Page 7

Innføring av stålhagl/gamle våpen. Helt klart et område hvor det kreves våpenfaglig kompetanse.

Hvis man likevel innfører autorisasjon av børsemakere, mener VR at følgende kriterier må legges til grunn: 

Krav til kompetanse: 1. De som har bevilling til å handle med alle typer våpen skal ha anledning til å ha et verksted knyttet til sin virksomhet, da disse allerede har dokumentert nødvendig kompetanse i forbindelse med å ha fått bevilling. 2. Fagbrev fra norsk eller utenlandsk (Europa eller USA) børsemakerutdannelse bør selvfølgelig godkjennes. 3. I tillegg må man ha en godkjenningsordning for de som har drevet med børsemakerarbeid som levebrød, men som ikke har formell utdannelse, eller har bevilling. Hvilke reparasjoner skal bare utføres av de som blir godkjent. Dette må gjøres så enkelt å håndheve som mulig. Ikke godkjente personer skal bare ha lov til å reparere egne våpen. Det er nødt til å bli så firkantet som dette – ellers vil det bare gli ut. Vi poengterer reparere – man kan naturligvis ikke nekte noen for eksempel, å montere et kikkertsikte på en jaktrifle som er ferdig boret og gjenget fra produsenten. Det er også stor forskjell på å reparere og å skifte deler. (foreslår at hele punktet fjernes).»

Bevillingsuttalelser VR har i perioden gitt uttalelse i en bevillingssak. Pressemeldinger. VR har i perioden sendt ut to pressemeldinger. Den første etter forrige årsmøte gjaldt valg av styret, den andre som gjelder Orderudsaken gjengis nedenfor: «Dommen i Orderudsaken er avsagt for få dager siden. Bl.a. er Lars Gønnerød dømt til fengsel i 2 år og 6 mndr. for å ha skaffet til veie et av mordvåpnene. I 1998 fikk vi ny våpenlov. Dette innebar vesentlige innskjerpinger, bl.a. når det gjaldt strafferammer ved overtredelse av loven. Vi skal ikke gå i detalj på straffeutmålingen for Lars Grønnerøds vedkommende, men den virker unektelig mild når man ser på våpenlovens §33. Her står nemlig bl.a.: «Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, hvis ikke overtredelsen rammes av et strengere straffebud. Gjelder overtredelsen §27 b annet ledd eller ulovlig innføring, avhendelse eller erverv av skytevåpen eller ammunisjon, kan bøter eller fengsel i inntil 2 år anvendes. Er overtredelse som nevnt i første ledd annet punktum grov, kan bøter eller fengsel i inntil 4 år anvendes. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags og hvor mange våpen overtredelsen gjelder eller om handlingen av andre grunner er av særlig farlig eller samfunnsskadelig art. Medvirkning straffes på samme måte»

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement