Page 1

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2012 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2012 Competition Results www.ambalajyarismasi.com | www.ambalaj.org.tr ISBN 978-605-62568-2-0


www.ambalajyarismasi.com

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2012 SONUÇLANDI Crescent and Stars for Packaging 2012 Has Been Finalized Ambalaj Ay Yıldızları 2012 Yarışması Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenmektedir. Bu yayında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları 2012 Yarışması‘nın sonuçları derlenmiştir. Türkiye’de üretilmiş olan ambalajları konu alan bu yarışmada Türk firmalarının yurtdışında ürettiği ve piyasaya sürdüğü ürünler de yarışmaya katıldılar. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması WPO-World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) tarafından akredite edilerek yetkinliği tanınmıştır. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın temel amaçları Türkiye’de üretilen ambalajlı ürünlerin uluslararası piyasalarda kurumsal kimliğini oluşturmak ve kuvvetlendirmek, marka sahiplerine, ambalaj üreticilerine ve ambalajlı ürünlere yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda rekabet gücü kazandıracak özgün tasarım ve uygulamaları özendirmek, katılımcıların özgün tasarımlı ambalajlı ürünlerine uluslararası piyasalarda farklı ve güçlü konumlar kazandırmak: küresel piyasalarda edilgen konumdan yönlendirici konumlara geçmelerine özendirici olmaktır. Nihai hedef olarak da ülkemizde üretilen ticari malların, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yer edinmesine, özgün ve doğru ambalaj uygulamaları ile sağlanacak katma değer ile de rekabet gücü kazanmasına katkıda bulunacak bir ambalaj endüstrisinin gelişmesi öngörülmektedir. Yarışma katılımcılarından ele almaları beklenen konular ambalajı tasarlanacak ürünün fiziksel nitelikleri, tüketim şekil ve miktarları (adet veya alternatif satış miktarları) ve koşulları, kalite ve hijyeniklik, albeni, ürün hakkında bilgilendiricilik, içinde barındırdığı ürün ile ilişkili olarak grafik tasarımı, tüketim sonrası ambalajın geri dönüşümü, değişen yaşam tarzları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni tüketici beklentilerinin göz önüne alınmasıdır. Şubat ayında ilk duyurusu yapılan yarışmaya, son teslim tarihi olan 20 Haziran 2012 Çarşamba gününe kadar 11 kategoride toplam 170 ambalaj başvurdu. Başvuru miktarı kadar başvurusu yapılan ambalaj ürünlerindeki dikkat çekici nitelikler, Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmamız’ın doğru koşullarla ve amaca yönelik bir yarışma olduğunu bu sene de kanıtladı. Ürünler; İçecekler, Gıda, Sağlık ve Güzellik Ürünleri, Ev- Otomotiv- Ofis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri, Diğer Gıda Dışı Ürün Ambalajları, Tıp ve Eczacılık Ürünleri, Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları, Ambalaj Malzemeleri, Satış Noktası Sergileme Sunum ve Muhafaza Ürünleri, Fleksibıl Ambalajlar ve Grafik Tasarımı olarak 11 farklı kategoride yarışmaya katıldılar.

Crescent and Stars for Packaging 2012 is organized by the Packaging Manufacturers Association (ASD). This booklet summarizes the results of the Crescent and Stars for Packaging 2012 Competition held for the third time this year. Based on the concept of packaging manufactured in Turkey, this competition also included the products that Turkish companies produced and launched abroad. Crescent and Stars for Packaging has been accredited and recognized by WPO-World Packaging Organization. The main objectives of the Crescent and Stars for Packaging Competition are to establish and reinforce the corporate identity of the packaged products made in Turkey in the international markets, to encourage original design and applications that will give brand owners, packaging producers and packaged products competitive power in national and international markets, to provide higher positions in international markets for the packaged products with original designs and to encourage them to shift from passive to directive positions in global markets. And the final objective is to develop a packaging industry that will contribute to the national and international positioning of the commercial goods made in our country as well as to the competitive power by means of added value obtained from correct packaging applications. The issues to be addressed in the Competition by products are physical characteristics of the product for which packaging shall be designed, the type, amount (pieces or alternative sales quantity) and conditions of consumption, quality and hygiene, attraction, information about the product, graphic design related to the product content, recycling of packaging after consumption, changing lifestyles and the associated consumer expectations. The competition which was first announced in February was participated by 170 projects until the deadline on June 20th 2012. Besides the high number of participation, remarkable qualification of packaging products that participated in our Competition proves that Crescent and Stars for Packaging Competition is in right conditions and well-adapted to the purpose. Entries for the competition were grouped into 11 categories including food, beverages, health and beauty products, home-automotive-office tools and equipment, other non-food products packaging, medical packaging, industrial and transport packaging, packaging materials, sales point display, presentation and protection products, flexible packaging and graphic design.

3


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2012 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2012

YARIŞMANIN SEÇİCİ KURULUNDA AŞAĞIDAKİ İSİMLER YER ALDI: The Jury consisted of the following people:

4

l TGDF - Türkiye Gıda Ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonun’u temsilen Medya Direktörü Gülşah Yüceer l AMPD - Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği’ni temsilen Metro Grup Türkiye Temsilcisi Kaan Ünver l ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülay Hasdoğan l İzmir Ekonomi Üniversitesi - Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. A. Can Özcan l İTÜ – İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü temsilen Prof. Dr. Özlem Er l Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Akademisyenlerinden Gıda Ambalajı Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Üçüncü l PAGEV - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nı temsilen Denetim Kurulu Üyesi Aydın Ağaoğlu l ETMK - Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nu temsilen Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Selim Gençoğlu l ESD - Etiket Sanayicileri Derneği’ni temsilen yarışmalardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sipahioğlu l MASD - Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği’ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ali İlhan Aktaş l OMÜD - Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği’ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Naim Kızılkale l GMK - Grafikler Meslek Kuruluşu’nu temsilen Doğuş Üniv. Öğretim Üyesi Kamer Altınova l SEPA - Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’ni temsilen Gökhan Özvarnalı l GGD - Gıda Güvenliği Derneği’ni temsilen Elif Arabacıoğlu l FASD – Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği’ni temsilen Genel Sekreter Hasan Salih Acar l AMD – Ambalaj Makinecileri Derneği’ni temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Taş l TSE - Türk Standartları Enstitüsü’nü temsilen İzmir Ambalaj Lab. Müdürü Nezahat Gündüz l TSE - Türk Standartları Enstitüsü’nü temsilen TSE Gebze Kalite Kampüsü, Yük. Mühendis, Uluslararası Baş Denetçi Şeyda Keskin l TPF - Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nu temsilen Genel Koordinatör ve Genel Danışman Gurbet Altay l Retail News Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Güler l ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği Genel Sekreter Vekili / ASD İş Geliştirme & Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Aslıhan Arıkan

l TGDF - Federation of Food and Drink Industry Associations of Turkey, Media Director Gülşah Yüceer l AMPD – Trade Council of Shopping Centres and Retailers, Metro Group Turkey Representative Kaan Ünver l Middle East Technical University, Department of Industrial Design, Prof. Dr. Gülay Hasdoğan l İzmir Economy University, Department of Industrial Design, Assistant Prof. Can Özcan l Istanbul Technical University, Department of Industrial Design, Prof. Dr. Özlem Er l Ege University, Department of Food Engineering with an expertise in Food Packaging Technologies, Prof. Dr. Mustafa Üçüncü l PAGEV - Turkish Plastic Industry Association, Auditing Committee Member, Aydın Ağaoğlu l ETMK-Industrial Designers Association Ankara Branch, Board Member Selim Gençoğlu l ESD - Label Manufacturers Association, Board Member, Murat Sipahioğlu l MASD - Metal Packaging Manufacturers Association and Chairman of Federation of Packaging Associations, Board Director Ali İlhan Aktaş l OMÜD - Corrugated Cardboard Manufacturers Association, Board Member Naim Kızılkale l GMK - Graphic Designers Association, Lecturer from Doğuş Üniv. Kamer Altınova l SEPA - Rigid Plastic Packaging Manufacturers Association, Gökhan Özvarnalı l GGD - Food Safety Association, Elif Arabacıoğlu l FASD – Flexible Packaging Manufacturers Association, General Secretary Hasan Salih Acar l AMD – Packaging Machinery Association, Deputy Chairman, Hikmet Taş l TSE – Turkish Standards Institution, İzmir Packaging Lab. Manager Nezahat Gündüz l TSE - Turkish Standards Institution, Gebze Quality Campus, International Chief Auditor Şeyda Keskin l TPF – Turkish Retailers Federation, General Coordinator and General Advisor Gurbet Altay l Retail News Magazine, Editor in Chief, Ali Güler l ASD – Packaging Manufacturers Association, Acting General Secretaryand Business Development and International Relations Coordinator, Aslıhan Arıkan

C


2

Competition Results

www.ambalajyarismasi.com

Seçici Kurul toplantısı 29 Haziran 2012 Cuma günü ASD’ye ait Ambalaj Binası’nda gerçekleştirildi. Yarışmanın raportörlüğü ve sekreteryası ASD’den İdari & Mali İşler ve Organizasyonlar Koordinatörü Hülya Ataman tarafından yürütüldü. Değerlendirme aşamasında her ambalaj, ürün orjinali, yazılı raporu, ürün resim ve tanıtımlarını içeren jüri kataloğu, sunum ve tüm bunları dijital ortamda içeren CD’leri ile birlikte titizlikle incelenerek değerlendirildi. Seçici Kurul Üyeleri, bütün ambalajların incelenmesinden sonra yarışma şartnamesinde verilen;

The jury gathered on June 29th 2012 Friday in the Packaging Building of ASD. Competition reporter was ASD Administrative, Financial Affairs and Organizations Coordinator Hülya Ataman. During the evaluation phase, each project, including the original product, written report, jury catalogue with product pictures and descriptions, presentations and CD’s with digital content, was scrutinized. Following the evaluation of all projects, Jury Members scored each one individually according to the criteria included in the competition specifications:

l İçerdiği ürünü koruma ve saklama yeterlilik ve başarısı l Ambalajın biçiminin yeni, özgün, farklı ve ilgi çekici olması l Kullanma, doldurma, boşaltma, açma ve tekrar kapatma yeterlilik ve kolaylığı l Ambalaj üzerinde uygun ve yeterli işaretleme ve bilgilendirme, l Satış görünümü cazibesi l Grafik tasarımı l Üretim kalitesi l Kullanılan malzeme ve maliyet ekonomisi l Çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik bağlamında tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarındaki başarı l Özgün yapısal özellik l Nihai satış noktalarında başarılı sergilenmeye uygunluk

l Capability of protecting and preserving the content l Packaging shape being new, original, different and interesting l Adequacy and ease of using, filling, pouring, opening and reclosing l Appropriate and sufficient marking and information on the package, l Attractive look on shelf l Graphic design l Production quality l The material used and the cost economy l Reuse, recycling in terms of environmental sensitivity, sustainability success in terms of recovery opportunities l Original structural characteristic l Capability of being successfully exhibited in final sales points

değerlendirme kriterleri doğrultusunda her ambalajı tek tek notlandırdılar. Bu değerlendirme tamamlandıktan sonra ambalajlar puan sırasına dizildiler.

Jury evaluated every project one by one and projects were ranked in order of scores after this evaluation.

5


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2012 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2012

6

Yarışmanın ilk aşamasında genel sıralamada Jüri üyelerinin verdiği notlara göre en az “iyi” olarak not verdiği ambalajlar “Yetkinlik 2012” ödülüne layık görüldüler. Yarışma kuralı uyarınca “Yetkinlik 2012” ödülüne layık görülen ambalajlar dilerlerse WPO’nun düzenlediği WorldStar Yarışması da dahil uluslararası yarışmalara katılma hakkı kazandılar. İkinci aşamada “Yetkinlik 2012” ödülüne layık görülen ambalajlar arasında yapılan değerlendirmede her bir kategorinin Altın, Gümüş ve Bronz ödülleri belirlendi. Kategorilerin Altın, Gümüş ve Bronz ödülleri şartname gereği açıklanmayarak, kazanan ambalajlara ilişkin sertifika, özel tasarımlı ödül heykelciği, yarışma logosu ile ödülün küçük ambleminin sayısal görselleri 3 Eylül 2012’de Four Seasons Hotel İstanbul’da Ceylan Saner’in sunumuyla ve Yaşar konseriyle gerçekleştirilen eğlentili, yemekli bir programla açıklanarak sahiplerine verildi. WorldStar yarışmasına katılmak isteyen kuruluşlar en az “Yetkinlik 2012” ödülünü almış olmak kaydı ile 12 Ekim 2012 tarihine kadar WorldStar yarışmasına katılım başvurusunu ASD üzerinden yapabilecekler. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda verilen Altın Ödüller arasından TSE işbirliği ile Seçici Kurulun uygun gördüğü yarışma kategorilerinde iki adet “Altın Ambalaj” ödülü de verildi.

In the first phase of the competition, the projects that were rated ‘good’ by the Jury members were awarded “Competency 2012” award. Projects that were awarded “Competency 2012” award were entitled to participate in the international competitions including the WPO WorldStar Competition. In the second phase where projects that were awarded “Competency 2012” award were evaluated, Gold, Silver and Bronze awards were identified for each category. Certificates for the winning projects, specially designed prize figurines, competition logos and little emblem visuals of the prize shall be presented in the award ceremony. Award ceremony shall take place on September 3rd 2012 in Çırağan Palace Kempinski İstanbul with an entertaining programme. Companies wishing to participate in the WPO-Worldstar Competition may present their application for the WPO-Worldstar Competition until Octobert 12th 2012 via the ASD, provided that they have been awarded the “Competency 2012” award. Two Golden Packaging Awards were identified by the Jury from Gold Awards with the cooperation of TSE.

C


2

Competition Results

www.ambalajyarismasi.com

ASD Yรถnetim Kurulu ASD Board Of Directors

Kokteylden kesitler Views from awards ceremony reception

7


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2012 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2012

Kokteylden kesitler Views from awards ceremony reception

8

Ödül törenine geçiş Entry to ceremony hall

C


2

Competition Results

www.ambalajyarismasi.com

Sadetin Korkut ASD Yönetim Kurulu Başkanı ASD President of the Board of Directors

Zeki Sarıbekir Sarten Ambalaj A.Ş. CEO’su CEO of Sarten Packaging

Hulusi Şentürk TSE Başkanı TSE President

Derya Gürerk Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. General Manager

9


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2012 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2012

Ödül sahiplerinden örnekler Some award winners

10

C


2

Competition Results

www.ambalajyarismasi.com

Ödül sahiplerinden örnekler Some award winners

11


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2012 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2012

Ödül sahiplerinden örnekler Some award winners

12

C


2

Competition Results

www.ambalajyarismasi.com

Ă–dĂźl Sahipleri bir arada Winners of the Crescent and Stars for Packaging 2012

13


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2012 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2012

Akşam yemeğinden kesitler Views from ceremony dinner

14

C


2

Competition Results

www.ambalajyarismasi.com

AkĹ&#x;am yemeÄ&#x;inden kesitler Views from ceremony dinner

15


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2012 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2012

Akşam yemeğinden kesitler Views from ceremony dinner

16

C


2

Competition Results

Yaşar konserinden kesitler Views from Yaşar’s Concert

17


www.ambalajyarismasi.com

ASD & TSE işbirliği ile verilen

ALTIN AMBALAJ Gold Packaging


ALTIN AMBALAJ Gold Package

TARİŞ ESKİSİGİBİ ÇİĞ YAĞ NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI Tariş çiğ yağ extra virgin olive oil Firma Adı /Company Name Tariş Zeytin A.Ş

İletişim /Contact

A.O.S.B. 10006 / 1 Sok. No: 10 / B Çiğli/İzmir Tel Fax Web

: +90 232 394 00 94 : +90 232 328 09 90 : www.tariszeytinyagi.com

Tasarımcı /Designer

Deniz & Tigin Bayman Tasarım Tariş Zeytin, özel olarak ürettiği ‘Çiğ Yağ’ı tüketiciyle buluştururken, bir ilke imza atarak ürünü porselen şişede sunuyor. Porselen şişeyi süsleyen geleneksel Türk motifi Çintemani ise zeytin ağacının doğadaki egemenliğini betimliyor. While Tariş Olive and Olive Oil presents its premium olive oil ‘Çiğ Yağ’, Tariş also breaking a new ground with presenting olive oil in a special porcelain bottle. The traditional turkish motif çintemani represents the rule of olive tree in nature.

20

Altın Ambalaj / Gold Package


www.ambalajyarismasi.com

SÜPER İKİLİ /Mixture xture of grape me paste molasses-sesame Firma Adı /Company Name

Koska - Merter Helva Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

İletişim /Contact

omando Onbaşı Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Ayhan Arslan Sok. No:2 Ambarlı Avcılar/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 456 61 00 : +90 212 422 11 16 : www.koska.com

Tasarımcı /Designer Selin Gömüç

Tahin ve pekmezi “Süperİkili” de buluşturan Koska, kolay taşınabilir, çevreye duyarlı sızdırmaz 200 gr’lık paketlerde satışa sunuluyor. Kullanılan ambalaj sayesinde koruyucu ve katkı maddesi içermeyen, çevirmeli kapağı sayesinde defalarca kullanılabilen Süper İkili sağlıklı bir lezzet sunuyor. Koska, which combines tahina and molasses in “Superİkili”, presents it in easy-to-carry, environmentfriendly and leak-proof 200-gr packages. Thanks to the packaging used, Super Ikili presents a healthy taste which could be used for manyy times with its turning cover which d does not contain any protective and additive substances.

Altın Ambalaj / Gold Package

21


www.ambalajyarismasi.com

İÇECEKLER

Beverages


İÇECEKLER Beverages

SEK AYRAN /Sekk yoghurt drink Firma Adı /Company Name Tat Konserve Sanayii A.Ş

İletişim /Contact

Sırrı Çelik Bulvarı 34788 Taşdelen/İstanbul Tel : +90 216 430 00 00 Fax : +90 216 430 80 11 Web : www.tat.com.tr

Tasarımcı /Designer

Umay Çubukcu SEK Ayran, yeni lezzetleri ve Türkiye’de ilk kez kullanılan özel karton ambalajıyla tazelendi. Ambalajın koruyucu iç kapağı sayesinde ürünün güvenle açılması ve vidalı dış kapağı sayesinde hareket halinde kullanımda kolaylık sağlaması amaçlandı. Minimal grafik tasarımında ürünün tazeliği ve doğallığı vurgulandı. SEK AYRAN is refreshed with new tastes and the first Tetra Top pack in Turkey. The inner protective membrane of the pack offers a safe first time opening and while the screw cap provides convenience and ease of use. The minimal graphic design empahasizes freshness and naturalness.

24

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

DOĞADAN BÜYÜLÜ KUTU METAL BİTKİ ÇAYI AMBALAJI Doğadan magiċ box tiṅ herbal tea pack Firma Adı /Company Name

Masaş Metal Ambalaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

varı Kimyacılar OSB Melek Aras Bulvarı nbul Aromatik Cad. No: 79 Tuzla/İstanbul Tel : +90 216 593 08 53 Fax : +90 216 593 08 59 Web : www.masas.com.tr

Tasarımcı /Designer

Cb’a Brand Vision&Design Solutions Mat – parlak lokal vernik, iç gıda lakı ve kabartma kullanılarak hazırlanmış ambalajımız; ürünü nemden, ışıktan ve kokudan koruyarak, tazeliğinin korunmasına yardımcı olur. Üretimimiz ve kullanılan tüm ürünler Avrupa, ISO9001 ve ISO22000, REACH Standartlarına uygun olup, doğaya dosttur. Metal box with locally mat / bright varnish and emboss, interior surface is coated with lacquer; it helps to prevent the goods from humidity, odor, sunlight, so make it possible for products to keep their freshness. Our facility and all materials that we use in our production comply with European, ISO 9001 and ISO 22000, REACH standards, they are friendly to the environment.

Gümüş Ödül / Silver Award

25


İÇECEKLER Beverages

DOĞANAY ŞALGAM AM SUYU ŞİŞESİ Doğanay turni̇p jui̇ ui̇ce bottle Firma Adı /Company Name Anadolu Cam San. A.Ş.

İletişim /Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 2 Topkapı/İstanbul Tel : +90 212 459 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com m

Tasarımcı /Designer Gökhan Toraman

Şişe, temel formunu kara havucun konik gövde yapısından almakta ve bu form şişenin iletişim amaçlı etiketleme yüzeyini genişletmektedir. Alt gövdenin ön ve arka yüzlerinde bulunan gravürler sebzenin topraktan çıkışına gönderme yaparak, ürünün doğallık imajını desteklemektedir. The bottle takes its form from conic shaped turnip body which provides it a wide labelling surface. The engravings on the bottle symbolize how natural product is.

26

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajyarismasi.com

COCA COLA 125.. YIL HOLDER Coca cola 125.. year holder Firma Adı /Company Name

Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

ad. Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No: 41 Arnavutköy/İstanbul Tel : +90 212 771 46 06 Fax : +90 212 771 46 26 Web : www.ddpack.com.tr

Tasarımcı /Designer Alper Eren Özaydın Mercan

Coca cola 125. yıl kutlamaları çerçevesinde kullanılan bir tasarımdır. Ürün çoklu taşıma özelliğinin yanı sıra taşıdığı ürünlerin sergilenmesi anlamında fark yaratmaktadır. Taşıma kolaylığı sağlamış, tüketici nezdinde “farklı ve eğlenceli” algısını iyi bir şekilde yansıtmıştır. This carton is designed for Coca Cola’s 125th Anniversary. Besides its multi-pack fonctionnality, the pack is differenciated on shelf with the way the goods are displayed.

Bronz Ödül / Bronze Award

27


İÇECEKLER Beverages

SIRMA SU ŞİŞESİ Sİ Sirma water bottle le Firma Adı /Company Name Anadolu Cam San. A.Ş.

İletişim /Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 2 Topkapı/İstanbul Tel : +90 212 459 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com m

Tasarımcı /Designer Eda Yılmaz

Tasarımın, sağlıklı bir su ambalajı olmasının yanısıra, bulunduğu sofralarının şıklığını arttıracak bir obje olma misyonu vardır. Doğallık kavramı Sırma Su Şişesinde, şişenin dip girintisinde bulunan dağ figurünün stilizasyonuyla üçüncü boyuta taşınmıştır. This healthy water packaging has also an esthetic mission, to contribute the elegance of dining tables. The concept of naturalness is reflected with 3D mountain stylization inside the push up part of the bottle bottom.

28

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

BETA POŞET ÇAYLARIN YLARIN KALBİ Beta heart of tes bags Firma Adı /Company Name Beta Gıda San. ve Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Hacı Sabancı Org. San. Bölg. Fuzuli Cad. No: 1 Yüreğir/Adana a Tel Fax Web

: +90 322 457 72 07 : +90 322 457 73 93 : www.beta.com.tr

Tasarımcı /Designer Futureland

Kalpli çay ambalajında bir ilk olan ürünümüz sonrasında bu konseptte ürün çeşitliliğini arttırarak müşterinin farklı 4 alternatif aromaya aynı anda ulaşabilmesine imkan sağlamıştır. While it is unique as a heartshaped package in market, it has increased variety in that concept and met its customer demand through 4 different flavoured tea bags.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

29


İÇECEKLER Beverages

PROMOSYON ŞİŞEE TASARIMI Promotional bottle tle design Firma Adı /Company Name Anadolu Cam San. A.Ş.

İletişim /Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 Topkapı/İstanbul Tel : +90 212 459 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 m Web : www.anadolucam.com

Tasarımcı /Designer Tamer Öztürk

Tasarımda Binboa markasının logosundan esinlenilerek, marka kimliğini yansıtmaya yönelik bir form kullanılmıştır. Gövde yuvarlak hatlardan oluşup boynuzlar ayakları oluşturmaktadır. The logo of the Binboa Brand is used as the main form of the bottle. Body is formed by the circular form and 2 legs are formed by the horns.

30

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

DOĞANAY LİMONATA NATA ŞİŞESİ Doğanay lemonade ade bottle Firma Adı /Company Name Anadolu Cam San. A.Ş.

İletişim /Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 2 Topkapı/İstanbul Tel : +90 212 459 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com m

Tasarımcı /Designer Gökhan Toraman

Şişenin uzun ve genişleyen boyun yapısı limon kabuğu ve dokusuna gönderme yaparak, ürünün doğallığını işaret etmektedir. Silindirik gövdeye uyum sağlayan taban yapısı ile üründe; doğallık, canlılık ve lezzet kavramları ön plana çıkarılmıştır. Long neck part refers to the lemon zest texture to outline the organic feature of the product. Bottom part comes coherently together with the cylindirical body, transmitting the concepts of pureness, bounce and taste.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

31


İÇECEKLER Beverages

EFE YAŞ ÜZÜM RAKI BALIK TABAKLI KUTU Efe fresh grapes gift box with fish-shaped serving plate Firma Adı /Company Name

Efe Alkollü İçecekler Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Büyükdere Cad. Meydan Sok. Spring g Giz Plaza Kat:1 Maslak, Şişli/İstanbul Tel : +90 212 276 87 60 Fax : +90 212 276 56 01 Web : www.eferaki.com.tr

Tasarımcı /Designer Tuncay Yalçınkaya

Kutu tasarımı yapılırken market raflarında ürünün tüketici için görünürlüğü arttırmasına, ürünü ve promosyon malzemesini sağlıklı bir şekilde muhafaza etmesine ve tüketici tarafından kolay alınabilir olmasına önem verilmiştir. Modern grafik dizaynı ile genç hedef kitleye hitap etmesi amaçlanmıştır. While creating packaging design, It was important to increase the visibility on the shelf, to protect the product and the promotion, and to be user-friendly for shipment and usage. Its modern design attracts our young target market.

32

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

İSTANBLUE 20 CL /İstanblue 20 cl Firma Adı /Company Name

Rafineri Reklamcılık Hizm. ve Tic. c.

İletişim /Contact

Asmalı Mescit Mah. Meşrutiyet Cad. No: 99 Tepebaşı/İstanbul Tel : +90 212 334 66 00 Fax : +90 212 334 66 67 Web : www.rafineri.net

Tasarımcı /Designer Mesut Uğurlu

İstanbul’u sahiplenen Istanblue vodka markasının 20 cl şişe tasarımları için; İstanbul’un gece hayatının eğlencesi ve renklerinden ilham alındı. Canlı renkleri tasarımda farklı kombinasyonlarla kullanarak, raflarda dikkat çeken üç farklı şişe tasarımı çalışıldı. The objective was to design Istanblue 20 cl bottle package which reflects Istanbul’s colorful, entertaining night life as in line with the brand’s essence. Three bottles with attractive colors are designed that catch attention at the shelves.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

33


İÇECEKLER Beverages

J.W. GOLD LABEL RESERVE 75 CL KUTU J.W.Gold label reserve 75 cl carton Firma Adı /Company Name

Duran Doğan Basım Ve Ambalaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

ad. No: 41 Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. Arnavutköy/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 771 46 06 : +90 212 771 46 26 : www.ddpack.com.tr

Tasarımcı /Designer

Christian Havss Matthews International DIAGEO’nun bu whısky ambalajında, ürün kalitesini yansıtabilmek için özel EFEKT LAK, Parsiyel lak ve gofre uygulaması kullanılmıştır. Raflarda kolayca ayırt edilebildiği gibi, DIAGEO’ nun “Yürüyen Adam” Felsefesine de dikkat çekilmektedir. Special finishing Technologies were used on this carton. The Effect varnish applıed overall the carton makes the product stand out perfectly On shelf. Dıageo’s “Keep Walking” phylosophy is enhanced by the application of a special Embossing and spot gloss varnish.

34

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

KARA EFE MEZE TABAKLI KUTU Black efe gift box wiith meze serving plate Firma Adı /Company Name

Efe Alkollü İçecekler Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Büyükdere Cad. Meydan Sok. Spring g Giz Plaza Kat:1 Maslak, Şişli/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 276 87 60 : +90 212 276 56 01 : www.eferaki.com.tr

Tasarımcı /Designer Tuncay Yalçınkaya

Ambalaj tasarımında Bakır rengi ile bakır imbiklerdeki damıtma işlemine gönderme yapılırken, kutu üzerindeki şeritler ile sablaj şişeyle uyumlu olması sağlanmıştır. Premium ürün algısı yaratılmıştır. Görsellik ve iç separatörler ile ürün taşıma güvenliği ön planda tutulmuştur. The Copper gravue on the packaging refers to copper distillation pot still and the ribbons supply the same visual with the frosted glass bottle. Packaging design create Premium perception fort he consumers. Visuality and the product security are the most important point for packaging.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

35


İÇECEKLER Beverages

ORGANİK ÇAY /Organic Organic tea Firma Adı /Company Name Nar Gourmet

İletişim /Contact

Keyap San. Sit. B2 Blok No: 27 Y. Dudullu/İstanbul Tel : +90 216 314 36 80 Fax : +90 216 314 36 85 Web : www.nargourmet.com

Tasarımcı /Designer Punar Çelik

NAR, titizlikle elde ettiği organik çayları sağlığına özen gösteren lezzet severlere bir çok çeşitle ve bu ürünlere yakışan bir paketleme anlayışıyla sunuyor. Organik çayın metal kutusu, üzerindeki desenler ile doğallığı vurgularken, aynı zamanda içerisindeki çayın taze kalmasını sağlıyor. NAR, presents organic teas obtained with care to people who have a taste of flavour and care for their health. The metal box of the organic tea emphasize the naturalness with the designs on them at the same time it provides tea fresh.

36

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

SARI ZEYBEK 2 ADET DANTELLİ BARDAKLI KUTU Sari zeybek gift box including 2 glasses with handmade lacework Firma Adı /Company Name

Efe Alkollü İçecekler Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Büyükdere Cad. Meydan Sok. Spring g Giz Plaza Kat:1 Maslak, Şişli/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 276 87 60 : +90 212 276 56 01 : www.eferaki.com.tr

Tasarımcı /Designer Turcay Yalçınkaya

Ambalaj tasarımı Premium ürün konumlandırmasını yansıtacak şekilde varak baskı tekniği ile tasarlanmıştır. Taşıma güvenliğini arttıran ve az alan kullanımı sağlayan iç separatörler kullanılmıştır. Estetik görünüm ve pratik kullanım esasına göre tasarlanmıştır. Gilded design creates Premium product perception for the consumers. Internal separators supply shipment protection and tight space usage. Aesthetic visuality and effective usage are main points while designing.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

37


İÇECEKLER Beverages

SIRMA SHORLE ŞİŞESİ Sirma shorle bottle ottle Firma Adı /Company Name Anadolu Cam San. A.Ş.

İletişim /Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 Topkapı/İstanbul Tel : +90 212 459 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com m

Tasarımcı /Designer Eda Yılmaz

Gençlere yönelik meyve, tazelik ve dinamizm kavramlarıyla akıcı ve hareketli bir form oluşturmuş bardağa benzer etek yapısı ile şişeyi, üzerinde bulunduğu zeminden bir miktar daha yükseltip ön plana çıkarmıştır. This package targeted young people and terms of fruit, freshness and dynamism are used to constitute a fluent and active form, bottom part which is shaped like a cup rises it from the ground.

38

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

SVAROVSKY VOTKA TKA ŞİŞESİ Svarovsky votka bottle Firma Adı /Company Name Anadolu Cam San. A.Ş.

İletişim /Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 Topkapı/İstanbul Tel : +90 212 459 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com m

Tasarımcı /Designer Eda Yılmaz

Svarovsky, mücevher algısından yola çıkarak tasarlandı. Şişenin üzerinde değerli taşlar olduğunu hissettirecek boncuk gravürler işlendi. Bu gravürler hem tutuş kolaylığı, hem de sağlamlığı konusunda şişeye ergonomi ve mukavemet anlamında katkı sağlamaktadır. Svarovsky Vodka Bottle is designed around the idea of Jewel. Dotted engravings, applied to the cylindrical surface are representing precious stones. These engravings support the bottle in terms of ergonomical handling and increase in strength.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

39


İÇECEKLER Beverages

ULUDAĞ EFSANEE GAZOZ 1 LT. egendary bottle) Uludağ gazoz (legendary Firma Adı /Company Name

Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve e Dağıtım A.Ş.

İletişim /Contact

Eyüp Sultan Mah. Sanayi Cad. nbul Vadi Sok. No: 5 Sancaktepe/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 561 97 70 : +90 216 561 97 74 m.tr : www.uludagicecek.com.tr

Tasarımcı /Designer

Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve e Dağıtım A.Ş. Efsane Uludağ Gazozu 1 L, 250ml. cam şişe versiyonundan bire bir uyarlanmış olup ürünün güçlü nostaljik algısını koruyarak, hem tüketicinin büyük ambalaj ihtiyacına karşılık vermekte hem de tüketicisine keyifli bir gazoz deneyimi sunmaktadır. Efsane Uludag Gazoz 1 Liter package, which has been adapted from Legendary 250 ml. glass bottle, is a perfect fit for consumers who are seeking for the larger packages of Gazoz. Since it has the same form and label of 250ml. glass bottle, it reflects the strong nostalgia characteristic of the product.

40

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

ULUDAĞ FRUTTİ EXTRA - DOĞAL ZENGİN MİNERALLİ GAZLI İÇECEK Uludağ frutti extra-sparkling natural mineral water with fruit juice Firma Adı /Company Name

Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş.

İletişim /Contact

Eyüp Sultan Mah. Sanayi Cad. Vadi Sok. No: 5 Sancaktepe/İstanbul anbul Tel Fax Web

: +90 216 561 97 70 : +90 216 561 97 74 : www.uludagicecek.com.tr .tr

Tasarımcı /Designer

Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. Uludağ Frutti Extra ambalajı müşteri memnuniyetini arttırmak için zarif ve fonksiyonel bir şekilde tasarlandı. Ambalajımız, 3 parça self-adhesive (kendinden yapışan) etiketten oluşuyor. Self-adhesive etiketler sıcaklık-soğukluk gibi ortam değişimlerinden etkilenmez, suya dayanıklıdır. Buna ek olarak, Cam şişe ve özel tasarlanmış alüminyum vidalı kapak geri dönüşümlüdür. Uludağ Frutti Extra bottle is designed to increase customer satisfaction in an elegant and ffunctional way. Our bottle has 3 selfadhesive labels which are resistant to water. Furthermore, the bottle and the special designed aluminium cap can be recycled after usage.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

41


www.ambalajyarismasi.com

GIDA Food


GIDA Food

ANADOLU KOLEKSİYONU (TEKİRDAĞ/ŞARKÖY/TRİLYE) Anatolian collection (Tekirdağ/Şarköy/Trilye) Firma Adı /Company Name Nar Gourmet

İletişim /Contact

Keyap San. Sit. B2 Blok No: 27 Y. Dudullu/İstanbul Tel : +90 216 314 36 80 Fax : +90 216 314 36 85 Web : www.nargourmet.com

Tasarımcı /Designer Pınar Çelik

NAR, bölge bölge dolaşarak Türkiye’nin zeytin haritasını çıkardı. NAR, işte bu nefaset çeşitliliğini, Anadolu’nun zengin zeytin haritasını ön plana çıkaran silindir kutusunun içindeki özel bir zeytinyağı ile sunuyor lezzet tutkunlarına. NAR, travel region by region and draw the olive map of Turkey. NAR, with this variance of excellence presents this special olive oil with a cylindric box by featuring a rich olive map of Anatolia.

44

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

SÜPER İKİLİ /Mixture ure of grape me paste molasses-sesame Firma Adı /Company Name

Koska - Merter Helva Sanayii ve Ticaret A.Ş.

İletişim /Contact

Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ayhan Arslan Sok. No:2 Ambarlı Avcılar/İstanbul Tel : +90 212 456 61 00 Fax : +90 212 422 11 16 Web : www.koska.com

Tasarımcı /Designer Selin Gömüç

Tahin ve pekmezi “Süperİkili” de buluşturan Koska, kolay taşınabilir, çevreye duyarlı sızdırmaz 200 gr’lık paketlerde satışa sunuluyor. Kullanılan ambalaj sayesinde koruyucu ve katkı maddesi içermeyen, çevirmeli kapağı sayesinde defalarca kullanılabilen Süper İkili sağlıklı bir lezzet sunuyor. Koska, which combines tahina and molasses in “Superİkili”, presents it in easy-to-carry, environment-friendly and leakproof 200-gr packages. Thanks to the packaging used, Super Ikili presents a healthy taste which could be used for many times with its turning cover which does not contain any protective and additive substances.

Altın Ödül / Gold Award

45


GIDA Food

TARİŞ ESKİSİGİBİ ÇİĞ YAĞ NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI /Tariş çiğ yağ extra virgin olive oil Firma Adı /Company Name Tariş Zeytin A.Ş.

İletişim /Contact

A.O.S.B. 10006 / 1 Sok. No: 10 / B Çiğli/İzmir Tel Fax Web

: +90 232 394 00 94 : +90 232 328 09 90 om : www.tariszeytinyagi.com

Tasarımcı /Designer

Deniz & Tigin Bayman Tasarım Tariş Zeytin, özel olarak ürettiği’ Çiğ Yağ’ı tüketiciyle buluştururken, bir ilke imza atarak ürünü porselen şişede sunuyor. Porselen şişeyi süsleyen geleneksel Türk motifi Çintemani ise zeytin ağacının doğadaki egemenliğini betimliyor. While Tariş Olive and Olive Oil presents its premium olive oil “Çiğ Yağ”, Tariş also breaking a new ground with presenting olive oil in a special porcelain bottle. The traditional turkish motif çintemani represents the rule of olive tree in nature.

46

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

TAVLA SPESYAL ÇİKOLATA KUTUSU Backgammon chocolate assortment gift box Firma Adı /Company Name

Pelit Pastacılık ve Gıda San. A.Ş. Ş.

İletişim /Contact

Sanayii Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No: 19 Esenyurt/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 672 10 00 : +90 212 672 10 09 : www.pelit.com.tr

Tasarımcı /Designer

Pelit Ar-Ge Grubu Butik hediye paketi şeklinde tasarlanmış ürün karışık spesiyal çikolata içermektedir. Kutu tavla kutusu şeklinde tasarlandı. Aynı zamanda orijinal bir hediyelik eşya konseptidir. This box is designed as a gift box contains assorted chocolate products. It is also designed like backgammon game box. There is a textile woven Maiden’s Tower scene.

Altın Ödül / Gold Award

47


GIDA Food

FIRINDA HELVA /Hot plain helva Firma Adı /Company Name

Koska - Merter Helva Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İletişim /Contact

Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Onbaşı şı Ayhan Arslan Sok. No:2 Ambarlı/Avcılar/İstanbul Tel : +90 212 456 61 00 Fax : +90 212 422 11 16 Web : www.koska.com

Tasarımcı /Designer Selin Gömüç

Koska “Fırında Helva” ile geleneksel helva kültüre modern bir yorum katıyor. Tasarlanan ambalaj sayesinde sadece 10 dakika fırında ısıtılarak hazırlanan ve tazeliğini uzun süre koruyan, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Koska adds a modern interpretation into the traditional halvah culture with “Baked Halvah”. Thanks to the packaging designed, it forms a healthy and delicious alternative which is prepared by means of heating in furnace for 10 minutes only and maintains its freshness for a long period of time.

48

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajyarismasi.com

OFEA SPREY ZEYTİN YAĞI ŞİŞESİ Ofea extra vi̇rgi̇n oli̇ve oi̇l spray bottle Firma Adı /Company Name Anadolu Cam San. A.Ş.

İletişim /Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 2 Topkapı/İstanbul Tel : +90 212 459 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 m Web : www.anadolucam.com

Ambalaj Tasarımı /Packaging Designer Gökhan Toraman & Filiz Cömert

Grafik tasarımı /Graphic Designer Neil Kaan Hirst

Patenti alınmış kafa yapısına sahip bu ambalaj, sıvı yağın bir sprey kafa ile kontrollü kullanımına olanak tanırken, içeriği tüketilen ambalajın tekrar doldurulmasını engellemektedir. Şişenin ergonomik formu kavrama için uygundur. This packaging which has a patented closing is for spraying oil and not to be refilled after depletion. The bottle can be used with both left and right hand ergonomically.

Gümüş Ödül / Silver Award

49


GIDA Food

TRUFFINO ÇİKOLATA LATA KUTUSU Truffino chocolate ate box Firma Adı /Company Name

Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

ad. Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No: 41 Arnavutköy/İstanbul Tel : +90 212 771 46 06 Fax : +90 212 771 46 26 Web : www.ddpack.com.tr

Tasarımcı /Designer Hilmi Bür

Truffino Çikolata Kutusu, sınırlı sayıda üretilen çikolatalar için özel olarak tasarlanmıştır. Tüketici açısından Premium algı yaratan bu özel ambalaj yoğun baskı teknikleri ile dikkat çekerken, özel tasarımı ile de göz doldurmaktadır The carton is designed for a limited edition and special finishing Technologies are used to highlight the Premium look.

50

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajyarismasi.com

TABLO ŞEKLİNDE SPESYAL ÇİKOLATA KUTUSU Framed pi̇cture chocolate assortment gift box Firma Adı /Company Name

Pelit Pastacılık ve Gıda San. A.Ş

İletişim /Contact

Sanayii Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No: 19 Esenyurt/İstanbul Tel : +90 212 672 10 00 Fax : +90 212 672 10 09 Web : www.pelit.com.tr

Tasarımcı /Designer Pelit Ar-Ge Grubu

Butik hediye paketi şeklinde tasarlanmış ürün karışık spesiyal çikolata içermektedir. Kutunun kapak kısmında ünlü tablolar işlenmiştir. Bu kapak aynı zamanda duvara asılabilen bir tablo olarak kullanılabilir. This box is designed as a gift box contains assorted chocolate products. There is a textile woven and print on silk textile of some of the famous picture on the cover.

Gümüş Ödül / Silver Award

51


GIDA Food

ÇİFT KATLI KUTU /Double box Firma Adı /Company Name

Olmuksa Ip-Sabancı Ambalaj San. n. Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Sabancı Center 4. Levent/İstanbul Tel : +90 212 385 86 00 Fax : +90 212 280 89 71 Web : www.olmuksa.com.tr

Tasarımcı /Designer Murat Safoğlu

Yaş Sebze Meyve (YSM) sektörü için özel olarak tasarlanan ambalaj içindeki seperatör yardımıyla, gıda ve tarım ürünlerinin iki katlı olarak paketlenmesinde, taşınmasında korunmasında, depolanmasında ve son satış noktasında tüketiciye sunulmasında kullanılmaktadır. Seperatör sayesinde tek kutuda daha fazla ürün alması sağlamaktadır. Bu ambalaj tasarımı ile tek kutu maliyeti ile iki kat ürün taşınmakta, nakliye ve maliyette avantaj sağlanmaktadır. This package is designed to carry, protect, transport and store double quantity of fresh fruit and vegetable with a special separator between two product rows. With this package design, producers doubled the amount of the fruits with one seperator and only one box cost. In other words, with one box cost they doubled the amount of products.

52

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

LOVELLS PREMIUM M ÇİKOLATA KUTUSU /Lovells premium m chocolate box Firma Adı /Company Name

Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No: 41 Arnavutköy/İstanbul Tel : +90 212 771 46 06 Fax : +90 212 771 46 26 Web : www.ddpack.com.tr

Tasarımcı /Designer Roman Klis Desi

Lovells Çikolatanın Premium özelliği öncelikle ambalajına yansıtılmıştır. Özel varak yaldız baskısı ve gofresi ile Premium algısı ön planda tutulmaktadır. Kutunun açılma özelliği ise ikramın kolay ama zarafet içerisinde yapılmasına olanak vermektedir. Premium feature of Lovells Chocolate is primarily reflected on its packaging. Premium perception is kept in the foreground with its special hotfoil printing and embossing. Opening feature of the box allows you to serve chocolates easily as well as elegancy.

Bronz Ödül / Bronze Award

53


GIDA Food

TAMEK REÇEL KAVANOZU AVANOZU Tamek jam jar Firma Adı /Company Name Anadolu Cam San. A.Ş.

İletişim /Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 Topkapı/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 459 54 29 : +90 212 459 57 13 m : www.anadolucam.com

Şişe Tasarımı /Bottle Designer Dr. Oya Akman

Etiket Tasarımı /Label Designer

Asuman Güler Tasarımın çıkış noktaları; katkısızlık, doğallık ve firmanın logosudur. Yan yüzeyler; doğayı çağrıştıran: dilim ve yaprak ortak stilizasyonu ile tasarlanmıştır ve dört yüz de etiketlenmeye uygundur. Kavanozun köşelerindeki keskin kesitli yaylar, cam teknolojisinde yenilikçi bir yönelimdir. The main design points are pureness, naturalness and the trademark of the brand. All side faces are suitable for labelling and are designed to evoke nature by a combined stylization of leafs and fruit slices.

54

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

4X250 G. KASE YOĞURT OĞURT /Yoghurt 250gx4 4 cups Firma Adı /Company Name

Eker Süt Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Odunluk Mah. Erdoğan Binyücel Cad. No: 13/1 Nilüfer/Bursa Tel Fax Web

: +90 224 451 27 27 : +90 224 451 27 30 : www.eker.com.tr

Tasarımcı /Designer Cüneyt Şenyavaş

Her zaman taze - her öğünde yenisi açılır, sulanmaz sulanmadan yoğurt biter şık kasesiyle sofranıza yakışır küçük ve büyük ailelere uygun, ihtiyaç kadar açılır, tüketilir. Always fresh – a new cup opened each meal no water yogurt finishes without watering looks nice on your table suitable for families, opened and consumed as needed.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

55


GIDA Food

BALPARMAK APİTERA TERA Balparmak api̇tera ra Firma Adı /Company Name

Altıparmak Gıda San. ve Tic. Koll. ll. Şti.

İletişim /Contact

Çavuşbaşı Cad. No: 70 Çekmeköy öy 34782 İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 643 02 02 : +90 216 641 30 30 a.com : www.balparmakaperia.com

Şişe Tasarımı /Bottle Designer Dr. Oya Akman

Grafik Tasarımı /Graphic Designer İlhan Bilge

Bal, eski çağlarda altın gibi bir değişim aracı olarak kullanılırmış. Balın altın rengi ve altın kadar değerli olması sebebiyle tasarımda gold renkler ve altın varak kullanılmıştır. %100 doğal bir ürün olması sebebi ile ambalaj zemininde soft renk kullanılmıştır. Özel dizayn buzdolapları ve straforlu ambalaj, karışımların besin değerlerini maksimumda korumayı sağlamaktadır.

56

The honey was used as a medium of exchange like the gold, in the old times. mes. The golden colors and golden foil are re used on our packaging to express that honey oney is as worthy as gold and also its golden lden color. Since the product is %100 natural, atural, the soft colours are used as a base to express the product’s nature. The specially pecially designed fridges and styrofoam packaging ckaging are important for the cold chain and to keep the nutritional value at maximum.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

BALDERESİ BAL KAVANOZU Balderesi honeyy jar Firma Adı /Company Name Anadolu Cam San. A.Ş.

İletişim /Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 Topkapı/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 459 54 29 : +90 212 459 57 13 m : www.anadolucam.com

Tasarımcı /Designer Neil Kaan Hirst

6 büyük peteğin kavanozun etek yapısında dağılması ve etikete doğru yumuşak bir biçimde dağılarak balın peteklerden gelişine gönderme yapar. Büyük peteklerin sebebi tüketicinin algısını kesmelerden oluşan daha şık bir kavanoza çekmektir. 6 large honeycombs form the bottom and disappear to the labeling area. These combs refer to the source of honey. Larger honeycombs are used for to increase customer’s attention with facetted jar.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

57


GIDA Food

BALPARMAK YÖRESEL RESEL BALLAR Balparmak local al honeys Firma Adı /Company Name Oya Akman / Oya Dizayn

İletişim /Contact

Sirin Sok. 96 Emirgan/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 323 57 09 : +90 212 277 58 32 : www.oyadesign.com

Şişe Tasarımı /Bottle Designer Dr. Oya Akman

Grafik Tasarımı /Graphic Designer İlhan Bilge

Arının çiçeğe odaklandığında, kanatlarındaki hareketten yola çıkılarak tasarlanmıştır. Hareketin geometrisi peteğin köşeli yapısı ile kesiştirilerek kavanozun altında yorumlanmıştır. Camın parlamasıyla balı kaliteli göstermektedir. Üretimde malzeme, enerji ve süreç ekonomisi sağlanmıştır. Inspired by the bee wings’ movement when bee focuses on the flower which is combined with the honeycomb shape and reflected underneath the jar. It provides a shiny and high quality look. Economy in glass, energy and time usage is established within the production process.

58

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

BÖLMELİ GIDA KABI BI Food container wi̇th compartment Firma Adı /Company Name

Özge Plastik Ambalaj San. Ltd. Şti.

İletişim /Contact

İkitelli Org. San. Bölg. Kağıthane San. Sit. 17. Cad. No: 7 Başakşehir/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 485 65 65 : +90 212 485 80 98 : www.ozgeplastic.com

Tasarımcı /Designer Şaban Yavuz

İçlerinde yer alan gıdanın ısı kaybının azaltılması ve aynı zamanda kap içinde oluşan buharın tahliye edilmesi, Plastik yemek yeme araçları, peçeteler ve paket baharatların aynı kap içinde bulunması hem paketleme zamanının kısaltılması ayrıca son kullanıcıya ulaşan ürünün görüntüsel kalitesinin arttırılması, amaçlanmaktadır. Reduce the heat loss of the food inside them and at the same time, evacuation of the steam which formed in the container, Tableware, napkins and package spices present and it in the same container, it helps to increase the time of packaging and also it improves the quality of visual of the products which reached the end-user , Has been aimed.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

59


GIDA Food

CARTE DOR TATLI KUPLAR SERİSİ Carte d’or desertt show pack Firma Adı /Company Name

Cem Ofset Matbaacılık Sanayi A.Ş

İletişim /Contact

Beşyol Fabrikalar Cad. No: 21 Sefaköy/İstanbul efaköy/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 541 61 80 : +90 212 579 70 34 : www.cemofset.net

Tasarımcı /Designer

Cem Ofset Matbaacılık Sanayi A.Ş Unilever A.Ş. tarafından üretilmiştir. Ambalajda görsellik ve albeni ön plandadır. Emniyet kilidi vardır. Neme karşı koruyucudur. Ambalajda kuplara ve kaşık görseline üç boyutlu özellik verilmiştir. Ambalaj % 100 geri dönüşümlü kartonlardan üretilmiştir. Üretilen Ambalajda fire oranı düşüktür. Identifies the product images used on packaging other than visuality, security in the fedreground to the layout of the product. Packaging has been produced to avoid dehumidificition. 3D air gained has been used with the method of embossing to give more charm. % 100 recyclable material are used.

60

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

ÇIRPILMIŞ YOĞURT RT 750 G. Stirred yoghurt Firma Adı /Company Name

Eker Süt Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Odunluk Mah. Erdoğan Binyücel Cad. No: 13/1 Nilüfer/Bursa Tel Fax Web

: +90 224 451 27 27 : +90 224 451 27 30 : www.eker.com.tr

Tasarımcı /Designer Cüneyt Şenyavaş

Çırpılmış yoğurt sizlere yepyeni, pratik bir kullanım şekli sunuyor. Artık yoğurdu kaşıkla çırpmanıza gerek yok. Eker çırpılmış yoğurt, özel üretim tekniğiyle yoğurdun daima kolayca akar kıvamda olmasını sağlıyor. Eker presents brand new,handy “Stirred Yoghurt” to customers. Thanks to a special production method, Eker “Stirred Yoghurt” is always in a fluid consistency, there is no need to stir yoghurt with spoon.

Yetkinlik YetkinlikÖdülü Ödülü/ /Competency CompetencyAward Award

61


GIDA Food

DANETTE EKONOMİK AİLE BOYU TATLI KABI Danette economiċ famil̇ y siż e dessert cup Firma Adı /Company Name

Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş. Ş.

İletişim /Contact

Akçaburgaz Mah. 367 Sok. No: 7 Esenyurt/İstanbul Tel : +90 212 866 27 00 Fax : +90 212 886 54 77 Web : www.paccor.com.tr

Tasarımcı /Designer Gülbahar Koç

Danette pudingi aile boyu olarak satış imkanı sağlayan, raftan alınan ürünün şık ve ergonomik dizaynı sayesinde başka bir tabağa aktarmaya gerek duymadan direk olarak sofraya taşınmasını sağlayan, imajıyla içindeki çikolatalı puding algısını koruyan 500 gr ‘lık PS termofom kap. This unique designed cup ables consumers to easily distinguish 500 gr Family size Danette pudding on market shelves and also allows them to serve the cup without a need of an extra plate on the table.

62

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

DOĞANAY SİRKE ŞİŞESİ Doğanay vi̇negarr bottle Firma Adı /Company Name Anadolu Cam San. A.Ş.

İletişim /Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 2 Topkapı/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 459 54 29 : +90 212 459 57 13 : www.anadolucam.com m

Tasarımcı /Designer Gökhan Toraman

Doğanay sirke şişesi, omuz bölgesinde taşıdığı üzüm dalları stilizasyonu ile ürünün doğallığını ve gövdenin genişleyen alt bölümünde taşıdığı dört adet “Doğanay” gravürüyle de ürünün marka kimliğini ön plana çıkarmaktadır. The bottle carries an abstraction of grape branches on its shoulder part. On the expanding low body, four ‘Doğanay’ engravings combining toghether, are supporting the brand identity.

Yetkinlik YetkinlikÖdülü Ödülü/ /Competency CompetencyAward Award

63


GIDA Food

DURU VITAL BULGUR UR SERİSİ The series of bulgur gur vital Firma Adı /Company Name

Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş .Ş

İletişim /Contact

Organize Sanayii Bölgesi Karaman an Tel Fax Web

: +90 338 224 10 81 : +90 338 224 10 85 : www.durubulgur.com

Tasarımcı /Designer

Aykut Yöney- Genna Marketing Communication Group Duru Vital ürün grubu, mutfak kültürlerinde bulgurun yer almadığı Avrupalı tüketiciye bulguru daha hızlı tanıtmak amacı ile tasarlanmıştır. Mercimekli, sade ve sebzeli olarak üretilen ürün grubu, mikrodalgada veya tavada hazırlanabilmektedir. Duru Vital is designed to introduce the Bulgur concept to European consumers who does not use Bulgur in their daily cuisine. Current varieties of the product are Bulgur with Lentils, Bulgur with Vegetables and Plain Bulgur. Product can be prepared by using either microwave oven or a pot.

64

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

FIRST SAKIZLARI First chewing gums ms Firma Adı /Company Name

Orhan Irmak Tasarım San. ve Tic. c. Ltd. Şti

İletişim /Contact

Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44-B 44-B A.Hisarı Beykoz/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 465 48 12 : +90 216 465 48 24 : www.orhanirmak.com

Tasarımcı /Designer Orhan Irmak Çağlar Yücealp Ömer Doğan Levent Yılmaz

Kraft Foods’un sakız markalarında global olarak kullanılmaya başlanan yatay kapaklı ambalaj ilk olarak Türkiye’de uygulanmıştır. First marka mimarisi yeniden tanımlanmış ve farklı çeşitler arasında ortak dil birliği oluşturulmuştur. The horizontal box with protective lid is Kraft Foods’ global strategy for its chewing gum brands and it is applied for the first time in Turkey. A new brand architecture is designed including a common visual language among different variants.

Yetkinlik YetkinlikÖdülü Ödülü/ /Competency CompetencyAward Award

65


GIDA Food

KALBİM SENDE KÖFTE ÖFTE öfte Kalbim Sende Köfte Firma Adı /Company Name

Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. Ş.

İletişim /Contact

Yukarı Dudullu Kürkçüler Cad. Kanuni Sok. No: 4 Ümraniye/İstanbul Tel : +90 216 528 48 00 Fax : +90 216 540 92 74 Web : www.pinar.com.tr

Tasarımcı /Designer

Gio Reklam Tanıtım Hizmetleri Pınar Kalbim Sende Köfte kalp şeklindeki ürününün yanısıra kalp şeklinde tasarlanmış farklı paketi ve buna paralel olarak dikkat çeken, sıcak tasarımı ile rakiplerinden ayrışarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Pınar Kalbim Sende Köfte is distinguished from its competitors not only with its heart shaped meatballs but also with its extraordinary heart shaped packaging matched with an attractive, warm design.

66

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

FIRST SAKIZLARI First chewing gums ms Firma Adı /Company Name

Orhan Irmak Tasarım San. ve Tic. c. Ltd. Şti

İletişim /Contact

Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44-B 44-B A.Hisarı Beykoz/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 465 48 12 : +90 216 465 48 24 : www.orhanirmak.com

Tasarımcı /Designer

Orhan Irmak, Çağlar Yücealp, Ömer Doğan, Levent Yılmaz Kraft Foods’un sakız markalarında global olarak kullanılmaya başlanan yatay kapaklı ambalaj ilk olarak Türkiye’de uygulanmıştır. First marka mimarisi yeniden tanımlanmış ve farklı çeşitler arasında ortak dil birliği oluşturulmuştur. The horizontal box with protective lid is Kraft Foods’ global strategy for its chewing gum brands and it is applied for the first time in Turkey. A new brand architecture is designed including a common visual language among different variants.

Yetkinlik YetkinlikÖdülü Ödülü/ /Competency CompetencyAward Award

65


www.ambalajyarismasi.com

MİLUNİ HAZIR UN KARIŞIMI Miluni flour mix Firma Adı /Company Name

Ad Kreatik Tasarım ve İletişim Danışmanlığı Ltd. Şti.

İletişim /Contact

Şenlikköy Mah. Şehit İlhan Yalçın Sok. Neptün Sit. A Blok D: 2 Florya/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 580 06 26 : +90 212 580 06 28 : www.adkreatik.com

Tasarımcı /Designer Ahmet Karakurt

Miluni Karışım Un çeşitleri için tasarlanan ambalaj, içeriğine uygun olarak beyaz zemin, karışımlar için renkli benekler kullanıldı. Çeşitlere göre beneklerin ve isim bantının renkleri farklılık göstermekte, raf algısındaki bütünlük korunmaktadır. The package that is designed for Miluni Mixed Flour has a white base in accordance with its content, the colorful dots are used to represent the mixture.

Yetkinlik YetkinlikÖdülü Ödülü/ /Competency CompetencyAward Award

67


GIDA Food

PINAR ŞÖLEN SUCUK PROMOSYON PAKETİ Pinar şölen soudjouk promoti̇on pack Firma Adı /Company Name

Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. Ş.

İletişim /Contact

Yukarı Dudullu Kürkçüler Cad. Kanuni Sok. No: 4 Ümraniye/İstanbul anbul Tel Fax Web

: +90 216 528 48 00 : +90 216 540 92 74 : www.pinar.com.tr

Tasarımcı /Designer

Pınar Et Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi We On The Go Tasarım ve Danışmanı Pınar Şölen Sucuk’un 3 ayrı lezzetini tüketicilerimizin denemeleri için, her biri 60’ar gram olan üç sucuğu, tek paketin ayrı bölmelerinde toplayan özel bir ambalaj geliştirildi. We designed a special package in order our consumers to try 3 different species of Pınar Şölen Soudjouk. This promotion pack contains 3 soudjouks, which are 60 grams each, in separated divisions of the same package.

68

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

SATÜRN YAĞ ŞİŞESİ Sİ Saturn edi̇ble oi̇l Firma Adı /Company Name

Plaş Plastik Ambalaj San. ve Tic.. A.Ş.

İletişim /Contact

Cihannüma Mah. Mehmetalibey Sok. No: 8 Beşiktaş/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 227 23 00 : +90 212 259 94 08 : www.plas.com.tr

Tasarımcı /Designer Tufan Sezer

Şişemiz, yassı bir gövde ve boyundan tabana doğru eğrisel yapıdadır. Dikdörtgen bir taban, gövde kısmında riplerle kuvvetlendirilmiştir. Etiketleme için ideal yapıdadır. Şişenin yassı olan yapısı,ergonomik tutuş ve kolay kullanım sağlamaktadır. The bottle has based body and a flat curved structure. The bottle has rectangular base and is strengthened with rips. Ideal structure for labeling. The structure of the bottle flat, provides easy to use and an ergonomic grip.

Yetkinlik YetkinlikÖdülü Ödülü/ /Competency CompetencyAward Award

69


GIDA Food

SEK KREM PEYNİRR SEKİZGEN KAP se octagonal cup Sek cream cheese Firma Adı /Company Name

Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş. Ş.

İletişim /Contact

Akçaburgaz Mah. 387 Sok. No: 7 Esenyurt/İstanbul Tel : +90 212 866 27 00 Fax : +90 212 886 54 77 Web : www.paccor.com.tr

Tasarımcı /Designer Gülbahar Koç

Sekizgen modern dizaynı sayesinde son tüketiciye sağladığı ergonomik, kolay elde tutulabilirlik faydalarını, yüksek baskı kalitesi sağlayan shrink sleeve uygulamasıyla birleştiren Sek krem peynir kaseleri, raflarda farklı görüntüsüyle satışı arttırıcı etki kazandırmaktadır. State-of-art hexigonal design provides ergonomic, easy-grab property to SEK’s spread cheese polystyrene cups. Decorated with high print quality shrink sleeves, the new design creates a unique image of cornered cup, against ordinary regular cream cheese cups on the shelves.

70

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

SEKİZGEN GIDA KABI Octaview food container Firma Adı /Company Name

Özge Plastik Ambalaj San. Ltd. Şti.

İletişim /Contact

İkitelli Org. San. Bölg. Kağıthane e San. Sit. 17. Cad. No: 7 Başakşehir/İstanbul ehir/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 485 65 65 : +90 212 485 80 98 : www.ozgeplastic.com

Tasarımcı /Designer Şaban Yavuz

Sızdırmaz özelliği sayesinde içerisinde sergilenecek gıdanın hem dışarıya sızmasını hem de dış ortamla temasını keserek gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. İstenilen renk ve ebatta hatta bölmeli olabilen bu ürün, kahvaltı, çerez ve salata kabı olarak çok amaçlı kullanılabilmektedir. The product that we would like to show; It is leak proof. This point provides to protect foods inside from outside influences and also with cutting external touch, we purpose food safety. The product that can be different colors, sizes or even with compartments, can use for multi-purpose as breakfast, salads and appetizers.

Yetkinlik YetkinlikÖdülü Ödülü/ /Competency CompetencyAward Award

71


GIDA Food

YAŞ SEBZE MEYVE İÇİN DÖKME KUTU Bulk package for fresh fruit and vegetable Firma Adı /Company Name

Olmuksa Ip-Sabancı Ambalaj San. an. Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Sabancı Center 4. Levent/İstanbul ul Tel Fax Web

: +90 212 385 86 00 : +90 212 280 89 71 : www.olmuksa.com.tr

Tasarımcı /Designer Hüseyin Zihar

Yaş Sebze Meyve (YSM) sektörü için özel olarak tasarlanan kutu, patates, soğan, havuç, limon, sıkmalık nar gibi ürünlerinin ihracatında kullanılmaktadır. Tahta kasaya ikame olarak geliştirilmiştir. Euro palet ölçüsü olan 100x120 taban ölçüsünde olan kutunun yüksekliği 180 cmdir. Üretimi özel bir süreç gerektiren, ACB olarak adlandırılan 3 katlı oluklu mukavva malzemeden üretilmiştir. 1 ton yük taşıma kapasitesi bulunmaktadır. This package is used for exporting carrot, onion, lemon and pomegranate in Fresh Fruit and Vegetable sector. It is substituted for wooden case.It has a Euro pallett size base which is 100x120 cm with 180 cm height. It is made of triple wall corrugated board which is called ACB flute and requires special production process. It has a 1 ton carriage capacity.

72

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products

DE VOBIS /De vobi̇ obi̇s Firma Adı /Company Name

Erte Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

İletişim /Contact

Beysan San. Sit. Dereboyu Cad. No: 4 Haramidere Beylikdüzü/İstanbul anbul Tel Fax Web

: +90 212 875 81 82 : +90 212 875 82 02 : www.roxanne.com.tr

Tasarımcı /Designer Turgut Tepret

De Vobis, LCD ekrana sahip dünyanın ilk parfümüdür. De Vobis LCD donanımlı ambalajı ve tasarımı ile diğer ürünler arasında öne çıkan bir üründür. Tek kullanımlık olmayan ürünümüz parfüm bittiğinde yeni şişe ile değiştirilebilir. De VOBIS is the world’s first perfume with LCD screen. De VOBIS LCD equipped packaging distinguishes its presence among other products. It is not a single use product. Therefore, you can replace finished bottle with a new one.

74

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajyarismasi.com

DOĞAL ZEYTİNYAĞI SABUNU Natural oli̇ve oi̇l soap Firma Adı /Company Name Nar Gourmet

İletişim /Contact

Keyap San. Sit. B2 Blok No: 27 Y. Dudullu/İstanbul Tel : +90 216 314 36 80 Fax : +90 216 314 36 85 Web : www.nargourmet.com

Tasarımcı /Designer Pınar Çelik

Mardin’li kadınların el emeği ile yapılan bu sabunlar Türkiye’nin her yerine ulaşıyor. Kutunun malzemesi olan kraft kağıt, sabunun saflığını ve doğallığını vurguluyor. These soaps made by hand work of women from Mardin, reach out everywhere in Turkey. Kraft paper which is the material of the box, emphasize the purity and naturalness of the soap.

Bronz Ödül / Bronze Award

75


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products

ARKO NEM GÜNEŞ BAKIM ÇOCUKLAR İÇİN GÜNEŞ SÜTÜ Arko nem sun care suntan milk for children Firma Adı /Company Name Design VENA

İletişim /Contact

Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Haluk Türksoy Arkası Sok. Beya Plaza No: 2 Kat: 1 D: 3 Üsküdar/İstanbul Tel : +90 216 651 43 50 Fax : +90 216 651 43 52 Web : www.designvena.com

Tasarımcı /Designer Erkan Şahin Serhan Güzelderen

Elden kaymazlık, kolay uygulama için sprey, tek elle kullanım ve çocuksu ifade için yuvarlak hatlı ince belli biçim kullanılmıştır. Rafta çocuk ürünü olduğunun algılanabilirliği için etikette “Şirinler” karakterleri kullanılmıştır. It is used spray for not sliding from hand, easy application; a round lined and wasp waist form for one-hand usage and childish expression. The “Smurfs” characters are used on the labels at the shelves for perceptibility it is a product for children.

76

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

RUBELLA DEVA COLLAGEN PRO-ACTIVE KREM KUTUSU Rubella deva collagen pro-acti̇ve cream box Firma Adı /Company Name

Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No: 41 Arnavutköy/İstanbul Tel : +90 212 771 46 06 Fax : +90 212 771 46 26 Web : www.ddpack.com.tr

Tasarımcı /Designer Serpil Türk

Bayanlar için tasarlanan bu üründe 3 boyutlu bir ambalaj geliştirilmiştir. Bu ambalajda kullanılan metalik malzeme ile bu 3 boyutlu efekt daha fazla öne çıkmaktadır. A special 3D carton is designed for the special anti-aging cream. The 3D aspect is enhanced with the usage of a metallic substrate.

Bronz Ödül / Bronze Award

77


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products

BULUT EKSTRA ÇAMAŞIR YUMUŞATICI Bulut extra concantrate fabri̇c softener Firma Adı /Company Name

Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama San. Tic.

İletişim /Contact

K.O.S.B. İzmir - Ankara Asfaltı 26. km Ansızca Köyü Girişi Kemalpaşa/İzmir Tel Fax Web

: +90 232 878 54 54 : +90 232 878 79 99 : www.vikingtemizlik.com.tr m.tr

Tasarımcı /Designer Tanzer Kantık

Göz alıcı ve ergonomik bir tasarıma sahip, uzun süre kalıcı dört parfüm seçeneğine ile Bulut Ekstra Çamaşır Yumuşatıcı, konsantre yapısı sayesinde ekonomik ve düşük plastik sarfiyatı ile aynı zamanda çevreci bir üründür. Bulut Ekstra Fabric Softener with the option of four different long-lasting fragrances and sleek and ergonomic design, is an environmentally friendly and economic product due to its concentrated formula and low plastic consumption.

78

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

CLEAN TIME SIVI SABUN ŞİŞESİ Clean time liquid hand soap Firma Adı /Company Name Petek Plastik A.Ş

İletişim /Contact

Konya Organize Sanayi Bölgesi onya İhsan Dede Cad. 9. Sok. No: 9 Konya Tel : +90 332 239 06 42 Fax : +90 332 239 07 42 Web : www.petekplastik.com

Tasarımcı /Designer Hamit Gürbüz

Şişenin alt bölümü geniş tutularak ağırlığın alt bölümde kalması sağlanmış ve geniş bir etiket yüzeyi elde edilmiştir. Grafik tasarımda bütün varyantlar arasında güçlü bir ortak dil sağlanarak markanın raflarda görünürlüğü güçlendirilmiştir. The bottom part of the bottle is kept large in order to hold the heavy part at the lower half and in order to have a large label area.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

79


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products

COLGATE SENSITIVE PRO-RELIEF ARKA KARTELALI DİŞ MACUNU KUTUSU Colgate sensitive pro-relief with fifth pannel toothpaste box Firma Adı /Company Name

Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No: 41 Arnavutköy/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 771 46 06 : +90 212 771 46 26 : www.ddpack.com.tr

Tasarımcı /Designer Serpil Türk

Tek parçadan oluşan ve görsel baskı alanı yaratmak için tasarlanmış “Beşinci Panel” uygulaması ile standart diş macunu kutularına yeni bir form kazandırılmıştır. Bu üründe özel bir lak kullanılarak diş macununun hassasiyet vurgusu yansıtılmıştır. We developped a new layout for toothpaste boxes: a 1 piece carton having its own fifth pannel There is also a special varnish applıed on the carton, promoting the integrity of the product.

80

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

CONFY BEBEK ŞAMPUANI Confy kids shampoo Firma Adı /Company Name Petek Plastik A.Ş

İletişim /Contact

Konya Organize Sanayi Bölgesi onya İhsan Dede Cad. 9. Sok. No: 9 Konya Tel : +90 332 239 06 42 Fax : +90 332 239 07 42 Web : www.petekplastik.com

Tasarımcı /Designer Hamit Gürbüz

Grafik tasarımda bütün varyantlar arasında güçlü bir ortak dil sağlanarak markanın raflarda görünürlüğü güçlendirilmiştir. Ürünün çocuklara hitap ettiği için bu özelliği vurgulayan etiketler ile anlatılmıştır. The graphic design aimed at achieving a strong common language among the variants so that the visibility of the brand is high at the shelves.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

81


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products

DECOBOX CAMLII KUTU Decobox luxuryy box Firma Adı /Company Name Kaat’i Kağıttan Ürünler

İletişim /Contact

Haramidere Mevkii Beysan San. Sitesi Fuar Cad. No:23 Beylikdüzü/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 875 98 90 : +90 212 875 98 91 : www.decobox-tr.com

Tasarımcı /Designer Serdar Korkmaz

Çok amaçlı “Decobox Camlı Kutu” ahşap, cam, suni deri, tekstil, thermoform, gri mukavva gibi muhtelif malzemelerin titiz el işçiliği ile harmanlanması sonucu ortaya çıkmış olup, kullanıcının markasına değer katacak niteliktedir. Multi-purpose “Decobox Luxury Box” is produced high quality finishing handiwork by using different materials such as wooden, glass, imitation leather, textile, thermoform and greyboard. Decobox serves the prestigious look to the brand who use this box.

82

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

FIXEGOISTE ŞAMPUAN SERİSİ Fixegoiste shampoo series Firma Adı /Company Name Design VENA

İletişim /Contact

Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Haluk Türksoy Arkası Sok. Beya Plaza ul No: 2 Kat: 1 D: 3 Üsküdar/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 651 43 50 : +90 216 651 43 52 : www.designvena.com

Tasarımcı /Designer Erkan Şahin Serhan Güzelderen

SPA terapisi ritüelinden, kullanılan doğal taşların formlarından ve saç kıvrımlarından ilham alınarak tasarlanmıştır. Organik ve asimetrik temel biçimlendirmelerin sert kıvrımlı biçimlerle kesilerek bölümlendirmesiyle tasarımın doğal saç bakım ürünü olduğu vurgulanmıştır. It is designed as being inspired from SPA therapy ritual, forms of natural stones used and hair curls. It is emphasized the design is a natural hair care product with separation as cutting hard curled forms of organic and asymmetric basic designing.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

83


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products

ROXANNE 25 MLL - EAU DE TOILETTE Roxanne 25 mll - eau de toi̇lette Firma Adı /Company Name

Erte Kozmetik San. Ve Tic. A.Ş.

İletişim /Contact

Beysan San. Sit. Dereboyu Cad. No: 4 Haramidere Beylikdüzü/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 875 81 82 : +90 212 875 82 02 : www.roxanne.com.tr

Tasarımcı /Designer

Turgut Terpet Tasarımda öne çıkan gül şeklinde parfüm şişesi, yaprak şeklinde tasarlanmış kapak ile bütünleşmektedir. Gülün zerafeti ve parfümün hoş kokusu birleşti. Standartların dışına çıkan şık tasarımıyla ve 5 rengiyle kişiye gül bahçesi hissini verecek kadar zarif ve alımlı. Outstanding design in the form of rose shaped bottle completed with cap designed in the form of leaf. Elegance of the rose combined with beautiful fragrance. Unique design of Roxanne 25ml makes users feel as elegant and attractive as a rose garden with its 5 different colors.

84

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

SCA VELVET MENDİL KUTUSU Sca velvet tissue paper carton Firma Adı /Company Name

Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

ad. Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No: 41 Arnavutköy/İstanbul Tel : +90 212 771 46 06 Fax : +90 212 771 46 26 Web : www.ddpack.com.tr

Tasarımcı /Designer

Tynan Darcy & Jo Cliffton SCA firmasının en premium ürünü olan “Velvet serisi” özel baskı teknikleri ile üretilmiştir. Ürünün yumuşaklığını ambalaja yansıtabilmek amacı ile ambalaja özel bir lak uygulanmıştır. Bu lak ile ürüne dokunulduğu zaman hissedilen yumuşaklık, içindeki mendilin özelliklerini yansıtmaktadır. The Velvet skillet which is SCA’s most premium brand stands out on sheld with its special “soft touch” texture. The velvety of the product is easily felt by the consumer at touch.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

85


www.ambalajyarismasi.com

EV-OTOMOTİVOFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ Home-Automabile-Office Appliances, Equipment and Disposables


EV-OTOMOTİV- OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ Home-Automabile-Office

HAYAT KİMYA - PAPIA 6 KATLI DELUXE TUVALET KAĞIDI Hayat Kimya - 6 layered papiȧ deluxe toil̇ et paper Firma Adı /Company Name Musa Çelik Tasarım

İletişim /Contact

Tomtom Mah. Tosbağa Sok. Markiz Apt. No:12/2 Beyoğlu/İstanbul Tel : +90 212 243 89 92 Web : www.musacelik.com.tr

Tasarımcı /Designer Musa Çelik

Neredeyse bütün versiyonların dikdörtgen biçiminde tasarlandığı kutu mendil pazarında Papia’nın farklılaşma ihtiyacına cevaben, seri üretime uygun dikdörtgen tasarım hem sade hem de şık desen detayları ve gümüşî tonda bıçak izleriyle hareketlendirildi. To satisfy Papia’s differentation need, silvery details are applied to two sides of the box and banal rectangular shape is modified. With this new design the boxes are both authentic and suitable for mass production.

88

Altın Ödül / Gold Award


Appliances, Equipment and Disposables

www.ambalajyarismasi.com

OMOMATİK DETERJAN SAKLAMA KUTUSU Omomati̇k detergent stroge box Firma Adı /Company Name

Masaş Metal Ambalaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

arı Aromatik Kimyacilar OSB Melek Aras Bulvarı Cad. No: 79 Tuzla/İstanbul Tel : +90 216 593 08 53 Fax : +90 216 593 08 59 Web : www.masas.com.tr

Tasarımcı /Designer Brandit Ajans

Çamaşır makinesi minyatürü şeklinde ve özel tasarıma sahip olan ürünümüz, deterjan saklama kabı olarak üretilmiştir. Ürünümüzde kullanılan tüm malzemeler Avrupa Standartlarına ve ISO 9000 standartlarına uygun olup; içeriğinde ağır metal bulundurmadıkları için insan sağlığına ve doğaya dosttur. The washing machine shape and design of metal box is unique, it is produced as detergent storage box. All materials that we use in our production comply with European and ISO 9000 standards, they are friendly to human health and the environment because do not contain heavy metals.

Gümüş Ödül / Silver Award

89


EV-OTOMOTİV- OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ Home-Automabile-Office

BİNGO FRESH STAR TAR /Bingo fresh starr Firma Adı /Company Name Hayat Kimya San. A.Ş

İletişim /Contact

Mahir İz Cad. No: 25 Altunizade Üsküdar/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 554 40 00 : +90 216 474 00 60 : www.hayat.com.tr

Tasarımcı /Designer

Serpil Karaoğlu Musa Çelik Parfümlü yüzey temizleyici kategorisinde tüketicinin ilk beklentisi, kokuyu vurgulamak amacıyla tasarlandı. Ambalajdaki kabartmalı çiçek desenleri ve çiçek desenli kapağıyla ürünün kokusunun dışarı yansıtılması amaçlandı. Ergonomik tasarımı, iddalı rengi ve etiketiyle rakiplerden farklılaşarak kategoriye yeni bir trend getirildi. Bingo Fresh Star was designed to emphasize the perfume inside, first expectation of the consumer for the all purpose cleaner category. The smell of the product was aimed to be reflected outside via the package with the embossed flower figures and the flower patterned cap. A differentiation from the competitors was provided along with the creation of a new trend to the category via its ergonomic design, assertive color and its label.

90

Bronz Ödül / Bronze Award


Appliances, Equipment and Disposables

www.ambalajyarismasi.com

444 BOR NANO TEKNOLOJİ MOTOR KORUYUCU 444 boron nano-technology motor protecti̇on Firma Adı /Company Name

444 Madeni Yağlar Üretim San. ve Tic. Ltd. A.Ş.

İletişim /Contact

Yeşillik Cad. No: 167/2 D: 201 Karabağlar/İzmir Tel : +90 232 253 44 04 Fax : +90 232 253 44 40 Web : www.444.com.tr

Tasarımcı /Designer

Dilşah Gezmişoğlu Ambalajımız, uzun yıllardır otomotiv kimyasalları konusunda ürün geliştiren ve dağıtımını yapan 444 madeni yağlara ait Bor içerikli nano teknoloji yağlayıcı için geliştirilmiştir. 444 Bor içerikli nano teknoloji yağlayıcı ürün aeorosol kılıfında piyasaya sunulmaktadır. Our package has been improved for many years in automotive chemicals, improving products and also selling 444 oils, developed for Bor included nano technology in market. 444 bor included nano technology greaser product is on the market, inside a aerosol case.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

91


EV-OTOMOTİV- OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ Home-Automabile-Office

BİNGO DYNAMİC SARAY MUTFAĞI ELMA & TARÇIN KOKULU Bingo dynamic palace kitchen apple & ci̇nnamon flavor Firma Adı /Company Name Hayat Kimya San. A.Ş

İletişim /Contact

Mahir İz Cad. No: 25 Altunizade Üsküdar/İstanbul Tel : +90 216 544 00 00 Fax : +90 216 474 00 60 Web : www.hayat.com.tr

Tasarımcı /Designer

Serpil Karaoğlu Musa Çelik Bingo’nun Türk kadınlarını anlayan, doğal, lokal imajına uygun ve raflarda farklı bir etki yaratacak yeni bir şişe tasarlamak amaçlandı. Amaçlanan doğal ve estetik ifade, logo ile bütünleşen şişe tasarımı, ve kabartma yaprak figürüyle elde edilen n ergonomik el oyukluğuyla sağlandı. The objective was to design a new bottle which will express Bingo’s understanding the needs of Turkish woman, local and natural image. Thee natural and aesthetic expressions which are asked for to design are made by integrating the Bingo logo and by carving the top of the bottle with a leaf figure in an ergonomic way. y.

92

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


Appliances, Equipment and Disposables

www.ambalajyarismasi.com

DYO BOYA AMBALAJI Dyo paint container Firma Adı /Company Name

Pakset Plastik Ambalaj Kalıp İç ve Dış A.Ş

İletişim /Contact

u/Konya O.S.B. Kırım Cad. No: 7 Selçuklu/Konya Tel Fax Web

: +90 332 239 06 17 : +90 332 239 06 22 : www.pakset.com.tr

Tasarımcı /Designer Salih Şekeroğlu

Ambalajın tasarımı DYO’nun prestijli marka imajını üst seviyede yansıtacak sağlamlık, güvenlik ve estetik unsurları biraraya getirilerek geliştirilmiştir. Yüksek emniyet duvarı ve feder üstü kabartma marka logosu öne çıkan tasarım detaylarıdır. The paint container design was performed to reflect DYO’s prestigious trademark image combining durability, safety and aesthetic features. The relatively high safety wall and the embossed trademark logo above the collar are the outstanding design details.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

93


www.ambalajyarismasi.com

DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜN AMBALAJLARI Packages for Other Non-Food Products


DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜN AMBALAJLARI Packages for Other Non-Food Products

EKOSOLFARM %100 ORGANİC SOLUCAN GÜBRESİ - 1,5 KG DOYPACK AMBALAJ Ekosolfarm %100 organic vermicompost fertilizer Firma Adı /Company Name

Ekosol Tarım ve Hayvancılık San. n. Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Hüseyinli Köyü Sırapınar Yolu Avlansızlık Mevkii No: 228 Çekmeköy/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 434 56 01 : +90 216 434 56 35 : www.ekosol.com.tr

Tasarımcı /Designer Gökhan Tatarer

Türkiye’de ilk defa son tüketiciye sunduğumuz %100 Organik Solucan Gübresi paketini tasarlarken, işin en zor tarafı, bu ürünün arkasında bulunan %100 Organik Felsefeyi paketlere yansıtmaktı. We offer 100% Organic Vermicompost Fertilizer for the first time in Turkey, final consumer package design, the most difficult side was on the back of this product is 100% Organic Philosophy to reflect packets.

96

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

BLOCK BOTTOM ÇİMENTO TORBASI Block bottom valve bags Firma Adı /Company Name

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj San. A.Ş

İletişim /Contact

Adana Hacı Sabancı Org. San. Bölg. m/Adana OSB Sabancı Cad. No:8 Sarıçam/Adana Tel : +90 322 394 36 27 Fax : +90 322 394 37 37 Web : www.abco.com.tr

Tasarımcı /Designer

Scancem International Otomatik doluma uygun olarak üretilen Valflı BB torbalar iş gücünde ve zamandan tasarruf sağlamakta olup, alternatifi olan Kraft torbaya göre yağmur, nem ve güneşe karşı daha dayanıklıdır. Yüksek mukavemeti, estetik görünümü, istiflemeye uygunluğu, nakliyede sağladığı avantaj ve ekonomikliğiyle dikkat çekmekte, tercih edilmektedir. BB Bag with valve is appropriate for automatic filling so it saves time and labor. It’s durable against sun, rain, humidity more than Kraft Bag. BB Bag is preferable for esthetic wiev, economic, enviromentally friendly.

Gümüş Ödül / Silver Award

97


DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜN AMBALAJLARI Packages for Other Non-Food Products

ARIKAN I-WATCH METAL SAAT KUTUSU Arikan i-watch” watch tin box Firma Adı /Company Name

Masaş Metal Ambalaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

Kimyacılar OSB Melek Aras Bulvarı Aromatik Cad. No:79 Tuzla/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 593 08 53 : +90 216 593 08 59 : www.masas.com.tr

Tasarımcı /Designer

Arıkan İth. Saat San. ve Tic. Ltd. Şti. Ceren Gölebatmaz Ambalajımızın Türkiye’de bir ilk olan; kapak ve dip kıvrımlarının dışarıdan görünmemesi sayesinde metali sanata dönüşmesini sağlamıştır. Üretimimizde kullanılan tüm malzemeler Avrupa Standartlarına ve ISO 9000 standartlarına uygun olup; içeriğinde ağır metal bulundurmadıkları için insan sağlığına ve doğaya dosttur. As a first time practice in Turkey, with hidden lid and bottom curling, metal becomes art. All materials that we use in our production comply with European and ISO 9000 standards, they are friendly to human health and the environment because do not contain heavy metals.

98

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ Pharmaceuticals


TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ Pharmaceuticals

BİODER SERUM VÜCUT KUTU Bi̇oder serum body box Firma Adı /Company Name

Akademi Matbaacılık İlet. Hizm.

İletişim /Contact

Yeşilce Mah. Yılmaz Sok. No: 3 Seyrantepe/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 270 78 78 : +90 212 270 27 00 : www.akedemimatbaa.com com

Tasarımcı /Designer CB Ajans

Özel ve şık tasarım Kutusu ve kılıf olarak iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Bristol Kartona ofset baskı ve parlak selofan ile lamine edilmiştir. Ayrıca ürünün özelliğine dikkat çekerek altın yaldızla görseli güçlendirilmiştir. Private and stylish design box consists of two separate parts, as the sheath. Bristol cardboard, laminated with offset printing and bright cellophane. It also reinforced the image of the product property to the attention gold gilding

100

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

BİOTA AMERİKA KUTU Biota usa box Firma Adı /Company Name

Akademi Matbaacılık İlet. Hizm.

İletişim /Contact

Yeşilce Mah. Yılmaz Sok. No: 3 Seyrantepe/İstanbul Tel : +90 212 270 78 78 Fax : +90 212 270 27 00 com Web : www.akedemimatbaa.com

Tasarımcı /Designer Merve Delikanlı

Özel tasarımlı şık kutunun Ofset baskısı Bristol kartona yapılmış Parlak Selofan ile lamine edilmiştir. Kutuya ait alt ve üst iki adet seperatör bulunmaktadır. Ayrıca kutunun dıştan içe doğru bulunan penceresi ürün görselliğini ön plana alarak tasarımı desteklemektedir. Bright stylish box made of cardboard d with offset printing customdesigned Bristol are laminated with cellophane. The top and bottom of the box has two separators. Also in the window from outside to inside the box to the fore by the visual design of the product supports.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

101


www.ambalajyarismasi.com

ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages


ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

BIO SMART KRAFT TORBA Bio smart kraft paper sack Firma Adı /Company Name

Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş

İletişim /Contact

za 105 Evler Halk Sok. Pakpen Plaza No: 44 Kat: 6 Kozyatağı/İstanbul Tel : +90 216 467 88 01 Fax : +90 216 467 88 04 Web : www.oyka.com.tr

Tasarımcı /Designer Ceyhun Çetinkaya

Bio Smart, %100 doğal nişasta bazlı yüksek yoğunluklu Biofilm ile üretilmiş doğada tamamen çözünebilen Türkiye’nin ilk çevre dostu endüstriyel kağıt torbasıdır. Bio Smart is the first industrial kraft paper sack that is %100 dissoluble in the nature and produced with 100 % starch based high density Biofilm.

104

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

ERDEMİR SOĞUK HADDELENMİŞ VE TAVLANMIŞ İHRAÇ BOBİN (CCR) AMBALAJI Erdemir expart packaging for cols rolled and annealed coil (ccr) Firma Adı /Company Name

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A.Ş

İletişim /Contact

Uzunkum No: 7 67330 Karadeniz Ereğli/Zonguldak Tel : +90 372 329 54 64 Fax : +90 372 322 29 76 Web : www.erdemir.com.tr

Tasarımcı /Designer

ERDEMİR (Ereğli Demir Çelik Fabrikaları) Soğuk Haddelenmiş ve Tavlanmış İhraç Bobin (CCR) Ambalajı İhraç Bobin PE laminasyonlu su geçirmez kâğıtla kaplanır. Kâğıdın üzerine koruyucu galvanizli sac, yan kapak, iç ve dış köşebentleri konulur. Çevreden üç, göbekten dört çemberle sarılarak paketlenir. Ürün etiketi ve ikaz bilgisi yapıştırılır. Export Packaging for Cold Rolled and Annealed Coil (CCR) Wrapped with PE laminated waterproof kraft paper. Covered with galvanized sheet, metal side covers, inner/outer edge protecters. Strapped four bands through the coil eye, three bands circumferentially, adhered Label & Notification sticker.

Gümüş Ödül / Silver Award

105


ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

FAR KUTUSU /Head light box Firma Adı /Company Name

Kolisan Ambalaj San. ve Tic. LTD. D. ŞTİ.

İletişim /Contact

işi Nilüfer/Bursa İzmir Yolu 23. Km. Gökçeköy Girişi Tel Fax Web

: +90 224 495 15 60 : +90 224 495 15 65 m : www.kolisanbursa.com

Tasarımcı /Designer Tunç Atam

Tasarım yekpare olarak sağ ve sol farın aynı kutuya konması üzerine tasarlanmıştır. İlave seperatör kullanmadan stok çeşidini azaltmak ve kullanım kolağlığı sağlamak tasarımın asıl amaçlarından biridir. Ayrıca içine konan farı alttan yastıklayarak kutu üzerine sabitleyerek olası darbelerde minimum zaiyata indirgemek tasarımın sonuçlarından biridir. The design is envisioned monolithic with both right and left headlights to be put together in one box. One of the main objectives of the design is to reduce the stock range by not using additional separator and ensure the ease of use. Furthermore, one of the results of the design is the cushioning the headlight placed in the box from the bottom, by immobilizing it within the box, reduces the change of damage to minimum from potential impacts.

106

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

PİKNİK SETİ /Picnic nic set Firma Adı /Company Name

Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş. .Ş.

İletişim /Contact

Akhan Mah. 104. Sok. No: 8 Denizli Tel Fax Web

: +90 258 268 05 80 : +90 258 268 10 85 : www.dentas.com.tr

Tasarımcı /Designer

.Ş. Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş. Çoklu satışlara kullanım, taşıma ve sevkiyat kolaylığı getirmesi hedeflenen tasarımda istif taşıma kulakçığı üzerinden yapılmaktadır. Taşıma kulağı üzerine atılan izlerle shrinkli sevkiyat imkanı da sağlamaktadır. Tasarım üzerindeki alanlara yapılan baskı ile ürün markası raflarda ürün sergilenirken müşteri algısını arttırmaya yönelik çalışılmıştır. B dalga levhadan oluşan piknik seti kullanım ve sevkiyat kolaylığı sağlayacak şekilde düşünülmüştür. Design is aimed to bring convenience to multi sales, use, ease of handling and shipping. Design is stacked on the move tab. Shrinkled transport also possible by the agency of trace at handling part. Print areas on the product design , aimed to improve customer perception to product brand during shelves exhibition. B Flute corrugated board design provides to easy use and transportation.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

107


ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

SERAMİK EVYE İÇİN KALIPLANMIŞ SELÜLOZİK AMBALAJ Molded fiber package for ceramic sink Firma Adı /Company Name Dentaş Kağıt San. A.Ş.

İletişim /Contact

Organize Sanayii Bölgesi 1. Kısım Nevzat Koru Cad. No:15 20330 Denizli Tel : +90 258 269 21 00 Fax : +90 258 269 27 09 Web : www.dentaskagit.com.trr

Tasarımcı /Designer Engin Sarıkaya

50 kg ağırlığındaki seramik evyelerde, nakliye ve sonrasında görülen kırılma ve deformasyonlara engel olmak amacıyla geliştirilmiş bir üründür. %100 geri dönüşümlü olması ve istiflenerek daha az stok hacmi kaplaması diğer avantajlarıdır. The package was developed for 50 kg ceramic sinks which had been broken in transportation.. The developed package prevents sink with its excellent cushioning properties. Additional advantages are %100 recyclable, decreased stock volume.

108

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials


AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

KADEMELİ KONSERVE TON BALIK KUTUSU /Stepped tuna fish can Firma Adı /Company Name

Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. .Ş.

İletişim /Contact

Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza Tekstilkent B Blok Kat: 9 No: 32 Esenler/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 438 41 14 : +90 212 438 41 30 : www.saribekir.com.tr

Tasarımcı /Designer

Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Kademeli Konserve Ton Balık Kutusu kapağı açıldığında kapak kalıntısı kutu gövdesi üzerinde yapılan genişletilmiş kavisli alan içinde kaldığından, ürün hiçbir engelle karşılaşmadan tümü ile boşaltılabilmektedir. Kutu raflarda üst üste istiflenebilir. Stepped tuna fish cans body diameter is smaller than the score diameter of the easy open end. Tuna chunck slides out of the can body. The stepped can is stackable.

110

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

GOLD KİMYA KAVANOZ KAPAKLI AYAKKABI CİLASI Gold chemical twist off cap shoe polish product Firma Adı /Company Name

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim /Contact

Barbaros Bulvarı Marmara Apt. No: 68/7 Balmumcu/İstanbull Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı /Designer Şener Karagülle

Plastik kavanoz ve teneke kapaktan oluşan ambalaj, %100 geri dönüştürülebilir ve kolay açılıp kapanmasıyla kullanıcı dostudur. Ofset baskı tekniği uygulanan metal kapak, sızdırmaz contalı yapısı ile ambalajın raf ve kullanım ömrünü uzatmaktadır. The product has two components as plastic jar and printed tinplate lid both components are 100% recyclable and consumer friendly with easy opening and closing. Used offset printing technique gives to metal and leakage proof sealant applied lid increase shelf life of product.

Gümüş Ödül / Silver Award

111


AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

SAKIPAĞA TATLI KASE VE KAŞIKLI KAPAK /Sakipaga dessert cup & spoon with integrated lid Firma Adı /Company Name

Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş. Ş.

İletişim /Contact

Akçaburgaz Mah. 367 Sok. No: 7 Esenyurt/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 866 27 00 : +90 212 886 54 77 : www.paccor.com.tr

Tasarımcı /Designer Gülbahar Koç

Özellikle okul kantinleri için üretilmiş, öğrencilerin öğlen yemeklerinde özgün üçgen tabanı sayesinde ele kolayca oturan kase dizaynı ile kolay ve çabuk tüketilmesi için kendinden kaşıklı kapak ile satılmaktadır. İçindekii ürünün renginde üretilebilen kap özelliği mevcuttur. One-portion dessert for school cantines, great for students lunch breaks, clever design to differentiate from others in market. Unique triangle bottom design to fully fit in your hand. Sold with lid with integrated spoon for easy and quick consumption. Cup can be produced in same color of the flavor of the pudding inside.

112

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajyarismasi.com

PINAR AÇBİTİR SALAM Pinar açbitir salami Firma Adı /Company Name

Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş..

İletişim /Contact

anuni Sok. Yukarı Dudullu Kürkçüler Cad. Kanuni No: 4 Ümraniye/İstanbul Tel : +90 216 528 48 00 Fax : +90 216 540 92 74 Web : www.pinar.com.tr

Tasarımcı /Designer

Gio Reklam Tanıtım Hizmetleri Pınar Açbitir salam küçük porsiyonlarıı ile tek seferde açılıp bitirilebilinen ve böylece bozulma ve saklama problemi yaşatmayan bir üründür. 60 gr’lık 8 dilim ve 75 gr’lık 10 dilimli paketler ile pazara sunulmuştur. Sadece ameliyathanelerde sağlanabilen özel clean room odalarda dilimlenip paketlenen bu ürünlerimiz, ilk an ki tazeliğini raf ömrü sonuna kadar sürdürür. Pınar Açbitir Salami sold in small portions, once you opened you can easily finish it. It is sold in 60 g. package with 8 sliced salami and in 75 g. package with 10 sliced salami, so you don’t have any degradation and storage problems. Pınar Açbitir Salami is produced in special clean rooms where the operating room that can be provided only, slices can be packed in these room and the current freshness is maintained till the end of shelf life.

Bronz Ödül / Bronze Award

113


AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

KALIP SABUN AMBALAJI MBALAJI aging Soap bar packaging Firma Adı /Company Name

Kale Nobel Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.

İletişim /Contact İDTM Blokları A-2 Blok nbul Kat: 6 No: 229-230 Yeşilköy/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 465 74 60 : +90 212 465 74 69 : www.kalenobel.com.tr

Tasarımcı /Designer Sezer Kaplan

Wax kaplama yerine dünyada ilk defa oxobiodegredabel polimerler kullanılarak üretilen ve özel amaçlı kağıtlar yerine genel amaçlı kağıt kullanılan, antibakteriyel özellikleri kaplama katlarına uygulanmış, çok iyi yapışma sağlıyan, çevreci ve maliyet düşürücü bir üründür. An environmentalist and costcutting product which is produced by using oxobiodegradable polymers for the first time worldwide instead of wax covering and by applying general- purpose paper instead of special- purpose paper, with antibacterial features applied to the covering plies, providing very good adhesion.

114

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

(-40C ve 200C) ISIYA DAYANIKLI C-PET GIDA KABI (-40c and 200c) c-pet food container heat resistant Firma Adı /Company Name

Farmamak Ambalaj Malz. ve Amb. Mak. San. ve Tic. A.Ş

İletişim /Contact

G.O.S.B. 1400 Sok. No: 1402 Gebze/Kocaeli Tel : +90 0262 751 06 01 Fax : +90 0262 751 06 04 Web : www.farmamak.com.tr

Tasarımcı /Designer

Farmamak Ambalaj Malz. ve Amb. Mak. San. ve Tic. A.Ş C-PET kaplarımız ile gıdalar -40 °C de muhafaza edilebiliyor. Gıdalar ambalajında +200 °C de konvansiyonel fırında pişirilebiliyor ya da isteğe bağlı Mikro dalga fırında kullanılabiliyor. Farmamak Türkiye’de üretilmeyen teknolojik bir ürünü geliştirerek ticarileştirdi. Hazır gıda ve havayolu şirketlerine fonksiyonel ambalaj sağlandı. Foods with this C-PET Containers can be stored at -40 °C, can be cooked in its container in conventional ovens at + 200 °C or microwave can be used optionally. Farmamak has improved and commercialised a technologically sophisticated product in Turkey. A functional Packaging system is supplied to Ready Food and Airlines Catering Market.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

115


AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

BIO ESASLI TERMOFORM ALT VE ÜST FOLYOLARI -BIO ESASLI TERMOFORM AMBALAJ Bio based thermoform upper and inferior foil-bio based thermoform package Firma Adı /Company Name Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş

İletişim /Contact

1. O.S.B Horozluhan Mah. Çevretli Sok. No: 6-8 Selçuklu/Konya Tel : +90 0332 251 39 40 Fax : +90 0332 248 79 23 Web : www.sezersan.com.tr

Tasarımcı /Designer Refik Ulukan

Bio Esaslı Termoform alt ve üst folyonun yoğunluğu ve birim m2 ağırlığı benzerlerinden daha düşüktür, düşük ısıda yapışabilir. Hammaddesi mısır nişastası olan ve alt-üst folyonun yapışmasında lak kullanılmadığından olumsuz faktörlerin yaşanmadığı bu ambalaj 12-20 haftalık süreçte doğada tamamen yok olur. The density and unit weight of upper and inferior foil of the Bio Based Thermoform are lower than the others. The raw material is based on corn starch. This package doesn’t have negative effects as it isn’t used with lacquer. Its degradation time is 12-20 weeks in nature.

116

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


SOKO AMIGO MEYVE SUYU AMBALAJI ÇEŞİTLERİ Soko amigo fruit juice packaging types Firma Adı /Company Name

Asaş Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Çoğlu Mah. Necip Fazil Bulvarı No: 20 Yenikent/Ankara Tel : +90 0312 277 02 70 Fax : +90 0312 277 02 79 Web : www.asas.com.tr

Tasarımcı /Designer Asaş Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş.

Bu ambalaj, özel laser kesim şekli (“+” veya “*”) ve derinliği sayesinde, pipet ile kolay delinme ve bariyer özelliklerini koruma, diğer karton bazlıı meyve suyu ambalajlarına göre daha hafif, düşük maliyetli ve ilgi çekici olarak albenisi yüksek raf özelliği, hijyenik ve tek kullanımlık özgün yapısal özellikleri vb. bir çok özellik kazanmıştır. This packaging with special laser cutting the shape (“+” or “*”) and depth has got a lot of properties such as the simple pipette puncture and the protection barrier properties; lighter, low cost and allure properties at a shelf than the other cartonbased packaging of fruit juice; hygienic and unique structural properties etc.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

117


AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

TEKSÜT SÜRÜLEBİLİR KREM PEYNİR KASELERİ Teksüt spreadable cream cheese tubs Firma Adı /Company Name

Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş. Ş.

İletişim /Contact

Akçaburgaz Mah. 367 Sok. No: 7 Esenyurt/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 866 27 00 : +90 212 886 54 77 : www.paccor.com.tr

Tasarımcı /Designer Gülbahar Koç

Termoform gıda ambalajlarının dekorasyonunda bir ilk. Tek bir shrinkk sleeve ile dikdörtgen termoform kaselerde köşeler hizalanarak uygulanmakta ve yüksek kalitedeki baskılı shrink sleevleri sürülebilir peynir, çikolata ve yoğurt dikdörtgen ambalajlarında kullanmaktayız. A milestone in thermoformed food packaging, new ability to apply shrinkk sleeve labels to rectangular formed tubs, aligning the corners perfectly while maintaining a high quality visuall design on shrink sleeved tubs.

118

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point of sale display, presentation and storage products


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point of sale display, presentation

PAŞABAHÇE MAĞAZALAR 7 FİL KUTUSU /7 elephants box for paşabahçe stores Firma Adı /Company Name Camiş Ambalaj San. A.Ş

İletişim /Contact

İstasyon Mah. Şehitler Cad. No: 139 Tuzla/İstanbul Tel : +90 216 581 27 27 Fax : +90 216 395 27 94 Web : www.camisambalaj.com m

Tasarımcı /Designer Şenol Cehlan

Şans getirdiğine inanılan 7 filin yanyana dizilmesinden oluşan ambalaj seperatör yapısı ile farklı bir tasarımdır. Katmanlardan oluşan seperatör yuvalarına yerleştirilen cam filler bibirlerine çarpmadan emiyetli şekilde korunmaktadır. The packaging consists of sevenglass elephants ,belief of good luck,strung together side by side in a single box; the structure of the separator has a different understanding.Glass elephants are placed in slots of a multiple layered separator thus protected from bumping into each other.

120

Altın Ödül / Gold Award

a


n

and storage products

www.ambalajyarismasi.com

PAŞABAHÇE 6’LI ÇAYBARDAĞI KUTU VE DİSPLAY/Paşabahçe 6 pcs tea glass box & display box Firma Adı /Company Name

CAMİŞ AMBALAJ SAN. A.Ş.

İletişim /Contact

İstasyon Mah. Şehitler Cad. No: 139 Tuzla/İstanbul Tel : +90 0216 581 27 27 Fax : +90 0216 395 27 94 Web : www.camisambalaj.com

Tasarımcı /Designer Gavsi Başkurt

Satış noktalarında tüketicilerin dikkatini çekmek için farklılık yaratmak amacı ile tasarlanmış bir ambalajdır. 40 adet kutudan oluşan display değişik alanlarda sergilenme özgürlüğü sağlamaktadır. Packaging is designed to make a difference at selling points to attract customer attention. A single display box, for 40 glass boxes, provides freedom of being exhibited in various areas.

Gümüş Ödül / Silver Award

121


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point of sale display, presentation

EFES PİLSEN 4’LÜ TAŞIMA SAPLI FIÇI BİRA ŞİŞE AMBALAJI /Efes pi̇lsen 4 pcs glass packaging with holder Firma Adı /Company Name Camiş Ambalaj San. A.Ş

İletişim /Contact

İstasyon Mah. Şehitler Cad. No: 139 Tuzla/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 581 27 27 : +90 216 395 27 94 : www.camisambalaj.com

Tasarımcı /Designer Şenol Cehlan

Dört adet şişe içeceği bir arada sergilemek, ve taşımak üzere tasarlanmıştır. Üst kısımda yer alan kilitleme sistemi aynı zamanda taşıma sapı oluşumunu da gerçekleştirmektedir. The packaging is designed as to bringing together four bottled drink, for exposing as well for transportation. The upper part of the formation of a locking system also accomplishes the formation as a handle.

122

Bronz Ödül / Bronze Award

a


n

and storage products

www.ambalajyarismasi.com

PAŞABAHÇE 6’LI BARDAK KUTUSU Paşabahçe 6 pcs glass box Firma Adı /Company Name Camiş Ambalaj San. A.Ş

İletişim /Contact

İstasyon Mah. Şehitler Cad. No: 139 Tuzla/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 581 27 27 : +90 216 395 27 94 : www.camisambalaj.com m

Tasarımcı /Designer Gavsi Başkurt

Altı adet bardağı korumak ve kısmen sergilemek düşüncesi ile tasarlanmış bir ambalajdır. Renkli bardakları tüketicilerin görebilmesi için ön yüz, arka yüz ve köşelerde pencere açılmıştır. Packaging is designed with the idea of both preserving six glasses and exhibiting them partially at the same time. Side window corners are opened on front, rear faces and on both sides of the box, in order to facilitate customer perception of different colored glasses.

Bronz Ödül / Bronze Award

123


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point of sale display, presentation

AKAŞ AKBALIK PET JEEP KAVANOZ Akaş akbalik pet jeep jars Firma Adı /Company Name

Sarten Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Barbaros Bulvarı Marmara Apt. No: 68/7 Balmumcu/İstanbul Tel : +90 0212 275 76 60 Fax : +90 0212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı /Designer Şener Karagülle

jeep Pet kavanoz, ürün boşaldıktan sonrasında oyuncak olarak kullanabilmek amacıyla şekerleme ambalajı olarak tasarlanmıştır. Pet malzemeden Pet prosesi ile üretilmiştir. PET jeep jars is designed as a confectionery product. It can be used also as a toy after discharge. It is produced by PET material.

124

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

a


n

and storage products

www.ambalajyarismasi.com

ARKO MEN MİLLİ TAKIM SPONSORLUĞU ANITIM AMBALAJI Arko men turkish national football team sponsorship promotion package Firma Adı /Company Name Orhan Irmak Tasarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim /Contact

Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44-B A. Hisarı Beykoz/İstanbul Tel : +90 0216 465 48 12 Fax : +90 0216 465 48 24 Web : www.orhanirmak.com

Tasarımcı /Designer

Orhan Irmak Çağlar Yücealp Ömer Doğan Levent Yılmaz Arko Men, 2011 senesinde Türkiye Futbol Federasyonu milli takımlar erkek bakım sponsoru olmuştur. Bu sponsorluk için özel bir logo ile birlikte basın lansmanında kullanılmak üzere tanıtım ambalajı tasarlanmıştır. Arko Men become the mens personal care sponsor for national teams of Turkish Football Federation. Along with a special logo design, a promotional package is designed for the press meeting.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

125


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point of sale display, presentation

BALIM STAND /Balim Balim stand Firma Adı /Company Name

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj alaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

Bekleme Mevkii Tire/İz Tel Fax Web

: +90 232 512 11 56 : +90 232 512 38 71 tr : www.mondigoup.com.tr

Tasarımcı /Designer Fatoş Adak

“Balım Stand”, silindir formatındaki ürünlerin teşhirinde kullanılan, yuvalama tekniğiyle verimli taban yerleşimi sağlayarak optimum malzeme gereksinimli üçgen formunda, tek parçadan oluşan bir standdır. Birden fazla “Balım” standı bir araya getirilerek hem köşe hem de orta alanlarda hoş bir teşhir sağlar. “Balım” is a triangle shaped stand which is suitable to display products in cylinder form. This one piece solution requires manual assemble and allows an efficient nesting without causing any place loss. One or more than one stand can be combined together to be used in corner or center area of the market as the POS.

126

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

a


n

and storage products

www.ambalajyarismasi.com

CHOCO-ENERGIC DISPLAY Choco-energic display Firma Adı /Company Name

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj alaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

Bekleme Mevkii Tire/İzmir Tel : +90 0232 512 11 56 Fax : +90 0232 512 38 71 Web : www.mondigoup.com.tr tr

Tasarımcı /Designer Fatoş Adak

Choco-Energic, otomatik ve manuel doluma uygun gövde ve kapak olarak tasarlanmış, pratik rafa hazır bir ambalajdır. Tasarımın en önemli özelliği kutu açılımı sırasında üstteki bandın hiçbir aparat yardımı olmadan ve gövde yüzeyine zarar vermeden perforeli alanlardan açılarak etkili bir teşhir sunmasıdır. “Choco-energic” is a practical shelf ready packaging and it is suitable for manual and automatic filling. The most prominent feature of that design is the box opening. Thanks to perforated area on the left and right side, the box can be opened without help of any tools and without damaging the box surfaces and provide clean appearance for display.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

127


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point of sale display, presentation

ÇİÇEK KUTUSU /Flower box Firma Adı /Company Name

Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş. Ş.

İletişim /Contact

nizli Akhan Mah. 104. Sok. No: 8 Denizli Tel Fax Web

: +90 258 268 05 80 : +90 258 268 10 85 : www.dentas.com.tr

Tasarımcı /Designer

Ş. Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş. Sevkiyatta a-box olarak kullanılmaktadır. Geniş panel kapakları uzun tutularak iç kısımda seperatör görevindedir. Perforajlar yırtılarak teşhirde kullanılabilir. İç yüzeye uygulanan bariyer özelliği sevkiyatta saksılardaki rutubetin koli mukavemetine etki etmemesini sağlamaktadır. Design can be used as a-box while transportation. Large panel of the boxes are kept longer allowed as a separator. Rupture of the perforation will be ready on the shelf intended to. By the help of barrier agent, humidty of flowers does not affect package strength during transportation.

128

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

a


n

and storage products

www.ambalajyarismasi.com

KENDİNDEN KİLİTLİ SAPLI ŞEKER SUNUM AMBALAJI ( KUTU VE KİLİTLİ STAND KAPAK) Self-locked hard candy display box (box and self-locked lid) Firma Adı /Company Name

Görsel Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim /Contact

Karayolları Mah. 569. Sok. No: 12 Küçükköy G.O. Paşa/İstanbul Tel : +90 212 649 22 18 Fax : +90 212 649 50 95 Web : www.gorselplastik.com.tr

Tasarımcı /Designer Levent Ağaoğlu Buğra Dokur

Saplı şekerleme sunumu için tasarlanmış, konik formda silindir kutu ve kapağı piyasadaki alternatif benzerlerine nazaran nakliye, depolama ve dolum maliyetinden yüksek tasarruf ve mukavemet sağlar. Compared to competitors, specially designed conical form cylinder box and it’s lid for lollipop presentation saves high costs of logistics, filling charges. Also it’s transparent design provide a unique presentation.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

129


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point of sale display, presentation and storage products

RUMELİ BOX / Rumeli̇ umeli̇ box Firma Adı /Company Name

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj alaj San. A.Ş.

İletişim /Contact

Bekleme Mevkii Tire/İzmir Tel Fax Web

: +90 232 512 11 56 : +90 232 512 38 71 :www.mondigoup.com.trr

Tasarımcı /Designer Fatoş Adak

“Rumeli box” tek başlarına dik durması zor olan ürünlerin kutuda sadece bir ürün kalsa dahi rafta ürün görünürlülüğünü her zaman en üst seviyede tutan kendinden separatörlü gövde ve kolay kurulumlu kapak olarak tasarlanmıştır. Ayrı işlevleri olan bu iki parça için farklı malzeme kalınlıkları kullanılarak malzeme tasarrufu sağlanır. “Rumeli Box” is a self separator display box, specially designed to exhibit products which can not be stand alone on up-right position. Thanks to separators, product visibility is always on top level. It is manual and easy to assemble. These two parts of the design allows using different combination of material with varied thickness and efficient material usage.

130

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

FLEKSİBIL AMBALAJ

Flexible Packaging


FLEKSİBIL AMBALAJ Flexible Packaging

PARLAK KORUMA A Parlak koruma shine protection Firma Adı /Company Name

Naksan Plastik ve Enerji San. ve A.Ş.

İletişim /Contact

1. Organize San. Bölg. 18 Nolu Cad. No: 13 Başpınar/Gaziantep Tel Fax Web

: +90 342 211 21 64 : +90 342 211 22 27 : www.naksan.com

Tasarımcı /Designer Önder Mertyüz

Naksan Plastik’in yeni doğada %100 çözünen, sedefli, açıya göre parlayan ve %56 daha net baskıya sahip yeni hijyenik ped ambalajı raflarda müşterinin dikkatini çekerek çevreyle dost bir tüketim sağlar. This innovative product provides environment friendly consuming with attracting client’s attention on the shelf with 56% more clear prints and special ink that changes colors according to view angle.

132

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

ALÜMİNYUMSUZ KORNET KILIFI Alu-free cornet sleeve Firma Adı /Company Name

Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş

İletişim /Contact

o: 229-230 İDTM Blokları A-2 Blok Kat: 6 No: Yeşilköy/İstanbul Tel : +90 212 465 74 60 Fax : +90 212 465 74 69 Web : www.kalenobel.com.tr

Tasarımcı /Designer Sezer Kaplan

Dünyada ilk defa alüminyum kullanılmadan sadece kağıt ve oxobiodegredabel polimerlerin özel karışımları ile kaplanarak üretilen, 32 gün shelf life sağlıyan,çok daha az atık oluşturan, karbon ayak izine büyük katkılar sağlıyan çevreci bir dondurma ambalajıdır. An environmentalist ice-cream packing produced for the first time worldwide by covering with the special mixtures just of paper and oxobiodegradable polymers, without using aluminium, proving a shelf-life of 32 days, forming much less waste and highly contributing to carbon footprint.

Gümüş Ödül / Silver Award

133


FLEKSİBIL AMBALAJ Flexible Packaging

FLEKSO BASKI/Flexo Flexo printing Firma Adı /Company Name

Korozo Ambalaj San. Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No: 12 Kıraç Esenyurt/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 866 66 66 : +90 212 886 71 71 : www.korozo.com.tr

Tasarımcı /Designer

Korozo Ambalaj San. Tic. A.Ş. Korozo sahip olduğu 10 renkli, 1570 mm enine kadar baskı yapabilen çok gelişmiş baskı makineleri sayesinde, flexo baskı tekniği ile dialar 54 l/cm tram yapılarak yüksek kaliteli ambalajlar üretmektedir. Korozo is capable of manufacturing high quaility and high resolution packaging films by printing 54 lines per cm with its very advanced, upto 1570 mm width, 10-color flexo printing machines.

134

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

IGLO GURME KARİDES 1 KG DONDURULMUŞ ÜRÜN AMBALAJI Iglo (birds eye) gourmet shrimps 1 kg frozen food packaging Firma Adı /Company Name Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim /Contact

Sanayii Mah. 1652 Sok. No: 2 Esenyurt/İstanbul Tel : +90 212 622 06 22 Fax : +90 212 622 06 77 Web : www.elifplastik.com.tr

Tasarımcı /Designer IGLO

Iglo Gurme Karides ambalajı canlı, parlak ve kuvvetli renklerin film üzerine eşsiz aktarımı için yapılan özel baskı öncesi hazırlıklar ve yüksek çözünürlüklü baskı kalitesi ile flexo baskı teknolojisinin hem grafik hem de teknik olarak en başarılı örneklerinden biridir. Iglo (Bird’s Eye) Gourmet Shrimp packaging is one of most successfull samples of flexo printing technique in n terms of both technique and graphic thanks to its unique transfom of vibrant colours on film achieved by special pre-press preperations and high resolution print quality.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

135


FLEKSİBIL AMBALAJ Flexible Packaging

KOLAY AÇILIR ÖZELLİKLİ AÇILIR KAPANIR BANTLI KAPAKLI GENİŞ KAYNAKLI VAKUM ÖZELLİKLİ TORBA Resealable,easy pen vacuum bag Firma Adı /Company Name

Pal Plastik Ambalaj San. ve Tic. İ. Hakkı Özçınar

İletişim /Contact

Balaban Mah. Festival Sok. No: 6 Çanta E-5 Karayolu 2. km Silivri/İstanbul Tel Fax Web

: +90 444 47 25 : +90 212 746 59 29 : www.palplastik.com

Tasarımcı /Designer Bülent Özçınar Cem Okumuş

Tüketici ambalajlı ürünü satın aldıktan sonra torbanın üst bölümündeki kapak kısmını kaldırıp, ürünü kolay açılır kaynaklı kısımdan kullanacağı kadar alıp yeniden torbaya bırakır. Açılır kapanır bant sayesinde bu işlem m her kullanımda yinelenebilir. Consumer can use the product after opening the peelable sealing and can n put it back. Through the agency of resealable tape this process can be applied several times.

136

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

OKSİDASYON ÖNLEYİCİ MARGARİN AMBALAJI /Oxidation preventing margarine packing Firma Adı /Company Name

Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim /Contact

İDTM Blokları A-2 Blok Kat: 6 No: 229-230 Yeşilköy/İstanbul Tel : +90 212 465 74 60 Fax : +90 212 465 74 69 Web : www.kalenobel.com.tr

Tasarımcı /Designer

Sezer Kaplan Sülfat bazlı sargılık karft kağıt ile alüminyum folyonun çok özel oxobiodegredabel polimer karışımları ile lamine ve proses edildiği, yağ asitlerine dayanıklı, yağın oxide olarakk sararmasını önleyen, çevreci ve ucuz maliyetli bir margarin ambalajıdır. An environmentalist and low-cost d margarine packing which is laminated and processed with the very special oxobiodegradable polymer mixtures of the sulphate-based wrapping Kraftt paper and the foil paper, which is resistent to fatty acids, preventing the margarine’s turning yellow by oxidizing.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

137


FLEKSİBIL AMBALAJ Flexible Packaging

PARLAK DÖNÜŞÜM ÜM Composed shine ne Firma Adı /Company Name

Naksan Plastik Ve Enerji San. ve e A.Ş.

İletişim /Contact

1. Organize San. Bölg. 18 Nolu Cad. No: 13 Başpınar/Gaziantep Tel Fax Web

: +90 342 211 21 64 : +90 342 211 22 27 : www.naksan.com

Tasarımcı /Designer Önder Mertyüz

Naksan Plastik’in doğada %100 çözünebilen, HD klişeyle %56 daha iyi grafik sunan ve açıya göre parlayan özel mürekkeplerle basılmış “composed-shine” yumuşak kulplu poşeti, göze hitap eden doğayla dost bir üründür. Innovative product from Naksan is environment friendly that decomposed 100% in environment, offer 56% more clear graphic performance with HD cliché and printed with special inks offer shine and nacre.

138

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

PROMOSYON KOD BASKILI TORBALAR Digital variable coded package Firma Adı /Company Name

Korozo Ambalaj San. Tic. A.Ş.

İletişim /Contact

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No: 12 Kıraç Esenyurt/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 866 66 66 : +90 212 886 71 71 : www.korozo.com.tr

Tasarımcı /Designer

Korozo Ambalaj San. Tic. A.Ş. Teknoloji ile yaratıcılığın birleştiği promosyon kod baskılı ambalaj sayesinde üretilen her ambalaja ayrı bir kod basılabiliyor. Böylece her ambalaj ticari bir değer kazanıyor ve Korozo müşterileri, nihai tüketicileri ile farklı etkileşimler yaratabiliyor. Korozo created a great combination of technology and creativity in its new digital variable coded packages where each and every package has a separate promotional code.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

139


FLEKSİBIL AMBALAJ Flexible Packaging

SUPLAIN 9301 CSRR /suplain 9301 csr Firma Adı /Company Name

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim /Contact

3. Organize San. Bölgesi Muammer Güler Bulvarı No: 37 Şehitkamil/Gaziantep Tel : +90 342 211 60 00 Fax : +90 342 337 28 70 Web : www.superfilm.com

Tasarımcı /Designer Som Ambalaj

Bir yüzeyi mat, diğer yüzeyi parlak özellikli BOPP filmdir. Parlak yüzeyi koronalı olup, mat yüzeyi özellikle coldseal yapılarda release özellik vermek için geliştirilmiştir. One side matt, one side glossy BOPP film. Glossy side is treated. Matt side is specially designed to be used as release surface on cold seal structures.

140

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

GRAFİK TASARIM Graphic design


GRAFİK TASARIM Graphic design

PEYMAN NUTZZZ /Peyman nutzz Firma Adı /Company Name GRAPHN

İletişim /Contact

yi, Havuzbaşı Sok. No: 12 Beylerbeyi, Üsküdar/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 557 99 80 : +90 216 557 99 84 : www.graphn.com.tr

Tasarımcı /Designer Kamil Temizel

Peyman ailesinin yaramaz çocuğu ü Nutzz. Çitliyo ruhlu Dorleo görünümlü çılgın çerez. Soslu kavrulmuş fıstık varyantları olarak raflarda yerini aldı ve ürün gamına soslu mısırı da ekledi. Peyman şemsiyesini taşıyan bu ürün siyah üzerindeki canlı renkleriyle rafta farklılık prensibine de uyum sağlıyor. The naughty child of Peyman Family. Crazy nuts ,Dorleo looking with spirited Çitliyo. Nutzz has taken places on the shelves as roasted nuts with sauce and corn with sauce has been added to the product line.The vivid colours on the black background of this product ,under the brand of Peyman, accomodate to the principle of the difference on the shelf.

142

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

SEK GÜNLÜK SÜT Sek pasteurized milk Firma Adı /Company Name Tat Konserve Sanayii A.Ş.

İletişim /Contact

en/İstanbul Sirri Çelik Bulvarı 34788 Taşdelen/İstanbul Tel : +90 216 430 00 00 Fax : +90 216 430 80 11 Web : www.tat.com.tr

Tasarımcı /Designer Umay Çubukcu

Sek Yeni Nesil Günlük Süt ambalajının koruyucu iç kapağı sayesinde ürün güvenle açılır, vidalı dış kapağı sayesinde açıldıktan sonraa buzdolabında rahatlıkla saklanabilir. Sek Günlük Süt şişesinin geçmişinin, günümüze modern bir şekilde yansıtıldığı minimal grafik tasarımında ürünün tazeliği ve doğallığı anlatılıyor. Sek New Generation Pasteurized milk offers a safe first time opening thanks to the inner protective membrane. With the convenience of screw cap; it can be kept in refrigerator safely. The modern design reflects the heritage of Sek Pasteurized milk with a minimal graphic design.

Altın Ödül / Gold Award

143


GRAFİK TASARIM Graphic design

TAMEK PREMIUM REÇEL SERİSİ Tamek premium jam series Firma Adı /Company Name

Advice Communications Studio

İletişim /Contact

Cihannuma Mah. İsmaliye Sok. No:7/4 Beşiktaş/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 327 55 16-17 : +90 212 327 36 27 : www.advice.com.tr

Etiket Tasarımı /Label Designer

Asuman Güler

Şişe Tasarımı /Bottle Designer

Dr. Oya Akman Tamek’in, kavanozlarını Oya Akman’ın tasarladığı “Geleneksel Reçel” lezzetleri için; benzerlerinden ayrışan, rafta öne çıkan, kaliteli ama ulaşılabilir, geleneksel ama modern bir tasarım hedeflendi. Etikette, tipografi geri planda bırakılırken, meyvelerin canlılığı ve tazeliğini ön plana çıkaran, görsel ağırlıklı minimal bir grafik tasarım yapıldı. Tamek jams wished to renew the image of its traditional jams. In order to make the product stand out on the shelves, a modern and distinctly different approach was used.

144

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

GOODY HAZIR KEDİ - KÖPEK MAMA SERİSİ /goody cat and dog pet food series Firma Adı /Company Name

Advice Communications Studio

İletişim /Contact

Cihannuma Mah. İsmaliye Sok. No:7/4 Beşiktaş/İstanbul Tel : +90 212 327 55 16-17 Fax : +90 212 327 36 27 Web : www.advice.com.tr

Grafik Tasarımı / Graphic Designer

Aslı Yüce Goody Mama; modern ve güçlü bir kimlik beklentisindeydi. Çeşit fazlalığı; renkleri, tasarımın ayırt edici elemanı olarak kullanmayı da gerektirdi. Markanın genç ve coşkulu doğasını anlatan parlak renkler tasarımın çıkış noktası oldu. Goody Pet food wished to renew its brand identity in order to better inform consumers that Goody is a trustworthy brand that offers a complete diet for pets which is healthy, convenient and economical.

Gümüş Ödül / Silver Award

145


GRAFİK TASARIM Graphic design

EFES PİLSEN UNFILTERED FILTERED Efes pi̇lsen unfi̇ltered Firma Adı /Company Name Tasarım Üssü Ltd. Şti.

İletişim /Contact

Hacı Muhittin Sok. Akçer Çıkmazı 12/1 Kanlıca Beykoz/İstanbul Tel : +90 216 680 11 87 Fax : +90 216 680 11 85 m.tr Web : www.tasarimussu.com.tr

Grafik Tasarımı /Graphic Designer er Gamze Güven Engin Hergül Candaş Aydar Emrah Özturan Ezgi Taşçeviren

Şişe Tasarımı /Bottle Designer

Haluk Evcim Serim Yıldırım Filtre edilmemiş, doğal, eski yöntemlerle üretilmiş, ham ve bulanık bira özelliklerini güçlü şekilde ifade etmeyi hedefledik. Filtresiz bira ile ilk kez karşılaşacak Türk tüketicisinin kolay algılaması amaçlanan tasarımımız konkurda seçildi. We aimed to depict the qualities of the blurred and raw beer, which has been produced by natural and old production methods and wanted Turkish consumer to perceive these qualities easily who has met unfiltered beer for the first time.

146

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajyarismasi.com

ARKO NEM ZEYTİNYAĞLI KREM Arko nem cream with olive oil Firma Adı /Company Name

Orhan Irmak Tasarım San. ve Tic. c. Ltd. Şti.

İletişim /Contact

Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44-B A. Hisarı Beykoz/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 465 48 12 : +90 216 465 48 24 : www.orhanirmak.com

Tasarımcı /Designer

Orhan Irmak Levent Yılmaz Arko Nem markasının ürün gamı içerisinde kattığı zeytinyağlı krem çeşidi için hazırlanan tasarımda, zeytinin doğallığı, yalın bir görsel ile vurgulanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte kullanılan altın renkteki bant, ürünün kozmetik algısını güçlendirmektedir. The design for Arko Nem natural care with olive oil aimed at reflecting the naturalness of olive with a pure image. Moreover, the golden strip on the design enriches the cosmetics perception.

Bronz Ödül / Bronze Award

147


GRAFİK TASARIM Graphic design

E.C.A. ECOTEKNOLOJİK AMBALAJ E.c.a. ecotechnology Firma Adı /Company Name

E.C.A. Valfsel Armatür San. A.Ş.

İletişim /Contact

nisa M.O.S.B. No: 4 Atatürk Cad. Manisa Tel : +90 236 233 05 88 Fax : +90 236 233 06 42 Web : www.eca.com.tr

Tasarımcı /Designer

Seda Kilimcigöldelioğlu E.C.A. Ekoteknolojik ambalajları tüketicisini sürdürülebilir gelecek için bilinçlendiriyor. Geri dönüştürülmüş malzeme ve az boyayla üretilen ambalajlarda, mavi dalga limitli su kaynaklarımızı, yeşil dalga, tükenen ormanlarımızı sembolize ediyor. Kesişen dalgalar ile sürdürülebilirliklerinin birbirlerine bağlı olduğu anlatılıyor. E.C.A. Ecotechnology packages produced from recycable materials and less paint for a sustainable future. Blue wave on the box symbolizes the limited water resources and green wave symbolizes the depleted forests. Those pass through waves expresses sustainability of both water and forest are connected to eachother.

148

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

GURME SUCUK Gurme soudjouk Firma Adı /Company Name

Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş..

İletişim /Contact

anuni Sok. Yukarı Dudullu Kürkçüler Cad. Kanuni No: 4 Ümraniye/İstanbul Tel : +90 216 528 48 00 Fax : +90 216 540 92 74 Web : www.pinar.com.tr

Tasarımcı /Designer

Solutions Reklam Hizmetleri Pınar Gurme sucuk, en kaliteli dana but etleri ile özel baharatların eşsiz birleşiminden oluşan, lezzetin zirveye çıktığı özel bir sucuktur. Bu özel lezzet için tasarlanan özel ambalajda siyah ve gold renkler kullanılarak gurme algısı kuvvetlendirilmiştir. Pınar Gourmet Soudjouk is a special soudjouk, at which the taste hits the top and which is obtained from the blend of the most qualitative beef shank along with special spices. Black and gold colors are used on this special package, which is designed for the special taste of Pınar Gourmet Soudjouk, emphasize the gourmet perception.

Bronz Ödül / Bronze Award

149


GRAFİK TASARIM Graphic design

KALEKİM 1051 / Kaleki̇m 1051 Firma Adı /Company Name

Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Esenyurt Yolu Üzeri No: 188 Firuzköy Avcılar/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 423 00 18 : +90 212 423 31 88 : www.kalekim.com

Tasarımcı /Designer

Thorbjön Ingason

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip seramik yapıştırma harcıdır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Yukarıdan aşağı seramik döşemeye uygundur. Kayma yapmaz. Uzun çalışma suresi ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Kolay taraklanabilir. Cementitious ceramic tile adhesive with extended open time and reduced slip. High adhesion strength. Allows installation of tiles from top towards the bottom. Extended open time. Easily trowellable.

150

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

BUĞDAY UNU Household wheat flour Firma Adı /Company Name Selva Gıda San. A.Ş.

İletişim /Contact

2. Org. San. Böl. Büyükkayacık Mah. Güzelkonak Sok. No: 6 Selçuklu/Konya Tel : +90 332 239 01 24 Fax : +90 332 230 09 81 Web : www.selva.com.tr

Tasarımcı /Designer Kayhan Başpınar

Unun hammaddesi olan buğday tarlaları, ambalajın ana görseli olarak kullanılmıştır. Ürün adı, ambalajın rafta kendini öne çıkarabilmesi için koyu zeminde konumlandırılmıştır. Unun beyaz renkli olması sebebiyle, ambalaj beyaz ağırlıklı çalışılmıştır. Wheat fields, the raw material of flour, is used as the main packaging visual. The product name is positioned in a dark background to highlight the package on the shelf. Due to flour’s original color, the packaging is designed mainly as white.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

151


GRAFİK TASARIM Graphic design

EFES PİLSEN BAHARA HARA ÖZEL Efes pi̇lsen speci̇ ci̇al for spri̇ng Firma Adı /Company Name Tasarım Üssü Ltd. Şti.

İletişim /Contact

Hacı Muhittin Sok. Akçer Çıkmazı 12/1 Kanlıca Beykoz/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 680 11 87 : +90 216 680 11 85 : www.tasarimussu.com.tr .tr

Tasarımcı /Designer Gamze Güven Candaş Haydar Emrah Özturan Ezgi Taşçevir

“Bahar Birası” kavramıyla ilk kez karşılaşan Türk tüketicisinde, hafif, ferah ve daha aromatik bir lezzette olduğu, Efes tombul şişe formu ile bütünleşik PET sleeve’e uygulanan tasarımı ile anlatılmaya çalışıldı. To express this aromatic, fresh product’s taste to the Turkish consumer who has just been introduced to the “Spring Beer” concept, with PET sleeve design is integrated on Efes chubby bottle form.

152

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


GRAFİK TASARIM Graphic design

ETİ KOMBO ÇİKOLATAYA BANDIRILMIŞ BİSKÜVİ /Eti̇ kombo chocolate dipped biscuits Firma Adı /Company Name

Brandmark-Bm İletişim Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.

İletişim /Contact

Bebek Bostanı Sok. No: 17 Bebek/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 263 66 40 : +90 212 263 66 54 m : www.brandmark-tr.com

Tasarımcı /Designer

Mete Özkar Eti’nin kaplamalı bisküvi kategorisindeki yeni ürünü Kombo için çalışılan ambalajda, ürünün lezzetinin yanı sıra farklı tutuş ve yeme şekline odaklanıldı. Ürünün formuna uygun olarak dikey tasarlanan logo ve ambalajda “çikolataya bandırılmış” Kombo başrolde. Kombo is Eti’s new product in the chocolate coated biscuits category. Kombo’s package has been designed to emphasize the unusual holding and eating style of the product, along with its taste. In the vertically designed logo and package, in line with the product’s form, the “chocolate-dipped” Kombo o itself is in the leading role.

154

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

ETİ CANGA ÇİKOLATALI BAR Eti̇ canga chocolate bar Firma Adı /Company Name

Brandmark-Bm İletişim Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.

İletişim /Contact

ek/İstanbul Bebek Bostanı Sok. No: 17 Bebek/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 263 66 40 : +90 212 263 66 54 m : www.brandmark-tr.com

Tasarımcı /Designer Mete Özkar

Eti’nin yenilikçi ürün anlayışıyla bar kategorisinde sunduğu yeni lezzeti Canga’nın ambalajı, ürünün farklı yapısı ve “dağınık sevenlere” konumlandırmasını tamamlayacak şekilde tasarlandı. Eti Canga’nın hareketli, canlı, dağınık ve muzip formu, logosu ve ambalajına da taşındı. The package of Eti’s new taste Canga, an innovative product in the bar category, has been designed as to complete the distinctive shape and positioning (“for those who love it untidy”) of the product. Canga’s active, dynamic, untidy and sly form has been transferred to its logo and package.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

153


www.ambalajyarismasi.com

ETİ WAFE’UP GOFRET Eti̇ wafe’up gofret Firma Adı /Company Name

Brandmark-Bm İletişim Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.

İletişim /Contact

Bebek Bostanı Sok. No: 17 Bebek/İstanbul Tel Fax Web

: +90 212 263 66 40 : +90 212 263 66 54 m : www.brandmark-tr.com

Tasarımcı /Designer Mete Özkar

Eti’nin Orta Doğu pazarına sunduğu yeni gofreti için tasarlanan ambalajda, bölgenin kültürel nitelikleri göz önüne alınarak, lezzet ve kalite vurgusu gümüş detaylarla desteklendi. In the package design of Eti’s new wafer for the Middle Eastern market, the emphasis on taste and quality have been highlighted by using silverish details, considering the cultural essences of the region.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

155


GRAFİK TASARIM Graphic design

İSTANBLUE KAVUN UN AROMALI VOTKA istanblue melon flavoured vodka Firma Adı /Company Name

DPN Reklam Hizmetleri ve İletişim m Çözümleri

İletişim /Contact

Gazi Umur Paşa Sok. No: 20 Sunay nay Apt. D: 2 Balmumcu Beşiktaş/İstanbull Tel Fax Web

: +90 212 347 11 90 : +90 212 347 13 91 : www.dpndesign.net

Tasarımcı /Designer

Özhan Sancak Tasarımda hedef kitlenin genç, dinamik, enerjik ve yaratıcı ruhunu ambalaja yansıtacak, kavun türlerinin biçim ve renk özelliklerinin soyutlanmasıyla elde edilen ve retro bir yaklaşımla harmanlanarak oluşturulan grafik ögelerden faydalanıldı. Target audience’s young, dynamic and energetic soul was reflected on the bottle. Graphic elements are based on abstractions from melon shapes and colors which are harmonized with a retro approach.

156

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

LAY’S FIRINDAN /Lay’s baked Firma Adı /Company Name Platform Reklam

İletişim /Contact

yi, Üsküdar/İstanbul Havuzbaşı Sok. No: 12 Beylerbeyi, Tel : +90 216 557 99 80 Fax : +90 216 557 99 84 rg Web : www.platformreklam.org

Tasarımcı /Designer Cüneyt Çokşen

Ürünümüz yağda kızartılmıyor, fırınlanarak pişiyor. Tuğlalarla örülmüş bir taş fırın görseli, tahta kürek ve cipsin içeriğindeki baharat görselleriyle ürünün fırında piştiğini net bir şekilde vurguladık. Klasik Acı biberli olan varyantın zemininde kırmızıyı, yoğurt ve mevsim yeşillikleri aromalı varyantını zemininde ise yeşil rengi kullandık. Our product is not prepared by french-frying and it is prepared by oven baking. We have emphasized the product to be oven baked by using the visuals of the oven laying by the bricks and baker’s peel and the visuals of the spices the chips contain. We have applied the red colour to the background of the variant which contains the classic hot pepper and the green colour to the background of the the variant which contains aroma of yoghourt and vegetables in season.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

157


GRAFİK TASARIM Graphic design

MEYVELİ İRMİK /Fruity semolina Firma Adı /Company Name Selva Gıda San. A.Ş.

İletişim /Contact

2. Org. San. Bölg. Büyükkayacık Mah. /Konya Güzelkonak Sok. No: 6 Selçuklu/Konya Tel : +90 332 239 01 24 Fax : +90 332 230 09 81 Web : www.selva.com.tr

Tasarımcı /Designer Kayhan Başpınar

Ambalajlarda, her meyvanın rengine uygun renk kodları kullanılmıştır. Aromanın tipografisi küçültülerek “irmik” içeriğinin öne çıkarılması sağlanmıştır. Ürünün rafta kendini göstermesi için duru, temiz ve stylish bir ambalaj tasarımı tercih edilmiştir. In the packages, matching fruit color codes are used. In order to highlight the “samolina” ingredient, the typography of the aroma is used smaller in size. To increase the shelfattention, a clear-cut, clean and stylish packaging design is preferred.

158

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

PEYMAN BAHÇEDEN İÇ TATLI BADEM Peyman bahçeden almond kernels - natural raw Firma Adı /Company Name GRAPHN

İletişim /Contact

Havuzbaşı Sok. No: 12 Beylerbeyi, Üsküdar/İstanbul Tel : +90 216 557 99 80 Fax : +90 216 557 99 84 Web : www.graphn.com.tr

Tasarımcı /Designer

Ekrem Haldun Özince Kuru meyve ve çiğ kuruyemiş segmentini sahiplenen ilk marka olan Peyman Bahçeden, geniş ürün yelpazesiyle raflarda yer aldı. Meyvelerin en iyileri tam mevsiminde toplanıyor, hijyenik koşullarda tamamen doğal olarak kurutuluyor vee ambalajlanıyor. Peyman Bahceden, which is the first brand embracing the segments of dried fruit and nuts, with the wide range of products has taken place on the shelves. The finest fruits in the range of products are picked in the season and desiccated under hygienic conditions naturally.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

159


GRAFİK TASARIM Graphic design

PINAR MEYVE SUYU-ÇILGIN UYU-ÇILGIN SERİSİ Pınar Crazy Fruits its Juice Firma Adı /Company Name Pınar Süt Mam. San. A.Ş.

İletişim /Contact

anuni Sok. No: 4 Yukarı Dudullu Kürkçüler Cad. Kanuni Ümraniye/İstanbul Tel : +90 216 528 48 00 Fax : +90 216 540 92 74 Web : www.pinar.com.tr

Tasarımcı /Designer

ri Gio İletişim Ve Tanıtım Hizmetleri Ambalaj tasarımında seride bulunan ürünlerin içerdiği meyvelerle uygun iştah açicı görseller ve tüketicinin dikkatini çekebilecek canlı renkler kullanıldı. Ürünlerin içeriğinde bulunan meyvelerden yüz figürleri oluşturularak, her ürüne kişilik verildi. In the pack-designs, appetizing visuals and bright colors are used to represent the fruits that are used as ingredients. Fruits are used as a face-figure to give personality to products.

160

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

SELPAK HAVLU Selpak hi̇tchen towel Firma Adı /Company Name İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Tokmak Köyü Mevkii Altınova/Yalova alova Tel Fax Web

: +90 226 462 85 23 : +90 226 462 90 55 : www.ipekkagit.com.tr

Tasarımcı /Designer

İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş Yeni logomuz ve ambalajımızla marka değerlerimizi yansıtmayı, Selpak’ın lider, premium ve uzman algısını korumak istedik. Marka içinde bütünlük renk kodlarıyla oluşturuldu. Marka ikonumuz olan fili ambalajda ön planda konumlandırdık. With new logo and packages; we targeted to reflect Selpak’s brand essence and values while conserving Selpak’s brand perceptions: leadership, premiumness and expertise. Brand integrity has been ensured by using color codes. The elephant being the brand icon stands out on the package.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

161


GRAFİK TASARIM Graphic design

SEVİLEN VİŞNE ŞARABI Sevilen cherry wine Firma Adı /Company Name

Advice Communications Studio

İletişim /Contact

Cihannuma Mah. İsmaliye Sok. No:7/4 Beşiktaş İstanbul Tel : +90 212 327 55 16-17 Fax : +90 212 327 36 27 Web : www.advice.com.tr

Etiket Tasarımı /Label Designer Pınar Açıkgöz Selin Soylu

Sevilen Şarapları, değişim/ durağan, ciddiyet/ zevk, karmaşık/ sade zıtlıklarını yaratıcı biçimde kaynaştırır. Vişne Şarabı için benzerlerinden farklı bir etiket tasarımı amaçlandı. Etikette bir ritmle tekrar eden vişne motifi ve parlak renkler kullanıldı. Launching a new fruit wine, Sevilen needed a label that would at the same time be sophisticated and playful, yet also reflect Sevilen’s own philosophy.

162

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

TEKSÜT SÜRÜLEBİLİR TAZE PEYNİR Teksüt spreadable white cheese Firma Adı /Company Name

Orhan Irmak Tasarım San. ve Tic. c. Ltd. Şti.

İletişim /Contact

44-B Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44-B A. Hisarı Beykoz/İstanbul Tel : +90 216 465 48 12 Fax : +90 216 465 48 24 Web : www.orhanirmak.com

Tasarımcı /Designer Orhan Irmak Akın Tangün

Teksüt sürülebilir taze peynir ambalaj tasarımında, ürünün ekmek üzerine sürülerek yenilebilme özelliğinin, market rafında görsel olarak vurgulanması hedeflenmiştir. Bu amaçla kapağın içine yerleştirilen etiket, ekmek dilimi formunda hazırlanmıştır. Teksut spreadable white cheese packaging design aim at reflecting the product attribute of being spreadable and communicate to the consumers on the market shelf. For this, a slice of bread visual is used in the lid of the package.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

163


GRAFİK TASARIM Graphic design

ÜLKER HERO BABY BY BEBEK MAMALARI Ülker hero babyy baby foods Firma Adı /Company Name

Orhan Irmak Tasarım San. ve Tic. c. Ltd. Şti.

İletişim /Contact

44-B Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44-B A. Hisarı Beykoz/İstanbul Tel : +90 216 465 48 12 Fax : +90 216 465 48 24 Web : www.orhanirmak.com

Tasarımcı /Designer

Orhan Irmak Ömer Doğan Ülker Hero Baby kutuda ve kavanozda olmak üzere yaklaşık 30 farklı çeşitten oluşmaktadır. Ambalaj tasarımında hem rafta dil birliği sağlanması, hem de kategoriler arası ayrımın net bir şekilde vurgulanması hedeflenmiştir. Ülker Hero Baby has around 30 variants in cereals and fruit puree in jars. The critical point in packaging design was underlining different stages while creating a coherence among different variants.

164

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

ÖDÜL TÖRENİ SPONSORLARI

Ceremony Sponsors


SPONSORLAR sponsors

Platin Sponsor / Platinum Sponsor

SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sarten packaging industry and trade INC.

166

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması, firmaların kendilerini geliştirmelerini teşvik ederek daha çok yaratıcı ve özgün tasarımların ortaya çıkmasını sağlamakta ve ambalaj sektörüne çok olumlu katkılarda bulunmaktadır.

Crescent and Stars for Packaging Competition makes a very positive contribution to the packaging sector by way of promoting the selfdevelopment of companies and helping them bring out more creative and original designs.

Bir ürünün satılmasında en büyük desteği özgün tasarımlı ambalaj vermekte ve tüketicinin o ürün hakkındaki kararını etkilemektedir. Dolayısıyla ambalaj, ürünü sadece saklayıp korumakla kalmamakta ürünün satılmasında da önemli rol oynamaktadır.

The packaging is the single most important determinant on the sale of a product, influencing the choice of a customer. Packaging therefore is not simply a matter of protecting the product; it also plays a significant role in the sales efforts.

Bu bağlamda Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması ve benzer yarışmalar, sektördeki rekabeti kamçılamakta ambalaj firmalarının dünya ambalaj sektörüne adaptasyonlarında itici bir güç olmaktadır.

In this sense Crescent and Stars for Packaging Competition and the likes help fuel the competition in the sector, being a push factor for packaging companies to adopt the world packaging industries.

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması sektördeki en iyileri belirlediğinden, rekabetçi piyasa koşullarında firmamıza prestij, tercih edilme ve tanınma gibi hususlarda çok olumlu katkılar sağlamaktadır.

In determining the best in the business, the award makes very valuable contributions for the winning companies in terms of their prestige, being preferred and publicity within a competitive sector.

Bu yarışmanın WorldStar Yarışması’na akredite olması, ödülleri alan Türk firmalarına, başta AB, Orta Doğu, Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere prestij güven ve motivasyon sağlamaktadır.

The fact that this competition is accredited to the WorldStar Competition brings prestige, confidence and motivation for the winning Turkish companies, primarily within countries in EU, Middle East, East Europe.


Altın Sponsor / Gold Sponsor

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. TÜRKİYE FİNANS - Bugün herhangi bir noktadan satın alınan hemen her üründe, içeriğinden önce ambalaj karşılıyor bizleri.

TÜRKİYE FİNANS - For almost every product purchased from sales points, the main attraction is the package itself, rather than the content.

Geçmişte sadece basit birer paketleme aracı olarak öngörülen ambalaj, günümüzde satın almaya etkisi ve hijyendeki etkin rolünün anlaşılması sayesinde bugün dev bir sektör haline gelmiş durumda.

Packaging, which was formerly seen as a simple means of packing stuff, has become a giant industry today after people recognized its effective role as a driver of purchasing behavior, and in ensuring hygiene.

Markalaşma yönünde ciddi çalışmaların yapıldığı ülkemizde, ambalaj sektörünün de bu paralelde çok ciddi katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz. Hemen her üründe dünya kalite standartlarını yakalayan ülkemizde yaratıcı ve işlevsel ambalajlar sayesinde uluslar arası piyasalarda pozitif farkındalık oluşacağına inanıyor, bu paralelde ambalaj sektörü için büyük önem arz eden Ambalaj Ay Yıldızları 2012 Yarışması’nı desteklemekten dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz.

In our opinion, the packaging industry can make great contributions to the significant branding activities that take place in Turkey and we believe that the creative and functional packages can help our country, which already adopts world-class standards in a wide range of products, establish a positive awareness across international markets. In this respect, we are very glad to support the Crescent and Stars for Packaging 2012 Competition, one of the most significant events for the packaging industry.

167


SPONSORLAR sponsors Gümüş Sponsor / Silver Sponsor PETEK PLASTİK / Petek Plastic Petek Plastik olarak müşteri istek ve taleplerine yönelik, sürekli yeni tasarımlar üzerinde yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Amacımız ürünün, tüketiciye sunulduğu esnada, dikkat çekmesi ve etkisini hissettirmesidir. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın hem üretici olarak bizlerin gelişimine katkıda bulunacağına hem de sektördeki sıkıntıları daha çabuk çözeceğine inanıyoruz. Ambalaj sektörü ile ilgili düzenlenen, sektörümüzde Kİ her türlü aktivitenin her zaman destekçisi olduk ve bundan sonrada gururla destekçisi olacağız.

We as Petek Plastic have been heavily working on new designs based on customer needs and demands. Our objective is for the package to take attention and make its presence felt once presented to customers. We believe that the Crescent and Stars for Packaging Competition contributes dearly to our self-development as producers, while at the same time helping the sector to more quickly solve its problems in this aspect. We have always been and will continue to be the supporters of all activities in the sector.

Açılış Kokteyli Sponsoru / Opening Cocktail Sponsor DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. / Printing and packaging industry CO. “Duran Doğan Ambalaj olarak her zaman yenilikten, gelişimden, rekabetten ve sürdürülebilirlikten yanayız. Ambalajın Ay Yıldızları yarışmasının bir farkındalık yarattığına, ambalaj sektörüne önemli katkılar sağlayacak bir etkisi olduğuna inanıyoruz. Duran Doğan Ambalaj olarak, Türkiye’de ve Dünya’da sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak her türlü çabanın içinde yer almaktan mutluluk duyarız…”

“Duran Dogan Printing and Packaging is always producing for innovation, development, competition and sustainability. As Duran Dogan, we belive that the Moon Stars of Packaging Competition has created an awareness of the packaging and will have important effects on packaging industry. We will be happy to take part in any efforts that will contribute the development of packaging sector in Turkey and all over the World.”

Yaka Kartı Sponsoru / Badge Sponsor VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK A.Ş. / Viking Cleaning and Cosmetic CO. İnovasyon çalışmalarıyla müşteri talep ve ihtiyaçlarını her aşamada ön planda tutan Viking Temizlik ve Kozmetik A.Ş. olarak “Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması Ödül Töreni’ni” desteklemekten dolayı onur duyuyoruz.

168

We, as Viking Temizlik ve Kozmetik A.Ş, which gives particular importance to customer demands and needs in each stage with its innovative researches, are proud to support “Crescent and Stars for Packaging Ceremony 2012”.


www.ambalajyarismasi.com

Basın Sponsorları / Press Sponsors RETAIL NEWS / Retail News 10 yıldır perakendenin nabzını tutan Retail News Dergisi, Türkiye’de ambalaj sektöründeki gelişimin her zaman merkezinde yer aldı. Bu nedenle, sektöre vizyon kazandıran Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın ödül törenini desteklemekten onur duyuyoruz.

Retail News Journal keeps its pulse on retail sector in Turkey. We were always at the center of development in the packaging industry. Therefore, we are proud to support “Crescent and Stars of Packaging” Award Ceremony.

TEB KOBİ TV olarak, ambalaj sektörüne olumlu katkılar sunacağına inandığımız böyle anlamlı bir organizasyonu desteklemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.

As TEB KOBİ TV, we have the pleasure of providing our support to such a meaningful organization which we believe will provide a positive contribution to the packaging industry.

TEB KOBİ TV / TEB KOBİ TV

AMBALAJ BÜLTENİ / The Packaging Bulletin İki ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan dergi yoğun mesleki içerikli olup, ambalaj üreten ve ambalaj kullanan firmaların üst düzey ve ilgili teknik ve diğer bölümlerinin yetkilileri ile ambalajla ilişkili kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ve akademik çalışma yapan kişi ve kuruluşlardan oluşan yaklaşık 5.000 kişiye dağıtılmaktadır. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması Ödül Törenini desteklemekten onur duyuyoruz.

İki ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan dergi yoğun mesleki içerikli olup, ambalaj üreten ve ambalaj kullanan firmaların üst düzey ve ilgili teknik ve diğer bölümlerinin yetkilileri ile ambalajla ilişkili kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ve akademik çalışma yapan kişi ve kuruluşlardan oluşan yaklaşık 5.000 kişiye dağıtılmaktadır. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması Ödül Törenini desteklemekten onur duyuyoruz.

PACK CONVERTING / Pack Converting Bundan 15 yıl önce temelleri atılan PackConverting dergisi, sektörümüzün gelişmesi ve kurumsallaşmasını her zaman desteklemiştir. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın da sektörün gelişmesi için önemli bir basamak olduğunu düşünüyor ve ödül törenini desteklemekten mutluluk duyuyoruz.

Pack Coverting Magazine which was founded fifteen years ago, has always supported improvement and institutionalization of our industry. We consider Packaging Crescent Stars Competition to be a significant step for the development of the industry and we are pleased to support this Award Ceremony.

AMBALAJ DÜNYASI / Packaging World

AMBALAJ DUNYASI PACKAGING WORLD

26 yıldır Ambalaj Sektörü’nün gerek teknik gelişmelerden gerekse birbirinden haberdar olmasına katkı sağlayan Ambalaj Dünyası dergisi, sektörün kurumsallaşması açısından çok önemli gördüğü Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması Ödül Törenine destek vermekten memnuniyet duymaktadır.

Packaging World Magazine, which for twenty six years has been informing Packaging Industry not only about one another, but also about technical developments, pleased to support Packaging Crescent Stars Competition Award Ceremony that it considers to be essential for the institutionalization of the industry.

169


KÜNYE tag

Yayınlayan Ambalaj Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi Katip Salih Sokak, No.13 Koşuyolu – İstanbul Telefon: (216) 545 49 48 Faks: (216) 545 49 47 Hazırlayan Hülya Ataman Editörler Emre Erdoğan Tuğba Şahin Tasarım Haylaz Kedi Reklam Hizmetleri www.haylazkedi.com.tr

Baskı ve cilt Karakter Color Bu katalog Ambalaj Ay Yıldızları 2012 Yarışması’nın ücretsiz tanıtım ve bilgilendirme yayınıdır. ISBN 978-605-62568-2-0

170


www.ambalajyarismasi.com | www.ambalaj.org.tr

ASD - AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Koşuyolu Katip Salih Sokak No. 13 Kadıköy - İSTANBUL Telefon: (0216) 545 49 48 Faks: (0216) 545 49 47 e-posta: asd@ambalaj.org.tr

Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2012  
Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2012  

Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2012