Page 15

Høringsuttalelser. Vi har i perioden ikke sendt noen høringsuttalelser. Politidirektoratets fellesmøter. Det har ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden. Andre møter. Vi har i perioden hatt ett møte med POD angående deres rundskriv 2004/10. Dette rundskrivet henviser til våpenforskriftens § 2-8 som omhandler automatvåpen av militær karakter. POD mener denne paragrafen skal gjelde alle automatvåpen. Resultatet er dette rundskrivet som legger store begrensninger på omsetning av halvautomatiske våpen. Vi ble ikke enige på møtet. Møtet med POD var i september. I oktober hadde vi møte i Oslo med disse organisasjonene: Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skytterforbund, Norsk Forbund for Praktisk Skyting og Norsk Våpenhistorisk Selskap. Møtet resulterte i enighet om å protestere på PODs tolkning av § 2-8. På vegne av alle disse organisasjonene leverte adv. Tore Vestbakke en formell protest til politiavdelingen i Justisdepartementet i slutten av november. Vi har ennå ikke fått svar på protesten.

Mosby, 8. januar 2005. For Styret

Randulf W. Tønnessen

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet