Page 20

Våpenrådet Styrets årsmelding for 2007. Styret. Styret har i 2007 bestått av:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby President  Thor Dehnæs Kongsberg Small Arms Kongsberg Visepresident  Petter Bratli Børselars AS Eidsvoll Styremedlem  Stein Alm Alm Våpen & Villmark Moi Styremedlem  Hermann Erdal Våpenloftet AS Førde Styremedlem Styret oppnevnte i 2007 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby Leder  Rune Landrø Magne Landrø AS Lillestrøm Medlem De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt to felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. I messekomiteen har vi bare hatt individuelle telefonsamtaler. Hovedsaker. Vi venter fortsatt på at den nye våpenforskriften skal bli vedtatt. Innstillingen ble levert daværende justisminister Odd Einar Dørum den 16/8-05 og høringsfristen gikk ut i desember samme år. I løpet av våren 06 har den vært på høring i EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Etter dette har justisdepartementet skiftet saksbehandlere over en lav sko. Den nåværende er den fjerde, men de signaler vi har fått tyder på at dette blir den siste. Vi har god tro på at forskriften skal være på plass rundt årsskiftet. Vi planlegger et informasjonsmøte for Våpenrådets medlemmer når forskriften er endelig vedtatt. Vi har i perioden tatt initiativ overfor justisdepartementet til en egen bevilling for salg av våpen/ammunisjon (som ikke er tillatt sivilt) til forsvaret og politiet. Stein Alm ble i 2005 valgt til leder for læreplanutvalget for børsemakerfaget. Dette arbeidet ble sluttført våren 2007. Høringsuttalelser. Det har ikke vært noen høringer i perioden. Politidirektoratets fellesmøter. Det har ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden. Mosby, 10. november 2007. For Styret

Randulf W. Tønnessen

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement