Page 1

x1500tmx ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό

Εκλεκτικό μυκητοκτόνο – ∆ιασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής

Μοναδικός τρόπος δράσης (∆ιασυστηματικό)

Ταχύτατη διείσδυση στο φυτικό ιστό (εντός 2 ωρών από τον ψεκασμό). Αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή

Τελευταίος ψεκασμός πριν τη συγκομιδή: 7 ημέρες Τα φύλλα στα οποία έχει εξαλειφθεί η προσβολή παραμένουν στο δέντρο

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60.592/ 4.1.2017 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις

ΕΚ∆ΟΣΗ: Μάρτιος 2018

Προληπτική και θεραπευτική δράση στο Κυκλοκόνιο και στο Γλοιοσπόριο της ελιάς

Προληπτική και θεραπευτική δράση στο Κυκλοκόνιο και στο Γλοιοσπόριο της ελιάς Αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή Τελευταίος ψεκασμός πριν τη συγκομιδή: 7 ημέρες

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Ευρωπαϊκά MRLs. Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες ελιάς

Προϊόν του ομίλου Arysta LifeScience

Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε Ριζαρείου 16| Χαλάνδρι | Τ.Κ: 15233 | Τηλ: 210 55 78 777

www.arystalifescience.gr


Το προϊόν SYLLIT 544 SC περιέχει 544 g/L της δραστικής ουσίας dodine σε μορφή συμπυκνωμένου αιωρήματος. Η dodine είναι μοναδική δραστική ουσία και ανήκει στην οικογένεια των γουανιδινών. ∆εν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τις υπόλοιπες κατηγορίες μυκητοκτόνων και κατέχει σημαντικό ρόλο σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα

∆ραστική ουσία: Dodine 54,4% (β/ο) Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

φυτοπροστασίας για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

1 2

Κύκλος ζωής του Κυκλοκονίου

Dodine

Το SYLLIT 544 SC διεισδύει και ενσωματώνεται στη μεμβράνη του μύκητα

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΑΝΟΙΞΗ Ανοιξιάτικες μολύνσεις

Επιβίωση από τα προσβεβλημένα φύλλα στο δέντρο

Γλυκοπρωτεΐνη Παθογνωμικό σύμπτωμα σε φύλλα (μάτι παγωνιού)

Φυλλόπτωση

∆ευτερογενείς μολύνσεις

aidinoC

Η μεμβράνη του μύκητα διαταράσσεται και χάνει τη συνοχή της

Μεταφορά κονιδίων με αέρα και βροχή

Κονίδια Ανάπτυξη των κονιδιοφόρων

3

Η μεμβράνη αποδομείται με αποτέλεσμα τη θανάτωση του μύκητα

Ανάπτυξη μυκηλίου κάτω από την εφυμενίδα

Πρωτεΐνη Φωσφολιπίδια

Κονίδια

Τομή φύλλου

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΕΛΙΑ

Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleagina, Cycloconium oleaginum) και Γλοιοσπόριο (Gloeosporium olivarum, Glomerella cingulata, Colletotrichum gloeosporioides)

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Μέγιστος αριθμός 2 εφαρμογών

Από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 11) µέχρι το τέλος Χρόνος εφαρμογής της άνθησης (BBCH 69) και/ή το φθινόπωρο.

Μόλυνση των ανθέων και των νεαρών καρπών

Διαχείμαση σε προσβεβλημένους καρπούς, φύλλα και ποδίσκους.

Δοσολογία 125-165 ml / στρέμμα

Τελευταία επέμβαση πριν τη 7 ημέρες συγκομιδή

ΑΝΟΙΞΗ

Κύκλος Ζωής του Γλοιοσπορίου

Στόχος:

Μυκήλιο

Κονίδια

Λανθάνουσα μόλυνση

Μυκήλιο

11

33

53

57 SYLLIT

60

65

71

81

89 SYLLIT

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ακέρβουλο

92 Οι παραγόμενες τοξίνες του μύκητα προκαλούν: σάπισμα των καρπών, χλώρωση των φύλλων, μαρασμό των ποδίσκων και των κλαδιών.

∆ευτερογενής μόλυνση

Κονίδια

Κονίδια

Ακέρβουλο

Ακέρβουλο Ενεργοποίηση της λανθάνουσας μορφής του μύκητα - έναρξη εκδήλωσης συμπτωμάτων

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2 | SYLLIT 544SC | ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ | SYLLIT 544SC | 3

SYLLIT 544 SC - OLIVE  

SYLLIT 544 SC - FUNGICIDE - ARYSTA LIFESCIENCE - HELLAS A.E.

SYLLIT 544 SC - OLIVE  

SYLLIT 544 SC - FUNGICIDE - ARYSTA LIFESCIENCE - HELLAS A.E.

Advertisement