Page 1

'ffi-;.,

Home

GLOW IOY\IOI 84

TRUELOVE -TA I_tI IIONO, ENAA[]O T O MATEYTKA KYKAAATIKANHIIA, _tCY KAIH APX]_TEKICNIKH TEPIIIEYEI H OYIIKI-I CMCPOIA TAME tPCtICE=APETKC NI_iIOYEKIYTXPONIZE K E I M E N O I T A Y P O Y A A K A E I A A P I A I O O T O T P A @ I AK O I T A I

IVHTPONOYAOI

rngrororxiog6nptoupyo0v Orr<rrprorof oyr<or rngyerrovrdg, 6nrogor<ptBtirg rnvoioOnon tou vnoto0. undoxer ornvooxrr€xrovrr<ri

h, ,' - e-{rtilil#rnF {tinffr#|lt}

I H ffi

m

.*t

g;-e

-,

_---


Home

GLOW IOYNIOX 86

,.,ilx!'.

r;:li+"ti;1

l

s

til

'il4

-,'rtt

;,,.,

I

I

/

I

-.&X

A r r 6 qr o r o n e p r n o g ,o e v r o i o qx t i r p o qr o u pe r o 0 r o r r x o Op e r n v r o u ( i v o e n r n A 6 0 n x e r o e v r e t r o roqn o p o i r n r oo n 6 r o n o r o o r n p o r o Moda Bagno Concept Store Korl\,4exil I o p n r e x o y r o qr . o ref o n \ i o r n r " . p c r gororKo T n qA r t e m i d e .e v t i r o 6 o n e 6 oe i v o r n g K i s k i n i d i sB r o s .

E.\.trd6oeivor n xdrpo nou gnpi(eror yro ro.tropnep6rnq gt^tg, tnv roropio Kol rnv oni0ovn ;ropgotroyioLnq.I'cvo ono ro no xoproponx6 oryorone.\oyi-

T

O t r o ro r x c i r p orro u o n r r r o uo u v o v T r o u v T o l r o u n o u € x € rt n v t u x n v o oro cftorepr<o n e p r B o l A e r oorn 6 p r ou n d p o x nO e o .

:l

XII

t

ta

nxo vnord, rn Xiqvo, pe to ovdytru<po ronio xorug 6owetr6vieg oxpoyro.heg, ro Ke)'oxoiprn (ori yiveroroverpep6vn. Aur6geivor Kol o ^\oyoqnou o r6nog perorpdneror oe n6trod.\(nq6oov oyonorivtn grion, o.\trdror rnv elegantxor rour6xpovooo(pronxd oroOnnxnnou ononv6erro vnoi. H opxrrerr6noooApd,io Xuperovi6ou oxe8iooe orn'neproxrirou AyiouAouxd,otov nopo6ooro16orxrop6rou Ardppovo,pro Kororxio nou pooi(eroroe ruprotrxorjg6yxoug ror eivororr6truroevoppovrop6vnFe ro neprBd-\.\ov. H opxrrexrovxrirou onnrorj ouv6ud(erpe r6or-rxdtp6no ororxeiorng nopd6oongpeouyxpovoutrrrci ror p6ppeg,uno-

'1 :rlt

a

I

t


mr: iIr

I

L.

a1

.[E .

t0

tt

:7--4

I Apuovio ror npepn oioonon oro master bathroom nou e6onliornK€ o i s k i n i d i sB r o s . e 6 o l o K I n p o uo n o r o r < o r d o r n p K O i v e qI e n r o p e p e r r qo v o P o e p i ( o u vr n v o r o 0 n r r r hr o u x t b p o u . O noyrog rnq Kou(ivoqvr0enKepe n6rpo er6rKfrq ene[epyooioqcfoTEvo Unv r r v o ro n o p p o q n r K n .€ v o o T o vo n o p p o q n r n p oE v r v E U r oc r 6 r x nx o r o o x e u n 6ore vo onoee0yeroro OopuBoq.

^b-1

\ :bI

i'+H

w

--ra4

i

I

I g

fi s

w s


Home

n

GLOW IOYNIOX 88

.q

Elegantorp6oqorpooro masterbedroom rou onrrro0. 'Evog(exrrrpror6q vrnripogrngKiskinidis Bros6nproupyei r6roirepo o' dvo ev6rog6pov on6ro undvrorou onrro0. AEuxdrorlerroupyrxi,n rou(ivoe[unnperei o06ouBo. peropopgcilver O eforeprx6q<porrop69 rnv xororrfornv tirporou ooripounouo' 6vo et6uMrox6 ornvrx6.

ompi(owog 6vopowripvolifestyleo' 6vonopo6oorox6x6tru<pog.To utrrrdtou oripepoxpnorponorofwor 6tor c.lorevo ouv06touv6voorjvo,\ooriyxpovngorporpenxrigoro0nrrxrigpe e.\dxroroxpcoporo,to onoio trertoupyoilvcoghighlights,nou ornv npo\lqoux6rntonpoototefouv xor ovo6errvdouvro qr6truto.\eur6 tou rnorori xqr to on6.}'uroruxtrq6itrxovd\d(ro tou oupovorlKormq 0d-\ooooq.To onordtreopoowovox-\drnv npepioxor m ytrun<iyotrrino oq6ogcnpo nou xper<i(etorvo 6xer6voouln 6roron6v. H 6rdto(n mg r<itorpng6xeroxripo<n>,xdu nou 6iverrnv oio0nonmg yetovr6g,pe mv 5vvolq rou ucpiorororoto vnoi. Mro pey6^\nneprpetprxrioutrf xpot6ertrg onopoitnteqonoordoergou6 to yupcoonitro, xoOcigror to e.1*\nl.x6xo-\oroipreivorpoxprS xor n r6rcotrx6tnro, oe 6uoronepioroonxr ov (nm0ei, eivoronopoimm. xto eocotepx6rou ornuorj, ro 190 nepiuoutetpoycovxdp6rpouepil.oppdvouvSvqvxewprx6er.roioxc,rpoxo0rorrxot xorxou(ivog nou emn.\drOnxe on6 to rotoompoto ModaBagnoConceptStorexorMexil XopnK€xoyr6g,rpio urwo6c^lp6tro pe 6rxdtoug pndvrowup5vo 6Io on6 ro rotdotnpo KiskinidisBros ror 6vo guesthouseFe rou(rvdn -6tro o6nyoriv omv rorvrig xpriong ou.\ri.Me xo,\opri 616Oeonxor 6veteqem-\oy6g,n 6ror6opnon mq KororKiogowrnpoocorrefer mv easyliving oroOnnxrinou onortei 6voxor\oxorpiv6ouitr.Arri xor xo.[6youom,pe 6oo xperd(owordrote or r8rorrritegvo onotroppdvouv rdOeonlpri tnv dveonev6gx6pou rooppormp6vouoro0nnxd. Xm ot6yn tou omtroi, peyo-\opo(rtrdpronpoog6pouvotd\erotegotryp6gxo.\dproong ror n-\ro0eponeiog pe 06ooro onripol.toyo.[d(rorou Aryoiouri trg vr5rregotov nov6pop<po dvoorpooupov6mg xr,tpogpog.Aeveivqr,d,[-\roore,ruxqio uou n xotorxio ouni 6xerppopeuteio.116 to nepro6rx6ElleDecorationFe ro ppopeioBestsummerHouseyro to 201 1.

ABOUT H ApotrioIupeovibouono06ooe ContemporaryArts orn ExotrriKotrrilv TexvdlvParisRoeder,opxrr€KrovrKri Korinteriordecoration ornvESAM xorepydornreorn Pdlpn,6inlo oe Koroqrou6vouq opxrr6Krov€q orn U€l6rn KOr rnv KorooKeun. Mernv entoTpoQri rngornvEMd6o,ovdlopero rpripo oxE6roouo0 eninlovornveroroio "Iopi6n", EV6nopdl nAoq€Kivno€ 6rdgopoprojectsu€Korvor6peq r6d€q. To 1991,rdp0er ro AS.DesignGrouppe rouqBool n Kow6xorEudoxioAngela Simon,Exowogoov or6xorn 6nproupyio peovOponoKewprK6 xrirp<rrv xopoKnipo, nor6rnroxortrerroupyrx6rnro. H Erorpio 6xerotrortrnpdloer KorooK€udq o€ EMd6o,lrotrio,K0npo,loporitr,Hl1A, Eoyxdn,KivoxorB6tryro.

'TRUE LOVE'. Villa at Sifnos, Cyclades, Greece.  

Summer house, private villa. Designed and Constructed by AS-DesignGroup [Athens, Greece].

'TRUE LOVE'. Villa at Sifnos, Cyclades, Greece.  

Summer house, private villa. Designed and Constructed by AS-DesignGroup [Athens, Greece].

Advertisement