Page 1

Οι Γεύσεις Της Νέας Αγχιάλου


Ïé êÜôïéêïé ôçò ÍÝáò Áã÷éÜëïõ êáôÜãïíôáé áðü ôçí Áã÷ßáëï ôçò ÁíáôïëéêÞò Ñùìõëßáò, óçìåñéíÞ åðáñ÷ßá ôçò Âïõëãáñßáò. Ç Áã÷ßáëïò óôç Áñ÷áßá ÅëëÜäá õðÞñîå áðïéêßá ôùí Ìçëéóßùí. Éäñýèçêå ôïí 5ï áéþíá ð.×. ðÜíù óå ìéêñÞ ÷åñóüíçóï óôïí êüëðï ôïõ óçìåñéíïý Ðýñãïõ ôçò Âïõëãáñßáò óôç Ìáýñç ÈÜëáóóá. Ήôáí áíåîÜñôçôç ðüëç ìå äéêïýò ôçò íüìïõò êáé íïìßóìáôá. Ï Áðüëëùíáò Þôáí ï ðïëéïý÷ïò èåüò êáé ï «ÌéëÞóéïò Âïýò» êïóìïýóå ôá íïìßóìáôÜ ôçò. Óôç ÑùìáúêÞ åðï÷Þ áêïëïõèïýóå ôçí ôý÷ç ôùí Üëëùí åëëçíéêþí ðüëåùí êáé ïíïìÜóôçêå «Ïõëðßá Þ ÏõëðéáíÞ Áã÷ßáëïò» áðü ôï ïéêïãåíåéáêü üíïìá ôïõ áõôïêñÜôïñá Ôñáúáíïý. ÊáôÜ ôçí ÂõæáíôéíÞ ðåñßïäï ïíïìáæüôáí Á÷åëþ, üíïìá ðïõ öôÜíåé ìÝ÷ñé ôéò ìÝñåò ìáò óáí ðáñáöèïñÜ. Ôï üíïìá Áã÷ßáëïò óçìáßíåé ðüëç êïíôÜ óôç èÜëáóóá êáé åßíáé óýíèåôç: Üã÷é-áëüò, Üã÷é = ðëçóßïí áëò-áëüò= èÜëáóóá. Êáé ðñÜãìáôé ç Áã÷ßáëïò ÷áñáêôçñéæüôáí óáí «Íýìöç ôçò Ìáýñçò ÈÜëáóóáò». Åêåßíç ôçí ðåñßïäï õðÞñîå ìåãÜëç áíÜðôõîç, éäéáßôåñá óôï åìðüñéï ìéáò êáé ïé Áã÷éáëßôåò äéåíåñãïýóáí åîáãùãéêü åìðüñéï ìå ôç Âåíåôßá êáé ôç ÃÝíïâá. Ç Áã÷ßáëïò Þôáí ôï êÝíôñï Üìõíáò ôùí âõæáíôéíþí âïñåßùí óõíüñùí, ìéáò êáé ÷áñáêôçñéæüôáí áðü ôéò éó÷õñüôåñåò ðüëåéò êïíôÜ óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç. Ç ðüëç äéáôÞñçóå äõüìéóé ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá ôïí åëëçíéêü ôçò ÷áñáêôÞñá ðáñÜ ôï ðÝñáóìá ôùí áéþíùí, ðïõ Ýöåñå ðÜíù ôéò áêìÝò êáé ðáñáêìÝò, êáôáóôñïöÝò êáé õðïôáãÝò. Ãéá ôá äéáêüóéá ôïõëÜ÷éóôï ôåëåõôáßá ÷ñüíéá Ý÷ïõìå áêüìç ôç æùíôáíÞ ðáñÜäïóç

ðïõ ìéëÜ ãé' áõôü êáèáñÜ. Ìå ôç ðñïóÜñôçóç ôçò ÁíáôïëéêÞò Ñùìõëßáò óôç Âïõëãáñßá (1885), ç Áã÷ßáëïò Ýãéíå âïõëãáñéêÞ åðáñ÷ßá. ¼ìùò êáé ôüôå ïé Áã÷éáëßôåò óõíÝ÷éæáí íá èåùñïýí ôïí åáõôü ôïõñ ñùìéü. ¼ìùò ç Üñéóôá ñõìïôïìçìÝíç ðüëç ìå ôïí ôüóï êïéíùíéêü êáé öéëÞóõ÷ï ðëçèõóìü ôçò, êÜçêå ïëïó÷åñþò: Ýíá ôñáãéêü ïëïêáýôùìá Ýêáíå, ôç 30ç Éïõëßïõ ôïõ 1906, íá îåñéæùèåß ïëüêëçñïò ï ðëçèõóìüò ôçò áíáôïëéêÞò Ñùìõëßáò. Ç Íýìöç ôïõ Åýîåéíïõ Ðüíôïõ Ýóâçóå Üëëá ï ðïëéôéóìüò êáé ç ëáúêÞ ðáñÜäïóç óõíå÷ßóôçêáí óå äýï Üëëåò ðüëåéò: ôçí Áã÷ßáëï ôçò Ìáêåäïíßáò êáé ôçí ÍÝá Áã÷ßáëï ôçò Èåóóáëßáò. ÁíáìöéóâÞôçôá ç æùÞ óôçí ÅëëÜäá, äýóêïëç üðùò Þôáí, Üëëáîå ðïëëÜ ðñÜãìáôá ôá ïðïßá åðçñÝáóáí ôïí ÷áñáêôÞñá ôùí êáôïßêùí. Ðáñ' üëá áõôÜ üìùò ðáñÝìåéíáí ðïëëÜ óôïé÷åßá ôçò ôïðéêÞò éäéïôõðßáò óôç íïïôñïðßá ôùí êáôïßêùí ôá ïðïßá ìåôáäßäïõí óôïõò êáôïßêïõò ôçò Èåóóáëßáò.


Τρώγοντας Έξω Η Νέα Αγχίαλος ειδικεύεται στα "Τσιπουράδικα"! , όπου («το ντόπιο Τσίπουρο»)! σερβίρεται με μια τεράστια ποικιλία ψαριών και θαλασσινών μεζέδων ! Υπάρχει αφθονία από "Τσιπουράδικα" κατά μήκος της παραλίας κοντά στο λιμάνι της Νέας Αγχιάλου.

Πλούσια η φύση,... πλούσια και η γευστική φαντασία στη Μαγνησία! Ανάμεσα στα χιλιάδες λιόδεντρα, οπωροφόρα και αρωματικά βότανα, ο τόπος προσφέρει εύγευστους καρπούς που διεγείρουν τη γεύση. Άλλωστε, είναι κοινό μυστικό, ότι η Μαγνησία δεν φημίζεται μόνο για την απαράμιλλη ομορφιά της, αλλά και για τις πρωτότυπες και απολαυστικές γεύσεις των φρούτων, των παραδοσιακών φαγητών και των γλυκών. Στις παραλίες, τα φρέσκα ψάρια είναι στην πρώτη ζήτηση! Απολαύστε αστακομακαρονάδα ή ροφό στις ψαροταβέρνες, και γευτείτε το ντόπιο τσίπουρο.

Οι επιλογές για φαγητό είναι τα Τσιπουράδικα, όπου σερβίρεται θαλασσινό φαγητό !, ταβέρνες: όπου σερβίρονται κυρίως κρεατικά, εστιατόρια: όπου ελληνικά πιάτα μπορούν να βρεθούν. Ψησταριές: όπου το κύριο πιάτο είναι το ψητό κρέας αλλά κι επιλογές Fast Food στα τοπικά "Σουβλατζίδικα" όπου σερβίρεται κυρίως σουβλάκι και γύρος. Οι ντόπιοι, τρώνε συνήθως αργά το βράδυ, από 09:00 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα. Οι ψησταριές και οι ταβέρνες είναι συνήθως ανοιχτά μόνο το βράδυ, εκτός βέβαια της καλοκαιρινής περιόδου, που είναι συνεχώς ανοιχτά! Ωστόσο, τα τσιπουράδικα και τα σουβλατζίδικα είναι ανοικτά όλη την ημέρα.


Θεωρητικά, κάθε ένας παραγγέλνει ένα εικοσπεντάρι... (όσες φορές αντέχει)! Κάθε εικοσπεντάρι συνοδεύεται με μεζέδες, που προτείνει και φέρνει στο τραπέζι σας κάθε τσιπουράδικο!.

Οι Συνηθειές Μας “Το Τσίπουρο” Η ιστορία ξεκινά κάπου στις αρχές της δεκαετίας του ΄20, όπου τα

Μπορείτε λοιπόν να καθίσετε σε ένα από τα πολλά τσιπουράδικα της πόλης, και απλά να παραγγέλνετε εικοσπενταράκια για σας και την παρέα σας, αφήνοντας την επιλογή των μεζέδων στο τσιπουράδικο που επιλέξατε , και στον ρυθμό του τσίπουρου που εσείς ακολουθείτε!

τσιπουράδικα ήταν περιορισμένα, και η παραγωγή μικρή σε ποσότητα. Τότε καθιερώθηκε και το εικοσιπενταράκι, με συνοδεία κάποιων μεζέδων, θαλασσινών κυρίως, όπως χταποδάκι, καραβίδες και άλλα πολλά. Η παράδοση λέει ότι οι Μικρασιάτες πρόσφυγες, έφεραν τη συνήθεια του τσίπουρου με τους θαλασσινούς μεζέδες. Στην πορεία του χρόνου, υπήρξε εξέλιξη και στην παρασκευή του τσίπουρου, αλλά και στην ποικιλία των μεζέδων που το συνοδεύουν. Σήμερα, κάθε εικοσπενταράκι, προϋποθέτει και διαφορετικό μεζέ: μια ιεροτελεστία που διατηρήθηκε από εκείνα τα χρόνια! Το εικοσπενταράκι: είναι ένα μικρό μπουκάλι με τσίπουρο όσο ένα μικρό ποτήρι!

ΤΣΙΠΟΥΡΟ TSIPOURO


Παραδοσιακά Προϊόντα Ελιά και Ελαιόλαδο Η Αγχίαλος, χάρη στο κλίμα και την τοπογραφία, παράγει λάδι και ελιές, τα οποία διαθέτουν ξεχωριστή γεύση και ποιότητα. Η υψηλή θρεπτική αξία και η μοναδική γεύση της ελιάς και του ελαιόλαδου της Νέας Αγχιάλου να το έχουν καθιερώσει ως ένα αναπόσπαστο συστατικό της μεσογειακής διατροφής.

Κρασί και τσίπουρο

Διασκέδαση Νυχτερινή Ζωή Οι περισσότερες από τις καφετέριες και τα μπαρ στη Νέα Αγχίαλο, βρίσκονται στην παραλία της πόλης. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να γνωρίζετε τον αριθμό ή όνομα αυτών: Η πόλη είναι σαν μια "μεγάλη οικογένεια"!! Απλά ζητήστε βοήθεια από κάποιον, και θα χαρεί να σας δείξει τη σωστή κατεύθυνση! Όταν μιλάμε για τη νυχτερινή ζωή στην Ελλάδα, εννοούμε έντονη νυχτερινή ζωή μέχρι το πρωί. Για πολλούς ντόπιους η νυχτερινή ζωή ξεκινά από 06:00 έως 07:00 μ.μ. και τελειώνει στις 06:00 το πρωί!

Η Αγχίαλος έχει μακρά παράδοση στην παραγωγή κρασιού κατά τη διάρκεια των αιώνων. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός "Δήμητρα", ιδρύθηκε το 1918, και λειτουργεί από τότε συνεχώς. Μπορείτε να αγοράσετε τα τοπικά κρασιά και τσίπουρο, από τοπικούς διανομείς.

Μαρμελάδες και Γλυκά Τα περισσότερα προϊόντα της Νέας Αγχιάλου, καλλιεργούνται χωρίς τη χρήση λιπασμάτων, σε μεγάλη ποικιλία φρούτων εξαιρετικής ποιότητας! Η υπέροχη γεύση των φρούτων, αποτελούν την πρώτη ύλη για τις μαρμελάδες και τα γλυκά, που οι γυναίκες της Νέας Αγχιάλου διατηρούν την παραδοσιακή κατασκευή τους με εξαιρετική επιδεξιότητα.

Κεραμικά Άριστη αυθεντική δημιουργικότητα και καλλιτεχνική τελειότητα, είναι η αγγειοπλαστική τέχνη στη Νέα Αγχίαλο! Η ποικιλία των σχημάτων και η ποιότητά τους είναι αξιοθαύμαστη. Οι ντόπιοι καλλιτέχνες, δουλεύουν συνήθως χωρίς οργανωμένες εγκαταστάσεις, αλλά με ξεχωριστή δεξιοτεχνία, χρησιμοποιούν την παραδοσιακή μέθοδο του τροχού ή μούχλα.

Αναμιχθείτε με τους ντόπιους και να απολαύσετε το αγαπημένο σας ποτό στο μπαρ ή κλαμπ της Νέας Αγχιάλου, όπου τα ποτά & "μεζέδες" σερβίρονται συνεχώς με θεματικά χάπενινγκς και μουσικές αλλαγές. Πολλές βραδιές με ζωντανή μουσική και χάπενινγκς καθ 'όλο το καλοκαίρι.


Λαχανοντολμάδες

Χοιρινό με λάχανο τουρσί

Υλικά:

Υλικά

• Ένα κιλό κιμά μοσχαρίσιο • 1 ντομάτα ώριμη • λίγο μαυροπίπερο, μοσχοπίπερο • ένα φλυτζάνι ρύζι • 200 γραμμάρια ελαιόλαδο • ½ ποτήρι του νερού άσπρο κρασί • 1 λεμόνι • 300 γραμμάρια νερό • 1 λάχανο μεγάλο άσπρο

• 2 κιλά λάχανο τουρσί • 4 κουταλιές της σούπας ανάλατο βούτυρο • 1 γεμάτη κουταλιά της σούπας πολτό ντομάτας • 2 με 3 μικρές πιπεριές καυτερές ( προαιρετικά) • 1,5 φλιτζάνι ελαιόλαδο • 1,5 κιλό χοιρινό, κατά προτίμηση ωμοπλάτη, κομμένο σε μερίδες • χυμό δύο λεμονιών • αλάτι και μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση :

Εκτέλεση:

Με ένα μεγάλο κοφτερό μαχαίρι κόβουμε το κρέας σε όσο πιο ψιλά κομματάκια μπορούμε. Ανακατεύουμε με το ρύζι, κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι μπαχάρι. Παίρνουμε ένα-ένα λαχανόφυλλο, βάζουμε λίγη γέμιση και τυλίγουμε σφιχτά τους σαρμάδες. Στον πάτο της κατσαρόλας στρώνουμε λίγα λαχανόφυλλα και από πάνω τοποθετούμε τους σαρμάδες λίγο σφιχτά για να μην διαλυθούν. Στο τέλος ρίχνουμε νεράκι (να μην τα σκεπάσει), λίγο ελαιόλαδο και βάζουμε από πάνω ένα πιάτο αναποδογυρισμένο για να κρατά βάρος και να μην χοροπηδούν οι σαρμάδες. Ψήνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Σημ. Εάν το λάχανο σας δεν είναι πολύ ξυνό, ρίξτε λίγο χυμό λεμονιού μέσα στην κατσαρόλα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κομμάτι χοιρινό με λιγότερο λίπος.

Κόβουμε το λάχανο όπως στη σαλάτα, αλλά πιο χοντρό, στραγγίζουμε το νερό που έχει. Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα και προσθέτουμε το λάχανο, ρίχνοντας τον πολτό της ντομάτας το σκεπάζουμε και το μαλακώνουμε στο λάδι για 10-15 λεπτά περίπου μέχρι να μαραθεί. Σε μία άλλη κατσαρόλα σοτάρουμε το κρέας με το λάδι και με την καυτερή πιπεριά. Αφού ροδίσει το ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το λάχανο, βάζουμε το χυμό του λεμονιού το ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και την αφήνουμε να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά για μιάμιση ώρα περίπου. Σερβίρεται σε ρηχό πιάτο και συνοδεύεται από κόκκινο κρασί.


Σουρβάν Κεφτέδες

Μηλίνα

Υλικά:

Υλικά:

• 1 κιλό κιμά • 1 φέτα μπαγιάτικο ψωμί, μουλιασμένο • αλάτι, πιπέρι μαύρο, κύμινο • 1 κουτάλι τοματοπολτού διαλυμένο • 1 κιλό κρεμμύδια • 3 κουταλιές βούτυρο • 3 –4 αυγά χτυπημένα με πιρούνι

• • • • • • •

Εκτέλεση:

Εκτέλεση:

Ζυμώνουμε τον κιμά με το ψωμί και τα μπαχαρικά και πλάθουμε τους κεφτέδες.

Κόβουμε την κολοκύθα σε λεπτές φέτες. Χτυπάμε τα αβγά με τη ζάχαρη μέχρι να ασπρίσει το μίγμα και προσθέτουμε τη μισή κούπα λάδι και το γάλα. Συνεχίζουμε το χτύπημα και προσθέτουμε το αλεύρι, το μπέικιν και την κανέλα μέχρι ο χυλός να γίνει παχύρευστος.

Κόβουμε τα κρεμμύδια σε φέτες και τα ζεματούμε σε βραστό νερό για 1 λεπτό περίπου. Τα αδειάζουμε σε σουρωτήρι και τα αφήνουμε να στραγγίσουν. Τα βάζουμε στη συνέχεια στο ταψί μαζί με τον τοματοπολτό διαλυμένο σε 1 ποτήρι νερό και το βούτυρο. Αλατοπιπερώνουμε το μίγμα. Αραδιάζουμε από πάνω τους κεφτέδες, τους περιχύνουμε με τα χτυπημένα αυγά και βάζουμε το ταψί στον φούρνο, σε 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου μια ώρα.

μισή κολοκύθα 3 αβγά 1 κούπα καλαμποκέλαιο λίγο αλεύρι 1 κούπα ζάχαρη 1 κούπα γάλα Κανέλα, μπέικιν

Αλείφουμε ένα ταψί με λίγο λάδι και πασπαλίζουμε λίγη ζάχαρη και κανέλα. Στρώνουμε δύο στρώσεις αλευρωμένες φέτες από κολοκύθι και πασπαλίζουμε πάλι με ζάχαρη και κανέλα και στρώνουμε άλλες δύο στρώσεις με το κολοκύθι. Ρίχνουμε το χυλό πάνω από τις στρώσεις με το κολοκύθι. Στο τέλος ραντίζουμε με λίγο λάδι, ζάχαρη και κανέλα. Ψήνουμε στους 200ο C για 40 λεπτά.


Profile for Vassilis Asderakis

Volos Nea Anchialos:: Οι Γεύσεις της Νέας Αγχιάλου  

Μια μικρή περιήγηση στις γευτικές απολαύσεις της Νεας Αγχιάλου

Volos Nea Anchialos:: Οι Γεύσεις της Νέας Αγχιάλου  

Μια μικρή περιήγηση στις γευτικές απολαύσεις της Νεας Αγχιάλου