Page 1

ISIL öEK LLEND RME TERMOFORMING

AMBALAJDA öARETLEMELER

SÜRDÜRÜLEB L R AMBALAJ VE ÇEVRE www.ambalaj.org.tr

PACKAGING WORLD

YIL:27 SAYI:150 N SAN - MAYIS - HAZ RAN 2013 FłYATI: 25TL Year:27 Issue:150 Apr - May - Jun

Ambalaj Sektöründe

úYú ÜRETúM UYGULAMALARI


İçindekiler NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2013

/ Contents

Apr-May-Jun

82 Röportaj

68 Termoform

“Ambalaj, Tüketicinin Ürünle BuluÚma NoktasÌdÌr”

06

ASD HAKKINDA

14

BAøKANIN YAZISI

16

ASD HABERLER

32

ÜYE Z YARETLER

34

ASD ÜYELER NDEN HABERLER

40

HABERLER

56

ÜRÜN POSTASI

60

ASD ÜYELER N TANIYALIM

004 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

IsÌl Ùekillendirme Yöntemleri Termoforming

62

KAPAK

72

MAKALE

80

Ambalaj Sektöründe yi Üretim UygulamalarÔ Evcil Hayvan GÔdalarÔnda Raf Ömrüne Etki Eden Faktörler

øARETLEMELER

Ambalaj Üzerinde Bulunan BazÔ ùaretlemeler

88

METAL AMBALAJLAR

90

ISO 10002 / Sinan Polater

Konserve GÔda DünyayÔ 200 YÔldÔr Besliyor Müùteri øikayeti Çözümünde En Önemli Güç øikayeti Olumlu KarùÔlama


PACKAGING WORLD

Ambalaj Sanayicileri Derneği Adına İmtiyaz Sahibi /Owner:

Sadettin KORKUT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editör in Chief :

Aslıhan ARIKAN

Yayına Hazırlayanlar/ Prepared for publication by:

Nihan Yelutaş TÜZEL Emre ERDOĞAN Melike SÜZGÜN

Reklam Sorumlusu:

Emre ERDOĞAN

Yayın Danışma Kurulu: Sadettin KORKUT Zeki SARIBEKİR Serdar BAŞARIR Cemal AYLA Zeki LEVİ Oktay DURAN Aydın OKAY Murat ÖZADAM Hasan TOLUNAY Kazım GAMGAM Mustafa TACİR Sadi BECEREN Velit GÜNAY

ASD-Yönetim Kurulu Başkanı ASD-Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ASD-Yönetim Kurulu Saymanı ASD-Yönetim Kurulu Üyesi ASD-Yönetim Kurulu Üyesi ASD-Yönetim Kurulu Üyesi ESD-Yönetim Kurulu Başkanı ASD-Yönetim Kurulu Üyesi SEPA-Yönetim Kurulu Başkanı ASD-Yönetim Kurulu Üyesi ASD-Yönetim Kurulu Üyesi MASD-Yönetim Kurulu Başkanı ASDF-Danışma Kurulu Üyesi

Tasarım/Design:

Basıldığı yer:

78 Sürdürülebilir

Ambalaj ve Çevre

Haylaz Kedi Reklam Ajansı Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı Akdoğan Sok. No: 25 D :1 Beşiktaş / İstanbul Tel: 0212 258 58 28 www.haylazkedi.com.tr Gezegen Basım 100. Yıl Matbaacılar Sitesi 2. Cad. D:202/A Bağcılar-İstanbul Tel: +90 212 325 71 25 www.gezegentanitim.com.tr

Yayınlayan ve yönetim yeri:

Ambalaj ve Ambalaj AtÌklarÌ Ûstatistikleri 2010

92

YÖNET M / Acar Baltaù

94

YÖNET M / Rüùtü Bozkurt

96

Karizma ve Liderlik

‘Kümelenme’ ile ‘YÔöÔlmayÔ’ AyÔralÔm

Ebat/Dimension :

AVRASYA AMBALAJ STANBUL

Yurt içinden ve YurtdÔùÔndan ilginin büyük olduöu Avrasya’nÔn En Büyük FuarÔ Yine YatÔrÔm KararlarÔna Zemin HazÔrlayacak

98

Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17021 AB-0010-YS

FUAR TAKV M

100 AMBALAJ KÜTÜPHANES

Yayın türü:

Ambalaj Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi Koşuyolu Katip Salih Sok. No: 13 Kadıköy / İstanbul Tel: 0216 545 49 48 Faks: 0216 545 49 47 asd@ambalaj.org.tr www.ambalaj.org.tr 21 x 29.7 cm Kağıt/Paper: İç sayfalar : 115 gr /m² mat kuşe Kapak : 250 gr /m² mat kuşe Yerel Süreli Nisan-Mayıs-Haziran (3 Aylık)

Basıldığı tarih:

Haziran 2013

Bu dergideki yazıların içeriğinin sorumluluğu yazarına aittir. Dergide yayınlanan reklamların içeriği ile teknik ve ticari öz niteliklerine ilişkin bilgilerin doğruluk ve gerçerliğinin sorumluluğu reklam veren kuruluşa aittir. Üç aylık, gayri siyasi, ulusal, Türkçe/ kısmen İngilizce sektörel yayındır ISBN: 1300-722X

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

005 PACKAGING WORLD


ASD Hakkında / About ASD

ASD HakkÌnda

About Us

1992-2013 21 YÕldÕr Türkiye Ambalaj Sanayinin Hizmetinde... Türkiye’deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yÕlÕnda 39 ambalaj üreticisi tarafÕndan kuruldu. Ambalaj Sanayicileri Derne÷i’nin amacÕ kÕsaca; Türkiye ambalaj sanayinin • Geliõmesine katkÕda bulunmak, •Sektöre kimlik kazandÕrmak, • Ulusal ve uluslararasÕ platformlarda sektörün temsil edilmesini sa÷lamak, • Üyeleri arasÕnda birlik beraberlik ve dayanÕõmayÕ sa÷lamak, güçlendirmek ve daimi kÕlmak olarak tarif edilmektedir. ASD - Ambalaj Sanayicileri Derne÷i’nin Haziran 2013 itibariyle 200 kuruluõtan 209 üyesi bulunmaktadÕr. Bu üyeler üretilen ambalajÕn ana malzemesine göre gruplandÕrÕldÕ÷Õnda; • Ka÷Õt: Torba, poõet, kraft ka÷ÕdÕnda torba, sargÕlÕk ka÷Õtlar, zarf, vb. • Karton: Kutu ve baskÕ • Oluklu mukavva: Kutu • Cam: öiõe, kavanoz ve di÷er benzeri cam eõyalar • Metal: Konserve kutusu, aerosol kutularÕ, varil, kapak, alüminyum kutu, levha ve folyo, • FleksibÕl ambalajlar: OPP, BOPP ve Cast PP filmler, PVC, PE ve BOPET film, bunlarÕn ka÷Õt ve alüminyum folyo ile laminasyonlarÕ, metalize filmler, bunlarÕn üzerinde baskÕ, bantlar, vb. • Aseptik dolum yapÕlan karton kutular • Etiketler: Tüm etiket ürün gruplarÕ • Sert plastik ambalajlar: plastik õiõe, kapak, IBC, varil, bidon, kap, damacana, levha, kutu, vb. • Dokuma (örme) torba ve çuvallar, “big bag”ler • Ahõap kutu, sandÕk ve paletler • YardÕmcÕ malzemeler: mürekkep, lak ve hammaddeler; rulo göbekleri, çemberler, yastÕklama ürünleri • Ambalaj makineleri õeklinde alt gruplarÕ kapsamaktadÕr. Bu özelli÷i nedeniyle ASD - Ambalaj Sanayicileri Derne÷i’nin ambalaj sektörünün Türkiye’de mevcut her dalÕnda faaliyet gösteren üyeleri mevcuttur. ASD sektör içinde etkin çalÕõmalar yapmaktadÕr. SatÕr baõlarÕ ile ifade edilecek olursa bunlar: 006 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

1992 - 2013; Serving the Turkish Packaging Industry for 21 years... ASD – Packaging Manufacturers Association in Turkey which brings together important packaging manufacturers in Turkey was established in 1992 with the purposes of: • Fostering the growth of packaging industry; • Giving an identity to the sector, • Representing the sector in national and international arenas; • Establishing scientific, technical, and social cooperation and solidarity among members. 209 members of ASD – Packaging Manufacturers Association in Turkey from 200 companies as of March 2013 can be grouped according to the main packaging material as follows; • Paper: Bag, carrier bag, bag in kraft paper, wrapping paper etc. • Cardboard: Box and printed box • Corrugated cardboard: Box • Glass: Bottle, jar and similar glassware • Metal: Can, aerosol can, barrel, closure, aluminium can, sheet and foil • Flexible packaging: OPP, BOPP and Cast PP films, PVC, PE and BOPET films, their laminations with paper and aluminium foil, metallized films, their printed forms, adhesive tapes, etc. • Multilayered cardboard boxes for aseptic filling • Labels: All label product groups • Rigid plastic packaging: plastic bottle, closure, IBC, barrel, drum, vessel, demijohn, sheet, plastic box, etc. • Woven (Rachel) bags and sacks, “big bag”s • Wooden box, case and pallets • Auxiliary materials: ink, lacquer and raw materials; roll cores, hoop, cushioning products • Packaging machines Thus, ASD – Packaging Manufacturers Association in Turkey has members that are active in every branch of the packaging sector in Turkey. ASD has been performing effective tasks in the sector. We can group them under the following titles:


AMBALAJ DÜNYASI VE PACK CONVERTING Üç ayda bir Türkçe ve ngilizce olarak yayÕnlanan dergi yo÷un mesleki içerikli olup ambalaj üreten ve ambalaj kullanan firmalarÕn üst düzey ve ilgili teknik ve di÷er bölümlerinin yetkilileri ile ambalajla iliõkili kamu kurum ve kuruluõlarÕ, e÷itim ve akademik çalÕõma yapan kiõi ve kuruluõlardan oluõan yaklaõÕk 4.500 kiõiye da÷ÕtÕlmaktadÕr. Çeviriler yanÕnda yurtiçinden ve yurtdÕõÕndan edinilen özgün yazÕlarÕn bulundu÷u dergi, belirli bir adres listesine gönderilmesinin yanÕnda yurt içinde ve yurtdÕõÕndaki konumuz ile ilgili fuar ve benzeri ortamlarda da da÷ÕtÕlmaktadÕr. FuarlarÕn yo÷un oldu÷u sayÕlarÕn yayÕnlandÕ÷Õ dönemlerde baskÕ ve da÷ÕtÕm miktarÕ 7.000 adede kadar çÕkmaktadÕr. Ambalaj DünyasÕ Dergisi’nde sektörel haberler yanÕnda, teknik konular, çevre konularÕ, mevzuat, tasarÕm ve pek çok di÷er konu iõlenmektedir. ASD üyeleri ile seçilmiõ listelere ücretsiz gönderilmekte olan dergiye dileyenler ücreti karõÕlÕ÷Õnda abone de olabilmektedirler. Üç ayda bir 1000 adet basÕlan PackConverting Dergisi ise a÷ÕrlÕklÕ olarak ambalaj üreticileri ve makinacÕlarÕna yönelik olarak çÕkartÕlmaktadÕr. TÜRKÛYE AMBALAJ SANAYÛ KATALO×U: CD biçiminde yayÕnlanan bu veri bankasÕ irili ufaklÕ yaklaõÕk 3000 ambalaj üreticisinin internet bilgileri de dahil tüm iletiõim bilgileri ile ürünlerini kapsamaktadÕr. CD’de anahtar kelimelerle ürün ve üretici aramasÕ yapÕlabilmektedir. Katalog bilgileri Türkiye’nin tüm yörelerindeki Sanayi ve Ticaret OdalarÕ’ndan alÕnan üye listelerindeki ambalajla u÷raõanlar, Türkiye’de ambalaj ve ambalajla ilgili fuarlarÕn katÕlÕmcÕlarÕ, ambalaj sektöründe faaliyet gösteren derneklerin üyeleri, web sitemiz ya da baõka bir iliõki nedeni ile bize kendisini bildirenlerden oluõmaktadÕr. Bu listeler 5-6 aylÕk periyotlarda revize edilmektedir. Mail order yöntemiyle sipariõ ederek edinmenin mümkün oldu÷u bu katalog özellikle yurtdÕõÕndaki dÕõ ticaret temsilciliklerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir.

PACKAGING WORLD AND PACKCONVERTING This magazine that is published quality in Turkish and in English has an intensely professional content and is distributed to about 4.500 people including top executives and technical and administrative representatives of companies that produce and use packaging, public organisations related to packaging, people and organisations that carry out training and academic work. The magazine which includes both translations and original articles from domestic and foreign sources is delivered to certain addresses and distributed in related domestic and foreign exhibitions and similar places. The number of printed and delivered magazines can rise up to 7.000 at times when there are a high number of exhibitions. Ambalaj DünyasÕ – The Packaging World includes sector news as well as technical subjects, environmental subjects, legislation, design and many other subjects from domestic and foreign sources. Anyone can subscribe for a price for the bulletin which is sent to ASD members and selected lists free of charge. Pack Converting Magazine has been published and distributed quaterly about 1000 number for packaging and packaging machine producers. TURKISH PACKAGING INDUSTRY CATALOGUE This data bank which is issued in CD format contains all contact information, including internet information, and products of about 3.000 large, medium and small-sized packaging producers. In the CD, where it is possible to search for product and producer using key words, there is also the chance of viewing members’ websites even when off-line, that is, not connected to internet. Catalogue information includes the packaging companies in the member lists obtained from the Chambers of Commerce and Industry from all over Turkey, participants of packaging exhibitions and packaging-related exhibitions in Turkey, members of associations working in the packaging sector, those who send us information about themselves through our website or because of any other relation, or those that we have found out coincidentally. These lists are being revised at intervals of 5 – 6 months either through telephone calls or using the notices of change that have been received during the year. This catalogue which can be obtained by mail order is sent free of charge to the foreign trade representatives abroad. NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

007 PACKAGING WORLD


ASD Hakkında / About ASD

TÜRKÛYE AMBALAJ SANAYÛ RAPORU: Son sekiz yÕldÕr, yÕlda bir kez çeõitli kaynaklardan edindi÷imiz Türkiye’deki Ambalaj Sektörü hakkÕnda bilgileri bir raporda yayÕnlamaktayÕz. Türkçe ve ngilizce olarak hazÕrlanmakta olan bu raporda; Türkiye’deki ambalaj sektöründe üretilen ürünler hakkÕnda nitelik ve nicelik bilgileri, bazÕ istatistikler ve belli baõlÕ üreticilerin isimleri yer almaktadÕr.

TURKISH PACKAGING INDUSTRY REPORT For the last five years, we have been publishing an annual report that includes information about the Turkish packaging sector obtained from various sources. This report, which is prepared both in Turkish and in English, includes quantity and quality information about the products that have been produced in the Turkish packaging sector, some statistics, and names of certain producers.

GENEL BÛLGÛLENDÛRME: Bilgi isteyen üyelerimiz için yurt içi ve yurt dÕõÕ kaynak taramalarÕ yapÕlarak edinilen bilgiler ve araõtÕrma sonuçlarÕ araõtÕrmayÕ isteyen üyemize aktarÕlmaktadÕr. AyrÕca üyelerimizin dÕõÕnda Derne÷imiz’e telefon, elektronik posta ya da baõka bir yolla ulaõanlardan gelen bilgi talepleri mümkün olan en kÕsa zamanda iõlenerek yanÕtlanmaktadÕr. ÇalÕõmalarda üyelerimizden gelen talepler öncelikle iõlenmekle birlikte, üye olmayan kiõi ve kuruluõlardan gelen talepler de cevaplandÕrÕlmaktadÕr. Üyelerimizi ilgilendirece÷ini düõündü÷ümüz bireysel çalÕõmalarÕ daha sonra üyelerimizle de paylaõmaktayÕz. Bu hizmetlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

GENERAL INFORMATION SERVICE For the members who ask for information, domestic and foreign sources are being scanned and the information and research results obtained from these sources are first sent to the member who had asked for it and then to the other members through the bulletin. Besides our members, information requests of people who contact our association by telephone, electronic mail or other means are processed as soon as possible. These requests which are generally made for the producer of a certain product are answered using the lists from the Packaging Industry catalogue. Besides producer enquiries, questions about technical and market information about packaging as well as about the applicable legislation are answered quickly using the existing sources and our experiences. Our efforts are primarily focused on requests from our members, but inquiries from other people and organisations are answered as well. Individual work that we think may be interesting for our members are consequently shared by our members. These services are free of charge.

STAJ/STAJYER YERLEÙTÛRME ORGANÛZASYONU: Mezuniyetleri sonrasÕ do÷rudan ambalaj sektörümüzde ya da sektörümüze destek veren kuruluõlarda yer almasÕ kuvvetli olasÕlÕk olan üniversite ö÷rencilerinin üyelerimize ait iõyerlerinde staj yaparak teorik bilgilerini uygulama deneyimleri ile pekiõtirmelerine yardÕmcÕ olmaya çalÕõÕyoruz. Staj yapmak isteyen ö÷rencilerle e÷itim aldÕklarÕ kurumun ilgili birimi ile stajyer kabul edebilecek üyelerimizin arasÕnda bir köprü kurarak etkin bir yerleõtirmeye aracÕlÕk yapÕyoruz.

TRAINEE PLACEMENT ORGANIZATION University members who, after graduation, shall probably be employed in our sector or in organisations that serve our sector, are helped to receive training in our member organisations in order to reinforce their theoretical information with practical experience. We are trying to build a bridge between the students who wish to receive training, the related unit in their school and the members who can employ trainees in order to achieve an effective employment.

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIÙMASI: Ambalaj Sanayicileri Derne÷imiz tarafÕndan organize edilen Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ YarÕõmasÕnÕn

THE CRESCENT AND STARS FOR PACKAGING COMPETITION: The scope of the Crescent and Stars for Packaging Competition is the packaging made in Turkey,. However,

008 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


konusu, Türkiye’de üretilmiõ ambalajlardÕr. Türk ambalaj üreticisi firmalarÕn yurtdÕõÕndaki iõletmelerinde üretilmiõ ve ulusal ya da küresel piyasalara sürülmüõ ambalajlarÕ da bu kapsamda sayÕlÕrlar. Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ YarÕõmamÕz için gerçekleõen en önemli geliõmelerden bir tanesi, Türk StandatlarÕ Enstitüsü (TSE) ile iõbirli÷i protokolüne imza atarak TSE’nin AltÕn Ambalaj YarÕõmasÕ ile Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ YarÕõmasÕ’nÕn birleõmesi olmuõtur. YarÕõmanÕn amaçlarÕ; Türkiye’de üretilen ambalajlÕ ürünlerin uluslararasÕ piyasalarda kurumsal kimli÷ini oluõturmak ve kuvvetlendirmek, marka sahiplerine, ambalaj üreticilerine ve ambalajlÕ ürünlere yurt içi ve yurtdÕõÕ piyasalarda rekabet gücü kazandÕracak özgün tasarÕm ve uygulamalarÕ özendirmek, katÕlÕmcÕlarÕn özgün tasarÕmlÕ ambalajlÕ ürünlerine uluslararasÕ piyasalarda farklÕ konumlar kazandÕrmak; küresel piyasalarda edilgen konumdan yönlendirici konumlara geçmelerinde özendirici olmaktÕr. YarÕõmaya ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarÕmcÕlar ister ayrÕ ayrÕ isterlerse birlikte aõa÷Õdaki kategorilerde katÕlÕm yapabilirler.

YARIÙMA KATEGORÛLERÛ • çecekler • Elektronik ve Elektrikli Eõya • GÕda • Sa÷lÕk ve Güzellik Ürünleri • Ev - Otomotiv - Ofis Araç ve Gereçleri ile htiyaç Malzemeleri • Di÷er GÕda DÕõÕ Ürün AmbalajlarÕ

• TÕp ve EczacÕlÕk Ürünleri • Endüstriyel ve TaõÕma AmbalajlarÕ • Ambalaj Malzemeleri • SatÕõ NoktasÕ Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri • FleksibÕl Ambalajlar • Grafik TasarÕm

AyrÕntÕlÕ bilgi ve yarÕõma sonuçlarÕ için www. ambalajyarismasi.com adresinden bilgi alabilirsiniz. ULUSLARARASI AMBALAJ FUARI: Ambalaj Sanayicileri Derne÷i - TÜYAP iõbirli÷inde her yÕl gerçekleõtirilen stanbul Ambalaj Endüstrisi FuarÕ önem verilen etkinliklerimizden birisidir. 2012 yÕlÕnda 20-23 Eylül’de 18.si gerçekleõtirilen fuar ilk yapÕldÕ÷Õ yÕldan bu yana yaklaõÕk 30 kat büyüme kat etmiõtir. Fuara katÕlan firma sayÕsÕnÕn artmasÕ beraberinde sergileme alanÕnÕn da geniõlemesine neden olurken; Fuar’Õn niteliklerinin de olumlu yönde geliõmeler gösterdi÷i gözlenmektedir. Avrupa genelinde büyüklük sÕralamasÕnda dördüncü sÕrayÕ, Avrupa’da her yÕl düzenlenen fuarlar arasÕnda ise en ön sÕrayÕ alan fuar Türkiye Ambalaj Endüstrisi’nin en güncel ve kapsamlÕ durumunu yansÕtan ana platformdur. Sektörümüzün sergilendi÷i FuarÕmÕzÕn eriõti÷i bu büyüklük boyutlarÕnÕn yanÕnda küresel piyasalarda tanÕnmÕõlÕ÷ÕnÕn da aynÕ ölçülerde sürdürülebilir biçimde geliõtirilmesi konularÕnda çalÕõmalarÕmÕz devam etmektedir. Fuara katÕlan Ambalaj Sanayicileri Derne÷i üyelerine özel indirimli fiyat uygulanmaktadÕr. AMBALAJ E-LEARNING PROGRAMI: Ambalaj ihtisas e÷itimi açÕ÷ÕnÕn kapanmasÕnda yardÕmcÕ olmak amacÕ ile ngiltere Ambalaj Enstitüsü (IoP UK) ile iõbirli÷i içinde bir e÷itim programÕmÕz mevcuttur. Halen ngilizce olarak verilen internet tabanlÕ bu programÕn 120 saatlik diploma ve 60 saatlik sertifika modülleri vardÕr. ngiltere’deki web

the packaging produced in production facilities of Turkish Packaging Manufacturers in other countries than Turkey, and which are introduced to the national and global markets will be accepted within this scope. One of the majör developments for Crescent and Stars for Packaging Competition last year is our cooperation protocol with Turkish Standards Institution. By the means of this protocol, The Golden Packaging Competition of TSE and Crescent and Stars for Packaging Competition of ASD are combined. With this competion it is aimed to create and strengthen the corporate identity of packaged goods produced in Turkey in international markets; to encourage the brand owners and packaging manufacturers and their packaged goods for practices and orijinal design which will provide them with competitive power in global markets; and additionaly encourage them step from follower position to leading positions. Packaging Manufacturers, Brand owners and Designers can attend the competition separately or jointly in following categories:

COMPETITION CATEGORIES • Beverages • Electronic and Electrical Applianes • Food • Health and Beauty Product • Home-AutomotiveOffice Appliances and Commodities • Packaging’s of Other Non

Food Products • Pharmaceutical and Medical Products • Industrial and Transport Packaging • Packaging Materials • Point of Sales Presentation and Protection Articles • Flexible Packaging • Graphical Design

Please visit www.ambalajyarismasi.com for more information and competion results INTERNATIONAL PACKAGING FAIR stanbul Packaging Industry Exhibition that is held every year by the Packaging Manufacturers Association in cooperation with TÜYAP is one of our important activities. The exhibition that shall be held for the 18th time in 2012 has grown about 30 times since the first year. While increasing number of companies attending the exhibition has led to the enlargement of the exhibition area; there are improvements in the exhibition qualities. The exhibition that is the fourth in size in Europe and the top among the exhibitions that are held every year in Europe, is the main platform that reflects the most current and comprehensive situation of the Turkish Packaging Industry. We have been working to improve in a sustainable manner the size that the sector exhibition has reached as well as the reputation that the exhibition has gained in global markets. Special discounts are applicable for ASD – Packaging Manufacturers Association in Turkey members who participate in the exhibition. PACKAGING E-LEARNING PROGRAM We have a training program in cooperation with Institute of Packaging (IoP - UK) in order to fill the gap in specialised packaging training. This internet-based program which is provided in English has a 120-hour module for a diploma and a 60-hour module for a certificate. According to an agreement, it is possible for Turkish students to attend this program which is provided NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

009 PACKAGING WORLD


ASD Hakkında / About ASD sitesinden yayÕnlanan programa yapÕlan anlaõma uyarÕnca ASD aracÕlÕ÷Õ ile kaydolan Türk ö÷rencilere çok özel; ngiltere’dekinin yaklaõÕk %60’Õ oranÕnda bir fiyat uygulanmaktadÕr. Bu yaõam boyu e÷itim türündeki e÷itim programÕnÕ tamamlayabilen e-ö÷renciler ambalaj üreten ya da kullanan endüstrilerde daha yukarÕ seviyelerdeki ya da da÷ÕtÕm zincirlerinin içindeki bir õirketin ambalajla ilgili sorumluluk üstlenebilecekleri bir pozisyonun teknik yönlerine hazÕrlanmaktadÕrlar. E÷itimin baõarÕ ile tamamlanmasÕ, dileyenler için Loughborough ve Brunel Üniversitelerinde Ambalaj Teknolojisi dalÕnda Msc derecesi programlarÕna katÕlabilme olana÷Õ sa÷lamaktadÕr. nternetin sanal ortamÕnda sürdürülecek e÷itimin diploma sÕnavÕ akredite uzmanlar gözetiminde Türkiye’de yapÕlacaktÕr. ProgramÕn Türkçe sürümü için çalÕõmalar sürdürülmektedir. 600 sayfaya yaklaõan e÷itim kitabÕnÕn genel çevirisi tamamlanmÕõ olup halen web sitesinin çevirisine devam edilmektedir. ÜNÛVERSÛTE-SANAYÛ ÛÙBÛRLÛKLERÛ: Türkiye’de ambalaj dalÕnda e÷itim veren, akademik çalÕõmalar yapan üniversitelerle iõbirli÷i geliõtirilmektedir. Türkiye’de bu sahada yapÕlan çalÕõmalar hakkÕnda yaptÕ÷ÕmÕz araõtÕrmalarda 41 üniversitenin 12 farklÕ bölümünde 103 adet ders verildi÷ini belirledik. Üniversitelerin ambalaj konusunda gereksinebilecekleri bilgileri zaman zaman konferanslar, paneller, çalÕõtaylar ve iõletme gezileri ile kendileri ile paylaõÕyoruz. MESLEKÛ SEMÛNERLER: Öncelikle üyelerimizin mesleki bilgi ve yeterliliklerini arttÕrmak ve geliõtirmek amacÕ ile çeõitli konularda seminerler düzenlemekteyiz. Bu seminerleri genel Ambalaj BinamÕzda mevcut salonumuz da ya da katÕlÕmcÕ sayÕsÕna ba÷lÕ olarak dÕõ mekânlarda düzenlemekteyiz.

from the UK-based website for prices that are about 60% of those applicable in the UK when registration is made throughASD. E-students who complete this training program in the form of lifelong training are getting prepared for the technical aspects of higher positions in industries that produce or use packaging or any position where they can take packaging related responsibility in a company included in the distribution chain. Successful completion of training means the opportunity to attend M.S. degree programs in the Department of Packaging Technology in Loughborough and Brunel Universities. Diploma exam of the training that will take place over the internet shall be performed by accredited experts in Turkey. Turkish version of the program is in progress. General translation of the 600page training book is complete and currently the website is being translated. The program which is expected to be completed until the end of 2012 will accept participants in Turkish language in the first half of 2013. UNIVERSITY – INDUSTRY COOPERATION Cooperation is being established with universities in Turkey that give training and carry out academic work in packaging area. In the researches that we made about the work done in Turkey in this field, we found that there are 103 different courses given in 12 departments of 41 universities. We share information that universities may need about the subject of packaging. Time to time, we try to contribute with conferences, panels, workshops and operation tours. We plan to expand this work, which in the past period was carried out mostly at local level, to an increasingly wider geography. VOCATIONAL SEMINARS We are organising seminars on several subjects in order to increase and develop the vocational knowledge and competencies of our members. We are holding these seminars in our hall in the general Packaging Industry building or in other venues depending on the number of participants. Some of these seminars are as follows:

AMBALAJ LÛTERATÜRÜ KÜTÜPHANESÛ: Ambalaj ile ilgili konularda kaynak oluõturmak amacÕyla bir ihtisas kütüphanesi oluõturmaktayÕz. YaklaõÕk 3 yÕldÕr süren bu çalÕõmamÕz sonucunda mesleki ve ekonomik içerikli yaklaõÕk 900 kitap, 1000’i aõkÕn firma katalog/broõürü, 400’e yakÕn tanÕtÕm CD’si, 200’e yakÕn makale ve 2000’e yakÕn dergi birikmiõtir. BunlarÕn üstüne her ay, 100’e yakÕn sürekli ve sürekli olmayan yayÕn eklenmektedir. Daha kolay yararlanabilmesi amacÕyla kataloglama ve tasnif çalÕõmamÕzÕ yeniliyoruz. Ambalaj Literatürü kütüphanemiz ambalaj dalÕnda araõtÕrma veya mesleki çalÕõma yapacak herkese mesai saatlerimiz dahilinde ücretsiz olarak açÕktÕr. Hedefimiz bu birikimi sanal ortama taõÕyarak haftanÕn 7 günü 24 saat yararlanÕlabilir hale getirmektir.

PACKAGING LITERATURE LIBRARY We are building a specialised library to have sources about packaging-related matters. As a result of our work that lasted about 3 years, we gathered 900 books with professional and economic content, more than 1.000 company catalogues/brochures, about 400 promotional CD’s, 200 articles and 2000 magazines. These are enhanced every month by about 100 regular and non-regular publications. In order to make the sources more easily accessible, we are renewing our catalogue and classification. Our Packaging Literature library is open free of charge within working hours to everyone who wants to carry out research or professional study about packaging. Our aim is to transfer this collection to cyber environment to make it accessible 7/24.

KAMU ÛLE ÛLÛÙKÛLER: Sanayimizin, AB mevzuatÕna paralel uygulamaya giren uyum çalÕõmalarÕ içinde olabildi÷ince kÕsa sürede ve etkin olarak bilgilendirilebilmesi için BakanlÕklarca düzenlenen programlarda yer alÕyoruz. Bu programlardan edinilen bilgileri üyelerimizle paylaõÕyoruz. Keza üyelerimizden gelen yasal süreçler ve uygulamalar ile le ilgili talepleri ilgili merciler nezdinde çözümlemeye çalÕõÕyoruz.

GOVERNMENT RELATIONS: We are getting involved in programs organised by Ministries in order to have our industry be informed quickly and effectively as part of the harmonisation work that is carried out parallel with the EU legislation. We are sharing with our members the information that we obtain from these programs. We are also trying to answer our members’ requests about legal processes and practices with the help of related authorities

010 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


ULUSLARARASI ÛLÛÙKÛLER: Gerek sektörümüzün kurumsal kimli÷inin oluõturularak geliõtirilmesi çalÕõmalarÕmÕz kapsamÕnda, gerekse küresel ölçeklerdeki geliõen konularda edilgen de÷il etkin olabilmek amacÕyla, Derne÷imize ve misyonumuza uygun uluslararasÕ kuruluõlara üye oluyoruz. l WPO - World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) l IAPRI - International Association of Packaging Research Institutes (UluslararasÕ Ambalaj AraõtÕrmalarÕ Enstitüleri Birli÷i) l APF - Asian Packaging Federation (Asya Ambalaj Federasyonu) l Ambalaj DünyasÕ dergimizin Sorumlu YazÕ õleri Müdürü AslÕhan ArÕkan; IPPO (International Packaging Press Organization), UluslararasÕ Ambalaj BasÕnÕ Organizasyonu üyesidir. l SPE – Society of Plastic Engineers, (Plastik Mühendisleri Birli÷inin) Plastik sanayinde mesleki e÷itim ve araõtÕrmalar konusunda faaliyet gösteren çalÕõma alanÕ, ambalaj sanayimizin de önemli bir payÕnÕ kapsamakta oldu÷undan Amerika kökenli bu meslek kuruluõunun Türkiye’de örgütlenmesine yardÕmcÕ olmaktayÕz. ASD- WEB SÛTESÛ: 2001 yÕlÕndan bu yana faaliyette olan web sitemizin adresi www.ambalaj.org.tr dir. steyen üyelere e-posta adresi ve web tanÕtÕmÕ imkânÕ sunulmaktadÕr. Web adresimiz günlük ortalama 1.300 adet civarÕnda ziyaret almaktadÕr. Bu ziyaretçi sayÕsÕ sektör için önem arzeden dönemlerde 3.000’e yaklaõmaktadÕr. AMBALAJ TASARIMI ULUSAL Ö×RENCÛ YARIÙMASI: ASD ve TÜYAP iõbirli÷inde Ambalaj TasarÕmÕ Ulusal Ö÷renci YarÕõmasÕ yapÕlmaktadÕr. Her sene tekrarlanarak para ödülü verilen bu ulusal yarÕõma ile tasarÕm e÷itimi alan Türk ö÷rencilerin ambalaj tasarÕmÕ alanÕnda proje geliõtirmelerinin teõvik edilmesi, tasarÕmcÕlar ve tasarÕmcÕ adaylarÕ arasÕnda ambalaj sektörüne ilginin arttÕrÕlmasÕ, endüstri ile tasarÕmcÕlar arasÕnda bir arayüzün temelinin oluõturulmasÕ, üniversite-sanayi iõbirli÷i, tam zamanlÕ istihdam, hatta donanÕm ba÷ÕõlarÕ, araõtÕrma fonu sa÷lanmasÕ ve deneyim paylaõÕmÕ ile sonuçlanacak programlarÕn geliõtirilmesine duyarlÕlÕklarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr.

INTERNATIONAL RELATIONS: We are getting membership for international organisations that are suitable for our association and mission in order to be active both in the framework of our efforts to establish and develop an institutional identity for our sector and in the matters at the global scale. Being an active member of l WPO - World Packaging Organization l IAPRI - International Association of Packaging Research Institutes l APF - Asian Packaging Federation l The Editor in Chief of our Packaging World magazine have become members of IPPO – International Packaging Press Organization. l Since the field of activity of the SPE – Society of Plastic Engineers involving the vocational education and researches in plastic industry includes a major part of our packaging industry, we are helping this American-based professional organisation to establish itself in Turkey. ASD - WEB SITE: www.ambalaj.org.tr is the name of our website which has been active since 2001. This website allows the promotion of members at international level. Members may have an e-mail address and web promotion opportunity upon request. There about 1.300 visitors to our website everyday. This number becomes 3.000 at times when there are exhibitions or packaging regulations or similar occasions. PACKAGING DESIGN NATIONAL STUDENT COMPETITION: ASD works in cooperation with TÜYAP to organise Packaging Design National Student Competition. This national competition which is repeated every year to give monetary awards aims to encourage Turkish students who get design education to develop packaging design projects, to increase the interest for packaging sector among designers and designer candidates, to lay the foundation of an interface between industry and designers, to increase the sensitivity for the development of programs that will result in university-industry cooperation, full-time employment, hardware donations, supply of research funds and experience exchange. And the ultimate objective is to develop a packaging industry that will contribute to the locally produced merchandises find a place in domestic and foreign markets; and to gain competitive power through the added value achieved by original and correct packaging applications. NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

011 PACKAGING WORLD


ASD Hakkında nda / About ASD

FLEKSúBIL/KAøIT ESASLI/METAL/PLASTúK AMBALAJ VE ETúKET ÜRETúM, úûLEM, BASKI TEKNúKLERú

YÖNETÛM KURULU / BOARD OF DIRECTORS RS Dernekte Konumu / Position in the association Yönetim Kurulu BaõkanÕ / Chairman of Board Yönetim Kurulu Baõkan Yrd. / Deputy Chairman of Board Yönetim Kurulu Sayman Üye / Board Accountant Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member WORLDSTAR STUDENT Ambalaj TasarÕmÕ UluslararasÕ Ö÷renci YarÕõmasÕ, Ambalaj TasarÕmÕ Ulusal Ö÷renci YarÕõmasÕ’na benzer amaçlarla WPO tarafÕndan düzenlenen bu yarÕõmanÕn 2006 ve 2007 yÕllarÕ için organizasyonu Derne÷imiz tarafÕndan gerçekleõtirilmiõtir. Tüyap ile iõbirli÷i içinde gerçekleõtirdi÷imiz bu organizasyon Türk ve yabancÕ üyelerden oluõan seçici kurul çalÕõmalarÕ ile ödül törenini kapsamaktadÕr. 2006 senesinde ilki yapÕlan yarÕõmanÕn 2007 senesinde ikincisi yine tarafÕmÕzdan gerçekleõtirilmiõtir. YÖNETÛM KURULU: ASD Yönetim Kurulu kendi imalat dallarÕnÕn önde gelen kuruluõlarÕnda profesyonel ya da iõveren yönetici konumundaki kiõilerden oluõmaktadÕr. ASD nin geniõ kapsamlÕ çalÕõma alanÕnÕn do÷al bir sonucu olarak da Yönetim Kurulu üyeleri, ASD’deki görevleri yanÕnda ambalaj sanayinin farklÕ meslek gruplarÕnÕ oluõturan derneklerde de yönetici konumundadÕrlar. Böylece homojen bir iõbirli÷i ve genel konularda konsensüs sa÷lanabilmektedir. DERNE×ÛMÛZE ÜYELÛK ÛÇÛN TEMEL KOÙULLAR: Üyelik için ana koõul, üye adayÕnÕn Dernekler Kanunu’nda aranan õartlarÕn yanÕ sÕra, ambalajla ilgili imalatta bulunan ya da ambalaj sektöründeki üretimlerin gerçekleõmesine katkÕda bulunan kuruluõlarÕn sahibi ya da o kuruluõu kanunen temsile yetkili bir yönetici kiõi olmasÕdÕr. Bir kuruluõtan en fazla iki yönetici derne÷imize üye olabilir. Dilenirse Derne÷imiz’e tüzel kiõilik olarak da üye olunabilir. Hatta tüzel kiõi üyelikleri tavsiye etmekteyiz. Üyeler yayÕnlarÕmÕzÕ ve yukarÕda belirtilen di÷er hizmetleri ücretsiz alÕrlar. E÷itim ProgramlarÕna öncelikli olarak katÕlÕrlar, ilan, fuar ve di÷er konularda önemli oranlardaki indirimlerden yararlanÕrlar. Türkiye Ambalaj Sanayi Katalo÷unda web sayfalarÕ ilk iki sürümde ücretsiz yayÕnlanÕr. 012 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

AdÌ SoyadÌ / Name Surname Sadettin Korkut Zeki SarÕbekir Serdar BaõarÕr Zeki Levi Oktay Duran AydÕn Okay Cemal Ayla Murat Özadam Hasan Tolunay KazÕm Gamgam Mustafa Tacir STUDENT WORLDSTAR: Packaging Design International Student Competition Our association has been given the task of organising this competition in 2006 and 2007 which is held by WPO with objectives similar to the national competition. This organization that we make in cooperation with TÜYAP includes the work of jury that consists of Turkish and foreign members and the award ceremony.The competition was held for in 2006 and 2007 under our responsibility. BOARD MEMBERS: ASD Board consists of members who are professionals or employer managers in the leading companies of its manufacturing branches. As a natural result of the wide activity area of ASD, Board Members, besides performing their duties in ASD, occupy managing positions in associations that are related to different professional groups of packaging industry. Therefore it is possible to achieve a homogeneous cooperation and consensus in general matters. PREREQUISITES FOR ASSOCIATION MEMBERSHIP: The main prerequisite for membership is that the applicant must meet the requirements listed in the law of associations and must be the owner or the legal representative in managing position of a company that has packaging related operations. Maximum two managers from a company can be accepted for association membership. It is also possible to become a member of the association in the form of juristic personality. Juristic personality memberships are even encouraged. Members can obtain our publications and the above mentioned services either free of charge or for a very low price. They have priorities in attending the training programs and pay discounted prices for announcements, exhibitions and other events. They can have their web pages published free of charge in the first two editions of the Turkish Packaging Industry Catalogue.


ASD’ye Üye Olmak için 10 Sebep Ûstanbul Ambalaj FuarÌ – Avrasya Ambalaj Ûstanbul organizasyonuna indirimli katÌlÌm Ambalaj DünyasÌ ve Pack Converting dergilerine ücretsiz abonelik, reklamlarda indirim ve firma haberlerinin yayÌnlanmasÌ Duyuru (Ambalaj Bültenie-bülten) hizmetinden faydalanmak

Bilgilendirme çalÌÚmalarÌ

Türkiye Ambalaj Sanayi Katalogundan yararlanmak ve bu katalogda yer almak Ambalaj Literatürü Kütüphanesi hizmetleri

YayÌnlarÌmÌzdan ücretsiz olarak yararlanmak

YaÚam Boyu EØitim hizmetlerinden yararlanmak

ASD Üyelerine Özel Web SayfalarÌna eriÚim hakkÌ

Organizasyonlara ücretsiz katÌlÌm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ASD’nin üyelerine sa÷ladÕ÷Õ önemli bir imkan, TÜYAP’la yaptÕ÷Õ iõbirli÷i neticesinde, her yÕl düzenlenen “Ambalaj Endüstrisi FuarÕ”na katÕlÕmda ASD üyelerine önemli oranda indirim uygulanmasÕdÕr.

Üç ayda bir yo÷un mesleki ve teknik içerikli olarak yayÕnladÕ÷ÕmÕz Ambalaj DünyasÕ ve Pack Converting dergilerinde üyelerimizle ilgili bilgi ve haberleri de yayÕnlamaktayÕz. Dergiye reklam vermek isteyen Dernek üyeleri indirimli reklam tarifelerinden yararlanmaktadÕr.

Üyelerimiz, gerek ambalaj sektörü gerekse ilgili olabilecek di÷er tüm sektörleri ilgilendiren teknik, yasal, kamu veya özel sektöre yönelik çeõitli konularda duyuru, takip ve benzeri bilgilendirme hizmetinden faydalanmaktadÕr. YurtdÕõÕ ve yurt içi etkinliklerde açÕlan stantlarda üyelerimize ve üyelerimiz hakkÕnda bilgi isteyenlere bilgilendirme yapÕlmaktadÕr. AraõtÕrÕlmasÕ istenen konularda araõtÕrma yapÕlarak öncelikli olarak Üyelerimiz bilgilendirilir. Ambalaj sektörümüze iliõkin Ambalaj AtÕklarÕnÕn Yönetimi, GÕda Güvenli÷i ve Hijyen ile iliõkili yasal mevzuat, AB ve di÷er ülkelerdeki ambalaj ilgili tüm yasal mevzuat ile ilgili gelen sorular için gereken araõtÕrma ve incelemeler yapÕlarak en kÕsa zamanda bilgilendirme yapÕlmaktadÕr. Her yÕl güncellenen veri bankasÕnda ayrÕcalÕklÕ yer verilerek üye firmalarÕn bilgileri Türkçe ve Ingilizce olarak yayÕnlanmaktadÕr. Katalog üyelere ücretsiz olarak gönderilmektedir. Ambalaj ile ilgili konularda kaynak oluõturmak amacÕyla Derne÷imiz tarafÕndan oluõturulan ihtisas kütüphanemizden Üyelerimiz copyright kurallarÕna uymak koõulu ile ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler. Ambalaj sektörümüz ile ilgili kitap ve benzer yayÕnlar üyelerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir. Sektörde teknik kitaplar ve benzeri literatürü çeviriler yapÕlÕp, özgün yazÕm veya di÷er yöntemlerle üretilerek; Üyelerimize ücretsiz veya özel fiyatla gönderilmektedir. Bu yayÕnlar õunlardÕr: l Ambalaj StandartlarÕnÕ Kullanma KÕlavuzu l GÕda Ambalajlama Teknolojisi KitabÕ l Ambalaj ve Çevre HakkÕnda Bilmemiz Gerekenler KitapçÕ÷Õ l Sert Plastik Ambalajlar KitabÕ l FleksibÕl Ambalajlar KitabÕ l Ambalaj Makineleri Için Teknik Dokümantasyon Rehberi l VI. UluslararasÕ Ambalaj Kongresi KitabÕ l Ambalaj Teknolojisinin Temel Prensipleri KitabÕ

Üyelerimizin mesleki bilgi ve yeterliliklerini arttÕrmak ve geliõtirmek amacÕ ile çeõitli konularda e÷itimler ve seminerler düzenlemekteyiz. Yaz aylarÕ dÕõÕnda, Dernek merkezimizde, geniõ katÕlÕmlÕ seminerlerde ise dÕõarÕda, her ay ortalama 2 seminer/e÷itim verilmektedir. Sektörde teknik, yönetim, pazarlama veya di÷er amaçlarla gereksinilen konulardaki bu e÷itimler; konularÕnda uzman olan e÷itimciler veya danÕõmanlar tarafÕndan Üye firmalara ücretsiz veya çok özel fiyatlarla organize edilmektedir. Büyük bir ilgi ile ziyaret edilen ve tamamÕ Türkçe ve ngilizce içerikli www.ambalaj.org.tr adresli web sitemizde yer alan ve õifre ile girilen Üyelerimize özel sayfalar õunlardÕr: l 3 AylÕk DÕõ Ticaret RaporlarÕ l Sektörel Analizler (ISO, TIM) l Patent, FaydalÕ Model & Endüstriyel TasarÕm Tescilleri l T.C. Resmi Gazete DuyurularÕ Derne÷imiz üyeleri büyük bir özenle organize etti÷imiz etkinliklerimiz Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ YarÕõmasÕ Ödül Törenleri, ASD ftar Yemekleri, Özel Davetler ve ToplantÕlara ücretsiz katÕlabilmektedirler. Hizmetlerimizle ilgili görüõleriniz ve ASD Üyeli÷ine baõvuru koõullarÕ için bizimle iletiõime geçmenizi rica ederiz. asd@ambalaj.org.tr NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

013 PACKAGING WORLD


Başkanın Yazısı

Sadettin Korkut Yönetim Kurulu BaùkanÔ

Ambalaj TasarÔmÔnda

Ülkemizin GeldiØi Nokta Sevindirici Deöerli Üyelerimiz ve MeslektaùlarÔmÔz,

G

eçti÷imiz 3 ay Ambalaj Sektörümüzün ve Derne÷imiz Faaliyetlerinin iletiõim çalÕõmalarÕ ve yarÕõmalarÕmÕzÕn baõvuru süreçlerine odaklandÕ÷ÕmÕz; oldukça yo÷un bir dönem oldu. 11 Mart 2013 tarihinde bu yÕlÕn ilk BasÕn ToplantÕsÕnÕ gerçekleõtirdik. Bildi÷iniz üzere, geçen yÕldan beri 3-4 ayda bir ekonomi basÕnÕ ve sektörel basÕn ile biraya gelip hem Ambalaj Sektörümüzün hem de Derne÷imizin faaliyetleri hakkÕnda basÕn mensuplarÕnÕ bilgilendirmeye çalÕõmaktayÕz. Geçti÷imiz basÕn toplantÕmÕzda ambalaj ihracatÕ ile ilgili verileri paylaõÕrken; en do÷ru ambalajla ekmek, yaõ meyve-sebze ve di÷er tüm gÕdalarÕn israf edilmeden tüketicilere ulaõabilece÷inin altÕnÕ özellikle çizdik. Günümüzde sosyal medyanÕn da iletiõim faaliyetleri için önemi göz ardÕ edilemez. Biz de bu gerçekleri göz önünde bulundurarak Derne÷imizin “ASD Ambalaj Sanayicileri Derne÷i” adÕyla facebook, twitter sayfalarÕnÕ ve linkedin grubunu geçti÷imiz yÕl bu dönemde oluõturmuõtuk. Facebook sayfamÕz bir yÕlda 350 kiõiye; twitter takipçimiz 279 takipçiye ve linkedin grubumuz ise 267 üyeye ulaõmÕõtÕr. Tüm üye ve meslektaõlarÕmÕzÕ

014 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

ambalaj sektörümüz ve faaliyetlerimizle ilgili güncel ve sa÷lÕklÕ bilgi almak için sosyal medya sayfalarÕmÕzÕ ziyaret ve takip etmeye bir kez daha davet ediyoruz. Do÷al bir küme olarak kabul edilen Derne÷imizin faaliyetleri geçti÷imiz günlerde Avrupa Küme Analizleri SekretaryasÕ (European Secretariat of Cluster Anayisis – ESCA) tarafÕndan “Bronz Kalite Etiketiyle” taçlandÕrÕldÕ. Ege hracatçÕ Birlikleri tarafÕndan yapÕlan bu araõtÕrmaya katÕlmaktan büyük memnuniyet duyduk. Küme kÕyaslama çalÕõmalarÕna yönelik yaptÕklarÕ araõtÕrmalarÕna, ambalaj sektörümüzü geniõ yelpazede temsil eden Derne÷imizi de dahil ettikleri için kendilerine teõekkür ediyoruz. ASD olarak üyelerimizin kümelenmelerine katkÕda bulunmak ve böylece ihracat altyapÕlarÕnÕ kuvvetlendirmek amacÕyla “Ambalaj Sanayi UluslararasÕ Rekabet Gücü Maksimizasyonu Projesi” adÕyla baõladÕ÷ÕmÕz ihracatÕ geliõtirme projemizde yer alan üyelerimizin kriz dönemlerinde bile dÕõ pazarlardaki varlÕklarÕnÕ geliõtireceklerini düõünüyoruz. Projemizin ihtiyaç analizi raporu tamamlandÕ ve Ekonomi BakanlÕ÷Õna sunuldu. 2013 ikinci yarÕsÕnda e÷itim ve yurtdÕõÕ pazarlama faaliyetlerimize baõlamayÕ hedefliyoruz.


8. Ambalaj TasarÕmÕ Ulusal Ö÷renci YarÕõmasÕ 2012’de dereceye girerek Dünya Ö÷renci YarÕõmasÕ WorldStar Student 2012’de ilk 3 dereceye layÕk görülerek “WorldStar Student 2012” ödülü alan ö÷rencilerimizin ABD Michigan State Üniversitesi’nde gerçekleõen ödül törenine katÕlmalarÕnÕ sa÷ladÕk. Geniõ bir katÕlÕm grubu içerisinde öne çÕkan ve muhteõem bir baõarÕ gösteren ö÷rencilerimizi ve onlarÕ yetiõtirenleri bir kez daha kutlamak istiyoruz. Ö÷rencilerimiz ambalaj tasarÕmÕnda ülkemizin geldi÷i noktayÕ bir kez daha gözler önüne sermiõtir. 2013 Ö÷renci YarÕõmasÕnÕn baõvuru süreci devam ediyor. Bu yÕl 9.sunu organize edece÷imiz yarÕõmamÕzÕn Seçici Kurulu 6 Temmuz 2013’te bir araya gelerek de÷erlendirme yapacaktÕr. Derne÷imiz tarafÕndan bundan 4 yÕl önce baõlatÕlan Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ YarÕõmasÕna katÕlÕm bu yÕl 200’ü aõarak rekor düzeyde gerçekleõmiõtir. Ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve ambalaj tasarÕmcÕlarÕ tarafÕndan bu sene yarÕõmaya yapÕlan baõvuru sayÕsÕ bir önceki yÕla göre %20 artarak 203’e ulaõtÕ. Tam bir baõarÕ hikâyesi olan Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ YarÕõmamÕzda 96 ambalaj, Yetkinlik Ödülü almaya hak kazanarak yarÕõmamÕzÕn ve ülkemizin ambalaj tasarÕmÕnda geldi÷i noktayÕ çok net bir biçimde ortaya koymuõtur. Sektörümüzün ve ambalaj kullanÕcÕsÕ olan di÷er tüm sektörlerin yarÕõmamÕza verdi÷i de÷er ve önem ortadadÕr. Bu ba÷lamda Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ YarÕõmamÕzda eme÷i geçen herkese ve destekleyenlere teõekkür ederken; Ambalaj Sektörümüzün geliõmesine katkÕda bulunan tüm ambalaj üreticisi firmalarÕ, marka sahiplerini ve tasarÕmcÕlarÕ yürekten kutluyoruz.

Bu 96 ürün sahibi, üyesi bulundu÷umuz Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) yarÕõmasÕ WorldStar’a katÕlmaya da hak kazandÕlar. Dünya genelinde WPO üyesi ülkelerin tamamÕ tarafÕndan desteklenen bu uluslararasÕ yarÕõmaya katÕlarak Türkiye Ambalaj Sektörümüzün geldi÷i noktayÕ tüm dünyaya göstermemiz gerekti÷ine inanÕyor ve Worldstar’a katÕlÕm konusunda da ödül kazanan firma ve tasarÕmcÕlarÕmÕzÕn desteklerini bekliyoruz. Sektörümüzün yurtiçi ve yurtdÕõÕ pazarlarda geliõmesi çalÕõmalarÕna büyük katkÕsÕ oldu÷unu düõündü÷ümüz ASD ve REED TÜYAP FuarcÕlÕk A.ö. iõbirli÷i ile ve AMD, ESD, KASAD, MASD, OMÜD ve SEPA gibi sektör derneklerimizin çok de÷erli destekleri ile düzenledi÷imiz Avrasya Ambalaj stanbul FuarÕmÕzÕn 19.su 12-15 Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenecektir. Fuar cra Komitesi ikinci toplantÕsÕnÕ gerçekleõtirerek fuarÕmÕzÕn yurtdÕõÕ tanÕtÕm / alÕm heyetleri, fuarda gerçekleõtirilecek seminer/çalÕõtay ve fuar yerleõimini geliõtirme çalÕõmalarÕna devam etti. Ambalaj sektörümüzdeki birlik ve beraberli÷in yapÕcÕ bir göstergesi olan fuarÕmÕz ve sektörümüz sizlerin katkÕlarÕyla büyümeye, aynÕ zamanda UluslararasÕ gücünü de arttÕrmaya devam edece÷ini düõünüyoruz. Önümüzdeki 3 ay içerisinde/yaz döneminde de faaliyetlerimizin ve yaklaõan fuarÕmÕza yönelik çalÕõmalarÕmÕzÕn yo÷unlu÷unu koruyaca÷ÕnÕn altÕnÕ çizerken; Hepinize, sa÷lÕklÕ ve huzurlu bir yaz tatili ve hayÕrlÕ Ramazanlar dilerim.

Sadettin Korkut

Yönetim Kurulu BaùkanÔ Ambalaj Sanayicileri Derneöi

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

015 PACKAGING WORLD


ASD Haberler / ASD News

TÜRKÛYE ‘AMBALAJ AY YILDIZLARI’NI SEÇTÛ

Ambalaj Sanayicileri Derneöi (ASD) tarafÔndan bu yÔl dördüncüsü düzenlenen Ambalaj Ay YÔldÔzlarÔ YarÔùmasÔ’na bu yÔl rekor katÔlÔm saölandÔ. YarÔùma’ya baùvuru yapan 203 ambalaj 12 farklÔ kategoride deöerlendirildi ve YarÔùma’da dereceye giren 96 ambalaj belli oldu.

A

SD, Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ YarÕõmasÕ ile Türk firmalarÕnÕn piyasaya sürdükleri ürünlerin özgün ve do÷ru ambalaj uygulamalarÕ ile katma de÷er ile rekabet gücü kazanmasÕna katkÕda bulunmayÕ hedefliyor. Ürünün giysisi olarak kabul edilen ambalaj, ticari mallarÕn yurt içi ve yurt dÕõÕ piyasalarda yer edinmesinde büyük rol oynuyor.

016 PACKAGING WORLD

Türk firmalarÕn yurtiçinde ve yurtdÕõÕnda üretmiõ olduklarÕ ve piyasaya sürdükleri ürünler ile katÕldÕklarÕ Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ YarÕõmasÕ, WPO-World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) tarafÕndan da akredite edilerek yetkinli÷i tanÕnmÕõtÕr. YarÕõma kuralÕ uyarÕnca “Yetkinlik 2013” ödülüne layÕk görülen ambalajlar dilerlerse WPO’nun düzenledi÷i WorldStar YarÕõmasÕ

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

da dahil uluslararasÕ yarÕõmalara katÕlma hakkÕ kazanmÕõlardÕr. 23–24 MayÕs 2013 tarihinde ASD’de bir araya gelen Seçici Kurul (Profesyonel Jüri) Üyeleri, bütün ambalajlarÕn incelenmesinden sonra yarÕõma õartnamesinde verilen aõa÷Õdaki de÷erlendirme kriterleri do÷rultusunda; l çerdi÷i ürünü koruma ve saklama yeterlilik ve baõarÕsÕ


TÜRKúYE’NúN ULUSLARARASI YETKúNLúøú TANINMIû TEK AMBALAJ TASARIM YARIûMASI OLAN AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIûMASI SONUÇLANDI

l AmbalajÕn biçiminin yeni, özgün, farklÕ ve ilgi çekici olmasÕ l Kullanma, doldurma, boõaltma, açma ve tekrar kapatma yeterlilik ve kolaylÕ÷Õ l Ambalaj üzerinde uygun ve yeterli iõaretleme ve bilgilendirme, l SatÕõ görünümü cazibesi l Grafik tasarÕmÕ l Üretim kalitesi l KullanÕlan malzeme ve maliyet ekonomisi l Çevreye duyarlÕlÕk, sürdürülebilirlik ba÷lamÕnda tekrar kullanÕm, geri dönüõüm ve l Geri kazanÕm olanaklarÕndaki basarÕ l Özgün yapÕsal özellik l Nihai satÕõ noktalarÕnda baõarÕlÕ sergilenmeye uygunluk her baõvuruyu notlandÕrmÕõtÕr. YarÕõmanÕn ilk aõamasÕnda 96 ambalaj “Yetkinlik 2013” ödülüne layÕk görülmüõlerdir. Böylece Yetkinlik 2013 ödülüne layÕk görülen tüm ambalajlar WPO’nun

düzenledi÷i WorldStar YarÕõmasÕ da dahil uluslararasÕ yarÕõmalara katÕlma hakkÕ da kazanmÕõlardÕr. kinci aõamada “Yetkinlik 2013” ödülüne layÕk görülen ambalajlar arasÕnda yapÕlan de÷erlendirmede her bir kategorinin AltÕn, Gümüõ ve Bronz ödülleri belirlenmiõtir. Kategorilerin AltÕn, Gümüõ ve Bronz ödülleri õartname gere÷i Ödül töreninde açÕklanacaktÕr. Ödül töreni 2 Eylül 2013 tarihinde Four Seasons Bosphorus Hotel stanbul’da gerçekleõtirilecektir. Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ YarÕõmasÕ’nda verilen AltÕn Ödüller arasÕndan TSE iõbirli÷i ile AltÕn Ambalaj Ödülleri de verilmiõtir. Seçici Kurul uygun gördü÷ü yarÕõma kategorilerinde verdi÷i AltÕn Ödüller içinden ayrÕca 3 adet “AltÕn Ambalaj Ödülü”nü seçmiõtir. YarÕõmada “Yetkinlik 2013” kazanan ambalajlarÕn ürün isimleri ve kategorilerine göre alfabetik listesi õöyledir.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

017 PACKAGING WORLD


ASD Haberler / ASD News Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ 2013 YarÕõmasÕ’nda Dereceye Girenler. YarÕõmada “Yetkinlik 2013” kazanan ambalajlarÕn ürün isimleri ve kategorilerine göre alfabetik listesi aõa÷Õda yer almaktadÕr.

YETKÛNLÛK 2013 ÖDÜLÜ ALANLAR AMBALAJ MALZEMELERÛ BaskÕlÕ Yuvarlak Plastik GÕda KabÕ Çevre Dostu Market Tipi Poõet Duosmart Kap Pet 5 Lt. Ekopet Ambalaj Pet 5 Lt. Kendinden Kulplu Ambalaj

Orego Ambalaj San. ve Tic. A.ö. Netpak Ambalaj San. Tic. Ltd. öti. Paccor Turkey Ambalaj San. A.ö. Oba Plastik Kimya ve GÕda San. Tic. Ltd. öti. Oba Plastik Kimya ve GÕda San. Tic. Ltd. öti.

DÛ×ER GIDA DIÙI ÜRÜN AMBALAJLARI 750 Ml Pet Ambalaj Bingo Soft Konsantre Lovely 2500 Ml ENDÜSTRÛYEL VE TAÙIMA AMBALAJLARI 5,5 Lt. Algida Dondurma KabÕ 20 Litre Madeni Ya÷ AmbalajÕ DenizatÕ 1 Lt. Madeni Ya÷ öiõesi DenizatÕ 4 Lt Madeni Ya÷ öiõesi Koçak 4 Lt Madeni Ya÷ öiõesi Palet Kutusu Teneke Rulo hraç AmbalajÕ (TNR)

EczacÕbaõÕ Giriõim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. Tic. A. ö. Hayat Kimya San. A.ö. Üstün Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.ö. Özler Plastik San. ve Tic. A.ö. Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. ö. Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. ö. Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. ö. Mondi Tire Kutsan Ka÷Õt ve Ambalaj San. A.ö. Ere÷li Demir ve Çelik FabrikalarÕ T. A. ö.

EV-OTOMOTÛV-OFÛS ARAÇ VE GEREÇLERÛ ÛLE ÛHTÛYAÇ MALZEMELERÛ Tasarist - Musa Çelik TasarÕm Bingo Dynamic BulaõÕk Makinesi Tableti Bivy SÕvÕ ÇamaõÕr DeterjanÕ Petek KalÕp Amb. Mak. Plastik San. ve Tic. A.ö. Chirton Ecco 300 Ml Oda Spreyi Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. ö. Elegans Extra YarÕ Mat Polisan Boya San. ve Tic. A.ö. Gömme Rezervuar Kontrol Paneli Kutusu Dentaõ Ambalaj ve Ka÷Õt San. A.ö. Korkmaz Mevlevi Çay Seti Orhan Irmak TasarÕm San. ve Tic. Ltd. öti. Selpak Butik Kutu Mendil - YÕlbaõÕ Koleksiyonu pek Ka÷Õt San. ve Tic. A.ö. Wood & Wood Anti Aging Ahõap Verni÷i YarÕ Mat, Su BazlÕ Polisan Boya San. ve Tic. A.ö. FLEKSÛBIL AMBALAJLAR Bakliyat AmbalajÕ Elif Promosyon KarÕõÕk Kuruyemiõ Stand-Up Pouch Ürün AmbalajÕ Pratik AkÕõ Pratik Seyahat ÇantasÕ Ürün AromasÕnÕ Saklayan Ayakta Duran Valfli Torba

Be÷endik Ma÷aza õl. Tic. San. A.ö. Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.ö. Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.ö Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.ö. Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.ö.

GIDA 1 Lt. Ülker Golf Royal Tel KadayÕflÕ Dondurma Kutusu 2013 lk Hasat 3 Lt. Kulplu SÕvÕ Ya÷ öiõesi AçÕlÕr KapanÕr Pelit Draje-Kurabiye Poõet AsÕn Farm Zeytinya÷Õ AmbalajÕ Balgo BallÕ KaõÕk Bunge Salat 5 Lt FormalÕ Ya÷ Tenekesi Burcu Reçel Ürünleri 700 gr. Bursa Kalesi Kutusu Bursa Kalesi Metal Kutu Do÷adan Plus öekersiz Bitki öekeri Ege’den BalÕk Yemekleri Serisi (Dondurulmuõ GÕda) Ekici 4x250g Kaõar Peyniri Feast Tencerelik Sebze KarÕõÕmlarÕ Ailesi (Dondurulmuõ GÕda) HasÕr Görünümlü Metal Silindirik Kuru KayÕsÕ Kutusu Kahve DünyasÕ 250 Gr. Kahve Kutusu Kristal Ya÷ öiõesi Lokman Geleneksel Reçel Serisi Milo ÇikolatalÕ Draje KabÕ Ø210*240 Kilitli Pasta KabÕ PÕnar Delight Sucuk PÕnar Gurme Parmak Sucuk Tahin-Pekmez kili Ambalaj Taze Kutu - Ekmek Kutusu Tombul Kase Yudum Özel Üretim Natürel SÕzma Zeytinya÷Õ Zeytinya÷Õ öiõesi

Üstün Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.ö. Tariõ Zeytin A.ö. Yonca GÕda Sanayi õletmeleri ç ve DÕõ Tic. A.ö. Papirus Ka÷Õt San. ve Tic. A.ö. TasarÕm Üssü Ltd. öti. Dervolit Metal Plastik San. Tic. Ltd. öti. Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. ö. Burcu GÕda Konservecilik ve Salça San. A. ö. lka öekerleme Mam. ve GÕda San. Ltd. öti. lka öekerleme Mam. ve GÕda San. Ltd. öti. Do÷adan GÕda Ürünleri San. ve Pazarlama A.ö. Özgörkey GÕda Ürünleri San. ve Tic. A.ö. Ekiciler Süt GÕda Tar. Hayv. San. ve Tic. A.ö. Özgörkey GÕda Ürünleri San. ve Tic. A.ö. Kontensan Konya Teneke Kutu Ambalaj ve Makine San. ve Tic. A.ö. Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. ö. Anadolu Cam Sanayii A. ö. Mnd nõ. Teks. Elek. GÕda ve Hayv. San. Tic. Ltd. öti. Paccor Turkey Ambalaj San. A.ö. Özge Plastik Ambalaj San. A.ö. PÕnar Entegre Et ve Un San. A. ö. PÕnar Entegre Et ve Un San. A. ö. Merter Helva San. ve Tic. A.ö. Olmuksan nternational Paper Ambalaj San. ve Tic. A.ö. Paccor Turkey Ambalaj San. A.ö. Yudum GÕda San. ve Tic. A.ö. Anadolu Cam Sanayii A. ö.

018 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


YETKÛNLÛK 2013 ÖDÜLÜ ALANLAR

GRAFÛK TASARIM Efes Malt Bira AmbalajÕ Efes Pilsen FÕçÕ Bira Eti Crax Çok nce Kraker / Sade ve Biber-Kekikli Familia Tuvalet Ka÷ÕdÕ Feast Sebze ve Patates Ailesi (Dondurulmuõ GÕda) Kaanlar Dünya Peynirleri Serisi Kaanlar Yöresel Peynirler Serisi Maksimum öey Prezervatif Milka & Bonibon Çikolata Ode Membran Ode Starflex Patos Critos ve Patos Rolls YÕlbaõÕ Özel AmbalajlarÕ Peyman Dorleo Ailesi PÕnar Yaõam PÕnarÕm Mevsim Konseptli Cam öiõe Serisi Tariõ ncir Birli÷i Naturel Kuru ncir Doypack Test Matik Toz ÇamaõÕr DeterjanÕ

TasarÕm Üssü Ltd. öti. TasarÕm Üssü Ltd. öti. Brandmark - BM letiõim TasarÕm ve DanÕõmanlÕk Hizmetleri Ltd. öti. Hayat Kimya San. A.ö. Özgörkey GÕda Ürünleri San. ve Tic. A.ö. Paristanbul TasarÕm ve TanÕtÕm Hizm. Ltd. öti. Paristanbul TasarÕm ve TanÕtÕm Hizm. Ltd. öti. Banat FÕrça ve Plastik San. A.ö. Orhan Irmak TasarÕm San. ve Tic. Ltd. öti. Ode YalÕtÕm San. Tic. A.ö. Ode YalÕtÕm San. Tic. A.ö. Orhan Irmak TasarÕm San. ve Tic. Ltd. öti. Armin TanÕtÕm Hizm. ve Oto. Tic. Ltd. öti. PÕnar Su San. ve Tic. A.ö. deart ReklamcÕlÕk TanÕtÕm ve Organizayon Hiz. San. Tic. Ltd. öti. Tasarist - Musa Çelik TasarÕm

ÛÇECEKLER Burn Mutluluk Paketi 6x250 Ml Cappy & Fuse Tea Cam öiõe Serisi Ceysu Su öiõesi Dimes Premium Meyve Suyu öiõesi Freõa Do÷al Maden Suyu Lipton Soft Cashmere Metal Çay AmbalajÕ & Saklama Kutusu Miller 7’li öiõe Kulplu Metal Ambalaj & Buz KovasÕ Mutluluk TemasÕ 4x250 Ml Holder Nazen Likör Ailesi

Coca-Cola çecek SatÕõ ve Da÷ÕtÕm A.ö. Coca-Cola çecek SatÕõ ve Da÷ÕtÕm A.ö. Anadolu Cam Sanayii A. ö. Anadolu Cam Sanayii A. ö. Anadolu Cam Sanayii A. ö. Masaõ Metal Ambalaj San. ve Tic. A.ö. Masaõ Metal Ambalaj San. ve Tic. A.ö. Coca-Cola çecek SatÕõ ve Da÷ÕtÕm A.ö. Brandmark - BM letiõim TasarÕm ve DanÕõmanlÕk Hizmetleri Ltd. öti.

SA×LIK VE GÜZELLÛK ÜRÜNLERÛ Activex SÕvÕ Sabun Serisi Molped Günlük Ped Ranger @Ocean Eau de Toilette For Men

Vena TasarÕm ve YatçÕlÕk San. Tic. Ltd. öti. Hayat Kimya San. A.ö. Rebul Kozmetik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. öti.

SATIÙ NOKTASI SERGÛLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERÛ Alpella 3Gen Gofret Kutusu Northstar Innovation Endüstriyel YatÕrÕmlar ve DanÕõmanlÕk A.ö. Binboa Sevgililer Günü Limited Edition TasarÕm Üssü Ltd. öti. Efes Pilsen 4 Lü TaõÕma SaplÕ öiõe AmbalajÕ Camiõ Ambalaj Sanayi A.ö. Happy Moments Masa Üstü StandÕ Alda nõaat GÕda ve Turizm Tic. Ltd. öti. kiz Kutu Eti GÕda San. ve Tic. A.ö. KancalÕ Kutu Northstar Innovation Endüstriyel YatÕrÕmlar ve DanÕõmanlÕk A.ö. Kasa Önü Sunuma mkan Veren öeffaf Ambalaj Görsel Plastik Ambalaj San. ve Tic. A. ö. Nar Tipi Kutu Eti GÕda San. ve Tic. A.ö. Paõabahçe 1 Karaf + 1 Bardak TaõÕma SaplÕ Set AmbalajÕ Camiõ Ambalaj Sanayi A.ö. Taze Kutu Ekmek StandÕ Olmuksan nternational Paper Ambalaj San. ve Tic. A.ö. Tek Bahçe Natürel SÕzma Zeytinya÷Õ 500 Ml Nar Do÷al Ürünler Turizm Tic. ve San. A.ö. TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERÛ Bioxet Tüy AzaltÕcÕ Krem Bioxsine Saç KaybÕna KarõÕ Serum Medibox

Akademi MatbaacÕlÕk letiõim Hizm. San. ve Tic. Ltd. öti. Akademi MatbaacÕlÕk letiõim Hizm. San. ve Tic. Ltd. öti. Mondi Tire Kutsan Ka÷Õt ve Ambalaj San. A.ö.

Ödüle layÕk bulunan ambalajlar 27 MayÕs 2013’de Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ YarÕõmasÕ’na özel web sitesi olan www.ambalajyarismasi.com adresinde yayÕnlanmaya baõlamÕõtÕr. ÛletiÚim için: Yüksek çözünürlükte görseller ve yarÕõma ile ilgili di÷er konular hakkÕnda daha ayrÕntÕlÕ bilgi için Ambalaj Sanayicileri Derne÷i’nden Mali - dari õler ve Organizasyonlar Koordinatörü Hülya ATAMAN ile (hulyaataman@ambalaj.org.tr) ile temasa geçiniz. NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

019 PACKAGING WORLD


ASD Haberler / ASD News

Bu YÌlÌn Ûlk BasÌn ToplantÌsÌnÌ 11 Mart 2013 Tarihinde GerçekleÚtirdik Bildiöiniz gibi 2012 yÔlÔ baùÔndan beri zaman zaman ekonomi basÔnÔ ile bir araya gelerek sektörel geliùmeler ve Derneöimizin faaliyetleri hakkÔnda basÔnÔ bilgilendiriyoruz. 2013 yÔlÔ Mart ayÔnda da benzer ùekilde Point Hotel Taksim’de, 2012 yÔlÔ sektör deöerlendirmesi ve 2013 yÔlÔ beklentileri ana temasÔ ile ulusal ve yerel basÔndan pek çok gazeteci ile bir araya geldik. Nihan Tüzel, Eöitim, letiùim ve Projeler Yöneticisi

B

asÕn toplantÕsÕnda, ASD Yönetim Kurulu BaõkanÕ Sadettin Korkut, Avrupa’da yaõanan talep azalmasÕ ve finansal kriz nedeni ile oluõan boõlu÷u doldurarak fÕrsata çeviren Türk ambalaj sektörünün 2012 yÕlÕnda 14 milyar dolar büyüklü÷e ulaõtÕ÷ÕnÕ tahmin ettiklerini belirtti. Korkut, 2012 yÕlÕ ihracat büyüklü÷ü 3,1 milyar dolar olan sektörde, ihracat birim fiyatÕ ve katma de÷erli ihracatÕn her yÕl arttÕ÷ÕnÕn da altÕnÕ çizerek, “2012 yÕlÕnda ihracat birim fiyat ortalamasÕ 1,58 Dolar/kg olan Türkiye’de, Ambalaj Sektörü 2.48 Dolar/kg ihracat birim fiyat ortalamasÕ ile sektör olarak katma de÷erli ihracatÕn en önemli temsilcisi olmuõtur” dedi. 2012’de dÕõ ticaret açÕ÷Õ vermeyen ambalaj sektörünün ihracatÕnÕn, 2013 yÕlÕnda da aynÕ oranda artmasÕ için Dernek olarak çalÕõacaklarÕnÕ belirten Korkut, bu kapsamda Derne÷imiz tarafÕndan hayata geçirilen, “Ambalaj Sanayi UluslararasÕ Rekabet Gücü Maksimizasyonu Projesi”nin Ekonomi BakanlÕ÷Õ tarafÕndan resmen onaylandÕ÷ÕnÕ söyleyerek Ekonomi BakanÕ SayÕn Zafer Ça÷layan baõta olmak üzere Ekonomi BakanlÕ÷Õ KOB ve Kümelenme Dairesi yetkililerine de teõekkür etti. Korkut, “bu proje vasÕtasÕ ile sektöre yönelik kümelenme çalÕõmalarÕna katkÕda bulunmayÕ ve sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarÕn küresel pazarlardaki rekabet gücünü artÕrmayÕ amaçlÕyoruz” dedi. BasÕn toplantÕsÕnda ayrÕca, ekmek israfÕ

020 PACKAGING WORLD

konusunu da de÷inen Sadettin Korkut, ekme÷in ambalajlanmasÕ konusunda gösterdi÷i hassasiyet için GÕda TarÕm ve HayvancÕlÕk BakanÕ Mehmet Mehdi Eker’e de teõekkür etti. GÕda sektöründe ambalajÕn öneminin her geçen gün arttÕ÷Õna dikkat çeken Sadettin Korkut, õu bilgileri verdi: “Hijyenik üretilmiõ gÕdanÕn korunmasÕ ancak hijyenik üretilmiõ ve gÕdaya bulaõma yapmayacak ambalaj ile mümkündür. Do÷ru ambalajlama yapÕlmasÕnÕn halk sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan önemi çok büyüktür. AyrÕca her yÕl milyonlarca ton gÕda maddesi israf olmaktadÕr. Do÷ru ambalajlamanÕn, gÕdalarÕ koruyarak tüketim ömürlerini uzattÕ÷Õ ve israfÕ azalttÕ÷ÕnÕn da altÕnÕ çizmek gerekmektedir. Türkiye’de her yÕl 1,5 milyar liralÕk ekme÷in çöpe gitmesi, üretilen yaõ sebze ve meyvedeki kaybÕn 16 milyar liraya ulaõmasÕ gÕda israfÕnÕn boyutunu gözler önüne sermektedir. Bakliyat ürünlerinde de benzer sorunlar yaõanmaktadÕr. Bu ürünlerin de sadece yüzde 30’u ambalajlÕ olarak satÕlmaktadÕr. Ambalaj sektörü taze sebze ve meyvenin çöpe de÷il, sofralara gitmesini sa÷layabilir. Ülkemizde her yÕl 1,5 milyar ekmek israf ediliyor. Ekme÷in ambalajlanmasÕ, daha uzun süre ve hijyen koõullarÕna uygun saklanmasÕnÕ sa÷lar.’’ Dünyada her 100 günde bir New York nüfusu kadar insanÕn õehirlere aktÕ÷ÕnÕ belirten Korkut, orta sÕnÕftaki bu büyümenin ambalajlÕ ürünlere talebi artÕrdÕ÷ÕnÕ belirterek geçti÷imiz 10 yÕlda

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

ülkemizde de ambalaj tüketiminin 2 kat arttÕ÷ÕnÕ ve kiõi baõÕna ambalaj tüketiminin 160 Dolara ulaõtÕ÷ÕnÕ söyledi. AmbalajÕn ihracatÕ mümkün kÕlan en önemli stratejik araç oldu÷unu kaydeden Korkut, “Türk ambalaj sanayi, ülke imalat sanayindeki geniõlemeye cevap verecek durumdadÕr. stanbul Sanayi OdasÕ ( SO) en büyük 1000 õirket araõtÕrmasÕnda 2009 yÕlÕnda 50 ambalaj sanayi õirketi yer aldÕ. 2011 yÕlÕnda bu rakam 55’e çÕktÕ. Bu 55 õirketin 25’i derne÷imiz üyesidir. 500 milyar dolar ihracat hedeflenen 2023 yÕlÕnda ise, sektör olarak hedefimiz ihracatÕmÕzÕ 10 milyar dolara çÕkararak 30 milyar dolarlÕk bir sektör büyüklü÷üne ulaõmaktÕr” dedi. Sadettin Korkut, son olarak Derne÷imizin önemli etkinliklerinden Ambalaj FuarÕ konusunda basÕn mensuplarÕnÕ bilgilendirdi. ASD ve TÜYAP iõbirli÷i ile düzenlenen “Avrasya Ambalaj stanbul 2013 FuarÕ”nÕn sektörleri için baõlÕ baõÕna bir baõarÕ hikayesi oldu÷unu belirten Korkut, FuarÕn, 18 yÕl önce ilk yapÕldÕ÷Õ günden bu yana yaklaõÕk 30 kat büyüdü÷ünü ve bu haliyle FuarÕn, Avrupa’nÕn her yÕl düzenlenen en büyük ambalaj fuarÕ oldu÷unu söyledi. 2013 yÕlÕnda Avrasya Ambalaj stanbul FuarÕ 98.000 m2 kapalÕ alanda gerçekleõtirilecek olan ve geçti÷imiz sene 47 bini aõkÕn ziyaretçiyi a÷Õrlayan Fuar’a bu yÕl, 35 ülkeden 1100’ün üzerinde firma ve 50 binin üzerinde ziyaretçinin katÕlÕmÕ beklendi÷ini belirtti.


Bugün g Gazetesi

Hürses Gazetesi

Yeni öafak Gazetesi

Cumhuriyet Gazetesi

We Held the First Press Meeting of 2013 in March We have been organizing meetings with economy press at times since the beginning of 2012 in order to give briefing about sector developments and Association activities. In March 2013 we held a meeting with many journalists from national and local press at Point Hotel in Taksim around the mean theme of sector assessment in 2012 and expectations from 2013.

I

n the press meeting, ASD Chairman of Board Sadettin Korkut said that Turkish packaging sector, having created an opportunity by filling the gap that occurred due to the demand decrease and the financial crisis that Europe has faced, is estimated to reach a size of 14 billion dollars in 2012. Korkut emphasised that export unit price and value added export have been increasing every year in packaging sector where export size in 2012 was 3.1 billion dollars and said, “In Turkey where average export unit price in 2012 was 1.58 Dollars/kg, Packaging Sector has been the leading representative of value added export with an export unit price of 2.48 Dollars/kg”. Saying that the ASD will work to ensure that packaging sector export which had no foreign trade deficits in 2012 will increase with the same rate in 2013, Korkut added that the “Project for Maximization of the International Competitive Power of Packaging Industry” which was implemented by our Association for that purpose was officially approved by the Ministry of Economy and thanked the representatives of the Ministry of Economy SME and Clustering Department and particularly Mr. Zafer Ça÷layan, the Minister of Economy. Korkut said, “We aimed with this project to contribute to the clustering efforts in the sector and to increase the competitive power of sector companies in global markets”.

Also mentioning the subject of bread wastage in the press meeting, Sadettin Korkut thanked Mehmet Mehdi Eker, the Minister of Food, Agriculture and Stockbreeding, for his sensitive approach to packed bread. Indicating the fact that packaging is getting more and more important in food sector, Sadettin Korkut said: “The protection of hygienically produced food is possible only by using hygienically produced packaging that will not contaminate food. Correct packaging is very important for public health. Also every year millions of tons of food are wasted. It must be underlined that correct packaging extends shelf life by protecting the food and reduces wastage. The magnitude of wastage can be perceived better when we think that in Turkey every year 1.5 billion liras worth of bread is dumped and the loss in fresh fruit and vegetables is 16 billion liras. There are similar problems in legumes. Only 30 percent of these products are sold in packages. Packaging sector can help fresh fruit and vegetables be placed on the table and not end up in dump sites. In our country every year 2 billion loaves of bread are wasted. Packed bread can be preserved for longer periods and under hygienic conditions.’’ Korkut said that every 100 days a population equal to that of New York migrates to cities, this growth in middle class increases the demand for packed products and in the past

10 years packaging consumption doubled in our country and per capita package consumption reached 160 dollars. Korkut noted that packaging is the most important strategic tool that makes exportation possible and said, “Turkish packaging industry is capable of responding to the expansion of the domestic manufacturing industry. In 2009, 50 packaging companies were included in the top 1000 companies survey of stanbul Chamber of Industry ( SO). In 2011 this figure increased to 55. Of these 55 companies, 25 are members of our Association. In 2023, with an export target of 500 billion dollars, our sector has targeted to increase our export to 10 billion dollars and reach a size of 30 billion dollars”. Finally Sadettin Korkut gave a briefing to the press about the Packaging Fair saying that the “Eurasia Packaging stanbul 2013 Fair” organised by ASD and TÜYAP is a success story in itself for the sector, Korkut added that the Fair has grown about 30 times since the day it was first organised 18 years ago and became the biggest annual packaging fair in Europe. The fair, which will be organised in 2013 on a closed area of 98.000 sqm and which hosted more than 47 thousand visitors last year, is expected to welcome over 1100 companies and 50 thousand visitors from 35 countries.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

021 PACKAGING WORLD


ASD Haberler / ASD News

Ambalaj Sanayicileri DerneØi (ASD) Kümelenme ÇalÌÚmalarÌ

Bronz Etiketle Taçland×r×ld× Ambalaj Sanayicileri Derneöi-ASD, Avrupa Küme Analizleri SekretaryasÔ (European Secretariat for Cluster Analysis-ESCA)’nÔn Avrupa çapÔnda yaptÔöÔ kÔyaslama projesi kapsamÔnda bronz kalite etiketiyle ödüllendirildi.

Nihan Tüzel, Eöitim, letiùim ve Projeler Yöneticisi

A

vrupa Komisyonu tarafÕndan 2009 yÕlÕnda küme mükemmelliyetine dayalÕ kalkÕnmanÕn desteklenmesi amacÕyla kurulan Avrupa Küme Mükemmeliyeti Giriõimi (European Cluster Excellence Initiative-ECEI) küme kÕyaslama mekanizmasÕnÕ tasarladÕ ve geliõtirdi. Söz konusu giriõimin halihazÕrda yürütülmesinden sorumlu olan Avrupa Küme Analizleri SekretaryasÕ (European Secretariat for Cluster Analysis-ESCA) ise akredite etti÷i küme kÕyaslama uzmanlarÕ ile tüm Avrupa’da küme kÕyaslama çalÕõmasÕ yapmakta, konularÕnda en iyi kurum/kuruluõlarÕ belirlemeye

devam etmektedir. “Küme KÕyaslama ÇalÕõmasÕ” Türkiye’de Ege hracatçÕ Birlikleri tarafÕndan yürütüldü. “Küme KÕyaslama ÇalÕõmasÕ” kapsamÕnda, Ambalaj Sanayicileri Derne÷i’nin aktiviteleri, süreçleri ve iç yönetim mekanizmalarÕ öubat 2013 tarihi itibariyle Avrupa’da toplamda incelenen 350 küme kuruluõu ile kÕyaslandÕ. ÇalÕõmanÕn sonucunda

kurumumuz geliõim alanlarÕ belirlendi. Ambalaj Sanayicileri Derne÷i BaõkanÕ Sadettin Korkut, “AldÕ÷ÕmÕz bronz kalite etiketi ve ESCA tarafÕndan geliõtirilen önerilerin de dikkate alÕnmasÕyla yüksek kalitede bir küme yönetim mekanizmasÕyla dünya standardÕnda baõarÕlÕ bir küme olmak üzere ilk adÕmÕmÕzÕ attÕk. Bundan sonraki süreçte, daha iyi bir yönetim mekanizmasÕyla üyelerimize daha iyi hizmet sunarak küresel pazarda hem üyelerimizin hem de kurumumuzun daha baõarÕlÕ ve rekabetçi olabilmesi için çalÕõmalarÕmÕza devam edece÷iz” õeklinde konuõtu.

Clustering Work of the Packaging Manufacturers Association (ASD) was

Crowned with Bronze Label

Packaging Manufacturers Association-ASD was rewarded with a bronze quality label for the European-Wide Comparison Project of the European Secretariat for Cluster Analysis-ESCA. The European Cluster Excellence Initiative-ECEI, established by the European Commission in 2009 in order to support development based on cluster perfection, designed and developed the cluster comparison mechanism. The European Secretariat for Cluster Analysis-ESCA, which is currently responsible for the execution of said initiative has been making cluster comparison work in the entire Europe with the accredited cluster comparison experts and defining the organisations/institutions which are the best in their fields. “Cluster 022 PACKAGING WORLD

Comparison Project” was conducted in Turkey by the Aegean Exporters’ Union. As part of “Cluster Comparison Project”, the activities, processes and internal management mechanisms of Packaging Manufacturers Association were compared to the 350 cluster organisations examined in Europe in February 2013. At the end of the work, improvement areas were identified for our institution and cluster and service perfection was compared to the good examples in Europe. Packaging Manufacturers

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

Association Chairman Sadettin Korkut said, “With the bronze quality label and the consideration of recommendations made by ESCA, we took our first step to being a successful cluster at global standards with the help of a high quality cluster management mechanism. In the future we will use a better management mechanism to give better service to our members in order to ensure that both our members and our institution can be more successful and competitive in the global market.”


ASD Haberler / ASD News

ASD Yönetim Kurulu A Emre Erdoöan/Eöitim ve YayÔnlar UzmanÔ

ASD Yönetim Kurulu’nun Mart ayÔ toplantÔsÔ ve Petkim Ziyareti 16 Mart 2013 tarihinde gerçekleùtirildi. ASD Yönetim Kurulu’nun toplantÔsÔnÔn ardÔndan SOCAR Türkiye ve Petkim’in yatÔrÔmlarÔ hakkÔnda film gösterimi ve Petkim Saha Turu etkinliöi düzenlendi.

mbalaj Sanayicileri Derne÷i (ASD) Mart ayÕ toplantÕsÕ ve Petkim Ziyareti 16 Mart 2013 tarihinde gerçekleõti. Ambalaj Sanayicileri Derne÷i (ASD) Yönetim Kurulu BaõkanÕ Sadettin Korkut baõkanlÕ÷Õnda gerçekleõen yönetim kurulunda gündemdeki konular masaya yatÕrÕldÕ. Gerçekleõen toplantÕnÕn ardÕndan ASD Yönetim Kurulu Üyeleri, geçti÷imiz aylarda Petkim Genel Müdürlü÷üne getirilen Sadettin Korkut’u yeni görevi dolayÕsÕyla kutladÕlar. SOCAR Türkiye ve Petkim’in yatÕrÕmlarÕ hakkÕnda film gösteriminin ardÕndan Petkim Saha Turu etkinli÷i düzenlendi. Turda Petkim bünyesinde yer alan; AYPE, AYPE-T, YYPE, POL PROP LEN, ET LEN, AROMAT KLER, KA, VCM, PVC ACN, Akrilonitril (ACN), ET LEN GL KOL, PTA, PA ve Plastik õleme FabrikasÕ ile ilgili bilgi alÕndÕ. Turun ardÕndan ASD Yönetim Kurulu, Alia÷a Organize Sanayi Bölgesi ( ALOSB ) Yönetim Kurulu BaõkanÕ AtÕl Akkan’Õ makamÕnda ziyaret etti. Gerçekleõen toplantÕda ALOSB Bölgesi yatÕrÕmlarÕ hakkÕnda bilgi alÕndÕ.

AL AõA ORGAN ZE SANAY BÖLGES (ALOSB ) 9.220.000 m² lik bir alanÕ kaplayan Alia÷a Organize Sanayi Bölgesi (ALOSB ), zmir’in 65 km. kuzeyinde, Alia÷a ilçesi’nin 9 km. kuzeydo÷usunda yer alÕyor. Bölgenin PETK M ve TÜPRAö gibi tesisler nedeniyle hammaddeye yakÕnlÕ÷ÕnÕn do÷urdu÷u konum ve lojistik avantajlarÕ dolayÕsÕ ile Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ, Kimya Sanayinin üssü olarak Alia÷a OSB’yi belirledi ve MayÕs 2011 itibariyle bölgeyi Kimya htisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ilan etti. Kimya ihtisas alanÕ dÕõÕnda ALOSB ’de; demir-çelik, otomotiv, makine, tekstil, ka÷Õt, inõaat, gÕda, elektrik-elektronik, a÷aç ve çeõitli imalat sektörleri yer alÕyor. ALOSB ’nin AltyapÕsÕ G-OG elektrik, aydÕnlatma, scada, fiber-optik- telekomünikasyon sistemleri yerin altÕnda 2mx2m, 2mx2.5m ve 2mx3m boyutlarÕnda imal edilen tüneller içerisinde gerçekleõtirildi. Günümüzde özellikle kimya alanÕnda yurtdÕõÕndan ithalatÕnÕ yaptÕ÷ÕmÕz ürünlerin artÕk Türkiye’de üretilmesi için bölgeye yatÕrÕm yapacak yatÕrÕmcÕlar stratejik yatÕrÕmlar çerçevesinde 5. derece teõvikten faydalanabiliyor. 024 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

ASD Board The March meeting and the Petkim visit of ASD Board of Directors took place on 16 March 2013. After the meeting of ASD Board of Directors, there were a film presentation about the investments of SOCAR Turkey and Petkim and a Petkim Field Tour activity.


d

Petkim’i Ziyaret Etti

of Directors Visited Petkim The March meeting and the Petkim visit of Packaging Manufacturers Association (ASD) took place on 16 March 2013. The Board Meeting chaired by Sadettin Korkut, the Chairman of the Board of Directors of Packaging Manufacturers Association (ASD), focused on the topics on the agenda. After the meeting ASD Board Members celebrated Sadettin Korkut for his new position as the Petkim General Manager. Following the film presentation on the investments of SOCAR Turkey and Petkim, there was a Petkim Field Tour activity. During the tour, briefing was given about AYPE, AYPE-T,

YYPE, POLYPROPYLENE, ETHYLENE, AROMATICS, KA, VCM, PVC ACN, Acrylonitrile (ACN), ETHYLENE GLYCOL, PTA, PA and Plastic Processing Plant in Petkim. After the tour ASD Board of Directors visited AtÕl Akkan, the Chairman of the Board of Directors in Alia÷a Industrial Estate (ALOSB ), in his office. In the meeting, information was provided about the investments in ALOSB Region.

ABOUT ALIAõA INDUSTRIAL ESTATE (ALOSBI)

Covering an area of 9.220.000 sqm, Alia÷a Industrial Estate (ALOSB ) is

65 km to the north of zmir and 9 km to the northeast of Alia÷a. Considering the location advantage and logistic advantage created by the proximity of the region to raw materials owing to plants such as PETK M and TÜPRAö and the ideal conditions offered to investors, the Ministry of Industry and Commerce defined Alia÷a Industrial Zone as the base of Chemical Industry and declared the region to be Chemistry and Composite Industrial Zone since May 2011. Besides chemistry, ALOSB includes steel-iron, automotive,

machinery, textile, paper, construction, food, electricelectronics, wood and various manufacturing industries. The infrastructure including G-OG electricity, lighting, scada, fiber-optictelecommunication systems were built within tunnels produced underground in sizes of 2mx2m, 2mx2.5m and 2mx3m. Today investors who want to invest in the region so that the previously imported chemical products are now produced in Turkey can take advantage of 5th degree incentives within the framework of strategic investments.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

025 PACKAGING WORLD


ASD Haberler / ASD News Sem Plastik Yönetim Kurulu BaõkanÕ SayÕn Yavuz Ero÷lu tarafÕndan ba÷ÕõlanmÕõtÕr.

Ambalaj Sanayicileri Derne÷i BaõkanÕ SayÕn Sadettin Korkut tarafÕndan ba÷ÕõlanmÕõtÕr.

Ambalaj Sanal Müzesi kuruluÚ çalÌÚmalarÌmÌza desteklerinizi bekliyoruz! Nihan Tüzel, Eöitim, letiùim ve Projeler Yöneticisi

AmbalajÔn kamuoyunda doöru bir algÔ kazanmasÔnÔ saölamak ve Türkiye Ambalaj Tarihi çalÔùmamÔza katkÔ saölamak amacÔyla hazÔrladÔöÔmÔz Ambalaj Sanal Müzesi projesini bir süredir hayata geçirmeye çalÔùÔyoruz.

A

mbalaj Müzesi Projemizin ilk bölümü olarak hayata geçirmeyi planladÕ÷ÕmÕz Ambalaj Sanal Müzesi çalÕõmalarÕ kapsamÕnda Sizlere müzemize ürün ba÷Õõlamak konusunda yaptÕ÷ÕmÕz duyurularÕmÕz sonunda bize katkÕda bulunmak istedi÷ini bildiren tüm üyelerimize çok teõekkür ederiz. AyrÕca, Sizlerle õu ana kadar Sanal Müze’mize yapÕlan ba÷ÕõlarÕ paylaõmaktan memnuniyet duyarÕz. Öncelikli olarak projelendirdi÷imiz Ambalaj Sanal Müze’sinde bulunmasÕnÕ istedi÷iniz eski ve sektör için tarihi önemi olan ambalaj, ambalaj makinesi ve yardÕmcÕ ürünlerinin foto÷raflarÕnÕn

bize ulaõtÕrÕlmasÕ konusunda tüm üye ve meslektaõlarÕmÕzÕn destekleri bizim için büyük önem taõÕmaktadÕr. Bu do÷rultuda Ambalaj Müzesi Projesi için ba÷Õõlamak istedi÷iniz ürünlerinizden; tarihi de÷eri olan ambalajlarÕn 300 dpi yo÷unlukta, farklÕ açÕlardan çekilmiõ en az 3 görselinin ve çizimlerinin tarafÕmÕza iletilmesi bizi çok memnun edecektir. Müze için ba÷Õõlanan eserler kimin tarafÕndan ba÷ÕõlandÕ÷Õ belirtilerek kullanÕlacaktÕr. Daha ayrÕntÕlÕ bilgi için Derne÷imizden E÷itim, letiõim ve Projeler Yöneticimiz Nihan Tüzel’e (nihantuzel@ambalaj.org. tr) ile iletiõime geçmenizi rica ederiz.

Özge Plastik Yönetim Kurulu BaõkanÕ SayÕn öaban Yavuz tarafÕndan ba÷ÕõlanmÕõtÕr. Paper Matche: Pudra Kutusu, 19001920 arasÕ, FransÕz, OsmanlÕ PazarÕ için üretilmiõ. Üzerinde FransÕzca LT PIVER Paris Pudra Kutusu yazmaktadÕr. Paper Matche teknikle yapÕlmÕõtÕr. (SÕkÕõtÕrÕlmÕõ ka÷Õt) Pudra Kutusunun: Geniõlik: 8 cm Uzunluk: 9 cm Yükseklik:4 cm

Your Support for the Packaging Virtual Museum is Appreciated For some time we have been working to realise the Packaging Virtual Museum project which is aimed at creating a correct perception for packaging among the public and making contribution to our Turkish Packaging History work. We present our sincere thanks to our members who were willing to make contributions in response to our invitation to donate products to our Packaging Virtual Museum which we have been planning to realise as the first part of our Packaging Museum Project. Also we would be happy to share with you the donations to our Virtual Museum so far. 026 PACKAGING WORLD

We certainly appreciate the support of all members and colleagues in delivering the old packaging, packaging machinery and auxiliary products which are historically significant for the sector and which you want to be included particularly in the Packaging Virtual Museum and In that context, we will be very happy to receive; At least 3 photographs of packages

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

taken from different angles with 300 dpi density as well as related drawings. The donations to the museum will be used by indicating the name of the donor. We would like you to contact our Education, Communication and Project Manager Nihan Tüzel (nihantuzel@ambalaj. org.tr) in relation to the products you wish to donate to the museum.


ϰϬLJŦůůŦŬďŝůŐŝǀĞĚĞŶĞLJŝŵŝŵŝnjůĞ͖'ŦĚĂ͕ <ŽnjŵĞƟŬǀĞŶĚƺƐƚƌŝLJĞůƐĞŬƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ͖ DĞƚĂůǀĞWůĂƐƟŬŵďĂůĂũŝŚƟLJĂĕůĂƌŦŶŦ ŬĂƌƔŦůĂŵĂŶŦŶŐƵƌƵƌƵŶƵǀĞƐŽƌƵŵůƵůƵŒƵŶƵ ƚĂƔŦŵĂŬƚĂLJŦnj͘


ASD Haberler / ASD News

Güllü Durmuùkaya

lteriù lbasan

Ayùe Bor

NazlÔ Gökçe Terzioölu

Thomas Schneider WPO BaùkanÔ

‘Bu Ödüller Dünya StandartlarÌnda TasarÌm YapabildiØimizi Gösteriyor’ WPO’nun düzenlediöi Worldstar Student YarÔùmasÔnda ilk 3 dereceyi paylaùan Türk öörenciler ABD’deki Michigan State Üniversitesi’nde gerçekleùen törende ödüllerini aldÔ. Bizlere haklÔ gurur yaùatan öörencilere; yarÔùma ve tasarÔma yönelik kÔsa sorular yönelttik. 4 öörencinin de verdiöi ortak mesaj, “Bu ödüller dünya standartlarÔnda tasarÔm yapabildiöimizi gösteriyor” oldu. STANBUL TEKN K ÜN VERS TES ENDÜSTR ÜRÜNLER TASARIMI BÖLÜMÜ: LTER ø LBASAN DünyanÔn en baùarÔlÔ 3 öörenci projesinden birisini tasarladÔnÔz; WorldStar Student tasarÔm ödülü almaya hak kazandÔnÔz ve bu yarÔùmada ilk 3 dereceyi Türk Öörenciler aldÔlar. Worldstar Student TasarÕm Ödülü benim için yeri çok ayrÕ, çünkü bu ödül benim ilk uluslararasÕ ödülüm. Bir tasarÕmcÕ olarak uluslararasÕ bir ödül kazanmak gerçekten çok güzel bir duygu. Ödülü almak için ABD’ye ça÷ÕrÕldÕm. Türkiye Ambalaj Sanayicileri Derne÷i ve Dünya Ambalaj Örgütü iõbirli÷i ile Michigan State Üniversitesi’ne gittim. Bunun için de ayrÕca Ambalaj Sanayicileri Derne÷i’ne teõekkür etmek istiyorum. lk üç dereceyi de üç tane Türk ö÷rencinin almasÕ ise bu 028 PACKAGING WORLD

durumu daha da güzelleõtiriyor. Bu bizim bir õekilde dünya standartlarÕnda tasarÕm yapabildi÷imizi, yapabilece÷imizi gösteriyor ve Türkiye’deki ambalaj sektörünün gelece÷i hakkÕnda iyi õeyler düõündürüyor. Türkiye’de ve yurtdÔùÔnda takip ettiöiniz endüstriyel tasarÔmcÔlar kimler? Türkiye’de Oya Akman’Õn ve Ümit Altun’un yaptÕ÷Õ iõleri takip ederim. YurtdÕõÕnda takip etti÷im tasarÕmcÕlarÕn baõÕnda Ora Ito, Karim Rashid, Jonathan Ive gelir. ANADOLU ÜN VERS TES ENDÜSTR YEL TASARIM BÖLÜMÜ GÜLLÜ DURMUøKAYA VE AYøE BOR Yeni bir projenin tasarÔm aùamasÔnÔ anlatÔr mÔsÔnÔz? Bizim için tasarÕm süreci, “Ben bu projeyi neden yapÕyorum? KaygÕlarÕm

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

neler? Bunlara çözümüm ne?” gibi sorularÕ sormamÕzla baõlÕyor. Bu aõamada ne kadar dürüst olursak sonunda çÕkan ürünün de kullanÕcÕyla dili o kadar dürüst oluyor. Konsepti ve ürünün ilk detaylarÕnÕ belirledikten sonra, ürünleõme sürecinde üretilebilirlik, malzeme, ürün-kullanÕcÕ iliõkisi, ürün-mekan iliõkisi ve trendleri eõ zamanlÕ sorgulayarak projeyi tamamlÕyoruz. Bütün bu aõamalar arasÕnda durup projeye dÕõarÕdan bir gözle bakmaya çalÕõmak ve baõladÕ÷Õmda belirledi÷imiz çizgiden ne kadar saptÕ÷ÕmÕzÕ kontrol etmem de faydalÕ oluyor. Türkiye’de ve yurtdÔùÔnda takip ettiöiniz endüstriyel tasarÔmcÔlar kimlerdir? AslÕnda bu liste çok uzun olabilir. FarklÕ õekillerde ilham aldÕ÷ÕmÕz birçok tasarÕmcÕ var ancak ilk aklÕmÕza gelenler; Benjamin Hubert,


Ross Lovegrove, Oki Sato, Naoto Fukasawa, Soren Rose, Ece YalÕm, Oya Akman, Orhan Irmak… ORTADOõU TEKN K ÜN VERS TES ENDÜSTR ÜRÜNLER TASARIMI BÖLÜMÜ NAZLI GÖKÇE TERZ OõLU Endüstriyel Ürün TasarÔmÔ alanÔnda eöitim almayÔ neden istediniz? Her õeyin de÷iõtirilebilece÷ine, yenilenebilece÷ine ve ö÷renme ufkunun sonunun olmadÕ÷Õna inanan, düõlerini zorlayarak daha iyiye ulaõmanÕn gere÷ini anlatan büyüklerimin izinde yürüyorum… ÇalÕõmayÕ, üretmeyi ve bunun karõÕlÕ÷Õnda özellikle manevi tatminle sonlandÕrmayÕ sevdi÷im hayallerimi gerçe÷e dönüõtürebilece÷im tek yer oldu÷unu düõündü÷üm için Endüstri ürünleri tasarÕmÕnÕ bölümünü seçtim… Üretmek, yeni bir õeyler ortaya çÕkarmak, olanlarÕ geliõtirmek... Üstelik bunlarÕ kullanÕmda görmek... Benim yaptÕ÷ÕmÕ bilmek... TasarÕm böyle bir õey iõte. Elle tutuluyor, gözle görülüyor, kullanÕlÕyor ve bunu yapan siz oluyorsunuz. Üstelik sonu yok. Çeõit çok fazla. TanrÕ’nÕn özenerek tasarladÕ÷Õ dünyayÕ, uzayÕ, yÕldÕzlarÕ düõünmek ve bundan etkilenerek insanlarÕn yararÕna olacak bir õeyler yapmak... Çevrenin korunmasÕna katkÕda bulunmak... õte bütün bunlarÕ yapabilen baõarÕlÕ insanlara katÕlmak istedim. Yeni bir projenin tasarÔm aùamasÔnÔ anlatÔr mÔsÔnÔz? Aõama demeyelim de ona, do÷um diyelim. Çünkü o güne kadar yapÕlmayan bir õeyi yapmaya çalÕõÕyorsunuz. Bunun için tanÕmak ilk yapaca÷ÕnÕz õey ve sorunu anlamak. Çünkü tasarÕm gerektiren her konuda, her üründe bir sorun vardÕr. õte bu sorunu anlamak yeni do÷umun ilk adÕmÕ oluyor. Sonra düõünüyorum yeniden. Ortaya çÕkan ya da benim gördü÷üm bu sorunu nasÕl çözerim diye. Önümde tabletim, çiziyorum, be÷enmiyor siliyorum. Bu konunun üstatlarÕnÕn sorunlara nasÕl yaklaõacaklarÕnÕ anlamaya çalÕõÕyorum. Ço÷unun hayatÕnÕ, sistemini, yöntemini biliyorum çünkü. Onlar gibi olmak isterken taklit etmemeye büyük özen gösteriyorum. Ortaya çÕkanÕn ilk sahibi benim ama genele mal olduktan sonra artÕk o bütün dünyanÕn, insanlarÕn. Benim de Naoto Fukasawa, Tejo Remy, Ross Lovegrove baõta olmak üzere daha bir çok, takip etti÷im tasarÕmcÕlar var. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafÕndan ABD’de gerçekleõtirilen yarÕõmada dereceye giren ilk üç proje; Anadolu Üniversitesi Endüstriyel TasarÕm Bölümü ö÷rencileri Güllü Durmuõkaya ve Ayõe Bor, Ortado÷u Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri TasarÕmÕ Bölümü ö÷rencisi NazlÕ Gökçe Terzio÷lu ve stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri TasarÕmÕ Bölümü ö÷rencisi lteriõ lbasan tarafÕndan tasarlandÕ.

‘These Rewards Prove that We can Make Design at Global Standards’

Turkish students in the top 3 ranks of the Worldstar Student Competition organised by WPO received their awards in a ceremony held in the Michigan State University in the USA. We asked short questions about the competition and design to the students who gave us proper pride. The common message conveyed by all three students was, “These rewards prove that we can make design at global standards”. ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY INDUSTRIAL PRODUCTS DESIGN DEPARTMENT ILTERIø ILBASAN

You designed one of the 3 most successful student projects in the world; you were granted WorldStar Student design award and the first 3 ranks in the competition were filled by Turkish students. Worldstar Student Design Award has a special place in my heart because it is my first international award. As a designer, it is a wonderful feeling to receive an international award. I was invited to the USA to get the award. I went to the Michigan State University with the cooperation of Turkish Packaging Manufacturers Association and World Packaging Organization. I would like to thank Turkish Packaging Manufacturers Association for this. What makes it all nicer is that three Turkish students were placed in the top three ranks. This proves that we can make designs at global standards and helps us feel optimistic about the future of Turkish packaging sector. Who are the local or foreIgn IndustrIal desIgners that you follow? In Turkey I like the works of Oya Akman and Ümit Altun. Among my favourite foreign designers are Ora Ito, Karim Rashid and Jonathan Ive.

ANADOLU UNIVERSITY INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT GÜLLÜ DURMUøKAYA AND AYøE BOR

Can you tell us about the desIgn phase of a new project? For us the design process starts with asking such questions as, “Why am I involved in this project? What are my concerns? What are the corresponding solutions?” The more honest whe are in this phase, the more honest the finished product speaks to the user. After defining the concept and initial details of the product, we simultaneously question things such as manufacturability, material, product-user relation, product-place relation and trends in the productization process to complete the project. During all these phases, it also helps to stop and try to take an outside look at the project and check how much we have deviated from the predetermined line. Who are the local or foreIgn IndustrIal desIgners that you follow? Actually this may be a very long list. There are many designers whom I find inspiring in different ways, but the first names that come to my mind are; Benjamin Hubert, Ross Lovegrove, Oki Sato, Naoto Fukasawa, Soren Rose, Ece YalÕm, Oya Akman, Orhan Irmak…

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY INDUSTRIAL PRODUCTS DESIGN DEPARTMENT NAZLI GÖKÇE TERZIOõLU Why dId you choose to be educated In IndustrIal Product DesIgn? I follow the path of my elders who believe that everything can be changed and renewed and that there is no limit to learning and who tell about the need to reach the better by forcing the imagination… I preferred Industrial products design department because I like working, producing and getting especially moral satisfaction in return and this is the only place where I can make my dreams come true… To produce, to make new things and to improve the existing ones... What ‘s more, to see them being used... To know that I have made them... This is design. Tangible, concrete, usable and you are the one who made it. And there is no limit. There are endless varieties. To think about the world, the space, the stars that God created so carefully and to get inspired by them in order to make things that will be for people’s benefit... To contribute to environmental protection... I just wanted to be one of these people who are able to do all these things. Can you tell us about the desIgn phase of a new project? Let’s not call it phase, but birth. Because you are trying to do something that has not been done before. What you need to do is get familiar with and understand the problem. Because every subject, every product that needs design has a problem. Understanding this problem is the first step of the new birth. Then I think again about how I can solve this problem that has arisen or that I have seen. I have my tablet in my hand, I draw something, don’t like it and delete it. I try to understand how the masters in this field approach the problems because I know the life, the system, the method of most of them. I exercise care for not imitating them while trying to be like them. I am the first owner of the finished product but when it becomes public, it also becomes the property of the entire world and all the people. There are many designers that I follow, for instance Naoto Fukasawa, Tejo Remy, Ross Lovegrove. The projects that were placed in the top three ranks in the competition organized by the World of Packaging Organization in the USA were designed by Güllü Durmuõkaya and Ayõe Bor from Anadolu University Industrial Design Department, NazlÕ Gökçe Terzio÷lu from Middle East Technical University Industrial Products Design Department and lteriõ lbasan from stanbul Technical University Industrial Products Design Department.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

029 PACKAGING WORLD


ASD Haberler / ASD News

Ambalaj Sanayicileri DerneØi EØitimleri HÌz Kesmiyor! Nihan Tüzel, Eöitim, letiùim ve Projeler Yöneticisi

D

erne÷imizin bu yÕl baõÕndan itibaren Yaõamboyu E÷itimler konusunda yeni bir perspektif belirleyerek sektöre yönelik teknik e÷itimleri ön plana çÕkardÕ÷ÕnÕ ve firmalarÕn baõka kaynaklardan eriõemedikleri e÷itimleri kendilerine sunmayÕ hedefledi÷ini daha önceki sayÕlarÕmÕzda da belirtmiõtik. Bugüne kadar üyelerimizden e÷itimlerimize gelen yo÷un talep bize bu kararÕn ne kadar do÷ru oldu÷unu gösterdi. YÕlbaõÕndan bu yana gerçekleõtirdi÷imiz FleksibÕl Ambalajlar E÷itimi, BaskÕ Teknikleri E÷itimi, Ambalaj ve yi Üretim UygulamalarÕ E÷itimi, Temel Plastik Malzemeler E÷itimi ve Müõteri liõkilerinde Etkili letiõim E÷itimleri çalÕõma hayatÕnÕn ya da ambalaj sektörün içinden gelen son derece yetkin e÷itmenler tarafÕndan verildi. 12 Nisan 2013 tarihinde gerçekleõen ve Mustafa Kemal Alptekin tarafÕndan verilen “Ambalaj ve yi Üretim UygulamalarÕ E÷itimi”nde Ürün Güvenilirli÷i ProgramÕ, Personel için Önkoõullar, YabancÕ Madde Takip ÖnkoõullarÕ, Operasyonel Önkoõullar, Yönetmelik ÖnkoõullarÕ gibi ana baõlÕklarda bilgi aktarÕldÕ. Üretim ve Kalite Bölümlerinde görev yapan yönetici, yönetici adaylarÕ ve çalÕõanlarÕn katÕldÕklarÕ e÷itimde firmalarda yaõanan güncel

030 PACKAGING WORLD

sorunlar da tartÕõÕlarak e÷itmen tarafÕndan yanÕtlandÕ. 22 Mart 2013 tarihinde düzenledi÷imiz “BaskÕ Teknikleri E÷itimi”nin ilk bölümünde de ise ofset, flekso, rotogravür ve metal ambalajlarda uygulanan baskÕ tekniklerinde IõÕk ve Renk kavramÕ; ikinci bölümünde ise yine bu baskÕ tekniklerinde tram ve nokta kazancÕ kavramlarÕ hakkÕnda bilgi verildi. E÷itime, do÷rudan baskÕ konusunda çalÕõan personelin yanÕ sÕra firmalarÕn satÕõ bölümünde çalÕõan yöneticiler ve personelden de talep oldu. E÷itimcimiz Mustafa Kemal Ba÷datlÕ katÕlÕmcÕlarÕ hem

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

konunun teknik kÕsmÕ hem de günlük üretim süreçlerinde karõÕlaõÕlan sÕkÕntÕlar hakkÕnda bilgilendirdi. 6 Mart 2013 tarihinde gerçekleõtirdi÷imiz “Temel Plastik Malzemeler E÷itimi”nde E÷itimcimiz Yakup Ülçer katÕlÕmcÕlara plastik hammaddelerin sÕnÕflandÕrÕlmasÕ, malzeme özellikleri, test metotlarÕ, malzeme seçim kriterleri ve iõleme metotlarÕ hakkÕnda pratik bilgiler verdi. Bildi÷iniz gibi iõ yaõamÕnda “müõteri”nin önemi ve de÷eri giderek yükseliyor. õletmeler için müõterilerle iliõkilerde sadece görevi yapmanÕn ötesinde müõteriyi memnun etmek de büyük önem kazanÕyor. Derne÷imiz de iõ yaõamÕndaki bu e÷ilimin farkÕnda olarak ISO 10002 Müõteri öikayetleri Yönetim Sistemi’ni kurmak için çalÕõmalarÕna baõladÕ. Bunun sektör için de önemli oldu÷unu düõündü÷ümüzden 8 MayÕs 2013 tarihinde düzenledi÷imiz “Müõteri liõkileri E÷itimi”ne ASD personelinin yanÕ sÕra sektörden de katÕlÕm sa÷lanmasÕna çalÕõtÕk. E÷itmenimiz Sinan Polater tarafÕndan verilen e÷itime sektör firmalarÕmÕzÕn müõteri iliõkileri ve satÕõ departmanlarÕ yöneticileri ve çalÕõanlarÕ katÕldÕ.


Packaging Manufacturers AssociationTraining Programs! We have mentioned in our previous issues that our Association defined a new perspective about Lifelong Training since the beginning of the year to focus on sector-related technical training programs and aimed at providing training that companies cannot obtain from other sources. The high level of demand we have received from our members so far is a proof of how accurate this decision was. Printing Techniques Training, Packaging and Good Manufacturing Practices Training, Basic Training on Plastic Materials and Training on Effective Communication in Customer Relations that we have organized since the beginning of the year were given by highly competent instructors who were deeply involved in business life or packaging sector. In the “Packaging and Good Manufacturing Practices Training” given on 2 April 2013 by Mustafa Kemal Alptekin the focus was on main subjects such as Product Reliability Program, Prerequisites for Personnel, Prerequisites for Foreign Substance Tracking, Operational Prerequisites and Regulatory Prerequisites. In the training attended by people including managers, manager candidates and employees working in Production and Quality Departments, current problems of companies were discussed as well and answered by the instructor. The first section of “Printing Techniques Training” that we organized on 22 March 2013 was focused on the concept of Light and Color in the printing techniques used for offset, flexo, rotogravure and metal packaging and the second section was focused on the concepts of screening and dot gain in the same printing techniques. The training was attended by personnel engaged directly in printing work as well as by managers and personnel from the sales department of companies. Our trainer Mustafa Kemal Ba÷datlÕ briefed the participants both about the technical part of the subject and the problems faced in the daily production processes. In the “Basic Training on Plastic Materials” that we organized on 6 March 2013, our trainer Yakup Ülçer gave the participants practical information about classification of plastic raw materials, material properties, test methods, material selection criteria and processing methods. As you know, “customer” has increasing importance and value in business life. For operations, achieving customer satisfaction is as important as fulfilling the duties in customer relations. Being aware of this trend in business life, our Association started to work for establishing ISO 10002 Customer Complaints Management System. Since we believe that this is important for the sector as well, we tried to have participants from the sector in addition to ASD personnel in the “Customer Relations Training” organized on 8 May 2013. The training delivered by Sinan Polater was attended by managers and employees of customer relations and sales departments of sector companies.


Üye Ziyaretleri

Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaùkan’Ôn katÔldÔöÔ toplantÔda karùÔlÔklÔ olarak sektörle ilgili bilgi alÔùveriùinde bulunuldu.

Üyelerimizi

ZæYARET ETTæK

Ambalaj Sanayicileri Derneöi (ASD) olarak önem verdiöimiz faaliyetlerden biri de üye ziyaretleri. KarùÔlÔklÔ olarak fikir alÔùveriùinde bulunduöumuz ziyaretlerde, üyelerimizin talep ve istediklerini yakÔndan dinleme ùansÔ yakalÔyor, üretim tesislerini gezerek yerinde incelemelerde bulunabiliyoruz Emre Erdoöan/Eöitim ve YayÔnlar UzmanÔ

S

arten’in 1972 yÕlÕnda uzmanlar eõli÷inde gezildi. kurulan ve Silivri’de yer Süper Film ziyaretinin alan Metal Ambalaj ardÕndan Selsan Plastik Üretim FabrikasÕ, Sarten firmasÕ ile bir toplantÕ Pazarlama Direktörü Haluk gerçekleõtirildi. Yönetim Giray ve Üretim Müdürü Kurulu BaõkanÕ Selçuk Nesip Karaçöp’ün eõli÷inde YÕldÕrÕm’Õn katÕldÕ÷Õ 18 Nisan 2013 tarihinde toplantÕda ambalaj ziyaret edildi. Bu ziyaret sektöründeki son sÕrasÕnda Sarten’in faaliyetleri geliõmeler tartÕõÕldÕ. hakkÕnda bilgi alÕndÕ ve ASD’nin gerçekleõtirdi÷i üretim hattÕ gezildi. Türkiye baõarÕlÕ faaliyetleri ve yurtdÕõÕnda 14 fabrikasÕ oldu÷unu belirten YÕldÕrÕm, bulunan Sarten Ambalaj üye ziyaretlerinin daha grubunun toplamda 2450 sÕk yapÕlmasÕnÕ istedi÷ini çalÕõanÕ bulunuyor. Sarten’in belirtti. ToplantÕnÕn ilk kurulan fabrikalarÕndan ardÕndan Selsan’Õn “Co-ex Sarten’in Pazarlama Direktörü Haluk Giray ve Üretim Müdürü Nesip Karaçöp. biri olan tesiste, metal Film” tesisi ziyaret edildi. ambalaj üretimi yapÕlÕyor. Selsan ziyaretinin yönelik bir dizi ziyaret gerçekleõtirildi. Fabrikada bünyesinde kurumun ardÕndan Sunpet firmasÕ ile görüõüldü. Gaziantep seyahatinde, ilk olarak tarihinden eõyalar, belgeler, foto÷raflar Sunpet Yönetim Kurulu BaõkanÕ Cevdet Süper Film firmasÕ ziyaret edildi. ve ambalajlarÕn yer aldÕ÷Õ bir müze de Tataro÷lu’nun katÕldÕ÷Õ toplantÕda, Süper Film Genel Müdürü Gültekin bulunuyor. Fabrika ziyareti sÕrasÕnda PET Preform sektöründeki son Savaõkan’Õn katÕldÕ÷Õ toplantÕda grafik, ARGE ve test laboratuvar geliõmeler tartÕõÕldÕ. Derne÷in tüm sektörle ilgili bilgi alÕõveriõinde bölümleri de ziyaret edildi. yayÕnlarÕnÕn düzenli olarak kendisine bulunuldu. ToplantÕnÕn ardÕndan 25-26 Nisan 2013 tarihleri arasÕnda ulaõtÕ÷Õ belirten Tataro÷lu, yapÕlan Süper Film’in üretim tesisi hakkÕnda ise Gaziantep’teki üyelerimize çalÕõmalardan duydu÷u memnuniyeti bilgi alÕndÕ ve BOPP film üretim hattÕ

032 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


Selsan Plastik Yönetim Kurulu BaùkanÔ Selçuk YÔldÔrÔm.

dile getirdi. Gaziantep seyahatinin ikinci günü ilk olarak Naksan firmasÕ ziyaret edildi. Naksan SatÕõ ve Pazarlama Genel Müdür YardÕmcÕsÕ Necat Yüksel’in eõli÷inde fabrikadaki tüm bölümler gezildi. Gerçekleõen fabrika ziyaretinin ardÕndan, Naksan Yönetim Kurulu Baõkan YardÕmcÕsÕ Osman NakÕbo÷lu makamÕnda ziyaret edildi. Naksan firmasÕnÕn ardÕndan, Nakpilsa firmasÕna geçildi. Nakpilsa SatÕõ ve Pazarlama Genel Müdür YardÕmcÕsÕ brahim NakÕbo÷lu ve ekibi ile kÕsa bir tanÕõma toplantÕsÕ gerçekleõti. Nakpilsa üretim hatlarÕ ve BCF hattÕ uzmanlar eõli÷inde gezildi ve günlük üretim ile ilgili bilgi alÕndÕ. ASD’nin yaptÕ÷Õ çalÕõmalardan memnuniyetini dile getiren Naksan, Derne÷in Gaziantep’te de bir etkinlik gerçekleõtirmesi talebini dile getirdi. Naksan/Nakpilsa ziyaretinin ardÕndan, Elit Ambalaj Genel Müdürü Refik Ulukan ziyaret edildi. Yeni faaliyete giren ve kuruluõ/geniõleme çalÕõmalarÕnÕn hÕzla devam etti÷i Elit Ambalaj Üretim Tesisi hakkÕnda bilgi veren Ulukan ile karõÕlÕklÕ olarak ambalaj sektörü ile ilgili bilgi alÕõveriõinde bulunuldu. kinci gün son olarak Köksan firmasÕ Yönetim Kurulu Üyesi M. Murat Köko÷lu ziyaret edildi. Gerçekleõen 1 saatlik toplantÕnÕn ardÕndan Köksan’Õn yeni yatÕrÕmÕ PET-Rezin tesisi, Tesis Genel Müdürü öerafettin Güzel eõli÷inde gezildi. ki gün boyunca ziyaret edilen altÕ tesis, ambalaj sektörünün geldi÷i baõarÕlÕ noktayÕ bir kez daha kanÕtladÕ. Tüm tesisler ve üretim hatlarÕnÕ gerek kalite, gerekse hijyen kurallarÕ tarafÕndan çok baõarÕlÕ oldugu görüldü. 2013 yaz döneminde stanbul’daki üye ziyaretlerine devam edilmesi planlanÕyor.

Sunpet Yönetim Kurulu BaùkanÔ Cevdet Tataroölu.

Naksan Plastik Yönetim Kurulu BaùkanÔ Osman NakÔboölu ziyaret edildi.

Köksan firmasÔ Yönetim Kurulu Üyesi M. Murat Kökoölu. Fotoöraflar ziyaret sÔrasÔna göre düzenlenmiùtir.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

033 PACKAGING WORLD


ASD Üyelerinden Haberler

Petkim’den Miniklere

GERæ DÖNÜâÜM Bilinci

Ambalaj Sanayicileri Derneöi (ASD) tarafÔndan yayÔnlanan ve özellikle çocuklarÔn ambalaj malzemelerinin ayrÔùtÔrÔlmasÔ ve geri dönüùümü konularÔnda bilinçlenmesini saölamayÔ amaçlayan “Ambalaj ve Çevre HakkÔnda Bilmemiz Gerekenler” kitapçÔöÔnÔn daöÔtÔmÔ, Petkim’den Aliaöa’daki ilk ve ortaokullarda yapÔlÔyor.

K

itapta, ambalajÕn tanÕmÕ, insan sa÷lÕ÷Õ ve ürünlere sa÷ladÕ÷Õ yararlar, ayrÕõtÕrÕlmasÕ ve geri dönüõümünün önemi çizgi resimlerle ve çocuklarÕn anlayabilece÷i yalÕn bir dille anlatÕlÕyor. Ambalaj Sanayicileri Derne÷i BaõkanÕ ve Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, ilk olarak Petkim lojmanlar bölgesindeki Petkim lkokulu, Petkim Ortaokulu, Gazi lkokulu, Gazi Ortaokulu, TED Alia÷a Koleji, Petrokimya lkokulu ile Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde da÷ÕtÕmÕ yapÕlan kitapçÕ÷Õ, isteyen okullara ücretsiz gönderebileceklerini belirtti. KitapçÕ÷Õ bugüne kadar 40 bin adet basarak, baõta stanbul olmak üzere, birçok ilde da÷ÕtÕmÕnÕ sa÷ladÕklarÕnÕ, böylelikle çocuklarÕn ve gençlerin küçük yaõlarda bilinçlenmesini sa÷lamayÕ amaçladÕklarÕnÕ kaydeden Korkut, “KampanyamÕzÕ Alia÷a’daki di÷er okullarla sürdürece÷iz. Daha sonra ise zmir’deki okullarla benzer bir çalÕõmayÕ yapmayÕ istiyoruz. Ürünlerin ambalajlarÕnÕn kullanÕmÕ sonrasÕnda yeniden hammaddeye dönüõtürülmesi veya ambalajÕn di÷er yollarla geri kazanabilmesi için ambalaj atÕklarÕmÕzÕ di÷er atÕklarÕmÕzdan ayÕrmalÕyÕz. Onlara çöp muamelesi yapmamalÕyÕz. Su ve süt gibi ihtiyaç duydu÷umuz içecekler ve ekmek baõta olmak üzere tüm gÕdalar do÷ru

034 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


ambalaj sayesinde bizleri hastalÕklardan korur. Bu nedenle açÕkta ve ambalajsÕz satÕlan gÕdalarÕ tüketmekten sakÕnmalÕyÕz” dedi. PETKÛM’ÛN 2012 YILI FÛNANSAL SONUÇLARI AÇIKLANDI öirketin net satÕõlarÕ; ürün fiyatlarÕ ve satÕõ miktarlarÕndaki artÕõÕn etkisiyle 2011 yÕlÕna göre %12 artarak 4 milyar 349 milyon TL’ye, satÕõ miktarÕ ise %3.6 artarak 1 milyon 808 bin ton seviyesine yükseldi. 2011 yÕlÕnda 834 Milyon Dolar ihracat yapan Petkim, 2012 yÕlÕnda ihracatÕnÕ % 25 artÕõla 1 Milyar 41 Milyon Dolara yükselterek 48 yÕllÕk tarihinde önemli bir baõarÕya daha imza attÕ. hracatÕn toplam ciro içindeki payÕ ise % 42 seviyesine çÕktÕ. 2012 yÕlÕnda % 2.3 marjla 99 Milyon TL FVAÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr) de÷eri yaratan Petkim’in 2012 yÕlÕnda net dönem kârÕ 17 Milyon TL oldu. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, 2012 yÕlÕnÕn Türk sanayicisi ve imalat sektörü için

çok zor bir yÕl oldu÷unu anÕmsatarak, özellikle ikinci çeyrekten itibaren sektörlerin büyüme hÕzlarÕnda ciddi düõüõler gözlendi÷ini belirtti. Petrokimya sektörünün de dünyadaki geliõmelere paralel olarak ciddi bir küçülme yaõadÕ÷ÕnÕ kaydeden Korkut, “Ülkemiz ekonomisinde büyüme hÕzÕ, 2011 yÕlÕna göre önemli oranda gerileyerek % 3 düzeyine kadar düõtü. Geçmiõ yÕllarda çift haneli büyüyen sektörde, ekonomideki daralmaya paralel olarak ciddi yavaõlamalar gözledik. 2012 yÕlÕ baõlarÕnda bir miktar toparlanan sektörümüzde, nisan ayÕndan itibaren hÕzlÕ bir gerileme yaõandÕ. Baõta Çin olmak üzere dünya talebinin aõÕrÕ düõmesiyle, ithalatçÕlar nisbi olarak iyi konumda olan Türkiye piyasasÕna yöneldi. Ürün fiyatlarÕ hÕzlÕ bir õekilde düõerek, hammadde fiyatlarÕ düzeyine kadar geriledi. Bu süreçte Petkim olarak satÕõ odaklÕ üretim optimizasyonu ile birlikte dip dalgasÕndan çÕktÕk ve 2013 yÕlÕna umutla girdik.” dedi.

PETKÛM AKADEMÛ KURULDU Petrokimya sektörünün ilk ve tek yerli üreticisi Petkim, 48 yÕllÕk deneyim ve birikimini sanayi kuruluõlarÕnÕn, sektörün ve müõterilerinin hizmetine sunmak amacÕyla Petkim Akademi projesini hayata geçirdi. Bünyesinde Teknik E÷itim Okulu, Kiõisel Geliõim Okulu ve E÷itim Teknolojileri Okulu ile bu okullar bünyesinde 67 programla e÷itim verecek Petkim Akademi, sanayicilerin ihtiyaç duydu÷u iyi yetiõmiõ iõgücü talebinin karõÕlanmasÕnda çok önemli rol oynayacak. Sanayi kuruluõlarÕnÕn formen-teknisyen, mühendis, yönetici gibi teknik ve yönetsel pozisyonlarÕnÕn e÷itim ve geliõim taleplerinin karõÕlanaca÷Õ Petkim Akademi ile õirketlerin kariyer yönetimi sistemine güçlü bir destek verilecek. Projeyle çok sayÕda e÷itim ve geliõim ürünü çalÕõanlara, müõterilere ve sanayi kuruluõlarÕna kazandÕrÕlacak. Petkim’in üniversitelere ve meslek yüksekokullarÕna sosyal

sorumluluk kapsamÕnda yarattÕ÷Õ staj imkânlarÕ da Petkim Akademi tarafÕndan yönetilecek. Akademiden mezun olan ö÷renciler, alacaklarÕ mezuniyet sertifikasÕ ile, çalÕõtÕklarÕ sektörlerde çok daha kolay iõ bulma õansÕ yakalayacak. Petkim Akademi bünyesindeki okul ve programlarÕn ayrÕntÕlarÕna ise www. petkim.com.tr web sayfasÕndan ulaõÕlabiliyor.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

035 PACKAGING WORLD


ASD Üyelerinden Haberler

Tetra Pak’Ìn 2012 yÌlÌ Global SatÌÚ RakamÌ 11,16 Milyar Euro oldu 2012 yÕlÕnda 173,234 milyar adet ambalaj malzemesi üreten Tetra Pak, 2012 yÕlÕnÕ 11.16 milyar Euroluk net satÕõ ile tamamladÕ. Tetra Pak, 2012 yÕlÕnda 173 milyar adetin üzerinde paket tedarik etti. Bu ambalajlar, 77 milyar litrenin üzerinde süt, meyve suyu, nektar ve di÷er ürünlerin tüketicilere ulaõtÕrÕlmasÕnda kullanÕldÕ. AynÕ 12 aylÕk dönem içerisinde 505 adet yeni ambalaj makinesi, 1971 iõleme ünitesi ve 1721 adet da÷ÕtÕm ekipmanÕ

tedarik edildi. Tetra Pak ambalaj malzemesi ve kapak üretimi gerçekleõtirilen 42 adet üretim tesisi, 16 teknik e÷itim merkezi, dolum makinelerinin montajÕnÕn gerçekleõtirildi÷i 8 adet fabrika, dünya genelinde faaliyet gösteren 11 tane araõtÕrma ve geliõtirme merkezi iõletiyor. Biyolojik kökenli polimer kapak kullanÕlan ve 2011 yÕlÕnda 80 milyon adet üretilen Tetra Pak ambalajlarÕnÕn sayÕsÕ 2012 yÕlÕnda 610 milyona çÕktÕ.

UPM’den Eco X H KaØÌt

UPM Eco X H kâ÷ÕtlarÕ, perdahlÕ kâ÷Õt sÕnÕfÕna giriyor. Kâ÷Õt içindeki elyaf, daha düõük gramajlarÕn kullanÕlmasÕnÕ sa÷larken, aynÕ zamanda kâ÷Õt tüketimini ve da÷ÕtÕm masraflarÕnÕ azaltmaya yardÕmcÕ oluyor. UPM markasÕ kullanan Sedicoop firmasÕ, ka÷ÕdÕn makinede çalÕõmasÕndan ve baskÕsÕndan son derece memnun olduklarÕnÕ belirtiyor.

Plastik Bardak ile Enerji Tasarrufuna Destek Sem Plastik, stanbul Sanayi OdasÕ ( SO) tarafÕndan bu yÕl 13’üncüsü düzenlenen “Çevre Ödülleri”nde “Termoform Üretimine Enerji Verimlili÷i Projesi” ile ödüllendirildi. “Enerji Verimlili÷i Uygulama Ödülleri” kategorisinde “Büyük Ölçekli Kuruluõlar” dalÕnda Ford Otosan, EczacÕbaõÕ Vitra ve Sem Plastik ilk üç ödülün sahibi oldu. Ödülünü Çevre ve öehircilik BakanÕ Erdo÷an Bayraktar’Õn elinden alan Sem Plastik Yönetim Kurulu BaõkanÕ Yavuz Ero÷lu, “Termoform Üretiminde Enerji Verimlili÷i” projesi ile ilgili; “Plastik bardaklarÕn sa÷lamlÕ÷ÕnÕ sabit tutarken, içlerinde kullanÕlan yenilenemez kaynak miktarÕnÕ azaltan ve bunu yaparken de enerji tüketimini en aza indiren bir yöntem geliõtirdik. Bu yöntemle plastik bardaklarÕmÕz di÷er rakiplerine göre çok daha az enerji ve kaynak kullanÕlarak üretilebiliyor. 036 PACKAGING WORLD

Duran Makina, Özel TasarÌmlÌ Projelerine Devam Ediyor Duran Makina, MeadWestvaco’nun Almanya fabrikasÕ için üretti÷i ikinci özel tasarÕmlÕ Omega karton ambalaj katlama yapÕõtÕrma makinasÕnÕ geçti÷imiz aylarda teslim etti. KarmaõÕk tasarÕmlÕ çoklu içecek kutularÕnÕn yüksek hÕzda katlama yapÕõtÕrmasÕ için özel olarak geliõtirilen bu Omega, uzun soluklu bir Ar-Ge çalÕõmasÕnÕn ürünü. Geçti÷imiz yÕl MM Packaging Romanya fabrikasÕ için ürettikleri özel tasarÕmlÕ bir Omega Allpro 110 makinasÕnÕ teslim eden Duran Makina, bu projesiyle dünyanÕn en önemli online satÕõ websitelerden biri için üretilen özel bir kutunun yüksek hÕzla katlama

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

yapÕõtÕrmasÕnÕ sa÷lamÕõtÕ. Bu Omega makinasÕ, katlama yapÕõtÕrma süreci içerisinde kutulara iki özel bant uygulamasÕ yaparken üretimin herhangi bir aõamasÕnda hata oldu÷unda hatalÕ kutuyu özel bir ejektör sistemi ile üretim hattÕndan aõa÷Õya ayÕrÕyor. AyrÕca Omega Turnpro modülü ve di÷er ek sistemler ile karmaõÕk katlama prosesine sahip çikolata kutularÕ ve benzerlerini üretebiliyor. Bu makina da iki yÕllÕk bir proje çalÕõmasÕ sonunda geliõtirildi. FirmanÕn yine geçen yÕl teslim etti÷i özel tasarÕmlÕ projeleri arasÕnda Van Genechten Packaging’in Belçika fabrikasÕ için ürettikleri, büyük ebatlÕ oluklu ambalajÕn yüksek

hÕzda ve 1 milimetreden az sapma ile katlama yapÕõtÕrmasÕnÕ yapan Omega Allpro-SM 145 var. Bu makina Van Genechten Packaging’e özel tasarÕm ögelerinin yanÕsÕra, büyük ebatlÕ ve oluklu malzemeden yapÕlan kutularÕ için hata ayÕklama sürecini gerçekleõtiren özel bir modül içeriyor. Bu modül, yukarÕdaki projelere benzer bir hatalÕ ürün ayÕklama süreci iõletiyor ancak makinanÕn üretti÷i kutularÕn ebadÕ dolayÕsÕyla üretim sÕrasÕnda hata gözlenen ve kalite kontrol süreci ile iõaretlenen kutularÕ katlama yapÕõtÕrma makinasÕnÕn hattÕndan yukarÕ alarak ayÕrÕyor ve özel bir konveyör ile hattÕn dÕõÕna atÕyor.


ASD Üyelerinden Haberler

Korozo ÛhracatÌn YÌldÌzÌ Oldu Korozo Ambalaj, stanbul Maden ve Metaller hracatçÕ Birlikleri ( MM B) tarafÕndan düzenlenen ve Türkiye’nin en çok ihracat yapan firmalarÕnÕn ödüllendirildi÷i “ hracat YÕldÕzlarÕ Ödül Töreni”nde, “Plastik ve Ürünleri” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi Korozo oldu. MM B tarafÕndan 14 Mart Perõembe akõamÕ Ekonomi BakanÕ Zafer Ça÷layan’Õn katÕlÕmÕyla gerçekleõen 2012 hracat YÕldÕzlarÕ Ödül Töreni’nde Türkiye’nin en fazla ihracat yapan firmalarÕ ödüllendirildi. Ekonomi BakanÕ Zafer Ça÷layan’Õn katÕlÕmÕyla gerçekleõen 2012 hracat YÕldÕzlarÕ Ödül Töreni’nde Türkiye’nin en fazla ihracat yapan firmalarÕ ödüllendirildi.

DALYAN SAHÛLÛ TEMÛZLÛ×ÛNE DESTEK Koroplast, Mu÷la’nÕn Dalyan Beldesi’nde yaõayan Maria ve Co Jonker çiftinin Ortaca ilçesinde baõlattÕ÷Õ kanal temizleme kampanyasÕna destek veriyor. Çiftin kanal temizleme kampanyasÕnda ihtiyacÕ olan tüm jumbo boy çöp torbalarÕ Koroplast tarafÕndan tedarik edilecek. Mu÷la’nÕn ztuzu PlajÕ ve kaya mezarlarÕyla ünlü Dalyan Beldesi’nde yaõayan HollandalÕ Jonker çifti tüm yöre halkÕnÕ seferber ederek 3 ayda 210 adet büyük boy çöp torbasÕ dolusu atÕk toplamayÕ baõardÕ. Dalyan

KanalÕ’nda yaõayan balÕk ve kaplumba÷alarÕn, kanala atÕlan atÕklar sebebiyle yaõamlarÕnÕ yitirmesini engellemek amacÕyla baõlatÕlan çalÕõmaya Koroplast, çiftin 1 yÕllÕk ihtiyacÕ olan çöp torbalarÕnÕ ba÷Õõlayarak destek oldu. KOROZO RÛTÛM GRUBU, ÛLK KONSERLERÛNÛ VERDÛ Korozo Ambalaj çalÕõanlarÕndan oluõan Ritim Grubu ilk konserlerini verdi! Korozo Geleneksel YÕlbaõÕ KutlamasÕ’nda büyük be÷eni toplayan grup, ünlü perküsyon ustasÕ Engin Gürkey ile çalÕõmalarÕna devam ederek 26 öubat akõamÕ Jolly Joker stanbul’da bir õova imza attÕ. 17 kiõilik Ritim Grubu, ünlü perküsyon ustasÕ Engin Gürkey ile tempolu bir hazÕrlÕk süreci yaõadÕ. Aylar süren çalÕõmanÕn sonunda Korozo çalÕõanlarÕ, ekip ruhunu tam anlamÕyla gözler önüne seren bir gösteri gerçekleõtirdi. hracat satÕõ grup baõkanÕndan depo õefine, idari iõler uzmanÕndan, üretim satÕn alma asistanÕna kadar her birimden çalÕõanÕn oluõturdu÷u Ritim Grubu sergiledikleri gösteriyle izleyenleri kendilerine hayran bÕraktÕ.

Erdemir Çelik Heykel YarÌÚmasÌ SonuçlandÌ Erdemir’in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iõbirli÷iyle düzenledi÷i “Çelik ve Yaõam” Ulusal Çelik Heykel Ö÷renci yarÕõmasÕ ödül töreni ve sergi açÕlÕõÕ, 13 MayÕs 2013’te Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleõtirildi. 12 üniversiteden 68 038 PACKAGING WORLD

eserin katÕldÕ÷Õ yarÕõmada, 3 baõarÕ, 10 mansiyon ve 7 jüri özel ödülü da÷ÕtÕldÕ. Gerçekleõen törende baõarÕ Ödülü’nü Nergiz Yeõil, BahadÕr Çolak ve Ayhan Özgür aldÕ. Ödül töreninde bir konuõma yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör YardÕmcÕsÕ

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

Prof. Caner Karavit, endüstri sanat iliõkisine de÷indi ve çeli÷in endüstrideki önemini vurguladÕ. SanatÕn ve endüstrinin yalnÕzca malzemeyi de÷il, esteti÷i ve fonksiyonu da paylaõtÕ÷ÕnÕ söyleyen Karavit, endüstrinin de sanatÕn da insan için oldu÷unu belirtti.


Haberler / News

Worldstar Pazarlama Özel Ödülü Merhum DoØan Erberk’e Verildi

Törende Doöan Erberk’de anÔldÔ. Törene geçtiöimiz yÔl vefat eden Derneöimiz Sekteri Doöan Erberk’in eùi ve oölu katÔldÔ.

Derneöimiz tarafÔndan düzenlenen Ambalaj Ay YÔldÔzlarÔ YarÔùmamÔzÔn katÔlÔm hakkÔ saöladÔöÔ dünyanÔn en prestijli uluslararasÔ ambalaj yarÔùmalarÔndan olan WorldStar 2013 YarÔùmasÔ Ödül töreni 9 MayÔs tarihinde Sidney’de gerçekleùti. Geçtiöimiz yÔl YarÔùmaya Türkiye’den toplam baùvuru 40 gerçekleùirken, bunlardan 7 tanesi WorldStar ödülünü almaya hak kazanmÔùtÔ. Törende ayrÔca, Worldstar Pazarlama Özel Ödülü merhum Doöan Erberk’e verildi.

Avrupa Bilimsel ÛÚbirliØi KonferansÌnda SUSFOFLEX Projesi TanÌtÌldÌ Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen Avrupa Bilimsel õbirli÷i KonferansÕ’nda konuõan Kalite Sistem Grubu Genel Müdürü Samim Saner, dünyada her yÕl gÕdalarÕn üçte biri yani yaklaõÕk 1,3 milyon tonunun çöpe atÕldÕ÷ÕnÕ belirterek “Özellikle kÕsa raf ömrüne sahip gÕdalarÕn kalitesinin korunmasÕnda ve raf ömrünü uzatmada ambalaj çok önemli bir rol oynuyor. “ dedi. Konferansta SUSFOFLEX isimli AB projesi ile ilgili bir sunum da yapÕldÕ. Avrupa Parlamentosu’nda 4-8 Mart 2013 tarihlerinde düzenlenen ES:GC2 Global Sorunlar ve Global õbirli÷i

Bobst Avrupa 2012 SatÌÚ OranÌ %26.7 040 PACKAGING WORLD

KonferansÕ’nda konuõan Kalite Sistem Grubu Genel Müdürü Samim Saner, gÕda israfÕ açÕsÕndan Türkiye’deki tablonun da pek iç açÕcÕ olmadÕ÷ÕnÕ belirtti. Saner konuõmasÕnda: “12 milyon insanÕn yoksulluk sÕnÕrÕnÕn altÕnda yaõadÕ÷Õ ülkemizde her yÕl 3,6 milyar liralÕk ekme÷in çöpe gitti÷ini ve

Bobst’dan yapÕlan yazÕlÕ açÕklamada, Asya ve Okyanusya’da büyümesinin sürdü÷ü belirtildi. Bu bölgedeki satÕõlar, toplam satÕõ rakamlarÕnÕn %45.1’ini oluõturdu (2011: %20.9).

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

üretilen yaõ sebze ve meyvedeki kaybÕn 16 milyar liraya ulaõtÕ÷ÕnÕ belirterek, SuSFoFlex projesi kapsamÕnda geliõtirece÷imiz biyobozunur ve antimikrobiyal özelliklere sahip ambalaj materyalleri ile özellikle yaõ meyve-sebze alanÕndaki gÕda kayÕplarÕnÕ en aza indirerek ülke ekonomisine katkÕ sa÷lamayÕ hedeflediklerini söyledi. Konferansta Kalite Sistem Grubu’nun da dahil oldu÷u akÕllÕ ve sürdürülebilir yeni gÕda ambalajÕ geliõtirilmesini konu alan SUSFOFLEX isimli AB projesi ile ilgili bir sunum yapÕldÕ.

Genel borç krizinden dolayÕ yaõanan |zorluklar nedeniyle, Avrupa satÕõlarÕ toplam satÕõlarÕn %26.7’sini oluõtururken (2011: %47.3), Amerika kÕtasÕndaki satÕõ,

genel satÕõ rakamlarÕnÕn %26.7’sini oluõturdu. (2011: %28,3). AyrÕca basÕn bülteninde bu yÕl çok sayÕda birikmiõ sipariõ ile baõlandÕ÷Õ bilgisi veriliyor.


Haberler / News

7. UluslararasÌ Ambalaj Kongresi GerçekleÚti TMMOB Kimya Mühendisleri OdasÕ Ege Bölgesi öubesi tarafÕndan 9-11 Eylül 2013 tarihlerinde zmir’de 7.si düzenlenen Ambalaj Kongresi bu yÕl Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleõtirildi. Kongrenin ilk oturumu

Atkasan’Ì Ziyaret Ettik

Merhum Genel Sekreterimiz Do÷an Erberk Oturumu olarak düzenledi. Kongrenin 2. gününde Türkiye Ambalaj Sanayi hakkÕnda bir sunum yaparak sektörümüz ve faaliyetlerimiz hakkÕnda katÕlÕmcÕlarla bilgi paylaõtÕk.

10 MayÕs 2013 tarihinde Atkasan AtÕk De÷erlendirme A.ö.’yi ziyaret ederek, tesisi gezme fÕrsatÕ bulduk. AtÕklarÕn de÷erlendirilmesi ve geri dönüõümü hakkÕnda bizlerle bilgiler paylaõan Çevre UzmanÕ Ebru Tunç A÷bulut daha sonra tesisi gezdirerek süreç hakkÕnda bizlere bilgi verdi.

Plastik, Kauçuk ve Kompozit Komitesi, ilk ToplantÌsÌnÌ Ûstanbul’da GerçekleÚtirdi

Plastik, Kauçuk ve Kompozit Teknik Alt Komitesi ilk toplantÕsÕnÕ 19 Mart 2013 tarihinde stanbul’da gerçekleõtirdi. ToplantÕda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÕ÷Õ, Sanayi Genel Müdürlü÷ü, Sanayi PolitikalarÕ Daire Baõkan Vekili Zühtü BakÕr, PAGEV BaõkanÕ Mehmet Uysal, Kauçuk Derne÷i Yönetim Kurulu Üyesi Behlül Metin ve Kompozit Sanayicileri Derne÷i BaõkanÕ smail HakkÕ HacÕalio÷lu birer konuõma gerçekleõtirdi. ToplantÕda, “Plastik, Kauçuk ve Kompozit Teknik Alt Komitesi” BaõkanlÕ÷ÕnÕn eõbaõkanlÕk sistemi ile 042 PACKAGING WORLD

dönüõümlü olarak yapÕlmasÕna karar verildi. Komitenin ilk baõkanlÕ÷Õna ise oybirli÷i ile PAGEV Yönetim Kurulu BaõkanÕ Mehmet Uysal seçildi. Türk plastik, kauçuk ve kompozit sanayiinin 2012 yÕlÕ de÷erlendirme sunumunun ardÕndan sektör temsilcileri gündemdeki sorunlarÕnÕ dile getirdi ve katÕlÕmcÕlar tarafÕndan çözüm önerileri sunuldu. kinci komite toplantÕsÕnÕn ise Haziran ayÕnda yapÕlmasÕna karar verildi. lgili komite Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÕ÷Õ Sanayi Genel Müdürlü÷ü Kimya Teknik Komitesi’ne ba÷lÕ faaliyet gösterecek.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

TURMEPA’dan Sabri Ülker Çevre Ödülü YÕldÕz Holding, kurucusu ve onursal baõkanÕ merhum Sabri Ülker’in çevreye olan duyarlÕ bakÕõ açÕsÕnÕ devam ettiriyor. Sabri Ülker’in “TopraklarÕmÕza, sularÕmÕza, çevremize sahip çÕkmak vatana sahip çÕkmaktÕr” sözünden hareket eden YÕldÕz Holding, su kaynaklarÕnÕn korunmasÕ ve sürdürülebilirli÷inin sa÷lanmasÕ için “Sabri Ülker Çevre Ödülü” platformu oluõturdu. Platform, YÕldÕz Holding ve DenizTemiz Derne÷i / TURMEPA’nÕn ortak koordinasyonunda yürütülecek. YarÕõmaya katÕlan ve seçilme kriterlerini karõÕlayan bir proje, ekosistemin devamlÕlÕ÷ÕnÕn sa÷lanmasÕ ve gelecek nesillerin de su kaynaklarÕnÕ kullanabilmesi için kÕsÕtlÕ imkanlarla yapÕlan çalÕõmalarÕ teõvik etmek amacÕyla ödüllendirilecek. AlÕnan baõvurular içinden seçilen proje, seçici kurul ve jürinin de÷erlendirmesinin ardÕndan 100 bin lira ile ödüllendirilecek. Ödülle detaylarla ilgili bilgilere www.yildizholding.com.tr adresinden ulaõabilirsiniz.


Haberler / News

Plastik ÇalÌÚtayÌ Düzenlendi Melike Demirci Süzgün AraùtÔrma ve Bilimsel Konular UzmanÔ Çevre ve öehircilik BakanlÕ÷Õ Çevre Yönetimi Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan organize edilen Plastik ÇalÕõtayÕ, 28 Mart 2013 tarihinde Ankara Sanayi OdasÕ’nda gerçekleõti. ÇalÕõtay’da konuõan Çevre ve öehircilik BakanlÕ÷Õ Müsteõar YardÕmcÕsÕ Sedat KadÕo÷lu; atÕklarÕn ekonomiye geri kazandÕrÕlmasÕ ve kamu kurumlarÕ arasÕnda uyumun gereklili÷ini vurguladÕ. KonuõmasÕna devam eden KadÕo÷lu; 2009 yÕlÕnda yaptÕklarÕ Ambalaj ve Plastik KurultayÕ’nda yararlÕ çalÕõmalar yapÕldÕ÷ÕnÕ bunlarÕn geliõtirilerek devam etmesi gerekti÷ini belirterek, bu çalÕõmalarÕn sektörün talebini anlamadaki önemine de÷indi. KadÕo÷lu; atÕk yönetimi, hava ve su kirlili÷inin gelece÷imiz açÕsÕndan da önemli oldu÷unun altÕnÕ çizerken, önemli olan bir baõka noktanÕn çÕkarÕlan yönetmeliklerin uygulanabilirli÷i oldu÷unu belitti. KadÕo÷lu konuõmasÕnda; atÕk yönetiminde kayna÷Õnda azaltÕlmaya gidilmesi, tekrar kullanÕmÕn artÕrÕlmasÕ ve bu atÕklarÕn ekonomiye tekrar kazandÕrÕlmasÕnÕn altÕnÕ çizdi. Daha sonra Çevre ve öehircilik BakanlÕ÷Õ’ndan Aylin Alat’Õn Ambalaj AtÕklarÕnÕn Yönetimi baõlÕklÕ yaptÕ÷Õ sunumda geri kazanÕmda iõaretlemenin önemine de÷inildi. Alat konuõmasÕnda ambalajlarÕ türlerine göre kayna÷Õndan ayÕrmanÕn gereklili÷ine iõaret etti. ProgramÕn sonunda ambalaj atÕklarÕ sisteminden elde edilen verilerle ilgili bilgiler paylaõÕldÕ ve yasal mevzuatlarla ilgili kurum temsilcilerinin görüõleri alÕndÕ. Bir sonraki Plastik ÇalÕõtayÕ’nÕn 2013 Eylül sonunda toplanmasÕ hedefleniyor.

Ambalaj Sektörü SEPA’nÌn Ev SahipliØinde BuluÚtu Ambalaj Sektörü, Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derne÷i (SEPA) ev sahipli÷inde 10 Nisan 2013 Çarõamba akõamÕ Moda Deniz Kulübü’nde bir araya geldi. Geceye SEPA, ASD, PAGEV, ÇEVKO, AMD, ESD ve MASD gibi ambalaj sektörümüzün sivil toplum örgütleri üyeleri katÕldÕ. Düzenlenen akõam yeme÷inin ardÕndan SEPA Yönetim Kurulu BaõkanÕ Hasan Tolunay,

davetlilere hitaben hoõ geldiniz konuõmasÕ gerçekleõtirdi. KonuõmanÕn ardÕndan stanbul Maden ve Metaller hracatçÕ Birlikleri ( MM B ) Devlet YardÕmlarÕ öubesi öefi Bayram Sa÷Õr ve Turquality-YurtdÕõÕ Birim Destekleri öubesi öefi Gülçin Küçük’ün “ hracata Yönelik Devlet Teõvikleri” konulu sunumlarÕ katÕlÕmcÕlarla paylaõÕldÕ.

Mesleksizlik Sorunu OSB’ler ile Çözülecek Pak Grubu’nun 23’üncü okulu olan Baõiskele Kartonsan lkokulu ve Ortaokulu’nun açÕlÕõÕnÕ yapan Bakan Nihat Ergün, iõsizli÷in temelinde mesleksizli÷in yattÕ÷ÕnÕ belirterek, OSB’lerde meslek liseleri kurup, bu sayede Türkiye’deki istihdam alanlarÕnÕ geniõleteceklerini açÕkladÕ. Pak Grubu õirketlerinden Kartonsan A.ö., Kocaeli’nin Baõiskele lçesi’nde okul yaptÕrdÕ. Baõiskele Kartonsan lkokulu ve Kartonsan Ortaokulu’nun 044 PACKAGING WORLD

açÕlÕõÕnda konuõan Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÕ Nihat Ergün, iõsizli÷in temelinde yatan en önemli sorunun mesleksizlik oldu÷unu ifade ederek, “Türkiye’deki istihdam alanlarÕnÕ geniõletmemiz lazÕm. Bu amaçla tüm yurttaki OSB’lerde meslek liseleri kuraca÷Õz” dedi. AçÕlÕõta konuõan Kartonsan A.ö. Genel Müdürü Haluk ber ise, Pak Grubu’nun 30 yÕllÕk bir gelene÷ini devam ettirdiklerini belirterek, “ stanbul, zmir, Düzce,

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

BalÕkesir, Sivas ve Kocaeli’de kurdu÷umuz ilkö÷retim okulu ile lise, yüksekokul ve ö÷retmen evlerinden oluõan e÷itim kurumlarÕmÕza 23’üncüsünü ekleyebilmenin haklÕ sevincini yaõÕyoruz” dedi. Baõiskele Kartonsan lkokulu ve Kartonsan Ortaokulu’nda 18 derslik, biliõim laboratuvarÕ, fen laboratuvarÕ, konferans salonu ve bir de spor salonu bulunuyor. Okulda 330 ö÷renci e÷itim görecek.


Haberler / News

BioBoard ve Safe Bag Projeleri Devam Ediyor Türkiye Süt, Et, GÔda Sanayicileri ve Üreticileri Birliöi Derneöi (SETB R) yürüttüöü AB projelerinden biri olan Bioboard Projesi son toplantÔsÔnÔ 18-19 Nisan 2013 tarihleri arasÔnda stanbul’da SETB R’in ev sahipliöinde gerçekleùtirildi. Bu vesile ile ilgili projeleri tekrar hatÔrlatalÔm istedik. BÛOBOARD PROJESÛ: mikrobiyolojik güvenlik sa÷lamak ioboard projesinin amacÕ için ürünün besleyici de÷erini yeni organik bir ambalaj etkilemeden raf ömrünü uzatan bir malzemesi üretmektir. paketleme sistemi geliõtirilmektir. Peynir altÕ suyu kullanÕlarak Bu proje, daha önce plazma kartonun kaplanmasÕ ve bunun teknolojisini laboratuar ortamÕnda süt, peynir salça, et ürünleri gibi gÕda ürünlerinin ambalaj ürünlerin plastik yerine yeni içerisinde dekontaminasyonu oluõturulacak organik malzeme ile amacÕyla etkin olarak kullanan ambalajlanmasÕ hedeflenmektedir. Dublin Institute of Technology Bioboard isimli yeni malzeme tarafÕndan yapÕlan araõtÕrmanÕn tamamen organik ve çevre dostu sonuçlarÕnÕ kullanarak taze sebze olacaktÕr. Dünya çapÕnda, yÕlda ve meyveler için paket içerisinde bir dekontaminasyon sistemi yaklaõÕk 7 milyon ton kuõe kâ÷Õt, ToplantÕya çeõitli Avrupa ülkelerinden proje ortaklarÕnÕn oluõturmayÕ amaçlamaktadÕr. karton ve mukavva (karton), katÕlÕmÕ ile gerçekleõirken, Safe-Bag Projesi ise son toplantÕsÕnÕ Plazma endüstriyel iõlemede a÷ÕrlÕklÕ olarak gÕda ve içecek 21-22 Mart 2013 tarihleri arasÕnda Prag’da gerçekleõtirildi. yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr. Son ambalajlarÕ için üretilmektedir. zamanlarda dekontaminasyonda öu anda kullanÕlan standart biyolojik parçalanmasÕ vasÕtasÕyla, katmanlar da gÕda yüzeyinde patojenik bakterilere kaplama malzemesi petrokimyasal tabanlÕ daha kolay ayrÕlmasÕ nedeniyle geri hasar verip inaktive ederek verici polietilen (PE)’dir. Bio baz kaplamalÕ karton dönüõüm iõlemi daha kolay olacaktÕr. geliõmeler göstermiõtir. Paket içerisinde üreticilerine ihtiyaç bulunmaktadÕr. Bu proje, Geliõtirilecek olan bio materyal AB dekontaminasyon sistemi prototipi dizayn peyniraltÕ suyu tozu proteininin kaplama paketleme endüstrisinin sürdürülebilirli÷ini edilecek ve proje sÕrasÕnda üretilecek ve ambalajÕ ile mevcut plastik kaplamalarÕnÕn ve rekabetçili÷ini arttÕracaktÕr. 1 Ekim bunun taze paketlenmiõ marul, meyve ve yerine üretilecek ve çok katmanlÕ 2012 tarihinde baõlamÕõ olan proje 36 ay sebzeler üzerindeki etkinli÷i endüstride ambalajlarÕn geri dönüõümü arttÕrÕlacaktÕr. sürecektir. Projenin açÕlÕõ toplantÕsÕ 8 - 9 denenecektir. Sistem, singlet oksijen Hem katÕ hem de sÕvÕ gÕda ürünleri için, KasÕm 2012 tarihlerinde Barselona’da gibi kÕsa yarÕ ömürlü radikallerin kapalÕ ekstruzyon kaplama kartonlarÕnÕn paketleme gerçekleõtirilmiõtir. SETB R projede ambalajda oluõturulmasÕ ve mikroorganizma materyali olarak üretilmesi için teknolojik hem tanÕtÕmdan hem de yürütülecek inaktivasyonuna sebep olmasÕna, ardÕndan uygulama ve gÕda atÕklarÕndan elde edilen araõtÕrmalarÕn desteklenmesinden hammaddelerin yenilenebilirli÷i üzerine bir hapsedilen gazÕn orijinal kompozisyonuna sorumludur. SETB R, araõtÕrmalarÕn kaplama sistemi geliõtirilecektir. Bu yenilikçi gerçekleõtirilmesi için hammadde temini de dönmesine dayanmaktadÕr. Proje kaplama formülasyonlarÕnda, patates sonuçlarÕnÕn tahmin edilen etkileri ise; gerçekleõtirecektir. www.bioboard.eu/ niõastasÕ ve peynir altÕ suyu tozu kaynaklÕ tüketici güvenli÷ini sa÷lamak, raf ömrünü proteinler baz alÕnacaktÕr. arttÕrmak ve taze ürünlere talebin artmasÕna SAFEBAG PROJESÛ: Karton paketleme materyalleri ile sebep olmaktÕr. Bu sayede taze gÕda 2011 yÕlÕnÕn Eylül ayÕnda baõlamÕõ õu anda kullanÕlan sentetik plastiklerin üreticilerinin rekabet gücünün de artaca÷Õ olan ve 36 ay süreli projenin amacÕ yeõil uygunlu÷u için do÷rulama yapÕlacak ve planlanmaktadÕr. yapraklÕ sebze ve meyvelerin taõÕnmasÕ sÕkÕõtÕrÕlmÕõ bio kaplama materyalinin www.safebag-fp7.eu/project/ sÕrasÕndaki kontaminasyonu engellemek ve

B

AtÌk Yönetimi Sempozyumu Düzenlendi

Melike Demirci Süzgün - AraùtÔrma ve Bilimsel Konular UzmanÔ Çevre ve øehircilik BakanlÔöÔ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüöü ve TÜÇEV öncülüöünde atÔk yönetimi uygulamalarÔnÔn geliùtirilmesi, güçlendirilmesi ve ilgili paydaù gruplar ile bilgi alÔùveriùinin saölanmasÔ amacÔyla 15-18 Nisan 2013 tarihleri arasÔnda Antalya’da AtÔk Yönetimi Sempozyumu gerçekleùtirildi. Eù zamanlÔ olarak birçok oturumun gerçekleùtiöi kongrede, 16 Nisan 2013 tarihinde ambalaj atÔklarÔnÔn 046 PACKAGING WORLD

yönetimi konusu da tartÔùÔldÔ. Düzenlenen oturumda ilk olarak Çevre ve øehircilik BakanlÔöÔ yetkililerinden Hülya ÇakÔr ve Aylin Çiçek Ambalaj AtÔöÔ Toplama Sistemi ile ilgili katÔlÔmcÔlara bilgi verdi. Daha sonra yetkilendirilmiù kuruluùlar ÇEVKO ile TÜKÇEV’den yetkililerin sunumlarÔnÔn ardÔndan Derneöimiz Genel Sekreter Vekili- ù Geliùtirme ve UluslararasÔ liùkiler Koordinatörü AslÔhan ArÔkan bir sunum

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

yaptÔ. ArÔkan yaptÔöÔ sunumda; ambalaj kavramÔ, ambalaj ve sürdürülebilirlik iliùkileri, sürdürülebilirliöin önemi, biyobozunur ambalajlar ve standartlarÔna deöinirken, alÔùveriù poùetlerin kullanÔmÔnÔn azaltÔlmasÔ ile ilgili farklÔ ülkeler de uygulanan örnekleri katÔlÔmcÔlarla paylaùtÔ. ToplantÔda ayrÔca Ambalaj AtÔk Yönetim Sisteminin Etkinleùtirilmesi konusunda öneriler de tartÔùÔldÔ.


Rotomec 4003HS

HEDEFø TAM ORTASINDAN VURUN KullanÕcÕlarÕnÕ \NVHNEDVNÕ kalitesi, makine verimlili÷i ve maliyet GúUF |]HOOLNOHUL ile buluúturmak LoLQ |]HOPDNLQH konsepti ve NRQILJUDV\RQODUÕ sunan %2%67¶XQ baúarÕlÕ adÕmlarÕndan biri Rotomec 4003HS JUDYUbaskÕ makinesidir. hUHWLP hÕzÕnÕn 500 m/dak oÕktÕ÷Õ Rotomec 4003 HS baskÕ makinesi, orta ve X]XQPHWUDMOÕ LúOHULQL]LQ farklÕ E L U  o R N  esnek malzeme ]HULQHEDVNÕ uygulamasÕ LoLQ en verimli o|]PGU

- Kolay ve hÕzlÕ ayar ve iú de÷iúimi - <HQLOLNoL baskÕ arabasÕ tasarÕmÕ - Yeni tasarÕm PUHNNHSOHPH ve baskÕ silindiri sistemi - Elektronik ùaft ve register control HDI entegrasyon sistemi - THNWXúDEDVDUDN2WRPDWLN|QUHJLVWHUD\DUÕ - øn-line X\JXODPDODUÕQD kolay entegrasyon LoLQ tasarlandÕ - ,WDO\D¶GD tasarlandÕ ve UHWLOGL

www.bobst.com


Haberler / News

Migros’dan Nostaljik Ambalajlar Migros ma÷azalarÕ, kuruluõunun 59. yÕlÕnda ‘Nostalji TemasÕ’ ile aralarÕnda Tipitip, Salat, Vita, Etsu, Pepsi, Omo, Nivea, Alo, Vim ve daha birçok markanÕn yer aldÕ÷Õ ürünleri

IFC’den Modern Karton’a Kredi

Dünya BankasÕ Grubu üyesi IFC (UluslararasÕ Finans Kurumu), Modern Karton’a atÕksu arÕtÕm projesi için 8 milyon dolar kredi sa÷ladÕ. IFC’nin enerji verimlili÷i, su tasarrufu, temiz enerji ve geri dönüõüm alanlarÕnda baõarÕlÕ projeler gerçekleõtiren kurumlara destek sa÷lamak amacÕyla kurdu÷u Temiz Üretim Kredi Fonu (CPLF) çerçevesinde sa÷lanan kredi ile, iõ riskinin

azaltÕlmasÕ ve su kaynaklarÕnÕn verimli kullanÕlmasÕna destek olunmasÕ öngörülüyor. Eren Holding Yönetim Kurulu BaõkanÕ Ahmet Eren: “Ka÷Õt sektörü için su vazgeçilmez bir kaynaktÕr. HÕzlÕ sanayileõme ve iklim de÷iõikli÷inin etkileri

nedeniyle su kaynaklarÕnÕn sürdürülebilir eriõimi konusunda güçlükler yaõanmaya baõladÕ. Türkiye hükümeti de su kaynaklarÕnÕn sürdürülebilir kullanÕmÕnÕ teõvik ediyor ve sanayi üreticileri su tüketimi ile ilgili bazÕ sÕnÕrlamalarla karõÕ karõÕya geliyor. IFC’ye su tüketimini artÕrmadan büyümemizi sa÷layacak bir çözüm geliõtirdikleri için teõekkür ediyoruz” dedi.

Filli Boya 3656 Ton AtÌØÌ Geri DönüÚtürdü Filli Boya 2012 yÕlÕnda; atÕk yönetimi, geri kazanÕm ve geri dönüõüm konularÕndaki uygulamalarÕyla ambalaj atÕ÷Õ ve de÷erlendirilebilir tehlikeli atÕklar olmak üzere bünyesinde açÕ÷a çÕkan 3656 ton atÕ÷Õn geri dönüõümüne katkÕda bulundu. Daha sonra sanayide hammadde olarak kullanÕlan bu atÕklar, ilk baõta üç ana grupta toplanÕyor. Ambalaj AtÕklarÕ” (Ka÷Õt-karton, naylon, metal, plastik, ahõap vb..) ile “De÷erlendirilebilir Tehlikeli AtÕklar” 048 PACKAGING WORLD

ve “De÷erlendirilemeyen Tehlikeli AtÕklar” 152.000m² üzerinde yaklaõÕk 90.000 m² kapalÕ alanda kurulu, yÕllÕk üretim kapasitesi 348 bin ton olan Gebze tesislerinin AtÕk Depolama ve Geri Dönüõüm Merkezi’nde ayrÕõtÕrÕldÕ.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

neredeyse yarÕm asÕr öncesinin tasarÕmlarÕyla raflarÕna koydu. lk kez geçen yÕl baõlatÕlan nostalji temasÕ ile tüketiciler, eski ambalajlarÕ tekrardan görme fÕrsatÕ yakaladÕ.

Okul Sütü, Bilgilendirme ToplantÌsÌ Düzenlendi 11 öubat’ta baõlayan Okul Sütü ProgramÕ kapsamÕnda Ulusal Süt Konseyi BaõkanÕ Okul Sütü da÷ÕtÕmÕ yapacak süt üreticileri ile birlikte bir bilgilendirme toplantÕsÕ düzenledi. Üreticiler Okul Sütü’nün market reyonlarÕndan güvenle satÕn alÕnan sütlerden hiçbir farkÕnÕn olmadÕ÷ÕnÕ, GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk BakanlÕ÷Õ, Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ ve Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn koordinasyonu ve Ulusal Süt Konseyi’nin deste÷iyle yürütülen Okul Sütü ProgramÕ kapsamÕnda okullara süt da÷ÕtÕmÕ yapacak firmalar bir kamuoyu bilgilendirme toplantÕsÕ düzenlediler. ToplantÕda açÕlÕõ konuõmasÕnÕ yapan Ulusal Süt Konseyi BaõkanÕ Harun ÇallÕ, Okul Sütü ProgramÕ’nÕn 30 bin 752 okulda uygulanaca÷ÕnÕ ve 6 milyon 290 bin 977 ö÷renciye toplam 60 bin ton süt da÷ÕtÕlaca÷ÕnÕ söyledi. Ülkemizin büyüklü÷ü ve temel e÷itimdeki ö÷rencilerimizin sayÕsÕ göz önüne alÕndÕ÷Õnda Okul Sütü ProgramÕ’nÕn Türkiye’nin en büyük sosyal fayda projelerinin arasÕnda yer aldÕ÷ÕnÕ belirten ÇallÕ, “çocuklarÕmÕzÕn fiziksel ve zihinsel geliõimine yapaca÷ÕmÕz bu katkÕ, ülkemizin gelece÷ine de yapÕlan bir yatÕrÕm olacak” dedi.


Haberler/ News

Tamek, Dördüncü Kez Superbrands Ödülünü AldÌ Tamek, Superbrands Türkiye tarafÔndan iki yÔlda bir belirlenen “Türkiye’nin Süper MarkalarÔ” listesinde dördüncü kez yerini aldÔ

T

amek, Derne÷i BaõkanÕ Ali Levent Superbrands Orhun, ReklamcÕlar Derne÷i Türkiye tarafÕndan BaõkanÕ Aytül Özkan, Türkiye iki yÕlda bir Seyahat AcentalarÕ Birli÷i belirlenen (TÜRSAB) BaõkanÕ Baõaran “Türkiye’nin Süper Ulusoy, Ekonomi Gazetecileri MarkalarÕ” listesinde Derne÷i BaõkanÕ Celal Toprak, dördüncü kez yerini aldÕ. letiõim DanÕõmanlÕ÷Õ öirketleri DünyanÕn 87 ülkesinde Derne÷i ( DA) Yönetim Kurulu gerçekleõtirilen Superbrands BaõkanÕ Figen sbir, Türkiye araõtÕrmasÕ, 2005 yÕlÕndan Halkla liõkiler Derne÷i (TÜH D) itibaren Superbrands Türkiye BaõkanÕ Fügen Toksü, Türkiye tarafÕndan iki yÕlda bir olmak Odalar ve Borsalar Birli÷i Türkiye üzere ülkemizdeki markalarÕ Medya ve letiõim Meclisi da ölçmeye baõladÕ. BaõkanÕ Hakan Gülda÷, Bo÷aziçi Tamek, binin üzerinde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. õirketin de÷erlendirildi÷i Kadri ÖzçaldÕran, AlÕõveriõ Tamek Pazarlama ve Kurumsal letiõim BaõkanÕ öebnem Atay bu araõtÕrmada ilk günden Merkezleri ve Perakendeciler firmasÕ adÕna Superbrands Ödülü’nü aldÕ. itibaren “Türkiye’nin Süper Derne÷i (AMPD) Yönetim Kurulu de÷erlere uyma ve vergi sÕralamasÕndaki MarkalarÕ” listesindeki 159 BaõkanÕ Mehmet Nane, Ambalaj yeri dikkate alarak ölçümlüyor. markadan biri olarak sarsÕlmaz yerini Sanayicileri Derne÷i (ASD) BaõkanÕ Bu yÕlki Süper Markalar, iõ dünyasÕ, koruyor. Superbrands, markalarÕ Sadettin Korkut, Türk Sanayicileri ve õ özel sektör, marka konusuyla iliõkili sivil büyüklü÷ünün yanÕ sÕra teknoloji, AdamlarÕ Derne÷i (TÜS AD) BaõkanÕ Ümit toplum kuruluõlarÕ yöneticilerinden teknik yatÕrÕmlar, iõ gücü kalitesi, Boyner, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti oluõan seçici kurul tarafÕndan belirlendi. yaratÕcÕlÕk, markalaõmaya yaptÕ÷Õ yatÕrÕm, Baõkan YardÕmcÕsÕ Vahap Munyar, AraõtÕrmaya; Reklam Verenler Derne÷i marka devamlÕlÕ÷Õ, sosyal sorumluluk Birleõmiõ Markalar Derne÷i BaõkanÕ BaõkanÕ Ahmet Pura, AraõtÕrmacÕlar projelerine katkÕ, çevre duyarlÕlÕ÷Õ, etik YÕlmaz YÕlmaz katÕldÕ.

KuruyemiÚ Sektörü Ambalajla Büyüyor Türkiye’de ambalajlanmÔù kuruyemiù giderek daha çok tercih ediliyor. Üç yÔl öncesine kadar tüm kuruyemiù pazarÔnÔn %15’i ambalajlÔ ürünlerden oluùurken, bu rakam 2013 itibarÔyla %35’e çÔktÔ. Kuruyemiõte tüketim alÕõkanlÕklarÕ de÷iõiyor. GÕdalarda kalite, güven ve sa÷lÕk unsurlarÕnÕ giderek daha fazla gözeten Türk tüketicisi, kuruyemiõ sektöründe de açÕk kuruyemiõ yerine, giderek daha çok ambalajlÕ kuruyemiõe yöneliyor. Türkiye kuruyemiõ sektörünün önemli oyuncularÕndan biri olan Papa÷an Kuruyemiõ’in sektör 050 PACKAGING WORLD

verilerine göre Türkiye’de tüm kuruyemiõ sektörü içinde ambajlanmÕõ ürün kullanÕm oranÕ son üç yÕlda %15 seviyesinden %35’e çÕktÕ. Yani kuruyemiõ satÕn alan her üç kiõiden biri paketli ve markalÕ bir ürünü tercih ediyor. Papa÷an Kuruyemiõ Yönetim Kurulu BaõkanÕ Kani Emekçi’ye göre, tüketici artÕk hijyeninden emin oldu÷u,

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

güvenilir, adÕ-adresi-üreticisi ve markasÕ belli ürünleri tercih ediyor. “Ülkemizde artÕk güçlü bir tüketici refleksi geliõti” diyen Emekçi, “Tüketici, dokunulmamÕõ ve en profesyonel õekilde hazÕrlanmÕõ ürün talep etmenin yanÕ sÕra ürünle ilgili sorunu ya da önerisi oldu÷unda markaya ulaõmak istiyor” açÕklamasÕnÕ yaptÕ.


Haberler / News

Mondel z Int International nter erna ati tion onal al H Holdings olldi o d ng n s C Türkiye’de de tu tuzlu çerezl zle ler er LLC çerezler ktö ü d ffaaliyet li t gösteren ö t K ft sektöründe Kraft GÕda San. ve Tic. A.ö. (Kraft GÕda)’nin hisselerinin %100’ünü Do÷uõ Çay ve GÕda Maddeleri Üretim Pazarlama thalat hracat A.ö.(Do÷uõ Çay)’ye satmak üzere anlaõma imzaladÕ÷ÕnÕ

DoØuÚ Çay, Kraft GÌdayÌ SatÌn AldÌ

açÕkladÕ. k açÕkladÕ. Mondel z International Do÷u Avrupa, Ortado÷u Or ve Afrika B k L BaõkanÕ Lawrence MacDougall bu duyuru ile ilgili olarak “Bugün, Do÷uõ Çay ile anlaõarak sözleõmeyi imzaladÕk. Tuzlu çerezler mükemmel bir iõ kolu olmakla beraber, küresel

ürün portföyümüz içerisinde yalnÕz kalmaktadÕr. Bu anlaõma, Türkiye’deki iõlerimizi geliõtirirken, Mondel z International’Õn uzun dönemli büyüme stratejileriyle en iyi örtüõen markalara ve iõ kollarÕna odaklanmamÕza imkan tanÕyacaktÕr” dedi.

DuPont Ambalaj Çözümleri Semineri Düzenledi

Olmuksan International Paper Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu BaõkanÕ: Jon Ernst Yönetim Kurulu Baõkan YardÕmcÕsÕ: Vincent Bonnot Üyeler: Kristien Kaelen, Danny Pieters, AtÕl Saryal, Metin Ünlü

Olmuksa, Olmuksan Olarak Yoluna Devam Ediyor öirketin yeni ismi Olmuksan, hissedarlarÕnÕn katÕldÕ÷Õ ola÷an genel kurul toplantÕsÕnda kabul edildi. International Paper, Ocak ayÕnda, Olmuksa’da yatÕrÕm orta÷Õ olan SabancÕ Holding’in hisselerinin satÕn alÕmÕnÕ yaklaõÕk 101,2 Milyon TL’ye (56 Milyon ABD DolarÕ) tamamlayarak, yüzde 87,5 ile Olmuksa’nÕn ço÷unluk hisselerine sahip olmuõtu. 22 Mart tarihinde Olmuksa hissedarlarÕnÕn katÕldÕ÷Õ Olmuksa Ola÷an Genel Kurul 052 PACKAGING WORLD

ToplantÕsÕ sonrasÕnda, Yönetim Kurulu BaõkanÕ Jon Ernst, õirketin faaliyetlerini Olmuksan International Paper adÕyla sürdürece÷ini açÕkladÕ. Jon Ernst, “Olmuksan International Paper, Türkiye ambalaj sektörü õirketlerinden Olmuksa’nÕn onurlu ve baõarÕlÕ mirasÕ ile dünya çapÕnda ambalaj sektörünün önde gelen firmalarÕndan International Paper’Õn global uzmanlÕ÷Õ ve deneyiminin kuvvetli birleõimini temsil ediyor” dedi.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

DuPont Türkiye, 12 Mart 2013 tarihinde Ceylan Intercontinental Otel’de tam gün süren “AmbalajÕn Gelece÷ini Birlikte TasarlayalÕm” temalÕ bir seminer düzenledi. DuPont Ambalaj Çözümleri Ekibi tarafÕndan organize edilen etkinlikte, sektördeki uzmanlarla bir araya gelinerek ambalaj endüstrisindeki geliõmeler de÷erlendirildi ve firmanÕn sektöre yönelik ürünleri hakkÕnda bilgi verildi. Etkinlikte bir konuõma yapan DuPont Avrupa GÕda Endüstrisi Çözümleri Direktörü Heike van de Kerkhof, dünyanÕn gelece÷ini tehdit eden en önemli konulardan birisi olan gÕda atÕklarÕnÕn en aza indirilmesi konusuna de÷inirken; dünyanÕn en az geliõmiõ bölgelerine dahi süt da÷Õtabilmek için fleksibÕl (esnek)

süt ambalajlarÕnÕn öneminin altÕnÕ çizdi. ToplantÕda sÕrasÕyla “Ambalaj Filmleri Üretim Teknolojisindeki Son Yenilikler”, “Ambalaj TasarÕmÕnda Sürdürülebilirlik”, “Geliõen Ambalaj PazarÕnda Flekso BaskÕnÕn Rolü” ve “Cyrel® BaskÕ Teknolojisi” ile ilgili bilgilendirmeler yapÕldÕ. KatÕlÕmcÕlarÕn ve konuõmacÕlarÕn soru-cevap õeklinde etkileõim halinde oldu÷u seminer, teknik servis deste÷i ile ilgili oturumun ardÕndan sona erdi.

WIPF Doypak Türkiye’de Faaliyetlerine BaÚladÌ Türkiye’de gÕda sektöründe uzun yÕllardÕr faaliyet gösteren Doypak, sviçre’nin 100 yÕllÕk ambalaj õirketi Wipf ile geçti÷imiz hafta bir iõbirli÷i yaptÕ. Wipf Doypak A.ö, Ocak 2013 tarihinden itibaren GÕda, Kimya ve Farma Endüstrilerinde kullanÕlan hazÕr torba imalat ve satÕõÕna baõladÕ. Wipf

AG Yönetim Kurulu BaõkanÕ Christian Wipf, yaptÕ÷Õ açÕklamada Türkiye’nin, Ambalaj Endüstrisi alanÕnda dinamik ve çok aktif bir pazar oldu÷unu belirterek yeni yatÕrÕmlarÕnÕn mevcut pozisyonlarÕnÕ daha da güçlendirece÷ini ve hazÕr poõet sektöründeki baõarÕlarÕnÕ sürdüreceklerini ifade etti.


Bu bir ilandĂ&#x201D;r.


Ürün Postası

Tek ÖØünlük AmbalajlÌ Ekmek: Roll Halk Ekmek tarafÕndan beõ yÕl önce israfÕ önlemek amacÕyla üretilmeye baõlanan tek ö÷ünlük roll ekmeklerin Tam Bu÷day, Kepekli, ÇavdarlÕ ve Tuzsuz çeõitleri satÕõa sunuldu. AmbalajlÕ roll ekmekler 15 kuruõa tüketiciyle buluõuyor.

Eker ve Pepee, Süt AmbalajÌnda BuluÚtu Eker, çocuklara özel olarak tasarladÕ÷Õ “Pepee ÇikolatalÕ Süt” ile süt içme alÕõkanlÕ÷ÕnÕ artÕrmayÕ amaçlÕyor. AmbalajÕnÕ Türkiye’nin markalaõan ilk çizgi film kahramanÕ Pepee’nin süsledi÷i Eker Süt, önümüzdeki günlerde serideki ürün çeõidini artÕrmayÕ hedefliyor.

ÇayÌn UstalarÌna Özel Obaçay’Õn yeni ürünü, “ÇayÕn UstalarÕna” raflardaki yerini aldÕ. YÕldÕz Holding ve Alman Laurens Spethman Holding ortaklÕ÷Õ ile kurulan Milford-YÕldÕz tarafÕndan üretilen Obaçay, bu ürünüyle ev dÕõÕ tüketim kanallarÕnÕ hedeflendi.

Kayra, Etiket TasarÌmÌnÌ DeØiÚtirdi öarap markasÕ Kayra, gerçekleõtirdi÷i strateji çalÕõmalarÕ sonucunda etiket tasarÕmÕnÕ de÷iõtirdi. Yeni ambleminde; asma köklerinden, de÷iõimin simgesi kelebekten, K harfinden ve õarap kadehinden esinlenildi. Etiketinde beyaz zemin üzerine a÷ÕrlÕklÕ olarak koyu renk tipografi kullanÕldÕ.

056 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


Sporculara Özel, 750 ml’lik PET AmbalajÌ Hayat Su, ergonomik tasarÕmlÕ õiõesi, özel spor kapa÷Õ ve taõÕmasÕ kolay 750 ml’lik ürününü piyasaya sürdü. Hayat Su, bu ürününün spor ve yürüyüõte kullanÕlmasÕnÕ hedefledi.

Pasta d’Alfredo’dan 2 kg’lÌk Ambalajlar talyan tarzÕ mantÕ, makarna ve sos üreten Pasta d’Alfredo; makarnalÕk rmik (Semolina) ve Pizza Unu karÕõÕmÕnÕ tüketicilere sundu. Semolina ve Pizza Unu, kullanÕma hazÕr olarak 2 kg’lÕk ambalajÕyla raflardaki yerini aldÕ. Baõta makarna olmak üzere çok geniõ bir ürün grubunda ana hammadde olarak kullanÕlan irmik; zengin, besleyici ve glisemik endeksi düõük oldu÷u için çorba, ana yemek ve tatlÕ yapÕmÕnda kullanÕlÕyor.

MiLanGo’dan Kalpli Ambalaj Özel kalp õeklindeki kÕrmÕzÕ kutusuyla sadece Migros’ta satÕõa sunulan PortakallÕ Bitter MiLanGo Çikolata, Anneler Günü için özel olarak üretildi. Kalpli ambalajlarÕn üzerinde mesajÕnÕzÕ yazmak için ayrÕ bir alan bulunuyor.

BERICAP’ten Dozajlama Valfi BeriValve olarak adlandÕrÕlan dozajlama valfi, bi-enjeksiyon kalÕplama ile üretilerek sÕzdÕrmazlÕk sa÷lÕyor. BeriValve, termoplastik elastomerlerden imal edildi÷inden dolayÕ PET geri dönüõüm hattÕna zarar vermemesi hedeflendi. BeriValve günümüzde ketçaplar, çikolata soslarÕ, vücut bakÕm ürünleri ve ilaç sektörü uygulamalarda kullanÕlÕyor.

Valf

Valfli kapak NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

057 PACKAGING WORLD


Ürün Postası

AMBALAJDA E×ÛLÛMLER

GÔda ve içecek ambalajlarÔna yönelik raporlar incelendiöinde; baùta içecekler olmak üzere en hÔzlÔ büyüyen gÔda ambalajÔ ürün grubu olarak çok katlÔ karton kutular veya kompozit ambalajlar öngörülmektedir. Bu ambalajlarÔ sÔrasÔyla metal içecek kutularÔ, fleksibÔl dik duran poùetler ve HDPE ùiùeler takip etmektedir. AslÔhan ArÔkan, Genel Sekreter Vekili / ù Geliùtirme & UluslararasÔ liùkiler Koordinatörü

2

013 yÕlÕnda yaklaõÕk %3 civarÕnda büyüyece÷i tahmin edilen küresel ambalaj sektörü içerisinde aõa÷Õda ismi geçen ambalajlarÕn ise %5-9 oranÕnda büyüyece÷i hesaplanmaktadÕr: OKUL SÜTÜ AMBALAJLARI Karton içecek ambalajlarÕnda neredeyse %9’a varan büyümenin en önemli etkenlerinden birisi olarak okul sütü ambalajlarÕ gösterilmektedir. Daha fazla süt tüketimini sa÷lamak için baõta Çin’de oldu÷u gibi hÕzlÕ büyüyen ekonomileri yöneten hükümetler okul sütünü teõvik etmeye devam etmektedir. Sadece Çin’de süt üretiminin yÕlda %19’luk bir büyüme oranÕna sahip oldu÷u rapor edilirken; Çin baõta olmak üzere di÷er Asya ülkelerinde ve Zambiya ve Tanzanya gibi Afrika ülkelerinde

bu konuyla ilgili kampanyalar da yürütülmektedir. Ülkemizde de benzer bir okul sütü kampanyasÕna yönelik çalÕõmalar yapÕlmaktadÕr. Bu ba÷lamda karton içecek ambalajlarÕ en çok tüketilen ambalajlar arasÕnda ilk sÕrada yer almaktadÕr. HDPE süt õiõeleri de Çin, Brezilya ve Meksika’da hÕzla büyüyen ambalajlar arasÕnda yer almaktadÕr. Okul sütü ve yo÷urt benzeri ürünlerin

çocuklara ulaõtÕrÕlmasÕnda HDPE kullanÕlmaya devam edilmektedir. METAL SÜT KUTULARI Metal içecek kutularÕ pazarÕna bir müõteri grubu daha eklendi. Özellikle Çin’de sütler için kullanÕlmaya baõlanan metal süt kutularÕ; bu bölgede hÕzla büyüyen okul sütü sektöründeki geliõmelerden yararlanÕlmak istenildi÷ini de göstermektedir.

Dik Duran Bebek MamasÌ PoÚetleri Geliõen ekonomilere ve yeni pazarlara G yö yönelik süt ürünleri ambalajlarÕ arasÕnda fleks dik duran poõetler de görülmektedir. fleksibÕl Öz Özellikle ABD’de bebek mamalarÕnda cam ka kavanozdan fleksibÕl dik duran poõetlere g geçiõ yaõandÕ÷Õ gözlenmektedir. Hijyen sa÷l sa÷layan ve kolay taõÕnan dik duran poõetler, AB ABD ve ngiltere’de pazar payÕnÕ her geçen gün artÕrmaktadÕr.

058 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


ASD Üyelerini Tanıyalım ÛletiÚim Bilgileri: Adres: Can Hassas KaöÔt San.Tic.A.ø.HadÔmköy yolu 1.km. Tunç Cad.Has Sanayi Sitesi No:6/1 A Blok Esenyurt – stanbul Tel: 0212-623 24 00 www.canpas.com

Contact Information: Adress: Can Hassas KaöÔt San.Tic.A.ø.HadÔmköy yolu 1.km. Tunç Cad.Has Sanayi Sitesi No:6/1 A Blok Esenyurt – stanbul Phone: 0212-623 24 00 www.canpas.com

ÛletiÚim Bilgileri: Adres: Atatürk Mah. 64. Sok. No:5 35170 Ulucak Kemalpaùa zmir Tel: 0 232 877 15 75 www.ektam.com

Contact Information: Adress: Atatürk Mah. 64. Sok. No:5 35170 Ulucak Kemalpaùa zmir / TURKEY Phone: +90 (232) 877 15 75 wwww.ektam.com

ÛletiÚim Bilgileri: Adres: Türkgücü Koyu Yolu 59860 Çorlu - Tekirdag Tel: 0282 685 40 41 www.pro-pack.com.tr

Contact Information: Adress: Turkgucu Koyu Yolu 59860 Corlu - Tekirdag - TURKEY Phone: +90 282 685 40 41 www.pro-pack.com.tr

ÛletiÚim Bilgileri: Adres: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Erguvan Cadde No:10 Bursa / Türkiye Tel: 0224 411 01 20 www.poliner.com.tr

Contact Information: Adress: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Erguvan Cadde No:10 Bursa / Turkey Phone: +90 224 411 01 20 www.poliner.com.tr

060 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


1974 yÔlÔnda Can Pazarlama A.ø. olarak kurulan firma, 39 yÔldÔr Canpaù markasÔ adÔ altÔnda üretim yapmaktadÔr. Canpaù Standart kÔrtasiye türü etiketlerle ilk üretimini yapmÔù daha sonra tekstil ve market piyasasÔna manuel makinelerde çalÔùan etiketleri üretmiùtir. Canpaù ayrÔca bilgisayar ortamÔnda yazÔlan raf etiketlerini, ürün barkod etiketlerini ve terazi etiketlerini üretmektedir. Teknolojik geliùmeleri yakÔndan takip eden insana ve teknolojiye yatÔrÔmlarÔyla sürekli geliùimi benimseyen Canpaù, tasarÔm, baskÔ ve baskÔ sonrasÔ makine parkÔnÔ yenileyerek müùterilerinin her türlü baskÔ sorununa en uygun çözümleri en kÔsa zamanda sunmayÔ kendine ilke edinmiùtir. Canpaù was established in the year 1974 under the name of Can Pazarlama Aø and has been producing products for 39 years under the brand name of Canpaù. Canpaù initially produced standard stationary products and then produced manual machine labels for textile and market sectors. Canpaù is continuously renewing its design, printing and post printing functions. Canpaù has been developing its service and investment targets by investing to human assets and technology, while strictly taking into account the quality factor.

Ektam Makine 1977 yÔlÔnda, içecek sektöründe her türlü ùiùeleme tesislerinin ve bu tesislere ait yardÔmcÔ ünitelerin projelendirilmesi ve imalatÔ amacÔyla kurulmuùtur. zmir’ de bulunan fabrika; 9.800 m2 kapalÔ alandaki tesislerinde üretimini sürdürmektedir. Çalkalama, dolum ve kapatma makineleri, meùrubat karÔùtÔrma ve gazlandÔrma üniteleri, etiketleme makineleri, gazlÔ meùrubatlar ve meyve sularÔ için komple ùurup hazÔrlama tesisleri, CIP (sanitasyon) üniteleri ve konveyör sistemleri gibi ùiùeleme tesisini oluùturan ekipmanlar Ektam’ Ôn ürün yelpazesini oluùturmaktadÔr. Ektam Alman SEN “SeitzEnzinger-Noll (ùimdiki adÔ KHS) ile tüm makine ve ekipmanlarÔnÔ Türkiye’de üretmek üzere lisans anlaùmasÔ yapmÔùtÔr. Ektam Machinery was founded in 1977 with the objective to plan and manufacture all varieties of bottling plants in the beverages and non-carbonated drinks industry, together with auxiliary units for these plants. Ektam plant is located in zmir. Ektam started its production activities in its field 30 years ago in technical cooperation with the German bottling company SEN-Seitz Enzinger Noll then named KHS. Bottling machines and equipment for carbonated or non-carbonated drinks such as beverages, water, mineral water, fruit juice, milk, for drinks containing alcohol such as beer, raki, wine, vodka, as well as for edible oils, vinegar, bleachers and Complete syrup preparation rooms and CIP (sanitizing) units.

Pro-Pack 1995 yÔlÔnda Darnel Group Int. ortaklÔöÔ ile kurulmuùtur. Üretim kapasitesinin % 70 ini 35 den fazla ülkeye ihraç eden Pro-Pack, hizmet ,üretim ve yönetim anlayÔùÔnÔ ISO 9001 sertifikasÔ ile belgelendirmiùtir. Pro-Pak; Pvc Stretch Film, Manuel Stretch Film, Catering ve Jumbo Pvc Strech Film ve Otomatik Makina PVC Strech Film üretmektedir. Pro-Pack, bu ürünleri gÔda sektörüne yönelik üretmektedir.

Pro-Pack founded in 1995 with Darnel Group Int. partnership for producing .Pvc Shrink & Pvc Stretch Films in Turkey. Pro-Pack becames an preferential supplier for international markets and export %70 of their production over 35 countries. Pro-Pack’s production authenticated with ISO 9001. Pro-Pack produces; Pvc Stretch Film, Pcv Stretch Film for Manuel Use, Pvc Cling Film for Catering & Jumbo Rools, Pvc Stretch For Automatik Machine Use. These products are made for food sector.

Poliner Plastik; gÔdadan otomotive, tekstilden mobilyaya, beyaz eùyadan mermer sanayisine kadar farklÔ sektörlerin ambalaj malzemesi ihtiyaçlarÔnÔ karùÔlamak, müùterilerine özel çözümler/ürünler sunmak amacÔyla 1993 yÔlÔnda Bursa’da kurulmuùtur. Baùta Bursa olmak üzere, stanbul, Manisa ve Eskiùehir’de ofisleri bulunan Poliner, Alçak ve Yüksek Yoöunluklu Polietilen Torba ve rulo, BaskÔlÔ ve baskÔsÔz shrink film, Streç film,Balonlu naylon rulo, torba,tabaka, Flekso baskÔlÔ rulo ve torbalar, Müùteriye özel geliùtirilmiù polietilen köpük, polietilen film ve EVA ürünler üretmektedir. Since 1993 Poliner Plastic has been supplying all the Packaging materials required by customers in all kinds of industries including automotive, white goods, food, textiles, furniture, ceramics, etc. Customer satisfaction is our priority, achieved through product quality and excellence of service. Poliner has a head office in Bursa and have three branches, including Istanbul, Manisa and Eskiùehir. Poliner products include; LDPE, HDPE rolls, bags Printed and plain shrink film, Stretch film, Air Bubble rolls, bags, sheets, Flexo printed rolls, bags and Customised converting- PE foam, PE film, EVA, etc.-PE Recycling. NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

061 PACKAGING WORLD


Kapak

062 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


Ambalaj Sektöründe

úYú ÜRETúM UYGULAMALARI yi Üretim UygulamalarÔ (Good Manufacturing Practices-GMP); insan saölÔöÔnÔ doörudan etkileyen ilaç, kozmetik gÔda ile ambalajlarÔ gibi güvenilir koùullarda ve sistemde üretilmesi gereken ürünlerin üretim aùamalarÔna kÔlavuzluk eder. GÔda ve kozmetik ambalajÔ üretimlerinde büyük önem taùÔyan yi üretim UygulamalarÔ herkesin ortak dili konuùabilmesini saölarken, üretimde standardizasyonu saölar.

yi üretim uygulamalarÕ, ilgili sanayi tesislerinde yasal yükümlülüklere, uluslararasÕ uyum sa÷lanmasÕ amacÕyla tasarlanan ve herkes tarafÕndan kabul gören kurallarÕn

uygulanmasÕnda bizlere kolaylÕk sa÷lar. GÕda ambalajÕ üretimlerinde GMP kurallarÕ bazÕ ba÷ÕmsÕz sistemler içerisinde de uygulanmaktadÕr. Uygulanan bu ba÷ÕmsÕz sistemlerde adÕm

adÕm kurallar sÕralanmaktadÕr. Nitekim yasal mevzuatlarÕmÕz da, hijyen konusunda bu temel gereksinimlerin sa÷lanmasÕnÕ çÕkartÕlan yönetmeliklerle desteklemektedir.

AMBALAJ ÜRETúMúNDE úYú ÜRETúM UYGULAMALARI (GoodManufacturingPractices)

Mustafa Kemal Alptekin

G

MP, üretim tesislerinde ürün güvenilirli÷ini sa÷lamaya yönelik olarak geliõtirilmiõ standart uygulamalarÕ kapsar. FirmalarÕn faaliyet alanlarÕna göre, kalite ve üretim standartlarÕnÕn uygulanmasÕnÕ destekler ve kolaylaõtÕrÕr. Bunlar, ilgili sanayi tesislerindeki yasal yükümlülüklerin ve düzenleyici yönetmeliklerin icrasÕ süresince, uluslararasÕ uyumu sa÷lamak amacÕna yönelik olarak tasarlanan ve kabul gören kurallardÕr. GMP,

insan sa÷lÕ÷ÕnÕ direk etkileyen ilaç, gÕda, medikal ürünler, kozmetik ve hijyenik ürünler ile ambalaj sektörlerine ait tesislerde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanÕ sÕra; uluslararasÕ rekabet gücünü arttÕrmak, prestij ve sürdürülebilir geliõim açÕsÕndan da uygulanmasÕ zorunlu olan bir sistematiktir. Uygulama esnasÕnda karõÕlaõÕlan muhtelif direnç ve zorluklar genelde dizayn ve altyapÕ kaynaklÕdÕr. yi üretim uygulamalarÕnÕn kendi kurallarÕna özgü temel

gereksinimleri vardÕr ve bunlar aõa÷Õda belirtilen kaynak ve süreç iyileõtirmelerle karõÕlanabilmektedir. BunlarÕn en baõÕnda nitelikli ve e÷itimli personel gelmektedir. Sanayi bölgelerinin sürekli göç almasÕ, õirketlerdeki personel devir hÕzÕ, bölgesel yaõam tarzÕ ve günlük alÕõkanlÕklardaki farklÕlÕklar aksamalara ve sürecin biraz uzamasÕna neden olabilmektedir. öirketin yÕllÕk e÷itim planlarÕ kapsamÕnda, personelin etkin ve pratik NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

063 PACKAGING WORLD


Kapak

yöntemlerle e÷itilerek sistemin sahiplendirilmesi, personelin sürekli denetlenmesi ve operasyonel alanda sonuçlarÕnÕn ölçülmesi, baõarÕlÕ sonuç için gerekli ve õarttÕr. nsan unsurunu GMP ye uygun hale getiren tesislerin di÷er problemlerini çözüm süreci önemli derecede kÕsalmaktadÕr. Di÷er önemli bir konu, genel yerleõimdir. Binalar, tesisler, iliõkili alanlar ve trafik de GMP uygulamalarÕnda önemli bir faktördür. BinalarÕn yapÕ standartlarÕnÕn ve donanÕmlarÕnÕn hijyenik standartlara uygun seçilmiõ olmasÕ, proseslerin birbirlerini engellememesi genel düzen

süreçlerdeki verileri kayÕt altÕna alacak õekilde düzenlenmelidir. BunlarÕn yanÕ sÕra; uygun ekipmanlar, yardÕmcÕ tesisler, hizmet ve bakÕm faaliyetleri de GMP de kilit rol oynamaktadÕr. BakÕm programÕ kapsamÕnda yürütülecek olan: Ürün (GÕda) güvenli÷i için bakÕm, Önleyici (Rutin) BakÕm ve Düzeltici bakÕm programlarÕ ile Kalibrasyon, YabancÕ madde, Fiziksel ve Kimyasal madde kontrolleri gibi faaliyetlerle temel konular denetim altÕna alÕnmÕõ olacaktÕr. Do÷ru malzemeler, konteynerler, etiketler, depolama, taõÕma ve sevkiyat konularÕ da yine aynÕ derecede, iyi üretim uygulamalarÕnÕn kapsamÕ içerisindedir. YukarÕda özetlendi÷i üzere yi güvenli÷i için BakÕm Üretim/ yi Hijyen UygulamalarÕ õirket çalÕõanlarÕnÕn tamamÕnÕn katÕlÕmÕyla sa÷lanabilecek bir çalÕõmadÕr. Bu sistem, ürün güvenilirli÷inin garantisi için: Taõeron, tedarikçi, müteahhit, nakliyeci, müõteri, ve ziyaretçilerin de üretim ve üretimle iliõkili alanlardaki faaliyetlerini belirler, yönetir ve kontrol eder. AIB International’in hazÕrladÕ÷Õ “The AIB GMP and Prerequisites Guide” bu yönlerini geliõtirmek isteyen firmalarÕn baõvurabilece÷i önemli kaynaklardan birisidir. 3 reaktif ve 23 proaktif olmak üzere Yöntem ve Personel UygulamalarÕ toplam 26 bölümden meydana baõarÕyÕ belirleyen etkenlerdir. gelen bu kÕlavuz, iõletmenin tamaAnahtar faktörlerden birisi mÕna önemli derecede katkÕ sa÷lade onaylanmÕõ prosedürler, maktadÕr. Evrensel kullanÕm amaçlÕ talimatlar, formlar ve ilgili di÷er olarak hazÕrlanmÕõ bu kÕlavuz; GÕda dokümanlardÕr. yi Üretim iõletmeleri, GÕda ambalajÕ üreticileri UygulamalarÕ, yi Dokümantasyon ve gÕda da÷ÕtÕm merkezlerindeki UygulamalarÕndan ayrÕ hijyen koõullarÕnÕ iyileõtirmeye ve düõünülemez. Prosedürlerin ve ürün kontaminasyonunu önlemeye talimatlarÕn çok kolay anlaõÕlÕr yönelik olarak tasarlanmÕõtÕr. AIB International, gÕda ve kesin bir dille yazÕlmÕõ olmasÕ ve gÕda ambalajlarÕ üretim sa÷lanmalÕdÕr. Dokümantasyonun tesislerinde uygulanan hijyen izlenmesi, formlarÕn doldurulmasÕ, standartlarÕnÕn belgelendirme saklanmasÕ konularÕnda da çalÕõmalarÕ esnasÕnda etkin personel çok iyi e÷itilmiõ olmalÕdÕr. yönlendirme ve bilgilendirmeler Dokümanlar izlenebilirli÷i tam yapmakta ve firmadaki iyi üretim anlamÕyla karõÕlayacak, tüm

GIDA

TEMÛZLÛK UygulamalarÕ

ENTEGRE

ZararlÕ Yönetimi

GIDA GÜVENLÛ×Û ProgramlarÕ Yeterlili÷i

OPERASYONEL

064 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

uygulamalarÕna önemli katkÕlar sunmaktadÕr. Hijyen SertifikasÕ talep eden kuruluõlarda planlanan belgelendirme çalÕõmalarÕnda, AIB auditor’ü tarafÕndan ve ilgili standart maddelerine göre, üretim tesislerinin tamamÕnda yapÕlan kapsamlÕ bir denetimle yi Üretim/ yi Hijyen uygulamalarÕnÕn yeterlili÷i incelenmektedir. lk aõamada haberli olarak planlanan denetimler, sistemin standart bir uygulama olarak yerleõmesini sa÷lamakta ve bir süre sonra habersiz denetimler õeklinde planlanarak, tesislerin hijyen uygulama seviyesini ve güvenli÷ini daha üst düzeye taõÕmaktadÕr. Tesisler, yukarÕda bahsi geçen “The AIB GMP and Prerequisites Guide” içeri÷indeki 26 bölüm; baõlÕklarÕ altÕnda objektif olarak denetlenmektedir. Üretim tesislerinde yapÕlan bu çalÕõmalarÕn di÷er katkÕlarÕ: l Motivasyonun ve güvenin arttÕrÕlmasÕ, cezai müeyyidelerin önlenmesi, l Müõterilerin bugünkü ve gelecekteki beklentilerinin karõÕlanmasÕ, l öikayet ve iadelerin azaltÕlmasÕ, l Rekabet gücünün ve karlÕlÕ÷Õn arttÕrÕlmasÕ olarak özetlenebilir. SanÕlanÕn aksine GMP için gereken enerjinin ço÷u önceden yapÕlmÕõ yanlÕõlarÕn düzeltilmesi için harcanmaktadÕr. Tüm kalite yönetimi sistem standartlarÕnda oldu÷u gibi iyi üretim uygulamalarÕ ve hijyen standartlarÕnÕn uygulanmasÕnda da üst yönetimin deste÷i ve bütçe çok önemlidir ve zorunludur.


BRC-IOP AMBALAJ VE AMBALAJ MATERYALLERú úÇúN GLOBAL STANDART VE úYú ÜRETúM UYGULAMALARI Okùan Bitirmiù

2

000’li yÕllarÕn baõÕndan itibaren gÕda ve tedarik zincirinin önemli bir halkasÕ olarak kabul edilen ambalaj ve ambalaj malzemeleri, ambalaj ile standartlarÕn gereklili÷ini ve zorunlulu÷unu ortaya çÕkarmÕõtÕr. BRC- ngiliz Perakendeciler Birli÷i (British RetailConsortium), sadece gÕda ambalajlarÕnÕ kapsayan bir standardÕ perakendeciler, Ambalaj Enstitüsü (IoP), bazÕ sertifikasyon kuruluõlarÕ, bazÕ ambalaj üreticileri tarafÕndan oluõturulan çalÕõma gruplarÕnÕn faaliyetleri sonucunda UKAS-Birleõik KrallÕk Akreditasyon Servisinin de deste÷i ile 2001 yÕlÕnda yayÕmlamÕõtÕr. 2001 yÕlÕnda ilk olarak yayÕmlanan bu teknik standart, daha sonra her üç yÕlda bir revize edilerek, sÕrasÕyla Eylül-2004’de ikinci versiyon, Ocak2008’de üçüncü versiyon ve son olarak ta öubat-2011’de dördüncü versiyon olarak revize edilmiõtir. Bilimsel geliõmeler, yasal direktifler, ürün güvenli÷indeki beklentilerin artmasÕ, standardÕn uygulanmasÕnÕn pozitif etkilerinin gÕda zincirinde görülmesi ve ambalaj ve ambalaj materyalleri kaynaklÕ olumsuzluklarÕn etkin olarak giderilmesi ile birlikte ngiliz Perakendeciler Birli÷i (BRC) ve Ambalaj Enstitüsü (IoP) tarafÕndan standardÕn kapsamÕ tüm ambalaj sektörü için geniõletilmiõtir. Bu do÷rultuda standart dört defa revize edilmiõtir, son versiyonunda gÕda sektörünün yanÕ sÕra ilaç ve kozmetik sektörleri de dahil edilerek kapsamÕ geniõletilmiõtir. Böylece standart sektördeki en kapsamlÕ standart haline gelmiõtir. Bu yeni yaklaõÕmla birlikte standardÕn adÕ BRC/IoP GÕda AmbalajlarÕ ve Di÷er Ambalaj Materyalleri için Global Standart yerine Ambalaj ve Ambalaj Materyalleri için Global Standart olarak de÷iõtirilmiõtir. Standartta üç noktanÕn güvence altÕna alÕnmasÕ hedeflenmiõtir. BU NOKTALAR: •Ürün güvenli÷i, •Ürün yasallÕ÷Õ, •Ürün kalitesi, Ambalaj ve Ambalaj Materyalleri için Global Standart, dinamik bir yapÕda tasarlanmÕõ olup tüm

Ambalaj endüstrisini kapsamaktadÕr ve tüm ambalaj tedarik zincirinin problemlerini ele alan bir standart haline getirilmiõtir. STANDARDIN TEMEL AMAÇLARI; • Hijyen ve teknik konularda, GMP (iyi üretim uygulamalarÕyla) tüm gÕda/ ilaç/kozmetik ürünlerin ambalajÕ üreticilerinin aynÕ koõullarÕ da olmalarÕnÕ sa÷lamak, • Tüm ambalaj ürünlerini kullananlarÕn, ambalaj malzemelerinin hijyenik ve tutarlÕ olmalarÕnÕ sa÷layarak, güvenilir olabilmelerine olanak sa÷lamak • StandardÕn üreticiler için bir rehber niteli÷inde olmasÕnÕ sa÷lamak, • Üretim aõamalarÕnÕn hepsinde GMP kontrolünün sa÷lanmasÕna imkan vermek, • Bir spesifikasyona karõÕ tutarlÕ olmayÕ sa÷lamak, • Düõük ve yüksek risk alanlarÕnÕn tanÕmlanmasÕna imkan vermek BRC/ IOP STANDARDININ YAPISI Perakendecilere ve ambalaj üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardÕmcÕ olmasÕ amacÕyla hazÕrlanan BRC/ IoP standardÕ perakendecilere gÕda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmalarÕn denetlenmesi için genel bir temel oluõturarak tüketicilerin korunmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Ambalaj endüstrisinin, kullanÕlan malzeme, prosesler ve teknolojiler açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda çok farklÕ uygulamalara sahip oldu÷u ortadadÕr. Perakende sektörünün profesyonel temsilcisi olarak BRC bu standardÕn gerekliliklerinin ambalaj sektöründe pratik olarak uygulanabilir oldu÷unu tanÕmlamÕõtÕr. Ambalaj ve Ambalaj Materyalleri için Global Standart genel olarak incelendi÷inde dört bölümden ve eklerden oluõmaktadÕr. BÖLÜM 1: Giriõ ve Ambalaj teknik yönetim sistemi ile ilgili içerik yer alÕr BÖLÜM 2: Ambalaj ve ambalaj malzemeleri üreten kuruluõlarÕn uygulamasÕ gereken gereklilikler yer alÕr. KuruluõlarÕn, ürün kategorilerini belirlemek suretiyle Ambalaj ve Ambalaj Materyalleri için Global NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

065 PACKAGING WORLD


Kapak

StandardÕnda yer alan kategori bazlÕ gerekliliklere uyum sa÷lamalarÕ beklenmektedir. Standartta her kategoriye iliõkin gereklilikler ayrÕ bölümler halinde belirlenmiõtir. Bu gereklilikler altÕ baõlÕk altÕnda toplanÕr; BÖLÜM 3: Belgelendirme iõlemleri için takip edilecek metodoloji anlatÕlmaktadÕr; BÖLÜM 4: BRC Global Rehber, bu rehberin firmalara faydalarÕ ve rehberin fonksiyonelli÷i anlatÕlmaktadÕr. Ambalaj ve Ambalaj Materyalleri için Global Standart‘Õna Göre Ambalaj Kategorisinin Belirlenmesi Ambalaj materyalleri iki kategoride

PERSONEL

TESÛS

StandartlarÕ

ÜST YÖNETÛM Sorumlulu÷u

PROSES Kontrol

ürünlerinin ambalajlanmasÕnda ikincil ve üçüncül ambalaj, olmak üzere iki kategoride toplanmÕõtÕr. KuruluõlarÕn, ürün kategorilerini belirlemek suretiyle Ambalaj ve Ambalaj Materyalleri için Global StandartÕnda yer alan kategori bazlÕ gerekliliklere uyum sa÷lamalarÕ beklenmektedir. Ambalaj üreticisinin her iki kapsam da ambalaj üretti÷i görülmektedir. Bu koõullarda ya tüm tesis için bir kapsamÕ seçecekler veya ikisini de kontaminasyon olmayacak õekilde alanlarla ayÕracaklardÕr. Son ambalajlama kategorisi firma ve müõteri arasÕndaki görüõmelere ba÷lÕdÕr. öüphe duyuldu÷u yerde, daha çok çaba gerektiren bir hijyen risk kategorisi uygulanmalÕdÕr. Ambalaj ve Ambalaj Materyalleri için Global Standart temelde aõa÷Õdaki altÕ bölümden oluõur: • ÜST YÖNETÛM SORUMLULU×U: Tüm sistemlerde oldu÷u gibi kalite ve ürün güvenli÷i yönetim sisteminin uygulanmasÕ ve etkili olabilmesi için, üst yönetimin kararlÕ ve inançlÕ olduklarÕnÕ göstermeleri beklenmektedir. • TEHLÛKE VE RÛSK YÖNETÛM SÛSTEMÛ: Program temelinde, uluslararasÕ kabul görmüõ CodexAlimentarius sistemi prensiplerine dayalÕ etkin bir Tehlike ve Risk De÷erlendirmesi uygulamasÕ

TEHLÛKE VE RÛSK Yönetim Sistemi

ÜRÜN GÜVENLÛ×Û ve Kalite Yönetim Sistemi incelenmektedir: YÜKSEK HÛJYEN RÛSKLÛ GÕda ürünleri veya cilde uygulama gibi vücut ile temas eden hijyenik açÕdan hassas ürünler ile direkt temas eden ambalaj. Kesin bir bariyerin olmadÕ÷Õ yerlerde, gÕda veya di÷er hijyen duyarlÕ ürünler için kullanÕlan birincil ambalaj. DÜÙÜK HÛJYEN RÛSKLÛ Tüm kullanÕmlar için tüketici

066 PACKAGING WORLD

bulunmaktadÕr. • ÜRÜN GÜVENLÛ×Û VE KALÛTE YÖNETÛM SÛSTEMÛ: Kalite yönetim prensipleri üzerine kurulmuõ ürün kalitesi ve güvenli÷i (hijyen) uygulamalarÕnÕn teknik yönetim gereksinimlerini net ve uygulanabilir bir õekilde ortaya konulmalÕdÕr. Bu bölüm ürün spesifikasyonlarÕ, tedarikçi izleme, izlenebilirlik ve ürün geri ça÷ÕrmanÕn yönetimi gibi gereksinimlerini içermektedir.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

• TESÛS STANDARTLARI: õletme StandartlarÕ (Tesisin durumu): Temizlik, zararlÕ kontrolü ve atÕk yönetimi, bina ve ekipmanÕn bakÕmÕ ve yerleõim planÕ ile düzen de dahil olmak üzere üretim ortamÕ için gereklilikler tanÕmlanmaktadÕr. • ÜRÜN VE PROSES KONTROL: Bu bölümde ürün tasarÕmÕ ve geliõtirme aõamasÕndaki gereklilikler, Ambalaj BaskÕ proses kontrolü ve ürün muayene ve test gereklilikleri, Proses Kontrol, Uygun olmayan ürün kontrolü, Kalibrasyon, YabancÕ madde kontaminasyon (yabancÕ madde, kesicilerin, kimyasal ve biyolojik) kontrolü yönetimi hakkÕnda özel bir bölüm içermektedir. • PERSONEL:Bu bölümde personel hijyeni, hareketi, sa÷lÕk kontrolleri, koruyucu giysi ve gereklilikleri ile personelin e÷itim gereksinimleri yer almaktadÕr Ambalaj ve Ambalaj Materyalleri için Global StandartÕ’na Göre GMP / yi Üretim UygulamalarÕ Gereklilikleri BRC/IoP StandardÕ’nÕn Tesis StandardÕ ve Personel Gereklilikleri kÕsmÕnda iyi üretim uygulamalarÕnÕn gereklilikleri tanÕmlanmÕõtÕr. Bu gereklilikler õunlardÕr: • DIÙ ÇEVRE STANDARTLARI: Kontaminasyonu minimize etmek, Tesis binasÕnÕn korunmasÕ, Drenajdan gelebilecek kontaminasyon, Tesisin bakÕmÕ ve tesis binasÕnÕn korunmasÕ, trafik rotalarÕ ve dÕõ depolamadan gelebilecek kontaminasyonlara karõÕ GMP gereklilikleri tanÕmlanmalÕ. • BÛNA YAPISI VE ÛÇ KISIMLAR: Amaca uygun tesis iç kÕsÕmlarÕ, yeterli aydÕnlatmanÕn sa÷lanmasÕ, korumalÕ açÕk drenajlar, uygun haõere


BRC-IOP AMBALAJ VE AMBALAJ MATERYALLERú úÇúN GLOBAL STANDART VE úYú ÜRETúM UYGULAMALARI izolasyonu, iyi havalandÕrma gereklilikleri tanÕmlanmalÕ. • ALTYAPI HÛZMETLERÛ:Ürün proseslerinde ve ekipman temizli÷inde kullanÕlan sular iõlenmiõ veya içilebilir su olmalÕ aynÕ zamanda su, buz, buhar, hava ve di÷er gazlardan gelebilecek mikrobiyolojik ve kimyasal kontaminasyona karõÕlÕk alÕnacak gereksinimler tanÕmlanmalÕ. • GÜVENLÛK:Proseslerin ve ürünlerin bütünlü÷ünü sa÷layacak güvenlik düzenlemeleri belirlenmeli (tesis güvenlik tanÕmÕ, tesise kontrollü eriõim, e÷itim, nezaret edilen taõeronlar, IT sistem güvenli÷i ve yedeklemeler) • YERLEÙÛM VE ÜRÜN AKIÙI: õletme alanlarÕ ve tesis mantÕklÕ olarak tasarlanmalÕ, inõa edilerek süreklili÷i sa÷lanmalÕ. Ürün kontaminasyon riskini kontrol edecek õekilde uygulanmalÕ ve bu gereklilikler yasal mevzuata uygun olmalÕ (mantÕksal tasarÕm, kontaminasyonu minimize etmek, iyi inõa edilmiõ tesisler) • EKÛPMAN: Ekipman istenilen amaca uygun tasarÕmÕ yapÕlarak kontaminasyon riskini minimize edecek õekilde tasarlanmalÕ. Ürün güvenli÷i, yasallÕ÷Õ ve kalitesine riskini en aza indirecek õekilde temizleme ve bakÕm yöntemleri tanÕmlayarak GMP gereklilikleri tanÕmlanarak ekipmandan gelen veya gelebilecek riskler önlenmeli. • BAKIM: Ürün güvenli÷i, yasallÕ÷Õ ve kalitesi açÕsÕndan kritik olan ekipman, istenilen amaç için tasarlanmÕõ olacak ve ürün kontaminasyon riskini engelleyecek õekilde yeterli bakÕmÕ yapÕlarak GMP gereklilikleri tanÕmlanmalÕ. (Burada özellikle tesislerde en yaõanan sorunlardan biri geçici bakÕmlarÕnÕn uzun sure kalarak kontaminasyon kayna÷Õ oluõturulmasÕ ve en sÕk görülen bant uygulamasÕdÕr.) • PERSONEL TESÛSLERÛ: Personel tesisleri gerekli sayÕda personeli barÕndÕracak yeterlilikte olacak ve ürün kontaminasyonunu minimize edecek õekilde tasarlanmalÕ ve iõletilmeli. Bu tesisler iyi ve temiz koõullarda korunmalÕ. • HÛJYEN VE TEMÛZLÛK: Evsel iõler ve temizlik sistemleri, uygun hijyen standartlarÕnÕ sa÷lamak amacÕyla uygulanacak ve ürüne kontaminasyon riski minimize edilmeli. Temizlik PlanlarÕ tanÕmlanmalÕ ve Temizlik kimyasallarÕnÕn amaca uygun olmasÕ sa÷lanmalÕ ve temizli÷in etkinli÷i kontrol altÕnda tutulmalÕ •ATIKLAR VE ATIK BERTARAFI: Proses ve di÷er atÕklarÕn depolanmasÕ, sÕnÕflandÕrÕlmasÕ ve imhasÕ için uygun tesisler sa÷lanarak kontaminasyon engellenmeli. Bu atÕklarda özellikle dÕõ ticari markalÕ ambalaj materyallerinde imha ve bertarafÕndan

gelebilecek risklere karõÕ önlem alÕnmalÕ •HAÙERE KONTROL: Kuruluõ tesiste haõere istila risklerine karõÕ GMP gereklilikleri tanÕmlanarak önlemler alÕnmalÕ. Trend analizlerinden önleyici faaliyetler tanÕmlayarak kontrol önlemleri tanÕmlanmalÕ ve uygulanmalÕ •TAÙIMA, DEPOLAMA VE DA×ITIM: Hammaddelerin ve bitmiõ ürünlerin sevkiyatÕ, depolanmasÕ ve da÷ÕtÕmÕ kontaminasyon riskini minimize edecek õekilde GMP gereklilikleri tanÕmlanmalÕ. DepolarÕn fiziksel ayÕrÕmÕ, geri iõlemeden gelecek riskler, tanÕmlama, sevkiyat araç içi koõullar ve araç sürücülerinden gelebilecek tehlikelere karõÕ önlemler tanÕmlanmalÕ •YABANCI MADDE YÖNETÛMÛ: YabancÕ madde kontaminasyonu riskinin tanÕmlanmasÕ, kaçÕnÕlmasÕ, ortadan kaldÕrÕlmasÕ veya minimize edilmesi için GMP gereklilikleri tanÕmlanmalÕ. Sert plastik, kesici alet, cam, tahta, kimyasal yönetimi ile kontrol altÕnda tutulmalÕ •PERSONEL E×ÛTÛMÛ: Kuruluõ, tüm çalÕõanlarÕn yürüttükleri aktiviteyle orantÕlÕ olarak yeterli derece e÷itilmesini, bilgilendirilmesini ve yönlendirilmesini sa÷lamalÕ burada geçici çalÕõanlar da dahil edilmeli. •PERSONEL ERÛÙÛM VE PERSONELÛN HAREKETÛ: Kuruluõ, personelin, ziyaretçilerin ve taõeronlarÕn eriõiminin ve hareketlerinin ürün kalite standardÕ tehlikeye düõürmeyece÷ini garanti altÕna almalÕ •PERSONEL HÛJYENÛ VE SA×LIK TARAMA: Tesis kiõisel hijyen standardÕ, belgelenecek ve üretim tesisini ziyaret edenlerde dahil olmak üzere tüm personel tarafÕndan benimsetilmeli Bu hijyen standardÕ õunlarÕ içermeli: Sa÷lÕk kontrolleri, takÕ politikasÕ, izin verilen takÕlar belirlenmeli, kiõisel eõyalarÕ ve ilaçlarÕn kullanÕmÕ, KÕyafet kullanÕmÕyÕkanmasÕ, el yÕkama ve el hijyen ve eldiven kullanÕmÕ gereklilikleri, yemek yeme ve sigaradan gelebilecek risklere karõÕ önlemler alÕnmalÕ

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

067 PACKAGING WORLD


Termoform

IsÌl Ùekillendirme Yöntemleri

TERMOFORMING Termoforming Prosesi, iùlenebilme sÔcaklÔöÔna kadar ÔsÔtÔlmÔù olan plastik tabaka ya da filme kalÔp arasÔnda hava basÔncÔ ya da mekanik kuvvet etkisiyle ùekil verilmesi iùlemidir. Plastik endüstrisi için ikincil bir prosestir ve bu prosesin uygulanabilmesi için ön ùart plastik hammaddelerin film veya levha haline getirilmesidir. Bu film ve levhalar genellikle ekstrüzyon, cast ve kalenderleme prosesleri ile oluùturulmaktÔr. Bu levhalar proses için rulolar halinde sarÔlarak üretimde kullanÔma uygun ùekle getirilir. Melike Demirci Süzgün - AraùtÔrma ve Bilimsel Konular UzmanÔ 068 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


öekil 1: LevhalarÕn IsÕtÕlma õlemi

E

n eski plastik õekillendirme yöntemlerinden biri olan termoforming iõlemi yalnÕzca termoform plastik malzemeler için uygulanabilmektedir. 1930 ve 1950 yÕllarÕ arasÕnda ÕsÕl õekillendirme makineleri geliõme göstermiõ 1946 yÕlÕnda J.J. Braund, metal levhalarÕn õekillendirilmesinde kullanÕlan sistemi plastik levhalarÕ iõlenmesinde kullanÕlÕr hale getirmiõtir. Termoform kalÕplama teknolojisi ile istenilen boyut ve formlarda parçalar üretilebilmektedir. Ancak bu proseste önemli bir dezavantaj ise içi dolu parçalarÕn üretilmesine izin vermemesidir. IsÕ ile õekillendirme prosesi, müõteri ürünlerinin paketlenmesi ve ambalajlanmasÕ sektöründe yo÷un bir kullanÕm alanÕna sahiptir. Bunun dÕõÕnda sokak lambalarÕ, buzdolabÕ kapÕlarÕndaki plastik paneller, banyolarda kullanÕlan küvetler, banyo tekneleri gibi birçok ürün bu yolla üretilmektedir. Temel olarak bir termoforming prosesi aõamalarÕ, levha ve filmlerin oluõturulmasÕ, bu malzemelerin prosese yüklenmesi, ÕsÕ ile õekillenebilece÷i bir sÕcaklÕ÷a kadar ÕsÕtÕlmasÕ, farklÕ yöntemler ile malzemenin üzerine bir kuvvetin uygulanarak õekillendirilmesi, yeni õeklinin süreklili÷ini sa÷lanmasÕ için so÷utulmasÕ, prosesten malzemelerin boõaltÕlmasÕ ve son formunun oluõumu için gerekli süslemelerin yapÕlmasÕnÕ içermektedir. IsÕtma genellikle baõta õekillendirilecek levhanÕn alttan ve üstten yaklasÕk 12,5 cm mesafedeki ÕsÕtÕcÕlarÕn yardÕmÕyla ÕsÕtÕlmasÕ ile sa÷lanmaktadÕr. IsÕtma iõlemleri infraruj radyant ÕsÕtÕcÕ veya konveksiyonla ÕsÕtma olmak üzere iki õekilde yapÕlÕr. LevhanÕn ÕsÕtÕlmasÕ ÕõÕnÕm yolu ile gerçekleõtirildi÷inden arada engelleyici bir unsur bulunmamalÕdÕr. IsÕtma aõamasÕnda õekil verilecek levhanÕn rengi, üretilece÷i polimer türü ve kalÕnlÕ÷Õ göz önüne alÕnarak uygun sÕcaklÕ÷a kadar çÕkarÕlmalÕdÕr. Yüzey bozulmasÕ olmadan uniform ÕsÕtma büyük önem arz etmektedir. IsÕtÕlan levha õekil verilmek üzere mengeneler yardÕmÕ ile gerdirilir, vakum düzene÷i ve erkek-diõi mekanik kalÕplarÕn yardÕmÕ ile õekil verileren levha daha sonra so÷utulur. So÷utma iõleminde kalÕp içerisinden geçen so÷utma kanallarÕ ve so÷utucu

fanlar kullanÕlarak gerçekleõtirilir. Bu õekilde hem kalÕp hem de parça üzerinden so÷utma gerçekleõtirilerek ürünün kalÕp üzerinden ayrÕlmasÕ sa÷lanÕr. BazÕ malzemelerin hidroskopik özelliklerinden dolayÕ depolama esnasÕnda bünyelerine nem çekmeleri nedeni ile malzemede yaratacaklarÕ olumsuz etkileri önlemek adÕna malzemeler ÕsÕtma aõamasÕndan hemen önce bir kurutma iõlemine tabi tutulabilirler. Burada amaç hidroskobik malzemenin üzerindeki nem ve rutubetten arÕndÕrÕlmasÕdÕr. Genellikle akrilik, nylon, polikarbonat gibi malzemeler 65-150 oC’ de 2 ila 4 saat arasÕ malzeme türü ve film kalÕnlÕ÷Õna ba÷lÕ olarak kurutulur. öekillendirme aõamasÕnda ise 3 farklÕ metot sözkonusudur; l Vakum ile IsÕl öekillendirme (VacuumThermoforming) l BasÕnçlÕ Hava ile IsÕl öekillendirme (Pressure Thermoforming) l Mekaniksel IsÕl öekillendirme (Mechanical Thermoforming)

öekil 2: Termoforming Prosesinde IsÕ Transferi

VAKUM ÛLE ÙEKÛLLENDÛRME Öncelikle õekil verilecek olan levha tutucu mengeneler vasÕtasÕyla gerdirilerek sabitlenir. Radyant ÕsÕtÕcÕlar vasÕtasÕyla ÕsÕtÕlan levha, daha sonra alt kalÕpta oluõan negatif basÕnç ile kalÕp boõlu÷una do÷ru hareket ederek, kalÕp yüzeyi ile temas etti÷i noktalardaki kalÕbÕn õeklini alÕr. KalÕp içerisindeki hava ise vakum delikleri vasÕtasÕ ile kalÕptan dÕõarÕ atÕlÕr. Vakum deliklerinin çok büyük olmasÕ malzeme yüzeyinde deformasyona sebep oldu÷u için çok büyük olmasÕ istenmez. BasÕnçlÕ hava yerine atmosferik basÕnç daha çok tercih edilmektedir. Vakum ile õekillendirmede dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan birisi kalÕbÕn geometrik yapÕsÕdÕr. E÷er kullanÕlan kalÕp konveks yapÕlÕ bir erkek kalÕpsa õekillendirilen levhanÕn uygulanan vakumla kalÕbÕn alt yüzeyine yapÕõÕr. Bu durumda kalÕpla temas eden ürünün iç yüzeyi kalÕp dÕõ yüzeyi ile temas etmektedir. Bu durumda, levha dÕõ yüzeyi kalÕpla temas etmedi÷i için daha pürüzsüz bir yapÕya sahip olur. IsÕtÕlan levha tutucular yardÕmÕ ile sabitlenerek, erkek kalÕp üzerine NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

069 PACKAGING WORLD


Termoform öekil 3: Vakum ile IsÕl õekillendirme.

öekil 4: KalÕbÕn geometrik yapÕsÕna göre õekillendirme

düõürülür. Vakum ile levha kalÕp üzerine yapÕõÕr. Bu sÕrada levhanÕn kalÕp üzerindeki yüzeyi erkek kalÕbÕn üst yüzeyi ile õekillendirme iõlemi bitmeden önce temas eder ve daha erken so÷uyarak õekil de÷iõtirme iõlemi di÷er d ÷ bölgelere göre daha az gerçekleõir. Bu nedenle bu bölgede gerçekle kalÕnlÕ÷Õ yan duvar kalÕnlÕklarÕna cidar kal göre fazla faz olmaktadÕr. Bunun gerçekleõmemesi için alÕnabilecek gerçekle önlem ise is ön gerdirme ve vakum iõlemleridir. Diõi kalÕplarda ise, ÕsÕtÕlmÕõ iõlemler levhanÕn kalÕpla en son temas eden bölgelerinde õekil de÷iõimi en fazladÕr. bölgele BASINÇLI HAVA ÛLE ISIL BASI ÙEKÛLLENDÛRME Ù K ÙE Vakum ile õekillendirmeye benzer bir yöntemdir. Burada be farklÕ farkklÕ olarak ÕsÕtÕlan levha kalÕp fa içerisine içerisin gerdirildikten sonra üstten pozitif hava ile kalÕbÕn õeklini almasÕ için zorlanmasÕdÕr. zo

öekil 5: BasÕnçlÕ hava ile ÕsÕl õekillendirme

öekil 6: Mekaniksel IsÕl õekillendirme Kaynaklar: • James L. Throne;Understanding Thermoforming ; 1999; Hanser Publishers • P.W. Klein; Fundementals of Plastic Thermoforming; 2009; Morgan & Claypool • Ö.T. SavaõçÕ, N. UyanÕk, G. AkovalÕ; Plastikler ve Plastik Teknolojisi; 2002; Pagev YayÕnlarÕ • O. Ekõi; Plastik EsaslÕ Malzemelerin IsÕl öekil Verme Özelliklerinin ncelenmesi; 2007; Trakya Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi 070 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

MEKANÛKSEL ISIL ÙEKÛLLENDÛRME IsÕtÕlmÕõ levha gerdirme iõleminden sonra, diõi kalÕbÕn üzerine yerleõtirilir. LevhanÕn õekillendirilmesi için kalÕp kapatÕlÕr. Bu kalÕplama metodu ile boyut toleranslarÕ iyi ayarlanabilmektedir. Ancak 2 farklÕ kalÕp parçasÕna ihtiyaç duyulmaktadÕr. Hangi proses tercih edilirse edilsin önemli olan kullanÕlan malzemelerin türleridir. Malzeme seçiminde dikkat edilecek hususlar, mekanik özellikler, ekonomiklik, ÕsÕl dayanÕmlarÕ, yo÷unluk, darbe dayanÕmÕ, nem ve çevresel etki dayanÕmÕ, oksijen, nem geçirgenlikleri, süreç etkinli÷i ve maliyettir. Bu proseslerde tüm termoplastik malzemeler kullanÕlabilirken,cabuk ÕsÕnma ve so÷uma sa÷layan, özgül ÕsÕ de÷eri düõük, amorf plastikler ile yüksek ÕsÕ iletkenli÷i olan köpük malzemeler bu teknik için uygun de÷ildir. Yüksek molekül a÷ÕrlÕklÕ polimerlerin bu yöntem için en uygun olduklarÕnÕ belirtmek gerekir.


Makale

Evcil Hayvan GÕdalarÕnda Raf Ömrüne

ETKú EDEN FAKTÖRLER Bu yazÔ üyemiz, Almelek A.ø. tarafÔndan çevirilerek bize iletilmiùtir.

nsan gÔdalarÔ gibi evcil hayvan gÔdalarÔnda hayvanlarÔn saölÔöÔnÔ korumak amacÔyla belirli standartlara uyulmaktadÔr. Evcil hayvan gÔdalarÔ muhafaza, nakliye ve raf ömrü süresi boyunca orijinal tadÔnÔ ve besin deöerini korumalÔdÔr.

072 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


B

u koruma da ciddi ölçüde ambalajla sa÷lanmaktadÕr. Rekabet ortamÕnda, bu gÕdalarÕn raf ömrünü uzatma çalÕõmalarÕ birçok üretici ve tedarikçinin ilgisini çekmektedir. Bu makalede evcil hayvan gÕdalarÕnÕn raf ömrüne etki eden faktörlere ve ambalajlamaya dayalÕ raf ömrü uzatma çözümlerine yer verece÷iz. Evcil hayvan gÕdalarÕ endüstrisi sayÕsÕz birçok yeni ürünün katÕldÕ÷Õ, en sÕkÕ rekabetin yaõandÕ÷Õ endüstrilerden birisidir. nsan gÕdalarÕ gibi evcil hayvan gÕdalarÕnda hayvanlarÕn sa÷lÕ÷ÕnÕ garantileyecek belirli standartlara uyulmaktadÕr. Amerika’da evcil hayvan gÕdalarÕ, AAFCO (Amerika GÕda Denetleme Kuruluõu), USDA (Birleõik Devletler TarÕm BakanlÕ÷Õ) ve FTC (Federal Ticaret Komitesi) tarafÕndan denetlenmektedir. AAFCO tüm hayvan gÕdalarÕ için besin standartlarÕnÕ belirler. Formülüzasyonda ve devamlÕlÕ÷Õn sa÷lanmasÕnda AAFCO standartlarÕna uymak üretici firmalarÕn sorumlulu÷undadÕr. Ço÷u ülkede evcil hayvan gÕdalarÕ kalite kontrolüne iliõkin bir standart veya tüzük olmadÕ÷Õ için genellikle AAFCO standartlarÕ uygulanÕr. nsan gÕdalarÕnda oldu÷u gibi evcil hayvan gÕdalarÕnda da sÕnÕrlÕ bir raf ömrü vardÕr. Üreticiler ve tedarikçiler raf ömrü süresince evcil hayvan gÕdalarÕnÕn besin de÷erinin ve tazeli÷inin korunmasÕnÕ garantilemelidir. Rekabeti korumak

ve geliõmek için çok fazla üretici, fabrikalarÕnda raf ömrüne etki eden etmenler ve öncelikli olarak raf ömrünü uzatma çalÕõmalarÕnda tüm önemli noktalarÕ dikkate almaktadÕr. RAF ÖMRÜNE ETKÛ EDEN ETMENLER Ço÷u fabrikada; katkÕ maddelerinden ve koruyucu maddelerden, paketleme ve muhafaza koõullarÕndan (sÕcaklÕk, ÕõÕk) dolayÕ raf ömrü etkilenir. Teslimat ve muhafaza sÕrasÕnda oluõan koõullar kontrol edilerek hatalar önlenebilir. Koruyucu maddeler de raf ömrünü etkiler. Esasen, yapay koruyucular katÕlarak hazÕrlanan hayvan gÕdalarÕ do÷al koruyucular ile hazÕrlananlardan çok daha fazla ay raf ömrüne sahiptir. Fakat yapay koruyucular gÕdanÕn tadÕnÕ de÷iõtirebilir ve toksik madde çÕkÕõÕna sebep olabilir. Bu sebeple, koruyucularÕn kullanÕmÕna iliõkin ciddi kÕsÕtlamalar getirilmiõtir. AAFCO standartlarÕna göre evcil hayvan gÕdalarÕ en düõük beslenme de÷erlerinde protein (%18’den fazla), ya÷ ve ek besin olarak amino asitler, mineraller, iõlenmemiõ lif, kalsiyum, demir, vitaminler vb. içermelidir. Tüm bu besinler ile amaçlanan hayvanÕn büyüme ve yaõama gereksinimlerini karõÕlamak ve daha sa÷lÕklÕ tüylere sahip olmasÕnÕ sa÷lamaktÕr. Fakat bunun yanÕ sÕra mikroorganizmalarÕn büyüyebilmesi için uygun bir ortam sa÷lamÕõ olur. Bu mikroorganizmalar proteini, organik aminelere ve

merkaptana indirgeyerek ve ya÷Õ, keton ve aldehite indirgeyerek gÕdanÕn kötü koku yaymasÕna ve bozulmasÕna sebep olur. Tüm bu küçük moleküller gÕdanÕn sadece tadÕnÕn bozulmasÕnÕn yanÕ sÕra protein ve ya÷Õn besin de÷erini kaybetmesine de sebep olurlar. Bu yüzden esasen önemli olan hem üretim hem de raf ömrü süresince mikroorganizmalarÕn oluõumunu engellemektir. Bilindi÷i gibi mikroorganizmalarÕn üremesi ve geliõmesi belli koõullara ba÷lÕdÕr. Bunlardan en önemli üç tanesi: SÕcaklÕk, oksijen ve sudur. Oksijen, gÕdanÕn bozulmasÕna yol açan birincil etmendir. GÕda ambalajÕ içerisinde ne kadar az oksijen olursa, gÕdanÕn bozulma olasÕlÕ÷Õ o kadar azalÕr. Su ise mikroorganizmalar için uygun yaõama koõullarÕ oluõtururken ya÷Õn indirgenme sürecini hÕzlandÕrarak gÕdanÕn raf ömrünü azaltÕr. Ambalaj içerisindeki oksijen ve su buharÕ yo÷unlu÷u büyük ölçüde ambalajÕn bütünlü÷ü ve ambalaj malzemesinin geçirgenli÷ine ba÷lÕdÕr. GEÇÛRGENLÛK VE AMBALAJ MALZEMELERÛ Geçirgenlik, gazlarÕn (O2, N2, CO2 ve su buharÕ vb.) malzeme sÕnÕrÕndan belirli bir süre içerisinde geçiõi olarak tanÕmlanÕr. Malzemenin cinsine, basÕnca, sÕcaklÕ÷a ve malzeme kalÕnlÕ÷Õna ba÷lÕ olarak de÷iõir. Evcil hayvan gÕdalarÕnÕn raf ömrü süresince ambalaj içerisindeki oksijen ve su buharÕ

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

073 PACKAGING WORLD


Makale

AMBALAJ BÜTÜNLÜ×Ü Hayvan gÕdalarÕnda kullanÕlan ambalajlar genelde esnek plastik, lamine plastik, ka÷Õt-plastik, aluminyum-plastik vb ambalajlardÕr. Hangi malzemeden imal edilmiõ olursa olsun, kalite kontrol için öncelikli koõul ambalaj bütünlü÷üdür. Oksijen ve su buharÕ ambalaj içerisine çok küçük bir açÕklÕktan bile geçebilir. Esasen ambalaj bütünlü÷ü ile ilgili olan durumlar yapÕõma ve birleõme olan yerlerde görülür. AMBALAJ AÇIKLI×I Havadaki oksijen ve su buharÕ, ambalaj iyi bir õekilde yapÕõmamÕõ ise kesinlikle ambalaj içerisine transfer olacaktÕr. GÕda bu durumda kolayca bozulacak ve besin de÷erinde düõüõ olacaktÕr. HAYVAN GIDA AMBALAJLARINDA SOYULMA KUVVETÛ VE YAPIÙMA KUVVETÛ Hayvan gÕdalarÕnda en çok kullanÕlan ambalaj çeõidi fermuarlÕ ‘stand-up pouch’ lar ve alüminyum-plastik ambalajlardÕr. Bu tür lamine ambalajlar tüm ambalajda direnç kuvvetini ve geçirgenli÷i arttÕrÕr.Soyulma kuvvetinin düõük olmasÕ malzeme tabakalarÕnÕn laminasyonunun iyi yapÕlmamasÕ sonucu ortaya çÕkar ve bu durumda ambalaj istenen direnç ve geçirgenli÷i sa÷layamaz. Ambalaj yüksekten bÕrakÕldÕ÷Õnda kolayca bozulabilir. YapÕõma kuvveti de ambalaj bütünlü÷ünü büyük ölçüde etkiler. YapÕõma kuvveti e÷er yeteri kadar büyük de÷ilse ambalaj birleõme yerlerinden ayrÕlacaktÕr; bu da ambalaj içerisindekilerin dökülmesine ya da hava içerisindeki oksijen ve su buharÕnÕn ambalaj içerisine geçmesine neden olacaktÕr. YIRTILMA VE PATLAMA DÛRENCÛ Patlama direnci, malzemeye bir kuvvet kolu ile veya benzer basit bir makine ile uygulanan kuvvet sonucu ortaya çÕkar. Ambalaj doku yapÕsÕnÕn sa÷lamlÕ÷ÕnÕ test etmek amaçlÕ gÕda proses endüstrisinde uygulanÕr. Patlama direnci yeteri kadar büyük de÷ilse, ambalaj, teslimat veya muhafaza sÕrasÕnda bozulabilir. YÕrtÕlma direnci, ka÷Õt, plastik film gibi pre-slit malzemelerde aranan bir özelliktir. YÕrtÕlma direncinin çok yüksek olmasÕ kullanÕcÕ problemlerine yol açaca÷Õ gibi çok düõük olmasÕ da nakliye ve muhafaza sÕrasÕnda ambalajÕn açÕlmasÕna yol açacaktÕr. 074 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

miktarÕ stabil olmalÕdÕr. Labthink LaboratuvarlarÕ’nda oksijen ve su buharÕ iletim oranÕ testleri, analizleri ve hayvan gÕdalarÕnda kullanÕlan en çok kullanÕlan 7 çeõit ambalaj malzemesi (PET, PET+CPP, Bopp/CPP, BOPET/PE, OPP/ PE/CPP, BOPET/VMPET/LDPE) karõÕlaõtÕrmasÕ yapÕlmÕõtÕr. Yüksek oksijen iletim oranÕ, malzemelerin düõük oksijen geçirgenli÷i; yüksek su buharÕ iletim oranÕ, malzemelerin düõük su buharÕ geçirgenli÷ini gerektirmektedir. OKSÛJEN GEÇÛRGENLÛK ORANI TESTÛ (Oksijen Geçirgenlik OranÕ Test Sistemi ve Eõit BasÕnç Test Metodu) Teste baõlamadan önce numune, 48 saat süre ile yüzeyhava dengesi sa÷lanmasÕ için normal õartlar altÕnda (23±2 50%RH) bekletilmelidir. • Düz yüzeyli buruõuk olmayan bir numune seçilip yuvarlak õekilli kesilmelidir. • Beklemiõ numune Oksijen Geçirgenlik Test Sistemi’ne konur. Bu durumda test bölmesi numune sayesinde üst ve alt olmak üzere iki ayrÕ bölmeye ayrÕlmÕõ olur. Test bölmesi kapanÕr ve ayarlarÕ yapÕlÕr.

• Yüksek saflÕkta oksijen üst bölmeye, yüksek saflÕkta azot alt bölmeye boõaltÕlÕr. • Konsantrasyon farkÕndan dolayÕ oksijen üst bölmeden alt bölmeye numune içinden geçerek dolacaktÕr. Daha sonra ise alt bölmeye dolan oksijen, ölçüm yapÕlmak üzere sensöre götürülür. • Oksijen sensörü yardÕmÕyla oksijen konsantrasyonu belirlenir ve numune içinden geçen oksijen oranÕ hesaplanÕr. SU BUHARI GEÇÛRGENLÛK ORANI TESTÛ (Su BuharÕ Geçirgenlik OranÕ Testi ve Klasik Kap Metodu) • Oksijen testinde hazÕrlandÕ÷Õ gibi numune hazÕrlanÕr ve yuvarlak biçimde kesilir. • Test kabÕ belirli miktarda iki kere damÕtÕlmÕõ su ile doldurulur. Numune, test kabÕnÕ iki parçaya bölecek õekilde test kabÕnÕn içine konur. • Test koõullarÕ 38 ve 90%RH de÷erlerine ayarlanÕr. • Bu test ile aralÕklÕ ölçüm yapÕlarak test sÕrasÕnda test kabÕnÕn a÷ÕrlÕ÷Õndaki düõüõ hesaplanÕr. 7 materyalin test sonuçlarÕnÕ analiz ederken, farklÕ tabakalar ile lamine edilmiõ materyallerin oksijen


Makale

Oksijen Geçirgenlik Oranı Aluminyum-Plastik

0.282

BOPET/VMPET/LDPE

0.149

(ml/m2/day)

716.226

OPP/PE/CPP BOPET/PE

85.055 109.767

PET

601.725

BOPP/CPP PET/CPP

0.895

Su Buharı Geçirgenlik Oranı Aluminyum-Plastik

0.187

BOPET/VMPET/LDPE

0.474

OPP/PE/CPP

(g/m2/24h)

2.214

BOPET/PE

4.632

0.187

PET BOPP/CPP PET/CPPP

3.061 0.667

HAYVAN GIDALARI AMBALAJ GEÇÛRGENLÛ×Û TEST VERÛLERÛ Numune PET/CPP BOPP/CPP PET BOPET/PE OPP/PE/CPP BOPET/VMPET/LDPE Aluminum-plastic

076 PACKAGING WORLD

Test SonuçlarÔ OTR ml/m2/day WVTR (g/m2/24h) 0.895 0.667 601.725 3.061 109.767 25.163 85.055 4.632 716.226 2.214 0.149 0.474 0.282 0.187

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

geçirgenlik de÷erleri arasÕnda önemli ölçüde farklar bulabiliriz. Tablo 1’den , aluminyum-plastik malzemelerin ve BOPET/ VMPET/LDPE, PET/CPP ‘nin birbiri ile ba÷lantÕlÕ düõük oksijen geçirgenlik oranÕna (oksijen bariyer özelli÷i iyi) sahip oldu÷unu görüyoruz. Bu araõtÕrmaya göre, bu tür ambalajlara sahip evcil hayvan gÕdalarÕnda raf ömrü uzundur diyebiliriz. Lamineli filmlerin su buharÕ bariyer oluõturmada iyi bir performanslarÕ vardÕr. Aõa÷Õdaki tabloya göre, PET malzemesi yüksek su buharÕ geçirgenli÷ine sahiptir. Bu da oksijen bariyer özelli÷inin düõük oldu÷unu, bunun, raf ömrünü kÕsaltaca÷ÕnÕ, dolayÕsÕyla evcil hayvan gÕda ambalajlarÕ için uygun olmadÕ÷ÕnÕ gösterir. ÇÖZÜMLER Test Laboratuar’Õnda gerçekleõtirilen testlere dayanarak, hayvan gÕdalarÕ için uygun ambalaj seçimi, gÕdanÕn raf ömrünün uzamasÕnda, gÕda içine eklenen koruyucularÕn miktarÕnÕn azaltÕlmasÕnda ve hayvan sa÷lÕ÷ÕnÕ korudu÷u kadar ürün maliyetini de azaltmada etkildir. Bu yüzden, hayvan gÕda ambalaj üreticileri ve tedarikçilerine aõa÷Õdaki gibi birkaç önerimiz vardÕr.

• Evcil hayvan gÕda ambalajlarÕnda lamineli plastik, aluminyum-plastik malzemeler ve metal malzemeler seçilmesi gerekir, çünkü tüm bu önerilen malzemeler iyi bir oksijen ve su buharÕ bariyer özelli÷ine sahiptir. Oksijen ve su buharÕ geçirgenlik özellikleri de÷erlendirmeleri ile birlikte õunu da bilmeliyiz ki koõullar da malzemelerin bu özellikleri üzerinde etkilidir. Örne÷in EVOH ve PA gibi maddeler neme çok duyarlÕdÕr. Oda sÕcaklÕ÷Õnda ve düõük nemde ikisi de su buharÕ için iyi bariyer özellikleri gösterir; yüksek nem koõullarÕnda ise su buharÕ geçirgenlikleri düõmektedir. Bu yüzden, nakliye veya muhafaza esnasÕnda ortam koõullarÕnda yüksek nem varsa EVOH ve PA ambalajlama için uygun olmayacaktÕr. • Soyulma direnci, yapÕõma direnci, patlama direnci ve di÷er fiziksel özellikleri iyi olan malzeme seçilmesi: Malzemenin mekanik özelliklerinin iyi olmasÕ ambalaj bütünlü÷ünü iyileõtirir, gÕdanÕn hava ile temasÕnÕ azaltÕr ve ürünün raf ömrünü uzatÕr.


Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre

Ambalaj ve Ambalaj AtÕklarÕ statistikleri

2010

Çevre ve øehircilik BakanlÔöÔ-Çevre Yönetimi Genel Müdürlüöü- AtÔk Yönetimi Dairesi BaùkanlÔöÔBelediye ve Ambalaj AtÔklarÔ Yönetimi øube Müdürlüöü tarafÔndan kaleme alÔnan ve kamuoyu ile paylaùÔlan 7 nolu bültende, Ambalaj ve Ambalaj AtÔklarÔ statistikleri (2010) verileri yer alÔyor. Bu veriler, Çevre ve øehircilik BakanlÔöÔ-Çevre Yönetimi Genel Müdürlüöü-AtÔk Yönetimi Dairesi BaùkanlÔöÔ-Belediye ve Ambalaj AtÔklarÔ Yönetimi øube Müdürlüöü tarafÔndan hazÔrlanmÔù ve 23/02/2013 tarihinde bakanlÔk web sayfasÔnda yayÔnlanmÔùtÔr.

A

mbalaj AtÕklarÕnÕn Kontrolü Yönetmeli÷i kapsamÕnda ambalaj ve ambalaj atÕklarÕna iliõkin envanterin oluõturulmasÕ amacÕyla BakanlÕk tarafÕndan “Ambalaj Elektronik YazÕlÕm ProgramÕ” oluõturulmuõtur.

ProgramÕn kullanÕcÕlarÕ; ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler (bir ürünü paketleyen, ambalajÕn üzerinde adÕnÕ ve /veya ticari markasÕnÕ kullanan gerçek veya tüzel kiõiler) lisanslÕ iõletmeler (toplama ayÕrma ve geri dönüõüm tesisleri), BakanlÕk, Çevre ve öehircilik

YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ SAYILARI

EKONOMİK İŞLETME SAYILARI Ekonomik İşletmeler

8922

Yetkilendirilmiş Kuruluş

2

6613

2

2

2

4889

Grafik

1

l Müdürlükleri ve yetkilendirilmiõ kuruluõlardÕr. BakanlÕ÷a ait yazÕlÕmda kayÕt altÕna alÕnan ambalaj üreticisi ve piyasaya süren iõletme olarak tanÕmlanan ekonomik iõletme sayÕlarÕ yÕllar itibariyle Grafik-1’de yer almaktadÕr.

2637

3274

2006

2007

1

1

2008

2009

Grafik

2

930 2005

2008

2009

2010

Ambalaj Elektronik YazÔlÔm ProgramÔna veri giriùi yapan kullanÔcÔlardan alÔnan ambalaj üretimi, piyasaya sürülen ürünlerde kullanÔlan ambalaj miktarlarÔ ve geri kazanÔmÔ saölanan ambalaj atÔöÔ miktarlarÔ ve geri kazanÔm oranlarÔna iliùkin sonuçlar Tablo 1’de verilmektedir. 078 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

2005

2006

2007

2010

BakanlÔgÔmÔzca, ekonomik iùletmeler geri kazanÔm hedeflerini yerine getirmek amacÔyla bir araya gelerek tüzel kiùiliöe haiz kuruluùlara 2005 yÔlÔndan itibaren yetki verilmektedir. YÔllar itibarÔyla yetki verilen yetkilendirilmiù kuruluù sayÔlarÔ Grafik 2’de verilmektedir. Yönetmenliöe göre ambalaj atÔöÔ toplama-ayÔrma tesisleri ve geri dönüùüm tesisleri BakanlÔöÔmÔzdan lisans almak zorundadÔrlar. Lisans uygulamasÔna ilk defa 2003 yÔlÔnda baùlanÔlmÔùtÔr. YÔllar itibariyle lisans verilen tesislerin daöÔlÔmlarÔ Grafik 3’de verilmektedir.

2504 25049_


2010 YILI AMBALAJ VE AMBALAJ ATIĞI SONUÇLARI Ambalaj Cinsi

Atık Kodu 15.01.02 15.01.04 15.01.05 15.01.01 15.01.07

Piyasaya Sürülen Ambalaj Miktari (ton) 812.532 119.436 67.070 1.024.429 492.626 2.516.094

Üretilen Ambalaj Miktarı (ton) 1.186.213 230.945 85.520 2.590.586 363.024 4.456.291

PLASTİK METAL KOMPOZİT KÂĞIT KARTON CAM TOPLAM

GEÇİCİ ÇALIŞMA İZİNLİ/LİSANSLI TESİS SAYILARI 137

Grafik

101

3

15 13 2003

81

69 70 23

14

2004

31

170 134

89

19

2005

2006

2007

2008

1

Geri Kazanılması Gereken Miktar (Ton) 37.223 7.240 5.153 71.051 33.283 153.952

Geri Kazanılan Miktar (Ton) 242.039 64.950 47.502 1.423.181 160.238 1.937.912

Gerçekleşen Geri Kazanım Oranı (%)

30 54 71 139 33 77

210 176

Toplama Ayırma Tesisi Geri Dönüşüm Tesisi

Geri Kazanım Oranları (%) 37 37 37 37 37 -

Tablo

2009

2010

AMBALAJ ATIĞI YÖNETİM PLANI UYGUN BULUNAN BELEDİYE Grafik 4 SAYILARI

Belediye Sayısı

262 219 108

2008

2009

2010

Belediyeler, Yönetmeliöe göre ambalaj atÔklarÔnÔ toplamak veya toplatmakla yükümlüdürler. Bu çalÔùmalarÔ yapabilmek için de, ambalaj atÔklarÔnÔn kaynaöÔnda diöer atÔklardan ayrÔ olarak biriktirilmesi, toplanmasÔ ve taùÔnmasÔ çalÔùmalarÔnÔn kimler tarafÔndan nasÔl, ne ùekilde ve ne zaman yapÔlacaöÔnÔ belirtmek üzere ambalaj atÔklarÔ yönetim planlarÔnÔ hazÔrlayarak BakanlÔöa sunmaktadÔr. lk defa 2008 yÔlÔnda baùlatÔlan bu çalÔùmalar kapsamÔnda, ambalaj atÔklarÔ yönetim planÔ formatÔ doörultusunda planlarÔnÔ hazÔrlayarak BakanlÔöa sunan ve planÔ uygun bulunan belediye sayÔlarÔ Grafik-4’de yer almaktadÔr.

the new generation topliner for corrugated board

Available in sheets and reels, in 90, 130, 160, 180 g/m²

High whiteness

Low glue consumption More vivid colors Suitable for pre and post-print in offset, Åexo and digital print processes

High bulk and low washboarding

For samples and infomation please contact : Didem Tekbas +90 212 241 82 18 or fusiontr@sappi.com

25049_ad_fusionB_INT_AmbalajBulteni_210x148-5mm.indd 1

www.sappi.com

Excellent runnability

7/05/13 09:23


İşaretlemeler

Ambalaj Üzerinde Bulunan BazÌ ÛÚaretlemeler AslÔhan ArÔkan, Genel Sekreter Vekili / ù Geliùtirme & UluslararasÔ liùkiler Koordinatörü

Birçok konu ve kavramÔn çok basitçe tarif edilebilmesi sembol ve iùaretlemelerle saölanÔr. AslÔnda ambalaj ve etiket üzerinde gördüöümüz sembol ve iùaretler tanÔtma, bilgilendirme, dikkat çekme, ayÔrt edilebilme ve iletiùim kurma amaçlarÔyla kullanÔlmaktadÔr. Bu iùaretlemelerden bazÔlarÔ ve bunlarÔn kÔsa açÔklamalarÔnÔ bu makalede bulabilirsiniz.

T

S EN 14182’ye göre Ambalaj; Hammaddeden iõlenmiõ ürüne kadar, üreticiden kullanÕcÕ veya tüketiciye kadar, ürünün bir arada tutulmasÕ, korunmasÕ, yüklenip-boõaltÕlmasÕ, sevk edilmesi ve tanÕtÕlmasÕ için

080 PACKAGING WORLD

kullanÕlan herhangi bir yapÕdaki herhangi bir malzemeden yapÕlmÕõ bütün ürünler olarak tarif edilmektedir. Bu tanÕm hazÕrlanÕrken, AB Ambalaj ve Ambalaj AtÕklarÕ Direktifi 94/62/EC’deki “Ambalaj”

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

tanÕmÕndan yararlanÕlmÕõtÕr. AmbalajÕn temel fonksiyonlarÕndan birisi de bilgilendirme yapmaktÕr. Bilgilendirme konusunda ambalaj ve etiket üzerinde bulunan yazÕ, sembol ve iõaretler, ulusal ve uluslararasÕ olmak üzere çeõitlilik göstermektedir.


Bu iÚaretlemelerden bazÌlarÌ ve bunlarÌn kÌsa açÌklamalarÌ aÚaØÌda özetlenmiÚtir: AVRUPA STANDARTLARINA UYGUNLUK: Bu iõaret, direktif kapsamÕndaki mamullerin; kiõilerin, hayvanlarÕn, mallarÕn güvenli÷ini tehlikeye sokmadÕ÷ÕnÕn, çevreye zarar vermedi÷inin ve tüketiciyi korudu÷unun üretici tarafÕndan beyan edildi÷ini belirtir. ÛNGÛLÛZ STANDARDINA UYGUNLUK ÛÙARETÛ: Ürünün ngiliz ulusal standartlarÕna uygun oldu÷unu gösterir. RUS STANDARDINA UYGUNLUK ÛÙARETÛ: Gost R - Ürün Rus ulusal standartlarÕna göre uygun kalitededir anlamÕna gelmektedir. TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK: Türk StandartlarÕna Uygunluk (TSE MarkasÕ) sembolüdür. TSE MarkasÕ, üzerine veya ambalajÕna konuldu÷u mallarÕn veya hizmetin ilgili Türk StandardÕna uygun oldu÷unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çÕktÕ÷Õnda Türk StandardlarÕ Enstitüsü’nün garantisi altÕnda oldu÷unu ifade eder. TESCÛL MARKASI: Bu iõaret yanÕnda kullanÕldÕ÷Õ markanÕn tescilli oldu÷unu belirtir. “E” ÛÙARETÛ: Yasal olarak kabul edilmiõ ortalama ihtiyat payÕ iõaretidir. Ürünün hacminin ya da a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn ortalama de÷erini gösterir. AmbalajÕn geri dönüõtürülmüõ ham maddeden üretildi÷ini gösteren iõaret ise aõa÷Õdaki gibidir. YEÙÛL NOKTA ÛÙARETÛ: AmbalajÕn geri kazanÕm sorumlulu÷unun o ülkedeki Avrupa Yeõil Nokta Örgütü Pro-Europe üyesi kuruluõa ait oldu÷unu gösterir. Ülkemizde ÇEVKO VakfÕ Pro-Europe üyesidir. ÇEVRE ÛLE ÛLGÛLÛ DÛ×ER ÛÙARETLEMELER:

GERÛ DÖNÜÙÜM SEMBOLLERÛ: Geri dönüõtürülebilir malzeme sembolleridir. Kompozit ambalajlarÕn geri kazanÕmÕnda; birim ambalajÕn bileõiminde bulunan ve a÷ÕrlÕkça en fazla miktarÕ oluõturan malzemenin cinsine ait oran esas alÕnÕr ve buna göre iõaretleme yapÕlÕr.

TEHLÛKE VE RÛSK ÛÙARETLERÛ: Ù

PatlayÕcÕ ürün içermektedir.

KullanÕmÕ sonrasÕnda çevreye bÕrakÕlmamalÕdÕr.

Oksitleyici ürün içermektedir.

Alevlenebilir ürün içermektedir

Sa÷lÕ÷a zararlÕ ürün içermektedir.

Zehirli ürün içermektedir

çerisindeki ürün deriyi tahriõ edebilir.

Görme engelliler için Biyolojik olarak SÕkÕõtÕrÕlmÕõ kabartma olarak kullanÕlÕr ve tehlike riski içerir. gaz zehirli, çok zehirli ve aõÕndÕrÕcÕ içermektedir. UN2814 ve UN2900. ürün içerdi÷i gösterir.

Yolcu uça÷Õ ile taõÕnamaz.

DA×ITIM VE LOJÛSTÛKLE ÛLGÛLÛ SEMBOLLER:

Islak ve nemli bölümlerde stoklanmamalÕ.

KÕrÕlabilir ürün içermektedir.

ki eliniz ile dengede kaldÕrÕnÕz.

AmbalajÕn hangi yönde stoklanaca÷ÕnÕ ve taõÕnaca÷ÕnÕ gösterir.

Kütle merkezini gösterir.

YuvarlamayÕnÕz.

So÷uktan koruyunuz.

SÕcaktan koruyunuz.

Üs t üste Belirtilen “n” istiflemeyiniz. sayÕsÕ kadar üst üste istiflenebilir.

DÛ×ER SEMBOL VE ÛÙARETLEMELER:

Kozmetik ürünlerinde açÕldÕktan sonraki kullanÕm süresini gösterir.

Kozmetik ürünlerde tüketiciyi bilgilendirmek üzere yön bilgi iç veya dÕõ ambalaj üzerindedir.

Üründen memnun kalmazsanÕz müõteri hizmetleri arayÕnÕz.

GIDA ÛLE TEMAS EDEBÛLÛR: AmbalajÕn içindeki ürünün yenilebiliriçilebilir oldu÷unu gösteren semboldür. GÕda ambalajlarÕ üzerinde yer almasÕ zorunludur. KULLANMA ZAMANI / RAF ÖMRÜ: Ürünün raf ömrü ile ilgili olan bu sembol en son kulanÕm tarihini ifade etmektedir. Örnekte, tarih Ocak 2009 sona ermektedir.

Ürünün ambalajÕ sizi e÷lendirmek için tasarlanmÕõtÕr. Memnun kalmadÕ iseniz lütfen bilgi veriniz.

Tekrar KullanmayÕn

GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELÛK DÛ×ER ÛÙARETLEMELER:

Bu iõaretler ürünün içeri÷i vejetaryenler için uygun oldu÷unu gösterir.

TRANSGENÛK (GDO) ÜRÜNLER:

GDO’lu GÕda Oldu÷unu ve OlmadÕ÷ÕnÕ Gösteren Semboller

ORGANÛK TARIMSAL ÜRÜN: ABD TarÕm BakanlÕ÷Õ (USDA) Organik TarÕm Logosu

DÛNÛ SEMBOLLER:

slam’a Uygunluk Sembolleri

KOSHER SEMBOLLERÛ

Türk Organik TarÕm Logosu EN 134232’ye göre yi yönetilmiõ orman kompostlanabilir. ürünlerinden üretilmistir.

Çeõitli tehlikeli ürün içerir. UN1845.

Solunum yolu enfeksiyonuna neden olabilir.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

081 PACKAGING WORLD


Röportaj / Musa Çelik

“AMBALAJ, TÜKETæCæNæN ÜRÜNLE BULUâMA NOKTASIDIR” Ambalaj tasarÔmcÔsÔ Musa Çelik: “Ambalaj, tüketicinin ürünle buluùma noktasÔdÔr. Ancak, hiçbir zaman sadece bir baùlangÔç olarak algÔlanmamalÔdÔr. Saniyeler içinde ürünü sattÔrabilmek için ambalajÔn aynÔ zamanda iyi bir iù bitirici olmasÔ da gerekir.” Emre Erdoöan/Eöitim ve YayÔnlar UzmanÔ Ambalaj tasarÔmÔnÔ diöer tasarÔm dallarÔndan farklÔlaùtÔran konular neler? Ambalaj tasarÕmÕ her õeyden önce empatik bir iõtir. Son tüketiciye yönelik yapÕlÕr ve iõin özünde iletiõim kurmak yatar. DolayÕsÕyla, hedef kitlesine hitap etmeyen bir ambalaj tasarÕmÕ istedi÷i kadar yenilikçi ve özgün olsun, satÕõ baõarÕsÕ sa÷layamaz. Yine, ambalaj tasarlanÕrken di÷er pek çok tasarÕm alanÕndan farklÕ olarak mali ve teknik kÕsÕtlar yüksek derecede önem arz ederler. Uygulanabilir olmayan veya astarÕ yüzünden pahalÕya gelen tasarÕmlar reel dünyada neredeyse hiçbir anlam taõÕmazlar. Bu sebeple, ambalajÕn tasarÕm aõamasÕnda estetik kaygÕlarÕn ötesine geçmek ve ticari sezgi sahibi olmak õarttÕr. Ambalaj tasarÕmÕna dair verilecek kararlar büyük oranda satÕlan ürünün türüne, hedef kitleye ve marka kimli÷inin gücüne ba÷lÕ olarak de÷iõse de bir ürünün ambalajÕndan bekleyece÷imiz ilk õey õüphesiz ki inandÕrÕcÕ ve sade olmasÕdÕr. nsano÷lunun görsel odaklÕ bir tür oldu÷u düõünülürse, ambalajÕn ikinci olmazsa olmazÕ bence ürüne ait veya ürünün vaadini anlatan etkili ve çarpÕcÕ bir görseldir. Ve son olarak da ürünün mesajÕnÕ dillendiren kÕsa bir söylem. OlmamasÕ gerekenler ise karÕnca duasÕ gibi sÕralanmÕõ onlarca fayda, ürünü uzun uzadÕya anlatan tamamlayÕcÕ bilgiler ve a÷Õr bir terminoloji kullanÕlarak açÕklanmÕõ teknik detaylardÕr. 082 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

Dünya’da ambalaj tasarÔmÔnda son dönemde öne çÔkan trendler neler? Hangi ülkeler öne çÔkÔyor? Türkiye’nin yeri hangi noktada? Son dönemde hemen her alanda “sürdürülebilirlik” diye bir kavram kula÷ÕmÕza çalÕnÕr oldu. Bu kavramÕn özünü, gelecek nesillerin ihtiyaçlarÕnÕ da hesaba katarak bugünün gereksinimlerini karõÕlamak ve do÷al kaynaklarÕ aõÕrÕya kaçmadan kullanmak oluõturuyor. Her ne kadar sürdürülebilirlik kavramÕnÕn etkilerini önümüzdeki yÕllarda daha net hissedecek olsak da halihazÕrda ambalaj tasarÕmÕ da dahil pek çok alanÕn yükselen trendi oldu÷u aõikar. Dünyada hÕzla yaõlanan bir nüfus var. Bu m nüfusun yaõam standartlarÕ eskiye oranla yüksek olsa da vakitleri ve tahammülleri u oldukça az. Bu nÕm Õm yüzden, kullanÕm yan n, kolaylÕ÷Õ sa÷layan, mümkün oldu÷unca iõlevsel ve akÕllÕ ambalaj modelleri yükseliõte. Dünya


Musa Çelik, 2011 yÕlÕndan bu yana ise kurucusu oldu÷u Tasarist’te çalÕõmalarÕna devam etmektedir. Foto÷raf: Nora Jartan

Ambalaj Örgütü (WPO), ambalaj tüketimini geliõmiõ toplumlarda bir refah göstergesi olarak belirtiyor. Ambalaj tüketiminin en fazla oldu÷u ülkelerin baõÕnÕ ABD çekse de ABD’nin en yakÕn takipçilerinden biri Çin. Hatta Çin’in 2017 itibariyle ambalaj tüketiminde ABD’yi geride bÕrakarak ilk sÕraya oturmasÕ bekleniyor. Yine, ekonomik açÕdan oldukça hÕzlÕ bir büyüme kat eden Hindistan ve Brezilya da önümüzdeki yÕllarda ambalaj talebinin en çok oldu÷u ülkelerin arasÕna girecek gibi görünüyor. Türkiye’ye baktÕ÷ÕmÕzda, ambalaj sanayinin hÕzla geliõen bir sektör oldu÷unu görüyoruz. HÕzlÕ kentleõme, yaõam standartlarÕnÕn yükselmesi, alÕõveriõ merkezlerinin yaygÕnlaõmasÕ, kadÕn istihdamÕndaki artÕõ gibi etkenler bu hÕzlÕ büyümenin baõlÕca aktörleri. Her ne kadar ambalaj üretimi ve tüketimi konusunda baõÕ çeken ülkeler arasÕnda henüz Türkiye’yi sayamÕyor olsak da ulusal ve uluslararasÕ çevre düzenlemeleri ile ilgili geliõmelerin yakÕndan takip edildi÷ini ve yeniliklere hÕzla ayak uyduruldu÷unu söyleyebiliriz. Son dönemde birçok marka çevre konusunda duyarlÔ ürünlere yöneliyor. Bu konu ambalaj tasarÔmÔnÔ

nasÔl etkiliyor? nsanlarÕn ihtiyaç ve istekleri sÕnÕrsÕz, ancak dünya üzerindeki enerji ve hammadde kaynaklarÕ oldukça sÕnÕrlÕ ve maalesef her geçen gün tükenmeye bir adÕm daha yaklaõÕyor. Gerek toplumda artan bilinç düzeyi gerekse de tehlikenin artÕk yadsÕnamaz boyutlarda olmasÕ insanlarÕ çevreye çok daha duyarlÕ bir hale getirdi. Ticari markalar da tüketiciler arasÕnda yaygÕnlaõan bu akÕma do÷al olarak cevap vermeye baõladÕlar. Öte yandan, atÕk yönetimi ve çevre korumasÕna yönelik yasal düzenlemeler geçmiõ yÕllara oranla oldukça arttÕ ve sÕkÕlaõtÕ. Bütün bu geliõmelerden ambalaj tasarÕmÕ sektörünün etkilenmemesi olasÕlÕk dÕõÕ. Çevre dostu ürünlere talep arttÕkça üretici ve tasarÕmcÕlar da ambalajlarda geri dönüõümü mümkün ham madde kullanÕmÕna yöneldiler. AmbalajÕnÕ çevre dostu maddelerden üretemeyen markalar ise ambalaj boyutlarÕnÕ mümkün oldu÷u kadar minimal tutarak hem enerji tasarrufu sa÷lama hem de ambalaj atÕklarÕnÕ azaltma yolunu seçti. Çevre dostu ve sürdürülebilir ambalajlara aõinalÕk arttÕkça tasarÕmcÕlar da bu konudaki acemiliklerinden tamamen sÕyrÕldÕlar.

Nitekim, nerdeyse tek tip giden sÕkÕcÕ dizaynlar yerini çok daha özgün, renkli ve fark yaratan tasarÕmlara bÕrakmaya baõladÕ. HatÕrÕ sayÕlÕr pek çok tasarÕm yarÕõmasÕnÕn gerek katÕlÕmcÕlarÕ gerekse de kazananlarÕ arasÕnda oldukça iddialÕ, iddialÕ oldu÷u kadar da çevre dostu ambalaj örnekleri görmek artÕk fazlasÕyla mümkün. Bir ürünün ambalaj tasarÔm sürecini bize anlatÔr mÔsÔnÔz? Ürünün ambalajÔ tasarlanÔrken nasÔl bir süreç yaùanÔyor? yi ve do÷ru bir ambalaj tasarÕmÕ yapabilmek için ambalaj tasarÕmÕnÕn marka geliõtirme sürecinin ayrÕlmaz bir parçasÕ oldu÷u göz önünde bulundurulmalÕ ve marka ile iliõkili tasarÕm stratejileri oluõturulmalÕdÕr. Endüstriyel ve grafiksel ambalaj tasarÕmÕnÕ bir arada sunarak bütüncül bir tasarÕm hizmeti anlayÕõÕyla stratejiler oluõturulmalÕdÕr. Bu stratejiler altÕ aõamadan oluõmalÕdÕr: BRÛEF: YaratÕcÕ brief sürecinde, ürün ve tüketici arasÕnda ne yönde bir ba÷Õn kurulmasÕ istendi÷ini belirleriz aslÕnda. YaptÕ÷ÕmÕz görüõmeler neticesinde ambalaj geliõtirme sürecini planlar, üretim ve tasarÕmla ilgili kurallarÕ

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

083 PACKAGING WORLD


Röportaj / Musa Çelik ‘AY YILDIZLARI YARIÙMASI, AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN GELÛÙÛMÛNE Ù BÜYÜK BÛR KATKI SUNUYOR’ Ambalaj Ay YÕldÕzlarÕ YarÕõmasÕ õüphesiz ki Türkiye’nin en prestijli tasarÕm yarÕõmalarÕndan bir tanesi. Ambalaj sektörünün geliõimine büyük bir katkÕ sunan bu yarÕõma, sanayici ve tedarikçilerin tasarÕma daha çok önem vermelerini sa÷larken genç tasarÕmcÕlarÕn görünürlü÷ünün artmasÕna da yardÕmcÕ oluyor. Özellikle, yarÕõmaya katÕlan ambalajlarÕn tasarÕm, üretim tekni÷i, çevreye duyarlÕlÕk gibi pek çok kriter göz önünde bulundurularak bir bütün olarak de÷erlendirilmesi, iyi bir ambalajÕn nasÕl olmasÕ gerekti÷ine dair paha biçilmez bir yol gösterici oluyor. AyrÕca, WPO tarafÕndan düzenlenen ve dünyanÕn önde gelen ambalaj tasarÕm yarÕõmalarÕndan biri olan Worldstar’a katÕlÕm hakkÕ sa÷layarak yerli tasarÕmcÕlarÕn uluslararasÕ arenada yeteneklerini sergilemelerine olanak sa÷lÕyor. Biz de katÕldÕ÷ÕmÕz ilk yÕl biri altÕn olmak üzere üç ödül birden almanÕn verdi÷i cesaret ve heyecanla bu önemli organizasyonun bir parçasÕ ve destekçisi olarak kalmaya devam ediyoruz.

netleõtirir ve yeni ambalaj tasarÕmÕndan beklenenleri net bir õekilde ortaya koymaya çalÕõÕrÕz. Yani özetle, dinleriz, sorular sorarÕz, sonra biraz daha dinleriz. ARAÙTIRMA & ÜRÜNÜ TANIMA: ilk ve en önemli esin kayna÷ÕnÕn ürünün kendisi oldu÷unu düõünür ve ürünü yakÕndan tanÕmak için çalÕõmalar yaparÕz. AmbalajÕ tasarlanacak ürünün pazarlama stratejisini ve ürün özelliklerini iyi anlamak bizim için iõin en önemli kÕsÕmlarÕndan birini oluõturur. yi bir tasarÕm için ürünü tanÕmak tek baõÕna yeterli olmaz. Tüketici hakkÕnda kapsamlÕ bilgiye sahip olmadan, ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek olasÕ mÕdÕr sizce? Bence de÷ildir. Bu yüzden iõe koyulmadan önce tüketici araõtÕrmalarÕnÕ detaylÕ bir õekilde incelenmesi gerekmektedir. Ve tabii ki sektör araõtÕrmalarÕ… Sektör araõtÕrmasÕ ve rakip analizleri ürünün pazarda nerede durdu÷unu veya duraca÷ÕnÕ gösterir, ürünün farklÕlaõtÕrabilmesi için yardÕmcÕ olur. STRATEJÛ & FÛKÛR & HÛKAYE: Geldik sürecin en e÷lenceli kÕsmÕna. Yani, ürün, pazar ve tüketici araõtÕrmalarÕndan elde edilen bilgiler ÕõÕ÷Õnda, ürün mesajÕnÕn tüketiciye nasÕl ulaõtÕrÕlaca÷Õna dair fikrin bulunmasÕna. Bizce her markanÕn bir hikayesi vardÕr ve A markasÕnÕ B markasÕndan ayÕran da iõte bu hikayedir. YaptÕ÷ÕmÕz iõlerde bu hikayeyi tüketiciye etkili ve do÷ru bir õekilde anlatmak birincil hedefimizdir. Bu aõamada rakiplerden farklÕlaõmak ve ürüne dair özgün bir fikir bulmak önemlidir. Çünkü iyi bir iõ her zaman iyi bir baõlangÕç fikrine dayanÕr ve o fikre ulaõmak için estetik egzersiz ile mantÕksal analizin iyi bir kombinasyonu õarttÕr. TASARIM & GÖRSELLEÙTÛRME: MarkanÕn hikayesi ve ürünün vaadi, tasarÕm stratejisi do÷rultusunda form ya da grafi÷e bu aõamada dönüõtürülür. MesajÕn do÷ru õekilde ve yüksek görsel cazibeyle verilmesi çok önemlidir. Bu adÕmdaki öncelikli hedef, gereksiz

084 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

detaylardan arÕndÕrÕlmÕõ, ürünle bütünleõen bir tasarÕm ortaya çÕkarmak olmaldÕr. GELÛÙTÛRME: TasarÕmÕn sanatsal bir boyutu oldu÷u ve yaratÕcÕlÕk gerekti÷i yadsÕnamaz bir gerçek. Ancak konu ambalaj tasarÕmÕ oldu÷unda bu sanatsallÕk, maliyet kaygÕlarÕ, teknik kÕsÕtlamalar ve tüketici beklentileri gibi ticari faktörlerle sÕnÕrlanmak zorundadÕr. yi bir tasarÕm, güzel bir tasarÕmdan çok daha fazlasÕdÕr. Bu sebeple, genel hatlarÕyla õekillendirilmiõ tasarÕmlarÕn, üretime uygunluk ve maliyet unsurlarÕ göz önünde bulundurularak tekrar ele alÕnmasÕ gerekmektedir. Tüketici testlerinden gelen geri bildirimlere göre de tasarÕm finalize edilir. ÜRETÛM: TasarÕmÕn do÷ru üretilmesi ve üretim sürecinde çÕkabilecek hata ve sorunlara proaktif çözümler bulmak için, ilk üretimde bütün süreç tasarÕmcÕ tarafÕndan kontrol edilmelidir. Sadece tasarÕmÕ yapÕp teslim etmekle kalmaz, ürünün geliõtirilmesinden rafa çÕkmasÕna kadar bütün süreci takip edilmesi gerekmektedir. Eklemek istediöiniz konular var mÔ? Ambalaj, tüketicinin ürünle buluõma noktasÕdÕr. Ancak, hiçbir zaman sadece bir baõlangÕç olarak algÕlanmamalÕdÕr. Saniyeler içinde ürünü sattÕrabilmek için ambalajÕn aynÕ zamanda iyi bir iõ bitirici olmasÕ da gerekir. Hemen her ticari markanÕn birincil hedeflerinin arasÕnda “satÕõÕnÕ arttÕrmak” oldu÷u düõünülürse, iyi bir ambalaj tasarÕmÕnÕn a÷ÕrlÕ÷Õnca altÕn de÷erinde oldu÷unu söylemek kesinlikle abartÕlÕ bir ifade olmaz. Ambalaj tasarÕmÕ kadar önemli bir iõ alanÕnÕn Türkiye’de biraz geç de olsa hak etti÷i ilgiyi görmeye baõlamasÕ oldukça sevindirici bir geliõme. SayÕlarÕ hala oldukça az olsa da alanÕnda uzmanlaõmÕõ meslektaõlarÕmÕzÕn yerli ve yabancÕ mecralarda elde ettikleri baõarÕlar sektöre girmek isteyen ancak tereddütleri olan genç tasarÕmcÕlara da cesaret veriyor.


Tasarım

AfiÚ TasarÌm YarÌÚmasÌ SonuçlarÌ AçÌklandÌ öiõecam iõtiraklerinden Anadolu Cam Sanayii A.ö. tarafÕndan düzenlenen “Cam öiõe ve Sürdürülebilir Gelecek” konulu afiõ tasarÕm yarÕõmasÕnÕn sonuçlarÕ açÕklandÕ. Türkiye genelinde 17 üniversitenin Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde Grafik TasarÕm ve Görsel letiõim Bölümü üçüncü ve dördüncü sÕnÕf ö÷rencilerinden toplam 226 baõvuru gerçekleõti. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Gözde Öztürk birinci, Anadolu Üniversitesi’nden Emine YÕldÕrÕm ikinci, Üçüncülü÷ü ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Sefa Pala ile Marmara Üniversitesi’nden Ayõe ri paylaõtÕ. Anadolu Üniversitesi’nden Burcu Giden, Gizem Tuksal ve Eren Buzluk’un tasarÕmlarÕ da mansiyon ödülüne layÕk görüldü. Ödül töreninde konuõan öiõecam Cam Ambalaj Grubu BaõkanÕ Ekrem Barlas,; “YaratÕcÕ fikirlere fÕrsat vermek bizim için her zaman önemli olmuõtur. Özellikle gelece÷imiz olan gençlerimiz bu anlamda sonsuz bir kaynaktÕr. Gelece÷imizi õekillendirmek için bu sonsuz kayna÷Õ mümkün olan her alanda de÷erlendirmek gerekiyor. Vizyonu insan sa÷lÕ÷Õ ve çevreye de÷er katmak olan bir õirket olarak, iõimizi hep bu do÷rultuda sürdürürken gelecek nesilleri bu konuda teõvik edici projelere dahil olmaya özen gösteriyoruz. Türkiye genelinde üniversite gençlerimizin katÕlÕmÕyla hayat bulan bu yarÕõma, camÕn sürdürülebilirli÷e olan katkÕsÕnÕ en güzel õekilde ifade ediyor. Bu yÕlki ilk tecrübe, bize gelecek yÕllarda da afiõ tasarÕm yarÕõmasÕnÕn devam ettirilmesi yönünde do÷ru yolda oldu÷umuzu gösteriyor. 17 üniversiteden 226 baõvuru almamÕz yani yarÕõmamÕzÕn Türkiye’nin bir ucundan di÷er ucuna ulaõmÕõ olmasÕ da bunun di÷er bir kanÕtÕdÕr” dedi. Anadolu Cam Sanayi A.ö’nin adÕ geçti÷imiz sayÕda eksik yazÕlmÕõtÕr. Düzeltir özür dileriz.

Plastik ÚiÚelerden dev balÌk heykeli Brezilya sahillerinde Botafogo plajÕnda Rio+20 Sürdürülebilirlik KonferansÕ sÕrasÕnda plastik õiõelerden dev balÕk heykelleri hazÕrlanmÕõtÕ. TasarÕm sayfamÕzda sizlere tekrardan hatÕrlatmak istedik. 086 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


100. YÌla Özel Etiket TasarÌm YarÌÚmasÌ Uluda÷ çecek, Uluda÷ Do÷al Maden Suyu kayna÷ÕnÕn iõletme ruhsatÕnÕn alÕnmasÕnÕn 100. yÕlÕ nedeniyle üniversite ö÷rencileri arasÕnda bir etiket tasarÕm yarÕõmasÕ düzenledi. Dereceye girecek ö÷rencilerin etiket tasarÕmlarÕ Uluda÷ Do÷al Maden Suyu’nun sÕnÕrlÕ sayÕda üretimi yapÕlacak özel kutularÕnda tüketicilerle buluõacak. Sonuçlar 6 Haziran 2013 tarihinde Uluda÷ çecek tarafÕndan düzenlenecek Ödül Gecesi’nde açÕklanacak.

Gurur, SaygÌ ve Umut Ambalajlara YansÌtÌldÌ

UZMAN ÛSÛMLERÛ BULUÙTURAN JÜRÛ YarÕõmanÕn jürisi DiceKayek MarkasÕ YaratÕcÕlarÕndan Ece Ege, Foto÷raf SanatçÕsÕ Zeynel Abidin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli÷i Ambalaj Sektör Temsilcisi AslÕhan ArÕkan, Endüstriyel TasarÕmcÕlar Meslek Kuruluõu Üyesi ve Endüstri TasarÕmcÕsÕ Dr. Akademisyen Oya Akman, Güzel Sanatlar Saatchi & Saatchi Ajans BaõkanÕ Kayhan öardan ve Uluda÷ çecek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür YardÕmcÕsÕ Murat Zengin’den oluõuyor.

Romanya kökenli tasarÕm firmasÕ Brandient tarafÕndan, Minima Moralia õarap markasÕ için, altÕ farklÕ tasarÕm yapÕldÕ. Honor, Respect, Devotion, Hope, Gratitude and Honesty adÕnÕ taõÕyan alt markalarda, Gurur, SaygÕ ve Umut gibi ifadeler insan yüzleriyle ambalaja yansÕtÕldÕ. DetaylÕ habere www.dexigner. com adresinden ulaõabilirsiniz.

Pepsi ÙiÚesi TasarÌmlarÌ Belirlendi

Kitchenette’in Pepsi ile birlikte hayata geçirdi÷i ve tasarÕmcÕlarÕn yarÕõtÕ÷Õ ‘Kitchenartist’ tasarÕm yarÕõmasÕnÕn sonuçlarÕ belli oldu. YarÕõmaya katÕlan 461 tasarÕm arasÕndan; Yi÷it Karagöz birinci, Tevfik nanç lisulu ikinci, Özcan Çürükova üçüncü oldu. Pepsi ve Pepsi Light õiõeleri için yaptÕ÷Õ tasarÕmla birinci olan yarÕõmacÕnÕn tasarÕmÕ, 1 yÕl boyunca Kitchenette ve di÷er tüm stanbul Doors Group restoranlarÕnda servis edilecek. NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

087 PACKAGING WORLD


Metal Ambalajlar

Konserve GÌda DünyayÌ

200BESLĉYOR YILDIR

Metal Ambalaj Sanayicileri Derneöi Yönetim Kurulu BaùkanÔ Sadi Beceren; Konserve GÔda KutularÔ hakkÔnda merak edilen sorularÔ dergimiz için cevapladÔ. Konserve gÔdanÔn son 200 yÔldÔr kullanÔldÔöÔnÔ belirten Beceren, konserve gÔdanÔn mevsimsellik ve soöutma kaygÔsÔ olmadan tüketildiöinin altÔnÔ çiziyor.

1

500’den fazla sebze, meyve, et, balÕk, süt ve süt ürünleri; en taze, en olgun zamanlarÕnda toplanÕp iõleniyor ve kutulanÕyor. Bu ürünler yüksek ÕsÕlarda piõirilip sterilize edilip mikro organizmalarÕn oluõmasÕ engelleniyor. Böylece besin de÷erleri korunup, gÕda güvenli÷i ve insan sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan uygun õekilde pratik, ekonomik, sa÷lam gÕda saklama ve da÷ÕtÕm mecrasÕ olan çelik kutu içinde dünyanÕn her köõesinde mevsimsellik ve so÷utma kaygÕsÕ olmadan tüketiliyor.

KONSERVELERDE KÛ GIDALARIN BESÛN DE×ERLERÛ SAKLAMA SÜRESÛ UZADIKÇA AZALIR MI? HayÕr. GÕdalarÕn besin de÷erleri kutulama prosesinde hapsedilir .Mesela kutulanmÕõ domates ürünlerindeki B vitamini miktarÕ dolumun yapÕldÕ÷Õ gün neyse 1, 2 sene sonra da aynÕdÕr, de÷iõmez. Taze domates ise her geçen gün besin de÷erini kaybetmektedir. Dondurulmuõ meyve ve sebzelerde ise oksidasyon yüzünden besin de÷eri kaybÕ oluõmaktadÕr.

SIKÇA SORULAN SORULAR: KONSERVELERDE KÛ GIDALAR BESLEYÛCÛ MÛDÛR? California Davis Üniversitesinde; taze, dondurulmuõ ve kutulanmÕõ gÕdalar için yapÕlan araõtÕrmalarda ‘taze’nin her zaman daha besleyici olaca÷Õ anlamÕna gelmedi÷in, taze gÕdalarda nakliye, depolama ve piõirme sÕrasÕnda, toplam besin de÷eri kaybÕnÕn tüketimden önce %50 ye vardÕ÷Õ sonucuna ulaõÕldÕ÷Õ belirtiliyor. Michigan Üniversitesinde yapÕlan araõtÕrmalarda kutulanmÕõ meyve ve sebzelerin besin de÷erlerinin taze ve dondurulmuõ gÕdalarÕnkilerle birbirlerine yakÕn ve bazÕlarÕnÕn ise daha iyi oldu÷u vurgulanÕyor. AraõtÕrmada ayrÕca domates salçasÕnda kanser riskini azaltan lycopen ve B vitamininin taze domates ten daha fazla oldu÷u, ayrÕca kutularda ambalajlanan lifli gÕdalarda ki liflerin daha kolay çözülebilir hale geldi÷i ve bu õekli ile vücudumuza daha yararlÕ hale geldi÷i belirtiliyor.

TAZE MEYVE VE SEBZELER HER ZAMAN ÛLK TERCÛHÛMÛZ MÛ OLMALI? Meyve ve sebzelerin sa÷lÕklÕ beslenmek için önemini biliyoruz. AyrÕca yetiõkin nüfusumuzun önemli kÕsmÕnÕn yetersiz sebze ve/veya yetersiz meyve ile beslendi÷ini biliyoruz. E÷er bulundu÷umuz co÷rafi bölgede , günlük tavsiye edilen miktarlarda taze meyve ve sebzeyi sÕnÕrlÕ miktarlarda ulaõabiliyor veya hiç bulamÕyorsak uzmanlar bu bölgelerde kutulanmÕõ, dondurulmuõ meyve, sebze ve meyve sularÕnÕ sa÷lÕklÕ beslenme gere÷i muhakkak tüketmemiz gerekti÷ini vurguluyor.

088 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

KONSERVEKÛ GIDALARIN SODYUM ÛÇERÛ×Û YÜKSEK MÛDÛR? ABD’de yapÕlan araõtÕrmada en fazla Sodyum (tuz) içeren ilk on gÕda grubunda sebze kutularÕ yoktu. En fazla sodyum içeren gÕdalar: ekmekler, sandviç ekmekleri, sucuk, salam ve di÷er iõlenmiõ etler, pizzalar. Çorbalar ve kutuda çorbalar da bu listede yer alÕyor fakat bu çorbalarÕn düõük sodyum veya sodyumsuz cinsleri mevcut. GÕda kutularÕnÕn içerikleri süzgeçten geçirilerek tuz oranÕ %36, süzgeçten geçirilerek ve yÕkanarak ise %41 azalÕyor. KONSERVE MEYVELERDE ÛLAVE EDÛLMÛÙ ÙEKER VAR MI? Evet bunlarda õeker ilave ediliyor fakat meyveler su içerisinde veya meyve suyu, meyve õurubu õeklinde ve ayrÕca õeker ilavesiz ve/veya tatlandÕrÕcÕ ilaveli olarak tüketicilerin de÷iõik damak zevki yaõam tarzÕ ve besin ihtiyaçlarÕna uygun olarak üretiliyorlar.


NEDEN TAZE VE DONDURULMUÙ GIDALARIN FÛYATLARI KONSERVE MEYVE VE SEBZELER/ GIDALARDAN DAHA PAHALI? Taze meyve ve sebzelerin fiyatlarÕ, mevsim, nakliye ve yenilebilen a÷ÕrlÕklÕlarÕ gibi çeõitli etkenler hesaba katÕlarak oluõuyor.1 kg taze mÕsÕr aldÕ÷ÕnÕz zaman sapÕnÕ yiyemeseniz de parasÕnÕ ödüyorsunuz fakat 1 kg mÕsÕrÕ kutuda aldÕ÷ÕnÕz zaman hepsini yiyebiliyorsunuz. Michigan Üniversitesinde araõtÕrmacÕlar kutulanmÕõ sebze, meyvelerin, besin de÷erlerinden hiç ödün vermeden, tazelerinden %20 ve dondurulmuõlardan %50 daha ucuz olduklarÕnÕ açÕkladÕlar. AynÕ araõtÕrmada taze fasulyenin kutudan %500 daha pahalÕ oldu÷u ve ortalama olarak taze mahsulün %15-20 sinin çöpe gitti÷ini bulmuõlar. KONSERVE GIDALAR SA×LIK AÇISINDAN GÜVENLÛ MÛ? Evet, gÕdalarÕn ambalaj çeli÷i kutularÕn içine doldurulup kapatÕldÕktan sonra yüksek ÕsÕda piõirilip içerlerinde gÕda dan kaynaklanan hastalÕklarÕ meydana getiren mikro organismalarÕn oluõmasÕ ve geliõmesi önleniyor.Bu sterilizasyon prosesi gÕdalarÕn uzun süreli muhafazasÕ için en garantili ve güvenli metod.AyrÕca kutunun sa÷lamlÕ÷Õ nedeniyle hiçbir õekilde gÕda ziyan olmuyor. GIDA KUTULARI NE KADAR UZUN SÜRE SAKLANABÛLÛR? Tüketicileri her ürün için saklama süresini bilgilendirmek üzere her kutunun üzerinde “son kullanma tarihi” veya “õu tarihten önce tüketiniz” ibareleri var. KutulanmÕõ gÕdalar genelde 1-3 yÕl arasÕ tüketim için uygun. EZÛK KUTULARDAKÛ GIDALARI TÜKETMEK GÜVENLÛ MÛ? E÷er ezik kutunun alt ve üst kapak

HANGÛ KONSERVE GIDALAR ÛYÛ BESÛN VE VÛTAMÛN KAYNAKLARIDIR? KutulanmÕõ gÕdalar önemli besin de÷erleri olan potasyum, lif, kalsiyum ve D vitamini içerirler. Örnek olarak: En çok potasyum içeren gÕdalar listesinde kutulanmÕõ;armut suyu 2, havuç suyu 3, taze fasulye 6, domates suyu 7, deniz tara÷Õ 11. sÕrada. En çok kenetlerinde veya dikiõ kaynak bölgesinde de÷ilse vede parmak kalÕnlÕ÷Õnda daha fazla de÷ilse, keskin yÕrtÕk ve delik oluõmamÕõsa, güvenle tüketilebilir. Kutunun bozuk alt ve üst kapak kenetlerinden veya dikiõ kaynak bölgesinden kutunun içine oksijen ve bakteriler girebilece÷i için böyle kutularÕn kullanÕlmamasÕ gerekiyor. BPA (BÛSFENOL A) KUTU ÛMALATINDA NÛÇÛN KULLANILIYOR? Kutunun gÕda ile temas eden iç yüzeylerinin, istenmeyen mikrobiyolojik ve bakteriyel kontaminasyon oluõmasÕnÕ önlemek ve gÕda güvenli÷ini sa÷lamak için, kullanÕlan kaplama laklarÕnda ve kapaklarÕn sÕzdÕrmazlÕ÷ÕnÕ sa÷layan ve dÕõarÕdan kutunun içine bakteri ve mikro organizmalarÕn girmesini engelleyen lak ve conta malzemelerinde, gÕda zehirlenmesi ve gÕda dan oluõan hastalÕklarÕn önlenmesi için gereken kutunun tamlÕ÷ÕnÕn ve bütünlü÷ünün sa÷lanabilmesi için BPA kullanÕlmaktadÕr. LAKLARDA BPA KULLANILAN KUTULARDA KÛ GIDALARI TÜKETMEK GÜVENLÛ MÛDÛR? Evet. FDA, , WHO, EFSA, HC gibi dünyanÕn en önemli gÕda ürünleri ve insan sa÷lÕ÷Õ konularÕndan sorumlu kurumlarÕ BPA’nÕn tüketiciler için bir risk oluõturmadÕ÷ÕnÕ teyit ettiler. FDA, WHO, EFSA, HC gibi dünyanÕn önde gelen gÕda ürünleri ve insan sa÷lÕ÷Õndan sorumlu kurumlarÕ, BPA nÕn insan sa÷lÕ÷Õ için güvenli oldu÷unu vurgulamaya devam ediyorlar. KONSERVE KUTULARIN ÇEVREYE ETKÛLERÛ NEDÛR? Konserve kutular en çok çevre dostu ve sürdürülebilir olan ambalajlardan biridir çünkü sonsuz olarak geri dönüõtürüle

lif içeren gÕdalar listesinde kutulanmÕõ; balkaba÷Õ 22, lahana turõusu ise 25.sÕrada yer alÕyor. Kalsiyum listesinde kutuda sardalya 12.sÕrada. D vitamini listesinde ise somon balÕ÷Õ 3, ya÷da ton balÕ÷Õ 5, sardalya 7, suda ton balÕ÷Õ 8. sÕrada bilinmektedirler. Konserve kutularÕn malzemesi olan kalay ve krom kaplÕ çeli÷in içinde yine di÷er ambalaj malzemelerinden daha fazla geri dönüõtürülmüõ malzeme bulunmakta ve böylece imalatÕnda tabii kaynaklara olan ihtiyaç azalmÕõ ve sürdürülebilir bir ambalaj oldu÷unu söyleyebiliriz. KONSERVE KUTULAR GIDALARIN ZÛYAN OLMAMASINI VE MALÛYETLERÛN AZALMASINI NASIL BAÙARIYOR? Meyve ve sebzeler tarladan en olgun zamanlarÕnda toplanÕp hemen iõlenip kutulanÕp kapatÕlÕyorlar ve her seferinde en çok sevdi÷imiz en taze, en lezzetli olduklarÕ õekilde her seferinde aynÕ olacak õekilde sa÷lÕklÕ, pratik ve ucuz olarak beslenmemizi sa÷lÕyorlar. Taze sebze ve meyvenin iõlenmeden en az %15-20 si çöpe gitmektedir. Konserve et ve balÕk, tavuk, ton balÕ÷Õ porsiyonluk kutularda so÷utulmaya ihtiyaç olmadan tüketilebilmektedir. Tüketiciler konserve gÕda tüketerek; taze satÕn alÕnan fakat tüketilemeyen veya saklama süresi geçip bozulan gÕdanÕn çöpe atÕlmamasÕ ve süpermarketlerde konserve ürünleri daha ucuza alarak beslenme masraflarÕnÕ iki õekilde azaltabilmektedir. KONSERVE KUTULAR ÛLE NASIL YEMEK PÛÙÛRÛLÛYOR? Genelde çalÕõan ve bütçeleri kÕsÕtlÕ olan aileler için bugünlerin hÕzlÕ yaõantÕsÕnda; evde tazeli÷i, lezzeti, besleyici de÷erleri içinde olan sa÷lÕklÕ, pratik, ideal bir çözüm olan konserve gÕda kutularÕ ile daha sa÷lÕklÕ ve dama÷a uygun çeõitlilikte yemekler yapabilmektedirler ve yenilerini yaratabilmektedirler. KUTULAMA VE KONSERVE PROSESÛNÛN GIDAYA ETKÛLERÛ NEDÛR? Bu üretim süreçleri sebze ve meyveleri taze ve besin de÷erlerini koruyarak, koruyucusÕz ve katkÕsÕz olarak muhafaza edebilen bir teknolojidir.

Kaynakça: Can Manufacturers Institute, www.cancentral.com Bu yazÕ Metal Ambalaj Sanayicileri Derne÷i Yönetim Kurulu BaõkanÕ Sadi Beceren tarafÕndan hazÕrlanmÕõtÕr.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

089 PACKAGING WORLD


ISO 10002

Müùteri øikayeti Çözümünde En Önemli Güç

Ùikayeti Olumlu KarÚÌlama Sinan Polater- Polater Eöitim ve DanÔùmanlÔk

I

SO 10002 standardÕ müõteri õikayetlerini etkili olarak yönetmeyi hedefleyen kuruluõlara yönelik bir kÕlavuz olarak yayÕnlandÕ. Bu kÕlavuz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nde belirtilen sistem õartlarÕnÕ temel alÕr. Gerçekten de bir kuruluõta etkili ve baõarÕlÕ bir müõteri õikayeti çözüm süreci kurmak ve uygulamak entegre bir yapÕ ve üst yönetim deste÷i gerektirir. Müõteri öikayeti çözüm süreci, müõteri iliõkilerini yönetmek için gerekli bütün yaklaõÕm, felsefe, yöntem ve araçlarÕn bileõkesidir. Bu süreci baõarÕlÕ õekilde yönetmek için önemli konularÕ on baõlÕk altÕnda toplayabiliriz; l Üst yönetimin deste÷i ve liderli÷i l Müõteriyi kaybetme veya kazanma l Müõterinin õikayetini iletti÷i ilk dakikanÕn önemi l Müõteri õikayeti çözümünde kazan-kazan yaklaõÕmÕ l Müõteri õikayeti çözüm sürecini müõteri memnuniyetiyle sonuçlandÕrma l Müõteri õikayeti çözüm sürecinde müõterinin duygusal durumu l Müõteri õikayeti çözüm sürecinin en de÷erli çÕktÕsÕ olarak bilgi l Müõteri õikayetini ilk alan ve karõÕlayan kiõi l ÇalÕõanlarda müõteri algÕsÕ l Temel davranÕõ standartlarÕ

1.ÜST YÖNETÛMÛN DESTE×Û VE LÛDERLÛ×Û Müõteri õikayetleri süreci, yönetim yapÕsÕnÕn güçlü bir parçasÕ olmalÕdÕr. Müõteri õikayeti çözüm sürecinde baõarÕlÕ olmayÕ hedefleyen bir kuruluõta aõa÷Õdaki temel liderlik özellikleri sergilenmelidir; Üst yönetim, müõteri merkezli stratejileri desteklemeli ve geliõtirilmesini sa÷lamalÕdÕr. Müõteri öikayeti çözüm sürecine satÕõ ve pazarlamayla beraber, müõteri hizmetleri, muhasebe, üretim ve lojistik gibi fonksiyonlarÕ kapsayan geniõ bir bakÕõ açÕsÕyla bakÕlmasÕnÕ sa÷lamalÕdÕr. Gerekti÷inde tüm iõ süreçlerinin yeni baõtan düzenlenmesini içeren radikal kararlarÕ alabilmelidir. BunlarÕ gerçekleõtirirken de teknolojiden yararlanan bir yönetim stratejisi izlemelidir. 090 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

2.MÜÙTERÛ ÙÛKAYETÛ ÇÖZÜM SÜRECÛ, “MÜÙTERÛYÛ KAYBETME VEYA SADAKATÛNÛ GÜÇLENDÛRME”YLE SONUÇLANIR. AraõtÕrmalar yeni bir müõteri kazanmanÕn maliyetinin, eskisini elde tutmanÕn maliyetinden kat kat fazla oldu÷unu gösteriyor. Müõteri õikayeti çözüm sürecinde yaõanan memnuniyetsizlikler nedeniyle müõteri kaybÕ yaõanma riski çok yüksektir. Mevcut müõteriyi elde tutmak, yeni müõteri kazanmaktan daha ucuzdur. Bu nedenle müõteri õikayeti çözüm sürecinde her müõteriye farklÕ oldu÷unu hissettirmek ve onlarÕ memnun etmek çok önemlidir. Müõteri õikayeti çözüm sürecindeki baõarÕ sayesinde sadakati sa÷lanan müõteri sayÕsÕnda %2’lik bir artÕõ, genel giderlerde %10’luk bir azalÕõla aynÕ kar etkisine sahiptir. 3.MÜÙTERÛNÛN ÙÛKAYETÛNÛ ÛLETTÛ×Û ÛLK DAKÛKA’DA ALDI×I TEPKÛLER ÇOK ÖNEMLÛDÛR. Müõteri õikayeti süreci, kuruluõun müõteriyle temas özelliklerine ve boyutuna göre farklÕlÕklar taõÕr. Müõterinin õikayetini sözlü veya yazÕlÕ olarak iletmesi mümkündür. Ancak müõterinin õikayetini iletti÷i ve õikayetin kuruluõu temsil eden kiõi tarafÕndan ilk olarak alÕndÕ÷Õ ve tepki verildi÷i an, Müõteri õikayeti çözüm sürecinin en kritik anÕdÕr. Müõterinin õikayetini iletti÷i ilk dakika çok önemlidir. Bu süre içindeki yaklaõÕm ve davranÕõlar, müõteride olumlu veya olumsuz duygular ve izlenimler yaracaktÕr. Müõteri õikayeti çözüm süreci, bütün müõteri temas noktalarÕnda davranÕõlarÕn etkili yönetimini gerektirir. 4.MÜÙTERÛ ÙÛKAYETÛ ÇÖZÜMÜNDE “KAZANKAZAN” YAKLAÙIMINA SAHÛP OLMAK GEREKÛR. Müõteri õikayeti çözüm sürecinin temel yaklaõÕmÕ “kazan – kazan” anlayÕõÕna dayalÕ olmalÕdÕr. Bu anlayÕõa göre, “ben kazanayÕm – sen kaybet” anlayÕõÕ yerine õikayetin çözüm sürecinden ve sonuçlarÕndan her iki tarafÕn da yarar sa÷lamasÕ hedeflenir. DolayÕsÕyla bu yaklaõÕm, müõteri õikayetlerinin adil, tarafsÕz ve bilgiye dayalÕ olarak ele alÕnmasÕnÕ gerektirir.


1 5.ÖNEMLÛ OLAN MÜÙTERÛ ÙÛKAYETÛ ÇÖZÜM SÜRECÛNÛ MÜÙTERÛ MEMNUNÛYETÛYLE SONUÇLANDIRMAKTIR. Müõteri õikayeti sürecinin sonunda önemli olan müõterinin haklÕ olup olmadÕ÷Õna karar vermek de÷il, müõteri memnuniyetinin sa÷landÕ÷Õ bir çözüm oluõturmaktÕr. Müõteriler her zaman haklÕ olmayabilir. FirmalarÕ yücelten ve satÕõlarÕ artÕran “haklÕ” veya “haksÕz” müõteriler de÷il, “mutlu” müõterilerdir. 6.MÜÙTERÛ ÙÛKAYETÛ ÇÖZÜM SÜRECÛNDE MÜÙTERÛNÛN DUYGUSAL DURUMU FARKLI VE ÖZELDÛR. Müõteri, müõteri õikayeti sürecinde farklÕ bir duygusal yapÕ içindedir. Hizmet aldÕ÷Õ dönemde yüksek seviyede memnun olmuõ olabilir. Ancak memnuniyetsizlik yaõadÕ÷Õ anda gerilimli, sabÕrsÕz, hassas, duyarlÕ ve beklentilidir. Müõteri õikayeti süreci sonucunda memnuniyetsiz bir müõteri, çevresini de bilgilendirir ve etrafÕnda dolaylÕ olarak memnuniyetsiz müõteriler ordusu yaratÕr. Amaç memnun müõterilerden bir ordu oluõturmaktÕr. Bu konuda en do÷ru ve önemli davranÕõ õekli müõteriye yanÕnda oldu÷unu hissettirmektir. 7.MÜÙTERÛ ÙÛKAYETÛ ÇÖZÜM SÜRECÛ’NÛN EN DE×ERLÛ ÇIKTISI “BÛLGÛ”DÛR. Müõteri memnuniyetsizli÷ine neden olan kök-nedenler, ürün tasarÕmÕ veya süreç iyileõtirme için çok de÷erli bilgi ve harika fÕrsatlar sunar. Müõteri sayesinde edinilen bilgileri de÷erlendirerek müõteri sadakatini ve sonuçta müõteri de÷erini artÕrma olana÷Õ sa÷lanÕr. Müõteri õikayeti çözüm sürecinden alÕnan bilgiler sayesinde iõ akÕõlarÕ ve bilgi akÕõlarÕ öncelikle müõteri ihtiyaçlarÕ, ikincil olarak ise kuruluõ ihtiyaçlarÕna göre yeniden tasarlanabilir.

OLUMLU B R CÜMLE LE BAøLAMA: Öncelikle olumlu bir ses tonu ve beden diliyle baùlanmasÔ sayesinde müùteriyi yumuùatmÔù olursunuz.

2 KESINT S Z LG , SAYGI VE GÜVEN: Müùteriyle ilgilendiöinizi, ilettiöi itiraz veya ùikayete önem verdiöinizi göstermeli ve hissettirmelisiniz. Her zaman saygÔlÔ ve güven verici olmalÔsÔnÔz.

3 B LG ALMA: Eöer gerekli

ise, iletilen itiraz veya ùikayet hakkÔnda detay bilgileri kÔsa ve net sorularla alabilirsiniz.

4 EMPAT KURMA VE ÇÖZÜM ÖNERME: Müùterinin içinde olduöu durumu anlayarak sonuca varmak, çözüm önermek gerekir. Müùterinin çözümü uygun bulmamasÔ durumunda konuyu tekrar ele almak gerekebilir. Konuya esnek ùekilde yaklaùmak, yetki kullanmak, farklÔ ve yaratÔcÔ çözüm geliùtirmek hÔzlÔ ve etkili çözüm geliùtirmeyi saölar.

5

9.MÜÙTERÛ ALGISI – MÜÙTERÛYÛ NASIL BÛLÛRSÛNÛZ? Müõteri õikayetlerinin etkili çözümü için çalÕõanlarÕn gözünde “müõteri algÕsÕ”nÕn ne oldu÷u çok büyük rol oynar. Müõteriyle ilgili ön yargÕlÕ yaklaõÕma sahip çalÕõanlar, müõteri õikayeti çözüm sürecinde yeterli seviyede sabÕr, anlayÕõ, empati ve çözüm enerjisi göstermez. ÇalÕõanlarÕn müõteri için ne düõündü÷ü ve ne hissetti÷inin irdelenmesi, “Müõteri” tanÕmÕnÕn ba÷ÕmsÕz bir gözle ve detaylÕ olarak yapÕlmasÕ gerekir. Müõteri õikayeti çözüm sürecinde sabÕrlÕ, anlayÕõlÕ, çaba gösteren, çözüm odaklÕ bir yaklaõÕm için “müõteri” algÕsÕna dair temel ilkeler õunlardÕr; l Müõteri, ihtiyaçlarÕnÕ bize ileten ve bize müõteri olma fÕrsatÕnÕ veren kiõidir. l Müõteri ile ilgili olarak yapÕlabilecek bazÕ genel tanÕmlamalar aõa÷Õda verilmiõtir; l Müõteri, kendi ofisimizde de en önemli kiõidir. l Müõteri bize ba÷ÕmlÕ de÷il, biz ona ba÷ÕmlÕyÕz. l Müõteri çalÕõmamÕzÕ aksatan kiõi de÷il, iõlerimizin asÕl konusu, çalÕõmalarÕmÕzÕn odak noktasÕdÕr. l Müõteri tartÕõma yapÕlacak kiõi de÷ildir. Bu tartÕõmanÕn galibi yoktur ve sonucundan kimse kazanç sa÷lamaz. l Müõteri, bir dost, bir iõ orta÷ÕdÕr. 10. MÜÙTERÛ ÙÛKAYETÛ ÇÖZÜM SÜRECÛNDE TEMEL DAVRANIÙ STANDARTLARI Müõteri õikayeti sürecinde müõterilerle özellikle yüz yüze ve telefonda görüõme sÕrasÕnda sergilenmesi gereken temel davranÕõ standartlarÕnÕn belirlenmesi çok önemlidir. lgili çalÕõanlarÕn uygun kiõilik özelliklere sahip olmasÕ ve bu yönde temel iletiõim becerilerinin geliõtirilmesi gerekir.

SONUÇ: Müõteri õikayeti çözüm süreci 8.MÜÙTERÛ ÙÛKAYETÛ ÇÖZÜM entegre bir yapÕ ve üst yönetim SÜRECÛNDE EN ÖNEMLÛ deste÷i gerektirir. Bu sürecin KÛÙÛ, ÙÛKAYETÛ ÛLK ALAN VE etkili ve baõarÕlÕ olmasÕ çok sayÕda KARÙILAYAN ÇALIÙANDIR. unsurun birlikte ve uyumlu õekilde NEZAKET VE FADE TARZI: Müõteri õikayeti çözüm sürecinde Nezaket sözcüklerini yönetilmesiyle sa÷lanÕr. en önemli kiõi, “õikayeti karõÕlayan cömert bir ùekilde En önemli unsurlar, bilgiyi etkili çalÕõan”dÕr. Bu noktadaki bütün kullanmak önemlidir. õekilde kullanmak, e÷itimli, yetkili ve DolayÔsÔyla emir verir ve çalÕõanlarÕn müõteri odaklÕlÕk felsefesine donanÕmlÕ çalÕõanlar, kurumsal ilkeler tehdit eder tarzda veya sahip olmasÕ ve müõteri õikayeti çözüm alaycÔ konuùmak müùteriyi ve de÷erlerdir. Müõterinin õikayetini ustasÕ olmasÕ zorunludur. Müõteri rahatsÔz eder. iletti÷i ilk dakika içinde gösterilen õikayeti çözüm sürecinin baõarÕya olumlu tutum ve yaklaõÕm çok etkilidir. ulaõmasÕ için, bütün müõteri õikayeti Müõteri karõÕsÕnda sergilenen davranÕõlar kuruluõ karõÕlama noktalarÕndaki her çalÕõanÕn bu iki temel içinde “davranÕõ standartlarÕ” olarak tanÕmlanmalÕ ve beceriye sahip olmasÕ gerekir. ÇalÕõanlarÕn bu seviyeye õikayeti alan personelin iletiõim becerileri bu yönde ulaõmamasÕ durumunda müõteri õikayeti sürecinin geliõtirilmelidir. etkili olmasÕ ve baõarÕya ulaõmasÕ mümkün de÷ildir. NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

091 PACKAGING WORLD


Yönetim

Acar BaltaÚ

KARÛZMA VE LÛDERLÛK

G

ünlük dilde gençler arasÕnda argo bir deyim olarak, “karizma yapmak”, bazen alaycÕ bir ifadeyle, “Adam safi karizma,” gibi kullanÕmlarÕ olan karizma kavramÕ, daha çok liderlik kavramÕ ile kullanÕlmaktadÕr. “Karizmatik liderlik”ten ilk söz eden, sviçreli Max Weber, 1947 yÕlÕnda, karizmatik liderlerin sÕradan insanlardan farklÕ olarak, TanrÕ vergisi ayrÕcalÕklÕ, üstün güç ve niteliklere sahip oldu÷unu söylemiõtir. Kavramsal bir modele dayanmayan bu tanÕm, daha sonra birçok bilim adamÕ tarafÕndan araõtÕrÕlmÕõtÕr. Conger ve Kanungo, uzun yÕllar karizma konusunda çalÕõmÕõ ve bu konudaki hipotezleri bilimsel araõtÕrmalarla incelememiõlerdir. Karizmatik insanlarÕn davranÕõlarÕ sekiz boyutta incelenmiõtir. AraõtÕrma sonucunda bu özellikler, en güçlüden en zayÕfa, õöyle sÕralanmÕõtÕr: AlÕõÕlmamÕõ davranÕõlar göstermek Kiõisel risk almak Gelece÷e dönük vizyon sahibi olmak Kendilerini izleyenlerin ihtiyaçlarÕna duyarlÕlÕk Köklü de÷iõim için harekete geçmek öartlarÕ gerçekçi olarak de÷erlendirmek Kendini güçlü bir õekilde ifade etmek Statükoyu de÷iõtirmek için mücadele etmek KARÛZMANIN LÛDERLÛKLE ÛLÛÙKÛSÛ

Liderlik kavramÕyla anlamdaõ olabilecek kavram, etki ve etki yaratma’dÕr. Liderin en temel özelli÷i çevresindekileri etkilemektir. ster iõ hayatÕnda olsun, ister politik alanda, bir liderin mutlaka karizma sahibi olmasÕ gerekmez. SÕradan görünümlü çok lider, önemli iõler baõarmÕõlardÕr. Di÷er taraftan, karizmatik özelliklere sahip bir kiõinin, büyük bir ihtimalle bulundu÷u çevrede lider konuma gelmesi do÷aldÕr. Ancak statükoyu sürdüren liderler ve de÷iõim yaratan liderler birbirinden farklÕdÕr. BEÙÛNCÛ DÜZEY LÛDERLÛK VE KARÛZMA

2008 ve 2012 yÕllarÕnda New York’ta World Business Forum’da konuõma yapan ve “ yi’den Mükemmele öirket”in (From Good to Great) yazarÕ olan Jim Collins, 1435 Fortune 500 õirketi üzerinde yapÕlan araõtÕrma sonucunda, 092 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

sürdürülebilir baõarÕnÕn örne÷i olabilecek 11 õirket saptayabildiklerini anlattÕ. Jim Collins’e göre sürdürülebilir baõarÕyÕ sa÷layan kurumlarÕn en önemli özelli÷i, “beõinci düzey liderlik” olarak isimlendirilen özelliklere sahip bir kiõi tarafÕndan yönetilmeleridir. Beõinci düzey liderlik kÕsaca, kiõilik boyutunda derin bir alçakgönüllülük ve profesyonel boyutta da büyük bir tutku olarak tanÕmlanmaktadÕr. Akla gelen ilk soru õudur: Beõinci düzey bir liderin alçakgönüllülü÷ü hayata nasÕl yansÕr? Bu liderler baõarÕyÕ paylaõÕr ve birlikte çalÕõtÕklarÕ kiõileri ön plana çÕkarÕrlar. BaõarÕlarÕnÕn kayna÷Õ soruldu÷unda, dÕõ koõullarÕn kendilerini destekledi÷ini ve talihli olduklarÕnÕ söylerler. õler iyi gitmeyip ve beklenen sonuçlar alÕnmadÕ÷Õ zaman, sorumlulu÷u bütünüyle üstlenirler. õ baõÕnda sakin, so÷ukkanlÕ ve kararlÕ davranÕrlar. Birlikte çalÕõtÕklarÕ kiõileri motive etmek için “karizmatik” görünmek yerine, önceden belirledikleri standartlarÕ pusula olarak kullanÕrlar. ÇalÕõanlara benimsettikleri standartlar, liderin sarsÕlmaz iradesini yansÕtÕr. Bu standartlarÕn baõÕnda, vasatlÕ÷Õ kabul etmemek gelir. Bunun sonucunda, koõullar ne olursa olsun, koyduklarÕ yüksek hedeflerin gerçekleõmesinden baõka bir sonuç kabul etmezler. Bu liderlerin en önemli önceliklerinden biri de, yerlerine geçecek kiõiyi çok iyi seçip yetiõtirmeleridir. Böylece attÕklarÕ temellerin üzerinde gelecekte daha iyi sonuçlar almak mümkün olabilmektedir. KARÛZMANIN ALDATAN CAZÛBESÛ

Jim Collins’in araõtÕrmasÕnda ortaya çÕkan olgulardan biri de, gösteriõli ancak sabun köpü÷ü gibi parlayÕp sönen baõarÕlara imza atan liderlerin õirketlerini uzun ömürlü ve mükemmel baõarÕlara götüremedikleridir. Örne÷in, Moments of Truth kitabÕnÕn yazarÕ, SAS’Õ iflastan kurtarÕp birinci sÕnÕf havayolu yapan Jan Carlzon, daha sonra geniõlemeyi büyümek zannedip õirketi gereksiz yatÕrÕmlara yönlendirerek tekrar iflas noktasÕna getirmiõtir. Karizmatik liderlerin ilk fark edilen özelli÷i, kendilerini iyi ifade edebilmeleri ve çevrelerini


etkileyebilmeleridir. lgi oda÷Õ olmaktan hoõlanÕr, alÕõÕlmamÕõ davranÕõlarla dikkat çekerler. Ancak görünüõ yanÕltÕcÕ olabilir. Örne÷in sosyopatlarÕn bir bölümü de bu alanlarda çok baõarÕlÕdÕr. Gerek davranÕõ ve akÕl sa÷lÕ÷Õ problemlerini tanÕmlayan DSM IV’te (Diagnostic Statistical Manual For Mental Disorders) gerekse Glasgow Caledonian Üniversitesi’nde yapÕlan çalÕõmalarda, sosyopatlarÕn õu kiõilik özellikleri saptanmÕõtÕr: Bencillik Kendine aõÕrÕ önem vermek nsanlarÕ kullanmak Patolojik yalancÕlÕk ve yalanlarÕna kendisi de inanmak YaptÕklarÕndan sorumluluk duymamak GerçekdÕõÕ amaçlar Psikolog Liza Marshall suçlular ve mahkûmlar üzerinde yaptÕ÷Õ araõtÕrma sonucunda, yukarÕdaki özelliklerin hemen hepsinin politikacÕlarÕn ve karizmatik iõ liderlerinin büyük ço÷unlu÷unda da bulundu÷unu görmüõtür. BEÙÛNCÛ DÜZEY LÛDERLÛK VE ÖZGÜNLÜK

alçakgönüllü, kalabalÕklarÕn önüne çÕkmaktan hoõlanmayan kiõilerdir. Öte yandan az rastlanÕr bir kararlÕlÕ÷a, korkusuzlu÷a ve demir gibi bir iradeye sahiptirler. EgolarÕnÕn hiçbir koõulda tutkularÕnÕn önüne geçmesine izin vermezler. Çünkü onlarÕn tutkularÕ kendileriyle de÷il, yönettikleri kurumun baõarÕsÕyla ilgilidir. Bu yönleri özellikle kriz zamanlarÕnda ve köklü de÷iõim kararlarÕ almalarÕ gerekti÷inde ortaya çÕkar. SarsÕlmaz bir profesyonellikle, kurumlarÕnÕn gelece÷ini güvence altÕna almak için, kendilerinden sonra gelecek kiõileri titizlikle seçer ve yetiõtirirler. Bu düzeydeki liderleri geliõtirmek için, iõe alÕrken yaygÕn yaklaõÕmÕn dÕõÕna çÕkmak ve öncelikle karakter ve kiõilik de÷erlendirmesi yapmak, daha sonra stratejiye odaklanmak gerekti÷ini somut örneklerle kanÕtlarlar. ster iõ hayatÕnda olsun, ister politik alanda, bir liderin karizma sahibi olmasÕ gerekmez. SÕradan görünümlü birçok lider önemli iõler baõarmÕõtÕr. Jim Collins’in saptadÕ÷Õ beõinci düzey liderlik özellikleri de, ilk bakÕõta sÕradan görünen, gürültücü olmayan, ancak çok güçlü bir azme ve baõarÕ tutkusuna sahip kiõilere iõaret etmektedir. Türk kültüründeki “statü merakÕ” bu düzey liderli÷in önünde bir engel teõkil etse de, bu tür liderler Türk iõ hayatÕnda varlÕ÷ÕnÕ belli etmektedir. Bu kiõilere Coca-Cola Orta Avrupa, Avrasya ve Ortado÷u Grubu BaõkanÕ Cem Kozlu’yu, EczacÕbaõÕ Toplulu÷u CEO’su Erdal Karamercan’Õ, Hedef Alliance Holding Yönetim Kurulu BaõkanÕ Ethem Sancak’Õ, Bilgi Üniversitesi’nin kurucusu O÷uz Özerdem’i örnek verebiliriz. Bir ngiliz atasözü õöyle der: Zenginlik ba÷ÕrÕr, servet fÕsÕldar. Beõinci düzeydeki lider, zenginlik de÷il, servettir. O, ortaya koydu÷u de÷er sistemiyle kararlar için pusula oluõturur ve böylece kendisinden sonra atÕlacak adÕmlar için temel ilkeleri belirler. Di÷erlerini “saat sahibi lider”e, beõinci düzey lideri ise “mimar lider”e benzetebiliriz: Saat sahibi lider, sahip oldu÷u saat sayesinde “hem do÷ruyu söyler, hem de iõe yarar”. Bu nedenle görevde kaldÕ÷Õ dönemde saygÕ ve hayranlÕk görür. Mimar lider ise “saat yapar ve kendinden sonra gelenlerin ona ihtiyaç duymadan iõi yürütmesine imkân yaratÕr”. Böylece sadece görevleri süresince de÷il, daha sonra, hatta öldükten sonra da hatÕrlanmaya ve saygÕ duyulmaya devam eder.

Bir Ûngiliz atasözü Úöyle der: Zenginlik baØÌrÌr, servet fÌsÌldar. BeÚinci düzeydeki lider, zenginlik deØil, servettir.

Beõinci düzeye ulaõan lider, nispeten daha sÕk rastlanan dört liderlik düzeyinin becerilerine sahiptir ve bunlarÕn da ötesine geçer. Dördüncü düzeydeki bir lider, sahip oldu÷u vizyona ulaõmak için birlikte çalÕõtÕ÷Õ kiõileri ikna eder, ilham verir, heyecan yaratÕr ve harekete geçirir. Ekip üyelerinin bu u÷urda yorulmadan çaba göstermelerini sa÷lar. Ancak bu sonuçlarÕn devamÕnÕ ve enerjinin süreklili÷ini sa÷layarak kurumunu kalÕcÕ bir mükemmellik düzeyine çÕkarmayÕ baõaran, beõinci düzeydeki liderdir. Söz konusu lider, bunu alçakgönüllülü÷ü ve iradesiyle sa÷lar. Jim Collins’e göre dördüncü düzeyden beõinci düzeye ulaõmak için, beõinci düzeyin tohumunu içinde barÕndÕrmak gerekir. Çünkü bu tohuma sahip olmayan kiõilerin çok büyük egolarÕ vardÕr. Bu aõÕrÕ geliõmiõ ego, liderin kurumdan çok kendisine odaklanmasÕna yol açar. Ancak ölümcül bir kaza veya ciddi bir hastalÕk gibi hayatla hesaplaõmayÕ gerektiren bir yaõamsal kriz, bu tohumu filizlendirebilir. Beõinci düzeydeki liderler, alÕõÕlmamÕõ liderlik özellikleri sergiler: Ço÷u zaman gösteriõsiz,

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

093 PACKAGING WORLD


Yönetim

RüÚtü Bozkurt

‘Kümelenme’ ile ‘YÌØÌlmayÌ’ AyÌralÌm ù yaùamÔnda, “sÔkÔ-fÔkÔ olmaya, ortaklÔklar kurmaya, iùbirlikleri yapmaya ve geliùmenin sürdürülebilirliöini güven altÔna almaya” gereksinimin arttÔöÔ bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle “kümelenme” farklÔlÔk yaratmanÔn “aracÔ” olarak toplumsal gündemde daha üst sÔralara doöru ilerliyor. Evrim, üreme, mutasyon, ayÔklama, yalÔtÔm ve iùbirliöi ile sürdürülebilirliöini korur. AyrÔca, bu süreç, “çÔktÔsÔ girdisinden daha yüksek olan oluùumlarÔn yaùamasÔna izin verir”, Çok sÔk yinelediöimiz anlatÔmla, birikim yeteneöini koruyan ve geliùtirenler uzun dönemli geleceklerini güven altÔna alabilir; koruyamayanlar ise yok olur. Geleceöi güven altÔna alan en önemli etken “ortak aklÔn” etkin biçimde devreye sokulmasÔdÔr. Ortak aklÔn gücünden etkin ve verimli biçimde yararlanabilmemiz için, “ortak deöerleri” tanÔmlayarak paylaùmamÔz ilk adÔmÔ oluùturur. Hemen onun ardÔndan “ortak irade” yaratarak, amaç ve hedefler üzerine odaklanabilme yeteneöi gelir. Ortak iradenin sürdürülebilir olmasÔ için “ortak çÔkarlar üzerinde uzlaùarak” entelektüel ve fiziki güçlerimizi toparlamamÔz gerekir. Fayda/maliyet analizine dayalÔ “ortak çÔkarlar fizibilitesi” üzerinde uzlaùmalÔyÔz. “Ortak projeler” , “yaratmak istediöimiz sonuca” ulaùmamÔza yardÔmcÔ olacaktÔr. Bireysel yeteneklerin, topluluk ya da toplum gücü haline dönüùmesi, “ortak kurumlarÔn” oluùturulmasÔ ve iùlerliöinin saölanmasÔ ile mümkün… Kümelenme, ortak deöerler, ortak irade, ortak yararlar, ortak projeler ve ortak kurumlar üzerinde uzlaùabilen giriùimcilerin sÔkÔ094 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

fÔkÔ olmasÔ, karùÔlÔklÔ güven yaratmasÔ ve ilerleme saölamasÔnÔn “aracÔdÔr”. SÌkÌ-FÌkÌ Olmak Nedir? SÔkÔ-fÔkÔ olabilmenin ilk adÔmÔ “kendini bilmedir”. Yunus Emre’nin dediöi gibi: “ lim ilim bilmektir/ lim kendin bilmektir/ Sen kendini bilmezsen/Bu nice okumaktÔr?” Kendini bilmeden, baùkalarÔnÔ anlama ve sÔkÔ fÔkÔ olabilme ùansÔ yok. Kendinizi bilebilmemiz için “kendi gücümüzü” analiz etmeliyiz: Gücümüzü belirleyen de entelektüel ve sistem kapasitemiz olduöuna göre, bu iki bileùen hakkÔnda nesnel deöerlendirme elimizin menzilinde yoksa, deöerlendirmelerimiz aùÔrÔya kaçabileceöi gibi, noksan da kalabilir. Entelektüel kapasitemizi nesnel biçimde deöerlendirsek, yeraltÔ ve yerüstü kaynaklarÔmÔzÔ, fiziki sermaye stokumuzu “dinamik bir envanterle” izler, elimizin menzilinde hazÔr tutarsak, gücümüzü “aùÔrÔ ya da noksan deöerlendirmeden” her anlamda doöru bir “konumlanma” yapabiliriz. Gücümüzü analiz edersek “olanak ve kÔsÔtlarÔmÔzÔ” tanÔmlamÔù olur; dengeli kararlarla etkin sonuçlar üretebiliriz. Kendimizi gerektiöi kadar tanÔmadÔöÔmÔz zaman, baùkalarÔ ile “sÔkÔ-fÔkÔ iliùkiler” kuramayÔz. Gücümüzün sÔnÔrlarÔnÔ bilmeden, eksik yanlarÔmÔzÔ ve boùluklarÔmÔzÔ fark edemeyiz… Partnerlerimizin güçlü yanlarÔyla boùluklarÔmÔzÔ tamamlamasÔnÔ saölayamaz, sinerji yaratan bir sonucu ulaùamayÔz. Etkin bir kümelenme için, küme içinde yer alacak aktörlerin kendilerini ve partnerlerini ayrÔntÔda tanÔmasÔ gerekir; tanÔma kümelenmenin ilk adÔmÔdÔr; kümelenmelerin baùarÔsÔ bu ilk


saniyede üç kez ABD kütüphanesindeki basÌlÌ kaynaklarÌn toplamÌ kadar veri üretiyoruz. Bunun büyük bir çoöunluöu iùe yaramaz gürültüden ibaret. Eöer bunu iùlemek ve süzmek için iyi bir tekniöiniz yoksa, baùÔnÔz dertte demektir”. Bu nedenle, Analitik 1.0 ölçümleme yaklaùÔmÔ yerini trebaytlarca veriyi ve yüzlerce deöiùkeni gerçek zamanlÔ olarak ele alabilen yeteneklerden oluùan Analitik 2.0’a bÔrakÔyor... Güven Yaratma Güven yaratabilmek için de kümelenme Kümelenme kavramÔnÔn bileùenlerinden aktörleri “net bilgi sahibi” olmalÔ, davranÔùlarÔnÔ ikincisi “güven yaratmadÔr”. Güven bilginin rehberliöi belirlemeli. Kümelenme yaratabilmemiz için, özümüzün, sözümüzün ve aktörleri, bulunduklarÔ coörafi konumun avantaj davranÔùÔmÔzÔn birbirini bütünlemesi gerekir. ve dezavantajlarÔnÔ, kültürlerin uzlaùan ve Mevlana’nÔn dediöi gibi, “ Özün, sözün, çatÔùan yönlerini, iù aölarÔnÔn yarattÔöÔ olanak davranÔùÔn ùaùarsa/ DudaöÔndan bal damlasa ve kÔsÔtlarÔ analiz ederek net bilgiye ulaùmalÔ… yararsÔz/ Üzerinden tutarsÔzlÔk akarsa/ MasalcÔ “Kümeleniyoruz” anlatÔmÔ, net bilgiyi rehber olsan da kalÔrsÔn dilsiz!” edinmemiùse, ayaklarÔ yere basmaz, kümelenme YaùamÔn her kesitinde ne söylediöimize kavramÔnÔn içi boùalÔr; birçok kavramda deöil, nasÔl davrandÔöÔmÔza bakarlar. Özellikle gözlediöimiz gibi etkisini yitirir. Kümelenmenin de zor zamanlardaki davranÔùlarÔmÔz, kendine gücünü güven, güvenin niteliöini de net bilgi fren koyabilme yeteneöimiz, “Sana yapÔlmasÔnÔ ve açÔk ortamlarda paylaùabilme istemediöini sen de baùkasÔna Wes Nichols‘Ôn, düzeyi belirler. yapma” diyen ahlakÔn altÔn kuralÔnÔ hayata taùÔma biçimimiz güven ünlü istatisikçi Ûlerleme yaratmanÔn temel kaynaöÔnÔ ve yazar Nete Kümelenme de birçok teknik oluùturur. ù yaùamÔnda güven, Silver’den alÔntÔ gibi sadece araçtÔr. Kümelenme sadece bireyin tutum ve davranÔùÔ yaptÔöÔ gibi, “Her aracÔ, yeraltÔ ve yerüstü ile açÔklanamaz. nsanÔn iyi niyeti, kaynaklarÔmÔzÔ, insan eliyle dürüstlüöü, ilke ve kurallara uymasÔ gün saniyede oluùturulan fiziki sermaye stokunu, kuùkusuz çok önemlidir ama, üç kez ABD insan gücünü ve teknolojiyi sistemin iùleyiùi, ödünsüz gözetim ve kütüphanesindeki üretim sürecinde etkin ve verimli denetimi de bir o kadar önemlidir. basÔlÔ kaynaklarÔn deöerlendirmeyi ilerleten, çÔktÔsÔ ÇaöÔmÔzda sistem baölantÔlarÔnÔn girdisinden fazla olan üretime katkÔ ve karmaùÔklÔöÔn artmasÔ, bireysel toplamÔ kadar veri yapan bir araç olacaksa, mutlaka anlama kapasitelerini çok aùmÔùtÔr: üretiyoruz. net bilgiye, partnerlerin birbirlerini Ticari sistemler, yasal sistemler, anlamasÔ gerekir. teknik sistemler, yönetsel Kümelenme “stratejik ortaklÔktÔr”: sistemler, eöitim sistemleri ve sosyal Birden çok giriùimci bir araya geldiklerinde; sistemlerin tümünü kuùatabilecek tek bir insan yarattÔklarÔ deöer, ayrÔ ayrÔ yarattÔklarÔ deöerin beyninden söz edebilmemiz zor. KarmaùÔklÔöÔn toplamÔndan büyükse, kümelenme anlamlÔdÔr; yaygÔnlaùmasÔnÔn ve derinleùmesinin ölçeöinin böyle bir yapÔ stratejik ortaklÔk oluùturur. Sözü hÔzla büyüdüöü söylendiöinde, “karmaùÔklÔöa edilen sonucu yaratmayan bir araya geliùler teslim olalÔm” anlamÔ çÔkarÔlmamalÔ. KarmaùÔklÔk “kümelenme” deöil, “yÔöÔlma” olur… ne denli yaygÔnlaùÔrsa yaygÔnlaùsÔn, insanÔn Kümelenme birikim yeteneöimizi “metot geliùtirme” yeteneöi, “yol ve yordam geliùtirmelidir; uzun dönemli geleceöi güven bulma” gücü, “çare tükenmez” diyen yaklaùÔmÔ, altÔna alacak “ekonomik fazla” üretilmesini bireysel aklÔ kolektif akÔlla destekleme becerisi kolaylaùtÔrmalÔ. Kümelenme “sürdürülebilir alternatif çözümler üretecektir. geliùme ve etkin ilerleme” saölamalÔdÔr ki, Wes Nichols ‘Ôn, ünlü istatisikçi ve yazar kavrama yüklenen anlam yerli yerine otursun. Nete Silver’den alÔntÔ yaptÔöÔ gibi, “Her gün adÔmÔn saölÔklÔ ev sürdürülen iletiùim gerektirir. Bir iù alanÔnda “kümelenme” dendiöinde, o iù alanÔnda çalÔùan, birbirine girdi veren ve girdi alan, iù sürecinin ileriye ve geriye baölantÔlarÔnÔ gözlemleyerek bir “süreç haritasÔ” üzerinde uzlaùan, süreci sürekli sorgulayan, sonuçlarla ilgili sapmalarÔ gözlemleyen, sapmalarÔ düzelterek ilerleyen iù yapma tarzÔnÔ anlÔyoruz.

Kaynak: Wes Nichols, “ReklamcÕlÕkta Analitik 2.0”, HBR Türkiye, Mart 2013

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

095 PACKAGING WORLD


Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı

Yurt içinden ve YurtdÌÚÌndan ilginin büyük olduØu

AVRASYA’NIN EN BÜYÜK FUARI

Yine YatÌrÌm KararlarÌna Zemin HazÌrlayacak Avrupa’da her yÔl düzenlenen fuarlar arasÔnda ilk sÔrada yer alan, Avrasya Ambalaj stanbul FuarÔ 12-15 Eylül 2013 tarihleri arasÔnda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Ambalaj Sektörünün Tüm Ürün GruplarÕnÕn Toplu Olarak Sergilendi÷i Fuar, Bu YÕl 1200 Firma ve Firma Temsilcisini, Yeni FÕrsatlarla Buluõturacak. FuarÕmÕz, Sektörün UluslararasÕ Endüstriyel Gücü Haline Gelmiõtir.

Y

urtiçinde ve yurtdÕõÕnda sektörün geliõimi ve dinamizmine cevap veren, sektörün nabzÕnÕ tutan ve tüm ürün gruplarÕnÕn yer aldÕ÷Õ Avrasya Ambalaj stanbul FuarÕ, sipariõlerin verilmesi için beklenen bir fuar haline gelmiõtir. Lider ve geliõmiõ firmalar ile birlikte KOB ’leri de geliõtiren misyonuyla ihracat rakamlarÕnÕn artmasÕna katkÕda bulunarak, ülkemize ve sektöre hizmete devam edecek fuarÕn, bu yÕl da 47 binin üstünde profesyonel ziyaretçisiyle baõarÕsÕnÕ bir kez daha kanÕtlamasÕnÕ hedefliyoruz. Büyüyen Sektör, Komõu Ülkeler kadar yabancÕlarÕn da ilgi oda÷Õ Türkiye pazarÕna yurtdÕõÕndan ilgi yo÷un. Avrasya 096 PACKAGING WORLD

Yeni pazarlar, Yeni fÌrsatlar, Yeni müÚteriler Ú Ambalaj Sektörünün, 19 yÕldÕr liderli÷ini koruyan fuarÕnda… Ambalaj FuarÕ, her yÕl bir öncekinden daha fazla uluslararasÕ niteli÷e sahip oluyor. Tüm ürün gruplarÕnda Almanya, ngiltere, Amerika, Fransa, talya, Yunanistan, Çin, Kore, Tayvan, Japonya, ran’dan katÕlÕmlarÕmÕzla uluslararasÕ boyutumuzu daha da pekiõtiriyoruz.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

3 milyar dolarÕn üstünde ihracatÕ olan sektör, yarattÕ÷Õ ticaret hacmiyle ekonomiye yön veriyor. Dünya ortalamasÕnÕn üstünde büyüme gösteren Türk ambalaj sektörü, 191 ülkeye ihracat gerçekleõtiriyor. Türkiye ambalaj sektörünün bu çÕkÕõÕ ile birlikte Avrasya’nÕn

bölgesel merkezi olma yolunda ilerliyor. hracat hedefini büyüten ambalaj sektörünün rekabet gücünü artÕracak olan en geliõmiõ teknolojiye sahip, fonksiyonel ürünlerin bir arada sunuldu÷u Fuar, aynÕ zamanda ambalaj sektörünün üretim gücünü sergileyecek, sektörün iletiõim ve ticari pazarlama platformu olacak YENÛ PAZARLARDAN YO×UN ÛLGÛ 5.000’in üzerinde yabancÕ alÕcÕyÕ, katÕlÕmcÕlarÕyla buluõturacak Avrasya Ambalaj stanbul


Fuar Komitesi 19 Nisan 2013 tarihinde ikinci toplantÕsÕnÕ gerçekleõtirdi.

FuarÕ, özellikle Kuzey Afrika, Ortado÷u, Kafkasya ve Balkan ülkelerinden büyük ilgi görüyor. Reed Tüyap FuarcÕlÕk ve ASD Ambalaj Sanayicileri Derne÷i’nin uzun soluklu iõbirli÷inin yanÕnda, sektörün di÷er güçlü dernekleri AMD, ESD, KASAD, MASD, OMÜD ve SEPA’nÕn deste÷ini de alan Avrasya Ambalaj stanbul FuarÕ, sektörlerin kolektif bir güç olmayÕ ilke edinip, birlik ve beraberlikle istikrar sa÷layÕp,

güçlendi÷inin en güzel göstergesidir. AMBALAJ SEKTÖRÜNDE ÛNOVATÛF ÜRÜNLER… Avrasya Ambalaj FuarÕ’nda neler var? l rekabet gücünü artÕran en son teknolojiler ile donatÕlan ambalaj makineleri l gÕda ve içecek sektörüne yönelik ambalaj çözümleri l fonksiyonel ve çevre dostu temizlik ambalaj malzemeleri

Avrasya Ambalaj FuarÌ’yla Türkiye’ye geliyor. DünyanÕn En Büyük laç Endüstrisine yönelik fuar, Amerika, Çin, Japonya ve Singapur’dan sonra Interphex Pavilyonuyla Avrasya Ambalaj FuarÕ’nda. l kozmetikte satÕn alma kararlarÕnÕ etkileyen özgün ambalajlar l ilaç ambalajlarÕndaki tüm yenilikler, l etiket, barkod, ürün ve sistemlerine yönelik her türlü ürünler, l depolama ve

taõÕmacÕlÕktaki ambalaj çözümleri l her tür endüstriyel ambalajÕn sergilenece÷i Avrasya Ambalaj stanbul FuarÕ bu yÕl 1200 firma ve firma temsilcilisinin katÕlÕmÕyla açÕlacak.

Fuar ile ilgili detaylÌ bilgi için www.packagingfair.com

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

097 PACKAGING WORLD


Fuar Takvimi / Fair calendar

12-15 Eylül 2013

Avrasya Ambalaj Ûstanbul 2013 www.packagingfair.com

2014

2013

ULUSLARARASI FUAR TAKVÛMÛ / International Exhibition Schedule Tarih / Date 4-6 Haziran / 4-6 June 2013 11-14 Haziran / June 2013 18-21 Haziran / June 2013 6-9 AČustos / August 2013 12-15 Eylül / September 2013 23-25 Eylül / September 2013 24-26 Eylül / September 2013 16-23 Ekim / October 2013 5-8 Kas×m / November 2013 12-16 Aral×k / December 2013 25-28 ċubat / February 2014 10-12 Nisan / April 2014 May×s-Haziran / May-June 2014 8-14 May×s / May 2014 Haziran / June 2014 9-14 Eylül / September 2014 Eylül / September 2014 Eylül / September 2014 Eylül-Ekim / September-October 2014 Ekim / October 2014 17-20 Kas×m / November 2014

098 PACKAGING WORLD

ÜLKE / COUNTRY ċehir / City ĊNGĊLTERE/UK Birmingham Rimini ĊTALYA/ITALY RUSYA/RUSSIAN FEDERATION Moskova/Moscow ARJANTĊN/ARGENTINA Buenos Aires TÜRKĊYE/TURKEY Ċstanbul ABD/USA Las Vegas ALMANYA / GERMANY Nürnberg ALMANYA / GERMANY Düsseldorf Bagota KOLOMBĊYA/COLOMBIA Mumbai HĊNDĊSTAN/INDIA ÇEK CUMHURĊYETĊ / CZECH REPUBLĈC Brno UKRAYNA/UKRAINE Kiev GÜNEY KORE/ SOUTH KOREA Seul /Seoul ALMANYA / GERMANY Düsseldorf RUSYA/RUSSIAN FEDERATION Moskova/Moscow KENYA Nairobi BELÇĊKA/BELGIUM Brüksel /Brussels POLONYA/POLAND Pozman TÜRKĊYE/TURKEY Ċstanbul HOLLANDA/NETHERLANDS Utrecht FRANSA / FRANCE Paris

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

FUAR ADI / FAIR NAME THE TOTAL PROCESSING &PACKAGGING EXHIBITION PACKOLOGY 2013 ROSUPACK ENVASE ALIMENTEK PACKAGING EURASIA 2013 PACK EXPO 2013 FACHPACK 2013 K 2013 ANDINA-PACK PLASTIVISION INDIA 2013 EMBAX PACK FAĊR KOREA PACK INTERPACK ROSUPACK EAST AFRIPACK EMPACK TAROPAK PACKAGING EURASIA 2014 MACROPAK EMBALLAGE

Web sitesi / Website www.totalexhibition.com http://en.packologyexpo.com/ www.rosupack.com www.envase.org www.packagingfair.com http://www.packexpo.com/ www.fachpack.de/en/ www.k-online.de www.andinapack.com www.plastivision.org www.embax.cz www.packexpo.kiev.ua www.koreapack.org http://www.interpack.com www.rosupack.com www.ipack-ima.com www.easyFairs.com www.taropak.pl/en/ www.packagingfair.com www.macropak.nl http://en.emballageweb.com


11-14 Haziran / June 2013

PACKOLOGY 2013 ÛTALYA / Rimini

16-23 Ekim / October 2013

K 2013 ALMANYA / Düsseldorf

Content International Packaging Exhibition and Conference 2nd Exhibition of Technology for Packaging and Processing International Packaging Exhibition International Packaging Show International Packaging, Packaging Processes, Packaging Machinery and Materials Exhibition Packaging Processesing International Packaging Exhibition International Trade Fair No. I for Plactics and Rubber Worldwide International Packaging Exhibition International Plastics Fair International Packaging Exhibition International Exhibition of Packaging Industry International Packaging Exhibition International Packaging Exhibition International Packaging Exhibition International Packaging Exhibition International Packaging Exhibition International Trade Fair of Packaging Tecnology and Logistic International Packaging, Packaging Processes, Packaging Machinery and Materials Exhibition Benelux Trade Show for Packaging International Packaging Exhibition

Uluslararas× Ambalaj Teknolojisi ve Prosesi Fuar× 2.Ambalaj Teknolojisi ve Prosesi Fuar× Uluslararas× Ambalaj Fuar× Uluslararas× Ambalaj Sektörü Fuar× Avrasya Ambalaj Fuar×, Uluslararas× Ambalaj, Ambalaj Prosesleri, Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuar× Ambalaj Prosesi Fuar× Uluslararas× Ambalaj Sektörü Fuar× Uluslararas× Plastik ve Kauçuk Fuar× Uluslararas× Ambalaj Sektörü Fuar× Uluslararas× Plastik Fuar× ve Konferans× Uluslararas× Ambalaj Sektörü Fuar× Uluslararas× Ambalaj Sektörü Fuar× Uluslararas× Ambalaj Sektörü Fuar× Uluslararas× Ambalaj Sektörü Fuar× Uluslararas× Ambalaj Sektörü Fuar× Uluslararas× Ambalaj Sektörü Fuar× Uluslararas× Ambalaj Sektörü Fuar× Uluslararas× Ambalaj Ticaret, Teknoloji ve Logistik Fuar× Avrasya Ambalaj Fuar×, Uluslararas× Ambalaj, Ambalaj Prosesleri, Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuar× Benelux Ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lükserburg) Ambalaj Ticaret Fuar× Uluslararas× Ambalaj Fuar×

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun

099 PACKAGING WORLD


Ambalaj Kütüphanesi

Ambalaj Kütüphanesi Sizleri Bekliyor Ambalaj Sanayicileri Derneöi (ASD), 21 yÔlÔ geçen bilgi ve deneyimini Ambalaj kütüphanesinde öörenci, eöitmen ve akademisyenlerin hizmetine sunuyor. Kütüphanemizde; 900 kitap, 1.000’i aùkÔn firma katalog/broùürü, 400’e yakÔn tanÔtÔm CD’si, 200’e yakÔn makale ve 2.000’e yakÔn dergi bulunuyor. Kütüphanemizde yer alan önemli ve yeni yayÔnlarÔ her sayÔmÔzda sizlerle paylaùacaöÔz.

GÌdalarÌn SoØutularak ve Dondurularak MuhafazasÌ Prof. Dr. Arsan Biliùli /2013

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi GÕda Bölümü Emekli Ö÷retim Üyesi Prof. Dr. Arsan Biliõli’nin kaleme aldÕ÷Õ Türkçe kitap toplam üç bölümden oluõuyor; So÷uk Tekni÷i, GÕda Maddelerinin So÷ukta MuhafazasÕ ve GÕda Maddelerinin Dondurularak MuhafazasÕ. 166 sayfalÕk yayÕnda; so÷uk tekni÷inin genel tanÕmÕnÕn yanÕnda meyve ve sebzelerin, et ve ürünlerin, yumurtanÕn, süt ve ürünlerinin, ekmek hamurunun so÷utularak ve dondurularak muhafazasÕ konularÕna yer veriliyor.

Materials and the Environment, Eco-Informed Material Choise Michael F. Ashby /2009 Cambridge Üniversitesi Royal Society Reearch Bölümü’nden Professör Michael F. Ashby tarafÕndan ngilizce hazÕrlanan kitap 385 sayfadan oluõuyor. Üretimde kullanÕlan materyal çeõitlerinin çevre ile iliõkisini sorgulayan kitap 12 bölümden meydana geliyor. KitabÕn baõÕnda üretimde kullanÕlan maddelerin ve enerjinin tarihçesi anlatÕlÕyor. lerleyen bölümlerde, üretimde kullanÕlan bu maddelerin yaõam döngüsü ve çevre iliõkisi ele alÕnÕyor. KitabÕn sonlarÕnda Polimerler ayrÕ bir bölüm halinde okuyucu ile buluõuyor.

Kunststoff-Folien Joanchim Nentwing/2006 Almanca olarak kaleme alÕnan kitap toplam 287 sayfa. lk baskÕsÕ 1994 yÕlÕnda gerçekleõen kitapta, sentetik maddeden yapÕlmÕõ (plastik) folyolarÕn ambalajlama tekniklerinin esaslarÕ anlatÕlÕyor. Berlin Meslek Teknik Yüksek Okulu’nda folyo üzerine verdi÷i dersler veren Nentwing kitapta; folyonun imalat süreçleri (takvimlendirilmesi, yardÕmcÕ cihazlar, renksiz folyolar vb..) özellikleri ( mekanik, termik, optik, elektrik, geçirgenlik vb..) ve YalnÕz Sentetik Madde (Plastik) ve FolyolarÕ bölümlerine yer veriyor. 100 PACKAGING WORLD

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 Apr-May-Jun


ASD WDUDIĂ&#x2022;QGDQ &'IRUPDWĂ&#x2022;QGD\D\Ă&#x2022;PODQDQ .DWDORJ\DNODĂľĂ&#x2022;N3000 ambalaj Ăźreticisinin W PLOHWLĂľLPELOJLOHULQLYH  U QOHULQLNDSVDPDNWDGĂ&#x2022;U

Ă&#x153;yesi OlduĂ&#x2DC;umuz KuruluĂ&#x161;lar

$QDKWDUNHOLPHLOHDUDPD\DSĂ&#x2022;ODELOHQ CD katalog içerisinde yer alan ILUPDODUĂ&#x2022;QELOJLOHUL2FDND\Ă&#x2022;QGD J QFHOOHQPLĂľWLU

eYESIĂ&#x153;/LDUĂ&#x2DC;UMUZĂ&#x153;+URULUĂ&#x161;LAR

!3$Ă&#x153; Ă&#x153;!MBALAJĂ&#x153;3ANAYICILERIĂ&#x153;$ERNEĂ&#x2DC;IĂ&#x153; .DWLS6DOLK6RNDN1R.RĂľX\ROX.DGĂ&#x2022;N|\67$1%8/ 7HOHIRQ  )DNV  HSRVWDDVG#DPEDODMRUJWU

www.ambalaj.org.tr

DPEDODMVDQD\L

$6'$PEDODM6DQD\L

T


Ambalajj Üreticilerine EriÚmek Ú Ûçin ç

Türkçe yayÕmlanan Pack Converting, sektörden haberler ve mesleki bilgiler ile üç ayda bir ambalaj alÕcÕlarÕ ve üreticilerden oluõan yaklaõÕk 1.000 okuyucuya iletilmektedir.

ing bir

onvert

Üyesi OlduØumuz KuruluÚlar

Pack C

Ôr.

yayÔnÔd

eri De

nayicil

laj Sa Amba

tmesi di ùle a is t k rneöi

\L

ASD - Ambalaj Sanayicileri DerneØi Katip Salih Sokak No. 13 Koõuyolu KadÕköy - STANBUL Telefon: (0216) 545 49 48 Faks: (0216) 545 49 47 e-posta: asd@ambalaj.org.tr

www.ambalaj.org.tr

ambalajsanayi

ASDAmbalajSanayi


Ambalaj Dünyası 2013/2  

Ambalaj Dünyası Dergisi

Ambalaj Dünyası 2013/2  

Ambalaj Dünyası Dergisi