__MAIN_TEXT__

Page 1

www.arxivers.org

L'INFORMATIU D'ARXIVERS SENSE FRONTERES

Segon semestre 2014

S U MA R I EDITORIAL

ARXIUS, ARXIVERS I D RETS H UMANS. Ricard Ibarra ASF INFORMA

LA WEB ARXIUS DE LES D ICTADURES D’AMÈRICA LLATINA, OBERTA AL PÚBLIC. Pedro Larrègle. ARXIUS I ARXIVERS

S ER [@RXIVER] SOCIAL. J. L. Muñoz. L'O BSERVATORI E UROPEU DE M EMÒRIES DE LA UB. Jordi Guixé. E L PROJECTE DE LLIBRE BLANC SOBRE L' ACCÉS ALS ARXIUS I LA MEMÒRIA HISTÒRICA. CCMHSXX PARLEM DE PROJECTES

LA CUBA CATALANA. S OCIETAT DE B ENEFICÈNCIA DE N ATURALS DE C ATALUNYA A L’H AVANA. Alexis Labrador. AsF S'IMPLICA

REUNIÓ DEL CONSELL P LENARI DE LA CAA. Núria Carreras. ACTES DE DIFUSIÓ

ARXIUS I D RETS H UMANS. E L CAS DE L'AHPN DE G UATEMALA. S ESSIÓ D'ASF A L'ESAGED-UAB. ACORDS DE LA JUNTA D'ASF

P RINCIPALS ACORDS DE LES J UNTES D'ASF.

ARXIU HISTÒRIC DE LA POLICIA NACIONAL DE GUATEMALA (AHPN)

EDITORIAL. ARXIUS, ARXIVERS I DRETS HUMANS. És evident que la causa de la defensa dels drets humans aplega totes les persones de bona voluntat. Per tal de garantir aquesta defensa, les societats avançades s’han de dotar dels mecanismes adients, genèricament: una legislació que determini quins són els drets de les persones, i en penalitzi les vulneracions. Al llarg de la història, i en el més actual dia a dia, han estat i són nombrosos els casos en que han existit i existeixen flagrants vulneracions dels drets humans en general; en aquest sentit, sembla obvi que els arxius, en tant que testimonis de l’activitat de persones, entitats i institucions, esdevenen elements clau per a conèixer aquestes vulneracions i per a determinar responsabilitats. A partir d’aquesta realitat, cal reflexionar sobre aquest paper dels arxius i sobre els diferents aspectes que el poden fer efectiu o impossible. En primer lloc, cal convenir que, per tal de garantir l’existència d’arxius sense buits

documentals, esdevenen imprescindibles, almenys, dos requisits bàsics: els recursos necessaris en infraestructura i equipament i la presència de professionals arxivers amb la deguda formació. Ambdós components han de ser part integrant d’un sistema d’arxius normalitzat. Altrament, els arxius no poden exercir aquest paper sense la necessària transparència en l’accés als fons que contenen. Aquest esdevé un punt clau, ja que un bon sistema d’arxius, correctament dotat, però amb grans restriccions d’accés a la informació que aporten els documents, deixa de ser útil en la defensa dels drets de les persones, al menys en la mesura del nivell d’aquestes restriccions. Essent veritat que calen mecanismes de control d’aquest accés, per tal de garantir el bon ús de la informació sensible i les dades personals, cal establir amb criteris històrics i jurídics l’abast d’aquestes restriccions; quan aquests criteris són polítics, l’accés està en mans dels governs de torn que, en general, no són

El Butlletí d'AsF ara també a:

1

Profile for Arxivers sense Fronteres | Archiveros sin Fronteras

Butlletí 25. Arxivers sense Fronteres Espanya. Segon semestre de 2014.  

Butlletí biannual d’Arxivers sense Fronteres Espanya. Tota la informació sobre les activitats i projectes d’aquesta ONG i articles d’especia...

Butlletí 25. Arxivers sense Fronteres Espanya. Segon semestre de 2014.  

Butlletí biannual d’Arxivers sense Fronteres Espanya. Tota la informació sobre les activitats i projectes d’aquesta ONG i articles d’especia...

Advertisement