Page 6

Politidirektoratets fellesmøter. VRs leder har i perioden deltatt på ett fellesmøte med POD. Dette er orienteringsmøter hvor alle PODs høringsinstanser er invitert. Det blir alltid en del diskusjon fram og tilbake på disse møtene, men det blir ikke laget referat. Medlemsmøter. I perioden har vi hatt ett medlemsmøte hvor bl.a. kriteriene for å stille ut på Forhandlermessen ble trukket opp. Andre saker som ble diskutert var bl.a.:  Utarbeide agenturoversikt. Denne er produsert og distribuert  Utarbeide import eller salgsstatistikk. Dette har vi ikke fått gjort.  Innhente tilbud på transport. Dette har vist seg meget vanskelig.  Innhente tilbud på alarmtjeneste. Dette er stilt i bero inntil videre pga forskriftsendring. Høringsuttalelser. VR har etter innhenting av synspunkter blant medlemmene gitt følgende uttalelse angående forslag om å gi børsemakere enerett på reparasjon av våpen: «Høringsuttalelse vedr. Faglig godkjenning av børsemakere. VR kan ikke se at det er behov for å gi børsemakere enerett på reparasjoner av våpen. Faglig godkjenning av børsemakere eksisterer allerede. Følgende begrunnelse legges til grunn: 

Ulykker og nesten ulykker. Vi er ikke kjent med at dette har vært et større problem med "hobbysmeder" enn med "seriøse" børsemakere. En vesentlig forskjell vil dog være at børsemakere kan pålegges å ha en ansvarsforsikring. På den måten vil det for kunden være sikrere å benytte en godkjent børsemaker. Deaktivering av våpen. Dette er kanskje det punktet hvor det er mest å hente for myndighetene. Vi kjenner flere tilfeller av deaktiverte våpen som senere er blitt aktivert. En ikke godkjent børsemaker kan selvfølgelig deaktivere våpen forskriftsmessig, men ved å bare la godkjente børsemakere gjøre det sparer man myndighetene for mye ekstra arbeid. En godkjent børsemaker må kunne sende melding til våpenkontoret om at et gitt våpen er forskriftsmessig deaktivert. Det er vel slik det i praksis fungerer i dag: Våpenforretningen (bevillinghaveren) sender melding til politiet. Hvis det senere skulle vise seg at dette ikke er tilfelle skal dette selvfølgelig opp i rettssystemet. Hvis imidlertid ikke godkjente skal kunne deaktivere våpen, kan vi ikke se noen annen løsning enn at våpenet skal etterkontrolleres av politiet. Noen ytterst få våpenkontor er bemannet med våpenkyndig personell, men langt de fleste er blottet for dette. Det ser heller ikke ut til at så veldig mange av disse er interessert i å tilegne seg denne kunnskapen. Oppbevaring av våpen til reparasjon. En privatperson vil fort kunne komme i den situasjonen at han overstiger grensen for oppbevaringsnivå (enten det er 4 eller 25 våpen) når våpen han har inne til reparasjon kommer i tillegg til hans private våpen. Som POD er kjent med arbeider VR med å utarbeide forslag til retningslinjer for sikring av våpenforretninger. Vi finner det naturlig at disse også blir gjort gjeldende for børsemakere.

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement