Page 1

EĞİTİM DENETMEN YARDIMCILARI YETERLİK SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI MEVZUAT - MESLEK BİLGİSİ – GENEL KÜLTÜR

Hazırlayan: Faik BENLİ

TEM-SEN HAKKARİ İL TEMSİLCİSİ


Sayfa |2

1. Bölüm Mevzuat Ve Soru Bankası 222 Sayılı Ġlköğretim Ve Eğitim Kanunu Konu Özeti………………………………………………………….2 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………..………….4 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu Konu Özeti………………………………………………………...……….12 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………….16 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Konu Özeti……………………………………………………………………………………………...………..30 Test………………………………………………………………………………………………………….…….32 1702 Sayılı Ġlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi Ve Tecziyeleri Hakkında Kanun Konu Özeti…….35 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………….38 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri Konu Özeti……………………………………...46 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………….49 4357 Sayılı Hususi Ġdarelerden MaaĢ Alan Ġlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif Ve Cezalandırılmalarına Ve Bu Öğretmenler Ġçin TeĢkil Edilecek Sağlık Ve Ġçtimai Yardım Sandığı Ġle Yapı Sandığına Ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun Konu Özeti………………………………………..64 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………….65 3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Konu Özeti………………………………………………………………………………………………………………70 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………….71 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Konu Özeti………………………………………………………………………………………………………………79 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………….80 4982 Bilgi Edinme Kanunu Konu Özeti…………………………………………………..……………………87 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………….88 3071 Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanunu Konu Özeti……………………………………………...……96 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………….96 Devlet Memurlarının ġikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik Konu Özeti………………………………………………………………………………………………………………98 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………….98 5442 Ġl Ġdaresi Kanunu Konu Özeti………………………………………………………………………...…100 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………...………………102 5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunu Konu Özeti………………………………………...………………110 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test…………………………………………………………………………………….….115 5018 Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Konu Özeti……………………………………………….115 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………..119 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Konu Özeti……………………………………………………………129 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………..136 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği Konu Özeti…………………………….……149 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test……………………………………………………………………………….……….150 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Konu Özeti …….……………………………………………………………………………………………..………………155 Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği Konu Özeti…….……………………………….……………158 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………...160 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Konu Özeti……………………………...………161 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………..……….161 Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği Konu Özeti…………………………………….……164 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test…………………………………………………………………………………..…….165 Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Konu Özeti………………………………………………………172 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………..……….172


Sayfa |3 Milli Eğitim Bakanlığı TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliği Konu Özeti……………………………...………175 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………..175 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Konu Özeti………………………………………………...…179 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test…………………………………………………………………………………….….180 Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği Konu Özeti………………………………………………………..……188 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………..192 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Konu Özeti…………………………………210 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………...212 Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Konu Özeti…………………………………………………………………………………………………………..…226 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test…………………………………………………………………………………..…….229 Disiplin Amirleri Yönetmeliği Konu Özeti………………………………………………………………...…242 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………...245 Ulusal Ve Resmi Bayramlar Ġle Mahalli KurtuluĢ Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği Konu Özeti…………………………………………….……250 Umuma Açık Yerler Ve Ġçkili Yerler Ġle Resmî Veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik Konu Özeti………………………………………………………………..…251 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Yönetmeliği Konu Özeti…………………………………………………………………………………………………………..…253 ÇeĢitli Mevzuat Soru Bankası…………………………………………………………………………………257

II. BÖLÜM TEFTĠġ MEVZUATI- MESLEKĠ YETERLĠLĠK Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Rehberlik Ve TeftiĢ Yönergesi…………………………………………………………………………………………………….…276 TeftiĢ Ve Tanımı……………………………………………………………………………………………….281 Denetim Modelleri……………………………………………………………………………………………..284 Dikkat Edilecek Hususlar …………………………………………………………………………………….286 Denetmen Rolleri…………………………………………………………………………………………….…297 Disiplin Cezaları Ve Özelikleri……………………………………………………………………………...…303 SoruĢturmalarda KarĢılaĢılan Sorunlara Ait Sorular Ve Cevapları……………………………………………..314 ÇıkmıĢ Sorular Ve Test………………………………………………………………………………………..316

III. BÖLÜM GENEL KÜLTÜR Genel Kültür…………………………………………………………………………………………………....321 Güncel Bilgiler……………………………………………………………………………………………….…320 ÇıkmıĢ Sorular………………………………………………………………………………………………….340

IV. BÖLÜM ÇIKMIġ SORULAR (KARIġIK MEVZUAT- YETERLĠLĠK) Sorular..……………………………………………………………………………………………..362

V. BÖLÜM KAYNAKÇA Kaynakça………………………………………………………………………………………….395


Sayfa |4

1. BÖLÜM MEVZUAT VE SORU BANKASI


Sayfa |5

222 SAYILI ĠLKÖĞRETĠM VE EĞĠTĠM KANUNU Mecburi ilköğretim kurumları nelerdir? (1) Ġlköğretim okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilköğretim okulları ve gezici okullar), (2) YetiĢtirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, (3) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar. 2) Ġsteğe ilköğretim kurumları nelerdir? (1) Okul öncesi eğitim kurumları, (2) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar. 3) YetiĢtirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslara kim devam eder ve fonksiyonu nedir? Mecburi ilköğretim çağında olmak koĢuluyla: - YaĢıtlarıyla birlikte eğitim almamıĢ olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermek - YetiĢmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna hazırlamak - Üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgi ve iĢ ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak 4) YetiĢtirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarla isteğe bağlı kurumları kimler açar? - Gerçek ve tüzel kiĢiler - Belediyeler, - Özel idareler, - Devlet 5) YetiĢtirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslara kim devam eder ve fonksiyonu nedir? Ġlköğrenim çağı dıĢına çıkmıĢ olup da üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyenlerin genel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iĢ ve üretim unsuru olarak yetiĢtirilmelerini sağlamak amacıyla öğretim yapılır. 6) Ġlköğretim kurumlarındaki görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esaslarını nasıl tespit edilir? - Yönetmelikle tespit edilir. 7) Ġlköğretim kurumlarının açılma kapanma ve tatil zamanlarını kim ve nasıl belirler? - Ġlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 8) Ġlköğretim kurumlarında yaz tatili zamanı ne kadardır? - Ġlköğretim okulların yaz tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının baĢına kadar sürer. 9) 222‟ye göre “öğretim yılı”nın tanımı nedir? - Bir öğretim yılı, okulda, derslerin baĢlamasından bir hafta önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir. 10) Nüfus cüzdanı bulunmayan ya da nüfusa kaydı yapılmamıĢ çocuklar ile ilgili iĢlem nasıl yapılır? - Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamıĢ bulunan çocukların yaĢları, çocuklar görülmek suretiyle, ihtiyar kurullarınca tayin ve tespit olunarak bunlar da mecburi öğrenim çağında olanlar çizelgesine yazılırlar. 11) Ġlköğretim kurumlarında bir öğretmene en fazla kaç öğretmen düĢer? - 40 12) Ġlköğretim Haftası ne zamandır? - Eylül ayının üçüncü haftasıdır. 13) Veli veya vasi devamsızlık yapan öğrenciyi hangi sürede okula bildirir? - 3 gün içinde. 1)


Sayfa |6 14) Okul idaresi ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaĢı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yılda en fazla kaç gün izin verir? - 15 gün. 15) Sebepsiz yere çocuğunu okula göndermeyen, izin süresini geçiren, geç nakil yaptıran, okul çevresi dıĢına çıkan veya devamsızlık durumunu bildirmeyene verilecek idari para cezası ne kadardır? - Beher gün için 15 TL öder. 16) Para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine ne kadar para cezası verilir? - BeĢ yüz TL idarî para cezası verilir. 17) Yetkililer devamsızlık ile ilgili sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara ne kadar idarî para cezası verilir? -100 TL 18) Mecburi çağda olup da okula gitmeyen birini çalıĢtıran, MEB‟in izin verdiği kurslar dıĢında bir kursa öğrenci alanlara ne kadar idari para cezası uygulanır? - 400 ile 1000 TL arası. 19) Okulların arsa iĢlerinde oluĢturulacak komisyon üyeleri kimlerdir? - Bölge müfettiĢi veya ilçe müdürü (baĢkan) - Tarım (üye) - Tapu(üye) - Maliye(üye) - Mahalle köy muhtarı 20) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarına uzaklığı ne kadar olmalıdır? - Kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. 21) Esasları kim belirler ve ne ile belirlenir? - ĠçiĢleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıkları (ĠMSAK) yönetmelikle. 22) Okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, en fazla ne kadar olabilir? - 50 dekardan fazla olamaz. 23) Satın alma veya kamulaĢtırmak, köy ve Ģehir-kasaba okulları için kimler yetkilidir? - Köy okulları için köy tüzel kiĢiliği, Ģehir ve kasaba okulları için özel idare yetkilidir. 24) Uygulama bahçeleri nerede ve ne kadar olmalıdır? - Her köy okulunun bitiĢiğinde veya yakınında, 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olamaz. 25) Öğretmen bahçeleri nasıl olmalıdır? - Her ev için 500 ila 1000 m2 lik arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlayacak araziden ayrılır. Öğretmenler, bu bahçelerden parasız faydalanırlar; fakat kiraya veya ortaklığa veremezler. 26) Ġlköğretimin gelirleri nelerdir? - %3 devlet bütçesi, - %20 özel idare, - %10 köy bütçesi - Ġdari para cezaları - Vakıflar Genel Md. Bütçesindeki paylar, - BağıĢlar, - Faizler, - Hurda-enkaz satımlarından elde edilen gelirler - Geciken inĢaatlar için müteahhitlerden elde edilen gecikme cezaları


Sayfa |7 27) Gelirler nerelere harcanır? - %70 okul-lojman vs yapımı, arazi kamulaĢtırma ve ders araç alımları - %30 küçük onarım, fakir öğrencilere destek, okulun genel giderleri, 28) Ġldeki bütçeyi kim hazırlar, onay mercii neresidir? - Valiliklerce bütçe hazırlanır, il genel meclisi onar, tetkik için ĠçiĢleri ve MEB ortak inceleme yapar. MEB plan değiĢikliğinde tek yetkilidir. 29) ġehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedellerini kim belirler? - Ġl daimi komisyonları

ÇIKMIġ SORULAR 1. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟na göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye çocuğun okula devam etmediği beher gün için verilen idari para cezasına rağmen çocuğunu okula hâlâ göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine kaç Türk Lirası idari para cezası verilir? D)Bin (2011-MYS) 2. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟na göre, mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunun bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir? A)

Yüz

B) Ġkiyüz elli

C) BeĢyüz

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4 (2007-MUFYARD) 3. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟na göre, muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen okula göndermeyen veli veya vasi veya aile baĢkanlarına, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç YTL idari para cezası verilir? A) 5

B) 10

C) 20

B) 200

C) 300

D) 50 (2007-MUFYARD) 4. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟na göre, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur? A) 100

D) 400 (2007-MUFYARD) 5. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile baĢkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? A) 3

D) 10 (2010-MYS) 6. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre her köy okulunun bitiĢiğinde veya yakınında kaç dekardan az olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur? A) 2

B) 5

B) 5

C) 7

C) 7

D) 10

(2010-MYS) 7. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre Ģehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakları belirlemek için teĢekkül edecek komisyonda aĢağıdaki dairelerden


Sayfa |8 hangisinin yetkilisi bulunmaz? D) Sağlık (2010-MYS) 8. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre "Ġlköğretime ait gelir kaynakları" ile ilgili olarak her yıl Devlet gelirlerinin % kaçından az olmamak üzere Devlet bütçesinden yardım yapılır? A) Tarım

A) 1

B) Maliye

B) 3

C) Tapu

C) 5

D) 7

(2010-MYS) 9. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe iĢleri gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde okul idarelerince kaç günü geçmemek üzere izin verilir? A) 10

B) 15

C) 20

D) 30

(2009-MYS) 10. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre her köy okulunun bitiĢiğinde veya yakınında kaç dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur? A) 2

B) 5

C) 10

D) 12

(2009-MYS) 11. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre Ģehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakları belirlemek için teĢekkül edecek komisyonun baĢkanı aĢağıdakilerden hangisidir? A) Bölge Ġlköğretim MüfettiĢleri veya Ġlçe Eğitim Müdürü C) Ġl/Ġlçe Tarım Müdürü

B) Mal Müdürü veya Defterdar D) Ġl/Ġlçe Tapu Müdürü (2009-MYS) 12. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk Lirası idari para cezası verilir? A) On

B) OnbeĢ

A) 5

B) 10

C) Yirmi

D) YirmibeĢ (2009-MYS) 13. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre "Ġlköğretime ait gelir kaynakları" ile ilgili olarak köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin enaz % kaçı oranında ödenek konur? C) 12

D) 15 (2009-MYS) 14. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaĢ grubundaki çocuklan kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaĢını bitirdiği yılın hangi ayı sonunda baĢlar? A) Ekim B) Eylül C)Kasım D) Aralık (2011-MYS) 15. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟na göre ilköğretime ait gelir kaynakları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her yıl Devlet gelirlerinin % 4‘ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar


Sayfa |9 B) Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri, özel kurumlar, dernekler veya hayırsever kimseler tarafından

yapılacak her türlü mal, para bağıĢları ve vasiyetler C) Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler dâhil, köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 15'i oranında konulacak ödenekler D) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler dâhil ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % 10'u oranında konulacak ödenekler (2011-MÜDÜRLÜK) 16. 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu‟na göre, Ģehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapılmıĢ olan konutların kira bedelleri aĢağıdakiler- den hangisi tarafından kararlaĢtırılır? A) Ġl Daimi Komisyonları B) Maliye Bakanlığı C) Ġl özel Ġdareleri D)Valilik (2011-MÜDÜRLÜK) 17. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟na göre birleĢtirilmiĢ sınıflar da dâhil olmak üzere bir öğretmene düĢen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz? A) 25 B) 30 C) 40 D) 45 (2010-MYS) 18. 222 Sayılı Kanun'a göre, nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamıĢ çocukların mecburi öğrenim çağında olanlar çizelgesine yazılmaları için yaĢlarının tayin ve tespiti aĢağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? D) Ġhtiyar kurulu (2010-MYS) 19. 222 Sayılı Kanun'a göre, Ģehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların seçilmesi hususunda teĢekkül edecek komisyonda aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz? A)

Okul müdürü

B) Velisinin beyanı

A) Okul Müdürü

C) Muhtar

B)Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

D)Tapu Dairesi Memuru (2001-YÖNETĠCĠLĠK) 20. 222 Sayılı Kanun'a göre, ilçeye bağlı köy okullarının uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı aĢağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A)Okul müdürlüğü C)Köy ihtiyar heyeti

C)Muhtar

B)Ġlçe milli eğitim müdürlüğü D)Ġlçe tarım müdürlüğü

(2001-YÖNETĠCĠLĠK) 21. Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟na göre zorunlu öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyenler için aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? A) En çok iki öğretim yılı daha okula devam etmelerine izin verilir B) Ġki takvim yılı daha öğrenimlerine devamlarına izin verilir C) Mezun olana kadar okula devamlarına izin verilir D) Açık ilköğretim okullarına nakilleri yapılır (1998-MÜFYARD) 22. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟na göre; Ģehir ve kasabalarda okullar için gerekli arazilerin satın alınması veya kamulaĢtırılması görevi aĢağıdakilerden hangisine aittir? A)

1 2 3

C B B

Valilik

4 5 6

A A A

B)

7 8 9

Belediye meclisi

D B B

10 11 12

C A B

C)

13 14 15

Özel idare

B B B

16 17 18

D)

B C D

19 20 21

Mal müdürlüğü (1998-MÜFYARD)

A C A

22

C


S a y f a | 10

TEST-1 1- 222 sayılı kanuna göre mecburi öğrenim hangi yaĢ grubundaki çocukları kapsar ? A) 5-14 B) 6-13 C) 6-14 D) 5-13 2- 222 sayılı kanuna göre zorunlu öğrenim çağı ne zaman baĢlar ? A) 6 yaĢını bitirdiği yılın Aralık ayında baĢlar . B) 5 yaĢını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda baĢlar . C) 6 yaĢını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda baĢlar. D) 5 yaĢını bitirdiği yılın Aralık ayı sonunda baĢlar . 3- 222 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi zorunlu ilköğretim kurumlarından birisi değildir ? A) Gezici okullar B) Özel eğitime muhtaç çocuklar için açılan okullar ve sınıflar C) YetiĢtirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar. D) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar 4- 222 sayılı kanuna göre nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde aĢağıdakilerden hangisi kurulur ? A) Özel Eğitim Okulu B) Gezici okullar C) Ġlköğretim Bölge Okulları D) TaĢımalı Okul 5- 222 sayılı kanuna göre nüfusun az ve dağınık olduğu gruplaĢtırmanın mümkün olmadığı yerlerde aĢağıdakilerden hangileri kurulur ? A)YĠBO – Pansiyonlu okul B) Ġlköğretim Bölge Okulları – Gezici okullar C) YĠBO - Gezici okullar D) Ġlköğretim Bölge Okulları – Pansiyonlu okul 6- 222 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A)Bir köy halkı iĢ ve üretim hayatının gereği olarak veya olağanüstü sebeplerle yayla , otlak ve bağ gibi yerlere taĢındığında köy okulu da köy halkıyla birlikte göçecek Ģekilde düzenlenmiĢ olmalı ve gidilen yerde hemen günlük çalıĢmasını ve görevini devam ettirmelidir. B) Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaĢtırılarak , merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde yatılı ilköğretim bölge okulları veya pansiyonlu okullar açılır. C) Mecburi ilköğretim çağında olup da, memleket dıĢında olmak, oturduğu yerde okul bulunmamak veya sağlık durumu dolayısıyla ilköğretim okuluna devam edemeyen vatandaĢlardan özel olarak öğretim görenler, imtihanla ve yaĢlarına göre layık oldukları ilköğretim okulu sınıflarına veya mezuniyet imtihanlarına alınırlar. D) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar ile okul öncesi eğitim kurumları isteğe bağlı okullardandır. 7-222 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaĢtırılarak, merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlu okullar açılır. B) Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen , ruhen ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır. C) Okul öncesi kurumlarında zorunlu öğretim çağına gelmiĢ çocuklar eğitilir. D) Bir köy halkı iĢ ve üretim hayatının gereği olarak veya olağanüstü sebeplerle yayla , otlak ve bağ gibi yerlere taĢındığında köy okulu da köy halkıyla birlikte göçecek Ģekilde düzenlenmiĢ olmalı ve gidilen yerde hemen günlük çalıĢmasını ve görevini devam ettirmelidir.


S a y f a | 11 8-222 sayılı kanuna göre Ġlköğretim kurumlarında görev yapan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler ile diğer görevlilerin nitelik, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esasları ne ile tespit edilir ? A)Kanunla B) Yönetmelik C) Tüzük D) Yönerge 9-222 sayılı kanuna göre Ġlköğretim kurumlarının açılma , kapanma ve öğretime ara verme zamanları kim tarafından tespit edilir ? A) Milli Eğitim Müdürlükleri B) Valilik C) Bakanlar Kurulu D) Milli Eğitim Bakanlığı 10-222 sayılı kanuna göre Ġlköğretim kurumlarının açılma , kapanma ve öğretime ara verme zamanları nasıl tespit edilir ? A)Kanunla B) Yönetmelik C) Tüzük D) Yönerge 11- 222 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A)Bir öğretim yılı , okulda derslerin baĢladığı tarihten son sınıf sınavlarının yapıldığı tarihe kadar olan süredir. B) Bir öğretim yılı , okulda derslerin baĢlamasından bir hafta önceki tarihten son sınıf sınavlarının yapıldığı tarihe kadar olan süredir. C) Bir öğretim yılı , okulda derslerin baĢladığı tarihten bir sonraki yıl derslerin baĢladığı süredir. D) Bir öğretim yılı , okulda derslerin baĢlamasından 2 hafta önceki tarihten derslerin bittiği tarihe kadar olan süredir. 12- 222 sayılı kanuna göre muhtarlar derslerden baĢlamadan en az kaç gün önce mecburi öğrenim çağındaki çocukların künyelerini gösterir listeyi hazırlayıp ilgili kurumlara iletirler ? A) 7 B) 15 C) 20 D) 30 13-222 sayılı kanuna göre muhtarlar mecburi öğrenim çağındaki çocukların künyelerini gösterir listeden kaç nüsha hazırlarlar ? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 14- 222 sayılı kanuna göre muhtarlar hazırladıkları mecburi öğrenim çağındaki çocukların künyelerini gösterir listeyi hangi kurumlara verirler ? A) Kaymakamlık-Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü B) Valilik-Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü C) Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Okul Müdürlüğü D) Kaymakamlık - Okul Müdürlüğü 15- 222 sayılı kanuna göre mecburi öğrenim çağında olup okula kayıt yaptırılmayan çocuklarla ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) Okul müdürü durumu Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' ne bildirir. B) Okul müdürü çocukların kaydını kendiliğinden hemen yapar. C) Okul müdürü çocukların okula kaydedilmesini veli/vasiden ister. D) Okul müdürü gerekli tedbirlerin alınması için durumu kaymakamlığa/valiliğe bildirir. 16- 222 sayılı kanuna göre Ġlköğretim Haftası ne zaman kutlanır ? A) Eylül ayının 3. Haftası B) Eylül ayının ilk haftası C) Okulların açıldığı hafta D) Eylül ayının 2. haftası 17- 222 sayılı kanuna göre okula devam etmeyen çocuğun durumu kaç gün içinde okul idaresine bildirilmek zorundadır ? A)2 B) 3 C) 5 D) 7 18- 222 sayılı kanuna göre zorlayıcı sebepler dıĢında öğrencilere velisinin isteği üzerine 1 yıl içinde kaç gün izin verilebilir ?


S a y f a | 12 A) 5

B) 10

C) 15

D) 30

19- 222 sayılı kanuna göre Muhtarlıkça veya Mülki amirlikçe yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye çocuğun okula devam etmediği her gün için ne kadar idari para cezası verilir ? A)10 B) 15 C) 20 D) 30 20- 222 sayılı kanuna göre Muhtarlıkça veya Mülki amirlikçe yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen ve para cezası verilen veli çocuğunu okula göndermemekte ısrar ederse ne kadar idari para cezası alır ? A)500 B) 1000 C) 200 D) 1500 21-222 sayılı kanuna göre okula devam etmeyen çocukları ücretli veya ücretsiz çalıĢtıranlara ne kadar idari para cezası verilir ? A) 500-1000 B) 400-1000 C) 1500-2000 D) 400-1500 22-222 sayılı kanuna göre okulların arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların tespiti için kurulacak komisyonda aĢağıdakilerden hangisi yer almaz ? A) Okul müdürü B) Tarım Müdürlüğünden bir görevli C) Tapu Müdürlüğünden bir görevli D) Maliye Müdürlüğünden bir görevli 23-222 sayılı kanuna göre Meyhane, kıraathane , bar gibi eğlence merkezleri okul binalarına en az kaç metre uzak olmalıdır ? A) 50 B) 100 C) 200 D) 400 24-222 sayılı kanuna göre Meyhane, kıraathane , bar ... gibi eğlence merkezlerinin okullara olan uzaklığının tespitinde aĢağıdaki bakanlıklardan hangileri görev alır ? A) Sağlık,Kültür ve Turizm ve MEB B) Sağlık,Kültür ve Turizm,MEB ve DıĢiĢleri. C) ĠçiĢleri,Maliye,ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik ve MEB D) ĠçiĢleri,Kültür ve Turizm,Sağlık ve MEB 25- 222 sayılı kanuna göre okula gelir sağlamak için seçilen araziler kaç dekardan fazla olamaz? A)10 B) 50 C) 100 D) 200 26- 222 sayılı kanuna göre okul uygulama bahçesi en az-en fazla kaç dekar olmalıdır ? A)3-7 B) 2-7 C) 3-10 D) 2-10 27- 222 sayılı kanuna göre köy okullarına bitiĢik öğretmen lojmanlarında her ev için kaç m2 alan ayrılmalıdır ? A)100-500 B) 100-1000 C) 500-1000 D) 1000-1500 28- 222 sayılı kanuna göre Uygulama bahçesinde kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağını kim belirler ? A)Kaymakamlık B) Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü C) Köy ihtiyar heyeti D) Valilik 29- 222 sayılı kanuna göre her yıl devlet gelirlerinin en az % kaçı ilköğretime ayrılır ? A)% 3 B) % 5 C) % 7 D) % 10 30- 222 sayılı kanuna göre özel idare bütçesinden ilköğretim okullarına en az % kaç ödenek ayrılır ? A) % 5 B) % 10 C) % 15 D) % 20


S a y f a | 13 31- 222 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi ilköğretim okullarının gelirleri arasında değildir ? A) Hurdaya çıkacak okul eĢya ve levazımının , iĢe yaramayacağı anlaĢıldığından veya yenisi yapıldığından satılmasına karar verilen okul binaları enkazının veya okul yerinin değiĢtirilmesi dolayısıyla bu kanuna göre istifade edilmeyecek durumda kalan arsa ve tarlaların satıĢından elde edilecek paralar. B) SözleĢmeler gereğince kısmen veya tamamen yerine getirilmeyen okul yapım iĢleri müteahhitlerinden alınacak gecikme ve benzeri tazminat ve müteahhitlerin irat kaydolunacak teminat akçeleri. C) Öğrenci velilerinden alınacak aidatlar. D) Faizler 32-222 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A)Ġlköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılmıĢ ve yapılacak konutlardan köylerde olanlar , öğretmenlere parasız olarak tahsis olunur ve baĢka iĢ için kullanılamaz. B) Ġlköğretimin bütün gelirleri ve giderleri ― personel giderleri hariç‖ her türlü resim ve vergiden ve dıĢarıdan ithal edilecek ders alet ve levazımı Gümrük Resminden muaftır. C) ġehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri il daimi komisyonunca belirlenir. D) ġehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapılmıĢ olan konutlar mülki amirliğin izni ile baĢka kurumlar tarafından kullanılabilirler. 33- 222 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) Zorunlu öğrenim çağı 5 yaĢını bitirdiği yılın Aralık ayı sonunda baĢlar . B) YetiĢtirici ve tamamlayıcı kurslar ile gezici okullar isteğe bağlı okullardandır. C) Köy bütçelerinden köy ilköğretim okulları için her yıl en az % 10 ödenek ayrılır. D) Okulların eğlence merkezlerine uzaklığının tespiti Sağlık, Kültür ve Turizm, Maliye ve MEB birlikte görev alırlar. 34- 222 sayılı kanuna göre birleĢtirilmiĢ sınıflar dahil bir öğretmene en fazla kaç öğrenci verilebilir ? A)25 B) 30 C) 40 D) 50 35- 222 sayılı kanuna göre nüfus cüzdanı bulunmayan çocukların yaĢlarının tespiti aĢağıdakilerden hangisinin görmesi ve yaĢları tespit edilip okula kayıtları yapılır? A) Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü B) Muhtar C) Okul Müdürü D) Ġhtiyar heyeti 36- 222 sayılı kanuna göre alınan tedbirlere rağmen okula devam etmeyen öğrencilerin durumları en geç kaç gün içerisinde velisine bildirilir ? A) 3 B) 5 C) 7 D)10 37- 222 sayılı kanuna göre uygulama bahçesinin iĢletilmesi için gerekli olan tohum,fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaçlar nereden karĢılanır ? A) Belediyelerden B) Tarım Müdürlüklerinden C) Köy bütçesinden D) Ġl özel Ġdaresi Bütçesinden 38-222 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Köy okulları ile öğretmen lojmanlarının Ģehir ve kasabalarda yaptırılacak ilköğretim okullarının her türlü ihtiyaçları için köy veya kasaba içinde veya civarındaki araziden Ģahsi haklar mahfuz kalmak Ģartıyla tedarik edilecek taĢ,kum ve kireç gibi yapı gereçlerinden hiçbir resim alınmaz. B) Ġlköğretim okullarının yapımı ve donatımı için gerekli kereste ihtiyacı Tarım Bakanlığı Orman Umum Müdürlüğünce en iyi Ģartlarda ve öncelikle karĢılanır.%10 temeddü hissesi alınır.


S a y f a | 14 C) Ġlköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının inĢasında kullanılacak her türlü yapı malzemesinden , Devlet Ġktisadi TeĢekküllerinde imal olunanlar , Bayındırlık Bakanlığı veya valiliklerin isteği üzerine ve bedeli karĢılığında , diğer isteklere tercihan verilir. D) Satın alma veya kamulaĢtırmak , köy okulları için köy tüzel kiĢiliğine, Ģehir ve kasaba okulları için özel idareye aittir. 39- 222 sayılı kanuna göre köy okulları için kamulaĢtırmayı kim yapar ? A)Valilik B) Kaymakamlık C) Milli Eğitim Müdürlüğü D) Köy tüzel kiĢiliği 40-222 sayılı kanuna göre Ģehir ve kasaba okulları için kamulaĢtırmayı kim yapar ? A) Valilik B) Kaymakamlık C) Milli Eğitim Müdürlüğü D) Ġl Özel Ġdaresi 41- 222 sayılı kanuna göre tek öğretmenli öğretmenlerin yaz tatili izinleri aĢağıdakilerin hangileri tarafından ayarlanır ? A) Vali/Kaymakam B) Vali / Ġl Milli Eğitim Müdürü C) Bölge Ġlköğretim MüfettiĢ / Ġlçe Milli Eğitim Müdürü D) Ġl Milli Eğitim Müdürü / Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 42- 222 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi okul idaresince takdir edilebilecek izinlerdendir ? A) Ġller arası nakillerde 5 günlük süre B) Düğün C) Bağ ve bahçe sürme D) Hastalık,sel,deprem ve yangın 43- 222 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) Ġlköğretim okullarının yapımı ve donatımı için gerekli kereste ihtiyacı Tarım Bakanlığı Orman Umum Müdürlüğünce en iyi Ģartlarda ve öncelikle karĢılanır.%10 temeddü hissesi alınmaz. B) Okulların eğlence merkezlerine uzaklığının tespiti ĠçiĢleri,Maliye,ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik ve MEB birlikte görev alırlar. C) Mecburi ilköğretim çağında olup da , memleket dıĢında olmak , oturduğu yerde okul bulunmamak veya sağlık durumu dolayısıyla ilköğretim okuluna devam edemeyen vatandaĢlardan özel olarak öğretim görenler , yaĢlarına göre layık oldukları ilköğretim okulu sınıflarına alınırlar. D) Nüfusun az ve dağınık olduğu gruplaĢtırmanın mümkün olmadığı yerlerde Ġlköğretim Bölge Okulları veya Gezici okullar kurulur. 44-222 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) Bir öğretim yılı , okulda derslerin baĢlamasından bir hafta önceki tarihten son sınıf sınavlarının yapıldığı tarihe kadar olan süredir. B) Köy bütçelerinden okul için % 20 ödenek ayrılır. C) Okulların eğlence merkezlerine uzaklığının tespiti Maliye,Sağlık,Kültür ve Turizm ve MEB birlikte görev alırlar. D) Okul öncesi kurumlarında zorunlu öğretim çağına gelmiĢ çocuklar eğitilir.

1 2 3 4 5 6 7 8

B B D C C B C B

9 10 11 12 13 14 15 16

D B B B C C B A

17 18 19 20 21 22 23 24

B C B A B A B D

25 26 27 28 29 30 31 32

B D C C A D C D

33 34 35 36 37 38 39 40

C C D A C B D D

41 42 43 44

C D C A


S a y f a | 15

1739 MĠLLĠ EĞĠTĠM TEMEL KANUNU 1.

Milli eğitimin temel amaçları: a. Genellik ve eĢitlik: Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kiĢiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. b. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları: Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaĢlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. c. Yöneltme: Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeĢitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiĢtirilirler. Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleĢtirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düĢecek Ģekilde hazırlık sınıfları konulabilir. Yöneltmede ve baĢarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır. d. Eğitim hakkı: Ġlköğretim görmek her Türk vatandaĢının hakkıdır. Ġlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaĢlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. e. Fırsat ve imkan eĢitliği: Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eĢitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun baĢarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve baĢka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiĢtirmek için özel tedbirler alınır. f. Süreklilik: Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iĢ alanlarına olumlu bir Ģekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetiĢkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. g. Atatürk Ġnkılap ve Ġlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği: Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuĢ olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaĢmadan kendimize has Ģekli ile evrensel kültür içinde korunup geliĢtirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aĢırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaĢ eğitim ve bilim dili halinde zenginleĢmesine çalıĢılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile iĢbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır. h. Demokrasi eğitimi:Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleĢmesi ve devamı için yurttaĢların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayıĢ ve davranıĢlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalıĢmalarında öğrencilere kazandırılıp geliĢtirilmesine çalıĢılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartıĢmalara karıĢılmasına hiçbir Ģekilde meydan verilmez.


S a y f a | 16 Laiklik : Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. j. Bilimsellik:Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliĢtirilir. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak geliĢme ve yenileĢmenin sağlanması bilimsel araĢtırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliĢtirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalıĢmalar maddi ve manevi bakımından teĢvik edilir ve desteklenir. k. Planlılık : Milli eğitimin geliĢmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam iliĢkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileĢme ve tarımda modernleĢmede gerekli teknolojik geliĢmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleĢtirilir. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluĢ ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak iĢletilmesi sağlanır. l. Karma eğitim: Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. m. Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin iĢbirliği: Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunması halinde eğitim kampüsü kurulabilir ve bunların ortak ihtiyaçlarını karĢılamak üzere eğitim kampüsü yönetimi oluĢturulabilir. Eğitim kampüsü bünyesindeki ortak açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin iĢlettirilmesi veya iĢletilmesi kampüs yönetimince yerine getirilir. Bu Ģekilde elde edilen gelirler, kampüsün ortak giderlerinde kullanılır. Eğitim kampüslerinin kuruluĢu, yönetiminin oluĢumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada belirtilen diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müĢtereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleĢtirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iĢbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Öğrenci velileri hiçbir surette bağıĢ yapmaya zorlanamaz. Okul-aile birliklerinin kuruluĢ ve iĢleyiĢi, birlik organlarının oluĢturulması ve seçim Ģekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağıĢların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin iĢlettirilmesi veya iĢletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müĢtereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, gerekli görülen hallerde il milli eğitim müdürlükleri; il sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampüsü yönetiminin veya okul-aile birliğinin iĢlettirebileceği veya iĢletebileceği yerlere iliĢkin ihaleleri bunlar adına yapmaya yetkilidir. Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin gelirleri, genel bütçe i.


S a y f a | 17

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8. 9.

gelirleri ile iliĢkilendirilmeksizin eğitim kampüsü yönetimi ve okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel hesaplarda tutulur. Eğitim kampüsü yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde kapsamında yapacakları iĢlemler ve düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisi ve harçlardan muaf; bunlara ve bunlar tarafından yapılan bağıĢ ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. n. Her yerde eğitim: Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iĢyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleĢtirilmeye çalıĢılır. Resmi, özel ve gönüllü her kuruluĢun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir. Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri; a. Çocukların beden, zihin ve duygu geliĢmesini ve iyi alıĢkanlıklar kazanmasını sağlamak; b. Onları ilk öğretime hazırlamak; c. ġartları elveriĢsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiĢme ortamı yaratmak; milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, d. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuĢmalarını sağlamaktır. Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız ana okulu, ilköğretimlerde ana sınıfı ve diğer kurumlarda uygulama sınıfı olarak açılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarının açılıĢı yönetmelikle belirlenir. Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaĢ arasıdır. Bu çağ çocuğun 5 yaĢını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda baĢlar, 13 yaĢını bitirip 14 yaĢına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. Ġlköğretimin amaçları; a. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaĢ olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranıĢ ve alıĢkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayıĢına uygun olarak yetiĢtirmek; b. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiĢtirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir. Ortaöğretimin amaçları; a. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiĢi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, b. Öğrencileri, çeĢitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iĢ alanlarına hazırlamaktır. Yükseköğretim kurumlarına giriĢ Ģartları Milli Eğitim Bakanlığı ile iĢbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Yükseköğretimin amaçları; a. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeĢitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiĢtirmek; b. ÇeĢitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak;


S a y f a | 18

10.

11.

12. 13.

14. 15. 16.

17.

c. Yurdumuzu ilgilendirenler baĢta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri geniĢletip derinleĢtirecek inceleme ve araĢtırmalarda bulunmak; d. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve geliĢmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araĢtırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araĢtırmaları sonuçlandırarak düĢüncelerini bildirmek; e. AraĢtırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak; f. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır. Örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ yahut herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmıĢ vatandaĢlara, örgün eğitimin yanında veya dıĢında, yaygın eğitim almaları sağlanır. Yaygın eğitimin amaçları; a. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak, b. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel geliĢmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak, c. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliĢtirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, d. Toplu yaĢama, dayanıĢma, yardımlaĢma, birlikte çalıĢma ve örgütlenme anlayıĢ ve alıĢkanlıkları kazandırmak, e. Ġktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaĢama Ģekil ve usullerini benimsetmek, f. BoĢ zamanları iyi bir Ģekilde değerlendirme ve kullanma alıĢkanlıkları kazandırmak, g. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin geliĢmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak, h. ÇeĢitli mesleklerde çalıĢmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde geliĢmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve baĢöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Kariyer basamaklarında yükselmede değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 10'unu kıdem, % 20'sini eğitim, % 10'unu etkinlikler, % 10'unu sicil (iĢ baĢarımı) ve % 50'sini de sınav puanı oluĢturur. Yapılacak sınavdan, tam puanının en az % 60'ını almıĢ olanlar değerlendirmeye alınır. Sınav yılda bir defa olmak üzere ÖSYM'ce yapılır. Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamıĢ öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamıĢ olan öğretmenlerden ise baĢöğretmenlik için sınav Ģartı aranmaz. Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taĢınmazların Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satıĢına Maliye Bakanı yetkilidir.


S a y f a | 19 18.

19. 20. 21. 22. 23.

24.

25.

Eğitim ve öğretim hizmetinin, 1739‘a göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olması bakanlığın yürütme, gözetim ve denetim görevidir. ―Askeri maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.‖ hükmü Yasaklık hükmü kapsamındadır. ―Türkiye'de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.‖ hükmü bakanlığın ―okul açma yetkisi‖ ni ifade eder. Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmıĢ veya açılacak okullar (Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığınca onanır. Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. Gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taĢımayan kurumların denkliği usulüne uygun Ģekilde Milli Eğitim Bakanlığınca iptal edilir. Buna ait esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenir. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

ÇIKMIġ SORULAR 1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre Ortaöğretimde öğrenim süresi en az kaç yıl olmak zorundadır? A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

(ġef A) 2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre, ĠĢ Kanunu‟na tabi iĢ yerlerinde iĢverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli Ģartlar ve diğer hususların gösterildiği tüzüğü hazırlayan bakanlıklar aĢağıdakilerden hangi-sinde bir arada verilmiĢtir? A) Sağlık Bakanlığı - Maliye Bakanlığı B) Maliye Bakanlığı - Millî Eğitim Bakanlığı C) Millî Eğitim Bakanlığı - ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı D) Sağlık Bakanlığı - ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (8 Nisan 2007 Müfyrd) 3. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre, din kültürü ve ahlak öğretiminin, ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alması, aĢağıdaki Türk Millî Eğitiminin Temel ilkelerinden hangisinde belirtilmiĢtir? D) Demokrasi eğitimi (8 Nisan 2007 Müfyrd) 4. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre, diğer Bakanlıklara bağlı okullar, Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. Gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taĢımayan kurumların denkliği usulüne uygun Ģekilde Millî Eğitim Bakanlığınca iptal edilir. Buna ait esaslar aĢağıdaki hangi mevzuata göre düzenlenir? A) Laiklik

B) Eğitim hakkı

C) Bilimsellik

A) Kanun Hükmünde Kararname B) Bakanlar Kurulunca çıkarılan Yönetmelik C) Tüzük D)Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan Yönetmelik


S a y f a | 20 (11 Ocak 2009 mebmufyrd) 5. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili olarak aĢağıdaki hükümlerden hangisi yanlıĢtır? A) Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir. B) Türkiye‘de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz. C) Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. D) Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmıĢ veya açılacak okullar (Askerî liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir. (11 Ocak 2009 mebmufyrd) 6. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre, öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili olarak aĢağıdaki hükümlerden hangisi yanlıĢtır? A) Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiĢ ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüĢ olanların ne gibi Ģartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir. B) Öğretmenler, öğretmen yetiĢtiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdıĢı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilir. C) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim kurulu tarafından birlikte tespit olunur. D) Yükseköğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamıĢ olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetiĢmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. (11 Ocak 2009 mebmufyrd) 7. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre baĢarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az % kaçını almıĢ olmak Ģartı aranır? A) 50

B) 60

C) 70

D) 80 (11 Ocak 2009 mebmufyrd)

I- Ġktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaĢama Ģekil ve usullerini benimsetmek II- Toplu yaĢama, dayanıĢma, yardımlaĢma, birlikte çalıĢma ve örgütlenme anlayıĢ ve alıĢkanlıkları kazandırmak III- Bütün öğrencilere, kiĢi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak IV- Öğrencileri, çeĢitli program ve okullarla ilgi istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime veya hem mesleğe hem de yükseköğretime veya hayata ve iĢ alanlarına hazırlamak 8. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre yukarıdakilerden hangileri yaygın eğitimin amaç ve görevlerindendir? A) I - II

B) I - IV

C) II - III

D) III - IV

(11 Ocak 2009 mebmufyrd) 9. 51. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre aĢağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden birisi değildir?


S a y f a | 21 A) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuĢmalarını sağlamak B) Çocukların beden, zihin ve duygu geliĢmesini ve iyi alıĢkanlıklar kazanmasını sağlamak C) ġartları elveriĢsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiĢme ortamı yaratmak D) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiĢtirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak (11 Ocak 2009 mebmufyrd) 10. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre aĢağıdakilerden hangisi Türk Millî Eğitiminin Temel Ġlkelerinden biri değildir? A) Bilimsellik

D) Süreklilik (11 Ocak 2009 mebmufyrd) 11. “Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiĢtirmek için özel tedbirler almak” 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre aĢağıdaki Türk Millî Eğitiminin Temel Ġlkelerinden hangisinin bir gereğidir? A)Eğitim hakkı B)Genellik ve eĢitlik C)Fırsat ve imkân eĢitliği D)Ferdin ve toplumun ihtiyaçları (11 Ocak 2009 mebmufyrd) ―Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kiĢiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.‖ 12. Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır? A)Eğitim hakkı B)Ferdin ve toplumun ihtiyaçları C)Genellik ve eĢitlik D)Fırsat ve imkân eĢitliği (MufYrd25ġubat2007) 13. 39. AĢağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟nun temel ilkelerinden biri değildir? A) Yöneltme B) Liyakat C) Her yerde eğitim D) Karma eğitim (MufYrd25ġubat2007) 14. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre, ĠĢ Kanunu‟na tabi iĢ yerlerinde, iĢverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli Ģartlar ve diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığı ile hangi bakanlık tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir? A) Maliye Bakanlığı C)ĠçiĢleri Bakanlığı

B) Sınıflandırma

C) Planlılık

B)Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı D)ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (MufYrd25ġubat2007) 15. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre, ilköğretimde rehberlik servislerince, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaĢam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verilmesi çalıĢmaları ne zaman yapılır? A)Yedinci sınıfın birinci yarısında B)Yedinci sınıfın ikinci yarısında C)Sekizinci sınıfın birinci yarısında D)Sekizinci sınıfın ikinci yarısında (MufYrd25ġubat2007) I- Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiĢi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamak II- Yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak III- Öğrencileri, çeĢitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde üst öğretime, mesleğe ve iĢ alanlarına hazırlamak 16. Yukarıda verilenler, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre aĢağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? A) Ġlköğretim B) Orta Öğretim C) Yüksek Öğretim D) Yaygın Eğitim (MufYrd25ġubat2007)


S a y f a | 22 17. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre, mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten bakanlıklar ile özerk eğitim kurumları ve resmî ve özel iĢletmeler arasında Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve iĢbirliğinin esasları aĢağıdakilerin hangisiyle düzenlenir? A) Kanun B) Tüzük C) Yönetmelik D) Yönerge (MufYrd25ġubat2007) 18. Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmeleri 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiĢtir. Buna göre sınava katılan adayların değerlendirilmesinde esas alınan aĢağıdaki ölçütlerden hangisinin puan oranı %20‟dir? A)Kıdem B)Sicil C)Etkinlikler D)Hizmetiçi eğitim (hizmetiçi ibaresi mülga) (MufYrd25ġubat2007) 19. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. B) Öğretmenler, öğretmen yetiĢtiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler. C) Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamıĢ olanların ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetiĢmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. D) Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiĢ ve yönetim görevlerine hangi esas seviye ve alanda öğrenim görmüĢ olanların ne gibi Ģartlarla seçilebilecekleri kanunla düzenlenir. (MufYrd25ġubat2007) ―Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iĢ alanlarına olumlu bir Ģekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetiĢkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.‖ 20. Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟nun temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A)Süreklilik B)Eğitim hakkı C)Genellik ve eĢitlik D)Fırsat ve imkân eĢitliği (MdrYrdA_26Mart2005) ―Askerî maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.‖ 21. Yukarıdaki açıklama, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluklarından hangisi ile ilgilidir? A)Yürütme B)Gözetim ve denetim C)Okul açma yetkisi D) Yasaklık (MdrYrdA_26Mart2005) 22. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili olarak aĢağıdaki hükümlerden hangisi yanlıĢtır? A)Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir. B) Türkiye‘de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz. C) Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. D) Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmıĢ veya açılacak okullar (Askerî liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir. (2009 MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavı)


S a y f a | 23

23. Türk millî eğitimi, sistem olarak hangi kanunla yasal bir temele dayandırılmıĢtır? A)Tevhidi Tedrisat Kanunu B)Anayasa C)Millî Eğitim Temel Kanunu D)Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu (1999 Okul ve Kurum Yöneticileri SS) 24. AĢağıdaki ifadelerden hangisi “Millî Eğitim Temel Kanunu”nda yer alan Türk Millî Eğitimi‟nin Genel Amaçlarından değildir? A)Türk milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılâp ve ilkelerini ve Anayasa‘da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı... yurttaĢlar olarak yetiĢtirmek. B)Türk milletinin bütün fertlerini, beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı Ģekilde geliĢmiĢ bir kiĢiliğe ve karaktere sahip... kiĢiler olarak yetiĢtirmek. C)Türk milletinin bütün fertlerine eğitimde kadın erkek ayrımı olmaksızın fırsat ve imkân eĢitliği sağlamak. D)Türk milletinin bütün fertlerine, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliĢtirerek gerekli bilgi, beceri, davranıĢlar ve birlikte iĢ görme alıĢkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak. (1999 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı) 25. AĢağıdakilerden hangisi “Millî Eğitim Temel Kanunu”nda yer alan Türk Millî Eğitimi‟nin Temel Ġlkelerinden değildir? A)Genellik ve eĢitlik C)Planlılık

B)Demokrasi eğitimi D)Engelli çocukların eğitimi (1999 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı)

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‘na göre, ilköğretimin amaç ve görevlerinden biri, "Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaĢ olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranıĢ ve alıĢkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlâk anlayıĢına uygun olarak yetiĢtirmek"tir. 26. Ġlköğretimin yukarıdaki amacı gerçekleĢtirebilmesi, eğitimde hangi alandaki hedeflerin gerçekleĢmesine bağlıdır? A) B) C) D)

BiliĢsel Psikomotor Psikomotor DuyuĢsal BiliĢsel DuyuĢsal Psikomotor BiliĢsel Algısal Psikomotor

(2000 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı) 27. AĢağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer almaz? A)Öğretmenlik mesleği B)Eğitim araç ve gereçleri C)Eğitim sisteminin genel yapısı D) Eğitim fakülteleri (2001 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı) 28. AĢağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ilkeler den biri değildir? A)Süreklilik B)Fırsat ve Ġmkan EĢitliği C)Serbestlik D)Her Yerde Eğitim (1999 Ġlköğretim MüfettiĢ Yardımcılığı Seçme Sınavı)


S a y f a | 24 29. AĢağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen örgün eğitim kurumlarından değildir? A)Okul öncesi eğitim B)Halk eğitim C)Yüksek öğretim D)Orta öğretim (1999 Ġlköğretim MüfettiĢ Yardımcılığı Seçme Sınavı) 30. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‟nda belirtilen “ eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır” ifadesi hangi temel ilkeyi belirtir? A)Fırsat ve Ġmkan EĢitliği B)Laiklik C)Genellik ve EĢitlik D)Eğitim Hakkı (1999 Ġlköğretim MüfettiĢ Yardımcılığı Seçme Sınavı) 31. 1739 Sayılı Kanun‟a göre maddi imkânlardan yoksun baĢarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve baĢka yollarla gerekli yardımlar yapılır” Bu hüküm, Türk Milli Eğitiminin hangi ilkesi gereğidir? A)Genellik ve eĢitlik B)Eğitim hakkı C)Fırsat ve imkan eĢitliği D)Her yerde eğitim (2000 Ġlköğretim MüfettiĢ Yardımcılığı Seçme Sınavı) 32. 1739 Sayılı Kanun‟a göre aĢağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden değildir? A)Çocukların beden, zihin ve duygu geliĢmesini ve iyi alıĢkanlıklar kazanmasını sağlamak. B)ġartları elveriĢsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak yetiĢme ortamı sağlamak. C)Çocukları eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda çeĢitli programlara ve okullara yöneltmek D)Çocukların Türkçe‘yi doğru ve güzel konuĢmalarını sağlamak (2000 Ġlköğretim MüfettiĢ Yardımcılığı Seçme Sınavı) 33. 1739 Sayılı Kanun‟a göre Türk vatandaĢlarına “okuma- yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak” aĢağıdaki eğitim kurumlarından hangisinin amaç ve görevleri arasında yer alır? A)Ortaöğretim B)Yaygın eğitim C) Ġlköğretim D)Okul öncesi eğitim (2000 Ġlköğretim MüfettiĢ Yardımcılığı Seçme Sınavı) 34. 1739 Sayılı Kanun‟a göre okul açma yetkisiyle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Türkiye‘de ilköğretim okulu, lise ve dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmadan açılamaz. B) Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmıĢ veya açılacak okullar (Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir. C) Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri ilgili bakanlık tarafından yapılır ve onanır. D) Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Milli Eğitim Bakanlığının Gözetim ve denetimine tabidir. (2000 Ġlköğretim MüfettiĢ Yardımcılığı Seçme Sınavı) 35. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre, ĠĢ Kanunu‟na tabi iĢ yerlerinde iĢverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli Ģartlar ve diğer hususların


S a y f a | 25 gösterildiği tüzüğü hazırlayan bakanlıklar aĢağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiĢtir? A) B) C) D)

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Sağlık Bakanlığı - Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı - Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı - ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı - ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

―Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında hayata ve iĢ alanlarına olumlu bir Ģekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetiĢkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.‖ Yukarıdaki açıklama 1739 saylı Millî Eğitim Temel Kanunu‟nun temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A)Süreklilik B) Eğitim hakkı C) Genellik ve eĢitlik D) Fırsat ve imkân eĢitliği MdrYrdSnv 26Mart2005 ―Askerî maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.‖ Yukarıdaki açıklama, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluklarından hangisi ile ilgilidir? A)Yürütme B)Gözetim ve denetim C)Okul açma yetkisi D) Yasaklık MdrYrdSnvA_26Mart2005 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre ilköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaĢlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.” ifadesi, Türk millî eğitiminin temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? A) Her yerde eğitim B)Eğitim hakkı C) Genellik ve eĢitlik D) Demokrasi eğitimi MufYrd2005 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre aĢağıdakilerden hangisi, temel ilkelerden “Bilimsellik” ile ilgilidir? A) Eğitimde hiçbir kiĢiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz. B) Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleĢtirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iĢbirliği sağlanır. C) Eğitimin türüne, imkân ve zorluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. D) Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliĢtirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir, bu yöndeki çalıĢmalar maddî ve manevî bakımdan teĢvik edilir ve desteklenir. MufYrd2005 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre aĢağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesinde açılabilen okul öncesi eğitim kurumudur? A) Anaokulları B) Ana sınıfları C) Uygulama sınıfları D) ĠĢ okulları MufYrd2005 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre aĢağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir? A)ÇeĢitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak B)Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadî, sosyal ve kültürel geliĢmelerini uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak


S a y f a | 26 C) Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak D) Yurdumuzu ilgilendirenler baĢta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri geniĢletip derinleĢtirecek inceleme ve araĢtırmalarda bulunmak MufYrd2005 42. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre aĢağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin amaç ve görevlerinden değildir? A) Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliĢtirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak B) Ġktisadi gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaĢama Ģekil ve usullerini benimsetmek C) BoĢ zamanlarını iyi bir Ģekilde değerlendirme ve kullanma alıĢkanlıkları kazandırmak D) AraĢtırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak MufYrd2005 43. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre aĢağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarından değildir? A) Öğretmen

B) BaĢöğretmen C) Aday öğretmen

D) Uzman öğretmen MufYrd2005 44. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre uzman ve usta öğreticiler aĢağıdakilerin hangisinde geçici veya sürekli olarak görevlendirilemez? A)Örgün eğitim kurumlarında C)Hizmetiçi yetiĢtirme kurslarında

B)Yaygın eğitim kurumlarında D)Rehberlik araĢtırma merkezlerinde

MufYrd2005 45. Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeĢitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiĢtirmek aĢağıdakilerden hangisinin amaç ve görevidir? A) Ġlköğretim B) Ortaöğetim C) Yaygın eğitim D) Yükseköğretim Mdr_30Haziran_2006 46. "Resmî, özel ve gönüllü her kuruluĢun eğitimle ilgili faaliyetleri, Millî Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir." hükmü hangi kanunda belirtilmektedir? A)Özel Öğretim Kurumları Kanunu B)Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu C)Tevhidi Tedrisat Kanunu D)Millî Eğitim Temel Kanunu Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik I. AraĢtırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak II. Millî kültür değerlerimizi, koruyucu, geliĢtirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak III. Toplu yaĢama, dayanıĢma, yardımlaĢma, birlikte çalıĢma ve örgütlenme anlayıĢ ve alıĢkanlıkları kazandırmak IV. BoĢ zamanlan iyi bir Ģekilde değerlendirme ve kullanma alıĢkanlıkları kazandırmak V. Yurdumuzu ilgilendirenler baĢta olmak üzere, bütün bilimsel teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri geniĢletip derinleĢtirecek inceleme ve araĢtırmalarda bulunmak


S a y f a | 27 47. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Yaygın Eğitimin Amaç ve Görevleri aĢağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiĢtir? A)I ve II B) III. IV ve V C)II. III ve IVD) II. IV ve V Nisan 2012-MYS 48. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre “öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi'‟ ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamıĢ olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetiĢmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. B) Öğretmenler, öğretmen yetiĢtiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dıĢı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından. Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler. C) öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Yüksek öğretim Kurulunca tespit olunur. D) Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiĢ ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüĢ olanların ne gibi Ģartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir. 26 Mart 2011 MYS 49. 1739 Sayılı Kanun‟a göre maddi imkanlar- dan yoksun baĢarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve baĢka yollarla gerekli yardımlar yapılır” Bu hüküm, Türk Milli Eğitiminin hangi ilkesi gereğidir? A)Genellik ve eĢitlik B)Eğitim hakkı C)Fırsat ve imkan eĢitliği D)Her yerde eğitim muf yrd 50. 1739 Sayılı Kanun‟a göre Türk vatandaĢlarına “okuma- yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak” aĢağıdaki eğitim kurumlarından hangisinin amaç ve görevleri arasında yer alır? A)Ortaöğretim B)Yaygın eğitim C)Ġlköğretim D)Okul öncesi eğitim 51. 1739 Sayılı Kanun‟a göre okul açma yetkisiyle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Türkiye‘de ilköğretim okulu, lise ve dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmadan açılamaz. B) Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmıĢ veya açılacak okullar (Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir. C) Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri ilgili bakanlık tarafından yapılır ve onanır. D) Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. 1 2 3 4 5 6 7 8

C C A B A C B A

9 10 11 12 13 14 15 16

D B C C B D D B

17 18 19 20 21 22 23 24

A D D A D A C C

25 26 27 28 29 30 31 32

D C D C B C C C

33 34 35 36 37 38 39 40

B C C A D B D C

41 42 43 44 45 46 47 48

B D C D D D C C

49 50 51

C B C


S a y f a | 28

TEST 2 1. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaĢlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Süreklilik B) Eğitim Hakkı C) Genellik ve eĢitlik D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 2. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kiĢiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Süreklilik B) Eğitim Hakkı C) Genellik ve eĢitlik D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 3. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeĢitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiĢtirilirler. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Süreklilik B) Eğitim Hakkı C) Yöneltme D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 4. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ Ġlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaĢlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Süreklilik B) Eğitim Hakkı C) Yöneltme D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 5. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiĢtirmek için özel tedbirler alınır. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A)Süreklilik B) Eğitim Hakkı C) Fırsat ve imkan eĢitliği D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 6. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iĢ alanlarına olumlu bir Ģekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetiĢkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Süreklilik B) Eğitim Hakkı C) Fırsat ve imkan eĢitliği D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 7. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliĢtirilir. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Süreklilik B) Bilimsellik C) Planlılık D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 8. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ Milli eğitimin geliĢmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam iliĢkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileĢme ve tarımda modernleĢmede gerekli teknolojik geliĢmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleĢtirilir. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Süreklilik B) Bilimsellik C) Planlılık D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 9. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Süreklilik B) Bilimsellik C) Planlılık D) Karma eğitim 10. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iĢyerlerinde, her yerde ve her fırsatta


S a y f a | 29 gerçekleĢtirilmeye çalıĢılır. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Süreklilik B) Eğitim Hakkı C) Fırsat ve imkan eĢitliği D) Her yerde eğitim 11. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ BaĢarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Süreklilik B) Bilimsellik C) Yöneltme D) Planlılık 12. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ Maddi imkanlardan yoksun baĢarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve baĢka yollarla gerekli yardımlar yapılır. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Fırsat ve imkan eĢitliği B) Eğitim Hakkı C) Genellik ve eĢitlik D) Her yerde eğitim 13. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak geliĢme ve yenileĢmenin sağlanması bilimsel araĢtırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Fırsat ve imkan eĢitliği B) Planlılık C) Süreklilik D) Bilimsellik 14. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak iĢletilmesi sağlanır. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Fırsat ve imkan eĢitliği B) Planlılık C) Süreklilik D) Bilimsellik 15. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Resmi, özel ve gönüllü her kuruluĢun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından MillĠ Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir. “ temel ilkelerden hangisinde ifade edilmiĢtir ? A) Fırsat ve imkan eĢitliği B) Planlılık C) Süreklilik D) Her yerde eğitim 16. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ Çocukların beden, zihin ve duygu geliĢmesini ve iyi alıĢkanlıklar kazanmasını sağlamak” hangi kademedeki eğitim kurumunun genel amaçları arasındadır ? A) Okul öncesi B) Ġlköğretim C) Orta öğretim D) Yüksek Öğretim 17. Milli Eğitim Temel Kanununa göre ĠĢ Kanununa tabi iĢyerlerinde iĢverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli Ģartlar ve diğer hususlar ne ile belirlenir ? A) Kanun B) Yönetmelik C) Genelge D) Tüzük 18. Milli Eğitim Temel Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi ilköğretimin genel amaçları arasında yer almaz ? A) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaĢ olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranıĢ ve alıĢkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayıĢına uygun olarak yetiĢtirmek B) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiĢtirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. C) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuĢmalarını sağlamaktır. D) Son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, orta öğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaĢam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalıĢmalar yapılır. 19. Milli Eğitim Temel Kanununa göre nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaĢtırılarak, merkezi durumda olan köylerde aĢağıdakilerden hangisi kurulur ?


S a y f a | 30 A) Gezici okul C) Ġlköğretim Bölge Okulları

B) Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulları D) YetiĢtirici ve Tamamlayıcı Sınıflar

Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiĢi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak Öğrencileri, çeĢitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iĢ alanlarına hazırlamak 20. Milli Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdakiler hangi kademedeki eğitim kurumunun görevleri arasındadır ? A) Okul öncesi B) Ġlköğretim C) Orta öğretim D) Yüksek Öğretim 21. Milli Eğitim Temel Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi yüksek öğretimin amaçları arasında yer almaz ? A) Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeĢitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiĢtirmek B) Yurdumuzu ilgilendirenler baĢta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri geniĢletip derinleĢtirecek inceleme ve araĢtırmalarda bulunmak C) Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel geliĢmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak D) AraĢtırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak 22. Milli Eğitim Temel Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi yüksek öğretim kurumlarından biri değildir ? A) Enstitü B) ĠĢ Okulu C) Uygulama ve araĢtırma merkezleri D) Fakülte 23. Milli Eğitim Temel Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin genel amaçlarından biri değildir ? A) Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliĢtirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak B) Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeĢitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiĢtirmek C) Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin geliĢmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak D) ÇeĢitli mesleklerde çalıĢmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde geliĢmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 24. Milli Eğitim Temel Kanununa göre yaygın eğitimle ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Yaygın eğitim, genel ve mesleki – teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. B) Genel yaygın eğitim programlarının düzenleniĢ Ģekli tüzükle tespit edilir. C) Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten Bakanlıklar ile özerk eğitim kurumları ve resmi ve özel iĢletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve iĢbirliğinin esasları kanunla düzenlenir. D) Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluĢların çalıĢmaları arasındaki koordinasyon Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır.


S a y f a | 31 25. Milli Eğitim Temel Kanununa göre öğretmenlik mesleği ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür,genel yetenek, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. B) Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. C) Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. D) Hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. 26. Milli Eğitim Temel Kanununa göre öğretmenlik mesleği basamakları aĢağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiĢtir ? A) Aday öğretmen-öğretmen-uzman öğretmen -baĢöğretmen B) Öğretmen-uzman öğretmen-baĢöğretmen C) Stajyer öğretmen-öğretmen-uzman öğretmen -baĢöğretmen D) Aylıktan sonra öğretmen-uzman öğretmen-baĢöğretmen 27. Milli Eğitim Temel Kanununa göre öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavında baĢarılı olabilmek için yazılı sınavdan en az kaç alınması gerekir ? A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 28. Milli Eğitim Temel Kanununa göre toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde uzman öğretmen oranı % kaçtır ? A) % 10 B) % 20 C) % 30 D) % 40 29. 30-Milli Eğitim Temel Kanununa göre toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde baĢ öğretmen oranı % kaçtır ? A) % 10 B) % 20 C) % 30 D) % 40 30. Milli Eğitim Temel Kanununa göre hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiĢ ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüĢ olanların ne gibi Ģartlarla seçilebilecekleri aĢağıdakilerden hangisi ile belirlenir ? A) Kanun B) Yönetmelik C) Genelge D) Tüzük 31. Milli Eğitim Temel Kanununa göre Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu bölgeler arası yer değiĢtirme esasları aĢağıdakilerden hangisi ile belirlenir ? A) Kanun B) Yönetmelik C) Genelge D) Tüzük 32. Milli Eğitim Temel Kanununa göre uzman ve usta öğreticiler aĢağıdakilerden hangisinde görevlendirilemez ? A) Hizmet içi kurslarda B) Seminer ve konferanslarda C) Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinde D) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 33. Milli Eğitim Temel Kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığınca açılan kurs ve seminerlere devam edenlerden baĢarı sağlayanlara belge verilir. Bu belgelerin, öğretmenlerin atama, yükselme ve nakillerinde ne ölçüde ve nasıl değerlendirileceği aĢağıdakilerden hangisi ile düzenlenir ? A) Yönerge B) Tüzük C) Genelge D) Yönetmelik 34. Milli Eğitim Temel Kanununa göre ihtiyaç duyulan yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek kaydetmeye aĢağıdakilerden hangisi yetkilidir ? A) Milli Eğitim Bakanı B) BaĢbakan C) Maliye Bakanı D) Bakanlar Kurulu


S a y f a | 32

35. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmıĢ veya açılacak okullar (Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir. “ Milli Eğitim Bakanlığının hangi görevleri arasındadır ? A) Yasaklık B) Yürütme, gözetim ve denetim C) Yurt DıĢı Eğitimi D) Okul Açma Yetkisi 36. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Askeri maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz. “ Milli Eğitim Bakanlığının hangi görevleri arasındadır ? A) Yasaklılık B) Yürütme, gözetim ve denetim C) Yurt DıĢı Eğitimi D) Okul Açma Yetkisi 37. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığınca onanır. “ Milli Eğitim Bakanlığının hangi görevleri arasındadır ? A) Yasaklılık B) Yürütme, gözetim ve denetim C) Yurt DıĢı Eğitimi D) Okul Açma Yetkisi 38. Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Türk vatandaĢlarının yurt dıĢında eğitim, öğrenim ve ihtisas görmeleri ile ilgili Devlet hizmetlerinin düzenlenmesinden (askeri öğrenciler hariç), Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. “ Milli Eğitim Bakanlığının hangi görevleri arasındadır ? A) Yasaklılık B) Yürütme, gözetim ve denetim C) Yurt DıĢı Eğitimi D) Okul Açma Yetkisi 39. Milli Eğitim Temel Kanununa göre Ġlköğretime baĢlama yaĢı ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) Çocuğun 5 yaĢını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda baĢlar, 13 yaĢını bitirip 14 yaĢına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. B) Çocuğun 5 yaĢını bitirdiği yılın kasım ayı sonunda baĢlar, 13 yaĢını bitirip 14 yaĢına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. C) Çocuğun 5 yaĢını bitirdiği yılın aralık ayı sonunda baĢlar, 13 yaĢını bitirip 14 yaĢına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. D) Çocuğun 6 yaĢını bitirdiği yılın aralık ayı sonunda baĢlar, 13 yaĢını bitirip 14 yaĢına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.

1 2 3 4 5 6 7

D C C B C A B

8 9 10 11 12 13 14

C D D C A D B

15 16 17 18 19 20 21

D A B C C C C

22 23 24 25 26 27 28

B B B A D B B

29 30 31 32 33 34 35

A B B C D C D

36 37 38 39

A D C A


S a y f a | 33

652 SAYILI MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Milli Eğitim Bakanlığının, yükseköğretim kurumları dıĢındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek görevi vardır. TSK bünyesindeki ortaöğretim kurumlarının denkliği iĢlemlerinde iĢbirliği sağlama görevi vardır. Bakanlık merkez teĢkilatında müsteĢara yardım etmek için 5 (beĢ) müsteĢar yardımcısı bulunur. Bakanlığın hizmet birimleri Ģunlardır: o Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. o Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. o Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. o Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. o Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. o Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. o Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü. o Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. o Öğretmen YetiĢtirme ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü. o Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü. o Rehberlik ve Denetim BaĢkanlığı. o Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. o Hukuk MüĢavirliği. o Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü. o Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü. o Bilgi ĠĢlem Grup BaĢkanlığı. o ĠnĢaat ve Emlak Grup BaĢkanlığı. o Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği. o Özel Kalem Müdürlüğü. 13 genel müdürlük, 2 baĢkanlık, 2 grup baĢkanlığı, 2 müĢavirlik ve 1 müdürlük olmak üzere 19 hizmet birimi bulunur. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü okul öncesi ve ilköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, ders araç-gereç gereçleri ile iĢlemleri yürütür. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri arasında, ―yükseköğretime giriĢ sistemine iliĢkin usûl ve esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak, yurtdıĢına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerde aranacak nitelikler, bunların sayıları, burs durumları, yurtdıĢındaki öğrenim aĢamaları, öğrenim planları ve dönüĢlerinde istihdamlarının sağlanması ile ilgili iĢleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak‖ bulunur. ―Ġlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlâk eğitim ve öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak‖ Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görev alanında bulunur. ―Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek.‖ Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, ―Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kiĢilerce açılacak veya iĢletilecek yurt, pansiyon ve


S a y f a | 34 benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek.‖ görevini de yürütür. ―Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleĢtirme, bitirme, karĢılaĢtırma sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.‖ ve ―Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi ve iletiĢim teknolojilerine dayalı program, film ve benzeri yayınları hazırlamak veya hazırlatmak, yayınlamak veya yayınlatmak.‖ YEĞĠTEK‟in görevidir. Bakanlık bünyesinde yürütülen ve uluslararası iĢbirliği gerektiren projeler arasındaki koordinasyon Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilir. ―Bakanlık hizmet birimleri, taĢra teĢkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluĢturulmasına yönelik çalıĢmalar yapmak.‖ Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına ait bir görevdir. Bakanlığın öğretmenler dıĢındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ve eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arĢiv hizmetlerini yürütmek Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevidir. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında Ģunlar bulunur: o Genel evrak ve arĢiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. o Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. o Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek. o Döner sermaye iĢletmesi kurmak ve Bakanlığa bağlı döner sermaye iĢletmeleri ile ilgili iĢleri yürütmek. o Bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili iĢleri yürütmek. Bilgi ĠĢlem Grup BaĢkanlığının görevleri arasında ―Bakanlık birimleri ile taĢra teĢkilatının bilgi iĢlem ve otomasyon ihtiyacını karĢılamak ve iĢletimini sağlamak, Bakanlığın bilgi iĢlem hizmetlerini yürütmek, Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalıĢmaları yapmak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle iĢbirliği içinde veri tabanları oluĢturmak, Bakanlığın mevcut biliĢim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliĢtirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili iĢleri yürütmek, haberleĢme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki geliĢmelere paralel olarak düzenli Ģekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak‖ bulunur. YEĞĠTEK genelde eğitim-öğretim ortamları ile ilgilenirken Bilgi ĠĢlem Grup BaĢkanlığı bakanlığın bilgi iĢlem hizmetlerini yürütür. Bakanlığın bina, arsa, arazi iĢlemleri, kamulaĢtırmalar, satım, onarım, kiralama iĢlemlerini ĠnĢaat ve Emlak Grup BaĢkanlığı yapar. Bakanlık, kamu kurum-kuruluĢlarına ait taĢınmazları tahsis veya devir isteğinde bulunabilir, protokol yapabilir. Bakanlığın yapılmasına karar verdiği eğitim-öğretim tesisleri, 49 yıl süre karĢılığında gerçek-tüzel kiĢilere kiralama usulü yaptırabilir. Hazineye ait taĢınmazlar Maliye Bakanlığınca amacı dıĢında kullanılmayacağı Ģartıyla tapuya kaydedilebilir. Kiralama, devir vs bu bentte belirtilen hususlar KĠK‘e tabi değildir. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde baĢvurularını etkin, süratli ve doğru bir Ģekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliğinin görevleri arasındadır. Bakanlığın resmi yazıĢmaları, tören ve protokol iĢleri Özel Kalem Müdürlüğünce yürütülür. Bakanlık MüĢavirlerinin sayısı 30‘dur.


S a y f a | 35 Diploma denkliklerinin tespiti, Milli Eğitim ġuralarının sekretarya iĢleri, öğretim programları ve ders kitapları ile ilgili iĢlemler bakanlığın bilimsel danıĢma ve karar organı olan Talim ve Terbiye Kurulunun yetki alanındadır.

TEST 1-MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre bakanlık merkez teĢkilatı kaç hizmet biriminden oluĢur ? A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 2- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kaç tane müsteĢar yardımcısı vardır ? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 3- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aĢağıdakilerden hangisi Talim ve Terbiye Kurulunun görevleri arasındadır ? A) Yurt içi ve yurt dıĢı eğitim hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek B) Programlara göre ders veya yardımcı ders kitaplarını hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak C) Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim planlarını incelemek D) YurtdıĢı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmıĢ, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine iliĢkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak. 4- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre “Millî Eğitim ġûrasının sekreterya hizmetlerini yürütmek. “ aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır? A) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü B) Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı C) Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı D) Özel Kalem Müdürlüğü 5- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Milli Eğitim Bakanlığı kaç teĢkilattan oluĢur ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 6- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre “Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütmek” aĢağıdakilerden hangisinin görevidir? A) Genel müdür B) MüsteĢar yardımcısı C) Grup baĢkanı D) MüsteĢar 7- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre “Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araçgereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.” aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü B) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü C) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü D) Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 8- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aĢağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz ? A) Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası iĢbirliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak. B) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji ve geliĢmeleri izlemek ve değerlendirmek.


S a y f a | 36 C) Yabancı hükümet ve kuruluĢlardan sağlanan veya ülkemiz tarafından yabancılara verilen burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere iliĢkin görev ve hizmetleri yerine getirmek. D) YurtdıĢında bulunan vatandaĢlarımızın ve çocuklarının; öncelikle millî ve kültürel kimliklerini koruyucu, yaĢadıkları toplumla uyum içinde olmalarını sağlayıcı ve eğitim düzeylerini yükseltici önlemler almak, bulundukları ülkenin eğitim imkânlarından verimli bir Ģekilde yararlanmaları bakımından gerekli eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüĢlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak. I.Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi, geliĢtirilmesi ve etkili bir Ģekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. II. II.Ülkemizin hizmete ihtiyaç duyduğu alanları belirleyerek yurtdıĢına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerde aranacak nitelikler, bunların sayıları, burs durumları, yurtdıĢındaki öğrenim aĢamaları, öğrenim planları ve dönüĢlerinde istihdamlarının sağlanması ile ilgili iĢleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak. III. Yükseköğretime giriĢ sistemine iliĢkin usûl ve esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak. IV. IV.Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluĢları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği yapmak; bunlarla ortak çalıĢma, araĢtırma, eğitim programları düzenlemek, danıĢma kurulları ve komisyonlar oluĢturmak. 9- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri arasında değildir ? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II-IV D) I-III I.

10- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre “Eğitimistihdam iliĢkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaĢtıracak politika ve stratejiler geliĢtirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.” aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü B) Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı C) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü D) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 11- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre “ Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kiĢilerce açılacak veya iĢletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek” aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü B) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü C) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü D) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 12-MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre “Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluĢları, gerçek ve tüzel kiĢiler ile gönüllü kuruluĢlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluĢturmak ve rehberlik etmek.” aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı B) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü C) Bilgi ĠĢlem Grup BaĢkanlığı D) Rehberlik ve Denetim BaĢkanlığı 13-MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre “Bakanlık hizmet birimleri, taĢra teĢkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluĢturulmasına yönelik çalıĢmalar yapmak” aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır? A) Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı B) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü C) Bilgi ĠĢlem Grup BaĢkanlığı D) Rehberlik ve Denetim BaĢkanlığı


S a y f a | 37

14- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre “Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arĢiv hizmetlerini yürütmek.” AĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü B) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü C) Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü D) Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Bakanlığın taĢınır ve taĢınmazlarına iliĢkin iĢlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle iĢbirliğine yönelik iĢleri yürütmek. III. Genel evrak ve arĢiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. IV. Bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili iĢleri yürütmek. 15-MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangileri Destek hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır ? A) I-III B) I-III-IV C) II-III-IV D) I-II-III I. II.

16- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre bakanlık merkez teĢkilatına kaç müĢavir atanabilir ? A) 5 B) 10 C) 20 D) 30 17- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu baĢkan dahil kaç üyeden oluĢur ? A) 11 B) 15 C) 22 D) 30 18- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri kaç yıllığına atanırlar ? A) 3 B) 4 C) 5 D) 10 19- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu üyelikleri en fazla kaç defa uzatılabilir ? A) 3 B) 4 C) 5 D) 10 20- MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç öğretim yılı görev yapmaları esastır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 21-MEB TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Özre bağlı aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boĢ öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar. B) Öğretmenlerin emeklilik iĢlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. C) Ġl eğitim denetmenlerinin, her hizmet bölgesinde üç yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalıĢmaları esastır. D) Ġl eğitim denetmen yardımcıları, en az dört yıllık yüksek öğrenimi ve öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan öğretmenler arasından yarıĢma sınavı ile mesleğe alınırlar. 1 2 3

C A D

4 5 6

B B D

7 8 9

C B B

10 11 12

C A D

13 14 15

A C B

16 17 18

D A B

19 20 21

A C C


S a y f a | 38

1702 SAYILI ĠLK VE ORTA TEDRĠSAT MUALLĠMLERĠNĠN TERFĠ VE TECZĠYELERĠ HAKKINDA KANUN  Ġlk vazifeye stajyer olarak baĢlanır ve 2 sene sonunda muallim unvanı almayanın 

 

vazifesine son verilir. Ġlk ve orta tedrisat muavinlerinden orijinal bir eser meydan getirenler, maarif inzibat meclisi ve maarif vekaleti inzibat komisyonu tarafından teklif ile bir sene kıdem zammı alırlar. Eserlerin orijinal olup olmadığına Darulfünun veya heyeti ilmiyeler karar verir. Vazifelerini mükemmel bir Ģekilde yaptıkları teftiĢ raporu, talim sicili veya maarif ve mektep müdürlerinin mütaalası ile maarif inzibat meclisi ve maarif vekaleti inzibat komisyonu tarafından takdirname ya da bir sene kıdem artıĢı verilir. 1702 kapsamındaki suçlar; o 1) Ġhtar o 2) Tevbih o 3) Ders ücretlerinin kesilmesi o 4) MaaĢ kesilmesi o 5) Kıdem indirilmesi o 6) Derece indirilmesi o 7) Ġstifa etmiĢ sayılmak o 8) Vekalet emrine alınmak o 9) Meslekten çıkarılmak o 10) Devlet memurluğundan çıkarılmak.

Ġhtar ve tevbih cezaları Ģu hareketlere karĢı verilir 1 - Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur etmek, o 2 - Mektep dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymayacak hareketlerde bulunmak; o 3 - ArkadaĢlarına ve talebesine karĢı kaba muamelede bulunmak ve kaba lisan kullanmak; o 4 - Amirlerine karĢı hürmetsiz tavır göstermek; o 5 - Talebenin vazifelerini tashih etmemek; o 6 - Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde teslim etmemek; o 7 - Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak.  Yukarıdaki hallerin ilk defasında ihtar, tekrarında tevbih cezası verilir. o

Ders ücretlerinin kesilmesi cezası Ģu hallerde verilir. o o

o

1 - Kabule Ģayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde dersten baĢka bir Ģeyle meĢgul olmak; 2 - Ġnzibat ve muallimler meclisi ve mubayaat komisyonu içtimalarına mazeretsiz olarak devam etmemek (bu son halin ilkinde ihtar, ikinci defasında ücret kesilmek cezası verilir); 3 - Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek;


S a y f a | 39

 Derse gelmeyen veya dershanede dersten baĢka bir iĢle meĢgul olan muallimin maaĢından kesilecek miktarı tayin için dört hafta bir ay itibar olunarak muallimin maaĢ yekünu bir ay zarfında girmeğe mecbur olduğu ders adedine taksim olunur ve boĢ geçen her ders saati için muallimin maaĢından bu miktarı ilk alacağı aylığından kesilir.  Uhdesinde fazla ders olan muallimĠn fazla aldığı ücret; asıl maaĢına zammedilerek ders ücreti bu yeküna göre hesap olunur.  Muallim mazereti varsa bunu en çok üç gün zarfında ihbar ve bir hafta içinde de ispat etmesi lazımdır. MaaĢ kesilmesi cezası Ģu hallerde verilir. 1 - ArkadaĢlarına ve iĢ için gelenlere fena muamele etmek; 2 - Mektebin binasının ve eĢyanın muhafazasına ihtimam etmemek; 3 - Talimatname ile uhdesine verilen iĢleri kasten yapmamak; 4 - Talebeyi dövmek; 5 - Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek; 6 - ArkadaĢlarını ve maiyetini baĢkası yanında tahkir etmek; 7 - Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoĢ olarak gezmek.  MaaĢ, fiilin derecesine göre bir günlükten on beĢ günlüğe kadar kesilir.Daha ziyade kesilmez. o o o o o o o

Kıdem indirilmesi cezası Ģu hallerde verilir. o o

1 - Ġmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak; 2 - Amirine karĢı harekette bulunmak.

Derece indirilmesi cezası Ģu hallerde tatbik olunur. o o o

1 - SarhoĢ olarak mektebe gelmek. 2 - Kumar oynamayı itiyat etmek veya umumi yerlerde kumar mahiyetinde oyunlarla vakit geçirmek. 3 - Bir tarafı korumak veya mağdur etmek kastile memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette yapmamak.

 Bir orta tedrisat mualliminin, orta derecede mekteplerde ders vermekten aciz olduğu iki talim sicilli ile sabit olduğu takdirde muallim ilk mektep muallimliğine nakledilir. Ġstifa etmiĢ sayılmak; o o o o

1 - Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beĢ gün zarfında baĢlamayan, 2 - Ders senesi baĢında vazifesine mazereti olmadan vaktinde gelmeyen; 3 - Ders senesi içinde mazereti olmadan bir hafta fasılasız mektebe gelmeyen, 4 - Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, baĢmuallim ve muallim veya ilk tedrisat müfettiĢi istifa etmiĢ sayılır.


S a y f a | 40 Meslekten çıkarılmak aĢağıdaki hallerde tatbik olunur. 1 - Gerek talebeye karĢı ve gerek hariçte muallimlik sıfatile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olan, o 2 - Talebeyi Vekaletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine itaatsızlığa teĢvik eden, 3 - Müdür baĢmuallim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettiĢlerinden talebesine kopya verenler, Devlet memurluğundan ihraç ve vekalet emrine alınmak cezaları Memurin Kanununun ahkamına tabidir. Ġlk mektepe muallimlik etmekte aczi üç teftiĢ raporile sabit olan ilk mektep mualimi tekaüde sevkedilir.Kezalik bir mektep ve sınıfta inzibatı muhafaza edemediği için iki defa baĢka mektebe tahvil edilen orta tedrisat muallimi en son nakledildiği mektepte de idaresizliği ve aczi tahakkuk ettiği takdirde tekaüde sevkolunur. Bir terfi müddeti zarfında iki defa ihtardan gayri bir cezayı mucip fiili yapmıĢ olanlara Ġnzibat Komisyonu ikinci fiili için bir derece ağır ceza verebilir. ArkadaĢlarına, iftirada bulunan müdür, muallim, baĢmuallimlerle ilk tedrisat müfettiĢleri,iftiraları hangi nevi cezayı icap ettirecek suç ise o suçun cezasından bir derece ağırı ile cezalandırırlar. o

  

 

Ġhtar cezasını Maarif Vekili (Bakan), Vali, Maarif Müdürü(MEM), Lise, orta mektep ve muallim mektebi müdürü tarafından verilir.  Tevbih cezasını; Maarif Vekili, Vali, Maarif Müdürü re‘sen verebilir.  Ders ücretlerinin kesilmesi cezası; Maarif Vekili, Maarif müdürleri ve orta derecede mektep müdürleri tarafından verilir.  MaaĢ kesimi Ġl Disiplin Kurulu tarafından verilir.  Her ilde bir maarif inzibat meclisi bulunur. Bu meclisin üyeleri, Vali (Ġcabında Maarif Müdürünü tevkil edebilir.) i. ii. iii. iv. v. vi.

Vilayet Maarif Müdürü, Vilayet Daimi Encümeni azasından (kendi aralarından seçecekleri) bir zat, Merkezde mevcut muallim mektepleri, lise ve orta, mektepler müdürlerinden en kıdemlisi, Maarif Vekaleti tarafından seçilecek ilk tedrisat müfettiĢi, Merkez ilk mektep muallimlerinden (kendi aralarında iki sene müddetle seçecekleri) bir ilk mektep muallimi, AkĢam san'at ve ticaret mektepleriyle kurslarına ait iĢlerde bu mektep ve kursların müdürleri de mecliste bulunur ve reye iĢtirak ederler,

Meclisin meĢgul olduğu bir meselenin tahkikatını yapan müfettiĢ (meclis azası arasında bulunan ilk tedrisat müfettiĢi ise bu mesele hakkında verilecek karara iĢtirak edemez ve rey veremez.) Bu meclisin görevi; ilk mektep muallim ve baĢmuallimleri ile akĢam sanat ve ticaret mektep ve kursları muallimlerinin inzibati meselelerine ait karar ve hüküm verir.

 Vilayet Maarif Ġnzibat meclisleri kararlarına itiraz, ilgili öğretmen tarafından ve kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilir.


S a y f a | 41

 Ġtiraz mercii, Maarif Vekaleti Ġnzibat Komisyonudur.  Maarif Vekaleti Ġnzibat Komisyonu Bakanlık merkez teĢkilatında bulunur. Üyeleri; MüsteĢarın baĢkanlığında; o 1 - TeftiĢ Heyeti Reisi; o 2 - Ġlk, orta ve yüksek ve mesleki tedrisat umum müdürleri; o 3 - Zat ĠĢleri Müdürü(Ġnsan Kaynakları Genel Müdürü)  Maarif Vekili Komisyonun tabii Reisidir.  Ġlk tedrisat müfettiĢleri ile maarif inzibat meclisinde görevli öğretmenlerin inzıbati iĢlerin ilk mercii Maarif Vekaleti Ġnzibat Komisyonudur.  Kanunun yürütücüsü, Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleridir.

ÇIKMIġ SORULAR 1. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre ilk tedrisat müfettiĢlerinden talebesine kopya verenlere hangi ceza verilir? A)Kıdem indirilmesi B)Derece indirilmesi C)Ġstifa etmiĢ sayılmak D)Meslekten çıkarılmak 2 Ekim 2011 2. 1702 sayılı Kanun'a göre derece indirilmesi cezası, aĢağıdaki hangi hâl ve eylemlerden dolayı verilir? A) SarhoĢ olarak mektebe gelenlere B) Müdür, baĢmuallim ve muallimlerle ve tedrisat müfettiĢlerinden talebesine kopya verenlere C) Gerek talebeye karĢı gerek hariçte muallimlik sıfatı ile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olanlara D) Talebeyi vekâletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine itaatsizliğe teĢvik edenlere 11 Ekim 2009 3. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'a göre, muallimler hakkında tatbik edilecek cezalarla ilgili olarak “talebeyi vekâletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine itaatsizliğe teĢvik edenlere” hangi ceza verilir? A)Meslekten çıkarılmak B)Ġstifa etmiĢ sayılmak C)Derece indirilmesi D)Kıdem indirilmesi 13 MART 2010 4. Bakanlık merkez teĢkilatında çalıĢan, Bakanlar Kurulu veya ortak kararla ya da baĢka surette atanan her türlü görevlinin “kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasını aĢağıdaki disiplin kurullarından hangisi verir? A) Ġl disiplin kurulu B) Merkez disiplin kurulu C)Yüksek disiplin kurulu D)Ġl millî eğitim disiplin kurulu 22 Nisan 2012 I. Kabule Ģayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği hâlde dersten baĢka bir Ģeyle meĢgul olmak II. Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek III. Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde teslim etmemek


S a y f a | 42 IV. Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak 5. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'a göre muallimlere verilen cezalar ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri muallim¬lerin “Ders Ücretlerinin Kesilmesi" cezasını gerektirir? A)Yalnız I B) I – II C)III-IV D) II-III-IV 26 Mart 2011 6. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre, muallimler hakkında tatbik edilecek cezalarla ilgili olarak “imtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak” fiili aĢağıdaki cezalardan hangisini gerektirir? A) Ders ücretlerinin kesilmesi B)Kıdem indirilmesi C) Derece indirilmesi D)MaaĢ kesilmesi EGITIMKURUMU_MUD 7. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre, aĢağıdakilerden hangisi muallimlere verilen cezalardan biri değildir? A)Ġhtar B)Ġstifa etmiĢ sayılmak C)Vekâlet emrine alınmak D)Kademe ilerlemesinin durdurulması EGITIMKURUMU_MUD 8. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre, ilk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler nasıl taltif edilirler? A)Takdirname verilir. B)Ġki sene kıdem zammı alırlar. C)Bir sene kıdem zammı alırlar. D)Bir sene kıdem zammı alırlar ayrıca takdirname verilir. EGITIMKURUMU_MUD 9. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre aĢağıdakilerden hangisi tarafından “tevbih” cezası verilmez? A)Vali B)Maarif vekili C)Maarif müdürü D)Lise, orta mektep ve muallim mektepleri müdürleri 26 EYLÜL 2010 10. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre ilk mektebe muallimlik etmekte aczi kaç teftiĢ raporu ile sabit olan ilk mektep muallimi tekaüde sevk edilir? A) Ġki B) Üç C) Dört D) BeĢ 11 Ocak 2009 mebmufyrd I- Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoĢ olarak gezen II- Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beĢ gün zarfında baĢlamayan III- Müdür, baĢmuallim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettiĢlerinden talebesine kopya veren IV- Talebeyi vekâletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine itaatsizliğe teĢvik eden 11. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre “meslekten çıkarılmak” yukarıdaki hâllerden hangilerinin sonucunda tatbik olunur? A) I - II B) I - III B) I - III C) II - IV D) III - IV 11Ocak2009mebufyrd 12. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre aĢağıdakilerden hangisi ders ücretlerinin kesilmesi cezasını gerektirir? A) Ġmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak B) Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak C) Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek


S a y f a | 43 Mektebin binasının ve eĢyasının muhafazasına ihtimam etmemek 11 Ocak 2009 mebmufyrd 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre “vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak” fiilinin tekrarında hangi ceza verilir? A)Ġhtar B)Tevbih C)Kıdem indirilmesi D)Ders ücretlerinin kesilmesi MufYrd2005 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre “maaĢ kesilmesi” cezasını gerektirir? A) SarhoĢ olarak mektebe gelmek B) Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek C) Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı hâlde o fiili tekrar etmek D) Ders senesi baĢında vazifesine mazeretsiz vaktinde gelmemek MufYrd2005 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre “amirine karĢı hakarette bulunmak” fiilini iĢleyene aĢağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? A)MaaĢ kesilmesi B)Kıdem indirilmesi C) Derece indirilmesi D)Ders ücretlerinin kesilmesi MufYrd2005 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre, “talebeyi dövmek” fiilinin cezası aĢağıdakilerden hangisidir? A)Ġhtar B)Tevbih C)Ders ücretlerinin kesilmesi D) MaaĢ kesilmesi D)

13.

14.

15.

16.

MufYrd25ġubat2007

17.

18.

19.

20.

I- Amirine karĢı hakarette bulunmak II- SarhoĢ olarak mektebe gelmek III- Ġmtihanlarda not takdirine bitaraflıktan ayrılmak IV- Mektebin binasının ve eĢyanın muhafazasına ihtimam etmemek 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre yukarıda verilen suçlardan hangilerinin cezası kıdem indirilmesini gerektirir? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV MufYrd25ġubat2007 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre aĢağıdakilerden hangisi ders ücretlerinin kesilmesi cezasını gerektiren hâllerden biridir? A) Kumar oynamayı itiyat etmek veya umumi yerlerde kumar mahiyetinde oyunlarla vakit geçirmek. B) Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde teslim etmemek. C) Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak. D) Kabule Ģayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği hâlde derste baĢka bir Ģeyle meĢgul olmak MufYrd25ġubat2007 1702 sayılı Kanun‟a göre meslekte kıdem hangi tarihten itibaren hesaplanır? A)Stajyerliğe baĢlanması ile B)Staja baĢlama tarihinden itibaren 1 yıl sonra C)Ġlk eğitim-öğretim yılı sonunda D)Muallim unvanı alınması ile MdrYrdA_26Mart2005 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre aĢağıdakilerden hangisi ders ücretlerinin kesilmesi cezasını gerektirir?


S a y f a | 44 A) B) C) D)

Ġmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek Mektebin binasının ve eĢyasının muhafazasına ihtimam etmemek 2009 MY GiriĢ Sınavı

I- Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoĢ olarak gezen II- Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beĢ gün zarfında baĢlamayan III- Müdür, baĢmuallim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettiĢlerinden talebesine kopya veren IV-Talebeyi vekâletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine itaatsızlığa teĢvik eden 21. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre "meslekten çıkarılmak" yukarıdaki hâllerden hangilerinin sonucunda tatbik olunur? A) I - II B) I - III C) II - IV D) III - IV 2009 MY GiriĢ Sınavı 22. 1072 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre ilk mektebe muallimlik etmekte aczi kaç teftiĢ raporu ile sabit olan ilk mektep muallimi tekaüde sevk edilir? A) Ġki B) Üç C) Dört D) BeĢ 2009 MY GiriĢ Sınavı 23. 1702 Sayılı Kanun‟a göre “sarhoĢ olarak okula gelen” bir öğretmene aĢağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır? A)MaaĢ kesilmesi

C)Tevbih D)Kıdem indirilmesi 2000 ĠÖMY Seçme Sınavı 24. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre “vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak” fiilinin tekrarında hangi ceza verilir? A)Ġhtar B)Tevbih C)Kıdem indirilmesi D)Ders ücretlerinin kesilmesi MufYrd2005 25. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre aĢağıdakilerden hangisi “maaĢ kesilmesi”cezasını gerektirir? A) B) C) D)

B)Derece indirilmesi

SarhoĢ olarak mektebe gelmek Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı hâlde o fiili tekrar etmek Ders senesi baĢında vazifesine mazeretsiz vaktinde gelmemek MufYrd2005

26. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre “amirine karĢı hakarette bulunmak” fiilini iĢleyene aĢağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? A)MaaĢ kesilmesi B)Kıdem indirilmesi C)Derece indirilmesi D)Ders ücretlerinin kesilmesi MufYrd2005 27. 10. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre, “talebeyi dövmek” fiilinin cezası aĢağıdakilerden hangisidir? A)Ġhtar B)Tevbih C)Ders ücretlerinin kesilmesi D)MaaĢ kesilmesi 2007 MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavı 28. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun‟a göre aĢağıdakilerden hangisi ders ücretlerinin kesilmesi cezasını gerektirir?


S a y f a | 45

Ġmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek Mektebin binasının ve eĢyasının muhafazasına ihtimam etmemek 2009 MY GiriĢ Sınavı 29. 1702 Sayılı Kanun‟a göre “sarhoĢ olarak okula gelen” bir öğretmene aĢağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır? A) B) C) D)

A)MaaĢ kesilmesi

1 2 3 4 5 6

D A A B B B

7 8 9 10 11 12

B)Derece indirilmesi C)Tevbih D)Kıdem indirilmesi 2000 ĠÖMY Seçme Sınavı D C D B D C

13 14 15 16 17 18

B C B D B D

19 20 21 22 23 24

D C D B B B

25 26 27 28 29

C B D C B

TEST 1-1702 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Ġlk vazifeye stajyer olarak baĢlanır. B) Staj senesi sonunda ehliyet ve tedris kabiliyeti, talim sicilli ve teftiĢ raporu ile sabit olan stajyerler muallim unvanını alırlar. C) Meslekte kıdem, muallim unvanının alınmasını takiben muallimliğe baĢlanan tarihten itibaren hesap edilir. D) Muallim unvanı alınmadıkça terfi edilemez ve iki sene zarfında muallim unvanını alamayan stajyerlerin vazifesine son verilir. 2- 1702 sayılı kanuna göre muallim muavinleri imtihan geçirerek"muallim unvanını almadıkça" kaçıncı dereceden yukarı terfi edemezler ? A) 12 B) 15 C) 17 D) 19 3- 1702 sayılı kanuna göre Maarif Vekaleti lüzum gördüğü zaman muallim muavinlerini kaç ay evvelden haber vermek suretiyle mecburi sınava alabilir ? A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 4- 1702 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Bir muallimin bir kıdem derecesinin tam sayılması o muallimin devre içinde inkıtasız olarak maarif hizmetlerinde bulunmasına bağlıdır. B) Bir muallimin kendi isteğiyle maarif hizmetleri haricinde geçirdiği müddet kıdemine zamm olunmaz. C) Maarif mesleğinin her hangi bir Ģubesinde vazife yapan muallimlerle mebus ve asker olan muallimlerin hizmet müddetleri kıdemlerinde hesap olunur. D) Maarif Vekaletinin müsaadesiyle memleket haricinde tedrisat iĢiyle meĢgul olan veya hususi mekteplerde muallimlik edene meslek mensuplarının da bu hizmet müddetleri kıdemlerinde hesap olunmaz. 5-1702 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi verilebilecek cezalardan değildir ? A) Ġhtar B) Aylıktan Kesme C) Ders ücretlerinin kesilmesi D) Derece indirilmesi 6-1702 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi verilebilecek cezalardan biri değildir ? A) Meslekten çıkarılmak B) Derece indirilmesi C) Kademe ilerlemesinin durdurulması D) Ġstifa etmiĢ sayılmak


S a y f a | 46 7-1702 sayılı kanuna göre “ Mektep dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymayacak hareketlerde bulunmak “ hangi cezayı gerektirir ? A) Ġhtar B) MaaĢ kesilmesi C) Ders ücretlerinin kesilmesi D) Derece indirilmesi 8- 1702 sayılı kanuna göre “ Kabule Ģayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde dersten baĢka bir Ģeyle meĢgul olmak” hangi cezayı gerektirir ? A) Ġhtar B) MaaĢ kesilmesi C) Ders ücretlerinin kesilmesi D) Derece indirilmesi 9-1702 sayılı kanuna göre “ ArkadaĢlarına ve iĢ için gelenlere fena muamele etmek” hangi cezayı gerektirir ? A) Ġhtar B) MaaĢ kesilmesi C) Ders ücretlerinin kesilmesi D) Derece indirilmesi 10-1702 sayılı kanuna göre “ Amirine karĢı hakarette bulunmak” hangi cezayı gerektirir ? A) Kıdem indirilmesi B) MaaĢ kesilmesi C) Ders ücretlerinin kesilmesi D) Derece indirilmesi 11-1702 sayılı kanuna göre “ Bir tarafı korumak veya mağdur etmek kastile memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette yapmamak. ” hangi cezayı gerektirir ? A) Kıdem indirilmesi B) MaaĢ kesilmesi C) Ders ücretlerinin kesilmesi D) Derece indirilmesi 12-1702 sayılı kanuna göre “ Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğramak ” hangi cezayı gerektirir? A) Meslekten çıkarılmak B) Kıdem indirilmesi C) Ġstifa etmiĢ sayılmak D) Derece indirilmesi 13-1702 sayılı kanuna göre “ Müdür baĢ muallim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettiĢlerinden talebesine kopya verenler ” hakkında hangi ceza uygulanır ? A) Meslekten çıkarılmak B) Kıdem indirilmesi C) Ġstifa etmiĢ sayılmak D) Derece indirilmesi 14-1702 sayılı kanuna göre “ Amirlerine karĢı hürmetsiz tavır göstermek ” hangi cezayı gerektirir ? A) Ġhtar B) MaaĢ kesilmesi C) Ders ücretlerinin kesilmesi D) Derece indirilmesi 15-1702 sayılı kanuna göre “ Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek ” hangi cezayı gerektirir ? A) Ġhtar B) MaaĢ kesilmesi C) Ders ücretlerinin kesilmesi D) Derece indirilmesi 16-1702 sayılı kanuna göre “ Talimatname ile uhdesine verilen iĢleri kasten yapmamak ” hangi cezayı gerektirir ? A) Ġhtar B) MaaĢ kesilmesi C) Ders ücretlerinin kesilmesi D) Derece indirilmesi 17-1702 sayılı kanuna göre “ Ġmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak ” hangi cezayı gerektirir ? A) Kıdem indirilmesi B) MaaĢ kesilmesi C) Ders ücretlerinin kesilmesi D) Derece indirilmesi 18-1702 sayılı kanuna göre “ Kumar oynamayı itiyat etmek veya umumi yerlerde kumar mahiyetinde oyunlarla vakit geçirmek” hangi cezayı gerektirir ? A) Kıdem indirilmesi B) MaaĢ kesilmesi C) Ders ücretlerinin kesilmesi D) Derece indirilmesi 19-1702 sayılı kanuna göre “ Ders senesi baĢında vazifesine mazereti olmadan vaktinde gelmemek ” hangi cezayı gerektirir ? A) Meslekten çıkarılmak B) Kıdem indirilmesi C) Ġstifa etmiĢ sayılmak D) Derece indirilmesi


S a y f a | 47 20-1702 sayılı kanuna göre “ Gerek talebeye karĢı ve gerek hariçte muallimlik sıfatı ile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olan ” hangi cezayı gerektirir ? A) Meslekten çıkarılmak B) Kıdem indirilmesi C) Ġstifa etmiĢ sayılmak D) Derece indirilmesi 21-1702 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi tevbih cezasını gerektiren fiil ve hallerden değildir ? A) ArkadaĢlarına ve talebesine karĢı kaba muamelede bulunmak ve kaba lisan kullanmak B) Mektebin binasının ve eĢyanın muhafazasına ihtimam etmemek C) Talebenin vazifelerini tashih etmemek D) Mektep dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymayacak hareketlerde bulunmak 22-1702 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi ihtar cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir ? A) Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek B) Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek C) ArkadaĢlarını ve maiyetini baĢkası yanında tahkir etmek D) Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak 23-1702 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi maaĢ kesilmesi cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir ? A) Ġmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak B) SarhoĢ olarak mektebe gelmek C) Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoĢ olarak gezmek D) Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek 24-1702 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi maaĢ kesilmesi cezasını gerektiren fiil ve hallerden değildir ? A) ArkadaĢlarına ve talebesine karĢı kaba muamelede bulunmak ve kaba lisan kullanmak B) ArkadaĢlarını ve maiyetini baĢkası yanında tahkir etmek C) ArkadaĢlarına ve iĢ için gelenlere fena muamele etmek D) Talebeyi dövmek 25-1702 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi derece indirilmesi cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir ? A) Amirine karĢı hakarette bulunmak B) Mektep dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymayacak hareketlerde bulunmak C) Ġmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak D) Bir tarafı korumak veya mağdur etmek kastile memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette yapmamak. I. Müdür baĢ muallim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettiĢlerinden talebesine kopya vermek II. Gerek talebeye karĢı ve gerek hariçte muallimlik sıfat ile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olan III. Talebeyi Vekaletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine itaatsizliğe teĢvik eden 26- 1702 sayılı kanuna göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri meslekten çıkarılma cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir ? A) Yalnız I B) I,II C) II,III D) I,II,III 27- 1702 sayılı kanuna göre bir orta tedrisat mualliminin, orta derecede mekteplerde ders vermekten aciz olduğu iki talim sicilli ile sabit olduğu takdirde aĢağıdakilerden hangisi yapılır ? A) Görevlerine son verilir. B) BaĢka bir sicil amiri emrine verilir. C) Meslekten çıkarılır. D) Ġlk mektep muallimliğine sevk edilir. 28- 1702 sayılı kanuna göre Ġlk mektepe muallimlik etmekte aczi üç teftiĢ raporile sabit olan ilk mektep mualimi hakkında aĢağıdakilerden hangisi uygulanır ? A) Tekaüde sevkedilir. B) BaĢka bir sicil amiri emrine verilir. C) Meslekten çıkarılır. D) Memurluğa sevk edilir.


S a y f a | 48 29- 1702 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi ihtar cezası vereceklerden biri değildir ? A) Maarif Müdürü B) Lise, orta mektep ve muallim mektepleri müdürleri C) MüfettiĢ D) Vali 30-1702 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi ihtar cezasından daha ağır cezaları vereceklerden biri değildir ? A) Maarif Müdürü B) Lise, orta mektep ve muallim mektepleri müdürleri C) Maarif Vekili D) Vali 31-1702 sayılı kanuna göre hangi ceza sicile iĢlenmez ? A) Ġhtar B) MaaĢ kesilmesi C) Ders ücretlerinin kesilmesi D) Derece indirilmesi 32- 1702 sayılı kanuna göre ders ücretlerinin kesilmesi cezası emir ve icra salahiyeti dairesinde olarak tatbik edeceklerden değildir ? A) Maarif Müdürü B) Lise, orta mektep ve muallim mektepleri müdürleri C) Maarif Vekili D) Vali 33-1702 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi Maarif Ġnzibat Meclisinde yer almaz ? A) Maarif Vekaleti tarafından seçilecek ilk tedrisat müfettiĢi, B) Vilayet Daimi Encümeni azasından (kendi aralarından seçecekleri) bir zat C) Merkezde mevcut muallim mektepleri, lise ve orta, mektepler müdürlerinden en kıdemlisi D) Ġlçe Milli Eğitim Ģube müdürü 34-1702 sayılı kanuna göre Ġlk tedrisat müfettiĢler ile bu mecliste dahil olan muallimlere ait inzıbati iĢlerin ilk mercii aĢağıdakilerden hangisidir ? A) Ġdari yargı B) Maarif Ġnzibat Meclisi C) Milli Eğitim Komisyonu D) Maarif Vekaleti Ġnzibat Komisyonu 35- 1702 sayılı kanuna göre Maarif Ġnzibat Meclisi kendisine yapılan itirazları kaç gün içerisinde karara bağlamak zorundadır ? A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 36- 1702 sayılı kanuna göre Maarif Ġnzibat Meclisi hangi ay içerisinde toplanarak vilayet ilk tedrisat muallimlerinin bir senelik umumi inzibat vaziyetini tetkik ve muallimler arasında takdir ve taltife layık görülenlerin isimlerini tespit ederler ? A) Nisan B) Mayıs C) Haziran D) Temmuz 37-1702 sayılı kanuna göre Maarif Ġnzibat Meclisi hangi ay içerisinde ilk tedrisat muallimlerinin bir senelik umumi inzibat vaziyetini tetkik ve muallimler arasında takdir ve taltife layık görülenlerin isimlerini hangi ay içerisinde bakanlığa bildirir ? A) Nisan B) Mayıs C) Haziran D) Temmuz 38- 1702 sayılı kanuna göre Maarif Vekaleti Ġnzibat Komisyonu hangi ay içerisinde toplanarak orta öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin isim listesini bakanlığa bildirir ? A) Nisan B) Mayıs C) Haziran D) Temmuz 1 2 3 4 5 6

C C C D B C

7 8 9 10 11 12

A C B A D C

13 14 15 16 17 18

A A C B A D

19 20 21 22 23 24

C A B D C A

25 26 27 28 29 30

D D D A C B

31 32 33 34 35 36

A D D B C B

37 38

C C


S a y f a | 49

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU DĠSĠPLĠN HÜKÜMLERĠ I.

II.

III.

Uyarma: a. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b. Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek c. Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d. Usulsüz müracaat veya Ģikâyette bulunmak, e. Devlet memuru vakarına yakıĢmayan tutum ve davranıĢta bulunmak, f. Görevine veya iĢ sahiplerine karĢı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g. Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h. Görevin iĢbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranıĢlarda bulunmak. Kınama: a. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, b. b) EĢlerinin, reĢit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, c. Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, d. Hizmet dıĢında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranıĢlarda bulunmak, e. Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eĢyayı özel iĢlerinde kullanmak, f. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eĢyayı kaybetmek, g. ĠĢ arkadaĢlarına, maiyetindeki personele ve iĢ sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h. ĠĢ arkadaĢlarına ve iĢ sahiplerine söz veya hareketle sataĢmak, i. Görev mahallinde genel ahlak ve edep dıĢı davranıĢlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, iĢaret, resim ve benzeri Ģekiller çizmek ve yapmak, j. Verilen emirlere itiraz etmek, k. Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara baĢvurulmasına neden olmak, l. Kurumların huzur, sükün ve çalıĢma düzenini bozmak. m. Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek. Aylıktan Kesme a. Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b. Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kiĢilere yalan ve yanlıĢ beyanda bulunmak, e. Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,


S a y f a | 50 Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, g. Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranıĢlarda bulunmak, Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması a. Göreve sarhoĢ gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b. Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek, c. Görevi ile ilgili olarak her ne Ģekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d. Amirine veya maiyetindekilere karĢı küçük düĢürücü veya aĢağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, e. Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, f. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, g. Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, h. Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düĢünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kiĢilerin yarar veya zararını hedef tutan davranıĢlarda bulunmak, i. Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, j. Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, k. Amirine, maiyetindekilere, iĢ arkadaĢları veya iĢ sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, l. Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dıĢında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranıĢlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, m. Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, n. Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. Devlet memurluğundan çıkarma : a. Ġdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalıĢma düzenini bozmak, boykot, iĢgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iĢi yavaĢlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teĢvik etmek veya yardımda bulunmak, b. YasaklanmıĢ her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiĢ, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teĢhir etmek, c. Siyasi partiye girmek, d. Özürsüz olarak (...) (2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e. SavaĢ, olağanüstü hal veya genel afetlere iliĢkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f. Amirlerine, maiyetindekilere ve iĢ sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, g. Memurluk sıfatı ile bağdaĢmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, i. Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j. Yurt dıĢında Devletin itibarını düĢürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranıĢlarda bulunmak, f.

IV.

V.


S a y f a | 51 5816 sayılı Atatürk Aleyhine iĢlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri iĢlemek. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuĢ bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine iliĢkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. GeçmiĢ hizmetleri sırasındaki çalıĢmaları olumlu olan ve ödül veya baĢarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼‗ü – ½‗si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına iliĢkin hükümleri saklıdır. Yukarıda yazılı disiplin kovuĢturmasının yapılmıĢ olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuĢturması açılmasına engel teĢkil etmez. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde baĢka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruĢturmasına, memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuĢturmasına, baĢlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaĢımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin iĢlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaĢımına uğrar. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruĢturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruĢturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruĢturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır. Savunma süresi en az 7 gündür. Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliĢ tarihini takip eden aybaĢında uygulanır. Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire baĢkanı kadrolarına, daire baĢkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teĢkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların baĢkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar. Memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire baĢvurarak, verilmiĢ olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. k.

VI.

VII. VIII. IX.

X. XI. XII.

XIII. XIV.

XV.

XVI.

XVII. XVIII. XIX. XX.

XXI.


S a y f a | 52 XXII. XXIII. XXIV.

XXV.

XXVI. XXVII.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karĢı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karĢı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Ġtirazda süresi tebliğden itibaren yedi gündür. Ġtiraz mercileri, itirazın kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. Ġtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karĢı idari yargı yoluna baĢvurulabilir. Görevden uzaklaĢtırmaya yetkililer; a) Atamaya yetkili amirler; b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettiĢleri; c) Ġllerde valiler; ç) Ġlçelerde kaymakamlar (ilçe idare Ģube baĢkanları hakkında valinin muvafakati Ģarttır.) Görevinden uzaklaĢtırma sonucu 10 iĢ günü içinde soruĢturmaya baĢlanması Ģarttır. Görevden uzaklaĢtırma disiplin kovuĢturması varsa, en çok 3 ay devam edebilir. Ceza kovuĢturması icabından olduğu takdirde ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

ÇIKMIġ SORULAR 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmıĢsa bu zararla ilgili olarak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının ne kadarını geçmeyen zararlar, kabul etmesi hâlinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir? A) Brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar B) Brüt aylığının dörtte üçünü geçmeyen zararlar C) Brüt aylığının tamamını geçmeyen zararlar D) Brüt aylığının iki katını geçmeyen zararlar 2009 MY GiriĢ Sınavı 2.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre “müracaat, Ģikâyet ve dava açma” ile ilgili aĢağıdaki hükümlerden hangisi yanlıĢtır? A) Devlet memurları, kurumlarıyla ilgili resmî ve Ģahsi iĢlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve iĢlemlerden dolayı Ģikâyet ve dava açma hakkına sahiptirler. B) Müracaat ve Ģikâyetler sadece yazı ile en ya kın amirden baĢlayarak silsile yolu ile Ģikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. C) Müracaat ve Ģikâyetlerle ilgili esas ve usuller BaĢbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. D) Müracaat ve Ģikâyetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. 2009 MY GiriĢ Sınavı

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre aĢağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının, “ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” kapsamında değildir? I. Komandit Ģirkette komandite ortaklık II. Ticaret ve sanayi müesseselerinde alacakları görevler III. Ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif Ģirketlere ortaklık IV. Görevli oldukları kurumların iĢtiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler 2009 MY GiriĢ Sınavı


S a y f a | 53 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre idari görevlere atanma ile ilgili olarak kurumlar, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini hangi dereceler arasındaki idari görevlere ait kazanılmıĢ hak derecelerinin iki altındaki derecelerden kadrolara atayabilirler? A) 1 - 3‘üncü dereceler B) 2 - 4‘üncü dereceler C) 2 - 5‘inci dereceler D) 4 - 6‘ıncı dereceler 2009 Y GiriĢ Sınavı 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre olağanüstü hâl, sıkıyönetim, seferberlik ve savaĢ hâllerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip iĢe baĢlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Bu hükme aykırı davrananlara aĢağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır? I. Bir yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar. II. Altı ay geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar. III. Hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar. IV. Üç yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar. 2009 Y GiriĢ Sınavı 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre “görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek” fiili aĢağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? A) Kademe ilerlemesinin durdurulması B) Aylıktan kesme C) Kınama D) Uyarma 2009 Y GiriĢ Sınavı 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin iĢlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aĢımına uğrar? A) Ġki B) BeĢ C) Yedi D) On 2009 Y GiriĢ Sınavı 8. “MEB Aday Memurlarının YetiĢtirilmelerine ĠliĢkin Yönetmeliğe” göre, adaylığın kaldırılması için birinci ve ikinci sicil amirlerinin ayrı ayrı verecekleri toplam puanların aritmetik ortalamasının en az kaç olması gerekir? A) 50

B) 55

C) 60 D) 70 1999 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı 9. “MEB Aday Memurlarının YetiĢtirilmelerine ĠliĢkin Yönetmeliğe” göre, “Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim devrelerinin her birinde baĢarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilenler” kaç yıl sonra tekrar devlet memurluğuna alınabilirler? A) 1

C) 3 D) 5 1999 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı 10. “Devlet Memurları K a n u n u ‟ n a g ö r e , mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın, görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi halinde yazılı müracaat Ģartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuĢ sayılır? A) 7

B) 2

B) 10

C) 15 D) 20 1999 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı Kanunu”na göre, disiplin amirleri aĢağıdaki cezalardan

11. “Devlet Memurları hangilerini verebilir? A)Sadece uyarma B)Uyarma ve kınama C)Uyarma, kınama ve aylıktan kesme D)Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması 1999 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı


S a y f a | 54

12. “Devlet Memurları tanınır? A) 3

Kanunu”na

B) 5

göre memura savunma için en az kaç gün süre

C) 7

D) 10 1999 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı 13. “Devlet Memurları Kanunu”na göre “Görevden uzaklaĢtırılan memura” bu süre içerisinde maaĢının ne kadarı ödenir? C)Yarısı D ) Üçte ikisi 1999 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı 14. 657 sayılı Kanun'a göre, görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düĢünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapan, kiĢilerin yarar ve zararını hedef tutan davranıĢlarda bulunan bir devlet memuruna bu fiil ve hallerinden dolayı aĢağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır? A)Üçte biri

B)Dörtte üçü

A) Devlet memurluğundan çıkarma C)Aylıktan kesme

B)Kademe ilerlemesinin durdurulması D)Kınama 2001 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı 15. 657 sayılı Kanun'a göre, kadın memura doğum yapmasından önce ve doğum yaptığı tarihten itibaren ne kadar sürelerle mazeret izni verilir? Doğumdan Önce A) 15 gün B) 8 hafta C) 30 gün D) 3 ay

Doğumdan Sonra 30 gün 8 hafta 60 gün 6 ay 2001 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı 16. Görevden uzaklaĢtırılan bir memur hakkında 657 sayılı Yasa gereğince soruĢturmaya kaç iĢgünü içinde baĢlanılması zorunludur? A) 10

B) 7

C) 5

D) 20 1998 Ġlköğretim MY Seçme Sınavı

I. Uyarma II. Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması III. Aylıktan Kesme IV. Kınama 17. Yukarıda sayılan disiplin cezalarından hangilerini disiplin amirleri verebilirler? D) I – III – IV 1999 ĠÖMYSeçme Sınavı 18. Disiplin amirleri veya disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarına kararın tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde itiraz edilebilir? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 1999 Ġlköğretim MüfettiĢ Yardımcılığı Seçme Sınavı 19. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince yapılan soruĢturma ve yargılama sonucunda Ģikayetin asılsız olduğu anlaĢılırsa , Ģikayet sahibi hakkında aĢağıdakilerden hangisi iĢlem yapmalıdır? A) Yalnız I

A)

Mülki Amir

B) I – IV

Cumhuriyet Savcısı C)

MüfettiĢ

D) Milli Eğitim Müdürü 1999 ĠÖMY Seçme Sınavı 20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince disiplin soruĢturmalarında memurların görevden uzaklaĢtırma süreleri en çok ne kadardır? A) 2 ay

B)

C) I – II – IV

B) 3 ay

C) 10 gün

D) 45 gün 1999 ĠÖMY Seçme Sınavı 21. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre disiplin cezası değildir?


S a y f a | 55 A)Görevden uzaklaĢtırma C)Kademe ilerlemesinin durdurulması

B) Kınama D)Aylıktan kesme

1999 ĠÖMY Seçme Sınavı 22. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi baĢında kalmasında sakınca görülen devlet memurları hakkında alınan ihtiyari tedbir kararı aĢağıdakilerden hangisidir? A)Devlet memurluğundan çıkarılma B)Görevden çekilmiĢ sayılma C) Görevden uzaklaĢtırma D)Ġkinci bir göreve atanma 1999 ĠÖMY Seçme Sınavı 23. Devlet Memurları Kanunu‟nda belirtilen yıllık izinlerle ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Hizmet süresi 10 yıldan fazla olan memurların yıllık izin süresi 30 gündür B) Öğretmenlerin yıllık izin süreleri iki aydır. C) Birbirini izleyen iki yılın izni, içinde bulunulan yılda aynı usulle kullanılabilir D) Memurlara gelecek yılın izninden düĢülmek üzere yıllık izin verilmez 1999 ĠÖMY Seçme Sınavı 24. Disiplin cezalarında, ceza vermede zaman aĢımı kaç aydır? A) 6 B)12 C)18 D)24 25. 657 sayılı Kanun‟a göre aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası alan Devlet memurları, aĢağıdaki görevlerden hangisine atanabilirler? A)ġube Müdürlüğü B)Daire BaĢkanlığı C)MüsteĢar Yardımcılığı D)Genel müdür yrd Mdr_30Haziran_2006 26. 657 sayılı Kanun‟a göre ticaret yapan veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunan memurlara aĢağıdaki cezalardan hangisi verilir? A)Uyarma B) Kınama c)Aylıktan Kesme D) Kademe ilerlemesinin durdurulması MdrYrdSnvA_26Mart2005 27. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre Devlet memurları aĢağıdakilerden hangisi için mal bildirimi vermez? A) Kendisi B)EĢi C)Velayeti altındaki çocukları D)Anne ve babası MufYrd2005 28. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre öğretmenlere aĢağıdakilerden hangisi ikinci görev olarak verilemez? A) Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü B)Enstitü müdürlüğü C)Okul müdür yardımcılığı D)Okul müdürlüğü MufYrd2005 29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre Devlet memurlarının eğitimi genel plânı hazırlanırken ilgili kurumun dıĢında aĢağıdaki kurumlardan kaç tanesinin görüĢü alınır? I. Maliye Bakanlığı II. Millî Eğitim Bakanlığı III. Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü IV. Devlet Plânlama TeĢkilatı V. Devlet Personel BaĢkanlığı A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 MufYrd2005 30. 657 sayılı Kanun‟a göre kadroları kaldırılan Devlet memurlarıyla ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) KazanılmıĢ hak derecelerinden daha düĢük derecelerde genel idare hizmetleri sınıfındaki bir göreve atanırlar. B) Açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf ve derecelerinde boĢalacak kadrolara baĢkaları atanamaz. C) Kendi kurumlarında veya baĢka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eĢit bir göreve atanmaları mecburidir. D) Aylık ve aile ödeneği ile emeklilik hakları yanında memuriyette yükümlülükleri devam eder.


S a y f a | 56 2005 MY GiriĢ Sınavı 31. 657 sayılı Kanun‟a göre mal bildiriminde bulunmayan memurlara aĢağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir? A)Uyarma B)Kınama C)Aylıktan kesme D)Kademe ilerlemesinin durdurulması 2005 MY GiriĢ Sınavı 32. 657 sayılı Kanun‟a göre, Devlet memurluğundan çıkarma cezası, aĢağıdakilerden hangisi tarafından verilir? A)Disiplin amiri B)Yüksek disiplin kurulu C)Atamaya yetkili amir D)Ġl disiplin kurulu 2005 MY GiriĢ Sınavı I- Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak II- Görevin iĢbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranıĢlarda bulunmak III- Görevine veya iĢ sahiplerine karĢı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak 33. 657 sayılı Kanun‟a göre, yukarıdaki fiil ve hâller aĢağıdaki disiplin cezalarından hangisinin verilmesini gerektirir? A)Uyarma B)Kınama C)Aylıktan kesme D) Kademe ilerlemesinin durdurulması 2005 MY GiriĢ Sınavı 34. 657 sayılı Kanun‟a göre, disiplin cezasını gerek- tiren fiil ve hâllerin iĢlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; memurluktan çıkarma cezasında disiplin kovuĢturmasına baĢlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi kaç ay içinde zaman aĢımına uğrar? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 2005 MY GiriĢ Sınavı 35. 657 sayılı Kanun‟a göre, personelin günlük çalıĢma saatleri dıĢında çalıĢmasının, ücretle karĢılanmadığı hâllerde fazla çalıĢmanın her kaç saati için bir gün hesabıyla izin verilir? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 2005 MY GiriĢ Sınavı 36. 657 sayılı Kanun‟a göre, aĢağıdaki ödemelerden hangisi, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın saymanlarca ödenir? A)Ek ders ücreti B)Doğum yardımı ödeneği C)Geçici görev yolluğu D)Fazla çalıĢma ücreti 2005 MY GiriĢ Sınavı 37. 657 sayılı Kanun‟a göre, Devlet memurlarının yetiĢmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla Devlet Personel BaĢkanlığı tarafından ilgili kurumlarla hazırlanarak uygulanacak hizmetiçi eğitim aĢağıdaki hangi mevzuat dahilinde yürütülür? A) Kanun B) Tüzük C) Yönetmelik D) Yönerge 2009 ĠÖMY Yeterlik Sınavı 38. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet Personel BaĢkanlığının teklifi üzerine merkezde, günlük çalıĢmanın baĢlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi aĢağıdakilerden hangisi tarafından tespit olunur? A)BaĢbakanlık B)ĠçiĢleri C)Bakanlar Kurulu D)ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2009 ĠÖMY Yeterlik Sınavı 39. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, disiplin cezası verilmesine sebep olmuĢ bir fiil veya hâlin, cezaların sicilden silinmesine iliĢkin süre içinde tekerrüründe nasıl bir ceza uygulanır? A) Aynı derecede B) Bir alt derecede C) Bir derece ağır D) Ġki derece ağır 2009 ĠÖMY Yeterlik Sınavı 40. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, disiplin cezalarına karĢı yapılacak itirazlarda itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar? A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 2009 ĠÖMY Yeterlik Sınavı


S a y f a | 57 I. II. III. IV.

Kınama Memurluktan çıkarma Aylıktan kesme Kademe ilerlemesinin durdurulması

41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, yukarıdaki cezaların hangisi ya da hangilerinde bir ay içerisinde disiplin soruĢturmasına baĢlanılmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aĢımına uğrar? A) Yalnız I B) I – III C) I - II - IV D) I - III – IV 2009 ĠÖMY Yeterlik Sınavı 42. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet memurlarının idareye karĢı kiĢisel sorumlulukları ve zarar ile kiĢilerin uğradıkları zararla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Memurun idareye verdiği zararın değeri, rayiç bedeli üzerinden hesaplanır. B) Devlet memurları, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idareye karĢı verdikleri zararlardan kiĢisel olarak sorumludurlar. C) En alt derecedeki memurun brüt aylığının ya rısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi hâlinde, disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulunun kararına göre ilgili memurca ödenir. D) KiĢiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevlerini yerine getiren personel aleyhine dava açarlar. 2009 ĠÖMY Yeterlik Sınavı 43. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre memurluktan çıkarma cezasında kaç ay içinde disiplin kovuĢturmasına baĢlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aĢımına uğrar? A) 1 B) 3 C)6 D)12 2 Ekim 2011 44. AĢağıdakilerden hangisi disiplin cezalarını düĢüren hâller içinde sayılamaz? A)Zaman aĢımı B)Memurun emekliye ayrılması C)Lehte yeni bir kuralın konması D)Ceza tebliğinden önce memurun ölmesi 2 Ekim 2011 45. Disiplin cezalarının özellikleri ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Ertelenebilirler. B) Savunma hakkı tanınmadan verilemez. C) Memurun özlük hak ve meslek statüsüne yönelik etkileri vardır. D) Yargı kararı aranmaz ve verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. 2 Ekim 2011 46. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aĢağıdakilerden hangisi özel kanun hükümlerine tabidir? A) Kefalet sandıklarında çalıĢan memurlar B) CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri C) Kanunlarla kurulan fonlarda çalıĢan memurlar D) Beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalıĢan memurlar 11 Ekim 2009 47. AĢağıdakilerden hangisi disiplin cezalarını düĢüren hâllerden değildir? A) ġahsın piĢmanlık duyması B) Lehte yeni bir kuralın konması C) Zaman aĢımı D)Cezanın değiĢmesi ve fiilin disiplin kusuru olmaktan çıkması 11 Ekim 2009 48. AĢağıdakilerden hangisi, disiplin cezası alan bir memurun, bu cezadan dolayı birinci derecede etkilenen yönünü ifade eder? A) Mal ve mülkü B) Sosyal hayatı C) Memuriyet statüsü D) Temel hak ve hürriyeti 13 MART 2010 49. AĢağıdakilerden hangisi, memurların görevleri sebebi ile iĢledikleri ve memurlar


S a y f a | 58

50.

51.

A) B)

hakkında dava açılabilmesi için ön inceleme raporu düzenlenmesini gerektiren suçlardan biri değildir? A) Memuriyet sırrını ifĢa B) Basit ve nitelikli zimmet C) Keyfi ve sert muamele D) Zimmete sebebiyet vermek 13 MART 2010 Bir disiplin soruĢturmasının tamamlanması ve memura gerekli disiplin cezasının uygulanması için kullanılabilecek sürenin üst sınırı ne kadardır? A) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl 15 Kasım 2009 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre “amirlerine, maiyetindekilere ve iĢ sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak" fiili aĢağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? Kademe ilerlemesinin durdurulması B)Devlet memurluğundan çıkarma Aylıktan kesme D)Kınama 22 Nisan 2012 ―Devlet memurları hakkındaki ihbar ve Ģikâyetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruĢturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni iĢlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun .... illerde ………. isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını... isterler.‖

52. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yukarıdaki ifadede boĢ bırakılan yerlere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) B) C) D)

müsteĢarı - en büyük amirler - validen genel müdürü - en büyük amirler - validen bağlı olduğu bakan - kaymakam/valiler - sulh ceza hâkimliğinden en büyük amiri - valiler - cumhuriyet savcılığından 22 Nisan 2012

I. Hukuki sorumluluk II. Mali sorumluluk III. Cezai sorumluluk 53. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memuru görevden uzaklaĢtırdıktan sonra memur hakkında derhâl soruĢturmaya baĢlamayan, keyfi olarak veya garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruĢturma sonunda anlaĢılan amirlerin tabi olduğu sorumluluklar aĢağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiĢtir? A) I ve II B) II ve III C) I. II ve III D) I ve III 22 Nisan 2012 54. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler (istisnai durumlar hariç) memurluğa giriĢlerinde hangi derece ve kademeden baĢlarlar? A) 10. derece 1. Kademe B)10. derece 2. kademe C) 10. derece 3. Kademe D)9. derece 1. kademe 26 Mart 2011 55. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre adaylık devresi içinde iliĢikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar? A) 1 B)2 C) 3 D) 4 26 Mart 2011 56. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret hâlinde atamaya yetkili amirler kaç gün içinde baĢka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler? A) 5 B) 7 C)10 D)15 26 Mart 2011 ―öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren


S a y f a | 59 hâllerde, brüt aylıklarının ………………….kesilir." 57. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yukarıdaki boĢluğa aĢağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 1/4'ü - 1/2‘si B)1/3'ü - 2/3'ü C)2/3'ü - 3/4‘ü D)1/5'i - 3/5'i 26 Mart 2011 58. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre. disiplin cezalarına karĢı itiraz ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Ġtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleĢir. B) Ġtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kırk beĢ gün içinde kararlarını vermek zorundadır. C) Ġtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. D) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karĢı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karĢı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. 26 Mart 2011 I. Aday olarak atanan memurların, önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için baĢarılı olmaları Ģarttır. II. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim farklı kurumlarda yapılır. III. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar BaĢbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 59. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre “aday memurların yetiĢtirilmesi” ile ilgili doğru olan hükümler aĢağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiĢtir? A)I - II

B) II-III

C) I - III

D) I-II-III EGITIMKURUMU_MUD

V. VI. VII. VIII.

Ġllerde valiler Ġlçelerde kaymakamlar Atamaya yetkili amirler Bakanlık ve genel müdürlük müfettiĢleri

60. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘na göre Devlet memurlarını görevden uzaklaĢtırmaya yukarıdakilerden hangileri yetkilidir? A) I - II - III B) II - III – IV C) I - III - IV D) I - II - III - IV 26 EYLÜL 2010 1 2 3 4 5 6 7 8

A B D B C B A C

9 10 11 12 13 14 15 16

C B C C D B B A

17 18 19 20 21 22 23 24

D B B B A C B D

25 26 27 28 29 30 31 32

A D D A C A D B

33 34 35 36 37 38 39 40

A B C B C C C D

41 42 43 44 45 46 47 48

D D C B A B A C

49 50 51 52 53 54 55 56

B C B D C B C D

57 58 59 60

A B C D


S a y f a | 60

TEST 1-657 sayılı kanuna göre “ Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek “ hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 2-657 sayılı kanuna göre “ Devlet memuru vakarına yakıĢmayan tutum ve davranıĢta bulunmak “ hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 3-657 sayılı kanuna göre “ Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak “ hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 4-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden değildir ? A) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak B) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek C) Usulsüz müracaat veya Ģikayette bulunmak D) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak 5- 657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir? A) Hizmet dıĢında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranıĢlarda bulunmak B) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kiĢilere yalan ve yanlıĢ beyanda bulunmak C) Görevin iĢbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranıĢlarda bulunmak D) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek 6-657 sayılı kanuna göre “ Usulsüz müracaat veya Ģikayette bulunmak” hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 7-657 sayılı kanuna göre “ EĢlerinin, reĢit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek “ hangi cezayı gerektirir? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 8-657 sayılı kanuna göre “ Hizmet dıĢında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranıĢlarda bulunmak “ hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 9-657 sayılı kanuna göre “ Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eĢyayı özel iĢlerinde kullanmak” hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 10-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerden değildir ? A) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eĢyayı kaybetmek


S a y f a | 61 B) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak C) ĠĢ arkadaĢlarına, maiyetindeki personele ve iĢ sahiplerine kötü muamelede bulunmak D) Verilen emirlere itiraz etmek 11-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir ? A) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara baĢvurulmasına neden olmak B) Ġkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek C) Devlet memuru vakarına yakıĢmayan tutum ve davranıĢta bulunmak D) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek 12-657 sayılı kanuna göre “ Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak “ hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 13-657 sayılı kanuna göre “ Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak “ hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 14-657 sayılı kanuna göre “ Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranıĢlarda bulunmak “ hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 15-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hallerden değildir ? A) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak B) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak C) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eĢyayı kaybetmek D) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek 16-657 sayılı kanuna göre “ Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak “ hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 17-657 sayılı kanuna göre “ Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak “ hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 18-657 sayılı kanuna göre “ Amirine, maiyetindekilere, iĢ arkadaĢlarına veya iĢ sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek “ hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 19-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren fiil ve hallerden değildir ? A) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dıĢında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranıĢlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek


S a y f a | 62 B) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak C) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek D) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak 20-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren fiil ve hallerdendir ? A) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak B) Ġkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek C) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek D) ĠĢ arkadaĢlarına, maiyetindeki personele ve iĢ sahiplerine kötü muamelede bulunmak 21-657 sayılı kanuna göre “ YasaklanmıĢ her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiĢ, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teĢhir etmek “ hangi cezayı gerektirir ? A) Devlet Memurluğundan Çıkarma B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 22-657 sayılı kanuna göre “ SavaĢ, olağanüstü hal veya genel afetlere iliĢkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak “ hangi cezayı gerektirir ? A) Devlet Memurluğundan Çıkarma B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 23-657 sayılı kanuna göre “ Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak “ hangi cezayı gerektirir ? A) Kınama B) Devlet Memurluğundan Çıkarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 24-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hal ve hareketlerden değildir ? A) Memurluk sıfatı ile bağdaĢmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak B) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek C) Yurt dıĢında Devletin itibarını düĢürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranıĢlarda bulunmak D) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak 25-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi uyarma cezasını gerektirir? A) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak B) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak C) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak D) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak 26-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektirir?


S a y f a | 63 A) Usulsüz müracaat veya Ģikayette bulunmak B) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, C) Ġdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalıĢma düzenini bozmak, boykot, iĢgal, engelleme, iĢi yavaĢlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teĢvik etmek veya yardımda bulunmak D) Verilen emirlere itiraz etmek 27-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi aylıktan kesme cezasını gerektirir ? A) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eĢyayı özel iĢlerinde kullanmak B) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak C) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eĢyayı kaybetmek D) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek 28-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir ? A) Görevine veya iĢ sahiplerine karĢı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak B) Verilen emirlere itiraz etmek C) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak D) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak 29-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hareketlerdendir ? A) Amirine veya maiyetindekilere karĢı küçük düĢürücü veya aĢağılayıcı fiil ve hareketler yapmak B) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak C) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek D) Amirine, maiyetindekilere, iĢ arkadaĢları veya iĢ sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek 30-657 sayılı kanuna göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının süresi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) 1-2 B) 1-3 C) 1-4 D) 1-5 31-657 sayılı kanuna göre “ Göreve sarhoĢ gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek” hangi cezayı gerektirir ? A) Devlet Memurluğundan Çıkarma B) Uyarma C) Aylıktan Kesme D) Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması 32-657 sayılı kanuna göre disiplin cezaları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuĢ bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine iliĢkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. B) Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının ikinci uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. C) Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. D) GeçmiĢ hizmetleri sırasındaki çalıĢmaları olumlu olan ve ödül veya baĢarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.


S a y f a | 64 33-657 sayılı kanuna göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra aĢağıdakilerden hangisi tarafından verilir ? A) Atamaya yetkili amirler B) I. Disiplin amiri C) II. Disiplin amiri D) Yüksek Disiplin Kurulu 34-657 sayılı kanuna göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki il disiplin kurulunun kararı alınmıĢ ise aĢağıdakilerden hangisi tarafından verilir ? A) Kaymakam B) I. disiplin amiri C) Vali D) Yüksek Disiplin Kurulu 35-657 sayılı kanuna göre disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun verilen disiplin cezasını reddetmesi halinde atamaya yetkili amirler kaç gün içerisinde baĢka bir ceza vermekte serbesttirler ? A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 36-657 sayılı kanuna göre fiil ve hallerin iĢlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında kaç ay içerisinde disiplin soruĢturmasına baĢlanılmazsa zaman aĢımına uğrar ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 37-657 sayılı kanuna göre fiil ve hallerin iĢlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren memurluktan çıkarma cezasında kaç ay içerisinde disiplin kovuĢturmasına baĢlanılmazsa zaman aĢımına uğrar ? A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 38-657 sayılı kanuna göre fiil ve hallerin iĢlenmesinden itibaren kaç yıl içinde disiplin cezası verilmezse zaman aĢınına uğrar ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 39-657 sayılı kanuna göre disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruĢturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadırlar ? A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 40-657 sayılı kanuna göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruĢturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna kaç gün içinde gönderilmelidir ? A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 41-657 sayılı kanuna göre disiplin kurulu gönderilen dosya ile ilgili kararını kaç gün içinde vermek zorundadır ? A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 42-657 sayılı kanuna göre hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur aĢağıdaki haklardan hangisine sahip değildir ? A) Tanık dinletmeye B) Sözlü ve yazılı olarak ifade vermeye C) SoruĢturma dosyasını incelemeye D) Özlük dosyasını incelemeye 43-657 sayılı kanuna göre devlet memurluğundan çıkarma cezası ile ilgili karar kaç ay içinde verilmek zorundadır ? A) 1 B) 3 C) 6 D) 12


S a y f a | 65 44-657 sayılı kanuna göre memura kaç günden az olmamak üzere savunma hakkı verilir ? A) 3 B) 7 C) 10 D) 15 45-657 sayılı kanuna göre disiplin cezaları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuĢturmaya baĢlanmıĢ olması, disiplin kovuĢturmasını geciktiremez. B) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. C) Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilir. D) Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliĢ tarihini takip eden 3 ay içerisinde uygulanır. 46-657 sayılı kanuna göre kendilerine disiplin cezası olarak kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler aĢağıdaki görevlerden hangisine atanabilirler ? A) Vali B) Genel müdür yardımcısı C) Daire baĢkanlığı D) Kaymakam 47-657 sayılı kanuna göre uyarma ve kınama cezası alan memurun cezası kaç yıl içinde silinebilir ? A) 1 B) 5 C) 7 D) 10 48-657 sayılı kanuna göre aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurun cezası kaç yıl içinde silinebilir ? A) 1 B) 5 C) 7 D) 10 49-657 sayılı kanuna göre disiplin cezalarının silinmesi ile ilgili süreler sonunda aĢağıdakilerden hangisine baĢvurarak cezasının silinmesini isteyebilir ? A) Kaymakam B) Atamaya yetkili amir C) I. Disiplin amiri D) Disiplin kurulu 50-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisinde il disiplin kuruluna itiraz edilemez ? A) Aylıktan kesme B) Uyarma C) Kademe ilerlemesinin durdurulması D) Kınama 51-657 sayılı kanuna göre disiplin cezalarına karĢı itiraz süresi kaç gündür ? A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 52-657 sayılı kanuna göre disiplin cezalarına karĢı itirazlarla ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleĢir. B) Ġtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. C) Ġtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna baĢvurulamaz. D) Ġtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 15 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. 53-657 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi görevden uzaklaĢtırmaya yetkili amirlerden değildir ? A) Bakanlık veya genel müdürlük müfettiĢleri B) Kaymakam C) Vali D) Ġl Milli Eğitim Müdürü 54- 657 sayılı kanuna göre görevden uzaklaĢtırılan memurla ilgili kaç iĢ günü içerisinde disiplin soruĢturmasına baĢlanmalıdır ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60


S a y f a | 66 55-154- 657 sayılı kanuna göre görevden uzaklaĢtırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının kaçta kaçı ödenir ? A) 1/4 B) 1/3 C) 2/3 D) 2/4 56- 657 sayılı kanuna göre görevden uzaklaĢtırma; bir disiplin kovuĢturması icabından olduğu takdirde en çok kaç ay devam edebilir ? A) 3 B) 6 C) 12 D) 24 57-657 sayılı kanuna göre görevden uzaklaĢtırılan memura ceza kovuĢturmalarında yetkili amirler kaç ay içerisinde memurun durumunu inceleyerek yazılı olarak bilgi verirler ? A)2 B) 3 C) 6 D) 12 1 B 11 A 21 A 31 D 41 D 51 A 2 B 12 C 22 A 32 B 42 D 52 D 3 B 13 C 23 B 33 A 43 C 53 D 4 D 14 C 24 D 34 C 44 B 54 A 5 C 15 C 25 B 35 B 45 D 55 C 6 B 16 D 26 D 36 A 46 D 56 A 7 A 17 D 27 B 37 C 47 B 57 A 8 A 18 D 28 A 38 B 48 D 9 A 19 B 29 C 39 B 49 B 10 B 20 A 30 B 40 B 50 C


S a y f a | 67

4357 SAYILI HUSUSĠ ĠDARELERDEN MAAġ ALAN ĠLKOKUL ÖĞRETMENLERĠNĠN KADROLARINA, TERFĠ, TALTĠF VE CEZALANDIRILMALARINA VE BU ÖĞRETMENLER ĠÇĠN TEġKĠL EDĠLECEK SAĞLIK VE ĠÇTĠMAĠ YARDIM SANDIĞI ĠLE YAPI SANDIĞINA VE ÖĞRETMENLERĠN ALACAKLARINA DAĠR KANUN  Stajyerlik 1-3 yıl arasındadır.  Ġlkokul öğretmenlerinin ödülleri: o a) Üstün baĢarılı sayılmak: Vazifelerini olağanüstü baĢarı ile yaptıkları ders yılı sonunda tesbit edilen öğretmenlere verilir. Cumhuriyet Bayramı haftasında gazete ve radyolarda ile ilan edilir. o b) BaĢöğretmen namzedi unvanı verilmek: En çok iki kıdem müddeti içinde dört defa üstün baĢarılı sayılanlar "BaĢöğretmen namzedi" unvanını alırlar. o c) Maarif memuru namzedi unvanı verilmek: BaĢöğretmen namzetleri arasından en çok iki kıdem müddeti içinde dört defa üstün baĢarılı sayılanlar "Maarif memuru namzedi" unvanını alırlar. o d) Yeni bir tesise adı verilmek: ġahsi emek ve teĢebbüsleriyle okula, talebeye ve meslektaĢlarına daimi Ģekilde faydası dokunacak eser meydana getiren ilkokul öğretmenlerinin adları okul çevresindeki bir tesise veya kendi emekleriyle meydana getirilen eserlerden birine verilir. o e) Ülküeri sayılmak: On yıl aynı yerde çalıĢan ve bu müddet içinde en az üç defa üstün baĢarılı sayılan ve hiç ceza görmemiĢ olan ilkokul öğretmenleri "Ülküeri" sayılırlar ve Maarif Vekilliğince bu unvanı belirtmek üzere kendilerine verilecek bir iĢareti taĢırlar.  Ġlkokul öğretmenlerinin cezaları: o a) Kusurlu sayılmak: Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler iĢlerinde kusurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz olunamaz. Ceza; BaĢöğretmen, Maarif Memuru, Ġlköğretim MüfettiĢi, Maarif Müdürü içerisinden birisi tarafından verilir. o b) Ücret veya maaĢ kesilmek:  Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkaranlar,  Vazifelerini yapanların çalıĢma isteklerini sözleri ve hareketleriyle kıranlar,  Okulu veya talebeyi herhangi bir Ģekilde zarara uğrattıkları sabit olanlara Birinci defasında bir günlükten üç günlüğe ve ikinci defasında üç günlükten on beĢ günlüğe kadar ücret veya maaĢ kesilmek cezası verilir. Üç günlüğe kadar olan cezaya itiraz olunamaz. Bu ceza hem maaĢ hem de ücret alanların yalnız maaĢlarından kesilir. c) Kıdem indirmek:Öğretmenlik Ģerefini ihlal edici hallerde bulunan, o MeslektaĢlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğratanlar, Suçlarının derecesine göre bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme cezası verilir. d) Vazifelerine son verilmek:  Talebesine, okul ve meslek mensuplarına iftira eden veya ettirenler,  Bir kıdem müddeti içinde iki defadan fazla onbeĢ günlük ücret veya maaĢ kesilmek cezasını alan  BaĢkalarını vazifelerini yapmamağa teĢvik ederek okulun çalıĢmasını aksattığı sabit olan öğretmenler, altı aydan iki seneye kadar vazifelerine son verilir. o e) Meslekten çıkarılmak:  Öğretmenlik mesleğiyle ilgili iĢler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği sabit olan,  Vazifesinde bırakılmasına mani bir suistimali sabit olan öğretmenler, bir daha meslekte ve teĢkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar.


S a y f a | 68

 Ġstifa etmiĢ sayılmak: o Mazeretsiz olarak on beĢ gün içinde vazifeye baĢlamayan, o tatil sonunda mazereti olmadan derse baĢlama tarihinden bir hafta evvel iĢleri baĢında bulunmayan o ders yılı içinde mazereti olmadan aralıksız bir hafta vazifesine devam etmeyen öğretmenler inzibati muameleye lüzum kalmadan Maarif Vekilliğince istifa etmiĢ sayılırlar. Mazeretlerin üç gün içinde bildirilmesi ve bir hafta içinde usulüne göre belgelendirmesi Ģarttır.

ÇIKMIġ SORULAR 1. 4357 sayılı Ġlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler için TeĢkil Edilecek Sağlık ve Ġçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun‟a göre, Ģahsi emek ve teĢebbüsleriyle okula, talebeye ve meslektaĢlarına daimi Ģekilde faydası dokunacak eser meydana getiren ilkokul öğretmenleri aĢağıdakilerden hangisiyle taltif edilirler? A)Ülküeri sayılmak C)Yeni bir tesise adı verilmek

B)Üstün baĢarılı sayılmak D)Maarif memuru namzedi unvanı verilmek

8 Nisan 2007 Müfyrd 2. 4357 sayılı Hususi Ġdarelerden MaaĢ Alan Ġlko- kul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler için TeĢkil Edilecek Sağlık ve Ġçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun‟a göre talebesine, okul ve meslek mensuplarına iftira eden, baĢkalarını vazifelerini yapmamağa teĢvik ederek okulun çalıĢmasını aksattığı sabit olan öğret- menlere aĢağıdaki cezalardan hangisi verilir? A)MaaĢ kesilmek B)Kıdem indirmek C)Meslekten çıkarılmak D)Vazifelerine son verilmek 11 Ocak 2009 mebmufyrd 3. 4357 sayılı Kanun‟a göre aĢağıdakilerden hangisi “kıdem indirme” cezasını gerektirir? A) B) C) D)

Talebesine, okul ve meslek mensuplarına iftira etmek veya ettirmek MeslektaĢlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğratmak BaĢkalarını vazifelerini yapmamaya teĢvik ederek okulun çalıĢmasını aksatmak Bir kıdem müddeti içinde iki defadan fazla onbeĢ günlük maaĢ kesimi cezası almak MufYrd2005

4. 4357 sayılı Ġlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler Ġçin TeĢkil Edilecek Sağlık ve Ġçtimai Yardım Sandığı Ġle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun‟a göre “vazifelerini olağanüstü baĢarıyla yaptıkları ders yılı sonunda tespit edilen öğretmenler” aĢağıdakilerden hangisi ile taltif edilir? A) Üstün baĢarılı sayılması B)Ülküeri sayılması C) BaĢöğretmen namzedi unvanı verilmesi D)Maarif memuru namzedi unvanı verilmesi MufYrd25ġubat2007 5. 4357 sayılı Hususi Ġdarelerden MaaĢ Alan Ġlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler için TeĢkil Edilecek Sağlık ve Ġçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun‟a göre talebesine, okul ve meslek mensuplarına iftira eden, baĢkalarını vazifelerini yapmamağa teĢvik ederek okulun çalıĢmasını aksattığı sabit olan öğretmenlere aĢağıdaki cezalardan hangisi verilir? A)MaaĢ kesilmek B)Kıdem indirmek C)Meslekten çıkarılmak D)Vazifelerine son verilmek 2009 MY GiriĢ Sınavı 6. 4357 Sayılı Kanun'a göre, vazifelerini yapmakta ihmali görülenlere aĢağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir? A)Kusurlu sayılma C)Meslekten çıkarılma

B)Vazifelerine son verilme D)Ücret veya maaĢ kesimi 2001 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı


S a y f a | 69 7. 4357 sayılı Hususi Ġdarelerden MaaĢ Alan Ġlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler Ġçin TeĢkil Edilecek Sağlık ve Ġçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun‟a göre “Öğretmenlik Ģerefini ihlal edici hâllerde bulundukları, meslektaĢlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara” suçlarının derecesine göre aĢağıdaki hangi ceza verilir? A)Meslekten çıkarılmak B)Kıdem indirmek C)Vazifelerine son verilmek D)Ücret veya maaĢ kesilmek 2 Ekim 2011 8. 4357 sayılı Kanun'a göre, vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkardıkları, onların çalıĢma isteklerini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları, okulu veya talebeyi herhangi bir Ģekilde zarara uğrattıkları sabit olanlara fiillerinin mahiyet ve derecesine göre ikinci defasında kaç günlüğe kadar ücret veya maaĢ kesilmek cezası verilir? A) Üç B) BeĢ C) On D) On beĢ 13 MART 2010 9. 4357 sayılı Kanun'a göre, okulu veya talebeyi herhangi bir Ģekilde zarara uğrattıkları sabit olan ilkokul öğretmenlerine aĢağıdaki cezalar- dan hangisi verilir? A)Kıdem indirmek B)Kusurlu sayılmak C)Vazifesine son verilmek D)Ücret veya maaĢ kesilmek 15 Kasım 2009 yeterlik 10. 4357 sayılı Kanun‟a göre mazeretsiz olarak kaç gün içinde vazifeye baĢlamayan öğretmenler inzibati muameleye lüzum kalmadan Maarif Vekilliğince istifa etmiĢ sayılır? A)7 B)10 C)15 D)20 26 Mart 2011 1 C 3 B 5 D 7 B 9 D 2 D 4 A 6 A 8 D 10 C

TEST 1-4357 Sayılı kanuna göre öğretmenliğe atananlar en fazla kaç yıl stajyer olarak çalıĢırlar ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2- 4357 Sayılı kanuna göre aday öğretmenlerin adaylıkta baĢarılı olup öğretmenliğe atanıp atanmayacaklarını tespit için kurulacak komisyonda aĢağıdakilerden hangileri bulunur ? A) Okul müdürü baĢkanlığında , 2 öğretmen B) Bölge Ġlköğretim MüfettiĢinin baĢkanlığında ,3 öğretmen C) Maarif müdürü veya bölge ilköğretim müfettiĢi baĢkanlığında , 2 öğretmen D) Milli Eğitim müdürü baĢkanlığında , 1ilköğretim müfettiĢi ve 1 öğretmen 3-4357 Sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Ġlkokul öğretmenliğine yeni tayin edilenler bir yıldan üç yıla kadar stajyer olarak çalıĢırlar. B) Bunların stajyerlikte muvaffak olup olmadıkları, Maarif Müdürünün veya bölge ilköğretim müfettiĢinin veya Maarif memurunun baĢkanlığında teĢkil edilecek üç kiĢilik bir kurul tarafından verilecek ve valilik yolu ile gönderilecek mazbataya göre Maarif Müdürlüğünce tespit olunur. C) Stajyerlerin vazife gördüğü okulun baĢöğretmeni veya Maarif müdürünün seçeceği bir öğretmen adaylığın kaldırılması için kurulan komisyonda yer alır. D) ilköğretim müfettiĢi veya bölge ilköğretim müfettiĢinin seçeceği bir öğretmen adaylığın kaldırılması için kurulan komisyonda yer alır. 4-4357Sayılı kanuna göre stajyerlerin iĢ baĢında nasıl yetiĢtirileceklerini aĢağıdakilerden hangisi tespit eder ? A) Maarif Müdürlüğü B) BaĢbakanlık C)Maarif Vekilliği D) Bakanlar Kurulu Kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden olsa bile o yıl için teftiĢ görmeyenler baĢarısız kabul edilirler. Stajyerlikte muvaffak olamayanların vazifelerine son verilir. Bunlardan mecburi hizmeti olanlar hakkında gereken kanuni takibatta bulunulur. III. Ġlkokul öğretmenlerinden vazifelerini kusursuz yaptıkları yetkili makamlardan ikisinin ayrı ayrı veya müĢterek olarak her yıl verecekleri müspet raporla tespit edilenlerin maaĢları, bu kanunda yazılı esaslara göre Maarif Vekilliğince bir üst dereceye çıkarılır. 5-4357 sayılı kanuna göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II,III D) I,II I. II.


S a y f a | 70

6- 4357 Sayılı kanuna göre öğretmen kadrosu içinde terfi sırası gelen öğretmenlerden hepsinin terfisine vilayet kadrosunun sayı ve dereceleri elveriĢli olmadığı takdirde aĢağıdakilerden hangilerine öncelik verilmez ? A) Taltif edilmiĢ olmak B) Bir terfi müddetinin ders yılları içinde izin almadan iĢinde aralıksız çalıĢmıĢ olmak. C) Ulusal düzeyde bir kitap yazmıĢ olmak. D) Çok çocuğu bulunmak 7- 4357 Sayılı kanuna göre Vazifelerini olağanüstü baĢarı ile yaptıkları ders yılı sonunda tesbit edilen öğretmenler ne ile ödüllendirilir ? A) BaĢöğretmen namzedi unvanı verilmek B) Üstün baĢarılı sayılmak C) Maarif memuru namzedi unvanı verilmek D) Yeni bir tesise adı verilmek 8-4357-Sayılı kanuna göre BaĢöğretmen namzetleri arasından en çok iki kıdem müddeti içinde dört defa üstün baĢarılı sayılan öğretmenler ne ile ödüllendirilir ? A) Üstün baĢarılı sayılmak B) Ülküeri sayılmak C) Maarif memuru namzedi unvanı verilmek D) Yeni bir tesise adı verilmek 9- 4357 Sayılı kanuna göre On yıl aynı yerde çalıĢan ve bu müddet içinde en az üç defa üstün baĢarılı sayılan ve hiç ceza görmemiĢ olan ilkokul öğretmenleri ne ile ödüllendirilir ? A) BaĢöğretmen namzedi unvanı verilmek B) Ülküeri sayılmak C) Maarif memuru namzedi unvanı verilmek D) Yeni bir tesise adı verilmek 10-4357 Sayılı kanuna göre Ģahsi emek ve teĢebbüsleriyle okula, talebeye ve meslektaĢlarına daimi Ģekilde faydası dokunacak eser meydana getiren ilkokul öğretmenler ne ile ödüllendirilir ? A) BaĢöğretmen namzedi unvanı verilmek B) Ülküeri sayılmak C) Maarif memuru namzedi unvanı verilmek D) Yeni bir tesise adı verilmek 11- 4357 Sayılı kanuna göre öğretmenlerden en çok iki kıdem müddeti içinde dört defa üstün baĢarılı sayılanlar ne ile ödüllendirilir ? A) BaĢöğretmen namzedi unvanı verilmek B) Ülküeri sayılmak C) Maarif memuru namzedi unvanı verilmek D) Yeni bir tesise adı verilmek 12- 4357 Sayılı kanuna göre Ülküeri sayılmak için en az kaç yıl aynı yerde çalıĢmıĢ olmak ve en az 3 defa üstün baĢarılı sayılmıĢ olmak gerekir ? A) 4 B) 5 C) 10 D) 15 13- 4357 Sayılı kanuna göre aĢağıdaki cezalardan hangisi verilebilecek cezalar arasında yer almaz ? A) Kusurlu sayılmak B) Derece indirilmesi C) MaaĢ kesilmesi D) Ücret kesilmesi 14- 4357 Sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi kusurlu sayılmak cezasını verebilecek makamlardan biri değildir ? A) BaĢöğretmen B) Maarif memuru C) Ġlköğretim müfettiĢi D) Milli Eğitim ġube Müdürü 15- 4357 Sayılı kanuna göre vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkardıkları, onların çalıĢma isteklerini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları tespit edilenlere aĢağıdaki cezalardan hangisi verilir ? A) Kusurlu sayılmak B) MaaĢ kesimi C) Kıdem indirmek D) Meslekten çıkarılmak 16- 4357 Sayılı kanuna göre vazifelerini yapmakta ihmali görülenlere hangi ceza verilir ? A) Kusurlu sayılmak B) MaaĢ kesimi C) Kıdem indirmek D) Meslekten çıkarılmak 17- 4357 Sayılı kanuna göre öğretmenlik Ģerefini ihlal edici hallerde bulundukları tespit edilenlere aĢağıdaki cezalardan hangisi verilir ? A) Kusurlu sayılmak B) MaaĢ kesimi C) Kıdem indirmek D) Meslekten çıkarılmak 18- 4357 Sayılı kanuna göre okulu veya talebeyi herhangi bir Ģekilde zarara uğrattıkları sabit olanlara hangi ceza verilir ? A) Kusurlu sayılmak B) MaaĢ kesimi C) Kıdem indirmek D) Meslekten çıkarılmak


S a y f a | 71 19- 4357 Sayılı kanuna göre meslektaĢlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara hangi ceza verilir ? A) Vazifelerine son vermek B) MaaĢ kesimi C) Kıdem indirmek D) Meslekten çıkarılmak 20-4357Sayılı kanuna göre talebesine, okul ve meslek mensuplarına iftira eden veya ettirenlere hangi ceza verilir ? A) Vazifelerine son vermek B) MaaĢ kesimi C) Kıdem indirmek D) Meslekten çıkarılmak 21-4357 Sayılı kanuna göre bir kıdem müddeti içinde iki defadan fazla onbeĢ günlük ücret veya maaĢ kesilmek cezasını alanlara hangi ceza verilir? A) Vazifelerine son vermek B) MaaĢ kesimi C) Kıdem indirmek D) Meslekten çıkarılmak 22-4357 Sayılı kanuna göre baĢkalarını vazifelerini yapmamaya teĢvik ederek okulun çalıĢmasını aksattığı sabit olanlara hangi ceza verilir ? A) Vazifelerine son vermek B) MaaĢ kesimi C) Kıdem indirmek D) Meslekten çıkarılmak 23-4357Sayılı kanuna göre Öğretmenlik mesleğiyle ilgili iĢler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suistimali sabit olan öğretmenler hangi cezayı alırlar ? A) Vazifelerine son vermek B) MaaĢ kesimi C) Kıdem indirmek D) Meslekten çıkarılmak 24-4357Sayılı kanuna göre mazeretsiz olarak on beĢ gün içinde vazifeye baĢlamayan, tatil sonunda mazereti olmadan derse baĢlama tarihinden bir hafta evvel iĢleri baĢında bulunmayan ve ders yılı içinde mazereti olmadan aralıksız bir hafta vazifesine devam etmeyen öğretmenlere hangi ceza verilir ? A) Vazifelerine son vermek B) Ġstifa etmiĢ sayılmak C) Kıdem indirmek D) Meslekten çıkarılmak 25-4357 Sayılı kanuna göre aĢağıdaki cezalardan hangisine itiraz edilemez ? A) Ġstifa etmiĢ sayılmak B) Kıdem indirmek C) 1-3 gün maaĢ kesimi D) Meslekten çıkarmak Bir kıdem müddeti içinde dört defadan fazla on beĢ günlük ücret veya maaĢ kesilmek cezasını alanlara vazifelerine son vermek cezası verilir II. MaaĢ kesimi cezası alanların hem maaĢlarından hem de ek derslerinden kesinti yapılır. III. Tatil sonunda mazereti olmadan derse baĢlama tarihinden bir hafta evvel iĢleri baĢında bulunmayan ve ders yılı içinde mazereti olmadan aralıksız bir hafta vazifesine devam etmeyen öğretmenler inzibati muameleye lüzum kalmadan Maarif Vekilliğince istifa etmiĢ sayılırlar. 26-4357 Sayılı kanuna göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur ? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I,II D) I,II,III I.

27- 4357 Sayılı kanuna göre Müstafi sayılanlar ne kadar süre öğretmenliğe baĢvuramazlar? A) 6 ay içerisinde baĢvuramazlar B) 3 yıl bitmeden baĢvuramazlar C) Ġstifa etmiĢ sayılmalarını takip eden ders yılı baĢına kadar baĢvuramazlar. D) 18 ay içerisinde baĢvuramazlar. 28- 4357 Sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi Ġlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Ġçtimai Yardım Sandığı üyesi değildir ? A) Sınıf öğretmenleri B) Ġlköğretim müfettiĢleri C) Ġlköğretim okullarında görevli memurlar D) Lise Müdürleri 29-4357 Sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi Ġlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Ġçtimai Yardım Sandığı gelirlerinden değildir ? A) Azalardan umumi heyetçe tespit edilecek miktarda her ay kesilecek aidat B) Teberrular ve Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar. C) Sandığın maksatlarını tahakkuk ettirmeye elveriĢli prevantoryum ve kaplıca gibi tesisler satın alarak veya yaptırılarak bunların kiralanmasından veya iĢletilmesinden elde edilecek kazançlar. D) Köy bütçelerinden her yıl için yapılacak % 5 lik kesintiler 30- 4357 Sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Ġlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Ġçtimai Yardım Sandığı gelirleri bilumum vergi, resim ve harçlara tabi olmadığı gibi haciz ve temlik dahi edilemez B) Sandık gelirlerinin nemalandırılmasından hasıl olan karlar sandığın gelirleri arasında yer alır. C) Vazifesine gelmeyenler mazeretlerini 2 gün içinde bildirmek 7 gün içerisinde ise belgelendirmek zorundadırlar.


S a y f a | 72 D) Bu kanunda belirtilen taltiflerden bir veya ikisi ile taltif edilenlerin çocukları usulü dairesinde öğretmen okullarına tercihan alınırlar. 1 2 3 4 5

C C B C A

6 7 8 9 10

C B C B D

11 12 13 14 15

A C B C B

16 17 18 19 20

A C B C A

21 22 23 24 25

A A D B C

26 27 28 29 30

B C D D C

3628 MAL BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNULMASI, RÜġVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Mal bildiriminde bulunacaklar Ģunlardır:  Her tür seçimle iĢ baĢına gelen kamu görevlileri ve dıĢarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri,  Noterler,  THK genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teĢkilatı ve Türk KuĢu Genel Müdürlüğü çalıĢanları,  Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teĢkilatında görev alanlar ve bunların Ģube baĢkanları,  Genel ve katma bütçeli daireler,  Ġl özel idareleri,  Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluĢ veya alt kuruluĢlarda,  KĠT‘ler (Ġktisadi devlet teĢekkülleri ve kamu iktisadi kuruluĢları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve iĢletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluĢlar ile bunların alt kuruluĢlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, iĢçi niteliği taĢımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,  Siyasi parti genel baĢkanları,  Vakıfların idare organlarında görev alanlar,  Kooperatiflerin ve birliklerinin baĢkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri,  Yeminli mali müĢavirler,  Kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,  Gazete sahibi gerçek kiĢiler ile, gazete sahibi Ģirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baĢyazarları ve fıkra yazarları,  Seçimle gelen muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri mal bildiriminde bulunmaz.  Protokol kuralları çerçevesinde alınan ve asgari ücretin net 10 aylık tutarını aĢan hibe-hediyeleri bir ay içinde kurumlarına verirler. Ġmzalı hatıra fotoğrafları verilmez.  Hediye bedelleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca çıkarılan yönetmelikle tespit edilir.  Mal bildirimleri bir ay içinde yapılmalıdır. Yalnız seçimle iĢbaĢına gelenler iki ay içinde mal bildiriminde bulunmalıdır.  Sonu ( 0 ) ve ( 5 ) ile biten yılların ġubat ayı sonunda bildirimler yenilenir. Bildirimlerin verileceği merciler Ģunlardır:  TBMM ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için TBMM BaĢkanlığı,  Kamu kurum ve kuruluĢlarında görevli personel için özlük iĢleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci,  Kurum, teĢebbüs, teĢekkül ve kuruluĢların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim kurulu için ilgili Bakanlık,  Yüksek mahkemelerin daire baĢkan ve üyeleri için mahkemenin baĢkanı,  Noterler için Adalet Bakanlığı,  Diğer kurum ve kuruluĢların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya merci,


S a y f a | 73      

                     

   

THK ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum ve dernek genel baĢkanlığı, Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerinin vermeleri gereken makam veya merci, Siyasi parti genel baĢkanları için Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Kooperatifler ve birliklerin baĢkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluĢlar, Yeminli mali müĢavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı, THK, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için ĠçiĢleri Bakanlığı, bunların Ģube baĢkanları için bulundukları Ġl Valilikleri, Ġl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için Belediye BaĢkanları, Belediye BaĢkanları için ĠçiĢleri Bakanlığı, Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluĢlarının özlük iĢleri ile ilgili makam veya merci, Gazete sahibi gerçek kiĢiler ile, gazete sahibi Ģirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baĢyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en büyük mülki amirliği, Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü, Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler asli görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun istekleri en geç 30 gün içinde yerine getirilir. Belirtilen sürede mal birimi vermeyen uyarılır. Uyarıya rağmen 30 gün içinde bildirimde bulunmayana 3 ay hapis cezası verilir. SoruĢturma içinde bildirim vermeyen 3-12 ay arasında hapis cezası alır. KiĢiye ait mal bildirimini izinsiz açıklayan 3-12 ay hapis cezası alır. Basın yoluyla kiĢiye ait bildirim açıklanırsa ceza yarı kat (4,5-18 ay) artırılır. Gerçeğe aykırı bildirimler, 6 ay- 3 yıl arasında hapis cezası alır. Haksız mal edinene üç yıldan beĢ yıla kadar hapis ve beĢ milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Gerçeğe aykırı beyan ile gerçeğe aykırı açıklamalarda cezalandırılanlara ceza süresi kadar; haksız mal edinen, mal kaçıran ve gizleyen müebbeden kamu hizmetlerinden men edilir. Mal bildirimi kanunundaki suçlar ile ilgili ihbarlar, doğrudan Cumhuriyet BaĢsavcılığına yapılır. Ġhbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz. Ġhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır. Ġhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın yapmak yasaktır. Cumhuriyet Savcısı soruĢturmaya baĢladığında ihbarı doğrulayan emareler bulduğu takdirde sanıktan, sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister. Bu istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaĢtığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal bildiriminin verilmesi zorunludur. SoruĢturmanın müfettiĢ veya muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiĢ veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgililere ulaĢtığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiĢ veya muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur. Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil veya emare elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden veya para veya malın bulunduğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilir. SoruĢturma kapsamında istenilen bilgileri vermeyen kiĢiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu ceza, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez.

ÇIKMIġ SORULAR


S a y f a | 74 IIIIIIIV-

Ġrtikap Devlet sırlarının açıklanmasına sebebiyet verme RüĢvet Zimmet

1. Yukarıda sayılan suçlardan hangileri, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu kapsamında yer alan suçlardandır? A) I - II - III B) II - III - IV C) I - III - IV D) I - II - III - IV ġef A 2. AĢağıda belirtilen kamu görevlilerinden hangisi, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar için öngörülen soruĢturma usulü dıĢında tutulmuĢtur? A)Vali B) Sağlık Müdürü C)Genel Müdür D)Ġlçe Millî Eğitim Müdürü ġef A 3. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre mal varlığında önemli bir değiĢiklik olduğunda ne kadar süre içerisinde mal bildirimlerinin verilmesi zorunludur? A) Bir hafta

B) 15 gün

C) Bir ay

D) 45 gün

8 Nisan 2007 Müfyrd 4. 31. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre mal bildirimlerinin verileceği merciler ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Yüksek mahkemelerin daire baĢkan ve üyeleri için Adalet Bakanlığı B) Ġl genel meclis üyeleri için valiler, belediye meclis üyeleri için belediye baĢkanları C) Kamu kurum ve kuruluĢlarında görevli personel için özlük iĢleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci D) Kooperatifler ve birliklerin baĢkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluĢlar 11 Ocak 2009 mebmufyrd 5. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre, mal bildiriminin verilme zamanı ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Mal varlığında önemli bir değiĢiklik olduğunda üç ay içinde verilmesi zorunludur. B) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen iki ay içinde verilmesi zorunludur. C) Görevin sona ermesi hâlinde ayrılma tarihini izleyen on beĢ gün içinde verilmesi zorunludur. D) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriĢ için gerekli belgelerle verilmesi zorunludur. 11 Ocak 2009 mebmufyrd 6. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre, hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Bakanlar Kurulu B)Maliye Bakanlığı C) Devlet Personel BaĢkanlığı D)Kamu Görevlileri Etik Kurulu 11 Ocak 2009 mebmufyrd IVakıfların idare organlarında görev alanlar IIKamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri IIIGazete sahibi Ģirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri IVTürk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri 7. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre yukarıdakilerden hangileri mal bildirimin- de bulunmak zorundadırlar?


S a y f a | 75 A) I - II - III

B) II - III - IV

D) I - II - III - IV 11 Ocak 2009 mebmufyrd 8. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre kimler mal bildiriminde bulunmaz? A) Noterler C) Yeminli malî müĢavirler

C) I - II - IV

B)Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri D)DıĢardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri

MufYrd2005 9. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre Ġl Genel Meclisi üyeleri bildirimlerini aĢağıdaki mercilerden hangisine verirler? A) Valilere B)Adalet Bakanlığına C)ĠçiĢleri Bakanlığına D)Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına MufYrd2005 10. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre Türkiye Kızılay Derneği Ģube baĢkanlarının mal bildiriminde bulunacağı merci aĢağıdakilerden hangisidir? A)Kızılay Derneği Genel BaĢkanlığı B)Bulundukları il valilikleri C)Maliye Bakanlığı D)SayıĢtay MufYrd25 ġubat2007 11. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre aĢağıdakilerden hangisi mal bildiriminde bulunmaz? A) Gazetelerin fıkra yazarları B)Yeminli mali müĢavirler C) ĠĢçi niteliği taĢıyan kamu görevlileri D)Kamu yararına sayılan dernek yöneticileri MufYrd 25ġubat2007 12. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre mal bildiriminde bulunması gerekenler, sonu sıfır ve beĢ ile biten yıllarda en geç aĢağıdaki aylardan hangisinin sonuna kadar bildirimlerini yenilerler? A) Ocak B) ġubat C) Mart D) Nisan MufYrd25ġubat2007 13. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre mal bildiriminde bulunacakların, mal bildiriminde bulunma zamanı ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda atamayı izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur. B) Mal varlığında önemli bir değiĢiklik olduğun- da bir ay içinde verilmesi zorunludur. C) Görevin sona ermesi hâlinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur. D) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleĢmesi tarihini izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur. MufYrd25ġubat2007 14. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince aĢağıdakilerden hangisi mal bildiriminde bulunmaz? A)Noterler B)Milletvekilleri C)Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri D)Gazete sahipleri 1999 ĠÖMY Seçme Sınavı 15. 3628 Sayılı Kanun‟a göre, suçların ihbarına iliĢkin olarak aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Muhbirlerin kimlikleri rızaları olmadan açıklanamaz. B) Ġhbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir. C) Ġhbarlar doğrudan doğruya atamaya yetkili amire yapılır. D) Ġhbar asılsız çıktığında, aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır. 2000 ĠÖMY Seçme Sınavı


S a y f a | 76 16. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre mal bildiriminde bulunacakların, mal bildiriminde bulunma zamanı ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda atamayı izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur. B) Mal varlığında önemli bir değiĢiklik olduğun- da bir ay içinde verilmesi zorunludur. C) Görevin sona ermesi hâlinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur. D) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleĢmesi tarihini izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur. müf-bkn 17. Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟na göre mal varlığında önemli bir değiĢiklik olan okul müdürünün, en fazla kaç ay içerisinde mal bildiriminde bulunması gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Mdr 30Haziran_2006 1 D 3 C 5 D 7 D 9 A 11 C 13 D 15 C 17 A 2

A

4

A

6

B

8

B

10

B

12

B

14

C

16

D

TEST 1-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi mal bildiriminde bulunması gerekenlerden değildir ? A) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri B) Sendika baĢkanları C) Gazete sahibi gerçek kiĢiler D) Muhtarlar Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde katmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danıĢma kurulu üyeliği gibi) ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar. II. Her ikisi de mal bildirimi verecek kiĢiler kapsamında bulunan eĢlerin her biri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmazlar. EĢlerden birinin mal bildiriminde bulunması yeterlidir. III. Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar. 2-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I,II D) II,III I.

3- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) Yargıtay BaĢsavcılığına B) Anayasa Mahkemesine C) Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına D) CumhurbaĢkanlığına 4- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre Kurum, teĢebbüs, teĢekkül ve kuruluĢların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) Yargıtay BaĢsavcılığına B) Anayasa Mahkemesine C) Ġlgili Bakanlığa D) Bakanlar Kuruluna 5-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi mal bildiriminde bulunması gerekenlerden değildir ? A) ĠĢçiler B) Siyasi parti genel baĢkanları C) Yeminli mali müĢavirler D) Noterler 6-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre noterler aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) Yargıtay BaĢsavcılığına B) ĠçiĢleri Bakanlığına C) Adalet Bakanlığına D) BaĢbakanlığa


S a y f a | 77 7-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) Vakıflar Genel Müdürlüğüne B) ĠçiĢleri Bakanlığına C) Adalet Bakanlığına D) Kurum ve Dernek BaĢkanlığına 8-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarında yönetim ve denetim kurulu üyeleri aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) Vakıflar Genel Müdürlüğüne B) ĠçiĢleri Bakanlığına C) Ġlgili Bakanlığa D) Kurum ve Dernek BaĢkanlığına 9-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre siyasi parti genel baĢkanları aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) Yargıtay BaĢsavcılığına B) ĠçiĢleri Bakanlığına C) Adalet Bakanlığına D) BaĢbakanlığa 10-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre Yeminli mali müĢavirler aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) Maliye ve Gümrük Bakanlığına B) ĠçiĢleri Bakanlığına C) Adalet Bakanlığına D) BaĢbakanlığa 11-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) Maliye ve Gümrük Bakanlığına B) ĠçiĢleri Bakanlığına C) Adalet Bakanlığına D) BaĢbakanlığa 12-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan derneklerin Ģube baĢkanları aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) Maliye ve Gümrük Bakanlığına B) ĠçiĢleri Bakanlığına C) Valiliklere D) Vakıflar Genel Müdürlüğüne 13-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre Ġl genel meclisi üyeleri aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) Maliye ve Gümrük Bakanlığına B) ĠçiĢleri Bakanlığına C) Valiliklere D) BaĢbakanlığa 14-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre belediye meclisi üyeleri aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) Belediye BaĢkanlığına B) ĠçiĢleri Bakanlığına C) Valiliklere D) DanıĢtaya 15-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre belediye baĢkanları aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) BaĢbakanlığa B) ĠçiĢleri Bakanlığına C) Valiliklere D) DanıĢtaya 16-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre gazete sahibi gerçek kiĢiler ile gazete sahibi Ģirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baĢyazarları ve fıkra yazarları aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) BaĢbakanlığa B) ĠçiĢleri Bakanlığına C) Bulundukları yerin en büyük mülki amirliklerine D) DanıĢtaya 17-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre vakıfların idare organlarında görev alanlar aĢağıdakilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar ? A) Vakıflar Genel Müdürlüğüne B) ĠçiĢleri Bakanlığına C) Ġlgili Bakanlığa D) Kurum ve Dernek BaĢkanlığına


S a y f a | 78 18-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi 2 ay içerisinde mal bildiriminde bulunur ? A) Bakanlar Kurulu üyeleri atamadan itibaren B) Seçimle gelen görevliler C) Görevi sona erenler D) Göreve yeni baĢlayanlar 19- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre mal bildiriminde bulunması gerekenler eĢleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin Ģahsi mal varlıklarında önemli bir değiĢiklik olduğunda, değiĢikliği izleyen kaç ay içerisinde mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 20- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluĢlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kiĢiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kiĢi veya kuruluĢtan, aldıkları tarihteki değeri net asgari ücretin kaç katını aĢanlar her hediye veya hibe niteliğindeki eĢyayı kurumlarına teslim ederler ? A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 21- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre ücret toplamını aĢan her hediye veya hibe niteliğindeki eĢyayı kaç ay içerisinde kurumlarına teslim etmek zorundadırlar ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 22-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre aĢağıdaki eĢyalardan hangisi memurlarca hediye veya hibe olarak alındığı zaman kurumlara teslim edilmez ? A) Altın B) Antika eĢyalar C) Elektronik eĢyalar D) Ġmzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri 23- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre memurlar hediye veya hibe niteliğindeki eĢyanın değerinin belirlenmesi için yurt içinde aldıkları tarihten, yurt dıĢında yurda dönüĢleri tarihinden itibaren kaç gün içerisinde Defterdarlığa (takdir komisyonu baĢkanlığına) baĢvurmak zorundadırlar ? A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 24-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre memurlar hediye veya hibe niteliğindeki eĢyanın değerinin Defterdarlık (takdir komisyonu baĢkanlığı) tarafından yapılan değer tespiti sonucunda değerin net asgari ücretin on aylık toplamını aĢtığı tespit edilen eĢyaları kaç gün içerisinde kurumlarına teslim etmelidirler ? A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 25- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre mal bildiriminde bulunmayan memurlara kendilerine ihtar yapılmasından itibaren kaç ay içinde bildirimde bulunmalıdırlar ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 26- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanuna göre mal bildiriminde bulunmayan memurlara kendilerine ihtar yapılmasından itibaren yasal süresi içinde mazeretsiz olarak mal bildiriminde bulunmayanlara kaç aya kadar hapis cezası verilebilir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 27- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanuna göre Cumhuriyet Savcılıklarınca açılan soruĢturmalarda mal bildiriminde bulunmayanlara verilecek cezalarla ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) 1 aydan – 1 yıla kadar B) 3 aydan – 1 yıla kadar C) 6 aydan – 1 yıla kadar D) 1yıldan – 3 yıla kadar 28- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanuna göre gerçeğe aykırı açıklama yapanlara ( mal bildirimlerini izinsiz açıklayanlar) verilecek cezalarla ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) 1 aydan – 1 yıla kadar B) 3 aydan – 1 yıla kadar C) 6 aydan – 1 yıla kadar D) 1 yıldan – 3 yıla kadar


S a y f a | 79 29-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanuna göre gerçeğe aykırı bildirim yapanlara verilecek cezalarla ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) 6 aydan – 1 yıla kadar B) 3 aydan – 3 yıla kadar C) 6 aydan – 3 yıla kadar D) 1yıldan – 3 yıla kadar 30-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanuna göre haksız mal edinen,gizleyen ve kaçıranlara verilecek cezalarla ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) 6 aydan – 1 yıla kadar B) 1 yıldan – 3 yıla kadar C) 1 yıldan – 5 yıla kadar D) 3 yıldan – 5 yıla kadar 31-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanuna göre haksız mal edinen,gizleyen ve kaçıranlara verilecek para cezaları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) 1 milyondan 5 milyona kadar B) 5 milyondan 10 milyona kadar C) 10 milyondan 15 milyona kadar D) 5 milyondan 10 milyona kadar 1 2 3 4 5

D B C C A

6 7 8 9 10

C D C A A

11 12 13 14 15

B C C A B

16 17 18 19 20

C A B A C

21 22 23 24 25

A D C C A

26 27 28 29 30

C B B C D

31

D


S a y f a | 80

4483 SAYILI MEMURLAR VE DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN I. 

SoruĢturma izni yetkisi; Kaymakamlar; a. Ġlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri, ilçe belde belediye baĢkanları ve belde meclis üyeleri ile ilçenin köylerindeki köy muhtarları hakkında izin verir. Vali; b. Ġlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri, bölge düzeyi teĢkilatlanmalarda kendi ilinde görevli memurlar, merkez ilçe belde belediye baĢkanları ile belde belediye meclis üyeleri, merkeze bağlı köy muhtarları hakkında izin verir. Bakan-BaĢbakan; c. Bakanlar Kurulu kararı ile veya BaĢbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluĢların merkez teĢkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya BaĢbakan, KuruluĢun üst amiri; d. BaĢbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluĢlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluĢun en üst idari amiri, TBMM üyeleri; e. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanı, CUMHURBAġKANLIĞI; f. CumhurbaĢkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri, CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri hakkında CumhurbaĢkanı, BELEDĠYELER; g. BüyükĢehir belediye baĢkanları, il ve ilçe belediye baĢkanları; büyükĢehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında ĠçiĢleri Bakanı,

Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat kullanılır. II. III.

IV. V. VI.

VII. VIII.

Ast memur ile üst memurun aynı fiile iĢtiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir. Ġhbar ve Ģikâyetlerin iĢleme konulması için soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya Ģikâyetlerde kiĢi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya Ģikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iĢ veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur. Ön inceleme suçun öğrenilmesinden itibaren 30 güm içinde verilir. 15 gün ek süre talep edilebilir. SoruĢturma iznine itiraz (olumlu-olumsuz); yetkili merciinin kararı tebliğinden itibaren 10 gündür. Ġzin verilip verilmeyeceğine dair itiraza, Bakan-BaĢbakan, TBMM Genel Sekreteri- TBMM BaĢkanı, CumhurbaĢkanı Genel Sekreteri ve ĠçiĢleri Bakanı tarafından verilen/verilmeyen izinler için DanıĢtay 2. Dairesi; diğer görevliler için Bölge Ġdare Mahkemeleri bakar. Ġtirazlar en fazla 3 ay incelenir ve karara bağlanır. Hazırlık soruĢturması genel olarak cumhuriyet baĢsavcısı tarafından yapılır. Ancak; CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteĢarlar ve valiler ile ilgili olarak yapılacak hazırlık soruĢturmaları için, Yargıtay cumhuriyet baĢsavcısı ve baĢsavcı vekili; kaymakamlar için il cumhuriyet baĢsavcısı veya baĢsavcı vekili tarafından yapılır.


S a y f a | 81 IX.

X.

Hakim kararı gereken hallerde; CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteĢarlar ve valiler için Yargıtayın ilgili ceza dairesine, kaymakamlar için il asliye ceza mahkemesine, diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine baĢvurulur. Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir. Ancak CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteĢarlar ve valiler için yetkili ve görevli mahkeme Yargıtayın ilgili ceza dairesi, kaymakamlar için ise il ağır ceza mahkemesidir.

ÇIKMIġ SORULAR 1. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun‟a göre, ön inceleme yapılarak hakkında soruĢturma izni verilen memur, bu karara karĢı kaç gün içinde itiraz yoluna baĢvurabilir? A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 ġef A 2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca bir lise müdürü hakkında, valinin soruĢturma izni vermesi kararına karĢı hangi mahkeme nezdinde itiraz edilir? A) Sulh Ceza Mahkemesi B)Asliye Ceza Mahkemesi C) Bölge Ġdare Mahkemesi D) Asliye Hukuk Mahkemesi ġef A 3. 4483 sayılı yasaya göre yetkili merci soruĢturma izni verilmesi veya verilmemesi yolundaki kararını en geç ne kadar sürede vermelidir? A) 10

D) 45 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 4. AĢağıdaki suçlardan hangisinin soruĢturması 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında değildir? A)Görevi ihmal

B) 7

C) 30

D)Görevi kötüye kullanma 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 5. AĢağıdakilerden hangisi kamu çalıĢanlarına 4483 sayılı Yasanın uygulanma koĢullarından değildir? A)Suçu iĢleyenin memur olması B)Suçun görev nedeniyle iĢlenmiĢ olması C) Memurun suç iĢlemesi D)Suçun görev sırasında iĢlenmiĢ olması 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 6. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince yapılmakta olan bir soruĢturmada, soruĢturmasına izin verilen suçun hukuki niteliğinin değiĢmesi durumunda nasıl davranılmalıdır? B) Memurun ticaret yapması

C)RüĢvet

A)Yeniden soruĢturma emri alınmalıdır. B) Yeniden soruĢturma izni alınmalıdır. C) SoruĢturmaya devam edilmelidir. D)Yeni bir öninceleme raporu düzenlenmelidir. 1999 ĠÖMY Seçme Sınavı 7. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince soruĢturma izni verilmesi veya verilmemesi yönündeki karara tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde itiraz edilebilir? A) 10

B) 15

C) 30

D) 90

1999 ĠÖMY Seçme Sınavı 8. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre ön inceleme ile görevlendirilen kiĢi veya kiĢiler, bu Kanun'da hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre iĢlem yapabilirler? A) Devlet Memurları Kanunu C) Türk Ceza Kanunu

B) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu D)Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanun

Ekim 2009 MY 9. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, soruĢturma izninin gönderileceği merci ile ilgili olarak, soruĢturma izninin itiraz edilmeden veya


S a y f a | 82 itirazın reddi sonunda kesinleĢmesi ya da soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin karara karĢı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya aĢağıdakilerden hangisine gönderilir? A) Valilik B)Cumhuriyet BaĢsavcılığı C) Millî Eğitim Müdürlüğü D)Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlığı Ekim 2009 MY 10. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ihbar ve Ģikâyetlerle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Ġhbar ve Ģikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olması B) Ġhbar veya Ģikâyetlerde kiĢi veya olay belirtilmesi C) Ġddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması D) Ġhbar veya Ģikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iĢ veya ikametgâh adresinin bulunması Ekim 2009 MY I- KiĢinin memur olması II- Bu memurun suç iĢlemesi III- ĠĢlenen suçun memurun görevinden doğması 11. 4483 sayılı Kanun'un memur ve diğer kamu görevlilerine uygulanabilmesi için yukarıdaki Ģartlardan hangilerinin bir arada bulunması gerekir? A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III Ekim 2009 MY 12. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun‟a göre yetkili merci, soruĢturma izni konusundaki kararını zorunlu hâller hariç olmak üzere suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir? A)Yedi

B)On beĢ

C)Yirmi

D)Otuz

Ekim 2011 13. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun‟a göre, illerde görevli MEB personeli memurlar hakkında soruĢturma izni vermeye yetkili merci aĢağıdakilerden hangisidir? A)Vali

B)MüsteĢar

C)MüsteĢar Yardımcısı

D)Ġl Millî Eğitim Müdürü

Ekim 2011 14. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına aĢağıdakilerden hangisi girmez? A) Bölge düzeyinde teĢkilatlanan kurum ve kuruluĢlarda görev yapan memurlar B) Belediyelerde çalıĢan memurlar C) Köy ve mahalle muhtarları D) Üniversite öğretim üyeleri 22 Nisan 2012 15. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, ilçedeki belediye baĢkanı hakkında soruĢturma iznini kim verir? A) Kaymakam B) ĠçiĢleri Bakanı C)Savcı D) Vali 22 Nisan 2012 16. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, yetkili merci soruĢturma izni ile ilgili kararını zorunlu durumlarda en fazla kaç gün uzatabilir? A)Yedi B) On C) On beĢ D) Yirmi 22 Nisan 2012 17. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre kaymakamlar için yetkili ve görevli mahkeme aĢağıdakilerden hangisidir? A)DanıĢtay B)Ġl Ağır Ceza Mahkemesi


S a y f a | 83 C)Ġl Sulh Ceza Mahkemesi

D)Yargıtayın ilgili Ceza Dairesi

22 Nisan 2012 ……………….memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına iliĢkin herhangi bir ihbar veya Ģikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten baĢka hiçbir iĢlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya Ģikâyette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine baĢvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruĢturma izni isterler. 18. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yukarıdaki boĢluğa aĢağıdakilerden hangisi gelmelidir? A)Valiler

C)Atamaya yetkili amirler D)Cumhuriyet BaĢsavcıları

B)Hâkimler

26 Mart 2011 19. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre “ön inceleme" ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından yapılabilir. B) Yargı kuruluĢlarında çalıĢanlar, baĢka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilebilirler. C) Ön inceleme ile görevlendirilen kiĢiler birden fazla ise içlerinden biri baĢkan olarak belirlenir. D) Ön incelemeyi yapacak memur, hakkında inceleme yapılanın üstü konumunda olmalıdır. 26 Mart 2011 20. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre “ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor" ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? E) Ön inceleme birden çok kiĢi tarafından yapılmıĢsa farklı görüĢler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir. F) Ön inceleme ile görevlendirilen kiĢi veya kiĢiler bakanlık müfettiĢleri ile kendilerini görevlendiren merciinin bütün yetkilerine haizdir. G) Yetkili merci, görevlendirilen kiĢi veya kiĢilerin raporu üzerine soruĢturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verirken gerekçe göstermek zorunda değildir. H) Ön inceleme ile görevlendirilen kiĢi veya kiĢiler hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle, yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüĢlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili merciine sunarlar. 26 Mart 2011 21. Yetkili merci, soruĢturma Ġzni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç ………. gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hâllerde………….günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. 22. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre “süre" ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede boĢ bırakılan yerlere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)yirmi – yirmi B)yirmi - on beĢ C)otuz - on beĢ D)on beĢ - on beĢ 26 Mart 2011 23. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre bir öğretmen hakkındaki "hazırlık soruĢturması" genel hükümlere göre aĢağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? B)Bakanlık MüfettiĢleri D)Yetkili ve görevli Cumhuriyet BaĢsavcılığı

A)DanıĢtay C)Görevli Sulh Ceza Hâkimliği

26 Mart 2011 24. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun‟a göre, il merkezindeki okullarda görevli öğretmenler hakkında soruĢturma izni vermeye yetkili mercii aĢağıdakilerden hangisidir? A) Vali B) Bakan C)Okul Müdürü D) Ġl Millî Eğitim Müdürü EGITIMKURUMU_MUD 1 2

A C

6 7

C A

11 12

D D

16 17

C B

21 22

C C


S a y f a | 84 3 4 5

D C D

8 9 10

B B A

13 14 15

A D B

18 19 20

D B C

23 24

D A

TEST 1-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre “ Bölge düzeyinde teĢkilatlanan kurum ve kuruluĢlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri “ hakkında soruĢturma iznini aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) Genel müdür B) Vali C) Bakan D) BaĢbakan 2- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre “ Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri” hakkında soruĢturma iznini aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) TBMM baĢkanı B) TBMM genel sekreteri C) Bakan D) BaĢbakan 3-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre “ Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri yardımcıları ” hakkında soruĢturma iznini aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) TBMM baĢkanı B) TBMM genel sekreteri C) CumhurbaĢkanı D) BaĢbakan 4-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre “ CumhurbaĢkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ” hakkında soruĢturma iznini aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) TBMM baĢkanı B) CumhurbaĢkanlığı genel sekreteri C) CumhurbaĢkanı D) BaĢbakan 5-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre “ BüyükĢehir belediye baĢkanları, il ve ilçe belediye baĢkanları; büyükĢehir , il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri ” hakkında soruĢturma iznini aĢağıdakilerden hangisi verir ? a) DanıĢtay B) ĠçiĢleri Bakanı C) Vali D) BaĢbakan 6-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre “ Ġlçelerdeki belde belediye baĢkanları ve belde belediye meclisi üyeleri ” hakkında soruĢturma iznini aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) Vali B) ĠçiĢleri Bakanı C) Kaymakam D) BaĢbakan 7-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre “ merkez ilçede görevli köy ve mahalle muhtarları ” hakkında soruĢturma iznini aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) Vali B) ĠçiĢleri Bakanı C) Kaymakam D) BaĢbakan 8- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. B) Ast memur ile üst memurun aynı fiile iĢtiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir. C) SoruĢturma izni vermeye yetkili amirlerin yokluklarında yetki vekilleri tarafından bizzat kullanılır. D) Makam ve memurlarla kamu görevlileri de, bu Kanun kapsamına giren bir suç iĢlendiğini ihbar, Ģikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu Cumhuriyet savcılılığına bildirirler. 9- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılacak Ģikayet baĢvurularla ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Yapılacak ihbar ve Ģikayetler soyut ve genel nitelikte olmamalıdır. B) Ġhbar veya Ģikayetlerde kiĢi veyaolay belirtilmesi gerekir. C) Ġddiaların ciddi bulgu ve belgeleredayanması gerekir. D) Ġhbar veya Ģikayet dilekçelerindead,soyad ve imzanın bulunması yeterli ve zorunludur. 10- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ?


S a y f a | 85 A) Cumhuriyet baĢsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve Ģikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmıĢ bir ön inceleme olması halinde müracaatı iĢleme koymazlar. Ancak ihbar veya Ģikâyet eden kiĢilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı iĢleme koyabilirler. B) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. C) Yargı mensupları ile yargı kuruluĢlarında çalıĢanlar ve yükseköğretim kurumlarında görevli olanlar , baĢka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez. D) Ön inceleme ile görevlendirilen kiĢiler birden fazla ise içlerinden biri baĢkan olarak belirlenir. 11- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruĢturma izni vermeye yetkili amir kararını kaç gün içerisinde açıklamak zorundadır ? A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 12- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruĢturma izni verilmesine iliĢkin karara karĢı kaç gün içerisinde itiraz edilebilir ? A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 13- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Bu Kanun kapsamındaki suçların iĢtirak halinde iĢlenmesi durumunda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır. B) SoruĢturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. C) Suçun hukuki niteliğinin değiĢmesi, yeniden izin alınmasını gerektirir. D) SoruĢturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleĢmesi ya da soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin karara karĢı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet baĢsavcılığına gönderilir. 14- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre hazırlık soruĢturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda kaymakamlar için aĢağıdakilerden hangisine baĢvurulur ? A) Sulh ceza mahkemesine B) Asliye ceza mahkemesine C) Yargıtay ceza mahkemesine D) Bölge idare mahkemesine 15- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre hazırlık soruĢturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteĢarlar ve valiler için aĢağıdakilerden hangisine baĢvurulur ? A) Sulh ceza hakimine B) Asliye ceza hakimine C) Yargıtay ceza dairelerine D) Bölge idare mahkemesine 16- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruĢturma izinlerine yapılan itirazlar mahkemelerce en geç kaç ay içerisinde karara bağlanmalıdır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 17- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ilçedeki lisede görevli bir okul müdürü hakkında ön inceleme iznini kim verir ? A) Kaymakam B) Vali C) Ġlçe Milli Eğitim Müdürü D) Ġl Milli Eğitim Müdürü 18- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Ġl Eğitim Denetmeni hakkında soruĢturma iznini aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) Bakan B) Vali C) Eğitim Denetmenleri BaĢkanı D) Ġl Milli Eğitim Müdürü 19- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre bakanlık müsteĢarı hakkında soruĢturma iznini aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) BaĢbakan B) CumhurbaĢkanı C) Bakanlar Kurulu D) Bakan


S a y f a | 86 20- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre “merkez ilçedeki belde belediye baĢkanları ve belde belediye meclisi üyeleri ” hakkında soruĢturma iznini aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) Vali B) ĠçiĢleri Bakanı C) Kaymakam D) BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 21- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre “Valiler ve müsteĢarlar” ile ilgili davalara aĢağıdakilerden hangisi bakar ? A)Sulh ceza mahkemesi B) Asliye ceza mahkemesi C) Yargıtay ceza daireleri D) Ağır ceza mahkemesi 22- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre “kaymakamlar” ile ilgili davalara aĢağıdakilerden hangisi bakar ? A)Sulh ceza mahkemesi B) Asliye ceza mahkemesi C) Yargıtay ceza daireleri D) Ağır ceza mahkemesi 23- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna aĢağıdakilerden hangisi Ģikayetin iĢleme konulmamasını gerektirecek durumlardan biri değildir? A) Ġhbar ve Ģikayetin soyut ve genel nitelikte olması B) ihbar veya Ģikayette olay veya kiĢi belirtilmemesi C) Ġddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanmaması D)Ġhbarcı veya Ģikayetçinin Ģikayet edilenin birinci dereceden kan hımsı olması 24- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) BaĢsavcı ve yetkili merciler ihbarcı ve Ģikayetçinin kimliğini, Ģikayet edilenin yazılı isteği dıĢında gizli tutmak zorundadırlar. B) Ġhbar veya Ģikayet konusu ile ilgili daha önce ön inceleme yapılmıĢ ise; ön incelemeyi etkileyebilecek yeni belgeler varsa müracaat iĢleme konabilir. C) Ön incelemeci kendisini görevlendiren makamın tüm yetkilerine haizdir. D) Ön inceleme birden fazla kiĢi tarafından yapılmıĢsa, farklı görüĢler raporda gerekçeleri ile ayrı ayrı belirtilir. 1 2 3 4

B B A B

5 6 7 8

B C A D

9 10 11 12

D C D A

13 14 15 16

C B C C

17 18 19 20

A D D A

4982 BĠLGĠ EDĠNME KANUNU

21 22 23 24

C D D A


S a y f a | 87 1. Kanundan kimler yararlanır? a- Türkiye'de ikamet eden yabancılar b- Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kiĢiler, 2. Bilgi edinmenin kapsamı nedir? a- Ġsteyecekleri bilgi kendileriyle ilgili olmalı, b- Veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmalı, c- KarĢılıklılık ilkesi çerçevesinde olmalı, 3. BaĢvuru yapma Ģartları nelerdir? a. BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı, b. Ġmzası, c. Oturma yeri veya iĢ adresini, d. BaĢvuru sahibi tüzel kiĢi ise tüzel kiĢinin unvanı ve adresi ile yetkili kiĢinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe 4. BaĢvuru nereye yapılır? a. Ġstenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluĢa yapılır. 5. Bilgi istemede isteme yeri ve usulü nedir? a. BaĢvurulan kurumun elinde bulunmalı veya görevi gereği bulunması gereken bilgi-belgeyle ilgili olmalı, b. Kurumlar ayrı veya özel bir çalıĢma, araĢtırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluĢturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak baĢvurulara olumsuz cevap verebilirler. c. Bilgi baĢka yerde ise, baĢvuru dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma yazılı bildirim yapılır. 6. Daha önce açıklanmıĢ belgeler tekrar istenebilir mi? a. Kamuya açıklanmıĢ bilgi- belgeler, bilgi edinme baĢvurularına konu olamaz. Ancak, bu bilgi- belgelerin ne Ģekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı baĢvurana bildirilir. 7. Bilgilerin kopyası verilemezse neler yapılır? a. Yazılı-basılı belgelerin aslı incelenebilir, not alınabilir. b. Ses kayıtları dinlenebilir, c. Görüntü izlenebilir. d. Belgeye zarar vermemek esastır. e. Kurum maliyet giderini talep edebilir. 8. Kurum içinde temin edilecek bilgi-belgeye eriĢim süresi ne kadardır? - 15 (onbeĢ) iĢ günü içinde sağlarlar. 9. Kurum içinde baĢka birimlerden temin edilecek olması veya görüĢ üzere verilmesi gerekli ise ya da birden çok kurumu ilgilendiren belge isteniyorsa, bilgi-belgeye eriĢim süresi ne kadardır? - 30 (otuz) iĢ günü içinde sağlarlar. Bu durum 15(on beĢ)iĢgününden önce kiĢiye bildirilmelidir. 10. Maliyet gideri olan bilgi-belgelerle ilgili kiĢi maliyet giderini kaç günde ödemezse talep düĢer? - 15 (on beş) iş günü. 11. Reddedilen baĢvurulara itiraz kaç günde olmalıdır? (Olay yargıya intikal etmemiĢse) Yargı yoluna baĢvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeĢ gün içinde Kurula itiraz edebilir.(iĢgünü değil) - Kurul, bu konudaki kararını otuz iĢ günü içinde verir. - Kurum ve kuruluĢlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeĢ iĢ günü içinde vermekle yükümlüdürler. 12. Bilgi Edinme Kurulunun göstergesi ve aylık huzur hakkı sayısı kaçtır? - Ak gösterge 3000 ve ayda en fazla 4 (dört) defa huzur hakkı alır. 13. Bilgi Edinme Kurulunun sekretaryasını kim yapar? - Başbakanlık 14. Hangi iĢlemler bilgi verme kapsamı dıĢındadır? - Yargı denetimi dışındaki bilgiler (kişi hakları,) - Devlet sırları, -


S a y f a | 88 Ülkenin ekonomik çıkarlarını zedeleyen bilgiler, İstihbarata ilişkin veriler (kişinin çalışma hayatı ve mesleki onurunu etkilerse verilir), İdari soruşturma kapsamındaki bilgiler (soruşturmacıya zarar- soruşturmayı etkileme, zarar vs), Adli soruşturma ve kavuşturmalarla ilgili belgeler, Özel hayatın gizliliği ile ilgili belgeler, Haberleşme gizliliği, Ticari sırlar, Fikir ve sanat eserleri, Tavsiye ve mutalaalar, Kurum içi düzenlemeler (kişi zarar görmemişse), Kurum içi görüşler,bilgi notları vs, gizliliği kaldırılmış bilgiler (aksi kararlaştırılmamışsa) kapsam dahilindedir. 15. Kurum faaliyetlerini nasıl ilan eder? - Kurum başvurularla ilgili istatistikleri en geç Şubat ayına kadar Kurul‟a gönderir. Kurul Nisan ayında genel raporu TBMM‟ye sunar. TBMM rapor sunumundan en geç 2 (iki) aya kadar kamuoyuna sunar. 16. Kanunun yürütücüsü kimdir? - Bakanlar Kurulu yürütür, yönetmeliğini Başbakanlık hazırlar. -

ÇIKMIġ SORULAR 1. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu aĢağıda belirtilen mercilerin hangisinin faaliyetlerine uygulanmaz? A)Mahkemeler B)Belediyeler C)Sağlık Bakanlığı D)Millî Eğitim Bakanlığı ġef A 2. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan bilgi ve belge edinme baĢvuru- su ile ilgili olarak aĢağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) BaĢvuru dilekçesinde istenen bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. B) Hiçbir Ģekilde, bilgi edinme baĢvurusu elektronik ortamda veya diğer iletiĢim araçları ile yapılmaz. C) Kurum ve kuruluĢlar, baĢvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye eriĢimi on beĢ iĢ günü içinde sağlarlar. D) Bilgi edinme baĢvurusu, baĢvurulan kurum ve kuruluĢların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi ve belgelere iliĢkin olmalıdır. ġef A 3. 73. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu‟na göre kurum ve kuruluĢlar baĢvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye eriĢimi kaç iĢ günü içerisinde sağlarlar? A) 7

B) 10

C) 15

D) 20 MdrYrd 26Mart2005

4. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu‟na göre kurum ve kuruluĢlar baĢvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye eriĢimi kaç iĢ günü içerisinde sağlarlar? A) 7 B) 10 C) 15 D) 20 MdrYrdSnv 26Mart2005 I- Niteliği itibariyle Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler II- Açıklanması hâlinde haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler III- HaberleĢmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler 5. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu‟na göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgi edinme hakkı kapsamı dıĢındadır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III Mdr 30Haziran 2006 6. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu‟na göre “itiraz usulü” ile ilgili olarak aĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır? A) Kurula itiraz, baĢvuru sahibinin idari yargıya baĢvurma süresini durdurmaz. B) Kurul, bilgi edinme istemi reddedilen konu ile ilgili kararını otuz iĢ günü içinde verir.


S a y f a | 89 C) Kurum ve kuruluĢlar, Kurulun istediği her türlü bilgi ve belgeyi on beĢ iĢ günü içinde vermekle yükümlüdürler. D) Bilgi edinme istemi reddedilen baĢvuru sahibi, yargı yoluna baĢvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beĢ gün içinde Kurula itiraz edebilir. 2 Ekim 2011 7. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu‟na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu BaĢkanı nasıl seçilir? A) Bakanlar Kurulu tarafından seçilir. B) Kurul üyelerince kendi aralarından seçilir. C) TBMM tarafından seçilir. D)Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilir. EGITIMKURUMU_MUD 8. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu‟na göre, “bilgi edinme hakkının sınırları” ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi bu Kanun kapsamı dıĢında olan idari soruĢturmaya iliĢkin bilgi veya belgelerdendir? A) KiĢilerin veya soruĢturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak bilgi veya belgeler B) Suçların önlenmesi ve soruĢturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuĢturulmasını tehlikeye düĢürecek bilgi veya belgeler C) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek bilgi veya belgeler D) Suç iĢlenmesine yol açacak bilgi veya belgeler EGITIMKURUMU_MUD 9. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu‟na göre kurum ve kuruluĢların, her yıl, bir önceki yıla ait olmak üzere Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderecekleri raporda aĢağıdakilerden hangisi yer almaz? A) BaĢvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen baĢvuru sayısı ile bunların sonuçları B) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgi veya belgelere eriĢim sağlanan baĢvuru sayısı C) Reddedilen baĢvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri D) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere eriĢim sağlanan baĢvuru sayısı EGITIMKURUMU_MUD 1 2

A B

3 4

C C

5 6

D A

7 8

B A

9

B

TEST 1-Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Bilgi edinme baĢvurusu, baĢvurulan kurum ve kuruluĢların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere iliĢkin olmalıdır. B) Kurum ve kuruluĢlar, ayrı veya özel bir çalıĢma, araĢtırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluĢturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak baĢvurulara olumsuz cevap verebilirler. C) Ġstenen bilgi veya belge, baĢvurulan kurum ve kuruluĢtan baĢka bir yerde bulunuyorsa baĢvuru reddedilir. D) Bilgi edinme baĢvurusu, baĢvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iĢ adresini, baĢvuru sahibi tüzel kiĢi ise tüzel kiĢinin unvanı ve adresi ile yetkili kiĢinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluĢa yapılır. 2- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi bilgi edinme baĢvurularına konu olamaz ? A) Kurum ve kuruluĢlarca yayımlanmıĢ veya yayın, broĢür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmıĢ bilgi veya belgeler, B) Gizli dereceli olmayan belgeler C) YayımlanmıĢ veya kamuya açıklanmıĢ bilgi veya belgelerin ne Ģekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı ile ilgili bilgiler D) ġahsi ve gizli olmayan bilgiler


S a y f a | 90 3-Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre kurum ve kuruluĢlar, baĢvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye eriĢimi kaç iĢ günü içinde sağlarlar ? A) On B) On beĢ C) Otuz D) Kırk beĢ 4- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre kurum ve kuruluĢlar istenen bilgi veya belgenin, baĢvurulan kurum ve kuruluĢ içindeki baĢka bir birimden sağlanması; baĢvuru ile ilgili olarak bir baĢka kurum ve kuruluĢun görüĢünün alınmasının gerekmesi veya baĢvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluĢu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye eriĢim kaç iĢ günü içinde sağlanır ? A) On B) On beĢ C) Otuz D) Kırk beĢ 5- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre baĢvuru sahibinin ücret ödemesi gereken durumlarda ücreti kaç gün içinde yatırmazsa talebinden vazgeçmiĢ sayılır ? A) On B) On beĢ C) Otuz D) Kırk beĢ 6- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) BaĢvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karĢı baĢvuru yolları belirtilir. B) Bilgi edinme istemi reddedilen baĢvuru sahibi, itirazın tebliğinden itibaren baĢka bir kuruma itiraz etmeden yargı yoluna baĢvurmalıdır. C) Ġstenen bilgi ve belgeler baĢka bir kurumdan sağlanıyorsa cevaplama süresi uzar. D) Kurum ve kuruluĢlar, bilgi edinme baĢvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda baĢvuru sahibine bildirirler. 7- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre baĢvurusu reddedilen baĢvuru sahibi karara kaç gün içerisinde kurula itiraz edebilir ? A) On B) On beĢ C) Otuz D) Kırkı beĢ 8- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre baĢvurusu reddedilen baĢvuru sahibi karara itirazından itibaren yetkili kurul kaç gün içerisinde kararını verir ? A) On B) On beĢ C) Otuz D) Kırk beĢ 9-Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeler kaç gün içerisinde verilmelidir ? A) On B) On beĢ C) Otuz D) Kırk beĢ 10-Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kaç üyeden oluĢur ? A) 5 B) 7 C) 9 D) 12 11- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır. B) Kurul, en az ayda iki defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman BaĢkanın çağrısı üzerine toplanır. C) Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. D) Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aĢması halinde, aĢan günler için huzur hakkı ödenmez. 12- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır ? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 13- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sekreterya hizmetleri aĢağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür ? A) Adalet Bakanlığı B) ĠçiĢleri Bakanlığı C) BaĢbakanlık D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 14- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yargı denetimi dıĢındadır ? A) Gizli bilgiler B) ĠĢ ve ekonomi ile ilgili bilgiler C) Tarihi bilgiler


S a y f a | 91 D) KiĢinin çalıĢma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar 15- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme hakkı kapsamı dıĢında değildir ? A) YarıĢma sınavlarına katılanların sayısı B) Ülkenin ekonomik çıkarlarına iliĢkin bilgi veya belgeler C) Ġdarî soruĢturmaya iliĢkin bilgi veya belgeler D) Devlet sırrına iliĢkin bilgi veya belgeler I . Suç iĢlenmesine yol açacak Suçların önlenmesi ve soruĢturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuĢturulmasını tehlikeye düĢürecek III. Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek IV. Hakkında dava açılmıĢ bir kiĢinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek 16-Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri bilgi edinme hakkı kapsamı dıĢındadır ? A) Yalnız I B) I,II C) II,III D) I,II,III,IV I. II.

17- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamındadır? A) Özel hayatın gizliliği B) HaberleĢmenin gizliliği C) Kurum içi düzenlemeler D) Kurum içi görüĢ, bilgi notu ve tavsiyeler 18- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kiĢisel bilgi veya belgeler ilgili kiĢiye en az kaç gün önceden haber verilerek açıklanabilir ? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 19-Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre kurum ve kuruluĢlar bilgi edinme hakkı kapsamındaki bir önceki yıla ait yapılan iĢlemlerle ilgili bilgileri hangi ay sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderilmelidir ? A) Ocak B) ġubat C) Mart D) Nisan 20- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre kurum ve kuruluĢlardan gelen bilgiler Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından hangi ay sonuna kadar TBMM BaĢkanlığına yollanmalıdır ? A) Ocak B) ġubat C) Mart D) Nisan 21- Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre TBMM BaĢkanlığı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından yollanan raporları kaç ay içerisinde kamuoyuna açıklamalıdır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 22-Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre Kurul tarafından sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan harcamalar hangi bütçede yer alan Kurul ödeneğinden karĢılanır ? A) Adalet Bakanlığı B) BaĢbakanlık C) ĠçiĢleri Bakanlığı D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 23-Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman BaĢkanın çağrısı üzerine toplanır. B) Kurulun toplantı yeter sayısı altı, karar yeter sayısı beĢtir. C) BaĢkan, ilk toplantıda Kurulun kendi üyeleri arasından seçilir. D) Üyeler çekimser oy kullanabilirler. 24-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre yabancıların bilgi edinme hakkı ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kiĢiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karĢılıklılık ilkesi çerçevesinde baĢvuruda bulunabilirler. B) BaĢvurular Türkçe olarak yapılır. C) KarĢılıklılık ilkesi kapsamında bulunan ülkeler BaĢbakanlıkça Resmi Gazetede ilan edilir. D) Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası sözleĢmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.


S a y f a | 92 25-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre kamu kurum ve kuruluĢlarının bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme baĢvurularından kaynaklanan iĢ yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla yapacakları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarını kamuoyuna sunarlar. B) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki temel nitelikli karar ve iĢlemlerini, mal ve hizmet alımlarını, satımlarını, projelerini ve yıllık faaliyet raporlarını kamuoyuna sunarlar. C) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı veya diğer düzenleyici iĢlemlerin neler olduğunu, yayımlanmıĢsa hangi tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını, görev ve hizmet alanlarıyla ilgili mevzuatın değiĢiklikleri iĢlenmiĢ halini kamuoyuna sunarlar. D) Yıl içerisinde yapmıĢ oldukları personelle ilgili her türlü iĢ ve iĢlemi kamuoyuna sunarlar. 26-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre kamu kurum ve kuruluĢları bilgi edinme hakkının etkin kullanılması için aĢağıdaki bilgilerden hangisini yayımlayamazlar ? A) Yıl içerisinde kuruma baĢvuran Ģahıslarla ilgili bilgi ve belgeler B) ġikayet ve baĢvuruların yapılma usulü ve verileceği merci veya yetkili kiĢi hakkında bilgiler C) Verilen hizmetlere iliĢkin bilgiler D) Personel sayısı ve statüleri hakkındaki bilgiler 27-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre Bilgi edinme birimlerinin oluĢturulması ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Bünyesinde basın ve halkla iliĢkilerle görevli birimi veya bu birime benzer görevler ifa eden birim bulunmayan kurum ve kuruluĢlar, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere eriĢimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla, kurum ve kuruluĢ içindeki bir birim bünyesinde bilgi edinme birimleri oluĢtururlar veya doğrudan kurum yöneticisine bağlı en az üç bilgi edinme yetkilisi görevlendirirler. B) Bu birimlerde görevli personel, bilgi edinme hakkını kullanacak kiĢilerin istekleri halinde, baĢvurunun nasıl yapılacağı, talep edilen bilgi veya belgenin kurum ve kuruluĢun hangi biriminde bulunabileceği ve baĢvuru sonrasındaki iĢlemler konusunda bilgi verir, açıklama yapar, gerekli yardımı sağlar ve bilgi edinme baĢvurularıyla ilgili iĢlemleri yapar. C) Bilgi edinme baĢvurusunda bulunan kiĢilerin, kurum ve kuruluĢların ellerinde hangi konularda ve ne türden bilgi veya belgeler bulunduğu konusunda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla, kurum ve kuruluĢlarca hazırlanacak kurum dosya planları, bilgi edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan yeterli sayıda nüsha baĢvuru sahiplerinin istifadesine sunulur. D) Kurum ve kuruluĢların teĢkilat yapısına, görev ve hizmet alanlarına iliĢkin bilgiler, tanıtma veya eğitim amaçlı broĢürler ve yayınlar, yıllık faaliyet raporları ile bütçe ve harcamalarına iliĢkin raporlar bilgi edinme birimlerinde bulundurulabilir. KiĢiler bu tür tanıtıcı yayınlardan istifade edebilir. 28-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre baĢvuru usulu ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) BaĢvuru dilekçelerinin veya baĢvuru formlarının, daktiloyla doldurulması veya bilgisayar çıktısı olması gerekir. B) BaĢvurunun kurum ve kuruluĢa ulaĢtığı tarih baĢvuru tarihidir. C) BaĢvuru dilekçeleri posta yoluyla ya da faksla kurum ve kuruluĢlara gönderilebilir. D) Merkezi idarenin taĢra teĢkilatında bulunan bilgi veya belgelere iliĢkin baĢvurular, valilik veya kaymakamlığa bağlı olarak faaliyette bulunan bilgi edinme yetkililerine veya taĢra teĢkilatında bulunan ilgili birimlere yapılır. 29-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre elektronik ortamda yapıla baĢvurularda hangi durumlarda T.C Kimlik no Ģartı aranmaz ? A) Ad ve soyad yazılmıĢsa B) Açık adres belirtilmiĢse C) Tüzel kiĢiliği bulunan kurumlar baĢvurmuĢsa D) BaĢvuruda elektronik imza kullanılmıĢsa 30-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) BaĢvuruda bulunan kimsenin kimliğini tespit etmeye yarayacak baĢka bilgi veya özel iĢaretlerin bulunması halinde, özürlüler bakımından bu bilgi veya özel iĢaretler imza yerine geçmek üzere kullanılır. B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaĢılan baĢvuru sahiplerinin dilekçeleri veya formları, bu durumun anlaĢıldığı tarihte hiç baĢvuru yapılmamıĢ sayılarak iĢleme konulmaz.


S a y f a | 93 C) BaĢvuru dilekçesi veya formu kaydedildikten sonra, en geç beĢ iĢ günü içinde kurum veya kuruluĢun ilgili birimlerine gönderilir. D) Elektronik posta yoluyla gelen baĢvurular ilgili birimlere, elektronik ortamda veya baĢvurunun bilgisayar çıktısı iletilmek suretiyle gönderilir. 31-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre Kendisine bilgi edinme baĢvurusunda bulunulan kurum ve kuruluĢ, talep edilen bilgi veya belge kendisinde bulunmakla birlikte, istenen bilgi veya belgenin baĢka bir veya birden fazla kurum ve kuruluĢtan neĢet ettiğini veya görev alanına girdiğini tespit ederse aĢağıdakilerden hangisini yapmalıdır ? A) BaĢvuruyu reddeder B) BaĢvuru belgeleri ile ilgili bir iĢlem yapmaz ve diğer kurumlara gönderir. C) Bilgi veya belgeye eriĢimi sağlamadan önce, söz konusu kurum ve kuruluĢlardan görüĢ alır. D) Sadece kurumda bulunan bilgileri verir. 32-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre BaĢvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluĢu ilgilendirmesi durumunda, kendisine baĢvuru yapılan kurum ve kuruluĢ, diğer kurum ve kuruluĢlardan istenen bilgi veya belgenin kendisinde bulunmayan kısmıyla ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluĢlardan bilgi veya belge talebinde bulunulması halinde baĢvurunun cevaplanması süresi kaç gün olur ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60 33- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre çeĢitli nedenlerle baĢvurunun cevaplanmasının uzaması halinde durum baĢvuru sahibine kaç gün önceden bildirilmelidir ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60 34- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre kurum ve kuruluĢlar, baĢvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye eriĢimi kaç iĢ günü içinde sağlarlar ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60 35- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre kurum ve kuruluĢlarca sağlanacak bilgi edinme ile ilgili ücretler aĢağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir ? A) Adalet Bakanlığı B) Bakanlar Kurulu C) BaĢbakanlık D) Maliye Bakanlığı 36- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre eriĢimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk kaç sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz ? A) BeĢ B) On C) On beĢ D) Yirmi 37-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre kurum ve kuruluĢlar Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeleri kaç iĢ günü içerisinde vermek zorundadır ? A) BeĢ B) On C) On beĢ D) Otuz 38-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamındadır ? A) Tavsiye ve mütalaa talepleri B) Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler C) Adli soruĢturma ve kovuĢturmaya iliĢkin bilgi veya belgeler D) Ülkenin ekonomik çıkarlarına iliĢkin bilgi veya belgeler

1 2 3 4 5

C C B C B

8 9 10 11 12

C B C B B

15 16 17 18 19

A D D B B

22 23 24 25 26

B D C D A

29 30 31 32 33

B D C C B

36 37 38

B C B


S a y f a | 94 6 7

B B

13 14

C D

20 21

D B

27 28

A A

34 35

B D

3071 DĠLEKÇE HAKKININ KULLANILMASI KANUNU     

Türkiye'de ikamet eden yabancılar karĢılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla kanundan yararlanır. Dilekçede; dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iĢ veya ikametgah adresinin bulunması gerekir. Dilekçe yetkili-ilgili makamlara verilmezse, ilgili birime kurum tarafından sevk edilir ve durum ilgiliye bildirilir. Dilekçe, belli bir konuyu ihtiva etmiyorsa, içerisinde bulunması zorunlu unsurlar yoksa, konusu yargıyı ilgilendiriyorsa incelenmez. 30 gün içerisinde, dilekçenin sonucu veya safahatı hakkında dilekçe sahibi bildirilmelidir.


S a y f a | 95   

TBMM ye başvurular 60 gün içinde neticelenir. Kurumlar, TBMM nin istediği bilgileri 30 gün içinde vermek zorundadır. Kanunu TBMM ve Bakanlar Kurulu yürütür.

ÇIKMIġ SORULAR 1. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında bir dilek ve Ģikâyet içeren dilekçe ile yetkili idari makama baĢvurulduğunda, dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde gerekçeli cevap verilir? A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 EGITIMKURUMU_MUD 2. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun‟a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması en çok kaç gün içinde sonuçlandırılır? A)20

B)30

C)45

D)60 EGITIMKURUMU_MUD

TEST 1-Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi dilekçelerde bulunması zorunlu olan bilgilerden değildir ? A) Ad-Soyad B) Ġmza C) Adres D) Baba Adı 2-Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Türkiye'de ikamet eden yabancılar karĢılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler. B) Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. C) Türk vatandaĢları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve Ģikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile baĢvurma hakkına sahiptirler. D) Kısıtlı ve yükümlüler ile silah altında bulunan er ve erbaĢlar dilekçe hakkından yararlanamazlar. 3- Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi incelenemeyecek dilekçelerden değildir ? A) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler B) Zorunlu olarak bulunması gereken bilgilerin bulunmadığı dilekçeler C) Herhangi bir konu ile ilgili talep dilekçeleri D) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar 4-Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre kurum ve kuruluĢlar dilekçenin kuruma tesliminden itibaren dilekçe sahibine kaç gün içerisinde cevap vermek zorundadırlar ? A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 5- Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre TBMM ye verilen dilekçeler kaç gün içerisinde incelenip , sonuçlandırılır ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60 6- Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre TBMM Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeler kurumlarca kaç gün içerisinde cevaplandırılmak zorundadır ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60 CEVAP ANAHTARI 1D 2D

3C

4D

5D

6C


S a y f a | 96

DEVLET MEMURLARININ ġĠKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK    

   

TSK mensupları, Anayasa-Uyuşmazlık mahkemesi üyeleri, Adli-idari yargı mensupları, Danıştay-Sayıştay mensupları ve Yükseköğretim Kanununa tabi öğretim elemanları yönetmelik dışıdır. Müracaatlar, şikayet edilen atlanarak yapılır. Toplu müracaat ve şikayet yapılabilir. ġikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüĢlerini de ilave etmek suretiyle amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. ġikayet edene de durum hakkında bilgi verirler. ġikayet incelemeleri ve kararları dilekçenin yetkili makama girmesinden itibaren 30 gündür. ġikayet eden veya edilen Ģikayetle ilgili karara bir defa ile sınırlı olmak koĢuluyla kararın kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilirler. Müracaatlarda, sorun çözümleme yetkisi olmayan yetkili mercilere durumu 3 (üç) gün içinde bildirmelidir. Yürütücü Bakanlar Kuruludur.

ÇIKMIġ SORULAR


S a y f a | 97 1. Devlet Memurlarının ġikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik‟e göre Ģikâyette bulunan ve Ģikâyet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karĢı bir defaya mahsus olmak üzere, kararın kendilerine tebliğini izleyen en fazla kaç gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 8Nisan2007_MufYrd CEVAP: C

TEST 1- Devlet Memurlarının ġikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi anılan yönetmeliğe tabi değildir ? A) Öğretmen B) ġube Müdürü C) Astsubay D) MüsteĢar Yardımcısı 2-AĢağıdakilerden hangisi Devlet Memurlarının ġikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğine tabidir ? A) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memur B) Cumhuriyet Savcısı C) Bakanlık merkez teĢkilatında görevli daire baĢkanı D) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi kurumlarda çalıĢan öğretim elemanları 3-Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan hangi iĢ ve iĢlemlerden dolayı Ģikayetçi olabilirler ? A) Ġdari eylem – disiplin cezası B) Ġdari iĢlem – Ġdari eylem C) disiplin cezası- Ġdari iĢlem D) Ġdari eylem – disiplin cezası-Ġdari iĢlem 4- AĢağıdakilerden hangisi Devlet Memurlarının ġikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğine göre yanlıĢtır ? A) Birden fazla Devlet Memurunun toplu olarak söz veya yazı ile Ģikayette bulunmaları yasaktır . B) Bir veya aynı hadise birden fazla memurun Ģikayetlerine sebep veya konu olursa birlikte Ģikayette bulunabilirler. C) ġikayet hakkında karar verme yetkisi Ģikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir. D) ġikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüĢlerini de ilave etmek suretiyle amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. 5- AĢağıdakilerden hangisi Devlet Memurlarının ġikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğine göre karar verme yetkisi bulunmayan amirler Ģikayetleri en geç kaç gün içerisinde karar verme yetkisi olan amire bildirmek zorundadırlar ? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 I. I.ġikayetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. II. II.ġikayetler 15 gün içerisinde karara bağlanmalıdır. III. Adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki Ģikayetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. IV. ġikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden baĢlanarak silsile yolu ile yapılır. 6-Devlet Memurlarının ġikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi doğrudur ? A) I,II B) II,IV C)I,III,IV D) I,II,III,IV 7- Devlet Memurlarının ġikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğine göre ġikayette bulunan ve Ģikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karĢı kaç gün içerisinde itiraz edebilirler ? A) 5 B) 10 C) 15 D) 30 8- Devlet Memurlarının ġikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğine göre Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları kaç gün içerisinde bir üst amire bildirmek zorundadırlar ? A) 3 B) 5 C) 10 D) 15 I.Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve iĢlemlerden dolayı Ģikayet hakkına sahiptirler. II. Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, müracaatın yapıldığı amire aittir. III. ġikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler Ģikayeti karar verme yetkisi olan amirlere 3 gün içinde bildirirler. 9-Devlet Memurlarının ġikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I-II D) II-III I.


S a y f a | 98 10- Devlet Memurlarının ġikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) ġikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden baĢlanarak silsile yolu ile ve Ģikayet edilen amirler atlanarak yapılır. B) Yazılı Ģikâyetler maksadı en iyi ifade edecek Ģekilde ve mevzuat hükümleri ne uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. C) Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teĢkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi Ģikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır. D) Sözlü olarak yapılan Ģikâyetlerde Ģikayeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda Ģikayetçi ile Ģikayeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir. Ancak Ģikâyet edenin tutanak düzenlenmesini istemezse Ģikayet sözlü olarak silsile yolu ile bir üst amire iletilir. 11- Devlet Memurlarının ġikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğine göre Ģikayetler hakkında karar verme yetkisi kime aittir ? A) ġikayet edilenin ilk sicil amirine B) ġikayet edilenin ilk disiplin amirine C) ġikayet edilenin bağlı olduğu kurumun disiplin kuruluna D) ġikayet edilenin üst disiplin amirine CEVAP ANAHTARI 1 C 2 C 3 B 4 B 5 B 6 C 7 B 8 A 9 A 10 D 11 B

5442 ĠL ĠDARESĠ KANUNU  

 

    

  

Ġl ve ilçe kurulması, kaldırılması, adl değiĢtirilmesi, bir ilçenin baĢka bir il'e bağlanması kanun ile; Bucak kurulması, kaldırılması, sınırlarının adlarının değiĢtirilmesi, köy- kasaba veya bucağın baĢka bir il ve ilçeye bağlanması, mevki-arazi adlarının değiĢtirilmesi ĠçiĢleri Bakanlığının kararı ve CumhurbaĢkanının tasdiki ile; Yeniden köy kurulması veya yerinin değiĢtirilmesi Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle; Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan baĢka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiĢtirilmesi, köylerin birleĢtirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp baĢka bir köy ile birleĢtirilmesi ĠçiĢleri Bakanlığının tasvibiyle yapılır. Kazalar ile ilgili iĢlemler Ġl Genel Meclisinin kararıyla olur. Ġllerin idaresi yetki geniĢliği esasına dayanır. Ġl genel idaresinin baĢı ve mercii validir. Bakanlar valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve ceza teklifinde bulunabilirler. Ġldeki tüm birimler valinin emri altındadır. Ancak, Hakimler Kanunu ile Ġcra ve Ġflas Kanununda yazılı yargıç, Cumhuriyet savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla bu kanunlarda yazılı adalet memurları, askeri birlikler, askeri fabrika ve müesseseler, askerlik daire ve Ģubeleri bu madde hükmünden müstesnadır. Ġllerde valiye yardımcı vali muavinleri olur. Muavin olmak için, 6 yıl kaymakamlık yapmak ve bu hizmetin iki yılını doğuda geçirmiĢ olmak gerekir. Vali, ĠçiĢleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve CumhurbaĢkanının tasdiki ile atanır. Vali muavinleri, hukuk iĢleri müdürleri, il idare Ģube baĢkanları ve bulunan yerlerde il ve bölge muhakemat müdürleri ve Hazine avukatları valilerin mütalaası alınarak Bakanlık veya tüzelkiĢiliği haiz genel müdürlüklerin teĢkilat kanunlarındaki hükümlere göre atanır. il merkezinde Devlet gelir, giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, Ģube Ģefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleri, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler uzman hekimlerinin atamalarında, Bakanlıklar veya tüzelkiĢiliği haiz genel müdürlükler yetkilidir. Valiler ildeki iĢlerle ilgili yazıĢmalarını doğrudan bakanlıklara yazarlar. Vali, hesap veya teknik iĢlerle ilgili kısımlarda imza yetkisini il idare Ģube baĢkanlarına devredebilir.


S a y f a | 99 

  

       

 

      

    

Vali, adli ve askeri teĢkilat dıĢında kalan bütün Devlet daire, müessese ve iĢletmelerini, özel iĢyerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetleme ve teftiĢ etme yetkisine sahiptir. Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere baĢkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder. Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teĢkilatının amiridir. Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve üstlerinin il içine munhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak vali tarafından yerleri değiĢtirilebilir ve bundan hemen ĠçiĢleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına bilgi verir. Vali, acil durumlarda diğer illerden yazılı-sözlü yardım talep eder. Olaylarda görevli birliklerin çapına vali görüĢü komutan kararı ile, kalıĢ süresi komutanla istiĢare yapılarak vali tarafından kararlaĢtırılır. Askeri birliklerin müstakil görevlendirilmelerinde kendi bağlı olduğu askeri komutanın sorumluluğunda ve TSK iç hizmet kanununa göre iĢlem yapılır. Valiler, güvenlik güçleri ile askeri birlikler arasındaki koordineyi sağlar. Jandarma veya polis ile birlikte yapılan görevlerde komuta askeri birliklerin en kıdemli komutanına aittir. Birden çok ili kapsayan olaylarda görevli güvenlik güçlerinin koordinesi ĠçiĢleri ve Genelkurmayca ortak organize edilir. ĠçiĢleri gerekirse bir valiyi sorumlu atayabilir. Olayın ülke dıĢına çıkması durumunda valinin teklifi ile ilgili komutanlar tarafından genelkurmayın bilgisi ve hükümetin onayıyla sınır ötesi operasyon yapabilir. Ġlgili ülke haberdar edilir. Harcamalar ĠçiĢleri Bakanlığınca yapılır. Bakanlar Kurulu ile ĠçiĢleri Bakanlığına ödenek tahsis edilir. Ġhtiyaç duyulan malzeme, gider vs için vali ile ĠçiĢleri Bakanının onayı yeter. 657‘ye göre usulüne uygun savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve beĢ günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanunu hükümlerine göre teklif ve taleplerde bulunabilir. Vali yaptığı denetimde görevde kalması sakınca görülen memuru görevden el çektirebilir. Valiler, vali muavini ile kaymakamların, il idare Ģube baĢkanlarının ve il ve bölge muhakemat müdürlerinin, genel ve özel kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler. Vali yılda en az dört defa, il idare baĢkanları ile toplantı yapar. Kaymakamlarla yılda bir defa toplantı yapar. Ġlçe idaresinin baĢı kaymakamdır. Askeri ve adli merciler hariç ilçedeki tüm idareler kaymakama bağlıdır. Kaymakamlar, ĠçiĢleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin seçimi/uygun görüĢü ve Bakanın onayı/oluru ile müĢterek kararname ile cumhurbaĢkanının onayı ile atanır. Kaymakamlara mülki idare amirleri sınıfından olanlar vekalet eder. Ġlçedeki idare Ģube baĢkanları il idare Ģube baĢkanlarının atama yazısı ve valinin onayı ile atanır. Ancak ilçe merkezinde Devlet gelir, giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, Ģube Ģefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleri, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler uzman hekimlerinin atamaları kapsam dıĢında, Bakanlıklar veya tüzelkiĢiliği haiz genel müdürlükler tarafından yapılır. Görevde kalması sakıncalı ilçe idare Ģube baĢkanlarını valinin muvafakatı ile, memurları re‘sen iĢten el çektirebilir. Kaymakam uyarma ve kınama cezalarını savunma aldıktan sonra verir. Daha ağır cezaları kanun hükümlerine göre iĢletir. Kaymakam, ilçe idare Ģube baĢkanlarına acele hallerde 8 güne kadar ve tayini kendisine ait memurlara, yıllık izinlerinden düĢmek kaydıyla bir aya kadar izin verebilir. Tayinleri kaymakama ait olmayan memur ve müstahdemlere izin verilmezden önce kaymakamın mütalaası alınır; Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiĢtirebilir.


S a y f a | 100             

Kaymakamlar, ilçe idare Ģube baĢkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler. Ġlçe belediye baĢkanları ile köy muhtarları yazıĢmalarını kaymakamlık kanalıyla yapar. Kaymakam ilçedeki bucak-köylerin en az yarısını yılda bir defa denetlemek durumundadır. Bucak müdürleri memurlara en fazla uyarma cezası verebilir. Bucak müdürü vali tarafından atanır. En az lise mezunu olan, 30 yaĢını aĢmamıĢ ve askerliğini yapmıĢ ve her yerde görev yapabileceğine dair sağlık raporu olanlardan seçilir. Kasaba ve köyler 12‘den az ise bucak meclislerine en az 12 üye seçilir. Meclis üyeliği 4 yıllıktır. Yönetmeliklerini ĠçiĢleri Bakanlığı hazırlar. Meclis yılda bir defa Ekim ayının baĢında toplanır. Ġl Ġdare Kurulu, İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdürlerinden teĢekkül eder. Ġlçe idare kurulu, kaymakamın baĢkanlığı altında yazı iĢleri müdürü, malmüdürü, hükümet hekimi, milli eğitim müdürü ve tarım memuru ve veterinerden teĢekkül eder. Ġdare kurulları üyelerin yarısından bir fazlası hazır olmadıkça toplanmaz. Ġlçe idare kurulunun kararına itiraz il idare kuruluna yapılır. Ġl idare kurulu kararlarına itiraz DanıĢtay‘a yapılır. Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

ÇIKMIġ SORULAR 1. 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟na göre il idare kurulunda aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Tarım Müdürü B)Sağlık Müdürü C)Emniyet Müdürü D)Hukuk ĠĢleri Müdürü 11 Ocak 2009 mebmufyrd 2. 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟na göre kayma- kamların hukuki durumları ve yetkileri ile ilgili olarak aĢağıdaki hükümlerden hangisi yanlıĢtır? A) Kaymakamlarca resen verilen cezalar kesindir. B) Kaymakam, ilçe idare Ģube baĢkanlarına acele hâllerde 8 güne kadar izin verebilir. C) Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teĢkilatının amiridir. D) Kaymakam, ilçenin idare Ģube baĢkanlarıyla ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına Memurin Kanunu‘ndaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını verir ve uygular. Ocak 2009 mebmufyrd 3. 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟na göre valiler ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık iĢleriyle ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken en uygun tedbirleri görüĢmek üzere kaymakamları yılda kaç defa toplantıya çağırır? A) Bir B) Ġki C) Üç D) Dört 11 Ocak 2009 mebmufyrd 4. 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟na göre valilerin teftiĢte denetleme yetkileri çerçevesinde vali, bakanlıklar ve tüzel kiĢiliğe haiz genel müdürlüklerin il teĢkilatında çalıĢan memurların, Memurin Kanunu‟ndaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verir ve uygular? A) On beĢ B) On C) Yedi D) BeĢ 11 Ocak 2009 mebmufyrd 5. 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟na göre, valilerin tayin usulü ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? A) ĠçiĢleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve CumhurbaĢkanının tasdiki B) ĠçiĢleri Bakanlığının inhası, BaĢbakanın onayı, CumhurbaĢkanının tasdiki C) ĠçiĢleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı


S a y f a | 101 D) ĠçiĢleri Bakanlığının teklifi, BaĢbakanın tasdiki MufYrd25ġubat2007 6. 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟na göre en az kaç yıl kaymakamlıkta bulunmuĢ olanlar vali muavini tayin edilir? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 MufYrd25ġubat2007 I- Halkın askerlik muameleleri dıĢındaki müracaat ve Ģikâyetlerini kabul eder. II- Kaymakamlarca resen verilen cezalar kesindir. III- Verilen cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. 7. 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟na göre kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıĢtır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III MufYrd25ġubat2007 8. 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟na göre köy adlarının değiĢtirilmesi, köylerin birleĢtirilmesi ve ayrılması aĢağıdakilerden hangisi ile yapılır? B)ĠçiĢleri Bakanlığının kararı ve CumhurbaĢkanının tasdiki C)ĠçiĢleri Bakanlığının tasvibi MufYrd25ġubat2007 9. Ġl idaresi Kanunu‟na göre kaymakam, ilçenin idare Ģube baĢkanlarıyla ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına savunmasını aldıktan sonra disiplin cezası verebilir. Buna göre cezalarla ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Aylıktan kesme cezasını verir. B) Re‘sen verdiği cezalar kesindir. C) Cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. D) Uyarma, kınama cezaları verir ve uygular. MufYrd2005 10. 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟na göre vali, lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, iĢlerin gözden geçirilerek düzenleĢtirilmesi, teĢkilatın ahenkli çalıĢması için gereken tedbirlerin alınmasını görüĢmek ve kararlaĢtırmak amacıyla idare Ģube baĢkanlarını heyet hâlinde yılda en az kaç defa toplar? A) Ġki B) Üç C) Dört D) BeĢ EGITIMKURUMU_MUD IMülki Ġdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı IIGenel Ġdare Hizmetleri Sınıfı IIIEmniyet Hizmetleri Sınıfı 11. 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟na göre kaymakamlığa yukarıdaki hizmet sınıflarından hangisinden/hangilerinden olanlar vekâlet edebilir? A)Yalnız I B) I – II C)II -III D) I-II-III EGITIMKURUMU_MUD 12. 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟na göre kaymakamların “devir ve teftiĢ” görevleriyle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Devir ve teftiĢ sonucunu bir raporla valiye bildirir. B) Devir ve teftiĢe çıkacağı zaman valiyi haberdar eder. C) Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirir ve gereğini yapar. D) Her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin tamamını teftiĢ etmek zorundadır. EGITIMKURUMU_MUD A) Kanun C) Bakanlar Kurulu kararı

1 2

C D

3 4

A D

5 6

A C

7 8

A D

9 10

A C

11 12

A D


S a y f a | 102

TEST 1-Ġl Ġdaresi Kanununa göre Ġl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiĢtirilmesi, bir ilçenin baĢka bir il'e bağlanması aĢağıdakilerden hangisi ile olur ? A) Yönetmelik B) Kanun C) Bakanlar Kurulu Kararı D) ĠçiĢleri Bakanlığı onayı 2- Ġl Ġdaresi Kanununa göre bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiĢtirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın baĢka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiĢtirilmesi aĢağıdakilerden hangisi ile olur ? A) Yönetmelik B) Kanun C) Bakanlar Kurulu Kararı D) ĠçiĢleri Bakanlığı kararı ve CumhurbaĢkanının tasdiki 3- Ġl Ġdaresi Kanununa göre yeniden köy kurulması veya yerinin değiĢtirilmesi durumunda aĢağıdaki bakanlıklardan hangilerinin görüĢü alınır ? A) ĠçiĢleri Bakanlığı,Maliye Bakanlığı B) Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları C) Turizm,ĠçiĢleri D) ĠçiĢleri,Maliye,Turizm 4- Ġl Ġdaresi Kanununa göre köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan baĢka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiĢtirilmesi, köylerin birleĢtirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp baĢka bir köy ile birleĢtirilmesi aĢağıdakilerden hangisinin onayı ile olur ? A) BaĢbakanlık B) Bakanlar Kurulu C) ĠçiĢleri Bakanlığı D) TBMM Kaza kurulmasında ve kaldırılmasında, bir kazanın baĢka bir vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde, sınırlarının değiĢtirilmesinde ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin mütalaaları alınır. II. Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları, alakadar Vilayet Daimi Encümeninin mütalaası alındıktan sonra, en kısa zamanda Dahiliye Vekaletince değiĢtirilir. III. Ġllere, ilçelere, bucaklara, merkez yapılan Ģehir, kasaba veya köyün adı verilir.Bunların coğrafi veya tarihi bir sanı varsa o da isim olarak verilebilir. 5- Ġl Ġdaresi Kanununa göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I,II D) I,II,III I.

6- Ġl Ġdaresi Kanununa göre illerin idaresi hangi esasa dayanır ? A) Yetki geniĢliği B) Yerinden yönetim C) Vesayet D) Güçler ayrılığı 7- Ġl Ġdaresi Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi valiye bağlı değildir ? A) Ġl Emniyet Müdürlüğü personeli B) Devlet Hastanelerinde görevli doktorlar C) Adliye personeli D) Devlet okullarında çalıĢan öğretmenler 8- Ġl Ġdaresi Kanununa göre Valiliğin yazı iĢlerinin düzenlenmesinden aĢağıdakilerden hangisi sorumludur ? A) Vali Muavini B) Yazı iĢleri Müdürü C) il Hukuk ĠĢleri Müdürü D) Ġl Milli Eğitim Müdürü 9- Ġl Ġdaresi Kanununa göre en az kaç yıl kaymakamlık yapmıĢ olanlar vali muavini olabilir ? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 10-Ġl Ġdaresi Kanununa göre vali muavini olmak için gerekli sürenin en az kaç yılının doğuda yapılmıĢ olması gereklidir ? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 11- Ġl Ġdaresi Kanununa göre valiler nasıl atanır ? A) BaĢbakanın teklifi , Bakanlar Kurulunun kararı ve CumhurbaĢkanının onayı ile B) ĠçiĢleri Bakanlığının teklifi , Bakanlar Kurulunun kararı ve CumhurbaĢkanının onayı ile C) Bakanlar kurulunun teklifi , TBMM nin kararı ve CumhurbaĢkanının onayı ile D) TBMM nin teklifi , Bakanlar Kurulunun kararı ve CumhurbaĢkanının onayı ile I.

Valiler, lüzumunda tayinlerindeki usule göre kadro aylığı ile merkez emrine alınarak ĠçiĢleri Bakanının tensip edeceği iĢlerde görevlendirilebilirler.


S a y f a | 103 Vali muavinleriyle hukuk iĢleri müdürleri, il idare Ģube baĢkanları ve bulunan yerlerde il ve bölge muhakemat müdürleri ve Hazine avukatları valilerin mütalaası alınarak Bakanlık veya tüzel kiĢiliği haiz genel müdürlüklerin teĢkilat kanunlarındaki hükümlere göre tayin edilirler. III. Mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfından vali olarak atanacaklarda; en az ikinci sınıfa yükselmiĢ ve ikinci sınıfa yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kaybetmemiĢ olma Ģartı aranır. 12- Ġl Ġdaresi Kanununa göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I,II D) II,III II.

13-Ġl Ġdaresi Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi Bakanlık Genel Müdürlüğünce illere atanır ? A) Okullardaki görevli memurlar B) HemĢireler C) Lise öğretmenleri D) Hizmetliler 14- Ġl Ġdaresi Kanununa göre valilerin görev ve yetkileri ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Valiler, ilin genel idaresinden her bakana karĢı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, Bakanlıklarına ait iĢleri için valilere re'sen emir ve talimat verirler. Bakanlar, valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde bulunabilirler. B) Bakanlıklar ve tüzelkiĢiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare teĢkilatına ait bütün iĢleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valilikler de illere ait iĢler için ilgili Bakanlık veya tüzelkiĢiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak valiler hesabata ve teknik hususlara ait iĢlerde idare Ģube baĢkanlarına vali adına imza yetkisi verebilirler. C) Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neĢir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu iĢlerin gerçekleĢtirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir. D) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler özel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler. Ġlin her yönden genel idare ve genel gidiĢini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. Vali, ilde teĢkilatı veya görevli memuru bulunmayan iĢlerin yürütülmesini, bu iĢlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare Ģube veya daire baĢkanından isteyebilir. Bu suretle verilen iĢlerin yapılması mecburidir. III. Vali, il içindeki idare ve müesseselerde çalıĢan adli,uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden asli vazifelerine halel getirmemek Ģartı ile ilin genel ve mahalli hizmetlerine müteallik iĢlerin görülmesini isteyebilir. Bu memurlar verilen iĢleri yapmakla ödevlidirler. Vali, keyfiyetten ilgili Bakanlığa ve tüzel kiĢiliği haiz genel müdürlüğe bilgi verir. IV. Vali, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini ve ödeme iĢlerinin muntazam bir Ģekilde yapılmasını ve gelir kaynaklarının geliĢmesini sağlamak için tedbirler alır ve uygular, lüzumunda bu maksatla ilgili Bakanlıklara ve genel müdürlüklere tekliflerde bulunur. 15- Ġl Ġdaresi Kanununa göre valilerin görev ve yetkileri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi / hangileri doğrudur ? A) Yalnız I B) I,II C) I,II,III D) I,II,IV I. II.

16-Ġl Ġdaresi Kanununa göre “ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısiyle birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık Ģartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur.” aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Cumhuriyet baĢ savcısı B) Vali C) Ġl emniyet Müdürü D) Hukuk ĠĢleri Müdürü 17- Ġl Ġdaresi Kanununa göre “ Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün iĢleri, yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür. “ aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Cumhuriyet baĢ savcısı B) Vali C) Ġl Emniyet Müdürü D) Hukuk ĠĢleri Müdürü I.

II.

Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve üstlerinin il içine munhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak vali tarafından yerleri değiĢtirilebilir ve bundan hemen ĠçiĢleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına bilgi verir. Valiler, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve Ģikayetlerini kabul ederler. Askerlik Ģubelerine ve dairelerine yazarlar Cevabı kafi görmedikleri takdirde askerlik Ģubelerinin bağlı bulunduğu


S a y f a | 104 bölge, tümen veya korkomutanlıklarına ve Milli Savunma Bakanlığına müracaat ederler. Bu makamlar tarafından lazım gelen soruĢturma yapılarak kanuni gereği ifa edilir ve sonucundan valilere bilgi verilir. III. Memur ve müstahdemlerin çalıĢmalarına nezaret eder. 18-Ġl Ġdaresi Kanununa göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri valilerin teftiĢ ve denetleme yetkileri arasında yer alır ? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I,III D) I,II 19- Ġl Ġdaresi Kanununa göre valiler usulüne göre savunmasını aldıktan sonra emrinde çalıĢanlara kaç günlüğe kadar maaĢ kesimi cezası verebilirler ? A) 3 B) 5 C) 8 D) 15 20- Ġl Ġdaresi Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Valiler, vali muavini ile kaymakamların, il idare Ģube baĢkanlarının ve il ve bölge muhakemat müdürlerinin, genel ve özel kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler. B) Valiler, gereken hallerde il mensuplarına takdirname verirler. C) Valiler, genel ve özel kolluk mensuplarının mülki ödevlerine dokunan ve disiplin cezası uygulanmasını gerektiren hallerini görür ve öğrenirlerse ceza verilmesi için ĠçiĢleri Bakanlığından talepte bulunabilirler. D) Valilerce re'sen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. 21-Ġl Ġdaresi Kanununa göre valiler ildeki idare müdürleri ile yılda en az kaç defa toplantı yapmalıdır ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

22-Ġl Ġdaresi Kanununa göre valiler kaymakamlar ile yılda kaç defa toplantı yapmalıdır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 23- Ġl Ġdaresi Kanununa göre kaymakamlar nasıl atanır ? A) BaĢbakanın teklifi , Bakanlar Kurulunun kararı ve CumhurbaĢkanının onayı ile B) ĠçiĢleri Bakanlığının teklifi , Bakanlar Kurulunun kararı ve CumhurbaĢkanının onayı ile C) Bakanlar kurulunun teklifi , TBMM nin kararı ve CumhurbaĢkanının onayı ile D) ĠçiĢleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müĢterek karar ve CumhurbaĢkanının onayı ile Kaymakam, denetlemesi sırasında iĢ baĢında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare Ģube baĢkanlarını ,memur ve müstahdemleri re'sen sorumluluğu altında iĢten el çektirebilir. II. Kaymakam, ilçede teĢkilatı ve görevli memuru bulunmayan iĢlerin yürütülmesini, bu iĢlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire baĢkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen iĢlerin yapılması mecburidir. III. Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalıĢan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine iliĢkin iĢlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek Ģart ile valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen iĢleri yapmakla ödevlidirler. 24-Ġl Ġdaresi Kanununa göre kaymakamların görev ve yetkileri ile ilgili yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur ? A) Yalnız I B) I,II C) I,III D) II,III I.

25- Ġl Ġdaresi Kanununa göre kaymakamların ceza ve ödül verme yetkisi ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Kaymakam, ilçenin idare Ģube baĢkanları ile ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına Memurin Kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve 3 günlüğe kadar maaĢ kesimi cezalarını verir ve uygular. B) Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar kesindir. C) Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. D) Kaymakam, ilçe memurlarına takdirnamede verebilir. 26-Ġl Ġdaresi Kanununa göre kaymakamlar ilçe idare Ģube baĢkanlarına acele hallerde kaç güne kadar izin verebilir ?


S a y f a | 105 A) 5

B) 8

C) 10

D) 15

27- Ġl Ġdaresi Kanununa göre kaymakamlar tayini kendisine ait memurlara, Memurlar Kanunundaki yıllık izin, süresine mahsup edilmek üzere kaç gün izin verebilirler ? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 28- Ġl Ġdaresi Kanununa göre kaymakamların görev ve yetkileri ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teĢkilatının amiridir. B) Memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün iĢleri yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür. C) Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve Ģikayetlerini kabul ederler. Askerlik Ģubelerine ve dairelerine yazarlar. Cevabı kafi görmedikleri takdirde keyfiyeti Bakanlığa bildirirler. D) Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiĢtirebilir.

29-Ġl Ġdaresi Kanununa göre kaymakamlar her yıl ilçenin bütün bucakları ile köylerinin en az kaçta kaçını teftiĢ ederler ? A) 1/3 B) 1/ 2 C) 1/ 4 D) 1/5 30- Ġl Ġdaresi Kanununa göre Bucak müdürleri hangi cezayı resen verebilir ? A) Uyarma B) Kınama C) MaaĢ Kesimi D) Kademe Durdurma 31-Ġl Ġdaresi Kanununa göre Bucak müdürleri ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Bucak müdürü, her yıl bucağın bütün köy ve kasabalarını en az ikiĢer kere dolaĢarak halkın müracaat ve Ģikayetlerini dinler ve yetkileri içindeki iĢleri yapar ve yapamadıklarını kaymakama bildirir. B) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlarla ilgili olarak verilecek emirler, bucak teĢkilatına dahil dairelere bucak müdürleri vasıtası ile tebliğ olunur; C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının yayınlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Bunların kendisine verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. D) Cumhuriyet Bayramlarında bucakta yapılacak törene baĢkanlık yapar ve ziyaretleri kabul eder. 32-Ġl Ġdaresi Kanununa göre aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Bucak meclisleri, bucağa bağlı belediye meclisleri ve köy ihtiyar kurulları tarafından kendi aralarından veya kendi köy ve kasabaları halkından olmak üzere hariçten seçecekleri birer üyeden teĢekkül eder. B) Bucağın sabit veya gezici doktoru, "doktoru olmayan yerlerde" sağlık memurları, veterineri, ziraat muallimi, sabit ve gezici baĢöğretmenleri meclisin tabii üyeleridirler. C) Kasaba ve köy adedi 11 den aĢağı olursa meclise seçilen üye adedi 11 den az olmamak üzere kasaba ve köylerce eĢit sayıda üye seçilir. D) Meclise seçilen üyelerin görevleri dört yıl sürer, yeniden seçilmeleri caizdir. 33- Ġl Ġdaresi Kanununa göre bucak meclisi hangi ayda toplanır ? A) Ocak B) Haziran C) Ekim D) Aralık 34- Ġl Ġdaresi Kanununa göre bucak komisyonu en az kaç üyeden oluĢur ? A) 3 B) 4 C) 5 D) 12 35-Ġl Ġdaresi Kanununa göre bucak komisyonu ayda en az kaç defa toplanır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 36- Ġl Ġdaresi Kanununa göre vali veya vali yardımcısı baĢkanlığındaki Ġl idare kurulu üyeleri aĢağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiĢtir ? A) Hukuk iĢleri müdürü, defterdar, milli egitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdürleri B) Hukuk iĢleri müdürü, defterdar, milli egitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım, emniyet ve veteriner müdürleri C) Hukuk iĢleri müdürü, defterdar, milli egitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım , veteriner müdürleri ve müftü


S a y f a | 106 D) Hukuk iĢleri müdürü, defterdar, milli egitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım , veteriner müdürleri ve Cumhuriyet BaĢ Savcısı 37- Ġl Ġdaresi Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi ilçe idare kurulu üyesi değildir ? A) Tahrirat katibi B) Mal müdürü C) Milli eğitim müdürü D) Ġlçe emniyet müdürü

38- Ġl Ġdaresi Kanununa göre il ve ilçe idare kurullarının toplanabilmesi için en az kaçta kaç çoğunluk aranır ? A) 1/3 B)yarısının bir fazlası C) 1/2 D) 1/4 39-Ġl Ġdaresi Kanununa göre il ve ilçe idare kurullarına kaç gün içinde iptal davası için baĢvurulabilir ? A) 15 B) 60 C) 91 D) 125

1 2 3 4 5 6 7

B D B C D A C

8 9 10 11 12 13 14

A C A B B C D

15 16 17 18 19 20 21

D B B B B C C

22 23 24 25 26 27 28

A D D A B B C

29 30 31 32 33 34 35

B A A C C B A

36 37 38 39

A D B C


S a y f a | 107

5580 ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI KANUNU       

    

     

      

Okullara açılıĢ izni bakanlıktan; okul dıĢındaki kurumlara açılıĢ izni valilik tarafından verilir. Kurum açma izninin valilikçe iptal edilmesine itiraz 156 iĢgünü bakanlığa yapılır. 15 iĢgünü içinde bakanlık karar verir. Kurum açma Ģartları; standartlara uygunluk dıĢında, ders araç-gereçlerinin yeterli oluĢu, yeterli-uygun personel çalıĢtırılması, öğretim programının bakanlıkça onaylanması Ģartlarını taĢımalıdır. Öğretim yılının otuzuncu gününden sonraki açılıĢ izinleri gelecek yıla aittir. Kurum adları yönetmelikle belirlenir. Askerî okullar, emniyet teĢkilâtına bağlı okullar ve din eğitimi-öğretimi yapan kurumların aynı veya benzeri özel öğretim kurumları açılamaz. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dıĢındaki diğer özel öğretim kurumlarında bu zorunluluk aranmaz. Ancak, söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki iĢ yerleri aynı binada bulunamaz. Uzaklıkla ilgili esaslar ĠçiĢleri, Millî Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm (ĠMSAK)bakanlıklarının müĢtereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir. Milletlerarası özel öğretim kurumları, TC bölünmez bütünlüğüne aykırı eğitim yapmamak; öğretim programlarını bakanlığın onaylaması ile açılabilir. Yabancı okullar; Bakanlar Kurulu Kararı ile kapasitelerini en fazla 5 katına kadar artırabilir, yeni arazi edinebilir, kuruluĢ arazilerini geniĢletme yapmadan ve bakanlığın izniyle bir misli kapasite artırabilir, valilik izniyle tadilat yapabilirler. Yabancı okulların taĢınmazları, bakanlığa ya da vakıflara devredilmesi için Bakanlar Kurulunun izni aranır. Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir. Gerekli nitelikleri taĢıyan kurucu/kurucu temsilcisi, kurumun müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu/kurucu temsilcisi, kurumun eğitim-öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim iĢlerine karıĢamaz. Kurum açma izninden itibaren iki yıl içinde öğretime baĢlamayan ile amacı dıĢında kullanıldığı tespit edilen kurumun, kurum açma izinleri iptal edilir. Geçici kapatma için; - Kurum açma Ģartlarından herhangi birini kaybetmesi, - Kurumda izinsiz değiĢiklik yapması, - Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıĢtırılmaması, - Mevzuata aykırı personel çalıĢtırılması, - Reklam ve ilana iliĢkin gerekli Ģartların yerine getirilmemesi halinde, 15 gün ile 3 ay arasında geçici kapatma alır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uymayan, Kurumunu mevzuata uygun kapatmayan, Geçici olarak kapatma cezası alan ve aynı fiili tekrar iĢleyen kurumlar sürekli olarak kurum açma izni veren makam tarafından kapatılır. Okullar üç ay önce yazılı olarak ilgililere durumu bildirmesi ve gerekçesi uygun görülmesi halinde okulunu öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. Okullar dıĢındaki kurumlar durumu 3 ay önceden valiliğe bildirir ve valilik onayı ile kurumu kapatabilir. Kurumların devri ve nakline iliĢkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Bir kurumda dersler, kuruluĢ sırasında üçte biri, kuruluĢundan üç yıl sonra da en az üçte ikisi kendi personeli tarafından okutulmak zorundadır.


S a y f a | 108     

  

      

Resmi okullarda görevli öğretmen asil görevini aksatmamak kaydıyla ve sadece okullarda 8 saate kadar ders okutabilir. Öğretmenlerin haftalık ders saati sayısı en fazla 30 saattir. Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve Ģartlarını taĢıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir. Valilik izni alınmadan öğretici çalıĢtırılamaz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin iĢlenmesi halinde bu kiĢilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından 1/4'ü ile 1/2'si arasında maaĢ kesim cezası, çalıĢma izni veren makam tarafından verilir. Tekrarı hâlinde ise göreve son verilir. 1702 sayılı Kanuna göre meslekten çıkarılma veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerin iĢlenmesi hâlinde, Bakanlığın görüĢü alınmak suretiyle personelin görevine, izni veren makam tarafından son verilir. Ġki defa teftiĢ raporuyla baĢarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalıĢma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir. Kurumlar televizyonda reklâm ve ilân yapamazlar. Organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik okul öğrencileri için resmi okulda okuyan bir öğrencinin devlete maliyetinin 1,5 katı kadar her öğretim yılında Maliye ve MEB tarafından belirlenen tutarda eğitim destek ücreti ödenir. Bakanlar Kurulu bu hükmü organize sanayilerin dıĢındaki mesleki-teknik eğitimler için de uygulatabilir. Bu Ģartlara aykırı gerçek dıĢı beyanlarda öğrenciye ödenen miktarın iki katı ile yasal faizi tahsil edilir. Tekrarında kurum kapatılır. Destek verme Ģartları MEB-Maliye ortak yönetmeliği ile olur. Öğrenim ücretleri en geç ocak ayında baĢlar ve mayıs ayına kadar ilan edilir. Ücretler yönetmelikle belirlenir. %3 ücretsiz okutulur. Bakanlık bunu %10 a kadar çıkarabilir. Bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde otuzunu aĢamaz.

ÇIKMIġ SORULAR 1. 5580 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre kurumların müdürleri aĢağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? A)Valilik B)Bakanlık

C)Millî eğitim müdürlüğü

D)Kurucu / kurucu temsilcisi 8 Nisan 2007 Müfyrd 2. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre kurumların, ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü oldukları oran Bakanlıkça yüzde kaça kadar arttırılabilir? A) On B) Yedi C) BeĢ D) Üç 11 Ocak 2009 mebmufyrd 3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre öğrenim ücreti ve diğer ücretler kurumlarca her yıl tespit edilerek en geç hangi ayda ilan edilir? A) ġubat B) Nisan C) Mayıs D) Haziran 11 Ocak 2009 mebmufyrd 4. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre kurumlarda çalıĢtırılacak personelle ilgili aĢağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? A) Öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada yirmi beĢ saati geçemez. B) Kurumların müdürleri, kurucu / kurucu temsilcisi tarafından; diğer yönetici ve öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri ise müdürlerince seçilir. C) Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve Ģartlarını taĢıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on beĢ saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.


S a y f a | 109 D) Bir kurumun öğretime baĢladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluĢ sırasında üçte ikisinin, asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur. 11 Ocak 2009 mebmufyrd 5. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre aĢağıdaki hâllerin hangisinin oluĢması durumunda kurum, sürekli olarak kurum açma izni veren makam tarafından kapatılır? A) Reklam ve ilana iliĢkin gerekli Ģartların yerine getirilmemesi B) Kurum açma Ģartlarından herhangi birini kaybetmesi veya izinsiz değiĢiklik yapması C) Geçici olarak kapatma cezası alması ve aynı fiili tekrar iĢlemesi D) Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıĢtırılmaması veya mevzuata aykırı personel çalıĢtırılması 11 Ocak 2009 mebmufyrd 6. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından uzaklıkları ile ilgili esaslar aĢağıdaki hangi bakanlıkların müĢtereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir? A) Kültür ve Turizm, ĠçiĢleri, Millî Eğitim, Sağlık B) Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Adalet C) Bayındırlık ve Ġskan, Sağlık, Millî Eğitim, Adalet D) Bayındırlık ve Ġskan, ĠçiĢleri, Millî Eğitim, Maliye 11 Ocak 2009 mebmufyrd 7. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre “kurum açma izni” ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Kurum açma izni alınmadıkça, kuruma öğrenci kaydı yapılamaz. B) Bir kurumda öğretime baĢlayabilmek için kurum açma izin baĢvuruları ilgili millî eğitim müdürlüğüne yapılır. C) Ġlköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okulları için öğretim yılının otuzuncu gününden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. D) Kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi hâlinde, kurucu tarafından taleplerinin reddine iliĢkin iĢlemin tebliğinden itibaren on iĢ günü içinde Bakanlığa itirazda bulunulabilir. 11 Ocak 2009 mebmufyrd 8. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin okul binalarından uzaklıkları ile ilgili esasların belirlendiği yönetmeliğin müĢtereken hazırlanmasında aĢağıdaki hangi bakanlık yer almaz? A) Kültür ve Turizm Bakanlığı B)ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Sağlık Bakanlığı D)ĠçiĢleri Bakanlığı MufYrd25ġubat2007 9. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancı okullar ve azınlık okulları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Mevcut binalarında ihtiyaç hâlinde Bakanlığın izni ile tadilat yapabilir. B) Bakanlar Kurulunun izni ile edinilen arazinin kapasitelerini beĢ misline kadar artırabilir. C) Üzerinde kuruldukları araziler geniĢletilmemek Ģartı ve Bakanlığın izni ile mevcut arazi üzerindeki bina, öğrenci ve donanım kapasitelerini en çok bir mislini geçmemek üzere artırabilir. D) Azınlık okullarında yalnız kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarının çocukları okuyabilir. MufYrd25ġubat2007 10. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre eğitim-öğretim ve kurumların yönetimiyle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Kurumun veya yönetimleri birleĢtirilen kurumların bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. B) Gerekli nitelikleri taĢıyan kurucu/kurucu temsilcisi, kurumun müdürü olabilir. C) Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olamaz.


S a y f a | 110 D) Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu/kurucu temsilcisi kurumun eğitim- öğretim ve bunlarla ilgili yönetim iĢlerine karıĢamaz. MufYrd25ġubat2007 11. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre kapanan veya kapatılan kurum; mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur. Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu/kurucu temsilcisi hakkında aĢağıdaki hangi kanunun ilgili maddesi uygulanır? A)Millî Eğitim Temel Kanunu C)Özel Öğretim Kurumları Kanunu

B)Türk Ceza Kanunu D) Kabahatlar Kanunu

MufYrd25ġubat2007 12. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve Ģartlarını taĢıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada kaç saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir? A) 8 B) 10 C) 15 D) 30 MufYrd25ġubat2007

13. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde kaçından az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 MufYrd25ġubat2007 14. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve Ģartlarını taĢıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada kaç saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir? A) 8 B) 10 C) 15 D) 30 müf bak 15. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu‟na göre ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okulları için öğretim yılının kaçıncı gününden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi ders yılından itibaren geçerlidir? A)15.

B)20.

C)30.

D)45.

8Nisan2007_MufYrd 16. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre “eğitim-öğretim ve kurumların yönetimi" ile ilgili olarak aĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır? A) Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir. B) Kurumun veya yönetimleri birleĢtirilen kurumların bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. C) Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. D) Kurucu/kurucu temsilcisi, üzerinde müdürlük görevi bulunmasa bile kurumun eğitim-öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim iĢlerine karıĢabilir. 22 Nisan 2012 17. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde kaçını aĢamaz? A) On beĢ B) Yirmi C) Yirmi beĢ D) Otuz 26 EYLÜL 2010 18. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na göre “kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devri ve nakli” ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Kurum açma izni verilen kurumlarda iki yıl içinde öğretime baĢlamayan ile amacı dıĢında kullanıldığı tespit edilen kurumun, kurum açma izinleri iptal edilir.


S a y f a | 111 B) Özel öğretim kurumları, kurum açma Ģartlarından herhangi birini kaybetmesi veya mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıĢtırılmaması hâlinde davranıĢın ağırlık derecesine göre kırk beĢ günden az olmamak kaydıyla altı aya kadar geçici olarak kapatılır. C) Okul kurucusu/kurucu temsilcisi; Bakanlığa, yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci/kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek Ģartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. D) Okullar dıĢındaki diğer kurumların kurucusu/kurucu temsilcisi valiliğe, yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci/kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek Ģartıyla ve gerekçesi valilikçe uygun bulunduğu takdirde dönem sonunda kurumunu kapatabilir. 26 EYLÜL 2010 1

D

4

B

7

D

10

C

13

C

16

D

2

A

5

C

8

B

11

D

14

B

17

D

3

C

6

A

9

A

12

B

15

C

18

B

5018 KAMU MALÎ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNU Kanunun kapsamı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluĢan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü kapsar. Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dıĢından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaĢmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tâbidir. Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiĢ olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareleri Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini; 5018 ‗e ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerini; (III) sayılı cetvel, Düzenleyici ve denetleyici kurumları; (IV) sayılı cetvel, Sosyal güvenlik kurumlarını; belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri, mahalli idareleri tanımlar. Kamu maliyesi, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür. Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluĢturulur ve yürütülür.Kamu maliyesi, hesap verebilirliği sağlayacak Ģekilde uygulanır. Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir Ģekilde oluĢturulur ve yürütülür. Kamu malî yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun Ģekilde yürütülür. Kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir ve izlenir. Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerini uygulama kapsamına almaya ve uygulamaya iliĢkin usul ve esasları belirlemeye Hazine MüsteĢarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüĢünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teĢvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması mali saydamlık için zorunludur. Bakanlar, hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve iĢbirliğini sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasında Millî Eğitim Bakanına, mahallî idareler, ĠçiĢleri Bakanına aittir. Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda BaĢbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karĢı sorumludurlar. Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her malî yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler.


S a y f a | 112 Bakanlıklarda müsteĢar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye baĢkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Üst yöneticiler, Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karĢı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak orta vadeli programı kabul etmesiyle baĢlar. orta vadeli malî plan, en geç Eylül ayının onbeĢine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır. Genel bütçe gelir teklifi Maliye Bakanlığınca, diğer bütçelerin gelir teklifleri ilgili idarelerce hazırlanır. Makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç Ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüĢülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yıl baĢından en az yetmiĢ beĢ gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve SayıĢtay ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini Eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderirler. Zorunlu nedenlerle geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe uygulaması altı ayı geçemez. Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, yüzde beĢ oranında ödenek aktarması yapabilir ve bu durumu 7 gün içinde Maliye Bakanlığına bildirmelidir. Örtülü ödenek BaĢbakanlık bütçesine konur. Örtülü ödenek, amacı dıĢında, ve BaĢbakanın ve ailesinin kiĢisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. Örtülü ödenek miktarı, genel bütçe baĢlangıç ödenekleri toplamının binde beĢini geçemez. BaĢbakan örtülü ödeneğin kullanılmasında yetkilidir ancak örtülü ödeneklere iliĢkin giderler BaĢbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleĢtirilir ve ödenir. Kamu yatırım projelerinin gerçekleĢme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde SayıĢtay BaĢkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına gönderilir. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan iĢler için yüklenmeye giriĢilemez. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye giriĢilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; baĢka iĢ yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz. Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan iĢ ve hizmetler için; bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aĢmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere giriĢilebilir. b. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapım, onarım, etüt ve proje iĢleri, araĢtırma-geliĢtirme projeleri, giyecek ve yiyecek alımları, makine-teçhizat, silah-mühimmat-teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat iĢleri. c. Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları. d. Temini ve korunması güç olan ilaç, aĢı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. e. Süreli yayın alımı, taĢıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri (Millî Eğitim Bakanlığı %50 nin aĢılmayacağı hükmünden istisnadır) f. TaĢıtların malî sorumluluk sigortası ile yurt dıĢından tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karĢı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası. g. Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleĢme sistemlerinin bakım iĢleri; her türlü onarım iĢleri ile elektronik bilgi eriĢim hizmetleri. h. Emniyet Genel Müdürlüğünün giyecek alımları ile silah, mühimmat ve teçhizat alımları. i. Milli Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığının etüt ve proje iĢleri, araĢtırma-geliĢtirme projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat iĢleri. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecek yıllara yaygın yüklenmelerinde, Milli Savunma Bakanlığı veya ĠçiĢleri Bakanlığı; DıĢiĢleri Bakanlığı ise, Maliye Bakanlığının uygun görüĢünü almak kaydıyla, yabancı ülkelerde dıĢ temsilcilik binası veya arsa satın alınması, bina yaptırılması veya kiralanması için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere giriĢebilir.


S a y f a | 113 Genel yönetim kapsamındaki idareler ve Maliye Bakanlığı bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliĢkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iĢ, mal veya hizmetin belirlenmiĢ usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleĢtirildiğinin, görevlendirilmiĢ kiĢi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleĢtirme belgelerinin düzenlenmiĢ olması gerekir. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiĢtirilir veya kaldırılır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taĢınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taĢınmazlar ise tüzel kiĢilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Hazine adına tescil edilen taĢınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taĢınır ve taĢınmazlarının satıĢına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kamu hesapları malî yıl esasına göre tutulur. Malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmıĢ olan ödemelerden mahsup edilememiĢ olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup iĢlemleri malî yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer iĢlemlerde iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde; SayıĢtay tarafından değerlendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kiĢide birleĢemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî iĢlem sürecinde görev alamazlar. Muhasebe yetkilileri ödeme aĢamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; a) Yetkililerin imzasını, b) Ödemeye iliĢkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, d) Hak sahibinin kimliğine iliĢkin bilgileri, Kontrol etmekle yükümlüdür. Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiĢ belgeler dıĢında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara iliĢkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iĢ günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Muhasebe yetkililerinin kontrollere iliĢkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. Ġç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Ġç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Ġç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan iĢlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde Ġç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir. DıĢ denetim SayıĢtay‟ca yapılır. DıĢ denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde SayıĢtay denetçilerinin bilgisine sunulur. DıĢ denetim ve hesapların hükme bağlanmasına iliĢkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir. SayıĢtay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dıĢ denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. SayıĢtayın denetlenmesi, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluĢan bir komisyon tarafından, hesaplar ve bunlara iliĢkin belgeler esas alınarak yapılır. Ödenek üstü harcama Kamu zararı oluĢturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aĢan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. Kamu zararının oluĢma Ģartları; a) ĠĢ, mal veya hizmet karĢılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, b) Mal alınmadan, iĢ veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,


S a y f a | 114 c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, d) ĠĢ, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, e) Ġdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil iĢlemlerinin mevzuata aykırı Ģekilde yapılması, f) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılmasıdır. Tespit edilen kamu zararı, zararın oluĢtuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. Kamu zararını oluĢturan kiĢiler hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere iliĢkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri iĢleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir. 5018‘e göre belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay baĢından baĢlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur. Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin iĢlendiği yılı izleyen malî yılın baĢından baĢlamak üzere zamanaĢımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaĢımına uğrar. Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; il özel idareleri için ilgili vali, belediyeler için ilgili belediye baĢkanının talep etmesi veya doğrudan BaĢbakanın onayı üzerine ĠçiĢleri Bakanı, yetkili denetim elemanlarına, teftiĢ ettirir. Kurumlardan alınacak hasılat payı, kamu iktisadi teĢebbüsleri ve kamu Ģirketlerinin gayrisafi hasılatının yüzde onbeĢine kadar tutarda bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve SayıĢtayın muhasebe hizmetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanı, CumhurbaĢkanlığı muhasebe hizmetleri ise CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri tarafından atanan muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi (FATĠH) Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara internet eriĢim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Millî Eğitim Bakanlığı ve UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere giriĢilebilir. (I) sayılı cetvelde genel olarak TBMM, üst yargı kurumları, bakanlıklar; (II) sayılı cetvelde üniversiteler,özel bütçeli daireler(TDK,TTK,MTA,TODAĠ vs); (III) sayılı cetvelde düzenleyici-denetleyici kurumlar (RTÜK,BDDK,EPDK,KĠK,SPK vs) ve (IV) numaralı cetvelde SGK ile Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü bulunur.

ÇIKMIġ SORULAR 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu‟na göre aĢağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçesinden değildir? A) Genel Bütçe B) Sosyal Güvenlik Kurum Bütçesi C) Özel Bütçe D)Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi ġef 2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu‟na göre aĢağıdakilerden hangisi aktarma yapılamayacak tertiplerden değildir? A) Personel Gideri Tertipleri B)Yedek Ödenekten Aktarma YapılmıĢ Tertipler C) Aktarma YapılmıĢ Tertipler D)Mal ve Hizmet Alımı Gideri Tertipleri ġef 3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu‟na göre kamu idarelerinin taĢradaki birimlerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere “ödenek gönderme belgesi” düzenlemek suretiyle ödenek göndermeye aĢağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) Harcama Yetkilisi B) Ġlgili Bakan C) Maliye Bakanı D) Üst Yönetici


S a y f a | 115 ġef 4. 5018 sayılı Kanun‟a göre hangi idarelerin tüm gelirleri hazine veznelerine girer, giderleri bu veznelerden ödenir? A) Genel yönetim B) Genel bütçe C) Merkezi yönetim D) Genel ve özel bütçe ġef 5. AĢağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun‟un uygulanmasında üst yönetici değildir? A) Vali B) MüsteĢar C) Belediye baĢkanı D) Özel idare müdürü ġef 6. Kamu Ġhale Kanunu‟na göre bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü aĢağıdakilerden hangisidir? A) Belli istekliler arasında ihale usulü B)Pazarlık usulü C) Açık ihale usulü D)Doğrudan temin usulü Mdr 30 Haziran 2006 7. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟na göre, aĢağıdakilerden hangisi Kamu zararının belirlenmesinde esas alınan hususlardan değildir? A) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla ödemede bulunulması B) ĠĢ, mal veya hizmet karĢılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması C) ĠĢ, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması D) Ġdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil iĢlemlerinin mevzuata uygun bir Ģekilde yapılması EGITIMKURUMU_MUD 8. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟na göre, “ödenek üstü harcama” ile ilgili olarak Kamu zararı oluĢturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının en fazla kaç katı tutarına kadar para cezası verilir? A) Bir B) Ġki C) Üç D) Dört EGITIMKURUMU_MUD 9. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟na göre, “Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu”nun görevleri aĢağıdakilerin hangisinde yanlıĢ verilmiĢtir? A) Ġç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek B) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak C) ĠĢlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek D) Ġdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak EGITIMKURUMU_MUD

1 2

C D

3 4

A B

5 6

D C

7 8

D B

9

D

TEST 1-Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisinde bütçenin tanımı verilmiĢtir ? A) Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına iliĢkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir. B) Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taĢınır ve taĢınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerdir. C) Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iĢ, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dıĢ borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satıĢından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağıĢ ve yardımlar ile diğer giderlerdir.


S a y f a | 116 D) Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taĢınır ve taĢınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karĢılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satıĢı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağıĢ ve yardımlar ile diğer gelirlerdir. 2- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre kamu maliyesi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Kamu maliyesi; gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimini kapsar. B) Kamu maliyesi, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür. C) Kamu maliyesi oto kontrola dayanır. D) Kamu idarelerinin görevleri, ilgili kanunlarında açık olarak belirlenir ve kaynakların dağıtımında esas alınır. 3- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre aĢağıdaki ilkelerden hangisi yanlıĢtır ? A) Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluĢturulur ve yürütülür. B) Kamu malî yönetimi malî disiplini sağlar. C) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak Ģekilde uygulanır. D) Maliye politikası, mikroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir Ģekilde oluĢturulur ve yürütülür 4- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre aĢağıdaki ilkelerden hangisi yanlıĢtır ? A) Kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir ve izlenir. B) Kamu malî yönetimi Bakanlar Kurulunun bütçe hakkına uygun Ģekilde yürütülür. C) Kamu malî yönetimi ekonomik, malî ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak Ģekilde kamusal tercihlerin oluĢması için gerekli ortamı yaratır. D) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karĢılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyetfayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. 5- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre hazine birliği ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi Hazine birliğini sağlayacak Ģekilde yürütülür. B) Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerini uygulama kapsamına almaya ve uygulamaya iliĢkin usul ve esasları belirlemeye Hazine MüsteĢarlığı ve Maliye Bakanlığının görüĢünü almak suretiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilidir. C) Bu kanuna tabi kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimlerince gerçekleĢtirilen tahsilât ve ödeme iĢlemleri, güvenli elektronik imza kullanılarak veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek güvenlik kriterlerine uygun olarak elektronik ortamda verilecek talimatlar çerçevesinde bu Banka aracılığıyla gerçekleĢtirilebilir. D) Her türlü iç ve dıĢ borçlanma, yurt dıĢından hibe alınması, borç ve hibe verilmesi ve bunlara iliĢkin geri ödemeler, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususlarda 4749 sayılı kanun uygulanır. 6- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esaslarından biri değildir ? A) Mali saydamlık B) Hesap verme zorunluluğu C) Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme D) Mali adalet 7- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre mali saydamlığın sağlanması için aĢağıdakilerden hangisi zorunlu değildir ? A) Kamu hesaplarının kullanımının belli aralıklarla denetlenmesi B) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması C) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüĢ muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluĢturulması D) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teĢvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması 8- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre stratejik planlama ile ilgili usul ve esasların belirlenmesine aĢağıdakilerden hangisi yetkilidir ?


S a y f a | 117 A) Maliye Bakanlığı C) Hazine MüsteĢarlığı

B) Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı D) Merkez Bankası

9- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye iliĢkin hususları belirlemeye aĢağıdakilerden hangisi yetkilidir ? A) Maliye Bakanlığı B) Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı C) Hazine MüsteĢarlığı D) Merkez Bankası 10- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda aĢağıdakilerden hangilerine karĢı sorumludurlar ? A) Bakanlar Kurulu ve CumhurbaĢkanına B) BaĢbakan ve CumhurbaĢkanına C) TBMM ve BaĢbakana D) BaĢbakan ve Bakanlar Kuruluna 11- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda hangi ay içerisinde kamuoyunu bilgilendirirler ? A) ġubat B) Ocak C) Haziran D) Eylül 12- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisinin en üst yöneticisi bakandır ? A) Milli Eğitim Müdürlüğü B) Belediye C) Sağlık Müdürlüğü D) Askerlik ġubeleri 13- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinden biri değildir ? A) Özel bütçe B) Merkezî yönetim bütçesi C) Sosyal güvenlik kurumları bütçesi D) Mahallî idareler bütçesi 14- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre aĢağıda verilen bütçe ilkelerinden hangisi yanlıĢtır ? A) Bütçe, kamu malî iĢlemlerinin kapsamlı ve saydam bir Ģekilde görünmesini sağlar. B) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir. C) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmesi esastır. D) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. 15- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre bütçe ilkelerinden hangisi yanlıĢtır ? A) Bütçeler, ait olduğu yıl baĢlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz. B) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilebilir. C) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir. D) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleĢtirmek üzere tahsis edilir. 16- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az kaç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklenir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 17- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında en az kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilebilir ? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 18- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre Merkezî yönetim bütçe kanununda; yılı ve izleyen kaç yılın gelir ve gider tahminleri belirtilebilir ? A) 2 B) 4 C) 8 D) 10


S a y f a | 118 19- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından aĢağıdakilerden hangisi sorumludur ? A) Bakanlar Kurulu B) Devlet Planlama TeĢkilatı C) Hazine MüsteĢarlığı D) Maliye Bakanlığı 20- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığınca hazırlanan orta vadeli programın incelenerek kabul edilmesi için Bakanlar Kurulu hangi ay içerisinde toplanır ? A) Ocak B) Mayıs C) Haziran D) Temmuz 21- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere hazırlanan orta vadeli mali plan aĢağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır ? A) Bakanlar Kurulu B) Devlet Planlama TeĢkilatı C) Hazine MüsteĢarlığı D) Maliye Bakanlığı 22- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre orta vadeli mali plan hangi tarihe kadar Yüksek Planlama Kurulunca karar bağlanır ? A) Mayıs ayının 15' ine kadar B) Haziran ayının 15' ine kadar C) Temmuz ayının 15' ine kadar D) Ağustos ayının 15'ine kadar 23- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi aĢağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır ? A) Bakanlar Kurulu B) Devlet Planlama TeĢkilatı C) Maliye Bakanlığı D) Hazine MüsteĢarlığı 24- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi aĢağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır ? A) Bakanlar Kurulu B) Devlet Planlama TeĢkilatı C) Maliye Bakanlığı D) Hazine MüsteĢarlığı 25- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında göz önünde bulundurulacak ilkelerden değildir ? A) Mali denetim sonuçları B) Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayıĢı C) Orta vadeli program ve malî planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar D) Ġdarenin performans hedefleri 26- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre genel bütçe gelir teklifleri aĢağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır ? A) Bakanlar Kurulu B) Devlet Planlama TeĢkilatı C) Maliye Bakanlığı D) Hazine MüsteĢarlığı 27- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre merkezi yönetim bütçesi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar. B) Bütçe gelir ve gider teklifleri imzalanmıĢ olarak gönderilir. C) Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına verilir. D) Bütçe gelir ve gider teklifleri haziran ayı sonuna kadar gönderilir. 28- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklükleri en geç hangi tarihe kadar Yüksek Planlama Kurulunca görüĢülür ? A) Eylül ayının son haftasına kadar B) Ekim ayının ilk haftasına kadar C) Kasım ayının ilk haftasına kadar D) Aralık ayının sonuna kadar


S a y f a | 119 29- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre düzenleyici ve denetleyici kurumlar bütçelerini aĢağıdakilerden hangilerine yollarlar ? A) TBMM ve Maliye Bakanlığına B) Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığına C) Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama TeĢkilatına D) TBMM ve Bakanlar Kuruluna 30- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre merkezi yönetim bütçesi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Merkezî yönetim bütçe kanunu malî yıl baĢında Resmi Gzatede yayımlanır. B) Kamu yatırım programı, merkezî yönetim bütçe kanununa uygun olarak Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından hazırlanır ve anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beĢ gün içinde Bakanlar Kurulu kararıyla Resmî Gazetede yayımlanır. C) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerindeki ödeneklerin yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, karĢılığı gelir gösterilmek kaydıyla, kanunla ek bütçe yapılabilir. D) Zorunlu nedenlerle merkezî yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. 31- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre geçici bütçe uygulaması kaç ayı geçemez ? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 32- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre ödeneklerin kullanılması ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar. B) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. C) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda yeni mali yıla devrolunur. D) Genel veya kısmi seferberlik, savaĢ ilanı veya Bakanlar Kurulu kararıyla zorunlu askeri hazırlıkların yapıldığı olağanüstü hallerde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerindeki mevcut ödenekler, bu idarelerin ödenek toplamları aĢılmamak Ģartıyla, birleĢtirilerek kullanılabilir. 33- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları aĢağıdakilerden hangisine dayanılarak yapılır ? A) Bakanlar Kurulu kararı ile B) Yönetmelik ile C) MüĢterek kararname ve CumhurbaĢkanı onayı ile D) Kanun ile 34- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde aktarma yapabilirler ? A) % 5 B) % 7 C) % 10 D) % 15 35- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri kendi içindeki bütçe aktarmalarını aĢağıdakilerden hangisine kaç gün içerisinde bildirmek zorundadırlar ? A) Bakanlar Kuruluna 7 gün içinde B) Bakanlar Kuruluna 15 gün içinde C) Maliye Bakanlığına 7 gün içinde D) Devlet Planlama TeĢkilatına 15 gün içinde 36- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre malî yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmalar yılın bitimini takip eden kaç gün içerisinde ilan edilir ? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 37- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre örtülü ödenek ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere BaĢbakanlık bütçesine konulan ödenektir. B) Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. C) Ġlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe baĢlangıç ödenekleri toplamının binde onunu geçemez.


S a y f a | 120 D) Örtülü ödenek, bu amaçlar dıĢında ve BaĢbakanın ve ailesinin kiĢisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. 38- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre yüklenme ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan iĢler için yüklenmeye giriĢilemez. B) Yüklenmeye giriĢilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; gerekli durumlarda baĢka iĢ yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılabilir. C) Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. D) Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. 39- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre ertesi yıla yüklenme ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini geçemez. B) Ġzleyen yılın Haziran ayını geçmemelidir. C) Yüklenme süresi on ayı geçemez. D) Ġlgili üst yöneticinin onayı gereklidir. 40- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi ertesi yıla yüklenilecek durumlardan değildir ? A) Bina yapım ve onarım iĢleri B) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları C) Temini ve korunması güç olan ilaç, aĢı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. D) Emniyet Genel Müdürlüğünün giyecek alımları ile silah, mühimmat ve teçhizat alımları. 41- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre “ Süreli yayın alımı, taĢıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri” nde aĢağıdakilerden hangisinde yüzde elli Ģartı aranmaz? A) Milli Savunma Bakanlığı B) Emniyet Genel Müdürlüğü C) Kültür ve Turizm Bakanlığı D) Milli Eğitim Bakanlığı 42- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre bütçelerden yardım yapılması ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Gerçek veya tüzel kiĢilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz B) Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına iliĢkin esas ve usuller BaĢbakanlıkça hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. C) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüĢ olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek yardım yapılabilir. D) Dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluĢ, sandık ve benzeri teĢekküllere yardım yapılabilir. 43- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre harcama yapılması ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. B) Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk harcama yetkilisine aittir. C) GerçekleĢtirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; iĢin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliĢkin iĢlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. D) Elektronik ortamda oluĢturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriĢ iĢlemleri gerçekleĢtirme görevi sayılır. 44- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre ödenmeyen giderler ve bütçelendirilmiĢ borçlarla ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. B) Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beĢinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.


S a y f a | 121 C) Gelir kaydedilen tutarlar, Bakanlar Kurulu kararı üzerine ödenir. D) Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karĢılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. 45- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre sözleĢmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının % kaçını geçmemek üzere bütçe dıĢı avans ödenebilir ? A) % 10 B) % 20 C) % 30 D) % 40 46- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre gelirlerin ilkeleri ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Maliye Bakanlığı, gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkelerini, amaçlarını, stratejilerini ve taahhütlerini her malî yılın ikinci ayında kamuoyuna duyurur. B) Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler sağlanır. C) Mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teĢvik edilir. D) Hakların korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi için ilgili idareler tarafından gerekli önlemler alınır. 47-Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre gelirlerin dayanakları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler yönetmelikle konulur, değiĢtirilir veya kaldırılır. B) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde gösterilir. C) Bütçelerde yer alan gelirler, ilgili kanunlarında belirtilen usullere göre tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. D) Malî yıl içinde kullanılabilecek ödenek miktarı, ilgili kanun hükümleri uyarınca tahsil edilen miktar dikkate alınarak hesaplanacak pay miktarını geçemez. 48- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre bağıĢ ve yardımlarla ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) BağıĢ ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dıĢı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. B) Nakdi olmayan bağıĢ ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tâbi tutularak kayıtlara alınır. C) Herhangi bir gerçek veya tüzel kiĢi tarafından, kamu hizmetinin karĢılığı olarak veya kamu hizmetleriyle iliĢkilendirilerek bağıĢ veya yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz. D) Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamıĢ olan tutarlar bir sonraki mali yıla devredilemez. 49- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre kesin hesap kanun tasarısı en geç hangi tarihe kadar TBMM ye yollanmalıdır ? A) Mayıs ayı sonuna kadar B) Haziran ayı sonuna kadar C) Eylül ayı sonuna kadar D) Aralık ayı sonuna kadar 50- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre taĢınır ve taĢınmaz edinme ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taĢınır ve taĢınmazları, yurt içinde veya yurt dıĢında, bedellerini peĢin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler. B) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taĢınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taĢınmazlar ise tüzel kiĢilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. C) Hazine adına tescil edilen taĢınmazlar ilgili bakanlık tarafından yönetilir. D) Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması halinde bunların bedelleri, rayiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider ve karĢılığı gelir kaydedilir. 51- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taĢınır ve taĢınmazlarının satıĢına aĢağıdakilerden hangisi yetkilidir ? A) Ġlgili bakanlık B) Bakanlar Kurulu C) ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı D) Maliye Bakanlığı


S a y f a | 122 52-Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Kamu idareleri, taĢınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar. B) TaĢınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. C) Kullanılmak üzere taĢınır teslim edilen görevliler, taĢınırın korunmasından ve taĢınıra verilen zararlardan sorumludur. D) Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma iĢlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak iĢlevsellik ve bilimsellik ilkesine göre yapılır. 53- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre “kamu zararı oluĢturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aĢan harcama talimatı veren” harcama yetkililerine verilecek ceza aĢağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir ? A) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. B) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının bir katı tutarına kadar para cezası verilir. C) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının üç katı tutarına kadar para cezası verilir. D) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat hariç yapılan bir aylık net ödemeler toplamının bir katı tutarına kadar para cezası verilir. 54- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre kamu zararının belirlenmesinde aĢağıdakilerden hangisi esas alınmaz ? A) ĠĢ, mal veya hizmet karĢılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması B) Mal alınmadan, iĢ veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması C) Yapılan iĢin özelliğine görede olsa ön avans verilmesi D) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması 55- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre yetkisiz tahsil ve ödemelerle ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Kanunların öngördüğü Ģekilde yetkili kılınmamıĢ hiçbir gerçek veya tüzel kiĢi, kamu adına tahsilat veya ödeme yapamaz. B) Yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılması, kamu hizmeti karĢılığında veya kamu hizmetleriyle iliĢkilendirilerek bağıĢ veya yardım toplanması veya baĢka adlarla tahsilat veya ödeme yapılması hallerinde söz konusu tutarlar bütçeden tahsil yapılan kiĢilere geri ödenir. C) Yetkisiz tahsilat ve ödemeler bütçeye gelir kaydedilir veya ilgililerine iade edilmek üzere emanet hesaplarına kaydedilir. D) Yetkisiz tahsilat ve ödeme yapanlar hakkında ilgili kanunları uyarınca adli ve idari yönden gerekli iĢlemler yapılır. 56-Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre para cezası ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. B) Para cezaları, mahkemece karar verilmesini izleyen ay baĢından baĢlamak üzere uygulanır. C) ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur. D) Para cezaları karar verilmesini izleyen ay baĢından baĢlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın uygulanır. 57-Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre kamu zararı ile ilgili para cezaları kaç yıl içinde zaman aĢımına uğrar ? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 1 2

A C

11 12

B A

21 22

D B

31 32

B C

41 42

D B

51 52

D D


S a y f a | 123 3 4 5 6 7 8 9 10

D B B D A B A C

13 14 15 16 17 18 19 20

A C B C C A D B

23 24 25 26 27 28 29 30

C B A C D B A A

33 34 35 36 37 38 39 40

D A C D C B C A

43 44 45 46 47 48 49 50

B C C A A D B C

53 54 55 56 57

A C B B B

ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ 1. Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel iĢlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaĢam boyu süren, yaĢamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 2. Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında baĢka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaĢam ve temel akademik becerileri kazanamaması nedeniyle yaĢam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan bireyi, 3. Destek eğitim odası: KaynaĢtırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiĢ ortamı, 4. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan birey: YaĢına ve geliĢim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aĢırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini en az iki ortamda ve altı ay süreyle gösteren, bu özellikleri yedi yaĢından önce ortaya çıkan, özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 5. Duygusal ve davranıĢ bozukluğu olan birey: YaĢına uygun olmayan sosyal ve kültürel normlardan farklı duygusal tepki ve davranıĢlar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 6. En az sınırlandırılmıĢ eğitim ortamı: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; toplumla bütünleĢmesini sağlamaya yönelik sosyal, öz bakım, dil ve iletiĢim alanlarındaki davranıĢlar ile düzeyine uygun akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla destek eğitim hizmetlerinin de verildiği ve mümkün olduğunca yetersizliği olmayan akranlarıyla bir arada olmasını sağlayan en uygun eğitim ortamını, 7. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel iĢlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireyi, 8. Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel iĢlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaĢam ve iĢ becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun Ģekilde ihtiyaç duyan bireyi, 9. Otistik birey: Sosyal etkileĢim, sözel ve sözel olmayan iletiĢim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 10. Özel eğitime ihtiyacı olan birey: ÇeĢitli nedenlerle bireysel ve geliĢim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi,


S a y f a | 124 11. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için zorunlu öğrenim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için okul öncesi eğitim döneminde baĢlayıp ortaöğretim süresini de kapsayan eğitim ve öğretim sürecini, 12. Özel öğrenme güçlüğü olan birey: Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuĢma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaĢtırma ya da matematiksel iĢlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 13. Serebral palsili birey: Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında meydana gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 14. Süreğen hastalığı olan birey: Sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 15. Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel iĢlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaĢından önceki geliĢim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan birey. 16. Özel eğitimin temel ilkeleri nelerdir? a. Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. b. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaĢta baĢlanır. c. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. d. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. e. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarının karĢılanması için rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği yapılır. f. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm geliĢim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri dikkate alınarak, bireyselleĢtirilmiĢ eğitim planı geliĢtirilir ve eğitim programları bireyselleĢtirilerek uygulanır. g. Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlanır. h. Özel eğitim politikalarının geliĢtirilmesinde, üniversiteler, sivil toplum kuruluĢları ile iĢ birliği içinde çalıĢılır. i. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumla etkileĢim ve karĢılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak Ģekilde planlanır. 17. Eğitsel değerlendirme ve tanılamada nelere dikkat edilir? a. Tanılama, Özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. b. Bireyler en az sınırlandırılmıĢ eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir. c. Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu özel, özel eğitim kurumlarından destek eğitim hizmeti alan öğrenciler için süresi bitiminde yenilenebilir. Raporda önerilen destek eğitim süresi en fazla iki yıldır. d. Eğitsel değerlendirme ve tanılama; ihtiyaçlar dikkate alınarak veli ya da okulun/kurumun isteği üzerine gerektiğinde tekrarlanır. e. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde ailenin ve gerektiğinde bireyin görüĢü alınır. f. Eğitsel değerlendirme ve tanılama süreciyle ilgili olarak birey ile ailenin görüĢ ve onayları alınmadan hiçbir açıklama yapılamaz. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonuçları sadece yasal ve eğitimle ilgili kararlar almak için kullanılır. 18. Eğitsel değerlendirme ve tanılama için gerekli belgeler nelerdir? a. Bireyin, velisinin ya da resmî okul ve kurum yönetiminin yazılı baĢvurusu, b. Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel geliĢim raporu, c. Destek eğitim amaçlı müracaatlarda tıbbi tanılaması ile ilgili özürlü sağlık kurulu raporu. 19. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu, Yönlendirme, YerleĢtirme ve Ġzleme kararı alabilir. 20. YerleĢtirmelerde dikkat edilecek hususlar nelerdir? a. YerleĢtirme kararında velinin yazılı görüĢü dikkate alınır.


S a y f a | 125

21.

22.

23.

24. 25.

26.

b. Birey, ikamet adresine göre mümkün olan en yakın okul veya kuruma yerleĢtirilir. c. YerleĢtirme kararına; bireyin velisi karar tarihinden itibaren, yerleĢtirme kararı verilen okul veya kurumdaki rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri yürütme komisyonu ise kayıt tarihinden itibaren 70 iĢ günü içinde itiraz edebilir. d. Eğitimin her aĢamasında, bireyin geliĢimi ve eğitim performansı doğrultusunda durumuna uygun yeni bir okula veya kuruma yerleĢtirmesi kararı alınır. Özel eğitim hizmetlerini yürütmek için, il millî ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde özel eğitim hizmetleri kurulu oluĢturulur. Kurul, bir yıllığına oluĢturulur, özel eğitim değerlendirme kurulu kararlarını 15 gün içinde neticelendirir, öğrenci yerleĢtirme kararlarını alır, eğitim hizmetlerini planlar, personel, araç-gereç için milli eğitim müdürlüklerine teklifte bulunur, eğitsel tanılama itirazlarını inceler, özel eğitim hizmeti veren personel ile ilgili iĢ ve talepleri milli eğitim müdürlüklerine iletme görevleri vardır. Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazların usul ve esasları nelerdir? a. Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleĢtirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir. b. Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri yürütme komisyonu, okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 iĢ günlük izleme süreci sonucunda öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleĢtirme kararının uygun bulunmaması hâlinde yeniden değerlendirilmesi isteğiyle özel eğitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir. c. Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleĢtirme kararlarıyla ilgili özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar incelenerek en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Sonuç, veliye, okula/kuruma ve RAM‘a yazılı olarak bildirilir. Özel eğitim değerlendirme kurulunun kuruluĢu nasıldır? a. Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerini yürütmek üzere RAM‟ın teklifi ve millî eğitim müdürlüğünün onayı ile RAM‘larda özel eğitim değerlendirme kurulu oluĢturulur. Değerlendirme ve tanılama, yerleĢtirme önerileri, aile ve meslek rehberliği yapmak görevler özel eğitim değerlendirme kurulunun görevleri arasındadır. Eğitsel tanılama baĢvuruları 60 gün içinde karara bağlanır. KaynaĢtırma yoluyla eğitim uygulamalarında hangi hususlar dikkate alınmalıdır? a. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaĢtırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. b. Yarı zamanlı kaynaĢtırma uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dıĢı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılır. c. KaynaĢtırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, BEP geliĢtirme birimi oluĢturulur. d. Okul ve kurumlarda, kaynaĢtırma yoluyla eğitim alacak bireylerin bir sınıfa en fazla iki birey olacak Ģekilde eĢit olarak dağılımı sağlanır. e. Sınıf mevcutları; okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 10, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 20 öğrenciyi geçmeyecek Ģekilde düzenlenir. Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek Ģekilde düzenlenir. KaynaĢtırma eğitimi alan öğrencilerin baĢarı değerlendirmelerinde nelere dikkat edilmelidir? a. Yazma güçlüğü ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaĢayan öğrencilerin değerlendirilmesi yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etmede güçlük yaĢanıyorsa bireyler, davranıĢlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir. b. Sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenir. c. Ġhtiyacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilir. d. Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınavlarda Braille yazı olarak verdiği cevaplar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Bu öğrenciler, çizimli ve Ģekilli sorulardan muaf tutulurlar. Az gören öğrenciler için sınav soruları kalın ve büyük puntolu hazırlanır.


S a y f a | 126

27.

28.

29.

30.

e. ĠĢitme ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında istemeleri halinde yabancı dil dersinin bir kısmı veya tamamından muaf tutulurlar. f. Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatırlama güçlükleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla değerlendirilirler. g. Otistik bireyler ile duygusal ve davranıĢ bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, iletiĢim özellikleri ile sosyal-duygusal hazır bulunuĢlukları dikkate alınarak yapılır. h. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılır. i. Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar. Okul ile aynı programı uygulayan özel eğitim sınıflarında eğitim-öğretim hizmetleri nasıl olur? a. Aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. b. Bu sınıflarda görme, iĢitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev yapar. c. Görme ve iĢitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan sınıflarda birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapılır ve bu öğrencilerin 5. sınıftan itibaren akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri sağlanır. 1-4‟üncü sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. d. Zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için açılan 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapılır. Dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. e. Sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde 10, ortaöğretim ve yaygın eğitimde 15 öğrenciden oluĢur. Ancak, otistik çocuklar için her tür ve kademede açılan özel eğitim sınıflarında ise sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir. f. Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir. Bulunduğu okulun eğitim programından farklı bir eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları eğitim-öğretim hizmetleri nasıl olur? a. Özel eğitim sınıflarında, aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. b. Açılan özel eğitim sınıflarında birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapılır. c. Özel eğitim sınıflarında görme, iĢitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev yapar. Ancak, bu sınıflarda zihinsel engelliler sınıf öğretmeninin görevlendirmesine öncelik verilir. d. Dersler 1-4, 5-8 ve 9-12 nci sınıflarda sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ve meslek dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. e. Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere, takip ettikleri özel eğitim programını uygulayan özel eğitim okul veya kurumlarındaki programı tamamlayan öğrencilere verilen belge verilir. f. Bu sınıflarda ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde okul veya kurumda uygulanan programa uyulur. Okul öncesi dönemde özel eğitim hizmetleri nasıl yürütülür? a. 37-66 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bu bireyler için okul öncesi eğitim eylül ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir. b. 37-66 ay arasındaki bireylerin okul öncesi eğitimlerini, kaynaĢtırma uygulamaları kapsamında akranları ile aynı sınıfta veya özel eğitim sınıflarında sürdürmeleri esastır. 37-66 ay arasındaki çocuklar için özel eğitim anaokulu, 48-66 ay arasındaki çocuklar için okul ve kurumlar bünyesinde özel eğitim anasınıfları da açılabilir. Ġlköğretimde özel eğitim hizmetleri nasıl yürütülür? a. Öncelik kaynaĢtırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada olmalarıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan ilkokul ve ortaokullarda da sürdürebilirler.


S a y f a | 127

31.

32.

33.

34. 35. 36.

37.

38.

39.

40.

b. ÇeĢitli nedenlerle ilköğretim kurumlarını tamamlayamayan ve mecburi ilköğretim çağı dıĢına çıkan bireyler Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulunda eğitimlerini sürdürebilirler. Özel eğitime ihtiyacı olduğunu Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaĢ kaydı aranmaz. Ortaöğretimde özel eğitim hizmetleri nasıl yürütülür? a. Öncelik kaynaĢtırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada olmalarıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumlarında da sürdürebilirler. b. Merkezî sınavla öğrenci almayan genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirme kararı alınan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, ilgili birimlerle yapılacak iĢ birliği çerçevesinde kontenjan sağlanarak yatılı okulların pansiyonlarına Bakanlıkça sınavsız yerleĢtirilirler. c. Ġlköğretimlerini tamamlayan ancak çeĢitli nedenlerle ortaöğretime devam edemeyen bireyler, uzaktan öğretim yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi veya Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimlerini sürdürebilirler. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yüksek öğretime yönlendirmelerini kim yapar? Ortaöğretimlerini tamamlayan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler; RAM‟lar, rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri yürütme komisyonu veya rehberlik ve psikolojik danıĢma servisi tarafından yüksek öğretime yönlendirilirler. Yaygın eğitimde bulunan bireylerin giderlerini kim karĢılar? Özel eğitim okul ve kurumlarında açılan yaygın eğitim programlarına katılan bireylerin iaĢe ve ibateleri eğitimleri süresince Bakanlıkça karĢılanır. Ayrıca, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin aile eğitimi programlarına katılan birinci derecedeki yakınları ya da velisi de aynı haktan yararlanır. Evde eğitim hizmeti alan bireylerin kaydı ilköğretim kurumuna, ortaöğretim kurumuna veya özel eğitim merkezi (okul) yapılır. Bu öğrenciler için okula/merkeze (okul) devam etme Ģartı aranmaz. Bu hizmetler, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından sürdürülür. Erken çocukluk döneminde özel eğitim hizmetleri nasıl yürütülür? a. Erken çocukluk dönemi eğitimi, 0-36 ay arasındaki bireyleri kapsayan eğitimdir. b. Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetleri, bu dönemdeki eğitimin daha sonraki eğitim kademelerinde istenilen hedeflere ulaĢılmasındaki önemi dikkate alınarak planlanır. c. Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetleri okul ve kurumlarda veya gerektiğinde evde yürütülür. d. Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılır. ĠĢitme, görme ve ortopedik yetersizliği olan bireyler için açılan özel okul ve kurumların sınıf mevcudu kaç olmalıdır? Okul öncesi, ilköğretim ve yaygın eğitimde 10, ortaöğretimde 15 öğrencidir. ĠĢitme engelliler meslek liseleri ve ortopedik engelliler meslek liselerinde uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerinde gruplar en fazla 10 öğrenciden oluĢturulur. Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan özel okul ve kurumların sınıf mevcudu kaç olmalıdır? Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan özel öğretim kurumlarındaki sınıf mevcutları okul öncesi ve ilköğretimde 10 öğrenciden fazla olamaz. Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan sınıfların mevcudu en fazla; okul öncesinde 6, diğer sınıflarda ise 8 öğrencidir. Otizmi olan bireyler için açılan sınıfların mevcudu ise en fazla 4 öğrenciden oluĢur. Sağlık kuruluĢlarında yatarak tedavi gören bireyler için açılan özel okul ve kurumların sınıf mevcudu kaç olmalıdır? Sağlık kuruluĢlarında açılan sınıflarda, sınıf mevcudu en fazla; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede 10 öğrenciden oluĢur. Bu okullarda birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapılır. Birden fazla yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim kurumlarında eğitim faaliyetleri nasıl yürütülür? a. Zorunlu öğrenim çağındaki birden fazla yetersizliği olan öğrenciler için gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları ya da özel eğitim okul ve kurumları bünyesinde özel eğitim sınıfları açılabilir. b. Öğrencilere tamamladıkları programa uygun öğrenim belgesi veya diploma verilir. c. Bu sınıflarda aynı tür ek yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür.


S a y f a | 128 d. Sınıfların mevcudu en fazla 4 öğrenciden oluĢur. 41. Özel eğitim mesleki eğitim merkezinde (okulu) eğitim faaliyetleri uygulama esasları nelerdir? a. Ġlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 23 yaĢından gün almamıĢ özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaĢam becerilerini geliĢtirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iĢ ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla resmî ve özel, özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu) açılır. b. Sınıf mevcutları en fazla 10 kiĢiden oluĢur. c. Programın süresi dört yıldır. Programın birinci sınıfında bireylere akademik bilgi ve beceriler ile uygulamalı iĢ eğitimi yoluyla atölyelerde gerekli olan temel bilgi ve beceriler kazandırılır. Ġkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise akademik bilgi ve becerilerin kazandırıldığı dersler ile uygulamalı atölye dersleri verilir. d. ĠĢ yerine yerleĢtirilen bireyler kültür ve meslek derslerini haftada bir gün okulda, uygulamalı beceri eğitimini ise dört gün iĢ yerlerinde eğitim görürler. ĠĢ yerine yerleĢtirilemeyen bireyler ise okulda eğitimlerine devam ederler. e. Bireylerin iĢ yerine yerleĢtirilmesi kararı bir aylık deneme süreci sonucunda kesinleĢir. f. Özel eğitim mesleki eğitim merkezini (okulunu) tamamlayamayan bireyler, yaygın eğitim programlarına, iĢe ve mesleğe yönlendirilirler. 42. Özel eğitim iĢ uygulama merkezinde (okulu) eğitim faaliyetleri uygulama esasları nelerdir? a. Genel ve mesleki ortaöğretim eğitim programlarından yararlanamayacak durumda ve 23 yaĢından gün almamıĢ olan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; temel yaĢam becerilerini geliĢtirmek, topluma uyumlarını sağlamak ve iĢ ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla resmî ve özel, özel eğitim iĢ uygulama merkezleri (okulları) açılır. b. Bu merkezlerde (okullarda); tuvalet eğitimini kazanamamıĢ, yoğun davranıĢ problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. c. Bu kurumlarda sınıf mevcutları en fazla 10 kiĢiden oluĢur. d. Programın süresi dört yıldır. ĠĢ ve uygulama dersleri, çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri ve Ģartları ile istihdam imkânları dikkate alınarak açılır. e. Özel eğitim iĢ uygulama merkezlerini (okullarını) tamamlayan bireylere Özel Eğitim ĠĢ Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi verilir. Ancak, bu belge mesleki eğitim merkezlerince verilen belgeye denk değildir. f. Özel eğitim iĢ uygulama merkezlerini (okullarını) tamamlayan bireyler diğer yaygın eğitim programlarına, iĢe ve mesleğe yönlendirilirler. 43. Özel eğitime muhtaç bireylerin yeni kayıt esasları nedir? a. Okul öncesi eğitim ve mecburi ilköğretim çağında özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen veya tanısı konulmamıĢ ve yerleĢtirme kararı alınmamıĢ her bireyin okul ve kurumlara kaydı, yıllık çalıĢma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır. 44. Okula kayıt yaĢı kaçtır? a. 37 ayını dolduran bireylerin kaydı okul öncesi eğitim kurumlarına, 66 ayını dolduran bireylerin kaydı ise ilkokullara veya özel eğitim okul ve kurumlara yapılır. Bu bireyler yaĢ, geliĢim özellikleri ve eğitim performansına göre uygun sınıfa yerleĢtirilir. b. Özel eğitim mesleki eğitim merkezleri (okullarına) ile özel eğitim iĢ uygulama merkezlerine (okullarına) kayıt tarihinde 23 yaĢından gün almamıĢ bireylerin kaydı yapılır. c. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul ve kurumlara kayıtlarında özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleĢtirme kararı alınmıĢ olması Ģartı aranmaz. d. Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gündüzlü okul ve kurumlara kayıtta tuvalet eğitimi kazanmıĢ olma Ģartı aranmaz. 45. Kayıt için hangi belgeler gerekir? a. Fotoğraf. b. Yatılı okul ve kurumlar için sağlık kurulu raporu. c. Ortaöğretim kurumları ile özel eğitim mesleki eğitim merkezine (okuluna) kayıtta ortaokul öğrenim belgesi.


S a y f a | 129 d. YerleĢtirme kararı alınmıĢ öğrenciler için özel eğitim hizmetleri kurulu kararının bir sureti. 46. Özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim iĢ okulu ve özel eğitim mesleki teknik eğitim merkezlerinde devam-devamsızlık iĢlemleri nasıl yürütülür? a. Okul yönetiminin en az iki defa yazılı uyarısına rağmen mazeret göstermeksizin toplam 60 iĢ günü devamsızlık yapanlar hakkında devamsızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılır. 47. Öğrenim süresi kaç yıldır? a. I. ve II. kademeyi tamamlayamayanlara her bir kademe için en çok 2 yıl daha okula devam etme hakkı verilir. 48. Öğrenci kıyafetlerinde zorunluluk aranmaz. 49. Özel eğitim uygulama merkezleri (okullarında) ve özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde (okullarında) öğrenci baĢarısının değerlendirilmesinde notlar nasıl belirlenmiĢtir? a. Bu okullara devam eden öğrenciler baĢarısız notla değerlendirilmez. Öğrencilerin baĢarıları ise dört ayrı notla değerlendirilir.

ÇIKMIġ SORULAR 1. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‟ne göre, oluĢturulacak özel eğitim sınıflarında ve okul öncesi özel eğitim okullarında sınıfların mevcudu, iki öğretmen için kaç çocuktan fazla olamaz? A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 8 Nisan 2007 Müfyrd 2. MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‟ne göre bireyin eğitim dönemi içinde, sınırlı seviyede destek eğitim hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması durumu, aĢağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A)Hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği B) Orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği C) Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği D) Klinik bakıma gereksinim nedeniyle öğrenme yetersizliği MdrYrdA_26Mart2005 3. MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‟ne göre iĢ okullarında, aĢağıdaki öğretmenliklerden hangisi esastır? A) Sınıf öğretmenliği B)BranĢ öğretmenliği C) Özel eğitim öğretmenliği D) Atölye öğretmenliği MdrYrdA_26Mart2005 4. MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‟ne göre, bireyin ciddi olarak konuĢma ve dil geliĢimi güçlüğü, sosyal, duygusal veya davranıĢ problemleri ile temel öz bakım becerilerini öğrenmesinde ortaya çıkan gecikme durumuna ne denir? A) B) C) D)

Orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği Özel öğrenme güçlüğü Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği Klinik bakıma gereksinim nedeniyle öğrenme yetersizliği

1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 5. AĢağıdakilerden hangisi özel, özel eğitim kurslarında zihinsel engellilerin eğitimi için görevlendirilmesi gereken zorunlu personel-den değildir? A) Fizyoterapist B) Özel eğitim sınıf öğretmeni C) Rehber öğretmen veya psikolog D) Okul öncesi öğretmeni / çocuk geliĢimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 6. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‟ne göre “özel eğitimin temel ilkeleri” ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlanır.


S a y f a | 130 B) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırarak planlanır ve yürütülür. C) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak, akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. D) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm geliĢim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri dikkate alınarak, bireyselleĢtirilmiĢ eğitim planı geliĢtirilir ve eğitim programları bireyselleĢtirilerek uygulanır. Ekim 2011 7. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, özel eğitim hizmetleri kurulunun çalıĢma usul ve esaslarıyla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Kurul üyelerinin süresi iki yıldır. B) Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinden geç 15 gün içinde yerlerine görevlendirme yapılır. C) Kurul haftada bir toplanır. Ancak, kurul gün- deminin yoğun olması ve kurul baĢkanının gerekli gördüğü durumlarda süreye bağlı kalınmaksızın kurul toplanır. D) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporları incelenerek en geç 15 gün içinde karara bağlanır. Bu karar, bireyin velisine, ilgili okula/ kuruma ve RAM'a yazılı olarak bildirilir. 11 Ekim 2009 8. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre aĢağıdakilerden hangisi "özel eğitim hizmetleri kurulu"nun görevlerinden değildir? A) Ġhtiyacı olan bireyin alacağı destek eğitimin türüne ve süresine karar vermek B) KaynaĢtırma yoluyla eğitim yapılan okulların, destek eğitim odalarının ve özel eğitim sınıflarının ihtiyaçlarını belirlemek C) Özel eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği yapmak. D) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik tarama çalıĢmaları ve tespit edilen bireylerle ilgili eğitim hizmetlerini planlamak 13 MART 2010 9. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‟ne göre aĢağıdakilerden hangisi “serebral palsili birey”in tanımıdır? A) YaĢına uygun olmayan sosyal ve kültürel normlardan farklı duygusal tepki ve davranıĢlar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. B) Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında meydana gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. C) Zihinsel iĢlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaĢam ve iĢ becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun Ģekilde ihtiyaç duyan bireydir. D) Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuĢma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaĢtırma ya da matematiksel iĢlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. EGITIMKURUMU_MUD 10. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‟ne göre, otistik çocuklar için her tür ve kademede açılan özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla kaç öğrencidir? A)4 B) 7 C)10 D)15 EGITIMKURUMU_MUD 1 2

B A

3 4

A C

5 6

A B

7 8

A A

9 10

TEST 1-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdaki tanımlardan hangisi yanlıĢtır ?

B A


S a y f a | 131 A) Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel iĢlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaĢam boyu süren, yaĢamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. B) Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında baĢka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaĢam ve temel akademik becerileri kazanamaması nedeniyle yaĢam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan bireydir. C) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel iĢlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde orta düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireydir. D) Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel iĢlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaĢam ve iĢ becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun Ģekilde ihtiyaç duyan bireydir. 2- “ Sosyal etkileĢim, sözel ve sözel olmayan iletiĢim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireylerdir “ Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yukarıda aĢağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıĢtır ? A) Özel eğitime ihtiyacı olan birey B) Serebral palsili birey C) Zihinsel yetersizliği olan birey D) Otistik birey 3-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre ĠĢ okullarının program süresi kaç yıldır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 4-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Serebral palsili bireyin tanımı aĢağıdakilerden hanginde doğru olarak verilmiĢtir ? A) Sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. B) Zihinsel iĢlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaĢından önceki geliĢim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir. C) Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında meydana gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. D) Hastalıklar, kazalar ve genetik problemlere bağlı olarak kas, iskelet ve eklemlerin iĢlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana gelen hareket ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. 5-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdaki özel eğitimin ilkeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaĢta baĢlanır. B) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayrı olarak planlanır ve yürütülür. C) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak, akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. D) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği yapılır. 6- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi özel eğitimin temel amaçlarından biri değildir ? A) Toplum içindeki rollerini gerçekleĢtiren, baĢkaları ile iyi iliĢkiler kuran, iĢ birliği içinde çalıĢabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaĢ olarak yetiĢmelerini, B) Toplum içinde bağımsız yaĢamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaĢam becerilerini geliĢtirmelerini, C) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iĢ ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını D) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlamak.


S a y f a | 132 7-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdaki özel eğitimin ilkeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm geliĢim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri dikkate alınarak, bireyselleĢtirilmiĢ eğitim planı geliĢtirilir ve eğitim programları bireyselleĢtirilerek uygulanır. B) Özel eğitim politikalarının geliĢtirilmesinde, üniversitelerin ilgili bölümleri ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum kuruluĢları ile iĢ birliği içinde çalıĢılır. C) Aile içerisindeki kardeĢ ve diğer akrabalarında özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlanır. D) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumla etkileĢim ve karĢılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak Ģekilde planlanır. 8- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre eğitsel değerlendirme ve tanılama ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm geliĢim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenerek en az sınırlandırılmıĢ eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir. B) Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik ve araĢtırma merkezinde oluĢturulan Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. C) Tanılamada; bireyin özürlü sağlık kurulu raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal geliĢim özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyacı, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel geliĢim raporu dikkate alınır. D) Eğitsel değerlendirme ve tanılama; eğitimin her tür ve kademesindeki geçiĢler ile bireylerin eğitim performansı ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak veli ya da okulun/kurumun isteği üzerine gerektiğinde tekrarlanır. 9- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Eğitsel değerlendirme ve tanılamanın ilkelerinden hangisi yanlıĢtır ? A) Eğitsel değerlendirme ve tanılama erken yaĢta yapılır. B) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin tüm geliĢim alanlarındaki özellikleri ve temelde akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri göz önüne alınarak yapılır. C) Eğitsel değerlendirme ve tanılama; fiziksel, sosyal ve psikolojik bakımdan birey için en uygun ortamda yapılır. D) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin yetersizliğine göre birden fazla yöntem ve teknik ile uygun ölçme araçları kullanılarak yapılır. 10-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Eğitsel değerlendirme ve tanılamanın ilkelerinden hangisi yanlıĢtır ? A) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin eğitim ihtiyacı ve geliĢimi dikkate alınarak gerektiğinde tekrarlanır. B) Eğitsel değerlendirme ve tanılamada, bireyin öğrenme ortamları ile yeterli ve yetersiz olduğu yönler birlikte değerlendirilir. C) Eğitsel değerlendirme ve tanılama süreciyle ilgili olarak açıklama yapılabilir. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonuçları sadece yasal ve eğitimle ilgili kararlar almak için kullanılır. D) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde ailenin ve gerektiğinde bireyin görüĢü alınır. 11- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre ilk kez eğitsel tanılaması yapılan bireyin eğitim planını aĢağıdakilerden hangisi yapar ? A) Rehber öğretmen B) Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu C) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu D) BEP Birimi 12-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre her tür ve derecedeki resmî veya özel okul/kurumlara devam eden öğrencilerin eğitim planı her yıl aĢağıdaki birimlerden hangisi tarafından yenilenir ? A) Rehber öğretmen B) Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu C) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu D) BEP Birimi I. II.

Özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim ve/veya destek eğitim hizmeti alacak bireyler, eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile okul ve kurumlara doğrudan baĢvurabilir. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca; destek eğitim alması uygun görülen bireyler için gerektiğinde bir yıllık sürenin altında da destek eğitime yönlendirme kararı alınabilir.


S a y f a | 133 Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun yönlendirme raporu ve velinin isteği doğrultusunda özel okullarda öğrenimlerini sürdüren öğrencinin, bulunduğu okulda kaynaĢtırma yoluyla eğitime devam etmesi için de karar alınabilir. IV. Özel eğitim hizmetleri kurulu, özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma yerleĢtirir 13-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur ? A) Yalnız I B) II,III C) I,IV D) I,II,III,IV III.

14-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yerleĢtirme ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği sınıf olmak üzere, özel eğitim sınıfı, gündüzlü özel eğitim okulu/kurumu, yatılı özel eğitim okulu/kurumu gibi en az sınırlandırılmıĢ ortamdan en çok sınırlandırılmıĢ ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacak Ģekilde yerleĢtirilmelerine dikkat edilir. B) YerleĢtirmede, bireyin yerleĢtirileceği okulun veya kurumun personel durumu, öğrenci mevcudu ve eğitim ortamı göz önünde bulundurulur. C) YerleĢtirme kararında velinin yazılı görüĢü dikkate alınır. D) Birey, ikamet adresine göre mümkün olan en yakın okul veya kuruma değil kendisi açısından en faydalı olacağı kararına varılan okula yerleĢtirilir. 15- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yerleĢtirme kararına karĢı veli kararın açıklanmasından itibaren kaç gün içerisinde itiraz edebilir ? A) 30 B) 60 C) 70 D) 90 16-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yerleĢtirme kararına karĢı okulların rehberlik ve psikolojik danıĢma servisleri kayıt tarihinden itibaren kaç gün içerisinde itiraz edebilir ? A) 30 B) 60 C) 70 D) 90 17- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu üyelerinden biri değildir ? A) Gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen B) Özel eğitim değerlendirme kurulu baĢkanı C) Bir rehber öğretmen D) Öğrenci velisi 18-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili yerleĢtirme kararını aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) Rehber öğretmen B) Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu C) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu D) BEP Birimi 19- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu üyeleri kaç yıllığına seçilirler ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 20-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu üyelerinden birinin ayrılması halinde en geç kaç gün içerisinde yerine yenisi seçilir ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60 21- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu kararlarını kaç gün içerisinde açıklamalıdır ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60 22-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu veli veya rehberlik servisleri tarafından yapılan itirazlarla ilgili kararlarını kaç gün içerisinde açıklamalıdır ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60


S a y f a | 134 23- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Özel eğitim değerlendirme kurulu kimin teklifi ile onaya sunulur ? A) Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü B) Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü C) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu D) Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 24- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Özel eğitim değerlendirme kurulunda yer almaz ? A) Özel eğitim hizmetleri bölüm baĢkanı B) Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber öğretmen C) Bireyin velisi D) Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 25- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Özel eğitim değerlendirme kurulu aĢağıdakilerden hangisinin bünyesinde kurulur ? A) Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü B) Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü C) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu D) Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 26-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Özel eğitim değerlendirme kurulu üyeleri kaç yıllığına seçilirler ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 27-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Özel eğitim değerlendirme kurulu üyelerinden birinin ayrılması halinde en geç kaç gün içerisinde yerine yenisi seçilir ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60 28- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Özel eğitim değerlendirme kurulu Eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla yapılacak baĢvuruları en geç kaç gün içerisinde karara bağlamalıdır ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60 29- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre KaynaĢtırma yoluyla eğitim uygulamalarında göz önünde bulundurulacak hususlarla ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanır. B) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaĢtırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı okulda ancak farklı sınıflarda tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaĢtırma uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dıĢı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılır. C) Eğitim hizmetleri, bireylerin eğitim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanır. D) KaynaĢtırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul ve kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek eğitim odası açılır. 30-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre bir sınıfta en fazla kaç kaynaĢtırma eğitimi yapılan öğrenci olabilir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 31-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumlarında 1 kaynaĢtırma eğitimi yapılan öğrenci bulunan sınıfın mevcudu en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 32-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumlarında 2 kaynaĢtırma eğitimi yapılan öğrenci bulunan sınıfın mevcudu en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 33-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumları dıĢında kalan okullarda 1 kaynaĢtırma eğitimi yapılan öğrenci bulunan sınıfın mevcudu en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 20 C) 25 D) 35


S a y f a | 135

34- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumları dıĢında kalan okullarda 2 kaynaĢtırma eğitimi yapılan öğrenci bulunan sınıfın mevcudu en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 20 C) 25 D) 35 35- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre kaynaĢtırma eğitimi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) KaynaĢtırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin destek eğitim hizmeti almaları için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu doğrultuda destek eğitim hizmetleri, sınıf içi yardım Ģeklinde olabileceği gibi destek eğitim odalarında da verilebilir. B) Özel eğitim okul ve kurumlarına devam eden öğrencilerin kaynaĢtırma uygulamaları kapsamında, yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği okul ve kurumlarda bazı derslere ve sosyal etkinliklere katılması için gerekli tedbirler alınır. C) KaynaĢtırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır. D) KaynaĢtırma uygulamaları ilköğretim programlarını uygulayan özel eğitim okul ve kurumlarında; yetersizliği olmayan öğrenciler için bu okul ve kurumların bünyesinde ayrı sınıf açılması Ģeklinde de uygulanabilir. 36- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yetersizliği olmayan öğrencilerin devam ettiği özel eğitim okullarında açılacak sınıflardaki öğrencilerden en az kaç tanesi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden oluĢmalıdır ? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 37- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yetersizliği olmayan öğrencilerin devam ettiği okul öncesi özel eğitim okullarında sınıf mevcudu en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 14 C) 15 D) 20

38-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yetersizliği olmayan öğrencilerin devam ettiği ilköğretim ve orta öğretim özel eğitim okullarında sınıf mevcudu en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 14 C) 15 D) 20 39-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yetersizliği olmayan öğrencilerin devam ettiği yaygın eğitim özel eğitim okullarında sınıf mevcudu en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 14 C) 15 D) 20 40-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre kaynaĢtırma eğitimi verilen öğrencilerin baĢarısının değerlendirilmesi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) ĠĢitme yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar. B) Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaĢayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranıĢlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir. C) Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, eğitim performanslarına ve geliĢim özelliklerine göre çeĢitlendirilir. Sınavlar kısa cevaplı ve çok sorulu olarak düzenlenir. D) Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınavlarda Braille yazı olarak verdiği cevaplar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Bu öğrenciler, çizimli ve Ģekilli sorulardan muaf tutulurlar. Az gören öğrenciler için sınav soruları kalın ve büyük puntolu hazırlanır. I. Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatırlama güçlükleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla değerlendirilirler. II. Otistik bireyler ile duygusal ve davranıĢ bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, iletiĢim özellikleri ile sosyal-duygusal hazır bulunuĢlukları dikkate alınarak yapılır. III. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılır.


S a y f a | 136 IV. Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümleri ile ilgili değerlendirmelerde ek süre verilir. 41-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre kaynaĢtırma eğitimi verilen öğrencilerin baĢarısının değerlendirilmesi ile ilgili yukarıdakilerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) I,II C) Yalnız IV D) I,III,IV 42- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre her tür ve kademedeki resmî ve özel okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfı açılmasını aĢağıdakilerden hangisi teklif eder ? A) Okul Müdürlüğü B) Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu C) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu D) Valilik 43-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre her tür ve kademedeki resmî ve özel okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfı açılmasını aĢağıdakilerden hangisi onaylar ? A) Milli Eğitim Müdürlüğü B) Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu C) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu D) Valilik 44-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Özel eğitim sınıflarında aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. B) Özel eğitim sınıflarında görme, iĢitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev yapar. Bu sınıflara, öğrencilerin yetersizlik türüne göre öğretmen görevlendirmesi yapılır. C) Ġlköğretim okullarında açılan özel eğitim sınıflarında birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapılır. Ancak, görme ve iĢitme yetersizliği olan bireyler için açılan sınıflarda bu uygulama 1-4. Sınıflar arasında yapılır. D) Bu sınıflardaki öğrenciler, bulundukları okul veya kurumda uygulanan eğitim programını takip ederler. Bu program temel alınarak, öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP'leri hazırlanır. 45-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Görme ve iĢitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarının dıĢındaki sınıflarda 1-4. sınıflarında dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. 5-8 inci sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile 6-8 inci sınıflarda medya okuryazarlığı dersi alan öğretmenleri tarafından okutulabilir. B) Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir. C) Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan akranları ile alan dersleri ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. D) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde özel eğitim sınıfları açılabilir. Bu sınıflarda; okul veya kurumun eğitim programı, okulun fizikî Ģartları ve personel durumu, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yetersizliği ve geliĢim özellikleri ile bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılır. 46-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıflarının mevcudu okul öncesi ve ilköğretim eğitim kurumlarında en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 47- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre ĠĢ eğitim merkezleri ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Personel ve eğitim ortamının uygun olması durumunda farklı yetersizlikleri olan bireyler için özel eğitim sınıfları açılabilir. B) Bir kurs programı en az beĢ kursiyer olması durumunda açılır. C) Bu kurumlarda sınıf mevcutları en fazla 10 kiĢiden oluĢur. Aynı kurs programına devam edecek kursiyer sayısı 10 kiĢiden fazla olduğunda kursiyerlerin yaĢ, bireysel ve geliĢim özellikleri ile yeterlilikleri dikkate alınarak birden fazla sınıf oluĢturulabilir. D) Kursların süresi, programın içeriğine göre en az 2 en fazla 4 öğretim yılı olarak belirlenir.


S a y f a | 137 48-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıflarının mevcudu ortaöğretim ve yaygın eğitimde en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 49-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıflarında otistik öğrencilerin bulunduğu sınıf mevcutları en fazla kaç olabilir ? A) 4 B) 10 C) 15 D) 20 50-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programından farklı bir eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. B) 5-8 inci sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, iĢ eğitimi dersleri alan öğretmenleri tarafından okutulabilir. C) Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. D) Özel eğitim sınıflarında görme, iĢitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev yapar. Ancak, bu sınıflarda görme ve iĢitme engelliler sınıf öğretmeninin görevlendirmesine öncelik verilir. 51- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre destek odalarını aĢağıdakilerden hangisi açar ? A) Milli Eğitim Müdürlüğü B) Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu C) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu D) Valilik 52- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre destek odalarında eğitim alacak olan öğrencinin bu odalarda alacağı ders saati sayısı haftalık ders saati sayısının % kaçını geçemez ? A) % 20 B) % 30 C) % 40 D) % 50 53- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Ġlköğretimde özel eğitim hizmetleri ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ilköğretimlerini, öncelikle kaynaĢtırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan ilköğretim okullarında da sürdürebilirler B) Ġlköğretim programlarının amaçlarını gerçekleĢtirecek durumda olmayan bireyler ise eğitimlerini, aynı okulda geliĢim alanlarındaki performans düzeylerine göre hazırlanmıĢ eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında sürdürürler. C) Ġlköğretim okullarını bitiren öğrenciler genel, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına yönlendirilirler. Ġlköğretim programlarına denk olmayan eğitim programlarını tamamlayan özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ise özelliklerine uygun okul ve kurumlara yönlendirilirler. D) ÇeĢitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan, zorunlu öğrenim çağı dıĢına çıkan bireyler Millî Eğitim Bakanlığı Açık Ġlköğretim Okulunda eğitimlerini sürdürebilirler. Özel eğitim gerektirdiğini Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaĢ kaydı aranmaz. 54-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Ortaöğretimde özel eğitim hizmetleri ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ortaöğretimlerini, öncelikle kaynaĢtırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumlarında da sürdürebilirler. B) Merkezî sınavla öğrenci almayan genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirme kararı alınan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, ilgili birimlerle yapılacak iĢ birliği çerçevesinde kontenjan sağlanarak yatılı okulların pansiyonlarına Bakanlıkça sınavla yerleĢtirilirler. C) Genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarına yönlendirme kararı alınanlardan, yatılı okumak isteyen öğrenciler için, ikamet adresine göre yakın yatılı okulların olanakları da değerlendirilerek yeterli kontenjan sağlanır. D) Ġlköğretimlerini tamamlayan ancak çeĢitli nedenlerle ortaöğretime devam edemeyen bireyler, uzaktan öğretim yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi veya Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimlerini sürdürebilirler. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi veya Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesine devam eden ve özel eğitime ihtiyacı olduğunu özel eğitim hizmetleri kurulu kararıyla belgelendiren bireylerin eğitim sürecinde ve baĢarılarının değerlendirilmesinde Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda özel tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.


S a y f a | 138 55-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yaygın eğitimde özel eğitim hizmetleri ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Yaygın eğitim programları; bireylerin geliĢim özellikleri ve yeterlilikleri doğrultusunda bulunduğu çevrenin imkânları ve iĢ piyasasının talepleri dikkate alınarak uygulama ağırlıklı planlanır. B) Yaygın eğitim hizmetleri, illerde oluĢturulan il mesleki eğitim kurulu ile resmî ve özel kurum ve kuruluĢların iĢ birliğiyle planlanır ve uygulanır. C) KaynaĢtırma uygulamaları kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, diğer resmî ve özel kurum ve kuruluĢlarla yapılacak iĢ birliği çerçevesinde yaygın eğitim programlarından yararlanmaları sağlanır. D) Yaygın eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için özel eğitim sınıfları oluĢturulamaz. Bu bireylerde diğerleri ile birlikte aynı sınıflara devam ederler. Ancak özür durumuna göre gerekli tedbirler alınır. 56- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre evde eğitim hizmetleri aĢağıdakilerden hangisi tarafından planlanır ? A) Milli Eğitim Müdürlüğü B) Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu C) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu D) Valilik 57- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre evde eğitim hizmetleri aĢağıdakilerden hangisi tarafından verilir ? A) Gezerek özel eğitim veren öğretmen B) Sınıf öğretmeni C) BranĢ öğretmeni D) Zihinsel engelliler öğretmeni 58- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Erken çocukluk dönemi eğitimi hangi ay arasındaki bireyleri kapsar ? A) 0-36 B) 0-60 C) 36-60 D) 36-72 59- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre aile eğitimi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Aile eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yapılır. B) Aile eğitim programları, RAM'lar, özel eğitim okul ve kurumları, kaynaĢtırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür. C) Aile eğitimi hizmetleri, bireyin ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel, grup ya da uzaktan eğitim Ģeklinde yürütülür. D) Aile eğitimi hizmetleri, kurumlarda yürütülür. Ancak, ihtiyaç hâlinde bu hizmet evlerde de yürütülebilir. 60- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre ĠĢitme, görme ve ortopedik yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlarda sınıf mevcutları okul öncesi, ilköğretim ve yaygın eğitimde en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 61- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre ĠĢitme, görme ve ortopedik yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlarda sınıf mevcutları orta öğretimde en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 62-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre iĢitme engelliler meslek liseleri ve ortopedik engelliler meslek liselerinde uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerinde gruplar en fazla kaç kiĢiden oluĢabilir ? A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 63- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlarda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin bulunduğu sınıfların mevcudu en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 64-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre otistik öğrencilerin bulunduğu sınıfların mevcudu en fazla kaç olabilir ? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 65-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlarda orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ?


S a y f a | 139 A) Tuvalet eğitimini kazanamamıĢ, yoğun davranıĢ problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. B) Birebir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler grup eğitimine katılmazlar. C) Birebir eğitim uygulaması verilecek öğrencilerin eğitiminin süresi ve haftalık ders saati sayısı okul yönetimince tarafından belirlenir. D) Bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır. 66-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlarda orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği kurumlarda okul öncesinde sınıf mevcutları en fazla kaç olabilir ? A) 6 B) 10 C) 15 D) 20 67-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlarda orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği kurumlarda okul öncesi dıĢında kalan sınıf mevcutları en fazla kaç olabilir ? A) 6 B) 8 C) 10 D) 20 68-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlarda orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği kurumlarda bir ders saati kaç dakikadır ? A) 30 B) 35 C) 40 D) 50 69- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre ĠĢ eğitim okulları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) ĠĢ yerine yerleĢtirilen bireyler kültür ve meslek derslerini haftada bir gün okulda, uygulamalı beceri eğitimini ise dört gün iĢ yerlerinde eğitim görürler. ĠĢ yerine yerleĢtirilemeyen bireyler ise okulda eğitimlerine devam ederler. B) Personel ve eğitim ortamının uygun olması durumunda farklı yetersizlikleri olan bireyler için özel eğitim sınıfları açılır. Zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan iĢ okullarında böyle bir uygulamaya yer verilmez. C) Bu kurumlarda bir ders saati 45 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır. Günlük çalıĢma süresinin ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinliklere dağılımı okul yönetimince belirlenir. D) Ġzleme ve yöneltme kurulu tarafından belirlenen bireyler, birinci sınıfın sonunda bir iĢ yerine yerleĢtirilirler. Ancak kurul, uygun olan bireyler için birinci sınıftan itibaren de iĢ yerine yerleĢtirme kararı alabilir. 70- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre birde fazla yetersizliği olan öğrencilerin bulunduğu sınıfların mevcudu en fazla kaç olabilir ? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 71- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Ġlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki orta öğretim programlarına devam edemeyecek durumda olanların iĢ okullarına kayıt olabilmeleri için kaç yaĢından gün almamıĢ olmaları gerekir ? A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 72- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre ĠĢ okullarında sınıf mevcutları en fazla kaç kiĢiden oluĢur ? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 1

C

11

C

21

B

31

B

41

C

51

A

61

C

71

D

2

D

12

D

22

C

32

A

42

B

52

C

62

A

72

D

3 4

D C

13 14

D D

23 24

A D

33 34

D C

43 44

A C

53 54

B B

63 64

A A

5

B

15

C

25

A

35

D

45

A

55

D

65

C

6

D

16

C

26

A

36

A

46

A

56

B

66

A

7

C

17

D

27

B

37

B

47

D

57

A

67

B

8

B

18

B

28

D

38

D

48

B

58

A

68

C


S a y f a | 140 9

B

19

A

29

B

39

A

49

A

59

A

69

C

10

C

20

B

30

B

40

C

50

D

60

A

70

A

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ 1. Özel eğitim kurumlarında çalıĢan rehber öğretmene haftada kaç saat destek eğitimi görevi verilebilir? a. Kurumda psikoloğun görevlendirilememesi hâlinde rehber öğretmen psikoloğun yürüttüğü görevleri yapar. Psikolog ve rehber öğretmene haftada yirmi saati geçmemek üzere destek eğitimi görevi de verilebilir 2. Özel öğretim kurumlarına kaydolan bireylerden hangi belgeler istenir? a. T.C. kimlik numarası, b. Rehberlik ve araĢtırma merkezi tarafından verilecek özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile özel eğitim değerlendirme kurulu eğitim planı, c. Bireyin varsa geçmiĢ eğitim yaĢantısıyla ilgili geliĢim ve BEP dosyası ile etkinlik örneklerini içeren son belge ve bilgiler, d. Ġki adet fotoğraf, 3. Özel öğretim kurumlarına kaydolan özürlü bireylerin kurumdan ayrılmaları hangi çerçevede yürütülür? a. Kurumda kayıtlı bireyler en az bir ay devam ettikten sonra isteğe bağlı olarak kurumdan ayrılacağını ve baĢka bir kurumdan eğitim alacağını, kurum müdürlüğüne ya da il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne kendisi ya da veli/vasileri bir dilekçeyle bildirir. b. Birey, kurumdan ayrılacağı ay içinde hiç eğitim almamıĢ ise kurum tarafından Özürlü Birey Modülünden ilgilinin yazılı olarak yaptığı kurumdan ayrılma baĢvuru tarihinden itibaren kaydı silinir. Ancak, özürlü birey kurumdan ayrılacağı ay içinde eğitim almıĢ ise Özürlü Birey Modülünden kayıt silme iĢlemi il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce bir sonraki ayın ilk beĢ iĢ gününden sonra gerçekleĢtirilir. c. Kurumdan ayrılan bireyin dosyasının bir örneği yeni kurum müdürlüğünün isteği üzerine beĢ iĢ günü içinde gönderilir. 4. Özel eğitim kurumlarınca bireye verilecek destek eğitim karĢılığı kaç saate kadar ücret talep etmezler? a. Bir aylık sürede verecekleri 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimi için ders ücreti belirlemezler. 5. Özel öğretim kurumlarında iĢ takvimi nasıl hazırlanır? a. Kurumlara ait aylık iĢ takvimi bir sonraki ayın eğitimine baĢlamadan önce özürlü birey modülüne girilir. Bireysel ve/veya grup eğitimi, aylık iĢ takviminde belirlenen gün ve saatlerde verilir. b. Aylık iĢ takviminde herhangi bir nedenle değiĢiklik yapılması durumunda, değiĢikliğin yapıldığı tarihten sonraki kalan süre için yeniden düzenlenen iĢ takvimi özürlü birey modülüne girilir. c. Özürlü bireylere rehberlik araĢtırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, bireysel ve grup eğitiminin önerilmesi hâlinde bir günde en fazla iki ders saati bireysel ve bir ders saati grup eğitimi verilir. d. Raporda sadece bireysel eğitim ya da grup eğitimi önerilmesi halinde bir günde en fazla iki ders saati bireysel ya da grup eğitimi verilir. Ders eğitim saatleri bir ay esas alınarak haftalara dengeli olarak dağıtılır. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılacak dersler, her ay için iki haftaya dengeli dağıtılarak verilebilir. e. Doğal afetler veya çeĢitli nedenlerle Bakanlık ya da valilikçe alınacak tatil kararları nedeniyle yapılamayan eğitimler öncelikle ay içerisinde bunun mümkün olmaması durumunda takip eden ayda yapılır. f. Eğitim personeli bir günde 8 saatten fazla derse giremez. 6. Özel öğretim kurumlarında günlük çalıĢma saatleri ve ders saatleri süresi nedir? a. Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, 08.00 ile 19.00 saatleri arasında eğitim yapılır. Bireysel ve grup eğitimin süresi 60


S a y f a | 141 dakikadır. Bu sürenin 45 dakikası ders uygulaması, 15 dakikası dinlenme, sınıf ortamını hazırlama ve bireyin ailesini bilgilendirme süresi olarak uygulanır. b.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde verilen bu dersler özürlü bireylerin devam ettiği okulun örgün eğitim programlarının ders saatleri dışında yapılır.

7. Ödeme yapılması için hangi Ģartlar oluĢmalıdır? a.

b. c. d. e. f. g.

h.

Özürlü bireyin sağlık kurulu raporuyla asgari % 20 özürlü olduğunun tespit edilmiş ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca da eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapıldıktan sonra düzenlenen raporda destek eğitimi almasının önerilmiş olması, Özürlü bireyin kuruma ve Özürlü Birey Modülüne kayıtlı olması, Destek eğitim programının onaylanmış olması, Yeterli sayıda ve nitelikte personel olmalı, Bir ayda en az sekiz ders saati bireysel ve/veya dört ders saati grup eğitiminin verilmiş olması, Önerilen destek eğitim programlarında yer alan modül veya modüller için belirlenen toplam ders saati sayısını geçmemesi, Kurum personelinin SGK prim ödemelerini yapılmış olması, Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması veya borcu bulunmakla birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup, taksitlerinin düzenli ödenmiş olması, Zorunlu eğitim çağında olan özürlü bireyin örgün eğitime devam ettiğinin belgelendirilmesi

8. Rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurumlarına ödenecek destek eğitim giderlerinin ödenebilmesi için hangi Ģartlar oluĢmalıdır? a. Ödenekten kurumca özürlü bireye bir ayda sekiz ders saati bireysel ve/veya dört ders saati grup eğitimi verilmesi Ģartıyla kurumlara ödenir. Öngörülenden daha az eğitim verilmesi halinde, bireysel eğitim için belirlenen tutarın sekize, grup eğitimi için belirlenen tutarın ise dörde bölünmesiyle bulunan sayı, kurumca verilen ders saati sayısı ile çarpılarak elde edilen tutar kurumlara ödenir. b. Özürlü bireylerin bir yıllık süre içerisinde bir kez kurum değiĢtirmesi durumunda, Bakanlıkça ödeme yapılır. Ancak, velinin baĢka il veya ilçeye taĢınması veya diğer zorunlu sebeplerle kurum değiĢtirmek durumunda bulunması hâlinde, ikiden fazla farklı kuruma da ödeme yapılabilir. c. Özel eğitim değerlendirme kurulunun yenilenen raporları için en fazla iki defa ödeme yapılır.

TEST 1- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi kurum açma esnasında istenecek belgelerden biri değildir ? A) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri iĢlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. B) Kurum bünyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı. C) Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan üç nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve CD‘si D) Yönetici çalıĢma izin teklifi ve kurum öğretime baĢlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele iliĢkin çalıĢma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı 2- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurum açılıĢında binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı ve okul olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için kaçar adet yerleĢim planı istenmelidir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurum açılıĢında istenecek belgelerden olan yerleĢim planının ölçüleri aĢağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? A) 30x40 B) 35x50 C) 35x40 D) 50x50 4-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurum açılıĢında, kurumun açılacağı bina kiralık ise en az kaç yıllık kira sözleĢmesinin yapılmıĢ olması gerekmektedir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 5- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurum açılıĢı için kaymakamlıklara yapılan baĢvurularda dosya en geç kaç iĢ günü içerisinde valiliğe yollanmalıdır ? A) 3 B) 7 C) 10 D) 15


S a y f a | 142

6- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurum açılıĢında, il eğitim denetmenleri inceleme raporlarını kaç gün içerisinde tamamlamak zorundadırlar ? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 7-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurum açılıĢında, il eğitim denetmenleri tarafından hazırlanan raporda açılıĢın uygun görülmesi halinde kaç iĢ günü içerisinde açılıĢ Bakanlıkça/Valilikçe kaç iĢ günü içerisinde açılıĢ onayı verilir ? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 8- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre yeni kurum açma izni ile iĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilen okulların kayıt ve kabul süreleri, gerektiğinde kaç gün uzatılabilir ? A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 9- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre eni kurum açma izni ile iĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilen okulların kayıt ve kabul süreleri gerekli durumlarda aĢağıdakilerden hangisi tarafından uzatılabilir ? A) Valilik B) Milli Eğitim Müdürlüğü C) Kaymakamlık D) Bakanlık 10-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okullar dıĢındaki kurumlarda günlük çalıĢmalar hangi saatleri arasında yapılır ? A) 08:00-15:00 B) 09:00-17:00 C) 08:00-17:00 D) 07.00 ile 23.00 11- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre ders saatinin süresi kaç dakikadır ? A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 12- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurslar ve hizmet içi eğitim merkezlerindeki programların kaçta kaçına devam etmeyen kursiyerler sınava alınmaz ? A) 1/ 4 B) 1/5 C) 2/4 D) 3/5 13- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurum binaları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Okul öncesi eğitim kurumu bahçesi bulunan; tamamı okula ait binalarda veya binanın bahçe katının birbirine bitiĢik dairelerinde ya da birbirine bitiĢik binaların bahçe katının birbirine bitiĢik dairelerinde yahut binanın bahçe katında ve bahçe katının bir üst ya da bir alt arka arkaya katlarında açılabilir. B) Ġlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu ve özel eğitim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim okulu açılacak binalarda, fizyoterapi salonunun binanın giriĢ katının üst ve/veya alt katı olması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun standartlarda asansör bulunması gerekir. C) Aynı kurucu, aynı ilçe sınırları içerisinde her biri okul için gerekli Ģartları taĢıması kaydıyla farklı binalarda da aynı adla ilkokul ve ortaokul açamaz. D) AçılmıĢ olan ilkokul ve ortaokulların da aynı ilçe sınırları içerisinde her biri okul için gerekli Ģartları taĢıması kaydıyla farklı binaları kullanmalarına izin verilir. 14- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi okullara ait bina ve binalar içinde iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya türde okul bulunabilir ? A) Ġlkokul B) Ortaokul C) Anaokulu D) Lise 15- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aynı kurucu tarafından, farklı seviyelerde okulların aynı binada açılmak istenmesi durumunda aĢağıdakilerden hangisinin ayrı olması gerekmez ? A) GiriĢ-çıkıĢ B) Yemekhane C) Oyun bahçesi D) Lavabo 16- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre program ilavesi için kaç adet yerleĢim planının olması gerekmektedir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


S a y f a | 143 17- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre program ilavesi yapılmasında sakınca görülmemesi halinde Valilikçe kaç iĢ günü içerisinde izin verilmelidir ? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 18- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre Ġnsan Kaynakları ve Sekreterlik gurubu kursu için izin almıĢ olan bir kurs ile ilgili aĢağıdaki programların hangisinde il eğitim denetmenlerince program ilavesi yapılması ile ilgili inceleme yapılmaz ? A) Reklamcılık B) Toplum Önünde Söz Söyleme C) Ġstatistik D) Epilasyon 19- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurum nakli uygun görülen bir özel öğretim kurumuna kaç iĢ günü içerisinde nakil izni verilir ? A) 3 B) 5 C) 10 D) 15 20- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre geçici nakil ile kullanılan binalar en fazla kaç yıl süre ile kullanılabilir ? A) 1 B) 3 C) 5 D) Süresiz 21- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre binada blok veya kat eklemek suretiyle yapılan baĢvurunun uygun görülmesi halinde kaç iĢ günü içerisinde izin verilir ? A) 3 B) 5 C) 10 D) 15 22- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kuruculuk vasfının kaybedilmesi üzerine öğretime ara verilmesi sonunda kaç yıl içerisinde kurum devredilmezse kurum açma izni ve ruhsatı iptal edilir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 23- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurucu en az kaç ay önceden kurumunu kapatacağını öğrenci ve personellere bildirmek zorundadır ? A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 24- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi tek kurum müdürü tarafından yönetilemez ? A) Ortaokul-Lise B) Lise-Anadolu Lisesi C) Ġlkokul-Lise D) Ġlkokul-Ortaokul 25- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre birden fazla kurumu yönetecek olan kurum müdürünün en az kaç yıl yöneticilik yapmıĢ olması gerekir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 26- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenci kontenjanının en az kaç olması durumunda müdür yardımcısı bulunması gerekir ? A) 100 B) 150 C) 300 D) 400 27-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kontenjanın en az kaç olması halinde müdür yardımcısı görevlendirilir? A) 100 B) 150 C) 300 D) 400 28- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim okullarında öğrenci sayısının en az kaç ve fazlası olması durumunda rehber öğretmen görevlendirilir ? A) 100 B) 150 C) 250 D) 500 29- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre ortaöğretim okullarında öğrenci sayısının en az kaç ve fazlası olması durumunda rehber öğretmen görevlendirilir ? A) 100 B) 150 C) 250 D) 500 30- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre Ġlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenci sayısının en az kaç olması halinde ikinci rehber öğretmen görevlendirilir ?


S a y f a | 144 A) 250

B) 500

C) 750

D) 1000

31- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurumlardaçalıĢacak personelin niteliklerinin uygun olması halinde kaç iĢ günü içerisinde çalıĢma izni verilir ? A) 3 B) 5 C) 10 D) 15 32- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre Yöneticiler dıĢındaki eğitim personeli için çalıĢma izin teklifleri aĢağıdakilerden hangisi tarafından yapılır ? A) Kurum müdürü B) Kurucu C) Kurucu temsilcisi D) Milli Eğitim Müdür Yrd. 33- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdaki eğitim kurumlarından hangisinde derslik sayısının üçten azolması durumunda müdür tam gün ders okutabilir ? A) Anaokulu B) Ġlkokul C) Ortaokul D) Lise 34- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okullar dıĢındaki kurumlarda eğitim personeli en fazla kaç saat ders okutabilir ? A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 35- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okullar dıĢındaki kurumlarda yöneticiler en fazla kaç saat ders okutabilir ? A) 6 B) 12 C) 18 D) 30 36- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurumlarda çalıĢan personelin sözleĢmesinin bitimine kaç gün kala yeni onay alınmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmek zorundadır ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 45 37- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurumlarda ücretsiz okuyacak öğrenci sayısı en az % kaçtır ? A) %3 B) %5 C) % 7 D) %10 38- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre kurumlarda ücretsiz okuyacak öğrencileri tespit amacı ile oluĢturulacak değerlendirme kurulu kimlerden oluĢur ? A) Müdür, 3 eğitim personeli B) Müdür, 2 eğitim personeli C) Müdür, varsa müdür yardımcısı 3 eğitim personeli D) Müdür, Kurucu, 2 eğitim personeli 39- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okul ve dersanelerde ücretsiz okuyacak öğrencilerden alınacak ücretler kaç ay içerisinde iade edilmelidir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 40-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okul ve dersaneler dıĢındaki eğitim kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrencilerden alınacak ücretler kaç ay içerisinde iade edilmelidir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 1 2 3 4 5 6 7

C C B A A D A

8 9 10 11 12 13 14

B B D C B C C

15 16 17 18 19 20 21

B D A B B A C

22 23 24 25 26 27 28

A B C B B D C

29 30 31 32 33 34 35

B C C A A B B

36 37 38 39 40

C A B B A


S a y f a | 145

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ 1. Kurum açılacak binanın özellikleri nasıl olmalıdır? Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise, okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleĢmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği olmalıdır. 2. Kurum açmada takip edilecek yol nedir? Kurum açma için 2 eğitim denetmeni görevlendirilir. Evrak giriĢ tarihinden itibaren 15 gün içinde dosya tamamlanır. 5 iĢ günü içinde bakanlık/valilik iĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatı verir. Okul açılıĢında bakanlık; diğer kurum açılıĢlarında valilikler yetkilidir. 3. Özel öğretim kurumlarında çalıĢma esasları nelerdir? Okullarda normal öğretim yapılır ve öğretim seviyesine göre resmî dengi okullardaki ders saati süresi uygulanması esastır. Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde farklı uygulamalar da yapılabilir. Okullarda ikili öğretim yapılamaz. Okullar dıĢındaki kurumlarda günlük çalıĢmalar 07.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılır. Ders saatinin süresi, 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde 90 dakika olarak yapılabilir. Kurslar ve hizmet içi eğitim merkezlerine devam zorunludur. Programda belirtilen kurs süresinin 1/5‘inden fazla devam etmeyen kursiyer sınava alınmaz. 4. Kurum binalarının özellikleri nasıl olmalıdır? Okulöncesi eğitim kurumlarının bahçesi ya kendisine ait olacak ya da birbirine bitiĢik binaların bahçe kullanımının kuruma ait olması halinde açılabilir. Ġlkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okulu için bahçe tamamen okula ait olmalı, müstakil olmalı, bedensel engelli bireyler için gerekli düzenleme yapılması Ģartıyla alt-üst katlarda eğitim verebilir. Diğer kurumlar, aynı katta olmalı (bitiĢik bina olabilir), bedensel engelli bireyler için eğitim mekanlarına eriĢim sağlanmalı, 5. Bir arada bulunacak kurumlarda hangi Ģartlar aranır? a. Okullara ait bina ve binalar içinde iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya türde okul bulunamaz. (Okul öncesi eğitim kurumları hariç) b. Aynı kurucuya ait kurumlardan sadece okulların belirli bölümleri birlikte kullanılabilir. c. Ancak, aynı kurucu tarafından, farklı seviyelerde okulların aynı binada açılmak istenmesi durumunda; giriĢ-çıkıĢ, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavabolar her okul için ayrı düzenlenir. d. Milletlerarası okullar diğer okullarla aynı binada bulunamaz. e. Okullar dıĢındaki diğer kurumların belirli bölümleri birlikte kullanılarak aynı binada baĢka bir kurum açılamaz. 6. Eğitim denetmenlerinin inceleme yapmasına gerek olmayan iĢlemler nelerdir? Motorlu taĢıt kursları daha önceden (C), (D) ve (E) sertifika sınıflarından herhangi biri için daha önceden izin almıĢsa, bu programlardan herhangi bir ilave için eğitim denetmenleri rapor düzenlemez. Ayrıca devir ve kurucu temsilciliği değiĢikliklerinde iĢlemleri için de eğitim denetmenleri inceleme raporu düzenlenmesine


S a y f a | 146 gerek yoktur. Kurum kontenjanına etki etmeyen yerleĢim planı değiĢiklikleri de kurum müdürlüğünce yapılır. Ruhsat veren kuruma gönderilir. 7. Kurum nakillerinde uygulanacak esaslar nelerdir? Acil hallerde yapılan nakiller için kullanılan binanın Çevre ve ġehircilik Müdürlüklerinden sağlamlık raporu almalıdır. Kurum nakil olduğu binada en fazla bir yıl faaliyet gösterebilir. Ġller arasında kurumların nakli yapılamaz. Hakkında kademeli kapatma kararı verilen okulun, kapatılmamıĢ sınıflarına naklen öğrenci alınabilir. 8. Kurumunu usulsüz kapatan kurucuya hangi iĢlem yapılır? 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmez. 9. Eğitim personelinin çalıĢma izin teklifleri kimler tarafından yapılır? Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürler için kurucular veya kurucu temsilcileri, yöneticiler dıĢındaki eğitim personeli için müdür tarafından teklif edilir. ÇalıĢma izinlerinin uzatılma yazıları en az bir ay önceden milli eğitim müdürlüklerine intikal ettirilir. Müdürlüklerin onayı ile süre uzatılmıĢ olur. 10. ĠĢ sözleĢmeleri ile ilgili hükümler nelerdir? En az bir yıllık sözleĢme imzalamak esastır. Ara dönemde kurumdan ayrılan eğitim personelinin yerine 10 (on) gün içinde yeniden teklif yapılmalıdır. Ġlgili merci tarafından da on gün içinde çalıĢma izni düzenlenir. Yöneticilerden ayrılma olursa, vekaleten ve en fazla üç ay kadar görevlendirme yapılabilir. Görevinden ayrılan eğitim personelinin görevlerinden ayrılıĢı ile kurumdan ayrılmak isteyenlerin müracaatları en geç beĢ iĢ günü içerisinde kurum yetkilisi tarafından doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Ġlgililerin ayrılıĢ sebeplerine uygun olarak valilikten yedi iĢ günü içinde görevden ayrılıĢ onayları alınır. Usulsüz olarak görevinden ayrılanlara bir yıl süre ile kurumlarda görev verilmez. 11. Öğretim programları, ders çizelgeleri ve baĢarının değerlendirilmesi a. Bakanlığın izni ile farklı programlar uygulanabilir. b. AkĢam liselerinde, öğrenci baĢarısının değerlendirilmesine esas olan sınavlar, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır. c. Okullar dıĢındaki diğer kurumlarda, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları uygulanır. Ancak, kurslar ve hizmet içi eğitim merkezlerinde düzenlenecek 20 ders saatini geçmeyen kurs faaliyeti dıĢındaki diğer etkinliklerin programları, millî eğitim müdürlüğünce uygun bulunması durumunda gerçekleĢtirilir. d. Dershanelerde ortaöğretim kurumlarına giriĢ sınavlarına hazırlık programları 200 ders saatinden, yükseköğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları 250 ders saatinden, okulların ara sınıflarındaki öğrencilerin eksikliklerini gidermek amacıyla düzenlenen takviye programları 100 ders saatinden az olamaz. e. Dershaneler kayıtlı veya kayıtsız öğrencilere yönelik olarak yaptıkları sınavlar için ücret alamaz. 12. Sınıf mevcutları ve grupların oluĢturulması a. Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, ilkokulda ve ortaokullarda 30, fen ve sosyal bilimler liselerinde 26, meslekî ve teknik liselerde 24, diğer ortaöğretim kurumlarında 30 dan fazla olamaz. b. Okullar dıĢındaki kurumlarda sınıf mevcutları 30 öğrenci veya kursiyeri geçmeyecek Ģekilde düzenlenir. c. Okullarda, kurum kontenjanı dikkate alınarak yabancı uyruklu misafir öğrenciler de öğrenim görebilir, ancak bu öğrencilere diploma düzenlenemez. Okuldan ayrılanlara gördükleri derslere ve aldıkları notlara iliĢkin okul yönetimince düzenlenen belge verilir. d. Kurslar arasında kursiyer nakli yapılamaz. 13. Okullar dıĢında faaliyet gösteren kurumlar kursiyer sayılarını ne zaman ve nereye bildirirler? a. Okullar dıĢındaki kurumlar, dönemin baĢladığı tarihten itibaren en geç 15 iĢ günü içinde millî eğitim müdürlüğüne bildirir. 14. Ücretler ne zaman ilan edilir? a) Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. b) Kurumlar, ücretlerini ilan etmeden önce öğrenci ve kursiyerlerden ücret tahsil edemez. c) Kurumlar ücret ilanlarını, MEBBĠS programına iĢleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne verir ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asar. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar ise bu iĢlemi kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yaparlar.


S a y f a | 147 d) Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alır. 15. Ücretlerin nasıl alınır? a. Özel okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokul, ortaokul, özel eğitim ve ortaöğretim okullarının bütün sınıflarında ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yıllık, b. Okullarda pansiyon hizmeti sağlandığı takdirde yıllık, c. Dershaneler, kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ile özel eğitim okullarının ilköğretim programı dıĢındaki kısımlarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ders saati ücreti, Motorlu taĢıt sürücüleri kurslarının teorik dersleri ile uygulama derslerinin ders saati ücreti ayrı ayrı olarak hesap edilir. 16. Ücretlerin iadesi hangi hallerde verilir? a) Okullarda, öğrencinin baĢka bir okula nakli, b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması, c) Kurumun kapanması, d) Dönemin açılamaması, e) Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiĢtiğinin il eğitim denetmenleri tarafından tespit edilmesi, f) Kursiyer veya öğrenci velisinin, öğrenci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düĢtüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi gerekir. 17. Kendi isteği ile kurumdan ayrılmak isteyenlerin ücret iadesi nasıl olur? a. Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı baĢlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dıĢındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı baĢladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dıĢındaki kısmı iade edilir. b. Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem baĢlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dıĢındaki kısmı iade edilir. Dönem baĢladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dıĢındaki kısmı iade edilir. 18. Ücretsiz okutulacak öğrenci tespiti ve oranı nasıl tespit edilir? a. Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan Ģehit ve malûl gazi çocukları ile malûl gazilere ücretsiz okutmada öncelik verir. b. Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır. 19. Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin ücretlerinin iadesi ne zaman yapılır? a. Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, okul ve dershanelerde öğretimin baĢlamasından sonra iki ay içinde; diğer kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak Ģartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. Senet ve bonoları ise hemen iade edilir. 20. Ücretsiz okuma hakkı kazanan adayın bu hakları ne zamana kadar geçerlidir? a. Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir. b. Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan Ģehit ve malûl gazi çocuklarını, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.

MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜLERĠ KURSU YÖNETMELĠĞĠ 1. Araçlarla ilgili tanımlar; a. Sürücü yerinden baĢka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taĢımak için imal edilmiĢ bulunan motorlu taĢıta otomobil; sekiz veya ondört oturma yeri olan motorlu taĢıta minibüs; en az onbeĢ oturma yeri olan motorlu taĢıta otobüs; 2. Ġzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg‟yi geçmeyen ve yük taĢımak için imal edilmiĢ motorlu taĢıta kamyonet; 3500 kg‘den fazla olan motorlu taĢıta kamyon; Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiĢ olan ve yük taĢımayan motorlu taĢıta çekici; bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taĢıta arazi taĢıtı, iki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçlara motosiklet; silindir hacmi 50 cm3‘ü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmıĢ ve imal hızı saatte 50 km‘den az olan bisiklete motorlu bisiklet; belirli Ģartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taĢımada kullanılmayan


S a y f a | 148

3. 4.

5.

6.

7.

tarım araçlarını lastik tekerlekli traktör; yol inĢaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeĢitli kuruluĢların iĢ ve hizmetlerinde kullanılan; iĢ amacına göre üzerine çeĢitli ekipman monte edilmiĢ; kara yolunda, insan, hayvan, yük taĢımasında kullanılamayan motorlu araçları iĢ makinesi; Özel amaçla insan veya eĢya taĢımak için imal edilmiĢ olan itfaiye, cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araĢtırma araçları ile bozuk veya hasara uğramıĢ taĢıt ve araçları çekmek veya taĢımak, kaldırmak gibi özel iĢlerde kullanılan motorlu araca özel amaçlı taĢıt; motorlu araçla çekilen, insan veya yük taĢımak için imal edilmiĢ motorsuz taĢıta römork denir. Direksiyon eğitimi alanı sorumlusu en az lise veya dengi okul mezunu olan kurs personelidir. Sürücü belgesi almak için, hangi araç için hangi kursa gitmek gerekir? a. A1 sınıfı kursu: motorlu bisiklet kullanacaklar için, b. A2 sınıfı kursu: motosiklet kullanacaklar için, c. B sınıfı kursu: Otomobil, minübüs ve kamyonet kullanacaklar için, d. C sınıfı kursu: Kamyon kullanacaklar için, e. D sınıfı kursu: Çekici kullanacaklar için, f. E sınıfı kursu: Otobüs kullanacaklar için, g. F sınıfı kursu: Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için, h. G sınıfı kursu: ĠĢ makinesi türünden motorlu araç kullanacaklar için, i. H sınıfı kursu: Hasta ve sakatların kullanabilecekleri Ģekilde özel tertibatlı olarak imal, tadil ve techiz edilmiĢ motosiklet veya otomobil kullanıcıları için, Direksiyon eğitimi dersleri nerede verilir? a. Direksiyon eğitimi derslerinin yarısı direksiyon eğitim alanında, yarısı da akan trafik içinde yapılır. Kursiyerler tarafından ücret karĢılığı talep edilen ilave ek dersler direksiyon dersinin en çok ne kadarı kadar olabilir? a. %30 ve akan trafikte verilmesi gerekir. Bakanlık tarafından açılacak motorlu taĢıt kurslarında en az kaç kiĢinin müracaatı aranır? a. En az on kiĢinin müracaat etmesi halinde Bakanlıkça da açılır.

8. Sürücü kursuna katılacak adaylarda aranacak yaĢ Ģartı kaçtır? a. (A1), (A2), (F) ve (H) sınıfı sürücü kursları için on yedi; (B) ve (G) sınıfları için on sekiz; (C), (D) ve (E) sınıfları için yirmi iki (Sürücü eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda bu Ģart aranmaz.) yaĢını bitirmiĢ olmak. 9. Sürücü kursuna katılacak adaylarda aranacak öğrenim Ģartı nedir? a. (F), (G) ve (H) sınıfı için en az ilkokul mezunu; (A1), (A2), (B), (C), (D) ve (E) sınıfı için en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi (ilköğretimi) bitirmiĢ olmak, 10. Sağlık kurulu raporlarında ortopedist veya psikiyatri uzmanı yoksa yerine rapor verebilecek uzmanlar kimlerdir? a. Ortopedist bulunmadığı takdirde genel cerrahtan; psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda nörolog veya psikologdan görüĢ alınarak sağlık kurulu kararını verir. 11. Kursiyerlerin sabıka kaydı olup olmadığını kim teyit etmelidir? a. Kurslara müracaat eden adayların, sürücü belgesi almasına engel teĢkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir.

12. Kursa devam Ģartları nelerdir? a. Kursa kaydolanlar bu kursa devam etmek zorundadırlar. b. Her ders için ayrı olmak üzere toplam ders saat sayısının 1/5'i kadar devam etmeyenler ile ders süresinin 1/2'si kadar geç gelenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak, o dönemde veya bir sonraki dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda telafi programı uygulanır. Telafi programları için kursiyerlerden


S a y f a | 149

herhangi bir ücret alınmaz. Belirtilen sürelerden fazla devamsızlık yapanlar veya geç gelenler ile telafi derslerine devam etmeyenlerin kayıtları silinir. 13. Kursiyerlerin sınav hakkı kaçtır? a. Kursa devam edip de kurs sonunda sınava giremeyenlerle sınavlarda baĢarısız duruma düĢenler, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız dört dönem sınavlara girebilirler.

14. Kurslarda teorik ve direksiyon eğitimi haftada kaç ders saati yapılır? a. Teorik eğitim hafta içinde en az 15, en çok 20 saat; cumartesi-pazar günleri, günde en az 6, en çok 8 saat ders yapılır. b. Direksiyon eğitimi, ders saat sayıları ayrı ayrı olmak üzere hafta içi veya hafta sonunda günde en az 2, en çok 4 saat yapılır. 15. Kurslarda çalıĢma saatleri nasıl belirlenir? a. ÇalıĢma saatleri 8.00 ile 22.30 arasında, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tesbit edilir. 16. Kurslarda ders saatleri kaç dakikadır? a. Bir ders saati süresi elli dakikadır. Ġki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleĢtirilerek blok ders halinde yapılabilir. Direksiyon eğitimi dersi blok ders olarak yapılamaz. b. Kursiyerlerin bir kurstan diğer bir kursa nakli yapılamaz.

c. Sürücü kurslarında görevli idareci ve öğretmenler sınav kurullarında görevlendirilemez, d. Gerekli görüldüğünde sınavlar, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle de yapılabilir. 17. Sertifikaların düzenlenmesi esasları nelerdir? a. Sertifikalardaki tüm bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, imzalanır ve soğuk damgaları yapılır. b. Düzenleme sırasında herhangi bir sebeple iptali gerekenler, seri numarası belirtilerek bir tutanakla tesbit edilir. c. Sertifikalar, sicil defterine kaydedilerek sicil numarası verilir. Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır. d. Sertifika alanlara ayrıca motorlu taĢıt sürücüsü sertifikası sicil kartı tanzim edilerek soyadı esasına göre tasnif edilir.

ÇIKMIġ SORULAR Kursun açılmak istendiği yerin açık adresi Lavabo ve WC sayısı ile kurs karma ise bunların bayan ve erkek kursiyerler için ayrı ayrı olup olmadığı III. Derslik, idare odaları, öğretmenler odası, atölye gibi bölümlerden hangileri varsa sayılan ile ebadı ve bu bölümlerin her birinin kaçar kursiyer için yeterli olduğu, bunlara göre kursun toplam kursiyer kapasitesinin ne olabileceği 1. Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği‟ne göre özel kurslar için valilikçe tanzim edilecek belgelerle ilgili olarak Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükleri ile eğitim denetmenlerinin raporlarında yukarıdakilerden hangileri yer alır? A)I-II B)I-III C)II-III D)I-II-III 2 Ekim 2011 CEVAP D 2. "Sürücü Kursu Kurum Açma Ġzni" alan kurucu veya temsilcinin "Öğretime BaĢlama Ġzni" alabilmesi için, ders araç-gereç listesinin, en az kaç ilköğretim müfettiĢi tarafından tasdik edilmesi gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 11 Ekim 2009 CEVAP B I. II.


S a y f a | 150 3. Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'ne göre kursa devam edip de kurs sonunda sınava giremeyenlerle sınavlarda baĢarısız duruma düĢenler, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız kaç dönem sınavlara girebilirler? A)Ġki B) Üç C) Dört D) BeĢ 22 Nisan 2012 CEVAP C 4. Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği‟ne göre sürücü kursuna katılacak adaylarda aranacak yaĢ ve öğrenim Ģartı ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) B ve G sınıfları için on sekiz yaĢını bitirmek Ģartı aranır. B) F, G ve H sınıfı için en az ilkokul mezunu olmak gerekir. C) A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için on sekiz yaĢını bitirmek Ģartı aranır. D) B, C, D ve E sınıfı için, en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi (ilköğretimi) bitirmiĢ olmak gerekir 26 EYLÜL 2010 CEVAP C

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERĠ YÖNETMELĠĞĠ 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kütüphaneci atanmak için okulda kaç kitap olması gerekir? Kitap sayısı 3000‘i aĢan okullarda bir kütüphaneci atanır. Kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Yönetimce kütüphanecilik kursu almıĢ her öğretmen yoksa öğretmenler kurulunca belirlenecek bir öğretmen görevlendirilir. Kütüphanede kaç tür kaynak bulunur? Basılı kaynaklar (her tür eğitici ve öğretici kitap, dergi, broĢür, poster, kupür ve resim) ve Teknolojik kaynaklar (CD-ROM, DVD ile film, video kaset, plak, ses kasedi ve elektronik ortam içerisindeki araç ve gereçler) ve bilimsel nitelikte yayın yapan resmî kuruluĢların yayımı olan eserler kütüphanelerde bulundurulur. Katalog ve sınıflama nasıl olmalıdır? Kataloglamada, AAKKII (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II) ve sınıflamada Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılır. Kataloglar; yazar adı, kaynak adı ve konularına göre alfabetik olarak düzenlenir. Yapılan iĢlemler bilgisayar ortamına aktarılır. Ayıklama yapılırken hangi eserler ayıklanmalıdır? a)AĢırı kullanımdan dolayı yıpranan, b) Bilimsel değeri kalmayan, c) Kurumun düzeyine uygun olmayan, d) Uygunluk kararları kaldırılan, eserler ayıklanır. Ödünç verilmeyecek kitaplar nelerdir? a) DanıĢma kaynakları, b) Piyasada mevcudu bulunmayan kitaplar, c) Süreli yayınların son sayıları, ödünç verilmez. Ödünç verme süresi ve ödünç verilen kitap sayısı nedir? Bir kitabın ödünç alma süresi yedi gündür. Her öğrenciye bir defasında en fazla iki, öğretmen ve personele ise en fazla üç kitap ödünç verilebilir. Kitap/kaynakların kaybedilmesi veya yıpranması durumunda ne yapılır? Hasara uğratılan veya kaybedilen kaynağın, o günkü piyasa bedeli, hasara uğratan veya kaybeden kiĢiden alınır. Kaynak bedeli ile mevcudu varsa aynısı, yoksa kaybedilenin kaydı silinerek baĢkası satın alınır.

ÇIKMIġ SORULAR 1. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği‟ne göre okul kütüphanelerinde ödünç verme hizmeti yapılmaktadır. AĢağıdakilerden hangisi ödünç verme hizmeti kapsamındadır? A)DanıĢma kaynakları C)Süreli yayınların son sayıları

B)Yeni yayınlanmıĢ eserler D)Piyasada mevcudu bulunmayan kitaplar


S a y f a | 151 Mdr_30Haziran_2006 2. MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği‟ne göre bir kitabın ödünç alma süresi kaç gündür? A)2 B)4 C)7 D)10 2 Ekim 2011 3. MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği'ne göre, okul kütüphanelerindeki kitap mevcudu aĢağıdaki sayılardan hangisini aĢması hâlinde bir kütüphaneci ataması yapılabilir? A) 1000

B) 2000

C) 3000

D) 4000 15 Kasım 2009 yeterlik

TEST 1-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre kitap sayısının kaçı aĢtığı durumlarda okul kütüphanelerine bir kütüphaneci atanır ? A) 1000 B) 1500 C) 2000 D) 3000 2-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre “ Diğer tür kütüphanelere tanıtım gezileri düzenlemek “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Okul müdürü B) Müdür yardımcısı C) Kütüphaneci D) Rehber öğretmen 3- Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi teknik hizmetler arasında yer almaz ? A) Seçimi ve sağlanması, B) Düzenleme, kataloglama ve sınıflandırılması, C) Bakım, onarım ve güncelliğini yitiren eserlerin ayıklanması D) Kütüphanenin temizlenmesi,havalandırılması ve bakımı 4- Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimini yapacak komisyonda yer almaz ? A) Okul müdürü B) Müdür yardımcısı C) Kütüphaneci D) Okul öğrenci meclisi baĢkanı 5- Milli Eğitim Bakanlığı Okul kaynakların kayıtlarının tutulması kullanılır ? A) Dewey Onlu Sınıflama Sistemi C) Fihristleme

Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre kütüphaneye sağlanan ve kaynaklardaki bilgilere sağlıklı eriĢim için aĢağıdakilerden hangisi B) AAKKII (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II) D) Ġndeksleme

6- Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre kitapların sınıflamasında aĢağıdakilerden hangisi kullanılır ? A) Dewey Onlu Sınıflama Sistemi B) AAKKII (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II) C) Fihristleme D) Ġndeksleme 7-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre kitapların sınıflanması, kayıtlarının tutulması aĢağıdakilerden hangisi tarafından yapılır ? A) Yönetim ĠĢleri memuru B) Müdür yardımcısı C) Kütüphanecilik Kulübü baĢkanı D) Kütüphaneci 8-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre ayıklama komisyonunda yer almaz ? A) Kütüphanecilik kulübünde görevli öğretmen B) Müdür yardımcısı C) Kütüphanecilik Kulübü baĢkanı D) Kütüphaneci 9- Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre ayıklama iĢlemleri hangi mevzuat hükümlerine göre yapılır ? A) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmelik


S a y f a | 152 B) TaĢınır Mal Yönetmeliği C) Ġlköğretim Kurumları Yönetmelik D) Devlet ArĢiv Hizmetleri Yönetmeliği I. AĢırı kullanımdan dolayı yıpranan II. Bilimsel değeri kalmayan III. Kurumun düzeyine uygun olmayan IV. Uygunluk kararları kaldırılan 10-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri ayıklama kapsamındaki eserlerdendir ? A) I,III B) II,III C) I,III,IV D) I,II,III,IV 11- Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi ödünç verilemeyecek eserlerden değildir ? A) DanıĢma kaynakları B) Piyasada mevcudu bulunmayan kitaplar, C) Süreli yayınların son sayıları D) Ödüllü yazarların kitapları 12-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre kütüphaneden ödünç alınacak kitapların ödünç alma süresi kaç gündür ? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 13-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre her öğrenciye her defasında en fazla kaç kitap verilebilir ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 14-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre öğretmen ve personellere her defasında en fazla kaç kitap verilebilir ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 15- Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Hakkında Yönetmeliğe göre ödünç alınan kitabın kaybedilmesi ya da hasara uğratılması halinde aĢağıdakilerden hangisi yapılır ? A) Hasara uğratılan veya kaybedilen kaynağın, o günkü piyasa bedeli, hasara uğratan veya kaybeden kiĢiden alınır. Kaynak bedeli ile mevcudu varsa aynısı, yoksa kaybedilenin kaydı silinerek baĢkası satın alınır. B) Hasara uğratılan veya kaybedilen kaynağın, o günkü piyasa bedelinin iki katı , hasara uğratan veya kaybeden kiĢiden alınır. Kaynak bedeli ile mevcudu varsa aynısı, yoksa kaybedilenin kaydı silinerek baĢkası satın alınır. C) Hasara uğratılan veya kaybedilen kaynağın, o günkü piyasa bedeli yasal faizi ile birlikte , hasara uğratan veya kaybeden kiĢiden alınır. Kaynak bedeli ile mevcudu varsa aynısı, yoksa kaybedilenin kaydı silinerek baĢkası satın alınır. D) Hasara uğratılan veya kaybedilen kaynağın, aynısı piyasada mevcut ise aldırılır,yoksa kaybedilenin kaydı silinir. 1 2 3

D C D

4 5 6

B B A

7 8 9

D C B

10 11 12

D D C

13 14 15

A B A

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI OKUL-AĠLE BĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ a.

Genel kurul ne zaman toplanır? Genel kurul, her yıl en geç Ekim ayının sonuna kadar; yeni açılan okullarda ise okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanır.


S a y f a | 153 b.

c.

d. e.

f.

g. h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

Genel Kurul toplantı yeter sayısı kaçtır? Yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye sayısının dört katından, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantı yeri ve zamanı ne zaman yapılır ve nasıl ilan edilir? En az onbeĢ gün önceden üyelere elden yazılı olarak bildirilir, okul ilan panosu ile okulun internet sayfasında duyurulur. Olağanüstü hallerde üyelerin %10‘unun yazılı isteği ile toplanır. Yönetim kurulunun yapısı nasıldır? Bir yıllığına seçilir. Bir üye en fazla üç defa seçilebilir. En az dört üyenin katılımı ile ayda bir toplanır ve karar yeter sayısı üçtür. Yönetim kurulu kararları, karar defterine el ile yazılarak imzalanır. Birlik tahmini bütçesini hazırlar ve ilan eder. Dönemde bir kez gelir gider kayıtları ilan edilir. Denetleme kurulunun yapısı nasıldır? Bir yıllığına seçilir. Bir üye en fazla üç defa seçilebilir. Denetleme kurulu, yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler. Gerek görürse, kurulu olağanüstü olarak toplantıya çağırır. Gelirleri toplama usulü nedir? Gelirler birlik adına bankalarda açılacak hesapta toplanır. Belge karĢılığı alınanlar 5 iĢ günü içinde bankaya yatırılır. Kurumda kullanılan evrakların kurum mührüyle mühürlenmesi zorunludur. Kantin ve benzeri yerlerin birlikler tarafından kiralama usulü nedir? Gayri safi gelirin %3‘ü, üçer aylık dönemler hâlinde, takip eden ayın yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak kiracı tarafından defterdarlık/mal müdürlüğü hesabına, gayri safi gelirden Hazineye ödenmesi gereken arz bedeli düĢüldükten sonra kalan net tutarın % 80‘i birliğin, % 10‘u ilçe millî eğitim müdürlüğünün, % 10‘u ise il millî eğitim müdürlüğünün ( il merkezlerinde % 20) banka hesabına aktarılır. Kantin ve benzeri yerlerin birlikler tarafından iĢletilmesi usulü nedir? Gayri safi gelirin %1‘i, üçer aylık dönemler hâlinde, takip eden ayın yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak kiracı tarafından defterdarlık/mal müdürlüğü hesabına, gayri safi gelirden Hazineye ödenmesi gereken arz bedeli düĢüldükten sonra kalan net tutarın % 80‘i birliğin, % 10‘u ilçe millî eğitim müdürlüğünün, % 10‘u ise il millî eğitim müdürlüğünün ( il merkezlerinde % 20) banka hesabına aktarılır. Okul müdürünün sorumluluğu nedir? Arz bedelinin ödenmesinin takibinden okul müdürü ve birlik yönetim kurulu baĢkanı sorumludur. Süresinde ödenmeyen arz bedelleri, gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Birlik baĢkanı elde edilen gelirler, alınan bağıĢlar ve yönetim kurulu kararlarıyla yapılan harcamalara iliĢkin bilgileri okul müdürüne her ayın sonunda yazılı olarak bildirir. Kira bedeli nasıl belirlenir? Aylık kira bedelinin belirlenmesinde(yaz tatili ile yarıyıl tatili hariç); okulların eğitim ve öğretime açık olduğu günler dikkate alınır. Ancak, tam yıl iĢletilebilecek kantin ve benzeri yerler için oniki ay üzerinden bedel tespit edilir. Okul servis araçlarının kiralanmasında yapılacak sözleĢmelerde okul aile birliği yetkilidir. Birlik hesaplarının kullanılması ve banka iĢlemleri nasıl yürütülür? Birliğin banka hesabındaki paralar, birlik baĢkanı ve muhasip üyenin müĢterek imzasıyla çekilir. Birlik baĢkanının bulunmadığı durumlarda baĢkan yardımcısı yetkilidir. Mal ve hizmet alımları birlik yönetim kurulu üyeleri veya uzmanlık gerektiren işlerde okul aile birliği üyelerinden oluşan en az üç kişilik bir komisyon marifetiyle yapılır. Birlik baĢkanı elde edilen gelirler, alınan bağıĢlar ve yönetim kurulu kararlarıyla yapılan harcamalara iliĢkin bilgileri okul müdürüne her ayın sonunda yazılı olarak bildirir. Birlik kiralama usulleri nasıl yapılır? Pazarlık usulü kiralama yapılır. Kiralama yapacak kiĢilerde ustalık belgesi öncelikli olmak üzere, iĢyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, mesleki ve teknik eğitim diploması ve kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip kiĢiler seçilir. Kiralayan kiĢinin adli sicil ve arĢiv kaydı, portör muayenesi, komisyon üyeleri ile birlik yöneticilerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın akrabalığı bulunmamalıdır. Kiralama sonu neler yapılır? 15 gün içinde kiralanan yeri kiracıya teslim edilir. Zamanında teslim edilmeyen yerler dolayısıyla, onbeĢ gün içinde on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek Ģartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu


S a y f a | 154 takdirde teminat geri verilir. Kiralama iĢleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. Ġkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye Ġstatistik Kurumunca (TÜĠK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında artırılır. o.

Yönetim kurulu karar defteri, yönetim kurulu tarafından noterce tasdik edilmek zorundadır. Diğer belgeler il/ilçe MEM‘ler tarafından onaylanır. Birlikler yılda en az bir kez denetlenmek durumundadır. Okulda bulunan kantin ve benzeri yerler; sağlık, hijyen ve gıda kodeksi yönünden ilgili meslek odası, sağlık il müdürlükleri ile gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüklerince de denetlenebilir.

TEST 1-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi birliğin görevleri arasında yer almaz ? A) Öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel Ġlkeleri ile Atatürk Ġnkılâp ve Ġlkeleri doğrultusunda yetiĢtirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iĢ birliği yapmak. B) Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleĢtirilmesine, eğitimde kalite ve baĢarı için okulun stratejik plan çalıĢmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eĢitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iĢ birliği yapmak. C) Öğrencilerin baĢarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak. D) Öğrencilerin problemlerini sebep-sonuç iliĢkisi içinde incelemek, yoğun görülen problemlerin giderilmesine yönelik önlemleri almak 2- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre birliğin görevleri ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için ek eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak,maddi durumları iyi olan özel eğitime muhtaç çocuklardan alınacak ücret miktarını tespit etmek. B) Okul yönetimiyle iĢ birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dıĢındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak. C) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarıĢmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak. D) Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleĢmesine katkıda bulunmak. Yönetici ve öğretmenin üyeliği, okulla iliĢiğinin kesilmesi durumunda, velinin üyeliği ise öğrencinin okulla iliĢiğinin kesilmesi hâlinde sona erer. II. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısının altına düĢmesi durumunda olağanüstü genel kurula kadar yönetim kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder. III. Okul yaptırarak Bakanlığa bağıĢta bulunan hayırseverler, yaptırdığı okulun okul aile birliğinin tabii üyesidirler. IV. Eğitsel kulüp üyelerinin üyeliği sekizinci yıl sonunda sona erer. 3- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) I,III C) Yalnız IV D) I,II,IV I.

4- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre hangisi birliğin organlarından biri değildir ? A) Genel Kurul B) Yönetim Kurulu C) Denetim Kurulu D) Değerlendirme Kurulu 5- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç hangi ayın sonuna kadar toplanmalıdır ? A) Eylül B) Ekim C) Kasım D) Aralık 6- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yeni açılan okullarda genel kurul okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç kaç ay içerisinde toplanmalıdır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


S a y f a | 155 7- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre öğrenci mevcudu 100 ' ün üzerinde olan okullarda toplantı yeter sayısı yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının kaç katından az olamaz ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 8-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre öğrenci mevcudu 100 ' ün altında olan okullarda toplantı yeter sayısı yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının kaç katından az olamaz ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 9- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre genel kurul toplantısı en az kaç gün öncesinden duyurulmalıdır ? A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 10- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre olağan genel kurul toplantısı yapılamaması halinde kaç gün içerisinde olağanüstü toplantı yapılır ? A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 11- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre genel kurulla ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Genel kurula katılacak üyeler toplantı katılım cetvelini imzalar. B) Toplantının açılıĢı, divan baĢkanı tarafından yapılır. C) Açık oyla velilerden bir divan baĢkanı ve bir katip seçilir. D) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir. 12- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yönetim kurulu kaç üyeden oluĢur ? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 13-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi genel kurula gözlemci olarak katılabileceklerden biri değildir ? A) Okul öğrenci kurulu baĢkanı B) Sınıf öğretmeni C) Onur kurulu baĢkanı D) Öğrenci temsilcisi 14- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre Okul-Aile birliği baĢkanı kesintisiz en fazla kaç defa seçilebilir ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 15-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre genel kurul birlik üyelerinin en az % kaçının yazılı baĢvurusu üzerine toplanır ? A) %10 B) %20 C) %30 D) %40 16-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yönetim kurulu ders yılı içinde ayda en az kaç defa toplanmalıdır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 17- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre Okul-Aile Birliği yönetim kurulları en az kaç üyenin katılımıyla yapılır ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 18- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre özürsüz olarak üst üste kaç toplantıya katılmayanların üyelikleri düĢmüĢ sayılır ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 19-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yönetim kurulu kararlarında karar yeter sayısı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5


S a y f a | 156

20- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre denetim kurulu kaç asil üyeden oluĢur ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 21- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre denetim kurulu yılda en az kaç denetim raporu hazırlamalıdır ? A) 3 B) 2 C) 1 D) 6 22-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre denetim kurulu baĢkanı kesintisiz en fazla kaç defa seçilebilir ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 I. Öğrenci velileri hiçbir surette bağıĢ yapmaya zorlanamaz. II. Nakde çevrilemeyen aynî yardımlar, belge karĢılığında birlik baĢkanına teslim edilir. III. BağıĢlar, bankaya yatırılır. 23-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I,II D) I,III 24- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre banka Ģubesi bulunmayan yerleĢim birimlerinde belge karĢılığında alınan bağıĢlar kaç gün içerisinde bankaya yatırılmalıdır ? A) 5 B) 10 C) 15 D) 30 25- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre kiraya verilecek yerlerin muhammen bedelinin tespiti komisyonunda aĢağıdakilerden hangisi yer almaz ? A) Milli Eğitim müdür yardımcısı / Ģube müdürü B) Okul müdürü / müdür yardımcısı C) Okul -Aile Birliği BaĢkanı D) Öğrenci temsilcisi 26- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre kiraya verilecek yerlerin kiralama iĢleriyle ilgili komisyonda aĢağıdakilerden hangisi yer almaz ? A) Milli Eğitim müdür yardımcısı / Ģube müdürü B) Defterdarlık/mal müdürlüğü temsilcisi C) Okul -Aile Birliği BaĢkanı D) Okul müdürü Okul yönetimi, kira sözleĢmesinin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren on gün içinde, kiralanan yeri kiracıya teslim etmekle yükümlüdür. Ġhale komisyonu baĢkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakınları ihaleye katılamaz. IV. Kiralama iĢleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. 27-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre kiralama ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I,II D) II,III I. II. III.

28-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce iĢletilmesi hâlinde,iĢletilen yerin gayri safi hâsılatının % kaçı hazineye ödenir ? A) % 1 B) % 3 C) % 5 D) % 10 29- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre birliğin denetleme kurulu üyesi olan öğretmenlerin baĢka kurumda kaç aydan fazla süreli görevlendirilmesi halinde yerlerine yedekler çağrılır ? A) 1 B) 4 C) 6 D) 9 30-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin hazineye ödenecek payı takip eden ayın kaçına kadar ödenmelidir ? A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 31- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin hazineye ödenecek payı kaçar aylık taksitler halinde ödenir ?


S a y f a | 157 A) 3

B) 6

C) 9

D) 12

32- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre ilçe merkezindeki bir okula ait kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerden elde edilen gelirlerin arz bedeli düĢüldükten sonra% kaçı Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü hesabına yatırılır ? A) % 5 B) % 10 C) % 15 D) % 20 33- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre birlik hesabındaki paralar aĢağıdakilerden hangilerinin müĢterek imzaları ile çekilebilir ? A) Okul müdürü , müdür yardımcısı , birlik baĢkanı B) Birlik baĢkanı , okul müdürü , muhasip üye C) Birlik baĢkanı, muhasip üye D) Muhasip üye,birlik baĢkanı, baĢkan yardımcısı 34- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Yönetim kurulunca bastırılan ve hazır alınan basılı gelir gider makbuzları; müteselsil seri, cilt ve sıra numarası taĢıyan, kendinden karbonlu kırk asıl ve kırk koçan yaprağından meydana gelen ciltli makbuzlardır. B) Nakde çevrilemeyen ayni yardımlar belge karĢılığında okul müdürlüğüne teslim edilir. C) ġartlı bağıĢlar amacı dıĢında kullanılamaz. D) Kullanılacak belgelerin sayısı ve türü yönetim kurulunca tespit edilir, bastırılır, karar defterinde kayıt altına alınır ve kurum mührüyle mühürlenerek kullanılır. 35-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre Ġl/ilçe millî eğitim müdürlükleri hesaplarına yatırılan paraların harcanması ile ilgili komisyonda aĢağıda verilenlerden hangileri yer alır ? A) il/ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği ilgili müdür yardımcısı/Ģube müdürü baĢkanlığında iki okul müdürü ve ikibirlik baĢkanı B) il/ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği ilgili müdür yardımcısı/Ģube müdürü baĢkanlığında bir okul müdürü ve bir birlik baĢkanı C) il/ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği ilgili müdür yardımcısı/Ģube müdürü baĢkanlığında bir okul müdürü üç birlik baĢkanı D) il/ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği ilgili müdür yardımcısı/Ģube müdürü baĢkanlığında , Defterdarlık/Mal Müdürlüğü temsilcisi, bir okul müdürü ve bir birlik baĢkanı 36- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre Okulların kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerinden sağlanan kira gelirlerinden arz bedeli düĢüldükten sonra kalan net iĢletme gelirlerinin % kaçı birlik hesabına yatırılır ? A) % 50 B) % 60 C) % 70 D) % 80 37- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin kiraya verilmesi hâlinde, iĢletilen yerin gayri safi hâsılatının % kaçı hazineye ödenir ? A) % 1 B) % 3 C) % 5 D) % 10 I. I.Okul müdür yardımcısı II. II.Okul müdürü III. III.Muhasip üye IV. IV.Okul-aile birliği baĢkanı 38-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre arz bedelinin takibinden yukarıdakilerden hangisi/hangileri sorumludur ? A) I-III B) III-IV C) Yalnız IV D) II-IV 39- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre mal ve hizmet alımları en az kaç kiĢilik üyeden oluĢan komisyonca yapılır ? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 40- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Birlik baĢkanı elde edilen gelirler, alınan bağıĢlar ve yönetim kurulu kararlarıyla yapılan harcamalara iliĢkin bilgileri okul müdürüne her ayın sonunda yazılı olarak bildirir.


S a y f a | 158 B) Kiraya verilecek yerlerin muhammen bedel tespitinde eğitim ve öğretim yılı takvimindeki yaz tatili ile yarıyıl tatili hariç olmak üzere aylık kira bedelinin belirlenmesinde; okulların eğitim ve öğretime açık olduğu günler dikkate alınır. C) Kiraya verilecek yerler pazarlık usulü ile kiraya verilir. D) Altı ayda bir kantin iĢletmecisi faaliyet belgesi ile iĢletmecinin yanında çalıĢanların adli sicil ve arĢiv kayıtları yenilenir ve birlik yönetimine teslim edilir. 41- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi okul servis araçlarının kiralanması komisyonunda görev alamaz ? A) Birlik baĢkanı B) Okul müdürü C) Çocuğu taĢınacak veli D) Yönetim kurulundan bir üye 42- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre sözleĢme feshi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Okul yönetimi, kira sözleĢmesinin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren onbeĢ gün içinde, kiralanan yeri kiracıya teslim etmekle yükümlüdür. B) Yükümlülüğün okul müdürlüğünce yerine getirilmemesi hâlinde kiracı, sürenin bitiminden itibaren onbeĢ gün içinde on beĢ gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek Ģartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. C) Yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle kiracının vazgeçmesi durumunda teminat geri verilir. D) Kiracı, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. 43-Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre öğrenci sayısında % kaç artıĢ-azalma olursa muhammen bedel yeniden tespit edilir ? A) %10 B) %25 C) %30 D) %50 44- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre kira sözleĢmesi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) ĠĢletme hakkı verilen yerler, kiralama amacı dıĢında kullanılamaz. B) Okul servis araçlarının kiralanmasında yapılacak sözleĢmelerde okul aile birliği yetkilidir. C) Birlik ile kiracı arasında düzenlenecek kira sözleĢmelerinin bir örneği, okul-aile birliği yönetim kurulunca okulun bulunduğu yerdeki defterdarlık veya mal müdürlüğüne gönderilir. D) Kiralama bedeli Ġkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye Ġstatistik Kurumunca (TÜĠK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında artırılır. 45- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre kiracının sözleĢme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen kaç gün içinde yerine getirmemesi halinde sözleĢme feshedilebilir ? A) 5 B) 10 C) 15 D) 30 46- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre Devlet Ġhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranıĢlarda bulundukları anlaĢılan kiracılar kaç yıl süre ile ihalelere katılamazlar ? A) 1 B) 2 C) 5 D) 10 47- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Yönetim kurulunca, yönetim kurulu karar defterinin noterce tasdik edilmesi zorunlu olup diğer defter ve belgeler ise birliğin bağlı bulunduğu okul müdürlüğünce tasdik edilir. B) Kantin ve benzeri yerlerin birliklerce iĢletilmesi ve vergi mükellefiyeti doğması hâlinde birlikler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. C) Birlik, iĢletmeciden her yıl iĢletme faaliyet belgesi ister. D) Okul idaresi, okul-aile birliklerinin gelir ve gider kayıtları ile diğer mali iĢlemlerini Bakanlıkça kurulan merkezî bilgi sistemine (TEFBĠS) kaydeder. 48- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre birliklerin en az kaç yılda bir denetlenmesi esastır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5


S a y f a | 159

49- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yönetim kurulunun toplantı karar sayısının altına düĢmesi halinde kaç gün içinde olağanüstü genel kurul yapılır ? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60 50- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre gelir gider kayıtları her dönem en az kaç defa okulun ilan panosu ve internet sayfasında duyurulmalıdır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 51- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre gelirlerin harcanması ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Birlik gelirlerinin; okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eğitim ve öğretim giderleri ile maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarına harcanması esastır. B) Tüm harcamalar, birlik yönetim kurulunun kararı ile yapılır. C) Okul için gerekli ihtiyaç ve harcamalar için okul yönetiminden yazılı talep alınır. D) Birliğin banka hesabındaki paralar, birlik baĢkanı, okul müdürü ve muhasip üyenin müĢterek imzasıyla çekilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D A C D B B C A C D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D B B B A A C B B B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B B B A D D C A B C

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A B C A A D B D A D

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

B B B C C A A A C A

51

D

OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ  Servis araçlarında hangi Ģartlar aranır? a. Aracın arkasında "OKUL TAġITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve Ģekilde reflektif bir kuĢak bulundurulmalıdır. b. Araçlarda en az 30 cm çapında kırmızı ıĢık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak Ģekilde tesis edilmiĢ olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. c. Araç içi camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuĢak bir madde ile kaplanmalıdır. d. Aracın 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmalıdır. e. Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taĢıtların yaĢları yirmi yaĢından büyük olmamalıdır. TaĢıtların yaĢı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.


S a y f a | 160 Öğrenci taĢıma hizmetleri aksamamak kaydıyla personel taĢımacılığı da yapabilir. Ancak bu durumlarda ıĢıklı ikaz cihazlarının kullanımı yasaktır. g. TaĢıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır. h. TaĢıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taĢıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.  TaĢınan öğrencinin taĢıma hizmetinden vazgeçme Ģartları nelerdir? a. Okulun veya ikametgâhının değiĢmesi, b. Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi, c. Okumaktan vazgeçmesi veya okuma hakkını kaybetmesi, Bu hallerin herhangi birine bağlı olarak servisle taĢınmaktan vazgeçmesi durumunda; varsa geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle, f.

 TaĢıma iĢinde görevli personelin nitelikleri ne olmalıdır? a. Rehber personelin 20 yaĢını doldurmuĢ ve en az ilköğretim mezunu olmalı, b. ġoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak, c. ġoförler, son beĢ (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karıĢmamıĢ olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamıĢ olmak, d. ġoförler, "Yurtiçi Yolcu TaĢımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmak,  Yönetmelik kim tarafından yürütülür? a. Bu Yönetmelik hükümlerini UlaĢtırma Bakanı yürütür.

ÇIKMIġ SORULAR 1. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne göre, taĢımalı eğitim dıĢındaki taĢıtlarda aranacak Ģartlarla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) TaĢıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır. B) TaĢıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taĢıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır. C) TaĢıtların yaĢı fabrikasından imal edildiği tarihteki takvim yılı esas alınarak hesaplanır. D) Okul servis aracı olarak kullanılacak taĢıtlarda, öğrencilerin kolayca eriĢebileceği camlar ve pencereler sabit olmalıdır. Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 2. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne göre, okul servis araçlarını kullanan Ģoförlerin kaç yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekir? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 3. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği‟ne göre, okul servis aracı olarak kullanılacak taĢıtların yaĢları kaç yaĢından büyük olmamalıdır? A)On B) On iki C)On beĢ D) Yirmi EGITIMKURUMU_MUD 4. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği‟ne göre, “okul servis araçlarının kiralanması” için oluĢturulacak komisyon ve komisyonda bulunacak temsilciler ile ilgili olarak aĢağıda- kilerden hangisi yanlıĢtır? A) Komisyonun baĢkanı okul müdürüdür. B) Komisyonda, okul-aile birliği yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci bulunur. C) Komisyonda, okul koruma derneği yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci bulunur. D) Komisyonda, okul-aile birliği yönetim kurulunca çocuğu servisle taĢınan veliler arasından tespit edilecek dört veli bulunur. EGITIMKURUMU_MUD


S a y f a | 161 1-C

2-B

3-D

4-A

TEST 1-Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre aĢağıda verilen taĢıtlarda aranacak Ģartlardan hangisi yanlıĢtır ? A) Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAġITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve Ģekilde reflektif bir kuĢak bulundurulmalıdır. B) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniĢ ve biniĢleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ıĢık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak Ģekilde tesis edilmiĢ olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır C) Okul servis aracı olarak kullanılacak taĢıtlarda, öğrencilerin kolayca yetiĢebileceği camlar ve pencereler sabit olmamalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuĢak bir madde ile kaplanmalıdır. D) TaĢıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır. 2- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi taĢımacının yükümlülüklerinden hangisi yanlıĢtır ? A) Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taĢıta baĢka herhangi bir yolcu almamakla yükümlüdür. B) TaĢıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmakla yükümlüdür. C) TaĢımacıların yanında çalıĢanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta iĢlemlerinin yaptırılması zorunludur. D) Öğrenci velisiyle imzalamıĢ olduğu sözleĢmede belirtilen ücrete uymakla yükümlüdür. 3- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre okul servis araçlarının kiralanması komisyonu aĢağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiĢtir ? A) Okul-Aile birliği baĢkanı, okul-aile birliği yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci, okulaile birliği yönetim kurulunca çocuğu servisle taĢınan veliler arasından tespit edilecek dört veli B) Okul-Aile birliği baĢkanı, okul-aile birliği yönetim kurulunca belirlenecek iki temsilci, okulaile birliği yönetim kurulunca çocuğu servisle taĢınan veliler arasından tespit edilecek üç veli C) Okul-Aile birliği baĢkanı, okul müdürü, okulaile birliği yönetim kurulunca çocuğu servisle taĢınan veliler arasından tespit edilecek dört veli D) Okul-Aile birliği baĢkanı, okul müdürü,1 müdür yardımcısı ve okul-aile birliği yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci, 4-Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre gerçek ve tüzel kiĢilerin birlikte taĢıma hizmeti yapmaları halinde adlarına tescilli taĢıtların koltuk sayısı, taĢınacak toplam öğrenci sayısının kaçta kaçından az olamaz ? A) Üçte bir B) BeĢte bir C) Üçte iki D) BeĢte iki 5-Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre taĢıma iĢinde çalıĢacak rehber personelin en az kaç yaĢında olması gerekir ? A) 18 B) 19 C) 20 D) 22 6-Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre taĢıma iĢinde çalıĢacak rehber personelin en az hangi okul mezunu olması gerekir ? A) Ġlköğretim B) Lise C) Yüksek okul D) Üniversite 7- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre taĢıma iĢinde çalıĢacak Ģoförlerden E sınıfı ehliyeti olanların ehliyetlerinin en az kaç yıllık olması gerekir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 8-Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre taĢıma iĢinde çalıĢacak Ģoförlerden B sınıfı ehliyeti olanların ehliyetlerinin en az kaç yıllık olması gerekir ?


S a y f a | 162 A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

9- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre taĢıma iĢinde çalıĢacak Ģoförlerin son kaç yıl içerisinde taksirli suçlardan ceza almamıĢ olması gerekir ? A) 3 B) 5 C) 8 D) 10 10-Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre okul servis araçları kaç yaĢından küçük olmalıdır ? A) on B) on iki C) on beĢ D) Yirmi

1

C

3

A

5

C

7

C

9

B

2

D

4

B

6

A

8

D

10

D

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TAġIMALI ĠLKÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ a. TaĢıma komisyonunda kimler olur? a. Millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya Ģube müdürünün baĢkanlığında en az biri taĢıma merkezi ilköğretim kurumu müdürü olmak üzere beĢ ilkokul, ortaokul veya imamhatip ortaokulu müdüründen oluĢur. b. Komisyon, ġubat ayının ikinci haftasında toplanır. b. Öğrencisi TaĢınacak Okul ve YerleĢim Biriminin Özellikleri nelerdir? a. YerleĢim biriminde okul bulunmaması, b. Doğal afet ve baĢka nedenlerle okul binasının kullanılamayacak derecede hasarlı olması, c. Ġlkokul öğrenci sayısının 10‘dan az olması, d. YerleĢim birimindeki ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencileri için yeterli sayıda derslik bulunmaması ve bu dersliklerdeki toplam öğrenci sayısının 60‘dan az olması, e. Öğrencisi taĢınacak yerleĢim yerinin taĢıma merkezi ilköğretim kurumuna uzaklığının iklim Ģartları ve yol güvenliğine göre en az 2 km olması esastır. Gerektiğinde bu uzaklığın 1,5 km‘ye kadar indirilmesine Plânlama Komisyonu karar verebilir. f. Öğrencisi taĢınacak okul ve yerleĢim birimlerinin belediye sınırları içerisinde bulunmaması. c. TaĢıma merkezi ilköğretim kurumlarına ait uygulama nasıl olur? a. Yapılan plânlama sonucu taĢımalı ilköğretim kapsamına alınan ve çıkartılan yerleĢim birimleri ile taĢıma merkezi ilköğretim kurumları, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uygulamaya konulur. Bu onay bir öğretim yılı için geçerlidir. d. Bilgi formları ne zaman ve nereye gönderilmelidir? a. Ġl millî eğitim müdürlüğü, Mayıs ayının en geç üçüncü haftasında, bir örnek Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne/Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, bir örnek ihale iĢlemleri takip edilmek üzere ilçe milli eğitim müdürlüğüne, bir örnek de ihale iĢlemleri yapılmak üzere ilgili daireye gönderir.

ÇIKMIġ SORULAR 1. TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliği‟ne göre il ve ilçelerde, yeni öğretim yılında taĢımalı kapsamına alınacak yerleĢim birimleri ile taĢıma merkezi ilköğretim okullarının seçimini yapacak olan “Planlama Komisyonu” ne zaman kurulur?


S a y f a | 163 A)Nisan ayının ilk haftası C)Eylül ayının ilk haftası

B)Mart ayının son haftası D)Eylül ayının son haftası 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı Cevap:A

TEST 1-MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre planlama komisyonu üyeleri aĢağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiĢtir ? A) Milli Eğitim Müdür Yardımcısı /Ģube müdürü, bir ortaöğretim okul müdürü , üç ilkokul müdürü B) Milli Eğitim Müdür Yardımcısı /Ģube müdürü, biri taĢıma merkezi müdürü olmak üzere, toplam beĢ ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu müdürü C) Milli Eğitim Müdür Yardımcısı /Ģube müdürü, üç ilkokul müdürü , iki ortaokul müdürü D) Milli Eğitim Müdür Yardımcısı /Ģube müdürü, ortaöğretim kurumlarında iki müdür , ortaokul kurumlarından üç müdür 2- MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre planlama komisyonu hangi ayda toplanır ? A) ġubat B) Mart C) Nisan D) Mayıs 3- MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi planlama komisyonunun görevlerinden biri değildir ? A) Köy ve köy altı yerleĢim birimlerindeki çağ nüfusu ile o yerleĢim birimlerindeki ilköğretim çağ nüfusu ile öğrenci sayılarını sınıflara göre tespit edip, değerlendirmek. B) TaĢımalı ilköğretim kapsamına alınacak veya çıkartılacak okul ve yerleĢim birimleri ile öğrenci sayılarını tespit etmek. C) Her bir taĢıma merkezi ilköğretim kurumuna öğrencisi taĢınacak yerleĢim birimi ile öğrenci sayısını dikkate alarak; öğrencilerin kaç araçla taĢınacağını, aracın izleyeceği yol ve durakları ile saatlerini belirlemek. D) TaĢıma kapsamından çıkartılan ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapılarak eğitim-öğretime hazırlanması için millî eğitim müdürüne bildirmek. 4- MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi planlama komisyonunun görevlerinden biri değildir ? A) Öğrenci sayısına ve ulaĢım Ģartlarına göre öğrencisi taĢınacak yerleĢim birimlerini gruplandırarak, taĢıma merkezi ilköğretim kurumlarını tespit etmek. B) Öğrencilerin güvenli Ģekilde taĢınmaları ile sağlık ve beslenme konularında alınacak önlemleri belirlemek. C) BaĢka bir ildeki merkez ilköğretim okuluna öğrencisi taĢınacak okul ve yerleĢim birimlerini tespit ederek, iller arasında gerekli eĢ güdümün sağlanması için il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek D) TaĢıma plânlamasında, Bakanlıkça illere tahsis edilen ödeneğin yeterli olmaması durumunda gerekli ödeneğin sağlanması için mahallî idarelerin kaynakları ile diğer kaynakları değerlendirmek. 5- MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre planlama komisyonu hazırladığı raporu hangi tarihe kadar milli eğitim müdürüne sunar ? A) Mart ayının son haftasında B) Mayıs ayının ikinci haftasında C) Mayıs ayının son haftasında D) Haziran ayının ilk haftasında 6- MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre taĢıma merkezi ilköğretim kurumunun özelliklerinden hangisi yanlıĢtır ? A) Öğrencisi taĢınacak okul ve yerleĢim birimlerine göre daha merkezî durumda olması. B) TaĢıma merkezi ilköğretim kurumunun bulunduğu yerleĢim biriminin çevre köylerle ulaĢım olanaklarına sahip geliĢmeye uygun ve nüfusunun artıyor olması. C) Öğretmen ve ders araç-gerecinin yeterli olması. D) Yatılı Bölge Ortaokulları ile ikili öğretim yapan ilköğretim kurumlarının kesinlikle seçilmemesi. 7- MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre 1,2,3 ve 4. sınıflardaki öğrenci sayısının kaçtan az olması durumunda taĢımalı kapsamına alınır ? A) 5 B) 10 C) 12 D) 21


S a y f a | 164 8- MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre 5,6,7 ve 8.sınıflardaki öğrenci sayısının kaçtan az olması durumunda taĢımalı kapsamına alınır ? A) 15 B) 30 C) 50 D) 60 9- MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre öğrencisi taĢınacak yerleĢim yerinin taĢıma merkezi ilköğretim okuluna uzaklığının iklim Ģartları ve yol güvenliğine göre en az kaç km uzaklıkta olması gerekir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 10- MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre gerekli durumlarda planlama komisyonu tarafından öğrencisi taĢınacak yerleĢim yerinin taĢıma merkezi ilköğretim okuluna uzaklığı kaç km ' ye indirilebilir ? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 11-MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre değerlendirme komisyonu aĢağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiĢtir ? A) Milli Eğitim Müdür Yardımcısı /Ģube müdürü,beĢ ilköğretim okulu müdürü B) Milli Eğitim Müdür Yardımcısı /Ģube müdürü,taĢımalı ilköğretim uygulamasının yapıldığı ilçe millî eğitim müdürleri, üç ilköğretim müdürü C) Milli Eğitim Müdür Yardımcısı /Ģube müdürü,taĢımalı ilköğretim uygulamasının yapıldığı ilçe millî eğitim müdürleri,üç ilköğretim müdürü ve iki orta öğretim müdürü D) Milli Eğitim Müdür Yardımcısı /Ģube müdürü,taĢımalı ilköğretim uygulamasının yapıldığı ilçe millî eğitim müdürleri ve il eğitim denetmenleri baĢkan yardımcısı. 12-MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre değerlendirme komisyonu hangi tarihte toplanır ? A) Mayıs ayının ilk haftasında B) Mayıs ayının son haftasında C) Haziran ayının ilk haftasında D) Nisan ayının son haftasında 13-MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi değerlendirme komisyonunun görevlerinden değildir ? A) Ġlçelerin taĢımalı ilköğretim plânlama raporlarını inceleyerek Yönetmelik hükümlerine uymayan, öğrencisi taĢınan okul ve yerleĢim birimleri ile taĢıma merkezlerini uygulama kapsamından çıkartmak. B) TaĢıma kapsamından çıkartılan ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapılarak eğitim-öğretime hazırlanması için millî eğitim müdürüne bildirmek C) BaĢka bir ildeki merkez ilköğretim okuluna öğrencisi taĢınacak okul ve yerleĢim birimlerini tespit ederek, iller arasında gerekli eĢ güdümün sağlanması için il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek. D) Öğrenci sayısına ve ulaĢım Ģartlarına göre öğrencisi taĢınacak yerleĢim birimlerini gruplandırarak, taĢıma merkezi ilköğretim kurumlarını tespit etmek. 14-MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre yapılan plânlama sonucu taĢımalı ilköğretim kapsamına alınan ve çıkartılan yerleĢim birimleri ile merkez ilköğretim okulları aĢağıdakilerden hangisinin teklifi , hangisinin onayı ile uygulamaya konur ? A) Değerlendirme komisyonu teklifi ile milli eğitim müdürünün onayı B) Planlama komisyonu teklifi ile milli eğitim müdürünün onayı C) Ġl Milli Eğitim Müdürünün teklifi ile valilik onayı D) Valiliğin teklifi ile Bakanlık onayı 15-MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre bilgi formlarının bir örneği en geç hangi tarihe kadar bakanlığa yollanır ? A) Haziran ayının ilk haftasında B) Haziran ayının son haftasında C) Mayıs ayının üçüncü haftası D) Temmuz ayının son haftasında 16-MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre bilgi formlarının bir örneği bakanlığın hangi birimine yollanır ? A) Orta öğretim Genel Müdürlüğüne B) Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne C) Yatırım ve Tesisler Dairesi BaĢkanlığına D) Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 17-MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre merkez ilköğretim müdürünün görevlerinden hangisi yanlıĢtır ?


S a y f a | 165 A) Servis araçları ile taĢınan öğrencileri isim listelerine göre kontrol etmek. B) TaĢınan öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli Ģekilde yemeleri için gerekli tedbirleri almak. C) Okulun fizikî durumuna göre taĢımalı ilköğretim kapsamına alınan çocuklardan okula alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek mart ayının ikinci haftasında millî eğitim müdürlüğüne bildirmek. D) TaĢıma iĢini yüklenenlerin ve taĢıt sürücülerinin isim ve adresleri ile aracın plâkasını bağlı bulunduğu jandarma karakolu veya emniyet müdürlüğüne bildirmek 18- MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi merkez ilköğretim müdürünün görevlerinden biri değildir ? A) Biri öğretim yılı baĢında olmak üzere öğretim yılı içerisinde taĢınan öğrencilerin velileri ile en az üç toplantının yapılmasını sağlamak. B) Okul servis araçlarının arkasındaki ―OKUL TAġITI‖ tabelasının üst kısmına, okunabilecek Ģekilde ilçe millî eğitim müdürlüğüne sürücü hatalarının bildirileceği telefon numarasının yazdırılmasını sağlamak. C) Merkez okullarda yapılan eğitsel etkinlikleri, taĢınan öğrencilerin geldikleri yerleĢim birimlerinde de olanaklar ölçüsünde yapmak. D) TaĢımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleĢim birimlerinin, merkez ilköğretim okullarına uzaklığını ve ulaĢım plânını gösteren taĢımalı ilköğretim haritasını (30x40 cm ebatlarındA) hazırlamak. 19-MEB TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliğine göre ihale iĢlemleri en geç hangi tarihte bitirilmelidir ? A) Ağustos ayının ilk haftasında B) Ağustos ayının ikinci haftasında C) Temmuz ayının ilk haftasında D) Temmuz ayının son haftasında 1

B

4

C

7

B

10

B

13

D

16

B

2

A

5

A

8

D

11

D

14

C

17

C

3

D

6

D

9

B

12

D

15

C

18

D

19

B

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ 1. Anaokulu: 37-66 ay arası çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu, 2. Ana sınıfı: 48-66 ay arası çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıfı, 3. Uygulama sınıfı: 37-66 ay arası çocukların eğitimi amacıyla okul öncesi eğitimle ilgili program uygulayan mesleki ve teknik öğretim kurumları bünyesinde açılan sınıfı, 4. Yarım Gün Eğitim: Okul öncesi eğitim kurumlarında günde 6 çalıĢma saati süresini aĢmayacak Ģekilde sabah veya öğleden sonra yapılan eğitimi, 5. ÇalıĢma Saati Süresi: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin günlük çalıĢma saatleri ile aylık ve ek ders ücretlerinin hesaplanmasına esas olan 50 dakikalık süreyi,


S a y f a | 166 6. Bir gruptaki çocuk sayısının 10 dan az, 20 den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluĢturulur. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluĢturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25 e kadar çıkarılabilir. 7. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar için düzenlenen eğitim etkinliklerinin aralıksız olması esastır. Bir çalıĢma saati süresi 50 dakikadır. Tam gün eğitim yapılan bağımsız anaokulu ve uygulama sınıflarında öğle yemeği için 60 dakika ara verilir.. 8. Tam gün eğitim yapılan okullarda haftanın salı, çarĢamba ve perĢembe günlerinde günlük çalıĢma saati süresi sona eren öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmaları hâlinde, velilerin çocukları teslim almaları sağlanır. Velileri tarafından teslim alınmayan çocuklara bu saatlerde okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak; anaokulu müdürü/bölüm Ģefi, varsa anaokulu müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmenler tarafından nezaret edilir ve velilerine teslim edilir. 9. Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin çalıĢma saatleri, tam gün eğitimde bir günde en çok 9, haftada 42 çalıĢma saati süresini, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalıĢma saati süresini geçmeyecek Ģekilde okul yönetimince düzenlenir. 10. Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 37 aydan gün alan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır. 11. Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. 12. Rehberlik araĢtırma merkezlerinde oluĢturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleĢtirilmeleri uygun görülen 37-66 ay arası çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak Ģartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise birden fazla olmayacak Ģekilde kaydedilirler. 13. Kurumlara, kapasitenin 1/10 u oranında Ģehit, malûl, gazi ve yoksul aile çocukları ücretsiz kabul edilir. 14. Kayıt için; baĢvuru formu, varsa tercih sebebi sayılan belgeler(Ģehit, gazi, malül, anne-baba ayrı veya ölü, yoksul ve özel eğitime muhtaç), 4 adet fotoğraf ve aĢı kartı belgeleri istenir. 15. Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 20 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. 16. Anaokullarında; usta öğretici, memur, tabip, psikolog, aĢçı, kaloriferci, Ģoför, teknisyen, hizmetli ve bekçi, 17. Ana sınıflarında; usta öğretici ve hizmetli, 18. Uygulama sınıflarında; usta öğretici, aĢçı ve hizmetli görevlendirilir. 19. Aylık yemek listesini hazırlamak/hazırlatmak müdür yardımcısının görevidir. 20. Öğretmen ÇalıĢma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defterini doldurur ve imzalar. Ayrıca Sınıf Ders Defteri doldurmaz. 21. Okul yönetimi, velilerden alınan aylık ücret için bankalardan birinde hesap açar. Veliler, kendileri ile yapılan sözleĢmeye göre, çocuklarının aylık ücretini her ayın 15 ini takip eden ilk üç iĢ günü içinde banka hesabına yatırarak dekontunu okul yönetimine teslim eder. 22. Eylül ve haziran aylarında okulun eğitime açık olduğu günlerin ücreti alınır. Yarıyıl tatilinde ise aylık aidat tam olarak tahsil edilir. 15 gün ve daha uzun süreli rapora dayalı devamsızlıklar ile yangın, doğal afet, salgın hastalık, iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülkî makamların ve hıfzıssıhha kurulunun gerekli görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile eğitime ara verilmesi durumunda, önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır. 23. Okul öncesi çağı çocuklarına yönelik il dıĢı gezileri, çocukların anne-babalarının katılımı ve valilik onayıyla düzenlenebilir. 24. Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya okul öncesi eğitim kurumlarına en az bir eğitim yılı devam eden çocuklara, e-okul sisteminde düzenlenen Katılım Belgesi verilir. Çocukları baĢarılı veya baĢarısız gösteren; karne, diploma ve benzeri adlar altında hiçbir belge verilemez.

ÇIKMIġ SORULAR


S a y f a | 167 1. MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre yemekhane ve okulun genel temizlik iĢlerini aĢağıdakilerden hangisi organize eder? A) Tabip

B) Müdür yardımcısı

C) Okul müdürü

D) Bölüm Ģefi MdrYrdSnvA_26Mart2005

2. MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre öğretmenler kurulu toplantılarına iliĢkin aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? Öğretmenler kurulu eğitim yılı süresince yalnız okul yönetiminin gerek duyduğu zamanlarda toplanır. Kurulun toplantı gündemi, normal Ģartlarda, müdür tarafından bir hafta önceden duyurulur. Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar, bir tutanakla tespit edilir. Kurul toplantılarının eğitim saatleri dıĢında yapılması esastır. MdrYrdSnvA_26Mart2005 3. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği'ne göre rehberlik araĢtırma merkezlerinde oluĢturulan özel eğitim değerlendirme kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleĢtirilmeleri uygun görülen 36 - 72 aylık çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak Ģartıyla 20 çocuk bulunan sınıflara kaçtan fazla olmayacak Ģekilde kaydedilir? A) B) C) D)

A) Dört

B) Üç

C) Ġki

D) Bir Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik

4. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, aĢağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin ilkelerinden değildir? A) Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaĢıldığı tespit edilir. Planlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır. B) ġartları elveriĢsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiĢme ortamı hazırlanması için çaba gösterilir. C) Eğitim-öğretimde kalite, etkili bir okul, aile ve çevre iĢ birliği ile sağlanır. D) Oyun, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulanır. 13 MART 2010 5. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, aĢağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaçlarından değildir? A) Çocuklara sevgi, saygı, iĢbirliği, sorumluluk hoĢgörü, yardımlaĢma, dayanıĢma ve paylaĢma gibi davranıĢları kazandırmak B) Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme becerilerini, iletiĢim kurma ve duygularını anlatabilme davranıĢlarını kazandırmak C) Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine, bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak D) Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletiĢim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaĢ düĢünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeĢitlilik içinde hoĢgörülü bireyler olarak yetiĢmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek 13 MART 2010 6. Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Yönetmeliği'ne göre “Hizmetin Satın Alınması" ile ilgili olarak aĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır? A) Velilerden alınan aylık ücretlerin harcanmasında harcama birimi görevini muhasebeci yürütür. B) GerçekleĢtirme birimi görevini, müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı öğretmen yürütür. C) Harcama birimi, gerçekleĢtirme birimi ve muhasebe memurluğu görevlerinden ikisi, bir kimse üzerinde birleĢemez.


S a y f a | 168 D) Okulda yeterli personelin bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve valilik/kaymakamlıkça uygun görülecek kiĢiler gerçekleĢtirme birimi ve muhasebe memurluğu görevlerini yerine getirirler. 22 Nisan 2012 7. Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Yönetmeliği'ne göre kurumlara. kapasitenin ne kadarı oranında Ģehit, malûl, gazi ve yoksul aile çocuktan ücretsiz kabul edilir? A)1/10

B) 2/10

C) 3/10

D) 4/10

26 Mart 2011 8. Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Yönetmeliği'ne göre “temel çalıĢma kurallan" ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Bir gruptaki çocuk sayısının 10‘dan az, 20'den fazla olmaması esastır. B) Tam gün eğitim yapılan bağımsız anaokulu ve uygulama sınıflarında öğle yemeği için 60 dakika ara verilir. C) Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25'e kadar çıkarılabilir. D) Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar için düzenlenen eğitim etkinliklerinin aralıksız olması esastır. Bir çalıĢma saati süresi 50 dakikadır. 26 Mart 2011

1 2

B A

3 4

D C

5 6

C D

7 8

A A

TEST 1-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdaki tanımlardan hangisi yanlıĢtır ? A) Anaokulu, 37-66 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okuldur. B) Ana Sınıfı: 48-66 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıftır. C) Uygulama Sınıfı: 36-60 aylık çocukların eğitimi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitimle ilgili program uygulayan eğitim-öğretim kurumları bünyesinde açılan sınıftır. D) Okul Öncesi Eğitim Kurumu:Okul öncesi çağı çocuklarına eğitim veren resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumudur. 2- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumlarında 1 ders saati kaç dakikadır ? A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 3- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi okul öncesinin amaçlarından biri değildir ? A) Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletiĢim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaĢ düĢünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeĢitlilik içinde hoĢgörülü bireyler olarak yetiĢmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek, B) Çocukların beden, zihin ve duygu geliĢmesini ve iyi alıĢkanlıklar kazanmasını sağlamak, C) Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuĢmalarını sağlamak, D) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalıĢmalarını birleĢtirerek çok yönlü geliĢmelerini sağlamak 4-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi okul öncesinin ilkelerinden biri değildir ? A) Çocukların bedensel, biliĢsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü geliĢimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır. B) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaĢları, geliĢim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânları dikkate alınır. C) Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.


S a y f a | 169 D) Eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, iĢ birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaĢma ve paylaĢma duygularını geliĢtirici nitelikte olur. 5- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi ile ilgili aĢağıda verilen ilkelerden hangisi yanlıĢtır ? A) Eğitim, sevgi ve Ģefkat anlayıĢı içinde yürütülür. Çocuklara eĢit davranılır ve bireysel özellikler gözönünde bulundurulmaz. Çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulanmaz ve kısıtlamalara yer verilmez. B) Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaĢıldığı tespit edilir. Plânlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır. C) ġartları elveriĢsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiĢme ortamı hazırlanması için çaba gösterilir. D) Çocukların kendilerini ifade ederken; Türkçe'yi doğru ve güzel konuĢmalarına öncelikle önem verilir. Oyun, çocuklar için en uygun öğretim yöntemi olarak uygulanır. Eğitim programı hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınır, ailenin eğitime etkin katılımı sağlanır. III. Çocuğun geliĢimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir. 6- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri okul öncesi eğitimin ilkeleridir ? A) Yalnız I B) II,III C) I,III D) I,II,III I. II.

7- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumlarında 1 eğitim yılı kaç iĢ günüdür ? A) 90 B) 160 C) 180 D) 200 8- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumlarında 1 sınıfta bulunması gereken en az ve en çok çocuk sayısı aĢağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir ? A) En az 15 en çok 20 B) En az 10 en çok 25 C) En az 10 en çok 20 D) En az 15 en çok 30 9- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı en fazla kaç olabilir ? A) 10 B) 25 C) 30 D) 40 10- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Kurumların eğitim-öğretim yılı içinde eğitime açılması ve zorunlu olarak eğitime ara verilmesi durumlarında iĢ günü süresi aranmaz. B) Her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluĢturulamaz. C) Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar için düzenlenen eğitim etkinliklerinin aralıksız olması esastır. D) Tam gün eğitim yapılan bağımsız anaokulu ve uygulama sınıflarında öğle yemeği için 75 dakika ara verilir. 11- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre tam gün eğitim yapılan okullarda çalıĢma süresi 1 günde kaç saati geçmeyecek Ģekilde düzenlenir ? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 12-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre tam gün eğitim yapılan okullarda çalıĢma süresi 1 haftada kaç saati geçmeyecek Ģekilde düzenlenir ? A) 30 B)40 C) 42 D) 45 13-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre ikili eğitim yapılan okullarda çalıĢma süresi 1 günde kaç saati geçmeyecek Ģekilde düzenlenir ? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 14-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre ikili eğitim yapılan okullarda çalıĢma süresi 1 haftada kaç saati geçmeyecek Ģekilde düzenlenir ? A) 30 B) 40 C) 42 D) 45 I.

I.Tam gün eğitim yapılan okullarda haftanın salı, çarĢamba ve perĢembe günlerinde günlük çalıĢma saati süresi sona eren öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmaları hâlinde, velilerin çocukları teslim almaları sağlanır.


S a y f a | 170 II. Okul öncesi eğitim kurumuna kayıtlar, temmuz ayında baĢlar. III. Aday kayıtları, ekim ayının sonuna kadar kesin kayda dönüĢtürülür . 15- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur ? A) Yalnız I B) I,II C) I,III D) I,II,III 16- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 37 aydan gün alan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır. B) Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 37 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. C) Rehberlik araĢtırma merkezlerinde oluĢturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleĢtirilmeleri uygun görülen 37- 66 ay arası çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak Ģartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise birden fazla olmayacak Ģekilde kaydedilirler. D) 60-66 ay arası çocuklardan geliĢim yönünden hazır olduğu anlaĢılanlar, velisinin yazılı isteği üzerine ilkokula, diğerleri ise okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilebilir. Çocukların, ailelerinin ikamet ettikleri yere en yakın okul öncesi eğitim kurumuna kaydedilmeleri esastır. Belgelendirilmek kaydıyla çalıĢan annebabalar çocuklarını, boĢ kontenjan olması ve Çocuk YerleĢtirme Komisyonunca uygun bulunması durumunda iĢ yerine en yakın okul öncesi eğitim kurumuna da kayıt yaptırabilirler. III. Kontenjanı dolmayan kurumlara bölge dıĢından da çocuk kaydı yapılır. 17-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur ? A) Yalnız I B) I,IV C) II,III D) I,II,III 18-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisinde Çocuk YerleĢtirme Komisyonu bir arada verilmiĢtir ? A) Ġl Milli Eğitim müdür yardımcısı veya Ģube müdürü baĢkanlığında,Okul öncesi eğitim kurumlarından 4 müdür B) Milli Eğitim müdür yardımcısı veya Ģube müdürü baĢkanlığında,Okul öncesi eğitim kurumlarından 3 müdür C) Ġl Milli Eğitim müdür yardımcısı veya Ģube müdürü baĢkanlığında,Okul öncesi eğitim kurumlarından 4 müdür, 1 Okul-Aile birliği baĢkanı D) Ġl Milli Eğitim müdür yardımcısı veya Ģube müdürü baĢkanlığında,Okul öncesi eğitim kurumlarından 2 müdür, 1 Okul-Aile birliği baĢkanı 19-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisinde seçici komisyon bir arada verilmiĢtir ? A) Okul müdürü baĢkanlığında varsa müdür yardımcısı/bölüm Ģefi ve sene sonu öğretmenler kurulu toplantısında seçilen iki öğretmen B) Okul müdürü baĢkanlığında varsa müdür yardımcısı/bölüm Ģefi ve sene sonu öğretmenler kurulu toplantısında seçilen iki, Okul-Aile Birliği baĢkanı C) Okul müdürü baĢkanlığında varsa müdür yardımcısı/bölüm Ģefi ve sene sonu öğretmenler kurulu toplantısında seçilen bir öğretmen , Okul- Aile Birliği baĢkanı D) Okul müdürü baĢkanlığında varsa müdür yardımcısı/bölüm Ģefi ve sene sonu öğretmenler kurulu toplantısında seçilen üç öğretmen , Okul- Aile Birliği baĢkanı I. II.

20- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okullar kapasitelerinin kaçta kaçı oranında Ģehit, malûl, gazi ve yoksul aile çocukları ücretsiz kabul ederler ? A) dörtte bir B) beĢte bir C) yedide bir D) onda bir 21-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okullar kayıt Ģartlarını en az kaç gün öncesinden ilan etmelidirler ? A) 5 B) 10 C) 15 D) 30 22- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre mazeretsiz olarak kaç gün okula gelmeyen öğrencilerin velisine uyarı yazısı gönderilir ? A) 5 B) 10 C) 15 D) 30 23-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre mazeretsiz olarak kaç gün okula gelmeyen öğrencilerin kaydı silinir ? A) 5 B) 10 C) 20 D) 30 24- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi müdür yardımcısının görevlerinden biri değildir ?


S a y f a | 171 A) Çocuklara verilen günlük yemek örneklerinin uygun ortamda 24 saat saklanmasını sağlar. B) Öğretmenlerce tutulan çocuk geliĢim kayıtlarını izler. C) Aylık yemek listesini hazırlar veya hazırlatır. D) Yemekhane ve okulun genel temizlik iĢlerini organize eder. 25-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre “ Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında gerçekleĢtirme birimi görevini yürütmek “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir? A) Okul müdürü B) Müdür yardımcısı C) Bölüm Ģefi D) Usta öğretici 26-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi bölüm Ģefinin görevlerinden biri değildir ? A) Öğretmenlerce tutulan çocuk geliĢim kayıtlarını izler. B) Çocukların sağlık kontrollerinin yapılmasını ve sağlıkla ilgili kayıtların tutulmasını sağlar. C) Okula gelen muayenesinde ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasında hazır bulunur. D) Yıllık ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalıĢmalarda öğretmenlere rehberlik eder, plânlarını imzalar ve çalıĢmalarını denetler. 27-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi öğretmenlerin görevlerinden değildir ? A) Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlar. Araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunmasını, bakım ve onarımını sağlar. B) Her çocuk için ayrı ayrı düzenlenen KiĢisel Bilgi Formu ile Kazanım Değerlendirme Formundaki bilgileri eokul sistemine iĢler. Çocukların geliĢim ve sağlık kayıtlarını tutarak yıl sonu geliĢim raporları ve öğrenci dosyalarını hazırlar. C) Yemekhane ve okulun genel temizlik iĢlerini organize eder. D) Ġhtiyaç ve görevlendirme halinde gerçekleĢtirme birimi görevini yerine getirir. 28- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre nöbet görevi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Ana sınıfı öğretmenlerine nöbet görevi verilmez. Bu öğretmenler, bölümlerinin dıĢında ve okulda boĢ geçen derslerin doldurulmasında görevlendirilemez. B) Bayanlarda 15, erkeklerde 20 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak gereksinim duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir. C) Hamile öğretmenlere doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez. D) Hamile öğretmenlere istemeleri hâlinde nöbet görevi verilebilir. 29- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi nöbetçi öğretmenin görevlerinden biri değildir ? A) Günlük erzakın ambardan çıkarılmasında ve okula gelen erzakın muayenesinde hazır bulunur. B) Okulun ısıtma, elektrik ve sıhhî sistemlerinin çalıĢmasını, temizliğinin yapılmasını, her türlü yangın tehlikesine karĢı önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar. C) Eğitim ve yönetim iĢlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı olur. Okulda çocuklara verilen kahvaltı ve öğle yemeği esnasında çocuklarla birlikte bulunur, grubundaki çocukların düzenli bir Ģekilde yemek yemelerini sağlar. D) Çocukların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar. 30- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre öğretmenler kurulu toplantısı en az kaç gün önceden duyurulmalıdır ? A) 2 B) 5 C) 7 D) 10 Okulun arĢiv iĢlerini düzenler. Okulla ilgili malî iĢleri izler, gerekli iĢ ve iĢlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, belge, defter ve dosyaları düzenleyerek saklar. III. TaĢınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak okulun ambar memurluğu ve taĢınır mal kayıt ve kontrol yetkilisi görevlerini yürütür. 31- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıdaki görevleri aĢağıdakilerden hangisi yürütür ? A) Memur B) Bölüm baĢkanı C) Müdür yardımcısı D) Öğretmen I. II.

32-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Ücret Tespît Komisyonunda yer almaz ?


S a y f a | 172 A)Ġl Milli Eğitim müdür yardımcısı/Ģube müdürü B)Bölüm Ģefi C)Okul müdürü D) Müdür yardımcısı 33- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre ücretlerin alınması ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Veliler, kendileri ile yapılan sözleĢmeye göre, çocuklarının aylık ücretini her ayın 15 ini takip eden ilk üç iĢ günü içinde bankaya yatırırlar. Banka olmayan yerleĢim birimlerinde aidatlar, grup öğretmeni tarafından velilerden belge karĢılığında alınır ve tutanakla okul yönetimine teslim edilir. B) Yaz aylarında yapılan eğitimde velilerden o yıl için tespit edilen ve alınan aidat miktarının 2 katı kadar ücret alınır. C) Eylül ve haziran aylarında okulun eğitime açık olduğu günlerin ücreti alınır. Yarıyıl tatilinde ise aylık aidat tam olarak tahsil edilir. D) 15 gün ve daha uzun süreli rapora dayalı devamsızlıklar ile yangın, doğal afet, salgın hastalık, iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülkî makamların ve hıfzıssıhha kurulunun gerekli görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile eğitime ara verilmesi durumunda, önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır. 34- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre bütçe ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Okul öncesi eğitim kurumlarında ücret tespit komisyonunca belirlenen ve velilerden alınan ücretlerden oluĢan gelirin harcamasını gösteren tahmini bütçe, eğitim yılı baĢında hazırlanarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur. B) Bütçe taslağında hizmet alımları dahil, gelir ve giderler ayrıntılı olarak gösterilir. Ġlgili defterler mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz tutulur. C) Okul yönetimi bütçede gösterilen gider kalemleri dıĢında harcama yapamazlar. D) Bütçenin gider kalemleri arasındaki aktarmalar mülki amirlerin onayı ile yapılır. 35- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre Anaokulunun bütçesi, onaylanmasından sonra en geç kaç hafta içinde eokul sistemine iĢlenir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 36- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumlarının sağlık,temizlik v.b ihtiyaçlarının karĢılanması için oluĢturulacak ihale komisyonu en az kaç kiĢiden oluĢmalıdır ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 37- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre Muayene ve Kabul Komisyonu aĢağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiĢtir ? A) müdür yardımcısının baĢkanlığında, öğretmenler kurulunca bir yıllık süre için seçilen iki öğretmen ile ilgili memurdan oluĢur B) müdür yardımcısının baĢkanlığında, öğretmenler kurulunca bir yıllık süre için seçilen üç öğretmen ile ilgili memurdan oluĢur C) müdür yardımcısının baĢkanlığında, öğretmenler kurulunca bir yıllık süre için seçilen bir öğretmen, veli temsilcisi ile ilgili memurdan oluĢur D) müdür yardımcısının baĢkanlığında, öğretmenler kurulunca bir yıllık süre için seçilen dört öğretmenden oluĢur 38- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre Hesap Açılacak Banka ve Yetki Kullanımı ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Kurum adına hesap açmaya veya kapatmaya, bu hesaptan para çekmeye, ödeme yapmaya veya havale göndermeye; müdür (ita amiri)-muhasebe memuru veya müdür yardımcısı (tahakkuk memuru)-muhasebe memuru, ikili müĢterek imzaları ile yetkilidir. B) Bu yetkililerin imza sirküleri harcama yetkilisince onaylanarak ilgili banka Ģubesine önceden verilir. C) Ödemeler, genellikle bankadan alacaklı kiĢi ya da kurum adına düzenlenecek çek, ödeme veya gönderme emriyle yapılır . D) Gerekli durumlarda müdürün onayı ile hamiline çek yazılabilir. 39- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre normal eğitim ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) Normal eğitim: Ana sınıflarında sabah ve öğleden sonrayı kapsayacak Ģekilde günde 6 eğitim saati süreyle yapılan eğitimdir.


S a y f a | 173 B) Normal eğitim: Ana sınıflarında sabah ve öğleden sonrayı kapsayacak Ģekilde günde 8 eğitim saati süreyle yapılan eğitimdir. C) Normal eğitim: Ana sınıflarında sabah ve öğleden sonrayı kapsayacak Ģekilde günde 4 eğitim saati süreyle yapılan eğitimdir. D) Normal eğitim: Ana sınıflarında sabah ve öğleden sonrayı kapsayacak Ģekilde günde 9 eğitim saati süreyle yapılan eğitimdir. 40- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre yaz eğitimi döneminde yapılan eğitim çalıĢmalarının sonuçları, değerlendirildikten sonra rapor hâlinde il millî eğitim müdürlüklerince hangi ay içerisinde bakanlığa bildirilir ? A) Haziran B) Eylül C) Aralık D) Ocak 1 2 3 4 5 6 7

C D D C A D C

8 9 10 11 12 13 14

C B D B C A A

15 16 17 18 19 20 21

C B D A A D C

22 23 24 25 26 27 28

B C A B D C B

29 30 31 32 33 34 35

D C A D B D A

36 37 38 39 40

D A D A B

ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ 1. Mecburi ilköğretim çağı hangi yaĢ aralığında olur? a. Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaĢ grubundaki çocukların eğitim ve öğretim süresini kapsayan dönemi, 2. Ġlköğretim kurumlarında ders yılı süreleri nasıl tespit edilir? b. Ġlköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iĢ gününden az olmaması esastır. Ancak, 180 inci iĢ gününün haftanın ilk üç iĢ gününe rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iĢ gününe alınarak kısaltılabilir. c. Kayıt-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin baĢlama ve bitiĢ tarihleri, her yıl düzenlenen çalıĢma takviminde belirtilir. d. Öğretim yılının baĢlaması, dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. e. Bu tarihler göz önünde bulundurularak hazırlanan çalıĢma takvimi, il millî eğitim müdürlüklerinin önerisi ve valinin onayı ile yürürlüğe girer. f. Ders yılı süresi, okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî tatil günleri sayılarak hesaplanır. g. Normal öğretim yapan okullarda sabah ve öğleden sonrası yarımĢar gün, ikili öğretim yapan okullarda bu süreler tam gün sayılır. 3. Ġlkokullara kayıt yaĢı ne zaman baĢlar? a. Ġlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. b. YaĢça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince geliĢmemiĢ olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen


S a y f a | 174 bedenen veya zihnen geliĢmemiĢ tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir. 4. Kayıtlarla ilgili esaslardan temel olanları nelerdir? a. Haziran ayı baĢında kayıtlar baĢlar. b. Kayıtlar ulusal adres veri tabanı baz alınarak yapılır. c. Zorunlu öğrenim çağına gelmiĢ olup özel eğitim tanısı konulmamıĢ ve yerleĢtirme kararı alınmamıĢ olanların da kaydı ilköğretim okullarına yapılır. d. ġehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yeni kayıtları, durumlarını belgelendirmeleri Ģartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılır. 5. Ġlköğretim kurumlarına nakil esasları nelerdir? a. ĠĢlemler e-okul üzerinden yapılır. b. Ġkinci dönem nakilleri, dönem baĢından on beĢ güne kadar devam eder. c. Ġller arası nakillerde en çok 5 günlük süre devamsızlıktan sayılmaz. d. ġehit, muharip gazi ve özel eğitime muhtaç çocukların nakilleri istedikleri okula yapılır. 6. Okul müdürünün izin yetkisi kaç gündür? a. Öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden birinin askerlik durumu, tarımsal çalıĢmalar gibi nedenlerle velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok on beĢ güne kadar izin verilebilir. 7. Ölçme ve değerlendirmede nelere dikkat edilir? a. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/Ģubede bir günde en fazla iki sınav yapılır. Sınavların süresi bir ders saatini (40‘) aĢamaz. 8. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiĢ ise yalnız o öğretim yılı için geçerli sayılır. 9. Sınav sonuçları yazılı tarihinden itibaren 10 iĢ günü içinde açıklanır. 10. Velileri bilgilendirmek ve öğrenci geliĢimlerini takip etmek amacıyla ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iĢ gününde Öğrenci GeliĢim Raporu verilir. 11. Ġlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. 12. Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiĢtirilmez. 13. KaynaĢtırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, baĢarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. 14. Sınıf yükseltme sınavı ilkokullarda ve öğretim yılının baĢladığı ilk ay içinde yapılır; değiĢik sınıflarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. Ancak sınıf yükseltme bir kez yapılır. 15. YetiĢtirme kursları 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerine açılır. 16. YetiĢtirme kursu öğretmenlerini milli eğitim müdürlükleri tespit eder. 17. Dersin bir dönemdeki ders saati toplamının yarısından az olamaz. 18. Önceki yıllarda mezun olanların çeĢitli nedenlerle zamanında düzenlenememiĢ veya verilememiĢ olan diplomaları, mevcut kayıtlara göre düzenlenir. 19. Okuldan aldığı nakil belgesini, diplomasını veya öğrenim belgesini kaybedenlere, okul müdürlükleri kendilerine verilen dilekçenin altına veya arkasına, örneğine uygun onaylı bir belge verilir. 20. SavaĢ, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtlarının yok olması hâlinde, belgelerini kaybedenlere öğrenim durumlarını kanıtlamaları Ģartıyla örneğine uygun belge verilir. 21. E-okul sisteminde kaydı bulunanlardan öğrenim belgesi ve diplomasını kaybedenlere de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onaylı belgeler verilir. 22. Öğrenim ve nakil belgeleri ile diğer kayıt ve belgelerin düzenlenmesi sırasında sehven yapılan yanlıĢlıklar silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlıĢlık okunacak Ģekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst kısmına doğrusu yazılır. 23. Mahkeme kararı ile öğrenim belgesi ve diğer belgelerdeki bilgilerde yapılan değiĢiklikler, mevcut bilgiler değiĢtirilmeden öğrenim belgesi ve diğer belgenin arkasına yeni Ģekliyle yazılır. 24. Bu düzeltmede düzeltmenin tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır.


S a y f a | 175 25. Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler, özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler. 26. Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ġhtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. Hamile öğretmenlere ise doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez. 27. Okul öncesi, özel eğitim sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez. 28. Nöbet görevi, ilk ders baĢlamadan 20 dakika önce baĢlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer. 29. Öğretmenler kurulunun toplantı günleri ve gündemi, müdür tarafından iki gün önceden yazılı ve imza karĢılığı ilgililere duyurulur. 30. Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır. Uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar dâhil tüm yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır. 31. Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün BaĢarı"; 32. Üç öğretim yılının her döneminde üst üste TeĢekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teĢekkür alanlar "BaĢarı" belgesi ile ödüllendirilir. 33. Ayrıca, ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki baĢarı durumuna bakılmaksızın; a. Ulusal ve uluslararası yarıĢmalara katılarak ilk beĢ dereceye giren, b. ÇeĢitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün baĢarı gösteren öğrenciler "Onur Belgesi" ile ödüllendirilir. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili bölümüne iĢlenir. Öğrenci DavranıĢları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası ödül belgesinin tarih ve numarası olarak kabul edilir. 34. Öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kuruluna müdür baĢ yardımcısı/yardımcısı baĢkanlık eder. 35. Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, geliĢim özellikleri dıĢındaki olumsuz davranıĢlarının özelliğine göre uyarma (sözlü uyarma, öğrenci ile sözleĢme imzalama, veli ile görüĢme), kınama ve okul değiĢtirme yaptırımlarından biri uygulanır. 36. Uyarma yaptırımını gerektiren davranıĢlar: a. Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranıĢı tekrar etmek. b. Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alıĢkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak. c. Yatılı bölge ortaokullarında öğrenci dolaplarını farklı amaçlarla kullanmak, yasaklanmıĢ malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını bir baĢkasına devretmek. d. Okula, yönetimce yasaklanmıĢ malzeme getirmek ve bunları kullanmak. e. Yalan söylemeyi alıĢkanlık hâline getirmek. f. Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek. g. Görgü kurallarına uymamak. h. Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek. 37. b) Kınama yaptırımını gerektiren davranıĢlar: a. Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaĢlarına kaba ve saygısız davranmak. b. Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dıĢı etkinliklerin yapılmasını engellemek. c. Okul yönetimini yanlıĢ bilgilendirmek, yalan söylemeyi alıĢkanlık hâline getirmek, kopya çekmek, resmî evrakta değiĢiklik yapmak. d. Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranıĢlarda bulunmak. e. Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak. f. Okulda ya da okul dıĢında sigara içmek. g. Okulda kavga etmek. h. Okulun araç-gerecine zarar vermek. i. BaĢkasının malını haberi olmadan almak. j. Öğrencilerin eĢya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek. k. Dersin veya ders dıĢı faaliyetlerin akıĢını ve düzenini bozacak davranıĢlarda bulunmak.


S a y f a | 176

38.

39. 40. 41. 42.

43.

44. 45. 46. 47. 48. 49.

l. Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dıĢında kullanmak. m. Yatılı bölge ortaokullarında gece izinsiz olarak dıĢarıda kalmak. Okul DeğiĢtirme yaptırımını gerektiren davranıĢlar: a. Anayasanın baĢlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranıĢlarda bulunmak veya baĢkalarını da bu tür davranıĢlara zorlamak. b. Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya baĢkalarını bu gibi davranıĢlara kıĢkırtmak. c. Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak. d. Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak. e. Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dıĢında kullanmayı alıĢkanlık hâline getirmek. f. Okul içinde ve dıĢında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak. g. Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak. h. KiĢi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düĢünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak. i. BaĢkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alıĢkanlık hâline getirmek. j. Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taĢınır ve taĢınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek. k. Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak. l. Okul içinde ve dıĢında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karĢı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kıĢkırtmak. m. Yatılı bölge ortaokullarında gece izinsiz olarak dıĢarıda kalmayı alıĢkanlık hâline getirmek. n. Okul ile iliĢiği olmayan kiĢileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak. o. Kendi yerine baĢkalarını sınava katmak, baĢkasının yerine sınava girmek. p. BaĢkalarını, alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya teĢvik etmek. r. Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek. Uyarma ve kınama yaptırımı, öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir. Aynı olumsuz davranıĢtan dolayı birden fazla yaptırım uygulanamaz. Uyarma ve kınama yaptırımı okul müdürünün, okul değiĢtirme yaptırımı ise ilçe öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulunun onayından sonra uygulanır. Öğrenci velisi, öğrenci hakkında verilen kararlara karĢı tebliğ tarihinden itibaren beĢ iĢgünü içinde okul müdürlüğüne itirazda bulunabilir. Okul müdürlüğü uyarma ve kınama yaptırımı ile ilgili itirazları inceler. Okul değiĢtirme yaptırımı ile ilgili dilekçenin okul yönetimine verildiği tarihten itibaren beĢ iĢ günü içinde ilçe öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kuruluna gönderir. Ġtiraz iĢlemleri sonuçlanıncaya kadar yaptırım uygulanmaz. Öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu, görüĢ ve önerileri en geç beĢ iĢ günü içinde inceleyip değerlendirir. Alınan kararlar, karar defterine kayıt edilir ve uygulanmak üzere en geç iki iĢ günü içinde okul müdürlüğüne bildirilir. Kurulca verilen uyarma ve kınama yaptırımları, okul müdürünün onayı ile sonuçlandırılır. Okul değiĢtirme yaptırımı, ilçe öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulunun onayından sonra veliler okula davet edilerek uygulanır. Ġlçe öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulunun karar verme süresi onbeĢ günü geçemez. Müdür doğrudan “kınama” cezası verebilir. Kınama ve okul değiĢtirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o öğretim yılı içinde takdir, teĢekkür, onur ve üstün baĢarı belgesi verilmez. Okul değiĢtirme yaptırımı uygulanan öğrenci, ilgili okul müdürlüğü ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün olumlu görüĢlerinin alınması Ģartıyla öğretim yılı sonunda eski okuluna dönebilir.

ÇIKMIġ SORULAR 1. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre, ilköğretim okullarında iller arası nakillerde en çok kaç günlük süre öğrencinin devamsızlığından sayılmaz? A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 8 Nisan 2007 Müfyrd


S a y f a | 177 2. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre, öğrenci nakilleri; doğal afet, sağlık ve ailenin baĢka bir yere nakli gibi zorunlu nedenler dıĢında ikinci yarıyılın baĢlamasından itibaren en fazla kaç gün içinde yapılabilir? A) 10

B) 15

C) 20

D) 30

8 Nisan 2007 Müfyrd 3. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre, ilköğretim okulu 1, 2, 3 ve 4‟üncü sınıflarda sınıf yükseltme sınavı için oluĢturulacak komisyonda aĢağıdakilerden hangileri bulunur? A. Okul müdürü, sınıf öğretmeni, öğrenci velisi B. Okul müdürü, sınıf öğretmeni, varsa okul rehber öğretmeni, okul aile birliğinden bir üye C. Okul müdürü, okul müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni D. Okul müdürü, sınıf öğretmeni, bir üst sınıf öğretmeni, varsa okul rehber öğretmeni 8 Nisan 2007 Müfyrd 4. MEB Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre zorunlu öğrenim çağı sonuna kadar ilköğretimi bitiremeyenlerin ilköğretimlerini tamamlamak üzere velilerin de istemeleri hâlinde en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına imkân verilir? A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

MdrYrd 26 Mart 2005 5. MEB Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre aĢağıdakilerden hangisi onur belgesi için aranan Ģartlardan değildir? A. B. C. D.

Öğrencinin üç öğretim yılı kesintisiz takdir name alması Ulusal ve uluslar arası yarıĢmalara katılarak ilk beĢ dereceye girmesi DavranıĢlarıyla arkadaĢlarına ve çevresine iyi örnek olması ÇeĢitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün baĢarı göstermesi

MdrYrd 26 Mart 2005 6. MEB Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre okul yönetimini yanlıĢ bilgilendiren, kopya çeken, resmî evrakta değiĢiklik yapan öğrencilere aĢağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? A)Uyarma B)Kınama C)Okuldan uzaklaĢtırma D)Okul değiĢtirme MdrYrd 26 Mart 2005 7. Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, nüfus cüzdanı bulunmadığı halde okula kaydı yapılan öğrencilerin, idare tarafından velisine ikâzda bulunulduğu halde bir yıl içinde nüfus cüzdanının çıkarılmaması durumunda aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi uygulanır? Milli eğitim müdürlüğü kanalı ile nüfus müdürlüğüne bildirilir. Öğrenci öğrenimine devam eder, ancak diploma alamaz. Öğrenci velisine cezai iĢlem uygulanır. Öğrenci velisine resmi yazı ile son bir uyarı daha yapılır. 2001 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı 8. Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, aĢağıdakilerden hangisi il ve ilçe merkezlerinde kurulan "öğrenci yerleĢtirme komisyonu"nun görevlerinden biri değildir? A. B. C. D.

A)Okul kapasitelerini dikkate alarak, öğrenci alacakları çevreyi belirlemek. B)Okul kapasitelerini dikkate alarak, hangi okulda kaç yeni kayıt yapılacağını belirlemek. C)TaĢımalı öğretim kapsamına alınacak yerleĢim birimlerini ve bu yerleĢim birimlerindeki öğrencilerin devam edeceği merkez okulları belirlemek. D)Yatılı ilköğretim bölge okulları ile pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleĢtirilmesi gereken öğrenci sayısını belirlemek. 2001 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı


S a y f a | 178 9. Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, ikili öğretim yapılan okullarda ilk derse girdiği halde, sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı için aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Devamsız sayılmaz. B)Sadece girmediği dersten devamsız sayılır. C) Tam gün devamsız sayılır. D) Yarım gün devamsız sayılır. 2001 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı 10. Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, doğal afetler, sağlık ve ailenin nakli gibi zorunlu nedenler dıĢında, ikinci kanaat döneminde öğrenci nakillerinin, dönem baĢından itibaren en geç kaç gün içinde yapılması zorunludur? A) 10

B) 15

C) 20

D) 30 2001 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı 11. Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, diploma ve belgelerdeki bilgilerin mahkeme kararı ile değiĢtirilmesi halinde, diploma veya belgeyi düzenleyen okul yönetimince aĢağıdakilerden hangisi yapılır? A. Yeni diploma ve belge düzenlenir. B. Mevcut bilgilere dokunulmadan, yapılan değiĢiklik diploma veya belgenin arkasına iĢlenerek onaylanır. C. DeğiĢen belgeler silinip yerine yenisi yazılarak paraflanır. D. Mahkeme kararının arkasına diploma veya belgedeki bilgiler iĢlenerek onaylanır. 2001 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı 12. Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, pansiyonlu ve yatılı öğrencilerin ders saatleri dıĢında eğitimleri ile ilgilenmek, öğrencilerin çalıĢma zamanı ve çalıĢma yerlerinde, etütlerde sessizce ders çalıĢmalarını sağlamak ve çalıĢmaları sırasında karĢılaĢtıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak aĢağıdakilerden hangisinin görevidir? A)Uzman ve usta öğretici B)Ġlgili müdür yardımcısı C)Nöbetçi öğretmen D)Belletici 2001 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı 13. Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre derslerin baĢladığı tarihten, dinlenme tatiline; dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreye ne ad verilir? A)Ders yılı B)Öğretim yılı C)Yarıyıl D)Öğretim dönemi 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 14. Ġlköğretim kurumlarında aĢağıdakilerden hangisi ders yılı süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz? A)Yerel kurtuluĢ günleri B) Okulun açık bulunduğu günler C) Ulusal bayramlar D) Öğrencilerin törenlere katılmadıkları resmi bayramlar 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 15. Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre oluĢturulan Öğrenci YerleĢtirme Komisyonu aĢağıdaki görevlerden hangisini yapamaz? A. Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleĢtirilecek öğrenci sayısının belirlenmesi B. TaĢımalı öğretim kapsamına alınacak yerleĢim birimlerinin belirlenmesi C. TaĢınacak öğrencileri taĢıma merkezlerine taĢıyacakların belirlenmesi D. Ġl ve ilçe merkezlerindeki okulların öğrenci alacakları çevrelerin belirlenmesi 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 16. Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre öğrencilerin kayıt olacakları okulları kim belirler? A)Milli eğitim müdürü B)Mülki amir C)Öğrenci velisi D)Öğrenci yerleĢtirme komisyonu 1999 ĠÖMY Seçme Sınavı 17. Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre birleĢtirilmiĢ sınıflı okullarda öğrenci hangi sınıflarda sınıf tekrarı yapar?


S a y f a | 179 A) 1 – 5

B) 2 – 4

C) 1 – 3

D) 3 – 5 1999 ĠÖMY Seçme Sınavı

18. Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre okul müdürü öğrencilere kaç gün izin verebilir? A) 7 B) 10 C) 15 D) 20 1999 ĠÖMY Seçme Sınavı 19. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar ne zaman baĢlar? A)Haziran ayının ilk iĢ gününde B)Haziran ayının ikinci haftasında C)Haziran ayının üçüncü haftasında D)Temmuz ayının ilk iĢ gününde Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 20. 19. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre öğrenciye, ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden birinin askerlik durumu, tarımsal çalıĢmalar gibi nedenlerle velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok kaç güne kadar izin verilebilir? A) 10

B) 15

C) 20

D) 30 Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik

21. 20. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık veya önemli bir özrü nedeni ile görevine gelemeyen personelin, özürlerini kaç gün içinde haber vermeleri belgelendirmeleri gerekir? Haber verme (gün) Belgelendirme (gün) A) 2 7 B) 2 5 C) 3 5 D) 3 10 Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 22. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumlan Yönetmeliği‟ne göre “ders etüt ve dinlenme süreleri” ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A. Normal öğretim yapan okullarda valilik kararı dıĢında yemek ve dinlenme için en az 60 dakika süre verilmesi esastır. B. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayrılır. Beslenme yapılan teneffüsün süresi 20 dakikadır. C. Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Gerektiğinde dersin özelliği ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak blok ders uygulaması yapılabilir. D. Yatılı ilköğretim bölge okullarında etüt için günde iki ders saati ayrılır. 2 Ekim 2011 23. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumlan Yönetmeliği‟ne göre “Ödüllendirilecek DavranıĢlar ve Ödüller” ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi “BaĢarı Belgesi” alabilmek için aranan Ģartlardandır? A. Ulusal ve uluslararası yarıĢmalara katılarak ilk beĢ dereceye girmek B. ÇeĢitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün baĢarı göstermek C. Puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00 diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aĢağı olmamak Ģartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 84.99 puana kadar olmak D. Üç öğretim yılının her döneminde üst üste teĢekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teĢekkür almak 2 Ekim 2011


S a y f a | 180 24. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre aĢağıdakilerden hangisi "Uyarma" yaptırımını gerektiren davranıĢlardan biridir? A. Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak B. Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek C. Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaĢlarına kaba ve saygısız davranmak D. Dersin veya ders dıĢı faaliyetlerin akıĢını ve düzenini bozacak davranıĢlarda bulunmak 13 MART 2010 25. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ders yılı içinde öğretmensizlik, salgın hastalık gibi nedenlerle boĢ geçen dersler için açılacak yetiĢtirme kurslarında uygulanacak yetiĢtirme programlarında bir dersin program süresi, o dersin bir dönemindeki ders saati toplamının ne kadarından az olamaz? A) Dörtte birinden B) Yarısından C) Tamamından D) Ġki katından 22 Nisan 2012 26. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre "Okul Tespitinin Planlanması" ile ilgili olarak öğrencilerin, yerleĢtirilecekleri okulları belirlemek üzere hangi ayda öğrenci yerleĢtirme komisyonu oluĢturulur? A) ġubat B) Mart C) Nisan D) Mayıs 15 Kasım 2009 yeterlik 27.Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre "yeni kayıt" ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A. Kayıtlar, ulusal adres veri tabanındaki öğrencinin ikamet adresi esas alınarak öğrenci yerleĢtirme komisyonunun belirlediği kayıt alanındaki okula e-okul sistemi üzerinden yapılır. B. Yabancı uyruklu olup Türk vatandaĢlığına kabul iĢlemleri devam eden ve kimlik numarası bulunan çocukların kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılır. C. Nüfusa gerçek yaĢından büyük veya küçük yazılmıĢ olanların yaĢlarının düzeltilmesi okul yönetimince doğrudan il/ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilir. D. Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamıĢ çocukların kayıtları, tespit edildiklerinde yapılır. Okuma yazma bilmeyenler, yaĢlarına bakılmaksızın birinci sınıfa kaydedilir. 26 Mart 2011 I. ġehitlerin çocukları II. Muharip gazi çocukları III. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar 28. Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim Kurumlan Yönetmeliği'ne göre yukarıdakilerden hangisi/ hangilerinin yeni kayıtlan, durumlarını belgelendirmeleri Ģartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılır? A)Yalnız I B)Yalnız II C)I – II D)I-II-III 26 Mart 2011 29.Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumlan Yönetmeliği‟ne göre, “ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı” ile ilgili aĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? A. Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir. B. Öğrenciler, bir ders yılında bütün derslerden bireysel ya da grup çalıĢması Ģeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. C. 4, 5, 6, 7 ve 8‘inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. D. 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda öğrencilerin geliĢimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleĢtirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalıĢmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.


S a y f a | 181

EGITIMKURUMU_MUD 30. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumlan Yönetmeliği‟ne göre sınavlar ile ilgili aĢağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Sınavların süresi iki ders saatini aĢamaz. B. Bir sınıfta/Ģubede bir günde yapılacak sınav sayısı üçü geçemez. C. Sınavların zamanı, en az iki hafta önceden öğrencilere duyurulur. D. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dıĢındaki derslerden, öğretmenlerin iĢ birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir. 26 Mart 2011 31. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre okullar arası nakiller ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A. Ġller arası nakillerde en çok yedi günlük süre devamsızlıktan sayılmaz. B. TaĢımalı ilköğretim kapsamına alınan okullar- da öğrenim gören öğrenciler, e-okul sistemi üzerinden taĢıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim okuluna naklen kaydedilirler. C. Ġkinci dönemde nakiller, dönem baĢından on beĢ gün sonraya kadar yapılır. Bu tarihten derslerin bitimine kadar doğal afet, sağlık ve ailenin nakli gibi nedenler dıĢında nakil yapılmaz. D. Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar eğitimi veren ilköğretim okullarında meslek derslerinden sınıf tekrarlarına kalan öğrencilerin, meslek dersleri dıĢındaki derslerden baĢarılı olmaları hâlinde baĢka bir ilköğretim okulunun bir üst sınıfına nakilleri yapılır. 26 EYLÜL 2010 32. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne göre “tiyatro çalıĢmaları” ile ilgili aĢağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Okullarda yabancı dille yazılmıĢ küçük oyunlar oynanamaz. B. Oyunlarda ağırlıklı olarak okulun öğrencilerine, istemeleri hâlinde öğretmenlerine, diğer personeline ve velilerine de rol verilebilir. C. Büyük oyunlar; millî bayram, önemli gün, hafta ve yıl dönümlerinde ya da ders yılı sonunda olmak üzere en fazla bir defa gerçekleĢtirilir. D. Oyunların metinleri, okul müdürünün baĢkanlığında en az ikisi alan öğretmeni olmak üzere üç öğretmenden oluĢturulan komisyonca incelenir. 26 Mart 2011

1 2 3 4 5

C B D A A

6 7 8 9 10

B A B D B

11 12 13 14 15

B D C D C

16 17 18 19 20

D D C A B

21 22 23 24 25

A A D B B

26 27 28 29 30

C C D B D

31 32

A B

TEST 1-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Derslerin baĢladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve dönemi kapsayan süre bir ders yılıdır. B) Ders yılının baĢladığı tarihten, sonraki ders yılının baĢladığı tarihe kadar geçen süre öğretim yılıdır. C) ġube öğretmenler kurulu: Ortaokul ve imamhatip ortaokullarında aynı Ģubede ders okutan öğretmenlerden oluĢan kuruldur. D) ġube rehber öğretmeni: Alanı rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık olan, sadece bir sınıfta rehberlik hizmetlerini ve diğer öğrenci kiĢilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen öğretmendir. 2- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) Yatılı ilköğretim bölge okulu: Nüfusu az, dağınık ve okulu bulunmayan yerleĢim yerlerindeki ortaokul öğrencilerinin parasız yatılı, bu okulun bulunduğu çevresindeki Ġlköğretim öğrencilerinin de gündüzlü olarak eğitim ve öğretim gördükleri ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunudur.


S a y f a | 182 B) Mecburi ilköğretim çağı 6–13 yaĢ grubundaki çocukların eğitim-öğretim süresini kapsayan çağdır. C) Dönem: Derslerin baĢladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süredir. D) Seviye belirleme sınavı: Ortaokul ve Ġmam- Hatip Ortaokullarının son sınıflarında, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri de dahil olmak üzere ders yılı sonunda yapılan merkezi düzeydeki sınavlardır. 3- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre aĢağıdakilerden hangisi Ġlköğretimin amaçları arasında yer almaz ? A) Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliĢtirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, B) Öğrencilerin kendilerini geliĢtirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak, C) Çocuklara sevgi, saygı, iĢ birliği, sorumluluk, hoĢgörü, yardımlaĢma, dayanıĢma ve paylaĢma gibi davranıĢları kazandırmak, D) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalıĢmalarını birleĢtirerek çok yönlü geliĢmelerini sağlamak, 4- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre aĢağıdakilerden hangisi Ġlköğretimin ilkeleri arasında yer almaz ? A) Ġlköğretim mecburi ilköğretim çağındaki her Türk vatandaĢının hakkıdır ve zorunludur. B) Ġlköğretimde derslerde ve ders dıĢı etkinliklerde Türkçe'nin doğru, güzel ve etkili kullanılması temel hedeftir. C) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte kaynaĢtırma uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Bu öğrenciler eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta sürdürebilecekleri gibi okulların bünyesinde açılacak özel eğitim sınıflarında da sürdürebilirler. D) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluĢturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalıĢmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına çalıĢılır. 5-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre Öğretim yılının baĢlaması, dönem tatili ve ders kesimi tarihlerini aĢağıdakilerden hangisi belirler ? A) Okul müdürlüğü B) Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü C) Milli Eğitim Bakanlığı D) Valilik 6- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre çalıĢma takvimlerini aĢağıdakilerden hangisi onaylar ? A) Okul müdürlüğü B) Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü C) Milli Eğitim Bakanlığı D) Valilik Ders yılı süresi, derslerin baĢladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî tatil günleri sayılarak hesaplanır. II. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler göz önünde bulundurulur. III. Normal öğretim yapan okullarda sabah ve öğleden sonrası yarımĢar gün, ikili öğretim yapan okullarda bu süreler tam gün sayılır. 7-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I,II D) I,III I.

8- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. B) Ders süreleri birleĢtirilmek suretiyle blok ders uygulaması yapılamaz. C) Beslenme yapılan teneffüsün süresi 20 dakikadır. D) Okulun öğretim Ģekline bakılmaksızın ana sınıflarında ikili eğitim yapılır. Ancak, ikili eğitim için grup oluĢturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde yarım gün eğitim de yapılabilir. 9- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre resmi tatil günleri ile ilgili verilen sürelerden hangisi yanlıĢtır ? A) Cumhuriyet Bayramı ; 28 Ekim öğleden sonra baĢlar, 29 Ekim günü tören yapılır ve akĢamı sona erer. B) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ; 23 Nisan günü törenden sonra baĢlar. 24 Nisan akĢamı sona erer. C) Ramazan Bayramı ; Arife günü saat 13.00'te baĢlar 4,5 gündür. D) Zafer Bayramı ; 30 Ağustos günü


S a y f a | 183

10- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne gör ilköğretim okullarına kayıtlar ne zaman baĢlar ? A) Haziran ayının ilk günü B) Haziran ayının ilk iĢ günü C) Haziran ayı içerisinde derslerin bitimini takip eden ilk pazartesi D) Haziran ayının son haftasının ilk günü 11- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Ġlkokulların birinci sınıfına, o yılın eylül ayının son günü 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. B) YaĢça kayıt hakkını elde eden ancak bedenen yeterince geliĢmemiĢ olan çocuklar, sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen geliĢmemiĢ tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir. C) Eğitim bölgesindeki okulların salonları, özel derslikleri ve atölyeleri koordinatör müdürün yapacağı plân dahilinde diğer okullar tarafından sosyal etkinlik çalıĢmaları için kullanılabilir. D) Yatılı bölge ortaokullarında etüt için günde iki ders saati ayrılır. 12- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre okul kayıt alanları hangi ay içerisinde belirlenir? A) Ocak B) Nisan C) Mayıs D) Haziran 13- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre okul kayıt alanları tespit komisyonunda aĢağıdakilerden hangileri yer alır ? A) il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya Ģube müdürünün baĢkanlığında, en çok 3 okul müdürü , 2 öğrenci velisi B) il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya Ģube müdürünün baĢkanlığında, en çok 3 okul müdürü C) il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya Ģube müdürünün baĢkanlığında,en çok 5 okul müdürü D) il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya Ģube müdürünün baĢkanlığında,en çok 2 okul müdürü, 1 öğrenci meclisi temsilcisi 14- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Nüfusa gerçek yaĢından büyük veya küçük yazılmıĢ olanların yaĢlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Veli üç ay içinde bu iĢleri yapmadığı veya giriĢimde bulunmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. B)Yabancı uyruklu olup Türk vatandaĢlığına kabul iĢlemleri devam eden ve kimlik numarası bulunan çocukların kayıtları, oturma belgesi veya Ġl Milli Eğitim Müdürlüklerinden aldıkları belgelere göre yapılır. C) Zorunlu öğrenim çağına gelmiĢ olup özel eğitim tanısı konulmamıĢ ve yerleĢtirme kararı alınmamıĢ olanların da kaydı ilköğretim okullarına yapılır. D) ġehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yeni kayıtları, durumlarını belgelendirmeleri Ģartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılır.

Kayıtlar, ulusal adres veri tabanındaki öğrencinin ikamet adresi esas alınarak öğrenci yerleĢtirme komisyonunun belirlediği kayıt alanındaki okula e-okul sistemi üzerinden yapılır. II. Fiziki kapasitesi dolmayan okullara, kayıt alanı dıĢından da kayıt yapılabilir. Kapasitenin üstünde baĢvuru olması durumunda baĢvuranlar arasından kura ile öğrenci alınır. III. Özel ilköğretim kurumlarında kayıt, kabul ve nakillerle ilgili iĢ ve iĢlemler, özel öğretim kurumlar mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır. 15-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur ? A) Yalnız I B) II,III C) Yalnız III D) I,II,III I.

16- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ' ne göre iller arası nakillerde en çok kaç günlük süre devamsızlıktan sayılmaz ? A) 3 B) 5 C) 10 D) 15


S a y f a | 184 17- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar eğitimi veren ilköğretim okullarında meslek derslerinden sınıf tekrarına kalan öğrencilerin, meslek dersleri dıĢındaki derslerden baĢarılı olmaları hâlinde baĢka bir ilköğretim okulunun hangi sınıfına kaydedilirler ? A) Aynı sınıfa B) Bir üst sınıfa C) Bir alt sınıfa D) Kaydolacakları sınıf sınav ile belirlenir. 18- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Denkliği kabul edilmiĢ olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavla alınırlar. B) ġehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri durumlarını belgelendirmeleri Ģartıyla istedikleri ilköğretim okuluna yapılır. C) Ġkinci dönemde nakiller, dönem baĢından on beĢ gün sonraya kadar yapılır. Bu tarihten derslerin bitimine kadar doğal afet, sağlık ve ailenin nakli gibi nedenler dıĢında nakil yapılmaz. D) Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri il millî eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir. 19- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre zorunlu öğrenim çağında olup yurt dıĢında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gitmemiĢ veya öğrenime ara vermiĢ çocuklardan özel bir Ģekilde kendini yetiĢtirmiĢ olanlar için yapılacak sınavlarda kurulacak komisyonda aĢağıdakilerden hangileri görev alır ? A) Ġlkokullarda okul müdürünün baĢkanlığında en az iki öğretmenin ve okul rehber öğretmenin, ortaokullarda ise alan öğretmenleri ve okul rehber öğretmeni B) Ġlkokullarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının baĢkanlığında en az iki öğretmenin ve okul rehber öğretmeni, ortaokullarda ise alan öğretmenleri ve okul rehber öğretmeni C) Ġlkokullarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının baĢkanlığında en az üç öğretmenin ve okul rehber öğretmeni, ortaokullarda ise alan öğretmenlerinin ve okul rehber öğretmeni D) Ġlkokullarda okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısının baĢkanlığında en az iki öğretmenin ve okul rehber öğretmeni, ortaokullarda ise müdürün baĢkanlığında, alan öğretmeni, okul rehber öğretmeni ve Okul-Aile Birliği BaĢkanı 20- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Yatılı bölge ortaokulunun öğrenci alacağı bölge ve öğrenci sayısı, kayıtlar baĢlamadan en az kaç ay önce toplanmalıdır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 21- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Yatılı bölge ortaokulunun öğrenci alacağı bölge ve öğrenci sayısını tespit etmek amacıyla oluĢturulan komisyonda aĢağıdakilerden hangisi yer alamaz ? A) Ġl Milli Eğitim müdür yardımcısı B) Ġlçe Milli Eğitim ġube Müdürü C) Ġlçe Milli Eğitim Müdürü D) Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü 22- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Yatılı Bölge Ortaokuluna kaydı yapılacak öğrencilerden velisi olmayanların velisi kim olur ? A) Ġlçe Milli Eğitim Müdürü B) Ġl Milli Eğitim Müdürü C) Yatılı Bölge Ortaokulu müdürü D) Valilikçe görevlendirilen Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden bir görevli 23- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ölçme-değerlendirme ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Ölçme ve değerlendirmede okul, ilçe ve il genelinde birlik sağlanır. B) Öğrencilerin ders, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine katılmaları zorunludur. C) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluĢur. D) Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalıĢmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluĢur 24- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre 100 ' lük not sistemine göre verilen notlardan hangisinin 5' lik not sistemindeki karĢılığı yanlıĢ olarak verilmiĢtir ? A) 90-100 – 5

B) 0-44 – 1

C) 45-54 – 2

D) 55-69 - 3


S a y f a | 185 25- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre haftalık ders saati sayısı 4 olan bir ders için en az kaç sınav yapılmalıdır ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 26- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre sınav tarihleri en az kaç gün önceden öğrencilere duyurulmak zorundadır ? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 I. Bir sınıfta/Ģubede bir günde yapılacak II. sınav sayısı ikiyi geçemez. III. Sınavların süresi bir ders saatini aĢamaz. IV. Klasik (Essay) sınav türünde soru V. sayısının beĢten az olmaması esastır. VI. Sınavlardan sonra cevap anahtarı da VII. hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. 27- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göreyukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur ? A) I,IV B) I,II C) II,III D) I,II,III,IV 28- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir. B) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve 0 verilir. C) Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez. D) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dıĢındaki derslerden, öğretmenlerin iĢ birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir. 29- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre sınav sonuçları en geç kaç gün içerisinde öğrencilere duyurulmalıdır ? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 30- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre sınav kağıtları kaç öğretim yılı saklanmalıdır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 31- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Ġlkokul öğrencilerinin davranıĢlarını değerlendirmede aĢağıdaki değerlerden hangisi kullanılmaz ? A) GeliĢtirilmeli B) Yetersiz C) Ġyi D) Çok iyi 32- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Ortaokul öğrencilerinin davranıĢlarını değerlendirmede aĢağıdaki değerlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Yetersiz – 1 B) Ġyi – 3 C) Çok iyi -5 D) GeliĢtirilmeli -2 33- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine hangi tarihlerde Öğrenci GeliĢim Raporu verilir ? A) Ocak ve haziran aylarının 2. haftasının son iĢ günü B) Aralık ve mayıs aylarının ilk haftası C) Kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iĢ günü D) Kasım ve nisan aylarının son haftasının son iĢ günü

I. II. III.

I.4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısının yarısına eĢittir. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. Yıl sonu baĢarı puanı, notla değerlendirilen derslerin ağırlıklı puanları toplamının o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puandır.


S a y f a | 186 Yıl sonu ve ağırlıklı yıl sonu baĢarı puanı hesaplanırken bölme iĢlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 34- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I,II,III D) II,III,IV IV.

35- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdaki sınıflardan hangilerinde sınıf tekrarı yaptırılabilir ? A) 1-5 B) 1-8 C) 1-4 D) 4-5 36- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre sınıf yükseltme sınavları ne zaman yapılır ? A) Öğretim yılının ilk ayı içerisinde B) Öğretim yılının ikinci ayı içerisinde C) Öğretim yılının sonunda D) Öğretim yılının ikinci ayının son iĢ gününde 37- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yetiĢtirme kursları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Bir dersin program süresi, o dersin bir dönemindeki ders saati toplamının yarısından az olamaz. B) Programlarda görevlendirilecek öğretmenler, millî eğitim müdürlüklerince belirlenir. C) Bu programların düzenlenmesinde derslerin aksatılmamasına özen gösterilir. D) Ġlköğretim kurumlarının 1,2,3,4,5,6,7,8 inci sınıflarında, ders yılı içinde öğretmensizlik, salgın hastalık ve doğal afet gibi nedenlerle boĢ geçen dersler için öğretim yılının ikinci döneminde açılır. 38- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilkokullara hangi ay aralığındaki çocuklar velisinin yazılı isteği ve geliĢim yönünden ilkokula hazır olması durumunda kayıt edilir ? A) 48-60 B) 60-72 C) 60-66 D) 66-72 39- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre kayıt ve diğer belgelerin düzenlenmesi sırasında sehven yapılan yanlıĢlıkların düzeltilmesi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) Silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlıĢlık okunacak Ģekilde üzeri tek çizgi ile çizilip alt kısmına doğrusu yazılır. B) Silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlıĢlık okunacak Ģekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst kısmına doğrusu yazılır. C) YanlıĢlık yapılan kısım daksillenerek üzerine doğrusu yazılır. D) YanlıĢlık belge iptal edilerek yenisi düzenlenir. 40-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre herhangi bir nedenle okula gelmeyen personel durumunu kaç gün içerisinde bildirip , belgelendirmek zorundadır ? A) 2-7 B) 3-7 C) 5-10 D) 5-7 41-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre toplantılar ve görevlendirmeler en az kaç gün içerisinde duyurulmalıdır ? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 42-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması halinde bayan öğretmenlerden kaç yılını dolduranlara nöbet görevi verilmez ? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 43-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması halinde erkek öğretmenlerden kaç yılını dolduranlara nöbet görevi verilmez ? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 I. Nöbet görevi, ilk ders baĢlamadan 20 dakika önce baĢlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. II. Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi III. verilmez. IV. Öğretmenler ikili öğretim yapan okullarda kendi devresi dıĢında nöbet tutarlar. 44- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I,III D) I,II,III


S a y f a | 187 45- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre hamile öğretmenlere doğumlarına kaç ay kala nöbet görevi verilemez ? A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 46- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre hamile öğretmenlere doğumlarından itibaren kaç ay nöbet görevi verilemez ? A) 3 B) 6 C) 12 D)24 47- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre belletici öğretmenlerin görevlendirilmesi kim tarafından onaylanır ? A) Okul müdürü B) Kaymakam C) Vali D) Ġl / Ġlçe Milli Eğitim müdürü Öğretmen, memur ve hizmetlilerin personel dosyalarını tutmak. Yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklamak. Satın alınan yiyecek, yakacak, temizlik ve diğer maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili iĢlemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerektiğinde kullanılmak üzere ambarda saklamak. 48-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri yönetim iĢleri memurunun görevleri arasındadır ? A) I,III B) I,II C) II,III D) I,II,III I. II. III.

49- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yatılı bölge ortaokullarındaki sağlık personeli görevlerini hangi kanuna / yönetmeliğe göre yürütür ? A) 222 sayılı Ġlköğretim Kanuna göre B) Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre C) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği ne göre D) Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğine göre 50-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢçı ve aĢçı yardımcısı görevlerini hangi kanuna / yönetmeliğe göre yürütür ? A) 222 sayılı Ġlköğretim Kanuna göre B) Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre C) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği ne göre D) Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği ne göre 51- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre gece bekçiliği uygulaması yapılabilmesi için en az kaç hizmetli olması gereklidir ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 52-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre hizmetli sayısının yetersiz olması durumunda kaç ayda bir emniyet birimine bildirilmelidir ? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 53-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğretmenler kurulu toplantısı en az kaç gün önceden duyurulmak zorundadır ? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 54-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre her dönem ortak yapılacak sınavlar hangi kurulda belirlenir ? A) Öğretmenler kurulunda B) ġube öğretmenler kurulunda C) Zümre öğretmenler kurulunda D) Öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulunda 55-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Ģube öğretmenler kurulu I. dönemde ne zaman yapılır ? A) Birinci dönemin ikinci ayında B) Birinci dönemin ilk ayında C) Birinci dönemin ikinci haftasında ayında D) Birinci dönemin ilk haftasında haftasında ayında 56-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Ģube öğretmenler kurulu II. Dönemde ne zaman yapılır ? A) Ġkinci dönemin birinci veya ikinci haftasında


S a y f a | 188 B) Ġkinci dönemin birinci haftasında C) Ġkinci dönemin ikinci ayında D) Ġkinci dönemin birinci ayının son haftasında 57- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Öğrenci kurulu kimlerden oluĢur ? A) Okulun tüm öğrencileri tarafından seçilen ikinci baĢkan ve sınıf Ģubelerinden seçilen birer temsilciden oluĢur. B) Okulun tüm öğrencileri tarafından bir baĢkan; ve sınıf Ģubelerinden seçilen birer temsilciden oluĢur. C) Okulun tüm öğrencileri tarafından kendi aralarından seçilen bir baĢkan, bir ikinci baĢkan ve Ģubelerden seçilen birer temsilciden oluĢur. D) Okul öğretmenler kurulu tarafından tüm sınıf öğrencileri arasından seçilen bir baĢkan; bir ikinci baĢkan ve birer temsilciden oluĢur. I.Okul öğrenci kurulu, Sosyal Etkinlikler kurulu tarafından seçilen öğretmenin veya öğrenci baĢkanının çağrısı ile toplanır. II. II.Ġlk toplantıda öğretmen yıllık çalıĢma programını hazırlar, okul müdürünün onayına sunar. III. ÇalıĢma programında eğitim ve öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir. 58-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A)I,II B) Yalnız II C) II , III D) I,II,III I.

59- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul meclisleri ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Öğrenci meclisi, birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapılan okulların dıĢındaki ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında kurulur. B) Öğrenci meclisi, Ģube temsilcilerinden oluĢur. C) Öğrenci meclisi, ilk toplantısında üyeler arasından okul meclisi temsilcisi seçilir. D) Öğrenci kurulu seçimleri tamamlandıktan sonra okul meclisleri seçimleri yapılır. 60- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yönetici ve öğretmenlerin meslekî çalıĢmalarından değildir ? A) Ġlköğretim ders programlarında, mevzuatında ve uygulamalarında yapılan değiĢiklikleri inceler ve değerlendirir. B) Birbiri ile iliĢkili alanlarda zümre öğretmenleri iĢ birliği yapar. C) Uygulamalarda karĢılaĢılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. D) Kayıt iĢlemleri ile ilgili olarak veli görüĢmelerini gerçekleĢtirir. 61- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Okul GeliĢim ve Yönetim Ekibinin ( OGYE ) görevleri arasında yer almaz ? A) PaylaĢımcı ve iĢ birliğine dayalı yönetim anlayıĢıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci baĢarısını artırmak. B) Okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliĢtirmek. C) Öğrenci merkezli eğitim yapmak. D) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlamak. 62-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre “uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlamak” aĢağıdaki kurulların hangisinde kararlaĢtırılır? A) Öğretmenler kurulunda B) ġube öğretmenler kurulunda C) Zümre öğretmenler kurulunda D) Öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulunda 63- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Satın Alma Komisyonunda yer almaz ? A) Müdür veya müdür yardımcısı B) Öğretmenler kurulunda seçilecek üç öğretmen C) Muhasebeden sorumlu bir memur D) Okul-Aile Birliği baĢkanı 64- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Muayene ve Kabul Komisyonu yer almaz ? A) Müdür yardımcısı B) Öğretmenler kurulunda seçilecek bir öğretmen


S a y f a | 189 C) Muhasebeden sorumlu bir memur

D) Nöbetçi öğretmen

65- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aĢağı olmamak Ģartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70. 0084 .99 olanlar "TeĢekkür," belgesi ile ödüllendirilir. B) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aĢağı olmamak Ģartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdirname," belgesi ile ödüllendirilir. C) Ġki öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün BaĢarı" belgesi ile ödüllendirilir. D) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste TeĢekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teĢekkür alanlar "BaĢarı" belgesi ile ödüllendirilir. 66-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi uyarma cezası verilecek olumsuz davranıĢlardan değildir ? A) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranıĢı tekrar etmek. B) Okula, yönetimce yasaklanmıĢ malzeme getirmek ve bunları kullanmak. C) Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dıĢı etkinliklerin yapılmasını engellemek. D) Yalan söylemeyi alıĢkanlık hâline getirmek. 67- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi uyarma cezasını gerektiren olumsuz davranıĢlardan biridir ? A) Okul yönetimini yanlıĢ bilgilendirmek, yalan söylemeyi alıĢkanlık hâline getirmek, kopya çekmek, resmî evrakta değiĢiklik yapmak. B) Okulun araç-gerecine zarar vermek. C) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak. D) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek. 68-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi kınama yaptırımını gerektiren olumsuz davranıĢlardan değildir ? A) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaĢlarına kaba ve saygısız davranmak. B) Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak. C) Dersin veya ders dıĢı faaliyetlerin akıĢını ve düzenini bozacak davranıĢlarda bulunmak. D) BaĢkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alıĢkanlık hâline getirmek. 69- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi okul değiĢtirme yaptırımını gerektiren olumsuz davranıĢlardandır ? A) Kendi yerine baĢkalarını sınava katmak, baĢkasının yerine sınava girmek. B) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dıĢında kullanmak. C) Yatılı okullarda gece izinsiz olarak dıĢarıda kalmak. D) Yatılı okullarda öğrenci dolaplarını farklı amaçlarla kullanmak, yasaklanmıĢ malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını bir baĢkasına devretmek. 70- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi okul değiĢtirme yaptırımını gerektiren olumsuz davranıĢlardan değildir? A) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taĢınır ve taĢınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek. B) Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak. C) Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek. D) Okulda kavga etmek. 71- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yaptırım takdirinde göz önünde bulundurulacak hususlardan birisi değildir ? A) Okul içinde ve dıĢındaki genel durumu B) YaĢ ve cinsiyeti C) Bulunduğu sınıf D) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri


S a y f a | 190 72- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Ġlçe öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulunda görüĢülmesi gereken dosyalar en geç kaç gün içerisinde Ġlçe öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kuruluna gönderilir ? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 73- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğrenci velisi, öğrenci hakkında verilen kararlara karĢı tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde itiraz edebilir ? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 74- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğrenci velisi, öğrenci hakkında verilen kararlara itiraz etmesi halinde itiraz kaç gün içerisinde Ġlçe öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kuruluna bildirilmelidir ? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 75- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi öğrenci davranıĢları kurulu üyesi değildir ? A) Okul müdürü B) Müdür baĢ yardımcısı C) Okul-Aile Birliği baĢkanı D) Öğrenci Kurulu baĢkanı I. Öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu, baĢkanın ya da üyelerin yarısından bir fazlasının isteği üzerine toplanır. II. Kurula iletilen konulara iliĢkin kararlar oy birliğiyle alınır. III. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. IV. Yaptırıma iliĢkin davranıĢtan Ģikâyetçi olan, zarar gören veya olumsuz davranıĢta bulunanın ikinci dereceye kadar akrabalık iliĢkisi olan üyeler kurula katılamaz, yerine yedek üye katılır. 76-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğrenci davranıĢları değerlendirme kurulu ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi / hangileri doğrudur ? A) Yalnız IV B) I,II,III C) I,III,IV D)I,II,III,IV 77- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu kararları en geç kaç gün içerisinde okul müdürlüğüne bildirilmek zorundadır ? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 78- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu kararlarına karĢı okul müdürü kaç gün içerisinde Ġlçe Öğrenci DavranıĢlarını Değerlendirme kuruluna itirazda bulunabilir ? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 79- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangileri Ġlçe Öğrenci DavranıĢlarını Değerlendirme Kurulunda yer alır ? A) Ġlçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir Ģube müdürünün baĢkanlığında, ilçe merkezindeki resmî ve özel ilköğretim okulu öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu baĢkanlarının arasından seçilecek iki üye. B) Ġlçe millî eğitim müdürünün baĢkanlığında, ilçe merkezindeki resmî ve özel ilköğretim okulu öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu baĢkanlarının arasından seçilecek iki üye. C) Ġlçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir Ģube müdürünün baĢkanlığında, ilçe merkezindeki resmî ve özel ilköğretim okulu öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu baĢkanlarının arasından seçilecek üç üye D) Ġlçe millî eğitim müdürünün baĢkanlığında, ilçe merkezindeki resmî ve özel ilköğretim okulu öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu baĢkanlarının arasından seçilecek iki üye. 80- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre bir ilköğretim kurumu bulunan ilçelerde Ġlçe Öğrenci DavranıĢlarını Değerlendirme Kurulunda kimler yer alır ? A) ilçe millî eğitim müdürünün baĢkanlığında iki Ģube müdürü ile ilköğretim okulu öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu baĢkanından oluĢur. B) ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği biri baĢkan olmak üzere iki Ģube müdürü ile ilköğretim okulu öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu baĢkanından oluĢur. C) ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği biri baĢkan olmak üzere iki Ģube müdürü ile ilköğretim okulu öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu baĢkanı ve Okul-Aile Birliği baĢkanından oluĢur.


S a y f a | 191 D) ilçe millî eğitim müdürünün baĢkanlığında iki Ģube müdürü ile ilköğretim okulu öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulu baĢkanı ve Okul-Aile Birliği baĢkanından oluĢur. 81- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Ġlçe Öğrenci DavranıĢlarını Değerlendirme Kurulu kendisine iletilen dosyayı kaç gün içerisinde karar bağlamak zorundadır ? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 Öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kurulunun kurulamadığı veya karar veremediği durumlarda kurulun görevlerini yapmak,gelen dosyaları, geliĢ tarihini izleyen üç iĢ günü içinde karara bağlamak. II. Ġtirazları inceleyerek verilen kararı değiĢtirmek ya da itirazı reddetmek. III. Okul değiĢtirilmesine karar verilen öğrencinin naklen gidebileceği okulu belirlemek. 82-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıda verilen Ġlçe Öğrenci DavranıĢlarını Değerlendirme Kurulu görevlerinden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I,II D) II,III I.

83- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğrencilerin nöbet görevleri ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) 5, 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri, okul yerleĢim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler. B) Öğrencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü sınıf öğrencilerine de nöbet görevi verilebilir. C) Yatılı/pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. D) Nöbetçi öğrenciler yazılı ve uygulamalı sınavlara katılmazlar ancak ileri bir tarihte ders/sınıf öğretmenince sınava alınırlar. 84- Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre dershane araçlarının düzenlenmesi ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Dershanelerde yazı tahtasının üst kısmına Atatürk'ün portresi, onun üstüne ay yıldız sağa bakacak Ģekilde Türk Bayrağı, Atatürk'ün portresinin duruĢuna göre sağına Ġstiklâl MarĢı, soluna Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi asılır. B) Öğretim yılı süresince öğrenci-öğretmen iĢ birliği ile geliĢtirilen ve güncelleĢtirilen Atatürk KöĢesi oluĢturulur. C) Sınıf seviyesine ve programa uygun ders araçları bulundurulur. D) Millî bayramlar,dini bayramlar ile belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yapılır. 85-Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul çalıĢanlarına tahsis edilecek lojmanlar hangi kanun ya da yönetmeliğe göre tahsis edilir ? A) 222 sayılı Ġlköğretim Kanunu B) Kamu Konutları Yönetmeliği C) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği D) Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği 1

D

11

A

21

B

31

B

41

C

51

B

61

C

71

C

81

D

2

D

12

B

22

C

32

B

42

B

52

B

62

C

72

C

82

A

3 4

C D

13 14

C B

23 24

A A

33 34

C A

43 44

C C

53 54

A C

63 64

D C

73 74

B B

83 84

D D

5

C

15

D

25

B

35

C

45

A

55

A

65

C

75

A

85

B

6

D

16

D

26

C

36

A

46

C

56

A

66

C

76

C

7

B

17

B

27

B

37

D

47

D

57

C

67

D

77

A

8

B

18

A

28

B

38

C

48

B

58

A

68

D

78

C

9

C

19

A

29

C

39

B

49

C

59

D

69

B

79

A

10

B

20

A

30

A

40

A

50

C

60

C

70

D

80

B


S a y f a | 192

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ 1. Ortaöğretim kurumlarında ders süreleri nasıldır? a. Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 45 dakikadır. Ancak, ikili öğretim yapan kurumlarda mevsimlere göre 40 dakika olarak da uygulanabilir. b. Ġki ders arasındaki dinlenme süresi ise en az 5 dakikadır. Ġkili öğretim yapan okul veya kurumlarda dersler blok olarak yapılabilir. c. Normal öğretim yapan okul veya kurumlarda ise haftalık ders saati sayısı 2 ve üzerinde olan dersler zümre öğretmenler kurulu kararı ve okul müdürünün onayıyla art arda konulabilir. 2. Ders baĢlama ve bitiĢ sürelerini kim belirler? a. Ġl/ilçe millî eğitim müdürü veya ilgili müdür yardımcısı ya da Ģube müdürünün baĢkanlığında eğitim bölgesi danıĢma kurulu baĢkanları belirler. 3. Bir Ģubedeki öğrenci sayısı kaç olmalıdır? a. 36. 4. Ortaöğretim kurumlarında çalıĢma takvimi hazırlanırken nelere dikkat edilir? a. Okul veya kurumlarda, öğretim yılının baĢlaması, yarıyıl ve yaz tatilleri ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iĢ gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iĢ gününün haftanın ilk üç iĢ gününe rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iĢ gününe alınarak kısaltılabilir. b. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalıĢma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur. 5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ortaöğretim kurumlarında tatil süresi tek gündür.


S a y f a | 193 6. Örgün ortaöğretim okul veya kurumlarına ilk defa kaydolacakların, öğretim yılının baĢlayacağı tarihte 18 yaĢını bitirmemiĢ olmaları gerekir. 7. Yabancıların kaydı nasıl yapılır? a. Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almıĢ olmaları Ģartı aranır. b. Ülkesi belli olmayan (Haymatlos) veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancı çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiĢ en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıt esaslarına göre kayıtları yapılır. c. Türkiye‟de çalıĢma ve ikametlerine izin verilen yabancıların çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Ancak, anne, baba veya vasisinin çalıĢma izni aldığını veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir. d. Türkiye‘deki yabancı misyon Ģefliklerinde veya uluslararası kuruluĢ temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıt ve kabulleri için usulüne uygun pasaport almıĢ olmaları Ģartı aranır. e. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlığını kazanmıĢ olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaĢlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaĢlığını kazanan kiĢilerin ve bunların çocuklarının kayıtları yapılır. 8. Kayıt esasları nelerdir? a. Dosyalar kaydı takip eden bir ay içinde geldikleri okuldan istenir. Açık ilköğretim, açık öğretim lisesi ve meslekî açık öğretim lisesinden gelenlerin dosyaları istenmez. b. Yeni kayıt olan öğrencilerin kayıtları, ders yılının baĢlamasını takip eden 20 gün içinde kütük defterine veya elektronik ortama iĢlenir. 9. Devamsızlık ile ilgili iĢlemler nasıl iĢler? a. Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlığı, beĢ ve onuncu günleri bitiminde velilerine bildirilir. Tebligat, normal posta veya biliĢim araçları ile de yapılabilir. Devamsızlığı 15 günü aĢanların devamsızlık nedeniyle baĢarısız sayılacağı hususu iadeli taahhütlü posta ile velilere bildirilir. b. Bir ders yılında özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun baĢarısız sayılır. c. Evli olanların kayıtları yapılmaz. Öğrenci iken evlenenlerin kayıtları silinerek okulla iliĢkileri kesilir. 10. Diplomaların düzenlenmesinde hangi esaslara uyulur? a. Öğretim yılı, düzenleme tarihi, diploma tarihi ve diploma numarası rakamla yazılır. Diploma tarihi ile düzenleme tarihi farklı olabilir. Ayrıca e-okul sisteminde her diploma için güvenlik numarası verilir. b. Bilgiler kısaltılmadan yazılır. c. Diploma numaraları, kurumun açılıĢ tarihinden baĢlanarak sıra ile verilir. d. Diplomalar, müdür ve ilgili müdür yardımcısı, müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen öğretmen tarafından imzalanır. e. Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen 20 gün içinde düzenlenerek soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. b. Diplomalar harca tabidir. Harçlar, makbuz karĢılığında ödenir. Ancak parasız yatılı olarak öğrenim görenlerin diplomaları harçtan muaf tutulur. c. Diploma, öğrenciye, velisine ya da yazılı olarak belirlediği kiĢiye imza karĢılığında verilir. d. Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda yenisi düzenlenmez. e. Mahkeme kararı ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde oluĢan değiĢiklikler, mevcut bilgiler değiĢtirilmeden diploma ve belgenin arkasına yeni Ģekliyle yazılıp buna iliĢkin açıklama, düzeltme tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır. Bu durum eokul ortamında belirtilir ve millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. 11. ĠliĢik kesme usulleri nedir? a. Tasdikname, baĢvuru tarihini izleyen en geç 3 iĢ günü içinde düzenlenir, ilgili müdür yardımcısı ve okul veya kurum müdürünce imzalanarak mühürlenir.


S a y f a | 194 b. Ders yılı içinde okuldan ayrılarak yine ders yılı içinde geri dönen öğrencilerin, ayrıldıktan sonra okuluna dönünceye kadar özürsüz olarak geçirdikleri süre özürsüz devamsızlıktan sayılır. c. Nakil için tasdikname düzenlenmez. Nakiller, e-okul sistemi üzerinden okulların özel yönetmelik hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Müdür 5 güne kadar izin verebilir. Disiplin kuruluna baĢkanlık müdür baĢyardımcısınındır. Müdür yardımcısı e okul iĢlemlerini yapar.

TEST 1-MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi ortaöğretimin ilkelerinden biri değildir ? A)Öğrencilere, asgari ortak bir genel kültür verilerek onlarda kiĢi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını arama; ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilinci kazandırılır. B) Yerel yönetimler, kamu veya özel kurum ve kuruluĢlar ile sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılmaları sağlanır. C) Rehberlik çalıĢmaları eğitim-öğretimin bir parçası olarak değerlendirilir ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları teĢvik edilir. D) Yetki ve sorumlulukların paylaĢımında, iletiĢim kanalları açık tutulur. 2- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi kaç dakikadır ? A)30 B) 35 C) 40 D) 45 3- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ortaöğretim kurumlarında iki ders arası en az kaç dakikadır ? A)5 B) 7 C) 10 D) 15 4- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre normal öğretim yapan okul veya kurumlarda haftalık ders saati sayısı en az kaç olan dersler art arda konabilir ? A)2 B) 3 C) 4 D) 5 5- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre normal öğretim yapan okul veya kurumlarda dersler aĢağıdakilerden hangisinin kararı ile art arda konabilir ? A)Zümre Öğretmenler Kurulu B) ġube Öğretmenler Kurulu C) Öğretmenler Kurulu D) Öğrenci DavranıĢları Kurulu 6- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre derslerin baĢlama ve bitiĢ saatleri ile yemek ve dinlenme saati aĢağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir ? A)Okul Yönetimi B) Milli Eğitim Müdürlüğü C) Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu BaĢkanları D) Valilik 7- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre sınıflardaki öğrenci sayısının kaçı geçmemesi esastır ? A)30 B) 36 C) 40 D) 45 8- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğretim programları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A)Okul veya kurumlarda Bakanlıkça uygun görülen öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri uygulanır. B) Ortak dersler; her öğrencinin okulu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan derslerdir. C) Alan dersleri, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda geliĢmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeĢitli programlarda ilerlemelerine, kiĢisel yeteneklerini geliĢtirmelerine imkân sağlayan derslerdir. D) Ġlk defa uygulanacak olan programların bir örneği, bilgi için Bakanlığın ilgili birimine ve BaĢkanlığa gönderilir.


S a y f a | 195

9- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre haftalık ders programı düzenlenirken aĢağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz ? A)Kurumun eğitim ortamı, öğretmen durumu, fiziki Ģartlar ile pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur. B) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iĢ gününe konulmasına özen gösterilir. C) Ders dağıtımı yapılırken öğretmenlerin görüĢlerinin alınmasına özen gösterilir. D) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir. 10- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre bir ders yılı kaç iĢ günüdür ? A)90 B) 120 C) 150 D) 180 11- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre çalıĢma takvimi aĢağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır ? A) Valilik B) Milli Eğitim Müdürlüğü C) Okul Müdürlüğü D) Bakanlık 12- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Türkiye „ de ikamet eden yabancıların çocuklarının öğrenim vizesiz kayıtları için annebaba veya vasisinin Türkiye‟ de en az kaç aylık ikamet izni almıĢ olması gerekir ? A)3 B) 6 C) 9 D) 12 13- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yeni kayıt olan öğrencilerin kayıtları, ders yılının baĢlamasını takip eden kaç gün içerisinde elektronik ortama ve kütüklere iĢlenir ? A)10 B) 15 C) 20 D) 25 14- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre bir ders yılında özürsüz olarak kaç gün devam etmeyen öğrenciler baĢarısız sayılır ? A)10 B) 15 C) 20 D) 25 15- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A)Evli veya niĢanlı olanların kaydı yapılmaz. B) Öğrenci iken evlenenlerin kaydı silinir. C) Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, okul veya kurum müdürlüğünce devamsızlığın beĢ ve onuncu günleri bitiminde velilerine bildirilir. D) Devamsızlığı 15 günü aĢanların durumları ile öğrencinin devamının sağlanamaması hâlinde devamsızlık nedeniyle baĢarısız sayılacağı hususu iadeli taahhütlü posta ile velilere bildirilir. 16- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A)Öğrencilerin görev ve sorumluluk duygularını geliĢtirmek, okulun yönetim iĢlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi verilir. B) Nöbetçi öğrenciler, nöbetçi öğretmene, nöbetçi müdür yardımcısına veya okul müdürüne bilgi vermek Ģartıyla yazılı ve uygulamalı sınava girerler. C) Pansiyonlu okul veya kurumlarda hafta sonu ve diğer tatil günleri de dahil olmak üzere tatil günlerinde hiçbir Ģekilde nöbet görevi verilemez. D) Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz. 17- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre olağanüstü durumlar dıĢında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi kaç gün öncesinden duyurulmalıdır? A)2 B) 3 C) 5 D) 7 18- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre zümre öğretmenler kurulu yılda en az kaç defa toplanır ? A)2 B) 3 C) 4 D) 5


S a y f a | 196 19- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre kontenjan belirleme ve kayıt-kabul komisyonunda aĢağıdakilerden hangisi yer almaz ? A)Müdür baĢyardımcısı B)Rehber öğretmen C)Onur kurulu baĢkanı D)Okul-Aile Birliğinden bir veli 20- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre diplomaların düzenlenmesi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A)Bilgiler kısaltılmadan yazılır. B) Öğretim yılı, düzenleme tarihi, diploma tarihi ve diploma numarası rakamla yazılır. C) Diplomalar harca tabidir. D) Diploma tarihi ile düzenlenme tarihi farklı olamaz. 21- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen kaç gün içerisinde düzenlenerek Milli eğitim Müdürlüğüne yollanmalıdır ? A)5 B) 10 C) 15 D) 20 22- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A)Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda yenisi düzenlenir. B) Okuldan ayrılan veya mezun olan öğrencilere istemeleri hâlinde ilköğretim diplomasının arka yüzüne son öğrenim durumu yazılarak onaylı bir örneği dosyasına konulduktan sonra geri verilir. C) Diplomaları düzenlenememiĢ olanlara gerektiğinde geçici mezuniyet belgesi verilir. D) Diploma, öğrenciye, velisine ya da yazılı olarak belirlediği kiĢiye imza karĢılığında verilir 23- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre tasdikname, baĢvuru tarihini izleyen en geç kaç iĢ günü içerisinde düzenlenmelidir ? A)3 B) 5 C) 7 D) 15 24- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okullarından ayrılan öğrenciler kaç gün içerisinde okullarına geri dönebilirler ? A)5 B) 10 C) 15 D) Özürsüz devamsızlık tarihini doldurmadan 25- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Okul Zümre BaĢkanları Kurulu kararları aĢağıdakilerden hangisinin onayından sonra yürürlüğe girer ? A) Okul müdürü B) Zümre BaĢkanı C) Müdür BaĢ Yardımcısı D) Milli Eğitim Müdürlüğü 26- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre belge ve defterlerin düzenlenmesi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A)Defterlerin her sayfası numaralandırılır. BoĢ kalan kısımlar çizilerek kapatılır. B) Mürekkepli kalemle düzenlenen belgelerde silinti ve kazıntı yapılmaz. C) Sonradan görülen yanlıĢlıklar elektronik ortamda tutanakla düzeltilir ve açıklama yapılarak ilgili müdür yardımcısı tarafından onaylanır. D) Mahkeme kararı ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde oluĢan değiĢiklikler, mevcut bilgiler değiĢtirilmeden diploma ve belgenin arkasına yeni Ģekliyle yazılıp buna iliĢkin açıklama, düzeltme tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır. 27- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yöneticilerin yönetimle ilgili görevleri arasında yer almaz ? A)AraĢtırma ve planlama B) Örgütleme C) ĠletiĢim ve eĢ güdüm D) Nöbet 28- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi müdürün görev yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz ? A)Okul veya kurumun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır. B) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. C) Öğrencilerin muayene, tedavi, kontrol, bakım ve sağlık raporlarıyla ilgili iĢlemlerinin yürütülmesini sağlar. D) Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.


S a y f a | 197 29-MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre “ Kurs ve sınavlarla ilgili iĢlerin yürütülmesini sağlamak” aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A)Müdür B) Müdür Yardımcısı C) Öğretmen D) Müdür BaĢ Yardımcısı 30- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi müdür yardımcısının görevleri arasında değildir ? A)Öğrencilerle ilgili defter, dosya ve belgeleri düzenler. B) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat düzenleme ve değiĢikliklerini takip eder. C) Toplantı, tören, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere iliĢkin iĢleri yapar. D) Her türlü tebligat iĢlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleĢtirir, adli ve idari yargı ile ilgili iĢlemleri yürütür. 31- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre “ Öğrencilerin ÖSYM ve yüksek öğretimle ilgili iĢlemlerini yürütmek” aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A)Müdür B) Müdür Yardımcısı C) Müdür BaĢ Yardımcısı D) Memur 32-MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi öğretmenlerin görevleri arasında değildir ? A)ÜnitelendirilmiĢ yıllık plan ve ders planlarını yapar; kendilerine verilen dersleri okuturlar. B) Öğrencilerin inceleyerek, araĢtırarak, yaparak ve yaĢayarak öğrenmelerini sağlar. C) Sınavlarla ilgili iĢ ve iĢlemleri usulüne uygun olarak yürütür. D) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alıĢ veriĢiyle ilgili iĢlemleri yürütür. 33-MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğretmenlerin nöbet görevi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A)Öğretmenlere, dersinin olmadığı veya en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir. B) Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce baĢlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra biter. C) Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez. D) Birden fazla okul veya kurumda ders görevi bulunan öğretmenlere aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir. 1 2 3 4 5 6 7

C D A A A C B

8 9 10 11 12 13 14

C C D B B C C

15 16 17 18 19 20 21

A C D B C D D

22 23 24 25 26 27 28

A A D A C D C

29 30 31 32 33

D D B D B

TEST 1-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıdaki tanımlardan hangisi yanlıĢtır ? A) Okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma: Öğrencinin bir günden beĢ güne kadar okulun açık olduğu sürede staj çalıĢmaları hariç olmak üzere okul binası, eklentileri ve iĢletmelerde yapılan her türlü eğitim-öğretim etkinlikleri izin verilmemesini gerektiren cezayı ifade eder. B) Okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma: Öğrencinin, baĢka bir okulda öğrenime devam etmek üzere okuldan uzaklaĢtırılmasını gerektiren cezayı ifade eder. C) Örgün eğitim dıĢına çıkarma: Öğrencinin akĢam liseleri dıĢında devam zorunluluğu olan okul/kurumlara kayıt yaptırmamak üzere okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırılmasını gerektiren cezayı ifade eder. D) Kınama: Öğrencinin yazılı olarak uyarılmasından sonra cezayı gerektiren davranıĢının tekrarı hâlinde verilmesi gereken cezayı ifade eder. 2- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi öğrencilerin korunması ile ilgili tedbirlerden değildir ? A) Aile içinde ve dıĢında Ģiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak Kanun ve toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması


S a y f a | 198 B) Öğrencilerin her türlü madde bağımlılığından, uyuĢturucu ve benzeri maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunması C) Öğrencilerin pornografi, teĢhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranıĢlardan korunması D) Öğrencilerin maddi yetersizlik nedeniyle toplum içerisinde onurunun korunması 3- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre baĢarılarından ve olumlu davranıĢlarından ötürü verilen belgelerden biri değildir ? A) Onur belgesi B) Öğrenim belgesi C) TeĢekkür belgesi D) Takdir belgesi 4- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre teĢekkür belgesi tüm derslerden baĢarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması kaç aralığında olan öğrencilere verilir ? A) 70,00-85,00 B) 69,95-89-95 C) 69,95-84,95 D) 70,00-84,99 5- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okulun iftihar listesinde hangi öğrencilere yer verilir ? A) Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrenciler B) Bir ders yılının her iki döneminde de TeĢekkür belgesi alan öğrenciler C) Ġki ders yılının üç döneminde de Takdir belgesi alan öğrenciler D) Bir ders yılının her bir döneminde de Takdir belgesi alan öğrenciler 6- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıda verilenlerden hangisi onur belgesi verilecek durumlardan biri değildir ? A) Trafik kurallarına uymada örnek davranıĢlar sergilemek, B) Görgü kurallarına uymada ve insan iliĢkilerinde örnek olmak, C) BiliĢim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranıĢlar sergilemek, D) Derslerinde baĢarılı olmak ve baĢarısız dersleri olmamak 7- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okulun onur listesinde hangi öğrencilere yer verilir ? A) Bir öğretim yılında en az 2 defa teĢekkür belgesi alanlar B) Bir öğretim yılında en az 2 defa takdir belgesi alanlar C) Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alanlar D) Ġki öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alanlar 8- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre ödül takdirinde dikkat edilecek hususlardan değildir ? A) Öğrencinin sınıfı, yaĢı,cinsiyeti B) Okul içindeki ve dıĢındaki genel durumu C) DavranıĢının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı D) Ders ve ders dıĢı faaliyetlerdeki baĢarısı 9- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi disiplin cezalarından biri değildir ? A) Uyarma B) Kınama C) Okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma D) Örgün eğitim dıĢına çıkarma 10- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre “ Kılık-kıyafete iliĢkin mevzuat hükümlerine uymamak “ aĢağıdaki cezalardan hangisini gerektirir ? A) Okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma B) Kınama C) Okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma D) Örgün eğitim dıĢına çıkarma 11- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi kınama cezası verilecek durumlardan değildir ? A) Okulu, okulun eĢyasını ve çevresini kirletmek B) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak C) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek D) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak


S a y f a | 199

12- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre “ Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak” aĢağıdaki cezalardan hangisini gerektirir ? A) Okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma B) Kınama C) Okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma D) Örgün eğitim dıĢına çıkarma 13-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre “ Okul içinde veya dıĢında okulun personeli ile diğer kiĢilere karĢı kaba ve saygısız davranmak” aĢağıdaki cezalardan hangisini gerektirir ? A) Okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma B) Kınama C) Okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma D) Örgün eğitim dıĢına çıkarma 14-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre “ YasaklanmıĢ, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak” aĢağıdaki cezalardan hangisini gerektirir ? A) Okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma B) Örgün eğitim dıĢına çıkarma C) Okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma D) Kınama 15-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre ” KiĢilere, arkadaĢlarına söz ve davranıĢlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya ahlak kuralları ile bağdaĢmayan davranıĢlarda bulunmak ya da baĢkalarını bu gibi davranıĢlara kıĢkırtmak” aĢağıdaki cezalardan hangisini gerektirir ? A) Okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma B) Örgün eğitim dıĢına çıkarma C) Okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma D) Kınama 16- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma cezasını gerektiren davranıĢlardan biri değildir ? A) Ġzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak B) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek, karĢı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak C) Okulca istenen kiĢisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlıĢ bildirmek veya bildirmemek D) YasaklanmıĢ veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broĢür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıĢtırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karıĢmak Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile okulun faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alıĢkanlık hâline getirmek III. Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak IV. Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaĢlarının araç-gerecine ahlak dıĢı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, Ģekil, amblem ve benzeri Ģeyler yapmak ve yazılar yazmak 17-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri Okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma cezasını gerektiren davranıĢlardan değildir ? A) Yalnız I B) II,III C) I,II,IV D) II,III,IV I. II.

18-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma cezasını gerektiren davranıĢlardan biri değildir ? A) Okulla iliĢkisi olmayan kiĢileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak B) Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak C) SarhoĢluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak, D) Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak 19- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre “ Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek” aĢağıdaki cezalardan hangisini gerektirir ? A) Okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma B) Örgün eğitim dıĢına çıkarma C) Okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma D) Kınama


S a y f a | 200 20-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma cezasını gerektiren davranıĢlardan biri değildir ? A) KiĢileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düĢünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı , kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranıĢlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taĢımak B) Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değiĢiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değiĢiklik yapılmıĢ belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve baĢkalarını yararlandırmak C) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim-öğretim amaçları dıĢında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak D) Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taĢınır veya taĢınmaz mallarına zarar vermek 21-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre “ Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taĢınır veya taĢınmaz mallarına zarar vermek ” aĢağıdaki cezalardan hangisini gerektirir ? A) Okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma B) Örgün eğitim dıĢına çıkarma C) Okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma D) Kınama Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak II. Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak III. Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak IV. Yerine baĢkasını sınava sokmak, baĢkasının yerine sınava girmek 22-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma cezasını gerektiren davranıĢlardandır ? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I,II,IV D) I,II,III,IV I.

23-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre “ Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek ” aĢağıdaki cezalardan hangisini gerektirir ? A) Okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma B) Örgün eğitim dıĢına çıkarma C) Okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma D) Kınama 24-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Örgün eğitim dıĢına çıkarma cezasını gerektiren davranıĢlardan biri değildir ? A) Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalıĢmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek B) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak C) Okul içinde ve dıĢında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karĢı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kıĢkırtmak D) BiliĢim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranıĢlarda bulunmak 25- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Örgün eğitim dıĢına çıkarma cezasını gerektiren davranıĢlardan biridir ? A) Okul içinde ve dıĢında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teĢebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak B) Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dıĢında izinsiz olarak kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak, C) Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak D) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak 26-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre kınama ve Okuldan Kısa Süreli UzaklaĢtırma cezaları aĢağıdakilerden hangisinin onayı ile uygulanır ? A) Okul Müdürü B)Disiplin Kurulu BaĢkanı C)Ġl öğrenci disiplin kurulu D)Ġlçe öğrenci disiplin kurulu 27- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma cezası için kaç davranıĢ puanı indirilir ? A) 10 B) 20 C) 40 D) 80


S a y f a | 201 28-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma cezası için kaç davranıĢ puanı indirilir ? A) 20 B) 30 C) 40 D) 70 29-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Örgün eğitim dıĢına çıkarma cezası için kaç davranıĢ puanı indirilir ? A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 30- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre sonraki dönem/dönemlerde aynı davranıĢları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin cezaları ne zaman silinebilir ? A) Bir sonraki öğretim yılında B) Bir sonraki dönemde C) Mezun olacakları öğretim yılının ikinci dönemi D) Mezun olduktan sonra 31-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Okuldan kısa süreli uzaklaĢtırma cezası alan öğrencilerle ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Okula devam ettirilmez. B) Okula devam etmedikleri günler devamsızlıktan sayılır. C) Pansiyonlu okullarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına dayalı olarak ya velisine teslim edilir ya da pansiyonda kalmasına izin verilir. Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek öğrencilerin pansiyonda kalmalarına izin verilmez. D) Öğrencilerin ulusal ya da uluslar arası etkinliklere katılıp katılmayacaklarına okul yönetimince karar verilir. 32-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre önceki okul müdürlüğü ile öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce uygun görülmesi hâlinde en az kaç öğretim yılı geçtikten sonra eski okullarına dönebilirler ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 33- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okul müdürü milli eğitim müdürünün onayını almak Ģartı ile öğrenci hakkındaki karar kesinleĢmeden kaç iĢ gününü geçmemek kaydıyla uygun göreceği süre kadar geçici olarak okuldan uzaklaĢtırabilir ? A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 34- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre öğrenci hakkında tedbirin uygulanmasından itibaren ( mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bu sürenin, öğrencinin iĢletmeye gittiği günlere rastlayan günler hariç ) kaç iĢ günü içerisinde disiplin iĢlemlerine baĢlanır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 35- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevkinden itibaren en geç kaç iĢ günü içinde durumu karara bağlanır ? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 36-MEB Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi disiplin cezalarından biri değildir ? A) Kınama B)Merkezden uzaklaĢtırma C)Örgün eğitim dıĢına çıkarma D)Mesleki eğitim dıĢına çıkarma 37- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre öğrenci hakkında geçici süre ile uzaklaĢtırma en fazla kaç kez yenilenebilir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 38-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karĢısında müdür, tedbir olmak üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok kaç gün için okulun kapatılmasını milli eğitim müdürlüğünden talep edebilir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 39- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin cezalarına karĢı tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde itiraz edilebilir ? A) 7 B) 8 C) 10 D) 15


S a y f a | 202

40- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Ġl öğrenci disiplin kurulu Kararına karĢı aĢağıdakilerden hangisine itirazda bulunulabilir ? A) Ġlçe disiplin kuruluna B) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna C) Üst disiplin kuruluna D) Ġl öğrenci disiplin kuruluna 41- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Okul müdürlüğü yazılı baĢvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüĢlerini, gerekli belgelerle birlikte baĢvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç iĢ günü içinde üst kurullara gönderir ? A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 42- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Onur Genel Kurulu üyeleri aĢağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiĢtir ? A) Okul müdürü , rehber öğretmen , öğrenci temsilcileri B) Her sınıfın bütün Ģubelerinden birer öğrenci C) Müdür yardımcısı , öğrenci temsilcileri, rehber öğretmen D) Müdür yardımcısı , öğrenci temsilcileri, rehber öğretmen, 1 veli temsilcisi 43- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Onur Genel Kurulunun görevleri ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Her dönemde en az iki kez toplanır. B) Onur kurulunu seçer. C) Okulda öğrenciliğe yakıĢmayan davranıĢları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir. D) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunur. 44- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Onur Kurulu baĢkanı aĢağıdakilerden hangisidir ? A) Müdür yardımcısı B) Onur Kurulundaki öğrencilerin seçeceği bir öğrenci C) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin dıĢında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen D) Onur Genel Kurulu baĢkanı 45-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Onur Kurulunun görevleri arasında yer almaz ? A) Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüĢür, aldığı kararları öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar. B) Okulda öğrenciliğe yakıĢmayan davranıĢları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir. C) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunur. D) Öğrenci nöbet iĢleri ile sınıf baĢkanı ve yardımcılığı seçimine iliĢkin esasların belirlenmesinde okul yönetimi, sınıf öğretmeni, rehberlik servisi ile iĢ birliği yaparak yürütülmesine katkı sağlar. 46-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre onur kurulu ayda en az kaç defa toplanır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 47-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre onur genel kurulu ayda en az kaç defa toplanır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 48- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun üyelerinden biri değildir ? A) Müdür baĢyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı B) Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen C) Onur genel kurulu baĢkanı D) Onur kurulu ikinci baĢkanı


S a y f a | 203

49-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenler ile sözleĢmeli ve ücretli öğretmenler de okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna üye seçilebilir. B) Yapılan seçimde oyların eĢit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu durumda da eĢitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiĢ sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak eĢitliği hâlinde kur'a ya baĢvurulur. C) Asıl ve yedek üyeliklerin boĢalması nedeniyle okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması hâlinde açık bulunan üyelikler için yeniden açık oyla seçim yapılır. D) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kiĢisel olmayan genel disiplin iĢlerinin görüĢüldüğü toplantılarına; okulun rehberlik ve psikolojik danıĢma servisi rehber öğretmeni, onur kurulu baĢkanı ile varsa okul doktoru da katılır. Ancak, oy kullanamazlar. 50- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantıları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve oy birliği ile karar alır. B) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarını görüĢmek ve karara bağlamak zorundadır. C) Üyeler, çekimser oy kullanamaz, üyelerin dıĢında toplantıya çağrılanlar da oy kullanamazlar. D) Okul müdürünce kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıĢtan Ģikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz. Kurula katılmayan üyenin yerine yedek üye toplantıya çağrılır. 51-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu öğrencilerle ilgili disiplin olayları hakkındaki kararını kaç gün içinde açıklamak zorundadır ? A) 3 B) 7 C) 10 D) 15 52- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okul müdürü Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına karĢı kaç gün içerisinde Ġlçe disiplin Kuruluna itiraz edebilir ? A) 3 B) 7 C) 10 D) 15 53- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Ġlçe öğrenci disiplin kurulunun sekretarya iĢlerinin aĢağıdakilerden hangisi yürütür ? A) Milli Eğitim Müdürlüğü B) Okul Müdürlüğü C) Rehberlik AraĢtırma Merkezi D) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 54-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Ġlçe öğrenci disiplin kurulu ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Ġlçe öğrenci disiplin kurulu, ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir Ģube müdürünün baĢkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek Ģekilde ilçedeki resmî ve özel ortaöğretim kurumu okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu baĢkanlarının kendi aralarından seçecekleri ikiĢer üyeden oluĢturulur. B) Bir ortaöğretim kurumu bulunan ilçelerde ilçe öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim müdürü veya görevlendireceği biri baĢkan olmak üzere iki Ģube müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu baĢkanından; iki Ģube müdürünün bulunmaması durumunda ise ilçe millî eğitim müdürünün baĢkanlığında Ģube müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu baĢkanından oluĢturulur. C) Ġlçe öğrenci disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu baĢkanı, kendi okul öğrencilerinin durumlarının görüĢüldüğü kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz. D) Büyük Ģehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçesinde ise ilçe öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı veya Ģube müdürünün baĢkanlığında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda oluĢturulur. 55- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okuldan tasdikname ile uzaklaĢtırma cezasını aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) Ġl öğrenci disiplin kurulu B) Ġlçe öğrenci disiplin kurulu C) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu D) Üst disiplin kurulu 56-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre örgün eğitim dıĢına çıkarma cezasını aĢağıdakilerden hangisi verir ?


S a y f a | 204 A) Ġl öğrenci disiplin kurulu C) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu

B) Ġlçe öğrenci disiplin kurulu D) Üst disiplin kurulu

57- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Ġl öğrenci disiplin kurulu üyeleri aĢağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiĢtir ? A) il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı/Ģube müdürünün; diğer illerde ise millî eğitim müdürünün baĢkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek Ģekilde, il merkezindeki okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer müdür B) il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı/Ģube müdürünün; diğer illerde ise millî eğitim müdürünün baĢkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek Ģekilde, il merkezindeki okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer müdür ve bir ortaöğretim kurumu öğrenci ödül ve disiplin kurulu baĢkanı C) il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı/Ģube müdürünün; diğer illerde ise millî eğitim müdürünün baĢkanlığında, bir ortaöğretim okulu müdürü , iki ortaöğretim kurumu öğrenci ödül ve disiplin kurulu baĢkanı D) il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı/Ģube müdürünün; diğer illerde ise millî eğitim müdürünün baĢkanlığında, bir ortaöğretim okul müdürü , bir veli temsilcisi 58- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre öğrenci üst disiplin kurulu üyeleri aĢağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiĢtir ? A) Vali veya vali yardımcısı, Ġl Milli Eğitim müdürü , Ġl hukuk iĢleri müdürü, Ġlköğretim müfettiĢleri baĢkanı B) Vali veya vali yardımcısı, Ġl Milli Eğitim müdürü , Ġl hukuk iĢleri müdürü, Ġlköğretim müfettiĢleri baĢkanı, bir Okul-Aile birliği baĢkanı C) Vali veya vali yardımcısı, Ġl Milli Eğitim müdürü , Ġl hukuk iĢleri müdürü, Ġlköğretim müfettiĢleri baĢkanı , resmî/özel genel ortaöğretim kurumları ile resmî/özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, valilikçe görevlendirilen birer müdür D) Vali veya vali yardımcısı, Ġl Milli Eğitim müdürü , Ġl hukuk iĢleri müdürü 59- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre örgün eğitim dıĢına çıkarma cezasına karĢı aĢağıdakilerden hangisine baĢvurulabilir ? A) Ġl öğrenci disiplin kurulu B) Ġlçe öğrenci disiplin kurulu C) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu D) Üst disiplin kurulu 60- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre “ Her ders yılı sonunda toplanarak ildeki okulların bir yıllık disiplin durumunu inceler ve önerileri de içeren bir rapor hazırlayarak valilik makamına sunmak “ aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Ġl öğrenci disiplin kurulu B) Ġlçe öğrenci disiplin kurulu C) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu D) Üst disiplin kurulu 61-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre “ Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu düzeni yönünden zorunlu görülen durumlarda vali tarafından getirilen teklifleri inceler ve karara bağlar “ aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Ġl öğrenci disiplin kurulu B) Ġlçe öğrenci disiplin kurulu C) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu D) Üst disiplin kurulu 62- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Ġlçe Öğrenci Disiplin Kurulu, Ġl Öğrenci Disiplin Kurulu ve Öğrenci Üst Disiplin Kurulu Disiplin dosyasının kurula intikalinden itibaren konuyu görüĢmek üzere toplanır ve en geç kaç gün içinde karar verir ? A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 63- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Ġlçe Öğrenci Disiplin Kurulu itirazları kaç gün içerisinde karara bağlar ? A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 64-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Ġlçe Öğrenci Disiplin Kurulu, Ġl Öğrenci Disiplin Kurulu ve Öğrenci Üst Disiplin Kurulu Kararlar, verildiği tarihten itibaren en geç kaç iĢ günü içinde kuruldaki üyelerce gerekçeli olarak oy birliği veya oy çoğunluğu ile alındığı belirtilerek yazılmalıdır ?


S a y f a | 205 A) 7

B) 10

C) 15

D) 30

65- Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre “örgün eğitim dıĢına çıkarma cezasını inceleyerek onaylar veya gerekçelerini belirtmek Ģartıyla değiĢtirerek karara bağlamak “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Ġl öğrenci disiplin kurulu B) Ġlçe öğrenci disiplin kurulu C) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu D) Üst disiplin kurulu 66-MEB Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre dönem notu ortalaması kaçtan aĢağı olanlara teĢekkür veya takdir belgelerinden biri verilmez ? A) 2,50 B) 3,00 C) 3,50 D) 4,00 67- MEB Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre dönem notu ortalaması kaç arasında olanlara teĢekkür belgesi verilir ? A) 2,50 -4,00 B) 3,00-4,00 C) 3,50-4,49 D) 4,00-4,50 68- MEB Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre dönem notu ortalaması kaç ve üstü olanlar takdir belgesi ile ödüllendirilir ? A) 3,00 B) 3,50 C) 4,00 D) 4,50 69- MEB Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre onur genel kurulu bir dönemde en az kaç defa toplanmalıdır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 70-Orta öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre Onur Kurulu ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci baĢkanlığına, bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci baĢkanlığı yedek üyeliğine seçer. B) Sınıfları birer Ģube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluĢturur. Son sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci baĢkanı olur C) Onu Kuruluna seçilecek öğrencilerin bir defadan fazla disiplin cezası almamıĢ olması gerekir. D) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci, bu sınıfta Ģube sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci baĢkan olur. 1

A

11

D

21

C

31

B

41

A

51

B

61

D

2

D

12

B

22

D

32

A

42

B

52

B

62

C

3

B

13

B

23

C

33

D

43

D

53

A

63

A

4

D

14

D

24

D

34

C

44

C

54

A

64

A

5

A

15

A

25

A

35

D

45

B

55

B

65

D

6

D

16

C

26

A

36

C

46

A

56

A

66

C

7

C

17

B

27

B

37

B

47

B

57

A

67

C

8

A

18

A

28

C

38

C

48

C

58

C

68

D

9

A

19

C

29

C

39

A

49

C

59

D

69

B

10

B

20

B

30

C

40

C

50

A

60

D

70

C


S a y f a | 206

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARI SOSYAL ETKĠNLĠKLER YÖNETMELĠĞĠ 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sosyal Etkinliklerin önemli ilkeleri arasında Ģunlar vardır: a. ÇalıĢmaların daha çok ders dıĢı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek Ģekilde planlanıp uygulanabilmesine, b. Yurt içinde veya yurt dıĢında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalıĢmalar yapmalarına, c. Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalıĢmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve Ģartların sağlanmasına, d. Sosyal etkinlik çalıĢmalarının danıĢman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine, dikkat edilmelidir. Öğrenci kulübü çalıĢma esasları nelerdir? a. Öğrenci kulübüyle ilgili iĢlerin planlanması ve yürütülmesi, danıĢman öğretmenin gözetiminde ders saatleri dıĢında öğrencilerce gerçekleĢtirilir. b. Sınıf öğretmenleri ile sınıf/Ģube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalıĢma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar. c. Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır. Ġsteyen öğrenci, diğer bir öğrenci kulübüne ve etkinliklerine de katılabilir. d. Sınıf öğretmeni ile sınıf/Ģube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluĢturulan öğrenci listesinin bir örneğini danıĢman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir. Okullarda toplum hizmeti çalıĢmaları kaç saat olarak uygulanır? a. Öğrenciler, ilköğretimin 1, 2 ve 3 üncü sınıflarında yılda 5 saat; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında 10 saat; ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında 15 saatten az olmamak üzere ders yılı baĢında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalıĢmalarına katılırlar. Öğrencilerden seçtikleri toplum hizmeti çalıĢmalarına katılabilmeleri için Veli Ġzin Belgesi alınır. Sosyal etkinliklerde müdürün görevi nedir? a. Veli duyurusu yapma, b. Okulun 3. haftasında kulüp ve toplum hizmeti çalıĢmalarını baĢlatma, c. Rehberlik ve gerektiğinde yazıĢma koordinasyonunu sağlama, d. ÇalıĢma plan ve projeleri onaylama. DanıĢman öğretmenin görevleri nelerdir? a. Kulübündeki öğrenci listesini sosyal etkinlik kuruluna bildirme, b. ÇalıĢmaların genel gözetim ve rehberliğini yapma, c. ÇalıĢma sonuçlarını sosyal etkinlik kuruluna bildirme, d. Kulüp yazıĢmalarını koordine etme, e. ÇalıĢmalar ile ilgili öğrencilere yardım-rehberlikte bulunma, Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf/ġube Rehber Öğretmenlerinin Görevleri nelerdir?


S a y f a | 207 Öğrencileri kulüpler ve toplum hizmeti hakkında bilgilendirme, Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar. DanıĢman öğretmenle iĢ birliği yapar. Sınıflarda oluĢturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danıĢman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir. e. Kulüp çalıĢmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar. f. Projenin uygulama aĢamalarında çalıĢmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır. g. ÇalıĢmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir. 8. Öğrenci Kulübü Temsilcisinin Görevleri nelerdir? a. Öğrencilerle birlikte yıllık çalıĢma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danıĢman öğretmene verir. b. Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaĢımını ve görev dağılımını danıĢman öğretmene bildirir. c. Yapılan çalıĢmalar hakkında danıĢman öğretmeni bilgilendirir. d. Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar. e. Kulüp çalıĢmalarıyla ilgili yazıĢmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar. f. Kulüp üyelerince yapılacak proje çalıĢmalarında koordineyi sağlar. 9. Okulda yapılacak diğer sosyal etkinlikler nelerdir? a. Geziler, b. YarıĢmalar, c. Beden eğitimi, izcilik, müzik ve halk oyunları çalıĢmaları, d. Yayınlar, e. Gösteriler, f. Tiyatro çalıĢmaları, g. Defile, sergi ve kermes 10. Gezilerle ilgili temel kurallar nelerdir? a. Ders kapsamındaki geziler, öğretim programının gerektirdiği ve öğretmen tarafından yapılması uygun görülen araĢtırma, inceleme, izleme, tanıma ve uygulama amaçlı okul dıĢı etkinliktir. Diğer geziler sosyal etkinlikler kapsamında yapılır. b. Ġlköğretim 1-3. sınıf öğrencileri; il sınırları içindeki gezilerle günübirlik yapılacak il dıĢı gezilere katılabilirler. c. Gezilerde aĢağıdaki hususlara uyulur; i. Gezi yapılacak yerin yakın çevre olması ve gündüz olması tercih edilir. ii. Sınıf/Ģube rehber, ders veya danıĢma öğretmenleri, yapılacak etkinliklerle ilgili Gezi planlarını, en az 7 gün önce okul müdürlüğüne verilir. iii. Öğretim programları gezileri ders yılı baĢında; fırsat eğitimi kapsamındaki geziler için gezi öncesinde; sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak bilimsel, kültürel, turizm, spor ve ziyaret amaçlı geziler için, onay alınmadan önce velilerden öğrencilere ait yazılı izin belgesi alınır. iv. Gezilerde, 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla iki sorumlu öğretmen görevlendirilir. v. Öğretim programları kapsamında yapılacak gezilerin o ders saati içinde yapılmasına özen gösterilir. vi. Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak geziler, dersleri aksatmayacak Ģekilde hafta sonu tatilleri veya bayram tatili günlerinde düzenlenir. Ancak gezi düzenlenen yerin uzaklığı sebebiyle daha uzun zaman gerektiren gezilerden dolayı yapılamayan dersler telafi edilir. vii. Okul müdürü, gezilerle ilgili belgeleri inceler ve yetkisinde olanları onaylar. Yetkisi dıĢındaki gezilerle ilgili yazıyı da en kısa sürede onay alınmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir. a. b. c. d.


S a y f a | 208

11.

12.

13.

14.

15.

viii. BüyükĢehir belediye sınırları dâhil olmak üzere, il/ilçe belediye sınırları içinde yapılan ders programları kapsamındaki yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme, araĢtırma, gözlem ve uygulama gezileriyle ilgili onay okul müdürünce verilir. ix. Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün önerisi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünce; il dıĢına yapılacak gezilerle ilgili onay ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine mülkî amirce verilir. x. Yurt dıĢında yapılacak bilim, sanat, tiyatro, spor, müzik, halk oyunları, beceri yarıĢma, sosyal etkinlik ve bunların hazırlık çalıĢmaları ile gezilere katılacak resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin görevli-izinli sayılmalarına iliĢkin onay, il millî eğitim müdürlerinin önerisi üzerine valiliklerce verilir. YarıĢmalar ile ilgili ilkeler nelerdir? a. En az bir yarıĢma düzenlenir. b. YarıĢmalar, sınıf içi, okul içi, okullar arası ve yurt içi veya uluslararasında da düzenlenebilir. c. Bakanlık dıĢındaki resmî/özel kurum ve kuruluĢlarca düzenlenecek il/ilçe düzeyindeki yarıĢmalara katılım mülki amirin; yurt genelindeki yarıĢmalar ise Bakanlığın izni ile gerçekleĢtirilir. d. YarıĢmalar, eğitim- öğretimi aksatmayacak Ģekilde düzenlenir. Yayınlar ile ilgili ilkeler nelerdir? a. Okullarda bir ders yılında çıkarılacak dergi sayısı okul müdürünce belirlenir. b. Dergi veya gazetelerin çıkarılabilmesi için gerekli kaynak, okul-aile birliğince sağlanır. c. Dergi veya gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulu ile inceleme kurulunda, öğretmenlere ait yazılar ise inceleme kurulunda değerlendirilir. d. Yayınların saklanma süresi iki yıldır. e. Okul dergi ve gazetelerinde yer alacak yayınlarda; Gösteriler, Konferans ve Paneller ile ilgili esaslar nelerdir? a. Resmî ve özel kuruluĢlarca hazırlanan film, tiyatro, konser ve diğer sanatsal gösteriler, sadece bir okulda gösterilmesi hâlinde okul müdürlüğünce; birden fazla okulda gösterilmesi hâlinde ise il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alan öğretmenleri, varsa rehber öğretmen, psikolog ve sanat eleĢtirmeninden oluĢturulan komisyonca incelenir. Ġzlenmesinde sakınca olmadığına iliĢkin rapor, il/ilçe millî eğitim müdürünce onaylanır ve söz konusu etkinlikler, gösterilmek istenen okul müdürlüklerinin sorumluluğunda gerçekleĢtirilir. Tiyatro ÇalıĢmaları ile ilgili esaslar nelerdir? a. Ġlköğretim okullarında skeç türü kısa oyunlara, orta öğretim kurumlarında skeç ve daha uzun oyunlara yer verilebilir. Bu etkinlikler ders dıĢı zamanlarda yapılmalıdır. b. Büyük oyunlar; millî bayram, önemli gün, hafta ve yıl dönümlerinde ya da ders yılı sonunda olmak üzere en fazla iki defa gerçekleĢtirilir. c. Oyunlarda dekor ve kostümlerin sadeliğine ve doğallığına özen gösterilir. d. Okullarda yabancı dille yazılmıĢ küçük oyunlar da oynanabilir. e. Oyunlarda ve çeĢitli gösterilerde yaralayıcı, öldürücü, zehirleyici araç-gereç ve malzemenin kullanılmamasına özen gösterilir. Okullarda kutlanacak millî bayramlar ve yerel kurtuluĢ günleri nelerdir? a. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. b. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. c. 19 Mayıs Atatürk‘ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. d. 30 Ağustos Zafer Bayramı. e. Yerel KurtuluĢ Günleri.

ÇIKMIġ SORULAR 1. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne göre öğrenci kulübü çalıĢma esasları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?


S a y f a | 209 ÇalıĢmaların koordinasyonu sosyal etkinlikler kurulunca sağlanır. Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır. Öğrenci kulübü ile ilgili iĢlerin, planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır. Sınıf öğretmenleri ile sınıf Ģube/rehber öğret- menleri belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalıĢma esaslarını öğrencilere kulübü seçtikten sonra açıklar. 8 Nisan 2007 Müfyrd Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne göre yarıĢmalarda göz önünde bulundurulacak hususlarla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Yurt genelindeki yarıĢmalar Bakanlığın izni ile gerçekleĢtirilir. B) YarıĢmalar, sınıf içi, okul içi, okullar arası ve yurt içi düzenlenebileceği gibi uluslararasında da düzenlenebilir. C) Okullar arası yarıĢma konuları ile yarıĢma esasları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluĢturulan komisyonca belirlenir. D) Bakanlık dıĢındaki resmî/özel kurum ve kuruluĢlarca düzenlenecek il/ilçe düzeyindeki yarıĢmalara katılım il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün izni ile gerçekleĢtirilir. 11 Ocak 2009 mebmufyrd Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne göre öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında kaç saatten az olmamak üzere toplum hizmeti çalıĢmalarına katılırlar? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 11 Ocak 2009 mebmufyrd Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne göre Sosyal Etkinlikler Kurulunun oluĢumu ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) DanıĢman öğretmenlerin aralarından seçecekleri üç danıĢman öğretmen B) Müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı C) Kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci D) Okul-aile birliğini temsilen iki veli 11 Ocak 2009 mebmufyrd Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne göre aĢağıdakilerden hangisi, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalıĢmalarındaki temel ilkelerden değildir? A) Proje geliĢtirme B) Üretkenlik C) Süreklilik D) ĠĢbirliği MufYrd2005 Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne göre aĢağıdakilerden hangisi, danıĢman öğretmenin görevlerinden değildir? A) B) C) D)

2.

3.

4.

5.

6.

A) B) C) D)

Kulüpteki öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir. Projenin uygulama aĢamasında öğrenci velisi ile iĢbirliği içinde bulunur. ÇalıĢmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.. ÇalıĢmalarda, öğrencileri yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teĢvik eder.

MufYrd2005 Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‘ne göre Bakanlık dıĢındaki kalan kurum ve kuruluĢlarca düzenlenecek il düzeyindeki yarıĢmalara katılım ………..., yurt çapındaki yarıĢmalar ise ………… izni ile gerçekleĢtirilir. 7. Yukarıda boĢ bırakılan yerlere sırasıyla aĢağıdakilerden hangisi gelmelidir? A)Bakanlığın - Valiliğin C)Valiliğin – Bakanlığın

B)Millî Eğitim Müdürlüğünün - Bakanlığın D)Millî Eğitim Müdürlüğünün - Valiliğin

MufYrd2005 8. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yapılacak tiyatro çalıĢmaları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Ġlköğretim okullarında skeç türü kısa oyunlara yer verilebilir. B) Büyük oyunlar; millî bayram, önemli gün, hafta ve yıl dönümlerinde ya da ders yılı sonunda olmak üzere en fazla iki defa gerçekleĢtirilir. C) Okullarda yabancı dille yazılmıĢ küçük oyunlar oynanamaz. D) Oyunların metinleri, okul müdürlüğünce müdür yardımcısının baĢkanlığında en az biri alan öğretmeni olmak üzere üç öğretmenden oluĢturulan komisyonca incelenir. MufYrd25ġubat2007 9. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne göre, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalıĢmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik,


S a y f a | 210 gönüllülük ve iĢ birliği temel ilkedir. Bu ilkeler doğrultusunda yapılacak çalıĢmalarla ilgili olarak aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır? A) ÇalıĢmaların daha çok ders içi zamanları kapsayacak ve değerlendirecek Ģekilde planlanıp uygulanması B) ÇalıĢmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluĢlarıyla öğrenci ve veli iĢbirliğinin sağlanması C) Yurt içinde ve yurt dıĢında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalıĢmalar yapılması D) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesi MufYrd25ġubat2007 10. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yapılacak gezilerle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ders öğretmenleri veya danıĢman öğretmenler, yapacakları gezi ile ilgili gezi planlarını hazırlar ve en az 20 gün önce okul müdürlüğüne verirler. B) Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün teklifi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünce verilir. C) Gezilerde 30 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla beĢ sorumlu öğretmen, gerektiğinde gönüllü veli görevlendirilir. D) Ġl sınırları dıĢına yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün teklifi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünce verilir. MufYrd25ġubat2007 11. Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders DıĢı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre, ders öğretmeni ve öğrencilerin ödev konularının belirlenmesi için yaptıkları görüĢmelerin tamamlanması ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Derslerin baĢladığı tarihten itibaren en geç dört hafta sonra tamamlanır. B)Dönem bitimine en fazla dört hafta kala tamamlanır. C)Dönem bitimine en fazla altı hafta kala tamamlanır. D) Derslerin baĢladığı tarihten itibaren en geç sekizinci hafta sonunda tamamlanır. 2001 Okul ve Kurum Yöneticileri Seçme Sınavı 12. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yapılacak gezilerle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ders öğretmenleri veya danıĢman öğretmenler, yapacakları gezi ile ilgili gezi planlarını hazırlar ve en az 20 gün önce okul müdürlüğüne verirler. B) Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün teklifi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünce verilir. C) Gezilerde 30 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla beĢ sorumlu öğretmen, gerektiğinde gönüllü veli görevlendirilir. D) Ġl sınırları dıĢına yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün teklifi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünce verilir. müf bak IÇevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme IIKendine ve çevresindekilere güven duyabilme IIISavurganlığı önleme ve tutumlu olabilme IVPlanlı çalıĢma alıĢkanlığı edinebilme 13. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği göre, yukarıdakilerden hangileri sosyal etkinliklerin amaçlarındandır? A) I ve II

B) II, III ve IV

C) I ve III

D) I, II, III ve IV

Mdr_30Haziran_2006 14. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne göre, Sosyal Etkinlikler Kurulu‟nda aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) B) C) D)

DanıĢman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danıĢman öğretmen Kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci Okul-Aile birliğini temsilen iki veli Rehber öğretmen (psikolojik danıĢman)

23 ġUBAT 2008 YurtdıĢı 15. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne göre aĢağıdakilerden hangisi müdürün sosyal etkinlikler ile ilgili görevlerinden biri değildir?


S a y f a | 211 A) Okulun eğitim-öğretime açılıĢının 3'üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalıĢmalarını baĢlatır. B) DanıĢman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazıĢmaları koordine eder. C) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalıĢmalara katılmaya teĢvik eder. D) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir. 2 Ekim 2011 16. Millî Eğilim Bakanlığı ilköğretim ve Orta Öğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre "Toplum Hizmeti ÇalıĢma Esasları" kapsamında öğrenciler, ilköğretimin 4'üncü sınıfında, yılda kaç saatten az olmamak üzere ders yılı baĢında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalıĢmalarına katılırlar? A)5 B)10 C)12 D)15 22 Nisan 2012 17. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne göre aĢağıdakilerden hangisi öğretmenin sosyal etkinlikler ile ilgili görevlerinden biri değildir? A) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır. B) ÇalıĢmalarda öğrencileri yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teĢvik eder. C) ÇalıĢmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar. D) Kulüp çalıĢmaları ile ilgili yazıĢmaları koordine eder. Test 18. Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve Orta Öğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre “Toplum Hizmeti ÇalıĢma Esasları'' kapsamında öğrenciler, ilköğretimin 1, 2 ve 3'üncü sınıflarında, yılda kaç saatten az olmamak üzere ders yılı baĢında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalıĢmalarına katılırlar? A)3 B) 5 C) 7 D)10 26 Mart 2011

I. Toplantı Karar Defteri II. Evrak Dosyası III. Zimmet Defteri 19. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne göre özel yönetmeliği bulunan kulüplerin dıĢındaki öğrenci kulüplerinde “Tutulacak Defter ve Dosyalar” aĢağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiĢtir? A) I - II B) I – III C)II -III D) I-II-III EGITIMKURUMU_MUD 1 D 5 A 9 A 13 D 17 A 2 D 6 B 10 B 14 D 18 B 3 C 7 B 11 D 15 D 19 A 4 A 8 C 12 B 16 B

TEST 1-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin amaçlarından biri değildir ? A) Ġnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme B) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliĢtirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme C) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetiĢmelerine, ilgi ve istidatlarını geliĢtirme D) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme 2-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin amaçlarından biri değildir ? A) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme


S a y f a | 212 B) Ġlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalıĢmalarının, öğrencilerin geliĢim seviyesine göre belirlenmesi C) Planlı çalıĢma alıĢkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme D) GiriĢimci olabilme ve bunu baĢarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme 3- Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin amaçlarından biridir ? A) Demokratik yurttaĢlık bilincini geliĢtirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalıĢmaların okul içi ve okul dıĢı etkinlikleri içermesine B) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine C) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniĢ katılımın sağlanmasına D) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme 4-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinliklerin amaçları ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır? A) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüĢ, düĢünce, inanç, anlayıĢ ve kültürel değerleri hoĢgörü ile karĢılayabilme B) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme C) Bireysel olarak çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliĢtirebilme ve uygulayabilme D) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalıĢabilme ve gruba karĢı sorumluluk duyabilme 5-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin temel ilkelerinden biri değildir ? A) Katılımcılık B) Gönüllük C) Süreklilik D) Bireyselllik 6-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin ilkelerinden biri değildir ? A) Ġlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalıĢmalarının, öğrencilerin geliĢim seviyesine göre belirlenmesine B) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetiĢmelerine, ilgi ve istidatlarını geliĢtirmelerine, C) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilmesine, D) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine 7-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin ilkelerinden biri değildir ? A) Demokratik yurttaĢlık bilincini geliĢtirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalıĢmaların okul içi ve okul dıĢı etkinlikleri içermesine B) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliĢtirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme C) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniĢ katılımın sağlanmasına D) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer geliĢimlerinin desteklenmesine 8-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin ilkelerinden biridir ? A) Ġnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme B) Sosyal etkinlik çalıĢmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve Ģartlarının göz önünde tutulmasına C) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme D) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme 9-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinliklerin ilkeleri ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ?


S a y f a | 213 A) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluĢturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalıĢmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına B) ÇalıĢmaların daha çok ders içi zamanları kapsayacak ve değerlendirecek Ģekilde planlanıp uygulanabilmesine C) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine D) Yurt içinde veya yurt dıĢında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalıĢmalar yapmalarına 10-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinliklerin ilkeleri ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A)Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalıĢmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve Ģartların sağlanmasına, B) Sosyal etkinlik çalıĢmalarının danıĢman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine, C) ÇalıĢmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluĢlarıyla yapılacak iĢbirliğinin öğrenci velileri aracılığıyla sağlanmasına, D) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden geliĢmelerinin sağlanmasına 11-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinliklerin esasları ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) DanıĢman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı baĢında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. B) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iĢ birliği ile okul içi ve okul dıĢı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür. C) Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti ile ilgili projeler, çevrede bulunan kiĢi, resmî/özel kurum/kuruluĢlar ile diğer sivil toplum kuruluĢlarına önerilerek her türlü katkıları istenebilir. D) DanıĢman öğretmen okul dıĢından sağlanacak desteklerle ilgili olarak okul müdürünü bilgilendirir ve Milli Eğitim Müdürlüğünün onayını alır. 12-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinliklerin esasları ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/Ģube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalıĢmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar. B) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalıĢmalarla ilgili giderler, Ġl / Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince karĢılanır. C) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalıĢmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadıkları, karnelerin Sosyal Etkinlik bölümüne "TAMAMLADI", "TAMAMLAMADI" Ģeklinde yazılarak gösterilir. D) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/Ģube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu ve Sosyal Etkinlikler DanıĢman Öğretmen Değerlendirme Formuna göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme iĢlenir. 13-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin esaslarından biri değildir ? A) ÇalıĢmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık ÇalıĢma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan hangisinin düzenleneceğine bu çalıĢmalarda görev alan öğrencilerle danıĢman öğretmenler birlikte karar verir. B) Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti ile ilgili örnek etkinlik çalıĢmaları; okul yönetiminin sorumluluğunda okul pano, gazete, dergilerinde; gerektiğinde ilgili birimlerin web sitelerinde yayımlanabilir. Ayrıca okul müdürlüğü ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün uygun bulduğu yerlerde bu çalıĢmalar sergilenebilir. C) Sosyal etkinlik çalıĢmalarında üstün gayret gösteren öğrenciler; okul yönetimi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü, resmî, özel kurum ve kuruluĢlar ile diğer sivil toplum kuruluĢlarınca ödüllendirilebilir. D) Yönetici ve danıĢman öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince veya Yüksek öğretim kurumlarınca sosyal etkinliklerin mevzuat ve uygulamaları ile ilgili olarak kurs ve seminerlerle yetiĢtirilirler. 14-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin esaslarından biridir ? A) Sosyal etkinlik çalıĢmalarının danıĢman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine B) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalıĢabilme ve gruba karĢı sorumluluk duyabilme


S a y f a | 214 C) Yönetici ve danıĢman öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince veya Bakanlıkça sosyal etkinliklerin mevzuat ve uygulamaları ile ilgili olarak kurs ve seminerlerle yetiĢtirilirler. D) Bireysel olarak veya baĢkalarıyla iĢ birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliĢtirebilme ve uygulayabilme 15-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Sosyal Etkinlikler Kurulunda yer almaz ? A) Rehber öğretmen B) Kulüp temsilcilerince seçilen 3 öğrenci C) Okul-Aile Birliğini temsilen 2 veli D) Müdür Yardımcısı 16- Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıda verilen öğrenci kulübü çalıĢma esaslarından hangisi yanlıĢtır ? A) Öğrenci kulübüyle ilgili iĢlerin planlanması ve yürütülmesi, danıĢman öğretmenin gözetiminde ders saatleri dıĢında öğrencilerce gerçekleĢtirilir. B) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/Ģube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalıĢma esaslarını, öğrencilere kulüp seçimlerinden sonra açıklar. C) Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır. Her öğrenci, bir öğrenci kulübü üyesi olmakla birlikte, isterse sınıf öğretmeni ve sınıf/Ģube rehber öğretmeninin bilgisinde diğer bir öğrenci kulübüne ve etkinliklerine de katılabilir. D) Sınıf öğretmeni ile sınıf/Ģube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluĢturulan öğrenci listesinin bir örneğini danıĢman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir. 17- Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi toplum hizmeti değildir ? A) Velilerin okulla iĢ birliğini artırmaya yönelik çalıĢmalar yapmak, B) Okulu ve çevresinin güzelleĢtirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalıĢmalar yapmak, C) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek, D) Sosyal etkinlik çalıĢmalarının danıĢman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütmek 18-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıda verilen toplum hizmeti çalıĢmalarından hangisi yanlıĢtır ? A) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalıĢmalarına yardımcı olmak, B) Toplumda Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliĢtirme ve kitap okuma alıĢkanlığını kazandırmaya yönelik çalıĢmalar yapmak, C) Çevreyi korumak, güzelleĢtirmek, parklar oluĢturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaĢatmak için çalıĢmalarda bulunmak, D) Toplum kurallarına uyulması için gerekli tedbirleri almak ve uyarılarda bulunmak. Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalıĢmaları yapmak, Okul bahçesini, çevreyi, boĢ arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuĢ bitki türlerini korumak ve yetiĢtirmek için çalıĢmalar yapmak, III. Ġhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak, IV. Çevrelerindeki yaĢlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük iĢlerinde yardımcı olmak, 19-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi / hangileri toplum çalıĢmasıdır ? A) I,III B) II,III C)II,III,IV D)I,II,III,IV I. II.

20-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre öğrenciler toplum hizmeti çerçevesinde hazırladıkları Sosyal Etkinlikler Yıllık ÇalıĢma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu aĢağıdakilerden hangisine onaylatırlar ? A) Okul Müdürüne B) Kulüp danıĢman öğretmenine C) Sosyal Etkinlikler Kuruluna D) Müdür Yrd. 21-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre 1,2 ve 3. sınıflarda 1 yılda en az kaç saat toplum hizmeti yapılmalıdır ? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20


S a y f a | 215

22-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre 4,5,6,7 ve 8. sınıflarda 1 yılda en az kaç saat toplum hizmeti yapılmalıdır ? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 23-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre orta öğretimde 1 yılda en az kaç saat toplum hizmeti yapılmalıdır ? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 24-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi müdürün görevlerinden biri değildir ? A) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalıĢmalara katılmaya teĢvik eder. B) Okulun eğitim-öğretime açılıĢının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalıĢmalarını baĢlatır. C) ÇalıĢmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teĢvik eder. D) Öğrenci kulübü çalıĢma planları ile proje önerilerini onaylar. 24- Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi danıĢman öğretmenin görevlerinden biri değildir ? A) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir. B) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar. C) ÇalıĢmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar. D) ÇalıĢmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir. 25-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıda verilen danıĢman öğretmenin görevlerinden hangisi yanlıĢtır ? A)Kulüp çalıĢmaları ile ilgili yazıĢmaları yapar. B) Sosyal Etkinlikler Yıllık ÇalıĢma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder. C) Yapılacak tüm çalıĢmalarda öğrencilerin duygu ve düĢüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur. D) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalıĢmaları değerlendirir. 26-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi sınıf/Ģube rehber öğretmeninin görevlerinden biri değildir ? A) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalıĢmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir. B) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar. C) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır. D) DanıĢman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazıĢmaları koordine eder. 27-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre “ Projenin uygulama aĢamalarında öğrenci velisiyle iĢ birliği içinde bulunmak “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Okul müdürü B) Sınıf / Ģube rehber öğretmeni C) DanıĢman öğretmen D) Müdür yardımcısı 28-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre “ Gerektiğinde çalıĢmalara maddî destek sağlamak “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Okul müdürü B) Sınıf / Ģube rehber öğretmeni C) DanıĢman öğretmen D) Gönüllü veli 29-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre “ Velilere gerekli duyuruları yaparak,onları çalıĢmalara katılmaya teĢvik etmek “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Okul müdürü B) Sınıf / Ģube rehber öğretmeni C) DanıĢman öğretmen D) Müdür yardımcısı 30-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre “ Kulüp çalıĢmaları ile ilgili yazıĢmaları koordine etmek “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ?


S a y f a | 216 A) Okul müdürü B) Sınıf / Ģube rehber öğretmeni C) DanıĢman öğretmen D) Müdür yardımcısı 31-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre “ ÇalıĢmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirmek “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Okul müdürü B) Sınıf / Ģube rehber öğretmeni C) DanıĢman öğretmen D) Müdür yardımcısı 32-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre “ Okul dıĢı çalıĢmalarında öğrencilere yardımcı olmak “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Gönüllü veli B) Sınıf / Ģube rehber öğretmeni C) DanıĢman öğretmen D) Müdür yardımcısı 33-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre “ Kulüp çalıĢmalarıyla ilgili yazıĢmaları yapmak ve dosyalanmasını sağlamak. “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Öğrenci Kulübü temsilcisi B)Sınıf/Ģube rehber öğretmeni C)DanıĢman öğretmen D) Müdür yard. 34-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre “ Toplum hizmeti çalıĢmalarını düzenli olarak kaydetmek ve danıĢman öğretmene her ayın sonunda imzalatmak. “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A)Öğrenci Kulübü temsilcisi B)Sınıf/Ģube rehber öğretmeni C)DanıĢman öğretmen D)Kulüp Öğrencisi 35-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre “ Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalıĢmalarına yönlendirip, bu çalıĢmalarda öğrencilere rehberlik ve danıĢmanlık yapmak. “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Okul müdürü B) Sınıf / Ģube rehber öğretmeni C) DanıĢman öğretmen D) Müdür yardımcısı 36-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre “ Kulüp üyelerince yapılacak proje çalıĢmalarında koordineyi sağlamak “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Gönüllü veli B) Sınıf / Ģube rehber öğretmeni C)DanıĢman öğretmen D)Öğrenci Kulübü temsilcisi 37-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre “ Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlamak “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Okul müdürü B) Sınıf / Ģube rehber öğretmeni C) DanıĢman öğretmen D) Müdür yardımcısı ilköğretim 1-3 üncü sınıf öğrencileri; taĢıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içindeki gezilerle günü birlik yapılacak il dıĢı gezilere katılabilirler. II. Sınıf/Ģube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danıĢman öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili Gezi Planları en az 15 gün önce okul müdürlüğüne verilir. III. Gezilerde, 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla iki sorumlu öğretmen görevlendirilir. Ġmkânlar ölçüsünde sosyal etkinlikler kurulunca uygun bulunan velilerin de geziye katılımı sağlanır. Ekonomik durumları yetersiz öğrencilerin gezi giderleri, okul-aile birliklerince karĢılanabilir. IV. Öğretim programları kapsamında yapılacak gezilerin o ders saati içinde yapılmasına özen gösterilir. Ancak gezinin bu süreyi aĢabileceği durumlarda okul yönetiminin bilgisi dahilinde ders öğretmenlerince gerekli önlemler alınır. 38- Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre gezilerle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I,IV D) II,III I.

39- Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre büyükĢehir belediye sınırları dâhil olmak üzere, il/ilçe belediye sınırları içinde yapılan ders programları kapsamındaki yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme, araĢtırma, gözlem ve uygulama gezileriyle ilgili onayı aĢağıdakilerden hangisi verir ?


S a y f a | 217 A) Sosyal Etkinlikler Kurulu B) Okul Müdürü C) Ġl/Ġlçe Milli Eğitim Müdürü D) Kaymakamlık 40-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onayı aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) Sosyal Etkinlikler Kurulu B) Okul Müdürü C) Ġl/Ġlçe Milli Eğitim Müdürü D) Kaymakamlık 41-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre ilçe merkezindeki bir okulun bulunduğu il sınırları dıĢına sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onayı aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) Valilik B) Okul Müdürü C)Ġl/Ġlçe Milli Eğitim Müdürü D) Kaymakamlık 42-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre yurt dıĢına yapılacak her türlü geziye katılacak olan öğretmen ve öğrencilere izni aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) Valilik B) Okul Müdürü C) Ġl/Ġlçe Milli Eğitim Müdürü D) Kaymakamlık 43-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Bakanlık dıĢındaki resmî/özel kurum ve kuruluĢlarca düzenlenecek il düzeyindeki yarıĢmalara katılım iznini aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) Valilik B) Okul Müdürü C)Ġl/Ġlçe Milli Eğitim Müdürü D) Kaymakamlık YarıĢma konuları, sınıfın düzeyine ve programlara uygun olarak belirlenir. YarıĢmalar, sınıf içi, okul içi, okullar arası ve yurt içi düzenlenebileceği gibi uluslararasında da düzenlenebilir. III. YarıĢmalar, ders saatleri içerisinde düzenlenir. 44-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre yarıĢmalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangisi / hangileri doğrudur ? A) Yalnız I B) I,II C) II,III D) I,II,III I. II.

45-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre yurt genelindeki yarıĢmalar aĢağıdakilerden hangisinin izni ile gerçekleĢtirilir ? A) Valilik B) Milli Eğitim Bakanlığı C) Ġl/Ġlçe Milli Eğitim Müdürü D) Kaymakamlık 46-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre okullar arası yarıĢma konuları ile yarıĢma esasları aĢağıdakilerden hangisinin/hangilerinin oluĢturacağı komisyonca belirlenir ? A) Valilik B) Milli Eğitim Bakanlığı C) Ġl/Ġlçe Milli Eğitim Müdürü D) Okul yönetimince 47-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Bakanlık dıĢındaki resmî/özel kurum ve kuruluĢlarca düzenlenecek ilçe düzeyindeki yarıĢmalara katılım iznini aĢağıdakilerden hangisi verir ? A) Valilik B) Okul Müdürü C)Ġl/Ġlçe Milli Eğitim Müdürü D) Kaymakamlık Okul ve sınıf içi yarıĢmaların değerlendirilmesi, yarıĢmalar için oluĢturulan komisyonca yapılır. Okul içi yarıĢmalarda, yarıĢmaya katılan sınıflardan temsilci ikiĢer öğrenci de bulundurulur. YarıĢmalarda derece alanlar ödüllendirilir. BaĢarılı öğrencilere, diğer bakanlık kamu kurum ve kuruluĢlarıyla iĢ birliği sonucunda sağlanan yaz kampı imkânlarından da yararlandırılmalarında öncelik tanınır. 48-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre yarıĢmalarla ilgili yukarıdakilerden hangisi / hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I,II D) II,III I. II. III.

49-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Yayın Ġnceleme Kurulu aĢağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiĢtir ? A) Müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının baĢkanlığında, biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen, ilgili sosyal etkinlikler danıĢman öğretmeni


S a y f a | 218 B) Müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının baĢkanlığında, biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen, okul rehber öğretmeni C) Müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının baĢkanlığında, ilgili sosyal etkinlikler danıĢman öğretmeni, beĢ öğrenci D) Sosyal etkinlikler kurulu danıĢman öğretmeninin baĢkanlığında, biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen, ilgili sosyal etkinlikler danıĢman öğretmeni 50-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Yayın Seçme Kurulu aĢağıdakilerden hangisinden oluĢur ? A) Rehber öğretmen ve beĢ öğrenci B) Türkçe öğretmeni ve Sosyal etkinlikler kurulu danıĢman öğretmenini C) Kulüp üyeleri arasından seçilen ve okul yönetimince uygun görülen beĢ öğrenci D) Biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen, ilgili sosyal etkinlikler danıĢman öğretmeni 51- Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre okul dergisinin sahibi okul müdürü olmadığı durumlarda aĢağıdakilerden hangisi olur ? A) Müdür yardımcısı B) Müdür baĢ yardımcısı C) Sosyal etkinlikler danıĢman öğretmeni D) Türkçe öğretmenlerinden biri Okullarda bir ders yılında çıkarılacak dergi sayısı Sosyal Etkinlikler Kurulunca belirlenir. Dergi veya gazetelerin çıkarılabilmesi için gerekli kaynak, Ġl/Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince sağlanır. Dergi veya gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulu ile inceleme kurulunda, öğretmenlere ait yazılar ise inceleme kurulunda değerlendirilir. IV. Duyuru, dergi, gazete ve duvar gazetelerinin yazılarından okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı sorumludur. 52-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre yayınlarla ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlıĢtır ? A) Yalnız I B) I,II C) III,IV D) II,III,IV I. II. III.

53- Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre resmî ve özel kuruluĢlarca hazırlanan film, tiyatro, konser ve diğer sanatsal gösterilerin incelenmesiyle ilgili oluĢturulan komisyonda aĢağıdakilerden hangisi yer almaz ? A) Rehber öğretmen B) Psikolog C) Sanat eleĢtirmeni D) Okul müdürü 54- Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre tiyatro çalıĢmaları çerçevesinde büyük oyunlar yılda en fazla kaç defa oynanabilir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 55-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre tiyatro çalıĢmaları çerçevesinde oynanacak oyunların metinlerinin incelenmesi komisyonu aĢağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiĢtir ? A) Müdür yardımcısının baĢkanlığında en az biri alan öğretmeni olmak üzere üç öğretmen B) Müdürün baĢkanlığında en az biri alan öğretmeni olmak üzere üç öğretmen, iki öğrenci temsilcisi C) Müdür yardımcısının baĢkanlığında en az biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen , bir öğrenci temsilcisi D) Müdür yardımcısının baĢkanlığında en az biri alan öğretmeni olmak üzere üç öğretmen,bir öğrenci temsilcisi , Okul-Aile Birliği baĢkanı 56-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre okul içinde sergilenecek öğrenci kulübü ve toplum hizmeti proje çalıĢmaları ile ilgili defile,sergi ve kermes aĢağıdakilerden hangisince belirlenir ? A)Okul müdürü B)Sosyal Etkinlikler Kurulu C)Ġl/Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü D) Okul-Aile Birliği 57-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre okullarca yayınlanan dergi, gazete ve yıllıklarda yer alan yazı, resim ve karikatürlerin birer örneği ile duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında kaç yıl süre ile saklanır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


S a y f a | 219 KonuĢmalar, Ġstiklâl MarĢı'nın söylenmesinden önce bitirilir. Okul yöneticileri, nöbetçi öğretmenler, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri ile okulda bulunan diğer öğretmenler ve görevli öğrencilerce hazırlanır. III. Okulda millî bayram, genel tatil ve hafta tatili baĢlangıcı ve bitiminde tören yapmak üzere ayrı bir bayrak direği bulunur. Tek bayrak direği varsa bayrak; törenden önce indirilir ve törenle bayrak direğine çekilir. 58-Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre bayrak töreni ile ilgili yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur ? A) Yalnız II B) I,II C) I,III D) I,II,III I. II.

59- Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Ramazan ve Kurban Bayramları hangi okullarda yönetici , öğretmen, öğrenci ve diğer personelin katılımıyla kutlanır ? A)Gezici okullar B)Ġmam-Hatip Liseleri C)Pansiyonlu ve yatılı okullarda D)Ġlköğretim okullarında 60- Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesinde yer almayan ulusal veya uluslararası gün ve haftaların kutlanıp anılmasına aĢağıdakilerden hangisi karar verir ? A) Öğretmenler Kurulu B) Sosyal Etkinlikler Kurulu C) Okul Müdürü D) Valilik 1 C 11 D 21 A 31 B 41 D 51 2 B 12 B 22 B 32 A 42 A 52 3 D 13 D 23 C 33 A 43 A 53 4 C 14 C 24 C 34 D 44 B 54 5 D 15 A 25 A 35 C 45 B 55 6 C 16 B 26 D 36 D 46 C 56 7 B 17 D 27 B 37 B 47 D 57 8 B 18 D 28 D 38 B 48 B 58 9 B 19 D 29 A 39 B 49 A 59 10 C 20 B 30 C 40 C 50 C 60

Yönetmeliğine göre

C B D B A B B D C A


S a y f a | 220

DĠSĠPLĠN AMĠRLERĠ YÖNETMELĠĞĠ  Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan anaokulları ile ilkokullarda müdürlük görevini de yürüten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur.  Üst disiplin amirleri tarafından ilk disiplin amiri sıfatıyla verilmiĢ disiplin cezalarına itiraz varsa bu amirlerin ilk disiplin amiri olan üstüne yoksa ilgili disiplin kuruluna yapılır.  Özel kanunların disiplin amirleri ile ilgili hükümleri saklıdır.  652 sayılı KHK ile bazı birimler kaldırılmıĢ veya ismi değiĢtirilmiĢtir ancak yönetmelikte bir düzenleme olmadığı için bu bölümde aynen yönetmelikteki geçtiği gibi alınmıĢtır.  Bakanlık merkez teĢkilatında 9 birim vardır. Bunlar; o MüsteĢarlık,  MüsteĢar,  MüsteĢar yardımcısı  Diğer personel, o Özel Kalem Müdürlüğü,  Özel Kalem Müdürü,  Diğer personel, o MüĢavirlik,  Bakanlık MüĢavirliği,  Bakanlık MüĢaviri,  Diğer personel,  Hukuk MüĢavirliği,  1. Hukuk MüĢaviri  Hukuk MüĢaviri,  Diğer personel,  Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği,  Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢaviri  Diğer personel, o Kurul BaĢkanlıkları,  Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı,  TTKB BaĢkanı,  TTKB BaĢkan yardımcısı,  TTKB üyesi,  Daire BaĢkanı, o Daire BaĢkan yardımcısı, o TTKB Kurul Uzmanı, ġube Müdürü,AraĢtırmacı, Uzman, o ġef, Daktilograf, Memur, Yardımcı Hizmetler personeli,  Öğretim materyali geliĢtirme merkez müdürü o Öğretim materyali geliĢtirme merkez müdürü  TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı,  TeftiĢ Kurulu BaĢkanı,  BaĢmüfettiĢ, müfettiĢ,  MüfettiĢ yardımcısı,  ġube Müdürü,  Diğer Personel, o Genel Müdürlük  Genel Müdür,  Genel Müdür Yardımcısı,


S a y f a | 221  Daire BaĢkanı,  ġube Müdürü, Eğitim Uzmanı, AraĢtırmacı, DÖSE ĠĢletme Müdürü, Mühendis  Programcı, Çözümleyici, İstatistikçi, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ,  Diğer Personel, o Bakanlık Daire BaĢkanlıkları,  Şube Müdürü,Eğitim Uzmanı, Mühendis, Mimar, Araştırmacı, Uzman  Programcı, Çözümleyici, İstatistikçi, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ,  Diğer Personel, o Savunma Sekreterliği,  Savunma Sekreteri,  Savunma Uzmanı,  Sivil Savunma Uzmanı,  Diğer Personel, o Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı,  Strateji GeliĢtirme BaĢkanı,  Daire BaĢkanı,  ġube Müdürü, Mali Hizmetler Uzmanı ve uzman yardımcısı,  Diğer Personel, o Ġç Denetim BaĢkanlığı,  BaĢkan,  Ġç denetçi,  ġube Müdürü,  Diğer Personel,  Milli Eğitim Bakanının disiplin amiri olduğu görevliler: o MüsteĢar, o Özel kalem müdürü, o Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanı, o TeftiĢ Kurulu BaĢkanı,  Bakanın üst disiplin amirliği yoktur.  MüsteĢarın disiplin amirliği; o MüsteĢar yardımcısı, o Bakanlık müĢaviri, o 1. Hukuk MüĢaviri, o Basın ve Halkla ĠliĢkiler müĢaviri, o Genel müdür, o Daire BaĢkanı, o Savunma sekreteri, o Strateji GeliĢtirme BaĢkanı, o Ġç Denetim BaĢkanı, o Ġç Denetçi,  MüsteĢarın üst disiplin amirliği; o MüsteĢarlık diğer personel, o MüĢavirlik diğer personel, o Hukuk müĢaviri, o TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı ġube Müdürü, o Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı, o Yurt dıĢı teĢkilatı eğitim müĢaviri.  Savunma Sekreterliği Sivil Savunma Uzmanının disiplin amirleri, Savunma Sekreteri ve ĠçiĢleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürüdür.  TaĢrada; 1. Ġl-ilçe müdürlükleri,


S a y f a | 222

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

 Ġlköğretim MüfettiĢleri(eğitim denetmenleri) BaĢkanı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, ġube Müdürü, AraĢtırmacı,  Ġlköğretim MüfettiĢleri ve büro personeli,  Mühendis, mimar ve diğer personel,  Sivil Savunma Uzmanı, Okul Müdürleri, RAM HEM, Mesleki Eğitim Merkezi, Gençlik Merkezleri, kamp tesis müdürlükleri, Öğretmenevi, MEB yayınevi, Huzurevi,  Müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer personel bulunur. Yukarıda belirtilen görevliler için ilçe için, hiyerarĢi, Kaymakam, Ġlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü, okullar dıĢındaki kurumlarda müdür yardımcısı Ģeklindedir. Ġlçe ġube Müdürünün tek disiplin amirliği, ilçe müdürlüğü bünyesindeki diğer personel içindir. Ġlde ise hiyerarĢi, Vali, Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/ġube Müdürü, Okul Müdürüdür. (okul dıĢındaki kurumlarda müdür baĢyardımcısı/yardımcısı) Ġl/ilçedeki diğer kurum ve birimler taĢrada olmasına rağmen bakanlık merkez teĢkilatında disiplin amirleri bulunmaktadır. Bunlar; Açık öğretim ortaokulu, lisesi, Mesleki ve Teknik Ġlköğretim okulu müdürleri, YEĞĠTEK Daire baĢkanı ve Genel Müdür Yardımcısı; müdür yardımcıları için okul müdürü ve YEĞĠTEK ilgili Daire BaĢkanı; diğer personel için, müdür baĢyardımcısı ve okul müdürü; Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Müdürü, Hizmetiçi Eğitim Daire BaĢkanı ve MüsteĢar Yardımcısı; müdür baĢyardımcı/yardımcı ve öğretmen için, Müdür ve Hizmetiçi Eğitim Daire BaĢkanı; diğerleri için müdür baĢyardımcısı/yardımcısı ve müdür; DÖSE ve MEB Basımevi, DAYM Müdürleri için Yayımlar Dairesi BaĢkanı ve MüsteĢar Yardımcısı; diğer personel için bir önceki madde hiyerarĢisi, Yaygın Eğitim Enstitüleri Müdürleri için, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü, diğer personel için bir önceki madde hiyerarĢisi, BaĢkent Öğretmenevi Müdürü için, Öğr. Hiz. Ve Sos. ĠĢl. Daire BaĢkanlığı ġube Müdürü ve Daire BaĢkanı, diğer personel için bir önceki madde hiyerarĢisi, Görme Engelliler Basımevi ve ASO Müdürü için, Özel Eğ. Reh. ve Dan.Hiz. Gn. Md. ġube Müdürü ve Daire BaĢkanı, diğer personel için bir önceki madde hiyerarĢisi, 1. AkĢam Sanat Okulu Müdürleri için Eğ.Ar.Don. Daire BaĢkanı ve MüsteĢar Yardımcısı, diğer personel için bir önceki madde hiyerarĢisi, 6. AkĢam Sanat Okulu Müdürleri için, Eğ.AraĢtırma-GeliĢtirme Dairesi BaĢkanı ve MüsteĢar Yardımcısı, diğer personel için bir önceki madde hiyerarĢisi, disiplin ve üst disiplin amiridir. Özellikle 11. Maddeden sonraki birimler 652 sayılı KHK kapsamında değiĢtiği/kaldırıldığı için bu birimlere dikkat edilmelidir.  Vali, sadece Ġl Milli Eğitim Müdürünün disiplin amiridir.  Ġlde üst disiplin amiri bulunmayan tek görevli Ġl Milli Eğitim Müdürüdür.  Vali; Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, ġube Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Ġlçe Milli Eğitim Müdürünün üst disiplin amiridir.  Dikkat çeken hususlardan birisi, Sivil Savunma Uzmanıdır. Sivil Savunma Uzmanının disiplin amiri Milli Eğitim Müdürü, üst disiplin amiri Vali‘dir.  Ġlçe ġube Müdürünün üst disiplin amirliği yetkisi bulunmamaktadır.  Ġlçedeki bir okulda, okul/kurum müdürünün disiplin amiri Ġlçe Milli Eğitim Müdürü; üst disiplin amiri Kaymakamdır.


S a y f a | 223    

Yurt dıĢı teĢkilatı için; Eğitim MüĢaviri, Eğitim AtaĢesi ve Eğitim AtaĢe Yardımcısı, Yurt dıĢı Türk Okulları, Dikkat edilmesi gereken birimlerdir. Disiplin amirliği için;

 Eğitim MüĢavirinin Büyükelçi ve MEB MüsteĢarı;  Eğitim AtaĢesi ve Eğitim AtaĢe Yardımcısı büyükelçilikte ise, Eğitim MüĢaviri ve Büyükelçi;  BaĢkonsolosluklarda ise; Eğitim AtaĢesinin BaĢkonsolos ve Büyükelçi; Eğitim AtaĢe Yardımcısının Eğitim AtaĢesi ve BaĢkonsolos, Disiplin ve üst disiplin amiridir.

ÇIKMIġ SORULAR 1. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği‟ne göre il millî eğitim Ģube müdürünün üst disiplin amiri aĢağıdakilerden hangisidir? A)Ġl millî eğitim müdür yardımcısı B)Ġl millî eğitim müdürü C)TeftiĢ kurulu baĢkanı D)Vali Mdr_30Haziran_2006 2. MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği‟ne göre Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli ilköğretim MüfettiĢleri BaĢkanının disiplin ve üst disiplin amirleri aĢağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiĢtir? Disiplin Amiri A) Ġl Milli Eğitim Müd B) Vali C) Ġl Milli Eğitim Müdürü D) TeftiĢ Kurulu BaĢkanı

Üst Disiplin Amiri Vali MüsteĢar TeftiĢ Kurulu BaĢkanı MüsteĢar

MdrYrdSnvA_26Mart2005 3. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne göre, Bakanlık daire baĢkanlıkların daire baĢkanının disiplin amiri aĢağıdakilerden hangisidir? A)MüsteĢar B) Genel müdür C)MüsteĢar yardımcısı D)Genel müdür yardımcısı MdrYrdSnvA_26Mart2005 4. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne göre, genel müdür yardımcısının üst disiplin amiri aĢağıdakilerden hangisidir? A) Genel müdür

B) MüsteĢar yardımcısı

D) Bakan Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 5. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'e göre, Bakanlığın merkez ve taĢra teĢkilatında çalıĢan bütün görevlilerin, Devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile ilgili iĢleri hakkında aĢağıdaki disiplin kurullarından hangisi karar verir? A) Ġl Disiplin Kurulu C) Merkez Disiplin Kurulu

C) MüsteĢar

B)Yüksek Disiplin Kurulu D)Ġl Millî Eğitim Disiplin Kurulu

Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 6. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'e göre, aĢağıdakilerden hangisi il Millî Eğitim Disiplin Kurulunda bulunmaz? A) Ġl hukuk iĢleri müdürü B) Vali veya vali yardımcısı C) Ġl millî eğitim müdür yardımcısı


S a y f a | 224 D) Valinin görevlendireceği ilköğretim okulu müdürlüklerinden bir üye Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 7. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'e göre, aĢağıdakilerden hangisi Ġl Disiplin Kurulunda bulunmaz? A) Ġl nüfus ve vatandaĢlık müdürü B)Ġl hukuk iĢleri müdürü C) Tarım il müdürü D)Sağlık müdürü Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 8. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği‟ne göre, Millî Eğitim Bakanlığının yurt dıĢı teĢkilatında çalıĢan eğitim müĢavirinin disiplin amiri aĢağıdakilerden hangisidir? A) Bakanlık MüsteĢar Yardımcısı B)Büyükelçilik MüsteĢarı C) Bakanlık MüsteĢarı D)Büyükelçi YURTDIġI 23 ġUBAT 2008 9. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği‟ne göre il eğitim denetmen yardımcısının üst disiplin amiri aĢağıdakilerden hangisidir? A) Vali B)MüsteĢar C)Ġl Millî Eğitim Müdürü D)Ġl Eğitim Denetmenleri BaĢkanı 2 Ekim 2011 10. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne göre, genel müdür yardımcısının üst disiplin amiri aĢağıdakilerden hangisidir? A) Genel müdür B) MüsteĢar yardımcısı C) MüsteĢar D) Bakan Ekim 2009 11. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'e göre, aĢağıdakilerden hangisi Ġl Disiplin Kurulunda bulunmaz? A)Ġl nüfus ve vatandaĢlık müdürü B)Ġl hukuk iĢleri müdürü C)Tarım il müdürü D)Sağlık müdürü 11 Ekim 2009 12. MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne göre, ilköğretim müfettiĢler baĢkanının disiplin amiri aĢağıdakilerden hangisidir? A) Vali B)MüsteĢar C)TeftiĢ Kurulu BaĢkanı D)Ġl Millî Eğitim Müdürü 13 MART 2010 13. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği‟ne göre aĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? A) Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan anaokulları ile ilkokullarda müdürlük görevini de yürüten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur. B) Üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden önce gelen amire bağlanmıĢ olan bütün personelin aynı zamanda ilk disiplin amiri sıfatına haizdir. C) Kadrosunun bulunduğu birimden baĢka bir birimde, onayla görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir. D) Üst disiplin amirleri tarafından ilk disiplin amiri sıfatıyla verilmiĢ disiplin cezalarına itiraz, bu amirlerin ilk disiplin amiri olan üstüne değil, doğrudan ilgili disiplin kuruluna yapılır. EGITIMKURUMU_MUD 14. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği‟ne göre taĢra teĢkilatı il millî eğitim müdürlüklerinde görevli bir Ģube müdürünün “disiplin amiri” aĢağıdakilerden hangisidir? A) Vali B)Millî Eğitim Müdürü C)Vali YardımcısıMillî Eğitim D)Müdür Yardımcısı EGITIMKURUMU_MUD 1 2

D A

3 4

A B

5 6

B C

7 8

A D

9 10

C B

11 12

A D

13 14

D B

TEST 1-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan anaokulları ile ilkokullarda müdürlük görevini de yürüten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur.


S a y f a | 225 B) Üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden önce gelen amire bağlanmıĢ olan bütün personelin aynı zamanda ilk disiplin amiri sıfatına haizdir. C) Üst disiplin amirleri tarafından ilk disiplin amiri sıfatıyla verilmiĢ disiplin cezalarına itiraz bu amirlerin kendisine yapılır. D) Kadrosunun bulunduğu birimden baĢka bir birimde, onayla görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir. 2- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Açık Ġlköğretim Okulu Açık öğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açık öğretim Okulu müdürünün birinci ve ikinci disiplin amirleri aĢağıdakilerin hangisinde doğru verilmiĢtir ? A) Ġlköğretim Genel Müdürü – MüsteĢar yardımcısı B) Eğt.Tek.Gn.Md. ilgili Daire BaĢkanı – Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Genel Müdür Yardımcısı C) Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Genel Müdür Yardımcısı - Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Genel Müdürü D) Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Genel Müdürü – MüsteĢar Yardımcısı 3- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Açık Ġlköğretim Okulu Açıköğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açık öğretim Okulunda görevli bir öğretmenin 2. disiplin amiri kimdir ? A) Okul müdürü B) Müdür baĢ yardımcısı C) Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Genel Müdür Yardımcısı D) Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Daire BaĢkanı 4- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Açık Ġlköğretim Okulu Açık öğretim Lisesi,Mesleki ve Teknik Açık öğretim Okulunda görevli bir mühendisin üst disiplin amiri kimdir ? A) Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Genel Müdür Yardımcısı B) Müdür baĢ yardımcısı C) Okul müdürü D) Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Daire BaĢkanı 5-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Açık Ġlköğretim Okulu Açıköğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulunda görevli bir film yapımcısının ilk disiplin amiri kimdir ? A) Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Genel Müdür Yardımcısı B) Müdür baĢ yardımcısı C) Okul müdürü D) Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Daire BaĢkanı 6-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Açık Ġlköğretim Okulu Açıköğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulunda görevli bir memurun ilk disiplin amiri kimdir ? A) Müdür Yardımcısı B) Müdür baĢyardımcısı C)Okul müdürü D) Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Gn Md. Yrd. 7-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Açık Ġlköğretim Okulu Açıköğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulunda görevli bir teknisyenin ilk disiplin amiri kimdir ? A) Müdür Yardımcısı B) Okul Müdürü C) Müdür baĢ yardımcısı D) Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Gn Md Yrd 8-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Açık Ġlköğretm Okulu Açıköğretm Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulunda görevli bir ambar memurunun üst disiplin amiri kimdir ? A) Müdür Yardımcısı B) Okul Müdürü C) Müdür baĢ yardımcısı D) Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili Gn Md Yrd 9-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre ilçedeki Gençlik Merkezleri Gençlik ve Ġzcilik Kamp Tesis Müdürünün ilk disiplin amiri kimdir ? A) ġube Müdürü B) Ġlçe Milli Eğitim Müdürü C) Ġl Milli Eğitim Müdürü D) Kaymakam 10-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre ildeki Gençlik Merkezleri Gençlik ve Ġzcilik Kamp Tesis Müdürünün ilk disiplin amiri kimdir ? A) Ġlgili Ġl Milli Eğitim Müdürü yoksa ġube Müdürü B) Vali Yardımcısı C) Ġl Milli Eğitim Müdürü D) Vali 11-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre ilçedeki Gençlik Merkezleri Gençlik ve Ġzcilik Kamp Tesis Müdür yardımcısının ilk disiplin amiri kimdir ? A) ġube Müdürü B) Ġlçe Milli Eğitim Müdürü C) Gençlik Merkezleri Gençlik ve Ġzcilik Kamp Tesis Müdürü D) Kaymakam


S a y f a | 226

12-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre ildeki Gençlik Merkezleri Gençlik ve Ġzcilik Kamp Tesis Müdür yardımcısının üst disiplin amiri kimdir ? A) Ġlgili Ġl Milli Eğitim Müdürü yoksa ġube Müdürü B) Gençlik Merkezleri Gençlik ve Ġzcilik Kamp Tesis Müdürü C) Ġl Milli Eğitim Müdürü D) Vali 13-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre ilçedeki Öğretmen Evleri ve Lokalleri ile Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi Müdürünün üst disiplin amiri kimdir ? A) ġube Müdürü B) Ġlçe Milli Eğitim Müdürü C) Ġl Milli Eğitim Müdürü D) Kaymakam 14-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre ildeki Öğretmen Evleri ve Lokalleri ile Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi Müdürünün üst disiplin amiri kimdir ? A) Ġlgili Ġl Milli Eğitim Müdürü yoksa ġube Müdürü B) Vali Yardımcısı C) Ġl Milli Eğitim Müdürü D) Vali 15- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre ilçedeki Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Evlerinde görevli tüm personelin ilk disiplin amiri kimdir ? A) ġube Müdürü B) Ġlçe Milli Eğitim Müdürü C) Ġl Milli Eğitim Müdürü D) Kaymakam 16- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre bakanlık müsteĢarlıktaki görevli müsteĢar yardımcısı dıĢındaki personelin 1. disiplin amiri kimdir ? A) MüsteĢar B) MüsteĢar yardımcısı C) Bakan D) ġube müdürü 17-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre bakanlık özel kalem müdürünün 1. disiplin amiri kimdir ? A) MüsteĢar B) MüsteĢar yardımcısı C) Bakan D) Genel müdür 18-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre bakanlık müĢavirinin 1. disiplin amiri kimdir ? A) MüsteĢar B) MüsteĢar yardımcısı C) Bakan D) Genel müdür 19-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Talim ve Terbiye Kurulunda görevli Daire BaĢkanının 1. disiplin amiri kimdir ? A) MüsteĢar B) MüsteĢar yardımcısı C) TTK BaĢkanı D) TTK BaĢkan Yardımcısı 20-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Talim ve Terbiye Kurulunda görevli Ģefin 1. disiplin amiri kimdir ? A) ġube müdürü B) Daire baĢkanı C) TTK BaĢkanı D) Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkan Yardımcısı 21-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre TeftiĢ kurulunda görevli Ģube müdürünün I. Disiplin amiri kimdir ? A) MüsteĢar B) Daire baĢkanı C) TeftiĢ Kurulu BaĢkanı D) BaĢ müfettiĢ 22- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre AraĢtırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu baĢkanının I. Disiplin amiri kimdir ? A) MüsteĢar B) Genel müdür C) Bakan D) MüsteĢar yardımcısı 23- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre genel müdürün I. Disiplin amiri kimdir ? A) MüsteĢar B) TeftiĢ Kurulu baĢkanı C) Bakan D) MüsteĢar yardımcısı 24- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre bakanlık daire baĢkanlığında görevli programcının I. Disiplin amiri kimdir ? A) MüsteĢar B) Daire baĢkanı C) ġube müdürü D) MüsteĢar yardımcısı


S a y f a | 227

25-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre BaĢkent Öğretmen Evi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürünün 1. disiplin amiri aĢağıdakilerden hangisidir ? A) Ġl Milli Eğitim Müdürü B) Ġlgili Milli Eğitim Müdür Yrd. C) Öğretmene Hizmet ve Sosyal ĠĢl.Daire BaĢkanlığı, ġube Müdürü D) Vali 26- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Görme Engelliler Basım Evi ve AkĢam Sanat Okulu Müdür Yardımcısının üst disiplin amiri kimdir ? A) Okul müdürü B) Özel Eğitim, Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ġube Müdürü C) Milli Eğitim Müdürü D) Müdür baĢ yardımcısı 27- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre eğitim müĢavirinin 1. Disiplin amiri aĢağıdakilerden hangisidir ? A) Büyükelçi B) BaĢkonsolos C) Bakan D) MüsteĢar 28- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre baĢkonsolosluklarda eğitim ateĢesinin üst disiplin amiri aĢağıdakilerden hangisidir ? A) Büyükelçi B) BaĢkonsolos C) Eğitim MüĢaviri D) MüsteĢar 1 2 3 4 5

C B D D C

6 7 8 9 10

B C B B A

11 12 13 14 15

C A D C C

16 17 18 19 20

B C A D A

21 22 23 24 25

B A A C C

26 27 28

B A A


S a y f a | 228

ULUSAL VE RESMĠ BAYRAMLAR ĠLE MAHALLĠ KURTULUġ GÜNLERĠ, ATATÜRK GÜNLERĠ VE TARĠHĠ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELĠĞĠ CumhurbaĢkanının bulunduğu taĢra tören ve kutlamalarında BaĢkent programı uygulanır. Çelenkler, bayramın bitim saatinde ilgili kurumun mensupları tarafından tören yapılmadan kaldırılır. Aksi halde belediye görevlileri veya kolluk tarafından tören yapılmadan kaldırılır. Bayramların dıĢında anıtlara çelenk koymak isteyen kuruluĢ, kiĢi veya kiĢi toplulukları kırksekiz saat önceden mülki idare amirinden izin almak zorundadır. Ġzin alınmadan konulduğu görülen çelenkler, kolluk tarafından kaldırılır. Hava muhalefeti gibi zaruri hallerde, bayram programının bir kısmının veya tamamının ertelenmesine mülki idare amirince karar verilir. (8) Bayramın baĢlangıç ve bitiĢ saatleri arasında resmi kurumlar bayraklarla donatılır. Cumhuriyet Bayramı törenleri BaĢkentte, DıĢiĢleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce, ĠçiĢleri Bakanlığıyla; Zafer Bayramı töreni, DıĢiĢleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce, Genelkurmay BaĢkanlığıyla koordine edilerek yürütülür. Tören ve kutlama programı illerde valinin, ilçelerde kaymakamın onayı ile yürürlüğe girer. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü ulusal bayramdır. Türkiye‘nin içinde ve dıĢında Devlet adına yalnız 29 Ekim günü tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00‘te BaĢkentte yapılan yirmibirpâre top atıĢı ile baĢlar ve 29 Ekim günü saat 24.00‘te son bulur. o BaĢkentte; Anıtkabir‘e çelenk CumhurbaĢkanı tarafından konulur. Tebrikler, CumhurbaĢkanı tarafından kabul edilir. Resepsiyonu CumhurbaĢkanı verir. o BaĢkent dıĢında; Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye baĢkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mülki idare amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk onun sağına, belediyeye ait çelenk ise soluna konulur. Çelenk konulduktan sonra Ġstiklal MarĢı ile birlikte bayrak göndere çekilir. Resepsiyonu vali organize eder. Resmi bayramlardan 23 Nisan saat 08:00‘de; 19 Mayıs ve 30 Ağustos 07:00‘de baĢlar ve 24:00‘te son bulur. 23 Nisanda Milli Eğitim Bakanı, 19 Mayısta Gençlik ve Spor Bakanı bir il törenine katılır. Tören programlarında, kutlama komitelerince hazırlanan programda faaliyetler uygulanır. Programda tören geçiĢi ve tebrikata yer verilmez. 30 Ağustos Zafer Bayramında, saat 12:00‘de baĢkentte yirmibir pare top atıĢı yapılır. 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninin sorumlusu baĢkentte CumhurbaĢkanı, illerde valilerdir. (resepsiyon, çelenk vs) Mahalli kurtuluĢ günleri, Atatürk günleri ve diğer tarihi günlerin kutlama faaliyetleri; BaĢkentte Ankara Valiliği, BaĢkent dıĢında valilikler ve kaymakamlıklarca oluĢturulacak kutlama komiteleri tarafından belirlenir. Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Tereddütlerde, baĢkent için DıĢiĢleri Bakanlığı, diğer yerler için ĠçiĢleri Bakanlığı yetkilidir.


S a y f a | 229

UMUMA AÇIK YERLER VE ĠÇKĠLĠ YERLER ĠLE RESMÎ VEYA ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI ARASINDAKĠ UZAKLIKLARIN BELĠRLENMESĠNE DAĠR YÖNETMELĠK 1. Umuma açık yerlerle okullar arasındaki uzaklık mesafesi ne kadardır? a. Umuma açık yerler ve içkili yerler ile okul binaları arasında kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklığın bulunması zorunludur. b. Umuma açık yerler ve içkili yerler ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okullar dıĢındaki diğer özel öğretim kurumlarının aynı binada bulunmaması zorunludur. 2. Uzaklık nasıl ölçülür? a. Okullar ile umuma açık yerler ve içkili yerlerin açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. 100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. 3. Umuma açık yerlerin açılması ve mesafe uygunluğunun tespiti kim tarafından yapılır? a. Mahallî kolluk kuvvetlerince yapılır. 4. Okulların açılması ve mesafe uygunluğunun tespiti kim tarafından yapılır? a. Ġl millî eğitim müdürlüklerince yapılır.

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM MÜFETTĠġLERĠ BAġKANLIKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1. YarıĢma ve yeterlik sınav komisyonu kimlerden oluĢur? a. MüsteĢarın veya görevlendireceği müsteĢar yardımcısının baĢkanlığında; TeftiĢ Kurulu BaĢkanı veya görevlendireceği baĢkan yardımcısı, Ġlköğretim Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı, Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı ile


S a y f a | 230 MüsteĢar tarafından belirlenen bir ilin eğitim müfettiĢleri baĢkanından oluĢacak YarıĢma ve Yeterlik Sınav Komisyonu kurulur. b. Komisyonun sekretaryası Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür. 2. MüfettiĢ yardımcılığına atanacaklarda aranacak Ģartlar nelerdir? a. b. c. d. e.

En az dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olmak. BaĢvuru tarihinde Bakanlık kadrolarında çalıĢıyor olmak. MüfettiĢ yardımcılığı yarıĢma sınavının açıldığı yılın aralık ayının son gününde 40 yaĢını doldurmamıĢ olmak. En az üç yılı Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında olmak üzere toplam en az sekiz yıl öğretmenlik hizmeti bulunmak. YarıĢma sınavına ikiden fazla katılmamıĢ olmak.

3. MüfettiĢ yardımcılığı için yarıĢma sınavının yazılı bölümüne ait sınav duyurusu ne zaman ve kim tarafından yapılır? a. Sınavdan en az otuz gün önce ve Personel Genel Müdürlüğü(ĠKGM) tarafından yapılır. b. Yazılı sınavı baĢvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç yirmi gün içerisinde baĢlatılır. BaĢvuru süresi beĢ iĢ gününden az olamaz. 4. YarıĢma sınavı sonuçları nasıl duyurulur? a. Yazılı sınav sonuçları, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beĢ gün içinde adaylara yazılı olarak bildirilir, aynı zamanda Bakanlık internet sitesinde yayınlanır. b. Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç beĢ gün içinde Personel Genel Müdürlüğünce, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanır. 5. (3) YarıĢma sınavı sonuçları, sözlü sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde Personel Genel Müdürlüğünce, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanır. 6. YarıĢma sınavı sonuçlarına itiraz hangi sürede ve nereye yapılır? a. Yazılı sınav sonuçlarına elektronik ortamda ilanı tarihinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile doğrudan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne(YEĞĠTEK) itiraz edilebilir. b. Sözlü sınav sonuçlarına, elektronik ortamda ilanı tarihinden itibaren beĢ gün içinde bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar beĢ gün içinde incelenerek sonucu adaya bildirilir. c. YarıĢma sınav sonuçlarına elektronik ortamda ilanı tarihinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar on gün içinde incelenerek sonucu adaya bildirilir. 7. YarıĢma sınavının geçerlik süresi ne kadardır? a. YarıĢma sınavının geçerlik süresi, duyurulan kadrolara yapılan atamaların tamamlanmasıyla sona erer. 8. MüfettiĢ yardımcıları için hazırlayıcı eğitim süresi esasları nelerdir? 9. Hazırlayıcı eğitim; müfettiĢ yardımcılarının göreve baĢlamalarını takip eden bir ay içinde esasları Personel Genel Müdürlüğünce belirlenen bir program dâhilinde kırk saatten az olmamak üzere valiliklerce veya Bakanlıkça yapılır. 10. MüfettiĢ yardımcıları için görev baĢında yetiĢtirme eğitimi süresi esasları nelerdir? 11. Görev baĢında yetiĢtirme eğitimi; müfettiĢ yardımcılarına rehberlik, iĢ baĢında yetiĢtirme, teftiĢ, denetim, değerlendirme, inceleme, soruĢturma, araĢtırma yapma, tutum, davranıĢ ve temsil gibi müfettiĢlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacıyla yapılır. Görev baĢında yetiĢtirme eğitimi programı; eğitim müfettiĢleri baĢkanının önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüĢü ve valinin onayıyla uygulamaya konulur. 12. MüfettiĢ yardımcıları için teorik eğitim bölümü süresi esasları nelerdir? 13. Teorik eğitim bölümü, Personel Genel Müdürlüğü ve Ġlköğretim Genel Müdürlüğü ile Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca koordineli olarak hazırlanır ve yürütülür. Teorik eğitim; üç yıllık yetiĢtirme döneminde uygun görülen tarihlerde ve yerlerde hizmet içi eğitim programları düzenlemek suretiyle gerçekleĢtirilir. Teorik eğitimin süresi 120 saatten az olamaz. Teorik eğitimin bölünerek verilmesi hâlinde her bir eğitimin süresi on iĢ gününden az olamaz. Teorik eğitim program konuları; yeterlik sınav konuları ile YarıĢma ve Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından uygun görülen diğer konulardan oluĢur.


S a y f a | 231 14. Yeterlilik sınavı ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılır? Üç yıllık yetiĢtirme döneminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde YarıĢma ve Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından belirlenen tarihte Ankara‘da yapılır. 15. Sınav tarihi ne zaman belirlenir? Yeterlik sınav tarihi, yetiĢtirme döneminin tamamlandığı tarihten en az on beĢ gün önce belirlenir. 16. Sınava girmeye hak kazanan müfettiĢlere ait bilgiler ve sınav duyurusu ne zaman yapılır? Yeterlik sınavına girecek olan müfettiĢ yardımcılarının kiĢisel bilgilerini içeren liste Personel Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az kırk beĢ gün önce Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yeterlik sınavının yeri, tarihi ile sınava iliĢkin diğer hususlar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az otuz gün önce elektronik ortamda duyurulur. 17. Sınav sonuçları ne zaman duyurulur? Sınav sonuçları, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde Bakanlık internet sitesinde yayınlanır ve Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. 18. Sınav sonunda baĢarılı olanların atamaları ne zaman, nereye ve kim tarafından yapılır? Sınav sonuçlarına itirazın sonuçlandırıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile kadrolarının bulunduğu illere yapılır. 19. Hizmet bölgelerinde çalıĢma süreleri ne kadardır? a. Bölge hizmeti; birinci hizmet bölgesinde beĢ yıl, ikinci hizmet bölgesinde beĢ yıl, üçüncü hizmet bölgesinde beĢ yıl, dördüncü hizmet bölgesinde dört yıl, beĢinci hizmet bölgesinde üç yıldır. Hizmet bölgelerinde müfettiĢ ve müfettiĢ yardımcısı olarak çalıĢılan süreler bölge hizmetinden sayılır. Öğretmenlik veya memurluktaki süreler bölge hizmetinden sayılmaz. b. Üç aydan fazla vekâleten ya da geçici olarak yapılan görevlendirme süreleri, görevden uzaklaĢtırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların mesleğe geri dönmeleri sonucu görevden uzaklaĢtırılma sürelerinin tamamı,TODAĠ‘de geçen süreler ile üç aydan fazla olan hizmet içi eğitimde geçen süreler bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır. 20. Hizmet puanı ile ilgili bazı hususlar nelerdir? a. MüfettiĢ yardımcılığından önceki süreler, devlet memurluğunda geçirilen süreler ve varsa asker öğretmenlik süreleri hizmet puanı hesabında dikkate alınır. Hizmet puanı hesabında görev yeri değiĢikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir. Yukarıda ikinci fıkrada belirtilen süreler bu görevlerin geçirildiği il için öngörülen hizmet puanı verilir. 21. Ġllerin müfettiĢ ihtiyacı için baz alınan personel sayısı kaçtır? a. 250. 22. Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiĢtirmeleri nasıl yapılır? a. Ġlgili yılın 1 Eylül itibarı ile bulunduğu yerde kesintisiz 8 yıl çalıĢanlar ya bölge içine ya da bölge dıĢına istekleri doğrultusunda yer değiĢtirirler. Ġstememeleri halinde bakanlık bölge içinde bir yere yer değiĢikliği yapar. b. 15 Nisana kadar duyuru, 15 Mayısa kadar da yer değiĢtirmeler yapılır. c. Ġsteğe bağlı yer değiĢiklikleri 15 Nisan-15 Haziran arasında yapılır. d. Bölge hizmetini tamamlamayan ancak bulunduğu ilde iki yıl çalıĢanlar, bulunduğu bölge ile sınırlı kalmak koĢuluyla en fazla beĢ tercih yapabilirler. Bölge hizmetini tamamlayanlar ise, duyuruda belirtilen illerden en fazla yirmi il tercih ederek yer değiĢikliği talebinde bulunabilirler. e. Bölge hizmetine bağlı yer değiĢikliği talepleri 15 Nisan-15 Temmuz arasında yapılır. 23. BaĢkanın (baĢkanlık) görevleri arasında neler vardır? a. Yıllık faaliyet planlarının hazırlanması, il bazında teftiĢ/denetim iĢlerinin planlanması,incelemedeğerlendirme komisyonu, teftiĢ bölgesi ve gruplarının oluĢturulması ve belirlenmesi, çalıĢma programlarının incelenmesi, yıl sonu raporlarının sonuçlarının değerlendirilmesi, ilgili yerlere havale edilmesi, il müdürlüğü ile müfettiĢler arasında iletiĢimi sağlamak gibi görevleri vardır. 24. Kimler Eğitim MüfettiĢleri BaĢkanı olabilir?


S a y f a | 232 a. En az on yıl müfettiĢlik yapmıĢ olanlar arasından Valilikler, müfettiĢler arasından üç kiĢiyi, Personel Genel Müdürlüğüne (ĠKGM) sunar. MüsteĢarın onayı ile üç yıllığına baĢkan görevlendirilir. Bir müfettiĢ aynı ilde iki defadan fazla baĢkan olarak görevlendirilemez. On yıllık Ģartı taĢıyan aday bulunmaması halinde mevcut müfettiĢler arasından teklif yapılır. 25. BaĢkan yardımcılarının görevlendirilme esasları nelerdir? a. MüfettiĢ ve müfettiĢ yardımcısı sayısı 50 ve daha az olan illerde bir, 51‘den 100‘e kadar olan illerde iki, 101‘den 250‘ye kadar olan illerde üç, 251‘den 300‘e kadar olan illerde dört, 301 ve daha fazla olan illerde beĢ baĢkan yardımcısı görevlendirilir. BaĢkan yardımcısı sayısı beĢten fazla olamaz. b. BaĢkan yardımcıları, o ildeki eğitim müfettiĢleri arasından baĢkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüĢü ve valinin onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. BaĢkan yardımcısı olarak görevli olanlar üçüncü yılın sonunda yeniden aynı usulle baĢkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir. 26. TeftiĢ bölgeleri ve teftiĢ grupları nasıl oluĢturulur? a. BaĢkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüĢü ve valinin onayı ile teftiĢ bölgeleri oluĢturulur. TeftiĢ bölgesi, ilgili öğretim yılı baĢlamadan en az on beĢ gün önce baĢkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüĢü ve valinin onayı ile belirlenir. Bir teftiĢ bölgesinde iki öğretim yılı görev yapmak esastır. 27. Grup baĢkanının görevlendirilmesi esasları nelerdir? a. Grupta görevli müfettiĢler arasından iki adayı seçimle belirleyerek baĢkana sunarlar. Bu adaylardan biri baĢkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüĢü ve valinin onayı ile bir yıllığına grup baĢkanı olarak görevlendirilir. 28. Ġnceleme ve değerlendirme komisyonu nasıl oluĢturulur? a. MüfettiĢ ve müfettiĢ yardımcılarınca yürütülen her türlü araĢtırma, inceleme, ön inceleme ve soruĢturma sonucu düzenlenen raporları incelemek üzere baĢkanın önerisi il millî eğitim müdürünün uygun görüĢü ve valinin onayı ile Ġnceleme ve Değerlendirme Komisyonu oluĢturulur. Komisyon üç müfettiĢten oluĢur. Ġnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun çalıĢma usul ve esasları çıkarılacak yönergeyle belirlenir. 29. Eğitim MüfettiĢleri BaĢkanları toplantısı düzenleme esasları nelerdir? a. Yılda en az bir defa Eğitim MüfettiĢleri BaĢkanları Toplantısı yapılır. Eğitim MüfettiĢleri BaĢkanları Toplantısı Personel Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda gerçekleĢtirilir. Toplantının tarihi, süresi, yeri ve gündemi gibi hususlar, Personel Genel Müdürlüğünce toplantı gününden önce belirlenir ve baĢkanlıklara bildirilir. Toplantıların sekretaryası Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür. 30. MüfettiĢlerin bilgi ve belge isteme yetkileri ve görevleri nelerdir? a. MüfettiĢler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruĢturma yaptıkları birim ve kuruluĢlardan istemek, görmek, onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluĢturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları görüp incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma iĢlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kiĢilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. b. MüfettiĢler, gerekli görülen hâllerde; defter, evrak, belge ve bilgileri ilgili dairelerden isteyip inceledikten sonra, sübut delil teĢkil edenlerin asıllarını, diğer belgelerin örneklerini alarak, asılları alınan belgelerin birer örneğini imzalayıp mühürleyerek ilgili daireye teslim ederler. c. MüfettiĢlerin görev alanı içindeki kurumlarda görevli bulunanlar, istendiğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eĢyayı müfettiĢlere vermek, inceleme ve sayımlarını kolaylaĢtırmak zorundadırlar. d. Denetlenenler, müfettiĢlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları ilgili mevzuatı çerçevesinde cevaplamakla yükümlüdürler. 31. MüfettiĢlerin hizmetiçi eğitimlerini bakanlığın hangi birimi planlar? a. Personel Genel Müdürlüğü ile Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca(mülga olmalı, zira 652 KHK ile çeliĢir) koordineli olarak hazırlanır ve yürütülür.


S a y f a | 233 32. MüfettiĢ ve müfettiĢ yardımcılarının uymaları gereken hususlar nelerdir? a. MüfettiĢ ve müfettiĢ yardımcıları mesleki statülerinin gerektirdiği saygınlığı, güven duygusunu ve tarafsızlığı zedeleyecek davranıĢlarda bulunamazlar. b. TeftiĢ, inceleme ve soruĢturma için gidecekleri yeri ve yapacakları iĢleri ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri gizli içerikli bilgileri açıklayamazlar. c. Görevleri sırasında mesleki yardım ve rehberlik hizmeti dıĢında yürütme iĢlerine fiilen karıĢamazlar. d. Defter ve evrak üzerinde teftiĢ yapıldığını gösterir belirti ve imza dıĢında açıklama ve düzeltme yapamazlar. e. Kendilerine ve baĢkalarına ait her türlü araç, gereç ve yayınları öğretmenlere satamazlar veya bunların satıĢına aracı olamazlar.

ÇEġĠTLĠ MEVZUATLARA AĠT SORU BANKASI 1-Aday Memurların YetiĢtirilmelerine Dair Genel Yönetmelik ' e göre aĢağıdaki tanımlardan hangisi yanlıĢtır? A) Aday Memur: "Ġlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak" merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staj'a tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluĢa atananları ifade eder. B) Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde baĢarılı olarak adaylığı kaldırılan kiĢileri ifade eder. C) Adaylık Süresi: Devlet kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların atandıkları tarihten baĢlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi ifade eder. D) Temel Eğitim: Aday memurların atandığı kurum veya kuruluĢu, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimi, eğitimini ifade eder. 2-Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre aĢağıdaki tanımlardan hangisi yanlıĢtır? A) Temel Eğitim: Bütün aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimini ifade eder. B) Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların atandığı kurum veya kuruluĢu, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimini ifade eder. C) Staj: Aday memurlara kurum veya kuruluĢlarındaki görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimini ifade eder. D) Sınav: Temel, Hazırlayıcı ve Uygulamalı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi seviyesini ölçme iĢlemini ifade eder. 3- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır? A) Eğitimleri baĢarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa atanamazlar. B) Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj birbirini takip eden sıra içinde devam eder. C) Eğitim sürelerine sınavlar dahil değildir. D) Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür. 4- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır. A) Eğitimler kurum veya kuruluĢların sorumluluğunda yapılır. B) Temel eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır. C) Temel eğitimin süresi otuz günden az iki aydan çok olamaz. D) Temel eğitimin hedefi; Aday memurlara, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken, asgari bilgileri vermektir. 5-Hazırlayıcı eğitimin süresi ile verilenlerden hangisi doğrudur ? A) Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz. B) Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 2 aydan çok olamaz. C) Hazırlayıcı eğitim on günden az 3 aydan çok olamaz.


S a y f a | 234 D) Hazırlayıcı eğitim süresi 2 aydır. 6- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre staj ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıĢtır? A) Staj; Aday memurun görev ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluĢa yaptırılabilir. B) Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi bittikten sonra tamamlanır. C) Stajın hedefi; Aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve iĢgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve iĢlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır. D) Staj: Aday memurlara kurum veya kuruluĢlarındaki görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimdir. 7-Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre Temel Eğitim programları kimin koordinatörlüğünde hazırlanır? A) BaĢbakanlık Devlet Personel Dairesi BaĢkanlığı B) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü C) ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı D) Personelin bağlı olduğu kurum Ya da kuruluĢ 8-Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre Temel Eğitim programlarının eğitim seviyesine göre hazırlanması ile ilgili aĢağıda verilen seviyelerden hangisi yanlıĢtır? A) Ġlkokul – Ortaokul B) Ortaokul-Lise C) Lise ve dengi okullar D) Yükseköğretim kurumları 9- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre kurum ve kuruluĢlar temel eğitim programlarında yer alan hangi konularda kısaltma yapabilirler? A) Atatürk Ġlkeleri B) Ġnkılap Tarihi C) Milli Güvenlik Bilgileri D) Anayasa 10- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Hazırlayıcı Eğitim Programları, aday memurlarına eğitim yaptıran kurum veya kuruluĢlarınca ayrı ayrı hazırlanır. B) Staj Programları, kurum veya kuruluĢlarınca hazırlanır. C) Temel eğitim programları ilgili kurum veya kuruluĢca BaĢbakanlık Devlet Personel Dairesinden temin edilir. D) Temel Eğitim Programları kurum veya kuruluĢlarınca hazırlanır. 11- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre sınavlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıĢtır? A) Sınavlarda köĢesi kapalı kâğıt kullanılması zorunludur. B) Sınavlar, duyurulan yer,gün ve saatte baĢlar. C) Sınav soruları, salon baĢkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra dağıtılır. D) Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak kurum veya kuruluĢlarca temel, hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde de ara sınavlar yapılabilir. 12-Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre Temel ve hazırlayıcı eğitim sınavlarında baĢarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az kaç alınması gereklidir? A) 50 B) 60 C) 45 D) 70 13- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuçları kaç gün içerisinde ilan edilir? A) 2 B) 5 C) 7 D) 10 14- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuçlarına kaç gün içerisinde itiraz edilebilir? A) 2 B) 5 C)7 D) 10 15- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuçlarına itirazlar nereye yapılır? A) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü B) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı C) Devlet Personel Dairesi BaĢkanlığı


S a y f a | 235 D) Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu BaĢkanlığı 16- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre yazılı sınavlara yapılan itirazlar kaç gün içerisinde sonuçlandırılmalıdır? A)5 B) 7 C) 10 D) 15 17- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sınav esnasında sınava geç gelenler sınava alınır. Ancak ek süre verilmez. B) Sınav düzenine aykırı davranıĢlarda bulunanların sınav puanlarından 20 puan düĢülerek hesaplama yapılır. Yapılan hesaplama sonucunda 60 puan ve üstü alanlar baĢarılı sayılır. C) Temel Eğitimle ilgili programların ve sınav sorularının hazırlanması maksadıyla BaĢbakanlık Devlet Personel Dairesi BaĢkanlığında bir Temel Eğitim Kurulu kurulur. D) Sınavlarda baĢarısız olanların adaylık süreleri 2 yıl daha uzar. 18- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre aĢağıdakilerden hangisi Temel Eğitim Kurulunun Görevleri arasında yer almaz? A) Programlara paralel olarak Temel Eğitim sonunda yapılacak sınavlara ait soruları hazırlamak ve soruları puanlamak. B) Temel Eğitimle ilgili olarak referans dokümanları tespit etmek. C) Temel Eğitim konularının geliĢtirilmesini sağlamak. D) Durumları normal eğitime elveriĢli olmayan sakat aday memurlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi temsilcilerinden oluĢan bir komisyon kurmak ve aĢağıdaki hususları bu komisyon vasıtasıyla yerine getirmek. 19- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre kurumların bünyesinde kurulacak olan Merkezi Eğitim Yönetme Kurulları'nda görev alanlardan biri değildir ? A) Personel ĠĢleri Amiri B) Eğitim ĠĢleri Birim Amiri C) 3 Daire Amiri D) TeftiĢ Kurulu BaĢkanı 20- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre aĢağıdakilerden bakanlıklardan hangisinin temsilcisi durumları normal olmayan sakat aday memurlarla ilgili olarak kurulacak komisyonda görev almaz? A) Milli Eğitim Bakanlığı B) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı C) ĠçiĢleri Bakanlığı D) ÇalıĢma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 21- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre aĢağıdakilerden hangisi Merkezi Eğitimi Yönetme Kurulunun Görevleri arasında yer almaz ? A) Eğitim yardımcı malzemesini sağlamak B) Eğitici personel temin etmek C) Temel Eğitim sınav sorularını hazırlatmak D) Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını düzenlemek ve sorularını hazırlamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak 22- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonları en az kaç kiĢiden oluĢur? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 I. Sınavları yapmak ve değerlendirmek II. Adaylara yetecek kadar salon temin etmek III. Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon baĢkanını belirlemek IV. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak 23- Yukarıdakilerden hangileri Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonları 'nın görevleri arasında yer alır? A) Yalnız I B) I,III C) Yalnız III D) I,II,III,IV 24-Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre görevlerine son verilen aday memurlar hangi kuruluĢa bildirilmek zorundadır?


S a y f a | 236 A) ÇalıĢma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Milli Eğitim Bakanlığı

B) Devlet Personel BaĢkanlığı D) Hizmet Ġçi Eğitim Dairesi

25- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre aday memur iken baĢarısızlıkları nedeniyle görevlerine son verilenler kaç yıl devlet memurluğuna alınmazlar? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 26- Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre yapılan sınavlar sonunda “Tutanaklar, değerlendirme fiĢleri “ kaç ay saklanır? A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 27-Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre yapılan sınavlar sonunda “ Soruların cevap anahtarları, cevap kâğıtları “ kaç ay saklanır? A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 28-Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik ' e göre görevlerine son verilen aday memurlar kaç ay içerisinde ilgili makama bildirilmek zorundadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 1 2 3 4 5

D D C C A

6 7 8 9 10

MĠLLÎ EĞĠTĠM YÖNETMELĠK

B A B D D

11 12 13 14 15

BAKANLIĞI

C B A A D

ADAY

16 17 18 19 20

C C D D C

MEMURLARIN

21 22 23 24 25

C A D B C

26 27 28

D B A

YETĠġTĠRĠLMELERĠNE

ĠLĠġKĠN

1-Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre aĢağıdaki tanımlardan hangisi yanlıĢtır? A) Adaylık eğitimi; aday memurların yetiĢtirilmesi amacıyla düzenlenen temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim devrelerini içine alan eğitimdir. B) Temel eğitim; aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellik ve nitelikleriyle ilgili konularda verilen eğitimdir. C) Rehber eğitici; aday öğretmeni yetiĢtirmek üzere görevlendirilen öğretmendir. D) Ġlgili birim; memurun görevli bulunduğu il millî eğitim müdürlüğü veya merkez teĢkilatı bünyesinde adaylık iĢlemlerinin yürütüldüğü birimdir. 2-Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi Merkezî Eğitim Yönetme Kurulu üyelerinden biri değildir? A) MüsteĢar veya görevlendireceği MüsteĢar yardımcısı B) Personel Genel Müdürü C) Hizmet Ġçi Eğitim Dairesi BaĢkanı D) MüsteĢarca görevlendirilecek Ġl Milli Eğitim müdürlerinden biri 3- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun sekretarya iĢlerini kim yürütür? A) Personel Genel Müdürlüğü B) Talim ve Terbiye Kurulu C) Hizmet Ġçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı D) Ġlköğretim Genel Müdürlüğü 4-Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre taĢra teĢkilatlarında kurulacak Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonununda aĢağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Ġl Milli Eğitim Müdürü B) Ġlköğretim MüfettiĢleri Kurulu BaĢkanı C) Ġl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı D) Ġlçe Milli Eğitim Müdürü


S a y f a | 237

5-Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre temel eğitim ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır? A) Temel eğitimin hedefi, aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili temel bilgileri vermektir. B) Temel eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program içinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır. C) Temel eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahil değildir. D) Temel eğitim, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca belirtilen tarihte baslar. 6- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre temel eğitim süresi kaç saatten az olamaz ? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 7- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre temel eğitimin süresi ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) 10 günden az 2 aydan çok olamaz. B) 20 günden az 3 aydan çok olamaz. C) 1 aydan az 2 aydan çok olamaz. D) 1 aydan az 3 aydan çok olamaz. 8- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre hazırlayıcı eğitimin süresi kaç saatten az olamaz? A) 50 B) 100 C) 110 D) 200 9-Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre hazırlayıcı eğitimin süresi ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi doğrudur ? A) 10 günden az 2 aydan çok olamaz. B) 20 günden az 3 aydan çok olamaz. C) 1 aydan az 2 aydan çok olamaz. D) 1 aydan az 3 aydan çok olamaz. 10- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlarla ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Sınavlar test, uzun cevaplı veya uygulamalı Ģekilde yapılır, uygun görülen sınav çeĢitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilir. B) Sınavlarda standart kağıt kullanılması zorunludur. C) Sınavlarda sınavın baĢlayıĢını, akıĢını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon baĢkanı ve en az bir gözcü tarafından imzalanır. D) Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak, eğitim sonunda yapılacak sınavlara hazırlamak amacıyla temel ve hazırlayıcı eğitim süreleri içinde ara sınavlar yapılabilir. 11-Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılan sınavlarla ilgili belgeler en az kaç yıl saklanmalıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 12- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre uygulamalı eğitimle ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Uygulamalı eğitimin hedefi, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve iĢgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve iĢlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır. B) Uygulamalı eğitim hazırlayıcı eğitimden sonra Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca belirtilen tarihte baĢlar. C) Aday öğretmenlerin uygulamalı eğitim yerlerinin belirlenmesinde, kendi branĢında rehber öğretmenlik yeterliğini taĢıyan en az bir öğretmenin ve branĢı ile ilgili ders araç, gereci vb. imkanların bulunması gerekli Ģart olarak aranır. D) Uygulamalı eğitim süresi toplam 200 saatlik programdan aĢağı olmamak üzere iki aydan az, beĢ aydan çok olamaz. 13- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi rehber öğretmenlerin aday öğretmenlerin yetiĢtirilmesi ile ilgili görevlerinden biri değildir ?


S a y f a | 238 A) Okul veya kurum amirinin emirleri doğrultusunda aday memurun uygulamalı eğitim programında gösterilen faaliyetlerin gerçekleĢmesi için gerekli tedbirleri almak. B) Okul veya kurum amirinin emirleri doğrultusunda aday memurun uygulamalı eğitim programında gösterilen faaliyetlerin gerçekleĢmesi için gerekli tedbirleri almak. C) Uygulamalı eğitim süresi sonunda aday memurun adaylığının kaldırılıp kaldırılmayacağına iliĢkin görüĢünü, sicil amirlerince dikkate alınmak üzere uygulamalı eğitim değerlendirme belgesindeki niteliklere uygun olarak belirtmek. D) Aday öğretmenlerle ilgili sınavları yapmak. 14- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre aday memurların uygulamalı eğitimde baĢarılı sayılabilmesi için I. ve II. Sicil amirlerinin verecekleri notların aritmetik ortalamasının en az kaç olması gerekir ? A) 45 B) 50 C) 60 D) 70 15- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre aday öğretmen Ya da aday memurların uygulamalı eğitim değerlendirme belgesini dolduracak sicil amirlerinin yanında en az kaç ay çalıĢmıĢ olması gereklidir ? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 16- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre aday öğretmen ya da aday memurların adaylık süresi kaç yıldan fazla olamaz ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 17- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre adaylık eğitimi süresi içinde veya sonunda görevlerine son verilenler kaç yıl içinde memurluğa baĢvuramazlar ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 18- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre adaylık eğitimi süreci içinde veya sonunda görevlerine son verilenlerin durumları kaç ay içerisinde BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilmek zorundadır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19-Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre adaylık eğitimi süreci içinde veya sonunda görevlerine son verilenlerin durumları hangi birim tarafından BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilir ? A) Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü B) Personel Genel Müdürlüğü C) Valilik D) Hizmet içi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 20- Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Yönetmeliğe göre emel ve hazırlayıcı eğitim sınav soruları, sınav öncesinde soruların en az kaç katı olacak Ģekilde hazırlatılır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

1 2 3 4 5

C D C D C

6 7 8 9 10

A A C D C

11 12 13 14 15

B D D C B

16 17 18 19 20

B C A D C

DEVLET ARġĠV HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1-Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre aĢağıdaki tanımlardan hangisi arĢivlik malzemedir ? A) Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son iĢlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiĢ veya üzerinden onbeĢ yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmıĢ olup yönetmeliğin birinci maddede belirtilen kuruluĢların iĢlemleri sonucunda teĢekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasî,


S a y f a | 239 sosyal, hukukî ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili iĢlem ve münasebetler bakımından tarihî, hukukî, idarî, askeri, iktisadî, dinî, ilmî edebî estetik, kültürel biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlâk, örf ve âdetlerini veya çeĢitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemedir. B)Her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arĢiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son iĢlem tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiĢ memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve tüzel kiĢilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluĢlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaĢmalar, tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayıtları, aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluĢları ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kâğıtları gibi belgelerdir. C) DemirbaĢ EĢya Sayım Komisyonu tarafında imha edilmesine karar verilen malzemedir. D) Üretim tarihinin üzerinden en fazla 2 yıl geçen ve dayanıklı tüketim malları grubuna giren malzemedir. 2- Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre mükelleflerce arĢiv malzemelerinin korunması yükümlülüğü ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haĢaratın tahriplerine karĢı gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludurlar. B) Üç yılda en az bir defa mikroorganizmalara karĢı koruyucu tedbir olarak arĢiv depolarının dezenfekte edilmesinden sorumludurlar. C) IĢık ve havalandırma tertibatının elveriĢli bir Ģekilde düzenlenmesinden sorumludurlar. D) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevî maddelerin kullanılmasından sorumludurlar. 3- Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre arĢiv malzemelerinin korunduğu odaların rutubeti % kaç olmalıdır ? A) % 10- % 30 B) % 30 - % 40 C) % 40- % 50 D) % 50-% 60 4- Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre arĢivlik malzeme birim arĢivlerinde ne kadar süre ile saklanmalıdır ? A) 1-3 B) 1-5 C) 3-5 D) 5-10 5-Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre arĢivlik malzeme kurum arĢivlerinde ne kadar süre ile saklanmalıdır ? A) 1-5 B) 5-10 C) 10-14 D) 15-20 6- Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre hangisi yanlıĢtır ? A) Kamu kurum ve kuruluĢları dıĢında kalan gerçek ve tüzel kiĢiler elinde bulunan arĢiv malzemesi gerektiğinde, Genel Müdürlüğün tespit edeceği değer üzerinden satın alınabilir. B) Özel arĢivler veya arĢiv malzemesi hüviyetindeki belgeler, gerçek ve tüzel kiĢilerin talebi üzerine yurt dıĢına Bakanlar Kurulu 'nun özel izni ile çıkarılabilir. C) Genel Müdürlükten ve mükellefler elindeki araĢtırmaya açık arĢiv malzemesinden yerli veya yabancı hakiki ve hükmi Ģahısların yararlanması, yükümlülükleri, arĢiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır. D) Genel Müdürlüğün yetki ve sorumluluğuna geçmiĢ veya henüz geçmemiĢ olan arĢiv malzemesinin aslı hiç bir sebep ve suretle, arĢivlerden veya bulundukları yerlerden dıĢarıya verilemez. Ancak, Devlete, gerçek ve tüzel kiĢilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkiĢiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir. 7- Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre ilgili birimlerce önceki yıla ait arĢivlik malzeme hangi ay içerisinde gözden geçirilir ? A) Ocak B) ġubat C) Mart D) Nisan I.

Ġçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taĢıyan kamu evrakının bulunduğu dosya gömleğinin, sol üst köĢesine mavi ıstampa mürekkebi ile ―Gizli‖ damgası vurulur.


S a y f a | 240 Gizlilik dereceli kamu evrakı, ait olduğu dairesinde gizliliği kaldırılmadıkça, bu hüviyetini muhafaza eder. III. Gizliliği kaldırılan malzemeye, ―Gizliliği Kaldırıldı‖ damgası vurularak, gizlilik damgası iptal edilir. 8-Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur ? A) Yalnız I B) I-II C) II-III D) I-II-III II.

9- Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre ayırım sonucu, iĢlemi tamamlanmıĢ ve birim arĢivine devredilecek malzemenin uygunluk kontrolü sırasında yapılan iĢlemlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleĢtirilip birleĢtirilmediğine bakılır. B) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına bakılır. C) Klâsörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiĢ numaraların, birim adının, ait olduğu iĢlem yılının yazılıp yazılmadığına bakılır. D) Ciltli olarak saklananların ciltlerinin çıkarılıp çıkarılmadığına bakılır. 10- Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre Ġlgili birimlerce, her türlü iĢlemi tamamlanmıĢ ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiĢ arĢivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk kaç ayı içerisinde arĢive devredilmelidir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 11-Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre arĢivlik malzemenin tasnif iĢlemleri ile ilgili aĢağıda verilenlerden hangisi yanlıĢtır ? A) Ayırımı yapılan evrak ve vesaikden, konu ve iĢlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir. B) Kronolojik sıralama iĢlemi, büyük tarihten küçük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrak ve vesaikin, kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır. C) Üzerinde yalnızca ―ay‖ı olup, günü belli olmayan evraklar, sıralamada, evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna, toplu olarak konulur. D) Eski harfli belgelerdeki Hicrî ve Rumî tarihler, Milâdî tarihe çevrilerek alınır. 12- Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre Kurum arĢivi ile taĢra, bölge ve yurt dıĢı arĢivlerinde saklama süresini tamamlayan arĢiv malzemesi kaç ay içerisinde Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğüne devredilir ? A) 3 B) 6 C) 12 D) 24 13-Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre Ayıklama ve Ġmha Komisyonları kaç kiĢiden oluĢur ? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 14- Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre taĢra, bölge ve yurt dıĢı arĢivlerinde Ayıklama ve Ġmha Komisyonları yeterli personelin olmaması hâlinde en az kaç kiĢiden oluĢur ? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 15- Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre Ayıklama ve Ġmha Komisyonları hangi ayda çalıĢmaya baĢlar ? A) Ocak B) ġubat C) Mart D) Nisan 16- Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre Ġmha listeleri ve Tutanakları en az kaç yıl saklanmalıdır ? A) 5 B) 10 C) 12 D) 15 17- Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Ayıklama ve imha iĢlemini müteakip, kurum arĢivine devredilen malzeme, siyah ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak kaydıyla ―Kurum ArĢivi‖ damgası ile damgalanır. Damga, evrakların, ön yüz sol üstköĢesine, defterlerin ise, iç kapağının ön yüz sol üst köĢesine ve defterlerdeki belgelerin aynı Ģekilde sol üst köĢesine basılır. Bunlar dıĢında kalan diğer tür arĢiv malzemesine ise, yapıĢtırıcı etiket üzerine basılmıĢ damga tatbik edilir.


S a y f a | 241 B) Mükellefler elinde bulunan arĢiv malzemesinin, kurum arĢivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri birim arĢivlerindeki saklanma sürelerine göre 1-5 yıl arasındadır. C) Ayıklama ve Ġmha Komisyonları kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiĢ malzemeleri ayıklamaya tâbi tutarlar. D) Ayıklama ve Ġmha Komisyonları üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eĢit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiĢ sayılır. 1 2 3 4 5

B B D B C

6 7 8 9 10

B A C D C

11 12 13 14 15

B C B A C

16 17

B B

1-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdaki tanımlardan hangisi yanlıĢtır ? A) Psikometrisi: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde psikolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi almıĢ rehberlik ve araĢtırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, teĢhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliĢtiren personeldir. B) Eğitim Programcısı: Üniversitelerin eğitimde program geliĢtirme alanında lisans eğitimi almıĢ rehberlik ve araĢtırma merkezlerinde rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri alanlarında gereksinim duyulan programların geliĢtirilmesinde gerekli teknik hizmetleri veren personeldir. C) Psikolog: Üniversitelerin Özel Eğitim veya Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarında lisans eğitimi almıĢ rehberlik ve araĢtırma merkezlerinde özel eğitim gerektiren çocuklar için tanılama ve destekleyici özel eğitim hizmetlerini veren, uygun eğitim önlemleri alınmasını sağlayan personeldir. D) Çocuk GeliĢimi ve Eğitimcisi: Üniversitelerin çocuk geliĢimi veya çocuk sağlığı ve eğitimi alanlarında lisans eğitimi almıĢ rehberlik ve araĢtırma merkezlerinde öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere çocukların her türlü geliĢim durumlarına iliĢkin sorunların çözümünde gerekli önlemlerin alınmasında ve geliĢimlerinin izlenmesinde yardım sağlayan personeldir. 2- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınan ilkelerden biri değildir ? A) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır. B) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir. C) Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir. D) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri , sistematiktir. 3- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınan ilkelerden hangisi yanlıĢtır ? A) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinde insana saygı esastır. B) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin bireysel boyutunda açıklık esastır. C) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iĢ birliği ile yürütülür. D) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır. 4- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır ? A) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri amaçları doğrultusunda bütünleĢtirilerek verilir. B) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri temelde öğrencilerin kendilerini gerçekleĢtirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun Ģekilde kullanmalarına ve geliĢtirmelerine yöneliktir. C) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin yürütülmesinde bireye karĢı sorumluluk söz konusudur. D) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır. 5- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi eğitsel rehberlik hizmetlerinin amaçlarından biri değildir ? A) Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeĢitli etkinliklere, yeni durumlara alıĢtırma ve yönlendirme,


S a y f a | 242 B) Öğrenci, sorununu çözme sorumluluğunu üstlenmek durumundadır. Psikolojik danıĢman, öğrenciyi sorununu çözme çabasında, alanın bilimsel yöntemlerine göre destekler. C) Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma, D) Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme olarak ele alınır. 6-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi mesleki rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde göz önüne alınacak hususlardan değildir ? A) Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim ve ilköğretimin baĢlaması ile birlikte bu hizmetler verilir. B) Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu geliĢim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınır. C) Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iĢ dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına iliĢkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır. D) Öğrencilerin etkili Öğrenme ve çalıĢma becerileri geliĢtirmelerine yardım etme temel amaçtır. 7-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi bireysel rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde göz önüne alınacak hususlardan değildir ? A) Öğrencilerin davranıĢ, duygu, düĢünce ve utumlarına karĢı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine Özellikle dikkat edilir. B) Öğrenci herhangi bir sorun ifade ettiğinde, bu alanda psikolojik danıĢmanın vereceği hizmet, öğrencinin sorununu onun adına çözmesi anlamına gelmez. C) Öğrenci, sorununu çözme sorumluluğunu üstlenmek durumundadır. Psikolojik danıĢman, öğrenciyi sorununu çözme çabasında, alanın bilimsel yöntemlerine göre destekler. D) Öğrencinin yetenek, ilgi, istek, meslekî değer, baĢarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal, kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınır.

8-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi bireyi tanıma rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde göz önüne alınacak hususlardan değildir ? A) Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulur. B) Bu çalıĢmalarda uygulanan ölçme aracı, yöntem ve tekniklerin kullanılması bir amaç değil araçtır. C) Bireyi tanıma çalıĢmalarında temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler, onun geliĢimini desteklemek için kullanılır. D) Psikolojik danıĢma uygulamalarında, uygulamacının psikolojik danıĢma formasyonuna sahip olması esastır. ..................... etkinliklerinden, bilgi verme gibi, uygulanması özel uzmanlık gerektirmeyenler, rehberlik saatlerinde sınıf rehber öğretmenlerince uygulanabilir. II. ....................etkinliklerden uygulanması, alanında teknik beceri ve uzmanlık gerektirenler Ġse psikolojik danıĢmanlar tarafından uygulanır. III. ................................etkinlikleri öğrencilerin geliĢimsel gereksinimlerini de karĢılayacak Ģekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, değerlendirilir ve geliĢtirilir. 9-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre yukarıda özellikleri verilen rehberlik türü aĢağıdakilerden hangisidir ? A) Eğitsel B) Mesleki C) Grup D) Bireysel I.

öğrencinin kendisi, öğretmeni/öğretmenleri ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine II. öğrencinin yetiĢtiği ortamın iyileĢtirilmesine III. bireysel ve sosyal geliĢimleri nin desteklenmesine IV. meslekler ve gerektirdiği özellikler ile meslek ve çalıĢma yaĢamı konusunda bilinçlendirme 10-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Okul öncesi ve Ġlköğretimin rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinde yer almaz ? A) Yalnız I B) I,II C) Yalnız IV D) III,IV I.

I. II.

Bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliĢtirme Bireysel ve sosyal geliĢimin sürdürülüp yetiĢkin yaĢamına hazırlama


S a y f a | 243 III. üst öğrenime hazırlama 11-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre yukarıda verilenler hangi öğretim kademesinde verilen rehberlik hizmetidir ? A) Ġlköğretim B) Orta öğretim C) Okul Öncesi D) Yaygın Eğitim 12-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine aĢağıdakilerden hangisi yaygın eğitimde verilen rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin özelliklerinden biri değildir ? A) Kursiyerlerin mesleğe ve iĢe yönlendirilmesi B) ĠĢ yaĢamına hazırlama C) Bireysel ve sosyal geliĢimlerinin desteklenmesi D) Bireysel ve sosyal geliĢimin sürdürülüp yetiĢkin yaĢamına hazırlanma 13-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri esaslarından biri değildir ? A) Sorunlara erken müdahale B) Sorunun oluĢmamasına yönelik geliĢimsel yaklaĢım C) Sorunun oluĢmamasına yönelik koruyucu yaklaĢım D) Sorunların bütünleĢtirme yerine ayrı ayrı ele alınması Ġl ve ilçelerde rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerini yürüten kurumların bütçe iĢlerini yürütmek. Bakanlık ile kurumlar arasındaki haberleĢme ve eĢgüdümü sağlar, gelen yazıları ilgili kurumlara ulaĢtırır ve sonuçlarını izlemek. III. Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin IV. açılması için gerekli inceleme, plânlama, değerlendirme çalıĢmalarım ve kuruluĢ iĢlemlerini yürütmek. 14-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre yukarıda verilen iĢ ve iĢlemleri aĢağıdakilerden hangisi yürütür ? A) Milli Eğitim Müdür Yardımcısı / ġube müdürü B) Vali Yardımcısı C) Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürü D) Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm BaĢkanı I. II.

15- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Ġl DanıĢma Komisyonu hangi aylarda toplanır ? A) Ekim-Mayıs B) Eylül-Haziran C) Ocak-ġubat D) Aralık-Nisan 16- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Ġl DanıĢma Komisyonun sekretaryasını aĢağıdakilerden hangisi yürütür ? A) Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü B) Özel Eğitim Değerlendirme Komisyonu C) Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu D) Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Bölümü 17-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Ġl DanıĢma Komisyonu üyelerinden biri değildir ? A) Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürü B) Rehberlik ve araĢtırma merkezinin/merkezlerinin rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri bölüm baĢkanları C) DeğiĢik türden eğitim-Öğretîm kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danıĢma servislerinde çalıĢan en az üç psikolojik danıĢmandan D) Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü BaĢkanı 18- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre Rehberlik ve araĢtırma merkezinin açılma Ģartlarına iliĢkin ölçütler ne ile belirlenir ? A) Yönetmelik B) Genelge C) Kanun D) Yönerge 19-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre Rehberlik ve araĢtırma merkezini oluĢturan birimlerden değildir ? A) Merkez Müdürlüğü, B) Merkez Müdür Yardımcılığı, C) Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Bölümü BaĢkanlığı


S a y f a | 244 D) DanıĢma-Denetim Bölüm BaĢkanlığı Merkezin bölümlerine, meslekî formasyonu bölüm hizmetlerine uygun ve deneyimli bir elemanı, bölüm baĢkanı olarak görevlendirmek. II. Merkez çalıĢmalarında kullanılan psikolojik ölçme araçları, danıĢan dosyalan ve diğer kayıtların güvenliğini, gizliliğini ve standartlarına uygun kullanılmasını sağlamak. III. Merkezin hizmetleriyle ilgili yeni geliĢmeleri izler ve hizmetin kalitesini yükseltmek için gerekli önlemleri almak. 20- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre yukarıda verilen görevler aĢağıdakilerden hangisine aittir ? A) Merkez Müdürü B) Merkez Müdür Yardımcısı C) Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Bölümü BaĢkanı D) Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü BaĢkanı I.

21- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “Merkezin yıllık çalıĢma programı ve raporu ile rehberlik ve psikolojik danıĢma servislerinin yıllık rapor ve programlarının değerlendirilmesine iliĢkin raporu “ merkez müdürü tarafından hangi ayın sonuna kadar il veya ilçenin rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri bölümüne gönderilmelidir ? A) Eylül B) Ekim C) Ocak D) Haziran I. Bölümlerin gereksinimlerini belirlemek ve sağlanması için gerekli önlemleri almak. II. Bölümlerden gelen rapor ve yazıların yazılmasını sağlamak. III. III.Personel, özlük, bütçe, ayniyat, demirbaĢ hizmetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak. 22-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre yukarıda verilen görevler aĢağıdakilerden hangisine aittir ? A) Merkez Müdürü B) Merkez Müdür Yardımcısı C) Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Bölümü BaĢkanı D) Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü BaĢkanı 23-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre Rehberlik ve AraĢtırma Merkezlerinde tahakkuk memurluğu görevini kim yapar ? A) Mutemet B) Yönetim ĠĢleri Memuru C) Merkez müdürü D) Merkez müdür yardımcısı 24- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Rehberlik ve araĢtırma Merkezleri bünyesinde yer alan Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Bölümünde görev alanlardan biri değildir ? A) Psikolog B) Psikometrisi C) Eğitim programcısı D) Çocuk geliĢim uzmanı 25- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Merkezin çalıĢma alanında yer alan eğitim-öğreti m kurumlarının özellik, kademe ve türlerine göre ayrı ayn olarak rehberlik hizmetleri çerçeve programını, Önceki uygulama sonuçları ile ilgili eğitim-öğretim kurumlarının da görüĢlerini alarak hazırlamak “ aĢağıdakilerden hangisinin görevlerindendir ? A) Merkez Müdürlüğü, B) Merkez Müdür Yardımcılığı, C) Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Bölümü BaĢkanlığı D) Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü BaĢkanlığı 26- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik hizmetleri çerçeve programı ders yılı baĢlamadan kaç ay önce eğitim-öğretim kurumlarına iletilmelidir ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 27-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Aile, okul, sağlık kuruluĢları, adlî ve diğer kurumlardan; zihin, duygu ve sosyal yönden uyumsuzluk, geliĢimdeki gerilik, öğrenme güçlüğü ve okul baĢarısızlığı, çeĢitli bedensel engeller gibi nedenlerle gönderilen danıĢanları kabul eder, dosya açar, gerekli hizmeti vermek “ aĢağıdakilerden hangisinin görevlerindendir ?


S a y f a | 245 A) Merkez Müdürlüğü, B) Merkez Müdür Yardımcılığı, C) Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Bölümü BaĢkanlığı D) Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü BaĢkanlığı 28- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre merkez komisyonu yılda kaç kez toplanır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 29- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Psikolojik ölçme araçlarım standartlarına uygun olarak uygular, değerlendirir, sonucunda gerekli rehberlik hizmetini vermek “ aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Psikometris B) Psikolog C) Psikolojik DanıĢman D) Eğitim Programcısı 30-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Gerektiğinde danıĢanları çevrede psikolojik yardım veren baĢka kurum ve kuruluĢlara yönlendirir “ aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Psikometris B) Psikolog C) Psikolojik DanıĢman D) Eğitim Programcısı 31-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Merkezin ve bulunduğu bölümün hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik ölçme araçlarına iliĢkin olarak ihtiyaçlarını belirlemek “ aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Psikometris B) Psikolog C) Psikolojik DanıĢman D) Eğitim Programcısı 32-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Merkezin rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerine iliĢkin plânlamalarını yapar ve bu hizmetler açısından hizmet alanının gereksinimlerinin belirlenmesine iliĢkin inceleme ve araĢtırmalara katılmak “ aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Psikometris B) Psikolog C) Psikolojik DanıĢman D) Eğitim Programcısı 33-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Merkeze gelen öğrenci veya bireylerin sosyal ve ekonomik durumlarına göre çevrede yararlanabilecekleri eğitsel ve sosyal hizmet olanaklarını araĢtırır, tanıtmak “ aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Psikometris B) Sosyal çalıĢmacı C) Psikolojik DanıĢman D) Özel eğitimci 34- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ DanıĢanların özürleri, kiĢilik yapıları, geliĢim Özellikleri ile ilgi ve yeteneklerine uygun bireysel ya da grup eğitsel programları hazırlar, uygular, geliĢtirir ve sonuçlarını değerlendirmek “ aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Psikometris B) Sosyal çalıĢmacı C) Psikolojik DanıĢman D) Özel eğitimci 35-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ DanıĢanların geliĢim özelliklerine göre eğitsel terapi çalıĢmalarına, geliĢimi değerlendirme yönünden destek olmak “ aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Psikometris B) Sosyal çalıĢmacı C) Çocuk GeliĢimi ve Eğitimcisi D) Özel eğitimci 36- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yürütme Komisyonu nerelerde kurulur ? A) Okullarda B) Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde C) Ġl Milli Eğitim Müdürlüklerinde D) Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüklerinde 37- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yürütme Komisyonu yılda en az kaç kez toplanır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


S a y f a | 246 38- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yürütme Komisyonu üyelerinden değildir ? A) Müdür yardımcıları B) Okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci C) Yönetim ĠĢleri Memuru D) Okul öğrenci temsilcisi 39- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi okul müdürünün Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri ile ilgili görevlerinden biri değildir ? A) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona baĢkanlık eder. B) BaĢka eğitim-öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin geliĢim dosyalarını, geldikleri eğitim kurumlarından ister ve rehberlik ve psikolojik danıĢma servisine iletir. C) Uygulanan rehberlik programlan, gerçekleĢtirilen ve yapılacak olan rehberlik etkinliklerine iliĢkin olarak öğretmenler kuruluna bilgi verir. D) Okuldaki rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danıĢman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında eĢ güdümü sağlamak Ġçin gerekli özeni gösterir. 40- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Eğitim-öğretim kurumundaki seçmeli derslerin konulmasında çevre koĢullan, okulun olanakları, öğretmen sayısı ve branĢı da gözetilerek yeni seçmeli derslere iliĢkin araĢtırma yapar, bu derslerin zümre öğretmenlerince gerçekleĢtirilecek program çalıĢmalarında alanı ile ilgili görüĢlerini bildirmek “ aĢağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır ? A) Okul müdürü B) Psikolojik DanıĢman ve Rehber Öğretmen C) Müdür yardımcısı D) Sınıf / ġube rehber öğretmeni 41- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehber öğretmenler haftada kaç saat çalıĢırlar ? A) 18 B) 25 C) 30 D) 40 42- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehber öğretmenlere aĢağıdaki görevlerden hangisi verilebilir ? A) Ders B) Nöbet C) Sınav D) Öğrenci DavranıĢlarını Değerlendirme Kurulu üyeliği 43- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma” hangi tür rehberliktir ? A) Bireysel B) Bireyi Tanıma C) Eğitsel D) Mesleki 44- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim ve ilköğretimin baĢlaması ile birlikte bu hizmetler verilir” hangi tür rehberliktir ? A) Bireysel B) Bireyi Tanıma C) Eğitsel D) Mesleki 45-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ öğrencilerin sorunlarına yardımın yanı sıra, onların kiĢilik ve sosyal geliĢimlerine ve olgunlaĢmalarına destek olmayı ve bu amaca yönelik düzenlenmiĢ bireysel ve grup etkinliklerini de içerir” hangi tür rehberliktir ? A) Bireysel B) Bireyi Tanıma C) Eğitsel D) Mesleki 46- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi bireyi tanımada göz önünde bulundurulacak hususlardan değildir ? A) Öğrencinin yetenek, ilgi, istek, meslekî değer, baĢarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal, kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınır. B) Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulur. C) Psikolojik danıĢma uygulamalarında, uygulamacının psikolojik danıĢma formasyonuna sahip olması esastır. D) Bireyi tanıma çalıĢmaları bir süreç dahilinde yürütülür.


S a y f a | 247 47- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Ġl DanıĢma Komisyonu yılda kaç defa toplanır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 48- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Özel eğitim gerektiren öğrencilerin tanılanmaları için eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibini oluĢturur, bu ekibe baĢkanlık eder ve çalıĢmaların amacına uygun Ģekilde yürütülmesini sağlamak “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Milli Eğitim müdür yardımcısı B) Özel Eğitim Bölüm BaĢkanı C) Merkez müdürü D) Merkez müdür yardımcısı 49- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Merkezin muayene, teslim alma ve sayım komisyonlarına baĢkanlık eder, bu konulardaki iĢlemleri zamanında yürütmek “ aĢağıdakilerden hangisinin görevidir ? A) Milli Eğitim müdür yardımcısı B) Özel Eğitim Bölüm BaĢkanı C) Merkez müdürü D) Merkez müdür yardımcısı 50- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danıĢma servislerinde görev yapan psikolojik danıĢmanlara, verilecek hizmetlere iliĢkin rehberlikte bulunur. “ aĢağıdakilerden hangisinin görevlerindendir ? A) Psikolojik danıĢman B) Psikolog C) Psikometris D) Özel eğitimci 51-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre “ Bölümünün hizmetleri ve psikolojik ölçme araçlarına iliĢkin bilimsel geliĢmeleri izler ve çalıĢmalarında bunlardan yararlanır. “ aĢağıdakilerden hangisinin görevlerindendir ? A) Rehber öğretmen B) Psikolog C) Psikometris D) Özel eğitimci 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C D B A B D D D C

10 11 12 13 14 15 16 17 18

C B D D A B D D D

19 20 21 212 23 24 25 26 27

D A A B D D C A D

28 29 30 31 32 33 34 35 36

B C B A D B D C A

37 38 39 40 41 42 43 44 45

C C C B C D C D A

46 47 48 49 50 51

C B D D A C

5816SAYILI ATATÜRK ALEYHĠNE ĠġLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN 1-Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar Hakkında Kanun ' a göre Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse kaç yıl hapis cezası alır ? A) 1-2 B) 1-3 C) 1-5 D) 3-5 2- Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar Hakkında Kanun ' a göre Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye kaç yıl ağır hapis cezası verilir ? A) 1-5 B) 1-3 C) 2-5 D) 3-5 3- Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar Hakkında Kanun ' a göre Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme suçu iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle iĢlenirse hükmolunacak ceza en fazla kaç yıl olur ? A) 5 B) 3,5 C) 4,5 D) 6 4- Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar Hakkında Kanun ' a göre Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip etme , kırma, bozma veya kirletme suçu zor kullanılarak iĢlenir veya bu suretle iĢlenmesine teĢebbüs olunursa hükmolunacak ceza en fazla kaç yıl olur ? A)5 B) 6 C) 7,5 D) 10


S a y f a | 248 I.Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. II. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri ve yahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye üç yıldan beĢ yıla kadar ağır hapis cezası verilir. III. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme suçu iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle iĢlenirse hükmolunacak ceza bir misli arttırılır. IV. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip etme , kırma, bozma veya kirletme suçu zor kullanılarak iĢlenir veya bu suretle iĢlenmesine teĢebbüs olunursa hükmolunacak ceza bir misli arttırılır. 5-Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar Hakkında Kanun ' a göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur ? A) I-II B) II-III C) I-II-IV D) I,II,III,IV I.

1B

2A

3C

4D

5C


S a y f a | 249

2. BÖLÜM ĠNCELEME SORUġTURMA

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠLKÖĞRETĠM MÜFETTĠġLERĠ BAġKANLIKLARI REHBERLĠK VE TEFTĠġ YÖNERGESĠ 1) Kurumların, rehberlik ve teftiĢinde hangi ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır? a. Rehberlik ve teftiĢ; kontrol, düzeltme ve geliĢtirme amaçlı yapılır. b. Rehberlik ve teftiĢ demokratik bir süreçtir. c. Yetkiden çok etkiyi, özendirmeyi , ödülü, iĢbirliğini ve katılmayı içerir. d. Eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin bütünü ile ilgilidir. e. Sorunları paylaĢma, belirleme ve çözümlemede birlikte karar verme, plânlama, uygulama, değerlendirmeyi ve gerekirse bir geliĢim plânı yapmayı gerektirir. f. Sorumlulukların paylaĢılmasına ve insanî iliĢkilerin geliĢmesine katkıda bulunur. g. Yönetici, öğretmen ve diğer personelin meslekteki yeterliliğini geliĢtirmesine yardım eder. h. Bütünlük ve devamlılığı gerektirir. i. Bireysel farklılıkları ve çevre koĢullarını dikkate alır. j. Millî eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesine hizmet eder. k. Eğitim öğretim yöntem ve tekniklerinin geliĢtirilmesini sağlayacak inceleme ve araĢtırmalara önem verir.


S a y f a | 250 Öğretme ve öğrenme sürecinin geliĢtirilmesini esas alır. Bilimsel ve objektif esaslara dayanır. TeftiĢ etkinliklerini değerlendirir ve teftiĢ sistemlerinin geliĢmesini sağlar. Açıklık ve güvenilirliği gerektirir, müfettiĢ öğretmenin gereksinim duyduğu konuları birlikte belirler, teftiĢ sonrası görüĢlerini öğretmenle paylaĢır. p. Ekonomiklik ve verimliliği gerektirir. l. m. n. o.

r. Sistemi amaçlarına uygun olarak yaĢatmayı , madde ve insan kaynaklarının en verimli bir biçimde kullanılmasını esas alır. 2) TeftiĢ çeĢitleri nelerdir? a. Kurum teftiĢi i. Yönetici teftiĢi ii. Öğretmen teftiĢi iii. Diğer personel teftiĢi b. Seminer ve kurs teftiĢi 3) Kurumların teftiĢinde uyulması gereken usul ve esaslar nelerdir? a. Kurumun teftiĢi bir teftiĢ grubu ya da bir alt grup tarafından yapılır. b. Yıllık ve aylık çalıĢma programlarına ve yapılan araĢtırmalara dayalı olarak yürütülür. c. Eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin tümünü kapsar. d. Eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili sorunların çözümünde meslekî yardım, iĢ baĢında yetiĢtirme hizmetleri verilir. e. ÇalıĢma programlarına uygun olarak kurumlara gidildiğinde; grup baĢkanı veya grup sorumlusunun baĢkanlığında rehberlik ve teftiĢ çalıĢmaları öncesi grup üyeleri ile toplantı yapılır. Bu toplantıda tutum, davranıĢ, değerlendirme ve olası geliĢmeler hakkında durum belirlenir. f. Grubun rehberlik ve teftiĢ çalıĢmalarını rahat yürütebilmeleri için kurumun uygun bir odası kurum yöneticisi tarafından bu çalıĢmalar için ayrılır ve düzenlenir. g. Grup baĢkanı veya sorumlusu, grup üyelerinin yetiĢme alanları veya katıldıkları hizmetiçi etkinlikleri de dikkate alarak, kurum çalıĢmalarının rehberlik ve teftiĢinde dengeli bir görev dağılımı yapar. h. Kurumların teftiĢ defteri ve geçmiĢ yıllara iliĢkin kurum teftiĢ raporu incelenerek önceki rehberlik ve teftiĢ çalıĢmalarında görülen baĢarı durumlarının devam edip-etmediği ve belirlenen eksikliklerin tamamlanması için ne gibi çalıĢmaların yapıldığı kontrol edilir. 4) Kurum teftiĢi ile birlikte yöneticiler, öğretmenler ve diğer personelin teftiĢinin yapılması esastır. Ancak zorunlu hallerde yönetici ve öğretmenlerin teftiĢi, kurum teftiĢi dıĢında da yapılabilir. 5) Yönetici teftiĢi, en az iki müfettiĢ veya bir müfettiĢ ile yetkili kılınan bir müfettiĢ yardımcısı tarafından yapılır. 6) Kurum rehberlik ve teftiĢi sonunda kuruma iliĢkin iki adet teftiĢ veya rehberlik tebliği hazırlanarak biri teftiĢ defterine yapıĢtırılır, diğeri ise baĢkanlığa sunulur. 7) Kurum teftiĢi sonunda; eğitim ve öğretim aksatılmadan teftiĢle ilgili değerlendirme toplantısı yapılır. 8) Öğretmen sayısı üç ve üçten az olan kurumların teftiĢi en az iki müfettiĢ tarafından veya bir müfettiĢ ve yetkili kılınan müfettiĢ yardımcısı tarafından yapılır. 9) Aday öğretmenlerinin teftiĢi en az bir müfettiĢ veya yetkili kılınan iki müfettiĢ yardımcısı tarafından yapılır. 10) TeftiĢ sırasında üstün baĢarı veya yetersizliği görülen yönetici ve öğretmenlerin teftiĢi, en az iki müfettiĢ tarafından veya bir müfettiĢ ve yetkili kılınan bir müfettiĢ yardımcısı tarafından yapılır. 11) Grup BaĢkanınca; aylık çalıĢma programında plânlanan rehberlik yapılacak kurumların rehberlik tarihleri en az bir hafta önceden ilgili kurumlara bildirilir. 12) Kurumların, yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin her yıl rehberlik veya teftiĢ amacıyla en az bir defa görülmesi esastır. Hiçbir kurum, yönetici, öğretmen ve diğer personel iki takvim yılı üst üste teftiĢsiz bırakılamaz. Ancak açık ilköğretim okulunda görevli olanlar ile Bakanlık merkez, taĢra ve


S a y f a | 251 yurtdıĢı örgütü ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında geçici olarak görevlendirilenlere bu fıkra hükmü uygulanmaz. 13) Rehberlik çalıĢmalarının; aday öğretmenler ile bir önceki yılda yapılan teftiĢe göre, yetersiz veya orta düzeyde değerlendirilen öğretmenlerden baĢlanarak yapılması esastır. 14) Rehberlik çalıĢmalarına baĢlamadan önce kurum yöneticisinden kurum ve çalıĢanlarının hangi konularda rehberliğe gereksinim duyduğu konusunda bilgi alınır ve çalıĢmalarda göz önünde bulundurulur. 15) Kurumların rehberlik ve teftiĢinde dikkat edilecek hususlar nelerdir? a. Genel ve özel amaçları, b. Yönetim süreçleri ve yöneticilerin etkinlikleri, c. Kurumların yapılarındaki sosyal, yönetsel, kültürel, ekonomik, teknolojik ve eğitim politikalarının geliĢtirilmeleri, d. GeliĢmeyi engelleyen unsurları, e. Sorunlara yaklaĢımda yararlı yöntemleri, f. Özel yönetmelik ve yönergelerindeki hükümleri, g. Eğitim-öğretim ve yönetimdeki değiĢme ve geliĢme sonucu uygulanacak yöntem ve teknikleri, h. Personelin mesleki performansını geliĢtirmeleri, i. Öğrencilerin sayı ve nitelik düzeyleri, j. Fizikî durumları, k. Ġnsan ve madde kaynaklarının etkili ve verimli kullanmaları, l. Kurum çalıĢanlarının kararlara katılma görev yetki ve sorumlulukları, m. Çevre ve toplum gereksinimlerini karĢılamaları, 16) Kurum teftiĢinde hangi hususlar incelenir? a. Fizikî durum i. Yönetim odaları, derslikler, lâboratuvarlar, atölye, (iĢlik) okul kooperatifi, kantin, kitaplık, konferans salonu, beden eğitimi salonu veya çok amaçlı salon, eğitici kol çalıĢma odaları, oyun sahaları ve spor tesisleri, okul bahçesi ve ayrılan oyun alanı, lavabo-tuvalet, aydınlatma, ısıtma ve su tesisleri ile yatılı ve pansiyonlu okullarda bunlarla birlikte yatakhane, revir, yemekhane, mutfak, bulaĢık yıkama yeri, banyo-duĢ ve lavabolar, çamaĢırhane, depo, ambarlar, etüt salonları ve garaj gibi yerlerin gereksinimi karĢılar nitelik ve nicelikte olması, ii. Yangından korunma ve sivil savunma önlemlerinin alınması, iii. Kurumun fizikî yapısında yapılacak değiĢiklikler için gerekli iznin alınması, iv. Genel temizliğe, mevcut eĢya, ders araç ve gereçlerinin bakımına ve düzenine gereken ilginin gösterilmesi, v. Okul, sınıf ve bölümlerinin adlarının levhalara yazılıp uygun yerlere asılması, vi. Okul çevre duvarı, bahçesinin ağaçlandırılması, uygulama bahçesi ve sportif etkinlikler için düzenlenmesi, vii. Türk Bayrağı ile ilgili yasal gerekleri uygulama, Atatürk ve Ģeref köĢelerini hazırlama, derslik ve koridorların mevzuatına ve hizmetin niteliğine göre düzenlenmesi, viii. Varsa motorlu araçların bakım, kullanma ve onarım durumları, gibi fizikî koĢulların eğitim ve öğretimi geliĢtirecek düzeyde olması, değerlendirilir. b. Eğitim ve öğretim durumu i. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, ii. Törenler, anma ve kutlama etkinlikleri, iii. Rehberlik ve eğitici kol çalıĢmaları, iv. Yıllık, ünite, günlük ve ders plânları ile ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması ve uygulanması, v. Seçmeli derslerin belirlenmesinde okul ve çevre koĢulların dikkate alınması, vi. Ders araç ve gereçlerinin sağlanması, bakımı ve korunması yatılı ve pansiyonlu okullarda etüt saatlerinin program ve mevzuat doğrultusunda plânlanması, vii. Okul ve sınıf kitaplıklarının oluĢturulması,


S a y f a | 252 viii. Özel eğitim gerektiren çocukların eğitiminde alınması gereken önlemleri ve özel eğitim uygulamalarına yer verilmesi, ix. Öğretmenler, zümre öğretmenler ve Ģube öğretmenler kurulu çalıĢmaları, x. Okul çevre iliĢkileri, okul aile birliği, okul, sınıf ve veli toplantısının yapılması değerlendirilir. c. Büro iĢleri i. Kurumlarda tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtların kuralına uygun tutulması, ii. YazıĢmalarda desimal dosya sisteminin kullanılması, resmî yazıĢma kurallarının uygulanması, iii. Duyurular dosyası tutulması değerlendirilir. d. Öğrenci iĢleri i. Öğrenci kayıtları, künye defterleri, okullar arası öğrenci yer değiĢtirmeleri ve yabancı öğrencilerin kayıtlarının mevzuatına uygunluğu, ii. Öğrenci devam devamsızlık iĢleri, öğrenci geliĢim dosyalarının iĢlenmesi, iii. Sınıf geçme defteri, yıl sonu ve ağırlıklı yıl sonu notları ile yıl sonu baĢarı ortalaması ve ağırlıklı yıl sonu baĢarı ortalamalarının iĢlenmesi, iv. Diploma, karne, kurs belgesi, takdirname, teĢekkür, yoklama fiĢleri, sicil, rapor, kayıt silme, dosya isteme-gönderme ile ilgili iĢlerin gereğince yürütülmesi, v. Dönem ve sınav çizelgelerinin temiz ve doğru bir biçimde düzenlenmesi, vi. Sınıfını geçen ve sınıf tekrarına karar verilen öğrencilerle ilgili iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesi, vii. Zümre ve Ģube öğretmenler kurulu tutanaklarının kuralına uygunluğu, sınıf geçme durumlarının öğrencilere duyurulması, viii. Müzik ve Beden Eğitimi derslerinden sorumlu olmayan öğrencilere iliĢkin iĢlemler ve öğrenci istatistiklerinin izlenmesi, ix. Rehberlik hizmetlerinin yürütülme durumu ve rehberlik hizmetleri verilen öğrenci sayısı. e. Personel iĢleri i. Öğretmen, memur ve diğer personel için kuralına uygun devam- devamsızlık ve sicil defterlerinin, kiĢisel dosyalarının tutulması, ii. Öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer personelin iĢe baĢlayıĢ ve ayrılıĢlarının ilgili makamlara bildirilmesi, iii. Ders dağıtım çizelgelerinin Kasım ayı baĢında, öğretim yılı içersinde yönetici ve öğretmenlerin ders saatlerinde yapılan değiĢikliklerin il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne zamanında bildirilmesi, iv. Aday memurların yetiĢtirilmelerinin ilgili mevzuata uygunluğu, v. Yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel arasında iĢ bölümü ve görevlerin değiĢmesi durumunda devir teslim iĢlerinin yapılması, vi. Mutfak, yemekhane, çamaĢırhane, kantin ve benzeri yerlerde çalıĢan personelin kurum özelliğine göre belirlenen aralıklarla kontrollerinin yaptırılması, vii. Yönetici tarafından personelin çalıĢmalarını izleme defterinin tutulması, viii. Öğretmen, yönetici, memur ve hizmetlilerinin özlük ve atama iĢlerinin zamanında kuralına uygun olarak yürütülmesi, ix. Görevlilerin haftalık ders saatlerine ve branĢlarına uygun biçimde çalıĢtırılması, x. Yabancı uyruklu öğretmen (varsa) görevlendirilmeleriyle ilgili çalıĢma izinlerinin olup olmadığının izlenmesi, xi. Rehber öğretmenlerin mevzuatına uygun çalıĢtırılması, xii. Ders saati karĢılığı çalıĢtırılan öğretmenlerin ders saatlerinin Bakanlar Kurulu Kararına uygunluğu, xiii. Personel nöbet çizelgesinin ve nöbet defterinin hazırlanması, xiv. Kuruma gelen Tebliğler Dergileri, genelge ve yazıların zamanında duyurulması değerlendirilir. f. Hesap, ayniyat ve döner sermaye iĢleri


S a y f a | 253 Kurumlarda; bütçe önerilerinin yapılmıĢ olması, ödenek defterlerinin tutulması, Ġhale yolu ile yapılan satınalmaların mevzuata uygunluğu, Teslim alma, sayım komisyonlarının çalıĢmalarının kuralınca yürütülmesi, Millî Eğitim Vakfı katkı payları ile ilgili iĢlemlerin kurallara uygun yürütülmesi, Ücretli okutulan dersleri gösteren aylık çizelgelerin kuralına uygun hazırlanması, Aylık ve ücret bordroları ile özel gider indirimi mevzuatı doğrultusunda düzenlenmesi, Ana sınıfı ücretlerinin kuralına uygun toplanması ve harcanması, Yatılı ve pansiyonlu okullarda ödenek defteri, ambar kontrol defteri , temrinlik malzeme sarf ve takım dağıtım defterleri pansiyon taksit defteri, yatılı öğrenci yoklama defteri, parasız yatılı öğrenci eĢya, kitap ve parasız yatılı öğrencilere verilen aylık harçlık defterlerinin usulüne uygun düzenli bir biçimde tutulması, ix. Kooperatif veya kantin hizmetlerinin yürütülmesi, x. Revir, hasta kayıt ve ilaç defterlerinin zamanında iĢlenmesi, xi. Özel eğitim okul ve kurumları, özel yönetmeliğinde belirtilen belge, defter ve dosyaların kuralına uygun olarak tutulması, xii. Öğrenci taĢıma ve beslenme hizmetlerinin mevzuatına uygun yapılması değerlendirilir. g. DemirbaĢ (taĢınır olarak değerlendirilmeli) i. DemirbaĢ eĢya üzerine demirbaĢ numaralarının yazılması ve bulunduğu bölüme listenin asılması, ii. DemirbaĢ eĢyanın kayıttan düĢmesi ve Millî Emlâk Dairesi'ne gönderilmesi, iii. Kullanılmaya ve yoğaltılmaya özgü araç ve gereçlerin, ilgili defterlere kaydedilmesi ve depo giriĢ çıkıĢ iĢlemlerinin mevzuat doğrultusunda yapılması, iv. DemirbaĢ eĢya sayım ve dökümünün zamanında yapılarak, görevliler arasında devir teslim iĢleminin yapılması, v. Döner sermaye iĢlerinin mevzuatına göre yürütülmesi değerlendirilir. 17) Bu değerlendirmelerin sonucunda kurum teftiĢ raporu düzenlenir. 18) Kurum teftiĢ raporu; bu yönergenin ekindeki öğretmen ve yönetici teftiĢ formlarındaki bilgiler ile kurum teftiĢ raporundaki baĢlıklar altında toplanan veriler esas alınarak değerlendirilir. 19) Yöneticilerin ve öğretmenlerin baĢarı durumları puan ve derece olarak isimleri karĢısına yazılarak belirtilir. Yapılan denetim sonucunda üstün baĢarılı olarak değerlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ödüllendirilmesine iliĢkin öneriler teftiĢini yapan müfettiĢlerce yapılır. Diğer personelin değerlendirilmesi olumlu-olumsuz ifadelerle açıklanır. 20) Kurum gereksinimleri bölümünde teftiĢ sırasında belirlenen personel, araç-gereç, ödenek ve onarım gibi gereksinimleri belirtilir. Bunların giderilmesi ile ilgili önerilerde bulunulur. 21) Kurum teftiĢ raporuna, teftiĢe katılan bütün müfettiĢ ve müfettiĢ yardımcılarının isimleri yazılır. Rapor yönetici teftiĢini yapan müfettiĢ ve müfettiĢ yardımcıları tarafından yazılır ve teftiĢe katılan tüm müfettiĢler ve müfettiĢ yardımcıları tarafından imzalanır. 22) Kurum TeftiĢ raporundaki baĢlıklar esas alınarak (değerlendirme bölümü hariç) her kurum için teftiĢ bitiminde iki adet "TeftiĢ Tebliği" hazırlanır. Tebliğ müfettiĢ ve müfettiĢ yardımcıları tarafından imzalanarak teftiĢ defterine yapıĢtırılır, diğeri ise baĢkanlığa verilir. 23) Kurum teftiĢ raporu ve formları en geç onbeĢ gün içinde yazılır ve baĢkanlığa sunulur. 24) Ġki örnek olarak düzenlenen kurum teftiĢ raporu ile yönetici ve öğretmen teftiĢ formları baĢkanlığa sunulur. BaĢkanlık; kurum teftiĢ raporunun değerlendirme bölümü ile yönetici ve öğretmen teftiĢ formlarının bir örneğini teftiĢ edilen kuruma, kurum teftiĢ raporunun diğer bölümlerini gereği için millî eğitim müdürlüğünün ilgili birimlerine gönderir. Kurum teftiĢ raporunun bir örneği baĢkanlıkta saklanır. Öğretmen ve yönetici teftiĢ formlarının diğer örneklerini ise ilgililerin sicil dosyalarına konulmak üzere sicil hizmetleri bürosuna gönderir. 25) Kurumlarda görevli öğretmenlerin baĢarı durumları, teftiĢ yapılarak belirlenir. Öğretmenlerin teftiĢinde kurumun özelliğine göre "Öğretmen TeftiĢ Formu" kullanılır. Öğretmen teftiĢi, Millî Eğitimin amaçlarını gerçekleĢtirmek için düzenledikleri etkinliklerin süresini ve niteliğini gözlemlemek üzere; dershane, salon, laboratuar, atölye ve iĢliklerde; a. Eğitim öğretimindeki baĢarı derecesi hakkında bilgi edinmek, i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.


S a y f a | 254 b. Olumlu davranıĢlarını belirlemek, c. Görevini en iyi biçimde yapmaya özendirmek, d. Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak üzere rehberlik ve yardımda bulunmak, e. Kurumda uyguladıkları öğretim yöntem ve tekniklerini geliĢtirmek, f. Öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasında ve kullanmasında yardımcı olmak, g. Öğrenci baĢarısının bilimsel yöntemler ile ölçülmesi ve değerlendirilmesinde yardım etmek, h. KarĢılaĢtığı sorunların çözümünde yol göstermek. i. Özel eğitim gerektiren öğrenciler için aldığı önlemleri geliĢtirmek ve yönlendirmek, j. Sınıf içi ve çevredeki eğitimsel liderliğini belirlemek için yapılır. 26) Rehberlik ve teftiĢ yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar nelerdir? a. Öğrencilerin, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda yetiĢtirilmeleri değerlendirilir. b. Ana sınıfı öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin çalıĢmaları sınıfın genel durumuna bakılarak bütün derslerde öğrencilere kazandırdığı bilgi, beceri ve davranıĢlara göre değerlendirilir. c. BranĢ öğretmenlerinin rehberlik ve teftiĢinde, okuttukları derslerde öğrencilerine kazandırdığı bilgi, beceri ve davranıĢları değerlendirilir. Birden fazla ders okutan branĢ öğretmenlerinin ana branĢları esas alınmak üzere okuttukları en az iki dersin rehberlik ve teftiĢleri yapılarak değerlendirilir. d. Rehber öğretmenlerinin rehberlik ve teftiĢleri "Rehber Öğretmen TeftiĢ Formu"ndaki davranıĢlar değerlendirilerek yapılır. Rehberlik AraĢtırma Merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenlerin çalıĢmaları ise kurum teftiĢi ile birlikte değerlendirilir. e. Rehberlik ve teftiĢ, grupça yapılan plânlamaya uygun olarak yürütülür. f. Rehberlik ve teftiĢten önce ve sonra öğretmenle görüĢülür. Öğretmenin rehberlik ve teftiĢinde gerekli görülürse yöneticiden bilgi alınır. g. MüfettiĢ veya yetkili kılınmıĢ müfettiĢ yardımcısı sınıfa öğretmenle birlikte girer ve birlikte çıkar. h. MüfettiĢ veya yetkili kılınmıĢ müfettiĢ yardımcısı teftiĢ sırasında sınıfın bir üyesi gibi davranır. i. Rehberlik ve teftiĢte çevre koĢulları ve olanakları dikkate alınır. j. TeftiĢ sonunda yapılan değerlendirmeler kesin olarak belirlenir. k. Rehberlik ve teftiĢ sonunda zümre ve Ģube öğretmenleri ile ayrı ayrı görüĢülür gerekirse birlikte toplantılar düzenlenir. l. Gözlenen davranıĢlarla ilgili olarak gerektiğinde öğretmen ve öğrencilere soru sorulabilir, açıklama yapılabilir, bilgi ve belge istenebilir. 27) Öğretmenler ile aday öğretmenlerin teftiĢi en az iki ders saati içinde yapılır. 28) Kurumda çalıĢan diğer personelin teftiĢi nasıl yapılır? 29) Kurumda çalıĢan yönetici ve öğretmenlerin dıĢında kalan diğer personelin çalıĢmaları, kurum teftiĢi ile yapılarak, olumlu veya olumsuz ifadelerle değerlendirilir. 30) Yapılan teftiĢ sonucu kurum teftiĢ raporu veya teftiĢ formlarında hizmet içi eğitim gereksinimi belirlenen yönetici, öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitim gereksinimi ile ilgili iĢlem nasıl yapılmalıdır? a. Yönetici, öğretmen veya diğer personel yetersiz görülürse, alanlarına göre gruplandırılarak Mayıs ayının son haftası içerisinde grup baĢkanınca baĢkanlığa sunulur. BaĢkanlık, eğitim ve öğretim etkinliklerinin yapılmadığı bir zamanda, ilgili birimlerle eĢ güdüm yaparak yerel olanaklarla hizmet içi eğitim gereksinimlerinin giderilmesini sağlar. 31) Kurum baĢarı puanı nasıl belirlenir? a. Kurumlarda görevli ve değerlendirmeye alınan bütün yönetici ve öğretmenlerin almıĢ oldukları puanlarının toplamının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. 32) Kurumların ödüllendirilmesi nasıl yapılır? a. Yapılan denetim sonucunda eğitim bölgesi veya yerleĢim alanı bazında kurum baĢarı puanına göre en yüksek puanla değerlendirilen kurum, valilikçe "BaĢarı Belgesi" ile ödüllendirilir. Ancak, aynı eğitim bölgesi veya yerleĢim alanının farklı teftiĢ gruplarınca denetlenmesi halinde en


S a y f a | 255 baĢarılı kurumun belirlenmesi, teftiĢ sonuçlarına göre en yüksek puan alan kurum ödüllendirilir. 33) Seminer ve kurs teftiĢi nedir? a. Öğretmenlerin, öğretim yılı baĢı ve sonunda belli bir plân ve programa bağlı olarak yaptıkları çalıĢmalar ile öğrenci baĢarısını artırmak amacıyla yapılan ders dıĢı kurslar teftiĢ edilir. 34) Seminer ve Kurs TeftiĢinde nelere dikkat edilir? a. Seminer ve kurs programı ile plânların incelenmesi, i. ÇalıĢmaların belirlenen plân ve programlarına göre yürütülmesi, ii. Kurs ve seminerle ilgili iĢ ve iĢlemlerin amacına uygun yürütülmesi değerlendirilir.

TEFTĠġĠN TANIMI TeftiĢ,kamu ve kurum yararına insan davranıĢlarını kontrol etme sürecidir. Önceden kararlaĢtırılmıĢ amaçların gerçekleĢme derecesini bulmak üzere her kurumda teftiĢ yapılır. Ayrıca müfettiĢ davranıĢları kurumda görevli personelin çalıĢmalarını da etkiler. Eğitim sisteminde teftiĢ, çeĢitli kuramlar yolu ile tahmin edilen sonuçları sentez eden bir süreçtir. Üç grupta toplanan bu kuramların birincisinde öğrenme,kişilik ve davranış, ikincisinde yasal ve politik kuramlar ile bilgi ve grup dinamiği kuralları, üçüncüsünde organizasyon, yönetim, komünikasyon ve rol kuramları yer alır. 

Kamu hukukunda teftiĢ; bütün devlet dairelerindeki görevlilerin mevzuat hükümlerine göre, vazifelerini hakkıyla ifa edip etmediklerini, aykırı hareket ederek memuriyet vazifelerini yerine getirmede ihmal ve dikkatsizlik gösterip göstermediklerini,suistimal yapıp yapmadıklarını tespit ederek, haklarında gereken yasal iĢlemlerin yürütülmesi için devlet dairelerinin teĢkilat kanunlarına göre tayin edilmiĢ müfettiĢler veya bu iĢle görevlendirilmiĢ memurlar vasıtası ile yapılan iĢ ve iĢlemlerdir. TeftiĢ, yapılan çalışmaları denetlemek ve değerlendirmek, daha verimli hale getirilmelerini sağlamak için ilgililere önerilerde bulunmak, kurumlardaki personele çalıĢmalarında ve yetiĢmelerinde rehberlik yolu ile yardımda bulunmak gibi geniĢ bir hizmet alanıdır. Ayrıca, meydana gelen disiplin ve yasa dıĢı olayların soruĢturma ve incelemelerini yaparak sonucun üst ve ilgili kademelere bildirilmesini de kapsar. Rehberlik ve mesleki yardım olarak teftiĢ; istenilen ve gereksinim duyulan yer ve zamanda sağlanan, eğitimin her düzeyinde uygulanabilen bir mesleksel rehberlik ve yardımdır. TeftiĢ, eğitim programlarının bir çok yönünü etkileyen eĢgüdümlenmiĢ bir teknik ve sosyal süreçtir. Eğitim kaynaklarının kollektif olarak etkili bir biçimde kullanılması, öğretimin kalitesine etki eden durum ve etkenlerin eleĢtirici bir yaklaĢımla analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesini sağlar. TEFTĠġTE KAVRAMSAL GELĠġMELER

Bilimsel TeftiĢ;Genel anlamda teftiĢ, yalnız denetleme, kontrol, soruĢturma, mesleki rehberlik ve personel değerlendirme ile sınırlı değildir. Kurumun amaçlarına ulaĢmak üzere kaynakların en etkili Ģekilde kullanılması, ürünün nitelik ne niceliğinin artırılması için bilimsel yöntem ve araçları aramayı ön görür. Eğitsel Liderlik; TeftiĢ, çalıĢma planının en iyi Ģekilde uygulanmasını, aksayan yönlerin saptanmasını ve giderilmesini, baĢarı elde edilmesini amaçlarken; kurum personelinin yetiĢtirilmesini ve yönetilmesini de ihmal etmez. Bu anlamda yapılacak liderlik, yol gösterici, toplumsal gereksinmeleri karşılayan, problemlerin çözülmesinde işbirlikçi, önlemler önerici, istek ve yetenekleri ortaya koyan, bireysel ve grup görüşmeleri ve çalışmalarına yer ve önem veren faaliyetlerdir. Yapıcı ve bulucu teftiĢ; çalıĢmaların plana uygun ve geleceğe açık olmasını, birleĢtirici, uzlaĢtırıcı, kamu ve kurum yararına dönük olmasını, analizler sonunda sentezlere gidilmesini ön görür. Ayrıca personeli isteklendirici, güdüleyici, rehberlik ve insan iliĢkilerine yer verilmesini, duruma göre esnek, uygun yöntemlerle eksikliklerin ve hataların ortaya konulmasını, ortak bilinçle çalıĢma istek ve alıĢkanlığının kazandırılmasını, teftiĢin kendisinin de eleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesini içerir. TEFTĠġ TÜRLERĠ


S a y f a | 256   

                  

Kurum hizmetlerinin kapsamı geniĢledikçe teftiĢe olan ihtiyaçta artmaktadır. Hizmetlerin yürütülmesinden birinci derecede sorumlu yönetimi denetleme yolları politik, yargı, kamuoyu ve yönetsel olmak üzere dört kısımda incelenebilir. Politik Denetim: Siyasi denetim ve Meclis denetimi adı verilen bu denetim Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılır. Meclis bu yetkisini soru, meclis araĢtırması, genel görüĢme, gensoru ve meclis soruĢturması yollarından biri veya bir kaçı ile yerine getirmektedir. Yargı Denetimi; Yönetim sisteminin iĢleyiĢinden doğan uyuĢmazlık ve sorunları bir çözüme bağlamak üzere DanıĢtaya, idari mahkemelerine, vergi mahkemelerine ve bazı hallerde adliye mahkemelerine baĢvurularak dava açılabilir. Böylece her hangi bir yönetsel iĢlem veya eylem yargı denetiminden geçirilmiĢ olur. Kamuoyu Denetimi; Yönetimin çalıĢmaları hakkında görüĢ ve düĢüncelerini ortaya koymak üzere kamuoyu tarafından yapılan denetimdir.Bu denetimin etkili olmasında kitle iletiĢim araçları ile sivil toplum örgütlerinin geliĢmiĢ olması, bireylerin eğitim ve kültür düzeylerinin yüksek olmasının büyük payı vardır. Yönetsel Denetim; Ġdari teftiĢ adı verilen bu denetim, denetlemeye yetkili olan üst kademe yöneticileri veya onlara denetimde yardım etmek üzere görevlendirilen uzmanlar veya müfettiĢler tarafından yapılır. Eğitim Sisteminde yapılan teftiĢ ve değerlendirme alanına göre kurum ve ders teftiĢi olmak üzere iki gruba ayrılır. Kurum TeftiĢi; Bir eğitim kurumunun amaçlarını gerçekleĢtirmede insan ve madde kaynaklarının sağlanma, yararlanılma durumunun gözlenmesi, kontrol edilmesi ve ölçütlere göre değerlendirilmesidir. Ders TeftiĢi; Bir eğitim kurumunda öğretici olarak görev alan öğretmenlerin öğretim ve eğitim etkinliklerindeki çalıĢmalarının gözlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesidir. TeftiĢ yapacak müfettiĢlerin görevlendirme Ģekline göre genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel TeftiĢ; TeftiĢ programına göre kurumların her türlü etkinliklerinin ve personelin hazırlanan plana göre müfettiĢ grubu tarafından denetlenmesidir. Özel TeftiĢ; Durumu özellik gösteren kurum veya personelin makam onayına dayalı olarak denetlenmesidir. Yakından TeftiĢ;MüfettiĢlerin kurum içinde görevli bulunmaları halinde yapılan teftiĢtir. Uzaktan TeftiĢ;TeftiĢ eden ile edilenin aynı yerde bulunmamaları halinde yapılan teftiĢtir. Genellikle kamu kuruluĢlarımızda yapılan teftiĢ bu türdendir. Ġç TeftiĢ; Kurumun kendi müfettiĢleri tarafından yapılır. Yönetimin planını uygulayan görevlilerin iĢlerini teftiĢ ve denetlemedir. DıĢ TeftiĢ; Kanunların sorumluluk yüklediği vatandaĢ veya kurumların iĢlerini teftiĢ ve denetlemedir. BaĢka kurumların müfettiĢleri tarafından yapılır. TeftiĢ birimlerine verilen görevler bakımından iç ve dıĢ teftiĢ olmak üzere iki kısma ayrılır. Teknik TeftiĢ; Alandan gelen müfettiĢler tarafından yapılır. Özel ihtisas ve uzmanlığı gerektirir. Yönetsel TeftiĢ; Sistemin iĢleyiĢinin kurallara uygunluğunu, kaynaklardan yararlanma Ģekline, sistemin tümüne ve iliĢkilerine yöneliktir.Yönetime,yöneticilere ağırlık veren, operasyonel araĢtırmayı gerektiren ve sistemi değerlendiren teftiĢtir. Tam teftiĢ; Tarama teftiĢi de denilen bu yöntemde, teftiĢ dönemine giren iĢlerin tamamı incelenerek teknik gereklere ve düzenlemelere uygun olup olmadıkları saptanır. Sondajla TeftiĢ; ĠĢlemlerin tümünün incelenmesi yerine bazı ölçütlere göre belirlenen veya özel olarak seçilen iĢlemlerin incelenmesi ile yetinilen bir yöntemdir. Normal TeftiĢ; Eğitim MüfettiĢleri BaĢkanlığı tarafından yapılan planlamaya göre yapılan teftiĢtir. Seri TeftiĢler; Bu tür teftiĢler, teftiĢ edilen kurumun bütün birimleri yerine belirli birimlerin veya tüm iĢler yerine bazı iĢlerin teftiĢi ile yetinilmesidir. DENETĠM MODELLERĠ KLĠNĠK MODEL: Sınıf içi etkinliklerin anlamının keĢfedilmesi ve iĢbirliğinin sağlanmasında müfettiĢ ve öğretmen arasında yaratılacak mesleki iliĢkilerin önemini vurgulamıĢtır. ARTĠSTĠK/HUMANĠSTĠK MODEL: MüfettiĢin önceden belirlenmiĢ aĢamaları uygulamasından çok, öğretmenle kuracağı insan iliĢkilerinin önemi vurgulanarak, bunun denetimin birincil iĢlevi olduğu vurgulanmıĢtır. Denetimin deneysel yanlarının uygulanması, denetimin sezgi, sanat ve özel durumlara çözüm bulma gibi hayati boyutlarının eksik kalmasına yol açmaktadır. MüfettiĢ bir uzman olarak öğretmenin mesleğinin sanatsal yanını anlamasına ve sınıf içindeki etkinliklerin sezgisel yorumunu ve tanımını yapmasına yardım etmelidir. TEKNĠK/DĠDAKTĠK MODEL: Örgütsel amaçlara ulaĢılması ve farklı öğretim tekniklerinin uygulanmasındaki ustalık vurgulanmıĢtır. Klinik denetimin üç temel aĢaması geliĢtirilerek 32 aĢamalı bir


S a y f a | 257 denetim tekniği oluĢturulmuĢtur. Sınıf gözlemleri öğretmeni geliĢtiren ve teĢvik eden bir kaynak olarak görülmüĢtür. Öğretim tekniklerinde öğretmen davranıĢlarının geliĢtirilmesi için sınıf gözlemi ve danıĢma yapılması temel yöntemler olarak görülmüĢtür. GELĠġĠMSEL/YANSITMACI MODEL: Bu model öğretmen davranıĢlarının değiĢtirilmesini amaçlar. MüfettiĢten, öğretmenin düĢünme biçimi ve duyarlılık kazanmasını etkilemesi beklenir. Öğretmenin uygulamada bazı özel ilkeleri keĢfetmesi için bir içebakıĢ geliĢtirmesine ne yardım edilir, sınıf içindeki güdülenmesi ve yaptığı iĢi anlaması sağlanır. Denetmenler için etik ilkeler: 1. Denetlenenlere ve meslektaĢlarına değerli ve saygın bireyler olarak davranmak. 2. Denetlenenlerle iliĢkilerinde gizlilik ilkesine uygun davranmak ve meslektaĢları ile bilgileri paylaĢırken gizlilik sınırlarına dikkat etmek. 3. Denetlenenlerle ikili özel iliĢkilerden kaçınmak. 4. MeslektaĢlarını denetimin amacı ve sonuçları konusunda bilgilendirerek onaylarını almak. 5. Sınıf gözlemlerinden önce meslektaĢları ile görüĢmek ve gözlem sürecinin amacını ve planını gözden geçirmek. 6. MeslektaĢlarının etik dıĢı sayılabilecek davranıĢ ve tutumlarına karĢı çıkmak. 7. Mesleki yeterliliğini sürekli geliĢtirmek. Yukarıdaki ilkeler dizisinde de kısmen vurgulandığı gibi, vizyon sahibi, insan iliĢkilerinde usta, mevzuata hakim, davranıĢları ile herkese örnek olan müfettiĢler, yalnız kurumları için değil, kamu hizmetlerinin geliĢmesi için de son derece önemli görevlilerdir. Bu derece önemli bir görevi yerine getiren bireylerin bazı temel ilkelere uygun davranması beklenir. Bu anlamda denetim ilkelerine gereklilik vardır. Denetimin amaçlarına ulaĢabilmesi için uyulması gereken ilkeler Ģunlardır: Amaçlılık: Her etkinlik gibi denetim de amaçlı olmak zorundadır. Amaçlılık ilkesi, denetim süreçlerinden birisi olan "amaç saptama" da somutlaĢır. Denetimin hem gerekçesini hem de hedefini belirler. Planlılık: Denetim uzun ve kısa dönemli planlara bağlanmalı, amaçlara yönelik olan bu planlardaki denetimden etkileneceklerin görüĢleri de yer almalıdır. Denetim planı, planlamanın genel ilkeleri doğrultusunda yapılmalıdır. Süreklilik: Denetimde süreklilik yoksa, bazı düzeltme ve değiĢiklikler için geç kalınmıĢ olacaktır. Denetimin etkili olabilmesinin koĢullarından birisi de sürekliliktir. Nesnellik: Denetim sürecinde bilimsel bulgulardan yararlanmak, nesnel ölçütler kullanmak, olay ve kiĢiler hakkında tarafsız olabilmek, yargıları sayısallaĢtırmak, duygusal davranmamak gerekir. Bütünlük: DüĢünce ve eylemlerde sistem görüĢünün gözetilmesini gerektirir. Kapsamlı düĢünme, olguları her yönüyle görüp değerlendirebilme, onları etkileyen tüm değiĢkenleri ve bu değiĢkenlerin iliĢkilerini hesaba katabilme bütünlük ilkesinin gereğidir. Durumsallık: Durumsal farklılıklar, performansın nicelik ve nitelik düzeyini etkileyerek aynı bireylerin, farklı yer ve durumlarda farklı görülmelerine yol açabilir. Bu durum bazı yanılgıları da beraberinde getirir. Bu yanılgıları önlemek için denetim, durumsal olmak zorundadır. Farklı koĢullarda çalıĢan insanlardan aynı sonuçları beklemek yanlıĢtır. Açıklık: Amaçlarda ve süreçlerde görevlilerden neler beklendiğine iliĢkin olduğu kadar denetçi eylemlerinin yöntem, süreç ve sonuçlarındaki açıklığa da iliĢkindir. MüfettiĢin açık davranıĢı, gerçekleri ortaya koyarak nesnelliği sağlayabileceği gibi eylemlere katılmayı da sağlar ve müfettiĢe güveni artırır. Demokratiklik: MüfettiĢ yetkiden çok etkiyi, özendirmeyi, ödülü, iĢbirliğini ve katılmayı kullanmalıdır.


S a y f a | 258 Bir kurumda yapılan teftiĢ iĢlemlerindeki aĢamalar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Hazırlanan Faaliyet planını inceleme Plan ile uygulamaları yerinde karĢılaĢtırma Plandan ayrılma hata ve eksikleri saptama Hatalı uygulamaları yer ve zamanında durdurma Hata sapma ve eksiklerin nedenlerini bulma Önleyici ve düzeltici giderici önlemler belirleme Önlemleri önerme yol gösterme ve yardım etme Önlemlerin uygulanmasını ve değiĢmeleri izleme BaĢarıyı etkileyen faktörleri araĢtırma bulma Mesleki yardımda bulunma iĢbaĢında yetiĢtirme Yenilik ve geliĢmeleri izleme, ilgililere yayma Alanla ilgili inceleme ve araĢtırma yapma Değerlendirme yapma ve sonuçları raporlama Yasa hükümlerine aykırı eylemleri soruĢturma SoruĢturma raporlarını hazırlama sunma

TEFTĠġ PLANLARINDA GÖZ ÖNÜNÜDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR

1. Kurumun genel ve özel amaçları ile politikası 2.TeftiĢin genel ve özel amaçları ve fonksiyonu 3.Örgüt yapısı kademeler ve görev dağılımı 4.Sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik geliĢmeler 5.DeğiĢme ve geliĢme sonucu uygulanan yöntemler 6.Ürünün nicelik ve nitelik bakımından durumu 7.Kurumun fiziki olanaklarının kullanılması 8. Kurumun personel kaynakları ve yeterlikleri 9.Personelin çalıĢma koĢulları ve sorumluluklar 10. Çevrenin yapısı, özellikleri ve beklentileri TeftiĢte yapılan rehberlik: Bireyin kendisini ve çevresini tanıması, bireysel sorunlarını çözmesi, karar vermesi, bulunduğu ortama uyum sağlaması, kendisini geliĢtirmesi ve mutlu olması için yapılan çalıĢmaya denir. TeftiĢte mesleki yardım. Bireyin meslek yaĢamında karĢılaĢtığı sorunları çözmesi, beklenen davranıĢları göstermesi, bir bütün olarak geliĢmesi ve baĢarılı olması için yapılan çalıĢmadır. TeftiĢte iĢbaĢında yetiĢtirme: Bireyin yetiĢme noksanlığından kaynaklanan sorunları çözmesi, baĢarısızlığını ve uygulamadaki eksikliklerini gidermesi için gerekli bilgi beceri ve tutumları kazandırma sürecidir. MÜFETTĠġ ĠġBĠRLĠĞĠ YAPACAĞI BĠREYLER ARASINDA KĠġĠSEL FARKLILIKLARI SAPTAMADA AġAĞIDA SIRALANAN HUSUSLARI DĠKKATE ALMALIDAR. 1. KiĢiler arasındaki duygusal, zihinsel ve fiziksel farklılıklar doğaldır, bu farklılıklar kiĢilerin davranıĢlarını etkiler. 2. Bir görüĢme ve konuĢma ile kiĢi hakkında hükme varabilmenin çok güç olduğu kabul edilmelidir. 3.Özel durum ve iĢlerde, kiĢisel farklılıkları saptamada en iyi metot iĢ baĢında yapılan gözlemdir.


S a y f a | 259 4. ÇeĢitli iĢler kiĢiler tarafından çok iyi yapılabiliyorsa, bunlarla yakından ilgilenenler olduğu dikkate alınmalıdır. 5. Bir insanının ilgi ve baĢarısının alan ve derecesi, günden güne, yıldan yıla değiĢiklik gösterebilir. 6.Çevredeki sosyal ve fiziki değiĢiklikler ile diğer faktörler kiĢilerin reaksiyonlarını etkiler. 7. Genel olarak, grupta değiĢiklik, kiĢide değiĢiklikten daha ağır olur, grubun yapısı grubu oluĢturan kiĢilerinkine kıyasla daha statiktir. 8. Grubun hissi davranması, hayal ve kurutu ile özel heveslere ulaĢmak üzere mantıksızca heyecan sahibi olması, Ģahıslara kıyasla az olur. ĠġBĠRLĠĞĠNDE DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1. ĠĢbirliği uygun biçimde istenmelidir. Emredilmemelidir. 2. Birey iĢbirliğine isteklendirilmelidir. Zorlanmamalı, tehdit edilmemelidir. 3. KarĢılıklı görüĢler geliĢtirilmelidir. Bir görüĢte ısrar edilmemelidir. 4. Personel iĢbirliği için güdülenmelidir. Baskı yapılmamalıdır. 5. Güven ve saygı sağlanmalıdır. KuĢku yaratılmamalıdır. 6. uygun ortam seçilmelidir. GeliĢigüzel ortamda baĢlanmamalıdır. 7. Personel iĢbirliğine heveslendirilmelidir. Mecbur edilmemelidir. 8. Olumlu örnekler verilmelidir. Karamsarlık yaratılmamalıdır. 9. UlaĢılabilir hedefler gösterilmelidir. Hedefler hayali olmamalıdır. 10. Uygun tartıĢma ortamı sağlanmalıdır. Ağız kavgası yapılmamalıdır. 11. Hatalar kiĢiye açıklanmalıdır. Hatalar örtbas edilmemelidir. 12. Fikirler, görüĢlere önemsenmelidir. Küçümsenmemeli, yadırganmamamladır. 13. Gerektiğinde dramatize edilmelidir. Abartılmamalı, yerilmemelidir. 14. Hayır derken nedeni açıklanmalıdır. Nedenler gizli kalmamalıdır. 15. Hayır sempatik olarak söylenmelidir. Kaba ve sert olmamalıdır. ĠNSANLARDA ĠSTENMEYEN DAVRANIġLARI VE ALIġKANLIKLARI ÖNLEMEK ĠÇĠN UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Ġstenmeyen davranıĢ saptanmalı, daha sonra hatalı olup olmadığı kararlaĢtırılmalı, 2. Hatalı ve istenmeyen davranıĢlar anında durdurulmalı, 3. Hatalı davranıĢın nedeni açıklığı kavuĢturulmalı, 4. Hatalı davranıĢın bireylere ve kuruma zararı saptanmalı, 5. Ġstenmeyen davranıĢı önleyebilecek önlemler ve uygulanabilecek ortam tasarlanmalı, 6. Hatalı davranıĢların istenmeyen durumlarla iliĢkisi kurulmalıdır. 7. DeğiĢtirilecek veya kazandırılacak davranıĢların ne zaman, nerede ve nasıl kazandırılacağı saptanmalı,


S a y f a | 260 8. Hatalı ve istenmeyen davranıĢlar yerine iyilerini kazandırmaya çalıĢılmalı, 9. DeğiĢtirilen davranıĢın olumlu ve yaralı sonuçları örnek olarak gösterilmeli, 10. Gerektiğinde ve tekrarlandığında ceza verilmelidir. OLUMSUZ GÖRÜġLÜ ġAHISLARLA ÇALIġIRKEN DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 1. Olumsuz görüĢün nedenleri ve etken faktörleri açığa çıkartmak için yeterince açıklama fırsatı verilmeli ve sabırla dinlenmelidir. 2.KarĢılıklı konuĢmaya olumlu ve samimi bir havada baĢlanmalı, konuĢma sakin ve çekinmeden yapılmalı, gerektiğinde ara verilmeli, karĢılıklı söz hakkı kullanılmalıdır. 3. KiĢilerle birlikte olumlu yönde görüĢ geliĢtirmenin yararları örnek verilerek, isteklendirilerek ve heveslendirilerek açıklanmalıdır. 4. KarĢıdaki bireyin olumsuz görüĢü ile tartıĢmayı kazanmak amacında olacağı göz önünde bulundurularak kendisini haklı olduğunu belirleyecek ifade kullanılmamalıdır. 5. Olumsuz görüĢlerin yerine olumlu ve benimsenen görülerin kazındırılmasının meydana getireceği sonuçlar hakkında örnekler ortaya konulmalıdır. 6. Bireyin baĢarılı olduğu hususları açıklaması, onlardan bahsetmesi sağlanmalı, baĢarı elde etme yöntemleri örnek olarak alınmalıdır. 7. Benimsediği, sevmediği, çekindiği ve fikirlerine karĢı olduğu kiĢinin savunucusu veya eleĢtiricisi durumunda olmaktan kaçınmalıdır. 8. KiĢilerle anlaĢmazlığını onlara küserek veya onları kırmakla halledebileceği kanısında ise bu görüĢünü değiĢtirmek üzere yapılan görüĢme örnek olarak gösterilmelidir. 9. Yapılan görüĢme sonunda konuĢma ve açıklamalar özetlenmeli, gerekirse bazı kararlar alınmalıdır. Ancak konu yetirince aydınlatılmadan, olumsuz görüĢmeler yok edilmeden görüĢme tamamlanmamalı ve karar verilmemelidir. 10. Yapılan görüĢme değerlendirilerek elde edilen sonuç ortaya konulmalı, yarar sağlanması için yapılması gereken çalıĢmalar kararlaĢtırılmalıdır. OLUMLU FĠKĠRLER OLUġTURMANIN ESASLARI 1. Hakkında fikir elde edilecek sorun sınırlandırılmalıdır. Problem ile ilgili kuĢkulu olmayan ve kesin ifadeler kullanılmalıdır. 2. Esas sorun odak noktası olarak alınmalı bir defada yalnız bir sorun tartıĢılmalı, daha sonra diğer sorunlara geçilmelidir. 3. Sorun ile ilgili olarak ortaya konulan fikirlere değer verilmeli, görüĢlerini açıklayan Ģahıslarda güven duygusu geliĢtirilmelidir. 4. Zaman faktörü göz önünde bulundurulmalı sorunlar görüĢülürken, fikir elde etmek ve geliĢtirmede sabır ve ısrar dikkatle kullanılmalıdır. 5. Bilinçli ve Ģuurlu davranıĢ gösterilmeli, özellikle zihinsel yorgunluk hissedildiği zaman dinlenmek için gerekli olanaklar sağlanmalıdır. 6. Fikirler ile alternatifler geliĢtirilmeli ve çoğaltılmalıdır. Bu konuda alternatifleri olmayan tek fikir kabul edilmemelidir. Kabul edilecek fikir, bir çok görüĢ arasından seçilmiĢ olmalıdır.


S a y f a | 261 7. GörüĢ ve fikirlerin uygulama olanağı sağlanmalıdır. Yapılacak önerilerin uygulanmasında, kullanılacak araçlar, kaynaklar ve ortam hazırlanmalıdır. 8.GörüĢ ve fikirler uygulanmalı ve uygulama sonuçları değerlendirilmelidir. UygulanmıĢ ve olumlu sonuçlar alınmıĢ fikirler, sorun ile ilgili prensipler ve esaslar haline getirilmelidir. ETKĠLĠ BĠR ELEġTĠRĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 1. Amaçlı olmalıdır. 2.Anlamlı olmalıdır. 3. Gerçekçi olmalıdır. 4.Ġnandırıcı ve güven verici olmalıdır. 5.Yapıcı olmalıdır. 6.Esneklik sağlamalıdır. 7.Özel olmalıdır. 8.Uygun yöntemlerle yapılmalıdır. 9. Nesnel olmalıdır. 10.Çıkarsız olmalıdır. MÜFETTĠġĠN ĠNSAN ĠLĠġKĠLERĠNDE UYMASI GEREKEN KURULLAR 1. Ġnsan iliĢkilerini geliĢtirmede önerilebilecek tek bir yol yoktur, içinde bulunulan koĢullara göre uygun yöntem seçilir. 2. Ġnsanların bilimsel, psiko-motor ve duyuĢsal güçlerinin birbirinden farklı olduğu dikkate alınmalıdır. 3. ÇalıĢan insanların gösterecekleri davranıĢların bir kısmı duyuĢsal olduğu kabul edilmelidir. 4.Ġnsan saygıya ve sevgiye layıktır, kendisine gereken değer verilmelidir. 5.Ġnsana güven asıldır, güven duygusu geliĢen insan huzurlu çalıĢır, çekingenliği azalır ve morali yükselir. 6.Ġnsana dostça yaklaĢılmalı, değer verilerek samimi bir ortamda iliĢki kurulmalıdır. 7. Ġnsana hakça davranılmalıdır. Bireyler arasında yasal olmayan ayırımlar yapılmamalı, adalet duygusu geliĢtirilmelidir. OKULLARDA ÖĞRETMEN MORALĠNĠ ETKĠLEYEN TEMEL ETKENLER 1.Eğitim amaçlarının öğretmenlerin mesleki normları ve amaçları ile uyumlu olması, 2. Görev, yetki sorumluluk ve ödüllerin örgüt üyeleri arasında uygun biçimde dağıtılması, 3. Nesnel ve dürüst bir yönetim, sağlanan ortam ve örgütsel ikilim 4.Öğretmenlerin ve ilgili personelin karar ve planlama sürecine katılması, 5.Mesleki geliĢim, ilerleme ve yükselme için gerekli ortamın sağlanması, 6.Yüksek düzeyli zihinsel ve kültürel etkileĢim 7. ÇeĢitli sosyal ve toplumsal etkinlikler


S a y f a | 262 8. Grupla bütünleĢme, birlikte uyumlu çalıĢma 9. Takdir edilme, öğretmene güven ve saygı duyulması 10.Öğretmene değer verilmesi ve saygınlığın korunması YÜKSEK MORALĠN BELĠRTĠLERĠ 1. Kurumun amaçlarını benimseme, gerçekleĢmesi için istekle çalıĢma 2. ĠĢbirliği yapma, toplantı ve etkinliklere katılmada istekli olma 3.BaĢkalarına yardım etmeye hazır olma ve sağlanan fırsatlardan yararlanma 4. Meslek arkadaĢları ile olumlu iliĢkiler içinde olma, olumlu düĢünme 5.Grupla bütünleĢme, ben ve benim sözcükleri yerine biz, bizim sözcüklerini kullanma, 6. Sorunlara olumlu, yapıcı ve çözümleyici bir tutumla yaklaĢma 7. Sorunların çözümü için denemelere giriĢme, ilgililerden yararlanma 8. ArkadaĢlarının baĢarılarından ve ödüllendirilmelerinden haz ve mutluluk duyma 9. Kendini geliĢtirme giriĢimlerinde bulunma, imkânlardan zamanında yararlanma 10. BaĢarıları objektif olarak ölçme ve yargılarda nesnel olmaya çaba gösterme DÜġÜK MORALĠN BELĠRTĠLERĠ 1.Görev almada isteksizlik ve algılamama 2. Yeniliklere ve değiĢikliklere katılmama 3. Toplantılara ve etkinliklere katılmama 4. KiĢi ve olaylardan gereksiz yere yakınma 5. Yetki kullanmama ve sorumluluk almama 6. Yılgınlık, gruplaĢma ve olumsuz tepkiler 7.Dedikodu, çekiĢtirme, atıĢma ve tartıĢmalar 8. Gerekli hazırlıkların zamanında yapılmaması 9. BaĢka okullara nakil istekleri ve istifalar 10. Değerlendirme sonuçlarının hatalı olması MORALĠN YÜKSELTĠLMESĠNDE MÜFETTĠġĠN ROLÜ 1.Okulda açıkta paylaĢılan amaçlar saptama 2. Personeli önemli kararlara katma 3.Okulda birlik, dayanıĢma ve iĢbirliği sağlama 4.Gurur ve güven verici bir hava yaratma 5.Mesleki ve kiĢisel ihtiyaçlara duyarlı olma


S a y f a | 263 6.Mesleki geliĢmeler için fırsatlar sağlama 7. Bireyler arasında olumlu iliĢkiler kurma 8. Ġnsan iliĢkilerini olumlu yönde geliĢtirme 9. Saygıya dayalı etkileĢimde bulunma 10. Yenilik ve geliĢmeleri izleme, yayma, ulaĢtırma 11.Öğretmen ve öğrenci baĢarılarına duyarlı olma 12. Risk alma, güdüleme ve yerinde ödüllendirme Güdüleme: Motive 1. Bireyin ihtiyaçlarını karĢılayacak iyi bir çalıĢma yaratarak bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve isteklendirilmesi sürecidir. 2. Yönünü ve öncelik sırasını da belirleyerek, bireylerin bilinçli ve amaçlı eylemde bulunmaya yöneten, iç veya dıĢ etkendir. 3. KiĢiliğin oluĢmasında, biçimlenmesinde davranıĢı baĢlatan, açığa çıkan, sürdüren, yönlendiren bilinçli veya bilinçsiz etkenlere denir. 4. Personelin kiĢisel olarak, fiziksel, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerinin, kurum personeli olarak örgütsel, yönetsel ve iĢlevsel gereksinimlerinin karĢılanarak, belirli politikalar yardımı ile davranıĢlarına bu yolda yön ve biçim verilmesi sürecidir. ÖRGÜTLERDE PERSONELĠN DAVRANIġLARINI YÖNLENDĠRMEDE KULLANILACAK YÖNTEMLER 1.Olumlu destekleme 2. Kaçınmayı öğrenme 3. Ġlgi gösterme 4. Ceza verme KURUM TEFTĠġĠNDE KULLANILAN BAZI KAVRAMLAR Ġnceleme: Bir konunun her yönü ile dikkatle özenle ve titizlikle gözden geçirilmesidir. Bir olay veya olguyu ele alıp özelliklerini ayrıntılarını anlatmaya çalıĢmaktır. Ġnceleme Raporu: Bir iĢi yada bir konuyu özellik ve ayrıntılarıyla anlamaya çalıĢmaya inceleme, sonunda düzenlenen rapora da Ġnceleme raporu denir. Denetim / TeftiĢ: Yönetim, eğitim ve öğretim uygulamalarını amaçlarına ulaĢma durumunu belirlemek bakımından bir sisteme bağlı kalınarak yapılan kontrol, inceleme ve araĢtırmalar bütünüdür. Genel Denetim: Okul ve kurumlardaki yönetim, eğitim ve öğretim çalıĢmalarını incelemek ve değerlendirmek amacıyla yapılan etkinliktir. Rehberlik: Öğrencilerin eğitim- öğretiminde, diğer çalıĢma ve uygulamalarda verimliliği artırmak ve mevzuata uygunluğu sağlamak için denetimler sırasında her türlü yardım, teĢvik ve önerileri kapsayan hizmetlerdir. Mucip-Onay-Olur: Bir konunun incelenmesi ve soruĢturulması için Bankalık makamınca verilen yazılı izindir.


S a y f a | 264 Mucipli Denetim: Makam onayına dayalı olarak bir kurumun veya personelin çalıĢmalarının denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. Föy: Denetimde görevli müfettiĢin, denetimle ilgili tespit ve kanaatlerini belirten ve rapor yazımında esas alınan imzalı metindir. Raportör: Denetimde görevli müfettiĢ grubundan raporun yazılmasında esasa olacak föyleri toplayan ve bunlara dayalı olarak rapor yazımını gerçekleĢtiren müfettiĢ. Tevsi-i Tahkikat: Yeni çıkan bazı olgular nedeniyle, yapılmıĢ olan tahkikatın geniĢletilmesi ve derinleĢtirilmesi halidir. GENEL DENETĠMLERDE HAZIRLANAN KURUM RAPORLARININ HAZIRLANMASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 1-Rapor yazımında imla kurallarına dikkat edilir. 2-Raporda olumlu konular kısaca ifadelendirildikten sonra, olumsuz ve geliĢtirilmesi gereken hususlar açıklanır. 3-Denetimlerde müfettiĢler tarafından düzenlenen föyler raportörde toplanır. 4-Raportör okulun genel denetim rapor taslağını hazırlar ve gruptaki müfettiĢlerce her yönü ile değerlendirildikten sonra raporun yazılması sağlanır. 5-Denetim raporlarının TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığında kalacak nüshanın son sayfasının sol alt köĢesine adını ve unvanını yazarak imzalar. 6-Raporun bölümlerinin sonunda, her bölüm ayrı ayrı değerlendirilerek derecelendirme yapılır. Bölümlerin baĢarı dereceleri toplamının ortalaması okulun genel baĢarı derecesini ifade eder. 7-Raporun Genel Değerlendirme bölümünde, bir önceki genel denetiminde belirlenen eksik ve aksaklıkların giderilme durumu belirtilir. Ayrıca bu konuda kayıtsızlığı görülenler hakkında yasal iĢlem yapılır. 8-Denetlenen okullarda görevli yöneticiler ve diğer personelin yeterlik durumları ve çalıĢmaları değerlendirilerek her biri için iki örnek Personel Değerlendirme Formu düzenlenir. 9-Hazırlanan Denetim Raporu TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına 3 örnek olarak sunulur. 10-Birinci ve ikinci nüshasında yer alan Genel Değerlendirme ve Yönetici Değerlendirilmesi bölümlerine okula gidecek nüshada yer verilmez. 11-Genel denetim raporu ile elindeki diğer belgeler disketiyle birlikte baĢkana sunulur Müessese/Okullarda Kurum TeftiĢi: Okulun eğitim ve yönetim süreçleri ile bunlarla ilgili kayıt ve iĢlemlerin incelenerek,kurumun genel iĢleyiĢi hakkında bir hükme varmak üzere yapılan teftiĢtir. Ders TeftiĢi: Okullarda genel teftiĢler sırasında ya da bunlardan ayrı olarak yapılan, öğretmenlerin kendi aralarındaki yetiĢkinliğini, çalıĢmasını, uyguladığı yöntemleri, bunları uygulamadaki yeterliliğini, öğrencilerin yetiĢme düzeylerini inceleyip değerlendirmeye yönelik bir teftiĢ türüdür. Ders teftiĢinde öğretmenin öğretim yapma ve ders vermedeki baĢarısını değerlendirmenin yanı sıra öğretmenin eksikliklerini giderme, yeteneklerini geliĢtirme, mesleğe ve çevreye uyumunu sağlama, yenilik ve değiĢikliklerini de kapsar. Mucipli Ders TeftiĢi: Öğretmenin sicil amirlerinin ortaklaĢa doldurdukları sicil raporlarında değerlendirme sonucu yetersiz olarak saptadıkları veya bakanlık müfettiĢlerinin teftiĢleri sonunda yetersiz bulup, tekrar teftiĢ edilmesini önerdikleri öğretmenin branĢ müfettiĢi tarafından tekrar teftiĢ edilmesini ön gören ve bakanlık onayına dayalı olarak yapılan teftiĢe denir.


S a y f a | 265 DERS TEFTĠġĠNĠN AMAÇLARI 1. Öğretmenin öğretimdeki baĢarı derecesi hakkında bilgi edinmek 2. Öğretmenin özellikle iyi ve ümit verici karakteristiklerini saptamak 3. Öğretmenin öğretimdeki eksik yönlerini belirlemek, giderici önerilerde bulunmak 4.Öğretmenlerin görevlerini en iyi Ģekilde yapmaya özendirmek ve teĢvik etmek 5. Okula yapılan öğretimde birlik sağlamak üzere yardımcı olmak 6. Okulda öğretmenlerin uyguladıkları öğretim metotlarını geliĢtirmek 8.Öğretim araçlarının sağlanması ve uygulanmasında yardımcı olmak 9. Öğrenci baĢarısının bilimsel yöntemlerle ölçülmesi ve değerlendirilmesinde yardım etmek 10. Öğretmenin karĢılaĢtığı sorunları çözümlemede yol göstermek DERS TEFTĠġĠN KARġILAġILAN SORUNLAR

1.Öğretmenler ders teftiĢlerinin hangi ölçütlere göre yapıldığını, ders teftiĢi sonuçlarının yazıldığı değerlendirme formlarında ne gibi sorular bulunduğunu açıkça bilmemektedirler 2. Değerlendirmelerde açıklık ilkesine uyulmadığından öğretmenler, ders teftiĢi sonuçlarını, dolayısı ile olumlu ve olumsuz bulunan yönlerini öğrenememektedirler 3. Ders teftiĢi yolu ile yapılan değerlendirmeler, öğretmenlerin geliĢtirilip yetiĢtirilmesinde fazla etkili değildir. 4. Ders teftiĢi yolu ile yapılan değerlendirmeler, öğretmen baĢarısın objektif olarak ölçmekten uzaktır. 5.Ders teftiĢi yapan müfettiĢler, öğretmenlere gerekli rehberlik ve güdülemede bulunmamaktadırlar. 6. Ders teftiĢi için ayrılan süre, öğretmenleri bütün yönleri ile tanıyıp değerlendirmeye yetmemektedir. 7. Öğretmenler, müfettiĢlerin tutum ve davranıĢlarından genellikle hoĢnut değildirler. 8. MüfettiĢlerin, öğretmenleri değerlendirirken okul müdürünün etkisi altında kaldıkları genel bir kanıdır. 9. Öğretmenler, siyasi görüĢlerinin kimi müfettiĢler tarafından bilinmesinin değerlendirmeye olumsuz etkileri olacağı savunulmaktadır. 10. Dengeli, kapsayıcı bir teftiĢ planlaması olmayıĢı ve yeterli sayıda müfettiĢ bulunmayıĢı yüzünden uzun yıllar ders teftiĢi görmeyen öğretmenler çoğunluktadır. DERS TEFTĠġĠNDE DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 1. TeftiĢ planı hazırlanır 2.Öğretmen hakkında bilgi sağlanır. 3.Öğretmenle ön görüĢme yapılır. 4.Ders planı ve hazırlıklarına bakılır. 5. Öğretmene denetim zamanı duyurulur. 6. Dershaneye öğretmenle birlikte girilir.


S a y f a | 266 7. Öğrencilerle tanıĢma sağlanır. 8. Uygun bir yere oturulur. 9.Olumlu bir hava yaratılır. 10.Sınıfın bir üyesi gibi davranılır. 11.Yapılan öğretim izlenir. 12.Planlı gözlem yapılır. 13.Öğretim etkinliğine katılınır. 14.Ders araçlarının kullanılması gözlenir. 15.Ders ve uygulama sonucu beklenir. 16. Dershaneden birlikte çıkılır. 17.Ödev ve sınav belgelerine bakılır. 18.Ders dıĢı etkinlikler incelenir. 19.Öğretmenle görüĢülür. 20.Öğretmen teftiĢ formu doldurulur. DERS TEFTĠġĠ OLARAK NĠTELENDĠRĠLEN SINIF ĠÇĠ ETĠKĠNLĠKLERĠN DENETĠMĠ ĠÇĠN KULLANILAN KAVRAMLAR A)Öğretimsel Denetim B) Kliniksel Denetim A)Öğretimsel Denetim: Sınıf ortamında öğretme ve öğrenme sürecini geliĢtirmek ve etkili kılmak üzere yapılan denetimdir. Bu denetimde öğrencilerin amaçlara uygun öğrenim yapmasını sağlayacak gerekli öğretim ortamını ve sürecini geliĢtirmek üzere tüm ilgililer görev alır. Bu nedenle öğretimsel denetim sadece müfettiĢin öğretmenle çalıĢmasının ötesinde okulda öğretimle ilgili yöneticiler, öğretmenler, uzmanlar, müfettiĢler ve diğer personelin planlı ve programlı olarak eylemde bulunmasını gerektirir. B) Kliniksel Denetim:Sınıf içi öğretimde öğretmenin daha etkili kılınmasını sağlamak ve öğretimdeki yeterliliğini artırmak amacıyla yapılan denetimdir.Bu denetimde öğretmen davranıĢlarını değiĢtirme ve geliĢtirme yoluyla öğretimin geliĢtirilmesi amaçlanır.Kliniksel denetimin en önemli özelliği öğretme-öğrenme süreçlerine iliĢkin verilerin gözlem ve inceleme yoluyla birinci elden sağlanmasıdır. KLĠNĠKSEL DENETĠMĠN AġAMALARI 1. AĢama: Gözlem öncesi görüĢme 2.AĢama: Gözlem Yapma 3.AĢama: Analiz yapma 4.AĢama: Gözlem sonrası görüĢme 5.AĢama: Değerlendirme PERSONEL DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ


S a y f a | 267 1.Faktörlere Göre Değerlendirme Yöntemi: Personel ile ilgili önceden saptanmıĢ, belli etmenlere göre baĢarı derecesi saptanarak yapılan değerlendirmedir. Klasik yöntem veya grafik ölçek adı verilen bu yöntemle aynı iĢi yapan çok sayıda personel aynı ölçütlere göre kolaylıkla değerlendirilir.Bu nedenle uygulamada diğerlerine kıyasla daha çok kullanılır.Yöntemin üstün yönü iyi bir Ģekilde hazırlandığında bireyin objektif değerlendirilmesi yanı sıra, eğitim ihtiyacının saptanmasına olanak vermesidir.Sakıncalı yönleri, daha çok değerlendirici tutumdan ileri gelir. Genellikle yöneticiler orta dereceli puan verme eğiliminde, farklı değer yargılarına sahip, değerlendirilenin bir yıllık çalıĢması yerine son davranıĢları ile zayıf ve kuvvetli yönlerinin etkisi altında kalmalarındır. 2.Sıralama Yöntemi: Personelin genel baĢarı durumlarına, yaptıkları iĢlerin gerektirdiği belirli özellik ve niteliklere veya değerlendiricinin genel izlemine göre yapılan değerlendirmelerdir. Bu değerlendirme bireyleri sıraya koyarak veya ikili karĢılaĢtırmalarla yapılır. Sıraya koyarak değerlendirmede, değerlendirilecek kiĢiler, isim veya soyadı sırasına göre kağıdın sol tarafında alt alta yazılır. Değerlendirici belirli esaslara göre en fazla değer verdiği kiĢinin ismini kağıdın sağ tarafında listenin en üstüne, en az değer taĢıdığına hükmettiği kiĢinin ismini yazar.Soldaki listede kalan isimleri değer sırasına göre sağındaki listede yerlerine yazar. 3.Performans Edim Değerlendirme Yöntemi: Edim değerlendirmesi adı verilen bu yöntemle personelin iĢini istenilen nitelikte, sürede beklenen davranıĢlarla ve normlarına uygun olarak yapma durumu belirlenir. Standartlara göre değerlendirilme denilebilen bu yöntemle daha çok bireyin iĢteki becerisi ve ortaya koyduğu ürünler kalitesi ölçülerek değerlendirme yapılır. 4.Derecelendirme Yöntemi: Bir kurumda yöneticinin değerlendireceği personel sayısı fazla olduğu, çalıĢmaları yakından izleyemediği veya teftiĢ esnasında kısa bir süre içinde değerlendirilemediği durumlarda uygulanan yöntemdir.Personel belirli ölçütlerle, genel baĢarı durumları göz önünde bulundurularak, amir veya üstün genel izlenimine göre yapılan değerlendirmedir.Bu değerlenmede personel yeterlik derecelerine göre gruplandırılır.Yeterlik derecelerinin ölçütleri duruma göre üç, dört veya beĢli alınır. Üçlü olanda 3 iyi, 2 orta 1 zayıf, dörtlü olanda, 4 çokiyi, 3 iyi, 2 orta, 1 zayıf alınır. 5.Güçlü ve Zayıf Yönlerini Belirtme Yöntemi: Personelin kiĢilik ve çalıĢması ile ilgili olarak değerlendiricinin genel kanısını belirtmesi Ģeklinde yapılan değerlendirmedir. Kompozisyon tekniği adı verilen bu tür değerlendirmede, bireyin iĢini yaparken göze çarpan güçlü ve zayıf yönleri, iĢinde yeterlik derecesi ve durumu, eğitim gereksinmesi, üst pozisyona yükseltilmesine iliĢkin konular maddeler halinde yazılır. 6.Kritik Olay Yöntemi: Personelin çalıĢması esnasında olumlu veya olumsuz nitelikteki tutum ve davranıĢlarının kaydedilmesi sonucu yapılan değerlendirmedir.Bu tür değerlendirme için tutum ve davranıĢ beklentilerinin belirlenmiĢ olması bir yargıya varılmasında esas ölçü ve kriter olarak kullanılabilecek standartların saptanması gerekir. 7.Zorunlu Seçme Yöntemi: Personelin iĢ ile ilgili olarak hazırlanan ve liste haline getirilen tanımlamalar içinden değerlendirilen kiĢiye en çok ve en az uyanlar seçilerek yapılan değerlendirmedir. Tanımlamalar bir değerlendirme birimi tarafından hazırlanır, ancak puanlama Ģekli değerlendiricinden gizli tutulur ve değerlendirici sadece dikkatli kiĢi hakkındaki görüĢünü tanımlamaları iĢaretleyerek ortaya koyar. 8.Çok Safhalı Değerlendirme Yöntemi: Ġki veya daha fazla değerlendirici tarafından yapılan değerlendirmedir. Bu değerlendirme yönteminde personelin baĢarısın saptamak üzere belirli faktörler ve puanlar yazılı formlar hazırlanır ve değerlendiriciler tarafından kullanılır. DENETMEN ROLLERĠ Eğitim sisteminde müfettiĢlerinin görevleri dört alanda toplanabilir ve bunlar teftiĢin görev boyutunu oluĢturur. 1.Ġnceleme- araĢtırma, 2.Kurum ve ders teftiĢi, 3.Rehberlik - mesleki yardım ve yetiĢtirme,


S a y f a | 268 4.SoruĢturma. MüfettiĢ bu görevleri yerine getirirken aĢamalı olarak aĢağıdaki etkinliklerde bulunur ve bu etkinlikler teftiĢin süreç boyutunu oluĢturur. l .Durum saptama, 2.Önerilerde bulunma, 3.Değerlendirme, 4.GeliĢtirme. MüfettiĢ belirlenen görevleri yukarıdaki süreçlerle yerine getirirken rol boyutunu oluĢturan ve her biri birer yeterlik alanı olabilen aĢağıdaki rolleri oynaması beklenir. 1. Yöneticilik, 2.Liderlik, 3.Öğreticilik, 4.Rehberlik, 5.AraĢtırma uzmanlığı, 6.Sorgu yargıçlığı. MüfettiĢ teftiĢ sisteminde bu rolleri oynarken denetlediği bireylere karĢı aĢağıdaki davranıĢları gösterir ve bunlar teftiĢin davranıĢ boyutunu oluĢturur. 1. Yönlendirme, 2. Yol gösterme, 3. Güdüleme, 4.Moral verme, 5.Değerlendirme, 6. Yargılama. Yeterlik Kavramı Yeterlik, bireyin rollerini oynayabilmesi için sahip olması gereken güçtür. MüfettiĢ yeterliklerinin türleri üç grupta toplanabilir. MüfettiĢte, bir uzman olarak teknik, insan öğesi ağırlık taĢıyan bir sistemde görevli olarak insancıl, soranlara çözüm yolu bulan ve değerlendiren birey olarak karar yeterlikleri bulunmalıdır. Teknik Yeterlikler Göreve iliĢkin etkinlik alanlarındaki teknik bilgi, beceri ve tutumlara yöneliktir. Bu yeterlikler görev gereklerini yerine getirebilmek için kullanılacak yöntemler, teknikler ve süreçleri kapsar. Mal veya hizmet Ģeklinde ürün elde edilebilmesi için iĢlemlerin sıra ile ve doğru olarak belirli sürelerde yapılması, ürünün istenilen nitelikte olması, üretim aĢamalarında beklenen davranıĢların gösterilmesi, teknik yeterliklerin kazandırılmasını gerektirir. Ġnsancıl yeterlikler


S a y f a | 269 Birey ve grupları anlama, moral yükseltme ve güdüleme becerileri olarak kabul edilebilir. Etkili çalıĢma ve ortak çaba oluĢturabilme, baĢkaları hakkında varsayım, inanç ve tutumları, bunların kullanıĢ yöntemlerini belirleme, bireysel farklılıkları gözetme, insan iliĢkilerine yönelik özellikler olarak görülebilir. Karar Yeterlikleri Amaçları gerçekleĢtirmek üzere yapılacak çalıĢmaları tasarlama, karĢılaĢılan soranlara çözüm yolları bulma, etkinliklerin sonunda amaçlara ulaĢma derecesi hakkında yargıya varma sürecidir. Karar yeteneğine kavramsal veya yönetsel yeterlik de denilmektedir. Karar yeterliği yalnızca kararın verilmesine kadar olan aĢamayı değil, kararların uygulanması, izlenmesi ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesi aĢamalarını da kapsar. MüfettiĢler yukarıda belirlediğimiz rol ve yeterliklere sahip olduklarında ise kendilerinden aĢağıdaki mesleki giriĢimler beklenmektedir. MüfettiĢten Beklenen Mesleki GiriĢimler 1.MüfettiĢlik statüsüne pozitif bir yaklaĢımla bağlanmak ve bu statüye göre ilerlemek. 2.Görevinin bir kamu hizmeti olduğunu, amaçlarını ve standartlarını kavramak. 3.MüfettiĢ olduğundan fark edilir bir gurur duymak, sorumluluğunu hissetmek. 4.TeftiĢ hikmetlerini analiz etmek, hangilerinde en baĢarılı olduğunu saptamak. 5.Gözlem ve değerlendirme yapmak için gerekli araç ve teknikleri geliĢtirmek. 6.TeftiĢ ettiği personeli ile olumlu iliĢkiler kurmak, güdülüme, isteklendirme yollarını aramak. 7.Kurumlarda çalıĢan personele yardımcı olmak, yol göstermek, rehberlik etmek. 8.ÇalıĢmaların etkinliğini artırmak üzere grupları harekete geçirmek üzere ilgililerle iliĢki kurmak. 9.Tecrübelerden yararlanmak üzere örnek olay ve sonuçlarını kaydetmek. 10.Grup etkinliklerine katılmak, etkileĢimi sağlamak, okul çevre iliĢkilerini geliĢtirmek. 11.AraĢtırmaları, yayınları, yenilikleri ve geliĢmeleri izlemek, ilgililere ulaĢtırmak. 12.Kendi çalıĢmalarını değerlendirmek, baĢarıyı ve etken faktörleri ortaya koymak. MüfettiĢte Aranılan KiĢisel Nitelikler 1.Kendine güvenen, ehliyetli ve liyakatli, 2.Güven ve saygı kazanma yeteneğine sahip, sempatik, duygulu ve iĢlerinde kararlı, 4. Samimi, hisli ve iyi alıĢkanlıklar kazanmıĢ, 5.ĠĢinde azimli, ciddi, sadık ve sabırlı olan, 6.Ortama uyum sağlayan, hakim olan, ikna eden, 7.Sır saklayan, yapıcı, iyimser, planlı çalıĢan, 8.Rehberlik yapan, yardım eden, sorumluluk alan, 9.Erdemli, cömert, nazik, insancıl, iliĢki kurabilen, 10.Ġyi huylu, sıcakkanlı, yerine göre nüktedan, 11 .Değer biçmede ve değerlendirme yapmada hatasız, 12.ĠĢini benimseyen, seven, gayretli ve hevesli,


S a y f a | 270 13.Ġnceleyici, gözlemci, araĢtırıcı ve bulucu, 14.Kurumda, iĢinde ve çevresinde kaynak Ģahıs, 15.Düzenli, giyim ve kıyafetine önem veren, 16. DavranıĢlarını duruma göre biçimleyebilen, 17. Yerinde konuĢan, dinleyen ve değer biçen, 18.ĠĢi ile kiĢiliğini her zaman bağdaĢtıran, 19.Kendini değerlendiren ve sürekli geliĢtiren, 20.Sağlığı ve fiziki yapısı teftiĢe uygun olan. MüfettiĢte Aranılan Uzmanlık Nitelikleri 1.Kapsamlı bir genel eğitini ve kültüre sahip, 2.TeftiĢin amaç ve politikasını anlamıĢ, 3.TeftiĢin sistemdeki yerini ve önemini kavramıĢ, 4.Kurumun faaliyet alanı ile Ġlgili bilgilere sahip, 5.MüfettiĢliğin gerektirdiği uzmanlık eğitimi görmüĢ, 6.Meslekle ilgili yasalar hakkında bilgi edinmiĢ, 7.TeftiĢ araç ve yöntemlerini uygulayan, geliĢtiren, 8.Ġnsan iliĢkilerini ve geliĢtirilmesini sağlayan, 9.Yeniliklere açık, araĢtırıcı, yapıcı ve bulucu, 10.Analiz etme ve sentez yapma hünerleri olan, 11.Kararlan doğru, isabetli ve nesnel olarak veren, 12.Aydınlatıcı bilgi veren, bireye yol gösteren, 13.Hataları ve önleyici önlemleri bulan, öneren, 14. Ġnsanların moralini yükselten, yerinde güdüleyen, 15.Personel değerlendirmesini yansız ve hatasız yapan, 16.Kendi çalıĢmalarını ve davranıĢlarını değerlendiren, 17.Suç sayılan eylemleri gören, bulan ve tanımlayan, 18.TeftiĢ ile sistemin geliĢmesine katkıda bulunan, 20.Denetim ve soruĢturma raporlarını hatasız yazan. MüfettiĢte Aranılan Liderlik Nitelikleri 1. Yapacağı iĢin gerektirdiği teknik yeterlik, teknik bilgi ve beceri sahibi, 2.BaĢkaları ile birlikte çalıĢacağına göre sosyal yeterlik, sosyal konularda bilgi ve alıĢkanlıklar kazanmıĢ, 3.Samimi, güven verici, baĢkalarının iyiliğini isteyen, namus ve haysiyetine düĢkün insan,


S a y f a | 271 4.GiriĢken, baĢkalarına kolay yaklaĢabilen, konuĢan, inandıran, ikna eden, cesaret veren, doğru yolu gösteren insan, 5.Personele karĢı yardımcı, çalıĢmaya istekli, güdüleyici ve arkadaĢça davranıĢ gösteren, 6.Personelin ideal ve görüĢlerine, inançlarına, haklarına ve değer yargılarına karĢı saygılı, 7-Kimlerle birlikte çalıĢacağı, iliĢki kuracağı ve iĢbirliği yapacağı hakkında bilgili, 8.Kurumun politikası yararları hakkında baĢkalarını aydınlatmaya yetenekli ve istekli, 9.Personelin yetki ve sorumluluğunu anlamada, vermede yetenekli ve bilgili, 10.Personelin hatalarını ortaya koymada, kıskançlık duygu ve hasetlerine karĢı uyanık ve dikkatli, 11.Personelin daha iyi yaĢaması ve geliĢmesi için gerekli olanakları sağlamaya istekli ve gayretli, 12.Amaçlara ulaĢmak için plan ye programlar hazırlama bilgi ve becerisine sahip, 13.Görevleri tamamlamak ve amaçlara ulaĢmak üzere iyi organize bilgi ve becerisine sahip, 14.Liderlik dinamizmine iliĢkin yeterli bilgi ve uygulama becerisi kazanmıĢ, 15 .Alternatifler arasından seçim yapma, çabuk ve isabetli karar verme yeteneğini geliĢtirmiĢ, 16.Kararlarda sağlam olmak üzere esas delilleri elde eden fakat inat etmeyen insan, 17.Verilen kararları koĢulları göz önünde bulundurarak uygulama becerisi kazanmıĢ, 18.ĠĢleri tamamlama, iĢ usullerini geliĢtirme ve sonucu değerlendirme yeteneğine sahip, 19.Personeli güdüleyen, prestij ve statü konularında dikkatli olan, 20.Sistemin politika ve organizasyonuna iliĢkin çalıĢmalarda katkıda bulunmak için bilgi ve istekli. 4483 Kapsamına Giren Suçlar: Denetim görevinin ihmali Göreve iliĢkin sırrın açıklanması Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi Kamu görevinin terki veya yapılmaması ( kamu görevini terk edenlerin sayısı en az dört olmalıdır) Kamu görevlisinin ticaretle uğraĢması Görevi kötüye kullanma: Görevin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kiĢilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olmak ya da kiĢilere haksız kazanç sağlamak 7- Görevi ihmal: Görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kiĢilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olmak 8- Belgede sahtecilik: a)Resmi belgede sahtecilik: Sahte resmi belge düzenleme, resmi belgede baĢkalarını aldatmak amaçlı değiĢiklik yapmak, sahte resmi belgeyi kullanmak, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgeyi düzenleme yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunmak 123456-

b) Özel belgede sahtecilik: Bir özel belgeyi sahte olarak düzenlemek, özel belgeyi baĢkalarını aldatacak Ģekilde değiĢtirmek ve kullanmak, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

9- 237 sayılı taĢıt kanunda yer alan suçlar: Her ne suretle olursa olsun taĢıtı tahsis ediliĢ amacı dıĢında kullanmak, kullanılmasına müsaade etmek, ömrünü tamamlamadığı halde tamamlamıĢ gösterip taĢıtı yenileyen ve yeniletenler 4483 Kapsamına Girmeyen Suçlar: 1- 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüĢvet ve yolsuzluklarla mücadele kapsamında yer alan suçlar:


S a y f a | 272 a- Zimmet: Zilyedliği kendisine devredilmiĢ olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya baĢkasının zimmetine geçirmek(basit zimmet), Nitelikli zimmet: Zimmet suçunun zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranıĢlarla iĢlenmesi halidir. Gelir-gider kayıtları, hesaplar vb kayıtlarda oynanması yoluyla nitelikli zimmet suçu iĢlenir. b- Ġrtikap: Görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya baĢkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar (baskı) etmek veya hileli davranıĢlarla ikna etmek irtikap suçudur c- RüĢvet: Bir kamu görevlisinin görevin gereklerine aykırı olarak bir iĢi yapması veya yapmaması için kiĢiyle vardığı anlaĢma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır. Verende alanda rüĢvet suçu iĢlemiĢ olur. Not: Ġrtikapta görev yasalara uygun bir Ģekilde yerine getirilirken rüĢvette görevin yasalara uygun olarak yerine getirilmemesi söz konusudur. d- Devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk e- Mal bildiriminde bulunulmaması, gerçeğe aykırı açıklama, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma, haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme 2- Atatürk aleyhine iĢlenen suçlar 3- Seçimlerle ilgili suçlar 4- Terörle mücadele kanunu 5- Olağanüstü hal kanunu 6- Yüksek öğretim kanunu C- Takibi ġikayete Bağlı Suçlar 1) Cinsel saldırı 2) ReĢit olmayanla cinsel iliĢki 3) Cinsel Taciz 4) Tehdit 5) Konut dokunulmazlığının ihlali 6) Kasten yaralama 7) Hakaret 8) HaberleĢmenin gizliliği 9) KiĢiler arasında konuĢmanın dinlenmesi, kaydedilmesi, 10) Özel hayatın gizliliğinin ihlali 11) Hırsızlık ve dolandırıcılık 12) Mala zarar verme 13) Bedelsiz senedi kullanma, açığa imzayı kötüye kullanma 14) KiĢilerin huzur ve sükununu bozma Not: Takibi Ģikayete bağlı suçlarda 6(altı) ay içinde suç dava konusu edilmelidir. Aksi halde zamanaĢımına uğrar. D- SoruĢturulması Ġzne Bağlı Suçlar: 1) CumhurbaĢkanına hakaret, 2) Yabancı devletlerle olan iliĢkilere karĢı suçlar 3) Uluslararası suçlar 4) Devletin güvenliğine karĢı suçlar ( Not: Bu suçlarla ilgili olarak kovuĢturma yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır.

a) b) c) d)

DĠSĠPLĠN CEZALARININ ÖZELLĠKLERĠ Sadece kamu görevlileri ile belli meslek mensuplarına uygulanır. KiĢiseldir. Memurun özlük hak ve meslek statüsüne yönelik etkileri vardır. Savunma hakkı tanınmadan verilemez.


S a y f a | 273 e) Takdiri cezalar olup, takdir yetkisi belli makam ve kurullara aittir. Ancak, bu takdir hakkı sınırsız olmayıp, belirli usul ve esaslarla kamu görevlilerini sübjektif etkilenmelerden korur. f) Uygulamada eĢitlik ilkesi esas olup, aynı eylemde bulunanların aynı nitelikteki cezalara tabi tutulması temel alınır. g) Yargı kararı aranmaz ve verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. h) Ertelenmeleri mümkün değildir. DĠSĠPLĠN CEZALARINI DÜġÜREN HALLER 1. Ceza tebliğinden önce memurun ölmesi, 2. Lehte yeni bir kuralın konması veya cezanın değiĢmesi ve fiilin disiplin kusuru olmaktan çıkması, 3. ZamanaĢımı, 4. Disiplinle ilgili af kanunları; ile ortadan kalkar. KAMU DAVASINI ORTADAN KALDIRAN SEBEPLER 1- Sanığın veya hükümlünün ölümü, 2- Genel af, 3- ZamanaĢımı  Dava zamanaĢımı  Ceza zaman aĢımı  Müsadere zamanaĢımı 4- Suçtan zarar gören kimsenin Ģikâyetinden vazgeçmesi: (Takibi Ģikâyete bağlı suçlarda) 5- Kaziye-i muhkeme (kesin hüküm)(daha önce kesin olarak verilen karar doğrultusunda aynı suç için ikinci defa dava açılamayacağı) 6- Diplomasi dokunulmazlığı: 7- Ön ödeme: 8- UzlaĢma RAPORLARIN YAZILMASNIDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 1. SoruĢturma konusu fiil durumların yasal unsurlarının açık ve ayrıntılı bir Ģekilde belirlenmesi, 2. Hakkında soruĢturma yapılanın lehindeki ve aleyhindeki bütün kanatların toplanması ve değerlendirilmesi; 3. Sonucu etkilemeyecek gereksiz ayrıntılı ve açıklamalara girilmemesi, kusurun, esas kanıt ve bulguların ikince plana düĢürülmemesi; 4. Raporun bütün soruĢturma konularını kapsayacak Ģekilde doğru ve eksiksiz olması; 5. Konulara, duygu, etki ve isabetsiz yorumlardan uzak bir yaklaĢımla eğilinilmesi; 6. Sebep ve sonuçların açıkça belirtilmesi; 7. Raporun bölümleri arasında herhangi bir çeliĢkiye meydan verilmemek suretiyle gerekli dengenin sağlanması ve böylece sağlıklı sonuca ulaĢılması; 8. Raporlar açık bir anlatımla kaleme alınmalıdır. 9. Ġncelenen ve soruĢturulan konularla ilgili fiil ve durumlar, bunların yasal unsurları açık ve etraflı Ģekilde belirtilmelidir. 10. Hatalı, kusurlu fiil ve durumlar, itham edilen kiĢinin yararına ve zararına olan tüm kanıtlar değerlendirilmelidir. 11. Yapılan incelemeler eksiksiz Ģekilde değerlendirilmelidir. 12. Konular pürüzsüz bir anlatımla ortaya konulmalı ve çözümlenmeli, konulara yanlıĢ yorumlara yol açmayacak bir Ģekilde, objektif bir tutumla yaklaĢılmalıdır. 13. Kullanılan yasal ve mesleki deyim ve kelimelerin seçimi ve kullanılmasında özenli davranılmalıdır. 14. Disiplin SoruĢturmalarında Türk Ceza Kanununda suç olarak nitelendirilen terimlere yer verilmelidir. ÖN ĠNCELEME VE SORUġTURMA EMĠRLERĠNDE DĠKKATE ALINMASI GEREKLĠ HUSUSLAR 1. Ġdareye veya doğrudan ilgili makam ve yetkili mercie yazılı ve/veya sözlü intikal eden ihbar, müracaat ve Ģikâyet konuları tümüyle ve titizlikle, önce usul hükümlerini içeren mevzuata, bilahare gerektiğinde esas hükümlerini içeren mevzuata göre incelenmelidir.


S a y f a | 274 2. Ġsimsiz, adressiz, imzasız ve verildiği makam yanlıĢ olan dilekçeler, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun ile 4483 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilmeli, bu kanunlara göre iĢleme alınması mümkün olmayan dilekçeler, gerekçeleri de belirtilmek suretiyle, varsa ve ulaĢılabilir ise dilekçe sahibi de bilgilendirilerek ilgili birimce/karar merciince iĢleme konulmamalıdır. 3. Dilekçelerin iĢleme konulup konulmaması kararı, enformasyonu yapılmak, daha önce incelemeye tabi tutulup tutulmadığı araĢtırılmak ve konuların incelenebilir-soruĢturulabilir nitelikte olup olmadığı yönünde bir ön araĢtırma/değerlendirme yapılarak alınmalıdır. 4. Dilekçelerin iĢleme konulmasında, kamu yararı, kiĢinin haksız yere mağdur edilmemesi ilkesi (kiĢi yararı) ve özellikle hukuka uygunluk ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca; verildiği makam/birim hatalı olan dilekçelerin de ilgili/yetkili makam ve birimlere süratle iletilmesi sağlanmalıdır. 5. 4483 sayılı Kanun kapsamındaki bir suçun yetkili mercilerce, kanunun 4. maddesinde belirtildiği Ģekilde öğrenilmesi üzerine, 5. maddede öngörülen hususlar gözetilerek bir ön inceleme yaptırılması, düzenlenen ön inceleme raporuna dayalı olarak soruĢturma izni verilmesi veya verilmemesi bu Kanunun amir hükümlerindendir. 6. 4483 sayılı Kanunun 4. maddesinde iĢleme alınabilecek ihbar ve Ģikayet dilekçelerinin soyut ve genel nitelikte olmaması, kiĢi ve/veya olay belirtilmesi öngörülmekte, aynı maddenin son fıkrası hükmünde öngörülen ‗iĢleme koymama‖ sonucuna ulaĢılabilmesi için ihbar ve Ģikayetlerin somut ve özel nitelikte olup olmadığının ön inceleme baĢlatılmadan önce yapılacak bir araĢtırma ile tespitinin uygun olduğu; DanıĢtay 1. Dairesinin E.:2000/29, K.:2000/59 sayılı kararı ile de açıklığa kavuĢturulmaktadır. 7. Gerek disiplin soruĢturması kapsamında, gerekse 4483 sayılı Kanun kapsamındaki bir eylemin, branĢ ve uzmanlık gerektirmesi, birkaç vilayete taĢması, mahalli elemanlarca yapılmasında sakınca görülmesi halinde durum, gerekçeleri ile merkeze intikal ettirilerek, ön inceleme ve soruĢturmanın bakanlık müfettiĢleri eliyle yürütülmesi sağlanmalı, bu özellikleri taĢımayan konular ise sıralı disiplin amirleri ve yetkili merciler eliyle mahallinde çözümlenmelidir. 8. Ön inceleme ve disiplin soruĢturması emirlerinde, Ģikayetçi ve Ģikayet konusu olan personelin açık kimlikleri yanında, görev yeri ve unvanları ile ikamet adresleri, ileri sürülen kusur veya suçun iĢlendiği yer ve tarih, iddia konuları ile varsa tanık, delil, belge ve karinelerin maddeler halinde belirtilmesi yanında onayların, mevzuatında gösterilen mercilerce imzalanmıĢ olmasına özen gösterilmelidir. 9. Birden fazla birimi ve personelini ilgilendiren Ģikayet konularının soruĢturma emrine bağlanmasında, ilgili birimlerle iletiĢim kurulmak suretiyle birliktelik sağlanmalıdır. 10. Bir konu hakkında soruĢturma emri verildikten sonra, benzer yeni iddiaların ileri sürülmesi halinde; ilgili birimce, “öncesi ile birleĢtirilerek gereğinin yapılması” ifadesini içeren bir yazı yazılması yerine; 11. Yeni iddialar dile getirilerek ve varsa Ģikayet dilekçesi ile bağlı belgeler de eklenerek konu, ek bir soruĢturma emrine bağlanmalıdır. Öncesiyle birleĢtirme talebinin yetkili merci/makam tarafından yapılmadığı durumlarda, gerek disiplin hukuku yönünden gerek 4483 sayılı Kanun (ön inceleme hukuku) yönünden, birimlerce yapılan talebin hukukî prosedüre uygun olmayacağı gibi yapılacak iĢlemi de hukuken sakatlayacağı dikkate alınmalıdır. 12. Ön inceleme ve soruĢturma emri metinlerinde; ―tespit edilmiĢtir, görülmüĢtür, .suçunu iĢlediği anlaĢılmıĢtır, yürürlükteki yasalara aykırı iĢlemler yaptığı saptanmıĢtır, yanlı davrandığı ve belli bir görüĢte olduğu öğrenilmiĢtir” Ģeklinde ön yargı belirten ifadelerin kullanılmaması ve ilgilinin sicil ve baĢarı durumundan bahsedilerek, inceleme/soruĢturmacıyı etki altında bırakabilecek durumların yansıtılmamasına özen gösterilmelidir. 13. Makamdan alınacak onaylarda, mesleki yönden yasaklı fiil ve hal niteliğinde olan Ģikayet konularının, muhbir veya müĢteki tarafından kullanıldığı üzere “görevi kötüye kullanmak, görevi ihmal” gibi TCK kapsamındaki suçlar gibi ifadelendirilmiĢ olunması halinde, iĢlemler sonucunda “ön inceleme raporu” düzenlemesi gerekebileceğinden, bu ifadelere aynen yer verilmeyerek, mesleki yönden yasaklı fiil ve hallerin belirtilmesi ile yetinilmelidir. 14. DanıĢtay 2. Dairesinin Esas: 1985/423, Karar: 1987/1399 sayılı kararı uyarınca:‖....bir takım havale ve derkenarlar‖ın soruĢturma emri olarak kabulü mümkün bulunmadığından, iĢlemin bir inceleme ve sonucunda gerekiyorsa soruĢturma emrine bağlanması icap etmektedir. a. ―Ġncelenmesi ve gerektiğinde soruĢturulması‖ Ģeklinde verilen bir makam onayına bağlı olarak yapılan çalıĢmalar sonunda, kiĢi veya kiĢiler hakkında ileri sürülen fiillerin adlî ve disiplin boyutunun bulunmadığının ortaya çıkması halinde ―Ġnceleme Raporu‖; b. Onayda yer alan kiĢi ve fiillerde herhangi bir değiĢiklik yoksa ve fiillerin tamamı da disiplin boyutunda ise yeni bir onay alınmadan, c. Onayda bulunmayan yeni kiĢi ve fiillerin ortaya çıkması ve bu fiillerin tümünün disiplin boyutunda olduğunun belirlenmesi halinde ise makamdan ek onay alınmak suretiyle ―Ġdari Rapor-Disiplin SoruĢturması Raporu‖ düzenlenecektir. d. Onayda söz konusu edilen kiĢilere ait fiillerden bir bölümünün 4483 sayılı Kanun kapsamında, bir


S a y f a | 275 bölümünün de disiplin boyutunda fiiller olarak belirlenmesi halinde, 4483 sayılı Kanun kapsamında olanlar, belgeleri de eklenerek ön inceleme ve soruĢturma izni vermeye yetkili mercie ―Suç Duyurusu‖ ile iletilmeli, e. Merci tarafından ön inceleme emri verilmesi durumunda da ―Ön Ġnceleme Raporu‖ düzenlenerek itham edilen memur hakkında, “soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi” teklifi getirilmelidir.

Özlük dosyasından Silinme Süresi 10 Yıl Disiplin kurulunun mütalaası ile)

Not: Ġdari Yargı veya Disiplin Kurulunun cezayı reddetmesi halinde Atamaya Yetkili Amir tarafından 15 gün içerisinde baĢka bir disiplin cezası (Uyarma Kınama veya Aylıktan Kesme gibi) verilebilir.

Tekerrür: Disiplin Cezası verilmesine sebep olmuĢ bir fiil veya halin, cezaların sicilden silinmesine iliĢkin süre içerisinde tekerrüründe bir derece ağır caza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren farklı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Cezanın Hafifletilmesi: GeçmiĢ hizmetleri sırasındaki çalıĢmaları olumlu olan ve iyi ya da çokiyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olan uygulanabilir.

10 Yıl

(30 gün) (30 gün)

Silinemez

Ġdari Yargı

(30 gün)

5 Yıl (atamaya yetkili amire baĢvur)

Cezaya Ġtiraz Merci disiplin kurulu Yüksek disiplin kurulu (DPB)

disiplin kurulu

Cezaya Ġtiraz Süresi Tarihten İtibaren)

60 Gün 60 Gün 60 Gün

15 Gün 15 Gün 15 Gün

(SoruĢturma Tamamlandığı Gün 15 Tarihten Ġtibaren) (Karaın Gün 7verildiği

Karar Süresi 15 Gün 15 Gün 15 gün içinde disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulu 30 gün içinde karar verir.

Tarihten

7 Gün İtibaren)

(Fiilin İşlendiği

6 Ay

1 Ay

2 Yıl

7 Gün

Kurulu

7 Gün

Disiplin

7 Gün

Yüksek

2 Yıl

Memurlukta n Çıkarma

A.Y.Amir il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler

2 Yıl

Disiplin kurulu kararı sonrası

1 Ay

Amiri Amiri

Kademe İlerlemesinin Durdurulma sı

Ceza Verme

6 Ay

Disiplin Disiplin

Aylıktan Kesme

1 Ay

Uyarma Kınama

(Öğrenildiği

SoruĢturmaya BaĢlama

Savunma

ZamanaĢımı

Veren Makam

Tarihten 2 Yıl İtibaren)

Cezalar

Kararın Tebliği

DĠSĠPLĠN SORUġTURMASI GENEL ġEMASI


S a y f a | 276 

    

     

 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun Özlük Hakları Sorumluluklar BaĢlıklı 9/b maddesinde; ―Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulaması bakımından,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,1702 Sayılı Kanun,4357 Sayılı Kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. Özel Öğretim Kurumlarında çalıĢan personelden,657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin iĢlenmesi halinde bu kiĢilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığının ¼‘ü ile ½‘si arasında maaĢ kesim cezası,çalıĢma izni veren makam tarafından verilir. 1702 sayılı Kanuna göre meslekten çıkarılma veya 657 sayılı DMK‘ye göre, Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerin iĢlenmesi halinde, Bakanlığın görüĢü alınmak suretiyle personelin görevine, izni veren Makam tarafından son verilir.‖hükümleri yer almaktadır. Ġlkokullarda görev yapan; sınıf, okulöncesi öğretmenleri ve okul yöneticileri hakkında öncelikle 4357 sayılı Kanun; Ortaokullar ve liselerde görev yapan yönetici, öğretmen ve okulöncesi öğretmenleri ile eğitim denetmenleri hakkında öncelikle 1702 sayılı Kanun; 4357 ve 1702‘de disiplin suçunun karĢılığı olmaması halinde 657 sayılı DMK, Bağımsız anaokullarının yönetici ve öğretmenleri, il-ilçe millî eğitim müdürleri, müdür yardımcıları ve Ģube müdürleri, halk eğitim merkezi müdür-müdür yardımcıları, il eğitim hizmetleri merkezi müdür-müdür yardımcıları, rehberlik ve araĢtırma merkezi il müdür-müdür yardımcıları ve diğer görevlileri, öğretmenevi müdür-müdür yardımcıları ile Bakanlığımızın diğer mensuplarına, görev ve unvanları ile geldikleri yere bakılmaksızın haklarında, genel kanun niteliğindeki 657 sayılı Kanun; Bu karar bağlamında mevcut uygulama, iĢlediği bir disiplin fiili nedeniyle kendisine ceza verilmeden görevinden ayrılan memur hakkındaki iĢlemlerin tamamlanarak memurun dosyasında saklanması ve bu kiĢilerin tekrar memuriyete dönmeleri halinde uygulama imkanı bulunan disiplin cezalarının verilmesi Ģeklindedir. “Fiilin iĢlendiğinin öğrenildiği tarih”, Ġdari Yargılama Usulü Kanununun amir hükmüne göre, disiplin âmiri kademesinde olayın kayıtlara giriĢ tarihidir. Onayın alınması ile soruĢturma iĢlemi baĢlamıĢ sayılır. Bu nedenle olayı, ihbar, Ģikayet ve basın yoluyla ilk öğrenen disiplin amirinin, konuyu derhal soruĢturma onayına bağlaması ve bu suretle ―soruĢturmaya baĢlama zamanaĢımı‖nı durdurması gerekmektedir. Ceza vermede zamanaĢımı, disiplin fiilinin iĢlendiği tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde soruĢturmanın bitirilip ilgili memura gerekli disiplin cezasının uygulanmıĢ olmasını gerektiren zamanaĢımıdır. Ceza vermede zamanaĢımı, fiilin iĢlendiği tarihin ertesi gününden itibaren iĢlemeye baĢladığından, raporların baĢlangıç kısmında disiplin fiillerinin iĢlendiği ve öğrenildiği tarihlerin yıl, ay ve gün olarak açıkça belirtilmesi çok önemli ve gereklidir. Ani disiplin suçlarında, fiilin bütün unsurlarının oluĢup tamamlanması ile, TeĢebbüs suçlarında, sonucun gerçekleĢmesinden sonra; Mütemadi ve müteselsil disiplin suçlarında, temadi ve teselsülün son bulduğu andan itibaren; ĠĢtirak halinde iĢlenen toplu disiplin suçlarında fiile toplu suç vasfını verecek derecede iĢtirak halinin tamamlanması ile ceza verme zamanaĢımı baĢlar. Yetkili makam ve mercilerce,bir memurun/kamu görevlisinin kusurlu bir harekette bulunduğunun Ģikayet, ihbar veya basın yoluyla ya da denetimler sırasında doğrudan öğrenilmesi durumunda, fail hakkında idari soruĢturmaya geçilmesi gerekecektir. Disiplin amirleri; 657 sayılı DMK.nun 125. maddesinde sayılan ―Uyarma‖, ―Kınama‖, ―Aylıktan Kesme‖; 1702 sayılı Kanundaki ―Ġhtar‖, ―Tevbih‖, ―Ders Ücretlerinin Kesilmesi‖; 4357 sayılı Kanundaki ―Kusurlu Sayılma‖, ―Ücret Kesilmek‖, ―MaaĢ Kesilmek‖ cezalarının verilmesini gerektiren memurluk yönünden ve/veya mesleki yönden memnu/yasaklı fiillerin ve/veya hallerin yapıldığını öğrenmeleri halinde, baĢka bir makamın görüĢ ve onayına baĢvurmaksızın, disiplin soruĢturması açmak ve konuyla ilgili olarak iĢlemli bir dosya düzenlemek ve kusurlu davranıĢla ilgili olarak memurun savunmasını usulünce almak Ģartıyla doğrudan bu cezaları verebilirler. Ancak, disiplin amirleri, fiilin, verebilecekleri bu cezalardan daha ağır bir cezayı gerektirdiği kanaatine ulaĢmaları durumunda, soruĢturma açıp dosya/rapor düzenlemiĢler ise, kiĢinin savunmasını almadan dosyayı yetkili disiplin kuruluna usulünce sunarlar; soruĢturma açmamıĢ ve rapor düzenlememiĢ ise, kiĢi aleyhindeki bilgi ve belgeleri bir dosyada toplayarak, zamanaĢımına uğramaması için gereken özeni de göstererek, soruĢturma yapılmak üzere konuyu yetkili üst amir ve mercilere bildirmelidirler. DĠSĠPLĠN SORUġTURMASININ YÜRÜTÜLMESĠ DĠSĠPLĠN SORUġTURMASINDA MUHAKKĠKĠN HAREKET TARZI, HAZIRLIK AġAMASI VE ĠZLEYECEĞĠ YOL Onayın Değerlendirilmesi Evrak Ġncelenmesi ve Belgelerin Tasnifi ile Değerlendirilmesi


S a y f a | 277    

Ġfadelerin Alınması BilirkiĢi tayini ve Uygulanacak Esaslar Naiplik ve Ġstinabe Disiplin SoruĢturma Onayında Yer Alan Hususlar DıĢında Ortaya Çıkabilecek Ġhbar ve ġikayetler Ġle Yeni Fiillerin Tespit Edilmesi Durumunda Ġzlenecek Yol SORUġTURMANIN YÜRÜTÜLMESĠ VE ĠNCELEME / SORUġTURMA RAPORUNUN DÜZENLENMESĠ

 

   

SoruĢturmacılar; kendilerine verilen; disiplin yönünden soruşturulması‟, „incelenmesi gerektiğinde soruşturulması‟ Ģeklindeki emirler üzerine soruĢturmaya baĢlarlar. SoruĢturma yapmakla görevlendirilen müfettiĢ ya da muhakkikin, öncelikle soruĢturma emri ve varsa ekleri ile toplanacak belge, dinlenecek Ģikayetçi, ihbarcı, tanık ve haklarında iddialar ileri sürülen görevlilerin ifadelerinin konulacağı bir dosya hazırlaması, soruĢturma emri kapsamında yer alan iddiaları/konuları ve bu iddiaların/konuların kim(ler) tarafından ve kim(ler) hakkında ileri sürüldüğünü dikkatle inceleyip değerlendirmek suretiyle bir “soruĢturma çalıĢma plânı” yapması, soruĢturma yapılma sürecinde “disiplin cezası vermede zamanaĢımı” durumunu gözetmesi gerekmektedir. a)Evrak Ġncelenmesi, Delil Toplanması ve Değerlendirilmesi b)Ġfadelerin Alınması varsa önce Ģikayetçinin veya muhbirin dinlenilmesi usuldendir. ġikayetçi veya muhbir çağırıldığında, dilekçe ya da tutanak kendisine gösterilmek suretiyle imzanın kendisine ait olup olmadığının tespiti yapılarak ifadesinin alınmasına baĢlanmalı; kendisinden, iddia konusuyla ilgili olarak yer, zaman ve tanıklarla ilgili açıklamalar yapması istenmeli, varsa konuya iliĢkin belge ve delil sunup sunamayacağı açıkça sorulmalı; sunulan belge ve delillerin tutanağa açıkça yazılması sağlanmalıdır. Dilekçede isim ve imzası bulunan kiĢinin bu dilekçenin kendisine ait olmadığı beyanında bulunması ve iddialar arasında kamu yararını ilgilendiren somut delillerin varlığı halinde soruĢturma sürdürülmeli, değilse durum görevlendirmeyi yapan makama bildirilerek alınacak emre göre hareket edilmelidir. ġikayetçiden sonra tanıkların dinlenilmesine baĢlanır. ġikâyetçi, tanık ve itham edilenlerin ifadeleri ayrı ayrı alınmalı, birbirleri ile karĢılaĢmalarına meydan verilmemelidir. Yazılı ifadede soruların önceden yazılarak verilmesi, ifade tutanağı düzenlenmesi halinde de hüviyet tespitinden sonra, sorular yazılmadan ve alınacak cevapların satır atlanmaksızın, paragraf yapmaksızın yazılması, ifadenin birkaç sayfa sürmesi halinde her sayfanın altının ilgililerce parafe edilmesi, son sayfanın isim ve unvan açılarak imzalanması gerekir. Ġtham edilenlere haklarındaki iddialar, madde madde sorularak cevaplandırması istenilmeli, ifade veren kiĢiye müdahale edilmemeli, kullandığı kelimeler ve cümleler yanlıĢ da olsa aynen yazılmalı, söyleyeceklerinin tamamını belirtmesine imkân verilmeli, yazacağını veya söyleyeceğini tamamladıktan sonra cevaplandırılması istenilen hususlardan eksik kalan varsa hatırlatılmalı, baĢka bir diyeceğinin bulunup bulunmadığı mutlaka sorulmalı ve bu husus soru cevap olarak tutanağa geçirildikten sonra ifadesi imzalatılmalıdır. ġikayetçi veya itham edilen kiĢinin gösterdiği tanıkların çok fazla olması ve tamamının dinlenememesi halinde bu durumun nedeni düzenlenecek raporda açıklanmalıdır. Ortaya çıkabilecek yeni durumlarda, daha önce dinlenilmiĢ bulunan ilgili tanığın ifadesine tekrar baĢvurulmalı, gerektiğinde itham edilenin de yeniden ifadesi alınmalıdır. Ġtham edilenlerin ve suç ortaklarının haklarındaki iddiaları kabullenmeleri halinde dahi bu durumla yetinilmeyerek, tanıkların ifadelerine baĢvurulması, delillerin tespiti, toplanma ve değerlendirilme prosedürü iĢletilmelidir. ġikayetçi, tanık ve haklarında ithamda bulunulanlarla, kendilerini konumları bağlamında ilgilendiren iddia konularında sınırlı olmak kaydıyla önce sözlü olarak görüĢülmeli daha sonra ifadelerinin alınmasına geçilmelidir. c) Sonuç Çıkarma SoruĢturma konusu fiil ve durumların yasal unsurlarının açık ve ayrıntılı bir Ģekilde belirlenmesi, hakkında soruĢturma yapılanın/Ģüphelinin/sanığın lehindeki ve aleyhindeki bütün kanıtların toplanması, gösterilmesi ve değerlendirilmesi, sonucu etkilemeyecek gereksiz ayrıntı ve açıklamalara girilerek kusurun, esas kanıt ve bulguların ikinci plana düĢürülmemesi, raporun bütün soruĢturma konularını kapsayacak Ģekilde doğru ve eksiksiz olması, konulara duygu, etki ve isabetsiz yorumlardan uzak bir düĢünceyle yaklaĢılması, sebep ve sonuçların açıkça belirtilmesi, raporun bölümleri arasında herhangi bir çeliĢkiye meydan verilmemesi ve böylece sağlıklı bir sonuca ulaĢılması gereklidir. d) Belgelerin Tasnifi


S a y f a | 278

 

 

  

e)SoruĢturma Raporunun Yazılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Ġdari soruĢturma raporları açık bir anlatımla kaleme alınmalı, incelenen ve soruĢturulan konularla ilgili fiil ve durumlar, bunların yasal unsurları açık ve etraflı Ģekilde belirtilmeli, hatalı, kusurlu fiil ve durumlar, itham edilen kiĢinin yararına ve zararına olan tüm kanıtlar değerlendirilmelidir. Sonucu etkilemeyecek gereksiz açıklamalara girilmemeli, bütün soruĢturma konularını kapsayacak nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Yapılan incelemeler eksiksiz Ģekilde aksettirilmeli, konular pürüzsüz bir anlatımla ortaya konulmalı ve çözümlenmeli, konulara, yanlıĢ yorumlamalara yol açmayacak bir Ģekilde, objektif bir tutumla yaklaĢılmalı, getirilen tekliflerin sebep ve dayanakları açıkça belirtilmeli, bir önceki bölümün bir sonraki bölümü açıklayıcı ve geliĢtirici nitelikte olmasına, bölümler arasında denge bulunmasına dikkat edilmeli, kullanılan yasal ve mesleki deyim ve kelimelerin seçimi ve kullanılmasında özenli davranılmalı, Türk Ceza Kanununda suçların tanımlanmasında kullanılan kavramların yersiz kullanımından kaçınmalıdır. Ġdari soruĢturma raporunun Ģekil yönünden de eksiksiz olması bakımından usule uygun bir rapor kapağı düzenlenmesi, raporun ve dizi pusulasının düzgün bir ifade ile silintisiz ve kazıntısız Ģekilde yazılmıĢ olması, tarih, sayı, imza eksikleri bulunmaması, dizi pusulasındaki sıra numaraları ile rapor yazımındaki açıklamalar arasında bağlantı kurulması, raporun ve dizi pusulasının son sayfaları hariç tüm sayfalarının düzenleyenler tarafından parafe edilmesi, raporun ve dizi pusulasının son sayfalarında yer alan isim ve unvanların üstünün imzalanmıĢ olması, ifade tutanaklarında ilgililerin paraf ve imzalarının noksan olmaması, raporda ve eklerinde dikkat edilecek hususlardandır. SORUġTURMA RAPORUNUN BÖLÜMLERĠ I. GĠRĠġ II. ĠNCELEME VE SORUġTURMANIN KONUSU III. YAPILAN ĠNCELEME VE SORUġTURMA ÇALIġMALARI IV. BĠLGĠ, BELGE VE ĠFADELERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ V. SONUÇ - KANAAT VE TEKLĠF SoruĢturmacı; raporunda, yukarıdaki sıralamayı gözeterek, benzer Ģekilde ana ve alt bölümler açabilir, bölüm baĢlıklarını benzeri ifadelerle tanımlayabilir. GiriĢ bölümünde; inceleme ve soruĢturma onay(lar)ı ve görevlendirme emir(ler)i belirtilir, hangi görevliler hakkında ve nerede, hangi tarihler arasında inceleme-soruĢturma çalıĢmalarının yürütüldüğü kısaca açıklanır. Bu bölüm, yapılan kısa açıklamalar sonrasında ―Ġnceleme-soruĢturma çalıĢmalarında tespit edilen hususlar aĢağıda açıklanmıĢtır.‖ Ģeklinde bir ifade ile bağlanabilir. Ġnceleme ve soruĢturmanın konusu bölümünde; Makam onay(lar)ında yer alan ve/veya onayda açıkça ilgi tutulan inceleme ve soruĢturma konuları aynen “ … ” yazılır. Yapılan inceleme ve soruĢturma çalıĢmaları bölümünde;  Belgeler Üzerinde Yapılan incelemeler; Bu bölümde inceleme soruĢturma konuları ile ilgili olarak incelenen belgeler içerikleri açıklanarak belirtilir. Bu belgeler rapora ek olarak verilir.  ġikayetçi,Tanık ve Ġtham Edilenlere Ait Ġfadeler;Bu bölümde Ģikayetçi veya muhbir, tanık ve itham edilenlerin ifadelerine aynen yer verilir veya ifadelerinin muhtevasını aynen yansıtacak eĢ değer düzeyde özet açıklamalar yapılır.  Ġddia Konularına Yönelik Hukuki Düzenlemeler; Bu bölümde iddia konularını ve itham edilenlerin görev,yetki ve sorumluluklarını kapsayan ve düzenleyen yazılı emir,talimat, genelge, yönerge, yönetmelik, tüzük ve kanun maddeleri içeriği ile birlikte belirtilir. BĠLGĠ,BELGE VE ĠFADELERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ(Tahlil ve münakaĢa) toplanan bilgi ve belgelerin karĢılaĢtırılıp değerlendirilmesiyle ileriye sürülen ve soruĢturmaya konu oluĢturan iddiaların kesinlik kazanıp kazanmadığı, suç veya kusur oluĢturucu nitelikte bulunup bulunmadığı tartıĢılır. Bu bölümde, hakkında soruĢturma yapılanla/ sanıkla ilgili iddialar ile kayıt, belge ve bulgular üzerinde yapılan inceleme ve tespitler, tanık ifadelerinden çıkan sonuçlar tahlil edilerek iddia konuları açıklığa kavuĢturulur. Yapılan bu değerlendirme aĢamasında, mevzuat hükümleri titizlikle göz önünde bulundurulur ve belirlenen kusurlu davranıĢın hangi kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge veya emre aykırı olduğu belirtilir. Ġddianın aksine bir durum söz konusu ise fiilin kusur teĢkil etmediği delillerle ortaya konulur. Bu bölümde, raporun ‗Ġnceleme ve SoruĢturmanın Konusu‘ baĢlığı altında sıralanan iddialar, aynı sıra dahilinde ve bağımsız maddeler halinde ele alınarak, yasal yaptırımları ve sübuta ulaĢıp ulaĢmadıkları açık ve net olarak belirtilir. Sonuç, kanaat ve teklif bölümünde Önceki bölümlerle uyumlu olmak kaydıyla, ileri sürülen iddialarla ilgili olarak kusur niteliğinde bir eylemin olup olmadığı, Ģayet sübuta eren kusurlu bir davranıĢ söz konusu ise bunun hangi mevzuatın hangi maddesine aykırı bulunduğu, özel veya genel kanunun hangi maddesi kapsamına girdiği belirtilmeli, kesinlik kazanmayan iddialar da açıklanmalıdır.


S a y f a | 279  

   

 

 

  

a)Disiplin Yönünden;Sübuta eren her bir iddia ile ilgili olarak,suç ve kusurun karĢılığı olan disiplin cezası ve ilgili yasa maddesi belirtilmek suretiyle disiplin teklifi getirilir.Teklif getirilirken yasalarda yer alan terimlerin aynen kullanılmasına özen gösterilmelidir. MüfettiĢler,muhakkikler ve disiplin amirlerince yapılan disiplin soruĢturmaları sonucu düzenlenecek disiplin soruĢturması raporlarında; kanaat tekliflerinde ve disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirlerince her bir farklı eylem ve fiil için soruĢturma sonucu getirilen disiplin cezası tekliflerinin uygulanmasında, disiplin soruĢturma raporlarında 657 Sayılı DMK,1702 Sayılı Özel Kanun,4357 Sayılı Özel Kanun kapsamında yapılan soruĢturmalarla getirilen tekliflerin her bir eylem için hukuki nitelendirilmesinin yapılarak disiplin cezası teklifinde bulunulması,disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amir ve kurullarının da her bir farklı eylem ve fiil için soruĢturma sonucu getirilen disiplin cezası tekliflerinin uygulanmasında isnat edilen suç konusu eylem,iĢlem,tutum ve davranıĢların tek tek suçlanana bildirilerek savunmasının alınarak karar verilmesi gerekmektedir. b)Ġdari Yönden; kesinlik kazanan eylemin boyutu, görevin yürütülmesinde kamu yararı ve zararı, kurumun geliĢmesine tesir edebilecek etkiler, kiĢisel durumlar, ilgilinin bu görevinde kalmasındaki sakıncalar dikkatle değerlendirilmeli, görevinde kalmasında sakınca bulunduğu sonucuna ulaĢılmıĢsa, nedenleri belirtilerek idareye ıĢık tutulmalıdır. Ġdari yönden herhangi bir öneri getirilmesini gerektirecek bir durum görülmediğinde ―iĢlem tayinine gerek bulunmadığı‖nın belirtilmesi yerinde olacaktır. Ġdari Teklif Getirilirken Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar 657 sayılı Kanunun 132 nci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında sayılan görevlilere, disiplin cezası olarak ―aylıktan kesme‖ veya daha ağır bir ceza önerildiğinde ayrıca idari teklif de getirilmelidir. Bakanlık teĢkilatında görevli diğer yönetici, öğretmen ve personel hakkında önerilen disiplin cezası, kendi statüleriyle ilgili atama, yükselme ve yer değiĢtirme yönetmeliklerinde, bulundukları göreve atanma durumuyla iliĢkilendirilmiĢ ve atanma koĢulunu kaybetme unsuru olarak belirlenmiĢ ise, bu görevliler hakkında da idari teklif getirilmelidir. Haklarında, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, Devlet memurluğundan çıkarma cezası, özel kanunlarda yer alan ve bu cezalara benzer/eĢdeğer nitelikte olan cezalar önerilen personele, bulunduğu birimde ve görev alanında kamu hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için, ayrıca idari teklif getirilmelidir. Kamuoyunu meĢgul eden, kurum ve/veya kiĢi zararına neden olan, kamu vicdanında rahatsızlık oluĢturan durumlarda, doğrulanan fiil ve hallerin nitelik ve nicelik durumları da dikkate alınarak, gerektiğinde idari teklif getirilmelidir. Ġdari tekliflerin; diğer mevzuat (özellikle norm kadro) yönünden de uygulama kolaylığının bulunmasına, Bakanlığa mali yük (özellikle il dıĢı tekliflerde) getirmemesine ve görev yeri değiĢiminin kiĢiye önerilen cezadan daha etkili bir yaptırım niteliğine dönüĢmemesine, kamu hizmetlerinin aksatılmamasına, aksine kamu hizmetlerinin sağlıklı, verimli ve zamanında yürütülmesini sağlamaya yönelik olmasına dikkat edilmelidir. Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade edeceğinden ve derhal uygulanacağından, disiplin cezalarıyla bağlantılı idari teklifler yapılırken, teklif cümlesinde getirilecek ― … görevinden alınması‖ önerisi öncesinde ― önerilen cezanın uygulamaya konulması durumunda‖ ibaresine yer verilmelidir. Ġdari teklif, disiplin cezasının uygulanma durumu da göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. 657 sayılı Kanunda yer alan ―uyarma‖ ve ―kınama‖ cezalarını ve/veya özel kanunlarda yer alan ve bu cezalara benzer/eĢdeğer nitelikte olan diğer cezaları gerektiren durumlarda ve kamu hizmetlerinin aksamasına neden olmayacak durumlarda idari teklif getirilmemesi ilke edinilmelidir. c)Mali Yönden; herhangi bir kesinti veya para ödettirilmesi teklifinde, kısaca nedeni ve ne kadar miktarın nereye kesilmesi gerektiği açıklanmalıdır. Müteselsilen ödettirilmesi istenecek tekliflerde toplam miktar, müĢtereken (birlikte) ödettirilmesi istenecek tekliflerde, kiĢilere isabet eden miktarlar belirtilmeli, bu hususta yapılacak tespit ve tekliflerde, 13.8.1983 tarih ve 18134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, ―Devlete ve KiĢilere, Memurlarca Verilen Zararların Nev‘i, Miktarının Tespiti, Takibi, Yapılacak Diğer ĠĢlemler Hakkındaki Yönetmelik‖ hükümlerince hareket edilmelidir. SoruĢturmacı, inceleme ve soruĢturma sonucuna göre, ulaĢtığı kanaati açıklamak ve tekliflerini bildirmekle görevli olduğundan, bu tekliflerini yaparken; “… ile cezalandırılmasının “; “... olarak nakledilmesinin” uygun olacağı ya da “herhangi bir iĢlem yapılmasına gerek bulunmadığı” kanaatine ulaĢtığını belirten ifadelerle raporun sonunu bağlamalıdır. SORUġTURMACININ HAREKET TARZI, HAZIRLIK AġAMASI VE ĠZLENECEK YOL Bir ön hazırlık yapmalı, iddiaların göreviyle ilgili olup olmadığını saptamak suretiyle olaya ve duruma uygun bir plan hazırlamalıdır. ÇalıĢmalarda, maddî delillere öncelik tanımak genellikle en uygun davranıĢtır. Görevliler, çalıĢmalarının hiçbir aĢamasında, hatta hiç bir zaman iĢlem ve geliĢmelerle ilgili kanaatini, görüĢtüğü yetkililer dahil kimseye açıklamamalıdır.


S a y f a | 280 

 

 

 

Ġnceleme-soruĢturma ve ön inceleme çalıĢmaları sırasında, sırasıyla Ģikayetçi, muhbir, tanık ve Ģüphelilerin/sanıkların ifadeleri tek tek alınmalıdır. Ġfadeleri alınmak için kiĢilere verilen randevuların çakıĢmamasına özen gösterilmelidir. Ġfade alım ortamının sakinliği, güvenliği ve dıĢarıdan dinlenilebilir olmaması mümkün olabildiği ölçüde sağlanmalıdır. Ġfadelerine baĢvurulan kiĢilere karĢı olumlu davranmak, yorgun, tutarsız, sinirli ve özellikle yanlı izlenimi uyandırabilecek davranıĢlardan kaçınmak gerekli ve zorunludur. Ġlgililere yöneltilen sözlü veya yazılı sorular, açık ve anlaĢılır olmalı, farklı yorumlanmamalıdır. Özellikle ifade zaptı yapılırken, müfettiĢçe bilinen soruĢturmanın aldığı durumla ilgili olmasa bile, ifade verenin titizlik gösterdiği görüĢlerine veya cümlelerine aynen yer verilmelidir. Tersine bir davranıĢın, ifade verenlerin inceleme / soruĢturmanın objektifliği, görevlilerin yansızlığı konusundaki inanç ve güvenini sarsabileceği unutulmamalıdır. ĠĢlemler sırasında ilgili evrak, konunun ve belgenin önemine göre ya bizzat görülerek raporda gerekli bilgi verilmeli ya da bu belgelerin birer sureti veya asılları alınarak rapora eklenmek suretiyle değerlendirilmelidir. Ġddia konuları tanık ve Ģüpheli/sanık ifadeleri ile açıklığa kavuĢmuĢ olsa bile rapor ekinde belgelere mutlaka yer verilip değerlendirilmelidir. Heyetçe yürütülen iĢlemlerde heyetin tek organ durumunda oluĢu ve aralarında iĢ bölümü yapmalarının mümkün bulunmayıĢı nedeniyle her türlü iĢlem birlikte yürütülmeli, üyelerin tümü bir arada olmadan ifade alınması gibi uygulamalara yer verilmemelidir. Ġnceleme/soruĢturmalar sırasında, muhatap olunan elemanların görülen hatalarını düzeltmeleri yolunda tavsiye, telkin, açıklama ve ikazlarda bulunulmamalı, meslek açısından uygunsuz hareketlerin düzeltilmesi amacıyla da olsa tartıĢmaya girilmemelidir. Zorunluluk olmadıkça, özellikle idari soruĢturmalarda, öğretmen ve idareciler hakkında öğrencilerden bilgi toplanması cihetine gidilmemesi yerinde olacaktır. Bununla birlikte, tanık sıfatıyla ifadeleri alınacak öğrenci ve öğretmenler belirlenirken yanlı hareket edildiği izlenimini verebilecek seçimlerden kaçınılmalıdır. Hasta ve raporlu durumda bulunan bir tanığın ifadesinin alınmasından önce, o sırada ifade verebilecek durumda olduğunun doktor raporu ile belirlenmesi, görevlileri muhtemel bir takım olumsuzluklardan kurtaracaktır. Sanığı itirafa zorlamak amacıyla yanlıĢ olaylar söylemekten, bazı tanıkların o yolda bilgi verdiklerini ifade ederek yanlıĢ beyan ve telkinde bulunmaktan kesinlikle kaçınmalı, sanığın aleyhindekiler kadar lehindeki kanıtların da toplanmasına önem verilmelidir. SoruĢturma sırasında, ifadelerine baĢvurulan zanlılardan bazılarının bir kısım belgeleri tetkik etmek, evinden yahut baĢka bir yerden alıp getirmek isteği ile de karĢılaĢılabilmektedir. Böyle durumlarda, ilgilinin hangi konu ile ilgili olarak hangi belgeleri vermek veya incelemek istediği hususu ifadesinde belirtilmeli, sanığın incelemek istediği belgeler temin edilebildiği ölçüde kendisine gösterilmelidir. Ayrıca isim, tarih, kayıt ve benzeri hususlar için notlarına bakmasına da izin verilmeli, önceden hazırlanıp getirilen bir metin ifade yerine geçemeyeceğinden kesinlikle kabul edilmemelidir. Ġnceleme ve soruĢturmalarda tanık ifadeleri ile Ģüpheli/sanık beyanlarının birbirini tutması, hatta sanıkların fiilleri aynen kabullenmeleri (ikrar) durumunda bile, delil niteliğinde bulunan ve ifadeleri teyit özelliği taĢıyan belgelerin asıl veya örnekleri alınarak dosya noksansız hale getirilmelidir. SoruĢturmacılar, asıllarını aldıkları belgelerin bir örneğini tasdik ederek dosyasında saklanmak üzere ilgili daireye vermelidirler. Zanlıya acıyarak ya da iĢin kolay yapılmasını sağlamak amacıyla sanığın suçsuzluğunu gösteren veya suçunu hafifletici nitelikte bulunan belgelerin neler olduğunu söyleyerek, bunları ifadesine eklemesi Ģeklindeki bir tavsiye son derece hatalı ve soruĢturmacı kimliği ile bağdaĢmayan bir davranıĢ niteliğindedir. Objektifliği ihlal eden bu tür tutumlardan kaçınılmalı, Ģayet böyle belgeler varsa inceleme-soruĢturmacı tarafından temin edilip dosyasına konulmalı, toplanan her belge mutlaka değerlendirilmelidir. Yasal olarak susma hakkı bulunan Ģüphelinin/sanığın, ifade vermesi için zorlanmaması gerekir. Ancak, Ģüpheli/sanık CMK‟nın 147. maddesi uyarınca, kimliğe iliĢkin soruları doğru olarak cevaplandırmak zorundadır. Ġlgilinin ifadeden ve imzadan imtina etmesi halinde durum bir görevli ile birlikte tutanağa bağlanmalıdır. SoruĢturmaya muhatap olan kiĢi veya kiĢilerin toplumdaki mevki ve sıfatları bakımından ifadelerinin alınacağı yerin seçimi de önemli olup bu konuda ilgiliye seçenek sunmak, fikrini almak doğru bir yaklaĢımdır. SoruĢturma sırasında, kurumun içinde bulunduğu Ģartlarla sorumlu görülen kiĢilerin psikolojik durumları dikkate alınmalı, soruĢturma yapılan kurumda iĢleyiĢin bozulmasına yol açabilecek davranıĢlardan kaçınılmalıdır. ĠĢlem konusu olayın, okulun dıĢına taĢması halinde Ģehir veya kasabada birbirine karĢı grupların oluĢabileceği ve bazı tepkilerin doğabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ġnceleme ve soruĢturmacılar, konuları ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kiĢiler resmi ve özel kurumlarla görevi ile ilgili olarak yazıĢmalarda bulunabilirler. Ancak baĢka bakanlıklarla olan yazıĢmaların soruĢturma


S a y f a | 281

 

 

emri veren kurum aracılığı ile yapılması gereklidir. Eğitim MüfettiĢlerinin, merkez teĢkilâtı ve bağlı kuruluĢlarla yazıĢmalarını Eğitim MüfettiĢleri BaĢkanlığı aracılığı ile yapmaları da mümkündür. SoruĢturmacılar, soruĢturma amacıyla gidecekleri yeri ve yapacakları iĢi açıklamaktan, defter ve evrak üzerinde açıklama ve düzeltme yapmaktan kaçınmalıdır. NAĠPLĠK VE ĠSTĠNABE Ġfadelerin bizzat soruĢturmayı yürüten kiĢilerce alınması daha uygun olmakla birlikte bazı zorunlu hallerde, soruĢturma mahalli dıĢında bulunan tanık, sanık hatta bilirkiĢilerin ifadelerinin yasalara uygun olarak o yerdeki bir yetkiliye aldırılması mümkündür. Bu iĢleme „istinabe‟, görevlendirilen kiĢiye de “naip” adı verilir. Ġfade alınmak üzere yetki verilen kiĢiye, ifadesi alınacak kiĢiden istenecek bilgi ve sorulacak sorularla ilgili olarak yazılan açıklama yazısına da “istinabe talimatı” denilmektedir. Ġfadesi alınmak istenilen tanık veya sanığın bulunduğu yerde, ifadesi alınacak kiĢilerin ve naib olarak belirlenecek görevlilerin konumları da göz önünde bulundurularak, öncelikle kurum içinden olmak üzere mahallinde görev yapan kamu görevlilerine ifade alma yetkisi verilebilir. Bu talimatta, yapılacak iĢlemler açık ve anlaĢılır bir Ģekilde yazılmalı, Ģayet tanığa yemin ettirilmesi gerekiyorsa bu husus da belirtilmelidir. Naibin, istinabe talimatında öngörülen hususlara aynen uyması, yöneltilmesi istenilen sorularda ekleme çıkarma yapmaması, ifadeyi bizzat alarak ifadesini aldığı kiĢi ile birlikte imzalaması, ayrıca ifadenin altına; “Bu ifade, ….. …...‟ın istinabe talimatına uygun olarak alınmıştır.” ibaresini eklemesi gerekmektedir. BĠLĠRKĠġĠ TAYĠNĠ VE UYULACAK ESASLAR

  

CMK‘nın 63. maddesi hükmüne göre, “çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde”, oy ve görüĢleri alınmak üzere bilirkiĢi görevlendirilebilir. Belli konularda görüĢ ve düĢüncelerini bildirmek üzere görevlendirilmiĢ resmi bilirkiĢiler varsa özel sebepler olmadıkça baĢkaları görevlendirilemez. Ġl Adli Yargı Adalet Komisyonları tarafından her yıl düzenlenen listede yer alan gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢında görevlendirilecek bilirkiĢiye, görüĢünü bildirmeden ve raporunu vermeden önce CMK‘nın 64/5. maddesi uyarınca; “Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” Ģeklinde yemin verdirilir ve durum tutanağa yazılarak birlikte imzalanır.

SORUġTURMALARDA KARġILAġILAN SORUNLARA AĠT SORULAR VE CEVAPLARI 1. Kimler Devlet Memurudur? Memur,mevcut kuruluĢ biçimine bakılmaksızın Devlet ve diğer kamu tüzel kiĢilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler,bu kanunun uygulanmasında memur sayılırlar. 2. Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kiĢi anlaĢılır. 3. Kamu Görevi ve Kamu Hizmeti ne demektir? Kamu görevi , Devlet tarafından kamu yararı için gerçekleĢtirilmesi zorunlu görülen faaliyetlerdir.‖Devletin,Devlet olarak tahakkuk ettirmek mecburiyetinde olduğu iĢlere taalluk etmeyen ve bunlara fer‘i olarak da bağlı bulunmayan faaliyetler‖ ise kamu hizmeti olarak kabul edilmiĢtir. Kamu görevi, Devletin çekirdeğini oluĢturur,en belirgin özelliği zaruri oluĢu , yani Devletin bu görevi zaruri olarak yerine getirmek ödevinde olmasıdır. Kamu hizmetleri ise, Devletin seçimlik olarak kendi faaliyet sahasına aldığı iĢlerdir.Bunlarda öbürlerinde mevcut ZARURET VASFI yoktur.Devlet bunları toplumun refahı için yerine getirir. 4. Kimler soruĢturma emri verebilirler? a)Ortak kararla(Ġrade-i seniye)atananlar hakkında Bakan, b)Bunların dıĢındaki merkez ve taĢra örgütü memurları hakkında Bakanlık makamı, c)Atamaları illerce yapılanlar ile Bakanlıkça atanmıĢ il görevlileri hakkında Vali ya da Kaymakamlar 5. Kimler soruĢturma iĢinde görevlendirilebilir? a)TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca görevlendirilecek müfettiĢler, b)Valilik yada Bakanlıkça görevlendirilecek(müfettiĢ olmayan kiĢiler) muhakkikler. 6. Kimler, kimler hakkında soruĢturma yapmaya yetkili sayılır? Adli soruĢturma yapmakla görevlendirilecek yetkililerin,sanık memurun görev ve derecesinin daha üstünde yada aynı düzeyde olması,soruĢturma yapmaya yeterli sayılması için zorunludur.


S a y f a | 282 7. Disiplin cezası vermeye yetkili amirlerin verebilecekleri cezalar nelerdir? Uyarma-Kınama Aylıktan Kesme cezaları; Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre disiplin amiri olan kiĢi tarafından Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise; a)Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki görevli yönetici ve öğretmenlerle,ilçe milli eğitim müdürleri,Ģube müdürleri,il milli eğitim müdür yardımcıları ve Ģube müdürlerine (il milli eğitim disiplin kurulu kararına bağlı olarak) ; bunların dıĢında kalan diğer milli eğitim mensuplarına(Ġl Disiplin Kurulu kararına bağlı olarak) Vali tarafından, b)Merkez teĢkilatında görevli personel ile Ġl Milli Eğitim Müdürlerine bu ceza,Merkez Disiplin Kurulu‘nun kararına bağlı olarak Bakan tarafından, Devlet memurluğundan çıkarma cezası; Merkez ve taĢra teĢkilatı dahil tüm Milli Eğitim mensuplarına Yüksek Disiplin Kurulunun kararına bağlı olarak Bakan tarafından verilir. 8. ĠHTAR, Bakan,Vali,Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakamlar ile Lise ve Ġlköğretim okulu müdürleri tarafından re‘sen; TEVBĠH Bakan,Vali,Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakamlar tarafından re‘sen; DERS ÜCRETĠNĠN KESĠLMESĠ, Bakan,Milli Eğitim Müdürü, Lise ve Ġlköğretim okulu müdürleri tarafından re‘sen, bunun dıĢındaki DAHA ÜST CEZALAR, Ġlgili disiplin kurulu kararına bağlı olarak Vali/bakan tarafından verilir. 9. KUSURLU SAYILMA CEZASI, Milli Eğitim Müdürü,Ġlköğretim MüfettiĢi, Ġlköğretim okulu müdürü tarafından re‘sen; ÜCRET ve MAAġ KESĠMĠ CEZASI, Vali,Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakamlar tarafından re‘sen; YUKARDA SAYILANLARIN DIġINDA KALAN CEZALAR Ġlgili disiplin kurulu kararına bağlı olarak bakan tarafından verilir. 10. Ġl Milli Eğitim Disiplin Kurulu BaĢkan ve üyeleri kimlerdir? BaĢkan : Vali (Veya görevlendireceği Vali Yardımcısı), Üye : Ġl Milli Eğitim Müdürü, Üye : Hukuk ĠĢleri Müdürü, Üye : Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanı, Üye : Valinin görevlendireceği bir ilköğretim okulu müdürü, Üye : Valinin görevlendireceği bir ortaöğretim okulu müdürü. Hakkında soruĢturma yapılan kiĢinin bağlı olduğu sendika temsilcisinden oluĢur. 11. Ġl Disiplin Kurulu BaĢkan ve üyeleri kimlerdir? BaĢkan : Vali (Veya görevlendireceği Vali Yardımcısı), Üye : Hukuk ĠĢleri Müdürü, Üye : Defterdar, Üye : Ġl Milli Eğitim Müdürü, Üye : Ġl Sağlık Müdürü, Üye : Ġl Tarım ve Köy ĠĢleri Müdürü, Üye : Ġl Bayındırlık ve Ġskan Müdürü. 12. Merkez Disiplin Kurulu BaĢkan ve üyeleri kimlerdir? BaĢkan : MüsteĢar, Üye : Ġlgili Genel Müdür Yardımcısı, Üye : Ġlgili Genel Müdür Yardımcısı, Üye : Personel Genel Müdür Yardımcısı, Üye : TeftiĢ Kurulu BaĢkan Yardımcısı. 13. Yüksek Disiplin Kurulu BaĢkan ve üyeleri kimlerdir? BaĢkan : MüsteĢar, Üye : Ġlgili Genel Müdür, Üye : Ġlgili Genel Müdür, Üye : Personel Genel Müdürü, Üye : TeftiĢ Kurulu BaĢkanı. 14. Disiplin cezalarına itirazlar nereye ve ne zaman yapılır? Ġlköğretim/ortaöğretim Okulu Müdürünün verdiği cezaya karĢı; Merkezde ilgili Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya ġube Müdürüne Ġlçede,Ġlçe Milli Eğitim Müdürüne; Ġlçe Milli Eğitim Müdürünün verdiği cezaya karĢı; Kaymakama; Ġl Milli Eğitim Müdürünün verdiği cezaya karĢı Vali‘ye; Kaymakam-Valinin verdiği (Eğitim-öğretim sınıfı personeline doğrudan verilen cezalarda) ceza için; Ġl Milli Eğitim Disiplin Kuruluna; Kaymakam-Valinin verdiği (Eğitim-öğretim sınıfı dıĢında kalan personele doğrudan verilen cezalarda); Ġl Disiplin Kurulu Aylıktan kesme ve devlet memurluğundan çıkarma cezası için; Bölge Ġdare Mahkemesine (60 gün içinde) Bakan tarafından re‘sen ortak kararla atananlara verilen ceza için Bakanlık Disiplin Kuruluna itiraz edilir. 15. Disiplin cezaları memurun sicilinden(özlük dosyası) ne zaman ve nasıl silinir?


S a y f a | 283

16.

17. 18.

19.

20. 21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

a)Uyarma ve kınama cezaları için (5) yıl sonra,atamaya yetkili amire müracaat edilerek silinmesi isteğinde bulunabilir. b)Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının sicilden silinmesi için (10) yıl sonra ,atamaya yetkili amire baĢvurulabilir. *Sicilden silme yetkisi bizzat atamaya yetkili amir tarafından kullanılır. Takibi Ģikayete bağlı suçlarda Ģikayetler kimlere ve nasıl yapılmıĢ olmalıdır? Suçlara dair ihbarlar,Ģifahi veya yazılı olarak; � Cumhuriyet Savcılığına, � Zabıta makam ve memurlarına, � Sulh Hakimlerine yapılabilir. Bu ihbarlar kanuni mercilere tevdi edilmek üzere ; � Vali, � Kaymakam, � Nahiye müdürlerine de yapılabilir. ġifahi ihbarlar üzerine tutanak tutulur.KovuĢturması Ģikayete bağlı suçlarda kanuni süre,Ģikayet hakkı olan kimsenin fiilden ve failin kim olduğundan haberdar olmasından itibaren 6 aydır. SoruĢturması izne bağlı suçlardan birisinin iĢlenildiğini öğrenen soruĢturmacı ne yapmalıdır? a) Takibi 4483 kapsamında bulunmayan hallerde,durumu genel hükümlere göre gerekli kovuĢturmanın yapılabilmesi için ilgili Cumhuriyet Savcılığına duyurur. b) Suç 4483 kapsamına giren bir tür ile ilgili ise soruĢturma izninin alınması için durumu makamın kanalı ile ilgili Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi ve soruĢturma emrine,ilgili Bakanlığın muvakatı halinde bu iznin de eklenmesi yerinde olacaktır. Aynı suçtan dolayı birden fazla makam soruĢturma baĢlatmıĢ ise soruĢturmacılar nasıl davranmalıdır? SoruĢturma emri vermeye yetkili makamlardan herhangi birisinin olayın soruĢturmasını baĢlatmıĢ bulunması,daha yetkili üst makamın bu soruĢturmaya el koymasına engel teĢkil etmez.Ġstenildiğinde alt makam soruĢturmayı üst makama devreder. SoruĢturmacının ifade alınırken yeminli zabıt katibi bulundurma mecburiyeti var mıdır? 4483 hükümlerine göre yürütülen soruĢturmalarda yeminli zabıt katibi bulundurma zorunluluğu yoktur. 4357/7-b maddesinde “ …birinci defasında bir günlükten üç günlüğe ve ikinci defasında üç günlükten onbeĢ günlüğe …” kadar ücret veya maaĢ kesimi cezası verilirken,üç günlük maaĢ kesimi cezası birinci defaya mı,ikinci defaya mı dahildir? Üç gün ikinci defaya dahildir.(DanıĢtay 5D.12.05.1975 tarih Esas :1973/6323 Karar:1975/2671 Cezaevinde bulunan kiĢilerin ifadesi nasıl alınır? SoruĢturmacı Cumhuriyet BaĢsavcılığına yazacağı yazının cevabı ile cezaevine giderek ilgilinin ifadesini alır. Ġfade tutanağı nasıl yazılmalıdır? Hüviyet tespiti yapılmalıdır.Sorular yazılmadan alınacak cevaplar satır atlamadan, paragraf yapmadan yazılmalıdır.Ġfade birkaç sayfa sürer ise her sayfanın altı ilgililerce paraf edilmelidir.Son sayfa isim,unvan açılarak imza edilmelidir.Ġfade verenin kullandığı kelimeler ve cümleler yanlıĢ da olsa aynen yazılmalıdır. Yemin verdirilmeyen tanıklar kimlerdir? AĢağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir. i. Dinlenme sırasında 15 yaĢını doldurmamıĢ olanlar. ii. Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliğini ve önemini kavrayamayanlar iii. SoruĢturma veya kovuĢturma konusu suçlara iĢtirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme,gizleme veya değiĢtirmekten Ģüpheli,sanık veya hükümlü olanlar.(CMK-50) Tevsi-i Tahkikat nedir? SoruĢturmacılar tarafından düzenlenen raporlarda teklif olunan ceza, kesinleĢmiĢ ceza olmadığından, yetkili makam tarafından her aĢamada ―Tahkikatın yenilenmesi‖ ,‖tevsi-i tahkikat‖ biçiminde müdahale edilebilir.Bu durumlarda, aynı soruĢturmacının yanına yeni bir soruĢturmacı veya grubu verilebileceği gibi ―Tevsi-i Tahkikat‖ın bir baĢka soruĢturma grubuna yaptırılması da söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda Makam‘dan ―Tevsi-i Tahkikat‖ Olur‘u alınması gereklidir. Tevsi-i Tahkikat‖ da soruĢturmanın sonuçları esaslı bir Ģekilde, yeniden tespit olunur ve yeni bir rapor düzenlenir. Denetim ve teftiĢler esnasında, adli soruĢturmayı gerekli kılan bir suçun iĢlendiğini tespit eden amirlerin ne yapmaları gerekir? Olaya el koyarak en çabuk Ģekilde Makam‘a bildirirler. Belirtilen adres ve isimde Ģikayetçi veya muhbir bulunmadığında soruĢturmacı ne yapmalıdır?


S a y f a | 284 Ġddialar arasında umumi menfaatleri ilgilendiren ve madde zikretmek suretiyle ileri sürülen konular da bulunuyorsa,somut örnekler verilmiĢse soruĢturmaya baĢlar ve sürdürür.Takibi Ģikayete bağlı suçlarda adli iĢlem yapılmaz. 28. Ġhbar yapan Ģikayetçi(müĢteki) soruĢturma sırasında sanık durumuna düĢerse soruĢturmacıne yapmalıdır? Makamdan olur istenip,bu kiĢinin ―Ģikayetçi‖ ve ―sanık‖ olarak ayrı ayrı ifadelerini almalıdır. 29. Suç çeĢitleri nelerdir? a) Cezai suçlar,karĢılığında ceza gösterilen suçlardır.(T.C.K.) b) Medeni suçlar,cezaları olmadan hukuki müeyyideleri bulunan suçlardır. (Tazminat Davaları) c) Disiplin suçları,belli meslek mensuplarının o mesleğin icaplarına aykırı hareketleri suç sayılır ve disiplin cezasını gerektirir.

ÇIKMIġ SORULAR 1. AĢağıdakilerden hangisinde müfettiĢlerin görevleri tam olarak gösterilmiĢtir? A)Ġnceleme, teftiĢ, soruĢturma, değerlendirme B)SoruĢturma, teftiĢ, rehberlik ve iĢ baĢında yetiĢtirme C)AraĢtırma, inceleme, soruĢturma, teftiĢ, rehberlik ve iĢbaĢında yetiĢtirme D)Rehberlik, teftiĢ, değerlendirme, inceleme, araĢtırma 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 2. AĢağıdakilerden hangisinde Bakanlık ve ilköğretim müfettiĢlerine soruĢturma emri verecek makamlar doğru olarak gösterilmiĢtir? A)Bakanlık MüfettiĢi-MüsteĢar; Ġlköğretim MüfettiĢi-vali B)Bakanlık müfettiĢi-Genel Md; Ġlköğretim müfettiĢi-Milli Eğitim Müdürü C)Ġlköğretim müfettiĢi-vali; Bakanlık müfettiĢi-Bakan D)Ġlköğretim müfettiĢi-Milli Eğitim Müdürü; Bakanlık müfettiĢi-Bakan 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 3. Kurum denetiminde aĢağıdakilerden hangilerinin değerlendirmesine yer verilir? A)Yönetici, öğretmen, yardımcı personel B)Öğretmen, yönetici, memur C)Yönetici, öğretmen D)Öğretmen, yönetici, diğer personel 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 4. Normal koĢullarda aday öğretmenlerin teftiĢini aĢağıdakilerden hangisi yapabilir? A)Bir yetkili, bir yetkisiz müfettiĢ yardımcısı C)Yetkili bir müfettiĢ yardımcısı

B)Yetkisiz iki müfettiĢ yardımcısı D) Bir müfettiĢ 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 5. Özel problemleri olan bir öğretmenin denetiminde aĢağıdakilerden hangisi yapılırsa en doğrusu yapılmıĢ olur? A)Öğretmenle yakın iliĢkiye girerek önerilerde bulunma B)Öğretmenin en yakın sağlık kuruluĢuna sevkini sağlama C)Problemin gizliliğine özen göstererek kendisinin problemi çözmesini bekleme D)Problemi çözülene kadar denetlememe 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 6. Sınav teftiĢinde neler yapılır? A) Mesleki ve bilimsel verilerin değerlendirilir B) Eğitim-öğretim ve emirlerin uygulanıĢları incelenir C) Öğretmenlerin kendi alanlarında yetiĢkinlikleri ve görev bağlılıkları araĢtırılır D) Öğrencilerin yetiĢme düzeyleri, sınıf geçme iĢ ve iĢlemleri incelenir 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı


S a y f a | 285 7. AĢağıdakilerden hangisi kurumların rehberlik ve teftiĢinde dikkat edilecek usul ve esaslardan değildir? A) Kurum teftiĢinin grup ya da alt grup tarafından yapılması B) ÇalıĢmaların yıllık ve aylık çalıĢma programlarına dayalı yürütülmesi C) Eğitim ve öğretim aksatılmadan teftiĢle ilgili değerlendirme toplantısı yapılması D) Üstün baĢarılı öğretmenlerin grup baĢkanınca teftiĢ edilmesi 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 8. AĢağıdakilerden hangisi rehberlik ve teftiĢin ilkelerinden değildir? A)Kontrol, düzeltme ve geliĢtirme amaçlıdır. B)Yetkiden çok etkiyi, özendirmeyi içerir. C)Bütünlük ve devamlılık gerektirir. D)Çevre koĢulları belirleyici değildir. 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 9. AĢağıdakilerden hangisi ilköğretim müfettiĢlerinin rehberlik ve iĢ baĢında yetiĢtirme görevlerinden biri değildir? A) Aday memurları yetiĢtirmek B) Mesleki toplantılar düzenlemek C) BaĢkanlık veri tabanına katkıda bulunmak D) Sicil amiri oldukları personel hakkında sicil raporu düzenlemek 1998 ĠÖMY Seçme Sınavı 10. TeftiĢ defterine görülen eksikliklerin ve önerilerin yazılması müfettiĢlerin hangi görevlerinin içerisindedir? A)TeftiĢ ve değerlendirme B)ĠĢ baĢında yetiĢtirme C)Ġnceleme D)SoruĢturma 1999 ĠÖMY Seçme Sınavı 11. AĢağıdakilerden hangisi, ilköğretim müfettiĢinin teftiĢ görevi içinde yer alır? A) Stajyer öğretmenlerin yetiĢtirilmesi ve stajyerliklerinin kaldırılması B) Özel eğitime muhtaç çocuklar hakkında baĢkanlığa bilgi verilmesi C) Mesleki yayınlar ve geliĢmelerin okullara aktarılması. D) Okul veya kurum personelinin yeterlilik ve verimliliklerini değerlendirmek 2000 ĠÖMY Seçme Sınavı 12. TeftiĢ planı, aĢağıdaki ifadelerden hangisi ile tanımlanır? A) TeftiĢ edilecek personelin isim ve görevlerini belirlemektir. B) TeftiĢ edilecek personel hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. C) TeftiĢ edilecek personel ile gün ve saatlerini kararlaĢtırmaktır. D) TeftiĢin amaçlarına ulaĢmak üzere izlenecek politikayı saptamaktır. 2000 ĠÖMY Seçme Sınavı 13. Yapılan teftiĢin amaçlarına ulaĢmasını etkilemeyen faktör hangisidir? A) TeftiĢ için ayrılan sürenin az olması B) Sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik geliĢmeler C) Toplumda bireylerin teftiĢten çekinmesi ve direniĢi D) Personelin sayı ve yeterlik bakımdan yetersizliği 2000 ĠÖMY Seçme Sınavı 14. Bir okulda yapılan teftiĢ sonunda düzenlenen rapor aĢağıdakilerden hangisidir? A)Ġnceleme raporudur. B)Değerlendirme raporudur. C)Genel denetim raporudur. D)Personel denetleme raporudur. 2000 ĠÖMY Seçme Sınavı 15. Ġlköğretim kurumlarında yapılan imtihan teftiĢinde, aĢağıdakilerden hangisi denetlenir? A) Bir öğretim yılı boyunca yapılan imtihan türleri, kullanılan testler ve sonuçları B) Yıl içi çalıĢmaları, imtihan hazırlık ve uygulamaları ile yönetim çalıĢmaları C) Bir dönemde yapılan imtihanlarda sorulan sorular, yapılan değerlendirmeler D) TeftiĢ yapıldığı süre içinde yapılan imtihan programı ve uygulaması 2000 ĠÖMY Seçme Sınavı I- Rehberlik ve iĢ baĢında yetiĢtirme II- TeftiĢ ve değerlendirme


S a y f a | 286 III- Ġnceleme IV- SoruĢturma V- AraĢtırma 16. Yukarıdakilerden hangileri ilköğretim müfettiĢlerinin görev ve yetkilerindendir? A) I - II - III - IV B) I - II - IV – V C) II - III - IV - V D) I - II - III - IV - V Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 17. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Rehberlik ve TeftiĢ Yönergesi‟ne göre, aĢağıdakilerden hangisi rehberlik ve teftiĢin genel amaçlarındandır? A) Öğrencilere okuma zevk ve alıĢkanlığı kazandırmak B) Çevreyi tanıma, çevre olanaklarından yararlanma, veliler ile uyumlu iliĢkiler kurabilmek C) Eğitim öğretimle ilgili sorunları belirlemek ve çözümüne yardımcı olmak D) Okul ile çevre arasında olumlu iliĢkiler kurma, kurumu çevreye açma ve eğitim öğretim için çevre olanaklarından yararlanılmasını sağlamak Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 18. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Rehberlik ve TeftiĢ Yönergesi'ne göre, rehberlik ve teftiĢ ilkeleri ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A)Etkiden çok yetkiyi içerir. B)Bütünlük ve devamlılığı gerektirir. C)Ekonomiklik ve verimliliği gerektirir. D)Rehberlik ve teftiĢ demokratik bir süreçtir. Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 19. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Rehberlik ve TeftiĢ Yönergesi'ne göre, müfettiĢ ve müfettiĢ yardımcılarının bir teftiĢ bölgesinde en az kaç yıl görev yapmaları esastır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 20. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Yönetmeliği'ne göre, grup baĢkanı aĢağıdakilerden hangisinin onayı ile görevlendirilir? A)Vali B)Millî Eğitim Müdürü C)Personel Genel Müdürü D)Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanı Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 21. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Rehberlik ve TeftiĢ Yönergesi'ne göre, kurumlarda rehberlik ve teftiĢin usul ve esasları ile ilgili olarak aĢağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Yönetici teftiĢi, bir müfettiĢ ile yetkili kılınan iki müfettiĢ yardımcısı tarafından yapılır. B) Öğretmen sayısı üç ve üçten az olan kurumların teftiĢi en az bir müfettiĢ tarafından yapılır. C) Aday öğretmenlerin teftiĢi en az bir müfettiĢ tarafından yapılır. D) TeftiĢ sırasında yetersizliği görülen yönetici ve öğretmenlerin teftiĢi en az üç müfettiĢ tarafından yapılır. Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik I- Törenler, anma ve kutlama etkinlikleri II- Türk bayrağı ile ilgili yasal gerekleri uygu- lama, Atatürk ve Ģeref köĢelerini hazırlama III- Okul ve sınıf kitaplıklarının oluĢturulması IV- Dönem ve sınav çizelgelerinin doğru bir biçimde düzenlenmesi 22. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Rehberlik ve TeftiĢ Yönergesi'ne göre, kurum teftiĢinde izlenecek yukarıdaki durumlardan hangileri eğitim ve öğretim ile ilgilidir? A) I - IV B) I - III C) III - IV D) II - IV Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 23. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Rehberlik ve TeftiĢ Yönergesi'ne göre, kurum teftiĢ raporu ve formları en geç kaç gün içinde yazılır ve baĢkanlığa sunulur? A) 7 B) 10 C) 15 D) 20 Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik 24. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Rehberlik ve TeftiĢ Yönergesi'ne göre, eğitim öğretimde rehberlik ve teftiĢin usul ve esasları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Aday öğretmenlerin teftiĢi en az üç ders saati içinde yapılır.


S a y f a | 287

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

B) Rehberlik ve teftiĢte çevre koĢulları ve olanakları dikkate alınır. C) TeftiĢ sonunda yapılan değerlendirmeler kesin olarak belirlenir. D) MüfettiĢ veya yetkili kılınmıĢ müfettiĢ yardımcısı teftiĢ sırasında sınıfın bir üyesi gibi davranır. Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Rehberlik ve TeftiĢ Yönergesi'ne göre, aĢağıdakilerden hangisinin teftiĢi kurum teftiĢi ile yapılarak olumlu veya olumsuz ifadelerle değerlendirilir? A)Müdür B)Öğretmen C)Müdür yardımcısı D)Kütüphane memuru Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Rehberlik ve TeftiĢ Yönergesi'ne göre, hizmet içi eğitim gereksinimi olan personel, alanlarına göre gruplandırılarak aĢağıdaki hangi tarihte grup baĢkanınca baĢkanlığa sunulur? A)Mayıs ayının son haftası içinde B)Haziran ayının ilk haftası içinde C)Haziran ayının ikinci haftası içinde D)Haziran ayının üçüncü haftası içinde Ekim 2009 müfettiĢ yeterlik Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Rehberlik ve TeftiĢ Yönergesi'ne göre, kurum baĢarı puanı nasıl belirlenir? A) Değerlendirmeye alınan yöneticilerin almıĢ oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak B) Değerlendirmeye alınan öğretmenlerin almıĢ oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak C) Değerlendirmeye alınan bütün yönetici ve öğretmenlerin almıĢ o