Page 1

IDEA. LAYOUT. SUKCES.


O Nas Agencja reklamowo -graficzna „AS Design

Jedną z najważniejszych zalet naszej

Studio” od początku 2007 roku sukcesy-

firmy jest obecność zgranego zespołu

wnie działa na rynku międzynarodowym,

specjalistą na obszarze objętym kam-

przede wszystkim na obszarze Europy

panią reklamową. Takie podejście daje

Wschodniej, a także Europy Środkowej

możliwość zrealizowania projektów

oraz Stanów Zjednoczonych. Tworzymy

w oparciu na przyzwyczajenia oraz nas-

zgrany zespół z fachowym podejściem do

troje konsumentów panującym na danym

naszej pracy.

terytorium. Dzięki takiej strategii znacznie przyspiesza się termin realizacji zleceń,

Oferujemy pełen wachlarz usług mar-

powiększa się ich skuteczność, a wielo-

ketingowych: zaczynając od doradztwa

letnie kontakty partnerskie dają możli-

strategicznego a na produkcji kończąc.

wość istotno obniżyć koszty reklam.

Nie ograniczamy się tylko do reklamy, za-

Reklama musi przynosić zyski, i wiemy

jmujemy się także brandigniem, tworze-

jak to zrobić! Pracujemy na Twój sukces,

niem ilustracji, projektowaniem opakow-

bo Twój sukces jest także naszym sukce-

aniami i działaniami z zakresu public

sem - to dla nas oczywiste.

relations. Jednym słowem zajmujemy się wieloma formami komunikacji, tak aby

Zapraszamy do korzystania z naszych

wesprzeć naszych klientów w osiąganiu

usług - zapewniamy że będziecie Państ-

przewagi konkurencyjnej.

wo zadowoleni.

IDEA. LAYOUT. SUKCES.


Nasze uslugi Custom Publishing

Wydawnictwa

Przygotowujemy magazyny dla firm,

Opracowujemy makiety i layouty. Wyko-

głównie miesięczniki i kwartalniki. Twor-

nujemy foldery i katalogi, oraz także

zymy publikacje nie tylko w oparciu

książki i albumy.

o redakcję tekstową, ale i wizualną. Dbamy o s y n ergię wydawnictw pa-

Ilustracje

pierowych i elektronicznych.

Wykorzystując nasze osiągnięcia w pro-

Multimedia Tworzymy strony internetowe w oparciu o przemyślaną architekturę informacji.

jektowaniu ilustracji prasowej i fotografii reklamowej tworzymy różnorodne komunikaty wizualne 2+3D.

Wykonujemy profesjonalne gazetki mul-

Branding

timedialne. Opracowujemy prezen-

Marka to wartość. Praca nad nią to

tacje multimedialne z wykorzystaniem

inwestycja. Zaprojektowane przez nas

video i animacji. Tworzymy aplikacje na

znaki, systemy identyfikacji wizualnej

urządzenia mobilne. Wprowadzamy mar-

i inne komunikaty służą budowaniu siły

ki w świat social media.

marki.


Nasze uslugi Kampanie reklamowe

Fotografia

Planujemy i realizujemy akcje reklam-

Wykonujemy

owe na większą skalę, które prowadzą do

przemysłowe, katalogowe i sesje dla

osiągnięcia celów strategicznych. Zarówno

magazynów. Mamy spore doświ-

tych operacyjnych jak i taktycznych. Koor-

adczenie w portretach biznesowych i

dynujemy różnorodne działania oraz dobier-

fotoreportażu.

amy kanały dotarcia stosownie do potrzeb.

PR Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu komunikacji z mediami oraz public relations

Druk

fotografie

reklamowe,

Tłumaczenia Oferujemy

tłumaczenia

techniczne,

prawnicze, biznesowe i finansowe.

Wsparcie sprzedaży Szybkie i skuteczne wsparcie sprzedaży

Świadczymy usługi poligraficzne o jak na-

to nasza specjalność. Mamy doświadcze-

jwyższej jakości w jak najkrótszym czasie.

nie w akcjach promocyjnych, materiałach

Oferujemy druk offsetowy, cyfrowy,

POS i działaniach typu ambient, wszystko

szerokoformatowy.

z myślą o wymiernych efektach.


Kontakt

OREST SEMANIV Sales Manager tel. com: +48 500 529 603 tel:+48 22 40 32 614 e-mail: orest@asgrafiks.96.lt Scype: asdezign www.asgrafiks.96.lt

Oferta as design  
Oferta as design  
Advertisement