Page 1

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣHΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

• ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ: Βακτηριακό κάψιμο (Erwinia amylovora), Δόση: 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (75 κ.εκ./στρ.), προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την πτώση των πετάλων και επανάληψη κάθε 10 ημέρες. Σε περίπτωση όψιμων μολύνσεων μετά την άνθηση μπορεί να γίνονται περαιτέρω ψεκασμοί. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται. • ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis), Δόση: 100 κ.εκ./100

λίτρα ψεκ. υγρού (100 κ.εκ./στρ.), προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι το καρπίδιο. Σε περίπτωση όψιμων μολύνσεων μπορεί να γίνονται περαιτέρω ψεκασμοί μέχρι τη συγκομιδή. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

• ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο (Uncinula necator), Δόση: 150-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (150-200 κ.εκ./στρ.), προληπτικοί ψεκασμοί από την έναρξη της βλάστησης μέχρι την ωρίμανση. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται. • ΦΡΑΟΥΛΑ (Α/Θ): Ωίδιο (Sphaeroteca macularis), Δόση: 75 κ. εκ./100

λίτρα ψεκ. υγρού (75 κ.εκ./στρ.), προληπτικοί ψεκασμοί από την αρχή της βλάστησης και επανάληψη κάθε 10 ημέρες.

• ΤΟΜΑΤΑ (Α/Θ): Για Ωίδιο (Leveilulla taurica) με δόση: 100 κ.εκ./ στρ., για Βακτηριακή στιγμάτωση (Pseudomonas syringae) με δόση: 100-200 κ.εκ./στρ., για Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea) με δόση: 150200 κ.εκ./στρ., προληπτικοί ψεκασμοί από την έναρξη της βλάστησης. • ΜΑΡΟΥΛΙ (Α/Θ): Περονόσπορος (Bremia lactucae), Δόση: 120-250 κ.εκ./ στρ., προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων.

Όγκος ψεκ. υγρού σε λίτρα/ στρέμμα: ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ: 100 λτρ./στρ., ΑΜΠΕΛΙ: 75-100 λτρ./στρ., ΦΡΑΟΥΛΑ (Α/Θ): 50-100 λτρ./στρ., ΤΟΜΑΤΑ: (Υ): 50-100 λτρ./στρ., (Θ): 50-130 λτρ./στρ., ΜΑΡΟΥΛΙ (Α/Θ): 50-100 λτρ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανα καλλιεργητική περίοδο (επαν./ ημέρες): ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ: Βακτηριακό κάψιμο, 7/10 ημέρες. ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο, 20/7 ημέρες. ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο, 10/10 ημέρες. ΦΡΑΟΥΛΑ (Α/Θ): Ωίδιο, 7/10 ημέρες. ΤΟΜΑΤΑ (Α/Θ): Ωίδιο, Βακτηριακή στιγμάτωση, Τεφρά σήψη, 7/7-10 ημέρες. ΜΑΡΟΥΛΙ (Α/Θ): Περονόσπορος, 7/7-10 ημέρες. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: ---

VACCIPLANT

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΦΥΤΩΝ

SL (Laminarin 4,5%)

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 11105/ 30.7.2009

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Αντίδοτα: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο:

1L

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Laminarin 4,5% β/o (Γλουκάνες), Βοηθητικές ουσίες: 94,9% β/β

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL) Το φυτοπροστατευτικό προϊόν VACCIPLANT δρα ως ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών, χωρίς να είναι μυκητοκτόνο ή βακτηριοκτόνο. Δρα ενισχύοντας την αντίσταση του φυτού ενάντια στο βακτηριακό κάψιμο, το ωΐδιο, τον βοτρύτη, το φουζικλάδιο και τον περονόσπορο, μειώνοντας έτσι τις βλαβερές επιπτώσεις τους στις καλλιέργειες. Κάτοχος της άδειας: Laboratoires GOËMAR S.A.S Parc Technopolitain Atalante, CS 41908, 35435 Saint Malo, Cedex, Γαλλία Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε., Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 15233, Τηλ.: 210 5578777 Αριθ. Παρτίδας/ Ημερ. Παραγωγής: βλέπε συσκευασία

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος, αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στην συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Εφαρμόστε το αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος. Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα προϊόντα. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το VACCIPLANT εφαρμόζεται προληπτικά και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Εάν εμφανισθούν συμπτώματα των ασθενειών ή αναμένονται ισχυρές προσβολές, ψεκάστε με κατάλληλα μυκητοκτόνα. Είναι σημαντικό να διατηρείται η συγκέντρωση του σκευάσματος στο συνιστώμενο εύρος. Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής, στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Η είσοδος του εργάτη στον αγρό να γίνεται αφού στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό πάνω στις ψεκασμένες επιφάνειες. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. GR-L37-014-01 (1016)

VACCIPLANT 4.5 SL  

VACCIPLANT 4.5 SL - BIO-SOLUTIONS - ARYSTA LIFESCIENCE HELLAS A.E.

VACCIPLANT 4.5 SL  

VACCIPLANT 4.5 SL - BIO-SOLUTIONS - ARYSTA LIFESCIENCE HELLAS A.E.

Advertisement