Page 1

Presentació de moderador Lectura de l’ordre del dia APROVADA Lectura resum de l’acta anterior a tall informatiu. Donat que faltava el document sencer de l’acta es decideix aprovar-la el proper dia amb l’acord de fer la lectura de manera individual per a la propera assemblea. Es creen debat al respecte per a veure si la llegim o no però s’arriba a l’acord. Dues companyes fan un resum a tall informatiu. Sorgeix una rectificació de l’acta anterior a nivell sintàctic en l’apartat referent als periodistes del diari El País. Es proposa canviar la paraula interferir per intervenir. Sobre el torn per a comissions a tall informatiu. Comissió de difusió Informen que durant la setmana van fer difusió pel barri de la Jornada de reflexió del diumenge dia 5 de juliol. I informen de la comissió 20-21 que es reuneixen el dia 7 de juliol a Pl. Catalunya Comissió d’activitats Ens informen que a l’última reunió d’activitats varen ser tres persones. Llencen una proposta que surt de la comissió jurídica la qual proposa la realització de concerts, barres, etc… en festes majors per a la recaptació de diners per a fer front a les despeses que es puguin originar en la defensa de les company@s detingudes i afectades el passat 27 de maig i les del 14 i 15 de juny. Es recorda que un dels detinguts pels fets del Parlament és un company del barri Una intervenció rectifica i informa que la comissió que ha creat aquesta iniciativa és una comissió de nova creació anomenada Comissió Legal i Penal, ja que hi han hagut problemes amb la comissió jurídica de PL. Catalunya degut a alguna actuació unilateral Quedem informades i l’assemblea aprova que activitats elabori una proposta per tal de tirar endavant la iniciativa. Comissió autoorganització Es planteja la reflexió sobre com afrontar el període vacacional i especialment el mes d’agost. Es proposa debatre-ho a la propera assemblea del dia 12 de juliol. Fan una valoració a tall informatiu de la Jornada de Reflexió del passat 5 de juliol i s’accentua el seu caràcter positiu i profitós Comissió de continguts Informen que s’han posat en contacte amb l’Associació de Comerciants de Maragall i Trinxant, als quals se’ls informa sobre l’actuació de penjada de cartells van expressar el seu acord. Ens comenten que també s’han posat en contacte amb l’Associació de comerciants de Guinardó els quals queden informats però expressen que cada comerciant actuarà a nivell personal. Ens informen que van anar a la Comissió d’Educació de PL. Catalunya la qual va tenir poc contingut i poca participació dels barris. La propera reunió tindrà lloc el dia 18 de setembre. Informen de la seva assistència a les Jornades Pedagògiques de la xarxa 018 a l’escola Font d’en Fargues el passat dia 5 de juliol. Continguts proposa que a la propera reunió proposarà un mapa de les retallades del barri en l’àmbit de l’educació. Fan una lectura informativa de l’acta de la comissió 20-21 i de les activitats previstes per a aquestes jornades Una intervenció diu que l’acta s’ha modificat i que queda oberta de cara a dijous 7 de juliol on els barris portaran les seves pròpies propostes . Es tanca el torn de comissions i s’inicia la presentació de les diferents propostes de coordinació que van ser treballades a la Jornada de Reflexió del 3 de juliol. Debat sobre la coordinació de les assemblees de barris S’exposen les quatre propostes estudiades (Com. Extensió, Com. Feministes Indignades, Subcom. Autoorganització de Pl. Cat, I la del barri de Sants) centrant-se en: 1) Tipus de coordinació general: com volem coordinar-nos, la filosofia que hi ha darrere de cada proposta, és a dir, si la proposta s’encamina a construir un espai informatiu entre nuclis, una coordinació i mobilització conjunta puntual, un espai de decisió conjunta i organització supralocal permanent, etc..


à d’aquí es deriva el tipus de nexe que volem mantenir en aquesta coordinació àPortaveu, representant, delegada 2) El tipus d’espai de coordinació à Assemblea General, Plenària i qui la configura (nombre de les persones que fan de nexe, si són d’àmbit tècnic o polític, la suma del nexe amb les organitzacions i grups de treball sectorials, etc. Al mateix temps es fa referencia a l’existència d’altres no estudiades. Veure l’anàlisi dels punts dèbils i forts a l’annex de l’acta.

Es comenten les diferències entre delegat, portaveu i representant. Es remarca que les tres opcions serveixen per a coses diferents i que per tant depenent de la opció que s'esculli el caràcter de les assembles serà diferent. Una intervenció opina que les quatre propostes tractades són esquelets o bé models que podem seguir, i que el què hem de decidir nosaltres és en quin entrar per després poder desglossar i matisar aquells punts que creiem necessaris. S'obre torn de paraules obert per debatre els termes representant, portaveu i delegat, i per a poder crear un propi esquelet per a formular una proposta concreta de l'assemblea de Guinardó i Can Baró. Un company opina que pequem de prudents, i que no existeix una formula única a la descentralització, i que per tant han d’existir diversos espais específics. Proposa que el que hem de debatre és quin serà el pes específic que tindrà cada espai (coordinadora de barris, barris i comissions) El company expressa que el que hem de buscar és un equi-pes entre els tres. Ha a d’haver una comissió de continguts, en la qual hi siguin presents i tinguin un pes important els espais territorials, juntament amb els eixos temàtics concrets. És important saber quin pes haurà de tenir cada espai. Es recorda que abans del 15M, ja existien assembles als barris, i en concret es matisa que també n'hi havia una a Can Baró. És qüestiona que tot hagi sorgit del centre. (Pça.Catalunya). Una companya expressa que la situació està anant més ràpid del que nosaltres podem avançar, i que hem de anar a poc a poc i no precipitar-nos. Proposa que hi hagi una assemblea general on cada barri pugui enviar els seus delegats i aquests puguin prendre decisions, juntament amb la co-existència dels espais sectorials. La qüestió està en saber QUÈ és el que volem coordinar. La companya expressa que hem de coordinar els eixos territorials i també els eixos temàtics. Hem de pensar que la coordinació ha de ser per aspectes concrets tant a nivell de barris com a nivell de eixos temàtics concrets (sanitat, ensenyament, habitatge, etc. ) Expressa que les comissions tècniques que hi havien fins ara haurien de desaparèixer, degut a que existeix el perill que no representin els altres eixos. Un company expressa que no ens hem d'enfrontar, ja que tots som els mateixos, tant els que estem als barris, com els que estem als eixos temàtics, com els que estem a les comissions tècniques. La qüestió no es tant el pes sinó la funcionalitat a nivell sectorial i a nivell general. És cert que el barri ha de tenir la força, però entenent que tant els barris com la Coordinadora són el mateix, Es recorda que els delegats són de caire voluntari, escollits per l'assemblea i rotatius, fet que si es fa així no es crearan conflictes. Un company afirma que la nostra gran enemiga és la pressa i la por individual a la polivalència. Hem de incentivar la paciència. Es demana més recolzament a mobilitzacions concretes, fet que comporta a una major coordinació entre barris i un major recolzament als eixos temàtics.


La qüestió està en el PERQUÈ volem coordinar aquests sectors. Per tal de fer-ho hem de fer un anàlisi del què tenim. La companya opina que el fet de donar-li tot el pes a alguna cosa central (Pça.Catalunya) no s'adequa a la nostra maduresa. També expressa la seva posició referent al fet que les comissions tècniques no han d’existir, ja que dificultarien el procés. Proposa que la Coordinadora hauria de ser un espai on hi hagués intercanvi d'informació. Apunta que és important la presència de la figura del portaveu, encara que potser faci més lent el procés. La companya diu que la pressa no ens ha de tirar enrere en les nostres prioritats. El més natural és organitzar-nos per barris, amb la Coordinadora de barris, i amb comissions tècniques presents en els barris i també en la Coordinadora de barris. No creu que necessitem un espai central de dedició, el que necessitem és un espai d'informació ben coordinat. Un company expressa la seva conformitat amb l'existència d'una coordinadora, però qüestiona la velocitat de feedback amb els barris, ja que el temps se'ns tira a sobre. Exposa que la coordinadora no ha de prendre cap dedició, que és de caràcter administratiu i que no ha de tenir el poder central. No es troba necessària que la funcionalitat de la Coordinadora, sigui portar els temes “macro”, perquè ja existeixen organitzacions que se'n estan encarregant. Anem a poc a poc perquè anem lluny, per tant que no ens atrapi la pressa. Cal un Coordinadora juntament amb una gran fluïdesa de la informació. No es necessiten estructures ja que fins ara ens estem organitzant molt bé i de forma natural, sense elles. Implícitament ja anem triant un esquelet concret. Es fa un matís pel tema dels representants. S'informa que la idea és donar un vot qualitatiu al representant per tal de construir alguna cosa conjunta. Es proposa que la gent que estigui en aquest espai central, també sigui la gent que forma part dels espais sectorials, ja que així s'impedirà la creació d'especialistes. No hem nascut per prendre iniciatives, sinó més aviat per provocar i protestar per tal de que aquells que són els encarregats de elaborar les iniciatives ho facin amb el mirall del què cada un de nosaltres demanem i reivindiquem. El moderador pren la paraula i fer un resum del què s'ha anat comentant per tal de buscar un consens. El moderador observa que hem trobat consens en: -

No hem de tenir pressa. Som un moviment heterogeni i el fet de crear alguna cosa ràpidament pot ser perillós. Defensem la participació dels eixos sectorials i també dels eixos temàtics, els quals se'ls hi està donant una legitimitat molt gran ja que són experts en temes concrets. Estem d'acord que formem part d'alguna cosa més que del barri. Es veuen dos postures clares pel què fa a l'existència de les comissions tècniques. -

La postura a favor creu que és un instrument necessari, i que agilitza el procés La postura en contra diu que el què volem és coordinar coses concretes, i en el cas que hi hagin comissions tècniques, aquestes s’interposarien en el camí i crearien especialistes.

El moderador proposa que a partir d'ara el debat prengui el camí de: -

A entendre que la Coordinadora és un espai que tractarà temes globals, i on s'articuli la solidaritat entre tots els moviments que han sorgit i els que sorgiran en un futur. Ens encaminem cap a una organització més lleugera, en la qual la gent del barri sigui la que pugi i baixi per tal de buscar el consens ja sigui en les assembles dels territoris, com en la Coordinadora.


Continua el debat, seguint la línia que el moderador ha proposat. No hem d’improvisar, ja que per poder arribar als objectius hem de tenir clars els passos, per tal de trobar una línia d'actuació que ens sigui útil i ens faci trobar un projecte comú. El company recolza les comissions tècniques però amb el matís que siguin més aviat grups de treball, i que no formin part de la Coordinadora ni de la organització. Recolza la coordinació i matisa que els delegats tot i que no han de prendre decisions se'ls hi ha de donar un marge de dedició de tipus tècnic. L'espai de la Coordinadora, no ha de ser únicament un lloc d'intercanvi d'informació, perquè correm el perill de que es converteixi en una “macro” comissió de comunicació, ha de tenir més funcions. Hem d'evitar que la coordinadora acabi prenen decisions les quals nosaltres no en siguem partícips. Hem de recolzar lluites concretes, però també hem de veure que la suma de les parts parcials no fa un total global. No hem de perdre una força central. No ha d'haver-hi un òrgan central permanent, sinó que per cada punt i moment concret ja ens coordinarem com vulguem o com sigui necessari. Un company expressa que necessitem assessorament específic amb les temàtiques concretes que nosaltres vulguem tractar. L' objectiu ha de ser crear uns vehicles de organització i coordinació per tal de que cada persona pugui decidir el seu grau d'implicació. La organització ha de poder vehicular totes les iniciatives i poder crear un sistema per tal de rebre el feedback. Els canvis els han de crear ells (polítics, banquers, etc) nosaltres només hem de demanar, ja que no sabem crear alternatives. La pregunta és QUÈ és global, i QUÈ és dels barris. No necessitem un òrgan central i permanent, però potser si, alguna eina de caire tècnic. Necessitem un espai comú per a coordinar la informació que rebem i que ens digui quin informació és global o bé quina és més concreta. Estem d'acord que el sistema actual no funciona, però anant més enllà, no hem de tenir pressa. No som un partit polític, i per tant no cal que tinguem una estructura concreta. Ens hem de formar i no caure en l'error de pensar que pel fet de no saber fer-ho, ho hem de deixar en les mans del altres. La Coordinadora ha de ser un espai on hi siguin presents les sectorials, els barris, i els eixos temàtics, on hi conflueixi la informació, on es puguin fer propostes per tal de baixar-les posteriorment a les assembles de cada territori, i després torni a pujar un proposta més elaborada, i així anar fent, sense pressa. Hem de coordinar bé les mobilitzacions i evitar l'spam. Un company del Carmel expressa la seva solidaritat amb l'assemblea Guinardo-Can Baró. Proposa que hem de compartir recursos i ens hem de comunicar tant a nivell global com a nivell local. És important que coneguem el funcionament de les altres assembles. El company llença la proposta de fer alguna acció el dia 23 de Juliol, ja que les companyes de la marxa cap a Madrid arriben. (http://assembleacarmel.wordpress.com/) Una companya fa un resum dels conceptes tractats fins ara: -

L'espai de coordinació ha de poder ser un espai de dedició Ha de tenir la potestat per a crear propostes. Ha de gestionar la coordinació per a coses tècniques i temporals. Ha de ser un espai on varies lluites s'articulin i les afectades evoquin la informació, la qual cada persona recollirà i decidirà solidaritzar-se o no. En el cas de mobilitzacions concretes la Coordinadora hauria de ser com un grup de treball, la qual tingués la potestat d’organitzar accions concretes


Una companya expressa que és important reflexionar per formar-nos i comunicar-nos, és molt important rebre inputs. Aporta que és important seguir amb les comissions tècniques ja que és algo per compartir entre tots, i hem de continuar la seva feina, i que ells es sumin a la nostra feina. El moderador fe un resum dels aspectes tractats per tal de veure cap on s'encamina la proposta. -

Volem crear un espai comú per a coordinar el què ja tenim i seguir creixent qualitativament i quantitativament. Estem d'acord que hi han de ser tots els barris i tots els espais en lluita, els qual puguin vehicular propostes concretes, per tal de que puguin baixar i pujar i per poder arribar al consens. No acabem de quadrar comissions concretes degut al dinamisme de la situació. Són importants els grups de treballs, els quals un cop fet la feina proposada es dissoldran. És important fer assemblees generals de la Coordinadora, on es puguin prendre decisions, i on sigui un espai de teatralització del què som i dels que som. La figura del representant, és una o més persones que pugen a la coordinadora per tal de buscar el consens, posteriorment baixen a les seves respectives assembles i llencen la proposta per tal de poder buscar consens localment, després s'hauria de tornar a pujar la proposta amb les modificacions concretes, i etc.

Es tornar a obrir un torn obert de paraules per a aquelles persones que postren el seu desacord. Una companya pregunta si els representants podran prendre decisions de tipus tècnic. Les companyes de l'assemblea responen que no. No cal que hi hagin assemblees generals per a teatralitzar, ja que ja tenim un espai concret per tal de coordinar els eixos temàtics i sectorials. La companya diu: -

Les grans assemblees haurien de ser en el cas que algun sector temàtic s'obri. Les grans assembles ens podrien servir de baròmetres, però en mobilitzacions concretes. Personalment opina que l'assembla general no és factible ni productiva No és necessari buscar el consens en la Coordinadora, ja que ens treu agilitat. Cada espai és lliure de crear les seves propostes i les altres lliures de solidaritzar-se o no. El consens serà necessari en mobilitzacions concretes però sempre partint del respecte i tenint en compte la heterogenitat.

Es proposa que no sigui una COORDINADORA de barris sinó un ESPAI de coordinació, ja que així evitem que es creï un espai mental configurat com a una estructura. S'aprova. Es proposa que totes les assembles del districte es reuneixin un dia . El moderador torna a fer un resum.. -

Decidim que hem de trobar un consens per a mobilitzacions concretes Hem de crear un espai comú on hi siguin tots els espais en lluita, i on es preguin decisions per consens pel què fa a mobilitzacions concretes. Que es creien comissions concretes per a temes tècnics.

L'assemblea aprova la proposta i decideix crear un grup de treball per a redactar-la. Es reuneixen el 7 de Juliol a les 20:00 al nen de la rutlla. S’inclou aquí el document definitiu de l’Assemblea de Guinardó i Can Baró que va sorgir de la trobada del grup de treball


REUNIÓ DE TREBALL PER AL DOCUMNET DE CONSENS 07/07/2011 POSTURA DE CONSENS GENERAL PER PRESENTAR-LA A L’ASSEMBLEA DE BARRIS DEL PROPER 10 DE JULIOL. · Espai comú per coordinar-nos i seguir creixent · Tots els barris I tots els sectors en lluita · Catalitzar informacions · Vehicular propostes concretes · No es concreta en com quedaran les comissions tècniques… Comencem punts de consens (20,15h) 1. Com ens comuniquem entre barris i quines eines comunicatives volem? No vam tocar aquest tema 2. Volem coordinar-nos amb delegats / portantveus de cada barri? Volem que la coordinació voti o que treballi per consens? Entenem dos nivells de coordinació: a)La proposta va ser crear un sistema(coordinadora de barris o el nom que es decideixi) de pujar i baixar informació. Per la coordinació regular aquesta figura només “transportaria” la informació del barri a la coordinació central i a l’inrevés. Els “portantveus” presentarien les propostes de la coordinadora al propi barri on buscarien el consens. b) Per qüestions concretes que suposin accions conjuntes en les que necessàriament ens haguem de posar d’acord (exemple: mobilitzacions del 20-21, la promoció d’una vaga general…) aquestes “portaveus” tindrien capacitat per arribar a consensos tècnics que després haurien de baixar de nou a les assemblees. Això vol dir que es funcioni bàsicament en funció de la solidaritat amb les propostes de les iniciatives que arribin de cada espai i en els moments d’acció conjunta per consens. No hem consensuat qui i com enviarem la figura des del barri, creiem que cada barri pot decidir com articula això. 3. Quines comissions tècniques volem que treballin en el si de la coordinació de barris? Com volem que es composin aquestes comissions? Considerem que no han d’existir de manera permanent les comissions temàtiques (excepte la comissió legal). I que s’anirien creant en forma de grups de treball temporal 4. Quines assemblees no territorials volem que participin en la coordinació? Creiem que les assemblees que han de participar són les sectorials en lluita . No pertoca a l’assemblea decidir qui entra i qui no o quines són temàtiques ( no hem definit). Així mateix, creiem que les comissions tècniques només s’han de crear per accions/mobilitzacions puntuals 5. Quina periodicitat volem que tingui la coordinació? No vam debatre aquest tema 6. Quan i com volem aprovar (o no) aquest sistema per coordinar-nos? Temporalització de la presa de decisions Creiem que és una molt bona proposta fixar una trobada de barris cada 6 mesos i revisar el sistema. Nom: . dir-li “espai de trobada de barris” per evitar imaginaris confusos Torn obert de paraula -

-

Es proposa quedar el 9 de juliol a les 17:00 al nen de la Rutlla per baixar cap a la Ciutadella a la assemblea de barris. S’aprova. Es recorda que el 9 de juliol hi ha una manifestació per a la independència. Pça. Urquinaona. S'informa que a la primera setmana de setembre es vol fer una Universitat lliure d'estiu. Es reuneixen el 8 de juliol a Pça.Catalunya. S'informa que cada 25 de cada mes Derecho a la vida es reuneix a les portes de l'Hospital de St Pau, es proposa anar-hi i intentar evitar la violència que estan patint les treballadors i les companyes afectades. es recorda que el dia 23 de juliol hi ha la celebració de l'arribada de la marxa dels indignats a Madrid.

Acta Assemblea Social Guinardo-Can Baro 5 de Juliol de 2011  

Acta Assemblea Social Guinardo-Can Baro 5 de Juliol de 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you