Page 3

3. Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon. I forskriftens del. III C 5 heter det bl.a. ”For dem som kun driver handel med haglgeværer og luft- og fjærvåpen kreves ikke spesielle våpenfaglige kvalifikasjoner”. Etter VRs mening er dette en setning som er oversett da det i 1990 ble innført registreringsplikt på hagler. Vi mente at dette avsnittet må revideres – eventuelt slettes. POD var ikke enig i dette, men ba om en begrunnelse for eventuell endring. 4. Politidirektoratets pressemelding datert 7. mai 2001. Det ble en del diskusjon angående begrepet «alder» i forbindelse med tilbakekalling av våpenkort. POD hevder at alder betyr sykdom, etc. pga alder. VR mener at det er uheldig alder er nevnt i det hele tatt. Vi ble ikke enige, men det viktigste er at alder i seg selv ikke er nok til å miste våpenkortet. Når det gjelder tidsbegrenset våpenkort ble det i pressemeldingen brukt eksempel med en som skulle på elefantjakt. VRs motargumenter var disse: En elefantrifle kan selvfølgelig benyttes til for eksempel elgjakt. Når elefantjakta er over vil selvfølgelig våpenet ha stor affeksjonsverdi for jegeren – hvilket er legitimt i hht våpenloven. Når ingen får permanent kjøpetillatelse, hvem skal våpenet selges til etter jakta? Hvis jegeren skal på for eksempel bøffeljakt et, to eller fem år senere, skal han da også få et midlertidig våpenkort? POD skjønte alle argumentene. Grunnen til at dette eksemplet var benyttet var en konkret sak. Vedkommende hadde etter avslag ved hjelp av advokat anket til Justisdepartementet – som på det tidspunkt var ankeinstans. Etter at JD hadde innvilget et tidsbegrenset våpenkort, meldte mannen tilbake at han hadde brukt så mye penger til advokat at han ikke lenger hadde råd til å reise på elefantjakt. Det ble imidlertid poengtert at en person som hadde fått tidsbegrenset våpenkort på ovennevnte premisser, etter jakta ville få innvilget permanent våpenkort pga affeksjonsverdien. 5. 55cm pipelengde på hagler. VR ble bedt om å komme med et begrunnet forslag til endring. Den første saken er langt den viktigste. Da vi kontaktet Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd, som innehar den høyeste kompetansen på dette feltet, viste det seg at POD allerede hadde kontaktet dem. Vi avtalte derfor møte med FG hvor POD var tilstede som observatør. Dette initiativet skulle vise seg å komme i grevens tid. Hadde vi ventet lengre er det stor sannsynlighet for at vi hadde fått «svenske regler». Det hadde ikke vært til å leve med. Vi hadde to møter med FG og POD. Selv om vi hadde hjelp av to medbrakte polititjenestemenn, Steinar Hynne fra Skien POD og Per Eidtang fra Sentrum PS i Oslo, satt vi igjen med inntrykket av å bli fullstendig overkjørt på det første møtet. Vi fikk modifisert dette betraktelig på det siste møte. Etter disse møtene leverte vi følgende forslag til forskrift: «Forslag til Forskrifter for Sikring av Våpenforretninger. Forskriften skal gjelde for alle innehavere av «Bevilling til å drive handel med skytevåpen eller ammunisjon» med unntak av de som har bevilling begrenset til luft- og fjærvåpen. Forskriften skal også gjelde for alle sivile børsemakere samt organisasjoner som oppbevarer mer enn 30 registreringspliktige våpen og/eller mer enn 15.000 stk. hagl-/rifle-/pistolpatroner eller mer enn 50.000 stk. .22 lr/short patroner. Innbruddsalarm. Lokalet skal sikres med FG-godkjent innbruddsalarm minimum Grad 3, med overvåket alarmoverføring (f. eks. Altel) til FG-godkjent alarmstasjon. Det skal være både rom- og skallsikring på minst to uavhengige sløyfer eller stedsangivelsesområder.

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement