫לּומינְ יּום ֶׁש ֲאנַ ְחנּו זְ ִ‬ ‫ַה ַּב ְרזֶ ל‪ ,‬וְ ָה ָא ִ‬ ‫אֹותם‬ ‫לָ כֵ ן‪ְּ ,‬ב ָמקֹום לִ זְ רֹק ֶאת ָח ְמ ֵרי ַה ְּפסֹלֶ ת ָה ֵאּלֶ ה לַ ַּפח‪ַ ,‬ה ְׁשלִ יכּו ָ‬ ‫יכם‪ָּ .‬כְך ַא ֶּתם ַמ ְק ִטינִ ים‬ ‫גּור ֶ‬ ‫ימים ַה ְּמ ֻפּזָ ִרים ִּב ְמקֹום ְמ ֵ‬ ‫לַ ְּמכָ לִ ים ַה ַּמ ְת ִא ִ‬ ‫ֶאת ּכַ ּמּויֹות ָה ַא ְׁש ָּפה וְ עֹוזְ ִרים לִ ְׁשמֹר ַעל ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫"עץ ַה ַּד ַעת")‬ ‫לֹוּפ ְדיָ ה ֵ‬ ‫יק ֶ‬ ‫(ב ִע ְקבֹות ֶאנְ ִצ ְ‬ ‫ְּ‬ ‫(ראו גם באתר "גלים"‪" ,‬פסולת ומיחזור" ‪)Kids.gov.il/sababa_pool pages/4016‬‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫חֹוׁש ֶבת‬ ‫יׁשית‪ָ .‬מה ֶ‬ ‫ִק ְראּו ֵׁשנִ ית ֶאת ַה ִּפ ְס ָקאֹות ָה ִראׁשֹונָ ה וְ ַה ְּׁשלִ ִ‬ ‫ּכֹות ֶבת ַעל ִׁשּמּוׁש ִּב ְפסֹלֶ ת?‬ ‫ַה ֶ‬ ‫רֹומזִ ים אֹו ְמ ַצּיְ נִ ים ִּב ְמפ ָֹרׁש ֶאת ַּד ְע ָּתּה‪.‬‬ ‫א‪ַ .‬ס ְּמנּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁש ְ‬ ‫ב‪ַ .‬ה ְס ִּבירּו ֶאת ַּד ְע ָּתּה ְּב ֶעזְ ַרת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁש ִּס ַּמנְ ֶּתם‪.‬‬

‫‪123‬‬


‫‪2‬‬

‫ִק ְראּו ׁשּוב ֶאת ַה ִּפ ְס ָקה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה‪ַ .‬ס ְ ּדרּו לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר ֶאת ַה ְּפ ֻעּלֹות‬ ‫מּוצר נְ יָ ר ָח ָדׁש‪ַ .‬מ ְס ְּפרּו ָּכל ְּפ ֻעּלָ ה‪:‬‬ ‫הֹופכֹות ְּפסֹלֶ ת נְ יָ ר לְ ָ‬ ‫ַה ְ‬ ‫‪111‬‬

‫ּדֹוח ִסים ֶאת ְּפסֹלֶ ת ַהּנְ יָ ר לְ ֻק ִּבּיֹות‪.‬‬ ‫ֲ‬ ‫ ‬

‫‪ַ 1‬מ ֲע ִב ִירים ֶאת ַה ְּפסֹלֶ ת לְ ִמ ְפ ַעל ַה ִּמ ְחזּור‪.‬‬ ‫‪111‬‬

‫‪111‬‬

‫‪111‬‬

‫‪111‬‬

‫‪3‬‬

‫פֹור ִרים ֶאת ַהּנְ יָ ר ְּבתֹוְך ַא ְמ ַּב ְטיֹות ֲענָ ִקּיֹות ְמלֵ אֹות ַמיִ ם‪.‬‬ ‫ ְמ ְ‬ ‫רׁשת לְ יִ ּצּור נְ יָ ר‪.‬‬ ‫ ַמ ֲע ִב ִירים לְ ֵבית ֲח ֶ‬ ‫ ְמ ְיַּב ִׁשים ֶאת ָה ִע ָּסה‪.‬‬ ‫טּובה‪.‬‬ ‫הֹופְך לְ ִע ָּסה ְר ָ‬ ‫ ַהּנְ יָ ר ֵ‬

‫מּוצר ָח ָדׁש‪.‬‬ ‫‪ְ 7‬מיַ ְּצ ִרים ֵמ ִע ַּסת ַהּנְ יָ ר ָ‬ ‫ּקֹור ִאים ֶׁש ָחׁשּוב לְ ַמ ְחזֵ ר‪.‬‬ ‫אתם נִ כְ ַּתב ּכְ ֵדי לְ ַׁשכְ נֵ ַע ֶאת ַה ְ‬ ‫ַה ֶּק ַטע ֶׁש ְּק ָר ֶ‬ ‫ּומ ְׁש ָּפ ִטים עֹוזְ ִרים לָ נּו לְ ָה ִבין זֹאת?‬ ‫ֵאילּו ִמּלִ ים ִ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬

‫‪124‬‬

‫‪1‬‬

‫"ּד ָבר ֲח ַסר ֵע ֶרְך"‪ַ .‬ה ִאם ֵּפרּוׁש‬ ‫"ּפסֹלֶ ת" הּוא ָ‬ ‫לְ ִפי ַה ִּמּלֹון‪ֵּ ,‬פרּוׁש ַה ִּמ ָּלה ְ‬ ‫ׁשּוב ְת ֶכם‪.‬‬ ‫"ּפסֹלֶ ת" ַּב ֶּק ַטע? ַה ְס ִּבירּו ְּת ַ‬ ‫זֶ ה ַמ ְת ִאים ּגַ ם לַ ִּמּלָ ה ְ‬

‫‪2‬‬

‫כֹולים יְ ָל ִדים ַל ֲעזֹר ְל ַמ ְחזֵ ר?‬ ‫יצד יְ ִ‬ ‫ַה ִּציעּו ֵּכ ַ‬

‫‪3‬‬

‫ַה ִּציעּו‪ְּ ,‬ב ָמה עֹוד יְ כֹולִ ים יְ לָ ִדים לַ ֲעזֹר לִ ְׁשמֹר ַעל ַה ֶּט ַבע ְּפ ָרט לְ ִמ ְחזּור?‬


‫ּכֹות ֶבת ַהזְ ָמנָ ה ‪/‬‬ ‫ָּת ָמר ֶ‬

‫ד"ר ִּפנְ ָחס זָ ִמיר‬

‫חֹוׁש ֶבת‪.‬‬ ‫ָּת ָמר ִהיא יַ לְ ָּדה ֲחכָ ָמה וְ ֶ‬ ‫הִיא ָׂש ָמה לֵ ב ֶׁש ְּב ָב ִּתים ַר ִּבים יֵ ׁש לַ ּיְלָ ִדים ָארֹון ָמלֵ א ִמ ְׂש ָח ִקים ֶׁשֹּלא‬ ‫ְמ ַׂש ֲח ִקים ָּב ֶהם‪ ,‬אֹו ֶׁשיֵ ּׁש לָ ֶהם ְּבגָ ִדים ַר ִּבים ֶׁשּנִ ְמ ַאס לָ ֶהם לִ לְ ּבׁש‪ַּ .‬ב ָּב ִּתים‬ ‫ָה ֵאּלֶ ה ָה ֲאנָ ִׁשים ֻמ ָּק ִפים ַּב ֲח ָפ ִצים ַר ִּבים‪ֶׁ ,‬ש ִּמ ְק ָצ ָתם ֵאינָ ם ְּב ִׁשּמּוׁש ְּכלָ ל‪.‬‬ ‫קֹומם‪.‬‬ ‫זֹור ִקים ֲח ָפ ִצים ְּב ַמ ָּצב טֹוב וְ קֹונִ ים ֲח ָד ִׁשים ִּב ְמ ָ‬ ‫ַּב ָּב ִּתים ָה ֵאּלֶ ה ְ‬ ‫יכים לָ ַד ַעת ֶׁש ֵהם‬ ‫ַמ ְרּגִ יז ֶׁש ֵהם ֵאינָ ם ְמ ִבינִ ים ֶׁשּזֶ ה ִּבזְ ּבּוז‪ֵ .‬הם ְצ ִר ִ‬ ‫ְמ ַמּלְ ִאים ֶאת ָהעֹולָ ם ְּב ַא ְׁש ָּפה! ָח ְׁש ָבה ָּת ָמר לְ ַע ְצ ָמּה‪.‬‬ ‫יע ַהּזְ ַמן ֶׁש ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵאּלֶ ה יַ ְח ְׁשבּו ּגַ ם ַעל ֲענִ ּיִ ים ֶׁש ֵאין לָ ֶהם וְ יִ ְת ְרמּו‬ ‫ִהּגִ ַ‬ ‫לִ ְצ ָד ָקה ִּב ְמקֹום לִ זְ רֹק‪.‬‬ ‫לּוח‬ ‫יטה לְ ַפ ְר ֵסם ַהזְ ָמנָ ה ְּב ַ‬ ‫ָּת ָמר ִה ְתיַ ֲע ָצה ִעם ִא ָּמא ֶׁשּלָ ּה וְ ֶה ְחלִ ָ‬ ‫ּמֹודעֹות ַה ְּׁשכּונָ ִתי‪:‬‬ ‫ַה ָ‬

‫ַהזְ ָמנָ ה‬

‫לָ בֹוא ְּביֹום ִראׁשֹון‬ ‫ת ּתֹו ָׁש ֵבי ַה ְּׁשכּונָ ה‬ ‫ֲאנִ י ַמזְ ִמינָ ה ֶא‬ ‫ֳה ַריִ ם לַ ּגַ ן ַה ִּצּבּו ִרי‪.‬‬ ‫ּב ָׁש ָעה ‪ַ 5‬א ַחר ַה ָּצ‬ ‫ַה ָּבא ְ‬ ‫ֶׁש ֵאינָ ם ְּב ִׁשּמּוׁש‪:‬‬ ‫ם ֵמ ַה ַּביִ ת ֲח ָפ ִצים‬ ‫ָה ִביאּו ִא ְּתכֶ‬

‫ְּבגָ ִדים‪ְ ,‬ס ָפ ִרים‬ ‫ִמ ְׂש ָח ִקים‪,‬‬ ‫לי ַּביִ ת ְמיֻ ָּת ִרים‪.‬‬ ‫ּו ְכ ֵ‬

‫ח ָפ ִצים ְמיֻ ָּת ִרים‬ ‫ֲ‬

‫ל ַה ְח ִליף ֵּבינֵ י ֶכם‬ ‫ּתּו ְכלּו ְ‬ ‫ֶּב ֱא ֶמת ְצ ִרי ִכים‪.‬‬ ‫ֲח ָפ ִצים ֶׁש ַא ֶּתם‬ ‫ַּב‬ ‫ָּמ ֵצא לָ ֶהם ּדֹו ֵרׁש‪,‬‬ ‫ַמ ָצב טֹוב‪ֶׁ ,‬שֹּלא יִ‬ ‫ֲח ָפ ִצים ְּב ּ‬ ‫יָ ָע ְברּו לְ נִ זְ ָק ִקים‪.‬‬ ‫תֹו ָדה‪ָּ ,‬ת ָמר ּבּוזַ גְ לֹו‬ ‫ְּב‬

‫‪125‬‬


‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫ָמה ַמ ְרּגִ יז ֶאת ָּת ָמר?‬

‫‪2‬‬

‫חֹוׁש ֶבת ָּת ָמר ַעל ַמ ֲע ֵשׂי ָה ֲאנָ ׁ ִשים?‬ ‫ָמה ֶ‬

‫‪43‬‬

‫ַס ְּמנּו ַ ּב ֶ ּצ ַבע ִמ ִּלים ַ ּב ַהזְ ָמנָ ה ַה ַּמ ְד ִ ּגיׁשֹות ֶאת ַ ּד ְע ָּתּה ֶׁשל ָּת ָמר ַעל‬ ‫ַמ ֲע ֵשׂי ָה ֲאנָ ׁ ִשים‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ׁשּובים וְ ֶהכְ ֵר ִחּיִ ים ָמ ְס ָרה ָּת ָמר ַּב ַהזְ ָמנָ ה?‬ ‫ֵאילּו ְּפ ָר ִטים ֲח ִ‬

‫‪5‬‬

‫לְ ִפי ֵאיזֶ ה ֵס ֶדר ָמ ְס ָרה ָּת ָמר ֶאת ְּפ ָר ֵטי ַה ַהזְ ָמנָ ה?‬

‫ּכֹות ִבים‬ ‫ְ‬ ‫הֹוסיף ִאּיּור‪ַּ ,‬ת ְצלּום‬ ‫ּתּוכלּו לְ ִ‬ ‫ָהכִ ינּו ַהזְ ָמנָ ה לִ ְמ ִס ַּבת יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשּלָ כֶ ם‪ְ .‬‬ ‫ימים‪ּ .‬תּוכְ לּו לְ ַה ְקלִ יד ֶאת ַה ַהזְ ָמנָ ה ַּב ַּמ ְח ֵׁשב‪.‬‬ ‫אֹו ִקּׁשּוט ַמ ְת ִא ִ‬

‫ִּב ְדקּו ִאם ִצּיַ נְ ֶּתם ַּב ַהזְ ָמנָ ה ֶאת ַהּנְ ֻקּדֹות ָה ֵא ֶּלה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬לִ כְ בֹוד ִמי ַה ַהזְ ָמנָ ה?‬ ‫א‪ֶ .‬את ִמי ִהזְ ַמנְ ֶּתם? ‬ ‫ימת ַה ַּמזְ ִמין‪/‬ה‪.‬‬ ‫ה‪ֲ .‬ח ִת ַ‬ ‫ב‪ .‬לְ ֵאיזֶ ה ָמקֹום? ‬ ‫ ‬ ‫רּוע?‬ ‫ג‪ְּ .‬ב ֵאיזֶ ה ַּת ֲא ִריְך יִ ְת ַקּיֵ ם ָה ֵא ַ‬

‫ִענְ יְ נֵ י לָ ׁשֹון‬ ‫"הזְ ָמנָ ה"‪ְּ .‬ב ַהזְ ָמנָ ה לְ יֹום ֻהּלֶ ֶדת‬ ‫יֵ ׁש ֶק ֶׁשר ֵּבין ַה ִּמּלָ ה "זְ ַמן" לַ ִּמּלָ ה ַ‬ ‫ְמ ַב ְ ּק ִׁשים ַה ַּמזְ ִמינִ ים‪ָ :‬אּנָ א‪ַ ,‬ה ְק ִּדיׂשּו לָ נּו ִמּזְ ַמּנְ ֶכם ּובֹואּו לִ ְׂשמ ַֹח ִא ָּתנּו‪.‬‬ ‫‪ַ 1‬ה ִּמּלִ ים ָה ֵאּלֶ ה ַׁשּיָ כֹות לְ ִמ ְׁש ַּפ ַחת ִמּלִ ים‪.‬‬ ‫אֹותּיֹות ַהּׁש ֶֹרׁש ַה ְּמ ֻׁש ָּתפֹות‬ ‫ִצ ְבעּו ֶאת ִ‬ ‫ַמזְ ִמינִ ים‬ ‫לְ ַהזְ ִמין‬ ‫ ַהזְ ָמנָ ה‬ ‫‪2‬‬

‫אֹותּיֹות ַהּׁש ֶֹרׁש ַה ְּמ ֻׁש ָּתפֹות לְ ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ִּמּלִ ים ַהּזֹאת ֵהן‪_ _ _ :‬‬ ‫א ‪ְׁ .‬שלֹוׁש ִ‬ ‫קֹור ִאים ִמ ְׁש ַּפ ַחת ִמּלִ ים ּכִ י‬ ‫ב‪ .‬לַ ִּמּלִ ים ָה ֵאּלּו ְ‬

‫‪126‬‬

‫ַמזְ ִמינֹות‬


‫יאה‬ ‫לִ ְק ַראת ְק ִר ָ‬ ‫ת ֶכן ַה ַּכ ָּת ָבה‪.‬‬ ‫ּכֹות ֶרת וְ ִה ְתּבֹונְ נּו ַּב ַּת ְצלּום‪ַׁ .‬ש ֲערּו ָמה ּ ֹ‬ ‫ִק ְראּו ֶאת ַה ֶ‬

‫ׁשֹומ ִרים ַעל ַה ֶּט ַבע ‪/‬‬ ‫ְ‬

‫ַעל ִּפי ַּכ ָּת ָבה ְּב ִעּתֹון ָה ָא ֶרץ‬

‫ִמּכָ ל ַה ְּמקֹומֹות ָּבעֹולָ ם ָּב ֲחרּו ַה ַׁש ֲח ִפּיֹות ַהּגַ ָּמ ִדּיֹות לְ ַקּנֵ ן ַה ָּׁשנָ ה ַּדוְ ָקא‬ ‫אֹוכלֹות ֵמ ַה ָ ּדגִ ים‬ ‫ִּב ְב ֵרכַ ת ָּדגִ ים ֵר ָיקה ְּב ִקּבּוץ ַמ ֲעגַ ן ִמיכָ ֵאל‪ַ .‬ה ַׁש ֲח ִפּיֹות ְ‬ ‫ֶׁש ַח ְב ֵרי ַה ִּקּבּוץ ְמגַ ְּדלִ ים ִּב ְב ֵרכֹות ְמיֻ ָחדֹות‪ְּ ,‬וב ָכל זֹאת ֵהם ֶה ְחלִ יטּו‬ ‫ֶׁשּיֵ ׁש לְ ָהגֵ ן ַעל ִקּנֵ י ַה ַׁש ֲח ִפּיֹות ַהּגַ ָּמ ִדּיֹות‬ ‫וְ ָּדחּו ֶאת ִמּלּוי ַה ְּב ֵרכָ ה ְּב ַמיִ ם ִּוב ְדגִ יגִ ים‬ ‫ַׁש ַחף גַ ָּמ ִדי‬ ‫ַעד ֶׁש ַהּגֹוזָ לִ ים ֶׁשל ַה ַׁש ֲח ִפּיֹות ַהּגַ ָּמ ִדּיֹות‬ ‫ַה ַּׁש ַחף ַהּגַ ָּמ ִדי הּוא עֹוף יָ ם‬ ‫יצים‪ ,‬יִגְ ְּדלּו וְ יִ ְפ ְרחּו ֵמ ַה ֵּקן‪.‬‬ ‫ְיִב ְקעּו ֵמ ַה ֵּב ִ‬ ‫חֹופים‪ .‬הּוא‬ ‫ָק ָטן ֶׁש ַחי לְ יַ ד ַה ִ‬ ‫יע ַעל ַח ְב ֵרי ַה ִּקּבּוץ לְ ַעּכֵ ב‬ ‫ִמי ֶׁש ִה ְׁש ִּפ ַ‬ ‫נִ ְמ ָצא ְּב ַא ְר ֵצנּו ְּבעֹונַ ת ַהח ֶֹרף‪.‬‬ ‫יֹוסי‬ ‫ֶאת ִמּלּוי ַה ְּב ֵרכָ ה ָהיָ ה ַצלַ ם ַה ֶּט ַבע ִ‬ ‫הּוא ְמ ַקּנֵ ן ִּב ְצ ִפיפּות ִּב ְקבּוצֹות‬ ‫ֶא ְׁשּבֹול‪ֶ .‬א ְׁשּבֹול ָהיָ ה זֶ ה ֶׁש ִא ֵּתר ֶאת‬ ‫ּגְ דֹולֹות ְמאֹוד ֶׁשּכֹולְ לֹות ַעד‬ ‫ַה ִּק ִ ּנים ֶׁש ָּבנּו ַה ַׁש ֲח ִפּיֹות ַהּגַ ָּמ ִדּיֹות‪.‬‬ ‫ּפֹורים‪ַ .‬ה ַּׁש ַחף ַהּגַ ָּמ ִדי‬ ‫ַאלְ ַּפיִ ם ִצ ִ‬ ‫ַעד ְמ ֵה ָרה נֶ ֱהנּו ַח ְב ֵרי ַה ִּקּבּוץ לִ ְראֹות‬ ‫נִ ּזֹון ְּב ִע ָּקר ִמ ָּדגִ ים‪ִ ,‬מ ְּׁש ֵא ִרּיֹות‬ ‫ּפֹוסעֹות ְּבנַ ַחת ַּב ְּב ֵרכָ ה‬ ‫ּפֹורים ְ‬ ‫ֶאת ַה ִּצ ִ‬ ‫ָמזֹון ֶׁש ַּמ ְׁשלִ יכִ ים ֵמ ֳאנִ ּיֹות‬ ‫יהם‬ ‫יהן ְּב ַצ ֲע ֵד ֶ‬ ‫רֹוח ֶ‬ ‫ָה ֵר ָיקה‪ְ ,‬מלַ ּוֹות ֶאת ֶא ְפ ֵ‬ ‫ּומ ְּׁשיָ ֵרי אֹכֶ ל ֶׁשּיֵ ׁש ַּב ִּמזְ ָּבלֹות‪.‬‬ ‫ִ‬ ‫עֹופפֹות ִמ ֵּדי ַּפ ַעם‬ ‫ָה ִראׁשֹונִ ים‪ֵ .‬הן ִמ ְת ְ‬ ‫לִ ְב ֵרכָ ה ְסמּוכָ ה וְ חֹוזְ רֹות ִעם ָּדגִ יג ַּב ַּמּקֹור‬ ‫יהן‪.‬‬ ‫רֹוח ֶ‬ ‫ּכְ ֵדי לְ ַה ֲאכִ יל ֶאת ֶא ְפ ֵ‬

‫ַׁש ַחף גַ ָּמ ִדי‬

‫‪127‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ּבמיִ ם ִּוב ְדגִ יגִ ים?‬ ‫ּדּוע ָּדחּו ַח ְב ֵרי ַה ִּקּבּוץ ֶאת ִמּלּוי ַה ְּב ָר ָכה ַ‬ ‫א‪ַ .‬מ ַ‬

‫ב‪ָ .‬מ ַתי ֵהם ְמ ַתכְ נְ נִ ים לְ ַמ ֵּלא ֶאת ַה ְּב ֵרכָ ה?‬

‫‪2‬‬

‫נֹודע לְ ַח ְב ֵרי ַה ִּקּבּוץ ֶׁש ַה ַּׁש ֲח ִפּיֹות ְמ ַקּנְ נֹות ַּב ְּב ֵר ָכה ָה ֵר ָיקה?‬ ‫יצד ַ‬ ‫ּכֵ ַ‬

‫‪3‬‬

‫רֹוחים?‬ ‫ֵהיכָ ן ָמ ְצאּו ַה ַּׁש ֲח ִפּיֹות ָמזֹון לָ ֶא ְפ ִ‬

‫‪4‬‬

‫ּומה ִה ְרוִ יחּו ַח ְב ֵרי ַה ִּקּבּוץ ּכַ ֲא ֶׁשר ָּדחּו ֶאת ִמּלּוי ַה ְּב ֵר ָכה?‬ ‫ָמה ִה ְפ ִסידּו ָ‬

‫‪5‬‬

‫ִק ְראּו ֵׁשנִ ית ֶאת ַהּכָ תּוב ַּב ִּמ ְסּגֶ ֶרת‪.‬‬ ‫יצד עֹוזֵ ר ַה ּ ַׁש ַחף ַהּגַ ָּמ ִדי לִ ְׁשמֹר ַעל ַה ֶּט ַבע?‬ ‫א‪ּ .‬כֵ ַ‬ ‫ב ‪ֵ .‬איזֶ ה ֵמ ָידע ַעל ַה ַּׁש ַחף ַהּגַ ָּמ ִדי נִ ְמ ָצא ּגַ ם ַּב ַּכ ָּת ָבה וְגַ ם ַּב ֵּמ ָידע‬ ‫ֶׁש ַּב ִּמ ְסּגֶ ֶרת?‬

‫‪128‬‬


‫ַמ ֲע ִׁש ִירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫‪1‬‬

‫"קּנּון"?‬ ‫נֹוצ ָרה ַה ִּמּלָ ה ִ‬ ‫ַׁש ֲערּו‪ֵ ,‬מ ֵאיזֹו ִמּלָ ה ְ‬

‫‪2‬‬

‫"א ְׁשּבֹול ָהיָ ה זֶ ה ֶׁש ִא ֵּתר ֶאת ַה ִּק ִ ּנים"‪.‬‬ ‫יעה ּכָ תּוב‪ֶ :‬‬ ‫ַּבּיְ ִד ָ‬ ‫"א ָתר"?‬ ‫"א ֵּתר" לַ ִּמּלָ ה ֲ‬ ‫א‪ָ .‬מה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַה ִּמּלָ ה ִ‬ ‫"א ָתר"‪.‬‬ ‫ב‪ַ .‬ה ְס ִּבירּו ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ָּלה " ִא ֵּתר"‪ְּ .‬ב ֶעזְ ַרת ַה ִּמ ָּלה ֲ‬

‫‪3‬‬

‫רֹוחים יִ ְפ ְרחּו ֵמ ַה ֵּקן"‪.‬‬ ‫תּוב‪":‬עד ֶׁש ָה ֶא ְפ ִ‬ ‫ַ‬ ‫ַּבּכַ ָּת ָבה ּכָ‬ ‫ּכִ ְתבּו ִמּלָ ה נִ ְר ֶּד ֶפת לַ ִּמּלָ ה "יִ ְפ ְרחּו"‬

‫ִענְ יְ נֵ י לָ ׁשֹון‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫קֹור ִאים לְ ָדג ָק ָטן ‪ָּ -‬דגִ יג‪ַ .‬ה ְׁשלִ ימּו‪:‬‬ ‫ַּב ֶ ּק ַטע ְ‬ ‫קֹור ִאים‬ ‫א‪ .‬לְ ֵס ֶפר ָק ָטן ְ‬

‫קֹור ִאים‬ ‫ ה‪ .‬לְ גַ ג ָק ָטן ְ‬

‫ב‪ .‬לַ ֲחתּולָ ה ְק ַטּנָ ה ק ְֹור ִאים‬

‫קֹור ִאים‬ ‫ ו‪ .‬לְ ֶח ֶדר ָק ָטן ְ‬

‫קֹור ִאים‬ ‫ג‪ .‬לְ כַ ף ְק ַטּנָ ה ְ‬

‫קֹור ִאים‬ ‫ ז‪ .‬לְ עּוגָ ה ְק ַטּנָ ה ְ‬

‫קֹור ִאים‬ ‫ד‪ .‬לְ ַב ְרוָ ז ָק ָטן ְ‬

‫קֹור ִאים‬ ‫ ח‪ .‬לְ ֶדגֶ ל ָק ָטן ְ‬

‫ֹוס ְפ ֶּתם ְּבסֹוף ַה ִּמּלָ ה לַ ִּמּלִ ים ִּבלְ ׁשֹון זָ ָכר‪.‬‬ ‫ֹותּיֹות ֶׁשה ַ‬ ‫א‪ַ .‬ה ִּקיפּו ְּב ֶצ ַבע ֶאת ָהא ִ‬ ‫הֹוס ְפ ֶּתם ְּבסֹוף ַה ִּמּלָ ה לַ ִּמּלִ ים ִּבלְ ׁשֹון נְ ֵק ָבה‪.‬‬ ‫אֹותּיֹות ֶׁש ַ‬ ‫ב ‪ַ .‬ה ִּקיפּו ְּב ֶצ ַבע ַא ֵחר ִ‬ ‫יצד ַמ ְק ִטינִ ים ֵׁשם א‪ִּ .‬בלְ ׁשֹון זָ כָ ר? ‬ ‫ּכֵ ַ‬

‫ב‪ִּ .‬בלְ ׁשֹון נְ ֵק ָבה?‬

‫‪129‬‬


‫אֹותם‪:‬‬ ‫יֵ ׁש ּגַ ם ֵׁשמֹות ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם ִמּלָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ּכַ ֲא ֶׁשר ַמ ְק ִטינִ ים ָ‬

‫‪4‬‬

‫(הּזָ ְכרּו ְּב ִסּפּור ַה ַּמּבּול)‬ ‫ּתֹורה לְ ַחּלֹון ָק ָטן? ִ‬ ‫קֹור ִאים ַּב ָ‬ ‫יצד ְ‬ ‫א‪ּ .‬כֵ ַ‬ ‫קֹור ִאים לְ ִצּפֹור ְק ַטנְ ַטּנָ ה?‬ ‫יצד ְ‬ ‫ב‪ּ .‬כֵ ַ‬ ‫ג‪ .‬לָ ֳאנִ ּיָ ה ְק ַטּנָ ה?‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫ִע ְרכּו ִ ּדּיּון ֵּבין ְמגַ ְּדלֵ י ַה ָּדגִ ים‪ֵ .‬חלֶ ק יִ ְהיּו ְּב ַעד ַה ַה ְחלָ ָטה לִ ְדחֹות ֶאת‬ ‫ִמּלּוי ַה ְּב ֵרכָ ה ְּב ַמיִ ם ִּוב ְדגִ יגִ ים וְ ֵחלֶ ק יִ ְתנַ ּגְ דּו לְ ָכְך‪.‬‬

‫ַה ְד ָר ָכה‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫‪130‬‬

‫יחה ַה ְק ִּדיׂשּו זְ ַמן לְ ַמ ְח ָׁש ָבה וְ ַה ְחלִ יטּו ִאם ַא ֶּתם ְּב ַעד‬ ‫•לִ ְפנֵ י ַה ִּׂש ָ‬ ‫ַה ַה ְחלָ ָטה אֹו נֶ גְ ָּדּה‪.‬‬ ‫ּמּוקים לְ ִחּזּוק ַּד ְע ְּת ֶכם‪.‬‬ ‫ּכִ ְתבּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת נִ ִ‬ ‫ּדֹוב ִרים‪.‬‬ ‫• ִק ְבעּו ֶאת ֵס ֶדר ֶס ֶבב ַה ְ‬ ‫ּתֹורכֶ ם ַה ִּציגּו ֶאת ֶע ְמ ַּד ְת ֶכם ְּב ַעד ַה ַה ְחלָ ָטה אֹו נֶ גְ ָּדּה‬ ‫יע ְ‬ ‫•ּכַ ֲא ֶׁשר יַּגִ ַ‬ ‫חֹוׁש ִבים ּכָ ְך‪.‬‬ ‫ּדּוע ַא ֶּתם ְ‬ ‫וְ ַה ְס ִּבירּו ַמ ַ‬ ‫• ִאם ִּת ְרצּו‪ּ ,‬תּוכְ לּו לְ ַה ְת ִחיל ֶאת ִּד ְב ֵריכֶ ם ְּב ֶא ָחד ֵמ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ַה ָּב ִאים‪:‬‬ ‫ּמּוקי ֵהם‪....‬‬ ‫חֹוׁשב‪/‬ת‪ ...‬נִ ַ‬ ‫חֹוׁש ִבים ֶׁש‪ ...‬לְ ֻע ַּמת זֹאת ֲאנִ י ֵ‬ ‫יֵ ׁש ַה ְ‬ ‫ּמּוקיו‪/‬יה ֶׁשל‪...‬‬ ‫ּדּותי לְ נִ ָ‬ ‫יע ֶאת ִה ְתנַ גְ ִ‬ ‫ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש לְ ַה ִּב ַ‬ ‫ּמּוקים ְּכ ַדאי לְ ַה ִ ּציג לִ ְפנֵ י‬ ‫•לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֻּכ ָּלם יְ ַד ְ ּברּו‪ַ ,‬סּכְ מּו ֵּבינֵ יכֶ ם ֵאילּו נִ ִ‬ ‫ַה ִּכ ָּתה‪.‬‬ ‫יחה‬ ‫ַּב ֲחרּו נָ ִציג אֹו נְ ִציגִ ים ֶׁש ִּיָביאּו ֶאת ִסּכּום ַה ִּׂש ָ‬ ‫לִ ְפנֵ י ַה ִּכ ָּתה‪.‬‬


‫"ה ָא ֶרץ"‬ ‫חֹוחּיֹות י ְַר ֶּצה ַא ְר ָּב ָעה ָח ְד ֵׁשי ַמ ֲא ָסר ‪ /‬לְ ִפי ִיְד ָיעה ְּב ִעּתֹון ָ‬ ‫ַצּיַד ִ‬ ‫ׁשֹופט ֵּבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ְּב ַק ְצ ִרין ֶׁש ַּבּגֹולָ ן ּגָ זַ ר ַא ְר ָּב ָעה ָח ְד ֵׁשי ַמ ֲא ָסר ַעל‬ ‫ֵ‬ ‫חֹוחּיֹות ְּב ֵאזֹור ַה ִּכּנֶ ֶרת‪ .‬הּוא נִ ְת ַּפס‬ ‫ַצּיָ ד ֶׁש ָע ַבר ַעל ַהחֹק וְ ַצד ‪ִ 35‬‬ ‫ִּב ְׁש ַעת ַמ ֲע ֶׂשה ַעל יְ ֵדי ַּפ ָּק ֵחי ָרׁשּות ַה ֶּט ַבע וְ ַהּגַ ּנִ ים‪ַּ .‬כּיֹום ַמ ִּת ָירה‬ ‫ַה ְּמ ִדינָ ה לָ צּוד ִמ ְּת ִחּלַ ת ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי וְ ַעד ַא ֲח ֵרי ֲח ֻנ ָּכה ִמגְ וַ ן‬ ‫ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים‪ָּ ,‬ב ֶהם ִמינֵ י ַּב ְרוָ זִ ים‪ֲ ,‬אגַ ִּמּיֹות וְ יֹונֵ י ַּבר‪.‬‬ ‫חֹוקק חֹק‬ ‫ַה ַּׂשר לַ ֲהגָ נַ ת ַה ְּס ִב ָיבה ָח ַתם ַעל ַּב ָּק ָׁשה לְ ֵ‬ ‫ֶׁשּיֶ ֱאסֹר ַציִ ד לְ א ֶֹרְך ַה ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ּה‪ַ .‬ה ַה ָּצ ָעה ַּת ֲעלֶ ה‬ ‫רֹובים לְ ִדּיּון ַּב ְּכנֶ ֶסת‪.‬‬ ‫ַּב ָּׁשבּועֹות ַה ְּק ִ‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ּדּוע נֶ ֱענַ ׁש ַה ַּציָ ּד?‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪2‬‬

‫יעה‪ָ ,‬מה ַּת ְפ ִק ָידם ֶׁשל ַּפ ָּק ֵחי ָרׁשּות ַה ֶּט ַבע וְ ַהּגַ ּנִ ים?‬ ‫לְ ִפי ַהּיְ ִד ָ‬

‫‪3‬‬

‫ּדּוע ָּפנָ ה ַה ַּׂשר לַ ֲהגָ נַ ת ַה ְּס ִב ָיבה לַ ְּכנֶ ֶסת?‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪131‬‬


‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫צֹודק? נַ ְּמקּו‪.‬‬ ‫ָמה ַּד ְע ְּתכֶ ם‪ַ ,‬ה ִאם ָהעֹנֶ ׁש ֶׁש ִּק ֵּבל ַה ַּצּיָ ד ֵ‬

‫‪2‬‬

‫ַה ַּציִ ד נֶ ְח ָׁשב לְ ַא ַחת ִמּצּורֹות ַה ִּבּלּוי ִּב ְׁשעֹות ַה ְּפנַ אי‪ַ .‬ה ִאם ַא ֶּתם‬ ‫לּוטין ַציִ ד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל?‬ ‫ימים ִעם ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ַה ַּׂשר ֶׁשּיֵ ׁש לֶ ֱאסֹר לַ ֲח ִ‬ ‫ַמ ְסּכִ ִ‬ ‫נַ ְּמקּו ִּד ְב ֵריכֶ ם‪ֵ .‬ה ָעזְ רּו ַּב ַה ְד ָרכָ ה ְּב ַעּמּוד ‪.7‬‬

‫‪3‬‬

‫ַׁש ֲערּו‪ְּ ,‬ב ֵאילּו ִמ ְק ִרים ַּפ ָּק ֵחי ָרׁשּות ַה ֶּט ַבע וְ ַהּגַ ּנִ ים ָצ ִדים ַחּיֹות ַּבר?‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫יאה‬ ‫לִ ְק ַראת ְק ִר ָ‬ ‫ּכֹות ֶרת ִּבלְ ַבד‪.‬‬ ‫ִק ְראּו ֶאת ַה ֶ‬ ‫"ה ְכ ָח ָדה"?‬ ‫ּכֹות ֶרת ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ַ‬ ‫ַה ִאם ֵה ַבנְ ֶּתם ֵמ ַה ֶ‬ ‫ִאם ֹלא‪ַ ,‬ח ְּפׂשּו ֶאת ַה ַהגְ ָּד ָרה ַּב ִּמלֹון‪.‬‬

‫ַהּנֶ ֶׁשר‪ֶ ,‬מלֶ ְך ָהעֹופֹות‪ְּ ,‬ב ַס ָּכנַ ת ַה ְכ ָח ָדה!‬ ‫ֹוּה וְלָ טּוס לְ ֶמ ְר ַח ִּקים‬ ‫ּומ ְר ִׁשים‪ .‬הּוא יָ כֹול לָ עּוף ּגָ ב ַ‬ ‫‪ַ 1‬הּנֶ ֶׁשר הּוא עֹוף ּגָ דֹול ַ‬ ‫"מלֶ ְך ָהעֹופֹות"‪ִ .‬מ ְׁש ָקלֹו ַמּגִ ַיע לִ ־‪8‬‬ ‫ּומים ‪ -‬לָ כֵ ן ְמכַ ּנִ ים אֹותֹו ֶ‬ ‫ֲעצ ִ‬ ‫ּוקצֹות ְּכנָ ָפיו‬ ‫ּום־אפֹר‪ַ ,‬צּוָ ארֹו וְ רֹאׁשֹו לְ ָבנִ ים ּוזְ נָ בֹו ְ‬ ‫ָ‬ ‫ִקילֹוגְ ָר ִמים‪ִ .‬צ ְבעֹו ח‬ ‫ְׁשח ִֹרים‪ַ .‬צּוָ ארֹו ָארְֹך‪ַ ,‬מּקֹורֹו ְמ ֻע ָּקל ְּבצ ַּורת ֶק ֶרס*‪ַ ,‬וְרגְ לָ יו‬ ‫ּומה** לְ ָבנָ ה ַעד לְ ִב ְר ָּכיו‪.‬‬ ‫ּומכֻ ּסֹות ְּפל ָ‬ ‫ּוק ָצרֹות ְ‬ ‫ֲחזָ קֹות ְ‬ ‫ּומה‬ ‫וְה ַּצּוָ אר ְמכֻ ִּסים ְּפל ָ‬ ‫ֵא ֶצל ַהּגֹוזָ לִ ים ָהרֹאׁש ַ‬ ‫לְ ַבנְ ַּב ָנּה‪ .‬אּולָ ם רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהּנֶ ֶׁשר ַהּבֹוגֵ ר‬ ‫ֹוׁש ֶרת‪ .‬לָ כֵ ן‬ ‫ּומת ַצּוָ ארֹו נ ֶ‬ ‫ּופל ַ‬ ‫יח‪ְ ,‬‬ ‫ַמ ְק ִר ַ‬ ‫ְמ ַׁש ֲע ִרים ֶׁשהּוא ִק ֵּבל ֶאת ְׁשמֹו ִמן‬ ‫* ֶק ֶרס ‪ַ -‬אנְ קֹול‪ ,‬וָ ו ָּכפּוף וְ ַחד‬ ‫לּומה ‪ -‬נֹוצֹות ַרּכֹות‬ ‫** ְּפ ָ‬

‫‪132‬‬

‫רֹאׁש ֵק ֵרח‬ ‫ַמּקֹור‬ ‫ְמ ֻע ָּקל‬


‫ּומת ַה ֵּׂש ָער ַה ְּמ ַכ ָּסה ֶאת‬ ‫ּופל ַ‬ ‫ֹותיו ְ‬ ‫ַהּׁש ֶֹרׁש נׁש"ר‪ַ ,‬על ׁשּום נְ ִׁש ַירת נֹוצ ָ‬ ‫רֹאׁשֹו וְ ֶאת ַצּוָ ארֹו‏‏‪ּ( .‬כָ ְך ַהּנֶ ֶׁשר ַה ֵ ּק ֵר ַח ֵאינֹו ְמזַ ֵהם ֶאת רֹאׁשֹו ַוְצּוָארֹו‬ ‫ּכְ ֶׁשהּוא אֹוכֵ ל ְּפגָ ִרים ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַחּיִים ֵמ ִתים‪).‬‬ ‫לֹומר ֵהם הֹולְ ִכים‬ ‫‪ַ 2‬הּנְ ָׁש ִרים ְּב ַא ְר ֵצנּו נִ ְמ ָצ ִאים ְּב ַסּכָ נַ ת ַהכְ ָח ָדה‪ְּ ,‬כ ַ‬ ‫נֹותרּו‬ ‫יֹותר ֵמ ֶאלֶ ף זּוגֹות נְ ָׁש ִרים‪ ,‬וְ ַכּיֹום ְ‬ ‫וְ נֶ ֱעלָ ִמים‪ֶּ .‬ב ָע ָבר ָחיּו ְּב ַא ְר ֵצנּו ֵ‬ ‫ּכְ ־‪ 200‬נְ ָׁש ִרים ִּבלְ ַבד! ַּב ָּׁשנִ ים ָה ַא ֲחרֹונֹות ַהּנְ ָׁש ִרים נִ ְפּגְ עּו ָק ׁ ֶשה‪,‬‬ ‫ְּב ִע ָ ּקר ֵמ ַה ְר ָעלֹות ֶׁשל ָח ְמ ֵרי ִרּסּוס‪ִ ,‬מ ַּצּיָ ִדים‪ֵ ,‬מ ִה ְת ַח ְׁש ְמלּות ַעל‬ ‫ּומ ַּמ ְחסֹור ְּב ָמזֹון‪.‬‬ ‫חּוטי ַח ְׁש ַמל ִ‬ ‫ֵ‬ ‫יהם‪ ,‬הּוא ְׁשמֹו ֶׁשל‬ ‫לֹומר ְמגִ ּנִ ים ֲעלֵ ֶ‬ ‫"ּפֹור ִׂשים ּכָ נָ ף ַעל ַהּנְ ָׁש ִרים"‪ּ ,‬כְ ַ‬ ‫ְ‬ ‫ ‬ ‫ִמ ְב ָצע ְמ ֻׁש ָּתף לְ ֶח ְב ַרת ַה ַח ְׁש ַמל‪ ,‬לַ ֶח ְב ָרה לַ ֲהגָ נַ ת ַה ֶּט ַבע ּולְ ָרׁשּות‬ ‫הּוקמּו ַּת ֲחנֹות ַה ֲא ָכלָ ה ְמ ֻס ָּדרֹות‬ ‫ַה ֶּט ַבע וְ ַהּגַ ּנִ ים‪ְּ .‬ב ִמ ְסּגֶ ֶרת ַה ִּמ ְב ָצע ְ‬ ‫ּמּודי ַה ַח ְׁש ַמל ְּכ ֵדי‬ ‫לִ נְ ָׁש ִרים‪ֶ .‬ח ְב ַרת ַה ַח ְׁש ַמל ֵהכִ ינָ ה ִמּגּון לְ ַע ֵ‬ ‫ֶׁש ָהעֹופֹות ֹלא יִ ְת ַח ׁ ּ ְש ְמלּו‪.‬‬ ‫ּדֹואגֹות ּגַ ם לַ ֲה ָׁש ַבת נְ ָׁש ִרים לַ ֶּט ַבע‪ְּ :‬ב ַמ ֲהלַ ְך‬ ‫ ַה ׁ ּ ֻש ָּתפֹות לַ ִּמ ְב ָצע ֲ‬ ‫נֹולד"‪.‬‬ ‫"ל ֶּט ַבע ַ‬ ‫ַה ִּמ ְב ָצע ְמגַ ְּדלִ ים ּגֹוזְ לֵ י נְ ָׁש ִרים ַּב ֶּׁש ִבי ְּב ֵבית ַהחֹולִ ים ַ‬ ‫מּורת ַה ַחי ְּב ַהר ַהּכַ ְר ֶמל ְּכ ֵדי‬ ‫נְ ָׁש ִרים ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ַבגְ רּות ָמ ֳע ָב ִרים לִ ְׁש ַ‬ ‫אֹותם‪.‬‬ ‫ֶׁשּיִ ְת ַרּגְ לּו לַ ֶּט ַבע לִ ְפנֵ י ֶׁש ְּמ ַׁש ְח ְר ִרים ָ‬ ‫לֹוּפ ְדיָ ה ‪) ynet‬‬ ‫יק ֶ‬ ‫"ּפׁשֹוׁש" וְ ֶאנְ ִצ ְ‬ ‫(מּתֹוְך ָ‬ ‫ִ‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו לְ ִפי ַה ִּפ ְס ָקה ָה ִראׁשֹונָ ה‪:‬‬ ‫ַמ ְר ֵאה ַהּנֶ ֶׁשר ַהּבֹוגֵ ר‬

‫ִצ ְבעֹו‪ :‬‬

‫ַמּקֹורֹו‪ :‬‬

‫ ‬

‫נֹוצֹותיו‪ :‬‬ ‫ָ‬

‫ ‬

‫ַרגְ לָ יו‪ :‬‬

‫ַצּוָ ארֹו‪ :‬‬

‫ ‬

‫רֹאׁשֹו‪ :‬‬

‫‪133‬‬


‫‪2‬‬

‫יצד ֻמ ְת ָאם ּגּופֹו ֶׁשל ַהּנֶ ֶׁשר לַ ֲא ִכילָ ה‪.‬‬ ‫ַס ְּמנּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ַּמ ְס ִ ּביר ּכֵ ַ‬

‫‪3‬‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ָה ֵאּלֶ ה‪:‬‬ ‫א‪ .‬רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהּנֶ ֶׁשר וְ ַצּוָ ארֹו ֵק ְר ִחים ִמּכֵ יוָ ן ֶׁש‬ ‫ב‪ .‬לַ ּנֶ ֶׁשר יֵ ׁש ְר ִאיָ ּה ַח ָּדה‪ּ ,‬כְ ֵדי ֶׁש‬ ‫ג‪ִ .‬מ ְס ַּפר ַהּנְ ָׁש ִרים ְּב ַא ְר ֵצנּו ִה ְת ַמ ֵעט‪ִ ,‬מ ֵּכיוָ ן ֶׁש‬

‫‪4‬‬

‫ֵאילּו ְּפ ֻעּלֹות נַ ֲעׂשֹות ּכְ ֵדי לִ ְׁשמֹר ַעל ַהּנְ ָׁש ִרים ִמ ַּס ָּכנַ ת ַה ְכ ָח ָדה?‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫חֹוחּיֹות‬ ‫יעה ַעל ֵציד ַה ִ‬ ‫"ׁשֹומ ִרים ַעל ַה ֶּט ַבע"‪ ,‬לַ ּיְ ִד ָ‬ ‫ְ‬ ‫ָמה ְמ ֻׁש ָּתף לַ ּכַ ָּת ָבה‬ ‫"הּנֶ ֶׁשר ֶמלֶ ְך ָהעֹופֹות ְּב ַסּכָ נַ ת ַה ְכ ָח ָדה"‪.‬‬ ‫וְ לַ ּכַ ָּת ָבה ַ‬ ‫ַמ ֲע ִׁש ִירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫"ּפֹור ִׂשים ּכְ נָ ַפיִ ם ַעל ַהּנְ ָׁש ִרים"‪ְּ .‬כ ֵדי לְ ָה ִבין ֶאת‬ ‫ְ‬ ‫ֵׁשם ַה ִּמ ְב ָצע הּוא‬ ‫"ּפֹור ִׂשים ּכְ נָ ַפיִ ם ַעל‪ִ "...‬ק ְראּו ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות ָה ֵאּלֶ ה‪:‬‬ ‫ְ‬ ‫ֵּפרּוׁש ַה ִּבּטּוי‬ ‫תֹומה‪.‬‬ ‫ • ִּב ְמגִ ּלַ ת ֶא ְס ֵּתר ְמ ֻס ָּפר ֶׁש ָּמ ְר ְּדכַ י ָּפ ַרׂש ְּכנָ ָפיו ַעל ֶא ְס ֵּתר ַהּיְ ָ‬ ‫צּוע וְ ִא ְּמ ָצה אֹותֹו‪.‬‬ ‫יה ַעל ַה ֶּכלֶ ב ֶה ָעזּוב וְ ַה ָּפ ַ‬ ‫ • ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְ ּדגָ נִ י ָּפ ְר ָׂשה ְּכנָ ֶפ ָ‬ ‫ַה ְס ִּבירּו ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּבּטּוי‪.‬‬

‫‪134‬‬


‫ט"ּו ִּב ְׁש ָבט‬ ‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫•נִ לְ ַמד ְׁשנֵ י ִׁש ִירים ַעּלִ יזִ ים‬ ‫וְ נַ ְחׁשֹב ַעל ַה ֶּק ֶׁשר ֶׁשּלָ ֶהם‬ ‫לְ ט"ּו ִּב ְׁש ָבט‪.‬‬ ‫ׁשּורה ַה ְּכנֶ ֶסת‬ ‫יצד ְק ָ‬ ‫•נִ לְ ַמד ֵּכ ַ‬ ‫לְ ט"ּו ִּב ְׁש ָבט‪.‬‬

‫ִמ ּלֹון ַּב ֲחרּוזִ ים‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם‬ ‫ַה ְּכנֶ ֶסת ֶׁשל ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ִהיא ִּב ָ‬ ‫ַהּכְ נֶ ֶסת ִהיא ֵּבית ַהּנִ ְב ָח ִרים‪.‬‬ ‫ִהיא נֹולְ ָדה ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט‬ ‫וְ יֵ ׁש ָּבּה ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים ֲח ֵב ִרים‪.‬‬ ‫"מּלֹון ַּב ֲחרּוזִ ים"‪ֵ ,‬אהּוד ָמנֹור‪ ,‬מ' ַׁש ִּפ ָירא)‬ ‫(מּתֹוְך ִ‬ ‫ִ‬

‫ירּושלַ יִ ם‬ ‫ִ ּבנְ יַ ן ַה ְּכנֶ ֶסת ִ ּב ׁ ָ‬

‫‪135‬‬


‫ַה ִּטּיּול ַה ָּק ָטן ‪/‬‬

‫נָ ֳע ִמי ֶׁש ֶמר‬

‫לַ ִּטּיּול יָ ָצאנּו‪,‬‬ ‫ּכַ ּלָ נִ ית ָמ ָצאנּו‪,‬‬ ‫ַעל ּגִ ְב ַעת ַה ֶּד ֶׁשא ַּב ַּמ ֲע ָרב‪.‬‬ ‫ֶאל ָה ָהר ָעלִ ינּו‪,‬‬ ‫ֶאת ַהּיָ ם ָר ִאינּו‪,‬‬ ‫ּומ ָּׁשם יָ ַר ְדנּו ִּב ְד ָה ָרה‪.‬‬ ‫ִ‬ ‫ָצב זָ ֵקן ָּפגַ ְׁשנּו ַּב ֶּד ֶרְך‪,‬‬ ‫ַּביִ ת ֲענָ ִקי ֶה ְחזִ יק ַעל ּגַ ב‪.‬‬ ‫ְּב ַת ֲהלּוכָ ה נֶ ֱה ֶד ֶרת‬ ‫ֶאלֶ ף נְ ָמלִ ים נָ ְׂשאּו ָחגָ ב‪.‬‬ ‫ִּב ְׁשלּולִ ית ַה ַּמיִ ם‬ ‫ַׂש ְמנּו ָּת ַ'רגְ לַ יִ ם‪,‬‬ ‫ַעל ַהחֹוף יָ ַׁש ְבנּו ְּבתֹוְך ִס ָירה‪.‬‬ ‫ְּב ֶחלְ ַקת ַא ְס ֶּפ ֶסת‬ ‫תֹופ ֶסת‪,‬‬ ‫ַר ְצנּו ְּב ֶ‬ ‫נֹורא‪.‬‬ ‫ּכָ ל ַהּלְ ָטאֹות נִ ְב ֲהלּו ָ‬

‫ׁשּורה ֶאל ַה ֶּכ ֶרם‪,‬‬ ‫ָּבאנּו ְּב ָ‬ ‫רּוח ְס ָע ָרה וְ נִ ְׁש ַּבר ָענָ ף‪.‬‬ ‫ַ‬ ‫ָׁש ָּמה ֵּבין ִּתּלֵ י ֲח ַפ ְר ֶּפ ֶרת‬ ‫ֶאלֶ ף ַר ָּקפֹות ָּכל ֶא ָחד ָא ַסף‪.‬‬ ‫ָאז ְמאֹוד ָעיַ ְפנּו‪,‬‬ ‫וְ ַה ַּביְ ָתה ַׁש ְבנּו‪,‬‬ ‫יֹור ֶדת‬ ‫ֶׁש ֶמׁש ְּכ ָבר ֶ‬ ‫ּומ ֻא ָחר‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫ַרק ְּבתֹוְך ַה ֶּד ֶׁשא‪,‬‬ ‫לֹוח ֶׁשת‪:‬‬ ‫ַּכּלָ נִ ית ֶ‬ ‫ׁשּובּו ְּב ָׁשלֹום‪,‬‬ ‫נִ ָּפגֵ ׁש‬ ‫ָמ ָחר‪.‬‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫‪136‬‬

‫ַה ִּׁשיר ְמ ַס ֵּפר ַעל ִטּיּול נֶ ְח ָמד ֶׁש ָע ְרכּו יְ לָ ִדים ַּב ֶּט ַבע‪.‬‬ ‫יכן ִּב ְּקרּו‬ ‫א‪ֵ .‬ה ָ‬


‫ב‪ָ .‬מה ָראּו?‬

‫‪2‬‬

‫ּופ ַעם ְּבסֹופֹו‪.‬‬ ‫ַהּכַ ּלָ נִ ית ֻמזְ ּכֶ ֶרת ַּב ִּׁשיר ַּפ ֲע ַמיִ ם‪ַּ :‬פ ַעם ִּב ְת ִחּלַ ת ַה ִּׁשיר ַ‬ ‫ְּב ֵאיזֶ ה ֶה ְק ֶׁשר ִהיא ֻמזְ ּכֶ ֶרת ְּבכָ ל ַּפ ַעם?‬

‫‪3‬‬

‫ֵאיזֶ ה ִמ ֵּבין ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּמ ַהּנִ ים ֶׁש ָעׂשּו ַהיְ ּלָ ִדים ַּב ִּטּיּול ָאסּור לַ ֲעׂשֹות?‬

‫‪4‬‬

‫"ה ִּטּיּול ַה ָּק ָטן"?‬ ‫ׁשֹור ֶרת לַ ׁ ּ ִשיר ֶאת ַה ֵּׁשם ַ‬ ‫ּדּוע נָ ְתנָ ה ַה ְּמ ֶ‬ ‫ַׁש ֲערּו‪ַ ,‬מ ַ‬ ‫ַה ׁ ְשלִ ימּו‪:‬‬ ‫אּולַ י ִמ ְּפנֵ י ֶׁש‪...‬‬ ‫אּולַ י ּכִ י‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫ְּב ָמה ׁשֹונֶ ה ִטּיּול ָק ָטן ִמ ִּטּיּול ּגָ דֹול?‬

‫‪2‬‬

‫ֵה ָעזְ רּו ַּב ַה ְד ָרכָ ה ְּב ַעּמּוד ‪.7‬‬ ‫נֹוהגִ ים לָ ֵצאת לְ ִטּיּול ָק ָטן? ַס ּ ְפרּו ַעל ִטּיּול ָּכזֶ ה‪.‬‬ ‫ַה ִאם ַא ֶּתם ֲ‬

‫‪137‬‬


‫ַמ ְק ֵהלָ ה ַעּלִ יזָ ה ‪/‬‬ ‫ַעל רֹאׁש ַה ְּברֹוׁש ֶׁש ֶּב ָח ֵצר‬ ‫ִׂש ְמ ָחה וַ ֲהמּולָ ה‪,‬‬ ‫ּפֹורים ָּב ִעיר‬ ‫ָׁשם ּכָ ל ַה ִּצ ִ‬ ‫ֵה ִקימּו ַמ ְק ֵהלָ ה‪.‬‬

‫ַה ְּסנּונִ ּיֹות ָּכ ְתבּו ָּתוִ ים‬ ‫ַעל חּוט וְ ַעל ּגְ ֵדרֹות‪,‬‬ ‫אֹותן‬ ‫ֻּת ִּכי ֶא ָחד לִ ֵּמד ָ‬ ‫ִמּלִ ים נֶ ֱה ָדרֹות‪.‬‬

‫ָה ֶע ְפרֹונִ ית ַהּסֹולָ נִ ית‬ ‫נִ ְּק ָתה ֶאת ַהּגָ רֹון‪,‬‬ ‫ִׁשּלְ ָבה ּכָ נָ ף‪ ,‬זָ ְק ָפה ַמּקֹור‬ ‫וְ גַ ם ָּפ ְצ ָחה ְּברֹן‪.‬‬

‫רֹורים וְ ֶע ְפרֹונִ ים‬ ‫ַאלְ ֵפי ְּד ִ‬ ‫ָּפ ְרצּו ִמּיָ ד ְּב ִׁשיר‪,‬‬ ‫ּומּקֹולֹות ַה ֻּבלְ ּבּולִ ים‬ ‫ִ‬ ‫ִה ְת ַּבלְ ְּבלָ ה ָה ִעיר‪.‬‬

‫ִציף ִציף‪ְׁ ,‬ש ִריק ְׁש ַרק‬ ‫ּבּול ּבּול ּבּול ּבּול ִּביל ַּבל‬ ‫לָ ה לָ ה לָ ה‪...‬‬ ‫וְ כָ ל ִמי ֶׁש ָּׁש ַמע ָא ַמר‪,‬‬ ‫ָאח‪ֵ ,‬איזֹו ַמ ְק ֵהלָ ה!‬ ‫ִּפ ְתאֹום ִה ְפ ִסיק ֶאת ַה ִּׁש ָירה‬ ‫ָּפׁשֹוׁש ֶא ָחד זָ ִעיר‪,‬‬ ‫ִאם ֵאין ִמּלִ ים וְ ֵאין ָּתוִ ים‬ ‫מּוכן לָ ִׁשיר‪.‬‬ ‫הּוא ֹלא ָ‬ ‫רֹוצים ִמּלִ ים‪",‬‬ ‫"אנַ ְחנּו ֹלא ִ‬ ‫ֲ‬ ‫ָרגְ זּו ַה ֻּבלְ ּבּולִ ים‪,‬‬ ‫"אנַ ְחנּו‪ּ ,‬גַ ם לְ ֹלא ִמּלִ ים‪,‬‬ ‫ֲ‬ ‫נֹורא ִמ ְת ַּבלְ ְּבלִ ים‪".‬‬ ‫ָ‬ ‫ִציף ִציף‪ְׁ ,‬ש ִריק ְׁש ַרק‪...‬‬

‫‪138‬‬

‫לֵ ָאה נָ אֹור‬

‫נּורית ִה ְירׁש‬ ‫לַ ַחן‪ִ :‬‬

‫ִציף ִציף‪ְׁ ,‬ש ִריק ְׁש ַרק‪...‬‬ ‫"אֹוי ַּדי ְּכ ָבר‪ַּ ,‬די לָ ֶכם לָ ִׁשיר‪",‬‬ ‫ָצ ַעק ִּפ ְתאֹום ַה ְּברֹוׁש‪,‬‬ ‫"לְ כּו לִ יׁשֹן‪ְּ ,‬כ ָבר ְמ ֻא ָחר‬ ‫ּכֹואב לִ י ְּכ ָבר ָהרֹאׁש!"‬ ‫ֵ‬ ‫אֹוּפ ֵר ָטה ַהּיָ ָפה‬ ‫ָה ֵ‬ ‫סֹופּה ‪-‬‬ ‫ֹלא ָּב ָאה ַעד ָ‬ ‫ָמ ָחר יְ ַצ ְפ ְצפּו קֹונְ ֶצ ְרט‬ ‫ַעל ֵעץ ַה ַּצ ְפ ָצ ָפה‪.‬‬ ‫ִציף ִציף‪ְׁ ,‬ש ִריק ְׁש ַרק‪...‬‬


‫ּפּורים‬ ‫ִ‬ ‫ַמּד ַּוע‬ ‫ֹלא יָ בֹוא‬ ‫ּפ ִּורים‬ ‫ַּפ ֲע ַמיִ ם‬ ‫ַּב ָּׁשב ַּוע?!‬

‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫•נִ לְ ַמד ַעל ִמנְ ֲהגֵ י ַה ַחג‪.‬‬ ‫•נַ ִּכיר ֶאת ִסּפּור ַה ַחג ּכְ ִפי ֶׁשהּוא ְמ ֻס ָּפר ִּב ְמגִ ּלַ ת ֶא ְס ֵּתר‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא ְׁשנֵ י ְס ָפ ִרים ְמ ַׁש ַע ְׁש ִעים‪.‬‬

‫ּפּורים‪:‬‬ ‫ִמ ִּמנְ ֲהגֵ י ַחג ִ‬

‫ • ִמ ֶּׁשּנִ כְ נָ ס ֲא ָדר‪ַ ,‬מ ְר ִּבים ְּב ִׂש ְמ ָחה‪.‬‬ ‫קֹור ִאים ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ֶאת ְמגִ ּלַ ת ֶא ְס ֵּתר‪.‬‬ ‫פּורים ַּבּב ֶֹקר ְ‬ ‫ּפּורים ְּוב ִ‬ ‫ • ְּב ֶע ֶרב ִ‬ ‫נֹותנִ ים ַמ ָּתנֹות לָ ֶא ְביֹונִ ים‬ ‫לֹוח ָמנֹות‪ְ ,‬‬ ‫פּורים ׁשֹולְ ִחים ִמ ְׁש ַ‬ ‫ • ְּב ִ‬ ‫ּפּורים‪.‬‬ ‫עּודת ִ‬ ‫עֹורכִ ים ְס ַ‬ ‫וְ ְ‬

‫‪139‬‬


‫פּורים ‪/‬‬ ‫ּדּורי ְּב ִ‬ ‫אּורי ַּכ ִ‬ ‫ִ‬

‫ּיּורים‪ַ :‬א ְריֵ ה נָ בֹון‬ ‫לֵ ָאה גֹולְ ְד ֶּב ְרג‪ִ ,‬א ִ‬

‫ּפּורים ָׂש ֵמ ַח וְ טֹוב‪.‬‬ ‫‪ְּ )1‬ב ַחג ַה ִ‬ ‫ָרצֹות ַמ ֵּסכֹות ְּב ֶא ְמ ַצע ָה ְרחֹוב‪.‬‬ ‫כֹועס‪:‬‬ ‫ּדּורי רֹוגֵ ז וְ ֵ‬ ‫אּורי ַּכ ִ‬ ‫‪ִ )2‬‬ ‫יצד ֶא ְת ַח ֵּפׂש?"‬ ‫"לִ י ֵאין ַמ ֵּס ָכה ֵּכ ַ‬

‫‪ )3‬לְ ֶפ ַתע לָ ַקח ִמכְ חֹול וְ ִצּיֵ ר‬ ‫ּדּורי‪ֲ ,‬אנִ י ַא ֵחר!"‬ ‫"אנִ י ֹלא ּכַ ִ‬ ‫ֲ‬

‫צֹועד ִּב ְרחֹובֹות ָה ִעיר‬ ‫‪ַ )4‬עכְ ָׁשו הּוא ֵ‬ ‫טּוח ִּכי ִאיׁש אֹותֹו ֹלא יַ ִּכיר‪.‬‬ ‫ָּב ַ‬

‫‪140‬‬


‫ִּב ְמגִ ּלַ ת ֶא ְס ֵּתר ְמ ֻס ָּפר‪:‬‬ ‫ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש ָע ַרְך ִמ ְׁש ֶּתה* ּגָ דֹול‬ ‫"מהֹּדּו וְ ַעד ּכּוׁש"‪ְּ .‬ב ַא ַחד‬ ‫ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש ָמלַ ְך ַעל ֲא ָרצֹות ַרּבֹות ֵ‬ ‫"ּכטֹוב לֵ ב‬ ‫ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירה‪ְ .‬‬ ‫ַהּיָ ִמים ָע ַרְך ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש ִמ ְׁש ֶּתה ּגָ דֹול ְּב ָ‬ ‫ַה ֶּמלֶ ְך ַּבּיַ יִ ן"‪ִ ,‬צּוָ ה ַה ֶּמלֶ ְך לְ ָה ִביא לְ ָפנָ יו ֶאת וַ ְׁש ִּתי ַה ַּמלְ ָּכה‪.‬‬ ‫אֹותּה‬ ‫וַ ְׁש ִּתי ֵס ְר ָבה‪ ,‬וַ ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש ּכָ ַעס וְ גֵ ֵרׁש ָ‬ ‫ֵמ ַא ְרמֹונֹו‪.‬‬ ‫ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש ָּב ַחר ְּב ֶא ְס ֵּתר ְל ַּמ ְל ָּכה‬ ‫ָׂש ֵרי ַה ֶּמלֶ ְך יָ ֲעצּו לֹו לֶ ֱאסֹף ֶאת ּכָ ל ַהּנְ ָערֹות ַהּיָ פֹות‬ ‫יהן ַמלְ ּכָ ה ֲח ָד ָׁשה‪.‬‬ ‫ְּב ַמלְ כּותֹו וְ לִ ְבחֹר ִמ ֵּבינֵ ֶ‬ ‫הּודּיָ ה‪.‬‬ ‫ֵּבין ַהּנְ ָערֹות ֶׁש ָּבאּו לָ ַא ְרמֹון ָהיְ ָתה ֶא ְס ֵּתר ַהּיְ ִ‬ ‫הּודי ֶׁשּגָ ר‬ ‫דֹודּה ָמ ְר ְּדכַ י‪ִ ,‬איׁש יְ ִ‬ ‫ֶא ְס ֵּתר ּגָ ְדלָ ה ְּב ֵבית ָ‬ ‫"אין לָ ּה ָאב וָ ֵאם"‪.‬‬ ‫תֹומה‪ֵ :‬‬ ‫ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירה‪ּ ,‬כִ י ָהיְ ָתה יְ ָ‬ ‫ְּב ָ‬ ‫ּכְ ֶׁש ָר ָאה ַה ֶּמלֶ ְך ֶאת ֶא ְס ֵּתר‪ָּ ,‬ב ַחר ָּבּה ִמּכָ ל ַהּנָ ִׁשים לִ ְהיֹות לֹו לְ ַמלְ ָּכה‬ ‫ִּב ְמקֹום וַ ְׁש ִּתי‪.‬‬ ‫ִּבגְ ָתן וָ ֶת ֶרׁש ְמ ַת ְכנְ נִ ים ְל ָה ִמית ֶאת ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש‬ ‫ּׁשֹומ ֵרי‬ ‫הּודי‪ .‬הּוא ָׁש ַמע ִּכי ְׁשנַ יִ ם ִמ ְ‬ ‫ְּב ַׁש ַער ַה ֶּמלֶ ְך יָ ַׁשב ָמ ְר ְּדכַ י ַהּיְ ִ‬ ‫ָה ַא ְרמֹון ְמ ַב ְּק ִׁשים לַ ֲהרֹג ֶאת ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש‪ִ .‬מ ֵהר ָמ ְר ְּד ַכי לְ ַס ֵּפר ֶאת‬ ‫ַה ָּד ָבר לְ ֶא ְס ֵּתר‪ ,‬וְ ִהיא ָמ ְס ָרה ֶאת ְּד ָב ָריו לַ ֶּמלֶ ְך‪.‬‬ ‫ׁשֹומ ֵרי ָה ַא ְרמֹון נִ ְתלּו ַעל ֵעץ‪ ,‬וְ ִסּפּור ַה ַּמ ֲע ֶׂשה נִ כְ ַּתב לְ זִ ָּכרֹון‬ ‫ְׁשנֵ י ְ‬ ‫ְּב ֵס ֶפר ַהּזִ כְ רֹונֹות של ַה ֶּמלֶ ְך‪.‬‬ ‫ּׁשֹותים ָּבּה ַה ְר ֵּבה יַ יִ ן‬ ‫* ִמ ְׁש ֶּתה ‪ֲ -‬חגִ יגָ ה ֶׁש ִ‬

‫‪141‬‬


‫ַה ְמזִ ָּמה ֶׁשל ָה ָמן‬ ‫ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש ִמּנָ ה ֶאת ָה ָמן לְ רֹאׁש ַה ָּׂש ִרים‪ַ .‬ה ֹּכל ָחלְ קּו לֹו ָּכבֹוד וְ ָהיּו‬ ‫"מ ְר ְּדכַ י ֹלא יִ ְכ ַרע וְ ֹלא יִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה"‪.‬‬ ‫ּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים לְ ָה ָמן"‪ַ ,‬רק ָ‬ ‫"ּכֹור ִעים ִ‬ ‫ְ‬ ‫ּכָ ַעס ָה ָמן ְמאֹוד ַעל ָמ ְר ְּדכַ י וְ ֶה ְחלִ יט לְ ָה ִמיתֹו‪ .‬וְ ֹלא ַרק אֹותֹו‪ֶ ,‬אּלָ א‬ ‫הּודים ְּב ַמלְ כּות ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש‪.‬‬ ‫לְ ָה ִמית ֶאת ּכָ ל ַהּיְ ִ‬ ‫הּודים‪ ,‬וְ ַהח ֶֹדׁש ֶׁש ָעלָ ה‬ ‫ָה ָמן ִה ִּפיל ּפּור לָ ַד ַעת ָמ ַתי לְ ַה ְׁש ִמיד ֶאת ַהּיְ ִ‬ ‫ּגֹורל ָהיָ ה ח ֶֹדׁש ֲא ָדר‪.‬‬ ‫ַּב ָ‬ ‫ּומ ְת ַא ֵּבל‬ ‫ָמ ְר ְּד ַכי ָעצּוב ִ‬ ‫נֹודע לְ ָמ ְר ְּדכַ י‪ ,‬הּוא ָק ַרע ֶאת ְּבגָ ָדיו וְ לָ ַבׁש ַׂשק וָ ֵא ֶפר לְ אֹות ֵא ֶבל‬ ‫ַה ָּד ָבר ַ‬ ‫ּומ ָרה"‪.‬‬ ‫"וַ ּיִ זְ ַעק זְ ָע ָקה ּגְ דֹולָ ה ָ‬ ‫הּודים ְּבכָ ל ַמלְ כּות ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש‪ֵ ,‬הם ִה ְכ ִריזּו ַעל‬ ‫ּנֹוד ָעה ַה ְּמזִ ָּמה לַ ּיְ ִ‬ ‫ּוכְ ֶׁש ְ‬ ‫"א ֶבל ָ ּגדֹול‪ ...‬וְ צֹום ְּובכִ י‪"...‬‬ ‫ֵ‬ ‫יה לָ בֹוא ֶאל‬ ‫הֹוד ָעה ַעל ּגְ זֵ ַרת ָה ָמן וְ ִצּוָ ה ָעלֶ ָ‬ ‫ָמ ְר ְּדכַ י ָׁשלַ ח לְ ֶא ְס ֵּתר ָ‬ ‫ַה ֶּמלֶ ְך ּולְ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמנּו ֶׁש ַּיְב ֵּטל ֶאת ַהּגְ זֵ ָרה‪.‬‬ ‫ָה ָמן ְמ ַס ֵּפר ְלזֶ ֶרׁש ִא ְׁשּתֹו ַעל ָמ ְר ְּד ַכי‬ ‫נֹוס ֶפת ֶאת‬ ‫ְּב ַד ְרּכֹו לְ ֵביתֹו ָר ָאה ָה ָמן ּ ַפ ַעם ֶ‬ ‫ָמ ְר ְּדכַ י ְּב ַׁש ַער ַה ֶּמלֶ ְך‪ָ .‬מ ְר ְּדכַ י ֹלא ָקם וְ ֹלא‬ ‫ִה ְׁש ַּת ֲחוָ ה‪ָ .‬ה ָמן ּכָ ַעס וְ ִס ֵּפר לִ ְבנֵ י ֵּביתֹו ַעל‬ ‫ִה ְתנַ ֲהגּות ָמ ְר ְּדכַ י‪.‬‬ ‫יעה‪" :‬יַ ֲעׂשּו ֵעץ ּגָ ב ַֹּה ֲח ִמ ִּׁשים‬ ‫זֶ ֶרׁש ִא ְׁשּתֹו ִה ִּצ ָ‬ ‫ַא ָּמה וְ יִ ְתלּו ֶאת ָמ ְר ְּדכַ י ָעלָ יו"‪ַ .‬ה ָּד ָבר ָמ ָצא ֵחן‬ ‫ְּב ֵעינֵ י ָה ָמן‪ ,‬וְ הּוא ֵהכִ ין ֶאת ֵעץ ַה ְּתלִ ּיָ ה‪.‬‬

‫‪142‬‬


‫ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש נִ זְ ַּכר ֶׁש ָּמ ְר ְּד ַכי ִה ִּציל ֶאת ַחּיָ יו‬ ‫"ּבּלַ ּיְ לָ ה ַההּוא נָ ְד ָדה ְׁשנַ ת ַה ֶּמלֶ ְך"‪ ,‬וְ הּוא ִצּוָ ה לְ ָה ִביא לְ ָפנָ יו ֶאת ֵס ֶפר‬ ‫ַ‬ ‫ׁשֹומ ֵרי ַה ַּסף ֶׁש ָּבגְ דּו‬ ‫ַהּזִ כְ רֹונֹות‪ַ .‬ה ֶּמלֶ ְך ָק ָרא ּבֹו ַעל ִּבגְ ָתן וָ ֶת ֶרׁש‪ְׁ ,‬שנֵ י ְ‬ ‫הּודי‪ֶׁ ,‬ש ִה ִּציל ֶאת ַחּיָ יו‪.‬‬ ‫ּבו‪ ֹ,‬וְ ַעל ָמ ְר ְּדכַ י ַהּיְ ִ‬ ‫אֹותּה ָׁש ָעה ָּבא ָה ָמן ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך לְ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו לִ ְתלֹות ֶאת ָמ ְר ְּד ַכי‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫"מה לַ ֲעׂשֹות ָּב ִאיׁש‪ֲ ,‬א ֶׁשר ַה ֶּמלֶ ְך ָח ֵפץ ִּב ָיקרֹו?"‬ ‫ַה ֶּמלֶ ְך ָא ַמר לֹו‪ַ :‬‬ ‫חֹוׁשב לְ ַכ ֵּבד אֹותֹו‪.‬‬ ‫טּוח ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך ֵ‬ ‫ָה ָמן ָׂש ַמח‪ ,‬הּוא ָהיָ ה ָּב ַ‬ ‫"איׁש ֲא ֶׁשר ַה ֶּמלֶ ְך ָח ֵפץ ִּב ָיקרֹו — ִיָביאּו לְ בּוׁש‬ ‫ֹאמר ָה ָמן ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך‪ִ :‬‬ ‫וַ י ֶ‬ ‫ַמלְ כּות ֲא ֶׁשר לָ ַבׁש ּבֹו ַה ֶּמלֶ ְך‪ ,‬וְ סּוס ֲא ֶׁשר ָר ַכב ָעלָ יו ַה ֶּמלֶ ְך‪ ...‬וְ ִהלְ ִּביׁשּו‬ ‫ֶאת ָה ִאיׁש‪ ...‬וְ ִה ְרּכִ יבּוהּו ַעל ַהּסּוס ִּב ְרחֹוב ָה ִעיר וְ ָק ְראּו לְ ָפנָ יו‪ָּ :‬כ ָכה‬ ‫יֵ ָע ֶׂשה לָ ִאיׁש‪ֲ ,‬א ֶׁשר ַה ֶּמלֶ ְך ָח ֵפץ ִּב ָיקרֹו!"‬ ‫"מ ֵהר ַקח ֶאת ַהּלְ בּוש וְ ֶאת ַהּסּוס ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת‪,‬‬ ‫ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך לְ ָה ָמן‪ַ :‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ּיֹוׁשב ְּב ַׁש ַער ַה ֶּמלֶ ְך"‪.‬‬ ‫הּודי ַה ֵ‬ ‫וַ ֲע ֵׂשה כֵ ן לְ ָמ ְר ְּדכֵ י ַהּיְ ִ‬ ‫"א ֵבל וַ ֲחפּוי רֹאׁש"‪.‬‬ ‫ָה ָמן ָע ָׂשה ּכְ ִמ ְצוַ ת ַה ֶּמלֶ ְך וְ ָׁשב לְ ֵביתֹו ָעצּוב‪ָ ,‬‬ ‫ֶא ְס ֵּתר ָע ְר ָכה ֶאת ַה ִמ ְׁש ֶּתה‬ ‫ּול ָה ָמן‬ ‫ַל ֶּמ ֶלְך ְ‬ ‫ָאז ָע ְרכָ ה ֶא ְס ֵּתר ִמ ְׁש ֶּתה‬ ‫וְ ִהזְ ִמינָ ה ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך וְ ֶאת ָה ָמן‪.‬‬ ‫ִס ְּפ ָרה ֶא ְס ֵּתר לַ ֶּמלֶ ְך ַעל ְמזִ ָּמתֹו‬ ‫ֶׁשל ָה ָמן לַ ֲהרֹג ֶאת ּכָ ל ַע ָּמּה‪.‬‬ ‫ּכָ ַעס ַה ֶּמלֶ ְך וְ ִצּוָ ה לִ ְתלֹות ֶאת‬ ‫"על ָה ֵעץ ֲא ֶׁשר ֵהכִ ין‬ ‫ָה ָמן ַ‬ ‫לְ ָמ ְר ְּדכַ י"‪.‬‬ ‫יֵ ׁש ִהּפּוְך ‪ֵ -‬ה ָידד!‬

‫‪143‬‬


‫ֶאת ֲא ֶׁשר נֶ ְח ַּתם ְּב ַט ַּב ַעת ַה ֶּמלֶ ְך ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַב ֵּטל‪ .‬לָ ֵכן ִה ְר ָׁשה ַה ֶּמלֶ ְך‬ ‫הּודים ֵהגֵ ּנּו ַעל נַ ְפ ָׁשם ִמ ְּפנֵ י ַהּגֹויִ ים‬ ‫הּודים לְ ָהגֵ ן ַעל ַע ְצ ָמם‪ַ .‬הּיְ ִ‬ ‫לַ ּיְ ִ‬ ‫ׁשּוׁשן ָצ ֲהלָ ה‬ ‫ָ‬ ‫יהם‪ ...‬וְ ָה ִעיר‬ ‫אֹויְב ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫הּודים ְּבכָ ל‬ ‫ֶׁש ָּבאּו לְ ָה ְרגָ ם‪" :‬וַ ּיַּכּו ַהּיְ ִ‬ ‫וְ ָׂש ֵמ ָחה"‪.‬‬ ‫ּגֹורל‪,‬‬ ‫ּפּורים‪ַ ,‬על ֵׁשם ַהּפּור"‪ ,‬הּוא ַה ָ‬ ‫"על ּכֵ ן ָק ְראּו לַ ּיָ ִמים ָה ֵאּלֶ ה ִ‬ ‫ַ‬ ‫הּודים‪.‬‬ ‫ֶׁש ִה ִּפיל ָה ָמן ָה ָר ָׁשע‪ֶׁ ,‬ש ִּב ֵּקׁש לַ ֲהרֹג ֶאת ַהּיְ ִ‬ ‫לֹוח‬ ‫ּומ ְׁש ַ‬ ‫ּפּורים יִ ְהיּו ָּת ִמיד "יְ ֵמי ִמ ְׁש ֶּתה וְ ִׂש ְמ ָחה ִ‬ ‫ָמ ְר ְּדכַ י ָק ַבע‪ֶׁ ,‬שּיְ ֵמי ִ‬ ‫ּומ ָּתנֹות לָ ֶא ְביֹונִ ים"‪.‬‬ ‫ָמנֹות ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּו ַ‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ְ‬ ‫‪1‬‬

‫א ‪ֶ .‬א ְפ ָׁשר לְ ַחּלֵ ק ֶאת ַה ְּדמּויֹות ַּב ְּמגִ ּלָ ה לִ ְׁש ֵּתי ְקבּוצֹות‪ְּ .‬תנּו ֵׁשם לְ ָכל‬ ‫בּוצה‪.‬‬ ‫ְק ָ‬ ‫בּוצה‪.‬‬ ‫ב ‪ּ .‬כִ ְתבּו ֶאת ְׁשמֹות ַה ְּדמּויֹות ְּבכָ ל ְק ָ‬

‫‪2‬‬

‫ּפּורים?‬ ‫א ‪ .‬לִ כְ בֹוד ָמה חֹוגְ גִ ים ֶאת ַחג ַה ִ‬ ‫"ּפּורים"?‬ ‫ִ‬ ‫קֹור ִאים לַ ַחג ַּב ֵּׁשם‬ ‫ּדּוע ְ‬ ‫ב‪ַ .‬מ ַ‬

‫‪3‬‬

‫ּופ ְרטּו ּכֵ ַיצד ַא ֶּתם ַמ ִּצ ִיעים לַ ְחּגֹג ֶאת ּפ ִּורים‪.‬‬ ‫ּכִ ְתבּו ָּתכְ נִ ית לְ ִמ ְׁש ַּפ ְח ְּתכֶ ם ָ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫"מגִ ּלַ ת ֶא ְס ֵּתר"‪ֵ ,‬איזֶ ה ַּת ְפ ִקיד‬ ‫א‪ִ .‬אּלּו ִה ִּציעּו לָ כֶ ם ַּת ְפ ִקיד ְּב ַה ָּצגַ ת ְ‬ ‫ׁשּוב ְת ֶכם‪.‬‬ ‫רֹוצים לְ ַע ְצ ְמכֶ ם? נַ ְּמקּו ְּת ַ‬ ‫יתם ִ‬ ‫ֲהיִ ֶ‬ ‫ׁשּוב ְת ֶכם‪.‬‬ ‫רֹוצים לְ ַה ִּציג? נַ ְּמקּו ְּת ַ‬ ‫יתם ִ‬ ‫ב‪ֵ .‬איזֶ ה ַּת ְפ ִקיד ֹלא ֲהיִ ֶ‬

‫‪2‬‬

‫‪144‬‬

‫יתם ַּדוְ ָקא ְּב ַת ְחּפ ֶֹׂשת זֹו‪.‬‬ ‫ּדּוע ְר ִצ ֶ‬ ‫לְ ָמה ִּת ְת ַח ְּפׂשּו ַה ָּׁשנָ ה? ַה ְס ִּבירּו ּגַ ם ַמ ַ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬


‫קֹור ִאים‬ ‫מֹועדֹון ְ‬ ‫ֲ‬

‫ַה ְּמ ֻפּזָ ר ִמ ְּכ ַפר ָאזָ "ר‪/‬‬

‫לֵ ָאה גֹולְ ְד ֶּב ְרג‬

‫עֹובד‬ ‫הֹוצ ַאת‪ַ :‬עם ֵ‬ ‫ָ‬

‫ִמ ְפּגָ ׁש ִראׁשֹון ִעם ַה ֵּס ֶפר‬ ‫‪1‬‬

‫ּיּורים‪.‬‬ ‫ַּד ְפ ְּדפּו ַּב ֵּס ֶפר וְ ַעּיְ נּו ָּב ִא ִ‬ ‫יעה ְּב ִאּיּור‬ ‫ּמֹופ ָ‬ ‫א‪ָ .‬מה ְמ ַׁש ֲע ֵׁש ַע ַּב ְּדמּות ַה ִ‬ ‫ַהּכְ ִריכָ ה ֶׁשל ַה ֵּס ֶפר?‬ ‫ב‪ַ .‬על ִמי ְמ ֻס ָּפר ַּב ִּסּפּור לְ ִפי ְׁשמֹו?‬

‫‪2‬‬

‫ִק ְראּו ֶאת ָה ַעּמּוד ָה ִראׁשֹון ַּב ֵּס ֶפר‬ ‫וְ ִה ְתּבֹונְ נּו ָּב ִאּיּור ְּב ַעּמּוד זֶ ה‪:‬‬ ‫"ה ְּמ ֻפּזָ ר"?‬ ‫יצד ַמ ְבלִ יט ָה ִאּיּור ֶאת ַה ִּפּזּור ֶׁשל ַ‬ ‫א‪ּ .‬כֵ ַ‬ ‫ּדּוע ּכֻ ּלָ ם ַמּכִ ִירים ֶאת ָה ִאיׁש?‬ ‫ב‪ַׁ .‬ש ֲערּו‪ַ ,‬מ ַ‬

‫‪3‬‬

‫לַ ֵּס ֶפר יֵ ׁש ֵׁשם ַּב ֲחרּוזִ ים‪ַ .‬ה ְמ ִציאּו ּגַ ם ַא ֶּתם ֵׁשמֹות ַּב ֲחרּוזִ ים לִ ְס ָפ ִרים‪.‬‬ ‫"ה ְּמ ֻבלְ ָּבל ִמ ְּכ ַפר ָמלָ "ל"‪.‬‬ ‫יׁש ַבע ִמ ְּב ֵאר ֶׁש ַבע" אֹו ַ‬ ‫"אלִ ֶ‬ ‫לְ ֻדגְ ָמה‪ֱ :‬‬

‫יאה‬ ‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה ַא ֲח ֵרי ַה ְּק ִר ָ‬ ‫‪1‬‬

‫"ּמ ֻפּזָ ר" ַּב ִּסּפּור?‬ ‫קֹורה לַ ְ‬ ‫ָמה ֶ‬

‫‪2‬‬

‫"ּמ ֻפּזָ ר" ִמיַ ּ ֲח ָסם ֶׁשל ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֲא ֵח ִרים?‬ ‫ְּב ָמה ׁשֹונֶ ה יַ ֲחסֹו ֶׁשל ַהּנַ ָהג לַ ְ‬

‫‪3‬‬

‫יע ֶא ְת ֶכם? ֶה ֱע ִציב ֶא ְת ֶכם?‬ ‫ַה ִאם ַה ֵּס ֶפר ִה ְצ ִחיק ֶא ְתכֶ ם? ִה ְפ ִּת ַ‬ ‫אתם ֶאת ַה ֵּס ֶפר‪.‬‬ ‫"ה ְּמ ֻפּזָ ר" ּכְ ֶׁש ְּק ָר ֶ‬ ‫‪ַ -‬ס ְּפרּו ָמה ֲח ַׁש ְב ֶּתם ַעל ַ‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ְ‬ ‫ימת ֵעצֹות‪.‬‬ ‫ֵּכ ַיצד ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעזֹר לַ ְּמ ֻפּזָ ר ִמ ְּכ ַפר ָאזָ "ר? ָהכִ ינּו ִּב ְמ ֻׁש ָּתף ְר ִׁש ַ‬

‫יֹוצ ִרים‬ ‫ְ‬ ‫יפת ַה ֵּס ֶפר‪.‬‬ ‫ַצּיְ רּו ִאּיּור ַא ֵחר לַ ֲע ִט ַ‬

‫‪145‬‬


‫קֹור ִאים‬ ‫מֹועדֹון ְ‬ ‫ֲ‬

‫אׁש ָקה ‪/‬‬ ‫ָה ִאי ֶׁשל יַ ְ‬

‫יֹוסי ַאּבּולְ ַע ְפיָ ה‬ ‫ִ‬

‫עֹובד‬ ‫הֹוצ ַאת ַעם ֵ‬ ‫ָ‬

‫ִמ ְפּגָ ׁש ִראׁשֹון ִעם ַה ֵּס ֶפר‬ ‫‪1‬‬

‫ּיּורים ּכִ ְרצֹונְ כֶ ם‪.‬‬ ‫ַּד ְפ ְּדפּו ַּב ֵּס ֶפר וְ ַעּיְ נּו ָּב ִא ִ‬ ‫ַעד ַע ָּתה ָק ָראנּו ְס ָפ ִרים ֶׁש ְּׁש ָמם הּוא ֵׁשם‬ ‫ׁשּובה ַּב ִּסּפּור‪.‬‬ ‫ַה ְּדמּות ַה ֲח ָ‬ ‫ְּב ָמה ׁשֹונֶ ה ֵׁשם ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה?‬

‫‪2‬‬

‫רֹואים ְּב ִאּיּור ַהּכְ ִריכָ ה ֶׁשל ַה ֵּס ֶפר?‬ ‫א‪ָ .‬מה ִ‬ ‫אׁש ָקה לְ ִפי ָה ִאּיּור ַהּזֶ ה?‬ ‫ב‪ָ .‬מה ֶא ְפ ָׁשר לָ ַד ַעת ַעל יַ ְ‬

‫יאה‬ ‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה ַא ֲח ֵרי ַה ְּק ִר ָ‬ ‫‪1‬‬

‫אׁש ָקה ִמ ְּמ ֻבּגָ ִרים ֶׁש ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים?‬ ‫ְּב ָמה ׁשֹונֶ ה יַ ְ‬

‫‪2‬‬

‫אׁש ָקה?‬ ‫לֹומר ַעל יַ ְ‬ ‫טֹובים ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫ֵאילּו ְּד ָב ִרים ִ‬

‫‪3‬‬

‫"ּמ ֻפּזָ ר ִמּכְ ַפר ָאזָ "ר"‪.‬‬ ‫אׁש ָקה לַ ְ‬ ‫נַ ְׁשוֶ ה ֵּבין יַ ְ‬ ‫ּדֹומים?‬ ‫א‪ְּ .‬ב ָמה ֵהם ִ‬ ‫ב‪ְּ .‬ב ָמה ֵהם ׁשֹונִ ים?‬

‫ּכֹות ִבים‬ ‫ְ‬

‫‪146‬‬

‫‪1‬‬

‫יכם‪.‬‬ ‫ּמֹוצ ִאים ֵחן ְּב ֵעינֵ ֶ‬ ‫ּיּורים ֶׁש ְ‬ ‫לֹוׁשה ִא ִ‬ ‫ַּב ֲחרּו ִמּתֹוְך ַה ֵּס ֶפר ְׁש ָ‬ ‫ּכִ ְתבּו ֶה ְס ֵּבר לְ כָ ל ִאּיּור‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫רֹוצים לְ ִה ְצ ָט ֵרף לַ ּיְ לָ ִדים ֶׁש ָּבאּו‬ ‫יתם ִ‬ ‫ִאּלּו ָהיָ ה ַה ָּד ָבר ֶא ְפ ָׁש ִרי‪ַ ,‬ה ִאם ֲהיִ ֶ‬ ‫אׁש ָקה?‬ ‫לְ יַ ְ‬ ‫ׁשּוב ְתכֶ ם‪.‬‬ ‫ַה ְס ִּבירּו ְּת ַ‬


‫יֹוצ ִרים‬ ‫ְ‬ ‫אׁש ָקה ְּב ֶעזְ ַרת ְּב ֵצק ֶמלַ ח‪.‬‬ ‫ִע ְבדּו ִּב ְקבּוצֹות‪ְּ .‬בנּו ֶאת ָה ִאי ֶׁשל יַ ְ‬

‫הֹוראֹות לַ ֲה ָכנַ ת ְּב ֵצק ֶמלַ ח‬ ‫ָ‬ ‫ֳח ָמ ִרים‬ ‫‪ַ .1‬א ְר ַּבע ּכֹוסֹות ֶק ַמח‬ ‫‪ְׁ .2‬ש ֵּתי ּכֹוסֹות ֶמלַ ח‬ ‫‪ְׁ .3‬ש ֵּתי ּכֹוסֹות ַמיִ ם‬ ‫‪ְׁ .4‬ש ֵּתי ּכַ ּפֹות ֶׁש ֶמן‬

‫ֲה ָכנָ ה‬ ‫‪ַ .1‬ע ְר ְּבבּו ֶאת ֶה ֳח ָמ ִרים ַה ֵּיְב ִׁשים‪.‬‬ ‫הֹוסיפּו ַמיִ ם וְ ֶׁש ֶמן‪.‬‬ ‫‪ִ .2‬‬ ‫בֹודה‪.‬‬ ‫נֹוח לָ ֲע ָ‬ ‫‪ .3‬לּוׁשּו ַעד ַק ָּבלַ ת ָּב ֵצק ֶׁש ֵאינֹו ָּד ִביק וְ ַ‬

‫ְּבנִ ּיַ ת ָה ִאי‬ ‫‪1‬‬

‫ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ִמכְ ֶסה אֹו ְּב ַת ְח ִּתית ֶׁשל ַא ְרּגַ ז‬ ‫ֵּפרֹות ּכְ ָב ִסיס ֶׁש ָעלָ יו ִּת ְבנּו ֶאת ָה ִאי‬ ‫וְ ַהּיָ ם ַה ַּמ ִּקיף אֹותֹו‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ְצרּו ִמ ִּפּסֹות ָּב ֵצק ֵע ִצים‪ְּ ,‬פ ָר ִחים‬ ‫אֹותם לָ ִאי‪.‬‬ ‫ַּוב ֲעלֵ י ַחּיִ ים וְ ַה ְצ ִמידּו ָ‬ ‫ּגּואׁש וְ ַהּנִ יחּו לְ יִּבּוׁש‪.‬‬ ‫ַע ָּתה ִצ ְבעּו ְּב ִצ ְב ֵעי ָ‬

‫‪3‬‬

‫בֹודֹותיכֶ ם‪.‬‬ ‫ֵ‬ ‫ַה ִּציגּו ַּת ֲערּוכָ ה ֶׁשל ֲע‬

‫‪147‬‬


‫ְּכ ֶׁש ַה ַחּיֹות ִמ ְתנַ ֲהגֹות ָּכמֹונּו‬

‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫ּפּורים ְמ ַׁש ַע ְׁש ִעים‬ ‫• ַּב ָּמדֹור ִּת ְק ְראּו א ֶֹסף ֶׁשל ִס ִ‬ ‫ַעל ִה ְתנַ ֲהגּות ַחּיֹות ְּב ַמ ָּצ ִבים ׁשֹונִ ים‪.‬‬ ‫יאה ִח ְׁשבּו ַה ִאם ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד‬ ‫ִּבזְ ַמן ַה ְּק ִר ָ‬ ‫יצד לְ ִה ְתנַ ֵהג‪ָ ,‬מה לַ ֲעׂשֹות‬ ‫גּותן ֵּכ ַ‬ ‫ֵמ ִה ְתנַ ֲה ָ‬ ‫ּומ ָּמה לְ ִהּזָ ֵהר‪.‬‬ ‫ִ‬ ‫•נִ ְק ָרא ֶק ַטע ֵמ ָידע ַעל ַה ַּתּנִ ין וְ נַ ְחׁשֹב ְּב ָמה הּוא‬ ‫ׁשֹונֶ ה ֵמ ַה ִּסּפּור ַעל ַה ַּתּנִ ין‪.‬‬

‫‪148‬‬


‫ַה ַא ְרנָ ב וְ ַה ָּצב‪/‬‬

‫(ּת ְרּגּום‪ַ :‬חּנָ ה לִ ְבנַ ת)‬ ‫ֵאיזֹוּפֹוס ַ‬

‫ַּפ ַעם ַא ַחת ִה ְת ָּפ ֵאר ָה ַא ְרנָ ב ִּבזְ ִריזּותֹו ִּב ְפנֵ י ַה ַחּיֹות ָה ֲא ֵחרֹות‪.‬‬ ‫יׁשהּו ּכְ ֶׁש ַר ְצ ִּתי ְּבכָ ל ַה ְּמ ִהירּות‪",‬‬ ‫אֹותי ִמ ֶ‬ ‫"מעֹולָ ם ֹלא נִ ַּצח ִ‬ ‫ֵ‬ ‫רֹוצה ִמ ֵּבינֵ יכֶ ן לְ ִה ְת ָחרֹות ִא ִּתי‬ ‫"אנִ י ַמזְ ִמין ָּכל ִמי ֶׁש ֶ‬ ‫ָא ַמר‪ֲ .‬‬ ‫יצה‪".‬‬ ‫ְּב ִר ָ‬ ‫"אנִ י ְמ ַק ֵּבל ֶאת ַה ַהזְ ָמנָ ה ֶׁשּלְ ָך‪".‬‬ ‫ַה ָּצב ָא ַמר ְּב ֶׁש ֶקט‪ֲ :‬‬ ‫"אנִ י יָ כֹול לִ ְרקֹד ְס ִב ְיבָך‬ ‫יחה ֻמ ְצלַ ַחת‪ָ ",‬א ַמר ָה ַא ְרנָ ב‪ֲ ,‬‬ ‫"איזֹו ְּב ִד ָ‬ ‫ֵ‬ ‫ְּב ַמ ְעּגָ לִ ים לְ א ֶֹרְך ָּכל ַה ֶּד ֶרְך‪".‬‬ ‫אֹותי‪ֵ ",‬ה ִׁשיב לֹו ַה ָּצב‪.‬‬ ‫"חּכֵ ה ִעם ַה ִה ְת ָּפ ֲארּות ֶׁשּלְ ָך ַעד ֶׁש ְּתנַ ֵּצ ַח ִ‬ ‫ַ‬ ‫"נַ ְת ִחיל ַּב ַּת ֲחרּות?"‬ ‫ִמּיָ ד נִ ְק ַּבע ַמ ְסלּול וְ נִ ַּתן אֹות ַהּזִ ּנּוק‪ָ .‬ה ַא ְרנָ ב נֶ ֱעלַ ם ִמ ְּטוַ ח‬ ‫ּבֹו־ּב ֶרגַ ע‪ֲ ,‬א ָבל ַעד ְמ ֵה ָרה ָע ַצר‪ּ ,‬וכְ ֵדי לְ ַה ְפּגִ ין‬ ‫ָ‬ ‫ָה ְר ִאּיָ ה ּכִ ְמ ַעט‬ ‫ֶאת ַהּבּוז ֶׁש ָר ַחׁש לַ ָּצב ִה ְׂש ָּת ֵר ַע ַעל ַה ֶּד ֶׁשא ּכְ ֵדי לְ נַ ְמנֵ ם ְק ָצת‪.‬‬ ‫ַה ָּצב ֵׂש ַרְך ֶאת ַּד ְרּכֹו ִּבכְ ֵבדּות‪ ,‬וְ ֵׂש ַרְך ֶאת ַּד ְרּכֹו ִּבכְ ֵבדּות‪,‬‬ ‫עֹורר ִמ ְּׁשנָ תֹו נֹוכַ ח לָ ַד ַעת ּכִ י ַה ָּצב ּכְ ָבר ָקרֹוב‬ ‫ּוכְ ֶׁש ָה ַא ְרנָ ב ִה ְת ֵ‬ ‫מֹועד ּכְ ֵדי‬ ‫יע לְ ָׁשם ְּבעֹוד ֵ‬ ‫לְ ַקו ַה ַּמ ָּט ָרה וְ ִכי ֵאינֹו ְמ ֻסּגָ ל לְ ַהּגִ ַ‬ ‫לְ ַה ִּציל ֶאת ַה ַּת ֲחרּות‪.‬‬ ‫"ה ַּמ ְת ִמיד ַּב ֶּד ֶרְך זֹוכֶ ה ַּב ֵּמרֹוץ‪".‬‬ ‫ָאז ָא ַמר ַה ָּצב‪ַ :‬‬

‫‪149‬‬


‫יבה ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫ַּב ֲחרּו וַ ֲענּו ַעל ‪ 1‬אֹו ‪:2‬‬ ‫יצה ִעם‬ ‫עֹורר ֶאת ַה ָּצב ָה ִא ִּטי לְ ִה ְת ָחרֹות ְּב ִר ָ‬ ‫ַׁש ֲערּו‪ָ ,‬מה ְּב ִד ְב ֵרי ָה ַא ְרנָ ב ֵ‬ ‫ָה ַא ְרנָ ב?‬ ‫יצד זִ לְ זֵ ל ָה ַא ְרנָ ב ַּב ָּצב‪:‬‬ ‫ּכֵ ַ‬ ‫א‪ .‬לִ ְפנֵ י ַה ַּת ֲחרּות?‬ ‫ב‪ַ .‬א ֲח ֵרי ַה ַּת ֲחרּות?‬

‫‪3‬‬

‫ַּב ֲחרּו וַ ֲענּו ַעל ‪ 3‬אֹו ‪:4‬‬ ‫יֹותר ִמ ִּס ָּבה ַא ַחת‪.‬‬ ‫ָמה ָעזַ ר לַ ָּצב לְ נַ ֵּצ ַח? ּכִ ְתבּו ֵ‬

‫‪4‬‬

‫יצד ִה ְס ִּביר ַה ָּצב ֶאת נִ ְּצחֹונֹו?‬ ‫ּכֵ ַ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫ָמה ּכְ ַדאי לָ נּו לִ לְ מֹד ֵמ ַה ָּצב?‬

‫‪2‬‬

‫ָמה ּכְ ַדאי לָ נּו לִ לְ מֹד ֵמ ֶה ְפ ֵסדֹו ֶׁשל ָה ַא ְרנָ ב?‬

‫‪3‬‬

‫ֵאילּו ְּתכּונֹות א ִֹפי ֶׁשל ָה ַא ְרנָ ב ִהכְ ִׁשילּו אֹותֹו ַּב ַּת ֲחרּות?‬

‫‪4‬‬

‫ימה‪:‬‬ ‫א‪ִ .‬ק ְראּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַהּזֶ ה ְּב ַהנְ ּגָ נָ ה ַמ ְת ִא ָ‬ ‫“ׂש ַרְך ֶאת ַ ּד ְרּכֹו ִּבכְ ֵבדּות‪ .‬וְ ֵׂש ַרְך ֶאת ַ ּד ְרּכֹו ִ ּבכְ ֵבדּות‪”.‬‬ ‫ֵ‬ ‫ב‪ַׁ .‬ש ֲערּו‪ָ ,‬מה ָר ָצה ַה ְּמ ַס ֵּפר לִ ְרמֹז לָ נּו ּכַ ֲא ֶׁשר ֶה ְחלִ יט לַ ְחזֹר ַעל‬ ‫ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַּפ ֲע ַמיִ ם?‬

‫ַמ ִּציגִ ים‬ ‫יהן ַא ֲח ֵרי ַה ַּת ֲחרּות‪ַ .‬ה ְקלִ יטּו אֹו ַה ִּציגּו ֶאת‬ ‫ַּד ְמיְ נּו ָמה ִּד ְּברּו ַה ַחּיֹות ֵּבינֵ ֶ‬ ‫יחה לִ ְפנֵ י ַהּכִ ָּתה‪.‬‬ ‫ַה ִּׂש ָ‬

‫‪150‬‬


‫ַמ ֲע ִׁש ִירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫‪1‬‬

‫"ׂש ַרְך ֶאת ַּד ְרּכֹו ִּב ְכ ֵבדּות‪,‬‬ ‫ּכָ תּוב ַעל ַה ָּצב ֶׁש ִּבזְ ַמן ַה ַּת ֲחרּות הּוא ֵ‬ ‫וְ ֵׂש ַרְך ֶאת ַּד ְרּכֹו ִּבכְ ֵבדּות‪".‬‬ ‫ַה ִּקיפּו ֶאת ַה ֵּפרּוׁש ַה ַּמ ְת ִאים לַ ִּבּטּוי ַה ֻּמ ְדּגָ ׁש‪:‬‬ ‫ד‪ָ .‬הלַ ְך לְ ַאט‬ ‫יע‬ ‫ג‪ֵ .‬הזִ ַ‬ ‫ב‪ָ .‬צלַ ע‬ ‫א‪ָ .‬ט ָעה ַּב ֶּד ֶרְך‬

‫ֵאיזֹוּפֹוס ‪ַ /‬חּנָ ה ְּב ֵרנֶ ר‬ ‫ּפּורים ְמ ֻפ ְר ָסם‬ ‫לִ ְפנֵ י ַה ְר ֵּבה ְמאֹוד ָׁשנִ ים ַחי ְּב ֶא ֶרץ יָ וָן ְמ ַס ֵּפר ִס ִ‬ ‫ּוׁשמֹו ֵאיזֹוּפֹוס‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫ּפּורים ֶׁש ִח ֵּבר ַעל ַחּיֵ י‬ ‫ֵאיזֹוּפֹוס נָ ַדד ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום‪ ,‬וְ ִס ֵּפר ִס ִ‬ ‫ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים‪.‬‬ ‫יע‪ִ ,‬ה ְת ַא ְּספּו ְס ִביבֹו ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים וְ ִה ְק ִׁשיבּו‬ ‫ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁש ֵאלָ יו ִהּגִ ַ‬ ‫ּפּוריו‪.‬‬ ‫לְ ִס ָ‬ ‫ּפּוריו ֵמ ָאב לְ ֵבן‬ ‫ּכַ ֲא ֶׁשר ֵמת ֵאיזֹוּפֹוס‪ִ ,‬ה ְמ ִׁשיכּו ֲא ֵח ִרים לְ ַס ֵּפר ֶאת ִס ָ‬ ‫אֹותם ִּב ְכ ָתב‪.‬‬ ‫ּומ ֵּבן לְ נֶ כֶ ד ַעד ֲא ֶׁשר לְ ַא ַחר ּדֹורֹות ֲא ָח ִדים ָר ְׁשמּו ָ‬ ‫ִ‬ ‫"מ ָׁש ִלים"‪.‬‬ ‫קֹור ִאים ְ‬ ‫ּפּורי ַה ַחּיֹות ֶׁשל ֵאיזֹוּפֹוס ְ‬ ‫לְ ִס ֵ‬ ‫ּפּורים ָה ֵאּלֶ ה ֵהן ַחּיֹות‪,‬‬ ‫ָא ְמנָ ם ַה ְּדמּויֹות ַּב ִּס ִ‬ ‫ֲא ָבל ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ֵמ ֶהן ֵאיְך‬ ‫לְ ִה ְתנַ ֵהג וְ ֵאיְך ֹלא לְ ִה ְתנַ ֵהג‪.‬‬

‫ֵאיזֹוּפֹוס‬

‫‪151‬‬


‫ָה ַא ְריֵ ה וְ ָה ַע ְכ ָּבר ‪/‬‬

‫(ּת ְרּגּום‪ַ :‬חּנָ ה לִ ְבנַ ת)‬ ‫ֵאיזֹוּפֹוס ַ‬

‫‪ַ 1‬א ְריֵ ה ֶא ָחד יָ ַׁשן לֹו ַּפ ַעם ְּב ֶׁש ֶקט ְּוב ַׁשלְ וָ ה ַעד ֶׁש ַע ְכ ָּבר ָק ָטן ִה ְת ִחיל‬ ‫יח ָעלָ יו ֶאת‬ ‫עֹורר‪ִ ,‬ה ִ ּנ ַ‬ ‫ּומ ָּטה‪ָ .‬ה ַא ְריֵ ה ִה ְת ֵ‬ ‫רֹוצץ לְ ָא ְרּכֹו‪ַ ,‬מ ְעלָ ה ַ‬ ‫לְ ִה ְת ֵ‬ ‫ֹלע‬ ‫ן־רגַ ע ּגַ ם ָּפ ַער ֶאת ִּפיו ֶה ָעצּום ְּכ ֵדי לִ ְב ַ‬ ‫ּכַ ף ַרגְ לֹו ָה ֲענָ ִקית‪ִּ ,‬וב ֶ‬ ‫"סלַ ח לִ י ַה ַּפ ַעם‪,‬‬ ‫יחה‪ֶ ,‬מלֶ ְך יָ ָקר‪ָ ",‬ק ָרא ָה ַעכְ ָּבר ַה ָּק ָטן‪ְ .‬‬ ‫"סלִ ָ‬ ‫אֹותֹו‪ְ .‬‬ ‫אּוכל לַ ֲעׂשֹות לְ ַמ ַענְ ָך‬ ‫יֹוד ַע ָמה ַ‬ ‫ּולְ עֹולָ ם ֹלא ֶא ְׁשּכַ ח ֶאת טּוב לִ ְּבָך‪ִ .‬מי ֵ‬ ‫מּורה ַעל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּזֶ ה?"‬ ‫ֶּב ָע ִתיד‪ּ ,‬כְ ֶׁש ִּתזְ ַּד ֵּקק לְ ֶעזְ ָר ִתי‪ּ ,‬כִ ְת ָ‬ ‫ּוכל לַ ֲעזֹר‬ ‫ ָה ַא ְריֵה ָהיָה ְמ ָׁש ֳע ָׁשע ּכָ ל ּכָ ְך לְ נֹכַ ח ָה ַר ְעיֹון ִּכי ָה ַע ְכ ָּבר ַה ָּק ָטן י ַ‬ ‫י־ּפ ַעם‪ַ ,‬עד ֶׁש ֵה ִסיר ֵמ ָעלָ יו ֶאת ּכַ ף ַרגְ לֹו ָה ֲענָ ִקית וְ ִׁש ְח ֵרר אֹותֹו‪.‬‬ ‫לֹו ֵא ַ‬ ‫ן־מה נִ ְת ַּפס ָה ַא ְריֵ ה ְּב ַּמלְ ּכ ֶֹדת‪ַ .‬ה ַּצּיָ ִדים‪ֶׁ ,‬ש ָרצּו לְ ָה ִביא‬ ‫‪ּ 2‬כַ ֲעבֹר זְ ַמ ָ‬ ‫ּיּוכלּו‬ ‫אֹותֹו ַחי ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך‪ָ ,‬ק ְׁשרּו אֹותֹו ֶאל ֵעץ וְ ָהלְ כּו לְ ַח ֵּפׂש ֲעגָ לָ ה ֶׁש ְ‬ ‫לָ ֵׂשאת אֹותֹו ְּבתֹוכָ ּה‪.‬‬ ‫אֹותּה ָׁש ָעה ָע ַבר ָׁשם‬ ‫ ַמ ָּמׁש ְּב ָ‬ ‫ְּב ִמ ְק ֶרה ָה ַע ְכ ָּבר ַה ָּק ָטן וְ ָר ָאה ֶאת‬ ‫ָה ַא ְריֵ ה ָה ֻא ְמלָ ל‪ַ ,‬הּכָ בּול ֶאל ָה ֵעץ‪ .‬הּוא‬ ‫נִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו וְ ַעד ְמ ֵה ָרה ּכִ ְר ֵסם ַעד ּתֹם‬ ‫ֶאת ַה ֲח ָבלִ ים ֶׁשּנִ כְ ְרכּו ְס ִביב ּגּופֹו ֶׁשל‬ ‫ֶמלֶ ְך ַה ַחּיֹות‪.‬‬ ‫רֹואה ֶׁש ָּצ ַד ְק ִּתי?" ָא ַמר‬ ‫"א ָּתה ֶ‬ ‫ ַ‬ ‫ָה ַע ְכ ָּבר ַה ָּק ָטן‪.‬‬ ‫ יְ ִד ִידים ְק ַטּנִ ים ִמ ְתּגַ ִּלים‬ ‫דֹולים‪".‬‬ ‫ְל ִע ִּתים ִּכ ִיד ִידים ּגְ ִ‬

‫‪152‬‬


‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫"ה ַא ְריֵ ה וְ ָה ַעכְ ָּבר" ‪ְּ -‬ב ָמה ַא ְריֵ ה וְ ַע ְכ ָּבר ׁשֹונִ ים זֶ ה ִמּזֶ ה‬ ‫ֵׁשם ַה ִּסּפּור הּוא ָ‬ ‫ַּב ֶּט ַבע?‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫יבה ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫יׁשה?‬ ‫ָה ַעכְ ָּבר וְ ָה ַא ְריֵ ה נִ ְפּגְ ׁשּו ַּפ ֲע ַמיִ ם‪ָ .‬מה ָק ָרה ְּב ָכל ְּפגִ ָ‬ ‫יח ָה ַעכְ ָּבר לְ ַׁשכְ נֵ ַע ֶאת ָה ַא ְריֵ ה ֶׁשֹּלא יַ ֲענִ יׁש אֹותֹו?‬ ‫יצד ִה ְצלִ ַ‬ ‫א‪ּ .‬כֵ ַ‬ ‫ּדּוע וִ ֵּתר ָה ַא ְריֵ ה לָ ַעכְ ָּבר? ַה ֲע ִתיקּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַה ַּמ ְס ִּביר זֹאת‪.‬‬ ‫ב‪ַ .‬מ ַ‬ ‫ּדּוע ֹלא ֶה ֱא ִמין ָה ַא ְריֵ ה ְּבלִ ּבֹו לְ ַה ְב ָט ַחת ָה ַע ְכ ָּבר?‬ ‫ג‪ַ .‬מ ַ‬

‫‪3‬‬

‫וְה ָחזָ ק ֹלא ָהיָה יָ כֹול לַ ֲעזֹר לְ ַע ְצמֹו?‬ ‫ּכֵ ַיצד ָק ָרה ֶׁש ָה ַא ְריֵה‪ֶ ,‬מלֶ ְך ַה ַחּיֹות‪ַ ,‬הּגָ דֹול ֶ‬

‫‪4‬‬

‫ָה ַע ְכ ָּבר ָהיָ ה ְמ ֻׁש ְכנָ ע ֶׁשהּוא יָ כֹול לַ ֲעזֹר לָ ַא ְריֵ ה ‪ַ -‬ה ִאם ָצ ַדק? נַ ְּמקּו‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫יׁשה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה?‬ ‫יׁשה ָה ִראׁשֹונָ ה ֵּבין ָה ַעכְ ָּבר לָ ַא ְריֵ ה ֵמ ַה ְּפגִ ָ‬ ‫ְּב ָמה ׁשֹונָ ה ַה ְּפגִ ָ‬

‫‪2‬‬

‫ָמה ּכְ ַדאי לָ נּו לִ לְ מֹד ֵמ ַה ִּסּפּור?‬

‫‪3‬‬

‫ַּב ָּמ ָׁשל ִה ִּציל ָה ַעכְ ָּבר ַה ָּק ָטן וְ ַה ַחּלָ ׁש ֶאת ָה ַא ְריֵ ה ַהּגָ דֹול וְ ֶה ָחזָ ק‪.‬‬ ‫ִהּזָ כְ רּו ְּב ֻדגְ ָמאֹות ֵמ ַה ַחּיִ ים ַה ְּמלַ ְּמדֹות ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד יָ כֹול לַ ֲעזֹר‪.‬‬

‫קֹור ִאים ְּבקֹול ָרם‬ ‫ְ‬ ‫ׁשֹומ ִעים ֶאת קֹול ַה ְּמ ַס ֵּפר‪ֶ ,‬את קֹול ָה ַע ְכ ָּבר וְ ֶאת קֹול ָה ַא ְריֵ ה‪.‬‬ ‫ַּב ִּסּפּור ְ‬ ‫ַחּלְ קּו ֶאת ַה ַּת ְפ ִק ִידים ָה ֵאּלֶ ה ֵּבינֵ יכֶ ם וְ ִק ְראּו ְּכ ִאּלּו ַא ֶּתם ַׂש ְח ָקנִ ים‪.‬‬

‫‪153‬‬


‫ַע ְכ ַּבר ָה ִעיר וְ ַע ְכ ַּבר ַה ְּכ ָפר ‪/‬‬

‫ֵאיזֹוּפֹוס‬

‫(ּת ְרּגּום‪ַ :‬חּנָ ה לִ ְבנַ ת)‬ ‫ַ‬

‫ן־הּדֹוד ַהּזֶ ה‬ ‫ר־עיר לְ ַב ֵּקר ֵא ֶצל ֶּבן־ּדֹודֹו ַּב ְּכ ָפר‪ֶּ .‬ב ַ‬ ‫‪ַּ 1‬פ ַעם ַא ַחת יָ ָצא ַעכְ ַּב ִ‬ ‫ָהיָה ַעכְ ָּבר ָּפׁשּוט ּולְ גַ ְמ ֵרי ֹלא ְמ ֻע ָּדן‪ֲ ,‬א ָבל הּוא ָא ַהב ֶאת ִיְדידֹו ֶׁש ַחי‬ ‫ת־ּפנִ ים ַח ָּמה ּולְ ָב ִבית‪ָ .‬היּו לֹו ָא ְמנָ ם ַרק‬ ‫ָ‬ ‫וְהכִ ין לִ כְ בֹודֹו ַק ָּבלַ‬ ‫ָּב ִעיר ֵ‬ ‫ְׁשע ִּועית וְ ק ֶֹתל ֲחזִ יר‪ּ ,‬גְ ִבינָ ה וְלֶ ֶחם‪ֲ ,‬א ָבל הּוא ִהּגִ יׁש לֹו ְּב ָרצֹון ֶאת ָּכל‬ ‫ָמה ֶׁש ָהיָה לֹו‪.‬‬ ‫‪ 2‬וְ אּולָ ם ַעכְ ַּבר ָה ִעיר ִע ֵּקם ֶאת ַאּפֹו ָה ָארְֹך לְ ַמ ְר ֵאה ָהאֹכֶ ל ַה ַּכ ְפ ִרי‬ ‫יח לְ ִה ְס ַּת ֵּדר‬ ‫ן־ּדֹודי‪ֵ ,‬איְך ַא ָּתה ַמ ְצלִ ַ‬ ‫ִ‬ ‫"אינֶ ּנִ י יָ כֹול לְ ָה ִבין‪ֶּ ,‬ב‬ ‫ַהּזֶ ה וְ ָא ַמר‪ֵ :‬‬ ‫ּמּובן לְ ַצּפֹות לְ ַמ ֶּׁשהּו טֹוב‬ ‫י־א ְפ ָׁשר ַּכ ָ‬ ‫ִעם אֹכֶ ל ָעלּוב ּכָ ל ּכָ ְך‪ֲ ,‬א ָבל ִא ֶ‬ ‫יֹותר ִאם ַחּיִ ים ְּב ֵאזֹור ּכַ ְפ ִרי ּכָ זֶ ה‪ּ .‬בֹוא ִא ִּתי וַ ֲאנִ י ַא ְר ֶאה לְ ָך ֵאיְך ְּכ ַדאי‬ ‫ֵ‬ ‫בּוע ֶא ָחד ִּבלְ ַבד‪,‬‬ ‫ֶּב ֱא ֶמת לִ ְחיֹות‪ַ .‬א ֲח ֵרי ֶׁש ְּת ַבּלֶ ה ָּב ִעיר ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁש ַ‬ ‫י־ּפ ַעם לִ ְסּבֹל ֶאת ַה ַחּיִ ים ַּב ְּכ ָפר‪".‬‬ ‫ִּת ְת ַּפּלֵ א ֵאיְך יָ כֹלְ ָּת ֵא ַ‬ ‫‪ּ 3‬כָ ְך ָא ַמר‪ ,‬וְ כָ ְך ָעׂשּו‪ְׁ :‬שנֵ י ָה ַעכְ ָּב ִרים יָ ְצאּו ְּב ַד ְר ָּכם ֶאל ָה ִעיר וְ ִהּגִ יעּו‬ ‫ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ַעכְ ַּבר ָה ִעיר ִּב ְׁש ַעת לַ יְ לָ ה ְמ ֻא ֶח ֶרת‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪154‬‬


‫"א ָּתה ִּת ְר ֶצה ְּבוַ ַּדאי לֶ ֱאכֹל ַמ ֶּׁשהּו ַא ֲח ֵרי ַמ ָּסע ָארְֹך ָּכל ָּכְך‪ָ ",‬א ַמר‬ ‫ ַ‬ ‫הֹוביל ֶאת יְ ִדידֹו ֶאל ֲח ַדר ָהא ֶֹכל ָה ֲענָ ִקי‪.‬‬ ‫ַעכְ ַּבר ָה ִעיר ָה ָא ִדיב וְ ִ‬ ‫רּוחה ְּד ֵׁשנָ ה וְ ַעד ְמ ֵה ָרה ָהיּו ְׁשנֵ י‬ ‫ּנֹותרּו ֵמ ֲא ָ‬ ‫ ָׁשם ָמ ְצאּו ְׁשיָ ִרים ֶׁש ְ‬ ‫ּוׁש ַאר ַמ ֲע ַדּנִ ים‪.‬‬ ‫קּועים ִּבזְ לִ ילָ ָתם ֶׁשל עּוגֹות‪ַּ ,‬פ ְׁש ִטידֹות ְ‬ ‫ָה ַעכְ ָּב ִרים ְׁש ִ‬ ‫ִּפ ְתאֹום ָׁש ְמעּו נְ ָהמֹות ּונְ ִביחֹות‪.‬‬ ‫"מה זֶ ה?" ָׁש ַאל ַעכְ ַּבר ַהּכְ ָפר‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫"אל ִּת ְד ַאג‪ֵ ,‬אּלֶ ה ַרק ַהּכְ לָ ִבים ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַה ַּביִ ת‪ֵ ",‬ה ִׁשיב לֹו ַע ְכ ַּבר‬ ‫ַ‬ ‫ָה ִעיר‪.‬‬ ‫"אינֶ ּנִ י נֶ ֱהנֶ ה לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ַה ְּצלִ ילִ ים ָה ֵאּלֶ ה‬ ‫ַ"רק!" ָא ַמר ַע ְכ ַּבר ַה ְּכ ָפר‪ֵ .‬‬ ‫רּוחה‪".‬‬ ‫ִּב ְׁש ַעת ָה ֲא ָ‬ ‫ּוׁשנֵ י ַּכלְ ֵבי ַמ ְס ִטיף ֲענָ ִקּיִ ים‬ ‫וָחה ְ‬ ‫ ְּב ִדּיּוק ְּבאֹותֹו ָה ֶרגַ ע נִ ְפ ְּת ָחה ַה ֶּדלֶ ת לִ ְר ָ‬ ‫ּוחם‬ ‫נִ כְ נְ סּו לְ תֹוְך ַה ֶח ֶדר‪ְׁ .‬שנֵ י ָה ַעכְ ָּב ִרים נֶ ֶאלְ צּו לִ ְבר ַֹח ִמ ָּׁשם ָּכל עֹוד ר ָ‬ ‫ָּבם‪.‬‬ ‫ן־ּדֹודי‪ָ ",‬א ַמר ַעכְ ַּבר ַהּכְ ָפר‪.‬‬ ‫ִ‬ ‫"ׁשלֹום‪ֶּ ,‬ב‬ ‫‪ָ 4‬‬ ‫רֹוצה לַ ֲעזֹב ֶאת ָה ִעיר וְ לַ ְחזֹר ֶאל ַה ְּכ ָפר?" ָּת ַמּה‬ ‫"מה! ּכְ ָבר ַא ָּתה ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ ‬ ‫ַעכְ ַּבר ָה ִעיר‪.‬‬ ‫עּועית ְּב ֶׁש ֶקט ְּוב ַׁשלְ וָ ה‬ ‫"ע ִדיף לֶ ֱאכֹל ְׁש ִ‬ ‫ "ּכֵ ן‪ֵ ",‬ה ִׁשיב לֹו ַעכְ ַּבר ַהּכְ ָפר‪ָ ,‬‬ ‫ֵמ ֲא ֶׁשר לִ זְ ֹלל עּוגֹות וְ לִ ְׁשּתֹות ֵׁשכָ ר ְּב ַפ ַחד ַּוב ֲח ָר ָדה‪".‬‬

‫‪155‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪21‬‬

‫ַס ְ ּדרּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים לְ ִפי ּתֹכֶ ן ַה ִּסּפּור‪ְּ .‬תנּו לָ ֶהם ִמ ְס ָּפ ִרים לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר‪:‬‬ ‫‪ַ 1‬עכְ ַּבר ָה ִעיר ָּבא לְ ִבּקּור ֵא ֶצל ַע ְכ ַּבר ַה ְּכ ָפר‪.‬‬ ‫ ׁשנֵ י ָה ַעכְ ָּב ִרים ִהּגִ יעּו לְ ֵביתֹו ֶׁשל ַעכְ ַּבר ָה ִעיר‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫ ע ְכ ַּבר ָה ִעיר ִהזְ ִמין ֶאת ַע ְכ ַּבר ַה ְּכ ָפר לָ בֹוא לָ ִעיר וְ לִ ְטעֹם ַמ ְט ַע ִּמים‪.‬‬ ‫ַ‬ ‫רּוחה‪.‬‬ ‫ עכְ ַּבר ַהּכְ ָפר ִק ֵּבל ֶאת ֶּבן ּדֹודֹו ְּב ִׂש ְמ ָחה וְ ִכ ֵּבד אֹותֹו ַּב ֲא ָ‬ ‫ַ‬ ‫רּוחה ֶׁשל‬ ‫ְ ּב ֵבית ַעכְ ַּבר ָה ִעיר זָ לְ לּו ָה ַעכְ ָּב ִרים ֶאת ְׁש ֵא ִרּיֹות ָה ֲא ָ‬ ‫ַּב ַעל ַה ַּביִ ת‪.‬‬ ‫ עכְ ַּבר ָה ִעיר ָח ַׁשב ֶׁש ָהאֹכֶ ל ַּבּכְ ָפר ָעלּוב‪.‬‬ ‫ַ‬ ‫‪ַ 8‬עכְ ַּבר ַהּכְ ָפר ֶה ְחלִ יט לַ ְחזֹר ִמּיָ ד לִ כְ ָפרֹו‪.‬‬ ‫ ׁשנֵ י ּכְ לָ ִבים ֲענָ ִקּיִ ים ֶׁשּגָ רּו ַּב ַּביִ ת ִה ְפ ִּתיעּו ֶאת ָה ַע ְכ ָּב ִרים‪ ,‬וְ ֵהם‬ ‫ְ‬ ‫נִ ְב ֲהלּו ָּוב ְרחּו‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ִמ ְתחּו ַקו ְּב ֶצ ַבע ִמ ַּת ַחת לִ ְתכּונֹות ָהא ִֹפי ַה ַּמ ְת ִאימֹות לְ ַע ְכ ַּבר ַה ְּכ ָפר‪.‬‬ ‫ִמ ְתחּו ַקו ְּב ֶצ ַבע ַא ֵחר ִמ ַּת ַחת לִ ְתכּונֹות ָהא ִֹפי ֶׁשל ַעכְ ַּבר ָה ִעיר‪.‬‬ ‫אֹור ִחים ָא ִדיב‬ ‫אֹוהב ח ֶֹפׁש ִמ ְת ָּפ ֵאר ַמ ְכנִ יס ְ‬ ‫ֵ‬ ‫נּוע‬ ‫ְמ ֻפּנָ ק ָצ ַ‬ ‫ ‬

‫ַה ְס ִּבירּו זֶ ה לָ זֶ ה לְ ִפי ָמה ַּב ִּסּפּור ֶה ְחלַ ְט ֶּתם ַעל ָּכְך‪.‬‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬

‫‪156‬‬

‫‪1‬‬

‫א ‪ָ .‬מה ָהיְ ָתה ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ַעכְ ַּבר ָה ִעיר ַעל ַחּיָ יו ֶׁשל ַע ְכ ַּבר ַה ְּכ ָפר?‬ ‫ּדּוע ֶה ְחלִ יט ַעכְ ַּבר ַהּכְ ָפר לַ ְחזֹר ֵמ ָה ִעיר לְ ַחּיָ יו ַּב ְּכ ָפר?‬ ‫ב ‪ַ .‬מ ַ‬

‫‪2‬‬

‫ַ ּב ִּסּפּור ּכָ ל ַעכְ ָ ּבר ְמ ֻר ֶ ּצה ַ ּב ָּמקֹום ׁ ֶשּבֹו הּוא ָ ּגר‪ַ .‬ה ִאם לְ ַד ְע ְּת ֶכם ַ ּגם ְ ּבנֵ י‬ ‫ָא ָדם ְמ ֻר ִ ּצים ָּת ִמיד ֵמ ַה ָּמקֹום ֶׁש ֵהם ָ ּג ִרים ּבֹו? ָה ִביאּו ֻ ּדגְ ָמאֹות וְ ַה ְס ִּבירּו‪.‬‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬


‫ְׁשנֵ י ְּתיָ ִׁשים ‪/‬‬

‫(מ ֲע ִׂשּיָ ה ֲע ָמ ִמית)‬ ‫ְׁשֹלמֹה ַא ָּבס ַ‬

‫ָהיּו ַּפ ַעם ְׁשנֵ י ְּתיָ ִׁשים‪ַּ .‬תיִ ׁש ֶא ָחד ּגָ ר לְ ַמ ְרּגְ לֹות ַהר ֶא ָחד‪ ,‬וְ ִאּלּו ַה ַּתיִ ׁש‬ ‫ַה ֵּׁשנִ י ַחי לְ ַמ ְרּגְ לֹות ַהר ַא ֵחר‪ֵּ .‬בין ְׁשנֵ י ֶה ָה ִרים ָהיָ ה ֵע ֶמק ּובֹו זָ ַרם נָ ָהר‪,‬‬ ‫ּומ ַעל לַ ּנָ ָהר ָהיָ ה ּגֶ ֶׁשר‪.‬‬ ‫ֵ‬ ‫עֹובר ַעל ַהּגֶ ֶׁשר לַ ַּצד ָה ַא ֵחר ֶׁשל ַהּנָ ָהר‬ ‫ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ָהיָ ה ַה ַּתיִ ׁש ָה ֶא ָחד ֵ‬ ‫עֹובר ַעל ַהּגֶ ֶׁשר לַ ַּצד ָה ַא ֵחר ֶׁשל ַהּנָ ָהר‪,‬‬ ‫ּומ ֵּדי ַּפ ַעם ָהיָ ה ַה ַּתיִ ׁש ַה ֵּׁשנִ י ֵ‬ ‫ִ‬ ‫ּכְ ֵדי לֶ ֱאכֹל ֵע ֶׂשב ָּב ָאחּו ֶׁשּלְ ַמ ְרּגְ לֹות ָה ָהר ָה ַא ֵחר‪ .‬וְ ָכְך ָהיָ ה יָ ִמים ַר ִּבים‪.‬‬ ‫וְ ִהּנֵ ה יֹום ֶא ָחד‪ְּ ,‬ב ִדּיּוק ְּבאֹותֹו ַהּזְ ַמן‪ֶ ,‬ה ְחלִ יטּו ְׁשנֵ י ַה ְּתיָ ִׁשים לַ ֲעבֹר ַעל‬ ‫ּגֹועׁש‪.‬‬ ‫ַהּגֶ ֶׁשר וְ נֶ ֶע ְמדּו זֶ ה מּול זֶ ה ֵמ ַעל לַ ּנָ ָהר ַה ֵ‬ ‫ָא ַמר ַּתיִ ׁש ֶא ָחד‪:‬‬ ‫"אנִ י ְמ ַמ ֵהר‪ .‬זּוז ִמ ַּד ְרּכִ י!"‬ ‫ֲ‬ ‫ָא ַמר ַה ַּתיִ ׁש ָה ַא ֵחר‪:‬‬ ‫רֹוצה לַ ֲעבֹר‪ ,‬וְ ַא ָּתה ‪ַּ -‬פּנֵ ה לִ י ֶּד ֶרְך!"‬ ‫"ֹלא וָ ֹלא! ֲאנִ י ֶ‬ ‫"ה ְס ַּתּלֵ ק‬ ‫"ֹלא ֲא ַפ ֶ ּנה לְ ָך ֶּד ֶרְך ְּבׁשּום א ֶֹפן!" ָצ ַעק ַה ַּתיִ ׁש ָה ִראׁשֹון‪ִ .‬‬ ‫ִמּכָ אן אֹו ֶׁש ֶאּגַ ח ְּבָך!"‬ ‫אֹותָך!"‬ ‫"ה ְס ַּתּלֵ ק ַא ָּתה!" ָצ ַעק ַה ַּתיִ ׁש ַה ֵּׁשנִ י‪" ,‬אֹו ֶׁש ֲא ַר ֵּסק ְ‬ ‫ִ‬ ‫ּיּומים ָע ְברּו ַה ְּתיָ ִׁשים לְ ִמלְ ָח ָמה ֶׁשל ַמ ָּמׁש‪ֵ :‬הם ֵה ֵחּלּו ְמנַ ּגְ ִחים‬ ‫וְ כָ ְך‪ֵ ,‬מ ִא ִ‬ ‫ּגֹועׁש‬ ‫יהם לְ תֹוְך ַהּנָ ָהר ַה ֵ‬ ‫זֶ ה ָּבזֶ ה ְּב ֶׁש ֶצף ֶק ֶצף‪ַ ,‬עד ֶׁשּלְ ַבּסֹוף נָ ְפלּו ְׁשנֵ ֶ‬ ‫וְ ָט ְבעּו‪.‬‬ ‫ִמ ָּכאן ָאנּו ְל ֵמ ִדים‪,‬‬ ‫יחים אֹו ְמנַ ְּצ ִחים;‬ ‫ּוב ִריב ֵאין ַמ ְרוִ ִ‬ ‫ֶׁש ְּב ִמ ְל ָח ָמה ְ‬ ‫יֵ ׁש ַרק ַמ ְפ ִס ִידים‪.‬‬

‫‪157‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ָמה ָק ָרה ַא ֲח ֵרי ָמה?‬ ‫ַס ְּדרּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים לְ ִפי ּתֹכֶ ן ַה ִּסּפּור‪ְּ .‬תנּו לָ ֶהם ִמ ְס ָּפ ִרים לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר‪:‬‬ ‫ מ ֵּדי ַּפ ַעם ָע ַבר ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַה ְּתיָ ִׁשים ֶאת ַהּגֶ ֶׁשר ֵמ ַעל ַהּנָ ָהר לַ ַ ּצד‬ ‫ִ‬ ‫ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַהּנָ ָהר ּכְ ֵדי לֶ ֱאכֹל‪.‬‬ ‫ פ ַעם ַא ַחת‪ְּ ,‬ב ִדּיּוק ְּבאֹותֹו ַהּזְ ַמן‪ֶ ,‬ה ְחלִ יטּו ְׁשנֵ י ַה ְּתיָ ִׁשים לַ ֲעבֹר‬ ‫ַּ‬ ‫ַעל ַהּגֶ ֶׁשר‪.‬‬ ‫ ׁשנֵ י ְּתיָ ִׁשים ּגָ רּו ִמ ְּׁשנֵ י ִצ ֵּדי ַהּנָ ָהר‪.‬‬ ‫‪ְ 1‬‬ ‫ "ֹלא ֲא ַפ ֶ ּנה לְ ָך ֶּד ֶרְך ְּבׁשּום א ֶֹפן‪ָ ",‬א ַמר ַה ַּתיִ ׁש ַה ֵּׁשנִ י‪.‬‬ ‫ּגֹועׁש וְ ָט ְבעּו‪.‬‬ ‫יהם לַ ּנָ ָהר ַה ֵ‬ ‫‪  7‬נָ ְפלֹו ְׁשנֵ ֶ‬ ‫רֹוצה לַ ֲעבֹר‪ ,‬וְ ַא ָּתה ‪ַּ -‬פ ֵ ּנה לִ י ֶּד ֶרְך‪ָ ",‬א ַמר ַּתיִ ׁש ֶא ָחד‪.‬‬ ‫ אנִ י ֶ‬ ‫ֲ‬ ‫ּיּומים ָע ְברּו ַה ְּתיָ ִׁשים לְ ִמלְ ָח ָמה ַמ ָּמׁש‪.‬‬ ‫ מ ִא ִ‬ ‫ִ‬

‫‪158‬‬

‫‪2‬‬

‫ׁשּוב ְת ֶכם‪.‬‬ ‫ָמה ַּד ְע ְּתכֶ ם ַעל ָמה ֶׁש ָּק ָרה ַעל ַהּגֶ ֶׁשר? ַה ְס ִּבירּו ְּת ַ‬

‫‪3‬‬

‫לְ ִפי ָמה ֶא ְפ ָׁשר לָ ַד ַעת ֶׁש ַה ְּתיָ ִׁשים ָהיּו‪:‬‬ ‫ּתֹוק ָפנִ ים ג‪ִ .‬ט ְּפ ִׁשים‬ ‫א‪ַ .‬ע ְק ָׁשנִ ים ב‪ְ .‬‬


‫‪4‬‬

‫ַה ְּתיָ ִׁשים ָּב ֲחרּו לִ ְפּתֹר ֶאת ַה ְּב ָעיָ ה ְּב ִמלְ ָח ָמה‪ַ .‬ה ִּציעּו ְּד ָר ִכים ֲא ֵחרֹות‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫לְ ִפ ְתרֹון ַה ִּסכְ סּוְך ֵּבינֵ ֶ‬

‫ַמ ֲע ִש ִׁירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫‪1‬‬

‫רּופי ַה ִּמּלִ ים לְ ֶה ְס ֵּב ָרן‪:‬‬ ‫ַה ְת ִאימּו ְּב ַקו ֵּבין ַה ִּמּלִ ים וְ ֵצ ֵ‬ ‫ַמ ְרּגְ לֹות ָה ָהר ‬

‫ ‬

‫סֹוער‬ ‫ֵ‬

‫ָאחּו ‬

‫ ‬

‫ְ ּבכַ ַעס ַרב‬

‫ּגֹועׁש ‬ ‫ֵ‬

‫ ‬

‫ַה ֵחלֶ ק ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשל ָה ָהר‬

‫ְמנַ ּגְ ִחים ‬

‫ ‬

‫ְׂש ֵדה ֵע ֶׂשב‬

‫ְּב ֶׁש ֶצף ֶק ֶצף ‬ ‫‪2‬‬

‫ ‬

‫ּדֹוח ִפים ּופֹוגְ ִעים ְּב ֶעזְ ַרת ַה ַּק ְרנַ יִ ם‬ ‫ֲ‬

‫ַה ֲע ִתיקּו ִמּתֹוְך ּכָ ל ַמ ְח ַסן ַה ִּמּלִ ים ֶאת ַה ִּמּלָ ה אֹו ַה ֵּצרּוף ַה ֲח ֵס ִרים‬ ‫ְּבכָ ל ִמ ְׁש ָּפט‪:‬‬ ‫א‪ַ .‬ה ָּפרֹות רֹועֹות ָּב‬ ‫ַעל יְ ִריבֹו וְ ִה ִּפיל אֹותֹו‪.‬‬ ‫ ַה ִּמ ְת ַאגְ ֵרף ִה ְתנַ ֵּפל‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ַה ַּס ָּפה‪.‬‬ ‫ג‪ַ .‬ה ֶּכלֶ ב יָ ַׁשב‬ ‫?‬ ‫רֹואים ֶׁש ַהּיָ ם‬ ‫ד‪ֹ .‬לא ּכְ ַדאי לְ ֵצאת לִ ְׁש ִחּיָ ה‪ֵ ,‬אינְ כֶ ם ִ‬

‫ַמ ְח ַס ן ִמ ּלִ ים‪:‬‬

‫ּגֹועׁש‬ ‫ֵ‬

‫ְּב ֶׁש ֶצף ֶק ֶצף‬

‫נָ גַ ח‬

‫ָאחּו‬

‫ַמ ְרּגְ לֹות‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫ימים ִעם ָה ֲא ִמ ָירה ֶׁש ְּב ִמלְ ָח ָמה יֵ ׁש ַרק ַמ ְפ ִס ִידים?‬ ‫ַה ִאם ַא ֶּתם ַמ ְסּכִ ִ‬ ‫נַ ְּמקּו ַּד ְע ְּתכֶ ם‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫יכם‪.‬‬ ‫יח לִ ְפּתֹר ְּב ָׁשלֹום ַמ ֲא ָבק ֵּבין ִיְר ִיבים? ַה ְס ִ ּבירּו ִד ְּב ֵר ֶ‬ ‫ָמה נִ ְד ָרׁש ּכְ ֵדי לְ ַה ְצלִ ַ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫‪159‬‬


‫ַה ָּצב וְ ָה ַע ְק ָרב ‪/‬‬

‫ּבּורלָ א‬ ‫עֹודד ְ‬ ‫ֵ‬

‫א‬ ‫ַּפ ַעם ָהיָ ה ַע ְק ָרב‪ָ .‬א ְמנָ ם ָהיָ ה ָק ָטן‪ֲ ,‬א ָבל ְּכ ָבר ָהיָ ה ַרע ְמאֹוד‪.‬‬ ‫עֹוקץ! וְ גַ ם‬ ‫"הּזָ ֲהרּו! ֲאנִ י ֵ‬ ‫צֹועק‪ִ :‬‬ ‫ּכָ ל ַהּזְ ַמן ָהיָ ה ִמ ְת ַהּלֵ ְך ֵּבין ָה ֲא ָבנִ ים וְ ֵ‬ ‫נֹוׁשְך!"‬ ‫צֹובט! וְ לִ ְפ ָע ִמים ֵ‬ ‫ֵ‬ ‫ּמּובן‪ ,‬וְ ַאף ַּפ ַעם הּוא ֹלא ָע ַקץ וְ ֹלא נָ ַׁשְך‪ַ .‬רק ָצ ַעק‪.‬‬ ‫ֻּכּלָ ם ָּב ְרחּו ִמ ֶּמּנּו‪ַּ ,‬כ ָ‬ ‫ב‬ ‫קֹוראת לֹו "מ ֶֹתק"‪ֲ ,‬א ָבל‬ ‫ַּפ ַעם יָ ָצא ָה ַע ְק ָרב ַהּזֶ ה‪ִ ,‬א ָּמא ֶׁשּלֹו ָהיְ ָתה ֵ‬ ‫אֹותם ‪-‬‬ ‫נֹור ִאים ֶׁשֹּלא יָ ֶפה לְ ַהּגִ יד ָ‬ ‫ָה ֲא ֵח ִרים ָק ְראּו לֹו ְּבכָ ל ִמינֵ י ֵׁשמֹות ָ‬ ‫ָאז ַּפ ַעם הּוא יָ ָצא ַּבּב ֶֹקר ְּכ ֵדי לִ ְצעֹק ּולְ ַה ְפ ִחיד‪ ,‬וְ ִהּנֵ ה ָּפגַ ׁש ַּב ָּצב‪ .‬לַ ָּצב‬ ‫הֹוציא‬ ‫רּוח ַרע וְ הּוא ָהיָ ה ָעצּוב‪ .‬הּוא ָע ַמד לְ יַ ד ֶּפ ַרח ָח ָצב‪ִ ,‬‬ ‫ָהיָ ה ַמ ַּצב ַ‬ ‫רּורי ַמ ָּצה ֶׁש ָּמ ָצא לְ יַ ד ַה ְּצ ִריף‬ ‫יבֹותיו וְ כִ ְר ֵסם ֵּפ ֵ‬ ‫ֶאת רֹאׁשֹו‪ֵ ,‬ה ִציץ ַעל ְס ִב ָ‬ ‫ַה ָּצהֹב‪.‬‬ ‫ג‬ ‫נִ ַּצב ָה ַע ְק ָרב לִ ְפנֵ י ַה ָּצב וְ ָצוַ ח ְּבקֹול ָצרּוד‪" :‬זּוז ִמ ָּכאן‪ֲ ,‬אנִ י ָצ ִריְך לַ ֲעבֹר‬ ‫ּפֹה‪".‬‬ ‫ַה ָּצב ִּפ ֵהק ְּב ַצ ַער‪ָ ,‬ע ַצם ַעיִ ן ַא ַחת‬ ‫"חצּוף!"‬ ‫ַּב ֲע ַצלְ ַּתיִ ם וְ ָא ַמר‪ָ :‬‬ ‫ָה ַע ְק ָרב ּכָ ַעס ְמאֹוד וְ ָצ ַרח‪:‬‬ ‫יצה?"‬ ‫רֹוצה ֲע ִק ָ‬ ‫"א ָּתה ֶ‬ ‫ַ‬ ‫ַה ָּצב ִה ְפ ִסיק ֶרגַ ע לְ כַ ְר ֵסם‪,‬‬ ‫ִּפ ֵהק ׁשּוב וְ ָא ַמר‪ּ" :‬כֵ ן‪".‬‬

‫‪160‬‬


‫ָה ַע ְק ָרב ַה ָּק ָטן ִה ְס ַּתּכֵ ל ַּב ִּׁש ְריֹון ֶה ָע ֶבה ֶׁשל ַה ָּצב וְ ֵה ִבין ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר‬ ‫לַ ֲעקֹץ אֹותֹו‪ .‬אֹו לִ ְצּבֹט אֹותֹו‪ .‬אֹו לִ נְ ׁשְֹך אֹותֹו‪.‬‬ ‫"מה ַא ָּתה זֹולֵ ל‪ָ ,‬צב?"‬ ‫ָאז ִׁשּנָ ה ֶאת קֹולֹו וְ ָא ַמר ִּב ְמ ִתיקּות‪ָ :‬‬ ‫ַה ָּצב ִה ִּביט ֵאלָ יו לְ ַאט־לְ ַאט וְ ָא ַמר‪:‬‬ ‫"אם ֹלא ַּת ְפ ִסיק לְ ַפ ְט ֵּפט ‪ֲ -‬אנִ י ֵא ֵׁשב ָעלֶ יָך וְ ַא ָּתה ִּת ְת ַק ֵּמט ְמאֹוד‪".‬‬ ‫ִ‬ ‫ׁשֹואל ָמה ַא ָּתה א ֶֹכל!"‬ ‫"מה ‪ֲ -‬אנִ י ְס ָתם ֵ‬ ‫ָה ַע ְק ָרב נִ ְב ַהל ְק ָצת וְ ָא ַמר‪ָ :‬‬ ‫"ה ְס ַּתּלֵ ק! ַעכְ ָׁשו!"‬ ‫ֲא ָבל ַה ָּצב ָא ַמר ְּב ֶׁש ֶקט‪ִ :‬‬ ‫עֹוקץ ְמאֹוד!"‬ ‫"ּפּנּו ֶּד ֶרְך! ֲאנִ י ֵ‬ ‫צֹועק‪ַ :‬‬ ‫ָה ַע ְק ָרב ָּפנָ ה וְ ֵה ֵחל ָרץ וְ ֵ‬ ‫ֲא ָבל ֹלא ָהיָ ה ָׁשם ִאיׁש‪.‬‬ ‫צֹובט!"‬ ‫"וְ גַ ם ֵ‬ ‫ֲא ָבל ֹלא ָהיָ ה ָׁשם ִאיׁש‪.‬‬ ‫נֹוׁשְך! ָחזָ ק!"‬ ‫"לִ ְפ ָע ִמים ֵ‬ ‫ֲא ָבל ֹלא ָהיָ ה ָׁשם ִאיׁש‪ָ .‬אז הּוא ָחזַ ר ַה ַּביְ ָתה‪ .‬לְ ַבּדֹו‪.‬‬ ‫ַה ָּצב ֹלא ָהלַ ְך ַה ַּביְ ָתה‪.‬‬ ‫הּוא ְּכ ָבר ָהיָ ה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו‪.‬‬

‫‪161‬‬


‫קֹורנֶ לְ יּוס ‪/‬‬ ‫ַה ַּתּנִ ין ְ‬

‫(ּת ְרּגְ ָמה‪ַּ :‬תלְ ָמה ַאלְ יָגֹון־רֹוז)‬ ‫לֵ יאֹו לֵ יאֹונִ י ִ‬

‫א‪.‬‬ ‫יצים ָּב ְקעּו‪ ,‬וְ ָאז יָ ְצאּו ֵמ ֶהן ַה ַּתּנִ ינִ ים ַה ְּק ַטּנִ ים וְ זָ ֲחלּו ֶאל ּגְ ַדת ַהּנָ ָהר‪.‬‬ ‫ַה ֵּב ִ‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס ֹלא זָ ַחל; הּוא ָהלַ ְך זָ קּוף ַעל ְׁש ַּתיִ ם‪.‬‬ ‫ַרק ְ‬ ‫ּכְ ֶׁשּגָ ַדל וְ גָ ַבּה וְ ִה ְת ַחּזֵ ק‪ ,‬זָ ַחל ַעל ַא ְר ַּבע ַרגְ לָ יו ַרק לְ ִע ִּתים ְרחֹוקֹות‪ .‬הּוא‬ ‫"אנִ י יָ כֹול לִ ְראֹות ַה ְר ֵחק‬ ‫ָר ָאה ְּד ָב ִרים ֶׁש ַאף ַּתּנִ ין ַא ֵחר ֹלא ָר ָאה ִמּיָ ָמיו‪ֲ .‬‬ ‫יחים!" הּוא ָא ַמר‪.‬‬ ‫ֵמ ֵע ֶבר לַ ִּׂש ִ‬ ‫"מה ּכָ ל ּכָ ְך טֹוב ָּבזֶ ה?"‬ ‫ֲא ָבל ָה ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּו‪ָ ,‬‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס‪.‬‬ ‫"אנִ י יָ כֹול לִ ְראֹות ֶאת ַה ָּדגִ ים ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה!" ָא ַמר ְ‬ ‫ֲ‬ ‫"אז ָמה?" ָא ְמרּו ָה ֲא ֵח ִרים ְּברֹגֶ ז‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס ַהּנֶ ֱעלָ ב לָ קּום וְ לָ לֶ ֶכת‪.‬‬ ‫וְ כָ ְך יֹום ֶא ָחד ֶה ְחלִ יט ְ‬ ‫ב‪.‬‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס‬ ‫"אנִ י הֹולֵ ְך ַעל ְׁש ַּתיִ ם!" ָא ַמר לֹו ְ‬ ‫ן־מה ָּפגַ ׁש קֹוף‪ֲ .‬‬ ‫ּכַ ֲעבֹר זְ ַמ ָ‬ ‫"אנִ י יָ כֹול ּגַ ם לִ ְראֹות ְּד ָב ִרים ִמ ֶּמ ְר ָחק!"‬ ‫ְּבגַ ֲאוָ ה‪ֲ .‬‬ ‫"וַ ֲאנִ י יָ כֹול לַ ֲעמֹד ַעל ָהרֹאׁש‪ָ ",‬א ַמר ַהּקֹוף‪,‬‬ ‫"ּולְ ִה ָּתלֹות ַעל זְ נָ ִבי‪".‬‬ ‫חֹוׁשב ֶׁש ֲאנִ י‬ ‫"א ָּתה ֵ‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס נִ ְד ַהם‪ַ .‬‬ ‫ְ‬ ‫עֹוׂשים ֶאת זֶ ה?"‬ ‫אּוכַ ל לִ לְ מֹד ֵאיְך ִ‬ ‫הּוא ָׁש ַאל‪.‬‬

‫‪162‬‬


‫"א ָּתה ָצ ִריְך ַרק לַ ֲעבֹד ָק ֶׁשה ּולְ ַק ֵּבל ְק ָצת ֶעזְ ָרה‪".‬‬ ‫"ּב ַטח‪ָ ",‬ענָ ה ַהּקֹוף‪ַ .‬‬ ‫ֶ‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס ָע ַבד ָק ֶׁשה ּכְ ֵדי לִ לְ מֹד ֶאת ַּת ֲעלּולֵ י ַהּקֹוף‪ ,‬וְ ַהּקֹוף ָׂש ַמח‬ ‫ְ‬ ‫לַ ֲעזֹר לֹו‪.‬‬ ‫ג‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס‬ ‫ּכְ ֶׁשּלָ ַמד לְ ַבּסֹוף לַ ֲעמֹד ַעל ָהרֹאׁש ּולְ ִה ָּתלֹות ַעל ַהּזָ נָ ב‪ָ ,‬חזַ ר ְ‬ ‫מּורם ֶאל ּגְ ַדת ַהּנָ ָהר‪.‬‬ ‫ְּברֹאׁש ָ‬ ‫עֹומד ַעל ָהרֹאׁש!"‬ ‫"אנִ י ֵ‬ ‫"ת ְראּו!" הּוא ָא ַמר‪ֲ .‬‬ ‫ִּ‬ ‫"אז ָמה!" זֶ ה ּכָ ל ָמה ֶׁש ָהיָ ה לָ ֲא ֵח ִרים לְ ַהּגִ יד‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫"אנִ י יָ כֹול ּגַ ם לְ ִה ָּתלֹות ַעל ַהּזָ נָ ב!"‬ ‫ֲ‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס‪.‬‬ ‫ָא ַמר ְ‬ ‫"אז ָמה!"‬ ‫ֲא ָבל ָה ֲא ֵח ִרים ַרק ֶה ְח ִמיצּו ָּפנִ ים וְ ָחזְ רּו וְ ָא ְמרּו‪ָ ,‬‬ ‫ְמ ֻאכְ זָ ב וְ נִ ְרּגָ ז ֶה ְחלִ יט‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס לַ ְחזֹר ֶאל ַהּקֹוף‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫ֲא ָבל ּכְ ֶׁש ָּפנָ ה לָ לֶ כֶ ת‪ִ ,‬ה ִּביט‬ ‫לְ ֶרגַ ע לְ ָאחֹור‪.‬‬ ‫ּומה ָר ָאה?‬ ‫ָ‬ ‫הּוא ָר ָאה ֶאת ּכָ ל ָה ֲא ֵח ִרים‬ ‫ּומ ְתּגַ לְ ּגְ לִ ים‪ְ ,‬מנַ ִּסים‬ ‫נֹופלִ ים ִ‬ ‫ְ‬ ‫ׁשּוב וָ ׁשּוב לַ ֲעמֹד ַעל ָהרֹאׁש‬ ‫ּולְ ִה ָּתלֹות ַעל ַהּזָ נָ ב!‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס ִחּיֵ ְך‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫הֹוצ ַאת ִּכּנֶ ֶרת)‬ ‫"מ ְׁשלֵ י ְפ ֶר ְד ִריק"‪ָ ,‬‬ ‫(מּתֹוְך ִ‬ ‫ִ‬

‫‪163‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס‪ֵ .‬ה ָעזְ רּו ַּב ֶּדגֶ ם ַהּזֶ ה‪:‬‬ ‫ּכִ ְתבּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת ֶאת ַה ִּסּפּור ַעל ְ‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס הּוא ָהלַ ְך זָ קּוף ַעל ְׁש ֵּתי ַרגְ לָ יו‪,‬‬ ‫ָהיֹה ָהיָ ה ַּתּנִ ין ָצ ִעיר ְּב ֵׁשם ְ‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס ֶה ְחלִ יט לַ ֲעזֹב ֶאת ֲח ֵב ָריו ִּכי‪...‬‬ ‫לָ כֵ ן הּוא ָר ָאה‪ְ ...‬‬ ‫הּוא ָּפגַ ׁש קֹוף‪ַ .‬הּקֹוף לִ ֵּמד אֹותֹו‪ַ ...‬א ֲח ֵרי ֶׁשּיָ ַדע ‪...‬‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס‪ ...‬הּוא ֶה ְר ָאה לַ ֲח ֵב ָריו‪ֲ ...‬א ָבל ֵהם ‪...‬‬ ‫ָחזַ ר ְ‬ ‫קֹורנֶ לְ יּוס‪ּ ...‬כַ ֲא ֶׁשר ִה ִּביט ֶרגַ ע לְ ָאחֹור הּוא ִחּיֵ ְך‪ִּ ,‬כי‪...‬‬ ‫לָ כֵ ן ֶה ְחלִ יט ְ‬ ‫‪2‬‬

‫קֹורנֶ לְ יּוס? ֵה ָעזְ רּו ְּב ַמ ְח ַסן ַה ִּמּלִ ים ַהּזֶ ה‪:‬‬ ‫ֵאילּו ְּתכּונֹות א ִֹפי ַמ ְת ִאימֹות לְ ְ‬

‫רּותי‬ ‫ַמ ְח ַס ן ִמ ּלִ ים‪ַ :‬א ִּמיץ ַקּנַ אי ַס ְק ָרן ּגֵ ֶאה ְּב ֶה ֵּׂשגָ יו ַּביְ ָׁשן ַח ְב ִ‬ ‫‪3‬‬

‫ּיּורים ַּב ִּסּפּור‪:‬‬ ‫ּכֹות ֶרת לְ כָ ל ֶא ָחד ִמן ָה ִא ִ‬ ‫ַה ִּציעּו ֶ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫יֹותר ‪ֶׁ -‬של ַהּקֹוף אֹו ֶׁשל ַה ַּתּנִ ין? נַ ְּמקּו‬ ‫יְ כָ לְ ּתֹו ֶׁשל ִמי ָהיְ ָתה ְמיֻ ֶח ֶדת ֵ‬ ‫ׁשּוב ְתכֶ ם‪.‬‬ ‫ְּת ַ‬

‫‪2‬‬

‫קֹורנֶ לְ יּוס לְ ַה ֲע ָרכָ ה?‬ ‫ַעל ָמה ָראּוי ְ‬

‫‪3‬‬

‫קֹורנֶ לְ יּוס ָהיָ ה ָרצֹון ָחזָ ק?‬ ‫ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר לָ ַד ַעת ֵמ ַה ִּסּפּור ֶׁשּלְ ְ‬

‫ַמ ֲע ִׁש ִירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫ַעּיְ נּו ְ ּב ֵחלֶ ק ג ֶׁשל ַה ִּסּפּור‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫מּורם‪ָ .‬מה ּכַ ּוָנַ ת ַה ִּבּטּוי ַה ֻּמ ְדּגָ ׁש?‬ ‫א‪ְ .‬מ ֻס ָּפר ֶׁשּק ְֹורנֶ לְ יּוס ָחזַ ר לַ ֲח ֵב ָריו ְּברֹאׁש ָ‬

‫מּורם"?‬ ‫"ּברֹאׁש ָ‬ ‫ב‪ַ .‬מהּו ַה ִּבּטּוי ַה ְּמ ֻנּגָ ד לִ ְ‬

‫‪164‬‬


‫‪2‬‬

‫קֹורנֶ לְ יּוס ֹלא‬ ‫לֹומר ֶׁש ֲח ֵב ָריו ֶׁשל ְ‬ ‫א‪ְּ .‬ב ֵאיזֶ ה ִּבּטּוי ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ַה ְּמ ַס ֵּפר ּכְ ֵדי ַ‬ ‫ּכֹוע ִסים?‬ ‫ָהיּו ְמ ֻר ִ ּצים וַ ֲא ִפּלּו ֲ‬

‫ב‪ֵ .‬איזֶ ה ִּבּטּוי ְמ ֻנּגָ ד לַ ִּבּטּוי ַהּזֶ ה?‬ ‫‪3‬‬

‫ּפֹות ַח ֶאת ַה ִּסּפּור וְ ַה ְׁשלִ ימּו‪:‬‬ ‫ִק ְראּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַה ֵ‬ ‫לֹומר‪:‬‬ ‫"ׂש ַפת ַהּנָ ָהר" ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫לֹומר ְ‬ ‫ִּב ְמקֹום ַ‬

‫‪4‬‬

‫"קֹורנֶ לְ יּוס ָע ַבד ָק ׁ ֶשה ְּכ ֵדי לִ לְ מֹד ֶאת ַּת ֲעלּולֵ י ַהּקֹוף"‬ ‫ְ‬ ‫ַּב ִּסּפּור ּכָ תּוב‪:‬‬ ‫״ּת ֲעלּול״ וְ ַה ֲע ִתיקּו אֹותֹו ָּכאן‪:‬‬ ‫ִמ ְצאּו ַּב ִּמּלֹון ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ָּלה ַ‬

‫יאה‬ ‫לִ ְפנֵ י ַה ְּק ִר ָ‬ ‫ּסֹופר ַעל ַה ַּתּנִ ין‪ַ .‬ה ֶּק ַטע ַהּזֶ ה הּוא‬ ‫אתם ִסּפּור ְּפ ִרי ִּד ְמיֹונֹו ֶׁשל ַה ֵ‬ ‫ְק ָר ֶ‬ ‫ֶק ַטע ֵמ ָיד ִעי ַעל ַה ַּתּנִ ין ַּב ֶּט ַבע‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫ּקֹור ִאים‬ ‫ּכֹותרֹות ַה ְּק ַטּנֹות ֶׁש ְ‬ ‫אׁשית‪ֶ ,‬את ַה ָ‬ ‫ּכֹות ֶרת ָה ָר ִ‬ ‫ִק ְראּו ֶאת ַה ֶ‬ ‫"ּכֹותרֹות ִמ ְׁשנֶ ה" וְ ִה ְתּבֹונְ נּו ַּב ַּת ְצלּום‪ָ .‬מה לְ ַמ ְד ֶּתם ִמ ָּכְך ַעל ּת ֶֹכן‬ ‫ָ‬ ‫לָ ֶהן‬ ‫ַה ֶּק ַטע?‬

‫‪2‬‬

‫רֹוצים‬ ‫יאה ְׁש ֵאלֹות ֶׁש ַא ֶּתם ִ‬ ‫ַע ָּתה ִק ְראּו‪ּ .‬כִ ְתבּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ְּק ִר ָ‬ ‫יהם ַּבּכִ ָּתה‪.‬‬ ‫ׂשֹוח ַח ֲעלֵ ֶ‬ ‫לְ ֵ‬

‫ַה ַּתּנִ ין‬ ‫ּובּיַ ָּב ָׁשה‬ ‫ַה ַּתּנִ ין ‪ַ -‬חּיַ ת ֶט ֶרף ֶׁש ַחּיָ ה ַּב ַמיִ ם ַ‬ ‫ֹותר ָּבעֹולָ ם‪ַ .‬ה ַּתּנִ ין נִ ְר ֶאה ְּכמֹו לְ ָט ָאה ֲענָ ִקית‪.‬‬ ‫ֹוחל ַהּגָ דֹול ְּבי ֵ‬ ‫ַה ַּתּנִ ין הּוא ַהּז ֵ‬ ‫(ּב ֵע ֶרְך ְּכמֹו א ֶֹרְך ַה ִּכ ָּתה‪ )...‬הּוא‬ ‫ָא ְרּכֹו יָ כֹול לְ ַהּגִ ַיע ַעד לְ ִׁש ְב ָעה ֶמ ְט ִרים ְ‬ ‫ַחי ְּב ִבּצֹות‪ִּ ,‬בנְ ָהרֹות ַּוב ֲאגַ ִּמים וְ גַ ם עֹולֶ ה לַ ָּיַּב ָׁשה‪ַ .‬ה ַּתּנִ ין יָ כֹול לִ ְצֹלל‬ ‫ַּב ַּמיִ ם ּולְ ִה ָּׁש ֵאר ְּבתֹוכָ ם ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁש ֵּתי ַּדּקֹות‪ַ ,‬אְך הּוא ְמ ֻסּגָ ל‬

‫‪165‬‬


‫לִ ְׁשהֹות ִמ ַּת ַחת לַ ַּמיִ ם ַעד ֲח ִצי ָׁש ָעה ּכַ ֲא ֶׁשר הּוא ַמ ְרּגִ יׁש ְּב ַס ָּכנָ ה‪.‬‬ ‫לַ ַּתּנִ ין ַא ְר ַּבע ַרגְ לַ יִ ם ְק ָצרֹות‪ַ .‬על ַה ָּיַּב ָׁשה נָ ע ַה ַּתּנִ ין ְּב ֶעזְ ַרת ַא ְר ַּבע ַרגְ לָ יו‬ ‫אֹו ְּב ֶעזְ ַרת ִּפּתּול ּגּופֹו ּכְ מֹו נָ ָחׁש‪ .‬זְ נָ בֹו ֶׁשל ַה ַּתּנִ ין ָארְֹך וְ ָחזָ ק‪ .‬הּוא נָ ע‬ ‫ׂשֹוחה ַּב ַּמיִ ם ְּב ֶעזְ ָרתֹו‪ַ .‬הּזָ נָ ב ְמ ַׁש ֵּמׁש ֶאת ַה ַּתּנִ ין ּגַ ם לְ ַה ָּׂשגַ ת‬ ‫ַּב ָּיַּב ָׁשה וְ ֶ‬ ‫ּומן ַהּגָ ָדה ֶאל‬ ‫דּודים ִ‬ ‫מֹוׁשְך ֶאת ַט ְרּפֹו ִמן ַה ַּמיִ ם ָה ְר ִ‬ ‫ָמזֹון‪ְּ .‬ב ֶעזְ ָרתֹו הּוא ֵ‬ ‫ּומ ְט ִּביע אֹותֹו‪.‬‬ ‫ַה ַּמיִ ם ָה ֲע ֻמ ִּקים ַ‬ ‫ַה ַּתּנִ ין ָׁשק ַּוע רֹב זְ ַמּנֹו ַּב ַּמיִ ם ּכְ ֶׁשהּוא ְמ ַצ ֶּפה לַ ֶּט ֶרף‪ַ ,‬רק נְ ִח ֵירי ַאּפֹו וְ ֵעינָ יו‬ ‫נִ ְמ ָצ ִאים ֵמ ַעל לַ ַּמיִ ם‪ְּ .‬ב ֶעזְ ַרת ִׁשּנָ יו‬ ‫ֹופס‬ ‫וְהּלֶ ֶסת ַה ֲחזָ ָקה ֶׁשּלֹו הּוא ּת ֵ‬ ‫ַ‬ ‫לְ ַע ְצמֹו ָּדגִ ים‪ְ ,‬צ ַפ ְר ֵּד ִעים‪,‬‬ ‫נְ ָח ִׁשים וְ עֹופֹות ַמיִ ם וְ ַאף ַחּיֹות‬ ‫ּותאֹו‪,‬‬ ‫ּגְ דֹולֹות ְּכמֹו ַאנְ ִטילֹוּפֹות‪ּ ,‬גְ נּו ְ‬ ‫ֶׁש ָּבאֹות לִ ְׁשּתֹות ַמיִ ם אֹו חֹוצֹות ֶאת ַה ַּמיִ ם ִּבזְ ַמן‬ ‫יהן ַא ֲח ֵרי ָמזֹון‪ .‬לַ ַּתּנִ ין יֵ ׁש ּכְ ־‪ִׁ 100-70‬שּנַ יִם‬ ‫ּוׂש ֶ‬ ‫ִחּפ ֵ‬ ‫יח‬ ‫ּומ ֻׁשּנָ נֹות‪ּ .‬כַ ֲא ֶׁשר ַה ִּׁשּנַ יִ ם נִ ְׁש ָּברֹות אֹו נִ ְׁש ָחקֹות ַה ַּתּנִ ין ַמ ְצ ִמ ַ‬ ‫ַחּדֹות ְ‬ ‫ֹויְבים ִט ְב ִעּיִים (לְ ַמ ֵעט‬ ‫ף־על‪ ,‬וְ ֵאין לֹו א ִ‬ ‫ִׁשּנַ יִ ם ֲח ָדׁשֹות‪ַ .‬ה ַּתּנִ ין הּוא ט ֵֹור ָ‬ ‫וְתּנִ ינִ ים ֲא ֵח ִרים)‪.‬‬ ‫ָה ָא ָדם ַ‬ ‫ּומ ְת ַח ֵּמם ְּב ַק ְרנֵ י ַה ֶּׁש ֶמׁש‪ְּ ,‬כ ֶׁש ַחם הּוא‬ ‫ּכַ ֲא ֶׁשר ַקר‪ַ ,‬ה ַּתּנִ ין עֹולֶ ה לַ ָּיַּב ָׁשה ִ‬ ‫ְמ ָק ֵרר ֶאת ּגּופֹו ְּב ַמיִ ם‪.‬‬ ‫סּורה‬ ‫נְ ֵק ַבת ַה ַּתּנִ ין ִהיא ִא ָּמא ְמ ָ‬ ‫ּומ ִטילָ ה לְ תֹוכֹו ֵּבין ‪20‬‬ ‫חֹופ ֶרת ּבֹור ָק ָטן ְ‬ ‫נְ ֵק ַבת ַה ַּתּנִ ין עֹולָ ה לַ חֹוף‪ֶ ,‬‬ ‫יצים ְּבחֹול אֹו ְּבבֹץ‬ ‫יצים ְּבכָ ל ֲה ָטלָ ה‪ִ .‬היא ְמכַ ָּסה ֶאת ַה ֵּב ִ‬ ‫לְ ־‪ֵּ 90‬ב ִ‬ ‫יצים‪ַ .‬ה ַּתּנִ ינִ ים ַה ְּק ַטּנִ ים‬ ‫יצים ְּכ ֵדי לְ ָהגֵ ן ַעל ַה ֵּב ִ‬ ‫וְ נִ ְׁש ֶא ֶרת ְּב ִק ְר ַבת ֵקן ַה ֵּב ִ‬ ‫ּמֹוׁש ִכים ֶאת ָה ֵאם‬ ‫יצים‪ ,‬קֹולֹות ִצּיּוץ ֶׁש ְ‬ ‫עֹודם ְּבתֹוְך ַה ֵּב ִ‬ ‫יעים‪ְּ ,‬ב ָ‬ ‫ַמ ְׁש ִמ ִ‬

‫‪166‬‬


‫ֶאל ַה ֵּקן ֲא ִפּלּו ִמ ֶּמ ְר ָחק ֶׁשל ‪20‬‬ ‫ֶמ ְט ִרים‪ְּ .‬ב ָׁשלָ ב זֶ ה ָה ִא ָּמהֹות‬ ‫ַמ ְת ִחילֹות לַ ְחּפֹר ַּב ַ ּק ְר ַקע וְ עֹוזְ רֹות‬ ‫לַ ַּתּנִ ינִ ים ַה ְּצ ִע ִירים לָ ֵצאת ִמן‬ ‫יצים‪ֵ ,‬הן נֹוגְ סֹות ַּב ֲע ִדינּות‬ ‫ַה ֵּב ִ‬ ‫ּבֹוק ִעים ַה ַּתּנִ ינִ ים‬ ‫ַּב ְּקלִ ָּפה וְ כַ ֲא ֶׁשר ְ‬ ‫אֹותם‬ ‫ָ‬ ‫לֹוקחֹות‬ ‫ַה ְּק ַטּנִ ים‪ָ ,‬ה ִא ָּמהֹות ְ‬ ‫ּומ ִביאֹות‬ ‫יהן ַּב ֲע ִדינּות ַר ָּבה ְ‬ ‫ְּב ִפ ֶ‬ ‫אֹותם ֶאל ַה ַּמיִ ם‪.‬‬ ‫ָ‬

‫יצים‬ ‫ַּתּנִ ינִ ים ְק ַטּנִ ים ֶׁש ָּב ְקעּו ִמן ַה ֵּב ִ‬

‫עֹולם ֵמ ַהּזְ ַמן ֶׁש ָהיּו ּבֹו‬ ‫ַה ַּתּנִ ין הּוא ַּב ַעל ַחּיִ ים ָקדּום‪ַ .‬תּנִ ינִ ים ַחּיִ ים ָּב ָ‬ ‫אׁשית‪:‬‬ ‫יאה ְּב ֵס ֶפר ְּב ֵר ִ‬ ‫אּורים‪ַ .‬ה ַּתּנִ ין ֻמזְ ָּכר ְּב ִסּפּור ַה ְּב ִר ָ‬ ‫ִּדינֹוזָ ִ‬ ‫ֹלהים ֶאת ַה ַתנִ ינִ ם ַהגְ ד ִֹלים"‪.‬‬ ‫"וַ יִ ְב ָרא ֱא ִ‬ ‫לֹוּפ ְדיָ ה ‪)ynet‬‬ ‫יק ֶ‬ ‫(לְ ִפי ֶאנְ ִצ ְ‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ִק ְראּו ֵׁשנִ ית ֶאת ַה ִּפ ְס ָקה ָה ִראׁשֹונָ ה וְ ַה ְׁשלִ ימּו‪:‬‬ ‫ֶמ ְט ִרים‪.‬‬ ‫יע ְּב ֵע ֶרְך ַעד‬ ‫א‪ָ .‬א ְרּכֹו ַמּגִ ַ‬ ‫ב‪ .‬הּוא ַחי ְּב‬ ‫ַרגְ לַ יִ ם‪.‬‬ ‫ג‪ .‬לַ ַּתּנִ ין‬ ‫ד‪ַּ .‬ת ְפ ִק ֵידי ַהּזָ נָ ב ֵהם‪:‬‬

‫‪167‬‬


‫‪2‬‬

‫ִק ְראּו ֵׁשנִ ית ֶאת ַה ִּפ ְס ָקה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה וְ ַה ְׁשלִ ימּו‪:‬‬ ‫א ‪ִ .‬מ ְס ַּפר ִׁשּנֵ י ַה ַּתּנִ ין‪:‬‬ ‫טֹורף‪:‬‬ ‫ב‪ְׁ .‬שמֹות ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ֶׁשהּוא ֵ‬

‫‪3‬‬

‫(מה ֵהם אֹוכְ לִ ים)?‬ ‫ִמ ָּמה נִ ּזֹונִ ים ַה ַּתּנִ ינִ ים ָ‬

‫‪4‬‬

‫ּדּוע ֵעינָ יו וְ ַאּפֹו ֶׁשל ַה ַּתּנִ ין‬ ‫ִק ְראּו ֵׁשנִ ית ֶאת ִּפ ְס ָקה ‪ַׁ .3‬ש ֲערּו‪ַ ,‬מ ַ‬ ‫נִ ְמ ָצ ִאים ִמחּוץ לַ ַּמיִ ם ּכְ ֶׁשהּוא ְמ ַחּכֶ ה לַ ֶּט ֶרף?‬

‫‪5‬‬

‫יה?‬ ‫יצד ִמ ְת ַּב ֵּטאת ַּד ֲאגָ ָתּה ֶׁשל ִא ָּמא ַּתּנִ ינָ ה לְ ֶצ ֱא ָצ ֶא ָ‬ ‫ּכֵ ַ‬

‫‪6‬‬

‫זֹוחלִ ים ֲא ֵח ִרים‪ִּ ,‬כ ְתבּו‬ ‫זֹוחל ֲענָ ק‪ִ .‬אם ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים ֵׁשמֹות ֶׁשל ֲ‬ ‫ַה ַּתּנִ ין הּוא ֵ‬ ‫יהם ּכָ אן‪:‬‬ ‫מֹות ֶ‬ ‫ֶאת ְׁש ֵ‬

‫ַמ ֲע ִׁש ִירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬

‫‪168‬‬

‫‪1‬‬

‫אֹויְבים ִט ְב ִעיִ ּים‪.‬‬ ‫ִ‬ ‫ף־על‪ ,‬וְ ֵאין לֹו‬ ‫טֹור ָ‬ ‫"ה ַּתּנִ ין הּוא ֵ‬ ‫ּכָ תּוב ַּב ֶ ּק ַטע‪ַ :‬‬ ‫נֹוספֹות‪ּ ,‬כִ ְתבּו ֶאת ְׁש ָמן‪.‬‬ ‫ּיֹות־על ָ‬ ‫ָ‬ ‫ִאם ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים ַח‬

‫‪2‬‬

‫אֹויְבים ַּב ֶּט ַבע‪ְ ,‬ל ַמ ֵעט ָה ָא ָדם וְ ַתּנִ ינִ ים ֲא ֵח ִרים‪.‬‬ ‫ִ‬ ‫ּכָ תּוב ֶׁשּלַ ַּתּנִ ין ֵאין‬ ‫א‪ָ .‬מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ָּלה ַה ֻּמ ְדּגֶ ֶׁשת?‬ ‫יצד ֵה ַבנְ ֶּתם זֹאת‪.‬‬ ‫ב‪ַ .‬ה ְס ִּבירּו ּכֵ ַ‬


‫לָ ָּמה יֵ ׁש לַ ַּת ְרנְ גֹול ַּכ ְרּבֹלֶ ת ֲא ֻד ָּמה‪/‬‬

‫ִמ ִירי ָּברּוְך‬

‫א‬ ‫יחת‬ ‫עֹוררּו ִעם זְ ִר ַ‬ ‫לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹות ֹלא ָהיּו ְׁשעֹונִ ים ּכְ לָ ל‪ֲ .‬אנָ ִׁשים ִה ְת ְ‬ ‫ׁשֹוק ַעת‪ִ .‬איׁש ֹלא יָ ַדע ָמה‬ ‫ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ָהלְ כּו לִ יׁשֹן ּכְ ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמׁש ָהיְ ָתה ַ‬ ‫ַה ָּׁש ָעה וְ זֶ ה ּגַ ם ֹלא ָהיָ ה ָחׁשּוב‪ָ .‬ה ֲאנָ ִׁשים ִה ְס ִּפיקּו לַ ֲעׂשֹות ֶאת ָּכל‬ ‫מֹוהם ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים‪ּ .‬גַ ם‬ ‫ּוכ ֶ‬ ‫יעה‪ְ .‬‬ ‫יחה ֵּובין ַה ְּׁש ִק ָ‬ ‫ָה ֲעבֹודֹות ַּבּזְ ַמן ֶׁש ֵּבין ַהּזְ ִר ָ‬ ‫יע ָתּה‪.‬‬ ‫ׁשֹוכ ִבים לִ יׁשֹן ִעם ְׁש ִק ָ‬ ‫יחת ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ְ‬ ‫עֹור ִרים ִעם זְ ִר ַ‬ ‫ֵהם ָהיּו ִמ ְת ְ‬ ‫עֹורר ְּבסֹוף ַהּלַ יְ לָ ה‪ְּ ,‬כ ֶׁש ֲע ַדיִ ן‬ ‫ׁשֹונֶ ה ִמּכֻ ּלָ ם ָהיָ ה ַה ַּת ְרנְ גֹול‪ .‬הּוא ָהיָ ה ִמ ְת ֵ‬ ‫ֹלא זָ ְר ָחה ַה ֶּׁש ֶמׁש‪ָּ .‬פׁשּוט‪ ,‬הּוא ָא ַהב לִ יׁשֹן ְק ָצת ָּפחֹות ֵמ ָה ֲא ֵח ִרים‪.‬‬ ‫קֹורא‬ ‫קֹורא ְּבקֹול‪ֵ ,‬‬ ‫ּכַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה עֹולֶ ה ָהאֹור ָה ִראׁשֹון‪ָ ,‬היָ ה ַה ַּת ְרנְ גֹול ֵ‬ ‫נֹוספֹות ּולְ ָה ִביא ֶאת ַהּב ֶֹקר‪.‬‬ ‫ֹלח ַק ְרנֵ י אֹור ָ‬ ‫לַ ֶּׁש ֶמׁש לִ ְׁש ַ‬ ‫אֹומר ְּבגַ ֲאוָ ה‪.‬‬ ‫ּקֹורא לַ ֶּׁש ֶמׁש‪ָ ",‬היָ ה ַה ַּת ְרנְ גֹול ֵ‬ ‫"אנִ י ַה ֵ‬ ‫ֲ‬ ‫הּוא ָהיָ ה ְּב ֵעינֵ י ַע ְצמֹו ֶמלֶ ְך ַהּיֹום‪ ,‬זֶ ה ֶׁש ֵּמ ִאיר ֶאת ָהעֹולָ ם‪.‬‬ ‫ּתֹובב ַה ַּת ְרנְ גֹול ֶּב ָח ֵצר וְ ָכל‬ ‫פּוח ִמּגַ ֲאוָ ה ִה ְס ֵ‬ ‫מּורם וְ נָ ַ‬ ‫ְּברֹאׁש ָ‬ ‫טּוחים‬ ‫ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ּכִ ְּבדּו אֹותֹו ְמאֹוד‪ֵ .‬הם ָהיּו ְּב ִ‬ ‫יאתֹו ַה ֶּׁש ֶמׁש ֹלא ִּתזְ ַרח‪.‬‬ ‫ֶׁש ְּבלִ י ְק ִר ָ‬ ‫ב‬ ‫ֲא ָבל ַה ַּת ְרנְ גֹול ַהּגַ ַאוְ ָתן ֹלא‬ ‫ִה ְס ַּת ֵּפק ַּבּכָ בֹוד ֶׁש ָר ֲחׁשּו‬ ‫לֹו ָה ֲא ֵח ִרים‪ ,‬וְ ֹלא ַּבּכָ בֹוד‬ ‫ֶׁש ָר ַחׁש לְ ַע ְצמֹו‪ .‬הּוא ָר ָצה‬ ‫יֹותר ָּכבֹוד‪ ,‬וְ ָח ַׁשב לְ ַע ְצמֹו ָמה‬ ‫ֵ‬ ‫עֹוד ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ּכְ ֵדי לִ זְ ּכֹות ּבֹו‪.‬‬

‫‪169‬‬


‫ּומ ָצא‪.‬‬ ‫ָח ַׁשב ָ‬ ‫ֶע ֶרב ֶא ָחד ָעלָ ה ַעל ַהּגָ ֵדר ֶׁש ֶּב ָח ֵצר וְ ָק ָרא‪:‬‬ ‫"ׁש ְמעּו ּכֻ ּלְ כֶ ם‪ִ ,‬מ ָּק ָטן וְ ַעד ּגָ דֹול‬ ‫ִ‬ ‫ּקֹורא ְּבקֹול‪:‬‬ ‫ִּד ְב ֵרי ַה ַּת ְרנְ גֹול ַה ֵ‬ ‫יע‪,‬‬ ‫ָמ ָחר ַּבּב ֶֹקר ֹלא ֶא ְק ָרא וְ ֹלא ָא ִר ַ‬ ‫יע‪".‬‬ ‫ּתֹופ ַ‬ ‫וְ ַה ֶּׁש ֶמׁש ַה ְּמ ִא ָירה ּכְ לָ ל ֹלא ִ‬ ‫"מה יִ ְהיֶ ה? ַה ִאם ָּת ִמיד יִ ְהיֶ ה‬ ‫נִ ְב ֲהלּו ּכָ ל ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ִמ ִּד ְב ֵרי ַה ַּת ְרנְ גֹול‪ָ .‬‬ ‫חׁשְך?"‬ ‫חׁשְך? ָמ ַתי נַ ֲעבֹד? ָמ ַתי נִ ְׁשּכַ ב לִ יׁשֹן? ֵאיְך נַ ִּכיר זֶ ה ֶאת זֶ ה ַּב ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫ָהלְ כּו וְ ִה ְת ַחּנְ נּו ִּב ְפנֵ י ַה ַּת ְרנְ גֹול ִּוב ְ ּקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיַ ְחזֹר ּבֹו‪ֶׁ ,‬שֹּלא יַ ֲענִ יׁש‬ ‫אֹותם‪ֶׁ ,‬שּיַ ְמ ִׁשיְך לְ ָה ִעיר ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש ּכִ ְבכָ ל ַהּיָ ִמים‪ַ .‬אְך ַה ַּת ְרנְ גֹול‬ ‫ָ‬ ‫אֹותּה‪".‬‬ ‫ָה ַע ְק ָׁשן ָע ַמד ַעל ַּד ְעּתֹו וְ ָא ַמר‪" :‬זֹאת ַה ְחלָ ָט ִתי וְ ֹלא ֲא ַׁשּנֶ ה ָ‬ ‫צּובים ָהלְ כּו ַה ַּביְ ָתה‪ַ .‬ה ֶּכלֶ ב‬ ‫יהם‪ ,‬וַ ֲע ִ‬ ‫אׁש ֶ‬ ‫ִה ְרּכִ ינּו ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ֶאת ָר ֵ‬ ‫בֹורה‬ ‫לַ ְּמלּונָ ה‪ַ ,‬ה ָּפ ָרה לָ ֶר ֶפת‪ַ ,‬ה ַּת ְרנְ גֹולֹות לַ ּלּול‪ַ ,‬ה ִּצּפֹור לַ ֵּקן‪ַ ,‬ה ְּד ָ‬ ‫ּׁשֹובְך‪.‬‬ ‫לַ ַּכּוֶ ֶרת וְ ַהּיֹונָ ה לַ ָ‬ ‫ּכֻ ּלָ ם ָהיּו ְמ ֻפ ָח ִדים ִמ ְּפנֵ י ָמה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ּכְ ֶׁשֹּלא ִּתזְ ַרח ַה ֶּׁש ֶמׁש‪ָ .‬הלְ כּו וְ ָסגְ רּו‬ ‫יהם וְ ָׁשכְ בּו לִ יׁשֹן‪.‬‬ ‫ֶאת ַה ְּדלָ תֹות ַא ֲח ֵר ֶ‬ ‫עֹוררּו ִמ ְּׁשנָ ָתם‪ַ ,‬אְך ֹלא יָ ְצאּו‬ ‫ָע ַבר ַהּלַ יְ לָ ה ָּובא ַהּב ֶֹקר‪ֻּ .‬כּלָ ם ִה ְת ְ‬ ‫צּובים וְ ִחּכּו‪ֲ .‬א ִפּלּו לַ ַחּלֹון ֹלא ֵה ֵעּזּו לָ גֶ ֶׁשת‪ִּ ,‬כי ָּפ ֲחדּו‬ ‫יהם‪ .‬יָ ְׁשבּו ֲע ִ‬ ‫ִמ ָּב ֵּת ֶ‬ ‫אֹותם ָּכל ָּכְך‬ ‫חׁשְך‪ַ ,‬רק ָח ְׁשבּו ַעל ַה ַּת ְרנְ גֹול ָה ָר ָׁשע ֶׁש ִה ְׁש ִאיר ָ‬ ‫ִמ ְּפנֵ י ַה ֶ‬ ‫ְמ ֻפ ָח ִדים‪.‬‬ ‫ג‬ ‫י־ּפ ַעם‪ָׁ ,‬ש ְמעּו ִּפ ְתאֹום‬ ‫חׁשְך יִּגָ ֵמר ֵא ַ‬ ‫וְ כָ ְך‪ּ ,‬כְ ֶׁשּכְ ָבר ֹלא ֶה ֱא ִמינּו ֶׁש ַה ֶ‬ ‫חּוצה‪ְּ ,‬וראּו זֶ ה‬ ‫קֹורא‪ּ" :‬ב ֶֹקר טֹוב!" ֵה ִציצּו ֻּכּלָ ם ַה ָ‬ ‫קֹול ֶׁשל יֶ לֶ ד ָק ָטן ֵ‬ ‫ּ ֶפלֶ א ‪ -‬אֹור ַּבחּוץ! ֻּכּלָ ם ָּפ ְתחּו ֶאת ַה ְּדלָ תֹות וְ יָ ְצאּו‪.‬‬

‫‪170‬‬


‫יָ ְצאּו ַהּכֶ לֶ ב ֵמ ַה ְּמלּונָ ה‪ַ ,‬ה ָּפ ָרה ֵמ ָה ֶר ֶפת‪ַ ,‬ה ַּת ְרנְ גֹלֶ ת ֵמ ַהּלּול‪ַ ,‬ה ִּצּפֹור‬ ‫ּׁשֹובְך‪.‬‬ ‫בֹורה ֵמ ַהּכַ ּוֶ ֶרת וְ ַהּיֹונָ ה ִמן ַה ָ‬ ‫ֵמ ַה ֵּקן‪ַ ,‬ה ְּד ָ‬ ‫ַהּיֶ לֶ ד יָ ָצא ֵמ ַה ַּביִ ת לְ ַה ֲאכִ יל ֶאת ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים‪ ,‬וְ ֻכּלָ ם ָׂש ְמחּו לִ ְק ָראתֹו‬ ‫"ה ַּת ְרנְ גֹול ֹלא ָק ָרא‪ ,‬וְ ַה ֶּׁש ֶמׁש זָ ְר ָחה ְּב ַע ְצ ָמּה‪ּ .‬ב ֶֹקר טֹוב! ּב ֶֹקר‬ ‫וְ ָא ְמרּו‪ַ :‬‬ ‫טֹוב!"‬ ‫טֹופפּו‬ ‫ּכַ ָּמה ּגְ דֹולָ ה ָהיְ ָתה ִׂש ְמ ָח ָתם ֶׁשל ּכָ ל ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים‪ֻּ .‬כּלָ ם ִה ְצ ְ‬ ‫טֹובי־לֵ ב‪ ,‬וְ ִה ְת ַח ְּממּו ַּב ֶּׁש ֶמׁש‪ַ .‬רק ַה ַּת ְרנְ גֹול ֹלא ָּבא‪.‬‬ ‫ֶּב ָח ֵצר‪ְׂ ,‬ש ֵמ ִחים וְ ֵ‬ ‫חּוצה‪ָ ,‬היְ ָתה ַה ַּכ ְרּבֹלֶ ת‬ ‫לֹוׁשה יָ ִמים ִה ְת ַח ֵּבא ַּבּלּול‪ּ .‬כְ ֶׁשּיָ ָצא לְ ַבּסֹוף ַה ָ‬ ‫ְׁש ָ‬ ‫ּבּוׁשה‪.‬‬ ‫ֶׁש ַעל רֹאׁשֹו ֲא ֻד ָּמה‪ּ ,‬כִ י ִה ְס ִמ ָיקה ֵמרֹב ָ‬ ‫ּומ ָאז יֵ ׁש לַ ַּת ְרנְ גֹול ּכַ ְרּבֹלֶ ת ֲא ֻד ָּמה‪.‬‬ ‫ֵ‬

‫‪171‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫ֵח ֶלק א‬ ‫‪1‬‬

‫יצד ִה ְס ַּת ְּדרּו ָה ֲאנָ ִׁשים ַּבּיָ ִמים ֶׁש ָּב ֶהם ֲע ַדיִ ן ֹלא ָהיָ ה ָׁשעֹון?‬ ‫ּכֵ ַ‬

‫‪2‬‬

‫יחת‬ ‫לִ ְפנֵ י ַה ְר ֵּבה ָׁשנִ ים ֲחלֻ ַּקת ַהּזְ ַמן ֶׁשל ָה ֲאנָ ִׁשים ָהיְ ָתה לְ ִפי זְ ִר ַ‬ ‫יע ָתּה‪.‬‬ ‫ַה ֶּׁש ֶמׁש ּולְ ִפי ְׁש ִק ָ‬ ‫א‪ָ .‬מה ִה ְת ִחילּו לַ ֲעׂשֹות ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ֶּׁש ֶמׁש זָ ְר ָחה?‬ ‫ב‪ָ .‬מה ָעׂשּו ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ֶּׁש ֶמׁש ָׁש ְק ָעה?‬

‫‪3‬‬

‫ָמה ָט ַען ַה ַּת ְרנְ גֹול ַעל ַּת ְפ ִקידֹו ָּבעֹולָ ם?‬

‫חֹוש ִבים‪ַ :‬ה ִאם ֶּב ֱא ֶמת ֶה ֱא ִמין ַה ַּת ְרנְ גֹול לַ ְּד ָב ִרים ֶׁש ָא ַמר ַעל‬ ‫ָמה ַא ֶּתם ׁ ְ‬ ‫ׁשּוב ְתכֶ ם‪.‬‬ ‫ַע ְצמֹו? ַה ְס ִּבירּו ְּת ַ‬

‫ֵח ֶלק ב וְ ֵח ֶלק ג‬ ‫‪1‬‬

‫‪172‬‬

‫יֹוד ִעים לְ ִפי ַה ִּסּפּור ֶׁשּכֻ ּלָ ם ֶה ֱא ִמינּו לַ ַּת ְרנְ גֹול?‬ ‫א‪ֵ .‬איְך ְ‬


‫ב‪ָ .‬מה ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ יד ַעל ֵאּלֶ ה ֶׁש ֶה ֱא ִמינּו לֹו?‬

‫‪3‬‬

‫יע לְ כֻ ּלָ ם ֶׁש ַאף ֶׁש ַה ַּת ְרנְ גֹול ֹלא ָק ָרא‪ַ ,‬ה ֶּׁש ֶמׁש זָ ְר ָחה?‬ ‫הֹוד ַ‬ ‫ִמי ָהיָ ה זֶ ה ֶׁש ִ‬

‫‪4‬‬

‫ּדּוע?‬ ‫ּומ ַ‬ ‫זֹור ַחת‪ֵ ,‬הם ָׂש ְמחּו‪ַ .‬אְך ִמי ִה ְת ַּבּיֵ ׁש ַ‬ ‫ּכְ ֶׁשּגִ ּלּו ּכֻ ּלָ ם ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמׁש ַ‬

‫‪5‬‬

‫ׁשּובה?‬ ‫ּכֹות ֶרת ‪ַ -‬מ ִהי ַה ְּת ָ‬ ‫ׁשּובה לַ ְּׁש ֵאלָ ה ֶׁש ַּב ֶ‬ ‫ְּבסֹוף ַה ִּסּפּור יֵ ׁש ְּת ָ‬

‫ַמ ִּציגִ ים‬ ‫ָהכִ ינּו ַה ָּצגָ ה לְ ִפי ַה ִּסּפּור‪ .‬לִ ְפנֵ י כֵ ן ַה ְחלִ יטּו‪:‬‬ ‫ • ֵאילּו ַּת ְפ ִק ִידים יִ ְהיּו ַּב ַה ָּצגָ ה‪.‬‬ ‫(חלָ ִקים) יִ ְהיּו ַּב ַה ָּצגָ ה‪.‬‬ ‫ •ּכַ ָּמה ְּתמּונֹות ֲ‬ ‫ • ֵאילּו ַמ ֵּסכָ ה אֹו ַּת ְחּפ ֶֹׂשת לְ ָהכִ ין לְ כָ ל ַּת ְפ ִקיד‪.‬‬ ‫נּועה‪.‬‬ ‫ • ָמה ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּציג ְּב ִרּקּוד אֹו ִּב ְת ָ‬ ‫הֹוסיף לַ ַה ָּצגָ ה‪.‬‬ ‫ • ֵאילּו ִׁש ִירים וְ ֵאיזֹו מּוזִ ָיקה ֶא ְפ ָׁשר לְ ִ‬

‫‪173‬‬


‫נּוחה‬ ‫ַׁש ָּבת ְמ ָ‬ ‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫ּדֹוב ִרים ְמ ַס ְּפ ִרים ָּב ֶהם‪ְּ ,‬ב ָמה‬ ‫•נִ ְק ָרא ִׁש ִירים ֶׁש ַה ְ‬ ‫ְמיֻ ֶח ֶדת ַה ַּׁש ָּבת ֶא ְצלָ ם‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא ִסּפּור ֶׁש ִּס ְּפרּו ֲח ָכ ֵמינּו ַעל ָהעֹנֶ ג ֶׁש ַּב ַּׁש ָּבת‬ ‫נֹוסף נַ ִּכיר‬ ‫אֹותנּו? ְּב ָ‬ ‫וְ נַ ְחׁשֹב ָמה ֵהם ָרצּו לְ לַ ֵּמד ָ‬ ‫ֶאת ָה ִע ְב ִרית ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת ֶׁש ָּבּה ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ַה ֲח ָכ ִמים‪.‬‬

‫ַׁש ָּבת ַּבּב ֶֹקר‪/‬‬

‫ִּת ְר ָצה ֲא ָתר‬

‫ַׁש ָּבת ַּבּב ֶֹקר! יֹום יָ ֶפה‪,‬‬ ‫ׁשֹותה ֲהמֹון ָק ֶפה‪,‬‬ ‫ִא ָּמא ָ‬ ‫קֹורא ֲהמֹון ִעּתֹון‬ ‫ַא ָּבא ֵ‬ ‫וְ לִ י יִ ְקנּו ֲהמֹון ָּבלֹון‪.‬‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לָ לֶ כֶ ת לַ ּיַ ְרקֹון‪ ,‬לָ ׁשּוט ָׁשם ְּב ִס ָירה‪,‬‬ ‫אֹו לְ ַטּיֵ ל ַעד סֹוף ָה ְרחֹוב וְ לָ ׁשּוב ַּב ֲחזָ ָרה‪,‬‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר לִ ְקטֹף ְּפ ָר ִחים‪ָּ ,‬כ ֵאּלֶ ה ֶׁשֹּלא ָאסּור‪,‬‬ ‫וְ ֶא ְפ ָׁשר לָ לֶ כֶ ת ַעד ַהּגַ ן וְ לִ ְראֹות ֶׁשהּוא ָסגּור‪.‬‬

‫ּכֹות ִבים‬ ‫ְ‬

‫‪174‬‬

‫‪1‬‬

‫ֵאיזֹו ֲאוִ ָירה יֵ ׁש ַּב ִּׁשיר?‬

‫‪2‬‬

‫ּדֹובר ַּב ִּׁשיר?‬ ‫ִמי ַה ֵ‬

‫‪3‬‬

‫ָמה עֹוד ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ְּב ַׁש ָּבת? הציעו‪.‬‬


‫ַׁש ָּבת ‪/‬‬

‫יחי‬ ‫הּודה ַע ִּמ ַ‬ ‫יְ ָ‬

‫ְּביֹום ַׁש ָּבת‬ ‫ַהּכֹל לְ ַאט‪ ,‬לְ ַאט‪.‬‬ ‫יֹוׁש ִבים ַעל ַה ִּמ ְר ֶּפ ֶסת‬ ‫ְ‬ ‫וְ ַס ָּבא הֹולֵ ְך לְ ֵבית ּכְ נֶ ֶסת‬ ‫ּומ ַטּיְ לִ ים לָ ִעיר ָה ַע ִּת ָיקה‬ ‫ְ‬ ‫ּומינֵ י ְמ ִת ָיקה‪,‬‬ ‫וְ ָד ִדי ְמ ַק ֵּבל ּכְ ָעכִ ים ִ‬ ‫וְ ֹלא ָחׁשּוב ִאם ַקר אֹו ַחם‪,‬‬ ‫ּכֻ ּלָ ם ְמ ַפּנְ ִקים ֶאת ּכֻ ּלָ ם‬ ‫ּומ ַד ְּב ִרים‬ ‫ּומ ְתנַ ְּׁש ִקים ְ‬ ‫ִ‬ ‫ּומ ְת ַח ְּב ִקים וְ טֹוב‪,‬‬ ‫ִ‬ ‫וְ אֹכֶ ל ָט ִעים יֵ ׁש לָ רֹב‪,‬‬ ‫ּכֻ ּלָ ם נָ ִחים‪.‬‬ ‫ֲא ִפּלּו ָה ַעּכָ ִביׁש‬ ‫קּורים‪.‬‬ ‫עֹוׂשה ִ‬ ‫ֹלא ֶ‬ ‫ּוזְ בּוב ֹלא ָעף‬ ‫לְ ַה ְרּגִ יז אֹזֶ ן וְ ַאף‪.‬‬ ‫ּנּומה נּום‬ ‫וְ ַהּזָ נָ ב ֶׁשל ַה ָ‬ ‫רֹוצה ִּבכְ לָ ל לָ קּום‬ ‫ֵאינֶ ּנּו ֶ‬ ‫וַ ֲא ִפּלּו ַהּיַ נְ ׁשּוף‬ ‫ַמ ְׁש ִאיר ֶאת ֵעינָ יו ְּפתּוחֹות ּכָ ל ַהּיֹום‪.‬‬ ‫נּוחה ֶׁשּלֹו‪.‬‬ ‫זֹאת ַה ְּמ ָ‬ ‫ַׁש ַּבת ָׁשלֹום‪.‬‬

‫‪175‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫יהם ֶׁשל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת‪.‬‬ ‫ימה ֶׁשל ַמ ֲע ֵׂש ֶ‬ ‫לְ ִפי ַה ִּׁשיר‪ִ ,‬ע ְרכּו ְר ִׁש ָ‬

‫‪2‬‬

‫יה ן ֶׁש ל ַה ַח ּיֹות ַּב ִּׁש יר ְּב יֹום ַה ַּׁש ָּב ת‪.‬‬ ‫ימ ה ֶׁש ל ַמ ֲע ֵׂש ֶ‬ ‫ִע ְר כּו ְר ִׁש ָ‬

‫‪3‬‬

‫יֹותר נֶ ֱהנֶ ה ְּב ַׁש ָּבת לְ ִפי ַה ִּׁשיר‪ְּ ,‬בנֵ י ָה ָא ָדם אֹו ַה ַחּיֹות?‬ ‫לְ ַד ְע ְּתכֶ ם‪ִ ,‬מי ֵ‬ ‫ׁשּוב ְתכֶ ם‪.‬‬ ‫ַה ְס ִּבירּו ְּת ַ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫יתם?‬ ‫יתם? ָמה ֲע ִׂש ֶ‬ ‫(עם ִמי ֲהיִ ֶ‬ ‫טֹובה ֶׁש ַא ֶּתם זֹוכְ ִרים? ִ‬ ‫ַמ ִהי ַה ַּׁש ָּבת ֲהכִ י ָ‬ ‫ָמה ָהיָ ה טֹוב ּכָ ל ּכָ ְך ַּבּיֹום ַה ְּמיֻ ָחד ַההּוא?) ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָר ָכה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ְ‬ ‫ּומ ַעּנֶ גֶ ת לְ ַׁש ָּבת‪.‬‬ ‫ִר ְׁשמּו ַ ּב ַּמ ְח ֶ ּב ֶרת ַה ָּצ ָעה לְ ָתכְ נִ ית ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתית ְמ ַהּנָ ה ְ‬

‫‪176‬‬


‫מֹוקיר ַׁש ָּבת ‪/‬‬ ‫יֹוסף ִ‬ ‫ֵ‬

‫ִמ ְד ָרׁש‬

‫הּודי] ֶא ָחד ֶׁשּנְ ָכ ָסיו‬ ‫מֹוקיר ַׁש ָּבת ‪ָ -‬היָ ה לו ִּב ְׁשכּונָ תֹו נָ כְ ִרי [ֹלא יְ ִ‬ ‫יֹוסף ִ‬ ‫ֵ‬ ‫יֹותר‪.‬‬ ‫ַ[ה ָּב ִּתים‪ַ ,‬ה ָּׂשדֹות‪ַּ ,‬ב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים] ְמ ֻר ִּבים ְּב ֵ‬ ‫ּיֹוד ִעים לְ נַ ֵחׁש ָמה יִ ְק ֶרה לְ ִפי‬ ‫ּכֹוכ ִבים‪ֲ ,‬אנָ ׁ ִשים ֶׁש ְ‬ ‫ָא ְמרּו לֹו כַ לְ ִדּיִ ים [חֹוזִ ים ַּב ָ‬ ‫ַה ָ‬ ‫ֹאכלֵ ם‪.‬‬ ‫יר־ׁש ָּבת י ְ‬ ‫ַ‬ ‫מֹוק‬ ‫יֹוסף ִ‬ ‫ל־הּנְ כָ ִסים ֶׁשּיֵ ׁש לְ ָך ‪ֵ -‬‬ ‫ּכֹוכ ִבים]‪ּ :‬כָ ַ‬ ‫[א ֶבן יְ ָק ָרה]‬ ‫[קנָ ה] ָּב ֶהם ַמ ְרּגָ לִ ית ֶ‬ ‫ּומכַ ר ֶאת־ּכָ ל־נְ כָ ָסיו וְ לָ ַקח ָ‬ ‫ָהלַ ְך ַה ָ ּנכְ ִרי ָ‬ ‫[ה ֵּדק ָ‬ ‫ּוק ָב ָעּה ִ‬ ‫ְ‬ ‫כֹובעֹו‪.‬‬ ‫אֹותה] ְּב ָ‬ ‫ת־ּכֹובעֹו וֶ ֱה ִּטילַ ּתֹו לַ ּיָ ם‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫רּוח ֶא‬ ‫יחה ַ‬ ‫עֹובר ּגֶ ֶׁשר‪ִ ,‬ה ְפ ִר ָ‬ ‫ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ֵ‬ ‫[ּבין‬ ‫ין־ה ְּׁש ָמׁשֹות ֵ‬ ‫ב־ׁש ָּבת ֵּב ַ‬ ‫ְּבלָ עֹו ָּדג‪ .‬נִ ּצֹוד ַה ָּדג וֶ ֱה ִביאּוהּו לַ ּׁשּוק ְּב ֶע ֶר ַ‬ ‫ְׁש ִק ַיעת ַה ֶּׁש ֶמׁש לִ זְ ִר ַיחת ַהּיָ ֵר ַח]‪.‬‬ ‫[מי יִ ְקנֶ ה אֹותֹו] ְּב ָׁש ָעה זֹו?‬ ‫לֹוקחֹו ִ‬ ‫ָא ְמרּו‪ִ :‬מי יְ ֵהא ְ‬ ‫יר־ׁש ָּבת‪ֶׁ ,‬ש ָרגִ יל לִ ַ ּקח‪.‬‬ ‫ַ‬ ‫מֹוק‬ ‫יֹוסף ִ‬ ‫ָא ְמרּו לָ ֶהם‪ :‬לְ כּו וַ ֲה ִביאּוהּו ֵא ֶצל ֵ‬ ‫[א ֶבן‬ ‫ּומ ָצא ּבֹו ַמ ְרּגָ לִ ית ֶ‬ ‫ֱה ִביאּוהּו ֶא ְצלֹו ּולְ ָקחֹו‪ְ .‬ק ָרעֹו ָ[ּפ ַתח ֶאת ִּב ְטנֹו] ָ‬ ‫ֶ‬ ‫יְ ָק ָרה]‪ְ .‬מכָ ָרּה ִּב ְׁש‬ ‫לֹוׁש־ע ְׂש ֵרה ִּדינְ ֵרי זָ ָהב [ ַמ ְט ְּבעֹות זָ ָהב]‪.‬‬ ‫ָּפגַ ע ָ[ּפגַ ׁש] ּבֹו זָ ֵקן ֶא ָחד‪ָ ,‬א ַמר‪ִ :‬מי ֶׁש ַּמלְ וֶ ה [ ְמכַ ֵּבד] לְ ַׁש ָּבת ‪ַ -‬ה ַּׁש ָּבת‬ ‫ּפֹור ַעת ַ‬ ‫ַ‬ ‫[מ ְחזִ ָירה] לֹו‪.‬‬ ‫"ס ֶפר ָה ַאּגָ ָדה‪",‬‬ ‫(מּתֹוְך ֵ‬ ‫ִ‬ ‫יצ ִקי)‬ ‫ְּביַ אלִ יק וְ ַר ְבנִ ְ‬

‫‪177‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫ֲענּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫דּועה ָּכל ְּדמּות?‬ ‫ַּב ִּמ ְׁש ּ ָפט ָה ִראׁשֹון ֲאנַ ְחנּו ַמּכִ ִירים ְׁש ֵּתי ְּדמּויֹות‪ְּ .‬ב ָמה יְ ָ‬

‫‪2‬‬

‫ּדּוע ָמכַ ר ֶה ָע ִׁשיר ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹו?‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪3‬‬

‫ָמה ָע ָׂשה ֶה ָע ִׁשיר ַּבּכֶ ֶסף ֶׁש ִּק ֵּבל ֵמ ַה ְּמכִ ָירה?‬

‫‪4‬‬

‫יֹוסף?‬ ‫יעה ַה ַּמ ְרּגָ לִ ית ֶאל ֵ‬ ‫יצד ִהּגִ ָ‬ ‫ּכֵ ַ‬

‫‪5‬‬

‫יֹוסף ָּב ֶא ֶבן ַהיְ ּ ָק ָרה‪ ,‬לְ ִפי ִּד ְב ֵרי ַהּזָ ֵקן?‬ ‫ּדּוע זָ כָ ה ֵ‬ ‫ַמ ַ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫ּפּורים ְּכ ֵדי‬ ‫דּומים נָ ֲהגּו ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַס ֵּפר ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ִס ִ‬ ‫ְּביָ ִמים ְק ִ‬ ‫ּתֹורה‪ַׁ .‬ש ֲערּו‪ָ ,‬מה ָרצּו ַה ֲח ָכ ִמים לְ לַ ֵּמד ֶאת‬ ‫לְ ָפ ֵרׁש ִענְ יָ נִ ים ׁשֹונִ ים ַּב ָ‬ ‫ּׁשֹומ ִעים ּכַ ֲא ֶׁשר ִס ְּפרּו ֶאת ַה ִּסּפּור ַהּזֶ ה?‬ ‫ַה ְ‬

‫ַמ ֲע ִׁש ִירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬

‫‪178‬‬

‫‪1‬‬

‫"מֹוקיר" ְּב ֵׁשם ַה ִּסּפּור?‬ ‫ִ‬ ‫ָמה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה‬

‫‪2‬‬

‫ַה ִּסּפּור ּכָ תּוב ַּב ָּׂש ָפה ֶׁש ָּבּה ּכָ ְתבּו וְ ִד ְּברּו ֲח ָכ ֵמינּו זִ ְכ ָרם לִ ְב ָרכָ ה לִ ְפנֵ י‬ ‫ָׁשנִ ים ַרּבֹות‪.‬‬ ‫ֵּבין ָה ִע ְב ִרית ֶׁשל יָ ֵמינּו לָ ִע ְב ִרית ֶׁשל ַה ֲחכָ ִמים יֵ ׁש ֶה ְב ֵּדלִ ים‪.‬‬ ‫ַה ׁ ְשלִ ימּו לְ ִפי ַה ֻ ּדגְ ָמה‪:‬‬ ‫לְ ָקחֹו‬ ‫אֹומ ִרים ָקנָ ה ֶאת ַה ָּדג‪ ,‬וְ ִאּלּו ֲח ָכ ֵמינּו ָא ְמרּו‬ ‫א‪ֲ .‬אנַ ְחנּו ְ‬ ‫אֹומ ִרים ָח ַתְך ֶאת ַה ָּדג וְ ִאּלּו ֲח ָכ ֵמינּו ָא ְמרּו‬ ‫ב‪ֲ .‬אנַ ְחנּו ְ‬ ‫אֹומ ִרים ָּפגַ ׁש אֹותֹו זָ ֵקן‪ ,‬וְ ִאּלּו ֲח ָכ ֵמינּו ָא ְמרּו‬ ‫ג‪ֲ .‬אנַ ְחנּו ְ‬


‫‪3‬‬

‫יֵ ׁש ִמּלִ ים ִּובּטּויִ ים ִּב ְׂש ַפת ֲחכָ ִמים ֶׁשֹּלא ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּב ֶהם ְּב ִדּבּור‬ ‫ְּביָ ֵמינּו‪ֲ ,‬א ָבל לְ ִע ִּתים ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּב ֶהם ִּבכְ ִת ָיבה‪.‬‬ ‫ַה ְׁשלִ ימּו ִמּתֹוְך ַה ִּסּפּור‪:‬‬ ‫אֹומ ִרים‬ ‫ְ‬ ‫ָּב ִע ְב ִרית ֶׁשל יָ ֵמינּו‬

‫ַּב ִּסּפּור ָּכתּוב‬

‫‪ִּ .1‬ב ְׁש ַעת ָה ֶע ֶרב‬ ‫ּכֹובעֹו‬ ‫יפה ֶאת ָ‬ ‫רּוח ֵה ִע ָ‬ ‫‪ָ .2‬ה ַ‬ ‫‪4‬‬

‫יֵ ׁש ִמּלִ ים ִּב ְׂש ַפת ֲחכָ ִמים ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּב ֶהן ְּבאֹותֹו ַה ֵּפרּוׁש ּגַ ם ְּביָ ֵמינּו‪.‬‬ ‫לֹומר ַמ ְחזִ ָירה לֹו‪.‬‬ ‫ּפֹור ַעת לֹו"‪ּ ,‬כְ ַ‬ ‫"ה ַּׁש ָּבת ַ‬ ‫ּכָ תּוב ַּב ִּסּפּור ַ‬

‫ֵה ָעזְ רּו ְּב ַמ ְח ַסן ַה ִּמּלִ ים וְ ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ָה ֵאּלֶ ה‪:‬‬ ‫אֹותּה ַּבּזְ ַמן‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫יח‬ ‫א‪ָ .‬ה ִאיׁש לָ ַקח ַהלְ וָ ָאה‪ַ ,‬אְך ֹלא ִה ְצלִ ַ‬ ‫ֶׁשל ַה ַהלְ וָ ָאה הּוא ַּבח ֶֹדׁש ַה ָּבא‪.‬‬ ‫ב‪ .‬זְ ַמן‬ ‫ִמ ֶּמּנּו‬ ‫אֹותי ְּבלִ י ִס ָּבה‪ ,‬וַ ֲאנִ י ִמ ְתּכַ ּוֵ ן‬ ‫יֹוסי ֶה ֱעלִ יב ִ‬ ‫ג‪ִ .‬‬

‫ַמ ְח ַס ן ִמ ּלִ ים‪:‬‬ ‫‪5‬‬

‫לְ ִה ָּפ ַרע‬

‫לִ ְפר ַֹע‬

‫ַה ֵּפ ָרעֹון‬

‫ימן ַהּנִ ּקּוד לִ ְׁשמֹו‪:‬‬ ‫ַה ְת ִאימּו ֵּבין ִס ַ‬

‫ֵ ‬ ‫‬ ‫ֻ ‬ ‫‬ ‫ִ ‬ ‫ַ ‬ ‫ֶ ‬

‫ָּפ ַתח ‬ ‫ֵצ ֶירה ‬ ‫ֻקּבּוץ‬ ‫ִח ִיריק‬ ‫ֶסגֹול‬

‫‪179‬‬


‫ֶּפ ַסח‬ ‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫• ֶאת ֶּפ ַסח חֹוגְ גִ ים ְּבעֹונַ ת ָה ָא ִביב‪ .‬נִ ְק ָרא ִׁש ִירים ַעל ָה ָא ִביב וְ ַעל ֶּפ ַסח‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא וְ נָ ִבין ְק ָט ִעים ִמּתֹוְך ַה ַהּגָ ָדה ֶׁשל ֶּפ ַסח‪.‬‬ ‫• נִ לְ ַמד ַעל ִמנְ ֲהגֵ י לֵ יל ַה ֵּס ֶדר‪.‬‬

‫ָא ִביב ‪/‬‬

‫אׁשה ָקאלֹו‬ ‫ָמ ָ‬

‫ָא ִביב ִעם ִמ ְב ֶר ֶׁשת‬ ‫ָק ַפץ לַ ָּׁש ַמיִ ם‪,‬‬ ‫ָמ ַחק ֶאת ַה ֶּק ֶׁשת‪,‬‬ ‫ָע ַצר ֶאת ַה ַּמיִ ם‪.‬‬ ‫ָצ ַבע ֶאת ַהּכֹל ‪-‬‬ ‫ַעּלִ יז וְ כָ חֹל‪.‬‬ ‫ִק ֵּׁשט ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּב ֶס ֶרט ּכָ תֹם‬ ‫וְ ִחיׁש לַ ָּׂש ֶדה יָ ַרד ִמ ָּמרֹום‪.‬‬ ‫לָ ַחׁש לַ ַח ְר ִצית‪ ,‬לַ ָּפ ָרג‪ ,‬לַ ַּס ְביֹון‪:‬‬ ‫יע ָא ִביב‪ַּ .‬די ּכְ ָבר לִ יׁשֹן!"‬ ‫"הּגִ ַ‬ ‫ִ‬

‫‪180‬‬

‫יטה ָס ִביב‪:‬‬ ‫ׁשֹוב ָבה ִה ִּב ָ‬ ‫ְסנּונִ ית ֵ‬ ‫ַהּכֹל ְמ ַחּיֵ ְך ִּב ְצ ָב ִעים ֶׁשל ָא ִביב‪.‬‬ ‫יאה ָּתוִ ים וְ ֵה ֵח ָּלה לָ ִׁשיר‬ ‫הֹוצ ָ‬ ‫ִ‬ ‫ְּבקֹול ֲא ִב ִיבי ַמ ָּמׁש ְּכמֹו זָ ִמיר‪.‬‬ ‫ָא ִביב ִעם ִמ ְב ֶר ֶׁשת‬ ‫ָק ַפץ לַ ָּׁש ַמיִ ם‪,‬‬ ‫ָמ ַחק ֶאת ַה ֶּק ֶׁשת‪,‬‬ ‫ָע ַצר ֶאת ַה ַּמיִ ם‪.‬‬ ‫ֶׁשלֶ ט ֲענָ ק ָצ ַבע ִמ ָּס ִביב‪:‬‬ ‫ָּכ ָכה ַהּכֹל נִ ְר ֶאה ָּב ָא ִביב‪.‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫א‪ֵ .‬אילּו ְׁשמֹות ְּפ ָר ִחים ֻמזְ ָּכ ִרים ַּב ִּׁשיר?‬ ‫ּפֹורים ֻמזְ ּכָ רֹות ַּב ִּׁשיר?‬ ‫ב‪ֵ .‬אילּו ִצ ִ‬

‫‪2‬‬

‫ׁשֹור ֶרת ֶאת ָה ָא ִביב‪ַ .‬ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לַ ּׁשּורֹות‬ ‫ַּב ִּׁשיר ְמ ָת ֶא ֶרת ַה ְּמ ֶ‬ ‫ֶׁש ָּב ֶהן ִהיא ַמ ִ ּציגָ ה ֶאת ָה ָא ִביב ּכְ ִאּלּו הּוא ַצּיָ ר‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ֵאילּו ׁשּורֹות ִמּתֹוְך ַה ִּׁשיר ָּב ֲח ָרה ַה ְּמ ַאּיֶ ֶרת לְ ַאּיֵ ר?‬

‫‪4‬‬

‫קֹורים ָּב ָא ִביב?‬ ‫לְ ִפי ַה ִּׁשיר‪ֵ ,‬איּלּו ִׁשּנּויִ ים ַּב ֶּט ַבע ִ‬

‫‪5‬‬

‫חֹורזֹות ַּב ַ ּביִ ת ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַה ִּׁשיר‪.‬‬ ‫ַס ְּמנּו ִּב ְׁשנֵ י ְצ ָב ִעים ֶאת ַהּׁשּורֹות ַה ְ‬ ‫צּורת ֲח ִריזָ ה ַמ ְמ ִׁשיכָ ה ּגַ ם ְּב ָב ֵּתי ַה ִּׁשיר ָה ֲא ֵח ִרים‪ַ .‬מ ִהי‬ ‫אֹותּה ַ‬ ‫ִּב ְדקּו ִאם ָ‬ ‫ַמ ְס ְקנַ ְת ֶכם?‬

‫ְמ ַציְ ִּרים‬ ‫ַחּלְ קּו ַּדף לִ ְׁשנַ יִ ם‪ַּ .‬ב ֵחלֶ ק ָה ֶא ָחד ַצּיְ רּו ֶאת ַהח ֶֹרף ַּוב ֵחלֶ ק ַה ֵּׁשנִ י ‪ֶ -‬את‬ ‫ימים וְ ַעל ַה ְּמיֻ ָחד לְ כָ ל עֹונָ ה‪.‬‬ ‫ָה ָא ִביב‪ִ .‬ח ְׁשבּו ַעל ַה ְּצ ָב ִעים ַה ַּמ ְת ִא ִ‬

‫‪181‬‬


‫יסן ‪/‬‬ ‫נִ ָ‬

‫יאל א ֶֹפק‬ ‫אּור ֵ‬ ‫ִ‬

‫יסן‬ ‫יע יֹום נִ ָ‬ ‫הֹופ ַ‬ ‫ִּפ ְתאֹום ִ‬ ‫יח ָה ָא ִביב‪.‬‬ ‫ִעם ֵר ַ‬ ‫ִחּיֵ ְך ֵאלָ יו ַּפ ְר ַּפר ָק ָטן‪,‬‬ ‫ִה ִּביטּו ּבֹו ֵעינֵ י נִ ָּצן‬ ‫וְ ֶׁש ֶמׁש ִמ ָּס ִביב‪.‬‬ ‫יסן‬ ‫יע יֹום נִ ָ‬ ‫הֹופ ַ‬ ‫ִּפ ְתאֹום ִ‬ ‫יח ַה ַּמּצֹות‪.‬‬ ‫ִעם ֵר ַ‬ ‫יקֹומן‪,‬‬ ‫ֵּב ֵרְך אֹותֹו ֲא ִפ ָ‬ ‫ֻק ְׁשיֹות‪ ,‬זְ ִמירֹות וְ נֵ ר לָ ָבן‬ ‫וְ ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות‪.‬‬ ‫ּפֹור ַח לְ נֶ גְ ִּדי‪,‬‬ ‫ַהּגַ ן ֵ‬ ‫יָ ֶפה ּכְ ַאּגָ ָדה‪.‬‬ ‫יטה ֶאת יָ ִדי ‪-‬‬ ‫אֹוׁש ָ‬ ‫ִהּנֵ ה ִ‬ ‫ּפֹוס ַע ּגְ ִדי‬ ‫אתי ֵ‬ ‫וְ לִ ְק ָר ִ‬ ‫ִמּתֹוְך ַה ַהּגָ ָדה‪.‬‬

‫‪182‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫יסן נִ ְק ָרא ּגַ ם ַחג ָה ָא ִביב‪.‬‬ ‫ַחג ַה ֶּפ ַסח ֶה ָחל ְּבנִ ָ‬ ‫ּומה ‪ֶ -‬את ַחג ַה ֶּפ ַסח?‬ ‫ָמה ַּב ִּׁשיר ְמ ָת ֵאר ֶאת ָה ָא ִביב‪ָ ,‬‬ ‫ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה‪:‬‬ ‫ַׁשּיָ ְך ְל ֵתאּור ָה ָא ִביב‬

‫ַׁשּיָ ְך ְל ֵתאּור ַחג ַה ֶּפ ַסח‬

‫‪2‬‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו‪:‬‬ ‫ַה ַּביִ ת ָה ִראׁשֹון ְמ ָת ֵאר ֶאת ‬ ‫ַה ַּביִ ת ַה ֵּׁשנִ י ְמ ָת ֵאר ֶאת‬ ‫ ‬

‫‪3‬‬

‫ׁשּוב ְת ֶכם‪.‬‬ ‫יׁשי ַׁשּיָ ְך לָ ָא ִביב אֹו לְ ֶפ ַסח? נַ ְּמקּו ְּת ַ‬ ‫ַה ִאם ַה ַּביִ ת ַה ְּׁשלִ ִ‬

‫‪183‬‬


‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪4‬‬

‫יכן ֶא ְפ ָׁשר לִ ְמצֹא ּגְ ִדי ָּב ַה ָ ּג ָדה?‬ ‫ַהּד ֵֹובר ַּב ִּׁשיר ַמזְ ּכִ יר ֶאת ַהּגְ ִדי ֵמ ַה ַהּגָ ָדה‪ֵ .‬ה ָ‬ ‫א‪ָ .‬מה ֵהן ַהּׁשּורֹות ַה ִּמ ְת ָח ְרזֹות ַּב ַּביִ ת ָה ִראׁשֹון ַּב ִּׁשיר? ַה ְׁשלִ ימּו‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ׁשּורה‬ ‫וְ ָ‬ ‫ׁשּורה‬ ‫ׁשּורה ‪ִ 1‬מ ְת ָח ֶרזֶ ת ִעם ָ‬ ‫ָ‬ ‫‪ .‬‬ ‫ׁשּורה‬ ‫ׁשּורה ‪ִ 2‬מ ְת ָח ֶרזֶ ת ִעם ָ‬ ‫ָ‬ ‫צּורת ֲח ִריזָ ה ַמ ְמ ִׁשיכָ ה ּגַ ם ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ִּׁשיר? ִּב ְדקּו‪.‬‬ ‫אֹותּה ַ‬ ‫ב‪ַ .‬ה ִאם ָ‬

‫ְמ ַציְ ִּרים‬ ‫"הּגַ ן יָ ֶפה ְּכ ַאּגָ ָדה"‪.‬‬ ‫ּדֹובר ַּב ִּׁשיר ְמ ָת ֵאר ֶאת ַהּגַ ן ָּב ָא ִביב ּכָ ְך‪ַ :‬‬ ‫ַה ֵ‬ ‫יצד נִ ְר ֶאה ּגַ ן ּכָ זֶ ה ְּב ִד ְמיֹונְ כֶ ם? ַצּיְ רּו‪.‬‬ ‫ֵּכ ַ‬ ‫ָּכתּוב ַּב ַהּגָ ָדה ֶׁשל ֶּפ ַסח‪:‬‬ ‫יאה ֵמ ַע ְבדּות ְל ֵחרּות‪:‬‬ ‫א‪ַ .‬על ִסּפּור ַהּיְ ִצ ָ‬ ‫ֹלהינּו ִמ ָּׁשם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה‬ ‫יאנּו ה' ֱא ֵ‬ ‫ּיֹוצ ֵ‬ ‫"ע ָב ִדים ָהיִ ינּו לְ ַפ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וַ ִ‬ ‫ֲ‬ ‫ ‬ ‫רֹוע נְ טּויָ ה"‪.‬‬ ‫ִּובזְ ַ‬ ‫ילת ַה ַּמ ָּצה‪:‬‬ ‫ב ‪ַ .‬על ֲא ִכ ַ‬ ‫"מ ָּצה זֹו ֶׁש ָאנּו אֹוכְ לִ ים ‪ַ -‬על ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֹּלא ִה ְס ִּפיק ְּב ֵצ ָקם‬ ‫ַ‬ ‫ ‬ ‫בֹותינּו לְ ַה ֲח ִמיץ‪ּ ...‬כִ י ּג ְֹרׁשּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ֹלא יָ ְכלּו לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה וְ גַ ם‬ ‫ֶׁשל ֲא ֵ‬ ‫ֵצ ָדה ֹלא ָעׂשּו לָ ֶהם"‪.‬‬ ‫יאת ִמ ְצ ַריִ ם‪:‬‬ ‫יצ ַ‬ ‫ג ‪ַ .‬על ַה ִּמ ְצוָ ה ְל ַס ֵּפר ִּב ִ‬ ‫יֹוד ִעים ֶאת‬ ‫ "וַ ֲא ִפּלּו ּכֻ ּלָ נּו ֲחכָ ִמים‪ּ ,‬כֻ ּלָ נּו נְ בֹונִ ים‪ּ ,‬כֻ ּלָ נּו זְ ֵקנִ ים‪ֻּ ,‬כּלָ נּו ְ‬ ‫יאת ִמ ְצ ָריִ ם‪ .‬וְ ָכל ַה ַּמ ְר ֶּבה לְ ַס ֵּפר‬ ‫יצ ַ‬ ‫ּתֹורה‪ִ ,‬מ ְצוָ ה ָעלֵ ינּו לְ ַס ֵּפר ִּב ִ‬ ‫ַה ָ‬ ‫יאת ִמ ְצ ָריִ ם ‪ֲ -‬ה ֵרי זֶ ה ְמ ֻׁש ָּבח"‪.‬‬ ‫יצ ַ‬ ‫ִּב ִ‬

‫‪184‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ּומזְ ּכִ ִירים ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסח?‬ ‫ֵאיזֶ ה ְמא ָֹרע ָחׁשּוב ְמאֹוד ֲאנַ ְחנּו זֹוכְ ִרים ַ‬

‫‪2‬‬

‫ּתֹורה לֶ ֱאכֹל ַמּצֹות ְּב ֶפ ַסח?‬ ‫ּדּוע ְמ ַצּוָ ה ַה ָ‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪3‬‬

‫יאת ִמ ְצ ַריִ ם ּגַ ם ִאם‬ ‫אֹומ ֶרת ַה ַהּגָ ָדה ֶׁשּיֵ ׁש לַ ְחזֹר ַעל ִסּפּור יְ ִצ ַ‬ ‫יצד ֶ‬ ‫ּכֵ ַ‬ ‫ַמּכִ ִירים ֶאת ַה ִּסּפּור?‬

‫‪4‬‬

‫טּוחה‪ִּ ,‬כ ְתבּו וְ ַה ְס ִ ּבירּו‪.‬‬ ‫ּוׁש ָ‬ ‫ּדּוע ַה ַּמ ָּצה ַּד ָּקה ְ‬ ‫יֹוד ִעים ַמ ַ‬ ‫אם ַא ֶּתם ְ‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ְ‬ ‫ָּת ֲארּו ֶאת לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ְּב ִמ ְׁש ַּפ ְח ְּתכֶ ם‪.‬‬ ‫אֹור ִחים? ֵאילּו‬ ‫בּוׁשים ָה ְ‬ ‫יצד לְ ִ‬ ‫יצד נִ ְר ֶאה ַה ֻּׁשלְ ָחן? ִמי ִמ ְת ָא ֵר ַח? ּכֵ ַ‬ ‫(ּכֵ ַ‬ ‫ִמנְ ָהגִ ים ֶׁשל לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ַא ֶּתם ְמ ַקּיְ ִמים?)‬

‫‪185‬‬


‫ַא ְר ַּבע ַה ֻּק ְׁשיֹות ‪/‬‬

‫ִמּתֹוְך ַה ַהּגָ ָדה‬

‫ָמה נִ ְׁש ַּתּנָ ה ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ִמ ָּכל ַהּלֵ ילֹות?‬ ‫ּומ ָּצה‪,‬‬ ‫אֹוכלִ ין ָח ֵמץ ַ‬ ‫ֶׁש ְּב ָכל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו ְ‬ ‫ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ֻּכּלֹו ַמ ָּצה‪.‬‬ ‫אֹוכלִ ין ְׁש ָאר יְ ָרקֹות‪,‬‬ ‫ֶׁש ְּב ָכל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו ְ‬ ‫ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלֹו ָמרֹור‪.‬‬ ‫ֶׁש ְּב ָכל ַהּלֵ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמ ְט ִּבילִ ין ֲא ִפּלּו ַּפ ַעם ַא ַחת‪,‬‬ ‫ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים‪.‬‬ ‫יֹוׁש ִבין ֵּובין ְמ ֻס ִּבין‪,‬‬ ‫אֹוכלִ ין ֵּבין ְ‬ ‫ֶׁש ְּב ָכל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו ְ‬ ‫ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ֻּכּלָ נּו ְמ ֻס ִּבין‪.‬‬

‫‪186‬‬


‫ִמ ִּמנְ ֲהגֵ י לֵ יל ַה ֵּס ֶדר‬ ‫תּובים ַה ִּמנְ ָהגִ ים‪:‬‬ ‫ְּב ֵס ֶפר ֻׁש ְל ַחן ָערּוְך ְּכ ִ‬ ‫יקֹומן‪.‬‬ ‫יחים ָׁשלֹוׁש ַמּצֹות‪ְּ .‬ב ַא ַחת ַה ַּמּצֹות ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים לַ ֲא ִפ ָ‬ ‫ • ַמּנִ ִ‬ ‫ּפֹור ִׂשים ַמ ִּפית נָ ָאה‪.‬‬ ‫ • ַעל ַה ַּמּצֹות ְ‬ ‫ • ִּב ְק ָע ָרה ְמ ַס ְּד ִרים‪:‬‬ ‫יצה‪ָ ,‬מרֹור‪ֲ ,‬חר ֶֹסת‪ּ ,‬כַ ְר ַּפס‪.‬‬ ‫רֹוע‪ֵּ ,‬ב ָ‬ ‫זְ ַ‬ ‫ׁשֹותים ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות יַ יִ ן‪ְּ .‬ב ֵס ֶדר ַה ֶּפ ַסח מֹוזְ גִ ים ּכֹוס לְ ֵאלִ ּיָ הּו‪.‬‬ ‫ • ִ‬ ‫יקֹומן‪.‬‬ ‫עּודה אֹוכְ לִ ים ֶאת ָה ֲא ִפ ָ‬ ‫ •לְ ַא ַחר ּגְ ַמר ַה ְּס ָ‬

‫ַה ְּב ָר ָכה ַה ָּמ ָס ְר ִּתית‪:‬‬ ‫"מֹוע ִדים לְ ִׂש ְמ ָחה ‪ַ -‬חּגִ ים ּוזְ ַמּנִ ים לְ ָׂשׂשֹון!"‬ ‫ֲ‬

‫‪187‬‬


‫יֹום ַהּזִ ָּכרֹון‬

‫בּורה‬ ‫ּׁשֹואה וְ לַ ּגְ ָ‬ ‫לַ ָ‬

‫לִ זְ ּכֹר וְ ֹלא לִ ְׁשּכ ַֹח‬ ‫ּׁשֹואה‬ ‫יסן ּכְ יֹום ַהזִ ָּּכרֹון לַ ָ‬ ‫ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ָק ְב ָעה ֶאת יֹום כ"ז ְּבנִ ָ‬ ‫בּורה‪.‬‬ ‫וְ לַ ּגְ ָ‬ ‫יהם ִמילְ יֹון‬ ‫הּודים‪ֵּ ,‬בינֵ ֶ‬ ‫ְּביֹום זֶ ה ַמ ֲעלִ ים ֶאת זִ כְ ָרם ֶׁשל ִׁש ָּׁשה ִמילְ יֹונֵ י יְ ִ‬ ‫אצים ַהּגֶ ְר ָמנִ ים ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ָהעֹולָ ם ַה ְּׁשנִ ּיָ ה‬ ‫יְ לָ ִדים‪ֶׁ ,‬שּנִ ְר ְצחּו ִּב ֵידי ַהּנָ ִ‬ ‫ַּב ֲא ָרצֹות ׁשֹונֹות‪.‬‬ ‫"ׁשֹואה"‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫קֹור ִאים‬ ‫נֹורא זֶ ה ְ‬ ‫לְ ָאסֹון ָ‬

‫‪188‬‬


‫ַמ ְחּבֹוא ְּבתֹוְך ַמ ְחּבֹוא ‪/‬‬

‫ִע ְּב ָדה‪ַ :‬חּנָ ה ְּב ֶרנֶ ר‬

‫אצים ּכָ ְבׁשּו ֶאת ֶא ֶרץ ּפֹולִ ין וְ נִ ְכנְ סּו לְ ִע ֵירנּו‪ֵ .‬הם ִה ְת ִחילּו‬ ‫ַהּגֶ ְר ָמנִ ים ַהּנָ ִ‬ ‫הּודים לְ ֹלא ִס ָּבה‪ֲ .‬א ִבי ָהיָ ה ֻמ ְד ָאג‬ ‫הּודים וַ ֲא ִפּלּו לַ ֲהרֹג יְ ִ‬ ‫לְ ַה ְׁש ִּפיל יְ ִ‬ ‫ְמאֹוד‪ .‬הּוא ִס ֵּפר ַעל ּכָ ְך לַ ֲח ֵברֹו ַהּטֹוב יּוזֶ ק ַהּנַ ּגָ ר‪.‬‬ ‫יע לְ ַא ָּבא לְ ִה ְת ַח ֵּבא ַּב ַ ּנּגָ ִריָ ּה ַּב ֲח ַצר ֵּביתֹו‪.‬‬ ‫הּודי‪ .‬הּוא ִה ִּצ ַ‬ ‫יּוזֶ ק ֹלא ָהיָ ה יְ ִ‬ ‫אתי ִעם ִא ָּמא ֶׁשּלִ י וְ ַא ָּבא ֶׁשּלִ י ִמ ְּפנֵ י ַהּגֶ ְר ָמנִ ים ֶא ֶצל יּוזֶ ק‪.‬‬ ‫ּומ ָאז ִה ְת ַח ֵּב ִ‬ ‫ֵ‬ ‫יֹום ֶא ָחד נִ ְכנַ ס יּוזֶ ק לַ ַ ּנּגָ ִריָ ּה ַּבּב ֶֹקר ַה ְׁש ֵּכם ֶׁשֹּלא ּכְ ִמנְ ָהגֹו‪ .‬הּוא ָהיָ ה ִחּוֵ ר‬ ‫“ּכל ָה ְרחֹובֹות ַּב ְּׁשכּונָ ה ֻמ ָּק ִפים ְּב ַחּיָ לִ ים ּגֶ ְר ָמנִ ים‪ֵ .‬הם‬ ‫וְ נִ ְרּגָ ׁש וְ ָא ַמר‪ָ :‬‬ ‫הּודים ֶׁש ִּמ ְס ַּת ְּת ִרים‪".‬‬ ‫ּומ ַח ְּפ ִׂשים יְ ִ‬ ‫עֹוב ִרים ִמ ַּביִ ת לְ ַביִ ת ְ‬ ‫ְ‬ ‫יה ‪ִ .‬היא ִצּוְ ָתה ַעל יּוזֶ ק‪:‬‬ ‫ּתֹונֹות ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ִא ָּמא ֹלא נִ ְב ֲהלָ ה וְ ֹלא ִא ְ ּב ָדה ֶאת ֶע ְׁש‬ ‫רׁשם ְמכֻ ָּבד‪ַ .‬א ַחר‬ ‫ּומג ָֹהץ‪ְּ ,‬כ ֵדי ֶׁש ַּת ֲע ֶׂשה ֶ‬ ‫בֹודה נָ ִקי ְ‬ ‫“תלְ ַּבׁש ִמּיָ ד ַס ְר ָּבל ֲע ָ‬ ‫ִּ‬ ‫ָּכְך ַּת ֲעמֹד ְּבנַ ַחת לְ יַ ד ֻׁשלְ ַחן ַהּנַ ּגָ ִרים וְ ַת ְת ִחיל לַ ְחּתְֹך ְק ָר ִׁשים"‪ .‬וְ כָ ְך‬ ‫נָ ַהג יּוזֶ ק‪ְּ ,‬ב ִדּיּוק ְּכ ִפי ֶׁש ִא ָּמא ֶׁשּלִ י ִצּוְ ָתה‪ֲ .‬אנִ י וְ ַא ָּבא נִ ְד ַח ְקנּו לַ ַּמ ְחּבֹוא‬ ‫אֹומ ֶרת לְ ָארֹון ַּב ַעל ְׁש ֵּתי ְּדלָ תֹות‪ֶּ .‬דלֶ ת ַא ַחת‬ ‫ְּבתֹוְך ַמ ְחּבֹוא ֶׁשּלָ נּו‪ ,‬זֹאת ֶ‬ ‫(ׁש ָהיּו ְּב ֶע ֶצם ְמגֵ רֹות ְמ ֻדּמֹות)‬ ‫ׁשּורת ְמגֵ רֹות‪ֶ .‬‬ ‫נִ ְר ֲא ָתה ִמ ַּבחּוץ ְּכ ִאּלּו ִהיא ַ‬ ‫טֹופ ְפנּו ֲאנִ י וְ ַא ָּבא ֶׁשּלִ י‪ַ .‬ה ַּמ ְחּבֹוא‬ ‫חֹורי ַה ֶּדלֶ ת ַה ְמ ֻח ֶּפ ֶׂשת ַהּזֹאת ִה ְצ ַ‬ ‫ּומ ֲא ֵ‬ ‫ֵ‬ ‫ְּבתֹוְך ַמ ְחּבֹוא ֶׁשל ִא ָּמא ֶׁשּלִ י ָהיָ ה ִמ ַּת ַחת לַ ֲע ֵר ַמת ְׁש ָב ֵבי ֵעץ‪.‬‬ ‫ְׁשנֵ י ּגֶ ְר ָמנִ ים נִ כְ נְ סּו‪ְׁ .‬שנֵ י ּגֶ ְר ָמנִ ים ָהיּו ַּב ֶח ֶדר‪.‬‬ ‫ימ ִתי‪.‬‬ ‫לִ ִּבי ָּד ַפק ְּב ָחזְ ָקה‪ָ .‬ע ַצ ְר ִּתי ֶאת נְ ִׁש ָ‬ ‫יהם ְּב ֶׁש ֶקט ְּובנַ ַחת‪.‬‬ ‫לֹות ֶ‬ ‫גּוע וְ ָענָ ה לִ ְׁש ֵא ֵ‬ ‫יּוזֶ ק ָהיָ ה ָר ַ‬ ‫ּוכְ ֵׁשם ֶׁשּנִ כְ נְ סּו ּכָ כָ ה יָ ְצאּו‪ּ ...‬וכְ ֵׁשם ֶׁשּנִ כְ נְ סּו ָּכ ָכה יָ ְצאּו‪...‬‬ ‫נִ ַּצלְ נּו‪.‬‬ ‫ּומ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה נִ ְּצלּו וְ ָעלּו לָ ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫(ּב ִע ְקבֹות ִס ְפ ָרּה ֶׁשל ַאּלֹונָ ה ְפ ֶרנְ ֶקל‪“ :‬יַ לְ ָּדה"‪ַ .‬אּלֹונָ ה ִ‬ ‫ְ‬ ‫לׁשים ִס ְפ ֵרי יְ לָ ִדים‪).‬‬ ‫יֹותר ִמ ְּׁש ִ‬ ‫סֹופ ֶרת‪ִ .‬היא ָּכ ְת ָבה וְ ִאּיְ ָרה ֵ‬ ‫ַאּלֹונָ ה ִהיא ְמ ַאּיֶ ֶרת וְ ֶ‬

‫‪189‬‬


‫יֹום ַהּזִ ָּכרֹון‬ ‫ּנֹופלִ ים ְּב ַמ ַע ְרכֹות יִ ְׂש ָר ֵאל‬ ‫לַ ְ‬

‫ּנֹופלִ ים‬ ‫ּומזְ ִּכ ִירים ֶאת ַה ְ‬ ‫זֹוכ ִרים ַ‬ ‫ְ‬ ‫ּנֹופלִ ים ְבכָ ל ַה ִּמלְ ָחמֹות לְ ַמ ַען ְׁש ִמ ַירת‬ ‫ד' ְּב ִאּיָ ר הּוא יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון לַ ְ‬ ‫מּור ִדים‬ ‫ַה ְּמ ִדינָ ה‪ִּ .‬דגְ לֵ י ַה ְּמ ִדינָ ה ַהּמּונָ ִפים ַעל ִּבנְ יְ נֵ י ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ַה ֶּמ ְמ ָׁשלָ ה ָ‬ ‫לַ ֲח ִצי ַהּת ֶֹרן לְ אֹות ֵא ֶבל‪ְּ .‬ב ַר ֲח ַבת ַהּכ ֶֹתל נֶ ֱע ֶר ֶכת ֲע ֶצ ֶרת זִ ָּכרֹון ֶמ ְר ָּכזִ ית‪.‬‬ ‫נֹוע‪ַ ,‬ה ֵּת ַא ְט ָראֹות וְ ַה ִּמ ְס ָעדֹות‪.‬‬ ‫ְּב ֶע ֶרב יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון נִ ְסּגָ ִרים ָּכל ָּב ֵּתי ַהּקֹולְ ַ‬ ‫ת־ע ְׂש ֵרה נִ ְׁש ַמ ַעת ְצ ִפ ָירה‪ .‬לְ יַ ד ָה ַאנְ ַד ְר ָטאֹות‬ ‫ְּביֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ְּב ָׁש ָעה ַא ַח ֶ‬ ‫כּותם‬ ‫ּבֹורים‪ֲ ,‬א ֶׁשר ִּבזְ ָ‬ ‫ְּוב ָב ֵּתי ַה ְּק ָברֹות ַה ְּצ ָב ִאּיִ ים ַמזְ ּכִ ִירים ּכֻ ּלָ ם ֶאת ַהּגִ ִ‬ ‫ַקּיֶ ֶמת ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬ ‫ִעם ִסּיּום יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַמ ְת ִחילֹות ֲחגִ יגֹות יֹום ָה ַע ְצ ָמאּות‪.‬‬

‫‪190‬‬


‫ּבֹוכה ‪/‬‬ ‫ִמלְ ָח ָמה זֶ ה ָּד ָבר ֶ‬

‫ִּת ְר ָצה ֲא ָתר‬

‫סּוסים וַ ֲחתּולִ ים‬ ‫ּכְ לָ ִבים‪ִ ,‬‬ ‫ֹלא‬ ‫הֹולְ כִ ים לַ ָּצ ָבא‬ ‫וְ גַ ם‬ ‫ּפֹורים‬ ‫ִצ ִ‬ ‫ֹלא‪.‬‬ ‫ַּ‬ ‫(גם ְׁש ַאר ַה ַחּיֹות ֶׁש ָהיּו ַּב ֵּת ָבה)‪.‬‬ ‫ֲא ָבל ֵהם (ּגַ ם ֵהם!) נִ לְ ָח ִמים זֶ ה ָּבזֶ ה‬ ‫ּכָ ל ַהּלֵ ילֹות וְ כָ ל ַהּיָ ִמים‪.‬‬ ‫יהם‪,‬‬ ‫ֲאנָ ִׁשים ָּפׁשּוט ֹלא ָׂש ִמים לֵ ב ֲאלֵ ֶ‬ ‫ּכִ י ֵהם ְּב ַע ְצ ָמם ּכָ ל ַהּזְ ַמן נִ לְ ָח ִמים‪.‬‬ ‫ימים‪...‬‬ ‫ַמ ְׁשלִ ִ‬ ‫נִ לְ ָח ִמים‪...‬‬ ‫ימים‪...‬‬ ‫ַמ ְׁשלִ ִ‬ ‫נִ לְ ָח ִמים‪...‬‬ ‫רֹוצה ֶׁש ַה ִּמ ָּלה ָה ַא ֲחרֹונָ ה‬ ‫ֲאנִ י ֶ‬ ‫ִּת ְהיֶ ה ‪-‬‬ ‫ימים‪.‬‬ ‫ַמ ְׁשלִ ִ‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם‬ ‫ַמ ֵּצ ַבת זִ ּכָ רֹון ַּב ֶּד ֶרְך לִ ָ‬ ‫ּנֹופלִ ים ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ָה ַע ְצ ָמאּות‬ ‫לְ זֵ כֶ ר ַה ְ‬

‫‪191‬‬


‫יבה ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‪:‬‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ָמה ִה ְרּגַ ְׁש ֶּתם ּכַ ֲא ֶׁשר ֶה ֱאזַ נְ ֶּתם לַ ִּׁשיר?‬

‫‪2‬‬

‫(ה ֲאוִ ָירה) ַּב ִּׁשיר?‬ ‫רּוח ָ‬ ‫ָמה ַמ ַּצב ָה ַ‬

‫‪3‬‬

‫ּדֹובר?‬ ‫ָמה ְמ ַב ֵּקׁש ַה ֵ‬

‫‪3‬‬

‫רּוח ְּבסֹוף ַה ִּׁשיר?‬ ‫יצד ִה ְׁש ַּתּנָ ה ַמ ַּצב ָה ַ‬ ‫ּכֵ ַ‬

‫‪5‬‬

‫ַה ְס ִּבירּו ֶאת ֵׁשם ַה ִּׁשיר‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫יהם ֶׁשל ְּבנֵ י ָא ָדם ִמ ִּמלְ ָחמֹות ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים?‬ ‫מֹות ֶ‬ ‫ְּב ָמה ׁשֹונֹות ִמלְ ֲח ֵ‬ ‫לִ ְפנֵ יכֶ ם ִמ ְׁש ָּפ ִטים‪ּ .‬כִ ְתבּו ‪ַּ ‬בּטּור ַה ַּמ ְת ִאים‪.‬‬ ‫ְּב ַמ ַּצב ִמ ְל ָח ָמה‬

‫יְ כֹולִ ים לַ ְחׁשֹב ָמה יִ ְק ֶרה ַּב ִּמלְ ָח ָמה‬ ‫ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ַּב ִּׁשּנַ יִ ם ַּוב ִּצ ָּפ ְרנַ יִ ם‬ ‫יְ כֹולִ ים לְ ִה ְצ ַט ֵער ַעל ֶה ֶרג‪.‬‬ ‫ִמ ְת ַא ְּבלִ ים ַעל ַה ֵּמ ִתים ַּב ִּמלְ ָח ָמה‬ ‫יְ כֹולִ ים לִ ְפּתֹר ִס ְכסּוְך ּגַ ם ְּב ַד ְר ֵכי ָׁשלֹום‬ ‫יֵ ׁש לָ ֶהם ָצ ָבא‬ ‫ֵהם ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ִּבכְ לֵ י נֶ ֶׁשק‬ ‫ּומזֹון‬ ‫נִ לְ ָח ִמים לִ ְׁשֹלט ְּב ָמקֹום ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ַמיִ ם ָ‬ ‫יחים לְ ִהּלָ ֵחם ָּבאֹויֵב ִמ ֶּמ ְר ָחק ַרב‬ ‫ַמ ְצלִ ִ‬

‫‪192‬‬

‫ַמ ְת ִאים ַמ ְת ִאים ַמ ְת ִאים ּגַ ם‬ ‫ְל ַחּיֹות וְ גַ ם‬ ‫ִל ְבנֵ י‬ ‫ְל ַחּיֹות‬ ‫ִל ְבנֵ י ָא ָדם‬ ‫ָא ָדם‬ ‫‪‬‬


‫יֹום ָה ַע ְצ ָמאּות‬

‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫הּודים ָחלְ מּו לַ ְחזֹר ֵמ ָה ֲא ָרצֹות ֶׁש ָּב ֶהן ָחיּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬ ‫•נִ לְ ַמד ָמ ֵהן ַה ִּסּבֹות ֶׁש ִּבגְ לָ לָ ן ַהּיְ ִ‬ ‫יצד‬ ‫הּודים‪ .‬נָ ִׂשים לֵ ב ּכֵ ַ‬ ‫נַ ִּכיר ֶאת ַמ ֲע ָׂשיו ֶׁשל ִּבנְ יָ ִמין זְ ֵאב ֶה ְר ְצל לְ ַמ ַען ַה ָּׂשגַ ת ְמ ִדינָ ה לַ ּיְ ִ‬ ‫ּכֹותב ֶאת ַה ֵּמ ָידע‪.‬‬ ‫ְמ ַא ְרּגֵ ן ַה ֵ‬ ‫•‪ָׁ 40‬שנָ ה ַא ֲח ֵרי מֹותֹו ֶׁשל ֶה ְר ְצל ִה ְת ַקּיֵ ם ַה ֲחלֹום‪ְ .‬מ ִדינֹות ָהעֹולָ ם ִה ְס ִּכימּו ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ָה ִקים‬ ‫הּודים‪ .‬נִ ְק ָרא ַעל ָּכְך ֶק ַטע ֵמ ָידע‪.‬‬ ‫ְמ ִדינָ ה לַ ּיְ ִ‬ ‫•נִ לְ ַמד ַעל ֶּדגֶ ל ַה ְּמ ִדינָ ה וְ ֵס ֶמל ַה ְּמ ִדינָ ה וְ נַ ִּכיר ֶאת ִה ְמנֹון ַה ִּת ְקוָ ה‪.‬‬ ‫יֹוּפיָ ה וְ נִ ְק ָרא ַעל ָּכְך ִּב ְׁשנֵ י ִק ְט ֵעי ֵמ ָידע‪ .‬נַ ְׁשוֶ ה ֵּבין ַה ְּק ָט ִעים‪.‬‬ ‫•נִ לְ ַמד ַעל ָה ֲעלִ ּיָ ה ֵמ ֶא ְת ְ‬ ‫•נִ לְ ַמד ִׁשיר ַה ְּמ ַס ֵּפר ֶׁש ִּב ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים לְ ָׁשלֹום ִעם ָה ֲע ָר ִבים‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא ִׁשיר ַעל ַה ִּת ְקוָ ה ֶׁשל ֻּכּלָ נּו לְ ָׁשלֹום‪.‬‬ ‫"עלִ ילֹות ַה ֶּמלֶ ְך ֶפ ְר ִדינַ נְ ד ֶּפ ְד ַהּצּור ְּב ִקּצּור" לַ ֲהנָ ָא ֵתנּו‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא ֶאת ַה ֵּס ֶפר ֲ‬

‫‪193‬‬


‫ִּבנְ יָ ִמין זְ ֵאב ֶה ְר ְצל —‬ ‫הּודים ‪ִ /‬ר ְב ָקה לֵ וִ י‬ ‫חֹוזֵ ה ְמ ִדינַ ת ַהּיְ ִ‬ ‫אֹוס ְט ִרּיָ ה‬ ‫הּודי ָחׁשּוב‪ .‬הּוא ַחי ְּב ְ‬ ‫ ּבנְ יָ ִמין זְ ֵאב ֶה ְר ְצל ָהיָ ה ִעּתֹונַ אי יְ ִ‬ ‫‪ִ 1‬‬ ‫וְ כָ ַתב לְ ִעּתֹון ְמ ֻפ ְר ָסם‪.‬‬ ‫אֹותם יָ ִמים ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא נֹולְ ָדה ֲע ַדיִ ן וְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה‬ ‫ ּב ָ‬ ‫‪ְ 2‬‬ ‫ְמ ֻפּזָ ר ַּב ֲא ָרצֹות ׁשֹונֹות‪ֶ .‬א ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיְ ָתה נְ תּונָ ה לְ ִׁשלְ טֹון‬ ‫הּודים ְמ ַע ִּטים ָחיּו ָּבּה‪.‬‬ ‫ּטּור ִקים וְ ַרק יְ ִ‬ ‫ַה ְ‬ ‫אֹותם לְ ָר ָעה‬ ‫הּודים ָהיּו ִמעּוט ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ֶׁש ָּבּה ָחיּו‪ .‬לְ ִע ִּתים ִה ְפלּו ָ‬ ‫ הּיְ ִ‬ ‫‪ַ 3‬‬ ‫אֹותם ֶׁש ֵהם ּבֹוגְ ִדים ּולְ ִע ִּתים ִהּכּו‬ ‫ְּב ָב ֵּתי ַה ֵּס ֶפר; לְ ִע ִּתים ֶה ֱא ִׁשימּו ָ‬ ‫ּופגְ עּו ַּב ֲחנּויֹות ַּוב ָ ּב ִּתים ַה ַּׁשּיָ כִ ים לָ ֶהם‪ּ .‬גַ ם ֶה ְר ְצל ָס ַבל‬ ‫הּודים ָ‬ ‫יְ ִ‬ ‫יטה‬ ‫טּודנְ ִטים ָּבאּונִ ֶיב ְר ִס ָ‬ ‫ֵמ ַה ְפלָ יָ ה ִּב ְצ ִעירּותֹו; הּוא ֻסּלַ ק ֵמ ֲא ֻג ַּדת ַה ְּס ֶ‬ ‫הּודי‪.‬‬ ‫ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָהיָ ה יְ ִ‬ ‫הּודים יָ ִקימּו ְמ ִדינָ ה ַע ְצ ָמ ִאית‪ ,‬יִ ְׁש ַּתּנֶ ה‬ ‫ ה ְר ְצל ֵה ִבין ֶׁש ַרק ִאם ַהּיְ ִ‬ ‫‪ֶ 4‬‬ ‫הּודים ֶאת ָה ַר ְעיֹון ַהזֶ ּה‪.‬‬ ‫טֹובה‪ .‬הּוא ֶה ְחלִ יט לְ ַפ ְר ֵסם ֵּבין ַהּיְ ִ‬ ‫ַמ ָּצ ָבם לְ ָ‬ ‫הּודים ִמ ָּכל ִמינֵ י ֲא ָרצֹות לְ קֹונְ ְ ּג ֶרס‪,‬‬ ‫הּוא ִהזְ ִמין ֶאת ַמנְ ִהיגֵ י ַהּיְ ִ‬ ‫לַ ֲא ֵס ָפה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת‪ָּ ,‬ב ִעיר ָּבזֶ ל ִּב ְׁשוַ יְ ץ‪.‬‬ ‫ֶה ְר ְצל ִה ְס ִּביר ָּב ֲא ֵס ָפה ַעל ֲחלֹומֹו‬ ‫הּודית‪ .‬הּוא ָא ַמר‪:‬‬ ‫לְ ָה ִקים ְמ ִדינָ ה יְ ִ‬ ‫"אם ִּת ְרצּו ֵאין זֹו ַאּגָ ָדה‪".‬‬ ‫ִ‬ ‫‪ֶ 5‬ה ְר ְצל ֵמת ָצ ִעיר‪ ,‬וְ ֹלא זָ כָ ה לִ ְראֹות ֶאת‬ ‫ֲחלֹומֹו ִמ ְתּגַ ֵּׁשם‪.‬‬ ‫ לְ ַא ַחר קּום ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ֶה ֱעלּו ֶאת‬ ‫אֹותן ְּב ֶא ָחד ֵמ ָה ֵרי‬ ‫מֹותיו וְ ָק ְברּו ָ‬ ‫ַע ְצ ָ‬ ‫"הר ֶה ְר ְצל"‪.‬‬ ‫ּוׁשלַ יִ ם‪ .‬לָ ָהר ק ְֹור ִאים ַהּיֹום ַ‬ ‫יְ ר ָ‬

‫‪194‬‬


‫ִסּפּור ֲה ָק ַמת ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ‪/‬‬

‫זִ יוָ ה ַמיְ מֹונִ י‬

‫יטים ָׁשלְ טּו ָּכאן‪ֵ .‬ה ַבנְ ִּתי‬ ‫ַס ָּבא ְמנַ ֵחם ִס ֵּפר‪ :‬נֹולַ ְד ִּתי ָּב ָא ֶרץ ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ְּב ִר ִ‬ ‫הּודים לַ ֲעלֹות לָ ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫אֹוס ִרים ַעל יְ ִ‬ ‫ֶׁש ֵהם ְמנַ ֲהלִ ים ֶאת ַה ַחּיִ ים ּכָ אן וְ ְ‬ ‫ּׁשּובים ּולְ ָהגֵ ן ַעל ַע ְצ ָמם ִמ ְּפנֵ י ָה ֲע ָר ִבים‪ַּ .‬ביִ ּּׁשּוב ָה ִע ְב ִרי ָּב ָא ֶרץ‬ ‫לִ ְבנֹות יִ ִ‬ ‫הּודי ָר ָצה ַע ְצ ָמאּות‪ ,‬הּוא ָר ָצה‬ ‫יטי‪ּ ,‬כִ י ַהּיִ ּׁשּוב ַהּיְ ִ‬ ‫ִה ְתנַ ּגְ דּו לַ ִּׁשלְ טֹון ַה ְּב ִר ִ‬ ‫(ה ַאנְ ּגְ לִ ים)‪.‬‬ ‫יטים ָ‬ ‫לְ ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר ִמ ִּׁשלְ טֹון ַה ְּב ִר ִ‬ ‫נֹוב ְמ ֶּבר ִּב ְׁשנַ ת ‪ּ ,1947‬כִ י ּבֹו ִה ְת ַּכּנְ ָסה ִּבנְ יּו‬ ‫יֹום ְמיֻ ָחד ָהיָ ה ְּבכ"ט ְּב ֶ‬ ‫(ה ֻאּמֹות ַה ְּמ ֻא ָחדֹות) ּונְ ִציגֵ י‬ ‫יֹורק ֶׁש ְּב ַא ְרצֹות ַה ְּב ִרית ֲע ֶצ ֶרת ָהאּו"ם ָ‬ ‫ְ‬ ‫יטי ְּב ֶא ֶרץ‬ ‫ַה ְּמ ִדינֹות ֶׁש ָּבאּו לָ ֲע ֶצ ֶרת‪ִ ,‬ה ְצ ִּביעּו ַעל ִסּיּום ַה ִּׁשלְ טֹון ַה ְּב ִר ִ‬ ‫ּומ ִדינָ ה‬ ‫הּודית ְ‬ ‫יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַעל ֲחלֻ ַּקת ָה ָא ֶרץ לִ ְׁש ֵּתי ְמ ִדינֹות‪ְ :‬מ ִדינָ ה יְ ִ‬ ‫הּודי ְּב ֶא ֶרץ‬ ‫הּודים ָׂש ְמחּו ּכָ ל ּכָ ְך‪ִ ,‬הּנֵ ה ִּת ְהיֶ ה ְמ ִדינָ ה לָ ָעם ַהּיְ ִ‬ ‫ַע ְר ִבית‪ַ .‬הּיְ ִ‬ ‫הּודית ִמ ֶּׁשּלָ ֶהם‪.‬‬ ‫יִ ְׂש ָר ֵאל‪ָ .‬א ְמנָ ם ְק ַטּנָ ה‪ַ ,‬אְך ְמ ִדינָ ה יְ ִ‬ ‫(ׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים‬ ‫ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת‪ ,‬ה' ְּב ִאּיָ ר תׁש"ח‪ְּ 14 ,‬ב ַמאי ‪ִ 1948‬‬ ‫יטי ָה ַא ֲחרֹון ֶאת ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ַא ֲח ֵרי ַה ְחלָ ַטת ֲע ֶצ ֶרת ָהאּו"ם) ָעזַ ב ַה ַחּיָ ל ַה ְּב ִר ִ‬ ‫ּומנְ ֶהלֶ ת ָה ָעם ַעל ֲה ָק ַמת ְמ ִדינַ ת‬ ‫עֹוד ְּבאֹותֹו ֶע ֶרב ִהכְ ִריזּו ָּדוִ ד ֶּבן ּג ְּוריֹון ִ‬ ‫יִ ְׂש ָר ֵאל‪ֵ .‬הם ִה ְת ַּב ְּססּו ְּב ַה ְחלָ ָטה זֹו ַעל ַה ְחלָ ַטת ָהאּו"ם ְּבכ"ט ְּבנ ֶֹוב ְמ ֶּבר‪.‬‬

‫ֶט ֶקס ַהכְ ַָרזַ ת‬ ‫ָה ַע ְצ ָמאּות‬

‫‪195‬‬


‫ֶט ֶקס ַה ַהכְ ָרזָ ה ִה ְת ַקּיֵ ם ְּב ֵתל ָא ִביב וְ ֻׁש ַּדר ָּב ַר ְדיֹו ְּבקֹול יִ ְׂש ָר ֵאל‪ֲ .‬המֹונֵ י‬ ‫יְ ה ִּודים ָּפ ְרצּו ְּב ִרּק ִּודים ָּב ְרחֹובֹות‪ִׂ .‬ש ְמ ָחה וְ ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ִמּלְ אּו ֶאת לֵ ב‬ ‫ָה ֲאנָ ִׁשים ְּבכָ ל ַהּיִ ּׁש ִּובים ָּב ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ימה לַ ֲחלֻ ַּקת ָה ָא ֶרץ לִ ְׁשנֵ י ָה ַע ִּמים‪ֵ .‬הם ָרצּו‬ ‫ַה ַּמנְ ִהיגּות ָה ַע ְר ִבית ֹלא ִה ְסּכִ ָ‬ ‫לִ ְמנ ַֹע ֶאת ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה ַהּיְ ה ִּודית ּולְ ָמ ֳח ַרת ַה ַה ְכ ָרזָ ה ָּפ ְר ָצה ִמלְ ֶח ֶמת‬ ‫ָה ַע ְצ ָמאּות‪.‬‬ ‫הֹוצ ַאת ּכִ נֶ ֶרת)‬ ‫ּמּוד‪ּ":‬ביִ ּּׁשּוב ֶׁשּלָ נּו ִּוב ְס ִב ָיבתֹו"‪ ,‬זִ יוָ ה ַמיְ מֹונִ י‪ָ ,‬‬ ‫ַ‬ ‫(מּתֹוְך ֵס ֶפר ַהּלִ‬ ‫ִ‬

‫הּודית ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל‪,‬‬ ‫ָאנּו ַמכְ ִריזִ ים ָּבזֹאת ַעל ֲה ָק ַמת ְמ ִדינָ ה יְ ִ‬ ‫ִהיא ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬

‫ִמּתֹוְך ְמגִ ַּלת ָה ַע ְצ ָמאּות‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫יטים ָּב ָא ֶרץ?‬ ‫הּודי לְ ׁ ִשלְ טֹון ַה ְ ּב ִר ִ‬ ‫ּדּוע ִה ְתנַ ְ ּגדּו ַ ּביִ ּּׁשּוב ַהיְ ּ ִ‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪2‬‬

‫ַּב ֲע ֶצ ֶרת ָה ֻאּמֹות ַה ְּמ ֻא ָחדֹות ִה ְת ַק ְּבלּו ְׁש ֵּתי ַה ְחלָ טֹות‪ֵ .‬אילּו ֵהן?‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪196‬‬

‫"ּתכְ נִ ית ַה ֲחלֻ ָּקה"?‬ ‫קֹור ִאים ָ‬ ‫א‪ .‬לְ ָמה ְ‬


‫לּוקה"?‬ ‫"ּתכְ נִ ית ַה ֲח ָ‬ ‫ב‪ִ .‬מי ִה ְתנַ ּגְ דּו לְ ָ‬

‫ּדּוע ָּפ ְר ָצה ִמלְ ֶח ֶמת ָה ַע ְצ ָמאּות?‬ ‫ג‪ַ .‬מ ַ‬

‫‪4‬‬

‫ַה ִּקיפּו ַרק ֶהּגֵ ִדים ֶׁש ַּׁשּיָ כִ ים לִ ְמ ִדינָ ה ַע ְצ ָמ ִאית‪:‬‬ ‫ •לִ ְבנֵ י ָה ָעם יֵ ׁש זְ כּות לִ ְבחֹר ְּב ַע ְצ ָמם ֶאת ַמנְ ִהיגֵ י ַה ְּמ ִדינָ ה‪.‬‬ ‫ • ֵאין ַׁשּלִ יט זָ ר‪.‬‬ ‫ •לַ ְּמ ִדינָ ה יֵ ׁש ֶּדגֶ ל‪ֵ ,‬ס ֶמל וְ ִה ְמנֹון‪.‬‬ ‫ • ַמנְ ִהיגֵ י ַה ְּמ ִדינָ ה ְמ ַק ְּבלִ ים ְּפ ֻקּדֹות ִמ ְּמ ִדינָ ה ַא ֶח ֶרת‪.‬‬ ‫ּומ ְׁש ָט ָרה ִמ ְּבנֵ י ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ •לַ ְּמ ִדינָ ה יֵ ׁש ָצ ָבא ִ‬ ‫ • ַעל ַה ְּמ ִדינָ ה ֵמגֵ ן ָצ ָבא ֵמ ֶא ֶרץ ַא ֶח ֶרת‪.‬‬

‫ַמ ֲע ִׁש ִירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫‪1‬‬

‫יע לַ ֲא ֵס ָפה ֶׁשל‬ ‫ִמ ְצאּו וְ ַה ֲע ִתיקּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַה ַּמ ְס ִּביר ִמי ַמּגִ ַ‬ ‫ַה ְּמ ִדינֹות ַה ֲח ֵברֹות ָּבאּו"ם‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫יֹורק‬ ‫נֹוב ְמ ֶּבר‪ִּ ,‬ב ְׁשנַ ת ‪ִ 1947‬ה ְת ַּכ ְ ּנ ָסה ִ ּבנְ יּו ְ‬ ‫"בכ"ט ְּב ֶ‬ ‫ּכָ תּוב ֶׁש ְ ּ‬ ‫ׁ ֶש ְ ּב ַא ְרצֹות ַה ְ ּב ִרית ֲע ֶצ ֶרת ָהאּו"ם"‪.‬‬ ‫ַמהּו ַהּׁש ֶֹרׁש ַה ְּמ ֻׁש ָּתף לַ ִּמּלִ ים‪ִ :‬ה ְת ַּכ ְ ּנ ָסה; ּכְ נֶ ֶסת; ִּכּנּוס; ִה ְת ַּכּנְ סּות?‬ ‫א‪ּ .‬כִ ְתבּו ִמּלָ ה נִ ְר ֶּד ֶפת לַ ִּמּלָ ה ִה ְת ַּכ ְ ּנ ָסה‪.‬‬ ‫ב‪ִּ .‬ב ְדקּו ַּב ִּמּלֹון וְ כִ ְתבּו ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ָּלה ֶּכנֶ ס‬

‫‪197‬‬


‫ַה ֶּדגֶ ל וְ ַה ֵּס ֶמל‬ ‫הּודים ְּב ָּבזֶ ל ָעלְ ָתה ַה ְּׁש ֵאלָ ה‪ְּ :‬ב ֵאיזֶ ה ֶּדגֶ ל נְ ַק ֵּׁשט‬ ‫ָּב ֲא ֵס ָפה ֶׁשל נְ ִציגֵ י ַהיְ ִ‬ ‫צּורתֹו? ָמה יִ ְהיּו ְצ ָב ָעיו? וְ ִהּנֵ ה ִה ְב ִריק ַר ְעיֹון‬ ‫ֶאת ָהאּולָ ם? ָמה ִּת ְהיֶ ה ָ‬ ‫"ה ֵרי יֵ ׁש לָ נּו ֶּדגֶ ל‪.‬‬ ‫יע‪ֲ :‬‬ ‫ְּבמֹוחֹו ֶׁשל ָּדוִ ד וֹולְ ְפסֹון‪ַ ,‬ה ְּסגָ ן ֶׁשל ֶה ְר ְצל‪ .‬הּוא ִה ִּצ ַ‬ ‫לָ ָבן ּכָ חֹל‪ַ .‬ה ַּטּלִ ית ֲא ֶׁשר ָּבּה נִ ְת ַע ֵּטף ִּב ְת ִפּלָ ֵתנּו! ַטּלִ ית זֹו ִּת ְהיֶ ה ִּדגְ לֵ נּו‪.‬‬ ‫הּודי ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים‬ ‫נְ ַע ֵּטר ֶאת ֶמ ְרּכַ ז ַה ֶּדגֶ ל ְּב ָמגֵ ן ָּדוִ ד ׁ ֶשהּוא ֵס ֶמל יְ ִ‬ ‫ּומגֵ ן ָדוִ ד ְּב ֶמ ְר ָּכזָ ם‬ ‫ַרּבֹות"‪ .‬וְ ָאכֵ ן‪ָּ ,‬דוִ ד וֹולְ ְפסֹון ִהזְ ִמין ָאז ִּדגְ לֵ י ּכָ חֹל לָ ָבן ָ‬ ‫הּודי‪.‬‬ ‫לְ ִקּׁשּוט ָהאּולָ ם וְ כָ ְך ָּבא לָ עֹולָ ם ִּדגְ לֹו ֶׁשל ָה ָעם ַהּיְ ִ‬ ‫ּכַ ֲא ֶׁשר ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ָק ָמה‪ִ ,‬מּנּו וַ ֲע ָדה ְמיֻ ֶח ֶדת‪ַּ .‬ת ְפ ִקיד ַהוַ ֲּע ָדה ָהיָ ה‬ ‫ימים לַ ְּמ ִדינָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה‪ִ .‬מ ָּכל ַר ֲח ֵבי‬ ‫לְ ַה ְחלִ יט ַעל ֶּדגֶ ל וְ ֵס ֶמל ֶׁש ַּמ ְת ִא ִ‬ ‫יכה‬ ‫ָה ָא ֶרץ ָׁשלְ חּו ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ָּצעֹות לְ ֶדגֶ ל לַ וַ ֲּע ָדה‪ַ .‬הּוַ ֲע ָדה ֶׁש ָהיְ ָתה ְצ ִר ָ‬ ‫יהן ִה ְת ַק ְּׁש ָתה לְ ַה ְחלִ יט‪ .‬לְ ַא ַחר ִמיּון ַה ַה ָּצעֹות ָה ַרּבֹות‬ ‫לִ ְבחֹר ֵּבינֵ ֶ‬ ‫ֶה ְחלִ יטּו ַמנְ ִהיגֵ י ַה ְּמ ִדינָ ה ַה ְּצ ִע ָירה לִ ְבחֹר ַּב ֶּדגֶ ל ֶׁש ָהיָ ה ְּכ ָבר ְּב ִׁשּמּוׁש‬ ‫ּוׁשנֵ י ַּפ ֵּסי‬ ‫הּודי לִ ְפנֵ י קּום ַה ְּמ ִדינָ ה ‪ֶּ -‬דגֶ ל ֶׁש ְּב ֶמ ְר ָּכזֹו ָמגֵ ן ָ ּדוִ ד ְ‬ ‫ָה ָעם ַהּיְ ִ‬ ‫ְּתכֵ לֶ ת ִמ ְּׁשנֵ י ְצ ָד ָדיו‪.‬‬ ‫הּודית‪.‬‬ ‫ֶּדגֶ ל זֶ ה ַמ ְדּגִ יׁש ֶׁש ְּמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ִהיא ְמ ִדינָ ה יְ ִ‬

‫נֹורה ִעם ַענְ ֵפי זַ יִ ת‬ ‫ֵס ֶמל ַה ְּמ ִדינָ ה ‪ְ -‬מ ָ‬ ‫נֹורה ַּב ֲעלַ ת ִׁש ְב ַעת‬ ‫נֹורה ֶׁש ְּב ֵס ֶמל ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ִהיא ִצּיּור ֶׁשל ַה ְּמ ָ‬ ‫ַה ְּמ ָ‬ ‫נֹורה ַמזְ ּכִ ָירה לָ נּו ֶׁש ַה ְּמ ִדינָ ה‬ ‫ַה ָּקנִ ים ֶׁש ָהיְ ָתה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪ַ .‬ה ְּמ ָ‬ ‫הּודית ֶׁש ָהיְ ָתה ַקּיֶ ֶמת לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹות ‪ָ -‬ק ָמה ֵמ ָח ָדׁש‪.‬‬ ‫ַהּיְ ִ‬ ‫נֹורה ֶׁש ְּב ֵס ֶמל ַה ְּמ ִדינָ ה ְמ ֻע ֶּט ֶרת ִּב ְׁשנֵ י ַענְ ֵפי זַ יִ ת‪.‬‬ ‫ְּתמּונַ ת ַה ְּמ ָ‬ ‫ַענְ ֵפי ַהּזַ יִ ת ַמזְ ִּכ ִירים לָ נּו ֶש ַהּיֹונָ ה ֶׁש ָּׁשלַ ח נ ַֹח ַא ֲח ֵרי ַה ַּמּבּול‪ּ ,‬כְ ֵדי לִ ְבּדֹק‬ ‫יה ‪ -‬אֹות‬ ‫ִאם ֶא ְפ ָׁשר לָ ֵצאת ִמן ַה ֵּת ָבה‪ָ ,‬חזְ ָרה ִעם ָענָ ף ֶׁשל זַ יִ ת ְּב ִפ ָ‬

‫‪198‬‬


‫ֹלהים לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם‪ֵ .‬מ ָאז ְמ ַׁש ֵּמׁש ֲענַ ף ַהּזַ יִ ת ֵס ֶמל ַה ָּׁשלֹום‪.‬‬ ‫לְ ָׁשלֹום ֵּבין ֱא ִ‬ ‫ׁשֹוא ֶפת‬ ‫ַענְ ֵפי ַהּזַ יִ ת ֶׁש ְּב ֵס ֶמל ַה ְּמ ִדינָ ה ַמזְ ִּכ ִירים לָ נּו ֶׁש ְּמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ‬ ‫לְ ָׁשלֹום‪.‬‬ ‫נֹורה ְמ ַס ֶּמלֶ ת ֶאת ָה ַר ְעיֹון ֶׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָחזַ ר לְ ַא ְרצֹו ָה ַע ִּת ָיקה‬ ‫ַה ְּמ ָ‬ ‫וְ ִח ֵּדׁש ֶאת ַע ְצ ָמאּותֹו ּכְ ִפי ֶׁש ָהיְ ָתה ַּבּיָ ִמים ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם‪.‬‬ ‫יע ֵא ֶצל ַעם אֹו‬ ‫מֹופ ַ‬ ‫קֹורי ֶׁש ֵאינֹו ִ‬ ‫נֹורה וְ ַענְ ֵפי ַהּזַ יִ ת ִהיא ֵס ֶמל ְמ ִ‬ ‫ַה ְּמ ָ‬ ‫נֹורה ֶא ְפ ָׁשר לִ ְמצֹא ַעל ִר ְצפֹות‬ ‫ֻא ָּמה ֲא ֵח ִרים ָּבעֹולָ ם‪ֶ .‬את ֵס ֶמל ַה ְּמ ָ‬ ‫יקים ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גַ ם ַעל ַמ ְט ְּבעֹות‬ ‫יפס ֶׁשל ָּב ֵּתי ּכְ נֶ ֶסת ַע ִּת ִ‬ ‫ְּפ ֵס ָ‬ ‫יקים‪.‬‬ ‫ַע ִּת ִ‬

‫ַה ִּת ְקוָ ה ‪/‬‬

‫ימ ֶּבר‬ ‫נַ ְפ ָּתלִ י ֶה ְרץ ִא ְ‬

‫ימה‬ ‫ּכָ ל עֹוד ַּבּלֵ ָבב ְּפנִ ָ‬ ‫הֹומּיָ ה‪,‬‬ ‫הּודי ִ‬ ‫נֶ ֶפׁש יְ ִ‬ ‫ימה‬ ‫ּולְ ַפ ֲא ֵתי ִמזְ ָרח ָק ִד ָ‬ ‫צֹופּיָ ה —‬ ‫ַעיִ ן לְ ִצּיֹון ִ‬

‫עֹוד ֹלא ָא ְב ָדה ִּת ְקוָ ֵתנּו‪,‬‬ ‫ַה ִּת ְקוָ ה ַּבת ְׁשנֹות ַאלְ ַּפיִ ם‪,‬‬ ‫לִ ְהיֹות ַעם ָח ְפ ִׁשי ְּב ַא ְר ֵצנּו‪,‬‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם!‬ ‫ֶא ֶרץ ִצּיֹון וִ ָ‬

‫‪199‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬

‫‪200‬‬

‫‪1‬‬

‫ּכִ ְתבּו לְ יַ ד ּכָ ל ִמ ְׁש ָּפט נָ כֹון אֹו ֹלא נָ כֹון‪:‬‬ ‫א‪ּ .‬כָ ל ֶּבן ָא ָדם ִמ ְת ַע ֵּטף ְּב ַטּלִ ית ִּב ְׁש ַעת ַה ְּת ִפּלָ ה‪.‬‬ ‫יֹוד ִעים ֶׁשהּוא ִמ ְׁש ַּתּיֵ ְך לָ ָעם‬ ‫רֹואים ָא ָדם ָעטּוף ְּב ַטּלִ ית‪ְ ,‬‬ ‫ב‪ּ .‬כַ ֲא ֶׁשר ִ‬ ‫הּודי‪.‬‬ ‫ַהּיְ ִ‬ ‫ג‪ .‬לַ ַּטּלִ ית יֵ ׁש ְׁשנֵ י ַּפ ִּסים וְ כָ ְך ּגַ ם לְ ֶדגֶ ל יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬ ‫ד‪ַ .‬ה ַּפ ִּסים ְּב ֶדגֶ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ַמזְ ּכִ ִירים ֶאת ַה ַּטּלִ ית‪.‬‬ ‫ה‪ְׁ .‬שנֵ י ַה ַּפ ִּסים ַּב ֶ ּדגֶ ל ַמזְ ּכִ ִירים לָ נּו ֶׁש ְּמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ִהיא ְמ ִדינַ ת‬ ‫הּודים‪.‬‬ ‫ַהּיְ ִ‬ ‫בּוע ְּבכָ ל ַּביִ ת ָּב ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ו‪ֶּ .‬דגֶ ל יִ ְׂש ָר ֵאל מּונָ ף ָק ַ‬ ‫ז‪ִּ .‬בזְ ַמן ֲהנָ ַפת ַה ֶּדגֶ ל ְמכַ ְּב ִדים ֶאת ַה ֶּדגֶ ל ַּב ֲע ִמ ַידת ּדֹם‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫יתם‬ ‫ִאּלּו ָׁש ַאל ֶא ְת ֶכם ַּתּיָ ר לְ ִפי ָמה ָּב ֲחרּו ְּב ֵס ֶמל ַה ְּמ ִדינָ ה‪ָ ,‬מה ֲהיִ ֶ‬ ‫עֹונִ ים לֹו?‬

‫‪3‬‬

‫ֵס ֶמל ַצ ַה"ל הּוא ֶח ֶרב ְמ ֻע ֶּט ֶרת ְּב ָענָ ף ֶׁשל זַ יִ ת‪.‬‬ ‫ּדּוע ַּב ֲענַ ף ֵעץ זַ יִ ת?‬ ‫ּומ ַ‬ ‫ּדּוע ָּב ֲחרּו ַּב ֶח ֶרב? ַ‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪4‬‬

‫ַה ִּציעּו ֵס ֶמל ִמ ֶּׁשּלָ כֶ ם לְ ָׁשלֹום‪ּ .‬תּוכְ לּו לִ ְבחֹר ֵמעֹולַ ם ַה ַחי‪,‬‬ ‫הֹוסיף ַמ ֶּׁשהּו ָּכתּוב‪.‬‬ ‫ּצֹומ ַח‪ּ ,‬תּוכְ לּו לְ ַצּיֵ ר ּולְ ִ‬ ‫ֵמעֹולַ ם ַה ֵ‬


‫ָׁשלֹום ‪/‬‬

‫ָּת ָמר ֲא ָדר‬

‫"ׁשלֹום" — זֹו ְּב ָרכָ ה‪,‬‬ ‫ָ‬ ‫"ׁשלֹום" — זֹו ְּת ִפּלָ ה‪,‬‬ ‫ָ‬ ‫"ׁשלֹום" — זֹאת ִמּלָ ה ֶׁש ִּת ָּׁש ַמע‬ ‫ָ‬ ‫ְּבכָ ל ֵעת‪ְּ ,‬בכָ ל יֹום — ּכָ ל ָׁש ָעה‪.‬‬ ‫אֹומ ִרים ּכְ ֶׁשּנִ ְפּגָ ִׁשים‬ ‫"ׁשלֹום" — ְ‬ ‫ָ‬ ‫ּגַ ם יְ לָ ִדים‪ּ ,‬גַ ם ֲאנָ ִׁשים‪:‬‬ ‫לֹומכֶ ם‪,‬‬ ‫ּומה ְׁש ְ‬ ‫ָׁשלֹום לָ כֶ ם ָ‬ ‫אֹותכֶ ם!‬ ‫ּכָ ל־ּכָ ְך ָׂש ַמ ְחנּו לִ ְר ְ‬ ‫אֹומ ִרים ּכְ ֶׁשּנִ ְפ ָר ִדים‬ ‫"ׁשלֹום" — ְ‬ ‫ָ‬ ‫ֵמ ֲח ֵב ִרים אֹו ֲח ֵברֹות‪,‬‬ ‫יפים‪:‬‬ ‫מֹוס ִ‬ ‫רֹוצים‪ּ ,‬גַ ם ִ‬ ‫וְ ִאם ִ‬ ‫לְ ִה ְת ָראֹות!‬ ‫"ׁשלֹום"‬ ‫ֲא ָבל ָׁשלֹום‪ַ ,‬מ ָּמׁש ָ‬ ‫זֹו ִמ ְׁש ָאלָ ה‪ ,‬זֶ הּו ֲחלֹום‪.‬‬ ‫ָׁשלֹום ּכֻ ּלָ נּו נְ ַב ֵּקׁש‪,‬‬ ‫ָּת ִמיד ָׁשלֹום‪ֹ ,‬לא ְק ָרב‪ֹ ,‬לא ֵאׁש‬ ‫ַעל־ּכֵ ן ּכֻ ּלָ נּו נְ יַ ֵחל‪:‬‬ ‫יְ ִהי ָׁשלֹום ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל!‬

‫‪201‬‬


‫יבה‪:‬‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ימה‪,‬‬ ‫ּמּודה ַה ַּמ ְת ִא ָ‬ ‫לִ ְפנֵ יכֶ ם ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁשל ָׁשלֹום‪ַ .‬ס ְּמנּו ְּב־‪ָּ ‬ב ַע ָ‬ ‫ִאם ֵהם ְּב ָרכָ ה אֹו ַּב ָּק ָׁשה‪:‬‬ ‫ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁשל ָׁשלֹום‬ ‫ַׁש ָּבת ָׁשלֹום ‬

‫ְּב ָר ָכה‬ ‫ֵּבין ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּו‬ ‫‪‬‬

‫לּו יְ ִהי ָׁשלֹום‬ ‫ָׁשלֹום ְּוב ָרכָ ה‬ ‫לֵ ְך לְ ָׁשלֹום‬ ‫יׁשת ָׁשלֹום‬ ‫ְּד ִר ַ‬ ‫לּו יְ ִהי ָׁשלֹום‬ ‫ָׁשלֹום ֲעלֵ יכֶ ם‬ ‫ַהלְ וַ אי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָׁשלֹום‬ ‫‪2‬‬

‫‪202‬‬

‫ּׁשּורה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ַּב ִּׁשיר ִהיא ִּב ְרּכַ ת ָׁשלֹום‬ ‫ַה ִאם ַה ָ‬ ‫ׁשּוב ְתכֶ ם‪.‬‬ ‫אֹו ַּב ָּק ָׁשה לְ ָׁשלֹום? נַ ְּמקּו ְּת ַ‬

‫ַּב ָּק ָׁשה‬ ‫ּות ִפּלָ ה‬ ‫ְ‬


‫‪3‬‬

‫ַה ִאם ַה ָּׁשלֹום ְּבסֹוף ַה ִּׁשיר ׁשֹונֶ ה ֵמ ַה ָּׁשלֹום ִּב ְת ִחּלַ ת ַה ִּׁשיר? ַה ְס ִּבירּו‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ּדּוע ֲאנָ ִׁשים ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָׁשלֹום?‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪5‬‬

‫ּכִ ְתבּו ִמ ָּלה נִ ְר ֶּד ֶפת לְ ֵצרּוף ַה ִּמּלִ ים "לּו יְ ִהי"‬

‫יֹוחנָ ן ִסימֹון‪( 1950 ,‬נִ לְ ַקח ֵמ ֲא ָתר ִּתירֹוׁש)‬ ‫ֲחגִ יגֹות יֹום ָה ַע ְצ ָמאּות‪ָ ,‬‬

‫‪203‬‬


‫יֹוּפיָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ‪/‬‬ ‫ֵמ ֶא ְת ְ‬

‫ַּכ ָּת ָבה ַּב ֲא ָתר ‪Aish‬‬

‫ָק ֶׁשה לִ ְצעֹד ַּב ִּמ ְד ָּבר‪ֲ .‬א ָבל ָה ָרצֹון לַ ֲעלֹות לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ָחזָ ק עֹוד‬ ‫ּומ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה‬ ‫ּכֹואבֹות‪ָ .‬ר ֵחל ִ‬ ‫ּפֹוס ַעת יְ ֵח ָפה ָה ַרגְ לַ יִ ם ֲ‬ ‫יֹותר‪ָ .‬ר ֵחל ָד ָראר ַ‬ ‫ֵ‬ ‫ּסּודן לְ יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬ ‫הּב ִת ְקוָ ה לָ טּוס ִמ ָ‬ ‫יֹוּפיָ ְ‬ ‫ָעזְ בּו ֶאת ַהּכְ ָפר ֶׁשּלָ ֶהן ְּב ֶא ְת ְ‬ ‫צֹוע ֶדת‬ ‫יׁשה ֶ‬ ‫הֹורים‪ַ ,‬א ְר ָּב ָעה ַא ִחים וַ ֲא ָחיֹות וְ ַס ְב ָּתא ְק ִׁש ָ‬ ‫ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ‪ִ -‬‬ ‫אֹותם‪ִ .‬מי ֶׁשּנִ ְת ָּפס‬ ‫ִעם עֹוד ָח ֵמׁש ִמ ְׁש ָּפחֹות‪ֵ .‬הם ְמ ַקּוִ ים ֶׁשֹּלא יִ ְת ְּפסּו ָ‬ ‫ָעלּול לְ ֵה ָא ֵסר וְ לַ ֲעבֹר ִעּנּויִ ים‪.‬‬ ‫סּודן‪ֵ .‬הם הֹולְ ִכים ַּבּלַ יְ לָ ה וְ נָ ִחים‬ ‫ָר ֵחל ְּובנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה הֹולְ כִ ים ָּב ֶרגֶ ל לְ ָ‬ ‫יֹוד ִעים‬ ‫ַּבּיֹום ִמּׁשּום ֶׁשחֹם ַה ִּמ ְד ָּבר הּוא ִּבלְ ִּתי נִ ְס ָּבל‪ֵ .‬הם ְמ ַפ ֲח ִדים‪ֵ .‬הם ְ‬ ‫אֹור ִבים לַ הֹולְ כִ ים לְ א ֶֹרְך ַה ֶּד ֶרְך‪ .‬לִ ְפנֵ י ֶׁש ָעזְ בּו ֶאת ְּכ ָפ ָרם ָהיָ ה‬ ‫ּׁשֹוד ִדים ְ‬ ‫ֶׁש ְ‬ ‫יה ֶׁשל ָר ֵחל ְמ ֻא ָּׁשר‪ ,‬סֹוף־סֹוף ַה ֲחלֹום ִמ ְתּגַ ֵּׁשם‪ָ .‬ה ָאב ָמ ַכר ֶאת ָּכל‬ ‫ָא ִב ָ‬ ‫יטים‪ .‬הּוא ָּת ַפר ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ְּבתֹוְך ִּבגְ ֵדי‬ ‫ְרכּוׁשֹו ‪ֵ -‬ע ֶדר ּכְ ָב ִׂשים וְ כַ ָּמה ָר ִה ִ‬ ‫ּׁשֹוד ִדים יִ ְתנַ ְּפלּו‬ ‫ַהיְ ּלָ ִדים וְ ֶה ְחזִ יק ּכַ ָּמה ַמ ְט ְּבעֹות ְּבכִ יסֹו לְ ִמ ְק ֶרה ֶׁש ְ‬ ‫ּוׁש ַאר‬ ‫יהם‪ְּ .‬ב ִמ ְק ֶרה ּכָ זֶ ה יּוכַ ל לָ ֵתת ֶאת ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ִּב ְמ ִהירּות‪ְ ,‬‬ ‫ֲעלֵ ֶ‬ ‫ַהּכֶ ֶסף יִ ָּׁש ֵאר ְּביָ דֹו‪ִׁ .‬ש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים ָהלְ כּו ַּב ִּמ ְד ָּבר‪.‬‬ ‫הּודים‪ֵ .‬הם‬ ‫ּסּודנִ ים ֶׁש ֵהם יְ ִ‬ ‫סּודן נֶ ֶאלְ צּו ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה לְ ַה ְס ִּתיר ֵמ ַה ָ‬ ‫ְּב ָ‬ ‫יָ ְדעּו ֶׁש ִאם יִ ְתּגַ ּלֶ ה ַה ָּד ָבר‪ֵ ,‬הם ֲעלּולִ ים לְ ֵה ָא ֵסר אֹו לְ ִה ָּׁשלַ ח ַּב ֲחזָ ָרה‬ ‫יסה‬ ‫סּודן וְ ָאז ָׁש ְמעּו ַעל ִט ָ‬ ‫יֹוּפיָ ה‪ְׁ .‬שנָ ַתיִ ם ַחּיָ ה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְּב ָ‬ ‫לְ ֶא ְת ְ‬ ‫לְ יִ ְׂש ָר ֵאל‪ְּ .‬ב ֶא ְמ ַצע ַהּלַ יְ לָ ה‪ ,‬לְ ֹלא‬ ‫ּסּודנִ ים‪ָ ,‬ח ְמקּו ָר ֵחל ְּובנֵ י‬ ‫ִאּׁשּור ַה ָ‬ ‫עּופה וְ ָעלּו‬ ‫ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה לִ ְׂש ֵדה ַה ְּת ָ‬ ‫הֹובילָ ם‬ ‫ַעל ָמטֹוס יִ ְׂש ְר ֵאלִ י ֶׁש ִ‬ ‫לָ ָא ֶרץ‪.‬‬

‫‪204‬‬


‫יֹוּפיָ ה‬ ‫יאת ֶא ְת ְ‬ ‫יְ ִצ ַ‬ ‫יֹוּפיָ ה‬ ‫ּתֹוקקּו וְ ָחלְ מּו ָׁשנִ ים ַרּבֹות לַ ֲעזֹב ֶאת ֶא ְת ְ‬ ‫יֹוּפיָ ה ִה ְׁש ְ‬ ‫הּודי ֶא ְת ְ‬ ‫יְ ֵ‬ ‫יאה‬ ‫דֹוׁשה‪ ,‬לְ יִ ְׂש ָר ֵאל‪ .‬לִ ְפנֵ י ּכִ ־‪ָׁ 30‬שנִ ים ֵה ֵחּלָ ה יְ ִצ ָ‬ ‫וְ לַ ֲעלֹות לָ ָא ֶרץ ַה ְּק ָ‬ ‫סּודן‪ֵ .‬הם ִחּכּו ָׁשם‬ ‫יֹוּפיָ ה ַּב ֵּס ֶתר לְ ֵע ֶבר ָ‬ ‫הּודים ֵמ ֶא ְת ְ‬ ‫ֲהמֹונִ ית ֶׁשל יְ ִ‬ ‫יחה ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת‬ ‫לְ ִהזְ ַּד ְּמנּות לַ ֲעלֹות לְ יִ ְׂש ַר ֵאל‪ַ .‬רק לְ ַא ַחר ְׁשנָ ַתיִ ם ִה ְצלִ ָ‬ ‫אֹותם לָ ָא ֶרץ‪ָ .‬היָ ה זֶ ה ַה ָּׁשלָ ב‬ ‫יאה ָ‬ ‫יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַא ְרּגֵ ן ַרּכֶ ֶבת ֲאוִ ִירית ֶׁש ֵה ִב ָ‬ ‫יֹוּפיָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬ ‫הּודים ֵמ ֶא ְת ְ‬ ‫ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ֲעלִ ּיַ ת יְ ִ‬ ‫יֹוּפיָ ה לְ ַה ְרׁשֹות לִ ְמ ִדינַ ת‬ ‫לְ ַא ַחר ָׁשנִ ים ֲא ָחדֹות ִה ְסּכִ ים ַמנְ ִהיג ֶא ְת ְ‬ ‫יסה יְ ִׁש ָירה לָ ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫יֹוּפיָ ה ְּב ִט ָ‬ ‫הּודי ֶא ְת ְ‬ ‫יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָה ִטיס ֶאת יְ ֵ‬ ‫יֹוּפיָ ה ִּב ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬ ‫הּודי ֶא ְת ְ‬ ‫ּכַ ּיֹום ַחּיִ ים רֹב יְ ֵ‬

‫(לְ ִפי ֲא ַתר ַה ְּכנֶ ֶסת)‬

‫‪1‬‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים לְ ִפי ַהּכָ תּוב‪.‬‬ ‫ּצֹוע ִדים ַּב ִּמ ְד ָּבר ִה ְׁש ַּת ְּתפּו‬ ‫בּוצת ַה ֲ‬ ‫א‪ִּ .‬ב ְק ַ‬ ‫צֹוע ֶדת לְ ֵע ֶבר‬ ‫‪ ,‬וְ ִהיא ֶ‬ ‫בּוצה ָעזְ ָבה ֶאת‬ ‫ב ‪ַ .‬ה ְּק ָ‬ ‫אֹותּה ִמּׁשּום ֶׁש ִאם‬ ‫חֹוׁש ֶׁשת ֶׁשּיְגַ ּלּו ָ‬ ‫בּוצה ֶ‬ ‫ג‪ַ .‬ה ְּק ָ‬

‫בּוצה הֹולֶ כֶ ת ַּבּלַ יְ לָ ה ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש‬ ‫ד‪ַ .‬ה ְּק ָ‬

‫‪205‬‬


‫סּודן‪:‬‬ ‫יה ֶׁשל ָר ֵחל לִ ְק ַראת ַה ַּמ ֲע ָבר לְ ָ‬ ‫ה‪ּ .‬כָ ְך ִה ְתּכֹונֵ ן ָא ִב ָ‬

‫הּודים ִמּׁשּום‬ ‫בּוצה ֶׁש ֵהם יְ ִ‬ ‫סּודן ֹלא ּגִ ּלּו ַח ְב ֵרי ַה ְּק ָ‬ ‫ו‪ְּ .‬ב ָ‬ ‫ֶׁש____________‬

‫‪2‬‬

‫ּקׁשי וְ ַה ַּס ָּכנֹות?‬ ‫ּכֹוח לָ ֵצאת לַ ֶּד ֶרְך לַ ְמרֹות ַה ִ‬ ‫ִמ ָּמה ָׁש ֲא ָבה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַ‬

‫‪3‬‬

‫ּסּודן‬ ‫יאה ֶאת ָהעֹולִ ים ִמ ָ‬ ‫ֵהיכָ ן ּכָ תּוב ֶׁש ֶּמ ְמ ֶׁשלֶ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ִהיא ֶׁש ֵה ִב ָ‬ ‫לָ ָא ֶרץ?‬ ‫ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה‪:‬‬ ‫ַה ִּקיפּו ֶאת ַה ְּת ָ‬ ‫ב‪ַּ .‬ב ִּמ ְסּגֶ ֶרת‬ ‫ ‬ ‫א ַּב ֶ ּק ַטע‬

‫‪4‬‬

‫ּפּורּה ֶׁשל ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּיַ לְ ָּדה‬ ‫מֹוסיף ַה ֶּק ַטע ַּב ִּמ ְסּגֶ ֶרת ַעל ִס ָ‬ ‫א ‪ָ .‬מה ִ‬ ‫ָר ֵחל?‬ ‫ב‪ְּ .‬ב ָמה ׁשֹונִ ים ְׁשנֵ י ַה ְּק ָט ִעים ָה ֵאּלֶ ה?‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫ּדּוע‪.‬‬ ‫יֹוּפיָ ה ָהיָ ה ָק ֶׁשה לְ ִה ָּקלֵ ט ָּב ָא ֶרץ‪ַׁ .‬ש ֲערּו ַמ ַ‬ ‫לָ עֹולִ ים ֵמ ֶא ְת ְ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫‪206‬‬


‫ֲעלִ ילֹות ַה ֶּמלֶ ְך ֶפ ְר ִדינַ נְ ד ֶּפ ְד ָהצּור ְּב ִקּצּור ‪/‬‬ ‫קֹור ִאים‬ ‫מֹועדֹון ְ‬ ‫ֲ‬

‫הֹוצ ַאת ֶּכ ֶתר לִ י‬ ‫ָ‬ ‫ֶא ְפ ַריִ ם ִסידֹון‪,‬‬

‫ִמ ְפּגָ ׁש ִראׁשֹון ִעם ַה ֵּס ֶפר‬ ‫‪1‬‬

‫עֹוררֹות ֶא ְצלְ כֶ ם‪:‬‬ ‫ֵאילּו ְׁש ֵאלֹות ִמ ְת ְ‬ ‫קֹור ִאים ֶאת‬ ‫א‪ּ .‬כַ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ְ‬ ‫ֵׁשם ַה ֵּס ֶפר?‬ ‫ב‪ּ .‬כַ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ִמ ְתּבֹונְ נִ ים‬ ‫ְּב ִאּיּור ַה ְּכ ִריכָ ה?‬

‫יאה‬ ‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה ַא ֲח ֵרי ַה ְּק ִר ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ַעל ָמה ַה ִּסּפּור?‬

‫‪2‬‬

‫ָמה ִהכְ ִׁשיל ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך ֶפ ְר ִדינַ נְ ד?‬

‫‪3‬‬

‫לֹומר ַעל ַה ֶּמלֶ ְך ֶפ ְר ִדינַ נְ ד ֶׁשהּוא ִט ֵּפׁש?‬ ‫ּדּוע ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪4‬‬

‫ּתֹוׁש ֵבי ַא ְרצֹו ֶׁשל ֶפ ְר ִדינַ נְ ד ֵמ ַהּנִ ָּסיֹון ֶׁש ָהיָ ה לָ ֶהם ִעם ַה ֶּמלֶ ְך?‬ ‫ָמה לָ ְמדּו ָ‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ְ‬ ‫ּבֹודד?‬ ‫ַּד ְמיְ נּו וְ כִ ְתבּו ַעל ָמה ָח ַׁשב ַה ֶּמלֶ ְך ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ַעל ָה ִאי ַה ֵ‬

‫ַמ ִּציגִ ים‬ ‫"ה ֶּמלֶ ְך ֶפ ְר ִדינַ נְ ד וְ ָה ָעם"‪.‬‬ ‫ַה ִּציגּו ֶאת ַ‬ ‫ֹותּה‪.‬‬ ‫ּוׁש ַאר ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ַיְב ְּצעּו א ָ‬ ‫ַה ֶּמלֶ ְך ֵיִּתן ְּפ ֻק ָ ּדה ְמ ֻר ַּׁש ַעת (לְ ִפי ַה ִּסּפּור)‪ְ ,‬‬

‫קֹור ִאים‬ ‫ְ‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫יתם לִ ְקרֹא וְ ִק ְראּו אֹותֹו ְּבקֹול ָרם לִ ְפנֵ י ַח ְב ֵר ֶ‬ ‫ַּב ֲחרּו ֶק ַטע ֶשּנֶ ֱהנֵ ֶ‬ ‫ּדּוע ְּב ַח ְר ֶּתם ּבֹו‪.‬‬ ‫ַה ְס ִּבירּו ַמ ַ‬

‫‪207‬‬


‫רּוׁשלַ יִ ם‬ ‫יֹום יְ ָ‬

‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם‪.‬‬ ‫ּתֹוקק לָ גּור ִּב ָ‬ ‫•נִ ְק ָרא ִׁשיר ַה ְּמ ַס ֵּפר ַעל יֶ לֶ ד ֶׁש ִּמ ְׁש ֵ‬ ‫ׁשּובה וִ ָיק ָרה לְ ֻכּלָ נּו‪.‬‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ֲח ָ‬ ‫ּדּוע יְ ָ‬ ‫•נִ ְק ָרא ֵמ ָידע ַעל ַהּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי וְ נָ ִבין ַמ ַ‬ ‫ּכֹותב ֶאת ַה ֵּמ ָידע‪.‬‬ ‫יצד ִא ְרּגֵ ן ַה ֵ‬ ‫נָ ִׂשים לֵ ב ֵּכ ַ‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם לִ ְבנֹות‬ ‫ֹלהים ְּב ָמקֹום ְמ ֻסּיָ ם ִּב ָ‬ ‫ּדּוע ָּב ַחר ֱא ִ‬ ‫•נִ ְק ָרא ַאּגָ ָדה ַה ְּמ ַס ֶּפ ֶרת ַמ ַ‬ ‫ּבֹו ֶאת ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪.‬‬

‫‪208‬‬


‫ַהּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ‪/‬‬

‫ַחּנָ ה זָ ִמיר‬

‫יפה ֶאת ֲח ַצר ֵּבית‬ ‫חֹומה ֶׁש ִה ִּק ָ‬ ‫‪ַ 1‬הּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי הּוא ֶק ַטע ֵמ ַה ָ‬ ‫ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪.‬‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ֵּובית ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪ ,‬נִ ַּצל ַהּכ ֶֹתל ‬ ‫ לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹות‪ּ ,‬כַ ֲא ֶׁשר ָח ְרבּו יְ ָ‬ ‫הּודים ִמ ָּכל ָהעֹולָ ם ֶאל ַהּכ ֶֹתל‬ ‫ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ֵמ ַה ֻח ְר ָּבן‪ֵ .‬מ ָאז ָּב ִאים יְ ִ‬ ‫ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ָׁשם‪ּ .‬כָ ל ֶא ָחד ִמ ְת ַּפּלֵ ל לְ ַמ ַען ִמ ְׁש ַּפ ְחּתו‪ֹ,‬‬ ‫וְ כֻ ּלָ ם יַ ַחד ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים לְ ַמ ַען ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֻּכּלֹו‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪ְּ 2‬ב ִמלְ ֶח ֶמת ָה ַע ְצ ָמאּות‪ֲ ,‬א ֶׁשר ָק ְד ָמה לְ קּום ַה ְּמ ִדינָ ה‪ִ ,‬ה ְת ָק ֵרב ַה ָּצ ָבא‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם ָה ַע ִּת ָיקה‪.‬‬ ‫ַהּיַ ְר ֵּדנִ י לִ ָ‬ ‫הּודים ֶׁשּגָ רּו לְ יָ דֹו‪,‬‬ ‫ּלֹוח ִמים ׁ ֶש ָּלנּו נִ ּסּו לְ ָהגֵ ן ַעל ַהּכ ֶֹתל וְ ַעל ַהּיְ ִ‬ ‫ ַה ֲ‬ ‫(ה ְּׁשכּונָ ה ֶׁש ָּבּה ּגָ רּו‬ ‫הּודי ַ‬ ‫ַאְך ֵהם ִק ְּבלּו ְּפ ֻק ָ ּדה לַ ֲעזֹב ֶאת ָהר ַֹבע ַהּיְ ִ‬ ‫הּודים) וְ ֶאת ַהּכ ֶֹתל‪ַ .‬ה ָּצ ָבא ַהּיַ ְר ֵּדנִ י ּכָ ַבׁש ֶאת ַה ֵחלֶ ק ַה ִּמזְ ָר ִחי ֶׁשל‬ ‫ַהּיְ ִ‬

‫‪209‬‬


‫ע־ע ְׂש ֶרה ָׁשנָ ה ֹלא‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּבֹו נִ ְמ ָצא ּגַ ם ַהּכ ֶֹתל‪ְּ ,‬וב ֶמ ֶׁשך ְּת ַׁש ֶ‬ ‫יְ ָ‬ ‫יע ֶאל ַהּכ ֶֹתל‪.‬‬ ‫הּודים לְ ַהּגִ ַ‬ ‫יָ כְ לּו ַהּיְ ִ‬ ‫‪ְּ 3‬בכ"ח ְּב ִאּיָ ר‪ְּ ,‬ב ִמלְ ֶח ֶמת ֵׁש ֶׁשת ַהּיָ ִמים‪ֻׁ ,‬ש ְח ְררּו ָה ִעיר ָה ַע ִּת ָיקה‬ ‫וְ ַהּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ִמּיְ ֵדי יַ ְר ֵּדן‪.‬‬ ‫ ּכְ ֶׁש ִהּגִ יעּו ַחּיָ לֵ י ַצ ַה"ל‪ַ ,‬ה ַּצנְ ָחנִ ים‪ֶ ,‬אל ַהּכ ֶֹתל‪ָּ ,‬ת ַקע ָה ַרב ַה ְּצ ָב ִאי‬ ‫ׁשֹופר‪.‬‬ ‫ְּב ָ‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם‪.‬‬ ‫יֹום זֶ ה ֻהכְ ַרז ּכְ יֹום ַחג‪ֲ ,‬הלֹוא הּוא יֹום יְ ָ‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ּומ ְס ְּפרּו לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר‪:‬‬ ‫ִח ְׁשבּו ָמה ָק ָרה ק ֶֹדם‪ָ ,‬מה ָק ָרה ַא ַחר ּכָ ְך‪ַ ,‬‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם ָהיְ ָתה‬ ‫ְּבכ"ח ְּב ִאּיָ ר‪ָ ,‬ע ַבר ַהּכ ֶֹתל לְ ִׁשלְ טֹון ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל וִ ָ‬ ‫לְ ִעיר ְמ ֻא ֶח ֶדת‪.‬‬ ‫יטת יַ ְר ֵּדן‪.‬‬ ‫ַא ֲח ֵרי ִמלְ ֶח ֶמת ָה ַע ְצ ָמאּות ָהיָ ה ַהּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ִּב ְׁשלִ ַ‬ ‫הּודים ִמ ָּכל ָה ֲא ָרצֹות לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל לְ יַ ד‬ ‫‪ 1‬לְ ַא ַחר ֶׁש ָח ַרב ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪ָּ ,‬באּו יְ ִ‬ ‫ַהּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי‪.‬‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם ָה ַע ִּת ָיקה‪.‬‬ ‫‪ָׁ 19‬שנִ ים ָׁשלְ טּו ַהּיַ ְר ֵּדנִ ים ִּב ָ‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ָה ַע ִּת ָיקה‪.‬‬ ‫ַה ַּצנְ ָחנִ ים ּכָ ְבׁשּו ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ֵׁש ֶׁשת ַהּיָ ִמים ֶאת יְ ָ‬

‫‪2‬‬

‫ִאם ִּב ַּק ְר ֶּתם ַּבּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי‪ִּ ,‬כ ְתבּו ְּב ַמ ְח ַּב ְר ְּתכֶ ם אֹו ַה ְקלִ ידּו ַּב ַּמ ְח ֵׁשב‬ ‫ְר ָׁש ִמים ֵמ ַה ִּבּקּור‪.‬‬ ‫יתם ַה ִאם ִה ְת ָק ַר ְב ֶּתם לַ ּכ ֶֹתל? ֵאיְך ִה ְרּגַ ְׁש ֶּתם ַּכ ֲא ֶׁשר נָ גַ ְע ֶּתם‬ ‫ָמה ָר ִא ֶ‬ ‫ַּב ֲא ָבנָ יו? ַה ִאם ִהכְ נַ ְס ֶּתם ֶּפ ֶתק ִעם ְּת ִפּלָ ה אֹו ִמ ְׁש ָאלָ ה ֵּבין ָה ֲא ָבנִ ים?‬

‫ּגֹולְ ִׁשים‬ ‫ִמ ְצאּו ְּבגּוגֶ ל ְּתמּונֹות ֶׁשל ַהּכ ֶֹתל וְ ַה ְד ִּביקּו ְּב ַמ ְח ַּב ְר ְּת ֶכם‪.‬‬

‫‪210‬‬


‫ְמקֹום ַה ִּמ ְק ָּדׁש ‪/‬‬

‫ִס ְּפ ָרה‪ִ :‬מ ִירי ָּברּוְך‬

‫ירּוׁשלַ יִ ם ְׁשנֵ י ַא ִחים‪ .‬לָ ָאח ַה ָּצ ִעיר ָהיּו ִא ָּׁשה‬ ‫‪ 1‬לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹות ָחיּו ִּב ָ‬ ‫וִ ילָ ִדים‪ ,‬וְ ָה ָאח ַה ְּבכֹור ָהיָ ה ֲע ִר ִירי‪ ,‬לְ ֹלא ִא ָּׁשה ּולְ ֹלא יְ לָ ִדים‪ֲ ,‬א ָבל ְּכמֹו‬ ‫ָא ִחיו ָהיָ ה טֹוב לֵ ב וְ ָׂש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ קֹו‪.‬‬ ‫עֹוב ֵדי ֲא ָד ָמה‪ָ ,‬היָ ה לָ ֶהם ְׂש ֵדה ִח ָּטה וְ יַ ַחד ִע ְּבדּו ֶאת‬ ‫ ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים ָהיּו ְ‬ ‫ּומכְ רּו ֶאת יְבּולָ ם‪ַ .‬ה ְּׁשנַ יִ ם ִה ְת ַחּלְ קּו‬ ‫ַא ְד ָמ ָתם‪ ,‬זָ ְרעּו‪ִ ,‬ה ְׁשקּו‪ָ ,‬ק ְצרּו ָ‬ ‫ַּבּיְבּול ָׁשוֶ ה ְּב ָׁשוֶ ה וְ ָראּו ְּב ָרכָ ה ַּב ֲע ָמלָ ם‪.‬‬ ‫ּבֹודד ִמ ְּׁשנָ תֹו‪.‬‬ ‫עֹורר ָה ָאח ַה ֵ‬ ‫קּופת ְק ִציר ַה ִח ִּטים ִה ְת ֵ‬ ‫‪ 2‬לַ יְ לָ ה ֶא ָחד ִּב ְת ַ‬ ‫יח לְ ֵה ָר ֵדם ׁשּוב‪.‬‬ ‫יע לֹו לִ יׁשֹן וְ הּוא ֹלא ִה ְצלִ ַ‬ ‫חֹם ַה ַּקיִ ץ ִה ְפ ִר ַ‬ ‫יסתֹו‪ֵ ,‬א ֶׁשת ָא ִחיו‪,‬‬ ‫ ַמ ְח ָׁשבֹות ַרּבֹות ָע ְברּו ְּבמֹוחֹו‪ָ .‬ח ַׁשב ַעל ָא ִחיו‪ַ ,‬על ּגִ ָ‬ ‫וְ ַעל ַא ְחיָ נָ יו ַה ְּק ַטּנִ ים ְּובעֹודֹו ְמ ַה ְר ֵהר ָּב ֶהם ּגָ ְמלָ ה ִּפ ְתאֹום ַה ְחלָ ָטה‬ ‫ְּבלִ ּבֹו‪ָ .‬קם ִמ ִּמ ָּטתֹו‪ִ ,‬ה ְתלַ ֵּבׁש וְ יָ ָצא לַ ָּׂש ֶדה‪ִּ .‬כּוֵ ן ְצ ָע ָדיו ֶאל ֲע ֵר ַמת‬ ‫ַה ִח ִּטים ֶׁשּלֹו ֶׁש ָהיְ ָתה ֻמּנַ ַחת ַּב ַ ּצד ָה ַא ֵחר ֶׁשל ַה ָּׂש ֶדה‪ ,‬לָ ַקח ַּכ ָּמה‬ ‫אֹותן ֶאל ַה ַּצד ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַה ָּׂש ֶדה‪ֶ ,‬אל ָה ֲע ֵר ָמה‬ ‫ֲאלֻ ּמֹות ִח ָּטה וְ נָ ָׂשא ָ‬ ‫"ה ֵרי יֵ ׁש לְ ָא ִחי ִא ָּׁשה וִ ילָ ִדים‪ָ ",‬א ַמר ָה ָאח ְּבלִ ּבֹו‪" ,‬הּוא ָצ ִריְך‬ ‫ֶׁשל ָא ִחיו‪ֲ .‬‬ ‫צֹודק ֶׁשּנִ ְת ַחּלֵ ק ֲח ִצי ֲח ִצי‪ֶ .‬א ֵּתן‬ ‫יֹותר ִמ ֶּמּנִ י‪ ,‬לָ ֵכן ֵאין זֶ ה ֵ‬ ‫ה־ה ְר ֵּבה ֵ‬ ‫ַה ְר ֵּב ַ‬ ‫יטב לֹו ּולְ ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו‪".‬‬ ‫נֹוספֹות ִמ ֶּׁשּלִ י וְ ָכְך יִ ַ‬ ‫לֹו ַּכ ָּמה ֲאלֻ ּמֹות ִח ָּטה ָ‬ ‫יח‬ ‫עֹורר ּגַ ם ָה ָאח ַה ֵּׁשנִ י ִמ ְּׁשנָ תֹו‪ּ ,‬גַ ם הּוא ֹלא ִה ְצלִ ַ‬ ‫‪ְּ 3‬באֹותֹו לַ יְ לָ ה ִה ְת ֵ‬ ‫ּבֹודד‪ֵ ,‬אין לֹו ֲהנָ אֹות‬ ‫"א ִחי הּוא ִאיׁש ֵ‬ ‫לְ ֵה ָר ֵדם ׁשּוב‪ ,‬וְ ִה ְר ֵהר ְּבלִ ּבֹו‪ָ :‬‬ ‫אֹותי‪ ,‬וְ ִאּלּו הּוא‪ְּ ,‬בׁשּובֹו ִמן ַה ָּׂש ֶדה‬ ‫ּכְ לָ ל‪ִ .‬א ְׁש ִּתי וִ ילָ ַדי ְמ ַׂש ְּמ ִחים ִ‬ ‫ּובֹודד‪ֵ ,‬אין ִמי ֶׁשּיִ ְד ַאג לֹו‪ֶׁ ,‬שּיִ ְׂש ַמח לִ ְק ָראתֹו‪ָ .‬עלַ י לְ ַׂש ֵּמ ַח אֹותֹו‬ ‫ָעיֵ ף ֵ‬ ‫ִּב ְד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים‪".‬‬ ‫ וְ כָ ְך ָקם ָה ָאח‪ ,‬לָ ַבׁש ֶאת ְּבגָ ָדיו וְ יָ ָצא לַ ָּׂש ֶדה לְ ֵע ֶבר ֲע ֵר ַמת ַה ִח ָּטה‬ ‫אֹותן לָ ֲע ֵר ָמה ֶׁשל‬ ‫ֶׁשּלֹו‪ ,‬לָ ַקח ּכַ ָּמה ֲאלֻ ּמֹות ִמן ָה ֲע ֵר ָמה ֶׁשּלֹו וְ ֶה ֱע ִביר ָ‬ ‫ָא ִחיו‪ַּ ,‬ב ַּצד ָה ַא ֵחר ֶׁשל ַה ָּׂש ֶדה‪.‬‬

‫‪211‬‬


‫בֹודת ַה ָּׂש ֶדה‪ ,‬וְ ִהּנֵ ה ֻה ְפ ַּתע ּכָ ל ֶא ָחד‬ ‫‪ַּ 4‬בּב ֶֹקר ִה ְׁשּכִ ימּו ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים לַ ֲע ַ‬ ‫ּקֹודם‪.‬‬ ‫ֵמ ֶהם לִ ְראֹות ִּכי ָה ֲע ֵרמֹות ָׁשוֹות ְּבגָ ְדלָ ן‪ְּ ,‬ב ִדּיּוק ּכְ ִפי ֶׁש ָהיּו ַּבּיֹום ַה ֵ‬ ‫ּבֹודד ִמ ְּׁשנָ תֹו‪ׁ ,‬שּוב יָ ָצא לַ ֲע ֵר ַמת‬ ‫ ַּבּלַ יְ לָ ה ַה ֵּׁשנִ י ׁשּוב ָקם ָה ָאח ַה ֵ‬ ‫ַה ִח ָּטה וְ ׁשּוב ֶה ֱע ִביר ֲאלֻ ּמֹות ִמן ָה ֲע ֵר ָמה ֶׁשּלֹו ֶאל ָה ֲע ֵר ָמה ֶׁשל‬ ‫עֹורר ּגַ ם ָה ָאח ַהּנָ ׂשּוי‪ִ ,‬ה ְתלַ ֵּבׁש ְּב ֶׁש ֶקט‪ ,‬יָ ָצא‬ ‫יֹותר ִה ְת ֵ‬ ‫ָא ִחיו‪ְ .‬מ ֻא ָחר ֵ‬ ‫לַ ֲע ֵר ַמת ַה ִח ִּטים ֶׁשּלֹו וְ ֶה ֱע ִביר ֲאלֻ ּמֹות ִח ָּטה לַ ֲע ֵר ַמת ָא ִחיו‪.‬‬ ‫ ‬

‫ִעם ּב ֶֹקר ׁשּוב ֻה ְפ ְּתעּו ָה ַא ִחים לִ ְמצֹא ֶאת ָה ֲע ֵרמֹות ָׁשוֹות ְּבגָ ְדלָ ן‪.‬‬ ‫קֹורה ִעם ַה ִח ִּטים?" ָח ַׁשב ּכָ ל ֶא ָחד ְּבלִ ּבֹו‪ַ .‬אְך ִאיׁש ֹלא ָא ַמר‬ ‫"מה ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ ‬ ‫יהם ִה ְמ ִׁשיכּו לִ ְקצֹר ֶאת ַה ִח ָּטה ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּוב ַא ֲה ָבה‪.‬‬ ‫ּוׁשנֵ ֶ‬ ‫ְ‬ ‫עֹוררּו ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים ְּוב ֶׁש ֶקט ָצ ֲעדּו ּכָ ל ֶא ָחד‬ ‫יׁשי ׁשּוב ִה ְת ְ‬ ‫‪ַּ 5‬בּלַ יְ לָ ה ַה ְּׁשלִ ִ‬ ‫ֶאל ֲע ֵר ָמתֹו ְּכ ֵדי לְ ַה ֲע ִביר ֲאלֻ ּמֹות ִח ָּטה לְ ֵע ֶבר ַה ַּצד ַה ֵּׁשנִ י‪ַ ,‬אְך ַה ַּפ ַעם‪,‬‬ ‫אֹותּה ָׁש ָעה וְ ָכְך‪,‬‬ ‫ּקֹוד ִמים‪ ,‬יָ ְצאּו ַה ְּׁשנַ יִ ם ַמ ָּמׁש ְּב ָ‬ ‫ֶׁשֹּלא ְּכמֹו ַּבּיָ ִמים ַה ְ‬ ‫ָּכל ֶא ָחד ִעם ֲאלֻ ּמֹות ַה ִח ָּטה ֲעמּוסֹות ְּביָ ָדיו ‪ -‬נִ ְפּגְ ׁשּו ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ָּׂש ֶדה‪.‬‬ ‫יהם‬ ‫אֹוהב וְ ָה ֲאלֻ ּמֹות ִּב ֵיד ֶ‬ ‫יהם ָה ֵ‬ ‫ ּגַ ם ַה ַּפ ַעם ֹלא ָא ְמרּו ִמּלָ ה‪ַ .‬מ ַּבט ֵעינֵ ֶ‬ ‫ּגִ ּלּו ֶאת סֹוד ָה ֲע ֵרמֹות ַה ָּׁשוֹות‪ֵ .‬הם ִח ְּבקּו זֶ ה ֶאת זֶ ה ְּב ַא ֲה ָבה ְּובחֹם‬ ‫וְ ָחזְ רּו ּכָ ל ֶא ָחד לְ ֵביתֹו‪.‬‬ ‫יׁשת ָה ַא ִחים ֵּוב ֵרְך ֶאת ְׂש ֵדה‬ ‫ֹלהים ֶאת ְּפגִ ַ‬ ‫ ָר ָאה ֱא ִ‬ ‫ַה ִח ָּטה‪ֶ .‬את ְמקֹום ַה ִּמ ְפּגָ ׁש ֶׁשל ָה ַא ִחים‬ ‫ֹלהים ּכַ ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָעלָ יו‬ ‫אֹוה ִבים ָּב ַחר ֱא ִ‬ ‫ָה ֲ‬ ‫ָיִּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪.‬‬

‫‪212‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ּכִ ְתבּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת ֶאת ַה ִּסּפּור ַעל ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים‪ֵ .‬ה ָעזְ רּו ַּב ֶּדגֶ ם ַהּזֶ ה‪:‬‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם‪.‬‬ ‫ָהיֹה ָהיּו ְׁשנֵ י ַא ִחים ֶׁשּגָ רּו ִּב ָ‬ ‫ַא ַחד ָה ַא ִחים ָהיָ ה‪...‬‬ ‫לָ ָאח ַה ֵּׁשנִ י ָהיּו‪...‬‬ ‫לַ יְ לָ ה ֶא ָחד‪...‬‬ ‫עֹורר‬ ‫ָא ַמר ָה ָאח ָה ֲע ִר ִירי ְּבלִ ּבֹו ‪ ...‬הּוא ֶה ְחלִ יט‪ְּ ...‬באֹותֹו ַהּלַ יְ לָ ה ִה ְת ֵ‬ ‫ּגַ ם‪ ...‬הּוא ָח ַׁשב ְּבלִ ּבֹו ‪ ...‬וְ ֶה ְחלִ יט‪...‬‬ ‫ַּבּב ֶֹקר ָה ַא ִחים ֻה ְפ ְּתעּו לְ גַ ּלֹות ֶׁש‪ַּ ...‬בּלַ יְ לָ ה ַה ֵּׁשנִ י ׁשּוב ֶה ְחלִ יטּו‬ ‫יׁשי ֶׁשֹּלא ְּכמֹו‬ ‫נֹוס ֶפת ֶׁש‪ַּ ...‬בּלַ יְ לָ ה ַה ְּׁשלִ ִ‬ ‫ָה ַא ִחים‪ַּ ...‬ובּב ֶֹקר ּגִ ּלּו ַּפ ַעם ֶ‬ ‫ּקֹוד ִמים‪ ...‬וְ ָאז ִה ְת ָּב ֵרר לָ ֶהם‪ֵ ...‬הם ִה ְת ַח ְּבקּו וְ ‪...‬‬ ‫ַּבּיָ ִמים ַה ְ‬ ‫יׁש ָתם ּכִ ְמקֹום‪...‬‬ ‫ֹלהים ָּב ַחר ֶאת ְמקֹום ְּפגִ ָ‬ ‫ֱא ִ‬

‫‪2‬‬

‫א‪ָ .‬מה ָח ַׁשב ָה ָאח ָה ֲע ִר ִירי ַעל ָא ִחיו?‬

‫ב‪ָ .‬מה ָח ַׁשב ָה ָאח ַּב ַעל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַעל ָא ִחיו?‬ ‫‪3‬‬

‫ּדּוע?‬ ‫ּומ ַ‬ ‫ִמי ֻה ְפ ְּתעּו ַּב ִּסּפּור ַ‬

‫‪4‬‬

‫ּדּוע נִ ְב ַחר ַּדוְ ָקא ַה ָּׂש ֶדה ַהּזֶ ה לִ ְבנִ ּיַ ת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש?‬ ‫לְ ִפי ַה ְּמ ֻס ָּפר‪ַ ,‬מ ַ‬

‫‪213‬‬


‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫ּדֹומה לְ ִה ְתנַ ֲהגּות ֵ ּבין ַא ִחים‬ ‫ ב ִּסּפּור ָ‬ ‫גּותם ֶׁשל ָה ַא ִחים ַ ּ‬ ‫ַה ִאם ִה ְתנַ ֲה ָ‬ ‫וַ ֲא ָחיֹות ׁ ֶש ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים? ַה ְס ִ ּבירּו‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ּתֹורה ַעל ַא ִחים? ַס ּ ְפרּו‪.‬‬ ‫ּפּורים ֲא ֵח ִרים ֵמ ַה ָ‬ ‫ַה ִאם ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים ִס ִ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַ ּב ַה ְד ָרכָ ה ְ ּב ַעּמּוד ‪7‬‬

‫ַמ ֲע ִש ִׁירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫‪1‬‬

‫רּוׁשּה ָּכאן‪:‬‬ ‫״ע ִר ִירי״ וְ ַה ֲע ִתיקּו ֶאת ֵּפ ָ‬ ‫ַח ְּפׂשּו ַּב ִּמּלֹון ֶאת ַה ִּמ ָּלה ֲ‬

‫‪2‬‬

‫רּוׁשם ִּב ְׂש ַפת ַהּיֹום־יֹום‪.‬‬ ‫ה ְַת ִאימּו לְ ָכל ִמּלָ ה אֹו ִמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ִּסּפּור ֶאת ֵּפ ָ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ְּב ַמ ְח ַסן ַה ִּמּלִ ים‪.‬‬ ‫ִּב ְׂש ַפת ַהּיֹום־יֹום‬ ‫ִּב ְׂש ַפת ַה ִּסּפּור ‬ ‫עֹוב ֵדי ֲא ָד ָמה ‬ ‫ְ‬ ‫ָׂש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ קֹו ‬ ‫וְ ָראּו ְּב ָר ָכה ַּב ֲע ָמלָ ם ‬ ‫ּגָ ְמלָ ה ַה ְחלָ ָטה ְּבלִ ּבֹו ‬ ‫ּכִ ּוֵ ן ְצ ָע ָדיו ‬

‫צ ַעד‪ָ ,‬הלַ ְך‬ ‫ַמ ְח ַס ן ִמ ּלִ ים‪ָ :‬‬ ‫בֹודתֹו ‬ ‫יח ַּב ֲע ָ‬ ‫ִה ְצלִ ַ‬ ‫‪3‬‬

‫‪214‬‬

‫ֶה ְחלִ יטּו ‬ ‫ִאּכָ ִרים ‬

‫ָׂש ֵמ ַח ְּב ָמה ֶׁשּיֵ ׁש לֹו‬ ‫לְ ֹלא ִא ּ ָׁשה ּולְ ֹלא יְ לָ ִדים‬

‫רּוׁשלַ יִ ם ֵּובית ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪ ,‬נִ ַּצל ַהּכ ֶֹתל‬ ‫ַּב ֶּק ַטע ּכָ תּוב‪ּ" :‬כַ ֲא ֶׁשר ָח ְרבּו יְ ָ‬ ‫ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ֵמ ַה ֻח ְר ָּבן"‪.‬‬ ‫"ה ְח ִריבּו"‬ ‫א‪ּ .‬כִ ְתבּו ִמּלָ ה נִ ְר ֶּד ֶפת לַ ִּמּלָ ה ֶ‬ ‫ב‪ּ .‬כִ ְתבּו ִמּלָ ה ְמנֻ ּגֶ ֶדת לַ ִּמּלָ ה ֶה ְח ִריבּו‬ ‫ג‪ָ .‬מה ְמ ֻׁש ָּתף לַ ִּמּלִ ים‪ָ :‬ח ְרבּו ֻח ְר ָּבן לְ ַה ְח ִריב יַ ְח ִריב‬


‫‪4‬‬

‫ֵׁשם ַה ִּסּפּור הּוא‪ְ :‬מקֹום ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪.‬‬ ‫"מ ְק ָּדׁש"‪.‬‬ ‫נֹוספֹות ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ִּמּלָ ה ִ‬ ‫א‪ִ .‬ח ְׁשבּו וְ כִ ְתבּו ִמּלִ ים ָ‬ ‫אֹותּיֹות ׁש ֶֹרׁש ְמ ֻׁש ָּתפֹות לַ ִּמּלִ ים ָה ֵאּלּו?‬ ‫ב‪ֵ .‬אילּו ִ‬

‫ירּוׁשלַ יִ ם ‪/‬‬ ‫יתי ּגָ ר ִּב ָ‬ ‫הֹו ַהלְ וַ אי ֶׁש ָהיִ ִ‬

‫יְ הֹונָ ָתן ּגֶ ֶפן‬

‫ירּוׁש ַליִ ם‪,‬‬ ‫יתי ּגָ ר ִּב ָ‬ ‫הֹו ַה ְלוַ אי ֶׁש ָהיִ ִ‬ ‫יתי ּבֹונֶ ה ָׁשם ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪,‬‬ ‫ָהיִ ִ‬ ‫ּפֹוגֵ ׁש ֶאת ַה ֶּמ ֶלְך ָּדוִ ד ַּב ָּׁש ַמיִ ם‬ ‫ר־מ ֶלְך ָח ָדׁש‪.‬‬ ‫וְ קֹונֶ ה לֹו ַּבּׁשּוק ֶּכ ֶת ֶ‬ ‫ירּוׁש ַליִ ם‪,‬‬ ‫יתי ּגָ ר ִּב ָ‬ ‫הֹו ַה ְלוַ אי ֶׁש ָהיִ ִ‬ ‫חֹוקה‪,‬‬ ‫יקה ְּור ָ‬ ‫חֹומה ַע ִּת ָ‬ ‫ָ‬ ‫יֵ ׁש ָׁשם‬ ‫ְל ָכל ַה ָּב ִּתים ָׁש ָּמה יֵ ׁש ֵעינַ יִ ם‪,‬‬ ‫יקה‪.‬‬ ‫ּול ָכל ָס ְב ָתא ָׁשם יֵ ׁש נְ ִׁש ָ‬ ‫ְ‬ ‫ירּוׁש ַליִ ם‪,‬‬ ‫יתי ּגָ ר ִּב ָ‬ ‫הֹו ַה ְלוַ אי ֶׁש ָהיִ ִ‬ ‫ּקֹור ִאים ָלּה ִׁש ְמ ִרית‪.‬‬ ‫יֵ ׁש ָׁשם יַ ְל ָּדה ֶׁש ְ‬ ‫ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁשּיֵ ׁש ָׁשם ֵע ִצים ִעם ַרגְ ַליִ ם‪,‬‬ ‫ֲא ָבל זֶ ה ֹלא ָּכל ָּכְך ַמ ְפ ִחיד‪.‬‬ ‫ירּוׁש ַליִ ם‪,‬‬ ‫יתי ּגָ ר ִּב ָ‬ ‫הֹו ַה ְלוַ אי ֶׁש ָהיִ ִ‬ ‫ָׁשם ַה ַּליְ ָלה ָל ָבן וְ ַהּיֹום ָׁשחֹר‪.‬‬ ‫רֹואה ָׁשם ֶאת ָּכל ַה ָּׁש ַמיִ ם‬ ‫יתי ֶ‬ ‫ָהיִ ִ‬ ‫יתי ְמ ַב ֵּקׁש ָׁשם ֶׁש ִא ָּמא ַּת ְחזֹר‪.‬‬ ‫וְ ָהיִ ִ‬

‫‪215‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ִּכ ְתבּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ִמּתֹוְך ַה ִּׁשיר‪:‬‬ ‫ירּוׁש ַליִ ם‪:‬‬ ‫צּובים ִּב ָ‬ ‫ירּוׁש ַליִ ם‪ַ :‬על ְּד ָב ִרים ֲע ִ‬ ‫ַעל ְּד ָב ִרים ְׂש ֵמ ִחים ִּב ָ‬

‫‪216‬‬

‫‪2‬‬

‫ירּוׁש ַליִ ם‪:‬‬ ‫ִר ְׁשמּו ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ַהּיֶ ֶלד ְמ ַד ְמיֵ ן ֶׁשּיֵ ׁש ִּב ָ‬

‫‪3‬‬

‫יֹותר ִמ ִּס ָּבה ַא ַחת‪:‬‬ ‫ירּוׁש ַליִ ם? ִּכ ְתבּו ֵ‬ ‫רֹוצה ָלגּור ִּב ָ‬ ‫ּדּוע ַהּיֶ ֶלד ֶ‬ ‫ַמ ַ‬

‫‪4‬‬

‫ירּוׁש ַליִ ם‪.‬‬ ‫רֹוצה ָלגּור ִּב ָ‬ ‫ַהּיֶ ֶלד מֹונֶ ה ִסּבֹות ׁשֹונֹות ֶׁש ִּבגְ ָל ָלן הּוא ֶ‬ ‫ׁשּוב ְת ֶכם‪.‬‬ ‫ַמ ִהי‪ְ ,‬ל ַד ְע ְּת ֶכם‪ַ ,‬ה ִּס ָּבה ָה ִע ָּק ִרית? נַ ְּמקּו ְּת ַ‬


‫לַ "ג ָּבע ֶֹמר‬

‫‪217‬‬


‫דּורה ֶׁשּלָ נּו ‪/‬‬ ‫ַה ְּמ ָ‬

‫לֵ ָאה נָ אֹור‬

‫ַה ָּׁשנָ ה ְּבלַ "ג ָּבע ֶֹמר ָהיְ ָתה לָ נּו ְּב ָעיָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת‪ .‬נִ ְׁש ַא ְרנּו ְּבלִ י ִמגְ ָרׁש‪.‬‬ ‫יתנּו ָה ַפְך לְ ַביִ ת ְמ ֻׁש ָּתף ִעם ּגִ ּנָ ה‪ .‬וְ ַה ֻח ְר ָׁשה‬ ‫ַה ִּמגְ ָרׁש ָה ֵריק ֶׁשּלְ יַ ד ֵּב ֵ‬ ‫ַה ְּק ַטּנָ ה‪ֶׁ ,‬ש ָהיִ ינּו ְרגִ ילִ ים לֶ ֱאסֹף ָּבּה ֲענָ ִפים ֵיְב ִׁשים‪ָ ,‬ה ְפ ָכה לִ ְׁשכּונַ ת‬ ‫ּופגַ ְׁשנּו‬ ‫קֹוטגִ 'ים ֲח ָד ָׁשה‪ִ .‬ה ְת ַחלְ נּו לְ ַח ֵּפׂש ִמגְ ָרׁש ָח ָדׁש וְ ֻח ְר ָׁשה ֲח ָד ָׁשה‪ָ ,‬‬ ‫ֵ‬ ‫יהם‪ֲ ,‬א ָבל‬ ‫יח ִידים‪ִ ,‬עם ֵע ִצים אֹו ִּבלְ ֲע ֵד ֶ‬ ‫ַּב ֶּד ֶרְך ֲהמֹון יְ לָ ִדים‪ַּ ,‬ב ֲחבּורֹות וִ ִ‬ ‫ּכֻ ּלָ ם ִעם ֵעינַ יִ ם ֶׁשל לַ "ג ָּבע ֶֹמר‪ְ ,‬מ ַח ְּפ ִׂשים ָמקֹום‪.‬‬ ‫דּורה ַעל ְׂש ַפת ַהּיָ ם‪.‬‬ ‫ֶה ְחלַ ְטנּו ֶׁש ֲהכִ י ּכְ ַדאי לַ ֲעׂשֹות ְמ ָ‬ ‫בֹודה‪ִ :‬ח ַּב ְרנּו ַא ְר ָּב ָעה ַא ְרּגָ זִ ים‬ ‫ח ֶֹדׁש לִ ְפנֵ י לַ "ג ָּבע ֶֹמר ִה ְת ַחלְ נּו ָּב ֲע ָ‬ ‫ּוק ָצת גַ ם ֶּד ֶבק נַ ּגָ ִרים‪ִ ,‬ח ַּב ְרנּו לָ ֶהם‬ ‫זֶ ה לָ זֶ ה ַּב ֲח ָבלִ ים ְּוב ַמ ְס ְמ ִרים ְ‬ ‫ְׁשנֵ י ִצ ִירים ִעם ּגַ לְ ּגַ ּלִ ים ֶׁשל ֶעגְ לַ ת ִּתינֹוק יְ ָׁשנָ ה‪ ,‬וְ ָע ִׂשינּו לָ נּו ֶמ ְר ָּכ ָבה‬ ‫הֹוביל ָּבּה ֵע ִצים‪ִ .‬עם ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה ַהּזֹאת ָע ַב ְרנּו ַּב ְּׁשכּונָ ה‬ ‫ְמפ ֶֹא ֶרת לְ ִ‬ ‫רּותנּו ְּבנִ ּקּוי ַה ֲח ֵצרֹות ִמּכָ ל ָענָ ף יָ ָׁשן‪ִ .‬ק ַּבלְ נּו ְּב ִׂש ְמ ָחה‬ ‫וְ ִה ַּצ ְענּו ֶאת ֵׁש ֵ‬ ‫ּכָ ל ֻׁשלְ ַחן ָׁשבּור וְ ַא ְרּגָ ז ִמ ְת ָּפ ֵרק‪ּ ,‬כִ ֵּסא ְּבלִ י ֶרגֶ ל‪ַ ,‬מ ֵּקל ְּבלִ י ֶּדגֶ ל‪ַ ,‬ס ְפ ָסל‬ ‫ֶׁשּנִ ְׁש ַּבר‪ַ ,‬מ ְט ֲא ֵטא ֶׁשּנִ גְ ַמר‪ַ ,‬מ ְח ֶּב ֶרת ֶח ְׁשּבֹון — ַאף ַּת ְרּגִ יל ֹלא נָ כֹון‪ .‬וְ ָכל‬ ‫דּורה‪.‬‬ ‫ַה ְּב ִחינֹות ִמ ָּׁשנָ ה ֶׁש ָע ְב ָרה‪ֶׁ ,‬שּכֻ ּלָ ן טֹובֹות ְמאֹוד‪ ...‬לַ ְּמ ָ‬ ‫יח ְצ ִמיג יָ ָׁשן‪ֶׁ ,‬שּיִ ְהיֶ ה ֲהמֹון ָע ָׁשן‪ ,‬וְ ַא ָּבא ֶׁשל ּדּודּו‬ ‫ַא ָּבא ֶׁשל ֶעזְ ָרא ִה ְב ִט ַ‬ ‫יח ֲחמֹור‪ּ ,‬כְ ֵדי ֶׁשּיַ ֲעזֹר‪.‬‬ ‫ִה ְב ִט ַ‬ ‫ְּבלַ "ג ָּבע ֶֹמר ַּב ָּצ ֳה ַריִ ם ִה ְת ַא ַּס ְפנּו ּכֻ ּלָ נּו‪ָ ,‬ק ַׁש ְרנּו ֶאת ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבה ֶׁשּלָ נּו‬ ‫ַּב ֲח ָבלִ ים ֶאל ַה ֲחמֹור וְ יָ ָצאנּו לַ ֶּד ֶרך; ּדּודּו ָמ ַׁשך ֶאת ַה ֲחמֹור ִמּלְ ָפנִ ים‬ ‫ימה‪ ,‬עֹוד ְמ ַעט‪ַ ,‬אל ִּת ְהיֶ ה ֲחמֹור‪ַ ,‬רק עֹוד ַּכ ָּמה ְצ ָע ִדים‪,‬‬ ‫"ק ִד ָ‬ ‫וְ ָא ַמר לֹו‪ָ :‬‬ ‫יעים‪ ".‬וְ עֹוד ְּד ָב ִרים ֹלא ּכָ ל ָּכְך נְ כֹונִ ים‪ .‬וַ ֲאנַ ְחנּו‪ֶ ,‬ע ְׂש ִרים‬ ‫ֲאנַ ְחנּו ּכְ ָבר ַמּגִ ִ‬

‫‪218‬‬


‫יְ לָ ִדים נִ ְרּגָ ִׁשים‪ָּ ,‬ד ַח ְפנּו ֶאת ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה ֵמ ָאחֹור‪ָ .‬היּו לָ נּו ַרק ַּכ ָּמה ְּב ָעיֹות‪.‬‬ ‫מּוסה ּכָ ל ּכָ ְך‪ֶׁ ,‬ש ְּב ָכל ַּפ ַעם נָ ְפלּו ְק ָר ִׁשים ֵמרֹאׁש‬ ‫"ּמ ְרּכָ ָבה" ָהיְ ָתה ֲע ָ‬ ‫ַה ֶ‬ ‫ָה ֲע ֵר ָמה ַעל ֶרגֶ ל ֶׁשל יֶ לֶ ד‪ְּ ,‬ובכָ ל ַּפ ַעם יֶ לֶ ד ַא ֵחר ָצ ַעק ַאי‪ .‬וְ עֹוד ְּב ָעיָ ה‪:‬‬ ‫אֹותנּו‬ ‫נּועה‪ ,‬וְ ַהּנַ ָהגִ ים ֹלא ֵה ִבינּו ָ‬ ‫ְּבכָ ל ְרחֹוב ֶׁש ָע ַב ְרנּו ָח ַס ְמנּו ֶאת ַה ְּת ָ‬ ‫וְ ָצ ְפרּו לָ נּו ְּבכַ ַעס ֶׁשּנְ ַפּנֶ ה ֶאת ַה ֶּד ֶרְך‪.‬‬ ‫סֹוף־סֹוף ִהּגַ ְענּו לַ חֹוף‪ַ .‬ה ֶּׁש ֶמׁש ָע ְמ ָדה לִ ְׁשק ַֹע‪ ,‬וַ ֲהמֹון ְקבּוצֹות ֶׁשל‬ ‫ּׁשֹוק ַעת‪ֶׁ ,‬ש ָהיְ ָתה‬ ‫יְ לָ ִדים ִעם ֲע ֵרמֹות ֶׁשל ֵע ִצים ִה ְס ַּתּכְ לּו ַּב ֶּׁש ֶמׁש ַה ַ‬ ‫צּומה‪.‬‬ ‫דּורה ֲא ֻד ָּמה ֲע ָ‬ ‫ּדֹומה ְּב ַע ְצ ָמּה לִ ְמ ָ‬ ‫ָ‬ ‫דּורה ֶׁשּלָ נּו‪ ,‬וְ ַהחֹוף ָהיָ ה ָמלֵ א ְמדּורֹות וִ ילָ ִדים‬ ‫ַא ַחר ּכָ ך ִה ְדלַ ְקנּו ֶאת ַה ְּמ ָ‬ ‫רֹוק ִדים אֹו ָׁש ִרים אֹו ְס ָתם ִמ ְס ַּתּכְ לִ ים ָּב ֵאׁש‪ .‬וְ ָהיָ ה נֶ ְה ָּדר‪ְּ .‬ב ִדּיּוק ְּכמֹו‬ ‫ְ‬ ‫יֹוד ִעים ֵאיְך זֶ ה‪.‬‬ ‫ְּבכָ ל לַ "ג ָּבע ֶֹמר‪ֲ .‬ה ֵרי ַא ֶּתם ְ‬

‫‪219‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫"ה ָּׁשנָ ה ְּבלַ "ג ָּבע ֶֹמר ָהיְ ָתה לָ נּו ְּב ָעיָ ה‬ ‫ּפֹות ַח ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ַ‬ ‫א‪ַ .‬ה ִּסּפּור ֵ‬ ‫ְמיֻ ֶח ֶדת"‪ָ .‬מה ָהיְ ָתה ַה ְּב ָעיָ ה?‬

‫ּדֹומה? ַס ְּפרּו זֶ ה לָ זֶ ה‪.‬‬ ‫ב‪ַ .‬ה ִאם ָק ָרה ּגַ ם לָ כֶ ם ִמ ְק ֶרה ֶ‬ ‫‪2‬‬

‫דּורה?‬ ‫יצד ִה ִּׂשיגּו ַהיְ ּלָ ִדים ֵע ִצים לַ ְּמ ָ‬ ‫ֵּכ ַ‬

‫‪3‬‬

‫דּורה ַעל ְׂש ַפת ַהּיָ ם? נַ ְּמקּו‬ ‫ָמה ַּד ְע ְּתכֶ ם‪ַ ,‬ה ִאם ָרצּוי לְ ָה ִקים ְמ ָ‬ ‫ׁשּוב ְתכֶ ם‪.‬‬ ‫ְּת ַ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫דּורה‬ ‫דּורה אֹו ֵמ ַה ְּמ ָ‬ ‫יֹותר‪ֵ :‬מ ַה ֲהכָ נֹות לַ ְּמ ָ‬ ‫ִח ְׁשבּו‪ִ ,‬מ ָּמה נֶ ֱהנּו ַהיְ ּלָ ִדים ֵ‬ ‫ַע ְצ ָמּה? נַ ְּמקּו ִ ּד ְב ֵריכֶ ם‪.‬‬

‫‪220‬‬


‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ְ‬ ‫דּורת לַ "ג ָּבע ֶֹמר ֶׁשּלָ נּו"‪.‬‬ ‫"מ ַ‬ ‫ּכֹות ְרּתֹו‪ְ :‬‬ ‫ּכִ ְתבּו ִסּפּור ָק ָצר ֶׁש ַ‬ ‫דּורה‪,‬‬ ‫דּורה‪ְּ ,‬ב ֵאיזֶ ה ָמקֹום ָהיְ ָתה ַה ְּמ ָ‬ ‫ַס ְּפרּו ַעל ַה ֲהכָ נֹות לַ ְּמ ָ‬ ‫יתם‪,‬‬ ‫יצד ִּבּלִ ֶ‬ ‫רּוח‪ֵּ ,‬כ ַ‬ ‫ִמי ָהיּו ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים‪ָ ,‬מה ָהיָ ה ַמ ַּצב ָה ַ‬ ‫ית ֶכם‪.‬‬ ‫יתם‪ָ ,‬מה ִה ְרּגַ ְׁש ֶּתם ּכַ ֲא ֶׁשר ֲחזַ ְר ֶּתם לְ ֵב ְ‬ ‫ַה ִאם נֶ ֱהנֵ ֶ‬ ‫ֵה ָעזְ רּו ַּב ַה ְד ָרכָ ה ְּב ַעּמּוד ‪.25‬‬

‫‪221‬‬


‫ָׁשבּועֹות‬ ‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם‪.‬‬ ‫ּתֹוקק לָ גּור ִּב ָ‬ ‫•נִ ְק ָרא ִׁשיר ַה ְּמ ַס ֵּפר ַעל יֶ לֶ ד ֶׁש ִּמ ְׁש ֵ‬ ‫ׁשּובה וִ ָיק ָרה לְ ֻכּלָ נּו‪.‬‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ֲח ָ‬ ‫ּדּוע יְ ָ‬ ‫•נִ ְק ָרא ֵמ ָידע ַעל ַהּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי וְ נָ ִבין ַמ ַ‬ ‫ּכֹותב ֶאת ַה ֵּמ ָידע‪.‬‬ ‫יצד ִא ְרּגֵ ן ַה ֵ‬ ‫נָ ִׂשים לֵ ב ֵּכ ַ‬ ‫ֹלהים לִ ְבנֹות ֶאת ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ָמקֹום‬ ‫ּדּוע ָּב ַחר ֱא ִ‬ ‫•נִ ְק ָרא ַאּגָ ָדה ַה ְּמ ַס ֶּפ ֶרת ַמ ַ‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם‪.‬‬ ‫ְמ ֻסּיָ ם ִּב ָ‬

‫ּתֹורה ְּב ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים‬ ‫ָּכתּוב ַּב ָ‬ ‫ַעל ַה ִּׂש ְמ ָחה ְּב ַחג ַה ָּׁשבּועֹות‪:‬‬ ‫ית ַחג ָׁשבּועֹות לַ ה'‪...‬‬ ‫"וְ ָע ִׂש ָ‬ ‫ֹלהיָך"‪.‬‬ ‫וְ ָׂש ַמ ְח ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱא ֶ‬ ‫ּכּורים ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ַחג ַה ָּׁשבּועֹות‪:‬‬ ‫ַעל ֲה ָב ַאת ַה ִּב ִ‬ ‫אׁשית ּכָ ל ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ָּת ִביא ֵמ ַא ְר ְצָך‪...‬‬ ‫"וְ לָ ַק ְח ָּת ֵמ ֵר ִ‬

‫וְ ַׂש ְמ ָּת ַב ֶּטנֶ א וְ ָהלַ ְכ ָּת ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ה'"‪.‬‬ ‫ּכּורים‪:‬‬ ‫יאים ֶאת ַה ִּב ִ‬ ‫ַעל ִׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים ֶׁש ֵּמ ֶהם ָהיּו ְמ ִב ִ‬ ‫ּות ֵאנָ ה‬ ‫עֹורה וְ גֶ ֶפן ְ‬ ‫ּוׂש ָ‬ ‫"א ֶרץ ִח ָּטה ְ‬ ‫ֶ‬ ‫וְ ִרּמֹון ֶא ֶרץ זֵ ית ֶׁש ֶמן ְּוד ַבׁש"‪.‬‬

‫‪222‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו‪:‬‬ ‫ּתֹורה‪:‬‬ ‫ַעל ַחג ַה ָּׁשבּועֹות ּכָ תּוב ַּב ָ‬ ‫א‪ְׁ .‬שמֹות ֶה ָחג ֵהם‪:‬‬ ‫ּתֹורה ֵהן‪:‬‬ ‫ב‪ִ .‬מ ְצוֹות ַה ַחג ַהּכְ תּובֹות ַּב ָ‬

‫‪2‬‬

‫ף־ּבית‪:‬‬ ‫ַס ְ ּדרּו ֶאת ִׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים לְ ִפי ֵס ֶדר ָה ָאלֶ ֵ‬ ‫עֹורה ֶ ּג ֶפן ְּת ֵאנָ ה ִרּמֹון זַ יִ ת ְ ּד ַבׁש‬ ‫ִח ָּטה ְׂש ָ‬

‫ּומנְ ָהגִ ים לְ ַחג‬ ‫ִמ ְצוֹות ִ‬ ‫ַה ָּׁשבּועֹות‬

‫קֹור ִאים ֶאת ְמגִ ּלַ ת רּות‬ ‫ • ְ‬ ‫ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת‪.‬‬ ‫ • ְמ ַק ׁ ּ ְש ִטים ֶאת ַה ַּביִ ת‬ ‫ְּב ַענְ ֵפי יֶ ֶרק ִּוב ְפ ָר ִחים‪.‬‬ ‫ •אֹוכְ לִ ים ַמ ַאכְ לֵ י ָחלָ ב‬ ‫ְּוד ַבׁש‪.‬‬

‫‪223‬‬


‫ּכּורים ִּבזְ ַמן‬ ‫ֲה ָב ַאת ַה ִּב ִ‬ ‫ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם‬ ‫ּכּורים ֶׁש ֵה ִביאּו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵהם ִמ ֵּפרֹות ִׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים‬ ‫ַה ִּב ִ‬ ‫ֶׁש ִה ְב ִׁשילּו ִראׁשֹונִ ים‪.‬‬ ‫ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם‪ָ ,‬ה ִאּכָ ִרים ָה ִע ְב ִרים ָהיּו ַמ ֲעלִ ים ֶאת‬ ‫ּכּורים לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪.‬‬ ‫ַה ִּב ִ‬ ‫ּכָ ל ְּבנֵ י ַהּכְ ָפ ִרים ָהיּו ִמ ְת ַא ְּס ִפים יַ ַחד ְּב ִעיר ַא ַחת וְ לָ נִ ים ַּבּלַ יְ לָ ה ָּב ְרחֹוב‬ ‫אׁשי‪.‬‬ ‫ָה ָר ִ‬ ‫ֹלהינּו‪ֻּ ".‬כּלָ ם‬ ‫קֹור ִאים‪" :‬קּומּו וְ נַ ֲעלֶ ה ִצּיֹון ֶאל ֵּבית ֱא ֵ‬ ‫ַה ְׁשּכֵ ם ַּבּב ֶֹקר ָהיּו ְ‬ ‫ָהיּו ִמ ְס ַּת ְּד ִרים ְּב ַׁשּיָ ָרה‪ְּ .‬ברֹאׁש ַה ַּׁשּיָ ָרה ָהלַ ְך ַהּׁשֹור‪ֶ .‬את ַק ְרנָ יו ִצּפּו‬ ‫נֹוׂש ֵאי ַסּלֵ י‬ ‫ְּבזָ ָהב‪ַ .‬על רֹאׁשֹו ִהּנִ יחּו ֲע ָט ָרה ֵמ ֲעלֵ י זַ יִ ת‪ַ .‬א ֲח ָריו ָהלְ כּו ְ‬ ‫ימים ֶאת ַּד ְר ָּכם ֶׁשל‬ ‫ּומנְ ִע ִ‬ ‫ּכּורים‪ְ ,‬מ ַחּלְ לִ ים ַּב ֲחלִ ילִ ים‪ְ ,‬מנַ ְ ּגנִ ים ַ‬ ‫ַה ִּב ִ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫ּכּור ֶ‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם‪ִ ,‬ק ְּׁשטּו ֶאת ִּב ֵ‬ ‫ָהעֹולִ ים לָ ֶרגֶ ל‪ּ .‬כַ ֲא ֶׁשר ָע ְמדּו ְּב ַׁש ֲע ֵרי יְ ָ‬ ‫לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִה ְמ ִׁשיכּו לָ לֶ כֶ ת‪ַ ,‬עד ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ַהר ַה ַּביִ ת‪ָּ .‬כל ֶא ָחד‬ ‫ֵמ ָהעֹולִ ים לָ ַקח ֶאת ַה ַּסל‬ ‫ַעל ּכְ ֵתפֹו וְ נִ כְ נַ ס לַ ֲח ַצר‬ ‫ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪.‬‬ ‫ֶאת ְּפנֵ י ַה ָּב ִאים ִק ְּדמּו‬ ‫ַהּכ ֲֹהנִ ים‪ּ .‬כָ ל ֶא ָחד‬ ‫ֵמ ַה ָּב ִאים ִהּגִ יׁש לַ ּכ ֵֹהן ֶאת‬ ‫ֹלהים ַעל‬ ‫הֹודה לֶ ֱא ִ‬ ‫ַסּלֹו וְ ָ‬ ‫ֶׁשּזָ כָ ה לְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת‬ ‫ּכּורים‪.‬‬ ‫ֲה ָב ַאת ַה ִּב ִ‬

‫‪224‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪21‬‬

‫ֲענּו ַעל ַה ְּׁש ֵאלֹות ְּב ֵכן אֹו ֹלא‪:‬‬ ‫ּכּורים?‬ ‫א‪ַ .‬ה ִאם ּכָ תּוב ַּב ֶּק ַטע ִמי ֶה ֱעלָ ה ִּב ִ‬ ‫ב‪ַ .‬ה ִאם ּכָ תּוב ַּב ֶּק ַטע ִמי ָהלַ ְך ְּברֹאׁש ַה ַּׁשּיָ ָרה?‬ ‫יהם עֹולֵ י ָה ֶרגֶ ל?‬ ‫ג‪ַ .‬ה ִאם ּכָ תּוב ַּב ֶּק ַטע ַעל ָמה ִּד ְּברּו ֵּבינֵ ֶ‬ ‫ד‪ַ .‬ה ִאם ּכָ תּוב ַּב ֶּק ַטע ָמה ָהיְ ָתה ָה ֲאוִ ָירה ַּב ֶּד ֶרְך?‬ ‫ּכּורים?‬ ‫ה‪ַ .‬ה ִאם ּכָ תּוב ַּב ֶּק ַטע לְ ִמי ָמ ְסרּו ֶאת ַה ִּב ִ‬

‫ַמ ֲע ִׁש ִירים ֶאת ַה ָּׂש ָפה‬ ‫‪1‬‬

‫רּוׁשה‪:‬‬ ‫ַה ְת ִאימּו ְּב ַקו לְ כָ ל ִמּלָ ה ֶאת ֵּפ ָ‬ ‫ּכּורים ‬ ‫א‪ִּ .‬ב ִ‬

‫ ‬

‫ירּוׁשלַ יִ ם‬ ‫ֵׁשם ַא ֵחר לִ ָ‬

‫ב‪ .‬לָ נִ ים ‬

‫ ‬

‫בּואה וְ ַה ֵּפרֹות ֶׁש ִה ְב ִׁשילּו ִראׁשֹונִ ים‬ ‫ַה ְּת ָ‬

‫ג‪ִ .‬צּיֹון ‬ ‫ד‪ֲ .‬ע ָט ָרה ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ֹלהינּו ‬ ‫ה‪ֵּ .‬בית ֱא ֵ‬ ‫ו‪ׁ.‬שּיָ ָרה ‬ ‫ַ‬ ‫‪2‬‬

‫ ‬

‫יְ ֵׁשנִ ים‬ ‫ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש‬ ‫הֹולְ כִ ים ְּבטּור יָ ָׁשר‬ ‫זֵ ר‬

‫ּכּורים"?‬ ‫"ּב ִ‬ ‫"ּבכֹור" לְ ֵבין ַה ִּמּלָ ה ִ‬ ‫א‪ָ .‬מה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַה ִּמּלָ ה ְ‬ ‫"ׁשּיָ ָרה"?‬ ‫ב‪ָ .‬מה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַה ִּמּלָ ה "יָ ָׁשר" לְ ֵבין ַה ִּמּלָ ה ַ‬ ‫"מלֹון" לְ ֵבין ַה ִּמּלָ ה "לָ נִ ים"?‬ ‫ג‪ָ .‬מה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַה ִּמּלָ ה ָ‬

‫‪225‬‬


‫ּתֹורה‬ ‫ַמ ַּתן ָ‬ ‫יסן‪ֵ .‬הם ָע ְברּו ֶאת ַהּיָ ם ַּב ָּיַּב ָׁשה‬ ‫ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יָ ְצאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּבח ֶֹדׁש נִ ָ‬ ‫יׁשי‬ ‫וְ ָהלְ כּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ַד ְרּכָ ם לִ כְ נַ ַען‪ֵ .‬הם ִהּגִ יעּו לְ ַהר ִסינַ י ַּבח ֶֹדׁש ַה ְּׁשלִ ִ‬ ‫ּתֹורה‪.‬‬ ‫אתם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם‪ּ ְ .‬ב ַהר ִסינַ י נִ ְּתנָ ה ַה ָ‬ ‫לְ ֵצ ָ‬

‫ּתֹורה ָּכתּוב ְּב ֵס ֶפר ְׁשמֹות ֶּפ ֶרק יט‪:‬‬ ‫ַעל ַמ ְר ֵאה ַהר ִסינַ י ִּבזְ ַמן ַמ ַּתן ָ‬ ‫ל־ה ָהר‪ ,‬וְ קֹל ׁש ָֹפר‪ָ ,‬חזָ ק ְמאֹד"‪.‬‬ ‫ּוב ָר ִקים וְ ָענָ ן ָּכ ֵבד ַע ָ‬ ‫"וַ יְ ִהי קֹֹלת ְ‬ ‫ּתֹורה ֶאת ַה ִּסּפּור ַה ָּבא‪:‬‬ ‫ֶא ָחד ֵמ ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל ִס ֵּפר ַעל ַמ ַּתן ָ‬ ‫ּתֹורה‪,‬‬ ‫ּכְ ֶׁשּנָ ַתן ַה ַקב"ה ַ[ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא] ֶאת ַה ָ‬ ‫ִצּפֹור ֹלא צֹווֵ ַח‬ ‫[עף]‬ ‫ּפֹור ַח ָ‬ ‫עֹוף ֹלא ֵ‬ ‫ׁשֹור ֹלא ּגָ ָעה ִ[ה ְׁש ִמ ַיע קֹול]‪,‬‬ ‫אֹופּנִ ים ַ‬ ‫ַ‬ ‫[מלְ ָא ִכים] ֹלא ָעפּו‬ ‫ְׂש ָר ִפים ַ‬ ‫[מלְ ָא ִכים] ֹלא ָא ְמרּו ָקדֹוׁש‬ ‫ָקדֹוׁש‪,‬‬ ‫ַהּיָ ם ֹלא נִ זְ ַּד ֲעזַ ע‬ ‫ַה ְּב ִרּיֹות ֹלא ִּד ְּברּו‬ ‫ּומ ְח ִריׁש‬ ‫ׁשֹותק ַ‬ ‫ֶאּלָ א ָהעֹולָ ם ֵ‬ ‫וַ ּי ֵֵצא ַהּקֹול‪:‬‬

‫ֹלהיָך‪.‬‬ ‫ָאנ ִֹכי ה' ֱא ֶ‬ ‫(ׁשמֹות ַר ָּבה כט)‬ ‫ֵ‬

‫‪226‬‬


‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫ׂשּומת לֵ ב‪ַ :‬ר ַעׁש אֹו ׁ ֶש ֶקט? ַה ְס ִּבירּו‪.‬‬ ‫עֹורר ְּת ַ‬ ‫ָמה ְּב ֶּד ֶרְך ּכְ לָ ל ְמ ֵ‬

‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫ַה ֲע ִתיקּו לְ ִפי סִ ּפּורֹו ׁשֶ ל הֶ חָ כָם‪:‬‬ ‫ּתֹורה ‬ ‫קֹולֹות ֶׁש ָּׁש ְתקּו ִּבזְ ַמן ַמ ַּתן ָ‬

‫ּתֹורה‬ ‫ְּתנּועֹות ֶׁש ָע ְצרּו ִּבזְ ַמן ַמ ַּתן ָ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪2‬‬

‫א‪ַ .‬מהּו ַהּקֹול ָה ֶא ָחד ֶׁשּנִ ְׁש ַמע‪ ,‬לְ פִ י סִ ּפּורֹו ׁשֶ ל הֶ חָ כָם?‬ ‫אֹותן‪:‬‬ ‫"רֹועׁש" וְ ִכ ְתבּו ָ‬ ‫ֵ‬ ‫ב‪ִ .‬מ ְצאּו ְׁש ֵּתי ִמּלִ ים ְמ ֻנּגָ דֹות לַ ִּמּלָ ה‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫ּתֹורה?‬ ‫יצד ִה ְתּכֹונְ נּו ָּבעֹולָ ם לְ ַמ ַּתן ָ‬ ‫א‪ .‬לְ ִפי ַה ִּסּפּור‪ּ ,‬כֵ ַ‬ ‫ּתֹורה?‬ ‫ּומה ָׁש ְמעּו ִּבזְ ַמן ַמ ַּתן ָ‬ ‫ב‪ .‬ל ְִפי ֵס ֶפר ְׁשמֹות‪ָ ,‬מה ָראּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָ‬

‫‪2‬‬

‫ּתֹורה ִמ ֵּתאּורֹו ְּב ִסּפּורֹו ֶׁשל ֶה ָח ָכם?‬ ‫ּתֹורה ַּב ָ‬ ‫ְ ּּב ֶָמה ׁשֹונֶ ה ֵּתאּור ַמ ַּתן ָ‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ְ‬ ‫יתכֶ ם עֹולֶ ה ָח ָדׁש ֶׁשֹּלא יָ ַדע ַעל ַחג ַה ָּׁשבּועֹות‪,‬‬ ‫ִאּלּו ִה ְת ָא ֵר ַח ְּב ֵב ְ‬ ‫יתם ְמ ַס ְּפ ִרים לֹו ַעל ַה ַחג? ּכִ ְתבּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‪.‬‬ ‫ָמה ֲהיִ ֶ‬

‫‪227‬‬


‫ָׂש ֶדה ַעל ּגַ ב ֲחמֹור ‪/‬‬

‫ִס ְּפ ָרה ֵמ ָח ָדׁש‪ :‬יַ ְר ֵּדנָ ה ֲה ַדס‬

‫רֹועה ֶה ָענִ י‬ ‫בּוע‪ָ ,‬ר ְצ ָתה לְ ִהּנָ ֵׂשא לָ ֶ‬ ‫א־ׂש ַ‬ ‫ָר ֵחל ַהּיָ ָפה‪ִּ ,‬בּתֹו ֶׁשל ּכַ לְ ָּב ָ‬ ‫ּתֹורה‪ֶ ,‬אּנָ ֵׂשא לְ ָך!"‬ ‫"אם ֵּתלֵ ְך לִ לְ מֹד ָ‬ ‫ֲע ִק ָיבא‪ָ .‬א ְמ ָרה לֹו‪ִ :‬‬ ‫יתם ֲע ִק ָיבא זֶ ה‪,‬‬ ‫ֹאמרּו ַּבּׁשּוק? ְר ִא ֶ‬ ‫"מ ְת ַּבּיֵ ׁש ֲאנִ י‪ָ ,‬מה י ְ‬ ‫ָא ַמר ֲע ִק ָיבא‪ִ :‬‬ ‫ף־ּבית‪ִ ,‬עם ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית‬ ‫לֹומד ָאלֶ ֵ‬ ‫ֶׁשהּוא ֶּבן ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ‪ֵ -‬‬ ‫ַר ָּבן? ֹלא אּוכַ ל לִ לְ מֹד עֹוד‪ .‬זָ ַקנְ ִּתי‪".‬‬ ‫ָמה ָע ְׂש ָתה ָר ֵחל? לָ ְק ָחה ֲחמֹור‪ָ ,‬מ ְר ָחה ּבֹץ ַעל ּגַ ּבֹו‪ָ ,‬ט ְמנָ ה ַּבּבֹץ ּגַ ְר ִעינֵ י‬ ‫צֹומ ִחים‪.‬‬ ‫עֹורים‪ֵ .‬ה ֵחּלּו ְ‬ ‫אֹותם‪ .‬נָ ְבטּו ַה ְּׂש ִ‬ ‫עֹורים וְ ִה ְׁש ְק ָתה ָ‬ ‫ְׂש ִ‬ ‫יֹום־יֹום יָ ְצאּו ִהיא וַ ֲע ִק ָיבא לַ ּׁשּוק ִעם ַה ֲחמֹור‪ַּ .‬בּיֹום ָה ִראׁשֹון ָצ ֲעקּו ָּכל‬ ‫ָה ֲאנָ ִׁשים‪ְ :‬ראּו ֲחמֹור יָ רֹק!‬ ‫ּגַ ם ַּבּיֹום ַה ֵּׁשנִ י ִה ְת ַק ֲהלּו ּכֻ ּלָ ם ְס ִביב ַה ֲחמֹור‪.‬‬ ‫יׁשי עֹוד ִה ְתּבֹונְ נּו ּבֹו ֵמ ָרחֹוק‪.‬‬ ‫ַּבּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ‬ ‫יעי ‪ָ -‬ח ְדלּו לָ ִׂשים לֵ ב ֵאלָ יו‪.‬‬ ‫ַּובּיֹום ָה ְר ִב ִ‬ ‫"רֹואה ַא ָּתה? ֲאנָ ִׁשים ִמ ְת ַרּגְ לִ ים לַ ּכֹל‪".‬‬ ‫ֶ‬ ‫ָא ְמ ָרה ָר ֵחל לַ ֲע ִק ָיבא‪:‬‬ ‫"צ ַד ְק ְּת ִמ ֶּמּנִ י!" ‪ָ -‬א ַמר ֲע ִק ָיבא‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫ף־ּבית ִעם ַהיְ ּלָ ִדים ַה ְּק ַטּנִ ים‪.‬‬ ‫נָ ָׂשא ֶאת ָר ֵחל לְ ִא ָּׁשה וְ ָהלַ ְך לִ לְ מֹד ָאלֶ ֵ‬ ‫נַ ֲע ָׂשה ָחכָ ם ָחׁשּוב וְ גָ דֹול‪ .‬וְ ַהּכֹל ‪ִּ -‬בזְ כּות ָר ֵחל‪.‬‬

‫‪228‬‬


‫ַקיִ ץ‬ ‫ָמה ַּב ָּמדֹור?‬ ‫•נִ ְק ָרא ְׁשנֵ י ִׁש ִירים ַעל ֲהנָ אֹות‬ ‫ַה ַּקיִ ץ וְ ַה ָּת ְכנִ ּיֹות לַ ח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול‪.‬‬ ‫•נִ ְק ָרא לַ ֲהנָ ָא ֵתנּו ֶאת ַה ֵּס ֶפר‪:‬‬ ‫"לּו יָ כֹלְ ִּתי לְ ַב ֵּקׁש לִ י ִמ ְׁש ָאלָ ה"‪.‬‬

‫ָמה יֵ ׁש ַּב ַּקיִ ץ? ‪/‬‬ ‫ַּב ַּקיִ ץ יֵ ׁש‬ ‫יחים‬ ‫ֲא ַב ִּט ִ‬ ‫ּומלֹונִ ים‬ ‫ֶ‬ ‫וַ ֲענָ ִבים‬ ‫וְ יָ ם‪,‬‬ ‫ְּב ֵרכַ ת ְׂש ִחּיָ ה‬ ‫ְּבגָ ִדים ְק ָצ ִרים‬ ‫ַה ְר ֵּבה ּגְ לִ ָידה‬ ‫וְ גַ ם‬

‫ַחּיָ ה ֶׁשנְ ָהב‬ ‫ֲא ַפ ְר ְס ִקים‬ ‫ּומ ְׁש ְמ ִׁשים‬ ‫ִ‬ ‫ּוזְ בּובֹונִ ים‬ ‫ּתּוׁשים‬ ‫וְ יַ ִ‬ ‫וְ ַסנְ ָּדלִ ים‬ ‫כֹוב ִעים‬ ‫וְ ָ‬ ‫יעים‬ ‫ּומּזִ ִ‬ ‫ַ‬ ‫וְ ַחם‪.‬‬

‫‪229‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫א‪ .‬לְ ִפי ַה ִּׁשיר‪,‬‬ ‫ָמה טֹוב ַּב ַּקיִ ץ? ‬

‫ָמה ַרע ַּב ַּקיִ ץ?‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫אֹוה ִבים ִּב ְמיֻ ָחד ַּב ַּקיִ ץ?‬ ‫ב‪ָ .‬מה ַא ֶּתם ֲ‬

‫יע לָ כֶ ם ִּב ְמיֻ ָחד ַּב ַּקיִ ץ?‬ ‫ג‪ָ .‬מה ַמ ְפ ִר ַ‬

‫‪2‬‬

‫יטים ַה ַּׁשּיָ כִ ים לַ ַּקיִ ץ ְׁש ֻּמזְ ָּכ ִרים ַּב ִּׁשיר לְ ִפי‪:‬‬ ‫ַמיְ ּנּו ֶאת ַה ְּפ ִר ִ‬ ‫צֹומ ַח‬ ‫ֵ‬

‫‪230‬‬

‫ַחי‬

‫ּדֹומם‬ ‫ֵ‬


‫‪3‬‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו‪:‬‬ ‫בּוצת‬ ‫ּומ ְׁש ְמ ִׁשים ַׁשּיָ ִכים לִ ְק ַ‬ ‫יחים‪ֲ ,‬ענָ ִבים‪ֲ ,‬א ַפ ְר ֵס ִקים ִ‬ ‫ֲא ַב ִּט ִ‬ ‫בּוצת‬ ‫ּכֹוב ִעים‪ִ ,‬מכְ נָ ַסיִ ם ְק ָצ ִרים‪ִּ ,‬וּבגְ ֵדי־יָ ם ַׁשּיָ ִכים לִ ְק ַ‬ ‫ב‪ַ .‬סנְ ָּדלִ ים‪ָ ,‬‬ ‫בּוצת‬ ‫יׁשים ַׁשּיָ ִכים לִ ְק ַ‬ ‫ּתּוׁשים‪ ,‬נְ ָח ִׁשים‪ַ ,‬ע ְק ַר ִּבים וְ ַעּכְ ִב ִ‬ ‫בּובים‪ ,‬יַ ִ‬ ‫ג‪ .‬זְ ִ‬

‫ּכֹות ִבים‬ ‫ְ‬ ‫‪4‬‬

‫ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַהּכְ לָ לִ ים לִ ְׁש ִמ ָירה ַעל ַה ְּב ִריאּות ַּב ַּקיִ ץ‪:‬‬ ‫הֹוראֹות‬ ‫א‪ַּ .‬בּיָ ם יֵ ׁש לְ ִה ָּׁש ַמע לְ ָ‬ ‫ב‪ָ .‬אסּור לִ ְׁשהֹות ַּב ֶּׁש ֶמׁש לְ ֹלא‬ ‫ַה ְר ֵּבה ַמיִ ם‪.‬‬ ‫ג‪ָ .‬צ ִריְך‬ ‫ַא ְר ִסּיִ ים‪.‬‬ ‫ד‪ .‬יֵ ׁש לְ ִהּזָ ֵהר ִמ ְּפנֵ י‬ ‫הֹוסיפּו עֹוד ּכְ לָ ל‪:‬‬ ‫ה‪ִ .‬אם ִּת ְרצּו ִ‬

‫‪231‬‬


‫ַהח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול ‪/‬‬

‫לֵ ָאה נָ אֹור‬

‫אּולַ י ֶא ְבנֶ ה ַא ְרמֹון ּגָ דֹול‬ ‫ָעׂשּוי ּכֻ ּלֹו ְצ ָד ִפים וְ חֹול‪ַּ ,‬בח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול‪.‬‬ ‫אּולַ י ָא ִקים לִ י ַקיְ ָטנָ ה‬ ‫ְס ָתם ֵּבין ָענָ ן לַ ֲענָ נָ ה‪ַּ ,‬בח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול‪.‬‬

‫אּולַ י ֶא ְׁש ַּכב לִ י ְס ָתם ַּב ֵּצל‬ ‫וְ ֶא ְת ַּב ֵּטל וְ ֶא ְת ַּב ֵּטל‪ַּ ,‬בח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול‬ ‫אּולַ י ָּפׁשּוט ֵא ֵׁשב לִ י ָּכאן‬ ‫וַ ֲא ַבזְ ֵּבז לִ י ֶאת ַהּזְ ַמן‪ַּ ,‬בח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול‪.‬‬

‫אּולַ י ַא ְׁש ֶקה ֶאת ַהּגִ ּנָ ה‬ ‫ּכִ י ַה ַּקיִ ץ עֹוד ָארְֹך‬ ‫ּכְ מֹו ֶׁש ִ‬ ‫עֹוׂשים ְּבכָ ל ָׁשנָ ה ַּבח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול‪ .‬וְ ַהח ֶֹפׁש עֹוד ּגָ דֹול‬ ‫אּולַ י ָא ִׁשיר לִ י ִׁשיר ֶא ָחד‬ ‫רֹוצים‪ ,‬לְ ַה ְס ִּפיק ֶאת ַהּכֹל‪.‬‬ ‫וְ ֶא ְפ ָׁשר‪ִ ,‬אם ִ‬ ‫ּומיֻ ָחד לַ ח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול‪.‬‬ ‫ֶׁשהּוא יָ ִחיד ְ‬ ‫ּכִ י ַה ַּקיִ ץ עֹוד ָארְֹך‬ ‫וְ ַהח ֶֹפׁש עֹוד ּגָ דֹול‬ ‫רֹוצים‪ ,‬לְ ַה ְס ִּפיק ֶאת ַהּכֹל‪.‬‬ ‫וְ ֶא ְפ ָׁשר‪ִ ,‬אם ִ‬ ‫אּולַ י ָא ִעיף ֲע ִפיפֹונִ ים‬ ‫ִמּכָ אן וְ ַעד לָ ֲענָ נִ ים‪ַּ ,‬בח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול‪.‬‬ ‫אּולַ י ֶאלְ ַמד סֹוף־סֹוף לִ ְׂשחֹות‬ ‫אֹו ֲאנַ ֶּסה זֹאת לְ ָפחֹות‪ַּ ,‬בח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול‪.‬‬ ‫אּולַ י ֵא ֵצא לְ ַמ ָּסעֹות‬ ‫ֵּבין ֶה ָה ִרים וְ ַהּגְ ָבעֹות‪ַּ ,‬בח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול‬ ‫ֶא ְק ָרא ֶאת ּכָ ל ַה ִּס ְפ ִרּיָ ה‪ַּ ,‬בח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול‪.‬‬

‫‪232‬‬


‫יבה‬ ‫יחה וְ לִ ְכ ִת ָ‬ ‫לְ ִׂש ָ‬ ‫‪1‬‬

‫אֹוה ִבים‬ ‫ּדֹובר ַּב ִּׁשיר נֶ ֱהנֶ ה ֵמ ֶהם ּגַ ם ַא ֶּתם ֲ‬ ‫ָמה ֵמ ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ַהּיֶ לֶ ד ַה ֵ‬ ‫ּדּוע‪.‬‬ ‫אֹוה ִבים? ַה ְס ִּבירּו ַמ ַ‬ ‫ּומה ֵמ ַה ְּד ָב ִרים ֵאינְ כֶ ם ֲ‬ ‫לַ ֲעׂשֹות? ָ‬

‫‪2‬‬

‫ַהּיֶ לֶ ד ְמ ַתכְ נֵ ן‪ֵּ ,‬בין ַה ְּׁש ָאר‪ ,‬לְ ִה ְת ַּב ֵּטל ַּבח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול‪ִּ .‬כ ְתבּו ַּב ַּט ְבלָ ה ְׁשנֵ י‬ ‫ּמּוקים נֶ גְ ָּדה‪:‬‬ ‫ּוׁשנֵ י נִ ִ‬ ‫ּמּוקים ְּב ַעד ִה ְת ַּב ְּטלּות ְ‬ ‫נִ ִ‬ ‫א‪ .‬טֹוב לְ ִה ְת ַּב ֵּטל ּכִ י‬ ‫ַרע לְ ִה ְת ַּב ֵּטל ּכִ י‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫ב‪ַ .‬ה ִאם ַא ֶּתם ְּב ַעד ִה ְת ַּב ְּטלּות ַּבח ֶֹפׁש אֹו נֶ גְ ָּדּה? נַ ְּמקּו ִּד ְב ֵר ֶ‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫ְ‬ ‫‪3‬‬

‫רֹוצים ֶׁשּיִ ְק ֶרה לָ ֶהם ַּבח ֶֹפׁש‬ ‫לְ כָ ל יֶ לֶ ד וְ יַ לְ ָּדה יֵ ׁש ֲחלֹומֹות ַעל ָמה ֶׁש ָהיּו ִ‬ ‫ַהּגָ דֹול‪ּ .‬כִ ְתבּו וְ ַס ְּפרּו ַעל ּכָ ְך‪.‬‬

‫‪233‬‬


‫קֹור ִאים‬ ‫מֹועדֹון ְ‬ ‫ֲ‬

‫לּו יָ כֹלְ ִּתי לְ ַב ֵּקׁש לִ י ִמ ְׁש ָאלָ ה ‪/‬‬

‫ְפ ַרנְ ץ הולר‬

‫ִמ ְפּגָ ׁש ִראׁשֹון ִעם ַה ֵּס ֶפר‬ ‫‪1‬‬

‫לְ ַא ַחר ֶׁש ְּת ַד ְפ ְּדפּו ְּבא ֶֹפן ָח ְפ ִׁשי ַּב ֵּס ֶפר‪,‬‬ ‫ּמּודים ‪6-5‬‬ ‫ִק ְראּו ַע ִ‬

‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל זֶ ה‬ ‫‪1‬‬

‫ּמּודים ‪6-5‬‬ ‫יֹוד ִעים ַעל ַּב ְר ָּב ָרה ֵמ ַע ִ‬ ‫ָמה ְ‬ ‫ַּב ֵּס ֶפר?‬

‫‪2‬‬

‫ִה ְתּבֹונְ נּו ָּב ִאּיּור ְּב ַעּמּוד ‪ָ .7‬ה ִאּיּור ָּבנּוי ֵמ ֲחלָ ִקים‪.‬‬ ‫"מ ַס ֵּפר" ּכָ ל ֵחלֶ ק ָּב ִאּיּור ַעל ַּב ְר ָּב ָרה?‬ ‫ָמה ְ‬

‫ּכֹות ִבים ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‬ ‫יאה ְ‬ ‫לְ ַא ַחר ַה ְּק ִר ָ‬

‫‪234‬‬

‫‪1‬‬

‫א‪ַ .‬צּיְ רּו ּכָ ל ַא ַחת ֵמ ַה ַּמ ָּתנֹות ֶׁש ִּק ְּבלָ ה ַּב ְר ָּב ָרה ֵמ ַה ֵפיָ ה‪.‬‬ ‫הֹועילָ ה לְ ַּב ְר ָּב ָרה ָּכל ַא ַחת‬ ‫ב‪ .‬לְ יַ ד ּכָ ל ִאּיּור ּכִ ְתבּו וְ ַה ְס ִּבירּו ְּב ָמה ִ‬ ‫ֵמ ַה ַּמ ָּתנֹות ָה ֵאּלֶ ה‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫רֹוצים ֶׁשּיִ ְקרּו‬ ‫יתם ִ‬ ‫ָמה ֵמ ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּקרּו לְ ַּב ְר ָּב ָרה ְּב ִע ְקבֹות ַה ַּמ ָּתנֹות ֲהיִ ֶ‬ ‫ּגַ ם לָ כֶ ם? ַה ְס ִּבירּו‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ּומה ִּד ְמיֹונִ י?‬ ‫יאּותי ַּב ִּסּפּור ָ‬ ‫ָמה ְמ ִצ ִ‬


‫© כל הזכויות שמורות למחברים ולאקום‬ ‫אבידר טשרנוביץ ימימה ‪ -‬סבתא בטרנינג‪ ,‬מתוך‪ :‬סבתא בטרנינג‪ ,‬מסדה‪ ;1988 ,‬אבס שלמה ‪ -‬שני תישים‪ ,‬מתוך‪:‬‬ ‫סיפורים לשלום‪ ,‬עגור‪ ;1994 ,‬אדר תמר ‪ -‬שלום‪ ,‬מתוך‪ :‬שירים שאהבנו ונאהב‪ ,‬משכל‪ ;1998 ,‬אופק אוריאל ‪ -‬ניסן‪,‬‬ ‫מתוך‪ :‬לחול ולחג‪ ,‬אפשטיין‪ ;1973 ,‬אטלס יהודה ‪ -‬יושב מאחר בערב על יד השולחן‪ ,‬מתוך‪ :‬אני רוצה שפתאום‪,‬‬ ‫שבא‪ ;1985 ,‬שני חברים‪ ,‬מתוך‪ :‬הילדה שאני אוהב‪ ,‬שבא ‪ ;1988‬אליגון־רוז תלמה ‪ -‬תקיעת שופר הוצאת כנרת;‬ ‫אלתרמן נתן ‪ -‬סוכתנו; אסיף־כהן שלומית ‪ -‬התפייסות‪ ,‬מתוך‪ :‬אחרי שלבשתי פיג'מה‪ ,‬שוקן לילדים‪;1982 ,‬‬ ‫חפיסת שוקולד; אתר תרצה ‪ -‬ידידות‪ ,‬מתוך‪ :‬אמא הולכת לכיתה א'‪ ,‬הקיבוץ המאוחד ‪ ;2000‬שבת בבוקר‪ ,‬מתוך‪:‬‬ ‫ילד קטן וילד גדול‪ ,‬מסדה‪ ;1973 ,‬מלחמה זה דבר בוכה‪ ,‬מתוך‪ :‬מלחמה זה דבר בוכה‪ ,‬הקיבוץ המאוחד‪;1975 ,‬‬ ‫בורלא עודד ‪ -‬הצב והעקרב‪ ,‬מתוך‪ :‬הספר הגדול של עודד בורלא‪ ,‬עם עובד‪ ;2002,‬בן דור דתיה ‪ -‬שיר לחודש‬ ‫תשרי‪ ,‬מתוך‪ :‬שירים שובבים‪ ,‬הקיבוץ המאוחד‪ ;1980 ,‬ככה זה בעברית‪ ,‬מילים של טעם‪ ,‬שטוזים מתוך‪ :‬ככה זה‬ ‫בעברית‪ ,‬עם עובד‪ ;1991 ,‬בנזימן חגית ‪ -‬הנדר; מתוך‪ :‬ככה זה בעברית‪ ,‬עם עובד‪ ;1991 ,‬בר חנה ‪ -‬משלוח מנות‪,‬‬ ‫מתוך‪ :‬הסוד של אסתר והדסה‪ ,‬דני ספרים‪ ;2000 ,‬ברנר חנה – איזופוס; מחבוא בתוך מחבוא (עיבוד); ברגשטיין‬ ‫פניה ‪ -‬מי אשם‪ ,‬מתוך‪ :‬המסע המופלא אל עצמי‪ ,‬אדיר כהן‪ ,‬שמעוני‪ ;2001 ,‬ברוך מירי ‪ -‬למה יש לתרנגול כרבולת‬ ‫אדמה?‪ ,‬מתוך‪ :‬ספר הלמה‪ ,‬עם עובד‪ ;1988 ,‬גולדברג לאה ‪ -‬אורי כדורי בפורים‪ ,‬מתוך‪ :‬דבר לילדים; פזמון ליקינתון‪,‬‬ ‫מתוך‪ :‬מה עושות האיילות ספרית פועלים ‪ ;1957‬גורן מיכל י' ‪ -‬הקיץ נגמר; גפן יהונתן ‪ -‬הייתי הילד הכי קטן‬ ‫בכיתה‪ ,‬מתוך‪ :‬הכוכבים הם הילדים של הירח‪ ,‬דביר‪ ;1974 ,‬הו הלואי שהייתי גר בירושלים; די נור רימונה ‪ -‬מדוע‬ ‫אני לא אחי הגדול‪ ,‬מתוך‪ :‬איך ילד גדל‪ ,‬מעריב‪ ;1983 ,‬הלל ע' ‪ -‬יואש‪ ,‬מתוך‪ :‬הספר הגדול של ע' הלל‪ ,‬עם עובד –‬ ‫הקיבוץ המאוחד ‪ ;1992‬מתוך‪ :‬הספר הגדול של ע' הלל‪ ,‬עם עובד – הקיבוץ המאוחד ‪ ;1992‬הדס ירדנה ‪ -‬שדה על‬ ‫גב חמור‪ ,‬מתוך‪ :‬סיפור לכל יום ‪ -‬סיוון‪ ,‬משכל ‪ -‬ספריית פועלים‪ ;1999 ,‬זיו רבקה ‪ -‬החנוכייה של נדב; זמיר חנה ‪-‬‬ ‫הכותל המערבי; יודקובסקי חוה ‪ -‬מילה עם כוונה; ילן שטקליס מרים ‪ -‬דני גיבור‪ ,‬מתוך‪ :‬פרח נתתי לנורית‪ ,‬כנרת‬ ‫זמורה‪ ,‬דביר‪ ;2005 ,‬כהן דבורה ‪ -‬שמחת תורה; כהן יואל ‪ -‬החתול מחדר המדרגות‪ ,‬מתוך‪ :‬חתול לילי‪ ,‬הוצאת מטר;‬ ‫מאיר מירה ‪ -‬אני אוהב להירטב‪ ,‬מתוך‪ :‬אני אוהב לצייר‪ ,‬ספריית פועלים‪ ;1972 ,‬מולודובסקי קדיה ‪ -‬פתחו את‬ ‫השער‪ ,‬מתוך‪ :‬פתחו את השער‪ ,‬הקיבוץ המאוחד‪ ;1945 ,‬מילן א"א ‪ -‬תרגום יהונתן גפן‪ ,‬ילדה קטנה וטובה‪ ,‬מתוך‪:‬‬ ‫אנחנו שנינו‪ ,‬מחברות לספרות‪ ;1957 ,‬מימוני זיוה ‪ -‬סיפור הקמת מדינת ישראל‪ ,‬מתוך ‪" :‬ביישוב שלנו ובסביבתו"‪,‬‬ ‫הוצאת כנרת; מירי ברוך ‪ -‬מקום המקדש‪ ,‬מתוך‪ :‬סיפור לכל יום – סיוון‪ ,‬כרך ‪ ,9‬ידיעות אחרונות‪ ;1995 ,‬מנור אהוד‪,‬‬ ‫שפירא ציפורה ‪ -‬הכנסת‪ ,‬מילון בחרוזים‪ ,‬דניאלה די־נור מוציאים לאור בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד ‪; 2008‬‬ ‫מרים ילן שטקליס ‪ -‬חורף (רוח רוח)‪ ,‬מתוך‪ :‬שיר הגדי‪ ,‬דביר‪ ;1986 ,‬מיכאל‪ ,‬מתוך‪ :‬בחלומי‪ ,‬דביר‪ 1968 ,‬נאור‬ ‫לאה ‪ -‬שלום קטן‪ ,‬מתוך‪ :‬קרוסלה‪ ,‬מסדה – פרס‪ ;1978 ,‬שנה טובה; המדורה שלנו‪ ,‬מתוך‪ :‬חג לי‪ ,‬מסדה‪;1976 ,‬‬ ‫מקהלה עליזה‪ ,‬מתוך‪ :‬מקהלה עליזה‪ ,‬יבנה‪ ;1979 ,‬החופש הגדול; עמיחי יהודה ‪ -‬שבת‪ ,‬מתוך הזנב השמן של נומה‪,‬‬ ‫שוקן; פרנקל אלונה ‪ -‬מחבוא בתוך מחבוא‪ ,‬בעקבות הספר ילדה אלונה פרנקל הוצאת תל אביב; קאלו מאשה ‪-‬‬ ‫אביב‪ ,‬מתוך‪ :‬גן שלנו חי צומח‪ ,‬עם עובד‪ ;1989 ,‬קיפניס לוין ‪ -‬רקפת‪ ,‬מתוך‪ :‬גן־גנון‪ ,‬ברונפמן‪ 1983 ,‬וגם ב־המצוינים‬ ‫של לוין קיפניס‪ ,‬יהושע אורנשטיין‪ ;1995 ,‬שלום שרה ‪ -‬עוד יותר; שליטא זמיר ‪ -‬אמא היא אמא גם אם היא פילה‪,‬‬ ‫למה חשוב לאכול ירקות‪ ,‬השוקולד שאנחנו אוהבים‪ ,‬נדידת הציפורים‪ ,‬תמר כותבת הזמנה; שמר נעמי ‪ -‬שנים‬ ‫עשר הירחים‪ - ,‬הטיול הקטן ‪ ,‬מתוך‪ :‬הכול פתוח‪ ,‬עם עובד‪ ;2006 ,‬שנהב חיה ‪ -‬מה יש בקיץ‪ ,‬מתוך‪ :‬על ההר יושב‬ ‫ענק‪ ,‬עם עובד‪;1982 ,‬‬

‫‪235‬‬


‫צילום‪:‬‬ ‫אורית רובינשטיין ‪231 ,47‬‬ ‫גדי דגון ‪3‬‬ ‫ויקיפדיה‬ ‫לשכת העיתונות הממשלתית‪ ,‬אבי אוחיון ‪210 ,190 ,18‬‬ ‫מוזיאון ישראל ‪,20‬‬ ‫עדו פרץ ‪148 ,86 ,84‬‬ ‫שאטר סטוק‬ ‫תמי פרמונט ‪47‬‬

‫איורים‪:‬‬ ‫עדי ניר‬ ‫אורי נאור‪217 ,175 ,60 ,190 ,186 ,182 ,139 ,103 ,99 53 ,36 ,35 ,34 ,21 ,16 ,‬‬ ‫אייל אילת ‪112 ,111 ,14‬‬ ‫איילת שליטין אופירם ‪185 ,58‬‬ ‫אלכס פירלי ‪19‬‬ ‫אריה נבון ‪140‬‬ ‫דובי בן יהודה ‪198‬‬ ‫ליאת בנימיני אריאל ‪219 ,180 ,196 ,60 ,59 ,57 ,4‬‬ ‫מירל גולדברג ‪33‬‬ ‫שי צ'רקה ‪101‬‬ ‫תודה למשפחת הפסל אהרון בצלאל‬

‫‪236‬‬

צועדים בדרך המילים ב  
צועדים בדרך המילים ב  
Advertisement