Page 29

Kuluvan vuoden loppuun mennessä päättyvän Healthy Choices -projektin loppuraporttiin sisältyy ehdotus, että miten esimerkiksi tutkimuslaitosten ja elintarviketeollisuuden kannattaisi kouluruokailun kehittämisessä jatkossa panostaa.

Päihdeaiheinen animaatiokilpailu kutsuu nuoria vaikuttamaan ■ Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimi, Elämä On parasta Huumetta ry sekä MTV3 järjestävät yhteistyönä viidettä kertaa valtakunnallisen, päihdeaiheisen animaatiokilpailun nuorille. Tavoitteena on saada nuoret pohtimaan päihteiden käyttöä yhteiskunnassamme, mahdollistaa heille osallisuuden ja vaikuttamisen kokemuksia sekä herätellä yhteiskunnallista keskustelua päihteistä ilmiönä. Nuoret kilpailijat voivat tuottaa myös uutta materiaalia alan ammattilaisten toteuttamaan päihdekasvatukseen. Yli ja alle 18-vuotiaille on omat kilpailusarjansa. Kilpailuun osallistutaan luomalla päihdeaiheinen animaatio päihteistä ja lähettämällä se MTV3:lle kilpailuajan puitteissa. Animaatiot ovat pituudeltaan noin 1 - 3 minuutin mittaisia piirros-, vaha-, leike-, tai tietokoneanimaatioita. Ainemaation kotisivut sijaitsevat osoitteessa www.mtv3.fi/ainemaatio. Animaation voi toteuttaa joko yksin tai ryhmässä edellä mainitulla toteutustavalla. Kilpailijat voivat pohtia vapaasti, kuinka haluavat tuoda päihdeteeman esille esimerkiksi päihdekulttuurin moninaisuus tai sosiaalinen paine, elämäntavat tai itsetunto. Tarina saa olla omanlaisensa, sen ei tar-

vitse noudattaa perinteistä näkemystä päihteidenkäytön seurauksista. Kilpailutyö lähetetään Quick time (.mov) tai Audio Video Interleave muodossa (.avi) cd:llä tai dvd:llä. Mukaan laitetaan omat yhteystiedot (nimi, ikä, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä lyhyt kuvaus työn aiheesta ja animaation teon vaiheista. Jos tekijänä on ryhmä, yhden henkilön yhteystiedot riittävät. Kilpailun järjestäjillä on viiden vuoden oikeus kilpailuun luovutettuihin töihin. Kilpailutöitä arvioitaessa kinnitetään huomiota sisällön uskottavuuteen, animaatiokeinojen kekseliääseen hyödyntämiseen ja oman raikkaan näkemyksen esilletuomiseen. Kilpailussa menestyneet palkitaan 300 € ja 100 € rahasummilla. Kilpailuaika on 22.7.2010 - 31.3.2011 eli vielä on hyvin aikaa jäljellä ja nyt kilpailemaan! Kilpailutyöt lähetetään osoitteeseen: Sami Ruokangas MTV3 Uutiset 00033 MTV3 Lisätetoja: ainemaatio@hubu.fi

Pohjoismaiset asiantuntijat:

Oppilaan asiakkuutta vahvistettava kouluruokailussa ■ Oppilaiden mielipiteen ottaminen paremmin huomioon kouluruokailussa nousi esiin, kun pohjoismaiseen ruokaseminaariin osallistunut asiantuntijayleisö ideoi keinoja lasten ja nuorten ruokatottumusten parantamiseksi. Espoossa syyskuun alussa järjestetystä seminaarista vastasi yhteispohjoismainen teknologiaohjelma Nordic Technology Platform NTP, jolla on parhaillaan käynnissä terveellisten valintojen Healthy Choices -projekti ja sen yksi osa-alue liittyy kouluruo-

kailuun. Lämmin kouluateria tarjotaan oppilaille Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa, mutta vain Suomessa ja Ruotsissa ateria on oppilaille maksuton. Islannissa kouluaterian kustantavat vanhemmat. Tanskassa ja Norjassa eväät koululounaalle tuodaan yleensä kotoa. Tutkija Aimo Tiilikainen VTT:ltä kysyi esitelmässään, että kuka kouluruokailuketjussa on asiakas, jonka tarpeiden pohjalta toimintaa pitäisi ohjata. - Onko asiakas kunta, kunnalli-

set päättäjät, ruokapalvelualan yritykset ja niiden henkilökunta, koulun henkilökunta, oppilaiden vanhemmat vai oppilaat? Tiilikaisen mukaan asiakkuudesta on keskusteltu paljon, ja oppilaan roolin vahvistaminen on ollut esillä. Vielä ei ole aivan selvää, millaiseen ehdotukseen kuluvan vuoden loppuun kestävän projektin loppuraportissa päädytään. Myös koulun ruokailuympäristön vaikutus oppilaiden ruokailumotivaatioon on ollut esillä käsitellyistä keskusteluaiheista. KK 29

Terveyslehti 4/2010  

Hyvän olon ja terveyden edistämisen lehti.

Terveyslehti 4/2010  

Hyvän olon ja terveyden edistämisen lehti.

Advertisement