Page 1

EN BOK TILL, OM OCH AV TEKNISK DESIGN-STUDENTER

VID LULEÃ… TEKNISKA UNIVERSITET


ÅRET 2018 En bok till, om och av Teknisk design-studenter vid Luleå tekniska universitet Av: Hanna Jonsson Fredrik Landqvist Martin Åhlén


FÖRORD Vad är teknisk design? Den frågan fun-

det handlar om att utveckla framtiden, att

derade säkert du och de flesta andra

göra den bättre och mer hållbar, genom

TD-studenter över när de kom till LTU,

att utveckla lösningar som är tillgängliga

fastän du och de andra just sökt en ut-

och som vi människor gärna vill använda.

bildning som heter Teknisk design. Det beror antagligen på att det är ett brett

Målet med utbildningen Teknisk design

begrepp som omfattar väldigt mycket

är att du som student ska utveckla bäs-

och som är svårt att koka ner till en enda

ta möjliga kunskap och förutsättningar

mening. Jag skulle gå så långt som att

för ditt kommande yrkesområde. Under

hävda att området teknisk design, om det

utbildningen finns det flera perspektiv,

tas an på det seriösa och ansvarsfulla vis

både kortsiktiga och mer långsiktiga,

som vi jobbar med här på LTU, är avgö-

men om du kommer ihåg det övergri-

rande för hur allting runt omkring oss är

pande målet med utbildningen så blir

utformat och konstruerat för att förbättra

det oftast lättare att faktiskt förstå varför

och bidra till välmående för människan.

du måste göra just den där uppgiften,

Ta en arbetsmiljö till exempel, om ingen

vara med i ytterligare ett projekt eller läm-

tänkt till kring hur den ska fungera för att

na in en till workbook. Tanken är att du

både bidra till effektiv produktion och en

själv ska upptäcka målet, som ligger där

ergonomiskt och socialt tillgänglig ar-

i framtiden, om ett, tre eller fem år, bero-

betsmiljö för medarbetarna, så kommer

ende på hur lång din utbildning är, och

den inte leverera det den ska. För en pro-

inse att du gör det här för dig själv, för din

dukt gäller samma sak: att tänka till kring

egen framtid.

hur den ska användas, av vem och vilket syfte de personerna har med att använ-

För ett tag sedan fick jag höra att studen-

da produkten för att det ska bli en lösning

ter som läste en till synes likartad utbild-

som faktiskt fungerar och som gärna an-

ning vid ett annat universitet var avund-

vänds. Min beskrivning av området tek-

sjuka på våra studenters kompetenser.

nisk design är av den anledningen att

De tyckte att våra studenters förmåga att


visualisera, testa och att prototypa lös-

hela utbildningen ska bli tydlig och struk-

ningar tillsammans med intressenter i oli-

turerad för dig som student.

ka steg var kunskaper de själva inte hade med sig från sin utbildning. Det är något

De faktorer som är viktiga för en bra ut-

jag även hör av de många arbetsgivare

bildning är trygghet att utvecklas i en god

jag har kontakt med: att TD studenter från

studentmiljö, att ges möjlighet att öva och

LTU har en så oerhört viktig kompetens,

öva igen och att kontinuerligt få feedback

nämligen förmågan att ta itu med en upp-

på det vi gör. Detta är något vi aktivt ar-

gift, ett problem eller en utmaning, utan

betar med på Teknisk design och något

att säkert veta exakt vart processen ska

som vi är övertygade om bidrar till att

leda. Vi tar itu med saker, vi gör, och ge-

utbildningen idag faktiskt är så bra som

nom det görandet utvecklar vi förståelsen

den är.

av vad lösningen behöver klara av. När jag ser resultatet av arbetet med den Den här boken fyller två viktiga syften,

här boken så vet jag att vi lyckats, vilket

dels ger den dig en bred bild av vad ut-

jobb och vilket fantastiskt resultat som

bildningen Teknisk design är och dels

Hanna, Fredrik och Martin med stöd av

ger den dig en insikt i vad du kan uppleva

alla er andra åstadkommit med denna

under din tid vid LTU. Vi lärare på Teknisk

bok. Det ger mig massor av energi att

design är starkt engagerade i att du ska

fortsätta utveckla utbildningen och att

få det bästa möjliga stödet och lära dig

med eftertryck säga:

ditt yrkesområde på bästa möjliga sätt. Vi jobbar hela tiden aktivt med att utveckla

Var stolt – du är en Teknisk designer!

utbildningen och välkomnar hela tiden förändrings- och förbättringsförslag. Nu

Åsa Wikberg Nilsson

utvecklar vi till exempel hela utbildningen

Utbildningsledare Teknisk design

efter CDIO principerna: Conceive, Design, Implement, Operate, med syfte att


INNEHÃ…LL TEKNISK DESIGN

7

UTBILDNINGEN

15

UTLANDSSTUDIER

35

EXAMENSARBETE

53

EFTER STUDIERNA

67


TEKNISK DESIGN 7


Status

Nytänkande

Utvecklande

Roligt

Brett Intressant

Modernt

Kul

Kreativt

Bättre än I Förberedande

Framtiden

8

Samarbete

Möjligheter

Teknisk

Innovativt

Engagemang

TEKNISK DESIGN

Okänt

Tufft


OM TEKNISK DESIGN Det ligger en tanke bakom varje produkt och bakom varje tjänst som du stöter på i din vardag, och även i alla produkter och tjänster som du inte stöter på. Utbildningen Teknisk design uppmanar dig att vara med och utveckla framtidens produkter,

TED

arbetsmiljöer och produktionssystem.

TED är Teknisk designs egna programMålet är att främja kreativitet, innovation

förening som består utav elever som

och självständighet hos framtida desig-

pluggar i olika årskurser och inriktningar.

ningenjörer, som ska kunna skapa håll-

Gemensamt är att alla jobbar mot samma

bara lösningar med utgångspunkt från

mål, nämligen att göra Teknisk design till

människors behov och förutsättningar.

den bästa utbildningen på universitetet.

På arbetsmarknaden är designingenjörer

Genom att anordna föreläsningar, sittningar och andra studiesociala event så

med nämnda egenskaper eftertraktade.

vill TED skapa en gemenskap mellan de olika årskurserna och inriktningarna. Vill du hjälpa TED att förbättra utbildningen, eller har du kanske en projektidé du skulle vilja genomföra? Skriv i så fall till TED på TED@m-sektionen.se eller på facebook så får du svar.

9


TEKNISK DESIGN

HISTORIA Ingenjörsutbildningen som idag heter

skulle förknippas med en ingenjörsut-

Teknisk design startade år 1984 i Luleå,

bildning.

och var den första utbildningen i Sverige av sitt slag. Utbildningen hade då legat

Här på universitetet i forskningslabora-

i planeringsfasen i nästan 10 år, sedan

toriet LTU Designlab bedrivs forskning

1976.

inom designområdet. Designlab invig-

Utbildningen har genom åren haft något

bland annat ljud och vibrationer, industri-

av ett skiftande fokus, men något som har

ell design och teknisk psykologi.

des i januari 2007, här forskas det om

varit bestående under hela tiden och det som är unikt med utbildningen är kopplingen mellan människa och teknik. Den kopplingen är högaktuell även idag och har under alla år gett studenter från programmet en stor konkurrensfördel på arbetsmarknaden. En stolthet i utbildningen är den jämna könsfördelningen, redan från början hade utbildningen en hög andel kvinnor. Teknisk design är annorlunda från de flesta ingenjörsutbildningar i det att vi kombinerar “mjuka” och “hårda” ämnen. Utbildningen har till exempel inslag av teknisk psykologi, ett område som sällan

10


Utbildningen är i planeringsfasen

1976

Utbildningen Industriell arbetsmiljö startar

1984

Högskoleinriktningen Industriell design startar

1997

2000

Namnbyte till Ergonomisk design och produktion

2005

Namnbyte till Teknisk design

2016

Högskoleingenjörsutbildningen byter fokus

11


TEKNISK DESIGN

TILL NYA STUDENTER BOENDE

CSN

Att ställa sig i bostadskö en god tid inn-

För att klara studietiden rent ekono-

an studierna börjar kan vara en bra idé

miskt kan det vara bra att söka stu-

då trycket på studentbostäder är högt. I

diemedel hos CSN, vilket består av

Luleå finns det flera olika aktörer som hyr

bidrag och lån. Vill du bara ha bidrag

ut studentboenden och som det kan vara

och inte lån måste du ändå komma

bra att registrera sig hos. Det finns också

ihåg att ansöka om det, det kommer

tillfälliga boenden för studenter som inte

inte automatiskt.

hunnit fixa ett boende innan studiestarten och även facebookgrupper där det går

BOSTADSBIDRAG

att annonsera och söka efter boende.

Ett tips för att dryga ut studiebidraget är att söka bostadsbidrag. Det är ett

BOSTADSKÖ

bidrag som kan sökas av den som är

Heimstaden

mellan 18 och 28 år och har en låg-

Bostad Luleå

inkomst. Bostadsbidrag söks hos För-

Studentbostadsservice

säkringskassan.

TILLFÄLLIGA BOENDEN

BEGAGNADE BÖCKER

Citysleep 0920-42 00 02

Att köpa alla kursböcker nya kan bli

Gammelstads Gästhem 0920-25 40 00

en dyr historia. Som tur är finns det

Nordkalotten 0920-20 00 00

många studenter som tidigare har läst de kurser som du ska läsa och som

FACEBOOKGRUPPER

säljer sina böcker. En bra hemsida för

Ge tak åt en student @LTU

att för att hitta begagnad studentlitte-

Nya studenter LTU

ratur är Mystudentstore.se. Det finns även en grupp på Facebook som heter Köp, byt och sälj @LTU där det går att både köpa och sälja kurslitteratur.

12


13


UTBILDNINGEN 15


UTBILDNINGEN

TRE SIDOR AV SAMMA MYNT Teknisk design finns som två typer av

designämnet och får testa på både

ingenjörsutbildningar: högskoleingenjör

produkt - och produktionsdesign. Inför

och civilingenjör. Där civilingenjörsut-

sitt fjärde år väljer studenterna inrikt-

bildningen finns med två inriktningar.

ning och klassen delar på sig. För stu-

Högskoleingenjörerna läser 180 högsko-

finns det valfria utrymmet där de själva

lepoäng och studerar i tre år. Stort fokus

kan forma sin utbildning.

denter som har svårt att välja inriktning

ligger hos människans samspel med produkter och arbetsmiljöer. Utbildningen

Civilingenjörsutbildningen är en form-

har en inriktning och kan ses som relativt

bar utbildning med stort fokus på sam-

bred speciellt då studenterna har valfritt

arbete, interaktion och utveckling. Här

utrymme och kan välja att läsa kurser från

utvecklas framtidens designingenjörer.

LTUs hela sortiment av fristående kurser. Civilingenjörerna läser 300 högskolepoäng och studerar i fem år. Under de tre första åren introduceras studenterna till

16


Högskoleingenjör 180 hp | 3 år

Civilingenjör - Produktionsdesign 300 hp | 5 år

Civilingenjör - Produktdesign 300 hp | 5 år

Valbara kurser Kurser väljs ur ett specifikt urval

17

Valfria kurser Kurser väljs ur hela LTUs sortiment


UTBILDNINGEN

HÖGSKOLEINGENJÖR

Högskoleingenjör 180 hp | 3 år

ÅRSKURS 1 LÄSPERIOD 1

LÄSPERIOD 2

LÄSPERIOD 3

Civilingenjör - Produktionsdesign Datorstödd Design: 300 hp | 5process år och metod konstruktion Differentialkalkyl

Linjär algebra och integralkalyl

Differentialekvationer

LÄSPERIOD 4 Användargränssnitt: design och teknik

Grundkurs i projektoch industriell ekonomi

ÅRSKURS 2

Civilingenjör - Produktdesign LÄSPERIOD 1 LÄSPERIOD 2 300 hp | 5 år Design: interaktion och prototyper

Fysik 1

Material och tillverkningsmetoder

LÄSPERIOD 3

LÄSPERIOD 4

Datorstödd industriell design

Produkt- och produktionsdesign

Grafisk formgivning

Ergonomi och kognition

Valbara kurser Kurser väljs ur ett specifikt urval ÅRSKURS 3 LÄSPERIOD 1

LÄSPERIOD 2

LÄSPERIOD 3 Användbarhet och användarupplevelse

Design: projekt och fördjupning

Valfria kurser Kurser väljs ur hela LTUs sortiment Design: kontext och Valfri kurs

Läsordningen för högskoleingenjörer

18

Valfri kurs

analys

LÄSPERIOD 4 Examensarbete i Teknisk design


FRANS JOHANSSON om utbildningen VAD INNEBÄR UTBILDNINGEN?

ligt nästa steg för att vidare bredda min

Högskoleingenjörsutbildningen Teknisk

kompetens. Anledningen till att jag valde

design har genomgått stora förändringar

högskoleingenjör var för möjligheten att

på senare tid. Året då jag startade för-

kunna välja vart jag vill studera vidare de

ändrades utbildningen från att ha två in-

sista två åren. När jag sökte var min tanke

riktningar, produktions- eller produktde-

att jag själv kan bestämma vilken vida-

sign, till en utbildning med ökat fokus på

reutbildning jag vill läsa, samt även vart

interaktionsdesign. Detta innebär att vi lär

och när jag tänker läsa den. Dessa val

oss allt från kodning till “user experience”

ger mig en känsla av valfrihet och även

och även hur man arbetar i program som

trygghet, om fem år känns för överväldi-

Illustrator och Alias. Tack vare att vi ar-

gande så finns min högskoleutbildning

betar inom så många olika områden finns

där som ett säkerhetsnät.

det något för alla. Som en extra bonus blir utveckla utbildningen som du vill, och när

VAD VILL DU JOBBA MED I FRAMTIDEN?

du känner dig klar så har du en bred bas

För tillfället är jag lite svävande. Jag vill

för att söka ett jobb.

använda de kunskaper jag har fått från

det även en bred bas där du kan vidare-

utbildningen och integrera dem i mitt framtida arbete, men om jag vill arbeta

VARFÖR VALDE DU ATT STUDERA HÖGSKOLEUTBILDNINGEN TEKNISK DESIGN?

dargränssnitt är jag inte riktigt hundra

Redan på gymnasiet hade jag ett intresse

på än. Jag vet dock att min utbildning

med user experience eller olika använ-

för design och studerade diverse design-

ger mig goda möjligheter att arbeta med

kurser under teknikprogrammet. Därför

båda områdena.

kändes teknisk design som ett natur-

19


20


UTBILDNINGEN

CIVILINGENJÖR ÅR 1 – 3

ÅRSKURS 1 LÄSPERIOD 1

LÄSPERIOD 2

Design: process och metod

Differentialkalkyl

Linjär algebra och integralkalyl

LÄSPERIOD 3

LÄSPERIOD 4

Ergonomi 1

Industriell produktionsmiljö

Fysik 1

Fysik 3

ÅRSKURS 2 LÄSPERIOD 1

LÄSPERIOD 2

Design: teori och praktik

Linjär algebra och differentialekvationer

Flervariabelanalys och datorverktyg

LÄSPERIOD 3

LÄSPERIOD 4

Datorstödd konstruktion

Människa-maskininteraktion

Matematisk statistik

Grundkurs i projektoch industriell ekonomi

ÅRSKURS 3 LÄSPERIOD 1

LÄSPERIOD 2

LÄSPERIOD 3

LÄSPERIOD 4

Kemiska principer

Hållfasthetslära A

Maskinkomponenter

Produkt- och produktionsdesign

Tillverkningsmetoder

Material och tillverkningsmetoder

Valfri kurs

Valfri kurs

Läsordningen för civilingenjörer år 1-3

21


UTBILDNINGEN

PRODUKTIONSDESIGN

Civilingenjör - Produktionsdesign 300 hp | 5 år

ÅRSKURS 4 LÄSPERIOD 1

LÄSPERIOD 2

Civilingenjör - Produktdesign ProduktionsProduktions- och visualisering arbetsorganisation 300 hp | 5 år Logistik 1

Industriplanering

LÄSPERIOD 3

LÄSPERIOD 4

Valfri kurs

Valfri kurs

Arbetsplatsanalys

Valbar kurs

Valbara kurser Kurser väljs ur ett specifikt urval

Digitala fabriker

Försöksplanering

ÅRSKURS 5 LÄSPERIOD 1

LÄSPERIOD 2

LÄSPERIOD 3

LÄSPERIOD 4

Valfria kurser Avancerad produktionsdesign Kurser väljs ur hela LTUs sortiment Examensarbete inom teknisk design, produktionsdesign

Läsordning för produktionsinriktningen år 4-5

Organisationsutveckling

22

Diskret händelsestyrd simulering av produktionssystem


ANGELICA SROKA om inriktningen Produktionsdesign är väldigt brett men

VAD VILL DU JOBBA MED I FRAMTIDEN?

fokuserar främst på två saker, att arbeta-

Jag har inte riktigt bestämt mig än, jag

ren ska må bra och att företaget ska må

pendlar mellan att arbeta inom arbets-

VAD INNEBÄR INRIKTNINGEN?

bra. När man jobbar med arbetaren fo-

miljö eller som projektledare inom pro-

kuseras det på arbetsmiljön och hur en

duktion. Det jag främst vill arbeta med är

organisation ska se ut för att en arbetare

just människor; jag vill försöka göra en

ska tycka att det är kul att gå till jobbet. I

skillnad.

företagets perspektiv talar man om effektivitet och lönsamhet, hur utvecklar man en produktion som är så effektiv och hållbar som möjligt?

VARFÖR VALDE DU INRIKTNINGEN? Jag har sen gymnasiet när jag läste boken ”The Toyota Way”, som handlar om lean och hur arbetaren ska få vara i fokus, varit passionerad av arbetarens välmående. Jag får nu själv vara del av arbetet för just arbetaren.

23


UTBILDNINGEN

PRODUKTDESIGN

Civilingenjör - Produktdesign 300 hp | 5 år

ÅRSKURS 4 LÄSPERIOD 1 LÄSPERIOD 2 LÄSPERIOD 3 Valbara kurser Kurser väljs ur ett specifikt urval Datorstödd industriell design

Formgivning

LÄSPERIOD 4

Interaktionsdesign

Valfri kurs

Valfri kurs

Avancerad datorstödd konstruktion

Valbar kurs

Valbar kurs

Valfria kurser Kurser väljs ur hela LTUs sortiment Kreativ konceptframtagning

Avancerad modellering

Produktvisualisering

Användbarhet

ÅRSKURS 5 LÄSPERIOD 1

LÄSPERIOD 2

LÄSPERIOD 3

LÄSPERIOD 4

Avancerad produktdesign Examensarbete inom teknisk design, produktionsdesign Valbar kurs

Designvetenskap

Läsordning för produktinriktningen år 4-5 Avancerad modellbyggnad

24

Produktutvecklingsprocesser


FANNY BERGERSTAM om inriktningen VAD INNEBÄR INRIKTNINGEN?

vidareutveckling, utvärdering och sedan

För mig har inriktningen produktde-

förhoppningsvis produktion. Jag valde

sign betytt en stor personlig utveckling i

produktdesign för att lära mig hur pro-

många olika områden. I grund och botten

cessen går till och var i den jag trivs allra

lär du dig utforma produkter med männ-

bäst.

iskan i centrum. De många kurserna som

VAD VILL DU JOBBA MED I riktningar och ger en bred kunskap sam- FRAMTIDEN?

går att välja angriper detta från flera olika

tidigt som du får välja det som intresserar

Exakt vart jag vill har jag inte spikat ännu.

dig allra mest. Kanske vill du utforma pro-

Kurserna i min inriktning har dock hjälpt

dukter själv och är intresserad av interak-

mig utesluta vissa områden och har gett

tionsdesign eller formgivning. Eller vill du

mig en idé om vad jag tycker är extra ro-

hjälpa andra att vara kreativa och nå sina

ligt. Ibland får jag för mig att jag vill ar-

mål genom att lära dig metoder och pro-

beta inom IT och med interaktionsdesign

cesser för produktframtagning.

som område, medan jag nästa dag vill ar-

VARFÖR VALDE DU INRIKTNINGEN?

jag får följa projekt från start till mål. Efter

Jag valde inriktningen eftersom jag inte

framtagning var jag helt uppslukad av att

helt visste vad jag vill arbeta med i fram-

arbeta med kreativitet och att hjälpa an-

tiden. Här fick jag möjlighet att testa på

dra nå sina mål. Kanske har jag inte ens

flera olika sätt att arbeta med produkter.

bestämt mig när examen väl är inhåvad,

Från det allra första stadiet av att iden-

men vad gör det.

beta som projektledare eller liknande där att jag läste en kurs om kreativ koncept-

tifiera kundkrav, till problemlösning, till

25


UTBILDNINGEN

STUDENTER TIPSAR INRIKTNINGSVAL VÄLJ EFTER PASSION

LÄS PÅ

Tänk på var din passion finns, när man

Om du har svårt att välja inriktning, gå

går igång på något och bara vill diskute-

in och läs på om kurserna. Välj efter de

ra med någon om det hela dagen. Det är

kurser som intresserar dig mest, kanske

där den finns.

vill du ha en blandning och kan välja till valbara kurser? Kolla upp sånt i förväg för

PRATA MED ANDRA STUDENTER

att förenkla för dig själv.

Vill du sedan veta mer om vad varje inrikt-

VÅGA TESTA

ning innehåller så prata med andra stu-

Våga också testa sånt som du känner för,

denter! De har alltid svaret på dina frågor

gå inte efter vad dina klasskompisar väl-

för de har ju läst alla de där kurserna som

jer. Här har du möjligheten att i stort sett

ser främmande ut. En kurs kan även se

välja fritt, och blir det fel så vet du i alla

otroligt tråkig ut på pappret men visa sig

fall vad du inte är intresserad av. Det är

vara den roligaste kursen!

ett steg ifrån att hitta vad man faktiskt vill göra i framtiden.

OROA DIG INTE Väljer du fel, inga problem. Jag känner en

FRÅGA

som jobbat som produktutvecklare och

Ibland är det svårt att läsa sig till vad en

nu är produktionsingenjör liksom. Mycket

kurs faktiskt innebär via kursplaner, fråga

lär man sig på sitt framtida företag!

då personer som du vet har läst kursen ti-

- Angelica

digare. Andra studenter har gjort samma val som du och delar gärna med sig av sina erfarenheter. - Fanny

26


STUDENTER TIPSAR VALFRIA KURSER Utrymmet för valfria kurser är din chans

ARBETSPLATSANALYS

att forma din utbildning. Här kan du välja

Kursen utförs mot ett företag som är ge-

ur ett stort utbud och inte endast kurser

nuint intresserad av resultatet och inne-

som hör till vårt eget program. Vill du för-

bär både besök i industrin, intervjuer och

djupa dig i designämnet eller kanske väl-

observationer på ett mer omfattande sätt

ja något helt annat? Här tipsar studenter

än tidigare. En rolig kurs där en lär sig

om sina favoritkurser i det stora utbudet.

metoder för att analysera och bedöma

GRAFISK FORMGIVNING

risker på en arbetsplats och där chansen är stor att framtagna förslag imple-

Vettig oavsett inriktning, kursen innehåll-

menteras. Arbetsplatsanalys är en kurs

er stor del presentationsteknik vilket alla

som kan ta fram känsliga ämnen på en

behöver öva på. En kurs med mycket

arbetsplats och kunskapen av att hålla

feedback och diskussion.

deltagande arbetare anonyma är en vik-

- Hanna Jonsson

tig del i kursen och väldigt användbar i framtiden.

Grafisk formgivning får man möjlighet att lära sig programmen Photoshop, Illustra-

Den läses som obligatorisk för produk-

tor och InDesign som man har stor nytta

tionsinriktningen men som jag varmt re-

av genom hela utbildningen. Mkt nyttigt

kommenderar till alla produktare som vill

- Pontus Gaversjö

bredda sin utbildning. - Hanna Jonsson

Vill du vara den som gör snyggast post-

ARBETSPLATSANALYS

rar och presentationer i klassen – det vill

Vikten av att anonymisera bilder och ändå illustrera arbetsuppgiften. Här, en person som kör travers.

man ju – är kursen Grafisk formgivning ett givet val. - Fredrik Landqvist

27


UTBILDNINGEN

LJUD OCH VIBRATIONER

PRODUKTVISUALISERING

Var riktigt intressant och jag skulle re-

En kurs där man får kombinera sina kun-

kommendera den till alla produktare som

skaper från tidigare kurser för att skapa

vill få en mer ingenjörig TD-utbildning.

snygga visualiseringar och presentatio-

- Konrad Rundqvist

ner. Det får en att inse hur mycket man lärt sig genom åren.

ERGONOMI 2

- Hampus Axols

En fördjupande kurs där kunskapen sätts på prov i ett stort projekt. Läs den i års-

Produktvisualisering är kul och man inte

kurs fyra om det går, den kan vara tids-

lägger inte tid på det i de andra design

krävande om en vill och då passar den

kurserna. Mkt nyttigt.

inte perfekt med Produkt- och produk-

- Pontus Gaversjö

tionsdesign som läses i årskurs tre. - Hanna Jonsson

DESIGNVETENSKAP Akademiskt skrivande är motbjudande

INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING + GRAFISK FORMGIVNING Två kurser som är grymt givande och roliga! Båda två tillför en hel del framförallt på CV:t, men är också intressanta och användbara i utbildningen. - Adam Andersson

28

tråkigt ibland men också riktigt intressant om man är intresserad av designteori på en djupare nivå. Mkt nyttig. - Pontus Gaversjö


KREATIV KONCEPTFRAMTAGNING

att möta stort motstånd.

Tyckte väldigt mycket om kreativ kon-

kan förbättra. De är viktigt då vi kommer

ceptframtagning, gav en bredare kun-

arbeta mycket i projektgrupper. Vare sig

skap om nya metoder och när man kan

ditt mål är att vara en del av gruppen eller

använda dem i designprocessen. Aktiva

leda den, så behöver du vara medveten

föreläsningar där man får reflektera kring

om vad som triggar igång dig, både posi-

det man lärt sig. Eftersom kursen också

tivt och negativt.

2) Du får veta vad du är bra på och vad du

är öppen för utbytesstudenter får man arbeta med nya personer och träna sin

3) Slutarbetet i kursen är att göra iordning

engelska.

ditt CV och LinkedIn m.m. Personligen

- Fanny Bergerstam

behövde jag den extra motivationen om högskolepoäng för att ta tag i mitt liv på

BRANDING YOU Jag vill rekommendera ”Branding You”

de professionella plattformarna.

Arbetsplatsanalys A7012A Ljud och vibrationer L0008A Ergonomi 2 A7013A Introduktion till programmering D0009E Grafisk formgivning D0018A Produktvisualisering D7017A Designvetenskap D7018A

- Per Hellström

för både Produktionare och Produktare.

Kreativ konceptframtagning M7016T

Motiveringen är uppdelad i tre huvudsakliga anledningar.

Branding you M0029N

1) Under kursens gång får du en insikt i vad som är viktigt för dig, både i ditt kommande arbetsliv men även i ditt privata liv. Dina värderingar är viktiga eftersom de bör vara parallella med de företag som du söker dig till, annars riskerar du

29


UTBILDNINGEN

HUVUDKURS AVANCERAD PRODUKTIONSDESIGN Det här är ett exempel på hur huvudkursen kan se ut. Här berättar Jonatan om huvudkursen Avancerad produktionsdesign. Självfallet finns en motsvarande kurs för inriktningen Produktdesign. STUDENTER

Jonatan Forsgren Julia Hjalmarsson Anton Nilsson KURS & PROGRAM

Produktionsdesign, År 5 Läsperiod 1-2

VAD ÄR HUVUDKURSEN?

vi besökte fabriken vid tre olika tillfällen.

Huvudkursen i utbildningen ger dig som

Vi undersökte även vilka krav som sätts

student möjligheten att använda de kun-

på en livsmedelsproducent och hur detta

skaper du inhämtat från tidigare kurser.

uppfylls av företaget.

I kursen arbetar du tillsammans i grupp med ett projekt mot ett företag. Det är

Lokalen var avlång, vilket gav långa och

givande att få komma ut och se hur det

korsande flöden för produkterna. Det

fungerar i industrin. Man kan säga att

kvalitetsledningssystem som användes

kursen är en förberedelse inför examens-

idag var varken uppdaterat eller levan-

arbetet och innehåller en teorirapport på

de och förde inga krav på återkoppling

engelska.

för användaren. Därmed var det svårt att veta att alla nödvändiga uppgifter var ge-

UPPDRAGET

nomförda inför revision av certifikatet.

Vår grupp arbetade i ett projekt tillsammans med en producent av livsmedel.

Vår kravspecifikation blev delad i två,

Vårt uppdrag var att presentera ett nytt

en för layouten och en för kvalitetsled-

alternativ till deras kvalitetsledningssys-

ningssystemet. Vi ville att en ny layout

tem så att de lättare skulle kunna uppfylla

bland annat skulle medföra korta interna

deras certifiering IP Livsmedel, samt ett

transporter mellan operationer, undvika

förslag på en ny fabrikslayout.

korsande flöden samt underlätta städning och rengöring med avseende på en

För att ta reda på hur produktionen fung-

livsmedelsproduktion. För att upprätthål-

erade och hur de använde deras befint-

la certifikatet satte vi krav att lösningen

liga kvalitetsledningssystem använde vi

skulle vara anpassningsbar och levande,

oss av observationer och intervjuer, där

kräva återkoppling från användaren och underlätta arbetet mot IP Livsmedel.

30


RESULTAT Vår slutgiltiga lösning blev en molntjänst, AM System från Skellefteå. Systemet är en plattform som lätt kan anpassas efter företagets behov. Systemets kvalitet kunde bekräftas genom ett benchmarkingbesök på ett företag i Luleå. Gällande layouten valde vi att bygga ut de kritiska expansionspunkterna som var packningsstationen och en chockkyl som användes till att snabbt kyla ner produkterna till önskad temperatur. Vi flyttade även de operationer som gjorde att flödena blev långa, vilket gav som kravspecifikationen önskade, ett kortare flöde mellan operationerna. Den nya layouten och dess flöden är det som visas i bilderna till höger. Slutligen presenterade vi resultaten och gav våra rekommendationer till företaget, följt av en presentation på LTU och en projektrapport.

31


TEDS FÖRSTA FINSITTING Den 1:a december 2017 anordnade TED sin första sittning i form av en finsittning med temat Grand Opening. Toastmastrar Erika Möller och William Johansson bjöd på ett fullspeckat schema med bland annat invigningar, gyckel och dansuppträdande av Exiled dance crew. Med ett begränsat antal på 100 slutsålda biljetter var kvällen en succé!

32


33


ALEXANDER

EMMA

ERIKA


UTLANDSSTUDIER 35


UTLANDSSTUDIER

HÄR KAN DU STUDERA

Känner du ett sug efter ett miljöombyte? Då kanske utlandsstudier är något för dig. I bilden presenteras de länder som erhåller utbildningar kopplade till Teknisk design. Så hur går du tillväga? Och hur är det egentligen att studera utomlands? Om allt det står det i följande kapitel.

36


GUIDE

MED HAMPUS STEG ETT: BÖRJA TIDIGT! Börja minst ett år innan med att fundera ut var du vill åka; planeringen inför utlandsstudierna tar lång tid och din ansökan måste skickas in långt innan utbytesterminen börjar, och därför är det bra att tidigt ha en aning om vart du vill åka. På LTUs hemsida under ‘Utlandsstudier’, ‘Här kan du studera’ finns numera ett sökverktyg som ger en bra överblick över vilka skolor du kan söka till, som visas grafiskt på en världskarta. Kom ihåg att du kan söka antingen som TD-are eller som maskinare, vilket ger olika möjligheter för

STEG TVÅ: KURSPLAN Kolla på din kursplan. Vilka kurser är obligatoriska när du är borta, och kan du göra ändringar för att få det lättare? Kolla kurser på den sökta skolan och kolla vilka som kan tillgodoräknas eller flyttas runt. Det är ditt ansvar att se till att din kursplan går ihop om du åker utomlands.

utlandsstudier. Grundläggande krav för att få åka är slutbetyg på kurser omfattande minst 60 hp inom ditt program vid LTU vid ansökningstillfället, samt språkkunskaper i undervisningsspråket vid sökt universitet.

37


UTLANDSSTUDIER

TIPS SKARVSLADD

i ansökan brukar det finnas ytterligare

Ta med en skarvsladd/grendosa! Ofta

platser som du kan ansöka till i efterhand.

har man flera saker som behöver laddas

Börja i god tid och avsätt tid för att plane-

och då räcker det inte med en adapter.

ra utbytet. Se till att dra ner på engagemang och liknande hela terminen innan

VALFRIA KURSER

utbytet. Försök kartlägga det som behö-

Om möjligt, sök utbytesstudier för en

ver göras och sätt datum när det behöver

termin med valfria kurser. Det är mycket

vara gjort.

lättare att tillgodoräkna valfria kurser än obligatoriska. Minskar risken för att behöva läsa en extra termin.

TA IGEN KURSER Bra betyg medför större chans att bli nominerad, men det första Internationella kontoret kollar på är att man inte har några kurser efter sig. Har du möjlighet innan din ansökan, försök klara så många släpande tentor som möjligt.

VAR MODIG Var inte rädd för att söka ett attraktivt utbytesland. Australien är ett av de populäraste länderna för utbytesstudier vilket betyder att många söker, men det betyder inte att det inte finns en plats för dig. Får du inte plats på något av dina tre val

38

ICA-BANKKORT & KONTANTER Använd ICA-bankkortet under dina utbytesstudier, de har kostnadsfria uttag. Kom ihåg att aktivera kortet i den världsdelen du ska vara i. Ta även med kontanter, de är alltid bra att ha.

CSN Sök CSN i god tid, där kan du också söka för merkostnadslån. Ska du resa långt kan du även söka extra lån för resa tur/ retur.

KOM IHÅG Kom ihåg att tänka på saker som visum, pass, viktiga dokument, försäkring och vaccination - Hampus, Emma, Alexander & Erika


STEG TRE: BE OM HJÄLP! Rådfråga utbildningsledare, studievägledare, studenter som åkt till samma skola och international office för att få svar på alla frågor som uppstår med din studieplan och destination. Kontaktuppgifter till studenter som åkt till samma skola får du via international office.

STEG 5: INVÄNTA BESKED Invänta besked om du får åka eller ej. Härefter tar international office över. Vid antagning kommer international office att boka in ett möte med dig. Där kommer de informera om allt som kommer behöva göras. Bland annat vilka papper som ska skickas in, stipendier att ansöka, kontaktinfo till tidigare studenter som studerat där med mera.

STEG FYRA: ANSÖK Ansök via ansökningsportalen på LTUs hemsida. Tänk på att sista ansökningsdag är olika beroende på om du söker till inom eller utom europa.

39


UTLANDSSTUDIER

ALEXANDER SANDBERG Här svarar Alexander på frågor inför sina utlandsstudier. UTBILDNING I SVERIGE

Civilingenjör Teknisk design Produktdesign År 3 UTLANDSSTUDIER

Australien, Sydney University of New South Wales (UNSW) Fristående kurser KONTAKT

alesan-5@student.ltu.se Instagram @sandbergalexander alexandersandberg.com

HUR HAR DU LAGT UPP DIN KURSPLAN?

3an passade bättre med tanke på vad

Då jag åker på vårterminen missar jag

jag läst hittils.

Studio 5, men läraren vid UNSW tyckte

endast två obligatoriska kurser, då vi läser 15 hp valfritt. För att inte hamna efter

Spatial Design: Experimental Domes-

i kursplanen flyttar jag fram kurserna till

tic Spaces (7.5 hp)

året efter, och läser istället fjärde årets

Teori och praktik kring hur man designar

valfria kurser i trean. Med andra ord så

för olika typer av inomhusmiljöer. Uppgif-

ska jag försöka tillgodoräkna 30 hp val-

terna i kursen går ut på att kritiskt analy-

fria kurser under mitt utbyte.

sera befintliga miljöer samt själv bygga

VAD SKA DU LÄSA FÖR KURSER?

deller.

Kurserna är inte bekräftade förrän första

Introductory Japanese A (7.5 hp)

veckan på utbildningen då man inte har

Har länge varit intresserad av den ja-

en garanterad plats samt att det måste

panska designkulturen, så tänkte att det

upp miljöer med fysiska och digitala mo-

passa in med schemat, men kurserna jag

skulle vara kul att testa lite japanska. Har

har sökt är:

planerat en resa till Japan efter studierna i Australien, så det blir ett perfekt tillfälle

Design Studio 3: Production (15 hp)

för att testa kunskapen.

Tredje kursen i en serie av åtta som Indurial och tillverkningsmetoder som vi läser

VAD HAR DU FÖR FÖRVÄNTNINGAR?

på LTU, men mer ingående teori och fler

Har planerat för utbytesstudier sedan

praktiska moment. Sökte först Design

innan jag började på LTU, så det ska bli

striell Design vid UNSW läser. Likt Mate-

40


kul att äntligen få åka iväg. Ser verkligen fram emot att utvecklas som person genom att få prova på att leva i en annan typ av miljö och kultur. Jag tror verkligen det är givande att komplettera sin utbildning med en utbytestermin, speciellt om man har planer på jobb utanför Sverige i framtiden. Det brukar också vara ett stort plus på CV:t då det visar att man kan planera, ta egna beslut och jobba självständigt

41


UTLANDSSTUDIER

MINA REFLEKTIONER Efter ca en och en halv månad i Sydney

två som på LTU. Efter att ha testat båda

har jag bara haft positiva upplevelser.

så uppskattar jag LTUs system betydligt

Inte jättestora kulturskillnader, trevligt folk

mer då det är jobbigt att hålla koll på alla

och underbart väder. Det är fortfarande

kurser samtidigt, trots att tempot i varje

soligt och varmt här trots att sommaren

kurs är lägre.

anses vara över. Engelskan var aldrig ett problem, men jag märker att det flyter på

Jag har inte hunnit resa så mycket utanför

bättre nu jämfört med när jag kom hit.

Sydney ännu, förutom en weekend till huvudstaden Canberra som ligger fyra tim-

Jag trivs jättebra på UNSW. Produktions-

mar med tåg bort. Fick dock precis påsk-

kursen jag tänkte läsa bytte jag mot två

lov i en och en halv vecka, så på lördag

fotografikurser då den var lik det jag re-

flyger jag till Gold Coast och beger mig

dan läst på LTU. Har länge haft ett intres-

norrut längs östkusten! Slutdestinationen

se för fotografering också, så det passa-

är Cairns där vi ska snorkla och övernatta

de bra. Tre av kurserna läser jag på det

på en båt vid Stora barriärrevet. Ska bli

mindre campuset UNSW Art & Design

kul att se innan det har dött ut helt, vilket

som ligger lite närmare Sydney centrum.

tyvärr inte är långt borta.

Har redan hunnit lära känna många utbytesstudenter, och förvånansvärt många svenskar. Den största skillnaden mellan UNSW och LTU är uppdelningen av kurserna. Här är det bara två läsperioder vilket betyder att man läser fyra kurser samtidigt istället för

42


43


UTLANDSSTUDIER

EMMA HAGLAND Här svarar Emma på frågor inför sina utlandsstudier.

HUR HAR DU LAGT UPP DIN KURSPLAN?

VAD HAR DU FÖR FÖRVÄNTNINGAR?

UTBILDNING I SVERIGE

På mina valfria poäng under våren i trean

Jag har varit i Kanada förut och ser fram

Civilingenjör Teknisk design Produktionsdesign År 4

valde jag våren i fyrans kurser, därför har

emot glada och vänliga kanadensare. St

jag nu 30 poäng helt valfritt och kan läsa

John’s är en liten stad på östspetsen av

vad jag vill när jag är utomlands.

Nordamerika mot atlanten, så det ska

UTLANDSSTUDIER

Kanada, St John’s Memorial University of Nefoundland (MUN) Fristående kurser

VAD SKA DU LÄSA FÖR KURSER? Jag har valt lite blandade kurser i matte, fysik, genusvetenskap, historia, pedago-

KONTAKT

emmhag-4@student.ltu.se

gik, elektronik med mera. I dagsläget vet jag inte exakt vilka jag kommer läsa, jag har bara blivit antagen på tre men jag behöver fem.

44

bli spännande att bo nära havet och förmodligen lite varmare än Luleå. Jag vet i övrigt väldigt lite om universitetet och hur det kommer vara att plugga där.


45


UTLANDSSTUDIER

MINA REFLEKTIONER Att plugga utomlands har hittills varit väl-

och jag tycker om innehållet i mina kur-

digt spännande. Att skapa ett helt nytt liv

ser. (Det finns alltså annat än matte här

på andra sidan jorden med människor

som man kan läsa också.) Kurserna har

från hela världen. Jag har börjat värde-

mycket läxor och deltentor, det känns lite

sätta det jag har i Sverige på ett helt an-

som att vara tillbaka på högstadiet. Det

nat sätt och samtidigt lärt mig tycka om

var stressigt till en början men det mes-

en annan plats. Min engelska utvecklas

ta är små uppgifter och jag upplever att

hela tiden, jag kan märka från en dag till

jag behöver plugga ungefär lika mycket

en annan hur jag kan fler ord, hittar ord

som på LTU, bara att det är upplagt på

snabbare och förstår mer.

ett annat sätt.

Saker och ting är så annorlunda från hem-

St. Johns är staden där det är sol och

ma på ett sätt som jag inte hade tänkt på

snöar samtidigt eller är barmark ena da-

innan. Jag tänkte mig innan att Kanada är

gen och flera decimeter snö nästa mor-

ganska likt Sverige jämfört med USA, och

gon. Folk här tycker inte om att vara utom-

det är det säkert men det är fortfarande

hus, jag fick höra på en resa att det var vi

väldigt olikt Sverige. Första gångerna vi

skandinavier som lärde kanadensarna att

skulle handla mat tog det flera timmar ef-

det är kul att vara utomhus. På campus

tersom vi inte hade någon aning om vad

finns det ”munnels” (Memorial University

vi skulle köpa.

of Nefoundland, förkortas mun, kombinerat med tunnels) och skywalks mellan

Jag valde att läsa fyra kurser istället för

alla hus. Många som bor på campus kan

fem som jag egentligen behöver. Jag lä-

gå i tunnlar hela vägen hem, så de behö-

ser två mattekurser, en fysikkurs och en

ver inte ens ha jacka med sig till skolan

geografikurs. Mina lärare är väldigt bra,

trots ständiga snöstormar. I övrigt tycker

46


jag om staden, centrum är jättefint med massa färgglada hus ner mot hamnen. Havet som öppnar sig. Det finns en kulle bredvid öppningen till hamnen som heter Signal Hill. Utsikten därifrån är så fin, man ser hela staden på ena sidan och havet på den andra.

47


UTLANDSSTUDIER

ERIKA MÖLLER Här svarar Erika på frågor inför sina utlandsstudier. UTBILDNING I SVERIGE

Civilingenjör Teknisk design Produktdesign År 4

HUR HAR DU LAGT UPP DIN KURSPLAN? När man studerar inriktningen produktutveckling är det relativt enkelt att pussla med kurserna inför en utbytestermin. Det är dock jätteviktigt att börja planera i god

UTLANDSSTUDIER

tid och bestämma vilka kurser man vill

Singapore Nanyang Technological University (NTU)

läsa året innan man planerar att resa. För att få examen krävs ett specifikt antal poäng av olika sorters kurser t.ex. valbara,

KONTAKT

valfria och obligatoriska. Jag planerade

erikamadeleinemoller@ gmail.com Instagram @erikamadeleinemyller

så att jag skulle få alla valfria kurser under min utbytestermin. Anledningen var att det då blir lägre risk för att jag inte ska kunna tillgodoräkna det jag läser på NTU. Det är lite högre krav på kursernas innehåll om man ska ersätta en kurs på LTU

antalet valfria poäng till fyran.

VAD SKA DU LÄSA FÖR KURSER? Inför utbytesstudierna har jag sökt lite varierade kurser. Jag har bl.a sökt programmering, oljemålning, en fotokurs, digital målning (bl.a. mha. ritplatta) och redigering mha. Photoshop mm. När jag valde kurser passade jag på att ta sådant jag är nyfiken på eller redan intresserad av. Jag ser utbytesstudierna som en tid då jag dels vill skaffa god kunskap inom ett par områden jag vet att jag bemästrar samt att jag vill ha tid över till att utforska landet och universitetet. Därför har jag medvetet tagit kurser som inte tar mer tid än 100%.

med en på NTU, dvs om du vill läsa en valbar eller obligatorisk kurs under din utbytestermin.

VAD HAR DU FÖR FÖRVÄNTNINGAR? Jag förväntar mig en häftig storstad där

För att kunna placera alla valfria kurser

det händer mycket. Jag hoppas också

under utbytesterminen tänkte jag till re-

att universitetet ligger i framkanten på

dan under kursvalet i trean. På de valfria

designområdet, att lärare och elever är

utrymmena valde jag valbara och obliga-

trevliga och hjälpsamma.

toriska kurser för att sedan kunna “spara”

48


49


UTLANDSSTUDIER

MINA REFLEKTIONER Singapore, ett litet land i mitten av syd-

projekt. Det finns även möjlighet att hyra

ostasien med oändliga möjligheter. I

kamera gratis av skolan, med allt ifrån

Singapore får man uppleva asiens alla

amatör-systemkameror till professionella

kulturer på samma ställe. Det finns alltid

kameraset som kostar mer än de flestas

något stort event att gå på, såsom konst-

månadslön. Utbildningen för Art, Design

utställningar,

ljusshower

& Media institutionen innehåller bra prak-

och matmarknader. Precis som många

tiska delar som är välinformerade och

utomhusbio,

tror är Singapore ett väldigt rent land. Då

strukturerade. Lärarna är måna om att

det mest finns höghus varvat med sky-

eleverna ska förstå och hänga med i de

skrapor strävar man efter att integrera

uppgifter som ges. Till skillnad från Sve-

naturen med arkitekturen för att vara ett

rige kan föreläsningar hamna från 08:00

grönare land. Det kan man se då man

till 23:00 utan paus för lunch. Oftast är en

placerat träd på skyskrapornas olika vå-

föreläsning 3 h, dock under färre tillfällen

ningar och att Singapores täta stadsdelar

per vecka, vilket visat sig vara effektivt

varvas med gröna parker såsom Gar-

vid praktiskt arbete.

dens By The Bay, Chinese Garden och Japanese Garden.

Mat finns tillgängligt runt varje hörn. Vill

På universitetet är lärarna trevliga och

där man kan få en hel måltid för 10-30 kr.

jordnära. De har mycket erfarenhet från

Kaffe dricks gärna med givmilda mäng-

arbetslivet som de gärna visar upp och

der socker. Finns även rekommendatio-

man äta billigt väljer man hawker centres

delar upplevelser ifrån. Det finns mycket

ner på tunnelbanan om hur många sock-

utrustning att tillhandahålla för designe-

erbitar man bör äta per dag, trots att var

leverna. Allt ifrån stora datorsalar med

tredje singaporean lider av diabetes.

ritskärmar, maskinverkstäder utrustade med cnc-fräsar i olika storlekar, 3d-skri-

Vill man resa vidare har Singapore god

vare och allt Adobe kan erbjuda. Allt

infrastruktur för att ta sig till närliggande

detta har eleverna tillgång till vid varje

länder via luft, väg och vatten. Billigast

50


blir det om man utgår från Kuala lumpur i Malaysia. Det finns dock väldigt mycket att göra i Singapore, från exklusiva drinkkvällar högt upp i skyskraporna, promenader och picknick i Gardens by the Bay till mysiga små pittoreska restauranger och pubar på Arab street, Chinatown, Little India och Holland Village. Med det sagt kan jag varmt rekommendera att studera på NTU i Singapore. Jag har lärt mig mycket tack vare att jag levt och studerat i en helt ny kultur. Man utvecklas både personligt och yrkesmässigt. Det finns många olika sätt att arbeta på och utbytesstudierna har lärt mig många bra, t.ex. att långa föreläsningar är bra då man hinner med mycket vid praktiskt arbete, men att det även är dåligt då de i princip aldrig tar paus. Det känns ibland som den svenska fikan är lika långt bort som en resa till Sverige.

51


EXAMENSARBETE 53


EXAMENSARBETE

EXAMENSARBETE Inför examensarbetet kan det uppstå många frågor. Inom vilket område ska jag skriva exjobb? Ska jag göra det själv eller med någon klasskamrat? Är det smartare att göra mot ett företag eller har jag ett speciellt projekt som jag själv vill förverkliga? I följande kapitel får du exempel på områden som examensarbetet kan handla om. Vi har också samlat ihop några intressanta examensarbeten som gjorts på senaste tiden.

54


Produktionsinnovation Industrilayout

Produktionseffektivisering

Metodutveckling

N

IG

ES

TD UK

D

O PR

design

Service

Ergonomiskt förbättringsarbete Kvalitetsutveckling

tionsOrganisa g lin utveck N IG ES D NS IO KT U OD PR

Förpackningsdesign

Användargränssnitt

Användbarhet

Metodutveckling

Interaktionsdesign

Möbeldesign

Gränsen mellan inriktningarna är inte så strikt som man kan tro utan som figuren visar så är den flytande. Att utföra sitt exjobb behöver inte vara antingen det ena eller det andra utan arbetet kan innefatta lite av båda. I figuren står exempel på områden som kan vara intressanta vid val av examensarbete.

55


EXAMENSARBETE

ADAM & ZACK SYFTE

svävningar när utgångspunkten är ett fö-

Vårt examensarbete gick ut på att skapa

retags designspråk.

en sittmöbel för offentliga, aktivitetsbaserade miljöer med olika syften, där proble-

PLANERING

met låg i att skapa en möbel anpassad

Vi valde att avsätta totalt fem veckor till

just för olika syften. I en miljö där det ena

förstudie, idégenerering och koncep-

dagen är liv och rörelse, och andra da-

tutveckling. Resten av tiden avsattes till

gen hålls föreläsningar skulle det vara

detaljdesign, prototypande och testan-

perfekt med en sittmöbel som kan till-

de. Detta eftersom vi förutspådde att det

fredsställa alla dessa behov.

skulle ta lång tid att in i detalj bestämma

Arbetet genomfördes mot Stolab Möbel

ga prototyper. I slutänden visade det sig

AB, ett småländskt företag som tillverkar

att tidplanen var bra upplagd, vi lycka-

högkvalitativa möbler i massivt trä. En

des följa den förvånansvärt bra.

hur slutprodukten skulle se ut samt byg-

stor fördel med att jobba mot ett företag var att vi fick ett konkret problem att jobba

RESULTAT

på, och ett tydligt designspråk att utgå

Slutresultatet blev en sittmöbel som vi

ifrån när slutprodukten av arbetet skulle

valde att kalla FOLK. FOLK är en stol i

skapas. Det gjorde också väldigt mycket

massivt trä som passar mycket bra in i

att ha en uppdragsgivare att bolla idéer

offentliga, aktivitetsbaserade miljöer då

med under processens gång, utan det

den staplas kompakt och helt vertikalt.

hade nog inte slutprodukten sett ut som

Den är ihopkopplingsbar med hjälp av

den gör. Dock går dessa fördelar att se

sina asymmetriska ben och lätt att bära.

som nackdelar vid vissa tillfällen, det ges

Överlag blev vi mycket nöjda med slut-

mindre utrymme för egna tankar och ut-

resultatet, det var roligt att finna en enkel

56


lösning på flera olika problem hos en pro-

ADAM ANDERSSON &

dukt.

ZACK PALOMÄKI UTBILDNING

TIPS Ett tips till de som ska börja sitt exjobb är att verkligen lägga tid på att planera

Högskoleingenjör Inriktning Produktdesign EXAMENSÅR

2017

upp projektet, det gör enormt mycket att ha en välarbetad tidplan att jobba efter. Ett annat tips är att välja ett område man verkligen brinner för, i slutänden blir resultatet så mycket bättre om det man jobbar med är något som man verkligen tycker om. Till er som är nya studenter är ett tips att verkligen ta vara på studietiden, tiden på universitetet är en av de roligaste perioderna i sitt liv vilket gör den väldigt värd att ta vara på. Se till att träffa mycket nya vänner och var aktiv inom studentlivet, det finns väldigt mycket roligt att göra och många roliga människor att lära känna!

57


EXAMENSARBETE

HENRIK & ANTON HENRIK OLSSON & ANTON FALK

Vi gick inriktningen produktionsdesign

keln där vi jobbade iterativt med 7 olika

UTBILDNING

och gjorde examensarbetet på företaget

faser. Det iterativa arbetet fungerade

Civilingenjör Inriktning Produktionsdesign

Lindbäcks Bygg AB i Piteå. Att jobba mot

egentligen så att vi jobbade med alla de

ett företag tycker jag är att rekommende-

7 faserna samtidigt fast vårt fokus flytta-

ra för att få erfarenhet hur det fungerar

des framåt desto längre in i projektet vi

i verkligheten, jag ser egentligen inga

kom. Vi gjorde ett Ganttschema i början

nackdelar med att jobba mot ett företag.

av projektet som var till stor hjälp under

Projektet vi genomförde hette "The Futu-

processen för att hålla reda på vilket fo-

re of the Sub-Factory" där Sub-Factory är

kusområdet som gällde för den aktuella

benämningen vi hade på det sidoflöde

tidsperioden.

EXAMENSÅR

2018

som studerades.

RESULTAT SYFTE

Resultaten bestod dels av layouter men

Syftet med projektet var att utforma ett

också riktlinjer, till exempel rutiner som

sidoflöde i deras fabrik i Öjebyn för att

Lindbäcks kan behöva tänka på för att nå

möjliggöra att det ska kunna fungera som

sina framtida mål med sidoflödet.

en flexibel resurs för de två fabrikerna de har. De problem som vi upptäckte var

TIPS

dels att kapaciteten var begränsad och

Ett tips till de som ska påbörja sitt exa-

att sidoflödet var inflexibelt. Detta gjorde

mensarbete är att väldigt tidigt börja skri-

att sidoflödet inte kunde möta de framtida

va på rapporten och utnyttja den hand-

behoven.

ledning man får av lärarna även om man kanske inte gör exjobbet i Luleå.

PLANERING Arbetet lade vi upp enligt projektcir-

58


59


EXAMENSARBETE

IDA JAKOBSSON UTBILDNING

Civilingenjör Inriktning Produktdesign EXAMENSÅR

2017

SYFTE

PLANERING

Syftet med mitt examensarbete var att

Eftersom mitt examensarbete från början

skapa ett träningsredskap som kan mo-

inte hade några tydliga begränsningar

tivera stillasittande arbetare att använda

för vad det skulle resultera i så fick jag

sig av 3D träning för att förebygga skad-

göra en väldigt grov tidsplanering med

or.

de grundläggande områdena: Planning, Context, Ideation, Development, Imple-

PROBLEMFORMULERING

mentation, rapportskrivning och Dead-

De problemformuleringar jag arbetade

lines. Genom att sedan ha en god kom-

utifrån under projektet var följande:

munikation med användarna under hela

• Hur relaterar teorin om 3D-träning till

projektet så skapade jag begränsningar

praktiken? • Vilka är användarbehoven för en produkt som uppmuntrar 3D-träning? • När och var är det mest lämpliga sammanhanget för en produkt som upp muntrar stillasittande arbetare att använda 3D-träning? • Hur ska en produkt som uppmuntrar 3D-träning vara designad för att motivera stillasittande arbetare att använda den?

och en riktning. Detta ledde till att tidsplaneringen blev anpassad efter utfallet från de olika faserna. Jag hade som önskan i början av examensarbetet att ta fram en fysisk funktionell prototyp, men jag visste aldrig förrän i mitten/slutet om det var möjligt. Jag visste inte mycket om vad 3D träning var innan jag började examensarbetet och hade heller inte någon idé på hur jag skulle kunna lösa mitt syfte med arbetet. Detta var lite läskigt och kändes som en chansning, samtidigt kändes det extremt utmanande och öppet för att vara väldigt kreativ.

60


61


EXAMENSARBETE Jag arbetade inte mot ett företag utan

stor förståelse för funktionen hos koncep-

genomförde mitt examensarbete ensam

tet. Applikationen var inte något som jag

med kontakt av en personlig tränare. Jag

utvecklade i mitt examensarbete.

fick även stöd vid tillverkning av min funktionella prototyp i form av material, as-

TIPS OM EXJOBB

sistans och experthjälp från Interregpro-

Försök och hitta ett område som känns

jektet, Innovationer & Industriellt Internet

intressant. Tycker ni om att skapa ex-

(I3).

empelvis prototyper, renderingar eller använda någon designmetod, välj ett

RESULTAT

examensarbete som har de möjligheter-

Resultatet jag kom fram till var en färgs-

na. Ofta är det som man är intresserad av

tav som ändrar färger genom ljus beroen-

också det man kommer vilja arbeta med i

de på vilken riktning den hålls i. Den här

framtiden. När det kommer till genomför-

produkten ska användas på kontoret för

andet är ett tips att försöka ha koll på hel-

att underlätta inlärningen av 3D-träning

heten och koppla samman informationen

genom övningar i en applikation. Staven

som fås i början och ha med den ända

instruerar hur rörelser ska genomföras

till slutet. Var heller inte rädda för att göra

genom att användaren börjar med en

fel, hellre testa göra något och de blir lite

startfärg och genom en övning slutar i en

galet än att missa någon bra information

annan färg. Den kan användas utan att

eller något som hade kunnat ge bra idéer.

vara uppkopplad till applikationen, men

Lyssna på användarna och samarbeta

om den är uppkopplad så kan en timer

med dem genom att återkoppla under

ställas in på staven så att den lyser upp

hela arbetet för att få ett slutligt koncept

och påminner den stillasittande arbeta-

som är baserat på deras åsikter och

ren att röra sig. I applikationen så kan an-

inte era egna. Lärarna på LTU har även

talet övningar bli lagrade så att personen

mycket kompetens, fråga gärna mer än

kan sätta upp mål att nå. Ljusstaven kom-

en person om tankar och idéer.

mer inte vara kostsam vilket är en fördel för att motivera användarna att köpa en. Den här produkten kan motivera stillasittande arbetare att vara mer aktiva, vilket kan minska skadorna och sjukskrivningarna. Jag skapade en fullskalig funktionell prototyp av slutkonceptet som gav

62


TIPS TILL NYA STUDENTER Jag har haft nytta av väldigt många områden och kurser som jag inte visste jag skulle ha nytta av. Allt hänger ihop och som helhet får du en riktigt bra verktygslåda att använda när du studerat klart på TD-programmet. Ge gärna det lilla extra och försök förstå varför ni gör olika uppgifter, det kommer ni ha igen senare. Se även studietiden som en chans att utvecklas i andra saker som inte bara har med plugget att göra, testa på nya saker, va med i föreningar eller åk på skidresor. Att studera utomlands är även något jag rekommenderar starkt om man är nyfiken och gillar äventyr.

63


EXAMENSARBETE

JOEL NILSSON SYFTE

merande papperskorg designas för

Syftet med mitt projekt är att förlänga

att helt förlita sig på energi från använ-

EXAMENSÅR

tiden mellan två tömningar av ett avfall-

daren?

2018

skärl. Det ska uppnås genom produktut-

• Hur hög effektivitet kan uppnås ge-

veckling av ett avfallskärl med möjlighet

nom en komprimerande design?

UTBILDNING

Civilingenjör Inriktning Produktdesign

till manuell kompression.

PLANERING Det har alltid varit problematiskt att lägga upp en bra tidsplan. På senare tid har jag och de grupper jag varit med i använt oss av onlinetjänsten Trello för att planera upp arbetet och framställa en tidsplan. Den tjänsten kan jag varmt rekommendera, framförallt inom grupparbeten. Tidsplanen jag gjort kan grovt delas in i 5 stadier: Project planning, literature review, immersion, ideation och creation.

PROBLEMFORMULERING Min problemformulering har delats upp i tre frågor som jag i projektet vill få svar på, de lyder: • Hur kan mekaniken bakom en kompri-

• Hur kan produkten designas för att uppnå hög användbarhet?

RESLUTAT Resultatet är två renderade papperskorgar för bruk i allmänna miljöer. De baseras på tester och analyser av en funktionell prototyp. Båda modellerna använder sig av designen av en så kallad saxlift för att komprimera skräpet. Saxliften expander med kraft från gravitationen och pressar på så sätt skräpet i botten av papperskorgen. När användaren ska slänga något pressar hen fotpressen framme på papperskorgen. Fotpressen är kopplad till saxliften som i samma skede dras ihop uppåt. Locket för skräpnedkastet som också är kopplat till samma system kommer i och med att fotpressen trycks ner öppnas. Model 2 kräver mindre energi

64


att använda än model 1. Den är dock inte testad på samma sätt som model 1 och kan därför inte mer än teoretiskt antas fungera. Båda modellerna är via tester uppskattade att rymma 170-200% mer skräp när den komprimerande designen används. Det kommer dock krävas en kraft på 196N för att pressa ner fotpressen på model 1 och 123N för att pressa fotpressen på model 2.

MODEL 2

750mm

PRESS-FORCE 70N

EFFEKTIVITY 170-200%

123N

MODEL 1

193N 300mm

416mm

65

416mm

900mm


EFTER STUDIERNA 67


EFTER STUDIERNA

WE DO PATRIK LINDBERG & HAMPUS ÖSTBERG PATRIK LINDBERG UTBILDNING

Industriell design Kompletterat med ett antal fristående kurser

HUR UTVECKLADES FÖRETAGET FRÅN IDÉ TILL DÄR NI ÄR IDAG?

grammering och verkstadsarbete. Vår

Efter utbildningen gjorde vi tillsammans

en och kunna sammanföra olika kvalifika-

ett antal jobbäventyr. Bland annat åkte vi

tioner är en skapande process.

till Alaska och jobbade på fiskebåt i 3 måÅR

1999-2004 HAMPUS ÖSTBERG UTBILDNING

Industriell design Kompletterad med masterstudier vid Western Washington University ÅR

1999-2004 HEMSIDA

wedo.se

utbildning till designingenjörer har verkligen lagt grunden för detta. Att se helhet-

insikt att personkemin funkar även under

VARFÖR STARTA EGET FÖRETAG?

de mest extrema förhållanden och antag-

Att starta eget tidigt i karriären var tvek-

nader. Tiden på stilla havet gav oss en

ligen såddes fröet att driva eget redan

löst ett navit beslut, men utmaningar har

där även om det skulle dröja innan vi själ-

alltid för oss vart den största drivkraften.

va insåg det. För väl tillbaka i tryggheten

Vi ställde oss frågan – hur svårt kan det

arbetade vi ca 2 år innan vi slutligen tog

vara? Ja, rätt svårt faktiskt. Men trots 10

beslutet att ställa oss på egna ben.

års erfarenhet och hundratalet projekt senare är vi lika naiva inför nya utmaningar.

WE DO startade med fokus på traditio-

Att driva lever verkligen upp till devisen

nell produktutvecklning från koncept till

frihet under ansvar. Men friheten, alltså

produktionsarbete. I takt med en större

möjligheten att påverka sin arbetssitua-

och större verkstad med fler möjligheter

tion är den absolut största fördelen.

har verksamheten omformats till att bli allt från konceptprodukter till avancerade

TIPS TILL ANDRA SOM VILL STARTA EGET

installationer, allt med tvärvetenskaplig

Vår rekommendation innan någon star-

kompetens från industridesign till pro-

tar eget är att jobba och bygga upp en

en kreativ kittel där vi skapar och bygger

68


grundkompetens, både inom det faktiska branschen, men minst lika mycket om företagsstruktur och hur bolag drivs, på kort och lång sikt. Att vara anställd innebär ofta lite eller ingen inblick i detta, men om siktet är inställt på att driva eget är det den bästa skolan vid anställning, alltså att se och lära det som man egentligen inte behöver tänka på, men som är oerhört viktigt om man senare ska ta steget att bli egen.

69


EFTER STUDIERNA

ALUMN AMANDA ÅKERLUND UTBILDNING

Civilingenjör Teknisk design Inriktning Produktionsdesign

Jag gjorde exjobbet tillsammans med

NUVARANDE ARBETSUPPGIFTER

BERÄTTA LITE OM DITT EXJOBB Cecilia Ejderhov på GE Healthcare i

Jag jobbar just nu mot en monterande

EXAMENSÅR

Umeå. Företaget ville minska mängden

avdelning med flera olika linor. Min roll

2015

omarbete på fabriken och vårt projekt

innefattar allt från att implementera pro-

blev en av de uppstartade aktiviteterna

cessförbättringar till att utreda avvikelser.

för att nå dit. Detta genom att bla kartläg-

Jag jobbar även mot olika projekt, bla

ga omarbetsprocessen och ge rekom-

byggnation av modifierade instrument.

mendation på förändringar för att göra

Då blir en del av mitt jobb att skapa mon-

processen mer transparent och mindre

teringsinstruktioner och se till att vi har de

värdeslösande.

verktyg och hjälpmedel som krävs för att

NUVARANDE ANSTÄLLNING

Manufacturing Engineer på GE Healthcare i Umeå TIPS TILL NUVARANDE STUDENTER

Om möjligt, gör exjobbet tillsammans med en kompis. Då kan ni gå in djupare på ert ämne, och du kommer att ha någon att bolla med vilket kan vara skönt i trögare skeden av ert projekt. Och om du väljer rätt kompis blir det extra roligt också!

kunna montera instrumentet.

VÄGEN FRÅN EXAMEN TILL NUVARANDE ANSTÄLLNING

Det är ett otroligt varierande jobb där

I slutskedet av vårt exjobb så blev vi

många dagar inte är den andra lik.

båda två erbjudna plats på fabriken. Det är snart tre år sedan och jag är kvar än idag i samma roll.

70


71


EFTER STUDIERNA

ALUMN LINDA HULTMAN UTBILDNING

Civilingenjör Ergonomisk Design & Produktion, inriktning Industriell Design EXAMENSÅR

2005 NUVARANDE ANSTÄLLNING

Group Design Leader på Special Vehicles & Assessories på Volvo Cars i Göteborg TIPS TILL NUVARANDE STUDENTER

Var taktiskt i val av exjobb, välj ett som kan ge möjlighet till anställning. Läs lite extra ekonomi, man kommer alltid i kontakt med det på ett eller annat sätt, det kan vara bra att känna till termerna/ begreppen och förstå helheten.

BERÄTTA LITE OM DITT EXJOBB

bytte sedan till ett annat konsultföretag.

Jag gjorde mitt exjobb tillsammans med

Under dessa år hann jag med två upp-

en klasskompis från Luleå på Ergonomi-

drag på Volvo. Det var först CAD-stöd på

avdelningen på Volvo Cars. Det handla-

Ergonomiavdelningen, vilket innebar att

de om att utveckla en metod för att sub-

jag gjorde ergonomianalyser i CAD-miljö

jektivt utvärdera de primära körreglagen

(CATIA), såsom räckvidd- och siktana-

i en bil, dvs ratt, pedaler, växelspak och

lyser i kupén. Det andra uppdraget var

handbroms. Detta som en del i produk-

komponentansvarig för dekaler, allt från

tutvecklingen av dessa reglage, men

informations- till lagkravsdekaler. Det

också som ett sätt att utföra konkurren-

var ett roligt jobb där jag inte bara hade

sanalys. Metoden implementerades kort

ansvaret för samtliga dekaler på bilen

efter att vi var klara med den.

utan också fick vara med och rita/utfor-

VÄGEN FRÅN EXAMEN TILL NUVARANDE ANSTÄLLNING

den anledningen att jag fick ett stort nätverk på Volvo eftersom dekalerna berör

Efter exjobbet började jag direkt jobba

många komponenter och är placerade

ma dem. Det var ett bra jobb också av

som konsult på Semcon med uppdrag

över hela bilen. Det är ca 25-30 dekaler

på samma avdelning på Volvo Cars som

på en bil!

jag hade gjort exjobbet på, dvs Ergonomiavdelningen. Jag ville gärna vara kvar

Sen

på Volvo, men tyckte det var bra att börja

2007/2008 och jag blev uppsagd från

som konsult för att få möjlighet att prova

mitt företag pga av arbetsbrist. Då tving-

på olika jobb/uppdrag.

kom

den

stora

finanskrisen

ades jag byta bransch och sökte jobb på Vattenfall inom Ergonom/HMI. Det visade

Jag stannade några år på Semcon och

72

sig att de hade en mycket väl fungeran-


de rekryteringsprocess, för min ansökan

ter, från val av leverantör genom design-

lyckades ta sig från rekryteringsavdel-

och konstruktionsfas till validering- och

ningen i Stockholm till en gruppchef för

verifieringsfas till färdig produkt.

en Human Factors grupp på ca 10 personer inom området kärnkraft i Göteborg.

Det är relativt korta ledtider i jämförelse

Jag fick jobb där och stannade där i fem

med hela bilprojekt vilket gör att du verkli-

år!

gen är med från start till slut. Exempel på produkter som jag jobbar med är textila

Under mina år på Vattenfall jobbade jag

mattor, gummi/plast-mattor, hundselar,

först med Ergonomi- och Human Factors

lastnät, exklusiva nyckelskal i trä och lä-

frågor i modernisering/renoveringspro-

der, smutsskydd och klädslar till barnsto-

jekt i kontrollrummen på Ringhals Kärn-

lar, belysta instegslister och solskydd.

kraftverk. Det sista året jobbade jag som projektledare i ett verksamhetsutveck-

Det som gör det extra roligt att jobba med

lingsprojekt internt på Vattenfall.

tillbehör är bredden på sortimentet, dvs att jag får jobba med många olika typer

Sedan längtade jag tillbaks till produk-

av produkter med olika typer av framställ-

tutveckling och farten på Volvo Cars, så

ningsprocesser och material, vilket gör

jag sa upp mig och började återigen som

det väldigt lärorikt på många olika plan.

konsult på Volvo. Efter två år tog jag ste-

Att det dessutom är korta ledtider i sam-

get och blev anställd på Volvo Cars!

manhanget, gör att du får förståelse för helheten också.

NUVARANDE ARBETSUPPGIFTER

Det jag gillar med det här jobbet är att det

Jag jobbar med produktutveckling av in-

är oerhört socialt med många kontaktytor

teriöra tillbehör till nya bilmodeller, ”spe-

och omfattar många olika element; ren

cial edition”-bilar samt kommersiella for-

material- och processteknik, men också

don såsom t ex taxi- och polisbilar.

färg och form och kommersiella inslag. Det är en stor tillfredsställelse att slutligen

Jag är ansvarig för olika typer av tillbehör

se ”sina” färdiga produkterna i reklamfil-

i den industriella fasen, dvs från instyr-

mer och på hyllan hos återförsäljare värl-

ning till färdig produkt. Det betyder att jag

den över.

driver utvecklingen av dessa komponen-

73


EFTER STUDIERNA

SIGMA Här berättar Karin om företaget Sigma och om ett och sammarbete de har med LTU. KARIN SJÖÖ ÅKEBLOM

Konsultchef Sigma Industry sigma.se

OM SIGMA

även att ett arbetsintegrerat lärande ökar

Sigma Industry East North är ett dyna-

anställningsbarheten

för

studenterna

miskt teknikkonsultföretag inom pro-

samt att vetskapen om attraktiva arbets-

duktutveckling, produktionssystem och

platser ökar.

processteknik. Med gedigen branschvi förse industrin i Sverige med konkur-

HAR NI GJORT NÅGOT LIKNANDE TIDIGARE?

renskraftiga ingenjörer inom teknik och

Inom Sigma Industry har bland annat

utveckling.

Umeå jobbat med Co-op tillsammans

kunskap, nytänkande och flexibilitet ska

med

KAN DU BESKRIVA SAMARBETET?

maskiningenjörsutbildningen

Umeå universitet och företag i regionen med väldigt lyckade resultat i form av väl

Co-op är ett samarbete mellan LTU, Sig-

genomförda projekt, nöjda studenter och

ma och näringslivet där vi på Sigma bla

anställning av studenter.

erbjuder garanterat sommarjobb med möjlig praktik under årskurs 2-4.

VAD ÄR DET NI EFTERFRÅGAR HOS EN STUDENT? För att passa och trivas på Sigma i Norr-

VARFÖR GENOMFÖR NI DETTA SAMARBETE?

botten är det viktigt att vara lyhörd för

Vi genomför detta samarbete för att ska-

kundens behov, flexibel i vad en kan

pa tidiga och långsiktiga relationer mel-

tänka sig att jobba med samt att vara an-

lan studenter, universitet och företag i

svarsfull och inte tveka inför att jobba hårt.

regionen. Vi är övertygade om att sådana

Vi letar efter drivna och affärsmässiga

relationer ökar chansen att studenter sö-

studenter som vill utvecklas tillsammans

ker sig till LTU och också stannar i regi-

med oss och andra företag i regionen.

onen efter genomförd utbildning. Vi tror

74


75


EFTER STUDIERNA

FORSKNING LENA ABRAHAMSSON LENA ABRAHAMSSON

Professor, Ämnesföreträdare Luleå tekniska universitet FORSKNINGSÄMNE

Arbetsvetenskap AVDELNING

Människa och teknik Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

FORSKNING

heter SIMS (Sustainable Intelligent Mi-

Jag forskar inom två olika områden som

ning System) vilket är ett stort EU-projekt

hänger ihop väldigt mycket. Den ena

där vi har ett delprojekt som handlar om

delen innefattar produktionsmiljö, arbets-

attraktiva arbetsplatser i gruvindustrin.

miljö och organisationsforskning som

Det handlar om hur man ska kunna im-

handlar om hur man förbättrar arbetsmil-

plementera 5G-systemet, positionerings-

jön och organisationen för företag och

teknik, batteridrift, fjärrstyrning och auto-

framför allt industriföretag. Klassiskt för

mation, för att kunna styra processerna

produktionsinriktningen under Teknisk

på ett mycket mer automatiserat sätt. För

design.

att utveckla den tekniken finns det olika teknikgrupper som arbetar på olika delar

Den andra delen är handlar om genus

och som vi jobbar tillsammans med. Där

och jämställdhet. Så halva jag är jäm-

vi bidrar med arbetsmiljöaspekten. Det

ställdhetsforskare och halva jag är ar-

är ett stort projekt där vi jobbar med flera

betsvetenskap- och arbetsmiljöforskare.

forskargrupper här på universitetet och

Jag ser det som samma sak eftersom

ute i Europa och även med flera stora fö-

jämställdhet är en del av en bra arbets-

retag. Resultatet från den här forskning-

miljö. Jag har väldigt få projekt som är

en ska i framtiden implementeras och

renodlade genus- och jämställdhetspro-

testas i verkligheten.

jekt utan jag använder de teorierna som en del i att förstå arbetsmiljöproblem, för

Ett annat projekt är ett projekt där vi ock-

det kan ibland hänga ihop väldigt mycket.

så jobbar tillsammans med företag väldigt mycket. Det handlar om olycksfall

INTRESSANTA PROJEKT

och säkerhet i gruvbranschen. Mycket

Vi har ett stort spännande projekt som

av forskningen om risker och olycksfall

76


idag handlar om just risker och olycksfall,

skulle göras i forskningsprojektet. Ett bra

om eländet och det som går fel. I det här

sätt att få en uppfattning om hur ett for-

projektet vänder vi istället på perspekti-

skingsprojekt går till helt enkelt. Annars

vet och kollar på det som går rätt istället.

får man söka doktorandtjänster när de

Så vi ska studera arbetsplatser och före-

annonseras.

tag där det inte går fel eller finns några problem för att se vad de gör rätt, hur de löser problem på ett bra sätt.

MÖJLIGHETER Om man som student är intresserad av att forska tycker jag att man ska prata med lärarna och visa att man är intresserad. Sen finns det också en möjlighet att göra sitt exjobb i något av våra forskningsprojekt. Det skulle jag rekommendera som det bästa sättet, för då får man prova på lite och se hur det är att forska. Ett annat sätt är en kurs som finns, som heter Forskingsprojekt, där man som student får jobba i ett av våra projekt och genomföra en väldigt avgränsad uppgift. Det kan till exempel vara en litteraturgenomgång eller att göra intervjuer och sammanfatta dem. Man får alltså göra en del som ändå

77


EFTER STUDIERNA

FORSKNING DANIEL ÖHRLING DANIEL ÖHRLING

Doktorand Luleå tekniska universitet FORSKNINGSÄMNE

Industriell design AVDELNING

Människa och teknik Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

FORSKNING

designområden. Detta för att få en bild

Min forskning är inom ämnet industriell/

av hur de i praktiken förhåller sig till sina

grafisk design, och mitt fokusområde är

visuella verktyg, och hur de används för

visuell kommunikation. Ett lite luddigt be-

kommunikation. Detta ska fungera som

grepp, men det jag tittar på är hur visuella

en förstudie inför kommande mer struktu-

metoder används för både problembe-

rerade ”experiment” med syfte att idége-

handling men framför allt kommunikation

nerera kring utfallet från tidigare faser i

i designprocessen. Designprojekt är ofta

projektet.

”open-ended”, dvs att lösningen eller målet inte är definierat, och i de tidiga faser-

MÖJLIGHETER

na jobbar man med komplexa men delvis

Designforskning är ett ungt fält, bara som

odefinierade begrepp. Visuellt tänkande

ett exempel kan nämnas att min biträdan-

blir därmed kritiskt för att kunna hantera,

de handledare var den första i Sverige att

idégenerera och kommunicera informa-

disputera inom området. Däremot så sat-

tion.

sas det stort på att öka graden av forskning, så jag gissar att inom några år kom-

INTRESSANTA PROJEKT

mer vi se betydligt fler doktorander inom

Då jag sysslar med konstnärlig de-

design här på LTU. Just nu är vi två, jag

signforskning så är mitt projekt lite mer

och Halldór Halldórson, grafisk designer.

open-ended än tex klassisk naturveten-

Om man vill ut och se världen så finns det,

skaplig forskning, och jag använder mig

både nationellt och internationellt, sto-

även av designmetoder för att undersöka

ra möjligheter att ge sig in i forskningen.

och testa idéer och hypoteser. Just nu

Att ha doktorerat utomlands ses dessut-

håller jag på med en deltagande-studie

om av akademin som en tung merit. Att

där jag följer professionella inom olika

doktorera kan vara ganska tufft, men att

78


få chansen att fördjupa sig och utmana de små grå inom ett fält man gillar, samt möta och lära känna forskare från hela världen, gör mödan värd. Och det är kul att åka på konferens i varma länder!

79


80


AVSLUTNING Tack till dig som läst boken och visat intresse för vårt arbete. Det har varit en utmaning att från ingenting utforma det här projektet. Utan riktlinjer har vi fått möjligheten att samla det vi ser som relevant för vår utbildning, som vi stolt representerar. Boken är ett arbete som vi hoppas ska finnas med länge och som med åren kommer utvecklas. Vi ser framemot att se vad som händer nästa år. Kanske skrivs det om Hannas projekt i Avancerad produktionsdesign, Fredrik kanske informerar om inriktningen produktdesign och Martin tipsar nya studenter om sina valfria kurser. Tack för oss och lycka till med utbildningen, utlandsstudier, examensarbetet och jobbet. – Martin, Fredrik & Hanna

81


MARTIN ÅHLÉN UTBILDNING

Civilingenjör Årskurs 2

VARFÖR Att skapa något, att se något ta form och att kunna peka och säga ”det där har jag

PLANERAD INRIKTNING

Produktdesign HEMORT

skapat,” det är häftigt. Det är i de kurser och projekt hittills på universitetet där jag har fått skapa som har varit roligast och

Gävle

mest tillfredsställande för mig.

FAVORITKURS

Mitt mål med den här boken har varit att

Design: teori och praktik

skapa något att vara stolt över, att skapa

MAIL

något som kan uppskattas inte bara av

l.martin.ahlen@gmail.com

mig utan även av andra. Jag hoppas att boken har varit intressant, informativ och kanske till och med rolig att läsa, för det har hela processen varit för mig – och det är jag tacksam för.

FRAMTIDEN I framtiden ser jag mig själv fortsätta skapa. Det är det jag brinner för och jag hoppas att det inte är en egenskap jag tappar. En egen möbel på IKEA, en bok i hyllorna på Akademiebokhandeln eller en byggnad i Manhattans silhuett; något som jag kan peka på – det är drömmen.

82


FREDRIK LANDQVIST VARFÖR När jag sökte för att vara med och skapa

UTBILDNING

Civilingenjör Årskurs 3

den här boken var det för att vara med och skapa något som visar vad Teknisk design är och framför allt för att vara med och i formge den. Det visade sig att det skulle bli mycket mer än bara formgiv-

VALD INRIKTNING

Produktdesign HEMORT

Gävle

ning. Det har varit allt från att intervjua personer till att sitta och korrekturläsa texter. Arbetet med den här boken har

FAVORITKURS

Grafisk formgivning

varit mycket givande och jag har fått stor

MAIL

respekt för människor som jobbar med

landqvistf@gmail.com

sådant här, tidningar och liknande, för det är inte bara att slänga ihop något. Det krävs en grundlig planering för att det en ska bli något, vilket är något jag kommer ta med mig från arbetet med den här boken.

FRAMTIDEN I framtiden vill jag arbeta med produktdesign, kanske med inrikting mot möbeldesign då det är ett stort intresse hos mig. Även grafisk formgivning är något som jag gärna också skulle vilja jobba med i framtiden.

83


HANNA JONSSON UTBILDNING

Civilingenjör Årskurs 4

VARFÖR Jag ville vara med och skapa årsboken för att det var så fritt. När vi startade fanns

INRIKTNING

Produktionsdesign HEMORT

Skellefteå

inget att utgå ifrån och det var för mig väldigt spännande och det har varit otroligt roligt att få vara med och ta fram den första, av förhoppningsvis många, årsböcker.

FAVORITKURS

Arbetsplatsanalys

Allt eftersom tiden gick så insåg jag att en

MAIL

viktig del i mitt deltagande var att få fram-

hannaothilia@gmail.com

häva produktionsinriktningen. Jag ville visa på vad den faktiskt innebär och att det går att vara kreativ oavsett inriktning.

FRAMTIDEN I framtiden hoppas jag att få vara med och utveckla arbetsmiljöer för effektivare produktion samt god trivsel och stämning hos medarbetare. Det är ett ganska brett svar men eftersom kursen arbetsplatsanalys är min favorit så kanske jag mer specifikt ska syssla med riskanalyser i industrin.

84


85


ETT SPECIELLT TACK TILL... ... alla som tagit sig tiden och visat stort

... TED som litade på oss och som visat

engagemang till att få boken så bra som

intresse i boken sedan dag ett, då vi inte

möjligt. Det har varit en ära att få sätta

ens visste vad som skulle fylla den.

ihop boken som i framtiden ska visa hur utbildningen sett ut 17/18.

... de studenter som tagit sig tid under sin utlandsvistelse och delat med sig av hur

... de alumner som tagit tiden sig till att

det är att studera utomlands. Att få följa

visa oss hur vägen från examen kan se ut.

eran resa har varit väldigt spännande,

... de lärare och forskare som delat med

till Sverige snart igen.

och vi ser framemot att ni kommer tillbaka sig av sina pågående projekt. ... till Åsa Wikberg-Nilsson, inte bara för ... de examinerade studenter som delat

all hjälp kring denna samling utan för allt

med sig av sina examensarbeten.

som du gör för oss Teknisk design-stu-

... de studenter som studerar just nu, tack

engagemang i varje student.

denter. Tack för all din tid och personliga för visat intresse och ovärderliga och personliga tips.

86


FÖRTECKNING BILDER Josefine Ramn Sid. 13, 20, 37 Hanna Jonsson Sid. 18, 20, 23, 25, 82, 83, 85 Martin Åhlén Sid. 84 Magnus Wikström Sid. 75 Privata bilder Sid. 31, 34, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 71, 73, 77, 79 PRINT Sid. 32, 33

ILLUSTRATIONER Hanna Jonsson Sid, 8, 11, 17, 21, 22, 24, 27, 36, 55,

FRAMSIDA Hanna Jonsson

87


TD boken 2018  
TD boken 2018  
Advertisement