Page 1

Ă…rsmeldinger


Våpenrådet Styrets årsmelding 2001. Stiftelse – medlemmer. Etter å ha vært drevet i flere år med bare sju ikke betalende og løst tilknyttede medlemmer, ble Våpenrådet formelt stiftet på Olavsgaard Hotell på Skjetten den 10. februar 2001. Tilstede på stiftelsesmøtet var tretten importører av våpen og/eller våpenrelatert utstyr. Alle disse tegnet seg som medlem sammen med tre som hadde gitt sitt tilsagn. I løpet av noen måneder vokste vi snart til ca. 40 medlemmer – alle importører. Ved årets slutt var vi 38 medlemmer. Styret. Styret har i 2001 bestått av:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby Leder  Trygve Bergsland Aaserud Holding AS Drammen Kasserer/sekretær  Reidar Østby Østby Agency Froland Styremedlem Dessverre trakk Trygve Bergsland seg fra styret etter konkursen i Aaserud i november. De gjenværende styremedlemmene beklager dette sterkt – Trygve var en god støttespiller å ha med på laget. Men vi respekterte naturligvis hans avgjørelse. Han har også fullført kassererjobben. De fleste styremøtene har foregått på telefon og via E-post. Hovedsaker. Forrige årsmøte påla styret å ta kontakt med Politidirektoratet for å få til en enhetlig behandling samt heving av sikkerheten i våpenforretninger. Dette var et resultat av den såkalte «Trondheimssaken» hvor bl.a. en forhandler ble pålagt å bære alle våpnene i forretning ut på lageret hver kveld. Vi tok dette opp i møte med POD den 15/6-2001 sammen med en del andre saker: 1. Sikring av våpenforretninger. POD var enig i at den ”runde formuleringen” i våpenloven ang. sikkerheten i våpenforretninger var uheldig med tanke på en enhetlig behandling. VR ble bedt om å utarbeide forslag til retningslinjer. 2. Hvordan ønsker myndighetene at omsetningen av ammunisjon skal foregå i fremtiden? NJFF har i vår kunngjort at de vil begynne med salg av rifleammunisjon gjennom sine 600 foreninger. Vi diskuterte lovlig-/ønskeligheten av en slik omsetning. Vi fikk ikke gehør for vårt argument om at NJFF ikke er en skytterorganisasjon, men en jegerorganisasjon. Vi fikk imidlertid gehør for at eventuelle nye sikkerhetskrav for oppbevaring av våpen/ammunisjon i våpenforretning også må gjelde for foreninger forutsatt at det er snakk om kvanta over det som gjelder oppbevaring i private hjem.


3. Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon. I forskriftens del. III C 5 heter det bl.a. ”For dem som kun driver handel med haglgeværer og luft- og fjærvåpen kreves ikke spesielle våpenfaglige kvalifikasjoner”. Etter VRs mening er dette en setning som er oversett da det i 1990 ble innført registreringsplikt på hagler. Vi mente at dette avsnittet må revideres – eventuelt slettes. POD var ikke enig i dette, men ba om en begrunnelse for eventuell endring. 4. Politidirektoratets pressemelding datert 7. mai 2001. Det ble en del diskusjon angående begrepet «alder» i forbindelse med tilbakekalling av våpenkort. POD hevder at alder betyr sykdom, etc. pga alder. VR mener at det er uheldig alder er nevnt i det hele tatt. Vi ble ikke enige, men det viktigste er at alder i seg selv ikke er nok til å miste våpenkortet. Når det gjelder tidsbegrenset våpenkort ble det i pressemeldingen brukt eksempel med en som skulle på elefantjakt. VRs motargumenter var disse: En elefantrifle kan selvfølgelig benyttes til for eksempel elgjakt. Når elefantjakta er over vil selvfølgelig våpenet ha stor affeksjonsverdi for jegeren – hvilket er legitimt i hht våpenloven. Når ingen får permanent kjøpetillatelse, hvem skal våpenet selges til etter jakta? Hvis jegeren skal på for eksempel bøffeljakt et, to eller fem år senere, skal han da også få et midlertidig våpenkort? POD skjønte alle argumentene. Grunnen til at dette eksemplet var benyttet var en konkret sak. Vedkommende hadde etter avslag ved hjelp av advokat anket til Justisdepartementet – som på det tidspunkt var ankeinstans. Etter at JD hadde innvilget et tidsbegrenset våpenkort, meldte mannen tilbake at han hadde brukt så mye penger til advokat at han ikke lenger hadde råd til å reise på elefantjakt. Det ble imidlertid poengtert at en person som hadde fått tidsbegrenset våpenkort på ovennevnte premisser, etter jakta ville få innvilget permanent våpenkort pga affeksjonsverdien. 5. 55cm pipelengde på hagler. VR ble bedt om å komme med et begrunnet forslag til endring. Den første saken er langt den viktigste. Da vi kontaktet Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd, som innehar den høyeste kompetansen på dette feltet, viste det seg at POD allerede hadde kontaktet dem. Vi avtalte derfor møte med FG hvor POD var tilstede som observatør. Dette initiativet skulle vise seg å komme i grevens tid. Hadde vi ventet lengre er det stor sannsynlighet for at vi hadde fått «svenske regler». Det hadde ikke vært til å leve med. Vi hadde to møter med FG og POD. Selv om vi hadde hjelp av to medbrakte polititjenestemenn, Steinar Hynne fra Skien POD og Per Eidtang fra Sentrum PS i Oslo, satt vi igjen med inntrykket av å bli fullstendig overkjørt på det første møtet. Vi fikk modifisert dette betraktelig på det siste møte. Etter disse møtene leverte vi følgende forslag til forskrift: «Forslag til Forskrifter for Sikring av Våpenforretninger. Forskriften skal gjelde for alle innehavere av «Bevilling til å drive handel med skytevåpen eller ammunisjon» med unntak av de som har bevilling begrenset til luft- og fjærvåpen. Forskriften skal også gjelde for alle sivile børsemakere samt organisasjoner som oppbevarer mer enn 30 registreringspliktige våpen og/eller mer enn 15.000 stk. hagl-/rifle-/pistolpatroner eller mer enn 50.000 stk. .22 lr/short patroner. Innbruddsalarm. Lokalet skal sikres med FG-godkjent innbruddsalarm minimum Grad 3, med overvåket alarmoverføring (f. eks. Altel) til FG-godkjent alarmstasjon. Det skal være både rom- og skallsikring på minst to uavhengige sløyfer eller stedsangivelsesområder.


Eksisterende FG-godkjente innbruddsalarmanlegg skal om nødvendig oppgraderes til minimum AA-4 etter regelverket av 1968. Anleggets romsikringsdetektorer skal være av antimaskeringstypen. Dekningsomfang og funksjoner. Skallsikringen skal gi alarm ved inntrenging til forretningen. Egne lokaler rundt lokaler der våpen/ammunisjon oppbevares skal sikres med romsikringsdetektorer. Eventuell ytterdør som vender direkte inn i lokaler der det oppbevares våpen skal være sikret med åpningskontakter. Mellom eventuell ytterdør og forsterket innerdør skal det være romsikringsdetektor. Lokaler der det oppbevares våpen skal sikres med romsikringsdetektorer. Sikring av lokaler/områder for oppbevaring av våpen og/eller ammunisjon.  

   

Hvis ikke våpen/ammunisjon oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap som er boltet fast, gjelder følgende krav: Yttervegg/-tak/-gulv: Armert betong eller min. 4mm stålplate påskrudd innsiden. Det skal ikke være vinduer. Vinduer som er plassert mer enn 4 meter over bakkenivå, utbygg eller konstruksjoner og gjenstander som gir innklatringsmuligheter, godtas hvis de er sikret med innvendig montert FG-godkjent gitter. Hvis mer enn 50cm av ytterveggen er over bakkenivå skal den sikres som nevnt ovenfor fra topp til min. 50cm under bakkenivå. Ytterdør/-port: Skal sikres innvendig med FG-godkjent sjalusi/gitter med alarmdetektor mellom. Sjalusi/gitter kan eventuelt erstattes med NS-3170 klasse 3 dør. Vegg/tak/gulv mot egne lokaler: Armert 15cm Leca eller min. 1,5mm stålplate påskrudd innsiden. Dør/åpninger i vegg mot egne lokaler skal sikres med FG-godkjent sjalusi/rullegitter som er FG-godkjent for utvendig montering, eller NS-3170 klasse 3 dør. Nøkler til dører, sjalusi o.l. skal ikke oppbevares på stedet utenfor forretningstiden.

Sikring i åpningstiden.  Alle våpen skal være forsvarlig låst.  Pistol/revolver skal være i låst monter. Flater mot publikum skal minst være sikkerhetsglass sertifisert etter NS 3217 motstandsklasse B1 (NS 3215). Luker og andre åpninger skal være låst og vende mot avsperret ekspeditørplass.  Ammunisjon skal oppbevares nedlåst eller bak disk utenfor publikums rekkevidde.» Begrunnelse for endring av forskriftens del. III C 5 (sak nr.3) og 55cm pipelengde (sak nr. 5) er levert POD. Når det gjelder pipelengden har VR gått inn for 47cm på alle magasinhagler. En annen viktig sak som ble behandlet på forrige årsmøte, var Villmarkslivs artikkel om hvordan man skal bære seg ad for å få kjøpt billige mausere i Sverige. Redaktør Dag Kjelsaas’ svar går i korthet ut på at han påberoper seg redaksjonell frihet til vurdere hvilke saker som skal trykkes, men han avkrefter samtidig ryktet om at dette var den første i en påtenkt serie. Brevet vedlegges årsmeldingen. Faksimile av brevet gjengis på neste side.


Politidirektoratets fellesmøter. VRs leder har i perioden deltatt på ett fellesmøte med POD. Dette er orienteringsmøter hvor alle PODs høringsinstanser er invitert. Det blir alltid en del diskusjon fram og tilbake på disse møtene, men det blir ikke laget referat. Medlemsmøter. I perioden har vi hatt ett medlemsmøte hvor bl.a. kriteriene for å stille ut på Forhandlermessen ble trukket opp. Andre saker som ble diskutert var bl.a.:  Utarbeide agenturoversikt. Denne er produsert og distribuert  Utarbeide import eller salgsstatistikk. Dette har vi ikke fått gjort.  Innhente tilbud på transport. Dette har vist seg meget vanskelig.  Innhente tilbud på alarmtjeneste. Dette er stilt i bero inntil videre pga forskriftsendring. Høringsuttalelser. VR har etter innhenting av synspunkter blant medlemmene gitt følgende uttalelse angående forslag om å gi børsemakere enerett på reparasjon av våpen: «Høringsuttalelse vedr. Faglig godkjenning av børsemakere. VR kan ikke se at det er behov for å gi børsemakere enerett på reparasjoner av våpen. Faglig godkjenning av børsemakere eksisterer allerede. Følgende begrunnelse legges til grunn: 

Ulykker og nesten ulykker. Vi er ikke kjent med at dette har vært et større problem med "hobbysmeder" enn med "seriøse" børsemakere. En vesentlig forskjell vil dog være at børsemakere kan pålegges å ha en ansvarsforsikring. På den måten vil det for kunden være sikrere å benytte en godkjent børsemaker. Deaktivering av våpen. Dette er kanskje det punktet hvor det er mest å hente for myndighetene. Vi kjenner flere tilfeller av deaktiverte våpen som senere er blitt aktivert. En ikke godkjent børsemaker kan selvfølgelig deaktivere våpen forskriftsmessig, men ved å bare la godkjente børsemakere gjøre det sparer man myndighetene for mye ekstra arbeid. En godkjent børsemaker må kunne sende melding til våpenkontoret om at et gitt våpen er forskriftsmessig deaktivert. Det er vel slik det i praksis fungerer i dag: Våpenforretningen (bevillinghaveren) sender melding til politiet. Hvis det senere skulle vise seg at dette ikke er tilfelle skal dette selvfølgelig opp i rettssystemet. Hvis imidlertid ikke godkjente skal kunne deaktivere våpen, kan vi ikke se noen annen løsning enn at våpenet skal etterkontrolleres av politiet. Noen ytterst få våpenkontor er bemannet med våpenkyndig personell, men langt de fleste er blottet for dette. Det ser heller ikke ut til at så veldig mange av disse er interessert i å tilegne seg denne kunnskapen. Oppbevaring av våpen til reparasjon. En privatperson vil fort kunne komme i den situasjonen at han overstiger grensen for oppbevaringsnivå (enten det er 4 eller 25 våpen) når våpen han har inne til reparasjon kommer i tillegg til hans private våpen. Som POD er kjent med arbeider VR med å utarbeide forslag til retningslinjer for sikring av våpenforretninger. Vi finner det naturlig at disse også blir gjort gjeldende for børsemakere.


Innføring av stålhagl/gamle våpen. Helt klart et område hvor det kreves våpenfaglig kompetanse.

Hvis man likevel innfører autorisasjon av børsemakere, mener VR at følgende kriterier må legges til grunn: 

Krav til kompetanse: 1. De som har bevilling til å handle med alle typer våpen skal ha anledning til å ha et verksted knyttet til sin virksomhet, da disse allerede har dokumentert nødvendig kompetanse i forbindelse med å ha fått bevilling. 2. Fagbrev fra norsk eller utenlandsk (Europa eller USA) børsemakerutdannelse bør selvfølgelig godkjennes. 3. I tillegg må man ha en godkjenningsordning for de som har drevet med børsemakerarbeid som levebrød, men som ikke har formell utdannelse, eller har bevilling. Hvilke reparasjoner skal bare utføres av de som blir godkjent. Dette må gjøres så enkelt å håndheve som mulig. Ikke godkjente personer skal bare ha lov til å reparere egne våpen. Det er nødt til å bli så firkantet som dette – ellers vil det bare gli ut. Vi poengterer reparere – man kan naturligvis ikke nekte noen for eksempel, å montere et kikkertsikte på en jaktrifle som er ferdig boret og gjenget fra produsenten. Det er også stor forskjell på å reparere og å skifte deler. (foreslår at hele punktet fjernes).»

Bevillingsuttalelser VR har i perioden gitt uttalelse i en bevillingssak. Pressemeldinger. VR har i perioden sendt ut to pressemeldinger. Den første etter forrige årsmøte gjaldt valg av styret, den andre som gjelder Orderudsaken gjengis nedenfor: «Dommen i Orderudsaken er avsagt for få dager siden. Bl.a. er Lars Gønnerød dømt til fengsel i 2 år og 6 mndr. for å ha skaffet til veie et av mordvåpnene. I 1998 fikk vi ny våpenlov. Dette innebar vesentlige innskjerpinger, bl.a. når det gjaldt strafferammer ved overtredelse av loven. Vi skal ikke gå i detalj på straffeutmålingen for Lars Grønnerøds vedkommende, men den virker unektelig mild når man ser på våpenlovens §33. Her står nemlig bl.a.: «Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, hvis ikke overtredelsen rammes av et strengere straffebud. Gjelder overtredelsen §27 b annet ledd eller ulovlig innføring, avhendelse eller erverv av skytevåpen eller ammunisjon, kan bøter eller fengsel i inntil 2 år anvendes. Er overtredelse som nevnt i første ledd annet punktum grov, kan bøter eller fengsel i inntil 4 år anvendes. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags og hvor mange våpen overtredelsen gjelder eller om handlingen av andre grunner er av særlig farlig eller samfunnsskadelig art. Medvirkning straffes på samme måte»


Det må være lov å stille følgende spørsmål: Hva kan lovgiver ha ment skal til for at maksimumstraffen skal anvendes? Kjøp eller salg av uregistrert våpen er ikke nok. Ulovlig – helt klart, men ikke grovt. Kjøp eller salg av stjålne våpen burde, hvis loven i det hele tatt skal ha noen fornuftig hensikt, kvalifisere til betegnelsen grov overtredelse. Lars Grønnerød har beviselig byttet bort en uregistrert revolver i en stjålet pistol. Revolveren er bevist anvendt til trippeldrap. Har både aktoratet og dommerne helt glemt våpenloven?» Den eneste reaksjonen vi fikk var en e-post fra Dag Kjelsaas som syntes det var et «fint tiltak». Forhandlermessen. VR har overtatt Forhandlermessen f.o.m. 2002. Dette hører imidlertid til neste årsmelding og regnskap, men vi kan nevne at den fikk med kr. 5.000,- i overskudd. Brevkurs. Etter å ha fått aksept for at VR skal være høringsinstans for POD i våpen og bevillingssaker har vi gått i gang med revisjon det gamle brevkurset som Norsk Våpenråd hadde. Dette arbeidet er overlatt til Magne Søilen og ventes fullført neste periode. For Styret

Randulf W. Tønnessen


Våpenrådet Styrets årsmelding 2002. Styret. Styret har i 2002 bestått av:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby  Tor Dehnæs Kongsberg Small Arms Kongsberg  John Sveen Gresvig AS Oslo  Petter Bratli Børselars AS Eidsvoll  Stein Alm Alm’s Børsemakerverksted Moi

President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Alle styremøtene har foregått på telefon eller via E-post. I enkelte saker har det ikke vært enstemmighet. Dette har egentlig vært en sikker måte å få belyst sakene fra alle sider. Hovedsaker. Den saken som har vært mest tidkrevende i 2002 har uten sammenlikning vært revideringen av våpenforskriften. I tillegg til høringsuttalelsen, som vi tidligere har sendt medlemmene, har vi hatt flere henvendelser til POD angående overgangsordning for børsemakerne. Mens Opplæringsrådet for håndverksfag deler vårt syn, har vi foreløpig ikke vunnet gehør hos POD. Så langt har POD ikke vært interessert i et møte engang. Både OHV og Gauldal VGS støtter vårt krav om et møte med POD hvor også Børsemakernes Landsforbund bør være representert. Den nye våpenforskriften som skulle gjelde fra 1/1-03 er ennå ikke ferdig. Vi har i perioden fremmet følgende forslag for POD: «Politidirektoratet. v/Ståle Svendsen Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Vedr. hagler med modellår før 1885. Idet vi viser til hyggelig telefonsamtale for noen dager siden ang. ovennevnte, vil vi foreslå en tekstendring i «Blåboka» – Justisdepartementets rundskriv G-126/92. Nåværende tekst: Når det gjelder alder har departementet antatt at pistoler og revolvere med modellår fra før 1871 (dvs. senest 1870) og geværer med modellår før 1885 (senest 1884) er uskikket som skytevåpen, uansett om det skulle være mulig å skaffe ammunisjon til våpenet. Ny tekst: Når det gjelder alder har departementet antatt at pistoler og revolvere med modellår fra før 1871 (dvs. senest 1870) og geværer med modellår før 1885 (senest


1884) er uskikket som skytevåpen, bortsett fra når ammunisjon i våpnenes kaliber fortsatt er lett tilgjengelig. Tekst som skiftes ut er gjennomstreket. Ny tekst er markert med fet skrift. Begrunnelse: Den direkte årsaken til dette forslaget er en forhandler (for øvrig et av våre medlemmer) som har annonsert fritt salg på antikke hagler i kal. 12. Dette er våpen som er beregnet for svartkruttpatroner som har meget lavt kammertrykk. Etter gjeldende regler kan hvem som helst fritt kjøpe slikt våpen. Kaliber 12 haglpatroner er kanskje det enkleste kaliber å få tak i. Selv om man ikke finner svartkruttpatroner kal. 12 i alle våpenforretninger, så vil de fleste røyksvake samt stålhaglpatroner «passe» i disse våpnene. Faren for våpensprengning vil være meget stor. For øvrig kan vi opplyse at G-Sport kjeden selger ca. 10.000 stk. svartkruttpatroner kal. 12 pr. år. Mosby, 22/4-2002. for Våpenrådet Randulf W. Tønnessen (President) » Vi har ennå ikke fått svar på forslaget. Vi har heller ikke fått svar hverken på vårt forslag til sikring av våpenforretninger, eller endring av pipelengde på magasinhagler. Begge disse sakene er over ett år gamle. Vi har i perioden sendt denne støtteerklæringen til Gauldal VGS: «Sør-Trøndelag Fylkeskommune Vedr. børsemakerlinja ved Gauldal VGS, Støren. Vi er blitt gjort oppmerksom på at Sør-Trøndelag Fylkeskommune vurderer å legge ned børsemakerlinja ved Gauldal VGS på Støren. Våpenrådet vil på det sterkest fraråde dette. Fra 1/1-2003 legger Politidirektoratet opp til at bare norsk utdannelse skal godkjennes for børsemakere. POD legger også opp til at alle som vil fortsette å drive som børsemaker etter denne dato, skal avlegge svenneprøve innen to år. Et annet moment i denne saken er at Nordisk Råd har gått inn for at Gauldal VGS også skal ta seg av børsemakerutdannelsen i Danmark og Sverige. Hvis denne børsemakerlinja skulle bli lagt ned, ser vi mørkt på børsemakerfaget i fremtiden Mosby, 5/12 2002. For Våpenrådet

Randulf W. Tønnessen (President)»


Høringsuttalelser. VR har levert høringsuttalelse i forbindelse med revidering av våpenforskriften. Denne uttalelsen er tidligere sendt til alle medlemmene og gjengis derfor ikke her. Politidirektoratets fellesmøter. Pga forsinkelse med endring av våpenforskriften har det ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden. Medlemsmøter. I perioden har vi hatt ett ekstraordinært årsmøte. Brevkurs. Det har dessverre blitt lite tid for styret til å jobbe med brevkurset. Magne Søilen har derfor fått i oppdrag å gjøre dette ferdig. Mosby, 2. februar 2003. For Styret

Randulf W. Tønnessen


Våpenrådet Styrets årsmelding for 2003. Styret. Styret har i 2003 bestått av:  Randulf W. Tønnessen  Tor Dehnæs  John Sveen  Petter Bratli  Stein Alm

Våpensport AS Kongsberg Small Arms Gresvig AS Børselars AS Alm’s Børsemakerverksted

Mosby Kongsberg Oslo Eidsvoll Moi

President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Styret nedsatte i 2003 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:    

Randulf W. Tønnessen Frode Larsen Rune Landrø Hans Oddvar Nordskog

Våpensport AS Norma AS Magne Landrø AS Nordskog Våpen & Sport AS

Mosby Oslo Lillestrøm Risør

Leder Medlem Medlem Medlem

De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt tre felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. I messekomiteen har vi hatt to felles telefonmøter i tillegg til separate samtaler. Hovedsaker. Også siste år har vi brukt mye tid på å få til en overgangsordning for børsemakerne. I mai var vi representert på et møte i Bergen med Opplæringsrådet for håndverksfag. Etter dette møtet fikk vi en positiv reaksjon fra ORH, men senere har de tydeligvis snudd på hælen. Vi har i perioden vært involvert i flere bevillingssaker. Den ene av disse er nå under politietterforsking. Vi har også i denne perioden sendt støtteerklæring til Gauldal VGS. Forslag til POD. Vi har i perioden ikke fremmet forslag til POD. Høringsuttalelser. Vi har i perioden ikke sendt noen høringsuttalelser. Politidirektoratets fellesmøter. Det har ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden.


Andre møter. Vi har i perioden hatt møte med POD angående elektronisk innsending av våpenrapporten. Fra 1. januar 04 kan Politimesteren forlange at all rapportering skal foregå elektronisk. Per d.d. er Alm’s Våpenregistreringsprogram det eneste kommersielt tilgjengelige dataprogram for føring av våpenrapporten. Noen få av de største importørene har fått laget sine egne program. Dette har vi informert om tidligere i rundskriv direkte til medlemmene. Brevkurs. Vi har nå endelig fått ferdig brevkurset vårt. Dette selger vi til ikke-medlemmer for 1.250,- og medlemmer 500,-. Vi kommer også til å tilby det til ansatte ved landets våpenkontor. Vi kommer til å presentere kurset på messen. De som ønsker å oppgradere sine ansattes våpenkunnskaper kan bestille kurset på messen.

Mosby, 8. januar 2004. For Styret

Randulf W. Tønnessen


Våpenrådet Styrets årsmelding for 2004. Styret. Styret har i 2004 bestått av:  Randulf W. Tønnessen  Thor Dehnæs  John Sveen  Petter Bratli  Stein Alm

Våpensport AS Kongsberg Small Arms OMC Norge AS Børselars AS Alm’s Våpen & Villmark

Mosby Kongsberg Rolvsøy Eidsvoll Moi

President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Styret nedsatte i 2004 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:    

Randulf W. Tønnessen Frode Larsen Rune Landrø Tore Johnsen

Våpensport AS Norma AS Magne Landrø AS Schou Våpen AS

Mosby Oslo Lillestrøm Lillestrøm

Leder Medlem Medlem Medlem

De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt fire felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. I messekomiteen har vi hatt ett felles telefonmøte i tillegg til separate samtaler og E-post. Hovedsaker. Arbeidet med å få til en fornuftig overgangsordning for børsemakerne har fortsatt også siste år. Via advokat har vi bedt om et møte med Justisminister Odd Einar Dørum. Like før jul fikk vi beskjed om at hele våpenforskriften skal revideres igjen i 2005. Derfor blir det ikke noe av dette møtet. Når årsmøtet arrangeres er allerede første møte angående revisjon av våpenforskriften avholdt. Vi har i perioden levert klage på POD til Justisdepartementet. Mer om dette under punktet; Andre møter. Forslag til Politidirektoratet. Vi har i perioden fremmet to forslag til POD:  Våpenrådet skal ha høringsrett i alle bevillingssaker.  Etter Våpenrådets mening bør det være en sentral oversikt over våpenbevillinger. Det ville være naturlig at POD administrerte denne. På den måten vil man alltid ha et oppdatert register. Det vil også være en fordel om Våpenrådet ble informert om nye bevillinger, men det viktigste er å bli informert når en bevilling inndras. Når det gjelder første punkt har vi fått en delvis aksept. Dvs. at POD vil anbefale at VR blir rådspurt når de blir kontaktet i bevillingssaker. Punkt to har vi ennå ikke fått svar på.


Høringsuttalelser. Vi har i perioden ikke sendt noen høringsuttalelser. Politidirektoratets fellesmøter. Det har ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden. Andre møter. Vi har i perioden hatt ett møte med POD angående deres rundskriv 2004/10. Dette rundskrivet henviser til våpenforskriftens § 2-8 som omhandler automatvåpen av militær karakter. POD mener denne paragrafen skal gjelde alle automatvåpen. Resultatet er dette rundskrivet som legger store begrensninger på omsetning av halvautomatiske våpen. Vi ble ikke enige på møtet. Møtet med POD var i september. I oktober hadde vi møte i Oslo med disse organisasjonene: Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skytterforbund, Norsk Forbund for Praktisk Skyting og Norsk Våpenhistorisk Selskap. Møtet resulterte i enighet om å protestere på PODs tolkning av § 2-8. På vegne av alle disse organisasjonene leverte adv. Tore Vestbakke en formell protest til politiavdelingen i Justisdepartementet i slutten av november. Vi har ennå ikke fått svar på protesten.

Mosby, 8. januar 2005. For Styret

Randulf W. Tønnessen


Våpenrådet Styrets årsmelding for 2005. Styret. Styret har i 2005 bestått av:  Randulf W. Tønnessen  Thor Dehnæs  Petter Bratli  Stein Alm  Hermann Erdal

Våpensport AS Kongsberg Small Arms Børselars AS Alm Våpen & Villmark Våpenloftet AS

Mosby Kongsberg Eidsvoll Moi Førde

President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Styret oppnevnte i 2005 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:    

Randulf W. Tønnessen Frode Larsen Rune Landrø Tore Johnsen

Våpensport AS Norma AS Magne Landrø AS Schou Våpen AS

Mosby Oslo Lillestrøm Lillestrøm

Leder Medlem Medlem Medlem

Frode Larsen og Tore Johnsen har senere trukket seg fra dette arbeidet. De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt fire felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. I messekomiteen har vi bare hatt individuelle samtaler og E-post. Hovedsaker. Presidenten har sammen med Bjørn Ivar Rindal (NJFF) og Thor A. Grannæs (NFPS) representert brukerorganisasjonene i Justisdepartementets prosjektgruppe for revisjon av våpenforskriften. Dette har også vært den suverent mest tidkrevende saken i perioden. Vi har gjennomført to tredagersmøter, to todagersmøter og tre endagsmøter i plenum. Ett møte ble holdt på Gardermoen Konferansesenter, ett i Kirkenes/Nyrud mens resten ble holdt hos POD i Oslo. I tillegg har presidenten sammen med politiinspektør Magnus Andreassen (Agder PD) hatt fire endagsmøter på Tinghuset i Kristiansand. Vi har mottatt 95 og sendt 76 e-poster. Det er produsert 60 dokumenter i forbindelse med denne revisjonen. Gruppens innstilling ble overlevert justisminister Dørum 16/8-05. Brukerorganisasjonene har fått gjennomslag for mange av sine synspunkter i forslaget til ny forskriften. Bl.a. har vi i forslaget endelig fått «orden på børsemakersaken», den gamle § 2-8 er borte og det blir innført jaktvåpengarderobe på 8 komplette våpen. Vi planlegger et informasjonsmøte for Våpenrådets medlemmer når forskriften er vedtatt. Stein Alm ble i 2005 valgt til leder for læreplanutvalget for børsemakerfaget. Dette arbeidet pågår fortsatt.


Høringsuttalelser. I tillegg til arbeidet med Våpenforskriften har vi i 2005 sendt følgende forslag om endring i Viltforskriften til Direktoratet for naturforvaltning: «Våpenrådet foreslår disse endringene i viltforskriften: § 15, 5. ledd, nåværende tekst: Til jakt er bruk av hagle for mer enn to skudd forbudt. Vi foreslår dette endret til følgende: Til jakt er bruk av hagle for mer enn tre skudd forbudt. Det er flere ting som taler for denne endringen: 1. Ifølge Benelli Armi, som er verdens nest største produsent av automathagler (halvauto), er Norge det eneste land innen EØS-området som har magasinbegrensing på 1+1 skudd til jakt. 2. De fleste land har magasinbegrensing ved bruk av magasinhagler til jakt. Denne begrensingen er, så langt vi har brakt i erfaring, utelukkende 2+1. Bl.a. kan vi nevne at Sverige endret sine regler fra 1+1 til 2+1 for å tilpasse seg før EU-valget i 1994. 3. Alle produsenter tar hensyn til ovennevnte og leverer magasinbegrensere deretter. Noen få europeiske produsenter lager faktisk også egne begrensere for Norge. Imidlertid er noen av disse begynt å støpe begrenserne i plastikk. Dette er meget billig når produksjonen er stor, men uøkonomisk for et lite marked som Norge. Produksjon av form for støping av slike begrensere beløper seg til bortimot 100.000,- kroner. Dvs. at i disse tilfellene må jegerne lage magasinbegrenserne selv. § 15, 3. ledd, nåværende tekst: Under jakt på elg, hjort og rådyr er det ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn tre skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Under jakt på øvrige viltarter hvor det brukes halvautomatisk rifle er det ikke tillatt å bruke mer enn to skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Vi foreslår dette endret til følgende: Under jakt er det ikke tillatt brukt halvautomatisk rifle med mer enn 4 skudd i magasinet pluss 1 i kammeret. Denne begrunnelsen legges til grunn: 1. Det er for oss uforståelig hvorfor man skal skille mellom patronkapasiteten ved forskjellige viltarter. Vi kan ikke se noen fornuftig grunn til dette. 2. Ved å øke magasinkapasiteten til 4 vil man slippe omladning/magasinskifte ved storviltprøven. 3. Det er mange modeller fra flere produsenter som ikke kan leveres med fireskudds magasin, men det bør være jegerens eget valg.» Politidirektoratets fellesmøter. Det har ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden. Andre møter. Vi har i perioden vært representert på ett fellesmøte i Justisdepartementet og tre møter med andre brukerorganisasjoner. Sistnevnte ble holdt hos NJFF på Hvalstad.

Mosby, 1. januar 2006. For Styret

Randulf W. Tønnessen


Våpenrådet

Styrets årsmelding for 2006. Styret. Styret har i 2006 bestått av:  Randulf W. Tønnessen  Thor Dehnæs  Petter Bratli  Stein Alm  Hermann Erdal

Våpensport AS Kongsberg Small Arms Børselars AS Alm Våpen & Villmark Våpenloftet AS

Mosby Kongsberg Eidsvoll Moi Førde

President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Styret oppnevnte i 2006 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:  

Randulf W. Tønnessen Rune Landrø

Våpensport AS Magne Landrø AS

Mosby Lillestrøm

Leder Medlem

De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt fire felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. I messekomiteen har vi bare hatt individuelle telefonsamtaler. Hovedsaker. Hovedsaken i 2005 var revisjon av våpenforskriften. Innstillingen ble levert daværende justisminister Odd Einar Dørum den 16/8-05 og høringsfristen gikk ut i desember samme år. I løpet av våren 06 har den vært på høring i EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Dessverre er den ennå ikke vedtatt. Det som gjenstår er politisk behandling og de siste signaler vi har fått antyder tidligst februar 07. Vi planlegger et informasjonsmøte for Våpenrådets medlemmer når forskriften er endelig vedtatt. Stein Alm ble i 2005 valgt til leder for læreplanutvalget for børsemakerfaget. Dette arbeidet pågår fortsatt. Styret har i løpet av året fått adv. Siv Helset (Langangen & Helset) til å lage et notat om garantiansvar for bransjen. Notatet er tidligere mailet til alle importørmedlemmene. En papirutgave vil bli levert til alle besøkende på Forhandlermessen.


Høringsuttalelser. Det har ikke vært noen høringer i 2006. Politidirektoratets fellesmøter. Det har ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden. Mosby, 20. desember 2006. For Styret

Randulf W. Tønnessen


Våpenrådet Styrets årsmelding for 2007. Styret. Styret har i 2007 bestått av:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby President  Thor Dehnæs Kongsberg Small Arms Kongsberg Visepresident  Petter Bratli Børselars AS Eidsvoll Styremedlem  Stein Alm Alm Våpen & Villmark Moi Styremedlem  Hermann Erdal Våpenloftet AS Førde Styremedlem Styret oppnevnte i 2007 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby Leder  Rune Landrø Magne Landrø AS Lillestrøm Medlem De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt to felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. I messekomiteen har vi bare hatt individuelle telefonsamtaler. Hovedsaker. Vi venter fortsatt på at den nye våpenforskriften skal bli vedtatt. Innstillingen ble levert daværende justisminister Odd Einar Dørum den 16/8-05 og høringsfristen gikk ut i desember samme år. I løpet av våren 06 har den vært på høring i EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Etter dette har justisdepartementet skiftet saksbehandlere over en lav sko. Den nåværende er den fjerde, men de signaler vi har fått tyder på at dette blir den siste. Vi har god tro på at forskriften skal være på plass rundt årsskiftet. Vi planlegger et informasjonsmøte for Våpenrådets medlemmer når forskriften er endelig vedtatt. Vi har i perioden tatt initiativ overfor justisdepartementet til en egen bevilling for salg av våpen/ammunisjon (som ikke er tillatt sivilt) til forsvaret og politiet. Stein Alm ble i 2005 valgt til leder for læreplanutvalget for børsemakerfaget. Dette arbeidet ble sluttført våren 2007. Høringsuttalelser. Det har ikke vært noen høringer i perioden. Politidirektoratets fellesmøter. Det har ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden. Mosby, 10. november 2007. For Styret

Randulf W. Tønnessen


Våpenrådet Styrets årsmelding for 2008. Styret. Styret har i 2008 bestått av:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby President  Thor Dehnæs Kongsberg Small Arms Kongsberg Visepresident  Petter Bratli Børselars AS Eidsvoll Styremedlem  Stein Alm Alm Våpen & Villmark Moi Styremedlem  Hermann Erdal Våpenloftet AS Førde Styremedlem Styret oppnevnte i 2008 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby Leder  Rune Landrø Magne Landrø AS Lillestrøm Medlem  Lars Nygård Vaabenhuset Nygård AS Haltdalen Medlem  Stein Alm Nordskog AS Moi Medlem De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt tre felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. I messekomiteen har også de fleste møtene vært individuelle telefonsamtaler. Vi har i tillegg hatt ett felles telefonmøte. Hovedsaker. Den nye våpenforskriften ble omsider vedtatt 11. Juli, men den har ennå ikke trådt i kraft. Innstillingen ble levert daværende justisminister Odd Einar Dørum den 16/8-05 og høringsfristen gikk ut i desember samme år. I løpet av våren 06 har den vært på høring i EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Dessverre har den nåværende politiske ledelsen, med justisminister Storberget i spissen, på vesentlige punkter snudd innstillingen fullstendig på hodet. Det verste er egentlig alle reglene i innstillingen som er erstattet med «Politidirektoratet kommer med retningslinjer» i forskriften. Det vil si at det er enda mindre forutsigbarhet enn tidligere. Faktiske regler og krav kan endres av POD når som helst! Da vi oppdaget Storbergets «snuoperasjon» tok vi umiddelbart kontakt med Thor Grannæs og Bjørn Ivar Rindal, de to andre representantene for brukerorganisasjonen i prosjektgruppa som leverte innstillingen til forskriften. Vi ble fort enige om å protestere samt å innkalle til et fellesmøte med alle brukerorganisasjonene. Vi ba NJFF om å innkalle til dette møtet som ble holdt i deres lokaler på Hvalstad 18/8. På dette møtet var det enighet om å sende en protest på forskriften fra alle organisasjonene utenom DFS. Senere ble det dessverre klart at NJFF ikke ble med på denne protesten, men ville kjøre sitt eget løp. Det var derfor nødvendig med enda et fellesmøte. Dette ble holdt 22/9 i NSFs lokale på Ullevål. Etter dette møtet ble det sendt en protest på vegne av de fleste brukerorganisasjonene. Denne protesten er ennå ikke besvart. I tillegg til dette har presidenten hatt orienteringsmøter med NSFs forbundsstyre, Odd Einar Dørum i Venstre, Kjell Reinsfelt i Høyre og FRPs Jan Arild Ellingsen samt to møter med Thor Grannæs og ett med Bjørn Ivar Rindal. Sammen med de to sistnevnte sendte vi en skarp protest til Storberget som resulterte i et svadasvar fra statssekretær Terje Moland Pedersen.


Parallelt med dette har vi også jobbet med Thomas Breen som er Storbergets vararepresentant på Stortinget. Vi har skrevet brev til ESA – dessverre uten å få særlig gehør for våre innvendinger. VR har også bedt JD om innsyns- og uttalerett i PODs rundskriv før disse sendes. Til tross for purring har vi ennå ikke fått svar på denne forespørselen. I skrivende stund er vi i kontakt med en jussprofessor for å få en vurdering av forskriften i forhold til forvaltningsloven. Siste utvei er en såkalt «Class Action Lawsuite» - altså rettssak mot staten. Vi planlegger et informasjonsmøte for Våpenrådets medlemmer når forskriften er endelig vedtatt. Presidenten ble valgt til å representere brukerorganisasjonene i referansegruppa i forbindelse med årets våpenamnesti. Høringsuttalelser. Det har ikke vært noen høringer i perioden. Politidirektoratets fellesmøter. Det har ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden. Mosby, 14. desember 2008. For Styret

Randulf W. Tønnessen


Våpenrådet Styrets årsmelding for 2009. Styret. Styret har i 2009 bestått av:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby President  Thor Dehnæs Kongsberg Small Arms Kongsberg Visepresident  Petter Bratli Børselars AS Eidsvoll Styremedlem  Stein Alm Alm Våpen & Villmark Moi Styremedlem  Hermann Erdal Våpenloftet AS Førde Styremedlem Styret oppnevnte i 2008 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby Leder  Rune Landrø Magne Landrø AS Lillestrøm Medlem  Lars Nygård Vaabenhuset Nygård AS Haltdalen Medlem  Stein Alm Nordskog AS Moi Medlem De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt to felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. Messekomiteen har bare hatt individuelle samtaler i inneværende periode pga samarbeidet med Sportsbransjen AS. Hovedsaker. Den nye våpenforskriften som ble vedtatt 11. juli i fjor trådte omsider i kraft 1. juli i år. Den er på mange vesentlig punkter endret til noe i nærheten av innstillingen fra 2005. De fleste formuleringene som «Politidirektoratet kommer med retningslinjer» er fjernet i forskriften. Dessverre er dette til liten nytte da POD, samtidig med at forskriften trådte i kraft, kom ut med et nytt rundskriv hvor det florerer med materielle regler. Disse er i stor grad uhjemlet og til dels selvmotsigende. Den 13. august fikk vi NSF til å innkalle til et møte med alle brukerorganisasjonene. På dette møtet ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med å fremme brukerorganisasjonenes interesser i forhold til regelverket og forvaltningen av dette. Følgende ble enstemmig valgt til å representere interesseorganisasjonene i denne saken: Randulf W. Tønnessen (leder) Vidar Nilsen Per Jarle Kristiansen Andrew Walls Thor Andreas Grannæs Tron Reidar Bøe

Våpenrådet Norges Jeger- og Fiskerforbund Det Frivillige Skyttervesen Norges Skytterforbund NFPS, NROF og NVS NOJS


Når dette skrives har vi hatt to møter og sendt en henvendelse til justisminister Knut Storberget hvor arbeidsgruppen ber om et møte Justisdepartementet kommer neste år til å revidere Våpenloven og brukerorganisasjonene er invitert til å stille med to personer hvorav den ene skal være fra bransjen. Ovennevnte arbeidsgruppe har bedt JD om at dette utvides til tre personer. Høringsuttalelser. Det har ikke vært noen høringer i perioden. Politidirektoratets fellesmøter. Det har ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden. Mosby, 11. desember 2009. For Styret

Randulf W. Tønnessen

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet