Page 1

www.dfgdanismanlik.net


HAKKIMIZDA Günümüzde şirketler giderek sertleşen rekabet ortamında başarılı olabilmek için önlerine hedefler koyarlar. Genelde bu hedefleri; müşteri beklentilerini karşılamak suretiyle memnuniyeti sağlamak, maliyetleri azaltarak verimliliği arttırmak, yeni ürün ve hizmetleri pazara sunmak ve bunlara bağlı olarak ta satış ve ciroları yükseltmek şeklinde sayabiliriz. Hedefleri gerçekleştirmek için de büyük yatırımlardan kaçınmazlar. Fakat sadece hedeflerin belirlenmesi ve yatırımların gerçekleştirilmesi tek başına yeterli olmamaktadır. Zira  Bu hedeflerin piramidin tepesinden en alt katmanına kadar özümsenmesi gerekmektedir.  Artık “herkesin elinden gelenin en iyisini yapması” değil, “herkesin ne yapması gerektiğini bilmesi” gerekmektedir.  Her problemin bir iyileştirme fırsatı olarak görülmesi ve asıl önemli olanın, problemin çözümünün yanında tekrarlanmamasını sağlamanın gerekliliğidir. Şirketler; kendi faaliyet konularında bir taraftan yukarıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken, diğer taraftan kurumsallaşma süreçlerini tamamlayıp devam ettirme ve marka değeri yaratma gayreti içerisinde olmaktadırlar. Fakat ticari yaşamın gerçeği bize; hiçbir organizasyonun kendi bünyesinde tek başına yeterli olamadığını göstermektedir. Bu noktada, profesyonel çözüm ortaklıkları ve danışmanlık hizmetleri devreye girmektedir.

DFG DANIŞMANLIK;

Dış Ticaret, Mevzuat, Belgelendirme ve Danışmanlık alanında bulunan işlemler kapsamında 2000 yılından itibaren kurumsal firmalarda yola çıkmış, bilgi birikimini ve iş deneyimlerini sürekli ileriye doğru taşıyarak her zaman için “amatör ruh” ve “profesyonel bakış açısı” temel ilkesinden hareketle 2007 yılında kendi yapılanmasını oluşturarak sektörde yerini almıştır. Bu tarihten beridir; Yatırım, Dış Ticaret, Teşvikler, İthalat İzinleri, Sınaî Mülkiyet Hakları, Kalite Yönetim Sistemleri, Turizm Belgeleri, Garanti Belgeleri, Yabancı Personel Çalışma İzinleri ve daha birçok konuda “Ankara’daki Ofisiniz’ sloganıyla profesyonel çözüm ortağı olarak Danışmanlık Hizmeti sunmaktayız. Firmamızın temel yaklaşımı ve hedefi, sektörün güven sağlayan bir takım oyuncusu olarak hizmetlerini kesintisiz sürdürmektir. Gültekin ÇOLAK

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


TEŞVİKLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ:

Devlet, yatırımın durumuna ve konusuna göre bölgesel ve sektörel anlamda belirli şartlar ve destek unsurları getirmiştir. Eğer yatırımınız bu şartları karşılıyorsa, mutlaka destek unsurlarından faydalanmanız sizin lehinize bir durum oluşturmaktadır. Bu desteklerden faydalanabilmenin tek yolu, yatırıma başlamadan önce Yatırım Teşvik Belgesi almanızdan geçer. Kısaca bu sistemin bileşenleri ve destek unsurları aşağıda yer almaktadır.

Teşvik Sistemi Grupları:    

Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki

Destek Unsurları:        

KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Sigorta Primi İşçi ve İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Gelir Vergisi Stopajı Desteği KDV İadesi

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ Eski ismi “İhracatı Teşvik Belgesi” olan Dahilde İşleme İzin Belgesi; ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve yurtiçi alımlara imkân sağlayan bir belgedir. Bu belgeye sahip olduğunuz takdirde; ithalat ve/veya yerli hammadde alımlarınızda Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF desteklerinden faydalanarak maliyetlerinizi belli düzeyde düşürebilirsiniz. Bu durum, dışarıdan hammaddesini alarak işlediğiniz ve ihraç ettiğiniz ürünlerin kâr marjlarının yükselmesini sağlayacaktır.

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın, daha ileri düzeyde işlem görmek üzere (tamir edilmek veya yenilenmek gibi) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya Serbest Bölgelere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline imkân sağlayan bir belgedir. Bu belge ile gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet sağlanabilir;

Tam Muafiyet: Tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın ithalinde alınması gereken her türlü verginin muafiyeti anlamına gelir. Kısmi Muafiyet: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde serbest dolaşıma sunulan işlem görmüş ürünlerin ithali esnasında alınması gereken vergiler hesaplanırken, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışından veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak gümrük vergilerine tekabül eden kısmın muaf tutulması demektir.

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI BELGESİ

İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin Vergi, Resim ve Harç İstisnasından yararlandırılmasına imkân sağlayan bir belgedir. Özellikle Kalkınma Bakanlığı’nın cari yıl yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından, uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen yerli ve yabancı firmaların, bu unsurlardan faydalanabilmeleri için sözleşme aşamasında bu belgeyi almaları gerekmektedir.

İHRACAT TEŞVİKLERİ Yurtiçi Fuarlara Katılım Desteği Yurtdışı Fuarlara Katılım

İstihdam Desteği Yurtdışı Marka ve Tanıtım Desteği

Ar – Ge Desteği

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Tasarım Desteği

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi

SERBEST BÖLGELER Serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin (yoğun bürokrasinin) uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınaî ve ticari faaliyetler için geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Serbest Bölgelerin Kuruluş Amacı:    

İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak İşletmeleri ihracata yönlendirmek Uluslararası ticareti geliştirmek

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


İTHALAT İZİNLERİ

                

Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi işlemleri Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz-Malzeme ve Medikal Ürün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kayıt İşlemleri Sağlık Bakanlığı Diğer İzin ve İşlemler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrol Belgesi İşlemeri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İthalat Ön Bildirim İşlemleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Gıda Takviyesi İthalat İzin İşlemleri Et ve Canlı Hayvan İthalatı Kontrol Belgesi ve İzin İşlemleri İşgüm Kontrol Belgesi İşlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kontrol Belgesi İşlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İthalatçı Kayıt Belgeleri İşlemleri Kullanılmış Makine İthal İzinleri Kullanılmış Komple Tesis İthal İzinleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Belge / İzin İşlemleri Bilgi Teknolojileri Kurumu İşlemleri Tarife Kontenjanı (İthal Lisansı) İşlemleri İthalatta Gözetim Belgeleri İşlemleri Tareks (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) İşlemleri

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


GARANTİ BELGELERİ İmalatçı – Üretici veya ithalatçı firmalar; imal veya ithal ettikleri ve ilgili Yönetmelik eki listede yer alan ürünler için, ilgili Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek Garanti Belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Garanti Belgesi İşlem Adımları:       

İlk Firma Kaydı Başvuru Dosyasının Hazırlanması Teknik Servislerin Tespit Edilmesi Servis Sözleşmelerinin Yapılması Servis Sözleşmelerinin TSE Belgelerine Kayıt Edilmesi Garanti Belgesinden Önce Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi [SSHYB] Alınması Garanti Belgesi Başvurusu ve Sonuçlandırılması

YABANCI İŞLEMLERİ

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan kişilerin; bağımlı olarak çalışabilmeleri ya da bağımsız olarak ticari faaliyet yürütebilmeleri için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni almaları gerekmektedir. Türkiye’de ikamet eden ve en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri çalışma izni veya süre uzatım başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler. Çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise; yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki T.C. Temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapması zorunludur. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca “Yabancı Personel Çalışma İzni Kriterleri” belirlenmiştir. Bu nedenle çalışma izin başvurularında sorun yaşanmaması için, başvuru sahibi işyerlerinin ve yabancıların karşılaması zorunlu olan değerlendirme kriterlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe: Doğrudan Yabancı Yatırım: Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir. Eşit Muamele: Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler. Yurtdışındaki Türk Vatandaşları Açısından: Yurtdışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET ŞUBESİ KURULUŞU  Sermayesi hisseler oranında dağıtılmış yabancı şirketler, Bakanlığın izni ile Türkiye’de şubeler açabilirler.  Yabancı şirketlerin şubeleri ana şirketin yaptığı tüm iş ve işlemleri yapma yetkisine sahiptir. Bu işlemin yürütülmesi için ana şirket Türk veya yabancı kişilere yetki verebilir.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET İRTİBAT BÜROSU  Ekonomi Bakanlığı; yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir.  Ticari faaliyet dışında; haberleşme, ağırlama, irtibat sağlama, yatırım yapılacak ülkede pazar araştırmasının yapılması, yatırım yapılacak ülkedeki iş olanaklarını yakından takip etmek ve bu konuda merkez firmaya bilgi vermek gibi sosyal, kültürel ve iktisadi amaçlarla yurtdışındaki yerleşik kişi ve kuruluşlar tarafından açılan bürolardır.  Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir.

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, sayılar, harfler, şekiller, ürünün şekli veya ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.  Marka bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden ayırt edici bir işarettir. Pazarlama stratejileri ve büyümenin temelinde, müşteriler için bir marka inşa etmek yatmaktadır. Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmemiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.  Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır.

 Marka tescili sırasında en önemli konu, marka seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.  Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

 Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.

Marka Çeşitleri:

I. II. III. IV.

Ticaret Markaları Hizmet markaları Garanti Markaları Ortak Markalar

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


PATENT VE FAYDALI MODEL TESCİL İŞLEMLERİ Patent, bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir sınaî mülkiyet hakkıdır. Patent, sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler, alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir. Bir Buluşun Patent ile Korunabilmesi İçin Taşıması Gereken Nitelikler:  Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir.  Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.  Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar Aşağıda Yer Alan Tabloda Özetlenmektedir.

PATENT Bakılır Bakılır Bakılır Korunur

Yenilik Buluş Basamağı Sanayide Uygulanabilirlik Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler

   

Kimyasal Maddeler Araştırma Raporu / İnceleme Raporu

 Korunur  Var

Koruma Süresi

7 yıl [İncelemesiz] 20 yıl [İncelemeli]

   

FAYDALI MODEL Bakılır Bakılmaz Bakılır Korunmaz

 Korunmaz  Yok 10 yıl

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİL İŞLEMLERİ Tasarım, bir ürünün tümü, bir parçası veya üzerindeki süslemenin; çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.  Sınırların kalktığı günümüz küresel rekabet ortamında sektörde faaliyet gösteren rakiplerle rekabet edilebilmesi için etkin pazarlama faaliyetlerinin kullanılması ve ürün kalitesinin arttırılması gibi geleneksel ekonomik araçlar yeterli olmayıp, tüketici tercihlerine ulaşmada tasarım en önemli ve etkin araçlardan biridir.  Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihlerinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı tekniği ve kaliteyi sunan iki ürün arasında dış görünüş, ürün tercihinde en etkili rolü üstlenmektedir.  Başarılı bir tasarım, hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Ancak günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni tasarımların geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korumasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, “Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı” , yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önem arz etmektedir.

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net yada “+90 312 432 22 49


TURİZM BELGELERİ

TURİZM YATIRIM BELGESİ  Turizm tesisleri için Yatırım Aşamasında verilen ilk belgedir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır. Yatırım süresi sonunda ya da tesis tamamlandığında Turizm İşletme Belgesi almak için başvuru yapılması gerekir. Başvuruda bulunulmamış ise, tesis mahallinde durum tespiti için denetim yapılır ve kanun gereği gereken işlem tesise uygulanır.  Yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve İşletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen belgedir.

 Dış turizme dönük yatırımlarda, turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapılacak yatırımın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ Turizm tesisleri için İşletmeye Geçiş Aşamasında verilen belgedir. Belge talep edilen tesisin tür ve varsa sınıfı için Yönetmelikte tanımlanmış asgari niteliklere ve tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler bölümündeki hususlara uygun olarak yapılmış olması gerekmektedir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır. Turizm desteklerinden yararlanmak için Yatırım İşletme Belgesinin alınması gerekmektedir.

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


Turizm Belgesinin Sağladığı Haklar:

       

   

Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı Turizm kredileri Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi Elektrik ücretlerinin o bölgede uygulanan en düşük tarife üzerinden ödenmesi Haberleşme kolaylıkları Personel çalıştırılması Alkollü içki satışı Turizmi geliştirme fonu kolaylıkları

Yat turizminde hak ve kolaylıklar Seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği kanunu ile sağlanan kolaylıklar İşletme kredisi Telekomünikasyon kolaylıkları

SEYAHAT ACENTESİ İŞLETME BELGESİ Seyahat acenteleri, kar amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acenteleri vasıtası ile pazarlayabilen ticari kuruluşlardır. Seyahat Acentesi Belgesi, seyahat acentesi faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilen belgedir. Seyahat Acentesi Grupları:  A Grubu Seyahat Acenteleri: Tüm seyahat acenteliği hizmetlerini ifa ederler.  B Grubu Seyahat Acenteleri: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile [A] grubu seyahat acentelerinin düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.  C Grubu Seyahat Acenteleri: Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler. Ayrıca, [B] ve [C] grubu seyahat acenteleri, [A] grubu seyahat acentelerince kendilerine verilen hizmetleri yerine getirir ve bu acentelerin ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satarlar.

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


(ISO) KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ İmalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standartlarına uygun olarak kurmaları durumunda verilen belgedir.

TS EN ISO 9001:2008 – Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Faydaları:          

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimi Kârın, verimliliğin ve pazar payının artması Etkin bir yönetim Maliyetlerin azalması Çalışanların tatmini Kuruluş içi iletişimde iyileşme Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol İadelerin azalması Müşteri şikâyetlerinin azalması, memnuniyet düzeyinin artması Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli

ISO 14001 – ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ Bu standart; önemli çevresel konularda bilginin ve yasal şartların dikkate alınması için gerekli bir politikayı ve amaçları geliştirmelerine ve uygulamalarına imkân vermek amacıyla, bir çevre yönetim sisteminin şartlarını belirtmektedir. Bu şartları yerine getiren kuruluşlara ilgili belge verilmektedir.

TS EN ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin Faydaları: Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur. Çevre yönetim sisteminin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;    

Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun arttırılması Çevresel performansın arttırılması Market Stratejileri: Uluslararası rekabette avantaj sağlaması

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


 Firma itibar ve Pazar payının arttırılması  Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin arttırılması  Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak, mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması  Kirliliğin, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması  Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması  İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması  ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarlarda kabul edilirliğin sağlanması

OHSAS 18001 – İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ BELGESİ Bu standart; bir kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği [İSG] risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, İSG Yönetim Sistemi şartlarını kapsar. Bu şartları yerine getiren kuruluşlara ilgili belge verilmektedir.

OHSAS 18001 – İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesinin Faydaları Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.      

Kârlılığı arttırmak İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek Motivasyon ve katılımı arttırmak Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


ISO 22000 – GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ BELGESİ

Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları üretim kontrolü, ürün kontrolü, ekipman kontrolü; bakım ve genel hijyen uygulamaları; personel ve ziyaretçi hijyeni; taşıma, depolama, ürün bilgisi; eğitim, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi; eğitim, iletişim ve benzeri konuları kapsamaktadır.

ISO 22000 Standardı'nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve donanım gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır.

Bu standart; gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetimi sistemi için ihtiyaçları ve şartları tanımlamaktadır.

   

Inter Aktif İletişim Sistem Yönetimi Ön Gereksinim Programları HACCP Prensipleri

Yukarıda sayılan ihtiyaçları ve şartları karşılayan kuruluşlara ISO 22000 Belgesi verilmektedir.

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


MÜTEAHHİTLİK BELGELERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ Yurtdışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi hizmetler yapan veya yapacak olan gerçek kişi ve firmaların “Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi” veya yerine geçen “Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi” almaları zorunludur. Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi: Yurtdışı taahhütleri için gerçek kişi ve firmalara üç yıl süreli verilen belgedir. Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi: Belge grupları ve taban limitlerini aşamayan gerçek kişi ve firmalara yurtdışında üstlenmiş oldukları taahhütlerini tamamlayabilmeleri için en fazla bir yıl süreli olmak ve taahhüt süresince yenilenmek suretiyle verilen belgedir. Yurtdışında inşaat, tesisat ve montaj gibi hizmetler yapan gerçek kişi ve firmaların; üstlendikleri işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihraç talepleri ile inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin ihracına ilişkin talepler için yurtdışı müteahhitlik hizmeti kapsamında ihraç izni almak gerekir. Bu izinler için gerçek kişi ve firmaların Yurtdışı Müteahhitlik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu şekilde, gümrük vergisi ödemeden makine, teçhizat ve ekipmanların geçici ithal ve ihracı gerçekleştirilebilmektedir.

Belge Hizmetlerimiz:    

İlk kez Yurtdışı Müteahhitlik belgesi almak isteyen gerçek kişi ve firmaların başvuru işlemleri Yurtdışı Müteahhitlik Belgesini yenilemek isteyen gerçek kişi ve firmaların başvuru işlemleri İlk kez Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi almak isteyen gerçek kişi ve firmaların başvuru işlemleri Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi süresini uzatmak isteyen gerçek kişi ve firmaların başvuru işlemleri

YURTİÇİ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ Belge Hizmetlerimiz:     

İlk kez Müteahhitlik Karnesi alacak şahıslar için başvuru işlemleri Mevcut karnesi olup yenilemek isteyen şahıs ve şirketler için başvuru işlemleri Müteahhitlik Karnesi olup yükseltmek isteyenler için başvuru işlemleri Şirket şahsın karnesini devir alacaksa başvuru işlemleri Şirket kendi yaptığı işlerden Müteahhitlik Karnesi alacaksa başvuru işlemleri

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


HİBELER VE DESTEKLER IPARD HİBE PROJELERİ DESTEKLERİ

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenen Tarım ve Kırsal Kalkınma Programının [IPARD] uygulanmasını ifade etmektedir. Söz konusu programla; tarım sektöründe ve kırsal alanda faaliyet gösteren üreticilerin, özel sektörün ve potansiyel yatırımcıların Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında desteklenmesi amacı ile 2007 – 2013 döneminde uygulamaya konulan AB Hibe Fonları; kırsal kesimde yaşayan kesimlere, çiftçilere, üretici birliklerine ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalara projeler karşılığında ve sözleşmelerine uygun olarak kullandırılmaktadır.           

Hibe miktarları, 200 Bin Euro ile 1 Milyon Euro arasında değişmektedir. Hibe oranı % 50 ile % 65 arasında değişkenlik arz etmektedir. IPARD Kapsamında; Süt ve et üreten tarımsal işletmelere yatırım Süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Kırsal turizm Kültür balıkçılığının geliştirilmesi Konuları desteklenmektedir.

 Şu anda 20 il hibe kapsamındadır. Daha sonra bu illere 22 il dâhil edilecektir.  Şu an desteklenen iller; Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat’tır.  Daha sonra bu illere; Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Mersin, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Uşak ve Karaman eklenecektir.  Yıl içinde devamlı olarak proje çağrı ilanına çıkılmaktadır  2012 yılı içerisinde toplam 6 [altı] proje çağrı ilanına çıkılacaktır.

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI HİBE PROJELERİ DESTEKLERİ Firmamız Türkiye’de var olan 26 adet Kalkınma Ajansının % 50 destekli hibe programlarında danışmanlık hizmeti vermekte olup, bu kapsamda;  Kredi kullanım desteği  Kaynak geliştirme desteği  Proje mali raporlama hizmeti  Proje geliştirme ve yazımı  Proje yönetimi  İhale hazırlık teknik desteği  Gibi konularda, firmalarımızın adına bütün süreçleri yönetmektedir.

KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI [BAKA] BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI BURSA–ESKİŞEHİR–BİLECİK KALKINMA AJANSI [BEBKA] ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI [DOĞAKA] DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI FIRAT KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI [GEKA] GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI [GMKA] İPEK YOLU KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İZMİR KALKINMA AJANSI [İZKA] KARACADAĞ KALKINMA AJANSI KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI [KUDAKA] MEVLANA KALKINMA AJANSI ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI [ORAN] ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI SERHAT KALKINMA AJANSI TRAKYA KALKINMA AJANSI ZAFER KALKINMA AJANSI

KAPSADIĞI İLLER AKSARAY–KIRIKKALE – KIRŞEHİR – NİĞDE – NEVŞEHİR ANKARA ANTALYA – BURDUR – ISPARTA BARTIN – KARABÜK – ZONGULDAK BURSA – ESKİŞEHİR – BİLECİK ADANA – MERSİN BATMAN – MARDİN – ŞIRNAK – SİİRT HATAY – KAHRAMANMARAŞ – OSMANİYE BİTLİS – HAKKÂRİ – MUŞ – VAN ARTVİN – GİRESUN – GÜMÜŞHANE – ORDU – RİZE – TRABZON BOLU – DÜZCE – KOCAELİ – SAKARYA – YALOVA BİNGÖL – ELAZIĞ – MALATYA – TUNCELİ AYDIN – DENİZLİ – MUĞLA BALIKESİR – ÇANAKKALE ADIYAMAN – GAZİANTEP – KİLİS İSTANBUL İZMİR DİYARBAKIR – ŞANLIURFA ÇANKIRI – KASTAMONU – SİNOP BAYBURT – ERZİNCAN – ERZURUM KARAMAN – KONYA KAYSERİ – SİVAS – YOZGAT AMASYA – ÇORUM – SAMSUN – TOKAT AĞRI – ARDAHAN – IĞDIR – KARS EDİRNE – KIRKLARELİ – TEKİRDAĞ AFYONKARAHİSAR – KÜTAHYA – MANİSA – UŞAK

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik. net ya da “+90 312 432 22 49”


KOSGEB DESTEKLERİ

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Yurt İçi Fuar Desteği Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Tanıtım Desteği Eşleştirme Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Enerji Verimliliği Desteği Tasarım Desteği Sınaî Mülkiyet Hakları Desteği Belgelendirme Desteği Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Bağımsız Denetim Desteği

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) 30.000 10.000 15.000 15.000 20.000 15.000 10.000 30.000 15.000 20.000 10.000 20.000 10.000

DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. 3. ve 4. Bölgeler Bölgeler

% 50

% 60

AR-GE ÇALIŞMALARINDA KOSGEB DESTEKLERİ

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği Proje Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Sınaî ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Proje Tanıtım Desteği Geliştirme Desteği Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği Test, Analiz, Belgelendirme Desteği Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

Destek Üst Limiti(TL)

DESTEK ORANI (%)

İşliklerden bedel alınmaz 12.000 75 100.000 75 200.000

75

100.000 20.000 25.000 5.000 25.000 5.000

75 100

75

15.000 25.000 18.000 100.000 150.000 200.000

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”

75 75 75 75


DİĞER HİZMETLERİMİZ     

TSE – TSEK BELGELERİ TSE – CE İŞARETİ UYGUNLUK BELGELERİ KONSOLOSLUK EVRAK ONAYLARI GIDA SİCİLİ VE ÜRETİM İZNİ İŞLEMLERİ KAPASİTE RAPORU İŞLEMLERİ

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


BİZİ TERCİH EDEN FİRMALARIN BAZILARI

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


BİZİ TERCİH EDEN FİRMALARIN BAZILARI

Daha fazlası için www.dfgdanismanlik.net ya da “+90 312 432 22 49”


ANKARA’DAKİ OFİSİNİZ

DFG DANIŞMANLIK DİNAMİK FONKSİYONEL GÜVENİLİR www.dfgdanismanlik.net Kültür Mahallesi Kızılırmak Caddesi Liderler İş Merkezi 63/22 Kızılay / Çankaya ANKARA Tel: 0 312 432 22 49 Fax:0 312 432 22 69

e-katalog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you