Page 5

2

Competition Results

www.ambalajyarismasi.com

Seçici Kurul toplantısı 29 Haziran 2012 Cuma günü ASD’ye ait Ambalaj Binası’nda gerçekleştirildi. Yarışmanın raportörlüğü ve sekreteryası ASD’den İdari & Mali İşler ve Organizasyonlar Koordinatörü Hülya Ataman tarafından yürütüldü. Değerlendirme aşamasında her ambalaj, ürün orjinali, yazılı raporu, ürün resim ve tanıtımlarını içeren jüri kataloğu, sunum ve tüm bunları dijital ortamda içeren CD’leri ile birlikte titizlikle incelenerek değerlendirildi. Seçici Kurul Üyeleri, bütün ambalajların incelenmesinden sonra yarışma şartnamesinde verilen;

The jury gathered on June 29th 2012 Friday in the Packaging Building of ASD. Competition reporter was ASD Administrative, Financial Affairs and Organizations Coordinator Hülya Ataman. During the evaluation phase, each project, including the original product, written report, jury catalogue with product pictures and descriptions, presentations and CD’s with digital content, was scrutinized. Following the evaluation of all projects, Jury Members scored each one individually according to the criteria included in the competition specifications:

l İçerdiği ürünü koruma ve saklama yeterlilik ve başarısı l Ambalajın biçiminin yeni, özgün, farklı ve ilgi çekici olması l Kullanma, doldurma, boşaltma, açma ve tekrar kapatma yeterlilik ve kolaylığı l Ambalaj üzerinde uygun ve yeterli işaretleme ve bilgilendirme, l Satış görünümü cazibesi l Grafik tasarımı l Üretim kalitesi l Kullanılan malzeme ve maliyet ekonomisi l Çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik bağlamında tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarındaki başarı l Özgün yapısal özellik l Nihai satış noktalarında başarılı sergilenmeye uygunluk

l Capability of protecting and preserving the content l Packaging shape being new, original, different and interesting l Adequacy and ease of using, filling, pouring, opening and reclosing l Appropriate and sufficient marking and information on the package, l Attractive look on shelf l Graphic design l Production quality l The material used and the cost economy l Reuse, recycling in terms of environmental sensitivity, sustainability success in terms of recovery opportunities l Original structural characteristic l Capability of being successfully exhibited in final sales points

değerlendirme kriterleri doğrultusunda her ambalajı tek tek notlandırdılar. Bu değerlendirme tamamlandıktan sonra ambalajlar puan sırasına dizildiler.

Jury evaluated every project one by one and projects were ranked in order of scores after this evaluation.

5

Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2012  

Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2012

Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2012  

Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2012