Page 9

9

www.egemen.kz

19 ақпан 2013 жыл

Ұйым атауы Ұйым қызметінің түрі Ұйымдық-құқықтық нысаны Есептілік нысаны: Қызметкерлердің орташа жылдық саны Ірі кəсіпкерлік субъектісі Заңды мекен-жайы (ұйымның)

«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Мұнай құбыры құрылысы жəне пайдалану Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Топтастырылған 247 Алматы қ., Абай д-лы, 109 В

1 нысан

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС (топтастырылған ) Активтер I. Қысқа мерзімді активтер: Ақша қаражаты жəне оның баламалары Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері Туынды қаржы құралдары Пайда мен залал арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері Өтегенге дейін ұсталатын қаржы активтері Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері Қысқа мерзімді сауда жəне өзге де дебиторлық берешек Ағымдағы табыс салығы Қорлар Өзге де қысқа мерзімді активтер Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы) Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар) II. Ұзақ мерзімді активтер Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері Туынды қаржы құралдары Пайда мен залал арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері Ұзақ мерзімді сауда жəне өзге де дебиторлық берешек Үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын инвестициялар Инвестициялық мүлік Негізгі қаражат Биологиялық активтер Барлау жəне бағалау активтері Материалдық емес активтер Кейінге қалдырылған салықтық активтер Өзге де ұзақ мерзімді активтер Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы) Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол) III. Қысқа мерзімді міндеттемелер Қарыздар Туынды қаржы құралдары Өзге де қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері Қысқа мерзімді сауда жəне өзге де кредиторлық берешек Қысқа мерзімді резервтер Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері Қызметкерлерге сыйақылар Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы) Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер Қарыздар Туынды қаржы құралдары Өзге де ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері Ұзақ мерзімді сауда жəне өзге де кредиторлық берешек Ұзақ мерзімді резервтер Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы) V. Капитал Жарғылық (акционерлік) капитал Эмиссиялық кіріс Сатып алынған меншікті үлес құралдары Резервтер Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал) Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы) Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол) Баланс (300 жол +301 жол+400 жол + 500 жол)

Жол коды 10 11 12

Есепті кезеңнің аяғында

мың теңге

Есепті кезеңнің басында

16 971 827 -

17 136 665 -

13

-

-

14 15 16 17 18 19 100

27 510 497 515 219 60 270 405 492 481 659 45 944 964

14 646 279 1 109 563 792 965 568 189 34 253 661

101

36 215

-

110 111

-

-

112

-

-

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 200

2 640 7 960 791 235 567 763 144 324 60 243 675 578 289 656 757

2 280 8 551 627 234 258 450 24 762 160 867 242 997 986 277 251 647

210 211 212 213 214 215 216 217 300

5 654 841 92 828 65 033 4 974 444 10 787 146

6 590 314 92 179 99 731 5 949 308 12 731 532

301 310 311 312 313 314 315 316 400

197 215 004 4 618 254 16 669 557 218 502 815

204 191 831 14 578 667 218 770 498

410 411 412 413 414 420

13 000 000 35 589 080 11 777 716 60 366 796

13 000 000 38 036 195 -5 286 578 45 749 617

421 500

60 366 796 289 656 757

45 749 617 277 251 647

№2 нысан 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі пайда мен залалдар туралы есеп (топтастырылған ) мың теңге Көрсеткіштердің атауы Түсім Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны Жалпы пайда (010 жол – 011 жол) Сату бойынша шығыстар Əкімшілік шығыстар Өзге шығыстар Өзге кірістер Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда) Қаржыландыру бойынша түскен кірістер Қаржыландыру бойынша шығыстар Үлестік қатысу əдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі Өзге де операциялық емес кірістер Өзге де операциялық емес шығыстар Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда) Табыс салығы бойынша шығыстар Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол) Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал) Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол): негізгі ұйымның меншік иелері бақыламайтын меншік иелерінің үлесі

Жол коды 10 11 12 13 14 15 16 20

Есепті кезеңге

Алдыңғы кезеңге

54 597 380 -22 679 960 31 917 420 -1 944 457 -20 638 789 17 542 628 26 876 802

54 787 851 -19 920 188 34 867 663 -1 965 617 -25 244 992 18 878 814 26 535 868

21 22

527 196 -11 273 261

278 293 -6 659 943

23

-

-

24 25 100

16 130 737

20 154 218

101 200

-2 090 890 14 039 847

-1 822 985 18 331 233

201 300

14 039 847 -

18 331 233 -

Өзге де жиынтық пайда, барлығы (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы): Негізгі қаражатты қайта бағалау Сату үшін қолдағы бар қаржы активтерін қайта бағалау Үлестік қатысу əдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдасындағы (залалындағы) үлесі Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал) Еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына табыс салығы ставкасын өзгерту тиімділігі Ақша ағындарын хеджирлеу Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу Өзге де жиынтық пайданың өзге де құрауыштары Пайда (залал) құрамында кері сыныптау кезіндегі түзету Өзге де жиынтық пайда құрауыштарының салықтық тиімділігі Жалпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол) Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда: негізгі ұйымның меншік иелері бақыламайтын меншік иелерінің үлесі Акцияға арналған пайда: Акцияға арналған базалық пайда: жалғасатын қызметтен тоқтатылған қызметтен Акцияға арналған ажыратылған пайда: жалғасатын қызметтен тоқтатылған қызметтен

400

632 551

38 989 038

410 411

-

48 732 114 -9 746 423

412

-

-

413

-

-

414

-

-

415 416 417 418 419 420 500

7 829 624 722 14 672 398 14 672 398 -

3 347 57 320 271 57 320 271 -

600

№3 нысан 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішіндегі (топтастырылған) АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (тура əдіс) мың теңге Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы 1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 016 жолды 10 қоса алғанда сомасы), оның ішінде: тауарлар мен қызметтерді сату 11 өзге де табыс 12 сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған 13 аванстар

сақтандыру шарттары бойынша түсімдер алынған сыйақылар өзге де түсімдер 2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы), оның ішінде: тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер сыйақы төлемдері сақтандыру шарттары бойынша төлемдер бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер өзге де төлемдер 3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол) II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы 1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы), оның ішінде: негізгі құралдарды сату материалдық емес активтерді өткізу өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын жəне бірлескен кəсіпкерліктегі үлестік қатысуларын өткізу басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу өзге де қаржы активтерін өткізу фьючерлік жəне форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар алынған дивидендтер алынған сыйақылар өзге түсімдер 2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы), оның ішінде: негізгі қаражатты сатып алу материалдық емес активтерді сатып алу басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын жəне бірлескен кəсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу еншілес ұйымдарға бақылауды алу өзге қаржы активтерін алу қарыз беру фьючерлік жəне форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар қауымдасқан жəне еншілес ұйымдарға инвестициялар өзге төлемдер 3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол – 060 жол) III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы 1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы), оның ішінде: акциялардың жəне басқа қаржы құралдарының эмиссиясы қарыздар алу алынған сыйақылар өзге түсімдер 2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы), оның ішінде: қарыздарды өтеу сыйақы төлеу дивидендтерді төлеу ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер өзге кетулер 3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол – 100 жол) 4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге əсері 5. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол) 6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары 7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары

Есепті кезең үшін

Алдыңғы кезең үшін

57 478 661

56 709 339

52 318 733 -

50 937 572 -

4 525 747

4 967 675

14 15 16

634 181

153 979 650 113

20

25 188 050

20 686 648

21 22 23 24 25 26 27

9 724 304 451 990 1 521 361 9 303 868 3 635 409 551 118

8 434 097 574 619 1 368 487 5 785 916 3 517 738 1 005 791

30

32 290 611

36 022 691

40

32 734 409

5 000 000

41 42 43

72 334

-

44

-

-

45 46 47 48 49 50 51

32 662 075 -

5 000 000 -

60

53 293 014

34 303 359

61 62 63

7 903 705 25 543 -

14 657 080 -

64

-

-

65 66 67 68

45 363 766 -

19 646 279 -

69

-

-

70 71

-

-

80

-20 558 605

-29 303 359

90

-

-

91 92 93 94

-

-

100

11 908 800

-

101 102 103 104 105

11 908 800 -

-

110

-11 908 800

120

11 956

-

130

-164 838

6 719 332

140

17 136 665

10 417 333

150

16 971 827

17 136 665

№4 нысан

2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішіндегі КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП (топтастырылған) Құрауыштардың атауы

Жол коды

Алдыңғы жылдың басына арналған сальдо Есеп саясатындағы өзгеріс Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол) Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол): Жыл ішіндегі пайда (залал) Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы): Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан түсетін өсім Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан амортизацияны аудару Сатуға арналған қолдағы қаржы активтерін (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау Үлестік қатысу əдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдадағы (залалдағы) үлесі Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал) Еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегере отырып) хеджирлеу Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310 жолмен 318 жолды қоса алғанда сомасы): Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемалары бойынша акциялар шығару қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда Меншік иелерінің жарналары Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару Бизнесті біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып) Дивидендтерді төлеу Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер Меншік иелерімен өзге де операциялар Бақылауды жоғалтуға əкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер Есепті жылдың басына арналған сальдо (100 жол + 200 жол + 300 жол) Есеп саясатындағы өзгеріс Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол) Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол): Жыл ішіндегі пайда (залал) Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы): Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандағы өсім Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандағы амортизацияны аудару Сатуға арналған қолдағы қаржы активтерін (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау Үлестік қатысу əдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдадағы (залалдағы) үлесі Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал) Еншілес компаниялардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегере отырып) хеджирлеу Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710 жолмен 718 жолды қоса алғанда сомасы) Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемалары бойынша акциялар шығару қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда Меншік иелерінің жарналары Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару Бизнесті біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып) Дивидендтерді төлеу Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер Меншік иелерімен өзге де операциялар Бақылауды жоғалтуға əкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер Есепті жылдың соңына арналған сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол)

10 11 100 200 210 220 221 222

Жарғылық (акционерлік) капитал 13 000 000 13 000 000 -

Негізгі ұйымның капиталы Эмиссиялық Сатып алынған Резервтер Бөлінбеген кіріс меншік үлестік пайда құралдар 35 755 -24 606 409 35 755 -24 606 409 - 38 000 440 19 319 831 18 331 233 - 38 000 440 988 598 - 38 985 691 -988 598 988 598

мың теңге Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі

Капитал жиыны -

-

223 224

-

225 226

-

227 228 229 300

-

-

-

3 347

-

-

310

311 312 313 314 315 316 317 318 400 401 500 600 610 620 621 622

13 000 000

-

-

38 036 195

-5 286 578

-

13 000 000 -

-

-

38 036 195 -2 447 115 -2 447 115 569 503 -3 024 447

-5 286 578 17 064 294 14 039 847 3 024 447 3 024 447

-

3 347 45 749 617 45 749 617 14 617 179 14 039 847 577 332 569 503 -

623

-

624

-

625 626

-

627 628 629 700 710

711 712 713 714 715 716 717 718 800

Бас директор

-11 570 654 -11 570 654 57 320 271 18 331 233 38 989 038 38 985 691 -

Го И

-

-

13 000 000

-

Бас бухгалтер

-

7 829

35 589 080

-

11 777 716

-

-

7 829 60 366 796

Тан Цзин

ТƏУЕЛСІЗ АУДИТОРДЫҢ ЕСЕБІ «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Тобының Құрылтайшыларына: Біз «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның жəне оның еншілес кəсіпорнының (бұдан əрі бірлескен түрде - «Топ») арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпаратына аудит жүргіздік, оған 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жəне жыл ішіндегі жағдай бойынша сəйкес əзірленген осы уақытта аяқталған жыл ішіндегі (бұдан əрі «арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпарат») жағдай бойынша ұсынылып отырған №1, №2, №3 жəне №4 нысандар кіреді. Осы арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпарат Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің талаптарына сəйкес оны қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында Топтың жариялауы мақсатында дайындалды. Арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпаратты əзірлеудегі басшылықтың жауапкершілігі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2010 жылғы 20 тамыздағы № 422 бұйрығына сəйкес арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпаратты əзірлеу жəне дұрыс ұсыну үшін, сондай ақ басшылық қателіктердің немесе ықылассыз əрекеттердің салдарынан айтарлықтай бұрмалаулар болмайтын арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпаратты дайындауға қажет деп анықтаған ішкі бақылау үшін Топ басшылығы жауапкершілікте болады. Аудитордың жауапкершілігі Біздің міндетіміз біз жүргізген аудит негізінде осы арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпарат туралы ой білдіру болып табылады. Біз аудитімізді аудит бойынша Халықаралық стандарттарға сəйкес жүргіздік. Осы стандарттарға сəйкес этикалық нормаларды ұстануымыз жəне арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпаратта елеулі бұрмалаулар болмайтынына айтарлықтай сенімдірек болу үшін аудитті осылайша жүргізуіміз қажет. Аудит арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпаратта қамтылған сандық мəліметтер мен ашылулар қатынасындағы аудиторлық дəлелдемелерді алуға қажетті іс-жосықтарды жүргізу кіреді. Іс-жосықтарды таңдау аудитордың кəсіптік пайымдауына негізделеді, оған жосықсыз əрекеттердің немесе қателіктердің нəтижесінде арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпаратта айтарлықтай бұрмалаушылықтардың тəуекелдіктерін бағалауды қосқанда. Аудитор жоғарыда айтылған тəуекелдіктерге бағалау жүргізу процесінде осы жағдайларға қажетті аудиторлық іс-жосықтарды жасау үшін, арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпаратты əзірлеу жəне дұрыс ұсынумен байланысты ішкі бақылау жүйесін қарастырады, бірақ ол Топтың ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне туралы пікірін білдіру мақсатына арналмайды. Аудит бұдан басқа басшылық жасаған есеп саясатында қолданылатын жəне бухгалтерлік бағалаулар негіздемесінің орынды бағалауын, сонымен қатар арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпараттың тұтастай ұсынылымын бағалауды қамтиды. Біз қол жеткізген аудиторлық дəлелдемелер жеткілікті жəне тиісінше орынды болып табылады əрі аудитордың пікірін білдіру үшін бізге негіздеме береді деп пайымдаймыз. Қорытынды Біздің пікірімізше, 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жəне осы уақытта аяқталған жыл ішіндегі жағдай бойынша беріліп отырған Топтың арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпараты, 2010 жылғы 20 тамыздағы № 422 бұйрығына ұсынуға талап етілетін ақпаратты қамтамасыз етуге арналған барлық маңызды аспектілерімен дайындалған. Арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпаратты дайындаудың негізі жəне пайдалануға шектеу Өз қорытындымызға өзгеріс енгізбей, біз назарды беріліп отырған арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпараттың 2-ескертпесіне аударамыз, онда оны дайындаудың негізі ұсынылған. Арнайы мақсаттағы топтастырылған қаржылық ақпарат Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің талап етілуіне сəйкес қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында Топтың тек жариялау мақсатына ғана арналған жəне қандай да бір мақсаттарға пайдалануға жатпайды. Басқа мəселе Топ Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сəйкес 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі топтастырылған қаржылық есептілікті дайындады, біз Топтың құрылтайшыларына жолдаған жəне 2013 жылғы 1 ақпанға даталанған тəуелсіз аудитордың жекелеген есебін шығардық. Алматы, Қазақстан, 2013 жылғы 4 ақпан Бекітілген: Жанбота Бекенов «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС басқарушы директоры (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бас мемлекеттік лицензия №0000005 1999 жылғы 21 қазанда берілген)

Қол қойылған: Бауржан Бурханбеков, Аудит бойынша серіктестік (2006 жылғы 30 қазандағы №00000586 аудитордың біліктілік куəлігі). Майгуль Рахимбековна, аудитор-орындаушы (1994 жылғы 28 ақпандағы №0000056 аудитордың біліктілік куəлігі)

«Банк ЦентрКредит» АҚ «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне кіретін НИН KZP07Y10C336 ипотекалық облигациялар шығарылымдары жөнінен «Темірбанк» АҚ ипотекалық облигацияларын ұстаушылардың Өкілі болып табылады. Өз міндеттемелерін орындау мақсатында Өкіл «Темірбанк» АҚ облигация ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындауының қамтамасыздандыруы болып табылатын кепіл мүлкінің 01.01.2013 ж. мəліметтер бойынша жайкүйін іріктеулі түрде тексерді. Жасалған іріктеулі тексеріс негізінде Өкіл кепіл мүлкінің жай-күйі мен ипотекалық облигацияларды қамтамасыз ету коэффициентінің мəні облигациялар шығарылымдары жобаларының жəне кепіл шарттарының талаптарына сай екендігін мəлімдейді. Сондай-ақ іріктеулі тексеріс нəтижесі бойынша Өкіл «Темірбанк» Акционерлік қоғамына қарыздар бойынша деректердің есебін жүргізу жүйесіне ақпарат енгізуге, кепіл затына жəне қарыз бойынша негізгі борыштың өтелуіне мониторинг жүргізуге кейінгі бақылау жасауды күшейтуді жəне қолданылған шаралар туралы хабарлауды ұсынды. «Темірбанк» АҚ облигация ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындауының қамтамасыздандыруы болып табылатын кепіл мүлкінің жай-күйін тексеру үшін берілген қажетті ақпараттың шынайылығы үшін «Темірбанк» АҚ басшылығы жауапкершілік көтереді.

АО «Банк ЦентрКредит» является Представителем держателей ипотечных облигаций выпуска НИНKZP07Y10C336 АО «Темірбанк», входящих в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». В целях исполнения своих обязательств Представителем была проведена выборочная проверка состояния залогового имущества по данным реестра залога по состоянию на 01.01.2013 г., являющегося обеспечением исполнения обязательств АО «Темірбанк» перед держателями облигаций. На основании проведенной выборочной проверки предмета залога Представитель сообщает, что обеспечение и значение коэффициента обеспечения ипотечных облигаций соответствует требованию проспекта выпуска облигаций и договора залога. По результатам выборочной проверки, Представитель рекомендовал АО «Темірбанк» усилить последующий контроль над вводом информации в систему учета данных по займам, за мониторингом предмета залога и погашением основного долга по займу, и уведомить о принятых мерах. Ответственность за достоверность предоставленной информации, необходимой для проведения анализа состояния имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств АО «Темірбанк» перед держателями облигаций, несет руководство АО «Темірбанк».

Хабарландыру Астана 2017 жылы «Болашақ энергиясы» тақырыбына EXPO халықаралық мамандандырылған халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізу орны болып таңдалды. «Астана-ЕХРО-2017» ұлттық компаниясы» АҚ жəне Астана қаласының əкімдігі ЭКСПО-2017 көрме кешенінің, соның ішінде Астана қаласында ЭКСПО-2017 символына айналатын объектінің ең үздік нобай-идеясына арналған халықаралық тапсырысты сəулеттік конкурсты өткізетіні туралы хабарлайды. Конкурстың мақсаты жоғарыда көрсетілген объектілердің тұжырымдамалық, сəулеттік жəне қала құрылысы шешімдері мен идеяларын алу. Конкурсты өткізу мерзімі 2013 жылғы 18 ақпаннан бастап 18 маусым аралығында. Конкурс жеңімпазына 15 млн. теңге мөлшерінде ақшалай жүлде беріледі. Конкурс бойынша материалдарды алу үшін ықтимал қатысушылар өтінімді жəне сəулет қызметін жүзеге асыру кəсіби құқығы сертификатының (лицензия) көшірмесін 2013 жылғы 10 наурыз сағат 18.00-ге дейінгі мерзімде мына электронды мекен-жайға: main@ astanagenplan.kz жəне dn.skkv@gmail. com немесе Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 010000, Ə. Бөкейхан көшесі, 22 мекен-жайына жолдауға тиіс.

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне жаңа технологиялар министрлігі «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» АҚ-ты басқару үшiн тұлғаны iрiктеу бойынша конкурс өткiзуді жариялайды. Тұлғаны іріктеу ережелерімен жəне конкурс қатысушыларына қойылатын талаптармен министрліктің сайтында мына сілтеме www.mint. gov.kz бойынша танысуға болады. Байланыстағы тұлға: Қарабаев Марат, тел.: +7 71 72 24 15 23, 701 843 04 73. «Акцепт-Терминал» акционерлік қоғамы ірі мəміле жасағандығы туралы, атап айтқанда мына жылжымайтын мүлікті 21.06.2007 жылғы FCA-21-2007 займ туралы Келісім бойынша «Казинвестбанк» АҚ алдындағы «Акцепт-Терминал» АҚ-тың міндеттемелерін тиісті орындауды қамтамасыз ету түрінде кепілге беру жөнінде хабарлайды:  Офис, жалпы алаңы 56,8 ш.м., орналасқан мекен-жайы: ҚР, Көкшетау қ., Əуелбеков к-сі, 166-үй, 4-пəтер, жалпы алаңы 0,0035 га жер телімімен бірге.

Акционерное общество «Акцепт-Терминал» сообщает о совершении крупной сделки, а именно о предоставлении в залог в виде обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «Акцепт-Терминал» перед АО «Казинвестбанк» по Соглашению о займах № FCA-21-2007 от 21.06.2007 года, следующего недвижимого имущества:  Офис, общей площадью 56,8 кв.м., расположенный по адресу: РК, г. Кокшетау, ул. Ауелбекова, д.166, кв.4, с земельным участком общей площадью 0,0035 га.

«Аспан Тобы» ЖШС «Аспан Лизинг Ltd» ЖШС-ны бөліп шығару туралы хабарлайды. Талаптар хабарлама жарияланған күннен бастап 2 ай мерзімде мына мекен-жайда қабылданады: Алматы қаласы, Көктөбе шағын ауданы, Қыз Жібек көшесі, 23-үй.

Акилбаева Рабига Калимхановна, сериясы 12915 № 0468019 ЖК жабылғандығы туралы хабарлайды.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, №8, 810-бөлме, телефон: 8 (7172) 74-24-23, «Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорны президентінің бос лауазым орнына конкурс жариялайды, Астана қаласы, ІСО «Санкт-Петербург», Достық көшесі, №20, 1408-бөлме.

Конкурсқа қатысушылар мынадай біліктілік талаптарына сəйкес келуі керек: 1) жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім) білім; 2) ғылыми дəрежесінің болуы; 3) білім беру ұйымдарында жəне/немесе білім беруді басқару органдарында басшы қызметіндегі жұмыс өтілі бес жылдан кем болмауы; 4) білім жəне ғылым саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді білуі. Мына тұлғалар: 1) бұрын сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылық жасаған; 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте өтелмеген немесе кешірілмеген соттылығы барлар конкурсқа қатыса алмайды. Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттарды тапсыру қажет; 1) конкурсқа қатысу туралы өтініш; 2) мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі түйіндеме; 3) өмірбаян, еркін үлгіде жазылған; 4) кандидаттың жеке куəлігінің, құжаттың көшірмесі; 5) белгіленген тəртіпте куəландырылған білім туралы құжаттың көшірмесі; 6) белгіленген тəртіппен расталған еңбек кітапшасының көшірмесі; 7) сотталмағандығы жəне сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық бұзбағанын растайтын Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу комитетінің аймақтық бөлімшелері берген құжаттар; 8) белгіленген үлгі бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама; 10) кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ; 11) 3х4 көлеміндегі 2 фотосурет. Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне, кəсіби дайындық деңгейіне (біліктілікті арттыру, ғылыми дəреже жəне атақ беру, ғылыми жарияланымдар, сондай-ақ алдыңғы жұмыс орны басшысынан ұсыныс жəне т.б. туралы құжаттардың көшірмелері) қатысты қосымша ақпараттарды тапсыруына болады. Конкурсқа қатысу туралы өтініш жəне өтінішке қоса берілетін құжаттар хабарландыру жарияланған уақыттан бастап күнтізбелік 15 күн ішінде қабылданады.

 Еске алу

Аќын еді, аќынжанды еді... 2013 жылғы 16 ақпанда Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, бірқатар жыр жинақтарының авторы, Талас аудандық тарихиөлкетану музейінің директоры, Талас ауданының құрметті азаматы, мəдениет қайраткері Нарша Қашағанұлының жүрегі соғуын тоқтатты. Айнала қоршаған болмысымызды, Қаратау өлкесін өлеңмен өрнектеген талантты ақын, жібектей есілген мінезіне сай ақынжанды азамат өмірден өтті. Нарша Қашағанұлы 1951 жылғы 1 сəуірде Жамбыл облысының Талас ауданындағы Ойық ауылында туған. Денсаулығына байланысты Қазақ университетінің журналистика факультетінде ұзақ жылдар оқуы, біршама уақыт жұмыссыз жүруі өмір жолының бұралаңын көбейтіп жіберді. Осы жолда сүріндім де құладым, Осы жолда қуандым да жыладым, Өмір де мені сынаудай-ақ сынады, – дейтін жыр жолдары осындайдан туса керек. Ол жиырма жылдай аудандық газетте қызмет атқарып, қатардағы тілшіден газет редакторлығына дейінгі жолдан өтті. Аудан əкімдігінде тіл басқармасын, басқа да бөлімдерді басқарды, сегіз жыл аудандық мəдениет басқармасының бастығы болды. Соңғы жылдары аудандық музейдің директоры қызметін атқарып жүрген. Нарша Қашағанұлының қаламынан «Өлеңге менің-дағы бар таласым» (1998), «Жақсылық жаса адамға» (2006), «Елде тұрамын» (2010) дейтін жыр кітаптары шыққан. Оның өлеңдері мен очерктері бірқатар ұжымдық жинақтарда басылған. Тура сөйлеп, таза ғұмыр кешкен, аудан халқына етене жақын, жырсүйер қауымның құрметіне бөленген ақын Нарша Қашағанұлының жарқын бейнесі жадымызда əрдайым сақталады. Достары мен курстастары.

Тура сґйлеп, таза ґткен ґмірден

Сағыныш пен өкініштен тұратын бұл өмірде адамның тағдырды таңдамайтыны түсінікті, одан қашып құтылмайтыны тағы аян. Тағдырға өкпелеуге де, тағдырды кінəлауға да болмайды... Курстастардың «Өмірдастан» атты кітабына Нарша Қашағанұлы өз қолымен жазып берген баяны осы тұрғыда басталатын еді. Əбден созып, əбден кешіктіріп жібергеніне қарағанда жазған əр жолына айрықша жауапкершілікпен үңілген секілді. Мəтінді баспаханаға тапсырғаннан кейін бірқатар сөйлемдерінің мəнін сұрағанмын өзінен. «Құлап-тұрып, жылап-күліп дегендей жеттік бүгінге. Өмірден де, өкіметтен де, өзімнен де бар», депсің. Нəке, сонда кімнің кінəсі көбірек?», дедім. «Сен хабарласқан соң қай кездегідей орнымнан тұрып тыңдаймын ғой. Киініп те алғанмын. Егер рұқсат болса осы əңгімені үйдегі Болған замандасың əзірлеген түскі астан ала отырып жалғастырсақ қайтеді?» деді. Зайыбы Болған инсульт алып, өлім аузынан қалғалы бері Нарша достың оны ренжітпеуге тырысатынын естіген едім. Телефондағы əңгімемізді түстен кейін жалғастыруға уағдаластық. – Бағзы замандарда «Қоғамыңда ауыс-түйіс болып жатқанда өмір сүр» дейтін қарғыс болған екен, – деп бастады Нарша дос түстен кейінгі əңгімесін. – «Өмірден» дегенім осы. «Өкіметтен» дегенге басшылардың аудандарды ірілендіріп, мені Ойық деген жерден Қаратауға əкелгенін, қаншама жыл жұмыссыз жүргенімді жатқызуға болмай ма? «Өзімнен» дегенім түсінікті ғой. Журфакта денсаулыққа байланысты ұзақ оқыдым. Сонда дəрігерлер астма дейді, мен демікпе деймін, əйтеуір бір дерт қалмай қойған. Ал замандасың қатты жығылғанда, əйелдің артында қалып қоям ба деп қорықтым білем, құлантаза жазылып кеттім. Сондай-ақ, тура

сөйлеп, туғаныңа жақпайтын заман емес пе. Бұл жағын өзің түсінерсің. Иə, осы тура сөйлейтіні Нəкеңе көп зиянын тигізгенге ұқсайды. Жеп қойғанды, бармақ басты, көз қыстыны көрсе, шыдамайды. Айтады, шара алынады, бірақ Наршаға одан не пайда, бұл жұмыссыз қалады. Тəуелсіздік алғаннан кейін, əкімдер Наршаның көмегіне сүйенгеннен кейін барып оның жолы ашылды. Жап-жақсы қызметтер атқарды. Соңғы жылдары Талас аудандық тарихи-өлкетану музейінің директоры болып жүрген. Қайта оралған демікпесі осы жолы қатты келіпті. Біраз жыл сауығып кеткендей болған ол дəрігерлерге қарала қоймапты. Содан өткен жұма күнгі түннің бір уағында балалары телефон соқты: «Папамнан айырылып қалдық». Біз оның жібектей есілген мінезін, ақындығын ұнататын едік, өлеңдерін құмарта оқитынбыз. Өмірге ғашықтығына қызығатынбыз. Достарына деген адалдығы, ықыласы тəнті ететін. Жоғарыда айтылған баяны: «Өкініш, өкпесі аз, қуаныш, қызығы көп ғибратты ғұмыр тілеймін баршаңа» деген тілекпен аяқталады. Ақын Нарша Қашағанұлының университетті жиырма жыл оқып, 1989 жылы бітіргенде диплом алып тұрғанда сөйлеген өлең-сөзі бар. Соның бір шумағы былай деп келеді: Арманшылдау болсам керек туасы, Азаматтың сол ма бірақ кінəсі. Жастығымды создым қолдан келгенше, Сыралғы ұям, сенсің оның куəсі. Жастық шағын он бес жылға ұзартқан Нəкең өмір жасын ең болмағанда бір жылға ұзартып, зейнеткерлікке де жете алмай кетті. Өмірдің өкініштен тұратыны осы болса керек. Сағынышы енді келетін болар. Ержұман СМАЙЫЛ, курстасы.

«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ ұжымы аса көрнекті Алаш қайраткері Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнəр Міржақыпқызы ДУЛАТОВАНЫҢ өмірден озуына байланысты марқұмның ағайын-туғандарына, үрім-бұтағына қайғыларына ортақтасып көңіл айтады. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Ғылым комитеті М.Ə.Айтхожин атындағы Молекулярлық биология жəне биохимия институтының ұжымы бас директор, Ұлттық ғылым академиясының академигі Нағима Əбенқызы Айтхожинаға ағасы, Ресей Ғылым академиясы Радиоэлектроника институтының жетекші ғылыми қызметкері Сабыр Əбенұлы АЙТХОЖИННІҢ қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады. Оңтүстік Қазақстан облыстық кардиологиялық орталығының ұжымы Қазақстан Республикасының бас кардиологы, Ұлттық ғылыми медициналық орталықтың кардиологиялық жəне кардиохирургиялық қызметтерін үйлестіру бөлімінің жетекшісі Сəуле Райымбекқызы Əбсейітоваға анасы Алтын ЖАНСЕЙІТОВАНЫҢ қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады. «Бас редакторлар клубы» ҚБ клуб мүшесі, «Түркістан» газетінің бас редакторы Шəмшидин Паттеевке ағасы Мұса ПАТТЕЕВТІҢ қайтыс болуына байланысты кайғысына ортақтасып көңіл айтады. Ақын Бақытжан Тобаяқовқа жақын ағасы, еңбек ардагері, полковник Сағи ТƏЖИЕВТІҢ қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып шын ниеттен көңіл айтамыз. Бір топ жолдастары.

Profile for arshat orazov

19/02/2013  

19/02/2013

19/02/2013  

19/02/2013

Profile for asaubota
Advertisement