Page 1

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : PANAREX 4EC Κωδικός προΐόντος

:

400000003992

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του : Ζιζανιοκτόνο Μείγματος Συνιστώμενοι περιορισμοί χρήσης

: Γεωργία, Μόνο για επαγγελματική χρήση.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Εταιρεία: Arysta LifeScience Great Britain Ltd. Brooklands Farm, Cheltenham Road Evesham, Worcestershire Μεγάλη Βρεταννία WR11 2LS Τηλέφωνο : +44 1386 425500

Ετοιμάστηκε από

sds.request@arysta.com

Επιπλέον πληροφορίες (πληροφοριακο δελτίο ασφάλειας) : sds.request@arysta.com

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

+44 (0) 1235 239 670 Κέντρο Δηλητηριάσεων:, +30 210 7793777 Για πρόσθετους αριθμούς τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης ανατρέξτε στην ενότητα 16 του Φύλλου δεδομένων ασφαλείας.

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2 H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Ερεθισμός των οφθαλμών, Κατηγορία 2

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων, Κατηγορία 2

H341: Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή, Κατηγορία 1Β

H360Df: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.

Tοξικότητα αναρρόφησης, Κατηγορία 1

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών, Κατηγορία 2

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 5

H333: Μπορεί να είναι βλαβερό σε περίπτωση εισπνοής.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Εικονογράμματα κινδύνου :

Προειδοποιητική λέξη

:

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

:

H304

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για

H315 H317 H319 H341 H332 H360Df 2 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H410 Δηλώσεις προφυλάξεων

:

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Πρόληψη: P201 P261 P280 Επέμβαση: P301 + P310 P308 + P313 P331

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα: White mineral oil (petroleum) Quizalofop-P-Tefuryl Δηλώσεις προφυλάξεων

:

P102 P405 P270

Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Κινδύνου

:

EUH401

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρόσθετη Επισήμανση: Μόνο για επαγγελματική χρήση. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.2 Μείγματα Χημικός χαρακτηρισμός

: Ζιζανιοκτόνο

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά Χημική ονομασία

CAS-Αριθ. EK-Αριθ. 3 / 23

Ταξινόμηση

Συγκέντρωση (% w/w)


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

White mineral oil (petroleum) Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. Alcohols, C16-18 and C18unsatd., ethoxylated 1-methyl-2-pyrrolidone

Quizalofop-P-Tefuryl

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Αριθμός καταχώρησης 8042-47-5 232-455-8 64742-94-5 265-198-5 68920-66-1 500-236-9 872-50-4 212-828-1 01-2119472430-46xxxx

119738-06-6 414-200-4

Benzenesulfonic acid, mono-C11- 68953-96-8 13-branched alkyl derivs., calcium 273-234-6 salts

Alcohols, C10-12, ethoxylated propoxylated a-[Tris(1-phenylethyl)phenyl]-?hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)

68154-97-2

2-methylpropan-1-ol

78-83-1 201-148-0

99734-09-5

Asp. Tox. 1; H304

>= 30 - < 50

Asp. Tox. 1; H304

>= 30 - < 50

Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Eye Irrit. 2; H319 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 1B; H360D Repr. 1B; H360D STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 1B; H360 STOT SE 3; H335 Acute Tox. 4; H302 Muta. 2; H341 Repr. 1B; H360Df STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 Aquatic Chronic 3; H412 Aquatic Chronic 3; H412 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 STOT SE 3; H335

>= 10 - < 20

Για επεξήγηση των συντομογραφιών βλέπε ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. 4 / 23

>= 1 - < 5

>= 2.5 - < 5

>= 1 - < 5

>= 1 - < 5 >= 1 - < 10

>= 1 - < 5


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα

: Βγάλετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Αν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης

: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Πιείτε 1 ή 2 ποτήρια νερό. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Συμπτώματα : Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανισθούν αργότερα. Κίνδυνοι

: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων. Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Μεταχείριση : Οι πρώτες βοήθειες πρέπει να δίνονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο γιατρό εργασίας.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Kατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

: Μέσο πυρόσβεσης - σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών Αφρός σταθερός σε αλκοόλη (σε μικρές πυρκαγιές) Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Ξηρά χημικά μέσα πυρόσβεσης : Δέσμη νερού

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την : Δεν υπάρχουν πληροφορίες. καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός : Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική εξοπλισμός για τους συσκευή. Πλήρης ενδυμασία προστασίας από τα χημικά πυροσβέστες Πλήρης αλεξίφλογη eνδυμασία Περαιτέρω πληροφορίες

: Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Μην αφήσετε το νερό απόσβεσης να εισχωρήσει σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Προσωπικές προφυλάξεις : Μεταφέρετε το προσωπικό σε ασφαλή χώρο. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιβαλλοντικές : Να μην επιτρέπεται η μη ελεγχόμενη απόρριψη του προϊόντος προφυλάξεις στο περιβάλλον. Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρέχοντα νερά με το χημικό υλικό ή το υλικό συσκευασίας. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Μέθοδοι καθαρισμού : Συγκεντρώστε με απορροφητικό υλικό υγρών (π.χ. άμμος, γέλη πυριτίας, συνδετικά υλικά οξέων, γενικά συνδετικά υλικά, ξυλάλευρο). Συγκεντρώστεμε αδρανές μέσο απορρόφησης και διαθέστε προς απόρριψη ως επικίνδυνο απόβλητο. Περιορίστε με δημιουργία "φράγματος". Μεγάλες διαρροές πρέπει να συλλέγονται μηχανικά προς διάθεση (απομάκρυνση με αντλία). 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Υποδείξεις για ασφαλή : Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. χειρισμό Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Για πληροφορίες σχετικά με προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό και περιορισμό έκθεσης κατά την χρήση των μεμονομένων μειγμάτων βλέπε τα συνημμένα δελτία ασφάλειας. Μέτρα υγιεινής

: Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προΐόντος. Τα κατά τον 6 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Απαιτήσεις για χώρους : Διατηρείται σε δροσερό και ξηρό χώρο. αποθήκευσης και δοχεία Άλλες πληροφορίες

: Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Ειδική χρήση ή χρήσεις : Ζιζανιοκτόνο

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1 Παράμετροι ελέγχου Ορια επαγγελματικής έκθεσης Συστατικά

CAS-Αριθ.

1-methyl-2pyrrolidone Περαιτέρω πληροφορίες

872-50-4

Περαιτέρω πληροφορίες Περαιτέρω πληροφορίες

Περαιτέρω πληροφορίες

2-methylpropan-1ol

Είδος τιμής (Είδος της εκθέσεως) TWA

Παράμετροι ελέγχου

Βάση

10 ppm 2009/161/EU 40 mg/m3 Αναγνωρίζει την πιθανότητα σημαντικής πρόσληψης μέσω του δέρματος, Ενδεικτικό STEL 20 ppm 2009/161/EU 80 mg/m3 Αναγνωρίζει την πιθανότητα σημαντικής πρόσληψης μέσω του δέρματος, Ενδεικτικό TWA 10 ppm GR OEL 40 mg/m3 Η ένδειξη 'δέρμα' (Δ), η οποία επισημαίνει ορισμένους χημικούς παράγοντες του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3, υπονοεί την πιθανή συμβολή στην συνολική έκθεση του εργαζόμενου και της ποσότητας αυτών των χημικών παραγόντων που απορροφάται διαμέσου του δέρματος κατά την άμεση επαφή μαζί τους. STEL 20 ppm GR OEL 80 mg/m3 Η ένδειξη 'δέρμα' (Δ), η οποία επισημαίνει ορισμένους χημικούς παράγοντες του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3, υπονοεί την πιθανή συμβολή στην συνολική έκθεση του εργαζόμενου και της ποσότητας αυτών των χημικών παραγόντων που απορροφάται διαμέσου του δέρματος κατά την άμεση επαφή μαζί τους. 78-83-1 TWA 100 ppm GR OEL 300 mg/m3 STEL 100 ppm GR OEL 300 mg/m3

8.2 Έλεγχοι έκθεσης Τεχνικά προστατευτικά μέτρα Βεβαιωθείτε ότι οι εγκαταστάσεις πλύσεως των οφθαλμών και τα ντουζ ασφάλειας ευρίσκονται 7 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

πλησίον του χώρου εργασίας. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Προστασία των ματιών : Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας Προστασία των χεριών Παρατηρήσεις Προστασία του δέρματος και του σώματος Προστασία των αναπνευστικών οδών

: Αδιαπέραστα γάντια : Πλήρης προστατευτική ενδυμασία : Σε περίπτωση σχηματισμού ατμών χρησημοποιείστε προστασία της αναπνοής με εγκεκριμένο τύπο φίλτρου. Προστασία αναπνοής με φίλτρο ατμού (EN 141) Κατά την δημιουργία επικίνδυνων καπνών έχετε αυτοδύναμη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. Η κατηγορία του φίλτρου προστασίας της αναπνοής πρέπει να είναι οπωσδήποτε ανάλογη με τη μέγιστη αναμενόμενη συγκέντρωση του ρύπου (αέριο/ατμός/αεροζόλ/σωματίδια), που μπορεί να σχηματισθεί με το χειρισμό του προϊόντος. Σε περίπτωση υπέρβασης της συγκέντρωσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτόνομη συσκευή αναπνοής.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη : υγρό Χρώμα

: διαφανές, κίτρινο

Οσμή

: αρωματικό

Όριο οσμής

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

pH

: 5-7

Σημείο τήξης/περιοχή τήξης

: Mη εφαρμόσιμο

Σημείο ζέοης/περιοχή ζέοης

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σημείο ανάφλεξης

: 62 °C

Ταχύτητα εξάτμισης

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Ανώτερο όριο έκρηξης

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Κατώτερο όριο έκρηξης

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Πίεση ατμών

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σχετική πυκνότης ατμών

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σχετική πυκνότητα

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

8 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Πυκνότητα

: 0.885 - 0.905 g/cm3 (20 °C)

Διαλυτότητα (διαλυτότητες) Υδατοδιαλυτότητα

: μπορεί να γίνει γαλάκτωμα

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Συντελεστής κατανομής: nοκτανόλη/νερό

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

: 385 - 395 °C

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Ιξώδες Ιξώδες, δυναμικό

: 9 mPa.s (20 °C)

Ιξώδες, κινητικό

: 5.4 mm2/s (38.4 °C) 9 mm2/s (22.7 °C)

Εκρηκτικές ιδιότητες 9.2 Άλλες πληροφορίες Επιφανειακή τάση Δυνατότητα οξείδωσης

: Μη εκρηκτικό

: 31.9 mN/m, 40 °C : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 10.1 Δραστικότητα Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 10.2 Χημική σταθερότητα Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Επικίνδυνες αντιδράσεις : Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν Συνθήκες προς αποφυγήν

: Ακραίες θερμοκρασίες και απευθείας ηλιακό φως.

10.5 Μη συμβατά υλικά Υλικά προς αποφυγή

: Ισχυρά οξέα και ισχυρές βάσεις 9 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Ισχυρά οξειδωτικά μέσα 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Η καύση σχηματίζει επιβλαβείς και δηλητηριώδεις καπνούς.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα Προϊόν: Οξεία τοξικότητα από του στόματος

: LD50 (Αρουραίος): > 2,000 mg/kg Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 401

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

: LC50 (Αρουραίος): > 5.3 mg/l Χρόνος έκθεσης: 4 h Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα ΟΕΠ: ναι

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

: LD50 (Αρουραίος): > 4,000 mg/kg

Συστατικά: 1-methyl-2-pyrrolidone: Οξεία τοξικότητα από του στόματος

: LD50 δια Στόματος (Αρουραίος): 3,914 mg/kg LD50 δια Στόματος (Αρουραίος): 3,914 mg/kg LD50 δια Στόματος (Αρουραίος): 3,914 mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

: LD50 Δέρματος (Κουνέλι): 8,000 mg/kg LD50 Δέρματος (Κουνέλι): 8,000 mg/kg LD50 Δέρματος (Κουνέλι): 8,000 mg/kg

Quizalofop-P-Tefuryl: Οξεία τοξικότητα από του στόματος

: LD50 (Αρουραίος, αρσενικό και θυληκό): 1,012 mg/kg Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 401 Οργανα Στόχοι: Επινεφρίδιος αδένας, Νεφρά, Στομάχι, Πνεύμονες, Κύστη, Υπόφυση, Θύμος ΟΕΠ: ναι Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: 500 mg/kg Μέθοδος: Σημειακή εκτίμηση οξείας τοξικότητας μετά τη μετατροπή

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

: LC50 (Αρουραίος, αρσενικό και θυληκό): > 3.9 mg/l Χρόνος έκθεσης: 4 h Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα 10 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Μέθοδος: OECD-Guideline No. 404 ΟΕΠ: ναι Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία τοξικότητα μέσω εισπνοής Παρατηρήσεις: Η εισπνεόμενη LC50 (αρουραίος/4ώρες) δεν ήταν δυνατό να καθορισθεί, επειδή στη μέγιστη συγκέντρωση κορεσμού δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση θανάτου στους αρουραίους. Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

: LD50 (Κουνέλι, αρσενικό και θυληκό): > 2,000 mg/kg Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 402 Δοκιμαζόμενη ουσία: βλέπε ελεύθερο κείμενο ΟΕΠ: ναι

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Προϊόν: Είδος: Κουνέλι Αποτέλεσμα: Ερεθισμός του δέρματος Συστατικά: 1-methyl-2-pyrrolidone: Αποτέλεσμα: Ελαφρύς ερεθισμός του δέρματος Αποτέλεσμα: Ελαφρύς ερεθισμός του δέρματος Αποτέλεσμα: Ελαφρύς ερεθισμός του δέρματος Quizalofop-P-Tefuryl: Είδος: Κουνέλι Χρόνος έκθεσης: 4 h Αξιολόγηση: Κανένας ερεθισμός του δέρματος Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404 Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός του δέρματος ΟΕΠ: ναι Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών Προϊόν: Είδος: Κουνέλι Αποτέλεσμα: Ελαφρός ερεθισμός των ματιών Συστατικά: 1-methyl-2-pyrrolidone: Αποτέλεσμα: Σοβαρός ερεθισμός Αποτέλεσμα: Σοβαρός ερεθισμός Αποτέλεσμα: Σοβαρός ερεθισμός Quizalofop-P-Tefuryl: 11 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Είδος: Κουνέλι Αξιολόγηση: Κανένας ερεθισμός των ματιών Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 405 Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός των ματιών ΟΕΠ: ναι Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος Προϊόν: Είδος: Υδρόχοιρος Αξιολόγηση: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Συστατικά: Quizalofop-P-Tefuryl: Είδος Δοκιμής: Πείραμα Buehler Είδος: Υδρόχοιρος Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 406 Αποτέλεσμα: Δεν προκαλεί αλλεργική ευαισθησία σε πειραματόζωα. ΟΕΠ: ναι Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Προϊόν: Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων- Αξιολόγηση Συστατικά: Quizalofop-P-Tefuryl: Γoνιδιoτοξικότητα in vitro

Γoνιδιoτοξικότητα in vivo

: Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων.

: Είδος Δοκιμής: Τεστ Ames Είδος: Salmonella typhimurium Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 471 Αποτέλεσμα: αρνητικό ΟΕΠ: ναι : Είδος Δοκιμής: Δοκιμή μικροπυρήνων Είδος: Ποντίκι Τύπος κυττάρου: Μυελός των οστών Τρόπος Εφαρμογής: Ενδοπεριτονική ένεση Δόση: 138, 275, 550 mg/kg Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 474 ΟΕΠ: ναι Είδος Δοκιμής: Δοκιμή μικροπυρήνων Είδος: Ποντίκι Τύπος κυττάρου: Μυελός των οστών Τρόπος Εφαρμογής: Ενδοπεριτονική ένεση Δόση: 100, 200, 400 mg/kg Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 474 Αποτέλεσμα: αρνητικό ΟΕΠ: ναι

12 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Καρκινογένεση Προϊόν: Καρκινογένεση - Αξιολόγηση

: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Συστατικά: Quizalofop-P-Tefuryl: Είδος: Αρουραίος, (αρσενικό και θυληκό) Χρόνος έκθεσης: 12 μήνας(ες) Δόση: 0, 25, 750 and 1250 ppm NOAEL: 1.3 mg / kg σωματικό βάρος / ημέρα LOAEL: 39.5 mg / kg βάρος σώματος Μέθοδος: OECD 453 Οργανα Στόχοι: Συκώτι ΟΕΠ: ναι Είδος: Ποντίκι, (αρσενικό και θυληκό) Χρόνος έκθεσης: 18 μήνας(ες) Δόση: 0, 10, 60, 125 and 250 ppm NOAEL: 1.7 mg / kg σωματικό βάρος / ημέρα LOAEL: 10.2 mg / kg βάρος σώματος Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 451 Οργανα Στόχοι: Συκώτι ΟΕΠ: ναι Tοξικότητα για την αναπαραγωγή Προϊόν: Tοξικότητα για την αναπαραγωγή - Αξιολόγηση Συστατικά: Quizalofop-P-Tefuryl: Επιπτώσεις στη γονιμότητα

Επιδράσεις στην ανάπτυξη του εμβρύου

: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο.

: Είδος Δοκιμής: Mελέτη δύο γενιών Είδος: Αρουραίος Δόση: 0, 25, 625 and 1250 ppm Γενική τοξικότητα γονέα: δόση όπου δεν παρατηρούνται επιβλαβείς δράσεις: 625 ppm ΟΕΠ: ναι : Είδος: Αρουραίος, θηλυκό Τρόπος Εφαρμογής: Από στόματος Δόση: 0, 25, 100, 200, 400 or 600 m Γενική τοξικότητα της μητέρας: 100 mg / kg σωματικό βάρος / ημέρα Τερατογένεση: 100 mg / kg σωματικό βάρος / ημέρα Οργανα Στόχοι: Καρδιά, Στομάχι, Θύμος Είδος: Αρουραίος, θηλυκό Τρόπος Εφαρμογής: Από στόματος 13 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Δόση: 0, 10, 30 and 100 mg/kg bw/da Γενική τοξικότητα της μητέρας: 10 mg / kg σωματικό βάρος / ημέρα Τερατογένεση: 30 mg / kg σωματικό βάρος / ημέρα Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 414 STOT-επανειλημμένη έκθεση Προϊόν: Αξιολόγηση: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης Συστατικά: Quizalofop-P-Tefuryl: Είδος: Αρουραίος, αρσενικό και θυληκό NOAEL: 250 ppm (19.7 mg/kg bw/day (M) and 21.6 mg/kg bw/day (F)) LOAEL: 500 ppm Χρόνος έκθεσης: 28-ημερών Δόση: 0, 250, 500, 1000, 5000 ppm Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 407 ΟΕΠ: ναι Οργανα Στόχοι: Συκώτι, Νεφρά, Όρχεις, Εγκέφαλος Είδος: Αρουραίος, αρσενικό και θυληκό NOAEL: < 250 ppm (48-75 mg/kg bw/day) --> No NOAEL Χρόνος έκθεσης: 28-ημερών Δόση: 0, 250, 1000, 2500, 5000 ppm Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 407 ΟΕΠ: ναι Οργανα Στόχοι: Συκώτι, Επινεφρίδιος αδένας, Νεφρά, Όρχεις Είδος: Σκύλος NOAEL: 1000 ppm (40 mg/kg bw/day) LOAEL: 2250 ppm Χρόνος έκθεσης: 28-ημερών Δόση: 0, 1000, 5000, 10000 ppm Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 407 ΟΕΠ: ναι Οργανα Στόχοι: θυμοειδής αδένας, Συκώτι, Νεφρά, σπλήνα, Θυροειδής Είδος: Αρουραίος, αρσενικό και θυληκό NOAEL: 25 ppm (1.7 mg/kg bw/day (M) and 2.0 mg/kg bw/day (F)) LOAEL: 500 ppm Χρόνος έκθεσης: 13 weeks Δόση: 0, 25, 500, 2500 ppm Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 408 Οργανα Στόχοι: Συκώτι, ΑΙΜΑ Είδος: Σκύλος, αρσενικό και θυληκό NOAEL: 30-35 mg/kg bw/day LOAEL: 1800 ppm 14 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Χρόνος έκθεσης: 13 weeks Δόση: 0, 50, 900, 1800 ppm Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 409 ΟΕΠ: ναι Είδος: Ποντίκι, αρσενικό και θυληκό NOAEL: 50 ppm (7 mg/kg bw/day (M) and 9 mg/kg bw/day (F)) LOAEL: 125 ppm Χρόνος έκθεσης: 90-ημερών Δόση: 0, 50, 125, 250 ppm Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 408 ΟΕΠ: ναι Οργανα Στόχοι: Νεφρά, Συκώτι Περαιτέρω πληροφορίες Προϊόν: Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Προϊόν: Τοξικότητα στα ψάρια

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): 8.2 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 h NOEC (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): 1.3 mg/l

Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια

: EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 4.8 mg/l Χρόνος έκθεσης: 48 h NOEC (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 1.8 mg/l

Τοξικότητα στα φύκια

: ErC50 (Selenastrum capricornutum (πράσινα άλγη)): 0.65 mg/l Χρόνος έκθεσης: 72 h NOEC (Selenastrum capricornutum (πράσινα άλγη)): 0.18 mg/l

Συστατικά: Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.: Τοξικότητα στα ψάρια : LD50 (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): >= 2 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 h 1-methyl-2-pyrrolidone: Τοξικότητα στα ψάρια

: LC50 (Ψάρια): > 100 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 h 15 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

LC50 (Ψάρια): > 100 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 h LC50 (Ψάρια): > 100 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 h Quizalofop-P-Tefuryl: Τοξικότητα στα ψάρια

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): 0.51 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 h Είδος Δοκιμής: τεστ ροής ΟΕΠ: ναι NOEC (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): 0.16 mg/l Είδος Δοκιμής: τεστ ροής ΟΕΠ: ναι LC50 (Lepomis macrochirus (Πέρκα (ψάρι))): 0.23 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 h Είδος Δοκιμής: τεστ ροής ΟΕΠ: ναι NOEC (Lepomis macrochirus (Πέρκα (ψάρι))): 0.14 mg/l Είδος Δοκιμής: τεστ ροής ΟΕΠ: ναι

Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια

: EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): > 1.5 mg/l Χρόνος έκθεσης: 48 h Είδος Δοκιμής: τεστ ροής ΟΕΠ: ναι NOEC (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 1.5 mg/l Είδος Δοκιμής: τεστ ροής ΟΕΠ: ναι

Τοξικότητα στα φύκια

: ErC50 (Selenastrum capricornutum (πράσινα άλγη)): > 1.9 mg/l Τελικό σημείο: Inhibition of growth (EN) Χρόνος έκθεσης: 120 h Μέθοδος: OECD TG 201 ΟΕΠ: ναι ErC50 (Navicula pelliculosa (Διάτομο γλυκού νερου)): 1.3 mg/l Τελικό σημείο: Inhibition of growth (EN) Χρόνος έκθεσης: 72 h Μέθοδος: OECD TG 201 ΟΕΠ: ναι EC50 (Lemna gibba): 2.1 mg/l Χρόνος έκθεσης: 14 d ΟΕΠ: ναι 16 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Συντελεστής m (Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον)

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

: 1

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Προϊόν: Βιοαποδομησιμότητα

: Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Προϊόν: Βιοσυσσώρευση

Συστατικά: Quizalofop-P-Tefuryl: Συντελεστής κατανομής: nοκτανόλη/νερό

: Χρόνος έκθεσης: 28 d Вιοσυγκέντρωσης (BCF): 340

: log Pow: 4.32

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts: Συντελεστής κατανομής: n: log Pow: 5.54 οκτανόλη/νερό ΟΕΠ: όχι 2-methylpropan-1-ol: Συντελεστής κατανομής: nοκτανόλη/νερό

: log Pow: 0.7

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Προϊόν: Κινητικότητα

: Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ Προϊόν: Αξιολόγηση

: Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα..

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν : Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. 17 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρέχοντα νερά με το χημικό υλικό ή το υλικό συσκευασίας. Υπολείμματα και μη ανακυκλώσιμα διαλύματα παραδίδονται σε ανεγνωρισμένη εταιρία επεξεργασίας αποβλήτων. Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα)

: Αδειάστε τα υπολείμματα. Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 14.1 Αριθμός ΟΗΕ ADN

: UN 3082

ADR

: UN 3082

RID

: UN 3082

IMDG

: UN 3082

IATA

: UN 3082

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ ADN

: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο., ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΤΟΞΙΚΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΑ, Ε.Α.Ο., ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε. Α. Ο. (Quizalofop-P-tefuryl)

ADR

: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο., ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΤΟΞΙΚΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΑ, Ε.Α.Ο., ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε. Α. Ο. (Quizalofop-P-tefuryl)

RID

: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο., ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΤΟΞΙΚΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΑ, Ε.Α.Ο., ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε. Α. Ο. (Quizalofop-P-tefuryl)

IMDG

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Quizalofop-P-tefuryl)

IATA

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Quizalofop-P-tefuryl)

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά ADN

: 9

ADR

: 9

RID

: 9

IMDG

: 9 18 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

IATA

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992 : 9

14.4 Ομάδα συσκευασίας ADN Ομάδα συσκευασίας Κωδικός ταξινόμησης Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου Ετικέτες

: : : :

III M6 90 9

: : : : :

III M6 90 9 (E)

RID Ομάδα συσκευασίας Κωδικός ταξινόμησης Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου Ετικέτες

: : : :

III M6 90 9

IMDG Ομάδα συσκευασίας Ετικέτες EmS Κωδικός

: III : 9 : F-A, S-F

ADR Ομάδα συσκευασίας Κωδικός ταξινόμησης Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου Ετικέτες Κώδικας περιορισμού για τα τούνελ

IATA Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο) Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο) Εντολή συσκευασίας (LQ) Ομάδα συσκευασίας Ετικέτες

: 964 : 964 : Y964 : III : Miscellaneous

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ADN Επικίνδυνο για το περιβάλλον

: ναι

ADR Επικίνδυνο για το περιβάλλον

: ναι

RID Επικίνδυνο για το περιβάλλον

: ναι

IMDG Θαλάσσιος ρύπος

: ναι

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Mη εφαρμόσιμο 19 / 23

Χώρα: GR Γλώσσα: EL


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Δεν ισχύει για το προϊόν όπως διατίθεται.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού : Mη εφαρμόσιμο Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων REACH - Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ( Άρθρο 59).

: 1-methyl-2-pyrrolidone

REACH - Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ( Άρθρο 59).

: 1-methyl-2-pyrrolidone

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

: Mη εφαρμόσιμο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. 850/2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

: Mη εφαρμόσιμο

Seveso III: Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες . Ποσότητα 1 Ποσότητα 2 E1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 100 t 200 t ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 34

Πετρελαιοειδή και εναλλακτικά καύσιμα: α) βενζίνες και νάφθα· β) κηροζίνη (καθώς και καύσιμα αεριωθουμένων)· γ) πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (όπου περιλαμβάνονται πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και πετρέλαιο χρησιμοποιούμενο σε μείγματα)· δ) βαρύ μαζούτ· ε) εναλλακτικά καύσιμα που εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς κι έχουν τις ίδιες ιδιότητες, όσον αφορά την ευφλεκτότητα και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, με τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) 20 / 23

2,500 t

25,000 t


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η H226 : Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H302 : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H304 : Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H312 : Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. H315 : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H319 : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H335 : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H336 : Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H341 : Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων. H360 : Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο. H360D : Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. H360Df : Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. H373 : Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H400 : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H410 : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H411 : Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H412 : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών Acute Tox. : Οξεία τοξικότητα Aquatic Acute : Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον Aquatic Chronic : Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών Asp. Tox. : Tοξικότητα αναρρόφησης Eye Dam. : Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Eye Irrit. : Ερεθισμός των οφθαλμών Flam. Liq. : Εύφλεκτα υγρά Muta. : Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Repr. : Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Skin Irrit. : Ερεθισμός του δέρματος STOT RE : Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση STOT SE : Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων; ASTM - Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; DIN - Πρότυπο του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; ECHA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx 21 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Ποσοστό επιβάρυνσης που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού αύξησης x%; GHS Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας; IMDG - Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISO - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης; LC50 - Θανάσιμη συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται επιδράσεις; OECD - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; UN Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; ENCS Υπάρχουσες και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ISHL - Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); PICCS - Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; CMR Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική Περαιτέρω πληροφορίες Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. GR / EL

Carechem24 International Worldwide Coverage Τηλέφωνο Άμεσης Ανάγκης Ευρώπη:

All European Countries

+44 (0) 1235 239 670

Asia Pacific:

East / South East Asia – Regional Number

+65 3158 1074

Αυστραλίας

+61 2801 44558

Νέας Ζηλανδίας

+64 9929 1483

22 / 23


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PANAREX 4EC Έκδοση 1.8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.03.2016

Middle East / Africa:

Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού: 400000003992

Χώρα: GR Γλώσσα: EL

Κίνα

+86 532 8388 9090

Κίνα Ταϊβάνη

+86 10 5100 3039

Ιαπωνία

+81 345 789 341

Ινδονησία Μαλαισία

00780 3011 0293 +60 3 6207 4347

Ταϊλάνδη

001800 1 2066 6751

Κορέα

+65 3158 1285 +82 (0)234 798 401

Βιετνάμ

+65 3158 1255

Ινδία Πακιστάν

+65 3158 1198 0800 100 7479 +65 3158 1329

Φιλιππίνες

+65 31581203

Sri Lanka

+65 3158 1195

Τηλέφωνο Άμεσης Ανάγκης

+65 3158 1200

Arabic speaking countries

+44 (0) 1235 239 671

Νότια Αφρική

+27 21 300 2732

All other countries

+44 (0) 1235 239 670

America

ΗΠΑ και Καναδάς

Latin America:

Βραζιλία

+55 11 3197 5891

Μεξικό Χιλή

+52 555 004 8763 +56 225 829 336

All other countries

+44 (0) 1235 239 670

+1866 928 0789 +1 215 207 0061

23 / 23

PANAREX 4 EC - MSDS  

PANAREX 4 EC - HERBICIDE - ARYSTA LIFESCIENCE HELLAS A.E.

PANAREX 4 EC - MSDS  

PANAREX 4 EC - HERBICIDE - ARYSTA LIFESCIENCE HELLAS A.E.

Advertisement