__MAIN_TEXT__

Page 1

KLAAR VOOR MORGEN UITGAVE 2019

3


VOORWOORD

KLAAR VOOR MORGEN Ons vakgebied innoveert. Gelukkig maar, want stilstand is achteruitgang. Binnen de elektrotechniek vinden er op vele fronten veranderingen plaats die ons werk, enerzijds mooier en anderzijds succesvoller maken voor onze opdrachtgevers. Elektrotechnische bedrijven kunnen bij uitstek inspelen op veranderingen die zijn gewenst of worden geëist. Of het nu gaat over glasvezelinfrastructuur op een terrein, een brandmeldinstallatie voor het distributiecentrum of een gebouwbeheersysteem; wij beschikken over alle vakkennis. Korte lijnen zorgen dan ook voor snelle acties en reacties. Binnen onze organisatie vindt u een netwerk aan vakmensen die vanuit hun specialisme werken aan duurzaamheid, energiebesparing, minder milieubelastende, slimme en milieuvriendelijke installaties. Samenwerking binnen de organisatie tussen collega’s en buiten de organisatie met opleidingsinstanties, opdrachtgevers, fabrikanten, architecten en ontwerpers geven ons een voorsprong. Deze voorsprong koesteren wij. Al deze ingrediënten leiden tot een perfect product waar wij trots op zijn, waar we ons naamplaatje op durven plakken en waar onze opdrachtgevers nog jaren van kunnen profiteren. Wij kijken uit naar de toekomst en zijn klaar voor morgen. U ook? Van Hees Elektrotechniek & ICT

5


06

08

34

40

06 BETROUWBARE PARTNER 08 SERVICE, ONDERHOUD & BEHEER

24 Duvelhok

14 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

26 BRANDBEVEILIGING & VEILIGHEID

Veilig, betrouwbaar en uniform toegangscontrole- en inbraaksysteem

16 Novadic-Kentron

Werken voor een privacygevoelige omgeving

20 Shapeways

Van Hees als betrouwbare partner in het productieproces

22 Theaters Tilburg Vereenvoudiging van de beheeraspecten

6

en brandmeldsysteem

Van voormalige textielfabriek naar artistiek-creatief centrum

30 Opleidingscentrum 31 Visie op verbindingen 32 Energietransactie 34 UTILITEIT 38 Hollister

Nieuw distributiecentrum van 40.000 m2


INHOUD

16

26

46

60 54 Nieuw Land van Valk

40 ECR

Verlichting, toegangscontrole en meer

42 Jan Wierhof

Hedendaagse elektrotechnische voorzieningen

44 De Ganshoek

Veertig appartementen voor ouderen

46 WONINGBOUW 50 Koolhoven

Nul Op de Meter woningen

52 Twentestraat Levendige groene wijk aan het water

Woningen in het Heijmans Woonconcept

58 Trip van Zoudtlandtkazerne

Thuis van vierhonderd militairen

60 Willemspoort

Wonen in het groen met het centrum op een steenworp afstand

62 Hoog Dalem

Sfeervolle nieuwbouwwijk te midden van groen en water

64 DUURZAAM NAAR MORGEN 67 NAWOORD

Van mens tot mens

7


BETROUWBARE PARTNER Vakmanschap, marktkennis, projectbeheersing en een goede band met de opdrachtgevers vormen de gedegen fundering van Van Hees. Dit maakt het elektrotechnisch bedrijf een succesvol installateur en al vijftig jaar een betrouwbare partner in het uitvoeren en beheren van projecten. Van Hees is een platte organisatie waarin behulpzaamheid centraal staat. Omdat het installatiebedrijf op uitvoeringstechnisch gebied alles zelf kan, is er geen enkele discipline die uitbesteed hoeft te worden. Hierdoor is het snel schakelen. Prettig voor de partners en andere betrokkenen, maar ook voor de organisatie zelf. Van Hees kiest bewust voor vernieuwing in de bouw. Met deze duurzame visie worden ouderwetse materiaalkeuzen en bouwplanningen vaarwel gezegd om plaats te maken voor meer toekomstgerichte alternatieven.

8


BETROUWBARE PARTNER

9


SERVICE, ONDERHOUD & BEHEER


SERVICE, ONDERHOUD & BEHEER Van Hees Elektrotechniek & ICT is een volledig zelfstan-

het jaar, zonder uitzondering, beschikbaar. Naast het behandelen

dig elektrotechnisch installatiebedrijf. Het team van Van

van servicevragen en het oplossen van storingen, is het uitvoeren

Hees realiseert projecten van verschillende omvang en

van onderhoudswerkzaamheden een belangrijk onderdeel van

complexiteit. Dit doet ze in de woningbouw, logistiek,

de afdeling Service, Onderhoud & Beheer. Het juiste onderhoud

utiliteitsbouw, zorg, retail, financiële en particuliere sec-

zorgt namelijk voor gebruiksgemak, een langere levensduur,

tor. Bij Van Hees staan service en duurzaamheid boven-

minder storingen en veilige installaties.

aan. Dit noemen zij: ‘Duurzaam naar morgen’. De afdeling Service, Onderhoud & Beheer is een aanspreekpunt

NAUWKEURIGE CONTROLE EN ONDERHOUD

voor alle disciplines. Hier staan vijfentwintig specialisten

Vanuit een onderhoudsmanagementsysteem worden werkzaam-

vierentwintig uur per dag klaar met parate vakkennis

heden gepland, rapportages vastgelegd en verstrekt en wordt de

ten behoeve van oplossingsgerichte dienstverlening.

uitvoering aangestuurd.

ONDERHOUD IS SMEEROLIE De afdeling Service, Onderhoud & Beheer biedt ondersteuning en oplossingen in verschillende disciplines die worden bemand door eigen medewerkers. Indien noodzakelijk maakt de elektrotechnische organisatie gebruik van gecontracteerde partners ter ondersteuning. De afdeling bestaat uit specialisten en onderhoudstechnici. Vanzelfsprekend is de servicedienst alle dagen van

12

“Het hele team is gedreven om de beste service te leveren.” MICHAEL CROONEN, MANAGER SERVICE, ONDERHOUD & BEHEER


SERVICE, ONDERHOUD EN BEHEER

“Onderhoud is de smeerolie van de installatie.” MICHIEL GERSJES, DIRECTEUR VAN HEES ELEKTROTECHNIEK & ICT

UNIEK STAPPENPLAN Voor ieder project ontwikkelt Van Hees een stappenplan, dat een plan van aanpak en een serviceovereenkomst bevat. Hierin zijn alle afspraken en procedures vastgelegd. Onder andere de gedragscode, het gebruik van faciliteiten en het aan- en afmelden bij locatie zijn zaken waar op een vertrouwelijke manier mee omgegaan moet worden bij bedrijven als Novadic-Kentron

Van Hees biedt onder meer de volgende disciplines en

en de brandweer.

specialisaties op het gebied van Service, Onderhoud & Beheer

ALTIJD BEREIKBAAR

• Nieuwe/Modificaties laagspanning installaties

De Van Hees-medewerkers zijn vierentwintig uur per dag be-

• Inspecties laagspanning installaties

reikbaar via de meldkamer en alle specialisten zijn tweedelijns

• Licht- en krachtinstallaties

vertegenwoordigd. Ze doen preventief en correctief onderhoud

• Nood- en vluchtwegverlichting

met als doel het verlagen van beheerskosten voor onze op-

• Datanetwerken en glasvezelcommunicatie

drachtgevers. Van Hees stelt altijd een meerjarig onderhoudsplan op, waarbij tevens wordt gekeken naar energiebesparing

Specialisaties beveiliging en systeemintegratie

en duurzaamheid. Naast serviceactiviteiten worden ook modi-

• Inbraakbeveiliging

ficaties aangepakt, waarbij aanpassingen en uitbreidingen in

• Branddetectie

bestaande en nieuwe installaties worden aangebracht.

• Toegangscontrolesystemen • CCTV-systemen • Wifi • Voip • Gebouwbeheersystemen, KNX, Domotica • Intercomsystemen

Duurzaamheid en energiebeheer

• PV-installaties

Laadpaal

• Laadsystemen • Netspanningsanalyse • Energiemonitoring

ALLE KENNIS ONDER ÉÉN DAK Van Hees vergaart kennis over de werking en functionaliteiten van allerlei verschillende soorten installaties. “We zuigen deze kennis op als een spons om installaties vervolgens te verbeteren”, legt Michael Croonen, Manager Service, Onderhoud & Beheer uit. “Onze serviceactiviteiten stemmen wij af op de processen van de klant, die per klant uniek zijn. Wij weten te anticiperen en dat is belangrijk. Wij bieden één aanspreekpunt vanuit Van Hees. Het prettige aan deze manier van werken is dat vragen snel behandeld worden, omdat de lijnen kort zijn.”

Techniek

13


SPECIALISATIES

• Toegangscontrolesystemen waarbij circa zeventig locaties zijn gekoppeld via een cloudoplossing en aan een centraal

Van Hees draagt zorg voor ICT, glasvezeltechniek,

personeelsbestand. Hierdoor kunnen mutaties en autorisa-

inbraakbeveiliging en overige disciplines waar duur-

ties centraal en efficiënt worden uitgevoerd.

zaamheid centraal staat; duurzaamheid in projecten én in klantrelaties.

• Dekkend wifi-netwerk voor een overdekt winkelcentrum, de AaBe Fabriek, in Tilburg.

ICT & VAN HEES Ook binnen de vakgebieden bij Van Hees doet ‘the Internet of Things’ zijn intrede. Dit vraagt om een vernieuwde aanpak.

• IP-koppelingen van inbraakbeveiligingsinstallaties en CCTV-systemen voor beheer en monitoring op afstand.

Met Internet of Things worden productieprocessen verbeterd, gegevens eenvoudig verzameld voor beheer en onderhoud,

• Gebouwbeheersystemen op basis van KNX en domotica-

energie gemonitord en systemen gekoppeld. Uiteraard speelt

installaties, waarbij verschillende systemen worden

ook de beveiliging van systemen hierbij een grote rol. In al deze

gekoppeld.

werkgebieden is ICT belangrijk. • Een domotica-installatie voor meer dan vijfhonderd woninDe afgelopen jaren heeft Van Hees Elektrotechniek & ICT

gen, waarbij brandmelding, verlichting, zonnewering en

talloze projecten opgeleverd waar ICT een belangrijke rol

verwarming zijn gekoppeld. Dit systeem kan worden be-

speelt. Zo ontwikkelden zij de volgende ICT-oplossingen:

heerd via een app op smartphone of tablet.

14


SERVICE, ONDERHOUD EN BEHEER

Camerabeveiliging

Verlichting

Glasvezeltechniek

ICT

GLASVEZELTECHNIEK & VAN HEES

ren. Daarnaast beschikt Van Hees over een vierentwintig-uurs

Bij Van Hees merken ze dat er steeds vaker behoefte is aan

storingsdienstservice, die alle dagen in het jaar zonder

verbindingen voor grote hoeveelheden data. Niet alleen voor

uitzondering tot uw beschikking staat.

computernetwerken, maar juist ook voor televisie, CCTV, toegangscontrole, beveiligingsinstallaties, monitoring en beheersys-

DUURZAAMHEID & VAN HEES

temen is er behoefte aan extra ‘snelwegen’. Van Hees legt deze

Naast ICT-, glasvezeltechniek- en inbraakbeveiligingsspe-

infrastructuren aan in gebouwen, op bedrijventerreinen en op

cialist, zijn de medewerkers bij Van Hees ook gedreven in

terreinen van bijvoorbeeld zorginstanties. Of glasvezelkabels nu

meerjarige onderhoudsplannen, energiemonitoring, kleine

binnen of buiten aangebracht en gemonteerd dienen te worden,

servicewerkzaamheden en kleine klussen. Actief bezig zijn

Van Hees beschikt over de juiste kennis en ervaring. Ze doet alles

met de reductie van energieverbruik en het creëren van

in eigen beheer met eigen specialisten en apparatuur. Het ont-

bewustwording is belangrijk voor het bedrijf. Zo kan er bij-

werpen, aanleggen, lassen, testen en meten wordt zelfstandig

voorbeeld veel bespaard worden in energiekosten door mid-

uitgevoerd. Van Hees levert iedere door hen gemonteerde ver-

del van het aanbrengen van de juiste verlichting. Van Hees

binding af met een demping-, of een OTDR-meetrapport.

maakt energieberekeningen, brengt een advies uit en ondersteunt u desgewenst in de realisering van het verlichtingsplan.

INBRAAKBEVEILIGING & VAN HEES U kunt bij Van Hees ook terecht voor de levering en het onder-

LEDVERLICHTING

houd van diverse beveiligings-en toegangscontrolesystemen,

Op dit moment is ledverlichting de beste keuze voor het ver-

zoals: ATS, Alphavision, Galaxy, Paxton en Radaris. Met deze

lichten van openbare ruimtes, kantoren, bedrijfsruimtes en dis-

geselecteerde producten maakt het installatiebedrijf een ge-

tributiecentra. De voordelen van ledverlichting beperken zich

heel op de klant afgestemd ontwerp, dat past bij alle wensen

niet alleen tot de kostenbesparing, die mede afhankelijk is van

en eisen. Naast de hardware heeft de organisatie een team

de energiekosten van de gebruiker, maar gaan veel verder. Led

van specialisten dat de installaties aanlegt, programmeert en

is goed voor het milieu door minder energieverbruik en een

onderhoudt. Modificaties in hardware en software die nodig

hoger rendement. Daarnaast hebben ledlampen een lange

zijn door veranderingen in organisaties of de verandering van

levensduur en kunnen er nieuwe ontwerpen gemaakt worden

beveiligingseisen, kunnen deze specialisten perfect uitvoe-

door de flexibele afmetingen van de verlichtingsarmaturen.

15


VEILIGHEIDSREGIO Veilige, betrouwbare en uniforme toegangscontrole

MIDDEN- EN WEST BRABANT

DE OPDRACHTGEVER

de brandweer is gekeken op welke manier de toegangscontrole

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkings-

gecomprimeerd kon worden, zodat het beter te beheren werd.

verband tussen zesentwintig gemeenten en hulpdiensten. Zij

Deze installatie moest toegang gaan verlenen aan verschillen-

werken samen op het gebied van onder andere crisisbeheersing,

de medewerkers met allemaal andere toegangsprivileges. Tot

rampenbestrijding en brandweerzorg. “Het is een grote organi-

dan toe werkten negenenzestig kazernes elk met een systeem

satie waarin meerdere deskundigen en specialisten opereren. Wij

dat individueel opereerde, wat voor problemen zorgde in het

hebben veel ervaring in het samenwerken met grote opdracht-

beheer van de toegang. Naast één -waterdichte- installatie was

gevers en hun uitdagingen”, geeft Michael Croonen, Manager

de brandweer op zoek naar een betrouwbare partner. De ko-

Service, Onderhoud & Beheer, aan.

mende acht jaar zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van dit systeem.

DE UITDAGING Brandweer Midden- en West-Brabant was toe aan een veilig,

DE OPLOSSING

betrouwbaar en uniform toegangscontrole- en inbraaksys-

Voor het nieuwe geïntegreerde toegangscontrole-

teem. Daarom vroeg de organisatie Van Hees naar de mogelijk-

en inbraaksysteem voor de brandweer is er samengewerkt

heden voor een nieuwe en aangepaste installatie. Samen met

met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB).

16


SERVICE, ONDERHOUD EN BEHEER

“De monteurs van Van Hees werken nauwkeurig en snel, wat in onze branche erg belangrijk is.” ADRIAAN MACHIELSEN, STAFOFFICIER INCIDENTBESTRIJDING B, VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Michael: “Het belangrijkste was dat deze vernieuwing moest ontzorgen. Voor de veiligheid van het systeem werden door de VRMWB gegevens aangeleverd voor het vaststellen van de profielen met betrekking tot het toegangsbeleid. Om het beste resultaat te bereiken, werd het systeem van de VRBZO uitvoerig getest in ons opleidingscentrum. Wij schreven het toegangsbeleid- en beveiligingsplan, adviseerden én begeleidden de brandweer in het gehele traject. Ook na oplevering blijft ons uitvoerend team betrokken.” Aandachtspunten systeem: • Ontzorgen tijdens integratie nieuw systeem • IT en netwerk belangrijk aspect • Ondersteuning op afstand • Softwarekoppeling op locatie mogelijk

DE MEERWAARDE In dit project heeft Van Hees een adviserende rol op zich genomen, waarbij de verschillende systemen werden uitgelegd en een kosten-batenanalyse werd gemaakt. Voor de implementatie van het gekozen systeem werden de medewerkers getraind en de toegangspassen uitgereikt. Om het project te realiseren werden componenten vervangen en de bekabeling hergebruikt. Het toegangscontrolesysteem is nu te beheren én gemakkelijker uit te breiden. Een duurzaam project, waar de brandweer de komende jaren op kan blijven vertrouwen.

17


NOVADIC-KENTRON Werken voor een privacygevoelige omgeving

VUGHT

DE OPDRACHTGEVER

DE UITDAGING

Novadic-Kentron is een instelling voor verslavingszorg in Brabant.

Bij Novadic-Kentron is Van Hees al sinds 2012 volledig ver-

Er worden jaarlijks ruim achtduizend cliënten met een alcohol-,

antwoordelijk voor het totaalonderhoud van diverse installa-

drugs-, medicijn-, gok- of gameverslaving behandeld. Zo’n negen-

ties, waaronder CCTV, inbraak- en toegangscontrole. Omdat

honderd medewerkers bieden de cliënten van deze zorginstelling

Novadic-Kentron een zorginstelling is waarbij mensen met een

dagelijks op de verschillende locaties of bij hen thuis de hulp die

verslaving centraal staan, vereist dit een andere manier van

ze nodig hebben. De instelling is erg privacygevoelig en afhanke-

werken. Van Hees hanteert daarom aparte werkinstructies

lijk van de werking van een goed systeem. Het was voor Van Hees

met betrekking tot het maken van afspraken en het verhelpen

van groot belang om hier zorgvuldig mee om te gaan.

van storingen binnen de zorginstelling. Eventuele problemen

18


SERVICE, ONDERHOUD EN BEHEER

“Bij ons werk voor NovadicKentron staan betrokkenheid en gedrevenheid centraal.” MICHAEL CROONEN, MANAGER SERVICE & ONDERHOUD

gebruik faciliteiten. Van Hees zorgt voor een snelle en secure afhandeling van storingen op locatie door de garantie van voldoende personele capaciteit. Om de planning net zo efficiënt te houden voor de klanten, waaronder ook Novadic-Kentron, wordt er gewerkt met een onderhoudsmanagementsysteem. Aandachtspunten systeem: • Focus op camerasysteem worden met een korte reactietijd verholpen, waarbij de focus

• Aparte procedures afspraken en storingen

ligt op minimale overlast voor de locatie. “Wij zijn jaarlijks bezig

• IP-communicatie

met het onderhoud van de camera’s, waarbij betrokkenheid en

• Aangelegde datanetwerken

gedrevenheid centraal staan”, aldus Michael Croonen,

• Werkinstructies

Manager Service, Onderhoud & Beheer.

DE MEERWAARDE DE OPLOSSING

Dit project focust zich op een duurzame langetermijnrelatie. Van

Van Hees beheert de elektrotechnische installaties, inbraakin-

Hees stelde samen met Novadic-Kentron, een jaarplanning op

stallaties en brandbeveiliging van Novadic-Kentron. Met de op-

voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Hierbij is

drachtgever zijn duidelijke afspraken gemaakt en procedures

rekening gehouden met de voorkeurstijdstippen en wensen van

uitgestippeld. Onder deze werkinstructies vallen onder meer:

Novadic-Kentron. Wij geven advies over de beste oplossing, ver-

toegang (aan- en afmelden locatie), vierentwintig-uurs sto-

schaffen informatie en verrichten het onderhoud en de modifica-

ringsdienst, uitvoeren van klachten (nazorg), gedragscode en

ties. Dit is de kracht van Service, Onderhoud & Beheer.

19


“Van Hees focust zich op een duurzame langetermijnrelatie.�

20


SERVICE, ONDERHOUD EN BEHEER

AABE FABRIEK TILBURG

21


SHAPEWAYS Van Hees als betrouwbare partner in het productieproces

EINDHOVEN

DE OPDRACHTGEVER

het installatiebedrijf al tijdig problemen met de energievoorzie-

Shapeways is een 3D-printing bedrijf uit New York dat bestaat

ningen. Shapeways Eindhoven kwam in 2012 met de vraag of

sinds 2007. Het bedrijf heeft kantoren en fabrieken in Eind-

Van Hees mee kon denken over een nieuwe productielocatie.

hoven, Queens en Seattle. Shapeways is in staat om digitale

Dit moest een locatie zijn die in te richten is met duurzame

ontwerpen om te zetten in tastbare 3D-modellen met behulp

energievoorzieningen waar het bedrijf de komende tien jaar

van verschillende computers en productiemachines. In Eind-

mee vooruit kan. Van Hees heeft voor dit project samen met

hoven, waar dertig 3D-printers staan voor productie, werken

Shapeways een ontwikkelingstraject van een half jaar door-

Van Hees en Shapeways samen.

lopen. In 2015 is binnen drie maanden een productielocatie gerealiseerd met de beschikking tot dertig 3D-printers. Deze

DE UITDAGING

printers zijn in staat verschillende materialen te printen. Sinds

Al sinds 2010 draait Van Hees mee bij Shapeways en is zij be-

die tijd is Van Hees verantwoordelijk voor service- en

kend met de productie- en klantprocessen. Hierdoor voorzag

onderhoudswerkzaamheden en modificaties.

22


SERVICE, ONDERHOUD EN BEHEER

“Het fijne aan Van Hees is dat zij een probleem eerder zien dan wij.” JOHAN SIEKMANS, INDUSTRIEEL ENGINEER, SHAPEWAYS

DE OPLOSSING Vanaf de initiatie van de productie tot aan de realisatie liep Van Hees met het project mee. Van Hees heeft een bestaand gebouw ingericht naar de wensen van Shapeways. Hierbij is rekening gehouden met de kennis die Van Hees tijdens eerdere werkzaamheden bij Shapeways heeft opgedaan in de periode 2010-2014. Zo kon Van Hees hen op de beste manier adviseren. De energievoorziening voor de productie bestaat uit veertien verdeelkasten van drieënzestig tot duizend Ampère. Deze verdeelkasten zijn zo gepositioneerd dat aanpassingen in de productie en processen van Shapeways geen verstoring kunnen veroorzaken in de overige elektrotechnische installaties. Bij Shapeways worden er geen werktijden gehanteerd voor het personeel. Het is hier daarom de uitgaging om snel te schakelen. In dit bedrijf worden op hele korte termijn beslissingen genomen, dus een korte realisatie- en reactietijd is een vereiste. Aandachtspunten systeem: • Korte realisatie- en reactietijd • Duurzaam in onderhoud • Verschillende 3D-printers • Omgeving met hoogwaardige 3D-printers

DE MEERWAARDE Ten opzichte van het vorige systeem is de veiligheid verbeterd. Daarnaast is de continuïteit van het bedrijfsproces beter gewaarborgd. Voorheen had Shapeways veel last van storingen. Deze zijn met de realisatie van de nieuwe productielocatie afgenomen, wat ten goede komt aan de productiviteit van het bedrijf.

23


THEATERS TILBURG Vereenvoudiging van de beheeraspecten en brandmeldsysteem

TILBURG

DE OPDRACHTGEVER

om het pand te laten voldoen aan de laatste regelgeving.

Theaters Tilburg is een culturele organisatie die bestaat uit

De losse brandmeldsystemen die voorheen niet aan elkaar

de Schouwburg, Concertzaal en Studio. Hier worden diverse

waren gekoppeld, zijn opnieuw geïnstalleerd als een geïnte-

podiumkunsten getoond aan alle inwoners van Tilburg en om-

greerde installatie. “Het complexe aan het systeem is dat er heel

geving. Per jaar worden er driehonderdvijftig voorstellingen en

veel verschillende brandveiligheidsoplossingen zijn gekozen”,

concerten geprogrammeerd. Theaters Tilburg is gekoppeld aan

zegt Frank Raaijmakers, Projectmanager Brandveiligheid bij

de Gemeente Tilburg.

Van Hees. Frank: “In de installatie zijn meerdere systemen met elkaar gekoppeld die voor bewaking zorgen. Bij de aanleg

DE UITDAGING

en het onderhoud is rekening gehouden met de program-

Theaters Tilburg kwam bij Van Hees met de vraag of zij de be-

mering van de voorstellingen en optredens in het theater.

heeraspecten van het brandmeldsysteem kon verbeteren én

Het was daarbij belangrijk om continu de veiligheid te waar-

vereenvoudigen voor gebruikers. Dit was onder andere nodig

borgen en te blijven voldoen aan de wet en regelgeving. Dit

24


SERVICE, ONDERHOUD EN BEHEER

“De monteurs van Van Hees leveren topkwaliteit, omdat het vakmensen zijn.” LEO DE GROOT, HOOFD TECHNISCHE DIENST, THEATERS TILBURG

is maatwerk op het gebied van brandveiligheid, dat geen standaardoplossing heeft.”

DE OPLOSSING Van Hees heeft ervoor gezorgd dat de theatertechniek aansluit op de brandmeldinstallatie zonder afbreuk te doen aan de brandveiligheid. Hiervoor is er intensief contact met de opdrachtgever en het bevoegd gezag van de brandweer geweest. Dit om de wensen en eisen te laten aansluiten op het dagelijks gebruik van het theater. Aandachtspunten systeem: • Gebruik van rookmachines bij theatervoorstellingen • Gevoeligheid installatie • Afstellen theater- en installatietechniek • Richtlijnen voor aanleg • Integratie van brandmeldsystemen

DE MEERWAARDE In zowel de Schouwburg, Concertzaal als Studio wordt nu gebruik gemaakt van één overkoepelend systeem. De installaties zijn zo gekoppeld dat centraal bij de receptie alles beheerd kan worden. De duurzame techniek maakt het zo eenvoudig mogelijk en geeft een garantie voor een minimale levensduur van tien jaar.

25


DUVELHOK Van voormalige textielfabriek naar artistiek-creatief centrum

TILBURG

DE OPDRACHTGEVER

Elektrotechniek & ICT. Deze besparing stond centraal in de

Het Duvelhok is een voormalige Tilburgse textielfabriek die in

renovatie van het oude monumentale pand. De uitdaging

2014 - 2016 duurzaam verbouwd en gerenoveerd is. In 2016

zat hem in de korte tijd en vele keuzes die gemaakt moesten

opende deze locatie opnieuw haar deuren. Het dient nu als

worden gedurende het project. Veel bestaande installaties

rijksmonument en laagdrempelig artistiek-creatief centrum. Bij

moesten behouden worden en gaan voldoen aan de huidige

stichting Duvelhok staan kunst, cultuur, ondernemerschap en

regelgeving. Michiel: “Voor iedere installatie is de regelgeving

wetenschap centraal in een sociaal milieu.

anders en het inpassen was een uitdaging binnen het budget, maar zeker niet onmogelijk voor ons.”

DE UITDAGING “Stichting Duvelhok kwam bij ons met de vraag of wij met

DE OPLOSSING

een duurzame gedachte konden kijken naar een eventuele

Voor de realisatie van het project zijn veel leerling-monteurs in-

kostenbesparing”, vertelt Michiel Gersjes, directeur Van Hees

gezet, onder meer om ze kennis te laten maken met renovaties

26


SERVICE, ONDERHOUD EN BEHEER

“Inpassen binnen het budget van het Duvelhok was een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk voor ons.” MICHIEL GERSJES, DIRECTEUR VAN HEES ELEKTROTECHNIEK & ICT

in monumentale panden. Onder begeleiding van ervaren Service Technici zijn alle elektrotechnische installaties aangepast en daar waar noodzakelijk vernieuwd. Zo kwamen er nieuwe verdeelkasten en slagboominstallaties. Ook werd het pand voorzien van een nieuwe intercom en brandmeldinstallatie, nieuwe nood-en vluchtwegverlichting en inbraakbeveiliging. Aandachtspunten systeem • Oude installaties met nieuwe systemen • Monumentaal pand • Strak budget • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

DE MEERWAARDE Om de energiekosten zo laag mogelijk te houden in Duvelhok, is alle aangebrachte verlichting duurzaam omgezet naar led. Alle bestaande armaturen zijn omgebouwd en hergebruikt voor behoud van het industriële karakter. Van Hees heeft het hele gebouw zo ingericht dat, met behoud van oude materialen, energiekosten zo laag mogelijk worden gehouden. Voor nu en in de toekomst.

27


BRANDBEVEILIGING & VEILIGHEID


BRANDBEVEILIGING & VEILIGHEID BRANDVEILIGHEID Van Hees is gespecialiseerd in diverse vakgebieden.

vroeg mogelijk stadium detecteren, zodat het gebouw zo snel

Brandveiligheid is daar één van. Dit is een specialisme

mogelijk ontruimd kan worden en de brand beperkt blijft. De

die vanuit Utiliteit en Woningbouw vaak wordt inge-

brandmeldinstallatie zet een aantal vervolgprocessen in gang.

zet. Sterker nog, binnen de utiliteit is het installeren van

Van Hees is een erkend brandmeldinstallatiebedrijf en realiseert

brandmeldinstallaties een vaststaand gegeven.

de totale installatie van het systeem.

SPECIALISTEN

Raaijmakers: “We verdiepen ons in de gebruikersomschrijving van

“Voor onze diensten afdelingen en woningbouw worden spe-

een gebouw en gaan na wat de bouwvoorschriften melden over

cialisten gekoppeld aan een project”, vertelt Frank Raaijmakers,

wat voor brandmeldinstallatie er moet komen. Dat kan een kleine

Projectmanager Brandveiligheid. “Hierdoor worden zij een vast

installatie zijn met alleen handmelders, of juist een grotere met

aanspreekpunt gedurende een project. De specialist overlegt met

brandmelders in alle ruimtes. Moet een brandmelding rechtstreeks

de projectleider, die er op zijn beurt weer voor zorgt dat alles op

worden doorgemeld naar de brandweer? Dat soort zaken wordt

rolletjes loopt. De projectleider heeft het contact met de installa-

vastgelegd in het bouwbesluit.” Van Hees voert overleg met ande-

tiemedewerkers en monteurs op de werkvloer.

re partners of er bijvoorbeeld sprinklerinstallaties aangelegd moeten worden. Gedurende het hele proces – van professioneel advies

BRANDMELDINSTALLATIES

en ontwerp op maat tot complete installatie en uitvoering van het

Het doel van een brandmeldinstallatie is een brand in een zo

onderhoudsplan - is Van Hees een vakkundige partner.

30


BRANDBEVEILIGING & VEILIGHEID

VEILIGHEIDSEISEN Van Hees beschikt over alle vereiste certificeringen die

regelmatig controleren en testen van de geïnstalleerde sys-

staan voor een garantie van een optimale brandveilig-

temen is opgenomen. Zo blijft het pand voldoen aan alle

heid. Zo beschikt het elektrotechnische installatiebedrijf

strenge brandveiligheidseisen en is optimale brandveiligheid

over de volgende certificeringen:

gegarandeerd.Naast brandmeldinstallaties zijn binnen ieder gebouw brandwerende afdichtingen van essentieel belang

• BMI 2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties.

voor een goede brandveiligheid. De specialisten van Van

• BMI 2011 Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen

Hees werken met gecertificeerde producten en geheel con-

en opleveren van brandmeldinstallaties.

form de meest recente veiligheidseisen. Raaijmakers: “Van monteurs tot buitendienst specialisten en een montage-

Na het installeren van een brandmeldinstallatie stelt Van

ploeg; er zijn bij Van Hees twaalf mensen die zich dagelijks

Hees een op maat gemaakt onderhoudsplan op, waarin het

bezighouden met brandveiligheid.”

31


OPLEIDINGSCENTRUM Vanwege veranderende regelgeving gaan de monteurs van Van Hees regelmatig op cursus. Van Hees startte in 2017 met een eigen opleidingscentrum. Dit centrum wordt gebruikt voor interne opleidingen, maar ook voor relaties. Relaties van Van Hees kunnen het opleidingscentrum gebruiken om zo eigen technische of niet-technische medewerkers op te leiden op gebieden waar Van Hees juist veel kennis van heeft. De opleidingen worden verzorgd door eigen specialisten. Van Hees biedt onder andere praktische informatie en uitleg aan over beveiligingssystemen, verlichting, wifi-netwerken en energiebesparing.

32


BRANDBEVEILIGING & VEILIGHEID

VISIE OP VERBINDINGEN Ons vak bestaat hoofdzakelijk uit het ontwerpen en realiseren van beheersbare verbindingen tussen systemen. De interesse van Van Hees in en kennis op het gebied van systeemintegratie zijn daarbij vanzelfsprekend. De afdeling beveiliging en systeemintegratie werkt als spin in

MEER DAN HARDWARE

het web en is betrokken bij alle installaties die van Hees reali-

Beveiliging gaat verder dan hardware: Een beveiligingsplan be-

seert. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

schikt over een aantal onderdelen. Hardware en systemen zijn

• Domotica-installaties in circa 1000 woningen in Nederland;

slechts 1 deel daarvan. Van Hees biedt ook diensten aan die u

• Gebouwbeheersystemen in kantoren, woon- en zorg-

helpen bij het beveiligen van uw eigendommen en medewer-

gebouwen, opslag- en transportbedrijven en in de industrie;

kers. Wij werken nauw samen met een aantal gespecialiseerde

• Beveiligingsinstallaties: inbraakbeveiliging,

beveiligingsbedrijven die beschikken over een meldkamer, con-

camera-beveiliging en toegangscontrole.

trole- en opvolgdiensten.

33


ENERGIETRANSITIE De overgang naar duurzame energieopwekking en ener-

voorbeeld netvervuiling storingen optreden, brand ontstaan

giebronnen houdt de gehele samenleving bezig. Voor ons

maar er kan ook schade ontstaan aan apparatuur. Naast storin-

allen is er de verantwoordelijkheid weggelegd bij te dra-

gen of schade is het ook mogelijk dat uw energie verbruik te

gen aan het behoud van de aarde. Duurzame energie-op-

hoog is of verkeerd wordt gemeten.

wekking en energiebesparing dragen daaraan bij. Ons vakgebied heeft veel raakvlakken met dit onderwerp.

ENERGIEGEBRUIKERSPORTAAL

Naast het plaatsen van PV-panelen op daken van wonin-

NOM of Nul op de meter woningen en gebouwen zijn in staat

gen en bedrijven zijn er uiteraard nog vele andere uitda-

om met nieuwe technieken het energiegebruik af te stemmen

gingen op dit gebied. Als voorbeeld van onze dienstverle-

op de (eigen) opwekking van energie. Deze energie kan op

ning geven wij hieronder een korte opsomming.

verschillende manieren worden opgewekt. Voorbeelden zijn PV-panelen voor de opwekking ven elektriciteit, zonnecollec-

ENERGIE-MONITORING EN NETBALANCERING

toren voor de verwarming van water en warmtepompen voor

Door de toepassing van nieuwe technologieën veranderen ook

de verwarming van de woning. In de woning bevinden zich

de energiestromen op het netwerk. Hierdoor kunnen door bij-

“nieuwe” en vaak onbekende installaties waarmee de bewoner

34


BRANDBEVEILIGING & VEILIGHEID

wordt geconfronteerd. Ten einde de NOM prestatie te behalen

en op het gewenste niveau, te verbruiken. Koppeling van sys-

is het van belang inzicht te creëren in de het verbruik van de

temen en het toepassen van sensoren bieden de mogelijkheid

woning en bewoners. Wij hebben inmiddels met succes ons

systemen continu in te stellen op het gewenste niveau. Dit kan

interactieve Energie gebruikers portaal ,gezamenlijk met spe-

betekenen dat het lichtniveau wordt aangepast maar ook tem-

cialisten op dit gebied, gelanceerd. Meer informatie hierover is

peratuur en ‘stille’ verbruikers kunnen worden ingesteld om

beschikbaar op onze website.

alleen op gewenste tijdstippen te leveren.

GEBOUWBEHEERSSYSTEMEN EN DOMOTICA

Voor al deze genoemde onderdelen biedt van Hees advies op

Gebouwbeheersystemen en domotica geven ons de mogelijk-

maat en kunnen wij gezamenlijk met u en het energie bedrijf

heid energie alleen daar waar nodig, op het gewenste tijdstip

naar oplossingen zoeken en deze realiseren.

35


UTILITEIT


UTILITEIT EEN OVERZICHT Van Hees realiseert projecten van verschillende omvang

Van Hees is op de volgende vlakken actief:

en complexiteit in de utiliteitsbouw. Elke opdrachtgever

• Licht- en krachtinstallaties

en elk gebouw vraagt om specifieke elektrotechnische

• Brand- en ontruimingsinstallaties

oplossingen. De organisatie denkt vanaf de start mee en

• Inbraak-, toegangscontrole- en CCTV-systemen

bouwt steeds aan optimale installatieoplossingen voor

• Nood- en vluchtwegverlichting

alle technieken die in de utiliteitsbouw aan de orde ko-

• Domotica en gebouwbeheerssystemen

men en maakt dat tot een geïntegreerd geheel.

• Datanetwerken, glasvezel en ICT-oplossingen • PV-installaties / laadsystemen voor elektrische auto’s

Bij het ontwerpen en aanleggen van technische infra-

• Terreininfrastructuur en –verlichting

structuren voor kantoren, overheidsgebouwen, sportaccommodaties, scholen of zorginstellingen, houdt Van

Binnen de utiliteitsbouw verzorgt

Hees steeds de eindgebruiker voor ogen. Functionele

Van Hees onder andere projecten voor:

eisen en wensen van gebruikers worden vanaf de start

• Onderwijs/overheid

van een project besproken en kunnen zo volledig geïn-

• Zorg

tegreerd worden.

ZORGPROJECTEN DIENSTVERLENING

Eén van de branches waarin Van Hees als specialist opereert en

Van Hees is breed onderlegd binnen de elektrotechniek en alle

waarbij de gebruikerseisen voorop staan, is de bouw van zorginstel-

disciplines worden uitgevoerd door kundige medewerkers. Er

lingen. Al in de ontwerpfase worden belangrijke keuzes gemaakt

hoeft dus niets uitbesteed te worden.

die aansluiten op het specifieke zorgproces van de gebruiker.

38


UTILITEIT

Op gebied van renovatie en nieuwbouw van gebouwen in de zorgsector is een zorgvuldige planning van alle werkzaamheden een belangrijk aspect. De uitvoering van dergelijke complexe projecten vereist specialistisch maatwerk. Van Hees heeft daar veel ervaring mee en begrijpt het belang van het opstellen van een goed werkplan, een reĂŤle planning, goede coĂśrdinatie en communicatie met vaste aanspreekpunten op de bouw. Wanneer het gaat om aanpassingen of renovatie van een instelling die in gebruik blijft, zorgt Van Hees voor een veilige woonen werkplek voor de gebruikers en beperkt de overlast van bouwwerkzaamheden tot een minimum. In het plan van aanpak komen al deze aspecten uitgebreid aan de orde.

39


HOLLISTER Nieuw distributiecentrum van 40.000 m2

OUD GASTEL

DE OPDRACHTGEVER

breiden. Het pand zal bestaan uit drie hallen (warehouse a, b en c),

Hollister is een onafhankelijk bedrijf dat medische hulpmiddelen

kantoor- en overlegruimten, shipping offices, een kantine en bijbe-

en diensten ontwikkelt, fabriceert en op de markt brengt. Op

horende sanitaire voorzieningen. HVBM Vastgoed heeft bewust

bedrijventerrein Borchwerf in Oud Gastel is een nieuw distribu-

voor een samenwerking met Van Hees Elektrotechniek & ICT ge-

tiecentrum gebouwd. Het nieuwe distributiecentrum heeft een

kozen. Joan van den Boomen, projectmanager HVBM Vastgoed,

omvang van ruim 40.000m2 en er is uitbreidingsmogelijkheid

legt uit: “Ik ben altijd erg te spreken over Van Hees. Ze tonen ini-

van 11.000 m². Op deze manier wordt rekening gehouden met

tiatief en nemen al onze wensen serieus. We hebben een vertrou-

de groeiambities van Hollister. DC Halderberge VOF (samen-

wensband ontwikkeld en dat is belangrijk bij zo’n project als dit.”

werkingsverband tussen HVBM Vastgoed B.V. en Wouda Invest B.V.) is de opdrachtgever voor dit bouwproject en heeft tevens

DUURZAAMHEID, VEILIGHEID EN BREEAM

een langjarige huurovereenkomst gesloten met Hollister.

Duurzaamheid is voor dit project belangrijk. Er is gewerkt met de BREEAM-methode, die bedoeld is om de duurzaamheid van

DE UITDAGING

een gebouw onafhankelijk te beoordelen. De beoordeling vindt

De voornaamste reden om het distributiecentrum te verhuizen van

plaats in negen categorieën. Het doel is het verduurzamen van

Etten-Leur naar Oud-Gastel, is vanwege de groei die het bedrijf

Nederlandse gebouwen. Er wordt bij de monitoring gelet op

doormaakt. Het distributiecentrum in Etten-Leur wordt simpelweg

drie onderdelen; het gebouw, het beheer en het gebruik. Om-

te klein. Deze nieuwbouw op een grotere locatie is perfect, omdat

dat het een groot distributiecentrum is, met veel personeel,

het terrein grote kavels heeft en mogelijkheden biedt om uit te

dient het pand ook te voldoen aan bepaalde veiligheidseisen.

40


UTILITEIT

“Van Hees toont initiatief en neemt al onze wensen serieus.” JOAN VAN DEN BOOMEN, PROJECTMANAGER HVBM VASTGOED.

DE OPLOSSING

van materialen met een lage emissie, werden er bio-based mate-

Van Hees droeg in het Hollister-project

rials gebruikt en diverse materialen en onderdelen hergebruikt.

onder andere bij aan:

Verder is er inbraakinstallatie en toegangscontrole toegepast.

• PV-installatie • Verlichting

DE MEERWAARDE

• Inbraakinstallatie

Hollister is een project waarbij veel partijen samengewerkt

• Toegangscontrole / CCTV

hebben. Het hoofddoel was ruimte creëren voor het groeiende

• Data installatie / geluidsinstallatie

Hollister. Het thema duurzaamheid is leidend geweest, hier is

• Gebouwbeheersysteem (KNX)

het gebruik van materiaal en bouwproces dan ook op afgestemd. Het gebouw moest toekomstbestendig zijn en mede

Het gehele gebouw is door Van Hees voorzien van ledverlichting,

door de werkzaamheden van Van Hees is dit gerealiseerd. De

wat een verbruiksbesparing met zich meebrengt. Verder is er

toekomst is belangrijk, daarom is gekozen een voor een ge-

aanwezigheids- en daglichtdetectie toegepast, gebruikgemaakt

bouw dat goed is voor mens en milieu.

41


ECR Verlichting, toegangscontrole en meer

OIRSCHOT

DE OPDRACHTGEVER

len, die worden gemaakt en in gebruik genomen voor opslag

ECR-Nederland distribueert koeltechnische producten voor ge-

van goederen, aangevuld met een kleine kantoorruimte. ECR

kwalificeerde installateurs en ontwerpt en assembleert koel-

heeft twee derde warehouse, één derde van de ruimte is mon-

technische units. ECR-Nederland heeft een kavel gekocht van

tagehal en daar zit nog ruim 3.000 vierkante meter kantoor bij.

ongeveer 18 hectare aan Erica op bedrijventerrein Westfields in Oirschot. HVBM Vastgoed is verantwoordelijk voor de ontwikke-

DE OPLOSSING

ling van het bedrijfspand.

Van Hees droeg in het ECR-project onder andere bij aan:

DE UITDAGING

• Verlichting

ECR was voorheen gevestigd in Nuenen. De verhuizing naar

• Brandveiligheidsinstallaties

een groter pand, biedt het bedrijf de mogelijkheid om te groei-

• Data installatie

en. Het nieuwe pand wordt van alle gemakken voorzien. ECR

• Toegangscontrole / CCTV

is een distributiehal, in combinatie met een montagehal en een

• Inbraakinstallatie

groot kantoor. Dit project wijkt af van ‘normale’ distributiehal-

• Gebouwbeheersysteem (KNX)

42


UTILITEIT

Optimalisatie-in-de-keten is de drijfveer achter dit project.

Optimalisatie-in-de-keten is de drijfveer achter dit project. Een goede samenwerking - ook in het bouwproces - is daarom een must voor een succesvolle toekomst van het bedrijf en het bedrijfspand. De toepassingen van Van Hees zijn duurzaam. Op deze manier investeert ECR in een duurzame toekomst.

DE MEERWAARDE ECR werkt nu in een toekomstbestendige vestiging die klaar is voor de verdere groei van het bedrijf. Van Hees paste duurzaamheid toe in de verschillende installaties, waardoor ECR gegarandeerd een kostenbesparing gaat merken.

43


JAN WIERHOF Hedendaagse elektrotechnische voorzieningen

TILBURG

DE OPDRACHTGEVER

DE UITDAGING

Jan Wierhof is een van de vele locaties van GGz Breburg. GGz

Van Hees heeft veel projecten afgerond voor Jan Wierhof.

Breburg heeft locaties in Tilburg, Dongen, Waalwijk, Goirle, Breda

GGz Breburg heeft in haar gehele organisatie ingezet op een

en Etten-Leur. Met jaarlijks ongeveer 18.000 cliĂŤnten in zorg/be-

verdere vermindering van het aantal klinische bedden en het

handeling en ruim 2.000 medewerkers, meer dan 100 stagiaires

verbeteren van haar ambulante aanbod. De gebouwen van Jan

en meer dan 200 vrijwilligers is GGz Breburg een grote organi-

Wierhof moesten daarom worden voorzien van hedendaagse

satie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Midden- en

elektrotechnische voorzieningen om bij te dragen aan een aan-

West-Brabant.

genaam woon- en werkklimaat.

44


UTILITEIT

Duurzame technieken maken de gebouwen toekomstbestendig.

DE OPLOSSING De gehele brandmeldinstallatie is vervangen en aangepast naar de juiste certificeerbare norm. Ook is de eerste High & Intensive Care gebouwd in Nederland. High & Intensive Care is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd worden met respectvolle zorg en behandeling. Het kantoorcomplex is verhuisd en verbouwd. Nu is het een

DE MEERWAARDE

modern kantoor met flexplekken. Alles is gedigitaliseerd en

Jan Wierhof wordt aangepast om cliĂŤnten de zorg te bieden die

het kantoor is voorzien van de nieuwste handigheden op het

nodig is. Dit in een prettige omgeving waar iedereen zich thuis

gebied van elektrotechniek. De verlichting is een aandachts-

voelt. Door de bouw van het nieuwe kantoor is ook voor mede-

punt. In het hele gebouw is gekozen voor ledverlichting. Het

werkers van Jan Wierhof een prettige werkplek gecreĂŤerd. Beide

controlepaneel vormt een centrale ruimte waar alle installaties

met duurzame technieken waardoor de verschillende gebouwen

worden bediend.

toekomstbestendig zijn.

45


DE GANSHOEK Veertig appartementen voor ouderen

LAGE ZWALUWE

DE OPDRACHTGEVER

eenvoudige wijze aangepast worden aan de woonbehoeftes

De Ganshoek is een woonzorgcentrum voor ouderen gelegen

van de toekomstige bewoners.

in Lage Zwaluwe. Mensen kunnen hier prettig en vertrouwd wonen in een rustige omgeving met de juiste zorg, ondersteu-

DE OPLOSSING

ning en ontspanning. Projectleider John van Eck noemt het

Die vierentwintig zorgkamers zijn zo ingericht, dat ze in de toe-

project een intensief, maar erg leuk project. Van Hees heeft

komst omgebouwd kunnen worden naar twaalf appartemen-

zijn sporen in de ‘zorgbouw’ inmiddels ruimschoots verdiend.

ten. Ze zien er dan net zo uit als de veertig reeds bestaande particuliere appartementen. Dankzij het slimme ontwerp in com-

DE UITDAGING

binatie met de slimme inrichting is ombouwen relatief gemak-

De opdrachtgever wenste veertig appartementen voor oude-

kelijk te realiseren. Ook met leidingen en verwarmingen is hier

ren waar ze zelfstandig kunnen wonen en vierentwintig zorg-

rekening mee gehouden. De appartementen zijn voorzien van

kamers voor dementerenden, die gepaste zorg nodig hebben.

zonwering, eigen balkon en sommige appartementen hebben

Geschakeld daaraan zit een ontmoetingscentrum voor de be-

twee slaapkamers. Overal is aan gedacht. Zo is er ook televi-

woners van het zorgcentrum en de rest van de buurt. De Gans-

sie- en telefoonaansluiting aanwezig in de slaapkamer en een

hoek moet door gebruik van hedendaagse technieken op een

video-intercom aanwezig in het appartement.

46


UTILITEIT

In de luxe woonomgeving is rekening gehouden met een duurzame toekomst.

DE MEERWAARDE De opdrachtgever heeft met de bouw van het nieuwe complex een toekomstbestendig woonzorgcentrum. Op een slimme en gemakkelijke manier kunnen de zorgkamers omgebouwd worden tot appartementen. Bewoners wonen in een luxe woonomgeving, die van alle gemakken is voorzien en rekening houdt met een duurzame toekomst.

47


WONINGBOUW


WONINGBOUW Woningbouw is booming. In heel Nederland wordt vol-

trekken, afmonteren, verdeelkasten maken, armaturen hangen,

op gebouwd, verbouwd en ontwikkeld. Op het gebied

installaties inspecteren en installaties opleveren. Daarnaast in-

van elektrotechniek heeft Van Hees alle kennis in huis

stalleert het elektrotechnish bedrijf complete domoticasyste-

wanneer het gaat om de ontwerpen, engineering, uit-

men en verzorgt ze brandmeldinstallatiesystemen. Nadat de

werking, uitvoering en het onderhoud. Van kleinschali-

afdeling Woningbouw een project heeft opgeleverd, wordt

ge tot grootschalige projecten: Van Hees houdt alles in

deze voor de nazorg overgedragen aan de afdeling Service,

eigen beheer. Zo draagt het elektrotechnisch bij aan tal-

Onderhoud & Beheer. De afdeling Brandveiligheid zorgt op

loze prachtige projecten in het hele land. Duurzaam naar

haar beurt voor het onderhoud van de brandmeldinstallatie en

Morgen is niet zomaar de lijfspreuk van Van Hees. In alle

controleert het op maat gemaakte onderhoudsplan regelmatig

relaties met opdrachtgevers en bouwkundige aanne-

door middel van diverse tests.

mers past Van Hees dit concept toe. Persoonlijk contact voor, tijdens ĂŠn na dit proces is van groot belang. Rob

DUURZAAMHEID VOOROP

Smits, Projectleider Van Hees Elektrotechniek & ICT: “Op

Wanneer Van Hees een project realiseert, wordt duurzaamheid

projectniveau merk je weinig verschil tussen grote of

altijd voor ogen gehouden. Van Hees voert diverse Nul op de

kleine aannemers en onze manier van samenwerken.

Meter (NOM) / Energie Prestatie Vergoeding (EPV) projecten uit. Ook brengt het bedrijf veel PV-installaties aan in haar

Van Hees is ervaren in alle bouwmethodes, ook natte en droge

woningbouwprojecten. Tunnelen, een steeds schaarser wor-

bouw. Zomaar een greep uit de dagelijkse werkzaamheden:

dende bouwmethode, is een methode die Van Hees tot in de

het aanbrengen van aarding, maken van leidingwerk, draden

puntjes beheerst.

50


WONINGBOUW

ONZE KRACHT “Wij zijn van origine een familiebedrijf en dat zie je aan onze persoonlijke benadering naar onze opdrachtgevers toe”, vertelt Smits. “De opdrachtgever heeft van de calculatiefase tot aan de oplevering met één persoon vanuit Van Hees te maken. Dit houdt de lijntjes kort. Deze contactpersoon regelt bijvoorbeeld de planning van monteurs, bestelt de materialen, doet de werkvoorbereiding en houdt contact met de monteurs op de bouwplaats.”

VAN BOUW NAAR PRODUCT Van Hees houdt zich niet enkel bezig met Woningbouw, maar

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

ook met productontwikkeling. Daar ligt een mooie uitdaging

Van Hees heeft veel aandacht voor de energietransitie en

voor het team van experts, die doorlopend luisteren naar vra-

duurzaamheid in het algemeen. Kijkend naar de nieuwe tech-

gen vanuit de markt en nieuwe producten ontwikkelen die

nieken en hoe daarmee omgegaan kan worden probeert het

daarop aansluiten. Daarnaast heeft Van Hees als doel om be-

elektrotechnish bedrijf mee te ontwikkelen en verder te

staande producten zo te verbeteren dat ze duurzamer worden.

denken. Eén van die ontwikkelingen is het Circulair Bouwen, waarbij zo min mogelijk grondstoffen gebruikt worden om een

UNIEK STAPPENPLAN

woning te realiseren en de CO2-uitstoot zoveel mogelijk wordt

Voor ieder project ontwikkelt Van Hees een stappenplan, dat

teruggedrongen. Zo bouwt Van Hees mee aan een mooiere

een plan van aanpak en een serviceovereenkomst bevat. Hierin

toekomst door zich te verdiepen in het gebruik, hergebruik

zijn alle afspraken en procedures vastgelegd. “Onder andere

en de oorsprong van materiaal. De overheid heeft gesteld

de gedragscode, het gebruik van faciliteiten en het aan- en af-

dat in 2050 honderd procent van de bouw circulair moet zijn.

melden bij locatie zijn zaken waar op een vertrouwelijke manier

Hoewel de regelgeving hiervoor nog in de maak is, krijgt de

mee omgegaan moet worden bij bedrijven als Novadic-Kentron

ontwikkeling echter snel vaste voet aan de grond. Van Hees is

en de brandweer”, vertelt Michael.

er in ieder geval helemaal klaar voor.

51


KOOLHOVEN

TILBURG WEST

Nul Op de Meter woningen DE OPDRACHTGEVER

kundig aan moet voldoen, zoals de hoogte van het gebouw en

Koolhoven is een project in Tilburg West waar zevenentwintig

de omvang. Het bouwteam, bestaande uit een ontwikkelaar,

kwalitatief hoogwaardige huurwoningen zijn gerealiseerd en

architect, constructeur, installateur(s) en aannemer, maakt zelf

eenenveertig Nul op de Meter appartementen worden ge-

het ontwerp. Hierbij is Van Hees verantwoordelijk voor de

bouwd. Van Hees werkte in dit project samen met langdurige

volledige engineering van de E-installatie.

partner Alphons Coolen, een gevestigd woningbouwbedrijf in Midden Brabant. Net als Van Hees focust Alphons Coolen zich

DE OPLOSSING

op duurzaam bouwen, waardoor de aanpak van beide bedrij-

De eenenveertig appartementen in Koolhoven zijn een duur-

ven goed op elkaar aansluit. Van Hees heeft met Alphons Coo-

zaam Nul Op de Meter project. De appartementen wekken hun

len een duurzame relatie die tientallen jaren teruggaat.

eigen energie op en zijn gasloos. In Nederland bestaan er nog niet veel van dit soort gebouwen. Om voldoende energie op te

DE UITDAGING

wekken zijn er op de daken en op de gevels PV-panelen geïnstal-

Naast de E-installaties voor deze zevenentwintig huurwonin-

leerd. Van Hees is elf jaar lang verantwoordelijk voor de garantie

gen neemt Van Hees samen met Alphons Coolen deel in het

van de opbrengst van deze panelen. In samenwerking met de

bouwteam voor de realisatie van de eenenveertig Nul Op de

woningbouwcoöperatie wordt het verbruik en de opbrengst ge-

Meter (NOM) appartementen in dezelfde wijk. Hierbij geeft de

monitord. Rob Smits, Projectmanager Van Hees Elektrotechniek

Gemeente Tilburg de kaders aan waar het project stedenbouw-

& ICT: “Op deze manier kunnen we bewaken of de installatie de

52


WONINGBOUW

“De samenwerking met Van Hees ervaren wij als bijzonder prettig. Met name vanwege de korte lijnen, hun kennis en het proactief meedenken.” MARC LUITES, PROJECTCOÖRDINATOR ALPHONS COOLEN

energie opwekt die vooraf is overeengekomen. Daarnaast be-

ten er toegepast worden en zorgt ervoor dat die met elkaar

waken wij of de bewoners niet meer energie verbruiken dan zij

communiceren. Deze componenten zijn niet draadloos, waar-

contractueel overeengekomen zijn met de woningcoöperatie.”

door de onderhoudskosten gereduceerd worden. De wetgever bepaalt hoeveel er verbruikt mag worden en de verantwoor-

Toegepaste Technieken:

delijkheid voor het opereren van de complete bouw binnen

• Basis E-installatie en NoM woningen

deze kaders ligt bij het totale bouwteam. Van Hees maakt

• PV-panelen & monitoringssysteem

samen met partners een plan, informeert de betrokken par-

• Gasloos

tijen en neemt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen deel.

• Warmtepompen

Met dit systeem kunnen alle installaties van ieder appartement minimaal elf jaar lang worden uitgelezen, bijvoorbeeld

DE MEERWAARDE

het huishoudelijk verbruik, gebouw gebonden verbruik en

De zeventwintig woningen in Koolhoven zijn gasloos. Er wordt

de opwekking van energie. Hierdoor kan bij de opdrachtge-

elektrisch gekookt en de verwarming wordt gerealiseerd door

ver worden aangetoond wat de PV-installatie opwekt en kan

middel van stadsverwarming. Voor het NOM-project van de

gecheckt worden of bewoners binnen hun verbruiksbundel

eenenveertig huurwoningen heeft een jong monitorings-

blijven. Daarnaast is er een energiecoach aangesteld om in het

systeembedrijf een nieuw systeem gebouwd op de manier

eerste jaar de bewoners te begeleiden om het energieverbruik

waarop Van Hees dat wil. Van Hees bepaalt welke componen-

zo laag mogelijk te houden.

53


TWENTESTRAAT Levendige groene wijk aan het water

TILBURG

DE OPDRACHTGEVER

slapen. Zo kozen sommige huurders ervoor om op de begane

De wijk Jeruzalem aan de bruisende Piushaven in Tilburg is in de

grond een kantoorruimte in te richten en op de tweede

afgelopen jaren veranderd in een levendige, groene wijk aan het

verdieping te gaan wonen.”

water. In de Twentestraat zijn van 2016 tot 2017 in totaal vijftig huurwoningen gerealiseerd. In opdracht van sociale corporatie

DE OPLOSSING

Tiwos werkte Van Hees in een bouwteam met Alphons Coolen

Ook wanneer een huurder de woning in de toekomst verlaat,

aan dit bijzondere project.

moet de indeling binnen een week gewijzigd kunnen worden. Deze hoge mate van blijvende flexibiliteit in de indeling, zorg-

DE UITDAGING

de voor een uitdaging in het ontwerp van de woningen. Rob:

“De woningen op zich zijn redelijk standaard, met platte daken

“Samen met het bouwbedrijf hebben we gekeken hoe we dit

en varianten van twee of drie verdiepingen hoog”, vertelt Rob

bouwkundig en elektrotechnisch zo konden invullen om die

Smits, Projectmanager Van Hees Elektrotechniek & ICT. “Waar

flexibiliteit ook blijvend te kunnen bieden. Dit betekent dat alle

de unieke uitdaging in zat, is dat de huurders zelf vooraf kon-

installaties bruikbaar moeten zijn voor alle situaties en bij elke

den kiezen waar in het huis ze wilden wonen en waar ze wilden

wijziging in de indeling moeten kunnen blijven zitten.”

54


WONINGBOUW

“Van Hees is proactief, komt afspraken na en maakt verwachtingen waar.” TOIN MEEUWSEN, DIRECTEUR ALPHONS COOLEN

DE MEERWAARDE “Bij dit soort projecten wordt duidelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoner, maar wordt ook gekeken naar culturele verschillen tussen huurders”, zegt Rob. “Wij zijn in Nederland bijvoorbeeld gewend aan open keukens en relatief grote woonkamers met uitzicht op groen, maar andere culturen hebben liever een gesloten, maar grote keuken, uitkijkend op een park. Het is mooi om aan die vraag te kunnen voldoen.” Toegepaste Technieken: • Kalkzandsteenwanden • Kanaalplaatvloeren • Basisinstallatie • PV-installatie

55


NIEUW LAND VAN VALK Woningen in het Heijmans Woonconcept

DORDRECHT

DE OPDRACHTGEVER

te denken over de ontwikkeling van dit unieke concept. In 2013

Nieuw Land van Valk is een nieuwe buurt in Dordrecht en biedt

werd de eerste woning volgens het Heijmans Woonconcept

eengezinswoningen in allerlei typen en groottes, grote en kleine

gerealiseerd in Best.

appartementen, winkels en voorzieningen. De woningen liggen aan een park en vlakbij de binnenstad. Samen met Heijmans Vast-

DE UITDAGING

goed & Woningbouw realiseert Van Hees duizend woningen per

In Nieuw Land van Valk zijn in de periode van april 2017 tot

jaar binnen het Heijmans Woonconcept. Van Hees werkt al jaren

en met december 2017 zevenenveertig Woonconceptwonin-

samen met Heijmans en is in 2011 door hen benaderd om mee

gen gerealiseerd. Bij het bouwen wordt ĂŠĂŠn conceptwoning in

56


WONINGBOUW

“In dit vaste partnerschap werken wij zonder slag of stoot met Van Hees samen.” QUINTEN TEN HOOR, UIT VOERDER HEIJMANS

zestig dagen van start bouw tot aan oplevering gerealiseerd. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in een huurwoning, oftewel de Huismerkwoning, en een koopwoning, ook wel de Wenswoning genoemd. De uitdaging zit hem in het realiseren van zoveel mogelijk woningen in één jaar.

DE OPLOSSING

DE MEERWAARDE

Rob Smits, Projectmanager Van Hees Elektrotechniek & ICT:

In de toekomst zullen de woningen nog beter ontwikkeld

“Het tempo van bouwen is erg hoog, maar toch weten we

worden. Smits: “Ook willen wij gaan werken met Circulair

een op alle fronten hoogwaardige woning neer te zetten.”

Bouwen. Dat houdt in dat je punten krijgt voor de manier waar-

Heijmans wil domotica toepassen in alle woningen, wat in

op je bouwt. Als je bijvoorbeeld veel met recyclebare materialen

Nederland ongekend is. Door deze manier van werken leveren

werkt, levert dat punten op. Je krijgt echter nog meer punten

we per jaar heel wat woningen met domotica op.

als je materiaal, zoals afvalstoffen en verpakkingsmateriaal, níet toepast of vermindert en dus de CO2-uitstoot zoveel mogelijk

Toegepaste Technieken:

beperkt.”

• Basisinstallatie prefab-woningen

Jaeger schakelmateriaal. Door middel van deze systemen wordt

• Bouw- en installatiemethodes

een huis ‘slim’ gemaakt. Schakelaars, rookmelders en inbraak-

• Domotica in woonwijken

installatie worden bijvoorbeeld gekoppeld met een app die

• Slimme huizen

opdrachten uitvoert. Smarthomes zijn de toekomst.

Verder werkt Van Hees sinds 2018 met Busch en

57


TWENTESTRAAT TILBURG

58


WONINGBOUW

“Het team van experts luistert doorlopend naar vragen vanuit de markt en ontwikkelt nieuwe producten die daarop aansluiten.” 59


TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE Thuis van vierhonderd militairen

BREDA

DE OPDRACHTGEVER

bekleed met zink in een legergroene kleur, wat het pand een op-

De drie gloednieuwe woontorens bij de Trip van Zoudtlandt-

vallende uitstraling geeft. In iedere toren bevinden zich 134 appar-

kazerne in Breda worden gebruikt voor de legering van zo’n

tementen. In verband met de strenge regelgeving vanuit het Mini-

vierhonderd militairen. Van Hees startte in maart 2017 in op-

sterie van Defensie was dit project anders dan andere projecten.

dracht van hoofdaannemer Heerkens van Bavel Bouw met het

Zo was er een strikte controle en was er regelmatig een opzichter

aanbrengen van de benodigde installaties. In het verleden

van Defensie aanwezig om toezicht te houden. Zelf was Van Hees

werkte Van Hees vaak met dit Tilburgse bouwbedrijf samen.

verplicht om alle ontwikkelingen te registreren en foto’s te maken.

Omdat Van Hees goed presteert op de energiescore, door

Bij elke wijziging moest hiervan melding worden gemaakt.

energiezuinig en duurzaam te bouwen, heeft opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf voor Van Hees gekozen.

De gebouwen zijn BIM getekend, zowel bouwkundig als de installaties, om te bekijken of er snel gebouwd kon worden.

DE UITDAGING

“Uiteindelijk is het project volgens planning opgeleverd bij de

De Trip van Zoudtlandtkazerne bestaat uit drie gebouwen, die

aannemer”, vertelt Edwin Bruens, monteur bij Van Hees Elektro-

helemaal vanaf de fundering nieuw zijn opgebouwd. Van deze

techniek & ICT. “Het Rijksvastgoedbedrijf was erg tevreden over

drie gebouwen heeft Van Hees er twee gerealiseerd. De torens zijn

onze manier van werken.”

60


WONINGBOUW

DE OPLOSSING Laurent van de Ven, projectleider van dit project: “We hebben gebouwd met duurzame materialen.” Er is bij de Trip van Zoudtlandtkazerne gewerkt met halogeenvrije buizen, deze zijn milieubewust en werken brandvertragend. Op het dak van de drie gebouwen liggen zonnepanelen die de algemene voorzieningen van stroom voorzien. De gebouwen zijn voorzien van vlamdetectie. De sensoren van dit systeem reageren op warmte en stra-

“De communicatie vanuit Van Hees richting de opdrachtgever en op de bouwplaats was super.” WESLEY VAN MOOK, UIT VOERDER HEERKENS VAN BAVEL

ling, waarna het bij detectie van brand alarm slaat. Van de Ven: “Het is de eerste keer dat wij dit bij een gebouw implementeren, normaal gesproken gebeurt dit alleen op booreilanden.” Toegepaste Technieken: • BIM • Halogeenvrije materialen • PV-panelen • Gevel vlamdetectie

DE MEERWAARDE Van Hees heeft de hele infrastructuur aangelegd. De bekabeling, waaronder de voedingen en leidingkasten, zijn door het elektrotechnisch bedrijf gemonteerd. In de gebouwen is veel krachtstroom aanwezig, er is een centrale antenne aangebracht en ook de data- en telefoonlijnen zijn aangelegd door Van Hees. Eén grote verdeler voedt de drie gebouwen. Van Hees is nog een maand extra actief geweest in de torens om alle data- en telefoonlijnen, tv-aansluitingen en wandcontactdozen te verwerken en aan te sluiten in het meubilair. In april 2018 zijn de gebouwen opgeleverd aan Defensie.

61


WILLEMSPOORT Wonen in het groen met het centrum op een steenworp afstand

‘S-HERTOGENBOSCH

DE OPDRACHTGEVER

DE UITDAGING

Willemspoort is een park in ‘s-Hertogenbosch waar 320 ap-

Het project bestaat uit twee torens met koopwoningen en

partementen in verschillende woontorens worden gerealiseerd.

twee torens met huurwoningen. Daarnaast wordt er nog een

Dankzij de combinatie van wonen, groen en de korte afstand

vijfde toren gebouw, die bestaat uit eenenzeventig sociale

tot het centrum is dit een voor de stad uniek project. Van Hees

huurwoningen en negenentwintig koopwoningen. In de twee

ging met twintig monteurs dit project aan, in een samenwer-

kooptorens bevinden zich vijfentwintig woningen en de twee

king met Heijmans. In anderhalf jaar werden vier van de vijf

huurtorens bestaan uit vijfenzeventig huurwoningen. Het vijfde

torens gebouwd. In juni 2018 werd gestart met de vijfde toren,

appartementencomplex is uniek, omdat de onderste vijf bouw-

die in 2019 wordt opgeleverd.

lagen bestaan uit sociale huurwoningen en de bovenlaag uit

62


WONINGBOUW

“De korte lijnen onderscheiden Van Hees van de rest. Ik ben erg positief over de voorbereiding, uitvoering en het snelle schakelen.” ROB VAN DER STEEN, UIT VOERDER HEIJMANS

luxe koopwoningen. De huur- en koopwoningen hebben wel een eigen, aparte entree.

DE OPLOSSING Van Hees en Heijmans werken nauw samen aan dit project. Rob van der Steen, uitvoerder Heijmans: “De korte lijnen onderscheiden Van Hees van de rest. Ik ben erg positief over de voorbereiding, uitvoering en het snelle schakelen.” In de realisatie van het project zijn verschillende bouwmethodes toegepast. Zo is er gebruik gemaakt van tunnelen en prefabbeton voor de casco. De binnenwanden bestaan uit Ytong cellenbeton. Tunnelen is een goede methode voor de bouw van dit project, omdat het een snelle manier van bouwen is waarbij geen vertraging opgelopen wordt. Rob: “De strakke planning wordt altijd gehaald.” Daarnaast is in de koopwoningen domotica toegepast. Hierbij is veel flexibiliteit nodig, omdat de koper mag beslissen over de installaties. Dit maakt iedere woning totaal anders. In de semi-overdekte parkeergarage zijn zonnepanelen aangebracht om het project duurzaam te maken. Hier zijn ook laadpalen te vinden voor elektrische auto’s. Toegepaste Technieken: • Tunnelen

DE MEERWAARDE

• Ytong

Van Hees verzorgt voor Willemspoort ook de installaties van de

• Elektrische laadpalen

intercom, verlichting en kabelgoten voor alle vijf woontorens.

• Prefabbeton

Ook zijn diverse bouwmethodes toegepast, zoals Ytong,

• Domotica

tunnelen en prefabbeton voor de casco.

63


HOOG DALEM Sfeervolle nieuwbouwwijk te midden van groen en water

GORINCHEM

DE OPDRACHTGEVER

DE UITDAGING

Hoog Dalem is een sfeervolle nieuwbouwwijk, te midden van

Op dit moment worden dertig huurappartementen, zevenen-

groen en water, dichtbij het levendige centrum van Gorinchem.

twintig koopappartementen, vierentachtig koopwoningen en

Van Hees werkte in dit project in opdracht van de bouwcombi-

een winkelcentrum gerealiseerd. In het winkelcentrum verzorgt

natie Hoog Dalem, bestaande uit BAM en Heijmans. Van Hees

Van Hees alle basisvoorzieningen en algemene voorzieningen.

heeft al ruim tien jaar een samenwerking met deze opdracht-

Het winkelcentrum wordt daarna casco opgeleverd.

gever, waaronder in Hoog Dalem. Heijmans is een bouwbedrijf dat projecten realiseert voor consumenten, bedrijven en over-

DE OPLOSSING

heden, waarbij duurzaamheid nooit uit het oog verloren wordt.

Hoog Dalem is een groot project waarin woningen worden

“Hoog Dalem is een mooie wijk, met een grote variatie aan

gerealiseerd met Holle Wanden elementen. De huurwonin-

woningen”, zegt Rob Smits, Projectmanager Woningbouw bij

gen worden standaard opgeleverd. Bij de koopwoningen is de

Van Hees Elektrotechniek & ICT. “Voor iedere smaak is er een

keuze van de kopers een groot onderdeel. Het was voor het

huis in deze groene wijk.”

project van groot belang dat de koperskeuze al vroeg bekend

64


WONINGBOUW

was en verwerkt kon worden in de tekeningen van betonelementen. Door deze opties is iedere koopwoning uniek. Toegepaste Technieken: • Woningbouw • Basisinstallatie • Voedingskabels • Nood- en vluchtwegverlichting

DE MEERWAARDE De samenwerking met Heijmans verliep voorspoedig. Wim Botermans, uitvoerder bij Heijmans: “Vooral in de woningbouw werk ik veel met Van Hees samen, dat werkt gewoon goed.” Een ander bijzonder aspect aan dit project is dat leerling monteurs en zijinstromers veel hebben kunnen leren. Zij kunnen vaak al na drie jaar zelfstandig aan de slag bij Van Hees.

“Vooral in de woningbouw werk ik veel met Van Hees samen, dat werkt gewoon goed.” WIM BOTERMANS, UIT VOERDER HEIJMANS

65


DUURZAAM NAAR MORGEN LEAN & GREEN KOSTEN BESPAREN

OPLEIDINGSKANSEN

WERKPLEK VOOR IEDEREEN DUURZAME TOEPASSINGEN STROOMENERGIEMETERS SLIMME MATERIAALKEUZEN

BIM

CREATIEF & INNOVATIEF WERKEN SNELLERE BOUWTRAJECTEN LEDVERLICHTING HOGERE OPBRENGSTEN MINIMALISEREN MILIEUDRUK TOEKOMSTGERICHT ZONNEPANELEN

VERMINDEREN VAN VERSPILLING

66


INNOVATIE & DUURZAAMHEID

INNOVATIE & DUURZAAMHEID SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST Bij Van Hees begrijpen wij dat onze toekomst alleen

schillende partijen wordt het milieuvoordeel vertaald in kansen

gegarandeerd kan worden bij duurzame oplossingen.

voor aannemers en opdrachtgevers. Zo zeggen we dankzij BIM

Dat geldt voor ons eigen bedrijf, maar ook voor het

vaarwel tegen ouderwetse bouwplanningen. Denk daarnaast

uitvoeren van opdrachten en het bedenken van struc-

aan slimme materiaalkeuzen, hogere opbrengsten, langere le-

tureel duurzame oplossingen voor opdrachtgevers of

vensduur, snellere bouwtrajecten of lagere kosten.

eindgebruikers. We zijn continu bezig met het verbeteren van de efficiency en Duurzaam naar morgen is de leidraad voor het ontwerpen, instal-

het verminderen van onnodige verspilling. Dit leidt uiteindelijk

leren en onderhouden van installaties. We denken na over creatie-

tot het minimaliseren van de milieudruk. Hierdoor staan we bij

ve oplossingen. Dit gaat een stap verder dan enkel het leveren van

Van Hees voor een toekomstgericht resultaat.

duurzame oplossingen, zoals: zonnepanelen of ledverlichting. Het gaat namelijk ook over het verduurzamen van het gehele bouw-

Samen werken we aan de toekomst!

proces; vanaf de bespreek- en ontwerptafel tot op de bouwplaats. Ook daarna helpen we met het duurzaam onderhoud van de gerealiseerde projecten. Door betere samenwerking met ver-

67


COLOFON

Concept en realisatie

Van Hees Elektrotechniek & ICT

ASEGA Media & Communication in

Redactie

www.vanhees.com

opdracht van Van Hees. www.asega.nl

Frank van Bergen, Pip Cloo & Katja Tremio

Projectmanagement

Vormgeving

Fotografie

Frank van Bergen

Nikki de Voogd

Kees Bennema, Thomas Boden & Camiel Donders

68


VAN MENS TOT MENS De menselijke factor wordt vaak vergeten als techneuten zich buigen over vraagstukken van opdrachtgevers. Dit terwijl het uit het oog verliezen van de gebruiker, bewoner en de opdrachtgever bijna altijd tot falen zal leiden. Het gaat immers over een tevreden klant. Binnen van Hees geldt de regel dat wij eerst goed luisteren naar onze opdrachtgever en dat wij altijd met kennis van zaken adviseren en handelen. Daarbij maken wij, indien nodig, gebruik van ketenpartners. Op deze wijze werken wij steeds pro-actief aan de beste oplossing en dragen wij bij aan de innovaties binnen de techniek. Wij doen zaken voor mensen met mensen. Van Hees Elektrotechniek & ICT


UTILITEIT WONINGBOUW SERVICE, ONDERHOUD & BEHEER INSPECTIES NEN1010 & NEN3140 BRANDVEILIGHEID & NOODVERLICHTING BEVEILIGING & SYSTEEMINTEGRATIE DATANETWERKEN & ICT DOMOTICA & GBS TOEGANGSCONTROLE & CCTV DUURZAAMHEID & ENERGIEBEHEER MEER WETEN? WWW.VANHEES.COM

70Postadres

Postbus 4089 5004 JB Tilburg

Bezoekadres

Jules Verneweg 41 5015 BG Tilburg

Telefoon Fax

013 54 333 75 013 54 275 69

E-mail

Website

info@vanhees.com www.vanhees.com

Profile for Asega Media & Communication

Brochure Van Hees Elektrotechniek & ICT  

Brochure Van Hees Elektrotechniek & ICT - 2019

Brochure Van Hees Elektrotechniek & ICT  

Brochure Van Hees Elektrotechniek & ICT - 2019